Keko ile hedefimiz. Avrupa da tüketilen kaliteli biralarýn içinde bir bira olmaktýr. C e B IT te buluþtu. Yolsuzluk hasta ediyor sayfa 19 da DUYRULUR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Keko ile hedefimiz. Avrupa da tüketilen kaliteli biralarýn içinde bir bira olmaktýr. C e B IT te buluþtu. Yolsuzluk hasta ediyor sayfa 19 da DUYRULUR"

Transkript

1 Kostenlos - Üçretsiz AYLIK KÜLTÜR-SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 1/ SAYI: 2 / 1 NÝSAN 01 DEM Nachrichten und Werbeagentur g e l e c e ð e i l i þ k i n t e r c i h i n i z... R e k l a m Ý n t e r n e t C o m p u t e r D e s i n g D i z g i M i z a n p a j Hack str Stuttgart Tel: /12 Fax: BAMEX ÞÝRKETLER GRUBU TÝCARET MÜDÜRÜ HAYRULLAH AKKAYA Keko ile hedefimiz D ü n y a C e B IT te buluþtu sayfa 8 de Avrupa da tüketilen kaliteli biralarýn içinde bir bira olmaktýr Ýbrahim Yýldýz ýn özel roportajý sayfa 4 de 45 yýl sonra gelen reformla Kiracýya kolaylýklar sayfa 2 de Yolsuzluk hasta ediyor sayfa 19 da GAZETENÝZ DEM, ÝSVÝÇRE DEN SONRA ÞÝMDÝ LONDRA DA DILARA REISEN SEYAHAT Y e m i n l i t e r c ü m a n l ý k v e d a n ý þ m a n l ý k b ü r o s u Inh: Hatice Eldeniz (übersetzerin/ Dolmetscherin) Hack str. 3, Stuttgart Tel: (0711) Fax: (0711) Lebensmittel DUYRULUR GAZETEMÝZÝN HER HANGÝ BÝR KURUM VE KURULUÞLA ÝLÝÞKÝSÝ OLMAYIP, TÝCARÝ AMAÇLARLA YAYIN HAYATINA BAÞLAMIÞTIR. TÜM HAKLARI DEM NACHRÝCHTEN UND WERBEAGENTUR ÞÝRKETÝNE AÝTTÝR. HAKCAN LEGIEN CENTER Billstedter Hauptstr Hamburg-Billsted Tel: E i n z e l - u n d G r o ß h a n d e l

2 HATÝCE ELDENÝZ AVRUPA DA HER ÞEY DEÐÝÞMÝÞ Kimsem yok buralarda. Olanlarda sahiplik etmiyor. Orda öyle deðillerdi. Herkes burada çok deðiþmiþ. Bir cumartesi günü sabah saatlerinde karþýmda oturmuþ ve tüm bedeni titreyen bir genç insanýn sözleriydi bunlar. Almanya nýn kurallarýndan en önemlisini kendine mal etmiþ gibiydi: dakik olma kuralý. Cumartesi sabahý saat daki randevusuna geç kalmamak için gelmesi gereken 260 km lik bir yolu Cuma gününden gelmiþ ve ancak adresi bulmuþtu. Kýþ aylarýnýn Sayý: Nisan 2001 en soðuk günlerinden birini sabaha kadar dýþarýda geçirmiþti. Neden diye sordum: - Kimsen yok muydu buralarda? - Hayýr. Var ama çok deðiþmiþ herkes! - Peki neden cumartesi sabah gelmedin, zamanýn vardý. Yetiþebilirdin? - Adresi bulamam diye korktum. Geç kalmak istemedim. - Yalnýz mýsýn? - Evet. Her ne kadar kimsem varsa da yalnýzým. Her zaman yardým edemiyorlar. Bunlarý söylerken gözlerinde akan yaþlarý elinin tersiyle silerken, benim onu dinlediðimi hiç fark etmemiþti. Aklýma hemen erkekler aðlamaz diye toplumumuzdan yaygýnlaþtýran düþünce geldi. Fakat çok çabukta silindi. Kim bilir kendi memleketinde nasýl bir yere sahipti. Bir çevresi vardý. Arkadaþlarý vardý ve kendince aðýrlýðýný koyup dolu dolu yaþayan bir insandý. Nasýlsýn? sorusuna iyiyim cevabý kimsenin dilinde düþmez. Fakat kendi içinde aslýnda hiçte iyi deðilim diyesi gelmiþtir belki. Ama insanlar herkes kendi halinde. Her- kes kendi yük sepetini taþýmakla meþgul. Kalkýp neden onun derdini dinlesin ki! Bir kaç akrabam var fakat onlara artýk gitmiyorum. Beni istemiyorlar varlýðýmdan rahatsýz oluyorlar. Onlar kendilerini kurtarmýþ ve kimseye muhtaç deðiller. Evet genç arkadaþým. Sen bu tecrübeyi yapmalýsýn. Sen bir odada o aðýr sorunlarýn ile hiç anlaþamadýðýn, derdini anlatamadýðýn insanlarla paylaþacaksýn geçen günlerini. Sen içine kapanacaksýn. Sen kendini istenilmeyen bir insan sayacaksýn. Ne sevdalanacaksýn nede sevilmeye açýk olacaksýn. Sen dünyanýn tüm yükünü omuzlarýnda taþýyacaksýn ve bir gün güven olayýný, birilerine sýrtýný dayayýp sorunlarýn üstesinde gelme düþüncesini sileceksin. Sen bu kavramlarý unutacaksýn. Aslýna bakarsan herkes kendinden aciz. Herkes olmadýðý, varamadýðý yerlere henüz varmamýþlarsa da, senin daha hiç adým atmadýðýný gördüklerinde, kendilerini ileri mertebede görüp üzerine gölge yapma hevesleri çok olur. Onun için: sen ne geridesin. Nede onlar senden ileride. CITY DÖNER RESTAURANT Ihn. Ýnan Sýnacý 60 Kiþilik kapasitesi ile halkýmýzýn hizmetindedir! Almanya da yasal çalýþma izni olan, dönerde tecrübeli iki tane elaman aranýyor, ücret dolgundur. Not: Yatýlacak yer için konuþulur. Juliuspromenade Würzburg Tel: DEM GAZETESÝ Hack str. 3, Stuttgart Tel: / 12 Fax: Mc. DÖNER REASTAURANT KAFETERIA Ihn. Kemal-Ayten Berk 150 kiþilik yeni yeri, tecrübeli elemanlarýyla siz deðerli müþterilerimizin hizmetindedir. Mark Platz Gredzhofen, Schweinfurt Tel: Hatice Eldeniz Herausgeber/ Geschäftsführerin Þükrü Yýldýz Chefredakteur HARRAN ANATOLISCHE SPEZIALITÄTEN Ihn. HATUN KOYUN Döner Lahmacun Pide GOETHESTRAßE HANNOVER TEL: 0511 / Der Verlag übernimmt keine Haftung für den Inhalt der Anzeigen und Anzeigentexte. Die von Verlag gestalteten Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt.

3 Sayý: Nisan 2001 F ederal Adalet Bakaný Herta Däubler- Gmelin tarafýndan hazýrlanan yeni yasayla, her yýl mahkemelerde görülen kira dava sayýsýnýn azaltýlmasý umuluyor. Däubler Gmelin in açýklamasýna göre, ev sahiplerinin kiracýlarýyla huzurlu geçinmeleri için kira reformu iyi bir platform oluþturuyor. Evden çýkýþ ihbar süresi Yeni yasaya göre eski ya da yeni kiracýlarýn yeni yasanýn yürürlüðe girmesinden itibaren üç ay önceden ev sahibine haber vermeleri yeterli olacak. Þimdiye kadar bu müddet üç ay ile bir yýl öncesi arasýnda deðiþiyordu. Federal hükümeti bu deðiþiklikle, özellikle yeni iþ yeri nedeniyle baþka bir þehire taþýnmak zorunda olanlarýn ev ve kirayla ilgili sorun çekmemelerini amaçlýyor. Zam oraný düþüyor Buna karþýlýk kiracýlarýna çýkýþ vermek isteyen ev sahipleri, evi boþaltmalarý için dokuz ay önceden haber vermeleri gerekecek. Eski yasadaysa, bir yýl zaman tanýnýyordu kiracýlara. Bunlarýn yaný sýra kira zammý oranlarýnda da deðiþikler geliyor. Mevcut uygulamaya göre ev sahiplerine üç yýl içerisinde yüzde 30' a kadar zam yapma hakký tanýnýrken, yeni kanunla bu oran kuru kira için yüzde 20' ye indirilecek. Özürlü kiracýlara müjde Kira yasasýnda baþka bir deðiþiklik ise özürlü insanlarý sevindirecek. Buna göre özürlü kiracýlar ile onlara bakan yakýnlarý, yeterli 45 yýl sonra gelen reformla Kiracýya kolaylýklar nedenleri olduðu takdirde kiralýk evde hayatlarýný kolaylaþtýracak deðiþiklikler yapabilirler. Ev sahibi bu durumda iznini vermek zorunda kalacak. Ancak masraflarý kiracý karþýlayacak yýlýnda Federal Meclis, hükümetin kira yasasý konusunda deðiþiklik yapmasýný talep etmiþti. Bu istek, tam 26 yýl sonra yerine getirildi. Kira reformuyla 45 yýldýr geçerli olan bir yasa ilk defa deðiþtiriliyor. Kira ne zaman indirilir? Yatak odasýndaki kalorifer gürültülü sesler çýkardýðýnda bu ev özürlü konut olarak nitelendirilebilir. Berlin Eyalet Mahkemesi nin bir kararýna göre, kiracý bu durumda aylýk kirasýndan yüzde 7.5 oranýný kesebilir. Kiradan diðer indirim vakalarý da þunlar: Ýnþaat sesleri: Evde yapýlan inþaat seslerinden yüksek derecede rahatsýzlýk duyulduðunda kiranýn hepsi ödenmek zorunda deðil. Böcek: Karafatma gibi habersiz misafirler geldiðinde de kiranýn bir miktarý kesilebilir. Ayrýca konutun rutubetli olmasý yeterli bir indirim nedeni. Her iki halde yüzde 20 oranýna kadar düþürme olanaðý var. Sadece fareler yüzde 10 oranýnda indirim getirebilir. Bozuk kalorifer: Özellikle kýþ aylarýnda kalorifer bozularsa, kiracý yüzde 10 ve yüzde 30 oranýnda daha az kira ödeyebilir. Hiç çalýþmazsa, kira hiç ödenmez. ÞÜKRÜ YILDIZ Bir ilke imza atmýþýz... Bilmiyorduk. Bir ilke imza atmýþýz. Posta kutumuza gelen 140 , bir birini tekrarlarcasýna bunu söylüyor ve gazetemizin çýkýþýný kutluyor. Bu bizleri sevindirdi, yaptýðýmýz çalýþmada bize güç verdi. Buradan tüm arkadaþlara teþekkürlerimizi iletiyoruz... Ýyi tespit edilmiþ bir ihtiyaçtan dolayý çýkýyorduk ve bundan dolayý gazetemiz basýldýktan hemen sonra bizlerinde elinde kalmayacak bir þekilde tükendi. Ýlgi beklediðimizin üstede oldu. Ulaþamadýðýmýz yere gazetemizin ismi ulaþtý. Bir çok kiþi bizleri arayarak kendilerine gazete göndermemizi istedi. Temsilciliklerimiz oluþtu... Olumsuz tepkiler yok muydu? diyeceksiniz. O olmadan olmaz. Hele bizde hiç olmaz... Mutlaka bir þeyler bulunmalýydý... Eski defterler falan... Kim nerdeydi, ne söyledi?... Kendince bir þeyler bulanlar bunu dillendirdiler. Yazýlý olarak iki fax ve üç aldýk. Seviyeleri kendileri gibi olan bu olumsuz tepkiler, haklýlýðýmýzý ve yaptýðýmýz çalýþmanýn doðruluðunu desteklemekten baþka bir anlamý yoktu. Bu olmasaydý belki de biz yaptýðýmýz iþte bir yanlýþlýk var diyecektik... Onlara da teþekkürlerimizi iletiyoruz... Bir gazetenin olumlu ve olumsuz tepkilerle varolabileceðini biliyoruz. Bu tepkilerede gazete sorumluluðuyla yaklaþýyoruz. Osmanlýyý ve onun taifesini tanýyoruz. Yaramýz yok kocunmuyoruz... Sayfa sayýmýzý beli bir süre sabit tutmakta kararlýyýz. Bundan dolayý yazýlarla, reklamlar arasýnda denge kurmakta geçen sayýda olduðu gibi zorlandýk. Reklamlarýn bu sayýda yazýlarý gölgelediðini gördük. Bunun anlayýþla karþýlanmasýný bekliyoruz. Ýsviçre den sonra, gelen talepler üzerine bu sayýmýzdan itibaren Londra da daðýtýma giriyoruz. Bu alanlardan aramýza katýlan arkadaþlara hoþ geldiniz diyoruz... DORTMUND DA ALMAN MÜÞTERÝLÝ, 130 m 2, ucuz kiralý LEBENSMITTEL-GEMÜSE & OBST DÜKANI DEVREN SATLIKTIR Selam Olgun! Umudu biz hep maviyle özdeþleþtirdik Ordu da. Karadeniz in gölgesinde çektik güzel günlere hasretliðimizi... Orada öðrendik güzel günlerin geleceðine dair þarkýlarý... Ve hiç unutmadýk... mutlaka kýr çiçeklerini götürmek istedik demir parmaklýklarýn ardýna... Her þeyin bir baþlangýcý vardýr. Ben sizinle baþladým... Ýyi ki de baþladým... On beþ yýl sonra sesini duymak da güzel, hoþ geldin aramýza Olgun... Tel: 0231/ Handy:

4 Keko ile hedefimiz Avrupa da tüketilen kaliteli biralarýn içinde bir bira olmaktýr Sayý: Nisan 2001 Ýbrahim Yýldýz ýn özel roportajý Kýsaca Kendinizi tanýtabilir misiniz? -Ben Hayrullah Akkaya yýldan beri Fransa da yaþýyorum. Üniveriste eðitimimi de orada gördüm. Ondan sonrada Muhasebecilik yaptým. Kendime ait muhasebe bürom vardý da uçakçýlýða baþladým Fransa ile Türkiye arasýnda uçak seferleri düzenliyordum te turizm ile uðraþtým. Bu günkü yaptýðýmýz su iþine ise 1994 yýlýnda 6 ortaklý olarak baþladýk. Bugün hala devam ediyor. Ekonomik enformasyonum var. Kendi markamýzý Zelalý yarattýk. -Niye Zelal? -Þimdi Zelal ulusal hareketin doruk noktada olduðu bir dönemde ve insanlarýn kendi kimliklerine sahip çýktýklarý bir ortamda ortaya çýktý. Kürtlerin geldiði bir aþamada ki bir ekonomik yansýmadýr. Bunu yalnýz baþýna bulduðumuz bir deðer olarak görmüyoruz. Kürt hareketi bu aþamaya gelmeseydi, bizimde fikrimize bu markayý yaratmak gelmezdi. -Peki Zelal kime yönelik olarak çýkarýlmýþtýr? -Hiç bir ürün yalnýz bir kesim için çýkmaz. Baþlangýç olarak bir ulus için çýksa da, bir sýnav olarak ortaya çýkar. Daha sonra bu sýnýrlarý aþar ve baþka kesimleride içine alýr. Ýlk aþamada Kürtçe bir isim olduðu için Kürt esnaftan ilgi buldu, þimdi tüm Avrupalýlara ve Avrupa da yaþayan Türklere de satýlmaktadýr. -Kürtçe bir isim olduðu için Herhalde baþlangýçta epey zorlanmýþ olmalýsýnýz? Bu dalda ilk kez Bir marka çýkaran siz oldunuz. -Ýlk aþamada Zelal ismini duyan arkadaþlar sevindiler. Fakat biz bunu esnafa kabul ettirmekte çok zorlandýk. Özelliklede Kürt esnafa kabul ettirmekte çok zorlandýk. Çünkü alýþýk olmadýklarý bir markaydý. Ve þu ana kadar alýþýk olduklarý Türk markalarý ve Avrupa daki markalarý satmakta idiler. Fakat bir anda karþýlarýnda bir Kürt markasýný bulmuþlardý. Bunun yasal olmayacaðýný düþünüyorlardý esnaf kesimi. Biz onlarý reklama girmeden önce ikna etmeye çalýþtýk. Fakat baþaramadýk, daha sonra Türk gazetelerine reklam vermeye baþlayýnca bu suyun, illegaliteyle bir iliþkisinin olmadýðýný anladýlar ve daha sonra suyu alýp kendi giþelerinde satmaya baþladýlar. -Ýlk Çýkýþla þu andaki satýþ arasýnda bir fark var mý? Þu anda piyasalardaki Zelal in durumu nedir? -Ýlk olduðu için, ilk baþlarda epey zorlandýk. Ama ikinci ve üçüncü seneye girdiðimizde tamamen aranan bir marka haline geldik. Özellikle de Almanya, Fransa ve Ýngiltere piyasasýnda oturan bir markayýz. Ve biz diyoruz ki Zelal halen kendi gücüne daha ulaþamadý. Bunu Hollanda, Belçika, Ýsveç, Norveç, Ýsviçre ve Avusturya gibi ülkelerde de yakýnda satýþa çýracaðýz. -Zelale iþe baþladýnýz, þu anda en çok KEKO konuþuluyor. Nereden çýktý KEKO yada neden KEKO? -Þimdi biz Keko ya gelmeden önce, dört tane ayrý marka çýkardýk. Birisi ROSA minarel su olarak çýktý ve Avrupalýlar için Rosa Lüxsenburg adýna çýkardýk. Ayný zamanda rosa zazacada gündoðumu anlamýnada gelmektedir. Ýkisini birlikte birleþtirdik. Fakat þu anda ROSA Zelale göre piyasada yeni olduðu için tam oturmadý. Onun dýþýnda Ýki tane daha Avrupa markamýz oldu. Fakat bunlarýn piyasada tutunma þansý olmadý. Ve biz bunlarý piyasadan çektik. Tabi son aþama KEKO oldu. KEKO daki asýl sorun alkol, bir kere bira. Tabi birayý herkes içiyor. Avrupalýlar içiyor, Kürtler içiyor, Türkler içiyor. Ama KEKO nun bir de özelliði var. Kürt motifleriyle ortaya çýkmýþtýr. Logoda gördüðünüz gibi puþi var, býyýk var. Tabi bize yönelik birin de eleþtiri var; diyorlar ki KEKO erkeklere yönelik çýkmýþtýr, bayanlar içmez. Fakat biz tam tersini düþünüyoruz. Bu logo her ulusa özelliklede, Mezopotamya kültürünü yansýtan bir logodur. Þu anda Keko ya ilgi çok yoðundur. Biz yetiþtiremiyoruz. -Peki niye KEKO baþka bir isim bulamaz mýydýnýz? Herhalde bayanlarýnda eleþtirisi bu yönlü olmalý çükü Keko bir anlamda erkekleri yansýtýyor olmalý? -Ýsmin Kürtçe olmasýnda ýsrar ettik. Ve epey araþtýrdýk epey isimde gündeme geldi, gazetenizin ismi de gündeme geldi, fakat sonuçta en uygun isimin Keko olmasýnda karar kýldýk. Birazda bu Diyarbakýr kýrýklarýndan geliyor diyebiliriz. -Zannedersem Keko ya þu anda yoðun bir ilgi var. Fakat dýþa karþý durumu nasýl olacak acaba, biliyorsunuz bira üreten bir çok þirketler var Tabi Efes gibi Türk firmalarý da var. Bu firmalarla nasýl rekabet etmeyi düþünüyorsunuz? -Bildiðiniz gibi Almanya bir bira ülkesidir. Þu anda 1450 tanenin üzerinde bira fabrikasý üretim yapmaktadýr. Ve bu birahaneler dünyanýn en kaliteli biralarýný üretiyorlar. Tabi keko da bunlarýn arasýnda birisi. Yani bu 1450 markanýn içinde demek istiyorum. Biz alternatifimizde Efes deðil. Bizim hedefimiz Avrupa da tüketilen kaliteli biralarýn içinde bir bira olmaktýr. Onun içinde biz kendimize hedef olarak Wahrsteiner, Heinike, Kronenbach, Stella gibi biralarý koyduk. Bunlarýn kapasiteleri belli. Fakat bizim pazarda tüm Avrupa da yayýlmýþ durumda. Biz bu biralarla yarýþacaðýmýzý düþünüyoruz. Bizim Efes ile yarýþma gibi bir derdimiz yok. -Þimdi Zelal dedik, Rosa, Keko dedik peki bu dem isimi nereden geliyor? Birazda bizim ismi çaðrýþtýrýyor. -Vallah biz Dem ismini seçerken tabi ki sizden baðýmsýz bir þekilde seçtik. Ýsmimizi Dem koyduktan sonra sizin böyle bir gazete çýkardýðýnýzý duyduk. DEM sadece Köln de daðýtým yapan içe-

5 Sayý: Nisan 2001 cek firmasý. Birde yavaþ yavaþ içki alanýna da girdiðimiz için en uygun ismin Dem olabileceðini düþündük. Ýçecek alanýnda özelliklede içki alanýnda. Ve bu isminde tam yerine oturduðunu düþünüyorum. Dem Drinks de bildiðiniz gibi içkiyi çaðrýþtýrýyor. Ve bundan da daha güzel bir isim bulamazdýk. -Siz merkeziniz neresi, nasýl çalýþýyorsunuz? -Bizim ana merkez þu anda Fransa da bulunuyor. Satýn alma, hem de markalarýn sahibi olan ana merkezimiz Fransa dadýr. Bu merkez þubeler oluþturdu Almanya da, þu anda beþ tane depomuz mevcuttur. Ama bundan sonra depolardan baðýmsýz bayilikler vermek istiyoruz. Örneðin þuanda Ýsviçre ye bayilik verildi, Ýngiltere ye verildi, Almanya nýn bir çok kentine verildi. Fakat daha bir çok yerlerde boþluklar mevcuttur. Biz bu bayilik sistemi ile bu iþi götürmeyi düþünüyoruz. -Bayilik için koþullarýnýz nedir? -Þimdi bayilik bizim kendi markalarýmýza yönelik, baþta Keko ya yönelik olacaktýr. Zelal in olmadýðý yerlerde bayilikler verilecek. Ve ileride çýkaracaðýmýz diðer ürün ve markalara yönelik olacaktýr. Bunu Almanya da þehirler bazýnda düþündük, þehir þehir vermeyi düþündük. Tabi bizim bazý koþullarýmýz var. Yazýlý kontratýmýz var. Ayný zamanda da bayi olan arkadaþlara da su ve içecek alanýndaki bütün diðer ürünleri de veriyoruz. Kendi ürettiklerimizi ve ucuza mal ettiðimiz diðer ürünleri veriyoruz. Örneðin Cola öneriyoruz, capri sonne öneriyoruz, Red Bull öneriyoruz, Heineiken, Desperados gibi biralarý öneriyoruz. Biz bu ürünleri piyasada uygun koþullarda saðlýyor ve bayilerimize veriyoruz. Sadece kendi markalarýmýzla sýnýrlý deðiliz. Bu þekilde hem bayilerimizi finans olarak rahatlatýrken, hem de bayilerin para kazanmasýný saðlýyoruz ki, bu bize geri dönsün. -Söylemek istediðiniz son bir þey var mý? -Bamex þireketler grubu olarak, Keko ve Zelal grubu olarak tüm halkýmýzýn Newroz bayramýný tekrar kutlarým. Size de çok teþekkür ederim. Artýk adaþlýklarda oluþtu, gerek þirketler düzeyinde, gerek gazete düzeyinde. bu adaþlýklar inþallah uzun yol alýr diye düþünüyorum. -Teþekürler Stuttgar Alevi Kültür Merkezinde 8 Mart Kadýnlar Günü S tuttgart Alevi Kültür Merkezi (SAKM) Kadýnlar kolunun düzenlediði 8 Mart dünya kadýnlar günü dernek merkezinde coþkulu bir þekilde kutlandý. 300 kiþinin üzerinde katýlanýn olduðu gecede Almanya Alevi Kadýnlar Birliði Baþkaný Kerime Özdemir, SAKM Kadýnlar Kolu Baþkaný Nazife Öz, SAKM Baþkaný Hayri Tuhran birer konuþma yaptýlar. Geceye sanatçý olarak Ali Kýlýç, Can Demirel, Özgür Binbir, Serpil Aktaþ, Grup Canyoldaþlar katýlýrken, ilizyonist Ercan Çiçek ise yaptýðý güzel gösterileriyle çocuklarýn ilgi odaðý oldu. SAKM Baþkaný Hayri Turhan yaptýðý konuþmasýnda, 8 Mart ýn kadýn haklarý mücadelesindeki yerine deðindi. Alevilerde kadýnýn elmanýn yarýsý sayýldýðýný söyleyen Turhan, Alevi kadýnlarýn diðer kesimlere oranla daha avantajlý olduðunu belirtti. Almanya Alevi Kadýnlar Birliði Baþkaný Kerime Özdemir ise 8 Mart ýn kadýn haklarýnýn elde edilmesindeki önemine dikkat çekerek, bu mücadelede emeði geçen kadýnlarý saygýyla andýklarýný söyledi. Toplumun özgürleþmesini, kadýnýn özgürleþmesi olarak deðerlendiren Özdemir, Kadýný ikinci sýnýf gören anlayýþlara izin vermeyeceklerini kaydetti. Alevi öðretisinin kadýný ve erkeði yan yana getirdiðini belirten Özdemir, Alevi kadýnlar olarak kadýna yönelik aile içindeki þiddetin, dengesizliðin ve eþitsizliðin karþýsýndayýz. dedi. Ýki yýl önce AABF nin bünyesinde kurulan Almanya Alevi Kadýnlar Birliði nin tüzel kiþiliðini kazandýðýný belirten Özdemir, derneklerin kadýn kollarýndan aldýklarý destekle komisyonlar kuracaklarýný ve AABF bünyesinde çalýþan bir kurum olarak, Alevi kurum ve kuruluþlarýnýn tüm çalýþmalarýnda kadýnýnýn gücünü katacaklarýný söyledi. SAKM Kadýn Kolu Baþkaný Nazife Öz ise, büyük uðraþlar sonucu elde edilmiþ haklarýn bilinçli kullanýlmasý gerektiðini belirterek, yarýnlara güvenle bakmalýyýz dedi. Hakký Þahin/ Stuttgart Almanya Alevi Kadýnlar Birliði Baþkaný Kerime Özdemir

6 Sayý: Nisan 2001 HAMBURG TA 8 MART ETKÝNLÝKLERÝ Launburg da 8 Mart Emekçi Kadýnlar Günü kutlandý 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar günü çerçevesince Launburg da da bir dizi program gerçekleþtirildi. Panelin açýlýþ konuþmasý Gestacht Alevi Kültür Derneði Kadýn Kolu Baþkaný Zahide Yüksel tarafýndan gerçekleþtirildi. Panelde konuþan Suheyla Kaplan medya ve kadýn konusunda bir konuþma yaptý. Kaplan, 1980 li yýllarda Türkiye de ekonomik geliþimle beraber basýnýn da asparagas haberciliðe yöneldiðini ve kadýnlarýn da medyada seks objesi olarak yorumlandýðýný savundu. Özellikle Türk medyasýnýn 3. Sayfa haberlerinin kadýný aþaðýladýðýný ve reklam malzemesi olarak kullanýldýðýný belirten Kaplan, 1980 sonrasý geliþim ekonomik olduðu kadar medyatik çalýþmalarýn da aþýrlýðýný kamuoyu üzerinde hakimiyetinin sürmesini tasavvur eder. Bugün Türkiye de 3 S kuralý hakimdir. Seks, Sandamantalizm asparagas veya sansasyonel habercilik anlayýþý ve spor. Medya bugün siyasi iktidarýn ve ekonomik çevrelerin kendi egemen ideolojilerini yaymada aracý görevini üstlenmektedir diye konuþtu. Ayla Kýlavuz ise, 1960 li yýllardan itibaren Almanya ya gelen kadýnlarýn yaþadýðý ekonomik, sosyal ve toplumsal zorluklarla karþýlýðýný ve kadýnlarýn kendilerini ifade edebilmeleri için öncelikle yaþadýklarý toplum dilinin öðrenilmesi gerektiðini belirtti. Aile içindeki eðitimin önemine deðinen Kýlavuz, erkek ve kýz çocuklarýnýn cinsiyet rolüyle yetiþtirilmemesi gerektiðini savunarak, çocuklar küçükken oðlan kýz çocuk diye ayrýlmaktadýr. Anneler oyuncaklarýný dahi bu ayrýmla alýrlar.itlik doðuþtan verilmelidir diye konuþtu. Konuþmanýn ardýndan tiyatro ve saz gösterisi gerçekleþtirildi. Gelen izleyicilerin sayýca çokluðu ise gözlerden kaçmadý. Recon da Kadýnlar Günü sohbet toplantýsý düzenlendi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar günü çerçevesinde Hamburg ta bir dizi etkinlik düzenlendi, Bunlardan biri de Hamburg ve Schleswig- Holstein Türk Alman Kadýnlarý Dostluk Derneði nce bir sohbet toplantýsý düzenlendi. Oldukça samimi bir ortamda konuþan kadýnlar öncelikle Türkiye den Almanya ya göçle beraber yaþadýklarý zorluklarý dile getirdiler. Toplantýda konuþan Öðretmen Gülþen Demirörs kuþaklar arasý çatýþmanýn devam ettiðini ve bütün bunlara raðmen kadýnýn toplum içindeki yerinde de bir geliþme kaydedildiðini belirtti. Toplantýya konuþmacý olarak katýlan Gülseren Varol ise, Almanya da yaþayan kadýnlarýn meslek eðitiminden yoksun olduðunu ifade etti. Dünya Kadýnlar Günü Kýrýlan kemikler, parçalanan zihinler Uluslararasý Af Örgütü (Amnesty International) 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü öncesi yayýnladýðý rapora göre, kadýnlar en çok tanýdýklarý erkeklerin þiddetine maruz kalýyor. Silahlý çatýþma ortamlarýnda ve gözaltýnda yoðun þiddet gören kadýnlarýn evde de rahat olmadýklarý belirtildi. Raporda, Türkiye namus cinayetlerinde Ürdün ve Irak la bir tutuldu. Namus adýna cinayet Dünyanýn her yerinde her yaþtan kadýn ve genç kýzlar namus adýna katledildiðine dikkat çekilen raporda, iþkence ve öldürmeleri içeren namus cinayetleri nin Irak, Ürdün ve Türkiye nin de içinde bulunduðu birçok ülkede gerçekleþtiði belirtiliyor. Kadýna gözaltýnda iþkence Af örgütü, gözaltýndaki kadýnlara polisler, gardiyanlar, askerler ve diðer görevliler tarafýndan uygulanan iþkence ve kötü muameleye iliþkin sayýlamayacak denli çok olay tespit ettiði belirterek, þöyle devam ediyor Birçok ülkede kadýnlara devlet güçlerince cinsel þiddet uygulanmaktadýr. Söz konusu iþkence tecavüz, bekâret kontrolü, cinsel içerikli hakaret, taciz biçimlerinde gerçekleþmektedir. Her yýl 700 bin tecavüz yaþanýyor Dünya Bankasý nýn verilerinin de yer aldýðý rapora göre, dünya çapýnda kadýnlarýn en az yüzde 20' si fiziki veya cinsel saldýrýyla karþý karþýya kalýyor. ABD resmi raporlarýnda, her 15 saniyede bir kadýn dövülmekte ve her yýl 700 bin kadýn tecavüze uðradýðý bildiriliyor. Hindistan da yapýlan araþtýrmalar, evli kadýnlarýn yüzde 40'ýndan fazlasýnýn, kocalarýnýn temizlik veya yemekten hoþnut kalmamalarý, kýskançlýk ve diðer nedenlerle tekmelendiðini, tokatlandýðýný veya cinsel tacize uðradýðýný ortaya çýkardý. Güncel/ Hamburg 1 Nisan da 4 yaþýna giren canýmýz, oðlumuz ÞÝYAR ýn doðum günü kutlu olsun Kemal-Ayten Berk

7 Sayý: Nisan metrekare üzerinde - Park imkaný - Hafta sonu Toplu alýþveriþler de özel indirim - Servis imkaný - Kasa iþi Taze Mezva Sebze - Tüm içecek çeþitleri - Taze ve Donmus et çeþitleri - Özel Kasap bölümü - Tüm kuru Gýda ürünleri - Müzik kaset ve CD çeþitleri - Export çeþitleri - Restaurant ve Ýmbis lere servis imkaný ile HAKCAN Einzel-und Großhandel NÝSAN 2001 DE HÝZMETÝNÝZDE LIEGEN CENTER Billstedter Hauptsrt. 15/ HAMBURG TEL:040/ Super Angebot Yeni Fiyatlar Pide Ekmek: 0,99 PF Nohut Doza: 1,39 DM Cola (2 litre): 2,49 DM Mercimek : 2,79 DM Kuru Fasulye: 2,99 DM Patates (10 kg): 3,99 DM Zeytin (Gemlik) kg: 3,99 DM Zelal suyu(6*1,5 litre): 3,99 DM Ceviz 4,99 DM Ceylon Çayi kg: 5,99 DM Pirinç-Tosya (5kg): 7,99 DM Maras Aci Pul Biber (kg): 8,99 DM Antep Fistigi (Taze) kg: 12,99 DM Bingöl Bali Çerçeveli: 10,99 DM Maras Tarhanasi (5kg): 39,90 DM Tavuk budu (10 kg): 25,99 DM Peynir (16 kg- Teneke): 59,99 DM Ve Sosis, Sucuk, Peynir, Tatli,Yogurt içki ve daha nice indirimli çesitler sizi bekliyor. Meyve ve Sebzelerde Üretici den Tüketici ye HALK köprüsü HAKCAN bir HALK kuruluþudur

8 Sayý: Nisan 2001 DÜNYA CeBIT TE BULUÞTU Almanya nýn Hannover kentinde, 22 ile 28 Mart arasýnda düzenlenen CeBIT fuarýna, biliþim, telekomünikasyon ve ofis otomasyonu ürünleri alanýnda 60 civarýnda ülkeden 8,100 den fazla firma katýlýyor. Katýlýmcý firmalarýn 3,000 ten fazlasý, Almanya dýþýndan geliyor. 422,000 metrekare alana yayýlan CeBIT 2001 de bütün standlarý gezmek isteyen biri, bir hafta boyunca devamlý koþsa bile, her bir standa ancak 2.5 dakika ayýrabilecek. Deðiþik teknolojilerin, uygulamalarýn ve çözümlerin tanýtýldýðý birçok etkinliði de düþünürseniz, ziyaretçilerin iþi bir hayli zor. 8 binden fazla firma ve yüzbinlerce kiþi, biliþim ve telekomünikasyon dünyasýndaki en son ürünleri ve çözümleri görmek için bir hafta boyunca Hannover de buluþuyor de düzenlenmeye baþlanan Hannover fuarýndan 1986 yýlýnda koparak baðýmsýz bir fuar haline gelen CeBIT, bugün dünyanýn en büyük fuarlarý arasýnda yer alýyor yýlýndaki fuara 1,462 firma katýlmýþ, 334,000 kiþi gezmiþti. Geçtiðimiz sene ise, 7,900 katýlýmcý firmayý konuk eden CeBIT i gezen 780,000 kiþinin 130,000 i Almanya dýþýndan geldi. ÜRÜN VE ÇÖZÜMLER Bu sene CeBIT de yer alacak ürünler ve çözümleri gruplara ayýrsak, enformasyon teknolojileri, að üzerinde bilgi-iþlem (network computing), otomatik veri toplama, mühendislik, tasarým, üretim, planlama, yazýlým, Internet çözümleri, hizmetler, telekomünikasyon, kart teknolojileri ve güvenlik, araþtýrma ve teknoloji transferi alanlarýndan söz edebiliriz. Telsiz haberleþme ve mobil çözümler bu sene fuarda öne çýkanlar arasýnda. Bluetooth dan GPRS e kadar, biri birini tamamlayan birçok teknoloji ve ürün tanýtýlýyor. CeBIT 2001 e katýlan 8,015 firmadan 1,424'ü enformasyon teknolojileri alanýnda. En kalabalýk grup, yazýlým alanýnda; bu alanda 3,039 katýlýmcý firma var. Telekomünikasyon grubu da oldukça kalabalýk, 1,112 katýlýmcý firma var. Bu seneki CeBIT te bir yenilik var. Exchange Program adýyla baþlatýlan bir grup gösterim alanýnda, yeni geliþen teknolojilerin uygulamalarý gösteriliyor. Bluetooth, DSL, Fibre Channel ve Linux, bu sene programdaki teknoloji gösterimleri. Uygun fiyata kuru gýda, et, meyve, sebze, hediyelik eþya ve katliteyi MARKETÝMÝZDE bulabilirsiniz! GELÝN GÖRÜN KANAAT GETÝRÝN GÖZLER MOBÝL TELEFON PAZARI ÜZERÝNDE Fuarda, cep telefon kullanýcýlarýný mobil Internet e ýsýndýrmayý amaçlayan Web tabanlý birçok yeni ürün tanýtýlýyor. Internet eriþimine sahip cep telefonlarý alanýnda yoðun bir rekabet var. Motorola, Siemens, Ericsson, Nokia ve diðer cep telefonu üreticilerinin, CeBIT 2001 de tanýttýklarý yeni cep telefonu modellerinde, oyunlar, resimli mesajlar ve çeþitli Internet hizmetleri bulunuyor yýlýnda pek umulduðu gibi gitmeyen cep telefonu satýþlarý yaygýn bir can sýkýntýsýna yol açmýþ durumda. Yüksek hýzlý mobil Internet ve video beklentisinin hala gerçekleþmemiþ olmasý da bir sorun. Dolayýsýyla hem pazarda bir hareketlilik yaratmak hem de mobil Internet hizmetlerinin potansiyelini açýða çýkarmak için GPRS (General Packet Radio Service) gibi yüksek hýzda iletiþime imkan veren yeni teknolojilerden medet umuluyor. Að operatörleri de, GPRS in veri trafiðini artýra- Import & Export Inh. A. Tomar Agima Market Frederichstr Bad Säckingen Tel: 07761/ Açýlýþ saatleri: Pazartesi- Cuma; 09:00-20:00 Cumhartesi; 08:00-16:00

9 caðý umudunda. Pazardaki beklenti, GPRS telefonlarýnýn satýþlarýnýn 2001 yýlýnýn son çeyreðinde hýz kazanmasý ve 2002 de bu teknolojinin yaygýnlaþmasý. GPRS, üçüncü kuþak (3G) mobil aðlara giden yolda bir adým. Aslýnda, üçüncü kuþak aðlarýn 2002 baþlarýnda Avrupa da kurulmuþ ve çalýþýyor olmasý öngörülüyordu ama ne 3G hizmetlerin ne de 3G telefonlarýn bu zamana yetiþmesi artýk beklenmiyor. Bu arada 3G lisanslarýna on milyarlarca euro harcamýþ olan telekomünikasyon operatörleri, gelir elde etmek için gözlerini GPRS e dikmiþ durumda. GPRS in WAP telefonlarýnýn kullanýmýný da artýrmasý bekleniyor. AVRUPA PAZARININ DURUMU ÜZERÝNE FARKLI GÖRÜÞLER CeBIT fuarýnda dikkatle gözlenen bir baþka þey ise, Avrupa yazýlým sektörünün genel durumu. Avrupa telekom cihazlarý ile yarý-iletken pazarlarýndaki hisse senedi deðerleri geçtiðimiz haftalarda düþtükten sonra, þimdi yazýlým pazarýnda ne olacaðý merak ediliyor. Geçtiðimiz hafta içinde, Oracle ve Computer Sciences Corp. firmalarýnýn, Avrupa gelirlerinde düþüþ açýklamasý tedirginliðe neden olmuþtu. Alman Þansölyesi Schroeder, fuarýn açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, Avrupa enformasyon teknolojileri pazarýnda karamsarlýða neden olmadýðýný söylerken, Hewlett-Packard Genel Müdürü Carly Fiorina nýn yaptýðý açýlýþ konuþmasý o kadar umutlu deðildi. Fiorina, Amerika daki ekonomik durgunluk nedeniyle teknoloji harcamalarýndaki yavaþlamanýn Avrupa ya ve dünyanýn diðer bölgelerine yayýldýðýna dair iþaretler gördüðünü ifade etti. Fiorina, 2001 yýlýnýn ikinci yarýsýnda da bu sürecin devam edeceðini düþündüðünü söyledi. Fujitsu-Siemens Genel Müdürü Paul Stodden ise, Avrupa pazarýnda olumlu beklentilere sahip olduklarýný ve bu konudaki çeliþkili görüþlerin nedeninin, Amerika lý müþterilerin server lar ve masaüstü bilgisayarlar gibi bilgi-iþlem altyapýsýna zaten ciddi yatýrým yapmýþ olmalarýndan kaynaklandýðýný, buna karþýn Avrupa da pazarýn bu ölçüde doymamýþ olduðunu belirtiyor. Alman firmasý Siemens AG yetkililerinden Volker Jung ise, zayýflayan Amerika ekonomisinin Avrupa yý etkilediðini ve yarý-iletkenler, bilgisayarlar, Internet ve mobil telefon pazarlarýnda ilk iþaretlerin görüldüðünü söylüyor. En karamsar açýklamalardan birisi ise Palm firmasýnýn pazarlama müdürü Satjiv Chahil den geldi. Chahil, Amerika daki ekonomik durgunluðun yarattýðý belirsizliðin, müþterilerde tereddütlere neden olacaðýný, bu yüzden, el bilgisayarlarý pazarýnýn bu sene sadece yüzde 40 ila 50 arasýnda büyümesini beklediðini açýkladý. El bilgisayarlarý pazarý geçtiðimiz sene ise, yüzde 100 e yakýn bir büyüme göstermiþti. Lucent Baþkan Yardýmcýsý Ben Verwaayen ise, pazarda büyüme hýzýnýn yavaþladýðýný, özellikle, büyük servis saðlayýcýlarýn altyapýlarýný oluþturma süreçlerinde frene bastýklarýný söyledi. Bu nedenle gelir öngörülerini aþaðýya çektiklerini ve Avrupa daki en hýzlý büyüyen pazarlar olan; mobil, Internet telefonculuðu, broadband hizmetleri ve fiber optik alanlarýnda büyümeyi hedeflediklerini açýkladý. Dünyanýn en büyük Bluetooth aðý, CeBIT i gezenlere rehberlik ediyor CeBIT 2001 de, Mobile Fair Guide adý altýnda hazýrlanan bir proje kapsamýnda, el bilgisayarý olan fuar ziyaretçilerine özel bir sayýsal rehber hizmeti sunuluyor. El bilgisayarlarý, LocalNavigator yazýlýmý üzerinde çalýþan sayýsal bir fuar rehberini kýzýlötesi port tan yükleyebiliyor. El bilgisayarlarýna mobil fuar Sayý: Nisan 2001 rehberinin tam sürümünü yükleyenler, çeþitli kriterlere göre arama yapabiliyor. Stand adreslerine göre katýlýmcý firmalarý aramak, ürün gruplarý dizininde arama yapmak, bölge haritasý üzerinde arama yapmak, etkinlikler programý içerisinde arama yapmak mümkün. Bu sene, CeBIT fuar alanýnýn bir kýsmýnda, Hall 13 te, Bluetooth uyumlu cihazlar üzerinde LocalNavigator yazýlýmýný çalýþtýrmak mümkün. 25,000 metrekarelik bir alan içerisinde, Compaq, Casio ve Hewlett-Packard ýn ürettiði Bluetooth uyumlu Windows temelli cep bilgisayarlar, tavana yerleþtirilen 130 a yakýn LocalNavigator Bluetooth baz istasyonu arasýnda kurulan iletiþim aðýndan faydalanabiliyor. Cep bilgisayar kullanýcýlarý, kiþisel ilgi alanlarýný seçerek, kendilerine özel bir profil yaratabiliyor ve fuar alaný içerisinde sadece kendilerini ilgilendiren standlarý gezme imkanýna kavuþuyor. LocalNavigator yazýlýmý da, önemli standlarý kaçýrmamalarý için söz konusu alan içerisinde kullanýcýlarý uyarýyor ve o zaman diliminde gerçekleþecek etkinlikler ve tanýtýmlar hakkýnda bilgi veriyor. Bu Bluetooth uygulamasýnýn gerçekleþtirilmesi için, Infineon Technologies, lesswire, Deutsche Messe AG, Microsoft ve Compaq birlikte çalýþtýlar. 800,000 e yakýn kiþinin ziyaret etmesinin beklendiði CeBIT 2001 de birçok yeni ürün ve çözüm tanýtýlýyor; Midori içeren yeni ürünler ve Athlon-temelli dizüstü bilgisayarlar fuar alanýnda gösterime sunuldu. Midori, Transmeta nýn mobil cihazlar için geliþtirdiði yeni Linux sürümü. Via Technologies, Çin ve Hindistan gibi ülkelere yönelik ucuz bilgisayarlarýn prototiplerini tanýtýyor. Finlandiya elbise firmasý Reima, elbiselerin içine örülmüþ bir bilgisayar olan Smart Shout ý gösteriyor. Sanyo, magneto-optik diskinde 730 MB veri saklayabilen 1.5 megapiksel çözünürlüðündeki sayýsal kamera ürününü sunuyor. Conversay firmasý ise, bir kol saatinin içerisine konmuþ bir Samsung cep telefonu üzerinde çalýþan, sesle kumanda yazýlýmýný tanýtýyor. Bluetooth Bu seneki CeBIT, Bluetooth ýn nihayet elle tutulur hale geldiði bir fuar olarak hatýrlanacak. Bluetooth, mobil kiþisel bilgisayarlar, mobil telefonlar, yazýcýlar, kameralar ve diðer taþýnabilir cihazlar arasýnda kýsa mesafeli radyo baðlantýlar kurma teknolojisi. Bluetooth yongalarýnýn üretimi ucuz. Bir vadede, ev ve iþyerlerindeki bütün kýsa mesafe iletiþim kablolarýnýn yerini almaya aday. Fuarda birçok Bluetooth ürünü tanýtýlýyor. Araba üreticisi BMW nin Infoeye gözlükleri, araba ve motorsiklet sürücülerine yardýmcý olmak için geliþtirilmiþ. Bir radyo kanalý ya da baþka bir navigasyon cihazýndan gelen bilgiler, Bluetooth teknolojisi ile gözlüklere aktarýlýyor, oradan da Stuttgart'ta ilk defa Türkçe - Yeminli Mali Müþavirlik Bürosu ARAS. STEUERBERATUNGSBÜRO (Yeminli Mali Müþavirlik ve Muhasebe Bürosu) Muhterem Aras. Diplom Ökonomin, Steuerberaterin. Vergi beyannamelerinin resmi elden doldurulmasý. Ýþletmelerinizin her türlü muhasebe iþleri. Bilançolarýn hazýrlanmasý. Vergi takibi, vergi daireleri ve vergi mahkemelerinde dava açma yetkisi. Ýþyeri kurmakta mali danýþmanlýk. Banka kredileri için raporlama Tübüngerstr. 1, Stuttgart (1. Kat) Tel: 0711 / Fax: 0711 / (Yapý ve Kredi Bankasý'nýn yaný)

10 göze yansýtýlýyor. Böylece sürücülerin gözlerini yoldan hiç ayýrmalarý gerekmiyor. 3Com un Bluetooth PC Card larý, Siemens ýn USB-Bluetooth adaptörü, yerel iletiþim aðlarý, yazýcýlar ve cep telefonlarý için Bluetooth ürünleri.fuarda yüzlerce standda Bluetooth göze çarpýyor. El bilgisayarlarý El bilgisayar üreticileri CeBIT te yeni ürünlerini tanýtýyorlar. Palm Inc. ýn iki yeni ürününden birisi olan Palm m505, Palm V nin renkli bir sürümü; ayrýca bütünleþik Secure Digital geniþleme yuvasýna sahip. Diðer yandan, el bilgisayarlarý için çeþitli aksesuarlar da fuarda tanýtýlýyor. Singapur lu Sunderland Technologies firmasýnýn geliþtirdiði Waveclip, bir Palm V el bilgisayarýný, yakýn civardaki diðer Bluetooth uyumlu cihazlarla konuþturuyor. Japon firmasý Sharp Electronics, el bilgisayarlarý pazarý için geliþtirdiði MultiMedia Tool adlý ürünü tanýtýyor. Linux iþletim sistemiyle çalýþan cihaz, MPEG4 video oynatabiliyor ve MP3 çalabiliyor. Fujitsu Siemens ise, CeBIT te, GSM telefonlarla iletiþim kurabilen bir Siemens Pocket PC el bilgisayarýný pazara süreceðini duyurdu. Yeni ürün, Siemens logosuyla üretilen bir Casio Cassiopeia olacak. Hewlett-Packard da, el bilgisayarý Jornada nýn yeni ve ucuz bir sürümünü tanýtýyor. Jornada 525, 16 MB RAM belleðe ve daha ucuz bir renkli ekrana sahip. Hewlett- Packard ýn duyurduðu yeni bir sayýsal kamera ise, Jornada larýn Compact- Flash yuvasýna baðlanabiliyor. Baþka firmalarýn geliþtirdiði ürünlerle de, Jornada lar Bluetooth teknolojisiyle haberleþebiliyor. Fuarda Hewlett-Packard ýn tanýttýðý çözümler arasýnda dikkat çekenlerden birisi de, Jornada el bilgisayarlarýnýn Gedas marka arabalara monte edildiði çözüm. Jornada bilgisayarlar sayesinde, sürücüler mekanik sorunlarý teþhis edebilecek ve Hewlett-Packard ýn host ettiði bir web sitesi yardýmýyla da, haritalara eriþebilecek, trafik sorunlarý ve hava durumu hakkýnda bilgi alabilecek. Arabalara el atan baþka firmalar da var; Nokia da arabalara yönelik telsiz çözümler üzerinde çalýþtýðýný duyurdu. CeBIT te Bluetooth ýn girdiði yerlerden birisi de yazýcýlar. HP Deskjet 995C mürekkep püskürtmeli yazýcý, firmanýn pazara sürdüðü ilk bütünleþik Bluetooth yazýcý. Deskjet 995C kullanýcýlarý, 10 metrelik bir mesafe içerisinde, Bluetooth uyumlu baþka cihazlar üzerinden kablosuz çýkýþ alabiliyorlar. Fuarda, HP Deskjet 900C mürekkep püskürtmeli yazýcýlar ile HP LaserJet 1000, 2000 ve 4000 lazer yazýcýlar için de Bluetooth çözümleri tanýtýlýyor. Ýþlemciler CeBIT te bu sene, Intel yeni mikroiþlemcisi Itanium u tanýtýyor. Intel, IA-64 (64 bit Intel Mimarisi) iþlemci ailesinin ilk üyesi olan Itanium u 2001 in ikinci yarýsýnda pazara sunmayý planlýyor. Geçtiðimiz günlerde Intel ile fiyat düþürme yarýþýna girerek masaüstü bilgisayarlara yönelik Athlon ve Duron iþlemcilerinin fiyatlarýný yüzde 20 düþüren AMD, CeBIT te masaüstü PC ler için yeni bir 1.3 GHz lik Athlon yongasýný tanýtýyor. Transmeta nýn mobil cihazlar için geliþtirdiði Linux sürümü olan Midori yi kullanan yeni ürünler fuarda tanýtýlýyor. Bunlar arasýnda PaceBlade tablet PC de bulunuyor. Crusoe adýnda iþlemciler üreten Transmeta, bir yýldýr hazýrlamakta olduðu Linux sürümüne þimdiye kadar Mobile Linux adýný vermekteydi. Yeni sürüme verilen Midori adýnýn Japonca da yeþil anlamýna geldiði ve bunun Transmeta nýn az enerji harcayan, çevresel kaynaklarý korumacý yaklaþýmýnýn bir sonucu olduðu belirtiliyor. Fuarda tanýtýmý yapýlan baþka Linux çözümleri de var. Örneðin, Trolltech ve LISA Systems in Compaq ýn ipaq el bilgisayarý için geliþtirdikleri çözüm. Linux üzerinde çalýþan ipaq web eriþimine de sahip. Mobil telefonlar ve mobil çözümler Samsung ise, CeBIT 2001 de, üzerinde MME 3.0 (Microsoft Mobile Explorer 3.0) bulunan ilk mobil telefon ürününü tanýtýyor. Yine Microsoft TV platformu üzerinde çalýþan ve broadband internet eriþimi olan set-top box lar da tanýtýlýyor. Nokia da fuarda Internet eriþimi sunan yeni cep telefonlarýný tanýtýyor GPRS telefonu, bir sayýsal müzik çalýcý ve ayný zamanda bir Bluetooth telefonu olan 6310 GPRS da ilk defa gösterilen ürünler arasýnda. Yine Nokia nýn WAP telefonlarý, mobil Internet uygulamalarý ve Nokia nýn Bluetooth uyumlu ilk ürünü olan Nokia Connectivity Pack de fuarda tanýtýlýyor. Ericsson, bu seneki CeBIT e Sayý: Nisan 2001 mobil Internet in doðuþu temasýyla katýlýyor. Kullanýcýlar ve operatörler cephesinden mobil uygulamalarýn tanýtýmlarý yapýlýyor. Ericsson standlarýnda, yeni telefonlar, uygulamalar, hizmetler, 3G mobil teknolojiler ve broadband multiservice network ler tanýtýlýyor. Ericsson un renkli ekranlý GPRS telefonu T68 ve içinde Bluetooth yongasý olan R520m de fuarda gösterilen ürünler arasýnda. Yine, GSM üzerinden resim iletebilen bir mobil kamera ile kablosuz bir Internet radyosu da tanýtýlýyor. LightSurf Technologies firmasý ise GPRS aðlarý üzerinden yüksek kalite fotoðraflarý göndermek için çözümlerini ve cep telefonlarýna takýlabilen kablosuz küçük bir kamerayý tanýtýyor. Fuarda tanýtýmý yapýlan bir baþka çözüm de, GPRS aðlarý üzerinden yürütülecek mobil ticaret iþlemlerinin ihtiyaç duyduðu güvenlik uygulamalarý alanýnda. GPRS üzerinde dünyanýn ilk sayýsal imza çözümünü, Baltimore Technologies, AU-System ve Gemplus Deliver World firmalarý, Ericsson ile birlikte geliþtirmiþ. Diðer yandan, Ericsson ve Microsoft, bir GPRS aðý üzerinde, Ericsson handset lere Windows Media ses ve video desteði ekleyen çözümlerini CeBIT te bir prototip üzerinde gösterdiler. Bu bir R520 handset e eklendiðinde, kiþisel müzik koleksiyonlarýný ve Internet ten akar ses (streamed audio) radyo yayýnlarýný dinlemek mümkün oluyor. Bilgisayar ürünleri CeBIT 2001 de tanýtýmý yapýlan yeni ürünler arasýnda, Toshiba nýn yeni yüksek çözünürlüklü LCD paneli de bulunuyor. A3 ebadýnda bir belgeyi sýðdýrmanýn mümkün olduðu 20.8 inçlik tam renkli LCD panelin çözünürlüðü 192 ppi (inç baþýna nokta). Philips un bu seneki CeBIT te tanýtýmýný yaptýðý ürünler arasýnda kayýt yapýlabilir DVD+RW sürücüler ile LCoS (Liquid Crystal on Silicon) adýnda yeni bir LCD teknolojisi üzerine kurulu görüntü birimleri de bulunuyor. Bu yeni görüntü birimlerinin daha yüksek çözünürlüklü monitörler ve projektörlerde kullanýlabileceði bildiriliyor. Philips in fuarda tanýttýðý bir baþka teknoloji ise elektronik mürekkep. Philips ve E-Ink Corporation, bir süre önce, elde taþýnabilecek akýllý cihazlara yönelik elektronik mürekkep görüntü birimleri geliþtirmek için iþbirliðine gittiklerini açýklamýþlardý. Bu görüntü birimleri, batarya ömrünü oldukça uzatýyor; cihaz kapandýðýnda bile, ekrandaki görüntü kaybolmuyor. Yamaha firmasý da, tekrar yazýlabilir CD lere yönelik yeni sürücüsü CRW2200 yi fuarda tanýtýyor. Sürücü, 20x yazma, 10x yeniden yazma ve 40x okuma hýzlarýnda çalýþýyor. Western Digital firmasý da, EIDE sabit diskler alanýnda þu anda en yüksek kapasiteye sahip yeni ürününü tanýttý. Yeni WD Caviar, 7,200 RPM hýzýnda, kapasitesi 80 GB a kadar çýkabilen bir sabit disk. Diðer yandan, Perþembe günü IBM ve Symbian, teknoloji geliþtirme konusunda iþbirliðine gideceklerini açýkladýlar. Anlaþmaya göre, IBM, DB2 Everyplace veritabanýný yazýlýmýný ve Lotus Mobile Notes ý, yeni Nokia Communicator 9210 gibi akýllý Symbian telefonlarýna açýyor. Geliþtirilecek teknolojiler sayesinde, kullanýcýlar, cep telefonlarý üzerinden e-postalarýna, takvim ve þirket bilgilerine eriþebilecekler. ÞÝRKET ALTYAPISI ÇÖZÜMLERÝ Giderek yaygýnlaþan þirket altyapý çözümleri; iletiþim aðý, veri depolama ve geniþ bir alan içerisindeki iletiþim teknolojilerinin bir arada, bir þirketin bilgi kaynaklarýný düzenlemesine yönelik. Bu seneki CeBIT te, þirket altyapýsý çözümlerinde týrmanan bir gereksinim olan geniþ veri depolama kapasitesini karþýlamaya yönelik çözümler tanýtýlýyor. SAN (storage area network) sistemleri, veri ambarlarýný idare etmekte ve verilere eriþmekte esneklik saðlamayý amaçlýyor.

11 Olgun Þensoy YETER KÝ KARARMASIN Sevinçleri unuttuðumuz dönemden geçerken, hala ayaktaydýk. Özlüyorduk güneþin, mektubun, görüþün bize uzak olduðu yýllardaki dostlarý, dostluklarý. Özlüyorduk her þeye raðmen çocuk gülüþleri kadar güzel paylaþtýðýmýz sabahlarý. Özlüyorduk asker postallarýndan dökülen topraklarda gizlice yetiþtirdiðimiz yeþil soðanlarý, birlikte çektiðimiz halaylarý, duvarlarý Sayý: Nisan 2001 titretircesine haykýrdýðýmýz türküleri þiirleri... Özlüyor haber almak istiyorduk ki çeþitli nedenlerle ülkemizden uzaklarda olan siz AYDINLIK YÜZLÜ DOSTLARDAN, DEM le buluþuyor, her sayfasýnda kendimizi buluyorduk hep güneþe dönük yüreðinizden dökülen satýrlarda. Biz baþkent Ankara da özlüyorduk yitirdiðimiz yol arkadaþlarýmýzý, Þiir ve Türkü dostlarýmýzý, Siz Almanya da. Biz sizlere hasrettik, sizler bize. Ýnanýyorum ki DEM le haberleþip DEM le gidereceðiz hasretliðimizi. DEM e can veren bütün emekçi kardeþlerimizi kutluyor, sevgiliye dair þiirimle sevgilerimizi ve özlemlerimizi iletiyoruz, baþkent Ankara dan sizlere. SEVGÝLÝYE DAÝR Seninle olmak var ya gülüm Deniz üstünde martý Sevdalýnýn gülen gözlerinde tutsak olmak Seninle olmak var ya gülüm Gülüþü çalýnmýþ kimsesiz bebelerin Gülüþü ile yarýnlara ulaþmak Seninle olmak var ya gülüm Deniz olmak yataðýna sýðmayan Karanfil olmak sevdalýya sunulan Seninle olmak var ya gülüm Sevgi olmak, barýþ olmak, umut olmak Dolaþmak bütün kýtalarý El ele tutuþmak bayram sevinçlerini giyinerek Seninle olmak var ya gülüm Bir gecekonduda ýþýk olmak, su olmak Zeytin olmak aç kalkýlan sofralarda Seninle olmak var ya gülüm Mektup olmak sýladaki dost a Görüþ olmak mahpusta ki yoldaþa Seninle olmak var ya gülüm Baraj olmak susuzluktan çatlayan topraklarda Süt olmak Dünya ya merhaba diyebilen bir bebeðe sunulan Seninle olmak var ya gülüm Köprü olmak bütün sevinçlere ulaþabilen Umut olmak tinerci bebelere Gelecek güzel günleri müjdeleyebilen Seninle olmak var ya gülüm Ekmek olmak, gül olmak, sevinç olmak Bir madencinin ölüm sinmiþ Kömür karasý gözlerinde Seninle olmak var ya gülüm Hiç bitmesini istemediðim yolculuktur Gözlerim gözbebeklerinin hapsinde A ALDA WARENMARKT ALDA WARENMARKT ALDA WARENMARKT ÝSVÝÇRE NÝN ÝLK VE KENDÝ ALANINDA TEK MARKETÝ MUTTENZ DE AÇILDI KALÝTELÝ VE ZENGÝN ÇEÞÝTLERÝMÝZLE ÝSVÝÇRE DE YAÞAYAN VATANDAÞLARIMIZA, ÝSVIÇRE DE ALIÞ-VERÝÞ ÝMKANI Artýk ucuzluðu sýnýrlarýn ötesinde aramanýza gerek yok... ÝSVÝÇRE DE ALDA MARKET VAR M 2 alýþ-veriþ merkezi. Günlük taze sebze ve meyve çeþitleri. Her çeþit mutfak eþyasý. Hediyelikler.... Taze, günlük et ve et ürünleri. Peynir çeþitleri KISACA ARADIÐINIZ HER ÞEY BÝR ARADA... ve DÖNER ÝMBÝS ALDA MARKET Adres: Hofackerstrasse 60, 4132 MUTTENZ Telefon: 061 / Natel: 079 /

12 Sayý: Nisan 2001 Ateþe gelin çocuklar Yarým kalmasýn artýk þarkýlar... Fýrat ile Safiye arkadaþýn ilk bebeði Hoþgeldin Helin im BUGÜN 8 MART Bugüm Kadýnlar günü gülüm Bilmem kaç sekiz mart geçti Kaç bahar çiçek açtý Kaç güz yaprak döktü Kaç asýr geçti kaç asýr Senin suskunluðun geçmedi GÜL ÜM Eþinden çocuðundan baþkasý Görmemiþ yüzünü Tanýmazlar seni Saklamýþlar duvarlarýn arkasýnda Çarfþaflarýn içinde Aþkýna kaçak demiþler Güneþi çok görmüþler Almýþlar satmýþlar Benliðini gasp etmiþler farkýnda deðilsin GÜL ÜM Saklanma karanlýklarlarda görsünler seni Anasýn ana bilsinler seni Sana geceyi vermiþler Dört duvar arasý deðildir dünya GÜL ÜM Vur tekmeyi utanç duvarlara Tabular yýkýlsýn Yaþamý güzelleþtir Gündüzünü yarat Haykýr Bulutlar çarpýþtý desinler Aþký, baharý, güneþi yaþa El in hamuru çoktan kurudu Artýk susma öyle Konuþan dil,çalýþan el, kabaran yürek ol Yaþamak hakkýn hakkýný al Düþünme öyle Katýl zaman akýþýna Bütün harikalar sende Mucizeler yarat Yok saymasýnlar Eksik deðil sen KADINSIN Ýnsaným deme uðruna ölenlerde var Vaadler boþ olmasýn umutlarýn sönmesin GÜL ÜM Dünya kadýnlar günü sekiz mart bugün Senin günün saklanma karanlýklarda görsünler seni Unutma bu günü hatýrla kadýn olduðunu Hatýrla ana olduðunu Unutkaným gülüm hatýrlat bana ANNELER gününü Ahmet Dümrül 1 Rheinfelden IGMG Kadýn Kollarý Bayram Þenliði Düzenledi 17 Mart 2001 tarihinde Warmbach- Rheinfelden de Kurban bayramý nedeni ile bir þenlik düzenledi. Büyük ve küçüklerin bol bol eðlendikleri þenlikte, Nasrettýn Hoca, Keloðlan ý canlandýrma yaný sýra, çocuklara çeþitli hediyeler, oyunlar verilirken, Grup Erler ilahi Grubu da ilahileri ile þenliðe renk katmýþtýr. Büyük ve küçük, herkesin davetli olduðu þenlikte bayramý Avrupa da olmalarýna raðmen büyük bir coþkuyla kutlandý. Dem/Lörrach

13 AYDINLAR DEMOKRASÝ ÝÇÝN KÖÞK E ÇIKTI Sayý: Nisan 2001 Cumhurbaþkaný Sezer ile görüþen aydýnlar, þiddetin hiç bir sorunu çözmeyeceðini belirterek, baþta cezaevlerinin durumu olmak üzere demokrasi ve insan haklarýna yönelik baskýlarý gündeme getirdiler. Yaþanan geliþmelerden duyduklarý kaygýlarý aktarmak amacýyla Sezer den talep ettikleri randevuya olumlu yanýt alan 270 aydýn, yazar ve sanatçýyý temsilin Adalet Aðaoðlu, Edip; Akbyram, Mustafa Altýoklar, Yavuz Bingöl, Erhan Bener, Zuhal Olcay, Arif Sað, Ferhat Tunç, Suavi, Berhan Þimþek ve Atýf Yýlmaz ýnda aralarýnda bulunduðu 41 kiþilik bir heyet 31 ocak günü Cumhurbaþkaný Sezer i Çankaya, Köþkü nde ziyaret etti. Heyet, Türkiye deki insan haklarý ve cezaevleri konusundaki düþüncelerini Sezer e iletti. Görüþmenin ardýndan Ataol Behrramoðlu, gazetecilere, heyeti temsilen yaptýðý açýklamada, Sezer e ülkedeki sorunlarý aktardýklarýn söyledi. Behramoðlu, Toplumsal adaletsizlik ve gelir daðýlýmý adaletsizliðin bütün sorunlarýn temeli olduðunu, ifade ettik. Cumhurbaþkaný buna katýldýklarýný belirtti. Þiddetin hiç bir soruna çözüm olamayacaðýný, hem Hayata Dönüþ adý altýnda gerçekleþtirilen operasyon sýrasýnda hem de operasyon sonrasýndaki acýlarýn bunun kanýtý olduðunu söyledik dedi. F Tipi cezaevlerine yönelik olarak verilen toplumsal mutabakat sözünün tutulmasýný istediklerini belirten Behramoðlu, Þartla Salýverme Yasasý nýn hukukun evrensel ilklerine aykýrý olduðunu aktardýklarýn ve daha genel bir af gereksinimin bulunduðunu aktardýklarýný söyledi. Behramoðlu, Özellikle siyasal suç kavramýnýn çaðdaþ bir anlayýþla yorumlanmasý gerektiðini söyledik. dedi. Behramoðlu, Sezer in de bilim ve sanatý herkesin öðrenme ve öðretme hakký bulunduðunu, bunun Anayasa da yer aldýðýný söylediðini bildirdi. Sezer in Düþünce özgürlüðü sýnýrsýz olmalýdýr cümlesini kullandýðýný belirten Behramoðlu, Sezer e atfen þunlarý kaydetti: Olumsuzluklarýn temelinde ekonomi yatýyor. Siyasetçinin saðlam ve temiz olmasý Giriþimci aydýnlardan bazýlarý: Adalet Aðaoðlu, Ahmet Altan, Ahmet Telli, Ahmet Uðurlu, Akif Kurtuluþ,Ali Akay, Ali Nesin, Arif Damar, Arif Sað, Ataol Behramoðlu, Atýf Yýlmaz, Aytaç Armaç, Behiç Ak, Berhan Þimþek, Erkal, Bilgesu Erenus, Cezmi Ersöz, Çoþkun Aral, Derya Alabora, Deniz Türkali, Edip Akbayram gerekir. Temiz toplumu bu bilinci siz sanatçýlarla ve sivil toplum örgütleri ile birlikte yaratacaðýz dedi. Sivil toplum kuruluþlarý için gönüllü toplum kuruluþlarý deyimini kullandý ve gönüllü kuruluþlarýn bugün toplumun önünde olduðunu görmek beni umutlandýrýyor, temiz topluma ancak böyle gidebiliriz ifadesini kullandý. Ýnþallah yeni bir Anayasaya kavuþtuðumuzda, bu yeni anayasada sivil toplum kuruluþlarýna bir dayanak, bir güvence saðlamak istiyorum dedi, Sezer in zaman zaman görüþme isteklerine, olumlu karþýlýk verdiðini belirten Behramoðlu, F Tipi cezaevleri konusunda da Sezer in Adalet Bakaný Türk ile diyalog kurmalarýn istediðini aktardý. Ali Þahin Tam isabet Üretken olmak tüm süreçlerin arayýþýdýr. Ama her þeyi, her zaman üretemez insan. Süreç içerisinde isabetli çýkýþ yapmak yerini ve zamanýný ayarlamak oldukça emek isteyen güç bir iþtir. Hünerleri birleþtirmek, boþluklarý doldurmak büyük sorumluluk ve tahamül ister. Söz konusu olan gazete ise insanlarla sürekli diyalog kurmak gibi bir zorunluluðun var ise daha zor bir iþtir. Herkese eþit ve tarafsýz yaklaþmak, koþturmak, varolan enerjinizi ve dikkatinizi vermek durumundasýnýz. Ýlk sayýsýna büyük raðbet olan DEM kendi alanýndaki boþluðu doldurmakta iddialý gibi. Avrupa da olmasý gereken ve sürece denk gelen baþarýlý bir çalýþmanýn ürünü. Bu alanda bir çok gazete olmasýna raðmen, bir ihtiyacýn ürünü. DEM in yayýn hayatýna baþlamasý oldukça sevindirici bir olaydýr. DEM yalnýzca bir reklam gazetesi olmamalý, bir yerel gazete espirisiyle Avrupa da yaþayan insanlarýmýzýn ihtiyaclarýný karþýlamayý hedeflemelidir. Bölgesel haberler, sanat, kültür haberleri ve hatta magazin olaylarýný takip edip deðerli okurlarýna aktarmalýdýr. Günün espirisiyle; dikkat DEM peþinizde! Bar - Cafe - Bar - Cafe - Bar - Cafe - Bar - Cafe W E N N S C H O N... D E N N S C H O N...

14 Sayý: Nisan 2001 METTINGENDE TREFFPUNKT ANADOLU SEVGI NÝN MUHTEÞEM AÇILIÞI Esslingen/ Mettingen ilk defa oryental yemek çeþitleri sunan Restaurant Treffpunkt Anadolu Sevgi tarihinde Müzik grubu Devran 4 eþliðinde misafirlerini coþturdu. Yemek çeþitlerini tanýtan Treffpunkt Anadolu Sevgi sahipleri olan Hasan Celebi ve Metin Yýldýz, Mettingende ilk oryental yemek Restraurantý olduklarýný ve oryantal yemek zevki olanlara bu imkaný verdikleri mutluluðu içinde olduklarýný söylediler. Misafirler canlý müzik eþliðinde sunulan yemeklerini yerken, ayný zamanda süpriz olarak çýkan dansözü seyretmektende kendilerini alamadýlar. Treffpunkt Anadolu Sevgi nin açýlýþýna davet edilen Dem Gazetesi Hasan ve Metine adým attýklarý iþ hayatýnda baþarý diledi. HUZURLU VE ROMANTIK ATMOSFERDE YEMEK YEMEYE NE DERSINIZ Zengin Yemek Çeþitlerimiz Ayda bir canlý müzik ve eðlence Grubunuzla kutlamalar Için ARTIK METINGEN DE AÝLENIZ VE ARKADAÞLARINIZLA DAMAK TADINI- ZA GÖRE YEMEK YEMENÝZ ÝÇÝN YER ARAMANIZ GEREKMÝYOR. Bundan sonra gideceðiniz yer Restaurant Treffpunkt ANADOLU SEVGI Treffpunkt Anadolu Sevgi Obertürkheimerstr Es. Mettingen Tel: 0711/ Mobil:

15 Sayý: Nisan 2001 Stuttgart da Kitap Haftasýna büyük ilgi Þ iirden Denemeye, romandan öyküye, tarihten güncele, teoriden politikaya gerçeði yansýtan geleceði hazýrlayan yüzlerce kitap. 2-4 Mart 2001 tarihleri arasýn da Volkshochschule Stuttgart Treffpunk Rotebühlplatz da gerçekleþtirilen Kitap haftasý yoðun ilgi topladý. Ýki gün boyu süren kitap sergisinde sanatçý, ressam, sair ve yazar olarak Gülsüm Akyüz, Güngör Gencay, HAsibe Sönmez, Ýsmail Kahraman, Erol Aras, Ali Haydar Yýldýz, Þükrü Kýlýnç ve Ahmet Dümrül okurlarý ile buluþarak söyleþilere katýldýlar. Ayrýca Ressam Þükrü Kýlýnç ýn sergi boyu Volkshochschule binasýnda sergilenen bir birinden güzel eserleri de büyük ilgi topladý. Dem/ Stuttgart Mahsuni Þerif HUKUK VE KARANLIK Ben, Anadolu geleneksel halk kültürü zincirinin kendi çapýnda bir ozanýyým. ancak cumhuriyet kavramýnýn cumhuriyetçe yapýnýn býkmaz usanmaz bir hayraný ve vazgeçmez bir müptelasýyým. Bu nedenle laik terkep, benim dinimin inancýmýn namusumun ve yaþam anlayýþýmýn en sarsýlmaz teminatýdýr. böyle bir anlayýþ üzerine bina edilmiþ devletçiliði var olduðum süreçte kutsadým. Demokratik hukuk devletinin ilkelerini çiðnemek, inkar etmek ve özgürlükçü çaðdaþ mantýða ters olmak kadar bir rezilliðin var olacaðýný tasavvur dahi etmek istemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti, ismiyle mütenasip bir modern Cumhurbaþkanýna büyük bir þansla kavuþtuðu kanaati var bende. Elbette ki bir hukuk devletinin, bir hukukçu baþkaný olmasý kadar güzel sansý olamaz. Demem odur ki yaklaþýk elli senedir beni dinleyen Türkiyeli milyonlarýn, bu cumhurbaþkanýna sahip çýkmalarý lazým. Bu erdemli, bu kararlý, bu bilge ve yürekli güzel insaný, tanrýdan bu ülkenin basýnda senelerce býrakmasýný diliyorum. Býraksýn ki bu kurtlar sofrasýnýn tuzu kesilsin. Ve yüz yýllardýr ülkemi karanlýklarda kývrandýran, fanatik, tutucu, gerici, ilkel, yobaz ortaçað fesatlýðýnýn, baðnaz, þerir kolu kirilsin. insanlarýmýzý diri diri topraða gömen, canlý canlý yakan, vuran kýran, Ýslam ý kendi þehvet þirret ve zulüm doyumluluklarýna koz eden karanlýk onursuzluk daðýlsýn. Ben halkýmý, cumhuriyeti korumaya çaðýrýyorum.eðer halkým cumhuriyeti korumaz ise halkýmý koruyacak baþka bir rejimin sistemin ilacýn ve merhemin olacaðýný sanmýyorum. ülkemde birbirini takip eden bunca yolsuzluklar bunca soysuzluklarýn sahipsiz ve arkasýz olduðuna inanmýyorum, zira birinden tuttuðumuz ip öbürünü sallayarak önümüze getiriyor. Susuzluktan açýlan küçücük bir kapýnýn ardýnda aþýlmasý ve açýlmasý güç ne kadar kaleler sýralandý. Ýste hukuk devletinin taarruza kalkmasýný gerektiren en bariz en açýk ihtiyacýn bu olduðunu görüyorum. Milletin önünde namus sözü verenlerin, nerelere kadar at oynata bildiði kamu vicdanýna sunulmalýdýr artýk. Namuslu vicdanlý bir hukuk insani var artýk. Kapkaççýlar, katiller, hainler, görüldüðü, yerde devlete ihbar edilmelidir. bunlar halktan himaye gördüðü sürece devlet zayýf düþer, zayýflayan devletlerde halk toz-duman olur. Çocuklarýmýzý henüz 5 yaþýndayken alýp onlarý birer, çað düþmaný, yurt haini, toplum sýrtlanlarý olarak yetiþtiren bütün kapaklý kurs, vakýf, ocak bucaklar, basýlmalý deþifre edilmeli sonuçta ortadan silinmelidir. Uygar bir ülkede, karanlýða prim veren halk, makul bir halk olamaz. Her þeyi devletten beklemenin usulünü de delip geçelim diyorum. Gelin canlar bir olalým diri olalým. Göreceksiniz beklediðimiz güneþ ufuktan biraz daha erken doðacak.

16 Sayý: Nisan 2001

17 Sayý: Nisan 2001 YAPRAK DÖNER HÝNDÝ DÖNER YAVUK DÖNERÝ KIYMA DÖNERÝ KARIÞIK DÖNER Ochsenzoller str Hamburg Tel: 040/ Fax: 040/ Tecrübe + kalite = GÜVEN VE LEZZET 20 yýllýk tecrübenin adý 40 kiþiye kadar olan, toplantý, eðelence, parti ve kutlamalarýnýz için uygun yerimiz mevcuttur. Mustafa KOCATÜRK & Müslim AÞÇI Langwiesenweg 32 i Stuttgart (Großmarkt) Tel: Fax: Handy: Salatalar Çorbalar Izgaralar Döner Fýrýn yemekleri Hamur iþleri Vegeteryan Tatlýlar Salate Suppen Gegrilites Döner Aus dem lehmofen Teigwaren Vegetarisch Nachtisch Bartelsstrasse 43 (Ecke Susannensatraße) Hamburg Tel:

18 Sayý: Nisan 2001 Stern Juwelier DOLMETSCHER-UND ÜBERSETZUNGS- Inh. Hacý Yaltý Bergstr Celle Telefax: 05141/ Handy: Ersan Alin Allg. beeidigter Dolmetscher und Übersetzer für die turkische und kurdische Sprache Blumlage CELLE Bergstr. 23/ Celle Tel: 0541/ Fax: 0542/ Familie: Kýzýlyel Mobil Tel: 0171/ Tel: Fax: Handy: Hoepages: TUÐRA Borsig str DORTMUND Öffnungszeiten: Täglich von 10:00 bis 01:00 Uhr TEL: A l l e G e r i c h t e a u c h z u m M i t n e h m e n!

19 Sayý: Nisan 2001 Yolsuzluk hasta ediyor Yolsuzluk olaylarýnýn, bireylerde kimlik bunalýmýna ve bunun yarattýðý fizyolojik sorunlara neden olduðu ve toplum saðlýðýný olumsuz yönde etkilediði belirtildi. Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Tuncay Özgünen, yolsuzluðu, bir toplumda iyi ve doðru kabul edilen deðerlerin çiðnenmesi ve bu çiðnenmeye göz yumulmasý olarak nitelendirdi. Kendisi yaptýðýnda suç kabul edilecek eylemleri daha üst düzeydekilerin yaptýðýný gören birey aðýr kimlik bunalýmý yaþýyor diyen Özgünen, bunalýmý aþmak için devreye sokulan psikolojik ve sosyal savunma mekanizmalarýnýn fizyolojik sorunlarý da beraberinde getirdiðini söyledi. Toplumun övdüðü deðerlerle, yaþadýðý ve özendiði deðerlerin farklý oluþunun toplumda ve bireylerde kimlik bunalýmý, kiþilik çatýþmasý, güvensiz ve sevgisiz bir ortamda yaþamaya katlanma tablosunu doðurduðunu ifade eden Özgünen, þöyle devam etti: Bireyler kendileri yaptýðýnda suç kabul edilen eylemleri daha üst düzeyde yapan kiþilerin büyük devlet, iþ ya da sanat adamý olarak kabul edildiðini ve kendilerinin aptal yerine konulduðunu görünce aðýr kimlik bunalýmýna girerler. Bunalým ortamýný aþabilmek için de psikolojik ve sosyal savunma mekanizmalarýný devreye sokarlar. Bunalým haline verilen tepkiler, psikiyatrik ve fizyolojik yanýtlar olarak karþýmýza çýkar. Bunalýmýn fizyolojik yanýtý diþ çürüðünden kalp krizine kadar uzanýyor diyen Özgünen, sürekli bunalým halinin kalp-dolaþým sistemi bozukluklarýna yol açtýðýný belirtti. Kalp-dolaþým sistemi bozukluklarýnýn, yüksek kan basýncý, kalp ya da beyin enfarktüsü ve beyin kanamalarý olarak karþýmýza çýktýðýný vurgulayan Özgünen, ayrýca hiçbir patoloji yokken bu sisteme ait hastalýklarýn belirtilerine benzer þikayetlerin görüldüðünü söyledi. Sürekli bunalým halinin sindirim kanalý bozukluklarýna da neden olduðuna dikkati çeken Özgünen, þunlarý kaydetti: Bu bozukluklar, diþ çürükleri, yemek yeme ve yutma bozukluklarý, gastrit, mide ya da onikiparmak baðýrsaðý ülserleri, ince baðýrsak ülserleri, kalýn baðýrsak hastalýklarý ve dýþkýlama bozukluklarýdýr. Üreme sistemiyle baðlantýlý olarak da iktidarsýzlýk, cinsel taciz, saldýrý ve patolojiler görülmektedir. Ayrýca baþta alkolizm olmak üzere çeþitli baðýmlýlýklarda da artýþ olmaktadýr. Mehmet Yalçýn ALMAN VATANDAÞLIÐINA NASIL GEÇÝLÝR Yeni Yabancýlar Yasasýnda Alman vatandaþlýðý. 1 Ocak 2000 tarihinde yürürlüðe giren Alman yabancýlar yasasýnda yapýlan deðiþikliklerle Alman vatandaþlýðýna geçiþle ilgili yeni düzenlemeler yapýldý. Buna göre, çifte vatandaþlýk çok istisnai durumlarda mümkün olmaktadýr. Alman vatandaþlýðýna geçildikten sonra eski pasaport iade edilmek zorundadýr. Daha sonra yeniden Türk vatandaþlýðýna geçerek çifte vatandaþlýk statüsü alman mümkün deðildir. Bu yönteme baþ vuranlarýn Alman vatandaþlýðý otomatik men iptal edilir. Gerekli koþullar nelerdir? Alman yabancýlar yasasýnda yapýlan alman Vatandaþlýðýna geçiþ ile ilgili yeni düzenleme.( tarihinde geçerli olmak üzere) Aþaðýdaki koþullara uygun Almanya da yaþayan yabancýlar 16 yaþýnda itibaren alman vatandaþlýðýna geçme haklarýna sahiptirler. Ülkesizler/ Statenlose ve baþvurusu kabul olmuþ politik sýðýnmacýlar/-asylberechtigte Almanya daki sýðýnma baþvurusu tarihinde 7 yýl sonra Alman vatandaþlýðýna geçme hakkýna sahiptirler. 1. En ay sekiz yýl Almanya da ikamet etmek. 2. Baþvuru tarihinde Oturma izni(aufenth altserlaubnis) ya da (Aufenhaltsberechtigung) sahip olmak. 3.Alman anayasasýnýn temeli olan özgürlükçü ve demokratik sistemi kabul etmek. 4.Y eterli Almanca bilgisine sahip olmak. Okula gitmiþ olmak yada bir Almanca kursunu baþarýyla tamamlamýþ olmak. Bu koþularý yerine getirmeyenlere vatandaþlýða geçiþ dil sýnavý uygulanýr. 5. Altý aydan fazla ceza almamýþ olmak. 6. Baþvuruda bulunan kiþi ve aile fertlerinin yaþamlarýný sürdürmek için sosyal yardým yada iþsizlik yardýmý almýyor olmasý gerekmektedir. Baþvuruda bulunan kiþi kendisinin sorumlu olmadýðý nedenlerden dolayý böylesi yardýmlar alýyorsa, bu bir engel teþkil etmez. Ayrýca 23 yaþýnýn altýndaki kiþiler içinde bu koþul geçerli deðildir. 7. Baþvuruda bulunduðu tarihe kadar baðlý bulunduðu ülkenin vatandaþlýðýndan çýkmasý. Bu koþul, baþvuruda bulunan yabancýnýn kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayý mümkün deðil ise geçerli deðildir. Örnek: Hukuki olarak eski vatandaþlýðýný geri vermesi mümkün deðil ise, Þimdiye kadar vatandaþý olduðu ülke, vatandaþlýktan çýkma baþvurusuna raðmen sürekli bu baþvuruyu gereksiz reddediyor ya da kabul edilmeyecek koþullar ileri sürüyor ya da makul bir süre içinde karar vermiyor ise. Yaþlý kiþiler için eski vatandaþlýktan çýkmak durumunda maddi zarara uðranýyor ve biriktirilmiþ malvarlýðý konusunda dezavantajlar ortaya çýkýyor ise. Alman vatandaþlýðýna geçmek isteyen kiþi Almanya da politik sýðýnmacý olarak yaþýyor ise. Þimdiye kadar vatandaþý olduðu ülke, vatandaþlýktan çýkma baþvurusunu askerlik yapma koþuluna baðlýyor ise. 8. Baþvuruda bulunan kiþi herhangi bir Avrupa Birliði ülkesi vatandaþý ise, eski vatandaþlýðýndan çýkma gerekmemektedir. 9. Reþit olmayan çocuklara vatandaþlýða alýnma garantisi verilir. Baþvuruda bulunan kiþi yukarýdaki koþularý yerine getiriyorsa, karýsý/ kocasý ve reþit olmayan çocuklarý, Almanya da düzenli olarak 8 yýl doldurmadan Alman vatandaþý olama hakkýna sahip ola bilirler. Ýster aile olarak vatandaþlýk dilekçesi verilebilir, isterlerse eþlerin her biri ayrý ayrýda baþvura bilir. Eðer ailece Alman vatandaþlýðýna geçiliyor ise, eþlerden biri önkoþullarý yerine getiriyorsa diðer es yada çocuklarýn 5 yýldýr Almanya da yaþýyor olmalarý yeterlidir. Ailece geçilmiyorsa her kiþi yukarýdaki koþullarý yerine getirmelidir. Alman vatandaþlýðýna geçmek isteyenler her kiþi 500 mark harç ödemek durumundadýr. Çocuklar için bu harç 100 Marktýr. Çocuklar anne ve babasýndan ayrý olarak alman vatandaþlýðýna geçiyorlarsa, onlarda büyüklerde olduðu gibi 500 Mark ödemek zorundalar. Eþi Alman olanlarýn iþi daha kolaydýr: Bir Alman ile en az 2 yýldýr evli bulunmak ve 3 yýldýr Almanya da yaþýyor olmasý gerekiyor...

20 Meclis te aþýrý saða karþý onay Sayý: Nisan 2001 ROZERIN MARKET Her türlü eðlence, düðün, niþan, parti vs gibi toplu yerlere en uygun fiyata yemek servisi yapýlýr. eclis te aþýrý saðcýlýða karþý mücadelede benimsenecek önlemleri içeren talepler katalogu, Hýristiyan Birlik Partisi ne mensup milletvekillerinin karþý çýkmasýna raðmen, çoðunluðun oylarýyla kabul edildi. CDU karara karþý çýktý Milletvekilleri, aþýrý saðcý fikirlerle mücadele edilmesi gerektiði noktasýnda ayný fikirdeyken, bu hedefin nasýl gerçekleþmesi konusunda görüþ ayrýlýðý yeniden ortaya çýktý. SPD ve Yeþiller meclis gruplarýnýn sunduðu ortak önergeye Hür Demokrat (FPD) ve Demokratik Sosyalizm Partisi nden (PDS) de destek geldi. Yabancýlar seçimlerde kullanýlmasýn! SPD, Yeþiller, Libareller ve Demokratik Sosyalizm Partisi, tüm partileri yabancýlarý seçim malzemesi olarak kullanmamaya çaðýrdý. Meclis te onaylanan önergede þu ifade yer alýyor: Alman Meclisi, Almanya daki tüm demokratik partileri, seçim mücadelesini, yabancý kökenli azýnlýklarýn sýrtýndan sürdürmemeye davet eder. Kararda ayrýca, aþýrý saðcýlýk, yabancý düþmanlýðý ve anti semitizm kýnanýyor, yabancýlarýn topluma daha iyi uyum saðlamalarýnýn önemine iþaret ediliyor. Milli gurur meselesi Ayrýca Yeþiller, neonazilere karþý mücadelede Almanlardan daha fazla angajman beklendiðini vurguladý. Bunun yaný sýra, CDU/CSU milletvekillerinin karara karþý oy kullanmalarý eleþtirildi. Sonunda, yine milli gurur meselesi tartýþýldý. Trittin e karþý aðýr suçlama CDU eski parti baþkaný Wolfgang Schäuble, CDU Genel Sekreteri Laurenz Meyer i Alman olmakla gurur duyuyorum sözleri yüzünden Çevre Bakaný Jürgen Trittin tarafýndan dazlaklara benzetilmesini kýnadý. Schäuble, Trittin in bu tavrý ile genç insanlarý aþýrý saðcýlarýn kucaðýna attýðýný ileri sürdü. Geçtiðimiz yýl aþýrý saðcýlarýn þiddet eylem sayýsý üzücü bir rekor kýrmýþtý yýlýnda toplam aþýrý saðcý suç saptandý yýlla kýyaslanýrken yüzde 58.9 oranýnda bir artýþ gerçekleþti. Aþaðýda fiyat listemizden bir kaç örnek sunuyoruz: YEMEK ÇEÞÝTLERÝ (Yemekler pro. Personal) ET-SOTE Prinç, salata, ekmek 6.50 Sfr. ÞÝÞ-KEBAP Prinç, salata, ekmek 7.00 Sfr. ETLÝ-PÝDE Salata, limon, biber 6,50 Sfr. Not: Ayreten tüm çatal, kaþýk, tabak bu fiyatlara dahildir. Jungstr Basel Tel: 061/ Fillale Schlossstr Pratteln Tel: 061/

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı