ISO SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI"

Transkript

1 T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı Tez Danışmanı Doç. Dr. Necdet Özçakar İstanbul 2008

2 ISO SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI MERYEM YAZICI ÖZ Bu çalışmada, farklı ülkelerde uygulanan HACCP sistemlerinin standart hale getirilmesi için oluşturulan ISO kalite yönetim sistemi standardı ve bir gıda firmasında uygulanışı üzerinde durulmaktadır. Kalite ile ilgili kavramların literatür araştırması yapılmış ve HACCP sisteminden ISO sistemine geçiş anlatılmıştır. Ayrıca bu sistemin kurulu olduğu bir gıda firmasında istatistiksel kalite kontrol yöntemlerinden olan kabul örneklemesi ve proses kontrol tekniklerinin kullanımı gösterilmiştir. ANSI/ASQC Z1.9 ve ANSI/ASQC Z1.4 örnekleme planlarının kullanımı, bu örnekleme planlarına ait çalışma karakteristiği eğrilerinin çizimi ve ve kontrol diyagramlarının çizimi üzerinde durulmuş, uygulamalar yapılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Sonuç olarak HACCP ve ISO arasındaki farklılıklar gösterilmiş ve ISO sisteminde istatistiksel kalite kontrol tekniklerinin kullanımının faydaları ortaya konmuştur. iii

3 APPLICATION OF ISO AT A FOOD FIRM ABSTRACT At this thesis, ISO Quality Management System Standards that is constituted to standardize HACCP Systems have been applied in different countries and ıts application in a food factory is consantrated. Literature of consepts interested in quality is searched and tranporting from HACCP system to ISO system is expressed. In addition to reception sampling and process control techniques that are statistical quality control methods at a factory have been set up this system is designated. Using of ANSI/ASQC Z1.4 and ANSI/ASQC Z1.9 sampling plans, drawing of Operating Carakteristic belong to this plans and drawing and control diagrams is consentrated. Applications about them have is done and results have been attined from this is evaluated. Consequently, differences between HACCP and ISO is designated. iv

4 ÖNSÖZ Günümüzün ekonomik şartları, rekabette müşteri tatminini ön plana çıkarmıştır. İşletmeler tüketiciyi tatmin edebilmek için kaliteli üretim yapmak, bunu yaparken de en ekonomik, en kullanışlı ürünü geliştirmek zorundadır. Müşteri tatmini sağlamanın temel koşulu, müşterilerin arzu ettikleri ürünleri, yeterli kalite ve miktarda, istedikleri yerde, istedikleri zaman ve sürede hazır bulundurmak ve bunu standart haline getirmektir. Gıda sektörü bütün bunların yanında insan sağlığını direkt ilgilendirdiği için daha fazla hassasiyet gösterilmesi gereken bir sektördür. Özellikle temizlik ve hijyen konusunda gerekli faaliyetlerin yürütülebilmesi oldukça önem arz etmektedir. HACCP (Kritik Kontrol Noktaları Tehlike Analizi) ilk olarak NASA araştırmalarında ortaya çıkmış, zamanla tüm dünyada sonra da Türkiye de güvenli gıda üretiminde kullanılan bir kalite kontrol sistemine dönüşmüştür. Ancak zamanla farklı ülkelerin HACCP sistemini faklı şekillerde yorumlayıp uygulamaları, ülkeler arasında ürünlerin kabul edilmesi konusunda sorunlara yol açmıştır. Bu durum, gıda sektöründe dünyaca kabul gören bir kalite yönetim standardı ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak HACCP sistemi tek bir standart sistem haline getirilmiş ve buna ilave olarak işletmenin sadece kalite değil diğer tüm departmanlarını da kapsayan, işletmeyi bir bütün halinde ele alan ISO kalite yönetim standardı hazırlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, ISO kalite yönetim standardının gıda firmalarında uygulanışı hakkında fikir verilmesi, sistemi bütün yönleriyle ele alınması ve buna ilave olarak istatistiksel kalite kontrol tekniklerinin kullanımında birkaç eksikliğin giderilmesidir. Bu amaçla; ISO in bir şekerleme firmasında uygulamasına bu çalışmada yer verilmiştir. Ayrıca kalite kontrolün hammadde kabul ve proses kontrol safhalarında, istatistiksel kalite kontrol teknikleri sisteme adapte edilerek uygulanmıştır. Bu çalışma sırasında tecrübelerini benimle paylaşan, konu hakkında geniş bilgiye sahip olmamı sağlayan, uygulamayı gerçekleştirdiğim firmanın Kalite Güvence v

5 Müdürü Savaş Kara ya ve benden yardımlarını esirgemeyen danışman hocam Doç. Dr. Necdet ÖZÇAKAR a teşekkürü bir borç bilirim. Meryem YAZICI vi

6 İÇİNDEKİLER ÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ GİRİŞ KALİTE VE KALİTE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR KALİTENİN TANIMI KALİTENİN KİMLİK DEĞİŞİMİ KALİTE KONTROL KAVRAMI KALİTE GÜVENCESİ KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ KALİTE GÜVENCESİ FAALİYETLERİ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜN UYGULAMA ALANLARI KABUL ÖRNEKLEMESİ ÖRNEKLEME PLANLARI TEKLİ ÖRNEKLEME PLANI İKİLİ ÖRNEKLEME PLANI ÇOKLU ÖRNEKLEME PLANI ARDIŞIK ÖRNEKLEME PLANI SIRALI ÖRNEKLEME PLANI ÇALIŞMA KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ ÇALIŞMA KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİNİN ANALİZİ İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL KONTROL DİYAGRAMLARI KONTROL DİYAGRAMLARININ KULLANIM AMAÇLARI...39 vii

7 KONTROL DİYAGRAMLARININ KULLANILDIĞI YERLER KONTROL DİYAGRAMLARININ OLUŞTURULMASI KONTROL DİYAGRAMLARININ SINIFLANDIRILMASI NİTEL KONTROL DİYAGRAMLARI P KONTROL DİYAGRAMLARI C KONTROL DİYAGRAMLARI np KONTROL DİYAGRAMLARI U KONTROL DİYAGRAMLARI NİCEL KONTROL DİYAGRAMLARI KONTROL DİYAGRAMLARI KONTROL DİYAGRAMLARI KONTROL DİYAGRAMLARININ YORUMLANMASI NİCEL KONTROL DİYAGRAMLARININ YORUMLANMASI NİTEL KONTROL DİYAGRAMLARININ YORUMLANMASI MAKİNE VE PROSES YETERLİLİK ANALİZİ PROSES YETERLİLİK ANALİZİ HACCP VE HACCP İLE İLGİLİ KAVRAMLAR TARİHÇE HACCP İN TANIMI HACCP ÖN GEREKSİNİM PROGRAMLARI HACCP HAZIRLIK AŞAMALARI HACCP SİSTEMİNİN PRENSİPLERİ STANDARDİZASYON VE KALİTE SİSTEM STANDARTLARI STANDART KAVRAMI STANDARDİZASYON...70 viii

8 STANDARDİZASYONUN YARARLARI KALİTE SİSTEM STANDARTLARININ GELİŞİMİ ISO ISO İN YARARLARI ISO KALİTE SİSTEMİNİN UYGULANMASI ÖN GEREKSİNİM PROGRAMLARININ KURULMASI ÜRÜN ÖZELLİKLERİNİN TANIMLANMASI HAMMADDELERİN ÖZELLİKLERİNİN TANIMLANMASI GİRDİ KONTROLDE NİTEL ÖZELLİKLERE GÖRE ÖRNEKLEME UYGULAMASI GİRDİ KONTROLDE NİCEL ÖZELLİKLERE GÖRE ÖRNEKLEME UYGULAMASI SON ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİNİN TANIMLANMASI AKIŞ ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI TEHLİKE ANALİZİ VE KRİTİK KONTROL NOKTALARININ BELİRLENMESİ HACCP PLANININ OLUŞTURULMASI PROSES KONTROLDE KONTROL VE DİYAGRAMLARININ KULLANIMI PROSES KONTROLDE KONTROL DİYAGRAMLARININ KULLANIMI VE PROSES YETENEK ANALİZİ HACCP PLANININ DOĞRULANMASI SİSTEMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ SONUÇ KAYNAKÇA EK EK EK ix

9 TABLOLAR LİSTESİ Tablo-1 Kalitede Kimlik Değişimi...8 Tablo-2 N=2000, n= 150 ve c= 4 ile Belirlenen Tek Örnekleme Planında Poisson Dağılımına Göre Bulunan Parti Kabul Olasılıkları, örnek problem...30 Tablo-3 Z1.4 Örnekleme Planına Göre Yapılan Etiket Örneklemesi...99 Tablo-4 n=500, c=10, Normal Düzeyde Kontrol Edilen Partinin Kusurlu Oranları ve Kabul İhtimalleri Tablo-5 n=315, c=7 ve Normal Düzeyde Kontrol Edilen Partinin Kusurlu Oranları ve Kabul İhtimalleri Tablo-6 n=500, c=8 ve Sıkı Düzeyde Kontrol Edilen Partinin Kusurlu Oranları ve Kabul İhtimalleri Tablo-7 Z1.9 Örnekleme Planından Elde Edilen Değerler Tablo-8 15 Parti PVC Kasenin Ağırlıklarının Gözlem Değerleri Tablo-9 PVC Kaselerin Gözlem Değerlerinden Elde Edilen Hesaplamalar Tablo-10 Son Üründe Nem Gözlem Değerleri, Ortalamaları, Değişim Aralıkları ve Standart Sapmaları Tablo-11 Hesaplanan O.Ç, ÜKL ve AKL Değerleri x

10 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil-1 Kalite Kontrolünde Geriye Dönüşüm...10 Şekil-2 Kalite Kontrol Sisteminin İşleyişi...16 Şekil-3 İstatistiksel Kalite Kontrolün Uygulaması...19 Şekil-4 İstatistiksel Kalite Kontrol ve Bileşenleri...20 Şekil-5 Kabul Örneklemesinin Aşamaları...22 Şekil-6 N=2000, n=150 ve c=4 ile Belirlenen Örnekleme Planının ÇK Eğrisi...30 Şekil-7 N=2000, n=150 ve c=5 ile Belirlenen Örnekleme Planının ÇK Eğrisi...31 Şekil-8 İstatistiksel Proses Kontrol Sistemi...33 Şekil-9.1 Kontrol Altındaki Kontrol Diyagramı...36 Şekil-9.2 Kontrol Dışındaki Kontrol Diyagramı...37 Şekil-10 Kontrol Diyagramının Bölümleri...38 Şekil-11 Kontrol Diyagramı...41 Şekil 12.1 ±3σ Dışına Çıkan Nokta...55 Şekil 12.2 O.Ç nin bir tarafında dizilmiş 9 nokta...56 Şekil-12.3 Sürekli yükselen ya da düşüş gösteren 6 nokta...56 Şekil 12.4 Bir artış bir azalış gösteren ardışık 14 nokta...57 Şekil 12.5 Ardışık üç noktadan ikisinin ±3σ de olması...58 Şekil 12.6 Ardışık beş noktadan 4 ünün ±1σ dışında olması...58 Şekil 12.7 ±1σ de ardışık 15 noktanın olması...59 Şekil 12.8 Ardışık 8 noktanın ±1σ dışında olması...60 Şekil-13 Kontrol ve Spesifikasyon Limitleri...62 Şekil-14 HACCP Uygulamalarının Mantıksal Akışı...68 Şekil-15 n=500, c=10 ve Normal Düzeyde Kontrol Edilen Partinin Çalışma Karakteristiği Eğrisi Şekil-16 n=315, c=7 ve Normal Düzeyde Kontrol Edilen Partinin Çalışma Karakteristiği Eğrisi Şekil-17 n=500, c=8 ve Sıkı Düzeyde Kontrol Edilen Partinin Çalışma Karakteristiği Eğrisi Şekil-18 PVC Kase Ağırlıklarının Ortalama ve Spesifikasyon Limitlerinin xi

11 Gösterimi Şekil-19 Nem Gözlem Değerlerine Ait Diyagramlarından Diyagramı Çizimi Şekil-20 Nem Gözlem Değerlerine Ait Diyagramlarından R Diyagramı Çizimi Şekil-21 Nem gözlem değerlerine ait diyagramlarından X diyagramı çizimi Şekil-22 Nem gözlem değerlerine ait diyagramlarından δ diyagramı çizimi Şekil-23 Nem Gözlem Değerlerine Ait Kontrol Limitlerinin Spesifikasyon Limitleri ile Birlikte Diyagramında Gösterimi xii

12 GİRİŞ Günümüzde kalite ve gıda güvenliği yönetim sisteminin modern teknoloji uygulayan gıda işletmelerinde yerleştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Kalite güvenliği kavramı ve sisteminin dünyada yaygınlaştırılması, uluslararası boyutta merkezi bir görev olarak benimsenmiştir. Bu amaçla ISO 9000 ve HACCP standartlarının akabinde, Eylül 2005 tarihinde ISO standardı geliştirilmiştir. Gıda üretiminde iç ve dış iletişim ile geniş bir bilgilendirme halkası yaratılarak, kalite sisteminde güvenliğin sağlanması, uygulamaların yaygınlaştırılması esas alınmıştır. Bu sistemle gıda işletmelerinin sertifikalandırılması, böylece işlevlerindeki uygunluğun belgelenmesi ve onaylanması yoluna gidilmiştir. Söz konusu uygulamalarla uluslararası gıda ticareti ve pazarında, kalite güvenlik sistemi kavramının yerleşmesi sağlanmıştır. Amacı ortak olan tüm bu çabalar, işi, ortamı, şirkette çalışanları, şirketi, yönetimi, ve iş süreçlerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Zira ayakta kalabilmenin, varlığı sürdürebilmenin koşulu sürekli olarak gelişimi sürdürebilmekten geçer. Gelişen modern ticaret kuralları yanında birçok ülkede oluşturulmakta olan gıda yasaları üretici durumundaki firmaları, gerçekleştirdikleri üretimin güvenliğinin sağlanmasında zorunlu olarak mesul tutmaktadırlar. Dolayısıyla firmaların kendi kuruluşlarına özgü bir Gıda Güvenlik Programı oluşturması zorunlu hale getirilmiştir. Böyle bir programın başarısı ancak bu amaçla oluşturulacak entegre sisteme ve bu sistemde kullanılacak araçların veya alt sistemlerin etkinliğine bağlıdır. Bu alt sistemlerin koordineli bir şekilde yürürlüğünün sağlanmasına günümüzde Entegre Kalite ve Risk Yönetim sistemi denilmektedir. Bu sistem kalite güvenliğini sağlama ile iç içe olup, ürünün kaliteden bekleneni sağlaması için bir plan doğrultusundaki tüm etkinliklerin sistematik uygulanmasıdır. Bu kavram, kalite güvenliğinin gerçekleştirilebilmesi için organizasyonda yeterliliği, uygun tasarımı, yöntemlerde uygunluğu, ekipman yeterliliğini, nitelikli personel seçimini, depolama ve dağıtım koşullarının optimizasyonunu içermektedir. 1

13 1.KALİTE VE KALİTE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.KALİTENİN TANIMI Kalite kavramı gerek akademisyenler ve gerekse de yöneticiler tarafından en çok kullanılan kavramlardan birisidir. Ancak bu kavramın üzerinde herkesin uzlaştığı bir tanımı yoktur. Farklı yazarlar ve farklı örgütler değişik tanımlamalar yapmıştır. Aşağıda bunların bazıları verilmiştir(bozkurt, 1995:4). Kalite bir ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamıdır. (ISO 8402) Kalite bir ürün ya da hizmetin belirli bir gerekliliği karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür. (Amerikan Kalite Kontrol Derneği-ASQC) Kalite bir ürün ya da hizmetin tüketicinin isteklerine uygunluk derecesidir. (Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonu-EOQC) Kalite bir ürünün gerekliliklere uygunluk derecesidir. (P. Crosby) Kalite kullanıma uygunluktur. (IM. Juran) Bu tanımlamaların yanında kalite kavramının tam olarak açıklığa kavuşturulabilmesi için çeşitli boyutları yoluyla açıklanmasına çalışılmıştır. Kalite, gerçek kalite ve algılanan kalite olarak iki boyutta incelenebilir. Bir mal veya hizmeti sunan kişi veya kuruluşun, mal veya hizmeti sunmak için sarf ettiği çaba ve katlandığı harcamaların onun spesifikasyonlarına ulaşması durumunda elde edilen kalite, gerçek kalitedir. Algılanan kalite ise subjektif bir kavramdır ve müşterinin algıladığı kalitedir. Bir ürün veya hizmet müşterinin beklentilerini karşıladığı ya da bunları aştığı zaman algılanan kaliteye ulaşılmış olur (Pekdemir, 1992: 8). Başarılı bir kalite uygulaması için kalite müşteri tarafından tanımlanmalıdır. Organizasyonun ürün veya hizmetinin algılanan kalitesinin ölçümünün, müşterinin neyi istediği neyi istemediğinin ve dolayısıyla nelerin geliştirilmesi gerektiğinin 2

14 belirlenmesinde en iyi araç olacağı göz önünde tutulmalıdır (Flanagan v.d., 1995: 76). Bunun dışında kalite, tasarım-uygunluk-performans boyutları ile de açıklanabilir. Tasarım kalitesi: Müşteri araştırmaları, satış analizleri ve ürün/hizmet anlayışının sürekli geliştirilmesi ile tercih edilen özelliklerin ürün tasarımında yer alması tasarım kalitesidir. Uygunluk kalitesi: Gerçekleşen üretimin tasarımda belirtilen özelliklere uyması uygunluk kalitesidir (Taşkın, 1997: 2). Performans kalitesi: İşletmenin ürün/hizmetlerinin pazardaki performans düzeyleri performans kalitesini oluşturur (Bozkurt, 1995: 6). Kalitenin gelişimi genellikle belirli aşamalardan oluşur. Kalite geliştirme süreci hiç bir zaman bitmeyecek bir faaliyettir. Aşağıdaki şekilde gelişme süreci verilmiştir (Kavrakoğlu, 1993: 36). Kalite geliştirmede ilk aşama ulusal standartlara uygun üretim gerçekleştirmektir. Bu standartlar genellikle toplumu koruma işlevine yönelik, asgari gereklilikleri belirler. İkinci aşama ise rakiplerin kalitesine ulaşmaktır. Burada başarı kriteri kaliteyi ucuza sağlamaktır. Maliyetlerin kontrol altında tutulması ve düşürülmesi gereklidir. Üçüncü aşamada uygunluk kalitesine ulaşılmıştır. Müşterinin talep ettiği düzeye gelindiğini gösterir. Müşterinin amaçlarına uyan özellikleri de sağlayabilen üreticiler rekabet avantajı elde etmiş olacaklardır. 3

15 1.2. KALİTENİN KİMLİK DEĞİŞİMİ Kalitede kimlik değişimi dört aşamada incelenebilir: 1) Muayene 2) İstatistiksel Kalite Kontrol 3) Toplam Kalite Kontrol 4) Toplam Kalite Yönetimi 1.Muayene Endüstri devrimi öncesi, üretimin atölyelerde yapıldığı yıllarda kalite o malı üreten ustanın sorumluluğunun altındaydı. Endüstri devrimi sırasında, ilk takım tezgâhlarının ortaya çıkması ile üretim sistemi ve ürün yapısı karmaşık hale gelmiştir. İşletmelerin büyümesi ve çok sayıda ustanın istihdam edilmesi ürün kalitesi sorumluluğunu ürünü üreten kişiye yüklemiştir. Bu durum I. Dünya Savaşının sonuna kadar devam etmiştir Savaş döneminde bozuk olan ürünün maliyeti yaşamsal önem taşımaktaydı. Patlamayan bombalar, sık bozulan araçlar savaşın kaybedilmesine neden oluyordu. Böylece son kontrol uygulaması getirilerek, ürünler üretildikten sonra bir muayeneden geçirilerek kusurlular ayıklanmaya başlanmıştır (Doğan, 1991: 13). Muayene, ham madde ya da işlenmiş ürünün tümü üzerinde uygulanan bir kontrol işlemidir. Bu kontrol işlemi, sübjektif olarak yapılabileceği gibi, ölçme ya da saymaya dayanabilir. Burada önemli olan husus, tüm yığının kontrol edilmesidir. Bu nedenle muayene, diğer yöntemlerden farklıdır ve her zaman yapılmayabilir ve maliyeti de yüksektir. Sektörde muayenecilik mesleğini yapan kişi sadece yapılan işleri kontrol edip hataları tespit erme görevini üstlenmişlerdir. Bu yaklaşımdaki temel amaç hatalı mamullerin tüketiciye gitmemesini sağlamaktır. Bu yaklaşım tüketiciyi korumuş ancak üreticide sıkıntı yaratmıştır. Çünkü muayene edilerek hatalı bulunan ürünler üretici için zarar oluşturmuştur. Bu açıdan üreticiyi de koruyan bir sistem üzerinde durulmuş ve istatistiksel kalite kontrol aşamasına geçilmiştir. 4

16 2.İstatistiksel Kalite Kontrol İstatistiksel yöntemlerin kalite teknolojisindeki sistematik uygulanışı, bu yüzyılın 20 li yıllarında başlamıştır. Britanya da İngiliz Okulu İstatistikçileri istatistiksel kalite kontrol tekniklerinin bağlı olduğu matematiksel istatistiğin temellerini atmaya başlamışlardır. Çalışmaları Pearson ( ), McMullen (1939) ve Kendall (1963) tarafından organize edilmiştir. Daha sonra Atlantik in her iki tarafında istatistikçiler İstatistiksel Kalite Kontrol (SQC) ile ilgili kavram ve fikirleri değiştirmişlerdir. İstatistiksel kalite kontrol, örnekleme teorisine dayanan ve periyodik ölçmelerle kalitenin devamlı olarak izlenmesine dayanan bir yöntemdir. Yığının tümü üzerinde kontrol yapmanın olanaksız ya da çok pahalı olduğu hallerde, geniş zaman aralıkları içinde küçük örnekler üzerinde yapılan ölçmelerle, kalite ile ilgili bilgilerin sürekli biçimde toplanması, kalitedeki bozulmaların saptanarak incelenmelerin yapılması ve önlemlerin alınması için rapor edilmesi biçiminde uygulanır (Yücel, 2007: 5). Toplam kalite yönetimi anlayışı, sürekli iyileşme ve problem çözümüne istatistiksel ve sistematik bir yaklaşım ifade eder. Toplam kalite yönetiminde, sezgilerle değil verilerle çalışma alışkanlığı vardır. İstatistiksel problem çözümünde çalışanlar, sorunun kaynağına defalarca dönerek bilgi toplar. Kuşkusuz, toplanan veriler doğru olsa da, doğru kullanılmadıkça bir anlam ifade etmezler (Kovancı, 2001: 321). Ancak istatistiksel kalite kontrol tekniklerinin sağladığı sonuçların çoğu zaman karar verme durumundaki insanlar için yeterli olmaması, toplam kalite kontrolü anlayışının doğmasına yol açmıştır yıllarının ortasında ortaya çıkan bu anlayışa kalite kontrolü, tasarım aşamasından başlayarak gelen malzeme, proses içi ve nihai mamul aşamalarına kadar ayrı olarak yerine getirilmelidir(yücel, 2007: 5).. 3. Toplam Kalite Kontrol Toplam kalite kontrolünün gerek yönetim gerekse mühendislik uygulamaları üzerinde derin etkiler meydana getirmesi sonucunda 1980 yılından itibaren kalite kontrol örgütünde toplam kalite kontrolü, toplam kalite yönetimi ve yeni iş 5

17 stratejisi olarak kalite gibi düşüncelerin ötesine evrimin temelleri atılmaya başlanmıştır. Armand V. Feigenaum a göre toplam kalite kontrol ; kaliteyi geliştirme, koruma ve iyileştirme çabalarına firmadaki tüm birimlerin katılımına ve müşteri tatminini de dikkate alarak ürün veya hizmetin en ekonomik düzeyde gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler sistemidir. Kuşkusuz, toplam kalite kontrol anlayışını benimseyen ve kabul eden bir üst yönetimin önderliğinde bütün bölümlerin katılımının kalitelinin sürekli iyileştirilmesine ilişkin faaliyetleri, toplam kalite yönetimi olarak tanımlamak yanlış olmaz (Işığıçok, 2005: 11). Masaaki İmai ye göre toplam kalite kontrol, yöneticiden işçiye kadar herkesi kapsayan bütün pozisyonlarda performansın iyileştirilmesine yönelik; bütünleşmiş, düzenli ve sürekli iyileştirme faaliyetleridir. Japon endüstri standartları toplam kalite kontrolü, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayan kaliteli ürün veya hizmetleri ekonomik olarak üreten bir üretim yöntemleri sistemi olarak tanımlar ve istatistiksel tekniklerden yararlanan modern kalite kontrolü, istatistiksel kalite kontrol olarak tanımlar (Yücel, 2007: 3). Toplam Kalite Kontrolü çeşitli düzeylerdeki yöneticilere yol gösteren, daha doğru ve etkin karar vermelerine yardımcı olan bir araçtır. Bu aracın işe yarayacak biçimde tasarımlanması ve etkin uygulanabilmesi için, tüketici isteklerinin saptanması ve değerlendirilmesi, gerekli teknolojik olanakların sağlanması, işletme içinde olumlu beşeri ilişkilerin sürdürülmesi ve kalite ile ilgili kavramların tüm iş gören tarafından eksiksiz ve doğru anlaşılması gerekmektedir (Kobu,1987:15-16). 4. Toplam Kalite Yönetimi TKY, müşteri beklentilerini her şeyin üzerinde tutan ve müşteri tarafından tanımlanan kaliteyi, tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün ve hizmet bünyesinde oluşturan bir yönetim biçimidir. Dinamik pazarlarda, yıkıcı rekabetin karşısında ayakta kalabilmek ancak bu anlayışı benimsemekle mümkün olmaktadır. En basit açıklaması ile TKY (Madu, Kuei, Lin,1995: 321); 6

18 Toplam = Herkesin katılımı, Kalite = Müşteri gereksinim ve beklentilerinin tam olarak karşılanması, Yönetim = Kaliteli ürün ya da hizmet için bütün koşulların sağlanması. TKY de en önemli konulardan biri de çalışanlarla çift yönlü ve sağlıklı iletişimin kurulmasıdır. Özellikle işletmenin geniş görüşlülük ve amaçlarının tüm çalışanlarca bilinmesi hedefe ulaşmada oldukça etkilidir. Sağlıklı bir iletişimin kurulabilmesi için yalın organizasyona geçilmeli, hiyerarşi yok edilmeli ve açık kapı politikaları uygulanmalıdır (Argun, 1997:10). TKY nin başlıca özelliği, kalitenin geleneksel yaklaşımda olduğu gibi sadece bir bölümün değil, işletmenin bütün bölümlerinin, bütün elemanlarının görevi olduğudur. Bu tepe yöneticilerden aşağıya doğru işletmenin tüm elemanlarını, müşteri ve tedarikçileri içeren bütüncül bir süreçtir. TKY inde kalite, kontrol ile değil, üretim ile elde edilmektedir. Hatalıların kontrol ile ayıklanması yerine ilk seferinde doğru yap temel ilkesi ve hataların çıkmadan önlenmesi yaklaşımı benimsenmektedir. TKY nin ilk ve en önemli öğesi müşteri odaklılıktır. TKY sürecinin amacı, müşterinin beklentilerini daha iyi karşılayacak ya da aşacak biçimde ürün ve hizmet kalitesini geliştirmektir (Rand,1997:11). 7

19 Tablo-1 Kalitede Kimlik Değişimi Belirleyici Özellikler Temel prensip Kaliteye bakış açısı Muayene Meydana Çıkarma Çözülmesi ve gereken bir problem İstatistiksel Kalite Kontrol Kontrol Çözülmesi ve izlenmesi gereken bir problem Vurgu Standart ürün Muayenenin azaltıldığı standart ürün Metod Kalite Uzmanlarının rolü Kaliteden kim sorumlu Örnekleme ve ölçme Muayene çeşitleme hesaplama Muayene departmanı İstatistiksel araçlar ve teknikler Meseleyi tespit ve istatistiksel metodların uygulanması Üretim ve mühendislik bölümü Toplam Kalite Kontrol Koordinasyon, firma Tasarım aşamasında oluşan unsur kalitesizlik ise ortaya çıkmadan önlenmesi gereken bir problem Tüm üretim hattında kalitesizliğin önlenmesi Programlar ve sistemler Kalitenin ölçümü planlanması ve program dizaynı Üst yönetim tüm bölümler Toplam Kalite Yönetimi Süreç ve insan odaklılık Koşulsuz müşteri tatmini Tüm süreçlerde kalitenin paylaşılan vizyon olması Yönetim anlayışı ve yönetim sistemi Kalitenin oluşmasında sinerjinin sağlanması Üst yönetim, tüm bölümler ve tüm bireyler Temel yaklaşım Kalitede muayene Kalitede kontrol Kalitede yapılanma Yaratılan kalite 8

20 1.3. KALİTE KONTROL KAVRAMI Kalite Kontrolü, kalite ile ilgili olarak belirlenmiş bir hedef, amaç veya standarda ulaşmak için uygulanan teknikler ve yapılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler-kontrolistatistik tutulması, -hatanın tespit edilmesi- hatanın kaynağının nedeninin bulunması ve nasıl düzeltilmesi gerektiğini içeren bir sistem içinde yer almaktadır. Toplam kalite kontrolü, firma çapında kalite kontrolü ve entegre kalite kontrol kavramlarının yaygınlaşmasıyla kalite, tüm bölüm ve çalışanların görevi haline gelmiştir. Her bölüm kendi alanındaki faaliyetlerden olduğu kadar kaliteden de sorumlu olmaktadır. Ancak kaliteye yönelik tüm faaliyetleri planlayacak ve koordine edecek bir Kalite Kontrol bölümüne de ihtiyaç duyulmaktadır(çevrimiçi1). Kalite kontrol aşağıdaki aktivitelerin integrasyonunu içerir (Besterfield, 1994: 3): 1.Gerekli olan spesifikasyonların araştırılması 2.Ürün ya da hizmetin spesifikasyonlarına uygun dizayn edilmesi 3.amaçlanan spesifikasyonlara uygun üretim ve kurulum 4.Spesifikasyonlara uygunluğunun sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi için muayene 5.İhtiyaç duyulan spesifikasyon değişimi için veri elde etmek amacıyla mevcut durumun gözden geçirilmesi Kalite kontrolü sadece muayene veya fabrikanın belirli bir bölümünde sürdürülen faaliyetler olarak düşünmemek gerekir. Kalite kontrolü, işçisinden genel müdürüne kadar tüm personelin sorumluluk taşıdığı ve imalatın her aşamasında yer alan faaliyettir. Kalite kontrolü sadece muayene veya fabrikanın belirli birer bölümünde sürdürülen faaliyetler olarak düşünmemek gerekir. Kalite kontrolü, işçisinden genel müdürüne kadar tüm personelin sorumluluk taşıdığı ve imalatın her aşamasında yer alan 9

21 faaliyetler topluluğudur. Kalite kontrolün bu önemli özelliğini vurgulamak için Toplam Kalite Kontrol kavramını ilk ortaya atan Feigen Baum un verdiği tanım şöyledir Tüketici isteklerini en ekonomik şekilde karşılamak amacı ile işletme organizasyonu içindeki ünitelerin; kalitenin yaratılması, yaşatılması ve geliştirilmesi yolundaki çabalarını birleştirip koordine eden etkili sisteme Toplam Kalite Kontrolü denir. (Kobu, 1987:1). Şekil-1 Kalite Kontrolünde Geriye Dönüşüm Kalite kontrol için geriye dönük bilgilerin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Rapor etme sistemince verilen bilgiler olmaksızın belli seviyelerde kalite kontrolü zor olmaktadır. Şekil-1 de de görüleceği gibi geriye dönük kalite kontrol faaliyetleriyle istenen kalite ile varılan kalite kıyaslaması yapılabilmektedir (Çevrimiçi1). 10

22 1.4. KALİTE GÜVENCESİ Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Temelinde ürün ya da hizmetin geçtiği tüm aşamalardaki talimatlar, görev ve sorumluluk tanımları vb. ile belgelendirmesi, çalışanların eğitilmesi ve kalite konusunda bilinçlendirilmesi ile kalitenin planlanan düzeyde en az kaynak kullanımıyla korunması yatmaktadır. Kullanıcının gereksinimleri tam olarak ve belirlendiği şekilde karşılanmadığı sürece kalite güvencesi sistemi tanımlanmış sayılmaz (Çevrimiçi2). ISO 9000:2000 Kalite Sözlüğü nde ise kalite güvencesi; kalite sistemi kapsamında uygulamaya alınmış, gerektiğinde sunulabilen, bir ürünün kalite gereksinimlerini karşılayacağına dair yeterli güveni sağlayacak tüm planlı ve sistematik faaliyetlerdir. Kalite güvence kavramının en önemli özelliği, içerdiği faaliyetler dizisinin geleceği kapsamasıdır. Kalite güvence faaliyetleri, uygunsuzlukların ortaya çıkmaması veya tekrar etmemesi için yürütülen bir dizi eylemden ibarettir ki, bunlar, belirlenmiş planlar çerçevesinde birbirleriyle ilişkili olarak yürütülen faaliyetlerdir (Anon., 2001:12). Kalite güvencesi, müşterinin hatalı bir ürünü almamasını amaçlar fakat bunu ürün kontrolü yoluyla değil proses kontrolüyle yapar (Vural, v.d., 1997: 99). Kalite güvencesi, ürün üzerinde değil ürünün üretildiği sistem üzerinde odaklanır. Bu nedenle kaliteyi kontrol altına almaya değil kaliteyi sağlamaya yöneliktir. İşlem yapıldıktan sonraki sonuçlara değil, işlemin doğru yapılmasına yöneliktir. Proaktif bir süreçtir. Kalite kontrol ise reaktiftir. Kalite güvencesi kavramı ile ilgili bazı yanlış anlamalar söz konusudur. Bu nedenle öncelikle kalite güvencesinin ne olmadığının anlaşılması gereklidir (Taşkın 1997: 6). 11

23 Kalite güvencesi: - Kalite kontrolü veya muayenesi -Bir süper kontrol aktivitesi - Mühendislik kararlarından sorumlu bir faaliyet - Bir döküman üretim faaliyeti - Temel bir maliyet alanı - Tüm problemler için bir çözüm değildir. Kalite güvencesi: - Herkesin sorumluluğudur. - İşleri bir seferde doğru olarak yapmaktır - Üretkenlikte artıştır - Maliyetlerde düşüştür - Sağduyulu bir yönetim düşüncesidir (Stebbing, 1993: 20). Mükemmel bir kalite kontrol sisteminin çalışanlardan bağımsız olduğu yönünde görüşler vardır. Yani tüm çalışanlar benzer yetenek ve formasyondaki kişilerle değiştirilseler bile sistem aynı performansla devam etmelidir. Bu yaklaşım pekte gerçekçi sayılamaz. Çükü önemli olan kalite güvence sisteminin özelliği değil sistem-insan bütününün performansıdır. Bir organizasyonun tüm bilgilerinin dosyalara veya bilgisayarlara işlenmiş olması mümkün olmadığı gibi esas olan yaratıcılığın sadece insan öğesinde bulunduğu da göz önünde tutulmalıdır ( Kavrakoğlu, 1993: 35). Kalite güvencesi neden gereklidir? - Kalite kontrol pahalı bir işlemdir. - Kalite kontrol zaman gerektiren bir işlemdir. Stokların aşırı artmasına ve bu nedenle ciddi maliyetlere katlanılmasına neden olabilir. - Son kontrolde yapılan hatanın telafisi güç ve pahalıdır. - Bazı ürünleri tahrip etmeden muayene etmek imkansızdır. Bazılarının kontrolü ise teknolojik, pratik veya ekonomik nedenlerle mümkün olmayabilir. 12

24 - Örnekleme yolu ile sıfır hata hiçbir zaman güvence altına alınamaz (Taşkın, 1997: 6) KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ Kalite güvence sitemleri ile ilgili farklı tanımlamalar vardır. Kalite güvence sistemi, kalite yönetimi ile ilgili organizasyonel yapının kapsamındaki değişik kaynakların (bölümler, personel, donanım..vb.), ilişkilerin, sorumlulukların, çalışma yöntemlerinin prosedürler, çalışma talimatları, iş akış şemaları, görev tanımları, planlar vb. dökümanlarla tanımlanmış, dökümante edilmiş hali olarak tanımlanabilir (Aytimur,1994:1). Kalite güvence sistemi, kalite amaçlarının organizasyon içinde her seviyede anlaşıldığını ve gerçekleştirildiğini belirten bir yapıyı (insanlar, prosedürler, süreçler ve kaynaklar olarak ifade eder (Sanders vd., 1994 :53). Kalite güvence sistemi, istenen sonuçlara ulaşılması için organizasyonun tam entegrasyonu felsefesidir. Kalite güvence sistemi, biri diğerinden üstün olmayacak şekilde bütün parçaların (bölümlerin) belirli bir faaliyet alanı içinde tam entegrasyonunu ve kontrolünü öngörür. Etkin bir kalite güvence sisteminin kurulması için gerçekleştirilmesi gereken bazı hedefler dikkate alınmalıdır (Sanders, 1994: 54). - Sistem tüm çalışanlarca bilinmeli ve kolayca anlaşılmalıdır. - Sistem gerçek hayatta çalışmalı ve sürekli iyileştirilmelidir. - Sistem önce dış müşterinin sonra firma içi birimlerin veya kişilerin ihtiyaçlarına odaklamalıdır. - Sistem kusurların ortaya çıktıktan sonra tespitini değil, ortaya çıkmadan önlenmesini amaçlamalıdır. 13

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner İstanbul- Mart 2007 İçindekiler

Detaylı

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır.

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır. 1. GİRİŞ İşletmeler uluslar arası ticaretin yoğunlaştığı bir ortamda varlığını sürdürebilmek için mamul maliyetlemesi, başarı ölçümü ve müşteri tatmini konularına önem vermek durumundadırlar. Pazar payı

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI SERKAN ATANOĞLU

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE TSE:EN:ISO 9001:2000

Detaylı

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması Özlem Gün 2501010482 Tez

Detaylı

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekeriya SÖNMEZ Anabilim Dalı: İşletme Programı:

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME Uğur HAŞAŞOĞLU İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN 2011 T.C. KARAMANOĞLU

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI DOKTORA TEZİ Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE Tez Danışmanı: Prof.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLERDEKİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLERDEKİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLERDEKİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE ISO 9000:9001 KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

Muayene ve Kabul Örneklemesi

Muayene ve Kabul Örneklemesi Muayene ve Kabul Örneklemesi Prof.Dr. Erhan Öner eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık 2002 1/97 Seminerin İçeriği Muayene Kavramı Hataların

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 1 VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Özet : Dış çevre işletmelerin etkileyemedikleri ancak iç çevre faktörlerinin ayarlanması bakımından ciddi bir şekilde etkilendikleri faktörlerden oluşmaktadır.

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı