DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR"

Transkript

1

2

3 Yeni Evrede Burjuvazinin en çok korktuðu, görüþlerimizin devrimci sonuçlarýdýr. Küçük burjuva uzlaþmacý çevrelerin de en çok saldýrdýklarý nokta burasýdýr. Çünkü proletarya, bilimsel sosyalizmin devrimci sonuçlarýna dayanarak sömürü dünyasýnýn altýný üstüne getirecektir. Sosyal-reformist hareketlerden, oportünist hareketlere deðin, bütün uzlaþmacý akýmlarla aramýzdaki temel fark, sýnýfsýz bir topluma yönelimde deðil, marksizmin devrimci sonuçlarýný, yani devrimci marksizmi kavrayýþtadýr. Devrimci marksizm etrafýndaki mücadele, yýllardýr aramýzda süren çatýþmalarýn özünü oluþturur. Soruna en yüzeysel düzeyde bakanlar, görüþ ayrýlýklarýnýn temellerini anlayamazlar. Aramýzdaki görüþ ayrýlýklarýnýn ne denli derinlikli olduðunu anlamak için, görüþ ayrýlýklarýnýn en temeline inilmelidir. Teorik görüþlerin doðruluðunun ölçütü, teorik düzeyde belirlenemez. Görüþlerimizin doðruluðunun ölçütü, emekçi kitlelerin sosyal pratiðidir. Söylediklerimizin pratikte hangi sonuçlara ulaþtýðýný anlamak için yeterli bir süreç yaþanmýþtýr. Her bilinçli iþçi, sýnýf savaþýmýnýn geliþme sürecine bakarak, devrimci marksistlerle her türlü küçük burjuva uzlaþmacý akým arasýnda görüþ farklýlýklarýný kavrayabilir. Marx, kapitalist üretimi çözümlerken ve burjuva toplumun geliþimini bu temelde ele alýrken, yapýlan ekonomik ve toplumsal DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR Sý nýf mü ca de le si nin ka çý nýl maz he de fi ni ka bul len mek yet mez, he def le ri ya þa ma ge çi re cek dev rim ci a raç la rý kul lan ma yý be nim se mek de ge re ki yor. Dev rim ci he def le re dev rim ci a raç lar la va rý lýr. A nar þist ler le sý nýf sýz top lu ma yö nel me a ma cýn da an la þa bi li yo ruz, a ma a ma ca var mak i çin dev rim ci ik ti dar a ra cý ný kul lan mak zo run lu lu ðun da ay rý dü þü yo ruz. A nar þist ler sý nýf sýz to lu ma ge çiþ te pro le tar ya nýn dev rim ci dik ta tör lü ðü zo run lu lu ðu nu yad sý yor lar. Mark sist ler a çý sýn dan i se, ka pi ta lizm den sý nýf sýz top lum o lan ko mü niz me ge çiþ te pro le tar ya dik ta tör lü ðü ne da yan mak zo run lu luk tur. Bu ra da da gö rül dü ðü gi bi, so run yal nýz ca ko mü nist top lu ma yö ne lim de gö rüþ bir li ði ne var mak de ðil dir, ko mü niz me yö ne li min dev rim ci so nuç la rýn da da an laþ mak ge re ki yor. Başyazı tahlil sonucu devrimci sonuçlara varýr. Sermaye üretim sürecini analiz ettiði ve ekonomi politiði yeni bir kalýba döktüðü ünlü eseri Kapital de, yalnýzca burjuva üretimin iç yasalarýný ortaya dökmekle kalmaz, buradan çýkan devrimci sonuçlarý da gözlerimizin önüne serer: Ýþçi sýnýfýnýn iktidara gelmesi kesindir. Ayný sonuçlara felsefi görüþlerini açýklarken de varmýþtýr: Mesele dünyayý yorumlamak deðil, onu deðiþtirmek tir. Marx ve En gels da ha 1847 de bir - likte yazdýklarý Komünist Manifesto da devrimci amaçlarýný açýkça ilan ederler: Ýþçi sýnýfý büyük hedefine zora dayalý devrimle varýr. Marx ýn mücadele içinde ge - çen yaþamý incelendiðinde, bu büyük devrimci düþünürün Lasalcýlara karþý olsun ve diðer küçük burjuva uzlaþmacý a- kýmlara karþý olsun, daima uzlaþmaz devrimci bir mücadele içerisinde olduðu görülür. Lenin in teorik çözümlemeleri, ekonomik, felsefi ve politik görüþleri devrimci sonuçlarýndan baðýmsýz olarak ele alýnamaz. Lenin in çok iyi bilinen Emperyalizm Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý eserine daha sonra yazdýðý önsözde belirttiði, tekelci kapitalizmin proletarya devriminin öngünü olduðu belirlemesi, son derece açýk ve kesin devrimci sonuçlar ortaya koyar. Lenin in ekonomik görüþleri, onun ulaþtýðý devrimci sonuçlardan nasýl ayrý ele alýnabilir. Bu devrimci düþünürün ulaþtýðý devrimci sonuçlarý çýkarýn, geriye kapitalizmin geliþimi üzerine yapýlmýþ akademik inceleme kalýr. Oysa ki, Lenin in görüþleri Marx ýn görüþleri gibi toplumu devrimci yoldan dönüþtürmeye yöneliktir, onun yalnýzca bilimsel bir açýklamasý deðildir. Marx ta, Lenin de esas olan dünyanýn devrimci dönüþümüdür. Lenin in politik deðerlendirmeleri ve bunlardan hangi sonuçlar çýkarýldýðý, politik yazýlarýnda çok açýktýr ve kesindir. Gerek 1905 Devrimi üzerine yaptýðý deðerlendirmelerde ve çýkardýðý derslerde olsun, gerek 1917 de devrim günlerinde yazdýðý Uzaktan Mektuplar da olsun ve gerekse devrim ve iktidar sorunu somut olarak iþlediði eserlerinde olsun, ulaþýlan devrimci sonuçlar leninist devrim teorisinin temellerini oluþturur. Leninist Parti, Marx ýn geleceðin toplumuna yönelik teorik görüþlerinden ve devrimci sonuçlarýndan hareket ediyor. Leninist Parti, Lenin in sosyalizmin teori-pratiði üzerine görüþlerinden ve devrimci sonuçlarýndan hareket ediyor. Leninist Parti nin devrimci programý, komünist düþünürlerin ilkelerine, tahlil yöntemleri- 3

4 Başyazı ne ve vardýklarý devrimci sonuçlara daya - nýyor. Devrimci program, marksizmin-leninizmin ilkelerinin somut koþullara uygulanmasýný yansýtýyor. Kýsacasý Leninist Parti nin iktidar programý, marksizmin devrimci özüne dayanýyor. Bu yüzden bilimseldir, doðrudur ve saðlamdýr. Devrimci Programýn gücü ve etkisi buradan i- leri geliyor. Devrimci marksistler bu topraklarda on yýllardýr süren sýnýf mücadelesinden dersler, sonuçlar çýkarýyorlar. Mücadelenin en iyi sonuçlarýný, devrimci olaný alýp, iþçi sýnýfýnýn gelecek mücadelesine taþýyorlar. Sýnýf mücadelesinin geliþme sürecini yeniden yeniden e- le alýp, ondan devrimci so - nuçlar çýkarmak, marksist bir yöntemdir. Sýnýf mücadelesinin kaçýnýlmaz hedefini kabullenmek yetmez, hedefleri yaþama geçirecek devrimci araçlarý kullanmayý benimsemek de gerekiyor. Devrimci hedeflere devrimci araçlarla varýlýr. Anarþistlerle sýnýfsýz topluma yönelme amacýnda anlaþabiliyoruz, ama amaca varmak için devrimci iktidar aracýný kullanmak zorunluluðunda ayrý düþüyoruz. Anarþistler sýnýfsýz toluma geçiþte proletaryanýn devrimci diktatörlüðü zorunluluðunu yadsýyorlar. Marksistler açýsýndan ise, kapitalizmden sýnýfsýz toplum olan komünizme geçiþte proletarya diktatörlüðüne dayanmak zorunluluktur. Burada da görüldüðü gibi, sorun yalnýzca komünist topluma yönelimde görüþ birliðine varmak deðildir, komünizme yönelimin devrimci sonuçlarýnda da anlaþmak gerekiyor. Hümanist duygu ve düþünceleri nedeniyle sosyalizmden etkilenen çok sayýda sanatçý, yazar ve aydýn var. Çünkü sosyalizm, en insani iliþkilerin serpilip geliþtiði bir toplumdur. Ancak hümanistler, böyle bir toplum uðruna dövüþmekten ve sancýlý bir süreci göðüslemekten uzak durmaya çalýþýyorlar. Oysa ki insancýl hedeflere sert ve sancýlý bir mücadele sürecinden geçmeden varýlamaz. Komünistler ise insanýn çok yönlü geliþtiði geleceðin sýnýfsýz toplumuna, en çetin mücadele sürecinden geçilerek ulaþýlacaðý bilinciyle hareket Hü ma nist duy gu ve dü þün ce le ri ne de niy le sos ya lizm den et ki le nen çok sa yý da sa nat çý, ya zar ve ay dýn var. Çün kü sos ya lizm, en in sa ni i liþ ki le rin ser pi lip ge liþ ti ði bir top lum dur. An cak hü ma nist ler, böy le bir top lum uð ru na dö vüþ mek ten ve san cý lý bir sü re ci gö ðüs le mek ten u zak dur ma ya ça lý þý yor lar. Oy sa ki in san cýl he def le re sert ve san cý lý bir mü ca de le sü re cin den geç me den va rý la maz. Ko mü nist ler i se in sa nýn çok yön lü ge liþ ti ði ge le ce ðin sý nýf sýz top lu mu na, en çe tin mü ca de le sü re cin den ge çi le rek u la þý la ca ðý bi lin ciy le ha re ket e der ler. Sý nýf lar mü ca de le si nin çok sert leþ ti ði dö nem ler de bir çok ay dý nýn bi zim le bir lik te ha re ket et me me si, on la rýn böy le si bir dev rim ci sü re ci gö ze a la ma ma la rýn dan i le ri ge li yor. Fa kat on la rýn bu tav rý, an cak on la rýn sý nýf sal ko nu muy la a çýk la na bi lir. Biz bi li yo ruz ki, sý nýf mü ca de le si ni so nu na ka dar gö tü re bi le cek sý nýf, dev rim ci ko nu mu ne de niy le pro le tar ya dýr. Yeni Evrede ederler. Sýnýflar mücadelesinin çok sertleþtiði dönemlerde bir çok aydýnýn bizimle birlikte hareket etmemesi, onlarýn böylesi bir devrimci süreci göze alamamalarýndan ileri geliyor. Fakat onlarýn bu tavrý, ancak onlarýn sýnýfsal konumuyla açýklanabilir. Biz biliyoruz ki, sýnýf mücadelesini sonuna kadar götürebilecek sýnýf, devrimci konumu nedeniyle proletaryadýr. Proletaryanýn sýnýf savaþýmý, büyük sanayinin geliþimiyle birlikte yükselmiþtir. Büyük sanayi temeline dayanan toplumsal üretim güçlerinin geliþmesi, komünist topluma geçmenin maddi koþullarýný hazýrlar. Bu koþullar, teorik ifadesini komünistlerin programýnda bulur. Bu maddi koþullar, sosyalistlerin isteklerinin önkoþullarýdýr. Yeni topluma geçiþin maddi koþullarýnýn ortaya çýkmasýyla birlikte, ayný temeller üzerinde bu geçiþin kültürel düþünsel koþullarý da oluþur. Sosyalizme geçiþin maddi ve kültürel koþullarýnýn oluþmasý, kapitalist ülkelerde belli bir olgunluða ulaþmýþtýr. Maddi koþullarýn geliþimi, yansýmasýný uzlaþmaz sýnýf karþýtlýklarýnda bulmuþtur. Sýnýf karþýtlýklarý ve sýnýf savaþýmý da anlatýmýný proletaryanýn sýnýf bilincinde, sosyalist düþünce biçiminde bulmuþtur. Sýnýf savaþýmýnýn ilerlemesi, kitlelerin anlayýþýnda büyük bir dönüþüm yaptý. Koþullarýn deðiþimindeki büyük alt-üst oluþ, etkisini sanatta da gösterdi. Bilimsel sosyalizmin hýzla yayýlmasý, kitleler içinde etkin bir güç haline gelmesi, gerçekçi sanatýn geliþmesi, toplumda köklü bir düþünsel dönüþüm yarattý. Kitlelerin tavrý ve bilincindeki devrimci dönüþüm, kendini 20. yüzyýlýn proleter sýnýf eylemlerinde ortaya koymuþtur. Proletarya, geliþmenin önünde ayakbaðý olan kapitalist kabuðu kýrmak için tarihin en devrimci ve en ileri gidebilen devinimini baþlatmýþtýr. Devrimin nesnel koþullarýný devrime dönüþtürecek olan devrimci öznedir. Devrimin öznesi proletaryadýr. Proletarya, sýnýf mücadelesinin ve sosyalizmin devrimci sonuçlarýna dayanarak bu devinimi sonuna kadar götürecektir. C.DAÐLI 4

5 Yeni Evrede Devrimci Patlama NEW RO ZUN AY NA SIN DA DEV RÝM 2010 Newrozu daha çok konuþulacak, tartýþýlacak. Ýlk elden söyleyelim: Bu bir kuþatmadýr. Savunma mevzilerinden, siperlerden fýrlayan koca bir ordunun, düþman hatlarýný her cepheden muhasara altýna alýnmasýdýr. Ahmet Türk ün deyimiyle: Cin þiþeden çýkmýþtýr, hiçbir güç onu yeniden oraya sokamaz Newroz alanlarýnda toplanan milyonlarý, bakanlarýyla birlikte makamýnda izleyen Erdoðan, olay çýkmamasý sevindirici di yor. Neyin sevincidir bu? Kuþku yok, çok korkulan bir olayýn gerçekleþmemesinin, tehlikeyi ucuz atlatmanýn sevincidir. Rahatlýðýn deðil, bizzat korkunun ürünü bir sevinç. Newroz haftasý boyunca, yüzlerce farklý alanda milyonlar halinde toplanan, ayný umut, ayný öfke ve ayný sloganlarla tek bir vücut gibi hareket eden o muazzam kalabalýklara karþý þiddet kullanmayý deneyen bir hükümetin baþýna nelerin geleceðini, asýrlarýn yönetim tecrübesiyle burjuvazi çok iyi bilir. Yeni Ufuk Çizgisi A med de 1,5 mil yon, Ýs tan bul da 500 bin, Ýz mir, Mer sin, Bat - man, Çorlu, Manisa, Milas, vb. daha pek çok yerde yüzbinler, onbinler, binler... Çoðu kez rakamlar fazla bir þey ifade etmez. Ancak tarihin kimi anlarýnda rakamlar, niceliksel yýðýlýmýn niteliksel sýçrama momentini temsil ederler. AKP eliyle sermayenin son bir yýlda sahnelediði açýlým tiyatrosunun asýl amacý neydi? Kürt halkýný devrimci araç ve yöntemlerden uzaklaþtýrmak, politik kuþatma ile halk hareketini güçten düþürmek. Bu amaçla tekelci sermayenin ve devletin saðladýðý tüm imkanlardan yararlanýldý. Ne nutuklar çekildi, ne çok güzellemeler yapýldý, ne çok mavi boncuk daðýtýldý... Ezilenleri kandýrmak, duruþlarýný çarpýtmak ve yönlendirmek için, yönetici sýnýflarýn asýrlardýr tecrübe ettikleri tüm yöntemler kullanýldý. Ama, hepsi boþuna. Tekelci sermaye, Kürt halký üzerinde denediði en etkili politik çevirme yöntemlerinden hiçbir baþarý elde edemedi. Alanlara toplanan milyonlar kendilerinin, haki renk kýrbacý görünce yola gelen ve azýcýk sýrtý okþanýnca boynu bükük bir minnettarlýða bürünüveren o eski toplumun insanlarý olmadýklarýný gösterdiler. Bu bir kopuþtur; sermaye düzeninin ufkunun -ne kadar esnerse esnesin- aþýldýðýný, Kürt halkýnýn bilinç, davranýþ ve tutumlarýnýn artýk bu düzen tarafýndan çevrelerinin kuþatýlamayacaðýný a- paçýk kanýtlar. Þimdi yüzyýlýn kuþatmasý tersine dönmüþtür. Sermayenin ufkuna sýðmayan Kürt halký, bu düzenin ötesine doðru bir yürüyüþe baþlamýþtýr. Evet, bazen rakamlar önemlidir. Amed in, Ýstanbul un Newroz alanýnda bulunan herhangi biri, kafasýný kaldýrýp baktýðýnda, ufukta çýplak daðlarý ya da polis kalkanlarýný deðil, kendisiyle ayný sloganlarý haykýranlarý görmüþtür; kendi insanlarýndan, ayný umut ve öfkeyle dünyayý tutuþturmaya hazýr milyonlardan oluþan o ufku görmüþtür. Devrim kendi ufkunu yaratmýþtýr Newrozu na katýlanlar yýl lar son ra o gün ben de o ra day dým di ye cek ka dar coþ kuy la, gururla ve zafer umuduyla dolmuþtur. Dev yürekli þair Ahmet A- rif in dediði gibi; Öyle bir ufka vardýk ki / Artýk yalnýz deðiliz. Tarihi Köprü Kuruldu 2010 Newroz u yalnýzca kendi ufkunu yaratan milyonlarýn katýlýmýyla anýlmayacak. Belki bundan çok daha önemli bir geliþmenin ilk adýmlarý olarak da anýlacak. Bu önemli geliþmenin ne olduðunu kavramak isteyenler, Newroz kürsülerinden konuþmalar yapan Tekel iþçilerine, Çemen Tekstil, Marmaray iþçilerine kulak versinler. Sermaye düzenine karþý baþlayan kuþatmanýn, gerçek anlamýyla sonuna dek gidebilmesi ve toplumsal bir devrime ulaþmasýnýn garantisi olacak o tarihi ittifak köprüsü kurulmuþtur: Proletaryanýn ve Kürt halkýnýn mücadele birliðine dayanan ittifak. Ve o köprüden, Ankara da kurduklarý çadýrlarla tüm sýnýfý arkalarýndan sürükleyen Tekel iþçileri, inatçý ve militan eylemleriyle Antep e devrimin taze bahar havasýný taþýyan Çemen iþçileri, yani öncü iþçiler geçmiþtir. Sendika temsilcilerinin sembolik katýlýmlarýndan ya da proletarya adýna konuþan politik çevrelerden bahsetmiyoruz, hayýr. Gerçek bir güçten, gerçek bir hareketten, sýnýfý nabzýndan yakalayan ve onu her yere sürükleme yeteneði ve güveni donanmýþ öncülerden bahsediyoruz. Ýþte bu yüzden, geçmiþ yýllarda yalnýzca politik temsiliyet düzeyinde eylem alanlarýnda fiilen gerçekleþen o tarihi ittifakýn, þimdi gerçek güçler, sýnýf mücadelesinin orta yerinde akýp duran gerçek bir hareket tarafýndan yaþama geçirildiðini görmekteyiz Newrozu nun en ayýrdedici rengi, tarihi açýdan en önemli yaný, Kürt halkýyla proletarya arasýnda kurulan köprüdür. Þimdi - lik o köprüden az sayýda iþçi geçmiþtir, ama geçenler yeri geldiðinde sýnýfýn daha geniþ kesimini arkalarýna takacaklarýný fiilen kanýtlamýþ iþçilerdir. Büyük kuþatmanýn eksik kalan halkasý, proletarya cephesi, sermaye düzenini tam anlamýyla muhasara altýna almak ü- zere harekete geçmeye baþlamýþtýr. Tünelin Ucundaki Iþýk Öteden beri kendi örgütlülüðünü ve bilincini kanýtlamýþ Kürt halkýnýn tek baþýna sermaye egemenliðini; bu egemenlik ekonomik ve siyasi kriz dalgalarýyla yeterince yýpranmýþ güçten düþüp adeta felç durumu yaþýyor olsa da; yýkmaya gücünün yetmeyeceðini biliyoruz. Bunu Kürt halký da bizzat tecrübelerinden biliyor. Ama Kürt halkýný 2010 Newrozu nda bu denli umutla, coþku ve zafere olan güvenle sokaklara döken pek çok geliþme yaþandý. Yalnýzca þu son birkaç ayda Newroz a benzer nice tarihi o- layý ardý ardýna yaþamadýk mý? Memurlar son 40 yýlýn en geniþ katýlýmlý grevini gerçekleþtirirken, emekçi Aleviler 500 binlik dev bir kitleyle Kadýköy ü sallarken ya da Tekel iþçileri yüzbinleri harekete geçirirken, Kürt halký umut dolu gözlerle olaný biteni izliyordu. Ve ezilen uluslara özgü o þaþmaz önseziyle, kendisini ezen düþman gücün en zayýf dönemine girdiðini anladý. Ýþte bu ezilen uluslara özgü bir sezgidir ki, 2010 Newroz unda, daha önce hiçbir eyleme katýlmamýþ, en geride sessizce duran yýðýnlarý bile en öne fýrlattý. O en gerideki sessiz yýðýnlardýr ki, bu kavganýn bir sonuç getirmeyeceði algýsýyla yalnýzca hayatta kalabilmek için harcadýlar moral güç- 5

6 Devrimci Patlama lerini. Þimdi yýllarca bastýrýlmýþ ve bastýrýldýðý oranda patlayýcý etkisini yoðunlaþtýrmýþ o moral gücün en geriden gelip en öne geçenlerin ateþli radikalliðiyle donanmýþ durumdayýz. Her tarihsel yürüyüþ, bir üst aþamaya geçebilmek için, en geriden gelenlerin taptaze moral gücüyle takviyelenmek zorundadýr. Bu da gerçekleþiyor. Tünelin ucundaki ýþýðý görenler, hýzla saflara katýlarak eylemi daha ileri sýçratabilmenin olanaklarýný yaratýyorlar. Yeni Evrede Devrimin Haritasý Art arda, üst üste binen dev kitle eylemleri, büyük memur grevleriyle baþlayan, Alevi mitingleriyle ve Tekel eylemleriyle týrmanan ve Newroz la zirveye ulaþan yoðun tarihi eylemler dönemi, devrimin haritasýný ortaya çýkarmýþtýr. Devrimci kitlelerin yýðýldýðý ve sermaye düzenine karþý darbelerin esas yoðunlaþacaðý bölgeler belli olmuþtur. Bir halk ayaklanmasýnýn nerelerde hangi yoðunlukta etkili olacaðýný tahmin etmek için gerekli veriler, dev kitle eylemleri sürecinde elde edilmiþtir. Bu haritaya göre Amed, Batman, Hakkari nin içinde olduðu Botan bölgesinin, adeta yek vücut devrimin içinde olacaðý kesindir. Neredeyse daha þimdiden bu bölgelerin kurtarýlmýþ olduðunu söylemek mümkün. Buralarda sermaye güçleri silik birer gölgeye dönüþmüþtür. Halkýn üzerinde caydýrýcý hiçbir etkileri kalmamýþtýr. 15 milyonluk Ýstanbul da Newroz alanýnda toplanan 500 binlik dev kitle, çok ciddi bir geliþmenin kanýtýdýr. Bunun anlamý, sermaye açýsýndan Ýstanbul un kontrol edilemez noktada bulunduðudur. Bu denli yoðun bir devrim gücünün yarattýðý etkiyi, çevresine yaydýðý deðiþtirici-dönüþtürücü gücü sermaye ne yok e- debilir, ne de geriletebilir. Ýstanbul kadar olmasa da, benzer bir durumun Ýzmir, Mersin, Antep gibi þehirlerde ortaya çýktýðýný, bu þehirlerin de hýzla kontrol edilemez noktaya doðru gittiðini söyleyebiliriz. Devrimin ufkuyla çevrili milyonlar, tünelin ucundaki ýþýðý gören taze güçler, elbette çok daha ileriye gitmek için büyük bir istek duyacaktýr. Kendi sýnýrlarý, kendi güç ve olanaklarýndan baþka hiçbir ufuklarý olmayan þu oportünist solun durumu, giderek trajediden komediye kayýyor. Ama biz onlarý bir kenara býrakýp asýl meseleye yoðunlaþalým. Dev kitle eylemleriyle yoðunlaþan tarihi devrim yürüyüþünü, daha ileri taþýyacak tek perspektif, Geçici Devrim Hükümeti perspektifidir. Geçici Devrim Hükümeti çaðrýlarýmýz için hiç olmadýðý kadar uygun bir atmosfere sahibiz. KANDIRA F TÝPÝNDE SÜRGÜN SALDIRISI DEVAM EDÝYOR Kandýra F Tipi zindanýnda, sürgün saldýrýsý devam ediyor. 23 Mart günü TKEP/L davasý tutsaðý M.Reþat Güvenilir, DHKP-C davasý tutsaðý Veli Dikme, Rýza Kartal, PKK davasýndan tutsak Osman Kýlavuz, Adem Atan ve ayrýca Kemal Gömü adlý siyasi tutsak ve 2 adli hükümlü Sincan 1 Nolu F Tipi Zindanýna zorla sevk edilmiþti. Bu sürgün karþýsýnda devrimci tutsaklar kapýlarý dövdüler. 3 günlük ve destek için 1 günlük açlýk grevi yaptýlar. 38 devrimci tutsak hakkýnda kapý dövme nedeniyle soruþturma açýldý. Leninist tutsaklara, ikinci bir soruþturma da sürgünleri protesto etmek ve durdurmak için yaptýklarý 3 günlük açlýk grevi için açýldý. Diðer devrimci tutsaklar da açlýk grevine katýldýlar. 26 Mart Cuma günü, ikinci sürgünler yaþandý. DHKP-C davasý tutsaðý Gökhan Gündüz, Ali Teke, Ufuk Keskin ve PKK davasý tutsaðý Mehmet Ali Kaya Kýrýkkale F Tipi Zindanýna sürgün edildiler. Devrimci tutsaklar bu sürgün saldýrýsýný yine kapý döverek ve sloganlarla protesto ettiler. Kandýra F Tipi Zindanýnda, her an yeni sürgünlerin olmasý bekleniyor. Hükümlü durumdaki tutsaklarýn, Sincan, Kýrklareli ve Tokat zindanlarýna gönderilecekleri, bu zindanlarýn hükümlülere ayrýldýðý söyleniyor. Kandýra F Tipi zindanýnda tüm devrimci tutsaklar, sürgünlere karþý eylemlerine devam ediyorlar. Bu sürgünler devrimci tutsaklara yapýlmýþ bir saldýrýdýr. Bu saldýrýlar karþýsýnda devrimci kararlýlýðýmýzý sürdüreceðiz diyorlar. Kendi öncülerine sahip çýkamayan bir sýnýf özgürlük yüzü göremez. Devrimci tutsaklar özgürleþmeden iþçi ve emekçiler özgürleþemez. Tüm iþçi ve emekçiler devrimci tutsaklarla dayanýþmaya! DEVRÝMCÝ TUTSAKLAR YALNIZ DEÐÝLDÝR! ZÝNDANLAR YIKILSIN TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK! 6

7 Yeni Evrede TEKEL 1-2 NİSAN ANKARA SAVAŞLARI TE KEL ÝÞ ÇÝ LE RÝ AN KA RA YA YÜ RÜ YOR! Ankara Valiliði, 1 Nisan günü Ankara ya gelen Tekel iþçilerinin otobüslerinin þehre girmesine izin vermedi. Ýstanbul dan giden 7-8 otobüs giþelerde sabah durduruldu. Ýþçiler ve destekçiler saat 08:30 da otobüslerden inerek kente doðru yürümeye baþladý. Öte yandan sabah daha erken saatlerde gelen ve Türk-Ýþ önünde toplanan iþçiler, polis tarafýndan buradan sürüldü. Polis, Türk- Ýþ in çevresini kuþattý. Ýþçiler, aralarýnda Platformu üyelerinin de olduðu destekçilerle birlikte Ýstanbul yolu üzerinde yürümeye devam ediyor. Devlet iþçilerin birleþmesini ve güçlü bir þekilde toplanmasýný engellemek için uðraþýyor. Hatay Tekel iþçilerinin bulunduðu araç da þehir giriþinde durduruldu ve iþçilerin bir kýsmý yürüyerek, bir kýsmý dolmuþlara binerek Ankara ya girmeye çalýþýyor. Ýþçilerin bekleyiþleri sürüyor. Türk-Ýþ i çevreleyen bölge (Sakarya Caddesi) polis tarafýndan ablukaya alýnmýþ durumda. Mithatpaþa dan giriþ, ayrýca Tuna Caddesi nin Mithatpaþa ya açýlan kesimi, iki ayrý polis barikatýyla kesilmiþ durumda. Ayný þekilde Sakarya nýn diðer giriþleri de polis barikatlarýyla çevrilmiþ bulunuyor. Tuna Caddesi nde 1000 e yakýn iþçi bekliyor. Diðer barikat ö- nünde de bekleyiþler sürüyor. Öyle anlaþýlýyor ki, devlet, iþçilerin Türk-Ýþ önündeki Çadýrkent deneyiminin tekrarlanmasýna asla izin vermek istemiyor. Bundan korkuyor. Tuna Caddesi ndeki bekleyiþ sürerken saat 13:00 itibariyle bir hareketlenme görülüyor. Eyleme Ýstanbul dan ÝSKÝ, Ýtfaiye, Samatya Hastanesi inþaat iþçileri de katýlýyor. Bu, Tekel eylem süreciyle birlikte güçlenen ve yaygýnlaþan mücadele birliði eðiliminin pratikteki yansýmasý olarak öne çýkýyor. U- zun süredir arkalarda olan TMMOB lular, pankartlarýyla barikatýn önüne kadar geldiler. Polisle gerginlik sürüyor. Sloganlar yükselirken, polisin de sýk sýk daðýlýn anonslarý duyuluyor. Her an çatýþmalar yaþanabilir. Ziya Gökalp Caddesi nde ise KESK liler bekliyorlar. Saat 13:30 itibariyle polis KESK lilere saldýrýyor. Biber gazýyla ve tazyikli suyla saldýrdý polis. Þu anda çatýþmalar devam ediyor. Saat 15:00 civarýnda Kumlu nun görüþmeleri nin akýbeti belli oldu. Ýçiþleri Bakaný ve vali ile görüþen Kumlu, sorunu çözemedik diyerek döndü. Tam bu noktada KESK lilerin Sakarya Caddesi ne (Türk-Ýþ in bulunduðu bölge) geçtiði haberi Tuna Caddesi nde bekleyen iþçilere ulaþtý. Bunun üzerine iþçiler ve destek için orada olanlar, hemen her gediði, her a- rayý kullanarak Türk-Ýþ in önüne ulaþmak i- çin harekete geçti. Ama Türk-Ýþ çevresi, tüm ara sokaklar, her köþebaþý, tek kelimeyle her yer polis iþgali altýnda. Barikatlar kurulmuþ durumda. Ayrýca polis, esnaflara da anons yapmaya baþladý. Provokatörler aranýzda, onlarý almayýn. Kepenklerinizi kapatýn a - nonslarý yükseliyor. Sakarya Caddesi resmen savaþta iþgal edilmiþ bir bölge uygulamasýna maruz kalýyor. Gerilim sürekli týrmanýyor. Sakarya Caddesi nin çeþitli sokak baþlarýnda gün boyunca polisin biber gazlý küçük saldýrýlarý yaþandý. Bir ara Mithatpaþa Caddesi nden Sakarya ya ulaþan üst geçitte göstericiler polis tarafýndan kuþatýldý. Aralarýnda muhabirlerimizin ve okurlarýmýzýn da bulunduðu yaklaþýk 40 kiþilik grup, bir süre üst geçitte hapis kaldý. Gaz saldýrýlarýndan sonra Yüksel Caddesi ne doðru çekilen göstericiler var. Polis buradaki ilköðretim okulunun bulunduðu bölgeye de gazla saldýrdý. Ýrili ufaklý gruplar Sakarya Caddesi ne geçmek için sürekli hareket halinde. Polis i- se bölgeyi barikatlarla kuþatmýþ durumda ve her karþýlaþmada gaz saldýrýsý yapýyor. Durum, Mayýs ýný hatýrlatýyor! Sanki Taksim in yerini Sakarya Caddesi almýþ, polis savunuyor, eylemciler alaný ele geçirmek için sürekli giriþimde bulunuyor. Saat 16:00 ya doðru iþçiler Sakarya Meydaný na girmiþ durumda. Bayýndýr Sokak (Türk-Ýþ Genel Merkez binasýnýn bulunduðu sokak) giriþine kadar geldiler. Önlerinde etten barikat oluþturmuþ bir polis yýðýnaðý var. Ýþçiler barikatýn önünde oturma eylemi yapýyor. Polis tekrar tekrar esnafa a- nons yapýyor. Gergin bekleyiþ devam ediyor. Konfederasyon temsilcileri konuþma yapýyor kitleye. Saldýrýlarý protesto ediyorlar. Arkasýndan sabaha kadar burada oturma eylemi yapacaklarýný anons ediyorlar. Polis ablukasý sürüyor. KESK liler de Sakarya Meydaný na girmeye çalýþýyorlar. Polis izin vermiyor. Sakarya Caddesi nden çýkýþ serbest, giriþler yasak. Ve hala Türk-Ýþ in civarýna girmek yasak. Ýþçiler Meydan da polis ablukasý altýnda iþçiler oturuyor, halay çekiyorlar. Ayýþýðý Sanat Merkezi de hazýrladýðý resimlerden bir fotoðraf sergisi açtý. Saat 19:00 civarýnda kalabalýk bir KESK kitlesi alkýþlarla Sakarya Meydaný na girdiler. Oturma eylemi yapýlacak alan hýnca hýnç dolmuþ durumda. Sadece alan deðil, Sakarya daki tüm kafeler, iþletmeler insanlarla dolu. Saat 20:00 civarýnda Sakarya Meydaný na Kýzýlay yönünden iki panzer ve çevik kuvvet polisleri girdi. Saldýrý pozisyonu aldý- 7

8 TEKEL lar. Polisler anons yapýyorlar. Kitlenin Mithatpaþa yönünden daðýlmasýný, burayý terketmesini... Bu arada alanda eylemle ilgisi olmayan kimsenin kalmamasýný... Ýþçilerin provokatörleri aralarýndan uzaklaþtýrmalarýný... söyleyen anonslar yapýlýyor. Ýþçiler bu çaðrýlara sloganlarla karþýlýk veriyor. Öðle saatlerinde Baþbakan ýn pervasýz açýklamalarýndan anlaþýldýðý üzere, devlet, eylemin büyümesini bu defa baþtan önlemeyi düþünüyor. Tüm hazýrlýk ve saldýrýlarý bu yönde geliþiyor. Polis, eylemcilere 30 dakika süre tanýdý daðýlmalarý için. Ýþçi ve emekçiler polisin bu uyarýsýna birbirlerine kenetlenerek karþýlýk verdi. Hatta kaldýrým taþlarý sökerek hazýrlýklar yapýldýðý da görüldü. Hazýrlýklarýný yapan kitle, marþlar söyleyerek beklemeye koyuldu. Bu arada sosyal-reformistlerin temsilcileri polisle görüþerek ek süre istedi. Ýþçiler bunu duyunca tepki gösterdiler. Bunun üzerine polis, biraz önce panzerleri geri çekti. Þu anda panzerler ve çevik kuvvet, Sakarya nýn Kýzýlay giriþine kadar çekildi. Eski konumunu aldý. Ýþçiler ise marþlarla ve halaylarla bir süre daha Sakarya da kaldýlar ve oturma eylemi iptal edilerek ertesi gün basýn açýklamasý yapmak üzere daðýldýlar Devlet her defasýnda iþçileri engellemek için bir adým atýyor. Saldýrýyor. Daðýtacaðýný düþünüyor. Ama eylem her defasýnda farklý yerlere taþýnýyor, farklý biçimler alýyor. Güçlenerek sürüyor. Çadýrkent deneyiminden önce de böy le ol muþ tu. O za man Ab di Ýpekçi de saldýrmýþlardý. Ýþçiler Türk-Ýþ ö- nünde toplanmaya baþlamýþlar ve zamanla Çadýrkent i yaratmýþlardý. Þimdi devlet Çadýrkent in kurulmasýnýn önünü baþtan almak istiyor. Ýrade savaþýna giriyor. Ýþçileri Türk- Ýþ in önüne sokmuyor. Ama bu defa da iþçiler, farklý bir alanda eylemlerine devam ediyorlar. Devlet yine daðýtamamýþ oluyor iþçileri. Tabii devletin hesabý, bu þekilde en azýndan bir gece sonra eylemi bitirmiþ olmak. Çadýr kurma tehlikesini bertaraf etmek! Bakalým zaman ne gösterecek. Saat 01:25 i gösterirken, Tek Gýda Ýþ Baþkaný Mustafa Türkel, televizyonlara konuþ tu ve yarýn basýn açýklamamýz engellenirse, Ankara dan dönmeyiz de di. Nor mal þartlarda eylemlerini yapýp illere döneceklerini belirten Türkel, bugünkü gibi bir engelleme olduðu takdirde Ankara da kalacaklarýný ifade etti. Çadýrlar yeniden kurulacak mý sorusuna ise, onu yarýn deðerlendiririz yanýtýný verdi. 8 Yeni Evrede KAV GA SÜ RÜ YOR! Sakarya yeni güne yine gergin baþladý. Tekel iþçileri bugün, 2 Nisan günü basýn a- çýklamasý yapacaklardý. Erken saatlerden itibaren polis Sakarya giriþlerine barikatlar kurmuþ durumda. 09:30 civarýnda Mithatpaþa Caddesi civarýndan bir grup Tekel iþçisi geldi ve Sakarya Meydaný na girmek istedi. Polis barikatýyla karþýlaþtýlar. Kýsa süreli bir gaz saldýrýsý oldu. Ýþçilerin sayýsý gittikçe artmaya baþladý ve 1 saatten fazla sürecek olan sloganlarla bekleyiþ baþladý. Medyaya ajitasyonlar yapýyor Tekel iþçileri. 1 Nisan günü yaþanan çatýþmalarda, eylemde bulunanlarýn Tekel iþçileri deðil, maksadý belli gruplar olduðunu söyleyen baþbakana cevap olarak herkes Tekel kimlik kartlarýný, bankamatik kartlarýný çýkararak sallamaya baþladý. Ýþçilerin Tekel kimlik kartlarý, uzun saatler süren eylem boyunca ellerinden düþmedi. Ýþçilerden bazýlarý öðrencilerin gruptan ayrýlmasý yönünde çaðrýlar yaptý. Bunun üzerine iþçilerin çoðunluðu öðrenciler bizim onurumuzdur þeklinde slogan atmaya baþladý. Eyleme destek veren öðrenciler, sosyalistler ve devrimciler ise bunu Tekel Ýþçisi Yalnýz Deðildir diyerek yanýtladý. Diðer grup susmak zorunda kaldý. Türkel geldi. Baþbakan ýn dünkü açýklamalarýna tepki gösteren bir konuþma yaptý ve basýn açýklamasý yapmadan Ankara dan gitmeyeceðiz de di. Saatler 11:00 e gelirken, Sakarya giriþindeki polis barikatý açýldý. Ýþçiler Sakarya Meydaný na girdiler ve zaten birer ikiþer Meydan a sýzmayý baþaran diðer Tekel iþçileriyle buluþtular. Türk-Ýþ e doðru harekete geçtiler. Fakat burada güçlü bir polis barikatý bulunuyor. Ýþçiler basýn açýklamasýný Türk- Ýþ önünde yapacaklarýný duyurmuþlardý. Bayýndýr Sokak ta Türk-Ýþ e doðru ilerleyen iþçiler, 100 metre kala polis barikatý ile durduruldu. Bir süre sloganlar atarak barikatýn açýlmasýný bekleyen iþçiler, adým adým barikatýn üzerine yürüdüler. Çevik kuvvet ise gaz maskelerini takýp, su panzerini öne doðru sürerek saldýrý hazýrlýðý yaptý. Yaklaþýk 15 metrelik bir alan, her geçen dakika el deðiþtirdi. Kah polisler daðýlýn uyarýlarý ve itip kakarak bu alaný zapdetti, kah slogan atarak polis barikatýna abanan iþçiler zapdetti bu alaný. Bu esnada devrimci yapýlar ve DÝSK e baðlý sendika temsilcileri de Süleyman Çelebi ile birlikte eylem alanýna gelmiþti. Mustafa Türkel buraya geldi. Basýn açýklamasýný burada okuyor. Görünen o ki, böyle bir uzlaþýyý uygun görmüþ sendika ve basýn açýklamasýndan sonra eylemi bitirecekler. Türkel her zamanki gibi temposu yüksek bir konuþmayla tepkileri masetmeye çalýþýyor. Aðustos ayýna kadar Tekel iþçilerinin talepleri kabul edilmezse Ankara ya dönmemek üzere geliriz di yor. 3 Haziran da 3 gün, 4 Tem muz da 4 gün An ka ra da yýz, o tur - ma eylemindeyiz di yor. O za man Türk-Ýþ in önünü zorlayacaðýz diyor. Tüm bunlardan sonra Eylemimiz bitmiþtir diyerek alandan çýkmak istedi. Ýþçilerin arasýndan geçmek için hareket etti. Ýþçiler ise Türkel in etrafýný çevirdi ve býrakmadýlar. Ýstedikleri, bekledikleri açýklamalarýn yapýlmasý için Türkel i kuþatmada tutuyorlar! Ve iþçilerden hem haykýrýþlar yükseliyor, hem sloganlar. Baþkan Bizi Türk-Ýþ e Götür!, Baþkan, þimdi iki adým ötedeyiz, gidemiyoruz, o zaman na sýl gi de ce ðiz Türk-Ýþ ö nü ne, cevap ver. Sendikal bürokrasi eylemi zamana yaymak için elinden geleni yapýyor. Danýþtay ýn açtýðý davadan da anlaþýldýðý gibi, bu iþ, sokaklarda, alanlarda deðil, mahkeme salonlarýnda çözülsün istiyorlar. Sýnýfý eylemden uzak tutmak, alanlarda kurulan mücadele birliðini engellemek temel hedef! Türkel hala iþçi kordonundan çýkamadý,

9 Yeni Evrede polis ise eylem bitmiþtir, daðýlýn anonslarý yapýyor, yaptýðýnýz yasadýþý, Bayýndýr Sokak ý iþgal eden grup, hemen daðýlýn di yor. Ýþçileri iþgalci ilan ediyor. Eylemle ilgisi olmayan üçüncü kiþiler ayrýlsýn, müdahale e- deceðiz diyerek kitleyi bölmeye çalýþýyor, 5 dakika süre veriyor saldýrmak için. Gruptan ayrýlanlar var. Diðer yandan sloganlar atýlýyor. Daha çok kenarda durmayý tercih eden kadýn Tekel iþçileri þimdi en öne geçtiler. Polis barikatýnýn önünde þimdi kadýn Tekel iþçileri var! Sa at ler 11:35 ci va rý ve Tür kel bir iþ mer - kezine sýðýnýyor iþçilerin elinden kurtulmak için. Sendika þakþakçýlarý ile diðerleri arasýnda tartýþmalar oldu. Ýleri iþçiler sendika yönetimini sýkýþtýrdý ve bu arada Türkel biraz tartaklandý. Ýþçiler bugün giremiyorsak 2 Mayýs ta nasýl gireceðiz sendika önüne di ye tepki gösteriyorlar. TEKEL Saat 11:50 ve polisin biber gazlý saldýrýsý baþladý. Polis amirlerinin gözaltý emirleri duyuluyor. Saldýrý süpürme operasyonu þeklinde oldu. Gazlarla saldýrý baþladý. Panzerler de harekete geçti. Ýlk anda 5-6 gözaltý yaþandý. Sonrasýnda gözaltýlar artarak sürdü. Polis telsizlerinden 20 civarýnda gözaltý olduðu haberi duyuluyor. Sakarya boþaltýldý. Eylem esnasýnda polis amirlerinin tehdit ettiði çevrede bulunan avukatlar da, saldýrýlarak gözaltýna alýnýyor. Kolej yönüne çekilen eylemcilerin ise taþlarla karþýlýk verdiði görülüyor. Yaklaþýk 20 dakika sonra öncü iþçiler yine Sakarya Caddesi nin Mithatpaþa giriþindeler, sabah ilk toplandýklarý yerde. Yedikleri gazýn etkisinden kurtulmaya çalýþýyorlar ve ufak tefek yaralarýný sarýyorlar. Konuþuyorlar ve sonunda Tek Gýda-Ýþ e gidelim, orasý da bizim, arayýn iþçileri, herkes orada toplansýn, konuþalým diyorlar. Bu konuda hemfikir olunca sendikaya doðru sloganlarla yürünüyor. Her Yer Te kel Her Yer Di re niþ. Saatler 12:30 ve iþçiler Saðlýk Sokak taki Tek Gý da Ýþ An ka ra 1 No lu Þu be ö nün de toplanýyorlar. 60 civarýnda iþçi þu anda sendika önünde toplandý. Ankara bizim evimiz, gitmeyeceðiz þeklinde sloganlarla bekleyiþ sürüyor. Ýþçiler söz alýp diðer iþçilere konuþma yapýyor ve düþüncelerini aktarýyor. Basýna açýklamalar yapýlýyor. Ve 1 saat süren tartýþmalar, konuþmalar sonucu, tüm Tekel iþçilerinin illerine döneceði, orada durum deðerlendirmeleri yapacaðý haberi geliyor. Otobüslerine doðru gitmek için daðýldý iþçiler. 1-2 Nisan eylemleri bu þekilde bitmiþ oldu. ( web sayfasýndan alýnmýþtýr) Sorunun Çözümü Ýktidarda! Artýk þurasý çok açýk: bütün yaþamsal sorunlarýn çözümünün gelip dayandýðý yer iktidardýr. 78 gün süren direniþinizde gördünüz ki, sorunlarýn çözümünün önündeki engel, hükümetiyle, polisiyle, bürokrasisiyle, devletiyle politik iktidardýr. Bugüne kadar gelip giden sayýsýz burjuva hükümetin hiçbiri hiçbir yaþamsal sorununuzu çözmedi. Sorunlarý çözeceðim diye gelen her burjuva hükümetin ilk icraatý daima yeni sorunlar çýkarmak, var olan sorunlarý aðýrlaþtýrmak ve yaþamý sizin için çekilmez hale getirmek oldu. Çünkü onlarýn varlýk koþulu, sermaye iktidarýný güvenceye almak, sermaye sýnýfýnýn iþçi sýnýfý üzerindeki sömürüsünü kolaylaþtýrmak, gerektiðinde bunun için baský ve terör estirmektir. Bundan dolayý, nasýl ki bugüne kadarki bütün burjuva hükümetler sizin üzerinizdeki baský ve sömürüyü artýrmaktan, yaþamý sizin için çekilmez kýlmaktan baþka bir þey yapmadýlarsa bundan sonraki burjuva hükümetler de baþka bir þey yapmayacaklardýr. Çözüm nerede? Çözüm emeðin iktidarýnda, çözüm devrimci bir hükümette! Ýþçi sýnýfýnýn ve diðer tüm emekçi sýnýflarýn yaþamsal sorunlarýnýn çözümü, ekonomik kurtuluþlarý ancak bir devrimci iktidar, bir devrimci hükümet tarafýndan saðlanabilir. Ýþçi sýnýfýnýn temel hedefi bir devrimle böyle bir iktidarý, böyle bir hükümeti kurmak olmalýdýr. Bu mümkün mü? Ýþçi sýnýfýnýn sahte dostlarý bu soruya hayýr mümkün deðil yanýtý, Leninist Parti ise, evet mümkündür yanýtý veriyor. Büyük Ankara direniþiniz iþçi sýnýfýnýn bu güce sahip olduðunu fazlasýyla gösterdi. Kardeþler; Büyük direniþiniz, düzeni ta kalbinin derinliklerinden sarsarken, hiç de istemediðiniz halde, iradenize raðmen, burjuva sendikacýlarýn ayak oyunlarýyla bitirildi. Hükümet ve sendika direniþinizi bitirmek istediler ama aldýklarý kararla direniþinizin her tarafa yayýlmasýna neden oldular. Saldýrýyla sizi daðýtmak istediler, tam tersi sonuçla karþýlaþtýlar. Sizi, direniþinizi bitirmek için attýklarý her adým sizi daha da güçlendirdi. Ýþte yine binlerle alandasýnýz ve kavganýn bitmediðini ama gerçekten yeni baþladýðýný her gün eylemlerinizle ortaya koyuyorsunuz. Her Yer Te kel Her Yer Di re niþ ve Kav ga Bit me di Da ha Ye ni Baþ lý - yor sloganlarý gerçek oldu. Þimdi mücadelenizin yeni bir evresine girmiþ bulunuyorsunuz. Yaþamsal Önemde! Büyük Ankara Direniþinin ortaya koyduðu en önemli derslerden biri, iþçi sýnýfýnýn, emekçi sýnýflarýn, ezilen halklarýn, gençliðin mücadele birliðinin ne kadar önemli olduðudur. Sermaye sýnýfý ve hükümetin yýkýlmakta, çözülmekte, daðýlmakta olan iktidarlarýný korumada en büyük umutlarý emekçi güçlerin daðýnýklýðý, bölünmüþlüðü, parçalanmýþlýðýdýr. Ýþçi sýnýfýný ve onu destekleyen devrim güçlerini bölüp parçalamak için hükümetin ne çok çaba harcadýðýna hepiniz tanýk oldunuz. Sermaye sýnýfý ve hükümetin umutlarýný söndürmenin yolu emekçi sýnýflarýn ve halklarýn mücadele birliðini örmekten geçiyor. Sýnýfýn farklý kesimleri ve tüm emekçiler, Tekel iþçilerinin yanýnda eylemleriyle yer alarak buna hazýr olduklarýný göstermiþlerdir. Buna karþýlýk iþçi sýnýfý, kendisinin yardýmýna koþanlarýn yardýmýna koþmayý bilmelidir. Ýþçi sýnýfý, sermaye sýnýfý ve hükümet karþýsýnda, sadece kendinin deðil ama tüm emekçi sýnýflarýn ve Kürt halkýnýn taleplerini savunmalý, onlarýn gerçek öncüsü gibi hareket etmelidir. Kürt halkýnýn özgürlük hakkýna sahip çýkmak, iþçi sýnýfýný güçten düþürmez aksine sermaye sýnýfýna karþý hiç sahip olmadýðý güçte bir silah kazandýrýr. Ýþçi sýnýfýný yalnýzlaþtýrmak isteyen sermaye sýnýfýnýn oyununu bozmanýn yolu budur. Komite ve Konseyler Kurmak Büyük Ankara Direniþinin ortaya çýkardýðý en önemli gerçek, iþçi sýnýfýnýn sendikacýlara güvenerek yola çýkamayacaðý, sendikacýlara dayanarak bir zafer elde edemeyeceðidir. Gördük ki, sendikacýlar, iþçi sýnýfýnýn ileriye gitmesinin, zafere doðru yürümesinin önündeki en büyük engeldir. Öyleyse iþçiler, mücadelenin inisiyatifini böyle adamlara býrakamaz, býrakmamalýlar. Bunun yolu, mücadele örgütleri olarak, her türlü kararý alabilecek, demokratik yoldan seçilmiþ, mücadelenin yürütülmesinde tam yetkili kýlýnmýþ komite ve konseylerin oluþturulmasýdýr. Komite ve Konseyler þeklinde örgütlenmek, sendikacýlarýn el altýndan hükümetle anlaþarak sizi oyalamasýna, hareketsiz kýlmasýna, yalnýzlaþtýrmasýna, hedeflerinizi daraltmasýna engel olacaktýr. Ankara Direniþinin en büyük eksikliði bu idi. Zafer iþçi sýnýfýnýn olacak! Yeter ki ayaðýmýza dolanan prangalardan kurtulalým, yeter ki doðru mücadele hedefleri ve mücadele araçlarý seçelim. 9

10 TEKEL AN TEP TE TE KEL ÝÞ ÇÝ LE RÝ NE DES TEK Yeni Evrede TEKEL DEN 1 MAYIS A YÜRÜYORUZ 1 Ni san da, An tep te sen - dikalarýn ve aralarýndan Mücadele Birliði Platformu nun da bulunduðu sosyalist çevreler, saat da bir araya gelerek bir basýn açýklamasý düzenledi. Tekel iþçilerinin Ankara ya girmesine izin verilmemesi üzerine çýkan çatýþmalarla ilgili Yeþilsu da basýn açýklamasý yapýldý. Kit le Her Yer Te kel Her Yer Direniþ, Direne Direne Kazanacaðýz sloganlarýný attý. Basýn açýklamasýný okuyan KESK dönem sözcüsü Ali ERSÖNMEZ Bilindiði gibi 4-C ye karþý 78 gün boyunca kurduklarý çadýrlarda mücadele eden Tekel iþçileri, Danýþtay kararýnýn ardýndan illerine dönmüþtür. Bulunduklarý illeri AKP ye dar eden, baþta Tariþ ve Çemen iþçileri olmak üzere diðer emekçilerle birleþen Tekel iþçileri bugün tekrar Ankara ya gittiler. Sabah saatlerinden itibaren Tekel iþçilerini Ankara ya sokmamak için engeller çýkaran emniyet ve valilik Türk-Ýþ e yürümek isteyen Tekel iþçilerine önce Mithatpaþa Caddesi nde arkasýndan Tekel iþçileriyle buluþmak isteyen KESK üyelerine saldýrdý. Birçok KESK li ve Tekel iþçisi saldýrýda yararlanýrken Ankara EÐÝTÝM- SEN 5 nolu þube yöneticimiz Barýþ ÇELÝK gözaltýna alýnmýþtýr. Buradan yeniden ilan ediyoruz. Tekel iþçileri þahsýnda mücadele edenler yalnýz deðildir de di. Daha sonra tüm emekçileri dayanýþmayý büyütmeye çaðýrarak basýn açýklamasýný bitirdi. Basýn açýklamasýnýn ardýndan sloganalar atýlarak eylem sona erdi. Ýþçi sýnýfýnýn kapitalizme karþý mücadele günü 1 Mayýs yaklaþýyor. Devrimci Ýþçi Komiteleri, BDP, ESP, ÖDP, YTD, SGP-H o la rak An tep te 1 Ma yýs çalýþmalarýna bugünden itibaren bir dizi etkinliklerle baþlatýldýðý, basýn açýklamasý yapýlarak duyuruldu. Balýklý Parký nda bir araya gelen kurumlar 1 Mayýs ý iþçilerin emekçilerin gündemine getirmek için bir dizi etkinlikle, 1 Mayýs ta emekçileri 1 Mayýs Alaný na çaðrý çalýþmalarý yapacaklarýný belirttiler. 5 Nisan günü yapýlan basýn açýklamasýnda Bugünler ve koþullar içerisinde iþçi sýnýfýnýn kapitalizme karþý birlik mücadele ve dayanýþma günü 1 Mayýs yaklaþýyor, iþçi ve emekçiler 1 Mayýs a hazýrlanýyor. Çemen Tekstil, Kent AÞ. iþçilerinin mücadelesi kazanýmla sonuçlandý. Ýþçi direniþlerinin merkezinde, aylara yayýlan TEKEL direniþi yer alýyor. Marmaray, ÝSKÝ, Esenyurt Belediye direniþleri ise devam ediyor. Ýþçi sýnýfý, tabandan gelen bir kararlýlýkla direniþlerini büyütüyor. Bu direniþten aldýðýmýz güçle Mayýs ý için yola çýkýyoruz. Alan yasaklarýný, baský ve saldýrýlarý aþarak yürünecek bir yol dur bu. 1 Ma yýs ta fa þiz me ve ser ma ye ye kar - þý, TEK EL, tek yumruk olalým. Bugünden itibaren aþaðýda imzasý bulunan kurumlar olarak Antep iþçi ve emekçilerini 1 Mayýs a çaðrýlar yapmak için ortak bir çalýþmayý baþlatýyoruz. denildi. Antep Devrimci Ýþçi Komiteleri KA DIN TEKS TÝL ÝÞ ÇÝ LE RÝ KA ZA DA HA YA TI NI KAY BET TÝ Yalova da tekstil iþçilerini taþýyan servis minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attý. Kazada 5 kadýn iþçi hayatýný kaybetti. Çoðunluðunu kadýn iþçilerin oluþturduðu yaralýlar, kazanýn ardýndan ambulanslarla kaldýrýldýklarý Yalova Devlet Hastanesinde tedavi altýna alýndý. Gece geç saatte yaþanan kazada, kadýn iþçilerin gece geç saatlere kadar mesaiye kaldýðý ve mesai bitimi aracýn kaza yaptýðý öðrenildi. Yalova-Ýzmit karayolu Çiftlikköy Siteler mevkisinde yol kenarýndaki bariyerlere çarparak devrilen midibüste Ebru Yavuzdeðer (35), Nevin Ýþcan (45), Kader Boztepe (18), Nermin Ir mak (42) ve Nec mi ye De niz (41) o lay yerinde hayatýný kaybetti. Kazanýn ardýndan açýklama yapan KESK Kadýn Sekreteri, olayýn kaza deðil katliam 10 olduðunu vurguladý. Ve bunun güvensiz çalýþma koþullarýndan kaynaklandýðýný açýkladý. Kadýn Sekreteri, Ýstanbul da 8 kadýn iþçiyi kar peþinde koþan sermayenin ucuz hesaplarý nedeniyle kaybedeli 8 ay olmuþken, dün gece ayný nedenle 5 kadýn arkadaþýmýzý daha kaybettik. Bir rastlantý mýdýr bu, yoksa gözü dönmüþ sermayenin neden olduðu kadýn katliamý mýdýr diye sordu. ve bu ölümlerin basit bir kaza olmadýðýný vurgulayarak, Bu ö - lümler kaza deðil, insanca olmayan, güvencesiz çalýþma koþullarýndan kaynaklý di ye konuþtu. Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK) yaptýðý açýklamada, Yalova da beþ tekstil iþçisi kadýnýn ölümüne sebep olan koþullar vahþi kapitalizmin izlerini taþýyor de di. DÝSK ayrýca, Türkiye, uzun bir süreden beri esnek çalýþmanýn, yoðun ve uzun iþ saatlerinin, güvencesizliðin, ihmallerin ve denetimsizliðin neden olduðu neredeyse kasýt aranacak iþ kazalarýna tanýklýk etmektedir. Madenler, limanlar, fabrikalar bu tip kazalarýn sýklýkla yaþandýðý yerler haline gelmiþtir. Ayrýca demiryollarýnda ve karayollarýnda yaþanan kazalar, en ufak yer sarsýntýda yýkýlan saðlýksýz ve denetimsiz konutlar, tedbirsizlik nedeniyle faciaya dönüþen sel baskýnlarý Türkiye yi ölümün kol gezdiði bir korku cumhuriyetine dönüþtürmüþtür. (...)Bir daha benzer olaylara olanak tanýmamak için olaydaki ihmalin boyutlarý bir an önce ortaya konulmalýdýr. Denetimsizlik, kuralsýzlýk ve güvencesizlik gerçeðine karþý bir an önce gerekli tedbirler alýnmalý, çalýþma yaþamý demokratikleþtirilmeli, kamu bir þirket gibi idare edilmekten vazgeçilerek asli ve sürekli iþlevine dönmeli, Çalýþma yaþamýnda kadýna yönelik her türlü ayrýmcýlýðýn önüne geçilmelidir de di.

11 Yeni Evrede TE KEL ÝÞ ÇÝ SÝ YAL NIZ DE ÐÝL DÝR 2 Nisan günü Ýzmir de KESK Þubeler Platformu, Ankara da Tekel iþçilerine ve onlara destek olmak için oraya giden KESK li e- mekçilere yapýlan saldýrýyý protesto etmek için bir basýn açýklamasý düzenledi. Saat 12:00 de Konak Sümerbank önünde toplanan emekçiler, AKP il binasýna doðru taþýdýklarý dövizlerle yürüyüþe geçtiler. Yürüyüþ sýrasýnda KESK Þubeler Platformu pankartý açýlýrken Tekel Ýþçisi Direniþin Simgesi, Ýþçi Memur El Ele Genel Greve, Zafer Direnen Emekçinin Olacak, Tekel Ýþçisi Yalnýz Deðildir sloganlarý atýldý. AKP il binasýnýn önüne gelindiðinde basýn metni okundu. Okunan metin AKP nin son zamanlarda uyguladýðý politikalarýný eleþtiren bir metindi. Ardýndan AKP nin önüne AKP nin Gazlý Demokrasisine Hayýr yazýlý siyah çelengi býraktýlar. Çelengin býrakýlmasýnýn ardýndan basýn açýklamasý sona erdi. Ýzmir TE KEL İŞÇİLERİ TBMM BAŞKANINI PROTESTO ETTİ TBMM Baþkaný Mehmet Ali Þahin, Adýyaman da TE- KEL iþçileri tarafýndan protesto edildi. TBMM Baþkaný Mehmet Ali Þahin, 9 Nisan günü çeþitli ziyaretlerde bulunmak üzere gittiði Adýyaman da Tekel iþçilerinin ekmekli protestosu ile karþýlandý. Þahin, Tekel iþçilerinin bu tepkisine Bindikleri dalý kesiyorlar diyerek karþýlýk verdi. 123 TE KEL ÝÞ ÇÝ SÝ Ý ÇÝN SUÇ DU YU RU SU Kýzýlay da 78 gün boyunca 4/C statüsüne karþý eylem yapan TEKEL iþçilerinin Türk-Ýþ önüne kurduklarý çadýrlarý kaldýrmalarý konusunda uyarýlarda bulunan, iþçilerin Ak Parti Genel Merkezi ö- nüne gitmelerine izin vermeyen ve geçen hafta eylem yapmalarýný engelleyen Ankara Valiliði nin, TEKEL eylemleri ile ilgili altý ayrý dosya oluþturarak savcýlýða suç duyurusunda bulunduðu öðrenildi. Ankara Emniyeti nin oluþturduðu özel bir ekip, çadýrlarda kalan TEKEL iþçilerine ait kamera görüntüleri ve eylem tutanaklarýný inceledi. Ve baþta sendika yöneticileri olmak üzere 123 iþçi için 6 dosya oluþturuldu. Bu dosyalarda yer alan suçlamalar ise: * 17 Aralýk 2009 da Abdi Ýpekçi Parký nda yasadýþý eylem organize etmek, görevli kolluk kuvvetlerine fiili olarak saldýrýda bulunmak iddiasýyla toplam 31 kiþi hakkýnda. * 18 Aralýk Ocak 2010 arasýnda yasaya aykýrý toplantý ve gösteri yürüyüþü düzenlemek, açlýk grevinde bulunmak iddiasýyla toplam dört kiþi hakkýnda. * 4 Þu bat 2010 da Türk-Ýþ, DÝSK, Tür ki ye Ka mu-sen ve KESK tarafýndan ortak kararla alýnan açýk hava toplantýsýna katýlmak iddiasýyla, katýlan kamu personellerinin de bulunduðu çeþitli sendika ve sivil toplum kuruluþlarýndan toplam 21 kiþi hakkýnda. * 20 Þubat 2010 da Sakarya Caddesi nde ayný yasaya aykýrý toplantý ve gösteri yürüyüþü düzenlemek, açlýk grevinde bulunmak TEKEL iddiasýyla toplam 43 kiþi hakkýnda. * 15 Ocak-2 Mart 2010 arasýnda TEKEL iþçileri tarafýndan yapýlan eylemin tamamý ile ilgili olarak yasaya aykýrý toplantý ve gösteri yürüyüþü düzenlemek, yönetmek, katýlmak, özendirmek, kýþkýrtmak, oturma eylemi yapmak ve açlýk grevinde bulunmak iddiasýyla 14 kiþi hakkýnda. * 8 günlük eylem sürecinde, Çankaya Belediyesi nce iki ayrý zamanda belediyeye ait araçlarla eylemcilere malzeme getirdikleri tespit edilen toplam 10 belediye görevlisi hakkýnda suç duyurusunda bulunuldu. A VU KAT LA RA SAL DI RI PRO TES TO E DÝL DÝ Sistem, ayakta kalabilmek için her tür zor, þid det ve bas - ký yöntemini kullanmaya devam ediyor. Bu uðurda, kendi yasalarýný ve kurallarýný da hiçe sayarak, baský ve zorunu pervasýzca kullanýyor. Bunun son örneklerinden biri, Diyarbakýr Adliyesi nde, stajyer avukatlara yönelik polis saldýrýsý oldu. Son yýllarda, hemen her ilde polisin, adliye içinde ve dýþýnda, avukatlara yönelik saldýrýlarý münferit olaylar olmaktan çýkmýþ, avukatlara yönelik bir tehdit þeklini almýþtýr. En son Diyarbakýr Adliyesi nde, çýkan bir arbede nedeniyle bayýlan bir kadýný zorla sürükleyen polisi durdurmaya çalýþtýðý için i- ki stajyer avukat Haným Karahan ve Muhterem Süren, burada polisin sözlü ve fiili saldýrýsýna uðradý. Olayýn ardýndan hukuki giriþimlerde bulunmak isteyen avukatlara da burada tehditkar davra - nýþlarla psikolojik baský yapmaya devam edilmiþtir. Bu saldýrýyý protesto etmek isteyen Ýstanbul daki genç stajyer a- vukatlar, 30 Mart günü ÝHD Ýstanbul Þubesi nde bir basýn açýklamasý düzenlediler. Ceza mevzuatý ve Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu nda yapýlan son deðiþikliklerle, önü alýnamaz bir þekilde, polise taný - nan orantýsýz yetiler sonucunda oluþan tahribat ve ya bizdensiniz ya hiç þeklindeki dayatmacý politikalarý, etkisini özellikle hukuk a- lanýnda göstermektedir. Yargýnýn kiþisel kimliðinin belirginleþtiði, sözde derin bileþenlerin baðýrsak temizlediði, iktidar mücadelesi veren güçlerin çatýþmasýnýn son raddinde yaþandýðý bir ortamda, kýnýndan çýkan kýlýçlar en çok da biz avukatlara saplanmakta, özgür savunma makamý güçsüz býrakýlýp, yok edilmeye çalýþýlmaktadýr. Öyle ki, mevcut sisteme muhalif barolar ve avukat gruplarý da bu baský ve þiddetten kendilerine düzen aslan payýný fazlasýyla almaktadýrlar diyen avukatlar, biz, genç avukatlar ve özür avunmanýn bekçileri olarak, meslektaþlarýmýza yönelik gerçekleþtirilen bu polis þiddetini, bireysel hizmet kusuru veya görevi suistimal olarak görme gafletine düþmüyor, olayýn temelindeki politik gayeleri net olarak görebiliyoruz. Bugün Diyarbakýr Adliyesi nde polis tarafýndan gerçekleþtirilen saldýrý, 2 genç meslektaþýmýzýn þahsýnda, tüm avukatlara ve baðýmsýz savunmanýn yegane koruyucularýna yapýlmýþtýr. (...) meslektaþýmýza yapýlan bu çirkin ve yasadýþý resmi kolluk saldýrýsýný kýnýyor, saldýrgan polislerin baðýmsýz yargý önüne çýkarýlmalarý hususunda, yetkili kiþi ve kurumlarý görevlerini yapmalarý konusunda uyarýyor, bu iþin takipçisi olduðumuzu bildiriyoruz diyerek açýklamayý bitirdiler. 11

12 Gündem Yeni Evrede FABRİKALAR TARLAL HER ŞEY EME 2010 yýlýnýn 1 Mayýs ý iþçi sýnýfý hareketinin çok ciddi bir yükseliþ içine girdiði, dipten gelen dalga gibi, iþçi eylemlerinin birbiri ardýna patlak verdiði bir sürecin üzerine geliyor. Ýþçi sýnýfý saflarýnda nasýl bir eylem dalgasýnýn yükseldiðini anlatmaya gerek yok. Her gün yeni bir iþçi eylemiyle karþýlaþtýðýmýzý söylemek yeter. Ama bu eylemlerin içinde Tekel iþçilerinin Ankara Direniþinin bir dönüm noktasý olduðunu vurgulamadan geçmek olmaz. Hani çok yaygýn söylemle ifade edecek olursak, Tekel iþçilerinin direniþinden sonra hiçbir þey eskisi gibi olmayacak dememiz lazým. Tekel iþçilerinin direniþi, iþçi sýnýfýnýn bilincinde ve eylem kapasitesinde gerçek bir sýçramaya yol açtý. Ýþçi sýnýfýnýn yeni eylem dalgasý, dünün bu mirasý üzerinden yükseliyor. 1 Mayýs ý iþçi sýnýfý ve devrimci güçlerin hangi koþullarda karþýladýðýný görmek ve göstermek için iþçi sýnýfýnýn eylemlerindeki artýþa bakmak yetmez. Egemen sýnýfýn içinde bulunduðu duruma ve emekle sermaye arasýnda dünya çapýnda süren savaþýn seyrine, emekçi sýnýflarýn ve ezilen halklarýn eðilim ve özlemle - rine de bakmak gerekir. Türkiye de politik iktidara sahip olma konusunda egemen sýnýf içindeki çatýþmanýn hangi boyutlara vardýðý, hangi biçim ve araçlarla sürdürüldüðü biliniyor. Kendi deyimleriyle söylersek, devlette yaþananlar tam bir rezalet. Bu onlarýn deyimi ama politik dille söylemek gerekirse buna çöküþ ya da çözülme kavramlarý tam denk düþer. Generaller tutuklanýyor, savcýlar savcýlarý gözaltýna alýyor, baþsavcý, savcýlarý görevden alýyor, birinin tutukladýðýný diðeri serbest býrakýyor, serbest býrakýlaný bir baþkasý tu tuk lu yor vb. vb. Bu bir çö zül me dir, bu bir da ðýl ma dýr. Birinci sonuç: Devrim güçleri Mayýs ýna içeride iþçi sýnýfý eylemlerinin yükseldiði, egemen sýnýf tarafýnda çözülme, çöküþ ve daðýlmanýn yaþandýðý koþullarda giriyor. Ya dýþarýda, yani dünyada durum nedir? Dünyadaki durumun devrimci karakteri, Türkiye ve Kürdistan dan daha zayýf deðil. Emekçi sýnýflarýn emperyalist-kapitalist sisteme karþý savaþlarý her yerde güç kazanýyor. Emekçi sýnýflar ve ezilen halklar mücadeleleriyle bütün ülkelerde emperyalist-kapitalist egemenliði sarsarlarken tarihin komünizme doðru akýþýný hýzlandýrýyorlar. Her yerde emperyalist-kapitalist egemenliðin ve politikalarýn çöküþüne tanýk oluyoruz. Ýþte Irak, iþte Afganistan, iþte Ortadoðu, iþte Latin Amerika ve en sonu iþte Orta Asya devletleri. Karþý devrimler ve kapitalizmi yeniden inþa etme politikalarý þimdi halklarýn ayaklanmalarýyla çöküyorlar. Burada, sosyalizmden uzaklaþtýrýlarak açlýk ve sefalete mahkûm edilen eski Sovyet halklarýnýn yeni sürecini haber veren Kýrgýz halkýnýn ayaklanmasý üzerinde çok kýsa da olsa durmak yerinde olacak. Kýrgýz halkýnýn silahlý ayaklanmasý devletler arasý bir çatýþmanýn ürünü mü? Tarihi devletlerin çatýþmasýndan ibaret gören darkafalýlar bu soruya e vet tam da böy le diyor ve ekliyorlar: bu iþin arkasýnda Rusya var. Darkafalýlara özgü bu yanýtýn gerçekle alakasý yoktur. Halklarýn tarihini büyük adamlar ya da devletler deðil, halklarýn kendileri yaparlar. Açlýk, sefalet, yoksulluk ve bunlardan kurtulma isteði, ekonomik kurtuluþ özlemi, daha iyi bir yaþam arzusu, sosyalizmdeki kazanýmlarýný tekrar elde etme isteði gibi dinamikler olmasaydý deðil Rusya, bütün burjuva devletler birleþse dahi Kýrgýz halkýný böylesi bir silahlý ayaklanmaya itemezlerdi. Rusya nýn bu ayaklanmadan yararlanmasý ve ABD nin Orta Asya dan ayaðýný kaydýrmasý iþin özünü deðiþtirmez. Ýþin özü Kýrgýz halkýný ayaklanmaya iten gerçek dinamiklerin ne olduðudur. Ve bu öz þim di bü tün dün ya halk la rýn da ger çek bir mad di güce dönüþüyor. Dünya tarihi açýsýndan bakýldýðý zaman asýl ö- nem li o lan da bu dur. Türkiye devrimci güçleri -ve aslýnda bütün dünya halklarý Mayýs ýna iþte bu koþullarda giriyorlar. Bu devrimci koþullarda politik bir gücün devrimci/komünist sýfatýna layýk olabilmesi için ondan nasýl bir politik çizgi izlemesi beklenir? Baþta iþçi sýnýfý olmak üzere, devrimin bütün toplumsal güç - lerini bir devrime hazýrlamasý, onlara politik iktidarý bir devrimle ele geçirmenin önemini ve zorunluluðunu anlatmasý, böyle bir devrimin derinliðini, kapsayýcýlýðýný, kaçýnýlmazlýðýný izah etmesi beklenir deðil mi? Onlar da kurtuluþ umudunu uyandýrmasý, kapitalist egemenliðin yýkýlabilir olduðu düþüncesini uyandýrmasý, zaten çökmekte, daðýlmakta, çözülmekte olan bir egemenliðe karþý iktidar hedefini baþa koymanýn ve bütün güçleri bu hedef i- çin seferber etmenin yaþamsal önemini anlatmasý beklenir, deðil mi? Devrimci komünist kiþi ya da hareket bu sorulara ikirciksiz evet yanýtý verir. Ama gelin görün ki, Türkiye ve Kürdistan da durum tam tersidir. Kendilerine devrimci, komünist sýfatýný ya kýþ tý ran ne ka dar grup ya da par ti var sa hep si de, dev rim, ik ti - dar dýþýnda ne varsa onunla ilgileniyor, kitlelerin önüne iktidar dýþýnda her türlü hedefi koyuyorlar. Ama böyle yapmak, bu þekilde davranmak, kitleleri asýl olanýn, öz olanýn dýþýnda kalan her þeyle oyalamak sosyal reformistlerin ve oportünistlerin karakteristik özelliði deðil mi? Egemenliði derin bir bunalým sürecinden geçmekte olan tekelci sermaye sýnýfýna sol dan destek olmanýn yolu bu deðil mi? 12

13 Yeni Evrede Gündem AR SİYASİ İKTİDAR ĞİN OLACAK Evet, budur ve bu yüzden iþçi sýnýfýnýn bu sahte dostlarýnýn devrimci bir dönemde izledikleri bu reformist çizgiye þaþýrmýyoruz. Devrimci Program-Devrimci Hedefler Sosyal-reformist ve oportünist parti ve gruplar bu durumdayken bunlarýn dýþýnda kalan, iþçi sýnýfý ve Kürt halkýnýn karþýsýna devrimci programla, devrimci taleplerle çýkan bir parti var mý? Evet var! Bu parti Leninist Partidir. Leninist Parti, iþçi sýnýfý ve devrimin diðer toplumsal güçlerine, içinde bulunduðumuz koþullarýn son derece devrimci olduðunu, tekelci kapitalist egemenliðin sarsýlmakta ve çökmekte olduðunu; bu devrimci koþullarda tek doðru devrimci politikanýn politik iktidarýn bir devrimle ele geçirilmesini amaçlayan politika olduðunu söylüyor. Leninist Parti Mayýs ýnda iþte bu devrimci politikaya uygun hedef ve programý iþçi sýnýfýnýn, Kürt halkýnýn önüne koyuyor. Bu hedeflerin baþýnda, politik iktidarýn bir devrimle e- le geçirilmesi ve baþýnda iþçi sýnýfýnýn bulunduðu bir halk iktidarýnýn kurulmasý geliyor. Sosyal-reformist ve oportünist partiler bunu anlamakta zor - lanabilirler ama iþçiler ve sömürülenler, ezilen halklar Leninist Partinin önlerine bu hedefi koymasýný kolayca anlýyorlar. Çünkü saðlam karaktere sahip olan bu kitleler kendi kendilerini aldatma yoluna gitmezler ve yaþamdan edindikleri tecrübelerine ihanet etmezler. Onlar, uzun on yýllar sonucu birikmiþ tecrübeleriyle, iktidar ele geçirilmeden, iktidar burjuva partilerin, burjuva güçlerin elinde kaldýkça hiçbir yaþamsal sorunlarýnýn çözülmeyeceði gerçeðini öðrenmiþ bulunuyorlar. Politik iktidarýn bir devrimle ele geçirilmesi mümkün mü? Sosyal reformistler ve oportünistler bu soruya hayýr yanýtýný veriyorlar. Oysa soru çok basit: Tekelci burjuva egemenlik sisteminin her tarafýndan döküldüðü, çözüldüðü, daðýlma sürecine girdiði; ekonomik ve politik krizin emekçi sýnýflarý sokaða döktüðü devrimci koþullarda mümkün olmayacaksa ne zaman mümkün olacak! Onlarda bu sorunun yanýtý yok. Çünkü itiraf etmeseler de, gerçekte onlar tekelci egemenliðin yýkýlabileceðine ve politik ik - tidarýn iþçi sýnýfý öncülüðündeki emekçi halklar tarafýndan bir devrimle ele geçirilebileceðine hiçbir zaman inanmadýlar. Sakýp Sabancý gibi bir burjuvanýn bunlar gecekondulardan gelip boðazýmýzý kesecekler diyecek kadar emekçi sýnýflardan korktuðu dönemde bile onlar kapitalist egemenliðin yýkýlabileceðine inanmadýlar. Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakký için mücadele, Leninist Partinin iþçi sýnýfý ve diðer emekçi sýnýflarýn önüne koyduðu bir baþka devrimci hedeftir. Tekelci sermaye sýnýfýna egemenliðini ayakta tutmakta maddi ve manevi olanak saðlayan Kürdistan ýn ilhakýna son vermek, en baþta iþçi sýnýfýnýn kurtuluþunun birinci koþuludur. Tekelci sermaye sýnýfýna ve faþist devlete karþý iþçilerin ve halklarýn mücadele birliði iþçi sýnýfýnýn Kürt ulusunun özgürlük hakký için mücadele etmesiyle maddi bir ger - çeðe dönüþebilir. Politik iktidar ve faþist devlet yapýlanmasý tekelci sermaye sýnýfýnýn ekonomik ayrýcalýklarýný korumanýn en önemli aracýdýr. Bu aracýn en önemli ayaklarý polis, ordu ve mahkemeler ise zindanlar da bu dizinin son halkasýdýr. Onun için, politik iktidarý bir devrimle ele geçirmek isteyen her sýnýf, öncelikle egemen sýnýfýn zindanlarýný yýkmak zorundadýr. Bu baðlamda, Leninist Parti, Mayýs ýnda iþçi sýnýfýnýn önüne Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük þiarýný koyuyor. Kapitalizmin ekonomik krizi, kapitalistlerin eseri mi? Ya da þöyle soralým: ekonomik krizi kapitalistler mi çýkardý? Sosyalreformistlere ve oportünistlere sorarsanýz evet bu krizin, iþsizliðin, yoksulluðun, diðer bütün kötülüklerin müsebbibi kapitalistlerdir. Böyle bir yanýt, bilincinde olsunlar ya da olmasýnlar, fark etmez, kapitalizmi temize çýkarmanýn, onun bütün kötülüklerini kiþilere yýkmanýn, onu bir doða yasasýnýn katýlýðýyla yýkýma sürükleyen çeliþkilerini gizleme çabasýnýn ürünüdür. Fabrikalara, kapitalist mülkiyete, topraklara, bankalara, büyük sermayeye el koymadan iþsizlik sorunu ortadan kaldýrýlabilir mi? Üretim araçlarýnýn sermaye niteliðine son vermeden kapitalizmden gelen kötülükler ortadan kaldýrýlabilir mi? Ýþsizlik, yoksulluk, açlýk, sefalet gibi insanlýðý yýkýma sürükleyen daha pek çok toplumsal olgu kapitalist üretim biçiminin sonuçlarýdýr, kapitalistlerin kiþisel hatalarýnýn ya da çabalarýnýn deðil. Ve tam da bu nedenle kapitalizme son vermeden onun sonuçlarý ortadan kaldýrýlamaz. Tam da bu ne den le, Ma yýs ýn da iþ çi le rin, Kürt hal ký - nýn, diðer emekçi sýnýflarýn ve ezilen ulusal topluluk halklarýnýn þiarý Fabrikalar, Tarlalar, Siyasi Ýktidar, Her Þey Emeðin Olacak! olmalýdýr. Leninist Parti devrimin bütün toplumsal güçlerini bu devrimci þiar altýnda toplanmaya çaðýrýyor! Proletaryayý devrime ve iktidara taþýyacak devrimci program ve hedefler bunlardýr. 13

14 Bildiri - 1 Mayıs MÜ CA DE LE BÝR LÝ ÐÝ YLE 1 MA YIS TA TAK SÝM E Ýþçiler, Emekçiler, Sýnýf Kardeþlerimiz, Ýþçi sýnýfýnýn birlik, mücadele ve dayanýþma günü olan 1 Mayýs yaklaþýyor. Bu seneki 1 Mayýs iþçi sýnýfý ve emekçilerin eylemlerinde ki yükseliþle ayný döneme denk geliyor. Üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda iþçi sýnýfý ve emekçiler, yoksul Kürt halký, emekçi halk çocuðu öðrenciler sürekli eylem içerisindeler. Tekel iþçilerinin büyük eylemi toplumu derinden sarstý, tüm gözlerin yeniden iþçi sýnýfýna çevrilmesini saðladý. 78 gün boyunca Ankara sokaklarýnda direniþi sürdüren Tekel iþçileri iþçi sýnýfýnýn ayaða kalktýðýnda, toplumun diðer ezilen ve sömürülen kesimlerinin onlarý nasýl izleyeceðini gösterdiler. Ýþçiler, Emekçiler, Sýnýf Kardeþlerimiz, Üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda devrim güçlüdür. Ýþçi sýnýfý ve emekçiler, on yýllardýr mücadele ediyorlar. Yine Kürt halkýnýn özgürlük mücadelesi on yýllardýr sürüyor. Artýk toplumun en yakýcý sorunlarýnýn ancak toplumsal bir devrimle çözülebileceði bir aþamadayýz. Ýþçiler, Emekçiler, Sýnýf Kardeþlerimiz, Bütün Ýktidarýn Emeðin Olmasý için, Kürt Ulusunun Kendi Kaderini Özgürce Tayin Edebilmesi i- çin, Zindanlarýn Yýkýlýp Tutsaklarýn Özgürleþtirilmesi için, Hepimiz bayraðý altýnda Taksim de olmalýyýz. nin bayraðý devrimin bayraðýdýr. nin bayraðý sosyalizmin bayraðýdýr. Tüm iþçi sýnýfý ve emekçiler, yoksul Kürt halký, yoksul Aleviler, emekçi halk çocuðu öðrenciler bu 1 Mayýs ta Fabrikalar, Tarlalar, Siyasi Ýktidar Her Þey Emeðin Olacak þiarýyla Taksim e yürümelidir. Taksim, devrimdir, onurdur... Ve Taksim Meydaný Leninistlerin ýsrarla sürdürdükleri mücadele sonucu iþçi sýnýfý tarafýndan artýk kazanýlmýþtýr. Sermaye sýnýfýnýn baský ve tehditleri sökmemiþ, iþçi sýnýfý ve e- mekçiler son üç senedir 1 Mayýs ta Taksim e çýkmýþlardýr. Bugüne kadar Taksim de Israr, Devrimde Isrardýr diyen Leninistler, ayný ýsrar ve kararlýlýðý bu 1 Mayýs ta da göstereceklerdir. Ýþçiler, Emekçiler, Sýnýf Kardeþlerimiz, Özgürlüðünüz için, baský ve sömürüden kurtulmak için, iþsiz, aþsýz kalmadýðýnýz, gündüzlerinde sömürülmediðiniz, gecelerinde aç yatmadýðýmýz bir dünya kurmak için sizi Taksim e, devrime, mücadele birliðine çaðýrýyoruz. Birleþelim, gürleþelim, iktidar için mücadeleyi yükseltelim. Unutmayalým, Ýktidar Dýþýnda Her Þey Hiçbir Þeydir. Ýþçi sýnýfý ve emekçiler ancak kendi iktidarlarýný kurduklarýnda gerçek anlamda özgürleþeceklerdir. 1 Ma yýs ta 1 Ma yýs A la ný Tak sim e! Dünya Emeðin Olacak! Yeni Evrede 1 Ma yýs ve Tak sim Çað rý sý Her Ye re!, emekçi kitlelere 1 Mayýs Taksim çaðrýsýný ulaþtýrmaya devam ediyor. 1 Mayýs ve Taksim faaliyetini gündemine alan komiteler kuruldu. Ýstanbul un merkezi bölgelerine ve emekçi semtlerine afiþleme çalýþmalarý yapýlýyor. Çalýþma kapsamýnda Gazi Mahallesi, Kadýköy Merkez, Ataþehir 1 Mahallesi, Kartal Merkez, Cevizli, Maltepe ve Gülsuyu Mahallesi ne Platformu ve Devrimci Ýþçi Komiteleri imzalý afiþler yapýldý. Merkezi bölgelerde yapýlan çalýþmalarda 1 Mayýs ve Taksim konusunda insanlarýn ilgisi oldukça yoðun. Taksim e mutlaka çýkacaðýz anlayýþý ortak bir akýlla ifade buluyor. Emekçilerin Ya yine izin vermezlerse? sorularýna sorun deðil, birlikte kazanacaðýz! diyerek cevap veriyor komite üyeleri. 1 Mayýs ve Taksim i gündemine sokuyoruz emekçilerin. Ýlerleyen günlerde kapsamý daha da geniþleyecek olan çalýþmalarla tüm Ýstanbul 1 Mayýs ta Taksim e çaðrýlmaya devam edilecek. 14

15 Yeni Evrede ZÝN CÝR LE RÝ KIR DIK, ÝK TÝ DAR Ý ÇÝN TAK SÝM E YÜ RÜ YO RUZ Zincirlerini kýrmýþ ve kollarýný iki yana açmýþ, Taksim Meydaný nda insan denizini kucaklayan iþçiyi hatýrlayýn! 77 1 Mayýs ruhunu hatýrlayýn! Kýzýl bayraklarýn görkeminde yükselen devrim ve sosyalizm þiarýný! Günlerin bugün getirdiði Bas ký zu lüm ve kan dýr... Sermaye sýnýfýnýn korkusunu ve gerçekleþtirilen kanlý katliamýný! Faþist devletin saldýrýsýnda ölümsüzleþen 36 sýnýf kardeþimizi hatýrlayýn! Ve hiç bitmeyen kavga sloganlarýmýzý!...an cak bu böy le git mez Sömürü devam etmez Yepyeni bir güneþ doðar Bizde ve ülkelerde... Yepyeni bir güneþ doðuyor! Fabrikalardan, tarlalardan ve okullardan çýkanlar masmavi bir göðün altýnda, özgürce þarkýlar söylemek için; gülebilmek için doyasýya; çocuklar göz yaþý deðil, avuçlar dolusu su içsin diye, doysun diye ekmeðe; insanlýk soyunu ikiye bölen sýnýflarý ortadan kaldýrmak için mücadele ediyor. Dünyanýn en uzak köþelerinden birbirlerinin soluklarýný ýsýtan sloganlar atýlýyor. Ýþçiler emekçiler, öðrenci gençlik tek bir vücutmuþçasýna birleþiyor. Ýþte yine 1 Mayýs! Bayraklarýmýzý en yükseklerde dalgalandýrýp, yürüyoruz Taksim e! Dünyanýn her yerinde e- mekçiler, gençlik ve devrimci proletarya, kapitalizme karþý mücadele sloganlarý ile sokaklara çýkýyor. Fabrikalar, tarlalar siyasi iktidar her þey emeðin olsun diye, sermaye sýnýfý ile kýyasýya bir mücadeleye giriþiyor. Devrimci gençliðimiz; 1 Mayýs ta kýzýl meydanda, bütün coþkumuz ve heyecanýmýzla, iþçi sýnýfý ve emekçilerle birlikte devrim ve iktidar þiarýný yükseltelim! Kapitalizme karþý, sosyalizm için mücadele eden ve tutsak edilen devrimcilerin, komünistlerin, faþizmin zindanlarýndan koparýlýp alýnmasý için, zindanlarý yýkma ve devrimci tutsaklarýn özgürlüðü þiarýný yükseltelim! Düþmaný ile arasýnda kan deryasý bulunan savaþçý Kürt halký ve gençliðinin özgürlük mücadelesini yükseltmek, Türkiye li iþçi ve emekçilerle beraber, halklarýn mücadele birliðini örmek için kýzýl meydan Taksim de birleþelim! Özerk- demokratik üniversite þiarýný iþçi ve emekçilerle beraber yükseltmek için 1 Mayýs ta kýzýl meydan Taksim de olalým! Devrimci gençliðimiz; Yaþanan bir devrim sürecidir. Kitleler devrimci eylemlere yöneliyor. Sesleri birleþiyor. Ve 1886 da Amerikalý iþçi önderi Spies ýn sözleri gerçek oluyor: Gün gelecek, susuþunuz, bugün onu boðan seslerden daha güçlü olacaktýr Daha güçlü ve daha gür emeðin iktidar mücadelesini dile getirelim! Yeni bir güneþ, gençliðin ellerinden yükselmektedir! 1 Mayýs ta Taksim e Devrime Özgürlüðe! Politik Özgürlük Kazanýlmadan Akademik Özgürlük Kazanýlamaz! Denizlerin Yolunda DÖB Saflarýna! DÖB Gençlik Hareketi DE NÝZ LE RÝN BAY RAK LA RI NI YÜK SELT MEK Ý ÇÝN BU LU ÞU YO RUZ! Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan, Hüseyin Ýnan! Ýsimlerini bir kez daha haykýrýyoruz. Hiç yollarýndan sapmamacasýna... Ýsimlerini taþýyor çocuklar, kavgalarýný sürdürüyor, bayraklarýný daha yukarý yükseltiyor! Devrimle beraber cisimleþen isimleri, milyonlarca iþçiye, emekçiye güç veriyor, barikat baþlarýnda gençliðe savaþ narasý oluyor! Devrim ya ruhumuzdadýr, ya da hiç bir yerde diyen önderlerimizin bir 6 Mayýs günü haykýrdýðý sloganlar bu topraklarýn meydanlarýnda, eylem alanlarýnda yankýlanmaya devam ediyor. Biz bir kez daha 71 devrimci kopuþunun, emekçi halklarýmýzýn bu üç yiðit önderinin faþizm tarafýndan daraðaçlarýnda katediliþlerinin 38. yýlýnda saygýyla a- nýyoruz. Öðrenci Gençlik; Devrimci irade, atýlganlýk, militan duruþ bu üç yiðit devrimcide somutlanarak izlerini takip eden binlerce devrimciye esin kaynaðý oldu. Onlar uzlaþmazlýðýn, mücadele kararlýlýðýnýn, olanaksýzlýk ve güçsüzlükler karþýsýnda boyun bükmemenin isimleri oldular. Ama Denizleri salt bu yönleri ile anmak, hatýrlamak ve kavramak þüphesiz büyük bir eksiklik olurdu. Evet onlar militandýlar! Evet onlar, gençlik eylemlerinin, sokak savaþlarýnýn, ABD büyük elçisi Comer in arabasýný ateþe veren eylemcilerin önderleriydiler! Onlar okul duvarlarýný aþan bir 68 gençliðinin iþçi direniþlerine ve köylü iþgallerine koþturan devrimcileriydiler! Ama ayný zamanda onlar parlamentarizme, reformizme karþý ideolojik mücadelenin, karþý koyuþun ve örgütsel ayrýþmanýn birer önderiydiler. Tarihe 71 devrimci kopuþu olarak geçen bir ileri atýlýþýn duyurusunu þehirlere, daðlara, üniversitelere, bugünlere taþýdýlar Devrimci hareketimizin yolunu takip ettiði bir kavganýn nasýl verileceðini net ve duru bir anlatýmla, yaþamlarýyla ortaya koydular. Bilinç, yürek ve silaha dayanan bir mücadeleydi bu. Filistin topraklarýnda iþgale karþý verilen bir mücadelede, kamplardan, feda birliklerine varan bir enternasyonalizmin militan neferleriydiler. Onlar artýk Filistin halkýnýn da Denizleri ydi! Artlarýndan kavgalarýný Filistin kamplarýna taþýyacak olan yoldaþlarý, Filistin kamplarýnda Deniz in yoldaþlarý diye tanýtacaktý. Köylüler konuþacaktý onlarý. Antep in, Malatya nýn yoksul köylüleri... Köylüler bu yiðit devrimcileri ve onlarýn ideallerini baðýrlarýna basacaklardý. ODTÜ nün gizli geçitleri, yurtlarý, odalarý, Denizleri barýndýracak, öðrencileri önderleri için amansýz bir kavgaya tutuþacaktý. Burjuvazinin icazeti altýna girmeyen bu yol, zora dayalý devrim anlayýþýný te - mel alýyordu. Denizler Gibi Olmak, Denizler Gibi Savaþmaktýr! Denizlerin yolundan yürümek, onun mücadele anlayýþýna sahip çýkmak ve devam ettirmek demektir. Denizler, parlamentarizmden kopuþun adýdýr. Deniz gibi olmak, yasalcýlýðý, parlamentarizmi, sosyal reformizmi elinin tersiyle itmektir. Denizleri anmak, onlarýn ideallerini kuþanmak Marksizm-Leninizmi rehber edinmek, Kürt ve Türk halklarýnýn mücadele birliðini savunmaktýr. Deniz olmak, devrim mücadelesini büyütmek, geliþtirmek ve zafere ulaþtýrmak için kavgaya katýlmak demektir. Devrimci Öðrenci Birliði, tüm öðrenci gençliði 6 Mayýs günü Denizlerin yaný baþýnda olmaya çaðýrýyor. Ýsimlerini haykýracaðýz! Sloganlarý dillerimizde olacak, bayraklarý ellerimizde! 1 Mayýs ýn coþkusunu Denizlere, önderlerimize taþýyacaðýz. Onlarla paylaþacaðýz. Onlarla birlikte devrime yürüyeceðiz! Þimdi Deniz Olunmalý! Þimdi Denizleri tarihsel anlamýndan soyutlamadan, geçmiþi unutmadan, gelenekten geleceðe yürüyen bir anlayýþla, sokaklarda, kavganýn içinde Deniz olunmalý! Devrim Ya Ruhumuzdadýr Ya Da Hiçbir Yerde! Deniz, Yusuf, Ýnan Savaþa Devam! DÖB 15

16 Emek Hareketi ÇEMEN DE OYUN BÝTMÝYOR! Yeni Evrede TE KÝR DAÐ F TÝ PÝ ZÝN DA NIN DAN, ÇE MEN TEKS TÝL ÝÞ ÇÝ LE RÝ NE Özellikle dergisinden ve bazý günlük gazetelerde ara ara çýkan haberlerden, sizlerin verdiði mücadeleyi gördük. Ve takip ediyoruz. Ýþçi sýnýfý kapitalist toplumun modern köleleridir. Asalak bir yaþam sürdüren ve toplumun ancak yüzde birini oluþturan burjuvalar, zevk ve sefa içinde yaþarken, alýnteri dökerek yaþamaya çalýþan e- mekçiler giderek hem fakirleþiyor, hem de kötüsü iþsiz býrakýlýyor. Dün Tekel de, Ýstanbul Ýtfaiyesi nde bugün Çemen Tekstil de Tariþ te baþlamýþ olan emekçi isyanlarýný, sömürücü kapitalist düzene yönelen balta darbelerinden farksýz görüyoruz. Tüm bu iþçi eylemleri ve sizlerin karþýlaþtýðýnýz zor koþullarda, tüm baskýlara karþý yürüttüðünüz mücadeleler bizce kapitalizme karþý köle isyanlarýndan farksýz ve yiðitçedir. Ve eminiz ki iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu da bugünkü ücretli kölelik düzeninin yýkýlmasýndan, zengin sýnýf diktatörlüðünün yýkýlmasýndan, bir sülük gibi emekçilerin sýrtýndan beslenen sermaye sahiplerinin ezilmesinden geçiyor. Bununla beraber devletin, polisiyle ve diðer kurumlarýyla her yerde her seferinde emekçilerin haklý mücadelesinin karþýsýnda ve sermaye sahibi sömürücülerin yanýnda yer almasý da oldukça manidardýr. Bu durum devletin kimin devleti olduðunu gösteriyor. Bu anlamda daha zor koþullarda süren mücadelenize hayranlýkla bakýyoruz. Sevgili Çemen Ýþçileri, Biz devrimci tutsaklar olarak, bir çoðumuz iþçi-emekçiyiz ve geri kalanýmýz yine aileleri emekçi olan insanlarýz. Bu nedenle bizler de kendimizi iþçi sýnýfýnýn ve tüm ezilen halkýn ekonomik ve siyasi kurtuluþ mücadelesine adamýþ durumdayýz. Bundan dolayý sizin mücadelenizi, bizim de mücadelemiz sayýyoruz. Ayný yolun yolcularý, yoldaþlarý olduðumuza inanýyoruz. Sevgili Çemen Tekstil Ýþçileri Biz Tekirdað 1 Nolu F Tipi Hapisanesinde yatan Türkiye Komünist Emek Partisi / Leninist davasýndan tutuklu bulunanlar olarak sizleri yoldaþlýk duygularýyla selamlýyoruz. Deniz GEZMÝÞ lerin tutsak yoldaþlarýndan sizlere dayanýþma ve dostluk duygularýyla selam gönderiyoruz. BÜTÜN ÝKTÝDAR EMEÐÝN OLACAK ÇEMEN ÝÞÇÝLERÝ YALNIZ DEÐÝLDÝR ZAFER SAVAÞAN ÇEMEN ÝÞÇÝLERÝNÝN OLACAK günlük grev süresince patronun bir çok oyunuyla karþý karþýya kalan Çemen iþçileri yeni oyunlarla karþý karþýya. Antep valisi, emniyet müdürü, Konukoðlu ve Nakýpoðlu yla sendika yetkililerinin valilik binasýnda biraraya gelerek imzaladýklarý protokole raðmen patron Kamil Çetinkaya öncelikle protokole uymadý ve protokoldeki bazý maddelere itiraz etmeye baþladý. 250 TL alan iþçilerin iþe baþlayacaklarý tarih olan 6 Nisan da yine alacaklarý olan 250 þer TL ödenmedi. Ýþçilere sürekli protokoldeki iki madde çýkmadan sözleþme imzalamayacaðýný belirten Çemen patronu þimdi de iþçileri bölme ve yetkiyi iþbirlikçi sendika olan Öz-Ýplik Ýþ e vermenin planlarýný yapýyor. Protokolün 2009 Temmuz undan 2010 un Temmuz una kadar imzalanmýþ olmasý nedeniyle patronun yeni toplusözleþme dönemine hazýrlýk yaptýðý ortaya çýktý. Sendikasýz iþçileri Öz-Ýplik Ýþ e üye yapma giriþimleri ortaya çýktýktan sonra DÝSK Tekstil Þube Baþkaný Ýbrahim Karaca ve ardýndan Çemen iþçileri Öz-Ýplik Ýþ Sendikasý na giderek sendikanýn Genel Baþkan Yardýmcýsý ile görüþtüler. Noter de olan üye formlarý için üye kayýt formlarýnýn kendilerinden habersiz bazý kiþilerin çaldýðýný ve kendilerinden habersiz bir þekilde üye kaydý yapýldýðýný belirtilmesi, iþçilere hiç inandýrý gelmedi. 12 Nisan 2010 Pazartesi günü de üye kayýtlarýnýn kanýtý olarak Noter den yetkililerin üye kaydý için fabrikaya geldikleri haberi üzerine iþçiler de fabrikaya geldiler fakat iþçilerin gelmesi üzerine Noter yetkilileri fabrikadan ayrýldýlar. Ayrýca iþçiler senelik izne çýkarýlarak da yine yeni bir oyunla karþý karþýyalar. Patron biliyor ki bu süreç içerisinde iþçileri daha kolay bir þekilde Öz-Ýplik Ýþ e kayýt yaptýrabilecek ve çoðunluðu elde edebilecek. Fakat patronun bu düþünceleri karþýsýnda iþçiler de kaybedecek hiç bir þeyimiz yok diyerek kararlýlýklarýný gösteriyor. Çemen Tekstil þu an Antep emek-sermaye savaþýmý açýsýndan ciddi bir irade kavgasýna sahne oluyor. Bütün sermayeyi ve onlarýn kurumlarýný, polisini karþýsýna alan Çemen Tekstil iþçileri bütün bu oyunlarý boþa çýkarmasýný bilecek. Tekel iþçilerinde olduðu gibi Çemende de sermayenin oyunlarý tükenmek bilmiyor. Kavga bitmedi, daha yeni baþlýyor. Antep/ ME TÝN A LA TAÞ Ý ÇÝN BA SIN A ÇIK LA MA SI Adana da sosyalist basýn emekçileri, Azadiya Welat daðýtýmcýsý Metin Alataþ ýn katledilmesini basýn açýklamasýyla protesto etti. Metin Alataþ 4 Nisan günü gazete daðýtýmý için gittiði mahalle yakýnlarýnda, portakal bahçesinde aðaca a- sýlý olarak bulunmuþtu. Olay yerel ve ulusal burjuva basýn tarafýndan basit bir intihar olarak yansýtýldý. Oysa olay basit bir intihar deðildi. Metin Alataþ daha önce defalarca tehdit edilmiþ ve 3 ay önce bir kaçýrma giriþimine maruz kalmýþtý. Kaçýrma sýrasýnda direnen Metin Alataþ darp edilmiþ ve hastaneye kaldýrýlmýþtý. Savcýlýða suç duyurusunda, aracýn plakasýný vermesine raðmen hiçbir sonuç alamamýþ ve üzerindeki baský artarak devam etmiþti. Bunu çevresindeki dostlarýna yakýnda öldürüleceðim þeklinde dile getiren Alataþ, 1-2 gün sonra da aðaca asýlý halda bulundu. Tüm bu bilgiler ýþýðýnda olayýn basit bir intihar olmadýðý; devrimci ve muhalif basýna dönük sistematik baský ve cinayetlerden biri olduðu açýktýr. Metin Alataþ ýn katledilmesini protesto ve teþhir etmek için Adana Sosyalist basýn emekçileri olarak 7 Nisan saat 13:30 da Ýnönü Parký nda bir araya geldik. Özgür Basýn Susturulamaz, Metin Alataþ Ölümsüzdür pankartýnýn açýldýðý eylemi,, Atýlým, Barikat, Devrimci Demokrasi, Devrimci Proletarya, Kýzýl Bayrak, YDÝ-Çaðrý dergileri olarak gerçekleþtirdik. Eylem boyunca Metin Alataþ Ölümsüzdür, Katil Devlet Hesap Verecek, Bedel Ödedik Bedel Ödeteceðiz, Faþizme Karþý Omuz Omuza, Þehit Namýrýn sloganlarý atýldý. Okunan basýn metninde Biz devrimci sosyalist basýn emekçileri ve o- kurlarý olarak intihar süsü verilmiþ ve faili bizce belli olan bu katliamýn peþini býrakmayacaðýmýzý ve bugüne kadar yaþanan ve ilerde yaþanabilecek her türlü baský ve þiddetin bizleri yýldýramayacaðýný buradan bir kez daha haykýrýyoruz denildi. Basýn açýklamasýnýn ardýndan Metin Alataþ için açýlan taziye çadýrýna giderek ailesine ve çalýþma arkadaþlarýna taziyelerimizi ilettik. / Adana 16

17 Yeni Evrede Tariş Söyleşi ÝÞ ÇÝ NÝN ÖR GÜ TE ÝH TÝ YA CI VAR DÝK: Merhaba 31 gündür direniþtesiniz bize kýsaca düþüncelerinizi söyler misiniz? 1.Ýþçi: Direniþimiz ilk günkü gibi devam ediyor henüz þimdiye kadar somut bir adým atýlmadý. Tabii bu bir aylýk süre içinde yaptýðýmýz eylemler oldu, birçok yetkili insanla görüþüldü, fakat bizim beklediðimiz haber þimdiye kadar gelmedi. DÝK: Bundan sonra ne yapmayý düþünüyorsunuz? 1.Ýþçi: Biz bir aydan beri burada direniþimizi sürdürüyoruz. Halay çekiyoruz, slogan atýyoruz; ama görünüyor ki bu iþler baðýrmakla zýplamakla olmuyor. Direniþimizi daha ileri taþýyabilecek eylemlikler yapmamýz gerekiyor. Þimdiye kadar hep yerel basýnda çýktýk. Ülkenin bizden haberi yok. Bundan dolayý süreci sertleþtirip gündeme oturmamýz gerekiyor. Ýþvereni rahatsýz edecek eylemler yapmamýz gerek, burada herkes sendikanýn verdiði talimatlara göre hareket ediyor. Eðer bireysel eylemlikler yapýlýrsa bu iþin içinde çýkýlmaz. Örgütlü hareket edersek kazanýrýz. DÝK: Ýþçiler olarak siz kendi aranýzda sürece dair deðerlendirmeler yapýyor musunuz? 1.Ýþçi: Tabii gruplar halinde sohbet ediyoruz ama ne yapýlmasý ü- zerine deðil, daha önce ne yapýlabilirdi de bu sürece gelinmezdi üzerine sohbetler gerçekleþtiriyoruz. Ýþçilerle sendika arasýnda köprü olacak herhangi bir örgütlenmemiz yok. Sendika ne yapýlacaksa bize söylüyor biz uyguluyoruz. DÝK: TEKEL iþçileri Ankara ya gidiyor,tariþ iþçileri olarak onlara söylemek istediðiniz bir þey var mý? 2.Ýþçi: Onlarýn her zaman yanýnýzdayýz. Onlar bize güç verip direniþimizin önünü açtýlar. Türkiye ve dünya iþçi sýnýfý son süreçlerde görmediði bir direniþle karþýlaþtý Tekel direniþliyle beraber. 21. yüzyýlda ses getiren eylemlerin baþýnda tekel direniþi var. Uyuyan devi uyandýrýp yeni bir boyut verdiler sýnýf mücadelesine. Ayriyeten Antep teki Çemen iþçilerinin direniþi ve zaferi iþçi sýnýfýna güç verdi. Fakat iþçi sýnýfý birleþip birlikte mücadele etmediði sürece patronlar bizi sömürmeye devam edecek. DÝK: Güzel örnekler verdiniz. Çemen, Marmaray, Ýtfaiye, Tekel, Tariþ iþçilerinin mücadelesini nasýl ileri taþýyabiliriz. 2.Ýþçi: Ýþçi sýnýfýnýn örgütlenip sendikalaþmasý gerekiyor. O da yetmez birlikte hareket etmesi gerek ve bu konuda iþçiyi bilgilendirecek tecrübeli insanlara ihtiyaç var. Ýþçi zor durumdayken sorunlarýný çözecek bir örgütlenmeye ihtiyaç var. Bizim insanlarýmýz eðer bir þey baþlarýna gelmediði takdirde olaylara duyarsýz kalýyorlar. Bunu aþacak bir örgütlenmeye de ihtiyaç var. Ancak iþsiz kalacak ki ondan sonra bir þeylerin farkýna varacak. Biz de gençken bunu yaptýk, nasýl olsa çalýþýyoruz diyorduk, iþimiz gücümüz var diyorduk ve bazý þeyleri görmezden geliyorduk maalesef. A- ma ne zaman ki kendi baþýmýza geldi o zaman anladýk. Evet bir þeyler yapýlmalý. DÝK: Tariþ iþçileri olarak Ankara ya Tekel iþçilerine destek için gidecek misiniz? 2.Ýþçi: Onu sendika ayarlayacak, tabii ki gitmek isteyenler gidecek. DÝK: Peki sizce gidilirse nasýl olur? 2.Ýþçi: Tabii ki çok iyi olur. Orada kitlesel olarak sesimizi duyurmak için bir kiþi bir kiþidir. Eðer ki Türkiye deki tüm iþçiler birleþirse iktidarý alýrlar. Sorun iþçilerin çiftçilerin birlikte hareket etme sorunu. DÝK: Peki toplumun bu konuda eksiklikleri neler? 2.Ýþçi: Evet tabii ki var. Þu mantýkla hareket ediliyor: bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn. Ancak yýlan dokunduðu zaman anlýyoruz her þeyi. Aslýnda amaç þu olmalý yýlan bize ya da diðerlerine dokunmadan o yýlaný yok etmek. DÝK: Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile görüþtünüz size neler söyledi? 3.Ýþçi: Evet görüþtük. Biraz olumlu geçti iþte bizler de bekliyoruz. Destek çýkacaðýný ve elinden geleni yapacaðýný ve bu süreci bilmediðini söyledi. En kýsa zamanda bize geri döneceðini söyledi. Biz de bekli - yoruz ama dönmese de biz yine de sonuna kadar direneceðiz. Yani kazanana kadar. DÝK: Yarýn siz de Ankara ya gideceksiniz sanýrým ne bekliyorsunuz bun dan? 3.Ýþçi: Evet yarýn orada olacaðýz Tariþ iþçileri olarak. Oradaki Tekel iþçilerine hem destek hem de kendi sesimizi orada duyurabilmek a- macýyla orada olacaðýz. Burada Ýzmir halkýna yeterince duyuramadýk, ama orada mutlaka herkes duyacak. DÝK: Peki bu eylem size neler öðretti? 3.Ýþçi: Vallahi biz eylemin ne demek olduðunu burada öðrendik. Birçoðumuz bilmezdik bu tür þeyleri çünkü hiç aklýmýza iþsiz kalma düþüncesi hiç gelmedi. Tariþ in bu duruma geleceði hiç aklýmýza gelmezdi. Buradaki arkadaþlarýn çoðu senelik insanlar. Normalde biz bir insan topluluðu gördüðümüzde ne yapýyor bu insanlar deyip geçiyorduk, ama burada hepsini öðrendik. DÝK: Peki sizce þimdi iþçiler ve çiftçiler ne yapmalý? Yani insanlar bolluk içinde yokluk çekiyorlar bunun sebebi nedir? 3.Ýþçi: Evet gerçekten de öyle bolluk içinde yokluk çekmeye baþladýk. Bunu aslýnda çiftçilerin de bilmesi gerekiyor. Onlara þimdilik bir miktar para verip aðzýný kapattýlar ama onlar da bilinçli deðil ve þunu öðrenmeleri gerekiyor, bizim baþýmýza gelen onlarýn da baþýna gelecektir yakýnda. Bizim de aklýmýza gelmezdi. Sigortamýz, paramýz, her þey gününde yatýyordu, ama þimdi? Ýþte çiftçilerin de sonu böyle olacak. O yüzden bize destek çýkmalarý gerekiyor. Patron onlarý susturmak için verdi o parayý. Yani bir nevi bizim mücadelemizden dolayý aldýlar o parayý. O yüzden bizi daha çok sahiplenmeleri gerekiyor. Sadece bunun i- çin deðil, gelsinler eylemi, direniþi, mücadele etmeyi öðrensinler. DÝK: Peki siz iþçiler ve sendika olarak hiç çiftçilerin yanýna gittiniz mi? Birlikte hareket etmek için onlarý çaðýrdýnýz mý? 3.Ýþçi: Evet, çok gittik yanlarýna. Hatta onlardan da gelen oldu yanýmýza, ancak daha sonra para verip susturulduklarý için þimdi öyle bir þeyleri yok. Ama öreceðiz, onlarý da öreceðiz. Özellikle 1 Nisan dan sonra onlarý sýk sýk ziyaret edip konuþacaðýz. DÝK: Merhaba, bir aydan beri buradasýnýz, bize eylemle ilgili hislerinizi anlatýr mýsýnýz? 4.Ýþçi: Biz iþimizi, ekmeðimizi ve paramýzý istiyoruz. Eþimle beni sokaða attýlar. Biz bu yaþtan sonra nerede iþ bulup çalýþabiliriz. Bize fabrikamýzý geri versinler, iþimizi istiyoruz DÝK: Peki eylemden önceki yaþama bakýþ açýnýzla þimdiki bakýþ a- çýnýzda deðiþiklikler var mý? 4.Ýþçi: Tabii ki! Bizim öncesinde bir hayat mücadelemiz vardý. Ýþimize gidip geliyorduk. Ama þimdi gerçekten ne olduðumuzu anladýk. DÝK: Peki sizce burada neler yapmalý? Tabii sadece burada deðil, çünkü bir tek iþten atýlmalar burada deðil. Bu topraklarda bir çok yerde bu tür durumlarla karþýlaþýyor iþçi-emekçiler.? 4.Ýþçi: Tek bir þey söyleyebilirim: birleþmemiz ve birlikte hareket edip mücadele etmemiz lazým. Direne direne kazanacaðýz. DÝK: Teþekkür ederiz. Ýþçiler: Bize verdiðiniz desteklerinizden dolayý biz size teþekkür ederiz. Devrimci Ýþçi Komiteleri (DÝK) / ÝZMÝR 17

18 Emek Hareketi Yeni Evrede TE KÝR DAÐ BE LE DÝ YE ÇA LI ÞAN LA RI GRE VE BÝ LEN DÝ Emperyalizmin kasýp kavurduðu ekonomik kriz, her alanda kýlcal damarlara kadar hissediliyor. Ankara da Tekel iþçilerine destek veriyormuþ gibi popülist davranmaya çalýþan ancak, iþçilerin sýnýf bilinçli hareketi karþýsýnda sus pus olan düzen partileri de vardý. Bun lar dan bi ri de CHP dir. CHP li Tekirdað Belediyesi ile Genel Ýþ Sendikasýna baðlý iþçiler arasýnda yapýlan görüþmeler týkanma noktasýna gelmiþ durumda. Sendika yetkilileriyle yaptýðýmýz görüþmede, ilk söylenen þey, eski belediye i- le görüþmelere Belediye Baþkaný kendisi katýldýðý, bu görüþmelerde %38 lik zam o- ranýyla sözleþme yapýldýðý; ancak 2 yýl sonra bugün yapýlan görüþmelere, belediye adýna avukat katýldýðý oluyor. Görüþmelerde þu ana kadar yaklaþýk 40 maddede uzlaþýlmýþ, ancak yaklaþýk 28 maddede, özellikle 3 maddede týkanma noktasýna gelinmiþtir. Görüþmeleri týkanma noktasýna getiren bu 3 madde þunlardýr; 1-Ýki yýllýk zamlar belirlenmekte olup, Belediye Birinci yýl için %1 Ýkinci yýl i- çinde %1 olmak üzere toplamda %2 oranýnda zam vermeyi önerirken Belediye çalýþanlarý ise toplamda %16 zam talep etmektedirler. 2-Ýþveren Tekirdað Belediyesi haftalýk çalýþma saatlerini 40 saatten 45 saate çýkarmak istemektedir. Ýþçiler bu konuda var olaný korumak istiyorlar. 3-Ýþçiyi iþten çýkartmak için dana önceden oy birliði koþulu aranýrken, bu durum oy çokluðu þeklinde yapýlmaya çalýþýlmaktadýr. Bu durum ise iþçiler tarafýndan kabul edilemeyecek maddeler arasýndadýr. Tekirdað Belediyesi ile Genel Ýþ Sendikasýna baðlý iþçiler arasýndaki görüþmeler hali hazýrda devam ediyor. Belediyenin taþeronlaþtýrma saldýrýsýna karþý, emekten yana olanlar þimdiden seslerini yükseltiyor ve iþçilere destek oluyorlar. PET ROL-ÝÞ TA RÝÞ ÝÞ ÇÝ LE RÝ NE DES TEK VER DÝ Her yer ey lem a la ný Ýþten çýkartýlan 560 Tariþ iþçisi eylemlerine kararlýlýkla devam ediyor. Her kesimden insanýn destek verdiði eyleme, Alsancak taki Tariþ Genel Müdürlüðü önünde iþçiler gruplar halinde devam ediyor. 5 Nisan günü de mücadelelerini çeþitli eylemlerle sürdüren Tariþ iþçilerini, Petrol- Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Mustafa Öztaþkýn, Türk Ýþ 3 üncü Bölge Temsilciliði ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda iþçiler sendika temsilcileriyle birlikte Ölmek var dön mek yok slo ga ný at tý. Konuþmasýna, Tekel iþçilerine Ankara da uygulanan þiddeti kýnayarak baþlayan Petrol- Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný, AKP emek karþýtý politikalar uygulayarak kazanýlmýþ haklara el uzatmaktadýr. Güçleri yetse kýdem tazminatý hakkýmýzý da elimizden alacaklar. Gücü yetiyorsa bu baskýyý bize deðil çalýþanlarýn sigortasýný, vergilerini ödeyemeyenlere uygulasýn dedi. Öztaþkýn, þöyle devam etti: Tekel iþçilerinin onurlu direniþi, sizin direniþiniz, iþten atýlmalara karþý Türkiye nin dört bir yayýnda iþçiler direniyor. Rüzgar iþçiden yana esiyor. Öyle bir þiddetli esiyor ki fýrtýnaya dönüþüp, sadece AKP yi deðil, emek karþýtý herkesi alýp götürecektir. Tariþ iþçileri haklarýný alýncaya kadar buradan gitmeyecektir. Haklarýnýzý alýnca evlerinize, çoluk çocuðunuzun yanýna döneceksiniz. Bu mücadele uzun bir maraton da olabilir. Ancak ölmek var dönmek yok. Tariþ iþçisi bu mücadelede kararlýðýndan hiçbir þey kaybetmedi, kaybetmeyecektir. Ýzmir, iþçi sýnýfýnýn mücadelesine defalarca sahip çýktý, sizlerin mücadelesine de sahip çýkýyor diyerek ziyaretlerini sonlandýrdý. EK ME ÐÝ NÝ A RA YAN KENT AÞ. ÝÞ ÇÝ SÝ Karþýyaka Belediyesi nde çalýþýrken iþten çýkarýldýk. Ýþten çýkarýldýðýmýzdan dolayý tabii ki bir þeyler yapmak lazýmdý, çoluk-çocuðumuza bir ekmek götürmemiz, mücadele vermemiz gerekiyordu. Bunun için de çanta aldým satmak için. Bir gün Bayraklý Belediyesi Girne Pazar yerinde çanta satý - yordum, o gün de okula gitmediðinden dolayý çocuðumla birlikte gittik. Çanta satarken zabýtalar geldi, ne yaptýðýmýzý sordu. Biz de çanta sattýðýmýzý söyledik. Bize bu çantalarý burada satamayacaðýmýzý söylediler. Biz de neden satamayacaðýmýzý sorduk. Yasak de di ler, ço cu ðum da her þey ya sak za ten ba ba mý iþ ten çýkardýnýz. Ýþten çýkardýnýz bir de býrakmýyorsunuz babam eve ekmek getirsin dedi. Çocuðumu azarladýlar. Azarlayýnca da ben de çocuða karþý saygýlý ol dedim. Dememle tekme-tokat beni dövmeye giriþtiler. Gerisini bilmiyorum, gözümü açtým ki hastanedeyim. Davacý mýsýn dediler bana ben de evet dedim, karakola gittim bir de ne gö re yim po lis ler bir tu ta nak yaz mýþ lar be ni suç lu göstermiþler. Bir Kent AÞ Ýþ çi si 18

19 Yeni Evrede Tariş Söyleşi TA RÝÞ ÝN AN KA RA DE NE YÝ MÝ Tariþ iþçilerinin eylemlerinin 34. günü olan 3 Nisan günü, Tekel iþçilerine destek olmak için gittikleri Ankara dönüþünde Tariþ iþçilerini ziyarete gittik. Onlara Tekel iþçileriyle ilgili düþüncelerini ve Ankara ya gidiþleriyle ilgili düþüncelerini sorduk. 1.Ýþçi: Biz burada giderken Tekel iþçisi arkadaþlara destek olmak için gittik. Ýlk amacýmýz buydu. Ýkinci amacýmýzda Tariþ in sesini duyurmaktý. Biz de böyle bir ortama maruz kaldýðýmýzdan dolayý, haklarýmýzý vermediklerinden fabrikamýzý kapattýklarýndan ve sosyal haklarýmýzý vermediklerinden dolayý 34 gündür buradayýz. Ankara ya vardýðýmýzda da Ankara resmen sallanýyordu. Bir tek Ankara içi deðil, tüm gelen iþçi-emekçi kardeþler olarak hepimizin amacý ortaktý. Birimiz hepimiz, hepimiz birimizdi. Bunun yanýnda bu kadar güvenlik a- lýnmasý, bu kadar polisin orada olmasý gerçekten çok üzücü bir tabloydu. Oradaki herkes kendi hak mücadelesi için uðraþýyordu. Bunu Türkiye nin bir ayýbý olarak görüyorum ve düþünüyorum gerçekten. Baþbakan bir de orada bunlar ne amaçlý buraya geldi anladýnýz mý? dedi. Anlamadýysa ben buradan bir kez daha söylüyorum baþbakan kýsa dönem çalýþma ödeneðini çýkardý, Tariþ 600 iþçiyi kapýdan dýþarýya çýkardý. Bu sözüm O na anlatýr umarým. 2.Ýþçi: Tekel iþçileri 2Mart ta Ankara dan döndüklerinde evlerine uðramadan çoluk-çocuklarýný görmeden buraya gelip bizi karþýlamayý, ziyaret etmeyi, bize kucaklarýný açmayý, bizim yanýmýzda olmayý tercih ettiler. Biz de Ankara ya onlara destek olmaya gittik. Birbirimize destek verdiðimiz sürece, kol kola girdiðimiz sürece her þeyi baþarýrýz, baþaracaðýmýza da inanýyorum. 3.Ýþçi: Ankara ya gittik, Tekel iþçilerine destek ve kendi sesimizi duyurma amacýyla. Orada saldýrýlar olmasýna raðmen Tekel iþçilerine her zaman sonuna kadar desteðimiz o- lacak. Gerçekten de 4/C yi istemiyoruz. Tekel iþçileri bundan sonra artýk bir birlerine sarýlýp tek yumruk olmalarý lazým. Çünkü bir olmazlarsa hiçbir þeye sahip olamazlar, bölündüðün an biter her þey. 4.Ýþçi: Biz Ankara ya giderken Tekel iþçileri kiþi olacak dendi, ama hep bölünmüþlük vardý. Ýnsanlarý birlik beraberlik olmasýn diye hep daðýttýlar, neredeyse kiþi baþýna 25 polis düþüyordu. Toplu halde kalýnsaydý eylem daha farklý olurdu, daha fazla ses getirecekti. 5.Ýþçi: Baþbakan sýktýrdýðý gazlara vereceði parayý iþçilere verseydi sorun zaten çözülürdü. Ýþçiler bu kadar korkunç insanlar deðiller ki, sadece haklarýný istiyorlar, bu kadar polislerle, biber gazlarýyla karþýlanmamýza gerek yoktu. Biz suç iþlemedik sadece ekmeðimizin-aþýmýzýn peþindeydik. Tekel iþçilerini caný gönülden destekliyorum. Ki onlar bizden daha iyi durumdalar, aslýnda deðiller ama biz daha maðduruz. Bizim ne iþ imkanýmýz, ne tazminatýmýz var, biz þu anda tamamen dýþarýdayýz, yani hiçbir þeyimiz yok. Ýþçiler rüzgar gibi serttir, deniz gibi hýrçýn, bir gün bizi duyacaklar. Biz iþçi kesimi hafife alýnacak bir kesim deðiliz, her þeyi üreten iþçi kesimidir. Deðiþik a - çýlýmlarla bu ülke hiçbir yere gitmez. E- konomi düzeldi diyorlar, biz daha buralardayýz, bilmiyorum ekonomi düzelmiþ mi sizin haberiniz var mý? Ekonomi düz lü ðe çýk tý di yor, bir bi zim ekonomimiz yani iþçilerin ekonomisi düzlüðe çýkmadý. Baþbakaný teðet geçen bu kriz bizim içimizi deldi geçti. Soruyorum baþbakana, bu ülkede basýn susturuluyor, asker baský altýna alýnýyor, yargý susturuluyor ama iþsiz olan anne-babalarýn çýðlýðýný nasýl susturmayý düþünüyor acaba? Onun için de bir planý var mý merak ediyorum. 6.Ýþçi: Eylemler yýllar önce Tariþ le baþlamýþ dün Tekel yapmýþ, bu halk uyanýþýnýn, iþçi uyanýþýnýn, iþçi direniþlerinin ayaða kalkmasýna bir simge olmuþ Tekel. Bundan sonra da eylemler daha güzel olacak. Tekel le gelen direniþin Tariþ le devam etmesi, bu süreç içinde, 1 Nisan tarihinden itibaren yine eylemlerin gerçekleþeceði Ankara ya iþçilerin sokulmamasý devletin gerçek yüzüdür bence. Ýþçiler her zaman demokratik hakký o- lan basýn açýklamalarý, miting haklarý engellenmek isteniyor. Ankara da yaþanan olaylar tam o la rak fa þist dar be dir. Baþ ka bir þey den - mez buna. Biz de arkadaþlarla gittik gördük, ilk olarak meydana biz geldik. Tekel ci arkadaþlarýmýzý meydana sokmamýþlardý, parçalamýþlardý. Bütün iþçi sýnýfýný parçaladýklarý için hiçbir eylem gerçekleþemedi. Bu uygulamayý kýnýyorum. Bizi orada gören insanlar, iþçi sýnýfýndan insanlar, birlik olunca nasýl kazanýlacaðýný görsün diye Ankara ya gittik. Ýzmir BAS KI LAR DEV RÝM CÝ MÜ CA DE LE YÝ EN GEL LE YE MEZ Ýzmir de 1 Nisan günü BDSP ye yönelik yapýlan operasyonlarda gözaltýna alýnanlarýn mahkemeye çýkarýlacaðý gün Bayraklý Adliyesi önünde basýn açýklamasý yapýldý. Basýn açýklamasý saat 11:00 de yapýldý. Gözaltýlar Serbest Býrakýlsýn Baskýlar Bizi Yýldýramaz pankartý açýldý. Gözaltýlar, Tutuklamalar Baskýlar Bizi Yýldýramaz, Faþizme Karþý Omuz Omuza, Kurtuluþ Yok Tek Baþýna Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz, Tekel Ýþçisi Yalnýz Deðildir, Yaþasýn Devrimci Dayanýþma sloganlarý atýldý. Daha sonra basýn metni okundu. 31 Mart sabahý erken saatlerde Ýzmir, Ankara, Samsun ve Bursa da eþ zamanlý bir operasyonla 20 ye yakýn BDSP linin gözaltýna alýndýðýna deðinilen açýklamada, faþist devletin bu tür saldýrýlarýnýn devrimci faaliyeti engelleyemeyeceði, saldýrýlara karþý devrimci faaliyetini ve sýnýf mücadelesini yükselterek yanýt verileceðine vurgu yapýldý. Okunan metinden sonra sloganlar bir kez daha haykýrýldý ve duruþmayý beklemek üzere adliyeye girildi. Bizler olarak basýn açýklamasýna destek ver dik. 19

20 Samatya İnşaat İşçileri SAMATYA ÝÞ ÇÝ LERİ ÝN ÞA A TI ÝÞ GAL ET TÝ! Samatya Hastanesi inþaatýnda çalýþan 40 yakýn iþçi, binayý iþgal etti. Cihan Ýnþaat taþeron þirketinde çalýþan iþçiler, 12 aydan beri ödenmeyen ücretlerinin ödenmesini ve primlerinin yatýrýlmasýný istiyorlar. Eylemlerini sabah saat 09:00 da baþlatan iþçiler, haklarýný alýncaya kadar mücadele edeceklerini belirtiler... Þu anda (7 Nisan, saat 15:00) iþçiler inþaatýn en üst katýndalar. Hakkýmýzý Ýstiyoruz, Yaþasýn Ýþçiler pankartlarýný sarkýtan iþçiler sürekli sloganlar atýyorlar. Aþaðýda ÝSKÝ iþçileri de destek veriyor. Ýtfaiye iþçileri de destek için eylem yerine geldi. Devrimci Saðlýk Ýþ Sendikasý temsilcisi de hastane önünde. Eyleme, er te si gün de vam et mek ü ze re sa at de a ra ve ril - di. SA MAT YA ÝÞ ÇÝ LE RÝ İLE SÖYLEŞİ Yeni Evrede : Biraz kendinizden bahseder misiniz? Alaaddin: Ben bu inþaatta 12 aydan beri çalýþmaktayým ve 12 aydan beri ne sigortalarýmýz ne de maaþlarýmýz ödenmedi, sigorta giriþimiz bile yapýlmadý. : Bugünkü yaptýðýnýz eylemin amacý nedir? Alaaddin: Bugünkü eylemimizin amacý sigorta ve maaþlarýmýzýn ödenmesidir. : Eyleminiz saat kaçta baþladý? Alaaddin: Bugün sabah 09:00 da baþladý. Aslýnda biz 60 gündür eylemdeyiz. Bu inþaatýn çalýþmalarýnýn durduðunu baþhekim, yardýmcýsý herkes biliyor. : Eyleminizde baskýlar görüyor musunuz? Alaaddin: Biz bu eylemde polis ve hastane yetkililerinden baský gördük, baskýlar da devam ediyor. : Eyleminiz bundan sonra nasýl devam edecek? Alaaddin: Ücretlerimiz ve SSK primlerimiz ödenene kadar devam edecek. MÜ CA DE LE MÝ ZÝ BÜ YÜ TE REK DE VAM E DE CE ÐÝZ Samatya Hastanesi inþaat iþçileri mücadelelerine devam ediyor. Samatya iþçileri, Kasým ayýndan bu yana alamadýklarý için girdiler savaþýma. Tam da iþçi sýnýfýnýn mücadele birliðinin güçlendiði bir dönemde atýldýlar kavgaya. Ve sýnýf kardeþlerinin aktif desteðini kazanmaktalar. Bugün (12 Nisan) saat da Ýstanbul il Özel Ýdare binasýnda toplandýlar. Ücretlerimizi Ýstiyoruz, Yaþasýn Sýnýf Dayanýþmasý! Samatya Hastanesi Ýnþaat Ýþçileri pankartýný açtýlar. Ýl Özel Ýdare binasý önünde mali müþavirle görüþmeye giden arkadaþlarýný beklemeye baþladýlar. Hazýrladýklarý bildiriyi çevreden geçen insanlara daðýttýlar. Yarým saatlik bir bekleyiþten sonra mali müþavirle görüþen iþçiler olumlu bir sonuç alamadýlar. Marmaray iþçileri, Tekel iþçileri, Ýski iþçileri de eyleme katýlarak Samatya Hastanesi inþaat iþçilerinin yanlarýndaki yerlerini aldýlar. SES Aksaray Þubesi de bir basýn açýklamasý yaparak inþaat iþçilerini desteklediklerini duyurdu. Samatya iþçileri adýna basýn açýklamasýný okuyan Esad Azak Biz Ýstanbul Samatya Eðitim ve Araþtýrma hastanesi 1. ve 2. bloklarý deprem güçlendirme inþaatýnda çalýþan iþçileriz. 2 aydýr iþler tamamen durmuþ durumda. Bunun üzerine taþeron þirketlerle ve ö- zel idare ile görüþmelere baþladýk. Fakat gittiðimiz bütün kapýlardan bahane ve oyunlarla geri çevrildik. Bugün eylemimizin 18. günü ve hala sorunlarýmýz çözülmedi. 7 aydýr ücretlerimizi alamadýðýmýz için ailelerimize para gönderemiyoruz ve maðdur durumdayýz. Ayný zamanda ayný sorunlarý yaþayan ve direniþe baþlayan ÝSKÝ, TE- KEL, Esenyurt Belediye, Ýtfaiye ve Marmaray iþçileriyle omuz omuza mücadelemizi büyüterek devam edeceðiz de di. Ardýndan SES Aksaray Şube temsilcisi Songül açýklamada Ýstanbul valiliði, yaþanan bu hukuksuzluða ve haksýzlýða bir an önce son verilerek, hastane inþaatýnda çalýþan iþçilerin haklarýnýn ödenmesini ve hastane inþaatýnýn bir an önce bitirilmesini saðlamalý; þirketler hakkýnda gerekli yasal iþlemler yapýlmalýdýr de di. Samatya iþçileri hastane önünde oturma eylemiyle devam edeceðini duyurusuyla basýn açýklamasýna son verdiler. 20

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar; Ye ni bir sa yý mýz la yi ne si zin le yiz. Sý nýf mü ca de le si nin yük se li þe geç ti ði, bur - ju va sý ný fýn ken di i

Merhaba Genç Yoldaþlar; Ye ni bir sa yý mýz la yi ne si zin le yiz. Sý nýf mü ca de le si nin yük se li þe geç ti ði, bur - ju va sý ný fýn ken di i Merhaba Genç Yoldaþlar; Ye ni bir sa yý mýz la yi ne si zin le yiz. Sý nýf mü ca de le si nin yük se li þe geç ti ði, bur - ju va sý ný fýn ken di i çin de ký ya sý ya ka pýþ tý ðý bir dö nem de yiz. Bu

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Kitlelerin kurulu sosyal

Kitlelerin kurulu sosyal Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE SI NIF SA VA ÞI TÜM KES KÝN LÝ ÐÝY LE GÖ RÜL ME LÝ Kitlelerin kurulu sosyal düzene karþý yükselen eylemleri, büyük bir zenginlik ve çeþitlilik gösteriyor. Çeliþkilerin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Yeni sayýmýzda Newroz la merhaba diyoruz. Cejna Newroz Piroz Be! Newrozlarýn halklarýmýzýn özgür olduðu, zincirlerinden kurtulduðu, tüm Dehaq larýn dünya üzerinden temizlendiði günlerde kutlanmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI Devrim varolan toplumsal sisteme, egemen olana karþý yapýlýr; iktidara gelen proletaryanýn, toplumu dönüþüme uðratmasýyla devam eder. Proletaryanýn sýnýf mücadelesi bu noktaya

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi 17. Devlet ve devrim Tüm devrimlerde merkezi sorun devlet iktidarýdýr. Temel sorun iktidarý hangi sýnýf alacaðýdýr. Lenin'in pek çok kez tekrarladýðý gibi, devrimci teori olmadan devrimci hareket olamaz;

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Gençliğin Partisi 19. Mücadele Yılında 22-23. Korkunun Ecele Faydası Yok S.ÇELEN 10-11-12

Gençliğin Partisi 19. Mücadele Yılında 22-23. Korkunun Ecele Faydası Yok S.ÇELEN 10-11-12 BAŞYAZI: Çağımızın Özü Sinan KUTLU 4-5-6 DÖB: Öğrenci Gençlik Mücadelesi ve DÖB Mevsim AGİT 16-17 GÜNDEM: Gençliğin Partisi 19. Mücadele Yılında 22-23 FELSEFE: MAKALE: Diyalektik Materyalizm Nedir? Z.

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır!

ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır! UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN Bu söz Roboski-Uludere Katliamını hep hatırlamak, için söylendi. O katliam anını hepimiz duyduk... Hepimizin tanıklık ettiği gelişmeler... Bombalama sesini duyan köylülerin sınıra

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU Proletarya ile burjuvazi arasýnda, tüm yeryüzünü kaplayan, toplumu boydan boya bir çatýþma alanýna çeviren küresel iç savaþ, her geçen gün biraz daha þiddetleniyor, yoðunlaþýyor. Sýnýf savaþýmý, kendi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR Sýnýf mücadelesinin sert bir karakter kazandýðý devrim dönemlerinde, her sýnýf ve sýnýf partisi, devrimin dolaysýz etkisi altýnda kalýr. Her sýnýfýn

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU Kapitalizm, bugüne deðin görülen toplumsal sistemlerin içinde, tarihte en kýsa dönemi kaplayan toplumsal bir biçimdir. Emeðe dayanan, bu yüzden dengesizlikler, uyumsuzluklar ve

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YARINA BAKMAK. C. Daðlý

YARINA BAKMAK. C. Daðlý Merhaba, Merhaba; Dergimizin 5. sayýsýnda sizlerle buluþmanýn sevinci içerisindeyiz. Olaylar zincirinin bu denli hýzlý ve içiçe aktýðý bu dönemde devrimci, sosyalist yayýn faaliyetlerinin önemi de kat

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Troçkistler ve Troçkizm Karþýtlarýný Buluþturan Sürekli Devrim Efsanesi Sürekli devrim teorisi herhalde Troçkizmle özdeþ kabul edilen baþlýca kavramlardandýr. Hatta Lenin sonrasý sosyalist kuþaklar arasýnda

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

27 Mayýs ýn Ardýndaki «Kürt Sorunu» Anlaþýlmadan 71-72 Kopuþu da Kavranamaz AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 6 MAYIS 2008 Neredeyse yarým yüzyýl önce gerçekleþen 27 Mayýs darbesi, uzunca

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR 48. Sayý / 17-31 Aðustos 2005 Emperyalizm, kapitalizmin tüm hareket yasalarýný, çeliþkilerini ve karþýtlýklarýný öne çýkartýr, olgunlaþtýrýr ve keskinleþtirir.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Te kel ci ka pi ta lizm, ka pi ta list

Te kel ci ka pi ta lizm, ka pi ta list Yeni Evrede Ýþçi Eylemleri DÜN YA DEV RÝ MÝ KÜ RE SEL ÝÇ SA VAÞ ve ÖZ GÜR LÜK ÇA ÐI Te kel ci ka pi ta lizm, ka pi ta list mer ke zi leþ me de (e ko no mi - nin mer ke zi leþ me si) da ha yük sek bir a

Detaylı

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Resimleyen: Mustafa Delioğlu Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Resimleyen: Mustafa Delioğlu Can Sanat Yayınları Yapım, Dağıtım, Ticaret

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK 74. Sayý / 16-30 Aðustos 2006 Sýnýflar iliþkisini doðru tanýmlamak, Marksizmin a- bece sidir. Sýnýflarýn karþýlýklý iliþkisi denilince, sýnýflar diyalektiðini, yani sýnýf

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Bir ayaklanmada etkin olmak için her

Bir ayaklanmada etkin olmak için her Yeni Evrede Başyazı KÝTLE ÝÇÝNDE DEVRÝMCÝ ÇALIÞMA Bir ayaklanmada etkin olmak için her þeyden önce kesin, açýk, devrimci bir programa sahip olmak gerekiyor. Ne için savaþtýðýný bilmek, kitlelerin eylemde

Detaylı