Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 YEM TEKSTÝL HAYV. SAN. VE TÝC. A.Þ. Karacasu Karaziyaret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:26/A K.Maraþ Tel: (3 hat) Fax: web: KOSGEB Basým Tarihi:

2 YEM TEKSTÝL HAYV. SAN. VE TÝC. A.Þ.

3 Copyright 2011 Bu kitaptaki metin ve resimlerin, tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kaynak gösterilmeden kullanýlmasý, elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr. Baský Tarihi: Nisan / 2011

4

5 ÝÇÝNDEKÝLER KÜÇÜKBAÞ - BÜYÜKBAÞ HAYVANLAR GRUBU KÜÇÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Küçükbaþ Hayvan Yemleri Besin Madde Normlarý Kuzularýn Beslenmesi Süt Emen Kuzularýn Besisi Sütten Kesilmiþ Kuzularýn Besisi Entansif Besi Kuzu Baþlangýç Yemi Kuzu Büyütme Yemi Mer a Besisi Kuzu Besi Yemi Toklu Besisi Koyunlarýn Beslenmesi Gebe Koyunlarýn Besisi Doðum Beslemesi Saðmal Koyun Besleme Damýzlýk Koç Besleme Kamçýlama Yemlemesi Oðlaklarýn Beslenmesi Keçilerin Gebelik Dönemi Beslenmesi Keçilerin Laktasyon Dönemi Beslenmesi Kuru Dönemde Keçilerin Beslenmesi Tekelerin Beslenmesi BÜYÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Buzaðýlarýn Beslenmesi Buzaðý Baþlangýç Yemi Buzaðý Büyütme Yemi Dana Besisi Sýðýr Besisi Süt Sýðýrlarýnýn Beslenmesi Düvelerin Beslenmesi Gebe Süt Ýneklerin Beslenmesi Saðmal Ýneklerin Beslenmesi Kuruya Ayrýlmýþ Ýneklerin Beslenmesi Damýzlýk Erkek Hayvanlarýn Beslenmesi Boðalarýn Beslenmesi Altýn Öðütler KANATLI HAYVANLAR GRUBU Kümes Hayvanlarýnýn Beslenmesi Kümesler Et ve Yumurta Yönlü Kümes Kanatlýlarý Ýçin Genel Yetiþtirme Kriterleri Barýndýrma, Yemlik ve Suluk Sýcaklýk Aydýnlatma Yem Tedariki ve Depolanmasý Kanatlýlarýn Beslenmesi Kümes Hayvanlarýna Ait Yemlerin Besin Madde Kompozisyonlarý Yumurtacý Kanatlýlarýn Beslenmesi Yumurtacý Civcivlerin Beslenmesi Yumurtacý Piliç Büyütme Yemi Yumurtacý Piliç Geliþtirme Yemi Yumurta Baþlangýç Yemi Yumurtacý Tavuk I. Dönem Yemi Yumurtacý Tavuk II. Dönem Yemi Hy-Line Irký Beyaz ve Kahverengi Tavuklarýn Performans Deðerleri Damýzlýk Tavuklarýn Beslenmesi Etlik Kanatlýlarýn Beslenmesi Etlik Civcivlerin Beslenmesi Etlik Piliçlerin Beslenmesi Kannibalizm Mecburi Tüy Döktürme Uyulmasý Gereken Genel Kurallar Hindi Yemleri Kümes Hazýrlýðý Yerleþim Yeri Yerleþim Yoðunluðu Yemlik ve Suluk Ýhtiyacý Hastalýk ve Tedavisi Devekuþu Yemleri Býldýrcýn Yemleri Keklik Yemleri ALABALIKLARIN BESLENMESÝ Yer Seçimi ve Havuzlar Alabalýklarýn Su Ýstekleri Alabalýk Yumurta ve Yavru Üretimi Yavru Alabalýklarýn Bakým ve Beslenmesi Ergin Alabalýklarýn Beslenmesi DÝÐER YEMLER

6 yemde; kalite, istikrar ve güven 28 Gürdal Yem Fabrikasý, 1998 yýlýndan Türkiye hayvancýlýðýna hizmet vermeye devam etmektedir. Bu vesileyle siz saygýdeðer üreticilerimize bayilerimize, gönlü bizimle olan dostlarýmýza ve tüm hayvancýlýk camiasýna en derin saygý ve selamlarýmýzý sunar, ürünlerinizin bol, kazancýnýzýn bereketli olmasýný dileriz. Gürdal Yem Fabrikasý, 21. yüz yýlýn son teknolojisine göre 15 ton/saat olarak dizayn edilmiþtir yýlý itibariyle dikey çelik silolarýmýz tamamlanmýþ olup hammadde depolama kapasitemiz maksimuma ulaþmýþtýr. Yemlerin daha uzun ömürlü olmasý, hayvanlara daha yararlý olmasý bakýmýndan pelet yem çok önemlidir. Bundan dolayý Gürdal Yem, Peletleme ünitesini tamamlayarak pelet yem imalatýný da baþlamýþtýr. Her büyüklükte pelet yem üretimi yapýlmaktadýr. Hammadde ve yem tartýmlarý 80 ton kapasiteli elektronik kantar vasýtasýyla yapýlmaktadýr. Yem formülasyonu ve imalatý insan hatasýný minimize eden en modern elektronik ve bilgisayar sistemiyle yapýlmaktadýr. Yemlere melas, yað, premiks gibi maddelerin katýlmasýnda yine bilgisayar ve elektronik sistem kullanýlmaktadýr. Bilimsellik ve Teknoloji Kusursuz yem üretmenin yolu bilimden, teknolojiden ve uzmanlýktan geçmektedir. Gürdal Yem Fabrikasý ülkemizdeki yem fabrikalarý içerisinde 21. yüzyýlýn bilimsel standartlarýna, uzmanlýk ve teknolojisine sahip olmanýn gururunu taþýmaktadýr.

7 Yem imalatý için çaðdaþ standartlar, bilimsellik ve uzmanlýk gerekir. Çaðdaþ teknolojiden yoksun olarak, bilgisiz olarak yem imalatý yapýlamaz, yapýlmamalýdýr. Ne yazýk ki yem imalat bilim ve teknolojisine gereken deðeri vermeyenler, çaðdaþ normlardan bihaber olanlar, uzmanlýkla ilgisi olmayanlar günümüzde mevcudiyetlerini bir þekilde sürdürebilmektedirler. Bunlar haksýz rekabete neden olmakta kalmayýp üreticimizin karma yeme olan güvenini de yok etmektedirler. Gürdal Yem Fabrikasý modern normlara göre yem imal edebilmek için, teknolojiye ve bilimselliðe gereken deðeri verdiðinin bir ifadesi olarak, konumunu her geçen gün geliþtirmektedir. Gürdal Yem, çalýþmalarýný bilimsellik temeli üzerinde yürütmektedir. Bu nedenle K.S.Ü Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Süleyman ÇALIÞLAR dan resmi danýþmanlýk hizmeti almýþtýr. Gürdal Yem, bu avantajý kullanmak suretiyle üreticilerinin daha fazla et, daha fazla süt, daha fazla yumurta elde etmesini, daha karlý üretim yapmasýný saðlamaktadýr. Gürdal Yem Fabrikasý, bilimselliði her zaman ön planda tutmakta ve adýmlarýný ona göre atmaktadýr. Bu davranýþ, üreticilerimizi son derece memnun etmekte ve Gürdal Yemi tercih eden üretici sayýsýnda her geçen gün hýzlý bir artýþ gözlenmektedir. Eski alýþkanlýklar, modern uygulamalarýn kabul edilmesini zorlaþtýrmakta, doðru davranýþlarýn önüne geçebilmektedir. Bunun için, uzman kadromuz sürekli saha çalýþmalarý yapmak suretiyle eski alýþkanlýklarý ve yanlýþlýklarý düzeltme mücadelesi vermektedirler. Vizyonumuz Gürdal Yemin ana hedefi, çaðdaþ teknoloji ve bilimsel verileri kullanmak suretiyle imalat yapmaktýr. Siz deðerli üreticilerimizin varlýðýný, kendi varlýðýmýzýn bekasý olarak görmekteyiz. Bu nedenledir ki Gürdal Yem, günübirlik uygulamalar ve küçük hesaplardan uzak durmaktadýr. Bu piyasada doruk noktasý neresi ise Gürdal Yemin hedefi orasýdýr. Kendi bölgemizde çok kýsa zamanda zirveye ulaþmýþ bulunuyoruz. Gürdal 29 Yemi zirveye çýkaran üreticilerimizin hepsine müteþekkiriz. Siz deðerli üreticilerimizin daha çok et, daha çok süt, daha çok yumurta elde etmelerini temin etmek için bütün gücümüzü seferber etmiþ durumdayýz. Yýlmadan, usanmadan sizlere en kaliteli en mükemmel hizmeti sunabilmenin gayretiyle, güveninize layýk olma gayreti içerisinde olacaðýz.. Kalite ve Karþýlýklý Güven Gürdal Yemin ana prensibi kalite ve güvendir. Bu deðerlerden asla ve asla taviz vermeyeceðiz. Kalitesiz yem daha ucuz deðildir, aksine daha pahalýdýr. Gürdal Yem, kaliteyi zirveye taþýdý. O halde kalitesiz yemlere raðbet etmeyiniz. Emeðinizin heba olmasýna fýrsat vermeyiniz. Gürdal Yemi tercih ediniz. Düþüncemiz ve uygulamalarýmýz herkesin malumudur. Bundan dolayý üreticilerimizin güvenini çok kýsa bir zamanda kazandýk. Deðerli Üreticilerimiz, Gürdal Yem Sizin Fabrikanýzdýr, Sizin Gerçek Dostunuzdur. Bu dostluðu baki kýlmak ve þu gök kubbede bir hoþ sada býrakmak için gelin elele verelim, iþlerimizi bilimsel ve saðlam yapalým, ürünümüzü artýralým, hep birlikte kazanalým. Saygýlarýmýzla

8

9 KÜÇÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Küçükbaþ Hayvan Yemleri Besin Madde Normlarý KÜÇÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Enerji, ME % Vitaminler Karma Yem Adý ve Kullanýlma Dönemi Kcal/kg HP HS HK Ca, - P Na CL A IU/kg D IU/kg E mg/kg Kuzu Baþlangýç 1-8 Hafta Kuzu Büyütme 9-12 Hafta Kuzu Besi 3-6 Ay Toklu Besi 7-12 Ay Koyun Süt Kuzularýn Beslenmesi Modern hayvancýlýðýn en kârlý alanlarýndan birisi de entansif kuzu besiciliðidir. AZ MASRAF, ÇOK VERÝM ÝÇÝN GÜRDAL YEM Ý TERCÝH EDÝNÝZ Kuzu besisinde baþlýca üç yöntem uygulanýr: 1) Süt emen kuzularýn besisi. 2) Sütten kesilmiþ kuzularýn besisi; a) Kesif yem (fabrika yemi) besisi, b) Mer a besisi. 3) Toklu besisi. Süt Emen Kuzularýn Besisi Bu yöntemde kuzular süt emmekle birlikte kesif (fabrika yemi) ve kaba yemlerle beslenirler. 5

10 KÜÇÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Büyütme dönemi süresi 4 aydýr. Bu süre zarfýnda günlük canlý aðýrlýk artýþýnýn gram kadar olmasýna dikkat edilmelidir. Kuzulara ilk öðünde 200 ml kadar aðýz sütü içirilir. Ýlk haftalarda kuzularýn günde 3-4 öðünde toplam ml süt almasý gerekir. Ýlk ay içerisinde kuzularýn doyasýya emmeleri saðlanmalýdýr. Ýkinci hafta baþýndan itibaren kuzulara iyi kaliteli kuru ot ile birlikte serbest miktarda kaliteli fabrika yemi verilmeye baþlanmalýdýr. Kuzularýn iyi geliþebilmeleri için mutlaka aðýz sütü almalarýna, 4-8 hafta süreyle anne sütüyle beslenmiþ olmalarýna dikkat edilmelidir. Sütten Kesilmiþ Kuzularýn Besisi Sütten kesme ya 4-5 haftalýk (erken) ya da 16 haftalýk (geç) yaþta olur. Erken sütten kesilmelerinden itibaren kuzular, yaklaþýk 20 kg aðýrlýða kadar ulaþana kadar Kuzu Büyütme Yemi ile beslenirler. Ülkemizde kuzular genellikle 2 aylýk yaþta sütten kesilirler. Bu yaþta kuzular takriben kg aðýrlýktadýrlar. Dolayýsýyla bunlar sütten kesimden sonra hemen besiye alýnýrlar. Entansif Besi Fabrika yemiyle yapýlan besidir. Besi süresi gündür. Bu süre içerisinde günlük ortalama 250 gram kadar aðýrlýk artýþý olmalýdýr. Besi sonunda kuzular 40 kg canlý aðýrlýða eriþirler. Kuzulara geliþmelerinin iyi olmasý için günde ortalama gr arasýnda Gürdal Kuzu Baþlangýç Yemi, daha sonra da Gürdal Kuzu Büyütme Yemi verilmesi gerekir. Kuzu Baþlangýç Yemi Kuzularýn 1. hafta ile 8. hafta sonuna kadar beslenmesinde kullanýlmaktadýr. Bir haftalýk olan kuzulara ilk günlerde gram kadar vermek suretiyle yem yemeye alýþmalarý saðlanmalýdýr. 8. haftaya kadar ise bu miktar günde gramlara kadar çýkarýlmalýdýr. KUZULARINIZIN GELECEÐÝNÝ GÜRDAL YEM ÝLE GARANTÝ EDEBÝLÝRSÝNÝZ 6

11 KÜÇÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Kuzulardan ileride beklenen verimin elde edilebilmesinde bu dönemdeki beslenmenin önemi büyüktür. Kuzuya verilecek yem miktarý, canlý aðýrlýk, ýrk, cinsiyet, yaþ, süt emme süresi, kaba yem ve mer'aya çýkma durumlarýna baðlý olarak deðiþmektedir. Süt ile beslemeden yem ile beslemeye geçiþ yapacak kuzularýn ihtiyaç duyduðu vitamin ve minerallerin hepsini ancak kaliteli bir fabrika yemi ihtiva edebilir. Özellikle sütten kesilmiþ kuzularda, büyümenin hýzlý olduðu bu dönemlerde, yemin besin deðerinin, vitamin ve mineral muhtevasýnýn tam olmasýna özel itina gösterilmelidir. PAZAR DEÐERÝ YÜKSEK HAYVAN ELDE ETMEK GÜRDAL YEM YEDÝRMEKLE MÜMKÜN OLABÝLÝR. Kuzu Büyütme Yemi Bu yem, kuzularýn 9. hafta baþýndan itibaren beslenmesinde kullanýlmalýdýr. Kuzulardan ileride beklenen verimin elde edilebilmesinde yine bu dönemdeki beslemeye dikkat edilmelidir. Zira bu dönemde de büyüme ve geliþme oldukça hýzlýdýr. Kuzulara verilecek yem miktarý, canlý aðýrlýk, ýrk, yaþ, cinsiyet, kaba yem ve mer'aya çýkma durumlarýna baðlý olarak deðiþmektedir. Sütten kesilen kuzulara alýþtýrarak günde grama kadar bu yemden verilmelidir. Yaþ (hafta) Kuzu Besisinde Günlük Yem Tüketimi Yemin Cinsi Fabrika Yemi Kuru Ot 1 Kuzu Baþlangýç Kuzu Baþlangýç 50 gr serbest 5 Kuzu Baþlangýç 200 gr serbest 7 Kuzu Baþlangýç 400 gr serbest 9 Kuzu Büyütme 600 gr serbest 11 Kuzu Büyütme 800 gr 400 gr 13 Kuzu Büyütme 1000 gr 400 gr 15 Kuzu Besi 1200 gr 400 gr 16 Kuzu Besi 1300 gr 400 gr 7

12 KÜÇÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Mer a Besisi Kuzular mer aya ilk çýkýþlarýnda çok kýsa süreli otlatýlýrlar. Daha sonra süre artýrýlýr ve gün sonra tam otlatmaya geçilir. Mer ada otlayan kuzularýn günde 100 gr canlý aðýrlýk artýþý saðlamalarý istenir. Eðer mer a yeterli deðilse ve kuzular istenilen canlý aðýrlýða gelmemiþse kaliteli fabrika yemi verilerek noksanlýk telafi edilmeye çalýþýlýr. Ülkemizdeki mer alarýn durumu malum olduðuna göre kuzularýn beklenilen canlý aðýrlýða ulaþmasý için mutlaka ve mutlaka kaliteli bir fabrika yeminin kullanýlmasý gerekmektedir. Kuzu Besi Yemi Besiye alýnýp erken kesime gidecek kuzular, 5. ay baþýndan 6.ay sonuna kadarki dönemde bu yem ile beslenirler. Kuzu besi yemine 8-10 günlük alýþtýrma döneminden sonra geçilir. Kuzulardan azami canlý aðýrlýk elde etmek için günlük yemlerin %55-60 ýný Gürdal Kuzu Besi Yemi, %40 ýný ise iyi kalite kaba yem oluþturmalýdýr. Þayet kaba yem yok ise ya da kaba yemin kalitesi iyi deðilse bu durumda fabrika yemi miktarý artýrýlarak ihtiyaç karþýlanmaya çalýþýlýr. Kuzu Aðýrlýðý (gr/gün) Erken Sütten Kesilmiþ Kuzulara Verilecek Karma Yem Miktarlarý Verilecek Karma Yem Miktarý (gr/gün) Toklu Besisi Batý ülkelerinde uygulanmayan bu besi yöntemi ülkemizde yaygýn olarak yapýlmaktadýr. Toklu besisinde her ne kadar mer adan yararlanma düþünülürse de ülkemizdeki mer alarýn durumu yeterli olmadýðý için bu dönemde de toklularýn tescile tabi Gürdal Toklu Besi Yemi ile beslenmesi gerekmektedir... 8 Verilecek Kaba Yem Miktarý (gr/gün) Kuru yonca otundan ya da kuru yonca otuna eþdeðer diðer otlardan kuzu baþýna günlük 300 gr verilmelidir.

13 KÜÇÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Entansif besleme yapýlýyorsa toklulara canlý aðýrlýðýnýn %3 ü kadar Gürdal Toklu Besi Yemi verilmelidir. Ekonomik olmasý bakýmýndan toklular 60 kg canlý aðýrlýða ulaþtýklarýnda besiye son verilmesi uygundur. Toklu Besi Yem karmalarýna tahýl danelerinin parçalanmadan katýlmasý daha yararlý olmaktadýr. Koyunlarýn Beslenmesi Koyunlar et, süt ve yapaðý gibi üç veriminden de yararlandýðýmýz hayvanlardýr. Bu nedenledir ki beslenmelerine gereken itina gösterilmelidir. Mera koþullarýnda beslenen koyunlara kuru madde tüketiminin tamamý mera otlarýna yani kaba yeme dayalýdýr. Aðýlda besiye alýnmýþ kuzu, toklu ve koyunlara verilecek kuru maddenin %25-35 kadarý kaba yem (kuru ot, saman vs), % 65 kadarý kesif yemden meydana getirilmelidir. Koyunlarý kuru ot veya benzeri otlarla beslemek mümkün gibi görülse de bu yemlerin koyunlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamasý her zaman mümkün olmamaktadýr. Buna karþýlýk hiç kaba yem yedirmeden sadece kesif yemlerle de besi yapýlabilir. Koyunlara tek baþýna kesif yem verildiði zaman geviþ getirme olayý yavaþlar, tükürük salgýsý azalýr. Ýþkembede mikrobiyal sindirim bozulur. Yemden yararlanma düþer. Ýþkembe ve barsaklarda yangýlanma, karaciðer hastalýklarý, týrnak ve kemik hastalýklarý görülür. Tüm bu ve benzeri nedenlerden dolayý koyunlara mutlaka kaba yem yedirmek, önlerinde yiyebilecekleri kadar kuru ot ve saman bulundurmak gereklidir. Bazý durumlarda sýðýr besi ve sýðýr süt yemleri kuzu ve oðlaklara verilmektedir. Bu kesinlikle yanlýþtýr. Kuzu ve oðlaklar için ayrýca kuzu ve oðlak yemleri vardýr, bu yemlerden yedirilmelidir. Koyun yemlerinin kuzulara verilmesi halinde ileride tedavisi mümkün olmayan arazlarýn ortaya çýkmasýna neden olabilir. 9

14 KÜÇÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Süt Veren Koyunlara Verilecek Karma Yem Miktarlarý Süt Miktarý (lt) Verilecek Karma Yem MÝktarý (gr) Verilecek Kaba Yem Miktarý (kg) 0, , , , , , , , Gebe Koyunlarýn Besisi Yonca, korunga, fið ve bunun gibi kuru otlardan 0,5-2 kg. arasýnda verilebilir. Not: Ýkiz doðumlarda Gürdal Koyun Süt Yemi miktarý ve kaba yem miktarý arttýrýlmalýdýr. Gebe koyunlarýn beslenmesi yeni bir canlý meydana getirecek olmalarýndan dolayý daha büyük önem arz etmektedir. Birden fazla yavru verenlerde bu önem bir kat daha artmaktadýr. Ýlk dönemlerde ihtiyaçlar kaba yemlerle karþýlanýr. Özellikle gebeliðin 3.5 ayýndan sonra yaþama payýna ek olarak koyunlara verim payý olarak Gürdal Gebe Koyun Yemi verilmelidir. Gebeliðin son 6 haftasýnda yiyebildiði kadar kaba yeme (kuru ot, kuru yonca otu, yonca veya bakliyat samaný) ek olarak Gebe Koyun Yemi nden tekiz doðuranlara günde 190 gram, ikiz doðuranlara ise 300 gram verilmelidir. Ana rahmindeki kuzu doðum aðýrlýðýnýn %70 ini son 6 haftalýk dönemde kazanýr. Gebeliðin son 1.5 ayýnda rasyondaki enerji yetersizliði veya enerji/protein dengesizliðinden kaynaklanan gebelik zehirlenmesine karþý dikkatli olunmalýdýr. Bunu önlemek için gebeliðin son 6 haftasýnda koyunlara kaliteli fabrika yemi artýrýlarak verilmelidir. Verilecek günlük yem miktarý (kuru madde olarak) gebe koyunun vücut aðýrlýnýn % 2-3 ü kadar olmalýdýr. Doðum Beslemesi Doðumu yaklaþan koyun altlýðý kuru ve temiz olan ayrý bir bölmeye alýnýr. Hava soðuksa ortamýn sýcak olmasý saðlanýr. Doðuma çok yakýn günlerde kesif yem miktarý azaltýlýr, yiyebildiði kadar kaliteli kuru ot verilir. Doðum sancýsý baþladýktan itibaren 1 saat içinde doðum olmaz ise müdahale edilmelidir. Doðumdan sonra kuzu kurulanýp en geç yarým saat içinde annesini emmesi saðlanýr. Göbek kordonu bir karýþ aþaðýdan kesilerek antiseptik ilaçlar sürülmelidir. Doðumun ilk günü koyuna sadece kuru ot verilir. Yumuþatýcý olmasý bakýmýndan kepek-yulaf ezmesi karýþýmýndan gram kadar verilmesi faydalýdýr. Daha sonraki günlerde Gürdal Koyun Süt Yemi nden azar azar vermek suretiyle beslemeye devam edilir. 10

15 KÜÇÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Saðmal Koyun Besleme Normal olarak koyunlarýn saðým müddeti 4 ay kadardýr. Bu dönemdeki beslemeye bir veya birden fazla kuzu doðurma etkili olmaktadýr. Ýkiz yavrulu koyun tekiz yavrulu koyuna göre %50 daha fazla süt üretme durumundadýr. Süt verimi ilk aylarda en fazladýr süre ilerledikçe süt verimi azalýr. Bu nedenle saðmal koyunlarýn laktasyonun ilk ayýnda çok itinalý beslenmeleri gerekmektedir. Mer alarýn yeterli olmadýðý durumlarda saðýlan koyunlarýn verdikleri her litre süt karþýlýðý olarak onlara günde yaklaþýk gram kadar Kalite Standartlarýna uygun üretilen Gürdal Koyun Süt Yemi verilmelidir. Ýkiz yavrulu koyunlara verilecek Koyun Süt Yemi miktarý %40 daha fazla olmalýdýr. Mer alar iyi ise bu miktarlar azaltýlmalýdýr. Saðýlan keçilere de ayný yemden kullanýlabilmektedir. Saðýlan Koyun ve Keçilere Verilecek Gürdal Yem Miktarlarý Süt Verimi (kg / gün) Mera Kalitesi Kötü Orta Ýyi Koyun Süt Yemi (gr) Koyun Süt Yemi (gr) Koyun Süt Yemi (gr) 0, , , , , , ,

16 KÜÇÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Damýzlýk Koç Besleme Koçlarýn damýzlýkta kullanýlma sürelerinin sýnýrlý olmasý ve bu süre içerisinde azami verimin saðlanabilmesi için kullanýlacak yemin içeriðine çok dikkat edilmelidir. Kaba yem olarak kaliteli kuru ottan baþka Damýzlýk Koç yeminden aþým öncesinde günlük gram (500 gr) verilmelidir. Erken geliþen kültür ýrký koçlarýn günlük canlý aðýrlýk artýþlarýnýn gram arasýnda olmasý uygundur. Bunun için serbest miktarda kaba yeme ilave olarak günlük 1 kg kesif yem tüketmeleri istenir. Kamçýlama Yemlemesi Koçlara, koç katýmý mevsimine ay kala, koyunlara koç katýmýna 3-4 hafta kala kýzgýnlýðý uyarma, döl tutma oranýný yükseltme, kýsýrlýðý azaltma ve birden fazla yavru elde etmek amacýyla kamçýlama beslemesi uygulanýr. Koç katýmý öncesinde ve koç katýmý döneminde (9-10 hafta) sürüler mümkün olduðunca en iyi mer alarda otlatýlýr. Otlamaya ilave olarak koyunlara günde gram Gürdal Koyun Süt Yemi verilir. Oðlaklarýn Beslenmesi Doðumundan itibaren 6 aylýk yaþa kadar olan erkek ve diþi keçi yavrularýna Oðlak, 7 aylýktan 1 yaþýna kadar olan erkek ve diþilere Çepiç, 1 yaþýndan 2 yaþýna kadar dönemdeki erkek keçilere Seis ve diþi keçilere Gezdan, 2 yaþýndan büyük olan erkek keçilere ise Teke denilmektedir. Yeni doðan oðlaklara hastalýklara karþý dayanýklý olabilmeleri için ilk günlerde aðýz sütü mutlaka verilmelidir. Süt ile besleme hafta sürmektedir. Doðumdan 1-2 hafta sonra oðlaklar Gürdal Oðlak Baþlangýç Yemi (%18 HP ve 2850 kcal ME) ve kaliteli kuru ota alýþtýrýlmalýdýr. Bu durumda oðlaklarýn hem rumen geliþimleri daha iyi olmakta hem de sütten tasarruf saðlanmaktadýr. Ýlk altý 12

17 KÜÇÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ ayda normal büyüyen oðlaklar günde gram aðýrlýk artýþý saðlamalýdýr. Sütten kesilen oðlaklara günlük 500 gram kadar Gürdal Oðlak Büyütme Yemi (%16 HP ve 2600 kcal ME) verilir. Keçi Süt Yemi Keçiler doðumu takip eden 6-8 haftalýk dönemde oldukça yüksek miktarda süt vermektedirler. Bu dönemde, istenen düzeyde süt elde etmekle birlikte anneyi saðlýklý tutmak için dengeli ve yeterli beslemek gerekir. Keçilere Verilecek Yem Miktarlarý Düþük verimli süt keçilerinde her litre süt karþýlýðý olarak GÜRDAL KEÇÝ SÜT YEMÝ hayvan baþýna günlük gram kadar verilmelidir kg canlý aðýrlýðýndaki saðmal süt keçilerine kg Keçi Süt Yemi verilmelidir. Süt Emziren Koyun ve Keçilere Verilecek Gürdal Yem Miktarlarý Kuzu Sayýsý Mera Kalitesi Kötü Orta Ýyi Koyun Süt Yemi (gr/gün) Koyun Süt Yemi (gr/gün) Koyun Süt Yemi (gr/gün) Keçilerin Gebelik Dönemi Beslenmesi Saðlýklý ve çok sayýda oðlak elde edilebilmesi gebelik dönemindeki beslemeye baðlýdýr. Gebeliðin ilk üç ayý önemlidir. Bu dönemde mera yeterli olsa bile oðlaklarýn iyi bir iskelet geliþimi için bir miktar Gürdal Gebe Keçi Yem i (%14 HP, 2600 kcal ME) verilmesi çok faydalý olmaktadýr. Gebeliðin en kritik dönemi son 45 gündür. Bu dönemde çok hýzlý geliþen yavru, annesinin besinlerinin önemli bir kýsmýna ortak olmaktadýr. Bu durumda annenin besin maddelerine olan ihtiyacý artmaktadýr. Bu aþamada hayvanýn ihtiyaçlarýnýn doðru bir þekilde karþýlanmasý halinde daha saðlýklý ve daha fazla sayýda oðlak elde edilecektir. Bunun için gebe keçilere normal dönemde verilen yemlere ilave olarak gebeliðin baþýnda 300 gram, gebeliðin sonunda ise 800 gram kadar ek fabrika yemi verilmesi gerekir. Ayrýca kaliteli kuru ottan 500 ile 800 gram kadar verilmelidir. Keçiler gebe iken kuru madde yem tüketimi %30, laktasyonda iken %50 kadar artmaktadýr. Saanen keçilerinin yavru ve süt verimleri daha fazladýr. Bu nedenle verilecek yem miktarý da buna göre olmalýdýr. 13

18 KÜÇÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Keçilerin Laktasyon Dönemi Beslenmesi Keçilerin doðumu müteakip 6-8 haftalýk dönemde oldukça yüksek miktarda süt vermektedirler. Bu dönemde, istenilen düzeyde süt elde etmekle birlikte anneyi saðlýklý tutmak için dengeli ve yeterli bir besleme gereklidir. Saðým dönemindeki keçilerin yüksek miktarda süt vermesi anne sütü ile beslenen yavrularýn iyi geliþebilmesi bakýmýndan da önemlidir. Düþük verimli süt keçilerine bu dönemde her litre süt verimi karþýlýðý olarak Gürdal Keçi Süt Yemi (15 HP ve 2400 kcal/me) hayvan baþýna günlük gram kadar verilmelidir. Yüksek verimli Saanen Keçilerine ise minimum 16 HP ve 2600 kcal ME içeren Keçi Süt Yemlerinden verilmelidir. Yüksek verimli süt keçilerinin canlý aðýrlýðýn %4-6 i kadar kuru madde yem ihtiyaçlarý vardýr. Kesif yem oraný%60-70 düzeylerinde olmasý istenir. Buna göre kg canlý aðýrlýktaki saðmal Saanen Keçilerine günlük kg Keçi Süt Yemi verilmelidir. Keçilerin yaþama payý ihtiyaçlarý kaba yemlerden (yonca, korunga, fig, karamba vb otlar) karþýlanmalýdýr. Meranýn yeterli olduðu dönemlerde her litre süt karþýlýðý olarak keçilere verilecek kesif yem miktarý 1/3 e kadar azaltýlabilir. Kýl keçilerinin ortalama süt verimleri kg kadardýr. Ancak iyi bakým ve besleme yapýlýrsa bu miktar kg a kadar çýkabilmektedirler. Kuru Dönemde Keçilerin Beslenmesi Bu dönem dinlenme için gereklidir. Mer ada otlamaya ilave olarak keçi baþýna gram kadar Gürdal Kuru Dönem Keçi Yemi (%14 HP ve 2400 kcal ME) verilmesi uygundur. Tekelerin Beslenmesi Teke katým dönemi 4-6 haftalýk bir dönemi kapsamaktadýr. Bu dönemde yapýlacak bilinçli bir besleme ile tekelerin sperma verimliliði artýrýlmakta ve keçilerden daha fazla döl elde edilmektedir. Aþým genellikle sonbaharda yapýlýr ve 1,5-2 ay sürer adet keçiye 1 adet teke düþünülmelidir. Katým zamanýndan 2 hafta önce baþlamak suretiyle tekelere daha önce yedikleri yem miktarý %15 kadar artýrýlmalýdýr. Tekelere normal zamanlarda 0,5-1 kg, aþým zamanýnda ise 1-1,5 kg fabrika yemi verilmelidir. Aþým dönemlerinde yemlere yumurta sarýsý ilavesi faydalý olabilir. Tekelerin bu dönemde yeterli beslenmesi katým dönemini kýsaltmakta ve dölleme yeteneðini artýrmaktadýr. Teke katým esnasýnda döllenmeyi ve gebeliði garanti edebilmek amacýyla keçi baþýna günde gram olacak þekilde Gürdal Keçi Yemi (fabrika yemi) ile birlikte kg kadar kaliteli kuru ot verilmelidir. 14

19 BÜYÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ BÜYÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Büyükbaþ Hayvan Yemleri Besin Normlarý Listesi Enerji ME % Vitaminler Karma yem Adý Kcal/kg HP HS HK Ca P Na A IU/kg D IU/kg D mg/kg Buzaðý Baþl. 0-3 Ay Buzaðý Büyt. 3-6 Ay Sýðýr Besi Sýðýr Besi Düve Yemi Gebe Düve Yemi Sýðýr Süt Sýðýr Süt Kuru Dönem Buzaðýlarýn Beslenmesi Ýneklerin yeni doðmuþ yavrusu 6 aylýk olana kadar buzaðý olarak isimlendirilir. Yeni doðan buzaðýlara bir hafta süreyle aðýz sütü (kolostrum) verilmelidir. Ýlk haftadan sonra buzaðý besleme yöntemleri uygulanýr. Bazen tek baþýna süt verilerek hýzlý buzaðý besisi veya beyaz et besisi de yapýlmaktadýr. Buzaðýlarýn doðumdan sonraki ilk dört saat içinde 1,5-2 kg. dolayýnda aðýz sütü içmeleri þarttýr. Aðýz sütü hastalýklara karþý yüksek oranda baðýþýklýk maddesi ihtiva etmektedir. Bu maddeyi alamayan buzaðýlar ileriki yaþlarda hastalýklara karþý direnç gösteremezler. Aðýz sütü ilk gün sulandýrýlarak, ikinci günden sonra ise sulandýrýlmadan kullanýlabilir. Genelde buzaðýlar 5-8 haftada sütten kesilirler. Bu sürede buzaðý baþýna toplam kg. kadar süt verilmesi yeterli olmaktadýr. Sütten kesme üç þekilde uygulanýr: a) Yarý-Erken Sütten Kesme: b) Erken Sütten Kesme: Bu yöntemde buzaðýlar 1 ay veya daha önce sütten kesilirler. c) Normal Sütten Kesme: Buzaðýlar 1 ay veya daha uzun süreli analarýný emerler. Bu yöntemde 2 haftadan baþlamak üzere hayvanlara Gürdal Buzaðý Baþlangýç Yemi ve kuru ot miktarý artýrýlýrken içirilen süt miktarý azaltýlýr. 15

20 BÜYÜKBAÞ HAYVANLARIN BESLENMESÝ Buzaðý Baþlangýç Yemi Buzaðýlara genellikle 1. haftadan itibaren iyi hazýrlanmýþ buzaðý baþlangýç yemlerinden verilmeye baþlanýr. Bu yemden buzaðýlara bitirebileceði kadar verilmeli ve günde 1-2 defa taze yem ile deðiþtirilmelidir. Buzaðýlar ilk haftadan itibaren kuru ota da alýþtýrýlmalýdýr. Sütten kesilen buzaðýlarýn 6. ay sonuna kadar beslenmelerine özel bir ihtimam gösterilmelidir. Özellikle 2. haftadan itibaren 3 aylýk yaþý tamamlayýncaya kadar buzaðýlara rumen papillalarýnýn geliþimini hýzlandýrmak için mutlaka Buzaðý Baþlangýç Yem i verilmelidir. Bazý üreticiler Buzaðý, dana ve düvelerine depolarýnda hangi yem var ise ondan yedirmektedirler. Mesela üreticide Besi Yemi veya Süt Yemi var ise onu buzaðý, dana ve düvelere yedirmektedirler ki böyle bir uygulama çok yanlýþtýr. Çünkü besi ya da süt yemi içerisindeki besin kompozisyonu buzaðýlar için uygun deðildir. Böyle yemlerdeki tuz miktarý buzaðýlarýn ishal olmasýna ve geliþmesinin yavaþlamasýna neden olur. Buzaðýlara Buzaðý Yeminin dýþýndaki yemler yedirilmemelidir. Aðzýna dokundurulmak ya da bir miktar süt ile karýþtýrýlmak suretiyle buzaðýnýn yem yemeye alýþmasýna yardýmcý olunmalýdýr. Buzaðýlara baþlangýçta günlük gram fabrika yemi verilirken, 1 aylýk yaþlarda bu miktar artýrýlarak günde gramlara kadar çýkarýlmalýdýr. Daha sonraki haftalarda (10. hafta) buzaðýlara günlük toplam kg kadar yem verilmelidir. Bu miktardan fazlasý buzaðýnýn yaðlanmasýna neden olur. Rumen geliþimine yardýmcý olmak için buzaðýlara yemden baþka kaliteli kuru ot da verilmelidir. Buzaðýya verilecek yem miktarý, canlý aðýrlýk, ýrk, cinsiyet, yaþ, süt emme durumu ve süt emme süresi gibi faktörlere göre deðiþmektedir. Buzaðý Büyütme Yemi Bu yem, buzaðýlarýn 4. ayýn baþýndan 6. ayýn sonuna kadarki dönemde beslenmesinde kullanýlmaktadýr. Buzaðýlardan ileride beklenen verimin elde edilebilmesinde yine bu dönemdeki beslenmenin büyük önemi vardýr. Çünkü bu dönemde de büyüme ve geliþme oldukça hýzlýdýr. Buzaðýya yedirilecek yem miktarý, canlý aðýrlýk, ýrk, yaþ, cinsiyet ve kaba yem yeme durumuna baðlý olarak deðiþmektedir. Büyütme döneminde, buzaðýlara yiyebildikleri kadar kaliteli kaba yeme ilave olarak günlük kg arasýnda Buzaðý Büyütme Yemi verilmelidir. Buzaðýlar Ýçin Günlük Rasyon (2,5-2 Aylýk Yaþ) Günler Günler Günler Günler Günler Buzaðý Baþýna Günlük Gr. Gürdal Buzaðý Baþlangýç Yemi gr. kuru yonca verilecek Buzaðý Baþýna Günlük Gr. Gürdal Buzaðý Baþlangýç Yemi gr. kuru yonca verilecek Buzaðý Baþýna Günlük Gr. Gürdal Buzaðý Baþlangýç Yemi gr. kuru yonca verilecek Buzaðý Baþýna Günlük Gr. Gürdal Buzaðý Baþlangýç Yemi gr. kuru yonca verilecek Buzaðý Baþýna Günlük Gr. Gürdal Buzaðý Baþlangýç Yemi +500 gr. Gürdal Buzaðý Büyütme Yemi gr. kuru yonca verilecek. Dana Besisi Genç sýðýr besisi de denilmektedir. Bu aþamada en önemli faktör hayvan materyalinin seçimidir. Hayvan seçiminde yapýlacak hata besiyi baþtan sona olumsuz etkilemektedir. Besi materyali olarak et-süt yönlü kombine ýrklarýn danalarýnýn kullanýlmasý halinde besi sonu canlý aðýrlýðýnýn kilograma ulaþmasý ve bunun için günlük gram canlý aðýrlýk artýþý yapma yeteneðine sahip olmasý gerekir. 16

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 1 YUMURTA TAVUKÇULUĞU Yumurta tavukçuluğu piliçlerde 20.haftadan sonra klavuz yumurta görülmesiyle başlar. Yumurta verimi 23. haftada

Detaylı

CA ve kalitesine göre 2-6 kg kaba yem 10 aylık yaşta meme bezi gelişimini tamamlar;

CA ve kalitesine göre 2-6 kg kaba yem 10 aylık yaşta meme bezi gelişimini tamamlar; Düve Dişi dana yağlandırılmamalı CA ve kalitesine göre 2-6 kg kaba yem 10 aylık yaşta meme bezi gelişimini tamamlar; 14 aylıkyaşta yaşta (360-400 kg) tohumlama Düve Yağlandırmamak için kaba yem kalitesine

Detaylı

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi

Detaylı

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim KONU İLGİ Düvelerin beslenmesi Sütten kesimden tohumlamaya kadar olan dönemde besleme ve yönetimsel pratikler TERCÜME VE DERLEME

Detaylı

creafix.net 0332 235 85 95

creafix.net 0332 235 85 95 www.kosgeb.gov.tr Basım Tarihi : 0.0.0 Basım Yeri: Adım Ofset creafix.net 0 SIĞIR SÜT YEMLERİ BUZAĞI YEMLERİ SIĞIR BESİ YEMLERİ KÜÇÜKBAŞ YEMLERİ Dairy cattle feed Calf feed Beef cattle feed Sheep feed

Detaylı

SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ

SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ Birlikle el ele, hayvancılıkta daha ileriye... Mehmet Ak Ziraat Mühendisi Sorumlu Müdür 048 9 4 www.burdurdsyb.org www.facebook.com/burdurdsyb Konuya başlamadan önce, yazıda

Detaylı

BESİN MADDELERİ VE SU METABOLİZMASI. Prof.Dr. Seher KÜÇÜKERSAN

BESİN MADDELERİ VE SU METABOLİZMASI. Prof.Dr. Seher KÜÇÜKERSAN BESİN MADDELERİ VE SU METABOLİZMASI Prof.Dr. Seher KÜÇÜKERSAN BESİN MADDELERİ Hayvan ve yemlerin yapısında bulunan ve hayvan organizmasında çeşitli fizyolojik fonksiyonlara katılan organik ve inorganik

Detaylı

SIĞIRLARDA KURU DÖNEM BESLEMESİ

SIĞIRLARDA KURU DÖNEM BESLEMESİ SIĞIRLARDA KURU DÖNEM BESLEMESİ daha ver ml b r laktasyon ç n Mehmet AK Z raat Mühend s Birlikle el ele, hayvancılıkta daha ileriye... 0248 233 91 41 www.burdurdsyb.org www.facebook.com/burdurdsyb Neden

Detaylı

Ruminant. Koyun Beslemede Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar

Ruminant. Koyun Beslemede Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar Koyun Beslemede Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar KONU İLGİ Koyunların beslenmesi TERCÜME VE DERLEME Koyun beslemesinde dikkat edilmesi gereken kritik noktalar Teknik Ürün Müdürü Kazım Bilgeçli KAYNAKÇA

Detaylı

DAMIZLIK DİŞİ SIĞIRLARIN BÜYÜTÜLMESİ. Prof.Dr. Selahattin Kumlu. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya. Jump to first page

DAMIZLIK DİŞİ SIĞIRLARIN BÜYÜTÜLMESİ. Prof.Dr. Selahattin Kumlu. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya. Jump to first page DAMIZLIK DİŞİ SIĞIRLARIN BÜYÜTÜLMESİ Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Dişi Sığır Büyütmede Hedefler Yaş CA (kg) Gcaa (g) 0 (Doğumda) 38 2 aylık 70

Detaylı

LAKTASYON VE SÜT VERİMİ

LAKTASYON VE SÜT VERİMİ LAKTASYON VE SÜT VERİMİ Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Tanım Laktasyon, buzağılama ile başlayan ve kuruya çıkma ile sona eren süt verme dönemidir.

Detaylı

RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER

RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER KAFES YUMURTA TAVUĞU RASYONU Ca % P % Ver. Mik.% HP Yem Mad. HP % ME kcal/kg % ME kcal/kg Ca % P % Mısır 8 3400 0,05 0,3 52,00 4,16 1768,00 0,026 0,156 Arpa 11 2650 0,07

Detaylı

SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME

SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME Dönemsel Besleme Sağmal ineklerin besin madde ihtiyaçları; laktasyon safhası, süt verimi, büyüme oranı ve gebelik durumuna bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu açıdan

Detaylı

SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ. Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ

SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ. Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ SÜT ÜRETİMİNİN ZAMANLAMASI İLK BUZAĞILAMA 305 GÜN 60 GÜN İKİNCİ BUZAĞILAMA 365 GÜN SÜT SIĞIRI BESLEMEDE KRİTİK GÜNLER 3

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE KULA...

DÜNDEN BUGÜNE KULA... DÜNDEN BUGÜNE KULA... Kula Yağ ve Emek Yem Sanayi Ticaret A.Ş. Cumhuriyet in ilk yıllarında yaşanan kalkınma hamlesine kadar uzanan geçmişi ve ticari hayatıyla Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türk ekonomisine

Detaylı

Þekil 1: H&N Brown Nick PERFORMANS KRÝTERLERÝ Yaþama Gücü: Yumurta Verimi : Yem: Hafta Yem dönüþümü kg/kg Tüketim (gr/tavuk/gün)

Þekil 1: H&N Brown Nick PERFORMANS KRÝTERLERÝ Yaþama Gücü: Yumurta Verimi : Yem: Hafta Yem dönüþümü kg/kg Tüketim (gr/tavuk/gün) International Brown Nick Kahverengi Yumurtacý BAKIM KLAVUZU YÖNETÝM: Kazancýn anahtarý H&N genetik ve saðlýk araþtýrma organizasyonu mükemmel üretime sahip, yaþayabilirliði yüksek, besin deðerini koruyabilen,

Detaylı

İnek Rasyonları Pratik Çözümler

İnek Rasyonları Pratik Çözümler İnek Rasyonları Pratik Çözümler Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Kim ki, bugün hala ineklerini artık (çer-çöp) değerlendiren hayvanlar olarak görüyorsa,

Detaylı

KOYUNLARIN BESLENMESİ

KOYUNLARIN BESLENMESİ KOYUNLARIN BESLENMESİ Dr. Ahmet Hamdi AKTAŞ Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, KONYA Buğday ile koyun gerisi oyun Mera ile koyun gerisi oyun Biz de koyunlarımızı böyle kaliteli meralarda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Sığırlar İçin Rasyon Örnekleri

Sığırlar İçin Rasyon Örnekleri Sığırlar İçin Rasyon Örnekleri Süt İnekleri Dişi Dana ve Düveler Besiye Alınan Dana ve Tosunlar Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği www.amasyadsyb.org 2016 Önsöz Süt sığırcılığında yem giderlerinin

Detaylı

SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR. Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür.

SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR. Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür. SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür. 1. Birinci Dönem: Doğumu takiben süt veriminde hızlı bir artışın görüldüğü dönemdir.

Detaylı

Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır.

Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır. Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır. Hem çiftçi hem de ülke ekonomisini kalkındırmak için koyunculuğun yaygınlaştırılması gereklidir. Ama bakım

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI TAVUKÇULUK ARAÞTIRMA ENSTÝTÜSÜ MÜDÜRLÜÐÜ www.arastirma.tarim.gov.tr/tavukculuk ankara.tavukculuk@gthb.gov.tr TAVUKÇULUK ARAÞTIRMA ENSTÝTÜSÜ MÜDÜRLÜÐÜ TÝCARÝ KAHVERENGÝ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ LVS22 IV 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ön Lisans Seçmeli

Detaylı

Kuru Dönem ve Geçis Dönemi

Kuru Dönem ve Geçis Dönemi Kuru dönemde amaç; Uzun süre süt üreten ve yıpranan meme dokunun yenilenmesi ve gelecek laktasyona hazırlanması, Kolostrum (ağız sütü) üretiminin sağlıklı ve yeterli olmasının sağlanması, Gebelik sonunda

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

% 50 Randýman Yaþý. Pik Randýman. H.H. Yumurta Adedi 80 Haftalýk Dönemde 90 Haftalýk Dönemde

% 50 Randýman Yaþý. Pik Randýman. H.H. Yumurta Adedi 80 Haftalýk Dönemde 90 Haftalýk Dönemde IÇINDEKILER Performans Tablosu Üretim Hedefleri Genel Tavsiyeler Besleme (Genel) Vücut Aðýrlýðý, Yem ve Su Tüketimi Besleme (Büyütme Dönemi) Vücut Aðýrlýðý Grafiði Besleme (Yumurtlama Dönemi) Hijyen Iþýk

Detaylı

KOYUNCULUK GAP TEYAP İHG

KOYUNCULUK GAP TEYAP İHG KOYUNCULUK GAP TEYAP İHG KOYUN IRKLARI Koyunları verimlerine göre 3 grupta toplayabiliriz. Etçi ırklar, Sütçü ırklar, Yapağıcı ırklar, Bir işletmede yetiştirilecek koyun ırkı seçilirken şu hususları dikkate

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

% 50 Randýman Yaþý. Pik Randýman. H.H. Yumurta Adedi 80 Haftalýk Dönemde 90 Haftalýk Dönemde

% 50 Randýman Yaþý. Pik Randýman. H.H. Yumurta Adedi 80 Haftalýk Dönemde 90 Haftalýk Dönemde IÇINDEKILER Performans Tablosu Üretim Hedefleri Genel Tavsiyeler Besleme (Genel) Vücut Aðýrlýðý, Yem ve Su Tüketimi Besleme (Büyütme Dönemi) Vücut Aðýrlýðý Grafiði Besleme (Yumurtlama Dönemi) Hijyen Iþýk

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

CALF MILK GOLD BUZAĞI MAMASI ÇİFTLİĞİNİZE, HAYVAN IRKINIZA ÇEVRE ŞARTLARINIZA, BESLENME ALIŞKANLIĞINIZA ÖZEL MAMALAR ÜRETİYORUZ!

CALF MILK GOLD BUZAĞI MAMASI ÇİFTLİĞİNİZE, HAYVAN IRKINIZA ÇEVRE ŞARTLARINIZA, BESLENME ALIŞKANLIĞINIZA ÖZEL MAMALAR ÜRETİYORUZ! CALF MILK GOLD BUZAĞI MAMASI %24 PROTEİN, %21 YAĞ PROBİYOTİK KATKILIDIR. YUMURTA IGG KATKILIDIR OREGANO (ANTİKRİPTO) ÖZEL AMİNOASİT DESTEĞİ YÜKSEK KALİTELİ SÜT PROTEİNİ ÖZEL YAĞ PROFİLİ ÇİFTLİĞİNİZE, HAYVAN

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ RASYON HAZIRLAMA Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Hindilerin tavuklara göre daha dayanıklı, uzun ömürlü, karkas randımanı ve beslenme değerlerinin yüksek olması, yılbaşında tüketimi, etinin sucuk salam gibi ürünlerde dana

Detaylı

Hazırlayan: Prof. Dr. Fahri YAVUZ. Erzurum İli. Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi. Çiftçi Eğitimi. Kasım 2006

Hazırlayan: Prof. Dr. Fahri YAVUZ. Erzurum İli. Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi. Çiftçi Eğitimi. Kasım 2006 2005 2010 Erzurum İli Hazırlayan: Prof. Dr. Fahri YAVUZ Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Çiftçi Eğitimi Kasım 2006 1 Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Suni tohumlama merkezli bir hayvan ıslahı projesine

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

düve yedüvtistirmee yetistirm

düve yedüvtistirmee yetistirm üve düve yetistirme 2 Düve Yetistirme ve Besleme Prof. Dr. Murat Görgülü Süt sığırcılığı işletmelerinde düveler, sürü yenileme materyali olması ve damızlık satışları ile karlılıktaki belirleyici rolleri

Detaylı

Tarım Uzmanı YEM KATALOĞU

Tarım Uzmanı YEM KATALOĞU Tarım Uzmanı YEM KATALOĞU ÇAMLI YEM BESİCİLİK 1983 yılında büyükbaş yem üretimi ile faaliyetlerine başlayan Yaşar Holding tarım şirketi Çamlı, zamanla, yarattığı ilkleri ile tarım ve hayvancılık sektörüne

Detaylı

GRUP: 3122 YEM ÜRETİMİ KRİTER TASLAĞI A-KARMA YEM ÜRETİMİ

GRUP: 3122 YEM ÜRETİMİ KRİTER TASLAĞI A-KARMA YEM ÜRETİMİ GRUP: 3122 YEM ÜRETİMİ KRİTER TASLAĞI A-KARMA YEM ÜRETİMİ Yem Hayvanlara yedirilen organik ve inorganik maddeler veya bunların karışımlarıdır. Yem hayvana madde ve enerji bakımından yaşama ve verim ihtiyaçlarını

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

KANATLI HAYVAN BESLEME (Teorik Temel-Pratik Uygulama)

KANATLI HAYVAN BESLEME (Teorik Temel-Pratik Uygulama) KANATLI HAYVAN BESLEME (Teorik Temel-Pratik Uygulama) -Ders Notu- Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Adana ADANA-2008 ÖNSÖZ Hayvan beslemenin

Detaylı

KATALOG Küplüpınar Mah. İstanbul Caddesi No:15 Osmangazi/BURSA Tel Website.

KATALOG Küplüpınar Mah. İstanbul Caddesi No:15 Osmangazi/BURSA Tel Website. KATALOG 2017 35 YILDIR TAVUKCULUK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERMEKTEYİZ ÜLKEMİZİN PEK ÇOK YERİNE SATIŞLAR BİZİM TARAFIMIZDAN YAPILMAKTADIR. BURSA GÖKÇE KÖY'DEKİ KULUÇKAHANEMİZDE ÖRDEK,HİNDİ,ETLİK VE YUMURTALIK

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Prof. Dr. Adnan ŞEHU. Ankara Üniversitesi. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Adnan ŞEHU. Ankara Üniversitesi. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Blanc blue Prof. Dr. Adnan ŞEHU Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Buzağı ölmemeli Sağlıklı ğ gelişmeliş V i b l k d Verim vermeye başlayana kadar

Detaylı

ÜLKEMİZDE HAYVANCILIK

ÜLKEMİZDE HAYVANCILIK 3.12.2016 ÜLKEMİZDE HAYVANCILIK Babadan kalma yöntemler. Tarımsal yayım(bilgi üniversiteden Halka indirilemiyor) Yüksek girdi ucuz ürünler. Satış tabanlı bilgi Doğru Bilginin yayımı önemli 1 BUZAĞI ESLEME

Detaylı

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF Kolayaöf.com

Detaylı

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir.

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir. Teknik Bilgiler 00 Armatür dizlimi ve ýþýk yayýlýmý (ofis üzt görünüþ) : Örnek ofis aydýnlatmasý 3-boyutlu modeli Tablo 1 : Lamba Akýsý : 1x1200 lm Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24

Detaylı

Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi. Manure Management and Removal at Cage System

Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi. Manure Management and Removal at Cage System 5 Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi Ömer CAMCI 1 Musa SARICA 2 Ahmet ÞEKEROÐLU ÖZET: Kafes Tavukçuluðunda gübrenin kýsa zamanda ve saðlýklý bir þekilde kümesten uzaklaþtýrýlmasý hayvan

Detaylı

Karaciğer koruyucu DAHA İYİ DAHA SAĞLIKLI, DAHA İYİ VERİMLİ SÜRÜLER İÇİN HEPALYX

Karaciğer koruyucu DAHA İYİ DAHA SAĞLIKLI, DAHA İYİ VERİMLİ SÜRÜLER İÇİN HEPALYX Karaciğer koruyucu DAHA İYİ Karaciğer fonksiyonu Antioksidan aktivite Protein sentezi Anti-fibrotik aktivite Süt Verimi Süt Proteini Metabolik Sağlık Performans Bağışıklık Karlılık DAHA SAĞLIKLI, DAHA

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KOYUNCULUK. Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır.

KOYUNCULUK. Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır. KOYUNCULUK Koyun et, süt, yapağı, deri ve gübreleri ile insanlara ekonomik güç veren önemli bir hayvandır. Hem çiftçi hem de ülke ekonomisini kalkındırmak için koyunculuğun yaygınlaştırılması gereklidir.

Detaylı

Prof.Dr. Selahattin Kumlu

Prof.Dr. Selahattin Kumlu Döl Verimi Sürü Yönetim Programı Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Amaç; Sürü Yönetim Programı Asgari kayıpla üretim Koruma yoluyla tedavi ihtiyacını

Detaylı

BUZAĞILARIN BESLENMESİ Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK E. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

BUZAĞILARIN BESLENMESİ Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK E. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı BUZAĞILARIN BESLENMESİ Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK E. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı 1 2 BU GÜNÜN DİŞİ BUZAĞISI YARININ SÜT İNEĞİDİR 3 BUZAĞI BARINAKLARI Buzağıların

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

DENEY HAYVANLARININ BESLENMESİ

DENEY HAYVANLARININ BESLENMESİ DENEY HAYVANLARININ BESLENMESİ Deney hayvanlarının büyüme, üreme ve uzun ömürlülük gibi genetik özelliklere ulaşabilmesi patojenlere ve diğer çevresel şartlara karşı koyma yetenekleri doğrudan beslenmenin

Detaylı

Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Çiftçi Eğitimi. Ocak Nisan 2009 Ziraat Fakültesi Konferans Salonu

Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Çiftçi Eğitimi. Ocak Nisan 2009 Ziraat Fakültesi Konferans Salonu 2005 2010 Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi 2009 Çiftçi Eğitimi Ocak Nisan 2009 Ziraat Fakültesi Konferans Salonu Program (Cumartesi) Program (Pazar) Sunumlar I. Oturum Problem ve Çözüm Projenin

Detaylı

RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ

RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ Rumen mikroorganizmaların (bakteriler,protozoalar ve mayaların) bir denge içinde çalıştırdığı kusursuz bir makinedir. Yüksek et-süt verimi isterken bu hayvandaki

Detaylı

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Kurutulmuş bira mayası ve keten tohumu

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

SÜT SIGIRLARININ KURUDA KALMA DÖNEMİ

SÜT SIGIRLARININ KURUDA KALMA DÖNEMİ SÜT SIGIRLARININ KURUDA KALMA DÖNEMİ TANIMI Sağmal bir inekte gebeliğin son iki ayında ya da başka bir değişle laktasyon dönemi sonunda sağımın durdurulması ve meme de süt salgısının durmasına bağlı olarak

Detaylı

Ebeveyn Sürüsü 2. Basım

Ebeveyn Sürüsü 2. Basım Ebeveyn Sürüsü 2. Basım W-36 KAHVERENGİ Performance Performans Standartları Standards Manual Kitapçığı Performans Özeti Dişilerde Yaşama Gücü, 1. 18. Haftalar % 94 Dişilerde Yaşama Gücü, 19. 75. Haftalar

Detaylı

NARIN GÜBRELENMESÝ Hazýrlayan: Cevdet Fehmi ÖZKAN

NARIN GÜBRELENMESÝ Hazýrlayan: Cevdet Fehmi ÖZKAN NARIN GÜBRELENMESÝ Hazýrlayan: Cevdet Fehmi ÖZKAN GÝRݪ Nar birim alandan en çok ürün alýnan meyvelerden biridir.fidan üretimi ve bakým iºleri kolay ve ucuzdur.dikimden sonra kýsa sürede verim alýnýr.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ Prof. Dr. Salahattin KUMLU DGRV-Türkiye Temsilciliği Eğitim Ekibi Merzifon, 2012 Türkiye de sığır varlığı ve süt verimi Eylül 2012 2 Sığır varlığı ve süt verimi İnek sayısı

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı Dengeli Beslenme Yaşamımız boyunca sürekli büyürüz. Bebeklikten itibaren sağlıklı bir şekilde büyümek ve gelişmek için düzenli, dengeli ve yeterli beslenmemiz gerekir. Beslenmek yani yemek yemek günlük

Detaylı

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESLEME YÖNTEMLERİ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğumdan ergin çağa kadar olan büyümedir. Neonatal (yeni doğan) dönemi Infancy (yavru) dönemi Puberty (ergenlik) dönemi Adölesan (gençlik) dönemi Adult (erginlik) dönemi

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

ATÇILIK DAÝRE BAÞKANLIÐI YÖNERGELERÝ

ATÇILIK DAÝRE BAÞKANLIÐI YÖNERGELERÝ TARIM ÝÞLETMELERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ATÇILIK DAÝRE BAÞKANLIÐI YÖNERGELERÝ At Yetiþtirme Ýþleri Teknik Yönergesi Atçýlýk Pansiyoner Yönergesi 2011 Ankara M. No: 1. 2. 3. TARIM ÝÞLETMELERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

Detaylı

YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ

YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ 21-22 Nisan 2015 / İZMİR YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ KANATLI HAYVAN BESLEMEDE DUT YAPRAĞI TOZU VE DUT YAPRAĞI SİLAJI TOZUNUN HAYVAN PERFORMANSI, SERUM PARAMETRELERİ, ET KALİTESİ VE YEM MALİYETİ ÜZERİNE

Detaylı

1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah

1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah 1. Keçi eti 2. Et Verimi ve Kalitesi için ıslah akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com Etin kimyasal içeriği Yaşa, cinsiyete, beslemeye bakılmadan kimyasal yapı da ortalama: %70 su, %18 protein,

Detaylı

Danışmanlık Raporu. 14 19 Mayıs 2012

Danışmanlık Raporu. 14 19 Mayıs 2012 Danışmanlık Raporu WWS Teknik Danışmanı Lindell Whitelock un Türkiye nin Çeşitli Bölgelerinde Ziyaret Ettiği Sütçü Sığır Çiftliklerinde Tespit Ettiği Ortak Sorunlar ve Çözüm Önerileri 14 19 Mayıs 2012

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

BIOSOLUTION TARIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ.

BIOSOLUTION TARIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ. KÜMES HAYVANLARI BIOSOLUTION TARIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ. 1479 Sok. Kristal İş Merkezi, No. 15, Kat 5, Daire 22 Alsancak / İzmir Tel.: +90 232 464 71 21 / Faks: +90 232 464 71 21

Detaylı

Ýçindekiler. EK.1. Çið Süt Üretimine Ýliþkin Yasal Düzenlemeler...15 Ek.2. Çið Sütün Uymasý Gereken Standartlar ve Mikrobiyolojik Kriterler...

Ýçindekiler. EK.1. Çið Süt Üretimine Ýliþkin Yasal Düzenlemeler...15 Ek.2. Çið Sütün Uymasý Gereken Standartlar ve Mikrobiyolojik Kriterler... Ýçindekiler Ön Söz........................................3 Sunuþ.........................................5 01. Amaç.......................................6 02. Kapsam.....................................6

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Sıcak Koşullarda Süt Sığırlarının Beslenmesi. Prof. Dr. Murat GÖRGÜLÜ ve Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi.

Sıcak Koşullarda Süt Sığırlarının Beslenmesi. Prof. Dr. Murat GÖRGÜLÜ ve Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi. Sıcak Koşullarda Süt Sığırlarının Beslenmesi Prof. Dr. Murat GÖRGÜLÜ ve Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Stres hayvanın vücut sistemlerini normal

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

SIĞIRLARDA KIZGINLIĞIN BELİRLENMESİ VE ÜREME KUSURLARI. Araş. Gör. Koray KIRIKÇI

SIĞIRLARDA KIZGINLIĞIN BELİRLENMESİ VE ÜREME KUSURLARI. Araş. Gör. Koray KIRIKÇI SIĞIRLARDA KIZGINLIĞIN BELİRLENMESİ VE ÜREME KUSURLARI Araş. Gör. Koray KIRIKÇI Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, KIRŞEHİR koray.kirikci@ahievran.edu.tr (Yazıların bilimsel ve

Detaylı

SÜT SIĞIRI YETİ TİRİCİLİĞİNDE DÖL VERİMİ SORUNLARI. Prof. Dr. Selahattin KUMLU. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Antalya

SÜT SIĞIRI YETİ TİRİCİLİĞİNDE DÖL VERİMİ SORUNLARI. Prof. Dr. Selahattin KUMLU. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Antalya SÜT SIĞIRI YETİ TİRİCİLİĞİNDE DÖL VERİMİ SORUNLARI Prof. Dr. Selahattin KUMLU Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Antalya Döl veriminde 4 ana hedef 1. Gebeliğin süt verimine ve yemden

Detaylı