ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER"

Transkript

1 ASMMM0 Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER A. MURAT YILDIZ M. AYKUT KELECİOĞLU GELİRLER BAŞKONTROLÖRÜ GELİRLER BAŞKONTROLÖRÜ Ankara, Ağustos

2 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖNSÖZ I. BÖLÜM: 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ USUL KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... II. BÖLÜM: 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ USUL KANUNU İLE 5024 SAYILI KANUN NUN ENFLASYON DÜZELTMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... III. BÖLÜM: 5228 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI AATUHK NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... IV. BÖLÜM: 5228 SAYILI KANUNLA 4811 SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... V. BÖLÜM: 5228 SAYILI KANUNLA GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... VI. BÖLÜM: 5228 SAYILI KANUNLA KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... VII. BÖLÜM: 5228 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... VIII. BÖLÜM: 5228 SAYILI KANUNLA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... IX. BÖLÜM: 5228 SAYILI KANUNLA DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 2

3 X. BÖLÜM: 5228 SAYILI KANUNLA 6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNU NDA (ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ VE ŞANS OYUNLARI VERGİSİ) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... XI. BÖLÜM: 5228 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DİĞER DÜZENLEMELER... XII. BÖLÜM: TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... XIII. BÖLÜM: BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KHK DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 5228 SAYILI KANUN... 3

4 KISALTMALAR Vergi Usul Kanunu... VUK Gelir Vergisi Kanunu... GVK Kurumlar Vergisi Kanunu... KVK Katma Değer Vergisi... KDV Katma Değer Vergisi Kanunu... KDVK Özel Tüketim Vergisi... ÖTV Özel Tüketim Vergisi Kanunu... ÖTVK 4

5 ÖNSÖZ Vergi mevzuatımızın yeniden yapılandırılması sürecinde özellikle son 1,5 yıl içerisinde oldukça kapsamlı vergi paketleri büyük bir hızla hazırlanarak yasallaşmış bulunmaktadır. Söz konusu kapsamlı değişiklikler, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu ile başlamış olup, süreç bunu takiben çıkarılan 4842 sayılı ve 5035 sayılı Kanunlarla devam etmiş, 5035 sayılı Kanunla aynı günlerde yayınlanarak yürürlüğe giren ve mükelleflerin mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmalarına imkan sağlayan 5024 sayılı Kanun lada önemli bir safhaya gelmiştir. Söz konusu kapsamlı değişikliklerin oldukça önemli bir aşamasını oluşturan ve önemli bir kısmı, vergi mevzuatı değişikliğine ait hükümler içeren ve yürürlük ve yetki maddeleri dahil olmak üzere 62 maddeden oluşan 5228 Sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun da TBMM Genel Kurulu nun Tarihili birleşiminde kabul edilmiş, son olarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu Kanunla yapılan değişiklikleri kısaca aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz Sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle ; I- VERGİ USUL KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER : 1. Maliye Bakanlığı na mücbir sebep halinde mükelleflerden toplulaştırılmış beyanname alma veya hiç beyanname almama hususunda yetki verilmektedir. 2. Zor durum halinde mükelleflerin başvurusu olmaksızın Maliye Bakanlığı nca ek süre verilebilecektir. 3. Vergi beyannamelerini elektronik ortamda gönderen mükelleflere, tahakkuk fişleri de idarece aynı yöntemle gönderilebilecektir. 4. Maliye Bakanlığı na mücbir sebep halinde ödeme süresini azami bir yıl süreyle uzatma yetkisi verilmektedir. 5. Yararlanılması şarta bağlanmış olan istisnalarda zamanaşımı süresi şartların ihlalini izleyen yıl başından itibaren başlayacaktır. 6. Sahte ve yanıltıcı belge düzenlemek amacıyla mükellef olanların mükellefiyetleri vergi inceleme elemanlarının düzenleyecekleri raporlara istinaden silinebilecektir. 7. Defterlerin Türkçe tutulması mecburiyetine istisnalar getirilmiştir. 8. Vergi beyannamelerinin elektronik ortamda alınabilmesini teminen düzenleme yapma konusunda Maliye Bakanlığı na yetki verilmektedir. 9. Tahsilat ve ödemelerini banka kanalı ile yapma zorunluluğu getirilen mükelleflerin bu yükümlülüğe uymamaları durumunda işleme konu tutarın % 5 i oranında özel usulsüzlük cezası kesilecektir. 10. İşyeri kapatma cezası uygulamasına son verilmiştir. 5

6 11. Banka mevduatlarının yıl sonu değerlemesinde dönem sonuna kadar işlemiş olan faizler gelir olarak dikkate alınacaktır. 12. Banka kredilerinin yıl sonu değerlemesinde dönem sonuna kadar işlemiş olan faizler gider olarak dikkate alınabilecektir. 13. Azalan bakiyeler usulünde ayrılabilecek azami amortisman oranı % 50 yi geçemeyecektir. 14. Özel finans kurumları vergi kanunları uygulamasında bankalar ile aynı esaslara tabi olacaktır. 15. Ödeme kaydedici cihazlar için % 100 oranında amortisman ayrılabilecektir. II- VERGİ USUL KANUNU İLE 5024 SAYILI KANUN UN ENFLASYON DÜZELTMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER : 1. Belli bir aktif büyüklüğünü ya da ciroyu aşmayan mükellefler için enflasyon düzeltmesi yapma zorunluluğu ertelenmiştir. 2. Enflasyon düzeltmesinde reel olmayan finansman maliyetinin tanımında değişiklik yapılmış, özsermaye kalemlerine ait enflasyon farklarının vergilendirilmesine açıklık kazandırılmış ve sarrafların sürekli olarak enflasyon düzeltmesi yapmaları zorunlu hale getirilmiştir tarihi itibariyle yapılacak olan enflasyon düzeltme işlemlerine ilişkin esasların düzenlendiği V.U.K. nun geçici 25 inci maddesinde uygulamada ortaya çıkan tereddütleri giderecek şekilde değişiklikler yapılmıştır. 4. Enflasyon düzeltmesinde hisse senetlerinin borsa rayiciyle düzeltilmesine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. III SAYILI AATUHK NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: 1. Maliye Bakanlığı na mal varlığı araştırması yapılacak mükellefleri araştırmanın şekli, alanı, kapsamı ile alacağın türü ve tutarı itibariyle sınırlama yetkisi verilmiştir. 2. Spor kulüplerinin vergi ve buna bağlı borçları için ödeme kolaylığı getirilmiştir. IV SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER : 1. Vergi Barışı Kanunu ndan yararlanma imkanını kaybetmemek için aynı kanunun bazı maddelerine göre ödenmesi gereken taksitlerin son ödeme tarihi Eylül ayı sonuna kadar uzatılmıştır. 2. Vergi Barışı Kanunu kapsamında vadesinde ödenmeyen taksitlere ilişkin olarak uygulanan gecikme zammı oranı tarihinden itibaren % 10 dan, % 5 e düşürülmüştür. 6

7 V- GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER : tarihinden sonra eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunmak üzere kurulmuş bulunan işletmelerin kazançları 5 yıl süreyle gelir vergisinden istisna edilmiştir. 2. Gelir vergisi mükelleflerinin bildirecekleri gelirden beyanname üzerinden indirebilecekleri giderlerin kapsamı genişletilerek 89 uncu madde yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda yapılan değişiklikler ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir. a)- Okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurtlarına ilaveten çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin inşası veya faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan bağış ve yardımlarda yıllık kazançtan indirim konusu yapılabilecektir. b)- Gerekli şartları taşıyan kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemeye veya ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik olarak yapılan bağış ve yardımların tamamının yıllık kazançtan indirim konusu yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. c)- Mükellefler, işletmeleri bünyesinde yaptıkları yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 40 ını yıllık beyan ettikleri gelirden indirebileceklerdir. d)- Mükelleflerin, tarihine kadar yapmış oldukları araştırma ve geliştirme harcamaları hakkında eski hükümler uygulanacaktır. 3. Kanunla kurulan dernek ve vakıfların yanı sıra, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklere GVK nun 94 üncü maddesinin 7, 8, 9 ve 14 üncü bentleri kapsamında yapılan ödemelerden de tevkifat yapılmayacaktır. 4. Ekonomik ömrü beş yıldan daha az olan özel maliyet bedelleri yatırım indirimine konu olamayacak, beş yıldan daha fazla olan özel maliyet bedelleri ise yatırım indirimine konu olabilecektir. 5. Yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinden elde edilen kazançların beyan dönemi, gelir vergisi genel beyan dönemi ile uyumlu hale getirilmiştir. VI- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER : 1. Eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunmak üzere kurulmuş bulunan kurumların kazançları 5 yıl süreyle kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. 2. Kurumların yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar ile yurt dışı işyerleri ve daimi temsilcileri vasıtasıyla elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. bu kapsamda; a)- Kurumların yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. 7

8 b)- Kurumların yurt dışı işyerleri ve daimi temsilcileri vasıtasıyla kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. elde ettikleri c)- Aktif toplamının en az % 75 i yurt dışı iştiraklerden oluşan tam mükellef kurumların yurt dışı iştirak kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. 3. Kurumların yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar ile yurt dışı işyerleri ve daimi temsilcileri vasıtasıyla elde ettikleri kazançlar tarihine kadar Türkiye ye getirilmek şartıyla kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. 4. Kurumlar vergisi mükellefleri, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 40 ını yıllık beyan ettikleri gelirden indirebileceklerdir. 5. Kurumlar vergisi mükellefleri de, gelir vergisi mükelleflerine paralel olarak zarar mahsubu ile bağış ve yardımları beyanname üzerinden indireceklerdir. 6. Maliye Bakanlığı na tasfiye incelemesi yaptırmama konusunda düzenleme yapma yetkisi verilmiştir. 7. Dar mükellef kurumlardan KVK nun 24 üncü maddesi hükmüne göre yapılacak tevkifatlara ilişkin ödeme süresi beyannamenin verildiği ayın 26 sı olarak yeniden düzenlenmiştir yılı sonuna kadar tevkif yoluyla ödenmiş ancak mahsup ve iade imkanı bulunmayan fon paylarının belli orandaki kısmının 2004 yılı kazancının tespitinde gider olarak yazılabilmesine imkan tanınmaktadır. VII- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER : 1. İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek katma değer vergisi, ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan vergiden imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamayacaktır. 2. KDVK nun araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna" 13 üncü maddesinde değişiklikler yapılmıştır. bu kapsamda yapılan değişiklikler ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir. a)- KDVK nun 13 üncü maddesinin Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna şeklinde olan başlığı Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna" olarak değiştirilmiştir. b)- Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında verilen hizmetler yeniden tam istisnalar kapsamına dahil edilmiştir. 8

9 c)- Altın, gümüş ve platinle ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerine ilişkin olmak üzere bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler tam istisna kapsamında KDV den istisna edilmiştir. d)- Limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükelleflere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri KDV den istisna edilmiştir. e)- iç ve dış güvenlik kuruluşlarına milli savunma ve iç güvenlik ihtiyacı için yapılacak silah, makine, cihaz, sistem ve benzeri alımlarına ilişkin teslim ve hizmetler ile bu işlemleri yapacak olanlara işlemle ilgili olarak ifa edilecek teslim ve hizmetler KDV den istisna edilmiştir. 3. KDVK nun Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar başlıklı 17 nci maddesinde değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda yapılan değişiklikler ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir. a)- Üniversiteler ve yüksek okullar ile 625 sayılı kanun hükümlerine göre ilgili bakanlıktan faaliyette bulunma izni alan özel okullarda, öğrenci kapasitesinin %10 unu geçmemek üzere bedelsiz olarak verilen eğitim ve öğretim hizmetleri istisna kapsamına alınmıştır. b)- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kendilerine tanınan görev gereği ve kuruluş amaçlarına uygun olarak verdikleri ruhsat, izin, onay ve benzeri hizmetler KDV den istisna edilmiştir. c)- Milli Piyango İdaresince düzenlenen bazı oyunların tertiplenmesi ve oynanması KDV den istisna edilmiştir. d)- Dore külçe altın teslimleri istisna kapsamı dışına çıkarılmış, hurda lastik ve kauçuk teslimleri istisna kapsamına alınmış, külçe hurda teslimlerinin istisna olduğuna açıklık getirilmiştir. e)- Deniz ve hava taşıma araçları için verilen hizmetlere ilişkin istisna 17 nci maddeden çıkarılarak 13 üncü maddeye taşınmıştır. f)- Tasarruf mevduatı sigorta fonuna bankalar kanunu hükümlerine göre yapılan mal ve hakların teslimi işlemleri KDV den istisna edilmiş, TMSF ce yapılan kiralamalar ise istisna kapsamı dışına çıkarılmıştır. g)- Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması KDV den istisna edilmiştir. h)- Hazine Ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü nce yapılan taşınmaz mal teslimleri ile Hazinece yapılan irtifak hakkı tesisleri KDV den istisna edilmiştir. 4. Vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanlar istedikleri takdirde vergiye tabi tutulacaklardır. 5. Yangın nedeniyle zayi olan mallara ilişkin katma değer vergisinin de indirim konusu yapılabilmesine imkan tanınmaktadır. 6. İthalat sırasında vergisi ödenemeyen veya eksik ödenen vergilerin tahsili yeniden düzenlenmiştir. 9

10 7. Türkiye de gerçekleştirilecek toplantıları düzenleyenlere bu amaçla yapılacak teslim ve hizmetler ile bu toplantılara katılan yabancı heyetlerin konaklamaları ve bunlara görevlerinin ifası kapsamında yapılacak teslim ve hizmetler tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir. 8. Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılacak taşınmaz mal teslimleri ile orman genel müdürlüğü döner sermaye sabit kıymetlerinde kayıtlı tapulu taşınmaz malların teslimleri KDV den istisna edilmiştir. 9. Kısmi istisna kapsamına giren mal ve hizmetlerin ihracında yüklenilen KDV nin ihracatçılara iadesi imkanı getirilmiştir. VIII- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER : 1. Sakatlık derecesi % 90 veya fazla olan malul ve engellilerin özel tertibatı olmayan araç alımları da ÖTV den istisna edilmektedir. 2. Kayıt ve tescile tabi olan ve II sayılı listede yer alan taşıtların eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlara dönüştürülmesi halinde ÖTV alınması hükme bağlanmıştır. 3. ÖTV Kanunu nda yer alan liste ve cetvellerde değişiklikler yapılmış, bazı mal gruplarının tesliminde uygulanacak ÖTV oranları artırılmıştır. IX- DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER : 1. Maliye Bakanlığının veya Sayıştay ın vizesine tâbi ihale kararlarının, vize edilmemesi durumunda ihale kararının hükmünden yararlanılmamış sayılarak bu işlem vergiye tabi olmayacaktır. 2. Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları damga vergisine tabi hale getirilmiştir. 3. Yatırım fonlarının kuruluş, sermaye artırımı ve süre uzatımlarına ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir. 4. Bankaların yanı sıra özel finans kurumları ve tüketici finansman şirketleri ile kişiler arasında düzenlenen kredi kartı üyelik sözleşmeleri damga vergisinden istisna edilmiştir. 5. Tüketici finansman şirketlerince kullandırılacak tüketici kredilerinin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir. 6. Damga vergisine tabi kağıtlar ibaresi elektronik ortamda oluşturulan belgeleri de kapsayacak şekilde yeniden tanımlanmıştır. 7. İstihkaktan kesinti suretiyle hesaplanan damga vergisinin ödeme süresi, muhtasar beyanname ile beyan edilecek vergilerin ödeme süresi ile uyumlu hale getirilmiştir. 8. Bakanlar Kurulu na elektronik ortamda gönderilen kağıtlar için uygulanacak damga vergisi oranını belirleme konusunda yetki verilmiştir. 9. Harçlar Kanunu na bağlı (8) sayılı tarifesinde yer alan bazı ifade ve harç tutarlarında değişiklikler yapılmıştır. 10

11 X- DİĞER KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER : 1. Özel iletişim vergisinin kapsamı genişletilerek, telekomünikasyon kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon alt yapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan işletmecilerin bütün telekomünikasyon hizmetleri özel iletişim vergisi kapsamına alınmıştır. 2. Vergi ve diğer mali yükümlülüklerle ilgili olarak araştırma ve çalışmalarını, toplumun çeşitli kesimleri ve gelir politikalarını belirleyen kurumlarla paylaşmak, uluslararası gelişmelerin ışığında ekonomiyle uyumlu, adil, etkin ve toplumsal uzlaşmaya dayalı çağdaş bir vergi sisteminin oluşturulmasına katkıda bulunmak ve vergi bilincinin gelişmesine yardımcı olmak gibi amaçlarla vergi konseyi kurulmuştur. 3. Araç muayene istasyonlarının özelleştirilebilmesini teminen gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır. 4. Mevcut uygulamada 10 gün içerisinde ödenmeyen trafik cezalarının birinci 10 günün sonunda iki katına, ikinci 10 günün sonunda ise 3 katına çıkması sonucunu doğuran uygulamaya son verilerek, yapılan değişiklikle ödeme derhal yapılmadığı takdirde para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmeyen cezalar için bu tarihten itibaren her ay için % 5 faiz oranında uygulanmasına hükmolunmuştur. Bu çalışmamızda, öncelikle 5228 sayılı Kanunla vergi mevzuatımızda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamaları içeren metinlere yer verilmiş, daha sonra ise 5228 sayılı Kanun gerek değişen maddelerin eski ve yeni şekillerini, gerekse yürürlük tarihlerini içeren karşılaştırmalı tablolar yoluyla bir bütünlük içerisinde şematik olarak açıklanmıştır. Çalışmamızın okuyucularına faydalı olması en büyük dileğimiz olacaktır. ANKARA, A. MURAT YILDIZ M. AYKUT KELECİOĞLU GELİRLER BAŞKONTROLÖRÜ GELİRLER BAŞKONTROLÖRÜ 11

12 I. BÖLÜM 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ USUL KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 12

13 1. MALİYE BAKANLIĞI NA MÜCBİR SEBEP HALİNDE MÜKELLEFLERDEN TOPLULAŞTIRILMIŞ BEYANNAME ALMA VEYA HİÇ BEYANNAME ALMAMA HUSUSUNDA YETKİ VERİLMEKTEDİR Sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile VUK nun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilân etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki vergi türleri ve işyerleri itibarıyla; beyannamelerin toplulaştırılması, yeni beyanname verme süreleri belirlenmesi ve beyanname verme zorunluluğunun kaldırılması şeklinde de kullanılabilir. Maddede yapılan değişiklik ile Maliye Bakanlığı nın, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle il, ilçe, bölge, mahalde bulunan veya afete maruz kalan mükellefler için mücbir sebep hali ilan etme ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etme hususunda zaten var olan yetkisi genişletilerek korunmuş, buna ilave olarak mücbir sebep hali kapsamına giren dönemlere ilişkin beyannameleri bir veya birden fazla beyannamede toplu olarak verdirme ve bu beyannamelere ilişkin yeni beyanname verme süreleri belirleme ve beyanname verme zorunluluğunu kaldırma hususlarında da yetki verilmiştir. Bu şekilde Maliye Bakanlığı nın, mükelleflerin ayrı ayrı başvurularına gerek kalmaksızın özellikle yangın, deprem, sel felaketi gibi mücbir sebep sayılan haller nedeniyle; bölge, il, ilçe bazında var olan mücbir sebep hali ilan etme yetkisi, mahal veya afete maruz kalanlar bazında da belirleme yapabilecek şekilde genişletilmiştir. Diğer taraftan yangın, deprem, sel felaketi gibi mücbir sebep sayılan haller nedeniyle bu hallerin devamı süresince vergisel yükümlülüklerini yerine getiremeyecek durumda olan mükelleflere, yeni beyanname verme süreleri belirlenmesine, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde her dönem için ayrı ayrı verilmesi gereken beyannamelerin tek bir beyannamede topluca verdirilebilmesine, hatta gerek görülen hallerde beyanname verme yükümlülüğünün kaldırılmasına imkan sağlanmaktadır. Bu şekilde söz konusu yetki kullanılmak suretiyle örneğin mahsup dönemi geçmiş olan geçici vergi beyannamelerinin alınmasından vaz geçilerek, hem mükellefler ve vergi idaresi açısından gereksiz olarak oluşan iş yüklerinin önüne geçilmiş hem de tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri kolaylaşmış olacaktır. Son olarak 5228 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile VUK nun 111 inci maddesinde yukarıda açıkladığımız değişikliğe paralel olarak yapılan değişiklikle bu madde kapsamında toplulaştırılmış beyanname veren mükelleflere, bu beyannamelere istinaden tahakkuk ettirilen vergilerin ödenme sürelerinin bir yıla kadar uzatılma imkanı getirilerek kolaylık sağlanmış olacaktır. 13

14 2. ZOR DURUM HALİNDE MÜKELLEFLERİN BAŞVURUSU OLMAKSIZIN MALİYE BAKANLIĞI NCA EK SÜRE VERİLEBİLECEKTİR Sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile VUK nun 17 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, kanunî sürenin bir katını, kanunî sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca münasip bir mühlet verilebilir. Maliye Bakanlığı mühlet verme yetkisini tamamen veya kısmen mahalline devredebileceği gibi bölgeler, iller, ilçeler veya sektörler ile iş kolları ya da mükellef grupları itibarıyla yazılı başvuru şartı aramaksızın da kullanabilir. VUK nun 13 üncü maddesinde mücbir sebep halleri sayılmış olup, sayılan sebeplere benzer durumlar da mücbir sebep hali olarak kabul edilmiştir. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkmakla beraber mücbir sebep hali kapsamı dışında olan ve vergi ödevlerinin zamanında yerine getirilmesine engel olacak zor durum halleri nedeniyle süre vermeye ilişkin düzenleme ise VUK nun 17 nci maddesinde yer almaktadır. Söz konusu maddede zor durumun tanımı yapılmadığı gibi zor durum halleri de tek tek sayılmamıştır. Zor durum halinin olup olmadığının kabulü idarenin takdir ve yetkisine bırakılmıştır. Maddenin 5228 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değişmeden önceki halinde Maliye Bakanlığı na veya Maliye Bakanlığı nın yetki devrinde bulunduğu takdirde il defterdarlıklarına, sadece zor durum hali ile karşılaşan mükellef veya vergi sorumlularının süre bitmeden ferdi olarak önce yazılı olarak başvuruda bulunmaları halinde kanuni sürenin bir katını geçmemek üzere süre verme hususunda yetki verilmiş bulunmaktaydı. Bu durumda vergi ödevlerinin yerine getirilmesi sırasında meydana gelen ve mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilemeyen ancak, mükellef veya vergi sorumlularının vergi ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmesine engel olacak mahiyette zor durum hali kapsamında değerlendirilen genel nitelikteki olaylarda, zor durumda kalan mükellef veya vergi sorumlularınca süre talepleri için ayrı ayrı dilekçe verilmesi ve vergi idaresince her bir süre talebinin incelenip sonuçlandırılması zaman ve iş gücü kaybına neden olmakta, ayrıca zor durum hali ile karşılaşan mükellef veya vergi sorumlularını mağdur etmekteydi. Hatırlanabileceği üzere, söz konusu güçlükler, 5035 Sayılı Kanunla beyanname verme ve ödeme verme sürelerinde yapılan değişiklik sonrasında yeni sürelere intibak sürecinde zor durumda bulunan mükelleflere beyanname verme hususunda ilave süreler verilmesinde 2004 yılının ilk dört ayında yoğun olarak yaşanmıştı. Özetle, madde hükmünde 5228 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile yapılan değişikliklerle bu sorunların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle kanuni sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere süre verilmesine imkan tanınmakta, üçüncü fıkrasındaki değişiklik de genel nitelikteki olayların zor durum kapsamında değerlendirilmesi halinde, Maliye Bakanlığı na bu olaydan etkilenen belli bölgede, sektörde ya da iş kolunda bulunan mükellef ve vergi sorumluları ile belli mükellef gruplarına yazılı talepte bulunma şartı aranmaksızın süre verme yetkisi verilmiş bulunmaktadır. 14

15 3. VERGİ BEYANNAMELERİNİ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDEREN MÜKELLEFLERE, TAHAKKUK FİŞLERİ DE İDARECE AYNI YÖNTEMLE GÖNDERİLEBİLECEKTİR Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile VUK nun 28 inci maddesinin başlığı "Vergi beyannamesinin postayla veya elektronik ortamda gönderilmesi" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. Beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi halinde tahakkuk fişi elektronik ortamda düzenlenir ve mükellef veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir. Bu ileti, tahakkuk fişinin mükellefe tebliği yerine geçer. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından tespit olunur. Maddeye eklenen fıkralar ile, 5228 Sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle VUK nun mükerrer 257 nci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak bu maddeye istinaden Maliye Bakanlığı nca elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişilerce beyannamelerin elektronik ortamda düzenlenerek gönderilmesi halinde, tahakkuk fişinin de vergi dairesince elektronik ortamda düzenlenerek, düzenlenen tahakkuk fişinin beyannameyi gönderene iletileceği, bu iletiyle tahakkuk fişinin mükellefe tebliğ edilmiş sayılacağı hususları hüküm altına alınmış bulunmakta, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmakta ve madde başlığı da buna göre yeniden düzenlenmektedir. 4. MALİYE BAKANLIĞI NA MÜCBİR SEBEP HALİNDE ÖDEME SÜRESİNİ AZAMİ BİR YIL SÜREYLE UZATMA YETKİSİ VERİLMEKTEDİR Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile VUK nun 111 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Maliye Bakanlığı; mücbir sebep hali ilân edilen yerlerdeki mükelleflerin, bu Kanun kapsamında olup, ödeme süresi afet tarihinden sonraya rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizleri ile bu Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca verecekleri beyannamelere istinaden tahakkuk ettirilen vergilerin ödeme sürelerini, vadelerinin bitim tarihinden itibaren azamî bir yıl süreyle uzatmaya yetkilidir. Bu yetki; bölge, il, ilçe, mahal ve afetten zarar görenler ile afetten zarar görme derecesi veya vergi türleri itibarıyla farklı süreler tespit etmek suretiyle de kullanılabilir. Yapılan değişiklikle 5228 Sayılı Kanunun 1inci maddesi ile VUK nun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişikliğe paralel olarak, doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen bölge, il, ilçe ve mahallerde mükellefiyet kaydı bulunanların mücbir sebep hali kapsamına giren dönemlere ilişkin beyannamelerini bir veya birden fazla beyannamede toplu olarak vermeleri halinde, bu beyannamelere istinaden tahakkuk ettirilen vergilerin ödenme süresinin de bir yıla kadar uzatılmasına imkan tanınarak, mükelleflere kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır. 15

16 5. YARARLANILMASI ŞARTA BAĞLANMIŞ OLAN İSTİSNALARDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ŞARTLARIN İHLALİNİ İZLEYEN YIL BAŞINDAN İTİBAREN BAŞLAYACAKTIR Sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile VUK nun 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Şarta bağlı istisna veya muafiyet uygulamaları sonucu kısmen veya tamamen alınmayan vergilere ilişkin zamanaşımı süresi, istisna veya muafiyet şartlarının ihlâl edildiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren başlar. Maddede yapılan değişiklikle, eski uygulamada zaten yatırım indirimi için var olan zamanaşımı uygulaması, döviz kazandırıcı faaliyetler için uygulanan damga ve harç istisnası vb. şarta bağlı olarak uygulanan istisnaları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Buna göre tüm şarta bağlı istisnalar için zamanaşımı süresi şartların ihlâl edildiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren başlayacak ve beşinci yılın sonunda sona erecektir. Bu şekilde, istisna hükümlerinin ihlal edilmesi sonucu tahsil edilmeyen vergi, resim ve harçlara ilişkin zamanaşımı süresi açıklığa kavuşturularak, uygulamada yatırım indirimi dışında kalan şarta bağlı istisnalarda konuya ilişkin olarak meydana çıkan tereddütler giderilmiş olmaktadır. 6. SAHTE VE YANILTICI BELGE DÜZENLEMEK AMACIYLA MÜKELLEF OLANLARIN MÜKELLEFİYETLERİ VERGİ İNCELEME ELEMANLARININ DÜZENLEYECEKLERİ RAPORLARA İSTİNADEN SİLİNEBİLECEKTİR Sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile VUK nun 160 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. İşi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi veya yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunamaması ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilememesi veya başkaca bir ticarî, ziraî ve meslekî faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi halinde, mükellef (matrahlı veya matrahsız beyanname verenler dahil) işi bırakmış addolunur ve mükellefiyet kaydı vergi dairesince terkin edilir. Bu durum, ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşuna da bildirilir. Mükellefiyet kaydının terkin edilmesi, mükellefin işi bırakmasından önceki döneme ilişkin yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı gibi bu tarihten sonra faaliyette bulunduğunun tespiti halinde bu dönemlere ilişkin vergilendirmeye ve sahte belge düzenleme fiilini işleyenler hakkında kovuşturma yapılmasına ve ceza uygulanmasına da engel teşkil etmez. Bu madde kapsamında mükellefiyet kayıtları terkin edilenlerin kimlik bilgileri ile bunların bastırmış veya tasdik ettirmiş oldukları belgeler ve kullanmış oldukları ödeme kaydedici cihazlara ilişkin bilgiler Maliye Bakanlığınca belirlenecek araçlarla duyurulur. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 16

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI. Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI. Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti TAHSĠLAT VE ÖDEMELERĠNĠ BANKA VEYA BENZERĠ FĠNANS KURUMLARINCA DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSĠK MECBURĠYETĠ Ticari iģlemler ve finansal

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KEMAL OKTAR 17 Mayıs 2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER KDV iadelerine ilişkin alt limitler KDV İadelerinin

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. SİRKÜLER TARİHİ : 2/7/2012 SİRKÜLER NO : 2012/59 VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2013 Sayı:294 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ www.vergisorunlari.com.tr Sipariş

Detaylı

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 GÜMRÜK U İLE BAZI VE HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 153'üncü maddesinden sonra gelmek

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 18 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167

SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167 SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167 Konu: 6327 SAYILI BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9881 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/6/2006 Sayı : 26205 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet

Detaylı

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler Temmuz 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli Okuyucular, Yeni Gelir Vergisi Tasarısı genel olarak bakıldığında mevcut gelir ve kurumlar

Detaylı

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6487 Kabul Tarihi: 24/5/2013

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6487 Kabul Tarihi: 24/5/2013 BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6487 Kabul Tarihi: 24/5/2013 Değişiklik MADDE 8 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

Detaylı

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı