s n rs z özgürlük business on demand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "s n rs z özgürlük business on demand"

Transkript

1 Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand

2 KURUMSAL Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad yoruz Linux on demand Bilgi teknolojilerinin ba fl kl k sistemi Autonomic computing kisi bir potada eridi Bas n lan Kurumu nda Linux Free asl nda özgür demek Linux çu üniversiteliler aç k oturumda Biz haz r z... Peki ya siz?.. Kusursuz hizmete al fl k olanlar için X-Architecture xseries ile yeniden Haberler Say n Linuxseverler, Bu say m zla beraber HaberLinux dergisi toplam beflinci say s na ulafl p ikinci yafl na giriyor. Dergimiz, Linux un son kullan c lar n yan s ra, kurumlar n da gündemine oturmas na paralel bir geliflim süreci yaflad. Sadece iki y l önce mail server, web server gibi az risk tafl yan uygulamalarda kullan lan bu benzersiz iflletim sistemi, bugün birçok büyük kurulufl taraf ndan güvenlik uygulamalar nda bile kullan lacak kadar olgunlaflt. Hemen her firma O nun rakipsiz özelliklerini kullanmak için yaz l m ya da donan m ürünlerini adapte etme yar fl na girdi. Çok yak n gelecekte kritik uygulamalar n emanet edilece i, nternet tabanl tüm operasyonlar n merkezinde olmas kaç n lmaz bir yaz l m haline gelecek. Son birkaç y ld r IBM en çok neden söz ediyor diye bak l rsa, üç kavram ön plana ç kacakt r: Stratejik yönelimimizi ifade eden e-business on demand ; küreselleflen dünyan n koflullar na en uygun yan t veren platform olarak Linux ve nternet teknolojilerinin tetikledi i büyük bir dönüflümü ifade eden e-devlet. Bu kavramlar, de iflen dünyaya dönüflerek ayak uydurmak için istisnas z her kurum ve kuruluflun bir taraf ndan yakalamak zorunda oldu u dramatik sürecin farkl taraflar n ifade ediyorlar. Dünyan n dört bir köflesinden bir dizi ülkede kamu yönetimi, tercihlerini e-devlet uygulamalar ndan ve Linux tan yana koyduklar n duyuruyorlar. Vatandafllar na daha iyi, daha etkin ve daha düflük maliyetli hizmet sunmak isteyen, küresel dönüflümü yakalayan devletler, devlet politikas olarak tercihlerini Linux tan yana yap yorlar. Malezya, Çin, Meksika, Almanya, Portekiz, Hindistan, Güney Kore, bu yönde ad m atan ülkelerden ilk akla gelenler. Linux iflletim sistemi, masaüstü bilgisayar dünyas ndaki rakiplerinin de egemenli i tehdit ediyor. Son olarak Tayland hükümetinin ön ayak oldu u bir giriflim sayesinde, PC fiyatlar nda inan lmaz indirim sa land. Bu indirimin ana nedeni, PC lerde Linux iflletim sistemi ve aç k kaynak uygulamalar n kullan lmas yd. Bu tercihi biraz açmakta yarar var. Asl nda bu tercih, geri kalmama, küresel geliflmeleri yakalama, kaynaklar n etkin ve daha iyi kullanma, kapal sistemlere ba l kalmama ve dünyaya entegre olma yönünde yap lan bir tercih. Dünya dinamizmi, esnekli i, as l ifline odaklanmay ve dayan kl olmay tercih ediyor: Linux aç k kaynak iflletim sistemi ve e-devlet uygulamalar bunlar sa l yor. Dünya aç kl k, kolay eriflilebilirlik, uyumluluk istiyor. flte Linux bunlar veriyor. Türkiye nin de ihtiyaçlar n n bunlar oldu unu hepimiz biliyoruz. Yaz m z n bafl nda de indi im üç kavram ifllemeye devam edece imiz gelecek say lar m zda görüflme dile iyle... IBM HaberLinux Gazetesi YÖNET M mtiyaz Sahibi: IBM Türk Ltd.fiti. ad na Hüseyin K z ltay Yönetim Yeri: IBM Türk Limited fiirketi Büyükdere Caddesi Levent 80613, stanbul Telefon : (0212) Faks : (0212) TASARIM ve ÜRET M Vebevi letiflim Teknolojileri Telefon : (0212) Faks : (0212) Hüseyin KIZILTAY IBM Türk Genel Müdürü IBM, 2000 y l ndan bu yana bütün müflterilerine Linux u önerirken, kendisi de bofl durmuyor. Müflterileri için piflirdi i birbirinden lezzetli yemekleri, önce kendisi tad yor ve kendi üzerinde test ediyor. IBM bugün dünyan n en büyük Linux kullan c lar ndan birisi y l ndan bu yana IBM, istikrarl ve kesintisiz bir biçimde penguenlerle birlikte yürüyor... Aç k kaynak iflletim sistemi Linux un gelifltirilmesi, Linux üzerinde gelifltirilen uygulamalar n yayg nlaflt r lmas, kendi donan m ve yaz l m platformlar n n Linux uyumlu hale getirilmesi, müflterilerinin Linux a güvenmelerinin sa lanmas için destek ve teflvik etkinliklerinin gerçeklefltirilmesi, IBM in son üç y ld r en yo un olarak ilgilendi i fleylerin bafl nda geliyor. Özetle, Linux a büyük bir yat r m yap yor ve Linux dünyas na yönelik deste ini yüksek sesle ifade ediyor. IBM, Linux a bu kadar yo un bir destek verirken, kendi içinde Linux yat r m yap yor mu sorusu akla gelebilir. Baflka bir deyiflle, IBM kendi piflirdi i yeme i bakal m kendisi yiyor mu, ya da ne kadar n yiyor? Bu sorunun yan t k saca pek ço unu yiyor diye verilebilir. IBM dünya çap nda kulland pek çok önemli uygulamas n Linux platformuna tafl d ve tafl yor. Bunlar aras nda dünyan n en büyük intranet ini oluflturan Lotus Notes yönetim sistemi, 2.5 milyar dolarl k bir yat r mla kurulmakta olan gelecek kuflak ifllemcilerin üretilece i yeni fabrikas, yine yeni küresel e-posta anti-virüs sistemi bulunuyor. Bu y l bafl ndan bu yana Linux a geçifl nedeniyle IBM, 10 milyon dolar aflk n tasarruf elde etti. IBM in kurumsal ortam ndaki Linux temelli uygulamalar ve uyarlamalar devreye girdikçe bu tasarruf düzeyi giderek art yor ve önümüzdeki dönemde daha da artmas bekleniyor. Linux, IBM müflterilerine hangi nedenlerle yarar sa l yorsa, IBM in kurumsal ortam nda da ayn nedenlerle yarar sa l yor. IBM, Linux sayesinde: fl yüklerini kolayca konsolide edebiliyor (tek bir IBM eserver zseries sunucu üzerinde binlerce Linux görüntüsü çal flt r labiliyor), böylece binlerce sunucu ile çal flmaktan kurtuluyor. Sistem yönetim maliyetlerinden tasarruf elde ediyor. Gerçek anlamda standart bir platform üzerinde çal flman n avantajlar n yafl yor. Yaz l m dünyas ndaki geliflmeleri, kurumsal yap s na günü gününe uyarlayarak, bu uygulamalar n sa lad avantajlardan yararlan yor. IBM de bugün 1,200 ü aflk n Linux sunucu çal fl yor ve bunlar n say s her geçen gün h zla art yor. Mevcut uygulamalar h zla Linux üzerine aktar l yor; gelecekte Linux için gelifltirilecek uygulamalar n say s h zla artmaya devam edecek. IBM de bu iflle görevlendirilen ekipler, söz konusu projelere bütün h z yla devam ediyorlar. flte, IBM in kurumsal ortam nda bugün devrede olan ve baflar yla çal flan Linux uyarlamalar ndan yaln zca birkaç tanesi: Lotus Notes Yönetim Sistemi IBM in iç mesajlaflma arac olan küresel Lotus Notes e- posta ortam Notes to Notes, Windows NT den Linux a tafl nd ve böylece IBM de çal flan sunucu say s %75 oran nda azald. Konsolidasyon, sunucu temelinde sa lad tasarrufun yan s ra, NT lisans ücretlerinden de IBM in tasarruf etmesine imkan verdi. Konsolidasyonunun bir baflka yarar da IBM in kendi kurumsal bilgi teknolojisine harcad eme in azalmas oldu. Küresel Hizmetler Web Hosting Servisleri IBM Küresel Hizmetler, Wimbledon Tenis Turnuvas, Birleflik Devletler Aç k Golf Turnuvas gibi dünyaca ünlü spor etkinliklerinin Web hosting hizmetlerini art k Linux platformu üzerinden veriyor. Son derece h zl, üst düzeyde ölçeklenebilir ve son derece uygun maliyetli Web hosting hizmetleri, örne in Wimbledon Turnuvas n n görüntü sistemi yaln zca iki adet IBM ThinkPad 600E notebook bilgisayar Gelecek Kuflak fllemci Fabrikas Dünyan n en büyük ifllemci üreticilerinden birisi olan IBM, en geliflmifl ve en yeni ifllemci fabrikas n n bütün üretim ekipmanlar n n yönetimini Linux üzerinde yürütüyor. 2,5 milyar dolara mal olan fabrikan n bütün arka ofis uygulamalar Linux üzerinde çal fl yor. Linux sayesinde, montaj hatt n n hem daha verimli olmas sa land, hem de di er iflletim sistemlerine nazaran daha az durma süresi düzeyi elde edildi. Linux un güvenilirlik, performans ve ölçeklenirlik özellikleri IBM in ifllemci fabrikas nda da kendisini gösterdi. Küresel e-posta Anti-Virus Yönetim Sistemi IBM, küresel e-posta ortam için anti-virüs korumas n Linux temelli bir sistem üzerinde yürütmek için kurum çap nda bir proje yürütüyor. IBM çal flanlar n n iç haberleflmesini sa layan sistemden her gün akan 3.2 milyon posta mesaj n ifllemek için yaln zca 18 Linux sunucusunun çal flmas gerekecek. Muazzam bir sunucu tasarrufu anlam na gelen konsolidasyon çal flmas n n bu y l n sonuna kadar tamamlanmas planlan yor. stemci Yaz l m Da t m Sistemi 300 bini aflk n IBM çal flan n n IBM Standard Software Installer ISSI olarak bildi i istemci yaz l m da t m sistemi de art k Linux üzerinde çal fl yor. Keza IBM in Internal Forum u ve harici Linux Web sitesi de öyle. K sacas IBM, Linux un hakk n önce kendisi veriyor. Müflterilerine en kusursuz, bütün testlerden geçmifl, her türlü sorunu giderilmifl platformlar, uygulamalar, çözümleri sunmadan önce kendi piflirdi ini önce kendisi tad yor. Ard ndan müflterilerine sunuyor. flte bu nedenle, IBM in Linux müflterileri, memnuniyet düzeyi en yüksek Sistem verimlili inde art fl sa l yor. üzerinde çal flabiliyor. kullan c grubu aras nda bulunuyorlar. 3

3 KURUMSAL KURUMSAL linux on demand Autonomic Computing fiirketlerin en önemli silah Linux flirketlerin flu özellikleri kazanmas n sa l yor: Geçti imiz say da Rekabet Ekonomisi koflullar na flirket ve kurulufllar n en uygun ve en h zl yan t vermesini sa lamak üzere IBM taraf ndan gelifltirilen e-business on demand yaklafl m n anlatm fl ve bu yaklafl m n ifl dünyas na sundu u avantajlar ve imkanlar özetlemifltik. Bu say m zda ise IBM in Linux iflletim sistemi için öngördü ü on demand stratejisini tan t yoruz. Rekabet Ekonomisi nin de iflken talep koflullar nda ayakta kalmaya çal flan flirketler için yaflamsal öneme sahip fleylerin bafl nda yaz l m entegrasyonu konusu geliyor. Müflterilerin tedarik zincirinin tedarikçilerle entegre edilmesi; çal flanlar n e-çal flma yeri uygulamalar n n üçüncü partilerle entegre edilmesi; üretim otomasyon sistemlerinin araflt rma gelifltirme birimi ile entegre edilmesi; vb... Geçmifl yüzy l n al flkanl klar yla hepsi birbirinden ayr birer ada olan birimlerin entegrasyonu, günümüz iflletmeler için en önemli fleydir. Çünkü onlar n yaflamas bu entegrasyonu baflarabilmelerine ba l d r. Yine günümüz iflletmelerinin kelimenin tam anlam yla motoru olan bilgi teknolojisi yat r mlar n n ise, böylesi entegrasyonlar baflarabilmeleri için bir dizi özelli e sahip olmas gerekir. Bu özellikler, aç kl k, entegrasyon, sanall k ve autonomic olmak olarak s ralanabilir. flletmenin motoruna bu özellikleri kazand ran fley ise kolayca tahmin edilebilece i gibi iflletim sistemidir. Bu özelliklere sahip olmayan özgün bir iflletim sistemini kullanan bir iflletmenin müflterilerine an nda yan t veren, pazar koflullar karfl s nda de iflken, her zaman ifline odaklanm fl ya da her zaman gerekti i kadar esnek olmas söz konusu olamaz. Çünkü, bu iflletme özgün iflletim sistemi arac l yla üretici yaz l m firmas na tam anlam yla ba ml d r. flletim sistemi, gelifltirici firman n gelifltirme h z na ve tercihlerine ba l d r. Bu h z ne kadarsa, kullan c firma da kendi bilgi ifllem altyap s n o h zla gelifltirebilir. Gelifltirme h z ndan memnun olmad durumda ise eski platformunu tamamen terk ederek yepyeni bir platforma s f rdan yat r m yapmak zorunda kal r. Bu ise ilave maliyet anlam na gelir. Oysa Linux, her tür donan m platformu üzerinde çal flan, hatta icat edilmemifl platformlar üzerinde bile çal flabilecek bir iflletim sistemidir. Linux, özgün iflletim sistemlerinin yap sal bütün olumsuzluklar na yap sal bir dizi avantaj ile yan t verir. Linux entegredir, aç kt r ve sanallaflt r labilir. PDA lardan ana bilgisayarlara, süper bilgisayarlara kadar her platform üzerinde çal flabilir. Linux deste i ve servisleri art k küresel olarak elde edilebilir (Bkz. IBM in Linux Hizmetleri, sayfa 12 13); IBM in ana bilgisayar ve UNIX teknolojileri alan ndaki deneyimi mevcut platformlarda bütün gücüyle Linux kullan c lar na sunulmaktad r. IBM, bütün ürün platformu Linux uyumlu hale getirmek için kapsaml bir çal flma yürütüyor. Bu çal flma pek çok noktada büyük ilerlemeler kaydetti ve bugün kurumsal ortamlardaki kritik ifl uygulamaar n n da t m, entegrasyonu, gelifltirilmesi ve yönetimi art k Linux temelli ürünlerle mümkün. Örne in, WebSphere ve DB2 for Linux ile bütün IBM eserver sunucu platformlar üzerinde ölçeklenebilir bir Web servisleri ortam oluflturabilir, bu ortam Lotus Domino for Linux ile tamamlayabilir ve mevcut sistemlerle entegre ederek Tivoli ile yönetebilirsiniz. Bu y l n sonuna do ru IBM in en yeni yaz l m platformu Rational üzerinde de pek çok Linux özelli i haz r olacak. IBM, güvenlik, ölçeklenirlik, kümeleme ve networking özellikleri gibi en kritik fonksiyonlar mevcut ürünlerine entegre ediyor ve bu özellikleri Linux platformlar nda daha da gelifltiriyor. stemci aflamas ndan uygulama gelifltirme aflamas na, uygulamalardan servislere kadar bilgi teknolojisi altyap s n n tamam nda bu özellikler art k yap sal olarak bulunuyor. Özetle IBM, a r, kapal ve tekelci özelliklere sahip uygulama modeli yerine bileflen temelli ve aç k on demand modelini ad m ad m gelifltiriyor. K sacas IBM, Linux on demand i hayata geçiriyor. Detayl bilgi için: www-3.ibm.com/software/os/linux/software/index.jsp H zl yan t verme IBM in bütün eserver sunucu dizileri üzerinde dikey ve yatay olarak ölçeklenebilen Linux, yine üst düzeyde ölçeklenebilen DB2 veritaban ve WebSphere platformlar ile birlikte kullan larak, iflletmelere de iflken talep koflullar na dinamik yan tlar oluflturma becerisi kazand r r. De iflken olma Linux ve IBM yaz l mlar n n heterojen Linux deste i ile genifl IBM eserver ailesi bir arada, iflletmelere maliyet yap lar n ve altyap lar n koflullara kolayca adepte etme becerisi kazand r r. As l ifline odaklanma Linux ve IBM yaz l mlar n n aç k standartlar temelinde kolayca entegre edilebilmesi sayesinde iflletmeler çekirdek niteli inde olmayan bütün ifl süreçlerini ifl ortaklar na outsource edebilirler. Esneklik Linux ile IBM yaz l m ve donan mlar n n güvenilir ve kullan l r olmalar, her ortam ve gereksinim için say s z alternatifinin yarat lmas n sa lar. Çünkü Linux flu özellikleri sahiptir... Entegredir Linux her türlü donan m platformu üzerinde ba ms z ya da mevcut iflletim sistemi ile birlikte çal flabilir ve heterojen ortamlar entegre edebilir. DB2 Connect, WebSphere MQ ve J2EE Connector Architecture, uygulama düzeyinde, WebSphere Portal kullan c arabirimi düzeyinde, Eclipse uygulama gelifltirme araçlar düzeyinde, Tivoli ise entegre sistemlerin yönetimi düzeyinde entegrasyon sa lar. Aç kt r Linux, bütün IBM eserver lar da dahil olmak üzere heterojen donan m platformlar üzerinde aç k bir iflletim ortam sa lar. WebSphere ve DB2 uygulamalar, J2EE, XM ve Web servislerini destekleyen aç k bir uygulama platformu ve aç k bir uygulama gelifltirme çerçevesi sa layan Eclipse... flte aç k bir platform. Sanald r IBM in VM ve LPAR türü teknolojileri sayesinde, tek bir IBM eserver sunucu üzerinde say s z sanal iflletim ortam yarat labilir. WebSphere, DB2 ve Lotus, küme halinde sunucular ve blade sunucular üzerinde kaynak ve uygulama ifl yüklerinin paylafl m n ve dengelenmesini yapabilirler. Bilgi teknolojilerinin ba fl kl k sistemi Önceki say m zda nternet ve bilgi teknolojilerinin dünyan n çehresini de ifltirdi i bir dönemde IBM in flirket, kurulufl ve insanlar n nternet ça ndan ileri seviyede fayda sa lamalar için gelifltirdi i ve halen gelifltirmeye devam etti i teknoloji, yaklafl m ve stratejileri tan tmaya bafllam flt k. Grid computing ile bafllayan tan t m, bu say m zda autonomic computing ile devam ediyor. IBM, autonomic computing teknolojisi ile BT dünyas na ba fl kl k sistemi kazand r yor. Yaklafl k 50 y l önce kullan lmaya bafllanan bilgisayarlar, 20 y l önce IBM in PC si icat etmesi ve yaklafl k 10 y l önce nternet in yayg nlaflmaya bafllamas yla birlikte yaflam m z n her alan na girdi. Art k iflten eve, e itimden e lenceye yaflam m z n her an nda ve alan nda bir biçimde bilgisayarlarla, nternet ile, iletiflim teknolojileri ile iç içeyiz. Bilgiye eriflim bu dönemin en belirgin e ilimi, yaflam biçimi haline geldi ve her bilgiye eriflim imkan, daha fazlas na yönelik bir talep do urdu. Tafl nabilir bilgisayarlar, cep telefonlar, kurumsal sistemler, network ler, intranet... IBM, say lar, fonksiyonlar ve güçleri giderek artan bilgisayarlar n kendi kendileri taraf ndan yönetilmelerini sa lamak üzere, çekirdek uzmanl k alanlar ndan birisi olan kurumsal bilgi ifllem teknolojisi alan ndaki birikimini yeni bir teknolojik yaklafl m üzerinde yo unlaflt rd. Autonomic bilgi ifllem ad verilen bu yaklafl m, bilgi ifllem sistemlerinin insan vücudundaki sinir sistemini taklit etmesi temeline dayan yor. nsan vücudunun motor sinir sisteminin fonksiyonlar, nefes alma, terleme, kalp at fllar, ateflin ç kmas gibi, yani vücudun bilinçsiz verdi i tepkiler gibi autonomic bilgi ifllem debilgisayarlar n kendi kendilerine çal flmas n, sorunlar kendi kendine gidermesini sa l yor. Bir anlamda insan vücudundaki ba fl kl k sisteminin ifllevini bilgi teknolojileri dünyas na kazand r yor. Teknoloji, bilgi ifllem dünyas n n ifllerini çok büyük ölçüde kolaylaflt r yor ve bilgi ifllem merkezlerinde çal flanlar n as l ifllerine odaklanmalar na imkan veriyor. nsan vücudunda serbest radikaller yüzünden her gün ortaya ç kan milyonlarca kanserli hücrenin ba fl kl k sistemi sayesinde yok edilmesi gibi autonomic bilgi ifllem de, insanlar n haberi olmadan çal flan, sorunlar gideren, sald r lar etkisiz hale getiren sistemlerin yayg nlaflmas n öngörüyor. Bilgi teknolojilerinin, autonomic bilgi ifllem temelinde tan mlanmas, bugüne kadar kullan lan sistemlerdeki yaklafl m n tamamen de iflmesi anlam na geliyor. nsan n kontrol etti i, de ifliklikleri insan n yapt, sorunlar insan n giderdi i sistemlerle de il, art k yayg n ama görünmez, güçlü ama hissedilmez sistemlerle, kendi iflini kendisi gören sistemlerle çal fl lan bir döneme giriliyor. Henüz yaflamaya bafllad m z yeni dönemin hakim e ilimi flu bafll klar alt nda özetleniyor: Bilgi ifllem paradigmas, hesaplama gücünden veri gücüne kay yor. Bilgi ifllem performans gücünün ölçümü ifllemci h z yla de il, sistemin kendisinden istenilen ifli yaparken yan t verme h z yla ölçülüyor. Bireysel sistemler bir ölçüde önem kaybederken görünmez bilgi ifllem birimleri yayg nlafl yor ve günlük yaflam n her alan na yerlefliyor. Böylesi bir bilgi ifllem ortam n n mümkün olabilmesi için ise, kuflkusuz baz genel ilkelere ve teknolojik yaklafl mlara daha ihtiyaç var. IBM, son kullan c için tamamen saydam hale gelen bu donan m, yaz l m, depolama ve destek sistemleri ve hizmetleri için üç önemli yap sal özelli in flart oldu unu düflünüyor: Esneklik Her koflula uyarlanabilen, her koflula özel yan tlar oluflturabilen bir yap. Eriflilebilirlik Her an, her sistem üzerinden eriflilebilme özelli i. Saydaml k Kullan c n n hiçbir zaman fark etmedi i, sorunsuz iflleyen muazzam bir bilgi ifllem gücü. Üç yap sal özellik nedeniyle Linux iflletim sistemi, autonomic bilgi ifllem dünyas n n temel yap tafllar ndan birisini oluflturuyor. Autonomic bilgi ifllemin 8 özelli i 1 Autonomic bir sistem, kendisini bilir, parçalar n tan r, kapasitelerini ve birbirleriyle iliflkilerini bilir. Sistem kaynaklar nda neyin nerede oldu unu bilir ve bunlar paylaflt r r ya da izole eder. 2 Çeflitli koflullar alt nda kendi kendini konfigüre eder ya da yeniden konfigüre eder. sistem ayarlar otomatik olarak yap l r, de iflen koflullara göre bu konfigürasyon otomatik olarak de ifltirilebilir. 3 Statik de ildir, çal flma biçimini sürekli optimize eder. Önceden belirlenmifl sistem hedeflerine ulaflmak için genel olarak çal flmas n ve ifl ak fllar n sürekli izler. 4 Sorunlar n kendi kendine teflhis edebilir. Sorunlar ve potansiyel sorunlar tespit eder, acil durumlarda geçici çözümler belirler, bilgi ifllem kaynaklar n alternatif kullan m yollar belirler. Onun için sistemin sorunsuz çal flmas ön plandad r. 5 D flar dan gelen sald r lara karfl kendi kendine koruma sa lar. Sistemin genel güvenli ini ve varl n tehdit eden her türlü giriflime karfl haz rl kl d r. Bu özelli iyle ba fl kl k sistemine çok benzer. 6 çinde yaflad çevreyi bilir, tan r. Komflu sistemlerle ya da yeni tafl nan komflularla otomatik olarak ba lant ya geçer. Uygun kaynaklar tespit eder, çevreyi de ifltirir, kendini de ifltirir. Tek kelimeyle çevreye adapte olur. 7 Kapal ve özgün bir sistem de ildir. Aç k teknolojileri temel al r, heterojen bir dünyada yaflad n bilir. 8 Ve sonuç olarak, teknolojinin karmafl k yap s n arkas nda gizler. nsanlar n sistemlerin sorunsuz çal flmas n hissetmemelerini sa lar. Kendisinin unutulmas n n en önemli baflar s olaca n bilir. 4 5

4 DONANIM BAfiARI ÖYKÜSÜ kisi bir potada eridi IBM eserver iseries ve Linux iflletim sistemi Y lmaz Tokgöz Bas n lan Kurumu Genel Müdürlü ü Bilgi- fllem Hizmetleri Müdürü Türkiye de öncü bir örnek Bas n lan Kurumu Bilgisayarlaflma denilen fenomen, avantajlar yla birlikte dezavantajlar n da birlikte getirerek dünyam z flekillendirdi. PC devrimi ve ard ndan bilgi teknolojilerinin gücünün departmanlara ve bütün ifl birimlerine da t lmas dönemi, belki bilgisayarlaflmay h zland rd, ama bilgi teknolojilerinin çok büyük maliyet kalemleri haline gelmesine de yol açt. Bilgi ifllem gücünün iflletmedeki birimlere da t lmas n n tek yolunun istemci temelli yöntem olmad, maliyetler nedeniyle k sa sürede aç a ç kt ve bilgi ifllem gücünün merkezi olarak yönetiminin daha etkin oldu u bir kere daha görüldü. Bu dönemin gereksinimlerine en uygun yan t veren platform, donan m, yaz l m ve uygulamalar yla tamamen entegre bir çözüm olan ve bu özelli i ile k sa sürede dünyan n en yayg n kullan lan sunucu ailesi haline gelen IBM eserver iseries (önceki ad yla AS/400) oldu. iseries, flimdi de bütün bu üstün özelliklerinin yan na bir de Linux un esnekli ini ve maliyet avantaj n ilave etti. Ve bu haliyle konsolidasyona gereksinim duyan flirket ve kurulufllar için ideal bir seçenek olarak kendisini yeniden konumland rd. Avantaj + Avantaj = iseries Linux a destek veren IBM eserver iseries in öncelikle dikkat çeken özelli i, güçlü iflletim sistemi OS/400 ün, ayn sunucu üzerinde çok say da Linux u ayn anda yönetebilme becerisidir. Geliflkin LPAR özelli i sayesinde çok say da Linux ifl yükü tek bir sunucu üzerinde di er e-business uygulamalar yla birlikte kullan labiliyor ve böylece müflteriler bütün çekirdek ifl uygulamalar n tek bir noktadan yönetme imkan na kavufluyorlar. (eserver iseries üzerinde LPAR uygulamas n n nas l uyarland konusunda Türkiye de ilk örnek olan Bas n lan Kurumu uyarlamas n yan sayfada okuyabilirsiniz.) iseries, LPAR, dinamik kaynak transferi, capacity on demand, sanal depolama, POWER4 ifllemciler ve 64-bit Linux ile kurumsal dünyadaki gücünü ve konumunu çok daha dinamik bir noktaya tafl yor. Özetle, iseries in avantajlar, Linux un avantajlar ile bir araya geldi inde, e-business dünyas n n gereksinim duydu u güçlü silah ortaya ç k yor. iseries in uzun y llard r biriktirdi i müthifl deneyim ve endüstriyel uzmanl k ile Linux un esneklik ve aç kl k özellikleri birleflti inde ortaya ç kan silah bir dizi özellik bar nd r yor: flte bunlardan birkaç tanesi: Esneklik - iseries, geleneksel ve yap sal özellikleri olan ölçeklenirlik, güvenilirlik yönetilebilirlik özelliklerinin yan s ra çok say da ortam ve ifl yükünü ayn anda yönetebilme esnekli ini de bünyesine dahil etmifl bulunuyor. iseries sunucular ayn anda OS/400, Linux, Lotus Domino ve tafl nan UNIX uygulamalar n ayn anda çal flt rabiliyor. Kaynak paylafl m - 31 Linux partisyonunu tek bir iserver sunucu üzerinde desteklenebiliyor. fllemci ve depolama kaynaklar, de iflen ifl gereksinimlerini destekleyebilmek için tekil partisyonlar aras nda tafl nabiliyor. iseries üzerinde bulunan Advanced Virtual Ethernet teknolojisi sayesinde, söz konusu sanal sunucular aras nda 1 Gbit/saniye h z nda veri transferi yap labiliyor. OS/400 partisyonlar, disk, Ethernet, CD- ROM ve DVD paylafl m n da yapabiliyorlar. Temel partisyonu oluflturan OS/400 sayesinde iseries, Linux ortamlar için en az donan m yat r m ile en fazla fonksiyonu sa layabiliyor. Maliyet avantaj - LPAR özelli i sayesinde tek bir ifllemci üzerinde bir OS/400, dokuz Linux olmak üzere toplam 10 partisyon oluflturulabiliyor. Capacity on demand ile bu özellik, ifllemcinin en son kapasitesine kadar kullan labilmesini sa l yor. Merkezi olarak yönetilen ve gereksinimlere göre düzenlenebilen partisyon özelli i, kullan m, maliyet ve bak m aç s ndan inan lmaz tasarruf düzeylerinin elde edilebilmesine imkan veriyor. Sanallaflt rma iseries, Linux için Storage Area Network (SAN) benzeri sanal depolama özellikleri de sunuyor. Kullan c lar, sanal depolama özelli i arac l yla OS/400, Linux disk kaynaklar n tek bir yönetim sisteminden yönetebiliyorlar. Bu özellik sayesinde depolama sistemlerini en etkin ve verimli biçimde kullanabiliyorlar. Bu ise sistemin genel toplam sahip olma maliyeti düzeyini son derece olumlu bir yönde etkiliyor. LPAR özelli i gibi destek IBM, iseries kullan c lar n n yat r mlar ndan üst düzeyde faydalanmalar n sa lamak üzere son derece kapsaml teknik servis ve destek sunuyor. Söz konusu destek, müflterinin ifl gereksinimlerine en uygun bilgi teknolojisi çözümünü seçmesinden, kurulumuna, yönetimine, bak m na kadar bütün aflamalar kaps yor. IBM uzmanlar, BT dan flmanl, ifl dönüflümü ve toplam sistem yönetimi servislerini sunabiliyorlar. IBM, e-business dünyas ndaki benzersiz bilgi birikimi ve ifl deneyimi ile, müflterilerine endüstrileri için en uygun e-business ortam n oluflturmalar konusunda yard mc olur. IBM in iseries platformu için sundu u Linux servisleri flunlard r: Dosya ve bask, TCP/IP altyap, Apache ve Samba servisleri de dahil olmak üzere Linux iflyüklerinin konsolidasyonu konusunda tasar mdan, uyarlamaya her tür destek. Linux kurulumu, partisyon konfigürasyonu alternatifleri, Linux ve OS/400 uygulama entegrasyonu konular nda e itim ve dan flmanl k. IBM Küresel Hizmetler taraf ndan sunulan IBM Linux Support Line Destek Hatt (Bkz. Hizmetler sayfa 12 13) Detayl bilgi için: www-1.ibm.com/servers/eserver/linux/home.html Bu say m zda Türkiye de ilk olarak IBM eserver iseries sistem üzerinde logical partitioning yaparak L i n u x ç a l fl t r a n Bas n lan Kurumu ile yapt m z söylefliyi yay nl yoruz. Aç k ufku ve cesareti sayesinde bir kamu kurumunda öncü nitelikte bir at l m gerçeklefltiren Bilgi fllem Hizmetleri Müdürü Y lmaz Tokgöz ile uygulama s ras nda birlikte çal flt klar IBM Çözüm Orta JForce firmas n n Genel Müdür Yard mc s Serdar Özkanem gerçeklefltirdikleri çal flmay anlatt lar. HaberLinux Öncelikle neden Linux? Y lmaz Tokgöz - Aç k sistem oluflu, maliyetinin s f ra yak n oluflu, piyasada eleman bulma s k nt s n n yaflanmamas nedeniyle Linux. IBM eserver iseries (eski ad yla AS/400) üzerinde logical partitioning, Linux kurulumu, Linux üzerinde uygulama gelifltirme yapt k ve bu uygulamam z Türkiye de yolu açt. HaberLinux Projenin gelifltirilmesinin öyküsü nas l oldu? Y lmaz Tokgöz - Aral k ay nda nternet e ç kal m m sorusunu sorduk, yan t evetti. 15 gün içinde karar verdik ve ç kt k. Geçen sene bir seminerde iseries üzerinde logical partitioning nas l olur onu izlemifltik. Yapm flken hem upgrade yapal m, hem nternet sayfam z olufltural m, veritaban m z üçüncü flah slar n eriflimine açal m dedik. Serdar Özkanem Bas n lan Kurumu nun zaten yürüyen bir sistemi vard. Upgrade oldu ve yürümeye devam etti. Yapt m z fley Türkiye deki ilk denemeydi. Tek sistem üzerinde logical partitioning ile mail server, web server ve AS/400 programlar, firewall güvenli i hepsi çal fl yor. Hiçbir sorun olmadan çal fl yor. Türkiye de nispi olarak karmafl k ilk mant ksal bölümleme uygulamas üzerinde çal fl yoruz flu anda. Java vas tas yla Linux üzerinde çal flan Web sunucusundan gelen taleplere OS/400 üzerindeki verilerden online bilgi aktar m yap labiliyor. HaberLinux Normalde Web sunucusu ile veri sunucusunu ayr tutmak tercih edilir halbuki... Y lmaz Tokgöz Tek sistem üzerinde bunu yaparak, farkl sistemler üzerinde yapt n zda ortaya ç kacak bilgi ve performans kayb n ortadan kald rd k. Güvenlik meselesi ise iki ayr firewall kurulumu ile çözüldü. Birincisi donan m temelli, nternet in giriflimine koyduk; ikincisini ise iç network te AS/400 e ulafl m s ras nda kurduk. Çift güvenlik yani... Serdar Özkanem Dahili kullan c lar bile OS/400 e eriflirken ancak firewall üzerinden eriflebiliyorlar. Performansta herhangi bir sorun yaratmad. Linux partisyonlar na Ethernet kartlar n ay rd k. OS/400, o kartlar görmüyor. HaberLinux Linux ortam nda verdi iniz hizmetin kalitesi artt m? Y lmaz Tokgöz nternet ortam nda daha önce hiç vermedi imiz hizmetleri vermeye bafllad k. Üçüncü flah slar, verdi i ilanlar n n anl k durumunu, ilan numaras ile sistemden girip bakabiliyor. Yay nlan p yay nlanmad na, ne zaman yay nland na bakabiliyor. Kurum mevzuat na, statik sayfalarda an nda ulaflabiliyor. Y llard r, benim ilan m ne oldu diye telefonlar al yorduk. Bugün arkadafllar ilan numaras yla girip ilan n z flu gazeteye verilmifl flu gün ç kacak diyorlar. Hem kurumumuz için, hem çal flanlar m z için hem de müflterilerimiz için kolayl k. Serdar Özkanem Bu kullan c bafl na maliyeti s f r lira olan bir çözüm. Müflteri say s art nca maliyet art fl gibi bir fley söz konusu de il. Sadece ilk yat r m maliyeti var. Y lmaz Bey in burada gerçekten çok cesaretli bir ad m var. Kamu kurumu olmas na ra men, personel yetersizli i olmas na ra men bu karar vermek gerçekten cesaret isteyen bir iflti Y lmaz Tokgöz 1995 y l nda AS/400 ü ald k, o zamandan bu yana hiçbir sorun yaflamad k, o yüzden bu uygulamada da AS/400 ü tercih ettik zaten. Her fleyi bafltan iyi planlad m z için sistemimiz geliflmeye de müsait. Bundan sonra art k kullan c lardan talep bekliyoruz. Örne in, üçüncü flah slar n bizden istekleri söz konusu olursa, flu tür bilgilerimi de nternet üzerinden görebilir miyim diye, onlar da hemen devreye al nabilir. Serdar Özkanem Her türlü fleyi yapt k. Belki projenin boyutlar ilk bafllarda planlanan aflt ama neticede ortaya efektif çal flan, güzel ve kullan fll bir ortam ç kt. Kurumun da yükünü hafifleten bir uygulama oldu HaberLinux Projenin kapsam n özetleyebilir misiniz? Serdar Özkanem çinde yok yok. Network, donan m, yaz l m, yaz l m gelifltirme, Java var... Linux ve Java oldu u için her fleyi yedekleyip baflka bir platformda bile devam etmek mümkün. Intel tabanl bir sunucu üzerinde de çal flt rmaya devam edilebilir. Bakt n zda çap büyük olmasa bile Türkiye de bir ilki gerçeklefltirmifl olduk. iseries in interaktif güç ve sistemin toplam gücü denilen bir özelli i vard r. Genelde insanlar, ald klar 100 bile olsa bunun 30 unu kullan r, geri kalan n paras n vermifl oldu u halde etkin bir flekilde kullanamaz. flte Linux tam bu özelli e oturuyor. Interaktiften hiçbir fley istemiyor, Linux çal fl rken sistem performans na en ufak bir etkisi yok, interaktif uygulamalara hiçbir etkisi yok. Verilen paran n karfl l sistemden fazlas yla al n yor. Linux kullanmak OS/400 ü hiçbir flekilde etkilemiyor. IBM reklamlar nda Run your business, not your systems derler. Buras tam manas yla onu yap yor. Buras ifline bak yor, sistem arka tarafta çal fl yor. AS/400 e hep dinazor gözüyle bak l r ama, bunu söyleyenler asl nda AS/400 ü hiç tan mayanlard r. Baflka bir sistemde bir sürü para harcayarak yapabilece iniz fleyleri AS/400 içine embed edilmifltir, para harcamadan yapabilirsiniz. Bu anlamda aç kt r. Bence, iseries, son dönemdeki at l mlar yla ve Linux deste iyle birlikte tam anlam yla bir e-business makinesi oldu. Bunu olurken de art k RPG, Cobol gibi eski tarz programlardan kurtulal m ve Java ile çal flal m mant geldi. Java ve Linux bu anlamda çok iyi bir ikili oluflturdular. Java n n tafl nabilirli i var, Linux un da esnekli i ve ölçeklenebilirli i var. Ayr ca eserver serisi içinde geçifl yapabiliyorsunuz. xseries yetmedi, pseries, iseries e geçifl yapabiliyorsunuz. Y lmaz Tokgöz iseries çok güvenilir. ki kifli bütün teflkilat idare edebiliyor. stanbul, Adana, zmir, Ankara, Bayramo lu, Bursa hepsini buradan iki kifli yönetiyor. Bizim iste imiz sorunsuz çal flmak. Bu ana kadar sistemimizde planl olanlar haricinde hiç duraklama olmad. Önemli olan bu benim için. Yaklafl k 8 y ld r iseries üzerine bilgi giriyoruz. Bu y l n bafl ndan beri de nternet ortam nday z. 7 ayd r bu sistem bir kere bile kapanmad. 6 7

5 SÖYLEfi SÖYLEfi Üniversite ö rencileri ile aç k aç k Linux u konufltuk Free asl nda özgür demek... Linux un hem teknik hem de sosyal yönüyle ilgili söyleyecek pek çok fleyi olan üniversite ö rencileriyle bir yuvarlak masa toplant s düzenledik. Linux un gelece ini biçimlendirecek bu giriflimcilerin söyledikleri ve önerileri, önümüzdeki dönemde Türkiye de Linux un çok popüler olaca n n ipuçlar verdi. HaberLinux - Öncelikle Linux kullanma nedenlerinizi ö renerek söze bafllamak istiyoruz. Evet niçin Linux? Nurol Gençy lmaz (Marmara Üniversitesi) Aç k olmas ilgimi çekiyor, her fleye ulaflmak ilgimi çekiyor. Ücretsiz olmas m, aç k olmas m sorulursa, bence ilginç olan taraf aç k olmas. Linux a girmek, adeta yasak bir yere girmek gibi bir his veriyor. Ticari bir yaz l m gelifltirirken, Linux kullanmak hem maliyetten tasarruf sa l yor hem de kendi standard m art rm fl oluyorum. Bir program Linux a kurmak, daha uzun zaman m al yor ama, hem daha e lenceli, hem de bir sürü fley ö reniyorsunuz.. Bence burada para de il, özgür olmak önemli. çindeki her fleyi gelifltirenlerle bir arada olmak çok ilginç bir duygu. Linux her an gelifltiriliyor, flu anda bile... Kernel mailing listesini takip ediyorsunuz. Kim ne gelifltiriyor, takip edebiliyor, isterseniz katk da bulunabiliyorsunuz. O insanlarla bir arada bir fley yap yor olman n sosyal yan ve de aç kl, özgürlü ü var. nsanlar cezbeden fley bence özgürlü ü, aç kl. Bir de Linux burada simge, uluslararas bir organizasyon var, bu organizasyon adeta tek bir varl km fl gibi çal fl yor. Nurol Gençy lmaz (Marmara Üniversitesi) Bence bizi çekmesinin nedeni, daha çok u raflt rmas. Linux taki u rafl bize zevk veriyor. Bir fley yapmaya çal fl yorsunuz. Olmayacak diye bir fley olmad n biliyorsunuz, u raflt n zda olaca n biliyorsunuz. Bu insan heyecanland r yor. HaberLinux - Siz Türkiye de Linux la u raflan kiflilerin ne seviyede oldu unu düflünüyorsunuz? Türkiye de, PC dergileri ile Windows ö renen bir insan n Linux kullanmas zor bir fley. Türkiye de kullan c lar n ço unlu u ise bu tür insanlar. Linux un, kullan m kolayl m, güvenilirli i mi sorusuna verdi i yan t ilk baflta güvenilirlikti, art k kullan m kolayl da diyor. Egemen fientürk (Koç Üniversitesi) Linux ile ilgili gereksiz endifle yaratmamal bence. Zaten bir sürü kaynaktan bir sürü gereksiz endifle yarat c fley yay l yor ve bunlardan hiçbirinin gerçek taraf yok. Emre Kurtaran (Galatasaray Üniversitesi) IBM in Linux a sahiplenmesi konusunda bir IBM ci olarak ne düflünüyorsunuz? IBM in Linux tan ç kar ne? Tamer Sezgin (IBM, Bilgi Teknolojisi Uzman ) IBM in tekel oldu u bir dönem vard, IBM o devri, ana bilgisayar devrini çoktan geride b rakt. fiu anda o aflamay atlatt için aç k sistemlere yat r m yap yor, ama rakiplerimizin ço u insanlar belli bir platformla kilitliyor. Kapal sistemlerle gelifltirilen her tür uygulama, IBM in destekledi i aç k sistemlere tafl namayacak uygulama anlam na geliyor. Dolay s yla kapal sistemler de IBM için tehdit. IBM in Linux u sahipleniyor olmas bence tekelcilik yaratma çabas olarak görülmüyor. Dergi ç kar yor, gelifltirme çal flmas yap yor, yar flma aç yor... Mehmet Remzi fiakirler (Koç Üniversitesi) fiu anda Linux dünyas nda bu ifle el atacak, yani destek ifline el atacak bir büyük abi aran yor diye düflünüyorum. Linux un büyük bir kurumsal güce ihtiyac var. HaberLinux y l na kadar Türkiye IT pazar 2.5 milyar dolard. Kriz sonras 1.2 milyar dolara küçüldü. Daha yayg n teknoloji kullan m na destek olabilmesi ad na Linux Türkiye de nerelerde kullan lmal? Süha Demir Can (Galatasaray Üniversitesi) Üniversitelerde para sorunu oldu u için, lisans paralar ndan kurtulmak için Linux a do ru bir geçifl var. Ama ne yaz k ki sektörde ifle baflvururken insanlardan kapal platformlar için uygulama gelifltirmeye imkan veren programlama dilleri isteniyor. fl bulmak da en önemli fley oldu u için kendilerinden istenilene yöneliyor insanlar. Bir anlamda istemeden yöneliyorlar... Tamer Sezgin (IBM, Bilgi Teknolojisi Uzman ) çiniz rahat olsun flu anda ciddi bir saflaflma var. Parasal olarak da, kolay ifl bulmak aç s ndan da bugün art k Linux iflletim sistemleri aç s ndan neyse, programlama dilleri aç s ndan Java o. Java bilenler bilmeyenlere göre çok daha kolay ifl bulabiliyor, çok daha yüksek ücret alabiliyor. Sadece Java ve Linux bilerek, yeterince ifl imkan na sahipsiniz. Bence Linux konusunda Türkiye nin gelece ini belirleyecek iki tane fley var. ki önemli etken var. Birincisi Türkiye deki genç nüfus, ikincisi KOB ler. Linux bunlara indi i zaman, en önemlisi alttan gelen çocuklar yetifltirdi i zaman zaten Hindistan gibi bir ülke olur buras. Ben nerede çal fl rsam çal flay m, ne yapar eder çal flt m yeri onlar Linux a geçiririm. Milli E itim Bakanl na gidip Linux gibi bir dersin okutulmaya bafllanmas n istemek bile bence uçuk bir fikir de il. Onun yapt klar n görünce, insanlara sundu u imkanlar gördükçe, bunlar n herkes taraf ndan kullan lmas n istemeden edemiyor insan. Linux o kadar büyük olanaklar sunuyor ki insanlara... HaberLinux - Peki devlet ne yaps n da tasarruf elde etsin? Linux la ilgili neler yaps n da gelece e daha iyi haz rlans n? Nurol Gençy lmaz (Marmara Üniversitesi) Linux sunucu alan nda zaten güçlüydü, art k masaüstünde de bir sorunu kalmad bence. Kamu ve özel sektörde, insanlar genellikle kiflisel verimlilik programlar n kullan yorlar, kelime ifllemci, hesap tablosu yaz l m gibi. Bence bunlar için OpenOffice i kullanmamak için hiçbir neden yok. Ayr ca, Türkiye de her ilde Linux konusunda e itim verebilecek insan var bence. Küçük firmalar, yaz l m almak ve e itimi için harcad klar paradan çok daha az na Linux u kurarlar. Ama bunu yapabileceklerini bilmiyorlar. Bizim ekip olarak Linux yar flmas na kat lmam z n sebebi flu: Bir arkadafl m z n babas fabrika kuruyordu, sistem ihtiyaçlar vard. Önlerine 60 bin dolar yaz l m, 45 bin dolar donan m masraf ç kar lm fl. Bir KOB nin bunu verebilmesi mümkün de il. Oysa, bu fabrikan n ihtiyaç duydu u sistem Linux ile çok çok daha ucuza kurulabilir. Buna inan yorduk ve onun için projeye girdik. Benden bir öneri, yar flma düzenlerken, belli avantajl kategoriler diye bir fley yap p, Türkiye de olmas gereken küçük programlar n yaz lmas n teflvik edebilir. Sektörde bence Linux un flöyle bir antipatisi var. Pek çok insan, Linux a geçece im, deste i nereden alaca m diyor. Lisans paras ödemeyece im, ama dan flman flirkete para ödeyece im diye düflünüyor. Derya Sezen (Galatasaray Üniversitesi) E er program modüler olarak gelifltirilmezse, o kadar insan buna destek veremez. O kadar çok insan taraf ndan gelifltiriliyor ki, flirketler program kendi dinamiklerine göre özellefltirebilirler. Bu sayede çok büyük bir bilgi birikimi oluyor. Bir fleye s f rdan bafllam yorsunuz, ama yaz lm fl n üzerine kat yorsunuz. Linux buna izin veriyor. Piyasada birbirinin benzeri yüzlerce muhasebe program var. Bunlar binlerce insan n eme i ile gelifltirilmifl. Bence Linux ile bunlar n çok ama çok daha iyisi gelifltirilebilir. Linux kurulumuna iliflkin bir yaz vard. E er milyonlarca göz bir fleye bak yorsa onda hata olmaz diyordu. Derya Sezen (Galatasaray Üniversitesi) Almanya, Fransa gibi geliflmifl ülkelerde devletin aç k kaynak kodlu yaz l mlar n kullan lmas na iliflkin ald baz kararlar var. Bir tarafta da Türkiye gibi geliflmekte olan ülkeler var. Türkiye de böyle bir fley yap labilir, devlet karar alabilir. Örne in üniversitelerde, ARGE yat r mlar nda, özellikle kriz sonras daralma oldu. Ama lisans ücretleri aynen verilmeye devam ediyor. Devletin bu yönde alabilece i bir karar çok önemli bence. Türkiye gibi s n rl kaynaklara sahip bir ülke için devletin Linux a geçmesi çok önemli ama, masaüstünde de kendini ispat etmek zorunda. Linux, server taraf nda araflt rma kurulufllar nda, devlet üniversitelerinde yayg n olarak kullan l yor. Devleti Linux a geçirmenin en kolay yolu flu bence. Linux un bir dizi versiyonu var. Bence basitlefltirilmifl, adam n ifline yarayacak, mesela Linux for Turkish Government türü bir versiyon oluflturulabilir. nsan kendisi için yarat lm fl fleylere daha bir ilgi duyar. çinde ne var mail program var, muhasebe program var, ofisin var, fazla bir fleyin yok, güvenli. Memurlar baflka bir fley kullanm yor zaten. Bence yap lmas gereken, Linux Micro Edition gibi bir fley yaratmak. fiimdi pazardaki Linux da t mlar na bakt n zda, bunlar n içinde adeta yok yok. Oysa kamu kurumlar nda bunlar n pek çok özelli ine hiç gerek yok. Mesela Devlet Linux falan desen insanlara daha yak n gelebilir. IBM diyecek ki, gençler flöyle bir fley yapal m diyecek. IBM binlerce projenin alt ndan kalkabilen bir flirket. Devlet dairesinin ne gibi ihtiyaçlar var en iyi o bilir. Diyelim ki 10 tane uygulamaya ihtiyaç var. Birkaç tane uygulama Türkçelefltirilecek. Linux for Vergi Dairesi, Linux for bilmem ne diye... Bu flekilde olursa her fley çok h zl olur. nsanlar Gelecek kullan yorlar. Asl nda Red Hat in eski bir versiyonu üzerinde yaz ld halde Türk insan na yak n geliyor. HaberLinux - Farkl farkl nedenlerle, farkl farkl yollardan Linux a geldiniz. Peki gelirinizi nas l elde etmeyi düflünüyorsunuz? Linuxcu oldunuz, peki nas l para kazanacaks n z? Linux un salt kendinden bir para kazand ran modeli olmayabilir, ama siz onu nelerle birlefltirmeyi planlars n z? Gelifltiriciler nereden para kazanacak? Muhtemelen hizmetlerden ve destekten para kazan lacak. Herkes düflük maliyetli oldu u için onu kullanacak, bilgisayarc lar için ise orta vadede getirisi olacak. Çünkü destek uzun vadede para kazand racak. Free nin anlam bedava de il zaten, asl nda özgür... Derya Sezen (Galatasaray Üniversitesi) Programlar flirketlerin ihtiyaçlar na göre özellefltirmek gerekiyor. Bizim önümüzdeki alan n bu oldu unu düflünüyorum. Linux for government türü fleyleri program n içine koymak o kadar kolay ki asl nda. Menülerle bile ayarlanacak hale getirebilirsiniz. Bu asl nda masaüstünde çözülebilecek bir fley. Yani, herkeste farkl bir program var, ama asl nda herkeste ayn fley var. Baflka bir deyiflle, herkeste ayn fley var, ama herkesin gördü ü farkl. Görsel arabirimi farkl bir layer olarak ay rd n zda herkes için ayr, ama asl nda ayn fleyi gelifltirerek bu hallolur. Süha Demir Can (Galatasaray Üniversitesi) Bir milyon göz Linux u inceliyor ve güvenlik konusunda aç klar yakal yor. Aç k oldu unda insanlar çok h zl bir flekilde yamayabiliyor. Linux un üstünlü ü ve avantaj burada iflte. Linux kullanan insanlar ise bu güvenlik aç klar ndan bir ölçüde muaflar, bu bile büyük bir art. Son kullan c Linux ile güvenlik tehdidini hemen hemen hiç hissetmiyor. HaberLinux - Kat ld n z için hepinize IBM Türk ad na teflekkür ederiz. 8 9

6 YAZILIM YAZILIM Biz haz r z... Peki ya siz?.. nternet devriminden bu yana üzerinde en çok konuflulan fley kuflkusuz Linux. Onu en çok konuflanlar ise tabii ki kurumsal dünya. Linux kurumsal dünya için haz r, kurumsal dünya Linux için haz r. Bu say m zda, Linux un kurumsal dünya için ne anlam ifade etti i konusunda IBM Yaz l m Grubu nun bu alandaki en önemli uzmanlar yla yap lan söylefliyi yay nl yoruz. IBM Yaz l m Grubu Teknik Strateji Direktörü Ken King ve Linux Sistem Müdürü Ed Lynch. IBM in Linux stratejisini en yetkili yöneticiler ve stratejistler anlat yor Linux konusunda müflterilerimize yönelik yapt m z en önemli taahhüt sizce nedir? Ken King Bence en önemlisi, Web Services uygulamalar n n da t m için eserver ailesinin tamam nda Linux üzerinde standart bir middleware platformu sunma taahhüdümüzdür. Altyap entegrasyonu, müflterilerimizin karfl karfl ya oldu u en önemli konudur. Altyap entegrasyonu, uygulaman n üzerinde da t ld makine platformundan ba ms z olarak tutarl bir uygulama programlama arabirimi (API) tutarl, güvenilir ve ölçeklenir bir uygulama platformuna gerek gösterir. Günümüzün heterojen ortamlar nda J2EE ve XML türünden aç k standartlar temelli bir uygulama sunucusunun olmas, özgün olmayan yolla uygulama altyap s n n entegrasyonu konusunda gerekli bir ilk ad md r. IBM platformunun Linux üzerinde, bütün IBM eserver makinelerinde da t l yor oluflu, müflterilerimize ölçeklenirlik, güvenilirlik ve kullan l rl k konusunda artan talepleri uygun maliyet düzeyleriyle dengeleme imkan veriyor. Bugün Intel üzerinde ve zseries üzerinde Linux ile bafllayarak ad m ad m platformumuzu titizlikle kuruyoruz. PowerPC üzerindeki ilk müflteri testlerimizi de ayn platform üzerinde gerçeklefltirdik. Bu y l n bafl nda platformumuz üzerinde da tmak üzere yarat lan Web servisleri için Linux üzerinde araçlar ç kard k. eserver ailesinin tamam üzerinde Linux u da tan server grubumuz, müflterilerimize k sa ve uzun dönemli sahip olma maliyetlerini optimize etme ve yat r mlar n korunmas n maksimize etme imkan veriyor. Yaz l m Grubumuz, müflterilerimize eserver üzerinde standart bir uygulama platformu sunarak, uygulamalar ucuz ifl istasyonlar üzerinde oluflturma ve daha sonra do ru servis kalitesi özellikleriyle sunucu üzerinden da tma imkan veriyor. flte bu, müflterilerimizin çözümlerini Linux üzerinde uyarlarken toplam sahip olma maliyeti avantajlar elde etmesine yol aç yor. Intel platformu üzerinde IBM in Linux yaz l mlar n çal flt ran müflterilerimize yönelik taahhütlerimizin kapsam nedir? Lotus Domino iflbirli i uygulamas ndan Tivoli üzerindeki ifl süreklili i ve sistem yönetimi ve güvenli ine, DB2 veritan ndan uygulama servisleri, portal lar ve WebSphere ile e-ticarete bütün middleware ufkuna yay lm fl bir ürün portföyü söz konusu. Önceden de söyledi imiz gibi middleware portföyümüzün çekirde i eserver platformlar üzerinde haz r durumda. lk olarak pazardaki en yayg n ürün olan Intel platformu üzerinde ç kmaya karar verdik. Yaz l m Grubu nun bütün anahtar niteli indeki ürünleri Intel platformuna tafl nm fl durumda. Pazar olgunlaflt kça, müflteri gereksinimleri do rultusunda ürün sunma yaklafl m n benimsiyoruz. Linux üzerindeki müflterilerimizin IBM middleware den kazanacaklar teknik avantajlar nelerdir? Ed Lynch IBM, endüstri standartlar n yayg nlaflt ran aç k kaynak topluluklar n destekliyor. Linux, Apache ve Eclipse, hepsi de son derece güzel örnekler. IBM middleware, kritik uygulamalar kullanan kurumsal müflteriler için istenilen düzeyde güvenilirlik, ölçeklenirlik ve performans seviyesini en üst düzeyde sa l yor. Bugün aç k kaynak middleware i kullanan müflterilerin ço u, maliyetlere karfl son derece duyarl olan küçük ve orta boy iflletmeler ve aç k kayna genellikle ücretsiz oldu u için kullan yorlar. Bunlar ve kritik ifl uygulamalar n da tmak zorunda olan kurumsal müflteriler, aç k kaynak alternatiflerinin sundu unun ötesinde yüksek performans ve yüksek ticari ifllem gücü talep ediyorlar. IBM middleware de uygulamalar n güvenle ve güvenlikli bir biçimde çal flt rma imkan buluyorlar. Aç k kaynak middleware in arkas nda, Apache n WebSphere in içinde olmas gibi ticari bir middleware e entegre edilmemiflse, IBM in kurumsal ürünlerinin arkas ndaki gibi kurumsal s n f bir destek yok. Bir sorun oldu unda ve ifliniz yar da kald nda baflvurabilece iniz kimse yoktur. Kritik uygulamalar ve Linux deste i söz konusu oldu unda bafl n z dertten kurtaracak bir firma ile birlikte gitmenin net bir avantaj vard r ve bu noktada pazarda akl n yolu IBM'e ç kar. Linux özellikle 4 ile 8 yollu SMP makineler üzerindeki Web uygulama servisleri için çok ideal. flte bu yüzden çekirdek ifl prosesleri Linux üzerinde olan müflterilerin yeni uygulamalar n da t m için de uygun. Örnek vermek gerekirse, Web üzerindeki bilgilerini dinamik olarak de ifltiren müflterilere, ya da bir portal arac l yla ticaret becerisi kazanmak isteyen veya bilgiye eriflimini konsolide etmek isteyen iflletmelere çok uygun. Bu onlar için uygun bir bafllang ç noktas, çünkü Linux buraya teknik olarak çok iyi oturuyor. Çok yüksek kullan l rl k isteyen, 8 ifllemcinin üzerinde SMP arayan müflteriler ise, yak n vadede zseries üzerinde çal flan zos, pseries üzerinde çal flan AIX, iseries üzerinde çal flan OS/400 gibi IBM in di er platformlar n tercih etmeliler. Fakat flu konudan emin oldu umuzu da söylemeden geçmemeliyiz. Gelecek ay içinde Linux un karmafl k ticari ifllem temelli ifl yüklerini ve çok yüksek düzeyde ölçeklenirlik talep eden uygulamalar tafl maya bafllayaca ndan eminiz. - Linux uygulamalar n gelifltirme araçlar n n önemini nas l tan mlars n z? Ayr ca IBM in bu alandaki liderli ini nas l yorumluyorsunuz? Ken King Uygulamalar kolayca oluflturmak, en az ndan onlar kolayca da tmak kadar önemlidir. Linux un yan s ra eserver ve IBM markal olmayan sunucular üzerinde çal flan IBM ve IBM olmayan iflletim sistemleri üzerinde standart bir J2EE uyumlu Web servisleri da t m platformu ç kard k. Yaz l m Grubu nun bu noktada sundu u art de er heterojenli e imkan verebilmesidir. Stratejimiz, Linux olsun olmas n bütün müflterilerimize üzerinde da t m yapabilecekleri istikrarl bir platform sunmakt r; böylece bir platform için gelifltirilen uygulama di erleri üzerinde de çal flacakt r. Bu stratejinin bu tür müflteriler için avantaj gelifltirme faaliyetlerinin herhangi bir platformda yap labilmesidir. Saf ortamlara sahip olan müflterilerimiz için araçlar m z n platformlar üzerinde tercih edilmesidir; böylece gelifltiricileri ayn kutu üzerinde yaratma, test etme ve da tma ifllemlerini yapabilirler, fakat bunun da olmas gerekmez. Araçlara iliflkin stratejimiz, müflterilerimize istemci seçimlerini (Intel üzerinde Windows ya da Intel üzeride Linux) kullanarak uygulamalar n gelifltirmeleri ve IBM middleware inin sonsuz olanaklar n kullanarak, uygulamalar n IBM in da t m platformlar n n bulundu u her yere ulaflt rabilmesidir. Bu strateji, Linux gelifltiricisinin davran fl biçimiyle senkronizedir. kisi de ayn biçimde çal fl r. IBM bugün Linux u nas l da t yor? Ken King IBM, Linux u müflterileriyle ayn h zda da t yor. Network altyap m zda, firewall larda ve ön belleklerde, e-posta, kimlik denetimi sunucular nda, vb yerlerde kullan yoruz. En önemli uygulamalar m zda Linux kullanmaya bafllad k. Dünya çap nda flu anda IBM de 850 i aflk n Linux sunucu çal fl yor. IGS, güvenlik ve performans izleme uygulamalar n ve www-1.ibm.com/linux sitesini iki adet Linux temelli xseries sunucu üzerinde host ediyor. Web ve dosya servisleri, uçtan uca izleme ve kullan l rl k, posta gruplar ve e-posta tarama ifllemlerimizi Linux üzerinde gerçeklefltiriyoruz. Linux kutular üzerindeki uygulamalar n say s, fonksiyonlar ve karmafl kl giderek artacak. Tek bir hamlede hepsi de iflmeyecek, ama mevcut uygulamalar n yeni uygulamalarda de ifltirilmesi derece derece gerçeklefltirilecek. Bu tedrici geçifl, flirketlere maliyet avantaj kazand racak, bilgi teknolojisi departmanlar na Linux ö renme e risini baflar yla aflma imkan, bilgi ifllem müdürlerine riskleri yönetme becerisi verecek. K sacas flirketler Linux ile birlikte olgunlaflma olana sa layacak. UnitedLinux neden önemli? Ken King in UnitedLinux konusunda söyledikleri, bu konuda son derece ufuk aç c bir yola iflaret ediyor. Bir süre önce önde gelen dört Linux da t c s Caldera, Conectiva, SuSE ve TurboLinux güçlerini birlefltirdiler ve UnitedLinux alt nda topland lar ve IBM onlar destekledi ini duyurdu. UnitedLinux un etkisinin ne yönde olaca n tahmin ediyorsunuz? Ken King - UnitedLinux konusunda iki kritik fleye dikkat edilmesi gerekiyor. lki, güçlerini birlefltirmeden önce dördündeki ikili kod yürütümleri de (binary executables) farkl idi. UnitedLinux ile bunu ortadan kald rma konusunda anlaflt lar. kinci önemli nokta, dört da t mc n n da dünyan n farkl bölgelerinde güçlü olmalar. Farkl co rafyalarda kamu kurumlar, flirketler, müflteriler ve kullan c gruplar ile iliflki gelifltirmifller. flte bu nedenle UnitedLinux ile tüm dünyaya eriflebilen sanal bir flirket ortaya ç km fl oldu adeta. Müflteriler ve ba ms z yaz l m gelifltiriciler pazar n genifllemesine yol açan standartlar severler. UnitedLinux ile dünya çap nda aç k endüstri standard bir da t ma sahip olduk. UnitedLinux, müflterilere ve ba ms z yaz l m gelifltiricilere tek bir ikili kod seti üzerinde test yapma imkan veriyor. Art k gelifltiriciler entegrasyon, güvenlik, ve özellik fonksiyonlar üzerinde yo unlafl yorlar, yoksa bir dizi farkl da t mlar n oluflturulmas ya da test edilmesi üzerinde de il. UnitedLinux, standartlar ve yenilikleri yönlendirecektir. Ba ms z yaz l m gelifltiricilerinin maliyetlerini afla ya çekecek ve ba ms z yaz l m gelifltiricilerinin Linux a geçmelerindeki en önemli engel olan yat r m getirisi engelini azaltacakken, ba ms z yaz l m gelifltiricilerinin gelir f rsatlar n art racakt r. Ba ms z yaz l m gelifltiriciler, art k tek bir defa gelifltirilen ve dünyan n her yerinde çal flabilen uygulamalar üzerine yo unlaflma f rsat bulacaklar. Pazar n büyümesi Linux a yap lan ilk yat r m riskini afla ya çekecektir. Bunlar, tahmin edilebilece i gibi IBM için iyi haberler. UnitedLinux da t m n n büyük ölçüde, aralar nda en yak n çal flt m z SuSE tabanl olmas. Belki Red Hat de pazar n büyüdü ünü görerek UnitedLinux a kat l r. Bu arada Kuzey Amerika da önemli pazar pay olan Red Hat i desteklemeye devam diyoruz. Ed Lynch - Linux a iliflkin taahhüdümüzü çok say da aç k kaynak toplulu una kat l m m zda, çeflitli Linux da t c lar yla olan yak n iflbirli i çal flmalar m zda, Linux temelli uygulamalar gelifltiren yaz l m evleriyle yürüttü ümüz iflbirli i çal flmalar nda, dünyan n çeflitli yerlerindeki Linux uygulama tafl ma merkezlerimizde ve Linux üzerinde çal flan binlerce eleman m z n çal flmalar nda görmek mümkün. Yaz l m Grubu, 1999 y l ndan bu yana Linux üzerinde middleware da t m n gerçeklefltiriyor. Yaln zca Linux/Intel üzerinde 50 yi aflk n ürün ile endüstrideki en zengin Linux portföyüne sahip flirketiz. Orta boy bir iflletme için bir Linux stratejisi gelifltirirken, önerece iniz bafllang ç noktas nedir? Ken King Müflteriler Linux un nas l bafllad na ve nerede en yayg n kullan ld na dikkat etmeliler. Dosya ve bask servislerini destekleyen, caching, webserving ve TCP nameserving gibi uç network fonksiyonlar n gören basit bir UNIX sistemi olarak bafllad. Zamanla Linux olgunlaflt kça yeni fonksiyonlar ilave edildi. Bugün art k Web uygulama servisleri aç s ndan son derece uygun bir noktada. flte bu yüzden Web uygulamalarla üç katmanl altyap da orta katman üzerinde çal flan di er uygulamalara bakmal lar

7 H ZMETLER H ZMETLER Kusursuz hizmete IBM Küresel Hizmetler al fl k olanlara Linux Hizmetleri Bütün eserver sunucu platformunu Linux uyumlu hale getiren, yaz l m platformunun en önemli bileflenlerini Linux ortam na tafl yan ve tafl maya devam eden IBM, hizmetler konusunda on y llara dayanan deneyim ve bilgi birikimini de Linux dünyas n n hizmetine sundu. IBM in Linux servislerinin kapsam, aç k kaynak dünyas na yapt yat r m n bir anlamda ispat niteli inde. Kurumsal bilgi teknolojisi altyap s n n gecikmeye, ihmale, ertelemeye tahammülü yoktur. Gecikme, ihmal, erteleme, yaln zca parasal maliyetlerle ölçülemeyen ciddi kay plara, telafisi olmayan ya da çok zor olan durumlara yol açar. Kurumsal dünyan n bu konudaki tahammülsüzlü ü en yak ndan bilen teknoloji flirketi IBM, donan m ve yaz l m n yan s ra servis konusunda da Linux dünyas na en kapsaml, en geliflmifl servis önerilerini sunuyor. Dünyan n gözü Linux un üzerinde. Eksiklerini h zla geride b rakan, güçlü yap sal özellikleri temelinde emin ad mlarla kurumsal dünyan n her alan na yay lan Linux un, bu kadar h zl ve düzenli geliflmesinin en büyük destekçilerinden birisi kuflkusuz IBM y l ndan bu yana, Linux u stratejik bir yaklafl m çerçevesinde desteklemeye bafllayan IBM, o zamandan bu yana uluslararas aç k kaynak Linux iflletim sistemi toplulu una verdi i destek ve kendi içinde gerçeklefltirdi i gelifltirme çal flmalar ile çok uzun bir mesafenin çok k sa sürede al nmas n sa lad. Bütün eserver sunucu platformunu Linux uyumlu hale getiren, yaz l m platformunun en önemli bileflenlerini Linux ortam na tafl yan ve tafl maya devam eden IBM, hizmetler konusunda on y llara dayanan deneyim ve bilgi birikimini de Linux dünyas n n hizmetine sundu. IBM in Linux servislerinin kapsam, aç k kaynak dünyas na yapt yat r m n bir anlamda ispat niteli inde. IBM in Linux servisleri, gerçek dünyan n gereksinimlerini en iyi bilen teknoloji firmas n n deneyimlerinin ürünü oldu unu yans tan bir kapsama sahip. Yukar da sözünü etti imiz, gecikme, ihmal ve ertelemeye tahammülü olmayan kurumsal ortamlar n gereksinim duyduklar bütün bafll klar servislerde bulunuyor: Düflük maliyet, pazara h zl ürün sunmaya izin veren esnek ve güçlü yap, rekabet avantaj sa layan özellikler ve esneklik. flte IBM in küresel olarak sundu u Linux hizmetleri: e-business için Linux Çözümü nternet ve bilgi ça nda flirketlerin yaflayabilmesi için almas ve kazanmas gereken biçim olarak tan mlanabilecek e-business ortamlar n n Linux temelli olanlar IBM den en geliflmifl kurumsal hizmetleri alabiliyorlar. Yaln zca da t m ve optimizasyon hizmetleri de il, IBM ve IBM olmayan Linux temelli platformlara uygulamalar n tafl nmas nda da IBM müflterilerine yard mc oluyor. Linux Solution for e-business, müflterinin Linux temelli e-business ortam n n h zla da t lmas becerisini sa l yor. Müflterilere IBM taraf ndan desteklenen bir Linux iflletim sistemi üzerine kurulmufl ve konfigüre edilmifl çok genifl bir dizi middleware ve uygulama aras ndan seçim yapma imkan veriyor. Servis iki aflamal olarak sunuluyor: - Birinci aflama - Teknoloji Sa lama (Technology Enablement) Müflteri organizasyonunun mevcut üretim sistemlerinden izole edilmifl bir ortamda temel ve seçilmifl teknolojilerin kurulumu, düzenlenmesi ve sunumunu içerir. - kinci aflama - Teknoloji Da tma Bu aflama üç basama içerir: Birincisi, yeni kurulan e-business sunucusunun mevcut sistemlere ba lanmas. kincisinde, Linux Solution for e-business Server ba lant s kamuya aç k ya da özel TCP/IP network üne yap l r. Üçüncüsünde ise, müflteri organizasyonundaki mevcut veritaban ya da ticari ifllem yönetimini gerçeklefltiren alt sistem Linux Solution for e-business sunucu üzerindeki eflde er alt sisteme ba lan r ve/veya nternet sunucular ve birlikte çal flma sa lan r. zos üzerindeki DB2 ve MQSeries için Linux Geçifl Servisleri IBM Migration Services for DB2 for OS/390, ana bilgisayar ortamlar nda en yayg n kullan lan veritaban olan DB2 for OS/390 için sunulan geçifl servisidir. Servis uzmanlar yeni DB2 alt sistemini ve ilgili ürünleri kurar ve kullan c n n gereksinimlerine göre düzenlerler. Servis, operasyon personeline yönelik komutlar ve sistemin düzgün kurulup iflledi ine iliflkin do rulama ifllemlerini de içerir. MQ Series for Linux, SmoothStart metodolojisini takip eder. IBM SmoothStart Service for MQSeries, MQSeries Commercial Messaging ortam n n çabuk ve güvenli kurulup çal flmaya bafllamas n garanti alt na alan MQSeries Solutions için planlama, kurulum, konfigürasyon ve do rulama servislerini sa lar. Bir IBM uzman, müflterinin teknik ve programlama ekibi ile çal flarak IBM MQSeries yaz l m n n kullan c n n verimlili ini art racak flekilde uyarlanmas na efllik eder. Yüksek Performansl Kümeleme Servisleri IBM, yüksek performansa gereksinim duyan müflterilerinin, misyon-kritik uygulamalar n n nternet çap nda ya da kurumsal çapta tasarlanmas na, uyarlanmas na ve desteklenmesine yard mc olur. High Performance Clusters, ticari iflistasyonu teknolojisi kullanarak, özel tasarlanm fl paralel bilgisayarlara göre çok daha düflük maliyetle oluflturulur. Linux un ölçeklenebilirlik özelli i sayesinde bu teknoloji h zla geliflmektedir. Sunucu Konsolidasyonu IBM, mimarilerden ba ms z olma yaklafl m n kullanarak müflterilerine hem donan m hem de iflletim sisteminin toplam sahip olma maliyeti konusunda büyük avantajlar sa layan servisler sunuyor. Sunucu konsolidasyonu gereksiniminin toplam sahip olma maliyetini düflürmek kayg s ndan kaynakland n bilen IBM, bu yönde giderek yo unlaflan talebi geliflkin hizmetlerle karfl l yor. Pek çok müflterinin donan m ve iflletim sisteminin ötesinde, kurumsal kaynak planlama (ERP) gibi bir dizi uygulama için benzer nitelikteki hizmetlere gereksinim duymas, ancak IBM in sundu u gibi kapsaml hizmetlerin bu gereksinimi karfl layabilmesine neden oluyor. Kurumsal dünyada mimarilerden ba ms z sunucu konsolidasyonu yaklafl m dört farkl alanda ortaya ç k yor: Birincisi, bilgi ifllem merkezlerinin say s n n azalt larak merkezilefltirilmesi; ikincisi, yaz l m ya da donan mlar n fiziksel konsolidasyonu; depolama çözümlerine gereksinim duyulan veri konsolidasyonu; ve dördüncüsü, çok say da mimarinin tek bir kaynak alan na konsolide edilmesi için uygulamalar n yarat lmas. IBM, sunucu konsolidasyonu sürecinin bütün aflamalar için gereken hizmetleri eksiksiz olarak sunuyor. Linux Destek Hatt IBM, müflterilerinin gereksinimlerine ba l olarak 24x7 temelinde nternet üzerinden ve sesli destek sunmaktad r. Bu destek hizmeti, kullan ma iliflkin sorulardan sorunlar n tan mlanmas na kadar genifl bir alan kapsar. IBM Küresel Hizmetler, Linux a yönelik dan flmanl k, planlama ve uyarlama servisleri de sunar. IBM dan flmanlar, Linux un mevcut ortam n za uygun olup olmad konusunda de erlendirmeler de yapabilirler. Detayl bilgi için: Türkiye de Linux Hizmetleri IBM Türk Küresel Hizmetler Bölümü nün sundu u Linux hizmetleri (ITS Linux Hizmetleri), kapsam ve nitelik aç s ndan Türkiye de bu alanda sunulan en geliflmifl ve yayg n servistir. flte Türkiye de sunulan en kapsaml Linux hizmetler portföyü: Linux Kurulufl Hizmetleri IBM in eserver ailesinin tamam n kapsar. zseries, pseries, iseries ve xseries sunucular için sunulur. Linux üzerinde Ürün Kurulufl Hizmetleri Bu bafll k alt nda iki alt hizmet grubu vard r: 1. Linux üzerindeki IBM middleware ürünlerinin kurulufl hizmetleri. Bu bafll k alt nda IBM ve IBM olmayan donan mlardaki Linux iflletim sistemi üzerinde çal flan IBM middleware ürünlerine (WebSphere, Tivoli, DB2, vb.) kurulufl hizmeti verilir. 2. Linux üzerinde IBM in destekledi i ürünlere (Open Source ürünler) kurulufl hizmeti verilir. Sistem Entegrasyon Hizmetleri iseries ve zseries üzerinde sunucu entegrasyonu. (Örne in, Web, mail ve firewall sunucular n n ayn sistemdeki farkl LPAR lar üzerinde bütünlefltirilmesi) Kullan m kolayl, maliyet, dinamik kaynak paylafl m, ölçeklenirlik avantajlar ndan en üst düzeyde yararlanma. Linux Destek Hizmetleri Standart destek - Ürün kodu hatalar ya da nas l yap labilir e iliflkin belirli ve k sa süreli sorgular n oldu u standart destek hatt. Gelifltirilmifl destek - Atanm fl sistem uzman ekibine eriflim, önem derecesi 1 olan ve uzaktan çözülemeyen sorunlar için yerinde destek hizmetini içeren ETS Silverline Destek ve Enhanced Technical Support; ve atanm fl sistem uzman, aç k problemler ve etknik destek sorular için müflteri ofisinde ayda bir toplant, sorunlar n ilgili kanallara ulaflmas na yard mc olmak, önem derecesi 1 olan problemlere yerinde destek hizmetini içeren Gold Destek ve Enhanced Account Advocate. Linux üzerinde ürün destek hizmetleri IBM middleware ürünlerinin destek hizmetlerini içeren bu servis üç bafll k alt nda toplan r: Standart Destek Ürün kodu hatalar ya da nas l yap labilir e iliflkin belirli, k sa süreli sorgular; 24x7 önem derecesi 1 olan problemlere uzaktan destek. Gelifltirilmifl Destek - Atanm fl sistem uzman ekibine eriflim, 24x7, önem derecesi 1 olan ve uzaktan çözülemeyen sorunlar için yerinde destek hizmetini içeren ETS Silverline Destek ve Enhanced Technical Support; ve atanm fl sistem uzman, aç k problemler ve etknik destek sorular için müflteri ofisinde ayda bir toplant, sorunlar n ilgili kanallara ulaflmas na yard mc olmak, önem derecesi 1 olan problemlere yerinde destek, 24x7 hizmetini içeren Gold Destek ve Enhanced Account Advocate. Üst Düzey Destek Y ll k ödemeli de il, durum bafl na destek verilmesini içeren Dan flma Hatt. Ayr ca IBM taraf ndan desteklenen da t k paket içerisinden ç kan ürünlere iliflkin destek hizmetlerini de içerir. Ürün kodu hatalar ya da nas l yap labilir e iliflkin belirli ve k sa süreli sorgulara yönelik standart destek hizmeti de verilir

8 DONANIM HABERLER xseries ile yeniden eserver xseries de yeni bir dönemi bafllatan ve sundu u destek sayesinde Linux aç s ndan f rsatlar yaratan Enterprise X-Architecture teknolojisi benzersiz ölçeklenirlik, performans ve yat r m korumas sa layan bir dizi özellik bar nd r yor. mimari, ana bilgisayar dünyas nda y llard r kullan lan bu ö z e l l i k l e r i Intel platformuna tafl yor. Ana bilgisayar dünyas n n tart fl lmaz bir numaral ismi IBM, kullan l rl k, güvenilirlik, güvenlik ve yüksek performans özelliklerini Intel ifllemcileri temelli eserver xseries sunuculara tafl yan yeni bir teknolojiyi kullan ma sundu: Enterprise X- Architecture. Yeni teknoloji, xseries sunucular n bellek, I/O ve performans düzeylerinde yepyeni bir dönemin kap lar n açt. Y llard r ana bilgisayarlarda yayg n olarak kullan lan teknolojileri, ilk olarak Intel platformlar na tafl yan Enterprise X-Architecture, endüstri standard Intel platformlar nda bu düzeyde geliflkin teknolojilerin kullan labilmesi konusunda tek kelimeyle ilk örne i oluflturuyor. IBM in yeni Enterprise X-Architecture teknolojisi, Intel ifllemcileri temelli eserver xseries platformuna büyüdükçe öde ifl modelini getiriyor. Kullan c n n yat r mlar n koruyan teknoloji, gereksinim duyuldu unda kolayca ve uygun maliyetle büyüme olana getiriyor. Kullan c lar, gereksinim duymadan önce gereksiz yere daha yüksek kapasitelere yat r m yapmak zorunda kalm yorlar. Linux deste i ile birlikte sunulan Enterprise X-Architecture, 32-bit ten 64-bit bilgi iflleme geçifl kolayl sa layan ortak bir platform tasar m na sahip. Fiziksel partisyon özelli i sayesinde, geçifl dönemi yaflayan kullan c lara büyük bir esneklik ve kolayl k sa l yor. Enterprise X-Architecture n en dikkat çeken yan kuflkusuz, ana bilgisayar dünyas nda bir süredir kullan lan kendi kendini onarma, kendi derdine çare olma olarak tan mlanabilecek teknolojileri Intel dünyas na uyarlanm fl olmas. Üçüncü kuflak Chipkill bellek ve Active PCI-X gibi özellikler, sistemlerin kesintisiz çal flmas n sa l yor. Özetle Enterprise X-Architecture, eserver iseries platformuna yüksek düzeyli kullan l rl k, benzersiz performans düzeyi, güvenlik ve güvenilirlik özelliklerini son derece uygun maliyet koflullar nda getiriyor. Bir anlamda Intel dünyas n n önüne sorunsuz çal flma ortam n bütün olanaklar yla açm fl oluyor. 14 -Architecture Enterprise X-Architecture teknolojisi eserver xseries de yeni bir dönemi bafllatan ve sundu u destek sayesinde Linux aç s ndan yeni f rsatlar yaratan Enterprise X-Architecture teknolojisi benzersiz ölçeklenirlik, performans ve yat r m korumas sa layan bir dizi yeni özellik bar nd r yor. flte bunlardan birkaç tanesi: - Ölçeklenir kurumsal node lar, gereksiniminize göre büyüyebilmeniz için yüksek h zl ölçeklenir port lar üzerinden birbirine ba lan yor. Böylece, 4 ifllemcili sistem kolayca 8, 12, 16 ifllemciye kadar yükseltilebiliyor. Bu özellik, büyüdükçe öde modelinin yaflama geçirilmesini sa l yor. Remote I/O özelli i sayesinde I/O slot lar xseries sunucudan 8 metre uza a kadar yerlefltirilebiliyor ve sunucu ile aras nda yüksek h zl do rudan ba lant kuruluyor. Inf n Band için ilave yat r m yap lmas gereksinimini ortadan kald r yor. XceL4 Server Accelerator Cache, ölçeklenir kurumsal node bafl na 64 MB a kadar adanm fl yüksek h zl Level 4 cache bellek ilavesi sa l yor. Yeni ön bellek düzeyi sayesinde ifllemciler ve bellek aras ndaki iletiflim h zlan yor, bu da üretilen ifl düzeyini olumlu yönde etkiliyor. paylafl m özelli i ise ön belle in etkin kullan m na izin veriyor. Linux iflletim sistemini destekleyebiliyor. Kurumsal ortamlardaki kritik uygulamalar n desteklenmesini kolaylaflt r yor. Fiziksel partisyon özelli i, her bir node un kendi iflletim sistemini ve uygulamas n çal flt rmas na imkan veriyor; böylece donan m konsolidasyonu ve yaz l m aktar m kolaylafl yor. 32-bit ten 64 bet bilgi iflleme geçifle izin veren yap s sayesinde Intel platformlar üzerinde 64-bit bilgi iflleme geçifl sorun olmaktan ç k yor. fllemci setinin %80 i bu paylafl ml l k özelli i gözetilerek tasarlanm fl bulunuyor. Ayr ca bellek kopyalama (mirroring) ve uzak I/O gibi yeni özellikler sayesinde IBM in gelecekte sunaca 64-bit sistemlerinin desteklenmesi de garanti alt na al n yor. Real Time Diagnostics, IBM in kendi kendini yöneten bilgi teknolojisi sistemlerini gelifltirdi i Autonomic projesine uygun bir özellik olarak dikkat çekiyor. Bu özellik sayesinde sunucu çal fl rken, kendi kendini izliyor ve sorunlar n teflhis ediyor. Sistem ve alt sistem bileflenleri, sizin çal flman z kesmeden, sunucunun alt sistem düzeyini korumak için denetleniyor. IBM, sistemlerinizin bellek sorunlar nedeniyle herhangi bir flekilde sorun yaflamamas ve verilerinizin kaybolmamas için Active Memory araçlar gelifltirmifl bulunuyor. Bellek iyilefltirmesi sa layan bu araçlar aras nda belle in RAID benzeri kopyalanmas n sa layan memory mirroring özellikle dikkat çekiyor. Chipkill bellek, endüstri standard, uygun maliyetli ECC bellek kullanarak çok say da hatan n düzeltilebilmesine imkan veriyor. memory ProteXion, sabit disklerde kullan lan hot spare özelli inin bir benzerini bellek için kullan yor. IBM Director Software Rejuvenation adl yeni özellik, yaz l m kaynakl sistem çökmelerini önlemeyi amaçl yor. Gartner Group taraf ndan yap lan bir araflt rman n sonuçlar na göre, Intel temelli sunucularda çökmelerin %40 n yaz l mlar n degredasyonundan kaynaklan yor. IBM in bu teknolojisi, yaz l m kaynakl bu sorunun %80 ini çözümlemeyi hedeflemifl ve bunu baflarm fl. baflka bir deyiflle Software Rejuvenation yaz l m, Intel temelli sunuculardaki sistem çökmesi sorunlar n n %32 isini ortadan kald r yor. LinuxWorld ün en parlak y ld z IBM di Linux dünyas n n en önemli etkinli i LinuxWorld Konferans ve Fuar, aç k kaynak toplulu unun zenginli ini yans tan bir içerikle gerçekleflti. Linux a gönül veren ba ms z gelifltiriciler, uluslararas aç k kaynak topluluklar, gelifltirici flirketler ve kullan c lar n yayg n kat l m na sahne olan etkinlikte Linux dünyas ndaki geliflmeler, yeni ürünler, teknolojiler, kamuoyuna tan t ld. Kat l mc lar aras nda yo un bilgi al flverifli gerçekleflti. LinuxWorld de en dikkat çeken kat l mc flirket IBM oldu. Son dört y ld r, Linux aç k kaynak iflletim sistemine en fazla yat r m yapan ve en kapsaml deste i sunan flirket olan IBM, ürünleriyle, gelifltirdi i teknolojilerle, ald ödüllerle, kazand yeni müflteri duyurular yla tek kelimeyle fuar n y ld z yd. IBM, fuarda iki ürünüyle IDG World Expo nun Aç k Kaynak Mükemmel Ürün Ödülü nü kazand. IBM in k sa bir süre önce ç kard yeni DB2 Integrated Cluster Environment (DB2 ICE) adl ürünü En yi Kümeleme Çözümü, IBM Tivoli Storage Management Solution ise En yi Depolama Çözümü seçildi. Yeni Linux veritaban kümeleme çözümü olan DB2 ICE, yüksek performans düzeylerini düflük maliyetlerle elde etmek isteyen bilgi ifllem merkezlerine IBM Universal database for Linux ve IBM eserver sunucular temelli bir çözüm sunuyor. H zl yat r m getirisi ve düflük toplam sahip olma maliyeti sunan çözüm, flirketlere yüksek düzeyli kullan l rl k ve ölçeklenirlik için gereken temelleri sa l yor. Çözüm 125 misli ölçeklenebiliyor. Çözüm, uyarlanma ve Malezya: Linux un son kazan m Linux un dünyadaki en son kazan m Malezya kamu yönetimi oldu. Son bir y l içinde birbiri ard na Asya ülkelerinde kapal iflletim sistemi kalelerini fetheden Linux a bir büyük destek de Malezya dan geldi. Malezya hükümeti, aç k kaynak yaz l m n n kullan m n n ve desteklenmesinin stratejik bir role sahip oldu unu vurgulad. Geçti imiz ay Malezya da düzenlenen Özgür ve Aç k Kaynak Yaz l m Konferans nda konuflan Malezya n n Enerji, letiflim ve Multimedya Bakan Amar Leo Moggie, konuflmas nda flunlar söyledi: Aç k kaynak yaz l m Malezya ya ve di er geliflmekte olan ülkelere ekonomilerini güçlendirme imkan veriyor. flte bu nedenle Malezya n n bütün bilgi iletiflim endüstrisinin aç k kayna a uyarlanmas n desteklemek konusunda oynayabilece imiz stratejik rolüde erlendirmemiz son derece do al. Gelece in iyi yaz l mlar n gelifltirebilmemiz için günümüzün yaz l mlar n n nas l çal flt n anlamaya ihtiyac m z var. Yaln zca baflkalar n n ürünlerini kullanarak bunu baflaramay z. Moggie, hükümetin aç k kaynak yaz l m n desteklemek konusunda aç k ve tutarl bir politikas olmas durumunda kamu hizmetlerinde aç k kayna n kullan m n n artaca n ve ekonomi içinde yayg nlaflmas n cesaretlendirece ini söyledi. Malezya hükümeti, aç k kayna a geçiflin avantajlar n ve dezavantajlar n daha iyi anlamak için bir dizi çal flma yürütüyor; ayn zamanda aç k kaynak yaz l m n n e itimini teflvik etmek amac yla bir dizi e itim merkezi açm fl bulunuyor. Malezya Devlet Baflkan Mahathir Mohamad n da kiflisel olarak aç k kaynak yaz l m ile ilgilendi i ve kamu hizmetlerinde aç k kayna n yayg nlaflmas için özel çaba sarf etti i bildiriliyor. Bu h za kimse yetiflemiyor IDC taraf ndan yay nlanan RDBMS Pazar : lk 10 Markan n Lisans Sat fllar n n Analizi ve Pazar Tahminleri, adl rapor, iliflkisel veritaban yönetim sistemleri pazar ndaki mevcut durumu ve gelece e iliflkin genel trendi ortaya koydu y l ndan bugüne pazardaki genel durumun analiz edildi i raporda, Linux pazar nda lisans gelirlerini en fazla art ran flirketin IBM oldu u belirtiliyor. Rakiplerinin aç k ara önünde giden ve Linux üzerindeki RDBMS çözümleri gelirlerini h zla art ran IBM, geçti imiz y llarda DB2 for Linux üzerine yapt yat r mlar n meyvesini topluyor. Raporda flu de erlendirmelere yer veriliyor: Müflteriler, DB2 Universal Database i, en küçükten en büyü üne her boy iflletmenin gereksinimini karfl layabilen mükemmel veri yönetim sistemi özellikleri nedeniyle tercih ediyorlar. DB2, Linux üzerinde istikrar ve güvenli in yan s ra kolay yönetilebilen bir RDBMS de arayan firmalar için uygun bir ürün olarak dikkat çekiyor. DB2 nun bir parças olan SMART teknolojisi, kullan c flirketlere veritaban n de il veriyi yönetme kolayl sa l yor. Bu özellik, veritaban yönetimi için uzman gereksinimini büyük ölçüde azalt yor. Bunun ötesinde, Linux üzerinde çal flan DB2 nun en önemli özelliklerinin birisinin de endüstrideki en iyi toplam sahip olma maliyeti oldu u unutulmamal. da t m kolayl sa layan özellikleriyle dikkat çekiyor ve önceden test edilmifl, yüksek performansl, tamamen entegre, anahtar teslimi çözüm arayan flirket ve kurulufllara sesleniyor. Tivoli Storage Management Solution ise IBM Tivoli Storage Manager, Tivoli Resource Manager ve Tivoli Area Network Manager içeriyor. Çözüm, farkl donan m, yaz l m, veritaban ve iflletim sistemlerinin bulundu u heterojen BT ortamlar nda kurumsal düzeyde, sorunsuz depolama yönetimi sa l yor. Politika tabanl yedekleme ve depolama özelli ini bütün network çap nda sa lad için, do al ve do al olmayan felaketlerde kritik ifl verilerinin güvenli i sorunu yaflanm yor. Copyright, IBM Türk 2003 IBM, eserver, DB2, Websphere, iseries, pseries xseries, zseries ve Tivoli, IBM in Amerika Birleflik Devletleri ve di er ülkelerdeki ticari markalar ya da tescilli ticari markalar d r. IBM ve e-business logosu, IBM Corporation n ticari markalar d r. IBM eserver markas, kurumsal IBM e-business logosu ile onu takip eden tamamlay c server terimini içerir. Linux, Linus Torvalds n tescilli ticari markas d r. Intel, Intel Corporation n tescilli ticari markas d r. UNIX, The Open Group un tescilli ticari markas d r. Intel ve Itanium, Intel Corporation n ticari markalar ya da tescilli ticari markalar d r. Lotus ve Domino, Lotus Development Corporation n ticari markalar ya da tescilli ticari markalar d r. Di er flirket, ürün ve servis isimleri, di erlerinin ticari markalar ya da servis markalar olabilir. Windows NT, Microsoft Corporation n tescilli markas d r. Novell Netware, Novell Corporation n tescilli markas d r. 15

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

Ocak 2004. Türkiye nin ilk. Linux Merkezi. business on demand

Ocak 2004. Türkiye nin ilk. Linux Merkezi. business on demand Ocak 2004 Türkiye nin ilk Linux Merkezi business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr BU SAYIDA Neden Linux u seviyoruz Mimari çal flmalar n önemi Kusursuz yap lar kurun!.. Kamuda Linux Kamunun h z flafl

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s 331 13. Gerçel Say lar Kümesi Nihayet gerçel say lar tan mlayaca z. Bir sonraki bölümde gerçel say lar üzerine dört ifllemi ve s ralamay tan mlay p bunlar n özelliklerini

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

İşletim Sisteminin Katmanları

İşletim Sisteminin Katmanları İşletim Sistemi Bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır. Bütün diğer yazılımların belleğe,

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi Ek 3. Sonsuz Küçük Eleman Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi tahmin edece iniz bir numara gerçeklefltirece iz: 3/5, 7/9, 4/5 ve 3 gibi kesirli say lara bir eleman ekleyece iz. Miniminnac

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Bu küçük s payölçerin ard nda; 58 y ll k deneyim, 4.000 in üzerinde çal flan ve %100 müflteri memnuniyeti var! Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem Is Giderleri Paylafl m Hizmetleri

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı