Lojistik Bili im Sistemleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lojistik Bili im Sistemleri"

Transkript

1 Lojistik Bili im Sistemleri G R Bili im Sistemleri, verinin toplanmas, i lenmesi, depolanmas ve bilgisayar a lar üzerinden istenen bir uca güvenli bir ekilde iletilerek kullan c lar n hizmetine sunulmas nda kullan lan, ve donan m, yaz l m ve ileti im teknolojilerini bütünle tiren sistemlerdir. Bu tümle ik yap lar, yaz l m uygulamalar ve bilgisayar donan m n n tasarlanmas, geli tirilmesi, i letimi, yönetimi ve deste ini içeren hizmetler ile olu turulur ve sürdürülürler. Bili im Sistemleri, bilginin i lendi i ve payla ld tüm yap larda kullan lmaktad r. Her bilim dal ve i kolu, bili im sistemlerini kendi ihtiyaçlar do rultusunda yap land r r. Bilginin i lendi i bilgisayar sistemleri genel olarak tüm yap larda benzer olmakla birlikte özellikle yaz l m her alanda farkl l k gösterir. Benzer ekilde her i kolunda bilgiyi toplama ve eri im için farkl çevre birimleri ve yöntemler kullan l r. Bu bölümde lojistik faaliyetlerine dönük Lojistik Bili im Sistemleri incelenecektir. Bu ünitede Lojistik Bili im Teknolojileri iki ana grup alt nda incelenecektir. Bu gruplardan ilki Lojistik Bilgi Teknolojileri ( ekil 6.1) ikincisi ise Lojistik Bilgi Sistemleridir ( ekil 6.7). Lojistik faaliyetlerine dönük kullan lan lojistik bilgi sistemleri yaz l mlar altyap olarak lojistik bilgi teknolojilerine (çe itli donan m ve yaz l mlar) dayan rlar. LOJ ST K B LG TEKNOLOJ LER Lojistik Bilgi Teknolojileri temel olarak bilgisayar sistemlerini, bilgisayar a lar n, bulut sistemlerini ve otomatik tan ma ve veri toplama sistemlerini içerir ( ekil 6.1). Bu dört gruptaki teknolojiler ve onlar n alt nda s n fland r labilecek teknolojiler bir harita olarak ekil 6.1de verilmi olup bu bölümde anlat lacakt r. 119

2 ( ), tekil olarak veya bilgisayar a lar ndaki di er kaynaklara ba lanarak istenilen i lemlerin yap lmas n sa layan uç birimlerdir. Klasik olarak ( ) bu kapsam olu turmaktad r. PCler ( ), ( ) veya tipi olabilirler; üzerlerine kurulan yaz l mlar çal t rabilir ve diskleri üzerinde verileri saklayabilirler. Bilgisayar ya da yaz l mlar ancak bir a üzerinden ba ka kaynaklara eri im yaparak programlar n çal t r lmas, verilerin i lenmesi ve veri tabanlar na kay t edilmesi halinde istemci olarak nitelendirilirler. PCler üzerine ( ) mimarisine uygun ( ) kurulur (MS Windows 7, MAC OS, Linux vb.) ve uygulama yaz l mlar n n bu i letim sistemine uygun ( ) çal t r labilir. Bu ekildeki istemciler ( ) olarak tan mlan r. Örnek olarak PC üzerinde çal an Microsoft Outlook yaz l m kendi i lemlerini yapar, (Exchange Server) postalar kopyalar, haz rlanan e-postalar sunucuya gönderir. Bu ekilde çal lan mimari, ( ) olarak adland r l r. Üzerinde herhangi bir yaz l m yüklü olmayan ve disk bar nd rmayan istemciler ( ) olarak adland r l r. Bu istemciler sunumla ilgili ( ) ve onlar n denetim yaz l m n içerir. Bu tür istemci bilgisayarlarda i lem ile ilgili yaz l m sunucuda yer almaktad r ve yaz l m n n bilgisayara yüklenmesi problemi yoktur. Veri okuma ve yazma i lemleri a üzerindeki veritaban sunucusu üzerinde yap l r. Zay f istemci kullanan sistemlerde haberle me kanal ndan gönderilen bilginin az olmas na dikkat edilir. Zengin istemciye nazaran daha de i ik bilgisayarlarda, hatta mobil gereçlerde de (tablet PC, ak ll telefonlar) kullan labilirler. ster zengin, isterse zay f istemci olsun, üzerinde Internet Explorer, Firefox ya da Chrome gibi bir a taray c s ( ) ile sistemlere eri ip i lem yapmas halinde bu istemciler ( ) olarak nitelendirilirler.

3 Sunucu (Server), bilgisayar a lar nda, eri im imkân olan tüm istemcilerin kullan m na ve/veya payla m na aç k kaynaklar (yaz l m kodlar, veritaban vb.) bar nd ran bilgisayar birimidir ( ekil 6.2). Sunucular üzerine do rudan i letim sistemi (MS Windows Server 200X, Unix, Linux) kurularak uygulama, yaz l m servisleri ve veri tabanlar (MS SQL Server, Oracle, MySQL vb.) kurulur. Yine sunucular üzerlerine sanalla t rma (virtualization) yaz l m kurulumu sonras nda sanal olarak çoklanabilir ve çoklanan her bir sunucu için ayr i letim sistemi ve uygulamalar çal t r labilir. Bu i lem sunucu sanalla t rma (server virtulalization) olarak bilinir. Yayg n sanalla t rma platformlar VMware ve Microsoft Hyper-Vdir. nternete h zl ba lant s olan ve yüzlerce kullan c ya ayn anda hizmet verebilecek bir web sitesine ait dosyalar için depo vazifesi gören bilgisayarlara web sunucusu (web server), bu veri saklama ve yay nlama i lemine de web bar nd rma (hosting) denir. Web sunucular eri imleri Microsoft IIS Apache, Abyss, FTP Server vb. yaz l m araçlar ile sa lan r. Klasik uygulamalarda PC ve sunucular üzerinde bulunan diskler veri depolama amac ile kullan lmaktad r. Saklanacak veri büyüklü üne göre sistem konfigürasyonunda disk alanlar n n büyüklü ü ve eri im h z dikkate al nmal d r. Günümüzde veri büyüklüklerinin Terabayt (1 Terabayt yakla k olarak 200 DVD dolusu bilgiye denktir) seviyelerine büyümesi ve veri eri imlerinin daha h zl ve güvenilir olmas beklentileri sonras nda a üzerinde ba ms z olarak yönetilebilinen ve Tümle ik Veri Depolama Birimleri (Integrated Data Warehousing Systems) olarak adland r lan donan mlar geli tirilmi tir. Bilgisayarlar üzerindeki diskler tek tip ve ara yüz ile çal mas na kar tümle ik veri depolama sistemleri ayn sistem içinde katmanl veri depolama mimarisi (kat hal, fiber, SAS ve SATA gibi) ile farkl eri im protokollerinin (Fiber Canal, iscsi SAN, NAS) kullan m n destekler.

4 Tümle ik Veri Depolama Sistemleri, verileri belirtilen donan m protokolleri üzerinden tek merkezde toplayarak mevcut veri depolama alan n n daha verimli kullan m n ve yönetimini sa lar. Bu sistemler üzerinde canl kullan lan verilerin yan s ra yedekleme ve felaket kurtarma amaçl veriler de bulundurulabilir. Bilgisayar A lar (Computer Networks) Küçük bir çal ma alan (ofis, fabrika, depo vb.) içerisindeki veya uzak mesafelerdeki bilgisayarlar n ileti im hatlar arac l yla birbirine ba land, dolay s yla bilgi ve sistem kaynaklar n n farkl kullan c lar taraf ndan payla ld, bir yerden ba ka bir yere veri aktar m n n mümkün oldu u yap lar bilgisayar a lar (computer networks) olarak tan mlan r. En az iki bilgisayar n birbirine ba lanmas ile bir a olu turulur. Bilgisayar a lar a a daki amaçlar için kullan l rlar: leti im ihtiyaçlar (e-posta, IM, internet eri imi) Donan m payla m (terminal sunucular, çevre birimlerinin payla m vb.) Dosya, veri veya bilgi payla m Yaz l m payla m (uygulama sunucular ) Bilgisayar a lar konumuna, topolojilerine ve kullan lan protokollere göre çe itli kategorilere ayr l rlar. Konumuna göre; PAN (Ki isel Alan A / Personal Area Network ), LAN (Yerel Alan A / Local Area Network) ve WAN (Geni Alan A / Wide Area Network) olarak grupland r l rlar. Bu alt kategoriler tek tek anlat lacakt r. PAN (Ki isel Alan A / Personal Area Network) Çok küçük bir alandaki bilgisayar ayg tlar aras ndaki ileti imi kurmak için kullan lan a d r. Bu a türünde yer alan donan m ayg tlar (ak ll telefon, mobil terminal, POS terminali, mobil yaz c vb.) ki iye yak n bulunurlar. PAN' n menzili birkaç metre olup ayg tlar n birbirleriyle haberle melerinin yan nda internet veya bir yüksek düzeydeki a a ba lant lar n gerçekle tirmek için de kullan labilir. PANlar kablolu olarak USB ve FireWire gibi veri yollar yla ( ekil 6.3), kablosuz olarak da IrDA, Bluetooth gibi teknolojiler ile kurulabilir. Kablosuz bir PAN'da ortalama 10 metre menzil sa layan teknolojiler kullan l r (çok k sa mesafe). Bluetooth yeni bir standart olan IEEE 'in temelinde kullan lm t r. Örnek bir Bluetooth PAN Piconetdir ve en fazla 8 tane efendi-köle (master-slave) ili kisinde bulunan cihazdan olu abilir. Piconete ba lanan ilk Bluetooth cihaz efendi (master) olur ve bu cihaz ile haberle ecek di er bütün cihazlar da köle (slave) durumdad r. Piconetin ortalama menzili 10 metre olmas na ra men ideal ko ullar alt nda bu menzil 100 metreye kadar ç kabilir. Örnek olarak bu ba lant, depolarda kablosuz barkod taray c lar n tek bir merkeze ba l olarak çal mas nda kullan lmaktad r. Depolarda bir saha operatörü elindeki mobil terminal ( ekil 6.3) ve buna Bluetooth veya IrDA olarak ba l mobil yaz c veya POS cihaz ile bir PAN olu turur. Yine cep telefonu ile Bluetooth kulakl kla ba lant da bir basit PAN olarak nitelenebilir. ekil 6.3:

5 LAN (Yerel Alan A / Local Area Network) LAN (Yerel Alan A / Local Area Network), ofis, fabrika, depo, okul binalar gibi s n rl co rafi alanda bilgisayarlar ve ayg tlar birbirine ba layan a d r ( ekil 6.4). Yerel Alan A, Ethernet kablolu ( ekil 6.4) ve kablosuz (802.11b/g/n) olarak tesis edilir ve yüksek veri aktar m h z na sahiptir. Günümüzde 10/100/1000 Megabit h zlar kullan lmaktad r. Bilgisayarlar aras ndaki ileti imin nas l olaca n tan mlayan OSI (Open Systems Interconnection) modeli, Uluslararas Standart Organizasyonu ISO (International Organization for Standardization) taraf ndan geli tirilmi tir. OSI öncesinde yaln zca bilgisayar donan m üreten kurulu lara özgü a lar vard. OSI modeli herhangi bir donan m ya da bilgisayar a tipine göre de i iklik göstermemektedir. ISO standard yedi katmana (alt göreve) ayr lm t r. OSI modeli olarak bilinen bu yedi katman Tablo 6.1de gösterilmi tir. Tablo 6.1: OSI Modeli Katman 7 Uygulama katman leti im kurallar HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, UUCP, NNTP, SSL, SSH, IRC, SNMP, SIP, RTP, Telnet... 6 Sunum katman ISO 8822, ISO 8823, ISO 8824, ITU-T T.73, ITU-T X.409,... 5 Oturum katman NFS, SMB, ISO 8326, ISO 8327, ITU-T T.6299,... 4 Ta ma katman TCP, UDP, SCTP, DCCP,... 3 A katman IP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, IGMP,... 2 Veri ba lant katman Ethernet, HDLC, Wi-Fi, Token ring, FDDI, PPP,... 1 Donan m katman ISDN, RS-232, EIA-422, RS-449, RS-485,... Bu yap içinde kullan lan protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)dir. TCP/IP'de, yollanan veriler katmanlara göre paketlenerek yollan r ve al c da bu paketler teker teker aç l p veri ula t r l r. Fiziksel katmanda paket yönlendirmesi A Anahtar (Switch), IP katman nda paket yönlendirmesi Yönlendirici (Router), ta ma katman nda paket yönlendirmesi ise A Adresi Dönü türme (Network Address Translation-NAT') taraf ndan yap l r. Donan m katman nda, bilgisayar n üzerindeki a donan m n tan yabilmek için bir a kart numaras, a kart na yaz l ekilde üretilmi olarak gelir ve MAC adresi olarak an l r. MAC adresleri karta yaz l olarak geldi i ve de i tirilemedi i (dolay s yla organize edilemedi i) için kullan lmamakta, onun yerine a n yöneticisi taraf ndan her kullan c ya özgürce verilebilen IP adresleri kullan lmaktad r. A katman, bilgisayara ula abilmesi için verilen IP adresini kullan r. IP adresinin kullan lmas ile a lar, alt a lara bölünebilir ve hangi makinenin hangi a da oldu u h zl ca anla labilir; hangi makinenin hangi a da oldu u kolayca anla labildi i için de paket yönlendirme kolayla r. Günümüzde bir IP adresi 32 bit'lik (her hanesi 0 ya da1den olu an 32 haneli bir ifade) bir say d r. Daha yeni bir standart olan IPv6'de ise bu say 128 bit uzunlu unda bir say d r. IP'de iki cihaz n ayn a da olup olmad klar birbirlerinin IP adreslerinin ilk birkaç basama na bakarak anla l r. Bu basama a IP maskesi (IP mask) denir. Örne in IP maskesi ise ilk üç basama (yani ilk 24 bit'i) ayn olan iki makine ayn a da demektir. Bu durumda, ile ayn a da, ise ba ka bir a dad r. Ta ma katman ise ayn bilgisayarda çal an de i ik yaz l mlar n ayn anda internete ula abilmesi için her yaz l ma bir port numaras verir. TCP/IP ile mesaj iletim yöntemini bir posta hizmeti olarak dü ünürsek: 123

6 Mesaj n gönderildi i ki i, mesaj n içeri ine bakacak olan ki idir. Dolay s yla, TCP/IP'de mektubun al c s bir yaz l md r. TCP/IP'de de i ik uygulamalar de i ik port numaralar ile temsil edilirler. TCP/IP'de uygulama ayn anda desteklenebilir. Mesaj n gönderildi i adres, mesaj n ula aca yerdir. TCP/IP'de bunun kar l IP adresidir. IP'nin günümüzdeki sürümünde dört milyara yak n IP adresi destelenmektedir, IP'nin bir sonraki sürümünde bu say n n (yani dört milyar üzeri dört)e ç kart lmas planlanmaktad r. Mesaj göndermek için bir posta idaresi ve bir postane gerekmektedir. TCP/IP'de postaneler a geçidi (gateway) olarak adland r l r. Bir a geçidi, tüm fiziksel ç k lar n n hangi a da oldu u bilgisini tutar (buna IP yönlendirme tablosu denir). A geçidine bir paket ula nca geçit hangi a a hangi ç k tan ula aca na bu tablodan bakarak karar verir. LAN üzerinde yer alan tüm bilgisayar ve çevre birimleri yukar da belirtilen ileti im kurallar na göre uyarlan r ve etkile imli olarak çal r. Bir bilgisayar veya çevre birimi kablolu veya kablosuz (Wi-Fi) olarak LAN üzerinde yer alabilir. WAN (Geni Alan A / Wide Area Network) WAN (Geni Alan A / Wide Area Network), birden fazla co rafi konumdaki bilgisayar ve ayg tlar n birbiri ile ileti im kurmas n veya birden fazla yerel alan a lar n n birbirine ba lanmas n sa layan çok geni a lard r ( ekil 6.5). En yayg n kullan lan geni alan a nternettir. WAN'lar genellikle kiral k veri hatlar kullan larak kurulur. Veri hatlar olarak telekomünikasyon, uydu (satellite), GSM veya WiMax hatlar kullan lmaktad r. WAN teknolojileri X.25, Frame Relay, ATM, xdsl ve ISDN olarak s n fland r l r. VPN (Sanal Özel A / Virtual Private Network) VPN (Virtual Private Network/Sanal Özel A ), nternet gibi aç k telekomünikasyon altyap lar n kullanarak kullan c lar veya uzak ofisleri organizasyonun bilgisayar a na güvenli bir ekilde eri tirmeyi sa lamak için geli tirilmi sanal bilgisayar a yap s d r. Yap genel olarak, uzak ofisler için noktadan noktaya kiral k hatlar (leased line vb.) yerine standart ba lant lar üzerinden veri aktar r ve daha dü ük sahip olma maliyetleri ile ayn hizmeti sa lar. Tekil kullan c lar için uzaktan (herhangi bir yerden) sanki fiziksel olarak ofis içerisindeymi gibi çal ma imkân sa lar. VPN sunucular iki LAN aras nda ve nternet üzerinde gerçekle en veri ileti imini aç k ya da kapal bir algoritma kullanarak ifreler. Ayn biçimde VPN istemcileri ile nternet üzerinde bir noktadan yerel alan a na güvenli ba lant olu turmak mümkündür. ifreleme, nternette dola an veri paketlerinin içeri inin üçüncü partiler taraf ndan anla lmas n engelledi inden sanal bir tünel i levi görür. Firmalar taraf ndan yayg n olarak kullan lan VPN, yöneticilerin, uzak ofislerin, bayi, acente, sat temsilcilerinin güvenli bir ekilde özel a lara ba lanmalar n sa lar. VPNe örnek olarak Teamviewer ve LogMeIn gibi yayg n olarak kullan lan ve uzaktaki bir bilgisayar sanki o bilgisayardaym gibi kontrol etmeyi sa layan yaz l mlar verilebilir. A a ba l bir bilgisayar n MAC adresini ve IP adresini ö renin. Bulut Sistemleri (Cloud Systems, Cloud Computing) Günümüzde üzerinde en çok konu ulan konular n ba nda gelen Bulut Bili im Sistemleri (Cloud Computing) gerçekte bir sistem de il bili im servislerine yönelik yeni bir i modelidir. Web tabanl yaz l mlar n geli imi ve Kurumsal Kaynak Planlama (KKP/ERP) yaz l mlar ndaki kuruma özel kurallar n yaz l m kodunun d na ta nabilmesi ile bili im servisleri tamamen d kaynaklar üzerinden sa lanabilmektedir. 124

7 ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsüne göre, bulut bili im, dü ük yönetim çabas veya servis sa lay c etkile imi ile h zl al n p sal verilebilen ayarlanabilir bili im kaynaklar n n payla l r havuzuna istendi inde ve uygun bir ekilde a eri imi sa layan bir modeldir. Asl nda bulut sistemlerin tan mlanmas nda kilit bulut kelimesinin kendisidir. Kullan c lar n haberdar olmadan bulutun içinde birbirine ba lanm birçok sunucu ve veri depolama ünitesinin ortak olarak çal t sistemler bulut sistemlerini olu turur ( ekil 6.2). Bulutun içinde çok güçlü anaçat bilgisayarlardan (mainframe) ki isel bilgisayarlara kadar farkl güçte ve yap da bilgisayarlar bulunur. Bulut sistemlerinde, kurumsal uygulamalara (ERP, CRM, planlama yaz l mlar, hizmet yaz l mlar vb.) ili kin tüm hizmetler, donan m ihtiyaçlar, yaz l m lisanslar, i letim ve güvenlik hizmetleri d ar daki bir hizmet sa lay c (service provider) taraf ndan temin edilir ve ayl k bir hizmet bedeli kar l nda sunulur. Bulut sistemlerinde kullan c aç s ndan en önemli avantaj ba ms z olmakt r. Kullan c lar a tabanl bir istemci ile (ak ll telefon, tablet, PC) giri yapabilir ve kullanabilir. Tek ihtiyaç kesintisiz ve h zl bir internet eri imidir. En önemli riskler ise internet ba lant s na ba ml kal nmas ve gizli olabilecek verilerin hizmet sa lay c ya emanet edilmesidir. Bu model için Salesforce.com CRM (Mü teri li kileri Yönetimi Customer Relationship Management) uygulamas gösterilebilir. Bu irket CRM hizmetleri için web tabanl uygulama çözümleri sunar. Di er bir örnek olarak Google Maps Servisleri gösterilebilir. Baz kurumsal uygulamalarda rota planlama i lemleri için Google servisleri ça r lmakta kullan m say s na göre abonelik ödenmektedir. Google firmas bulut bili im için Google Maps, Google Mail (GMail), Google Docs gibi çok say da kurumsal servisi dünya çap nda sunmaktad r. Otomatik Tan ma ve Veri Toplama (OT/VT) Sistemleri (Auto Identification / Data Capturing (AI/DC)Systems) Otomatik Tan ma ve Veri Toplama (OT/VT), bir verinin klavye üzerinden tu lanarak girilmesi yerine verinin elektronik olarak alg lanarak do rudan bilgisayarlara kaydedilmesi i lemine denir. Bu teknolojilerin amac veri giri inin do ru ve h zl olarak yap lmas d r. OT/VT olarak kullan lmakta olan çok say da teknoloji mevcuttur. Bu teknolojiler aras nda barkod, Optik Karakter Tan ma (Optical Character Recognition - OCR), ak ll kartlar, ses tan ma (voice recognition), biyometrik teknolojiler (parmak izi ve retina taramas ) ve RFID (Radyo Frekans tan mlama) say labilir. Bu teknolojiler çok uzun zamandan beri kullan lmaktad r. Kullan m amac na en uygun teknolojinin seçimi önemlidir. OT/VT teknolojileri Lojistik Bilgi Sistemlerinde yo un olarak kullan lmaktad r. OCR özel bir yaz tipiyle (font) yaz lm karakterlerin okunmas n sa layarak bilgilerin metin olarak kaydedilmesini sa lar. Bu teknoloji sayesinde, taranm bir doküman n bir yaz l m taraf ndan (örne in Abbyy Fine Reader) metin haline dönü türülmesi sa lanabilir. Dönü türme ba ar yüzdesi doküman n tarama kalitesi ve yaz tipiyle yak ndan ilgilidir. Biyometrik teknolojiler, güvenlik amaçl olarak ki ilerin tan mlanmas nda kullan l r ( ekil 6.5). Geçi kontrol sistemleri, bilgisayar giri güvenli i vb. uygulamalarda kullan l rlar. Ses tan ma ve metni sese dönü türme (text-to-speech) teknolojileri günümüzde özellikle depo yönetim sistemlerinde sipari toplama operasyonlar nda kullan lmaktad r. Bilgisayar yaz l mlar metin biçiminde kay tl olan bilgilerin sese dönü türülmesini ve tersi i lemi yapabilmektedir. Ses tan ma, kullan c n n mikrofondan verdi i komut ve cevaplar n bilgisayar taraf ndan alg lanmas d r. Bu teknoloji sayesinde bilgisayar sistemi ile operatör etkile imli olarak çal abilirler. 125

8 ( ekil 6.4), OT/VT teknolojileri içinde ilk ve en yayg n kullan lan teknolojidir. Barkod, de i ik kal nl ktaki dik çizgi ve bo luklardan olu an kodlar n optik olarak taranmas medya üzerine kodlanarak kaydedilmi olan verinin otomatik olarak ve hatas z bir biçimde bilgisayar ortam na aktar lmas için kullan lan bir yöntemdir. Barkod, de i ik kal nl ktaki çizgilerden ve bu çizgiler aras ndaki bo luklardan olu ur. Bu çizgi ve bo luklar n kombinasyonlar ve bas m kurallar n n tamam ( ) olarak adland r l r. Barkodlar 0-9 aras rakamlar, alfabedeki karakterleri ve baz özel karakterleri (*, +, / vb.) içerebilirler. Çok say da barkod alfabesi mevcut olup barkodlanacak veri özelli ine ba l olarak alfabe belirlenerek barkodlar bas l r ve okunurlar. Bugün yayg n olarak kullan lan ITF, EAN ve UPC barkod alfabeleri sadece rakamlar, Code39 ve Code128 ise rakamlar, harfleri ve özel i aretleri içermektedir. 2D

9 (iki boyutlu) barkodlar n kullan m na ba land ktan sonra önceden varolan barkodlar 1D (tek boyutlu) olarak nitelendirilmi tir. 2D barkodlar ( ekil 6.4) daha fazla bilginin s d r labilmesi için çizgiler yerine kare hücreleri içeren iki boyutlu matrix kodlard r. Örnek olarak PDF417, Aztec Code ve Data Matrix alfabeleri verilebilir. ç içe kodlar iki boyutlu ve tek boyutlu kodlar n kar m d r ve geleneksel tek boyutlu sembolojiyi birden fazla sat r içerecek ekilde bir çerçeve içinde yeniden boyutland r r. Barkodlar için kullan lan donan mlar, ( ) ve d r ( ) ( ekil 6.4). Barkod lazer ve nokta vuru lu yaz c lar ile bas labilmekle birlikte genelde etiket formlar na bas ld ndan yayg n olarak kullan lan yaz c tipi barkod etiket yaz c lar d r. Barkod etiket yaz c lar ile s ya duyarl kâ tlara (termal kâ t) termal olarak, ku e kâ tlara termal transfer olarak bask yap l r. Termal bask da yaz c kafas ndaki dotlar ile s tatbik edilir ve yakma sureti ile termal kâ t üzerinde grafikler olu turulur. Termal transferde ise yine yaz c kafas ndaki dotlar ile kullan lan karbon eritlerdeki ( ) karbon ka da aktar l r. Termal etiketler s ya duyarl olup k sa süreli kullan lan etiketlerdir. Termal transfer etiketler daha uzun ömürlüdür. Bask n n hassasiyetini yaz c kafas ndaki dot say s belirler. Dot Say s 203, 300 ve 600 olabilir. Barkod yaz c lar n di er önemli özelli i olan kafa geni li i bas lacak etiketin geni li ini belirler. Kullan lan kafa geni likleri 2, 4, 6, 8 inç olup en yayg n kullan lan 4 inç (10,16 cm) geni liktir. Barkodlar n okunmas için kullan lan donan mlar ( ). Barkod okuyucular, ayr bir donan m olarak bilgisayar, yazarkasa ve forklift terminallerine ba l olarak çal t gibi el terminallerinin üzerinde bütünle ik olarak kullan labilir. 1D ve 2D olarak okuma yapabilirler. 2D okuyucular kare kodlara ilave olarak tüm 1D barkodlar okuyabilirler. Barkod okuyucular n en önemli özellikleri okuyabilece i barkod geni li i ve okuma mesafesidir. Barkodlar n sa l k sektöründe hastalar n güvenli ine dönük kullan m n konu alan bir çal ma, Lojistik Derne i LODERin yay nlad Lojistik dergisinden okunabilir (Yücel, 2010). RFID teknolojisi, bir cihazdan do rudan (aktif RFID) veya gönderilen bir dalgan n yans mas (pasif RFID) ile gelen elektromanyetik dalgan n bir anten vas tas ile al n p bir yonga üzerinde i lenerek say sal veriye dönü türülmesi ve istenilen ortama aktar lmas n sa lar. RFIDnin çal ma sistemi ekil 6.6da gösterilmektedir. RFID sistemi, anten ba lanm bir yongadan yap lan etiket ( ) ( ekil 6.4) ve antenli bir RFID okuyucudan ( ) olu ur. Okuyucu donan m elektromanyetik dalgalar yayar. Pasif RFID etiketi okuyucudan yay lan dalgalar alg lar ve bunu RFID yongan n devrelerini harekete geçirmek için kullan r. RFID yonga bu dalgalara üzerindeki say sal bilgiyi ekler ve okuyucuya geri gönderir ( ekil 6.6). Aktif RFID etiketi üzerinde pil bulunmaktad r. Bir okuyucunun etki alan na girdi inde bilgiyi do rudan gönderir. Aktif RFID için çok tan d k bir örnek köprü ve otoyol geçi lerinde kullan lan OGS sistemidir.

10 RFID sistemleri kullan m ekline ba l olarak de i ik frekans bandlar nda çal maktad r. Yayg n kullan lan frekanslar dü ük frekans LF (low frequency) (125 KHz), yüksek frekans HF (high frequency) (13.56 MHz) ve çok yüksek frekans UHF (ultra-high-frequency) ( MHz)dir. Ayr ca 2.45 GHz kullanan RFID etiketleri de mevcuttur. UHF band n n önemli bir k sm Avrupada GSM band oldu undan bu band n büyük k sm Avrupada kullan lamamaktad r. RFID etiketlerindeki yongalar 3 çe ittir: Sadece okunabilen, hem okunup hem yaz labilen, bir kez yaz l p birçok kez okunabilen (WORM - Write Once Read Many). Yaz labilme özelli i olan etiketlere, okuyucu kapsam alan ndayken yeni bilgi eklenebilir ya da bilgiler de i tirebilir. Bu etiketlerdeki seri numaralar de i tirilemez. Uygulama ve RFID tedarikçisine göre de i mekle birlikte tipik olarak RFID etiketi 2 KB'tan (2048) fazla bilgi alamaz. Ancak üzerinde bulundu u nesne hakk nda temel bilgileri kaydetmek için yeterlidir. irketler genelde 96 bit seri numaras alabilen basit etiketler kullan rlar. RFID uygulamalar n n maliyet analizi ile ilgili bir çal ma Lojistik dergisinde yay nlanm t r (Baysan ve K l ç, 2011). Ülkemizde stanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde RFID konusunda ara t rma yapan bir ara t rma merkezi bulunmaktad r. Gelecekte ne olacak? OT/VT teknolojileri ile ilgili yanl anla lan konular n ba nda RFIDnin yeni bir teknoloji oldu u ve di er teknolojilerin yerini alaca dü üncesidir. Öncelikle belirtilmelidir ki RFID 1970lerden beri çe itli formlarda kullan lan bir teknolojidir. Ancak ilk y llarda özel projeler için üretilmi ve kullan lm t r. Yayg n kullan lma dü üncesi özellikle dünyan n en büyük perakende zinciri olan Walmart taraf ndan tedarik lojisti inde yo un kullan m ve EPC2 standard n n kabulü sonras na denk gelir. RFIDnin yayg nla amamas n n en önemli nedeni standartlar n yetersizli idir. Yayg n kullan m hedeflenen UHF teknolojisi yeni say labilecek bir teknolojidir ve bu sebeple standartlar henüz yeni oturmaktad r. Di er bir neden de maliyettir. Barkod ve RFID farkl özelliklere sahip olup her ikisinin de avantaj ve dezavantajlar mevcuttur. Öncelikle, barkodlar okunurken barkod yüzeyi barkod okuyucunun görü alan içinde olmal d r. Kullan c lar taray c y barkod yönünde tutarak okutmak zorundad r. RFID etiketi ise bir giyim, kutu veya cihaz n içinde iken menzil içinde olmak kayd yla her yönden okunabilir. Barkod etiketi kazara çizilir veya hasar görürse okumak imkans z hale gelir. Benzer ekilde RFID etiketinde yonga-anten ba lant s koparsa okuma yap lamayacakt r. Di er bir konu barkodlar tekil olarak ürün, üretim tarihi, üreticiyi tan mlar, ürün hakk nda toplu bilgi vermezler. RFID etiketleri tüm bu isteklere cevap verebilir. 2D barkodlar bu dezavantaj gidermi tir. Radyo dalgalar çok yüksek frekanslarda metalde yans r ve s v lar taraf ndan emilir. Bu durum, metal veya yüksek s v içeren ürünlerin takibinde problem yarat r. Uzun bir süre daha RFIDnin barkod teknolojisinin yerini tamamen almas mümkün görünmemektedir. Barkodlar verimli ve ucuz olduklar için birçok alanda kullan lmaya devam edilecektir. GS1 Türkiye Ticaretin ulusal s n rlar a p uluslararas boyutlara ula mas, ürün taleplerinde dalgalanmalar n artmas ve mü teri beklentilerinin yükselmesi tedarik zinciri verimlili inin artt r lmas için yeni çözümler üretilmesi ihtiyac n do urmu tur. Ticaretteki bu de i imler do rultusunda 1974 y l nda 12 ülkeden üreticilerin ve da t mc lar n kat l m yla Avrupa'daki ürünlerin tan mlanmas için standart olu turma çal malar ba lam ve bu çal malar n sonucunda 1977 y l nda Brüksel merkezli "European Article Numbering (EAN)" (Avrupa Mal Numaralama Örgütü) kurulmu tur. EAN'nin temel görevi etkin tedarik zinciri yönetimini sa lamak amac yla ürün, hizmet, ta ma birimi ve demirba lar tan mlayabilecek, her sektöre uygun uluslararas standartlar geli tirmektir. EAN'ye üye yerel numaraland rma organizasyonlar uluslararas standartlar kendi bölgelerinde uygulama ve geli tirmekle yükümlüdür. Zamanla üye profili Avrupa'y a p tüm dünyaya yay lan EAN, 1992 y l nda EAN International ad n alm t r. 2000'li y llara gelindi inde ise Uluslararas EAN Organizasyonu'nun temel amac tan mlama standard olu turman n ötesine geçmi daha büyük hedefler ortaya konmu tur. Üreticilerle mü teriler aras ndaki ileti imi daha h zl ve verimli bir hale getirme, ürünlerin tedarik zinciri sürecinde takibini sa lama amaçl GDSN (Global Data Synchronization Network), RFID (Radyo 128

11 Frekans ile Tan mlama), zlenebilirlik gibi projeler geli tirilmi tir. EAN International' n sadece tan mlama standard olu turan bir organizasyon görünümünden ç km olmas sonucunda EAN International ad 2005 y l ba nda GS1 olarak de i mi tir. Bugün, GS1'in 103 ülkeyi temsilen 101 üye organizasyonu bulunmaktad r.gs1 Türkiye, 1988 y l nda Milli Mal Numaraland rma Merkezi ad yla, Türkiye'de üretilen ve sat a sunulan ticari ürünlerin ulusal ve uluslararas ticarette herhangi bir sorun ile kar la madan tan nmas n ve izlenebilmesini sa lamak üzere özel sektörün Türkiye'deki en üst düzeydeki yasal temsilcisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) bünyesinde kurulmu ve EANye üye olmu tur. EAN isminin GS1 olarak de i mesiyle beraber Mart 2005 tarihinde Milli Mal Numaralama Merkezi ad GS1 Türkiye olarak de i mi tir. GS1 Türkiye, halen üyesiyle Türkiye'deki üretici, da t c ve sat c firmalar n GS1 Sistemine üye olmas n ve böylece tüm dünyada tan nmas n sa lamakta, bu firmalar n uygulamalar n kolayla t rmak ve firmalara destek sa lamak amac yla Türkiye'ye özel düzenlemeler yapmaktad r. ( ekil 6.7), tedarik zinciri üzerinde yer alan irketlerin her birinin kendi planlama veya operasyonel ihtiyaçlar n kar layan, irket içinde ve/veya d ndaki di er ili kili sistemler ile entegre çal abilen yaz l m sistemleridir. Burada entegrasyon olarak tan mlanan ili ki bilgi sistemleri aras ndaki bilgi ve belge ak fonksiyonudur. Firmalar, ço u kez bu yaz l m sistemlerini ayr ayr sat n al p kullanmak yerine hepsini ya da ço unu modüller olarak içeren entegre Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) yaz l mlar kullan rlar.

12 Lojistik Bilgi Sistemleri Stratejik Planlama Sistemleri Operasyonel Bilgi Sistemleri Stratejik Planlama Sistemleri (Optimum A Tasar m ) Optimum Da t m Planlama Talep Planlama Talep Planlama Stok Optimizasyonu Operasyonel Bilgi Sistemleri Tedarik Yönetimi Stok Yönetimi, Sat /Da t m Yönetimi, Depo Yönetimi Nakliye Yönetimi Yük/Araç Planlama

Lojistik Bilgi Teknolojileri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

Lojistik Bilgi Teknolojileri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Bilgi Teknolojileri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA LBT ulojistik Bilgi Teknolojileri temel olarak bilgisayar sistemlerini, bilgisayar ağlarını, bulut sistemlerini ve otomatik tanıma ve veri toplama

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır.

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım : Bilgisayarı meydana getiren fiziksel parçalara donanım denir. Bilgisayar donanımı ikiye ayılır. 1. Dış Donanım: Bilgisayar kasasının dışında bulunan, kablolar ya da bağlantı

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)

Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde) Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bluetooth,

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir.

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir. Gizlilik İlkesi Bu gizlilik ilkesi ( Gizlilik İlkesi ) zaman zaman değiştirilebilir. Değişiklikleri size özellikle bildirmeyeceğiz, bu nedenle bu Gizlilik İlkesi'ni yeniden okumak ve değişikliklerden haberdar

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin Xerox QR Code Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03999 QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin QR (Quick Response) Code Uygulamasını şu uygulamalarla birlikte kullanınız:

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

İNTERNETE NASIL BAĞLANILIR?

İNTERNETE NASIL BAĞLANILIR? İNTERNET İNTERNET NEDİR? İki veya daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanması ile oluşturulan bilgisayar ağına yerel ağ denir. Birden fazla bilgisayarın veya yerel bilgisayarların bağlı olduğu ağların

Detaylı

Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu

Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu Mobil Form ile Evrak İşine Son! Vodafone Mobil Form Kurumunuzun kağıtlar üzerinde formlar şeklinde yürüttüğü iş süreçlerini dijital platforma taşıyan bir mobil uygulamadır.

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim?

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi nedir? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi (MPSA), daha fazla esneklik ve kolaylaştırılmış self servis araçlar sağlayan basitleştirilmiş bir sözleşmedir. MPSA, Microsoft

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Koru1000. Koru1000. beklentilerinizin ötesinde!

Koru1000. Koru1000. beklentilerinizin ötesinde! Koru1000 Koru1000 beklentilerinizin ötesinde! 2016 5 10 15 bar 16 Koru1000 Ölçemezsen, Yönetemezsin! 2 Koru1000 bir ENVEST ürünüdür. envest ba k y y! Envest, enerji ve su verimliliğini ön planda tutan,

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 7. 30Ekim - 2Kasım 202 6. AFTA 22-23Ekim 202 5. 5-9 Ekim 202 4. 8-2 Ekim 202 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : : BİLGİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

TS7200 PLATFORMU ÜZERİNDE SERİ PORT-ETHERNET DÖNÜŞTÜRÜCÜ UYGULAMASI

TS7200 PLATFORMU ÜZERİNDE SERİ PORT-ETHERNET DÖNÜŞTÜRÜCÜ UYGULAMASI TS7200 PLATFORMU ÜZERİNDE SERİ PORT-ETHERNET DÖNÜŞTÜRÜCÜ UYGULAMASI 22 Eylül 10 Ekim (3 Hafta) : TS-7200 gömülü sisteminin incelenmesi, çevrebirimlerin fonksiyonlarının araştırılması ve yazılım geliştirme

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

İşletim Sisteminin Katmanları

İşletim Sisteminin Katmanları İşletim Sistemi Bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır. Bütün diğer yazılımların belleğe,

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

ETOR-4 Ethernet/Serial Gateway ETOR-4. Ethernet/Serial Gateway. Kullanım Kılavuzu

ETOR-4 Ethernet/Serial Gateway ETOR-4. Ethernet/Serial Gateway. Kullanım Kılavuzu ETOR-4 Ethernet/Serial Gateway Kullanım Kılavuzu 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 BÖLÜM 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.1.1 3.4.1.2 3.4.2 3.4.2.1 3.4.2.2 3.5 BÖLÜM 4 4.1 GENEL BİLGİLER...6

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365 OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU Office 365 Microsoft Office (Word, Excel vb.) dokümanlarınızı bulut platformuna taşımanızı sağlayan Office 365 ürününe https://portal.office.com/home adresinden

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Yıllarca bu konuda çalışan görüntü işleme uzmanlarının önerisi. Artık ArcGIS ile entegre

Yıllarca bu konuda çalışan görüntü işleme uzmanlarının önerisi. Artık ArcGIS ile entegre ENVI EX CBS kullanıcıları için görüntü işleme yazılımı Yıllarca bu konuda çalışan görüntü işleme uzmanlarının önerisi Artık ArcGIS ile entegre Uydu veya hava sensörlerine ait görüntülerin artalan verisi

Detaylı

Hakkımızda NBN BİLİŞİM HİZMETLERİ

Hakkımızda NBN BİLİŞİM HİZMETLERİ 1 2 Hakkımızda NBN 2015 yılında uzun yılların tecrübesini ses ve network çözümlerinde birleştiren ekip tarafından kurulan bir bilişim şirketidir. Kurulduğu günden bu yana sektörde birçok önemli kablolama,

Detaylı

MikroÖdeme Servis Dökümanı

MikroÖdeme Servis Dökümanı MikroÖdeme Servis Dökümanı 1 TurkcellMobilÖdeme Nedir? TurkcellMobilÖdeme 36 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısının cep telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme yapmasına olanak

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Sensörler Veri İletişimi. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

Sensörler Veri İletişimi. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Sensörler Veri İletişimi Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Veri İletişimi Veri iletişimi, sayısal olarak kodlanmış bir bilginin iki cihaz arasında aktarılmasıdır. Paralel ve Seri İletişim Bir veriyi iki nokta arasında

Detaylı

Başuzman Araştırmacı TÜBİTAK-UEKAE Bilgi Sistemleri Güvenliği Merkezi 09 NİSAN 2009

Başuzman Araştırmacı TÜBİTAK-UEKAE Bilgi Sistemleri Güvenliği Merkezi 09 NİSAN 2009 İlk YılınınArdından Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı Tahsin TÜRKÖZ Başuzman Araştırmacı TÜBİTAK-UEKAE Bilgi Sistemleri Güvenliği Merkezi 09 NİSAN 2009 İçerik Amaç Kuruluş aşamasındaki çalışmalar Sunulan

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET hepsiburada WEB SİTESİ www.hepsiburada.com Müşteri 1998 yılında

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 02.11.2015 Rev No: 02 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: Ferşad DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu

IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu v 3.20 Son gözden geçirme 2 Kasım 2010 Sahibi: Michel Papaiconomou Yazar: Malcolm Gooding Gözden Geçirenler: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Detaylı

Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria"

Tor Üzerinden VPN Servisi Privatoria Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria" Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir oluşum internette güvenli gezinme yöntemlerimiz arasına bir yenisini daha ekledi. Privatoria adıyla yayın hayatına başlayan

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

KİMLİK DOĞRULAMA AUTHENTİCATİON

KİMLİK DOĞRULAMA AUTHENTİCATİON KİMLİK DOĞRULAMA AUTHENTİCATİON Kimlik Doğrulama (Authentication), çok çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilmesi mümkün bir süreçtir ve bu süreç, doğrulama ihtiyacına ve kendisini tanıtacak taraf ile bunu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

SÜRE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE 1: ĠLETĠġĠM DERS SAATĠ: 1. Gelecekteki bilişim teknoloji

SÜRE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE 1: ĠLETĠġĠM DERS SAATĠ: 1. Gelecekteki bilişim teknoloji 2. 0-4 EKĠM 20 EKĠM. 3-7 EKĠM 20 EYLÜL 4. 26-30 EYLÜL 20 EYLÜL 3. 9-23 EYLÜL 20 20 202 ÖĞRETİM YILI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE : ĠLETĠġĠM DERS SAATĠ:.. Gelecekteki bilişim teknolojilerinin olası etkisi

Detaylı

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu Sürücü Gönder Yönetici Kılavuzu Ocak 2013 www.lexmark.com Genel Bakış 2 Genel Bakış Sürücü Gönder, belirli bir yazıcı modelinin yazıcı sürücüsünü almanızı sağlar. Uygulama, size yükleme talimatlarını ve

Detaylı

Ulusal Toplu Katalog. www.toplukatalog.gov.tr

Ulusal Toplu Katalog. www.toplukatalog.gov.tr Ulusal Toplu Katalog www.toplukatalog.gov.tr Serkan ORCAN M.Uğur Yılmaz, Muhterem Yiğiter Derya Bozkurt, Ali Değirmenci TÜBİTAK ULAKBİM 03-Nisan-2009 Kütüphane Haftası - Ankara 3 Nisan 2009 a gelirken:

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama İnternet E-Pazarlama İnternet Nedir? İnternet, dünya üzerinde milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan

Detaylı

Eğitim No/Eğitim Adı: 14-E30-002 Tedarikçi Barkod Uygulaması

Eğitim No/Eğitim Adı: 14-E30-002 Tedarikçi Barkod Uygulaması Amaç: Tedarikçi Firmaların Barkod basabilmesi için Kullanacakları Uygulamanın Tanıtımı ve Kullanılması Eğitim İçeriği 1. Uygulamanın Teknik Özellikleri 2. Uygulamanın Çalıştırılması 3. Kullanıcı Girişi

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu Serpil YETGİN * Öz Günümüzde daha fazla bilginin elektronik olarak elde edilmesi,

Detaylı

DB: IT SERVİS YÖNETİMİNİN KALBİ

DB: IT SERVİS YÖNETİMİNİN KALBİ Konfigürasyon yönetimi veritabanı veya CMDB, ITIL veya ISO 20000:2005 e uyumlu çalışan şirketler için gerekli altyapının en önemli bileşenlerinden biridir. Şirketinizde ITIL veya ISO 20000 süreçlerini

Detaylı

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM BAŞLANGIÇ REHBERİ KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi, hukuki araştırmalarınızı

Detaylı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı www.pwc.com.tr Kurumsallaşma Koçluğu Programı PwC Aile Şirketi Hizmetlerimiz Aile şirketlerinin gündemlerinden Yöneticiler neler söylüyorlar? Çalışmalarımız standardize olmaktan çok uzak, işler şirket

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Android Uygulamalarında Güvenlik Testi

Android Uygulamalarında Güvenlik Testi Android Uygulamalarında Güvenlik Testi Şubat ayında Gartner tarafından yayımlanan bir rapora göre dünya genelinde 2011 yılının 4. çeyreğinde satılan akıllı telefonların %50.9 unda Android işletim sisteminin,

Detaylı

Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin!

Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin! Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin! 2003 Yılında Kurulan Açılım Soft A. Ş. 2003-2005 arasında ARGE ve Ürün Geliştirme Faaliyetleri yürütmüştür. Bu

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı TUİK ve TÜRMOB'un işbirlikteliği sonucunda Yıllık iş istatistikleri Sanayi ve Hizmet soru kağıtlarının hazırlanması ve gönderilmesi Web

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ*

TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ* TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ* *Bu çerçevede, FIP Eğitim girişimleri Çalışma Grubu nun koordinatörlüğünde hazırlanan Küresel Yetkinlik Çerçevesi nden yararlanılarak Türk Eczacıları için,

Detaylı

EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU

EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan Yapı Ruhsatı Verilmesi, Tadilatının Yapılması

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak RESMÎ GAZETE 5 Nisan 2016 Sayı : 29675 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider

Detaylı

TCP-IP PROTOKOLÜ MODÜLÜ

TCP-IP PROTOKOLÜ MODÜLÜ TCP-IP PROTOKOLÜ MODÜLÜ 1. TCP/IP ADRESİNİN SINIFLARI TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) bilgisayarların karşılıklı haberleşebilmesi için kullanılan en yaygın protokol kümesidir.

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Dersin İçeriği (Temel Bilgi Teknolojileri)

Dersin İçeriği (Temel Bilgi Teknolojileri) Bilgisayara Giriş Bilgisayarların Tarihçesi İlk Bilgisayarlar Kişisel Bilgisayarlar ve Sonrası Bilgisayarların Yapısı ve Bileşenleri Bilişim Sistemleri ve Etkileri Bilgisayar ve Donanım Donanım Birimleri

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Bilgi ve Belge Merkezi, sahip olduğu elektrik mühendisliği ve Oda ilgili her türlü bilgi, belge ve kaynakla kapsamlı bir araştırma

Detaylı