ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR"

Transkript

1 Eðer Büyükelçi Akça elçi deðil de atanmýþ vali olsaydý, þimdi herkes "Tek çare seçim" diyebilecek miydi? Oyunun sürdürülebilmesi için Akça'nýn elçi taklidi yapmasý lazým deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý APTALLIKLARIMIZ VE SAPLANTI 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... OH BE BÝRAZ OLSUN RAHATLADIK! Erdoðan Baybars RESEPSÝYON (1) Dolgun Dalgýçoðlu BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR Ali Osman UBP'YE DESTEK MÝTÝNGÝ (2) Ali Kiþmir DÖNMELER Mehmet Levent Yakýn Doðu Üniversitesi ile iliþkiler devlete çok pahalýya mal oldu. Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu dün mecliste yaptýðý konuþmada "YDÜ ile tüm münasebetimiz bitmiþtir" dedi... Mahkeme sürecini beklemeden kurultay hazýrlýðý Bu kez kabineyi Ýçiþleri Bakanlýðý'nda toplayan Ýrsen Küçük, ara emri kararýndan sonra ortaya çýkan durumu görüþtü. Mahkeme sürecinin sonuçlanmasýný beklemeden kurultaya gidilmesi tartýþýldý... Ahmet Kaþif ayný anda 9'lar grubu ile mecliste toplantý yaparken, UBP Lefkoþa Ýlçe Yönetim Kurulu da ayrýca toplandý ve belediyeden devlete 194 kiþinin aktarýlmasýný ele aldý... Ýstihdam konusunda kendi planlarýný yapan ilçe yönetimi belediyeden aktarmaya karþý çýktý sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Son imzalanan protokol Bakanlar Kurulu'ndan geçmedi... YDÜ'ye hasta yok "Artýk YDÜ'ye hasta göndermiyoruz" diyen Bakan Hasipoðlu, hasta sevkiyatýnýn durdurulmasýnýn yanýsýra, çalýþma izinleriyle ilgili tahlillerin de YDÜ'ye gönderilmesinden vazgeçildiðini açýkladý... DP Milletvekili Mustafa Arabacýoðlu ise, Hemþire Yüksek Okulu'nun YDÜ'ye devredilmesi sýrasýnda devletin kaynaklarýnýn da bu kuruma aktarýldýðýný belirterek Sayýþtay ve Savcýlýðý konuyu incelemeye çaðýrdý... TDP Milletvekili Mustafa Emiroðlularý da YDÜ'ye saðlanan menfaatlarýn anlaþýlýr ve kabul edilir olmadýðýný belirtti ve "Devlet hastanesinde 5 TL'ye mal olan bir tedavi YDÜ hastanesinde 5 bin TL'ye kadar çýkabiliyor" dedi... 3 ve 8. sayfalarda AMÝN- Ýslamcý AKP'nin gözü bizim hükümetin üstünde... Cuma'yý kim kýlýyor, kim kýlmýyor rapor ediliyor... Cumalarý bakanlarý arayanlar camide bulabilirler. Sunat Atun hacýlýða terfi ederek iþini saðlama aldý. Sýra geriye kalanlarda... LTB krizi BES iþbaþý yapmaya hazýr Sendika Cemal Baþkan ýn istifasýný talep etmekten vazgeçti 3. sayfada Muhtarlardan BES e kýnama Muhtarlar, çöplerin toplanmasýný engellemek isteyen sendikaya tepki gösterdi 7. sayfada Köyde düello Akdeniz köyünde yaþanan arazi tartýþmasý büyüdü, düello daveti yapýldý, av tüfeðiyle havaya ateþ açýldý, 7 kiþi tutuklandý sayfada El-Sen'den Akça'ya "Akça pervasýzlýkla bir halký ve onun kurumlarýný yok sayarak aþaðýlýyor sayfada

2 SAHTE 200 TL Sahte para suçundan tutuklu olan bir kiþinin, Gazimaðusa'daki "Russo Ýç Giyim" adlý iþyerinden 20 TL'lik alýþveriþ yaparak sahte 200 TL verdiði ve sahtekarlýkla 180 TL temin ettiði belirlendi. 9 Kasým'da meydana geldiði belirtilen olayda, 45 yaþýndaki F.G. adlý kiþinin A seri numaralý sahte 200 TL'lik banknotla alýþveriþ yapýp para üstü olarak 180 TL aldýðý kaydedildi. CAMÝ AVLUSUNDAN MOTOSÝKLET ÇALINDI Lefkoþa'da Ortaköy Camisi'nin avlusunda duran Nasir Safed'e ait motosiklet iki genç tarafýndan çalýndý. Zanlý gençler tutuklandý. Polis bülteninde yer alan bilgilere göre, 11 Kasým günü akþam saatlerinde meydana gelen motosiklet hýrsýzlýðýnda KS 730 plakalý motosikleti çalanlarýn 15 yaþýndaki A.Ç. ve 16 yaþýndaki A.K. olduðu tespit edildi. 15 YAÞINDAKÝ DAMLA KAYIP Gazimaðusa'da 15 yaþýndaki Damla Dere adlý genç kýzýn kayýp olduðu duyuruldu. Dere'nin önceki gün saat 10.00'da evinden ayrýldýðý ve halen dönmediði belirtildi. ÞEHÝTCAN ÇÝFTÝ YARALANDI Gazimaðusa-Lefkoþa anayolunda Ulukýþla kavþaðýnda önceki gün sabah meydana gelen trafik kazasýnda 34 yaþýndaki Mustafa Þehitcan ile Sezin Þehitcan (32) yaralandý. Polis bültenine göre kaza, Mustafa Þehitcan'ýn kullandýðý GH 191 plakalý aracýn Lefkoþa yönünde seyrederken önünde giden ve yolun solunda durmak için yavaþlayan Tarýk Acý (32) yönetimindeki HN 247 plakalý araca arkadan çarpmasýyla meydana geldi. Çarpmanýn etkisiyle HN 247 plakalý araç yolun solundan çýkarak takla atarken, GH 191 plakalý araç ise yolun karþýsýna geçerek Ulukýþla yolunun banketinde park halinde bulunan Hasan Çimen sorumluluðundaki CE 224 plakalý salon aracýn sað ön kapýsýna çarpýp durdu. Kazada yaralanan Sezin ve Mustafa Þehitcan, Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. MAÐUSA'DA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Gazimaðusa bölgesindeki bazý köylerde, pazartesi 3 saat süreyle elektrik kesintisi uygulanacak. KIB-TEK açýklamasýna göre, orta gerilim proje çalýþmalarý nedeniyle 09:00-12:00 saatleri arasýnda Gaziköy, Paþaköy, Kurudere, Turunçlu köylerine ve bölgedeki tesislere elektrik enerjisi verilemeyecek. LEFKOÞA'DA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Lefkoþa Orta Gerilim Þebekesinde yapýlacak çalýþmalar nedeniyle Pazar günü Lefkoþa'da elektrik kesintisi olacak. Kýb-Tek'ten verilen bilgiye göre, saatleri arasýnda yapýlacak olan kesinti, Lefkoþa Surlariçi, Çaðlayan, Ýçiþleri Bakanlýðý ve Asal Þube bölgelerini kapsayacak. DAÜ'lü öðrencilerden Ýsrail'e protesto Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAÜ) öðrenim gören Filistinli öðrenciler, Ýsrail'in yeniden baþlayan Gazze saldýrýlarýný protesto etti. Cuma namazýnýn ardýndan Atatürk Meydaný'nda toplanan Filistinli öðrenciler, Ýsrail aleyhine sloganlar attýlar, Ýsrail saldýrýlarý sonucunda hayatýný kaybeden çocuklarýn fotoðraflarýný taþýdýlar. Türk ve bazý Arap öðrencilerin de katýldýðý eylemde, Ýsrail bayraðý yakýldý. Türkçe, "Müslümanýn Derdiyle Dertlenmeyen Bizden Deðildir", "Canýn Cehenneme Ýsrail" ve "Herkes Görevini Yapýyor Ya Biz!" yazýlý pankartlar açýldý. Eylemciler DAÜ Atatürk Meydaný'ndan Sakarya Çemberi'ne kadar yürüdü. ÖZTÜRK Eylemciler adýna basýn açýklmasý okuyan Mustafa Öztürk, Barack Obama'nýn yeniden baþkan seçilmesi durumunda Ýsrail'in durdurulacaðýný sananlarýn yanýldýðýný, ABD'de kim baþkan seçilirse seçilsin Ýsrail'in yaptýklarýný görmezden geleceðini ifade etti. Öztürk, Ýsrail'in, Türkiye'nin bir bölümünün de yer aldýðý bölgedeki geniþ coðrafyayý kendi topraklarý olarak görüp, ele geçirmek için her þeyi yaptýðýný söyledi. Öztürk, BM'den umudun kesildiðini, çünkü BM'nin bugüne kadar Ýsrail'e hiçbir yaptýrým uygulamadýðýný kaydetti. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý APTALLIKLARIMIZ VE SAPLANTI Bir dost evindeki yemekli bir masanýn etrafýnda toplandýk güneyde... Konuþtuk... Tartýþtýk... Atýþtýrdýk... Masadaki ortak görüþ ne oldu bilir misiniz? -Hepimiz çok aptalýz... Tüm Kýbrýslýlar... Gecede benimle sürekli tartýþan þakacý Kýbrýslýrum dostum çözümsüzlüðün nedenini þöyle açýkladý: -Türkiye adayý birleþtirmek istiyor, ancak biz Kýbrýslýlar taksim istediðimiz için buna fýrsat vermiyoruz... Þakacýydý, ama bunda çok ciddiydi... Kulaklarýma inanamadým. Ama o, bu fikrini kanýtlamak için benimle sýký bir tartýþmaya girdi. Çok merak ediyorum... Ýþgalden 38 yýl sonra Kýbrýslý bir Rumun böyle bir fikre saplanmasý için güneyde canýnýn ne kadar yanmýþ olmasý gerekir? Onu bu hale getiren ne? Güneydeki rejimde nasýl bir kötülükle, nasýl bir aptallýkla karþýlaþtý ki, bu meselede Türkiye'yi haklý, kendilerini ise haksýz sayabiliyor? Kaç Rum var böyle? Bana da tavsiyelerde bulunmayý ihmal etmedi ayrýca... Türkiye'yle çok kavga etmememi ve iyi geçinmemi salýk verdi. Ki bu da bana, beni öldürmeye gelen son tetikçinin itiraflarýný hatýrlattý. O da, -Ankara ile iyi geçinin, demiþti bize... Adettir buralarda... Bir tarafta caný yananlar diðer tarafa sarýlýrlar hemen... Kuzeydekiler güneye... Güneydekiler kuzeye... Kendi rejiminden kötülük gördükçe, diðer taraftaki rejim bal þeker olur onun için... Ama kuzeyde çok sýk rastlanan bu durumla bir gün güneyde de karþýlaþacaðým hiç gelmezdi aklýma doðrusu... Kuzeyde caný yandýkça, "Gavur bile bize bunu yapmadý" diye homurdanýrlar... "Güneye kaçacaðým" diye tehdit savururlar. "Ben Türk deðilim" diyecek kadar tepesi atanlar var. Adada bugüne kadar neler olup bitmiþse, bundan yalnýz Türk tarafýný sorumlu tutarlar ve onu suçlarlar. Þimdi ayný þey güneyde de var... Politikacýlarýn akýlsýzlýðýndan býkmýþlar... Milliyetçi kesimlerin aptallýklarýna da katlanamýyorlar artýk... Ekonomi de tepetaklak gitmiþ bir yandan... Para suyunu çekmiþ... E, ne kalýr geriye? Türk tarafýna hayranlýk duymak! Yýllarca iþgalci diye suçladýklarý Türkiye önünde diz çökmek! Ona iltifatlar sunmak... Hele bir de bu Tayyip Erdoðan ise, hayranlýktan renkten renge girmek onun karþýsýnda... Ve biz burada ona karþý çýkýyoruz diye, bir de "iyi geçinin" diye nasihatte bulunmak bize! Kuzeydeki toplumda ne oluyorsa, güneydeki toplumda da ayný þey oluyor þimdi... Kendi hükümetine kafasý kýzan her Rum Türkiye'yi masum ilan ediyor. Bu adada baþýmýza ne geldiyse, hepsini de kendi politikacýlarýndan biliyor. Türkiye'yi iþgalci saymýyor. Kýbrýslýtürklerin kurtarýcýsý sayýyor. Türkiye'ye hayranlýðýný ifade edecek kelime bulamýyor... Sanýrým para biraz daha suyunu çekerse, Türkiyeci olmayan kimse kalmayacak... Bir de þu var: Ben kuzeydeki muhalifi Türkiye karþýsýndaki tavýrla tanýmlýyorum ya, güneyde de durum ayný... Yalnýz bunun tam tersi... Güneyde Türkiye'ye iþgalci demeyenler; baþýmýza gelen tüm belalardan Türkiye'yi veya yabancý güçleri deðil de kendi yönetimlerini sorumlu tutanlar; yani 63'te de 74'te de kendilerinin suçlu olduðunu söyleyenler 'baþlarý belada' olan en sýký muhalifler sayýlýyor. Kýsacasý bizde gerçek muhalif Türkiye'nin iþgaline karþý çýkan ise, güneydeki 'gerçek muhalif' de Türkiye'yi aklayanlar... Bu durumda güneydeki muhaliflerle ortak bir dil bulabileceðimizi hiç sanmam. Onlar Türkiye'nin yanýnda, biz Türkiye'nin karþýsýnda olmaz. Kendi tarafýný yerden yere vuranlar 'kahraman' olur karþý tarafta... Kuzeydekiler güneyde, güneydekiler kuzeyde... Ve kara bir propagandaya malzeme olmaktan kurtulamazlar. Böyle kahramanlara ihtiyacýmýz yok... Her iki taraftaki yönetimin lanetini kazanmayý baþaramadýysanýz hala, iþ yok sizde!

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE AFRÝKA dan mektup... MAHKEME SÜRECÝNÝ BEKLEMEYE GEREK YOK UBP içinde büyüyen kavga býkkýnlýk verdi topluma... Eðer Ýrsen Küçük ilk baþta verdiði sözü tutsa, aday olmasa ve baþkanlýkta bu kadar ýsrarlý davranmasa tüm bunlar yaþanmazdý elbette... Son seçimden oldukça güçlenerek çýkan ve tek baþýna hükümeti kuran UBP þu anda paramparça... Hele dün üç parçaya bölündü... Ýrsen Küçük kendi takýmýyla Ýçiþleri Bakanlýðý'nda toplandý... Ahmet Kaþif ise mecliste kendi takýmýyla... Ýlçe Yönetim Kurulu da ayrýca bir toplantý yaptý... Ve tüm bu toplantýlarda hepsi de ayrý telden çaldý... Toplum býktý usandý... UBP'deki bu çalkantýnýn gündem olmasýna bile katlanamýyor artýk... Bir de herþeyin buna endekslenmesi, hatta belediyedeki sorunun bile buna baðlanmasý iyice sýktý. Ve galiba UBP içinde de artýk farkedilmeye baþladý bu. Dün bakanlarýn da katýlýmýyla Ýçiþleri Bakanlýðý'nda yapýlan toplantý buna yönelikti iþte... Mahkemenin verdiði ara emri kararýndan sonra yargý sürecini daha fazla uzatmanýn bir anlamý olmadýðý anlaþýldý ve yeniden kurultaya gidilmesi tartýþýlmaya baþlandý. Ýrsen Küçük'ün bu konudaki yaklaþýmý pek olumlu olmasa da, bunun kaçýnýlmaz olduðunu ve zaman kaybýna sebebiyet vermeden bir an önce kurultaya gidilmesi gerektiðini savunanlar var... Umarýz bu yönde erken bir zamanda bir karara varýlýr ve ne yapýlacaksa yapýlýr. Mahkemenin ara emri kararýndan sonra taraftarlarý hýzla artmaya baþlayan Ahmet Kaþif cephesi ise eskisinden daha emin görünüyor þimdilerde... Kaþif de dün mecliste '9'lar'la bir toplantý yaptý ve son durumu deðerlendirdi. Küçük tarafý yeni bir mahkeme sürecini beklemeden kurultaya gitmeye karar verirse, buna hazýrlýklý olmak için Kaþif takýmý þimdiden harýl harýl çalýþmaya baþladý. Sanýrýz Ýrsen Küçük en sýkýntýlý günlerini yaþýyor. Bu badireyi bu kez atlatmasý pek kolay görünmüyor. Kurultaydan önce rüzgarý arkasýna almýþtý. Ancak þimdi yaprak kýmýldamýyor... UBP Lefkoþa Ýlçe Yönetim Kurulu da bir toplantý yaptý dün... Onlar da deðerlendirdi gelinen son aþamayý... Bu toplantýda özellikle belediye konusu ele alýndý... Lefkoþa Belediyesi'nden devlete aktarýlmasý düþünülen 194 kiþi... Onlar için ayrý bir endiþe kaynaðý... Karþý çýkýyorlar buna... Onlarýn da kendi hesaplarý var çünkü... Eðer yakýnda bir erken seçime gidilecekse, devletteki bu 'boþluklar'ý kendi istihdamlarý ile doldurmak istiyorlar... Ki bu 'dolduruþ' boþa gitmesin... Oy getirsin... UBP'deki son durum iþte bu... Muhalefet cephesinde ise yeni bir þey yok... BES'in Cemal Baþkan'ýn istifasý talebinden vazgeçmesi, belediyedeki erken seçim iþtahýný söndürmüþ görünüyor... Ancak yine de Allah'tan ümit kesilmez... Bakarsýnýz ansýzýn yaðmur yaðar... EL-SEN'DEN AKÇA'YA TEPKÝ "TC elçisi pervasýz" Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (EL-SEN), Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'nýn açýklamalarýný yetkili organlarýnda deðerlendirdiðini belirterek, yapýlmak istenenlere karþý mücadele vereceklerini açýkladý. El-Sen Baþkaný Çaðlayan Cesurer yaptýðý yazýlý açýklamada, "Sayýn Akça, 38 yýllýk TC politikalarýný uygulayarak Kýbrýs Türk halkýný kimliði ve elinde kalanlarla birlikte yok edebileceðini sanýyorsa aldanýyor. Kýbrýs Türk halký geçmiþte buna müsaade etmemiþti. Emin olunsun ki bugün hiç müsaade etmeyecektir" dedi. TC'nin, KKTC'ye belirli programlarla mali destek verdiðinin bir gerçek olduðunu belirten Cesurer, "1974'den günümüze 38 yýl, KKTC'nin ilanýndan itibaren ise 29 yýl geçti. Kýbrýs Türk halkýnýn yurtsever aydýný, siyaset adamý, ilerici yurtsever örgütleri sürekli kendi ayaklarýmýz üzerinde durmak istediðimizi savunduk. 38 yýldýr TC hükümetleri kendi dayattýklarý ekonomik politikalarla hala daha kendi ayaklarý üzerinde duramayan bir yapý yarattýlar. Dolayýsý ile Türkiye'de hükümete gelen her partinin ve hükümetin 'ayaklarýnýz üzerinde durmak için þunu yapýn aksi takdirde para vermem' politikalarýndan býktýk usandýk" ifadelerini kullandý. Türkiye'de uygulanan bazý politikalarýn baþarýlý olabileceðini, ancak ayný politikalarýn Kýbrýs'ta uygulanma sonucunun ortada olduðunu savunan Cesurer, "bu sonucun yaratýcýsýnýn, Kýbrýs Türk halkýnýn kendi kendini yönetme hakkýna saygý Çakýcý: Küçük, mahkemeyi tanýmýyor Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, mahkemenin Ýrsen Küçük'ün UBP'deki genel baþkanlýk yetkilerini durdurmasýnýn ardýndan "ülkede ne hükümet ne de Baþbakan kaldýðýný" iddia ederek, Küçük'ü "mahkemeyi tanýmazlýkla" suçladý. Çakýcý, yazýlý açýklamasýnda, mahkeme kararýnýn ardýndan "görevimin baþýndayým" diyen Ýrsen Küçük'ün, mahkemeyi tanýmazlýktan gelerek "kendi kendini kandýrdýðýný" savundu. Çakýcý, Küçük'e hitaben, "Sayýn Küçük, sana mahkeme 'yetkilerini kullanamazsýn' dedi. Bu ülkede yargýdan daha büyük bir merci mi var, diktatörlük mü var da yargýnýn kararýný tanýmayacaksýn" diye sordu. Genel Baþkanlýk yetkisini kullanamayan bir Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 222 milyon 432 bin 150 TL olarak öngörülen Saðlýk Bakanlýðý 2013 Bütçesini oy çokluðuyla kabul etti. Eleþtirileri yanýtlayan Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu, 1963'de olaylar baþladýðýnda bir tek hastanesi olmayan Kýbrýs Türklerinin bugün geldiklerin aþamanýn kötü olmadýðýný ifade ederek, kendisinin üçüncü dönemdir saðlýk bakanlýðý yaptýðýný söyledi. Hasipoðlu, Onkoloji Merkezi'nin temelinin en genç 2013'de atýlacaðýný, bununla ilgili olarak gerekli cihazýn alýndýðýný ve Ankara'da beklediðini ifade etti. Ertuðrul Hasipoðlu, baþýndan beri saðlýkta üzerinde durulan konunun fiziki ortamýn yaratýlmasý olduðunu hatýrlatarak, bunun gereðinin yapýlacaðýný söyledi. Hasipoðlu, Cengiz Topel Hastanesi'nin Güzelyurt'a getirileceðini, Cengiz Topel'in ise saðlýk merkezi olarak korunacaðýný anlatarak, "Çünkü Güzelyurtlu geriye gitmez, Lefkoþa'ya gelir" dedi. Hasipoðlu, bu yýl iki, gelecek yýl dört ambulans alýnmasýný, trafik kazalarýnýn yoðun olarak meydana geldiði yerlerde acil saðlýk birimleri oluþturmayý düþündüklerini anlattý. "ÜLKEDE EKSÝK ÝLAÇ YOK" Saðlýk Bakaný Hasipoðlu, þu an itibarýyla ülkede eksik ilaç olmadýðýný; daha yeni çýkan bir kanser ilacýnýn bile derhal getirilmesiyle ilgili yazýlarýn yazýldýðýný anlatarak, otomasyon sisteminin göstermeyi denemeyen geçmiþ ve bugünkü TC hükümetleri ile onlarýn Kýbrýs'taki elçi ve diðer temsilcileri olduðunu" iddia etti. Elektrik ve genelde enerji sektörü ile ilgili TC'deki uygulamalarýn baþarýlý olduðuna inanmadýklarýný da kaydeden Cesurer, "bunlarýn bir de KKTC'ye empoze edilmesini hiç kabul etmediklerini ve etmeyeceklerini" kaydetti.cesurer þöyle dedi: "Geçmiþ yýllarda da pek çok TC elçisi benzeri pervasýzlýkla bir halký ve O'nun kurumlarýný yok sayacak þekilde aþaðýlayarak açýklamalarda bulundu. Hatta bunlarýn bir kýsmýný uygulamaya koymayý baþaranlar da oldu. Koskoca Sanayi Holding'i ve 46 üretim tesisini yok ettiler, Turizm Ýþletmeleri'ni yok ettiler, Kýbrýs Türk Hava Yollarý'ný yok ettiler. Eserleri ortada olanlarýn, bugün enerji üretiminin de özel bir þirketin menfaatine olacak þekilde sürdürüldüðü bir ortamý da yeterli görmeyerek, Kýbrýs Türk halkýnýn elinde kalan ciddi varlýklarýn baþýnda gelen elektrik üretim, iletim, daðýtým ve tahsilatýný da yok etme çabalarýnýn devam edeceðini biliyoruz. Bunu yaparken yerli iþbirlikçileri bulacaklarýný da çok iyi biliyoruz. Ancak Sayýn Büyükelçi ve yerli iþbirlikçileri, Elektrik Kurumu çalýþanlarýnýn direnmeye ne kadar kararlý olduklarýný henüz anlamamýþa benziyorlar. Sendikamýz bilimsel çalýþmalarla izlenen yolun yanlýþlýklarýný ortaya koydu. Objektif her ortamda, dileyen bilim insanlarý ile bunlarý tartýþmaya hazýr olduðunu açýkladý. Bulgu ve çözüm önerilerini herkesle paylaþtý ve paylaþmaya devam ediyor." kiþinin, partideki yetkisini kullanarak nasýl karar alacaðýný soran Çakýcý, genel baþkanlýk yetkisini kullanamayan bir kiþinin hukuken olmasa da etik olarak Baþbakanlýk yetkilerini kullanmasýnýn mümkün olmadýðýný öne sürdü. Mahkeme kararýnýn ardýndan Ýrsen Küçük'ün etik olarak istifa etmesi gerektiðini savunan Çakýcý, "Zorla Genel Baþkanlýk, Baþbakanlýk olmaz" görüþünü dile getirdi. Kurultay ve mahkeme kararýyla birlikte UBP'nin ikiye bölündüðünü ve mahkemelere düþtüðünü savunan Çakýcý, halkýn, icraat beklediðini kaydetti ve halka gitmekten baþka çare kalmadýðýný ifade etti. Çakýcý, en erken zamanda Siyasi Partiler ve Seçim ve Halkoylamasý Yasalarýnda radikal deðiþiklikler yaparak, halka gidilmesi gerektiðini kaydetti. kurumasýyla ilgili yazýþmalarýn yapýldýðýný; bunu saðlayacak teknik altyapýnýn tamam olduðunu, birkaç ay içinde tamamlanacaðýný söyledi. Hasipoðlu, teknik altyapýnýn tamam olduðunu ancak yazýlým için yeniden ihaleye çýkýlacaðýna iþaret ederek, ek mesailerin eskiden 3 milyon TL olduðunu, bugün ise bu miktarýn 2 milyon TL'ye düþtüðünü kaydetti. Dünyada Thalasaemialý doðumu sýfýrlayan tek ülkenin KKTC olduðuna iþaret eden Hasipoðlu, baþarýlarýn da söylenmesi gerektiðini ifade etti. TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK BES iþbaþý yapmaya hazýr BES: "ÖNERÝLER HAYATA GEÇÝRÝLÝRSE ÝÞ BAÞI YAPMAYA HAZIRIZ" Belediye Emekçileri Sendikasý (BES) Baþkaný Savaþ Bozat, "Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) çalýþanlarýnýn, LTB Baþkaný ve Meclis Üyeleri önerilerinin hayata geçirildiði an iþbaþý yapmaya hazýr olduðunu" bildirdi. Bozat, çalýþanlarýn, Ýhtiyat Sandýðý ve Sosyal Sigorta yatýrýmlarýnýn çözüldüðü, emeðinin karþýlýðý olan maaþlarýnýn garanti altýna aldýðý ve "sözde" olarak nitelediði önerilerin fiilen hayata geçirildiði an hemen iþbaþý yapacaklarýný belirterek, "O güne dek Lefkoþa Kaymakamlýðýnýn gayrý bilinçsiz, Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Referandum Yasasýna ters uygulamalarýna belediyenin ve belediye çalýþanlarýnýn verdiði çöp, kanalizasyon, ilaçlama, denetim ve benzeri hizmetlerin verilmesine izin vermeyeceklerini" ileri sürdü. BES Yönetim Kurulu'nun dün toplanýp bazý kararlar almasýnýn ardýndan yazýlý açýklama yapan Bozat, "sorunlarýnýn çözüldüðü an hemen iþ baþý yapýp Lefkoþa'yý baþkente yakýþýr "pýrýl pýrýl, mis kokan bir kent yapacaklarý" sözünü verdi. Bozat, BES Yönetim Kurulunun dün yaptýðý toplantýda aldýðý kararlarý þöyle sýraladý: "Belediye çalýþanlarý Lefkoþa'yý Baþkente yakýþýr bir kent yapmaya hazýrdýr. Sabrýmýzýn sonuna gelinmiþtir. BES ve çalýþanlar sorunlarýn çözümünde engel deðildir. Söz veriyoruz. LTB Baþkaný ve Meclis Üyeleri Belediye çalýþanýnýn Ýhtiyat Sandýðý ve Sosyal Sigorta yatýrýmlarýný çözdüðü an emeðinin karþýlýðý maaþlarýný garanti altýna aldýðý an ve sözde önerilerini fiilen hayata geçirdiði an hemen iþbaþý yapacaðýz. Lefkoþa hak ettiði temizliði ve hizmeti alacaktýr. O güne dek Lefkoþa Kaymakamlýðýnýn gayrý bilinçsiz, Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve referandum yasasýna ters uygulamalarýna belediyenin ve belediye çalýþanlarýnýn verdiði hizmetlerin (çöp, kanalizasyon, Ýlaçlama, denetim, v.s.) verilmesine izin vermeyeceðimizi kamuoyuna duyururuz." Hasipoðlu: YDÜ ye artýk hasta göndermiyoruz YDÜ ÝLE BAKANLIK ARASINDAKÝ PROTOKOLLER Hasipoðlu, Bakanlýk ile YDÜ arasýnda hasta sevkýyatýyla ilgili ortada iki protokol bulunduðunu; hemþire öðrenci gönderilmesiyle ilgili olan protokolün ise iptal edildiðini belirtti. Ertuðrul Hasipoðlu, hasta sevkýyatýyla ilgili iki protokolün birinin Bakanlar Kurulu'ndan geçtiðini, son imzalananýn ise Bakanlar Kurulu'ndan geçmediðini, kendisinden önceki Bakan tarafýndan imzalandýðýný kaydetti. Hasipoðlu, "Biz, YDÜ ile tüm münasebetimiz bitmiþtir. Hasta göndermiyoruz" diyerek, bugüne kadar yapýlan tedavilerle ilgili olarak ödemelerin ise Bakanlar Kurulu kararýyla onaylanan eski protokole göre yapýlacaðýný söyledi. Bakanlýðýn bugün itibarýyla hasta sevk etmeme yanýnda çalýþma izinleriyle ilgili tahlillerin de gönderilmediðini ifade eden Hasipoðlu, Lefkoþa Türk Belediyesi çalýþanlarý özelinden hareketle sosyal sigorta, ihtiyat sandýðý yatýrýlmayan tüm belediye çalýþanlarýna saðlýk hizmeti verilmeye baþlandýðýný anlattý. DP Milletvekili Mustafa Arabacýoðlu bu noktada tepki göstererek, kitlesel muafiyetin ancak yasayla yapýlabileceðini, yasa olmadan bir bakanýn bunu yapmasýnýn devlet ciddiyetiyle baðdaþmadýðýný söyledi. Saðlýk Bakaný Hasipoðlu, Petrol Dolum Tesisiyle ilgili olarak ise, kendileri hükümete geldiklerinde CTP-BG'nin tesisin Kalecik'te kurulmasýna yönelik imzasýný bulduklarýný hatýrlattý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL "Ankara elini yakamýzdan çek" dedikçe biz "Elimiz daima burada olacak" diyor onlar Söyleyin hiç mi yakamýzdan düþmeyeceksiniz? Hep bulanýk mý akacak yurdumuzda bu sular? Ali OSMAN Periyodik BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR Suriye meselesi gittikçe týrmanýyor Kofi Annan'ýn bölgede yaþanan karýþýklýklardan en büyük üç suçludan birisinin Türkiye olduðunu söylemesi anlamlýdýr. Amerika ve Ýngiliz çýkarlarý doðrultusunda Türkiye'yi Suriye'yi karýþtýrmaya zorladý Rusya ve Çin olmasa Suriye'ye girecekti de Rusya'nýn belki NATO ile anlaþmasý, belki de kararlýlýðý, Türkiye'yi savaþa girmeye zorlayan ülkelere geri adým attýrdý Ortada kalan Türkiye oldu Bu þaþkýnlýk içinde Türkiye hudutlarý dahiline bir yerlerden bombalar düþtü "Bu bir savaþ gereðidir" diye çýkan feryatlara kimse aldýrmadý "Sýkýysa gir" dedi Putin Geri dönüþün bir iþareti (tersten okunduðunda, ki Amerika ve Ýngilizin birçok mesajý tersten okunduðunda doðrusu bulunur) olarak NATO Türkiye'nin yanýnda olduklarýný vurguladý Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkedeki gizli iþleri planlayan ve uygulatan CIA'nýn baþkaný görevden alýndý Suriye'nin Türkiye sýnýrýndaki köylerini devlet güçlerinin bombaladýðýný ve bazý bomba parçalarýnýn da Türkiye'ye düþtüðünü iddia eden Türk yetkililer karar alarak askeri alarma geçirdiler. Tayyip'in kendisinde olan savaþ yetkisini orduya devrettiði açýklandý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný sýnýra yakýn olan Ceylanpýnar'a gitti Medya Suriye'deki muhaliflerin Türk askerinin mevzilendiði yerin yirmi metre ilerisinde namaz kýldýklarýný ve savaþa hazýrlandýklarýný yazdý Eller tetikteymiþ Tam bu geliþmeler olurken, Amerika'dan bir askeri heyet Diyarbakýr'a gitti ve orada Patriot füzelerinin yerleþtirileceði yerleri inceledi Önemli bir konu deðil mi? Patriot füzelerinin konuþlanacaðý daha önce basýnda yayýnlandýðýnda gerek Türkiye genelinde, gerekse Güneydoðu'da bir hareketlenme olmuþ ve halk buna tepki göstermiþti. Þimdi ses yok Türkiye sýnýrlarý içerisine þimdilik bombalar düþüyor, daha ileride füze de gelebilir düþüncesi yerleþtirildi insanlarýn kafalarýna Emniyet açýsýnda sesleri çýkmýyor. Bu arada "One münüt" Erdoðan sayesinde bozulan iki Amerikan uydusu devletin aralarý da düzelmiþ gibi Ýsrail'in Gazze'ye düzenlediði saldýrýlara tek kelime edilmedi Bundan sonra söylenecekler de "geçmiþ ola" babýndan adet yerini bulsun hesabýyladýr. Uzun sözün kýsasý Tayyip yönetimi zorda Hem iç politikada, hem de dýþ politikada Ýçte gittikçe artan ve ilgi gören açlýk grevleri, dýþta da komþularla düþmanlýk AKP hükümetini, yani Ankara'yý zora soktu Liderlerin psikolojik durumlarý çok önemlidir böyle hallerde Bozulmuþ ve sarýlmýþ olduðunu hissedenler kurtulmak için dünyayý yakabilirler Suriye'ye saldýrýnýn bir çýban baþý olacaðý muhtemel bir savaþ dünyayý ateþe verebilir Tayyip'ten beklenir mi böyle bir hareket? Cevabýný siz verin Kalay 34 paket Bonzai ele geçirildi Gamze BAYKUR- Maðusa'da Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekiplerince düzenlenen operasyonda toplam 102 gram olmak üzere 34 paket Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde ele geçirildi. Mesele ile ilgili olarak ise Soner Öðer isimli bir kiþi tutuklandý. "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Öðer poliste 3 gün süreyle tutuklu kalacak. Üzerinde ve iþ yerinde bulundu Olayýn tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy, 15 Kasým tarihinde alýnan bir bilgide zanlý Soner Öðer'in tasarrufunda kanunsuz uyuþturucu madde olduðunun öðrenildiðini belirtti. Zanlý Öðer'in 5 Evler bölgesindeki reklam dükkanýnda tespit edildiðini belirten Özdesoy, zanlýnýn üzerinde ve dükkanýn çeþitli yerlerinde toplam 102 gram olmak üzere 34 paket Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde bulunduðunu açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Özdesoy, zanlýnýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Çalýþtýðý iþ yerinden para çalan zanlý Ýmdat Ekiz dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý Çaldýðý paralarýn miktarý artýyor Maðusa'da faaliyet gösteren Ýnce Elektronik Ltd.'de çalýþan ve satýþ yaptýðý firmalardan tahsil ettiði paralarý sirkat eden zanlý Ýmdat Ekiz, almýþ olduðu tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Müstahdem tarafýndan sirkat" suçlamasýyla mahkeme huzuruna çýkarýlan zanlý Ekiz'in tutukluluk süresi 5 gün daha uzatýldý. Toplamda 26 bin 229 TL ile 112 Dolar sirkat ettiði tespit edildi Olayýn tahkikat memuru Hasan Karagil, Maðusa'da faaliyet gösteren Ýnce Elektronik Ltd.'de çalýþan zanlý Ýmdat Ekiz'in 2012 yýlý içerisinde, Evsu, Dört Kardeþler Restoran, Ersoy Kasap, Mardo ve 2 askeri kantine çeþitli markalarda elektronik eþya sattýðýný ve tahsil ettiði toplam 16 bin 189 TL'yi iþ yerine götürmeyerek sirkat ettiðini açýkladý. Yürütülen soruþturma kapsamýnda zanlý Ekiz'in ajandasýnda Atakom Ltd. ile Ektam Kýbrýs Ltd.'ye kesilmiþ 10 bin 40 TL ile 112 Dolar tutarýnda fatura bulunduðunu belirten Karagil, söz konusu þirketlerle görüþüldüðünü ve Ýnce Elektronik'ten eþya satýn almadýklarýnýn tespit edildiðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn henüz tamamlanmadýðýný belirten Karagil, zanlýnýn tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatýlmasýný talep etti. Uyuþturucu zanlýsýna 4 gün daha Maðusa'da Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan zanlý Ozan Bekai, almýþ olduðu tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Kanunsuz uyuþturucu madde alma ve tasarruf" suçlamasýyla dün yeniden mahkeme huzuruna çýkarýlan zanlý Bekai'nin tutukluluk süresi 4 gün daha uzatýldý. Tahkikat devam ediyor Olayýn tahkikat memuru Mustafa Kavaz, 14 Kasým tarihinde zanlý Ozan Bekai'nin evinde yapýlan aramada þeffaf naylon içerisinde muhafaza edilen 2 gr aðýrlýðýnda uyuþturucu madde ile tabla içerisinde uyuþturucu madde içerdiðine inanýlan 3 adet ucu yanýk sarma sigara bulunduðunu açýkladý. Mesele ile ilgili olarak aranan kiþilerin olduðunu belirten Kavaz, zanlýnýn 4 gün daha poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Tutukluluk süresi uzatýldý Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu SABREDÝN, YAKINDA HERÞEY NAMAZ SAATLERÝNE GÖRE AYARLANACAK Akademi Kýbrýs Geliþim Platformu'nun 7 üniversitede 448 öðrenci ile yaptýðý ankette öðrencilerin en büyük sýkýntýlarýnýn bazý hocalarýn Cuma namazý kýlmak isteyen öðrencilere izin vermemesi olduðunu ortaya çýkardý. Öðrenciler Cuma namazý için izin istedikleri bazý hocalarýn kendileriyle alay etmesinden þikayet ediyor bir de. Sabredin gençler. Yakýnda size namaz izni vermeyen hocalar týpký Türkiye'de olduðu gibi ya mahkemelik olacak, ya kodesi boylayacak. Biraz daha zaman tanýyýn þu gariban memlekete. Yakýnda üniversiteler dahil, hayatýn her alanýnda bütün iþler namaz saatlerine göre ayarlanacak 3 gün tutuklu kalacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Soner Öðer'in tahkikat maksatlarý bakýmýndan poliste 3 gün süreyle tutuklu kalmasýna emir verdi. 5 gün daha tutuklu kalacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Ýmdat Ekiz'in tahkikat maksatlarý bakýmýndan tutukluluk süresinin 5 gün daha uzatýlmasýna emir verdi. (G. B.) Soyer, zanlý Ozan Bekai'nin tahkikat maksatlarý bakýmýndan poliste 4 gün daha tutuklu kalmasýna emir verdi. (G. B.) Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent DÖNMELER Dönmeler bir çeþit deðil... Yüz, belki bin çeþit dönme vardýr. Meselâ erkeklikten kadýnlýða dönme vardýr... Kadýnlýktan erkekliðe dönme vardýr... Yuvasýna dönme vardýr... Eski sevgilisine dönme vardýr... Yurt dýþýndan ülkeye dönme vardýr... Bir partiden baþka partiye dönme vardýr... Sözünden dönme vardýr... Bir Leyla uðruna mecnuna dönme vardýr... Kendini kaybedip deliye dönme vardýr... Cennete dönme varken cehenneme dönme vardýr... Dolap beygiri gibi dönme vardýr... Atlý karýnca gibi dönme vardýr... Fýrýldak gibi dönme vardýr... Semazenler gibi dönme vardýr... Döndürek gibi dönme vardýr... Yanar döner gibi dönme vardýr... Velhasýl çeþit bin türlüsü var dönmenin. Ýyi de, nerden çýktý þimdi bu dönme iþi? Söyleyim... Siyasetteki dönmelerin medyaya da bulaþmasýndan... Bir süredir ýsýnma hareketlerinde bulunan bir kýsým medya organý, mahkemenin Kaþif'in açtýðý ara emri davasýnda Ýrsen Küçük'ün UBP Genel Baþkanlýðý yetkilerinin tamamen dondurulmasý konusunda istenen ara emrini vermesinden sonra, Küçük'ü býrakýp Kaþif'e döndükleri görülüyor. Kurultaya kadar hep Küçük'ün yanýnda olan ve tüm haber ve yorumlarýnda onu öne çýkaran bu gazeteler, Küçük'ün Kaþif'i sadece 14 oy geçmesi ve parti tüzüðünün öngördüðü salt çoðunluðu saðlayamamasý nedeniyle kurultaydan çýkan bu sonuca göre, yavaþ yavaþ dönmeye ve Kaþif'le Küçük'e her ihtimale karþý eþit mesafede durmaya çalýþmýþlardý. Küçük'ün aleyhine sonuçlanan ara emri davasýndan sonra ise bu dönüþ daha da hýzlanarak, ibrelerini Kaþif'ten yana deðiþtirmeye baþladýlar. Ankara'nýn adayý Ýrsen Küçük'ün çaldýðý havaya göre deðil, Ankara'ya raðmen aday olan Ahmet Kaþif'in çaldýðý havaya göre oynamaya çalýþýyorlar þimdi! Evdeki hesap çarþýya uymayýnca... Ara emri davasýna bakan yargýcýmýz, AKP'nin bütün baský ve müdahalelerine raðmen hukukun ve adaletin üstünlüðünden, demokrasinin kurallarýndan taviz vermeyince... Ýþler karýþtý... Ne demiþler? Zaman sana uymazsa sen zamana uy... Mahkemenin Ýrsen Küçük aleyhine verdiði ara emri kararý, bu davada bir sonuç deðil elbet. Ama gidilecek köyün minarelerini gösteren bir karardýr. Bu karar, parti tüzüðünün çiðnendiði gerekçesini barýndýrýyor içinde. Parti tüzüðünün çiðnenmesi ise, kurultayýn yasal çerçeveden çýktýðýný ve bu nedenle baþkanlýk seçiminin yinelenmesi gerekliliðini ortaya koyuyor. Davanýn esasý, yani davacýnýn talebi de budur. Alfabede A'dan sonra B'nin gelmesi kadar net bir durumdur bu. Beþir Atalay, son geliþinde de etti edemedi, Kaþif cephesine bir mesaj daha uçurdu! "Kiþisel hesaplarla zaman harcamayýn" dedi! Böylesi müdahalelerin artýk geri tepmeye baþladýðýný, anlaþýlan hâlâ kabul edemiyorlar!

5 17 Kasým 2012 Cumartesi 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Kusura bakmayýn ben göremedim Beþir Atalay beyefendi "elimiz daima burada olacak" derken, neremizi göstermiþti?.. MÝÞ-MIÞLAR Eylemciler "Lefkoþa sahipsiz deðil" yazýlý pankart açmýþ. - Tamam, anladýk da nerdesiniz... Yerinizi söyleyin de gelip alalým sizi. Lefkoþa gitti gider çünkü! Arýnç "iyi", Erdoðan "kötü" polisi oynuyormuþ. - Sanýk kim ama Rolleri ona göre belirliyorlar çünkü. KKTC 29 yaþýna basmýþ. - Oh maþallah maþallah Büyür, kocaman adam olur da tanýnýr inþallah. Türkler Rumlarýn 4 katý harcama yapýyormuþ. - Battý balýk yan gider Kazanýyoruz harcýyoruz birader Sana ne, kime ne Kim ne karýþýr ki! UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Küçük "Görevimin baþýndayým" demiþ. - Hala görevinin baþýnda olabilir Ama yolun sonuna geldi sayýlýr. Baþsavcýlýk bazý konularda farklý görüþler veriyormuþ... - E verir tabii Çünkü zaman farklý, zemin farklý, alýcý farklý, verici farklý Nasýl ayný olsun ki! Rumlarýn % 65'i Türklerle yaþayabileceðini düþünüyormuþ. - Vah vah Bizi eski biz sanýyorlar Köprülerin altýndan ne kadar su aktýðýnýn farkýnda deðiller daha. Þeytana pabucu ters giydirmeyi öðrendiðimizi bir bilseler Cumhurbaþkaný Eroðlu, "Rumlar bizi devlet sahibi yaptý" demiþ. Yaptý yapmasýna da þu taksitlerden bir kurtulup rahat etsek bari OH BE BÝRAZ OLSUN RAHATLADIK! Dikilitaþ'a gittik bir Kasým gecesi Belki onbinlerce deðildik... Belki seller gibi akmadýk Ama kalabalýktýk Çok kalabalýktýk Haykýrdýk: Buralýyýz, buradayýz, hep burada kalacaðýz Haykýrdýk: Bölünmeyeceðiz, savrulmayacaðýz, sökülmeyeceðiz... Haykýrdýk: Bizi tarihten ve coðrafyadan silmek isteyenlere varlýðýmýzý duyurmak için Haykýrdýk: Marjinal deðiliz Haykýrdýk: Bir elin parmaklarýndan fazlayýz Haykýrdýk: Besleme deðiliz. Yeþilýrmak'tan Karpaz'a hepimiz ordaydýk... Kararlýydýk, azimliydik ve inançlýydýk. Laikliðimize Çakisdezimize, þeftali kebabýmýza, sahillerimize göz koyanlara haykýrdýk... Uyanýk olduðumuzu ve hep uyanýk kalacaðýmýzý göstermek için haykýrdýk. Bizi biz olmaktan çýkarmaya çalýþanlara haykýrdýk: Avucunuzu yalarsýnýz. Haykýrdýk: Bu topraklar bizim Bu memleket bizim Bu gök, bu deniz bizim... Haykýrdýk... Bir daha haykýrdýk: Ne Akça, ne akçe... Ne Akça, ne akçe Ne akça, ne akçe... Haykýrdýk: BÖYLE BÝR ANDI Asla ve asla 82. il deðiliz. Ollllmayacaðýzzzz! Dikilitaþ deriiin anlamlý, tarihi bir gece daha yaþýyordu Birliktik, bir aradaydýk, ayýdan yana deðil, haklýdan yanaydýk. Ve haykýrdýk: Baþkenti pisliklerden kurtaracaðýz. Sesimiz Lefkoþa'da Girne'de, Maðusa'da yankýlandý... Sonra, kutsal bir görevi yerine getirmenin huzuru ile daðýldýk Oh be, biraz olsun rahatladýk! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Þimdi ister misiniz, baþýmýza bir de "cari açýðý kim kapatacak?" problemi çýksýn. Ayvayý yerik vallahi!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu RESEPSÝYON (1) (Ýstanbul)- "Tanýmadýðým kuruluþun bilmem kaçýncý yýlýný kutlama resepsiyonuna gitmem," demiþti arkadaþým. Bense, "Gidelim ama kutlama için deðil bizim gibi yurtdýþýnda yaþayan arkadaþlarý görmek için." "Yine de gitmem" demiþti. Sözleþtiðimiz diðer arkadaþlarla Taksim'de buluþtuk. Hava sonbahar havasýydý. Hafif bir esinti vardý. Soðuk deðildi ama kýsa kollu giyecek kadar da sýcak deðildi. Ceket, bizim deyiþimizle sakko bir de fanella yeterdi Sakoyu sýrtýmýza attýk. Resepsiyon saat 19.00'da idi 'da Taksim'den taksiye bindik. Taksici, "Abi sizi turist sandým" dedi Biz güldük. Sonra sordu, "Nerelisiniz? -Kýbrýslýyýz, dedik -Hiç gitmedim abi, dedi. Devam etti. -Gitmek de istemem. -Neden, diye sordum. Ne iþim var abi o kadar ülke varken. Ýlk defa bir TC'linin Kýbrýs'a gitmek istemem dediðine þahit olmuþtum. Ýçimden de acaba Kýbrýs'a ilgileri mi azaldý diye geçirdim. Yoðun trafiðin arasýndan geçtik. Dolmabahçe'den yukarýya týrmandýk. Gittiðimiz yol belki 4, bilemedin 5 kilometreydi. Vardýðýmýzda saat, 19.30'u az geçmiþti. Bir saatten fazla sürdü o kýsacýk yol. Buradan Lefkoþa'nýn trafiðine kýzanlara duyurulur. Otelin giriþi sakindi. Alt kata indik. Kapýda Kýbrýs'ýn yöresel kýyafeti ile iki kýz, içinde lavanta olan küçük torbacýklardan veriyordu Kýbrýs'a ait olarak herhalde lavantayý uygun görmüþlerdir. Ýkiþer torba aldýk. Ýçeri girdik. Ýki salon vardý iç içe. Ýkisinde de insanlar, önlerindeki tabaklardan atýþtýrýyorlardý. Tanýdýk var mý diye ön salona baktým, kimseyi göremedim. Herhalde içerideki salondadýrlar diyerek çoðunluðu asker olanlarýn arasýndan geçtim, içeriye ilerledim. Kalabalýk orada da vardý ama geçen yýlki kadar deðildi. Baktým, bir Kýbrýslý yemek yemekle meþgul. Yaklaþtým. -N'apan? -N'apayým aha görmen yerik Birkaç arkadaþ daha gördüm onun yanýnda Onlarla da ayaküstü sohbet ettim. Birkaç fotoðraf çektim. Ýlk gördüðüm Kýbrýslýnýn yanýna tekrar yaklaþtým. -Kýbrýs'a gider misin, diye sordum. -Yok dedi. Bu arkadaþ Kýbrýs'ýn taksiminden yana olan, Türkiye'ye anavatan diyen Kýbrýslýlardan. -Neden gitmiyorsun, dedim. -Kýbrýs'ta gitmeye deðer ne kaldý ki; her þeyi bozdular, dedi. O sýrada kapalý salonda yüksek sesle, "yaþatacaðýz" diye bir marþ çalýyordu. Ýþaret ettim, KKTC bayraðýný gösterdim -Kýbrýs'ý baþkalarýna býrakmak için mi çalýþtýnýz? Bunun için mi KKTC'yi kurdunuz, diye peþpeþe iki soru sordum. Yediklerini yutmadan, -Sonra görüþürüz, dedi ve kalkýp uzaklaþtý. Salonu bir daha dolaþtým. Bir daha Baþka tanýdýk bulamadým. Geçen sene 300 kiþi katýlmýþsa bunun 70-80'i Kýbrýslýydý. Bu sene 200 kiþi katýlmýþsa aralarýnda ya 30, ya 40 Kýbrýslý vardý. Neden acaba bu ilgisizlik? KKTC'ye inançlarý mý bitmiþti? DEVAMI VAR Maðusa'da Çarþamba günü meydana gelen ve Merve Yüzçelik'in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasýnda minibüs þoförü olan Mümtaz Tanrýverdi dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý Teminata baðlanarak serbest býrakýldý Gamze BAYKUR- Maðusa'da Çarþamba günü meydana gelen ve 19 yaþýndaki Merve Yüzçelik'in minibüsün altýnda kalarak can vermesiyle sonuçlanan trafik kazasýnda minibüs þoförü zanlý Mümtaz Tanrýverdi dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. Mahkeme huzuruna çýkarýlan zanlý Tanrýverdi tutuksuz yargýlanmak üzere teminata baðlanarak serbest býrakýldý. Aðýr ihmal soncu baþkasýnýn ölümüne neden oldu Olayýn tahkikat memuru Müfettiþ Muavini Ýsmail Yaðýz, zanlý Mümtaz Tanrýverdi'nin 14 Kasým tarihinde eski Maðusa-Lefkoþa anayolu üzerinde Tuzla yol kavþaðýnda yönetimindeki TJE 482 plakalý minibüs ile Lefkoþa istikametinden Maðusa istikametine doðru aþýrý BKP: Ýsrail insanlýk suçu iþliyor Birleþik Kýbrýs Partisi, Ýsrail'in, Filistin halkýna karþý yürüttüðü ve onlarca sivil Filistinli'nin hayatýný kaybettiði saldýrýlarý kýnadý. Birleþik Kýbrýs Partisi Dýþiþleri Sekreteri Salih Rüþtü Sonüstün, Ýsrail'in tüm dünyanýn gözleri önünde gerçekleþtirdiði Filistin halkýna yönelik saldýrýlarýn katliam olduðunun altýný çizerek, "ABD Emperyalizminin korumasý ve yönlendirmesi altýndaki Ýsrail'in, Filistin halkýna yönelik uygulamalarý Nazi faþizminden farksýzdýr. Emperyalizm tüm dünya halklarýnýn ortak düþmanýdýr ve halklarýn birleþik, ortak mücadelesi ile yenilgiye uðratýlacaktýr. BKP olarak tüm ezilen halklar ile enternasyonalizm temelinde dayanýþmamýzý bir kez daha vurguluyoruz" dedi. "Ýsrail Ýnsanlýk suçu iþliyor" diyen BKP Dýþiþleri Sekreteri Salih Rüþtü Sonüstün, Anglo- Amerikan emperyalizminin ortadoðu temsilciliðini yürüten Ýsrail'in, ABD'nin Büyük Ortadoðu Projesi kapsamýnda hareket ettiðini belirterek saldýrýlarýn derhal durdurulmasýný talep etti. Bügün Filistin topraklarýnda sürdürülen katliamlarýn Irak ve Afganistan'da yapýlanlardan farký Bakýn daha neler var Arazi tartýþmasýnda düelloya davet Akdeniz köyünde dün yaþanan arazi tartýþmasý büyüdü, düello daveti yapýldý; av tüfeðiyle havaya ateþ açýldý. Olaya karýþan 7 kiþi tutuklandý. Polis bültenine göre, önceki gün sabah 08.30'da, Akdeniz köyündeki kahvehanede, hayvanlarýný, tarlasýnda izinsiz otlattýðý gerekçesiyle iki kiþi arasýnda kavga çýktý. Bu kiþiler birbirlerine vurarak yumruklaþtý. Daha sonra bir kiþinin Çalýþma Bakanlýðý'na baðlý 3 daire yer deðiþtiriyor SOSYAL HÝZMETLER DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ, SOSYAL HÝZMETLER DAÝRESÝ LEFKOÞA KAZA DAÝRESÝ VE ÇALIÞMA DAÝRESÝ LEFKOÞA BÖLGE AMÝRLÝÐÝ BAKANLIKLAR YOLUNA TAÞINIYOR Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na baðlý, Lefkoþa Ortaköy'de hizmet veren Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüðü, Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoþa Kaza Dairesi ve Çalýþma Dairesi Lefkoþa Bölge Amirliði, yeni binaya taþýnacaðý için 19 ve 20 Kasým'da hizmet veremeyecek. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya süratli þekilde seyrettiði esnada aðýr ihmal sonucu yolun sað þeridinde Merve Yüzçelik'e çarparak ölümle neticelenen bir trafik kazasý yaptýðýný açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Yaðýz, zanlýnýn uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný ve davalarý sonuçlanýncaya deðin sürüþ ehliyetine geçici olarak el konulmasýný talep etti. Ehliyetine el konuldu Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Mümtaz Tanrýverdi'nin pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþýnýn men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine, 2 KKTC vatandaþýnýn 20'þer bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine ve davalarý sonuçlanýncaya deðin sürüþ ehliyetine geçici olarak el konulmasýna emir verdi. olmadýðýný vurgulayan Sonüstün, "Emperyalizm, dünyadaki enerji merkezlerini konrol altýna alarak sömürü ve hegemonyasýný sürdürmek istemekte, bunun bedelini masum halklara ödetmektedir" dedi. "Bölgemizde kalýcý barýþýn tesisi Filistin sorununun çözülmesine baðlýdýr. Bölgemizin en eski ve kanlý sorunu olan Filistin sorunu, ancak Ýsrail'in iþgal ettiði Filistin topraklarýndan 1967 Haziran ayý öncesindeki sýnýrlarýna çekilmesi ile mümkündür. " diyen Sonüstün, "BKP, kahraman Filistin halkýnýn yýllardýr verdiði mücadeleye desteðini ve dayanýþmasýný bir kez daha belirtir. Ýsrail'in iþgal ettiði topraklardan þartsýz geri çekilmesini ve Filistin'i tecrit etmek amacý ile yaptýðý duvarý yýkmasýný talep eder" dedi. Ýsrail'in saldýrýlarýný devam ettirdiðini, sýnýra askeri birlikler yerleþtirdiðini ve Gazze þeridini büyük çaplý bir kara harekatýyla iþgal etmeye harýlandýðý uyarýsýnda bulunan Sonüstün, BM Güvenlik Konseyi'ni Ýsrail'in, saldýrýlarýný durdurmak ve Gazze þeridinin iþgalini önlemek için harekete geçmeye çaðýrdý. evinin önüne taþýnan kavgaya baþka kiþiler de karýþtý. Yüksek sesle þiddet tehdidi, düello daveti ve uygunsuz tavýrlarýn olduðu kavgada, bir kiþi karþýsýndakileri korkutmak amacýyla av tüfeðiyle havaya ateþ açtý. Polisin isimlerini kapalý olarak B.C.(E-48), Y.U.(E-48), Y.U. (58), H.U.(E-30), S.C.(E-31), O.C.(E-25) ve R.C.(E-32) þeklinde duyurduðu kiþiler mahkeme emriyle tutuklandý. göre, "Bakanlýklar Yolu, Gelibolu Ýlkokulu karþýsý Ýkiz Binalar" adresine taþýnacak üç daire, 21 Kasým Çarþamba gününden itibaren bu adreste hizmetlerini sürdürecek. Taþýnma günlerinde söz konusu dairelerden hizmet almak isteyen vatandaþlar, veya (1127 dahili) numaralý telefonlarý arayarak bilgi alabilecek. GÜNLÜK "BU DAVA BÝR ÝNTÝKAM DAVASIDIR" Oda tv davasýnýn 14.duruþmasýna tutuklu sanýklar eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcý, gazeteci Soner Yalçýn ile Yalçýn Küçük katýldý.tutuksuz yargýlanan Nedim Þener, Ahmet Þýk, Ahmet Mümtaz Ýdil, Þükrü Doðan Yurdakul, Müyesser Yýldýz ile Coþkun Musluk da duruþmada hazýr bulundu. Tutuklu meslektaþlarýna destek veren gazeteciler, tutuklu gazetecilerin fotoðraflarýnýn olduðu dövizleri yere býrakarak, ''Zindanlar Boþaltýlsýn Gazetecilere Özgürlük'' yazýlý pankart açtý. Grup adýna açýklama yapan Gazetecilere Özgürlük Platformu Dönem Baþkaný Ahmet Abakay, "Bu dava siyasi bir davadýr. Ýktidar tarafýndan bir senaryo yazýlmýþtýr, oyuncularý da yargýdýr. Dava, iktidarýn muhalefetten ve kendisi gibi düþünmeyenlerden intikam alma davasýdýr" diye konuþtu. DEVLET YOKSA... Farkýnda mýsýnýz? KKTC'yi bir devlet saymayan bazý muhalif kesimlerin aðzýndan bile "devlet battý" falan gibi sözler çýkýyor bazan... Hayret, eðer devlet yoksa, olmayan bir þey nasýl batar? ELÇÝ TAKLÝDÝ Eðer Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça büyükelçi deðil de atanmýþ bir vali olsaydý, þimdi yine herkes "Tek çare seçim" diyebilecek miydi? Oyunun sürdürülebilmesi için valinin elçi taklidi yapmasý lazým, deðil mi? DEMOKRASÝ "Demokrasimiz yara aldý" deyip duranlar, burada gerçekten bir demokrasi olduðuna ve zaman zaman yara aldýðýna inanýyorlar herhalde... Çok merak ediyoruz, hangi demokrasi yara alýyor? ONLAR TROYKAYA, BÝZ UBP'YE... Kýbrýslý Rumlar troykaya baðýrýp duruyorlar. Biz ise söyleyeceðimizi Türkiye'ye deðil, UBP'ye söyleyip duruyoruz hala! UBP PARÇALANDI UBP üç parçaya bölündü dün... Küçük, Kaþif ve bir de Lefkoþa Ýlçe Yönetim Kurulu... Böyle giderse bin parçaya da bölünebilir... Týrnak... "KKTC'ye yeterince baðlanmayanlarýn baþýnda, sanýlanýn aksine, bizzat KKTC'yi kuranlar gelmektedir. 'Devlet kurmakla' övünen kadrolar, her nedense bu devleti himayeye muhtaç bir alt yönetim olarak görmekten vazgeçemediler. Hatta zihinleri zaman zaman entegrasyoncu kabarmalara karþý koyamadý." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "O TC hükümetinin hatýrlý iþadamlarýna kurdurduðu lüks oteller de çöplüðün bir parçasýdýr. Uçak dolusu müþteriler getirip, kumarhane ve þarkýcýlara paralar toplanmakta ve aklanmaktadýr. Bunca gelire raðmen, bizim gazeteler, milyonlarca liralýk elektrik faturalarýný ödemediklerini yazmaktadýr." Fatma AZGIN (Yenidüzen) "Fakat ilginçtir, Baþbakan Ýrsen Küçük Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin aldýðý ara emri kararýna raðmen, hala bu kurultayda kendisinin kazandýðýný söylüyor. Sahada kazandýðýný masada vermeyeceðini belirtiyor. Mahkemenin teknik hata yaptýðýna inanýyor. Böyle bir algýyla Sayýn Baþbakan'ýn saðlýklý bir düþünce içerisinde olduðunu söylemek çok zor." Derviþ DOÐAN (Havadis) Günün Kahramaný SAVAÞ BOZAT UBP'li belediye meclis üyelerinin 10 maddelik öneri paketini baþlangýçta elinin tersiyle iten ve bunlarý asla kabul etmeyeceklerini açýklayan Belediye Emekçileri Sendikasý Baþkaný Savaþ Bozat, þimdi bu önerilerin hayata geçirilmesi halinde bunlarý kabul etmeye ve iþbaþý yapmaya hazýr olduklarýný dýuyurdu. Tabii pratikte bunun nasýl gerçekleþeceði belli deðil henüz. UBP'li üyeler herþeyi halletmek için 15 Aralýk'a kadar süre istemiþlerdi. BES 15 Aralýk'a kadar bekleyecek ve ondan sonra mý iþbaþý yapacak? Yoksa bu sürece dahil olacak mý o da? Açýklýða kavuþmadý henüz...

7 17 Kasým 2012 Cumartesi 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI 19 KÝÞÝYE DAHA MADALYA- Þehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneði'nde, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer'in de katýlýmýyla düzenlenen törende, 1974 gazisi 11, Türkiye Harp Malülü Dul ve Yetimler Derneði üyesi 6 kiþi ve 2 TMT mensubuna madalya verildi. Madalyalarý Meclis Baþkaný Hasan Bozer'in takdim ettiði törende sýrasýyla, Þehit Aileleri Malül Gaziler Derneði Baþkaný Ertan Ersan, Meclis Baþkaný Hasan Bozer ve Türkiye Harp Malülü Dul ve Yetimler Derneði Baþkaný Taner Uran birer konuþma yaptý. AYTUÐ FAZIL PLÜMER DOHA TEMSÝLCÝLÝÐÝ'NE ATANDI Dýþiþleri Bakanlýðý, Aytuð Fazýl Plümer'in 1 Aralýk 2012 tarihi itibarýyla Doha Temsilcisi olarak göreve baþlayacaðýný bildirdi. Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, "Bakanlar Kurulu'nun bir süre önce almýþ olduðu kararla müdür/temsilci atanmasýný müteakip KKTC Doha Temsilcisi olarak görevlendirilmesi onaylanmýþ olan Aytuð Fazýl Plümer'in Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarlýðý görevinden alýnýp müdür/temsilci atanmasý süreci bugün itibarýyla tamamlanmýþtýr" denildi. "DOÐUM ÖNCESÝ ÇOCUK HAKLARI" SOS Çocukköyü Derneði Anaokulu, DAÜ- PDRAM'la iþbirliðinde "Doðum Öncesi Çocuk Haklarý" konulu panel düzenliyor. SOS Çocukköyünden verilen bilgiye göre, 20 Kasým Dünya Çocuk Haklarý Günü dolayýsýyla düzenlenecek panel, 20 Kasým Salý günü saat 18.30'da Lefkoþa'da Kýbrýs Türk Ticaret Odasý'nda gerçekleþtirilecek. Panelin yöneticiliðini DAÜ-PDRAM Baþkaný Doç. Dr. Biran Mertan yapacak, Kulak Burun Boðaz Uzmaný Dr. Mehmet Özgenç, Genetik Danýþmaný Türem Delikurt Tunçalp, Özel Eðitim Uzmaný Emirali Evcimen ve Çift ve Aile Terapisti Uzm. Psk. Gözde Pehlivan ise konuþmacý olacak. LÝDERLÝK ZÝRVESÝNE KATILDILAR- Ýþ Kadýnlarý Derneði, "Yeni Dünya Düzeninde Kadýnýn Yükselen Gücü" baþlýðý Ýstanbul'da düzenlenen 3. Uluslararasý Kadýn Giriþimcilik ve Liderlik Zirvesine katýldý. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, Ýþ Kadýnlarý Derneði'nin ekonomi komitesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Þenay Ekingen zirvede "Bölgemizde Kadýn Giriþimciliðinin Gücü" konulu oturumda ülkemizdeki ekonomik durum ve kadýn giriþimciler konusunda bir konuþma yaptý. Ekingen ülkenin ekonomik yapýsý hakkýnda kýsa bilgi verdikten sonra iþsizlik oranlarý hakkýnda birtakým istatistikler aktardý. Muhtarlardan BES'e kýnama BAZI MUHTARLAR BES'ÝN "TEMZÝLÝK HÝZMETLERÝNÝN ENGELLENMESÝ" YÖNÜNDEKÝ AÇIKLAMASINI KINADI Lefkoþa belediye sýnýrlarý içerisinde görev yapan bazý muhtarlar, Belediye Emekçileri Sendikasý (BES)'in bugün yaptýðý, "Kaymakamlýk kontrol ve denetiminde muhtarlýklarca yürütülen temizlik hizmetlerinin engellenmesi" yönündeki açýklamasýný kýnadý. "ÇOCUK ÝSTÝSMARI VE ÞÝDDET" KONULU KONFERANS Kýbrýs Türk Pediatri Kurumu, bugün "Çocuk Ýstismarý ve Þiddet" konulu konferans düzenliyor. Kurumun, Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði ve Kýbrýs Türk Tabipleri Odasý'nýn katkýlarýyla düzenleyeceði konferans, saat 15.30'da Tabipler Birliði binasýnda yer alacak. Konferansta, Ege Üniversitesi Týp Fakültesi öðretim üyeleri, Prof. Dr. Sadýk Akþit ve Doç. Dr. Güldane Koturoðlu konuþacak. Pediatri Kurumu Baþkaný Emine Güllüelli, yazýlý açýklamasýnda, son yýllarda ülkede arttýðý tespit edilen çocuk istismarý ve þiddet olgularýný dikkate alarak bir yýldýr önleyici ulusal program oluþturmak için çalýþtýklarýný belirtti. Yurt dýþýndan ve ülkeden uzmanlarýn katýlýmýyla çalýþtaylar düzenlendiðini kaydeden Güllüelli, sonuçlarýnýn resmi kurumlar ve kamuoyuyla paylaþýlacaðýný açýkladý. Güllüelli, bugünkü konferansýn halka açýk olduðunu duyurdu. Lefkoþa Belediye sýnýrlarý içerisinde görev yapan bazý muhtarlar yaptýklarý yazýlý açýklamada, LTB'deki sorunlarýn Belediye Ýdaresi ile Belediye Çalýþanlarý Sendikasý arasýnda saðduyu ile masada çözümlenmesi, Lefkoþa halkýna hak ettikleri hizmetin verilmesi ve çalýþanlarýn da yasal ve sosyal haklarýný almalarý gerektiðini bildirdiler. Açýklamada, "Bizler mahalle muhtarlarý olarak Kamu Saðlýðý Yasasý'nýn bizlere verdiði yetki ve görevlere baðlý olarak görevlerimizi yasal çerçevede sürdüreceðimizi ve kendi mahallelerimizi AB'den 810 bin kiþiye vatandaþlýk AB ÜLKELERÝNDEN EN ÇOK VATANDAÞLIÐI FASLILAR VE TÜRKLER ÝSTEDÝ Avrupa Birliði ülkeleri, 2010 yýlýnda 810 binden fazla yabancýya vatandaþlýk verirken, en çok vatandaþlýk talebinde bulunanlar 67 bin kiþiyle Faslýlar, 49 bin 900 kiþiyle de Türkler oldu. Avrupa Ýstatistik Kurumu (Eurostat), 27 AB ülkesinin 2010 yýlýnda aðýrlýklý olarak Afrika ve Asya kökenli 810 binden fazla yabancýya vatandaþlýk verdiðini duyurdu. Eurostat'a göre, AB'nin nüfusunun yüzde 70'ini oluþturan 4 ülkeden, Ýngiltere 195 bin, Fransa 143 bin, yaþanabilir halde tutmaya devam edeceðimizi ve BES'in muhatabýnýn bizler olmadýðý, muhataplarýnýn Belediye idaresi olduðunu ve hizmetlerimizi devam ettireceðimizi kamu oyunun bilgisine getiririz" denildi. Açýklamaya, Karamanzade, Metehan Aydemet, Çaðlayan, Yeniþehir, K.Kaymaklý, Akkavuk, Yenicami, Haydarpaþa, Kýzýlay, Ortaköy, Göçmenköy, Taþkýnköy, Mahmut Paþa, Arabahmet, Kumsal, Ýplik Pazarý ve Köþklüçiftlik Mahallesi Muhtarlarý imza koydu. Ýspanya 124 bin ve Almanya 105 bin yabancýya 2010 yýlýnda vatandaþlýk verdi. Lüksemburg'un her bin kiþiden 8,6'sýna vatandaþlýk vererek birliðin en çok vatandaþlýk veren ülkesi olduðu belirtilirken, 11 AB ülkesi ise her bin kiþiden 1,6 kiþiye vatandaþlýk vererek listenin en altýna yerleþti. En çok vatandaþlýk talebinde bulunanlarýn 67 bin kiþi ile Fas, 49 bin 900 kiþiyle Türkiye, 45 bin 200 kiþiyle Ekvator ve 27 bin 500 kiþiyle de Kolombiya olduðu kaydedildi. ÖZEL DERSÝN SAKINCALARI Maðusa'dan gazetemize elektronik posta gönderen M.G. isimli bir vatandaþýmýzýn þikayeti de mahallesinde verilen ve gidiþ geliþlerde hem rahatsýzlýk arzeden, hem de öðrencileri tehlikeye sokan bir özel ders hocasýndan. (Vatandaþýmýz hem özel ders hocasýnýn hem de kendi ismini yazýp bize gönderdi. Kendisine sormadýðýmýz için isimlerin baþ harflerini yayýnlýyoruz.) "Konuyu direkt anlatýyorum. Dikkate alýrsanýz sevinirim. Gölcük Sokak No:2- Maðusa'da kendi evinde özel ders veren E. A. isimli bir öðretmen hakkýnda muhtelif zamanlarda bakanlýða özel ders verdiði için þikayette bulundum. Bakanlýk müdürü Bumin Paþa'yý bizzat aradým. Þikayet mektubumu faks çektim. iki kez... Fakat hiçbir iþlem yapýlmadýðý gibi öðrenci sayýsýnda artýþ da oldu... Ders verdiði saatleri çoðaltýðý görülüyor.. E. A. beyle karþýlýklý görüþtüðüm halde bana yapmadýðý hakaret kalmadý... Benim þikayetim, verdiði rahatsýzlýk yanýnda, çocuklarýn can güvenliðini saðlamamasýdýr.. Mahalle giriþinde oturduðu için aileler çocuklarý yolun ortasýnda býrakýyor ve alýyor... Araba ile mahalleye girerken önümüze atýlýp tehlike arzediyorlar. Bu þikayetimi söylediðim zaman hakaret ediyor. Sizden ricam bu konuyu gazetenize yansýtýrsanýz, yasak olan özel dersin yanýnda tehlikeli boyutunu da gözler önüne serebilirsiniz. Eðer Maðusa'da temsilciniz varsa saat gibi bu adresin önünde olursa, ya da hafta sonlarý Cumartesi sabah saat 9'dan akþama kadar kaç posta ders verdiðini görebilirsiniz.. Verdiðim rahatsýzlýktan dolayý özür diler, çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim." BAYRAK MI, ÝNSAN HAYATI MI? Gazetemize elektronik postayla mesaj gönderen bir vatandaþýmýzýn yazdýklarý þöyle: "ELAM'cýlar Perþembe günü Ledra kapýsýndan güneye geçmek istemiþler. Engellenmiþler. Ben bunu vatandaþ olarak yanlýþ buluyorum. Keþke geçmeleri engellenmeseydi. Buraya geçtiklerinde kimse üzerlerine salmasa ve ne yapacaklarýný bekleseydi... Bana göre ELAM'cýlar da engelleneceklerini bildikleri için hava attýlar Ledra kapýsýnda... 'Tutun bizi da geçeceyik diðer tarafa' demektir yaptýklarý... Oysa buyurun be baylar geçin, misafirimiz olun denseydi yapacaklarý hiçbir þey kalmazdý bana göre... Bayrak direðinde vurularak öldürülen Rum genci vardý ya, bana BÝZÝM DUVAR kalsa bayraðý almasýný býrakýrdým. Ne olacak? O bayraðýn yerine yeni bir bayrak asardým. Rum, Türk veya daha baþkasý... Farketmez... Bir bayraktan daha mý önemsizdir bir insanýn hayatý?" 1 SEÇÝMLÝK CAN, 1 SIÇIMLIK LEFKOÞA Bizim Mandra 15 Kasým törenlerine katýlmak üzere mandraya gelen Beþir Atalay'ýn, tören sýrasýnda yaptýðý konuþmada, "Kiþisel basit hesaplarla zaman kaybetmeyin" þeklindeki sözleri, kurultay konusunu mahkemeye götüren Ahmet Kaþif cephesine yeni bir uyarý olarak deðerlendirilirken, birçok vatandaþ da bu sözleri, mahkeme aþamasýnda bulunan kurultaya AKP'nin yeni bir müdahalesi olarak yorumlar. Sokaktaki adam, "Ara emrinden sonra hâlâ ne yapmaya çalýþýyorlar anlamýyorum" diye kendi kendine söylenir.

8 8 17 Kasým 2012 Cumartesi Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir UBP YE DESTEK MÝTÝNGÝ (2) BES Baþkaný Savaþ Bozat konuþmaya girmekte zorlandý. Tüm emekçi halkýmýz hoþgeldiniz diyerek çalýþanlarýn hakkýný savunmasý gerekirken, 15 defa her kesime hoþgeldiniz diyerek uzattýðý giriþ ile coþkuyu sýfýrladý... Savaþ Bozat ve arkadaþlarý çok önemli bir duruþ sergiliyor. Geçmiþ BES yönetiminin pisliklerini temizlemeye çalýþýrken bazen yanlýþ tercihlerde de bulunabiliyorlar. Maaþýný alamayan... Angarya çalýþtýrýlan... Sosyal güvencesi olmayan... Geleceðini göremeyen... Ýþte LTB çalýþanlarýnýn durumu bu ve BES sendikasý onlar için dik durmaya çalýþýyor. Bu insanlarýn hakkýnda dýþardan konuþmasý kolay, o yüzden BES in aldýðý kararlarý sorgularken iki kere düþünmeliyiz. TÜRK-SEN Baþkaný Arslan Býçaklý sesi kýsýlana kadar haykýrdý. Çalýþanýn sesi oldu, fakat disiplin olarak yanlýþ yönlendirilen kalabalýðýn baþý kýçý farklý oynuyordu... Arslan Býçaklý tanýdýðým en saðlam insanlardan biridir. Ýnsanlarýn bu duyarsýzlýðýndan oldukça rahatsýz olan ve bunu kendine yediremeyen bir kiþiliði vardýr. Pazar günü SÝM TV ana haber bültenine telefon ile baðlandýðýnda sesinin kýsýk ve yorgun olduðunu anladým. Saðlýðýný bir kenara býrakan bu insaný bazýlarý biraz olsun örnek almalý... Konuþmalar bittikten sonra bir kaç sendika baþkaný dýþýnda meydanda sadece Arda Gündüz ü dinlemek isteyenler kaldý... Þener Elcil ve Mehmet Taþker ile kalabalýðýn nasýl eridiðini gördük. Arda nýn bakýþlarýndan ne kadar üzgün olduðunu anladýk. Her iki sendikacý da Arda ya moral vererek sahnede fýrtýna gibi esmesini saðladýlar. Arda kalbi ile çok saðlam dost ve mücadele arkadaþýdýr... Bu arada kendi sanatçýsýna destek çýktýðý için KTAMS a ayrý bir teþekkür sunuyorum. Eylem günü onlar için erken baþladý. Kuruluþ yýldönümü sebebi ile kutlamalarýnda yerli sanatçýlara yer verdiler. 56. yaþlarýný gönülden kutlarým. Hem çalýþana, hem kalkýp meydana gelen halka, hem de Arda gündüz ve Sol Anahtarý na saygýsýzlýk yaptýlar. Böyle yapacaklarýný baþtan söyleselerdi, Arda Gündüz ü dinlemek için bu kalabalýk Anayasa Bar a giderdi! En azýndan bir esnafýmýz, bir insanýmýz kazanýrdý. Daha çok coþku da garanti verilirdi... Miting biter, insanlar kaçar, en son liderler meydaný terk eder... Ya siz kaçtýktan sonra; Olay çýksa ve bir kaç kiþi yaralansa... Polis þiddet kullansa, tutuklamalar yaþansa!... Düzenlediðiniz destek mitinginde çýkan olaylarý televizyon ekranlarýndan mý öðreneceksiniz? Çok net söylüyorum, bazýlarýnýz dýþarý, siz býrakýn AKP ye karþý durmayý, UBP ye karþý bile dik duramýyorsunuz... Yüreðiniz varsa en geç Pazartesi günü siyasi partiler meclisten çekilirler, sendikalar da örgütlü olduðu tüm kurumlarda süresiz genel greve giderler... Bunu yapmadýðýnýz sürece benim ve benim gibi düþünenlerin gözünde hepiniz UBP den farksýzsýnýz... ÇAKICI, ÇAMLIBELLÝLERLE GÖRÜÞTÜ Çakýcý: Belediyeler derebeylik haline getirildi "TDP ÝKTÝDARA GELDÝÐÝ GÜN, USULSÜZLÜK VE HUKUK DIÞILIK YAPAN TÜM BELEDÝYE BAÞKANLARI YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEK" Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, belediyelerin denetimsiz olduðunu ve derebeylik haline getirildiðini savunarak, iktidara geldikleri gün hukuk dýþý davranan, usulsüzlük yapan tüm belediye baþkanlarýnýn yargý önünde hesap vereceðini söyledi. Çakýcý, köylerin belediyelere baðlanmasýyla maðduriyet yaþayan bölgelerin baþýnda Çamlýbel'in geldiðini belirterek, Çamlýbel Muhtarlýðý ile bölge halkýnýn yaþadýðý sorunlarýn farkýnda olduklarýný ve çözümü için ellerinden gelen katkýyý yapacaklarýný ifade etti. TDP Basýn Bürosu'nun açýklamasýna göre Çakýcý, Çamlýbel Muhtarý Osman Mýsýrlýsoy ile Adýgüzel Akdeniz baþkanlýðýndaki Çamlýbel Bucaðýný Güçlendirme, Kalkýndýrma ve Yaþatma Derneði (ÇAMSEV) heyetiyle görüþtü. TDP Genel Merkezi'nde yer alan görüþmede, TDP Genel Sekreteri Cemal Özyiðit ile Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Memduh Çeto da hazýr bulundu. Görüþmede, Çakýcý'ya örgütlerin yaptýðý çalýþmalarý içeren bir dosya takdim edildi. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Çamlýbel Muhtarlýðý ile bölge halkýnýn yaþadýðý sorunlarýn farkýnda olduklarýný belirterek, çözümüne katkýda bulunmaya hazýr olduklarýný söyledi. "TDP, demokrasinin güçlendirilmesine inanmaktadýr. Bunun için muhtarlýklarýn güçlendirilmesi gerekmektedir. Bizim için muhtarlýklarýn güçlenmesi, demokrasinin güçlenmesidir" diyen Çakýcý, bugün ise muhtarlýklarýn yok edilerek, tüm yetkilerinin belediyelere devredildiðini söyledi. Çamlýbellilerin sorunlarýn Meclis'e taþýyarak Hemþire Yüksek Okulu'nun YDÜ'ye devri Arabacýoðlu: Sayýþtay ve savcýlýk göreve Emiroðlularý: Devlet hastanesinde 5 TL'ye mal olacak tedavi, YDÜ Hastanesi'nde 5 bin TL'ye kadar çýkabiliyor Demokrat Parti (DP) Lefkoþa Milletvekili Mustafa Arabacýoðlu dün mecliste yaptýðý konuþmada saðlýða bireyler üzerinden deðil, sistem üzerinden bakmak gerektiðine iþaret etti. Bir hekimin çok uzun süren bir eðitimden sonra hayata atýlma durumuna geldiðini anlatan Arabacýoðlu, bu nedenle hekime sýradan kamu görevlisi olarak bakmamak gerektiðini söyledi. Yapýlmasý gerekenin tam veya yarý zamanlý çalýþma seçeneðinin doktorlara sunulmasý olduðunu kaydeden Arabacýoðlu, saðlýðýn her zaman sistem aðýrlýklý olarak konuþulmasý gerektiðine iþaret etti. Mustafa Arabacýoðlu, Saðlýk Bakanlýðý'na ait Hemþire Yüksek Okulu'nun YDÜ'ye devredilmesi konusuna da deðinen Arabacýoðlu, bu devir sýrasýnda devletin kaynaklarýnýn ilgili kuruma aktarýldýðýný savunarak Sayýþtay ve Savcýlýðýn bu konuda inceleme yapmasýný istedi. Arabacýoðlu, Saðlýk Bakanlýðý'nýn hastalara bayram hediyesi verebileceðini ancak üzerine Bakan ismi yazýlmasýnýn kabul edilemeyeceðini kaydetti. Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu'nun devlet aleyhine çalýþan protokolleri iptal etmesini olumlu bulduðunu vurgulayan Arabacýoðlu, Hasipoðlu'na teþekkür ederek "Kim isterse olsun, bu ülkede kimsenin kimseye imtiyaz saðlama hakký yoktur" dedi. YDÜ ile Bakanlýk arasýnda imzalanan bir baþka protokolle devlet hastanesi doktorlarýnýn saat 15.30'dan sonra eðitim amacýyla üniversite hastanesine gitmesinin öngörüldüðünü ifade eden sorunlarý gündemde tutmaya devam edeceklerini söyleyen Çakýcý, "TDP göreve geldiðinde Anayasa ve yasalara uyacak ve Çamlýbel'in haklarýný iade edecek" diye konuþtu. "BELEDÝYELER DENETÝMSÝZ DEREBEYLÝK HALÝNDE" Temel sorunun devletin genelinde olduðunu ve Belediyelerin derebeylik haline getirildiðini öne süren Çakýcý, "Belediyeler denetimsizdir. Belediyeler Yasasý'nda suçun tarifi var, ancak cezasý yoktur. Cezasý olmadýðý için de suç iþleyenler mahkemeye gönderilemiyorlar. Birçok belediyede usulsüzlük olmasýna raðmen maalesef cezasýz kalmaktadýr. Þunun çok iyi bilinmesini isteriz ki, TDP iktidara geldiði gün, usulsüzlük ve hukuk dýþýlýk yapan tüm belediye baþkanlarý yargý önünde hesap verecektir. Bu yargýlamalar olmazsa bu ülke de düzlüðe çýkmayacaktýr" dedi. Arabacýoðlu, bunun anlamýnýn da bu kuruma imtiyaz daðýtmak olduðunu söyledi. Arabacýoðlu "Devlet Hastanesi Saðlýk Kurulu'nda olan bir doktor, hastayý üniversiteye gönderecek, arkasýnda da kendisi gidip orada hastaya bakarak, tetkiklerini yaptýrarak þirkete para kazandýrmasý kabul edilemezdir" þeklinde konuþtu. EMÝROÐLULARI Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Mustafa Emiroðlularý ise konuþmasýnda, Saðlýk Bakanlýðý'na ayrýlan bütçenin önemli bir miktar olduðunu, doðru yerlerde, doðru þekilde kullanýlmasýnýn anlamlý sonuçlar yaratacaðýný söyledi. YDÜ konusuna deðinerek, bu kuruma bir þekilde menfaat saðlanmasýnýn anlaþýlýr ve kabul edilir olmadýðý görüþünü dile getiren Emiroðlularý, devlet hastanesinde 5 TL'ye mal olacak ayný tedavinin, YDÜ Hastanesi'nde 5 bin TL'ye kadar çýkabildiðini savundu. Bu nedenle özellikle ülke yönetiminde bulunanlarýn yakýnlarýnýn sürekli YDÜ Hastanesi'ne yönlendirilerek faturalarýn devlete gönderilmesinin kabul edilemez olduðunu söyleyen Emiroðlularý, YDÜ Hastanesi'nin mali sýkýntýda olduðu duyumlarýný aldýklarýný söyledi. Emiroðlularý, ülkede týp fakültesi kurulurken ilgili tüm meslek örgütlerinin buna karþý çýktýðýný hatýrlatarak, gelinen aþamada bu karþý çýkýþýn ne kadar haklý olduðunun ortayý çýktýðýný ileri sürdü. Kalem Yalçýn Okut Yediði halta bak!.. Fransa hükümeti, Suriye muhalefetini resmen tanýma kararý aldý. Artýk Esat hükümeti deðil, Esat'a muhalif güçler koalisyonu imiþ resmi muhatabý... Özgürlükler ülkesi diye nam salan Fransa'nýn yediði halta bak... Fransa hükümetinin aldýðý bu karar özetle þu demektir: Ýpten kazýktan kaçmýþ bir yýðýn katil sürüsünü beslemek, eðitmek, silahlandýrmak ve Suriye halký ile ordusuna saldýrtmak yy baþlarýnda, en eski ve en büyük iki emperyalist ülke olan Ýngiltere ve Fransa Osmanlý Ýmparatorluðu'nun topraklarýný bölüþürlerken Irak'ý Ýngiltere, Suriye'yi de Fransa kapmýþtý. Ýngiliz emperyalizmi kaçýn kurrasý... Petrolün bulunduðu Irak topraklarýný kendisi almýþ, Fransa'ya da petrolün bulunmadýðý, ya da çok az olduðu Suriye ve Lübnan'ý býrakmýþtý. Zamanla, Fransa Suriye'den de Lübnan'dan da çekilmiþ ve bu iki ülke baðýmsýzlýklarýný elde etmiþlerdi. Fakat, Fransýz kültür emperyalizminin nüfuzu hem Lübnan'da hem de Suriye'de devam etmiþtir. NATO ve genel olarak Batý emperyalizmi Türkiye'yi Suriye'ye saldýrtmak için çok çaba harcadýysa da, Rusya ve Çin'nin muhalefeti sonucu Tayyip Erdoðan hükümetinin NATO'suz böyle bir saldýrýyý baþlatmayý gözü yemedi. Çeþitli ünlü Batý'lý yorumcularýn yazdýklarýna göre, artýk Batý Türkiye'den bu misyonu alýp Fransa'ya býrakmaya karar verdi. Þimdi artýk top Fransa emperyalizminde... Ve Fransa, Suriye muhalefetini resmen tanýmakla bu misyonunun ilk adýmýný attý... Kuþkusuz ki Fransa TC'den çok daha güçlüdür ve emperyalizm konusunda çok daha sýnangýlý ve çok daha maharetlidir. Þimdi artýk, Esat yönetiminin baþýna yeni çoraplar örecektir Fransýz emperyalizmi. Çeliþkilerin en çetrefili þudur ki, yakýn geçmiþteki seçimlerde rezil Sarkozi rejimini yenip iþbaþýna gelen sosyaldemokrat Hollande yönetimi de Suriye'deki Esat rejimini devirmek için çok heveskâr görünmektedir. Bu da, Marksistlerin temel tezlerini bir kez daha kanýtlamaktadýr: Hükümetlerin deðil, devletlerin çýkarlarýdýr önemli olan... Hükümetler gelirler ve giderler. Egemen sýnýf olan sermayedarlarýn bütün kaygýsý ise, Devlet-i Ali'ye ve onun çýkarlarýna halel gelmesindir!.. Yanýbaþýmýzda süren bu çeliþkiler ve çatýþkýlar bizi nasýl etkileyecektir?.. Bu, yanýtý kolayca verilemeyecek olan bir sorudur. Yanýtý kolayca verilemeyecek olan bir diðer soru da: Fransa'nýn eski sömürgesi Suriye'yi neden ABD'nin istediði yönde parçalamaya çalýþmasýdýr. Fakat bu emperyalistler böyledirler iþte. Hem birbirleriyle çeliþirler, çekiþirler hem de birbirlerini kollamaktan da geri durmazlar. Ama aralarýndaki çeliþkiler de sürmeye birbirlerine bayda atmaya da devam ederler... Bu süreç özellikle de, SSCB'nin ve sosyalist blokun hayatta olduðu yýllarda çok daha barizdi. Þimdilerdeyse kapitalist emperyaslist sistemin karþýsýnda bir sosyalist blok yoksa da, Rusya ve Çin gibi iki dev güç ile karþý karþýyadýrlar. Meselelerin özü, Batý'lý ideologlarýn ileri sürdükleri gibi çaðýmýzýn artýk 'tek kutuplu dünya' olmadýðý, tam tersine çok kutuplu dünya olduðudur. Bu çok kutuplu dünyada dünya çok þeylere gebedir...

9 17 Kasým 2012 Cumartesi 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar DIÞARDA OLDUÐUM ÝÇÝN UTANIYORUM Bizi tutuklayan savcý çok büyük hukuk katliamlarýna imza atmýþ birisidir. Açýklayamayacaðýmýz deliller var demiþtir, gazetecilikten yargýlanmýyor demiþtir bizim hakkýmýzda. Gazete ve dergilerden alýntý yazýlarla deliller gösterildi. Bunlarýn içinde Hüseyin Gülerce'nin Nagehan Alçý'dan yazýsý bile suç delili olarak gösterildi. 22. aylarýný dolduruyorlar içeride. Oda TV davasý ile KCK davasýnýn delilleri bir biri ile çok örtüþtü. Oda TV'dekiler 22 aydýr tutuklu KCK'daki arkadaþlar 1 yýlý aþkýn süredir tutuklu. Polis-yargý eli ile faþizan bir sistem oluþtu. Tahliye olduðumda ilk zamanlar çok sevindim. Ama ben utanýyorum dýþarýda olduðuma. Ýnsan özgür olduðu için utanýr mý.. ben utanýyorum Ahmet ÞIK (T24) DÝPNOT Daily Mail gazetesinde yer alan araþtýrma sonuçlarýna göre kadýnlar kýz arkadaþlarýyla bir yere giderken erkeklerden çok birlikte gittikleri kadýnlarý etkilemek için giyiniyor. "EGEMEN" BÝR POLÝTÝKACI OLABÝLÝRDÝN, ALLAH SANA BÝR DÝL "BAÐIÞ"LAMASAYDI EÐER TARÝH 16 EKÝM 2011 Esentepe'de Mehmet Çangar'ýn avukat Seyhan Yýldýrým'dan aldýðý, ancak bedelini BMW araç olarak Ýsmet Felek'e ödediði deniz kenarýndaki 27,5 dönüm arazi ile ilgili dava savcýlýkta uyutuluyor... Yýldýrým'dan Çangar adýna tehditle Felek'in aldýðý 1 trilyonluk fatura da savcýlýkta kayýp... Gözden kaçmayanlar... ERKEN SEÇÝM SAPLANTISI Tayyip Erdoðan'ýn bir saplantýsý var. O da 2014'de Türkiye'nin seçimle iþbaþýna gelen ilk Baþkan'ý olmak. Saplantý bir ruh hastalýðýdýr. Ýnsaný öyle bir eder ki, kafasýna taktýðý konu dýþýnda, hayati önemde de olsa, baþka hiçbir konuyu düþünemez, bütün sorunlarýn çözümü o saplantýya çýkar. Gerçi bu konuda bize söz düþmez. Bir psikiyatr olan TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý konuþsun diyeceðiz ama onun da saplantýsý var. "Erken seçim" diyor da baþka bir ey demiyor ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Anavatan Türkiye'nin gücünden ve desteðinden faydalanarak daha da ileri gitme arzusundayýz." Þerife ÜNVERDÝ (Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný) VÝRGÜL... ÖLME LEFKOÞA ÖLME Belediye Emekçileri Sendikasý Baþkaný Savaþ Bozat "Sorunlarýmýzý çözün Lefkoþa'yý pýrýl pýrýl yapalým" dedi. Belediye iþçilerinin sorunlarý ne zaman çözülür? KKTC'nin sorunlarý çözülünce. KKTC'nin sorunlarý ne zaman çözülür? Belediye iþçileri dahil bütün iþçilerin sosyal sigorta primleri yatýnca, bütün iþçiler maaþlarýný eksiksiz alýnca. Lefkoþa ne zaman pýrýl pýrýl olacak bu durumda? Girmez ayýn çýkmaz perþembesinde mi? Yani ölme eþeðim ölme, ölme Lefkoþa ölme "Fazýl Say iyi bir müzisyen ama müzik dýþýndaki fikirlerinde tabir-i caizse saçmalýyor." Egemen BAÐIÞ (AB Bakaný ve Baþmüzakereci) "Erdoðan insanlarý ölüme gönderiyor, bunun cezasý kendisinin mantýðýna göre idamdýr" 27 Mayýs darbesinde baþbakan Adnan Menderes ve arkadaþlarýný anayasayý ihlalden idam ettiler ve ardýndan yeni bir anayasa yaptýlar. Talat Aydemir ve arkadaþlarý darbe yapmak istediler, anayasayý ihlalden onlar da asýldý. Sonra iktidara gelen Adalet Partisi baþkaný Süleyman Demirel ve arkadaþlarý bu anayasanýn Türkiye'ye bol geldiðini söylediler. Derken 12 Mart darbesi yapýldý, Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarý anayasayý ihlalden asýldýlar, KARÝKATÜR / asanlar anayasayý ihlal ederek ülke yönetimine el koyan asker ve onu destekleyen sivil siyasetçilerdi.( ) 12 bizde alýþkanlýk yapmýþtý. 12 Eylül darbesi yapýldý. Anayasayý ihlal eden generaller anayasayý ihlalden gençleri astýlar. Anayasa yaptýlar. Bu anayasa baþýmýza bela oldu, kurtulamýyoruz, kimileri kurtulmak da istemiyor. AKP genel baþkaný ve bakanlarýn baþý Recep Tayyip Erdoðan idamýn geri getirilmesini istiyor. Neyi amaçladýðý belli, Serhan Gazioðlu seçimler yaklaþtýkça milliyetçilerden oy almak. PKK lideri Apo'yu asmayý hedefleyecek, bunun için anayasayý ihlal suçu öngörülecek. Ne tesadüftür ki ayný hükümet anayasayý deðiþtirmek için mecliste uðraþýyor. Erdoðan idamý geri isterken Çiller dönemi gibi en çok Kürtlerin öldürüldüðü dönemi yaþýyoruz. Açlýk grevlerini önlemek için Erdoðan kýlýný bile kýpýrdatmýyor. Her saniye ölüm haberi gelebilir. Bu açýk infazdýr, bu kalkmýþ olmasýna karþýn idam yasasýný uygulamaktýr. Erdoðan açlýk grevlerine sessiz kalarak, alay ederek anayasayý ihlal etmiyor mu? Erdoðan ciddi bir suç iþliyor ve hükümetin baþý olarak insanlarý ölüme gönderiyor. Erdoðan'ýn idam isteði kendi partisini de karýþtýrdý. Bülent Arýnç idamla ilgili olarak "Hükümetimizin ve partimizin idamý geri getirmek gibi bir hazýrlýðý yoktur" dedi. Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun yaklaþýmý ise uluslararasý bir komedi. Davutoðlu'na bir panelde Ýtalya Senatosu Baþkan Yardýmcýsý Emma Bonino "Baþbakan Erdoðan'ýn idama iliþkin açýklamalarý endiþe verici. Bu açýklamalardan sonra Türkiye'nin AB'ye girmek isteyip istemediðini düþünür olduk. Siz ne demek istersiniz?" diye sorunca Davutoðlu "Sayýn Baþbakan o açýklamayý, Norveç'te onlarca kiþiyi katleden Breivik'i kastederek yaptý" diye yanýt vermiþ. Bu komik duruma düþmenin tek nedeni var, o da cehalet. 12 Eylülden sonra gelen her meclis ve hükümet daha cahil geliyor. Erdoðan büyük bir suç iþliyor, 24 saatte deðiþtireceði yasayý deðiþtirmeme nedeni çok açýk. Erdoðan açlýk grevinde 3-4 Kürt öldükten sonra istemlerin 2 tanesini kabul edecek. Mahkemelerde yabancý dil ve Apo'ya uygulanan tecrit kalkacak. Bu suçtur, insanlarý göz göre göre öldürmektir ve Erdoðan'ýn mantýðýna göre de cezasý idamdýr. (Bu yazý AHMET NESÝN'in OdaTv'de yayýmlanan"erdoðan ÝDAM YASASIYLA NEYÝ AMAÇLIYOR?" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 17 Kasým 2012 Cumartesi GÜNEYDEN... KIBRIS-ÝSRAÝL ÝÞBÝRLÝÐÝ NEW YORK'TA- Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin 29'uncu kuruluþ yýldönümü New York'ta düzenlenen bir resepsiyon ile kutlandý. KKTC'nin 29'uncu kuruluþ yýldönümü nedeniyle Türkiye'nin New York Baþkonsolosluðu'nda bir kutlama resepsiyonu düzenlendi. KKTC'nin New York temsilcisi Hilmi Akil resepsiyon dolayýsýyla Türk ve Amerikalý misafirlerini aðýrladý. Akil, görev süresinin dolmasý nedeniyle konuklarla tek tek vedalaþtý. Türkiye'nin New York Baþkonsolosu Levent Bilgen baþta olmak üzere bir çok davetlinin katýldýðý veda resepsiyonunda Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Baþkaný Ali Çýnar, Hilmi Akil'e Amerika'daki Türk ve Kýbrýs toplumu adýna plaket takdim etti. BAHREYN'DE- KKTC'nin 29. kuruluþ yýldönümü Bahreyn'in baþkenti Manama'da, KKTC Temsilciliði tarafýndan verilen resepsiyonda kutlandý. Temsilcilik'ten yapýlan açýklamaya göre, KKTC'nin Manama Temsilcisi Çimen Keskin tarafýndan Golden Tulip Otel`de dün gece verilen resepsiyona baþta Türk Büyükelçiliði diplomatlarý olmak üzere diplomatik misyon temsilcileri, Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Vekili Jawad Al Hawaj, Birleþmiþ Milletler Bölge Ofisi Müdürü Nejib Friji, Birleþik Deniz Gücü'nde (Combined Maritime Force) görev yapan ülke temsilcileri (Türkiye, Danimarka, Hollanda, Ýspanya ve Pakistan) sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, iþ çevreleri, akademisyenler, gazeteciler ve Bahreyn`de ve Suudi Arabistan'da ikamet eden Türk ve Kýbrýs Türk toplumu üyeleri katýldý. Resepsiyonda, milli gün pastasýnýn onur konuklarýnýn katýlýmýyla kesilmesinin ardýndan konuklara canlý müzik eþliðinde KKTC tanýtým filmi gösterildi. ÝSTANBUL'DA - KKTC Ýstanbul Baþkonsolosu Servet Dorak'ýn ev sahipliðinde Ýstanbul Swiss Otel'de dün bir resepsiyon gerçekleþtirildi. Baþkonsolosluk açýklamasýna göre, resepsiyona, Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Ýstanbul Baþsavcýsý Turan Çolakkadý, Harp Akademileri Komutaný Korgeneral Raif Akbaþ, diðer komutanlar ve emekli generaller, kaymakamlar, vali yardýmcýlarý, gaziler, Pakistan, Makedonya, Arnavutluk, Malta baþkonsoloslarý, birçok fahri baþkonsolos, Harp Akademileri'nde öðrenim gören yabancý uyruklu subaylar ve Ýstanbul'da yaþayan çok sayýda KKTC vatandaþý katýldý. Trio ekibinin canlý performansla Kýbrýs müziklerinden örnekler sunduðu resepsiyonda, konuklara ceviz macunu, turunç macunu, hellim ýzgara gibi yerel lezzetler ikram edildi. ANKARA'DA- KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalý'nýn Swissotel'de verdiði resepsiyona Baþbakan Yardýmcýsý Arýnç'ýn yaný sýra TBMM Baþkanvekili Sadýk Yakut, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu, MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Tuðrul Türkeþ, CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan ve çok sayýda davetli katýldý. Resepsiyonda kutlama pastasýný Arýnç ve Lakadamyalý birlikte kesti. Kýbrýs halk oyunlarý ekibi de gösteri sundu. Rum Meclisi'nin önceki gün, Güney Kýbrýs ile Ýsrail arasýnda yenilenebilir enerji kaynaklarý ve enerji verimi alanlarýnda iþbirliði yapýlmasýna iliþkin anlaþmayý onadýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Meclis Genel Kurulu'nun önceki akþamki oturumunda, oy birliðiyle kabul edilen yasayla, Güney Kýbrýs ile Ýsrail arasýndaki anlaþmanýn onandýðýný yazdý. Habere göre anlaþma, Güney Kýbrýs ile Ýsrail yetkili makamlarý arasýnda, deneyim ve bilgi alýþveriþiyle, yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn oluþturulmasý ve iþletilmesi, ayrýca yenilenebilir enerji kaynaklarý ile enerji verimi alanýnda sponsorluk ve finansman planlarýnýn hazýrlanmasý ve yönetilmesi için iþbirliði yapýlmasý gibi amaçlar taþýyor. KIBRIS ÝLE FÝNLANDÝYA ARASINDA ÇÝFTE VERGÝLENDÝRMEYÝ ÖNLEME ANLAÞMASI Güney Kýbrýs ile Finlandiya arasýnda, dün, çifte vergilendirmeyi önleme anlaþmasýnýn imzalandýðý bildirildi. Haravgi gazetesine göre anlaþmaya, Güney Kýbrýs adýna Rum Maliye Bakaný Vasos Þarlis ve Finlandiya adýna da ülkenin Güney Kýbrýs Büyükelçisi Anu Saarela imza attý. Saarela, anlaþmanýn imzalanmasýnýn ardýndan yaptýðý konuþmasýnda, anlaþmanýn önemli bir adým olduðunu vurgulayarak, Güney Kýbrýs ile Finlandiya arasýndaki ekonomik iliþkilerin güçlenmesini umduklarýný ve bu anlaþmanýn, iki ülke arasýndaki ekonomik iliþkilerin ve yatýrýmlarýn kolaylaþmasýnda önemli bir araç olacaðýný ifade etti. Þarlis ise, bu anlaþmadan her iki tarafýn da karlý çýkacaðýný söyledi. BASINA DESTEK ÇAÐRISI Rum Gazeteciler Birliði'nin, Rum Hükümetine, ciddi sorunlarla karþý kaþýya olan yazýlý basýna destek çaðrýsýnda bulunduðu belirtildi. Simerini gazetesi Rum Meclisi Ýçiþleri Komitesi'nde dün gazeteciler ve bilhassa yazýlý basýnýn sorunlarýnýn ele alýndýðýný yazdý. Habere göre Rum Gazeteciler Birliði Baþkaný Andonis Makridis açýklamasýnda, gazetecilerin iþlerini kaybettiklerinden ve kendi meslek dallarýnda iþ bulamadýklarýndan söz ederek, bu zor günlerde Rum Hükümetinden ekonomik niteliklerde yardýmlar beklediklerini söyledi. Gazetelerin maddi sorunlarýna ve bazýlarýnýn kapanma tehlikesiyle karþý karþýya bulunduðuna deðinen Makridis, Rum Hükümetinin gazeteler almasý ve bunlarý askerlere, okullara, öðrencilere daðýlmasý taleplerinin bulunduðunu belirtti. BAF'TAKÝ EVKAF MALI ÝÇÝN YARGIYA BAÞVURULACAK Baf'ýn Kennedy Meydaný'ndaki Evkaf malýnýn "yönetim sorumluluðu" talebine iliþkin konunun, yargýya taþýnmasýnýn beklendiði belirtildi. Baf'ýn Kennedy Meydaný'ndaki Evkaf malý arazisi, Yunan cuntasýnýn 1974'te gerçekleþtirdiði darbeden bir ay önce, 30 yýllýðýna "Stainos Investment&Finance" isimli þirkete kiralanmýþ, söz konusu þirket de, kullanamadýðý için gelir kaybýna uðradýðý gerekçesiyle Baf Belediyesi'nden 2 milyon Euro'ya yakýn tazminat istemiþti. Yaþanan bu geliþmenin ardýndan ayný arazinin bir bölümünü Evkaf'tan kiraladýðýný söyleyen bir kiþi daha arazi üzerinde hak talep etmiþti. Fileleftheros gazetesi, Baf Belediyesi'nin, en azýndan konuya iliþkin bir cepheyi kapatmak istediðini, bu nedenle, söz konusu þirketle uzlaþma kararý aldýðýný ancak bu kararýn, Yorgos Antoniadis'in de ayný arazinin bir bölümü için hak talep etmesinin ardýndan dondurulduðunu yazdý. Habere göre Yorgos Antoniadis, Baf Belediyesi'nin niyetinin, þirketin tüm davalarý geri çekmesi için tazmin edilmesi olduðunu belirtirken, bunun yasa dýþý olduðunu ifade ederek kendisinin de ilgili tüm taraflara karþý yargý yoluna gideceðini söyledi.

11 17 Kasým 2012 Cumartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Yeni ankete göre Anastasiadis yine önde Þivan Perwer'de açlýk grevinde: AKP umutlarýmýzý kýrdý Dünyaca ünlü Kürt sanatçý Þivan Perwer, beraberindeki bir grup sanatçýyla birlikte AKP'ye seslendi ve Kürt siyasi tutuklularla dayanýþmak için açlýk grevine baþladý. Perwer, "AKP'ye açýlým yapýyor diye ben de alkýþ çalmýþtým. Ama maalesef umutlarýmýz kýrýldý" dedi. Türkiye cezaevlerinde 66'ýncý gününe giren açlýk grevlerine destek olmak amacýyla Hewler'de bir grup Kürt sanatçý Kürdistan Federal Bölgesi Parlamentosu önünde açlýk grevine baþladý. "Kürtlerin birbirinden baþka kimsesi yoktu. Bugün de birbirine sahip çýkma günüdür" diyen Perwer, açlýk grevindeki tutsaklarýn yaptýklarýný þerefli ve büyük bir mücadele olarak tanýmladý. Açlýk grevindeki tutsaklarýn taleplerinin haklý ve insani talepler olduðunu söyleyen Perwer, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ýn Kürtlerin siyasi bir lideri olduðunu belirterek, tecrit edilmesinin yanlýþ olduðunu dile AP eski milletvekili Feleknas Uca sýnýrdýþý edildi B1 vitaminlerini örgüt delili saydýlar Açlýk grevindeki tutuklu ve hükümlüler için yurt dýþýndan 248 kutu B1 vitamini getiren ve getirdiði B1'lerle beraber gözaltýna alýnan eski AP Milletvekili Feleknas Uca sýnýrdýþý edildi. Uca, Diyarbakýr'a gitmek üzereyken Atatürk Havalimaný'nda gözaltýna alýnmýþtý. Uca'nýn ilaçlarla ilgili "bu vitaminleri ölüm orucundaki tutsaklar için getirdim" demesi üzerine devreye Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü girdi. Ýki gece gözaltýnda tutulan Uca, emniyetteki ifadesinde Türkçe bilmediði için Kürtçe tercüman istedi. Uca, savcýlýk sorgusunun ardýndan serbest býrakýldý ve sýnýrdýþý edildi. Avukatý Ramazan Demir, "zorlayarak bir örgüt iliþkisi kurulmaya çalýþýldý" dedi. Demir "Savcý Uca'ya 'vitaminleri örgüt talimatýyla mý getirdiniz?' þeklinde sorular sordu. Telefonunda bulunan bazý Kürtçe türküler bile soruldu. Delil yaratmak istediler fakat baþarýlý olamadýlar. Vitaminlerden yola çýkýp örgüt aradýlar" þeklinde getirdi. Perwer, "AKP açýlým yapýyor diye ben de alkýþ çalmýþtým. Hatta birçok kiþi bu tutumumdan dolayý bana tavýr almýþtý. Muhalifleri cezalandýrýyorlar, hiçbir alternatifi de kabul etmiyorlar, umutlarýmýzý kýrdýlar" dedi. Sadece Kürtlerin deðil, Türklerin de barýþa ihtiyacý olduðuna vurgu yapan Perwer, mevcut gidiþatýn deðiþmemesi halinde Türkiye'yi daha karanlýk günlerin beklediðini ifade etti. Kürdistan Federel Bölge Parlamentosu önündeki Sami Abdurrahman Parký'nda açlýk grevine baþlayan sanatçýlardan Hakan Akay ise eylemlerinin ne kadar ve nasýl sürdürüleceðinin Türkiye'deki açlýk grevlerinin gidiþatýna göre belirleneceðini söyledi. Akay, birçok Kürt sanatçý ve aydýnýn Hewler'de baþlatýlan açlýk grevine katýlacaðýný duyurdu. EmekDünyasý.Net/DÝHA konuþtu. Emniyette kalan 248 kutu B1'i de almak için baþvurduklarýný belirten Demir, vitaminlerin kendilerine verilmediði belirtti. "BEN BÝR AKTÝVÝSTÝM" Uca "Ben bir aktivistim. Geçen yýl Van depreminde de kazak getirdim. Afrika'daki kadýn sünnetlerine de karþý durdum. Açlýk grevindekilerin yanýnda durmak benim için bir insanlýk borcu" dedi. Feleknas Uca, 1976'da Saksonya Eyaleti'nde Yezidi Kürt bir ailenin çocuðu olarak dünyaya geldi. 22 yaþýndayken Alman Sosyalist Demokrat Parti'nin listesinden AP milletvekilliðine seçildi. 1999'dan 2009'a kadar bu görevi yürüttü yýllarý arasýnda AP Kültür, Eðitim, Medya ve Fýrsat Eþitliði komitesindeydi. Ayrýca Türkiye-Avrupa Birliði Karma Parlamento üyesiydi. (bianet.org) Rum Radyo-Televizyon Kurumu (RÝK) adýna gerçekleþtirilen yeni ankete göre, Þubat ayýnda Rum tarafýnda gerçekleþtirilecek olan baþkanlýk seçimlerine adaylýðýný koyan Ana Muhalefet DÝSÝ Partisi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in, yine önde olduðu ifade edildi. Yeni ankete göre, baðýmsýz adaylardan Yorgos Lillikas'ýn oy oranlarýný artýrdýðýný yazan Fileleftheros, anketin, Anastasiadis ile AKEL'in baþkan adayý Stavros Malas'ýn baþý çekecekleri; iki turda gerçekleþtirilecek bir seçime iþaret etmekte olduðunu yazdý. Ankete katýlanlarýn tercihlerine göre, Anastasiadis'in ilk turda yüzde 36,8 oranýnda oy aldýðýný kaydeden gazete, Malas'ýn da yüzde 22,8 oy oranýyla Anastasiadis'i takip etmekte olduðunu belirtti. Baðýmsýz adaylardan Lillikas'ýn ise, oy oranýný artýrarak, yüzde 18,9 oy oranýna ulaþtýðýný kaydeden gazete, seçimlerin ikinci turuna Anastasiadis ile Malas'ýn kalmasý durumunda, Anastasiadis'in yüzde 44,6, Malas'ýn ise yüzde 29,2 oya sahip olacaðýný ifade etti. Türk minibüs þoförlerine izin sorun oldu RUM MAKAMLARINDAN 25 YAÞ ALTINDAKÝ KIBRISLI TÜRK MÝNÝBÜS ÞOFÖRLERÝNE ÝZÝN VERÝLMESÝ "SORU ÝÞARETLERÝNE" NEDEN OLDU Rum Karayollarý Taþýmacýlýk Dairesi'nin, Güney Kýbrýs'ta profesyonel þoförler için geçerli olan yasanýn aksine, 25'inci yaþýný doldurmadan genç Kýbrýslý Türklere minibüs sürerek Güney Kýbrýs'a geçmelerine izin verme kararýnýn "soru iþaretlerine neden olduðu" belirtildi. Fileleftheros gazetesi, "Sürücüler 25 Yaþ Altýnda... Küçük Otobüslerle Turistleri Taþýyorlar" baþlýklarýyla verdiði haberinde, yasanýn, yolcu taþýmadan önce mesleki ehliyet almasýna izin verilmeden önce þoförlerin sürüþte deneyim kazanmasýný öngördüðü bilgisini de vererek, bahse konu sorunun, sýnýr kapýlarýndaki yetkililer tarafýndan dile getirildiðini yazdý. Bu arada, Rum Karayollarý Taþýmacýlýk Dairesi'nin, bir süre önce, KKTC plakalý otobüslere, sadece Kýbrýslý Türkleri Rum tarafýna götürmek için geçici dolaþým izni verme kararý Haberde, seçimlerin ikinci turuna Lillikas ile Malas'ýn kalmasý halinde ise, seçimi yüzde 34,8 oy oranýyla Lillikas'ýn kazanacaðý belirtildi. Seçimlerin ikinci turunda Anastasiadis ile Lillikas'ýn yarýþmasý halinde, Anastasiadis'in yüzde 38,8, Lillikas'ýn ise 30,7 oranýnda oy alacaðýný kaydeden gazete, ankete katýlanlarýn yüzde 74'ünün, seçimlerin iki turda gerçekleþeceðine inandýklarýný ekledi. Aldýðý toplam yüzde 58 oy oranýyla, Anastasiadis'in seçimlerin favorisi olmaya devam ettiði belirtilen haberde, Anastasiadis'in partisi DÝSÝ'nin yüzde 92,5, DÝKO'nun yüzde 29, EVRO.KO'nun yüzde 31,6, AKEL'in de yüzde 5,6 oyuna sahip olduðu ifade edildi. Haravgi'nin haberine göre ise, seçim anketine katýlanlarýn yüzde 50'si, bir diðer ifadeyle iki kiþiden biri, Rum tarafýnýn Troyka ile memorandumu imzalamasý gerektiðini düþünüyor. Gazeteye göre, ankete katýlanlarýn yüzde 38'i ise, Rum tarafýnýn Troyka ile memorandumu imzalamamasý gerektiði görüþünde. Nüfusta net göç yüzünden artýþ var Rum gazetelerinde yer alan bir haberde, Rum Ýstatistik Dairesi'nin, yýlý için yayýmladýðý demografi raporunda yer alan unsurlara yer verildi. Güney Kýbrýs'ýn nüfusunun, 2011 yýlýnýn sonunda 862 bin olarak hesaplandýðýný yazan Simerini, bu rakamýn 2010 yýlýnýn sonunda 839 bin 800 olduðunu kaydetti. Bu rakamlara bakýldýðýnda, nüfus oranýnda yüzde 2,6'lýk bir artýþ yaþandýðýný anlatan gazete, nüfusun, almakta olduðu göçle artmasýyla birlikte, yaþlanmakta olduðunu da belirtti yýlýnda Rum tarafýnda yaþanan nüfus artýþýnýn baþlýca nedeninin, Rum tarafýna yönelik net göç (18 bin 142 kiþi) ve nüfusun doðal artýþýndan (4 bin 118) kaynaklandýðýný ifade eden gazete, 2011 yýlýnda, 15 yaþ altý gençlerin sayýsýnýn, toplam nüfusun yüzde 16,5'ini oluþturmakta olduklarýný anlattý. Yaþlýlarýn oranýnda artýþ, çocuklarýn oranýnda da azalma olduðunu kaydeden gazete, 2011 yýlýndaki doðumlarýn sayýsýnýn 9 bin 622 olduðunu kaydetti. Bu rakamýn bir önceki yýl ise 9 bin 801 olduðunu anýmsatan gazete, Güney Kýbrýs'ýn Avrupa'daki evlilik dýþý çocuk (gayri meþru çocuk) sahibi oranlarýnda ise oldukça gerilerde olduðunu yazdý. Güney Kýbrýs'taki doðumlarýn genellikle evlilik çerçevesinde gerçekleþtiðini dile getiren gazete, geçtiðimiz yýl Rum tarafýnda gerçekleþen bin 625 evlilik dýþý çocuk doðumunun, toplam doðumlarýn yüzde 16,9'unu teþkil etmekte olduðunu ifade etti. Geçtiðimiz yýl Rum tarafýndaki ölümlerin 2010 aldýðýný kaydeden gazete, (dairenin) mektuplarýyla, Ay Demet sýnýr kapýsýndaki Karayollarý Taþýmacýlýk Dairesi yetkilileri ve Trafik Þubesi'ne, haklarýnda suç duyurusunda bulunulmamasý için, her otobüsle ilgili bilgi verdiðini belirtti. Bu otobüslerin, belirli bölgelere örneðin Larnaka'daki Hala Sulan Tekkesi'ne, Limasol, Baf, Paralimni ve Trodos'a gitmekle ve ayný sýnýr kapýsýndan KKTC'ye geri dönmekle yükümlü olduðunu aktaran gazete, bu otobüsler için mesleki ehliyet sahibi bir kiþi tarafýndan sürülmesi, geçerli dolaþým izni (seyrüsefer), Karayollarý Taþýmacýlýk Dairesi tarafýndan verilen uygunluk belgesi ve sigortanýn olmasý gerektiðinin vurgulandýðýný yazdý. Haberde bazý kiþilerin, yabancý uyruklular ya da turistleri de taþýdýðý da iddia edildi. yýlýna göre arttýðýný da kaydeden gazete, 2011 yýlýnda ölümlerin sayýsýnýn 5 bin 504, 2010 yýlýnda ise 5 bin 103 olduðunu kaydetti. Rapora göre, Güney Kýbrýs'ta yapýlan evliliklerin 2010 yýlýna göre arttýðýný belirten gazete, Güney Kýbrýs'ta 2010 yýlýnda 12 bin 851, 2011'de de 13 bin 248 evlilik gerçekleþtiðini haber verdi. Güney Kýbrýs'ta 2010 yýlýnda, bin 929 boþanma gerçekleþtiðini de ifade eden gazete, bu rakamýn 2011 yýlýnda ise bin 934'e yükseldiðini ekledi. Fileleftheros gazetesi ise "Kýbrýs Milyon'a Yaklaþýyor" baþlýklý haberinde, Ýstatistik Dairesinin demografik raporunun, Kýbrýslý Türkler de dâhil olmak üzere, Kýbrýs'ýn toplam nüfusu ve nüfus büyüklüðüyle ilgili tahminlere yer vermekte olduðunu yazdý. Kýbrýs'ýn toplam nüfusunun 952 bin 100 olduðunu ve bunun 27 AB ülkesinin toplam nüfusunun sadece yüzde 0,2'sini oluþturmakta olduðunu kaydeden gazete, Kýbrýs'ýn, Malta ve Lüksemburg'dan sonra, nüfus açýsýndan en küçük üçüncü ülke olduðunu belirtti. Rum tarafýndaki toplam doðum oranýnýn, bin kiþi baþýna yüzde 1,35 olduðunu da haber veren gazete, AB ülkeleri içerisindeki ortalamanýn, bin kiþi baþýna 1,59 doðum þeklinde olduðunu ekledi. Rum tarafýndaki doðumlar ve nüfusun doðal artýþýndaki ters gidiþatýn, birkaç yýldan beridir baþladýðýný yazan gazete, geriye kalan AB ülkeleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda, Rum tarafýnýn, bu kategorilerde AB içerisinde en yüksek ve ikinci en yüksek oranlara sahip olduðunu anlattý. KUZEYDEKÝ RUM ÇOCUKLARINA DESTEK Rum Meclisi'nin, KKTC'de yaþayan Rumlarýn gittikleri okullar ile bu okullarda öðrenim gören çocuklarýn desteklenmesi amacýyla, dün oy birliðiyle bir yasa önerisi onayladýðý ifade edildi. Haravgi gazetesi, yeni yasanýn öngördüðü üzere, KKTC'deki okullarda öðrenim görmüþ ve Milli Eðitim Hizmetlerine atanmaya aday olan veya hali hazýrda atanmýþ olan KKTC'de yaþamakta olan Rumlarýn çocuklarýnýn, arzu ettikleri takdirde, öncelikli olarak bu okullarda eðitimci olarak çalýþabileceklerini kaydetti. Gazete, yasaya göre, bu okullarda üç yýldan fazla çalýþamayacak olan bahse konu öðretmenlerin atanmasýnýn, özel bir sözleþmeyle yapýlacaðýný da ifade etti. Haberde, Rum milletvekillerinin, KKTC'de yaþayan Rumlarýn çocuklarýnýn desteklenmesi gerektiði yönünde görüþ belirttikleri de anlatýldý.

12 12 17 Kasým 2012 Cumartesi Mücahitler Derneði 15 Kasým'da dev bir Atatürk posteri astý binasýna. Erdoðan'ýn haberi olursa aðýzlarýna yanacak! Bizim Duvar Akçenizi de, Akça'nýzý da is-te-mi-yo-ruz! GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Zaten yetkisizdi... Þimdi daha da yetkisiz oldu garibim! MUHABBETLÝLER BÝR DAHA O MAVÝ GECELÝÐÝ GEYMEYESÝN SAKIN -Yok anam yok... Artýk kim ne dersa desin döndüremez beni figrimden. -Noldu be Razi gene? Ne figridir bu? Bizim Figri'nin figri? Kim döndürecek seni figrinden? -Olacak iþdir allahiçi? Bula bula da biçare goyuna be? -Noldu be caným, ne goyunu yahu, bilmece gibi gonuþub da deli edme adamý. Mubareg gadýn, ne huyun var be ama böyle... -Goyuna tecavüz edmiþ sapýðýn biri Amerika'da. -E tamam, napalým yani? Böyle sapýglýglar ilk defa olmaz ya düngyada. Keçilere tavýglara bile tecavüz edeller þimdi, nedir senin dediðin? Sapýglýk manyaglýk, bir çeþit deðil ya... Bing çeþidi vardýr bunun belki da... -Bu bildiðin gibi deðil Kemal, bu bambaþga bir sapýglýk... Napmýþ bilirmin bu manyak sapýk? -Ne bileyim ben? Yanýnda deðilidim ya... -Mavi gecelik geydirmiþ goyuna... Ýblerinan baðlamýþ da hayvaný. -Vay yedmiþ garný sapýk vay... Haglýsýn be Raziye... Þimdi hag verdim sana fazlasýynan. Düngyada eþi bengzeri görülmüþ deðildir böyle bir sapýglýðýn... Mavi gecelik geydir sen hayvana... Baðla ayaglarýný da geç ýrzýna... Gâvvole gülme da gelir bana gözümün önüne getiririm da... Acaba o kýsacýk segsi geceliglerden geydirdi gendine. -Kimbilir oðlum... Jartiyer bile dagmýþdýr belki da... Biçare hayvan... Aman hade boþver. Düþündüg sora midem bulanmaya baþladý. -E napayým sana. Sen aþdýn meseleyi... Giden giden da bu haberleri bulun okun... Hade gak gýzdýr bana biraz su da döküneyim... Hem sana da söyleyim biþey? Bir daha o mavi segsi geceliði geymeyesin sakýn. -Neçün? Aglýna goyun gelecek? -Bilmem... Bir tane siyah al gendine gid. En segsi renk gene siyah seçilmiþ dünyada. -...?! Asmaaltý konuþmalarý -Vay guzzum vay... Neler varmýþ memlekedde da haberimiz yok... -Hayýrdýr... N'oldu be yeðen gene? -E bu çok müthiþ be gardaþ... -Nedir yahu müthiþ olan? Delirtme adamý ha... Söyle söyleyceysan... Etiþir artýk vay guzzum çegdiðin!.. -Belediyedeki sorunnarýn en büyük nedeni olan bu aþýrý istihdamlar meðerlim kimin eseriymiþ bilin? Haftanýn Gýdýgýdýsý TC Baþbakaný R.T. Erdoðan'ýn "KKTC ile iftihar ediyoruz" þeklindeki sözleri, burada yaþayan insanlar tarafýndan "ne diyor bu adam?" imalý sorusuyla karþýlanýrken, leþ gibi kokan zibil yýðýnlarý üstünde keyifle danseden kargalarý bile güldürdüðü için bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden... Nikolai Kapusta (UKRAYNA) -Nerden bileyim? Ama benim eserim olmadýðýný söyleyebilirim sana... Hadda isdersan Guran'a el da basarým. -Dalga geçme... Meðer Cemal'a istihdam yapma yedgisini kim vermiþ haberin var mý? -Yok... -CTP vermiþ hükümet olduðu dönemde... -Yog bog!.. -Boku moku yok gardaccýðým... Belediye mecilisindeymiþ bu yedgi... Oturmuþlar bir yasa geçirmiþler mecilisden. Da baþgana vermiþler bu yedgiyi. -Eee?!. -Eyisi sen... O da kimi yolladýlarsa almýþ tabii içeri! Gendinin yok demeyip aldýglarý hariç! icciyi da memur yapýnca sýþdýlar belediler eyden belediyenin içine! -Yani Lefgoþa belediyesini batýran ilk garar bu CTP'nindir demek... -Ya ne zaneddin? -E ne baðýrýllar bugün baþgan isdifa diye... Ýngsan biraz utanýr da sesini keser bari... Bunnarda o yüz da yok!.. GEREKLÝ Dut gibi sarhoþ olan adam, çirkin karýsýna takýlmaktadýr: -Ah bir bilsen. Alkol seni öyle güzelleþtiriyor ki! Karýsý: -Ýyi ama, ben alkol almadým ki. -Biliyorum, zaten güzelleþmen için senin deðil, benim alkol almam gerekli. BEÞ MÝLYON Yolda yürümekte olan kadýn, kocasýndan bir ricada bulunur: -Kocacýðým, önünden geçtiðimiz deminki maðazanýn vitrininde çok güzel bir bluz gördüm. Sudan ucuz, hem de sadece beþ milyon liracýk. -Ýyi, iyi git de al. Kadýn sorar: -Para vermeyecek misin? -Bu sabah beþ milyon býraktým ya! Daha ne istiyorsun? -Beþ milyon lirayý bozdurmayayým diyorum. Fikrinin Fikri TOKMAÐI DA MI KAPTIRDIK? Türkiye'de mahkeme, açlýk grevindeki tutuklu gazetecilere su verilmesini bile engellemiþ. -Muhteþem Tayyip sultanýmýz efendimiz öyle buyurdular herhalde. Malûm, oralarda adalet þimdilerde Tayyip'tir! Mazbatalar toplumun baþýna tam bir belâ olmuþ. -Þu bileþik faiz denen melâneti toplumun baþýna saranlar utansýn... Ama utanacak yüzleri yok ki!.. Tatar'a göre 2013 bütçesi istikrar ve geliþim bütçesiymiþ. -Güler misiniz aðlar mýsýnýz? Çöpünü bile kaldýrmaktan aciz olanlar, hangi istikrar ve geliþimden bahsediyor acaba? KKTC 29 yaþýndaymýþ. -Ne büyük gurur deðil mi? Zavallýcýk doðdu doðalý küvezde yaþýyor! Bunun adýna yaþamak denirse.. Eksik olsun!.. Çakýcý, "Davul da tokmak da baþkasýnýn elinde" demiþ. -Yazýk... Tokmaðý kurtaralým derken, davulu da mý kaybettik yani þimdi?! Hüseyin Özgürgün, Suat Günsel'in kýzýnýn düðününe nikâh þahitliði de yapmak üzere davetli olarak gelen Gagavuzya Devlet Baþkaný'na, Ercan'daki VIP salonunu açtýrmamýþ. -Aslaným be... Keyif onun deðil mi? Kime isterse ona açtýrýr! KKTC hükümetini dava eden Suat Günsel'e "Madem öyle, iþte böyle" demek istedi Hüseyin bey! Ýstihdam yetkisini Bulutoðlularý'na CTP vermiþ. -E ne baðýrýrlar bugün baþkan istifa diye?! Hem suçlu hem güçlü? Ersin Tatar "Din görevlileri taleplerinde haklýdýr" demiþ. -Anlaþýldý... Ersin bey, Erdoðan'a grasoculuðun zirvesinde dolaþýyor gene! Ýmamlarýn, hocalarýn iþini yapýn talimatý mý geldi acaba?! Kalyoncu "Eroðlu bize yakýþan bir cumhurbaþkaný mý?" diye sormuþ. -Her halk lâyýk olduðu kiþi ve idarelerle yönetildiðine göre, öyle!.. Ýrsen Küçük, mahkemeyi kaybettikten sonra da "UBP'nin baþkanýyým" demiþ. -Olsan ne yazar?! Hiçbir yetkin olmadýktan sonra! Sayýþtay baðýmsýzlýk istiyormuþ. -Senin "devletin" bile baðýmsýz deðil, sen nasýl baðýmsýz olacaksýn?! Mücahitler Derneði 15 Kasým'da dev bir Atatürk posteri asmýþ. -Erdoðan'ýn haberi olursa aðýzlarýna yanacak! Mehmet Çakýcý "Davul da tokmak da baþkasýnýn elinde" diyor. Yazýk!.. Tokmaðý kurtaralým derken, davulu da mý kaptýrdýk yani þimdi?!

13 17 Kasým 2012 Cumartesi 13 Tarantula Ulaþ BARIÞ KAVGA ETTÝÐÝMÝZ YETMEDÝ MÝ? CTP, UBP ile; UBP, DP ile; ÖRP, TDP ile; YKP, Baraka ile; Baraka, BKP ile; Ticaret Odasý, Sanayi Odasý ile; KTÖS, KTOEÖS ile; Kýbrýs, Havadis; Havadis, Afrika; Afrika,Volkan ile; Çetinkaya, Kaymaklý, Kaymaklý,GG ile; Ahmet Dayý, Mehmet Dayý ile; Sen, baban ile; ben karým ile; çocuklarýmýz birbirleri ile sürekli kavga halinde. Sürekli birbirimizle kavga ediyor, birbirimizi kýrýyor ama bunu býkmadan sonsuz tekrarlar içerisinde devam ettiriyoruz. Hiç anlaþamýyoruz, zira hepimiz, mantýksýz bir kibir içerisinde en iyisini bildiðimizi iddia ediyor, diðer fikirlere de kötü gözle bakýyoruz. Annemin, Kýbrýscasýný söylediði gibi: Halbuki, sorun yine bizde, halkýn kendisindedir. Sürekli kavga ediyoruz biz. Zamanýmýzý gerek medya, gerek sosyal medya, gerek meclis kürsüsü, gerek meyhane ve kahve köþelerinde birbirimizle didiþerek, kavga ederek, laf sokuþturarak geçiririz. Bu zaman kaybý sýrasýnda ise, birileri bizim için belli planlar yapar ve Bukowski üstadýn dediði gibi 'aleyhimize hesaplar' sürekli hale gelir. Bu kadar kavga ortamýnda, bu kadar tartýþma ortamýnda, dýþardan görenler de 'vay be, demokrasi kültürü amma geliþmiþ bu adamlarda' diye yanýlgý içine düþer mi sanýyoruz acaba? Yoksa, ortaya çýkan bir halt olmadýðý, elde tutulan bir 'ürün' olmadýðý için bize kýs kýs gülerler mi? UBP'lisi, CTP'lisi, YKP'lisi, hepimiz orada acil servisin önünde, Mustafa'ya destek vermek için buluþtuk. Ýlla ki birimizin baþýna bir hal gelecek, illa birimizin caný yanacak. Ýlla hastanelerde, cenazelerde buluþup, 'dünya fani' diyeceðiz, hayýflanacaðýz. Saðlýklý günlerimiz batýyor bize. Saðlýklý günlerimizde, kendimizi kavgaya saklýyoruz çünkü, dostluklar hak getire... Þehitcan, gardaccýðým, senin için sakallarýmý uzatýyorum, bana yine 'Grivas' deyip, 'Eokacýlara benzedin' deyip dalga geçesin diye... Kaybettiðimiz yýllarý, sen saðlýðýna kavuþtuktan sonra elbet tekrar kazanýrýz... ÖZÇINAR'I ZÝYARET ETTÝLER- KKTC'nin 29'uncu kuruluþ yýldönümü kutlamalarý çerçevesinde futbol maçlarý için ülkede bulunan Londra Türk masterleri, Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar'ý ziyaret etti. Güzelyurt Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, ziyarette Londra Türk Masterleri Baþkaný Ümit Çürükcüoðlu, Spor Sorumlusu Özkul Alirýza ile Güzelyurt Masterleri Baþkaný Uluç Cam, futbolculardan Hasan Türköz ve Ahmet Uður yer aldý. Güzelyurt Belediye Baþkaný ile bir süre sohbet eden Londra ve Güzelyurt Masterleri faaliyetleriyle ilgili Özçýnar'ý bilgilendirdi. Özçýnar, Londra Türk Masterlerine plaket takdim ederken, Ümit Çürükcüoðlu da takýmýn formasýný Özçýnar'a hediye etti. 'kavgaþeriz' iþte... Bilindik Kýbrýslý hikayesi vardýr; Bir melek dünyaya iner, hasbelkader Kýbrýs adasýna gelir. Bu melek bir iyilik meleðidir, insanlara iyilik yapmak amacý ile yeryüzüne inmiþtir. Bir köye varýr ve bir kapýyý çalar. Kapýyý bir adam açar, bir bakar karþýsýnda bir melek. Adam þaþýrýr, þoklarýna uðrar. Melek "Korkma" der, "ben iyilik meleðiyim, sen ne dilersen onu gerçek yapmaya geldim." Adam da bir sevinç bir sevinç... Melek ekler; "Yalnýz bir þartým var. Benden ne dilersen, iki katýný da komþuna vereceðim." Adamýn suratý hemen büzülür, caný sýkýlýr. Düþünür düþünür dileðini söyler; "Benim bir gözümü çýkar" der... Ýþte bu bizim hikayemizdir. Benim bir gözümü çýkar ki, komþumun da iki gözünü çýkarasýn... Öyle olmasa, bir sloganý bile belli etmek için 5 gün, günde 4 saat canhýraþ savaþýr mý sendikalar, partiler bir miting yapmak için? Öyle olmasa, hükümetin zirvesinde yaþadýðýmýz bu rezillikler yaþanýr mý? Yaþanmaz tabii ama bir sapýna kadar Kýbrýslýyýz. Sapýna kadar 'hizipci', sapýna kadar 'ben bilirimci', sapýna kadar 'egosenterik manyaklarýz'. Sürekli kavga ediyoruz. Birileri bizi sadece sað- sol olarak bölmedi, bir de dönüp sað ve sol içinde de bölüp parçaladý, un ufak hale getirdi. Atasözlerini severim ve hepsinin de doðru olduðuna inanýrým. Ama nedense, bizim mandýrada bu atasözlerine prim verilmez. 'Birlikten kuvvet doðar' atasözünü mesela tam anlamý ile 'gözardý' ederiz. Bize, birileri, çok seslilik denilen bir kavram söyledi, demorkasi filan dedi, biz döndük, lisanýmý affedin, 'bokunu' çýkardýk. Bu minnacýk memlekette, bir sürü siyasi parti, gazete, sivil toplum örgütü, bilmem ne... Dünya da nüfüs oranýna vurursak, kiþi baþýna düþen dernek sayýsýnda 1.sýrada olduðumuz bundandýr iþte. Böyle olunca ne olur? Her kafadan bir ses çýkar. Böyle olunca en basit bildirileri bile ortak yazmak için bin tane toplantý yapar, bir kelime üzerinde uzlaþmayýz. Böyle olunca, eylemlerimize kimse ilgi göstermez, sonra da dönüp 'bu halkta iþ yok' deriz. 'Uyan Kýbrýs', 'Uyan Lefkoþa' filan diyoruz þimdi. Uyanýlmasý gereken þey, iþte budur. Birbirimizin boðazýna sarýlmýþ ellerimizi hissetmeden uyanamayýz yani. Bu yazýyý kafamda yazarken ve Yonca ile 'American Beauty' filmini bilmem kaçýncý kez izleyip, sohbet ederken, telefonum çaldý önceki gece. Arayan can dostum Ýlhan'dý. Bana 'Mustafa Þehitcan kaza yapmýþ, durumu aðýrmýþ' deyiverdi. Birden bire olduðum yere yýðýldým... Þehitcan ile çok yakýn arkadaþýk biz. Askerliðimizi beraber Erenköy'de yaptýk ama hukuðumuz çok daha öncelerine dayanýr. Üniversite yýllarýn da çok beraberliðimiz, yediðimiz içtiðimiz vardýr ama iþte, atasözlerine inanýrým dedim ya, biz de Þehitcan ile bir atasözünü göz ardý ettik. O atasözü; "eþinle dostunla ye iç, ama iþ yapma" atasözdür, belki vecizesi. Biz da beraber iþ yaptýk ve sonuç olarak 5 yýldýr tek kelime konuþmuyoruz. En son, rahmetli Mehmet Toyki anýsýna yapýlan etkinlik de gördüm onu, bana raký ikram etmek istedi, bir dostluk gösterisi olarak. Ama ben, çok gururlu Ulaþ, onu reddettim. Þimdi, Mustafa yattýðý yerden kalkmaz, saðlýðýna geri kavuþmaz ise hayatým boyunca kendimi nasýl affederim? Neyse, haberi aldýktan sonra, hastaneye koþtuk. Þehitcan için orada toplanan arkadaþlarýma, dostlarýma baktým. Gün 24 saat, birbirimize siyaset yapýp, birbirimize laf soktuðumuz, sanki de birbirimizi öldürecek gibi davrandýðýmýz dostlar. UBP'lisi, CTP'lisi, YKP'lisi, hepimiz orada acil servisin önünde, Mustafa'ya destek vermek için buluþtuk. Ýlla ki birimizin baþýna bir hal gelecek, illa birimizin caný yanacak. Ýlla hastanelerde, cenazelerde buluþup, 'dünya fani' diyeceðiz, hayýflanacaðýz. Saðlýklý günlerimiz batýyor bize. Saðlýklý günlerimizde, kendimizi kavgaya saklýyoruz çünkü, dostluklar hak getire... Þehitcan, gardaccýðým, senin için sakallarýmý uzatýyorum, bana yine 'Grivas' deyip, 'Eokacýlara benzedin' deyip dalga geçesin diye... Kaybettiðimiz yýllarý, sen saðlýðýna kavuþtuktan sonra elbet tekrar kazanýrýz... BRÜKSEL'DEKÝ TOPLANTIYA KATILDI- Vakýflar Ýdaresi, asli üyesi olduðu Avrupa Vakýflar Merkezi'nin Brüksel'de düzenlenen Sonbahar Toplantýsý'na katýldý. Vakýflar Ýdaresi'nden verilen bilgiye göre, Vakýflar Örgütü ve Din Ýþleri Dairesi Yönetim Kurulu Baþkaný Iþýlay Arkan ile Vakýflar Genel Müdürü Mustafa Kemal Kaymakamzade Brüksel'de gerçekleþtirilen Avrupa Vakýflar Merkezi'nin Sonbahar Toplantýsý'na (European Foundation Centre Autumn Assembly) katýldý. "Avrupa ve Vakýflar: Düþün, Harekete Geç ve Deðiþtir" ana temasý ile bir araya gelen Avrupa Vakýflar Merkezi'nin önde gelen 110 vakýf delegesinin katýldýðý toplantýda, Avrupa genelinde meydana gelen sosyo-ekonomik sorunlarýn çözümünde Vakýflarýn nasýl daha etkin faaliyet yapabileceði konularý tartýþýldý. ÜNVERDÝ'YE YÖRÜK ZÝYARETÝ- KKTC'nin 29. kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla ülkede bulunan Antalya Yörük Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (YÖRSÝAD) Yönetim Kurulu Baþkaný Semih Beken ve Baþkan Yardýmcýsý Aykut Ege, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi'ye nezakaet ziyaretinde bulunarak çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Bakanlýktan verilen bilgiye göre, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi konuþmasýnda, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti olarak Anavatan Türkiye ile birlikte, onun gücünden ve desteðinden faydalanarak daha da ileri gitme arzusunda olduklarýný söyledi.

14 14 17 Kasým 2012 Cumartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Cesaretlendirmek, yüreklendirmek (iki kelime). 2-Birini bir göreve getirme, tayin etme. Eski dilde "Kâðýt para". 3-Futbolda, havadan gelen topa, sýçrayarak ayaðýn üstü ile vurma. Bazý yemeklerin üzerine dökülen domates, baharat gibi þeylerle yapýlan terbiye. Kýrmýzý. 4-En kýsa zaman. Lefke Avrupa Üniversitesi'nin kýsa yazýlýþý. Turpgillerden, yapraklarý salata olarak yenen baharlý bir bitki. 5-Bir tür taze, yumuþak ve tuzsuz beyaz peynir. Lefkoþa Türk Belediyesi'nin kýsa yazýlýþý. Sipersiz þapka. 6-Dünyaca ünlü bir saat markasý. Ýsyan eden. 7-Bir iþi yapabilecek yetenekte olma, yeterlik. Çok taneli bir sonbahar meyvesi. 8-Namus. Argoda "Piç, fýrlama". 9-Bir alet veya taþýtýn hareket saðlayan mekanizmasý. Giysinin belden aþaðýda kalan bölümü. 10-Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taþýtý. Stenografi iþaretleriyle herhangi bir metni konuþma hýzýyla yazan kimse. 11-Bir yeri aþarak geçme, yol alma. Kaynaðý mitolojik çaðlara dayanan kiriþli bir çalgý. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Fatma Tahsin Eczanesi: Atatürk Cad. No:107 B Eski Gönyeli Belediye Binasý Yaný Askeri Birlik Karþýsý Gönyeli Tel: Çaðlayan Eczanesi: Ýffet Oruz Sok. No:A/B Çaðlayan Tel: Maðusa Zeynep Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:7 (Havuzlu Çember Üzeri, Ýki Minareli Cami Karþýsý) Tel: Ceren Eczanesi: Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anýt Çemberi 100 m ilerisi Tel: Girne Güven Eczanesi: Salih Miroðlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarý Girne Haval Market Karþýsý Tel: Nazým Varýþ Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Yayla Mahallesi No:149 Alsancak Tel: Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Yalan söylemek, yalan söyleyerek oyalamak (iki kelime). 2-Bir topluluðun, bir kuruluþun ayrý bir yasaya baðlý olarak kendi kendini yönetme hakký, özerklik. Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. 3-Ters okunuþu "Çoðul eki". Eþlik etme, birlikte bulunma. 4-Bir kimsenin dinin buyruklarýný yerine getirmek için yaptýklarý. Eski dilde "Þaþýlacak þey, yadýrganacak þey". 5-Bir nota. Üç tabur ve bunlara baðlý birliklerden oluþan asker topluluðu. Ters okunuþu "Güneþ doðmadan önceki alacakaranlýk". 6-Hayvanlardan elde edilen beyaz, sývý gýda maddesi. Zeybek. 7-Müzikte sesin yankýlanmasý. Yeryüzündeki baþlýca dört yönden biri. Selenyum'un kýsaltmasý. 8-Türk müziðinde bir makam. Kabul etmeme. 9-Bir nota. Tahýlýn tarlaya atýldýðý andan harman oluncaya kadar aldýðý duruma verilen ad. Türlü metallerden yapýlan ve kopmaya karþý bir direnç gösteren ince, uzun nesne. 10-Ýz, belirti, ipucu. Ortada, herkesin içinde yapýlan. 11-Deðerinden çok aþaðý bir fiyata alýnan veya alýnabilecek olan þey. Ýyice yanarak ateþ durumuna gelmiþ kömür veya odun parçasý. TV'DE BU AKÞAM Ýrlandalýyý Öldür Türü :Yabancý Sinema TV 8 Saat :19:15 Orijinal Adý : Kill The IrishmanYönetmen : Jonathan HensleighOyuncular : Ray Stevenson, Christopher Walken, Vincent D'OnofrioYapým : 2011 Aksiyon Karizmasý sayesinde yoksulluktan yaþadýðý bölgenin baþkaný olarak iktidara gelen, Ýrlanda-kökenli genç Amerikalý Danny Greene'ni hayatýný konu alan bir film. Ýktidardayken aðýr yolsuzlukla suçlanan Danny, uzun mahkumiyet cezasýna engel olmak için FBI muhbiri olur. Altýn Pusula Türü :Yabancý Sinema KANALTÜRK / Saat :19:50 Orijinal Ýsmi: THE GOLDEN COMPASS Türkçe Ýsmi: ALTIN PUSULA Yapým Yýlý: 2007 Tür: FANTASTÝK/ MACERA Yönetmen: CHRIS WEITZ Oyuncular: NICOLE KIDMAN, DANIEL CRAIG, DAKOTA BLUE RICHARDS Bizimkine paralel bir dünyada, 12 yaþýndaki Lyra ile cini Pantalaimon, bildiðimiz Oxford'a benzer bir yerde yaþar. Bir akþam Lyra'nýn amcasý Lord Asriel okulu ziyarete gelir. Lyra ile cini, onun hocalarla yaptýðý gizli toplantýya kulak misafiri olur. Lyra gizlendiði dolapta, Toz, Kuzey'de havada asýlý bir þehir ve cinayetle sonuçlanan bir keþif seferi hakkýnda esrarengiz hikayeler dinler. Sonra arkadaþý Roger, çocuk hýrsýzý Gokgoklar tarafýndan kaçýrýlýr, güvenilmez ama güzel Mrs. Coulter onu birlikte yaþamak için Londra'ya götürür. Çingenelerin kurtardýðý Lyra onlarla Kuzey'e gider. Zýrhlý ayýlarýn hüküm sürdüðü, gökyüzünde cadý-kraliçelerin uçtuðu ve bir grup bilim adamýnýn, hakkýnda konuþulmasýnýn bile çok ürkütücü olduðu deneyler yaptýðý bir yerdir burasý. Lyra'nýn bu büyük korkunun üstesinden gelebilmesi için, Kuzey Iþýklarý'nýn ötesine eriþen daha dehþet verici bir þeyle yüzleþmesi gerekmektedir. Bilinmeyen Yol Türü :Yabancý Sinema CINE 5 / Saat :21:45 Yönetmen: Bob Gale,Oyuncular:Gary Oldman, Michael J. Fox, Kurt Russell, Amy Smart, James Marsden, Christopher Lloyd, Chris Cooper, Amy Jo Johnson, Wayne Robson, Ted Ludzik,Mark Lutz, Matthew Edison, John Henry Canavan, Jonathan Whittaker, Krista Leis,Leah Renee Cudmore, Kedar Brown, Tyler Kyte, Art Evans, Angela Asher,Paul Brogren, John Bourgeois Filmin Konusu: 23 yasýna girmek üzere olan Neal doðum gününde yaþamý hakkýnda bir cevap almayý diler. Babasýnýn kendisine almýþ olduðu arabayý görmek için dýþarý çýktýðýnda kafasýna bir su kovasý düþer ve bilinçsizce bayýlýr. Hastanede kendine geldiði zaman ona hayatý ile ilgili sorularýn cevaplarýný verecek olan yolculuða baþlar. Zor Ölüm 3 Türü :Yabancý Sinema TRT 1 / Saat :23:59 Orijinal Ýsmi: Die Hard 3Türkçe Ýsmi: Zor Ölüm 3Yapým Yýlý: 1995 Tür: Aksiyon, GerilimYönetmen: John McTiernanOyuncular: Bruce Willis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson New York'lu polis dedektifi John McClane, bu kez kendisinden ve NY þehrinden intikam almaya çalýþan Simon takma adlý bir cani ile mücadele etmektedir. Simon tarafýndan þehrin çeþitli yerlerine yerleþtirilmiþ bombalarý bulup etkisiz hale getirebilmek için onun bilmecelerini çözmek zorunda kalan McClane'e, Harlem'de tanýþtýðý sinirli dükkan sahibi Zeus da yardýmcý olacaktýr. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ DAÐISTAN'DA ÇATIÞMA: 4 ÖLÜ Daðýstan'da meydana gelen çatýþmada, 4 direniþçinin öldürüldüðü bildirildi. Rusya'ya baðlý Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinden Daðýstan'ýn Hasavyurt bölgesinde direniþlerle güvenlik güçleri arasýnda iki farklý noktada çýkan çatýþmalar sonucunda, 4 direniþçinin ölü olarak ele geçirildiði açýklandý. Rusya Ulusal Antiterör Komitesi, öldürülen direniþçilerin "Hasavturt Grubu"nun üyesi olduklarýný belirtti. JAMAÝKA, KIRBAÇ CEZASINI KALDIRMAYA HAZIRLANIYOR Jamaika, mahkumlarýn kýrbaçlanarak cezalandýrýlmasýna izin veren yasayý kaldýrmaya hazýrlanýyor. Jamaika hükümeti, kýrbaç yasasýný kaldýrma ve ilgili diðer yasalarda düzenleme yapma kararý alýrken, Adalet Bakaný Mark Golding kararýn gerekçelerini sýraladý. Golding, yaptýðý açýklamada, yýllardýr uygulanmasa da ceza kanununda yer alan yasanýn Jamaika'nýn uluslararasý yükümlülükleriyle çeliþtiðini, hükümetin BM'nin iþkenceye karþý sözleþmesini onaylamasýna engel olduðunu vurguladý. Kýrbaç cezasýnýn "çað dýþý" ve "aþaðýlayýcý" olduðuna da iþaret eden Golding, sömürge döneminden kalma bu tür yasalarýn tamamen kaldýrýlmasýnýn zamanýnýn geldiðini belirtti. HAÝTÝ'DE KOLERA SALGINI Haiti'de etkili olan Sandy kasýrgasýnýn ardýndan özellikle kamplarda yaþayanlar arasýnda kolera salgýnlarýnda artýþ yaþandýðý bildirildi. Uluslararasý Göç Kuruluþu (IOM) Sözcüsü Jumbe Ömer Jumbe yaptýðý açýklamada, kasýrganýn ardýndan 3 bin 593 kolera vakasýnýn tespit edildiðini, ayrýca 837 kiþide daha hastalýk olmasýndan þüphelenildiðini söyledi. KUDÜS'TE 5 FÝLÝSTÝNLÝ GÖZALTINA ALINDI Ýsrail polisinin, Cuma namazýndan sonra Gazze ile dayanýþma yürüyüþüne katýlan göstericilerden 5'ini gözaltýna aldýðý bildirildi. Ýsrail polis sözcüsü yaptýðý açýklamada, izinsiz gösteri yapanlardan 5 kiþinin gözaltýna alýndýðýný ve gösterinin daðýtýlmaya çalýþýldýðýný belirtti. Cuma namazýndan sonra Mescid-i Aksa'dan yürüyüþe geçerek, eski þehrin en önemli kapýlarýndan Bab el- Amud'a kadar ulaþan göstericilere Ýsrail polisi müdahale etti. AFGANÝSTAN'DA BOMBALI SALDIRI: 11 SÝVÝL ÖLDÜ Afganistan'ýn Farah vilayetinde yol kenarýna yerleþtirilen bombanýn patlamasý sonucu, 11 kiþi öldü. Farah valiliði sözcüsü Abdurahman Juvanday, bombanýn, düðüne giden sivilleri taþýyan minibüsün, Puþt Rod ilçesinin Muhsinzayý bölgesinden geçiþi sýrasýnda patladýðýný söyledi. Juvanday, patlamada 9 kiþinin de yaralandýðýný kaydetti.

15 17 Kasým 2012 Cumartesi MARJÝN Ali Þahin Baraka Aktivisti HOÞ GELDÝN ESKÝ DOST Kapitalizmin inatla tarih sahnesinden silmeye çalýþmasýna raðmen silemediði bir kitabýn o meþhur sözlerinden biriydi bu: "Avrupa'da bir hayalet dolaþýyor. Komünizm hayaleti." Komünist Manifesto'nun ünlü deyiþlerinden biriydi bu. Ýþte bu eski hayalet tekrardan kapitalizmin kapýsýný çalmaya ve onu rahatsýz etmeye baþlýyor. Sanki 1800'lü yýllarý tekrar yaþatýrcasýna Avrupa merkezli olmak üzere tüm dünyada kapitalizmin büyük bir kriz yaþadýðý bir süreçten geçiyoruz. Üstelik kapitalizmin yaþadýðý bu kriz artýk sadece ekonomik bir yapýya sahip olmanýn çok ötesinde. Ekonomik olarak krize giren neoliberal kapitalist sistem kitlelerde yarattýðý hoþnutsuzlukla ideolojik olarak hegemonyasýný yitiriyor. Avrupa'da 14 Kasým günü neo-liberal kemer sýkma politikalarýna karþý 7 ülkede genel greve, 23 ülkede de eyleme gidildi. Ýspanya'da genel greve farklý kesimlerden toplam 150 örgüt katýldý. Polis tarafýndan uygulanan tüm baský ve yýlýdrma politikalarýna raðmen Ýspanya'da yüzbinler Sol Meydaný'ný doldurdu. Son 51 günde 5. kez genel greve gidilen Yunanistan'da ise dayatma neo-liberal politikalara karþý çalýþanlar barikatlarda haklarýný savundular. Diðer bir genel gereve gidilen ülkelerden biri olan Portekiz'de ise greve katýlýmý oraný yüzde 90'larý buldu. Siyasi krizlerle sallanan Ýtalya'da özellikle geleceksizlikle karþý karþýya býrakýlan liseli ve üniversiteli gençlerin kitleselliði dikkat çekti. Almanya, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde ise yaþanan grevlerle dayanýþmak için çok sayýda eylem ve iþ býrakma eylemleri gerçekleþti. Türkiye'nin Bursa þehrinde, Renault fabrikasýnda 1500 iþçi sarý sendika Türk Metal-Sen'den kurtulup Disk'e baðlý Birleþik Metal Ýþ Sendikasý'na geçmek için fabrikayý iþgal etti. Ýþçiler faþist Türk Metalcilerin saldýrýlarýna raðmen Birleþik Metal Ýþ'e geçmek konusunda kararlý. Kýbrýs'ýn güneyinde de Avrupa Birliði dayatma politikalarýna karþý tepkiler yükselmeye baþlýyor. Kuzeyde ise bambaþka krizlerle birlikte yükselen muhalefet dalgasý yeni direniþlerin habercisi. Hafta içi gerçekleþtirilen belediye iþçileriyle dayanýþma mitingi yaþanýlan siyasi krizin her gün daha da arttýðýný gösteriri nitelikte. Kýsacasý tarihin sonunun geldiðini iddia edenler tarihin sýnýf savaþýmýndan ibaret olduðunu her gün yeniden tecrübe ediyorlar. Özellikle Avrupa'da, hoþnutsuzluðu artan kitleler kapitalizmin kendileri için iþlevsizliðini gördükçe mücadelelerini kapitalizme karþý yönlendiriyorlar. Kýbrýslý Türk halkýnýn yaþadýðý sorunlarda Avrupa halklarýnýnkinden farklý deðil. AB'nin Troyka aracýlýðýyla Avrupa halklarýna dayattýðý neo-liberal politikalar, bize de Türkiye'nin dayatma politikalarý aracýlýðýyla AKP tarafýndan dayatýlýyor. Türkiye halklarýna ise de AKP aracýlýðýyla IMF, Dünya Bankasý...vb kurumlar tarafýndan dayatýlýyor. Dolayýsýyla bizim bugün Lefkoþa Belediyesi üzerinden yaþadýðýmýz kriz yapýsal bir krize iþaret ediyor. Cemal Bulutoðlularý'nýn yarattýðý kriz, UBP'nin de en büyük bileþenlerinden biri olduðunu bu düzenden baðýmsýz deðil. UBP'nin bileþenlerinden biri olduðu bu düzen, Türkiye'nin adanýn kuzeyindeki varlýðýndan baðýmsýz deðil. Türkiye'nin adamýzýn kuzeyindeki varlýðý ve dolayýsýyla Kýbrýslý Türkler üzerindeki tahakkümü emperyalist-kapitalist sitemin çýkarlarýndan baðýmsýz deðil. Tüm bunlardan çýkan sonuç aslýnda çok basit; Bizim mücadelemiz sadece Cemal Bulutoðlularý'na karþý deðil, ya da bazý koltuk avcýlarý gibi sadece UBP'ye karþý da deðil, ya da kuru kuru bir Türkiye karþýtlýðý da deðil. Bizim mücadelemiz tüm bu saydýklarýmýzý da kapsayan ve bunlarýn yanýnda kapitalist sistemi doðrudan karþýsýna alan bütünlüklü bir kurtuluþ çabasýný kapsýyor. Bir anlamda bunun kýsa özeti þu aslýnda: "Küresel düþün, yerel hareket et." Küresel anlamda bir deðiþim anlayýþýyla kendi ülkenden baþlayarak bu küresel mücadelede dünya halklarý arasýnda gerekli yerini almak. Ýþte bu anlayýþ sayesinde, dünyanýn bu küçücük Kýbrýs'ýnda kalbimiz Ýspanya'daki, Ýtalya'daki, Yunanistan'daki, Türkiye'deki emekçilerin mücadelesiyle daha hýzlý çarpmaya baþlýyor. Ýþte bu yüzden egemenleri yeniden korkutmaya baþlayan bu hayalet ezilenlerin umudu olmaya devam ediyor. Trafik keþmekeþine çare bulunamýyor AVCI: "TRAFÝKTEKÝ ÇOK BAÞLILIK, TRAFÝK KAZALARINI ÖNLEME ÇALIÞMALARINI GERÝYE GÖTÜRÜYOR" "KAZALARDAN SADECE SÜRÜCÜLER SORUMLU TUTULARAK, GERÇEK SORUMLULAR GÖZDEN KAÇIRILIYOR" Trafik Kazalarýný Önleme Derneði, trafikte çok baþlýlýðýn, trafik kazalarýný önleme çalýþmalarýný geriye götürdüðünü ileri sürerek, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) trafik kazalarýndan sorumlu bakanlýk veya makamýn kim olduðunu sordu. Dernek Bakaný Mehmet Avcý dün yaptýðý yazýlý açýklamada, ülkedeki trafik kazalarýnda ve ölümlü trafik kazalarýnda, bu yýl bir düþüþ yaþanmasý bir baþarý gibi gösterilse de, genel olarak son yýllarda trafik kazalarýnýn önlenmesinde ilerleme kaydedilmediði görüþünü dile getirdi. Açýklamada mevcut durumda Motorlu Araç Mukayyidi'nin Maliye Bakaný, vekillerinin ise Polis Genel Müdürü ve Vergi Dairesi Müdürü olduðu ifade edilerek, "Araç muayeneleri Polis Genel Müdürlüðü tarafýndan Maliye Bakanlýðý adýna yapýlmaktadýr. Araçlarýn sýnýflarýný belirleme ve kaydetme, eski araç ithal yaþýný belirleme, Ehliyet verme, Ehliyeti iptal etme, Þoför Okullarý, motosiklette kask takýlmasý, araç plaka þekillerini Mukayyit yani Maliye Bakanlýðý belirler" ifadesi kullanýldý. Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn trafik ve Ulaþtýrma Hizmetleri Komisyonunun Baþkaný olduðu belirtilen açýklamada, "Yolcu ve Eþya Taþýma izinleri ( T izinleri, otobüs kamyon kiralýk araç izinleri vb), Trafik Suçlarýnýn Davasýz Halli ve Ceza Puaný yasasý, Emniyet Kemeri Yasasý, Alkol Yasasý, Akaryakýt istasyonlarý izinleri, Hýz Tespit Kameralarýný kurma ve çalýþtýrma Ýçiþleri Bakanlýðýna baðlýdýr" bilgisi aktarýldý. Yazýlý açýklamada, "Kaymakamlýkla; Ulaþtýrma Bakanlýðý, Belediye ve Tarým Bakanlýðý'nýn sorumlu olmadýðý yollardan, yol kenarlarýna konan reklamlardan sorumludur. Ekonomi Bakanlýðý; Araç Sigorta Sistemi Ekonomi Bakanlýðýna baðlýdýr. Ulaþtýrma Bakanlýðý; Þehirlerarasýndaki ana yollardan sorumludur. Eðitim Bakanlýðý; Þoför okullarýndaki eðitim hariç, eðitiminden sorumludur. Saðlýk Bakanlýðý; Acil kurtarmadan ve sonrasý týbbi tedaviden sorumludur. Polis Genel Müdürlüðü; Yollardaki yasa ve kurallara uyulduðunu denetlemek, yasa ve kurallara uymayanlarý caydýrmak, Maliye Bakanlýðý adýna araç muayenelerini yapmak, Ýtfaiye Servisleri tarafýndan araç içi kurtarmalardan sorumludur. Belediyeler; her belediye kendi bölgesindeki yollardan tamamen sorumludur" denilerek, KKTC trafikteki çok baþlýlýða dikkat çekildi, Geliþmiþ ülkelerde trafik ve yol güvenliði genellikle Ulaþtýrma Bakanlýðý bünyesindeki Trafikle ilgili Ulaþtýrma Biriminde toplandýðý, bu nedenle birçok ülkede yol güvenliðinden ve kazalarýn önlenmesinden sorumlu Ulaþtýrma Bakanlýðý ile ona baðlý Ulaþtýrma Birimi olduðu ifade edilen açýklama, "Ancak bizim ülkemizde sorumlu hep kazaya dahil olanlar gösterilmektedir" denildi. "Ehliyet verme sistemi (motosiklet, kamyon, týr, otobüs ehliyet verme yöntemleri) araç sigorta sistemi, altyapý eksiklikleri, yollardaki denetim yetersizlikleri, belediyelerin eksiklikleri, ölüm tuzaðý kavþaklar, düzensiz tehlikeli çemberler, kaçak tali yollar, araç muayene yetersizlikleri, kask ve emniyet kemeri kullanýlmamasýna göz yumulmasý, çocuklarýn ayakta seyahat etmeleri, kaza yapan sürücülerde uyuþturucunun sorgulanmamasý, trafik kazalarýnýn ve ölümlerin ana sebepleri olduðu halde yukarýdaki olgulardan sorumlu olanlar hep arka planda kalmayý baþarmaktadýrlar" denilen yazýlý açýklamada, KKTC'deki sistemde kazalardan sadece sürücüler sorumlu tutularak, gerçek sorumlularýn gözden kaçýrýldýðý kaydedildi. Açýklamada, her devlette her olgunun bir sorumlu bakanlýðý bulunduðuna dikkat çekilerek, KKTC'deki trafik ve trafik kazalarýnýn çok baþlý býrakýlarak kimse sorumluluðu üzerine almadýðý savunuldu. 15 HAVA SERÝNLEYECEK Hava serinleyecek, ancak bir hafta boyunca yaðmur beklenmiyor. Meteoroloji Dairesi'nden verilen bilgiye göre, ülke hafta boyunca serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. Bugün hava parçalý ve az bulutlu, Pazar günü az bulutlu, öðle saatleri parçalý bulutlu, hafta boyunca ise açýk ve az bulutlu, bazen parçalý ve çok bulutlu geçecek. En yüksek hava sýcaklýðý iç kesimler ve sahillerde derece dolaylarýnda seyredecek. KEMAL AÞIK ANILACAK Türk Ajansý - Kýbrýs'ýn (TAK) merhum müdürlerinden Kemal Aþýk, 23. ölüm yýldönümü dolayýsýyla 19 Kasým Pazartesi günü Lefkoþa Kabristanlýðý'ndaki mezarý baþýnda düzenlenecek törenle anýlacak. TAK'ý yasal statüye kavuþturan ve Kýbrýs Türk medyasýna önemli hizmetler vermiþ olan, uzun süre TRT'nin Kýbrýs muhabirliðini de yapmýþ olan gazeteci Kemal Aþýk için Pazartesi günü saat 10.30'da mezarý baþýnda anma töreni düzenlenecek. Törenin ardýndan ailesi, Aþýk'ýn en son görev yaptýðý TAK'ý da ziyaret ederek büstüne çelenk koyacak. Bu arada Kemal Aþýk için ailesi tarafýndan 23. ölüm yýldönümü olan Pazar günü saat 15.00'te kendi evlerinde mevlit okutulacak. Kemal Aþýk, 18 Kasým 1989 tarihinde vefat etmiþti. UKÜ ÝSTANBUL'DA ÖÐRENCÝ KONGRESÝ'NE KATILDI Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ), Ýstanbul Kültür Üniversitesi IV. Uluslararasý Türk Dili ve Edebiyatý Öðrenci Kongresi'ne (TUDOK) katýldý. UKÜ'den verilen bilgiye göre, UKÜ'yü, Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Oðuz Karakartal ile iki öðrenci temsil etti. LEFKOÞA MÜZÝK DERNEÐÝ GÜZELYURT'TA KONSER VERDÝ Lefkoþa Müzik Derneði Türk Müziði Topluluðu, KKTC'nin 29. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri çerçevesinde önceki akþam Güzelyurt AKM'de konser verdi. "15 Kasým Cumhuriyet Bayramý'ný Birlikte Kutluyoruz" sloganýyla, Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi'nin kutlama etkinlikleri çerçevesinde gerçekleþen konserde Kýbrýs'tan ve Türkiye'den anonim halk ezgilerinin yaný sýra, Türk sanat müziðine damga vurmuþ bestekarlarýn çeþitli makamlardan derlenen eserler sunuldu. Konserde Lefkoþa Müzik Derneði Türk Müziði Topluluðu'nu Þef Aydýn Hikmet yönetti. Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar konserin sonunda Lefkoþa Müzik Derneði Türk Müziði Topluluðu Baþkaný Hasan Akar'a plaket takdim etti. ETKÝNLÝK ÝPTAL EDÝLDÝ ÝTÜ-KKTC Eðitim Araþtýrma Yerleþkeleri ve Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM) iþbirliði ile dün düzenleneceði açýklanan Halk Oyunlarý Gösterisi ve Halk Müziði Konseri iptal edildi. ÝTÜ-KKTC Eðitim Araþtýrma Yerleþkeleri Kurumsal Ýletiþim Müdürlüðü-Tanýtým Ofisi'nden yapýlan açýklamaya göre, saatleri arasýnda MAGEM'de yapýlacak olan etkinlik iptal edildi.

16 16 17 Kasým 2012 Cumartesi

17 17 Kasým 2012 Cumartesi 17

18 18 17 Kasým 2012 Cumartesi

19 17 Kasým 2012 Cumartesi KKTC'nin 29. yýlý Ýsveç'te de kutlandý Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluþunun 29. yýldönümü Ýsveç'in baþkenti Stockholm'de düzenlenen resepsiyonla kutlandý. KKTC Stockholm Temsilciliði'nde düzenlenen resepsiyona, 2,5 yýldýr Ýsveç'te KKTC adýna temcilci olarak görev yapan Damla Güçlü ev sahipliði yaptý. Resepsiyona Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Zergün Korutürk, büyükelçilik görevlileri, Ýsveç Yeþiller Partisi Türk milletvekili Mehmet Kaplan, Ýsveç'te yaþayan Türk vatandaþlarý ile Ýsveçliler ve KKTC vatandaþlarý katýldý. Burada konuþan Güçlü, bir halkýn eriþebileceði en yüksek mertebe olan devlet olma mertebesine ulaþtýklarýný belirterek, ''KKTC vatandaþý olarak bunun gururunu yaþýyoruz'' dedi. Bu seviyeye Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlý Kuvvetleri sayesinde ulaþýldýðýný söyleyen Güçlü, ''Bundan sonraki hedefimiz daha ileri seviyelere ulaþmak'' açýklamasýnda bulundu. Damla Güçlü, KKTC temsilcisi olarak Ýsveç'te diplomatik görevleri yerine getirdiðini ifade ederek, ''Ýsveç, Ada'da iki halk olduðunu biliyor ve Türk halkýnýn varlýðýný kabul ediyor, Türklerin de görüþlerini dinlemek istiyor'' dedi. Resepsiyona katýlan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Zergün Korutürk de, yaptýðý açýklamada, KKTC Stockholm Temsilciliði'nin Rum kesiminin AB'ye üye olmasýndan sonra AB ülkesinde açýlan ilk temsilcilik olduðunu hatýrlattý. Korutürk, ''Umarým, diðer AB ülkelerinde de KKTC'nin yeni temsilcilik merkezleri açýlýr ve KKTC halký haklý sesini dünyaya duyurur'' ifadelerini kullandý. Kiralýk daire Kermiya'da 3 yatak odalý, full eþyalý ve klimalý 1. kat lüks daire kiralýktýr. Tel: TEREKE ÝLANI (Kural 32) Lefkoþa Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salahiyeti Tereke Ýstida No:283/2012 Merhum Seyithan Tanýk Terekesi hakkýnda. Malumunuz Olsun ki; iþbu ilanýn neþri tarihinden itibaren (8) günün hitamýnda tarihinde vefat eden Seyithan Tanýk'ýn terekesinin Tereke idare memuru tayini için Lefkoþa Kaza Mahkemesi Tereke Mukayyitliðine müracaat yapýlacaktýr. Av. Ayþe Öztabay&Yaðmur Girgin (Tereke Ýdare Memuru) Kýbrýs Lefkoþa'da açýlacak olan Hastanemizde görevlendirilmek üzere aþaðýdaki branþlara K.K.T.C vatandaþý uzman hekimler alýnacaktýr. -DAHILIYE -KADIN DOÐUM -ÇOCUK HASTALIKLARI UZM. -GENEL CERRAHI -GÖZ -K.B.B -ÜROLOJÝ -NÖROLOJÝ -BEYÝN CERRAHÝ -ANESTEZÝ -PSÝKYATRÝ -PATOLOJÝ -ORTOPEDÝ Satýlýk villa Dumlupýnar'da dubleks Türk koçanlý villa 270 metre kare... Fiyatý 118 bin Stg. Tel: SATILIK ARABA 2005 model Suzuki Swift. Tel: DUYURU Restorantlar ve ev yemekleri yapan iþletmeler için hazýrlanmýþ paketlenmiþ tavþan... Tel: SATILIK EÞYA Elbise dolabý, tek kiþilik yatak þilte-siyle birlikte, derin dondurucu, halý. Tel: KARDÝYO VASKÜLER CERRAHÝ -FÝZÝK TEDAVÝ -PLASTÝK CERRAHÝ -MÝKROBÝYOLOJÝ -BÝYOKÝMYA -DÝÞ -CÝLDÝYE -RADYOLOJÝ -GÖÐÜS HASTALIKLARI -DÝYETÝSYEN -KARDÝYOLOJÝ -BAÞHEKÝM VE BAÞHEKÝM YARDIMCISI TEL: FAX: SATILIK ARABA 99 Model Mitsýbishi Pajero jeep, yeni kasa stg. Tel: SATILIK ARSALAR Lefkoþa Gönyeli'de Türk malý arsa, içerisinde iki katlý apartman ile beraber SATILIK Bürotime yönetici masasý, hareketli dolap, yüksek dolap, dosya dolabý ile beraber yönetici grubu satýlýktýr KÝRALIK EV Meriç'te 3 yatak odalý ev 500 TL. Tel: KÝRALIK DAÝRE Marmara bölgesinde 3+1 full eþyalý daire kiralýktýr. Tel: AYZER EMLAK Kiralýk K. Kaymaklý'da 2+1 sýfýr beyaz eþyalý daire Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 eþyalý daire Yeniþehir'de 2+1 sýfýr full eþyalý daire Girne Boðaz'da 4+2 full eþyalý villa Satýlýk Gönyeli'de kat 140 metrekare yeni daire Türk malý Hamitköy'de kat sýfýr daire Türk malý Yenikent'te 2 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa Ortaköy'de 4+2 dubleks ev Stg. K. Kaymaklý'da bahçeli, garajlý, full ekstralý villa Stg Satýlýk köpek Safkan Husky yavrularý Tel: OTOBÜS TURU 18 Kasým Pazar Limasol'da hayvanat bahçesinde kahve molasý, Fasuri çiftliði ve Koloþ Kafesi'ni ziyaret. Alehtora'da Huzuri Sultan Türbesi ziyareti, Baf limanýnda yemek, Mutallo Türk mahallesinde gezi, Türk hamamý ve Türk þehitliði ziyareti, Yeroþibu'da alýþveriþ... Tel: MELÝ EMLAK SATILIK Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg

20 Türkiye Kupasý kuralarý çekildi Ziraat Türkiye Kupasý'nda 4'üncü tur eþleþmeleri belli oldu. Kurada Trabzonspor ile Þanlýurfaspor, Beþiktaþ ile Ankaragücü, Nazilli Belediyespor ile Bursaspor, Galatasaray ile Balýkesirspor, Fenerbahçe ile de Pendikspor eþleþti. 27, 28 ve 29 Kasým tarihlerinde oynanacak. 4'üncü turda, 3'üncü turda olduðu gibi tek maç eleminasyon sistemi uygulanacak Zirvenin kalbi baþkentte atacak n Lider Küçük Kaymaklý ve yakýn takipçisi Çetinkaya bugün baþkent Lefkoþa'da sahaya çýkacaklar. Kaymaklý sahasýnda Maðusa Türk Gücü ile Çetinkaya da Göçmenköy ile karþýlaþacak (Necati Özsoy) Telsim Süper Ligi 8. Hafta maçlarý bugün ve yarýn oynanýyor. Lider Küçük Kaymaklý ve yakýn takipçisi Çetinkaya'nýn maçlarý bugün baþkentte oynayacaklar. Küçük Kaymaklý kendi saha ve seyircisi önünde Maðusa Türk Gücü'nü konuk edecek. Ligde ilk galibiyetini geçen hafta alan Maðusa Türk Gücü þimdi zorlu bir deplasmana çýkacak. Küçük Kaymaklý bu maça da Debola'dan yoksun çýkacak. Çetinkaya ligin son sýrasýndaki Göçmenköy ile karþýlaþacak. Ligde henüz puanla tanýþamayan Göçmenköy yine zor puan çýkaracaðý bir haftaya girdi. Oldukça kaliteli bir kadrosu olan Çetinkaya bu maçýn favorisi. Ýki haftadýr yaþadýðý puan kayýplarý ile düþüþe geçen Cihangir sahasýnda Lapta ile karþýlaþacak. Lata'da 3 futbolcunun kadro dýþý kalmasý, Cihangir maçý öncesi bir dezavantaj. Cihangir'de cezasý biten Ferda bu maçta forma giyecek. Ancak forvetin etkili ismi Williem bu maçta da yer alamayacak. Üst üste aldýðý galibiyetler ile dördüncü sýraya yükselen Bostancý Baðcýl þimdi Türk Ocaðý ile karþýlaþacak. Telsim Süper Lig'de Pazar günü ise 3 karþýlaþma oynanacak. Yenicami takýmý Haftanýn maçlarý ve hakemleri Bugün TELSÝM SÜPER LÝG Göçmenköy - Çetinkaya (Hakan Muhtaroðlu) Kaymaklý - Maðusa Türk Gücü (Osman Özpaþa) Baðcýl - Türk Ocaðý (Mehmet Sezener) Cihangir - Lapta (Fehim Dayý) TELSÝM 1. LÝG Gönyeli - Gençler Birliði (Aziz Dayý) Düzkaya - Tatlýsu (Ecvet Kanatlý) Esentepe - Binatlý (Alkýn Gedikoðlu) 18 KASIM PAZAR TELSÝM SÜPER LÝG Hamitköy - Yenicami (Kerem Eran) Serdarlý - Lefke (Olkan Özyanýk) Doðan Türk Birliði - Gençlik Gücü (Serkan Durmaz) Hamitköy sahasýnda zorlu bir 90 dakikaya çýkacak. Bir önceki hafta Gençlik Gücü galibiyeti ile üst sýralara fýrlayan Hamitköy'de takýmýn en etkili oyuncusu Kenett'in bu maçta cezalý olmasý Hamitköy için büyük kayýp. Lige baþladýðý gibi devam edemeyen ve puan kayýplarý yaþayana Serdarlý konuk edeceði Lefke karþýsýnda yeniden çýkýþ yakalamak istiyor. Girne 20 Temmuz Stadý'nda ise düþüþ yaþayan iki takým Doðan Türk Birliði ve Gençlik Gücü karþýlaþmasý oynanacak. TELSÝM 1.LÝG Dumlupýnar - Yeni Boðaziçi (Serkan Þimþek) Ozanköy - Vadili (Utku Hamamcýoðlu) Yalova - Mormenekþe (Mehmet Malek) Görneç - Türkmenköy (Savaþ Tilki) Türkiye Spor Toto Süper Liginde 12. hafta maçlarý Bugün 14:00 Ýstanbul Bld.- Elazýðspor 19:00 Gençlerbirliði-Sivasspor 19:00 Eskiþehirspor-Fenerbahçe 18 Kasým Pazar 16:00 Akhisar Bld.-Kasýmpaþa 16:00 Kayserispor-Gaziantepspor 19:00 Antalyaspor-Beþiktaþ 19:00 Bursaspor-Mersin Ýdman Y. 19 Kasým Pazartesi 20:00 Orduspor-Trabzonspor Kortlarda ilk maçlar bugün Elye galibiyet peþinde- Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu tarafýndan organize edilen Telsim 2'nci Ligi Batý grubunda yer alan Doðancý takýmý Pazar günü oynayacaðý karþýlaþmadan galibiyet bekliyor. Telsim 2'nci Ligi Batý Grubunun güçlü ekibi Doðancý, bu sezon çýktýðý ilk üç lig maçýndan da beraberlikle ayrýldý. Ligin 4'ncü haftasýnda kendi evinde A.Yeþilova'yý konuk edecek olan Doðancý'da tek hedef bu karþýlaþmayý kazanarak bu sezon ilk galibiyeti almak. Pazar günü oynayacaðý Yeþilova karþýlaþmasýna 3 antrenman yaparak hazýrlanan Doðancý ekibinde eksik veya cezalý futbolcu bulunmuyor. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Lefkoþa Þehir Kulübü'ndeki Ýlter Sami Þanel ve Nejat ManerTenis Kortlarý'nda düzenlenen Türk Ekonomi Bankasý Özel Bankacýlýk'ýn desteklediði "TEB Özel Lefkoþa Þehir Kulübü Açýk Tenis Turnuvasý" bugün baþlýyor. Toplam 190 kayýt yapýlan TEB Özel Lefkoþa Þehir Kulübü Açýk Tenis Turnuvasý'na katýlan sporculardan 77'si tenis özkaynaðýndan oldu. 1 Aralýk 2012 tarihinde tamamlanacak olan turnuva 15 gün boyunca devam edecek. Turnuvada, cumartesi ve pazar günleri 8, 9 ve 10 yaþ kategorilerinin mücadeleleri sabah baþlayacak. Hafta içi günlerinde ise, diðer kategorilerin mücadeleleri saat 17:00'de baþlayacak. Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ. Henüz 5 yaþýndayken söylemiþtik. Þimdi 29 yaþýna bastý, ama deðiþen bir þey yok. Adý KK, soyadý TC, adresi Mersin 10/Turkey... Lüzum görüldüðü takdirde her an iptal edilebilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3984 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AÇ ÝNSAN VE BÝR GAMÝNÝLERDE KÖMÜR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3984 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AÇ ÝNSAN VE BÝR GAMÝNÝLERDE KÖMÜR Çörek yerine simit, börek yerine dürüm, þeftali yerine Adana ve þimdi de kahve yerine çay... Ona da amenna! Ama kahve falýna bakýp bize bir yol görünüp görünmediðini kim söyleyecek bundan sonra? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR. Eroðlu'nun New York'ta Ekvator Ginesi Cumhurbaþkanýyla görüþmesini bir Rum diplomat gizlice dinlerken yakalanmýþ... Kaþif'in mi, Küçük'ün mü kazanacaðýný merak etmiþ herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN... "Mazi kalbimde bir yara" derler... Ama "Geçmiþe mazi, geleceðe gazi" diyenler de var. Veya kýsaca "Dün dündür, bugün de bugün"... Tükürdüðünü yalamasýný bilmeyenler bu sýnýfý hiç geçer mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU Yeni Polis Genel Müdürü mü arýyorsunuz? KKTC'yi Erdal Emanet'e emanet edin! Hem iyi biber gazý kullanýr, hem de bayraðýmýzý indirmeye kalkan Rum olursa haddini bildirir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

HALK AYAÐA KALKACAK MI? Afrika dan Mektup

HALK AYAÐA KALKACAK MI? Afrika dan Mektup Alacaklarýný hala tahsil edemeyen Elektrik Kurumu 64 milyon TL daha borçlandýrýlmýþ Bakanlar Kurulu tarafýndan... Kimden? Çeþitli bankalardan... Kýb-Tek'i böyle batýrýrlar iþte! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı