İZMİR'İN GÜNCEL DEPREM ETKİNLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR'İN GÜNCEL DEPREM ETKİNLİĞİ"

Transkript

1 9 İZMİR'İN GÜNCEL DEPREM ETKİNLİĞİ Doç.Dr. Orhan D. POLAT Yrd.Doç.Dr. Mehmet UTKU Dr. Elçin GÖK Prof.Dr. Günay ÇİFÇİ GİRİŞ Bu çal şman n amac, 2008 y l nda T.C. Başbakanl k Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanl ğ desteği, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile İzmir e kurulan 16 adet ivme-ölçer istasyonu taraf ndan kaydedilen verilerden hareketle İzmir in güncel deprem etkinliğinin analiz edilmesidir. Çal şma ağ rl kl olarak, istasyon lokasyonlar n n bulunduğu ana yerleşim alanlar n kapsamaktad r. AFAD n da yoğun desteği ile 2013 itibariyle say s 30 a yaklaşan kuvvetli yer hareketi deprem istasyon ağ (İzmirNET, Polat ve diğ. 2008) verileri, DEÜ Deprem Araşt rma ve Uygulama Merkezi (DAUM) ile Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Laboratuar nda (SismoLab) kurulu bilgi-işlem alt yap s kullan larak değerlendirilmektedir. İZMİR İN GÜNCEL DEPREM ETKİNLİĞİ Sismoloji İzmirNET ve AFAD Deprem Dairesi Başkanl ğ (DDB, Ankara) taraf ndan kaydedilen depremlerin analizine yönelik çal şmalar bu bölümde verilmiştir. Çal şma alan, Ege Bölgesinde yer almaktad r. Ege bölgesi topoğrafya haritas nda da görüldüğü üzere bölgede etkin olan başl ca graben sistemleri Manisa y içine alan Gediz, Ayd n kapsayan Büyük Menderes ve her ikisinin aras nda yer alan Küçük Menderes grabenleri. Bu tektonik yap lar boyunca faylanmalar D-B uzan ml ve düşey normal at ml d r. S ğac k Körfezi ve Çandarl Körfezi bat ve doğu kesimlerinde de ise ağ rl kl olarak KD-GB uzan ml ve yanal at ml d r (Şekil 1). Araşt rmalar n yoğunlaşt r ld ğ İzmir haritas na ve yak n çevresine bak ld ğ nda ise faylanmalar n genelde K-G veya KD-GB uzan ml olduğu görülür (Şekil 2). Sadece İzmir Körfezi güney k y çizgisini takip eden İzmir Fay, D-B uzan ml ve ağ rl kl olarak normal hareket bileşenine sahip bir fay d r. Bu fay tarihsel dönemde, özellikle 10 Temmuz 1688 de değiştirilmiş Mercalli ölçeğine göre ürettiği X şiddetindeki depremle, kentte ağ r hasara, can ve mal kayb na neden olmuştur. Aletsel dönemde S ğac k Körfezi nin hemen bat s nda yer alan Karaburun Fay K-G uzan ml d r ve 1949 da 6.6 büyüklüğünde, kentte ciddi oranda hasar yaratan bir faylanma üretmiştir. S ğac k Körfezinin hemen doğusunda yer alan Gülbahçe Fay KKD-GGB uzan ml d r. Bu fay n güney kolu (ki deniz içinde devam etmektedir), Ekim 2005 tarihlerinde büyüklüğü 5.9 a ulaşan bir dizi deprem üretmiştir ve Yağc lar Köyü ne kadar uzanan bir alanda etkin olmuştur.

2 10 Şekil 1 Ege Bölgesi topoğrafya haritas (USGS-SRTM3 den GMT grid format na dönüştürülmüş 3sn~90m duyarl kl DEM verisi). S ğ.k.: S ğac k Körfezi, Çnd.K.: Çandarl Körfezi, Kuş.K.: Kuşadas Körfezi, İzm.K.: İzmir Körfezi, Edr.K.: Edremit Körfezi (Gök, 2011) Seferihisar n doğusunda yer alan Orhanl -Tuzla Fay Zonu (OTFZ) ise Doğanbey Burnu ndan başlay p Menderes-Gaziemir üzerinden KD ya doğru devam etmektedir. Bu fay 1992 de M=6.0 ve 2003 de M=5.7 büyüklüğünde depremleri üretmiştir. İzmirNET yerel istasyon ağ nda deprem verilerinin analizinin başland ğ Ağustos 2008 den May s 2011 e kadar 1000 e yak n deprem meydana gelmiştir. Depremlerin lokasyonlar SEISAN paket yaz l m kullan larak yap lm ş ve oluş zaman, episant r, büyüklük, derinlik gibi deprem parametreleri bulunmuştur (Şekil 4) o Doğu boylamlar ile o Kuzey enlemleri aras ndaki çal şma alan nda meydana gelen depremlerin büyüklük aral ğ n n 1.7 M L 4.7 aras nda değiştiği ve derinliklerin 1.0 h 28 km aras nda, yer kabuğunun ilk 30 km sinde yoğunlaşt ğ gözlenmektedir. Lokasyonda kullan lan kabuk h z modeli, Tübitak MAM taraf ndan çözümlemesi yap lan Denizli deprem etkinliğinden al nm şt r. Lokasyonu yap lan depremlerin dağ l m, İzmir topoğrafya haritas üzerinde incelendiğinde baz alanlarda yoğunlaşt ğ gözlenmiştir. Bu alanlar genelde karasal kümelenme alanlar olarak gözlense de, Karaburun-Foça aras nda kalan İzmir Körfezi d ş körfez inde de KB-GD uzan ml çizgisellikler gözlenmiştir (Şekil 5).

3 11 Şekil 2 Ege Bölgesi k y haritas ve önemli yerleşimler (Gök, 2011). Şekil 3 İzmir ve yak n çevresinin topoğrafya haritas USGS-SRTM3 den GMT grid format na dönüştürülmüş 3sn~90m duyarl kl DEM verisi. IF: İzmir Fay, KF: Karaburun Fay, GF: Gülbahçe Fay, KFZ: Karş yaka Fay Zonu, OTFZ: Orhanl -Tuzla Fay Zonu, SFZ: Seferihisar Fay Zonu, UF: Urla Fay (Gök, 2011). * Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri Odas ad na düzenlenmiştir.

4 12 Şekil 4 Ağustos May s 2011 tarihleri aras nda çözümlemesi yap lan 942 depremin episant r dağ l m ve enlem-boylam baz nda derinliklerin değişimi (Gök, 2011). Çal şma alan n n genelinde meydana gelen depremlerin episant r dağ l mlar incelendiğinde, alt tane kümelenme alan tespit edilmiştir. Bunlar; 1) Güzelbahçe güneyi 2) Narl dere-balçova civar 3) Gaziemir-Buca hatt GD sunda kalan kesim 4) Manavkuyu-Bornova civar 5) Menemen çevresi 6) Karaburun-Foça aras nda kalan İzmir D ş Körfezi Güzelbahçe güneyinde (26.90 o D o K) meydana gelen depremler, K-G yönelimli bir çizgisellik arz etmektedir. Depremlerin genelde ilk 15 km de yoğunlaşt ğ ve 25 km derinliğe kadar ulaşt ğ gözlenmiştir. Narl dere-balçova civar, İzmir in ve Ege Bölgesinin jeotermal etkinlik bak mdan aktif bölgelerinden birisidir. Jeotermal alanlar, depremlerin oluşumunda önemli bir etkiye sahiptir ve bu gibi alanlarda k sa sürede çok say da mikro-deprem etkinliği gözleme olanağ vard r. K r kl ve karmaş k bir tektonik yap ya sahip olan Narl dere-balçova bölgesinde, büyüklük aral ğ 1.0 M L 3.1 aras nda değişen depremler çoğunlukla jeotermal kökenlidir ve ortalama derinlikleri 1 ile 10 km civar ndad r. Gaziemir-Buca hatt GD sunda kalan kesimde, diğer bölgelerle karş laşt r ld ğ nda göreceli olarak saç lm ş bir deprem etkinliği gözlenmektedir. İzmir fay n n GD sunda ve OTFZ nun üzerinde yer alan bu kesimdeki depremlerin derinlikleri 25 km ya kadar gitmektedir. Bölgede kurulu İzmirNET ve DDB istasyon ağ, bu kadar küçük ve lokal bir alan için yeterli olmad ğ ndan, çözümlemesi

5 13 yap lan lokasyonlar daha az güvenilirdir. Bu bölgede yeterince gözlem yap ld ğ nda ve kay t elde edildiğinde, daha doğru yoruma gidilebilir. Şekil 5 Ağustos 2008 ve May s 2011 tarihleri aras nda çözümlemesi yap lan depremlerin topografya haritas üzerindeki dağ l m (Gök, 2011) Manavkuyu-Bornova civar İzmir Körfezi doğusunda, Bornova havzas çevresinde yoğunlaşmaktad r. Kümelenme alanlar ağ rl kl olarak İzmir i tehdit etme potansiyeli yüksek Karş yaka, Kemalpaşa ve İzmir Faylar n n Bornova havzas nda çak şt ğ üçgen çevresinde meydana gelmektedir. Menemen sismojenik zonu, bu proje kapsam nda gözlenen kümelenme alanlar içinde en belirgin olanlardan biridir. Deprem etkinlik zonunun uzan m K-G doğrultuludur ve Menemen havzas nda yer almaktad r. Bilinen tektonik haritalarda veya bilimsel çal şmalarda, bu depremleri üreten K-G uzan ml bir fay hatt n n varl ğ henüz tespit edilmemiştir. Depremlerin odak derinlikleri 5-18 aras ndad r ve Güney den Kuzey e gidildikçe derinlikler artmaktad r. İzmir D ş Körfez de KB-GD yönelimli bir çizgisel sismojenik zon gözlenmiştir. Nispeten saç lm ş bir deprem etkinliği görüntüsü arz etse de, Karaburun-Foça aras nda KB-GD doğrultulu devam etmektedir. Bu zonun boyutlar yaklaş k 30x8 km dir. Denizde gözlenen bu aktivitenin tek baş na bir çizgisellik mi, yoksa kendi içinde birden fazla tektonik sistem bar nd ran bir sistem mi olduğuna yönelik nihai yorumlar için; deniz jeofiziği ve jeolojisi araşt rmalar ndan elde edilecek bulgulara ihtiyaç vard r. İzmirNET verileri kullan larak elde edilen deprem etkinlik haritas nda detayland r lan sismojenik zonlara ilave olarak; ZEYE-Barbaros-Yağc lar üçgeninde, Bal kl ova-ild r bat s nda (denizde) ve S ğac k Körfezinde deprem etkinliği gözlenmiştir. S ğac k; özellikle Ekim 2005 (M=5.9) deprem dizini sonras sismik aktivitenin yoğun olarak gözlendiği bölgedir. Faylanma sonucu oluşan deprem aktivitesinin Kuzey deki Yağc lar Köy üne kadar * Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri Odas ad na düzenlenmiştir.

6 14 ulaşt ğ ve Gülbahçe Fay n n güney kolunun k r ld ğ rapor edilmiştir. Ancak daha sonra yap lan ulusal ve uluslararas çal şmalar depreme neden olan faylanman n, KB-GD ve KD- GB doğrultu eşlenik fay sitemlerinin S ğac k Körfezinde birleşmesiyle oluşan negatif çiçek yap s ndan kaynakland ğ n ortaya koymuştur. Diğer sismik etkinlik bölgeleri; kuzeydeki Bal kl ova-ild r-barbaros ve bunun güneyindeki ZEYEi-Barbaros-Yağc lar üçgenleridir. Bu bölgede Kuzeyde saç lm ş bir deprem etkinliği gözlenirken, Güneydeki aktivite daha dar (çoğunlukla Karaburun ve Gülbahçe faylar aras nda kalan) bir alanda kümelenmiştir. İzmir sismik etkinlik alanlar n n daha iyi gözlenebilmesi ve deprem tehlikesi yorumlar n n ileri düzeyde yap labilmesi için, kurulan yerel sismik ağ geometrisinin geliştirilmesi gerekmektedir. Depremselliği yüksek olan bu bölgede, proje süresince İzmirNET ve AFAD- DDB nin diğer ulusal deprem istasyonlar taraf ndan yeteri say da ve kalitede kay t al nabileceği beklenmektedir. Sismotektonik Proje süresince İzmirNET + AFAD-DDB taraf ndan kaydedilen depremlerden belli kriterleri sağlayan kay tlar n odak mekanizmas çözümlerine ilişkin analizler bu bölümde verilmiştir. Deprem üreten bu tür kümelenme alanlar n n ve fay sistemlerinin mekanizmas n n, deprem tehlikesini daha iyi anlamaya yönelik olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu görüş ve ihtiyaçlardan hareketle, çal şma alan nda kaydedilen ve belli koşullar sağlayan 27 depremin fay düzlemi çözümleri, P-dalgas ilk hareket yönü kullan larak incelenmiştir (Tablo1). Odak mekanizmas çözümünde; RMS lokasyon hata oranlar n n düşük olmas, GAP aç kl k değerlerinin 180 o den küçük olmas ve en az 14 istasyona ait P-dalgas ilk hareket yönü (polarite) okumalar n n yap lm ş olmas kriterleri, başlang ç koşullar olarak ele al nm şt r. Odak mekanizmas çözümlerinde, DDB ulusal kuvvetli yer hareketi deprem istasyonlar na ait polarite okumalar da kullan lm şt r. İncelenen 27 depremin 19u, bask n normal veya az doğrultu at m bileşenine sahip bask n normal oblik faylanma mekanizmas na sahiptir. 6 deprem, bask n doğrultu at m bileşenli (az ters bileşen) mekanizmas na sahip sahipken, İç Körfezin doğu taraf nda meydana gelen 1 deprem, bask n ters ama az doğrultu at m bileşen mekanizmas vermiştir. Depremlerin bir tanesi (No.6) d ş körfezde, bir tanesi körfezi kuzeyinde (No.19) yer al rken, diğerleri ise genelde Körfezin güney ve doğu kesimlerinde yoğunlaşm şt r (Şekil 6). İzmir deprem etkinliği haritas nda İç Körfezin güneyinde yer alan Narl dere-balçova kümelenme bölgesindeki üç depremin (No. 3, 4) fay düzlemi çözümleri incelendiğinde, D-B uzan ml normal fay mekanizmas na sahip olduğu gözlenmiştir. Ayn durum biraz daha doğuda İç Körfez de yer alan diğer üç deprem ( No. 12, 14, 15) için de geçerlidir. İzmir Fay üzerinde yer alan ve jeotermal etkinliğin yüksek olduğu bu bölgedeki tüm depremlerin faylanma kinematiği, D-B doğrultulu İzmir Fay ile uyumludur. Kümelenme alan içinde yer alan (5) no lu deprem, KB-GD yönelimli ve sağ doğrultu at m bileşene sahip bask n normal faylanma vermiştir. Narl dere-balçova kümelenme bölgesindeki etkinliğin yaklaş k 4 km GB s nda yer alan (13) no lu deprem, İzmir Fay na nispeten uzak olsa da, bu fay n doğrultusu ile uyumlu olacak şekilde D-B uzan ml sağ yönlü doğrultu at m bileşenine sahip bask n normal faylanma mekanizmas na sahiptir. Jeotermal etkinliğin yüksek olduğu Narl dere-balçova gibi alanlarda ak şkan enjeksiyonu, fay düzlemlerinde kaymaya yol açan gerilme art ş na neden olmaktad r. Meydana gelen depremlerin odak mekanizma çözümleri, büyük çoğunlukla normal veya az/çok doğrultu at m

7 15 bileşeni olan bask n normal faylanmay işaret etmektedir. Tablo 1 Ağustos Mart 2010 tarihleri aras nda İzmirNET deprem istasyon ağ ndan elde edilen 27 depremin (2.5 M L 3.6) odak mekanizmas çözüm parametreleri (Gök, 2011)

8 16 Şekil 6 Proje kapsam nda odak mekanizmas çözümü yap lan 27 depremin İzmir topografya haritas üzerindeki dağ l m (Gök, 2011) OTFZ üzerinde meydana gelen (1) no lu deprem, odak mekanizmas çözümüne göre doğrultu at ml faylanmaya sahiptir ve bu özelliği ile mevcut fay kinematiği ile uyum içindedir. Benzer durum, bu zonun KD sunda yer alan (18) no lu deprem için de geçerlidir. Her iki deprem, KD-GB uzan ml d r ve sağ yönlü doğrutu at ml fay mekanizmas na sahiptir. Baz depremlerin fay düzlemi çözümlerinin, mevcut yap sal unsurlar ile ilişkisi net değildir. Bunlardan (7) no lu deprem doğrultu at m bileşene sahip bask n ters fay, (16) no lu deprem doğrultulu tam normal ve (17) no lu deprem ise doğrultu at m bileşenine sahip bask n normal fay mekanizmas vermiştir. Gaziemir-Buca GD sunda saç lm ş deprem etkinliği gösteren bölgede meydana gelen depremin (No. 2), doğrultu at m bileşenine sahip bask n normal faylanma mekanizmas na sahip olduğu anlaş lm şt r. İzmir Fay n n bat kesimlerinde Güzelbahçe nin güneyinde yer alan sismik etkinlik alan incelendiğinde, üç depremin (8, 10, 11) fay doğrultular n n D-B yönlü olduğu gözlenmiştir. Bu durum, K-G hatt nda belirgin çizgisellik gösteren deprem aktivitesinin doğrultusu ile uyumlu değildir. 10) ve (11) no lu iki deprem, KD-GB doğrultulu Seferihisar Fay (SF) Zonuna 2 km uzaktad r. 8) no lu deprem ise yaklaş k 5 km mesafededir. Bu depremlerin üçü de, D-B doğrultulu bask n normal faylanma mekanizmas na sahiptir. D ş Körfez kuzeyinde yer alan (6) no lu deprem sağ yönlü doğrultu at ml bir fayd r. Gülbahçe Körfezinin güneyinde çatalland ktan sonra Kuzey e doğru iki kol halinde devam eden faylardan, Urla dan geçen doğu kolun (Urla Fay ) denizdeki uzant s üzerindedir. Ayr ca bu deprem, D ş Körfez sismik etkinlik alan içinde fay düzlemi çözümü yap lan tek depremdir ve deniz jeofiziği araşt rmalar kapsam nda halen devam etmekte olan olas KB-GD uzan ml fay zonunu desteklemektedir. Urla Fay hatt n n denizdeki uzant s ile yap sal uyum içindedir. İzmir Körfezi kuzeyinde meydana gelen ve analizi yap lan son 3 depremden ikisi Karş yaka kuzeyinde yer almaktad r (No. 19, 20). Her iki deprem birbiri ile ayn mekanizma özelliğine * Bu bildiri Jeofizik Mühendisleri Odas ad na düzenlenmiştir.

9 17 sahiptir ve KD-GB doğrultulu normal fay karakterine sahiptir. (23) no lu deprem ise OTFZ ile SFZ aras ndaki D-B doğrultulu Karş yaka normal fay üzerindedir. Odak mekanizmas çözümüne göre bu deprem, normal fay bileşenine sol yönlü bask n doğrultu at ml fayd r. İzmirNET de son 3 y ll k proje süresince fay düzlemi çözümü yap lan 27 mekanizma verisinden elde edilen sonuçlar, mevcut deniz jeolojisi ve jeofiziği çal şmalar ndan elde edilen sonuçlarla karş laşt r lm ş ve uyumlu olduklar gözlenmiştir. Jeofizik Verilerden Zemin Özellikleri Proje süresince İzmirNET+ADAD-DDB taraf ndan kaydedilen depremlerin, farkl zeminlere ait en büyük ivmeler (PGA) ve büyütme değerleri, ivme-ölçer (strong-motion) deprem istasyonu kay tç lar taraf ndan ölçülen verilere dayal olarak elde edilmiştir tarihinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki Çandarl Körfezi depreminde ölçülen yatay düşey spektral oran (HVSR) büyütme değerlerinin dağ l m Şekil 7 de gösterilmiştir. Özellikle Konak, Karş yaka, Mavişehir gibi yerleşim alan zeminlerini temsil eden lokasyonlarda yüksek büyütmeler gözlenmiştir. Şekil 8 de ise tarihinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki Balçova depreminde yatay düşey spektral oran (HVSR) büyütme değerlerinin dağ l m harita üzerinde gösterilmiştir. Her iki şekildeki ortak sonuç; Balçova, Bornova, Karş yaka, Mavişehir gibi derin havzalar üzerinde bulunan yerleşim alanlar n n alt ndaki zeminler; depremin uzakl ğ na, büyüklüğüne ve derinliğine bağl olarak deprem etkisini 4-5 kat, hatta Mavişehir gibi eski nehir yatağ üzerinde bulunan alanlarda 8 kata kadar büyütebileceğinin, ölçümlere dayal olarak elde edilmiş olmas d r. Şekil 7 Çandarl Körfezi depreminde İzmir in farkl zeminleri için ölçümlere dayal büyütme değerlerinin dağ l m (Gök, 2011)

10 18 Şekil 8 Balçova depreminde (siyah y ld z) İzmir in farkl zeminleri için ölçümlere dayal büyütme değerlerinin dağ l m (Gök, 2011) Benzer bir sonuç, farkl depremler s ras nda İzmir zeminlerinin gösterdiği en büyük ivme değerlerinin (PGA) ölçümlere dayal dağ l m, Şekil 9, 10 ve 11 deki haritalarda verilmiştir tarihinde meydana gelen M3.0 büyüklüğündeki Balçova depreminde ölçülen PGA değerlerinin Güzelbahçe taraf nda doğru artacak şekilde körfezin güney kesimlerinde ve doğudaki Bornova havzas nda art ş gösterdiği gözlenmiştir (Şekil 9) tarihinde meydana gelen M3.9 büyüklüğündeki Çiğli depreminde ölçülen PGA değerleri, körfezin K-G aks nda art şa neden olmuş ve 10 gal i aşan değerlere ulaşm şt r. Bu yüksek değerler nispeten daha doğuda yer alan Bayrakl sahil kesiminde de ayn değerlerde gözlenmiştir. Balçova ve çevresindeki zeminlerin, deprem dalgalar n n yönelim etkisinden de hareketle, 10 gal den daha fazla ivmelenmelere maruz kald ğ anlaş lm şt r (Şekil 10).

11 19 Şekil Balçova depreminde (siyah üçgen) İzmir in farkl zeminlerinin ölçümlere dayal olarak elde edilen PGA haritas (Gök, 2011) Şekil Çiğli depreminde (siyah üçgen) İzmir in farkl zeminlerinin ölçümlere dayal olarak elde edilen PGA haritas (Gök, 2011) tarihinde meydana gelen Güzelbahçe depreminin büyüklüğünün, Çiğli depreminden daha küçük (M3.3) olmas na rağmen, ivme-ölçer kay tç lar taraf ndan ölçülen ivme değerlerinin 13 gal den fazla olmas, Urla-Güzelbahçe k y havzas ndaki zeminlerin de çok daha büyük bir depremlerde ciddi oranlarda ivmelenmelere maruz kalacağ n ortaya koymuştur (Şekil 11).

12 20 Şekil Güzelbahçe depreminde (siyah üçgen) İzmir in farkl zeminlerinin ölçümlere dayal olarak elde edilen PGA haritas (Gök, 2011) İzmir e 80 km uzaktaki Ekim 2005 (M5.9) S ğac k Körfezi depremlerinde, Bornova da ölçülen en büyük ivme (PGA) değerinin yaklaş k 30 gal olduğu düşünüldüğünde, İzmir in merkezinde, yak nlar nda meydana gelebilecek orta büyüklükteki depremlerde veya daha uzakta oluşabilecek şiddetli depremlerde, İzmir zeminlerinin ciddi oranda hasar yaratabileceği anlaş lmaktad r. Bu nedenle küçük depremlerde dahi, İzmir de 13 gal e ulaşan PGA değerlerinin ölçülmesi, kentte çok daha ayr nt l jeofizik etütlerin ve jeofizik ağ rl kl bilimsel araşt rmalar n yap lmas n zorunlu k lmaktad r. Zemin Niteliğini Ortaya Koymaya Yönelik SSR ve HVSR Çal şmalar İvme-ölçer deprem istasyonlar taraf ndan kaydedilen deprem verilerinden hareketle, İzmir in zemin özelliklerini daha iyi anlamaya yönelik ek çal şmalar da yap lm şt r. Önce belli koşul ve kriterleri sağlayan 10 adet deprem seçilmiştir. Bu depremler, SSR (referans istasyon) yöntemi baz al narak kullan lm ş ve İzmir yerleşim alan n temsil eden farkl zeminlere ait büyütme ve hakim frekanslar elde edilmiştir. Sonuçlar Şekil 12 de verilmiştir.

13 21 Şekil 12 On depreme ait SSR (referans istasyon) yöntemine göre İzmirNET kuvvetli yer hareketi istasyonlar taraf ndan temsil edilen İzmr zeminlerine ait, ölçümlere dayal elde edilen büyütme ve hakim frekans değerleri. a) Kuvaterner yaşl alüvyonlar üzerinde yer alan istasyonlar, b) Miyosen kumtaşlar, çamurtaşlar, marn üzerindeki istasyonlar, c) Paleosen fliş ve kireçtaşlar üzerindeki istasyonlar, d) Miyosen volkanikler ve andezitler üzerindeki istasyonlar (Gök, 2011) En dikkat çekici sonuçlar; Balçova (BLC), Bostanl (BOS), Bayrakl sahil kesimleri (BYN), Güzelbahçe (GZL), Konak (KON), Karş yaka (KSK), Mavişehir (MVS) gibi genç alüvyon birimlerin deprem s ras nda yüksek oranda büyütmeler göstermesi nedeniyle al nm şt r. Bu birimler taraf ndan temsil edilen istasyonlarda hakim frekans değerleri, düşük frekanslarda yüksek pik ler vermiştir. Mavişehir de yaklaş k 1 Hz (1 sn periyot) frekansta, ortalama 7-8 kat büyütme değerleri gözlenmiştir. Bu sonuçlar tek bir depremin değil, özel olarak belli kriterlere göre seçilmiş 10 ayr depremin ortalamas d r. Bu 10 deprem için haz rlanan zemin s n flamas ayr bir tablo halinde, Amerikan NEHRP zemin s n flama sistemine göre ayr ca verilmiştir (Tablo 2).

14 22 Tablo 2 İzmirNET deprem istasyon lokasyonlar nda, 10 ayr depreme ait SSR çal şmas Jeoloji İstasyon Hakim Frekans Fo, Hz Büyütme (SSR-10) Zemin S n f NEHRP Alüvyon BLC D Alüvyon BOS E Alüvyon BYN E Alüvyon CMD D Alüvyon GZL E Alüvyon KON E Alüvyon KSK E Alüvyon MVS F Kumtaş +Marn KYN Düz 2.0 B-A Kumtaş +Marn URL C Fliş+Kireçtaş PNR B-A Fliş+Kireçtaş YSL B Andezit BYR B-C Andezit MNV REF REF A Andezit-Kumtaş s n r BUC C-D Andezit-Alüvyon s n r YMN B-C sonucu elde edilen zemin hakim frekans ve büyütme değerleri (Gök, 2011) Jeofizik (deprem veya mikrotremor) etütler sonucu, eğer bir zeminin hakim frekans Fo=1.0 Hz (veya bask n periyodu To=1 sn) olarak ölçülmüşse, Amerikan NEHRP zemin s n flama sisteminde bu zeminler, yap taş ma gücü son derece zay f olan özel zemin olarak adland r lan Turba Batakl k zeminler şeklinde adland r lm ş ve F-tipi zeminler olarak s n fland r lm şt r (Tablo 3). İlgili tablodan da görüleceği üzere NEHRP de, halen güncelleme çal şmalar devam eden Türk Deprem Yönetmeliği Zemin S n flama Tablosunda yer almayan çok daha ayr nt l zemin s n flamalar na yer verilmiştir. F-tipi zemin s n f, çok kritik bir zemin s n flamas olarak ayr ca ve özel olarak ele al nm şt r. Hakim frekans değerinin 1.0 Hz olmas nedeniyle özel olarak incelenen bu zemin, s v laşma niteliğine sahip kum veya batakl kt r. Yeralt su seviyesinin, 6 m den daha az olabileceği rapor edilen NEHRP te, mevcut yap lar n inşa kalitesine bağl olmak üzere bu bölgelerde zeminin sismik davran ş n n, yerleşim alanlar için büyük tehdit unsuru olduğuna yer verilmiştir. İzmir de yap lan jeofizik çal şmalarda Mavişehir için zemin s n f n n F-tipi zemin olduğu ortaya konmuştur. Zeminin hakim frekans n n 1.0 Hz de deprem etkisini ortalama 7-8 kat büyüttüğü ölçümlere dayal olarak ortaya konmuştur.

15 23 Tablo 3 On adet depremden elde edilen hakim frekans (Fo) değerlerine göre önerilen NEHRP zemin s n flamas (Gök, 2011) SONUÇ İzmir sismik etkinlik alanlar n n daha iyi gözlenebilmesi ve deprem tehlikesi yorumlar n n ileri düzeyde yap labilmesi için, kurulan yerel sismik ağ geometrisinin (İzmirNET in) daha da geliştirilmesi gerekmektedir. Özellikle denizlerde meydana gelen ve büyük depremlerin habercisi konumundaki mikro-depremlerin fay hareket mekanizmalar n şimdiden anlayabilmek için, körfez çevresine (en az 10 adet olmak üzere) yeterli say da deprem istasyonu kurulumuna gereksinim bulunmaktad r. İzmir in güncel deprem etkinliğini daha iyi anlamaya yönelik çal şmalara sadece T.C. Başbakanl k AFAD Deprem Dairesi Başkanl ğ n n değil, yerel idarecilerin ve as l karar verici konumda bulunan yerel yöneticilerin de desteği şartt r. TEŞEKKÜR Bu çal şma, TÜBİTAK-KAMAG (Proje No: 106G159) taraf ndan finanse edilmiştir ve T.C. Başbakanl k Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanl ğ desteği, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilmiştir. Çal şman n tüm aşamas ndaki katk lar ndan ötürü DEÜ-DAUM Müdürü Prof.Dr. Zafer Akç ğ a, AFAD Deprem Dairesi (DDB) Başkan Dr. Murat Nurlu ya, AFAD-DDB Kuvvetli Yer Hareketi Grup Başkan Say n Ulubey Çeken e, tüm AFAD ve DEÜ çal şanlar ile emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu çal şma, DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde sözkonusu proje bazl doktora çal şmas n tamamlayan Dr. Elçin GÖK ün tez çal şmalar kapsam nda sunulmuştur.

16 24 KAYNAKLAR Gök, E., Investigation of Earthquake Hazard and Seismic Site Characteristic in the Examples of Bursa ve Izmir, PhD Thesis, Dokuz Eylul University Institute of Science, Izmir 2011, 170 p. Gök, E., Polat, O., Çeken, U., Yilmaz, D., Arslan, B., Tüzel, Z. ve Akç ğ, Z., "İzmirNET Kuvvetli Yer Hareketi Deprem İstasyon Ağ nda CBS Tabanl Sismolojik Haritalama Çal şmalar ", 3.DEÜ-CBS Sempozyumu, Aral k 2009, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, pp Polat, O., Ceken, U., Uran, T., Gok, E., Yilmaz, N., Beyhan, M., Koc, N., Arslan, B., Yilmaz, D. and Utku, M., "IzmirNet: A Strong-Motion Network in Metropolitan Izmir, Western Anatolia, Turkey", Seismological Research Letters, September 2009, Vol. 80, 5, pp

21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 25.04.2017 Buca / İZMİR 1. SİSMOTEKTONİK 21 Nisan 2017 günü, TSİ ile saat 17:12 de Manisa-Şehzadeler merkezli bir

Detaylı

26 MART 2010 ÇEŞME-İZMİR DEPREMİ (ML=4.7) SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

26 MART 2010 ÇEŞME-İZMİR DEPREMİ (ML=4.7) SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEPREM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 26 MART 2010 ÇEŞME-İZMİR DEPREMİ (ML=4.7) SİSMOLOJİK

Detaylı

12 HAZİRAN 2017 (15:28 TSİ), Mw=6.2 İZMİR KARABURUN (EGE DENİZİ) DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

12 HAZİRAN 2017 (15:28 TSİ), Mw=6.2 İZMİR KARABURUN (EGE DENİZİ) DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 12 HAZİRAN 2017 (15:28 TSİ), Mw=6.2 İZMİR KARABURUN (EGE DENİZİ) DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 14.06.2017 Buca - İZMİR 1. SİSMOLOJİK-SİSMOTEKTONİK GÖZLEMLER T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum

Detaylı

:51 Depremi:

:51 Depremi: B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06 ŞUBAT- 12 MART 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ RAPORU 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat

Detaylı

:51 Depremi:

:51 Depremi: B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06-09 ŞUBAT 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ RAPORU 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat 2017

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06-07 ŞUBAT 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ BASIN BÜLTENİ 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat

Detaylı

İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ. Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2

İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ. Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2 İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ Ç. Özer 1, B. Kaypak 2, E. Gök 3, U. Çeken 4, O. Polat 5 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2 Doçent Doktor,

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Ulusal Deprem İzleme Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Ulusal Deprem İzleme Merkezi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi 10 HAZİRAN 2012 ÖLÜDENİZ AÇIKLARI - FETHİYE (MUĞLA) DEPREMİ 10 Haziran 2012 Türkiye saati ile 15 44

Detaylı

Şekil :51 Depremi Kaynak Spektral Parametreleri

Şekil :51 Depremi Kaynak Spektral Parametreleri 06 Şubat 2017 Depremi (Mw=5.4) Bilgi Notu (Guncellenmiş) 06 Şubat 2017 Ayvacık - Gülpınar'da (Mw=5.5, KRDAE, Mw=5.3, AFAD, Mw=5.4, COMU) 06:51 de orta büyüklükte bir deprem olmuştur. Bu deprem sonrası

Detaylı

17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU Rapor No: 10756 JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 EKİM 2005

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 10 ŞUBAT 2015 GÖZLÜCE-YAYLADAĞI (HATAY) DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 10 Şubat 2015 tarihinde Gözlüce-Yayladağı nda (Hatay) yerel saat ile 06:01 de

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ 21 Temmuz 2017 tarihinde Gökova Körfezi- Akdeniz de yerel saat ile

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. BASINA VE KAMUOYUNA (Ön Bilgi Formu)

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. BASINA VE KAMUOYUNA (Ön Bilgi Formu) Konu: 12.09.2016 Akhisar Manisa Depremi BASINA VE KAMUOYUNA (Ön Bilgi Formu) Tarih-Saat: 12.09.2016 11.26 (TS) Yer: Akhisar-MANİSA Büyüklük: 4.6 (Mw) Derinlik: 17.78 (km) Enlem: 38.9050 K Boylam: 27.7451

Detaylı

24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ

24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ 24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ ÖN ARAŞTIRMA RAPORU Hazırlayanlar Dr. Mustafa K. Koçkar Prof. Dr. Özgür Anıl Doç. Dr. S. Oğuzhan Akbaş EGE DENİZİ DEPREMİ (24.05.2014; M w :6.5) GİRİŞ 24 Mayıs 2014 tarihinde,

Detaylı

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ AMAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) arasında protokol imzalanmıştır. Projede, Bursa

Detaylı

24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ

24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ . ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 24 Mayıs 2014 tarihinde Gökçeada Açıkları Ege Denizi nde yerel saat ile 12.25 de büyüklüğü Ml=6,5 olan

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 12 HAZİRAN 2017 KARABURUN AÇIKLARI- EGE DENİZİ DEPREMİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 12 HAZİRAN 2017 KARABURUN AÇIKLARI- EGE DENİZİ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 12 HAZİRAN 2017 KARABURUN AÇIKLARI- EGE DENİZİ DEPREMİ 12 Haziran 2017 tarihinde Karaburun Açıkları Ege Denizi

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:14 Sayı:41 sh.1-11 Mayıs 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:14 Sayı:41 sh.1-11 Mayıs 2012 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:14 Sayı:41 sh.1-11 Mayıs 2012 İZMİRNET İSTASYONLARINDA STANDART SPEKTRAL ORAN YÖNTEMİ KULLANILARAK ZEMİN TRANSFER FONKSİYONLARININ HESAPLANMASI

Detaylı

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 Nisan 2015 günü Türkiye saati ile 21:07 de Akdeniz de oldukça geniş bir alanda hissedilen ve büyüklüğü M L : 6,1 (KRDAE) olan bir deprem meydana gelmiştir (Çizelge

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 21 Temmuz 2017 tarihinde Gökova Körfezi - Akdeniz

Detaylı

2010 DARFIELD VE 2011 CHRISTCHURCH DEPREMLERİ VE SONUÇLARI

2010 DARFIELD VE 2011 CHRISTCHURCH DEPREMLERİ VE SONUÇLARI 2010 DARFIELD VE 2011 CHRISTCHURCH DEPREMLERİ VE SONUÇLARI ÖZET: D. Güner 1 1 Deprem Dairesi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara Email: duygu.guner@afad.gov.tr Yeni Zelanda da 4

Detaylı

27 KASIM 2013 MARMARA DENİZİ DEPREMİ

27 KASIM 2013 MARMARA DENİZİ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 27 KASIM 2013 MARMARA DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 27 Kasım 2013 tarihinde Marmara Ereğlisi Açıklarında (Tekirdağ) Marmara Denizi nde yerel

Detaylı

BASIN DUYURUSU. 10 Haziran 2012 FETHİYE KÖRFEZİ Depremi

BASIN DUYURUSU. 10 Haziran 2012 FETHİYE KÖRFEZİ Depremi BASIN DUYURUSU 10 Haziran 2012 FETHİYE KÖRFEZİ Depremi 10 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Saati ile 15.44 te Fethiye körfezinde Fethiye ilçesine 35 km. uzaklıkta 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Detaylı

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri 19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri E. Görgün 1 1 Doçent, Jeofizik Müh. Bölümü, Sismoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, Avcılar ÖZET:

Detaylı

AYLIK DEPREM RAPORU Mart

AYLIK DEPREM RAPORU Mart i İÇİNDEKİLER 1. 2016 MART AYINDA TÜRKİYE DE ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ... 1 2. 12 MART 2016 ANTALYA-KAŞ DEPREMİ (MW=4.2)... 2 3. 2015 MART AYINDA DÜNYA DA ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ... 7 i 1. 2016

Detaylı

17 20 EKİM 2005, URLA SIĞACIK KÖRFEZİ DEPREMLERİ KUVVETLİ YER HAREKETİ İVME KAYITLARI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

17 20 EKİM 2005, URLA SIĞACIK KÖRFEZİ DEPREMLERİ KUVVETLİ YER HAREKETİ İVME KAYITLARI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 17 20 EKİM 2005, URLA SIĞACIK KÖRFEZİ DEPREMLERİ KUVVETLİ YER HAREKETİ İVME KAYITLARI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ali Zeynel DENİZLİOĞLU, Özgür Tuna ÖZMEN, Turgay KURU, Zahide ÇOLAKOĞLU, Aytaç APAK, Şule

Detaylı

5 HAZİRAN 2015 POSTER SUNU PROGRAMI (Saat 17:40-18:40)

5 HAZİRAN 2015 POSTER SUNU PROGRAMI (Saat 17:40-18:40) 5 HAZİRAN 2015 POSTER SUNU PROGRAMI (Saat 17:40-18:40) Poster Alanı P1 P2 Kilikya Havzası Messiniyen Evaporitlerinin Dağılımı Canan ÇİFTÇİ, Mahmut OKYAR Sismik Yansıma Verilerinde Ön İşleme Süreci Üzerine:

Detaylı

YERLEŞĐM YERLERĐNĐN SEÇĐMĐNDE YERBĐLĐMLERĐNĐN ÖNEMĐ VE KONYA NIN AFET RĐSKĐ

YERLEŞĐM YERLERĐNĐN SEÇĐMĐNDE YERBĐLĐMLERĐNĐN ÖNEMĐ VE KONYA NIN AFET RĐSKĐ Konya Đl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 YERLEŞĐM YERLERĐNĐN SEÇĐMĐNDE YERBĐLĐMLERĐNĐN ÖNEMĐ VE KONYA NIN AFET RĐSKĐ Doç. Dr. Şakir ŞAHĐN 1, Jeofizik Yük. Müh. Mehmet Latif ÇAĞIR 2 1 Süleyman Demirel

Detaylı

MADEN TETKĐK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKĐK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKĐK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10 OCAK 2016 ÇĐÇEKDAĞI (KIRŞEHĐR) DEPREMĐ (Mw 5,0) BĐLGĐ NOTU JEOLOJĐ ETÜTLERĐ DAĐRESĐ Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Aktif Tektonik Araştırmaları

Detaylı

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ İ.Akkaya, M.Ö.Arısoy ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 06100 Ankara-TÜRKİYE Tel: 312 203 34 05

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

BÖLÜM ON TÜRKİYE DE DEPREMSELLİK

BÖLÜM ON TÜRKİYE DE DEPREMSELLİK BÖLÜM ON TÜRKİYE DE DEPREMSELLİK 10.1 TÜRKİYE DE DEPREMSELLİK Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan ülkemizde olan depremler, Atlantik Okyanus ortası sırtının iki tarafa doğru yayılmasına bağlı olarak

Detaylı

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir?

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 10.03.2015 DEPREMLER - 2 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

SİSMİK GÜRÜLTÜ İLİŞKİSİ KULLANILARAK İZMİR VE ÇEVRESİ YERALTI HIZ YAPISI: İLK SONUÇLAR

SİSMİK GÜRÜLTÜ İLİŞKİSİ KULLANILARAK İZMİR VE ÇEVRESİ YERALTI HIZ YAPISI: İLK SONUÇLAR ÖZET: SİSMİK GÜRÜLTÜ İLİŞKİSİ KULLANILARAK İZMİR VE ÇEVRESİ YERALTI HIZ YAPISI: İLK SONUÇLAR O. Polat 1, F.J. Chavez-Garcia 2, U. Çeken 3, E. Gök 4 ve M. Keçecioğlu 1 1 Yrd.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü,

Detaylı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi Gökmen MENGÜÇ Şehir Plancısı / Genel Sekreter Yardımcısı / Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Osman GÜNLER Mimar / İmar ve

Detaylı

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME 25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME Ömer Emre, Ahmet Doğan, Selim Özalp ve Cengiz Yıldırım Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Dinamikleri Araştırma ve

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

jeolojik özelliklerin yýkýmlar üzerindeki etkisi van depreminde

jeolojik özelliklerin yýkýmlar üzerindeki etkisi van depreminde Prof. Dr. Tamer Topal- ODTÜ Jeoloji Mühendisliði Bölümü van depreminde jeolojik özelliklerin yýkýmlar üzerindeki etkisi 6 Van depremlerine jeolojik açýdan bakýldýðýnda, alüvyonlu alanlardaki hasarlarýn

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 23 OCAK 2015 UĞURLUPINAR-MUSTAFAKEMALPAŞA (BURSA) DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 23 Ocak 2015 tarihinde Uğurlupınar-Mustafakemalpaşa da (Bursa) yerel

Detaylı

İzmir Kuvvetli Yer Hareketi Deprem İstasyon Ağı: İzmirNET. Strong-Ground Motion Earthquake Station Network of Izmir: IzmirNET

İzmir Kuvvetli Yer Hareketi Deprem İstasyon Ağı: İzmirNET. Strong-Ground Motion Earthquake Station Network of Izmir: IzmirNET Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15-3( 2011),233-243 İzmir Kuvvetli Yer Hareketi Deprem İstasyon Ağı: İzmirNET Elçin GÖK *1, Orhan POLAT 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Deprem

Detaylı

SİMAV VE EMET FAY ZONLARINDAKİ DEPREMLERİN OPTIMUM KAYNAK PARAMETRELERINİN ANALİZİ

SİMAV VE EMET FAY ZONLARINDAKİ DEPREMLERİN OPTIMUM KAYNAK PARAMETRELERINİN ANALİZİ SİMAV VE EMET FAY ZONLARINDAKİ DEPREMLERİN OPTIMUM KAYNAK PARAMETRELERINİN ANALİZİ Tolga BEKLER 1, Alper DEMİRCİ 1, Süha ÖZDEN 2 ve Doğan KALAFAT 3 1 Yard. Doç. Dr., Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Çanakkale

Detaylı

24/05/2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI EGE DENİZİ DEPREMİ Mw:6.5

24/05/2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI EGE DENİZİ DEPREMİ Mw:6.5 ÖN RAPOR 24/05/2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI EGE DENİZİ DEPREMİ Mw:6.5 www.afad.gov.tr www.deprem.gov.tr 24 Mayıs 2014 tarihinde Türkiye Saati ile 12:25 te Gökçeada açıklarında (Ege Denizi) bir deprem meydana

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI VE DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ Dr. Tamer Y. DUMAN MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Türkiye neden bir deprem ülkesi? Yerküre iç-dinamikleri

Detaylı

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

Detaylı

FAY DÜZLEMİ ÇÖZÜMÜ P-DALGASI İLK HAREKET YÖNÜ ODAK MEKANİZMASI ÇÖZÜMÜNDE İZLENECEK YOLLAR

FAY DÜZLEMİ ÇÖZÜMÜ P-DALGASI İLK HAREKET YÖNÜ ODAK MEKANİZMASI ÇÖZÜMÜNDE İZLENECEK YOLLAR FAY DÜZLEMİ ÇÖZÜMÜ P-DALGASI İLK HAREKET YÖNÜ ODAK MEKANİZMASI ÇÖZÜMÜNDE İZLENECEK YOLLAR Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı Aralık 2005,

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü 3.Sınıf BAHAR Yarıyılı. 13 Nisan 2015

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü 3.Sınıf BAHAR Yarıyılı. 13 Nisan 2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü 3.Sınıf 2014-2015 BAHAR Yarıyılı SİSMOTEKTONİK (JEF3608 JEF-3608 ) Doç.Dr. Dr Orhan POLAT 13 Nisan 2015 10.HAFTA Eğim Yönü (

Detaylı

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Genel Jeoloji Prof. Dr. Kadir DİRİK Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 JEOLOJİ (Yunanca Yerbilimi ) Yerküreyi inceleyen bir bilim dalı olup başlıca;

Detaylı

Kütahya Simav da. Makale

Kütahya Simav da. Makale Kütahya Simav da Deprem 19 Mayıs 2011 tarihinde gece saat 23:15 te meydana gelen deprem, kısa bir süre önce siyanür barajındaki çökmeyle sarsılan Kütahya yı vurdu. 19 Mayıs 2011 günü Türkiye saati ile

Detaylı

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 2.1 Periyodik Fonksiyonlar...7 2.2 Kinematik, Newton Kanunları...9 2.3 D Alembert Prensibi...13 2.4 Enerji Metodu...14 BÖLÜM

Detaylı

İZMİR VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KIYI YAPILARINDAKİ GELİŞMELERİN ANALİZİ. Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@margenproje.com

İZMİR VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KIYI YAPILARINDAKİ GELİŞMELERİN ANALİZİ. Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@margenproje.com 701 İZMİR VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KIYI YAPILARINDAKİ GELİŞMELERİN ANALİZİ Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@margenproje.com GİRİŞ Ege Bölgesi doğal ve tarihi zenginliklerinin yan s ra tar mdan madenciliğe,

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL KUVVETLİ YER HAREKETİ GÖZLEM AĞINDAKİ GELİŞMELER

TÜRKİYE ULUSAL KUVVETLİ YER HAREKETİ GÖZLEM AĞINDAKİ GELİŞMELER TÜRKİYE ULUSAL KUVVETLİ YER HAREKETİ GÖZLEM AĞINDAKİ GELİŞMELER ÖZET: E. Tepeuğur 1, U. Çeken 1, T. Kuru 1, A. Apak 1, D. Kökbudak 1, V. Özsaraç 1, S. Sezer 1 K. Tekin 1, E. Ateş 1 ve C. Şahin 1 1 Başbakanlık,

Detaylı

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği İNM 424112 Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İletişim Bilgileri İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı E-mail:kilic@yildiz.edu.tr

Detaylı

İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ

İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 393 İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ Alper KALAYCI Makina Mühendisleri Odas alper@alperkalayci.com Dr. Cenk SEVİM cenk.sevim@aerowind.com ÖZET Yenilenebilir enerji

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

İzmir İli, Bayraklı İlçesi Manavkuyu İlçesi 30J-3D Pafta, 8474 Ada, 1 Parsele ait Başarı23 Apartmanı Ait Mikrotremor Çalışma Raporu

İzmir İli, Bayraklı İlçesi Manavkuyu İlçesi 30J-3D Pafta, 8474 Ada, 1 Parsele ait Başarı23 Apartmanı Ait Mikrotremor Çalışma Raporu İzmirr İli, Bayraklı İlçesi Manavkuyu İlçesi 30J-3D Pafta, 8474 Ada, 1 Parsele ait Başarı23 Apartmanı Ait Mikrotremor Çalışmaa Raporu İZMİR İLİ, BAYRAKLI İLÇESİ, MANAV VKUYU MAHALLESİ, 30J-3D PAFTA, 8474

Detaylı

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ Sismik Tasarımda Gelişmeler Deprem mühendisliği yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu yeni alanda

Detaylı

ULUSAL KUVVETLİ YER HAREKETLERİ KAYIT ŞEBEKESİ NATIONAL STRONG GROUND MOTION NETWORK

ULUSAL KUVVETLİ YER HAREKETLERİ KAYIT ŞEBEKESİ NATIONAL STRONG GROUND MOTION NETWORK ULUSAL KUVVETLİ YER HAREKETLERİ KAYIT ŞEBEKESİ NATIONAL STRONG GROUND MOTION NETWORK Z.A. Denizlioğlu -1, B. Tüzel -2,Y. İravul -3, M.A. Alkan -4 Posta Adresi: Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma

Detaylı

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM Ramazan DEMİRTAŞ Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi, Aktif Tektonik

Detaylı

25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8)

25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8) 25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8) 25 Nisan 2015 te (saat 06:11, UT) Nepal de M: 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir (USGS). Depremin kaynağı, Türkiye nin de üzerinde bulunduğu dünyanın

Detaylı

17-28 EKİM 2005 SIĞACIK KÖRFEZİ-SEFERİHİSAR (İZMİR) DEPREMLERİ

17-28 EKİM 2005 SIĞACIK KÖRFEZİ-SEFERİHİSAR (İZMİR) DEPREMLERİ ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 17-28 Ekim 2005 SIĞACIK KÖRFEZİ- SEFERİHİSAR (İZMİR) DEPREMLERİ Ön Değerlendirme Raporu 28 Ekim 2005 17-28 EKİM 2005 SIĞACIK KÖRFEZİ-SEFERİHİSAR (İZMİR) DEPREMLERİ Bölgede

Detaylı

Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve İnteraktif Web Uygulaması

Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve İnteraktif Web Uygulaması Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve İnteraktif Web Uygulaması Ulubey ÇEKEN AFAD Deprem Dairesi Başkanı Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası 475 Yıllık Tekerrür Periyodu için

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

17-21 EKIM 2005 SIGACIK KÖRFEZI-SEFERIHISAR (IZMIR) DEPREMLERI

17-21 EKIM 2005 SIGACIK KÖRFEZI-SEFERIHISAR (IZMIR) DEPREMLERI ULUSAL DEPREM IZLEME MERKEZI 17-21 Ekim 2005 SIGACIK KÖRFEZI- SEFERIHISAR (IZMIR) DEPREMLERI Ön Degerlendirme Raporu 31 Ekim 2005 17-21 EKIM 2005 SIGACIK KÖRFEZI-SEFERIHISAR (IZMIR) DEPREMLERI Bölgede

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ ÖZET: Tuğba TÜRKER 1 ve Yusuf BAYRAK 2 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 2

Detaylı

İZMİR ve ÇEVRESİNİN ENDÜSTRİYEL HAMMADDELERİ. Yrd. Doç. Dr. Nejat KUN

İZMİR ve ÇEVRESİNİN ENDÜSTRİYEL HAMMADDELERİ. Yrd. Doç. Dr. Nejat KUN 753 İZMİR ve ÇEVRESİNİN ENDÜSTRİYEL HAMMADDELERİ Yrd. Doç. Dr. Nejat KUN 1.GİRİŞ Bu çal şmada İzmir il s n rlar içinde üretilen Endüstriyel Hammaddeler ve bu hammaddelerin üretimine bölge jeolojisinin

Detaylı

ANKARA YÖRESİ ZAYIF VE KUVVETLİ YER HAREKETİ KAYIT AĞININ KURULMASI

ANKARA YÖRESİ ZAYIF VE KUVVETLİ YER HAREKETİ KAYIT AĞININ KURULMASI Ankara nın Deprem Tehlikesi ve Riski Çalıştayı Bildiriler Kitabı nın Deprem Tehlikesi ve Riski Çalıştayı Depreme Hazır Mı? ANKARA YÖRESİ ZAYIF VE KUVVETLİ YER HAREKETİ KAYIT AĞININ KURULMASI Arş.Gör.Ahmet

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEPREM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (DAUM) 25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEPREM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (DAUM) 25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEPREM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (DAUM) 25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8) 25 Nisan 2015 te (saat 06:11, UT) Nepal de M: 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

DEPREMLER - 1 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? Oluşum Şekillerine Göre Depremler

DEPREMLER - 1 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? Oluşum Şekillerine Göre Depremler İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 03.03.2015 DEPREMLER - 1 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL KUVVETLİ YER HAREKETİ GÖZLEM AĞINDAKİ GELİŞMELER

TÜRKİYE ULUSAL KUVVETLİ YER HAREKETİ GÖZLEM AĞINDAKİ GELİŞMELER TÜRKİYE ULUSAL KUVVETLİ YER HAREKETİ GÖZLEM AĞINDAKİ GELİŞMELER T. Kuru 1, E. Tepeuğur 1, A. Apak 1, D. Kökbudak 1, K. Tekin 1, E. Ateş 1, S. Sezer 1, M. Baykal 1, B. Eravcı 1, G. Aksade 1, D. Yalçın 1

Detaylı

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar

Detaylı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İNM 424112 Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yapıların Depreme

Detaylı

SİSMOTEKTONİK (JFM ***)

SİSMOTEKTONİK (JFM ***) SİSMOTEKTONİK (JFM ***) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 22.02.2016 Murat UTKUCU 1 Dersin Amacı ve öğrenim çıktıları Öğrenciye deprem-tektonik ilişkisinin ve deprem

Detaylı

EGE BÖLGESİ NİN SİSMOTEKTONİĞİ

EGE BÖLGESİ NİN SİSMOTEKTONİĞİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EGE BÖLGESİ NİN SİSMOTEKTONİĞİ Gökçe DÜNDAR Ağustos, 2010 İZMİR EGE BÖLGESİ NİN SİSMOTEKTONİĞİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans

Detaylı

1.2. Aktif Özellikli (Her An Deprem Üretebilir) Tektonik Bölge İçinde Yer Alıyor (Şekil 2).

1.2. Aktif Özellikli (Her An Deprem Üretebilir) Tektonik Bölge İçinde Yer Alıyor (Şekil 2). İzmir Metropol Alanı İçin de Yapılan Tübitak Destekli KAMAG 106G159 Nolu Proje Ve Diğer Çalışmalar Sonucunda Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İçin Statik ve Dinamik Yükler Dikkate Alınarak Saptanan Zemin

Detaylı

BALÇOVA VE SEFERİHİSAR İLÇELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPI STOĞU ENVANTER VE DEPREM GÜVENLİĞİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ SONUÇLARI

BALÇOVA VE SEFERİHİSAR İLÇELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPI STOĞU ENVANTER VE DEPREM GÜVENLİĞİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ SONUÇLARI 157 BALÇOVA VE SEFERİHİSAR İLÇELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPI STOĞU ENVANTER VE DEPREM GÜVENLİĞİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Özgür Özçelik ozgur.ozcelik@deu.edu.tr Prof. Dr. Türkay

Detaylı

19 MAYIS 2011 SİMAV DEPREMİNİN UZAK-ALAN KAYITLARIYLA İNCELENMESİ

19 MAYIS 2011 SİMAV DEPREMİNİN UZAK-ALAN KAYITLARIYLA İNCELENMESİ 25-27 Eylül 2013 MKÜ HATAY ÖZET: 19 MAYIS 2011 SİMAV DEPREMİNİN UZAK-ALAN KAYITLARIYLA İNCELENMESİ E. Budakoğlu 1 ve M. Utkucu 2 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Sakarya Üniversitesi, Esentepe

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi

Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi İNM 424112 Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı TARİHTE BARAJ YIKILMALARI VE YIKILMALARDAN ÖĞRENİLENLER TARİHTE BARAJ

Detaylı

Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi

Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Destek Başvurusunda Bulunan (Öneren) Kurum Araştırma

Detaylı

12 HAZİRAN 2017 (15:28 TSİ) Mw=6.2 İZMİR KARABURUN (EGE DENİZİ) DEPREMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

12 HAZİRAN 2017 (15:28 TSİ) Mw=6.2 İZMİR KARABURUN (EGE DENİZİ) DEPREMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 12 HAZİRAN 2017 (15:28 TSİ) Mw=6.2 İZMİR KARABURUN (EGE DENİZİ) DEPREMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 21.06.2017 Buca - İZMİR 1. SİSMOLOJİK-SİSMOTEKTONİK GÖZLEMLER T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi

Detaylı

NEOTEKTONİK 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN

NEOTEKTONİK 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ Ege bölgesinin en büyük karakteristiği genel olarak doğu-batı gidişli pek çok graben yapısı içermesidir. Grabenlerle ilgili fay düzlemi çözümleri genellikle kuzeygüney yönlü

Detaylı

İzmir deprem dizilerinin nedeni, faylardaki 'Çiçek yapısı'

İzmir deprem dizilerinin nedeni, faylardaki 'Çiçek yapısı' Bilim Teknik 03.12.2005 İzmir deprem dizilerinin nedeni, faylardaki 'Çiçek yapısı' İzmir ve çevresinde son 15 yılda meydana gelen orta büyüklükteki üç deprem, bölgenin doğrultu atımlı fayların kontrolünde

Detaylı

İZMİR ULAŞIMININ ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILI HAKKINDA DÜŞÜNCELER

İZMİR ULAŞIMININ ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILI HAKKINDA DÜŞÜNCELER TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 305 İZMİR ULAŞIMININ ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILI HAKKINDA DÜŞÜNCELER Doç.Dr. Serhan TANYEL serhan.tanyel@deu.edu.tr Yard.Doç.Dr. M. Y ld r m ORAL yildirim.oral@deu.edu.tr

Detaylı

3 ŞUBAT 2002 EBER VE ÇAY DEPREMLERİ ÖN RAPORU

3 ŞUBAT 2002 EBER VE ÇAY DEPREMLERİ ÖN RAPORU 3 ŞUBAT 2002 EBER VE ÇAY DEPREMLERİ ÖN RAPORU GİRİŞ Her ilki deprem kaynak mekanizması, odak derintiklerip kırık yırtılma biçimleri, kınk uzunlukları, artçı deprem dağılımları, dalga formları, P-S farklılıkları,

Detaylı

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU Serbest Titreşim Dinamik yüklemenin pek çok çeşidi, zeminlerde ve yapılarda titreşimli hareket oluşturabilir. Zeminlerin ve yapıların dinamik

Detaylı

2006 DAN 2013 E KADIN DOSTU KENT OLMA YOLUNDA İZMİR. Semra Ulusoy ulusoy@unfpa.org

2006 DAN 2013 E KADIN DOSTU KENT OLMA YOLUNDA İZMİR. Semra Ulusoy ulusoy@unfpa.org 95 2006 DAN 2013 E KADIN DOSTU KENT OLMA YOLUNDA İZMİR Semra Ulusoy ulusoy@unfpa.org İnsanlara en yak n yönetişim katman olan yerel ve bölgesel yönetimler, eşitsizliklerin sürmesi ve artmas na karş mücadelede

Detaylı

70.DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ

70.DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Mikro Bölgeleme Sondaj, Jeofizik Ve Laboratuar Deneylerine Ait Log Ve Föyler 20.01-30 M. Arası Derinlikde Sondajlara Ait Loglar (Spt Ve Zemin İndeks Özelliklerinin Tayini

Detaylı

Urla-Balıkesir arası depremlerin nedeni fosil bir fay

Urla-Balıkesir arası depremlerin nedeni fosil bir fay Cumhuriyet 21.06.2003 DEPREM ARAŞTIRMALARI Urla-Balıkesir arası depremlerin nedeni fosil bir fay Urla (İzmir) depremine neden olan faylar önceden biliniyor muydu? Günümüzde Urla ile Balıkesir arasında

Detaylı

08 Mart 2010 Elazığ-Kovancılar Deprem Raporu

08 Mart 2010 Elazığ-Kovancılar Deprem Raporu İMO Diyarbakır Şube tarafından hazırlanan 08 Mart 2010 Elazığ-Kovancılar Deprem Raporu 1. Giriş 08 Mart 2010 Pazartesi günü saat 04:32 de (GMT: 02:32) Elazığ Kovancılar ilçesinde orta büyüklükte yıkıcı

Detaylı

NAKAMURA HASAR ENDEKSİ PARAMETRESİNİN ZEMİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖN BİLGİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ

NAKAMURA HASAR ENDEKSİ PARAMETRESİNİN ZEMİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖN BİLGİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ NAKAMURA HASAR ENDEKSİ PARAMETRESİNİN ZEMİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖN BİLGİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ Mustafa Akgün 1, Özkan Cevdet Özdağ 3, Ahmet Turan Arslan 1, Tolga Gönenç 1, Mehmet Kuruoğlu 2 1 Profesör,Dr.,

Detaylı

Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi Laboratuarlar Şubesi

Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi Laboratuarlar Şubesi Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi Laboratuarlar Şubesi AVCILAR MİKROBÖLGELENDİRME ÇALIŞMALARI Mustafa GÜRBÜZ, Uğur KURAN, Ergün TÜRKER AVCILAR NEDEN YIKILDI? 1999 Kocaeli depreminde

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

TOTEK Beşinci Dönem UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü

TOTEK Beşinci Dönem UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü 86 Ölçme Değerlendirme Komisyonu UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü 29 May s 2010 tarihinde Türkiye deki bütün uzmanl k dallar aras

Detaylı

YAS ARAMALARINDA VE BÜYÜK YAPILARDA JEOFİZİK REZİSTİVİTE ÇALIŞMALARI. Adem SÖMER Jeofizik Yüksek Mühendisi

YAS ARAMALARINDA VE BÜYÜK YAPILARDA JEOFİZİK REZİSTİVİTE ÇALIŞMALARI. Adem SÖMER Jeofizik Yüksek Mühendisi 855 YAS ARAMALARINDA VE BÜYÜK YAPILARDA JEOFİZİK REZİSTİVİTE ÇALIŞMALARI Adem SÖMER Jeofizik Yüksek Mühendisi İçindekiler 1. Giriş 2. Jeofizik Rezistivite Yöntemleri 3. YAS Çal şmalar ndan Örnekler a)

Detaylı

BURSA İLİ NİN DEPREMSELLİĞİ VE TARİHİ PANELİ

BURSA İLİ NİN DEPREMSELLİĞİ VE TARİHİ PANELİ BURSA İLİ NİN DEPREMSELLİĞİ VE TARİHİ PANELİ Düzenleyen : Jeoloji Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilciliği Tarih : 16 Ağustos 2008 Saat : 17:30 Yer : Osmangazi Belediyesi Ördekli Kültür Merkezi 16 Ağustos

Detaylı