CERRAHLAR İÇİN İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CERRAHLAR İÇİN İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARI"

Transkript

1 CERRAHLAR İÇİN İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARI

2 TANIM Atak ve remisyonlarla seyreden, genetik yatkınlığı olan, barsak mikroflorasına karşı konağın bozulmuş immün yanıtının neden olduğu idiopatik kronik bir hastalıktır. 2 Ana Tip: CROHN & ÜLSERATİF KOLİT

3 CROHN KLİNİK BULGULAR Insidens : 2-4 / Prevalans : / Karın Ağrısı : Defekasyonla azalmayan sağ alt kadran ağrısı Diyare : İnce bağırsak tipi daha az Kilo Kaybı : Sıklıkla mevcut Ateş : Sıklıkla mevcut Rektal Kanama : Nadir Palpasyonda Kitle : Sağ alt kadranda sıklıkla Safra Taşı : Sıklığı artmış Böbrek Taşı : Sıklığı artmış Sigmoidoskopi : Çoğunlukla normal

4 ÜK KLİNİK BULGULAR İnsidens : 6-12 / Prevalans : / Karın Ağrısı : Defekasyon öncesi sol alt kadran Diyare/Konstipasyon: Kolon tipi çok sık Ateş : Komplikasyon dışı nadir Rektal Kanama : Her zaman mevcut Tenezm : Sık Palpasyonda Kitle : Kanser varlığında Safra Taşı : Normal sıklıkta Böbrek taşı : Sıklığında artma Sigmoidoskopi : Her zaman patolojik bulgu var.

5 Ülseratif kolit Crohn hastalığı endoskopi

6 İnflamatuar barsak hastalıkları

7

8 Primer Sklerozan Kolanjit ÜK ile PSK arasında sıkı ilişki vardır. PSK lilerin %70'inde ÜK vardır. Etyoloji : Belli değildir. Genetik ve immünolojik faktörlerin rolü vardır. p-anca, PSK de 2/3 de pozitiftir. ÜK lide, sürekli ALP yüksekliği alarm bulgusudur. Kesin Tanı: ERCP ve KC biyopsisi gereklidir. % kolanjiokarsinom gelişme riski vardır.

9 İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARININ CERRAHİ YÖNETİMİ

10 GİRİŞ Medikal tedavi, inflamatuar barsak hastalığı için ana tedavi seçeneğidir. Semptomların kontrol altına alınması, ciddi komplikasyonların yönetilmesi, hayat kalitesinin artırılması ve bazen hayat kurtarıcı olarak cerrahiye ihtiyaç duyulabilir. Cerrahi yönetim kararı ve postoperatif seyir hastalığın CROHN veya ÜLSERATİF KOLİT olmasına göre değişir.

11 ÜK hastalarının çoğu sfinkter koruyucu cerrahiye uygun hastalardır. CROHN için segmenter rezeksiyonlar uygulanabilirse de ÜK hastaları için, kalan kolon segmentinde rekürren aktif inflamasyon veya kanser gelişimi riski açısından uygun değildir. İleal poş+anal anastomozlu restoratif proktokolektomi ÜK lı hastalarda seçilen tipik operasyon olmakla birlikte bu ameliyat kötü fonksiyonel sonuçları ve yüksek başarısızlık oranları nedeniyle CROHN hastalığında uygun değildir.

12 Örneklerden de anlaşılacağı üzere; Bu iki hastalığın ayrımı önemlidir. Klinik, endoskopi, radyoloji ve biopsi den faydalanılarak bu ayrıma gidilebilir. Bununla birlikte %8-20 oranında bu ayrım yapılamayabilir. (Özellikle fulminan kolitli hastalarda)

13 Fulminan Kolitli hastaların seyri CROHN dan çok ÜK e benzer. Ancak perineal komplikasyon ve poş başarısızlığı riski daha yüksektir. Çoğu cerrah, indetermine kolit hastalarının cerrahi yönetimini ÜK hastaları gibi kabul eder. Fakat bir kısmı da rektum koruyucu cerrahi tercih ederek «ileoproktostomi» uygular. Cerrahi gerekmeyen bir kısım kolitli hastaların CROHN/ÜK ayrımı çok zor olabilir. Bu hastalarda «sınıflanamamış(unclassified) inflamatuar barsak hastalığı» tabiri kullanılır. Takip, ileri tetkikler ve ilerleyen süreçte tanı konulur.

14 GEÇ TANILI CROHN 2814 hasta, review. ÜK veya İndetermine kolit tanısıyla Total kolektomi + ileal poş + anal anastomoz yapılıyor 184 hasta (%7) sonradan CROHN tanısı alıyor Nihayi tanısı CROHN olan hastalarda perianal fistül gelişimi ÜK/İndetermine kolit li hastalardan yüksek çıkıyor. (6/87 & 56/2630) Ayrıca, kolorektal striktür gelişimi de daha sık görülüyor. (5/87 & 40/2630) Melton GB et al. Colorectal dis 2010.

15 ÜLSERATİF KOLİTİN CERRAHİ YÖNETİMİ

16 Medikal tedavideki gelişmeler ve «İnfliximab» kullanımı masif hemoraji, perforasyon, fulminan kolit, akut kolonik obstrüksiyon gibi katastrofik komplikasyonları ve dolayısıyla acil total kolektomi ihtiyacını azaltmıştır. ÜK lı hastaların %20-30 u cerrahi rezeksiyona ihtiyaç duymaktadır. İleal poşlu anal anastomozlar gibi kontinans koruyucu cerrahiler, medikal tedaviden istenen faydayı görmeyen hastalarda cerrahiye yönelimi artırmıştır.

17 Steroide refrakter akut ciddi ÜK vakalarına yaklaşım tartışmalıdır. Gastroenterologlar infliximab tedavisini tercih ederken cerrahlar bu tür hastalarda uzamış hastanede yatış ve gecikmiş cerrahinin komplikasyon riskini artırdığından dolayı total kolektomiyi tercih etmektedirler.

18 Cerrahi endikasyonlar ACİL ve ELEKTİF olmak üzere ikiye ayrılıyor ACİL EMERGENT & URGENT ELEKTİF

19 EMERGENT CERRAHİ ENDİKASYONLARI AKUT FULMİNAN KOLİT ve AKUT BATIN HALİ: Hayatı tehdit edici bir durumdur. Acil cerrahi girişim için kesin endikasyondur. Perforasyon, toksik megakolon veya kanama nedeniyle oluşabilir. Ciddi kanama %0-4,5 oranında görülür. «Toksik megakolon», akut fulminan kolitli hastaların %5-10 unda gelişir.

20 EMERGENT CERRAHİ ENDİKASYONLARI Narkotik ajanlar, antidiare ilaçları, antikolinerjik ve antidepresan ilaçlar tarafından tetkiklenebilir. Başparmak izi bulgusu (thumbprinting-kolon duvarında ödem) ile birlikte artan kolon dilatasyonu veya pnömatozis perforasyona gidiş ve acil cerrahi gereksinimini gösterir. Serbest perforasyon nadirdir ve tedavisiz toksik megakolonun nihayi sonucudur.

21 URGENT CERRAHİ ENDİKASYONLARI Akut batın hali olmaksızın «AKUT FULMİNAN KOLİT»: Akut batın hali olmaksızın başvuran akut fulminan kolitli hastalar genellikle geçmeyen kanlı ishal, tenezm ve karın ağrısı ile başvururlar. Kliniklerinin stabil olmayıp hızla değişebilmesi ihtimali olduğundan yakın takipleri, optimal tedavinin belirlenmesi ve gerekli hale gelirse uygun cerrahi zamanlaması açısından bu tür hastaların hastanede yatırılarak takipleri uygundur.

22 ELEKTİF CERRAHİ ENDİKASYONLAR KOLOREKTAL KANSER riskinin azaltılması: Klinik olarak prekanseröz lezyon saptanmayan uzun süreli ÜK hastalarında proflaktik total kolektomi seçeneği mevcuttur. Tanı sonrası ilk 8-10 yılda kanser gelişimi riski düşüktür.(%3-5) İlk 10 yıldan sonra kanser gelişimi riski her yıl %0,5-1 oranında artar. Kolitin yaygınlığı (pankolit&sol taraflı kolit) risk faktörü olmakla birlikte kolitin şiddeti risk faktörü değildir.

23 ELEKTİF CERRAHİ ENDİKASYONLAR PREKANSERÖZ LEZYONLAR: Displastik lezyonları, tübüler veya villöz adenomu olan hastalarda malignite gelişimini önlemek adında total kolektomi önerilmelidir. Low grade displazide kanser gelişimi %10-30 arasındayken, High grade displazide %30-40 oranındadır. Displazi ile birlikte kitle/lezyon mevcutsa bu oran %80 e çıkmaktadır.

24 ELEKTİF CERRAHİ ENDİKASYONLAR Proktokolektomi yapılmayan LGD li hastalarda ise 4-6 aylık periyotlarla biopsi tekrarı ile takip yapılmalıdır. ÜK lı hastalarda sporadik polipler için polipektomi uygundur. Bununla birlikte 5 yılda % 13 lük neoplazi gelişme riski bulunduğundan sıkı takip gerekmektedir.

25 ELEKTİF CERRAHİ ENDİKASYONLAR DİRENÇLİ HASTALIK: Medikal tedaviye direnç en sık elektif operasyon nedenidir. Bununla birlikte dirençli tabirinin tanımı zordur. Bazı otörler hastalığın veya hastalığın tedavisinin, hayat kalitesinde ciddi ve kalıcı bozulmaya yol açması durumuna dirençli demektedirler. Subjektif olmasına rağmen dirençli denmesi için bazı parametreler bulunmaktadır.

26 ELEKTİF CERRAHİ ENDİKASYONLAR DİRENÇ KRİTERLERİ Yüksek doz cortikositeroide rağmen persistan semptomlar Remisyonun sürdürülmesi için devamlı steroid gereksinimi Maksimal medikal tedavi altında semptomların kötüleşmesi veya yeni komplikasyonların ortaya çıkması Tedaviye bağlı ciddi yan etkiler (steroid kullanımı)

27 ELEKTİF CERRAHİ ENDİKASYONLAR Anemi, hipoproteinemi, çocularda büyüme/gelişme geriliği gibi diğer faktörler de cerrahi tercihini kolaylaştırıcı ve cerrahiye yaklaştırıcı rol oynayabilir. Bununla birlikte eşlik eden komorbid durumlar cerrahiden uzaklaşılmasına sebep olabilir.

28 ELEKTİF CERRAHİ ENDİKASYONLAR İNDETERMİNAN KOLİT: %10-15 oranın UK/CROHN ayrımı yapılamayabilir ve bu durum indeterminan kolit olarak isimlendirilir. Klinikte iki şekilde karşımıza çıkar: -Daha önce kesin tanı almamış, akut fulminan kolit nedeniyle ilk kez başvuran ve kolektomi gereken hastalar -FM, endoskopi, radyoloji ve biopsiye rağmen kesin tanı alamamış hastalar. Pek azı hariç, bu tür hastaların çoğuna devam eden klinik takip, tekrarlayan tetkikler ile kesin tanı konur.

29 İndeterminan kolitin akut cerrahi endikasyonları ülseratif veya crohn kolitiyle aynıdır. başlangıç için ameliyat seçimi; ileostomili total kolektomi, veya hartmann prosedürü veya müköz fistül olmalıdır. İleoanal poşlu restoratif proktektomi kesin patolojik tanı almış ÜK li hastalarda endikedir. Uzun dönem takibinde geç Crohn tanısı alan hastalarda poşlu restoratif operasyonların komplikasyonları yüksek olduğundan indeterminan kolitli hastalarda bu yol takip edilmektedir.

30 ELEKTİF CERRAHİ ENDİKASYONLAR EKSTRAİNTESTİNAL BULGULAR: ÜK sıklıkla ekstraintestinal bulgular ile birliktedir. Total kolektomiyi takiben bu bulguların seyri değişken olduğundan iyi tanımlanamamıştır.

31 Eritema nodozum, masif hemolitik anemi(splenektomiyle birlikte), hayatı tehdit edici tromboembolik komplikasyonlar ve küçük ve büyük eklem artraljileri proktokolektomiden büyük fayda görür. Pyoderma gangrenosum, ankilozan spondilit ve artrit pek fayda görmez. Sklerozan kolanjitin seyri de kolondaki inflamatuar prosesin varlığı ve yokluğuyla ilişkili değildir.

32 KLİNİĞE GÖRE CERRAHİ TİPLERİ AKUT DURUMLAR ELEKTİF DURUMLAR

33 AKUT DURUMLAR Toksik megakolon olsun veya olmasın akut fulminan ülseratif kolitte total abdominal kolektomi tercih edilir. Emergent veya urgent durumlarda rektum rezeke edilmez. Harmann prosedürü veya müköz fistül yapılır. Geçici ileostomi açılır. Tamalayıcı proktektomi veya ileal poş-anal anastomoz elektife bırakılır. 50 hastalık fulminan kolitli hasta serisinde, minimal invaziv subtotal kolektomiyi takiben tamamlayıcı proctektomi ve ileal poş+anal anastomoz fizibl, güvenli ve tercihe değer olarak bulunmuştur (holubar et al, dis colon rectum 2009)

34 ELEKTİF DURUMLAR 5 adet elektif cerrahi prosedür mevcuttur: -Proktokolektomi + kalıcı ileostomi (brooke ileostomi) -Proktokolektomi + Kontinan ileostomi (kock poşu) -Abdominal kolektomi + İleorektal anastomoz -Total kolektomi + mukozal proktektomi (restoratif proktokolektomi)+ ileal poş-anal anastomoz (RPC- IPAA) -Total kolektomi + staplerle ileal poş distal rektal anastomoz (IPDRA)

35 Laparoskopik cerrahinin fizibl olduğu gösterilmiş. Loop ileostomilerden kaçınılması öneriliyor. Sklerozan kolanjite bağlı karaciğer hastalığı morbiditede önemli etken. Restoratif proktokolektomi yapılacak hastalarda düşük de olsa üriner ve seksüel fonksiyonlarda bozulma riski mevcuttur. Yineleyen pelvik cerrahide bu oran daha yüksektir. Erkeklerde postoperatif impotans %1,5, retrograd ejakülasyon %4 oranında görülmektedir. Kadınlarda geçici disparoni %7 oranında görülmektedir. Ayrıca IPAA sonrası kadınlarda fertilitede düşüş görülmektedir.

36 Ameliyat esnasında CROHN bulgularının görülmesi veya teknik güçlükler nedeniyle ileal poşun bozulması gerekebilir. Bu oran mayo klinikte 1800 IPAA girişiminde %4.1 oranında gerçekleşmiştir. Staplerle ileal poş-distal rektal anastomoz teknik olarak ileal poş-anal kanal anastomozundan daha kolaydır. Ayrıca teorik olarak, anal transizyonel mukozanın korunmuş olması, özellikle geceleri, daha iyi duyu ve konstinans sağlamaktadır.

37 Bununla birlikte geride hastalıklı anal ve distal rektal mukoza kalmaktadır. Ciddi displazili veya kanserli hastalarda, veya ciddi ekstraintestinal bulguları olan hastalarda geride hastalıklı alan bırakılmamalı ve bu teknikten kaçınılmalıdır. Ayrıca yaşlı hastalarda ve poş mobilizasyonu esnasında gerilimsiz anastomoz sağlanamayacak durumlarda da bu teknikten uzak durulmalıdır.

38 IRA yapılan hastalarda kümülatif rektal displazi gelişme riski ve 20. yıllarda sırasıya %7, %9, %20 ve %25 dir. Kümülatif rektal kanser gelişme riski ve 20. yıllarda sırasıyla %0, %2, %5 ve %14 dür. 10. ve 20. yıllarda fonksiyonel ileorektal anastomoza sahip olma olasılığı ise sırasıyla %74 ve %46 dır.

39 Minimal rektal tutulumu olan ve IPAA için uygun olmayan ve ileostomiyi reddeden veya stomanın relatif olarak kontraendike olduğu (portal hipertansiyon, assit vs) bazı hastalar IRA için aday olabilir. Bazı otörler doğurganlık çağındaki kadınlarda da infertilite riskini azaltmak adına IRA önermekteler. Crohn hastalığının dışlanamadığı veya ileri evre kolonik malignitenin eşlik ettiği kolit durumunda da IRA tercih edilebilir.

40 Yeterli rektal fonksiyon oranları hasta seçimi, cerrahi teknik ve takip süresi ile yakından ilgilidir. Rezidüel rektumda kanser gelişimi 20 yılda %6 30 yılda %15 olarak gösterilmiştir. Bu oran önünde yaşayacak uzun yıllar olan genç hastalar göz önüne alındığında oldukça yüksektir.

41 UZUN DÖNEM SONUÇLAR 1. ÇALIŞMA 1885 ÜK li hasta, ileal poş + ana anastomoz yapılmış Ortalama 11 yıl takip edilmiş Ortalama defekasyon sayısı 1. yılda 5,7 20. yılda 6,4. Fekal inkonstinans oranları gündürz %5 den %11 e, gece %12 den % 21 e çıkmış. Hayat kalitesinde değişim gözlenmemiş. Hahnloser et al. Br J surg 2007.

42 UZUN DÖNEM SONUÇLAR 2. ÇALIŞMA 213 hasta. Anal striktür oranları %11 olarak belirtilmiş. Non fibrotik striktürler dlatasyonla rahatlamış, ancak fibrotik striktürler genellikle intra veya postop operatif kompliasyonlara bağlı olduğundan cerrahi tedavi gerektirmiş. (prudhomme et al, dis colon rectum 2003) Ayrıca 150 hastalık başka çalışmada poş striktürlerinde endoskopik tedavi güvenli ve etkili bulunmuş. (shen et al, inflamm bowel dis 2011)

43 UZUN DÖNEM SONUÇLAR 43 gözlemsel çalışmayı ele alan toplamda 9317 hasta içeren sistematik review da poş işlevsizliği oranları %6,8 bulunmuş olup 5. yıllık takipte bu oran %8,5 a çıkmıştır. Pelvik sepsis %9,5. Hafif fekal inkontinans oranları %17, urge fekal inkontinans oranları da %7,3 bulunmıştur.

44 UZUN DÖNEM SONUÇLAR Bu bulgular mevcut tekniklerin beraberinde göz ardı edilemeyecek komplikasyon oranlarını ortaya koyuyor. IPAA sonrası başarısızlıkta pelvik sepsis çok önemli bir etken olup çevresel pelvik fibrozise ve poş uyumsuzluğuna neden olmaktadır.

45 UZUN DÖNEM SONUÇLAR Staplerli restoratif proktokolektomide yeterli uzun dönem fonksiyonel sonuçlar ve çok iyi düzeyde hayat kalitesi bildirilmiştir. 977 hastalık bir seride, hayat kalitesinde bozulma olmamıştır. Preoperatif %77 olan kontinans oranları postoperatif %82 ye çıkmıştır. Hastaların %98 i bu cerrahiyi başkalarına da tavsiye etmektedirler. Başka bir prospektif gözlemsel çalışmada stapler anastomozlu hastalarda el anastomozlu hastalara göre gündüz, gece ve toplam kontinans oranları daha yüksek bulunmuştur.

46 UZUN DÖNEM SONUÇLAR Bununla birlikte, yüksek hasta memnuniyeti oranları olmasına karşılık, IPAA da uzun dönem major morbidite oranları (poş işlevsizlik oranları gibi) yüksek bulunmuştur. 396 hastalık bir review da 15 yıldan uzun süredir poşu olan hastalar değerlendirilmiş, hastanın yaşından ve poş süresinden bağımsız olarak hastaların sosyal hayatlarında, dietlerinde değişiklik olmaksızın inkontinans ve sıkışıklık(urgency) oranlarında artan bir insidans saptanmıştır.

47 TAKİP Displazi riski: Rektal güdük, transizyon zonu ve poşdaki inflamatuar hadiseler uzun dönemde displazi riski taşımaktadır. Preoperatif displazi veya kanser varlığı postoperatif süreçte displazi gelişimi açısından prediktördür. Aynı zamanda poşit de displazi gelişimi riskini artırmaktadır.

48 Kolektomi ve mukozektomi yapılsa bile neoplazi riski total olarak elimine edilemez hastalık bir retrospektif review Restoratif proktokolektomili hastalar Poş neoplazi oranları ve 25. yıllarda %0,9, %1,3, %1,9, %4,2 ve %5,1 bulunmuştur. Poş adenokarsinomlarının prognozu kötü olarak bildirilmektedir. Takipte poşda veya anal girimde high grade displazi saptanması durumunda rezeksiyon düşünülmelidir.

Kronik Ülseratif Kolitte Cerrahi Değerlendirme. Hastalığın kontrol altına alınamaması. Ekstrakolonik tutulum. Kolon kanseri profilaksisi

Kronik Ülseratif Kolitte Cerrahi Değerlendirme. Hastalığın kontrol altına alınamaması. Ekstrakolonik tutulum. Kolon kanseri profilaksisi Kronik Ülseratif Kolitte Cerrahi Değerlendirme Kronik ülseratif kolit nedeni ile tedavi görmekte olan hastaların yaklaşık yarısı hastalığın ilk on yılı içinde cerrahi girişime gereksinim duyarlar. Cerrahi

Detaylı

Crohn Hastalığı. İnflamatuar Barsak Hastalıkları. Patofizyoloji. Klinik. Dr. Erkan GÖKSU Acil Tıp A.D.

Crohn Hastalığı. İnflamatuar Barsak Hastalıkları. Patofizyoloji. Klinik. Dr. Erkan GÖKSU Acil Tıp A.D. Crohn Hastalığı İnflamatuar Barsak Hastalıkları Dr. Erkan GÖKSU Acil Tıp A.D. Kronik granülamatöz inflamatuar hastalık Etyoloji net değil Gastrointestinal Sistemde heryeri tutabilir 15-22 birinci zirve

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın KOLOREKTAL POLİPLER Prof. Dr. Mustafa Taşkın -Polip,mukozal örtülerden lümene doğru gelişen oluşumlara verilen genel isimdir. -Makroskopik ve radyolojik görünümü tanımlar. -Sindirim sisteminde en çok kolonda

Detaylı

Ülseratif Kolitte Cerrahi: Zamanlama

Ülseratif Kolitte Cerrahi: Zamanlama ÜK Cerrahi Endikasyonlar ANAHAT Ülseratif Kolitte Cerrahi: Zamanlama Prof. Dr. Ömer Sentürk KOÜ Tıp F.Gastroenteroloji HEBİPA 2017 I. Tanımlama, genel bilgiler Akut kolit IV. I. Tanımlama, genel bilgiler

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ Sİ DERNEĞİ ÜLS ERA Tİ FKOLİ T TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ ÜLSERATİF KOLİT NEDİR? Ülseratif kolit, kalın bağırsağın içini örten tabakanın iltihabıdır. Rektal kanama,

Detaylı

İNDETERMİNE KOLİT TANI. Patoloji. Makroskopik bulgular

İNDETERMİNE KOLİT TANI. Patoloji. Makroskopik bulgular İNDETERMİNE KOLİT 1970 lerde kronik inflamatuar barsak hastalığı için kolektomi ya da proktokolektomiye giden bir grup hastada klasik Crohn hastalığı (CH) ya da ülseratif kolit(ük) bulguları saptanmadığı

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIĞINDA KLİNİK GİDİŞ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIĞINDA KLİNİK GİDİŞ İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIĞINDA KLİNİK GİDİŞ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Istanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,Gastroenteroloji Bilim Dalı Bu yazıda idyopatik inflamatuar barsak hastalıklarının

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ Cevher Akarsu, A. Cem Dural, M. Abdussamet Bozkurt, M. Ferhat Çelik, İlkay Halıcıoğlu, Murat Çikot, Ali Kocataş, Halil Alış

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

İskemik Crohn Hastalığı, Cerrahisiz Remisyon; Olgu Sunumu Ischemic Crohn s Disease; Nonsurgical Remission; Case Report

İskemik Crohn Hastalığı, Cerrahisiz Remisyon; Olgu Sunumu Ischemic Crohn s Disease; Nonsurgical Remission; Case Report İskemik Crohn Hastalığı, Cerrahisiz Remisyon; Olgu Sunumu Ischemic Crohn s Disease; Nonsurgical Remission; Case Report Başvuru: 27.02.2018 Genel Cerrahi Kabul: 06.05.2018 Yayın: 13.06.2018 Bartu Badak

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

Anahat. Crohn da cerrahi öncesi tıbbi tedavi rezeksiyonu sınırlar mı? Cerrahinin handikaplarını arttırır mı?

Anahat. Crohn da cerrahi öncesi tıbbi tedavi rezeksiyonu sınırlar mı? Cerrahinin handikaplarını arttırır mı? Hastalar (%) Anahat Crohn da cerrahi öncesi tıbbi tedavi rezeksiyonu sınırlar mı? nin handikaplarını arttırır mı? Ömer ŞENTÜRK I. CH nın doğal seyri ve cerrahisinin uzun dönem sonuçları II. Crohn hastalığı

Detaylı

KOLANJİOKARSİNOMA. Sunum Planı. Safra Kanalı Kanseri-Kolanjiokarsinoma- Sunum Planı. Sunum Planı. Kolanjiokarsinoma- Lokalizasyon

KOLANJİOKARSİNOMA. Sunum Planı. Safra Kanalı Kanseri-Kolanjiokarsinoma- Sunum Planı. Sunum Planı. Kolanjiokarsinoma- Lokalizasyon KOLANJİOKARSİNOMA Prof.Dr.Ömer ŞENTÜRK Safra Kanalı Kanseri-Kolanjiokarsinoma- Safra kanalı epitelinden köken alır (en sık adenokarsinom) Anatomik olarak 3 gruba ayrılır icca (intrahepatik) pcca (perihiler)

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

Radikal Prostatektomi. Üroonkoloji Derneği. Prof.Dr.Bülent Soyupak. 2005 Diyarbakır

Radikal Prostatektomi. Üroonkoloji Derneği. Prof.Dr.Bülent Soyupak. 2005 Diyarbakır Radikal Prostatektomi Prof.Dr.Bülent Soyupak 2005 Diyarbakır Tarihçe İlk perineal radikal prostatektomi: 1867, Theodore Billroth Standardize perineal yaklaşım: 1900-1904, Hugh Hampton Young Retropubik

Detaylı

II. BÖLÜM HEMOFİLİDE KANAMA TEDAVİSİ

II. BÖLÜM HEMOFİLİDE KANAMA TEDAVİSİ HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Önsöz... IX-X Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu... XI Hemofili Bilimsel Alt Komitesi Üyeleri (2014-2018 dönemi)... XI Kısaltmalar... XII I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANISI TANIM...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... xiii I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANI

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÜLSERATİF KOLİT HASTALIĞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI Ülseratif Kolit & Crohn Hastalığı Merkezi www.baskent-ank.edu.tr Ülseratif kolit nedir?

Detaylı

Treitz ligamanı altından köken alan akut veya kronik kanamalar. Tüm GIS kanamalarının %10-20 sini oluşturur.

Treitz ligamanı altından köken alan akut veya kronik kanamalar. Tüm GIS kanamalarının %10-20 sini oluşturur. Treitz ligamanı altından köken alan akut veya kronik kanamalar Tüm GIS kanamalarının %10-20 sini oluşturur. Hemodinami daha stabil Ortostatik değişiklik daha az (%19 vs.%35) Daha az kan trans. ihtiyacı

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

İleri Obez Diyabetiklerde Tedavi Yaklaşım Bariatrik Cerrahinin Zamanlaması

İleri Obez Diyabetiklerde Tedavi Yaklaşım Bariatrik Cerrahinin Zamanlaması İleri Obez Diyabetiklerde Tedavi Yaklaşım Bariatrik Cerrahinin Zamanlaması Prof.Dr.Volkan Genç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Meme-Endokrin ve Metabolizma Cerrahisi ÇOK BİLİNENLER

Detaylı

Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir.

Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir. REKTOVAGİNAL FİSTÜL Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir. KLİNİK-TANI: Vagenden gaz ve gaita gelmesi en

Detaylı

Şiddetli veya Fulminan Kolitte Tedavi

Şiddetli veya Fulminan Kolitte Tedavi Hastalar % Hastalar % Hastalığın şiddeti: Tanımlama Şiddetli veya Fulminan Kolitte Tedavi Truelove ve Witts Şiddet İndeksi Şiddetli Hafif Fulminan Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Günlük

Detaylı

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD PERİOPERATİF ANEMİ Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD 1 SORU? Anemi Neden Önemli? 2 SORU? 3 İnsidans Önemi ANEMİ Tanı Tedavi 4 Anemi Nedir? WHO Hb < 13 g/dl Hb

Detaylı

Mide Tümörleri Sempozyumu

Mide Tümörleri Sempozyumu Mide Tümörleri Sempozyumu Lokal İleri Hastalıkta Neoadjuvan Radyoterapi ve İORT Prof. Dr. Ahmet KİZİR İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü 17 Aralık 2004 İstanbul Neoadjuvan Radyoterapi Amaç : Lokal ileri hastalıkla

Detaylı

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Klinik Eğitim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi TARİH SAAT EĞİTİMCİ KONU 02.09.2013 07:00-08:00 Dr. S. Yüksekdağ Cerrahi Hastada Anestezi 06.09.2013

Detaylı

Doç. Dr. Halil Coşkun. Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu

Doç. Dr. Halil Coşkun. Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu Doç. Dr. Halil Coşkun Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu GİRİŞ 2010 verilerine göre dünyada erişkinlerde (20-79 yaş) diabet prevalansı %6,4 (285 milyon). 2030 da bu oranın %7,7 ye (439 milyon) yükseleceği öngörülüyor.

Detaylı

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polipte Kanser Dr.Cem Terzi Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polip ve polipoid karsinoma POLİP Epitelyal yüzeyden kaynaklanan çıkıntı HİSTOLOJİK POLİP TİPLERİ

Detaylı

Yatan ve Poliklinik Takipli Kanserli Hastalarda İlaç Etkileşimlerinin Sıklığı ve Ciddiyetinin Değerlendirilmesi

Yatan ve Poliklinik Takipli Kanserli Hastalarda İlaç Etkileşimlerinin Sıklığı ve Ciddiyetinin Değerlendirilmesi Yatan ve Poliklinik Takipli Kanserli Hastalarda İlaç Etkileşimlerinin Sıklığı ve Ciddiyetinin Değerlendirilmesi Dr. Ali Ayberk Beşen Başkent Üniversitesi Tıbbi Onkoloji BD Giriş Sitotoksik tedaviler herhangi

Detaylı

HIV & CMV Gastrointestinal ve Solunum Sistemi

HIV & CMV Gastrointestinal ve Solunum Sistemi Uzm. Dr. Sinem AKKAYA IŞIK Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi HIV & CMV Gastrointestinal ve Solunum Sistemi AIDS CMV; nadir ölümcül İlk vaka 1983 Etkili ART sıklık azalmakta, tedavi şansı

Detaylı

Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü

Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü adı verilir. Birden çok divertikülün yer aldığı durumlara

Detaylı

GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ

GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sakarya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr.

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr. Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım Dr. Alper CEYLAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Tiroid

Detaylı

Quantec Özefagus kanseri Mide kanseri Hepatobilier ve pankreas kanseri Kolorektal kanser

Quantec Özefagus kanseri Mide kanseri Hepatobilier ve pankreas kanseri Kolorektal kanser Quantec Özefagus kanseri Mide kanseri Hepatobilier ve pankreas kanseri Kolorektal kanser Radyasyon tolerans dozu aşılmışsa Organ fonksiyonu bozulmuşsa EK TEDAVİ SAKINCALI İlk RT dozu İlk RT volümü Tedaviler

Detaylı

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI Hemş.Birsel Küçükersan Graft vs Host Hastalığı (GVHH) Vericinin T lenfositlerinin alıcıyı yabancı olarak görmesi ve alıcının dokularına karşı reaksiyon göstermesi Allojenik

Detaylı

GİS KANAMALARI. Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU

GİS KANAMALARI. Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU GİS KANAMALARI Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU Ekim 2006 ÜST GİS KANAMASI GİS kanamalarının % 80 i Treitz ligamanının proksimali ETYOLOJİ Peptik ülser hastalığı Varisler Mallory-Weiss Eroziv gastrit Tümörler

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

Crohn Hastalığında Cerrahi: Zamanlama

Crohn Hastalığında Cerrahi: Zamanlama Hastalar (%) Sunum Planı Crohn Hastalığında Cerrahi: Zamanlama Prof. Dr. Ömer Sentürk KOÜ Tıp F.Gastroenteroloji HEBİPA 2017 I. CH nın doğal seyri II. Genel Bilgiler III. CH komplikasyonlar ve tedavileri:

Detaylı

RUTİN KOLONOSKOPİK İNCELEMEDE TERMİNAL İLEUM BULGULARI VE SIKLIĞI

RUTİN KOLONOSKOPİK İNCELEMEDE TERMİNAL İLEUM BULGULARI VE SIKLIĞI RUTİN KOLONOSKOPİK İNCELEMEDE TERMİNAL İLEUM BULGULARI VE SIKLIĞI Hemşire, Songül Gültekin, Endoskopi, 544 44 37, songul.gultekin@acibadem.com.tr Eğitim ve Gelişim Hemşiresi, Aysun Çakır, 544 45 25,aysunca@acibadem.com.tr

Detaylı

ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE KARACİĞER BİYOPSİLERİ DOÇ.DR.MEHMET KORKMAZ KSBÜ. TIP FAKÜLTESİ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ

ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE KARACİĞER BİYOPSİLERİ DOÇ.DR.MEHMET KORKMAZ KSBÜ. TIP FAKÜLTESİ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE KARACİĞER BİYOPSİLERİ DOÇ.DR.MEHMET KORKMAZ KSBÜ. TIP FAKÜLTESİ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ KC BİYOPSİSİ; Altın Standart Diffüz tutulum yapan hastalıklarda Parankim bx Nodül ve kitleler

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com Orşit Orşit, testis içinde ağırlıklı lökositik eksuda ve dışında seminifer tübüllerde tübüler skleroza neden olan testisin inflamatuar lezyonudur. İnflamasyon ağrı ve şişliğe neden olur. Seminifer tübüllerdeki

Detaylı

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Kronik enflamatuar hastalıklar, konak doku ve immun hücreleri arasındaki karmaşık etkileşimlerinden

Detaylı

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE NEOADJUVAN KıSA DÖNEM VE UZUN DÖNEM KEMORADYOTERAPI SONRASı HAYAT KALITESI DEĞERLENDIRILMESI SORUMLU ARAŞTIRMACI: Prof.Dr.ESRA SAĞLAM YARDIMCI ARAŞTIRMACI: Dr. ŞÜKRAN ŞENYÜREK

Detaylı

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Apandisit; Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Dr. Selcan ENVER DİNÇ ACİL TIP ABD. 09.03.2010 Acil servise başvuran karın ağrılı hastalarda en sık konulan tanılardan bir tanesidir. Apandektomi dünya genelinde

Detaylı

SC-HİPEK UYGULAMASI. Prof. Dr. Cumhur Yeğen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı-İstanbul

SC-HİPEK UYGULAMASI. Prof. Dr. Cumhur Yeğen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı-İstanbul SC-HİPEK UYGULAMASI Prof. Dr. Cumhur Yeğen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı-İstanbul Peritoneal Carcinomatosis (PC), peritoneal membranın kendinden veya abdominal organlardan

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Dönem III - 5. Ders Kurulu Gastrointestinal Sistem Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı : Doç.Dr.Erkan

Detaylı

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Derin İnfiltratif Endometriozis Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endometriozis Peritoneal Ovarian Derin infiltratif Anterior Mesane Posterior P1-Uterosakral ligament P2-Vajinal

Detaylı

RENAL PREOPERATİF DEĞERLENDİRME. Dr. Mürvet YILMAZ SBÜ. Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

RENAL PREOPERATİF DEĞERLENDİRME. Dr. Mürvet YILMAZ SBÜ. Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM RENAL PREOPERATİF DEĞERLENDİRME Dr. Mürvet YILMAZ SBÜ. Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM SBÜ. İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ-2018 ABH-KBY Böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda ABH/KBY ayırımı yapılmalıdır. ABH

Detaylı

DİSFONKSİYONEL İŞEME (İŞEME FONKSİYON BOZUKLUĞU) NEDİR?

DİSFONKSİYONEL İŞEME (İŞEME FONKSİYON BOZUKLUĞU) NEDİR? DİSFONKSİYONEL İŞEME (İŞEME FONKSİYON BOZUKLUĞU) NEDİR? Tuvalet eğitimi döneminde, nörolojik olarak normal bazı çocuklarda yanlış edinilmiş işeme alışkanlıkları neticesinde ortaya çıkan işeme fazındaki

Detaylı

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Orhan Bilge İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Safra Yolları Cerrahisi Birimi Kolorektal Kanser 950 000 hasta / yıl Kanser ölümlerinin

Detaylı

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Bronşektazi Giriş Subsegmental solunum yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu şeklinde tanımlanır Hastalık olmaktan çok çeşitli patolojik süreçlerin

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

VUR de VCUG Ne Zaman, Kime?

VUR de VCUG Ne Zaman, Kime? VUR de VCUG Ne Zaman, Kime? Doç. Dr. Selçuk Yücel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Antalya Tarihsel Dogma VUR İYE Skar gelişimi Kronik Böbrek Yetmezliği

Detaylı

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Dr. Öztuğ Adsan Radikal Sistektomi Radikal sistektomi pelvik lenfadenektomi ile birlikte kasa invaze ve

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER Varlık Erol, Cengiz Aydın, Levent Uğurlu, Emre Turgut, Hülya Yalçın*, Fatma Demet İnce* T.C.S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

ÇOCUKLARDA GİS KANAMALARINA YAKLAŞIM 5. Sınıf

ÇOCUKLARDA GİS KANAMALARINA YAKLAŞIM 5. Sınıf ÇOCUKLARDA GİS KANAMALARINA YAKLAŞIM 5. Sınıf HEMATEMEZ Kanlı kusma Treitz ligamanının proksimalinden MELENA Siyah, pis kokulu, cıvık dışkılama Özofagus, mide, proksimal ince bağırsaktan HEMATOKEZYA Kanlı

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA. Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA. Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara Safra kese taşı sıklığı yüksek Sekonder biliyer siroz CCA KC S ERCP HCC Alkol..Pankreas

Detaylı

SAFRA KESESİ HASTALIKLARI

SAFRA KESESİ HASTALIKLARI SAFRA KESESİ HASTALIKLARI Oktay Eray EPİDEMİYOLOJİ Sıklıkla safra kesesi ve kanalındaki tıkanıklıklara bağlıdır. Safra kesesi taşları oldukça yaygın ve çoğu semptomsuzdur. Yılda %2 si, 10 yılda %15 i semptomatik

Detaylı

Laparoskopik RPLND. Monique Gueudet-Bornstein. Brass Band. New Orleans 1998.

Laparoskopik RPLND. Monique Gueudet-Bornstein. Brass Band. New Orleans 1998. Laparoskopik RPLND Monique Gueudet-Bornstein. Brass Band. New Orleans 1998. Laparoskopik RPLND L-RPLND rasyoneli Endikasyonlar Teknik Komplikasyonlar Operatif data Onkolojik sonuçlar Yaşam kalitesi Laparoskopik

Detaylı

Radyoterapi nükslerinde sistektomi: diversiyon tipi ve morbidite. Dr. Güven Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Üroloji AD

Radyoterapi nükslerinde sistektomi: diversiyon tipi ve morbidite. Dr. Güven Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Üroloji AD Radyoterapi nükslerinde sistektomi: diversiyon tipi ve morbidite Dr. Güven Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Üroloji AD Radikal Sistektomi Radikal Sistektomi Pelvik Lenfadenektomi Üriner Diversiyon Radikal

Detaylı

Üriner Diversiyonlar ve Seçim Kriterleri. Dr. Gökhan Toktaş İstanbul Eğt. ve Arş. Hastanesi Üroloji Kl.

Üriner Diversiyonlar ve Seçim Kriterleri. Dr. Gökhan Toktaş İstanbul Eğt. ve Arş. Hastanesi Üroloji Kl. Üriner Diversiyonlar ve Seçim Kriterleri Dr. Gökhan Toktaş İstanbul Eğt. ve Arş. Hastanesi Üroloji Kl. Sözlük Anlamları Diversiyon : saptırma, yoldan çevirme Heterotopik, : olmaması gereken bir yerde oluşmuş

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOMÜ 2016-2017 Eğitim Yılı Dönem III 5. Ders Kurulu Gastrointenstinal Sistem Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı :Prof.Dr.Hakkı

Detaylı

Crohn Hastalığı: Ne Zaman Biyolojikler Ne Zaman Cerrahi

Crohn Hastalığı: Ne Zaman Biyolojikler Ne Zaman Cerrahi Sunum Planı Crohn Hastalığı: Ne Zaman Biyolojikler Ne Zaman Cerrahi Ömer ŞENTÜRK Doğu Marmara-Batı Karadeniz Gastroenteroloji Günleri-IV Şubat 2017, Sapanca I. Genel Bilgiler II. CH tedavi strajetisi ve

Detaylı

NARKOLEPSİNİN KLİNİK ÖZELLİKLERİ

NARKOLEPSİNİN KLİNİK ÖZELLİKLERİ NARKOLEPSİ ÖĞRENME HEDEFLERİ NARKOLEPSİ NEDİR NARKOLEPSİNİN KLİNİK ÖZELLİKLERİ KATAPLEKSİ UYKU PARALİZİSİ UYKUDA BOZULMA KLİNİK SEMPTOMLARIN BAŞLAMASI NARKOLEPSİ TANISI NARKOLEPSİNİN FİZYOPATOLOJİSİ NARKOLEPSİ

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İnsidental kanser Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Tanım Preoperatif tanı yöntemleriyle saptanamayan, ancak benign hastalıklar nedeniyle

Detaylı

REKTUM KANSERİNDE NEO / ADJUVAN RADYOTERAPİ. Ethem Nezih Oral İstanbul Üniversitesi İTF Rad Onk AD

REKTUM KANSERİNDE NEO / ADJUVAN RADYOTERAPİ. Ethem Nezih Oral İstanbul Üniversitesi İTF Rad Onk AD REKTUM KANSERİNDE NEO / ADJUVAN RADYOTERAPİ Ethem Nezih Oral İstanbul Üniversitesi İTF Rad Onk AD Sunu Akışı Postop KTRT Preop RT vs cerrahi Preop KTRT vs postop KTRT Preop RT vs preop KTRT 1975-1990 Postop

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYON Atriyal fibrilasyon En sık görülen aritmi Epidemiyoloji Aritmiye bağlı hastaneye yatanların 1/3 ü AF li. ABD de tahmini 2.3 milyon, Avrupa da 4.5 milyon insan AF ye sahip. Sıklığı

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri

Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri Dr. Erman ÇAKAL Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği Bariyatrik

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Antenatal Posterior Üretral Valv Tanılı. Sonuçları

Antenatal Posterior Üretral Valv Tanılı. Sonuçları Antenatal Posterior Üretral Valv Tanılı Olguların Perinatal ve Neonatal Sonuçları T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Kliniği Op. Dr. Hakan GÖLBAŞI

Detaylı

-------------,.----,---:---.

-------------,.----,---:---. ineefeifte Ulseratif Kolit ve Cerrahi Tedavi tive Su 1 Management Cem Terzi A. Emre Canda Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı,. İzmir ÖZET Ülseratif ko/it etiya/ojisi henüz

Detaylı

ÇEVİRMEN İHTİYACI Çevirmen gerekli miydi? Evet Hayır Gerekli ise onam sırasında nitelikli bir çevirmen yanınızda var mıydı?

ÇEVİRMEN İHTİYACI Çevirmen gerekli miydi? Evet Hayır Gerekli ise onam sırasında nitelikli bir çevirmen yanınızda var mıydı? Sayfa Sayısı 1 / 5 HASTANIN ADI VE SOYADI: PROTOKOL NO: DOĞUM TARİHİ: YATIŞ TARİHİ: ÇEVİRMEN İHTİYACI Çevirmen gerekli miydi? Evet Hayır Gerekli ise onam sırasında nitelikli bir çevirmen yanınızda var

Detaylı

nflamatuar Barsak Hastal klar n n Cerrahi Tedavisi

nflamatuar Barsak Hastal klar n n Cerrahi Tedavisi Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 219-234 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr Akut Karın Ağrısı Emin Ünüvar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eminu@istanbul.edu.tr 28.07. Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 1 AKUT Karın ağrısı Çocuklarda karın ağrısı

Detaylı

IBS-IBH AYIRICI TANI. IBH OKULU I Antalya 2012 Cem KALAYCI

IBS-IBH AYIRICI TANI. IBH OKULU I Antalya 2012 Cem KALAYCI IBS-IBH AYIRICI TANI IBH OKULU I Antalya 2012 Cem KALAYCI İBH ve İBS IBS semptomlarını İBH daki rezidüel inflamasyondan ayırmak zor olabilir. IBH hastalarının %30-35 inde IBS semptomları vardır ve daha

Detaylı

Prof.Dr. İlkkan DÜNDER

Prof.Dr. İlkkan DÜNDER Prof.Dr. İlkkan DÜNDER Destrüktif Yöntemler Elektrokoagülasyon Kriyoterapi Lazer vaporizasyon Eksizyonel Yöntemler LEEP Soğuk konizasyon Lazer konizasyon Histerektomi Destrüktif / Eksiyonel Tedavilerin

Detaylı

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI intern semineri Ş. TEKİN intern semineri

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI intern semineri Ş. TEKİN intern semineri GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahiye giriş Y. TATKAN Cerrahi anamnez ve terminoloji Ş. TAVLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Detaylı

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer 4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Göktürk MARALCAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKIR, Yrd. Doç. Dr. Erdal UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Başar AKSOY GRUP 2 Stajyer Öğrenciler için Haftalık

Detaylı

Interventi di screening per i tumori intestinali in Galles

Interventi di screening per i tumori intestinali in Galles Interventi di screening per i tumori intestinali in Galles 3 www.bowelscreeningwales.org.uk Galler de yapılan Bağırsak Taraması nı Anlamak Bağırsak kanseri taraması neden yapılmalı? Bağırsak taraması bağırsak

Detaylı

Götürücü Ans Prolapsusu: Nadir Bir Olgu. Efferent Ans Prolapse: A Rare Case. Özet

Götürücü Ans Prolapsusu: Nadir Bir Olgu. Efferent Ans Prolapse: A Rare Case. Özet Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014;6 (3):234-239 Olgu Sunumu Uzunoğlu ve ark. Götürücü Ans Prolapsusu: Nadir Bir Olgu Efferent Ans Prolapse: A Rare Case 1 Hakan Uzunoğlu, 2 Metin Ercan,

Detaylı

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİNDE SUBKLİNİK İNTESTİNAL İNFLAMASYONU BELİRLEMEDE FEKAL KALPROTEKTİNİN ROLÜ

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİNDE SUBKLİNİK İNTESTİNAL İNFLAMASYONU BELİRLEMEDE FEKAL KALPROTEKTİNİN ROLÜ AİLESEL AKDENİZ ATEŞİNDE SUBKLİNİK İNTESTİNAL İNFLAMASYONU BELİRLEMEDE FEKAL KALPROTEKTİNİN ROLÜ Fatma Demirbaş 1, Gönül Çaltepe 1, Neval Yurttan Uyar 2, Ayhan Gazi Kalaycı 1 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Detaylı

DR. ALİ ÖZDEMİR SBÜ FATİH SULTAN MEHMET SUAM

DR. ALİ ÖZDEMİR SBÜ FATİH SULTAN MEHMET SUAM ANTİTROMBOTİK TEDAVİ GÖREN HASTALARDA CERRAHİ HAZIRLIĞI DR. ALİ ÖZDEMİR SBÜ FATİH SULTAN MEHMET SUAM DİKKATE ALMAMIZ GEREKENLER Antikoagülan ya da antitrombosit ajanı kesersem tromboemboli veya stent tıkanma

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ ANALKANS

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ ANALKANS TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ Sİ DERNEĞİ ANALKANS ER TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ ANAL KANSER NEDİR? Vücudumuzdaki normal hücrelerin çoğalması sırasındaki kontrol mekanizmalarının değişmesi (genetik

Detaylı

Hepatit D Ko-İnfeksiyon Olgusu. Dr Dilara İnan UVHS, Konya

Hepatit D Ko-İnfeksiyon Olgusu. Dr Dilara İnan UVHS, Konya Hepatit D Ko-İnfeksiyon Olgusu Dr Dilara İnan 13.05.2018 UVHS, Konya Hepatit D Koinfeksiyonu Hastanın HBV ve HDV ile eş zamanlı infekte olması sonucu gelişir Oldukça nadirdir Sıklıkla damar içi ilaç kullanan

Detaylı

GENEL CERRAHİ STAJ AMAÇ VE PROGRAM KAZANIMLARI

GENEL CERRAHİ STAJ AMAÇ VE PROGRAM KAZANIMLARI Staj Kodu Adı GENEL CERRAHİ STAJ AMAÇ VE PROGRAM KAZANIMLARI 4.GNC Genel Cerrahi Staj Yılı 4 Staj Süresi 39 gün Staj Kredisi 12 Staj Türü Zorunlu Staj Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Ders Veren Öğretim

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Crohn Hastalığında Ne Zaman ÖCerrahi Tedavi. Crohn Hastalığı & Seyri. Crohn hastalığı & Cerrahi. Sunum Planı. Crohn Hastalığının Doğal Seyri

Crohn Hastalığında Ne Zaman ÖCerrahi Tedavi. Crohn Hastalığı & Seyri. Crohn hastalığı & Cerrahi. Sunum Planı. Crohn Hastalığının Doğal Seyri Hastalar (%) GIS Hasarı Sunum Planı Crohn Hastalığında Ne Zaman Ö Ömer ŞENTÜRK I. CH nın doğal seyri ve cerrahisinin uzun dönem sonuçları II. Genel Bilgiler III. Olgu IV. CH komplikasyonlar ve tedavileri:

Detaylı

Dr. Mustafa Hasbahçeci

Dr. Mustafa Hasbahçeci Dr. Mustafa Hasbahçeci Kaynaklar Tokyo Guidelines for acute cholangitis-2007 *Background: Tokyo Guidelines for the management of acute cholangitis and cholecystitis. J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2007;14(1):1-10.

Detaylı

Paul Sugarbaker

Paul Sugarbaker Paul Sugarbaker 7.09.2014 1 HIPEC, pubmed 4 nisan 2012 7.09.2014 2 Giriş GIS kanserlerinin pek çoğunda peritoneal karsinomatoz olur Bu olguların çoğu 5-6 ay içinde ölür Gelenkesel olarak karsinomatozun

Detaylı

DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU GASTROENTEROLOJİ ÇALIŞTAYI 14 EKİM 2017/ ANKARA

DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU GASTROENTEROLOJİ ÇALIŞTAYI 14 EKİM 2017/ ANKARA DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU GASTROENTEROLOJİ ÇALIŞTAYI KAPSAMLI PROGRAM 09.00-09.10 Dr. Yahya Laleli Açılış konuşması AMAÇ KAPSAM ÇALIŞTAYDAN ALINMASI BEKLENENLER Katılımcılara, gastrointestinal (GE) sistem

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Ar. Gör. Dr. Abdullah Heybeci Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Saime Tuncer Prof.

Detaylı