Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 YEM TEKSTÝL HAYV. SAN. VE TÝC. A.Þ. Karacasu Karaziyaret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:26/A K.Maraþ Tel: (3 hat) Fax: web: KOSGEB Basým Tarihi:

2 YEM TEKSTÝL HAYV. SAN. VE TÝC. A.Þ.

3 Copyright 2011 Bu kitaptaki metin ve resimlerin, tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kaynak gösterilmeden kullanýlmasý, elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr. Baský Tarihi: Nisan / 2011

4

5 ÝÇÝNDEKÝLER KÜÇÜKBAÞ - BÜYÜKBAÞ HAYVANLAR GRUBU KÜÇÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Küçükbaþ Hayvan Yemleri Besin Madde Normlarý Kuzularýn Beslenmesi Süt Emen Kuzularýn Besisi Sütten Kesilmiþ Kuzularýn Besisi Entansif Besi Kuzu Baþlangýç Yemi Kuzu Büyütme Yemi Mer a Besisi Kuzu Besi Yemi Toklu Besisi Koyunlarýn Beslenmesi Gebe Koyunlarýn Besisi Doðum Beslemesi Saðmal Koyun Besleme Damýzlýk Koç Besleme Kamçýlama Yemlemesi Oðlaklarýn Beslenmesi Keçilerin Gebelik Dönemi Beslenmesi Keçilerin Laktasyon Dönemi Beslenmesi Kuru Dönemde Keçilerin Beslenmesi Tekelerin Beslenmesi BÜYÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Buzaðýlarýn Beslenmesi Buzaðý Baþlangýç Yemi Buzaðý Büyütme Yemi Dana Besisi Sýðýr Besisi Süt Sýðýrlarýnýn Beslenmesi Düvelerin Beslenmesi Gebe Süt Ýneklerin Beslenmesi Saðmal Ýneklerin Beslenmesi Kuruya Ayrýlmýþ Ýneklerin Beslenmesi Damýzlýk Erkek Hayvanlarýn Beslenmesi Boðalarýn Beslenmesi Altýn Öðütler KANATLI HAYVANLAR GRUBU Kümes Hayvanlarýnýn Beslenmesi Kümesler Et ve Yumurta Yönlü Kümes Kanatlýlarý Ýçin Genel Yetiþtirme Kriterleri Barýndýrma, Yemlik ve Suluk Sýcaklýk Aydýnlatma Yem Tedariki ve Depolanmasý Kanatlýlarýn Beslenmesi Kümes Hayvanlarýna Ait Yemlerin Besin Madde Kompozisyonlarý Yumurtacý Kanatlýlarýn Beslenmesi Yumurtacý Civcivlerin Beslenmesi Yumurtacý Piliç Büyütme Yemi Yumurtacý Piliç Geliþtirme Yemi Yumurta Baþlangýç Yemi Yumurtacý Tavuk I. Dönem Yemi Yumurtacý Tavuk II. Dönem Yemi Hy-Line Irký Beyaz ve Kahverengi Tavuklarýn Performans Deðerleri Damýzlýk Tavuklarýn Beslenmesi Etlik Kanatlýlarýn Beslenmesi Etlik Civcivlerin Beslenmesi Etlik Piliçlerin Beslenmesi Kannibalizm Mecburi Tüy Döktürme Uyulmasý Gereken Genel Kurallar Hindi Yemleri Kümes Hazýrlýðý Yerleþim Yeri Yerleþim Yoðunluðu Yemlik ve Suluk Ýhtiyacý Hastalýk ve Tedavisi Devekuþu Yemleri Býldýrcýn Yemleri Keklik Yemleri ALABALIKLARIN BESLENMESÝ Yer Seçimi ve Havuzlar Alabalýklarýn Su Ýstekleri Alabalýk Yumurta ve Yavru Üretimi Yavru Alabalýklarýn Bakým ve Beslenmesi Ergin Alabalýklarýn Beslenmesi DÝÐER YEMLER

6 yemde; kalite, istikrar ve güven 28 Gürdal Yem Fabrikasý, 1998 yýlýndan Türkiye hayvancýlýðýna hizmet vermeye devam etmektedir. Bu vesileyle siz saygýdeðer üreticilerimize bayilerimize, gönlü bizimle olan dostlarýmýza ve tüm hayvancýlýk camiasýna en derin saygý ve selamlarýmýzý sunar, ürünlerinizin bol, kazancýnýzýn bereketli olmasýný dileriz. Gürdal Yem Fabrikasý, 21. yüz yýlýn son teknolojisine göre 15 ton/saat olarak dizayn edilmiþtir yýlý itibariyle dikey çelik silolarýmýz tamamlanmýþ olup hammadde depolama kapasitemiz maksimuma ulaþmýþtýr. Yemlerin daha uzun ömürlü olmasý, hayvanlara daha yararlý olmasý bakýmýndan pelet yem çok önemlidir. Bundan dolayý Gürdal Yem, Peletleme ünitesini tamamlayarak pelet yem imalatýný da baþlamýþtýr. Her büyüklükte pelet yem üretimi yapýlmaktadýr. Hammadde ve yem tartýmlarý 80 ton kapasiteli elektronik kantar vasýtasýyla yapýlmaktadýr. Yem formülasyonu ve imalatý insan hatasýný minimize eden en modern elektronik ve bilgisayar sistemiyle yapýlmaktadýr. Yemlere melas, yað, premiks gibi maddelerin katýlmasýnda yine bilgisayar ve elektronik sistem kullanýlmaktadýr. Bilimsellik ve Teknoloji Kusursuz yem üretmenin yolu bilimden, teknolojiden ve uzmanlýktan geçmektedir. Gürdal Yem Fabrikasý ülkemizdeki yem fabrikalarý içerisinde 21. yüzyýlýn bilimsel standartlarýna, uzmanlýk ve teknolojisine sahip olmanýn gururunu taþýmaktadýr.

7 Yem imalatý için çaðdaþ standartlar, bilimsellik ve uzmanlýk gerekir. Çaðdaþ teknolojiden yoksun olarak, bilgisiz olarak yem imalatý yapýlamaz, yapýlmamalýdýr. Ne yazýk ki yem imalat bilim ve teknolojisine gereken deðeri vermeyenler, çaðdaþ normlardan bihaber olanlar, uzmanlýkla ilgisi olmayanlar günümüzde mevcudiyetlerini bir þekilde sürdürebilmektedirler. Bunlar haksýz rekabete neden olmakta kalmayýp üreticimizin karma yeme olan güvenini de yok etmektedirler. Gürdal Yem Fabrikasý modern normlara göre yem imal edebilmek için, teknolojiye ve bilimselliðe gereken deðeri verdiðinin bir ifadesi olarak, konumunu her geçen gün geliþtirmektedir. Gürdal Yem, çalýþmalarýný bilimsellik temeli üzerinde yürütmektedir. Bu nedenle K.S.Ü Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Süleyman ÇALIÞLAR dan resmi danýþmanlýk hizmeti almýþtýr. Gürdal Yem, bu avantajý kullanmak suretiyle üreticilerinin daha fazla et, daha fazla süt, daha fazla yumurta elde etmesini, daha karlý üretim yapmasýný saðlamaktadýr. Gürdal Yem Fabrikasý, bilimselliði her zaman ön planda tutmakta ve adýmlarýný ona göre atmaktadýr. Bu davranýþ, üreticilerimizi son derece memnun etmekte ve Gürdal Yemi tercih eden üretici sayýsýnda her geçen gün hýzlý bir artýþ gözlenmektedir. Eski alýþkanlýklar, modern uygulamalarýn kabul edilmesini zorlaþtýrmakta, doðru davranýþlarýn önüne geçebilmektedir. Bunun için, uzman kadromuz sürekli saha çalýþmalarý yapmak suretiyle eski alýþkanlýklarý ve yanlýþlýklarý düzeltme mücadelesi vermektedirler. Vizyonumuz Gürdal Yemin ana hedefi, çaðdaþ teknoloji ve bilimsel verileri kullanmak suretiyle imalat yapmaktýr. Siz deðerli üreticilerimizin varlýðýný, kendi varlýðýmýzýn bekasý olarak görmekteyiz. Bu nedenledir ki Gürdal Yem, günübirlik uygulamalar ve küçük hesaplardan uzak durmaktadýr. Bu piyasada doruk noktasý neresi ise Gürdal Yemin hedefi orasýdýr. Kendi bölgemizde çok kýsa zamanda zirveye ulaþmýþ bulunuyoruz. Gürdal 29 Yemi zirveye çýkaran üreticilerimizin hepsine müteþekkiriz. Siz deðerli üreticilerimizin daha çok et, daha çok süt, daha çok yumurta elde etmelerini temin etmek için bütün gücümüzü seferber etmiþ durumdayýz. Yýlmadan, usanmadan sizlere en kaliteli en mükemmel hizmeti sunabilmenin gayretiyle, güveninize layýk olma gayreti içerisinde olacaðýz.. Kalite ve Karþýlýklý Güven Gürdal Yemin ana prensibi kalite ve güvendir. Bu deðerlerden asla ve asla taviz vermeyeceðiz. Kalitesiz yem daha ucuz deðildir, aksine daha pahalýdýr. Gürdal Yem, kaliteyi zirveye taþýdý. O halde kalitesiz yemlere raðbet etmeyiniz. Emeðinizin heba olmasýna fýrsat vermeyiniz. Gürdal Yemi tercih ediniz. Düþüncemiz ve uygulamalarýmýz herkesin malumudur. Bundan dolayý üreticilerimizin güvenini çok kýsa bir zamanda kazandýk. Deðerli Üreticilerimiz, Gürdal Yem Sizin Fabrikanýzdýr, Sizin Gerçek Dostunuzdur. Bu dostluðu baki kýlmak ve þu gök kubbede bir hoþ sada býrakmak için gelin elele verelim, iþlerimizi bilimsel ve saðlam yapalým, ürünümüzü artýralým, hep birlikte kazanalým. Saygýlarýmýzla

8

9 KÜÇÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Küçükbaþ Hayvan Yemleri Besin Madde Normlarý KÜÇÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Enerji, ME % Vitaminler Karma Yem Adý ve Kullanýlma Dönemi Kcal/kg HP HS HK Ca, - P Na CL A IU/kg D IU/kg E mg/kg Kuzu Baþlangýç 1-8 Hafta Kuzu Büyütme 9-12 Hafta Kuzu Besi 3-6 Ay Toklu Besi 7-12 Ay Koyun Süt Kuzularýn Beslenmesi Modern hayvancýlýðýn en kârlý alanlarýndan birisi de entansif kuzu besiciliðidir. AZ MASRAF, ÇOK VERÝM ÝÇÝN GÜRDAL YEM Ý TERCÝH EDÝNÝZ Kuzu besisinde baþlýca üç yöntem uygulanýr: 1) Süt emen kuzularýn besisi. 2) Sütten kesilmiþ kuzularýn besisi; a) Kesif yem (fabrika yemi) besisi, b) Mer a besisi. 3) Toklu besisi. Süt Emen Kuzularýn Besisi Bu yöntemde kuzular süt emmekle birlikte kesif (fabrika yemi) ve kaba yemlerle beslenirler. 5

10 KÜÇÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Büyütme dönemi süresi 4 aydýr. Bu süre zarfýnda günlük canlý aðýrlýk artýþýnýn gram kadar olmasýna dikkat edilmelidir. Kuzulara ilk öðünde 200 ml kadar aðýz sütü içirilir. Ýlk haftalarda kuzularýn günde 3-4 öðünde toplam ml süt almasý gerekir. Ýlk ay içerisinde kuzularýn doyasýya emmeleri saðlanmalýdýr. Ýkinci hafta baþýndan itibaren kuzulara iyi kaliteli kuru ot ile birlikte serbest miktarda kaliteli fabrika yemi verilmeye baþlanmalýdýr. Kuzularýn iyi geliþebilmeleri için mutlaka aðýz sütü almalarýna, 4-8 hafta süreyle anne sütüyle beslenmiþ olmalarýna dikkat edilmelidir. Sütten Kesilmiþ Kuzularýn Besisi Sütten kesme ya 4-5 haftalýk (erken) ya da 16 haftalýk (geç) yaþta olur. Erken sütten kesilmelerinden itibaren kuzular, yaklaþýk 20 kg aðýrlýða kadar ulaþana kadar Kuzu Büyütme Yemi ile beslenirler. Ülkemizde kuzular genellikle 2 aylýk yaþta sütten kesilirler. Bu yaþta kuzular takriben kg aðýrlýktadýrlar. Dolayýsýyla bunlar sütten kesimden sonra hemen besiye alýnýrlar. Entansif Besi Fabrika yemiyle yapýlan besidir. Besi süresi gündür. Bu süre içerisinde günlük ortalama 250 gram kadar aðýrlýk artýþý olmalýdýr. Besi sonunda kuzular 40 kg canlý aðýrlýða eriþirler. Kuzulara geliþmelerinin iyi olmasý için günde ortalama gr arasýnda Gürdal Kuzu Baþlangýç Yemi, daha sonra da Gürdal Kuzu Büyütme Yemi verilmesi gerekir. Kuzu Baþlangýç Yemi Kuzularýn 1. hafta ile 8. hafta sonuna kadar beslenmesinde kullanýlmaktadýr. Bir haftalýk olan kuzulara ilk günlerde gram kadar vermek suretiyle yem yemeye alýþmalarý saðlanmalýdýr. 8. haftaya kadar ise bu miktar günde gramlara kadar çýkarýlmalýdýr. KUZULARINIZIN GELECEÐÝNÝ GÜRDAL YEM ÝLE GARANTÝ EDEBÝLÝRSÝNÝZ 6

11 KÜÇÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Kuzulardan ileride beklenen verimin elde edilebilmesinde bu dönemdeki beslenmenin önemi büyüktür. Kuzuya verilecek yem miktarý, canlý aðýrlýk, ýrk, cinsiyet, yaþ, süt emme süresi, kaba yem ve mer'aya çýkma durumlarýna baðlý olarak deðiþmektedir. Süt ile beslemeden yem ile beslemeye geçiþ yapacak kuzularýn ihtiyaç duyduðu vitamin ve minerallerin hepsini ancak kaliteli bir fabrika yemi ihtiva edebilir. Özellikle sütten kesilmiþ kuzularda, büyümenin hýzlý olduðu bu dönemlerde, yemin besin deðerinin, vitamin ve mineral muhtevasýnýn tam olmasýna özel itina gösterilmelidir. PAZAR DEÐERÝ YÜKSEK HAYVAN ELDE ETMEK GÜRDAL YEM YEDÝRMEKLE MÜMKÜN OLABÝLÝR. Kuzu Büyütme Yemi Bu yem, kuzularýn 9. hafta baþýndan itibaren beslenmesinde kullanýlmalýdýr. Kuzulardan ileride beklenen verimin elde edilebilmesinde yine bu dönemdeki beslemeye dikkat edilmelidir. Zira bu dönemde de büyüme ve geliþme oldukça hýzlýdýr. Kuzulara verilecek yem miktarý, canlý aðýrlýk, ýrk, yaþ, cinsiyet, kaba yem ve mer'aya çýkma durumlarýna baðlý olarak deðiþmektedir. Sütten kesilen kuzulara alýþtýrarak günde grama kadar bu yemden verilmelidir. Yaþ (hafta) Kuzu Besisinde Günlük Yem Tüketimi Yemin Cinsi Fabrika Yemi Kuru Ot 1 Kuzu Baþlangýç Kuzu Baþlangýç 50 gr serbest 5 Kuzu Baþlangýç 200 gr serbest 7 Kuzu Baþlangýç 400 gr serbest 9 Kuzu Büyütme 600 gr serbest 11 Kuzu Büyütme 800 gr 400 gr 13 Kuzu Büyütme 1000 gr 400 gr 15 Kuzu Besi 1200 gr 400 gr 16 Kuzu Besi 1300 gr 400 gr 7

12 KÜÇÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Mer a Besisi Kuzular mer aya ilk çýkýþlarýnda çok kýsa süreli otlatýlýrlar. Daha sonra süre artýrýlýr ve gün sonra tam otlatmaya geçilir. Mer ada otlayan kuzularýn günde 100 gr canlý aðýrlýk artýþý saðlamalarý istenir. Eðer mer a yeterli deðilse ve kuzular istenilen canlý aðýrlýða gelmemiþse kaliteli fabrika yemi verilerek noksanlýk telafi edilmeye çalýþýlýr. Ülkemizdeki mer alarýn durumu malum olduðuna göre kuzularýn beklenilen canlý aðýrlýða ulaþmasý için mutlaka ve mutlaka kaliteli bir fabrika yeminin kullanýlmasý gerekmektedir. Kuzu Besi Yemi Besiye alýnýp erken kesime gidecek kuzular, 5. ay baþýndan 6.ay sonuna kadarki dönemde bu yem ile beslenirler. Kuzu besi yemine 8-10 günlük alýþtýrma döneminden sonra geçilir. Kuzulardan azami canlý aðýrlýk elde etmek için günlük yemlerin %55-60 ýný Gürdal Kuzu Besi Yemi, %40 ýný ise iyi kalite kaba yem oluþturmalýdýr. Þayet kaba yem yok ise ya da kaba yemin kalitesi iyi deðilse bu durumda fabrika yemi miktarý artýrýlarak ihtiyaç karþýlanmaya çalýþýlýr. Kuzu Aðýrlýðý (gr/gün) Erken Sütten Kesilmiþ Kuzulara Verilecek Karma Yem Miktarlarý Verilecek Karma Yem Miktarý (gr/gün) Toklu Besisi Batý ülkelerinde uygulanmayan bu besi yöntemi ülkemizde yaygýn olarak yapýlmaktadýr. Toklu besisinde her ne kadar mer adan yararlanma düþünülürse de ülkemizdeki mer alarýn durumu yeterli olmadýðý için bu dönemde de toklularýn tescile tabi Gürdal Toklu Besi Yemi ile beslenmesi gerekmektedir... 8 Verilecek Kaba Yem Miktarý (gr/gün) Kuru yonca otundan ya da kuru yonca otuna eþdeðer diðer otlardan kuzu baþýna günlük 300 gr verilmelidir.

13 KÜÇÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Entansif besleme yapýlýyorsa toklulara canlý aðýrlýðýnýn %3 ü kadar Gürdal Toklu Besi Yemi verilmelidir. Ekonomik olmasý bakýmýndan toklular 60 kg canlý aðýrlýða ulaþtýklarýnda besiye son verilmesi uygundur. Toklu Besi Yem karmalarýna tahýl danelerinin parçalanmadan katýlmasý daha yararlý olmaktadýr. Koyunlarýn Beslenmesi Koyunlar et, süt ve yapaðý gibi üç veriminden de yararlandýðýmýz hayvanlardýr. Bu nedenledir ki beslenmelerine gereken itina gösterilmelidir. Mera koþullarýnda beslenen koyunlara kuru madde tüketiminin tamamý mera otlarýna yani kaba yeme dayalýdýr. Aðýlda besiye alýnmýþ kuzu, toklu ve koyunlara verilecek kuru maddenin %25-35 kadarý kaba yem (kuru ot, saman vs), % 65 kadarý kesif yemden meydana getirilmelidir. Koyunlarý kuru ot veya benzeri otlarla beslemek mümkün gibi görülse de bu yemlerin koyunlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamasý her zaman mümkün olmamaktadýr. Buna karþýlýk hiç kaba yem yedirmeden sadece kesif yemlerle de besi yapýlabilir. Koyunlara tek baþýna kesif yem verildiði zaman geviþ getirme olayý yavaþlar, tükürük salgýsý azalýr. Ýþkembede mikrobiyal sindirim bozulur. Yemden yararlanma düþer. Ýþkembe ve barsaklarda yangýlanma, karaciðer hastalýklarý, týrnak ve kemik hastalýklarý görülür. Tüm bu ve benzeri nedenlerden dolayý koyunlara mutlaka kaba yem yedirmek, önlerinde yiyebilecekleri kadar kuru ot ve saman bulundurmak gereklidir. Bazý durumlarda sýðýr besi ve sýðýr süt yemleri kuzu ve oðlaklara verilmektedir. Bu kesinlikle yanlýþtýr. Kuzu ve oðlaklar için ayrýca kuzu ve oðlak yemleri vardýr, bu yemlerden yedirilmelidir. Koyun yemlerinin kuzulara verilmesi halinde ileride tedavisi mümkün olmayan arazlarýn ortaya çýkmasýna neden olabilir. 9

14 KÜÇÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Süt Veren Koyunlara Verilecek Karma Yem Miktarlarý Süt Miktarý (lt) Verilecek Karma Yem MÝktarý (gr) Verilecek Kaba Yem Miktarý (kg) 0, , , , , , , , Gebe Koyunlarýn Besisi Yonca, korunga, fið ve bunun gibi kuru otlardan 0,5-2 kg. arasýnda verilebilir. Not: Ýkiz doðumlarda Gürdal Koyun Süt Yemi miktarý ve kaba yem miktarý arttýrýlmalýdýr. Gebe koyunlarýn beslenmesi yeni bir canlý meydana getirecek olmalarýndan dolayý daha büyük önem arz etmektedir. Birden fazla yavru verenlerde bu önem bir kat daha artmaktadýr. Ýlk dönemlerde ihtiyaçlar kaba yemlerle karþýlanýr. Özellikle gebeliðin 3.5 ayýndan sonra yaþama payýna ek olarak koyunlara verim payý olarak Gürdal Gebe Koyun Yemi verilmelidir. Gebeliðin son 6 haftasýnda yiyebildiði kadar kaba yeme (kuru ot, kuru yonca otu, yonca veya bakliyat samaný) ek olarak Gebe Koyun Yemi nden tekiz doðuranlara günde 190 gram, ikiz doðuranlara ise 300 gram verilmelidir. Ana rahmindeki kuzu doðum aðýrlýðýnýn %70 ini son 6 haftalýk dönemde kazanýr. Gebeliðin son 1.5 ayýnda rasyondaki enerji yetersizliði veya enerji/protein dengesizliðinden kaynaklanan gebelik zehirlenmesine karþý dikkatli olunmalýdýr. Bunu önlemek için gebeliðin son 6 haftasýnda koyunlara kaliteli fabrika yemi artýrýlarak verilmelidir. Verilecek günlük yem miktarý (kuru madde olarak) gebe koyunun vücut aðýrlýnýn % 2-3 ü kadar olmalýdýr. Doðum Beslemesi Doðumu yaklaþan koyun altlýðý kuru ve temiz olan ayrý bir bölmeye alýnýr. Hava soðuksa ortamýn sýcak olmasý saðlanýr. Doðuma çok yakýn günlerde kesif yem miktarý azaltýlýr, yiyebildiði kadar kaliteli kuru ot verilir. Doðum sancýsý baþladýktan itibaren 1 saat içinde doðum olmaz ise müdahale edilmelidir. Doðumdan sonra kuzu kurulanýp en geç yarým saat içinde annesini emmesi saðlanýr. Göbek kordonu bir karýþ aþaðýdan kesilerek antiseptik ilaçlar sürülmelidir. Doðumun ilk günü koyuna sadece kuru ot verilir. Yumuþatýcý olmasý bakýmýndan kepek-yulaf ezmesi karýþýmýndan gram kadar verilmesi faydalýdýr. Daha sonraki günlerde Gürdal Koyun Süt Yemi nden azar azar vermek suretiyle beslemeye devam edilir. 10

15 KÜÇÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Saðmal Koyun Besleme Normal olarak koyunlarýn saðým müddeti 4 ay kadardýr. Bu dönemdeki beslemeye bir veya birden fazla kuzu doðurma etkili olmaktadýr. Ýkiz yavrulu koyun tekiz yavrulu koyuna göre %50 daha fazla süt üretme durumundadýr. Süt verimi ilk aylarda en fazladýr süre ilerledikçe süt verimi azalýr. Bu nedenle saðmal koyunlarýn laktasyonun ilk ayýnda çok itinalý beslenmeleri gerekmektedir. Mer alarýn yeterli olmadýðý durumlarda saðýlan koyunlarýn verdikleri her litre süt karþýlýðý olarak onlara günde yaklaþýk gram kadar Kalite Standartlarýna uygun üretilen Gürdal Koyun Süt Yemi verilmelidir. Ýkiz yavrulu koyunlara verilecek Koyun Süt Yemi miktarý %40 daha fazla olmalýdýr. Mer alar iyi ise bu miktarlar azaltýlmalýdýr. Saðýlan keçilere de ayný yemden kullanýlabilmektedir. Saðýlan Koyun ve Keçilere Verilecek Gürdal Yem Miktarlarý Süt Verimi (kg / gün) Mera Kalitesi Kötü Orta Ýyi Koyun Süt Yemi (gr) Koyun Süt Yemi (gr) Koyun Süt Yemi (gr) 0, , , , , , ,

16 KÜÇÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Damýzlýk Koç Besleme Koçlarýn damýzlýkta kullanýlma sürelerinin sýnýrlý olmasý ve bu süre içerisinde azami verimin saðlanabilmesi için kullanýlacak yemin içeriðine çok dikkat edilmelidir. Kaba yem olarak kaliteli kuru ottan baþka Damýzlýk Koç yeminden aþým öncesinde günlük gram (500 gr) verilmelidir. Erken geliþen kültür ýrký koçlarýn günlük canlý aðýrlýk artýþlarýnýn gram arasýnda olmasý uygundur. Bunun için serbest miktarda kaba yeme ilave olarak günlük 1 kg kesif yem tüketmeleri istenir. Kamçýlama Yemlemesi Koçlara, koç katýmý mevsimine ay kala, koyunlara koç katýmýna 3-4 hafta kala kýzgýnlýðý uyarma, döl tutma oranýný yükseltme, kýsýrlýðý azaltma ve birden fazla yavru elde etmek amacýyla kamçýlama beslemesi uygulanýr. Koç katýmý öncesinde ve koç katýmý döneminde (9-10 hafta) sürüler mümkün olduðunca en iyi mer alarda otlatýlýr. Otlamaya ilave olarak koyunlara günde gram Gürdal Koyun Süt Yemi verilir. Oðlaklarýn Beslenmesi Doðumundan itibaren 6 aylýk yaþa kadar olan erkek ve diþi keçi yavrularýna Oðlak, 7 aylýktan 1 yaþýna kadar olan erkek ve diþilere Çepiç, 1 yaþýndan 2 yaþýna kadar dönemdeki erkek keçilere Seis ve diþi keçilere Gezdan, 2 yaþýndan büyük olan erkek keçilere ise Teke denilmektedir. Yeni doðan oðlaklara hastalýklara karþý dayanýklý olabilmeleri için ilk günlerde aðýz sütü mutlaka verilmelidir. Süt ile besleme hafta sürmektedir. Doðumdan 1-2 hafta sonra oðlaklar Gürdal Oðlak Baþlangýç Yemi (%18 HP ve 2850 kcal ME) ve kaliteli kuru ota alýþtýrýlmalýdýr. Bu durumda oðlaklarýn hem rumen geliþimleri daha iyi olmakta hem de sütten tasarruf saðlanmaktadýr. Ýlk altý 12

17 KÜÇÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ ayda normal büyüyen oðlaklar günde gram aðýrlýk artýþý saðlamalýdýr. Sütten kesilen oðlaklara günlük 500 gram kadar Gürdal Oðlak Büyütme Yemi (%16 HP ve 2600 kcal ME) verilir. Keçi Süt Yemi Keçiler doðumu takip eden 6-8 haftalýk dönemde oldukça yüksek miktarda süt vermektedirler. Bu dönemde, istenen düzeyde süt elde etmekle birlikte anneyi saðlýklý tutmak için dengeli ve yeterli beslemek gerekir. Keçilere Verilecek Yem Miktarlarý Düþük verimli süt keçilerinde her litre süt karþýlýðý olarak GÜRDAL KEÇÝ SÜT YEMÝ hayvan baþýna günlük gram kadar verilmelidir kg canlý aðýrlýðýndaki saðmal süt keçilerine kg Keçi Süt Yemi verilmelidir. Süt Emziren Koyun ve Keçilere Verilecek Gürdal Yem Miktarlarý Kuzu Sayýsý Mera Kalitesi Kötü Orta Ýyi Koyun Süt Yemi (gr/gün) Koyun Süt Yemi (gr/gün) Koyun Süt Yemi (gr/gün) Keçilerin Gebelik Dönemi Beslenmesi Saðlýklý ve çok sayýda oðlak elde edilebilmesi gebelik dönemindeki beslemeye baðlýdýr. Gebeliðin ilk üç ayý önemlidir. Bu dönemde mera yeterli olsa bile oðlaklarýn iyi bir iskelet geliþimi için bir miktar Gürdal Gebe Keçi Yem i (%14 HP, 2600 kcal ME) verilmesi çok faydalý olmaktadýr. Gebeliðin en kritik dönemi son 45 gündür. Bu dönemde çok hýzlý geliþen yavru, annesinin besinlerinin önemli bir kýsmýna ortak olmaktadýr. Bu durumda annenin besin maddelerine olan ihtiyacý artmaktadýr. Bu aþamada hayvanýn ihtiyaçlarýnýn doðru bir þekilde karþýlanmasý halinde daha saðlýklý ve daha fazla sayýda oðlak elde edilecektir. Bunun için gebe keçilere normal dönemde verilen yemlere ilave olarak gebeliðin baþýnda 300 gram, gebeliðin sonunda ise 800 gram kadar ek fabrika yemi verilmesi gerekir. Ayrýca kaliteli kuru ottan 500 ile 800 gram kadar verilmelidir. Keçiler gebe iken kuru madde yem tüketimi %30, laktasyonda iken %50 kadar artmaktadýr. Saanen keçilerinin yavru ve süt verimleri daha fazladýr. Bu nedenle verilecek yem miktarý da buna göre olmalýdýr. 13

18 KÜÇÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Keçilerin Laktasyon Dönemi Beslenmesi Keçilerin doðumu müteakip 6-8 haftalýk dönemde oldukça yüksek miktarda süt vermektedirler. Bu dönemde, istenilen düzeyde süt elde etmekle birlikte anneyi saðlýklý tutmak için dengeli ve yeterli bir besleme gereklidir. Saðým dönemindeki keçilerin yüksek miktarda süt vermesi anne sütü ile beslenen yavrularýn iyi geliþebilmesi bakýmýndan da önemlidir. Düþük verimli süt keçilerine bu dönemde her litre süt verimi karþýlýðý olarak Gürdal Keçi Süt Yemi (15 HP ve 2400 kcal/me) hayvan baþýna günlük gram kadar verilmelidir. Yüksek verimli Saanen Keçilerine ise minimum 16 HP ve 2600 kcal ME içeren Keçi Süt Yemlerinden verilmelidir. Yüksek verimli süt keçilerinin canlý aðýrlýðýn %4-6 i kadar kuru madde yem ihtiyaçlarý vardýr. Kesif yem oraný%60-70 düzeylerinde olmasý istenir. Buna göre kg canlý aðýrlýktaki saðmal Saanen Keçilerine günlük kg Keçi Süt Yemi verilmelidir. Keçilerin yaþama payý ihtiyaçlarý kaba yemlerden (yonca, korunga, fig, karamba vb otlar) karþýlanmalýdýr. Meranýn yeterli olduðu dönemlerde her litre süt karþýlýðý olarak keçilere verilecek kesif yem miktarý 1/3 e kadar azaltýlabilir. Kýl keçilerinin ortalama süt verimleri kg kadardýr. Ancak iyi bakým ve besleme yapýlýrsa bu miktar kg a kadar çýkabilmektedirler. Kuru Dönemde Keçilerin Beslenmesi Bu dönem dinlenme için gereklidir. Mer ada otlamaya ilave olarak keçi baþýna gram kadar Gürdal Kuru Dönem Keçi Yemi (%14 HP ve 2400 kcal ME) verilmesi uygundur. Tekelerin Beslenmesi Teke katým dönemi 4-6 haftalýk bir dönemi kapsamaktadýr. Bu dönemde yapýlacak bilinçli bir besleme ile tekelerin sperma verimliliði artýrýlmakta ve keçilerden daha fazla döl elde edilmektedir. Aþým genellikle sonbaharda yapýlýr ve 1,5-2 ay sürer adet keçiye 1 adet teke düþünülmelidir. Katým zamanýndan 2 hafta önce baþlamak suretiyle tekelere daha önce yedikleri yem miktarý %15 kadar artýrýlmalýdýr. Tekelere normal zamanlarda 0,5-1 kg, aþým zamanýnda ise 1-1,5 kg fabrika yemi verilmelidir. Aþým dönemlerinde yemlere yumurta sarýsý ilavesi faydalý olabilir. Tekelerin bu dönemde yeterli beslenmesi katým dönemini kýsaltmakta ve dölleme yeteneðini artýrmaktadýr. Teke katým esnasýnda döllenmeyi ve gebeliði garanti edebilmek amacýyla keçi baþýna günde gram olacak þekilde Gürdal Keçi Yemi (fabrika yemi) ile birlikte kg kadar kaliteli kuru ot verilmelidir. 14

19 BÜYÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ BÜYÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Büyükbaþ Hayvan Yemleri Besin Normlarý Listesi Enerji ME % Vitaminler Karma yem Adý Kcal/kg HP HS HK Ca P Na A IU/kg D IU/kg D mg/kg Buzaðý Baþl. 0-3 Ay Buzaðý Büyt. 3-6 Ay Sýðýr Besi Sýðýr Besi Düve Yemi Gebe Düve Yemi Sýðýr Süt Sýðýr Süt Kuru Dönem Buzaðýlarýn Beslenmesi Ýneklerin yeni doðmuþ yavrusu 6 aylýk olana kadar buzaðý olarak isimlendirilir. Yeni doðan buzaðýlara bir hafta süreyle aðýz sütü (kolostrum) verilmelidir. Ýlk haftadan sonra buzaðý besleme yöntemleri uygulanýr. Bazen tek baþýna süt verilerek hýzlý buzaðý besisi veya beyaz et besisi de yapýlmaktadýr. Buzaðýlarýn doðumdan sonraki ilk dört saat içinde 1,5-2 kg. dolayýnda aðýz sütü içmeleri þarttýr. Aðýz sütü hastalýklara karþý yüksek oranda baðýþýklýk maddesi ihtiva etmektedir. Bu maddeyi alamayan buzaðýlar ileriki yaþlarda hastalýklara karþý direnç gösteremezler. Aðýz sütü ilk gün sulandýrýlarak, ikinci günden sonra ise sulandýrýlmadan kullanýlabilir. Genelde buzaðýlar 5-8 haftada sütten kesilirler. Bu sürede buzaðý baþýna toplam kg. kadar süt verilmesi yeterli olmaktadýr. Sütten kesme üç þekilde uygulanýr: a) Yarý-Erken Sütten Kesme: b) Erken Sütten Kesme: Bu yöntemde buzaðýlar 1 ay veya daha önce sütten kesilirler. c) Normal Sütten Kesme: Buzaðýlar 1 ay veya daha uzun süreli analarýný emerler. Bu yöntemde 2 haftadan baþlamak üzere hayvanlara Gürdal Buzaðý Baþlangýç Yemi ve kuru ot miktarý artýrýlýrken içirilen süt miktarý azaltýlýr. 15

20 BÜYÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Buzaðý Baþlangýç Yemi Buzaðýlara genellikle 1. haftadan itibaren iyi hazýrlanmýþ buzaðý baþlangýç yemlerinden verilmeye baþlanýr. Bu yemden buzaðýlara bitirebileceði kadar verilmeli ve günde 1-2 defa taze yem ile deðiþtirilmelidir. Buzaðýlar ilk haftadan itibaren kuru ota da alýþtýrýlmalýdýr. Sütten kesilen buzaðýlarýn 6. ay sonuna kadar beslenmelerine özel bir ihtimam gösterilmelidir. Özellikle 2. haftadan itibaren 3 aylýk yaþý tamamlayýncaya kadar buzaðýlara rumen papillalarýnýn geliþimini hýzlandýrmak için mutlaka Buzaðý Baþlangýç Yem i verilmelidir. Bazý üreticiler Buzaðý, dana ve düvelerine depolarýnda hangi yem var ise ondan yedirmektedirler. Mesela üreticide Besi Yemi veya Süt Yemi var ise onu buzaðý, dana ve düvelere yedirmektedirler ki böyle bir uygulama çok yanlýþtýr. Çünkü besi ya da süt yemi içerisindeki besin kompozisyonu buzaðýlar için uygun deðildir. Böyle yemlerdeki tuz miktarý buzaðýlarýn ishal olmasýna ve geliþmesinin yavaþlamasýna neden olur. Buzaðýlara Buzaðý Yeminin dýþýndaki yemler yedirilmemelidir. Aðzýna dokundurulmak ya da bir miktar süt ile karýþtýrýlmak suretiyle buzaðýnýn yem yemeye alýþmasýna yardýmcý olunmalýdýr. Buzaðýlara baþlangýçta günlük gram fabrika yemi verilirken, 1 aylýk yaþlarda bu miktar artýrýlarak günde gramlara kadar çýkarýlmalýdýr. Daha sonraki haftalarda (10. hafta) buzaðýlara günlük toplam kg kadar yem verilmelidir. Bu miktardan fazlasý buzaðýnýn yaðlanmasýna neden olur. Rumen geliþimine yardýmcý olmak için buzaðýlara yemden baþka kaliteli kuru ot da verilmelidir. Buzaðýya verilecek yem miktarý, canlý aðýrlýk, ýrk, cinsiyet, yaþ, süt emme durumu ve süt emme süresi gibi faktörlere göre deðiþmektedir. Buzaðý Büyütme Yemi Bu yem, buzaðýlarýn 4. ayýn baþýndan 6. ayýn sonuna kadarki dönemde beslenmesinde kullanýlmaktadýr. Buzaðýlardan ileride beklenen verimin elde edilebilmesinde yine bu dönemdeki beslenmenin büyük önemi vardýr. Çünkü bu dönemde de büyüme ve geliþme oldukça hýzlýdýr. Buzaðýya yedirilecek yem miktarý, canlý aðýrlýk, ýrk, yaþ, cinsiyet ve kaba yem yeme durumuna baðlý olarak deðiþmektedir. Büyütme döneminde, buzaðýlara yiyebildikleri kadar kaliteli kaba yeme ilave olarak günlük kg arasýnda Buzaðý Büyütme Yemi verilmelidir. Buzaðýlar Ýçin Günlük Rasyon (2,5-2 Aylýk Yaþ) Günler Günler Günler Günler Günler Buzaðý Baþýna Günlük Gr. Gürdal Buzaðý Baþlangýç Yemi gr. kuru yonca verilecek Buzaðý Baþýna Günlük Gr. Gürdal Buzaðý Baþlangýç Yemi gr. kuru yonca verilecek Buzaðý Baþýna Günlük Gr. Gürdal Buzaðý Baþlangýç Yemi gr. kuru yonca verilecek Buzaðý Baþýna Günlük Gr. Gürdal Buzaðý Baþlangýç Yemi gr. kuru yonca verilecek Buzaðý Baþýna Günlük Gr. Gürdal Buzaðý Baþlangýç Yemi +500 gr. Gürdal Buzaðý Büyütme Yemi gr. kuru yonca verilecek. Dana Besisi Genç sýðýr besisi de denilmektedir. Bu aþamada en önemli faktör hayvan materyalinin seçimidir. Hayvan seçiminde yapýlacak hata besiyi baþtan sona olumsuz etkilemektedir. Besi materyali olarak et-süt yönlü kombine ýrklarýn danalarýnýn kullanýlmasý halinde besi sonu canlý aðýrlýðýnýn kilograma ulaþmasý ve bunun için günlük gram canlý aðýrlýk artýþý yapma yeteneðine sahip olmasý gerekir. 16

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr?

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki serbest klor miktarýný, Saðlýk bakanlýðý yayýnladýðý ilk genelgesinde 0.3 0.6 ppm daha sonra yayýnladýðý genelgede 1.0-3.0 ppm en son yayýnladýðý yönetmeliðinde

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi T ürkiye Aile Planlamasý Derneði (TAPD) 1963 yýlýnda kurulmuþ, 1973 yýlýnda kamu yararýna çalýþan dernekler statüsü kazanmýþtýr. 1964 yýlýndan bu yana Uluslararasý

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ. Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým

TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ. Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým HASTALIKLARI VE KAZALARI ÖNLEME YASAL SORUMLULUK VE GÖREVDÝR Tarlada çalýþanlar tedbirler alýnmazsa sýk hastalanýr. Tarlada

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME Doğumdan sonra kuzu hem çevre koşullarına hem de sütten kesime adaptasyonda sorunlar yaşayabilir. Bu adaptasyon aşamalarında özellikle besleme ile ilgili önemli değişimler olur.

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR. 15 Temmuz 2015 Sayý : 440 1.00 TL. (KDV. Dahil) Deðiþim Önce Gönüllerde Baþlar... HAKiMiYET KAYITSIZ Kaymakam Ramazan Yýldýrým'a Veda Yemeði Ekili Tarla Yangýný Vatandaþlarý Korkuttu

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Prof. Dr. Zafer AYVAZ Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliði Bölümü, Bornova-ÝZMÝR Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 3-12 ÖZET Atýksularýn biyolojik

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

Araþtýrma Kaynak: Trends in Plastics, 5/2007 Alman Plastik Endüstrisi 2006 yýlýnda Alman plastik endüstrisinin, üretimde ve satýþta net artýþlar saðlayarak önceki yýllardaki geliþmesine devam ettiði bildiriliyor.

Detaylı

BÝLÝMSEL YAYIN ORGANI TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TMSF yýl:4 sayý:22 Temmuz-Aðustos-Eylül 2009 RÝSK KAVRAMI VE BANKACILIKTA RÝSK Ferhat SAYIM - Dr. Selami ER, Sayfa 7 de GLOBAL KRÝZ ve ÜLKEMÝZE YANSIMALARI

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı