Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor 20 TEMMUZ 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Sincan-Kayafl aras ndaki 36 kilometrelik parkurda karfl l kl olarak banliyö trenleri 29 Temmuz tarihiden itibaren çal flmaya bafllayacak. Günde 154 sefer gerçeklefltirecek trenler, yo un saatlerde her on dakikaya bir, di er saatlerde 15 dakikaya bir yolcu tafl yacak. 18 de AFAD, öncelikle kendi güvenli ini düflünüyor HABER 16 DA nflaatlara zab tal denetim geliyor HABER 16 DA HABER 18 DE BAKAN YILDIZ BÜYÜKfiEH R N FTAR ÇADIRINDA A IRLANDI Haberi 17 de YOZGATLILAR KEÇ ÖREN E KONUK OLDU Haberi 15 de BU PROJE OKULLARA HAYAT GET RD Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin 20 Temmuz yeni film vizyonda STANBUL - Bu hafta 6 film sinemaseverlerle bulufltu. Senaryosunu Travis Beacham' n yazd "Pasifik Savafl " filmini, Guillermo del Toro yönetti. Yap mc l n Thomas Tull, Jon Jashni'nin üstlendi i filmde, Idris Elba, Charlie Hunnam ve Charlie Day, baflrolleri paylafl yor. Guillermo del Toro'ya sahne arkas nda "Akademi Ödüllü" görüntü yönetmeni Guillermo Navarro, yap m tasar mc s Andrew Neskoromny, editör Peter Amundson ve kostüm tasar mc s Kate Hawley'in efllik etti i filmin konusu flöyle: "Denizden Kaiju ad verilen yarat klar yükselmeye bafllay nca, milyonlarca insan n can na mal olacak ve insan kaynaklar n tüketen bir savafl bafllar. Bu devasa Kaijular ile savaflabilmek için özel bir silah üretilir. Jaeger ad verilen büyük robotlar ak llar nöral bir köprüde kitlenmifl iki pilot taraf ndan beyin gücüyle yönetilir. Ama Jaegerlar bile ac mas z Kaijular n yan nda savunmas z kal rlar. Yenilmenin efli indeki insano lunun son çaresi eski pilot ve deneyimsiz stajerdir. Birlikte, k yamete karfl insanl n son umudu olacaklard r." - "Ceset" Oriol Paulo'nun ilk uzun metrajl yap m olan "Ceset" filminin baflrollerinde Belén Rueda, Hugo Silva ve Aura Garrido bulunuyor. Senaryosu da Oriol Paulo'ya ait gerilim içerikli filmde, fl Kad n Mayka ile baflka bir cesedin morgdan kaybolmas n n ard ndan görevlendirilen dedektifin, olay n arkas ndaki karanl k noklar araflt rmas konu ediliyor. - "Manyak" Utangaç ve içine kapan k bir cans z manken dükkan n sahibinin karfl koyamad cinayet iflleme iste inin anlat ld "Manyak" filminin yönetmen koltu unda, Franck Khalfoun oturdu. Gerilim, korku ve suç türündeki filminin oyuncular aras nda, Elijah Wood, Nora Arnezeder, Jan Broberg ile Genevieve Alexandra yer al yor. - "Geceyar s ndan Önce" Bir aflk hikayesinin anlat ld dram türündeki "Geceyar s ndan Önce" filminin yönetmenli ini, Richard Linklater üstlendi. Senaryosu, ayn zamanda filmin oyuncular da olan Ethan Hawke ve Julie Delpy'e ait olan yap mda, Seamus Davey-Fitzpatrick, Jennifer Prior, Yota Argyropoulou rol al yor. "Before Sunrise" ve "Before Sunset" in ard ndan serinin 3. devam filminin konusu flöyle: "Jesse ve Celine'nin aflk hikayesi kald yerden 9 y l aradan sonra tekrar izleyici karfl s nda. Çiftin iki k z vard r ve Paris'te yaflamaktad rlar. De iflmeyen tek fley ise birbirlerine duyduklar naif aflkt r. Yunanistan'da geçirdikleri bir tatil günü, geçmifllerini muhakeme edip iliflkilerini masaya yat rd klar, beklenmedik geliflmelerle dolu bir güne dönüflecektir." - "Gönlümü Çald n" Çok iyi iki arkadafl olan Josh ve Molly'in, Josh'un ölmek üzere olan babas n mutlu edebilmek için niflanl numaras yapmak için anlaflt klar ve ard ndan gelen olaylar n anlat ld dram türündeki "Gönlümü Çald n" filmi izleyiciyle buluflacak. John Burgess'in yönetti ini filmde, Robert Belushi, Rebecca Spence, Ron Dean ile Heidi Johanningmeier isimler rol al yor. - "Sen Gitmeden Önce" Yönetmenli ini David Chase'nin yapt dram türündeki "Sen Gitmeden Önce" filminin oyuncular aras nda John Magaro, James Gandolfini, Bella Heathcote ile Jack Huston yer al yor. En baflta amaçlar sadece k zlar etkilemek olan üç genç erke in bir rock grubu kurarak k sa süre içinde kendilerini tamamen müzi in ruhuna kapt rd klar, inifller ve ç k fllarla dolu bu zorlu yolda aflk, arkadafll k ve baba-o ul iliflkilerinde yaflanan pek çok tecrübenin anlat ld film, dönem ruhunu ortaya ç karmak için prodüksiyon detaylar ndan taviz vermeyen bir anlay flla yap ld. (AA)

3 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 12 Ramazan 7 Temmuz Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Diyarbak r da zehir tacirlerine geçit yok Diyarbak r da 1.5 milyar lira de erinde 23 ton esrar ele geçirildi D YARBAKIR- Diyarbak r Valisi Mustafa Cahit K raç, Son dönemde yap lan planl operasyonlarda piyasa de eri 1.5 milyar lira olan toplam 20 ton kubar esrar, 3 ton 425 kilogram toz esrar ile 15 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi dedi. Vali K raç beraberinde l Emniyet Müdürü Recep Güven ve l Jandarma Alay Komutan Yard mc s Albay Erkan Can ile valilikte asayifl olaylar na iliflkin düzenledi i bas n toplant s nda, toplant n n amac n n ramazanda Diyarbak rl annelere seslenmek oldu unu söyledi. Dün bir menfur patlamada bir gencin elini kaybetti ini ifade eden K raç, bundan duyduklar üzüntüyü dile getirdi. Benzer ac hadiselerin bir daha yaflanmamas için ailelere ça r da bulunan Vali K raç, Devletimizin yürütmüfl oldu u çözüm süreci tüm kesimler taraf ndan do ru bir flekilde anlafl larak ve desteklenerek devam etmektedir. Elbette bu güzellikleri ve geliflmeleri k skanan odaklar olacakt r. Diyarbak r insan na ve gençlerine huzuru yak flt ramayan bu odaklar, maalesef son dönemde çocuklar m z ve gençlerimizi provoke etmeye çal flmakta ve onlar sokaklarda çözüm sürecini sabote etmeye yönelik eylemlerde kullanmaktad r. Bu nedenle gençlerimizin yaflamlar n sorunsuz devam ettirebilmeleri, özellikle hayatlar n n dönüm noktas n oluflturan ergenlik dönemini sorunsuz atlatmalar, suç ve suçluluktan gençlerimizi korumak için baflta aileler olmak üzere hepimize büyük sorumluluk düflmektedir diye konufltu. Vali K raç, Diyarbak r da uzun süredir hasreti çekilen güzel günlerin yafland n vurgulayarak, flunlar kaydetti: Ancak son günlerde sokaklar m zda meydana gelen küçük çaptaki terör içerikli sokak olaylar na maruz kalmaktay z. Güvenlik güçlerimiz halk m z n huzur ve güvenine kasteden bu tür fliddet içerikli eylemlere karfl gerekli hassasiyeti göstererek olaylara müdahale etmekte, kanunlar m z n verdi i yetki çerçevesinde baflar l planl operasyonlar gerçeklefltirmektedir. Son dönemde ilde özellikle Fiskaya bölgesinde vatandafllar m za, kamuya ait araçlara ve güvenlik kuvvetlerimize yönelik molotofkokteyli, havai fiflek, el yap m parça ve bas nç etkili bombal (EYP) sald r türü eylemlerine kar flt klar tespit edilen toplam 36 kifli yakalanarak adli makamlara sevk edilmifltir. Yakalan flah slarla 47 kullan ma haz r molotofkokteyli, 34 el yap m parça ve bas nç etkili bomba (EYP) 6 havai fiflek rampas ele geçirildi. 13 Temmuz da Ba lar ilçesi güvenlik güçlerine tafl atan gruba yönelik yap lan müdahalede 6 kiflinin gözalt na al nd n kaydeden Vali K raç, bu kiflilerin emniyetteki ifadelerinin ard ndan sevk edildikleri adli mercilerce 2 sinin tutukland n, di erlerinin ise serbest b rak ld n kaydederek flöyle dedi: Dün de Kofluyolu bölgesinde 3 gencimiz ellerindeki el yap m bombay herhangi bir sald r da kullanmak üzere yürürken ellerinde patlamas sonucu bir çocu umuzun eli koptu. Di eri yüzünden yaraland. Bir çocu umuzun bacaklar nda ve görme yetisinde zedelenme olufltu. Di er gençlerimiz t bbi ifllemlerinin ard ndan taburcu edildi. 2 çocu umuzun tedavisi sürüyor. Ancak hayati tehlikeleri yok. Vali K raç, halk ile yapt klar görüflmelerde en büyük talebin uyuflturucu, fuhufl ve h rs zl kla mücadele oldu unu ifade ederek, buna a rl k verdiklerini söyledi. Son günlerde polis ve jandarma taraf ndan k rsal bölgede yap lan baflar l operasyonlarda uyuflturucuya darbe indirildi diyen Vali K raç, operasyonlar n Lice ilçesinde bugün de sürdü ünü belirtti. D YARBAKIR - BRAH M YAKUT- Lice ilçesinde iki günden buyana yürütülen uyuflturucu operasyonunda zehir tacirlerine büyük darbe vuran güvenlik güçleri, 5 milyon 400 bin kök Hint kenevirini imha etti. Diyabak r Cumhuriyet Baflsavc l n n talimat do rultusunda Lice ilçesinin güneyinde yer alan S nak köyü k rsal nda uyuflturucu ile mücadele çal flmalar kapsam nda tespit edilen Hint keneviri ekim alanlar n n imhas na yönelik Diyarbak r Jandarma Bölge Komutanl n n sevk ve idaresinde operasyon düzenlendi. Sabah n erken saatlerinde bafllat lan ve havadan görüntülenen operasyonda, 240 dönümlük arazide hasada haz r hale bulunan 2 bin 400 kök Hint keneviri imha edildi. Operasyonda ayr ca arazide 50 kilogram toz esrar da ele geçirildi. Piyasa de eri yaklafl k 120 milyon lira oldu u bildirilen Hint kenevirinin ekili oldu u alan çevresinde, uyuflturucu tacirlerince gölet oluflturuldu u ve arazinin bu göletten suland gözlendi. (AA) Vali K raç, 23 May s ta Lice de 5 köyde 700 personelin kat l m yla 60 dönüm alanda yap lan operasyonda 605 bin kök Hint keneviri ele geçirildi ini olayla ilgili gözalt na al nan 8 kifliden birinin tutukland n ifade ederek, flöyle konufltu: 20 Haziran da Lice, Hani ve Kocaköy üçgenindeki 7 köyde 750 personel ile 230 dönümlük alanda bulunan 3 milyon 45 bin kök kenevir imha edildi. 12 kifli gözalt na al nd. 26 Haziran da Lice ilçesinde 3 köyde 700 personelin kat l m yla 201 dönüm arazide 2 milyon 10 bin kök imha edildi. 8 Temmuz da Lice, Hazro ve Kocaköy bölgesinde 7 köyde yap lan ve bin 10 güvenlik personelinin kat ld operasyonda 6 milyon 150 bin kök kenevir imha edildi. Dün Lice ilçesinin Tepeköy karakolu civar nda yap lan ve 500 güvenlik personelinin kat ld operasyonda da 3 milyon 150 bin kök kenevir imha edildi. Son dönemde yap lan planl operasyonlarda piyasa de eri 1,5 milyar lira olan toplam 20 ton kubar esrar, 3 ton 425 kilogram toz esrar ile 750 ton kubar esrara efl de er 15 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözalt na al nan 21 kifliden biri tutukland. fllemler sürüyor. Bununla birlikte terörün beslendi i ve en önemli finans kayna olan uyuflturucuyla mücadelemiz artarak devam ediyor. Vali K raç, son günlerde bas nda yer alan Lice baflta olmak baz bölgelerde hukuka ayk r mezarl k ad alt nda baz yerlerin kuruldu unu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallar içerisinde bir mezarl n kurulmas n n Köy, Belediye ve 1593 say l H fz ss hha Kanunlar kapsam nda mümkün oldu unu belirtti. Bu kapsamda kurulmufl bir alan olmad ktan ve defin ruhsat verilmedikten sonra gömü iflleminin yap lamayaca na iflaret eden Vali K raç, bas nda yer alan ve özellikle çözüm sürecini olumsuz etkileyen bu giriflimlere dikkati çekti. (AA)

4 4 YARIN Akdamar Kilisesi nde ikinci restorasyona baflland VAN - CEMAL AfiAN - Van Gölü ndeki Akdamar Adas nda bulunan ve her y l çok say da turist a rlayan Akdamar Kilisesi nin manast r ve flapel bölümleri ile çevre duvarlar n kapsayan ikinci restorasyona baflland. Akdamar Adas nda, Vaspurakan Kral 1. Gagik taraf ndan y llar aras nda yapt r lan Akmadar Kilisesi, Kültür ve Turizm Bakanl taraf ndan 2006 da tamamlanan restorasyonun ard ndan an t müzeye dönüfltürüldü. Kültür ve Turizm Bakanl n n 2010 y l nda ald kararla y lda bir kez ayin yap lmas na izin verilen kilisenin manast r ve flapel bölümlerinde bu y l ikinci restorasyon bafllat ld. Mevcut yap lar n yan s ra ilk kaz larda ortaya ç kan kal nt lar n da koruma alt na al nmas n n hedeflendi i restorasyonda, kilisenin güney taraf nda bulunan çevre duvarlar ile flapel ve manast r bölümü aya a kald r lacak. Yaklafl k 5 bin metrekarelik alanda devam edecek restorasyonun 50 kiflilik ekip ile 6 ayda tamamlanmas n n planland ve 1 milyon 200 bin liraya mal olaca belirtilirken; iflçiler, kilise ile iskele aras na kurulan teleferik sistemiyle malzemeleri yap ya zarar vermeden yukar tafl yor. Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktu, AA muhabirine yapt aç klamada, Akdamar Aadas ndaki ikinci restorasyon projesinin kuruldan geçti ini an msatarak, havalar n s nmas yla çal flmalar n bafllat ld n söyledi. Akdamar Adas n n yan s ra Van Kalesi nde de ikinci etap restorasyon çal flmalar n n devam etti ini bildiren Aktu, Mevsim sonu itibar yla Akdamar Adas ndaki çevre düzenlememiz ve kaledeki çal flmalar m z tamamlanacak. Akdamar Kilisesi ve Van Kalesi d fl nda restore edilmesi gereken kilise, cami gibi ören yerlerimiz var. Van Kalesi arkas nda tarihi Hüsrevpafla Camisi ve Kayaçelebi Camisi de restore ediliyor dedi. (AA) ZONGULDAK - Çaycuma ilçesinde inflaat nda çivi kullan lmayan Akçahatipler Köyü Merkez Camisi 200 y ld r cemaatini a rl yor. Akçahatipler köyünde yer alan ancak resmi kay tlarda kim taraf ndan infla edildi i bilinmeyen iki katl ahflap cami, Anadolu nun ahflap mimarisinin en güzel örneklerinden birini oluflturuyor. Çevre köylerde baflka cami olmamas ndan dolay zaman nda 10 köye hitap eden caminin duvarlar nda tek parça olarak kullan lan kalaslar santimetre kal nl nda, santimetre ve yaklafl k 5 metre uzunlu unda. Köy muhtar smail Karakütük, AA muhabirine yapt aç klamada, dedelerinin ve babas n n söyledi i kadar yla caminin yaklafl k 200 y ll k oldu unu bildiklerini söyledi. Caminin 1959 da eskimifl a açlar n n sökülerek yeniden restore edildi ini ifade eden Karakütük, flöyle konufltu: Camimiz köy halk taraf ndan 9 y l önce yeniden restore edilerek yeni haline getirildi. D fl cepheyle ilgili ihtiyaçlar m z var. bunuda köy halk olarak yapmaya çal flaca z. Bu konuda yetkililerden de yard m bekliyoruz. Camimiz tamamen ahpflap oldu u için köyümüze gelen vatandafllar n ilgisini çekiyor. Camimiz ahflap oldu u için yeni bir cami yap lmas n istemedik. Camimizi daha iyi nas l yapabiliriz ve tahtalar n n çürümemesi için u rafl yoruz. Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalk nd rma Güzellefltirme ve Yard mlaflma Derne i Baflkan Savafl Çilo lu da, Zonguldak merkezinde yaflamas na ra men ifli nedeniyle geldi i ilçede f rsat buldukça namazlar n k lmak için camiye geldi ini belirterek, Burada namaz k larken tarihe yolculuk yap yorum. Caminin mimarisi insan etkiliyor dedi. Turizm 20 Temmuz 2013 Çivisiz cami 200 y ld r hizmet veriyor - Camideki a açtan yap lm fl zikir tespihleri çekiyor Cami mam Mehmet Yeflildere, a açtan yap lan tespihlerin eskiden zikir için kullan ld n belirterek, Yap m tarihini bilmiyoruz. Camimizdeki a açtan yap lm fl zikir tespihleridir. Kaç tane oldu unu bilemiyoruz boncuklar n n ço u k r larak dökülmüfl. Camimizin hiçbir camide olmayan bir di er özelli i ise yüzde 10 k ble yönüne do ru inflas n n e imli yap lmas d r. Buda namazda ruku ve secde daha kolay olsun diye yap lm fl diye konufltu. (AA)

5 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. De erli bir tafl. Gidilen yol üzerinde olmay p sap larak var lan. 2. Beraberinde ya mur getirmeyen güçlü f rt na. Do ada oldu u gibi kalarak ifllenmemifl olan. 3. Edirne ilinin bir ilçesi. 4. Haz. Muhammet in siyah renkli sanca n n ad. Tanr n n ad n art arda tekrarlama. 5. Kurumufl ekin sap. 6. Erkek kardefl. 7. A r ilinin bir ilçesi. Bak r n simgesi. 8. A açl kl yol. Yönetim bak - m ndan bir tür ba ms zl olan büyük il. 9. skambilde bir kâ t, fanti, bacak. Avuç içi. 10. Asetik asidin tuzu ya da esteri. Damarlarda dolaflan hayati s v. 11. Söz, lak rd, laf. Küçük gemi. 12. Ö e, unsur. Taneli bir meyve. 13. Uzun, k v rc k tüylü bir cins köpek. Tah l ölçmekte kullan lan bir tür ölçek. 14. Vilayet. Baflkalar na karfl nazik ve kibar davranma. 15. Tekil üçüncü flah s. Durum, vaziyet. Japonya da kullan lm fl eski bir hacim ölçüsü. 16. Kal n sicim. Din u runa yap lm fl savafl. 17. Tembel hayvan. talya da bir kent. 18. Bir ilimiz. Radyumun simgesi. Bir renk. 19. Bir nota. Oje ç kart c madde. 20. Basit flekerlerin genel ad. Argoda yok, kalmad anlam nda bir sözcük. Yukar dan afla ya: 1. Gayda. Avukat say s beflten az olan yerlerde avukat yetkisi tafl yan meslek adam. Mu la ilinin bir ilçesi. 2. Ekin biçme arac. Mu la ilinin bir ilçesi. Parlak k rm z renkte de erli bir tafl. Cumhuriyet döneminde general. 3. Lüks otel. Havadar. fiaflma anlatan ünlem. 4. Dede. Seyrek olarak dokunmufl delikli bir tür kumafl. Bir kümes hayvan. 5. Do u Anadolu da bir rmak. ç organlar m zdan biri. Manisa ilinin bir ilçesi. 6. Kuramlar. Görünüflte, görünüfle göre. 7. dare lambas. Bir tür etli ve büyük zeytin. 8. Bacaklar n yere basan bölümü. K sa ve özlü söz, veciz. Boru sesi. Bir say. 9. talya da bir rmak. Köylü yard mlaflmas. Tembellik. Emile Zola n n bir roman. 10. Paylama, itap. Düzenli bir s ralama ile yap lan. Güzel söz söyleme, hitabet sanat. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Bilim-Teknoloji ZM R - TBeflirli de bir memur ailesinin ikinci çocu u olarak dünyaya gelen, ilk, orta ve liseyi ilçesindeki okulda tamamlayan Yusuf Baran n çocuklu- undan bu yana kafas na koydu u üniversite okuma hedefi, hayat na da yön verdi. lçede dersane ve ö retmen olmamas nedeniyle her hafta Siirt-Batman yolundaki arabalar durdurarak Batman a giden Baran, 1994 y l nda Beflirli nin üniversiteyi kazanan tek ö rencisi olarak Dicle Üniversitesi Biyoloji Ö retmenli i bölümüne girdi. Üniversite e itiminin ard ndan merkezi s navda derece yaparak kazand ODTÜ de Biyoloji bölümünde yüksek lisans ve doktoras n tamamlayan Baran, NATO bursu kazanarak gitti i Medical University of South Carolina, Holling Kanser Merkezi nde araflt rmalara kat ld y l ndan bu yana YTE de görev yapan Baran, kanser geneti i alan nda araflt rma projelerini yürütüyor. Özellikle lösemi tedavisinde hastalar n ilaçlara direnç gösterme nedenlerini ortaya koymak üzere moleküler ve genetik çal flmalar yürüten Baran, geçmiflte farkl üniversitelerden bilim insanlar yla birlikte yürüttü ü araflt rma ile mezenkimal kök hücrelerin bronfliyal ast m hastal n n tedavisi ve kemik uzatma gibi operasyonlarda etkili olabilece ini hayvan deneyleri üzerinde ispatlam flt. Halen YTE de oluflturdu u Kanser Geneti i Araflt rma Laboratuvar ve direktörü oldu u Biyomühendislik ve Biyoteknoloji Uygulama Araflt rma Merkezi nde çal flmalar n sürdüren Baran n yetifltirdi i 8 ö rencisi, yurt d fl burslar yla ABD ve AB nin önde gelen üniversite ve araflt rma kurumlar nda doktora yap yor ODTÜ Y l n Tezi Ödülü, 2010 Türkiye Bilimler Akademisi Y l n Üstün Baflar l Genç Bilim nsan Ödülü, 2012 Moleküler Kanser Araflt rma Derne i Y l n Kanser Araflt rmac s Ödülü gibi 50 ye yak n ödüle sahip olan Baran, 2013 y l nda Dünya Bilimler Akademisi nin genç bir yap lanmas olan Küresel Genç Akademi üyeli- ine seçildi. Dünya Ekonomik Forumu nun ödülüyle ilgili AA muhabirine aç klamalarda bulunan Doç. Dr. Yusuf Baran, TÜ- BA n n gösterdi i adayl de erlendiren jürinin, akademik baflar, topluma hizmet ve dünyan n gelece ini bilimle de ifltirme potansiyeli kriterlerine göre kendisini 2013 y l nda 40 yafl alt 40 bilim insan aras na ald n ifade etti Genç Bilim nsan Ödülü sahibi 40 bilim insan n n, Eylül 2013 tarihlerinde Çin de düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu nda yap lacak Küresel Genç Liderler ve Yeni fiampiyonlar Y ll k toplant s na kat laca- n aktaran Baran, geçmiflte genç politikac olarak AB Bakan ve Baflmüzakereci Egemen Ba fl ve genç ifladam olarak baz gruplar n üst düzey yöneticilerinin kat ld toplant da bu y l Türkiye nin bir bilim insan yla temsil edilece- ini ifade etti. Türkiye nin e itim altyap s en zay f bölgelerinden birinde do up büyüdü ünü, geldi i noktaya bakt nda baflar - s nda en önemli etkenin mazeret aramamaktan geçti ini ifade eden Baran, flöyle konufltu: Hayat m boyunca hiçbir zaman mazeret üretmedim. Mazeretin ikinci ad m n n baflar s zl k oldu una inan yorum. Hangi flartlarda olursa olsun elinizdeki imkanlarla en iyisini yapmaya çal flt n z zaman çok daha iyisini elde edebilece inizi gördüm. Mezun oldu- um dönem ilçenin lisesinden üniversiteyi kazanan tek kifliydim. E er o dönemde e itimin yetersizli i, ö retmenin, dersanenin yoklu u gibi mazeretler öne sürseydim, kimse bana sen neden üniversite okumad n deme hakk na sahip olmazd. Dicle Üniversitesi nden mezun oldum. Oturdum yine ders çal flt m ve ODTÜ ye girdim. Elimdekini en iyi flekilde kulland m. Hedefe güdümlü füze gibi olmak gerekiyor. Karfl n za bir da ç k yorsa etraf ndan dolan, duvar ç k yorsa afl geç, ama hiçbir engelde oturma. Hayatta baflar ve bilimsel çal flma uzun soluklu bir ifl. Önemli noktalardan biri de sab r. Sabretmek demek istedi iniz bir fley olmad zaman oturup beklemek de ildir. Tekrar tekrar denemek demektir. Hz. Mevlana n n dedi i gibi (Kuru duay b rak, a aç isteyen tohum eker). Befliri ilçesinin sonraki y llarda e itim altyap s nda daha iyi bir noktaya geldi ini, gençlerin üniversite e itimi konusunda daha srarc oldu unu ifade eden Baran, gençlerin önüne rol modellerin konmas gerekti ini, çal flmalar - n belli bir seviyede sürdüren insanlar n da kendisinden sonraki kuflaklara rol model olma hedefiyle çal flmas gerekti- ini anlatt. Türkiye nin son dönemde bilimsel ve teknolojik anlamda küresel bir güç olma yolunda ilerledi ini, bu anlamda sa lanan imkanlar n da eskiye göre daha iyi durumda oldu una dikkat çeken Baran, Ülkemin bilim ve teknoloji alan nda, bölgesinde ve dünyada lider, yol gösteren, lokomotif bir güç olmas n istiyorum. Bilim ve teknoloji politikalar - n n bu hedefe yönelik olarak gelifltirilmesi öncelikli hedeflerim aras nda diye konufltu. (AA) 20 Temmuz 2013 Y l n Genç Bilim nsan seçilen Doç. Dr. Baran n baflar hikayesi Dünya Ekonomik Forumu nun dünyada 40 yafl alt ndaki 40 bilim insan lay k gördü ü Y l n Genç Bilim nsan ödülüne görülen zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ( YTE) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Baran n, Batman n Beflirli ilçesinde bafllayan yaflam, insan n imkans zl klara karfl neleri baflarabilece ini gösteriyor. Türkiye, nanoteknoloji yar fl nda geri kalmayacak ERZURUM - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB - TAK) Baflkan Yard mc s Prof. Dr. Arif Adl, Türkiye nin nanoteknolojide birçok ülkeden ileri oldu unu belirterek, Ülkemizde nanoteknoloji konusunda çok uzun y llard r araflt rma merkezlerimiz var. Türkiye, nanoteknoloji yar fl nda geri kalmayacakt r dedi. Adl, AA muhabirine yapt aç klamada, 2023 vizyonu kapsam nda nanoteknolojinin 8 teknolojik alandan biri olarak seçildi ini belirterek, y llar aras ndaki Ulusal, Bilim, Teknoloji ve Yenilik stratejisinin önemli alanlar ndan biri olarak zikredildi ini söyledi. Son ç kan stratejide nanoteknolojinin ana ihtiyaçlar içerisinde yer ald - n anlatan Adl, flunlar kaydetti: Mesela g da alan nda nanoteknoloji, enerji alan nda, su alan nda, sa l k alan nda nanoteknoloji. Yani Türkiye nin temel ihtiyac olan alanlarda nanoteknoloji kedine önemli bir yer bulacak. Nanoteknoloji son y llarda bir kere dünyada önde gelen bir teknoloji olmaya bafllad. Türkiye nin bu yar fltan geri kalmamas gerekiyor. Örne in tekstilde, ilaçta, su geçirmeyen, su tutmayan ürünler yapmakta. Yani burada Türkiye nin bir an önce dünyadaki trendi yakalamas laz m. Onun için biz nanoteknolojiden geri kalamay z. Devlet olarak nanoteknoloji alan na bütün desteklerin sa lanmas gerekti ini ifade eden Adl, Biz TÜB TAK olarak hem akademiye hem de sanayi kurulufllar na nanoteknoloji konusunda Ar-Ge çal flmas yaparlarsa destek sa l yoruz. Daha çok IT sektöründe, tekstil sektöründe projeler geliyor. Elektronik sektöründen geliyor. fiu ana kadar malzeme ve tekstil sektöründe Türkiye daha çok proje üretiyor diye konufltu. (AA)

7 Ekonomi YARIN Hisarc kl o lu: KOB ler, finansman yükü alt nda eziyet çekiyor Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, KOB lerin finansa eriflmesi h zland r lmal. KOB lerimiz finansman yükü alt nda eziyet çekiyor dedi. ANKARA - Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK) taraf ndan haz rlanan, Enerji Borsas olarak da an lan Enerji Piyasalar flletim Afi nin (EP Afi) ana sözleflme tasla na göre, borsan n merkezi Ankara olacak. fiirketin ortakl k yap s nda TE Afi, Borsa stanbul ve piyasa kat l mc lar ad yla özel sektör yüzde 30 ar pay alacak, flirkette kalan yüzde 10 luk hisse ise stratejik ortakl k kurulmas flart yla Borsa stanbul da kalacak. TE Afi in yüzde 30 luk A grubu hissesinin yar s ilerde BO- TAfi n ayr flma sonras kurulacak olan Gaz Sistem flletmecisine devredilecek, bu sayede enerji borsas - n n elektrik ve do al gaz piyasas n bir arada kapsamas sa lanacak. AA muhabirinin ald bilgiye ANKARA - Hisarc kl o lu, Yat r m Ortam n yilefltirme Koordinasyon Kurulunun (YO KK) Ekonomi Bakanl nda düzenlenen toplant s nda yapt konuflmada, dünyan n ekonomik aç dan çok kritik bir dönemden geçti ini belirtti. Özel sektörün önünü açan ülkelerin kazançl ç kaca n ifade eden Hisarc kl o lu, Türkiye 2023 hedeflerine ulaflabilmesi için eylem planlar n h zla çözmeli. Ülkemiz bu konuda çok flansl, çünkü özel sektör odakl bir hükümetimiz var diye konufltu. stihdam konusuna da de inen Hisarc kl o lu, OECD verilerine göre Türkiye nin, istihdam koruma kat l s ralamas nda 40 ülke içinde 1. s rada oldu unu kaydetti. Esnek çal flmaya geçilmesi gerekti ini dile getiren Hisarc kl o lu, geçici ifl iliflkisi, istihdam etmek zorunda oldu u personele k sa süreli sözleflme hakk gibi maddelere özellikle ihtiyaç oldu unu söyledi. Yat r m ortam ve hukuksal teknik komitesi aç s ndan bak ld nda en önemli konunun tahkim oldu- unu anlatan Hisarc kl o lu, Dünyada ticari uyuflmazl klar n nas l çözüldü ü belli, yeni birfley keflfetmiyoruz. Yasan n bir an önce ç kmas n talep ediyoruz diye konufltu. KOB lerin finansa eriflmesi h zland r lmal, KOB lerimiz finansman yükü alt nda eziyet çekiyor diyen Hisarc kl o lu, gelece- in sanayisini flekillendirecek ve istihdam deposu konumunda olan KOB lerin, faiz yükünün alt nda göre, EPDK kamuoyunda enerji borsas olarak bilinen ve eylül ay - na kadar kurulmas gereken EP Afi ana sözleflme tasla n tamamlad. Tasla a göre, borsan n merkezi Ankara olacak. fiirketin ortakl k yap s nda elektrikte sistem yöneticisi olan Türkiye Elektrik letim Anonim fiirketi (TE Afi), Borsa stanbul ve piyasa kat l mc lar ad yla özel sektör yüzde 30 ar pay alacak. fiirkette kalan yüzde 10 luk hisse ise stratejik ortakl k kurulmas flart yla Borsa stanbul da kalacak. TE Afi in yüzde 30 luk A grubu hissesinin yar s, ilerde BO- TAfi n ayr flma sonras kurulacak olan Gaz Sistem flletmecisine devredilecek, bu sayede enerji borsas - n n elektrik ve do al gaz piyasas n bir arada kapsamas sa lanacak. ezilmesinin haks zl k oldu unu dile getirdi. Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli de YO KK ile yap lan çal flmalar n Türkiye nin 2023 hedeflerine çok büyük katk sa lad n belirtti. Son 4 y lda ortalama 11,5 milyar dolar do rudan yabanc sermayenin Türkiye ye geldi ine dikkati çeken Büyükekfli, Ama son aylarda yabanc sermaye giriflinde bir miktar düflüfl var. Bizim cazibe merkezi olmam z gerekiyor. Bunu destekleyecek çal flmalar yapmam z gerekiyor de erlendirmesinde bulundu. Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i (TÜS AD) Baflkan Muharrem Y lmaz da may s ay içinde Türkiye ekonomisi için önemli geliflmeler oldu unu kaydederek, arka arkaya gelen not art r mlar n n Türkiye yi do rudan yat r mlar aç - s ndan daha cazip hale getirdi ine iflaret etti. Büyümeyi sürekli k lacak ve ülkeyi orta gelir düzeyinden yüksek Yeni yap da halen y ll k 7 milyar liran n üzerinde elektrik ticaretinin yap ld Piyasa Mali Uzlaflt rma Merkezinin (PMUM), EP Afi bünyesinde faaliyet göstermesi planlan rken, uzun vadede çevre ülkelerin ve do al gaz piyasas n n dahil olmas yla bu rakam n 10 kata yak n artabilece i hesaplan yor. EP Afi ta 700 ün üzerinde potansiyel müflteri flirketin yer almas beklenirken, EPDK n n yapt anket sonucunda 100 e yak n flirketin EP Afi a ortak istedi ini bildirdi. Taslakta EP Afi artan piyasa kat l mc say s, ürün çeflitlili i ve ifllem hacmiyle likiditenin en üst düzeye ulaflt, piyasa birleflmeleri yoluyla ticaret yap lmas na imkan tan yan lider bir borsa olarak tan mlan rken, enerji flirketlerinin 7 gelir düzeyine tafl yacak temel unsurun toplam faktör verimlili i seviyesi oldu unu kaydeden Y lmaz, Toplam faktör verimlili i yükseldikçe, rekabet düzeyi ve refah seviyesi yükselecektir. Türkiye yi makroekonomik alandaki baflar - larla daha yüksek seviyeye tafl mak mümkün de ildir dedi. Uluslararas Yat r mc lar Derne- i (YASED) Baflkan Serpil Timuray ise YO KK in son 11 y ld r çok önemli geliflme kaydetti ini söyledi. YASED olarak, Uluslararas Do rudan Yat r m (UDY) konusunda Türkiye nin uzun dönemli bir yat r m hedefi olmas n önerdiklerini belirten Timuray, Dünyan n en büyük ilk 10 ekonomisi aras na girmeyi hedefleyen ülkemizin, UDY s ralamas nda da dünyada ilk 10 a girmesini hedeflemek konusunda üyelerimiz dahilinde mutab - k z ifadesini kulland. Ekonomi Bakan Zafer Ça layan n baflkanl ndaki toplant, bas na kapal devam etti. (AA) Enerji Borsas n n merkezi Ankara olacak borsa etraf nda yeni finansal, mali araçlar kullanarak ve fleffaf fiyat hareketlerini görerek yol almalar hedeflendi. Yat r mlar n finansman için temel flart olan uzun vadeli fiyat endeksinin kurulmas n n yan nda veri ve ifllemlerin fleffaf bir flekilde izlenerek artan rekabete zemin haz rland. Taslak çal flmalar n resmi bir yaz yla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl, Borsa stanbul, Sermaye Piyasas Kurumu ve elektrik ve do al gaz da t m ve üretimi yapan özel flirket derneklerine ileten EPDK gelecek günlerde ilgili tüm kesimlerin kat l m yla bir çal fltay düzenleyecek ve bu çal fltay sonras nda ana sözleflmeye son halini verecek. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi STANBUL - TBB Türkiye de bankac l k sistemi, banka, flube ve personel bilgileri raporunu yay mlad. Rapora göre, bankac l k sisteminde Nisan-Haziran 2013 döneminde faaliyet gösteren banka say s 49 olarak gerçekleflti. Mevduat bankalar say s 32, kalk nma ve yat r m bankalar say s 13 ve kat l m bankalar say s ise 4 oldu. Mevduat bankalar ndan 3 tanesi kamu sermayeli, 12 tanesi özel sermayeli ve 16 tanesi yabanc sermayeli bankalardan olufltu ikinci çeyrek itibariyle mevduat bankalar ile kalk nma ve yat r m bankalar n n toplam flube say s, Ekim-Aral k 2012 dönemine göre 322 adet, geçen y l ikinci dönemine göre 577 adet artarak 10 bin 556 adet oldu y l sonuna göre flube say s kamusal sermayeli mevduat bankalar nda 101 adet, özel sermayeli mevduat bankalar nda 135 adet, yabanc sermayeli mevduat bankalar nda 87 adet artarken, kalk nma ve yat r m bankalar nda ise 1 adet azald. 20 Temmuz 2013 Bankalarda çal flan personel say s bu y l n ilk 6 ay nda 5 bin 662 kifli artt Türkiye Bankalar Birli i (TBB) verilerine göre, 2013 y l ilk alt ayda bankalarda istihdam edilen personel say s 5 bin 662 kifli artarak 191 bin 760 kifliye yükseldi. ANKARA - Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) kat lanlar n say s y l n ilk 6 ay nda geçen y I n ayn dönemine göre yüzde 30 artarak 3 milyon 688 bin 127 kifliye ulaflt. AA muhabirinin Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derledi i bilgilere göre, haziran sonu itibar yla sistemde biriken fon tutar 23 milyar liraya ç kt. Fon tutar geçen y l n haziran ay sonundan itibaren yaklafl k 6 milyar lira art fl gösterdi. Bu y l n ocak-haziran döneminde sisteme kat lanlar n say s geçen y - l n ayn dönemine göre yüzde 30 artt ve 3 milyon 688 bin 127 bin kifliye yükseldi. Yafl da l m aç s ndan bak ld nda haziran ay sonu itibar yla sistemdeki kat l mc lar n yaklafl k yüzde 42 si yafl aras gençlerden olufltu. Söz konusu gençler içinde aras yafltaki kat l mc lar n oran yüzde 35,5, yafl aras ndakilerin oran de yüzde 6,2 olarak hesapland. Bu iki grubu s ras yla (yüzde 33,85), (yüzde 19,47) ve 56 yafl ve üzerindeki (yüzde 4,89) kat l mc lar takip etti. Kat l mc lar n yerleflik oldu u illere bak ld nda yüzde 31 ile stanbul bu anlamda ilk s rada yer al rken, bu ili Ankara (yüzde 9,4) ve zmir (yüzde 7,8) izledi. Bu y l n bafl nda uygulanmaya bafllanan devletin sisteme yeni kat - lanlar için yüzde 25 katk pay uygulamas da kat l mc say s ndaki art flta etkili oldu. Buna göre geçen y l n ilk 6 ay nda sisteme 202 bin 636 yeni kat l m gerçekleflirken, bu y l n ayn döneminde kat lanlar n say s 559 bin 997 kifli oldu. Devletin sa lad katk n n tutar da 482 milyon lira olarak kay tlara geçti. Y l n 6 ay na iliflkin gerçekleflmeler hakk nda de erlendirmelerde bulunan EGM Baflkan Mehmet Bostan, sisteme getirilen de iflikliklerin Nisan-haziran 2013 dönemi sonu itibariyle mevduat bankalar nda banka bafl na ortalama flube say s 329 oldu. Bu rakam kamusal sermayeli mevduat bankalar nda 1.060, özel sermayeli mevduat bankalar nda 436, yabanc sermayeli bankalarda ise 131 adet oldu. Mevduat bankalar ile kalk nma ve yat r m bankalar nda çal flan say - s ekim-aral k 2012 dönemine göre 5 bin 662 kifli (yüzde 3 oran nda), son bir y lda 8 bin 406 kifli (yüzde 4,6 oran nda) artarak 191 bin 760 kifliye yükseldi y l sonu rakamlar ile karfl laflt r ld nda çal flan say s kamusal sermayeli mevduat bankalar nda bin 183 kifli, özel sermayeli mevduat bankalar nda bin 960 kifli, fon bankas nda 4 kifli, yabanc sermayeli mevduat bankalar nda 2 bin 316 kifli ve kalk nma ve yat r m bankalar nda 199 kifli artt. Nisan-haziran 2013 dönemi itibariyle, banka çal flanlar n n yüzde 28 i kamusal sermayeli mevduat bankalar, yüzde 48 i özel sermayeli mevduat bankalar, yüzde 21 i yabanc sermayeli mevduat bankalar ve yüzde 3 ü ise kalk nma ve yat - r m bankalar taraf ndan istihdam edildi. Nisan-haziran 2013 dönemi itibariyle, bankac l k sektöründe çal - flanlar n yüzde 1 i ilkö retim, yüzde 17 si orta ö retim, yüzde 76 s yüksekö retim kurumlar mezunu, yüzde 6 s ise yüksek lisans ve doktora yapm fl olanlardan meydana geldi. Kamusal sermayeli ve özel sermayeli mevduat bankalar nda çal - flanlar n yüzde 83 ünü yüksekö retim kurumlar n bitirmifl ve lisansüstü e itim yapm fl personel olufltu. Bu oran, yabanc sermayeli mevduat bankalar nda yüzde 80, kalk nma ve yat r m bankalar nda ise yüzde 81 fleklinde gerçekleflti. Bankac l k sektöründe kad n çal flan oran yüzde 50,5 olurken, bu oran kamusal sermayeli mevduat bankalar nda yüzde 43, özel sermayeli mevduat bankalar nda yüzde 54, yabanc sermayeli mevduat bankalar nda yüzde 54, fon bankas nda yüzde 37, kalk nma ve yat r m bankalar nda ise yüzde 33 düzeyinde oldu. (AA) Devlet katk s BES e doping etkisi yapt ve özellikle devlet katk s n n etkisiyle sisteme kat l mlar n h zland n söyledi. Devlet katk s tutarlar n n kat l mc hesaplar na aktar lmas n n sistemi daha da cazip hale getirdi ini belirten Bostan, Yüzde 25 lik devlet katk s n n, BES in yat r m araçlar içerisindeki potansiyelini giderek art raca n düflünüyoruz dedi. Bu y l n ocak-haziran döneminde net kat l mc say s n n yaklafl k 560 bin kifli artt n anlatan Bostan, dolay s yla sektörün daha y l ortas olmas na karfl n geçen y l n tamam nda gerçekleflen kat l mc say s n geride b rakt na iflaret etti. (AA)

9 Ekonomi YARIN Akaryak ttan geçen y l 46 milyar liral k vergi geliri sa land Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Türkiye de dolayl vergilerin en büyük düzenleme alanlar ndan birinin benzin ve mazottaki uygulamalar oldu unu, geçen y l bu sektörden 46 milyar lira civar nda vergi topland n belirterek, Vergi ile alakal bir düzenleme olacaksa bunun adresi Enerji Bakanl de ildir. Maliye Bakanl m zda bu yetki dedi. ANKARA - Y ld z, Uluslararas Enerji Ajans (UEA) cra Direktörü Maria Van Der Hoeven bakanl kta kabulü s ras nda bas n mensuplar n n sorular n yan tlad. Bakan Y ld z, yap lan zamla benzinin litre fiyat n n 5 liray aflt an msat larak, bu konudaki de erlendirmesinin sorulmas üzerine, bölgedeki siyasi olaylar n, özellikle de M s r daki geliflmelerin enerji arz na olumsuz etkide bulundu unu söyledi. Darbenin ekonomik yans malar n n tek tek görülebildi- ini vurgulayan Y ld z, Türkiye nin enerjiyi dövizle al p TL ile satt na da dikkati çekti. Y ld z, Bu flu demek hem döviz paritelerinin olumsuz olas katk lar na aç k Türkiye, hem de ham petrol varil fiyatlar n n art fl, her ikisi beraber benzin fiyatlar n n art fl yla alakal tehdidi oluflturuyor. Türkiye de dolayl vergilerin en büyük düzenleme alanlar ndan bir tanesidir benzin ve mazottaki uygulamalar. Geçti imiz y l bu sektörden 46 milyar lira civar nda vergi toplanm flt diye konufltu. Bakan Y ld z, benzin fiyatlar n n düflürülmesi için dolayl vergilerin düflürülmesi konusunda bir düzenleme yap labilir mi? fleklindeki soruyu yan tlarken, Sorumlu olan, konuyu yöneten, yönlendiren Maliye Bakan m zla bunu konuflmakta fayda var dedi. Y ld z, baflka bir bas n mensubunun ANKARA - Türkiye de 2004 y l nda trafi e kay tl otomobillerin 252 bin 629 unda dizel yak t kullan l rken, 2013 y l may s ay na gelindi inde bu rakam 9 kat na ç - karak 2 milyon 278 bin 27 ye ulaflt. AA muhabirinin Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerinden yapt derlemeye göre, 2004 y - l nda 5 milyon 400 bin 440 olan trafi e kay tl otomobil say s sorusunu yan tlarken, Otomatik fiyatlama mekanizmas çal fl yor uzun y llardan beridir. Fiyat düflüfl ve art fllar bu flekilde yap l yor. Fakat vergi ile alakal bir düzenleme olacaksa bunun adresi Enerji Bakanl de ildir. Maliye Bakanl m zda bu yetki. E er bir çal flma yap l yorsa da Maliye Bakanl m z yapar. fiu anda benim bu konuyla alakal herhangi bir bilgim yok de erlendirmesinde bulundu. Baflka bir soruya da Y ld z, Türkiye nin nüfusu her y l bir milyon civar nda art yor ama trafi e giren araçlar n say s da bir milyon civar nda art yor yan t n verdi. Bakan Y ld z, enerji kullan m n n verimli olmas ve israf edilmemesi gerekti ine de dikkati çekti. Baflka bir soru üzerine Bakan Y ld z 2013 may s itibar yla yüzde 65 artarak 8 milyon 927 bin 701 e ulaflt. Bu otomobillerin yak t cinsine göre da l m na bak ld nda söz konusu 9 y l içerisinde benzinli araç say s nda düflüfl gözlenirken dizel ve LPG li araç say s nda yüksek art fllar görüldü. May s ay sonu itibar yla trafi e kay tl 8 milyon 927 bin 701 adet otomobilin yüzde 41,3 ünün bir gazetede yer alan do al gaza uzun vadede zam olmayaca ifadesinin gerçe i yans tmad n belirterek, flöyle devam etti: fiu ana kadar maliyetimizdeki art fllar vatandafl m za yans tmad k. Ama maliyetimizde bir art fl oldu u kesin. Ben bunun uzun dönemde temenni etmedi imi söyledim. Hem uzun dönemde ham petrol fiyatlar 108 dolarda kalmamas laz m hem de 1,96-1,98 lere ç kan dolar paritesinin o noktalarda kalmamas laz m geldi ini söylemifltim. Biz her ay do al gaz, her üç ayda bir elektrik fiyatlar gözden geçiriyoruz. Benim uzun ve k sa dönemli konuflmam n do ru olmayaca n, bütün o de- erlendirmelerinden sonra bunlar kamuoyuyla paylaflaca m söylemifltim. LPG li, yüzde 32,6 s n n benzinli, yüzde 25,5 inin dizel yak tl oldu- u belirlendi. Yak t türü bilinmeyen otomobillerin oran ise yüzde 0,5 olarak hesapland y l nda 4 milyon 62 bin 486 olan benzinli otomobil say s 2013 y l may s ay nda yüzde 28 azalarak 2 milyon 913 bin 691 e geriledi. Söz konusu 9 y l içerisinde dizel yak t kullan lan trafi e kay tl 9 Böyle bir garanti elimizde yok. Ama bizim iste imiz bunlara zam gelmemesi, fiyat art fl gelmemesi yönündedir. Bakan Y ld z, Karadeniz de petrol aramaya yabanc flirketlerin ilgisi devam ediyor mu? sorusuna, flu yan t verdi: Karadeniz deki petrol aramalar - m z devam ediyor, Akdeniz de de keza ayn flekilde. Karadeniz deki petrol aramac l nda özellikle Barbaros Hayrettin Pafla sismik gemisi al nd ktan sonra aramalar m z artt.karadeniz de bugüne kadar 60 bin kilometre civar nda iki boyutlu sismik aramalar yapt k. 14 bin kilometre civar nda da üç boyutlu sismikler yapt k. Uluslararas alanda boy gösteren flirketlerden Karadeniz e ilgi duyanlar var. Shell ile yapt m z anlaflman n sonuçlar n hep beraber görece- iz önümüzdeki dönemde. Akdeniz de, dolay s yla Do u Akdeniz de yapt m z sismikler 26 bin kilometre iki boyutlu, 2 bin 500 kilometre civar nda da üç boyutlu. Önümüzdeki planlamalar m zla özellikle K br s n güneyinde de, önemli oldu u için de söylüyorum, yaklafl k 10 bin 500 kilometrelik bir sismik yapmay planl yoruz. Barbaros Hayrettin Pafla gemimiz inflallah Akdeniz e geçti inde ilk çal flma alanlar ndan birisi K br s n güneyinde olacak. (AA) Dizel otomobil say s 9 y lda 9 kat na ç kt otomobil say s 9 kat na ç karak (yüzde 801 art fl) 252 bin 629 araçtan 2 milyon 278 bin 27 otomobile yükseldi. Söz konusu dönemler karfl laflt - r ld nda LPG yak t kullanan otomobil say s yüzde 365 artarak 793 bin 81 den 3 milyon 688 bin 316 ya ç kt. Yak t türü bilinmeyen otomobillerin say s ise 292 bin 244 ten 47 bin 667 ye düfltü. (AA)

10 10 YARIN Ekonomi 20 Temmuz 2013 Alanya da bin 200 yerleflik yabanc kendi iflini yap yor Y lda gelen turist say s n n 3 milyonu, mülk alan yabanc say s n n ise 100 ülkeden 30 bini aflt Alanya da bin 200 yerleflik yabanc da kendi iflini kurup patron oldu. ANTALYA - Yabanc lar, bisikletçilikten restoran iflletmecili ine, emlakç l ktan otomobil kiralama ifline kadar pek çok sektörde faaliyet gösteriyor. Alanya da ifl yeri açanlar n büyük ço unlu unu ilçeye ilk olarak tatil amaçl gelip, daha sonra yerleflmeye karar verenler oluflturuyor. Alanya Ticaret ve Sanayi Odas (ALTSO) Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet fiahin, AA muhabirine yapt aç klamada, ilçede bisiklet tamircisinden restoran sahibine kadar yabanc lar n pek çok ifl kolunda faaliyet gösterdi ini söyledi. Bin 200 yabanc n n odalar na kay tl oldu unu bildiren fiahin, Bunlardan 684 ü aidat n düzenli flekilde ödüyor. Mutlular ve para kazan yorlar ki geliyorlar, yat r m yap - yorlar dedi. Yabanc lar n ilçe ekonomisinde ald klar pay de erlendiren fiahin, Yabanc lar sadece ekonomik güç olarak görmemek gerekiyor. Bizler için en önemlisi ülkelerinde Alanya ve Türkiye lobisini yapmalar, Alanya ile ilgili pozitif konuflmalar. Bunun Alanya turizmine ve konut sat - fl na büyük bir katk s oluyor diye konufltu. Alanya Rus Dili Konuflanlar flbirli i ve Dayan flma Derne i (ARD D) Baflkan Angelika Anzhela ise Alanya n n her ülkeden gelen yat r mc ya aç k bir flehir oldu unu dile getirdi. lçede yaflayan yabanc lar n çok oldu una dikkati çeken Anzhela, Bir turizm kenti olan Alanya da yaflayan yabanc lar n çoklu u, özellikle kendi dilinde konuflan insanlara ulaflmak isteyen yat r mc lar, giriflimciler taraf ndan bir f rsat olarak görülüyor. Kendi milletiyle al flverifl ifline girerek bunu f rsata çevirmek istiyorlar diye konufltu. Yabanc lar n rahatl kla ifl yapabildi i Alanya da kanunlar anlam nda da bir s k nt yaflanmad n vurgulayan Anzhela, yabanc yat r mc lar n ilçede öncelikle konut ifline girdi ini kaydetti. lçede yaflamak isteyen yabanc say s n n giderek artt na iflaret eden Anzhela, yabanc yat r mc - lar n da Alanya ya gelmeye devam edece ini belirtti. Alanya Yabanc lar Meclisi Baflkan Abdullah Karao lu da ilçede yaflayan yabanc lar Yeni Alanyal lar olarak tabir ettiklerini söyledi. lçedeki yabanc lar yaflam anlay fllar na göre üçe ay rd klar n ifade eden Karao lu, flöyle devam etti: Yaklafl k 30 bin Yeni Alanyal aras nda emeklili ini geçiren, tatilini geçiren, bir de buraya yerleflmifl, çal flma izni alm fl kifliler var. Bu da Alanya için do al bir fley. Çünkü Alanya dünya ve rant kenti oldu. Bu da ilçeye ciddi yat r mc lar n gelmesine neden oluyor. Gazipafla Havaliman n n hareketlenmesiyle yabanc yat mc lar n bölgeye ilgisinin artaca n ifade eden Karao lu, Alanya da bisikletçiden kaloriferciye, emlakç dan inflaat sektöründe çal flana kadar farkl sektörlerden ifl yapanlar n oldu unu söyledi. Türk ve yabanc esnaf aras nda farkl l klar oldu unun alt n çizen Karao lu, flöyle dedi: Biz Türk esnaflar olarak ticareti, misafirperverli imizi, mantalitemizi, kültürümüzü katarak yap yoruz, onlar ise daha farkl. Daha kat ve olmazsa olmaz kurallar var. Uluslararas ticarette önemli olan ifli kural na göre yapmakt r. Bunun ana maddesi de dürüstlük ve sözüne sad kl kt r. Bu dünyan n her yerinde geçerlidir. Yabanc yat r mc lar ülkemiz ve Alanya m z için bir art d r, f rsatt r. Alanya n n en eski yabanc patronlar ndan Martin Bernhart, 1992 y - l nda yerleflti i Alanya da 21 y ld r kendi iflini yap yor. fl yerinde bisiklet satman n yan nda bisiklet, motosiklet ve otomobil kiralama ifli de yapan Bernhart, Alanya da ifl yapmas n n nedenini, Almanya daki memuriyet hayat n n kendisine uygun olmamas fleklinde aç klad. Türkiye de bir ifle bafllaman n Almanya ya göre daha kolay oldu unu ifade eden Bernhart, Zaten iflini hakk yla yapm yorsan bat yorsun. Bu yüzden iflimi her zaman en iyi flekilde yapmak istiyorum dedi. Bisiklet tutkusunun baz yar fllara girmesine de vesile oldu unu anlatan Bernhart, her hafta düzenli olarak bisiklet sürerek formunu korumaya çal flt n, Alanya da yap lan ulusal ve uluslararas yar fllara kat lmaya çal flt n kaydetti. Alanya n n bir turizm kenti oldu- unu söyleyen Bernhart, turizm ve kent hayat n n iç içe olmas n kendisi ve ifli için bir avantaj olarak gördü ünü vurgulad. Bernhart, Burada rahat m yerinde, iflimi daha uzun y llar yapmak istiyorum. Belki de motosiklet iflini b rakabilirim ama bisikletin hiçbir zaman modas n n bitmeyece ini düflünüyorum diye konufltu. Alanya ya 12 y l önce turist olarak gelen Hollandal Paul Wagendorp da ilçenin yat r m yap lacak en iyi kentlerden biri oldu unu söyledi. Alanya da bir ilçe için çok fazla yabanc yat r mc oldu unu dile getiren Wagendorp, Hollanda daki iflini b rakarak Alanya ya yerleflti ini, çünkü hem tatil hem ifl yapmak istedi ini ifade etti. Wagendorp, Alanya s cak, güzel ve yaflan labilir bir kent. Burada hem tatil hem de ifl yap yorum dedi. Alanya da restoran sat n alarak ifl hayat na bafllad n anlatan Wagendorp, iki ülke aras nda farkl l klar n ilk zamanlar biraz zorluk çekmesine neden ancak bu zorluklar cana yak n insanlar n yard m yla aflt klar n kaydetti. Wagendorp, Alanya da yat r mlar na bir otel sat n alarak devam etmek istedi ini sözlerine ekledi. (AA)

11 11 Ekonomi YARIN K sa vadeli d fl borç stoku artt STANBUL - K sa vadeli d fl borç stoku may s ay sonu itibariyle 2012 y l sonuna göre yüzde 22,1 oran nda art flla 123,2 milyar dolar oldu. Merkez Bankas may s ay na iliflkin K sa Vadeli D fl Borç statistikleri ni aç klad. May s ay sonu itibariyle k sa vadeli d fl borç stoku, 2012 y l sonuna göre yüzde 22,1 oran nda art flla 123,2 milyar dolar olarak gerçekleflti. Bu dönemde, bankalar kaynakl k sa vadeli d fl borç stoku yüzde 21,6 oran nda artarak 83,0 milyar dolar olurken, di er sektörlerin k sa vadeli d fl borç stoku yüzde 24,0 oran nda artarak 39,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleflti. Bankalar n yurt d fl ndan kulland klar k sa vadeli krediler, 2012 y l sonuna göre yüzde 26,8 oran nda art flla 37,1 milyar dolara, yurt d fl yerlefliklerin döviz tevdiat hesab yüzde 8,8 oran nda art flla 9,5 milyar dolara yükseldi. Banka mevduat, 2012 y l sonuna göre yüzde 34,1 oran nda art flla 24,9 milyar dolar oldu. Di er yandan, yurt d fl yerlefliklerin TL cinsinden mevduatlar 2012 y l sonuna göre yüzde 1,7 oran nda azalarak 11,4 milyar dolar olarak gerçekleflti. Di er sektörler alt nda yer alan ithalat borçlar, 2012 y l sonuna göre yüzde 30,3 oran nda art flla 28,8 milyar dolar oldu. Borçlu baz nda incelendi inde, tamam kamu bankalar ndan oluflan kamu sektörünün k sa vadeli borcu 2012 y l sonuna göre yüzde 31,8 oran nda artarak 14,5 milyar dolar olurken, özel sektörün k sa vadeli d fl borcu yüzde 21,2 oran nda artarak 107,6 milyar dolara ulaflt. Alacakl baz nda incelendi inde, parasal kurulufllara olan k sa vadeli borçlar 2012 y l sonuna göre yüzde 22,7 düzeyinde artarak 79,0 milyar dolar olurken, parasal olmayan kurulufllara olan borçlar yüzde 20,9 art flla 44,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleflti. May s sonu itibar yla, k sa vadeli d fl borç stokunun döviz kompozisyonun yüzde 52,7 si dolar, yüzde 31,5 i avro, yüzde 13,9 u TL ve yüzde 1,9 u di er döviz cinslerinden olufltu. May s sonu itibar yla, orijinal vadesine bak lmaks z n vadesine 1 y l veya daha az kalm fl d fl borç verisi kullan larak hesaplanan kalan vadeye göre k sa vadeli d fl borç stoku, 163,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleflti. Söz konusu stokun 25,9 milyar dolarl k k sm, Türkiye de KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ yerleflik bankalar n ve özel sektörün, yurt d fl flubeleri ile ifltiraklere olan borçlar ndan olufltu. Borçlu baz nda de erlendirildi inde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 11,9, Merkez Bankas n n yüzde 2,1, özel sektörün ise yüzde 86,0 oran nda paya sahip oldu u gözlendi. (AA) T O P A Z S A P A 2 U R A A N Y O Z 3 L A L A P A A A 4 U K A B Z K R 5 M S A M A N M 6 M B R A D E R 7 D Y A D N C U 8 A L E E Y A L E T 9 V A L E A Y A 10 A S E T A T K A N 11 V K A L B O T 12 E L E M A N N A R 13 K A N K L E 14 L N E Z A K E T 15 L A O H A L T O 16 P C H A T R 17 A Y R M N 18 U A K R A A K 19 L A A S E T O N 20 A O Z N A N A Y

12 12 YARIN Ekonomi Trafikteki motorlu tafl t say s artt Trafi e kayd yap lan motorlu tafl t say s, may s ay nda bir önceki aya göre yüzde 37,3, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 32,6 artt. Y l n ilk 5 ay nda trafikteki toplam tafl t say s, 406 bin 735 artarak 17 milyon 440 bin 148 oldu. ANKARA - Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2013 y l May s ay na iliflkin Motorlu Kara Tafl tlar statistikleri ni aç klad. Buna göre, may sta trafi e kayd yap lan toplam 136 bin 492 tafl t içinde, yüzde 55,8 pay ile otomobil ilk s rada yer ald. Otomobili yüzde 19,6 ile motosiklet, yüzde 14,2 ile kamyonet, yüzde 4,2 ile traktör takip etti. May s ay nda trafi e kaydolan tafl tlar n yüzde 6,2 sini minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçl tafl tlar oluflturdu. Y l n ilk 5 ay nda trafikteki toplam tafl t say s, 406 bin 735 artarak 17 milyon 440 bin 148 oldu. Trafi e kayd yap lan motorlu tafl t say s may sta bir önceki aya göre yüzde 37,3 artt. Bu art fl, otomobilde yüzde 37,7, minibüste yüzde 22,3, otobüste yüzde 26,8, kamyonette yüzde 33,3, kamyonda yüzde 26,9, motosiklette yüzde 48,1, özel amaçl tafl tlarda yüzde 16,9, traktörde yüzde 20,9 olarak gerçekleflti. Geçen y l n ayn ay na göre trafi- e kayd yap lan motorlu tafl t say s yüzde 32,6 artt. Söz konusu art fl otomobilde yüzde 48,1, minibüste yüzde 30,4, otobüste yüzde 49,5, kamyonette yüzde 7,2, kamyonda yüzde 5,8, motosiklette yüzde 31,7, özel amaçl tafl tlarda yüzde 457,6 art fl oldu. Buna karfl l k traktör say - s nda yüzde 10,5 azal fl görüldü. Ocak-may s döneminde 508 bin 22 tafl t n trafi e kayd yap ld, 101 bin 287 tafl t n ise kayd silindi. Böylece trafikteki tafl t say s ndaki art fl 406 bin 735 oldu. May s ay sonu itibar yla trafi e kay tl toplam 17 milyon 440 bin 148 tafl t n, yüzde 51,2 sini otomobil, yüzde 16,4 ünü kamyonet, yüzde 15,4 ünü motosiklet, yüzde 8,8 ini traktör, yüzde 4,3 ünü kamyon, yüzde 2,3 ünü minibüs, yüzde 1,4 ünü otobüs, yüzde 0,2 sini de özel amaçl tafl tlar oluflturdu. Söz konusu ayda toplam 430 bin 903 tafl t n devri yap ld. Bu tafl tlar içinde yüzde 65,2 ile otomobil ilk s - rada yer al rken, otomobili yüzde 17,3 ile kamyonet, yüzde 6,9 ile motosiklet, yüzde 3,6 ile kamyon izledi. Ayn ayda devri yap lan tafl tlar n yüzde 7 sini ise minibüs, otobüs, özel amaçl tafl tlar ve traktör oluflturdu. Otomobillerde kullan lan yak t türleri aç s ndan de erlendirildi inde 8 milyon 927 bin 701 otomobilin yüzde 41,3 ünde LPG, yüzde 32,6 s nda benzin, yüzde 25,5 inde dizel yak t kullan ld belirlendi. Yak t türü bilinmeyen otomobillerin oran ise yüzde 0,5 oldu. May s ay nda trafi e kayd yap lan 76 bin 129 otomobilin yüzde 13,5 ini Renault, yüzde 11,7 sini Volkswagen, yüzde 10,7 sini Ford, yüzde 9,9 unu Fiat, yüzde 8,6 s n Opel, yüzde 7,4 ünü Hyundai, yüzde 4,3 ünü Toyota, yüzde 3,8 ini Dacia, yüzde 3,3 ünü Mercedes-Benz, yüzde 3,2 sini BMW, yüzde 23,5 ini ise di er markalar oluflturdu. (AA) Kömür üretiminde son y llar n en düflük oran ZONGULDAK - Türkiye Taflkömürü Kurumu (TTK) ocaklar ndan y - l n ilk yar s için belirlenen 908 bin960 tonluk üretim hedefine karfl n 681 bin 527 ton kömür ç kar larak son y llar n en düflük üretimi gerçeklefltirildi. Kuruma ba l Armutçuk, Kozlu Karadon, Amasra ve Üzülmez müessese müdürlüklerinde iflçilerin kazma ya da hava bas nçl kaz c larla emek yo un çal flt maden ocaklar nda, geçen y l n ocak-haziran döneminde 753 bin 171 ton kömürün üretildi, üretim bu y l n ayn döneminde 71 bin 644 ton azald. Y l n 6 ay nda en fazla üretim 117 bin 954 tonla martta, en az 102 bin 879 tonla flubatta oldu. Kömür ocaklar ndan 2010 un ilk 6 ay nda 953 bin 9 ton olarak gerçekleflen üretim, 2011 in ayn döneminde 701 bin 535 tona, 2012 de 753 bin 171 tona, bu y l n ayn döneminde ise 681 bin 527 tona geriledi. TTK da 2010 nun ilk yar s nda yer alt ve üstünde çal flan iflçilerin say s 11 bin 688 den, emeklilikler nedeniyle 2011 in ayn döneminde 11 bin 160 a, 2012 de 10 bin 642 ye ve bu y l da 9 bin 834 e düfltü. Genel Maden flçileri Sendikas (GM S) Genel Baflkan Eyüp Alabafl, AA muhabirine yapt aç klamada, TTK maden ocaklar ndaki üretimin emek yo un gerçekleflti ini, bundan dolay iflçi say s n n kömür ocaklar ndan ç kart lacak kömür miktar n do rudan etkiledi ini söyledi. Kurumda son y llarda emeklilikler nedeniyle iflçi say s n n giderek azald na iflaret eden Alabafl, TTK n n Hazine ye geçen y l 2 bin 492 yeni istihdam için baflvurusu bulunuyor. Çal flan m z artt kça kömür üretimimiz de artacakt r çünkü emeklilikler sürüyor. Bu y l n 6 ay nda da 400 ü aflk n madenci emekliye ayr ld. flçi aç klar üretimin azalmas ndan en temel nedendir diye konufltu. Alabafl, Türkiye nin y ll k 25 milyon ton tafl kömürü ihtiyac n n bir bölümünün havzadan karfl lanabilece ini, TTK n n zarar n n azalt lmas ve yer alt zenginli inin ekonomiye kazand r labilmesi için yeni madenci istihdam konusunda destek beklediklerini kaydetti. (AA)

13 D fl Haberler YARIN 13 Almanya toplumsal dayan flmada vasat ç kt BERL N - Almanya, toplumsal dayan flma ve insanlar n birbirine güveni söz konusu oldu unda orta s ralarda yer al yor. Bremen de özel Jacobs Üniversitesi taraf ndan yap lan ve sonuçlar Bertelsmann Vakf taraf ndan aç klanan bir araflt rmaya göre Almanya toplumsal dayan flma, insanlar n birbirine güveni noktas nda 34 ülke aras nda 14 üncü s rada yer al yor. Araflt rmada baflta Danimarka olmak üzere skandinav ülkeleri, Avustralya ve Kuzey Amerika ilk s ralarda bulunurken Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya ise sonuncu s ralarda yer al yor. Söz konusu araflt rma için bilim adamlar 2009 ile 2012 y llar aras nda de iflik bilgi ve bulgular toplay p de erlendirmeye alm fl. Bu yap l rken insanlar n birbirlerini güvenilir bulup bulmad, seçimlere kat - l m, rüflvet, siyaset ve polise güven, ba flta bulunup bulunmad klar, yabanc rktan insanlarla komflu olmaya nas l bakt klar gibi toplam 58 noktadaki bulgular de erlendirildi. Araflt rmac lar n dikkatini çeken iki nokta söz konusu. Buna göre bir toplumda refah seviyesi ne kadar yüksekse ve var olan zenginlik de toplum içinde ne kadar eflit bir flekilde da t lm fl ise o toplumda dayan flma ve insanlar n birbirine güven oran o derece yüksek. kinci bir tespit ise d flar dan al nan göçün toplumsal dayan flma ve insanlar n birbirine güveni konusunda olumsuz etkisinin olmamas. Toplumsal dayan flma ve insanlar n birbirine güveninin yüksek oldu u ülkelerin bafl nda geleneksel olarak göç ülkeleri olan Avustralya ve Amerika Birleflik Devletleri gelirken Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan gibi göç almayan veya göçmen oran düflük ülkeler ise bu s ralamada son s ralarda yer al yor. Almanya ile ilgili dikkat çeken ve endifle verici bulunan bulgulardan biri ise Almanlar n ülkelerindeki çoklu toplum yap s n kabulde bir gerileme yaflanmas ve böyle bir toplum yap s n da toplumsal dayan flma aç s ndan olumsuz bulanlar n oran n n artmas. (CHA) Abe'den, Senkaku kararl l : Bir milim bile k m ldamay z Japonya Baflbakan fiinzo Abe, Çin ile gerginlik yaflad klar Senkaku adalar n n Tokyo'yo ait oldu unu yineleyerek bu kararl l klar ndan bir milim bile k m ldamayacaklar n söyledi. TOKYO - Japonya Baflbakan fiinzo Abe, Çin ile gerginlik yaflad klar Senkaku adalar - n n Tokyo'yo ait oldu- unu yineleyerek bu kararl l klar ndan bir milim bile k m ldamayacaklar - n söyledi. Japonya'da meclisin üst kanad için yap lacak seçimlere günler kala Baflbakan Abe, Do u Çin Denizi'nde devriye görevini sürdüren sahil güvenlik birimlerini ziyaret etti. Baflkent Tokyo'nun 2 bin kilometre güneybat s nda yer alan shigaki adas na giden Abe, Senkaku kararl l klar nda herhangi bir de ifliklik olmad n söyledi. 40 kadar sahil güvenlik birimine konuflan Abe, "Çin'e ait gemilerin Senkaku adalar n n çevresinde sürekli gezdikleri bir dönemde karasular m z n güvenli i daha da bir önem kazand." dedi. Sahil güvenli in göstermifl oldu u çabadan dolay memnun oldu unu belirten Abe, "Topraklar m z, kara sular m z ve hava saham z savunmaya devam edece im." ifadelerini kulland. Senkaku adalar n n tarihi ve uluslararas hukuk aç s ndan Japonya'n n "ayr lmaz bir parças " oldu unu vurgulayan Abe, "Bu kararl l m zda bir milim bile k m ldama yok." diye konufltu. Z YARETTE GAR P B R TARAF YOK D fliflleri Bakanl sözcüsü de Baflbakan Abe'nin shigaki adas na yapt ziyarette "garip" bir taraf n olmad n belirtti. Sözcü, shigaki adas n n Japon topraklar na dahil oldu unu vurgulad. Bu arada, sözcü Baflbakan Abe'nin Güneyasya ülkelerine yapaca ziyaretin henüz netlik kazanmad n da kaydetti. Tokyo'nun Senkaku, Pekin'in ise Diaoyu diye isimlendirdi i adalar nedeniyle iki baflkent aras nda so uk rüzgarlar esiyor. Japonya'n n kontrolündeki adalar kamulaflt rmas Pekin'in tepkisiyle karfl laflt. Japonya'n n bu ad m üzerine Çin, ada yak nlar - na gemilerini göndermeye bafllad. Japonya ise sahil güvenlik birimleriyle bu gemilere karfl koymaya çal fl yor. Ayr ca Çin uçaklar da ada yak nlar nda uçuyordu. Adalar n do al kaynaklar ve bal kç l k aç s ndan zengin bir bölgede oldu u düflünülüyor. Senkaku tart flmas nda tavizsiz bir tutum sergileyen Japonya, ülkeyi çevreleyen 400 kadar ada için de harekete geçmiflti. Japonya'n n önde gelen gazetelerinden Yomiuri'nin haberine göre, Tokyo hükümeti ülkeyi çevreleyen 400 kadar ada için bir çal flma grubu kurdu. Bu grup, adalar n isimlerini ve sahiplerini kay t alt na alacak. Gazete, sahipsiz ve isimsiz olan adalar n, bu çal flma grubu taraf ndan isimlendirilece ini ve devlet taraf ndan da kamulaflt r laca n yazd.(cha)

14 14 YARIN Filipinler, Çin ile tart flmal bölge sorununu uluslararas mahkemeye tafl d MAN LA - Filipinler D fliflleri Bakanl, Güney Çin Denizi nde Çin ile tart flmal bölge sorununun art k Birleflmifl Milletler hakem heyeti taraf ndan de erlendirilece ini belirtti. Filipinler D fliflleri Bakanl sözcüsü Raul Hernandez, heyetin ilk olarak 11 Temmuz da Hollanda n n Lehey flehrinde topland n söyledi. Hernandez ayr ca heyetin hükümetlerin uymas gereken baz kurallar belirledi ini de kaydetti. Heyet iki taraftan da 5 A ustos a kadar savunmalar n yapmas n talep etti. Hernandez Çin in heyeti tan mamas durumunda bile ifllemlerin mevcut kan tlara göre devam edece ini söyledi. Filipinler D fliflleri Bakanl bu prosedürün uzun süredir devam eden tart flmal bölge sorununa bar flç l ve kal c bir çözüm olaca n ileri sürdü. Çin ile Filipinler aras ndaki tart flmal bölge, s sular, resifler ve kayalardan olufluyor. Çin bölgeyi Huangyan, Filipinler ise Panatag (Scarborough) adland - r yor. Scarborough, Filipinler e yaklafl k 100 deniz mili uzakl ktayken, Çin e ise 500 deniz mili uzakl kta bulunuyor. Filipinler, Birleflmifl Milletler Deniz Hukuku taraf ndan kabul edilen 200 millik k ta sahanl çerçevesinde söz konusu adalar n kendilerine ait oldu unu savunuyor. Çin ise bu adalar n tarihi Çin topraklar n n bir parças n n oldu unu ve adadaki egemenli inin tart fl lamayaca n iddia ediyor.(cha) D fl Haberler Putin, 160 bin kiflilik sürpriz tatbikat denetledi Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, 160 bin askerin kat l m ile Sovyetler Birli i döneminden bu yana gerçeklefltirilen en büyük askeri tatbikat denetledi. Rusya'n n Sibirya bölgesinde gerçekleflen tatbikata 5 bin tank, 70 savafl gemisi, 130 savafl uça kat l yor. BRÜKSEL - AB srail'le yapaca anlaflmalarda ve kulland raca fonlarda 1967 öncesi s n rlar nda kullan - m flart n getiren bir yönetmelik yay nlad. Do u Kudüs ve Bat fieria'n n srail Devleti'nin s n rlar d fl nda oldu unu vurgulayan yönetmelik, y llar n kapsayan finansal programda AB ve srail aras nda 1975'te imzalanan iflbirli i anlaflmas dahilinde AB'nin srail'e ekonomik, bilim, kültür, spor ve akademik alanlarda sa layaca fonlar belirliyor. AB'nin Filistin'in s n rlar ndaki Yahudi yerleflim bölgelerinin hukuk d fl oldu unu ifade eden direktifi, Haaretz gazetesine konuflan srailli yetkililer taraf ndan deprem olarak yorumland. srail 20 Temmuz 2013 MOSKOVA - Rusya Savunma Bakan Sergey fioygu ile birlikte Pasifik bölgesine giden Putin, merkez komutanl k karargah ndan askerlerin gerçek silahlar kullanarak gerçeklefltirdi i tatbikat izledi. Putin karar tatbikat n n ard ndan helikopterle deniz tatbikat n da denetledi. Cum günü Rusya Devlet Baflkan Putin in, Savunma Bakan fioygu ya emri ile bafllayan dev tatbikat 20 Temmuz a kadar sürecek. Rusya y l bafl ndan bu yana üçüncü kez sürpriz tatbikat gerçeklefltiriyor. Rusya Savunma Bakan Yard mc s Anatoli Antonov, tatbikatta herhangi bir üçüncü ülkenin hedef al nmad n, ordunun e itimi için düzenli olarak yap lan tatbikatlar n bir parças oldu unu söyledi. Antonov tatbikat bafllamadan önce komflu ülkelere bilgi verildi i, 4 bin 300 kilometre s n r olan Çin le da karfl l kl anlaflma çerçevesinde düzenli bilgi paylafl m oldu unu belirtti. Bir k s m uzmanlara göre ülkenin do u bölgesinde gerçekleflen tatbikatla Rusya, Çin ve Japonya ya göz da veriyor. So uk Savafl y llar nda rakip olan iki ülke Sovyetler Birli- i nin da lmas n n ard ndan 1991 de stratejik ortakl k anlaflmas imzalad. Çin e askeri malzeme ihraç eden Rusya, Japon Denizi nde geçen hafta ortak askeri tatbikat yapm flt. (CHA) Avrupa Birli i, srail'in yerleflim politikalar na karfl daha net duracak Ordu Radyosu'na konuflan srail'in D fliflleri Bakan Yard mc s Ze'ev Elkin ise yönetmeli i büyük bir hata olarak yorumlayarak, "Bu, Filistinlilerin bize hayat hakk tan mamas na destektir." dedi. (CHA)

15 Ankara YARIN Yozgat, Keçiören e konuk oldu 5.Uluslararas Ramazan Etkinlikleri nin hemflehri buluflmalar na Yozgat konuk oldu. HABER MERKEZ Her gün düzenledi i etkinliklerle Ramazan ay n dolu dolu geçiren Keçiören Belediyesi, Uluslararas Ramazan Etkinliklerinin dokuzuncu gecesinde Yozgat a rlad. Kalaba Spor Tesisleri ndeki etkinlik Yozgat Kültür Evi nin aç l fl ile bafllad. Kültür Evi nin aç l fl n Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Yozgatl Dernekler Federasyonu Baflkan Ahmet Koç ve AK Parti Keçiören lçe Baflkan Bülent Ya mur ile birlikte yapt. KEÇ ÖREN DE YOZGATLI NÜFUSU FAZLA Yozgatl lar n Keçiören in yerlileri oldu una dikkat çeken Belediye Baflkan Mustafa Ak, Nüfüs itibariyle Keçiören de Yozgatl lar fazlad r. Bu gece bize Yozgat kültürünü sergileyecekler. Düzenledi- imiz Ramazan Etkinlikleri ile HABER MERKEZ Ramazan ay n n bereketini iftar programlar na tafl yan Keçiören Belediyesi, bu defa Aktepe Mahallesi nde düzenledi i etkinlikle Keçiörenlileri iftar sofras nda buluflturdu. Aktepe Mahallesi Kapal Pazar Yeri nde gerçeklefltirilen Mahallede ftar Var program na Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak n yan s ra, Keçiören Kaymakam Nusret Dirim ve kardefl belediye Sumgayit in Belediye Baflkan Ebulfeyz Babayev de kat ld. Aktepe Mahallesi sakinlerinin Ramazan n kutlayan Baflkan Ak, Geçen y l Ramazan da Aktepe de iftar yapm flt k. Bu Ramazan da da buraday z. Cenab- Allah ömür verdi i sürece de iftar programlar yapaca z. Hepinize afiyet olsun, Cenab- Allah tuttu unuz oruçlar kabul etsin diye konufltu. Kaymakam Dirim ise, Keçiören Belediyesi nin ev sahipli inde iftar sevincini vatandafllarla birlikte yaflamaktan duydu u mutlulu u ifade ederek, Baflkan m Mustafa Ak birçok mahallede bu etkinlikleri düzenliyor. Bu programlar n güçlenerek devam etmesini diliyorum dedi. Sumgayit Belediye Baflkan Babayev de, kardefl belediye Keçiören in düzenlendi i iftar program - na büyük bir sevinçle kat ld klar n belirterek Cenab- Allah tan dilerim, hepinizin yüzleri hep gülsün. Nice Ramazan daha birlikte geçirmek dile iyle afiyet olsun, Ramazan sofran z bereketli olsun temennisinde bulundu. ftar program nda e lenceli gösterilere de yer verilirken, Hacivat-Karagöz oyunu ve illüzyon gösterisi çocuklara keyifli anlar yaflatt. Çocuklar için ayr ca sandalye kapmaca, balon kapmaca gibi renkli yar flmalar da düzenlendi. Ellerindeki atefl toplar ile atefl dans yapan flovmenin gösterisi ise seyircilerden büyük alk fl ald. Anadolu nun zenginliklerini dünyaya aç yoruz, dünyay Keçiören e 15 getiriyoruz diye konufltu. Federasyon Baflkan Koç ise, Keçiörenlilerin Ramazan ay n kutlayarak, Belediye Baflkan Mustafa Ak her y l bu güzel Ramazan ay nda düzenlemifl oldu u Ramazan etkinlikleri vesilesiyle bizleri biraraya getiriyor. Allah tuttu unuz oruçlar kabul etsin dedi. YOZGAT TÜRKÜLER fiiir dinletisi ile bafllayan program Yozgatl Türk Halk Müzi i sanatç s Ömer Sa anc n n konseri ile devam etti. Sa anc, seslendirdi i birbirinden güzel Yozgat türküleri ile Keçiörenlileri coflturdu. Gecede Baflkan Ak, Federasyon Baflkan Koç a vazo hediye ederken, Koç da Baflkan Ak a bir plaket verdi. Yozgat Gecesi toplu hat ra foto raf çekimi ile sona erdi. Aktepe de iftar çad r kuruldu

16 16 YARIN Ankara AFAD, öncelikle kendi güvenli ini garantiye al yor Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl (TOK ), afet öncesi ve sonras tüm çal flmalar koordine eden Afet ve Acil Durum Yönetimi Baflkanl na (AFAD) her türlü afete dayan kl hizmet binas infla edecek. Kamu kurum ve kurulufllar n n ihtiyaçlar do rultusunda hizmet binalar infla eden TOK, bu çerçevede AFAD a da modern bina yapacak. 46 bin metrekareye infla edilecek bina, afet anlar nda her türlü ihtiyaca cevap verebilecek. AFAD binas, Eskiflehir yolundaki Diyanet flleri Baflkanl ile Gümrük ve Ticaret Bakanl hizmet binalar n n aras nda yer alacak. Binaya Eskiflehir yolundan girilecek ancak acil durum için tali araç girifli de bulunacak. Binada, operasyon salonu, etkinlik merkezi, ulusal sismik gözlem a birimi, e itim salonlar ve arfliv de yer alacak. Koordinasyonun sa lanaca Operasyon Merkezi, her türlü afet durumunda ayakta kalabilmesi gerekti inden, hizmet binas ndan ba- ms z planland. Merkezin elips tasar m, statik olarak yap y güçlendirdi. Üst düzey yöneticilerin de bulunabilece i merkez, güvenlik nedeniyle Eskiflehir yoluna uzak konumland r ld. AFAD binas n n çat s nda, üst düzey yöneticilerin acil durumlarda Çevre ve fiehircilik Bakanl, inflaatlar n mevzuata uygunlu unu, bünyesinde oluflturaca, zab ta gibi çal flacak denetçilerle kontrol edecek. Denetçiler, imar planlar ndan ruhsatland rmaya kadar inflaatlarla ilgili tüm faaliyetleri denetleyerek, Bakanl k ad na ifllem tesis etme yetkisine sahip olacak. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun kullanabilece i helikopter pisti de tasarland. Tasar ma yön veren di er bir etken, yap n n yeflil bina s n f nda yer almas oldu. AFAD binas - n n, LEED sertifikas alabilecek düzeyde olmas na özen gösterildi. Tasar mda kullan lan malzemeler, yeflil çat gibi uygulamalar, bu sertifika çerçevesinde planland. Yap, günefl enerjisi ve yenilenebilir enerji kaynaklar ndan mümkün oldu unca faydalanacak flekilde tasarland. Operasyon salonu cephesinin fotovoltaik panel sistemiyle kaplanmas yla, özellikle kapsam nda, Çevre ve fiehircilik Bakanl, vatandafl n ma duriyetini önlemek ve güvenli i sa lamak amac yla inflaatlar s k denetim alt na alacak. Daha önce sadece yap denetim firmalar üzerinden yap lan kontrollere, Bakanl n uzman personelle gerçeklefltirece i denetimler de eklenecek. Bu kapsamda Bakanl k, kendi bünyesinde denetçi pozisyonlar oluflturacak. Zab ta gibi çal flacak denetçiler, imar planlar ndan ruhsatland rmaya kadar inflaatla ilgili tüm faaliyetleri kontrol edecek. Denetçi belgesiyle çal flacak bu personel, Bakanl k ad na ifllem tesis etme yetkisine de sahip olacak. Bu kapsamda, inflaat ifllerini usulüne uygun yapmayan veya kanunda belirtilen mükellefiyetini yerine getirmeyen, sözleflmeye ayk r davranan yap sahibi, projeci, fenni mesuller, müteahhit, tafleron, flantiye flefi, usta veya di er ilgililere idari yapt r mlar uygulanacak. A r para cezalar n n yan s ra yaz aylar nda, ihtiyaç duyulan enerjinin bir k sm günefl enerjisiyle sa lanabilecek. Bina bünyesinde üretilen gri su ve ya mur sular n n özellikle bahçe sulama ve tuvalet rezervuarlar nda kullan lmas için gerekli sistemler de planland. AFAD binas nda, aç k ofislerin cam yüzeyleri çift cam cephe olacak. D flar dan kaynaklanan gürültü ve tozu engellemek, d fl hava koflullar n yumuflatacak ara iklimsel ortam oluflturmak amac yla tasarlanan çift cephe sayesinde, yap da kurulacak iklimlendirme sistemlerinin ilk maliyetlerinde ve iflletme giderlerinde tasarruf edilecek. Çal flma ve sirkülasyon alanlar nda mümkün oldu unca cam yüzey kullan lmas, hem gün fl ndan yararlan larak ayd nlatma giderlerinin azalt lmas n hem de personel için ferah mekanlar oluflmas n sa layacak. TOK, binan n ihalesini yar n gerçeklefltirecek. (AA) nflaatlara zab tal denetim geliyor inflaat n y k lmas da bu yapt r mlar aras nda yer alacak. Bakanl k, mevzuata ayk r binalar n y k lmas konusunda belediyeleri uyaracak. Belediyelerin bir çal flma yapmamas durumunda, bina Bakanl k taraf ndan y k lacak. Y - k m masraflar ise yap sahibinden al nacak. Çevre ve fiehircilik Bakanl, usulsüzlükte sorumlulu u bulunan idari yetkilileri de haklar nda ifllem tesis edilmek üzere çiflleri Bakanl na bildirecek. (AA)

17 Ankara YARIN Bakan Y ld z, Büyükflehir iftar çad r nda a rland Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Büyükflehir Belediyesi nin Gençlik Park nda kurdu u iftar çad r n n ikinci kez konu u oldu. Bakan Taner Y ld z, Ankaral lara yine kendi elleri ile yemek da- tt ve yaz ya murunun da bereketiyle flenlenen oruç sofralar nda Baflkentlilerle birlikte iftar yapt. HABER MERKEZ Ankara Büyükflehir Belediyesi nin Gençlik Park nda düzenledi i Ramazan etkinlikleri öncesi Baflkentlilerin oruçlar n açabilmesi için kurdu u ftar Çad r na gelen Bakan Taner Y ld z, burada iftar öncesinde vatandafllara yemek da tt. Yaklafl k 2 bin kifliye da t lan yemeklerin ard ndan, ezan n okunmas n bekleyen vatandafllar, bu süre içerisinde iftar sofralar n n da konu- u olan Bakan Y ld z ile sohbet etti ve bol bol foto raf çektirdi. Bakan Taner Y ld z a iftar yeme inde Petrol Ürünleri flverenler Sendikas (PÜ S) Genel Baflkan Muhsin Alkan ile Rekabet Kurumu Baflkan Prof. Dr. Nurettin Kald r mc da efllik etti. Baflkent te iftar yeme i ile beraber bafllayan ve etkisini gece boyunca sürdüren fliddetli ya murla birlikte ortaya ç kan toprak kokusu yeme in manevi anlam n daha da artt rd. fiiddetli ya mur nedeniyle birçok etkinli e ara verilmesine ra men Baflkentliler, çocuklar yla birlikte ya murdan etkilenmeyen de iflik etkinliklerden faydalanma imkan na sahip oldular. Gölbafl nda f r nlar denetlendi HABER MERKEZ Gölbafl Belediyesi Zab ta Müdürlü ü ekipleri, ilçedeki pide üretim ve sat fl n yapan f r nlar denetledi. Gölbafl Belediyesi Zab ta Müdürlü ü ekipleri, Ramazan sofralar m z n daha sa l kl ve güvenli olmas için denetimlerini sürdürüyor. Gölbafl Belediyesi Zab ta Müdürü Pehlül Eraslan n yönetiminde ekipler, ilçedeki pide sat fl yapan f r nlarda denetim yapt. Ekipler; vatandafl n sofras nda sa l kl ve güvenli pide yiyebilmesi için f - r nlarda gramaj kontrolü, temizlik ve çal flanlar n ifl yeterlili ini denetledi. Gölbafl Belediyesi Zab ta Müdürü Pehlül Erarslan, Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl n n talimat ile yapt klar denetimlerde, f r nlar temiz ve güvenli görmekten mutlu olduklar n söyledi. Eraslan, Esnaf m z da vatandafl n hakk n ve sa l n düflündü- ü için bizler görev yaparken gönül rahatl içerisinde denetimlerimizi gerçeklefltiriyoruz. Eksiklik gördü ümüz f - r nlar için de gerekli tutana tutarak ilgilileri uyar yoruz dedi. Zab ta Müdürü Pehlül Eraslan, iftar sofralar n n süsü pide denetiminin mübarek Ramazan ay sonuna kadar devam edece ini bildirdi. 17 Aileler Gençlik Park n n binlerce a aç, çiçek ve yeflil alan ile bezenmifl yeflil floras nda kurulan nostaljik stantlarda al flverifl yapt lar, çocuklar n da oyun alanlar nda e lendirdiler. Kimi aileler de Gençlik Park nda çocuklar n midilli atlara bindirerek onlar n hayal dünyalar nda yeni ufuklar açt lar. Baflkent Ankara n n 9 ayr noktas nda kurdu u iftar çad rlar nda her gün binlerce Baflkentliyi a rlayan Büyükflehir Belediyesi, Gençlik Park ndaki nostalji dolu etkinliklere de evsahipli i yap yor. Büyükflehir Belediyesi, eski Ramazanlar bugüne tafl yarak, bu güzelli i Baflkentlilere yaflat yor. Gençlik Park, geleneksel orta oyunu, tasavvuf müzi i gibi etkinliklerin yan s ra Suyun Ifl kla Dans gibi en modern teknoloji ile ortaya ç kan görsel etkinliklere de evsahipli i yap yor.

18 18 YARIN 20 Temmuz 2013 Ankara Mehmetçik kaçaklara göz açt rmad Mehmetçik, geçen ay 15 bin 882 kaçak yakalad. Yasa d fl geçifl yapanlar hakk nda ifllem bafllat ld. AA muhabirinin Genelkurmay Baflkanl verilerinden yapt derlemeye göre, 1-30 Haziran da 16 bine yak n kaçak yakaland. Kara Kuvvetleri Komutanl na ba l hudut birlikleri Suriye s n r nda 11 bin 644 kaça gözalt na ald. Yasa d fl yollarla yurda girmeye veya Suriye ye gitmeye çal flanlar hakk nda ifllem bafllat ld. Jandarma ekipleri I d r, Gaziantep, Mu la, K rflehir, Kilis, Mardin, Edirne, zmir, fi rnak, Ayd n, K rklareli, Tekirda, Ayd n, Hatay, Bal kesir ve Çanakkale de yapt klar kontrollerde ise yasa d fl yollarla giren 2 bin 797 kifliyi buldu. Mehmetçik, Yunanistan s n r nda 729, Bulgaristan s n r nda ise 174 kifliyi yakalad. Öte yandan Mehmetçik, Suriye s n r boyunca konufllanan 200 e yak n hudut karakoluyla s n r gecegündüz koruyor. Termal kameralar, gece görüfl dürbünleriyle s n rdan gözlerini ay rmayan güvenlik güçleri, hudut olaylar na a r silahlarla güçlendirilen Kobra ad verilen z rhl araçlar n tafl d ani müdahale mangas yla müdahale ediyor. Hudut kartallar s n r, karakollardaki merkez kulelerin yan s ra hudut boyunca bulunan mevziler ve kulelerden de kontrol ediyor. Karakollardaki Mehmetçik, kritik durumlarda takviye edilerek mevcut personel art r l yor. Suriye s n r nda kurulan 200 e yak n hudut karakolunda askerler, yasa d fl s n r geçiflleri, kaçakç l k ve hudut olaylar na karfl 24 Baflkent banliyö seferlerine kavufluyor Baflkent, 2 y l aradan sonra banliyölerine kavufluyor. Ankara da toplu tafl mac l kta önemli yer tutan Sincan- Kayafl Banliyö Hatt nda trenler, 29 Temmuz da yeniden raylara iniyor. AA muhabirinin edindi i bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar (TCDD), Yeni Çiftlik Bulvar yap m ve Baflkentray Projesi çal flmalar nedeniyle 1 A ustos 2011 tarihinde ara verilen Sincan- Kayafl Banliyö Hatt seferlerini, 29 Temmuz 2013 ten itibaren yeniden bafllatacak. Her gün saatleri aras nda karfl l kl toplam 154 sefer saat boyunca canla baflla çal fl yor. Her karakol sorumluluk sahas nda kufl uçurtmazken s n r boyunca kontrol edilmeyen alan bulunmuyor. Bölgede genellikle yasa d fl s n r geçiflleri ve kaçakç l kla mücadele edilen s n rda, karakollar n kulelerinde gözetleyiciler görev yap yor. Gündüz özel dürbünlerle gece ise gece görüfl dürbünleriyle s n r kontrol eden gözetleyiciler, herhangi bir hudut olay yla karfl laflt klar nda telsizle karakol komutan na haber veriyor. Karakolda verilen alarm n ard ndan ani müdahale mangas ndaki askerler, teçhizatlar n kuflanarak bir dakika içinde araçlar na biniyor. Manga, Kobra ad verilen z rhl araçla kaçakç lar n görüldü ü bölgeye gidiyor. Mehmetçik, s n r geçmeye çal flanlar may nl alan konusunda Arapça veya Kürtçe uyar yor. Kaçakç lar yap lan üst aramas n n ard ndan teslim al n yor, getirdikleri mallar için tutanak düzenleniyor. Kaçakç lar daha sonra ça r lan jandarma taraf ndan teslim al n yor. Hudut karakollar nda Suriye deki olaylar n ard ndan ek önlemler de al nd. Birçok karakola olas, hava sald r lar na karfl hava savunma sistemleri yerlefltirildi. Hudut karakollar na yap lacak taciz atefli veya sald r lara karfl da Mehmetçik haz r bekliyor. Olas sald r da güvenlik güçleri alarm tünellerinden mevzilere k sa sürede ulaflmalar konusunda düzenli e itiliyor. Ayr ca kritik karakollar silah ve personel bak m ndan güçlendiriliyor. (AA) yaparak, baflkent trafi ine de nefes ald racak trenler, trafi in yo un oldu- u ve saatleri aras nda 10 dakikada bir, di- er saatlerde ise 15 dakikada bir yolcu tafl yacak. Sincan-Kayafl Hatt banliyö seferlerine, Ankara Büyükflehir Belediyesi nin Yeni Çiftlik Bulvar yap m ve Baflkentray Projesi çal flmalar nedeniyle 1 A ustos 2011 de son verilmiflti. Daha sonra TCDD 25 Nisan 2012 de Sincan-Ankara-Kayafl tren hatlar n n yeniden inflas n içeren Baflkentray Proje ihalesini gerçeklefltirdi. Aradan geçen 2 y l süresince, ihaleye yap lan itirazlar ve hukuki süreçler nedeniyle proje bir türlü hayata geçirilemedi. Son olarak, geçen may s ay nda Kamu hale Kurumu, Baflkentray Projesi ihalesinin iptaline karar verdi. Yaklafl k 2 y ld r Ankara da banliyö seferlerinin yap lamamas n dikkate alan TCDD, Sincan-Kayafl Hatt nda yeniden banliyö seferlerinin bafllat lmas için, Pendik-Sö ütlüçeflme banliyö hatlar n n ve istasyonlar - n n iyilefltirilmesi için inflaat çal flmalar na bafllanmas yla bofla ç kan tren setlerini gemilerle Band rmaya, oradan demiryoluyla Ankara ya getirdi. Mevcut banliyö setleri ve ilave olarak stanbul dan getirilen söz konusu setler 29 Temmuz dan itibaren Sin-

19 E itim Bu proje okullara hayat getirdi BURSA - Okullar Hayat Olsun projesi kapsam nda Bursa da gerçeklefltirilen faaliyetler masaya yat r ld. l Milli E itim Müdürü Atilla Gülsar baflkanl nda Osmangazi Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde gerçeklefltirilen de erlendirme ve planlama toplant s na Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coflkun ve 17 lçe Milli E itim Müdürü'nün yan s ra, proje orta kurum yetkilileri kat ld. Okullar Hayat Olsun Projesi, Milli E itim Bakanl, Orman ve Su flleri Bakanl ve belediyeler aras nda imzalanan protokolle hayata geçirildi. Proje kapsam nda Bursa da y l nda yap lan çal flmalar de erlendirildi. l Milli E itim fiube Müdürü Kemal Ünal n proje kapsam nda yap lan faaliyetleri ve istatistiki verileri anlatan sunumuyla bafllayan toplant da, proje çerçevesinde gelecek y l yap lacak faaliyetler görüflüldü. l Milli E itim Müdürü Atilla Gülsar, okullar mahallenin bir buluflma noktas ve hayat boyu ö renme merkezi yapmay hedeflediklerini belirterek, Okullar Hayat Olsun projesiyle tüm okullar halk m z n hizmetine sunuldu. Yap lan tüm devlet binalar asl nda milletin mal d r. At l vaziyette olan özellikle okul binalar m z bu projeyle topluma aç lm fl oldu ve daha ifllevsel hale geldi. dedi. Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coflkun da, kamu kurumlar n n art k kap lar n halka açt n anlatt. Okullarda gerçeklefltirilen a açland rma çal flmalar hakk nda da bilgi veren Coflkun, Proje kapsam na al nan okullar m z bizlere direk olarak müracaat ediyorlar. Biz de bu okullar m zda gerekli çal flmalar yap yoruz. Fidan stoklar m z flu an için yeterli. fleklinde konufltu. (CHA) YARIN Vak f üniversitesinde t p e itiminin bedeli y lda 50 bin lira ANKARA - Vak f üniversiteleri gelecek e itim-ö retim y l için ücretlerinde belli oranlarda art fla gitti. Paral e itim veren vak f üniversiteleri, e itim-ö retim y l ücretlerini ilan etti. Buna göre en fazla fiyat genellikle t p, difl hekimli i ve eczac l k fakülteleri için belirlenirken, lisans programlar n n ücretleri 14 ile 30 bin lira aras nda de ifliyor. Ön lisans programlar ise 8 ile 14 lira aras nda de iflen ücretler talep ediyor. Vak f üniversitelerinin t p ve difl hekimli i gibi bölümlerinin y ll k fiyatlar 27 ile 50 bin lira aras nda de iflirken, iki y ll k önlisans programlar n n fiyatlar ise daha düflük fiyat aral nda seyrediyor. Baz üniversitelerinin tüm bölümlerinin, baz lar n n ise birkaç bölümünün ücretleri ayn kal rken, yüzde 1 ile 4 oranlar nda art fl yapan üniversiteler de bulunuyor. Vak f üniversitelerinin y ll k e itim ücretlerine ö rencilerin bar nma, ders-araç gereç, yemek ve ulafl m giderleri de dahil edildi inde ö renimleri süresince yapacaklar masraf veliler için bir ''servet'' harcamay gerektiriyor. Ö rencilerin vak f üniversitelerinin akademik y l nda ödeyecekleri ücretler flöyle: BAHÇEfiEH R ÜN VERS TES : T p Fakültesi ve bunlar n ngilizce Haz rl k Program için KDV hariç 41 bin 700 TL, mühendislik fakültesi programlar ve bunlar n ngilizce Haz rl k Program için KDV hariç 28 bin 425 TL, di er tüm lisans programlar ve bunlar n ngilizce Haz rl k Programlar KDV hariç 26 bin TL, tüm önlisans programlar için 14 bin TL. BAfiKENT ÜN VERS TES : T p ve difl hekimli i fakülteleri KDV dahil 27 bin TL. Mühendislik fakültesi ve Mimarl k bölümü için 21 bin 500 TL, ngilizce haz rl k ve lisans programlar 19 bin 500, ön lisans programlar 13 bin TL. HSAN DO RAMACI B LKENT ÜN VERS TES : Bütün bölüm ve programlar KDV dahil 22 bin 250 TL. ÇA ÜN VERS TES : Tüm lisans bölümleri ve haz rl k s n f KDV hariç 17 bin 130; ön lisans programlar 8 bin 565 TL. STANBUL B L M ÜN VERS TES : T p fakültesi KDV hariç 34 bin 599 TL; fen edebiyat fakültesi psikoloji bölümü 18 bin 631 TL; Florence Nightingale Hastanesi Hemflirelik Yüksekokulu 9 bin 981 TL; Sa l k Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümleri 11 bin 312 TL; ebelik bölümü 9 bin 981 TL; sa l k kurumlar yöneticili i bölümü 17 bin 966 TL; sa l k hizmetleri meslek yüksekokulu 8 bin 650 TL. ÇANKAYA ÜN VERS TES : Tüm bölümler, meslek yüksekokulu ve haz rl k s n f için KDV hariç y ll k en fazla 20 bin 688 TL. DO Ufi ÜN VERS TES : ngilizce Haz rl k s n f ve lisans programlar KDV dahil 22 bin 500 TL; Türkçe lisans programlar 21 bin 150 TL. ZM R ÜN VERS TES : Mühendislik ve mimarl k fakülteleri KDV dahil 15 bin 500 TL; iktisadi ve idari bilimler, güzel sanatlar ile fen 19 edebiyat fakülteleri 14 bin 500 TL; hukuk fakültesi 16 bin 500 TL; ngilizce haz rl k e itimi 14 bin 500 TL; t p fakültesi 30 bin TL, sa l k yüksekokulu hemflirelik bölümü 10 bin TL; fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü 14 bin TL; meslek yüksekokulu programlar 8 bin 500 TL. ÖZYE N ÜN VERS TES : ngilizce haz rl k ve fakülteler KDV hariç 32 bin TL; yüksekokullarda otel yöneticili i ve sivil hava ulaflt rma iflletmecili i 21 bin 500 TL, pilot e itimi için 26 bin 950 TL. STANBUL B LG ÜN VERS TES : Tüm meslek yüksekokullar, yüksekokullar ve fakültelerin ngilizce haz rl k programlar KDV hariç 27 bin 280 TL. Fen Edebiyat Fakültesinin psikoloji program hariç di er tüm programlar, ktisadi ve dari Bilimler, letiflim Fakülteleri ile Mimarl k Fakültesi'nin iç mimarl k, endüstri ürünleri tasar m programlar ile Mühendislik Fakültesi için KDV hariç 27 bin 280 TL, Hukuk Fakültesi ve Mimarl k Fakültesi'nin mimarl k program, Fen Edebiyat Fakültesi'nin psikoloji program KDV hariç 29 bin 360 TL, Uygulamal Bilimler Yüksekokulu ve Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu için 20 bin 750 TL, Sa l k Bilimleri Yüksekokulu için 22 bin 930 TL, Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu programlar için KDV hariç 19 bin 510 TL.

20 20 YARIN Kültür Sanat Roma Türk Film Festivali nde bu y l 15 film gösterilecek talya n n baflkenti Roma da bu y l üçüncüsü düzenlenecek Roma Türk Film Festivali ne geçen y llarda izleyici say s nda kaydedilen büyük art fl sebebiyle kentin en eski sinema merkezlerinden biri olan Barberini Sinemalar n n evsahipli i yapaca aç kland. ROMA - Kültür ve Turizm Bakanl ve Türkiye nin Roma Büyükelçili i nin destekleriyle, Serap Engin yönetimindeki SRP stanbul taraf ndan düzenlenecek ve onursal baflkanl n dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek in üstlendi i Roma Türk Film Festivali, geçen y l oldu u gibi bu y l da 15 filmlik bir seçkiyle sinemaseverlerin karfl s na ç kmaya haz rlan yor. Organizasyon komitesinden yap lan aç klamada, önceki y llardaki yo un ilgi hesaba kat larak, bu y lki festival mekan nda de iflikli e gidildi i kaydedildi. Komite, festival için 2011 ve 2012 de evsahipli i yapan Villa Borghese bahçelerindeki Casa del Cinema yerine bu y l, daha genifl kapasiteli olmas sebebiyle Barberini Sinemalar nda karar k ld. Festivalin düzenlemesine öncülük eden isimlerden Türkiye nin Roma Büyükelçisi Hakk Akil de, üçüncü kez bu festivali düzenleyecek olmaktan büyük memnuniyet duydu unu ifade etti. AA muhabirine konuflan Akil, Oturmufl bir festival. Bu sene bir yenilik olarak Türk filmlerinin pazarlanaca bir market oluflturulacak. Festivalin amaçlar ndan bir tanesi de buydu. Türk filmlerine, talyan pazar n açmak. Bu marketin yararl olaca n düflünüyoruz. Bizim de varmak istedi imiz sonuç bu dedi den beri yap l yor- Osmanl mparatorlu u nun, talya n n güneydo usundaki Otranto kentine 1480 y l nda düzenledi i sefer s ras nda ortaya ç kt belirtilen Mamma li Turchi yani Eyvah! Anneci im Türkler geliyor deyimine Ama filmleriyle ifadesini ekleyerek ironi yapan bir slogana sahip Roma Türk Film Festivali, ilk olarak 2011 de talyan sinemaseverle buluflmufltu. Geleneksellefltirilmesi hedeflenen festivalin 2011 deki ilk versiyonunda aç l fl, onur konu u olan yönetmen Yavuz Turgul un, hem yaz p hem yönetti i, baflrollerinde fiener fien ve Cem Y lmaz n yer ald Av Mevsimi filmi yapm flt. Yönetmen Turgul da onur ödülünü alm flt. Geçen y l ikincisi düzenlenen festivalin aç l fl n ise Cannes ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan n Bir zamanlar Anadolu filmiyle yapm flt. Usta yönetmen Ceylan, festival onur ödülüne lay k görülmüfltü. 26 Eylül de gala gecesiyle aç l fl yap lacak olan Üçüncü Roma Türk Film Festivali nin öncesinde festival komitesince bir bas n toplant s düzenlenecek. (AA) 20 Temmuz 2013 Boflnaklar Türk yazarlar okuyor STANBUL - Kitaplar Boflnakçaya çevrilen Ayfle Kulin, Orhan Pamuk, Elif fiafak, Zülfü Livaneli ve Ahmet Hamdi Tanp nar n Bosna Hersekli okurlar n ilgi gösterdikleri isimlerin bafl nda geldi i belirtildi. Bosna Hersek le liflkileri Gelifltirme Merkezi nden (B GMEV) yap lan aç klamaya göre, son y llarda ülkedeki yay nevlerinin, Türk yazarlar n eserlerini Boflnakçaya çevirmesiyle, Bosnal okurlar Türk edebiyat na daha fazla ilgi duymaya bafllad. Bugüne kadar 48 kitap Boflnakçaya çevrilirken, Türkçeden yabanc dillere çevrilen eser say s bak m ndan Boflnakça 7. s rada yer ald. Kitaplar Boflnakçaya çevrilen Türk yazarlardan Ayfle Kulin, Orhan Pamuk, Elif fiafak, Zülfü Livaneli ve Ahmet Hamdi Tanp nar, Bosna Hersekli okurlar n ilgi gösterdikleri isimlerin bafl nda geldi. Bugüne kadar Türkçeden Boflnakçaya, Nedim Gürsel in Allah n K zlar, Ayfle Kulin in Veda, Ad : Aylin ve stanbul a Son Tren, Elif fiafak n Aflk, Ahmet Hamdi Tanp nar n Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Orhan Pamuk un Beyaz Kale, Masumiyet Müzesi, stanbul ve Benim Ad m K rm z, Kürflat Baflar n Baflucumda Müzik, Reflat Nuri Güntekin in Yaprak Dökümü, Yunus Emre nin Aflk Bülbülü, Zülfü Livaneli nin Serenad, Tuna Kiremitçi nin Git Kendini Çok Sevdirmeden, Hande Altayl n n Aflka fieytan Kar fl r ve lber Ortayl n n ise Son mparatorluk Osmanl adl eserleri çevrildi. Öte yandan, Bosnal okurlar, Yunus Emre Enstitüsü ve Ziraat Bankas n n ortak yürüttü ü 100 Türkiye Kütüphanesi Projesi kapsam nda Saraybosna da aç lan kütüphane sayesinde, Türk edebiyat kaynaklar na daha kolay ulaflabiliyor. Ülkede en çok satan kitap ngiliz yazar E. L. James in Grinin Elli Tonu adl eseri olurken, Luca Mozzati nin slami sanat kültürü ve medeniyet tarihini mercek alt na alan Islamic Art kitab, okurlar n ilgi gösterdi i kitaplar aras nda 5. s rada bulunuyor. (AA)

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2016 Şubat 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ Gülkız Doğan Araş. Gör., ODTÜ, Havacılık Mühendisliği Bölümü Uçak pilotları inişe geçen uçağın yere değmeden az önce daha fazla alçalmak istemediğine, yoluna öylece devam etmek istediğine

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı