GARANTi PORTFOY YONETiMi A.S. 31 MART 2014 TARilli itibariyla HAZIRLANAN FAALiYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GARANTi PORTFOY YONETiMi A.S. 31 MART 2014 TARilli itibariyla HAZIRLANAN FAALiYET RAPORU"

Transkript

1 GARANTi PORTFOY YONETiMi A.S. 31 MART 2014 TARilli itibariyla HAZIRLANAN FAALiYET RAPORU

2 Genel Bilgiler Rapor donemi : $irketin Onvam : Garanti Portfoy Yonetimi A.$. $irket Ticaret Sicil No : ileti ~ im Bilgileri : Etiler Mah.Tepecik Yolu Demirkent Sok. No: Etiler I istanbul Garanti Portfoy Yonetimi A$ ("$irket") 5 Haziran 1997 tarihinde kurulmu~tur. $irket Sermaye Piyasas1 Kanunu ve ilgili duzenlemeler kapsammda faaliyet gostermekte olup, ba~ l 1ca faaliyet alanm1 ana hissedan olan Turkiye Garanti Bankas1 A.$'nini Garanti Yat1r1m Menkul K1ymetler A.$'nin ve BBVA Durbana International Fund (SCIAV) <;at1s1 altmda Luksemburg'da kurulu yat1nm fonlannm, Garanti Emeklilik ve Hayat A.$'nin ve diger bireysel emeklilik ~ irketler i n in bireysel emeklilik fonlannm yonetilmesi ve kurumsal ve bireysel mu~ te rilere portfoy yonetimi ve yat1nm dan1~ma n llg 1 o l u~t urmaktad1r. $irket'in sahip oldugu SPK faaliyet yetki belgeleri a~ag 1dak i gibidir. Portfoy Yoneticiligi Yetki Belgesi Yat1 nm Dan 1 ~ma n Yetki Belgesi $irket'in ortaklan ve paylanna i li ~ki n bilgiler a~ag 1d a ki gibidir: 31 Mart Arahk 2013 Pay adedi Pay oram Pay adedi Pay oram Turkiye Garanti Bankas1 A.$ ,9996% ,9996% Dogu~ Holding A.$. 40 0,0004% 40 0,0004% Toplam ,00% ,00% Sayfa I I 8

3 Yonetim Orgam, Ost duzey Yoneticiler ve personel saytst Adt Soyadt: Sait Ergun OZEN Gur <;AGDA$ Gorevi Yon.Kurulu Ba kan1 Ybn.Kurulu B~k. Vk. Denetim Komitesi Oyesi Maria De Paloma Piqueras Ybn.Kurulu Oyesi Hernandez Manuel Pedro Galatas Sanchez Harguindey Gbkhan ERON Onur GEN<; Turgay Gbnensin Muammer Cuneyt Sezgin (i<; kontrolden sorumlu uyedir.) Ybn.Kurulu Oyesi Yon.Kurulu Oyesi Ybn.Kurulu Oyesi Ybn.Kurulu Oyesi Ybn.Kurulu Oyesi Denetim Komitesi Oyesi Yetki Smm SlnlrSIZ SlnlrSIZ SlnlrSIZ Gorev Baslangtc - Bitis Tarihi Ost yonetimde ytl i-;inde yaptlan degi~iklikler ve halen gorev ba~mda bulunanlar; $irket Ybnetim Kadrosu a~ag 1 daki ekilde gbrevine devam etmi tir. Adt Soyadt: Gorevi Mesleki Tecrubesi Gorev Baslangtc Tarihi Zeki $EN Genel Mudur 25 Y1l 18/01 /2012 K.R.Evren ERTA$ Genel Mudur Yrd. 22 Y1l 01 /08/1997 Tolga M. GOSAR Genel Mudur Yrd. 16 Y1 l 01 /01 /2012 Mahmut KAYA Genel Mudur Yrd. 21 Y1 l 04/02/2013 Hasan H.GOZELOZ Hukuk MO~aviri 25 Y1l 01 /07/1997 $irketimizde tarihi itiban ile bordroya dahil 56 personel bulunmaktad1r y1l1 ba mdan itibaren i e ba layan personel say1s1 2, i~ten aynlan personel say1s1 3 ki idir. $irket'in kategorileri itibanyla personel say1s1 a~ag1daki gibidir: Yuksek lisans/doktora Lisans/bnlisans Lise ilk!orta ogrenim Toplam 31 Mart Arahk Sayfa 2 I 8

4 Yonetim orgam uyeleri ile ust duzey yoneticilere saglanan mali haklar Yonetim orgam uyeleri ile ust duzey yoneticilere saglanan huzur hakk1, ucret, prim, ikramiye, kar pay1 gibi menfaat toplam1 1,051,435 TL'dir. Yonetim orgam uyeleri ile ust duzey yoneticilere verilen odenekler ile ayni ve nakdi imkanlar, sigorta ve benzeri teminatlann toplam1 117,889 TL'dir. Sirketin Arast1rma ve Gelistirme Callsmalan $irketimizin ara~t1rma ve geli~tirme (Ar-Ge) <;al1~malan bulunmamaktad1r. Sirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere iliskin Onemli Ac1klamalar a) $irketin ilgili hesap doneminde yapm1~ oldugu yat1nm bulunmamaktad1r. b) $irketin i<; kontrol sistemi ve i<; denetim faaliyetleri hakkmda bilgiler ile yonetim organmm bu konudaki goru~u Garanti Portfoy Yonetimi A.~. i<; Denetim Sistemine ili kin bilgi, $irket'in tum i~ ve i~lemleri Sermaye Piyasalan mevzuat1 ve diger yasal duzenlemeler ile ~irket i<;i duzenlemeler <;er<;evesinde Garanti Portfoy Yonetimi A.$. Tefti~ Bolumu tarafmdan kontrol edilmekte, yonetilen fon ve portfoylerin risk yonetim sistemlerine ili~kin denetim <;al1~malan da Tefti~ Bolumu tarafmdan ger<;ekle~tirilmektedir. i<; Kontrol Uygulama Usulleri Proseduru, i<; Kontrol Uygulamalanna lli~kin i~ Ak1~ Prosedurleri ve Teft i ~ Yonetmeligi $irket Yonetim Kurulu tarafmdan onaylanmakta ve sonrasmda uygulanmaya ba~lanmaktad1r. Tefti~ Bolumu <;all~anlan tarafmdan ger<;ekle~tirilen denetim sonucu tespit edilen bulgular ilgili birimler ile payla~1lmakta, goru~ ve aksiyon planlan almmakta ve denetim sonu <;lanna i li~kin geli~meler duzenli olarak izlenmektedir. Denetim sonu<;lan ve bunlara ili~kin alman aksiyonlar hakkmda Denetim Komitesi bilgilendirilmektedir. Ayn1 zamanda, Garanti Portfoy Yonetimi A.$. tarafmdan yonetilen fon ve portfoylere ili~kin ger<;ekle~tirilen i~lemlerin SPK tarafmdan yaymlanm1~ Teblig ve yonetmeliklere, ton i<;tuzuk ve izahnamelere, portfoy yonetim sozle~melerine, $irket ve Kurucu tarafmdan belirlenmi~ i<; kurallara uyumu Garanti Portfoy Yonetimi A.$. ve Garanti Hizmet Yonetimi A.$. (GHY) arasmda yap1lan "Hizmet ve i!?lem Sozle!?mesi" <;er<;evesinde GHY Portfoy Yonetimi Operasyon Birimi, GHY Uygunluk Denetimi Birimi ve GHY Risk & Performans lzleme ve Orun Geli~tirme Birimi tarafmdan da kontrol edilmektedir. c) $irketin dogrudan veya dolayl1 i!?tiraki bulunmamaktad1r. d) $irketin iktisap ettigi kendi pay1 bulunmamaktadlr. Sayfa 3 I 8

5 e) Hesap donemi i<;:erisinde yap1lan ozel denetime ve kamu denetimine ili~kin ac;1klamalar 2014 y1l1 ic;erisinde Bag1ms1z denetim hizmeti DRT BAGIMSIZ DENETiM VE SERBEST MUHASEBECi MALi M0$AVIRLIK A.$ ; vergi denetimimiz ise KUZEY YEMiNLi MALi M0$AVIRLIK A.$ tarafmdan gerc;ekle~tirilmektedir. f) $irket aleyhine ac;1lan ve ~irketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikli davalar ve olas1 sonuc;lan hakkmda bilgiler hesap doneminde, dava tarihi olan i~e iade davas1 ~irket aleyhine sonuc;lanm1~ olup kesinle~me soreci sonrasmda davacmm i~e iade almmas1 ya da almmamas1 hususunda ~irket yonetimince almacak karara gore hareket edilecektir. g) Mevzuat hokomlerine ayk1n uygulamalar nedeniyle ~irket ve yonetim organ1 Oyeleri hakkmda uygulanan idari veya adli yapt1nmlara i li~kin a<;:1klamalar hesap doneminde mevzuat hokomlerine ayk1r1 uygulamalar nedeniyle ~irket ve yonetim organ1 Oyeleri hakkmda uygulanan herhangi bir idari veya adli yapt1nm yoktur. h) Gec;mi~ donemlerde belirlenen hedeflere ula~1l1p ula~11mad1g1, genel kurul kararlannm yerine getirilip getirilmedigi, hedeflere ula~1lmam1~sa veya kararlar yerine getirilmemi~se gerekc;elerine ili~kin bilgiler ve degerlendirmeler. $irketimizin finansal hedefleri gosteren ~irket butc;esi 2013 y1l1 16 no'lu yonetim kurulu karan ile kabul edilmi~tir. $irket finansallan 2014 y1l ic;erisinde ~irket yonetim organ1 tarafmdan yonetim kurulu toplant1lannda incelenmi~tir. Garanti Portfoy Yonetimi A.$.'nin 2013 y1l1na ait y1ll1k olagan Genel Kurul toplant1s1 henoz yap1lmam1~t1r. i) $irketin y1l ic;erisinde yapm1~ oldugu bag1~ ve yard1mlar ile sosyal sorumluluk projeleri c;erc;evesinde yap1lan harcamalara i li~kin bilgiler itibariyle Kamu Yaranna Kurulmu~ Dernek ve Vak1flara 11,410 TL bag1~ ve yard1m yap1 lm 1~t1r. j) $irketler toplulugu bonyesindeki hakim ve bagll ~irketler ile yorotolen i~lemler olagan ticari faaliyetler olup hakim ~irketin yonlendirmesi ile ya da yonlendirmesi olmaks1z1n hakim ~irketin ya da bagl1 ~irketlerden birinin yaranna yap1lan i~lemimiz bulunmamaktad1r.

6 Finansal Durum a) Finansal duruma ve faaliyet sonuclarma iliskin yonetim organmm analizi ve degerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerceklesme derecesi, belirlenen stratejik hedefler kars smda sirketin durumu Finans Sektoru i<;inde yer alan ve Portfoy Yoneticiligi ile Yat1rrm belgelerine sahip olan ~irketimiz Portfoy Yoneticiligi faaliyetlerini surdurmektedir. Yetki Yat1rrm Fonlar1 Yonetiminde de 4.4 milyar TL buyukluk ve %14.52' luk pazar pay1 ile 3. s1rada iken, tarihinde 4.1 milyar TL buyukluge sahip 28 adet yat1rrm fonu ve% 'lik pazar pay1 ile 3. s1radaki yerini korumaktad1r. Ozel portfoy yonetiminde de, 305 milyon TL buyukluk ve %4.40' Ilk pazar pay1 ile 5. s1rada iken, itibari ile 288 milyon TL buyukluk ve 16'sl kurumsal ve 14'0 bireysel mu~teri olmak uzere toplam 30 m u ~te r i ve % 4,32' lik pazar pay1 ile 6. s1rada bulunmaktad1r. Emeklilik fonlan yonetiminde de, 4.2 milyar TL buyukluk ve % 16.08'1ik pazar pay1 ile 4. s1rada iken, tarihinde 4.6 milyar TL buyukluge sahip 26 adet emeklilik fonu ve % 16.16'1ik pazar pay1 ile 3. s1raya yukse l mi~tir. Sayfa 5 I 8

7 b) Sirket Finansal Yap1sma ilskin Bilgiler Faaliyet donemine ili kin temel rasyolanm1z, Hisse Ba ma Kar % Aktif Getirisi % Ozkaynak Getirisi % Cari Oran 8.08 Brut Kar Marj1 (*) % Net Kar Marj1 (*) % $irket 31 Mart 2014 finansal tablolan, yonetim kurulu tarafmdan onaylanarak, 25 Nisan 2014 tarihinde yaymlanmas1 i<;in yetki verilmi tir. (*) Brut Kar Marj1 ve Net Kar Marj1 s1ras1yla Vergi Oncesi Kar ve Net Donem Kan' nm Has1lat' a boll.inmesi ile hesaplanm1~t1r. Sayfa 6 I 8

8 Garanti PortfoyYonetimi Anonim ~irketi I OCAK- 31 MART 2014 DONEMiNE A it KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Tum tutarlar Turk Uras1 ("TL'~ olarak gosterilmi tir.) Cari Done m Ye niden Diize nle nmi~ Ge~m i~ Done m 1 Ocak- 1 Ocak - 31 Mart Mart 2013 Yat1nm Fonlan 5,558,455 4,437,971 Emeklilik fonlan 1,503,569 1,483,155 Ozel Portfoy Yonetimi 239, ,382 BRUT KAR 7,301,559 6,219,508 Genel Yonetim Giderleri (-) (5,983,957) (5,324,065) Pazarlama Giderleri (-) (56,359) (233,587) Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler 457, ,778 Esas Faaliyetlerden Diger Giderler (-) (7,349) (741) FAALiYET KARl 1,711, ,893 Yat1nm Faaliyetlerinden Gelirler 150,722 60,278 VERGi ONCESi KAR 1,861, ,171 Cari vergi gideri (41 7,134) (248,309) Ertelenen vergi (gideri) 45,311 44,822 DONEM KARl 1,490, ,684 c) Ortakhgm mali yap1s1m iyilestirmek icin allnmas1 dusunoien onlemler: $irketin elindeki i~le tme sermayesi, mali yap1s1 ve likiditesi, ilgili herhangi bir onlem almmasjn J gerektirmemektedir. d) Kar pay1 dag1t1m politikasma iliskin bilgiler 2014 y 1l1 bl.h9esinde 2013 y 11na ait kann dag1t11mayarak, ozserm planlanm1~ t 1 r. Sayfa 7 I 8

9 Riskier ve yonetim organmm degerlendirmesi : $irket finansal ara9lardan kaynaklanan risklerinin yonetimini SPK tarafmdan yay1mlanm1~ Seri: V No: 34 say11i "Arac1 Kurumlann Sermayelerine ve Sermaye Yeterliligine lli~kin Esaslar Tebligi" ("Seri: V. No: 34 say1l1 Teblig") kapsammda yapmaktad1r. $irket Seri: V. No: 34 say1l1 Teblig kapsammda periyodik olarak risk kar~1l1g1, sermaye yeterliligi taban1 ve likidite yokomioiogo hesaplama tablolann1 haz1rlay1p SPK'ya bildirmekle yokomiodor. Bu 9er9evede y1l i9erisinde herhangi bir olumsuz durum ger9ekle~memi~tir. Sayg1lanm1zla, GARANTi PORTFOY YONETiMi Gokhan ERON Yonetim Kurulu Oyesi one im Kurul Ba~kan Vekili ve Denetim Komitesi Oyesi Sayfa 8 I 8

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2015 31.03.2015 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet Sitesinin Adresi

b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet Sitesinin Adresi I. Genel Bilgiler a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2014 31.12.2014 b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana

Detaylı

01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01/01/2013-31/03/2013 Ticaret unvanı : CEROS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ticaret sicili numarası : 228203 Merkez

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 3 Şubat 2015 Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetim raporu ile 126

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu A. GİRİŞ 1. Garanti Hakkında: TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, 31 Mart 2014

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu 1-GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2014-30.09.2014 b) Şirketin Ticaret Unvanı :MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2015 31 MART 2015 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1.GENEL BİLGİLER, ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi I- GİRİŞ 2012, önceki yıla göre iyi sonuçlar aldığımız bir yıl oldu. Daha çok sayıdaki müşterimize, daha az çalışanımızla, daha çok ambalaj ürettik ve

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1.Genel Bilgiler a ) Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.03.2015 b ) Şirketin; Ticaret Ünvanı : Pergamon Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

Yatırım Ortağınız. 31.03.2014 Faaliyet Raporu

Yatırım Ortağınız. 31.03.2014 Faaliyet Raporu Yatırım Ortağınız 31.03.2014 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI... 3 ŞİRKETİMİZİN VİZYONU, MİSYONU, DEĞERLERİ VE STRATEJİSİ... 8 VİZYONUMUZ... 8 MİSYONUMUZ... 8 DEĞERLERİMİZ...

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 1-4 Şirket Bilgileri 1 Kısaca Gayrimenkul Sektörü ve Akiş GYO 1 Misyon 2 Vizyon 2 Hedefler 3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3 Yönetim Kurulu

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2013 30.06.2013

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2013 30.06.2013 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2013 30.06.2013 1. ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER 1.a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2013 31.06.2013 dönemine ait faaliyet

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve BagimSIZ Denetim Raporu indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

1 OCAK- 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU www.doganburda.com -ŞUBAT 2015 -

1 OCAK- 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU www.doganburda.com -ŞUBAT 2015 - DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 1 OCAK- 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU www.doganburda.com -ŞUBAT 2015 - İÇİNDEKİLER 1. Portföyümüz... 5 2. Genel Bilgiler...

Detaylı

2013 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2013 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

REPORT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ANONİM ŞİRKETİNİN 2013 ŞEFAFLIK RAPORU MART 2014 İSTANBUL

REPORT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ANONİM ŞİRKETİNİN 2013 ŞEFAFLIK RAPORU MART 2014 İSTANBUL REPORT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ANONİM ŞİRKETİNİN 2013 ŞEFAFLIK RAPORU MART 2014 İSTANBUL REPORT BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş. 2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU Bu rapor Kamu Gözetimi

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin 30 Haziran 2014 tarihi

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31/12/2012 FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31/12/2012 FAALİYET RAPORU YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31/12/2012 FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU MESAJI Değerli hissedarlarımız, müşterilerimiz ve çalışma arkadaşlarımız, 2012 yılında küresel ekonomide Avrupa borç krizine

Detaylı

973.552 261.419 10.702 20.659 31.361 88.510 3.031.767 2.617.204 1.112.121 304.427 31.699 3,65 3,21 0,14 0,86 6,31 0,03 0,03 0,09

973.552 261.419 10.702 20.659 31.361 88.510 3.031.767 2.617.204 1.112.121 304.427 31.699 3,65 3,21 0,14 0,86 6,31 0,03 0,03 0,09 Konsolide Göstergeler 2012 1.087.267 259.069 22.266 20.517 42.783 32.689 2012 3.480.072 2.906.890 1.178.746 439.515 77.323 2012 2,68 2,25 2012 0,16 0,84 5,07 2012 0,01 0,01 0,03 2011 973.552 261.419 10.702

Detaylı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi:

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi: FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. FAALİYET RAPORU RAPOR DÖNEMİ: OCAK MART 2013 Şirketin ticari unvanı: Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret sicil numarası: 358657 Merkez adresi: Akmerkez B Kulesi

Detaylı

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na E! Güney Bağımsız Denetim ve Tel: +902123153000 SMMM AŞ Fax: +902122308291 Eski Büyükdere Cad. ey.cam Oriin Maslak No:27 Ticaret Sicil No: 479920-427502 Buıldıng a better Maslak, Sarıyer 34398 workıng

Detaylı

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2010-31/03/2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2010-31/03/2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2010-31/03/2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01/01/2010-31/03/2010 2. Şirketin Ünvanı : Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları

Detaylı