ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Murat EMĠR 2. Doğum Tarihi: 24 ġubat Unvanı: AraĢtırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi Y. Lisans Muhasebe-Finansman Ġng. Tezli Y. Lisans Marmara Üniversitesi Doktora Tarım Ekonomisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Basel II: Its Implications on Turkish Banks and SMEs in Samsun, Prof. Dr. Jale ORAN Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Türkiye deki Arıcıların Sosyo- Ekonomik Yapısı ve Üretim Etkinliği, Prof.Dr. Vedat CEYHAN Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Öğr.Grv. Kadir Has Üniversitesi MYO ArĢ.Grv Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yıl 5. Akademik Unvanlar: AraĢtırma Görevlisi 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Emir, M and Kerse M. Basel II and Its Implications on Turkish Banks, Journal of Qafqaz University, 2010; 30: 16-28,(2011). 2. Emir M. Basel II and Banking Regulation & Supervision,Journal of Qafqaz University, 2009; 28: 90-99,(2010) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Emir,M. Financial Crises and Turkey, Turgut Ozal International Conference on Economics and Politics-1, April 2010,Malatya,Inonu University,Global Crises and Economics Governance Conference Book, pp Emir M., Basel II, Derecelendirme Sistemi ve Kobiler Üzerindeki Etkileri, Ġzmir Ekonomi Üniversitesi - I. Uluslararası Sempozyum: Kobiler ve Basel II, Mayıs (in Turkish with English abstract).

2 7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 1. Ozturk, E. and Emir,M. Milk Hygiene in Turkey, HMILK: Key Components of Milk Hygiene from Farm to Consumer Project Reports, pp.28-35, December Yazılan ulusal kitaplarda veya kitaplarda bölümler 1. Ceyhan, V.,Emir, M., Karadağ, H.O. ve Ege,F. Türkiye de Balık Unu ve Yağı Üreten ĠĢletmeler: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Samsun, ISBN: , Haziran Özturk, E. ve Emir,M. Türkiye de Süt Hijyeni, Çiftçiden Tüketiciye Süt Hijyeninin Temel BileĢenleri, ss.28-35, Aralık Emir, M. Kayda Değer ĠĢ AnlayıĢı, KOBĠ lerde Kayıtlı Ġstihdamı Destekleme Projesi Kitabı, ISBN: , Temmuz Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Gündüz, O., Kılıç, O., Emir, M., Aydın, G., Süt ve süt ürünleri tüketiminde tüketici tercihlerini etkileyen faktörler: Samsun ili örneği Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2012, 8(1) Emir,M., Revenue Recognition, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1): , (2012). 3. Yaman, O. ve Emir,M., Bireysel Emeklilik Sisteminin Denetim ve Muhasebe Yapısı, Mali Çözüm Dergisi,110: 55-70, (2012). 4. Yaman, O. ve Emir,M., Emeklilik Planı ve GiriĢ Aidatı,E-YaklaĢım Dergisi - YaklaĢım Yayıncılık - Hakemli Dergi: Yıl:20, Sayı:231,(2012). 5. Yaman, O. ve Emir,M.,Emeklilik SözleĢmesi ve Bireysel Emeklilik Sistemine GiriĢ,Mali Kılavuz Dergisi-Yıl:14,Sayı:55. (2012). 6. Yaman, O. ve Emir, M. Bireysel Emeklilik Sistemi ve Kurumsal Yapı E-YaklaĢım Dergisi - YaklaĢım Yayıncılık - Hakemli Dergi: Yıl:19, Sayı:228,(2011) 7. Gündüz, O. ve Emir, M. DondurulmuĢ Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun Ġli Örneği, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,14(3): 15-24,(2010). 8. Emir, M. Kasıtlı YanlıĢ Beyanın Türleri ve Denetim, E-YaklaĢım Dergisi - YaklaĢım Yayıncılık - Hakemli Dergi: Yıl:18, Sayı:211,(2010). 9. Emir, M. ve Büyükarslan A. Finansal Krizler ve Maliyetleri, Mali Kılavuz Dergisi- Yıl:12,Sayı:50, Ekim-Aralık 2010, ss ,(2010). 10. Emir, M.ve Aydın G. Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi Uygulaması E-YaklaĢım Dergisi - YaklaĢım Yayıncılık - Hakemli Dergi: Yıl:18, Sayı:208, (2010). 11. Emir, M. ve Dağıdır H., Derecelendirme Sistemi E-YaklaĢım Dergisi - YaklaĢım Yayıncılık - Hakemli Dergi: Yıl:17, Sayı:204,(2009) 12. Emir, M, Hile Riskinin Denetim ile ĠliĢkisi, Mali Çözüm-ĠSMMMO Yayın Organı-Hakemli Yazılar: Temmuz-Ağustos 2008,Sayı:88,(2008). 13. Emir, M Hile Denetimi Mali Çözüm-ĠSMMMO Yayın Organı-Hakemli Yazılar: Mart-Nisan 2008,Sayı:86,(2008) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Emir, M., Karadağ, H.O.,Ege,F.,Ceyhan, V.(2012), Türkiye de Balık Unu ve Yağı Üreten ĠĢletmeler:Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 10.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiriler Kitabı, 5-7 Eylül 2012, Konya, Emir, M., Demiryürek, K.,Aydın, G.,Can,S.(2012), Avrupa Birliği Organik Tarım Mevzuatındaki GeliĢmeler ve Türkiye nin Uyumu, 10.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiriler Kitabı, s Gündüz,O.,Kılıç,O.,Emir,M.,Aydın,G.(2012),Gelir Düzeyine Göre Süt Tüketiminde Tüketici DavranıĢları: Samsun Ġli Örneği,10.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiriler Kitabı,,s Can, S. ve Emir,M. (2012), Franchising Türleri ve ĠĢ Konsepti, 1.Ulusal Ünye Ġ.Ġ.B.F ĠĢletmecilik Sempozyumu,24-25 Nisan 2012

3 5. Emir, M. AraĢtırma ve Öğretim Görevlisi Alım ġartları ve TÜBĠTAK Bursları, I.Lisansüstü Eğitim Günleri, Mart Emir, M. Finans Kaynakları ve Samsun daki KOBĠ lerin Durumu, Samsun Sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi,13-16 Ekim Diğer yayınlar 1. Emir, M., Basel II ve Samsun daki Kobilere Etkileri, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Mayıs-Haziran 2010, Sayı:65, ss.26-32, (2010). 8. Projeler 8.1. Yurt Dışı Kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 8.2. Ulusal Kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 1. Türkiye Arıcılığının Ekonomik Yapısı ve Etkinlik Analizi, TÜBĠTAK 1001, Proje No: 112O825, Bursiyer, Türkiye de Arı Ürünleri Tüketim Bilinci ve DavranıĢlarının Belirlenmesi, Araştırmacı, Yeni Anayasa Ġçin Bizim De Söyleceklerimiz Var, ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler Dairesi BaĢkanlığı Proje BaĢvurusu, Koordinatör ve Yürütücü, Nisan 2013, 4. Gençler Ġlk Yardım Eğitimi ile Hayat Kurtarıyor, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2013 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı Proje BaĢvurusu, Yürütücü, Proje No:952, Ġspanya ve Ġtalya Balıkçılık Sektörünün Ġncelenmesi, Leonardo da Vinci Hayat Boyu Öğrenme Programı VETPRO Hareketlilik Proje BaĢvurusu, No: TR1-LEO , Koordinatör, ġubat 2013, 6. Healthy Milk: Key Components of Milk Hygiene From Farm to Consumer, Ulusal Ajans, Proje No: LDV TOI TR1-LEO , Araştırmacı, Samsun'daki Gençlerin Ġstihdamını Destekleme Projesi, Eğitim Kurumu - ĠĢ Dünyası ĠĢbirliği GeliĢtirme Platformu Üyesi, Ekim KOBĠ lerde Kayıtlı Ġstihdamı Destekleme Projesi, KASĠAD 30 KOBĠ ye Temel Yönetim Becerilerinin GeliĢtirilmesi, Liderlik ve Takım Yönetimi, Aile ġirketlerinde Yönetim, Finansal Yönetim, Eğitmen, Nisan Mayıs TR83 teki Kadınların Ġstihdamını Destekleme Projesi, KASĠF, 20 kiģiye Temel Sekreterlik Eğitimi, Eğitmen, Mart Mayıs KOBĠ DanıĢmanlığı Projesi,32 KOBĠ'ye Yönetim ve Organizasyon Eğitimi, KASĠF, Eğitmen, ġubat Nisan KOBĠ lerde Kayıtlı Ġstihdamı Destekleme Projesi, KASĠAD, 30 KOBĠ ye Temel Yönetim Becerilerinin GeliĢtirilmesi, Liderlik ve Takım Yönetimi, Aile ġirketlerinde Yönetim, Finansal Yönetim, Eğitmen, Aralık ġubat KOBĠ lerde Kayıtlı Ġstihdamı Destekleme Projesi, KASĠAD, Kayıt dıģı Ġstihdamla Mücadele Platformu Üyesi, Ekim 2010 Temmuz Yerel Kuruluşlarca desteklenen projeler 1. Tarım Ekonomisi Öğrencilerinin Mesleki Kapasitesinin GeliĢtirme Günleri, OMÜ Bilimsel Etkinlik Düzenleme ve Destekleme Programı, PYO.ZRT , Araştırmacı ve Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı, Türkiye de Balık Unu ve Yağı Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri, OMÜ Bilimsel Etkinlik Düzenleme ve Destekleme Programı, PYO.ZRT , Araştırmacı ve Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı, OMÜ-ÜSĠGEM Eğitim ve Kariyer Merkezi Kurulması Projesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Mali Destek Programı, Proje BaĢvurusu, Araştırmacı, Aralık 2011.

4 4. Samsun Ġlinde Organik ve Konvansiyonel Fındık YetiĢtiricilerinin Bitki Koruma Yöntemleri Konusundaki Bilgi Sistemleri ve ĠletiĢim Ağlarının KarĢılaĢtırılması Üzerine Bir AraĢtırma, OMÜ BAP Projesi, Proje No: PYO.ZRT , Araştırmacı, Süt ve Süt Ürünleri Tüketiminde Tüketici DavranıĢları: Samsun Ġli Kentsel Alan Örneği, OMÜ BAP Projesi,Proje No: PYO.ZRT , Araştırmacı, İdari Görevler 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 11. Ödüller TÜBĠTAK Bilim Ġnsanı Destekleme Daire BaĢkanlığı, 2210 Yurt Ġçi Yüksek Lisans Burs Programı, Son 5 yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Ders Verildiği Haftalık Saati Program Teorik Uygulama Güz ĠĢletme Emlak ve Emlak 2 0 Yönetimi ĠĢletme Tasarım ve Basım 2 0 Yayımcılık Bahar Finans II Finans 3 0 Ġnsan Kaynakları Finans Güz ĠĢletme Emlak ve Emlak 2 0 Yönetimi Sermaye Finans 2 0 Piyasaları Ġktisada GiriĢ Finans 2 0 Bireysel Bankacılık Bankacılık ve 2 0 Sigortacılık 13. Ulusal Jüri Üyelikleri 14. Atıflar SCI ve SSCI Kapsamında Atıflar Dondurulmuş Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun İli Örneği isimli esere yapılan atıf örnekleri: 1. Dursun Ġ. and Kabadayi, E. T. Resistance to persuasion in an anti-consumption context: Biased assimilation of positive product information, Journal of Consumer Behaviour, J. Consumer Behav. 12: (2013) SSCI Ulusal ve Uluslararası Yayınlara Yapılan Atıflar a) Hile Denetimi isimli esere yapılan atıf örnekleri: 1. Bilge Leyli ElitaĢ, SeçilmiĢ Örneklerle Adli Muhasebe Eğitimi ve Türkiye Ġçin Bir Değerlendirme, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz 2012, (http://journal.mufad.org/attachments/article/663/9.pdf)

5 2. BarıĢ Boyraz, Adli Muhasebe Uygulamalarında Hile, Yolsuzluk ve Suistimal Denetimi, Adli Muhasebe Uygulamaları E-Dergisi, Sayı:1,2012 (http://www.adlimuhasebe.com/edergi/adli-muhasebe-e-dergi.pdf) 3. Öznur Çorbacı ve Ebubekir Doğan, Bilanço Makyajlama Yöntemleri ve Örnek ġirket Ġncelemesi, 9. Ulusal ĠĢletmecilik Kongresi, 6-8 Mayıs 2010, Zonguldak, Selami Güney and Ramazan Bozkurt, The Problems and Ethical Attitudes of Accounting Professionals Toward Accounting Errors and Frauds: A Model Practice in City of Erzurum, International Journal of Business and Social Science Vol. 3 No. 20 [Special Issue October 2012] 5. Zeynep HATUNOĞLU, Nurettin KOCA,Mustafa KILLI, Ġç Kontrolün Muhasebe Sistemindeki Hata ve Hilelerin Önlenmesindeki Rolü Üzerine Bir Alan ÇalıĢması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012,9: 20, s b) Basel II and Its Implications on Turkish Banks isimli esere yapılan atıf örnekleri: 1. Dalkılıç,A.F., ĠbiĢ,C and Hikmet, N.(2012), Preparation of Non-listed Companies for External Auditing: Policy Recommendations for Turkish SMEs towards New Turkish Commercial Code, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences ISSN: Volume :2, Issue:1, Year:2012, pp (http://www.ijceas.com/index.php/ijceas/article/view/50/pdf) c) Dondurulmuş Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun İli Örneği isimli esere yapılan atıf örnekleri: 1. Burhan Hekimoğlu ve Mustafa Altındeğer, Samsun da DondurulmuĢ Gıda Sektör Potansiyeli (Dünyada ve Türkiye de Genel Durum), Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğü, Nisan (http://www.samsuntarim.gov.tr/yayinlar/tarimsal_strateji/tarimsal_strateji_pdf/samsunda_d ondurulmus_g%c4%b1da_sektor_potansiyeli.pdf) d) Finans Kaynakları ve Samsun daki KOBİ lerin Durumu isimli esere yapılan atıf örnekleri: 1. Okan Veli ġafaklı, KKTC Güzelyurt Ġlçesinde KOBĠlerin Genel ve Finansal Sorunları Üzerine Bir AraĢtırma, 8. KOBĠ ler ve Verimlilik Kongresi, s , Kasım 2012, ĠKÜ, Ġstanbul. 15. HAKEMLİK VE EDİTÖRLÜK SCI ve SSCI kapsamındaki dergilerde hakemlikler Ulusal Hakemli dergilerde hakemlikler

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo Televizyon Sinema Ege Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması 1. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1999 Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması Muhasebe ve Finans Finans Erciyes Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: H. Vedat Akman Doğum Tarihi: 02.06.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 Y. Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yelda ÖZKOÇAK 2. Doğum Tarihi : 12.03.1984 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Okul Yıl Lise İletişim Meslek Tuncay Azaphan Anadolu İletişim 2002 Ön

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi.

SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi. Davut PEHLİVANLI, Dr. ÖZGEÇMİŞ İŞ DENEYİMİ İç Denetim Yöneticisi, ASİL Denetim (2010 2011 Yarı Zamanlı; 2011 -... Tam Zamanlı) Maltepe Üniversitesi / Yrd. Doç. Dr. (Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Denetim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Adnan ERKUġ Doğum Tarihi : 6.06.1960 Unvanı : Prof. Dr. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 199 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı