s n rs z özgürlük business on demand

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "s n rs z özgürlük business on demand"

Transkript

1 Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand

2 KURUMSAL Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad yoruz Linux on demand Bilgi teknolojilerinin ba fl kl k sistemi Autonomic computing kisi bir potada eridi Bas n lan Kurumu nda Linux Free asl nda özgür demek Linux çu üniversiteliler aç k oturumda Biz haz r z... Peki ya siz?.. Kusursuz hizmete al fl k olanlar için X-Architecture xseries ile yeniden Haberler Say n Linuxseverler, Bu say m zla beraber HaberLinux dergisi toplam beflinci say s na ulafl p ikinci yafl na giriyor. Dergimiz, Linux un son kullan c lar n yan s ra, kurumlar n da gündemine oturmas na paralel bir geliflim süreci yaflad. Sadece iki y l önce mail server, web server gibi az risk tafl yan uygulamalarda kullan lan bu benzersiz iflletim sistemi, bugün birçok büyük kurulufl taraf ndan güvenlik uygulamalar nda bile kullan lacak kadar olgunlaflt. Hemen her firma O nun rakipsiz özelliklerini kullanmak için yaz l m ya da donan m ürünlerini adapte etme yar fl na girdi. Çok yak n gelecekte kritik uygulamalar n emanet edilece i, nternet tabanl tüm operasyonlar n merkezinde olmas kaç n lmaz bir yaz l m haline gelecek. Son birkaç y ld r IBM en çok neden söz ediyor diye bak l rsa, üç kavram ön plana ç kacakt r: Stratejik yönelimimizi ifade eden e-business on demand ; küreselleflen dünyan n koflullar na en uygun yan t veren platform olarak Linux ve nternet teknolojilerinin tetikledi i büyük bir dönüflümü ifade eden e-devlet. Bu kavramlar, de iflen dünyaya dönüflerek ayak uydurmak için istisnas z her kurum ve kuruluflun bir taraf ndan yakalamak zorunda oldu u dramatik sürecin farkl taraflar n ifade ediyorlar. Dünyan n dört bir köflesinden bir dizi ülkede kamu yönetimi, tercihlerini e-devlet uygulamalar ndan ve Linux tan yana koyduklar n duyuruyorlar. Vatandafllar na daha iyi, daha etkin ve daha düflük maliyetli hizmet sunmak isteyen, küresel dönüflümü yakalayan devletler, devlet politikas olarak tercihlerini Linux tan yana yap yorlar. Malezya, Çin, Meksika, Almanya, Portekiz, Hindistan, Güney Kore, bu yönde ad m atan ülkelerden ilk akla gelenler. Linux iflletim sistemi, masaüstü bilgisayar dünyas ndaki rakiplerinin de egemenli i tehdit ediyor. Son olarak Tayland hükümetinin ön ayak oldu u bir giriflim sayesinde, PC fiyatlar nda inan lmaz indirim sa land. Bu indirimin ana nedeni, PC lerde Linux iflletim sistemi ve aç k kaynak uygulamalar n kullan lmas yd. Bu tercihi biraz açmakta yarar var. Asl nda bu tercih, geri kalmama, küresel geliflmeleri yakalama, kaynaklar n etkin ve daha iyi kullanma, kapal sistemlere ba l kalmama ve dünyaya entegre olma yönünde yap lan bir tercih. Dünya dinamizmi, esnekli i, as l ifline odaklanmay ve dayan kl olmay tercih ediyor: Linux aç k kaynak iflletim sistemi ve e-devlet uygulamalar bunlar sa l yor. Dünya aç kl k, kolay eriflilebilirlik, uyumluluk istiyor. flte Linux bunlar veriyor. Türkiye nin de ihtiyaçlar n n bunlar oldu unu hepimiz biliyoruz. Yaz m z n bafl nda de indi im üç kavram ifllemeye devam edece imiz gelecek say lar m zda görüflme dile iyle... IBM HaberLinux Gazetesi YÖNET M mtiyaz Sahibi: IBM Türk Ltd.fiti. ad na Hüseyin K z ltay Yönetim Yeri: IBM Türk Limited fiirketi Büyükdere Caddesi Levent 80613, stanbul Telefon : (0212) Faks : (0212) TASARIM ve ÜRET M Vebevi letiflim Teknolojileri Telefon : (0212) Faks : (0212) Hüseyin KIZILTAY IBM Türk Genel Müdürü IBM, 2000 y l ndan bu yana bütün müflterilerine Linux u önerirken, kendisi de bofl durmuyor. Müflterileri için piflirdi i birbirinden lezzetli yemekleri, önce kendisi tad yor ve kendi üzerinde test ediyor. IBM bugün dünyan n en büyük Linux kullan c lar ndan birisi y l ndan bu yana IBM, istikrarl ve kesintisiz bir biçimde penguenlerle birlikte yürüyor... Aç k kaynak iflletim sistemi Linux un gelifltirilmesi, Linux üzerinde gelifltirilen uygulamalar n yayg nlaflt r lmas, kendi donan m ve yaz l m platformlar n n Linux uyumlu hale getirilmesi, müflterilerinin Linux a güvenmelerinin sa lanmas için destek ve teflvik etkinliklerinin gerçeklefltirilmesi, IBM in son üç y ld r en yo un olarak ilgilendi i fleylerin bafl nda geliyor. Özetle, Linux a büyük bir yat r m yap yor ve Linux dünyas na yönelik deste ini yüksek sesle ifade ediyor. IBM, Linux a bu kadar yo un bir destek verirken, kendi içinde Linux yat r m yap yor mu sorusu akla gelebilir. Baflka bir deyiflle, IBM kendi piflirdi i yeme i bakal m kendisi yiyor mu, ya da ne kadar n yiyor? Bu sorunun yan t k saca pek ço unu yiyor diye verilebilir. IBM dünya çap nda kulland pek çok önemli uygulamas n Linux platformuna tafl d ve tafl yor. Bunlar aras nda dünyan n en büyük intranet ini oluflturan Lotus Notes yönetim sistemi, 2.5 milyar dolarl k bir yat r mla kurulmakta olan gelecek kuflak ifllemcilerin üretilece i yeni fabrikas, yine yeni küresel e-posta anti-virüs sistemi bulunuyor. Bu y l bafl ndan bu yana Linux a geçifl nedeniyle IBM, 10 milyon dolar aflk n tasarruf elde etti. IBM in kurumsal ortam ndaki Linux temelli uygulamalar ve uyarlamalar devreye girdikçe bu tasarruf düzeyi giderek art yor ve önümüzdeki dönemde daha da artmas bekleniyor. Linux, IBM müflterilerine hangi nedenlerle yarar sa l yorsa, IBM in kurumsal ortam nda da ayn nedenlerle yarar sa l yor. IBM, Linux sayesinde: fl yüklerini kolayca konsolide edebiliyor (tek bir IBM eserver zseries sunucu üzerinde binlerce Linux görüntüsü çal flt r labiliyor), böylece binlerce sunucu ile çal flmaktan kurtuluyor. Sistem yönetim maliyetlerinden tasarruf elde ediyor. Gerçek anlamda standart bir platform üzerinde çal flman n avantajlar n yafl yor. Yaz l m dünyas ndaki geliflmeleri, kurumsal yap s na günü gününe uyarlayarak, bu uygulamalar n sa lad avantajlardan yararlan yor. IBM de bugün 1,200 ü aflk n Linux sunucu çal fl yor ve bunlar n say s her geçen gün h zla art yor. Mevcut uygulamalar h zla Linux üzerine aktar l yor; gelecekte Linux için gelifltirilecek uygulamalar n say s h zla artmaya devam edecek. IBM de bu iflle görevlendirilen ekipler, söz konusu projelere bütün h z yla devam ediyorlar. flte, IBM in kurumsal ortam nda bugün devrede olan ve baflar yla çal flan Linux uyarlamalar ndan yaln zca birkaç tanesi: Lotus Notes Yönetim Sistemi IBM in iç mesajlaflma arac olan küresel Lotus Notes e- posta ortam Notes to Notes, Windows NT den Linux a tafl nd ve böylece IBM de çal flan sunucu say s %75 oran nda azald. Konsolidasyon, sunucu temelinde sa lad tasarrufun yan s ra, NT lisans ücretlerinden de IBM in tasarruf etmesine imkan verdi. Konsolidasyonunun bir baflka yarar da IBM in kendi kurumsal bilgi teknolojisine harcad eme in azalmas oldu. Küresel Hizmetler Web Hosting Servisleri IBM Küresel Hizmetler, Wimbledon Tenis Turnuvas, Birleflik Devletler Aç k Golf Turnuvas gibi dünyaca ünlü spor etkinliklerinin Web hosting hizmetlerini art k Linux platformu üzerinden veriyor. Son derece h zl, üst düzeyde ölçeklenebilir ve son derece uygun maliyetli Web hosting hizmetleri, örne in Wimbledon Turnuvas n n görüntü sistemi yaln zca iki adet IBM ThinkPad 600E notebook bilgisayar Gelecek Kuflak fllemci Fabrikas Dünyan n en büyük ifllemci üreticilerinden birisi olan IBM, en geliflmifl ve en yeni ifllemci fabrikas n n bütün üretim ekipmanlar n n yönetimini Linux üzerinde yürütüyor. 2,5 milyar dolara mal olan fabrikan n bütün arka ofis uygulamalar Linux üzerinde çal fl yor. Linux sayesinde, montaj hatt n n hem daha verimli olmas sa land, hem de di er iflletim sistemlerine nazaran daha az durma süresi düzeyi elde edildi. Linux un güvenilirlik, performans ve ölçeklenirlik özellikleri IBM in ifllemci fabrikas nda da kendisini gösterdi. Küresel e-posta Anti-Virus Yönetim Sistemi IBM, küresel e-posta ortam için anti-virüs korumas n Linux temelli bir sistem üzerinde yürütmek için kurum çap nda bir proje yürütüyor. IBM çal flanlar n n iç haberleflmesini sa layan sistemden her gün akan 3.2 milyon posta mesaj n ifllemek için yaln zca 18 Linux sunucusunun çal flmas gerekecek. Muazzam bir sunucu tasarrufu anlam na gelen konsolidasyon çal flmas n n bu y l n sonuna kadar tamamlanmas planlan yor. stemci Yaz l m Da t m Sistemi 300 bini aflk n IBM çal flan n n IBM Standard Software Installer ISSI olarak bildi i istemci yaz l m da t m sistemi de art k Linux üzerinde çal fl yor. Keza IBM in Internal Forum u ve harici Linux Web sitesi de öyle. K sacas IBM, Linux un hakk n önce kendisi veriyor. Müflterilerine en kusursuz, bütün testlerden geçmifl, her türlü sorunu giderilmifl platformlar, uygulamalar, çözümleri sunmadan önce kendi piflirdi ini önce kendisi tad yor. Ard ndan müflterilerine sunuyor. flte bu nedenle, IBM in Linux müflterileri, memnuniyet düzeyi en yüksek Sistem verimlili inde art fl sa l yor. üzerinde çal flabiliyor. kullan c grubu aras nda bulunuyorlar. 3

3 KURUMSAL KURUMSAL linux on demand Autonomic Computing fiirketlerin en önemli silah Linux flirketlerin flu özellikleri kazanmas n sa l yor: Geçti imiz say da Rekabet Ekonomisi koflullar na flirket ve kurulufllar n en uygun ve en h zl yan t vermesini sa lamak üzere IBM taraf ndan gelifltirilen e-business on demand yaklafl m n anlatm fl ve bu yaklafl m n ifl dünyas na sundu u avantajlar ve imkanlar özetlemifltik. Bu say m zda ise IBM in Linux iflletim sistemi için öngördü ü on demand stratejisini tan t yoruz. Rekabet Ekonomisi nin de iflken talep koflullar nda ayakta kalmaya çal flan flirketler için yaflamsal öneme sahip fleylerin bafl nda yaz l m entegrasyonu konusu geliyor. Müflterilerin tedarik zincirinin tedarikçilerle entegre edilmesi; çal flanlar n e-çal flma yeri uygulamalar n n üçüncü partilerle entegre edilmesi; üretim otomasyon sistemlerinin araflt rma gelifltirme birimi ile entegre edilmesi; vb... Geçmifl yüzy l n al flkanl klar yla hepsi birbirinden ayr birer ada olan birimlerin entegrasyonu, günümüz iflletmeler için en önemli fleydir. Çünkü onlar n yaflamas bu entegrasyonu baflarabilmelerine ba l d r. Yine günümüz iflletmelerinin kelimenin tam anlam yla motoru olan bilgi teknolojisi yat r mlar n n ise, böylesi entegrasyonlar baflarabilmeleri için bir dizi özelli e sahip olmas gerekir. Bu özellikler, aç kl k, entegrasyon, sanall k ve autonomic olmak olarak s ralanabilir. flletmenin motoruna bu özellikleri kazand ran fley ise kolayca tahmin edilebilece i gibi iflletim sistemidir. Bu özelliklere sahip olmayan özgün bir iflletim sistemini kullanan bir iflletmenin müflterilerine an nda yan t veren, pazar koflullar karfl s nda de iflken, her zaman ifline odaklanm fl ya da her zaman gerekti i kadar esnek olmas söz konusu olamaz. Çünkü, bu iflletme özgün iflletim sistemi arac l yla üretici yaz l m firmas na tam anlam yla ba ml d r. flletim sistemi, gelifltirici firman n gelifltirme h z na ve tercihlerine ba l d r. Bu h z ne kadarsa, kullan c firma da kendi bilgi ifllem altyap s n o h zla gelifltirebilir. Gelifltirme h z ndan memnun olmad durumda ise eski platformunu tamamen terk ederek yepyeni bir platforma s f rdan yat r m yapmak zorunda kal r. Bu ise ilave maliyet anlam na gelir. Oysa Linux, her tür donan m platformu üzerinde çal flan, hatta icat edilmemifl platformlar üzerinde bile çal flabilecek bir iflletim sistemidir. Linux, özgün iflletim sistemlerinin yap sal bütün olumsuzluklar na yap sal bir dizi avantaj ile yan t verir. Linux entegredir, aç kt r ve sanallaflt r labilir. PDA lardan ana bilgisayarlara, süper bilgisayarlara kadar her platform üzerinde çal flabilir. Linux deste i ve servisleri art k küresel olarak elde edilebilir (Bkz. IBM in Linux Hizmetleri, sayfa 12 13); IBM in ana bilgisayar ve UNIX teknolojileri alan ndaki deneyimi mevcut platformlarda bütün gücüyle Linux kullan c lar na sunulmaktad r. IBM, bütün ürün platformu Linux uyumlu hale getirmek için kapsaml bir çal flma yürütüyor. Bu çal flma pek çok noktada büyük ilerlemeler kaydetti ve bugün kurumsal ortamlardaki kritik ifl uygulamaar n n da t m, entegrasyonu, gelifltirilmesi ve yönetimi art k Linux temelli ürünlerle mümkün. Örne in, WebSphere ve DB2 for Linux ile bütün IBM eserver sunucu platformlar üzerinde ölçeklenebilir bir Web servisleri ortam oluflturabilir, bu ortam Lotus Domino for Linux ile tamamlayabilir ve mevcut sistemlerle entegre ederek Tivoli ile yönetebilirsiniz. Bu y l n sonuna do ru IBM in en yeni yaz l m platformu Rational üzerinde de pek çok Linux özelli i haz r olacak. IBM, güvenlik, ölçeklenirlik, kümeleme ve networking özellikleri gibi en kritik fonksiyonlar mevcut ürünlerine entegre ediyor ve bu özellikleri Linux platformlar nda daha da gelifltiriyor. stemci aflamas ndan uygulama gelifltirme aflamas na, uygulamalardan servislere kadar bilgi teknolojisi altyap s n n tamam nda bu özellikler art k yap sal olarak bulunuyor. Özetle IBM, a r, kapal ve tekelci özelliklere sahip uygulama modeli yerine bileflen temelli ve aç k on demand modelini ad m ad m gelifltiriyor. K sacas IBM, Linux on demand i hayata geçiriyor. Detayl bilgi için: www-3.ibm.com/software/os/linux/software/index.jsp H zl yan t verme IBM in bütün eserver sunucu dizileri üzerinde dikey ve yatay olarak ölçeklenebilen Linux, yine üst düzeyde ölçeklenebilen DB2 veritaban ve WebSphere platformlar ile birlikte kullan larak, iflletmelere de iflken talep koflullar na dinamik yan tlar oluflturma becerisi kazand r r. De iflken olma Linux ve IBM yaz l mlar n n heterojen Linux deste i ile genifl IBM eserver ailesi bir arada, iflletmelere maliyet yap lar n ve altyap lar n koflullara kolayca adepte etme becerisi kazand r r. As l ifline odaklanma Linux ve IBM yaz l mlar n n aç k standartlar temelinde kolayca entegre edilebilmesi sayesinde iflletmeler çekirdek niteli inde olmayan bütün ifl süreçlerini ifl ortaklar na outsource edebilirler. Esneklik Linux ile IBM yaz l m ve donan mlar n n güvenilir ve kullan l r olmalar, her ortam ve gereksinim için say s z alternatifinin yarat lmas n sa lar. Çünkü Linux flu özellikleri sahiptir... Entegredir Linux her türlü donan m platformu üzerinde ba ms z ya da mevcut iflletim sistemi ile birlikte çal flabilir ve heterojen ortamlar entegre edebilir. DB2 Connect, WebSphere MQ ve J2EE Connector Architecture, uygulama düzeyinde, WebSphere Portal kullan c arabirimi düzeyinde, Eclipse uygulama gelifltirme araçlar düzeyinde, Tivoli ise entegre sistemlerin yönetimi düzeyinde entegrasyon sa lar. Aç kt r Linux, bütün IBM eserver lar da dahil olmak üzere heterojen donan m platformlar üzerinde aç k bir iflletim ortam sa lar. WebSphere ve DB2 uygulamalar, J2EE, XM ve Web servislerini destekleyen aç k bir uygulama platformu ve aç k bir uygulama gelifltirme çerçevesi sa layan Eclipse... flte aç k bir platform. Sanald r IBM in VM ve LPAR türü teknolojileri sayesinde, tek bir IBM eserver sunucu üzerinde say s z sanal iflletim ortam yarat labilir. WebSphere, DB2 ve Lotus, küme halinde sunucular ve blade sunucular üzerinde kaynak ve uygulama ifl yüklerinin paylafl m n ve dengelenmesini yapabilirler. Bilgi teknolojilerinin ba fl kl k sistemi Önceki say m zda nternet ve bilgi teknolojilerinin dünyan n çehresini de ifltirdi i bir dönemde IBM in flirket, kurulufl ve insanlar n nternet ça ndan ileri seviyede fayda sa lamalar için gelifltirdi i ve halen gelifltirmeye devam etti i teknoloji, yaklafl m ve stratejileri tan tmaya bafllam flt k. Grid computing ile bafllayan tan t m, bu say m zda autonomic computing ile devam ediyor. IBM, autonomic computing teknolojisi ile BT dünyas na ba fl kl k sistemi kazand r yor. Yaklafl k 50 y l önce kullan lmaya bafllanan bilgisayarlar, 20 y l önce IBM in PC si icat etmesi ve yaklafl k 10 y l önce nternet in yayg nlaflmaya bafllamas yla birlikte yaflam m z n her alan na girdi. Art k iflten eve, e itimden e lenceye yaflam m z n her an nda ve alan nda bir biçimde bilgisayarlarla, nternet ile, iletiflim teknolojileri ile iç içeyiz. Bilgiye eriflim bu dönemin en belirgin e ilimi, yaflam biçimi haline geldi ve her bilgiye eriflim imkan, daha fazlas na yönelik bir talep do urdu. Tafl nabilir bilgisayarlar, cep telefonlar, kurumsal sistemler, network ler, intranet... IBM, say lar, fonksiyonlar ve güçleri giderek artan bilgisayarlar n kendi kendileri taraf ndan yönetilmelerini sa lamak üzere, çekirdek uzmanl k alanlar ndan birisi olan kurumsal bilgi ifllem teknolojisi alan ndaki birikimini yeni bir teknolojik yaklafl m üzerinde yo unlaflt rd. Autonomic bilgi ifllem ad verilen bu yaklafl m, bilgi ifllem sistemlerinin insan vücudundaki sinir sistemini taklit etmesi temeline dayan yor. nsan vücudunun motor sinir sisteminin fonksiyonlar, nefes alma, terleme, kalp at fllar, ateflin ç kmas gibi, yani vücudun bilinçsiz verdi i tepkiler gibi autonomic bilgi ifllem debilgisayarlar n kendi kendilerine çal flmas n, sorunlar kendi kendine gidermesini sa l yor. Bir anlamda insan vücudundaki ba fl kl k sisteminin ifllevini bilgi teknolojileri dünyas na kazand r yor. Teknoloji, bilgi ifllem dünyas n n ifllerini çok büyük ölçüde kolaylaflt r yor ve bilgi ifllem merkezlerinde çal flanlar n as l ifllerine odaklanmalar na imkan veriyor. nsan vücudunda serbest radikaller yüzünden her gün ortaya ç kan milyonlarca kanserli hücrenin ba fl kl k sistemi sayesinde yok edilmesi gibi autonomic bilgi ifllem de, insanlar n haberi olmadan çal flan, sorunlar gideren, sald r lar etkisiz hale getiren sistemlerin yayg nlaflmas n öngörüyor. Bilgi teknolojilerinin, autonomic bilgi ifllem temelinde tan mlanmas, bugüne kadar kullan lan sistemlerdeki yaklafl m n tamamen de iflmesi anlam na geliyor. nsan n kontrol etti i, de ifliklikleri insan n yapt, sorunlar insan n giderdi i sistemlerle de il, art k yayg n ama görünmez, güçlü ama hissedilmez sistemlerle, kendi iflini kendisi gören sistemlerle çal fl lan bir döneme giriliyor. Henüz yaflamaya bafllad m z yeni dönemin hakim e ilimi flu bafll klar alt nda özetleniyor: Bilgi ifllem paradigmas, hesaplama gücünden veri gücüne kay yor. Bilgi ifllem performans gücünün ölçümü ifllemci h z yla de il, sistemin kendisinden istenilen ifli yaparken yan t verme h z yla ölçülüyor. Bireysel sistemler bir ölçüde önem kaybederken görünmez bilgi ifllem birimleri yayg nlafl yor ve günlük yaflam n her alan na yerlefliyor. Böylesi bir bilgi ifllem ortam n n mümkün olabilmesi için ise, kuflkusuz baz genel ilkelere ve teknolojik yaklafl mlara daha ihtiyaç var. IBM, son kullan c için tamamen saydam hale gelen bu donan m, yaz l m, depolama ve destek sistemleri ve hizmetleri için üç önemli yap sal özelli in flart oldu unu düflünüyor: Esneklik Her koflula uyarlanabilen, her koflula özel yan tlar oluflturabilen bir yap. Eriflilebilirlik Her an, her sistem üzerinden eriflilebilme özelli i. Saydaml k Kullan c n n hiçbir zaman fark etmedi i, sorunsuz iflleyen muazzam bir bilgi ifllem gücü. Üç yap sal özellik nedeniyle Linux iflletim sistemi, autonomic bilgi ifllem dünyas n n temel yap tafllar ndan birisini oluflturuyor. Autonomic bilgi ifllemin 8 özelli i 1 Autonomic bir sistem, kendisini bilir, parçalar n tan r, kapasitelerini ve birbirleriyle iliflkilerini bilir. Sistem kaynaklar nda neyin nerede oldu unu bilir ve bunlar paylaflt r r ya da izole eder. 2 Çeflitli koflullar alt nda kendi kendini konfigüre eder ya da yeniden konfigüre eder. sistem ayarlar otomatik olarak yap l r, de iflen koflullara göre bu konfigürasyon otomatik olarak de ifltirilebilir. 3 Statik de ildir, çal flma biçimini sürekli optimize eder. Önceden belirlenmifl sistem hedeflerine ulaflmak için genel olarak çal flmas n ve ifl ak fllar n sürekli izler. 4 Sorunlar n kendi kendine teflhis edebilir. Sorunlar ve potansiyel sorunlar tespit eder, acil durumlarda geçici çözümler belirler, bilgi ifllem kaynaklar n alternatif kullan m yollar belirler. Onun için sistemin sorunsuz çal flmas ön plandad r. 5 D flar dan gelen sald r lara karfl kendi kendine koruma sa lar. Sistemin genel güvenli ini ve varl n tehdit eden her türlü giriflime karfl haz rl kl d r. Bu özelli iyle ba fl kl k sistemine çok benzer. 6 çinde yaflad çevreyi bilir, tan r. Komflu sistemlerle ya da yeni tafl nan komflularla otomatik olarak ba lant ya geçer. Uygun kaynaklar tespit eder, çevreyi de ifltirir, kendini de ifltirir. Tek kelimeyle çevreye adapte olur. 7 Kapal ve özgün bir sistem de ildir. Aç k teknolojileri temel al r, heterojen bir dünyada yaflad n bilir. 8 Ve sonuç olarak, teknolojinin karmafl k yap s n arkas nda gizler. nsanlar n sistemlerin sorunsuz çal flmas n hissetmemelerini sa lar. Kendisinin unutulmas n n en önemli baflar s olaca n bilir. 4 5

4 DONANIM BAfiARI ÖYKÜSÜ kisi bir potada eridi IBM eserver iseries ve Linux iflletim sistemi Y lmaz Tokgöz Bas n lan Kurumu Genel Müdürlü ü Bilgi- fllem Hizmetleri Müdürü Türkiye de öncü bir örnek Bas n lan Kurumu Bilgisayarlaflma denilen fenomen, avantajlar yla birlikte dezavantajlar n da birlikte getirerek dünyam z flekillendirdi. PC devrimi ve ard ndan bilgi teknolojilerinin gücünün departmanlara ve bütün ifl birimlerine da t lmas dönemi, belki bilgisayarlaflmay h zland rd, ama bilgi teknolojilerinin çok büyük maliyet kalemleri haline gelmesine de yol açt. Bilgi ifllem gücünün iflletmedeki birimlere da t lmas n n tek yolunun istemci temelli yöntem olmad, maliyetler nedeniyle k sa sürede aç a ç kt ve bilgi ifllem gücünün merkezi olarak yönetiminin daha etkin oldu u bir kere daha görüldü. Bu dönemin gereksinimlerine en uygun yan t veren platform, donan m, yaz l m ve uygulamalar yla tamamen entegre bir çözüm olan ve bu özelli i ile k sa sürede dünyan n en yayg n kullan lan sunucu ailesi haline gelen IBM eserver iseries (önceki ad yla AS/400) oldu. iseries, flimdi de bütün bu üstün özelliklerinin yan na bir de Linux un esnekli ini ve maliyet avantaj n ilave etti. Ve bu haliyle konsolidasyona gereksinim duyan flirket ve kurulufllar için ideal bir seçenek olarak kendisini yeniden konumland rd. Avantaj + Avantaj = iseries Linux a destek veren IBM eserver iseries in öncelikle dikkat çeken özelli i, güçlü iflletim sistemi OS/400 ün, ayn sunucu üzerinde çok say da Linux u ayn anda yönetebilme becerisidir. Geliflkin LPAR özelli i sayesinde çok say da Linux ifl yükü tek bir sunucu üzerinde di er e-business uygulamalar yla birlikte kullan labiliyor ve böylece müflteriler bütün çekirdek ifl uygulamalar n tek bir noktadan yönetme imkan na kavufluyorlar. (eserver iseries üzerinde LPAR uygulamas n n nas l uyarland konusunda Türkiye de ilk örnek olan Bas n lan Kurumu uyarlamas n yan sayfada okuyabilirsiniz.) iseries, LPAR, dinamik kaynak transferi, capacity on demand, sanal depolama, POWER4 ifllemciler ve 64-bit Linux ile kurumsal dünyadaki gücünü ve konumunu çok daha dinamik bir noktaya tafl yor. Özetle, iseries in avantajlar, Linux un avantajlar ile bir araya geldi inde, e-business dünyas n n gereksinim duydu u güçlü silah ortaya ç k yor. iseries in uzun y llard r biriktirdi i müthifl deneyim ve endüstriyel uzmanl k ile Linux un esneklik ve aç kl k özellikleri birleflti inde ortaya ç kan silah bir dizi özellik bar nd r yor: flte bunlardan birkaç tanesi: Esneklik - iseries, geleneksel ve yap sal özellikleri olan ölçeklenirlik, güvenilirlik yönetilebilirlik özelliklerinin yan s ra çok say da ortam ve ifl yükünü ayn anda yönetebilme esnekli ini de bünyesine dahil etmifl bulunuyor. iseries sunucular ayn anda OS/400, Linux, Lotus Domino ve tafl nan UNIX uygulamalar n ayn anda çal flt rabiliyor. Kaynak paylafl m - 31 Linux partisyonunu tek bir iserver sunucu üzerinde desteklenebiliyor. fllemci ve depolama kaynaklar, de iflen ifl gereksinimlerini destekleyebilmek için tekil partisyonlar aras nda tafl nabiliyor. iseries üzerinde bulunan Advanced Virtual Ethernet teknolojisi sayesinde, söz konusu sanal sunucular aras nda 1 Gbit/saniye h z nda veri transferi yap labiliyor. OS/400 partisyonlar, disk, Ethernet, CD- ROM ve DVD paylafl m n da yapabiliyorlar. Temel partisyonu oluflturan OS/400 sayesinde iseries, Linux ortamlar için en az donan m yat r m ile en fazla fonksiyonu sa layabiliyor. Maliyet avantaj - LPAR özelli i sayesinde tek bir ifllemci üzerinde bir OS/400, dokuz Linux olmak üzere toplam 10 partisyon oluflturulabiliyor. Capacity on demand ile bu özellik, ifllemcinin en son kapasitesine kadar kullan labilmesini sa l yor. Merkezi olarak yönetilen ve gereksinimlere göre düzenlenebilen partisyon özelli i, kullan m, maliyet ve bak m aç s ndan inan lmaz tasarruf düzeylerinin elde edilebilmesine imkan veriyor. Sanallaflt rma iseries, Linux için Storage Area Network (SAN) benzeri sanal depolama özellikleri de sunuyor. Kullan c lar, sanal depolama özelli i arac l yla OS/400, Linux disk kaynaklar n tek bir yönetim sisteminden yönetebiliyorlar. Bu özellik sayesinde depolama sistemlerini en etkin ve verimli biçimde kullanabiliyorlar. Bu ise sistemin genel toplam sahip olma maliyeti düzeyini son derece olumlu bir yönde etkiliyor. LPAR özelli i gibi destek IBM, iseries kullan c lar n n yat r mlar ndan üst düzeyde faydalanmalar n sa lamak üzere son derece kapsaml teknik servis ve destek sunuyor. Söz konusu destek, müflterinin ifl gereksinimlerine en uygun bilgi teknolojisi çözümünü seçmesinden, kurulumuna, yönetimine, bak m na kadar bütün aflamalar kaps yor. IBM uzmanlar, BT dan flmanl, ifl dönüflümü ve toplam sistem yönetimi servislerini sunabiliyorlar. IBM, e-business dünyas ndaki benzersiz bilgi birikimi ve ifl deneyimi ile, müflterilerine endüstrileri için en uygun e-business ortam n oluflturmalar konusunda yard mc olur. IBM in iseries platformu için sundu u Linux servisleri flunlard r: Dosya ve bask, TCP/IP altyap, Apache ve Samba servisleri de dahil olmak üzere Linux iflyüklerinin konsolidasyonu konusunda tasar mdan, uyarlamaya her tür destek. Linux kurulumu, partisyon konfigürasyonu alternatifleri, Linux ve OS/400 uygulama entegrasyonu konular nda e itim ve dan flmanl k. IBM Küresel Hizmetler taraf ndan sunulan IBM Linux Support Line Destek Hatt (Bkz. Hizmetler sayfa 12 13) Detayl bilgi için: www-1.ibm.com/servers/eserver/linux/home.html Bu say m zda Türkiye de ilk olarak IBM eserver iseries sistem üzerinde logical partitioning yaparak L i n u x ç a l fl t r a n Bas n lan Kurumu ile yapt m z söylefliyi yay nl yoruz. Aç k ufku ve cesareti sayesinde bir kamu kurumunda öncü nitelikte bir at l m gerçeklefltiren Bilgi fllem Hizmetleri Müdürü Y lmaz Tokgöz ile uygulama s ras nda birlikte çal flt klar IBM Çözüm Orta JForce firmas n n Genel Müdür Yard mc s Serdar Özkanem gerçeklefltirdikleri çal flmay anlatt lar. HaberLinux Öncelikle neden Linux? Y lmaz Tokgöz - Aç k sistem oluflu, maliyetinin s f ra yak n oluflu, piyasada eleman bulma s k nt s n n yaflanmamas nedeniyle Linux. IBM eserver iseries (eski ad yla AS/400) üzerinde logical partitioning, Linux kurulumu, Linux üzerinde uygulama gelifltirme yapt k ve bu uygulamam z Türkiye de yolu açt. HaberLinux Projenin gelifltirilmesinin öyküsü nas l oldu? Y lmaz Tokgöz - Aral k ay nda nternet e ç kal m m sorusunu sorduk, yan t evetti. 15 gün içinde karar verdik ve ç kt k. Geçen sene bir seminerde iseries üzerinde logical partitioning nas l olur onu izlemifltik. Yapm flken hem upgrade yapal m, hem nternet sayfam z olufltural m, veritaban m z üçüncü flah slar n eriflimine açal m dedik. Serdar Özkanem Bas n lan Kurumu nun zaten yürüyen bir sistemi vard. Upgrade oldu ve yürümeye devam etti. Yapt m z fley Türkiye deki ilk denemeydi. Tek sistem üzerinde logical partitioning ile mail server, web server ve AS/400 programlar, firewall güvenli i hepsi çal fl yor. Hiçbir sorun olmadan çal fl yor. Türkiye de nispi olarak karmafl k ilk mant ksal bölümleme uygulamas üzerinde çal fl yoruz flu anda. Java vas tas yla Linux üzerinde çal flan Web sunucusundan gelen taleplere OS/400 üzerindeki verilerden online bilgi aktar m yap labiliyor. HaberLinux Normalde Web sunucusu ile veri sunucusunu ayr tutmak tercih edilir halbuki... Y lmaz Tokgöz Tek sistem üzerinde bunu yaparak, farkl sistemler üzerinde yapt n zda ortaya ç kacak bilgi ve performans kayb n ortadan kald rd k. Güvenlik meselesi ise iki ayr firewall kurulumu ile çözüldü. Birincisi donan m temelli, nternet in giriflimine koyduk; ikincisini ise iç network te AS/400 e ulafl m s ras nda kurduk. Çift güvenlik yani... Serdar Özkanem Dahili kullan c lar bile OS/400 e eriflirken ancak firewall üzerinden eriflebiliyorlar. Performansta herhangi bir sorun yaratmad. Linux partisyonlar na Ethernet kartlar n ay rd k. OS/400, o kartlar görmüyor. HaberLinux Linux ortam nda verdi iniz hizmetin kalitesi artt m? Y lmaz Tokgöz nternet ortam nda daha önce hiç vermedi imiz hizmetleri vermeye bafllad k. Üçüncü flah slar, verdi i ilanlar n n anl k durumunu, ilan numaras ile sistemden girip bakabiliyor. Yay nlan p yay nlanmad na, ne zaman yay nland na bakabiliyor. Kurum mevzuat na, statik sayfalarda an nda ulaflabiliyor. Y llard r, benim ilan m ne oldu diye telefonlar al yorduk. Bugün arkadafllar ilan numaras yla girip ilan n z flu gazeteye verilmifl flu gün ç kacak diyorlar. Hem kurumumuz için, hem çal flanlar m z için hem de müflterilerimiz için kolayl k. Serdar Özkanem Bu kullan c bafl na maliyeti s f r lira olan bir çözüm. Müflteri say s art nca maliyet art fl gibi bir fley söz konusu de il. Sadece ilk yat r m maliyeti var. Y lmaz Bey in burada gerçekten çok cesaretli bir ad m var. Kamu kurumu olmas na ra men, personel yetersizli i olmas na ra men bu karar vermek gerçekten cesaret isteyen bir iflti Y lmaz Tokgöz 1995 y l nda AS/400 ü ald k, o zamandan bu yana hiçbir sorun yaflamad k, o yüzden bu uygulamada da AS/400 ü tercih ettik zaten. Her fleyi bafltan iyi planlad m z için sistemimiz geliflmeye de müsait. Bundan sonra art k kullan c lardan talep bekliyoruz. Örne in, üçüncü flah slar n bizden istekleri söz konusu olursa, flu tür bilgilerimi de nternet üzerinden görebilir miyim diye, onlar da hemen devreye al nabilir. Serdar Özkanem Her türlü fleyi yapt k. Belki projenin boyutlar ilk bafllarda planlanan aflt ama neticede ortaya efektif çal flan, güzel ve kullan fll bir ortam ç kt. Kurumun da yükünü hafifleten bir uygulama oldu HaberLinux Projenin kapsam n özetleyebilir misiniz? Serdar Özkanem çinde yok yok. Network, donan m, yaz l m, yaz l m gelifltirme, Java var... Linux ve Java oldu u için her fleyi yedekleyip baflka bir platformda bile devam etmek mümkün. Intel tabanl bir sunucu üzerinde de çal flt rmaya devam edilebilir. Bakt n zda çap büyük olmasa bile Türkiye de bir ilki gerçeklefltirmifl olduk. iseries in interaktif güç ve sistemin toplam gücü denilen bir özelli i vard r. Genelde insanlar, ald klar 100 bile olsa bunun 30 unu kullan r, geri kalan n paras n vermifl oldu u halde etkin bir flekilde kullanamaz. flte Linux tam bu özelli e oturuyor. Interaktiften hiçbir fley istemiyor, Linux çal fl rken sistem performans na en ufak bir etkisi yok, interaktif uygulamalara hiçbir etkisi yok. Verilen paran n karfl l sistemden fazlas yla al n yor. Linux kullanmak OS/400 ü hiçbir flekilde etkilemiyor. IBM reklamlar nda Run your business, not your systems derler. Buras tam manas yla onu yap yor. Buras ifline bak yor, sistem arka tarafta çal fl yor. AS/400 e hep dinazor gözüyle bak l r ama, bunu söyleyenler asl nda AS/400 ü hiç tan mayanlard r. Baflka bir sistemde bir sürü para harcayarak yapabilece iniz fleyleri AS/400 içine embed edilmifltir, para harcamadan yapabilirsiniz. Bu anlamda aç kt r. Bence, iseries, son dönemdeki at l mlar yla ve Linux deste iyle birlikte tam anlam yla bir e-business makinesi oldu. Bunu olurken de art k RPG, Cobol gibi eski tarz programlardan kurtulal m ve Java ile çal flal m mant geldi. Java ve Linux bu anlamda çok iyi bir ikili oluflturdular. Java n n tafl nabilirli i var, Linux un da esnekli i ve ölçeklenebilirli i var. Ayr ca eserver serisi içinde geçifl yapabiliyorsunuz. xseries yetmedi, pseries, iseries e geçifl yapabiliyorsunuz. Y lmaz Tokgöz iseries çok güvenilir. ki kifli bütün teflkilat idare edebiliyor. stanbul, Adana, zmir, Ankara, Bayramo lu, Bursa hepsini buradan iki kifli yönetiyor. Bizim iste imiz sorunsuz çal flmak. Bu ana kadar sistemimizde planl olanlar haricinde hiç duraklama olmad. Önemli olan bu benim için. Yaklafl k 8 y ld r iseries üzerine bilgi giriyoruz. Bu y l n bafl ndan beri de nternet ortam nday z. 7 ayd r bu sistem bir kere bile kapanmad. 6 7

5 SÖYLEfi SÖYLEfi Üniversite ö rencileri ile aç k aç k Linux u konufltuk Free asl nda özgür demek... Linux un hem teknik hem de sosyal yönüyle ilgili söyleyecek pek çok fleyi olan üniversite ö rencileriyle bir yuvarlak masa toplant s düzenledik. Linux un gelece ini biçimlendirecek bu giriflimcilerin söyledikleri ve önerileri, önümüzdeki dönemde Türkiye de Linux un çok popüler olaca n n ipuçlar verdi. HaberLinux - Öncelikle Linux kullanma nedenlerinizi ö renerek söze bafllamak istiyoruz. Evet niçin Linux? Nurol Gençy lmaz (Marmara Üniversitesi) Aç k olmas ilgimi çekiyor, her fleye ulaflmak ilgimi çekiyor. Ücretsiz olmas m, aç k olmas m sorulursa, bence ilginç olan taraf aç k olmas. Linux a girmek, adeta yasak bir yere girmek gibi bir his veriyor. Ticari bir yaz l m gelifltirirken, Linux kullanmak hem maliyetten tasarruf sa l yor hem de kendi standard m art rm fl oluyorum. Bir program Linux a kurmak, daha uzun zaman m al yor ama, hem daha e lenceli, hem de bir sürü fley ö reniyorsunuz.. Bence burada para de il, özgür olmak önemli. çindeki her fleyi gelifltirenlerle bir arada olmak çok ilginç bir duygu. Linux her an gelifltiriliyor, flu anda bile... Kernel mailing listesini takip ediyorsunuz. Kim ne gelifltiriyor, takip edebiliyor, isterseniz katk da bulunabiliyorsunuz. O insanlarla bir arada bir fley yap yor olman n sosyal yan ve de aç kl, özgürlü ü var. nsanlar cezbeden fley bence özgürlü ü, aç kl. Bir de Linux burada simge, uluslararas bir organizasyon var, bu organizasyon adeta tek bir varl km fl gibi çal fl yor. Nurol Gençy lmaz (Marmara Üniversitesi) Bence bizi çekmesinin nedeni, daha çok u raflt rmas. Linux taki u rafl bize zevk veriyor. Bir fley yapmaya çal fl yorsunuz. Olmayacak diye bir fley olmad n biliyorsunuz, u raflt n zda olaca n biliyorsunuz. Bu insan heyecanland r yor. HaberLinux - Siz Türkiye de Linux la u raflan kiflilerin ne seviyede oldu unu düflünüyorsunuz? Türkiye de, PC dergileri ile Windows ö renen bir insan n Linux kullanmas zor bir fley. Türkiye de kullan c lar n ço unlu u ise bu tür insanlar. Linux un, kullan m kolayl m, güvenilirli i mi sorusuna verdi i yan t ilk baflta güvenilirlikti, art k kullan m kolayl da diyor. Egemen fientürk (Koç Üniversitesi) Linux ile ilgili gereksiz endifle yaratmamal bence. Zaten bir sürü kaynaktan bir sürü gereksiz endifle yarat c fley yay l yor ve bunlardan hiçbirinin gerçek taraf yok. Emre Kurtaran (Galatasaray Üniversitesi) IBM in Linux a sahiplenmesi konusunda bir IBM ci olarak ne düflünüyorsunuz? IBM in Linux tan ç kar ne? Tamer Sezgin (IBM, Bilgi Teknolojisi Uzman ) IBM in tekel oldu u bir dönem vard, IBM o devri, ana bilgisayar devrini çoktan geride b rakt. fiu anda o aflamay atlatt için aç k sistemlere yat r m yap yor, ama rakiplerimizin ço u insanlar belli bir platformla kilitliyor. Kapal sistemlerle gelifltirilen her tür uygulama, IBM in destekledi i aç k sistemlere tafl namayacak uygulama anlam na geliyor. Dolay s yla kapal sistemler de IBM için tehdit. IBM in Linux u sahipleniyor olmas bence tekelcilik yaratma çabas olarak görülmüyor. Dergi ç kar yor, gelifltirme çal flmas yap yor, yar flma aç yor... Mehmet Remzi fiakirler (Koç Üniversitesi) fiu anda Linux dünyas nda bu ifle el atacak, yani destek ifline el atacak bir büyük abi aran yor diye düflünüyorum. Linux un büyük bir kurumsal güce ihtiyac var. HaberLinux y l na kadar Türkiye IT pazar 2.5 milyar dolard. Kriz sonras 1.2 milyar dolara küçüldü. Daha yayg n teknoloji kullan m na destek olabilmesi ad na Linux Türkiye de nerelerde kullan lmal? Süha Demir Can (Galatasaray Üniversitesi) Üniversitelerde para sorunu oldu u için, lisans paralar ndan kurtulmak için Linux a do ru bir geçifl var. Ama ne yaz k ki sektörde ifle baflvururken insanlardan kapal platformlar için uygulama gelifltirmeye imkan veren programlama dilleri isteniyor. fl bulmak da en önemli fley oldu u için kendilerinden istenilene yöneliyor insanlar. Bir anlamda istemeden yöneliyorlar... Tamer Sezgin (IBM, Bilgi Teknolojisi Uzman ) çiniz rahat olsun flu anda ciddi bir saflaflma var. Parasal olarak da, kolay ifl bulmak aç s ndan da bugün art k Linux iflletim sistemleri aç s ndan neyse, programlama dilleri aç s ndan Java o. Java bilenler bilmeyenlere göre çok daha kolay ifl bulabiliyor, çok daha yüksek ücret alabiliyor. Sadece Java ve Linux bilerek, yeterince ifl imkan na sahipsiniz. Bence Linux konusunda Türkiye nin gelece ini belirleyecek iki tane fley var. ki önemli etken var. Birincisi Türkiye deki genç nüfus, ikincisi KOB ler. Linux bunlara indi i zaman, en önemlisi alttan gelen çocuklar yetifltirdi i zaman zaten Hindistan gibi bir ülke olur buras. Ben nerede çal fl rsam çal flay m, ne yapar eder çal flt m yeri onlar Linux a geçiririm. Milli E itim Bakanl na gidip Linux gibi bir dersin okutulmaya bafllanmas n istemek bile bence uçuk bir fikir de il. Onun yapt klar n görünce, insanlara sundu u imkanlar gördükçe, bunlar n herkes taraf ndan kullan lmas n istemeden edemiyor insan. Linux o kadar büyük olanaklar sunuyor ki insanlara... HaberLinux - Peki devlet ne yaps n da tasarruf elde etsin? Linux la ilgili neler yaps n da gelece e daha iyi haz rlans n? Nurol Gençy lmaz (Marmara Üniversitesi) Linux sunucu alan nda zaten güçlüydü, art k masaüstünde de bir sorunu kalmad bence. Kamu ve özel sektörde, insanlar genellikle kiflisel verimlilik programlar n kullan yorlar, kelime ifllemci, hesap tablosu yaz l m gibi. Bence bunlar için OpenOffice i kullanmamak için hiçbir neden yok. Ayr ca, Türkiye de her ilde Linux konusunda e itim verebilecek insan var bence. Küçük firmalar, yaz l m almak ve e itimi için harcad klar paradan çok daha az na Linux u kurarlar. Ama bunu yapabileceklerini bilmiyorlar. Bizim ekip olarak Linux yar flmas na kat lmam z n sebebi flu: Bir arkadafl m z n babas fabrika kuruyordu, sistem ihtiyaçlar vard. Önlerine 60 bin dolar yaz l m, 45 bin dolar donan m masraf ç kar lm fl. Bir KOB nin bunu verebilmesi mümkün de il. Oysa, bu fabrikan n ihtiyaç duydu u sistem Linux ile çok çok daha ucuza kurulabilir. Buna inan yorduk ve onun için projeye girdik. Benden bir öneri, yar flma düzenlerken, belli avantajl kategoriler diye bir fley yap p, Türkiye de olmas gereken küçük programlar n yaz lmas n teflvik edebilir. Sektörde bence Linux un flöyle bir antipatisi var. Pek çok insan, Linux a geçece im, deste i nereden alaca m diyor. Lisans paras ödemeyece im, ama dan flman flirkete para ödeyece im diye düflünüyor. Derya Sezen (Galatasaray Üniversitesi) E er program modüler olarak gelifltirilmezse, o kadar insan buna destek veremez. O kadar çok insan taraf ndan gelifltiriliyor ki, flirketler program kendi dinamiklerine göre özellefltirebilirler. Bu sayede çok büyük bir bilgi birikimi oluyor. Bir fleye s f rdan bafllam yorsunuz, ama yaz lm fl n üzerine kat yorsunuz. Linux buna izin veriyor. Piyasada birbirinin benzeri yüzlerce muhasebe program var. Bunlar binlerce insan n eme i ile gelifltirilmifl. Bence Linux ile bunlar n çok ama çok daha iyisi gelifltirilebilir. Linux kurulumuna iliflkin bir yaz vard. E er milyonlarca göz bir fleye bak yorsa onda hata olmaz diyordu. Derya Sezen (Galatasaray Üniversitesi) Almanya, Fransa gibi geliflmifl ülkelerde devletin aç k kaynak kodlu yaz l mlar n kullan lmas na iliflkin ald baz kararlar var. Bir tarafta da Türkiye gibi geliflmekte olan ülkeler var. Türkiye de böyle bir fley yap labilir, devlet karar alabilir. Örne in üniversitelerde, ARGE yat r mlar nda, özellikle kriz sonras daralma oldu. Ama lisans ücretleri aynen verilmeye devam ediyor. Devletin bu yönde alabilece i bir karar çok önemli bence. Türkiye gibi s n rl kaynaklara sahip bir ülke için devletin Linux a geçmesi çok önemli ama, masaüstünde de kendini ispat etmek zorunda. Linux, server taraf nda araflt rma kurulufllar nda, devlet üniversitelerinde yayg n olarak kullan l yor. Devleti Linux a geçirmenin en kolay yolu flu bence. Linux un bir dizi versiyonu var. Bence basitlefltirilmifl, adam n ifline yarayacak, mesela Linux for Turkish Government türü bir versiyon oluflturulabilir. nsan kendisi için yarat lm fl fleylere daha bir ilgi duyar. çinde ne var mail program var, muhasebe program var, ofisin var, fazla bir fleyin yok, güvenli. Memurlar baflka bir fley kullanm yor zaten. Bence yap lmas gereken, Linux Micro Edition gibi bir fley yaratmak. fiimdi pazardaki Linux da t mlar na bakt n zda, bunlar n içinde adeta yok yok. Oysa kamu kurumlar nda bunlar n pek çok özelli ine hiç gerek yok. Mesela Devlet Linux falan desen insanlara daha yak n gelebilir. IBM diyecek ki, gençler flöyle bir fley yapal m diyecek. IBM binlerce projenin alt ndan kalkabilen bir flirket. Devlet dairesinin ne gibi ihtiyaçlar var en iyi o bilir. Diyelim ki 10 tane uygulamaya ihtiyaç var. Birkaç tane uygulama Türkçelefltirilecek. Linux for Vergi Dairesi, Linux for bilmem ne diye... Bu flekilde olursa her fley çok h zl olur. nsanlar Gelecek kullan yorlar. Asl nda Red Hat in eski bir versiyonu üzerinde yaz ld halde Türk insan na yak n geliyor. HaberLinux - Farkl farkl nedenlerle, farkl farkl yollardan Linux a geldiniz. Peki gelirinizi nas l elde etmeyi düflünüyorsunuz? Linuxcu oldunuz, peki nas l para kazanacaks n z? Linux un salt kendinden bir para kazand ran modeli olmayabilir, ama siz onu nelerle birlefltirmeyi planlars n z? Gelifltiriciler nereden para kazanacak? Muhtemelen hizmetlerden ve destekten para kazan lacak. Herkes düflük maliyetli oldu u için onu kullanacak, bilgisayarc lar için ise orta vadede getirisi olacak. Çünkü destek uzun vadede para kazand racak. Free nin anlam bedava de il zaten, asl nda özgür... Derya Sezen (Galatasaray Üniversitesi) Programlar flirketlerin ihtiyaçlar na göre özellefltirmek gerekiyor. Bizim önümüzdeki alan n bu oldu unu düflünüyorum. Linux for government türü fleyleri program n içine koymak o kadar kolay ki asl nda. Menülerle bile ayarlanacak hale getirebilirsiniz. Bu asl nda masaüstünde çözülebilecek bir fley. Yani, herkeste farkl bir program var, ama asl nda herkeste ayn fley var. Baflka bir deyiflle, herkeste ayn fley var, ama herkesin gördü ü farkl. Görsel arabirimi farkl bir layer olarak ay rd n zda herkes için ayr, ama asl nda ayn fleyi gelifltirerek bu hallolur. Süha Demir Can (Galatasaray Üniversitesi) Bir milyon göz Linux u inceliyor ve güvenlik konusunda aç klar yakal yor. Aç k oldu unda insanlar çok h zl bir flekilde yamayabiliyor. Linux un üstünlü ü ve avantaj burada iflte. Linux kullanan insanlar ise bu güvenlik aç klar ndan bir ölçüde muaflar, bu bile büyük bir art. Son kullan c Linux ile güvenlik tehdidini hemen hemen hiç hissetmiyor. HaberLinux - Kat ld n z için hepinize IBM Türk ad na teflekkür ederiz. 8 9

6 YAZILIM YAZILIM Biz haz r z... Peki ya siz?.. nternet devriminden bu yana üzerinde en çok konuflulan fley kuflkusuz Linux. Onu en çok konuflanlar ise tabii ki kurumsal dünya. Linux kurumsal dünya için haz r, kurumsal dünya Linux için haz r. Bu say m zda, Linux un kurumsal dünya için ne anlam ifade etti i konusunda IBM Yaz l m Grubu nun bu alandaki en önemli uzmanlar yla yap lan söylefliyi yay nl yoruz. IBM Yaz l m Grubu Teknik Strateji Direktörü Ken King ve Linux Sistem Müdürü Ed Lynch. IBM in Linux stratejisini en yetkili yöneticiler ve stratejistler anlat yor Linux konusunda müflterilerimize yönelik yapt m z en önemli taahhüt sizce nedir? Ken King Bence en önemlisi, Web Services uygulamalar n n da t m için eserver ailesinin tamam nda Linux üzerinde standart bir middleware platformu sunma taahhüdümüzdür. Altyap entegrasyonu, müflterilerimizin karfl karfl ya oldu u en önemli konudur. Altyap entegrasyonu, uygulaman n üzerinde da t ld makine platformundan ba ms z olarak tutarl bir uygulama programlama arabirimi (API) tutarl, güvenilir ve ölçeklenir bir uygulama platformuna gerek gösterir. Günümüzün heterojen ortamlar nda J2EE ve XML türünden aç k standartlar temelli bir uygulama sunucusunun olmas, özgün olmayan yolla uygulama altyap s n n entegrasyonu konusunda gerekli bir ilk ad md r. IBM platformunun Linux üzerinde, bütün IBM eserver makinelerinde da t l yor oluflu, müflterilerimize ölçeklenirlik, güvenilirlik ve kullan l rl k konusunda artan talepleri uygun maliyet düzeyleriyle dengeleme imkan veriyor. Bugün Intel üzerinde ve zseries üzerinde Linux ile bafllayarak ad m ad m platformumuzu titizlikle kuruyoruz. PowerPC üzerindeki ilk müflteri testlerimizi de ayn platform üzerinde gerçeklefltirdik. Bu y l n bafl nda platformumuz üzerinde da tmak üzere yarat lan Web servisleri için Linux üzerinde araçlar ç kard k. eserver ailesinin tamam üzerinde Linux u da tan server grubumuz, müflterilerimize k sa ve uzun dönemli sahip olma maliyetlerini optimize etme ve yat r mlar n korunmas n maksimize etme imkan veriyor. Yaz l m Grubumuz, müflterilerimize eserver üzerinde standart bir uygulama platformu sunarak, uygulamalar ucuz ifl istasyonlar üzerinde oluflturma ve daha sonra do ru servis kalitesi özellikleriyle sunucu üzerinden da tma imkan veriyor. flte bu, müflterilerimizin çözümlerini Linux üzerinde uyarlarken toplam sahip olma maliyeti avantajlar elde etmesine yol aç yor. Intel platformu üzerinde IBM in Linux yaz l mlar n çal flt ran müflterilerimize yönelik taahhütlerimizin kapsam nedir? Lotus Domino iflbirli i uygulamas ndan Tivoli üzerindeki ifl süreklili i ve sistem yönetimi ve güvenli ine, DB2 veritan ndan uygulama servisleri, portal lar ve WebSphere ile e-ticarete bütün middleware ufkuna yay lm fl bir ürün portföyü söz konusu. Önceden de söyledi imiz gibi middleware portföyümüzün çekirde i eserver platformlar üzerinde haz r durumda. lk olarak pazardaki en yayg n ürün olan Intel platformu üzerinde ç kmaya karar verdik. Yaz l m Grubu nun bütün anahtar niteli indeki ürünleri Intel platformuna tafl nm fl durumda. Pazar olgunlaflt kça, müflteri gereksinimleri do rultusunda ürün sunma yaklafl m n benimsiyoruz. Linux üzerindeki müflterilerimizin IBM middleware den kazanacaklar teknik avantajlar nelerdir? Ed Lynch IBM, endüstri standartlar n yayg nlaflt ran aç k kaynak topluluklar n destekliyor. Linux, Apache ve Eclipse, hepsi de son derece güzel örnekler. IBM middleware, kritik uygulamalar kullanan kurumsal müflteriler için istenilen düzeyde güvenilirlik, ölçeklenirlik ve performans seviyesini en üst düzeyde sa l yor. Bugün aç k kaynak middleware i kullanan müflterilerin ço u, maliyetlere karfl son derece duyarl olan küçük ve orta boy iflletmeler ve aç k kayna genellikle ücretsiz oldu u için kullan yorlar. Bunlar ve kritik ifl uygulamalar n da tmak zorunda olan kurumsal müflteriler, aç k kaynak alternatiflerinin sundu unun ötesinde yüksek performans ve yüksek ticari ifllem gücü talep ediyorlar. IBM middleware de uygulamalar n güvenle ve güvenlikli bir biçimde çal flt rma imkan buluyorlar. Aç k kaynak middleware in arkas nda, Apache n WebSphere in içinde olmas gibi ticari bir middleware e entegre edilmemiflse, IBM in kurumsal ürünlerinin arkas ndaki gibi kurumsal s n f bir destek yok. Bir sorun oldu unda ve ifliniz yar da kald nda baflvurabilece iniz kimse yoktur. Kritik uygulamalar ve Linux deste i söz konusu oldu unda bafl n z dertten kurtaracak bir firma ile birlikte gitmenin net bir avantaj vard r ve bu noktada pazarda akl n yolu IBM'e ç kar. Linux özellikle 4 ile 8 yollu SMP makineler üzerindeki Web uygulama servisleri için çok ideal. flte bu yüzden çekirdek ifl prosesleri Linux üzerinde olan müflterilerin yeni uygulamalar n da t m için de uygun. Örnek vermek gerekirse, Web üzerindeki bilgilerini dinamik olarak de ifltiren müflterilere, ya da bir portal arac l yla ticaret becerisi kazanmak isteyen veya bilgiye eriflimini konsolide etmek isteyen iflletmelere çok uygun. Bu onlar için uygun bir bafllang ç noktas, çünkü Linux buraya teknik olarak çok iyi oturuyor. Çok yüksek kullan l rl k isteyen, 8 ifllemcinin üzerinde SMP arayan müflteriler ise, yak n vadede zseries üzerinde çal flan zos, pseries üzerinde çal flan AIX, iseries üzerinde çal flan OS/400 gibi IBM in di er platformlar n tercih etmeliler. Fakat flu konudan emin oldu umuzu da söylemeden geçmemeliyiz. Gelecek ay içinde Linux un karmafl k ticari ifllem temelli ifl yüklerini ve çok yüksek düzeyde ölçeklenirlik talep eden uygulamalar tafl maya bafllayaca ndan eminiz. - Linux uygulamalar n gelifltirme araçlar n n önemini nas l tan mlars n z? Ayr ca IBM in bu alandaki liderli ini nas l yorumluyorsunuz? Ken King Uygulamalar kolayca oluflturmak, en az ndan onlar kolayca da tmak kadar önemlidir. Linux un yan s ra eserver ve IBM markal olmayan sunucular üzerinde çal flan IBM ve IBM olmayan iflletim sistemleri üzerinde standart bir J2EE uyumlu Web servisleri da t m platformu ç kard k. Yaz l m Grubu nun bu noktada sundu u art de er heterojenli e imkan verebilmesidir. Stratejimiz, Linux olsun olmas n bütün müflterilerimize üzerinde da t m yapabilecekleri istikrarl bir platform sunmakt r; böylece bir platform için gelifltirilen uygulama di erleri üzerinde de çal flacakt r. Bu stratejinin bu tür müflteriler için avantaj gelifltirme faaliyetlerinin herhangi bir platformda yap labilmesidir. Saf ortamlara sahip olan müflterilerimiz için araçlar m z n platformlar üzerinde tercih edilmesidir; böylece gelifltiricileri ayn kutu üzerinde yaratma, test etme ve da tma ifllemlerini yapabilirler, fakat bunun da olmas gerekmez. Araçlara iliflkin stratejimiz, müflterilerimize istemci seçimlerini (Intel üzerinde Windows ya da Intel üzeride Linux) kullanarak uygulamalar n gelifltirmeleri ve IBM middleware inin sonsuz olanaklar n kullanarak, uygulamalar n IBM in da t m platformlar n n bulundu u her yere ulaflt rabilmesidir. Bu strateji, Linux gelifltiricisinin davran fl biçimiyle senkronizedir. kisi de ayn biçimde çal fl r. IBM bugün Linux u nas l da t yor? Ken King IBM, Linux u müflterileriyle ayn h zda da t yor. Network altyap m zda, firewall larda ve ön belleklerde, e-posta, kimlik denetimi sunucular nda, vb yerlerde kullan yoruz. En önemli uygulamalar m zda Linux kullanmaya bafllad k. Dünya çap nda flu anda IBM de 850 i aflk n Linux sunucu çal fl yor. IGS, güvenlik ve performans izleme uygulamalar n ve www-1.ibm.com/linux sitesini iki adet Linux temelli xseries sunucu üzerinde host ediyor. Web ve dosya servisleri, uçtan uca izleme ve kullan l rl k, posta gruplar ve e-posta tarama ifllemlerimizi Linux üzerinde gerçeklefltiriyoruz. Linux kutular üzerindeki uygulamalar n say s, fonksiyonlar ve karmafl kl giderek artacak. Tek bir hamlede hepsi de iflmeyecek, ama mevcut uygulamalar n yeni uygulamalarda de ifltirilmesi derece derece gerçeklefltirilecek. Bu tedrici geçifl, flirketlere maliyet avantaj kazand racak, bilgi teknolojisi departmanlar na Linux ö renme e risini baflar yla aflma imkan, bilgi ifllem müdürlerine riskleri yönetme becerisi verecek. K sacas flirketler Linux ile birlikte olgunlaflma olana sa layacak. UnitedLinux neden önemli? Ken King in UnitedLinux konusunda söyledikleri, bu konuda son derece ufuk aç c bir yola iflaret ediyor. Bir süre önce önde gelen dört Linux da t c s Caldera, Conectiva, SuSE ve TurboLinux güçlerini birlefltirdiler ve UnitedLinux alt nda topland lar ve IBM onlar destekledi ini duyurdu. UnitedLinux un etkisinin ne yönde olaca n tahmin ediyorsunuz? Ken King - UnitedLinux konusunda iki kritik fleye dikkat edilmesi gerekiyor. lki, güçlerini birlefltirmeden önce dördündeki ikili kod yürütümleri de (binary executables) farkl idi. UnitedLinux ile bunu ortadan kald rma konusunda anlaflt lar. kinci önemli nokta, dört da t mc n n da dünyan n farkl bölgelerinde güçlü olmalar. Farkl co rafyalarda kamu kurumlar, flirketler, müflteriler ve kullan c gruplar ile iliflki gelifltirmifller. flte bu nedenle UnitedLinux ile tüm dünyaya eriflebilen sanal bir flirket ortaya ç km fl oldu adeta. Müflteriler ve ba ms z yaz l m gelifltiriciler pazar n genifllemesine yol açan standartlar severler. UnitedLinux ile dünya çap nda aç k endüstri standard bir da t ma sahip olduk. UnitedLinux, müflterilere ve ba ms z yaz l m gelifltiricilere tek bir ikili kod seti üzerinde test yapma imkan veriyor. Art k gelifltiriciler entegrasyon, güvenlik, ve özellik fonksiyonlar üzerinde yo unlafl yorlar, yoksa bir dizi farkl da t mlar n oluflturulmas ya da test edilmesi üzerinde de il. UnitedLinux, standartlar ve yenilikleri yönlendirecektir. Ba ms z yaz l m gelifltiricilerinin maliyetlerini afla ya çekecek ve ba ms z yaz l m gelifltiricilerinin Linux a geçmelerindeki en önemli engel olan yat r m getirisi engelini azaltacakken, ba ms z yaz l m gelifltiricilerinin gelir f rsatlar n art racakt r. Ba ms z yaz l m gelifltiriciler, art k tek bir defa gelifltirilen ve dünyan n her yerinde çal flabilen uygulamalar üzerine yo unlaflma f rsat bulacaklar. Pazar n büyümesi Linux a yap lan ilk yat r m riskini afla ya çekecektir. Bunlar, tahmin edilebilece i gibi IBM için iyi haberler. UnitedLinux da t m n n büyük ölçüde, aralar nda en yak n çal flt m z SuSE tabanl olmas. Belki Red Hat de pazar n büyüdü ünü görerek UnitedLinux a kat l r. Bu arada Kuzey Amerika da önemli pazar pay olan Red Hat i desteklemeye devam diyoruz. Ed Lynch - Linux a iliflkin taahhüdümüzü çok say da aç k kaynak toplulu una kat l m m zda, çeflitli Linux da t c lar yla olan yak n iflbirli i çal flmalar m zda, Linux temelli uygulamalar gelifltiren yaz l m evleriyle yürüttü ümüz iflbirli i çal flmalar nda, dünyan n çeflitli yerlerindeki Linux uygulama tafl ma merkezlerimizde ve Linux üzerinde çal flan binlerce eleman m z n çal flmalar nda görmek mümkün. Yaz l m Grubu, 1999 y l ndan bu yana Linux üzerinde middleware da t m n gerçeklefltiriyor. Yaln zca Linux/Intel üzerinde 50 yi aflk n ürün ile endüstrideki en zengin Linux portföyüne sahip flirketiz. Orta boy bir iflletme için bir Linux stratejisi gelifltirirken, önerece iniz bafllang ç noktas nedir? Ken King Müflteriler Linux un nas l bafllad na ve nerede en yayg n kullan ld na dikkat etmeliler. Dosya ve bask servislerini destekleyen, caching, webserving ve TCP nameserving gibi uç network fonksiyonlar n gören basit bir UNIX sistemi olarak bafllad. Zamanla Linux olgunlaflt kça yeni fonksiyonlar ilave edildi. Bugün art k Web uygulama servisleri aç s ndan son derece uygun bir noktada. flte bu yüzden Web uygulamalarla üç katmanl altyap da orta katman üzerinde çal flan di er uygulamalara bakmal lar

7 H ZMETLER H ZMETLER Kusursuz hizmete IBM Küresel Hizmetler al fl k olanlara Linux Hizmetleri Bütün eserver sunucu platformunu Linux uyumlu hale getiren, yaz l m platformunun en önemli bileflenlerini Linux ortam na tafl yan ve tafl maya devam eden IBM, hizmetler konusunda on y llara dayanan deneyim ve bilgi birikimini de Linux dünyas n n hizmetine sundu. IBM in Linux servislerinin kapsam, aç k kaynak dünyas na yapt yat r m n bir anlamda ispat niteli inde. Kurumsal bilgi teknolojisi altyap s n n gecikmeye, ihmale, ertelemeye tahammülü yoktur. Gecikme, ihmal, erteleme, yaln zca parasal maliyetlerle ölçülemeyen ciddi kay plara, telafisi olmayan ya da çok zor olan durumlara yol açar. Kurumsal dünyan n bu konudaki tahammülsüzlü ü en yak ndan bilen teknoloji flirketi IBM, donan m ve yaz l m n yan s ra servis konusunda da Linux dünyas na en kapsaml, en geliflmifl servis önerilerini sunuyor. Dünyan n gözü Linux un üzerinde. Eksiklerini h zla geride b rakan, güçlü yap sal özellikleri temelinde emin ad mlarla kurumsal dünyan n her alan na yay lan Linux un, bu kadar h zl ve düzenli geliflmesinin en büyük destekçilerinden birisi kuflkusuz IBM y l ndan bu yana, Linux u stratejik bir yaklafl m çerçevesinde desteklemeye bafllayan IBM, o zamandan bu yana uluslararas aç k kaynak Linux iflletim sistemi toplulu una verdi i destek ve kendi içinde gerçeklefltirdi i gelifltirme çal flmalar ile çok uzun bir mesafenin çok k sa sürede al nmas n sa lad. Bütün eserver sunucu platformunu Linux uyumlu hale getiren, yaz l m platformunun en önemli bileflenlerini Linux ortam na tafl yan ve tafl maya devam eden IBM, hizmetler konusunda on y llara dayanan deneyim ve bilgi birikimini de Linux dünyas n n hizmetine sundu. IBM in Linux servislerinin kapsam, aç k kaynak dünyas na yapt yat r m n bir anlamda ispat niteli inde. IBM in Linux servisleri, gerçek dünyan n gereksinimlerini en iyi bilen teknoloji firmas n n deneyimlerinin ürünü oldu unu yans tan bir kapsama sahip. Yukar da sözünü etti imiz, gecikme, ihmal ve ertelemeye tahammülü olmayan kurumsal ortamlar n gereksinim duyduklar bütün bafll klar servislerde bulunuyor: Düflük maliyet, pazara h zl ürün sunmaya izin veren esnek ve güçlü yap, rekabet avantaj sa layan özellikler ve esneklik. flte IBM in küresel olarak sundu u Linux hizmetleri: e-business için Linux Çözümü nternet ve bilgi ça nda flirketlerin yaflayabilmesi için almas ve kazanmas gereken biçim olarak tan mlanabilecek e-business ortamlar n n Linux temelli olanlar IBM den en geliflmifl kurumsal hizmetleri alabiliyorlar. Yaln zca da t m ve optimizasyon hizmetleri de il, IBM ve IBM olmayan Linux temelli platformlara uygulamalar n tafl nmas nda da IBM müflterilerine yard mc oluyor. Linux Solution for e-business, müflterinin Linux temelli e-business ortam n n h zla da t lmas becerisini sa l yor. Müflterilere IBM taraf ndan desteklenen bir Linux iflletim sistemi üzerine kurulmufl ve konfigüre edilmifl çok genifl bir dizi middleware ve uygulama aras ndan seçim yapma imkan veriyor. Servis iki aflamal olarak sunuluyor: - Birinci aflama - Teknoloji Sa lama (Technology Enablement) Müflteri organizasyonunun mevcut üretim sistemlerinden izole edilmifl bir ortamda temel ve seçilmifl teknolojilerin kurulumu, düzenlenmesi ve sunumunu içerir. - kinci aflama - Teknoloji Da tma Bu aflama üç basama içerir: Birincisi, yeni kurulan e-business sunucusunun mevcut sistemlere ba lanmas. kincisinde, Linux Solution for e-business Server ba lant s kamuya aç k ya da özel TCP/IP network üne yap l r. Üçüncüsünde ise, müflteri organizasyonundaki mevcut veritaban ya da ticari ifllem yönetimini gerçeklefltiren alt sistem Linux Solution for e-business sunucu üzerindeki eflde er alt sisteme ba lan r ve/veya nternet sunucular ve birlikte çal flma sa lan r. zos üzerindeki DB2 ve MQSeries için Linux Geçifl Servisleri IBM Migration Services for DB2 for OS/390, ana bilgisayar ortamlar nda en yayg n kullan lan veritaban olan DB2 for OS/390 için sunulan geçifl servisidir. Servis uzmanlar yeni DB2 alt sistemini ve ilgili ürünleri kurar ve kullan c n n gereksinimlerine göre düzenlerler. Servis, operasyon personeline yönelik komutlar ve sistemin düzgün kurulup iflledi ine iliflkin do rulama ifllemlerini de içerir. MQ Series for Linux, SmoothStart metodolojisini takip eder. IBM SmoothStart Service for MQSeries, MQSeries Commercial Messaging ortam n n çabuk ve güvenli kurulup çal flmaya bafllamas n garanti alt na alan MQSeries Solutions için planlama, kurulum, konfigürasyon ve do rulama servislerini sa lar. Bir IBM uzman, müflterinin teknik ve programlama ekibi ile çal flarak IBM MQSeries yaz l m n n kullan c n n verimlili ini art racak flekilde uyarlanmas na efllik eder. Yüksek Performansl Kümeleme Servisleri IBM, yüksek performansa gereksinim duyan müflterilerinin, misyon-kritik uygulamalar n n nternet çap nda ya da kurumsal çapta tasarlanmas na, uyarlanmas na ve desteklenmesine yard mc olur. High Performance Clusters, ticari iflistasyonu teknolojisi kullanarak, özel tasarlanm fl paralel bilgisayarlara göre çok daha düflük maliyetle oluflturulur. Linux un ölçeklenebilirlik özelli i sayesinde bu teknoloji h zla geliflmektedir. Sunucu Konsolidasyonu IBM, mimarilerden ba ms z olma yaklafl m n kullanarak müflterilerine hem donan m hem de iflletim sisteminin toplam sahip olma maliyeti konusunda büyük avantajlar sa layan servisler sunuyor. Sunucu konsolidasyonu gereksiniminin toplam sahip olma maliyetini düflürmek kayg s ndan kaynakland n bilen IBM, bu yönde giderek yo unlaflan talebi geliflkin hizmetlerle karfl l yor. Pek çok müflterinin donan m ve iflletim sisteminin ötesinde, kurumsal kaynak planlama (ERP) gibi bir dizi uygulama için benzer nitelikteki hizmetlere gereksinim duymas, ancak IBM in sundu u gibi kapsaml hizmetlerin bu gereksinimi karfl layabilmesine neden oluyor. Kurumsal dünyada mimarilerden ba ms z sunucu konsolidasyonu yaklafl m dört farkl alanda ortaya ç k yor: Birincisi, bilgi ifllem merkezlerinin say s n n azalt larak merkezilefltirilmesi; ikincisi, yaz l m ya da donan mlar n fiziksel konsolidasyonu; depolama çözümlerine gereksinim duyulan veri konsolidasyonu; ve dördüncüsü, çok say da mimarinin tek bir kaynak alan na konsolide edilmesi için uygulamalar n yarat lmas. IBM, sunucu konsolidasyonu sürecinin bütün aflamalar için gereken hizmetleri eksiksiz olarak sunuyor. Linux Destek Hatt IBM, müflterilerinin gereksinimlerine ba l olarak 24x7 temelinde nternet üzerinden ve sesli destek sunmaktad r. Bu destek hizmeti, kullan ma iliflkin sorulardan sorunlar n tan mlanmas na kadar genifl bir alan kapsar. IBM Küresel Hizmetler, Linux a yönelik dan flmanl k, planlama ve uyarlama servisleri de sunar. IBM dan flmanlar, Linux un mevcut ortam n za uygun olup olmad konusunda de erlendirmeler de yapabilirler. Detayl bilgi için: Türkiye de Linux Hizmetleri IBM Türk Küresel Hizmetler Bölümü nün sundu u Linux hizmetleri (ITS Linux Hizmetleri), kapsam ve nitelik aç s ndan Türkiye de bu alanda sunulan en geliflmifl ve yayg n servistir. flte Türkiye de sunulan en kapsaml Linux hizmetler portföyü: Linux Kurulufl Hizmetleri IBM in eserver ailesinin tamam n kapsar. zseries, pseries, iseries ve xseries sunucular için sunulur. Linux üzerinde Ürün Kurulufl Hizmetleri Bu bafll k alt nda iki alt hizmet grubu vard r: 1. Linux üzerindeki IBM middleware ürünlerinin kurulufl hizmetleri. Bu bafll k alt nda IBM ve IBM olmayan donan mlardaki Linux iflletim sistemi üzerinde çal flan IBM middleware ürünlerine (WebSphere, Tivoli, DB2, vb.) kurulufl hizmeti verilir. 2. Linux üzerinde IBM in destekledi i ürünlere (Open Source ürünler) kurulufl hizmeti verilir. Sistem Entegrasyon Hizmetleri iseries ve zseries üzerinde sunucu entegrasyonu. (Örne in, Web, mail ve firewall sunucular n n ayn sistemdeki farkl LPAR lar üzerinde bütünlefltirilmesi) Kullan m kolayl, maliyet, dinamik kaynak paylafl m, ölçeklenirlik avantajlar ndan en üst düzeyde yararlanma. Linux Destek Hizmetleri Standart destek - Ürün kodu hatalar ya da nas l yap labilir e iliflkin belirli ve k sa süreli sorgular n oldu u standart destek hatt. Gelifltirilmifl destek - Atanm fl sistem uzman ekibine eriflim, önem derecesi 1 olan ve uzaktan çözülemeyen sorunlar için yerinde destek hizmetini içeren ETS Silverline Destek ve Enhanced Technical Support; ve atanm fl sistem uzman, aç k problemler ve etknik destek sorular için müflteri ofisinde ayda bir toplant, sorunlar n ilgili kanallara ulaflmas na yard mc olmak, önem derecesi 1 olan problemlere yerinde destek hizmetini içeren Gold Destek ve Enhanced Account Advocate. Linux üzerinde ürün destek hizmetleri IBM middleware ürünlerinin destek hizmetlerini içeren bu servis üç bafll k alt nda toplan r: Standart Destek Ürün kodu hatalar ya da nas l yap labilir e iliflkin belirli, k sa süreli sorgular; 24x7 önem derecesi 1 olan problemlere uzaktan destek. Gelifltirilmifl Destek - Atanm fl sistem uzman ekibine eriflim, 24x7, önem derecesi 1 olan ve uzaktan çözülemeyen sorunlar için yerinde destek hizmetini içeren ETS Silverline Destek ve Enhanced Technical Support; ve atanm fl sistem uzman, aç k problemler ve etknik destek sorular için müflteri ofisinde ayda bir toplant, sorunlar n ilgili kanallara ulaflmas na yard mc olmak, önem derecesi 1 olan problemlere yerinde destek, 24x7 hizmetini içeren Gold Destek ve Enhanced Account Advocate. Üst Düzey Destek Y ll k ödemeli de il, durum bafl na destek verilmesini içeren Dan flma Hatt. Ayr ca IBM taraf ndan desteklenen da t k paket içerisinden ç kan ürünlere iliflkin destek hizmetlerini de içerir. Ürün kodu hatalar ya da nas l yap labilir e iliflkin belirli ve k sa süreli sorgulara yönelik standart destek hizmeti de verilir

8 DONANIM HABERLER xseries ile yeniden eserver xseries de yeni bir dönemi bafllatan ve sundu u destek sayesinde Linux aç s ndan f rsatlar yaratan Enterprise X-Architecture teknolojisi benzersiz ölçeklenirlik, performans ve yat r m korumas sa layan bir dizi özellik bar nd r yor. mimari, ana bilgisayar dünyas nda y llard r kullan lan bu ö z e l l i k l e r i Intel platformuna tafl yor. Ana bilgisayar dünyas n n tart fl lmaz bir numaral ismi IBM, kullan l rl k, güvenilirlik, güvenlik ve yüksek performans özelliklerini Intel ifllemcileri temelli eserver xseries sunuculara tafl yan yeni bir teknolojiyi kullan ma sundu: Enterprise X- Architecture. Yeni teknoloji, xseries sunucular n bellek, I/O ve performans düzeylerinde yepyeni bir dönemin kap lar n açt. Y llard r ana bilgisayarlarda yayg n olarak kullan lan teknolojileri, ilk olarak Intel platformlar na tafl yan Enterprise X-Architecture, endüstri standard Intel platformlar nda bu düzeyde geliflkin teknolojilerin kullan labilmesi konusunda tek kelimeyle ilk örne i oluflturuyor. IBM in yeni Enterprise X-Architecture teknolojisi, Intel ifllemcileri temelli eserver xseries platformuna büyüdükçe öde ifl modelini getiriyor. Kullan c n n yat r mlar n koruyan teknoloji, gereksinim duyuldu unda kolayca ve uygun maliyetle büyüme olana getiriyor. Kullan c lar, gereksinim duymadan önce gereksiz yere daha yüksek kapasitelere yat r m yapmak zorunda kalm yorlar. Linux deste i ile birlikte sunulan Enterprise X-Architecture, 32-bit ten 64-bit bilgi iflleme geçifl kolayl sa layan ortak bir platform tasar m na sahip. Fiziksel partisyon özelli i sayesinde, geçifl dönemi yaflayan kullan c lara büyük bir esneklik ve kolayl k sa l yor. Enterprise X-Architecture n en dikkat çeken yan kuflkusuz, ana bilgisayar dünyas nda bir süredir kullan lan kendi kendini onarma, kendi derdine çare olma olarak tan mlanabilecek teknolojileri Intel dünyas na uyarlanm fl olmas. Üçüncü kuflak Chipkill bellek ve Active PCI-X gibi özellikler, sistemlerin kesintisiz çal flmas n sa l yor. Özetle Enterprise X-Architecture, eserver iseries platformuna yüksek düzeyli kullan l rl k, benzersiz performans düzeyi, güvenlik ve güvenilirlik özelliklerini son derece uygun maliyet koflullar nda getiriyor. Bir anlamda Intel dünyas n n önüne sorunsuz çal flma ortam n bütün olanaklar yla açm fl oluyor. 14 -Architecture Enterprise X-Architecture teknolojisi eserver xseries de yeni bir dönemi bafllatan ve sundu u destek sayesinde Linux aç s ndan yeni f rsatlar yaratan Enterprise X-Architecture teknolojisi benzersiz ölçeklenirlik, performans ve yat r m korumas sa layan bir dizi yeni özellik bar nd r yor. flte bunlardan birkaç tanesi: - Ölçeklenir kurumsal node lar, gereksiniminize göre büyüyebilmeniz için yüksek h zl ölçeklenir port lar üzerinden birbirine ba lan yor. Böylece, 4 ifllemcili sistem kolayca 8, 12, 16 ifllemciye kadar yükseltilebiliyor. Bu özellik, büyüdükçe öde modelinin yaflama geçirilmesini sa l yor. Remote I/O özelli i sayesinde I/O slot lar xseries sunucudan 8 metre uza a kadar yerlefltirilebiliyor ve sunucu ile aras nda yüksek h zl do rudan ba lant kuruluyor. Inf n Band için ilave yat r m yap lmas gereksinimini ortadan kald r yor. XceL4 Server Accelerator Cache, ölçeklenir kurumsal node bafl na 64 MB a kadar adanm fl yüksek h zl Level 4 cache bellek ilavesi sa l yor. Yeni ön bellek düzeyi sayesinde ifllemciler ve bellek aras ndaki iletiflim h zlan yor, bu da üretilen ifl düzeyini olumlu yönde etkiliyor. paylafl m özelli i ise ön belle in etkin kullan m na izin veriyor. Linux iflletim sistemini destekleyebiliyor. Kurumsal ortamlardaki kritik uygulamalar n desteklenmesini kolaylaflt r yor. Fiziksel partisyon özelli i, her bir node un kendi iflletim sistemini ve uygulamas n çal flt rmas na imkan veriyor; böylece donan m konsolidasyonu ve yaz l m aktar m kolaylafl yor. 32-bit ten 64 bet bilgi iflleme geçifle izin veren yap s sayesinde Intel platformlar üzerinde 64-bit bilgi iflleme geçifl sorun olmaktan ç k yor. fllemci setinin %80 i bu paylafl ml l k özelli i gözetilerek tasarlanm fl bulunuyor. Ayr ca bellek kopyalama (mirroring) ve uzak I/O gibi yeni özellikler sayesinde IBM in gelecekte sunaca 64-bit sistemlerinin desteklenmesi de garanti alt na al n yor. Real Time Diagnostics, IBM in kendi kendini yöneten bilgi teknolojisi sistemlerini gelifltirdi i Autonomic projesine uygun bir özellik olarak dikkat çekiyor. Bu özellik sayesinde sunucu çal fl rken, kendi kendini izliyor ve sorunlar n teflhis ediyor. Sistem ve alt sistem bileflenleri, sizin çal flman z kesmeden, sunucunun alt sistem düzeyini korumak için denetleniyor. IBM, sistemlerinizin bellek sorunlar nedeniyle herhangi bir flekilde sorun yaflamamas ve verilerinizin kaybolmamas için Active Memory araçlar gelifltirmifl bulunuyor. Bellek iyilefltirmesi sa layan bu araçlar aras nda belle in RAID benzeri kopyalanmas n sa layan memory mirroring özellikle dikkat çekiyor. Chipkill bellek, endüstri standard, uygun maliyetli ECC bellek kullanarak çok say da hatan n düzeltilebilmesine imkan veriyor. memory ProteXion, sabit disklerde kullan lan hot spare özelli inin bir benzerini bellek için kullan yor. IBM Director Software Rejuvenation adl yeni özellik, yaz l m kaynakl sistem çökmelerini önlemeyi amaçl yor. Gartner Group taraf ndan yap lan bir araflt rman n sonuçlar na göre, Intel temelli sunucularda çökmelerin %40 n yaz l mlar n degredasyonundan kaynaklan yor. IBM in bu teknolojisi, yaz l m kaynakl bu sorunun %80 ini çözümlemeyi hedeflemifl ve bunu baflarm fl. baflka bir deyiflle Software Rejuvenation yaz l m, Intel temelli sunuculardaki sistem çökmesi sorunlar n n %32 isini ortadan kald r yor. LinuxWorld ün en parlak y ld z IBM di Linux dünyas n n en önemli etkinli i LinuxWorld Konferans ve Fuar, aç k kaynak toplulu unun zenginli ini yans tan bir içerikle gerçekleflti. Linux a gönül veren ba ms z gelifltiriciler, uluslararas aç k kaynak topluluklar, gelifltirici flirketler ve kullan c lar n yayg n kat l m na sahne olan etkinlikte Linux dünyas ndaki geliflmeler, yeni ürünler, teknolojiler, kamuoyuna tan t ld. Kat l mc lar aras nda yo un bilgi al flverifli gerçekleflti. LinuxWorld de en dikkat çeken kat l mc flirket IBM oldu. Son dört y ld r, Linux aç k kaynak iflletim sistemine en fazla yat r m yapan ve en kapsaml deste i sunan flirket olan IBM, ürünleriyle, gelifltirdi i teknolojilerle, ald ödüllerle, kazand yeni müflteri duyurular yla tek kelimeyle fuar n y ld z yd. IBM, fuarda iki ürünüyle IDG World Expo nun Aç k Kaynak Mükemmel Ürün Ödülü nü kazand. IBM in k sa bir süre önce ç kard yeni DB2 Integrated Cluster Environment (DB2 ICE) adl ürünü En yi Kümeleme Çözümü, IBM Tivoli Storage Management Solution ise En yi Depolama Çözümü seçildi. Yeni Linux veritaban kümeleme çözümü olan DB2 ICE, yüksek performans düzeylerini düflük maliyetlerle elde etmek isteyen bilgi ifllem merkezlerine IBM Universal database for Linux ve IBM eserver sunucular temelli bir çözüm sunuyor. H zl yat r m getirisi ve düflük toplam sahip olma maliyeti sunan çözüm, flirketlere yüksek düzeyli kullan l rl k ve ölçeklenirlik için gereken temelleri sa l yor. Çözüm 125 misli ölçeklenebiliyor. Çözüm, uyarlanma ve Malezya: Linux un son kazan m Linux un dünyadaki en son kazan m Malezya kamu yönetimi oldu. Son bir y l içinde birbiri ard na Asya ülkelerinde kapal iflletim sistemi kalelerini fetheden Linux a bir büyük destek de Malezya dan geldi. Malezya hükümeti, aç k kaynak yaz l m n n kullan m n n ve desteklenmesinin stratejik bir role sahip oldu unu vurgulad. Geçti imiz ay Malezya da düzenlenen Özgür ve Aç k Kaynak Yaz l m Konferans nda konuflan Malezya n n Enerji, letiflim ve Multimedya Bakan Amar Leo Moggie, konuflmas nda flunlar söyledi: Aç k kaynak yaz l m Malezya ya ve di er geliflmekte olan ülkelere ekonomilerini güçlendirme imkan veriyor. flte bu nedenle Malezya n n bütün bilgi iletiflim endüstrisinin aç k kayna a uyarlanmas n desteklemek konusunda oynayabilece imiz stratejik rolüde erlendirmemiz son derece do al. Gelece in iyi yaz l mlar n gelifltirebilmemiz için günümüzün yaz l mlar n n nas l çal flt n anlamaya ihtiyac m z var. Yaln zca baflkalar n n ürünlerini kullanarak bunu baflaramay z. Moggie, hükümetin aç k kaynak yaz l m n desteklemek konusunda aç k ve tutarl bir politikas olmas durumunda kamu hizmetlerinde aç k kayna n kullan m n n artaca n ve ekonomi içinde yayg nlaflmas n cesaretlendirece ini söyledi. Malezya hükümeti, aç k kayna a geçiflin avantajlar n ve dezavantajlar n daha iyi anlamak için bir dizi çal flma yürütüyor; ayn zamanda aç k kaynak yaz l m n n e itimini teflvik etmek amac yla bir dizi e itim merkezi açm fl bulunuyor. Malezya Devlet Baflkan Mahathir Mohamad n da kiflisel olarak aç k kaynak yaz l m ile ilgilendi i ve kamu hizmetlerinde aç k kayna n yayg nlaflmas için özel çaba sarf etti i bildiriliyor. Bu h za kimse yetiflemiyor IDC taraf ndan yay nlanan RDBMS Pazar : lk 10 Markan n Lisans Sat fllar n n Analizi ve Pazar Tahminleri, adl rapor, iliflkisel veritaban yönetim sistemleri pazar ndaki mevcut durumu ve gelece e iliflkin genel trendi ortaya koydu y l ndan bugüne pazardaki genel durumun analiz edildi i raporda, Linux pazar nda lisans gelirlerini en fazla art ran flirketin IBM oldu u belirtiliyor. Rakiplerinin aç k ara önünde giden ve Linux üzerindeki RDBMS çözümleri gelirlerini h zla art ran IBM, geçti imiz y llarda DB2 for Linux üzerine yapt yat r mlar n meyvesini topluyor. Raporda flu de erlendirmelere yer veriliyor: Müflteriler, DB2 Universal Database i, en küçükten en büyü üne her boy iflletmenin gereksinimini karfl layabilen mükemmel veri yönetim sistemi özellikleri nedeniyle tercih ediyorlar. DB2, Linux üzerinde istikrar ve güvenli in yan s ra kolay yönetilebilen bir RDBMS de arayan firmalar için uygun bir ürün olarak dikkat çekiyor. DB2 nun bir parças olan SMART teknolojisi, kullan c flirketlere veritaban n de il veriyi yönetme kolayl sa l yor. Bu özellik, veritaban yönetimi için uzman gereksinimini büyük ölçüde azalt yor. Bunun ötesinde, Linux üzerinde çal flan DB2 nun en önemli özelliklerinin birisinin de endüstrideki en iyi toplam sahip olma maliyeti oldu u unutulmamal. da t m kolayl sa layan özellikleriyle dikkat çekiyor ve önceden test edilmifl, yüksek performansl, tamamen entegre, anahtar teslimi çözüm arayan flirket ve kurulufllara sesleniyor. Tivoli Storage Management Solution ise IBM Tivoli Storage Manager, Tivoli Resource Manager ve Tivoli Area Network Manager içeriyor. Çözüm, farkl donan m, yaz l m, veritaban ve iflletim sistemlerinin bulundu u heterojen BT ortamlar nda kurumsal düzeyde, sorunsuz depolama yönetimi sa l yor. Politika tabanl yedekleme ve depolama özelli ini bütün network çap nda sa lad için, do al ve do al olmayan felaketlerde kritik ifl verilerinin güvenli i sorunu yaflanm yor. Copyright, IBM Türk 2003 IBM, eserver, DB2, Websphere, iseries, pseries xseries, zseries ve Tivoli, IBM in Amerika Birleflik Devletleri ve di er ülkelerdeki ticari markalar ya da tescilli ticari markalar d r. IBM ve e-business logosu, IBM Corporation n ticari markalar d r. IBM eserver markas, kurumsal IBM e-business logosu ile onu takip eden tamamlay c server terimini içerir. Linux, Linus Torvalds n tescilli ticari markas d r. Intel, Intel Corporation n tescilli ticari markas d r. UNIX, The Open Group un tescilli ticari markas d r. Intel ve Itanium, Intel Corporation n ticari markalar ya da tescilli ticari markalar d r. Lotus ve Domino, Lotus Development Corporation n ticari markalar ya da tescilli ticari markalar d r. Di er flirket, ürün ve servis isimleri, di erlerinin ticari markalar ya da servis markalar olabilir. Windows NT, Microsoft Corporation n tescilli markas d r. Novell Netware, Novell Corporation n tescilli markas d r. 15

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r business on demand Bu say m zda... 2 3 9 12 14 16 18 21 23 24 Önce biz tad yoruz Linux on demand Bilgi teknolojilerinin ba fl kl k sistemi Autonomic

Detaylı

Linux güvenli midir?

Linux güvenli midir? Linux güvenli midir? 1 Aç k Kaynak Dünyas na Büyük Hediye 2 Linux Güvenli mi? 6 7 8 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 24 26 28 29 Özgür Penguenler ön elemeyi tamamlad 3. Linux ve Özgür Yaz l m fienli inin Ard

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ subat_2009.fh11 2/5/09 1:15 PM Page 1 KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA 9 B L G G Ü V E N L P L A T F O R M U Beyaz fiapka dergi faaliyetini durduruyor ve hayat na Bilgi Güvenli i Toplulu

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Robot yat r m ama nas l? 38 Pazarlama E er bir kategoride ilk s ray kapamad ysan, ilk olabilece in yeni bir kategori yarat! Reklam ndeksi AKIfiKAN OTOMASYON...Ön Kapak çi AUTONICS...2

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

noktas Türksat 4A ile dünyay küçültece iz BAGLANTI lk Milli uydu 2015 te uzayda olacak LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR

noktas Türksat 4A ile dünyay küçültece iz BAGLANTI lk Milli uydu 2015 te uzayda olacak LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 HAZ RAN 2009 S:5 LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR nternette yak n markaj dönemi bafll yor. IPv6, bulundu unuz yerin nokta tespitini

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu N bag b1 MART 2011 S: 26 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr YHT de güvenlik Ulaflt rma ve letiflim Dergisi UNIVERSITE DUZEYINDE» Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı