Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Merkezi Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Merkezi Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları"

Transkript

1 YÜKSEK SEÇĠM KURULU BAġKANLIĞINDAN SÖZLEġMELĠ PERSONEL ALIMI ĠLANI Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Merkezi Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere 6 çözümleyici ve 3 programcı alınacaktır. Alınacak personelin seçiminde 2014 yılında B grubu kadrolar için kullanılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türü esas alınacaktır. Her bir unvan için boģ bulunan sözleģmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday sözlü sınava alınacaktır. Atacak personelin iki katı kadar da yedek aday belirlenecektir. (Çözümleyici ve programcı pozisyonları için ilan edilen özel Ģartların her biri için birden fazla sözleģmeli personel alınabilecektir. BAġVURU ġartlari A-GENEL ġartlar a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen Ģartları taģımak, b)ösym'nin düzenlediği YDS Ġngilizce sınavından 60 veya uluslararası eģdeğerliliği tanınmıģ bir sınavdan dengi puanı almıģ olmak. Ancak, yurt içi ve yurt dıģında ingilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar veya yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde ingilizce dilinde master veya doktora yapanların durumlarını belgelendirmeleri Ģartıyla ingilizce dil düzeyleri (D) olarak kabul edilir. (2015-YDS Ġlkbahar Dönemi Yabancı Dil Seviye tespit sınavına girenler, bu durumu baģvuru formunda belirtmeleri ve diğer Ģartları taģımaları koģulu ile müracaat edebilirler. Bu Ģekilde müracaat edenlerden söz konusu sınavdan 60 ve üzeri puan alanların, 17 Nisan 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar sınav sonucunu gösterir belgeyi adresine göndermeleri gerekmektedir.) c)erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiģ veya askerlik çağına gelmiģ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıģ veya muaf veya ertelenmiģ ya da yedek sınıfa geçirilmiģ olmak, d)baģvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaģından gün almamıģ olmak, e)298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 31. maddesi gereğince, evvelce herhangi bir siyasi partiye üye, herhangi bir seçimde siyasi parti listesinden aday olmamıģ olmak,

2 Çözümleyici; a)çözümleyici olarak çalıģtırılacaklarda en az bir yıl Bilgi ĠĢlem Merkezlerinde çözümleyici veya programcı olarak çalıģmıģ olmak, b)biri Java programlama dili olmak üzere diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet transcript belgesi de kabul edilecektir.) c)2014-kpss (B) Grubu sınavına girmiģ olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almıģ olmak, d)mühendislik Fakültelerinin; Bilgisayar, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve HaberleĢme, BiliĢim Sistemleri, Matematik veya Fizik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, Programcı; a)2014-kpss (B) Grubu sınavına girmiģ olmak, lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almıģ olmak, b)mühendislik Fakültelerinin müfredatında bilgisayar programlama dillerine yer veren bölümlerinden mezun olmak,

3 B- ÖZEL ġartlar Çözümleyici; 1-Ağ ve Güvenlik a)omurga anahtarları, modem, router ve kenar anahtarlar, b)yük dengeleme sistemleri, c)ssl, IPSEC VPN ve SSL VPN teknolojileri, d)anti-virus sistemleri, e)firewall, IPS ve DDOS önleme teknolojileri ve cihazları, 2-Unix ve Linux sistemleri a)unix ve Linux iģletim sistemleri, b)sanallaģtırma teknolojileri, c)açık kaynaklı e-posta, LDAP, DNS sistemleri, 3-Microsoft Sistemleri a)microsoft 2008 ve 2012 server iģletim sistemleri, b)microsoft Active Directory, GroupPolicy Management c)dhcp, DNS, Fileserver kurulum ve yönetimi, 4-Sistem Yönetimi a)unix ve Linux iģletim sistemleri, b)java tabanlı uygulama sunucuları, c)kurumsal içerik yönetimi ve Portal uygulamaları, 5-Donanım ve Yedekleme

4 a)sunucu, teyp yedekleme ve disk sistemleri donanımları, b)yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetimi ve depolama ağları (Storage area network - SAN), c)teyp ve sanal teyp kütüphanelerinin yapılandırılması ve yönetimi, 6-Vertabanı Yönetimi a)en az 1000 kullanıcılı veri tabanı uygulamalarında Oracle veri tabanı kurulumu, sürüm yükseltme, yedekleme/kurtarma ve performans yönetimi,(tercihen Oracle Database 10g ve sonrası sürümler için Oracle Database Administrator Certified Professional sertifikasına sahip olmak) b)oracle veri tabanı üzerinde StoredProcedure ve Trigger yazabilme, c)veri tabanı güvenlik duvarı ve denetleme mekanizmaları, d)oracle RAC, Data guard kurulumu yönetimi ve bakımı, e)oracle10g ve 11g DBA, backup/recovery, Recovery Manager(Rman), PerformanceTunning, f)ġleri seviyede PL/SQL, g)linux iģletim sistemi üzerinde shell programlama yapabilmek ve Linux yönetimi, Programcı; 1-Uygulama GeliĢtirme a)en az 1000 kullanıcıya sahip sistemlerde yazılım uzmanı olarak J2EE mimarisinde RDBM veri tabanları ile uygulama geliģtirmiģ olmak, (Tercihen ORM Kullanarak uygulama geliģtirmiģ olmak, Java ile Hibernate kullanarak uygulama geliģtirmiģ olmak, SOA tabanlı mimari ile proje geliģtirmiģ olmak,) b)nesne tabanlı analiz ve tasarım konularında ileri seviyede bilgisi bulunmak ve tasarım Ģablonları etkin olarak kullanabiliyor olmak, c)xml ve UML, d)rdbm veri tabanları ile uygulama geliģtirme, SQL ve PL/SQL, e)test güdümlü programlama(refactoring) ve yazılım güvenliği, güvenli yazılım yaģam döngüsü,

5 f)veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL optimizasyonu, g)versiyonlama araçlarından CVS, SVN veya GĠT vb), h)eclipse tabanlı uygulama geliģtirme ortamlarında JasperReport raporlama araçları ile proje gerçekleģtirme, i)en az 1000 kullanıcılı bir sistemin uygulama sunucularını izleme (monitoring) ve performanslarını analiz etme, j)veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak, k)dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak, (Tercihen OracleCertified Professional (OCP) Java SE 5 veya 6 Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer sertifikasına sahip olmak) 2-Web ve Mobil Uygulama GeliĢtirme a)web teknolojileri DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT teknolojileri, b)java web teknolojilerinden (JSP/Servlet, JSF, Struts, Ajax, Spring, Swing) herhangi birini kullanarak web projesi geliģtirme, c)rdbm veri tabanları ile uygulama geliģtirme, SQL ve PL/SQL, d)web Servis (XML, XSD, XSLT, WSDL), SOAP, REST, WCF gibi teknolojilerde uygulama gerçekleģtirme, e)mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile), (Tercihen OCP Java EE 5 Web Component Developer ve/veya Sun Certified Web Component Developer forthe Java Platform sertifikası veya PL/SQL Developer OCA veya Advanced PL/SQL Developer OCP sertifikası veya OCP Java EE 5 Web Servis Developer ve/veya Sun Certified Web Servis Developer forthe Java Platform sertifikasına sahip olmak) konularında bilgi sahibi olmak ve/veya bu alanlarda sertifikası olmak Ģartları aranmaktadır.

6 C- SINAV tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esasların Ek 2 nci maddesinin ( c ) bendi gereğince "Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleģmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boģ bulunan sözleģmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluģlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav baģarısı sırasına göre yapılacak yerleģtirme, yöntemlerinden herhangi biri ile sözleģmeli personel istihdam edebilirler." denildiğinden; KPSS (B) grubu sınavında alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan baģlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının on katı kadar aday sözlü sınava alınacaktır. BaĢvuracak adaylardan; 1-Yukarıda belirtilen genel ve özel Ģartları taģımadıkları sonradan anlaģılanların, sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu Ģekilde istihdam edilenler, hizmet sözleģmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleģmelerinin feshedilmesi veya sözleģme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleģmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleģmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin, s ayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 31. maddesi gereğince evvelce herhangi bir siyasi partiye üye veya seçimlerde siyasi partiden aday olmadığına dair beyanı alınanlardan aksi durumu tespit edilenlerin, müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır. D-SÖZLÜ SINAVIN KONULARI 1-Ġlanın özel Ģartlar bölümünde açıklanan mesleki bilgi ve deneyimini, 2-Muhakeme gücünü, bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneğini, davranıģ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu ve liyakatini, yetenek ve kültürünü, çağdaģ bilimsel ve teknolojik geliģmelere açıklığını,ölçmeye yönelik konulardır.

7 E-ÜCRET 1-ÖSYM BaĢkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına veya Yabancı Dil Sınavına (KPDS-YDS) katılarak (A-D) düzeyinde Ġngilizce bildiğini belgeleyenler için ücret tavanı yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübesine göre aģağıdaki tabloda öngörüldüğü Ģekilde belirlenir. 2-Yıl içerisinde tecrübe süresi ve dil seviye düzeyi ile ilgili niteliği değiģenlerin ücretleri sözleģme hükümleri veya genel hükümler çerçevesinde sözleģmeleri fesih edilmek ve yeni sözleģme yapılmak suretiyle, saptanmasındaki usule göre yeni niteliği dikkate alınarak belirlenebilir. 3-Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) olarak kabul edilir. 4-Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, çözümleyici ve programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu ve aynı Kanunun 4/B maddesi, 399 sayılı KHK'ye tabi sözleģmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sigortaya tabi geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır. ÇÖZÜMLEYĠCĠ MESLEKĠ TECRÜBESĠ ĠNGĠLĠZCE DÜZEYĠ AYLIK TAVAN BRÜT ÜCRETĠ % 25 ARTIġ NET ÖDEME 5 yıldan fazla A-B 3.075, , ,93 C 2.955, , ,57 D 2.889, , , yıl A-B 2.849, , ,13 C 2.752, , ,70 D 2.710, , , yıl A-B 2.603, , ,85 C 2.522, , ,92 D 2.479, , , yıl A-B 2.232, , ,86 C 2.131, , ,34 D 2.077, , ,05

8 PROGRAMCI MESLEKĠ TECRÜBESĠ ĠNGĠLĠZCE DÜZEYĠ AYLIK TAVAN BRÜT ÜCRETĠ % 25 ARTIġ NET ÖDEME 5 yıldan fazla A-B 2.849, , ,13 C 2.752, , ,70 D 2.737, , , yıl A-B 2.737, , ,28 C 2.616, , ,99 D 2.576, , , yıl A-B 2.495, , ,57 C 2.398, , ,96 D 2.344, , , yıl A-B 2.186, , ,63 C 2.077, , ,05 D 2.022, , ,78

9 F) BAġVURU ġeklġ - YERĠ - TARĠHĠ BaĢvurular 6 Nisan 2015 Pazartesi günü saat 17.00'a kadar Ģahsen veya posta yoluyla Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığı MithatpaĢa Caddesi No:12 Sıhhiye Kızılay/ANKARA adresine, elektronik ortamda yapılacak baģvurular ise "4/B SözleĢmeli Personel BaĢvuru Formunun" imzalı ve elektronik ortama aktarılmıģ halinin e-posta adresine gönderilmesi suretiyle yapılacaktır. Ġlk müracaat sadece 4/B SözleĢmeli Personel BaĢvuru Formu ile yapılacak olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan gerekli belgeler mülakatta istenecektir. Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan baģvurular değerlendirilmeyecektir. Posta veya kargo ile yapılacak baģvuruların, baģvurunun son günü mesai saati bitimine kadar BaĢkanlığımızda olması gerekmekte olup, Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığı dıģında baģka Kurumlara gönderilmiģ ve baģvurunun son günü olan 6 Nisan 2015 tarihinden sonra BaĢkanlığımıza ulaģan baģvurular kabul edilmeyecektir.

10 G- MÜLAKATTA ĠSTENĠLEN BELGELER Kamu Personeli Seçme Sınavında, (B grubu) lisans mezunları için KPSSP3 puan türünde puan aldığına dair belge, 2-Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti BaĢkanlığımızca onaylanacaktır.) 3-Her bir pozisyon için belirtilen özel Ģartlara ait belgelerin onaylı örneği, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti BaĢkanlığımızca onaylanacaktır.) 4-Askerlik durum belgesinin onaylı örneği, (Erkek adaylar için), (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti BaĢkanlığımızca onaylanacaktır.) 5-Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Formu (www.ysk.gov.tr) adresimizden çıktı alınıp doldurulacaktır. 6-Programlama dillerini gösterir belgenin onaylı örneği. 7-Fotoğraflı özgeçmiģ, fotoğraf son altı ay içinde çekilmiģ olmalıdır. (www.ysk.gov.tr)adresimizden çıktı alınıp doldurulacaktır. 8-Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belgenin onaylı örneği, (YDS, ÖSYM BaĢkanlığınca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi yabancı dil yeterliliğine iliģkin belgelerden, YDS belgesinin geçerlilik süresi beģ yıl diğer belgelerin geçerlilik süresi ise iki yıldır.) (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti BaĢkanlığımızca onaylanacaktır.) 9-Adli sicil ve arģiv kaydı. 10-4/B SözleĢmeli Personel BaĢvuru Formu (www.ysk.gov.tr) adresimizden çıktı alınıp doldurulacaktır. H- BAġVURU SONUÇLARI, SINAV YERĠ VE TARĠHĠNĠN DUYURULMASI KPSS (B) grubu puan sırasına göre baģvuru listesi sitesinde 9 Nisan 2015 PerĢembe günü ilan edilecektir Mayıs 2015 tarihleri arasında soyadı alfabetik sıraya göre yapılacak sözlü mülakat sınavına katılacakların listesi, yeri ve saati 21 Nisan 2015 Salı günü duyurulacak olup, sözlü mülakata katılacakların bu ilanın "G" maddesinde belirtilen belgeleri müracaat günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Ġlk müracaatını elektronik ortamda yapanlar "4/B SözleĢmeli Personel BaĢvuru Formunun" ıslak imzalı halini getireceklerdir.)

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI Bakanlığımız Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak, TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI Başkanlığımız Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım KRĠTERLERĠ

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım KRĠTERLERĠ ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım KRĠTERLERĠ Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesindeistihdamedilmeküzere31/12/2008

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI İLANI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI İLANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI İLANI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 16.06.2014 DUYURU 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre 16/06/2014-30/06/2014 (saat:17.00) tarihleri arasında başvuru yapılmak

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI 1/5 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 7 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır. A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 03.12.2012 5502 SAYILI KANUNUN 28 İNCİ MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI DUYURUSU Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncı maddesinde ve bu maddeye dayanılarak

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

B-ÖZEL ŞARTLAR 1. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (2 Kişi Tam Zamanlı Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar)

B-ÖZEL ŞARTLAR 1. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (2 Kişi Tam Zamanlı Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar) T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BİLİŞİM PERSONELİ ALIMINA İLİŞKİN SINAV BROŞÜRÜ

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BİLİŞİM PERSONELİ ALIMINA İLİŞKİN SINAV BROŞÜRÜ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BİLİŞİM PERSONELİ ALIMINA İLİŞKİN SINAV BROŞÜRÜ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI Dicle Kalkınma Ajansı (DĠKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un onsekizinci maddesi

Detaylı

Saatleri arasında başvurular kabul edilecektir. SÖZLÜ SINAVA

Saatleri arasında başvurular kabul edilecektir. SÖZLÜ SINAVA BURSA ESKĠġEHĠR BĠLECĠK KALKINMA AJANSI (BEBKA) PERSONEL ALIM ĠLANI Bursa EskiĢehir Bilecik Kalkınma Ajansı ( BEBKA ), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK SÖZLEŞMELİ VE KADROLU PERSONEL İLANI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK SÖZLEŞMELİ VE KADROLU PERSONEL İLANI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK SÖZLEŞMELİ VE KADROLU PERSONEL İLANI 1. GENEL HUSUSLAR a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 18 inci maddesi ile

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI 1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET) 5648 Sayılı Tarım

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Adalet Bakanlığından: ADALET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 657-14.7.1965 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Temmuz 2012 - Sayı: 28343 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) çalıştırılmak üzere sınavla 100 Defterdarlık

Detaylı