ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER"

Transkript

1 ASMMM0 Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER A. MURAT YILDIZ M. AYKUT KELECİOĞLU GELİRLER BAŞKONTROLÖRÜ GELİRLER BAŞKONTROLÖRÜ Ankara, Ağustos

2 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖNSÖZ I. BÖLÜM: 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ USUL KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... II. BÖLÜM: 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ USUL KANUNU İLE 5024 SAYILI KANUN NUN ENFLASYON DÜZELTMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... III. BÖLÜM: 5228 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI AATUHK NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... IV. BÖLÜM: 5228 SAYILI KANUNLA 4811 SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... V. BÖLÜM: 5228 SAYILI KANUNLA GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... VI. BÖLÜM: 5228 SAYILI KANUNLA KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... VII. BÖLÜM: 5228 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... VIII. BÖLÜM: 5228 SAYILI KANUNLA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... IX. BÖLÜM: 5228 SAYILI KANUNLA DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 2

3 X. BÖLÜM: 5228 SAYILI KANUNLA 6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNU NDA (ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ VE ŞANS OYUNLARI VERGİSİ) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... XI. BÖLÜM: 5228 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DİĞER DÜZENLEMELER... XII. BÖLÜM: TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... XIII. BÖLÜM: BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KHK DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 5228 SAYILI KANUN... 3

4 KISALTMALAR Vergi Usul Kanunu... VUK Gelir Vergisi Kanunu... GVK Kurumlar Vergisi Kanunu... KVK Katma Değer Vergisi... KDV Katma Değer Vergisi Kanunu... KDVK Özel Tüketim Vergisi... ÖTV Özel Tüketim Vergisi Kanunu... ÖTVK 4

5 ÖNSÖZ Vergi mevzuatımızın yeniden yapılandırılması sürecinde özellikle son 1,5 yıl içerisinde oldukça kapsamlı vergi paketleri büyük bir hızla hazırlanarak yasallaşmış bulunmaktadır. Söz konusu kapsamlı değişiklikler, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu ile başlamış olup, süreç bunu takiben çıkarılan 4842 sayılı ve 5035 sayılı Kanunlarla devam etmiş, 5035 sayılı Kanunla aynı günlerde yayınlanarak yürürlüğe giren ve mükelleflerin mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmalarına imkan sağlayan 5024 sayılı Kanun lada önemli bir safhaya gelmiştir. Söz konusu kapsamlı değişikliklerin oldukça önemli bir aşamasını oluşturan ve önemli bir kısmı, vergi mevzuatı değişikliğine ait hükümler içeren ve yürürlük ve yetki maddeleri dahil olmak üzere 62 maddeden oluşan 5228 Sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun da TBMM Genel Kurulu nun Tarihili birleşiminde kabul edilmiş, son olarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu Kanunla yapılan değişiklikleri kısaca aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz Sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle ; I- VERGİ USUL KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER : 1. Maliye Bakanlığı na mücbir sebep halinde mükelleflerden toplulaştırılmış beyanname alma veya hiç beyanname almama hususunda yetki verilmektedir. 2. Zor durum halinde mükelleflerin başvurusu olmaksızın Maliye Bakanlığı nca ek süre verilebilecektir. 3. Vergi beyannamelerini elektronik ortamda gönderen mükelleflere, tahakkuk fişleri de idarece aynı yöntemle gönderilebilecektir. 4. Maliye Bakanlığı na mücbir sebep halinde ödeme süresini azami bir yıl süreyle uzatma yetkisi verilmektedir. 5. Yararlanılması şarta bağlanmış olan istisnalarda zamanaşımı süresi şartların ihlalini izleyen yıl başından itibaren başlayacaktır. 6. Sahte ve yanıltıcı belge düzenlemek amacıyla mükellef olanların mükellefiyetleri vergi inceleme elemanlarının düzenleyecekleri raporlara istinaden silinebilecektir. 7. Defterlerin Türkçe tutulması mecburiyetine istisnalar getirilmiştir. 8. Vergi beyannamelerinin elektronik ortamda alınabilmesini teminen düzenleme yapma konusunda Maliye Bakanlığı na yetki verilmektedir. 9. Tahsilat ve ödemelerini banka kanalı ile yapma zorunluluğu getirilen mükelleflerin bu yükümlülüğe uymamaları durumunda işleme konu tutarın % 5 i oranında özel usulsüzlük cezası kesilecektir. 10. İşyeri kapatma cezası uygulamasına son verilmiştir. 5

6 11. Banka mevduatlarının yıl sonu değerlemesinde dönem sonuna kadar işlemiş olan faizler gelir olarak dikkate alınacaktır. 12. Banka kredilerinin yıl sonu değerlemesinde dönem sonuna kadar işlemiş olan faizler gider olarak dikkate alınabilecektir. 13. Azalan bakiyeler usulünde ayrılabilecek azami amortisman oranı % 50 yi geçemeyecektir. 14. Özel finans kurumları vergi kanunları uygulamasında bankalar ile aynı esaslara tabi olacaktır. 15. Ödeme kaydedici cihazlar için % 100 oranında amortisman ayrılabilecektir. II- VERGİ USUL KANUNU İLE 5024 SAYILI KANUN UN ENFLASYON DÜZELTMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER : 1. Belli bir aktif büyüklüğünü ya da ciroyu aşmayan mükellefler için enflasyon düzeltmesi yapma zorunluluğu ertelenmiştir. 2. Enflasyon düzeltmesinde reel olmayan finansman maliyetinin tanımında değişiklik yapılmış, özsermaye kalemlerine ait enflasyon farklarının vergilendirilmesine açıklık kazandırılmış ve sarrafların sürekli olarak enflasyon düzeltmesi yapmaları zorunlu hale getirilmiştir tarihi itibariyle yapılacak olan enflasyon düzeltme işlemlerine ilişkin esasların düzenlendiği V.U.K. nun geçici 25 inci maddesinde uygulamada ortaya çıkan tereddütleri giderecek şekilde değişiklikler yapılmıştır. 4. Enflasyon düzeltmesinde hisse senetlerinin borsa rayiciyle düzeltilmesine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. III SAYILI AATUHK NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: 1. Maliye Bakanlığı na mal varlığı araştırması yapılacak mükellefleri araştırmanın şekli, alanı, kapsamı ile alacağın türü ve tutarı itibariyle sınırlama yetkisi verilmiştir. 2. Spor kulüplerinin vergi ve buna bağlı borçları için ödeme kolaylığı getirilmiştir. IV SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER : 1. Vergi Barışı Kanunu ndan yararlanma imkanını kaybetmemek için aynı kanunun bazı maddelerine göre ödenmesi gereken taksitlerin son ödeme tarihi Eylül ayı sonuna kadar uzatılmıştır. 2. Vergi Barışı Kanunu kapsamında vadesinde ödenmeyen taksitlere ilişkin olarak uygulanan gecikme zammı oranı tarihinden itibaren % 10 dan, % 5 e düşürülmüştür. 6

7 V- GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER : tarihinden sonra eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunmak üzere kurulmuş bulunan işletmelerin kazançları 5 yıl süreyle gelir vergisinden istisna edilmiştir. 2. Gelir vergisi mükelleflerinin bildirecekleri gelirden beyanname üzerinden indirebilecekleri giderlerin kapsamı genişletilerek 89 uncu madde yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda yapılan değişiklikler ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir. a)- Okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurtlarına ilaveten çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin inşası veya faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan bağış ve yardımlarda yıllık kazançtan indirim konusu yapılabilecektir. b)- Gerekli şartları taşıyan kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemeye veya ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik olarak yapılan bağış ve yardımların tamamının yıllık kazançtan indirim konusu yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. c)- Mükellefler, işletmeleri bünyesinde yaptıkları yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 40 ını yıllık beyan ettikleri gelirden indirebileceklerdir. d)- Mükelleflerin, tarihine kadar yapmış oldukları araştırma ve geliştirme harcamaları hakkında eski hükümler uygulanacaktır. 3. Kanunla kurulan dernek ve vakıfların yanı sıra, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklere GVK nun 94 üncü maddesinin 7, 8, 9 ve 14 üncü bentleri kapsamında yapılan ödemelerden de tevkifat yapılmayacaktır. 4. Ekonomik ömrü beş yıldan daha az olan özel maliyet bedelleri yatırım indirimine konu olamayacak, beş yıldan daha fazla olan özel maliyet bedelleri ise yatırım indirimine konu olabilecektir. 5. Yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinden elde edilen kazançların beyan dönemi, gelir vergisi genel beyan dönemi ile uyumlu hale getirilmiştir. VI- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER : 1. Eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunmak üzere kurulmuş bulunan kurumların kazançları 5 yıl süreyle kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. 2. Kurumların yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar ile yurt dışı işyerleri ve daimi temsilcileri vasıtasıyla elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. bu kapsamda; a)- Kurumların yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. 7

8 b)- Kurumların yurt dışı işyerleri ve daimi temsilcileri vasıtasıyla kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. elde ettikleri c)- Aktif toplamının en az % 75 i yurt dışı iştiraklerden oluşan tam mükellef kurumların yurt dışı iştirak kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. 3. Kurumların yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar ile yurt dışı işyerleri ve daimi temsilcileri vasıtasıyla elde ettikleri kazançlar tarihine kadar Türkiye ye getirilmek şartıyla kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. 4. Kurumlar vergisi mükellefleri, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 40 ını yıllık beyan ettikleri gelirden indirebileceklerdir. 5. Kurumlar vergisi mükellefleri de, gelir vergisi mükelleflerine paralel olarak zarar mahsubu ile bağış ve yardımları beyanname üzerinden indireceklerdir. 6. Maliye Bakanlığı na tasfiye incelemesi yaptırmama konusunda düzenleme yapma yetkisi verilmiştir. 7. Dar mükellef kurumlardan KVK nun 24 üncü maddesi hükmüne göre yapılacak tevkifatlara ilişkin ödeme süresi beyannamenin verildiği ayın 26 sı olarak yeniden düzenlenmiştir yılı sonuna kadar tevkif yoluyla ödenmiş ancak mahsup ve iade imkanı bulunmayan fon paylarının belli orandaki kısmının 2004 yılı kazancının tespitinde gider olarak yazılabilmesine imkan tanınmaktadır. VII- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER : 1. İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek katma değer vergisi, ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan vergiden imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamayacaktır. 2. KDVK nun araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna" 13 üncü maddesinde değişiklikler yapılmıştır. bu kapsamda yapılan değişiklikler ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir. a)- KDVK nun 13 üncü maddesinin Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna şeklinde olan başlığı Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna" olarak değiştirilmiştir. b)- Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında verilen hizmetler yeniden tam istisnalar kapsamına dahil edilmiştir. 8

9 c)- Altın, gümüş ve platinle ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerine ilişkin olmak üzere bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler tam istisna kapsamında KDV den istisna edilmiştir. d)- Limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükelleflere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri KDV den istisna edilmiştir. e)- iç ve dış güvenlik kuruluşlarına milli savunma ve iç güvenlik ihtiyacı için yapılacak silah, makine, cihaz, sistem ve benzeri alımlarına ilişkin teslim ve hizmetler ile bu işlemleri yapacak olanlara işlemle ilgili olarak ifa edilecek teslim ve hizmetler KDV den istisna edilmiştir. 3. KDVK nun Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar başlıklı 17 nci maddesinde değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda yapılan değişiklikler ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir. a)- Üniversiteler ve yüksek okullar ile 625 sayılı kanun hükümlerine göre ilgili bakanlıktan faaliyette bulunma izni alan özel okullarda, öğrenci kapasitesinin %10 unu geçmemek üzere bedelsiz olarak verilen eğitim ve öğretim hizmetleri istisna kapsamına alınmıştır. b)- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kendilerine tanınan görev gereği ve kuruluş amaçlarına uygun olarak verdikleri ruhsat, izin, onay ve benzeri hizmetler KDV den istisna edilmiştir. c)- Milli Piyango İdaresince düzenlenen bazı oyunların tertiplenmesi ve oynanması KDV den istisna edilmiştir. d)- Dore külçe altın teslimleri istisna kapsamı dışına çıkarılmış, hurda lastik ve kauçuk teslimleri istisna kapsamına alınmış, külçe hurda teslimlerinin istisna olduğuna açıklık getirilmiştir. e)- Deniz ve hava taşıma araçları için verilen hizmetlere ilişkin istisna 17 nci maddeden çıkarılarak 13 üncü maddeye taşınmıştır. f)- Tasarruf mevduatı sigorta fonuna bankalar kanunu hükümlerine göre yapılan mal ve hakların teslimi işlemleri KDV den istisna edilmiş, TMSF ce yapılan kiralamalar ise istisna kapsamı dışına çıkarılmıştır. g)- Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması KDV den istisna edilmiştir. h)- Hazine Ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü nce yapılan taşınmaz mal teslimleri ile Hazinece yapılan irtifak hakkı tesisleri KDV den istisna edilmiştir. 4. Vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanlar istedikleri takdirde vergiye tabi tutulacaklardır. 5. Yangın nedeniyle zayi olan mallara ilişkin katma değer vergisinin de indirim konusu yapılabilmesine imkan tanınmaktadır. 6. İthalat sırasında vergisi ödenemeyen veya eksik ödenen vergilerin tahsili yeniden düzenlenmiştir. 9

10 7. Türkiye de gerçekleştirilecek toplantıları düzenleyenlere bu amaçla yapılacak teslim ve hizmetler ile bu toplantılara katılan yabancı heyetlerin konaklamaları ve bunlara görevlerinin ifası kapsamında yapılacak teslim ve hizmetler tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir. 8. Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılacak taşınmaz mal teslimleri ile orman genel müdürlüğü döner sermaye sabit kıymetlerinde kayıtlı tapulu taşınmaz malların teslimleri KDV den istisna edilmiştir. 9. Kısmi istisna kapsamına giren mal ve hizmetlerin ihracında yüklenilen KDV nin ihracatçılara iadesi imkanı getirilmiştir. VIII- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER : 1. Sakatlık derecesi % 90 veya fazla olan malul ve engellilerin özel tertibatı olmayan araç alımları da ÖTV den istisna edilmektedir. 2. Kayıt ve tescile tabi olan ve II sayılı listede yer alan taşıtların eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlara dönüştürülmesi halinde ÖTV alınması hükme bağlanmıştır. 3. ÖTV Kanunu nda yer alan liste ve cetvellerde değişiklikler yapılmış, bazı mal gruplarının tesliminde uygulanacak ÖTV oranları artırılmıştır. IX- DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER : 1. Maliye Bakanlığının veya Sayıştay ın vizesine tâbi ihale kararlarının, vize edilmemesi durumunda ihale kararının hükmünden yararlanılmamış sayılarak bu işlem vergiye tabi olmayacaktır. 2. Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları damga vergisine tabi hale getirilmiştir. 3. Yatırım fonlarının kuruluş, sermaye artırımı ve süre uzatımlarına ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir. 4. Bankaların yanı sıra özel finans kurumları ve tüketici finansman şirketleri ile kişiler arasında düzenlenen kredi kartı üyelik sözleşmeleri damga vergisinden istisna edilmiştir. 5. Tüketici finansman şirketlerince kullandırılacak tüketici kredilerinin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir. 6. Damga vergisine tabi kağıtlar ibaresi elektronik ortamda oluşturulan belgeleri de kapsayacak şekilde yeniden tanımlanmıştır. 7. İstihkaktan kesinti suretiyle hesaplanan damga vergisinin ödeme süresi, muhtasar beyanname ile beyan edilecek vergilerin ödeme süresi ile uyumlu hale getirilmiştir. 8. Bakanlar Kurulu na elektronik ortamda gönderilen kağıtlar için uygulanacak damga vergisi oranını belirleme konusunda yetki verilmiştir. 9. Harçlar Kanunu na bağlı (8) sayılı tarifesinde yer alan bazı ifade ve harç tutarlarında değişiklikler yapılmıştır. 10

11 X- DİĞER KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER : 1. Özel iletişim vergisinin kapsamı genişletilerek, telekomünikasyon kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon alt yapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan işletmecilerin bütün telekomünikasyon hizmetleri özel iletişim vergisi kapsamına alınmıştır. 2. Vergi ve diğer mali yükümlülüklerle ilgili olarak araştırma ve çalışmalarını, toplumun çeşitli kesimleri ve gelir politikalarını belirleyen kurumlarla paylaşmak, uluslararası gelişmelerin ışığında ekonomiyle uyumlu, adil, etkin ve toplumsal uzlaşmaya dayalı çağdaş bir vergi sisteminin oluşturulmasına katkıda bulunmak ve vergi bilincinin gelişmesine yardımcı olmak gibi amaçlarla vergi konseyi kurulmuştur. 3. Araç muayene istasyonlarının özelleştirilebilmesini teminen gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır. 4. Mevcut uygulamada 10 gün içerisinde ödenmeyen trafik cezalarının birinci 10 günün sonunda iki katına, ikinci 10 günün sonunda ise 3 katına çıkması sonucunu doğuran uygulamaya son verilerek, yapılan değişiklikle ödeme derhal yapılmadığı takdirde para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmeyen cezalar için bu tarihten itibaren her ay için % 5 faiz oranında uygulanmasına hükmolunmuştur. Bu çalışmamızda, öncelikle 5228 sayılı Kanunla vergi mevzuatımızda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamaları içeren metinlere yer verilmiş, daha sonra ise 5228 sayılı Kanun gerek değişen maddelerin eski ve yeni şekillerini, gerekse yürürlük tarihlerini içeren karşılaştırmalı tablolar yoluyla bir bütünlük içerisinde şematik olarak açıklanmıştır. Çalışmamızın okuyucularına faydalı olması en büyük dileğimiz olacaktır. ANKARA, A. MURAT YILDIZ M. AYKUT KELECİOĞLU GELİRLER BAŞKONTROLÖRÜ GELİRLER BAŞKONTROLÖRÜ 11

12 I. BÖLÜM 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ USUL KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 12

13 1. MALİYE BAKANLIĞI NA MÜCBİR SEBEP HALİNDE MÜKELLEFLERDEN TOPLULAŞTIRILMIŞ BEYANNAME ALMA VEYA HİÇ BEYANNAME ALMAMA HUSUSUNDA YETKİ VERİLMEKTEDİR Sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile VUK nun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilân etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki vergi türleri ve işyerleri itibarıyla; beyannamelerin toplulaştırılması, yeni beyanname verme süreleri belirlenmesi ve beyanname verme zorunluluğunun kaldırılması şeklinde de kullanılabilir. Maddede yapılan değişiklik ile Maliye Bakanlığı nın, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle il, ilçe, bölge, mahalde bulunan veya afete maruz kalan mükellefler için mücbir sebep hali ilan etme ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etme hususunda zaten var olan yetkisi genişletilerek korunmuş, buna ilave olarak mücbir sebep hali kapsamına giren dönemlere ilişkin beyannameleri bir veya birden fazla beyannamede toplu olarak verdirme ve bu beyannamelere ilişkin yeni beyanname verme süreleri belirleme ve beyanname verme zorunluluğunu kaldırma hususlarında da yetki verilmiştir. Bu şekilde Maliye Bakanlığı nın, mükelleflerin ayrı ayrı başvurularına gerek kalmaksızın özellikle yangın, deprem, sel felaketi gibi mücbir sebep sayılan haller nedeniyle; bölge, il, ilçe bazında var olan mücbir sebep hali ilan etme yetkisi, mahal veya afete maruz kalanlar bazında da belirleme yapabilecek şekilde genişletilmiştir. Diğer taraftan yangın, deprem, sel felaketi gibi mücbir sebep sayılan haller nedeniyle bu hallerin devamı süresince vergisel yükümlülüklerini yerine getiremeyecek durumda olan mükelleflere, yeni beyanname verme süreleri belirlenmesine, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde her dönem için ayrı ayrı verilmesi gereken beyannamelerin tek bir beyannamede topluca verdirilebilmesine, hatta gerek görülen hallerde beyanname verme yükümlülüğünün kaldırılmasına imkan sağlanmaktadır. Bu şekilde söz konusu yetki kullanılmak suretiyle örneğin mahsup dönemi geçmiş olan geçici vergi beyannamelerinin alınmasından vaz geçilerek, hem mükellefler ve vergi idaresi açısından gereksiz olarak oluşan iş yüklerinin önüne geçilmiş hem de tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri kolaylaşmış olacaktır. Son olarak 5228 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile VUK nun 111 inci maddesinde yukarıda açıkladığımız değişikliğe paralel olarak yapılan değişiklikle bu madde kapsamında toplulaştırılmış beyanname veren mükelleflere, bu beyannamelere istinaden tahakkuk ettirilen vergilerin ödenme sürelerinin bir yıla kadar uzatılma imkanı getirilerek kolaylık sağlanmış olacaktır. 13

14 2. ZOR DURUM HALİNDE MÜKELLEFLERİN BAŞVURUSU OLMAKSIZIN MALİYE BAKANLIĞI NCA EK SÜRE VERİLEBİLECEKTİR Sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile VUK nun 17 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, kanunî sürenin bir katını, kanunî sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca münasip bir mühlet verilebilir. Maliye Bakanlığı mühlet verme yetkisini tamamen veya kısmen mahalline devredebileceği gibi bölgeler, iller, ilçeler veya sektörler ile iş kolları ya da mükellef grupları itibarıyla yazılı başvuru şartı aramaksızın da kullanabilir. VUK nun 13 üncü maddesinde mücbir sebep halleri sayılmış olup, sayılan sebeplere benzer durumlar da mücbir sebep hali olarak kabul edilmiştir. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkmakla beraber mücbir sebep hali kapsamı dışında olan ve vergi ödevlerinin zamanında yerine getirilmesine engel olacak zor durum halleri nedeniyle süre vermeye ilişkin düzenleme ise VUK nun 17 nci maddesinde yer almaktadır. Söz konusu maddede zor durumun tanımı yapılmadığı gibi zor durum halleri de tek tek sayılmamıştır. Zor durum halinin olup olmadığının kabulü idarenin takdir ve yetkisine bırakılmıştır. Maddenin 5228 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değişmeden önceki halinde Maliye Bakanlığı na veya Maliye Bakanlığı nın yetki devrinde bulunduğu takdirde il defterdarlıklarına, sadece zor durum hali ile karşılaşan mükellef veya vergi sorumlularının süre bitmeden ferdi olarak önce yazılı olarak başvuruda bulunmaları halinde kanuni sürenin bir katını geçmemek üzere süre verme hususunda yetki verilmiş bulunmaktaydı. Bu durumda vergi ödevlerinin yerine getirilmesi sırasında meydana gelen ve mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilemeyen ancak, mükellef veya vergi sorumlularının vergi ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmesine engel olacak mahiyette zor durum hali kapsamında değerlendirilen genel nitelikteki olaylarda, zor durumda kalan mükellef veya vergi sorumlularınca süre talepleri için ayrı ayrı dilekçe verilmesi ve vergi idaresince her bir süre talebinin incelenip sonuçlandırılması zaman ve iş gücü kaybına neden olmakta, ayrıca zor durum hali ile karşılaşan mükellef veya vergi sorumlularını mağdur etmekteydi. Hatırlanabileceği üzere, söz konusu güçlükler, 5035 Sayılı Kanunla beyanname verme ve ödeme verme sürelerinde yapılan değişiklik sonrasında yeni sürelere intibak sürecinde zor durumda bulunan mükelleflere beyanname verme hususunda ilave süreler verilmesinde 2004 yılının ilk dört ayında yoğun olarak yaşanmıştı. Özetle, madde hükmünde 5228 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile yapılan değişikliklerle bu sorunların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle kanuni sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere süre verilmesine imkan tanınmakta, üçüncü fıkrasındaki değişiklik de genel nitelikteki olayların zor durum kapsamında değerlendirilmesi halinde, Maliye Bakanlığı na bu olaydan etkilenen belli bölgede, sektörde ya da iş kolunda bulunan mükellef ve vergi sorumluları ile belli mükellef gruplarına yazılı talepte bulunma şartı aranmaksızın süre verme yetkisi verilmiş bulunmaktadır. 14

15 3. VERGİ BEYANNAMELERİNİ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDEREN MÜKELLEFLERE, TAHAKKUK FİŞLERİ DE İDARECE AYNI YÖNTEMLE GÖNDERİLEBİLECEKTİR Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile VUK nun 28 inci maddesinin başlığı "Vergi beyannamesinin postayla veya elektronik ortamda gönderilmesi" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. Beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi halinde tahakkuk fişi elektronik ortamda düzenlenir ve mükellef veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir. Bu ileti, tahakkuk fişinin mükellefe tebliği yerine geçer. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından tespit olunur. Maddeye eklenen fıkralar ile, 5228 Sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle VUK nun mükerrer 257 nci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak bu maddeye istinaden Maliye Bakanlığı nca elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişilerce beyannamelerin elektronik ortamda düzenlenerek gönderilmesi halinde, tahakkuk fişinin de vergi dairesince elektronik ortamda düzenlenerek, düzenlenen tahakkuk fişinin beyannameyi gönderene iletileceği, bu iletiyle tahakkuk fişinin mükellefe tebliğ edilmiş sayılacağı hususları hüküm altına alınmış bulunmakta, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmakta ve madde başlığı da buna göre yeniden düzenlenmektedir. 4. MALİYE BAKANLIĞI NA MÜCBİR SEBEP HALİNDE ÖDEME SÜRESİNİ AZAMİ BİR YIL SÜREYLE UZATMA YETKİSİ VERİLMEKTEDİR Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile VUK nun 111 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Maliye Bakanlığı; mücbir sebep hali ilân edilen yerlerdeki mükelleflerin, bu Kanun kapsamında olup, ödeme süresi afet tarihinden sonraya rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizleri ile bu Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca verecekleri beyannamelere istinaden tahakkuk ettirilen vergilerin ödeme sürelerini, vadelerinin bitim tarihinden itibaren azamî bir yıl süreyle uzatmaya yetkilidir. Bu yetki; bölge, il, ilçe, mahal ve afetten zarar görenler ile afetten zarar görme derecesi veya vergi türleri itibarıyla farklı süreler tespit etmek suretiyle de kullanılabilir. Yapılan değişiklikle 5228 Sayılı Kanunun 1inci maddesi ile VUK nun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişikliğe paralel olarak, doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen bölge, il, ilçe ve mahallerde mükellefiyet kaydı bulunanların mücbir sebep hali kapsamına giren dönemlere ilişkin beyannamelerini bir veya birden fazla beyannamede toplu olarak vermeleri halinde, bu beyannamelere istinaden tahakkuk ettirilen vergilerin ödenme süresinin de bir yıla kadar uzatılmasına imkan tanınarak, mükelleflere kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır. 15

16 5. YARARLANILMASI ŞARTA BAĞLANMIŞ OLAN İSTİSNALARDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ŞARTLARIN İHLALİNİ İZLEYEN YIL BAŞINDAN İTİBAREN BAŞLAYACAKTIR Sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile VUK nun 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Şarta bağlı istisna veya muafiyet uygulamaları sonucu kısmen veya tamamen alınmayan vergilere ilişkin zamanaşımı süresi, istisna veya muafiyet şartlarının ihlâl edildiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren başlar. Maddede yapılan değişiklikle, eski uygulamada zaten yatırım indirimi için var olan zamanaşımı uygulaması, döviz kazandırıcı faaliyetler için uygulanan damga ve harç istisnası vb. şarta bağlı olarak uygulanan istisnaları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Buna göre tüm şarta bağlı istisnalar için zamanaşımı süresi şartların ihlâl edildiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren başlayacak ve beşinci yılın sonunda sona erecektir. Bu şekilde, istisna hükümlerinin ihlal edilmesi sonucu tahsil edilmeyen vergi, resim ve harçlara ilişkin zamanaşımı süresi açıklığa kavuşturularak, uygulamada yatırım indirimi dışında kalan şarta bağlı istisnalarda konuya ilişkin olarak meydana çıkan tereddütler giderilmiş olmaktadır. 6. SAHTE VE YANILTICI BELGE DÜZENLEMEK AMACIYLA MÜKELLEF OLANLARIN MÜKELLEFİYETLERİ VERGİ İNCELEME ELEMANLARININ DÜZENLEYECEKLERİ RAPORLARA İSTİNADEN SİLİNEBİLECEKTİR Sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile VUK nun 160 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. İşi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi veya yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunamaması ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilememesi veya başkaca bir ticarî, ziraî ve meslekî faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi halinde, mükellef (matrahlı veya matrahsız beyanname verenler dahil) işi bırakmış addolunur ve mükellefiyet kaydı vergi dairesince terkin edilir. Bu durum, ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşuna da bildirilir. Mükellefiyet kaydının terkin edilmesi, mükellefin işi bırakmasından önceki döneme ilişkin yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı gibi bu tarihten sonra faaliyette bulunduğunun tespiti halinde bu dönemlere ilişkin vergilendirmeye ve sahte belge düzenleme fiilini işleyenler hakkında kovuşturma yapılmasına ve ceza uygulanmasına da engel teşkil etmez. Bu madde kapsamında mükellefiyet kayıtları terkin edilenlerin kimlik bilgileri ile bunların bastırmış veya tasdik ettirmiş oldukları belgeler ve kullanmış oldukları ödeme kaydedici cihazlara ilişkin bilgiler Maliye Bakanlığınca belirlenecek araçlarla duyurulur. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 16

17 Bilindiği üzere ticari, gerçek usulde zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle sürekli yükümlülüğe tabi olan gerçek ve tüzel kişilere, verdikleri işe başlama bildirimi üzerine nüfus ve kimlik bilgilerine dayanılarak, vergi dairelerince vergi kimlik numaraları verilmekte ve bu suretle mükellefiyet kayıtları tesis edilmektedir. Ancak, ilk mükellefiyet tesisinde kişilerin gerçekte hiçbir ticari ve mesleki faaliyeti olmadığı halde, sadece sahte belge düzenlemek amacıyla kayıt yaptırdıklarını bilmek ve tespit etmek mümkün olamadığından, müracaatları üzerine kayıtları yapılmaktadır. Bu kişilerin sahte belge düzenlediği hususu, daha sonraki tarihlerde vergi inceleme elemanlarının yaptıkları araştırmalar ve incelemeler sonucunda ortaya çıkarılabilmekte olup, bu durumun tespiti halinde ilgililer hakkında vergi inceleme raporu ile birlikte kaçakçılık suçu raporu da düzenlenerek savcılıklara suç duyurusunda bulunulmaktadır. Maddenin 5228 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değişmeden önceki halinde yer alan düzenlemeye göre de, faaliyetlerine son verdiği ve başka bir faaliyeti olmadığı halde işi bırakma keyfiyetini vergi dairesine bildirmeyen mükelleflerin, yapılacak araştırmalar sonucunda bu durumlarının vergi dairesince tespiti halinde, kayıtları re sen silinebilmekteydi. Ancak diğer taraftan, sahte belge ticareti yapan kişiler beyannamelerini posta yoluyla vergi dairesine göndermeye devam ettikleri sürece vergi dairesi kayıtlarında faal göründüklerinden bunların mükellefiyetlerinin silinmesi mümkün bulunmamaktaydı. Bu kapsamdaki mükelleflerin beyannamelerinde gösterdikleri adresler ya hayali adresler olmakta veya başka kişilere ait bulunmakta ya da sürekli adres değiştiren ve seyyar olan bu kişilere yapılan araştırmalarda da ulaşılamamaktadır. Sahte belge düzenleme faaliyeti sadece vergi idaresini aldatmakla ve kamu düzenini bozmakla kalmamakta aynı zamanda bu kimselerin halen vergi dairesi mükellefi olduğuna ikna olan iyi niyetli mükelleflerin de mağduriyetlerine neden olmaktaydı. Bu gerekçelerle maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, gayri faal mükelleflerin yanı sıra, gerçekte herhangi bir ticari, zirai, mesleki faaliyeti olmadığı halde sadece sahte belge ticareti yapmak üzere mükellefiyet tesis ettiren kişilerin de kayıtlarının silinmesine imkan sağlanmaktadır. Kayıtları silinmesi öngörülen bu iki grup mükelleften, gayri faal olduğu halde keyfiyeti vergi dairesine bildirmeyenlerin kayıtları, başka bir adreste faaliyet göstermediklerinin tespitine bağlı olarak, herhangi bir inceleme raporu aranılmaksızın silinebilecekken, sahte belge ticareti yaptıkları tespit edilenlerin kayıtlarının silinebilmesi için mutlaka vergi inceleme elemanınca düzenlenmiş bir raporun varlığı ve inceleme elemanının bu kişilerin kayıtlarının silinmesi gerektiğine ilişkin önerisi aranacaktır. Maddenin yeniden düzenlenen ve üçüncü fıkra olarak eklenen hükmünde, kayıtları silinen mükelleflerin kayıtlarının silindiği tarihten önceki yükümlülüklerinin ortadan kalkmayacağı ve bu tarihten sonra faaliyette bulunduklarının tespiti halinde de bu dönemlere ilişkin vergilendirmeye engel teşkil etmeyeceği belirtilmek suretiyle, bu kişilerin vergiye tabi işlemlerinin tespiti halinde geriye yönelik vergilendirme yapılmasının da mümkün olduğu hususuna açıklık getirilmektedir. Diğer taraftan, mükellefiyet kayıtlarının bu şekilde silinmesinin sahte belge düzenleme fiilini işleyenler hakkında cezai takibat yapılmasına da engel teşkil etmeyeceği hususu, herhangi bir tereddüde yer vermemek amacıyla, madde metninde açık olarak belirtilmiştir. Maddenin dördüncü fıkrasında yapılan düzenlemeyle, gayri faal olmaları veya münhasıran sahte belge düzenlemeleri nedeniyle kayıtları idarece silinen mükelleflerin kimlik bilgileri ile bastırmış oldukları belgelere ve kullandıkları ödeme kaydedici cihazlara ilişkin bilgilerin Maliye Bakanlığı nca internet veya benzeri araçlarla kamuoyuna duyurulması ve bu 17

18 suretle üçüncü şahısların hukukunun korunması ve belge güvenliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Maddenin beşinci fıkrasında uygulamaya ilişkin usullerin Maliye Bakanlığı nca belirleneceği hususu hükme bağlanmaktadır. 7. DEFTERLERİN TÜRKÇE TUTULMASI MECBURİYETİNE İSTİSNALAR GETİRİLMİŞTİR Sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile VUK nun 215 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Türkçe tutma ve Türk Parası kullanma zorunluluğu 1. Bu Kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur. Ancak, Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla defterlerde başka dilden kayıt da yapılabilir. Bu kayıtlar vergi matrahını değiştirmeyecek şekilde tasdik ettirilecek diğer defterlere de yapılabilir. 2. a) Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Şu kadar ki yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz. b) İlgili dönem defter tasdik tarihi itibarıyla ödenmiş sermayesi (yurt dışında kurulan şirketlerin Türkiye'ye ayrılan ödenmiş sermayesi) en az 100 milyon ABD Doları ya da muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası ve sermayesinin en az % 40'ı ikametgâhı, kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kişilere ait olan işletmelere, kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına Bakanlar Kurulunca izin verilebilir. Bakanlar Kurulu, bu had ve nispeti sektörler itibarıyla ayrı ayrı yarısına kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu şartların ihlâl edildiği hesap dönemini izleyen hesap döneminden itibaren Türk para birimine göre kayıt tutma zorunluluğu başlar. ba) Türk para birimiyle yapılan işlemler, işlemin gerçekleştiği günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla ilgili para birimine çevrilir. İktisadî kıymetlerin değerleri ile vergi matrahı kayıt yapılan para birimine göre tespit edilir, beyannamenin verilmesi gereken ayın ilk gününün kuruyla Türk parasına çevrilerek beyan edilir. Vergi ödeme, mahsup ve iade işlemlerinde de Türk Lirası tutarlar kullanılır. bb) Bu mükellefler, diğer para birimleriyle kayıt tuttukları sürece mükerrer 298 inci maddenin (A) fıkrası uyarınca enflasyon düzeltmesi yapamazlar. Türk para birimiyle kayıt yapmaya başlamaları halinde ise üç yıl süreyle anılan madde hükmünden yararlanamazlar Sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile VUK nun 215 inci maddesinde yapılan değişiklikleri iki başlık altında toplamak mümkün bulunmaktadır. (1) numaralı fıkrada genel kural olarak defter ve kayıtların Türkçe tutulmasının zorunlu olduğu, ancak Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla başka dilden kayıt da olabileceği ve bu kayıtların vergi matrahını değiştirmeyecek şekilde tasdik ettirilecek diğer defterlere de yapılabileceği öngörülmektedir. Diğer taraftan (2) numaralı fıkranın (b) bendinde yapılan düzenlemeyle birinci fıkrada yer alan defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunluluğuna istisna getirilmektedir. Buna göre adı geçen fıkrada yer alan şartları taşıyan mükelleflerin kayıtlarını Türk para birimi dışında 18

19 başka bir para birimiyle (Euro, Amerikan Doları, İngiliz Sterlini vb.) tutmalarına imkan sağlanmakta ve uygulama esasları belirlenmektedir. Yapılan düzenleme ile aşağıda sayılan şartların tamamını bir arada taşıyan mükellefler kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutabileceklerdir. İlgili dönem defter tasdik tarihi itibarıyla; 1- Ödenmiş sermayesi (yurt dışında kurulan şirketlerin Türkiye'ye ayrılan ödenmiş sermayesi) en az 100 milyon ABD Doları ya da muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası olması, 2- Sermayesinin en az % 40'ının ikametgâhı, kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kişilere ait olması, 3- Mükellefe kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutma hususunda Bakanlar Kurulunca izin verilmiş olması, gerekmektedir. Bu düzenlemeyle, yabancı sermayenin ülkemize gelmesinin önünde yer alan bir engelin daha kaldırılması amaçlanmaktadır. Yukarıda yer alan şartların daha sonra ihlali halinde ise, bu şartların ihlâl edildiği hesap dönemini izleyen hesap döneminden itibaren aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan esaslar çerçevesinde Türk para birimine göre kayıt tutma zorunluluğu yeniden başlayacaktır. Maddenin ( ba ) alt bendinde yapılan düzenleme ile de ( b ) bendinde yer alan ve yukarıda açıkladığımız esaslar çerçevesinde kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutan mükelleflerin defterlerini tutarken, iktisadî kıymetlerin değerlerini ve vergi matrahlarını tespit ederlerken uymaları gereken diğer esaslar hüküm altına alınmıştır. Buna göre bu kapsama dahil olan mükelleflerce; 1- Türk para birimiyle yapılan işlemler, işlemin gerçekleştiği günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla ilgili para birimine çevrilir. 2- İktisadî kıymetlerin değerleri ile vergi matrahı kayıt yapılan para birimine göre tespit edilir, beyannamenin verilmesi gereken ayın ilk gününün kuruyla Türk parasına çevrilerek beyan edilir. 3- Vergi ödeme, mahsup ve iade işlemlerinde de Türk Lirası tutarlar kullanılır. Aynı maddenin 5228 Sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişik (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde ise; VUK çerçevesinde düzenlenecek belgelerde Türk para biriminin kullanılmasının zorunlu olduğu genel kural olarak hüküm altına alınmıştır. Bu kurala ise aynı fıkrada ise getirilen istisna ile, yurt içindeki müşteriler adına düzenlenecek olan belgelerin, aynı gündeki Türk parası karşılığının da bulunması koşuluyla yabancı para birimi cinsinden düzenlenmesine imkan verilmektedir. İhraç edilen mal ve hizmetlere ilişkin olarak yurt 19

20 dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgeler ise Türk parası karşılığının bulunması şartı aranmaksızın yabancı para birimi cinsinden düzenlenebilecektir. Özetle, 5228 Sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile VUK nun 215 inci maddesinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde, hem yabancı para cinsinden belgelerin ne şekilde düzenleneceğine ilişkin uygulamada ortaya çıkan tereddütler giderilmiş, hem de defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunluluğuna istisna getirilmiştir. 8. VERGİ BEYANNAMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINABİLMESİNİ TEMİNEN DÜZENLEME YAPMA KONUSUNDA MALİYE BAKANLIĞI NA YETKİ VERİLMEKTEDİR Sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile VUK nun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 4. Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya, Birinci fıkranın (4) numaralı bendi uyarınca Maliye Bakanlığının beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermesi veya zorunluluk getirmesi halinde, (mükellef veya vergi sorumlusu ile gönderme işini yapacak kişiler arasında özel sözleşme düzenlenmek kaydıyla) elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler, mükellef veya vergi sorumlusu tarafından verilmiş addolunur Sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile VUK nun mükerrer 257 nci maddesinin (4) numaralı bendinde yapılan değişiklik ve maddenin sonuna eklenen fıkra ile Maliye Bakanlığına, vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin verme veya zorunluluk getirme hususlarında yetki verilmekte; söz konusu izin veya zorunluluk çerçevesinde gönderilen beyanname ve bildirimlerin, bu konuda mükellef veya vergi sorumlusu ile gönderme işini yapacak kişiler arasında özel sözleşme düzenlenmesi şartıyla mükellef veya vergi sorumlusu tarafından verilmiş sayılacağı hüküm altına alınmaktadır. Yapılan bu düzenleme ile 3568 Sayılı Kanun çerçevesinde yetki almış bulunan meslek mensupları, defterlerini tuttukları mükellef veya vergi sorumluları ile kendi aralarında düzenleyecekleri özel sözleşme çerçevesinde bu kişiler adına vergi beyannamelerini internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında vergi dairesine gönderebileceklerdir. Ancak mevcut durumda kağıt ortamında verilen beyannameler için herhangi bir değişiklik olmayıp bu beyannameler eskiden olduğu gibi bizzat mükellef veya 20

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ASMMM0 Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER A. MURAT YILDIZ M. AYKUT KELECİOĞLU GELİRLER BAŞKONTROLÖRÜ

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: 1. Giriş 1.1. Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 9 bu?lent sezgin:layout 1 11/9/10 3:11 PM Page 141 VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı

Detaylı

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik Duyuru Tarihi: 06.01.2014 Duyuru No : 2014-1 KONU : 2014 YILI MAKTU HADLER İLE ÖDENECEK CEZA MİKTARLARI HK. Bilindiği üzere; Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Bu Kanunda yer alan maktu hadler

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR 29.12.2016/150-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2017 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 476 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

SİRKÜLER (2014 64) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

SİRKÜLER (2014 64) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 30.12.2014 SİRKÜLER (2014 64) Konu: V.U.K na göre, 01.01.2015 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

Detaylı

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi:

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi: SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 30 İST, 28.02.2011 ÖZET: 6111 sayılı Kanunla bazı kanunlarda yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 6111 sayılı Bazı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. 24 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Söz

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler * 5811 Sayılı Kanun 22.11.2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-074 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler İle Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza Miktarları Bilindiği

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 İstanbul, 20.01.2012 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 20.01.2012 tarih ve 28179 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/80 İstanbul, 28/12/2015 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/93 24.Aralık.2015 İçindekiler: * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 26.08.2015/148-1

Sirküler Rapor Mevzuat 26.08.2015/148-1 Sirküler Rapor Mevzuat 26.08.2015/148-1 ARTVİN İLİNİN ARHAVİ, BORÇKA VE HOPA İLÇELERİNDE MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNDEN ETKİLENEN YÜKÜMLÜLER İÇİN MÜCBİR SEBEP UYGULAMASI ÖZET : Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25 VARLIK BARIŞI 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapan 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

Kanun Numarası : 4731 Kabul Tarihi : 28/12/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/12/2001 Sayı : 24626

Kanun Numarası : 4731 Kabul Tarihi : 28/12/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/12/2001 Sayı : 24626 4761 sayılı Kanun ile değişik hali 17.8.1999 ve 12.11.1999 TARİHLERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERDEN ZARAR GÖRENLERİN VERGİ BORÇLARI VE VERGİ CEZALARININ TERKİNİ İLE VERGİ USUL KANUNU, KATMA DEĞER VERGİSİ

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 464)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 464) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 464) 1. Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 149 uncu maddesinde kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil)

Detaylı

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 29458 Resmi Gazete Tarihi: 27/08/2015 1. Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; Bu Kanun hükümlerine

Detaylı

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPANLARIN E.ARŞİV UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KAPSAM GENİŞLETİLDİ:

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPANLARIN E.ARŞİV UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KAPSAM GENİŞLETİLDİ: TARİH : 24/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/94 İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPANLARIN E.ARŞİV UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KAPSAM GENİŞLETİLDİ: 433 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde elektronik

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 27.11.2008 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Yayımlandı DUYURU NO:2008/125 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun

Detaylı

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun(t.c.yasalar, 1961) Mükerrer 242 nci maddesi

Detaylı

YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULANACAK CEZA

YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULANACAK CEZA YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULANACAK CEZA Rızkullah ÇETİN 38 * 1-GİRİŞ: Genel itibariyle vergi kaçakçılığı ya da vergiden kaçınma olaylarını

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUN MADDELERİ VE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER TABLOSU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUN MADDELERİ VE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER TABLOSU Ek - 3 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUN MADDELERİ VE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER TABLOSU Verginin Konusu Teşkil Eden İşlemler /I, 5/C-I, 9/A, 24/F, 25/A, 26/D-I-II, 38/K, 48/D 50/A--2, 55/C,83/5, GVK 22, AATUHK 43

Detaylı

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun )

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 28.02.2008 Sirküler No: 2008/34 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN (5736 S. Kanun ) 27 Şubat 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 29/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/100 GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 145 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016),

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016), TARİH : 25/11/2016 SİRKÜLER NO : 2016/137 6761 SAYILI KANUNLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 82 İST, 25.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 82 İST, 25.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 82 İST, 25.01.2015 ÖZET: Bazı mükellef gruplarına, elektronik ticaret ve bazı ticari faaliyetlerine ilişkin sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirildi. SÜREKLİ BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Detaylı

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI.

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 123. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 103. maddede yer

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları 2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları Duyuru No: 2016/52 İstanbul, 01.07.2016 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 )

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-5 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 284 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 284 Seri No.lu

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

GENELGE NO: 15/90 İstanbul,

GENELGE NO: 15/90 İstanbul, GENELGE NO: 15/90 İstanbul,28.12.2015 İlgili Birim Konu İlgi : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler / Muhasebe, Hukuk : İnternet Satışı Nedeniyle e-arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

Detaylı

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 ELEKTRONİK TEBLİGATIN USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR Vergi Usul Kanunu nun Elektronik Ortamda

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./61. Konu: TORBA KANUN TASARISINDAKİ VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./61. Konu: TORBA KANUN TASARISINDAKİ VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 13.07.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./61 Konu: TORBA KANUN TASARISINDAKİ VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:24)

SİRKÜLER RAPOR ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:24) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 62 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:24) 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 24 Seri No.lu Özel Tüketim

Detaylı

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 02.01.2014/17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 285 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

25/12/2015 SİRKÜLER 2015/36. Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi TL ye İndirildi.

25/12/2015 SİRKÜLER 2015/36. Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi TL ye İndirildi. SİRKÜLER 2015/36 25/12/2015 Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi 7.000 TL ye İndirildi. 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/46

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/46 20.04.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/46 KONU : 6639 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Vergi Kanunlarında

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

Sirküler No : 2015/76 Sirküler Tarihi : 25.12.2015

Sirküler No : 2015/76 Sirküler Tarihi : 25.12.2015 Sirküler No : 2015/76 Sirküler Tarihi : 25.12.2015 Konu : İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere

Detaylı

Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 28.08.2015 Sirküler, 2015 / 23 Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 27.08.2015 tarihli

Detaylı

VERGI LEVHASI YAZDIRMA SÜRESI 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERIYOR

VERGI LEVHASI YAZDIRMA SÜRESI 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERIYOR Sirküler Rapor Mevzuat 25.05.2016/72-1 VERGI LEVHASI YAZDIRMA SÜRESI 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERIYOR ÖZET : Mükelleflerin internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 ÖZET: Mükelleflere ait elektrik ve doğal gaz abonelikleri ve tüketim bilgileri vergi idaresince takip edilecektir. 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI YENİ TÜRK LİRASI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER VE ESASLAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI YENİ TÜRK LİRASI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER VE ESASLAR T.C. MALİYE BAKANLIĞI YENİ TÜRK LİRASI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER VE ESASLAR YENİ TÜRK LİRASI = 01.01.2005 YENİ DÖNEM 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanun Madde 1: Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

SİRKÜLER 2015/39. Söz konusu özelgeye göre özetle e-fatura olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında alınan fatura;

SİRKÜLER 2015/39. Söz konusu özelgeye göre özetle e-fatura olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında alınan fatura; SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2015/39 Tarihi : 14.12.2015 Konusu Mevzuat : E-Fatura Yerine Kâğıt Ortamında Düzenlenen Ve Alınan Faturalara Dikkat! Gelen ve Giden Faturaların E-Fatura Olup Olmadığının 7 Günlük Süre

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR Sirküler Tarihi: 22.12.2 Sirküler No : 29/2 Sirküler VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve 1.1.29 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer

Detaylı

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili;

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili; SİRKÜLER 2016/01 04/01/2016 Sayın Yetkili; 2016 Yılında Uygulanmak Üzere, Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi. Maliye Bakanlığınca, 25.12.2015

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

YENİ VARLIK BARIŞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER Sirküler No: 2013/122 Tarih: 03.06.2013 YENİ VARLIK BARIŞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 1) Kanundan kimler faydalanabilir? Kanundan Gerçek ve Tüzel Kişiler Faydalanabilir. (Esnaf, Serbest Meslek Erbabı,

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı