Güven kavramı disiplinlerarası çalımalarda farklı biçimlerde ve farklı analiz düzeylerinde ele alınmıtır. Örgütsel yaamın karmaık yapısı, örgütün

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güven kavramı disiplinlerarası çalımalarda farklı biçimlerde ve farklı analiz düzeylerinde ele alınmıtır. Örgütsel yaamın karmaık yapısı, örgütün"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June Issn: SGORTACILIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENN ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN GÜVEN BUNALIMI VE PSKOLOJK SÖZLEME BOYUTLARINA ETKS THE EFFECTS OF TRUST CRISIS IN THE PROCESS OF ORGANIZATIONAL DOWNSIZING ON THE DIMENSIONS OF PSYCHOLOGICAL CONTRACT IN INSURANCE INDUSTRY ule TUZLUKAYA Erdem KIRKBEOLU** Öz Bu çalımanın amacı, son yıllarda sigortacılık sektöründe küçülme yaayan örgütlerde örgütsel güven düzeyinin psikolojik sözleme düzeyine ve türlerine olan etkisini sınamaktır. Örgüt yazınında örgütsel güvenin psikolojik sözlemeye olan etkisini sınayan çalımalara rastlanmakla birlikte; beklenmeyen koullarda bu etkileimin nasıl seyredecei cevapsız bırakılmıtır. Bu kapsamda örgütsel küçülme sürecinde olan ve herhangi bir yapısal deiim yaamayan toplam 10 sigorta iletmesinde çalıan 235 igören üzerinde bir anket uygulaması gerçekletirilmitir. Çalıma sonuçları, örgütsel küçülme faktörü dikkate alındıında, örgüt yazınında belirtilenin aksine, örgütsel güven düzeyinin psikolojik sözleme alt boyutlarına aynı anlamlı etkiyi salamadıını ortaya koymutur. Anahtar Kelimeler: Sigorta, Güven, Örgütsel Küçülme, lemsel ve likisel Psikolojik Sözleme. Abstract The aim of this study is to test the effect of organizational trust level in organizations in downsizing process on psychological contract level and types in insurance industry. Whereas studies testing the effect of organizational trust on psychological contract are found in organization literature, how these interactions would progress under unexpected conditions is left unanswered. In this context, a questionnaire was conducted on 235 workers who worked in a total ten insurance companies which were in the process of organizational downsizing and which didn t go through any structural change. Results of the study, taking organizational downsizing into consideration, put forth that contrary to what is determined in organization literature that the organizational trust level doesn t make the same meaningful effect on psychological contract s sub-dimensions. Keywords: Insurance, Trust, Organizational Downsizing, Operational and Relational Psychological Contract. 1. GR Son yıllarda devletin sigortacılık sektörüne youn müdahalesiyle birlikte sektörde küçülme gösteren iletmelerin sayıca artmıtır. Sigortacılık Kanununun yürürlüe girmesi ve Avrupa Birliine uyum çalımaları hükümet düzeyinde sigortacılık sektörüne ilikin beklenti ve ilgisinin artmasına yol açmıtır. Buna balı olarak çok sayıda yasa ve yönetmelik yürürlüe sokulmu özellikle sigorta iletmelerinin mali yükümlülüklerine ilikin aır yaptırımlar uygulanmıtır. Sigortacılık sistemini salam bir zemine oturtma istei, sigorta iletmeleri için aır yaptırımlar ve finansal yükümlülükler (örnein Solvency II kriterleri gibi) içeren düzenlemeleri beraberinde getirmitir. Bu yaptırımlar karısında özellikle rekabette orta sıralarda yer alan sigorta iletmelerinin mali yapılarında sorunlar ortaya çıkmıtır. Gerek mali yapının bozulması, gerekse sektörel prim artıına ramen düük karlılık, sigorta iletmelerinin bir kısmının küçülme stratejisi uygulamasına yol açmıtır. Sektörel küçülmenin görüldüü sektörlerde çalıanların örgüte duydukları güven düzeyinin de azalma eilimine girmesi muhtemel olacaktır. Yrd. Doç. Dr., Atılım Üniversitesi, letme Fakültesi. ** Yrd. Doç. Dr., Bakent Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi

2 Güven kavramı disiplinlerarası çalımalarda farklı biçimlerde ve farklı analiz düzeylerinde ele alınmıtır. Örgütsel yaamın karmaık yapısı, örgütün gerek içsel düzenlemelerinde gerekse de dier örgütler ve aktörlerle olan ilikilerinde belirli kurallara uyumunu zorunlu kılmaktadır. Örgütlerin çevrelerine uyum salama ve rekabet edebilmesi için, iç tasarımlarının örgütsel amaç ve hedeflere hizmet edecek nitelikte olması beklenir. Örgütsel alanda verimlilik ve meruiyet yalnızca örgütler arası eylemlerle deil; örgüt içinde güven temelinde kurulmu bir örgüt yapısıyla da ilikilidir. Bu nedenle örgütlerde güven kavramı, gerek makro gerekse de mikro düzeyde sıklıkla yazında ele alınan popüler konular arasında yer almıtır. Güven kavramına dair bu çeitlilik, benzer ekilde güven kaybı ve güvenin yeniden yapılandırılması gibi kavramlara da ilgiyi artırmıtır. Özellikle örgütler üzerindeki çevresel baskılar, rekabet ve belirsizlik ortamı, örgütlerin süreç içerisinde beklenmedik yapısal deiimler yaamalarına yol açmaktadır. Örgütler bu çevresel baskılara kimi zaman stratejik reaksiyonlarla (örnein; ortaklıklar, ibirlikleri, lobi eylemleri, kooptasyon gibi eylemlerle) karılık verirken (Pfeffer ve Salancik, 1978), kimi zaman da bu baskılara uyum salamak için yapısal veya balamsal deiimler (örnein; büyüklük, çalıan oranları, merkezileme, uzmanlama veya biçimsellikle ilgili deiimler) yaamak durumunda kalırlar (Daft, 2004:38). Örgütler zaman içinde önemli deiikliklere urayabilirler. Örnein yeniden yapılanma, küçülme veya iten çıkartmalar bu deiikliklerin önemli bir kısmını oluturmaktadır. Hızlı ve ciddi örgütsel deiim ve dönüümlerin ardından genellikle örgütsel ortamda belirsizlik olumakta ve çalıanların örgüte duydukları güven düzeylerinde deiimler yaanmaktadır. Güvenin olmadıı bir örgütsel ortamda, ilerin istenildii ekilde verimli ve düzenli yürütülmesi düünülemez. Bu sebeple, çeitli sebeplerle kaybedilen güvenin yeniden yapılandırılması önemlidir. Bu çalıma küçülme sürecinden sonra örgütte geride kalan çalıanların iletmeye duydukları güvenin psikolojik sözleme alt boyutlarına ne denli bir etki saladıını sınamayı amaçlamaktadır. Yazındaki çalımalar güven psikolojik sözleme ilikisini sorgulamakla birlikte, Türkiye gibi ortaklaa davranıçı bir kültürde örgütsel küçülmenin psikolojik etkilerinin ne tür farklı sonuçlar verecei cevapsız bırakılmıtır. Bu nedenle aratırma modeline psikolojik sözlemenin alt boyutları ve aracı deiken olarak örgütsel küçülme deikeni de dahil edilmitir. 2. ÖRGÜTSEL KÜÇÜLME SÜRECNDE PSKOLOJK SÖZLEME VE GÜVEN Örgütlerin, çevresel baskılar karısında hayatta kalma çabası aynı zamanda stratejik eylemlerin gerçekletirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu eylemlerin baında, örgüt yapısının gerek içsel gerekse de çevresel beklentileri karılayacak nitelikte yapılandırılması gelmektedir. Örgütün üst yönetimi, bu süreçte çou zaman örgütün büyüklüünü, teknolojisini, stratejisini veya kültürünü yeniden yapılandırarak yakın ve uzak çevredeki aktörlerin beklentilerini karılayacak konuma getirmeyi amaçlar. Verimlilii artırma amaçlı gerçekletirilen bu eylemlerden bir tanesi de örgütsel küçülmedir (Sronce ve McKinley, 2006; Spreitzer ve Mishra, 2002; McKinley vd., 2000; Fisher ve White, 2000). Örgütsel küçülme, sektör ve i ayırımı olmaksızın örgütler tarafından izlenen bir stratejidir. Üretim verimliliini ve rekabet avantajını arttırmak adına, i gücünün azaltılması veya dier bir ifade ile çalıan sayısının kasıtlı olarak düürülmesi olarak tanımlanmaktadır (McKinley vd., 2000:227; Fisher ve White, 2000:244). Özetle, örgütsel küçülme, örgütün benimsedii i gücünde azaltmaya gitme stratejisidir. Örgütsel küçülme üzerine yapılan aratırmaların küçümsenmeyecek bir kısmı, iten çıkartılan ve geride kalanlar üzerine younlatırılmıtır (Allen vd., 2001; McKinley vd., 2000:227; Spreitzer ve Mishra, 2002; Naumann vd., 1995; Brockner vd.,1994, Brockner vd., 1997). Örgütsel küçülme, stratejik olarak benimsendiinde, varsayımsal olarak olumlu sonuçların elde edilmesi öngörülmektedir. Oysa Fisher ve White (2000:244), 1998 in son aylarında küçülmeye giden örgütlerden (Kodak, Woolworth, Citicorp, Levi Strauss) sadece % 41 inde verimlilik artıı ve sadece %37 sinin hisselerinde artı görüldüünü belirtmektedirler. Daha açık bir ifadeyle, örgütsel küçülmenin, yüksek maliyet ve düük verimlilik sorunlarına kısa vadede yarar salamasına karın, uzun vadede beklenen faydaları yaratamadıı söz konusudur. Uzun vadede, özellikle geride kalan çalıanlar ile küçülme kaynaklı sorunların yaandıı olumsuz durumlar ortaya çıkmaktadır (Cameron vd., 1991). Dier taraftan Devine vd. (2003), Örgütsel küçülmede kurban olmak mı suçlu olmak mı? adlı çalımalarında örgütsel küçülmenin geride kalan çalıanlar üzerinde, iine son verilen çalıanlara kıyasla daha fazla olumsuz etki yarattıını vurgulamaktadırlar. Bu tür küçülmeler beklenenin aksine, verimlilik artıını olumsuz yönde etkilemekte ve geride kalan çalıanların verimlilik düüüne sebep olacak davranılar sergilemelerine neden olmaktadır (Shah, 2000:101). Zira çalıanlar, örgüte dahil olduklarındaki sözlerin ve vaadlerin örgüt tarafından

3 yerine getirilmeyecei inancına sahip olmaya balarlar. Bu durum psikolojik sözleme ihlallerinin ortaya çıkması olarak tanımlanır. Örgütlerin gerek i yapılarının gerekse i tasarımlarının deimesi ile birlikte psikolojik sözlemede farklılamalar ve bozulmalar görülmektedir (Robinson ve Rousseau, 1994:245; Morrison ve Robinson, 1997). Psikolojik sözleme kavramının ortaya çıkıı Argyris in (1960) çalımasına dayanmaktadır. Argyris (1960), psikolojik sözleme kavramını ilk defa, çalıanlar ile üstleri arasındaki ilikileri tanımlamada kullanmı ve bu kavramı örgütte yüksek üretim salamak ve sorunları en aza indirgemek amacıyla; iki taraflı, yazılı olmayan bir sözleme olarak tanımlamıtır. Levinson (1962) ise kavramı çok daha netletirerek, birey ve örgütün birbirinden karılıklı ve yazılı bir dayanaı olmayan beklentilerinin toplamı olarak tanımlamıtır. Rousseau ya (1989) göre bir psikolojik sözleme ortaya çıktıı zaman, (1) igörenler tarafından gelecee dönük birtakım inançlar ve beklentiler olumakta (örnein, performansa dayalı ücret), (2) igörenler örgüte bazı katkılar salamakta (örn; uygulamada bazı deiiklikler veya kendini örgüte adama) ve (3) bunun sonucunda gelecekte karılıklı fayda salamak amacıyla bazı karılıklı zorunluluklar yaratılmı olmaktadır (Robinson ve Rousseau, 1994:246). Dolayısıyla psikolojik sözlemenin oluturulmasındaki önemli unsurlardan biri tarafların birbirine olan güvenleridir. Bu güven karılıklı olarak tarafların açık veya örtülü olarak yaptıkları söz verme eklinde olumaktadır (Özler ve Ünver, 2012:328). Bir baka deyile, psikolojik sözleme, bireylerin iletmelere salayacakları katkıların karılıında elde edecekleri ödüllerin iletmeleri tarafından vaat edilmesi durumudur (Turnley ve Feldman, 2000:25-26). Yazında örgütsel küçülme neticesinde örgüt içinde olumu psikolojik sözlemenin bozulmasına yönelik çalımalara da rastlanmaktadır. Örnein Brockner vd. (1994) göre, küçülmeden sonra geride kalan çalıanlar, küçülmenin ve iten çıkartılmaların yeterince adil olup olmadıını sorgulayacak ve bu durum örgütsel balılık düzeyini etkileyecektir. Bu açıklamaya göre, geride kalan çalıanlar artı gösteren bir i yüküyle karılamakta, moral kaybı ve gelecee dair endieler yaamakta, risk üstlenmekten kaçınmakta, ile ilgili konular yerine daha çok kiisel konularla ilgilenmekte, baka i fırsatlarını aratırmakta bu durumda onların psikolojik sözlemeye karı tutumlarının bozulmasına sebep olmaktadır (Robinson ve Rousseau,1994:245). Shah (2000) ise örgütsel küçülme - psikolojik sözleme ilikisine sosyal a kuramı kapsamında deinmi, örgütsel küçülme neticesinde sosyal aların arasındaki oluturulan psikolojik sözlemenin bozulacaını öne sürmütür. Dolayısıyla psikolojik sözleme ihlalinin örgütsel ortama ve ilikilere katacaı olumsuz etki, örgütsel güven ortamının kaybedilmesidir. Buna göre psikolojik sözlemenin bozulmasının güven üzerinde genel bir olumsuz etkisi bulunmakta (Robinson ve Rousseau, 1994:246), bu ise çalıanların dier çalıanlara duydukları güveni azaltmaktadır (Morrison ve Robinson, 1997:227). Dolayısıyla her ne kadar örgütsel küçülme, örgütün hayatta kalması, verimlilik artıı veya yeniden yapılanması gibi olumlu izlenimleri çarıtırsa da, sonuçları itibariyle çalıanların kendilerini belirsiz ve güvensiz bir ortamda hissetmeleri ve iletme ile aralarındaki psikolojik sözlemenin bozulması sonuçlarını yaratabilmektedir. Bu kapsamda küçülme sürecindeki örgütler ile bu sürece girmemi ve örgütsel aktivitelerin verimli bir ekilde sürdürüldüü örgütlerin psikolojik sözleme ve güven düzeylerinin farklılaacaını beklemek yanlı olmayacaktır. H1a: Küçülme sürecindeki örgütler ile herhangi bir yapısal deiim yaamayan örgütlerin psikolojik sözleme düzeyleri arasında istatistiksel anlamlı bir fark bulunmaktadır. H1b: Küçülme sürecindeki örgütler ile herhangi bir yapısal deiim yaamayan örgütlerin güven düzeyleri arasında istatistiksel anlamlı bir fark bulunmaktadır. 3. ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYNN LKSEL VE LEMSEL PSKOLOJK SÖZLEME DÜZEYLERNE ETKS Psikolojik sözleme, sözler ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmedii, bunların adil olup olmadıından etkilenmektedir. letiimde aksama varsa, sözlerin yerine getirilmemesi ve nedenlerinin açıklanmama durumu söz konusuysa, bu tür örgütsel ortamlarda güvenin olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz bir olgu olarak karımıza çıkmaktadır (Naumann, 1995; Allen vd., 2001). Özellikle örgütsel küçülme sürecinde, çalıanlar ile iveren arasında oluan psikolojik sözlemenin yüksek düzeyde etkilenecei öngörülmektedir. Zira çalıanlar bu süreçte, örgütsel küçülmeyi, irketin baarısızlık ve yetkinliini koruyamama, kendilerine verdii sözleri tutmama durumu olarak görmektedir. Bu sebeple de, örgütün geride kalan çalıanların güvenini yeniden yapılandırmak adına iletiim kurması zorunluluu domaktadır

4 Bu noktada amacımız güvenin yeniden salanmasında olumlu etkileri olduu yazında kabul edilen psikolojik sözlemenin iki ayrı alt boyutu ile sınanmasıdır. Zira beklentimiz psikolojik sözlemenin Türkiye balamında farklı alt boyutları dikkate alındıında beklendii olumlu etkiyi her zaman salayamayacaı yönündedir. Psikolojik sözleme kavramını 1980 li yıllarda ele alan aratırmacılar, mevcut tanımı alt boyutlarında incelemi ve farklı davranıların ortaya çıkabileceine dikkat çekmitir. Psikolojik sözlemenin yönetim yazınında daha çok biçimsel (ilikisel, ilemsel), içeriksel (algılanan yükümlülükler veya dönüümün türü) ve ihlaller düzeyinde ele alındıı görülmektedir (Millward ve Brewerton, 1999). Bu çalımada kavram, biçimsel yönden ele alınmıtır. Biçimsel olarak psikolojik sözleme ilemsel ve ilikisel olmak üzere iki boyutta ele alınmıtır. Çalıma ve ücret arasındaki adil iliki olarak ifade edilen ilemsel sözlemeler, çalıanın yükümlülüü olan sıkı çalıma karılıında yüksek ücret, hızlı kariyer geliimi, gibi yüksek dısal dönü alması olarak tanımlanır. Temeli ekonomik mübadeleye dayanan ilemsel sözlemeler, iyi tanımlanmı, kısa dönemli, sonuçları net olan ve çalıanın örgüte salayacaı katkı karılıında ne elde edeceini kestirebildii maddi ödüllere odaklanmaktadır (Rousseau ve McLean Parks, 1993) likisel sözlemeler ise sosyal mübadele temellidir ve daha geni bir süreyi kapsar. Destek, balılık gibi sosyo-duygusal faktörleri temel alır. Örgüte fayda salayan çalıan için maddi unsurlardan ziyade ivereniyle kurduu manevi ilikiler ön plandadır. Bu anlamda çalıan için önemli olan iverenle arasında kurduu güvene dayalı açık uçlu ve uzun dönemli ilikisidir (Millward ve Hopkins, 1998). likisel sözlemeler kısaca, i güvencesine karılık çalıanın sahip olduu balılıı ifade eder. Bu tür sözlemelerle, mesleki geliiminin salandıını hisseden çalıan, iverene karı bir güven duygusuna sahip olur (Rousseau, 1994). Özetle ilemsel sözlemeler, kısa dönemli maddi deiimlerin olduu, var olan becerilerin kullanılmasına dayanan ve sonuçların açık ve anlaılır olduu bir psikolojik sözleme türüyken; ilikisel sözlemeler, iveren ve çalıan açısından yatırımın önemli olduu, ekonomik deiim kadar duygusal katılımın da önemli olduu, koulların örtük ve subjektif olduu sözlemelerdir (Rousseau, 1995). Dolayısıyla ilemsel sözlemeler, çalıanlarda finansal kazanım, yalnızca iin gereini yapma ve kısa süreli balılık hissiyatı yaratırken; ilikisel sözleme, örgütsel aidiyetlik ve örgüt hedefleriyle bütünleme hissiyatı yaratacaktır (Millward ve Brewerton, 1999). Yazında yer alan çok sayıda çalıma, psikolojik sözlemenin, örgütsel güven, balılık, i tatmini veya iten ayrılma niyeti gibi davranısal eylemleri etkilediini ortaya koymutur (örnein; Robinson vd., 1994; Robinson ve Rousseau, 1994; Robinson ve Morrison, 1995; Turnley ve Feldman, 1999; Arnold ve Feldman, 1986; Newstrom ve Davis, 1997). Her ne kadar örgütsel güven ve psikolojik sözleme arasındaki etkileim yazında sıklıkla tartıılmısa da örgütlerin küçülme stratejisini benimsemek zorunda kaldıkları süreçlerde, bu etkileimin nasıl seyredecei cevapsız bırakılmıtır. Bu nedenle çalımada örgütsel küçülme deikeni, kontrol deikeni olarak kullanılacak ve psikolojik sözleme boyutları ile örgütsel güven arasındaki iliki sınanacaktır. Cameron vd. (1991:65) iletiim kurulması ve insan kaynakları sistemlerinde deiikliklere gidilmesini örgütsel küçülme sürecinde izlenmesi gereken yöntemler olarak belirtmektedirler. Aynı zamanda, örgütsel küçülmenin ardından gereksinim duyulan güvenin yeniden yapılandırılmasında da bu tür iyiletirme çabalarının fayda salayacaı belirtilmitir (Robinson ve Rousseau, 1994; Lewicki, 2006). Bu çabalar ilikisel ve ilemsel psikolojik sözlemenin korunmasında önemli birer örnek tekil etmektedir. Özellikle küçülme sürecindeki örgütlerde, örgütsel küçülmenin nedenlerinin açıklanması ve geride kalanların örgüt için önemli oldukları mesajının verilmesi sıklıkla tercih edilen yönetsel bir stratejidir. Örgüte ve kiinin kendisine dair unsurların yapılandırılmasının ardından uygulanan dier bir strateji, çalıanın örgütten rasyonel ve duygusal olarak beklentilerinin belirlenmesi ve bunların güveni yeniden yapılandırmada kullanılmasıdır. Güvenin yeniden yapılandırılmasına dair az sayıdaki çalıma, zarar görmü güvenin yenilenmesinin oldukça zor olduunu ve yenilenme sürecinin yava ve bazen de yetersiz kaldıını ortaya koymaktadır (Whitener vd., 1998). Ancak yine de örgütlerin güven yaratabilmek adına sosyo-duygusal faktörleri kullanarak ilikisel psikolojik sözlemeyi yeniden güçlendirmeye çabaladıkları görülmektedir. likisel psikolojik sözlemeyi güçlendiren bir dier strateji ise özür dileme taktiidir. Güven aratırmalarının pek çounda güvenin yeniden yapılandırılmasında, özür dilemenin önemine vurgu yapılmaktadır. Açık iletiim kurmak, doru ve dürüst bilgi sunmak, kararları açıklamak güvenin algılanmasına etki etmektedir (Whitener vd., 1998:517). Buna göre iletiim yoluyla çalıanın kaygılarını azaltma, özür dileme veya gelecekle ilgili iyiletirmelerin yöneticiler tarafından paylaılması, güvenin yeniden yapılandırılmasını salayacaktır (Kim vd., 2004; Kim vd., 2006). Uygun ve

5 açıklayıcı ekilde kurulan bir iletiim, çalıanların örgütsel küçülmenin nedenlerini anlamalarına yardımcı olurken, stres, suçluluk duygusu, kızgınlık vb tutum ve davranılardan daha çabuk kurtulmalarına, güvenlerinin yeniden yapılandırılmasına ve böylelikle örgüte katılımda bulunmaya devam etmelerine etki etmektedir. Dahası, özür dilerken dısal baskılara vurgu yapılmasının güvenin daha baarılı ekilde yeniden yapılandırılmasına etkisi bulunmaktadır (Kim vd., 2006:61). Özetle küçülme sürecindeki örgütlerde, ilikisel psikolojik sözlemenin gelitirilmesi yoluyla örgütsel güvenin olumlu yönde artırılması muhtemeldir. H2a: Küçülme sürecindeki örgütlerde, ilikisel psikolojik sözleme ile güven arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir iliki bulunmaktadır. H2b: Herhangi bir yapısal deiim yaamayan örgütlerde, ilikisel psikolojik sözleme ile güven arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir iliki bulunmaktadır. Güvenin yapılandırılmasının bir dier etkisi, ilemsel psikolojik sözleme düzeyine yöneliktir. Örgütsel güven ve ilemsel psikolojik sözleme arasındaki ilikileri ölçen çalımalar; örgütsel güven ve psikolojik sözleme arasında pozitif bir korelasyon olduunu öne sürmektedir. Örnein, örgütsel küçülmenin ardından geride kalan çalıanların, içinde bulundukları belirsizlik ortamını netletirmek, kariyerlerini doru ve düzgün bir ekilde planlanmak ve verimli çalıma ortamını yeniden kazandırmak adına insan kaynakları uygulamalarının örgüt yönetimi tarafından yenilenmesi amaçlanır (Cameron vd., 1991: 65). Zira örgütler, teknik üretim sistemleri ile sosyal iliki sistemlerini insan kaynakları uygulamaları gibi ilemsel psikolojik sözleme unsurlarıyla gelitirmektedirler (Zeffane ve Connell, 2003:5). Robinson ve Rousseau (1994) ise çeitli K uygulamaları ile güvenin oluturulması arasındaki ilikileri ele alarak, psikolojik sözlemenin bozulmasının ardından K uygulamalarının olumsuz etkilendiini, bunu kırmak adına üst yönetimin youn çaba sarf etmek zorunda kaldıına deinmitir. Cameron vd. (1995:65) ise geride kalan çalıanlara sunulan eitim ve kendini gelitirme fırsatlarının, çalıanların kendilerini deerli hissetmelerine sebep olduunu belirtmektedir. Dolayısıyla yeni bir takım K uygulamalarının getirilmesi veya mevcut olanların iyiletirilmesine gidilmesi sözkonusu kaybedilen güvenin yeniden yapılandırılmasına olumlu yönde etki edecektir (Whitener, 1998). Ancak mevcut aratırmalar örgütsel küçülmenin yaandıı örgütlerde aynı korelasyonun elde edilip edilemeyeceini sorgulamamıtır. Örgütsel küçülmenin ardından geride kalan çalıanların örgüte duydukları güven kaybolmu ve pek çok olumsuz etki ortaya çıkmıtır. Bu olumsuzlukların içinde belki de en önemlisi, artık iyi çalıan olma davranılarının pek çounun ie yaramadıı izleniminin olumasıdır. Zira örgütsel balılıı ve i motivasyonu yüksek olan bazı çalıanların dahi tasfiye edilmesi geride kalanların örgüte olan güvenlerini kaybetmelerini beraberinde getirecektir. Özellikle Türkiye gibi ortaklaa davranıçı toplumlarda, üst yönetimin bazı çalıanlara karı sergiledii olumsuz eylemler, dier çalıanlar tarafından sorgulanacaktır. Bu tür kültürel özelliklere sahip toplumlarda, geride kalan çalıanlara sunulan eitim ve kendini gelitirme fırsatlarının, çalıanların kendilerini deerli hissetmelerine katkı salayıp salamayacaı üphelidir. Buna balı olarak, örgütsel küçülmenin ardından deien i tanımları, i yükleri ve younlaan i temposu örgütsel güvenin azalmasına da yol açacaktır. Türk i sisteminde, çalıanlar arasındaki ilikilerin, profesyonellikten sosyal tanııklıa taınmı olması; aynı örgüt çatısı altındaki bireylerin günlük yaantıda da bazı ortak deerler vasıtasıyla bir araya gelmelerini salar. Bu durum kimi zaman aynı kültürel özellikleri taıma, kimi zaman hemericilik, kimi zaman ortak yaam alıkanlıkları yoluyla beslenir. Dolayısıyla çalıma arkadalarının iten çıkarıldıını tecrübe etmi bir çalıan için kariyer fırsatları ve eitim olanaklarının inandırıcılıı ve samimiyeti de bu tür ortaklaa davranıçı kültürlerde azalacaktır. Dolayısıyla örgütsel küçülme sürecinde yaanan olumsuzluklar, geride kalan çalıanların örgüte karı güvenlerini ve algılarını deitirmeyecektir. Normal artlar altında geçerli olan pozitif korelasyonun örgütsel küçülme sürecinde benzer bir seyir göstermesini beklemek zorlaacaktır. H3a: Küçülme sürecindeki örgütlerde, ilemsel psikolojik sözleme ile güven arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliki bulunmaz. H3b: Herhangi bir yapısal deiim yaamayan örgütlerde, ilemsel psikolojik sözleme ile güven arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir iliki bulunmaktadır. 4. ARATIRMA YÖNTEM 4.1. Yöntem ve Örneklem Hipotezlerimize yanıt bulabilmek adına görgül bir çalıma tasarlanmı olup veri toplama yötemi olarak anket uygulaması gerçekletirilmitir. Demografik özellikler ve aratırmada kullanılacak deikenleri ölçmek amacıyla bir anket formu hazırlanmı ve seçilen örneklem grubuna uygulanmıtır. Aratırma örneklemini

6 Türkiye de sigorta sektöründe faaliyet gösteren 10 sigorta iletmesi oluturmutur. Çalımanın evreni olarak sigortacılık sektörünün belirlenmesindeki temel amaç, son yıllarda devletin sigortacılık sektörüne youn müdahalesiyle birlikte sektörde küçülme gösteren iletmelerin sayıca artmasıdır. Son on yılda devletin sigortacılık sektöründen beklentisi artmıtır. Sigortacılık Kanununun yürürlüe girmesi, Bireysel Emeklilik Sisteminin özendirilmesi ve Avrupa Birliine uyum çalımaları Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin de sigortacılık sektörüne ilikin beklenti ve ilgisinin arttıının birer göstergesidir. Buna balı olarak çok sayıda yasa ve yönetmelik yürürlüe sokulmu özellikle sigorta iletmelerinin mali yükümlülüklerine ilikin aır yaptırımlar uygulanmıtır. Sigortacılık sistemini salam bir zemine oturtma istei, sigorta iletmeleri için aır yaptırımlar ve finansal yükümlülükler (örnein Solvency II kriterleri gibi) içeren düzenlemeleri beraberinde getirmitir. Bu yaptırımlar karısında özellikle rekabette orta sıralarda yer alan sigorta iletmelerinin mali yapılarında sorunlar ortaya çıkmıtır. Gerek mali yapının bozulması, gerekse sektörel prim artıına ramen düük karlılık, sigorta iletmelerinin bir kısmının küçülme stratejisi uygulamasına yol açmıtır. Bu kapsamda Anadolu daki bölge müdürlüklerinde çalıan personel sayısını alazatmak, bölgelerdeki bazı birimleri genel merkeze taımak ve sigorta eksperleri veya aracılarına ödenen komisyonları düürmek gibi stratejilerle gider kalemlerini azalmaya çalımılardır. Bu noktadan hareketle sigortacılık sektöründe tüm iletmelerin son be yıldaki çalıan sayıları üzerinden örgütsel küçülme oranları hesaplanmıtır. Örgütsel küçülme oranının hesaplanmasında çalıan sayısı baz alınmı ve yılları arasındaki negatif deiimin en yüksek olduu ve deiimin en az olduu toplam 10 sigorta iletmesi örneklem kapsamına dahil edilmitir. Satı ve birlemeler dolayısıyla isim deitiren ve 2009 yılından sonra kurulan sigorta iletmeleri ise dier irketler kategorisine dahil edilmitir (bkz. Tablo 1). Tablo 1: Yılları Arasında Sigorta irketlerinin Küçülme Oranları Sigorta irketleri Küçülme Oranı 1 Allianz Hayat ve Emeklilik ,50% 2 Aegon Emeklilik ve Hayat ,20% 3 AvivaSA 1, ,70% 4 Garanti Emeklilik ,00% 5 Mapfre Genel Yasam ,90% 6 Hur ,50% 7 Ankara ,10% 8 Yapı Kredi ,00% 9 Acıbadem Saglık ve Hayat ,00% 10 Demir Hayat ,80% 11 Axa Hayat ,10% 12 Groupama Emeklilik ,80% 13 Ray ,60% 14 Allianz ,50% 15 Zurich ,90% 16 Dubai Starr Sigorta ,00% 17 Isık ,70% 18 Ergo ,10% 19 Gunes ,30% 20 Anadolu Hayat Emeklilik ,80% 21 Eureko ,50% 22 Aviva ,70% 23 Atradius ,70% 24 Halk Sigorta ,00% 25 Anadolu ,80% 26 Aig ,00% 27 Groupama ,20% 28 Liberty ,30% 29 Axa ,90% 30 Ak Sigorta ,20% 31 Generali ,90% 32 SBN ,80% 33 Demir ,40% 34 HDI ,00%

7 35 Mapfre Genel Sigorta ,30% 36 Euro ,10% 37 Halk Hayat ve Emeklilik ,60% 38 Dier irketler 1, ,20% TOPLAM 15,796 11,382-27,90% Kaynak: Türkiye Sigorta Birlii stihdam statistikleri, 2008; Anket uygulaması Tablo 1 de gri renkle belirtilen sigorta iletmelerinin stanbul daki genel müdürlükleri ile Ankara daki bölge müdürlüklerinde yürütülmütür. Her sigorta irketinde çalıan bir personelden yardım alınarak, sadece sigorta faaliyetiyle uraan çalıanlar üzerinde uygulanması salanmıtır. Uygulamalar çalıma saatlerinde gerçekletirilmi olup çalıanların gizlilik hakkında kaygıya kapılmamalarını salama adına form üzerine isim yazılmaması istenmi ve hiçbir ekilde yöneticileri tarafından görülmeyecei garantisi anket formunun üzerine belirtilmitir. Anket formu uygulandıktan ve tüm anketler toplandıktan sonra geçerli olan anketler belirlenmitir. Tüm analizler anket formunu doldurmayı kabul edenlerden geçerli nitelie sahip olanlar üzerinden yapılmıtır. SPSS istatistik programı kullanılarak frekans daılımları bulunmu, daha sonra ilgili hipotezler üzerinden korelasyon analizleri ve T-testi uygulanmıtır. Ankete katılan çalıanların demografik bilgileri Tablo 2 de sunulmutur. Tablo 2: Örneklemin Demografik Özellikleri Küçülme Sürecindeki Sigorta irketleri Deiimin Yaanmadıı Sigorta irketleri Cinsiyet Kadın 61,8 57,4 Erkek 38,2 42,6 Ya ,4 25, ,3 44, ,7 17, ,6 12,3 Eitim lköretim Mezunu 0,0 0,0 Lise Mezunu 7,5 6,8 Önlisans/Lisans Mezunu 81,6 83,2 Yüksek Lisans/Doktora Mezunu 10,9 10,0 Ortalama Çalıma Süresi (Yıl) 6,4 8,8 Ortalama Çalıan Yaı 28,6 31,3 Örneklem Büyüklüü (kii) Örneklem Büyüklüü (iletme) 5 5 Çalımaya katılanların büyük bir çounluunu kadınlar (%61,8 ve %57,4) ve ya arasındaki çalıanlar oluturmaktadır. Ayrıca cevaplayıcıların büyük birçounluunun önisans veya lisans eitimine sahip oldukları dikkati çekmektedir. Küçülme sürecinde olan sigorta irketlerinde çalıanların ortalama çalıma süresi 6,4 yıl iken; deiimin yaanmadıı örgütlerde çalıanların ortalama çalıma süresi 8,8 dir. Dolayısıyla küçülme sürecindeki örgütlerde çalıanların daha kısa süreli irketlerinde görev aldıkları anlaılmaktadır. Bunun yanı sıra, yine deiimin yaanmadıı sigorta irketlerinde çalıanların ya ortalamasının (31,3) küçülme sürecindeki irketlere kıyasla (28,6) daha yüksek olduu görülmektedir Kullanılan Ölçekler Aratırmanın anket formu üç bölümden olumaktadır. Birinci bölümde aratırmaya katılan çalıanların demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular sorulmutur. kinci bölümde ise çalıanların psikolojik sözleme düzeylerinin sınanması amaçlanmaktadır. Çalımada psikolojik sözleme ölçei olarak Millward ve Hopkins (1998) tarafından gelitirilmi 5 li Likert ölçei kullanılmıtır. Ölçein 10 maddesi psikolojik sözlemenin ilemsel alt boyutunu ve 7 maddesi psikolojik sözlemenin ilikisel alt boyutunu ölçen toplam 17 maddeden olumaktadır. Soru kaıdının ikinci bölümünde Cummings ve Bromiley (1996) tarafından gelitirilen örgütsel güven ölçei kullanılmıtır. Cummings ve Bromiley (1996) güveni üç boyutta incelemitir; bilisel, duygusal ve davranısal. Çalımada kullanılacak olan örgütsel güven ölçeinin kısa ekli davranısal boyutu göz ardı

8 etmektedir. Zira bu çalıma daha önce söylendii gibi davranısal boyuttan ziyade (psikolojik sözlemede olduu gibi) bilisel ve duygusal boyutlara odaklanmaktadır. 5. ARATIRMA BULGULARININ DEERLENDRLMES Çalımanın veri analizi kısmında ilk olarak örgütsel güven algısı ve psikolojik sözleme türlerinin içsel tutarlılıklarını görebilme adına güvenirlik analizi gerçekletirilmitir. Güvenirlik analizi sonuçlarına göre a > 0.60 deeri esas alındıında her üç deikenin cronbach alfa deerlerinin beklenen deer aralıında olduu görülmektedir (bkz. Tablo 4 ve 5). Veri analizinin ilk aamasında ise örgütsel küçülme sürecindeki örgütlerle, herhangi bir deiimin veya küçülmenin yaanmadıı örgütlerin; örgütsel güven ve psikolojik sözleme düzeylerinin ortalama deerleri arasında ne denli bir farklılık olduu sınanmıtır. Gerçekletirilen T-testi sonucunda örgütsel küçülme yaayan iletmelerle, herhangi bir deiimin yaanmadıı iletmelerin güven algıları ve psikolojik sözleme düzeylerine ilikin ortalama deerlerin istatistiksel olarak birbirlerinden farklılık gösterdii anlaılmıtır (bkz. Tablo 3). Dolayısıyla H1 dorulanmıtır. Tablo 3: Örgütsel Küçülme Sürecindeki letmeler ile Deiimin Yaanmadıı iletmelerin Ortalama, standart Sapma ve t Deerleri letme Örneklem Ortalama St. Sapma T deeri P Psikolojik Sözleme Küçülme Sürecinde Olan Örgütler Deiim Yaamayan Örgütler 104 2,84 1, ,50 1,28 1,98 0,046 Küçülme Sürecinde 104 2,57 1,26 Olan Örgütler Güven 2,17 0,031 Deiim Yaamayan 131 3,51 0,98 Örgütler Bir sonraki aamada, Hipotez 2 ve 3 ü sınayabilmek amacıyla küçülme sürecindeki iletmeler ile herhangi bir yapısal deiim yaamayan iletmelere ait aratırma deikenleri için korelasyon analizleri gerçekletirilmitir (bkz. Tablo 4 ve 5). Tablo 4: Küçülme Sürecindeki letmelere Ait Aratırma Deikenlerinin Korelasyon Katsayıları, Ortalamaları ve Standart Sapma Deerleri 1. Pozisyon 2,21 0,3 2. Ya 2,65 0,9,31** 3. Eitim 3,42 0,7,11* 0,14 Ort. S.S Çalıma Süresi 2,88 1,46*,35* 0,07 5. likisel Psikolojik Sözleme 3,37 1,3,28**,48* -,21**,12* (.69) 6. lemsel Psikolojik Sözleme 3,01 1,2,21**,32** -0,05,22**,32** (.66) 7. Güven Algısı 3,04 1,1,32**,24* -0,17,41**,40** 0,21 (.64) Tablo 5: Herhangi Bir Yapısal Deiim Yaamayan letmelere Ait Aratırma Deikenlerinin Korelasyon Katsayıları, Ortalamaları ve Standart Sapma Deerleri 1. Pozisyon 2,32 0,4 2. Ya 2,45 1,1,43** 3. Eitim 3,87 1,34** 0,07 Ort. S.S Çalıma Süresi 3,2 1,2 0,17,23** 0,16 5. likisel Psikolojik Sözleme 3,69 1,6,41**,34* -,09*,37* (.77) 6. lemsel Psikolojik Sözleme 3,58 1,9,29*,23** -,11*,19*,28** (.71) 7. Güven Algısı 3,88 1,5,32**,41* -0,3,31**,27**,19* (.62) Ya: 1 (20 ya altı), 2 (21 30 ya), 3 (31 40 ya), 4 (41 50 ya), 5 (50 ya üstü); Eitim: 1 (lk öretim), 2 (lise), 3 (önlisans), 4 (lisans), 5 (yüksek lisans/doktora); Çalıma Süresi: 1 (3 den az), 2 (4-7), 3 (8-12), 4 (13-18), 5 (19 ve üstü); Pozisyon: 1 (Memur/Satı Danımanı, 2 (Ekip Lideri/Uzman Yardımcısı), 3 (ef/uzman), 4 (Müdür), 5 (Bölge Müdürü/GMY) *p<0.05, ** p< Parantez içinde gösterilen deerler alfa deerleridir

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmutur. ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Uzm. Psk.

Detaylı

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA A RESEARCH OF DETERMINATION OF HOPELESSNESS AND ANXIETY LEVELS OF STUDENTS

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 20 30 YA GRUBU BEKAR ERKEKLERN E SEÇMNE

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ULUSLARARASI LETMELERN WEB STELERNN TASARIMINDA KÜLTÜREL BOYUTLARIN

Detaylı

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Beyza ÖZBAY Temmuz 2008 DENZL TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans

Detaylı

Kaynak: Berksun, O. (2003), Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları (2nd ed.), stanbul: Turgut Yayıncılık.

Kaynak: Berksun, O. (2003), Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları (2nd ed.), stanbul: Turgut Yayıncılık. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BALANTIDA KALMAK

Detaylı

MERT İŞ TATMİNİ ALT BOYUTLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YÖNETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. İbrahim Sani MERT 1 ÖZET

MERT İŞ TATMİNİ ALT BOYUTLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YÖNETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. İbrahim Sani MERT 1 ÖZET İŞ TATMİNİ ALT BOYUTLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YÖNETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İbrahim Sani MERT 1 ÖZET Örgütsel Vatandaşlık Davranışını (ÖVD) etkileyen önemli değişkenlerden

Detaylı

- 315 - Anahtar Kelimeler: Terörizm, Terör Maduru Olma Korkusu, 11 Eylül Saldırıları.

- 315 - Anahtar Kelimeler: Terörizm, Terör Maduru Olma Korkusu, 11 Eylül Saldırıları. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AMERKA BRLEK DEVLETLER'NDE TERÖRZM VE

Detaylı

ANKARA ÖRNENDE YALNIZ YAAYAN YALI KADINLARIN GEREKSNMLER THE NEEDS OF ELDERLY ALONE WOMEN IN THE CASE OF ANKARA Sema BUZ Eda BEYDL

ANKARA ÖRNENDE YALNIZ YAAYAN YALI KADINLARIN GEREKSNMLER THE NEEDS OF ELDERLY ALONE WOMEN IN THE CASE OF ANKARA Sema BUZ Eda BEYDL Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ANKARA ÖRNENDE

Detaylı

POLAT-MEYDAN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN SİNİZM VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Mustafa POLAT 1 Cem Harun MEYDAN 2

POLAT-MEYDAN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN SİNİZM VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Mustafa POLAT 1 Cem Harun MEYDAN 2 ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN SİNİZM VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Mustafa POLAT 1 Cem Harun MEYDAN 2 ÖZ Bu çalışmada örgüte ilişkin olumlu ve olumsuz iş tutumlarının birbirleriyle

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 30.12.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 30.12.2013 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 30.12.2013 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 14.07.2014 Cilt: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 303-324 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

YÖNETİCİLERİN MOTİVE ETME EĞİLİMLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YÖNETİCİLERİN MOTİVE ETME EĞİLİMLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNETİCİLERİN MOTİVE ETME EĞİLİMLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Doktora Tezi Araştırma

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

Lider-üye etkileşimi faktörlerinin liderler ve astlar tarafından karşılıklı algılanması: Bir perakende işletmesi çalışanları üzerinde araştırma

Lider-üye etkileşimi faktörlerinin liderler ve astlar tarafından karşılıklı algılanması: Bir perakende işletmesi çalışanları üzerinde araştırma İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Cilt/Vol:43, Sayı/No:1, 2014, 120 135 ISSN: 1303 1732 www.ifdergisi.org 2014 Lider-üye etkileşimi faktörlerinin

Detaylı

Psikolojik Güçlendirmenin Finansal Olmayan Performans Üzerindeki Etkileri

Psikolojik Güçlendirmenin Finansal Olmayan Performans Üzerindeki Etkileri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2012, 13(2), 87-105. Psikolojik Güçlendirmenin Finansal Olmayan Performans Üzerindeki Etkileri Enis HEMEDOĞLU, Mahmut KOÇAK, Aslıhan ÖZKAN,

Detaylı

GÜÇ MESAFESİ ÖRGÜTSEL GÜVENİ ETKİLER Mİ? 1 DOES POWER DISTANCE EFFECT ORGANIZATIONAL TRUST?

GÜÇ MESAFESİ ÖRGÜTSEL GÜVENİ ETKİLER Mİ? 1 DOES POWER DISTANCE EFFECT ORGANIZATIONAL TRUST? GÜÇ MESAFESİ ÖRGÜTSEL GÜVENİ ETKİLER Mİ? 1 Arş. Gör. Osman USLU* Prof. Dr. Kadir ARDIÇ** ÖZET Sayısız pozitif çıktıya sahip olan örgütsel güvenin sürekliliğinin sağlanması, bir kurum kültürü haline getirilmesi

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞGÖREN İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA FACTORS WHICH AFFECT JOB SATISFACTION IN THE TOURISM

Detaylı

Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, İşten Ayrılma, Eğitim, Öğretmenler.

Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, İşten Ayrılma, Eğitim, Öğretmenler. - 559 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 İŞ DOYUMU İLE İŞTEN AYRILMA

Detaylı

İKY Uygulamalarının Etkililiğinin Çalışan Algılamaları Bağlamında Araştırılması: İK Birimi Saygınlığının Rolü

İKY Uygulamalarının Etkililiğinin Çalışan Algılamaları Bağlamında Araştırılması: İK Birimi Saygınlığının Rolü YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2013 Cilt:20 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA İKY Uygulamalarının Etkililiğinin Çalışan Algılamaları Bağlamında Araştırılması: İK Birimi Saygınlığının Rolü Doç. Dr.

Detaylı

ÖRGÜTSEL ETİK, ÖRGÜTSEL GÜVEN VE BİREYSEL İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

ÖRGÜTSEL ETİK, ÖRGÜTSEL GÜVEN VE BİREYSEL İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA ÖRGÜTSEL ETİK, ÖRGÜTSEL GÜVEN VE BİREYSEL İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Sabiha Sevinç Altaş 1 Ali Kuzu 2 Özet Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitim

Detaylı

Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri

Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 12 Sayı: 4 Ekim 2012 ss. 449-465 Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri Impact

Detaylı

Ağırlama İşletmelerinde Örgütsel Sapma ile İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki

Ağırlama İşletmelerinde Örgütsel Sapma ile İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, Bahar: 64-74, 2010. Ağırlama İşletmelerinde Örgütsel Sapma ile İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişkiProf. Dr. Hasan Işın Dener Özel Sayısı Copyright

Detaylı