Güven kavramı disiplinlerarası çalımalarda farklı biçimlerde ve farklı analiz düzeylerinde ele alınmıtır. Örgütsel yaamın karmaık yapısı, örgütün

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güven kavramı disiplinlerarası çalımalarda farklı biçimlerde ve farklı analiz düzeylerinde ele alınmıtır. Örgütsel yaamın karmaık yapısı, örgütün"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June Issn: SGORTACILIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENN ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN GÜVEN BUNALIMI VE PSKOLOJK SÖZLEME BOYUTLARINA ETKS THE EFFECTS OF TRUST CRISIS IN THE PROCESS OF ORGANIZATIONAL DOWNSIZING ON THE DIMENSIONS OF PSYCHOLOGICAL CONTRACT IN INSURANCE INDUSTRY ule TUZLUKAYA Erdem KIRKBEOLU** Öz Bu çalımanın amacı, son yıllarda sigortacılık sektöründe küçülme yaayan örgütlerde örgütsel güven düzeyinin psikolojik sözleme düzeyine ve türlerine olan etkisini sınamaktır. Örgüt yazınında örgütsel güvenin psikolojik sözlemeye olan etkisini sınayan çalımalara rastlanmakla birlikte; beklenmeyen koullarda bu etkileimin nasıl seyredecei cevapsız bırakılmıtır. Bu kapsamda örgütsel küçülme sürecinde olan ve herhangi bir yapısal deiim yaamayan toplam 10 sigorta iletmesinde çalıan 235 igören üzerinde bir anket uygulaması gerçekletirilmitir. Çalıma sonuçları, örgütsel küçülme faktörü dikkate alındıında, örgüt yazınında belirtilenin aksine, örgütsel güven düzeyinin psikolojik sözleme alt boyutlarına aynı anlamlı etkiyi salamadıını ortaya koymutur. Anahtar Kelimeler: Sigorta, Güven, Örgütsel Küçülme, lemsel ve likisel Psikolojik Sözleme. Abstract The aim of this study is to test the effect of organizational trust level in organizations in downsizing process on psychological contract level and types in insurance industry. Whereas studies testing the effect of organizational trust on psychological contract are found in organization literature, how these interactions would progress under unexpected conditions is left unanswered. In this context, a questionnaire was conducted on 235 workers who worked in a total ten insurance companies which were in the process of organizational downsizing and which didn t go through any structural change. Results of the study, taking organizational downsizing into consideration, put forth that contrary to what is determined in organization literature that the organizational trust level doesn t make the same meaningful effect on psychological contract s sub-dimensions. Keywords: Insurance, Trust, Organizational Downsizing, Operational and Relational Psychological Contract. 1. GR Son yıllarda devletin sigortacılık sektörüne youn müdahalesiyle birlikte sektörde küçülme gösteren iletmelerin sayıca artmıtır. Sigortacılık Kanununun yürürlüe girmesi ve Avrupa Birliine uyum çalımaları hükümet düzeyinde sigortacılık sektörüne ilikin beklenti ve ilgisinin artmasına yol açmıtır. Buna balı olarak çok sayıda yasa ve yönetmelik yürürlüe sokulmu özellikle sigorta iletmelerinin mali yükümlülüklerine ilikin aır yaptırımlar uygulanmıtır. Sigortacılık sistemini salam bir zemine oturtma istei, sigorta iletmeleri için aır yaptırımlar ve finansal yükümlülükler (örnein Solvency II kriterleri gibi) içeren düzenlemeleri beraberinde getirmitir. Bu yaptırımlar karısında özellikle rekabette orta sıralarda yer alan sigorta iletmelerinin mali yapılarında sorunlar ortaya çıkmıtır. Gerek mali yapının bozulması, gerekse sektörel prim artıına ramen düük karlılık, sigorta iletmelerinin bir kısmının küçülme stratejisi uygulamasına yol açmıtır. Sektörel küçülmenin görüldüü sektörlerde çalıanların örgüte duydukları güven düzeyinin de azalma eilimine girmesi muhtemel olacaktır. Yrd. Doç. Dr., Atılım Üniversitesi, letme Fakültesi. ** Yrd. Doç. Dr., Bakent Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi

2 Güven kavramı disiplinlerarası çalımalarda farklı biçimlerde ve farklı analiz düzeylerinde ele alınmıtır. Örgütsel yaamın karmaık yapısı, örgütün gerek içsel düzenlemelerinde gerekse de dier örgütler ve aktörlerle olan ilikilerinde belirli kurallara uyumunu zorunlu kılmaktadır. Örgütlerin çevrelerine uyum salama ve rekabet edebilmesi için, iç tasarımlarının örgütsel amaç ve hedeflere hizmet edecek nitelikte olması beklenir. Örgütsel alanda verimlilik ve meruiyet yalnızca örgütler arası eylemlerle deil; örgüt içinde güven temelinde kurulmu bir örgüt yapısıyla da ilikilidir. Bu nedenle örgütlerde güven kavramı, gerek makro gerekse de mikro düzeyde sıklıkla yazında ele alınan popüler konular arasında yer almıtır. Güven kavramına dair bu çeitlilik, benzer ekilde güven kaybı ve güvenin yeniden yapılandırılması gibi kavramlara da ilgiyi artırmıtır. Özellikle örgütler üzerindeki çevresel baskılar, rekabet ve belirsizlik ortamı, örgütlerin süreç içerisinde beklenmedik yapısal deiimler yaamalarına yol açmaktadır. Örgütler bu çevresel baskılara kimi zaman stratejik reaksiyonlarla (örnein; ortaklıklar, ibirlikleri, lobi eylemleri, kooptasyon gibi eylemlerle) karılık verirken (Pfeffer ve Salancik, 1978), kimi zaman da bu baskılara uyum salamak için yapısal veya balamsal deiimler (örnein; büyüklük, çalıan oranları, merkezileme, uzmanlama veya biçimsellikle ilgili deiimler) yaamak durumunda kalırlar (Daft, 2004:38). Örgütler zaman içinde önemli deiikliklere urayabilirler. Örnein yeniden yapılanma, küçülme veya iten çıkartmalar bu deiikliklerin önemli bir kısmını oluturmaktadır. Hızlı ve ciddi örgütsel deiim ve dönüümlerin ardından genellikle örgütsel ortamda belirsizlik olumakta ve çalıanların örgüte duydukları güven düzeylerinde deiimler yaanmaktadır. Güvenin olmadıı bir örgütsel ortamda, ilerin istenildii ekilde verimli ve düzenli yürütülmesi düünülemez. Bu sebeple, çeitli sebeplerle kaybedilen güvenin yeniden yapılandırılması önemlidir. Bu çalıma küçülme sürecinden sonra örgütte geride kalan çalıanların iletmeye duydukları güvenin psikolojik sözleme alt boyutlarına ne denli bir etki saladıını sınamayı amaçlamaktadır. Yazındaki çalımalar güven psikolojik sözleme ilikisini sorgulamakla birlikte, Türkiye gibi ortaklaa davranıçı bir kültürde örgütsel küçülmenin psikolojik etkilerinin ne tür farklı sonuçlar verecei cevapsız bırakılmıtır. Bu nedenle aratırma modeline psikolojik sözlemenin alt boyutları ve aracı deiken olarak örgütsel küçülme deikeni de dahil edilmitir. 2. ÖRGÜTSEL KÜÇÜLME SÜRECNDE PSKOLOJK SÖZLEME VE GÜVEN Örgütlerin, çevresel baskılar karısında hayatta kalma çabası aynı zamanda stratejik eylemlerin gerçekletirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu eylemlerin baında, örgüt yapısının gerek içsel gerekse de çevresel beklentileri karılayacak nitelikte yapılandırılması gelmektedir. Örgütün üst yönetimi, bu süreçte çou zaman örgütün büyüklüünü, teknolojisini, stratejisini veya kültürünü yeniden yapılandırarak yakın ve uzak çevredeki aktörlerin beklentilerini karılayacak konuma getirmeyi amaçlar. Verimlilii artırma amaçlı gerçekletirilen bu eylemlerden bir tanesi de örgütsel küçülmedir (Sronce ve McKinley, 2006; Spreitzer ve Mishra, 2002; McKinley vd., 2000; Fisher ve White, 2000). Örgütsel küçülme, sektör ve i ayırımı olmaksızın örgütler tarafından izlenen bir stratejidir. Üretim verimliliini ve rekabet avantajını arttırmak adına, i gücünün azaltılması veya dier bir ifade ile çalıan sayısının kasıtlı olarak düürülmesi olarak tanımlanmaktadır (McKinley vd., 2000:227; Fisher ve White, 2000:244). Özetle, örgütsel küçülme, örgütün benimsedii i gücünde azaltmaya gitme stratejisidir. Örgütsel küçülme üzerine yapılan aratırmaların küçümsenmeyecek bir kısmı, iten çıkartılan ve geride kalanlar üzerine younlatırılmıtır (Allen vd., 2001; McKinley vd., 2000:227; Spreitzer ve Mishra, 2002; Naumann vd., 1995; Brockner vd.,1994, Brockner vd., 1997). Örgütsel küçülme, stratejik olarak benimsendiinde, varsayımsal olarak olumlu sonuçların elde edilmesi öngörülmektedir. Oysa Fisher ve White (2000:244), 1998 in son aylarında küçülmeye giden örgütlerden (Kodak, Woolworth, Citicorp, Levi Strauss) sadece % 41 inde verimlilik artıı ve sadece %37 sinin hisselerinde artı görüldüünü belirtmektedirler. Daha açık bir ifadeyle, örgütsel küçülmenin, yüksek maliyet ve düük verimlilik sorunlarına kısa vadede yarar salamasına karın, uzun vadede beklenen faydaları yaratamadıı söz konusudur. Uzun vadede, özellikle geride kalan çalıanlar ile küçülme kaynaklı sorunların yaandıı olumsuz durumlar ortaya çıkmaktadır (Cameron vd., 1991). Dier taraftan Devine vd. (2003), Örgütsel küçülmede kurban olmak mı suçlu olmak mı? adlı çalımalarında örgütsel küçülmenin geride kalan çalıanlar üzerinde, iine son verilen çalıanlara kıyasla daha fazla olumsuz etki yarattıını vurgulamaktadırlar. Bu tür küçülmeler beklenenin aksine, verimlilik artıını olumsuz yönde etkilemekte ve geride kalan çalıanların verimlilik düüüne sebep olacak davranılar sergilemelerine neden olmaktadır (Shah, 2000:101). Zira çalıanlar, örgüte dahil olduklarındaki sözlerin ve vaadlerin örgüt tarafından

3 yerine getirilmeyecei inancına sahip olmaya balarlar. Bu durum psikolojik sözleme ihlallerinin ortaya çıkması olarak tanımlanır. Örgütlerin gerek i yapılarının gerekse i tasarımlarının deimesi ile birlikte psikolojik sözlemede farklılamalar ve bozulmalar görülmektedir (Robinson ve Rousseau, 1994:245; Morrison ve Robinson, 1997). Psikolojik sözleme kavramının ortaya çıkıı Argyris in (1960) çalımasına dayanmaktadır. Argyris (1960), psikolojik sözleme kavramını ilk defa, çalıanlar ile üstleri arasındaki ilikileri tanımlamada kullanmı ve bu kavramı örgütte yüksek üretim salamak ve sorunları en aza indirgemek amacıyla; iki taraflı, yazılı olmayan bir sözleme olarak tanımlamıtır. Levinson (1962) ise kavramı çok daha netletirerek, birey ve örgütün birbirinden karılıklı ve yazılı bir dayanaı olmayan beklentilerinin toplamı olarak tanımlamıtır. Rousseau ya (1989) göre bir psikolojik sözleme ortaya çıktıı zaman, (1) igörenler tarafından gelecee dönük birtakım inançlar ve beklentiler olumakta (örnein, performansa dayalı ücret), (2) igörenler örgüte bazı katkılar salamakta (örn; uygulamada bazı deiiklikler veya kendini örgüte adama) ve (3) bunun sonucunda gelecekte karılıklı fayda salamak amacıyla bazı karılıklı zorunluluklar yaratılmı olmaktadır (Robinson ve Rousseau, 1994:246). Dolayısıyla psikolojik sözlemenin oluturulmasındaki önemli unsurlardan biri tarafların birbirine olan güvenleridir. Bu güven karılıklı olarak tarafların açık veya örtülü olarak yaptıkları söz verme eklinde olumaktadır (Özler ve Ünver, 2012:328). Bir baka deyile, psikolojik sözleme, bireylerin iletmelere salayacakları katkıların karılıında elde edecekleri ödüllerin iletmeleri tarafından vaat edilmesi durumudur (Turnley ve Feldman, 2000:25-26). Yazında örgütsel küçülme neticesinde örgüt içinde olumu psikolojik sözlemenin bozulmasına yönelik çalımalara da rastlanmaktadır. Örnein Brockner vd. (1994) göre, küçülmeden sonra geride kalan çalıanlar, küçülmenin ve iten çıkartılmaların yeterince adil olup olmadıını sorgulayacak ve bu durum örgütsel balılık düzeyini etkileyecektir. Bu açıklamaya göre, geride kalan çalıanlar artı gösteren bir i yüküyle karılamakta, moral kaybı ve gelecee dair endieler yaamakta, risk üstlenmekten kaçınmakta, ile ilgili konular yerine daha çok kiisel konularla ilgilenmekte, baka i fırsatlarını aratırmakta bu durumda onların psikolojik sözlemeye karı tutumlarının bozulmasına sebep olmaktadır (Robinson ve Rousseau,1994:245). Shah (2000) ise örgütsel küçülme - psikolojik sözleme ilikisine sosyal a kuramı kapsamında deinmi, örgütsel küçülme neticesinde sosyal aların arasındaki oluturulan psikolojik sözlemenin bozulacaını öne sürmütür. Dolayısıyla psikolojik sözleme ihlalinin örgütsel ortama ve ilikilere katacaı olumsuz etki, örgütsel güven ortamının kaybedilmesidir. Buna göre psikolojik sözlemenin bozulmasının güven üzerinde genel bir olumsuz etkisi bulunmakta (Robinson ve Rousseau, 1994:246), bu ise çalıanların dier çalıanlara duydukları güveni azaltmaktadır (Morrison ve Robinson, 1997:227). Dolayısıyla her ne kadar örgütsel küçülme, örgütün hayatta kalması, verimlilik artıı veya yeniden yapılanması gibi olumlu izlenimleri çarıtırsa da, sonuçları itibariyle çalıanların kendilerini belirsiz ve güvensiz bir ortamda hissetmeleri ve iletme ile aralarındaki psikolojik sözlemenin bozulması sonuçlarını yaratabilmektedir. Bu kapsamda küçülme sürecindeki örgütler ile bu sürece girmemi ve örgütsel aktivitelerin verimli bir ekilde sürdürüldüü örgütlerin psikolojik sözleme ve güven düzeylerinin farklılaacaını beklemek yanlı olmayacaktır. H1a: Küçülme sürecindeki örgütler ile herhangi bir yapısal deiim yaamayan örgütlerin psikolojik sözleme düzeyleri arasında istatistiksel anlamlı bir fark bulunmaktadır. H1b: Küçülme sürecindeki örgütler ile herhangi bir yapısal deiim yaamayan örgütlerin güven düzeyleri arasında istatistiksel anlamlı bir fark bulunmaktadır. 3. ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYNN LKSEL VE LEMSEL PSKOLOJK SÖZLEME DÜZEYLERNE ETKS Psikolojik sözleme, sözler ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmedii, bunların adil olup olmadıından etkilenmektedir. letiimde aksama varsa, sözlerin yerine getirilmemesi ve nedenlerinin açıklanmama durumu söz konusuysa, bu tür örgütsel ortamlarda güvenin olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz bir olgu olarak karımıza çıkmaktadır (Naumann, 1995; Allen vd., 2001). Özellikle örgütsel küçülme sürecinde, çalıanlar ile iveren arasında oluan psikolojik sözlemenin yüksek düzeyde etkilenecei öngörülmektedir. Zira çalıanlar bu süreçte, örgütsel küçülmeyi, irketin baarısızlık ve yetkinliini koruyamama, kendilerine verdii sözleri tutmama durumu olarak görmektedir. Bu sebeple de, örgütün geride kalan çalıanların güvenini yeniden yapılandırmak adına iletiim kurması zorunluluu domaktadır

4 Bu noktada amacımız güvenin yeniden salanmasında olumlu etkileri olduu yazında kabul edilen psikolojik sözlemenin iki ayrı alt boyutu ile sınanmasıdır. Zira beklentimiz psikolojik sözlemenin Türkiye balamında farklı alt boyutları dikkate alındıında beklendii olumlu etkiyi her zaman salayamayacaı yönündedir. Psikolojik sözleme kavramını 1980 li yıllarda ele alan aratırmacılar, mevcut tanımı alt boyutlarında incelemi ve farklı davranıların ortaya çıkabileceine dikkat çekmitir. Psikolojik sözlemenin yönetim yazınında daha çok biçimsel (ilikisel, ilemsel), içeriksel (algılanan yükümlülükler veya dönüümün türü) ve ihlaller düzeyinde ele alındıı görülmektedir (Millward ve Brewerton, 1999). Bu çalımada kavram, biçimsel yönden ele alınmıtır. Biçimsel olarak psikolojik sözleme ilemsel ve ilikisel olmak üzere iki boyutta ele alınmıtır. Çalıma ve ücret arasındaki adil iliki olarak ifade edilen ilemsel sözlemeler, çalıanın yükümlülüü olan sıkı çalıma karılıında yüksek ücret, hızlı kariyer geliimi, gibi yüksek dısal dönü alması olarak tanımlanır. Temeli ekonomik mübadeleye dayanan ilemsel sözlemeler, iyi tanımlanmı, kısa dönemli, sonuçları net olan ve çalıanın örgüte salayacaı katkı karılıında ne elde edeceini kestirebildii maddi ödüllere odaklanmaktadır (Rousseau ve McLean Parks, 1993) likisel sözlemeler ise sosyal mübadele temellidir ve daha geni bir süreyi kapsar. Destek, balılık gibi sosyo-duygusal faktörleri temel alır. Örgüte fayda salayan çalıan için maddi unsurlardan ziyade ivereniyle kurduu manevi ilikiler ön plandadır. Bu anlamda çalıan için önemli olan iverenle arasında kurduu güvene dayalı açık uçlu ve uzun dönemli ilikisidir (Millward ve Hopkins, 1998). likisel sözlemeler kısaca, i güvencesine karılık çalıanın sahip olduu balılıı ifade eder. Bu tür sözlemelerle, mesleki geliiminin salandıını hisseden çalıan, iverene karı bir güven duygusuna sahip olur (Rousseau, 1994). Özetle ilemsel sözlemeler, kısa dönemli maddi deiimlerin olduu, var olan becerilerin kullanılmasına dayanan ve sonuçların açık ve anlaılır olduu bir psikolojik sözleme türüyken; ilikisel sözlemeler, iveren ve çalıan açısından yatırımın önemli olduu, ekonomik deiim kadar duygusal katılımın da önemli olduu, koulların örtük ve subjektif olduu sözlemelerdir (Rousseau, 1995). Dolayısıyla ilemsel sözlemeler, çalıanlarda finansal kazanım, yalnızca iin gereini yapma ve kısa süreli balılık hissiyatı yaratırken; ilikisel sözleme, örgütsel aidiyetlik ve örgüt hedefleriyle bütünleme hissiyatı yaratacaktır (Millward ve Brewerton, 1999). Yazında yer alan çok sayıda çalıma, psikolojik sözlemenin, örgütsel güven, balılık, i tatmini veya iten ayrılma niyeti gibi davranısal eylemleri etkilediini ortaya koymutur (örnein; Robinson vd., 1994; Robinson ve Rousseau, 1994; Robinson ve Morrison, 1995; Turnley ve Feldman, 1999; Arnold ve Feldman, 1986; Newstrom ve Davis, 1997). Her ne kadar örgütsel güven ve psikolojik sözleme arasındaki etkileim yazında sıklıkla tartıılmısa da örgütlerin küçülme stratejisini benimsemek zorunda kaldıkları süreçlerde, bu etkileimin nasıl seyredecei cevapsız bırakılmıtır. Bu nedenle çalımada örgütsel küçülme deikeni, kontrol deikeni olarak kullanılacak ve psikolojik sözleme boyutları ile örgütsel güven arasındaki iliki sınanacaktır. Cameron vd. (1991:65) iletiim kurulması ve insan kaynakları sistemlerinde deiikliklere gidilmesini örgütsel küçülme sürecinde izlenmesi gereken yöntemler olarak belirtmektedirler. Aynı zamanda, örgütsel küçülmenin ardından gereksinim duyulan güvenin yeniden yapılandırılmasında da bu tür iyiletirme çabalarının fayda salayacaı belirtilmitir (Robinson ve Rousseau, 1994; Lewicki, 2006). Bu çabalar ilikisel ve ilemsel psikolojik sözlemenin korunmasında önemli birer örnek tekil etmektedir. Özellikle küçülme sürecindeki örgütlerde, örgütsel küçülmenin nedenlerinin açıklanması ve geride kalanların örgüt için önemli oldukları mesajının verilmesi sıklıkla tercih edilen yönetsel bir stratejidir. Örgüte ve kiinin kendisine dair unsurların yapılandırılmasının ardından uygulanan dier bir strateji, çalıanın örgütten rasyonel ve duygusal olarak beklentilerinin belirlenmesi ve bunların güveni yeniden yapılandırmada kullanılmasıdır. Güvenin yeniden yapılandırılmasına dair az sayıdaki çalıma, zarar görmü güvenin yenilenmesinin oldukça zor olduunu ve yenilenme sürecinin yava ve bazen de yetersiz kaldıını ortaya koymaktadır (Whitener vd., 1998). Ancak yine de örgütlerin güven yaratabilmek adına sosyo-duygusal faktörleri kullanarak ilikisel psikolojik sözlemeyi yeniden güçlendirmeye çabaladıkları görülmektedir. likisel psikolojik sözlemeyi güçlendiren bir dier strateji ise özür dileme taktiidir. Güven aratırmalarının pek çounda güvenin yeniden yapılandırılmasında, özür dilemenin önemine vurgu yapılmaktadır. Açık iletiim kurmak, doru ve dürüst bilgi sunmak, kararları açıklamak güvenin algılanmasına etki etmektedir (Whitener vd., 1998:517). Buna göre iletiim yoluyla çalıanın kaygılarını azaltma, özür dileme veya gelecekle ilgili iyiletirmelerin yöneticiler tarafından paylaılması, güvenin yeniden yapılandırılmasını salayacaktır (Kim vd., 2004; Kim vd., 2006). Uygun ve

5 açıklayıcı ekilde kurulan bir iletiim, çalıanların örgütsel küçülmenin nedenlerini anlamalarına yardımcı olurken, stres, suçluluk duygusu, kızgınlık vb tutum ve davranılardan daha çabuk kurtulmalarına, güvenlerinin yeniden yapılandırılmasına ve böylelikle örgüte katılımda bulunmaya devam etmelerine etki etmektedir. Dahası, özür dilerken dısal baskılara vurgu yapılmasının güvenin daha baarılı ekilde yeniden yapılandırılmasına etkisi bulunmaktadır (Kim vd., 2006:61). Özetle küçülme sürecindeki örgütlerde, ilikisel psikolojik sözlemenin gelitirilmesi yoluyla örgütsel güvenin olumlu yönde artırılması muhtemeldir. H2a: Küçülme sürecindeki örgütlerde, ilikisel psikolojik sözleme ile güven arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir iliki bulunmaktadır. H2b: Herhangi bir yapısal deiim yaamayan örgütlerde, ilikisel psikolojik sözleme ile güven arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir iliki bulunmaktadır. Güvenin yapılandırılmasının bir dier etkisi, ilemsel psikolojik sözleme düzeyine yöneliktir. Örgütsel güven ve ilemsel psikolojik sözleme arasındaki ilikileri ölçen çalımalar; örgütsel güven ve psikolojik sözleme arasında pozitif bir korelasyon olduunu öne sürmektedir. Örnein, örgütsel küçülmenin ardından geride kalan çalıanların, içinde bulundukları belirsizlik ortamını netletirmek, kariyerlerini doru ve düzgün bir ekilde planlanmak ve verimli çalıma ortamını yeniden kazandırmak adına insan kaynakları uygulamalarının örgüt yönetimi tarafından yenilenmesi amaçlanır (Cameron vd., 1991: 65). Zira örgütler, teknik üretim sistemleri ile sosyal iliki sistemlerini insan kaynakları uygulamaları gibi ilemsel psikolojik sözleme unsurlarıyla gelitirmektedirler (Zeffane ve Connell, 2003:5). Robinson ve Rousseau (1994) ise çeitli K uygulamaları ile güvenin oluturulması arasındaki ilikileri ele alarak, psikolojik sözlemenin bozulmasının ardından K uygulamalarının olumsuz etkilendiini, bunu kırmak adına üst yönetimin youn çaba sarf etmek zorunda kaldıına deinmitir. Cameron vd. (1995:65) ise geride kalan çalıanlara sunulan eitim ve kendini gelitirme fırsatlarının, çalıanların kendilerini deerli hissetmelerine sebep olduunu belirtmektedir. Dolayısıyla yeni bir takım K uygulamalarının getirilmesi veya mevcut olanların iyiletirilmesine gidilmesi sözkonusu kaybedilen güvenin yeniden yapılandırılmasına olumlu yönde etki edecektir (Whitener, 1998). Ancak mevcut aratırmalar örgütsel küçülmenin yaandıı örgütlerde aynı korelasyonun elde edilip edilemeyeceini sorgulamamıtır. Örgütsel küçülmenin ardından geride kalan çalıanların örgüte duydukları güven kaybolmu ve pek çok olumsuz etki ortaya çıkmıtır. Bu olumsuzlukların içinde belki de en önemlisi, artık iyi çalıan olma davranılarının pek çounun ie yaramadıı izleniminin olumasıdır. Zira örgütsel balılıı ve i motivasyonu yüksek olan bazı çalıanların dahi tasfiye edilmesi geride kalanların örgüte olan güvenlerini kaybetmelerini beraberinde getirecektir. Özellikle Türkiye gibi ortaklaa davranıçı toplumlarda, üst yönetimin bazı çalıanlara karı sergiledii olumsuz eylemler, dier çalıanlar tarafından sorgulanacaktır. Bu tür kültürel özelliklere sahip toplumlarda, geride kalan çalıanlara sunulan eitim ve kendini gelitirme fırsatlarının, çalıanların kendilerini deerli hissetmelerine katkı salayıp salamayacaı üphelidir. Buna balı olarak, örgütsel küçülmenin ardından deien i tanımları, i yükleri ve younlaan i temposu örgütsel güvenin azalmasına da yol açacaktır. Türk i sisteminde, çalıanlar arasındaki ilikilerin, profesyonellikten sosyal tanııklıa taınmı olması; aynı örgüt çatısı altındaki bireylerin günlük yaantıda da bazı ortak deerler vasıtasıyla bir araya gelmelerini salar. Bu durum kimi zaman aynı kültürel özellikleri taıma, kimi zaman hemericilik, kimi zaman ortak yaam alıkanlıkları yoluyla beslenir. Dolayısıyla çalıma arkadalarının iten çıkarıldıını tecrübe etmi bir çalıan için kariyer fırsatları ve eitim olanaklarının inandırıcılıı ve samimiyeti de bu tür ortaklaa davranıçı kültürlerde azalacaktır. Dolayısıyla örgütsel küçülme sürecinde yaanan olumsuzluklar, geride kalan çalıanların örgüte karı güvenlerini ve algılarını deitirmeyecektir. Normal artlar altında geçerli olan pozitif korelasyonun örgütsel küçülme sürecinde benzer bir seyir göstermesini beklemek zorlaacaktır. H3a: Küçülme sürecindeki örgütlerde, ilemsel psikolojik sözleme ile güven arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliki bulunmaz. H3b: Herhangi bir yapısal deiim yaamayan örgütlerde, ilemsel psikolojik sözleme ile güven arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir iliki bulunmaktadır. 4. ARATIRMA YÖNTEM 4.1. Yöntem ve Örneklem Hipotezlerimize yanıt bulabilmek adına görgül bir çalıma tasarlanmı olup veri toplama yötemi olarak anket uygulaması gerçekletirilmitir. Demografik özellikler ve aratırmada kullanılacak deikenleri ölçmek amacıyla bir anket formu hazırlanmı ve seçilen örneklem grubuna uygulanmıtır. Aratırma örneklemini

6 Türkiye de sigorta sektöründe faaliyet gösteren 10 sigorta iletmesi oluturmutur. Çalımanın evreni olarak sigortacılık sektörünün belirlenmesindeki temel amaç, son yıllarda devletin sigortacılık sektörüne youn müdahalesiyle birlikte sektörde küçülme gösteren iletmelerin sayıca artmasıdır. Son on yılda devletin sigortacılık sektöründen beklentisi artmıtır. Sigortacılık Kanununun yürürlüe girmesi, Bireysel Emeklilik Sisteminin özendirilmesi ve Avrupa Birliine uyum çalımaları Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin de sigortacılık sektörüne ilikin beklenti ve ilgisinin arttıının birer göstergesidir. Buna balı olarak çok sayıda yasa ve yönetmelik yürürlüe sokulmu özellikle sigorta iletmelerinin mali yükümlülüklerine ilikin aır yaptırımlar uygulanmıtır. Sigortacılık sistemini salam bir zemine oturtma istei, sigorta iletmeleri için aır yaptırımlar ve finansal yükümlülükler (örnein Solvency II kriterleri gibi) içeren düzenlemeleri beraberinde getirmitir. Bu yaptırımlar karısında özellikle rekabette orta sıralarda yer alan sigorta iletmelerinin mali yapılarında sorunlar ortaya çıkmıtır. Gerek mali yapının bozulması, gerekse sektörel prim artıına ramen düük karlılık, sigorta iletmelerinin bir kısmının küçülme stratejisi uygulamasına yol açmıtır. Bu kapsamda Anadolu daki bölge müdürlüklerinde çalıan personel sayısını alazatmak, bölgelerdeki bazı birimleri genel merkeze taımak ve sigorta eksperleri veya aracılarına ödenen komisyonları düürmek gibi stratejilerle gider kalemlerini azalmaya çalımılardır. Bu noktadan hareketle sigortacılık sektöründe tüm iletmelerin son be yıldaki çalıan sayıları üzerinden örgütsel küçülme oranları hesaplanmıtır. Örgütsel küçülme oranının hesaplanmasında çalıan sayısı baz alınmı ve yılları arasındaki negatif deiimin en yüksek olduu ve deiimin en az olduu toplam 10 sigorta iletmesi örneklem kapsamına dahil edilmitir. Satı ve birlemeler dolayısıyla isim deitiren ve 2009 yılından sonra kurulan sigorta iletmeleri ise dier irketler kategorisine dahil edilmitir (bkz. Tablo 1). Tablo 1: Yılları Arasında Sigorta irketlerinin Küçülme Oranları Sigorta irketleri Küçülme Oranı 1 Allianz Hayat ve Emeklilik ,50% 2 Aegon Emeklilik ve Hayat ,20% 3 AvivaSA 1, ,70% 4 Garanti Emeklilik ,00% 5 Mapfre Genel Yasam ,90% 6 Hur ,50% 7 Ankara ,10% 8 Yapı Kredi ,00% 9 Acıbadem Saglık ve Hayat ,00% 10 Demir Hayat ,80% 11 Axa Hayat ,10% 12 Groupama Emeklilik ,80% 13 Ray ,60% 14 Allianz ,50% 15 Zurich ,90% 16 Dubai Starr Sigorta ,00% 17 Isık ,70% 18 Ergo ,10% 19 Gunes ,30% 20 Anadolu Hayat Emeklilik ,80% 21 Eureko ,50% 22 Aviva ,70% 23 Atradius ,70% 24 Halk Sigorta ,00% 25 Anadolu ,80% 26 Aig ,00% 27 Groupama ,20% 28 Liberty ,30% 29 Axa ,90% 30 Ak Sigorta ,20% 31 Generali ,90% 32 SBN ,80% 33 Demir ,40% 34 HDI ,00%

7 35 Mapfre Genel Sigorta ,30% 36 Euro ,10% 37 Halk Hayat ve Emeklilik ,60% 38 Dier irketler 1, ,20% TOPLAM 15,796 11,382-27,90% Kaynak: Türkiye Sigorta Birlii stihdam statistikleri, 2008; Anket uygulaması Tablo 1 de gri renkle belirtilen sigorta iletmelerinin stanbul daki genel müdürlükleri ile Ankara daki bölge müdürlüklerinde yürütülmütür. Her sigorta irketinde çalıan bir personelden yardım alınarak, sadece sigorta faaliyetiyle uraan çalıanlar üzerinde uygulanması salanmıtır. Uygulamalar çalıma saatlerinde gerçekletirilmi olup çalıanların gizlilik hakkında kaygıya kapılmamalarını salama adına form üzerine isim yazılmaması istenmi ve hiçbir ekilde yöneticileri tarafından görülmeyecei garantisi anket formunun üzerine belirtilmitir. Anket formu uygulandıktan ve tüm anketler toplandıktan sonra geçerli olan anketler belirlenmitir. Tüm analizler anket formunu doldurmayı kabul edenlerden geçerli nitelie sahip olanlar üzerinden yapılmıtır. SPSS istatistik programı kullanılarak frekans daılımları bulunmu, daha sonra ilgili hipotezler üzerinden korelasyon analizleri ve T-testi uygulanmıtır. Ankete katılan çalıanların demografik bilgileri Tablo 2 de sunulmutur. Tablo 2: Örneklemin Demografik Özellikleri Küçülme Sürecindeki Sigorta irketleri Deiimin Yaanmadıı Sigorta irketleri Cinsiyet Kadın 61,8 57,4 Erkek 38,2 42,6 Ya ,4 25, ,3 44, ,7 17, ,6 12,3 Eitim lköretim Mezunu 0,0 0,0 Lise Mezunu 7,5 6,8 Önlisans/Lisans Mezunu 81,6 83,2 Yüksek Lisans/Doktora Mezunu 10,9 10,0 Ortalama Çalıma Süresi (Yıl) 6,4 8,8 Ortalama Çalıan Yaı 28,6 31,3 Örneklem Büyüklüü (kii) Örneklem Büyüklüü (iletme) 5 5 Çalımaya katılanların büyük bir çounluunu kadınlar (%61,8 ve %57,4) ve ya arasındaki çalıanlar oluturmaktadır. Ayrıca cevaplayıcıların büyük birçounluunun önisans veya lisans eitimine sahip oldukları dikkati çekmektedir. Küçülme sürecinde olan sigorta irketlerinde çalıanların ortalama çalıma süresi 6,4 yıl iken; deiimin yaanmadıı örgütlerde çalıanların ortalama çalıma süresi 8,8 dir. Dolayısıyla küçülme sürecindeki örgütlerde çalıanların daha kısa süreli irketlerinde görev aldıkları anlaılmaktadır. Bunun yanı sıra, yine deiimin yaanmadıı sigorta irketlerinde çalıanların ya ortalamasının (31,3) küçülme sürecindeki irketlere kıyasla (28,6) daha yüksek olduu görülmektedir Kullanılan Ölçekler Aratırmanın anket formu üç bölümden olumaktadır. Birinci bölümde aratırmaya katılan çalıanların demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular sorulmutur. kinci bölümde ise çalıanların psikolojik sözleme düzeylerinin sınanması amaçlanmaktadır. Çalımada psikolojik sözleme ölçei olarak Millward ve Hopkins (1998) tarafından gelitirilmi 5 li Likert ölçei kullanılmıtır. Ölçein 10 maddesi psikolojik sözlemenin ilemsel alt boyutunu ve 7 maddesi psikolojik sözlemenin ilikisel alt boyutunu ölçen toplam 17 maddeden olumaktadır. Soru kaıdının ikinci bölümünde Cummings ve Bromiley (1996) tarafından gelitirilen örgütsel güven ölçei kullanılmıtır. Cummings ve Bromiley (1996) güveni üç boyutta incelemitir; bilisel, duygusal ve davranısal. Çalımada kullanılacak olan örgütsel güven ölçeinin kısa ekli davranısal boyutu göz ardı

8 etmektedir. Zira bu çalıma daha önce söylendii gibi davranısal boyuttan ziyade (psikolojik sözlemede olduu gibi) bilisel ve duygusal boyutlara odaklanmaktadır. 5. ARATIRMA BULGULARININ DEERLENDRLMES Çalımanın veri analizi kısmında ilk olarak örgütsel güven algısı ve psikolojik sözleme türlerinin içsel tutarlılıklarını görebilme adına güvenirlik analizi gerçekletirilmitir. Güvenirlik analizi sonuçlarına göre a > 0.60 deeri esas alındıında her üç deikenin cronbach alfa deerlerinin beklenen deer aralıında olduu görülmektedir (bkz. Tablo 4 ve 5). Veri analizinin ilk aamasında ise örgütsel küçülme sürecindeki örgütlerle, herhangi bir deiimin veya küçülmenin yaanmadıı örgütlerin; örgütsel güven ve psikolojik sözleme düzeylerinin ortalama deerleri arasında ne denli bir farklılık olduu sınanmıtır. Gerçekletirilen T-testi sonucunda örgütsel küçülme yaayan iletmelerle, herhangi bir deiimin yaanmadıı iletmelerin güven algıları ve psikolojik sözleme düzeylerine ilikin ortalama deerlerin istatistiksel olarak birbirlerinden farklılık gösterdii anlaılmıtır (bkz. Tablo 3). Dolayısıyla H1 dorulanmıtır. Tablo 3: Örgütsel Küçülme Sürecindeki letmeler ile Deiimin Yaanmadıı iletmelerin Ortalama, standart Sapma ve t Deerleri letme Örneklem Ortalama St. Sapma T deeri P Psikolojik Sözleme Küçülme Sürecinde Olan Örgütler Deiim Yaamayan Örgütler 104 2,84 1, ,50 1,28 1,98 0,046 Küçülme Sürecinde 104 2,57 1,26 Olan Örgütler Güven 2,17 0,031 Deiim Yaamayan 131 3,51 0,98 Örgütler Bir sonraki aamada, Hipotez 2 ve 3 ü sınayabilmek amacıyla küçülme sürecindeki iletmeler ile herhangi bir yapısal deiim yaamayan iletmelere ait aratırma deikenleri için korelasyon analizleri gerçekletirilmitir (bkz. Tablo 4 ve 5). Tablo 4: Küçülme Sürecindeki letmelere Ait Aratırma Deikenlerinin Korelasyon Katsayıları, Ortalamaları ve Standart Sapma Deerleri 1. Pozisyon 2,21 0,3 2. Ya 2,65 0,9,31** 3. Eitim 3,42 0,7,11* 0,14 Ort. S.S Çalıma Süresi 2,88 1,46*,35* 0,07 5. likisel Psikolojik Sözleme 3,37 1,3,28**,48* -,21**,12* (.69) 6. lemsel Psikolojik Sözleme 3,01 1,2,21**,32** -0,05,22**,32** (.66) 7. Güven Algısı 3,04 1,1,32**,24* -0,17,41**,40** 0,21 (.64) Tablo 5: Herhangi Bir Yapısal Deiim Yaamayan letmelere Ait Aratırma Deikenlerinin Korelasyon Katsayıları, Ortalamaları ve Standart Sapma Deerleri 1. Pozisyon 2,32 0,4 2. Ya 2,45 1,1,43** 3. Eitim 3,87 1,34** 0,07 Ort. S.S Çalıma Süresi 3,2 1,2 0,17,23** 0,16 5. likisel Psikolojik Sözleme 3,69 1,6,41**,34* -,09*,37* (.77) 6. lemsel Psikolojik Sözleme 3,58 1,9,29*,23** -,11*,19*,28** (.71) 7. Güven Algısı 3,88 1,5,32**,41* -0,3,31**,27**,19* (.62) Ya: 1 (20 ya altı), 2 (21 30 ya), 3 (31 40 ya), 4 (41 50 ya), 5 (50 ya üstü); Eitim: 1 (lk öretim), 2 (lise), 3 (önlisans), 4 (lisans), 5 (yüksek lisans/doktora); Çalıma Süresi: 1 (3 den az), 2 (4-7), 3 (8-12), 4 (13-18), 5 (19 ve üstü); Pozisyon: 1 (Memur/Satı Danımanı, 2 (Ekip Lideri/Uzman Yardımcısı), 3 (ef/uzman), 4 (Müdür), 5 (Bölge Müdürü/GMY) *p<0.05, ** p< Parantez içinde gösterilen deerler alfa deerleridir

9 Gerçekletirilen korelasyon analizlerinin sonucunda gerek küçülme sürecindeki gerekse de herhangi bir yapısal deiimin görülmedii örgütlerde ilikisel psikolojik sözleme ile güven arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir iliki bulunduu anlaılmıtır. Dolayısıyla H2a ve H2b dorulanmıtır. Buna ek olarak herhangi bir yapısal deiimin görülmedii örgütlerde ilemsel psikolojik sözleme ile güven arasında da istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir iliki bulunmasına ramen, küçülme sürecindeki örgütlerde ilemsel psikolojik sözleme ile güven arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilikiye rastlanamamıtır. Dolayısıyla H3a ve H3b de dorulanmıtır. Her ne kadar korelasyon analizleri H2 ve H3 e ilikin dört hipotezi dorulasa da, bulguların güvenirlii açısından regresyon analizi gerçekletirilmi ve bu aamada daha önce kullanılmayan örgütsel küçülme katsayıları kullanılmıtır. Bu kat sayıları oluturmak için 10 sigorta iletmesine ait küçülme oranları, 1 ile 5 arasındaki deerlere dönütürülmütür. Örnein küçülme oranı %100 ile %80 arasında olanlar 5 puan alırken; %19 un altında olanlar 1 puan almılardır. Dier yüzdeler de eit parçalar halinde belirlenmitir. Özetle son aamada, örgütsel güven algısının psikolojik sözleme türleri üzerindeki etkisi ile örgütlerin küçülme faktörünün devreye girmesi durumundaki biçimlendirici etkisi sınanacaktır. Hiyerarik regresyon analizinin kulanılmasından dolayı bu analiz, toplam 235 örneklemin tamamı için gerçekletirilmitir. lk aamada örgütsel güven algısı ikinci aamada ise örgütsel küçülme oranı modele eklenmitir. Tablo 6: Psikolojik Sözleme Üzerinde Güven Algısı ve Örgütsel Küçülme Oranının Biçimlendirici Etkisi Baımsız Deikenler Model 1 Standardize Edilmi Katsayılar (Beta) Psikolojik Sözleme Model 2 Standardize Edilmi Katsayılar (Beta) Pozisyon 0,193** 0,171** Ya 0,287** 0,205** Eitim 0,103 0,076 Çalıma Süresi -0,082* -0,104* Güven Algısı 0,294** 0,210** Örgütsel Küçülme Oranı - -0,231** F 14,435 18,755 R 2 0,305* 0,352* R 2 0,305* 0,047* *p<0.05, ** p<0.01 Tablo 6 incelendiinde, ilk regresyon modelinde kurulan pozisyon, ya, eitim, çalıma süresi ve güven algısı deikenleri psikolojik sözleme düzeyini anlamlı düzeyde yordamaktadır, R²=.325, F=14,435, p<0.05 (Model 1). Model gözlenen varyansın yaklaık olarak % 31 ini açıklamıtır. kinci regresyon modelinde, pozisyon, ya, eitim, çalıma süresi ve güven algısı deikenlerinin etkisi kontrol edildikten sonra örgütsel küçülme oranının psikolojik sözleme düzeyini anlamlı düzeyde yordadıı görülmütür, R²=.352, F=18,755, p<0.05 (Model 2). Örgütsel küçülme oranının modele dahil edilmesi neticesinde modelin gözlenen varyansın yaklaık olarak % 35 ini açıkladıı tespit edilmitir. Arıca Model 1 e örgütsel küçülme oranının eklenmesiyle elde edilen Model 2 nin R 2 de anlamlı bir deiime neden olduu (R 2 = 0.047, p<0.05) görülmektedir. Dolayısıyla örgütsel güven algısı gerek küçülmenin yaandıı örgütler kapsamında gerekse de yalnızca örgütsel küçülme oranları modele dahil edildiinde; psikolojik sözleme düzeyi ile istatistiksel olarak anlamlı bir iliki içerisindedir. Ancak bu noktada üzerinde durduumuz unsur; hipotez 3a da belirttiimiz gibi, psikolojik sözlemeye ilikin deerlendirme ilemsel açıdan gerçekletirildiinde anlamlı bir korelasyon tespit edilememitir. SONUÇ VE DEERLENDRME Örgütlerin birer açık sistem olarak çevreleri ile etkileimde bulundukları göz önüne alındıında, insanın örgütün gerek içsel gerekse dısal unsurları ile birlikte ele alınması zorunluluu karımıza çıkmaktadır. Örgütün deien çevresel etkilere en hızlı uyumu ve adaptasyonu gösterebilmesi açısından insan faktörü en temel unsurlardan bir tanesi olmutur. Özellikle küçülme sürecindeki örgütlerde, üst yönetimin karar ve uygulamaları, geride kalan çalıanlar üzerinde aır psikolojik etkilerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Her ne kadar bu etkinin evrensel geçerlilii tartımasız olsa da, özellikle Türkiye gibi ortaklaa davranıçı kültürlerde farklı sonuçların ortaya çıkması da muhtemeldir. Bu çalıma, örgüt içinde güvenin yeniden yapılandırılması akabinde psikolojik sözlemenin de yeniden ina edileceine yönelik beklentiyi yanlılamaktadır. Zira toplumların sahip olduu kültürel özellikler, küçülme sürecindeki örgütlerde, güvenin yeniden yapılandırmasına yönelik çabaların kimi zaman sonuçsuz kalacaını

10 ortaya koymaktadır. Özellikle Türkiye gibi ortaklaa davranıçı toplumlarda, üst yönetimin bazı çalıanlara karı sergiledii iten çıkarma davranıı, dier çalıanların eitim ve kendini gelitirme fırsatları yönünden kendilerini güvence altında hissetmelerine etki etmeyecektir. Sosyal ilikilerin i ilikilerinden yüksek düzeyde beslendii bir balamda, çalıma arkadalarının iten çıkarıldıını tecrübe etmi bir çalıan için kariyer fırsatları ve eitim olanaklarının da inandırıcılıı ve samimiyeti kalmamaktadır. Zira çalıanlar arasındaki kader birliktelii ve iten ayrılma sürecinde arkadalarının psikolojik sorunlarına ahit olma durumu, geri kalan bir çalıan için bir fırsat olarak deerlendirilemez. Birlikte hareket etme duygusu ve sosyal ilikilerin ön planda olması, ilemsel psikolojik sözleme düzeyinin her ne ekilde olursa olsun artacaı veya yeniden ina edilecei sonucunu yaratmayacaktır. KAYNAKÇA ALLEN, T. D., FREEMAN, D. M., RUSSELL, J. E. A., REIZENSTEIN, R,C., RENTZ, J.O. (2001). Survivor reactions to organizational downsizing: does time ease the pain?, Journal of Occupational and Organizational Psychology, S.74, ss ARNOLD, J., ve FELDMAN, C. (1986), Organizational behavior, New York: McGraw- Hill International Edition Management Series. BROCKNER,J., HURLEY, R., DEWITT, R. L., WIESENFELD, B., GROVER, S., STEPHAN, J., REED, T., ve MARTIN, C. (1997). The effects on layoff survivors of their fellow survivors reactions, Journal of Applied Social Psychology, Cilt 27, S. 10, ss BROCKNER,J., KONOVSKY, M., COOPER-SCHNEDER, R., FOLGER, R., MARTN, C., ve BES, R., (1994). Interactive effects of procedural justice and outcome negativity on victims and survivors of job loss, Academy of Management Journal, Cilt 37, S. 2, ss CAMERON, K. S., FREEMAN, S. J., ve MISHRA, A. K. (1991). Best practices in white collar downsizing: managing contradictions, Academy of management Executive, Cilt 5, S. 3, ss CUMMINGS, L. L., ve BROMILEY, P. (1996). The organizational trust inventory (OTI). In R.M. Kramer ve T.R. Tyler (Der.), Trust in organizations: Frontiers of theory and research (ss ). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Daft, R. (2004). Organization theory and design. Thomson/South-Western, DEVINE, K. REAY. T., STAINTON, L., ve NAKAI-COLLINS, R. (2003). Downsizing outcomes: better a victim than a survivor, Human Resource Management, Cilt 42, S. 2, ss FISHER, S. R., ve WHITE, M. A. (2000). Downsizing in a learning organization: are there hidden costs?, Academy of Management Review, Cilt 25, S. 1, ss KIM, P. H., FERRIN, D. L., COOPER, C. D., ve DIRKS, K. T. (2004). Removing the shadow of suspicion: the effects of apology versus denial for repairing competence- versus ıntegrity-based trust violations, Journal of Applied Psychology, Cilt 89, S. 1, ss KIM, P. H., DIRKS, K. T., COOPER, C. D ve FERIN, D. L. (2006). When more blame is beter than less: the ımplications of ınternal vs. External attributions for the repair of trust after a competence-vs.ıntegrity-based trust violation, Organizational Behavior and Human Decision Processes, S.99, ss LEWICKI, R. J., TOMLINSON, E. C., ve GILLESPIE, N. (2006). Models of ınterpersonal trust development: theoritical approaches, emprical evidence, and future directions, Journal of Management, S. 32, ss MCKINLEY, W., ZHAO, J., ve RUST, K. G. (2000). A sociocognitive ınterpretation of organizational downsizing, Academy of Management Review, Cilt 25, S. 1, ss MILLWARD, L. J., ve HOPKINS, L. J. (1998). Psychological contracts, organizational and job commitment, Journal of Applied Social Psychology, Cilt 28, S.16, ss MILLWARD, L. ve BREWERTON, P. (1999). Contractors and their psychological contracts, British Journal of Management, S. 10, ss MORRISON WOLFE, E., ve ROBINSON, S. L. (1997). When employees feel betrayed:a model of how pscyhological contract violation develops, Academy of Management Review, Cilt 22, S. 1, ss NEWSTROM, J. W. ve DAVIS, K. (1997). Organizational behavior: human behavior at work (10th edition), New York: Mc-Graw Hill. ÖZLER, D. E ve ÜNVER, E. (2012). Psikolojik sözlemenin i tatmini üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir aratırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 17, S.2, ss PFEFFER, J. ve SALANCIK, G. R (1978). The external control of organizations: a resource dependence perspective. New York, NY, Harper and Row. ROBINSON, S. L. ve MORRISON, E.W. (1995). Psychological contracts and organizational citizenship behavior: the effects of unfulfilled obligations, Journal of Organizational Behavior, S.15, ss ROBINSON, S. L., KRAATZ M. S., ve ROUSSEAU D. M. (1994), Changing obligations and the psychological contract: a longitudinal study, Academy of Management Journal, Cilt 37, S. 1, ss ROBINSON, S. L. ve ROUSSEAU, D. M. (1994). Violating the of psychological contract: not the exception but the norm, Journal of Organizational Behavior, 15 (3), ROUSSEAU, D. M., ve MCLEAN P. J. (1993). Research in organizational behavior, The Contracts of Individuals in Organizations, çinde L.L. Cummings ve B.M. Staw, (Der), ss Greenwich, Connecticut: JAI Press. SHAH. P. P. (2000). Network destruction: the structural implications of downsizing, Academy of Management Journal, Cilt 43, S. 1, ss SPREITZER, G. M., ve MISHRA, A. K. (2002). To stay or to go: Voluntary survivor turnover following an organizational downsizing,organizational Behavior, Cilt 23, S. 6, ss SRONCE, R., ve MCKINLEY, W. (2006). Perceptions of organizational downsizing, Journal of Leadership and Organizational Studies, Cilt 12, S. 4, ss TURNLEY, W.H., ve FELDMAN, D.C. (1999). The impact of psychological violations on exit, voice, loyalty, and neglect, Human Relations, Cilt 52, S. 7, ss WHITENER, E. M., BRODT, S. E. KORSGAARD, M. A., ve WERNER, J. M. (1998). Managers as initiators of trust: an exchange relationship framework for understanding managerial trustworthy behavior, Academy of Management Review, Cilt, 23, S. 3, ss

11 ZEFFANE, R ve CONNELL, J. (2003). Trust and HRM in the new millenium, International Journal of Human Resource Management, Cilt 14, S.1, ss

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ÖRGÜTSEL ADALETN GÖRENLERN ÖRGÜTSEL BALILIK DÜZEYLERNE ETKS: KONYA DA BR ARATIRMA

ÖRGÜTSEL ADALETN GÖRENLERN ÖRGÜTSEL BALILIK DÜZEYLERNE ETKS: KONYA DA BR ARATIRMA Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRGÜTSEL ADALETN GÖRENLERN ÖRGÜTSEL

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU Çalışanların Beklenti ve Yükümlülüklerinin İşgücü Verimliliğine Etkilerinin Psikolojik Sözleşme Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi: Ankara Sanayi Odası Üyeleri Örnekleminde Bir Araştırma Doç.Dr. Yavuz

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Cumhuriyet Üniversitesi, SBF Salık Yönetimi Bölümü, ferdaay@cumhuriyet.edu.tr 2 Türk Ekonomi Bankası, aysegulalper@mynet.

Yrd. Doç. Dr.. Cumhuriyet Üniversitesi, SBF Salık Yönetimi Bölümü, ferdaay@cumhuriyet.edu.tr 2 Türk Ekonomi Bankası, aysegulalper@mynet. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRGÜTSEL BALILIIN

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Türkiye'de Kriz Döneminde Kur-Faiz-Borsa likilerinin Dinamik Analizi Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 11, ss: 47-56, 2002

Türkiye'de Kriz Döneminde Kur-Faiz-Borsa likilerinin Dinamik Analizi Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 11, ss: 47-56, 2002 Türkiye'de Kriz Döneminde KurFaizBorsa likilerinin Dinamik Analizi BankaMali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı:, ss: 4756, 2002 Osman KARAMUSTAFA * Yakup KÜÇÜKKALE ** Giri Finans literatüründe döviz kurları ile

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

DERNEK HABERLERİ. BÜLTEN: Mayıs 2009 / 09

DERNEK HABERLERİ. BÜLTEN: Mayıs 2009 / 09 BÜLTEN: Mayıs 2009 / 09 DERNEK HABERLERİ - Şirketlerin soruları yanıtlandı Brokerlerimizden Derneğimize gelen sorular yanıtlandı - Yeni Brokerlik Başvuruları Hazine Müsteşarlığı na Gönderildi Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

Bülten tarihi: Aralık 2009 Bülten No: 15

Bülten tarihi: Aralık 2009 Bülten No: 15 SİGORTA BROKERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ Bülten tarihi: Aralık 2009 Bülten No: 15 Dernek Kuruluş Tarihi: 1992 DERNEK HABERLERİ - Dernek Üyeliği; Derneğimize üye olmak isteyen Brokerimizin üye başvuru formu değerlendirilmiş

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Abstract

Anahtar Kelimeler: Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com YER ZORBALII VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ LKS

Detaylı

DERNEK HABERLERİ. BÜLTEN: Eylül 2009 / 12. - Şirketlerin soruları yanıtlandı

DERNEK HABERLERİ. BÜLTEN: Eylül 2009 / 12. - Şirketlerin soruları yanıtlandı BÜLTEN: Eylül 2009 / 12 DERNEK HABERLERİ - Şirketlerin soruları yanıtlandı Brokerlerimizden Derneğimize gelen sorular yanıtlandı. - Yeni Brokerlik Başvurusu Hazine Müsteşarlığı na Gönderildi Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması This project is organised with the financial support of the European Commission 1. Giri hayatında stres, uluslararası, Avrupa ve

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. lköretim Online, 7(3), 578-599, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels

Detaylı

DERNEK HABERLERİ. BÜLTEN: Ocak 2009 / 05

DERNEK HABERLERİ. BÜLTEN: Ocak 2009 / 05 BÜLTEN: Ocak 2009 / 05 DERNEK HABERLERİ - Brokerlerimizin Ruhsat Yenileme Çalışmalarına Devam Edildi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu nun 21.inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak, Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma

Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma Öğretim Görevlisi Emine DANE Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Sunu Akışı Giriş

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

DERNEK HABERLERİ. BÜLTEN: Aralık/04

DERNEK HABERLERİ. BÜLTEN: Aralık/04 BÜLTEN: Aralık/04 DERNEK HABERLERİ - Brokerlerimizin Ruhsat Yenileme Çalışmalarına Devam Edildi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu nun 21.inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak, Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

Müsteşarlık tarafından yayınlanan sözkonusu basın duyurusunun metni aşağıda sunulmuştur.

Müsteşarlık tarafından yayınlanan sözkonusu basın duyurusunun metni aşağıda sunulmuştur. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Tahkim Komisyonu'nun Faaliyete Başlamasına İlişkin Bir Ba T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Tahkim Komisyonunun faaliyete başlamasına ilişkin olarak

Detaylı

Bülten tarihi: Mart 2010 Bülten No: 18

Bülten tarihi: Mart 2010 Bülten No: 18 SİGORTA BROKERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ Bülten tarihi: Mart 2010 Bülten No: 18 Dernek Kuruluş Tarihi: 1992 DERNEK HABERLERİ - Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı; 23 Mart 2010 Salı günü yapılan

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES Kemal Selçuk ÖÜT 1 SUMMARY Car ownership forecasting plays an important role in both traditional and innovates planning. It is often recognised that the level of car

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI Edip ÖRÜCÜ (*) Sedat YUMUAK (**) Özet: Bu aratırmanın amacı kamu kurulularında verilen hizmet içi eitimin çalıanlar üzerindeki etkilerinin hangi faktörlere

Detaylı

Bülten tarihi: Mayıs 2010 Bülten No: 20

Bülten tarihi: Mayıs 2010 Bülten No: 20 SİGORTA BROKERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ Bülten tarihi: Mayıs 2010 Bülten No: 20 Dernek Kuruluş Tarihi: 1992 DERNEK HABERLERİ - Dernek Üyeliği; Derneğimize üye olmak isteyen Brokerlerimizin üye başvuru formları

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

DERNEK HABERLERİ. BÜLTEN: Temmuz Ağustos 2009 / 11. - Şirketlerin soruları yanıtlandı

DERNEK HABERLERİ. BÜLTEN: Temmuz Ağustos 2009 / 11. - Şirketlerin soruları yanıtlandı BÜLTEN: Temmuz Ağustos 2009 / 11 DERNEK HABERLERİ - Şirketlerin soruları yanıtlandı Brokerlerimizden Derneğimize gelen sorular yanıtlandı. - Yeni Brokerlik Başvurusu Hazine Müsteşarlığı na Gönderildi Hazine

Detaylı

SİGORTA BROKERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ. Bülten tarihi: Temmuz - Ağustos 2010 Bülten No: 22

SİGORTA BROKERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ. Bülten tarihi: Temmuz - Ağustos 2010 Bülten No: 22 SİGORTA BROKERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ Bülten tarihi: Temmuz Ağustos 2010 Bülten No: 22 Dernek Kuruluş Tarihi: 1992 DERNEK HABERLERİ Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmelik Taslağı ve Ekleri Hazine Müsteşarlığına

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION Prof. Dr. Faruk en Yunus Ulusoy Cem entürk Özet Almanya daki Türk kökenli nüfus arasında 1990 lı yıllarda kendi

Detaylı

Emine ÖZMETE. Ankara Üniversitesi Salık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öretim Üyesi

Emine ÖZMETE. Ankara Üniversitesi Salık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öretim Üyesi Aile Yaam Kalitesi Dinamikleri: Aile letiimi, Ebeveyn Sorumlulukları, Duygusal, Duygusal Refah, Fiziksel / Materyal Refahın Algılanması Familiy Quality of Life: Perception of Family Interaction, Parenting

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E 3. 27 3.2.2. EM2 Modeli EM2 modeli, bir bipolar tranzistordaki yük birikimi olaylarının temsil edildii birinci dereceden bir modeldir. Bu model, kısıtlı da olsa, frekans domeni ve geçici hal analizlerinin

Detaylı

DERNEK HABERLERİ. BÜLTEN: Nisan 2009 / 08. http://www.sbd.org.tr/tr/bipar.aspx

DERNEK HABERLERİ. BÜLTEN: Nisan 2009 / 08. http://www.sbd.org.tr/tr/bipar.aspx BÜLTEN: Nisan 2009 / 08 DERNEK HABERLERİ - Hazine Müsteşarlığından alınan duyurular şirketlere gönderildi ve aynı zamanda web sitemizde yayınlandı Broker Teknik Personeli Eğitimi hk.; Hazine Müsteşarlığının

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

- Hazine Müsteşarlığından alınan duyurular şirketlere gönderildi ve aynı zamanda web sitemizde yayınlandı

- Hazine Müsteşarlığından alınan duyurular şirketlere gönderildi ve aynı zamanda web sitemizde yayınlandı BÜLTEN: Mart 2009 / 07 DERNEK HABERLERİ - Brokerlerimizin Ruhsat Yenileme Çalışmalarına Devam Edildi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu nun 21.inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak, Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER Prof. Dr. Güngör EVREN Ara. Gör. K. Selçuk ÖÜT.T.Ü. naat Fakültesi Ulatırma Anabilim Dalı Ayazaa / STANBUL 1. GR Kentlerin, büyümeleri ölçüsünde

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

YAKIN DÖNEM EKONOMK GELMELERN ANALZ VE BEKLENTLER

YAKIN DÖNEM EKONOMK GELMELERN ANALZ VE BEKLENTLER YAKIN DÖNEM EKONOMK GELMELERN ANALZ VE BEKLENTLER I. DURUM TESPT VE TANIMLAR HAZRAN 2006 1- Mayıs ayı içinde yaanan ekonomik gelimeler dalgalı döviz kuru rejimi içinde döviz kurlarının kısa sürede, yukarı

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Madde 1) TARAFLAR: LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Bi taraftan, dier taraftan aaıda belirtilen iletme sorumluluu hizmetini üstlenen.. bu sözlemenin taraflarını olutururlar. Sözlemenin devam eden bölümlerinde

Detaylı

Bazı Odundıı Orman Ürünlerinin Üretim, thalat ve hracat Projeksiyonları

Bazı Odundıı Orman Ürünlerinin Üretim, thalat ve hracat Projeksiyonları Geli Tarihi: 29.11.26 Bazı Odundıı Orman Ürünlerinin Üretim, thalat ve hracat Projeksiyonları ÖZET Aytaç AYDIN brahim YILDIRIM Kadri C. AKYÜZ Kemal ÜÇÜNCÜ KTÜ Orman Endüstri Müh. Bölümü, Orman Fak., Trabzon

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management)

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) 1. Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı, Önemi, Gelişimi ve Guruları... 1 2. Turizm Sektörü Açısından Toplam Kalite Yönetimi

Detaylı

YÖNETM TARZI VE ÇALIMA KOULLARI, ARKADALIK ORTAMI VE TAKDR EDLME DUYGUSU LE TATMN ARASINDAK LKLER: TEKSTL SEKTÖRÜNDE BR UYGULAMA

YÖNETM TARZI VE ÇALIMA KOULLARI, ARKADALIK ORTAMI VE TAKDR EDLME DUYGUSU LE TATMN ARASINDAK LKLER: TEKSTL SEKTÖRÜNDE BR UYGULAMA Dou Üniversitesi Dergisi, 5 (1) 2004, 17-26 YÖNETM TARZI VE ÇALIMA KOULLARI, ARKADALIK ORTAMI VE TAKDR EDLME DUYGUSU LE TATMN ARASINDAK LKLER: TEKSTL SEKTÖRÜNDE BR UYGULAMA THE RELATIONSHIP BETWEEN SUPERVISION

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

2. Turizm letmelerinde Yönetici ve görenlerin Etik Sorumlulukları 2.1.Turizm letmelerinde Yöneticilerin Etik Sorumlulu u

2. Turizm letmelerinde Yönetici ve görenlerin Etik Sorumlulukları 2.1.Turizm letmelerinde Yöneticilerin Etik Sorumlulu u Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 25 April 25 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 37-958 TURZM LETMELERNDE YÖNETC

Detaylı

Bülten tarihi: Haziran 2010 Bülten No: 21

Bülten tarihi: Haziran 2010 Bülten No: 21 SİGORTA BROKERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ Bülten tarihi: Haziran 2010 Bülten No: 21 Dernek Kuruluş Tarihi: 1992 DERNEK HABERLERİ - Aksigorta A.Ş. Yöneticileri Üyelerimizi bir Koktey ile ağırladı; Aksigorta A.Ş.

Detaylı

KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI

KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI Kemal Selçuk ÖÜT Ara. Gör., stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fakültesi, Ulatırma Anabilim Dalı 1. KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLER Kentiçi toplu taıma sistemleri iki

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı

PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.2, s.325-351. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2012,

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi

nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRGÜTSEL BALILIK

Detaylı