OTEL İŞLETMELERİNİN PAZAR ODAKLILIK, KURUMSAL STRATEJİ VE FİNANSAL PERFORMANSLARININ ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTEL İŞLETMELERİNİN PAZAR ODAKLILIK, KURUMSAL STRATEJİ VE FİNANSAL PERFORMANSLARININ ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ"

Transkript

1 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s OTEL İŞLETMELERİNİN PAZAR ODAKLILIK, KURUMSAL STRATEJİ VE FİNANSAL PERFORMANSLARININ ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ Mustafa C. ALTUNEL 1 Asım SALDAMLI 2 ÖZET Bu çalışma, İstanbul da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinin pazar odaklılık dereceleriyle finansal performansları arasındaki ilişkiyi ve Miles ve Snow (1978) tarafından oluşturmuş dört strateji tipinin, pazar odaklılık ve finansal performans açısından farklılık gösterip göstermediğini incelemektedir. Elde edilen bulgulara göre otel işletmelerinin pazar odaklılık dereceleriyle finansal performansları arasında pozitif yönlü yüksek bir korelasyon bulunmuştur. Ayrıca, yenilikçi ve analizci stratejiye sahip otel işletmelerinin korumacı stratejiye sahip firmalara göre daha pazar odaklı bir anlayışa sahip oldukları ve finansal performanslarının da daha yüksek olduğu tespit edilmiştir Anahtar kelimeler: Pazar Odaklılık, Kurumsal Strateji, Finansal Performans, Otel İşletmeleri THE ANALYSIS OF MARKET ORIENTATION, CORPORATE STRATEGY AND FINANCIAL PERFORMANCES OF THE HOTEL BUSINESS: ISTANBUL CASE ABSTRACT This study investigates the relationship between market orientation degree and financial performance of the five stars hotels in Istanbul and whether the four strategic orientations of Miles and Snow (1978), differ based on their market orientation degree and financial performance in these hotels. According to the study result, there is a high positive correlation between market orientation degree and financial performance of the hotels. Additionally, prospectors and analyzers are more market oriented and have more successful financial performance in comparison with defenders. Key words: Market Orientation, Corporate Strategy, Financial Performance, Hotel Business 1 Arş.Gör. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Üsküdar- İstanbul 2 Doç.Dr. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölmü, Üsküdar- İstanbul 75

2 Mustafa C.Altunel, Asım Saldamlı 1. GİRİŞ Küresel ekonomide ve iş dünyasında yaşanan yoğun değişim ve gelişimler varlıklarını uzun ömürlü olarak sürdürmek isteyen işletmeleri, pazar odaklılık kavramını daha çok dikkate almaları konusunda uyarmaktadır. Bunun başlıca nedenlerini; üretimin kitlesel bir nitelik kazanarak büyük boyutlara ulaşması, tüketici sayısının artması ve tüketicilerin giderek daha çok bilinçlenmesi, tüketici istek ve beklentilerinin sürekli değişmesi, küreselleşme ile birlikte rekabetin boyutlarının büyümesi, çok geniş bir alana yayılmış tüketicilere mal ve hizmetlerin ulaştırılabilmesi için kullanılan aracı kurumların artması v.b. olarak sıralamak mümkündür. Özellikle, son yıllarda büyük gelişmeler kaydeden turizm sektöründe, uluslararası pazarlarda yaşanan rekabet ve hızlı değişim sonucu ortaya çıkan belirsizlik nedeniyle, küresel pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerin pazar odaklı olmaktan başka şansları kalmadığı açıktır. Çünkü turizm sektöründe tanıtım ve pazarlama süreçlerinde bazı yatırımlar yüksek maliyetleri beraberinde getirmektedir. Özellikle yüksek nitelikli turizm işletmelerinde, maliyet yapısı içerisinde sabit olarak katlanılan giderler yüksektir. Bu bağlamda, turizm işletmelerinin maliyet odaklı çalışabilmelerinin çok fazla mümkün olmadığı söylenebilir. Bu noktadan hareketle, turizm işletmelerinin karlı ve başarılı bir şekilde çalışabilmeleri için pazar ve müşteri odaklı stratejiler geliştirmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Belirtilen gelişmeler sonucu her geçen gün ağırlığını hissettiren rekabet ortamı, işletmeleri hedef kitleleri ile daha yakından bağlantı kurma ve onlardan gelecek geri beslemeyi değerlendirerek çalışmalarına bu doğrultuda yön verme zorunluluğunu da gündeme getirmiştir. Özellikle turizm sektöründe benzer hizmet ve ürünleri aynı teknoloji ve kalite ile üreten, tüketicilere aynı kolaylık ile kullanıma sunan işletmeler, farklılığı ancak hedef kitlelerine yönelik olarak gerçekleştirebilecekleri doğru pazarlama yaklaşımları ile yakalayabileceklerini kavramışlardır. Genellikle işletmelerin pazarlama stratejileri (yaklaşımları) ile kurumsal stratejileri arasında önemli bir bağlantı olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla, turizm işletmelerinin pazarlama stratejilerinin özelliklerine bakıldığında işletmenin kurumsal stratejisi hakkında önemli ipuçları görülebilir. Ayrıca pazarlama faaliyetlerinin, işletmelerin finansal ve finansal olmayan performansı üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Öyle ki, işletme karlılığı ve sürekliliğinin pazarlama faaliyetlerinin başarısına bağlı olduğu söylenebilir. Dolayısıyla işletmelerin özellikle finansal performansları, genel olarak kurumsal stratejilerinden, pratikte de pazarlama yaklaşımlarından bağımsız değildir. Kurum stratejisi ile pazarlama stratejisi (politikası) ve finansal performans arasında olması gerektiği önerilen bu bağlantıyı incelemek amacıyla otel işletmelerinde yapılan bu çalışmada, otel işletmeleri kurum stratejileri açısından yenilikçi (fırsatçı), analizci, korumacı ve tepkici olarak sınıflandırılmıştır (Miles & Snow, 1978). Bunun yanında şirketlerin pazarlama politikaları (yaklaşımları) da pazar odaklılık temelinde incelenmiştir. İşletmelerin finansal performansları ise karlılık, pazar payı, satış hacmi ve maliyet boyutlarında değerlendirilmiştir. İşletmelerin pazarlama politikaları, 76

3 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s kurumsal stratejileri ve finansal performansları arasındaki ilişki, daha önce yapılmış benzer çalışmalar ve ilgili kuramlar ışığında incelenmiştir. 2. PAZAR ODAKLILIK Pazar odaklılık kavramı, pazarlama literatüründe üzerinde durulan kavramlardan birdir ve değişik yazarlar tarafından birbirinden çok da büyük farkları olmayacak şekilde tanımlanmıştır. Kohli ve Jaworski ye göre pazar odaklılık müşterilerin ihtiyaçlarını anlamaya, onları tatmin etmeye ve müşterilere sunulan değeri en üst seviyeye çıkarmaya yönelik örgütsel faaliyetlerin bütünüdür (Kohli ve Jaworski, 1990). Benzer şekilde Slater ve Narver e göre ise pazar odaklılık müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaya yardım edecek stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması ile ilgilidir (Slater ve Narver, 1993). Pazar odaklılık kavramının boyutları pek çok yazar tarafından ortaya konulmaya çalışılmıştır (Shapiro, 1988; Kohli ve Jaworski, 1990; Narver ve Slater, 1990; Ruekert, 1992; Becker ve Homburg, 1999; Deshpandé, Farley ve Webster, 1993). Shapiro ya göre (1988) pazar odaklı bir işletme pazarın ihtiyaçlarını bilmeli, bu bilgileri işletme departmanlarıyla paylaşmalı ve ortaklaşa alınan kararları uygulama aşamasında koordinasyonun sağlanmasına özen göstermelidir. Kohli ve Jaworski (1990) ise pazar hakkında bilgi toplamanın üzerinde durmuş ve pazar odaklılığı üç unsurun bileşimi olarak görmüştür. Bu unsurlar müşteri ihtiyaçlarına yönelik bilgilerin elde edilmesi, bu bilgilerin paylaşılması ve faaliyetlerin bu bilgilere dayalı şekilde yürütülmesidir. Narver ve Slater (1990) pazar odaklılığı müşteri odaklılık, rakip odaklılık, fonksiyonlar arası uyum, uzun dönemli bakış açısına sahip olma ve karlılık boyutlarıyla incelemiştir. Ruekert e (1992) göre işletmelerin pazar odaklı olmaları müşteriler hakkında bilgi toplanması ve kullanılması, toplanan bu bilgilerle stratejilerin geliştirilmesi ve stratejilerin müşteri ihtiyaçları tatmini doğrultusunda kullanılmasıdır. Becker ve Homburg (1999) yönetim sistemini oluşturan alt sistemler olan örgütsel, bilgi, planlama, denetim ve insan kaynakları sistemlerinin pazar odaklı bir davranış göstermesi halinde bu konuda başarıya ulaşacağını belirtmektedir. Deshpandé, Farley ve Webster (1993) ise müşteri odaklılığı işletme kültürünün en temel öğesi olarak görmekte ve işletmelerin müşterileri her zaman en ön planda tutmaları gerektiğini ifade etmektedirler. Pazar odaklılık kavramının boyutlarının da tanımı gibi benzer öğelerden oluştuğu görülmektedir. Bahsi geçen yazarlarca ortaya konulan pazar odaklılık kavramının boyutlarının müşteri odaklılık, pazardan bilgi elde etme, toplanan bilginin departmanlarca paylaşılması ve koordine edilmesi ile bu işlemlerin sonucunda pazarlama faaliyetlerine yön verilmesi olarak özetlenebilir. 3. FİRMA FİNANSAL PERFORMANSI Performans çok geniş bir kavramdır ve anlamı onu kullananın bakış açısı ve ihtiyacına göre değişmektedir (Lebas, 1995). Benzer şekilde performansın ölçülmesi aşamasında da değişik ölçütler tercih edilebilmektedir. Örneğin geleneksel olarak firma performansı muhasebe/finansal terimlerle ifade edilmekteyken, daha yakın dönemler- 77

4 Mustafa C.Altunel, Asım Saldamlı de firma performansı, işletme performansının daha genel ölçütlerle değerlendirildiği balanced scorecard benzeri yöntemlerle ölçülebilmektedir ve geleneksel metodlar sorgulanabilmektedir (Otley ve Fakiolas, 2000). Ancak ne olursa olsun araştırmacılar ve yöneticiler temel olarak işletme performansının iki yönüyle ilgilenmektedirler: ürün-pazar performansı ve finansal performans (Morgan ve diğerleri 2002). Ürün-pazar performansı müşterilerin satın alma tepkileriyle ilgilenir ve firmanın hedef kitle üzerinde sahip olduğu konumlandırma avantajlarını araştırır. Firma rakiplerine göre daha avantajlı bir konumlandırma yaratarak, müşteriler tarafından daha olumlu olarak algılanan bir ürün sunumuna sahip olacaktır. Neticede firma ürün-pazar performansına odaklanarak daha yüksek satış hacmi, artan müşteri memnuniyeti ve davranışsal sadakat, daha düşük fiyat esnekliğ ve pazar payında bir artış elde edebilecektir (Morgan, 2011). Araştırmacı ve yöneticilerin odaklandığı diğer bir ölçüt ise finansal performanstır. Yüksek bir finansal performans, örgütlerdeki tüm yönetim ve yatırımcı faaliyetlerinin ana amacı olarak düşünülmemelidir. Ancak gene de işletme performansının açık bir şekilde merkezinde yer alan bir öğesidir. Finansal performans tipik olarak nakit akımının ve karlılığın muhasebe göstergeleri ve yatırımcı değerinin finansal piyasa göstergeleri ile tanımlanır ve ölçülür (Srivastava ve diğerleri. 1999). 4. İŞLETME STRATEJİSİ Araştırmacılar örgütlerin stratejik davranışlarını açıklamaya çalışan pek çok strateji tipi geliştirmiştir (Miles ve Snow, 1978, Porter, 1980, Hitt ve diğerleri, 1982). Literatürde özellikle Miles ve Snow ile Porter ın strateji tipleri baskın bir şekilde kullanılmaktadır. Porter işletmelerin kullanabileceği strateji tiplerini üç genel başlık altında toplamıştır. Bunlar toplam maliyet liderliği, farklılaştırma ve odaklanmadır. Toplam maliyet liderliğinde firma en düşük maliyetlere ulaşmak için tüm çabasını seferber ederken, farklılaştırma stratejisinde firma üstün müşteri değeri sunmak için iyi bir performansa odaklanmaktadır. Odaklanma stratejisinde ise firma büyük bir pazara hitap etmek yerine bir ya da daha az sayıdaki küçük pazar dilimlerine yönelerek toplam maliyet liderliği ya da farklılaştırma stratejilerinden bir tanesini uygulamalıdır (Porter, 1980). Literatürde sıklıkla kullanılan ve bu çalışma için de tercih edilen Miles ve Snow un önermiş olduğu strateji tipleri ise dört grupta toplanmaktadır. Daha önce yapılan çalışmalarda işletmelerin mamul/pazar stratejileri veya şirket tipolojisi olarak tanımlanan bu dört grup strateji korumacı strateji, yenilikçi strateji, analizci strateji ve tepkici strateji dir. Bu strateji tiplerine göre işletmelerin sahip oldukları özellikler literatürden (Croteau, Raymond ve Bergeron 1999, Garrigo s-simo n ve diğerleri, 2005, Jennings ve diğerleri, 2003, Miles ve Snow 1978, Snow ve Hrebiniak, 1980) yararlanılarak kısaca aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır. 78

5 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s Korumacı strateji İçe dönük bir örgüt yapıları vardır. Sınırlı sayıda ürün ve hizmet sunar ve yenilikten (inovasyon) uzak dururlar. Piyasadaki mevcut konumlarını sürdürmek için çaba gösterirler. Düşük risk ve mümkün olan en az maliyeti hedeflerler. Yenilikçi strateji Dışa dönük bir örgüt yapıları vardır. Proaktif ve yenilikçi (innovatif) bir ürün politikası izlerler. Dış çevreyi sürekli gözleyerek fırsatlardan yararlanmayı amaçlar. Merkeziyetçi olmayan bir yapıya sahiptirler. Analizci strateji Yenilikçi ve korumacı şirket tipolojisine sahip işletmelerle benzer özellikleri taşırlar. Sabit ve sınırlı sayıda ürün ve hizmete sahiptirler. Pazara yeni bir ürün girdiğinde onu takip eder ve rakiplerin davranışına göre bir yol çizerler. Tepkici strateji Ürün ve pazar eğilimlerinde tutarlı değildirler. Kısa dönemli kararlar alırlar. Çevre şartlarına göre kısa dönemli planlar yaparlar. Risk almaktan kaçınırlar. 79

6 Mustafa C.Altunel, Asım Saldamlı 5. HİPOTEZLER Literatürde pazar odaklılık ve işletmenin finansal performansı arasındaki ilişki sıklıkla incelenmiş ve genellikle pozitif bir ilişki bulunmuştur. Örneğin Narver ve Slater (1990) pazar odaklılıkla aktiflerin geri dönüş oranı arasında, Ruekert (1992) pazar odaklılıkla satışlardaki büyüme ve karlılık arasında, Raju ve diğerleri (1995) pazar odaklılıkla finansal performans, ürün/pazar gelişimi ve iç kalite arasında ve Kumar ve diğerleri (1998) pazar odaklılıkla satışlardaki büyüme ve sermaye karlılığı arasında pozitif bir ilişki bulmuştur. Türkiye de yapılan bir diğer araştırmada ise Bulut ve diğerleri (2009) 312 adet firmadan veri toplayarak gerçekleştirdikleri analizde, pazar oryantasyonunun üç boyutu ile firmaların finansal performansları arasında pozitif bir ilişki bulmuşlardır. Hong Kong da bulunan 63 otel işletmesi üzerinde yapılan çalışmada, Sin ve diğerleri (2005) pazar odaklılıkla finansal performans arasında pozitif bir ilişki bulmuşlardır. Wang ve diğerlerinin (2012) yapısal eşitlik modellemesi kurarak inceledikleri modellerinde, toplam kalite yönetimi hem pazar odaklılığı hem de otel performansını etkilerken, pazar odaklılık da otel performansını etkilemiştir. Karamustafa ve diğerlerinin (2010) Nevşehir il ve ilçelerinde bulunan 42 turizm işletme belgeli konaklama işletmesi üzerinde yaptıkları araştırmada pazar odaklılığın işletmenin finansal performansı üzerindeki etkisi araştırılmamış ancak pazar odaklılık ile rakiplere kıyasla algılanan işletme performansı arasındaki ilişki incelenmiş ve pozitif bir ilişkiye rastlanmıştır. Literatürde yer alan bu bulgular doğrultusunda aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir: H1: İstanbul da bulunan otel işletmelerinin pazar odaklılık dereceleriyle finansal performansları arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. İşletmelerin pazar odaklılık durumlarının strateji tiplerine göre farklılık gösterip göstermediği çeşitli yazarlarca araştırılmıştır. Bu araştırmaların bir bölümü strateji tipi olarak Porter ın bölümlendirmesini tercih ederken (Kumar ve diğerleri, 2002; Frambach ve diğerleri, 2003), diğer bir grup çalışma Miles ve Snow un şirket tipolojisini kullanmıştır. Bu çalışmalardan bir tanesi olan Conant ve diğerlerinin (1990) çalışmasında, yenilikçi strateji izleyen firmaların diğer gruplara göre daha üstün bir pazarlama uzmanlığı gösterdiği tespit edilmiştir. Lukas ın 194 üretici firma üzerinde yaptığı araştırmada ise, yenilikçi ve analizci bir strateji izleyen firmaların, tepkici ve korumacı bir strateji izleyen firmalara göre daha üstün bir pazar odaklılık derecesine sahip oldukları belirtilmiştir. Bu bulgular doğrultusunda aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir: H2: İstanbul da bulunan otel işletmelerinin pazar odaklılık dereceleri, strateji tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. İşletmelerin finansal performanslarının strateji tiplerine göre farklılık gösterip göstermediği, çeşitli araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Garrigos-Simonve diğerleri (2005), İspanya da faaliyet gösteren ağırlama işletmelerini ele aldıkları çalışmalarında, analizci stratejiye sahip olan işletmeler ile tepkici stratejiye sahip olan işletmeler arasında karlılık açısından anlamlı bir farklılık bulmuştur ancak diğer gruplar arasında herhangi bir farklılık tespit etmemiştir. Aynı çalışmada tepkici stratejiye sahip olan 80

7 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s işletmelerle diğer gruplar arasında toplam performans açısından anlamlı bir farkın bulunduğu ve tepkici stratejiye sahip firmaların performanslarının daha düşük olduğu bulunmuştur. Diğer üç grup arasında ise bir farklılığa rastlanmamıştır. Jennings ve diğerleri (2003) strateji tipi ve performans ilişkisini araştırdıkları çalışmalarında benzer şekilde tepkici stratejiye sahip hizmet işletmelerinin aynı sektörde yer alan diğer üç gruba göre genel performans, kazanç büyüme hızı, satış büyüme hızı, yatırım getirisi ve satış getirisi açısından daha düşük bir performansa sahip olduklarını bulmuştur. Diğer üç grup ise kendi aralarında bir farklılık göstermemiştir. Avcı ve diğerlerinin (2011) Muğla belediyesine bağlı tüm dört ve beş yıldızlı oteller ve butik oteller ile, tüm seyahat acentaları ve restoranları kapsayan çalışmalarında strateji tiplerinin otel işletmelerinde finansal performans açısından farklılık gösterdiğini bulmuşlardır. Detaylı incelemede ise (tepkici strateji izleyen otel işletmesi bulunmamaktadır) yenilikçi ve analizci stratejiye sahip olanların korumacı strateji izleyenlere göre daha büyük pazar paylarına sahip oldukları ve gene yenilikçi strateji izleyenlerin korumacı strateji izleyenlere göre daha yüksek karlılık elde ettikleri saptanmıştır. Yukarıda sıralanan bulgular doğrultusunda şu hipotez geliştirilmiştir: H3: İstanbul da bulunan otel işletmelerinin finansal performansları, strateji tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 6. YÖNTEM Bu çalışmanın ana kitlesi olarak İstanbul İl merkezinde faaliyet gösteren beş yıldızlı oteller seçilmiştir yılı Ocak ayı itibariyle İstanbul da faaliyet halinde olan 41 adet beş yıldızlı otel tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında veri toplamak amacıyla kullanılan soru formları (anket), söz konusu otel işletmelerinin pazarlama müdürlerine 2011 yılı Mart ayında gönderilmiştir. Nisan ayı sonu itibariyle 11 adet otelden geri dönüş sağlanmıştır. Mayıs ayı içinde soru formunu cevaplamayan otellere yapılan hatırlatma ile ay sonunda toplam 23 otelden geri dönüş sağlanmış. Ancak, finansal performans ve stratejik oryantasyon ölçekleriyle ilgili ciddi eksikleri bulunan 8 adet anket geçersiz sayılarak analize dahil edilmemiştir. Sonuç olarak analize tabi tutulan anket sayısı 15 olarak belirlenmiştir. Anketlere geri dönüş oranı ise %37 olarak tespit edilmiştir. Otel işletmelerinin pazarlama müdürlerine gönderilen soru formunun birinci bölümünde, otel işletmelerinin strateji türlerini belirlemek amacıyla Avcı ve diğerlerinin (2011) çalışmalarında kullanmış oldukları ölçekten faydalanılmıştır. Soru formunda yenilikçi stratejiyi ölçen12, korumacı stratejiyi ölçen 6, analizci stratejiyi ölçen 9 ve tepkici stratejiyi ölçen 9 adet soru bulunmaktadır. Şirketlerin hangi strateji tipine dahil oldukları ortalama skorlarına bakarak belirlenmiştir. Her işletme için en yüksek ortalamaya sahip olan strateji tipi, o şirketin stratejisi olarak kabul edilmiştir. Soru formunun ikinci bölümünde, otel işletmelerinin pazar odaklılık dereceleri ölçülmek istenmiştir. Bu amaçla Deshpande ve Farley in (1996) 10 adet sorudan oluşan ve pazar odaklılığı tek faktöre indirgeyen pazar odaklılık: özet ölçeği kullanılmıştır. İşletmelerin pazar odaklılık dereceleri, ortalamaların hesaplanması yoluyla tespit edilmiştir. 81

8 Mustafa C.Altunel, Asım Saldamlı Soru formunun üçüncü bölümünde ise Avcı ve diğerlerinin (2011) çalışmalarında kullanmış oldukları soru formundan yararlanılarak otel işletmelerinin finansal performansı ölçülmek istenmiştir. Bu formdaki sorular işletmenin objektif finansal verilerini değil, sübjektif görüşleri içermektedir. İşletmelerin finansal performansları, bahsi geçen soru formunda bulunan 4 adet sorunun ortalamalarının hesaplanması yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde sosyal bilimler için geliştirilmiş olan SPSS 19.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. İlk olarak ölçeklerin güvenilirliği (Cronbach Alpha) test edilmiştir. Daha sonra otel işletmelerinin pazar odaklılık dereceleriyle finansal performansları arasındaki ilişkinin saptanması amacıyla korelasyon analizi uygulanmış ve elde edilen Spearman korelasyon katsayısı belirtilmiştir. Otel işletmelerinin Pazar odaklılık dereceleri ve finansal performanslarının strateji tiplerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermedikleri ise parametrik olmayan analiz yöntemlerinden Kruskal Wallis testi ile incelenmiştir. 7. BULGULAR Öncelikle pazar odaklılık, finansal performans ve stratejik oryantasyon ölçeklerinin güvenilirlik katsayıları hesaplanmıştır. Pazar odaklılık ölçeğinin Cronbach Alpha katsayısı 0,897, finansal performans ölçeğinin 0,630 ve stratejik oryantasyon ölçeğinin 0,871olarak tespit edilmiştir. Cronbach Alpha katsayısının genellikle 0,70 değerinin üzerinde olması arzu edilmektedir. Ancak kimi kaynaklarda 0,50 nin üzeri(altunışık ve diğerleri, 2004: 116), kimi kaynaklarda ise 0,60 değeri ve üzeri (Sipahi ve diğerleri, 2010: 89) kabul edilebilir olarak değerlendirilebilmektedir. İkinci olarak, İstanbul da bulunan otel işletmelerinin pazar odaklılık dereceleriyle finansal performansları arasındaki ilişkinin saptanması amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Tablo 1 de yer verilen sonuçlara göre değişkenler arasında istatistiksel açıdan güçlü bir pozitif ilişki tespit edilmiştir (r= 0,773, n=15, p<0,01). Bu sonuç, hipotez bölümünde değinilen diğer araştırma bulgularıyla uygunluk göstermektedir. Tablo 1: Otel işletmelerinin pazar odaklılık dereceleriyle finansal performansları arasındaki ilişki durumu 82

9 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s Son olarak otel işletmelerinin pazar odaklılık dereceleri ve finansal performanslarının strateji tiplerine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterip göstermedikleri incelenmiştir. Parametrik olmayan analiz tekniklerinden Kruskal Wallis testi ile yapılan analizler sonucunda otel işletmelerinin pazar odaklılık dereceleri ve finansal durumlarının strateji tiplerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 2 de belirtilmiştir. Tablo 2: Otel işletmelerinin pazar odaklılık dereceleri ve finansal performanslarının strateji tiplerine göre gösterdikleri farklılığın istatistiksel değeri Tablo 2 de görüldüğü üzere, pazar odaklılık derecelerinde strateji tiplerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (Ҳ 2 = 7,202; Df= 2, p= 0,027). Ayrıca, işletmelerin finansal performansları strateji tiplerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir (Ҳ 2 = 6,143; Df= 2, p= 0,046). Strateji tiplerinin pazar odaklılık derecelerine göre ortalama sırası (mean rank) incelendiğinde yenilikçi, analizci ve korumacı stratejiye sahip olanların sırasıyla 10,67; 9,11 ve 2,00 değerlerine sahip olduğu görülmektedir (Strateji tipleri açısından bulgular arasında tepkici otel işletmesine rastlanmamıştır). Bu sonuçlar yenilikçi ve analizci stratejiye sahip olan otel işletmelerinin, korumacı stratejiye sahip olan firmalara göre daha pazar odaklı bir anlayış içerisinde olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, hipotez bölümünde değinilen diğer araştırma bulgularıyla uygunluk göstermektedir. Otel işletmelerinin kurumsal strateji tiplerinin, finansal performans açısından ortalama sırası (mean rank) incelendiğinde ise analizci, yenilikçi ve korumacı stratejiye sahip olanların sırasıyla 9,50; 9,17 ve 2,33 değerlerine sahip oldukları görülmektedir. Bu sonuçlar analizci ve yenilikçi stratejiye sahip olan otel işletmelerinin, korumacı stratejiye sahip olan firmalara göre istatistiksel olarak daha başarılı bir finansal performansa sahip olduklarını göstermektedir. Çalışmanın bu bulguları, hipotez bölümünde yer verilen yabancı kaynaklı araştırmalarla çelişir gözükmektedir. Şöyle ki; bahsi geçen çalışmalarda tepkici stratejiye sahip olan firmalar, diğer strateji tiplerine sahip firmalara göre finansal performans açısından daha başarısız bir grafik çizerken, yenilikçi, analizci ve korumacı stratejiye sahip işletmeler kendi aralarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Fakat Avcı ve diğerlerinin (2011) yapmış olduğu araştırmanın bulguları, İstanbul da faaliyet gösteren oteller üzerinde yapılan bu çalışmanın bulgu ve sonuçlarıyla uygunluk göstermektedir. Her iki çalışmada da tepkici stratejiyi izleyen otel işletmesi bulunmamaktadır. Ayrıca korumacı bir strateji izleyen işletmeler yenilikçi ve analizci işletmelere göre daha düşük pazar payına ve gene korumacı firmalar yenilikçi firmalara göre daha düşük bir karlılık oranına sahip bulunmaktadırlar. 83

10 Mustafa C.Altunel, Asım Saldamlı 8. SONUÇ Dünya ölçeğinde giderek yoğunlaşan rekabet, işletmeleri pazar odaklı uygulamaları hayata geçirme konusunda teşvik etmektedir. Öyle ki günümüzde pazar odaklı yaklaşımlar firma başarısının olmazsa olmaz bir ön koşulu olarak kabul edilmektedir. Bu anlayışı benimseyen firmalar, değişen müşteri ihtiyaç ve isteklerini göz önünde bulundurarak kendilerini çevre koşullarına adapte etmekte ve finansal başarıyı elde etmektedir. İstanbul da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinin kurum stratejisi, pazarlama yaklaşımları (politikaları) ve finansal performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada otel işletmelerinin pazar odaklılık dereceleriyle finansal performansları arasında pozitif bir ilişki bulunduğu görülmüştür. Ayrıca, otel işletmelerinin pazar odaklılık derecelerinin ve finansal performanslarının, strateji tiplerine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterdikleri tespit edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen kimi bulgular, daha önce benzer konularda yapılmış çakışmaların bulguları ile örtüşürken, kimi bulgular ise farklılık göstermektedir. Söz konusu çalışmaların büyük bir çoğunluğunda işletmelerin Pazar odaklılık dereceleri ile finansal performansları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu, ve yine işletmelerin pazar odaklılık dereceleri ile kurumsal stratejileri arasında benzer yönde farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Ancak işletmelerin kurumsal stratejileri arasında finansal performans açısından tespit edilen farklılık yabancı ülkelerde yapılmış çalışmalardaki bulgularla örtüşmemektedir. Bunun nedeni, işletmelerin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal koşulların farklılığından kaynaklanacağı gibi, yöneticilerin bilgi ve deneyim birikimleri ve davranış özelliklerinden de kaynaklanabilir. Ayrıca Avcı ve diğerlerinin (2011) yaptığı araştırmada da tespit edildiği gibi, bu araştırma kapsamında incelenen işletmelerin hiç birisinin tepkici stratejiye sahip olmaması da dikkat çekici bir bulgu olarak değerlendirilebilir. Dolayısı ile bundan sonra Türkiye de bu alanda yapılacak araştırmalarda konunun bu boyutu, nedenleri ile irdelenmeğe değerdir. 84

11 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s KAYNAKÇA Altunışık R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S., Yıldırım E., (2004), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Spss Uygulamaları, Sakarya Kitabevi, Sakarya. Avcı, U., Madanoğlu M., Okumuş F., (2011), Strategic Orientation and Performance of Tourism Firms: Evidence From a Developing Country, Tourism Management, 32, Bulut, Ç., Yılmaz C., Alpkan L., (2009), Pazar Oryantasyonu Boyutlarının Firma Performansına Etkileri, Ege Akademik Bakış, 9 (2), Conant, J.,Mokwa, M. P.,Varadarajan, P. R., (1990), Strategic Types, Distinctive Marketing Competencies and Organizational Performance: A Multiple Measures-Based Study, Strategic Management Journal 11, Croteau, A. A., Raymond, L., Bergeron, F., (1999), Testing the validity of Miles and Snow s Typology. Academy of Information and Management Sciences Journal, 2(2), 1 7. Deshpande, R.,Farley, J. U., WebsterJr., F.E., (1993), Corporate Culture, Customer Orientation, and Innovativeness in Japanese Firms: a Quadrad Analysis,Journal of Marketing, 57 (1), Frambach R. T.,Prabhu J., Verhallen T. M. M., (2003), The influence of business strategy on new productactivity: The role of market orientation, International Journal of Research in Marketing, 20, Garrigo s-simo n, F. J.,Marque s, D. P., Narangajavana, Y., (2005). Competitive Strategies and Performance in Spanish Hospitality Firms, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17(1), Hitt, M. A.,Ireland, R. D., Palia, K. A., (1982), Industrial Firms Grand Strategy and Functional Importance: Moderating Effects of Technology and Uncertainty. Academy Management Journal, 25, Jennings, D. F., Rajaratnam, D., Lawrence, F. B., (2003), Strategy-Performance Relationships in Service Firms: A Test for Equifinality, Journal of Managerial Issues, 15(2), Karamustafa K., Güllü K., Acar N., Ulama Ş., (2010), Konaklama İşletmelerinde Pazar Odaklılık Uygulamaları, Detay Yayıncılık, Ankara. Kohli, A.K. ve Jaworski, B.J., (1990), Market Orientation: The Construct, Research Propositionsand Managerial Implications, Journal of Marketing, 54 (2), Kumar K., Subramanian R., Strandholm K., (2002), Market Orientation And Performance: Does Organizational Strategy Matter?,Journal of Applied Business Research, 18 (1), Kumar, K.,Subramanian, R., Yauger, C., (1998), Examining the Market Orientation Performance Relationship: A Context-SpecificStudy,Journal of Management, 24 (2), Lebas, M., (1995), PerformanceMeasurementandPerformance Management, International Journal of ProductionEconomics, 41(9), Miles, R. E. ve Snow, C.C., (1978), Organizational strategy, structure, and process, New York: West. Morgan, N. A., (2011), Marketing and Business Performance, Journal of Marketing Science, (elektronik yayım, 20 Ağustos 2011). Morgan, N. A.,Clark, B. H.,Gooner, R. A., (2002), Marketing Productivity, Marketing Audits, and Systems for Marketing Performance Assessment: Integrating Multiple Perspectives, Journal of Business Research, 85

12 Mustafa C.Altunel, Asım Saldamlı 55(5), Otley, D. ve Fakiolas, A., (2000), Reliancenn Accounting Performance Measures: Dead End or New Beginning?,Accounting, Organizations and Society, 25(4 5), Porter, M. E., (1980), Competitive Strategy, New York: FreePress. Raju, P.S.,Lonial, S.C., Gupta, Y.P., (1995), Market Orientation and Performance in the Hospital Industry,Journal of Health Care Marketing,15 (4), Ruekert, R. W.,(1992), Developing a Market Orientation: an Organizational Strategy Perspective, International Journal of Research in Marketing, 9 (3), Sin, L.Y.M.,Tse, A.C.B., Heung, V.C.S., Yim, F.H.K., (2005), An Analysis of the Relationship Between Market Orientation and Business Performance in the Hotel Industry,International Journal of Hospitality Management, 24 (6), Sipahi, B.,Yurtkoru, E.S., Çinko, M., (2010), Sosyal Bilimlerde SPSS le Veri Analizi, İstanbul: Beta. Slater, S.F. ve Narver, J.C., (1993), Product-market Strategy and Performance: An Analysis of the Miles and Snow Strategy Types, European Journal of Marketing, 27(10), Snow, C. C., ve Hrebiniak, L. G., (1980), Strategy, Distinctive Competence and Organizational Performance, AdministrativeScienceQuarterly, 25(2), Srivastava, R.,Shervani, T. A., Fahey, L., (1999), Marketing, business processes, and shareholder value: An organizationally embedded view of marketing activities and the discipline of marketing, Journal of Marketing, 63(SI), Wang, C.,Chen K., Chen S., (2012), Total Quality Management, Market Orientation and Hotel Performance: The Moderating Effects of External Environmental Factors, International Journal of Hospitality Management, 31(1),

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Pazarlama nedir? Piyasa ve Müşteri İhtiyaçlarının Anlaşılması Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi Bütünleşmiş Pazarlama Plan ve Programının Hazırlanması Müşteri

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ.

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ. ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: ERDİNÇ KARADENİZ 1/4/78 12:00 AM SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI

Detaylı

GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ

GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ Modern Yönetim Yaklaşımları İle Bir Dünya Markasının Modern Yönetim ve Global Perakende Yapısını Kurmaya Yönelik Değişim Projesi Dr. Abdurrahman Baş www.abdurrahmanbas.com

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8 Öğretim Planı Dönemi I Adı - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 Toplam AKTS 32 Dönemi II Adı BUS797 Master Seminar Zorunlu 0 2 0 0 6 ISL797 Yüksek Lisans Seminer Zorunlu 0 2 0 0 4 ISL740

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdinç KARADENİZ Doğum Tarihi: 04.01.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mersin

Detaylı

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öğr. Gör. Can KARAOSMANOĞLU Yaşar Üniversitesi - MYO Marina ve Yat İşletmeciliği Programı Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

İŞLETMELERİN İHRACAT PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: AKSARAY, KONYA VE KARAMANDA BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN İHRACAT PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: AKSARAY, KONYA VE KARAMANDA BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN İHRACAT PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: AKSARAY, KONYA VE KARAMANDA BİR ARAŞTIRMA Mehmet Halit YILDIRIM Aksaray Üniversitesi İİBF Yrd. Doç. Dr. yildirimmh@gmail.com Emel Eylül ERUL Aksaray

Detaylı

Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198

Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198 Doi Number : ISSN : QR InMaR Journal The Journal of International Management Research Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198 Murat YORULMAZ 1 DENİZCİLİK İŞLETMELERİNDE

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1.YARIYIL DERS LİSTESİ 101 Genel Muhasebeye Giriş I Zorunlu 3+0 3 4 105 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3+0 3 4 İKT 101 İktisada

Detaylı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR 811000000001103

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA BİRİMİ YAPILARINA GÖRE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

OTEL İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA BİRİMİ YAPILARINA GÖRE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:8, Yıl:8, Özel Sayı, 8:23-42 OTEL İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA BİRİMİ YAPILARINA GÖRE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Kahraman ÇATI * Önder KETHÜDA ** Seyda

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

Örnek Yol Haritası (Example roadmap)

Örnek Yol Haritası (Example roadmap) Örnek Yol Haritası (Example roadmap) Bu belge, katılım yol haritası için önerilen bir şablon sunmaktadır. Planın kurumun stratejik hedefleriyle ilgili olmasını ve bunların yol haritasında yansıtılmasını

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR?

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? Amaç ve Kapsam Richard Bach, Algı, kendimizin ya da başkalarının zihninde oluşan, bilgilenme, yargılama, ilişkiler gibi etkileşimlerle biçimlenen bir imgedir der. Kişisel

Detaylı

Pazar Yönlülük, Kalite Yönlülük ve İşletme Performans İlişkisi: İlaç Sektöründe Yapılan Bir Çalışma

Pazar Yönlülük, Kalite Yönlülük ve İşletme Performans İlişkisi: İlaç Sektöründe Yapılan Bir Çalışma EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 11 Sayı: 1 Ocak 2011 ss. 91-101 Pazar Yönlülük, Kalite Yönlülük ve İşletme Performans İlişkisi: İlaç Sektöründe Yapılan Bir Çalışma Market Orientation, Quality

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Fazlı YILDIRIM fazli.yildirim@okan.edu.tr Oda: C522 www. fazliyildirim.com BIS364 Rekabet Avantajı İçin ç Müşteri ş İlişkileri Yönetimi Abdullah BOZGEYİK CRM

Detaylı

27/11/13. Pazarlama! Pazarlama Tanımları!! Pazarlama Tanımları!!

27/11/13. Pazarlama! Pazarlama Tanımları!! Pazarlama Tanımları!! Pazarlama! Pazarlama Tanımları!!! AMA : "the activity,set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners,

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

DİNAMİK ÇEVRE ETKİSİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE PAZAR PERFORMANSI ANALİZİ: BİLİŞİM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ

DİNAMİK ÇEVRE ETKİSİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE PAZAR PERFORMANSI ANALİZİ: BİLİŞİM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ DİNAMİK ÇEVRE ETKİSİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE PAZAR PERFORMANSI ANALİZİ: BİLİŞİM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ Yasin Nar, Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Yrd. Doç. Dr. M. Şahin Gök, Gebze Teknik

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER. 1.1. Sosyal Bilimlerde Nedensel Açıklamalar

1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER. 1.1. Sosyal Bilimlerde Nedensel Açıklamalar 1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER Daha önceki derslerimizde anlatıldığı bilimsel araştırmalar soruyla başlamaktadır. Ancak sosyal bilimlerde bu soruların cevaplarını genel geçerli sonuçlar

Detaylı

Avrupa hastanelerinde

Avrupa hastanelerinde Avrupa hastanelerinde hastane idaresi Hastanedeki en yüksek dereceye sahip hemşire için anket (PTM1) (HRN) hemşire mesleğinin kalite faaliyetlerini hastanede yürüten kişidir ve hastanenin tepe yöneticisi

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI 2014-2015 MEVCUT EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YARIYIL DERSLERİ 1. YARIYIL

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Pazar Araştırması PAZAR NERESİDİR? Pazar mal ve hizmetlerin satışa sunuldukları ve alıcılar ile satıcıların bir araya geldikleri her yerdir. Mağaza, hal, manav, restoran,

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

Sayı: 2012-35 / 13 Aralık 2012 EKONOMİ NOTLARI. Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul

Sayı: 2012-35 / 13 Aralık 2012 EKONOMİ NOTLARI. Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul Sayı: 212-3 / 13 Aralık 212 EKONOMİ NOTLARI Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul Özet: Akım kredi verileri, kredilerin dönemsel dinamiklerini daha net ortaya koyabilmektedir. Bu doğrultuda,

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Amacı Bu seminer, katılımcılara kurumsal performansı yönetmek ve iyileştirmek için kullanılan teknikler hakkında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdem KIRKBEŞOĞLU Doğum Tarihi: 12 Ocak 1982 Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Başkent

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

Müşteri Memnuniyeti Ölçümü ve Klasik Pazar Araştırması

Müşteri Memnuniyeti Ölçümü ve Klasik Pazar Araştırması NOBODY S UNPREDICTABLE Müşteri Memnuniyeti Ölçümü ve Klasik Pazar Araştırması 17 Nisan 1008 STF04 1 Müşteri Etkisi Müşteri etkisini gerektiğinde tasarım sürecine kadar geri götüren ve kendisini güncelleyebilen

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

PAZAR YÖNLÜLÜĞÜN TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

PAZAR YÖNLÜLÜĞÜN TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 10, Yıl 10, Sayı 1, 2014 The International Journal of Economic and Social Research, Vol. 10, Year 10, No. 1, 2014 PAZAR YÖNLÜLÜĞÜN TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ

Detaylı

İNOVİTA. İstanbul Yaşam Bilimleri Platformu için Gözden Geçirilmiş Sürüm

İNOVİTA. İstanbul Yaşam Bilimleri Platformu için Gözden Geçirilmiş Sürüm Yenileşim-İnovasyon ve Ticarileştirme 2010 McKinsey Tarafından Yapılan Küresel Araştırma Sonuçları İNOVİTA İstanbul Yaşam Bilimleri Platformu için Gözden Geçirilmiş Sürüm 2 Aralık 2011 ABD merkezli McKinsey

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Stratejik Pazarlama 7. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin Zengin

Stratejik Pazarlama 7. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin Zengin Stratejik Pazarlama 7. Hafta Doç. Dr. Hayrettin Zengin Pazar Fırsatları Ölçümü ve Pazar Çekiciliği Analizi Pazar fırsatı Mevcut ve gelecekteki olası değişimler sonucunda tüketicilerde ortaya çıkabilecek

Detaylı

Karar Verme ve Pazarlama Bilgisi: Yönetim Kurulu Odasına Giden Yol

Karar Verme ve Pazarlama Bilgisi: Yönetim Kurulu Odasına Giden Yol Karar Verme ve Pazarlama Bilgisi: Yönetim Kurulu Odasına Giden Yol Bilgi pazarındaki sert rekabet ortamı pazarlama araştırması endüstrisinin müşterilerin bilgi ihtiyaçlarına daha fazla yoğunlaşmasını gerektiriyor.

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi TR-06590 Cebeci, Ankara Tel.: (0312) 319 77 20 den 340 Faks: (0312) 319 77 36 E-posta: kibritci@dialup.ankara.edu.tr URL: http://dialup.ankara.edu.tr/~kibritci/

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Hedef Sürdürülebilir rekabet avantajını ve buna ulaşmak için gerekli değişiklikleri hayata

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

T M M E Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi

T M M E Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi Müşteriyi memnun ettiler, zirveye çıktılar 81 ilde, 6 bin 130 tüketici ile bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yapılarak hazırlanan Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi 2011 yılı 1. çeyrek sonuçlarına

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün ve hizmetleriyle

Detaylı

e-mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014

e-mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014 Mikro MBA Sertifika Eğitim Fiyatları 1. Kategori Perfect Eğitim Paketi (10 Eğitim) 279,00 TL! 2. Kategori Plus Eğitim Paketi (5 Eğitim) 159,00 TL! 3. Kategori Pro Eğitim Paketi (3 Eğitim) 109,00TL! 4.

Detaylı

Alpha Altın Raporu 21 Eylül 2015 Aylık bazda bollinger alt bandı trend değişimi için takip edilebilir. ($1087)

Alpha Altın Raporu 21 Eylül 2015 Aylık bazda bollinger alt bandı trend değişimi için takip edilebilir. ($1087) Alpha Altın Raporu 21 Eylül 2015 Aylık bazda bollinger alt bandı trend değişimi için takip edilebilir. ($1087) Pozitif Senaryo Yukarı yönlü hareketlerde 144 günlük ortalama $1163 seviyesi hedeflenebilir.

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 13 Ekim 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 13 Ekim 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 13 Ekim 2015 5 Ekim 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; 144 günlük ortalama @1159$ seviyesi trend değişimi için takip edilmeli! Pozitif Senaryo Yukarı

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI DEĞERLENDİRME FORMU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI DEĞERLENDİRME FORMU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI DEĞERLENDİRME FORMU İş Fikri Adı : Girişimci Adı : Başvuru Kod Numarası : Değerlendiren Komisyon Üyesinin

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 8 Aralık 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 8 Aralık 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 8 Aralık 2015 1 Aralık 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Pozitif Senaryo Yukarı yönlü hareketlerde, Keltner alt bandı $1073 sonrasında $1095, orta dönemde

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 23 Aralık 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 23 Aralık 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 23 Aralık 2015 15 Aralık 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Pozitif Senaryo Yukarı yönlü hareketlerde, Keltner alt bandı $1073 direnç seviyesi sonrasında

Detaylı

Alpha Altın Raporu 5 Ekim 2015 144 günlük ortalama @1161$ ve Bollinger @1079$ seviyeleri önemli!

Alpha Altın Raporu 5 Ekim 2015 144 günlük ortalama @1161$ ve Bollinger @1079$ seviyeleri önemli! Alpha Altın Raporu 5 Ekim 2015 144 günlük ortalama @1161$ ve Bollinger @1079$ seviyeleri önemli! Pozitif Senaryo Yukarı yönlü hareketlerde 144 günlük ortalama $1161 seviyesi hedeflenebilir. Negatif Senaryo

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Konaklama İşletmeciliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Marka ya üyelik farklılık yaratır

Marka ya üyelik farklılık yaratır Marka ya üyelik farklılık yaratır bestwestern.com Best Western, dünyanın en büyük otel zincirine katılmanın avantajları. Best Western bağımsız kişiler tarafindan sahip olunan ve yönetilen bir otelciler

Detaylı

MÜŞTERİ YÖNLÜLÜK, İNOVASYON YÖNLÜLÜK VE İŞLETME PERFORMANS İLİŞKİSİ: BİR UYGULAMA

MÜŞTERİ YÖNLÜLÜK, İNOVASYON YÖNLÜLÜK VE İŞLETME PERFORMANS İLİŞKİSİ: BİR UYGULAMA The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2575 Number: 29, p. 37-52, Autumn III 2014 MÜŞTERİ YÖNLÜLÜK, İNOVASYON YÖNLÜLÜK

Detaylı

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN İKİ DEĞİŞKENLİ KORELASYON YÖNTEMİ İLE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN İKİ DEĞİŞKENLİ KORELASYON YÖNTEMİ İLE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN İKİ DEĞİŞKENLİ KORELASYON YÖNTEMİ İLE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ Güven SAĞDIÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik

Detaylı