BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ. Yüksek Lisans Tezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ. Yüksek Lisans Tezi"

Transkript

1 BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Doç.Dr.Halil KIZILASLAN(Danışman) 2010 Her hakkı saklıdır

2 T.C. GAZĐOSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TARIM EKONOMĐSĐ ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ(E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ TOKAT 2010 Her hakkı saklıdır

3 Doç. Dr. Halil KIZILASLAN danışmanlığında, Hayati GÖNÜLTAŞ tarafından hazırlanan bu çalışma 02/02/2010 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oy birliği/oy çokluğu ile Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı nda Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan: Doç. Dr. Halil KIZILASLAN Üye: Yrd. Doç. Dr. Gülistan ERDAL Üye: Yrd. Doç. Dr. Rüştü YAYAR Đmza: Đmza: Đmza: Yukarıdaki sonucu onaylarım Prof.Dr. Metin YILDIRIM Enstitü Müdürü /02/2010

4 TEZ BEYANI Tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, tezin içerdiği yenilik ve sonuçların başka bir yerden alınmadığını, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yap ılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim. Hayati GÖNÜLTAŞ

5 ÖZET Yüksek Lisans Tezi BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ(E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Doç. Dr. Halil KIZILASLAN(Danışman) Pazarlama ve tarımsal pazarlamada yeni bir yöntem olması nedeniyle bilişim teknolojisi; bilginin planlanması, geliştirilmesi, transfer edilmesi ve hayata geçirilmesiyle ilgili tüm faaliyetlerin sistemli bir biçimde yönetilmesi konularını kapsamaktadır. Bu çalışmada bilişim teknolojisinin, elektronik ticarette ve tarım ürünlerinin pazarlanmasında kullanımı ile ilgili veri ve istatistikler ve bunlardan çıkan sonuçlar ortaya konulmuştur. Yapılan bu çalışma ile bilişim teknolojisinin ve pazarlama kavramlarının e-ticaret ve e-pazarlama bağlamında açıklanması ve bunların tarımsal pazarlama alandaki konum ve önemi değerlendirilmiştir lı yıllardan itibaren başlayan ve hızla gelişen bir sistematiğin durumu irdelenerek günümüze kadar ulaşılmıştır. Böylelikle bilişim teknolojisinin dünya sınırlarını ortadan kaldıran sonuçları izlenmiştir. Çoğalan ve hızlı yayılan bilgi, pazardaki beklentileri etkilerken, bir taraftan da bu beklentileri tatmin etmeye yönelik yönetimde rekabet edici yeni yaklaşım ve sorunların ortaya çıkmasını beraberinde getirmektedir. Bu yüzden elektronik ticaretin her alanda olduğu gibi tarımsal pazarlama alanında da etkin kullanılabilmesi için gerekli kanuni düzenlemeler yapılmalı, eğitim faaliyetlerine hız verilmeli ve maddi anlamda destekler sağlanmalıdır. Bu bağlamda ülke ve dünya ticaret pazarına entegre olma açısından önemli bir araç olan bilişim teknolojisi her yönüyle dikkate alınarak ona uygun politikalar geliştirilmelidir. Bilişim teknolojisinin sistematik bir şekilde nasıl yönetilebileceği ve bu sayede tarımsal işletmelerin nasıl bir pazarlama yöntemi belirleyeceği önemlidir. Araştırma sonuçları ise; bilişim teknolojilerinin tarımsal pazarlama alanında kullanımının yararlı olacağını ortaya koymaktadır. 2010, 67 sayfa Anahtar kelimeler: E-Pazarlama, Tarım Ürünleri, Bilişim Teknolojisi i

6 ABSTRACT Ms Thesis THE IMPORTANCE AND THE PLACE OF AGRICULTURE PRODUCTS MARKETING OF DATA PROCESSING TECHNOLOGY (E-MARKETING) Hayati GÖNÜLTAŞ Gaziosmanpaşa University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Agriculture Economy Supervisor :Doç.Dr.Halil KIZILASLAN As a new method of marketing and agriculture product marketing; data processing technology includes the systematic management issues of ali processes related to the planning, developing, transferring and putting the data into practice.data and statistics regarding the usage of data processing technology in electronic marketing and agriculture products marketing and their outcomes have been presented in this study. In this study the description of the concepts of data processing technology and marketing within the context of e-trade and e-marketing and their importance and place of agriculture product marketing has been assessed. By examining the state of a rapidly developing systematic sta.ting as of 1990s, we have reached today. Thus, the outcomes of data processing technology which remove the boarders of the world have been observed. As well as effecting the expectations in the market, increasing and rapidly expanding data brings about new competitive approaches and problems aimed at satisfying the expectations in management. Therefore, in order to use electronic marketing in agriculture products marketing effectively as in every area, essential legal regulations should be made, training processes should be accelerated and financial supports should be provided. In this respect, considering all aspects of data processing technology; an important means in terms of integrating state and world trade market; convenient policies should be developed about it. How to manage data processing technology in a systematic way, and thus what marketing method agricultural enterprises determine is important.. The research results show that the usage of data processing technology in agriculture products marketing is will be useful. 2010, 67 pages Keywords :E-Marketing, Agriculture Products Marketing,Data Processing Technology. ii

7 ÖNSÖZ Bir süreç olarak bilişim teknolojilerinin yaygın kullanımı Türkiye ve dünyada çok hızlı bir şekilde gelişmiştir. Bu gelişiminin etkisi tüm sektörler için olduğu gibi tarımsal ürünlerin pazarlamasında da olmazsa olmaz bir konuma oturmuştur. Yoğun olarak kullanılan bilgisayar ve internet, bilişim toplumunu oluşturmuştur. Böylelikle ülkeler ve sektörler arasındaki sınırlar kalkmış ve dünya iyice küçülmüştür. Sıkı rekabet ortamında, ekonomik ve teknolojik üstünlüğü sağlayan en önemli unsur bilişim teknolojisini ve bilgiyi kullanma yeterliliğidir. Çalışmada, özellikle konu ile ilgili son gelişmelerin araştırıldığı literatür taraması yapılmış, bilişim teknolojisi ve bilginin artan önemi, genel pazarlama stratejileri ve e-ticaret ve pazarlama kavram ve yöntemleri, e-pazarlama sürecinde bilişim teknolojisi ve bilginin üretimi ile bilişim teknolojisinin tarımsal pazarlamadaki etkinliği konusu irdelenmiştir. Yüksek lisans öğrenimim süresince bana her konuda destek olan değerli hocam ve tez danışmanım Doç. Dr. Halil KIZILASLAN ve kendisinden öğrenimimin ilk yılında aldığım derste başarı sağlamamda yardımlarını esirgemeyen değerli eşi Doç. Dr. Nuray KIZILASLAN a minnettarlığımı ifade etmek isterim. Son olarak, rahatsızlığına rağmen çalışmalarımda beni cesaretlendiren ve manevi desteğini her zaman yanımda hissettiğim eşim Hanife GÖNÜLTAŞ a ve çalışmam boyunca kimi zaman kendilerine ayırmam gereken zamanlarını aldığım çocuklarım Muhammed Đkbal GÖNÜLTAŞ ve Esmanur GÖNÜLTAŞ a ayrıca teşekkür ederim. Hayati GÖNÜLTAŞ Şubat 2010 iii

8 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa ÖZET... i ABSTRACT... ii ÖNSÖZ... iii SĐMGE ve KISALTMALAR DĐZĐNĐ... vi GRAFĐKLER DĐZĐNĐ... vii TABLOLAR DĐZĐNĐ... viii 1. GĐRĐŞ KAYNAK ÖZETLERĐ MATERYAL ve YÖNTEM Materyal Yöntem BULGULAR ve TARTIŞMA BĐLĐŞĐM ve BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐ NEDĐR? TARIMSAL BĐLĐŞĐM NEDĐR? Bilgi Teknolojileri Kullanımının Tarım Sektörü Üzerindeki Tetikleyici Etkileri Tarımsal Veri Tabanı E-TĐCARET KAVRAMI Elektronik Ticaret Nedir? Küresel Pazar (Serbest Ticaret) Elektronik Ticaretin Ekonomik Boyutu E-Ticaretin Ekonomik ve Sosyal Yaşama Etkileri DÜNYADA ve TÜRKĐYE'DE E-TĐCARET YAPILANMASI Dünyada E-Ticaret Yapılanması Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Türkiye'de E-Ticaret Yapılanması Elektronik Ticaretin Ekonomi Üzerine Olası Etkileri Genel Durum ve Tarımsal E-Ticaret Kapasitesi E-Tarımsal Ticarette Karşılaşılması Olası Sorunlar Genel Sorunlar Standart Sorunu Borsalardaki Altyapı Sorunları Olası Çözüm Önerileri PAZARLAMA NEDĐR? Pazarlama Tanımları ve Farklı Pazarlama Anlayışları Pazarlama Oluşumu TARIM ÜRÜNLERĐ TĐCARET ve PAZARLAMASI Tarımsal Pazarlamanın Kapsamı E-PAZARLAMA ve E-TARIMSAL PAZARLAMA Pazarlama Süreci Modeli Yeni Pazarlama Anlayışı Pazarlama ve Đnternet E-PAZARLAMA ve E-TARIMSAL PAZARLAMA ARAÇLARI iv

9 4.9. E-TARIMSAL PAZARLAMA BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNĐN KURULMASI ve ORGANĐZASYONU E-TARIMSAL PAZARLAMA UYGULAMALARI Ürün Borsalarında Bilişim Ağları Aracılığıyla E-Tarımsal Pazarlama SONUÇ KAYNAKLAR ÖZGEÇMĐŞ v

10 SĐMGE ve KISALTMALAR DĐZĐNĐ Kısaltmalar Açıklama A.B.D. AGNIC A.Ş BM BTYK ETKK FAO GSYĐH KHGM KOBĐ LAN NALUSDA OECD PBS STK TUENA UBM UEKAE UN-CEFACT VTYS WAN WEB AMERĐKA BĐRLEŞĐK DEVLETLERĐ AGRĐCULTURAL NETWORK INFORMATĐON CENTER ANONĐM ŞĐRKET BĐRLEŞMĐŞ MĐLLETLER BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ YÜKSEK KURULU TÜRKĐYE ELEKTRONĐK TĐCARET KOORDĐNASYON KURULU FOOD AND AGRĐCULTURE ORGANĐZATĐON GAYRĐ SAFĐ YURTĐÇĐ HASILA KÖY HĐZMETLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĐ ĐŞLETMELER LOCAL AREA NETWORK NATĐONAL AGRĐCULTURAL LĐBRARY, U.S. DEPARTMENT OF AGRĐCULTURE EKONOMĐK KALKINMA VE ĐŞBĐRLĐĞĐ ÖRGÜTÜ PAZARLAMA BĐLGĐ SĐSTEMĐ SĐVĐL TOPLUM ÖRGÜTLERĐ TÜRKĐYE ULUSAL ENFORMASYON ALTYAPISI ANA PLANI HAZIRLAMA ULUSAL BĐLGĐ MERKEZĐ ULUSAL ELEKTRONĐK VE KRĐPTOLOJĐ ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ BĐRLEŞMĐŞ MĐLLETLER YÖNETĐM, TĐCARET VE ULAŞTIRMA ĐŞLEMLERĐNĐ KOLAYLAŞTIRMA MERKEZĐ VERĐ TABANI YÖNETME SĐSTEMLERĐ WĐDE AREA NETWORK WORLD WĐDE WEB vi

11 GRAFĐKLER DĐZĐNĐ Grafik Sayfa Grafik 1.1.Yıllar Đtibariyle Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Kullanımı Grafik 1.2. Türkiye de Hanelerde Đnternet Erişimi Grafik 2.1. Türkiye'de E-Ticaret Pazarı Yıllık Bazda Dağılımı Grafik 2.2. Geleneksel Ticaretle E-ticaretin Maliyet Yönünden Karşılaştırılması Grafik 3.1 Girişimlerde Yıllara Göre Bilgisayar kullanımı, Đnternet Erişimi ve Web Sayfası Kullanım Oranları Grafik 3.2.Yılı Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı vii

12 TABLOLAR DĐZĐNĐ Tablo Sayfa Tablo 1.1 Bilişim Alt Yapısı Tablo 2.1.Yıllar Đtibariyle Ülkemizde E-ticaret Yoluyla Gıda Harcamaları Tablo 2.2.Yıllar Đtibariyle Kredi Kart Kullanımı Tablo 3.1.Türkiye de Đnternet Abone Sayıları viii

13 1 1.GĐRĐŞ Kıt kaynaklarla sonsuz ihtiyaçların karşılanmasının gerekliliği, acımasız bir rekabet ortamı yaratmış ve bundan dolayı da kapitalist tüketim ekonomisi bilişim teknolojisini yoğun şekilde kullanmayı zorunlu hale getirmiştir. Aksi halde, işletmelerin sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlamaları ve ayakta kalmaları mümkün olamayacaktır. Bilginin ve teknolojinin edinilmesi kadar onun geliştirilmesi ve yönetimi de önemli olduğundan bilişim teknolojisinin verimli kullanımı son yıllarda üzerinde çok durulan konulardan biri haline gelmiştir. Bilgi yönetimi, bilginin üretilmesinden hayata geçirilmesine kadar olan sürecin yönetilmesi olup, söz konusu yönetim ancak bilişim teknolojilerinin en uygun şekilde kullanılması sonucu sağlanabilmektedir. Đçerisinde bulunulan bilgi çağında bu değişimi hızlandıran en büyük etken, bilişim teknolojisindeki gelişmeler ve internettir. Teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimde kullanılan ve özellikle elektronik aletler aracılığı ile düzenli bir biçimde işlenmeyi öngören bilim manasında bilişim teknolojisi gittikçe yaşamın her alanını kapsar duruma gelmektedir. Ancak, özellikle Türkiye de tarımsal pazarlama açısından yeterli bilişim teknolojisi kullanılmakta olduğu söylenemez. Bunun için daha fazla zaman ve sürece ihtiyaç duyulmaktadır.

14 2 Çalışmanın Amacı Bu çalışma, pazarlama kavramlarının ve e-ticaret sürecinin özellikleri göz önüne alınmak suretiyle, Türkiye ve dünyada yeni bir durum ve konu olarak gelişmekte olan e-tarımsal pazarlama açısından bilişim teknolojisinin incelenmesini kapsamaktadır. Türkiye de tarım sektöründeki e-ticaret uygulamalarının mevcut durumu ve gelişimi incelenerek, tarım sektöründe e-ticaretin ve daha mikro açıdan e-tarımsal pazarlamanın geliştirilmesi için uygulanabilecek stratejilerin belirlenmesine biraz da olsa ışık tutabilmek önemlidir. Ayrıca bu çalışmada, dünya çapında e-ticaretin durumu ve gelişiminin ortaya konulması bir diğer amaçtır. Đnternet tabanlı pazarlamanın kısmen veya çoğunlukla kullanımını sağladıktan sonra şirketler arasındaki rekabette önem kazanan e-pazarlama yöntem ve stratejilerinin belirlenmesine yönelik bulguların tespiti önemli kazanım olacaktır. Bu çalışma sonucu elde edilecek bilgilerle, tarımsal pazarlama konusunda bilişim teknolojisinin etkin kullanılmak suretiyle çağdaş dünya düzenine uygun ülke tarım politikaları belirlemede katkı sağlanması hedeflenmektedir.

15 3 Çalışmanın Önemi Türkiye tarım sektörü, tarımsal ürün kaynaklı ticarette uluslararası piyasalardaki önemli yerini koruyabilmek ve rekabet koşullarına uyum sağlayabilmek için, hızla gelişen bilişim teknolojisine ayak uydurmak durumundadır. Bu uyumu tarımla ilgili her türlü alanda, özellikle yeni piyasalarda talep potansiyeli olan ürün desenlerinin tespiti, üretim teknikleri, bilişim ve ticaret gibi konularda gerçekleştirmek zorunluluğu bulunmaktadır. Yukarıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesinde devlet kurum ve kuruluşları öncülük etmeli, bu konudaki çalışmalar hızlandırılmalı, en kısa zamanda iyi işleyen, güvenilir bir e-tarımsal ticaret ortamı oluşturulmalıdır. Bununla birlikte dünya pazarlarındaki genel toplu durum sürekli takip edilmeli, yeni anlayışların gerisinde kalınmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Tarım ürünlerinin pazarlanmasında bilişim teknolojisinin kullanılması çok önemli olduğundan bu çalışma da ilgisi nedeniyle buna paralel olarak önem arz etmektedir. Üreten, araştıran, dünya ile bütünleşmiş, rekabet gücü yüksek bir Türkiye; bilişim teknolojilerine yönelmek, kullanmak, üretmek, satmak, kazanmak durumundadır. Bu bağlamda Türkiye, tarımsal potansiyelinin sağladığı avantajları, yeni teknoloji ve girişimcilik anlayışı paralelinde daha etkin bir şekilde kullanmalıdır. Bilişim teknolojilerinin etkin ve yaygın kullanılması ve e-ticaret hakkındaki bilgileri içeren bu çalışma genel olarak pazarlama bilgileri ve dünyadaki bilgi yönetiminin durumu ile ilgili bir içeriğe sahip olduğundan dolayı önemlidir. Bugün ülke seviyesindeki birçok tarımsal araştırma programı işletme seviyesinde test edilmekte ve yöresel şartlara uygunluk derecesi araştırma konusu yapılmaktadır. Fakat yeni teknolojilerin benimsenme derecelerinin araştırılarak, gerekli yönde değişiklikler yapılması ve daha uygun teknolojilerin geliştirilmesi yaygın değildir.

16 4 Bilişim teknolojisi ile tanışma ve yeni teknolojinin tarımsal pazarlama alanında kullanımının yayılması ne kadar çabuk ve hızlı olursa, geniş kırsal toplulukların hayat standartlarının iyileşmesi de o derece hızlı olacaktır. Dünya ticareti ve bilişim teknolojisindeki gelişmeler ile tüketici alışkanlıklarındaki değişmelere bağlı olarak pazarlama alanında e-ticaretin kullanımı yaygınlaşmaktadır. E-ticaretin pazardaki tüm paydaşlara sağladığı yararlar düşünüldüğünde, kullanımının artması da doğaldır. Đnternet kullanımının fazla olduğu ülkelerde e-ticaretin de yüksek olduğu görülmektedir. Günümüzde e-pazarlama, e-ticaretin önemli bir kısmını oluşturmakta, müşterilere yakınlaşırken ve onları daha iyi anlarken, ürünlere değer katıp, dağıtım kanallarını genişletmekte ve satışları arttırmaktadır.

17 5 2. KAYNAK ÖZETLERĐ McCarthy (1994), Basic Marketing : a Global Managerial Approach.. isimli çalışmalarında pazarlama anlayışında temel olan "pazarlama bileşenleri" konusu işlenmektedir.4p diye bilinen bu bileşenlerin (ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma) işletmelerdeki durumunun araştırılması sonucunda, ürün açısından; beklentileri karşılama oranları, fonksiyonellik, garanti ve ambalaj, fiyat açısından; satın almada ödeme istek miktarı fiyat, indirim ve kredilendirme, dağıtım açısından; ürün sunumu ve yer, tutundurma açısından; hedef kitlenin bilgi sahipliği ile reklam, kişisel satış ve halkla ilişkiler karşılaştırılmaları ortaya konulmuştur. Sonuçta da pazarlama bileşenlerinin başarılı birer işletme silahı olarak kullanılabilmesi için iyice irdelenip işletme politikalarının buna göre belirlenmesi önerilmektedir. Güzelcik (1999), Küreselleşme ve Đşletmelerde Değişen Kurum Đmajı konulu çalışmalarında bilgi ve bilişimin önemine değinilmiştir. Bu yolla işletmelerin bilişim teknolojileri aracılığıyla rakiplerinden farklılaşabilecekleri fırsatları yakalama şansları değerlendirilmiştir. Küreselleşme sürecinde, şirketlerin aralarındaki rekabet nedeniyle üretim sektöründeki ağırlığı, hizmet sektörüne kaydırdığı ve bunun sonucu olarak, dünyadaki hizmet üretiminin, mal üretiminin yedi katına çıktığı ortaya konulmuştur. Ayrıca güçlü bir kurum imajı yaratmanın sadece dış imaj oluşturmakla tesis edilemeyeceği gerçeğinden hareketle yeni fikir ve öneriler sunularak firmalara yol haritası çizilmiştir. Đnce (1999) Elektronik Ticaret: Gelişme Yolundaki Ülkeler Đçin Đmkânlar ve politikalar isimli çalışmalarında 1989 yılında bulunan world wide web (www) html dili (standart kodlama sistemi) ve daha önce 1980 lerin ortalarında geliştirilen TCP/IP transfer protokolünün, bilgisayarların açık ağlarda, ya da daha iyi bilinen adıyla Đnternet üzerinde birbirleri ile iletişime geçmesini sağladığı, daha sonra, tarama, sınıflandırma araçları, hızlı işlemciler, uydular, optik kablolar vb. gibi bilgisayar ve iletişim teknolojilerinde sağlanan diğer gelişmelerle söz konusu iletişimin önceden öngörülemeyen boyutlara taşındığı ortaya konulmaktadır.1992 yılında 1 milyon olan

18 6 host (sunucu) bilgisayar sayısının, 1997 yılında 20 milyon ve 2001 yılında 110 milyon civarında olduğu ve e-ticaretin de buna paralel olarak gelişme gösterdiği vurgulanmaktadır.e-ticaretin geliştirilmesi için ülke politikalarının uluslararası normlara uygun olarak düzenlenmesi, teknik altyapının iyileştirilmesi, alan isimleri tahsis sisteminin kurumsallaştırılması, tüketiciyi ve kişisel bilgileri koruyacak önlemlerin alınması ve elektronik imzaya yasal geçerlilik kazandırılması tavsiye edilmektedir. Barutçugil (2002), Bilgi Yönetimi isimli çalışmalarında entelektüel sermayenin giderek artan önemi vurgulanmaktadır. Çağdaş yönetim anlayışının değerlendirilmesi için işletmelerdeki yönetim anlayışları karşılaştırılmış ve tüm çalışanların aktif olarak yönetime katılımının sağlanması ve bilgi yönetimi açısından, kurumsal kültür tarafından desteklenen bir öğrenme, paylaşma ve uygulama ortamının gerekliliği ortaya konulmuştur. Bu açıdan yaşamak, büyümek ve rekabetçi üstünlük kazanmak isteyen organizasyonların entelektüel kapitali, yani çalışanlarda, yapılarda ve müşterilerde bulunan bilgiyi nasıl yönetecekleri ele alınarak tavsiyelerde bulunulmuştur. Bilgi yönetiminin başarısının teknoloji, süreçler ve kültür olmak üzere üç temel faktöre bağlı olduğu, bunların başarıdaki ağırlıkları değerlendirildiğinde teknolojinin % 20, süreçlerin % 30 paya sahip olduğu geriye kalan kültür faktörünün ise en önemlisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Haspolat (2002), Küçük ve Orta Büyüklükteki Đşletmeler isimli çalışmalarında elektronik ticaretin istihdama olan etkisi üzerinde durmuştur. KOBĐ lerin istihdam yapıları ile ilgili olarak işletmelerde yapılan inceleme ve karşılaştırmalarda, asıl sorunun nitelikli eleman çalıştırma oranlarındaki düşüklük olduğu belirlenmiştir. Buna göre kalifiye elemanların maliyetlerinin yüksekliği ve genellikle büyük illerde çalışma tercihlerinden dolayı nitelikli eleman sıkıntısı yaşanılmaktadır. Nitelikli eleman ihtiyacının hissedildiği en önemli alanın bilişim teknolojileri olduğu ve bilgiye en kısa sürede ulaşmayı sağlayan internetin yeterince etkin olarak kullanılmadığı savunulmuştur. Bu yüzden KOBĐ denilen bu işletmelerin başarıyı yakalamaları için kendilerine uygun olan teknoloji seçimleriyle, gerekli teknoloji yatırımlarını yapmaları önerilmektedir.

19 7 Kaya (2002), Türk Tarım Sektöründe E-Ticaret Fırsatları ve Potansiyel Sorunlar isimli çalışmalarında internet ve bilgi teknolojisinin yaygınlaşmasıyla dünyadaki birçok şirketin girdi alım-satımı, pazarlama, tanıtım ve promosyon gibi işlemleri dijital ortamda gerçekleştirmeye başladığı ortaya konulmuştur. Dünya ülkelerinin internet ve e-ticaret oranları karşılaştırılarak çeşitli sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre e-pazarlama uygulamalarını en yoğun kullanan ülkenin % 73 ile Đngiltere olduğu bu ülkeyi % 66 ile Đspanya, % 43 ile Almanya nın takip ettiği belirtilmiştir. Türkiye de e-tarımsal pazarlamanın istenilen seviyeye gelebilmesi için tarım sektörünün bilişim altyapısının iyileştirilmesi, bilgisayar ve internet için gerekli altyapının oluşturulması, teknik hizmet ve destek ile ticaret işlemlerindeki güven ortamının sağlanması ve bu konuda devletin gerekli tedbirleri alması önerilmektedir. Bilir (2003), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yayını Türk tarım dergisinde neşredilen Net'te tarım adlı makalelerinde tarımsal bilişimin önemi belirtilmektedir. Tarımsal Bilişim konusunda çalışma yapılan çeşitli üniversitelerde düzenlenen bilişim konferansları incelenmiş ve buna göre Türkiye tarımının geleceği açısından tarımsal bilişim faaliyetlerine, özellikle de internete gereken önemin verilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Türkiye gibi nüfusunun % 35 inden fazlasının tarımla uğraştığı ve ekonomisi büyük ölçüde tarım ve tarıma dayalı sanayiye bağlı olan ekonomilerde bilginin yaygınlaştırılmasının önemi ile tarımsal üretim ve pazarlamada etkin olarak bilişim teknolojilerinin kullanımının gerekliliği ortaya konulmaktadır. Cebeci (2003), Tarımsal Bilişim: Politikalar ve Yaklaşımlar konulu akademik bilişim konferansında; bir ülkede tarımsal bilişim politikalarından söz edebilmek için tarımsal bilişim mevcudiyetinin varlığının olması ve bunun daha etkin ve verimli bir hale getirebilme açısından alternatiflerin gerekliliği ortaya konulmaktadır. Ancak, Türkiye için tarımsal bilişimin henüz emekleme aşamasında olması hasebiyle bu politikadan söz edilemeyeceğine değinilmektedir. Tarımsal bilişim politikalarının oluşturulması için ise plan ve programların belirlenmesi, zamanlama ve başlangıç yatırımları, altyapı bilgisayarlaşma, eğitim, geliştirme, gerçekleştirme, uygulama, yaşatma ve işletme gibi konuların çalışılması önerilmektedir.

20 8 Tüfekçi (2003), E-Ticaret Đçin Yeniden Bir Değerlendirme isimli çalışmalarında e-ticaret kavramın anlamı üzerindeki düşünceler örnekleriyle açıklanmaya çalışılarak pratik sonuçları açısından özellikle Türkiye özelinde öneriler geliştirilmesine gayret gösterilmektedir. Bu açıdan yararlı ve tutarlı sonuçları olabilecek bir yaklaşımın üretilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. E-ticaretin daha çok bir teknoloji alanı olarak görülmekle birlikte, araştırmacılar tarafından iktisadi bir araştırma konusu olarak da değerlendirilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. Alüftekin ve Gülçubuk (2006), Türkiye, dünya ve Avrupa Birliği nde tarım sektöründe e-ticaret uygulamalarının mercek altına alındığı çalışmada, internet üzerinde mal ve hizmet siparişi işlemlerini en fazla gerçekleştiren ülkeler arasında Đsveç, Danimarka, Đngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkeler olduğu, internet üzerinden en fazla mal ve hizmet siparişi yapan ülkenin % 28 ile Đsveç olduğu, bu oranın Türkiye'de ise % 0,5 1 arasında olduğu ortaya konulmuştur. E-ticaretin, Türkiye de ilk kez uygulanmaya başlandığı 1999 yılında 7 milyon dolar olan e-ticaret payının 2003 yılında 840 milyon dolar civarında gerçekleştiği belirlenmiştir. ABD de tarımsal işletmelerde yapılan araştırmalarda daha 2000 li yıllarda her 25 işletmeden bir tanesinin interneti kullanmakta olduğu ve tarımsal ürün ticaretinin 2004 yılında % 12 ye yükseldiği değerlendirilmesi yapılmıştır. Türkiye tarım sektörünün, tarımsal ürün kaynaklı ticarette uluslar arası piyasalardaki önemli yerini koruyabilmek ve rekabet koşullarına uyum sağlayabilmek için, hızla gelişen bilişim teknolojisine ayak uydurmasının gerekliliği belirtilerek, bu açıdan yeni stratejilerin geliştirilmesi önerilmektedir. Macit (2007), Bilişim Nedir adlı çalışmalarında bilişimde ilerlemenin yolunun bilgisayar okuryazarı olmakla mümkün olduğu, yani bilgisayarın oyun alanında kullanımının bilişim demek olmadığı vurgulanmaktadır. Bilişim; bilgi ve teknolojinin birlikte kullanılarak üretilen sonuçlar olarak tarif edilmekte ve bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı, bilgisayar kullanıcısı ve bilgi toplumu olarak birkaç yönü ortaya konulmaktadır. Bilişim dünyasında temelde bilgisayar ve bilgisayar yazılımlar insanların ihtiyaçlarına göre düzenlenmekte, varlığını sürdürebilmesi için de bilgi ve bilgiyi kullanmaya olan ihtiyaç nedeniyle, bilişimin bilgi dünyası ile teknoloji dünyası arasındaki köprüyü kurarak günlük hayatı kolaylaştırması gerektiği savunulmaktadır.

21 9 Albayrak (2008), VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresindeki Gıda Pazarlamasında E-Ticaretin Uygulanma Şekilleri ve Olası gelişmeleri isimli çalışmalarında e-ticaret ve e-tarımsal ticaretin önemi açısından dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye ölçeğinde gıda pazarlamasında e-ticaretin durumu, gelişimi ve yasal boyutları ortaya konulmuştur. E-ticaret kavramı, araçları, tarafları, yararları konusunda açıklamalara yer verilmiş ve istatistiklerle e-ticaret verilerine değinilmiştir. Çalışmada e-ticaretin gıda pazarlaması açısından artış sağlayabilmesi için gerekli desteklerin verilmesi önerilmekte ve değişen koşullarla pazarlama şeklinin de e-pazarlama lehine değişeceği vurgulanmaktadır. Çavdar (2008), VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresindeki Tarımda E-Ticaret Uygulamaları isimli çalışmalarında yeni üreticilerin dünya pazarlarına girmelerine, mal ve hizmetlerini geniş kitlelere tanıtma ve pazarlama imkanı bulabilmelerine olanak sağlayacak olan e-ticaret olgusu ortaya konulmaktadır. Araştırmada Türkiye de tarım sektöründeki e-ticaret uygulamalarının durumu ve gelişimi incelenmek suretiyle e-ticaretin geliştirilmesi için uygulanabilecek stratejiler belirlenmeye çalışılmaktadır. Çalışma sonucunda; kooperatiflerin etkin kullanılarak e-ticarete hız verilmesi, e-ticaret ile ilgili kanun ve yönetmeliklerin düzenlenmesi ve bilişim teknolojisinin etkin kullanılması gibi öneriler sunulmaktadır. Ulusoy (2009), Tarımsal Pazarlamada Elektronik Ticaret Uygulamaları konulu çalışmalarında bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişme, pek çok alandaki farklı etkilerinin yanı sıra, ticarete yeni bir boyut kazandırarak, elektronik ticaretin doğmasına neden olduğu vurgulanmaktadır. Bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşması, tüm bilgisayar kullanıcıları arasında bilgi paylaşımının sağlandığı bilgi ağının oluşturulması ve bu ağın hız, kullanım ve ekonomi avantajlarına sahip olması elektronik ortamın yeni bir pazar olarak algılanması sonucunu doğurmaktadır. Bunu da geniş tüketici potansiyeli, etkin ve hızlı iletişim, zaman ve mekan sınırlılıklarının olmayışı ve düşük pazarlama masrafları faktörlerine dayandırmaktadır. Ayrıca, tarım ürünlerinin gerek niteliklerinden gerekse bu ürün grubu tüketicilerinin farklı beklentilerinden kaynaklanan değişik pazar yapısının, elektronik ticaretin uygulanabilirliğini sınırlandırdığı vurgulanmakta ve kullanım olanaklarının artırılması için gerekli çalışmalara hız verilmesi önerilmektedir.

22 10 3. MATERYAL ve YÖNTEM 3.1 Materyal Çalışmanın temel materyalini konuyla ilgili daha önce hazırlanmış olan kitaplar, tezler, makaleler ve güncel konular, toplantı sonuç bildirgeleri ve üniversite seminer programları oluşturmuştur. Ayrıca birçok yerli ve yabancı internet web sitesi sayfalarından da önemli ölçüde yararlanılmıştır. Geniş bir veri tarama sürecinde; Bakanlar Kurulu Kararlarından, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nca yayınlanmış olan dergi ve dokümanlardan, il ve bölge master planlarından, çeşitli tarihlerde yapılan tarım şurası raporlarından, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı istatistik ve verilerinden, Bankalar Arası Kart Merkezi raporlarından, ETK (Elektronik ticaret kurumu) rapor ve verilerinden, Elektronik Ticaret Teknik Çalışma Grubu değerlendirme raporlarından, TUĐK istatistik ve haber bültenlerinden, Tubitak web sitesi verilerinden, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu değerlendirme ve kararlarından faydalanılmıştır. Uluslararası düzeyde ise, Dünya Ticaret Örgütü kaynaklarından, AB ile müzakerelerdeki tarama sürecinde AB Đlerleme Raporunda Türkiye tarımı hakkındaki verilerden, OECD verilerinden ve Avrupa Parlamentosu Konseyi direktiflerinden istifade edilmiştir. 3.2.Yöntem Elde edilen verilerin zaman içerisinde gelişimini görebilmek amacıyla grafik ve tablolar oluşturulmuş ve çeşitli kaynaklardan aynı ve farklı konularda çeşitli açılardan karşılaştırmalar yapılmıştır.

23 11 4. BULGULAR ve TARTIŞMA 4.1. BĐLĐŞĐM ve BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐ NEDĐR? Bilişim; bilgi ve teknolojinin birlikte kullanılması suretiyle üretilen sonuçlar olarak tanımlanabilir. Bilişimin birkaç yönü vardır. Bunlar, bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı, bilgisayar kullanıcısı ve bilgi toplumu olarak sınıflandırılabilir (Macit, 2007). Đnternet hizmetleri ve bilişim hizmetleri üç kuşakta incelenecek olursa; birinci kuşakta öncelikle statik olan işletmelere ait web siteleri geliştirilmeye başlanmıştır. Bu ise çiftçi ve yayıncıların ihtiyaç duyduğu bilgi ya da enformasyon için internetten erişimli web sitelerini ortaya çıkarmış ve çevrimiçi danışmanlık hizmetleri verilmeye başlanılmıştır. Đkinci kuşakta, elektronik ticaret, elektronik ticarette güvenlik ve ticaretin arttırılması yolunda yapılan hizmetler yer almaktadır. Üçüncü kuşakta ise; elektronik ticarette bütün fiyat ve bilgilerin açıkta olması, eşit şartlarda piyasaya girilmesi ve verilerden yararlanılması bazı firma ve şirketleri rahatsız etmektedir. Bu sebeple, sadece üyelerin bir araya gelip hizmetlerden yararlanabildiği gruplar ve bu gruplaşmaları sağlayan internet hizmetleri ortaya çıkmaktadır (Anonim, 2001a). Çeşitli ülkelerin resmi politika belgelerine bakıldığında bilgi toplumu; sosyo-ekonomik faaliyetlerin, sayısal iletişim ağlarının katılım ve yoğun olarak kullanımıyla gerçekleştirildiği ve bu yönde her türlü teknoloji ve uygulamanın üretildiği toplum olarak tanımlanmaktadır (Anonim, 2002 ). Bilişim ve iletişim teknolojileri (BĐT ler) dünya ekonomisinde merkezi bir rol oynamaktadır. BĐT sektörü ekonomik faaliyet eğilimindeki payını arttırmakta ve ekonomik performans için önemli bir girdi oluşturmaktadırlar. BĐT sektörünün geleceğine ilişkin gelişmeler önceden öngörüldüğünden daha yavaş olmakla birlikte gittikçe hızlanan bir ivme kazanmaktadır (Anonim, 2004a). Bilgi çağının ortamı, çeşitli sektörlerde faaliyette bulunan şirketlerin başarılı olabilmeleri için yeni yeteneklere ve güce sahip olmalarını gerektirmektedir. Şirketlerin

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0005 İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Ersoy KİRLİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin doğası da köklü bir şekilde

Detaylı

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER - ÖNSÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GĠRĠġ... - I.1. ELEKTRONĠK TĠCARET (E-TĠCARET) NEDĠR?... - I.2. E-TĠCARETĠN GELĠġĠMĠNĠN TARĠHSEL BOYUTU... - II. E-TĠCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TĠCARET ĠÇĠN

Detaylı

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI Kutay GÜNEŞ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ NİSAN 2007 T.C.

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI Hazırlayan: Serdar CANBAZ Danışman: Doç. Dr. Fehmi YILDIZ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim

Detaylı

TÜRKĐYE DE E-DEVLET NASIL OLMALI?

TÜRKĐYE DE E-DEVLET NASIL OLMALI? TÜRKĐYE DE E-DEVLET NASIL OLMALI? TÜRKĐYE BĐLĐŞĐM DERNEĞĐ RAPORU Ekim, 2001 1 / 149 TEŞEKKÜR Bu kitabın yazılmasında emeği geçen Çalışma Grupları na Koordinatörlere Editörlere Teşekkür ederiz. TBD 2 /

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002) T.C. BAŞBAKANLIK Herkes İçin Bilgi Toplumu etürkiye Girişimi I. Ara Rapor (Mayıs 2002) 2 Sunuş Bilindiği üzere, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı nın bilim ve

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KOBİLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ALTYAPISI VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİNDE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE MERSİN SERBEST BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2015 2015 Yılı Programı 15 2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 i 2015 Yılı Programı 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

Abstract. Bülent YILMAZ* ve Hakan AYDIN** BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (1) 46-69

Abstract. Bülent YILMAZ* ve Hakan AYDIN** BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (1) 46-69 BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (1) 46-69 Bilgi Politikası Konusundaki Uluslararası Çalışmalarda Kütüphane Kurumuna Yaklaşım: Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi ile Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET VE İŞLETMELERE, TÜKETİCİLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR, DEZAVANTAJLAR

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET VE İŞLETMELERE, TÜKETİCİLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR, DEZAVANTAJLAR T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET VE İŞLETMELERE, TÜKETİCİLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR, DEZAVANTAJLAR YÜKSEK LİSANS TEZİ Mustafa GÖKGÜL Anabilim Dalı:

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI INTERNET İŞ MODELLERİNİN MODERN İŞLETMECİLİK SİSTEMİNE KATTIĞI DEĞERLER VE TÜRKİYE VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

Detaylı

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÖZET Halil ELİBOL * Burcu KESİCİ İnsanlığın gördüğü en hızlı değişim süreçlerinden birisinin tam ortasındayız. Daha birkaç yıl öncesine kadar bilgi teknolojilerinden

Detaylı

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ *

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ * Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.187-206. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ Demokaan DEMİREL 1. E-Devlet İnsanlık, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi büyük bir değişim, değişimin ötesinde bir dönüşüm sürecindedir. Yeni toplum,

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Gelişen Dünya da Turizm Sektörünün Yeri Muhammed KARATAŞ 1 Serap BABÜR 2 1 Akdeniz Üniversitesi, İktisadi

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERĐ ĐLĐŞKĐLERĐ YÖNETĐMĐ: DENĐZBANK VE HALKBANK KARŞILAŞTIRMALI ÖRNEKLERĐ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERĐ ĐLĐŞKĐLERĐ YÖNETĐMĐ: DENĐZBANK VE HALKBANK KARŞILAŞTIRMALI ÖRNEKLERĐ T.C. MALTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ HALKLA ĐLĐŞKĐLER VE TANITIM ANABĐLĐM DALI PAZARLAMA ĐLETĐŞĐMĐ PROGRAMI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERĐ ĐLĐŞKĐLERĐ YÖNETĐMĐ: DENĐZBANK VE HALKBANK KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı