,6d#D. Esltrt ve lnqaat. rexnix ganrrmlesi. nizuer aurur. MOdOrV. { z insaar muneuoisi,, ro*ijeh5,l'f^ib'r've I ARAc LA (soforsuz) } Hazrrlayanlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ",6d#D. Esltrt ve lnqaat. rexnix ganrrmlesi. nizuer aurur. MOdOrV. { z insaar muneuoisi,, ro*ijeh5,l'f^ib'r've I ARAc LA (soforsuz) } Hazrrlayanlar"

Transkript

1 T.C. DEvLET oeuinyolt-lrr igueruesi cenel ruuounlugu BiNA, TESis ve H ZMETEVLER NiN AciL BAKTM onartmlarintn yaptlmasl { z insaar muneuoisi,, ro*ijeh5,l'f^ib'r've I ARAc LA (soforsuz) } nizuer aurur rexnix ganrrmlesi Hazrrlayanlar ONAY,6d#D. Esltrt ve lnqaat MOdOrV. BiNA, TEsis ve HizMFTEVLERiNiN AciL BAKrM onartmlartntn yapltmast HizMET ALrMr TEKNiK SARTNAMEsI

2 AMA9 BiRiNciBOLUM (Genel Hiik0mler) Madde- 1 TCDD lgletmesi 3. Bolge MUdUrlUgU tarafrndan yurutulen tagrnmazlarrn bakrm ve onarrm igleri kapsamrnda, yur0rl0kte bulunan Kanun ve mevzuatlarrn Kurulugumuza yukledigi tum teknik, idari, mali ve hukuki 6dev ve sorumluluklarrn hrzh, dolru, eksiksiz ve teknigine uygun olarak, yurut0lmesi, ikmali, neticelendirilmesi igin gerekli olan veri ve belgelerin Uretilerek TCDD argiv standartlannda argivlenmesi hususunda yaprlacak i9 ve iglemlerine y6nelik olarak, karlrhk, verimlilik ilkeleri ve en uygun fiyatla yururlukteki Kamu lhale Kanunu ve mevzuatr gerelince serbest rekabet yoluyla hizmet ahnmasrna iligkin usul ve esaslarr duzenlemektir. NiTELiK Madde- 2 Bu teknik gartname, Kurulugumuz tarafrndan yaprlacak ve/veya yapttnlacak her t0rlu tagrnmazlarrn (gar, istasyon, ambar, revizdrluk, atolye, depo, hizmet evi, lojman, CTC ve Telekomand Kumanda Binalarr, Sinyal Teknik Binalarr, Trafo Merkezleri, Elektrifi kasyon Posta Binalan, Telekominikasyon Binalan, makasgt ve bekgi kulubeleri, umumi WC'ler, su depolarr, rsr merkezleri, antma ve atlk tesisleri; aynca rampa, peron, markiz vb.) yaprm veya baktmonanm iglerinde kegif metraj proje hazrrlanmasr igin personel hizmet altml igini ve aynca projelerinin hukuki, mali, idari ve teknik ydnden yur0tulmesinde; kontrol, yetki, sorumluluk, kabul, veri Uretimi, tescil ve benzeri uygulama iglerinin, yurilrlukteki Kamu lhale Kanunu uyannca gdtur0 bedel, birim fiyat veya dolrudan temin yoluyla s6zlegmeye ballanan "danrgmanhk" drgrndaki hizmet iglerine ait esaslarr kapsar. Bu teknik gartname, ihale dokumanlarr ile sozlegmenin eki ve ayrrlmaz bir pargasrdrr. TANIMLAR VE KISALTMALAR Madde- 3 Bu teknik gartnamenin uygulanmasrnda, 4734 sayth kanunda ve diler ihale mevzuattnda yer alan tanrmlar aynen gegerlidir. Bunun yant stra; igiru rarurnrtr idare Firma : TCDD Genel MUdUrlUgU'nU : lhale dosyasrnr hazrrlayarak teklifini veren, istenilen benzer ig bitirme faaliyeti ile ilgili Limited veya Anonim girketi Yiiklenici : lhale neticesinde kendisi ile scizlegme akdedilen firmayl Tan rmlamaktad rr. Madde- 4 TCDD 3. Bolge MUdUrlUgU sorumlulugundaki tagrnmazlarrn bakrm ve onanm igleri kegif, metraj ve proje hazrrlanmasr igin personel hizmet ahmr iglerine yonelik hizmetlerin aksamamasr igin, nitelikli teknik personel ile bunlara ait biiro ekipman ihtiyacrnrn tamamlanmasr amacryla, 2 Ingaat Mithendisi ve 1 Makina MUhendisinin yururlukteki Kamu lhale Kanunu ve mevzuatr geregince ve Hizmet Ahmr Genel, ldari ve Teknik $artnameleri ile Sdzlegmesine gore g (Dokuz) ay sure ilg galrgtrrrlmasrna ait hizmet ahm igidir. /\ B NA, TEsis ve HizMfiEVLERiNiN AciL BAKIM o"or,y'**'*,",offiasr HizMEr AuMr TEKN K SARTNAMEs z V. I I J

3 Ingaat lgleri ve/veya Proje MUhendislik Hizmetleri ihaleleri muhtevastnda yaptrrrlmasr dtigiinulen igler (kegif, metraj, proje, kontrolliik vb.) ingaat ve makine mtihendisi tarafrndan Ustlenilir. TCDD 3. B6lge Miidurlu$ti sorumlulugundaki tagrnmazlarrn bakrm onarrm igleri, kegif metraj proje hazrrlanmasr iglerine y<lnelik yaprlacak iglerin yaprlaca!r bolge mrntrkaslnr gdsterir harita, teknik gartname ekindedir. (EK:1) Madde- 5 Ytiklenicinin igin yaprlmasr srrasrnda, ldarenin belirleyecegi gartlar dolrultusunda ve/veya yi.lrtrrlukteki diger ilgili Kanunlar (ile mevzuatlan gere$ince; arazi ve btiroda yapacagr gahgmalar ile dikkat edecegi hususlar aga$rda belirtilmigtir: HMIRLANACAK PROJE - HESAP - RAPOR - KE$IF - METRAJ - $ARTNAME VE IHALE DOKUMANLARI Sdzlegme konusu i9 kapsamrnda firma tarafrndan hazrrlanacak doktimanlar a9a$rda listelenmig olup, takip eden baglrklar altrnda agrklanmrgtrr.. 19 Programr o Halihazrr Harita o Zemin Ettid Raporu (gerekli hallerde) o Qevre D0zenleme ve Peyzaj Projeleri. Ya5mur Suyu Drenaj Projeleri r Statik uygulama projeleri o Mekanik Tesisat uygulama projeleri (Asans6r, srhhi tesisat, rsrtmasogutma, Do!algaz sistemleri v.b). Hesap ve Raporlar, o Yaptm i9i ihale dokumanlarr (Kegif, Metraj, Ozel Poz Fiyat Analizleri, Ozel ve teknik gartnameler). Kapsamh mahal listeleri,. Yaya ve Bedensel Engellilere y6nelik inig-grkrg sistemleri (Merdivenler, YUrtiyen Merdivenler, Asansdrler, YUrUyen Rampalar, Sabit Rampalar, Liftler vb.) ve tesislerine ait projeler ve hesaplan o Proje rapor, sunum iglerinin takibi ve kontrolu agrsrndan gerekli olan yonetici notu, bilgi ve brifing notlarrnln hazrrlanmasr ve animasyonlarr v.b. Temin edilen ve/ veya iiretilen her turlil harita ve planlar ile teknik bilgi, belge, dokuman ve benzeri verilerin sayrsal ve/veya fiziksel ortamdaki bilgilerin belirli d6nemlerde gun, hafta, ay, vb.) ve formatta istenilen sayrda manyetik ortam kaydr (CD, DVD, vb.) olarak ve/veya istenirse fiziksel ortamda sunulmasr ve argivlenmesi. BUro ve arazide yaprlan hizmet iglerinin sdzlegme ve eklerindeki hiikumlere aykrrr olmamak gartr ile tespit edilen standartlara (kalite ve 6zelliklere) gore yerine getirilmesi ve ytirutulmesi amacryla her trirli.i denetimi, tespiti ve kontrolunun yaptlmast, odeme miktarlarrnrn tespit edilmesi, lgleri yeniden yaprlmasr ve duzeltilmesi, kontrol iglemlerine iligkin 619U, hesap, incelenme ve yorumlar hakklnda aynntllr rapor di.izenlemesi, Emlak ve Ingaat M0dUrU veya vekilinin verecegi diler iglerin yaprlmasrdrr. Madde- 6 Hazrrlanacak kegifler ingaat, mekanik tesisat vb. olarak ayrr ayrr metrajh olarak hazrrlanacak, Kamu Kurum ve Kuruluglarr Birim Fiyatlarrnda bulunmayan imalatlara ait agrklamalr Yeni Fiyat Analizleri d0zenlenecektir. Hazrrlanacak kegifler, teknik ve idari gartnameler, Kamu ihale Kanun ve Yonetmeliklerine uygun olacakttr. ',i ^, a BiNA, TEsis ve HizMFTEVLERiNiN AciL BAKTM orulr'irr, {,inrtrru vrcrlfuft,hizruer mrrr,trreknik SARTNAMEsi

4 TCDD tarafrndan hazrrlanrlan tevsiat planr ve dn projeler do$rultusunda, tevsiat projesi kapsamrndaki alanda yer almasr gereken altyapr (istinat duvarlarr, ihata duvarlarr, drenaj ve kanalizasyon sistemleri, tst merkezi-yakrt depolarr, kazr ve dolgu alanlarr, saha betonlamalarr, binaya ulagrmr sallayacak karayolu, otoparklar, metro ve tramvay entagrasyonlan vb.) igler ile gerekiyor ise; mevcut altyapr tesislerinin tadilatrna ait her ttirlu uygulama projeleri ve raporlarr ile maliyet hesabr -kegif, metraj, hesap, rapor- ve yaprma esas dzel-teknik gartnameler hazrrlanmasr igleri FIRMA tarafrndan yaprlacaktrr. Qahgmalar sdzlegme eki gartnameler ile ytirurl0kteki genel geger mevzuatlar gergevesinde, TCDD yetkilileri ile koordineli olarak yurutulecektir. Projelendirme esnasrnda yrkrlmasr ve sokulmesi gereken bina ve tesisler oldu$u takdirde bunlarrn yrkrm-sdkiim bedelini gdsterir kegifler ayn olarak hazrrlanacak ve gerekgeleri agrklanacaktrr. Hazrrlanacak maliyet hesabr -kegif, metraj, hesap, rapor- ve yaptma esas ozel-teknik gartnameler Kamu lhale Kanun ve Yonetmeliklerine uygun olacaktrr. Metrajlarrn dzenli ve dikkatli bir gekilde hazrrlanmasr gereklidir. lngaatta yer alacak tum imalatlarrn miktarlarrnrn eksiksiz olarak ve dogru bigimde belirlenmig olmasr, uygulamada yaprnln yeterli gekilde denetlenmesini kolaylagtrracaktrr. FIRMA, hazrrladrgr uygulama projeleri ile teknik gartnamelerine dayanarak imalatlarrn nicelik dokumuniln metrajrnr hanrlar ya da hazrrlatrr. Uygulama projelerinin hazrrlanmasrna katrlan ingaat ve makine muhendisleri ile diger uzmanlann yaptrgr metrajlarla, kendi igleri ile ilgili metrajlarrn uyumunu saglar. Metrajlar yapr boli.lmleri ve yapr elemanlarr gruplanna gore ayrr ayrr yaplrr. * Kegifler, arazi durumu da goz OnUnde bulundurularak metrajll ve 5 takrm halinde hazrrlanacaktrr. * Kegiflerin hazrrlanmasrnda ana kural Kamu Kurum ve Kuruluglarrnrn yriri.irlukte olan birim fiyat tarifleri ve maliyet analizlerinden yararlanmak olacaktrr. Birim Fiyatlarr, Kamu Kurum ve Kuruluglarrnrn yurtirlukte olan birim fiyat tarifleri ve maliyet analizleri ile belirlenmemig imalatlarrn, maliyet analizleri ve birim fiyat tarifleri yaprlrr. * Kegifler ingaat, mekanik tesisat vb. olmak 0zere ayrr ayn metrajh olarak hazrrlanacaktrr. Kegiflerde analiz olarak d0zenlenen fiyailarrn geiekli tum teknik cizelliklerin ve yaprma esas uygulama ydntemlerinin detayh olarak tanrmlandrgl agrklamalr analizleri de bulunacaktrr. * Projelere ve kegfin olugturulmasrndaki kriterlere g6re taim yaprlacak igi anlatacak gekilde Teknik $artnameler duzenlenecektir. Ayrrca, her yaprlacak Yeni Fiyat Analizine ait ozellikler ve yaptm gartlan da Teknik $artnamelerde gdsterilecektir. * Yeni Fiyat Analizlerine ait malzeme fiyatlannrn belirlenmesinde, piyasadan 3 adet antetli kaglda fiyat teklifi veya proforma fatura altnacak ve analizlerle birlikte ldareye sunulacaktrr. Yeni Fiyat Analizleri ayn ayn tanrmlanacaktrr. Bu i9 kapsamrndaki her ttirli.i proje, rapor ve sunumlar, igin sdzlegmesi ile eki, UlC, TSI (Technical Specifications for Interoperability) ve TSE vb. yi.irurlukteki Ulusal ve Kurumsal (TCDD yapr, vagon, elektrifikasyon, v.b. gabariler ile yururlukte bulunan ilgili BiNA, TE5i5 VE HizMETEVIERiNiN AciL BAKIM NrN YIXLMAST HTZMET ALTMTTEKNTK SARTNAMFSI v-

5 mevzuatlar) tom standartlar ve mevzuatlar ile ve TMMOB'ye bagh ilgili oda yonetmelikleri ve y0r0rlukteki mevzuatlar gergevesinde hazrrlanacaktrr. Yaprlacak tum duzenleme ve uygulamalarda, engellilerin kullanrm ve ulagrmlaflnrn saglanmasrna y6nelik uygunluk gartr aranacaktrr. Tom engelli srnrflanna ait (ortopedik, igitme, gorme) insanlann, herhangi bir yardtm almadan tiim iglemlere ve hizmetlere ulagtmtnrn saglanmast igin, hazrrlanacak olan projelerde yaptlacak olan duzenlemeler ve kullantlacak malzemeler engellilerin kullantm ve ulastmlaflnrn saglanmastna ydnelik yaprlacakttr. Hazrrlanacak projelerde, yaprsal elemanlarla (ihata, pergola, pano, git, kepenk v.s) istasyon ve peron giivenliginin saglanmasr dikkate altnacaktrr. Yiiklenici, ihale dokumantasyonu iqerisinde farklt algrlanabilecek ya da geligkili Sartlann olduguna kanaat getirirse; o garttn ve ya gartlann kamu yarannr gdzeterek kanunen gegerli olan durumuna gore iglem yapacagtnt, bu gekilde algtlayacaornr kabulve taahhiit eder. ikinci BOLUM cenel Yaikiimtiiliikler YUKLENiciNiN GENEL SoRUMLULUKLARI Madde- 7 Yilklenici 4857 sayrll Ig Kanunu ve 5510 sayrl Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Sigortasr Kanunu'ndan ve ytirilrlukteki dioer mevzuaflardan Kaynaklanan yukumltiltrklerini yerine getirmekle sorumludur. Yiiklenici. igleri gereken ozen ve ihtimamr gdstererek yerine getirecektir. lglerde olabilecek kusurlafl sdzlegme htikumlerine uygun olarak giderecektir. Yiiklenici, bu sorumluluklaflnrn yerine getirilmesi igin, ister kaltcr, ister gegjci nitelikte olsun, gereken birtun denetim, muayene ve tesfleri yaptrracak ve iggjlik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir tatih sayrl Resmi cazetede yaytntanan,,alt lgverenlik Ydnetmeligi" h0kiimlerine gore: Sozlegme yiiklenici larafrndan lzmir Qa 9ma B6lge MUdUrlU0U nezdinde siiresi igerisinde tescili yaptlnlacak ve ahnacak Tescil Belgesi tescili takip eden 5 Takvim gitnu igerisinde ldareye testim edilecektir. Yiiklenici galrgttrdt0r iggilerine kar$r ilgili Kanun ve mevzuattan dooan herhangi bir yirkiimliiluguni.t yerine getirmemesi nedeniyle, Octef, fazla mesai, yrlltk ticretli izin alacagr ve benzeri mali ve sosyal haklar ve bunlarla ilgili olarak prim, vergi ve fon gibi konularda ve keza ig kazast ve mestel( hastaltgl ve iiguncu gahtslara zarar verilmesi gibi sebeplerle veya yilklenicinin istihdam ettioi igginin i9 kazasr sonucu vefat etmesi veya sakat kalmasr gibi nedenlerle dooan yiiklenici iggilerinin, varislerinin veya Uguncii kigilerin her 9e9it alacak ve lazminatlanndan Yitklenici sorumludur. Bu konularda Kurulugtan tazminat veya alacak talep edjlmesi halinde Odeme Yriklenici tarafrndan derhal yaprlacaktrr. Aksi halde Kurulugga; odenmedigi kesin olarak tespit edilen bu miktarlar Yuklenicinin hakediglerinden veya alacaotndan, bunun milmkiin olmadtgt durumlarda teminaflardan tahsil edilecektir. a BiNA, rests ve HlzMFrEvttatutr rctr elrrrv on{nfv1l,^,",ork*',,arn or,"r re(ntx sartname$ \ 5

6 YUklenici, hizmet iglerini gereken ozen ve ihtimamr gdstererek yerine getirecek ve olabilecek kusurlarr s6zlegme hiikiimlerine uygun olarak giderecektir. Ytjklenici, bu sorumluluklarrnrn yerine getirilmesi i9in, ister kahcr, ister gegici nitelikte olsun, gereken b0tun denetim, muayene ve testleri yaptrracak ve iggilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir. YUklenici, taahhudii gergevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme segilmesi, verilmesi veya kullanrlmast, tasanm hatasr, uygulama yanhgltgt, denetim eksikligi, taahhtdun sozlegme ve gartname htikumlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya qtkan zatar ve ziyanrn tazmininden do$rudan sorumludur. Yiiklenici, igin g6rtilmesi slrastnda ilgili mevzuatrn izin vermedi$i insan ve gevre sallr$rna zarar verici nitelikte malzemeleri kullanamaz ve/veya yontemleri uygulayamaz. llgili mevzuatrn izin verdigi malzeme ve yontemler ise, 6ng6rUlmUg tedbirler ahnarak ve usul0ne uygun gekilde kullanrlabilir. Y0klenici, mevzuatt gere$i kayrtlr oldu$u oda tarafrndan mesleki faaliyetten men edilip edilmediginin belirlenmesini teminen mesleki faaliyetini surdurdugunu ve teklif vermeye yetkili oldugunu gosteren ihalenin gergeklegeceli yrl itibarryla TMMOB ilgili miihendis odalarrndan onaylr bel geleri idareye verecektir. Bu ig kapsamrnda kullanrlan aracrn yururl0kteki Trafik ve Karayollan ve diler tum yasal mevzuata uygun halde bulundurulmasr yuklenicinin Sorumlulu!undadlr. Madde- 8 Y0klenici, ijstlenmig oldugu yuk0mltiluk siiresince taahhut ettili eleman ile igin yaprlmasr igin zaruri olan bilgisayar, teknik ekipman ve araglarr igin devamt stiresince, igyerinde bulundurmak zorundadlr. igiru vunutuimesi iein GEREKLi PERsoNEL, ARA9 VE EKiPMAN gartlari Madde- 9 YUklenici, bu teknik gartname kapsamrnda belirtilen hizmet islerinin gergeklegtirilmesinde sozlegme si.iresince ldarece istenilen sayt ve nitelitte personeli ve ekipmanr (malzeme, arag-gereg, teknik donanrm ve yazrhmlarr ve benzeri) saglamak, i9 bagrnda bulundurmak ve korunmasr ile ilgili 6nlemleri almak zorundadrr. ldare, uygun olmayan personel ve ekipmanl (malzeme, arag-gereg, teknik donanrm ve yazrlmlarr ve benzeri) igyerinden uzaklagtrrrlmasrnr talep hakkrna sahiptir. Ytiklenici, soz konusu personel ve ekipmanlarr ldare tarafrndan kabul edilebilir olanlarla degigtirmesi zorunluour. A- Personel Durumu ve yeterlilik KRITERLERI: Nitelik : Adet : 'l- Makine Mtihendisi (Anahtar Personel) 1 2- Ingaat M0hendisi 2 Teknik personel igin ihalenin kendisinde kalmasr halinde firma biinyesinde gahgtrrrlacaklarrna iligkin teknik personel taahh0tnamesi de gegerli olacaktrr. Anahtar arasrnoa BiNA, TEsis ve HizMFTEvLERiNiN AciL BAKTM Personel veya yoklugunda diger muhendis idare ile yuklenici sorumlu olacaktrr. a yaprlmastlizmfr ALtMt TEKNiK SARTNAMESi

7 Ttim teknik personelin meslek odasrna Uyeligi ve belirtilen deneyim s0resince mesleki bir faaliyet alanrnda gahgtrgr belgelendirilecektir. Ozel ve/veya Kamu Sekt0rlerinde gegen deneyim stjresi personel adrna prim ddendigini ve/veya personelin i9e ahndr$rnr g6steren sosyal gtjvenlik kurumu onaylr belgeleri ve/veya deneyim s0resi hizmet gizelgesi ve/veya meslek odast riye kayrt belgesi ve/veya mezuniyete iligkin diploma belgesi ile tevsik edilir. Personelin niteligini ve deneyim suresini gosteren belgeler s6zlegmenin imzalanmasrnrn ardrndan i9e baglanmadan cince Ytiklenici tarafrndan ldareye sunulur. Qalrgtrnlacak her bir personel en az'l yrl ig tecrubesine sahip olacaktrr. Qahgtrnlacak personel T.C. Vatandagr olacak ve, 8 yagrnr tamamlamrg olacaktrr. YUklenici Sozlegmede yazrlr i9e baglama tarihinden onceki 5 ig gunu igerisinde (S6zle9me imzasr ile i9e baglama arastnda 5 i9 gtinu olmamasr halinde Sozlegmenin imzalandrgr tarihte) gahgtrnlacak personele ait agagrda belirtilen evraklar dosya halinde ldareye teslim edecektir.: 1. Sdzlegme kapsamtnda gahgtrrrlacak personelin Kimlik Bilgileri ve SGK Sicil numarahnr igerir liste;. 2. Sdzlegme kapsamrnda galrgttrrlacak personelin her birine ait: a. YUklenici ile personel arastnda imzalanmrg Belirli Sureli 19 Akdi b. SGK Sigortalr lge girig bildirgesi c. 4 Adet Fotograf (Son 6 ay igerisinde gekilmig, Onden cepheli 4x6 ebadrnda) d. NUfus Ctizdan Sureti (NUfus.M0d.den); e. Diploma sureti (Noter onayh); f. Qahgtrnlacagr ige uygun olduluna dair Saghk Raporu; g. Askerligini Yapmrg olduguna veya Yapmrg Sayrlmasrna veya Tecilli olduguna dair Durum Belgesi; h. Affa ugramrg olsa bile Devletin guvenligine kar9r, anayasal dtizene ve bu duzenin igleyigine kargr, milli savunmaya kargr, devlet srrlarrntn ifga edilmesine iligkin suglar, casusluk, zimmet, irtik6p, r0gvet, hrrsrzlrk, dolandrrrcrhk, sahtecilik, guveni kdttiye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karrgtrrma, edimin ifasrna fesat kangtrrma, sugtan kaynaklanan mal varltgt de$erini aklama veya kagakgrhk suglarrndan mahk0m olmadr!lna iligkin Belge; S6zlegme baglangrcrnda bildirilen personelin ig akdi feshedilmesi halinde Fesih ihbarnamesi, kendi istegi ile ayrrlma durumunda i9 brrakma dilekgesi, belgenin dljzenlenmesini takip eden 2 i9 gtinii igerisinde ldareye bildirilecektir. 19 akdi feshi halinde ayrtlan personelin yerine ige baglatrlacak personel igin yukarrda belirtilen belgeler ige baglama tarihinden 2 i9 gunu 6nce ldareye teslim edecektir. Kendi iste$i ile ayrrlma halinde ayrrlan personelin yerine ige baglattlacak personel igin yukanda belirtilen belgeler ige baglama tarihinde ldareye teslim edecektir. Ytlklenici personelinin g6reve gelig ve gidigleri idare tarafrndan kontrol edilecektir. Y0klenici firma tarafrndan gahgtrrrlacak elemanlar agaltda yazrll bulunan kurallara uymak zorundadrr: a) Qalrgtrgr yerin tertip, drlzen ve temizligine Ozen gosterecek, Lr, t) BiNA, resis ve HizMETEVLER NiN AciL BAKrM oranrv$irr.rrru vaprlmasl HizMEr ALtMt TEKN K SARTNAMESI 7

8 o) o) f) G6rev siiresince gorev drgr iglerle uoragmayacak ve is takibinde bulunmayacak, ldarece belirtilen Krlk-Kryafet hiikumlerine uyacak, lglerin yiirotirlmesinde nezaket ve ciddiyet kurallanna uygun bir Sekilde hareket edecek, ldarenin mesai saatlerine riayet edecek, ldarenin ig yeri disiplin ve kurallaflna aynen uyacakttr. B- Arag Durumu: Nitelik : Binek arag Yeterlik Adet : En Fazla 3 yagrnda (4+1 kigilik, klima ) 1 Yiiklenici sozlegme suresince aracr kullanacak Stiritcu personeli hazrr bulunduracaktrr. SUTUCU personel igin LA maddesinde yer alan tum garuarl yerine getirecektir. Yi.iklenici yukaflda tanrmlanan iglerin gergeklegmesi igin 1 adet, en fazla 3 yagrnda ve en fazla km.'de,4+1 kigi oturma kapasiteli, sedan, binek arag bulundurmak zorundadrr. Arag Dizel (Motorin) yakttlt olacak, motorunun silindir hacmi 1600 cc.'yi gegmeyecek, Anti Btokaj Fren Sistemli (ABS), Elektronik Stabilite Programr (ESP), Motor Fren Torku Duzenleyici (MsRotomatik Qekig Kontrol (ASR), 2 adet Hava yastlklt, en az 95 Hp motor gucunde, hidrolik direksiyonlu, klimalt, siyah, beyaz yada metalik gri renginde olacaktrr y'25 saytlt Bakanlar Kurulu Karan gereoi aractn Yerli muhteva oranr %50'nin iizerinde olacakhr. Arag, sdzlegme silresi boyunca ldare'de kalacaktlr. Arag, hafik tescil belgesinde Yiiklenici Firma adrna tescilli yada kiralanmr; olacaktrr. Arag kiralama yontemi ile edinilmig ise yuklenici Firma Sdzlesme sijresini kapsayacak gekilde dtizenlenmig kira sdzlegmelerini ve dioer hukuki mevzuata uygun belgeleri ldareye Sozlegmenin Imzalanmast srrasrnoa teslim edecektir. Aragrn tilm verci, sigorta, bakrm-onaflm giderleri yijkleniciye aittir. Aracrn yakrt Giderleri ldare'ce kargtlanacaktrr. Karayolu kdpru ve parah otoyol gegigleri igin arag tizerinde OGS yada HGS sistemi bulunacak olup; kdpru ve parafi otoyol ge9j9 Ucre eri yukleniciye ait olacak bunlar igin herhangi bir ek ddeme yapllmayacaktlr. lhaleye teklif veren firmalann bu Ozellikte tagrtr olmamasr durumunda ihalenin iizerlerinde kalmasr halinde bu tagttr bulunduracaklaflna iligkin verecekleri belgeleri veya noter tasdikli sure eri de gegerli olacakttr. ri bitiminde arag yuklenicide kalacaktrr. Ytiklenici ige baglama tarihinde, hizmete sunacagr araglartn fotooraflanyla barlikte trafik ve tescil belgelerinin asl ile birer fotokopilerini Kiraltk Arag Uygunluk Belgesi almak igin ilgili igyerlerinde hazrr bulunduracakttr. TCDD'nin ilgili igyeri taraftndan; aractn, motor, rsttma ve sooutma sistemren, yiirtiyen aksamr, boya, lastik, koltuklar, kasa, tente vb. gibi genel gdrriniimu ile yukanda yaztlt sistemlerin arag iizerinde varltgt incelenir ve aractn tescil ve trafik belgelerinin aslr fotokopisi ile burada yazrft bilgilerin araq ijzerinde B NA,rESiSVE HiZMFTEVLERIN N ACiL BAt(M ONAR MttRV yaprlk HiZMETALtMtTE(NtK SARTNAMESI v)

9 plaka, motor ve gasi numaralannrn do$rulugu incelenerek gartnamedeki niteliklere uygun olanlar igin Kiralk Arag Uygunluk Belgesi duzenlenir. G- Ekipman Durumu: Y0klenici, sozlegme s0resince gahgacak 3 adet teknik personelin iglerinde kullanrlmasr igin. 4 adet masa0st0 bilgisayar, dzelliklerine haiz olacak gekilde temin edecektir. Bilgisayarlarda. lgletim sistemi bulunacak ve Uzerinde igin yurtitulmesi igin gerekli olan programlar ile igletim sistemine ait programlar lisansh olmasr sorumlulu!u YUkleniciye aiftir. Bilgisayar ve di!er araglar Y0klenici tarafrndan sdzlegme suresince faal ve kullanrlabilir halde tutulacaktrr. Yazrgmalar igin gerekli ka$rt, dosya ve klasorler ldare tarafrndan temin edilecektir. Ekipmanlar sozlegme baglangrcrnda en geg 5 ig gunu igerisinde tutanak ile Kontrol Tegkilatrna teslim edilecek, Sdzlegme bitiminde tutanakla Y0kleniciye iade edilecektir. Yukartda sayrlan ekipmanlann s6zlegme suresince kullanrm bedelleri igin Ytikleniciye herhangi bir ek odeme yaprlmayacak. Yukleniciden istenilen tiim ekipman, teknik donanrm ve yazrhmlarrn idare tarafrndan kabul edilecek nitelikte ve kullanrlmamlg yeni malzeme olacaktlr. TUm ekipman, teknik donantm ve yaztltmlarrn firma adrna d0zenlenmig faturalarrnrn firma yetkilisi veya vekili tarafrndan imzalanmrg ve firma kagesi bulunan birer sureti ige baglama tarihinde ldareye teslim edilecektir. Finansal Kiralama Kanunu hijktimlerine g6re edinilmig ekipmanlar da kira s6zlegmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar kiralarrn odenti belgelenmek gartr ile isteklinin kendi mah sayrlacakttr. Ortak girigimlerde pilot ve diger ortaklara ait makine ve ekipman, ortakhk oranrna bakrlmarsrzrn tam olarak de!erlendirilecektir. Gdrev drgr kullanrmlara Kontrol Tegkilatr tarafrndan tespit edilecek ve gorev drgr kullanrmlara ldare tarafrndan herhangi bir ticret odenmeyecektir. YUklenici, i9 yerinde galrgtrrrlan eleman, arag ve ekipmanrna iligkin olarak ldarenin isteyeceli bilgileri, ldarece dngdr[len gekilde ve srkhkta vermekle yuktimludur. KAMU DUZEN TC VE MALLARA ZARAR VERME Madde- 10 Bu igin geregi gibi yerine getirilmemesi nedeniyle idare herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybrna u$rarsa, bu nedenle ugradrgl her t0rl0 zararr di$er haklan sakh kalmak Uzere ( yoksun kahnan kar ve kagrnlan frrsatlar dahil ) yukleniciden tahsil ve tazmin eder. Y0klenici galrganlarrn yada ug0ncii kigilerin ugrayaca!r zararlal tazmin etmekle y0kumltidur. Bunu kargrlamak Uzere mali mesuliyet sigortasr yaptrrmakla yukuml0dur. DUzenlenen mali mesuliyet sigorta poligelerinde, idare igveren srfatryla, yuklenici ise igi gergeklegtiren srfatryla yer almalrdrr. Ktymetler tam deler tizerinden sigorta ettirilmelidir. Sigortalara iligkin limitlerin ige baglama tarihinin ytl ddnumundeki guncel degerlere yokseltilmegi zorunludur. Mali mesuliyet Sigorta poligeleri kesin kabul tarihinden lyrl sonrasrna kadar gegerli olacaktrr. BiNA TEsis ve HizMFTEVLERiNiN AciL BAKTM orurnrunfnlyn vmpqast HizMET ALtMtTEKNiK SARTNAMEsi Y bi.

10 Y0klenici muhtemel kaza, zarar ve kayrplarrn tazmini igin; Arag igin kasko sigortasr ve gahgtrrrlan personelin sdzlegme stiresini (uzatma yaprlabilece$ini de g0z 6nUne alarak) kapsayacak gekilde ferdi kaza sigortasrnr yaptrrmakla yukumludtir. Kasko ve ferdi kaza Sigorta poligeleri kesin kabul tarihine kadar gegerli olacaktrr. YUklenici, idarelerce istenen soz konusu sigortalara iligkin poligeleri ve 6deme kanrtlarrnr, Scizlegmede yer alan i9 bagr tarihinde idareye vermek zorundadrr. YUklenici tarafrndan yaptrnlmadrgr taktirde Sigortalar ldare taraftndan yaptrrrlacak ve poligelerin toplam tutan ve bu tutarrn %50'lik krsmr ceza olarak YUklenicinin ilk hakediginden peginen kesilecektir. Sigorta poligelerinde belirlenen, yuklenicinin kusurlu oldugu hallerde, kusur nedeniyle sigortanrn kargrlamadr!r bedeller igin Ytiklenici idareden bir istekte bulunamaz. ig ve igyeni cuvenligji Madde Saghgr ve 19 GUvenligi Kanununun 22.Maddesine g6re olugturulacak 19 Sa$lt$t ve 19 GUvenligi Kurullarrna YUklenici katrlacak ve ahnan kararlara uyacaktrr. yuklenicinin KUSURU DlgtNDAKi HASAR ve ZARARLAR Madde- 12 OlaganUstU haller ve dolal afetlerin igyerlerinde ve yaprlan iglerde meydana getireceli hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler, sigorta kapsamrnda olsun veya olmasrn yuklenicinin sorumlululunda bulunan arag, ekipman ve elemanlarrn ugrayacagr bu tur hasar ve zararlar igin idareden hig bir bedel isteyemez. Ancak bu hasar ve zararlar nedeniyle meydana gelecek gecikmeler igin yukleniciye gerekli sure uzattmr verilir. Sigortalanmast mtimk0n olmayan ttirden risklerden dolayt dogacak riskler idareye aittir' uguncu BoLuM Qahganlarrn Haklarr ve Qahgma gartlan galt$anlartn gallgma $ARTLARI Madde- 13 YUklenici, gahgtrraca$r personel ile kargrlrkh olarak imzalanmlg Belirli stireli ig sdzlegmesini yazrh olarak duzenleyerek, bir ntishasrnr ldareye teslim edecektir. Bu sozlegme, a. Sozlegmenin suresini, b. l9e baglama ve i9 bitim tarihlerini (lhale sonucu olugan Sdzlegme srirelerine uygun olarak), c. galgma geklini, d. gahgma kogullannr, e. haftahk 45 saat gahgma stiresini, f. Temel Ucret tutarrnr (Bu $artnamenin 20.Maddesine uygun olacaktrr) ve yol, yemek Ucretlerini, g. F azla Mesai birim saat 0cretini, h. Ucret 6deme ddnemini, i. fesih halinde taraflartn uymak zorunda olduklarr hukumlerini igerecektir. Qalganlann ldare tarafrndan belirlenmig mesai saatlerine gore lgyerinde BiNA, resls ve HizMETEvLER NiN AciL BAKIM o"{r**,"," V,oq LMASI HizMET ALIMI TEKNiK SARTNAMESi >'L lll 10

11 bulunmalarr zorunludur. YUklenici Personelin igyerine girig-grkrglarr, guvenlik ve sdzlegme gartlarrnrn yerine getirilip getirilmediginin kontroli.i amacryla, kaprda alt igveren personeli tarafrndan imzalanmrg olan "Alt /gveren /gglsl Takip Formu" nun bir ornegini gunluk olarak YUklenici veya Kanuni vekil tarafrndan onaylanarak Sdzlegmeyi YurUtmekle Gdrevli Kontrol Amirine teslim edecektir. Krdem ve ihbar tazminatlan ve yrlhk trcretli izin alacalr ve sair iggilik alacaklannrn hesabrnda bu formdaki kayrtlar esas olacaktrr. Qahgan Personelin igten ayrrlmast; ldare yada Yijklenici tarafrndan igten uzaklagtt rt lmasr durumunda TCDD Genel MUdiirli.l$ti emirleri gergevesinde yeniden i9e alma igin gerekli onayrn ahnmastnt mtiteakip aynr 6zellikte personelin Temini igin Y0kleniciye yazrh olarak bildirimde bulunulacak, tebligatrn Ytikleniciye ulagmasrndan sonra en geg 10 takvim gtinij igerisinde YUklenici eksik personeli bularak ldare brinyesinde gahgtrrmaya baglayacaktrr. Personelin her ne sebeple lgten ayrrlmasrndan Yi.lkleniciye personelin altnmasr talebine iligkin tebligatr ulagmasl arasrnda gegen sure igin YUkleniciye herhangi bir 6deme yaprlmayacaktrr. galr$anlar N ozluk HAKLARI Madde- 14 YUklenici gahgtrrdr$t elemanlarrna ait ucret, yan Odeme, harorah vb. hak ediglerini yururlukteki mevzuatlar gergevesinde kendisi Odemede bulunacaktlr. ldare, gahganlar arasrnda ytiklenici tarafrndan Ucretleri odenmeyenlerin bulunup bulunmadr$rnr, asgari [.icret ddeme tutarrnrn altrnda ilgili personele odenip odenmedilini, sosyal gtivenlik ve igsizlik sigortasr primlerini tam, zamanrnda ve dtizenli olarak yattnlmasrnr kontrol ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarlarr degerlendirerek, 4BS7 sayrll 19 Kanunun 36.maddesi ve 6552 sayrh kanunun 3.maddesi h0ki.imlerine gore iglem yaprlrr. Personel alacaklarrnrn kontrol edilebilmesi igin yriklenici, gahgtrrdrgr elemanlara yaptr0j odemelerin bordrolarrndan birer kopyasrnr, hakedig dosyast igerisinde ldareye verecek ve bu bordrolarda elemanlarrn gahgtrklari yerler, TC. Kimlik No. larr, ad ve soyadlarr ile imzalarr bulunacaktrr. Bordrolarda ytiklenicinin veya vekilinin imzasr bulunacaktrr. YUklenici tarafrndan lg akdi feshedilen personelin i9 mevzuatr huk0mleri gergevesinde; yrlhk i.lcretli izin alacaklan ve benzeri tum mali ve sosyal haklartntn yasal suresi igerisinde Ytiklenici tarafrndan odendigine ve igginin herhangi bir alacalrnrn kalmadrgrna iligkin Noter Tasdikli lbraname ve bu ddemeleri gdsteren Banka dekontlarr buna iligkin mevzuatta yer alan sgrenin bitimini takib eden ilk i9 gunu ldareye verilecektedir. 9ALTgANLAR N UCRETLERi Ve 6OerumeSi Madde- 15 Qallgan personelin Unvanlarrna gdre i.icretleri: 1- Makina MUhendisi, ingaat Milhendisinin ayhk maa9r, brtit asgari Ucretin % 245 fazlasrndan az olmayacaktrr. {BriJt asgari ricret +(BrUt asgari ticret x 2,45)l Personelin i.icretleri hakedig odemesinin idare Tarafrndan YUkleniciye odenmesini takip eden ilk i$ gunu personelin Banka hesaplarrna ')./ jv BiNA, TEsls ve HIzMETEvLERiNiN AclL BAKIM orofir*^,",",oalmai HizMFr ALtMt TEKNIK SARTNAMEsi I x ul- tl

12 aktanlacaktrr. Buna iligkin bankaca onayl belge ash personel hesaplarrna aktarrmr takip eden ilk is gunu ldareye lbraz edilecektir. Y0klenici galrgtrrrlan personele, 4857 Sayrl 19 Kanunun 37. Maddesinde belirtilen h0kumlere uygun olarak "Ucret Hesap Pusulasr" duzenleyecektir. Bu pusulanrn personel tarafrndan imzalanmrg bir ntjshasr OzlUk dosyasrnda saklanmak tizere Ucretin 6dendiline iligkin onayh Banka Dekontu ile birlikte ldareye ibraz edilecektir. Yukleniciler tarafrndan i99i Ucretlerinin odendi$ine dair belgelerin Kuruluga ibraz edilmemesi ve ucretin ddenmemig oldulunun kesin olarak tesbiti halinde 4857 sayrh 19 Kanunun 36.maddesi ve 6552 sayrh kanunun 3.maddesi hukumlerine gore iglem yaprlrr. galtganlartn KAZAYA U6RAMALARI Madde- 16 Yiiklenicinin onlemler almasrna rasmen olabilecek kazalarda, yuklenicinin iggi ve personelinden kazaya u!rayanlarrn tedavilerine iligkin giderlerle kendilerine odenecek tazminat yrikleniciye aittir. Aynca gahganlann i9 bagtnda veya ige ba$lt nedenlerle olenlerin defin giderleri ile ailelerine 6denecek tazminattn tumti de yuklenici tarafrndan kargrlanrr. Ytiklenici bu hususta, y0rurlukte bulunan genel hukumlere uyacaktrr. 9ALT9ANLAR N yiyecegi irc ige celig cidi$leri Madde- 17 YUklenici, i9e aldrgr elemanlarrn yiyecegini saglamak i.lzere 1 iggiye 1 ayda fiili gahgrlan her gun igin gunliik nakden asgari 5.00 TL yemek ticreti, asgari 5.00 TL yol ijcreti, nakden ddeyecektir. izin xnrxr Madde- 18 Qaltganlarrn, Yrlhk ticretli izinleri 6552 sayrh kanunun 6.maddesi hrikiimlerine gore kullandrnlacaktrr. Yrlhk ticretli izin sureleri igin 4857 sayrh 19 kanunun S3.maddesi hukumlerinde yer alan surelerin alt srnrrr uygulanrr. Qalganlar izinlerini Emlak ve ingaat MUdUTU veya Vekilinin belirleyecegi takvim gergevesinde kullanacak olup; yrl k Ucretli izin talepleri izne ayrrlacagr gunden en az 3 ig gunu once yaprlacaktrr. Ytiklenici 4857 sayllr Kanunun 56 ncr madde altrncr frkraya gcire tutmak zorunda oldugu izin kayrt belgesinin bir 6rnegini ldareye vermekle yukumludur. Personelin hasta, raporlu olmasr durumlarrnda, alrnan rapor ldareye ibraz edilecek ve ayrrca Emlak ve Ingaat M0dtirti veya Vekiline durumla ilgili bilgi verilecektir. 9ALIgAN PERSONELiN HAK VE ALACAKLARININ TASFiYESi Madde- 19 Bu ig kapsamtnda gahgtrrrlan tum iggilerin krdem tazminatlarr hakkrnda 6552 sayrlr kanunla degigtirilen 4857 sayrh Kanunun 1 12 nci maddesinde yer alan; "4/1/2002 taihli ve 4734 saytlt Kamu ihale Kanununun 62 nci maddesinin biinci fikrastntn (e) bendi kapsamtnda alt igverenler taraftndan galtgilnlan iggilerin ktdem tazminatlan; a) Alt igverenlerinin degigjp deqigmediqine bakrlmaksrzn arahkstz olarak B NA,rEsisvEH ZMETEVLER NINAciLf^-,..^. ^".- ^7...'.:..^. IAK M ONARTMLleNTN yaprlry\ HrzMEr - AUMTTEKNTK SARTNAMESI Y \I.$. 12

13 aynt kamu kurum veya kuruluguna ait igyedeinde galgmrg olanlann bu gekilde gahgmry olduklan surelere iligkin ktdem tazminahna esas hizmet stirelei, aynt kamu kurum veya kuruluguna ait igyerleinde gegen toplam gahgma surelei esas altnarak tespit olunur. Bunlardan son alt igverenlei ile yaptlmry o/an ig sdz/egmeleri 1475 sayfu lg Kanununun 14 tincij maddesine gdre ktdem tazminah 6denmesini gerektirecek gekilde sona ermig olanlann ktdem tazminatlan ilgili kamu kurum veya kuruluglart tarafindan, igginin banka hesabna ya nlmak suretiyle 6denir." HUkmU ne uyulacaktrr. HAKEDig DOSYASI DORDUNCU BOLUM Odemeler Madde- 20 YUklenici Her Ay'a ait ddnem igin hak edig dosyasr hazrrlayacaktrr. Hakedig Dosyasr iqerisinde: a. Vergi Dairesinden alnacak Vergi borcu bulunmadr!rna iligkin Belge, O Ay'a ait Personel Ucret bordrosu, Bu bordroya gdre tanzim edilmig SGK Hizmet Listesi ve SGK Tahakkuk Fi9i, d. O ay igerisinde Personele verilmig 0cretli izin yada Doktor tarafrndan verilmig (lstirahat) "Gegici i9 gdremezlik raporu" varsa bunlara iligkin belgeler, e. Bir onceki Ay'a ait Ucretlere iligkin "Ucret Hesap Pusulasr" ve ticretlerin Personelin hesaplarrna yatrnldlgrna dair personelce imzalt banka dekontlarr, f. Tahakkuk iglemine esas olmak Uzere ddeme ile sozlegme hukumlerine gore kesintilerin yer aldrgr vergilerde dahil olmak iizere Yiikleniciye odenecek tutarr gosterir icmal tablosu g. lcmal tablosuna ve yur0rlukteki mevzuata uygun olarak ait oldugu Fatura bulundurulacaktrr. Dosya igerisinde yer alan tiim belgeler Ytiklenici tarafrndan onaylanmrg olacaktrr. Dosya igerigi Kontrol tegkilatr tarafrndan incelenip, varsa eksikliklerin giderilmesini mijteakip lcmal tablosu onaylandrktan sonra Tahakkuk iglemleri igin ilgili birime gonderilecektir. Hakedig Dosyalarr ait oldugu ayt izleyen aytn 6. (Dahil) gunune kadar Y0klenici Tarafrndan ldareye ibraz edilecektir. Hakedig Dosyalarr ait oldugu ayr izleyen ayrn 6. (Dahil) gunune kadar YUklenici Tarafrndan ldareye ibraz edilmedigi taktirde; Kurum tarafrndan Personel maaglarr hesaplanarak Ayrn 6. GUn0nU takip eden 3 ig gun0 igerisinde Kurum Tarafrndan Personelin Banka hesaplarrna Odenecek ve Firmanrn Kuruma teslim ettigi ilk hakediginden kesilecektir.. Bu durum sdzlegme suresi igerisinde 2 kez tekrarlanmasl halinde ldare S6zlegmeyi feshe yetkilidir. ;r i ]AKrM onartml{r)x Y B NA, TEsisVE H ZMETEVLER N N ACIL P^-,., ^" ^"., 1"..." HizMET ALrMr TEKNiK SARTNAMESj I 3 B, ul APILMASI

14 Hakedig dosyasr ait oldu$u ayr izleyen ayrn son gtintine kadar Y0klenici Tarafrndan ldareye ibraz edilmedili taktirde ldare Sozlegmeyi feshe yetkilidir. 6oemelen Madde- 2'l Her ay igin hazrrlanan hak edig dosyasr en geg takip eden ayrn 6. (Dahil) guni.jne kadar ldareye teslim edilecektir. ldareye teslim edilen hakedig dosyastna gdre tahakkuk iglemi yaprlrp Mali lgler MUdUrlugUne intikalinden itibaren 20 takvim g0n0 igerisinde 6deme yaprlacaktrr. lgin baglama veya bitig tarihi ayrn ortastna isabet ederse; A,B,C,D birim fiyat de$erleri 30'a b6lunerek bulunan gunluk degerler ile gahgmaya baglama tarihi (dahil) ve galtgmantn sona erdigi tarih (dahil) arasrndaki gun toplamrnrn garprmr neticesinde bulunan deger Uzerinden odeme yaprlacaktrr. Hakedig bedelleri, sdzlegmedeki kayrtlara ve ilgili kanunlara gore yaprlacak kesintiler de grktrktan sonra, kendisine odenir. YUKLENiciNiN TALEBi BEgiNciBOLUM KES N KABUL igleuleni Madde- 22 YUklenici Sozlegme bitimini takib eden 60 takvim g0ntt igerisinde idareye Yazrll olarak Bagvurarak igin kesin kabul0n0n yapllmasrnr talep eder. Yazrlr talebinin ekinde: 1- SGK'ya "SicORTA lll$lkslzllk BELGESl"nin drizentenmesi igin yaptrgr bagvuruya iligkin evrak (SGK'dan Kabul Kaydr Bulunan) 2-96zle9me bitim tarihine duzenlenmig Qahgan personele ait SGK Sigortah lgten Ayrr h9 Bildirgeleri. Bulunacaktrr. Y0klenici igin kesin kabul[ igin verilen s0re igerisinde yazfi olarak bagvurmadr!t takdirde; Sozlegme bitimini takib eden 7s.takvim gilnti Kontrol Tegkilal re'sen kesin kabul iglemlerini baglatrr. KONTROL TE$KILATTNtN YAPACAGt igleulen Madde- 23 Kontrot tegkitatr 'HIZMET I$LERI KABUL TEKLIF BELGESI"n Htzmet Ahmlarr Muayene ve Kabul Ydnetmeligi huk0mlerine gore haztrlar. 'HIZMET $LERI KABUL TEKL F BELGESI' ekinde yuktenici tarafrndan verilmig yazrlr bagvuru ve ekleri bulunur. MUAYENE VE KABUL KOM SYONUNUN yapacagil 9LEMLER Madde- 24 Kontrol tegkilatr 'H ZMET lgleri KABUL TEKL F BELGESI" goz onune alrnarak Hizmet Alrmlarr Muayene ve Kabul Ycinetmelili huk0mlerine g6re Muayene ve Kabul Komisyonunca "HIZMET isleri KABUL TUTANAG " duzenlenir. I 'l /) BiN4 resis ve HizMETEVLER NtN ActL BAKIM orenlql*" vrr,r-"$*r"., ou"t TEKNiK 5ARTNAMEsI l4

15 ALTINCI BOLUM Diger H0k0mler CEZA $ARTLAR Madde- 25 YUklenicinin, Sdzlegme yerine getirilmesi strastnda kargtlagtlacak cezai h0k0mler a9a$rdadrr. a. Madde 9 C frkrasrnda yer alan Ekipmanlartn Sozlegme baglangtctndan 5 i9 gunu igerisinde teslim edilememesi yada eksik teslimi halinde; Sozlegme baglangrcrndan bu eksikligin giderilmesine kadar gegen her gun igin Teklif Mektubunda Harita mi.ihendisi igin teklif edilen birim fiyatrn 30'a bolunmesiyle bulunacak gunli.ik degerle birlikte bu de$erin %50 fazlasr ceza olarak hak edigten dugulecektir. Eksiklik giderilmeden Ytlkleniciye Hakedig 6demesi yaprlmayacaktrr. Otuz (30) takvim gunu iginde eksikli$i gidermedigi taktirde ldare S6zlegmeyi feshe, odenmemig hakedigleri ve teminatr irat kaydetmeye Yetkilidir. b Madde 3 paragrafrnda tebligatrn ulagmasrndan Yeni Personelin bulunmasr igin gegen ilk 10 takvim gunu igin Teklif Mektubunda teklif edilen birim fiyatlardan uygun olanrnrn 30'a boltinmesiyle bulunacak de$er; 10 takvim grinij igerisinde sdz konusu personelin temin edilememesi halinde Yijkleniciye tebligatrn ulagmasrn tarihinden baglamak tizere her giin igin Teklif Mektubunda igin teklif edilen birim fiyatlardan uygun olanrnrn 30'a boltinmesiyle bulunacak deler ve yozde elli fazlasr ceza olarak hak edigten dtigulecektir. Otuz (30) takvim gunu iginde personel eksiligi giderilmedigi taktirde ldare Sozlegmeyi feshe, 6denmemig hakedigleri ve teminatr irat kaydetmeye Yetkilidir. c. lg yerinde kullanrlan aragrn herhangi bir nedenle lgyerinde bulundurulamamasr durumunda yeni aracrn bulunmasr igin gegen ilk 10 takvim gtlnti igin Araca odenen Ayhk Kira bedelinin 30'a boltinmesiyle bulunacak deler; 10 takvim gunti igerisinde aracrn temin edilememesi halinde aracrn hizmetten aynldr$r tarihten baglamak tlzere her gun igin Araca Odenen Aylrk Kira bedelinin 30'a bdlunmesiyle bulunacak deler ve yiizde elli fazlast ceza olarak hak edigten dtigi.llecektir. Otuz (30) takvim gtinu iginde arag eksili$i giderilmedi$i taktirde ldare S6zlegmeyi feshe, odenmemig hakedigleri ve teminatr irat kaydetmeye Yetkilidir. Madde 14 2.Paragrafrnda yer alan gahganlarrn ticretlerinin odenmemesi, sosyal guvenlik ve igsizlik sigortasr primlerini tam, zamanrnda ve dozenli olarak yatrrrlmadr$r tesbit edilip Sdzlegme donemi igerisinde iki defa tekrarlanmasr halinde idare sozlegmeyi feshe yetkilidir. ldare tarafrndan Y0kleniciye ddenmemig hakedigler ve teminat bloke edilerek; Personel hak ve alacaklarrna ait ddemeler hakedigler ve teminatlardan defaten tahsil edilerek ldarece yaprldrktan sonra kalan krsmr Ytlkleniciye odenir. Hakedig ve teminatlar yeterli gelmedigi taktirde idarece YUkleniciye rilcu edilir. Madde 20 de yer alan Hakedig Dosyalarr ait oldulu ayt izleyen ayrn 6. (Dahil) g0nune kadar Ytiklenici Tarafrndan ldareye ibraz edilmedigi taktirde 6.gUnU takib eden herbir takvim giini.r igin geciken ddneme ait Hakedig tutannrn 100'e boliinmesiyle bulunacak deger ceza olarak hak edigten dugulecektir. I 'l B NA, restsve HtzMFTEvLERiNtN Acir- BAxrM o"o.,n/*li^a^ ror,l"% rtr"r, or,"rreknrk 9ARTNAMEsT l5 n

16 Madde- 26 Di$er HUkUmler; 1- Arag s6zlegme ddnemi boyunca yururlukte bulunan trafik kurallarrna uygun olarak kullanrlacak ve aracrn anza veya kaza yapmasr durumunda yuklenici idareden her ne nam adr altrnda olursa olsun maddi veya manevi herhangi bir tazminat, Ucret, 6deme talebinde bulunmayacaktrr. 2- Personele Doktor tarafrndan "Gegici ig gdremezlik raporu" (lstirahat) verilmesi halinde; Teklif Mektubunda teklif edilen birim fiyatlardan uygun olanrnrn 30'a b6lunerek "Gegici ig gdremezlik raporu"nun suresi ile garprlmasr sonucu bulunan tutar YUklenicinin ilk hakediginden kesilir. 3- Hangi nedenle olursa olsun gerek Ucret, fazla mesai, yrllrk Ucretli izin alaca$r ve benzeri tum mali ve sosyal haklar ve bunlarla ilgili prim, vergi ve fon gibi konularda keza ig kazasr ve meslek hastah$r gibi sebeplerle idare; YUklenici iggilerine veya UgUncU kigilere herhangi bir 6deme yapmak durumunda kalrrsa, yaprlan ddemeler YUklenicinin hakedig ve teminatrndan defaten ldarece tahsil edilecektir. Hakedig ve teminatrn kargrlamadr$r tutarlar igin ldarenin YUkleniciye rucu hakkr sakhdrr. Hazrrlayanlar ",on&" t, JS srm gefi ONAY la^,y{ffierlilr Ehlak ve Ingaat Mtidtir V" aine, resis ve HizMFTEVLER NiN AciL BAKTM onartmlartntn yaprlmast Hizruer ALrMr TEKNiK ganrruavesi l6

it.'/ rexuir $anrrumlesi ( / rlak ve lnsaat MUdUr V: Hazrrlayanlar T.C. DEVLET DEMIRYoLLART igletmesi GENEL MUDURLUGU

it.'/ rexuir $anrrumlesi ( / rlak ve lnsaat MUdUr V: Hazrrlayanlar T.C. DEVLET DEMIRYoLLART igletmesi GENEL MUDURLUGU T.C. DEVLET DEMIRYoLLART igletmesi GENEL MUDURLUGU TA9TNMAZLARIN sattg ve DEGERLEND RME isleni xizuer ALIMI rexuir $anrrumlesi 29.',l2.20'14 Hazrrlayanlar it.'/ ( / NKAYA Emlak ve Inpat MOdUr YnL ONAY

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TANIMLAR: DARÜŞŞAFAKA : Darüşşafaka Cemiyeti ve Bağlı Kurumlarını İSTEKLİ İDARE ÜYE KANUN PERSONEL YÜKLENİCİ : Sağlık Destek Hizmeti veren

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile

Detaylı

l) S<iz konusu iqi...b (rakamta), Titrk Lirasr (yazryla) vapmayl kabul ve taahhilt ederim/ederiz.

l) S<iz konusu iqi...b (rakamta), Titrk Lirasr (yazryla) vapmayl kabul ve taahhilt ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMiN TEKLIF MEKTUBU TCDD ] BOLGE MUDURLUGU MAL VE HIZMET ALIM KOMISYONU BASKANLIGINA Alsancak/ZMiR Teklif Sahibinin Adr Soyadr/Trcaret Unvanr Aqrk Tebligat Adresi BaIlr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi Bu "Otomotiv Uriinleri Kredisi ve Rehin Sozlegmesi" ve ayrrlmaz pargasr olan "Geri Odeme Planr" ve Diger Ekleri (krsaca "Sozlegme") Miigteri t[keticinin agrk ve net bir gekilde bilgilendirilmesi amacrna

Detaylı

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil li TIJRKKHH$tAYil 1868 EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK SAffTNAMESf i-^^^ - rz I r lnsan Kal,naklan Direktcirlii[U ii _,"*.: ""J i,.l,',-,r urt LJ\Lvr

Detaylı

I'OKAT BELEDiYESi. 6 zr;- 6 G nn, N c i - p n nson E L se Rv i s I n ni r ox ri'r rra p I i e i

I'OKAT BELEDiYESi. 6 zr;- 6 G nn, N c i - p n nson E L se Rv i s I n ni r ox ri'r rra p I i e i I'OKAT BELEDiYESi 6 zr;- 6 G nn, N c i - p n nson E L se Rv i s I n ni r ox ri'r rra p I i e i b) Durak : Kamu hizmeti yapan yolcu taqrtlarrnrn personel ve ol

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Bu şartname; Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünün resmi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 3 adet sürücülü binek

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl KAMU i$letmeleri igvenexlerl seuoixasl KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU ve BAGLT igvenleni iglerme roplu lg sdzlegruesl vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 inaza renixi 05 / 08 t2013

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

l- Ba;r'uru dilekgesi

l- Ba;r'uru dilekgesi KAMERA ir,r su altl sdnt'nvi vapacar n'irnaalar.in vsrrilrnoinnryb rrirnnlpn i Gemilerin Teknik Ydnetmeligi kapsamrnda kamera ile su alti scirveyi yapacak firrnalann Ycinetrneligrn 8 inci maddesinin 3

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i gevre VE_gEHiRCiLiK BA NLIGI T.C. isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i SAYI :38991 KAYIT TARIHi :12.11.2012 SAYI : B.09.4.iLM.0.34.10.00 KONU : Tehlikeli Atrk Taqrma Lisanst ERMETAL

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2 4.1. KONSORSİYUM LİDERİNİN SORUMLULUKLARI 2 4.2.1. KONSORSİYUM ÜYESİNİN SORUMLULUKLARI 3 4.2.2.

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

TRABZ N. igortasr Kanunu.

TRABZ N. igortasr Kanunu. SAH L GUVENL K K UTANLIGI SAHiL GUVENL K TRABZON GRUP KOMUTANLIGI TRABZ N 1 2 $ubat 201 3 LOJ. :73322146-4000 -?ltt -13/Loj.Sb. KONU : Eczane Sdzlegmeleri DAGITIM HANESiNE YAZtLMT$TrR. il-ci: 5510 Sayrh

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA 1 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA AMAÇ-KAPSAM 2 AMAÇ Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanunu na göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili

Detaylı

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Kavramsallaştırma İhale Kamu İhalesi; Kamu Alımı; Devletin kamu hizmeti sunma sorumluluğu

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayý : 27011 TEBLÝÐ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

@aizemeninteslimedilmemesidurumundaidaretaraflndankanungere0ijlgiiimercilere

@aizemeninteslimedilmemesidurumundaidaretaraflndankanungere0ijlgiiimercilere T'C. FIRAT UNiVERSiTESi HASTANES D6NER SERMAYE iglerme BiRiMi ELAZIG TEKL F STEME FORMU lstem No Talep Eden Blrim : QOCUKC/ENIDOGAN) YOGUNBAKIM UNITESI Ftrat Universitesl Hastanesi ihtlyacr malzeme/hizmet

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. GARANTİ KAPSAMI. 4 4. CEZAİ KAPSAM.4 5.

Detaylı

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM t LdJ saot& Sagirnt.St Sayr : Konu : 77090304.Satmalna i t\08\ Yaklagrk Maliyet.L. ADANAVALLG it sagtrt utaiirttigti 2L r l3tzott YAKLA$K MALYETE ESAS FORM MUESSESESNE Miidiirliiliimiiz ve Miidiirliiliimiize

Detaylı

Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden:

Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden: 6136 Sayh kanun Silah Tagrma Ruhsatlan 2. Saghk raporu, Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden: 2. Silah tasrmaya qerekce qcisterilen

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KÜTAHYA BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÜTAHYA

Detaylı

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sozleqme ve eklerinde kullanrldrfr takdilde aga[rdaki anlamlan

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni sinligi BATMAN sol.ce DEVLET HnstnNssi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan RADYOLOJI BoLUMU iqin MALZEME

Detaylı

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M DENETiM RAPORU DENiz YAKASI ratilsitesi or.oz.zor 4qr.ot.zors renihuninnnsl DENET M RApoRU Sitemizin ot'ol.zotq/31'0l.2015 tarihleri arasr igleyici ve hesaplarr,kat Mtilkiyeti Kanunu ve Geneg kararlart

Detaylı

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+ lstem No Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl euzg rexulr lsreme FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet satrn

Detaylı

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 I-L2-L6 -L7 -r8 -L9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010 ESK

Detaylı

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve Agrk ihale usulii ile ihale edilen UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI idari gartnamesi KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve niniui NU (MERKEZ OFiS II BiNASI/ 33t23s620 cict

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

SON DEĞĠġĠKLĠKLER IġIĞINDA TAġIT KĠRALAMA ĠHALELERĠ. HAZıRLAYAN: MUSTAFA DURAK KOCAELĠ AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR ĠL MÜDÜRLÜĞÜ

SON DEĞĠġĠKLĠKLER IġIĞINDA TAġIT KĠRALAMA ĠHALELERĠ. HAZıRLAYAN: MUSTAFA DURAK KOCAELĠ AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR ĠL MÜDÜRLÜĞÜ 1 SON DEĞĠġĠKLĠKLER IġIĞINDA TAġIT KĠRALAMA ĠHALELERĠ HAZıRLAYAN: MUSTAFA DURAK KOCAELĠ AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR ĠL MÜDÜRLÜĞÜ 1.GĠRĠġ 2 237 sayılı TaĢıt Kanununun 12 nci maddesi dayanak yapılmak suretiyle

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

. ltrileye kafilan Firma temsilcisi, yetki belgesi, niifus c[izdant (kimlik belgesi) ve Firma. io,tri ganrxaursi

. ltrileye kafilan Firma temsilcisi, yetki belgesi, niifus c[izdant (kimlik belgesi) ve Firma. io,tri ganrxaursi TIIRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERIGZi TrBBi Cftr4ZALrM io,tri ganrxaursi ixer-et.tir KoNUsu ve $exli Madde I - TUrk Krztlayr, Altrntepe Trp Merkezi ihtiyact olan agaltda cins Kapalr zarfla teklif altnmak

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 Mal Alımı Sözleşmelerinde Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar Ve Kesintiler 2 Mal Alımı Sözleşmelerinde

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ. YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ. YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 HĠZMETĠN ADI Ödenek Teminine Esas YaklaĢık Maliyet (Tüm resmi kurumların yapım ve onarım

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KARACABEY ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) EK-2 SIRA NO BAŞVURUDA 1 13181 sayılı Kararname tatbikatları 2 Altyapı Proje İşleri 3 Altyapı Uygulama İşleri - 1 ay 4 Ara ve revize iş programı 5 Avan proje, uygulama proje yapım ve hazırlıkları 10.11.1984

Detaylı

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER 1. LPG Dolum Tesisleri Ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Semineri Katılım Belgesi fotokopisi, 2. İstasyon ile

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

model arasr olacaktrr.

model arasr olacaktrr. model arasr olacaktrr. 4 )Ara9 gё revlendirilmelerinde ihtiya9 birimi taraflndan``ta,lt Gё rev Errri"follllu tanzim cdilir, usuliine uygun olarak doldurularak gё revlcndirilir. Ta,lt Gё rcv EIrri follllu

Detaylı

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c T.C. FIRAT UNiVERSITESi HASTANESi 06NER SERMAYE IsLETME BiRIMI ELAzlG TEKLIF ISTEME FORMU Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KOOROINATORLUGU Ftrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet sattn ahnacaktrr.

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı