Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor 20 TEMMUZ 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Sincan-Kayafl aras ndaki 36 kilometrelik parkurda karfl l kl olarak banliyö trenleri 29 Temmuz tarihiden itibaren çal flmaya bafllayacak. Günde 154 sefer gerçeklefltirecek trenler, yo un saatlerde her on dakikaya bir, di er saatlerde 15 dakikaya bir yolcu tafl yacak. 18 de AFAD, öncelikle kendi güvenli ini düflünüyor HABER 16 DA nflaatlara zab tal denetim geliyor HABER 16 DA HABER 18 DE BAKAN YILDIZ BÜYÜKfiEH R N FTAR ÇADIRINDA A IRLANDI Haberi 17 de YOZGATLILAR KEÇ ÖREN E KONUK OLDU Haberi 15 de BU PROJE OKULLARA HAYAT GET RD Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin 20 Temmuz yeni film vizyonda STANBUL - Bu hafta 6 film sinemaseverlerle bulufltu. Senaryosunu Travis Beacham' n yazd "Pasifik Savafl " filmini, Guillermo del Toro yönetti. Yap mc l n Thomas Tull, Jon Jashni'nin üstlendi i filmde, Idris Elba, Charlie Hunnam ve Charlie Day, baflrolleri paylafl yor. Guillermo del Toro'ya sahne arkas nda "Akademi Ödüllü" görüntü yönetmeni Guillermo Navarro, yap m tasar mc s Andrew Neskoromny, editör Peter Amundson ve kostüm tasar mc s Kate Hawley'in efllik etti i filmin konusu flöyle: "Denizden Kaiju ad verilen yarat klar yükselmeye bafllay nca, milyonlarca insan n can na mal olacak ve insan kaynaklar n tüketen bir savafl bafllar. Bu devasa Kaijular ile savaflabilmek için özel bir silah üretilir. Jaeger ad verilen büyük robotlar ak llar nöral bir köprüde kitlenmifl iki pilot taraf ndan beyin gücüyle yönetilir. Ama Jaegerlar bile ac mas z Kaijular n yan nda savunmas z kal rlar. Yenilmenin efli indeki insano lunun son çaresi eski pilot ve deneyimsiz stajerdir. Birlikte, k yamete karfl insanl n son umudu olacaklard r." - "Ceset" Oriol Paulo'nun ilk uzun metrajl yap m olan "Ceset" filminin baflrollerinde Belén Rueda, Hugo Silva ve Aura Garrido bulunuyor. Senaryosu da Oriol Paulo'ya ait gerilim içerikli filmde, fl Kad n Mayka ile baflka bir cesedin morgdan kaybolmas n n ard ndan görevlendirilen dedektifin, olay n arkas ndaki karanl k noklar araflt rmas konu ediliyor. - "Manyak" Utangaç ve içine kapan k bir cans z manken dükkan n sahibinin karfl koyamad cinayet iflleme iste inin anlat ld "Manyak" filminin yönetmen koltu unda, Franck Khalfoun oturdu. Gerilim, korku ve suç türündeki filminin oyuncular aras nda, Elijah Wood, Nora Arnezeder, Jan Broberg ile Genevieve Alexandra yer al yor. - "Geceyar s ndan Önce" Bir aflk hikayesinin anlat ld dram türündeki "Geceyar s ndan Önce" filminin yönetmenli ini, Richard Linklater üstlendi. Senaryosu, ayn zamanda filmin oyuncular da olan Ethan Hawke ve Julie Delpy'e ait olan yap mda, Seamus Davey-Fitzpatrick, Jennifer Prior, Yota Argyropoulou rol al yor. "Before Sunrise" ve "Before Sunset" in ard ndan serinin 3. devam filminin konusu flöyle: "Jesse ve Celine'nin aflk hikayesi kald yerden 9 y l aradan sonra tekrar izleyici karfl s nda. Çiftin iki k z vard r ve Paris'te yaflamaktad rlar. De iflmeyen tek fley ise birbirlerine duyduklar naif aflkt r. Yunanistan'da geçirdikleri bir tatil günü, geçmifllerini muhakeme edip iliflkilerini masaya yat rd klar, beklenmedik geliflmelerle dolu bir güne dönüflecektir." - "Gönlümü Çald n" Çok iyi iki arkadafl olan Josh ve Molly'in, Josh'un ölmek üzere olan babas n mutlu edebilmek için niflanl numaras yapmak için anlaflt klar ve ard ndan gelen olaylar n anlat ld dram türündeki "Gönlümü Çald n" filmi izleyiciyle buluflacak. John Burgess'in yönetti ini filmde, Robert Belushi, Rebecca Spence, Ron Dean ile Heidi Johanningmeier isimler rol al yor. - "Sen Gitmeden Önce" Yönetmenli ini David Chase'nin yapt dram türündeki "Sen Gitmeden Önce" filminin oyuncular aras nda John Magaro, James Gandolfini, Bella Heathcote ile Jack Huston yer al yor. En baflta amaçlar sadece k zlar etkilemek olan üç genç erke in bir rock grubu kurarak k sa süre içinde kendilerini tamamen müzi in ruhuna kapt rd klar, inifller ve ç k fllarla dolu bu zorlu yolda aflk, arkadafll k ve baba-o ul iliflkilerinde yaflanan pek çok tecrübenin anlat ld film, dönem ruhunu ortaya ç karmak için prodüksiyon detaylar ndan taviz vermeyen bir anlay flla yap ld. (AA)

3 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 12 Ramazan 7 Temmuz Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Diyarbak r da zehir tacirlerine geçit yok Diyarbak r da 1.5 milyar lira de erinde 23 ton esrar ele geçirildi D YARBAKIR- Diyarbak r Valisi Mustafa Cahit K raç, Son dönemde yap lan planl operasyonlarda piyasa de eri 1.5 milyar lira olan toplam 20 ton kubar esrar, 3 ton 425 kilogram toz esrar ile 15 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi dedi. Vali K raç beraberinde l Emniyet Müdürü Recep Güven ve l Jandarma Alay Komutan Yard mc s Albay Erkan Can ile valilikte asayifl olaylar na iliflkin düzenledi i bas n toplant s nda, toplant n n amac n n ramazanda Diyarbak rl annelere seslenmek oldu unu söyledi. Dün bir menfur patlamada bir gencin elini kaybetti ini ifade eden K raç, bundan duyduklar üzüntüyü dile getirdi. Benzer ac hadiselerin bir daha yaflanmamas için ailelere ça r da bulunan Vali K raç, Devletimizin yürütmüfl oldu u çözüm süreci tüm kesimler taraf ndan do ru bir flekilde anlafl larak ve desteklenerek devam etmektedir. Elbette bu güzellikleri ve geliflmeleri k skanan odaklar olacakt r. Diyarbak r insan na ve gençlerine huzuru yak flt ramayan bu odaklar, maalesef son dönemde çocuklar m z ve gençlerimizi provoke etmeye çal flmakta ve onlar sokaklarda çözüm sürecini sabote etmeye yönelik eylemlerde kullanmaktad r. Bu nedenle gençlerimizin yaflamlar n sorunsuz devam ettirebilmeleri, özellikle hayatlar n n dönüm noktas n oluflturan ergenlik dönemini sorunsuz atlatmalar, suç ve suçluluktan gençlerimizi korumak için baflta aileler olmak üzere hepimize büyük sorumluluk düflmektedir diye konufltu. Vali K raç, Diyarbak r da uzun süredir hasreti çekilen güzel günlerin yafland n vurgulayarak, flunlar kaydetti: Ancak son günlerde sokaklar m zda meydana gelen küçük çaptaki terör içerikli sokak olaylar na maruz kalmaktay z. Güvenlik güçlerimiz halk m z n huzur ve güvenine kasteden bu tür fliddet içerikli eylemlere karfl gerekli hassasiyeti göstererek olaylara müdahale etmekte, kanunlar m z n verdi i yetki çerçevesinde baflar l planl operasyonlar gerçeklefltirmektedir. Son dönemde ilde özellikle Fiskaya bölgesinde vatandafllar m za, kamuya ait araçlara ve güvenlik kuvvetlerimize yönelik molotofkokteyli, havai fiflek, el yap m parça ve bas nç etkili bombal (EYP) sald r türü eylemlerine kar flt klar tespit edilen toplam 36 kifli yakalanarak adli makamlara sevk edilmifltir. Yakalan flah slarla 47 kullan ma haz r molotofkokteyli, 34 el yap m parça ve bas nç etkili bomba (EYP) 6 havai fiflek rampas ele geçirildi. 13 Temmuz da Ba lar ilçesi güvenlik güçlerine tafl atan gruba yönelik yap lan müdahalede 6 kiflinin gözalt na al nd n kaydeden Vali K raç, bu kiflilerin emniyetteki ifadelerinin ard ndan sevk edildikleri adli mercilerce 2 sinin tutukland n, di erlerinin ise serbest b rak ld n kaydederek flöyle dedi: Dün de Kofluyolu bölgesinde 3 gencimiz ellerindeki el yap m bombay herhangi bir sald r da kullanmak üzere yürürken ellerinde patlamas sonucu bir çocu umuzun eli koptu. Di eri yüzünden yaraland. Bir çocu umuzun bacaklar nda ve görme yetisinde zedelenme olufltu. Di er gençlerimiz t bbi ifllemlerinin ard ndan taburcu edildi. 2 çocu umuzun tedavisi sürüyor. Ancak hayati tehlikeleri yok. Vali K raç, halk ile yapt klar görüflmelerde en büyük talebin uyuflturucu, fuhufl ve h rs zl kla mücadele oldu unu ifade ederek, buna a rl k verdiklerini söyledi. Son günlerde polis ve jandarma taraf ndan k rsal bölgede yap lan baflar l operasyonlarda uyuflturucuya darbe indirildi diyen Vali K raç, operasyonlar n Lice ilçesinde bugün de sürdü ünü belirtti. D YARBAKIR - BRAH M YAKUT- Lice ilçesinde iki günden buyana yürütülen uyuflturucu operasyonunda zehir tacirlerine büyük darbe vuran güvenlik güçleri, 5 milyon 400 bin kök Hint kenevirini imha etti. Diyabak r Cumhuriyet Baflsavc l n n talimat do rultusunda Lice ilçesinin güneyinde yer alan S nak köyü k rsal nda uyuflturucu ile mücadele çal flmalar kapsam nda tespit edilen Hint keneviri ekim alanlar n n imhas na yönelik Diyarbak r Jandarma Bölge Komutanl n n sevk ve idaresinde operasyon düzenlendi. Sabah n erken saatlerinde bafllat lan ve havadan görüntülenen operasyonda, 240 dönümlük arazide hasada haz r hale bulunan 2 bin 400 kök Hint keneviri imha edildi. Operasyonda ayr ca arazide 50 kilogram toz esrar da ele geçirildi. Piyasa de eri yaklafl k 120 milyon lira oldu u bildirilen Hint kenevirinin ekili oldu u alan çevresinde, uyuflturucu tacirlerince gölet oluflturuldu u ve arazinin bu göletten suland gözlendi. (AA) Vali K raç, 23 May s ta Lice de 5 köyde 700 personelin kat l m yla 60 dönüm alanda yap lan operasyonda 605 bin kök Hint keneviri ele geçirildi ini olayla ilgili gözalt na al nan 8 kifliden birinin tutukland n ifade ederek, flöyle konufltu: 20 Haziran da Lice, Hani ve Kocaköy üçgenindeki 7 köyde 750 personel ile 230 dönümlük alanda bulunan 3 milyon 45 bin kök kenevir imha edildi. 12 kifli gözalt na al nd. 26 Haziran da Lice ilçesinde 3 köyde 700 personelin kat l m yla 201 dönüm arazide 2 milyon 10 bin kök imha edildi. 8 Temmuz da Lice, Hazro ve Kocaköy bölgesinde 7 köyde yap lan ve bin 10 güvenlik personelinin kat ld operasyonda 6 milyon 150 bin kök kenevir imha edildi. Dün Lice ilçesinin Tepeköy karakolu civar nda yap lan ve 500 güvenlik personelinin kat ld operasyonda da 3 milyon 150 bin kök kenevir imha edildi. Son dönemde yap lan planl operasyonlarda piyasa de eri 1,5 milyar lira olan toplam 20 ton kubar esrar, 3 ton 425 kilogram toz esrar ile 750 ton kubar esrara efl de er 15 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözalt na al nan 21 kifliden biri tutukland. fllemler sürüyor. Bununla birlikte terörün beslendi i ve en önemli finans kayna olan uyuflturucuyla mücadelemiz artarak devam ediyor. Vali K raç, son günlerde bas nda yer alan Lice baflta olmak baz bölgelerde hukuka ayk r mezarl k ad alt nda baz yerlerin kuruldu unu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallar içerisinde bir mezarl n kurulmas n n Köy, Belediye ve 1593 say l H fz ss hha Kanunlar kapsam nda mümkün oldu unu belirtti. Bu kapsamda kurulmufl bir alan olmad ktan ve defin ruhsat verilmedikten sonra gömü iflleminin yap lamayaca na iflaret eden Vali K raç, bas nda yer alan ve özellikle çözüm sürecini olumsuz etkileyen bu giriflimlere dikkati çekti. (AA)

4 4 YARIN Akdamar Kilisesi nde ikinci restorasyona baflland VAN - CEMAL AfiAN - Van Gölü ndeki Akdamar Adas nda bulunan ve her y l çok say da turist a rlayan Akdamar Kilisesi nin manast r ve flapel bölümleri ile çevre duvarlar n kapsayan ikinci restorasyona baflland. Akdamar Adas nda, Vaspurakan Kral 1. Gagik taraf ndan y llar aras nda yapt r lan Akmadar Kilisesi, Kültür ve Turizm Bakanl taraf ndan 2006 da tamamlanan restorasyonun ard ndan an t müzeye dönüfltürüldü. Kültür ve Turizm Bakanl n n 2010 y l nda ald kararla y lda bir kez ayin yap lmas na izin verilen kilisenin manast r ve flapel bölümlerinde bu y l ikinci restorasyon bafllat ld. Mevcut yap lar n yan s ra ilk kaz larda ortaya ç kan kal nt lar n da koruma alt na al nmas n n hedeflendi i restorasyonda, kilisenin güney taraf nda bulunan çevre duvarlar ile flapel ve manast r bölümü aya a kald r lacak. Yaklafl k 5 bin metrekarelik alanda devam edecek restorasyonun 50 kiflilik ekip ile 6 ayda tamamlanmas n n planland ve 1 milyon 200 bin liraya mal olaca belirtilirken; iflçiler, kilise ile iskele aras na kurulan teleferik sistemiyle malzemeleri yap ya zarar vermeden yukar tafl yor. Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktu, AA muhabirine yapt aç klamada, Akdamar Aadas ndaki ikinci restorasyon projesinin kuruldan geçti ini an msatarak, havalar n s nmas yla çal flmalar n bafllat ld n söyledi. Akdamar Adas n n yan s ra Van Kalesi nde de ikinci etap restorasyon çal flmalar n n devam etti ini bildiren Aktu, Mevsim sonu itibar yla Akdamar Adas ndaki çevre düzenlememiz ve kaledeki çal flmalar m z tamamlanacak. Akdamar Kilisesi ve Van Kalesi d fl nda restore edilmesi gereken kilise, cami gibi ören yerlerimiz var. Van Kalesi arkas nda tarihi Hüsrevpafla Camisi ve Kayaçelebi Camisi de restore ediliyor dedi. (AA) ZONGULDAK - Çaycuma ilçesinde inflaat nda çivi kullan lmayan Akçahatipler Köyü Merkez Camisi 200 y ld r cemaatini a rl yor. Akçahatipler köyünde yer alan ancak resmi kay tlarda kim taraf ndan infla edildi i bilinmeyen iki katl ahflap cami, Anadolu nun ahflap mimarisinin en güzel örneklerinden birini oluflturuyor. Çevre köylerde baflka cami olmamas ndan dolay zaman nda 10 köye hitap eden caminin duvarlar nda tek parça olarak kullan lan kalaslar santimetre kal nl nda, santimetre ve yaklafl k 5 metre uzunlu unda. Köy muhtar smail Karakütük, AA muhabirine yapt aç klamada, dedelerinin ve babas n n söyledi i kadar yla caminin yaklafl k 200 y ll k oldu unu bildiklerini söyledi. Caminin 1959 da eskimifl a açlar n n sökülerek yeniden restore edildi ini ifade eden Karakütük, flöyle konufltu: Camimiz köy halk taraf ndan 9 y l önce yeniden restore edilerek yeni haline getirildi. D fl cepheyle ilgili ihtiyaçlar m z var. bunuda köy halk olarak yapmaya çal flaca z. Bu konuda yetkililerden de yard m bekliyoruz. Camimiz tamamen ahpflap oldu u için köyümüze gelen vatandafllar n ilgisini çekiyor. Camimiz ahflap oldu u için yeni bir cami yap lmas n istemedik. Camimizi daha iyi nas l yapabiliriz ve tahtalar n n çürümemesi için u rafl yoruz. Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalk nd rma Güzellefltirme ve Yard mlaflma Derne i Baflkan Savafl Çilo lu da, Zonguldak merkezinde yaflamas na ra men ifli nedeniyle geldi i ilçede f rsat buldukça namazlar n k lmak için camiye geldi ini belirterek, Burada namaz k larken tarihe yolculuk yap yorum. Caminin mimarisi insan etkiliyor dedi. Turizm 20 Temmuz 2013 Çivisiz cami 200 y ld r hizmet veriyor - Camideki a açtan yap lm fl zikir tespihleri çekiyor Cami mam Mehmet Yeflildere, a açtan yap lan tespihlerin eskiden zikir için kullan ld n belirterek, Yap m tarihini bilmiyoruz. Camimizdeki a açtan yap lm fl zikir tespihleridir. Kaç tane oldu unu bilemiyoruz boncuklar n n ço u k r larak dökülmüfl. Camimizin hiçbir camide olmayan bir di er özelli i ise yüzde 10 k ble yönüne do ru inflas n n e imli yap lmas d r. Buda namazda ruku ve secde daha kolay olsun diye yap lm fl diye konufltu. (AA)

5 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. De erli bir tafl. Gidilen yol üzerinde olmay p sap larak var lan. 2. Beraberinde ya mur getirmeyen güçlü f rt na. Do ada oldu u gibi kalarak ifllenmemifl olan. 3. Edirne ilinin bir ilçesi. 4. Haz. Muhammet in siyah renkli sanca n n ad. Tanr n n ad n art arda tekrarlama. 5. Kurumufl ekin sap. 6. Erkek kardefl. 7. A r ilinin bir ilçesi. Bak r n simgesi. 8. A açl kl yol. Yönetim bak - m ndan bir tür ba ms zl olan büyük il. 9. skambilde bir kâ t, fanti, bacak. Avuç içi. 10. Asetik asidin tuzu ya da esteri. Damarlarda dolaflan hayati s v. 11. Söz, lak rd, laf. Küçük gemi. 12. Ö e, unsur. Taneli bir meyve. 13. Uzun, k v rc k tüylü bir cins köpek. Tah l ölçmekte kullan lan bir tür ölçek. 14. Vilayet. Baflkalar na karfl nazik ve kibar davranma. 15. Tekil üçüncü flah s. Durum, vaziyet. Japonya da kullan lm fl eski bir hacim ölçüsü. 16. Kal n sicim. Din u runa yap lm fl savafl. 17. Tembel hayvan. talya da bir kent. 18. Bir ilimiz. Radyumun simgesi. Bir renk. 19. Bir nota. Oje ç kart c madde. 20. Basit flekerlerin genel ad. Argoda yok, kalmad anlam nda bir sözcük. Yukar dan afla ya: 1. Gayda. Avukat say s beflten az olan yerlerde avukat yetkisi tafl yan meslek adam. Mu la ilinin bir ilçesi. 2. Ekin biçme arac. Mu la ilinin bir ilçesi. Parlak k rm z renkte de erli bir tafl. Cumhuriyet döneminde general. 3. Lüks otel. Havadar. fiaflma anlatan ünlem. 4. Dede. Seyrek olarak dokunmufl delikli bir tür kumafl. Bir kümes hayvan. 5. Do u Anadolu da bir rmak. ç organlar m zdan biri. Manisa ilinin bir ilçesi. 6. Kuramlar. Görünüflte, görünüfle göre. 7. dare lambas. Bir tür etli ve büyük zeytin. 8. Bacaklar n yere basan bölümü. K sa ve özlü söz, veciz. Boru sesi. Bir say. 9. talya da bir rmak. Köylü yard mlaflmas. Tembellik. Emile Zola n n bir roman. 10. Paylama, itap. Düzenli bir s ralama ile yap lan. Güzel söz söyleme, hitabet sanat. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Bilim-Teknoloji ZM R - TBeflirli de bir memur ailesinin ikinci çocu u olarak dünyaya gelen, ilk, orta ve liseyi ilçesindeki okulda tamamlayan Yusuf Baran n çocuklu- undan bu yana kafas na koydu u üniversite okuma hedefi, hayat na da yön verdi. lçede dersane ve ö retmen olmamas nedeniyle her hafta Siirt-Batman yolundaki arabalar durdurarak Batman a giden Baran, 1994 y l nda Beflirli nin üniversiteyi kazanan tek ö rencisi olarak Dicle Üniversitesi Biyoloji Ö retmenli i bölümüne girdi. Üniversite e itiminin ard ndan merkezi s navda derece yaparak kazand ODTÜ de Biyoloji bölümünde yüksek lisans ve doktoras n tamamlayan Baran, NATO bursu kazanarak gitti i Medical University of South Carolina, Holling Kanser Merkezi nde araflt rmalara kat ld y l ndan bu yana YTE de görev yapan Baran, kanser geneti i alan nda araflt rma projelerini yürütüyor. Özellikle lösemi tedavisinde hastalar n ilaçlara direnç gösterme nedenlerini ortaya koymak üzere moleküler ve genetik çal flmalar yürüten Baran, geçmiflte farkl üniversitelerden bilim insanlar yla birlikte yürüttü ü araflt rma ile mezenkimal kök hücrelerin bronfliyal ast m hastal n n tedavisi ve kemik uzatma gibi operasyonlarda etkili olabilece ini hayvan deneyleri üzerinde ispatlam flt. Halen YTE de oluflturdu u Kanser Geneti i Araflt rma Laboratuvar ve direktörü oldu u Biyomühendislik ve Biyoteknoloji Uygulama Araflt rma Merkezi nde çal flmalar n sürdüren Baran n yetifltirdi i 8 ö rencisi, yurt d fl burslar yla ABD ve AB nin önde gelen üniversite ve araflt rma kurumlar nda doktora yap yor ODTÜ Y l n Tezi Ödülü, 2010 Türkiye Bilimler Akademisi Y l n Üstün Baflar l Genç Bilim nsan Ödülü, 2012 Moleküler Kanser Araflt rma Derne i Y l n Kanser Araflt rmac s Ödülü gibi 50 ye yak n ödüle sahip olan Baran, 2013 y l nda Dünya Bilimler Akademisi nin genç bir yap lanmas olan Küresel Genç Akademi üyeli- ine seçildi. Dünya Ekonomik Forumu nun ödülüyle ilgili AA muhabirine aç klamalarda bulunan Doç. Dr. Yusuf Baran, TÜ- BA n n gösterdi i adayl de erlendiren jürinin, akademik baflar, topluma hizmet ve dünyan n gelece ini bilimle de ifltirme potansiyeli kriterlerine göre kendisini 2013 y l nda 40 yafl alt 40 bilim insan aras na ald n ifade etti Genç Bilim nsan Ödülü sahibi 40 bilim insan n n, Eylül 2013 tarihlerinde Çin de düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu nda yap lacak Küresel Genç Liderler ve Yeni fiampiyonlar Y ll k toplant s na kat laca- n aktaran Baran, geçmiflte genç politikac olarak AB Bakan ve Baflmüzakereci Egemen Ba fl ve genç ifladam olarak baz gruplar n üst düzey yöneticilerinin kat ld toplant da bu y l Türkiye nin bir bilim insan yla temsil edilece- ini ifade etti. Türkiye nin e itim altyap s en zay f bölgelerinden birinde do up büyüdü ünü, geldi i noktaya bakt nda baflar - s nda en önemli etkenin mazeret aramamaktan geçti ini ifade eden Baran, flöyle konufltu: Hayat m boyunca hiçbir zaman mazeret üretmedim. Mazeretin ikinci ad m n n baflar s zl k oldu una inan yorum. Hangi flartlarda olursa olsun elinizdeki imkanlarla en iyisini yapmaya çal flt n z zaman çok daha iyisini elde edebilece inizi gördüm. Mezun oldu- um dönem ilçenin lisesinden üniversiteyi kazanan tek kifliydim. E er o dönemde e itimin yetersizli i, ö retmenin, dersanenin yoklu u gibi mazeretler öne sürseydim, kimse bana sen neden üniversite okumad n deme hakk na sahip olmazd. Dicle Üniversitesi nden mezun oldum. Oturdum yine ders çal flt m ve ODTÜ ye girdim. Elimdekini en iyi flekilde kulland m. Hedefe güdümlü füze gibi olmak gerekiyor. Karfl n za bir da ç k yorsa etraf ndan dolan, duvar ç k yorsa afl geç, ama hiçbir engelde oturma. Hayatta baflar ve bilimsel çal flma uzun soluklu bir ifl. Önemli noktalardan biri de sab r. Sabretmek demek istedi iniz bir fley olmad zaman oturup beklemek de ildir. Tekrar tekrar denemek demektir. Hz. Mevlana n n dedi i gibi (Kuru duay b rak, a aç isteyen tohum eker). Befliri ilçesinin sonraki y llarda e itim altyap s nda daha iyi bir noktaya geldi ini, gençlerin üniversite e itimi konusunda daha srarc oldu unu ifade eden Baran, gençlerin önüne rol modellerin konmas gerekti ini, çal flmalar - n belli bir seviyede sürdüren insanlar n da kendisinden sonraki kuflaklara rol model olma hedefiyle çal flmas gerekti- ini anlatt. Türkiye nin son dönemde bilimsel ve teknolojik anlamda küresel bir güç olma yolunda ilerledi ini, bu anlamda sa lanan imkanlar n da eskiye göre daha iyi durumda oldu una dikkat çeken Baran, Ülkemin bilim ve teknoloji alan nda, bölgesinde ve dünyada lider, yol gösteren, lokomotif bir güç olmas n istiyorum. Bilim ve teknoloji politikalar - n n bu hedefe yönelik olarak gelifltirilmesi öncelikli hedeflerim aras nda diye konufltu. (AA) 20 Temmuz 2013 Y l n Genç Bilim nsan seçilen Doç. Dr. Baran n baflar hikayesi Dünya Ekonomik Forumu nun dünyada 40 yafl alt ndaki 40 bilim insan lay k gördü ü Y l n Genç Bilim nsan ödülüne görülen zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ( YTE) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Baran n, Batman n Beflirli ilçesinde bafllayan yaflam, insan n imkans zl klara karfl neleri baflarabilece ini gösteriyor. Türkiye, nanoteknoloji yar fl nda geri kalmayacak ERZURUM - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB - TAK) Baflkan Yard mc s Prof. Dr. Arif Adl, Türkiye nin nanoteknolojide birçok ülkeden ileri oldu unu belirterek, Ülkemizde nanoteknoloji konusunda çok uzun y llard r araflt rma merkezlerimiz var. Türkiye, nanoteknoloji yar fl nda geri kalmayacakt r dedi. Adl, AA muhabirine yapt aç klamada, 2023 vizyonu kapsam nda nanoteknolojinin 8 teknolojik alandan biri olarak seçildi ini belirterek, y llar aras ndaki Ulusal, Bilim, Teknoloji ve Yenilik stratejisinin önemli alanlar ndan biri olarak zikredildi ini söyledi. Son ç kan stratejide nanoteknolojinin ana ihtiyaçlar içerisinde yer ald - n anlatan Adl, flunlar kaydetti: Mesela g da alan nda nanoteknoloji, enerji alan nda, su alan nda, sa l k alan nda nanoteknoloji. Yani Türkiye nin temel ihtiyac olan alanlarda nanoteknoloji kedine önemli bir yer bulacak. Nanoteknoloji son y llarda bir kere dünyada önde gelen bir teknoloji olmaya bafllad. Türkiye nin bu yar fltan geri kalmamas gerekiyor. Örne in tekstilde, ilaçta, su geçirmeyen, su tutmayan ürünler yapmakta. Yani burada Türkiye nin bir an önce dünyadaki trendi yakalamas laz m. Onun için biz nanoteknolojiden geri kalamay z. Devlet olarak nanoteknoloji alan na bütün desteklerin sa lanmas gerekti ini ifade eden Adl, Biz TÜB TAK olarak hem akademiye hem de sanayi kurulufllar na nanoteknoloji konusunda Ar-Ge çal flmas yaparlarsa destek sa l yoruz. Daha çok IT sektöründe, tekstil sektöründe projeler geliyor. Elektronik sektöründen geliyor. fiu ana kadar malzeme ve tekstil sektöründe Türkiye daha çok proje üretiyor diye konufltu. (AA)

7 Ekonomi YARIN Hisarc kl o lu: KOB ler, finansman yükü alt nda eziyet çekiyor Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, KOB lerin finansa eriflmesi h zland r lmal. KOB lerimiz finansman yükü alt nda eziyet çekiyor dedi. ANKARA - Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK) taraf ndan haz rlanan, Enerji Borsas olarak da an lan Enerji Piyasalar flletim Afi nin (EP Afi) ana sözleflme tasla na göre, borsan n merkezi Ankara olacak. fiirketin ortakl k yap s nda TE Afi, Borsa stanbul ve piyasa kat l mc lar ad yla özel sektör yüzde 30 ar pay alacak, flirkette kalan yüzde 10 luk hisse ise stratejik ortakl k kurulmas flart yla Borsa stanbul da kalacak. TE Afi in yüzde 30 luk A grubu hissesinin yar s ilerde BO- TAfi n ayr flma sonras kurulacak olan Gaz Sistem flletmecisine devredilecek, bu sayede enerji borsas - n n elektrik ve do al gaz piyasas n bir arada kapsamas sa lanacak. AA muhabirinin ald bilgiye ANKARA - Hisarc kl o lu, Yat r m Ortam n yilefltirme Koordinasyon Kurulunun (YO KK) Ekonomi Bakanl nda düzenlenen toplant s nda yapt konuflmada, dünyan n ekonomik aç dan çok kritik bir dönemden geçti ini belirtti. Özel sektörün önünü açan ülkelerin kazançl ç kaca n ifade eden Hisarc kl o lu, Türkiye 2023 hedeflerine ulaflabilmesi için eylem planlar n h zla çözmeli. Ülkemiz bu konuda çok flansl, çünkü özel sektör odakl bir hükümetimiz var diye konufltu. stihdam konusuna da de inen Hisarc kl o lu, OECD verilerine göre Türkiye nin, istihdam koruma kat l s ralamas nda 40 ülke içinde 1. s rada oldu unu kaydetti. Esnek çal flmaya geçilmesi gerekti ini dile getiren Hisarc kl o lu, geçici ifl iliflkisi, istihdam etmek zorunda oldu u personele k sa süreli sözleflme hakk gibi maddelere özellikle ihtiyaç oldu unu söyledi. Yat r m ortam ve hukuksal teknik komitesi aç s ndan bak ld nda en önemli konunun tahkim oldu- unu anlatan Hisarc kl o lu, Dünyada ticari uyuflmazl klar n nas l çözüldü ü belli, yeni birfley keflfetmiyoruz. Yasan n bir an önce ç kmas n talep ediyoruz diye konufltu. KOB lerin finansa eriflmesi h zland r lmal, KOB lerimiz finansman yükü alt nda eziyet çekiyor diyen Hisarc kl o lu, gelece- in sanayisini flekillendirecek ve istihdam deposu konumunda olan KOB lerin, faiz yükünün alt nda göre, EPDK kamuoyunda enerji borsas olarak bilinen ve eylül ay - na kadar kurulmas gereken EP Afi ana sözleflme tasla n tamamlad. Tasla a göre, borsan n merkezi Ankara olacak. fiirketin ortakl k yap s nda elektrikte sistem yöneticisi olan Türkiye Elektrik letim Anonim fiirketi (TE Afi), Borsa stanbul ve piyasa kat l mc lar ad yla özel sektör yüzde 30 ar pay alacak. fiirkette kalan yüzde 10 luk hisse ise stratejik ortakl k kurulmas flart yla Borsa stanbul da kalacak. TE Afi in yüzde 30 luk A grubu hissesinin yar s, ilerde BO- TAfi n ayr flma sonras kurulacak olan Gaz Sistem flletmecisine devredilecek, bu sayede enerji borsas - n n elektrik ve do al gaz piyasas n bir arada kapsamas sa lanacak. ezilmesinin haks zl k oldu unu dile getirdi. Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli de YO KK ile yap lan çal flmalar n Türkiye nin 2023 hedeflerine çok büyük katk sa lad n belirtti. Son 4 y lda ortalama 11,5 milyar dolar do rudan yabanc sermayenin Türkiye ye geldi ine dikkati çeken Büyükekfli, Ama son aylarda yabanc sermaye giriflinde bir miktar düflüfl var. Bizim cazibe merkezi olmam z gerekiyor. Bunu destekleyecek çal flmalar yapmam z gerekiyor de erlendirmesinde bulundu. Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i (TÜS AD) Baflkan Muharrem Y lmaz da may s ay içinde Türkiye ekonomisi için önemli geliflmeler oldu unu kaydederek, arka arkaya gelen not art r mlar n n Türkiye yi do rudan yat r mlar aç - s ndan daha cazip hale getirdi ine iflaret etti. Büyümeyi sürekli k lacak ve ülkeyi orta gelir düzeyinden yüksek Yeni yap da halen y ll k 7 milyar liran n üzerinde elektrik ticaretinin yap ld Piyasa Mali Uzlaflt rma Merkezinin (PMUM), EP Afi bünyesinde faaliyet göstermesi planlan rken, uzun vadede çevre ülkelerin ve do al gaz piyasas n n dahil olmas yla bu rakam n 10 kata yak n artabilece i hesaplan yor. EP Afi ta 700 ün üzerinde potansiyel müflteri flirketin yer almas beklenirken, EPDK n n yapt anket sonucunda 100 e yak n flirketin EP Afi a ortak istedi ini bildirdi. Taslakta EP Afi artan piyasa kat l mc say s, ürün çeflitlili i ve ifllem hacmiyle likiditenin en üst düzeye ulaflt, piyasa birleflmeleri yoluyla ticaret yap lmas na imkan tan yan lider bir borsa olarak tan mlan rken, enerji flirketlerinin 7 gelir düzeyine tafl yacak temel unsurun toplam faktör verimlili i seviyesi oldu unu kaydeden Y lmaz, Toplam faktör verimlili i yükseldikçe, rekabet düzeyi ve refah seviyesi yükselecektir. Türkiye yi makroekonomik alandaki baflar - larla daha yüksek seviyeye tafl mak mümkün de ildir dedi. Uluslararas Yat r mc lar Derne- i (YASED) Baflkan Serpil Timuray ise YO KK in son 11 y ld r çok önemli geliflme kaydetti ini söyledi. YASED olarak, Uluslararas Do rudan Yat r m (UDY) konusunda Türkiye nin uzun dönemli bir yat r m hedefi olmas n önerdiklerini belirten Timuray, Dünyan n en büyük ilk 10 ekonomisi aras na girmeyi hedefleyen ülkemizin, UDY s ralamas nda da dünyada ilk 10 a girmesini hedeflemek konusunda üyelerimiz dahilinde mutab - k z ifadesini kulland. Ekonomi Bakan Zafer Ça layan n baflkanl ndaki toplant, bas na kapal devam etti. (AA) Enerji Borsas n n merkezi Ankara olacak borsa etraf nda yeni finansal, mali araçlar kullanarak ve fleffaf fiyat hareketlerini görerek yol almalar hedeflendi. Yat r mlar n finansman için temel flart olan uzun vadeli fiyat endeksinin kurulmas n n yan nda veri ve ifllemlerin fleffaf bir flekilde izlenerek artan rekabete zemin haz rland. Taslak çal flmalar n resmi bir yaz yla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl, Borsa stanbul, Sermaye Piyasas Kurumu ve elektrik ve do al gaz da t m ve üretimi yapan özel flirket derneklerine ileten EPDK gelecek günlerde ilgili tüm kesimlerin kat l m yla bir çal fltay düzenleyecek ve bu çal fltay sonras nda ana sözleflmeye son halini verecek. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi STANBUL - TBB Türkiye de bankac l k sistemi, banka, flube ve personel bilgileri raporunu yay mlad. Rapora göre, bankac l k sisteminde Nisan-Haziran 2013 döneminde faaliyet gösteren banka say s 49 olarak gerçekleflti. Mevduat bankalar say s 32, kalk nma ve yat r m bankalar say s 13 ve kat l m bankalar say s ise 4 oldu. Mevduat bankalar ndan 3 tanesi kamu sermayeli, 12 tanesi özel sermayeli ve 16 tanesi yabanc sermayeli bankalardan olufltu ikinci çeyrek itibariyle mevduat bankalar ile kalk nma ve yat r m bankalar n n toplam flube say s, Ekim-Aral k 2012 dönemine göre 322 adet, geçen y l ikinci dönemine göre 577 adet artarak 10 bin 556 adet oldu y l sonuna göre flube say s kamusal sermayeli mevduat bankalar nda 101 adet, özel sermayeli mevduat bankalar nda 135 adet, yabanc sermayeli mevduat bankalar nda 87 adet artarken, kalk nma ve yat r m bankalar nda ise 1 adet azald. 20 Temmuz 2013 Bankalarda çal flan personel say s bu y l n ilk 6 ay nda 5 bin 662 kifli artt Türkiye Bankalar Birli i (TBB) verilerine göre, 2013 y l ilk alt ayda bankalarda istihdam edilen personel say s 5 bin 662 kifli artarak 191 bin 760 kifliye yükseldi. ANKARA - Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) kat lanlar n say s y l n ilk 6 ay nda geçen y I n ayn dönemine göre yüzde 30 artarak 3 milyon 688 bin 127 kifliye ulaflt. AA muhabirinin Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derledi i bilgilere göre, haziran sonu itibar yla sistemde biriken fon tutar 23 milyar liraya ç kt. Fon tutar geçen y l n haziran ay sonundan itibaren yaklafl k 6 milyar lira art fl gösterdi. Bu y l n ocak-haziran döneminde sisteme kat lanlar n say s geçen y - l n ayn dönemine göre yüzde 30 artt ve 3 milyon 688 bin 127 bin kifliye yükseldi. Yafl da l m aç s ndan bak ld nda haziran ay sonu itibar yla sistemdeki kat l mc lar n yaklafl k yüzde 42 si yafl aras gençlerden olufltu. Söz konusu gençler içinde aras yafltaki kat l mc lar n oran yüzde 35,5, yafl aras ndakilerin oran de yüzde 6,2 olarak hesapland. Bu iki grubu s ras yla (yüzde 33,85), (yüzde 19,47) ve 56 yafl ve üzerindeki (yüzde 4,89) kat l mc lar takip etti. Kat l mc lar n yerleflik oldu u illere bak ld nda yüzde 31 ile stanbul bu anlamda ilk s rada yer al rken, bu ili Ankara (yüzde 9,4) ve zmir (yüzde 7,8) izledi. Bu y l n bafl nda uygulanmaya bafllanan devletin sisteme yeni kat - lanlar için yüzde 25 katk pay uygulamas da kat l mc say s ndaki art flta etkili oldu. Buna göre geçen y l n ilk 6 ay nda sisteme 202 bin 636 yeni kat l m gerçekleflirken, bu y l n ayn döneminde kat lanlar n say s 559 bin 997 kifli oldu. Devletin sa lad katk n n tutar da 482 milyon lira olarak kay tlara geçti. Y l n 6 ay na iliflkin gerçekleflmeler hakk nda de erlendirmelerde bulunan EGM Baflkan Mehmet Bostan, sisteme getirilen de iflikliklerin Nisan-haziran 2013 dönemi sonu itibariyle mevduat bankalar nda banka bafl na ortalama flube say s 329 oldu. Bu rakam kamusal sermayeli mevduat bankalar nda 1.060, özel sermayeli mevduat bankalar nda 436, yabanc sermayeli bankalarda ise 131 adet oldu. Mevduat bankalar ile kalk nma ve yat r m bankalar nda çal flan say - s ekim-aral k 2012 dönemine göre 5 bin 662 kifli (yüzde 3 oran nda), son bir y lda 8 bin 406 kifli (yüzde 4,6 oran nda) artarak 191 bin 760 kifliye yükseldi y l sonu rakamlar ile karfl laflt r ld nda çal flan say s kamusal sermayeli mevduat bankalar nda bin 183 kifli, özel sermayeli mevduat bankalar nda bin 960 kifli, fon bankas nda 4 kifli, yabanc sermayeli mevduat bankalar nda 2 bin 316 kifli ve kalk nma ve yat r m bankalar nda 199 kifli artt. Nisan-haziran 2013 dönemi itibariyle, banka çal flanlar n n yüzde 28 i kamusal sermayeli mevduat bankalar, yüzde 48 i özel sermayeli mevduat bankalar, yüzde 21 i yabanc sermayeli mevduat bankalar ve yüzde 3 ü ise kalk nma ve yat - r m bankalar taraf ndan istihdam edildi. Nisan-haziran 2013 dönemi itibariyle, bankac l k sektöründe çal - flanlar n yüzde 1 i ilkö retim, yüzde 17 si orta ö retim, yüzde 76 s yüksekö retim kurumlar mezunu, yüzde 6 s ise yüksek lisans ve doktora yapm fl olanlardan meydana geldi. Kamusal sermayeli ve özel sermayeli mevduat bankalar nda çal - flanlar n yüzde 83 ünü yüksekö retim kurumlar n bitirmifl ve lisansüstü e itim yapm fl personel olufltu. Bu oran, yabanc sermayeli mevduat bankalar nda yüzde 80, kalk nma ve yat r m bankalar nda ise yüzde 81 fleklinde gerçekleflti. Bankac l k sektöründe kad n çal flan oran yüzde 50,5 olurken, bu oran kamusal sermayeli mevduat bankalar nda yüzde 43, özel sermayeli mevduat bankalar nda yüzde 54, yabanc sermayeli mevduat bankalar nda yüzde 54, fon bankas nda yüzde 37, kalk nma ve yat r m bankalar nda ise yüzde 33 düzeyinde oldu. (AA) Devlet katk s BES e doping etkisi yapt ve özellikle devlet katk s n n etkisiyle sisteme kat l mlar n h zland n söyledi. Devlet katk s tutarlar n n kat l mc hesaplar na aktar lmas n n sistemi daha da cazip hale getirdi ini belirten Bostan, Yüzde 25 lik devlet katk s n n, BES in yat r m araçlar içerisindeki potansiyelini giderek art raca n düflünüyoruz dedi. Bu y l n ocak-haziran döneminde net kat l mc say s n n yaklafl k 560 bin kifli artt n anlatan Bostan, dolay s yla sektörün daha y l ortas olmas na karfl n geçen y l n tamam nda gerçekleflen kat l mc say s n geride b rakt na iflaret etti. (AA)

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

HALKBANK I kim bitirmek istedi?

HALKBANK I kim bitirmek istedi? ISSN 1308-7622 25 Ocak 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı