Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal Güvenlik Kurumundan:"

Transkript

1 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac ; 31/5/2006 tarihli ve 5510 say Sosyal Sigortalar ve Genel Sa k Sigortas Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve sosyal sigorta i lemlerine ili kin usul ve esaslar düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 say Sosyal Sigortalar ve Genel Sa k Sigortas Kanununa tabi i yeri, i verenler, sigortal, hak sahipleri ile di er ilgili ki i ve kurulu lar aç ndan, sosyal sigorta lemlerinin uygulanmas na ili kin usul ve esaslar kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5510 say Sosyal Sigortalar ve Genel Sa k Sigortas Kanununun 107 nci maddesi hükmüne dayan larak haz rlanm r. Tan mlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alt i veren: Bir i verenden, i yerinde yürüttü ü mal veya hizmet üretimine ili kin bir i te veya bir i in bölüm veya eklentilerinde, i alan ve bu i için görevlendirdi i sigortal lar çal ran üçüncü ki iyi, b) Ara rma: Kamu idareleri, döner sermayeli kurulu lar, kanunla kurulan kurum ve kurulu lar ile 19/10/2005 tarihli ve 5411 say Kanun kapsam ndaki kurulu lar taraf ndan ihale mevzuat na göre yapt lan i lerden ve özel nitelikteki in aat i lerinden dolay bu i leri yapan i veren taraf ndan yeterli i çilik bildirilmi olup olmad hususunda Kurumca yap lan de erlendirmeyi, c) Bakanl k: Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, ç) Durum tespiti: Sigortal k niteli ini, tescil i lemlerini, sigorta olaylar, asgari i çili in tespiti amac yla yap lan denetim ve kontrolleri, d) e-sigorta: veren, alt i veren, sigortal, genel sa k sigortal, hak sahibi ve di er ilgili ki i ve kurulu larca bu Yönetmelikte belirtilen belgelerde yer alan bilgileri internet, elektronik ve benzeri ortamda Kurumun veri taban na aktar lmas ve bu ekilde aktar lan bilgiler ve talepler ile Kurumca yürütülen sosyal sigorta i lemleri sonuçlar ndan uygun görülenlerin i veren, sigortal, hak sahibi ve di er ilgili ki i ve kurulu lara verilmesini sa layan elektronik portal, e) Geçici i ili kisi kurulan i veren: 22/5/2003 tarihli ve 4857 say Kanununun 7 nci maddesinde yer alan sigortal devralan i verenler ile kamu i yerlerinde geçici görevlendirilen sigortal lar n i verenlerini, f) Genel Müdürlük: Sosyal Sigortalar Genel Müdürlü ünü, g) Genel sa k sigortas primi: Kanunda genel sa k sigortal için al nmas öngörülen prim tutar, ) ste e ba sigorta: Ki ilerin iste e ba olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollar na ve genel sa k sigortas na tabi olmalar sa layan sigortay, h) kolu kodu: Yap lan i in, i kazas ve meslek hastal bak ndan tehlikenin a rl gösteren ve k sa vadeli sigorta kollar prim tarife cetveline göre hangi i koluna tabi oldu unu belirleyen numaray, ) veren: Sigortal say lan ki ileri çal ran gerçek veya tüzel ki iler ile tüzel ki ili i olmayan kurum ve kurulu lar, i) veren vekili: veren ad na ve hesab na, i in veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan ki iyi, j) yeri: Sigortal say lanlar n maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte i lerini yapt klar yerler ile bu yerlerde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden ba bulunan ve ayn yönetim alt nda örgütlenen yerler ile ba yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, y kanma, muayene ve bak m, beden veya meslek itimi yerleri, avlu ve büro gibi di er eklentiler ile araçlar, k) yeri sahibi: Kanuna göre sigortal olanlar n i lerini yapt klar i yerlerinin sahibi veya kullan olan gerçek ya da tüzel ki ilikler ile tüzel ki ili i olmayan kurum ve kurulu lar, l) yeri sicil numaras : yerinin Kanun kapsam na al nmas üzerine Kurumca verilen numaray, m) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 say Sosyal Sigortalar ve Genel Sa k Sigortas Kanununu, n) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl,

2 o) Muafiyet; 1) Kendi ad na ve hesab na ba ms z çal anlardan gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kay t olanlar için ayl k faaliyet gelirinden bu faaliyetine ili kin masraflar dü üldükten sonra kalan tutar n prime esas günlük kazanç alt s n otuz kat ndan az olma hâlini, 2) Tar mda kendi ad na ve hesab na ba ms z çal anlardan tar msal faaliyette bulunan ve y ll k tar msal faaliyet gelirlerinden bu faaliyete ili kin masraflar dü üldükten sonra kalan tutar n ayl k ortalamas n prime esas günlük kazanç alt s n otuz kat ndan az olma hâlini, ö) Prime esas kazanç: Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenecek tutar, p) Sigorta primi: Sigortal lar için 5510, 5434 ve 2925 say Kanunlarda belirtilen prime esas kazançlar ve oranlar üzerinden al nacak tutar, r) Ünite: Merkezde daire ba kanl, ta rada sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkezlerini, ifade eder. (2) Birinci f krada yer almayan ancak Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan di er tan mlar bu Yönetmelik için de yap lm say r. NC BÖLÜM Sosyal Sigorta Kay t ve lemlerinin Genel Esaslar Bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü MADDE 5 (1) Kurum, Kanun veya bu Yönetmelik gere i verilecek her türlü belge veya bilginin e-sigorta ortam nda gönderilmesi hususunda gerçek ve tüzel ki iler ile tüzel ki ili i olmayan idareleri, kurum ve kurulu lar zorunlu tutmaya veya zorunluluk esas kald rmaya yetkilidir. Kanun veya bu Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgelerin e-sigorta ortam nda Kuruma gönderme zorunlulu u getirilmesine ra men bu yükümlülü ün yasal süresi içinde veya yasal süresi d nda kâ t ortam nda yerine getirilmesi hâlinde de bu belgeler i leme konulur. (2) Belge veya bilgileri e-sigorta ortam nda göndermekle zorunlu tutulan kurum ve kurulu lar ile gerçek ve tüzel ki iler, Kurumun bilgi i lem sistemlerinin a daki f krada belirtilen nedenlerle hizmet d kalmas sonucu belge ve bilgiyi, öngörülen sürenin son gününde Kuruma gönderememesi ve muhteviyat primleri de yasal süresi içinde ödeyememesi hâlinde, sorunlar n ortadan kalkt tarihi takip eden be inci i gününün sonuna kadar belge veya bilgiyi gönderir ve muhteviyat primleri de ayn sürede Kuruma öder ise bu yükümlülükleri Kanunda öngörülen sürede yerine getirmi kabul edilir. (3) Hizmet Sunumu Genel Müdürlü ü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kayd yla; a) Kurum bilgisayar sisteminde, e-sigorta uygulamas n çal mas engelleyecek ekilde; 1) Donan m ve yaz mdan kaynaklanan ar zalar, 2) Elektrik ve ileti im alt yap nda meydana gelen ar zalar, 3) Yang n, y ld m, infilak ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen ve i lem yapmay engelleyici durumlar, 4) Sel veya su bask, f rt na, yer kaymas, deprem gibi tabi afetler ile grev, lokavt, sabotaj, terör sald lar, b) Kurumun hizmet sat n ald internet servis sa lay lar nda meydana gelen ar zalar, c) (a) ve (b) bentleri d nda Kurumca belirlenecek benzeri durumlar, bu Yönetmelikte belirtilen belgelerin Kanunda öngörülen sürenin son gününde Kurumca al nmas engelleyici sebep olarak kabul edilir. Merkezi veri taban n olu turulmas MADDE 6 (1) Sosyal sigorta i lemlerine ili kin kay tlar n elektronik ortamda tutulmas esast r. Bu amaçla, Kurumca; a) Sigortal tescil, b) Sigortal hizmet, c) Gelir veya ayl k ödeme, ç) yeri tescil, d) veren veya sigortal prim tahakkuk ve tahsilat, e) Geçici i göremezlik ödenekleri, f) Genel sa k sigortas tescil, kay tlar n elektronik ortamda tutuldu u merkezi bir veri taban olu turulur. (2) Sosyal sigorta kay tlar n tutulmas na ili kin usul ve esaslar belirlemeye, birinci f krada belirtilen ana kay tlar n alt veya yedek kay tlar olu turmaya, mevzuat ve ileti im teknolojisindeki geli melere ba olarak de tirmeye ve kâ t ortam nda tutulan kay tlar n elektronik ortamda veya elektronik ortamda tutulan kay tlar n kâ t ortam nda tutulmas na karar vermeye Kurum yetkilidir. Sosyal sigorta kay tlar n tutulmas ve düzeltilmesine ili kin esaslar MADDE 7 (1) Bu Yönetmeli in 6 nc maddesinde belirtilen sosyal sigorta kay tlar n, bu Yönetmelikte belirtilen ve usulüne göre düzenlenmi belgelere dayand lmas zorunludur. (2) Usulüne göre düzenlenmi belgeye dayand larak olu turulan sosyal sigorta kay tlar ; a) Dayanak belgesinde bulundu u hâlde kay tlara hatal veya eksik olarak tescil edilen ya da hiç yaz lmayan bilgilerin veya mükerrer kay tlar n bulundu unun Kurumca tespitine,

3 b) Kamu idareleri denetim elemanlar ile Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlar taraf ndan yap lan inceleme ve soru turma raporlar na, c) Mahkeme kararlar na, ç) Kamu idareleri ile döner sermayeli kurulu lar, 5411 say Kanun kapsam ndaki kurulu lar, kanunla kurulan kurum ve kurulu lardan temin edilen bilgi ve belgelere istinaden Kurumca yap lacak incelemeye, göre düzeltilir, silinir veya yeni kay t eklenir. Kay tlar n payla MADDE 8 (1) Kurum, sosyal sigorta kay tlar nda tutulan bilgileri i veren, sigortal, hak sahibi ve di er ilgili ki i ve kurulu lar n kullan na açabilir. (2) Kurum, internet ve her türlü elektronik ortam ile benzeri elektronik ileti im araçlar üzerinden bilgi al veri inin yap lmas na ili kin ko ullar belirlemek, Kurum ve i veren ile di er ilgili ki i ve kurulu lar aras ndaki ili kiler ile taraflar n birbirlerine kar olan hak ve yükümlülüklerini düzenlemek için protokol veya sözle meler yapabilir. (3) Sosyal sigorta kay tlar ndan al nan bilgilerin i ve i lemlerde kullan lmas n hukuki sonuçlar, bilgiyi alan veren ve di er ilgili ki i ve kurulu lar n sorumlulu undad r. NC KISIM Sigortal lar n Tescili ve Hizmet Kay tlar NC BÖLÜM Sigortal lara li kin Hükümler Sigortal say lanlar MADDE 9 (1) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla i veren taraf ndan çal lanlar Kanunun 4 üncü maddesi birinci f kras n (a) bendine göre sigortal say rlar. (2) A da belirtilenler de Kanunun 4 üncü maddesi birinci f kras (a) bendi kapsam nda sigortal say rlar. a) çi sendikalar ve konfederasyonlar ile sendika ubelerinin ba kanl klar na ve yönetim kurullar na seçilenler. b) Bir veya birden fazla i veren taraf ndan çal lan ve Kültür ve Turizm Bakanl taraf ndan belirlenen Ek- 1 de yer alan tabloda say lan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatç lar ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri di er u ra lar içine alan bütün güzel sanat kollar nda çal anlar ile dü ünürler ve yazarlar. c) Mütekabiliyet esas na dayal olarak sosyal güvenlik sözle mesi yap lm ülkelerin uyru unda olanlar hariç, yabanc uyruklu, uyruksuz, göçmenler ve s nmac ki iler ile uluslararas sosyal güvenlik sözle mesi imzalanm ülke sigortal lar ndan, sözle mede belirlenen istisna hâlleri d nda çal malar hizmet akdine tabi sürdürenler. ç) Büyükelçilik, konsolosluk mensuplar n özel hizmetlerinde çal lanlardan gönderen devlette veya üçüncü bir devlette sigortal klar belgeleyemeyenler ile Türkiye de ikamet etmekte iken buralarda çal lan Türk vatanda lar. d) 2/7/1941 tarihli ve 4081 say Çiftçi Mallar n Korunmas Hakk nda Kanuna göre, çiftçi mallar koruma ba kanl klar veya meclisleri taraf ndan çal lan koruma bekçileri. e) 24/4/1930 tarihli ve 1593 say Umumi H fz ss hha Kanununda belirtilen umumi kad nlar. f) Millî E itim Bakanl taraf ndan düzenlenen kurslarda usta ö retici olarak çal lanlar, kamu idarelerinde ders ücreti kar görev verilenler ile 14/7/1965 tarihli ve 657 say Devlet Memurlar Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsam nda çal lanlar. (3) Haklar nda baz sigorta kollar uygulanacak sigortal lar ve sigorta kollar ; a) Hizmet akdi ile çal mamakla birlikte, ceza infaz kurumlar ile tutukevleri bünyesinde olu turulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çal lan hükümlü ve tutuklular hakk nda, Kanunun i kazas ve meslek hastal ile anal k hükümleri, b) 5/6/1986 tarihli ve 3308 say Meslekî E itim Kanununda belirtilen aday ç rak, ç rak ve i letmelerde meslekî e itim gören ö renciler hakk nda i kazas ve meslek hastal ile hastal k sigortas, meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek ö renimleri s ras nda zorunlu staja tabi tutulan ö renciler hakk nda ise i kazas ve meslek hastal sigortas hükümleri, c) Vazife malullerinden; 1) Harp malulleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 say Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 say Nakdi Tazminat ve Ayl k Ba lanmas Hakk nda Kanuna göre vazife malullü ü ayl ba lanm malullerden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (a) ve (b) bentleri kapsam nda sigortal olarak çal maya ba layanlar hakk nda i kazas ve meslek hastal sigortas hükümleri uygulan r, ancak uzun vadeli sigorta kollar na tabi olmay istemeleri hâlinde bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden ay ba ndan itibaren, haklar nda uzun vadeli sigorta kollar uygulan r. 2) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (c) bendi kapsam nda bir göreve ba layan tüm vazife malulleri hakk nda uzun vadeli sigorta kollar hükümleri uygulan r. 3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (a), (b) ve (c) bentleri kapsam nda sigortal olarak çal maya ba lad klar hâlde, ayl klar kesilmeyen harp ve vazife malullerinden genel sa k sigortas primi al nmaz. ç) Türkiye Kurumu taraf ndan düzenlenen meslek edindirme, geli tirme ve de tirme e itimine kat lan kursiyerler hakk nda Kanunun i kazas ve meslek hastal hükümleri, d) Ülkemiz ile uluslararas sosyal güvenlik sözle mesi bulunmayan ülkelerde i üstlenen i verenlerce yurt

4 ndaki i yerlerinde çal lmak üzere götürülen Türk i çileri hakk nda k sa vadeli sigorta kollar ile genel sa k sigortas hükümleri, bu sigortal lar n uzun vadeli sigorta kollar na tabi olmak istemeleri hâlinde ise Kanunun 50 nci maddesinin ikinci f kras n Türkiye de yasal olarak ikamet etme art ile ayn f kran n (a) bendinde belirtilen artlar aranmaks n haklar nda genel sa k sigortas primi hariç iste e ba sigorta hükümleri, uygulan r. (4) Kanunun 4 üncü maddesi birinci f kras n (b) bendine göre, köy veya mahalle muhtar seçilenler ile hizmet akdine ba olmaks n kendi ad na ve hesab na ba ms z çal anlardan; a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazanc nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, b) Gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkâr siciline kay tl olanlar, c) Kollektif irketlerin ortaklar, ç) Limited irketlerin ortaklar, d) Sermayesi paylara bölünmü komandit irketlerin komandite ortaklar, e) Adi komandit irketlerin komandite ve komanditer ortaklar, f) Donatma i tirakleri ortaklar, g) Anonim irketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklar, ) Tar msal faaliyette bulunanlar, sigortal say rlar. (5) Kanunun 4 üncü maddesi birinci f kras n (b) bendi hükümleri 10/7/1953 tarihli ve 6132 say At Yar lar Hakk nda Kanuna tabi jokey ve antrenörler hakk nda da uygulan r. (6) Kamu idarelerinde; a) Kanunun 4 üncü maddesi birinci f kras n (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çal p, ilgili mevzuat nda (a) bendi kapsam na girenler gibi sigortal olmas öngörülmemi olanlar, b) Kanunun 4 üncü maddesi birinci f kras n (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözle meli olarak çal p ilgili mevzuat nda (a) bendi kapsam na girenler gibi sigortal olmas öngörülmemi olanlar ile 657 say Kanunun 86 nc maddesi uyar nca aç ktan vekil atananlar, Kanunun 4 üncü maddesi birinci f kras n (c) bendi kapsam nda sigortal say rlar. (7) Kanunun 4 üncü maddesi birinci f kras n (c) bendi hükümleri; a) Kurulu ve personel kanunlar veya di er kanunlar gere ince seçimle veya atama yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenlerden; bu görevleri sebebiyle kendilerine ilgili kanunlar nda Devlet memurlar gibi emeklilik hakk tan nm olanlardan hizmet akdi ile çal mayanlar, b) Ba bakan, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye ba kanlar, il encümeninin seçimle gelen üyeleri, c) Bu kapsamda sigortal iken ayn kapsamdaki ki ilerin kurdu u sendikalar ve konfederasyonlar ile sendika ubelerinin ba kanl klar ve yönetim kurullar na seçilenlerden ayl ks z izne ayr lanlar, ç) Harp okullar ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silahl Kuvvetleri hesab na okuyan veya kendi hesab na okumakta iken askerî ö renci olanlar ile astsubay meslek yüksek okullar ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik e itimine tabi tutulan adaylar, d) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlü ü hesab na okuyan veya kendi hesab na okumakta iken Emniyet Genel Müdürlü ü hesab na okumaya devam eden ö renciler, hakk nda da uygulan r. (8) Bu maddenin yedinci f kras n (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen okullar tamamlamadan ayr lanlar ile tamamlamalar na ra men görevlerine ba lamadan ayr lanlar n, bu okullarda geçen e itim süreleri sigortal klar ndan say lmaz. (9) Kanunun k sa vadeli sigorta kollar na ili kin hükümleri, Kanunun 4 üncü maddesi birinci f kras n (c) bendi kapsam nda olanlara uygulanmaz. Sigortal say lmayanlar MADDE 10 (1) Kanunun k sa ve uzun vadeli sigorta kollar hükümlerinin uygulanmas nda; a) verenin i yerinde ücretsiz çal an e i, b) Ayn konutta birlikte ya ayan ve üçüncü derece dâhil bu dereceye kadar h mlar aras nda ve aralar na ardan ba ka kimse kat lmaks n, ya ad klar konut içinde yap lan i lerde çal anlar, c) Ücretle ve sürekli olarak çal anlar hariç ev hizmetlerinde çal anlar, ç) Kanunun 4 üncü maddesi birinci f kras n (b) bendinin (1) ve (3) numaral alt bentleri kapsam nda sigortal klar devam edenler hariç olmak üzere, muvazzaf askerlik hizmetlerini er ve erba olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu ö rencileri, d) Yabanc bir ülkede kurulu herhangi bir kurulu taraf ndan ve o kurulu ad na ve hesab na Türkiye'ye bir i için gönderilen ve yabanc ülkede sosyal sigortaya tabi oldu unu belgeleyen ki iler ile Türkiye'de kendi ad na ve hesab na ba ms z çal anlardan, yurt d nda ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuat na tabi olanlar, e) Resmî meslek ve sanat okullar ile yetkili resmî makamlar n izniyle kurulan meslek veya sanat okullar nda

5 ve yüksek okullarda fiilen normal e itim süreleri içinde yap lan, tatbikî mahiyetteki yap m ve üretim i lerinde çal an renciler, f) Sa k hizmet sunucular taraf ndan i e al lmakta olan veya rehabilite edilen, hasta veya maluller, g) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (b) ve (c) bentleri gere i sigortal say lmas gerekenlerden 18 ya doldurmam olanlar, ) Kamu idareleri hariç olmak üzere, tar m i lerinde veya orman i lerinde hizmet akdiyle süreksiz i lerde çal anlar, h) Tar mda kendi ad na ve hesab na ba ms z çal anlardan; tar msal faaliyette bulunan ve y ll k tar msal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ili kin masraflar dü üldükten sonra kalan tutar n ayl k ortalamas n, Kanunda tan mlanan prime esas günlük kazanç alt s n otuz kat ndan az oldu una dair beyanlar içeren ba vurular dikkate al narak ziraat odalar ndan, bunlar n bulunmad yerlerde tar m il/ilçe müdürlüklerinden alacaklar Ek-2 deki muafiyet belgesi ile belgeleyenler, ) Kendi ad na ve hesab na ba ms z çal anlardan gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kay tl olanlardan, ayl k faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ili kin masraflar dü üldükten sonra kalan tutar, prime esas günlük kazanç alt s n otuz kat ndan az oldu una dair beyanlar içeren ba vurular dikkate al narak, Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birli i nden, bunlar n bulunmad yerlerde meslek odalar ndan alacaklar Ek-2 deki muafiyet belgesi ile belgeleyenler, i) Kamu idarelerinin d temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilcili in bulundu u ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatanda da haiz bulunan Türk uyruklu sözle meli personelden, bulundu u ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortal oldu unu belgeleyenler ile kamu idarelerinin d temsilciliklerinde istihdam edilen sözle meli personelin uluslararas sosyal güvenlik sözle meleri çerçevesinde ve temsilcili in bulundu u ülkenin ilgili mevzuat n zorunlu k ld hâllerde, i verenleri taraf ndan bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsam nda sigortal yap lanlar, sigortal say lmazlar. (2) Birinci f kran n (g) bendinin uygulanmas yla ilgili olarak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, 22/11/2001 tarihli ve 4721 say Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin k nmak suretiyle, renimleriyle ilgili görevlerde çal anlar hakk nda 18 ya n bitirilmi olmas art aranmaz. Sigortal n ba lang ve bildirim yükümlülü ü MADDE 11 (1) Kanunun 4 üncü maddesi birinci f kras n (a) bendi kapsam nda sigortal say lanlar için çal maya, meslekî e itime veya zorunlu staja ba lad klar tarihten itibaren sigortal hak ve yükümlülükleri ba lar. (2) verenler, Kanunun 4 üncü maddesi birinci f kras n; a) (a) bendi kapsam nda sigortal say lanlar, çal maya ba lad klar tarihten önce, b) (c) bendi kapsam nda sigortal say lanlar, göreve ba lad klar veya okullar nda ö retime ba lad klar tarihten, kendi hesab na okumakta iken Türk Silahl Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlü ü hesab na okumaya ba layanlar ise bu tarihten itibaren sigortal say rlar ve bu tarihten itibaren on be gün içinde, Kuruma e-sigorta yoluyla bildirmekle yükümlüdür. (3) verenlerce Kanunun 4 üncü maddesi birinci f kras n (a) bendi kapsam nda sigortal say lanlardan; a) aat, bal kç k ve tar m i yerlerinde hizmet akdiyle i e ba lat lacak sigortal lar için, en geç çal maya ba lat ld gün, b) Yabanc ülkelere sefer yapan ula rma araçlar na sefer esnas nda al narak çal lanlar ile Kuruma ilk defa yeri bildirgesi verecek i yerlerinde; ilk defa sigortal çal rmaya ba lan lan tarihten itibaren bir ay içinde çal maya ba layan sigortal lar için, çal maya ba lad klar tarihten itibaren en geç söz konusu bir ayl k sürenin doldu u tarihe kadar, c) Kamu idarelerince istihdam edilen 8/9/1999 tarih ve 4447 say sizlik Sigortas Kanununa göre i sizlik sigortas na tabi olmayan sözle meli personel ile kamu idarelerince yurt d görevde çal mak üzere i e al nanlar n, çal maya ba lad klar tarihten itibaren bir ay içinde, ç) lk i yerindeki çal mas na ait sigortal i e giri bildirgesi Kuruma verilerek, tescil i lemi yap lm olan sigortal n, naklen ve hizmet akdi sona ermeden ayn i verenin ayn ya da ba ka ünitede tescil edilmi di er i yerinde çal maya ba lamas hâlinde, yasal süresi d nda, d) Kanunda belirtilen sürede Kuruma bildirilme imkân olmamakla birlikte; 1) Maliye Bakanl vizesine ba olarak kamu idarelerinde çal acak sigortal lar için vize i leminin gerçekle tirildi ine ili kin yaz n, ilgili kamu idaresine intikal etti i günü izleyen ikinci i günü sonuna kadar, 2) 24/11/1994 tarihli ve 4046 say Özelle tirme Kanunu uyar nca özelle tirilen i yerlerinden di er kamu kurum ve kurulu lar na naklen atanan sözle meli veya kapsam d personelin nakledildikleri kamu idarelerinde i e ba lad klar tarihi takip eden ikinci i günü sonuna kadar, Kuruma yap lan bildirimler de süresinde yap lm say r. (4) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (b) bendi kapsam nda sigortal say lanlardan; a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazanc nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar n sigortal klar, bu mükellefiyetlerinin ba lang ç tarihi itibar yla ba lar ve bu tarih vergi dairelerince, b) Gelir vergisinden muaf olanlar n sigortal klar, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerine tescil tarihi itibar yla ba lar ve bu tarih esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince, c) irket ortaklar ndan;

6 1) Kollektif irket, adi komandit irketlerin komandite ve komanditer ortaklar ile donatma i tiraki ortaklar n sigortal klar, vergi mükellefiyetlerinin ba lad tarihte ba lar ve bu tarih vergi dairelerince, 2) Anonim irketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklar n sigortal klar, yönetim kurulu üyeli ine seçildikleri tarihte ba lar ve bu tarih irket yetkililerince, 3) Limited irket ve sermayesi paylara bölünmü komandit irketlerin komandite ortaklar n sigortal klar, irketin ticaret siciline tescil edildi i tarihte ba lar ve bu tarih ticaret sicil memurluklar nca, 4) Limited irket ve sermayesi paylara bölünmü komandit irketlerin komandite ortaklar ndan hisse devri alan yeni ortaklar n sigortal klar, ortaklar kurulunca devrin yap lmas na karar verildi i tarihte ba lar ve bu tarih ortaklar kurulu karar n, hisse devrine ili kin tanzim edilen noter devir sözle mesinin, devrin yap ld n i lendi i pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurlu unca tescil edilmi ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildi i nüshas n ibraz edilmesi kayd yla irket yetkililerince, ç) Köy ve mahalle muhtarlar n sigortal klar, muhtar seçildikleri tarih itibar yla ba lar ve bu tarih il veya ilçe mülki amirliklerince, onbe gün içinde, d) Kanunun 4 üncü maddesi birinci f kras (b) bendi kapsam nda sigortal say lanlardan tar mda kendi ad na ve hesab na ba ms z çal anlar n sigortal klar, ba olduklar ziraat odalar nca veya kendilerince bir y l içinde bildirilmesi hâlinde odaya kaydedildikleri tarihten, bu süre içinde bildirilmemesi hâlinde ise bildirimin Kuruma yap ld tarihten ba lar ve bu tarih meslek kurulu una kay tlar n yap ld tarihten itibaren bir ay içinde ziraat odalar nca veya ziraat odalar n bulunmad yerlerde tar m il/ilçe müdürlüklerince, e) 6132 say Kanuna tabi jokey ve antrenörlerin sigortal klar lisans belgesine istinaden fiilen çal maya ba lad klar tarihte ba lar ve bu tarih, kayd n yap ld tarihten itibaren bir ay içinde Türkiye Jokey Kulübünce, Kuruma e-sigorta yoluyla bildirilmek zorundad r. f) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (b) bendinin dört numaral alt bendi kapsam ndaki sigortal lardan Kanunun 6 nc maddesinin ( ) bendi kapsam na girmeleri nedeniyle sigortal klar sona erenlerden muafiyet artlar n ortadan kalkt, ziraat odalar ndan, ziraat odalar n bulunmad yerlerde tar m il/ilçe müdürlüklerinden alacaklar belge ile birlikte bir y l içinde Kuruma bildirenlerin sigortal klar belgenin düzenlendi i tarihten bu süreyi geçirenlerin sigortal klar ise bildirimin Kurum kay tlar na intikal etti i tarihten ba lar. Bu tarih sigortal larca ve ilgili kurulu larca Kuruma bildirilir. g) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (b) bendi kapsam ndaki sigortal lardan gelir vergisinden muaf olup, Kanunun 6 nc maddesinin (k) bendi kapsam na girmeleri nedeniyle sigortal klar sona erenlerden muafiyet artlar n ortadan kalkt esnaf ve sanatkârlar odalar birli inden alacaklar belge ile birlikte 15 gün içinde Kuruma bildirenlerin sigortal klar, belgenin düzenlendi i tarihten, 15 günlük süreyi geçirenlerin ise, bildirimin Kurum kay tlar na intikal etti i tarihten itibaren ba lar. Bu tarih sigortal larca ve ilgili kurulu larca Kuruma bildirilir. ) Muafiyet artlar n ortadan kalkt na ili kin olarak ilgili kurulu lardan al nan belgenin adi posta veya kargo ile gönderilmesi hâlinde Kurum kay tlar na intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yap lan bildirimlerde postaya verili tarihi Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilir. (5) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (b) bendi kapsam ndaki sigortal larla ilgili bildirim yükümlülü ü bulunan kurum ve kurulu lar, bildirimlerini merkez birimlerince yapmalar durumunda, bildirim zorunlulu u yerine getirilmi say r. Kurum bildirimden itibaren bir ay içinde tescili yap lan ki ilere, sigortal k hak ve yükümlülüklerinin ba lad ve yapt i in i kolu kodunu bildirir. (6) Hizmet akdi ile çal mamakla birlikte 5/6/1986 tarihli ve 3308 say Meslekî E itim Kanununda belirtilen aday ç rak, ç rak ve i letmelerde meslekî e itim gören ö renciler ile meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek renimleri s ras nda zorunlu staja tabi tutulan ö rencilerin bildirimleri, Millî E itim Bakanl veya bu ö rencilerin itim gördükleri okullar, yüksek ö renim s ras nda zorunlu staja tabi tutulan ö renciler için ise ö renim gördükleri yüksek ö retim kurumlar nca yap r. Sigortal lar n kendilerini bildirmesi MADDE 12 (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (a) bendi kapsam ndaki sigortal lar, çal maya ba lad klar, çal maya ba lad klar tarihten itibaren en geç bir ay içinde, örne i Ek-3 te bulunan sigortal bildirim belgesi ile do rudan veya internet ya da benzeri ortamda Kuruma bildirirler. Kurumca, sigortal n ilgili veren taraf ndan bildirilmedi inin ya da bildirildi i hâlde sigortal bildirimi aras nda farkl k bulundu unun tespiti hâlinde, durum, taahhütlü bir yaz yla sigortal ya, gerekirse i verene bildirilir. Yap lan bildirimlerin sonucunda farkl k giderilemezse, kontrol ve denetim sonucuna göre i lem yap r. Sigortal n kendini bildirmemesi, sigortal aleyhine delil te kil etmez. (2) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (b) bendinin (4) numaral alt bendinde belirtilen tar msal faaliyette bulunanlar faaliyetlerine ba lad klar tarihten itibaren bir ay içinde sigortal klar sigortal bildirim belgesi ile do rudan veya internet ya da benzeri ortamda Kuruma bildirirler. Bu kapsamdaki ki ilere ili kin yap lan bildirimlerde farkl k olmas hâlinde yap lacak yaz malar sonucunda farkl k giderilemezse, kontrol ve denetim sonucuna göre i lem yap r. Sigortal lar n kamu idareleri ile bankalarca bildirilmesi MADDE 13 (1) Kamu idareleri ile 5411 say Kanun kapsam ndaki kurulu lar, Kurumca sa lanacak elektronik altyap dan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek i lemlerde, i lem yapt ki ilerin sigortal k bak ndan tescilli olup olmad kontrol etmek ve sigortas z oldu unu tespit etti i ki ileri, Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. (2) Bu maddenin uygulamas na ili kin usül ve esaslar tebli ile düzenlenir. Sigortal n sona ermesi ve bildirim yükümlülü ü

7 MADDE 14 (1) Kanunun 4 üncü maddesi birinci f kras n (a) bendi kapsam nda sigortal olanlar n sigortal klar hizmet akdinin sona erdi i tarihte sona erer ve bu tarih i verenleri taraf ndan, (2) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (b) bendi kapsam nda sigortal say lanlardan, a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazanc nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar n sigortal klar mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri tarihte sona erer ve bu tarih ilgili vergi dairelerince ve sigortal larca, b) Gelir vergisinden muaf olanlar n sigortal klar esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerindeki kay tlar n silindi i tarihte sona erer ve bu tarih esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince ve sigortal larca, c) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (b) bendi kapsam ndaki gelir vergisinden muaf olanlardan, Kanunun 6 nc maddesinin birinci f kras n (k) bendi kapsam na girenlerin bir önceki aya ait faaliyet gelirlerinden bu faaliyete ili kin masraflar dü üldükten sonra kalan tutar n ayl k ortalamas n Kanunla tan mlanan prime esas günlük kazanç alt s n otuz kat ndan az oldu unu esnaf ve sanatkârlar odalar birliklerinden alacaklar (Ek-2) muafiyet belgesi ile belgeleyerek on gün içinde Kuruma intikal ettirenlerin sigortal klar belgenin düzenlendi i tarihten, bu süreyi geçirenlerin sigortal klar ise belgenin Kurum kay tlar na intikal etti i tarihten itibaren sona erer bu tarih sigortal larca, ç) irket ortaklar ndan; 1) Kollektif irket, adi komandit irketlerin komandite ve komanditer ortaklar ile donatma i tiraki ortaklar n sigortal klar vergi mükellefiyetlerinin bitti i tarihte sona erer ve bu tarih vergi dairelerince ve sigortal larca, 2) Anonim irketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklar n sigortal klar bu görevlerinin bitti i tarihte sona erer ve bu tarih irket yetkililerince ve sigortal larca, 3) Limited irket, sermayesi paylara bölünmü komandit irketlerin komandite ortaklar n sigortal klar hisse devrine ili kin al nan ortaklar kurulu karar ile hissenin devrine ili kin tanzim edilen noter devir sözle mesinin ve devrin pay defterine i lendi i sayfan n birer suretlerinin birlikte ibraz edilmesi veya hisse devri ticaret sicil memurlu una tescil edilmi ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildi i nüshas n ibraz edilmesi kayd yla ortaklar kurulu karar tarihi itibar yla sona erer ve bu tarih, sigortal lar ve irket yetkililerince, d) flas n aç lmas na mahkemece karar verilen irketlerin ortaklar n sigortal klar sigortal n talebi hâlinde mahkemenin karar tarihinde, sigortal n talebinin olmamas hâlinde ise mahkemece iflas n kapat lmas na karar verildi i tarihte sona erer ve bu tarih sigortal lar ve irket yetkililerince, e) Tasfiyenin aç lmas na mahkemece karar verilen irketlerin ortaklar n sigortal klar sigortal n talebi hâlinde mahkemenin karar tarihinde sona erer, bu tarih sigortal larca, sigortal n talebinin olmamas hâlinde tasfiye kurulu karar n ticaret sicil memurlu unca tescil edildi i tarihte sona erer ve bu tarih ticaret sicil memurlu unca ve sigortal larca, f) Tasfiyesine irketin ortaklar kurulu taraf ndan karar verilen irketlerin ortaklar n sigortal klar sigortal n talebi hâlinde tasfiyenin ba lanmas na karar verildi i tarihte sona erer, bu tarih sigortal larca, sigortal n talebinin olmamas hâlinde ise tasfiyenin sonuçland na ili kin tasfiye kurulu karar n ticaret sicil memurlu unca tescil edildi i tarihte sona erer ve bu tarihler sigortal larca ve ticaret sicil memurluklar nca, g) Münfesih duruma dü en irketlerin ortaklar n sigortal klar sigortal n talebi hâlinde irketin münfesih duruma dü tü ü tarih itibar yla sona erer, bu tarih sigortal larca, sigortal n talebinin olmamas hâlinde münfesih duruma dü en irketin tasfiyesinin sonuçland na dair tasfiye kurulu karar n ticaret sicil memurlu unca tescil edildi i tarihte sona erer ve bu tarihler sigortal larca ve ticaret sicil memurluklar nca, ) Mahkeme karar ile iflas n, tasfiyenin aç lmas na, ortaklar kurulu karar ile tasfiyenin ba lamas na veya münfesih duruma dü mesine karar verilen irketlerin ortaklar ndan hizmet akdi ile çal maya ba layanlar n sigortal klar, çal maya ba lad klar tarihte sona erer ve bu tarih sigortal larca, h) Gelir vergisinden muaf olarak sigortal klar devam ederken hizmet akdi ile çal maya ba layanlar n sigortal klar, çal maya ba lad klar tarihte sona erer ve bu tarih sigortal larca, ) Köy ve mahalle muhtarlar n sigortal klar muhtarl k görevinin bitti i tarihte sona erer ve bu tarih il ve ilçe mülki amirliklerince ve sigortal larca, i) Köy ve mahalle muhtarlar ndan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras (b) bendi kapsam nda gelir vergisi mükellefi olanlar hariç, ayn zamanda hizmet akdi ile çal maya ba layanlar n sigortal klar, çal maya ba lad klar tarihte sona erer ve bu tarih sigortal larca, j) Tar mda kendi ad na ve hesab na ba ms z çal anlar n sigortal klar tar msal faaliyetin bitti i tarihte sona erer ve bu tarih ziraat odalar nca, ziraat odas bulunmayan yerlerde ise tar m il/ilçe müdürlüklerince ve sigortal larca, k) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (b) bendinin 4 numaral alt bendi kapsam ndaki tar mda kendi ad na ve hesab na ba ms z çal anlardan, Kanunun 6 nc maddesinin birinci f kras n ( ) bendi kapsam na girenlerin bir önceki y la ait tar msal faaliyet gelirlerinden bu faaliyete ili kin masraflar dü üldükten sonra kalan tutar n ayl k ortalamas n Kanunla tan mlanan prime esas günlük kazanç alt s n otuz kat ndan az oldu unun ziraat odalar ndan, ziraat odalar n bulunmad yerlerde ise tar m il/ilçe müdürlüklerinden alacaklar (Ek-2) muafiyet belgesi ile belgeleyerek on gün içinde Kuruma intikal ettirilenlerin sigortal klar belgenin düzenlendi i tarihten, bu süreyi geçirenlerin sigortal klar ise belgenin Kurum kay tlar na intikal etti i tarihten itibaren sona erer, bu tarih

8 sigortal larca, l) Herhangi bir yabanc ülkede ikamet eden ve o ülke mevzuat kapsam nda çal maya ba layan veya ikamet esas na ba olarak o ülke sosyal güvenlik sistemine dâhil olanlar n sigortal klar, çal maya veya ilgili ülke sosyal güvenlik sistemine dâhil olduklar tarihte sona erer ve bu tarih sigortal larca, m) 6132 say Kanuna tabi jokey ve antrenörlerin sigortal klar, fiilî çal malar n bitti i tarihte sona erer ve bu tarih Türkiye Jokey Kulübü ve sigortal larca, (3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (c) bendi kapsam nda sigortal say lanlar n sigortal klar ; ölüm hâlinde veya ayl k ba lanmas gerektiren hâllerde, görev ayl klar n kesildi i tarihi, 8/6/1949 tarihli ve 5434 say Kanunun 40 nc maddesinde belirtilen ya hadleri ile s hhi izin sürelerinin doldurulmas hâlinde ise bu süre ve hadlerin dolduruldu u tarihleri takip eden ayba ndan, di er hâllerde ise görevden ayr ld klar tarihten itibaren sona erer ve bu tarih, sigortal i e giri bildirgesini düzenlemekle yükümlü olan idare taraf ndan, (4) Kanunun 5 inci maddesi gere i baz sigorta kollar na tabi tutulanlardan: a) Ceza infaz kurumlar ile tutukevleri bünyesinde olu turulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çal lan hükümlü ve tutuklular n sigortal çal malar n sona erdi i veya i lerine son verildikleri tarihten itibaren sona erer ve bu tarih, Ceza nfaz Kurumlar ile Tutukevleri Yurtlar Kurumunca, b) 3308 say Kanunda belirtilen aday ç rak, ç rak ve i letmelerde meslekî e itim gören ö renciler, meslek liselerinde okuyanlar, yüksek ö renimleri s ras nda zorunlu staja tabi tutulan ö rencilerin sigortal e itim veya retimlerinin/staj sürelerinin bitti i tarihten itibaren sona erer ve bu tarih, e itim ve ö retim gördükleri kurumlarca, c) Harp malulleri ile 3713 veya 2330 say kanunlara göre vazife malullü ü ayl ba lanm olanlardan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras kapsam nda sigortal olanlar n sigortal klar, sigortal çal malar n sona erdi i tarihten itibaren sona erer ve bu tarih, i verenlerince, ç) Harp malulleri ile 3713, veya 2330 say kanunlara göre vazife malullü ü ayl ba lanm olanlardan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (a) ve (b) bentleri kapsam nda çal anlardan uzun vadeli sigorta kollar na tabi olup bu sigorta kollar ndan ç kmak isteyenler hakk nda isteklerine dair yaz taleplerini takip eden ay n ba ndan itibaren sadece i kazas ve meslek hastal sigortas hükümleri uygulanmaya devam edilir ve bu tarih, verenlerince, on gün içinde Kuruma bildirilir. (5) 4447 say Kanun gere ince i sizlik ödene i ve ilgili kanunlar gere ince k sa çal ma ödene inden yararland lan ki iler için genel sa k sigortas prim bilgileri, ödenek ba lama ve biti tarihleri Türkiye Kurumu ile Kurum aras nda olu turulacak veri transferi yoluyla gerçekle tirilir. (6) Kanunun 6 nc maddesinin birinci f kras n (l) bendi kapsam nda olanlardan, çal makta iken bulundu u ülkenin sosyal güvenlik kurumu ile irtibatland lanlar n, uluslararas sosyal güvenlik sözle meleri çerçevesinde, seçimini bu yönde kullananlar için sigortaland klar tarihten itibaren; Kanunun 8 inci maddesi birinci f kras n (c) bendine göre kamu idarelerinin yurtd görevinde çal anlar, görevlerinden ayr ld klar tarihten itibaren, i verenlerince üç ay içinde Kuruma bildirilir. (7) Hastal k ve anal k hükümlerinin uygulanmas nda sigortal k niteli i; a) lgili kanunlar gere i sigortal n ücretsiz izinli olmas, greve i tirak etmesi veya i verenin lokavt ilan etmesi hâlinde, bu hâllerin sona ermesini, b) Di er hâllerde ise birinci f krada belirtilen tarihleri, takip eden onuncu günden ba lanarak yitirilmi say r. Sigortal n sona ermesine ili kin bildirimlerde bu husus göz önünde bulundurulur. (8) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (b) bendi kapsam nda olanlar n, meslek kurulu lar na ya da vergi dairelerine olan yükümlülüklerini yerine getirmemi olmalar, sigortal n sona ermesine ili kin belge ya da bilginin verilmesine engel te kil etmez. NC BÖLÜM Sigortal lar n Tescili Sigortal i e giri bildirgesi MADDE 15 (1) Bu Yönetmeli in 11 inci maddesinde belirtilen sigortal k ba lang ile ilgili bildirim yükümlülü ü, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n; (a) ve (b) bentlerine tabi olanlar için Ek-4, (c) bendine tabi olanlar için ise Ek-4-A da bulunan sigortal i e giri bildirgelerinin, Kuruma e-sigorta ile verilmesiyle yerine getirilir. Sigortal i e giri bildirgesi d nda, ba ka biçimlerde yap lan bildirimler geçerli say lmaz. (2) Süresi içinde veya sonradan elden veya posta yoluyla gönderilen sigortal i e giri bildirgeleri Kurum gelen evrak kayd na al nd ktan sonra sigortal lar n tescil i lemleri sonuçland r. Sigortal tescili ve sosyal güvenlik sicil numaras MADDE 16 (1) Sigortal lar, Kuruma verilen ilk veya tekrar sigortal i e giri bildirgelerine göre Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralar ile bilgisayar ortam nda tutulan tescil kütü üne kay t edilir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras, ayn zamanda sigortal lar n sosyal güvenlik sicil numaras olu turur. Sigortal lar n tescil, hizmet ve her türlü bilgisayar kay tlar ile di er sosyal sigorta i lemleri, sosyal güvenlik sicil numaras alt nda tutulur. (2) Yabanc uyruklulara Nüfus ve Vatanda k leri Genel Müdürlü ünce verilecek kimlik numaralar ayn zamanda bunlar için sosyal güvenlik sicil numaras olarak kullan r. (3) Sigortal tescil i lemlerinde kay tlar n hatas z, tam ve güncel olmas esast r. Sigorta sicil dosyalar elektronik ar ivi MADDE 17 (1) Sigortal larla ilgili Kurum d ndan al nan veya Kurumca düzenlenen kâ t ortam ndaki belgelerden gerekli görülenlerin muhafazas ve bu belgelere eri imi sa lamak üzere elektronik ar iv olu turulur.

9 Bunlara Kurumca belirlenen usullerle birer numara verilir. Sosyal güvenlik i lemlerinde manyetik özellikli kart kullan lmas MADDE 18 (1) Kurum, ihtiyaç hâlinde Kurum i lemlerinde manyetik özelliklere sahip kart n kullan lmas zorunlu tutmaya buna ili kin usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir. Sigortal lar n re sen tescili MADDE 19 (1) Kanun kapsam nda sigortal olmas gerekti i hâlde; a) Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlar nca fiilen yap lan denetimler veya i yeri kay tlar ndan yap lan tespitler ya da kamu idarelerinin denetim elemanlar nca kendi mevzuatlar gere ince yapacaklar soru turma, denetim ve incelemeler veya kamu kurum ve kurulu lar ile 5411 say Kanun kapsam ndaki kurulu lar taraf ndan düzenlenen belge veya al nan bilgiler sonucu, b) Kanunun 8 inci maddesinin yedinci f kras na göre kamu idareleri ile Kanunun 100 üncü maddesine göre 5411 say Kanun kapsam ndaki kurulu lar, döner sermayeli kurulu lar, di er gerçek ve tüzel ki ilerden do rudan kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kurulu larla yap lan protokoller çerçevesinde al nan bilgiler sonucu, c) Hizmet tespitine ili kin kesinle en yarg kararlar na göre, Kuruma bildirilmedi i tespit edilenlerin, (2) 8/5/1985 tarihli ve 3201 say Yurtd nda Bulunan Türk Vatanda lar n Yurtd nda Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bak ndan De erlendirilmesi Hakk nda Kanun uyar nca yap lan hizmet borçlanmalar nda, Türkiye de Kanuna veya Kanunla yürürlükten kald lan sosyal güvenlik kanunlar na tabi hizmetleri bulunmayanlar n, (3) Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sand klardan devir al nan sand k üyelerinin, tescil i lemleri Kurumca re sen sonuçland r. (4) Türkiye de, Kanuna veya Kanunla yürürlükten kald lan sosyal güvenlik kanunlar na tabi hizmetleri bulunmayanlar n, 3201 say Kanun uyar nca yap lan hizmet borçlanmalar nda tescil i lemleri, sigortal i e giri bildirgesi düzenlenmeden sonuçland r. Sigortal lar n yersiz tescili MADDE 20 (1) Kanuna göre sigortal k niteli i ta mad hâlde, gerçe e ayk olarak bildirim yap ld bu Yönetmeli in 25 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre tespit edilen tescil kay tlar, ayn maddenin ikinci kras ndaki usul dâhilinde iptal edilir. Yersiz tescil yap lan sigortal lara ili kin Kurumca yap lan her türlü masraf ve ödemeler, ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil olunur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sigortal Hizmet Kay tlar Sigortal hizmet kay tlar n olu turulmas MADDE 21 (1) K sa ve uzun vadeli sigorta kollar ile genel sa k sigortas kapsam nda bulunan sigortal veya hak sahiplerine yap lacak ödemeler ile ba lanacak gelir ve ayl klardan, genel sa k sigortas yard mlar ndan yararlanma artlar n olu up olu mad, bu ödemeler ile gelir ve ayl k miktarlar, bilgisayar ortam nda her bir sigortal için olu turulan hizmet kütü ündeki kay tlar kullan larak belirlenir. Primsiz Ödemeler Genel Müdürlü ünce yap lacak i lemler için de bu kay tlar kullan labilir. (2) Hizmet kay tlar, sigortal lar n zorunlu sigorta kapsam ndaki çal malar na, yurt içi ve yurt d hizmet borçlanmalar na, iste e ba sigorta kapsam ndaki sürelere ait giri ve ç tarihlerini, prim ödeme gün say lar ve prime esas kazançlar ile di er bilgileri kapsar. (3) Sigortal hizmet kay tlar, Kanunun 4 üncü maddesi birinci f kras n (a) ve (c) bendi kapsam ndaki sigortal lar için ayl k prim ve hizmet belgesinde yer alan bilgilerin, Kanunun 4 üncü maddesi birinci f kras n (b) bendi kapsam ndaki sigortalar n sigortal a esas kay tlar n, hizmet borçlanmas yapan veya iste e ba sigortaya devam eden sigortal lar için ise prim tahsilat bilgilerinin, bilgi i lem ortam na aktar lmas suretiyle olu turulur. Sigortal tescil ve hizmet kay tlar aras nda mutabakat sa lanmas MADDE 22 (1) Tescil kayd bulunmayan bir kimse ad na hizmet kayd olu turulmaz. Tescil ve hizmet kay tlar ndaki sigortal n ad, soyad, sosyal güvenlik sicil numaras gibi ortak bilgilerde mutabakat sa lanmadan hizmet kay tlar na bilgi giri i yap lmaz veya bilgi aktar lmaz. Kay tlar n güncel ve do ru tutulmas MADDE 23 (1) Sigortal hizmet kay tlar n do ru, güncel ve eksiksiz olu turulmas esast r. Bu amaçla; a) Sigortal n ad, soyad ve sosyal güvenlik sicil numaras bulunmayan veya bulundu u hâlde önceki hizmet kay tlar ile mutabakat sa lanamayan bilgiler, prime esas kazanc n alt ve üst s rlar d nda kalan miktarlar, i e giri ve ç tarihleri ile tutarl olmayan prim ödeme gün say lar, do rusu tespit edilmeden veya eksi i tamamlanmadan hizmet kay tlar na aktar lmaz. b) Bir sigortal ad na ayda 30 u, y lda 360 a an prim ödeme gün say bulunan veya ba ka bir sigortal n hizmetini gösteren hizmet kayd olu turulmaz. Hizmet kay tlar n payla MADDE 24 (1) Kurumla bir yaz ma yap lmadan üretilecek barkodlu ç kt al narak resmî belge olarak

10 kullan lmak üzere, sigortal hizmet kay tlar, Kurumun internet sayfas üzerinden sigortal, i veren, kamu idaresi, meslek kurulu lar ile di er ki i ve kurulu lar n payla na aç labilir. (2) Hizmet kayd payla nda yer alacak bilgilerin kapsam belirlemeye Kurum yetkilidir. (3) Sigortal d nda, birinci f krada belirtilen ki i, kurum ve kurulu lar n hizmet kay tlar n resmî bir belge ile bildirilmesine ili kin yaz ba vurular, ayr ca Kurumca cevapland lmaz. Ancak, hizmet kay tlar ile ilgili tereddütlü konular hakk nda, yaz talepte bulunulmas hâlinde, yaz ma yoluyla gerekli bilgi verilir. Hizmet kay tlar n düzeltilmesi MADDE 25 (1) Hizmet kay tlar ; a) Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlar nca veya kamu idarelerinin denetim elemanlar nca düzenlenen raporlarda gerçe e ayk hizmet kazand ld n veya hatal ve eksik kay t bulundu unun tespit edilmesi, b) Sigortal n prime esas kazançlar, gün say lar ve prim tahsilat na ili kin bilgilerin hatal veya eksik aktar ld n tespit edilmesi, c) Kesinle en yarg kararlar ile sigortal ya hizmet kazand lmas veya Kurum kay tlar nda var olan hizmet veya prime esas kazançlar n yeniden belirlenmesi, hâllerinde düzeltilir, iptal edilir veya yeni kay t olu turulur. (2) Birinci f kra gere ince, hizmet kay tlar nda yap lacak güncelleme, iptal ve yeni kay t olu turma i lemleri, ünite amirinden al nacak olur üzerine, konu ile ilgili bilgisayara giri yetkisi verilen ünite personelince yerine getirilir. Bu ekilde güncellenen bilgisayar kay tlar, her gün al nacak çal ma listeleri ile kar la larak mutabakat sa land ktan sonra, eski ve yeni kay tlara ait hizmet dökümlerinin onayl birer örne i sigortal lar n dosyalar nda muhafaza edilir. Ancak birinci f kra (b) bendi gere ince hizmet kay tlar nda yap lacak iptal ve yeni kay t olu turma lemleri, üyeleri Kurumca belirlenecek komisyon karar na göre yap r. Sigortal i ten ayr bildirgesi MADDE 26 (1) Sigortal n sona ermesine ili kin bildirimler, Kanunun 4 üncü maddesi birinci f kras n (a) ve (b) bentlerine tabi olanlar için Ek-5, (c) bendine tabi olanlar için ise Ek-5-A da bulunan sigortal i ten ayr bildirgesiyle sigortal n sona ermesini takip eden on gün içinde e-sigorta ile yap r. (2) Sigortal i ten ayr bildirgesine kaydedilen bilgiler, ayr ca ilgili ayl k prim ve hizmet belgesinde de gösterilir. Ayl k prim ve hizmet belgesi ile sigortal i ten ayr bildirgesi aras ndaki mutabakats zl k, i verenle yap lacak yaz ma sonucunda giderilir. (3) Kanunun 4 üncü maddesi birinci f kras (b) bendi kapsam ndaki sigortal lardan sigortal i ten ayr bildirgesini kâ t ortam nda verenler için, sigortal n sona ermesini takip eden on gün içinde sigortal i ten ayr bildirgesi iki nüsha düzenlenir. Biri düzenleyen kurulu ta kal r, di eri ilgili üniteye gönderilir. Sigortal ya, sigortal n sona erdi i ilgili ünite taraf ndan yaz ile bildirilir. (4) Yasal süresi dolmad için henüz Kuruma verilmeyen ayl k prim ve hizmet belgesinde yer alacak sigortal çal malar n Kurumca bilinmesini gerektiren di er hâllerde de bu madde gere ince i lem yap r. Ancak, on günlük süre dolmadan ayl k prim ve hizmet belgesi verilmi ise ayr ca sigortal i ten ayr bildirgesi verilmez. (5) Kanunun 4 üncü maddesi birinci f kras (c) bendine göre sigortal say lanlardan, yer de tirme suretiyle bir kurumdan di er bir kuruma nakledilenler hakk nda sigortal i e giri bildirgesi ve sigortal i ten ayr bildirgesi ile gerekli bildirimler yap r. Bu sigortal lar n, malullük veya ya k ayl ba lanmas taleplerinde emekliye sevk onay, ölüm tahsis taleplerinde ise sigortal i ten ayr bildirgesi gönderilmesi yeterlidir. (6) Kanunun 8 inci maddesinin birinci f kras n (c) ve 9 uncu maddesinin birinci f kras n (e) bendinde belirtilenlerin sigortal n sona ermesine ili kin bildirimler üç ayl k süre içinde yap r. Sigortal k hâllerinin birle mesi veya çak mas MADDE 27 (1) Sigortal n, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortal k hâllerinden birden fazlas na ayn anda tabi olmas gerektirecek ekilde çal mas hâlinde; öncelikle ayn maddenin birinci f kras n (c) bendi kapsam nda, (c) bendi kapsam nda çal mas yoksa ilk önce ba layan sigortal k ili kisi esas al narak sigortal say r. Bu sigortal k hâli kesintiye u ray ncaya kadar sigortal k devam ettirilir. Kesintiye u ramas hâlinde, sonra ba layan sigortal k hâli devreye girer. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci kras n (b) bendi kapsam nda say lanlar, kendilerine ait veya ortak olduklar i yerlerinden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f rkas n (a) bendi kapsam nda sigortal bildirilemezler. (2) Sigortal n, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortal k hâlleri ile 5 inci maddenin (a) ve (e) bentlerine tabi sigortal k hâllerinin çak mas hâlinde, Kanunun 4 üncü madde kapsam nda sigortal say r ve birinci f kra hükmü uygulan r. (3) Sigortal n, bu madde hükmüne göre sigortal say lmas gereken sigortal k hâlinden ba ka bir sigortal k

11 hâli için prim ödemi olmas durumunda, ödenen primler birinci f kraya göre esas al nan sigortal k hâli için ödenmi ve esas al nan sigortal k hâlinde geçmi kabul edilir. (4) Bu maddede belirtilen statü de ikliklerinde, bu Yönetmeli in 14 üncü maddesinde belirtilen sigortal n sona erdi i tarihi takip eden günden itibaren, yeni statüye göre hak ve yükümlülükler ba lar. Hizmetlerin tespiti MADDE 28 (1) Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlar nca, i yeri kay tlar n incelenmesi sonucunda yap lan tespitlerden çal belirlendi i hâlde, hizmetleri Kuruma bildirilmedi i veya eksik bildirildi i saptanan sigortal lar n geriye yönelik hizmetleri dikkate al r. (2) Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlar n i yerinde yapt klar durum tespiti s ras nda, sigortal, yerinde çal an di er sigortal lar, i yeri mahallinde bulunanlar veya i veren beyan na dayan larak yapt klar ve tespit tarihinden önceki bir y ll k süreye ili kin hizmetler de sigortal kta dikkate al r. (3) Kamu idarelerinin denetim elemanlar nca yap lan denetimler sonucu belirlenen ve Kuruma bildirilen sigortal çal malar üzerine, ilgili mevzuat uyar nca gerekli i lemler yap r. ÜÇÜNCÜ KISIM yerlerinin Tescili NC BÖLÜM yerinin Bildirilmesi yeri bildirgesi MADDE 29 (1) yerinde, Kanunun 4 üncü maddesi birinci f kras n (a) bendi ile (c) bendi kapsam nda sigortal çal ran, böyle bir i yerini devir alan veya bu nitelikte i yeri kendisine intikal eden i veren, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü oldu u örne i Ek-6 ve Ek-6-A da bulunan i yeri bildirgesini düzenleyerek e-sigorta ile göndermek zorundad r. (2) Ayn i verenin, birden fazla i yeri kurmas veya devir almas yahut kendisine intikal etmesi hâlinde her yeri için ayr i yeri bildirgesi düzenlenir. (3) Ayn ünite bölgesinde olmak ve yaz olarak talep edilmek kayd yla, devaml mahiyette i lem gören veya görecek olan ayn i verene ait i yerlerinin, tehlike s flar n en yükse i veya tehlike s flar ayn olanlar grupland lmak suretiyle ünitelerce, farkl ünite bölgesinde olanlar n ise Genel Müdürlükçe tek dosyada veya birden fazla dosyada i lem görmesine izin verilebilir. (4) Ayn i verenlere ait olup, ayn i kolunda bulunan birden fazla kara veya deniz yahut hava ula rma araçlar na tek sicil numaras verilir. (5) Kanunun 90 nc maddesine göre ihale yoluyla yap lan i lerin konsorsiyum eklinde üstlenilmesi hâlinde, konsorsiyumu olu turan üstlenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler taraf ndan idareye ayr ayr teminat verilmi olmas kayd yla üstlenicilerin her birine, verecekleri i yeri bildirgelerine istinaden Kurumca ayr ayr sicil numaras verilebilir. hale konusu i in i ortakl eklinde üstlenilmesi durumunda ise, i yeri, i ortakl ad na ve tek i yeri sicil numaras verilerek tescil edilir. (6) irketlerin kurulu a amas nda sigortal çal rmaya ba layaca tarihi ve çal lacak sigortal say ticaret sicil memurluklar na bildirmesi üzerine, ticaret sicil memurluklar nca ilgili üniteye gönderilecek bu bildirime istinaden, i yeri ünitece tescil edilir. Bu durumda irketlerce ayr ca i yeri bildirgesi düzenlenmez. (7) Esas i in ayr nt veya tamamlay niteli inde olan ve sigortal lar birbirine kar mayan i lerin ayr ve ba ms z olarak yürütüldü ü yerler de ba ms z i yeri say r. (8) Tek ihale ile birden çok i in yap lmas hâlinde istihkaklar n bir ödenmesi ve teminatlar n tek olmas art yla, i e ilk ba lan lan yeri çevresine alan ünitece tek sicil numaras verilebilir. Ayn anda birden fazla ünitede i e ba lan lmas hâlinde, hangi ünitede tek sicil numaras al naca i veren belirler. lgisi bulunan ünitelere yaz olarak bilgi verir. (9) Ayn i veren taraf ndan yapt lan ve birden fazla yap ruhsat bulunan özel bina in aat i yerlerinde, parsellerinin biti ik ya da yak n olmas ve sigortal lar n birbirine kar mas art yla in aatlar n tek sicil numaras nda yürütülmesine ünitece izin verilebilir. (10) Süresi içinde verilmeyip, sonradan verilen i yeri bildirgesi elden veya posta yoluyla Kuruma verilir. Adi posta veya kargo ile gönderilen veya Kuruma do rudan verilen i yeri bildirgelerinde, bildirgenin Kurumun gelen evrak kay tlar na intikal etti i tarih; taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi olarak gönderilenlerde ise postaya verildi i tarih bildirim tarihi olarak kabul edilir. Sonradan verilen i yeri bildirgelerinin e-sigorta ile kabul edilmesi hususunda Kurum yetkilidir. yeri sicil numaras MADDE 30 (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (a) bendi gere ince sigortal çal lan yerine; a) Kurumca "Mahiyet Kodu", " kolu Kodu", "Ünite Kodu", "S ra Numaras ", " l Kodu", " lçe Kodu," "Kontrol Numaras " ve varsa "Geçici li kisi Kurulan veren Numaras " ile "Alt veren Numaras " n ihtiva eden

12 bir sicil numaras verilir ve bu numara i verene tebli edilir. b) Yap lan i in özel veya kamu sektörüne ait daimi veya geçici oldu unu belirleyen "Mahiyet Kodu" ile ilgili haneye; kamu sektörüne ba devaml i yerleri için "1", özel sektöre ba devaml i yerleri için "2", kamu sektörüne ba geçici veya mevsimlik i yerleri için " 3", özel sektöre ba geçici veya mevsimlik i yerleri için "4" rakam yaz r. c) Yap lan i in "K sa Vadeli Sigorta Kollar Prim Tarifesi" ne göre hangi i koluna girdi ini belirleyen bölüme, Prim Tarifesinde bu i e kar k gösterilen dört rakaml i kolu kodu yaz r. ç) Ünite kodu hanesine, i yerinin i lem gördü ü ünitenin kodu yaz r. d) Her i yerine ilgili ünite taraf ndan iller itibar yla ve s ra takip etmek suretiyle bir s ra numaras verilir. e) Kurumca, sigorta i lemlerinde kullan lmak üzere i yeri hangi "il"de ise, o "il"e ait trafik kod numaras ilgili bölüme yaz r. f) llere ba ilçelerin her birine i yeri hangi ilçede ise bu ilçe kodu ilgili bölüme yaz r. g) yeri sicil numaras n do ru kullan lmas amac yla Kurumca "Kontrol Numaras " verilir. ) Alt i verenlerin i lemlerinde kullan lmak üzere her bir alt i verene o i yeri için bir "Alt veren Numaras " verilir. h) yeri numaras ndan önce gelmek üzere gerçek ve tüzel ki ilere i veren numaras verilebilir. Bu numara gerçek ki i i verenlerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras, yabanc uyruklu gerçek ki i i verenlere Nüfus ve Vatanda k leri Genel Müdürlü ünce verilecek numaras, tüzel ki i i verenlerde ise vergi kimlik numaras r. (2) Kanunun 4 üncü maddesi birinci f kras n (c) bendi kapsam nda sigortal çal lan i yerlerine, Kurumca ünite kodu, saymanl k ve kurum numaras, il kodu, ilçe kodu ve kontrol numaras ihtiva eden sicil numaras verilir ve bu numara i verene tebli edilir. a) Saymanl k numaras, alt haneli olup ilk iki hanesi saymanl, takip eden iki hanesi sigortal n çal yerinin bulundu u ili, son iki hanesi ise ilçe kodunu ifade eder. b) Kurum numaras, alt haneli olup sigortal çal lan kamu kurumunu ifade etmek üzere Kurumca verilen numaray ifade eder. c) l kodu, ilçe kodu ve ünite kodu bu maddenin birinci f kras nda aç klanan esaslar çerçevesinde bu i yerleri için de verilir. yeri bildirgesi ile birlikte verilecek di er belgeler MADDE 31 (1) veren i yeri bildirgesi ekinde Kuruma vermesi gereken; a) Yerle im belgesi ile imza sirkülerini, b) Varsa i veren vekiline ait noterden onayl vekaletname ve imza sirkülerini, c) Di er kanunlar uyar nca tutmak zorunda olduklar defterin türünü gösteren resmî nitelikteki belgelerini, bir ay içinde elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda göndermek zorundad r. yerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde, i yeri bildirgesinde yer alan bilgilerin do rulu u sosyal güvenlik kontrol memurlar nca durum tespiti yap larak kontrol ettirilebilir. verenden i alan alt i verenler, Kanundan do an yükümlülükleri ba lamadan önce i yeri bildirgesi hariç yukar da say lan belgeleri Kuruma elden veya posta yoluyla gönderirler. (2) Birinci f krada belirtilen belgelerin yan s ra; a) Tüzel ki ilerde, hükmi ahsiyetin tescil edildi i Ticaret Sicil Gazetesi ile imza sirkülerini, b) Adi ortakl klarda, noter onayl ortakl k sözle mesini, c) Kap k i yerinde, kat maliklerinin isim, adres ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras gösterir listesini, ç) hale konusu i lerde, i in sözle mesi veya i in üstlenildi ini gösterir idarenin yaz, d) aat i yerlerinde, yap ruhsat n fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit aras ndaki noter onayl in aat yap m sözle mesini, birinci f krada belirlenen usulle verirler. (3) vereni kamu idaresi olan i yerlerinin tescilinde, i yeri bildirgesi yeterli olup eki belgeler ihtiyaç olmas hâlinde ünitece istenir. Ayr ca sosyal güvenlik kontrol memuru tespitine gerek duyulmaz. Belirli yerde yap lmayan ve belirli bir merkezden sevk ve idare edilen i lerin tescili MADDE 32 (1) yeri bildirgesi, sigortal çal lmaya ba lan lan, devir al nan veya ba ka bir i verene intikal eden i in belirli bir yerde yap lmamas hâlinde, i verenin ikametgâh n bulundu u, bir "il"den di er bir "il"e geçmesi ve devam etmesi hâlinde ise i in ba lad yeri çevresine alan üniteye verilir. (2) Büro, yaz hane gibi belli bir merkezden sevk veya idare edilmeyen ve faaliyeti belirli bir yere ba olmayan i ler, belirli yerde yap lmayan i ler olarak kabul olunur. (3) Belirli bir yerde yap lmayan i lerde i verenin ikametgâh ile i in görüldü ü yerler, Kuruma ait ayr ünite bölgelerinde bulunuyorsa, sigorta i lemlerinin i verenin yaz ba vurmas üzerine, i in yap ld yeri çevresine alan ünite veya ünitelerinden biri taraf ndan yürütülmesine, Kurumca izin verilebilir. (4) Faaliyeti belirli bir yere ba olmamakla beraber, büro, yaz hane gibi belirli bir merkezden sevk ve idare edilen i ler, belirli bir yerde yap lm say r ve i yeri bildirgesi, i in sevk ve idare edildi i yeri çevresine alan üniteye verilir.

13 Alt i veren ve sigortal devir alan n yükümlülü ü MADDE 33 (1) Alt i veren, sigortal çal rmaya ba lamadan önce as l i verenle yapm oldu u sözle menin Kuruma ibraz edilmesi kayd yla mevzuattan do an yükümlülüklerini, Kurumca verilecek alt i veren numaras ile as l i verenin i yeri dosyas üzerinden yerine getirir. Alt i veren ad na i yeri dosyas aç lmaz. (2) Sigortal devralan i veren, devrald sigortal çal rmaya ba lamadan önce, sigortal devir ald verenle yapm oldu u sözle meyi Kuruma ibraz etmesi kayd yla mü tereken ve müteselsilen sorumlu oldu u yükümlülüklerini, Kurumca kendisine verilecek geçici i ili kisi kurulan i veren numaras ile sigortal devir ald verene ait i yeri dosyas üzerinden yerine getirebilir. Sigortal geçici i ili kisi çerçevesinde devralan i veren ad na yeri dosyas aç lmaz. Tespit veya resmî belgelere istinaden tescil MADDE 34 (1) veren taraf ndan i yeri bildirgesinin verilmemi olmas hâlinde, i yeri; a) Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmi memurlar nca, fiilen yap lan denetimler sonucunda veya yeri kay tlar ndan yap lan tespitlere, b) Kamu idarelerinin denetim elemanlar nca kendi mevzuatlar gere ince yapacaklar soru turma, denetim ve incelemeler neticesinde veya Kanunun 8 inci maddesinin yedinci f kras na göre kamu idareleri ile Kanunun 100 üncü maddesine göre 5411 say Kanun kapsam ndaki kurulu lar, döner sermayeli kurulu lar, di er gerçek ve tüzel ki ilerden, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kurulu lardan, Kanunun 90 nc maddesinin birinci ve dördüncü f kralar na göre Kuruma yap lacak bildirimlerden veya ruhsat vermeye yetkili mercilerden al nan bilgilere, c) Mahkeme kararlar na, istinaden re sen tescil edilir. NC BÖLÜM yeri Tescilinde Meydana Gelen De iklikler yerinin nakli, devri, intikali MADDE 35 (1) Sigortal çal lan bir i yerinin; a) Faaliyette bulundu u adresten ba ka bir ildeki adrese nakledilmesi hâlinde nakleden i verence, ba ka bir verene devredilmesi hâlinde ise devralan i verence; nakil veya devir tarihini takip eden on gün içinde, b) verenin ölümü ile i yerinin mirasç lar na intikali hâlinde ise mirasç lar nca ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde, yeri bildirgesi verilir. (2) yerinin ayn il içinde ba ka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi hâlinde i yeri bildirgesi verilmez, ancak, nakil tarihini takip eden 10 gün içinde durum, i verence eski ve yeni üniteye bir yaz ile bildirilir. Yeni ünite, nakil bilgilerine dayanarak yeni bir i yeri sicil numaras verir. Eski ünitedeki i yeri dosyas ndaki tescile esas bilgi ve belgelerin birer örne i yeni ünitede aç lan dosyaya konulur. (3) 29/6/1956 tarihli ve 6762 say Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi irketlerin nevilerinin de mesi, birle mesi, bölünmesi veya di er bir irkete kat lmas durumunda, bu hususlar n ticaret siciline tesciline ili kin ilan tarihini, adi irketlerde ise irkete yeni ortak al nmas durumunda en geç yeni orta n al nd tarihi takip eden on gün içinde, i verenlerce bu husus i yeri bildirgesi ile Kuruma bildirilir. yerlerinde i letme ad de ikliklerinde i yeri bildirgesi verilmez. De iklik, Ticaret Sicil Gazetesinin de ekli oldu u bir yaz ile Kuruma bildirilir. (4) Ayn i verene ait olup, ayn veya birden fazla ünite bölgesinde oldu u hâlde tek dosyada i lem gören yerlerinden, bir veya bir kaç n ba ka bir i verene devredilebilmesi, i yerlerinin Kuruma borcunun bulunmamas veya devredilecek i yerinin borcunun belirlenebilmesi ko uluyla kabul edilebilir. (5) Maa ödemeleri Maliye Bakanl na ba saymanl klarca yap lan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci kras n (c) bendinde belirtilen sigortal lar çal ran kamu idarelerinden saymanl de enler de iklik tarihini takip eden on gün içinde yaz olarak bildirilir. (6) Kamu idaresinin ba ka bir kamu idaresine devri veya birle mesi hâlinde, devir alan veya birle en kamu idaresince dayana bilgi ve belgelerle birlikte durum, devir veya birle me tarihini takip eden on gün içinde Kuruma yaz olarak bildirilir. (7) ki veya daha fazla kamu idaresinin yeni bir kamu idaresi ad alt nda birle mesi durumunda yeni kurulan kurumca, birle me tarihini takip eden on gün içinde i yeri bildirgesi verilerek birle meye ili kin bilgi ve belgeler gönderilir. (8) Kamu idarelerinin ayn il içindeki adres veya isim de iklikleri, dayana bilgi ve belgeleriyle birlikte de iklik tarihini takip eden on gün içinde Kuruma bildirilir. (9) Kamu idaresinin özelle tirilmek suretiyle sat n yap lmas hâlinde, sat yap lan kurum, durumu sat leminin onayland tarihi takip eden on gün içinde ilgili belgeleriyle birlikte Kuruma bildirir. yeri dosyalar n i lemden kald lmas MADDE 36 (1) yerinin yanl veya yersiz olarak tescil edildi inin tespiti hâlinde, ünitece tescil i leminin iptali yap r.

14 (2) Ayn i veya i yerine birden fazla sicil numaras verilmi oldu unun anla lmas hâlinde, sonradan verilen numaralar ünitece re sen iptal edilir. ptal edilen numaralar ba ka i yerine verilmez. Ancak i lemler sonradan verilen numaradan yürütülmü se geriye dönük i lem yapmamak için di er numaralar, i lem gören i yeri dosyas n numaras nda birle tirilir. (3) aat ve ihale konusu i yerleri hariç olmak üzere, kapanma, terk veya tasfiye olmad hâlde, i yerinde en az iki y ll k bir süreden beri sigortal çal lmad, i verenler taraf ndan bildirilen veya Kurumca tespit edilen i yeri dosyalar, sigortal çal lmaya son verilen tarih itibar yla ünitece Kanun kapsam ndan ç kar r ve taahhütlü bir yaz yla i verene bildirilir. DÖRDÜNCÜ KISIM Hizmet Akdi ile veya Kendi Ad na ve Hesab na Ba ms z Çal an Sigortal lar n Tabi Oldu u K sa Vadeli Sigorta Kollar na Ait lemler NC BÖLÜM Kazas ve Meslek Hastal, Tan, Kapsam, Bildirilmesi ve Soru turulmas kazas n tan ve kapsam MADDE 37 (1) kazas ; a) Kanunun 4 üncü maddesi birinci f kras n (a) bendi kapsam nda çal an sigortal n; 1) yerinde bulundu u s rada, 2) veren taraf ndan yürütülmekte olan i dolay yla, 3) Görevli olarak i yeri d nda ba ka bir yere gönderilmesi nedeniyle as l i ini yapmaks n geçen zamanlarda, 4) Emziren kad n sigortal n, i mevzuat na tabi olup olmad na bak lmaks n yine bu mevzuatta belirtilen sürelerde çocu una süt vermek için ayr lan zamanlarda, 5) verence sa lanan bir ta tla i in yap ld yere gidi geli i s ras nda, b) Kanunun 4 üncü maddesi birinci f kras n (b) bendi kapsam nda çal an sigortal n ise; 1) yerinde bulundu u s rada, 2) Yürütmekte oldu u i nedeniyle i yeri d nda, meydana gelen ve sigortal hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre u ratan olayd r. kazas n bildirimi ve bildirim süresi MADDE 38 (1) kazas, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n; a) (a) bendinde say lan sigortal lar ile Kanunun 5 inci maddesinin (a) ve (c) bendinde say lan sigortal lar n i kazas geçirmeleri hâlinde i verenleri, Kanunun 5 inci maddesinin (b) ve (e) bentlerinde belirtilen sigortal lar n i kazas geçirmeleri hâlinde ise e itim veya staj gördükleri i yeri i verenleri taraf ndan kazan n oldu u yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhâl, Kuruma en geç kazadan sonraki üç i günü içinde, Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendinde say lan sigortal n i kazas geçirmesi hâlinde, i vereni taraf ndan kazan n oldu u ve ülkemiz ile sosyal güvenlik sözle mesi bulunmayan ülkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhâl, Kuruma ise en geç kazadan sonraki üç günü içinde, b) (b) bendi kapsam nda olan sigortal lar n i kazas geçirmeleri hâlinde, bir ay geçmemek art yla kendisi taraf ndan geçirdi i i kazas na ili kin rahats zl n bildirimine engel olmad günden sonraki üç i günü içinde, Ek-7 de yer alan i kazas ve meslek hastal bildirgesini vermekle yükümlü olanlar bu Yönetmeli in 5 inci maddesine göre e-sigorta ile Kuruma bildirir veya do rudan ya da posta yoluyla da ilgili üniteye gönderebilir. Adi posta veya kargo ile yap lan bildirimlerde Kurum kay tlar na intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yap lan bildirimlerde de postaya verili tarihi esas al r. (2) Bu maddenin birinci f kras n (b) bendindeki sigortal lar n bildirim yapmaya engel durumlar hekim raporu ile veya mücbir sebep olay belgelemeleri artt r. (3) Bu maddenin birinci f kras n (a) bendinde belirtilen sigortal lar n i kazas geçirmeleri hâlinde, belirtilen sürelerde i verence bildirim yap lmamas durumunda, bildirimin Kuruma yap ld tarihe kadar sigortal ya ödenecek geçici i göremezlik ödene i Kurumca i verenden tahsil edilir. (4) Bu maddenin birinci f kras n (a) bendi kapsam ndaki sigortal lar n, i verenin kontrolü d ndaki yerlerde kazas geçirmeleri hâlinde, i kazas ile ilgili bilgi al nmas na engel olacak durumlarda, i kazas n ö renildi i tarihten itibaren bildirim süresi üç i günüdür. (5) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (b) bendi kapsam nda sigortal olanlar n i kazas geçirmeleri ve bu maddenin birinci f kras (b) bendinde belirtilen sürede bildirilmemesi hâlinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için yap lacak geçici i göremezlik ödene i ödenmez. Bildirim tarihinden sonraki sürelere ait geçici göremezlik ödene i ödenir. Meslek hastal n tan ve kapsam MADDE 39 (1) Meslek hastal, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (a) ve (b) bentleri kapsam ndaki sigortal n çal veya yapt i in niteli inden dolay tekrarlanan bir sebeple veya i in yürütüm

15 artlar yüzünden u rad geçici veya sürekli hastal k, bedensel veya ruhsal özürlülük hâlleridir. Meslek hastal n tespiti, bildirimi ve bildirim süresi MADDE 40 (1) Sigortal n çal i ten dolay meslek hastal na tutuldu unun; a) Kurumca yetkilendirilen sa k hizmet sunucular taraf ndan usulüne uygun olarak düzenlenen sa k kurulu raporu ve dayana t bbî belgelerin incelenmesi, b) Kurumca gerekli görüldü ü hâllerde, i yerindeki çal ma artlar ve buna ba t bbî sonuçlar ortaya koyan denetim raporlar ve gerekli di er belgelerin incelenmesi, sonucu Kurum Sa k Kurulu taraf ndan tespit edilmesi zorunludur. (2) Sigortal n, çal i ten ayr ld ktan sonra meslek hastal sebebiyle, Kanunda belirtilen yard mlardan yararlanabilmesi için eski i inden fiilen ayr lmas ile hastal n meydana ç kmas aras nda, Çal ma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb Oran Tespit lemleri Yönetmeli inde belirtilen süreden daha uzun bir sürenin geçmemi olmas artt r. (3) Kurumca ç kar lacak yönetmelikle belirlenmi meslek hastal klar listesindeki yükümlülük süresi a lm oldu u için talepleri kabul edilmeyen sigortal lar n yaz ba vurular üzerine söz konusu hastal n meslek hastal say p say lmayaca hususuna, meslek hastal n klinik ve laboratuar bulgular ile belgelenmesi ve meslek hastal na yol açan etkenin Kurum denetim ve kontrol ile görevli memurlar veya Bakanl k i müfetti lerince yerinde yap lacak inceleme sonucunda haz rlanacak rapora istinaden Sosyal Sigorta Yüksek Sa k Kurulunca karar verilir. (4) Meslek hastal n, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n; a) (a) bendi ile 5 inci maddenin (a), (b), (c), (e), (g) bentleri kapsam nda bulunan sigortal lar bak ndan, meslek hastal na tutuldu unu ö renen sigortal veya bu durum kendisine bildirilen i veren taraf ndan, b) (b) bendi kapsam ndaki sigortal bak ndan ise kendisi taraf ndan, bu durumun ö renildi i günden ba layarak üç i günü içinde, Ek-7 de yer alan i kazas ve meslek hastal bildirgesini vermekle yükümlü olanlar bu Yönetmeli in 5 inci maddesine göre e-sigorta ile Kuruma bildirir veya do rudan ya da posta yoluyla da ilgili üniteye gönderebilir. Adi posta veya kargo ile yap lan bildirimlerde Kurum kay tlar na intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yap lan bildirimlerde de postaya verili tarihi esas al r. Bu yükümlülü ünü yerine getirmeyen veya yaz olarak bildirilen hususlar kasten eksik ya da yanl bildiren i verenden veya Kanunun 4 üncü maddenin birinci f kras n (b) bendi kapsam ndaki sigortal dan, Kurumca bu olayla ilgili yap lm bulunan tedavi giderleri, yol paras ve zaruri masraflar ile di er harcamalar, ödenmi se geçici göremezlik ödene i tahsil edilir. (5) Kurumca ç kar lacak Çal ma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb Oran Tespit lemleri Yönetmeli i ile hangi hâllerin meslek hastal say laca belirlenir. Yönetmelikle belirlenmi hastal klar d nda herhangi bir hastal n meslek hastal say p say lmamas hususunda ç kabilecek uyu mazl klar, Sosyal Sigorta Yüksek Sa k Kurulunca karara ba lan r. kazas ve meslek hastal n soru turulmas MADDE 41 (1) verence düzenlenen i kazas ve meslek hastal bildirgesi ve eki belgelere göre, ünite, kamu idarelerinin görevleri gere i düzenlemi oldu u belge ve tutanaklardan, sigorta olay için gerekli bilginin temin edilmesi ko uluyla ba ka bir soru turma ve denetime gidilmeden olay n i kazas say p say lamayaca na karar verebilir, meslek hastal nda ise ilgili sa k birimine sevk eder. (2) Ünitece karar verilemeyen, üpheli görülen ve tereddüt edilen, uzun süreli tedavi gerektiren, maluliyet veya ölümle neticelenen, Kuruma büyük malî yük getiren i kazalar Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlar nca veya Bakanl k i müfetti lerince soru turulur. (3) Bakanl k i müfetti lerinin rapor ve tutanaklar nda gerekli bilgilerin yer almas veya yarg karar n bulunmas durumlar nda, ünitelerce tekrar inceleme talep edilmez. (4) kazas ve meslek hastal soru turmalar, sigortal k durumu, i kazas ve meslek hastal bildirgesinde bildirilen olay n i kazas say p say lmayaca, i yerinde sigortal n çal birimin meslek hastal na sebep olup olmayaca, i veren sorumlulu unun tespitinde kaç lmazl k ilkesinin uygulan p uygulanmayaca, olay n meydana gelmesinde sigortal n kast, a r kusuru, i verenin kast veya sigortal lar n sa koruma ve i güvenli i mevzuat na ayk bir hareketi ile üçüncü ah slar n kusurlu hâllerinin olup olmad hakk nda karar verilebilmesi için yap r. (5) Kuruma bildirilen hususlar n gerçe e uymad ve olay n i kazas olmad n anla lmas hâlinde, Kurumca bu olay için yersiz olarak yap lm ödemeler, gerçe e ayk bildirimde bulunanlardan ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil olunur. NC BÖLÜM sa Vadeli Sigorta Kollar ndan Sa lanan Yard mlara li kin lemler Geçici i göremezlik ve geçici i göremezlik ödene inin tan MADDE 42 (1) Geçici i göremezlik, sigortal n i kazas, meslek hastal, hastal k ve anal k hâllerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sa k kurulu raporlar nda belirtilen istirahat süresince geçici olarak çal amama hâlidir.

16 (2) Geçici i göremezlik ödene i, i kazas, meslek hastal, hastal k ve anal k hâllerinde Kanunda belirtilen geçici i göremezlik sürelerinde verilen ödenektir. Sigortal lara verilecek olan istirahatlar MADDE 43 (1) stirahat raporlar n Kurumla sözle meli sa k hizmeti sunucular taraf ndan düzenlenmesi artt r. Kurumla sözle mesiz sa k hizmeti sunucular taraf ndan verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözle meli resmî sa k hizmeti sunucusu hekimi taraf ndan, 10 günü a an raporlar ise Kurumla sözle meli resmî sa k hizmeti sunucusu sa k kurulunca onand takdirde geçerli olur. (2) Ayaktan tedavilerde sigortal ya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. stirahat sonras nda kontrol muayenesi raporda belirtilmi ise toplam süre yirmi günü geçmemek kayd ile istirahat uzat labilir. Yirmi günü a an istirahat raporlar sa k kurulunca verilir. Sa k kurulunun ilk verece i istirahat süresi sigortal n tedavi alt na al nd tarihten ba lamak üzere alt ay geçemez. Tedaviye devam edilmesi hâlinde malullük hâlinin önlenebilece i veya önemli oranda azalt labilece i sa k kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzat r. (3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (a) bendi kapsam nda olup, i verenleri taraf ndan yurtd nda görevlendirilen sigortal lar ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (b) bendi kapsam nda bulunan ve yürütmekte olduklar i veya çal ma konular nedeniyle yurtd nda bulunan sigortal lara ve Kanunun 5 inci maddesi (g) bendi kapsam ndaki sigortal lara ülkemiz ile sosyal güvenlik sözle mesi bulunmayan ülkelerdeki tedavileri sonucu verilen istirahat raporlar n ilgili ülke mevzuat na uygun oldu unun ülkemiz d temsilciliklerince onanmas hâlinde, Kurumca yetkilendirilen hekim ve sa k kurullar n ayr ca onay aranmaz. (4) Sigortal lar n üçüncü f krada belirtilen hâller d nda yurtd nda bulunduklar s rada gördükleri tedavi sonucunda ald klar raporlar için birinci f kra hükümleri uygulan r. (5) Kurumca yetki tan nan i yeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilir. (6) stirahat raporlar nda sigortal n çal p çal amayaca veya kontrol muayenesinin yap p yap lmayaca hususu belirtilir. stirahat raporunun bir nüshas i yerlerine ibraz edilmesi için sigortal lara verilmek, bir nüshas Kuruma gönderilmek üzere en az iki nüsha olarak düzenlenir. (7) Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya sa k kurulu taraf ndan verilecek istirahatlar, örne i Kurumca belirlenecek belgenin doldurulmas veya elektronik ortamda düzenlenmesi suretiyle verilir. (8) Kurumla sözle meli sa k hizmeti sunucular nca, geçici i göremezlik belgeleri ile sa k kurulu raporlar n birer nüshas düzenlendi i tarihten itibaren üç i günü içinde sigortal n i yerinin kurulu bulundu u sosyal güvenlik il müdürlüklerine/ sosyal güvenlik merkezlerine, sözle meli ülke sigortal n belgeleri ise sa k yard belgesini düzenleyen sosyal güvenlik il müdürlüklerine/ sosyal güvenlik merkezlerine gönderilir. (9) Ülkemizin taraf oldu u sosyal güvenlik sözle meleri hükümleri çerçevesinde akit ülke sigorta kurumu mevzuat na göre düzenlenen ve sözle menin uygulanmas na ili kin formülerlerle Kuruma bildirilen istirahat raporlar aynen kabul edilir. (10) Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözle mesi bulunan ülke sosyal güvenlik kurumlar sigortal lar n, muayene ve tedavileri sonucu düzenlenecek istirahat veya sa k kurulu raporlar nda bu Yönetmelikte belirlenmi usul ve esaslar uygulan r. Bu raporlar n, akit ülke sosyal güvenlik kurumlar na intikal ettirilebilmesi için Kuruma verilmesi zorunludur. (11) 211 say Türk Silahl Kuvvetleri ç Hizmet Kanununa tabi personel için verilecek istirahat raporlar usul ve esaslar, Millî Savunma Bakanl n görü ü al narak Kurumca belirlenir. Geçici i göremezlik ödene inin ödenmesi MADDE 44 (1) Geçici i göremezlik ödene i; a) kazas veya meslek hastal nedeniyle i göremezli e u rayan sigortal ya her gün için, b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (a) bendi ile 5 inci maddesi kapsam ndaki sigortal lardan hastal k sigortas na tabi olanlar n, hastal k sebebiyle i göremezli e u ramalar hâlinde, i göremezli in ba lad tarihten önceki bir y l içinde en az doksan gün k sa vadeli sigorta primi bildirilmi olmas art yla geçici i göremezli in üçüncü gününden ba lamak üzere her gün için, c) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ve ayn bendin (1), (2) ve (4) numaral alt bentleri kapsam ndaki sigortal kad n anal hâlinde, do umdan önceki bir y l içinde en az doksan gün k sa vadeli sigorta primi bildirilmi olmas art yla, do umdan önceki ve sonraki sekizer haftal k sürede, ço ul gebelik hâlinde ise do umdan önceki sekiz haftal k süreye iki haftal k süre ilave edilerek çal mad her gün, sigortal kad n iste i ve hekimin onay ile do uma üç hafta kal ncaya kadar çal lmas hâlinde, sigortal n bu sürede çal mam olmas art ile sigortal n iste i ve hekim raporu ile do um öncesinde kullan lmayan sürenin be haftaya, ço ul gebelik hâlinde yedi haftaya kadar olan k sm ndan do um sonras na ilave edilen her gün için, verilir.

17 (2) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (b) bendine göre sigortal say lanlara, i kazas veya meslek hastal ya da anal k hâllerinde genel sa k sigortas dâhil prim ve prime ili kin her türlü borçlar n ödenmi olmas art yla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonras bu tedavinin gere i olarak istirahat raporu ald klar sürede her gün için geçici i göremezlik ödene i verilir. Ancak bu maddenin (c) bendine göre do um öncesi ve sonras geçici göremezlik ödene i ödenebilmesi için yatarak tedavi art aranmaz. (3) kazas, meslek hastal, hastal k ve sigortal kad n anal halinde, verilecek geçici i göremezlik ödene i, yatarak tedavilerde Kanunun 17 nci maddesine göre hesaplanacak günlük kazanc n yar, ayaktan tedavilerde üçte ikisidir. (4) kazalar ile meslek hastal klar, hastal k ve anal k sigortalar nda, yeniden tespit edilen alt s rlar n alt nda günlük kazanç üzerinden ödenek alanlar n veya almaya hak kazanm yahut kazanacak olanlar n bu ödenekleri, günlük kazanc n alt s ndaki de ikliklerin yürürlü e girdi i tarihten ba layarak, yükseltilmi günlük kazançlar n alt s na göre art laca ndan alt s n artt tarihten evvel geçici i göremezli e u rayan ve geçici i göremezlik durumlar bu tarihten sonra da devam edenlerin, geçici i göremezlik ödene i hesab na esas al nan günlük kazançlar yeniden tespit edilen alt s r üzerinden hesaplanarak ödenir. (5) Bir sigortal n, ayn zaman içinde ve ayn sigortal k hâline tabi olacak ekilde birden fazla i yerinde çal mas hâlinde, ödeneklere esas tutulacak günlük kazanc n tespitinde, üst s r dikkate al narak her bir i yeri için ayr ayr bulunacak günlük kazançlar n toplam ödene e esas günlük kazanc olu turur. Ayr ca, bir sigortal da i kazas, meslek hastal, hastal k ve anal k hâllerinden birkaç birle irse geçici i göremezlik ödeneklerinden en yükse i verilir. (6) Sürekli i göremezlik geliri ba lanm sigortal lardan, ayn özürlülük veya meslek hastal nedeniyle istirahat raporu alanlara, yaz istek tarihinden itibaren Kanunun 18 inci maddesine göre hesaplanacak bir günlük geçici i göremezlik ödene i ile ayl k sürekli i göremezlik gelirinin otuzda biri aras ndaki fark, her gün için geçici i göremezlik ödene i olarak verilir. (7) Kamu idarelerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (a) bendi kapsam nda çal an sigortal lar ile toplu i sözle mesi yap lan i yerlerinde çal an sigortal lara ödenecek geçici i göremezlik ödene i, yap lacak protokol ile sigortal lar için Kuruma ödenecek sigorta primine mahsup edilmek üzere, i verenleri taraf ndan Kurum ad na sigortal lara ödenebilir. veren taraf ndan sigortal ya geçici i göremezlik ödene inin ödenmesi hâlinde, verenin; a) stirahat raporlar, b) Sigortal n istirahatl oldu u devrede i yerinde çal mad na dair yaz, c) Sigortal n ödenek hesab na esas al nan döneme ili kin prime esas kazanc, ç) Geçici i göremezlik ödene inin sigortal ya ödendi ini gösterir ödeme belgesini, Kuruma ibraz ndan sonra, Kurum taraf ndan hesaplanarak bulunacak geçici i göremezlik ödene i toplam, verenin Kuruma olan borcuna, borcun olmamas hâlinde ise ilk prim borcuna mahsup edilir. yerinin kapanm olmas hâlinde ise iade edilir. (8) Geçici i göremezlik ödene i, buna ili kin belge veya bilgilerin Kuruma intikalini takip eden yedi i günü içinde geçmi süreler için sigortal lar n kendilerine, kanunî temsilcilerine, vekillerine veya sigortal n banka hesap numaras na ya da PTT Bank ubelerine ödenmesi hususunda Kurum yetkilidir. Ancak, on günü a an istirahat sürelerinde ödemeler, asgari on günlük tutar kadar yap r. (9) Geçici i göremezlik ödene inin ödenmesi esnas nda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras (a) bendi kapsam ndaki sigortal n; a) stirahatl oldu u dönemde i yerinde çal p çal mad, b) Kazanç hesab na giren döneme ili kin aylarda, prim, ikramiye ve bu nitelikteki ar zi ödemeler, c) Viziteye ç kt /istirahat n ba lad tarih itibar yla prim ödeme hâlinin devam edip etmedi i, ç) Sigortal n PTT bank veya banka hesap numaras ile T.C. kimlik numaras, veren taraf ndan Kuruma bildirilir. Bu bildirim yaz olarak yap labilece i gibi elektronik ortamda da yap labilir. (10) Sigortal n, geçici i göremezlik ödene i almas na esas istirahat raporu süresi içinde, sigortal k hâlinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde istirahat süresince geçici i göremezlik ödene i ödenmeye devam edilir. (11) Yukar daki sürelerin hesab nda Kanunun 24 üncü maddesinde düzenlenen k sa vadeli sigorta kollar nda dikkate al nmayan sürelere ili kin Kurumda mevcut bilgiler ile sigortal lar taraf ndan ibraz edilen belgelere göre tespit edilecek süreler bilgi i lem ortam nda kaydedilir. (12) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras (b) bendi kapsam ndaki sigortal lar sadece, istirahat raporlar yla birlikte PTT bank veya banka hesap numaralar Kuruma bildirirler, bunlardan Kurumca çal mad na dair beyan d nda bilgiler istenmez. Sürekli i göremezlik geliri MADDE 45 (1) Sürekli i göremezlik geliri, i kazas veya meslek hastal sonucu olu an hastal k ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sa k hizmeti sunucular n sa k kurullar taraf ndan verilen raporlara istinaden Kurum Sa k Kurulunca meslekte kazanma gücü en az %10 oran nda azalm bulundu u tespit edilen

18 sigortal ya ba lan r. (2) Sürekli i göremezlik durumunun tespiti için Kurum Sa k Kuruluna gönderilecek belgeler aras nda, varsa ilk i e giri sa k raporu, i kazas ve meslek hastal bildirim belgesi, olay n Kanuna göre i kazas olup olmad veya sigortal n meslek hastal na yakaland i yerine ait çal ma artlar net olarak belirtir soru turma raporu ve tutanaklar ile mahkemelerce i kazas veya meslek hastal oldu unun kabul edildi ine dair belgeler, çal r veya çal amaz raporu, geçici i göremezlik ödene i belgesi, i kazas ndan sonra veya meslek hastal n tedavisi için ba vurdu u hastanelerden al nan epikrizler ile tedavisi tamamlan p bulgular sekel hâlini ald ktan sonra, son durumunu gösterir sa k kurulu raporu ve dayana tüm belgeler bulunur. (3) Sürekli i göremezlik geliri ba lanabilmesi için, sigortal n çal i ten ayr lmas, i yerini kapatmas veya devretmesi art aranmaz. Örne i Kurumca haz rlanan tahsis talep dilekçesi ile ilgili üniteye ba vurmas yeterlidir. Tahsis talep dilekçesine, bir adet belgelik foto raf eklenir. (4) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (b) bendine göre sigortal say lanlara, sürekli i göremezlik geliri ba lanabilmesi için, kendi sigortal ndan dolay, genel sa k sigortas dâhil prim ve prime ili kin her türlü borçlar n ödenmi olmas zorunludur. (5) Sigortal n sürekli i göremezlik geliri; a) Geçici i göremezlik ödene inin sona erdi i tarihi, b) Geçici i göremezlik tespit edilemeden sürekli i göremezlik durumuna girilmi se, buna ait Kurumca yetkilendirilen sa k hizmeti sunucular n sa k kurullar taraf ndan verilen raporun tarihini, takip eden ay ba ndan ba lar, Kanunun 94 üncü maddesine göre yap lan kontrol muayenesi sonucu sürekli i göremezlik durumunun kalkt n anla lmas hâlinde, yeni durumuna esas tutulan raporun tarihini takip eden ödeme dönemi ba ndan kesilir. (6) Bu Yönetmeli in 54 üncü maddesinin birinci f kras ve 56 nc madde hükümleri, sürekli i göremezlik gelirine ba lanacak sigortal lar hakk nda da uygulan r. (7) Bu Yönetmeli in uygulamas nda, sürekli tam i göremezlik hâli, sigortal n meslekte kazanma gücünün %100 ünün; sürekli k smi i göremezlik hâli ise %10 ilâ %99,99 unun kaybedilmesi durumunu ifade eder. (8) Sigortal n yeniden bir i kazas na u ramas veya yeni bir meslek hastal na tutulmas hâlinde, meydana gelen özürlerin bütünü göz önüne al narak Kurum Sa k Kurulu taraf ndan belirlenen sürekli i göremezlik derecesine göre gelir ba lan r. Ölüm geliri MADDE 46 (1) kazas veya meslek hastal sonucu veya sürekli i göremezlik geliri almakta iken ölen sigortal n hak sahiplerine, ölüm geliri ba lan r. (2) Hak sahibi olma artlar n belirlenmesi, ölüm geliri ba lanmas için istenecek belgeler, ölüm gelirinin ba lang ve kesilmesi yönünden, bu Yönetmeli in ölüm ayl na ili kin 64, 65 ve 66 nc madde hükümleri uygulan r. (3) Sürekli i göremezlik geliri almakta iken ölen sigortal lar n ölüm sebebini bildiren ve ilgili makamlarca düzenlenen onayl ölüm tutana, defin ruhsat, gömme izin ka, ölü muayene zab t varakas, otopsi raporu veya doktor raporu gibi belgelerin temininin imkâns z oldu u hâllerde, sigortal n ölümünden önce sürekli i göremezli ine esas i kazas veya meslek hastal d nda ba ka bir kaza geçirip geçirmedi i ya da ba ka bir hastal a yakalan p yakalanmad n mahallinde tahkiki sosyal güvenlik kontrol memurlar arac yla yapt r. Ancak sigortal n kesin ölüm sebebine ili kin karar, bu belgeler ile sigortal n dosyas n tetkiki sonucunda Kurum Sa k Kurulunca verilir. (4) kazas veya meslek hastal sonucu, meslekte kazanma gücünü; a) Yüzde 50 oran n alt nda kaybetmesi nedeniyle sürekli i göremezlik geliri ba lanm iken ölen ve ölümü kazas veya meslek hastal na ba olmayan sigortal n almakta oldu u sürekli i göremezlik geliri, b) Yüzde 50 oran n alt nda kaybetmesi nedeniyle sürekli i göremezlik geliri ba lanm iken ölen ve ölümü kazas veya meslek hastal na ba olan sigortal için, Kanunun 20 nci maddesinin birinci f kras na göre yeniden hesaplanan geliri, c) Yüzde 50 veya daha fazla oranda kaybetmesi nedeniyle sürekli i göremezlik geliri ba lanm iken ölenlerin ölümün i kazas veya meslek hastal na ba olup olmad na bak lmaks n Kanunun 20 nci maddesinin birinci kras na göre yeniden hesaplanan geliri, Kanunun 34 üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine ba lan r. (5) Bu maddenin 4 üncü f kras n (a) bendine göre hak sahiplerine ba lanacak gelirler, sigortal n sürekli i göremezlik derecesi esas al narak hesaplan r. Sigortal n gelirlerinde yap lan art m ve indirimler dikkate al r. Evlenme ve cenaze ödene i MADDE 47 (1) Bu Yönetmeli in 68 ve 69 uncu maddeleri; a) kazas veya meslek hastal sonucu ölüm geliri almakta iken evlenen k z çocuklar na ödenecek olan evlenme ödene i ile, b) Ölen sigortal dan dolay ilgililere yap lacak olan cenaze ödene i hakk nda da uygulan r. Sigortal dan kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzamas, i göremezli inin artmas MADDE 48 (1) Sigortal n i kazas na veya meslek hastal na u ramas, hastalanmas, tedavi süresinin

19 uzamas veya i göremezli inin artmas hâllerinde geçici i göremezlik ödene i veya sürekli i göremezlik geliri; a) Ceza sorumlulu u olmayanlar ile kabul edilebilir mazereti olanlar hariç olmak üzere, sigortal n i kazas, meslek hastal, hastal k ve anal k nedeniyle tedavisini yapan hekim taraf ndan bildirilen tedbirlere ve yap lan tavsiyelere uymamas nedeniyle, normal tedavi süresi uzam, sürekli i göremezlik derecesi artm veya malul kalm yahut maluliyet oran artm ise, bu hususlar hekim raporu ile tespit ve belgelendirilmesi hâlinde sigortal ya ödenecek geçici i göremezlik ödene i veya sürekli i göremezlik geliri, uzayan tedavi süresi veya artan i göremezlik oran esas al narak dörtte birine kadar Kurumca eksiltilerek ödenir. b) Ceza sorumlulu u olmayanlar hariç, a r kusuru yüzünden i kazas na u rayan, meslek hastal na tutulan veya hastalanan sigortal n, mahkeme karar, denetim, soru turma ve kontrol raporlar, ünite karar, hekim raporu, kamu kurum ve kurulu lar n görevleri gere i düzenledi i tutanaklar veya belgelerde belirlenen kusur derecesinin üçte biri oran nda Kurumca eksiltilerek ödenir. Ancak kusur derecesinin bilgi ve belgelerde yer almamas hâlinde yüzde be oran nda Kurumca eksiltilir. c) Mahkeme karar, denetim, soru turma ve kontrol raporlar, ünite karar, hekim raporu, kamu kurum ve kurulu lar n görevleri gere i düzenledi i tutanaklar veya belgelerde kasti bir hareketi yüzünden i kazas na u rad saptanan meslek hastal na tutulan, hastalanan veya Kurumun yaz bildirimine ra men teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortal ya, yar tutar nda ödenir. ç) Tedavi gördü ü hekimden, tedavinin sona erdi ine ve çal abilir oldu una dair belge almaks n çal ; mahkeme karar, denetim, soru turma ve kontrol raporlar, ünite karar, hekim raporu, kamu kurum ve kurulu lar n görevleri gere i düzenledi i tutanaklar veya belgelerle belirlenen sigortal ya geçici i göremezlik ödene i ödenmez, ödenmi olanlar da yersiz yap lan ödeme tarihinden itibaren ilgili mevzuat hükümlerine göre geri al r. (2) Bu maddenin birinci f kras n (b) bendinin uygulanmas nda; sigortal n, i sa ve güvenli i ile ilgili kurallara uymamas, tehlikeli oldu u veya hastal a sebep olaca bilinen bir hareketi yapmas, yetkili kimseler taraf ndan verilen emirlere ayk hareket etmesi, aç kça izne dayanmad gibi, hiçbir gere i veya yarar bulunmayan bir i i bilerek yapmas ve yap lmas gerekli bir hareketi savsamas, a r kusuruna esas tutulur. (3) Birinci f kran n (ç) bendinde belirtilen sigortal lara ait raporda, istirahat süresi sonunda çal r karar varsa ayr ca çal abilir belgesi aranmaz. Geçici i göremezlik ödene i ödenirken sigortal n istirahatl oldu u devrede çal mad n i veren veya Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (b) bendi kapsam nda sigortal olanlar taraf ndan beyan ve belgelenmesi gerekir. (4) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (b) bendinde belirtilen sigortal lara, i kazas sigorta kolundan geçici i göremezlik ödene i ödenirken, i kazas n bu Yönetmeli in 38 inci maddesinin birinci f kras n (b) bendinde belirtilen Kuruma bildirim tarihinin a lmas hâlinde bildirim tarihi esas al narak ödeme yap r. (5) Sigortal ya ödenecek geçici i göremezlik ödene inden veya sürekli i göremezlik gelirinden yap lacak indirim oran, Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre tespit edilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM veren ve Üçüncü Ki ilerin Sorumlulu u le Pe in Sermaye De erleri verenin ve üçüncü ki ilerin sorumlulu u MADDE 49 (1) kazas veya meslek hastal, i verenin kast sonucunda meydana gelmi se i veren Kuruma kar sorumlu hâle gelir. Kas t; i kazas veya meslek hastal na, i verenin bilerek ve isteyerek, hukuka ayk eylemiyle neden olmas hâlidir. Zarara neden olan eylemin bilinçli olarak yap lmas, kas t için yeterli olup, sonuçlar n istenip istenmemesi kast ortadan kald rmaz. verenin eylemi hukuka ayk olmamakla birlikte, yapt hareketin hukuka ayk sonuç do urabilece ini bilmesi, ihmali veya a r ihmali sorumlulu unu kald rmaz. (2) kazas veya meslek hastal i verenin, sigortal lar n sa koruma ve i güvenli i ile ilgili mevzuat hükümlerine ayk hareketi sonucunda olu mu sa i vereni Kuruma kar sorumlu hâle getirir. Mevzuat; yasal olarak yürürlü e konulmu ve yürürlü ünü muhafaza eden, sigortal lar n sa koruma ve i güvenli i alan nda, yasa koyucu ile yasa koyucunun yürütme veya idareye verdi i yetki sonucu, bu organlarca kabul edilen genel, objektif kural veya hükümlerin tümüdür. (3) verenin sorumlulu unun tespitinde kaç lmazl k ilkesi dikkate al r. Kaç lmazl k, olay n meydana geldi i tarihte geçerli bilimsel ve teknik kurallar gere ince al nacak tüm önlemlere ra men, i kazas veya meslek hastal n meydana gelmesi durumudur. veren al nmas gerekli herhangi bir önlemi almam ise olay n kaç lmazl ndan söz edilemez. (4) kazas, meslek hastal ve hastal k, üçüncü bir ki inin kusuru nedeniyle meydana gelmi se, sigortal ya ve hak sahiplerine yap lan veya ileride yap lmas gereken ödemeler ile ba lanan gelirin ba lad tarihteki ilk pe in sermaye de erinin yar, zarara sebep olan üçüncü ki ilere ve ayet kusuru varsa bunlar çal ranlara rücu edilir. (5) kazas, meslek hastal ve hastal k; kamu görevlileri, er ve erba lar ile kamu idareleri taraf ndan görevlendirilen di er ki ilerin vazifelerinin gere i olarak yapt klar fiiller sonucu meydana gelmi ise, bu fiillerden dolay haklar nda kesinle mi mahkûmiyet karar bulunanlar hariç olmak üzere, sigortal veya hak sahiplerine yap lan ödemeler veya ba lanan gelirler için kurumuna veya ilgililere rücu edilmez. Ayr ca, i kazas veya meslek hastal

20 sonucu ölümlerde, Kanun uyar nca hak sahiplerine ba lanacak gelir ve verilecek ödenekler için, i kazas veya meslek hastal n meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine veya i kazas sonucu ölen kusurlu sigortal n hak sahiplerine, Kurumca rücu edilmez. (6) Üçüncü bir ki inin kast nedeniyle malul veya vazife malulü olan sigortal ya veya ölümü hâlinde hak sahiplerine, Kanun uyar nca ba lanacak ayl n ba lad tarihteki ilk pe in sermaye de erinin yar, Kurumca zarara sebep olan üçüncü ki ilere rücu edilir. (7) Malullük, vazife malullü ü veya ölüm hâli, kamu görevlilerinin veya er ve erba lar ile kamu idareleri taraf ndan görevlendirilen di er ki ilerin vazifelerinin gere i olarak yapt klar fiiller sonucu meydana gelmi ise, bu fiillerden dolay haklar nda kesinle mi mahkûmiyet karar bulunanlar hariç olmak üzere, sigortal veya hak sahiplerine yap lan ödemeler veya ba lanan ayl klar için Kurumca, kurumuna veya ilgililere rücu edilmez. Pe in sermaye de eri tablolar MADDE 50 (1) Kurumca, Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen giderlerin, ya, kesilme veya yeniden ba lanma ya da hak sahipli i nedeniyle sonradan gelir veya ayl k ba lanma ihtimalleri ve yüzde be iskonto oran dikkate al narak hesaplanacak tutar tespit etmek amac yla pe in sermaye de eri tablolar haz rlan r. Haz rlanan tablolar demografik ve ekonomik de iklikler nedeniyle Kurumca gerekli görülen hâllerde güncellenir. lk pe in sermaye de eri, gelir veya ayl n ba lang ç tarihinde yürürlükte olan pe in sermaye de eri tablolar na göre belirlenir. Pe in sermaye de eri hesaplamalar yla ilgili usul ve esaslar Kurumca ç kar lacak tebli ile duyurulur. Pe in sermaye de erinde ya hesab MADDE 51 (1) Pe in sermaye de erlerinin hesab nda, sigortal lar n veya hak sahiplerinin gelire girme veya ayl k ba lang ç tarihindeki ya lar esas al r. Ya hesab nda alt aydan küçük y l kesirleri dikkate al nmaz. Alt ay ve daha fazla y l kesirleri tam y l say r. Rücu davalar na esas tutar n hesab MADDE 52 (1) veren veya üçüncü ah slar aleyhine aç lacak rücuan tazminat davalar na konu olabilecek tutar, sigortal ve hak sahiplerine ba lanan gelirin ba lad tarihteki ilk pe in sermaye de erine, Kurum taraf ndan Kanun gere ince yap lan veya ileride yap lmas gereken di er ödemeler eklenerek hesaplan r. (2) veren, birinci f krada belirlenen rücuan tazminat davalar na konu olan, Kurumca sigortal ya veya hak sahiplerine Kanun gere ince yap lan veya ileride yap lmas gereken ödemeler ile ba lanan gelirin ba lad tarihteki ilk pe in sermaye de erinin tamam ndan kusur oran kadar sorumludur. (3) Ancak, üçüncü bir ki inin kusuru nedeniyle meydana gelen i kazas veya meslek hastal olaylar nda zarara sebep olan üçüncü ki iler ve ayet kusuru varsa bunlar çal ranlar, sigortal ya ve hak sahiplerine yap lan veya ileride yap lmas gereken ödemeler ile ba lanan gelirin ba lad tarihteki ilk pe in sermaye de eri toplam n yar ndan kusur oranlar kadar sorumludur. (4) Üçüncü bir ki inin kast nedeniyle malul veya vazife malulü olan sigortal ya veya ölümü hâlinde hak sahiplerine, ba lanacak ayl n ba lad tarihteki ilk pe in sermaye de erinin yar ndan üçüncü ki iler kusurlar oran nda sorumludurlar. BE NC KISIM Uzun Vadeli Sigorta Kollar na li kin lemler NC BÖLÜM Malullük Sigortas Malul say lma, malullük ayl ndan yararlanma, harp ve vazife malullü ü MADDE 53 (1) Sigortal lara a daki usul ve esaslar dikkate al nmak suretiyle Kanunda belirtilen artlarla malullük, vazife ve harp malullü ü ayl klar ba lan r. (2) Sigortal n veya i verenin talebi üzerine, Kurumca yetkilendirilen sa k hizmeti sunucular n sa k kurullar nca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayana t bbî belgelerin Kurum Sa k Kurulunca incelenmesi sonucu, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (a) ve (b) bentleri kapsam ndaki sigortal lar için çal ma gücünün veya i kazas veya meslek hastal sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60' kaybetti i an lan kurulca tespit edilen sigortal malul say r. (3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n (c) bendinde belirtilen sigortal lardan; a) Görevlerine devam etmekte olanlar n, çal ma gücünün en az % 60 veya vazifelerini yapamayacak ekilde meslekte kazanma gücünü kaybetti i, b) Görevlerinden ayr ld ktan sonra herhangi bir sigortal k hâline tabi olmayanlar n, çal ma gücünün en az % 60 kaybetti i, c) Personel kanunlar na tabi olanlar n hastal klar n kanunlar nda tayin edilen sürelerden fazla devam etti i, olmayanlar n ise hastal k sebebiyle malul say lmalar na esas al nacak hastal k süreleri hakk nda kendi özel kanunlar

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.05.2010 / 61-1 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası: 5510 Kabul Tarihi: 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa: BĠRĠNCĠ

Detaylı

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI)

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) İlgili Madde 102-a/1 102- ikinci fıkra 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 Uygulanacak İdari

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU

SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU Onaylayan Administrator Wednesday, 16 January 2008 Son Güncelleme Wednesday, 16 January 2008 HSGG SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU Kanun

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 222 Eczacılık - İlaç Yasa ve Yönetmelikleri SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası: 5510 Kabul Tarihi: 31.05.2006 Resmi Gazete Yayım Tarihi: 16.06.2006 Sayı: 26200 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR Süleyman TUNÇAY * I-GENEL AÇIKLAMALAR: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ 173. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ 173. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 415 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ 173 Resmi Gazete Yayım Tarihi: 28.08.2008 Sayı: 26981 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/08/20080828-5.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/08/20080828-5.htm Page 1 of 57 28 Ağustos 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan: GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete:28.08.2008-26981 BİRİNCİ BÖLÜM

Sosyal Güvenlik Kurumundan: GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete:28.08.2008-26981 BİRİNCİ BÖLÜM Sosyal Güvenlik Kurumundan: GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete:28.08.2008-26981 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

a) Aile hekimi: Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimi olarak yetkilendirilen ve Kurum ile sözleşme yapmış hekimleri,

a) Aile hekimi: Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimi olarak yetkilendirilen ve Kurum ile sözleşme yapmış hekimleri, GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği Sosyal Güvenlik Kurumundan: Resmi Gazete Tarihi : 28/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26981 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.07-469 22/05/2009 Konu : Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar.

Detaylı

Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları

Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Tanımı, Kapsamı, Bildirilmesi

Detaylı

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Sayı : 2016 / 03 Değerli Müşterilerimiz, MADDE 3-21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa bağlı Değerli Kağıtlar Tablosu nun (6) numaralı

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Haziran 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27272 Türkiye ĠĢ Kurumundan: ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģverenin ödeme

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 21 Ağustos 2013 Resmî Gazete Sayı: 28742

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 21 Ağustos 2013 Resmî Gazete Sayı: 28742 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 21 Ağustos 2013 Resmî Gazete Sayı: 28742 MADDE 1 12.5.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sosyal Sigorta

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

YABANCI UYRUKLU İŞÇİLERİN EKSİK GÜN BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ UYGULAMA Perşembe, 13 Mart 2014 18:17 I- GİRİŞ:

YABANCI UYRUKLU İŞÇİLERİN EKSİK GÜN BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ UYGULAMA Perşembe, 13 Mart 2014 18:17 I- GİRİŞ: I- GİRİŞ: Bilindiği üzere; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86. maddesi paralelinde çıkartılmış olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesinde belirtilen

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

21 Ağustos 2013, Sayı : 28742

21 Ağustos 2013, Sayı : 28742 21 Ağustos 2013, Sayı : 28742 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

T.C İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Türkiye deki yükseköğretim kurumlarına

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 21.04.2011 Sayı: 2011/94 Ref: 4/94

SĐRKÜLER Đstanbul, 21.04.2011 Sayı: 2011/94 Ref: 4/94 SĐRKÜLER Đstanbul, 21.04.2011 Sayı: 2011/94 Ref: 4/94 Konu: 6111 SAYILI KANUN ĐLE 5510 SAYILI KANUNDA ZORUNLU SĐGORTALILIK, ĐSTEĞE BAĞLI SĐGORTALILIK VE BORÇLANMAYA ĐLĐŞKĐN HÜKÜMLERDE YAPILAN DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 1- Aşağıdaki hangi Kanun, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/6

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/6 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 63665751-100-E.1491440 11/03/2016 Konu : Lise/dengi öğrenim ve yükseköğrenim mezunu öğrencilerin genel sağlık sigortası. GENELGE

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ÖZET: Elektronik defter hakkında açıklamalar yapıldı. ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş arayanlar ile işverenlere Kurum tarafından sunulan hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş arayanlar ile işverenlere Kurum tarafından sunulan hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Not: Yönetmeliğin 2nci maddesinde yer alan 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 ibaresi, 21nci maddesinin 1nci fıkrasının ve 22nci maddesinde yer alan 25412 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ YAYIMLANDI

UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ YAYIMLANDI 06.10.2008/154 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESĐNĐN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından kişilerin sosyal güvenliklerinin sağlanması, 21/7/1953

Detaylı

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü ANKARA 2016 ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/69 TAR H: 28.12.2012 Baz Mükellef Gruplar çin Elektronik Fatura Kullanma Ve Elektronik Defter Tutma Zorunlulu u Getirilmesine li kin 421 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli

Detaylı

MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine birinci ve dördüncü

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri, BORÇLANMA YAPMAK İSTEYENLER BUGÜN SON GÜN DEĞERLENDİRİN 41 inci MADDE BORÇLANMADA ESAS ALINIYOR DOĞUMA AİT SÜRELER Ø Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri, Ø SSK kapsamındaki

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K GENEL SA LIK S GORTASI LEMLER YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan mlar ve Genel lkeler Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 12 Mayıs 2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

5510 SAYILI YASA SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN RAPOR

5510 SAYILI YASA SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN RAPOR İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 5510 SAYILI YASA SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN RAPOR KASIM 2006 1 I. GİRİŞ Bilindiği üzere, 13.04.2006

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

file://c:\documents and Settings\hgerlevik2\Desktop\16-12-10\Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetm...

file://c:\documents and Settings\hgerlevik2\Desktop\16-12-10\Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetm... Page 1 of 48 12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27579 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

SİRKÜLER : KONU : Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

SİRKÜLER : KONU : Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği SİRKÜLER : 2010-24 17.05.2010 KONU : Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği aşağıda sunulmuştur. Saygılarımızla,

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1-AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Bu Yönergenin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve/veya

Detaylı

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını,

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını, 7 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28670 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKĠYE LĠMANLARI VE ĠSKELELERĠ ARASINDA DENĠZ TAġITLARIYLA YAPILAN TAġIMA ĠLE YÜKLEME VE BOġALTMALARDA GÜMRÜK GÖZETĠM

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN 10967 İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6107 Kabul Tarihi : 26/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 8/2/2011 Sayı : 27840 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 Sayfa: BİRİNCİ

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Yabancı

Detaylı

Tarih Sayı Konu. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Tarih Sayı Konu. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair r ~l (O) TOBB ÇARŞAMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI GENEL SEKRETERLİĞİNE ÇAY MAHALLESİ KÜÇÜK HAMAM SOK. N0:6/A TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ÇARŞAMBA / SAMSUN L J Tarih Sayı Konu 12/02/2010 0515-33 1*0»

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

SOSYAL SĠGORTA ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SOSYAL SĠGORTA ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Mayıs 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27579 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SĠGORTA ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Baraj, gölet, bent ve yeraltısuyu kullanılarak tarımsal sulama

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı