HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana SözleĢmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin bir sonraki Olağan Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere, 1 yıllık süre için seçilmeleri Genel Kurul tarafından gerçekleģtirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleģen değiģiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı, Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. ġirketin 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde yapılmıģtır. Sermaye Piyasası Kurulu nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayımlanan Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliği ne göre gerçekleģtirilmesi gereken Ana SözleĢme değiģiklikleri ve bağımsız üye seçimini de içeren Yönetim Kurulu yapılanmalarının karara bağlanmasını teminen, 22 Haziran 2012 tarihinde ġirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıģtır tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri: Yönetim Kurulu Görevi Göreve BaĢlama Tarihi Oyak Ordu YardımlaĢma Kurumu (Temsilcisi: Nihat KARADAĞ) Yönetim Kurulu BaĢkanı Omsan Lojistik A.ġ. (Temsilcisi: Hülya ZORAL AYDIN) Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Mustafa DAĞÜSTÜ Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Oyak GiriĢim DanıĢmanlığı A.ġ. (Temsilcisi: Uğur UZAL) Yönetim Kurulu Üyesi Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.ġ. (Temsilcisi: Ahmet BARLAS) Yönetim Kurulu Üyesi SavaĢ BOYBAT Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Yönetim Kurulu nda Dönem Ġçinde Yapılan DeğiĢiklikler tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyesi olan Niyazi AKGÜN, Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN ve Ahmet Kemal EMREN görevlerinden ayrılmıģ, yerlerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet BARLAS ve Tarkan TÜRKEL seçilmiģlerdir. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyum kapsamında Esas SözleĢme değiģikliği ve Yönetim Kurulu yapılandırmasının sağlanması amacıyla tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyesi olan Tarkan TÜRKEL görevinden ayrılmıģ, bağımsız

2 Sayfa No: 2 yönetim kurulu üyesi olarak 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere Mustafa DAĞÜSTÜ ve SavaĢ BOYBAT seçilmiģlerdir. 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 359 uncu maddesiyle tüzel kiģilerin bizzat kendilerinin yönetim kurulu üyesi olabileceği ve yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde tüzel kiģi adına hareket edecek bir gerçek kiģinin de tescil edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıģtır. Söz konusu Kanun değiģikliğine iliģkin olarak mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri görevlerinden istifa etmiģlerdir. Türk Ticaret Kanunu nun 359. ve 363. Maddeleri gereğince, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere, 03 Eylül 2012 tarihinde OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.ġ. (Temsilcisi Ahmet BARLAS), OYAK GiriĢim DanıĢmanlığı A.ġ. (Temsilcisi Uğur UZAL), 11 Eylül 2012 tarihinde Ordu YardımlaĢma Kurumu-OYAK (Temsilcisi Nihat KARADAĞ), Omsan Lojistik A.ġ. (Temsilcisi Hülya ZORAL AYDIN) Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiģlerdir tarihi itibariyle Denetleme Kurulu Üyeleri: Denetleme Kurulu Görevi Göreve BaĢlama Tarihi Ahmet Kemal EMREN Denetleme Kurulu Üyesi Atakan ALTIPARMAK Denetleme Kurulu Üyesi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu nda Dönem Ġçinde Yapılan DeğiĢiklikler tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyesi Seyhan CEYHAN ve Feyza DEMETGÜL görevlerinden ayrılmıģ, yerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Kemal EMREN ve Çiğdem KÖKER ALPAYDIN seçilmiģlerdir. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri ile Denetçiler Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve ġirket Ana SözleĢmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

3 Sayfa No: 3 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerinin ġirket DıĢında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına ĠliĢkin Beyanları Yönetim Kurulu Görevi ġirket DıĢında Yürüttüğü Görevler OYAK Ordu YardımlaĢma Kurumu (Temsilcisi: Nihat KARADAĞ) Yönetim Kurulu BaĢkanı OYAK-Genel Müdür Yrd ve OYAK ı temsilen OYAK Grubu ġirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK:1) Omsan Lojistik A.ġ. (Temsilcisi: Hülya ZORAL AYDIN) SavaĢ BOYBAT Oyak GiriĢim DanıĢmanlığı A.ġ. (Temsilcisi: Uğur UZAL) Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.ġ. (Temsilcisi: Ahmet BARLAS) Mustafa DAĞÜSTÜ Yön.Kur.BaĢkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) OYAK-Yönetici ve OYAK ı temsilen OYAK Grubu ġirketlerinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri (EK:1) Yok Yok Yok OYAK Grubu ġirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği (EK:1) Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığına iliģkin beyanları Ek.3 de yer almaktadır. Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de Ġçerecek ġekilde ÇalıĢma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine ĠliĢkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi Yönetim Kurulunda Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken TeĢhisi Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluģturulmuģtur. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri SavaĢ BOYBAT ile Mustafa DAĞÜSTÜ Denetim Komitesi üyeliğini yürütmektedirler. Denetimden Sorumlu Komite 2012 yılı içerisinde 4 defa toplanmıģ ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalıģmalarını sürdürmüģtür. Denetimden Sorumlu Komitenin çalıģma esasları ġirketimizin tarihli HektaĢ Ticaret T.A.ġ. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi baģlıklı yönergesi ile belirlenmiģtir. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri SavaĢ BOYBAT, Mustafa DAĞÜSTÜ ile ġirketimiz Mali ĠĢler Genel Müdür Yardımcısı Nermin ĠPER Riskin Erken TeĢhisi Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğini yürütmektedirler. Riskin Erken TeĢhisi Komitesi 2012 yılı içerisinde 3 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi ise 2012 yılında 2 defa toplanmıģ ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalıģmalarını sürdürmüģtür. Riskin Erken TeĢhisi Komitesinin çalıģma esasları ġirketimizin tarihli HektaĢ Ticaret T.A.ġ. Riskin Erken Saptanması Komitesi baģlıklı yönergesi ile, Kurumsal Yönetim Komitesinin çalıģma esasları ise tarihli HektaĢ Ticaret T.A.ġ. Kurumsal Yönetim Komitesi baģlıklı yönergesi ile belirlenmiģtir.

4 Sayfa No: 4 Yönetim Kurulunun Yıl Ġçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu Yönetim Kurulu 2012 yılı içerisinde 8 defa toplanmıģtır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara büyük ölçüde düzenli bir biçimde iģtirak etmiģtir. 4. Üst Yönetim 2012 yılında üst yönetime ġirket Ücretlendirme Sistemi çerçevesinde belirlenen ücretlerin yanı sıra Yönetim Kurulu Kararı ile görev süreleri dikkate alınarak yıl içinde bir kez teģvik primi ödemesinde bulunulmuģ, sağlık harcamaları güvence altına alınmıģtır. Ayrıca Ferdi Kaza ve Vefat Sigortası ile kiģinin isteğine bağlı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında iģveren katkısı sağlanmaktadır. Üst Yönetim Görevi Göreve BaĢlama Tarihi Tahsin ÖZBEK Genel Müdür Nermin ĠPER Genel Müdür Yardımcısı (Mali) H.Hakan ABACI Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Üst Yönetim de Dönem Ġçinde Yapılan DeğiĢiklikler Söz konusu raporlama döneminde Üst Yönetim den ayrılan ya da yeni atanan yönetici bulunmamaktadır. Üst yönetim hakkında bilgi; Üst Yönetim Görevi Mezun olduğu okul Mesleki Tecrübe (yıl) Tahsin ÖZBEK Nermin ĠPER Hakan ABACI Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı (Mali) Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma bölümü - Ege Üniversitesi Master Programı ve Doktora Programı Anadolu Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi - Ġstanbul Bilgi Üniversitesi ĠĢletme Yüksek Lisansı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne Ocak Aralık 2012 döneminde de uyulmuģ ve bu ilkeler uygulanmıģtır. Bu kapsamda sermaye piyasası mevzuatına uyum kapasitemizin güçlendirilmesi için SPK Mevzuatı ile öngörülen nitelikte personel görevlendirmesi yapılmıģtır. ġirketin yayımlamıģ olduğu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu Ek.2 de yer almaktadır.

5 Sayfa No: 5 6. Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ġirketimiz ana sözleģmesi nin Sermaye baģlıklı 7. maddesi, Yönetim Kurulu baģlıklı 11. Maddesi, Yönetim Kurulu nun Süresi baģlıklı 12. maddesi, Toplantılar baģlıklı 13. maddesi, Komiteler baģlıklı 20. maddesi, ve Ġlan baģlıklı 33. Maddesi; Sermaye; Madde 7- ġirket 3794 sayılı Kanunla değiģik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiģ ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 547 sayılı izni ile bu sisteme geçmiģtir. ġirketin kayıtlı sermayesi TL. olup, beheri 1 (bir) KuruĢ itibari değerde paya bölünmüģtür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaģılamamıģ olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Ģirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmıģ sayılır. ġirketin çıkarılmıģ sermayesi tamamı ödenmiģ nama yazılı ,38 TL dir. Bu sermayenin ,25 TL'lik kısmı nakden ödenmiģtir. Bakiye ,13 TL'lik kısmın ,71 TL'lik kısmı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluģan Yeniden Değerleme Değer ArtıĢ Fonu'nun, ,22 TL'lik kısmı Gelir Vergisi Kanunu'nun 38.Maddesi hükmü gereğince oluģan Maliyet ArtıĢ Fonu'nun, ,42 TL'lik kısmı Emisyon primlerinin, ,52 TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 10,23 ve 28. Maddelerine göre oluģan Gayrimenkul satıģ karının, ,27 TL'lik kısmı ise Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarının, ,99 TL lik kısmı Olağanüstü Yedeklerin sermayeye ilavesi ile karģılanmıģtır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karģılığında çıkarılan paylar Ģirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıģtır. Yönetim Kurulu, yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmıģ sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydîleģtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu: Madde 11 ġirketin iģleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; hissedarlar arasından seçilecek toplam en az 5 en çok 9 üyeden oluģur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime iliģkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı

6 Sayfa No: 6 çalıģmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluģumu ve çalıģmalarını etkin bir Ģekilde organize etmelerine olanak sağlayacak Ģekilde belirler. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, ġirket ortağı aynı tüzel kiģinin gösterdiği adaylar arasından seçebileceğinden, ġirket ortağı tüzel kiģiler Yönetim Kurulunda birden fazla üye ile temsil edilebilirler. Yönetim Kurulu nun Süresi: Madde 12 Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boģalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'da, sermaye piyasası mevzuatında ve iģbu Esas SözleĢmede belirtilen Ģartları haiz bir kiģiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiģtirebilir. Toplantılar: Madde 13 Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya ġirket iģleri gerektirdiğinde ġirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile baģka bir yerde toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir baģkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir baģkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma Ģekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, üye sayısının 5 olduğu durumda, 3 kiģi ile; 7 olduğu durumda 4 kiģi ile; 9 olduğu durumda 5 kiģi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır. Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. BaĢkan ve üyeler tarafından imzalanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan iģlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleģmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan iģlemlerde ve Ģirketin her türlü iliģkili taraf iģlemlerinde ve üçüncü kiģiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine iliģkin iģlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime iliģkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu ġirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dıģında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir. Komiteler: Madde 20 Yönetim Kurulu nun ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluģumu, görev ve çalıģma esasları ile Yönetim Kurulu ile iliģkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

7 Sayfa No: 7 İlan: Madde 33- ġirkete ait ilanlar TTK nun hükümleri saklı kalmak Ģartıyla ġirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır. Genel Kurul toplantılarına iliģkin olarak, yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde öngörülen ilan süre ve esaslarına uyulur. ġirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Ģirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir. Yapılacak duyurulara iliģkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Ģeklinde değiģtirilmiģtir. 7. ÇıkarılmıĢ Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı Dönem içinde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıģtır. 8. ĠĢletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, ĠĢletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli DeğiĢiklikler ve ĠĢletmenin Bu DeğiĢikliklere KarĢı Uyguladığı Politikalar, ĠĢletmenin Performansını Güçlendirmek Ġçin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası Dönem içinde faaliyet gösterilen coğrafi çevre ile ilgili olarak yaģanan önemli bir değiģiklik bulunmamaktadır. 9. ĠĢletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi TÜĠK tarafından açıklanan 2012 verilerine göre, 2012 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları tahıl ürünlerinde %5,2 oranında azalıģ, sebzelerde %0,7 ve meyvelerde %4,8 oranında artıģ göstermiģtir yılında üretim miktarları yaklaģık olarak tahıl ürünlerinde 33,4 milyon ton, sebzelerde 27,8 milyon ton ve meyvelerde 18 milyon ton olarak gerçekleģmiģtir. Türkiye Ġhracatçılar Meclisi 2012 yılı Ocak-Aralık verilerine göre tarımsal ürünlerin ihracatı 2012 yılında bir önceki yıla göre % 7,20 büyüme ile 19 milyar 158 milyon dolara ulaģmıģtır. Tarımsal ürünler içinde bir önceki yıla göre bitkisel ürünler % 4,34 büyüme ile 13 milyar 628 milyon dolara, hayvansal ürünler % 17,33 büyüme ile 1 milyar 664 milyon dolara, ağaç ve orman ürünleri % 14,2 büyüme ile 3 milyar 865 milyon dolara yükselmiģtir. Tüm sektörler arasında tarım sektörünün ihracattaki payı 2012 yılında % 12,62 olarak sonuçlanmıģtır yılında tarımsal desteklemeler, 2011 yılında faaliyete geçen tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre belirlenmiģtir. Bu model ile birbirinden farklı özellikler gösteren 30 tarımsal bölge birbirinden ayrılmıģ ve fark ödemesi kapsamındaki ödemeler bu havzalarda üretilmesi önerilen ürünlere göre ödenmektedir yılında destekleme ödemeleri 7 milyar 635 milyon TL dir. Yılın ilk altı aylık döneminde aģırı yağıģ ve soğuk kıģ Ģartlarına maruz kalan ülkemizde ikinci yarıda ise yetersiz yağıģlara bağlı kuraklık etkisini göstermiģtir. Bu nedenle bazı yörelerde özellikle tarla bitkilerinin üretiminde iklimden kaynaklanan zararlar görülmüģtür. Hububat alanlarında ilk altı aylık dönemde aģırı yağıģ ve soğuk havanın etkili olmasına bağlı olarak yeterli Ģekilde

8 Sayfa No: 8 kullanılamayan bitki koruma ürünlerine ek olarak hasada yakın dönemde etkisini gösteren kuraklık sebebi ile 2012 yılında tahıl ürünleri üretim miktarları bir önceki yıla göre %5,2 oranında azalarak yaklaģık 33,4 milyon ton olarak gerçekleģmiģtir Yılı meyve üretimi açısından oldukça iyi bir yıl geçirmiģtir yılında meyve ürünlerinin üretim miktarı bir önceki yıla göre %4,8 oranında artarak yaklaģık 18 milyon ton olarak gerçekleģmiģtir. Sebze üretimi ise bir önceki yıla göre %0,7 oranında artarak yaklaģık 27,8 milyon tona çıkmasına karģın, özellikle örtü altı sebze üretimi yapılan bölgelerde, yılın son dönemlerinde yaģ meyve sebze ihracatı yapan Ģirketlerin yaģadığı finansal sıkıntılar, sebze fiyatlarının çok düģük seyretmesi, örtü altı sebze üreticilerinin ekonomik sıkıntı yaģaması, bölgesel olarak finansal kriz yaratmıģtır. Sera sebze bölgesinde birkaç zirai ilaç bayi, ihracatçı ve üretici iflasını açıklamıģtır. 10. ĠĢletmenin Sektör Ġçerisindeki Yeri ġirketimiz tarım ilaçları sektöründe ilk üç firma arasında yer almaktadır. Tisit ve Zimid verilerine göre ilk dokuz aylık dönemde Ģirketimiz % 15,2 büyüme göstermiģtir ilk dokuz ay itibari ile ilk üç sıradaki yerini korumaktadır. Tisit ve Zimid üyesi firmaların 2012 kesin sonuçları henüz açıklanmamıģ fakat yapılan pazar araģtırmaları tahminlerine göre 2012 yılını sektör lideri olarak tamamlamıģtır. Elde edilen verilere göre HektaĢ 2012 yılında HektaĢ ilk 10 Tisit ve Zimid firmaları arasında büyüme gösteren tek yerli sermayeli Ģirkettir. 11. Yapılan AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetleri ġirketimiz Tübitak Teknoloji ve Yenilik Destek Programı kapsamında yürüttüğü üretim proses geliģtirme yatırımlarını sürdürmektedir. 12. Yatırım Faaliyetleri ġirketimiz söz konusu raporlama döneminde TL lik yatırım gerçekleģtirmiģtir 13. TeĢvikler ġirketimiz AraĢtırma geliģtirme kanunu kapsamında 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, TL Kurumlar Vergisi, TL Gelir Vergisi Stopajı ve Damga Vergisi, TL Sigorta primi iģveren hissesi desteğinden yararlanmıģtır. ġirketimiz araģtırma geliģtirme teģviği olarak 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, Tübitak tan TL nakit desteği almıģtır. 14. ĠĢletmenin GeliĢimi Türkiye zirai ilaç pazarındaki geliģmeler ile beraber, pazarın ve son tüketicinin ihtiyaçları hedef alınarak yapılan ürün geliģtirme çalıģmaları geçtiğimiz yıllara oranla artarak devam etmektedir yılında pazarda farklılık yaratacak firmamıza özgü yeni bitki koruma ürünleri portföye kazandırılmıģ ve sektördeki tüm kiģiler tarafından dikkatle izlenmiģtir. Orta vadeli ürün geliģtirme stratejileri ile beraber uluslararası yeni firmalar ile iģbirliği çalıģmaları da hız kazanmıģ ve Ģirketimizin Türkiye bitki koruma pazarındaki konumu daha da güçlenmiģtir. Bu çalıģmalar ile beraber 2013 yılında yenilikçi çalıģmalar artarak devam edecektir.

9 Sayfa No: 9 Türkiye zirai ilaç pazarının yanında ihracat faaliyetleri de 2012 de hız kazanmıģtır. Birçok iģ alanında bölgesel bir güç haline gelen Türkiye, zirai ilaç alanında da her geçen gün ihracat hedeflerini büyütmektedir. Bu sebeple Türkiye zirai ilaç pazarının en büyük yerli sermayeli Ģirketi olan Ģirketimiz, ihracat hedefli çalıģmaları geçtiğimiz yıllara oranla büyütmüģ ve bölge ülkelerdeki ilaç ruhsatlama çalıģmalarını arttırmıģtır. Ülkeden ülkeye değiģmekle beraber ruhsatlama sürecinin birkaç yıldan uzun sürmesi sebebi dolayısıyla, yapılan bu çalıģmaların ihracat rakamlarına yansıması daha uzun sürecektir. ZĠMĠD bünyesi altında ZĠMĠD-Bakanlık arasındaki bazı projelerde dahil olmak üzere oluģturulan çalıģma gruplarında firmamız her konuda temsil edilmektedir. Ayrıca yeni formülasyon tiplerinin devreye alınması ile ilgili projelerde devam etmekte ve 2013 yılı içerisinde yeni formülasyonlar ile hazırlanmıģ bitki koruma ürünleri saha denemelerine alınacaktır. 15. ĠĢletmenin Üniteleri Üniteler Kapasite ( Ton ) 01 Ocak-31 Aralık 2012 KKO (%) Sıvı Ġlaç Toz Ġlaç Yabani Ot Ġlacı Ev HaĢere ve Diğer Genel Toplam KKO : Kapasite Kullanım Oranı 16. Ürünler ġirketimiz ürünlerinin sınıflandırılması Sıvı Ġlaçlar, Toz Ġlaçlar, SC ilaçlar,yabani Ot Ġlaçları ile Ev HaĢere Ġlaçları Ģeklindedir. 17. Verimlilik ĠĢletmemizin 2012 yılı kapasite kullanım oranlarının geçmiģ iki yılın aynı dönemleriyle karģılaģtırılması aģağıdaki gibidir. 01 Ocak-31 Aralık 2012 (%) 01 Ocak-31 Aralık 2011 (%) 01 Ocak-31 Aralık 2010 (%) Gebze Üretim Tesisi Genel Toplam

10 Sayfa No: Üretim (miktar) ĠĢletmemizin 2012 yılı üretim miktarlarının geçmiģ iki yılın aynı dönemleriyle karģılaģtırılması aģağıdaki gibidir. 01 Ocak-31 Aralık Ocak-31 Aralık Ocak-31 Aralık 2010 MAMUL Sıvı Ġlaç (LT) Toz Ġlaç (KG) Yabani Ot Ġlacı (LT) Ev HaĢere ve Diğer (KG) Ġthal Dolum TEKNĠK VE YARDIMCI MADDE Teknik Madde Fason G E N E L T O P L A M SatıĢlardaki GeliĢmeler Türkiye Zirai Ġlaç Pazarı, 2012 yılında mevsimsel faktörlerin etkisi ile bir önceki yıla göre daha durağan bir seyir izlemiģ, pazardaki fiyat ve vade odaklı rekabet devam etmiģ, sektörün tahsilat yönünden zorlandığı bir dönem olmuģtur. Tarımın Dünya genelinde yükseliģinin devam etmekte olması, 2013 yılında, tarım ilaç sektöründe de olumlu beklentileri güçlendirmektedir. Tüm bu geliģmeler, pazardaki yeri ve güvenilirliği, yüksek marka imajı, deneyimli ve teknik yeterliliği yüksek satıģ-pazarlama ekibi, bölgesel yapılanmadaki etkinliği, çiftçi düzeyinde baģarılı yayım çalıģmaları ve geniģ ürün yelpazesi ile HEKTAġ ta daha belirgin olarak kendini gösterecektir.

11 Sayfa No: SatıĢlar (miktar) ĠĢletmemizin 2012 yılı satıģ miktarlarının geçmiģ iki yılın aynı dönemleriyle karģılaģtırılması aģağıdaki gibidir. 01 Ocak-31 Aralık Ocak-31 Aralık Ocak-31 Aralık 2010 Sıvı ilaç (lt) Toz ilaç (kg) Yabani ot ilacı (lt) Ev HaĢere ve Diğer (kg) Ġthal Dolum Ġthal Hazır Toplam Temel Göstergeler ve Oranlar Mali tablolar SPK Seri XI No:29 a göre düzenlenmiģ olup, bağımsız denetimden geçmiģtir. Özet Bilanço (TL) (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar Toplam Kaynaklar Özet Gelir Tablosu (TL) (TL) Net SatıĢlar Faaliyet Karı Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zararı Net Dönem karı Hisse BaĢına kazanç (100 adet) 0,26 0,17

12 Sayfa No: 12 Önemli Oranlar (%) Faaliyet Kar Marjı 19,19 16,75 Net Kar Marjı 16,56 12,62 FAVÖK Marjı 20,93 18,57 Toplam Borçlar/Toplam Aktifler 20,58 37, Personel ve ĠĢçi Hareketleri ve Toplu SözleĢme Uygulamaları ve Personel ve ĠĢçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler ġirketimizin itibariyle çalıģan sayısı; 84 kiģi mavi yaka,150 kiģi beyaz yaka olmak üzere toplam 234 kiģidir. SPK nın Seri XI No 29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karģılık tutarı TL dir. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları, aylık ve düzenli olarak sağlanmakta olup, ġirketimizde Toplu SözleĢme Uygulaması bulunmamaktadır. 23. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı Kayıtlı Sermaye Tavanı ÖdenmiĢ Sermaye : TL : TL Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % Ordu YardımlaĢma Kurumu ,8 Diğer ,2 Genel Toplam Kar Dağıtım Politikası Geçerli olan yasal düzenlemeler ve ġirket ana sözleģmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaģtırılır. Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse Ģeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse Ģeklinde de belirlenebilir. Kar dağıtımının Ģeklinin belirlenmesinde, ulusal ve küresel ekonomik Ģartlar, Ģirketin gündemindeki projeleri ve fonlarının durumu dikkate alınmaktadır. Kar payı dağıtımları, (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde yapılmaktadır. Kar dağıtımına iliģkin esaslar genel kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır. 25. Finansman Kaynaklarının GeliĢimi ve ĠĢletmenin Bu GeliĢim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar ġirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. ġirket likidite ve kredi risklerini yönetirken piyasada finansal açıdan güçlü, fonlama maliyeti düģük finansal kurumlar ile iliģkilerini düzenli olarak gözden geçirmektedir. ġirket in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Ģirket finansal performansı

13 Sayfa No: 13 üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. ġirket, finansal risklerden korunmak amacı ile türev ürünleri kullanmaktadır. Nakit akıģının düzenlenmesi ve tahsilat riskinin azaltılması amacı ile bankalar tarafından sağlanan nakit yönetimi çözümlerine yönelik ürünler kullanılmaktadır. 26. Risk Yönetim Politikası SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Ġlkeleri kapsamında Haziran 2012 itibariyle Denetimden Sorumlu Komite yeniden yapılandırılmıģ ve çalıģma yönergesi güncellenmiģtir. ġirketimizin tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuģ olup tarihli özel durum açıklamasıyla KAP ta duyurulmuģtur. Söz konusu komitelere iliģkin yönergeler ġirketimizin internet sitesinde yer almaktadır. Ayrıca danıģman bir Ģirket ile Kurumsal Risk Yönetimi ve Ġç Denetim yeniden yapılandırma projesi baģlatılmıģtır. 27. Konsolidasyona Tabi/Tabi Olmayan ĠĢtiraklere ĠliĢkin Bilgiler Ġlgili dönemde konsolidasyona tabi iģtirakimiz mevcut değildir. ġirketimiz iģtirakleri ve sermayesindeki payları aģağıda yer almaktadır. ġirket Ünvanı Pay Oranı (%) Takimsan Tarım Kimya San. ve Tic. A.ġ. 99,78 Bandırma Yem Fabrikası A.ġ. 50,77 ÇantaĢ Çankırı Tuz Ür. Üretim ve Dağ.A.ġ. 0,37 Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.ġ. - Oyak Telekomünikasyon A.ġ. - Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.ġ. - Akdeniz Kimyasal Ürünler Paz. Ġç ve DıĢ Tic. A.ġ. - Takimsan ve Bandırma Yem in mali tabloları bireysel ve toplamda incelendiğinde, tutar ve nitelik anlamında ġirket in mali tabloları içerisinde önemlilik arz etmemesi sebebi ile konsolidasyon kapsamına dahil edilmemiģtir. 28. Merkez DıĢı Örgütler ġirketimizin Merkezi dıģında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Ġzmir, Samsun ve ġanlıurfa bölge müdürlükleri olmak üzere toplam 7 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. 29. Yapılan BağıĢlar Ġlgili dönemde ġirketimiz tarafından yapılan bağıģ bulunmamaktadır. 30. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle ġirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki Ġdari Yaptırım ve Cezalara ĠliĢkin Açıklama Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile ġirketimiz ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz hakkında verilen önemli nitelikte idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

14 Sayfa No: ġirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi ġirketimizin aleyhine açılan ve devam eden önemli davaları bulunmamaktadır. 32. ġirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat DeğiĢiklikleri Hakkında Bilgi ġirketimiz mali tablolarını önemli derecede etkileyebilecek nitelikteki teģvik, vergi v.b. mevzuat değiģiklikleri bulunmamaktadır. 33. ġirketin Yatırım DanıĢmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar ÇatıĢmaları ve Bu Çıkar ÇatıĢmalarını Önlemek Ġçin ġirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi ġirketimiz tarafından yatırım danıģmanlığı ve derecelendirme gibi konularda herhangi bir hizmet alınmamaktadır. 34. ÇalıĢanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran ġirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi ġirketimizde çalıģanlarına sosyal hak olarak; sağlık sigortası, Ģirket katkılı Bireysel Emeklilik, tahsil yardımı, ölüm yardımı, evlenme yardımı ve doğum yardımı verilmektedir. Ayrıca yıllık bazda hazırlanan eğitim programları çerçevesinde mesleki yönden geliģimlerinin artırılmasına yönelik eğitim programları uygulanmaktadır. HEKTAġ, çevre bilinci ve toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalıģmalara, kamu yararına olan aktivitelere, kültürel ve sosyal sorumluluk projelerine destek verir. Ġnsan sağlığı, çevre koruma ve iģletme güvenliğine yönelik olarak ortaya çıkan son geliģmeleri yakından izleyerek çevreye ve topluma yapılabilecek olumsuz etkileri en aza indirgemek için çevre dostu teknolojilerin geliģtirilmesine de öncelik verilmektedir. 35. Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin ve Bunların EĢ ve Ġkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarının, ġirket veya Bağlı Ortaklıkları Ġle Çıkar ÇatıĢmasına Neden Olabilecek Nitelikte ĠĢlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Ġçin Genel Kurul Tarafından Önceden Onay Verilmesi Hakkında Bilgi ġirketin 2011 yılı faaliyetlerine iliģkin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2012 yılı için TTK 334 ve 335. Maddeleri (6102 sayılı kanunun 395 ve 396. Maddeleri) çerçevesinde iģlem yapabilme izni verilmiģtir. 36. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satıģlar toplamının % 10 una veya daha fazlasına ulaģan iliģkili Ģirket iģlemlerinin Ģartları ve piyasa koģulları ile karģılaģtırmasına iliģkin hazırlanan rapor hakkında bilgi ġirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satıģlar toplamının % 10 una veya daha fazlasına ulaģan iliģkili Ģirket iģlemleri bulunmamaktadır.

15 Sayfa No: 15 Ayrıca Ģirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile iliģkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmıģ ve tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmıģ olup söz konusu raporun sonuç kısmı; 2012 faaliyet yılında ġirketimizin, hâkim ortağı Ordu YardımlaĢma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK ın bağlı Ģirketleri ile veya OYAK ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir Ģirketin yararına yapılmıģ herhangi bir hukuki bir iģlem, OYAK ya da ona bağlı bir Ģirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı Ģirketleri ile ġirketimiz arasında yapılmıģ olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koģullarına uygun Ģartlarda gerçekleģtirilmiģtir. Ģeklindedir. 37. Hissedarlara Bilgi Bulunmamaktadır.

16 Sayfa No: 16 Ek.1: Yönetim Kurulu Üyelerinin ġirket DıĢında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler YÖNETĠM KURULU OYAK Ordu YardımlaĢma Kurumu (Temsilcisi: Nihat KARADAĞ) Omsan Lojistik A.ġ. (Temsilcisi: Hülya ZORAL AYDIN) GÖREVĠ Yönetim Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili TEMSĠLCĠNĠN ġġrket DIġINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER Ġskenderun Demir ve Çelik A.ġ.- Yönetim Kurulu BaĢkanı/Murahhas Aza Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.ġ.- Yönetim Kurulu BaĢkanı Akdeniz Kimyasal Ürünler Pazarlama Ġç ve DıĢ Tic. A.ġ.- Yönetim Kurulu BaĢkanı OYAK Yatırım Menkul Değerler A.ġ.- Yönetim Kurulu BaĢkanı TUKAġ Gıda San. ve Tic.A.ġ.- Yönetim Kurulu BaĢkanı Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.ġ.-Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili/Murahhas Aza OYAK Yatırım Menkul Değerler A.ġ.- Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Teknoloji BiliĢim ve Kart Hizmetleri A.ġ.- Yönetim Kurulu Üyesi ERDEMĠR Lojistik A.ġ.- Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Erdemir Gaz San. ve Tic. A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi Omsan Havacılık A.ġ.- Yönetim Kurulu Üyesi Omsan Denizcilik A.ġ.- Yönetim Kurulu Üyesi Vize Agrega Asfalt Madencilik San. ve Tic. A.- Yönetim Kurulu Üyesi Omsan Lojistik A.ġ.- Denetleme Kurulu Üyesi Mustafa DAĞÜSTÜ Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) OYAK Yatırım Ortaklığı A.ġ.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

17 Sayfa No: 17 Ek.2: Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Ġlkelerini benimsemektedir. ġirketimiz Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurul tarafından yayımlanan, Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne bağlılığının ve uyum düzeyinin artırılması konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla SPK Seri IV No: 41 sayılı tebliği ile öngörülen Sermaye Piyasası Faaliyetleri Ġleri Düzey Lisansı na ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı na sahip personel görevlendirmiģtir. ġirketimiz tarafından, 2011 yılında revize edilerek yayınlanan Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aģağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2012 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiģtir. Ayrıca, SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ kapsamında Ģirketimizde uyumlaģtırma çalıģmaları için hazırlıklara aynı tarih itibariyle baģlanmıģtır. Söz konusu Tebliğ e göre gerçekleģtirilmesi gereken ana sözleģme değiģiklikleri ve bağımsız üye seçimini de içeren yönetim kurulu yapılanmalarının karara bağlanmasını teminen, 29 Haziran 2012 tarihinde Ģirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıģtır. Ayrıca denetimden sorumlu komitenin yanı sıra kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komiteleri kurulmuģtur. Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında oluģturulan politikalar ve komitelerin çalıģma yönergeleri internet sitemizde yer almaktadır. HEKTAġ, Kurumsal Yönetim Ġlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Sınırlı sayıda uygulamaya konulamamıģ olan ilkeler üzerinde yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere geliģmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı çalıģmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik çalıģmalar devam etmektedir. AĢağıdaki kısımlarda, uyum sağlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve henüz uyum sağlanamayan ilkelerin detaylı açıklanmalarına yer verilmiģtir. BÖLÜM I - PAY SAHĠPLERĠ 2.Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi Pay sahipleri ile iliģkiler birimi Mali ĠĢler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde oluģturulan birim tarafından yürütülmektedir. Muhasebe Müdürü : H.Bahar Emekli Tel ( 1510 ) Sahip Olunan Lisanslar: Ġleri Düzey Lisansı (Lisans No: ) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans No: ) Muhasebe Müdür Yardımcısı : Mehmet Teksoy Tel ( 1513 )

18 Sayfa No: 18 Ayrıca sitesinden, adresinden ve Ģirket Genel Müdürlüğü adres ve telefonlarından iletiģim sağlanması mümkündür. Pay sahipleri ile iliģkiler birimi: Genel Kurul, Temettü iģlemleri, sermaye artımları süreçlerini yönetmekte ve Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlama, ġirket ile ilgili kamuya açıklanmamıģ gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Ģirket ile ilgili bilgi taleplerini yanıtlama, Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleģmeye ve diğer Ģirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlama, Genel kurul toplantısında pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlama, Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlama, Mevzuat ve Ģirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetme ve izleme, görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir. Ayrıca Ocak 2006 da Oyak Menkul Değerler A.ġ. ile Ģirketimiz arasında Merkezi Kayıt KuruluĢu Nezdindeki Ġhraççı ĠĢlemlerinin Yerine Getirilmesine ve bu kapsamda ġirket Ortaklarına Verilecek Hizmetlere ĠliĢkin Aracılık Hizmet SözleĢmesi imzalanmıģ olup, 2012 yılında da Aracılık Hizmet SözleĢmesi devam ettirilmiģtir. Dönem içinde pay sahiplerinden gelen Genel Kurul sonuçları, temettü dağıtımı, hisse senetlerinin güncellenmesi, kaydi sisteme geçiģ, 2011 yılı Faaliyet Raporu istekleri ve cari yılın üç aylık dönemlerindeki mali tablo bilgileri gibi konularda olmak üzere 50 adet bilgi talebinin hepsi değerlendirilerek cevaplandırılmıģtır. ġirketimizin mali tablo ve dipnot açıklamaları ile özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla ĠMKB deki yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte mali tablolar, dipnotlar ve özel durum açıklamaları aynı zamanda Ģirket internet sitesinde de yayınlanmaktadır. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı ġirketimizin Bilgilendirme politikası uyarınca tüm pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılar arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eģit davranılarak, açıklamalarımızın aynı içerikle herkese aynı zamanda ulaģtırılması esastır. Tüm bilgi paylaģımı daha önce kamuya açıklanmıģ olan içerik kapsamında gerçekleģmektedir. Bilgi paylaģımı çerçevesinde, pay sahipleri ve piyasa oyuncularını ilgilendirecek her türlü bilgi, özel durum açıklamalarıyla duyurulmakta ve geçmiģe dönük özel durum açıklamaları internet sitemizde yer almaktadır. Pay sahiplerinden gelen çok sayıda yazılı ve sözlü bilgi talebi Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimince Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde, geciktirilmeksizin zamanında cevaplandırılmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının geniģletilmesi amacına yönelik olarak, Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde yer alan ve pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak internet sitemizde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Ġnternet sitemizdeki bilgiler yerli pay sahiplerinin kullanımına eģit bir Ģekilde Türkçe olarak sunulmaktadır. ġirket Faaliyetleri Genel Kurul tarafından atanan Bağımsız DıĢ Denetçi ve Denetçiler tarafından düzenli ve periyodik bir Ģekilde denetlenmektedir yılı için bağımsız denetim faaliyetleri Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından gerçekleģtirilmiģtir.

19 Sayfa No: 19 Ana sözleģmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiģ olup, dönem içerisinde de böyle bir talep gelmemiģtir. 4. Genel Kurul Bilgileri Olağan Genel Kurul toplantılarımız, her hesap dönemi bitiminden itibaren üç ayı geçmemek üzere mümkün olan en kısa sürede, Ģirket merkezinin bulunduğu yerde ve bütün pay sahiplerimizin katılmasına olanak verecek bir mekanda yapılmaktadır. Genel Kurul Toplantılarına ait bilgilendirmeler KAP, T.Ticaret Sicili Gazetesi, Ulusal ve Yerel Gazeteler ile Web sitemiz kanalı ile yapılmaktadır. ġirketimiz 2011 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde yapılmıģ ve Genel Kurul da payların % 57,84 ü temsil edilmiģtir. Genel Kuruldan 21 gün öncesinde Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Ģirket merkezinde ortaklarımızın tetkikine sunulduğu gibi, Bağımsız DıĢ Denetimden GeçmiĢ Mali Tablolarımız Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nın toplantı gününden 21 gün önceki günlük bültenlerinde ilan edilmiģtir. Genel Kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmıģ ve bu sorular cevaplandırılmıģtır. Sermaye Piyasası Kurulu nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayımlanan Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliği ne göre gerçekleģtirilmesi gereken ana sözleģme değiģiklikleri ve bağımsız üye seçimini de içeren yönetim kurulu yapılanmalarının karara bağlanmasını teminen, 22 Haziran 2012 tarihinde Ģirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıģtır. Yapılan Genel Kurul toplantılarına medya katılmamıģtır. Toplantılarda kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek pay sahiplerimiz için vekaletname örnekleri toplantı duyuruları ile birlikte ilan edilmekte ve elektronik ortamda da pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır. Genel Kurul toplantılarında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmakta olup, Genel Kurul Toplantı BaĢkanı toplantıyı etkin ve pay sahiplerinin haklarını kullanmasını sağlayacak Ģekilde yönetmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerimiz ve Denetçilerimiz ile gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konu ile ilgili kiģiler toplantıda bulunmaya özen göstermektedirler. Genel Kurul toplantılarımızda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmakta ve oylama sonuçlarına iliģkin herhangi bir Ģüphe oluģmaması için Genel Kurul toplantısı bitmeden oylar sayılarak oylama sonuçları pay sahiplerine duyurulmaktadır. Genel Kurul Toplantı Tutanakları Ģirket merkezimizde ve web sitemizde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmaktadır. Pay Sahipleri tarafından herhangi bir gündem önerisi verilmemiģ olup, dönem içinde yapılan bağıģ ve yardımlara iliģkin olarak ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine bilgi verilmiģtir. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu bulunmaktadır. Oy hakkında imtiyaz yoktur. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. ġirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından baģka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

20 Sayfa No: 20 Sermaye Piyasası Kurulu nun vekaleten oy vermeye iliģkin düzenlemeleri saklıdır. ġirketimizin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca 2012 faaliyetlerine iliģkin Olağan Genel Kurul a elektronik ortamda da katılabilir. ġirket, Anonim ġirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ĠliĢkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüģ açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluģturulmuģ sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleģmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuģ olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Herhangi bir hissedarımız ile Ģirketimiz arasında karģılıklı iģtirak iliģkisi bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Ana SözleĢmemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiģtir. 6. Kar Payı Hakkı Geçerli olan yasal düzenlemeler ve ġirket ana sözleģmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaģtırılır. Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse Ģeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse Ģeklinde de belirlenebilir. Kar dağıtımının Ģeklinin belirlenmesinde, ulusal ve küresel ekonomik Ģartlar, Ģirketin gündemindeki projeleri ve fonlarının durumu dikkate alınmaktadır. Kar payı dağıtımları, (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde yapılmaktadır. Kar dağıtımına iliģkin esaslar genel kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır. ġirket karına katılım konusunda Ana SözleĢme de bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eģit kar payı hakkına sahiptir. 7. Payların Devri ġirket Ana SözleĢmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler yoktur. 8. ġirket Bilgilendirme Politikası BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ġeffaflik ġirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmaktadır. Bilgilendirme politikamızın amacı, Kurumsal Yönetim Ġlkeleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taģımayan her türlü bilginin ilgili yetkili kurumlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve dolayısıyla kamuyla eģit bir biçimde paylaģmak, sürekli, etkin ve Ģeffaf bilgilenme imkânı sağlamaktır. ġirketin faaliyetlerine ve geleceğine yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistikî veriler ġirket Yönetim Kurulu BaĢkanı ve/veya Genel Müdür tarafından yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya açıklanmaktadır.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2013-31.03.2013 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana SözleĢmesi hükümleri

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.03.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2011-30.06.2011 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2010-31.12.2010 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2010-30/09/2010 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T. A. Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

HEKTAŞ TİCARET T. A. Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN HEKTAŞ TİCARET T. A. Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.06.2012 Cuma günü saat 11.00 de Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze-KOCAELİ

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2010-31/03/2010 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2010-30/06/2010 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 2 1. Raporun Dönemi 01.01.2013-30.06.2013 2. Ortaklığın Unvanı Hektaş Ticaret T.A.Ş. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2011-31.12.2011 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2013-30.09.2013 2. Ortaklığın Unvanı Hektaş Ticaret T.A.Ş. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DAVETİ

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DAVETİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DAVETİ Şirketimiz Hissedarlar Genel Kurulu nun Olağanüstü Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemde

Detaylı

TACĠRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2013 31.06.2013)

TACĠRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2013 31.06.2013) TACĠRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2013 31.06.2013) I. GĠRĠġ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 30.06.2013 2. Ortaklığın Ünvanı: Tacirler Yatırım

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Tacirler Yatırım Holding A.ġ. yönetimi ve ortakları, Ģirketin faaliyetleri sırasında, az gider, en düģük risk, en yüksek

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2014 31.03.2014)

TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2014 31.03.2014) TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2014 31.03.2014) I. GĠRĠġ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı: Tacirler Yatırım

Detaylı

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 28.05.2015 TARĠHĠNDE SAAT 11:00 DE YAPILACAK 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Yönetim Kurulumuz; Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mart 2017 - Salı günü,

Detaylı

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. İLAN BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Ağustos 2015 tarihinde saat 10.00 da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,

Detaylı

a. Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

a. Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, KURUMSAL UYUM RAPORU ġirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uymayı ve geliģen koģullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye

Detaylı

ÜNYE ÇĠMENTO SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN

ÜNYE ÇĠMENTO SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN ÜNYE ÇĠMENTO SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2012 Pazartesi günü saat 11.30 da şirket merkezi Ünye de yapılacak ve aşağıdaki

Detaylı

Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü (Mersis No: )

Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü (Mersis No: ) Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-359254 (Mersis No: 0937010013000015) YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI'NDAN 26 MART 2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET ġirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Sayfa No:1 ĠSTANBUL PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Faaliyet Raporu Ġçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

YÖNETİM KURULU Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi, pay sahipleri Genel Kurulu tarafından ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde

YÖNETİM KURULU Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi, pay sahipleri Genel Kurulu tarafından ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 15

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ 1- GENEL BĠLGĠLER 01.01.2016 31.12.2016 Ġ YILLIK FAALĠYET RAPORU ġirketimiz 14.05.2010 tarihinde kurulmuģ olan Ģirketimiz: -Sermaye Piyasası

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.06.2012 PerĢembe günü saat 11.00 de Yuva köyü Çimento Fabrikası Yanı Sokak No:1 Bolu adresinde

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU: Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) en çok 11 ( on bir)

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

KOÇ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-85714 YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 12 TEMMUZ 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 12 TEMMUZ 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 12 TEMMUZ 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve 12 Temmuz 2016 Salı günü, saat

Detaylı

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü K 5372

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü K 5372 İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü-112013 K 5372 İLAN 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE YAPILACAK 01 MART 2015 29 ŞUBAT 2016 ÖZEL HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sayın Ortağımız; Şirketimiz 01 Mart

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ( )

TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ( ) TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2013 30.09.2013) I. GĠRĠġ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 30.09.2013 2. Ortaklığın Ünvanı: Tacirler Yatırım

Detaylı

ORTAKLAR PAY ADEDİ SERMAYE (TL) % Ordu Yardımlaşma Kurumu ,48 53,8. Diğer ,90 46,2

ORTAKLAR PAY ADEDİ SERMAYE (TL) % Ordu Yardımlaşma Kurumu ,48 53,8. Diğer ,90 46,2 HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLI MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR. 31.03.2017 OLAĞAN GENEL KURULU a. Açıklamanın yapılacağı

Detaylı

İstanbul OTOKAR OTOMOTĠV VE SAVUNMA SANAYĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

İstanbul OTOKAR OTOMOTĠV VE SAVUNMA SANAYĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET İstanbul 83467 OTOKAR OTOMOTĠV VE SAVUNMA SANAYĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN 28.03.2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET Şirketimiz 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Unvanı Bolu Çimento Sanayii Anonim ġirketi 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ.

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. SERMAYE PĠYASASI KURULU SERĠ: IV, NO: 56 SAYILI TEBLĠĞĠ NĠN 1.3 GENEL KURULA KATILIM HAKKI BAġLIKLI MADDESĠ GEREĞĠNCE YAPILAN DUYURUDUR. a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 12 Mayıs 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER EGELĠ & CO HAKKINDA... 2 YÖNETĠM KURULU

Detaylı

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2016 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan, Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2 Nisan 2015 Perşembe günü

Detaylı

İstanbul, Ticaret Sicil No: / 46239

İstanbul, Ticaret Sicil No: / 46239 İstanbul, Ticaret Sicil No: 100324 / 46239 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 31.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2015 yılı çalışmalarını

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no :79297 Mersis : 0-1190-0459-3000013 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 04 Nisan 2017 tarih 2017/350

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:56 Sayılı Tebliği nin 1.3 Genel Kurula Katılım Hakkı Başlıklı Maddesi Gereğince Yapılan Duyurudur

Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:56 Sayılı Tebliği nin 1.3 Genel Kurula Katılım Hakkı Başlıklı Maddesi Gereğince Yapılan Duyurudur Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:56 Sayılı Tebliği nin 1.3 Genel Kurula Katılım Hakkı Başlıklı Maddesi Gereğince Yapılan Duyurudur 2012 Yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

GARANTİ EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI GARANTİ EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç Bilgilendirme politikası, şirketimizin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Sigortacılık

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurulu, Mahmutbey Mahallesi 2655..Sokak No:3 Bağcılar / İstanbul adresinde 28 Nisan 2017 günü saat 14:00 de aşağıda

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2016 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1 Raporun Dönemi 1 2 Ortaklığın Ünvanı 1 SAYFA 3 Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri 1-2 4 Üst Yönetim 2 5 Kurumsal

Detaylı

MERĠT TURĠZM YATIRIM VE ĠġLETME ANONĠM ġġrketġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN 26.12.2014 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

MERĠT TURĠZM YATIRIM VE ĠġLETME ANONĠM ġġrketġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN 26.12.2014 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI MERĠT TURĠZM YATIRIM VE ĠġLETME ANONĠM ġġrketġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN 26.12.2014 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi ve kayıtlı

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Ticaret Sicili No : Gebze/6616 Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 30 EYLÜL 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın seçilmesi, 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması

Detaylı

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 14.11.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI Şirketimiz 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı sayfa 1 Yönetim Kurulumuzun 06.04.2010 tarihli toplantısında, ġirketimiz Pay Sahipleri nin TTK nın 368. maddesi uyarınca ilanlı olarak aģağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27 HAZİRAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI Şirketimiz 2013 yılı Olağan

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27 HAZİRAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI Şirketimiz 2013 yılı Olağan KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27 HAZİRAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 29 MART 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 29 MART 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 29 MART 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 01 Şubat 2016 tarih 1054 no lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin

Detaylı