Keko ile hedefimiz. Avrupa da tüketilen kaliteli biralarýn içinde bir bira olmaktýr. C e B IT te buluþtu. Yolsuzluk hasta ediyor sayfa 19 da DUYRULUR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Keko ile hedefimiz. Avrupa da tüketilen kaliteli biralarýn içinde bir bira olmaktýr. C e B IT te buluþtu. Yolsuzluk hasta ediyor sayfa 19 da DUYRULUR"

Transkript

1 Kostenlos - Üçretsiz AYLIK KÜLTÜR-SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 1/ SAYI: 2 / 1 NÝSAN 01 DEM Nachrichten und Werbeagentur g e l e c e ð e i l i þ k i n t e r c i h i n i z... R e k l a m Ý n t e r n e t C o m p u t e r D e s i n g D i z g i M i z a n p a j Hack str Stuttgart Tel: /12 Fax: BAMEX ÞÝRKETLER GRUBU TÝCARET MÜDÜRÜ HAYRULLAH AKKAYA Keko ile hedefimiz D ü n y a C e B IT te buluþtu sayfa 8 de Avrupa da tüketilen kaliteli biralarýn içinde bir bira olmaktýr Ýbrahim Yýldýz ýn özel roportajý sayfa 4 de 45 yýl sonra gelen reformla Kiracýya kolaylýklar sayfa 2 de Yolsuzluk hasta ediyor sayfa 19 da GAZETENÝZ DEM, ÝSVÝÇRE DEN SONRA ÞÝMDÝ LONDRA DA DILARA REISEN SEYAHAT Y e m i n l i t e r c ü m a n l ý k v e d a n ý þ m a n l ý k b ü r o s u Inh: Hatice Eldeniz (übersetzerin/ Dolmetscherin) Hack str. 3, Stuttgart Tel: (0711) Fax: (0711) Lebensmittel DUYRULUR GAZETEMÝZÝN HER HANGÝ BÝR KURUM VE KURULUÞLA ÝLÝÞKÝSÝ OLMAYIP, TÝCARÝ AMAÇLARLA YAYIN HAYATINA BAÞLAMIÞTIR. TÜM HAKLARI DEM NACHRÝCHTEN UND WERBEAGENTUR ÞÝRKETÝNE AÝTTÝR. HAKCAN LEGIEN CENTER Billstedter Hauptstr Hamburg-Billsted Tel: E i n z e l - u n d G r o ß h a n d e l

2 HATÝCE ELDENÝZ AVRUPA DA HER ÞEY DEÐÝÞMÝÞ Kimsem yok buralarda. Olanlarda sahiplik etmiyor. Orda öyle deðillerdi. Herkes burada çok deðiþmiþ. Bir cumartesi günü sabah saatlerinde karþýmda oturmuþ ve tüm bedeni titreyen bir genç insanýn sözleriydi bunlar. Almanya nýn kurallarýndan en önemlisini kendine mal etmiþ gibiydi: dakik olma kuralý. Cumartesi sabahý saat daki randevusuna geç kalmamak için gelmesi gereken 260 km lik bir yolu Cuma gününden gelmiþ ve ancak adresi bulmuþtu. Kýþ aylarýnýn Sayý: Nisan 2001 en soðuk günlerinden birini sabaha kadar dýþarýda geçirmiþti. Neden diye sordum: - Kimsen yok muydu buralarda? - Hayýr. Var ama çok deðiþmiþ herkes! - Peki neden cumartesi sabah gelmedin, zamanýn vardý. Yetiþebilirdin? - Adresi bulamam diye korktum. Geç kalmak istemedim. - Yalnýz mýsýn? - Evet. Her ne kadar kimsem varsa da yalnýzým. Her zaman yardým edemiyorlar. Bunlarý söylerken gözlerinde akan yaþlarý elinin tersiyle silerken, benim onu dinlediðimi hiç fark etmemiþti. Aklýma hemen erkekler aðlamaz diye toplumumuzdan yaygýnlaþtýran düþünce geldi. Fakat çok çabukta silindi. Kim bilir kendi memleketinde nasýl bir yere sahipti. Bir çevresi vardý. Arkadaþlarý vardý ve kendince aðýrlýðýný koyup dolu dolu yaþayan bir insandý. Nasýlsýn? sorusuna iyiyim cevabý kimsenin dilinde düþmez. Fakat kendi içinde aslýnda hiçte iyi deðilim diyesi gelmiþtir belki. Ama insanlar herkes kendi halinde. Her- kes kendi yük sepetini taþýmakla meþgul. Kalkýp neden onun derdini dinlesin ki! Bir kaç akrabam var fakat onlara artýk gitmiyorum. Beni istemiyorlar varlýðýmdan rahatsýz oluyorlar. Onlar kendilerini kurtarmýþ ve kimseye muhtaç deðiller. Evet genç arkadaþým. Sen bu tecrübeyi yapmalýsýn. Sen bir odada o aðýr sorunlarýn ile hiç anlaþamadýðýn, derdini anlatamadýðýn insanlarla paylaþacaksýn geçen günlerini. Sen içine kapanacaksýn. Sen kendini istenilmeyen bir insan sayacaksýn. Ne sevdalanacaksýn nede sevilmeye açýk olacaksýn. Sen dünyanýn tüm yükünü omuzlarýnda taþýyacaksýn ve bir gün güven olayýný, birilerine sýrtýný dayayýp sorunlarýn üstesinde gelme düþüncesini sileceksin. Sen bu kavramlarý unutacaksýn. Aslýna bakarsan herkes kendinden aciz. Herkes olmadýðý, varamadýðý yerlere henüz varmamýþlarsa da, senin daha hiç adým atmadýðýný gördüklerinde, kendilerini ileri mertebede görüp üzerine gölge yapma hevesleri çok olur. Onun için: sen ne geridesin. Nede onlar senden ileride. CITY DÖNER RESTAURANT Ihn. Ýnan Sýnacý 60 Kiþilik kapasitesi ile halkýmýzýn hizmetindedir! Almanya da yasal çalýþma izni olan, dönerde tecrübeli iki tane elaman aranýyor, ücret dolgundur. Not: Yatýlacak yer için konuþulur. Juliuspromenade Würzburg Tel: DEM GAZETESÝ Hack str. 3, Stuttgart Tel: / 12 Fax: Mc. DÖNER REASTAURANT KAFETERIA Ihn. Kemal-Ayten Berk 150 kiþilik yeni yeri, tecrübeli elemanlarýyla siz deðerli müþterilerimizin hizmetindedir. Mark Platz Gredzhofen, Schweinfurt Tel: Hatice Eldeniz Herausgeber/ Geschäftsführerin Þükrü Yýldýz Chefredakteur HARRAN ANATOLISCHE SPEZIALITÄTEN Ihn. HATUN KOYUN Döner Lahmacun Pide GOETHESTRAßE HANNOVER TEL: 0511 / Der Verlag übernimmt keine Haftung für den Inhalt der Anzeigen und Anzeigentexte. Die von Verlag gestalteten Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt.

3 Sayý: Nisan 2001 F ederal Adalet Bakaný Herta Däubler- Gmelin tarafýndan hazýrlanan yeni yasayla, her yýl mahkemelerde görülen kira dava sayýsýnýn azaltýlmasý umuluyor. Däubler Gmelin in açýklamasýna göre, ev sahiplerinin kiracýlarýyla huzurlu geçinmeleri için kira reformu iyi bir platform oluþturuyor. Evden çýkýþ ihbar süresi Yeni yasaya göre eski ya da yeni kiracýlarýn yeni yasanýn yürürlüðe girmesinden itibaren üç ay önceden ev sahibine haber vermeleri yeterli olacak. Þimdiye kadar bu müddet üç ay ile bir yýl öncesi arasýnda deðiþiyordu. Federal hükümeti bu deðiþiklikle, özellikle yeni iþ yeri nedeniyle baþka bir þehire taþýnmak zorunda olanlarýn ev ve kirayla ilgili sorun çekmemelerini amaçlýyor. Zam oraný düþüyor Buna karþýlýk kiracýlarýna çýkýþ vermek isteyen ev sahipleri, evi boþaltmalarý için dokuz ay önceden haber vermeleri gerekecek. Eski yasadaysa, bir yýl zaman tanýnýyordu kiracýlara. Bunlarýn yaný sýra kira zammý oranlarýnda da deðiþikler geliyor. Mevcut uygulamaya göre ev sahiplerine üç yýl içerisinde yüzde 30' a kadar zam yapma hakký tanýnýrken, yeni kanunla bu oran kuru kira için yüzde 20' ye indirilecek. Özürlü kiracýlara müjde Kira yasasýnda baþka bir deðiþiklik ise özürlü insanlarý sevindirecek. Buna göre özürlü kiracýlar ile onlara bakan yakýnlarý, yeterli 45 yýl sonra gelen reformla Kiracýya kolaylýklar nedenleri olduðu takdirde kiralýk evde hayatlarýný kolaylaþtýracak deðiþiklikler yapabilirler. Ev sahibi bu durumda iznini vermek zorunda kalacak. Ancak masraflarý kiracý karþýlayacak yýlýnda Federal Meclis, hükümetin kira yasasý konusunda deðiþiklik yapmasýný talep etmiþti. Bu istek, tam 26 yýl sonra yerine getirildi. Kira reformuyla 45 yýldýr geçerli olan bir yasa ilk defa deðiþtiriliyor. Kira ne zaman indirilir? Yatak odasýndaki kalorifer gürültülü sesler çýkardýðýnda bu ev özürlü konut olarak nitelendirilebilir. Berlin Eyalet Mahkemesi nin bir kararýna göre, kiracý bu durumda aylýk kirasýndan yüzde 7.5 oranýný kesebilir. Kiradan diðer indirim vakalarý da þunlar: Ýnþaat sesleri: Evde yapýlan inþaat seslerinden yüksek derecede rahatsýzlýk duyulduðunda kiranýn hepsi ödenmek zorunda deðil. Böcek: Karafatma gibi habersiz misafirler geldiðinde de kiranýn bir miktarý kesilebilir. Ayrýca konutun rutubetli olmasý yeterli bir indirim nedeni. Her iki halde yüzde 20 oranýna kadar düþürme olanaðý var. Sadece fareler yüzde 10 oranýnda indirim getirebilir. Bozuk kalorifer: Özellikle kýþ aylarýnda kalorifer bozularsa, kiracý yüzde 10 ve yüzde 30 oranýnda daha az kira ödeyebilir. Hiç çalýþmazsa, kira hiç ödenmez. ÞÜKRÜ YILDIZ Bir ilke imza atmýþýz... Bilmiyorduk. Bir ilke imza atmýþýz. Posta kutumuza gelen 140 , bir birini tekrarlarcasýna bunu söylüyor ve gazetemizin çýkýþýný kutluyor. Bu bizleri sevindirdi, yaptýðýmýz çalýþmada bize güç verdi. Buradan tüm arkadaþlara teþekkürlerimizi iletiyoruz... Ýyi tespit edilmiþ bir ihtiyaçtan dolayý çýkýyorduk ve bundan dolayý gazetemiz basýldýktan hemen sonra bizlerinde elinde kalmayacak bir þekilde tükendi. Ýlgi beklediðimizin üstede oldu. Ulaþamadýðýmýz yere gazetemizin ismi ulaþtý. Bir çok kiþi bizleri arayarak kendilerine gazete göndermemizi istedi. Temsilciliklerimiz oluþtu... Olumsuz tepkiler yok muydu? diyeceksiniz. O olmadan olmaz. Hele bizde hiç olmaz... Mutlaka bir þeyler bulunmalýydý... Eski defterler falan... Kim nerdeydi, ne söyledi?... Kendince bir þeyler bulanlar bunu dillendirdiler. Yazýlý olarak iki fax ve üç aldýk. Seviyeleri kendileri gibi olan bu olumsuz tepkiler, haklýlýðýmýzý ve yaptýðýmýz çalýþmanýn doðruluðunu desteklemekten baþka bir anlamý yoktu. Bu olmasaydý belki de biz yaptýðýmýz iþte bir yanlýþlýk var diyecektik... Onlara da teþekkürlerimizi iletiyoruz... Bir gazetenin olumlu ve olumsuz tepkilerle varolabileceðini biliyoruz. Bu tepkilerede gazete sorumluluðuyla yaklaþýyoruz. Osmanlýyý ve onun taifesini tanýyoruz. Yaramýz yok kocunmuyoruz... Sayfa sayýmýzý beli bir süre sabit tutmakta kararlýyýz. Bundan dolayý yazýlarla, reklamlar arasýnda denge kurmakta geçen sayýda olduðu gibi zorlandýk. Reklamlarýn bu sayýda yazýlarý gölgelediðini gördük. Bunun anlayýþla karþýlanmasýný bekliyoruz. Ýsviçre den sonra, gelen talepler üzerine bu sayýmýzdan itibaren Londra da daðýtýma giriyoruz. Bu alanlardan aramýza katýlan arkadaþlara hoþ geldiniz diyoruz... DORTMUND DA ALMAN MÜÞTERÝLÝ, 130 m 2, ucuz kiralý LEBENSMITTEL-GEMÜSE & OBST DÜKANI DEVREN SATLIKTIR Selam Olgun! Umudu biz hep maviyle özdeþleþtirdik Ordu da. Karadeniz in gölgesinde çektik güzel günlere hasretliðimizi... Orada öðrendik güzel günlerin geleceðine dair þarkýlarý... Ve hiç unutmadýk... mutlaka kýr çiçeklerini götürmek istedik demir parmaklýklarýn ardýna... Her þeyin bir baþlangýcý vardýr. Ben sizinle baþladým... Ýyi ki de baþladým... On beþ yýl sonra sesini duymak da güzel, hoþ geldin aramýza Olgun... Tel: 0231/ Handy:

4 Keko ile hedefimiz Avrupa da tüketilen kaliteli biralarýn içinde bir bira olmaktýr Sayý: Nisan 2001 Ýbrahim Yýldýz ýn özel roportajý Kýsaca Kendinizi tanýtabilir misiniz? -Ben Hayrullah Akkaya yýldan beri Fransa da yaþýyorum. Üniveriste eðitimimi de orada gördüm. Ondan sonrada Muhasebecilik yaptým. Kendime ait muhasebe bürom vardý da uçakçýlýða baþladým Fransa ile Türkiye arasýnda uçak seferleri düzenliyordum te turizm ile uðraþtým. Bu günkü yaptýðýmýz su iþine ise 1994 yýlýnda 6 ortaklý olarak baþladýk. Bugün hala devam ediyor. Ekonomik enformasyonum var. Kendi markamýzý Zelalý yarattýk. -Niye Zelal? -Þimdi Zelal ulusal hareketin doruk noktada olduðu bir dönemde ve insanlarýn kendi kimliklerine sahip çýktýklarý bir ortamda ortaya çýktý. Kürtlerin geldiði bir aþamada ki bir ekonomik yansýmadýr. Bunu yalnýz baþýna bulduðumuz bir deðer olarak görmüyoruz. Kürt hareketi bu aþamaya gelmeseydi, bizimde fikrimize bu markayý yaratmak gelmezdi. -Peki Zelal kime yönelik olarak çýkarýlmýþtýr? -Hiç bir ürün yalnýz bir kesim için çýkmaz. Baþlangýç olarak bir ulus için çýksa da, bir sýnav olarak ortaya çýkar. Daha sonra bu sýnýrlarý aþar ve baþka kesimleride içine alýr. Ýlk aþamada Kürtçe bir isim olduðu için Kürt esnaftan ilgi buldu, þimdi tüm Avrupalýlara ve Avrupa da yaþayan Türklere de satýlmaktadýr. -Kürtçe bir isim olduðu için Herhalde baþlangýçta epey zorlanmýþ olmalýsýnýz? Bu dalda ilk kez Bir marka çýkaran siz oldunuz. -Ýlk aþamada Zelal ismini duyan arkadaþlar sevindiler. Fakat biz bunu esnafa kabul ettirmekte çok zorlandýk. Özelliklede Kürt esnafa kabul ettirmekte çok zorlandýk. Çünkü alýþýk olmadýklarý bir markaydý. Ve þu ana kadar alýþýk olduklarý Türk markalarý ve Avrupa daki markalarý satmakta idiler. Fakat bir anda karþýlarýnda bir Kürt markasýný bulmuþlardý. Bunun yasal olmayacaðýný düþünüyorlardý esnaf kesimi. Biz onlarý reklama girmeden önce ikna etmeye çalýþtýk. Fakat baþaramadýk, daha sonra Türk gazetelerine reklam vermeye baþlayýnca bu suyun, illegaliteyle bir iliþkisinin olmadýðýný anladýlar ve daha sonra suyu alýp kendi giþelerinde satmaya baþladýlar. -Ýlk Çýkýþla þu andaki satýþ arasýnda bir fark var mý? Þu anda piyasalardaki Zelal in durumu nedir? -Ýlk olduðu için, ilk baþlarda epey zorlandýk. Ama ikinci ve üçüncü seneye girdiðimizde tamamen aranan bir marka haline geldik. Özellikle de Almanya, Fransa ve Ýngiltere piyasasýnda oturan bir markayýz. Ve biz diyoruz ki Zelal halen kendi gücüne daha ulaþamadý. Bunu Hollanda, Belçika, Ýsveç, Norveç, Ýsviçre ve Avusturya gibi ülkelerde de yakýnda satýþa çýracaðýz. -Zelale iþe baþladýnýz, þu anda en çok KEKO konuþuluyor. Nereden çýktý KEKO yada neden KEKO? -Þimdi biz Keko ya gelmeden önce, dört tane ayrý marka çýkardýk. Birisi ROSA minarel su olarak çýktý ve Avrupalýlar için Rosa Lüxsenburg adýna çýkardýk. Ayný zamanda rosa zazacada gündoðumu anlamýnada gelmektedir. Ýkisini birlikte birleþtirdik. Fakat þu anda ROSA Zelale göre piyasada yeni olduðu için tam oturmadý. Onun dýþýnda Ýki tane daha Avrupa markamýz oldu. Fakat bunlarýn piyasada tutunma þansý olmadý. Ve biz bunlarý piyasadan çektik. Tabi son aþama KEKO oldu. KEKO daki asýl sorun alkol, bir kere bira. Tabi birayý herkes içiyor. Avrupalýlar içiyor, Kürtler içiyor, Türkler içiyor. Ama KEKO nun bir de özelliði var. Kürt motifleriyle ortaya çýkmýþtýr. Logoda gördüðünüz gibi puþi var, býyýk var. Tabi bize yönelik birin de eleþtiri var; diyorlar ki KEKO erkeklere yönelik çýkmýþtýr, bayanlar içmez. Fakat biz tam tersini düþünüyoruz. Bu logo her ulusa özelliklede, Mezopotamya kültürünü yansýtan bir logodur. Þu anda Keko ya ilgi çok yoðundur. Biz yetiþtiremiyoruz. -Peki niye KEKO baþka bir isim bulamaz mýydýnýz? Herhalde bayanlarýnda eleþtirisi bu yönlü olmalý çükü Keko bir anlamda erkekleri yansýtýyor olmalý? -Ýsmin Kürtçe olmasýnda ýsrar ettik. Ve epey araþtýrdýk epey isimde gündeme geldi, gazetenizin ismi de gündeme geldi, fakat sonuçta en uygun isimin Keko olmasýnda karar kýldýk. Birazda bu Diyarbakýr kýrýklarýndan geliyor diyebiliriz. -Zannedersem Keko ya þu anda yoðun bir ilgi var. Fakat dýþa karþý durumu nasýl olacak acaba, biliyorsunuz bira üreten bir çok þirketler var Tabi Efes gibi Türk firmalarý da var. Bu firmalarla nasýl rekabet etmeyi düþünüyorsunuz? -Bildiðiniz gibi Almanya bir bira ülkesidir. Þu anda 1450 tanenin üzerinde bira fabrikasý üretim yapmaktadýr. Ve bu birahaneler dünyanýn en kaliteli biralarýný üretiyorlar. Tabi keko da bunlarýn arasýnda birisi. Yani bu 1450 markanýn içinde demek istiyorum. Biz alternatifimizde Efes deðil. Bizim hedefimiz Avrupa da tüketilen kaliteli biralarýn içinde bir bira olmaktýr. Onun içinde biz kendimize hedef olarak Wahrsteiner, Heinike, Kronenbach, Stella gibi biralarý koyduk. Bunlarýn kapasiteleri belli. Fakat bizim pazarda tüm Avrupa da yayýlmýþ durumda. Biz bu biralarla yarýþacaðýmýzý düþünüyoruz. Bizim Efes ile yarýþma gibi bir derdimiz yok. -Þimdi Zelal dedik, Rosa, Keko dedik peki bu dem isimi nereden geliyor? Birazda bizim ismi çaðrýþtýrýyor. -Vallah biz Dem ismini seçerken tabi ki sizden baðýmsýz bir þekilde seçtik. Ýsmimizi Dem koyduktan sonra sizin böyle bir gazete çýkardýðýnýzý duyduk. DEM sadece Köln de daðýtým yapan içe-

5 Sayý: Nisan 2001 cek firmasý. Birde yavaþ yavaþ içki alanýna da girdiðimiz için en uygun ismin Dem olabileceðini düþündük. Ýçecek alanýnda özelliklede içki alanýnda. Ve bu isminde tam yerine oturduðunu düþünüyorum. Dem Drinks de bildiðiniz gibi içkiyi çaðrýþtýrýyor. Ve bundan da daha güzel bir isim bulamazdýk. -Siz merkeziniz neresi, nasýl çalýþýyorsunuz? -Bizim ana merkez þu anda Fransa da bulunuyor. Satýn alma, hem de markalarýn sahibi olan ana merkezimiz Fransa dadýr. Bu merkez þubeler oluþturdu Almanya da, þu anda beþ tane depomuz mevcuttur. Ama bundan sonra depolardan baðýmsýz bayilikler vermek istiyoruz. Örneðin þuanda Ýsviçre ye bayilik verildi, Ýngiltere ye verildi, Almanya nýn bir çok kentine verildi. Fakat daha bir çok yerlerde boþluklar mevcuttur. Biz bu bayilik sistemi ile bu iþi götürmeyi düþünüyoruz. -Bayilik için koþullarýnýz nedir? -Þimdi bayilik bizim kendi markalarýmýza yönelik, baþta Keko ya yönelik olacaktýr. Zelal in olmadýðý yerlerde bayilikler verilecek. Ve ileride çýkaracaðýmýz diðer ürün ve markalara yönelik olacaktýr. Bunu Almanya da þehirler bazýnda düþündük, þehir þehir vermeyi düþündük. Tabi bizim bazý koþullarýmýz var. Yazýlý kontratýmýz var. Ayný zamanda da bayi olan arkadaþlara da su ve içecek alanýndaki bütün diðer ürünleri de veriyoruz. Kendi ürettiklerimizi ve ucuza mal ettiðimiz diðer ürünleri veriyoruz. Örneðin Cola öneriyoruz, capri sonne öneriyoruz, Red Bull öneriyoruz, Heineiken, Desperados gibi biralarý öneriyoruz. Biz bu ürünleri piyasada uygun koþullarda saðlýyor ve bayilerimize veriyoruz. Sadece kendi markalarýmýzla sýnýrlý deðiliz. Bu þekilde hem bayilerimizi finans olarak rahatlatýrken, hem de bayilerin para kazanmasýný saðlýyoruz ki, bu bize geri dönsün. -Söylemek istediðiniz son bir þey var mý? -Bamex þireketler grubu olarak, Keko ve Zelal grubu olarak tüm halkýmýzýn Newroz bayramýný tekrar kutlarým. Size de çok teþekkür ederim. Artýk adaþlýklarda oluþtu, gerek þirketler düzeyinde, gerek gazete düzeyinde. bu adaþlýklar inþallah uzun yol alýr diye düþünüyorum. -Teþekürler Stuttgar Alevi Kültür Merkezinde 8 Mart Kadýnlar Günü S tuttgart Alevi Kültür Merkezi (SAKM) Kadýnlar kolunun düzenlediði 8 Mart dünya kadýnlar günü dernek merkezinde coþkulu bir þekilde kutlandý. 300 kiþinin üzerinde katýlanýn olduðu gecede Almanya Alevi Kadýnlar Birliði Baþkaný Kerime Özdemir, SAKM Kadýnlar Kolu Baþkaný Nazife Öz, SAKM Baþkaný Hayri Tuhran birer konuþma yaptýlar. Geceye sanatçý olarak Ali Kýlýç, Can Demirel, Özgür Binbir, Serpil Aktaþ, Grup Canyoldaþlar katýlýrken, ilizyonist Ercan Çiçek ise yaptýðý güzel gösterileriyle çocuklarýn ilgi odaðý oldu. SAKM Baþkaný Hayri Turhan yaptýðý konuþmasýnda, 8 Mart ýn kadýn haklarý mücadelesindeki yerine deðindi. Alevilerde kadýnýn elmanýn yarýsý sayýldýðýný söyleyen Turhan, Alevi kadýnlarýn diðer kesimlere oranla daha avantajlý olduðunu belirtti. Almanya Alevi Kadýnlar Birliði Baþkaný Kerime Özdemir ise 8 Mart ýn kadýn haklarýnýn elde edilmesindeki önemine dikkat çekerek, bu mücadelede emeði geçen kadýnlarý saygýyla andýklarýný söyledi. Toplumun özgürleþmesini, kadýnýn özgürleþmesi olarak deðerlendiren Özdemir, Kadýný ikinci sýnýf gören anlayýþlara izin vermeyeceklerini kaydetti. Alevi öðretisinin kadýný ve erkeði yan yana getirdiðini belirten Özdemir, Alevi kadýnlar olarak kadýna yönelik aile içindeki þiddetin, dengesizliðin ve eþitsizliðin karþýsýndayýz. dedi. Ýki yýl önce AABF nin bünyesinde kurulan Almanya Alevi Kadýnlar Birliði nin tüzel kiþiliðini kazandýðýný belirten Özdemir, derneklerin kadýn kollarýndan aldýklarý destekle komisyonlar kuracaklarýný ve AABF bünyesinde çalýþan bir kurum olarak, Alevi kurum ve kuruluþlarýnýn tüm çalýþmalarýnda kadýnýnýn gücünü katacaklarýný söyledi. SAKM Kadýn Kolu Baþkaný Nazife Öz ise, büyük uðraþlar sonucu elde edilmiþ haklarýn bilinçli kullanýlmasý gerektiðini belirterek, yarýnlara güvenle bakmalýyýz dedi. Hakký Þahin/ Stuttgart Almanya Alevi Kadýnlar Birliði Baþkaný Kerime Özdemir

6 Sayý: Nisan 2001 HAMBURG TA 8 MART ETKÝNLÝKLERÝ Launburg da 8 Mart Emekçi Kadýnlar Günü kutlandý 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar günü çerçevesince Launburg da da bir dizi program gerçekleþtirildi. Panelin açýlýþ konuþmasý Gestacht Alevi Kültür Derneði Kadýn Kolu Baþkaný Zahide Yüksel tarafýndan gerçekleþtirildi. Panelde konuþan Suheyla Kaplan medya ve kadýn konusunda bir konuþma yaptý. Kaplan, 1980 li yýllarda Türkiye de ekonomik geliþimle beraber basýnýn da asparagas haberciliðe yöneldiðini ve kadýnlarýn da medyada seks objesi olarak yorumlandýðýný savundu. Özellikle Türk medyasýnýn 3. Sayfa haberlerinin kadýný aþaðýladýðýný ve reklam malzemesi olarak kullanýldýðýný belirten Kaplan, 1980 sonrasý geliþim ekonomik olduðu kadar medyatik çalýþmalarýn da aþýrlýðýný kamuoyu üzerinde hakimiyetinin sürmesini tasavvur eder. Bugün Türkiye de 3 S kuralý hakimdir. Seks, Sandamantalizm asparagas veya sansasyonel habercilik anlayýþý ve spor. Medya bugün siyasi iktidarýn ve ekonomik çevrelerin kendi egemen ideolojilerini yaymada aracý görevini üstlenmektedir diye konuþtu. Ayla Kýlavuz ise, 1960 li yýllardan itibaren Almanya ya gelen kadýnlarýn yaþadýðý ekonomik, sosyal ve toplumsal zorluklarla karþýlýðýný ve kadýnlarýn kendilerini ifade edebilmeleri için öncelikle yaþadýklarý toplum dilinin öðrenilmesi gerektiðini belirtti. Aile içindeki eðitimin önemine deðinen Kýlavuz, erkek ve kýz çocuklarýnýn cinsiyet rolüyle yetiþtirilmemesi gerektiðini savunarak, çocuklar küçükken oðlan kýz çocuk diye ayrýlmaktadýr. Anneler oyuncaklarýný dahi bu ayrýmla alýrlar.itlik doðuþtan verilmelidir diye konuþtu. Konuþmanýn ardýndan tiyatro ve saz gösterisi gerçekleþtirildi. Gelen izleyicilerin sayýca çokluðu ise gözlerden kaçmadý. Recon da Kadýnlar Günü sohbet toplantýsý düzenlendi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar günü çerçevesinde Hamburg ta bir dizi etkinlik düzenlendi, Bunlardan biri de Hamburg ve Schleswig- Holstein Türk Alman Kadýnlarý Dostluk Derneði nce bir sohbet toplantýsý düzenlendi. Oldukça samimi bir ortamda konuþan kadýnlar öncelikle Türkiye den Almanya ya göçle beraber yaþadýklarý zorluklarý dile getirdiler. Toplantýda konuþan Öðretmen Gülþen Demirörs kuþaklar arasý çatýþmanýn devam ettiðini ve bütün bunlara raðmen kadýnýn toplum içindeki yerinde de bir geliþme kaydedildiðini belirtti. Toplantýya konuþmacý olarak katýlan Gülseren Varol ise, Almanya da yaþayan kadýnlarýn meslek eðitiminden yoksun olduðunu ifade etti. Dünya Kadýnlar Günü Kýrýlan kemikler, parçalanan zihinler Uluslararasý Af Örgütü (Amnesty International) 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü öncesi yayýnladýðý rapora göre, kadýnlar en çok tanýdýklarý erkeklerin þiddetine maruz kalýyor. Silahlý çatýþma ortamlarýnda ve gözaltýnda yoðun þiddet gören kadýnlarýn evde de rahat olmadýklarý belirtildi. Raporda, Türkiye namus cinayetlerinde Ürdün ve Irak la bir tutuldu. Namus adýna cinayet Dünyanýn her yerinde her yaþtan kadýn ve genç kýzlar namus adýna katledildiðine dikkat çekilen raporda, iþkence ve öldürmeleri içeren namus cinayetleri nin Irak, Ürdün ve Türkiye nin de içinde bulunduðu birçok ülkede gerçekleþtiði belirtiliyor. Kadýna gözaltýnda iþkence Af örgütü, gözaltýndaki kadýnlara polisler, gardiyanlar, askerler ve diðer görevliler tarafýndan uygulanan iþkence ve kötü muameleye iliþkin sayýlamayacak denli çok olay tespit ettiði belirterek, þöyle devam ediyor Birçok ülkede kadýnlara devlet güçlerince cinsel þiddet uygulanmaktadýr. Söz konusu iþkence tecavüz, bekâret kontrolü, cinsel içerikli hakaret, taciz biçimlerinde gerçekleþmektedir. Her yýl 700 bin tecavüz yaþanýyor Dünya Bankasý nýn verilerinin de yer aldýðý rapora göre, dünya çapýnda kadýnlarýn en az yüzde 20' si fiziki veya cinsel saldýrýyla karþý karþýya kalýyor. ABD resmi raporlarýnda, her 15 saniyede bir kadýn dövülmekte ve her yýl 700 bin kadýn tecavüze uðradýðý bildiriliyor. Hindistan da yapýlan araþtýrmalar, evli kadýnlarýn yüzde 40'ýndan fazlasýnýn, kocalarýnýn temizlik veya yemekten hoþnut kalmamalarý, kýskançlýk ve diðer nedenlerle tekmelendiðini, tokatlandýðýný veya cinsel tacize uðradýðýný ortaya çýkardý. Güncel/ Hamburg 1 Nisan da 4 yaþýna giren canýmýz, oðlumuz ÞÝYAR ýn doðum günü kutlu olsun Kemal-Ayten Berk

7 Sayý: Nisan metrekare üzerinde - Park imkaný - Hafta sonu Toplu alýþveriþler de özel indirim - Servis imkaný - Kasa iþi Taze Mezva Sebze - Tüm içecek çeþitleri - Taze ve Donmus et çeþitleri - Özel Kasap bölümü - Tüm kuru Gýda ürünleri - Müzik kaset ve CD çeþitleri - Export çeþitleri - Restaurant ve Ýmbis lere servis imkaný ile HAKCAN Einzel-und Großhandel NÝSAN 2001 DE HÝZMETÝNÝZDE LIEGEN CENTER Billstedter Hauptsrt. 15/ HAMBURG TEL:040/ Super Angebot Yeni Fiyatlar Pide Ekmek: 0,99 PF Nohut Doza: 1,39 DM Cola (2 litre): 2,49 DM Mercimek : 2,79 DM Kuru Fasulye: 2,99 DM Patates (10 kg): 3,99 DM Zeytin (Gemlik) kg: 3,99 DM Zelal suyu(6*1,5 litre): 3,99 DM Ceviz 4,99 DM Ceylon Çayi kg: 5,99 DM Pirinç-Tosya (5kg): 7,99 DM Maras Aci Pul Biber (kg): 8,99 DM Antep Fistigi (Taze) kg: 12,99 DM Bingöl Bali Çerçeveli: 10,99 DM Maras Tarhanasi (5kg): 39,90 DM Tavuk budu (10 kg): 25,99 DM Peynir (16 kg- Teneke): 59,99 DM Ve Sosis, Sucuk, Peynir, Tatli,Yogurt içki ve daha nice indirimli çesitler sizi bekliyor. Meyve ve Sebzelerde Üretici den Tüketici ye HALK köprüsü HAKCAN bir HALK kuruluþudur

8 Sayý: Nisan 2001 DÜNYA CeBIT TE BULUÞTU Almanya nýn Hannover kentinde, 22 ile 28 Mart arasýnda düzenlenen CeBIT fuarýna, biliþim, telekomünikasyon ve ofis otomasyonu ürünleri alanýnda 60 civarýnda ülkeden 8,100 den fazla firma katýlýyor. Katýlýmcý firmalarýn 3,000 ten fazlasý, Almanya dýþýndan geliyor. 422,000 metrekare alana yayýlan CeBIT 2001 de bütün standlarý gezmek isteyen biri, bir hafta boyunca devamlý koþsa bile, her bir standa ancak 2.5 dakika ayýrabilecek. Deðiþik teknolojilerin, uygulamalarýn ve çözümlerin tanýtýldýðý birçok etkinliði de düþünürseniz, ziyaretçilerin iþi bir hayli zor. 8 binden fazla firma ve yüzbinlerce kiþi, biliþim ve telekomünikasyon dünyasýndaki en son ürünleri ve çözümleri görmek için bir hafta boyunca Hannover de buluþuyor de düzenlenmeye baþlanan Hannover fuarýndan 1986 yýlýnda koparak baðýmsýz bir fuar haline gelen CeBIT, bugün dünyanýn en büyük fuarlarý arasýnda yer alýyor yýlýndaki fuara 1,462 firma katýlmýþ, 334,000 kiþi gezmiþti. Geçtiðimiz sene ise, 7,900 katýlýmcý firmayý konuk eden CeBIT i gezen 780,000 kiþinin 130,000 i Almanya dýþýndan geldi. ÜRÜN VE ÇÖZÜMLER Bu sene CeBIT de yer alacak ürünler ve çözümleri gruplara ayýrsak, enformasyon teknolojileri, að üzerinde bilgi-iþlem (network computing), otomatik veri toplama, mühendislik, tasarým, üretim, planlama, yazýlým, Internet çözümleri, hizmetler, telekomünikasyon, kart teknolojileri ve güvenlik, araþtýrma ve teknoloji transferi alanlarýndan söz edebiliriz. Telsiz haberleþme ve mobil çözümler bu sene fuarda öne çýkanlar arasýnda. Bluetooth dan GPRS e kadar, biri birini tamamlayan birçok teknoloji ve ürün tanýtýlýyor. CeBIT 2001 e katýlan 8,015 firmadan 1,424'ü enformasyon teknolojileri alanýnda. En kalabalýk grup, yazýlým alanýnda; bu alanda 3,039 katýlýmcý firma var. Telekomünikasyon grubu da oldukça kalabalýk, 1,112 katýlýmcý firma var. Bu seneki CeBIT te bir yenilik var. Exchange Program adýyla baþlatýlan bir grup gösterim alanýnda, yeni geliþen teknolojilerin uygulamalarý gösteriliyor. Bluetooth, DSL, Fibre Channel ve Linux, bu sene programdaki teknoloji gösterimleri. Uygun fiyata kuru gýda, et, meyve, sebze, hediyelik eþya ve katliteyi MARKETÝMÝZDE bulabilirsiniz! GELÝN GÖRÜN KANAAT GETÝRÝN GÖZLER MOBÝL TELEFON PAZARI ÜZERÝNDE Fuarda, cep telefon kullanýcýlarýný mobil Internet e ýsýndýrmayý amaçlayan Web tabanlý birçok yeni ürün tanýtýlýyor. Internet eriþimine sahip cep telefonlarý alanýnda yoðun bir rekabet var. Motorola, Siemens, Ericsson, Nokia ve diðer cep telefonu üreticilerinin, CeBIT 2001 de tanýttýklarý yeni cep telefonu modellerinde, oyunlar, resimli mesajlar ve çeþitli Internet hizmetleri bulunuyor yýlýnda pek umulduðu gibi gitmeyen cep telefonu satýþlarý yaygýn bir can sýkýntýsýna yol açmýþ durumda. Yüksek hýzlý mobil Internet ve video beklentisinin hala gerçekleþmemiþ olmasý da bir sorun. Dolayýsýyla hem pazarda bir hareketlilik yaratmak hem de mobil Internet hizmetlerinin potansiyelini açýða çýkarmak için GPRS (General Packet Radio Service) gibi yüksek hýzda iletiþime imkan veren yeni teknolojilerden medet umuluyor. Að operatörleri de, GPRS in veri trafiðini artýra- Import & Export Inh. A. Tomar Agima Market Frederichstr Bad Säckingen Tel: 07761/ Açýlýþ saatleri: Pazartesi- Cuma; 09:00-20:00 Cumhartesi; 08:00-16:00

9 caðý umudunda. Pazardaki beklenti, GPRS telefonlarýnýn satýþlarýnýn 2001 yýlýnýn son çeyreðinde hýz kazanmasý ve 2002 de bu teknolojinin yaygýnlaþmasý. GPRS, üçüncü kuþak (3G) mobil aðlara giden yolda bir adým. Aslýnda, üçüncü kuþak aðlarýn 2002 baþlarýnda Avrupa da kurulmuþ ve çalýþýyor olmasý öngörülüyordu ama ne 3G hizmetlerin ne de 3G telefonlarýn bu zamana yetiþmesi artýk beklenmiyor. Bu arada 3G lisanslarýna on milyarlarca euro harcamýþ olan telekomünikasyon operatörleri, gelir elde etmek için gözlerini GPRS e dikmiþ durumda. GPRS in WAP telefonlarýnýn kullanýmýný da artýrmasý bekleniyor. AVRUPA PAZARININ DURUMU ÜZERÝNE FARKLI GÖRÜÞLER CeBIT fuarýnda dikkatle gözlenen bir baþka þey ise, Avrupa yazýlým sektörünün genel durumu. Avrupa telekom cihazlarý ile yarý-iletken pazarlarýndaki hisse senedi deðerleri geçtiðimiz haftalarda düþtükten sonra, þimdi yazýlým pazarýnda ne olacaðý merak ediliyor. Geçtiðimiz hafta içinde, Oracle ve Computer Sciences Corp. firmalarýnýn, Avrupa gelirlerinde düþüþ açýklamasý tedirginliðe neden olmuþtu. Alman Þansölyesi Schroeder, fuarýn açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, Avrupa enformasyon teknolojileri pazarýnda karamsarlýða neden olmadýðýný söylerken, Hewlett-Packard Genel Müdürü Carly Fiorina nýn yaptýðý açýlýþ konuþmasý o kadar umutlu deðildi. Fiorina, Amerika daki ekonomik durgunluk nedeniyle teknoloji harcamalarýndaki yavaþlamanýn Avrupa ya ve dünyanýn diðer bölgelerine yayýldýðýna dair iþaretler gördüðünü ifade etti. Fiorina, 2001 yýlýnýn ikinci yarýsýnda da bu sürecin devam edeceðini düþündüðünü söyledi. Fujitsu-Siemens Genel Müdürü Paul Stodden ise, Avrupa pazarýnda olumlu beklentilere sahip olduklarýný ve bu konudaki çeliþkili görüþlerin nedeninin, Amerika lý müþterilerin server lar ve masaüstü bilgisayarlar gibi bilgi-iþlem altyapýsýna zaten ciddi yatýrým yapmýþ olmalarýndan kaynaklandýðýný, buna karþýn Avrupa da pazarýn bu ölçüde doymamýþ olduðunu belirtiyor. Alman firmasý Siemens AG yetkililerinden Volker Jung ise, zayýflayan Amerika ekonomisinin Avrupa yý etkilediðini ve yarý-iletkenler, bilgisayarlar, Internet ve mobil telefon pazarlarýnda ilk iþaretlerin görüldüðünü söylüyor. En karamsar açýklamalardan birisi ise Palm firmasýnýn pazarlama müdürü Satjiv Chahil den geldi. Chahil, Amerika daki ekonomik durgunluðun yarattýðý belirsizliðin, müþterilerde tereddütlere neden olacaðýný, bu yüzden, el bilgisayarlarý pazarýnýn bu sene sadece yüzde 40 ila 50 arasýnda büyümesini beklediðini açýkladý. El bilgisayarlarý pazarý geçtiðimiz sene ise, yüzde 100 e yakýn bir büyüme göstermiþti. Lucent Baþkan Yardýmcýsý Ben Verwaayen ise, pazarda büyüme hýzýnýn yavaþladýðýný, özellikle, büyük servis saðlayýcýlarýn altyapýlarýný oluþturma süreçlerinde frene bastýklarýný söyledi. Bu nedenle gelir öngörülerini aþaðýya çektiklerini ve Avrupa daki en hýzlý büyüyen pazarlar olan; mobil, Internet telefonculuðu, broadband hizmetleri ve fiber optik alanlarýnda büyümeyi hedeflediklerini açýkladý. Dünyanýn en büyük Bluetooth aðý, CeBIT i gezenlere rehberlik ediyor CeBIT 2001 de, Mobile Fair Guide adý altýnda hazýrlanan bir proje kapsamýnda, el bilgisayarý olan fuar ziyaretçilerine özel bir sayýsal rehber hizmeti sunuluyor. El bilgisayarlarý, LocalNavigator yazýlýmý üzerinde çalýþan sayýsal bir fuar rehberini kýzýlötesi port tan yükleyebiliyor. El bilgisayarlarýna mobil fuar Sayý: Nisan 2001 rehberinin tam sürümünü yükleyenler, çeþitli kriterlere göre arama yapabiliyor. Stand adreslerine göre katýlýmcý firmalarý aramak, ürün gruplarý dizininde arama yapmak, bölge haritasý üzerinde arama yapmak, etkinlikler programý içerisinde arama yapmak mümkün. Bu sene, CeBIT fuar alanýnýn bir kýsmýnda, Hall 13 te, Bluetooth uyumlu cihazlar üzerinde LocalNavigator yazýlýmýný çalýþtýrmak mümkün. 25,000 metrekarelik bir alan içerisinde, Compaq, Casio ve Hewlett-Packard ýn ürettiði Bluetooth uyumlu Windows temelli cep bilgisayarlar, tavana yerleþtirilen 130 a yakýn LocalNavigator Bluetooth baz istasyonu arasýnda kurulan iletiþim aðýndan faydalanabiliyor. Cep bilgisayar kullanýcýlarý, kiþisel ilgi alanlarýný seçerek, kendilerine özel bir profil yaratabiliyor ve fuar alaný içerisinde sadece kendilerini ilgilendiren standlarý gezme imkanýna kavuþuyor. LocalNavigator yazýlýmý da, önemli standlarý kaçýrmamalarý için söz konusu alan içerisinde kullanýcýlarý uyarýyor ve o zaman diliminde gerçekleþecek etkinlikler ve tanýtýmlar hakkýnda bilgi veriyor. Bu Bluetooth uygulamasýnýn gerçekleþtirilmesi için, Infineon Technologies, lesswire, Deutsche Messe AG, Microsoft ve Compaq birlikte çalýþtýlar. 800,000 e yakýn kiþinin ziyaret etmesinin beklendiði CeBIT 2001 de birçok yeni ürün ve çözüm tanýtýlýyor; Midori içeren yeni ürünler ve Athlon-temelli dizüstü bilgisayarlar fuar alanýnda gösterime sunuldu. Midori, Transmeta nýn mobil cihazlar için geliþtirdiði yeni Linux sürümü. Via Technologies, Çin ve Hindistan gibi ülkelere yönelik ucuz bilgisayarlarýn prototiplerini tanýtýyor. Finlandiya elbise firmasý Reima, elbiselerin içine örülmüþ bir bilgisayar olan Smart Shout ý gösteriyor. Sanyo, magneto-optik diskinde 730 MB veri saklayabilen 1.5 megapiksel çözünürlüðündeki sayýsal kamera ürününü sunuyor. Conversay firmasý ise, bir kol saatinin içerisine konmuþ bir Samsung cep telefonu üzerinde çalýþan, sesle kumanda yazýlýmýný tanýtýyor. Bluetooth Bu seneki CeBIT, Bluetooth ýn nihayet elle tutulur hale geldiði bir fuar olarak hatýrlanacak. Bluetooth, mobil kiþisel bilgisayarlar, mobil telefonlar, yazýcýlar, kameralar ve diðer taþýnabilir cihazlar arasýnda kýsa mesafeli radyo baðlantýlar kurma teknolojisi. Bluetooth yongalarýnýn üretimi ucuz. Bir vadede, ev ve iþyerlerindeki bütün kýsa mesafe iletiþim kablolarýnýn yerini almaya aday. Fuarda birçok Bluetooth ürünü tanýtýlýyor. Araba üreticisi BMW nin Infoeye gözlükleri, araba ve motorsiklet sürücülerine yardýmcý olmak için geliþtirilmiþ. Bir radyo kanalý ya da baþka bir navigasyon cihazýndan gelen bilgiler, Bluetooth teknolojisi ile gözlüklere aktarýlýyor, oradan da Stuttgart'ta ilk defa Türkçe - Yeminli Mali Müþavirlik Bürosu ARAS. STEUERBERATUNGSBÜRO (Yeminli Mali Müþavirlik ve Muhasebe Bürosu) Muhterem Aras. Diplom Ökonomin, Steuerberaterin. Vergi beyannamelerinin resmi elden doldurulmasý. Ýþletmelerinizin her türlü muhasebe iþleri. Bilançolarýn hazýrlanmasý. Vergi takibi, vergi daireleri ve vergi mahkemelerinde dava açma yetkisi. Ýþyeri kurmakta mali danýþmanlýk. Banka kredileri için raporlama Tübüngerstr. 1, Stuttgart (1. Kat) Tel: 0711 / Fax: 0711 / (Yapý ve Kredi Bankasý'nýn yaný)

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

BURAK GÖKLERDE! STUTTGART DA. Þarkýlarýmýzý seviyorum

BURAK GÖKLERDE! STUTTGART DA. Þarkýlarýmýzý seviyorum Kostenlos - Üçretsiz AYLIK KÜLTÜR-SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 1/ SAYI: 4 / 1 HAZÝRAN 01 R Baden-Würtenberg ve çevresinde hizmet veren acentalar bir araya gelerek kendi havayollarý þirketini kurdular.

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Mali kriz Belçika yý da vurdu

Mali kriz Belçika yý da vurdu Brüksel güzeli Zeynep 19 Yaþýndaki Türk kýzý Zeynep Sever Brüksel i Belçika güzellik yarýþmasýnda temsil etmeye layýk görüldü. 4 te Belçika nýn göbeðindeki küçük Türkiyeler Bizim Sokaklar yazý dizimiz,

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Toplu taþýma neþter istiyor

Toplu taþýma neþter istiyor BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Memleket REEL SEKTÖRÜN KOBÝ REHBERÝ ÇÝN VURUYOR OKURLARIMIZA SERÝ ÝLANLARINIZ TÝCARETÝN LOKL OMOTÝFLERÝ: OKOMOTÝFLERÝ:

Memleket REEL SEKTÖRÜN KOBÝ REHBERÝ ÇÝN VURUYOR OKURLARIMIZA SERÝ ÝLANLARINIZ TÝCARETÝN LOKL OMOTÝFLERÝ: OKOMOTÝFLERÝ: OKURLARIMIZA SÜPER FIRSAT SERÝ ÝLANLARINIZ ÜCRETSÝZ Gazetemizden 1 adet alan Tüm Okurlarýmýzýn 10 KELÝME Seri Ýlanýný ÜCRETSÝZ Yayýnlýyoruz YAYINLARIMIZ, TÜRKÝYE GENELÝNDE TÜM ÝLLERDE, ÝLÇELERDE VE BELDELERDE

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı