SLI için : adresinde giriniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz."

Transkript

1

2 adresinde giriniz.

3 Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna olmaya devam ediyor. Okurlar m zdan ald m z geri dönüfllere göre, a rl kl olarak k sa ürün haberlerinden oluflan içeri i dergimizin en be enilen yönü. Yine okurlar m za göre, dergimizin tek bir sektöre yönelik olmamas, yani, birçok sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerine yer vermesi de be enilen bir baflka unsur. Endüstri profesyonelerinin, fabrikalar nda, üretim tesislerinde ve iflletmelerinde ortaya ç kan ihtiyaçlar gidermek için birçok sektöre yönelik geliflmelerden haberdar olmak istemesi çok do al. Dergimizin içeri inin tek bir sektörle s n rl tutulmamas n n alt nda yatan en önemli neden de bu zaten. Bu ay Endüstri Dünyas dergisinde 77 yeni ve farkl ürün haberine, ilgi duyaca n z düflündü ümüz teknik makalelere ve birçok seçkin firman n tan t m na yer verildi. Eylül say s nda uygulamaya bafllad m z özel konu bölümlerine Ekim say s nda da yer verdik. Bu say da, Hareket & Hareket Kontrol ve Hidrolik & Pnömatik gibi çok önemli iki konuya özel yer ay rd k. Gelecek say m zda ise Test, Ölçüm & Sensörler ve Endüstriyel Elektrik & Elektronik konular özel olarak ifllenecek. Dergimizde yer verdi imiz tüm ürünler hakk nda daha detayl bilgi edinmek için H zl Abone Servisi ni adresini ziyaret ederek kullanabilirsiniz. Bu servis sayesinde, seçti iniz ürünler hakk ndaki detayl bilgiye k sa sürede ulaflabilirsiniz. Hat rlatmak gerekir ki, bu servisten sadece abonelerimiz kendilerine verilen özel abone kodlar sayesinde faydalanabilmekte. Dergimize henüz abone de ilseniz, tek yapman z gereken adresindeki formu doldurmak. fiu an okumakta oldu unuz Ekim say s n n da en az di er say lar m z kadar be enilece ine inanmaktay z. Bu f rsatla, dergimizin haz rl k aflamas nda bizlere ilettikleri ürün haberleriyle ve dergimizde yer verdikleri ilanlar ile katk da bulunan firmalara teflekkür eder, siz de erli okurlar m za, dergimiz sayfalar nda faydal bir gezinti dileriz. Genel Yay n Yönetmeni Serkan Çiftçi Reklam Pazarlama Yönetmeni Gülhan Akbulut letiflim ve Redaksiyon Sorumlusu Ayça Süer fiiflman Pazarlama Müdürü Philip Pera Da t m Müdürü Marcel Santy Editör Ekibi Serkan Çiftçi Ayça Süer fiiflman Piotr Gaber Jurgen Wirtz Avrupa Merkez Yay n Yönetmeni Marketta Lähde Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Erenberk Ücretsiz abonelik için : H zl Abone Servisi (SLI) için : A. Serkan Çiftçi Genel Yay n Yönetmeni ALMANYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : Fax : Hagen Internationale Industriemedien Düsseldorf Werner Hagen Tel : Fax : Verlagsbüro Rolf Schroer Gammertingen Tel : Fax : AVUSTURYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : +49-(0) Fax : +49-(0) ABD, KANADA, Ç N, TAYVAN, G.AMER KA Herbert Weikes Tel : Fax : YURTDIfiI SATIfi OF SLER BELÇ KA, LÜKSEMBURG VE D ER ÜLKELER A. Serkan Çiftçi Tel : Fax : FRANSA Sylvie Seurin Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) Jean-Claude Berthonnet Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) A2 Developpement Lyon Georges Arbant & Celine Garcia Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) F NLAND YA, SKAND NAVYA David Lansdowne Lansdowne Media Services Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) NG LTERE David Harvett Lansdowne Media Servides Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) SRA L Heddy Eldar Tel : +972-(0) Fax : +972-(0) SV ÇRE Bruno Fisch IFF media ag Tel : +41-(0) Fax : +41-(0) TALYA, SLOVENYA Andrea Rancati Rancati Advertising Tel : Fax : JAPONYA Ichiro Suzuki Incom Co. Ltd. Tel : +81-(0) Fax : +81-(0) Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. Sad ko lu Plaza 5, No Kad köy - stanbul Tel : Fax : Genel Merkez Thomas Industrial Media bvba Potvlietlaan 5b, 2600 Antwerp, Belgium Tel : Fax : Tüm yay n haklar Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. ne ait olup yaz lar iktibas edilemez. ISSN : TASARIM VE OFSET HAZIRLIK : Elman Bas m ve Tan t m Hizm. Ltd. fiti. Kad köy / stanbul BASKI : Dünya Yay nc l k A.fi. Ba c lar / stanbul Kapaktaki ana resim için SIEMENS e teflekkürler...

4 Ascon SpA, SigmaPAC ve Sigmadue I/O üniteleri ile otomasyon sa lay c l konusunda çok önemli bir ad m att. Sigmadue I/O ve SigmaPAC I/O Modülleri ve Programlanabilir otomasyon denetleyicisi Sigmadue I/O Sigmadue, fieldbus uygulamalar için - baflka bir deyiflle tümüyle merkezden çevreye da t lm fl otomasyon için - Ascon SpA taraf ndan tasar mlanm fl tek olarak çal flabilen uzak I/O modülleri çeflitlili idir. Moduller, kendi dahili veri yolu (bus) olarak Modbus RTU ve CANbus kullan r ve hot swapping (enerji kesmeksizin) yap land rman n yedeklenmesi iflini gören ak ll a geçitleri (gateway'ler) vas tas yla, Profibus DP, Modbus TCP, Ethernet / IP DeviceNet'e ba lanabilirler. Sigmadue modülleri ile bir arada a oluflturulabilecek ve sistem içerisine dahil edilebilecek çok çeflitli CANbased ak ll sistemler mevcuttur: PC'ler, PLC'ler, motor sürücüleri, valflar, bas nç ve s cakl k ileticileri. Sigma I/O modülleri, standart Ethernet kablolar ile kolayl kla a fleklinde bir araya getirilebilirler ve birbirlerinden oldukça uzak mesafelerle ayr labilme avantaj na sahiptirler; dolay s yla I/O sistemi mesafeler aflarak büyük aral klarla yerlefltirilebilir. Sigmadue I/O modülleri içerisine yerleflik çok fazla mant k bulunmaktad r. Gömülü yap daki mikroifllemciler, verilerin ölçeklenmesine ve bunlar n lineer hale getirilmelerine imkân verirken, sinyal flartland rmas n gerçeklefltirirken, teflhis ve alarmlar n göz önüne al nmas görevlerini icra eder. Yaz l m, farkl amaçlar için yap land r lacak fonksiyonlar na imkân verir. Örne in, bir modül durum ve sayaç giriflleri için ve ayn zamanda durum ve PWM ç k fllar için de kullan labilir. Her bir I/O blo u, CANbus ya da Modbus'a do rudan ara yüzle ba lanabilen komple tek bafl na çal flan bir birim olup, sensör ve aktüatör (harekete geçirici öge) kablolamas aç s ndan kendi içerisine yerleflik ba lant bloklar na sahiptir. Daha kolaylaflt r lm fl bir saha kablolamas için ilave bir ba lant (terminal) blo u da bulunmaktad r. Sigmadue I/O blo una bir t klama ile oturur. Ascon ayn zamanda, tümüyle aç k, tamamen yap land r labilir da t lm fl otomasyon sistemleri elde etmek üzere Sigmadue sisteminin Girifl / Ç k fl için host denetleyici olarak tasarlanm fl, 'programlanabilir otomasyon denetleyici' SigmaPAC'i de sunmaktad r. SigmaPAC SigmaPAC, Ascon SpA'n n Sigmadue sistemi I/O'su için host denetleyici olarak tasar mlad, 'programlanabilir otomasyon denetleyicisi'dir. Bu denetleyici ile Ascon SpA tümüyle aç k, tam anlam yla yap land r labilir da t lm fl otomasyon sistemi sunar. Müstesna bir modüler yap ve esneklik ile efllefltirilmifl güç ve yenilik, çok çeflitli maksatlar ve talepkar uygulamalarda SigmaPAC'in kullan lmas na olanak verir. SigmaPAC, PLC ile PC aras nda kullan ma hedeflenmifltir. IP20 endüstriyel paketi, microplc ile yaklafl k ayn ebatta, PLC kategorisine mekanik olarak sokulabilecek flekilde gerekli s cakl k, çarpma ve titreflim toleranslar na sahiptir. Standart PLC'nin ötesine geçti i saha hesaplama sahas d r: Karmafl k algoritmalar, gelifltirilmifl PID, virgüllü ifllemleri icra edebilir ve bu ifle tahsis edilmifl analog ölçüm ve denetim yordamlar n (rutinler) çal flt rabilir. SigmaPAC'in çok fonksiyonlu platformu, pek çok çeflit de iflken (s cakl k, bas nç, ak fl, konum, ), mant ksal ve sekans fonksiyonlar, proses hesaplamalar için denetim foknsiyonlar ile donat lm flt r. SigmaPAC, ayn kumanda birimi ile yönetilecek birbirine paralel birden fazla görevleri olan uygulamalar sorununu çözer. CANbus vas tas yla do rudan do ruya Sigmadue I/O sistemine ba lan r fakat ayn zamanda seri, Modbus ve Ethernet ba lant noktalar na da sahiptir. Ascon SpA'n n flimdiye kadar üretmifl oldu u herhangi bir teçhizata sanal anlamda ba lan r ve Profibus DP ile fieldbus ba lant lar gerçeklefltirebilir. Ana programlama dili, InfoTeam'in befllisan IEC paketi olan, OpenPCS'tir. SigmaPAC Kumanda Birimi, (110 mm x 152v mm) kompakt boyutlarda olup, standart bir DIN montaj yolu (ray) üzerine monte edilir, RJ 45 ba lant konnektörlerine sahip standart Ethernet kablolar kullan larak uzaktaki modüllere ba lan r. fllemci, 32 bit ARM mimarisi, 4 MB flafl bellek, 16 MB DRAM ve pil yedeklemeli 128 kb SDRAM özelliklerine sahiptir. Varsay lan ara birimler, CANopen portu, Ethernet 10baseT portu ve RS232 portunu içerirken, opsiyonel ara birimler ise, Modbus RTU protocol, Profibus DP slave, CANopen slave özellikli RS232/485 seri portlar n içerir. Yap land r labilir bir alarm rölesi dijital ç k fl, zleyici ve Uyand rma dijital ç k fl ve bir dijital girifli kart üzerindeki I/O paketinin bir parças d r. Çok genifl bir çeflitlilikteki analog, dijital ve kar fl k G/Ç modülleri, her bir uygulama için en uygun kumanda sistemini oluflturacak biçimde esneklik sa lar. Kumanda Birimli ve G/Ç modülleri ile birlikte SigmaPAC sistemi, komponent eklemeksizin veya üzerinde de ifliklik yapmaks z n merkezilefltirilmifl ya da merkezden çevreye da t lm fl çözümlerin gelifltirilebilmesine imkân verir. ASCON SpA Tel: Fax: EK M 2007 adresinde giriniz.

5 adresinde giriniz.

6 Yeni görüntü sensörü ZFX sezgisel kullan c rehberli inde yeni bir boyut tan mlayacak. Omron ZFX görüntü sensörleri - basit kullan m, yüksek performans. Yeni görüntü sensörü ZFX sezgisel kullan c rehberli inde yeni bir boyut tan mlayacak. ZFX kullan c y görsel denetim uygulamalar nda ayd nlatma, filtreleme ve parametrelerin otomatik ayarlanmas için yard mc olur. Sadece dokun, ba lan ve devam et. Dakikalar içinde tamamlanan kurulum Dahili dokunmatik ekran görevlerin üç basit ad mda ayarlanmas nda kullan c ya rehberlik eden interaktif menüler sunar: denetim arac n n seçimi, denetim bölgelerinin seçimi ve OTOMAT K dü mesine bas larak önerilen denetim parametrelerinin ayarlanmas. ZFX an nda geri bildirim, görüntü ve anlafl l r sistem mesajlar sa lar. Tüm kurulum ifllemi dakikalar içinde tamamlan r. Kurulum, bak m ve çal flma için PC ba lant s gerekli de ildir. Uygulamalar için haz r denetim Her görüntü için birden fazla denetim yap land r labilir. 20 taneye kadar denetim veya denetim destek arac seçebilirsiniz. Görüntü ön iflleme, pozisyon kompanzasyonu, referanslama, kalibrasyon ve veri kay t araçlar kullan m kolay özellikler serisini tamamlarlar. ZFX görüntü sensörü bir veya iki kameral sistem olarak mevcuttur. Hibrit yap s sayesinde ba l kameraya göre araçlar monokrom görüntü veya renkli görüntüleri ifller, s n f nda yenilik olan renkli filtreler veya renk yakalama seçenekleri sunar. Her ortama uygun ba lant Ethernet, USB ve dijital I/O gibi çok çeflitli proses ortamlar na sorunsuz entegrasyon için çok çeflitli ara yüz seçenekleri vard r. Sonuç verilerinin, hesaplamalar n ve görüntülerin iletilmesi, konfigürasyonlar n yüklenmesi veya indirilmesi, ayarlar n de ifltirilmesi ve çok daha fazlas bu arayüzler ile gerçeklefltirilebilir. 20 dijital I/O ba lant noktas tetikleme, binary sonuçlar, bilgi al fl verifli veya durumun gerçek zamanl kontrol için h zl haberleflme sa lar. Amaca uygun kameralar ZFX entegre ayd nlatma ve ayarlanabilir oda a sahip ak ll kamera serilerini destekler. Kameralar 10 mm ila 150 mm aral nda görüfl alan sa lar. Daha ileri seviyeli uygulamalar için ilave c-mount kameralar ile tüm lens/ayd nlatma kombinasyonlar sa lan r. Tüm kameralar için renkli ve monokrom tipler mevcuttur. Yeni teknolojimiz maksimum es-nekli i garanti eder ve denetiminizin gelecekteki yat r mlar n korur. Farkl uygulamalar için kontrolörler Maliyete göre en iyi sistem performans n sa lamak için, ZFX ailesi iki tip kontrolör sunar. Tek kamera kontrolörü hali haz rda çok çeflitli uygulamalar desteklemektedir. ki kamera kontrolörü daha fazla ifllemci gücüne ve ilave denetim araçlar na sahiptir. OMRON ELEKTRON K Tel: Fax: adresinde giriniz. 6 EK M 2007

7 adresinde giriniz.

8 Merkezi Almanya'da bulunan Glastechnik Holger Kramp firmas temiz su sistemlerinde easy kontrol rölesi ile SmartWire sistemini kullan yor. Moeller Darwin Teknolojisinin ba lant n n kolay yolu felsefesi ile SmartWire, cam prosesinde bitirici dokunuflu sa l yor. Easy Röle, SmartWire ile su iflleme prosesini kontrol ediyor Günümüzde, özel cam iflleme makinalar yar - otomatik tafllama, kesme, delme ve cam kesme ifllerini yerine getirirler. Prosesin temizlenmesi ve so utulmas nda çok miktarda su sarfiyat olur. Bu sarfiyat, makinenin büyüklü üne ba l olarak, 6 bar bas nçta ve dakikada 3000 litreye kadar ç kabiliyor. Merkezi Almanya'da bulunan Glastechnik Holger Kramp firmas temiz su sistemlerinde easy kontrol rölesi ile SmartWire sistemini kullan yor. Moeller Darwin Teknolojisinin ba lant n n kolay yolu felsefesi ile SmartWire, cam prosesinde bitirici dokunuflu sa l yor. Darwin: Moeller, Darwin teknolojisi ile klasik kumanda panolar nda temel de iflikli i müjdeliyor. Darwin teknolojisi otomasyon dünyas ile anahtarlama elamanlar aras nda bir köprü oluflturuyor: anahtarlama elamanlar ve otomasyon komponentleri beraber gelifliyor, G/Ç modülleri ile anahtarlama elemanlar aras ndaki klasik kontrol kablolamas n n yerini yeni basit ba lant teknolojisi al yor. easyconnect SmartWire daha küçük ebatlarda ve kontrol kablolamas n n daha basit oldu u bir panoyu garanti ediyor. Darwin projesi, kumanda panolar nda kullan lan tüm Moeller ürün portföyünü kapsar; kontrol, anahtarlama, koruma, HMI ve sürücüler. Bu yeni yöndeki ilk ad m motor yolvericiler için gelifltirildi ve easyconnect SmartWire: tak ve çal flt r diye adland r ld. SmartWire, klasik xstart motor yolvericilerini PLC veya Easy'e ba lant s n -ilave bir kablolama gerektirmeden- mümkün k l yor. SmartWire, Moeller'in mevcut anahtarlama elemanlar na bir yenilik getirdi ve standart ürünlere aksesuar olarak tak labilecek flekilde dizayn edildi. Suyun önemi, sadece cam proseslerinde de il di er proseslerde de karfl m za ç k yor: bir çok fabrika at k su üretiyor ve bunun sadece bir k sm n ar tmak flart yla kanalizasyona verebiliyor. Almanya'da bu durum, 1 Temmuz 2007 tarihi itibariyle yasal düzenlenemeler ile s k denetim alt na girdi. Yasaya göre, temiz ve at k su tüketimleri kay t alt na al nacak ve suyun içindeki bileflenler de bildirilecek. Kanalizasyona at lan suya da k s tlama getirildi: flebekeden al nan suyun en fazla % 20'lik k sm at k su olarak kanalizasyona verilebilecek. Cam iflleme proseslerindeki su sarfiyat -makinan n büyüklü üne göre- haftal k 300 m3'e kadar ç kt düflünülürse, proses için gerekli olan suyun sebekeden al nmas ekonomik de ildir. Bununla birlikte, proses suyu litre bas na 200 gr. çamurdan olufluyor. Bu problem için Glastechnik Holger Kramp firmas patentini ald sistemi clean-sps'i gelifltirdi. Bu sistemde, prosesden al nan ifllenmifl kirli su, temizlenerek prosese geri veriliyor ve böylece %100 lük hacim ak fl sa layarak prosesin devaml l sa lan yor. 8 EK M 2007

9 Sürekli temizleme prosesi Prosesde oluflan kirli su, pompalar vas tas yla kombinasyon tank na al n r. fllenmifl (kirli) su kombinasyon tank n n içindeki silindirin içinden geçer ve silindirin d fl nda ise temizlenmifl su bulunur. Kirli su pompalar ile ifllenmifl su reaksiyon (temiz) tank na iletilir. Çökeltici etken madde ile suyun içindeki çamurun çökelmesi sa lan r ve daha sonra yüksek bir h z ile reaksiyon tank n n üstüne pompalan r. Reaksiyon tank n n içindeki su ak fl n n h zlanmas neticesinde suyun içindeki çamurun ile birlikte di er kirli partiküller de afla ya do ru düfler ve tank n alt ndaki at k toplama ünitesinde birikir. Bu ünite, evsel at k gibi de erlendirilip, boflalt l p tekrar kullan labilir. Çift tarafl tafllama makinas Otomasyon basitçe easy Glastechnik Holger Kramp firmas makinenin büyüklü üne ba l olarak de iflik kontrol sistemleri kullan r. Mesela, en küçük sistem olan CLEAN 10 DOSI, Moeller'in IP65 koruma s n f na sahip çok fonksiyonlu ekran MFD-Titan ile kontrol edilmifltir. 132x64 pixel, ayd nlatmal ekran ile 9 adet ifllev atanabilir tufla sahip olan MFD-Titan easysoftpro ile programlan r. Ekran modülünün arkas na CPU ve G/Ç blo u tak larak cihaz tamamlanm fl olur. 4 adet analog ve 4 adet h zl say c girifline sahip olmas ve easynet ile 8 adet cihaz ile haberleflebilmesi MFD-Titan' daha büyük temiz su proseslerinde de kullan lmas n olanakl k lar. Glastechnik Holger Kramp büyük sistemlerini yüksek seviyede verimlili i esas alarak yedekli olarak üretir; motor yolvericiler, frekans konvertörleri gibi sistem bileflenleri yedeklidir. Tüm sistemler Moeller'in motor yolvericiler için gelifltirdi i easyconnect SmartWire: tak ve çal flt r teknolojisi ile donat lm flt r. Bu sistemde, G/Ç ile motor yolvericiler aras ndaki mevcut kablolaman n yerini soketli ba lant kablolar al yor. Bu yöntemle, G/Ç' lar motor yolvericinin üzerine direkt olarak yerlefltirilmifl oluyor. Bir motor yolvericiyi SmartWire ile uyumlu hale getirmek için, kullan c n n bir adet SmartWire modülünü kontaktörün üzerine takmas yeterli. SmartWire ba lant kablosu, motor koruma flalterinin ve kontaktörün aç k-kapal bilgisi ile kontaktör bobini için gerekli olan gerilimi tafl r. 15 kw'a kadar 16 adet motor yolverici (direkt ya da enversör), kontrol gerilimini ve haberleflmeyi sa layan gateway modülüne ba lanabilir. 16' dan fazla say daki yolvericiler için birden fazla gateway modülü kullan lmal d r. easynet/canopen modülü easy800 ve MFD-Titan ile haberleflmeyi sa lar. Alternatif olarak Profibus modülü de mevcuttur. SmartWire montaj tamamland ktan sonra yap lmas gereken, gateway modülünün üzerindeki konfigürasyon butonuna bir-iki saniye basarak motor yolvericilerin adreslemesini yapmak olacak. Büyük sistemlerdeki kirli su pompalar 1200 litre/dak. ve 56 kw'a kadar ç kabiliyor. Bu tipteki elemanlar (15 kw'tan büyük motorlar ) easyconnect'e dahil edebilmek için üzerinde 4 girifl ve 2 ç k fl olan G/Ç modülü kullan labilir. SmartWire günümüzdeki network edilebilir yolverici sitemlerden daha ucuz ve kullan fll bir sistem sunuyor: projenin her aflamas nda (dizayn, kablolama, devreye alma) ve sonras ndaki eklentilerde kolayl klar sa l yor. Sonuç Pazardaki temiz su sistemleri by-pass sistemi ile çal fl rken, CLEAN-SPS sistemi tam ak flta 6 bar bas nç ve 3000 litre/dak. ile %100 temizleyebiliyor. Bu yüksek standarttaki kalite, easy ürün serisinin sundu u yenilikçi ve son teknoloji ürünlerinin kullanmas ile mümkün olmufltur. EasyConnect SmartWire sistemi ile kablolama, test ve devreye alma maliyetleri önemli ölçüde azalm flt r. MOELLER Tel: Fax: adresinde giriniz. 9 EK M 2007

10 FINN-POWER serisi X5 tezgah ülkemiz pazar nda genifl bir kullan c yelpazesine sahiptir. FINN-POWER X5 Tezgah Orta segment Punch dünyas nda kalitefiyat ikilisini çok iyi yakalam fl FINN- POWER serisi X5 tezgah ülkemiz pazar nda genifl bir kullan c yelpazesine sahiptir. X5 1250x2500 mm'lik sac klemp kayd rmadan bir defada iflleyebilir. 23 tonluk hidrolik kuvvet 8 mm'ye kadar olan saclar n ifllenmesine olanak sa lar. Taret 20 istasyonludur ve kullan c iste ine göre istasyonlar düzenlenir. Dakikada 23,8 tur atan taret h zl tak m de iflimi sa lar. Yüksek indeks h z, dakikada 133 tur, sac üzerinde vida difli açmaya olanak sa lar. X5 1 dakikada, 1 mm aral kl 600 delik açabilir. Klempler 200 kg'l k sac tafl yabilir. Maksimum aks h z dakikada 108 metredir. X5'in kapal tip rijit gövdesi çok yüksek aks h zlar na ç k lmas na olanak verir. Maksimum güçte ve seri vurufl yap ld nda kapal tip gövde tak m n mükemmel bir flekilde hizalanmas n sa lar. ndeks sistemi rijit bir flekilde presin üst ve alt gövdesine yerlefltirilmifltir. Sistemin yap s nda diflli kutusu yoktur. htiyaca göre ilgili istasyona ister indeks tak m isterseniz multitool ba layabilirsiniz. FINN-POWER'a özgü indeks sistemi ile maksimum sac kal nl na ç k labilir ve seri vurufllar yap labilir. FINN-POWER' n benzersiz tareti çift yöne dönebilir. Alt tarete yerlefltirilen difliler örsle desteklenir ve bu destek z mbalama kuvvetini makina gövdesine aktar r. malat aflamas nda üst ve alt taret birlikte ifllendi inden z mba ve difli mükemmel bir flekilde eksenlenir. Bunun do al sonucu olarak kal p ömürleri artar ve dolay s yla iflletme maliyeti azal r. X5'in Fanuc 0iP CNC kontrol ünitesi ve FINN-POWER' n kendi üretimi olan NC Express kullan c n n bütün ihtiyaçlar na göre tasarlanm flt r. NC Express, kullan m kolay bir menüye sahiptir. Otomatik tak m yerleflimi, nesting yapabilme kabiliyetine sahiptir. NC Express CAD/CAM program Türkçe olarak kullan c lar n hizmetine sunulmufltur. X5 tüm bu üstün özellikleriyle kullan c lar n mutlu eden bir tezgaht r. LASERPRESS Tel: Fax: adresinde giriniz. 10 EK M 2007 PMImicro diag programlanabilir güvenlik sistemi PSS ve programlanabilir emniyet rölesi PNOZmulti'de ar za teflhis görevini yapmaktad r. Bir hata durumunda cihaz kolay anlafl l r bir metin ile hata nedenini göstermekte ve hatan n giderilmesi için de yard m deste i sunmaktad r. Böylece programlama bilgisi olmayan kullan c lar da makinenin tekrar iflletime al nmas n sa layabilirler. PMImicro diag'a sahip tesis iflletmecileri hem zamandan hem de paradan tasarruf ederler. Makine üreticileri ve mühendislik firmalar, sadece birkaç t klama ile aflina olduklar PSS WIN-PRO ya da PNOZmulti Yap land r c yaz l m üzerinden PMImicro diag ünitesini yap land rabilirler. Hatta, PMImicro diag' projelerine ilave ederken flirket dahilindeki mevcut yaz l m bilgilerinde de ifliklik yapmayabilirler. Önceden konfigüre edilmifl, yaz l m içerisinde mevcut olan sistem mesajlar n kullanabilirler. Kullan m için haz r, önceden haz rlanm fl olan yaz l mesajlar, yap land rmay basitlefltirir. Mesajlar, müflterinin gereksinimlerine uyacak biçimde, istenildi i zaman üzerlerinde de ifliklik yap labilecek veya geniflletilebilecek flekilde uyarlanm flt r. Yans maya karfl korumal ekran her fl k ortam nda, direk günefl fl nda dahi iyi okunabilir. Rapor kay t (Report Loggin) fonksiyonu tüm iflletmeleri liste fleklinde kaydeder. fllem listesi baflka programlarla da iflleme al nabilmesi için program d fl na al nabilir.(export Fonksiyonu) PMImicro diag teflhis ayg t sayesinde tesis ve makine operatörleri, üretimde hata meydana geldi inde, ellerinin alt ndaki h zl bir sorun giderme gerecini etkinlefltirecek bir sisteme sahip olurlar. PSS, PSSuniversal,SafetyBUS p ve PNOZmulti'den gelen hata mesajlar, hatan n nas l düzeltilece i hakk nda olumlu öneriler ile birlikte düz metin fleklinde görüntülenir. Örne in herhangi bir tehlike an nda acil durdurma butonuna bas ld ysa ve sistem durduysa, iste e ba l olarak ekranda Acil stop butonuna bas ld ve sistem durduruldu. Sistem reset bekliyor gibi bir metin yazd r labilir. PMImicro diag %50 zaman tasarrufu ile kolay ar za teflhisi Bu sayede iflletme operatörlerinin art k programlama becerilerine ihtiyac olmayacakt r. Sistem uygun bir flekilde yap land r ld nda, her bir hata için ilgili konta n ismini de vermektedir. Böylece bir hata an nda, makine operatörünün teknik personelin bilgilendirmesi de sa lamaktad r. PILZ TÜRK YE Tel: Fax: adresinde giriniz.

11 adresinde giriniz.

12 ÜRÜN HABERLER UNIVERSAL MAFSALLAR Tork letimi Amerikan HELICAL firmas ürünü Üniversal Mafsallar, genellikle paralel olmayan ancak eksenleri kesiflen döner miller aras ndaki mekanik ba lant d r. U-mafsallar tork iletir. U-mafsallar, büyük bir aç sal kaç kl n kontrol edilmesi gereken birçok uygulama alan nda kullan lmaktad r. Tipik uygulamalar; eklemli mekanizmalar, g da iflleme donan mlar, pahal diflli kutular yerine ve motor pozisyonunun tahrik edilen ünitenin merkezinden aç sal olarak hareket fark oldu u pozisyonlardaki çal flmalar için uygundur. Helical u-mafsal 5 üzerindeki aç sal kaç kl klar sa layabilecek esnek bir yap d r. Belirli durumlarda 90 ye kadar aç sal kaç kl klar karfl layabilir. Ayr ca eksenel ve paralel kaç kl klar da karfl layabilirler. HELICAL U-Mafsallar birçok yerde yarar sa layabilir - örne in: uzay araçlar endüstrisinde, elektrik cihazlar nda, elektronikte, kontrol mekanizmalar ve sürücülerde, medikal ve optik cihazlarda, dikifl makinelerinde, alet donan m nda ve tekstil makinelerinde. DÖNÜfiÜM ENDÜSTR Tel : Fax : adresinde giriniz. PVC FLEXIBLE HAVA KANALLARI Yüksek Dirençli, zolesiz TES SAT TEST C HAZI Birçok Test ve Ölçüm Birarada Profitest 0100SII profesyonel tesisat test cihaz ile; Kaçak ak m koruma cihaz / rölelerinin (RCD) testi, RCD'yi att rmadan kontak gerilimi ölçümü, Nominal ka-çak ak m ile atma testi, atma süresi öl-çümü, Özel RCDlerin testi, IT sistemlerde RCD testi, Geniflletilmifl gerilim ve frekans aral, Çevrim ve sistem empedans ölçümü, Sabit, de iflken veya artan test gerilimi ile izolasyon direnci ölçümü, Düflük de erli direnç ölçümü, Yüzey dayan m izolasyon ölçümü, Elektrik sistemlerinde, izin verilen sigorta tiplerinin gösterimi, Elektrik sayaçlar n n testi, Genel kesitli bak r iletkenler için kablo uzunlu u hesaplama, 1 A 'e kadar kaçak ve devre ak m ölçümü, opsiyonel olarak sunulan pens ile 150 A'e kadar ak m ölçümü, Faz s ras ölçümü, Prizden toprak direnci ölçümü, Opsiyonel adaptör ile s cakl k ve nem ölçümü yap l r. PETEK TEKNOLOJ Tel : Fax : adresinde giriniz. ELEKTRON K fiebeke ANAL ZÖRÜ Bilgisayar Haberleflmeli MICROSCALE MODÜLÜ Simatic S7-200 çin Yeni Tart m Modülü fiimdi SIWAREX MS MicroScale, loadcell, kuvvet sensör ve tork sensörü gibi strain gauge tip senörler içeren tüm tart m sistemleri için yeni optimum çözümleri SIMATIC S7200 kontrolör ile sunuyor. SIMATIC S7200 ailesinin bu yeni üyesi sayesinde standart loadcell'ler direkt S7200'e ba lanabilmektedir. Bu sayede, mikro otomasyon piyasas nda da ekonomik tart m çözümleri sunulmaktad r. Tipik uygulama alanlar ndan baz lar flöyledir: Konteyn r ve platform tart m, sürekli ve süreksiz tart m sistemleri, kat malzeme silo seviye izleme sistemleri. Temel özellikleri: Çözünürlülük: veya 16 bit, %0,05 do ruluk, Dahili sinyal filtreleme özelli i, Saniyede 50 adet ölçüm h z, Kompakt yap, Standart OP/TP panelleri ile çal flma ve izleme imkan, Harici dijital gösterge için standart TTY ç k fl, Kalibrasyon a rl ile kalibrasyon yapabilme, Teorik kalibrasyon yapabilme, RS232 portu üzerinden SWATOOL program ile kolayca ayarlanabilme. SIEMENS Tel : Fax : adresinde giriniz. KES NT S Z GÜÇ KAYNA I IGBT Rectifier Kontrollü PVCAFS izolesiz PVC flexible hava kanallar, yüksek gerilimli helezon çelik tel ile takviyeli, son derece dayan kl PVC fleritlerden üretilmifl, yüksek dirençli, çok amaçl bir izolesiz hava kanal d r. Yüksek dayan kl l k ve afl r titreflimli ve/veya sürekli hareketlilik gerektiren sistemler için özel olarak dizayn edilmifltir. PVCAFS izolesiz PVC flexible hava kanallar, düflük ve orta bas nçta çal flan klima, havaland rma ve egzost sistemleri için son derece uygun ve verimlidir. Menfez, anemostad, difüzör v.b gibi her türlü hava da t m ve toplama elemanlar yla birlikte kullan labilir. Oval, yuvarlak ve köfle birleflme yerlerinde montaj kolayd r. Son derece yüksek esneme, bükülme ve s k flt r labilme özelli ine sahiptir. Montaj, tafl nmas ve stoklamas kolay ve pratiktir. Birçok solvent, asit ve bazlar n direkt temas na dahi dayan kl d r. Atefli devam ettirmeme özelli ine sahiptir. AFS BORU Tel : Fax : adresinde giriniz. Entes Elektronik A.fi nin ülkemizde bir ilki gerçeklefltirerek üretmeye bafllad MPR-63 serisi flebeke analizörleri 3 fazl bir elektrik flebekesine ait tüm elektriksel parametreleri ve harmonikleri ölçmek amac ile tasarlanm fl pano tipi cihazlard r. Bilgisayarla kullan ld nda ba land tesiste ölçülen tüm parametreleri kay t alt nda tutma ve izleme olana sa lamaktad r. RS- 485 MODBUS RTU protokolu ile Entes in haberleflme yaz l m MPR-SW ile internet ve intranet üzerinden de haberleflerek MPR-63 lerin ba l oldu u fabrika, ofis v.b. iflyerleri uzaktan izlenebilmekte, enerji raporu, tarifeli enerji raporu, kompanzasyon raporu, periyodik de erler raporu ve grafik raporu al nabilmektedir. Endüstride enerji maliyetlerinin hesaplanmas, iflletme içinde oluflabilecek ar zalar n takip edilmesi, kompanzasyon de erlerinin takip edilerek elektrik faturas nda ceza durumuna düflülmeden haberdar olunmas, iflletme verimlili inin art r lmas için MPR-63 kullan lmaktad r. ENTES Tel : Fax : adresinde giriniz. nform Elektronik'in ürünlerinden biri olan PYRAMIDSP; TSEK,CE, ISO 9000, GOST kalite belgelerine sahip olmakla birlikte, TES D taraf ndan düzenlenen, Elektronikte Yenilikçilik ve Yarat c l k 2005 Büyük Ödülü ne lay k görüldü. Ürünün bafll ca özellikleri; IGBT Do rultucu ve IGBT Inverter Teknolojisi, On-line 'Double Conversion' teknoloji, 3 Faz girifl / 3 Faz ç k fl 10-80kVA, Gerçek Dijital Signal Proccesör (DSP) Kontrolü, Güç Faktörü Düzeltmesi (girifl pf 0,99), Yüksek Verim, Aktif Harmonik Düzenleme (Girifl THD %5), Genifl Girifl Gerilim Aral (139V - 480V aras flebekeden çal flma), Jeneratör ile uyumlu çal flma, Kolay anlafl labilir LCD ekran, Moduler yap s ile kolay servis imkan, Statik ve Manual Bypass, Özel voltaj uygulamalar için kolay adaptasyon, Her türlü iflletim sistemine uyumlu yönetim ve görüntüleme yaz l mlar ile SNMP deste i, Düflük kurulum ve iflletim maliyeti. NFORM Tel : Fax : adresinde giriniz. 12 EK M 2007

13 adresinde giriniz.

14 ÜRÜN HABERLER PEAK METER Motorlarda Silindir Dengesi çin çten yanmal motorlar için yeni gelifltirilen 2516A Engine Peak Meter ile 100'ün üzerinde yanma döngüsünde tepe bas nç de erlerinin istatistiksel analizi ve ortalama bas nç/zaman e rileri elde edilebilir. Dahili anfili Kistler bas nç sensörleri ile kullan lan peak meter, ölçüm hassasiyeti ve dayan kl l ile özellikle benzin ve dizel motorlar nda silindir dengeleme için idealdir. Kolay uygulanabilen, rahat tafl nan, LCD ekranl peak meter ile sahada motor problemlerinin çözümü için ölçüm yapabilir, analiz yaz l m ile rakamsal verileri ve bas nç/zaman yanma e rilerini görüntüleyebilir ve kaydedebilirsiniz. Yeni versiyonda eklenen Pre-trigger fonksiyonu ile bas nç e risinin tamam kaydedilebilir. Dead weight tester ile kolayca kalibrasyonu yap labilir. NEL ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. OPT K KORUMA VE ÖLÇME S STEM Abkant Presler çin Gelifltirilmifl PSENvip abkant presler için gelifltirilmifl yeni nesil optik koruma ve ölçme sistemidir. Verici k sm, benzer tipte ürünlerde oldu u gibi lazer ve nokta fleklinde de ildir. nsan sa l n tehdit etmeyen LED teknolojisi ile alan korumas yapar. Bu sayede lazer sistemlere göre 4 kat daha uzun ömürlüdür. Al c s ise yüksek çözünürlüklü kamera ve karar verebilen ak ll bir ifllemci ile donat lm flt r. Görüntüyü yüksek hassasiyetle alg lar, yorumlar ve tehlikeli durumlarda OSSD ç k fllar üzerinden abkant presi emniyetli duruma getirir. Saniyede 1000 resim çekebildi inden tepki süresi 3ms'dir. Üzerindeki LCD ekran sayesinde kal p de iflimi ve ayarlar daha kolay yap labilmektedir. 40x40 ebatlar nda genifl fl n demeti sayesinde tehlikeli durumlar öncesinden alg layabildi inden emniyetin üst seviyede tutulmas n n yan nda üretimin de h z n artt r lmas na müsaade eder. 16metrelik mesafelerde dahi çal flabilme özelli i sayesinde Tandem Abkant uygulamalar nda en uygun çözümdür. PILZ TÜRK YE Tel : Fax : adresinde giriniz. FOTOMETRELER Seyyar Ölçüm çin WTW marka photoflex ve photoflex Turb fotometreleri tafl nabilir olmalar sayesinde seyyar ölçüm olana sa lar. Bu cihazlar, arazi kullan m için belirleyici avantajlar sunar. Cihazlar kullan fll d r, düflük güç tüketirler, dayan kl d rlar ve çok say da ekstra özellikler gösterirler. Bu fotometerelerin ana özellikleri flu flekilde s ralan r: Farkl küvetlerin kullan lmas için ak ll adaptör çözümü, Ekran arka plan ayd nlatmas, otomatik kapatma özelli i, Bütün gereksinimler için test setlerinin genifl aral kta seçimi, nternet yoluyla metot ve yaz l m güncellefltirme, Otomatik s cakl k telafisine sahip elektrot ile ph ölçümü, DIN 27027/ISO 7027 metoduna göre infrared fl k kayna ile bulan kl k ölçümü, Kullan c taraf ndan tan ml rutin ölçümler için 100 adet program depolama imkan, 4 adet AA pil ile yaklafl k 3000 ölçüm için pille çal flma, Opsiyonel LabStation ünitesi ile arazide ölçülen verilerin laboratuarda bir bilgisayara rahat bir flekilde aktar lmas. DURKO ENDÜSTR ÜRÜNLER Tel : Fax : adresinde giriniz. KAYNAK TORÇLARI Hava ve Su So utmal Abicor Binzel 'PP' Push Pull serisi kaynak torçlar, sabit ve sorunsuz tel sevkiyat n / yürümesini garanti etmektedirler. Bu tip a rl kl olarak alüminyum kayna nda, ince tel kullan mlar nda ve uzun hortumlu ba lant lar nda kullan l r. Güvenilirli inden dolay tersanelerde, konteyner-kazan imalat ve benzerlerinde, otomobil ve vagon imalat nda standart kullan m olarak kabul görmektedir. Bu torçlar, çok tercih edilen MB serisi-elle kaynak torçlar ile ayn tipte bir yap ya sahiptir. Kullan lan torçlar hava ve su so utmal d r. Hava so utmal torç PP 36 D karbondioksit gaz ile 300 amper, kar fl k gazda 270 ampere kadar, % 60 çal flma süresinde, tel çap olarak kullan l r. Su so utmal PP 401 D karbondioksit gaz ile 350 amper, kar fl k gaz ile 320 ampere kadar, % 100 çal flma süresinde tel çap olarak kullan l r. ABICOR BINZEL Tel : Fax : adresinde giriniz. HATA TAY N C HAZI Ultrasonik Time TUD-300 Ultrasonik hata tayin cihaz flu özelliklere sahiptir. Min-Max aral k mm. Cihaz n çözünürlü ü: 0.1mm ( mm aras ) 1mm( mm aras ). Ses h z : m/s aras ndad r. Frekans aral : MHz (Düflük:0.2-1, Orta: 0.5-4, Yüksek:2-10MHz)'d r. Gain(dB): aras d r. Cihaz n 300 A-scan veri haf zas ve kal nl k haf zas vard r. DAC e risi çizebilir. Birimler metrik ve inch. RS-232 ç k fl mevcuttur. Opsiyonel software ile PC'ye ba lanabilir ve opsiyonel TP UP-NH-S line Termal Printer ile kullan labilir. Li batarya.4x3.6v 4000Ma. flarj süresi 4-5 saattir. Time TUD-300 ultrasonik hata tayin cihaz n n teslim flekli: LEMO prob ba lant kablosu, normal prob, aç l prob, adaptör, özel s v. TESKON TEKN K EK PMANLARI Tel : Fax : adresinde giriniz. YEN TELEKONTROL MODÜLÜ I/O Verilerini Telekontrol Protokolüne Çevirir. WAGO yeni tele-kontrol modülünü WAGO I/O system ailesine ekledi. WAGO'nun yeni telekontrol modülü CoDesys programlama sistemini ve gelifltirilmifl olan kütüphaneleri kullanarak, proseslerden ve telekontrol uygulamalar ndan gelen verilerin; IEC ' e göre seri transfere uygun olarak çevirilmesi ve IEC ' e göre TCP/IP-tabanl olarak transferini sa lar. Bu protokoller ve di er 3 protokol, IEC standard ailesinde olup Avrupa' da genifl bir uygulama alan na sahiptir. Bu protokoller yard mc kontrol sistemleri ile ana kontrol sistemleri aras nda veri de iflimini standart bir yap da tutar. WAGO Telekontrol ünitesi kontrol sistemi içerisine master yada slave olarak entegre edilebilir. Tüm parametreler CoDeSys yaz l m ile düzenlenir ve istenirse WAGO telekontrol modülü PLC olarak çal flabilir ve ek bir PLC' ye ihtiyaç duymaz. Modül CoDeSys ile programlanabilir ve CoDeSys donan mdan ba ms z IEC programlama sistemi olup Windows alt nda çal flabilmektedir. WAGO ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. 14 EK M 2007

15 adresinde giriniz. adresinde giriniz. adresinde giriniz. adresinde giriniz. adresinde giriniz.

16 ÜRÜN HABERLER AKILLI SENSÖR Parlakl k, Kontrast, fiekil, Benzerlik Sensörü COGNEX/CHECKER 200 serisi birden fazla sensör kullan p kesin çözüm oluflturmaya çal flt n z uygulamalar n zda ekonomik ve kararl sonuçlara eriflmenizi sa lar. Ayd nlatma-lens-kontrol Ünitesi-I/0 ba lant s ile bütünleflik tek gövde, Heryere monte edilebilecek küçük gövde, Saniyede 500 adet görüntü alma ve karar verme, Çok h zl cevap süresi: 2 ms dakikada 6000 parça, Tek bir üründe parlakl k-kontrastflekil-benzerlik sensörleri, Parça tan ma özelli iyle kendi kendine tetikleme, 2 kontrol ç k fl -gecikme süresi ve sinyal tutma fonksiyonu, S n rs z kontrol penceresi, De erlendirilen ürün görüntülerinin haf za kayd, Ladder logic özelli i ile basit PLC programlama özelli i, Tecrübe gerektirmeyen k sa sürede kolayl kla hakim olabilece iniz esnek windows tabanl arayüz, IP67 Koruma S n f, Çal flma mesafesi: 75 mm'den 1000 mm'ye, Görüntü alan : 9*11 mm'den 770*595 mm'ye. ARI ENDÜSTR Tel : Fax : adresinde giriniz. KAMYON KANTARI Çukurlu Çelik Platformlu Esit Dino, çukurlu olarak kurulabilen tamamen çelikten üretilmifl tart köprüsüdür. Zemine gömme olarak kurulan Esit Dino, gele-neksel mekanik tafl t kantarlar görünümüne karfl n, Esit'in tam elektronik tafl t kantar teknolojisine uyarlanm fl ve en a r hizmet koflullar na dayan kl, çok güçlü statik yap ya sahiptir. Fabrika girifli gibi d fl görünümüne önem verilen yerlerde tercih edilen Esit Dino, zeminde sadece çizgiler veya farkl bir renk ile fark edilebilirler. Yer üstünde hiçbir ç k nt oluflturmad için manevra alan n geniflletirken tart lmayan araçlar n her yönde geçifline olanak sa larlar. Titizlikle seçilen çelik malzemelerden üretilen Esit Dino tart köprüsünün tasar m nda, dayan kl l k ve uzun ömürlü olmas n n yan nda montaj, tafl ma, temizlik gibi önemli unsurlar göz önünde tutulmufltur. Esit Dino tafl t kantarlar nda standart olarak Esit yük hücreleri ve Esit mikro ifllemcili elektronik tart terminalleri kullan lmaktad r. ES T ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. GÜVENL K RÖLELER Genifl Yelpaze Fabrikalardaki insan sa l ve iflçi güvenli inin çok önemli oldu u günümüzde güvenlik cihazlar vazgeçilmez parçalar olarak hayat m za girmektedir. Mekanik güvenlik anahtarlar, çift el butonlar, acil stop butonlar, güvenlik hal lar ve optik güvenlik cihazlar fabrikalar n olmazsa olmazlar d r. flte bütün bu cihazlar n ba lanabilmesi, güvenlik flartlar n n sa lanabilmesi amac yla gelifltirilen güvenlik röleleri (anfileri) genifl bir yelpaze ile sizlere sunulmaktad r. ster tek isterse çift kanall modeller ile farkl kontak say lar na sahip modeller (2A+1K ; 3A+1K; 6A+4K vb.) kullan m yerinize göre Sick firmas n n güvenlikteki 40 seneyi aflk n tecrübesiyle size sunulmaktad r. SICK TÜRK YE Tel : Fax : adresinde giriniz. 16 EK M 2007 SPEKTRUM ANAL ZÖRÜ Zorlu Saha fiartlar çin Anritsu MS272XB ailesi el tipi spektrum analizini yeni s n rlara tafl yor. Genifl frekans aral, kusursuz hassasiyeti ve çözünürlük bantgeniflli i seçiminin kapsaml olmas ile zorlu saha flartlar için idealdir. Tüm frekans aral na yay lan üstün performans yla laboratuvar flartlar için de mükemmel bir seçimdir. Cihaz n demodülatörü AM, FM darbant, FM geniflbant ve SSB için kar flan sinyallerin kolayca belirlenmesini sa lar. Uzaktan kumanda gereçleriyle ve kullan m kolay arayüzü yard m yla kilometrelerce uzaktan kontrol edilebilir. Cihaz n girifl sinyal seviyesi maksimum +43dBm'dir ve al nacak ölçüm için gerekli olan en h zl süpürme zaman otomatik olarak ayarlan r. Sadece 3.1kg a rl ndaki bu ultra-portatif cihaz Li- Ion pil içermektedir. Dahili 256MB flash memory modülü ile 1000'in üzerinde iz kaydedilebilir ve haf za s n rs z olarak geniflletilebilir. Ayr ca USB arac l yla veri transferi yap labilir. GATE ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. ELEKTR K SAYAÇ VE MODEM Reaktif Enerji Cezas na Karfl Birçok iflyeri ço u zaman fark na varmadanreaktif enerji cezas ödemifltir. Bu ceza abonenin reaktif/aktif enerji tüketimi oran belirlenen de erlerin üzerine ç kt zaman elektrik faturan za eklenir. E er faturan z her ay incelemiyorsan z bu cezay ödedi inizin fark na varmam fl olabilirsiniz. Reaktif kompanzasyonun yetersiz, afl r, veya ar zal olmas yüksek reaktif enerji tüketimine ve cezaya girmenize sebep olur. Bu sorunlar farkedene kadar aylar boyunca ceza ödemifl olabilirsiniz. Sayaç teknolojisinde dünya lideri Elster, reaktif enerji cezas na girmeden cep telefonuna SMS göndererek aboneyi uyaran bir çözüm gelifltirdi: SMS-VAR. Bu çözümde reaktif enerji cezas na karfl uyar veren yeni nesil A1350 elektrik sayaçlar ve özel sayaç modemleri kullan l yor. Reaktif enerji cezas na daha girmeden, sayac n z cep telefonunuza SMS göndererek önlem alman z için sizi uyar yor. ELSTER Tel : Fax : adresinde giriniz. EMN YET SW TCHLER Elektronik Kapak BTI-Comitronic, IP68 koruma s n f na sahip silindirik paslanmaz çelik gövdeli Trithon kapak emniyet switchleri 110 C'ye kadar dayan kl d r. G da ve ilaç endüstrisindeki tehlikeleri kapaklar n kontrol alt nda tutulmas için dizayn edilmifltir. Mekanik ve reed switchler gibi bak m gerektirmez. ACOTOM flifre çözme ifllemi, kendi kendini izleme yöntemi sayesinde tam bir elektronik switch olmas n sa lar. Bu sistem, harici manyetik alanlara karfl yüksek dayan kl d r. Düflük anahtarlama hysteresizi ile güvenli teknoloji sa lar. Ayr ca, elektronik prosesi bütün koordinatlarda yüksek hizalamaya olanak yarat r. AWAX serisi bir emniyet rölesi ile kullan ld nda, seri olarak 30 adet Trithon emniyet switchi ba lanabilir ve Cat 3 güvenlik seviyesinde kullan labilir. G da ve süt ürüleri ile temas nda bir sak nca yoktur.seçilebilir kablo boylar 3, 6, 12m.dir. SIMEKS Tel : Fax : adresinde giriniz.

17 hareket ve hareket kontrol Simotion hareket kontrol sistemimiz yeni sürüm olan V4.1 ile bir kilometre tafl n daha kat ederek enterpolasyon özelli ine kavuflmufltur. SIMOTION V4.1 ile kolay ve esnek hareket kontrol Simotion hareket kontrol sistemimiz yeni sürüm olan V4.1 ile bir kilometre tafl n daha kat ederek enterpolasyon özelli ine kavuflmufltur. Yeni özelli in kullan m n kolaylaflt rmak için uygulamada s kça kullan lan mekaniklerin kinematik dönüflümleri sistem içerisinde haz r bloklar haline getirilerek kullan c lara sunulmufltur. Yeni sürüm ile kullan c ya aç lan baz önemi bafll klar flöyledir: Platformdan ba ms z ifllevsellik (Simotion C, D, P) DCC (Drive Control Chart) (Sinamics ve Simotion için) programlama dili Lineer, Dairesel ve Polinomal enterpolasyon 2D, 3D enterpolasyon SCARA, Delta, Kartezyen gibi mekanikler için kullan ma haz r kinematik dönüflümler SCARA DELTA Kartezyen Köprü Afla da, örnek olarak Delta mekanik ele al nm flt r. Burada kinematik girifl, mekanik veriler ve program ak fl verilmektedir. Buradan da görülece i gibi bu flekilde karmafl k hareket kontrol ifllemlerinin kullan c taraf ndan sadece ak fl diyagram fleklinde ve bu ak fl kolay anlafl l r hale getiren kutucuklar fleklinde yap lmaktad r. Mekanik Programlama Di er bir örne imizde de DCC ( Drive Control Chart) dilinde programlamaya yöneliktir. Bu programlama dili, hem Sinamics S120 hemde Simotion için gelifltirilmifltir. SIMOTION ile DCC Programlama; Yeni sürüm Simotion hareket kontrol sisteminin sunmufl oldu u harika yenilikleri kullanabilmek için SCOUT 4.1 gerekmektedir. Kinematik Girifl Eksen Tan mlamalar SIEMENS Tel: Fax: adresinde giriniz. 17 EK M 2007

18 hareket ve hareket kontrol Lexium PAC, hareket kontrol ve tüm otomasyon ürünleri ile kullan ma haz r, içindeki uygulama fonksiyon bloklar sayesinde h zl devreye al nabilir ve programlanmas kolayd r. Lexium PAC Hareket Kontrolü için komple çözüm 18 EK M 2007 Schneider-Electric yeni Lexium PAC' sunar: Hareket kontrol ve tüm otomasyon ürünleri ile kullan ma haz r, içindeki uygulama fonksiyon bloklar sayesinde h zl devreye al nabilir ve programlanmas kolayd r. Fiyat/performans oran olarak tüm müflterilerinizin ihtiyaçlar n n karfl lanmas için uygundur. Lexium PAC ve uygulamalara özel fonksiyon bloklar sayesinde makinelerinizin performans n ve hassasiyetini artt r n. Lexium PAC ile kompakt, modüler ve daha özel makineleriniz için baz uygulamalar: Malzeme tafl ma (konveyörler, paletleme, depolama ve tafl ma sistemleri) ve aktar m sistemleri (köprü vinçler, vb.) Montaj makineleri (ekleme, ba lama, s kma, vb.) Senkron, aral ks z çal flan makineler (Rotatif kesim, uçar testere, bask, iflaretleme, vb.) Paketleme nakineleri (ambalaj sar m kontrolü, ürün besleme, senkron paket b ça, yatay ambalajlama, h zl register girifl ile senkronizasyon) Lexium PAC ile tüm standart fonksiyonlar kontrolünüzde: 8 eksene kadar mükemmel senkronizasyon Senkronizasyon: 4 eksen için 2ms, 8 eksen için 4ms Sanal eksen kontrolü ile daha esnek uygulamalar Pozisyon, h z ve tork kontrolü Ba l ve mutlak konumlad rma (Homing) Slave eksenler ve e-cam uygulamalar H z ve konum için elektronik diflli fonksiyon (e-gearing) 2,5 (2D1/2) eksen do rusal ve dairesel interpolasyon özelli i Harici enkoder girifli ile master eksen tan mlama Yüksek h zl dijital girifl (30 μs) ile mesafe ölçümü ve pozisyon yakalama Dahili I/O modülleri ile komple makine entegrasyonu Lexium PAC endüstri standartlar na uyumlu otomasyon mimarilerine kolayl kla entegre edilebilir: Uzaktan eriflim Dahili web sunucusu (web-server) Modbus CANopen otomasyon veri yolu CANopen senkronizasyon için hareket kontrol veriyolu (motion bus) Ethernet TCP/IP Profibus DP DeviceNet Ba lant çözümleri sayesinde mükemmel sinerji: H z kontrol cihazlar ATV31/21/61/71 Advantys remote I/O ailesi Harici enkoderler (CANopen enkoder ba lant imkan ) Tesys U motor yolvericiler Magelis operatör panelleri M340 PLC Lexium PAC dahili yaz l m çözümü ile birçok ürünü kendi bünyesinde birlefltirir Yeni Lexium hareket kontrolör eksen kontrolü için birçok özellik sunar: Birçok hareket kontrol uygulamas PLC'ye ihtiyaç duymadan sadece bir hareket kontrolörü ile çal flmaktad r. Lexium kontrolör dahili yaz l m çözümü ve de iflik uygulamalar için haz r fonksiyon bloklar sayesinde komple bir çözüm olarak makineleriniz için idealdir. Fonksiyon kütüphanesi sayesinde programlamas h zl ve kolayd r. Birçok komut sat r yazmak yerine, haz r fonksiyon bloklar kullanarak, devreye alma süresi k sad r ve hata teflhisi h zl ve do ru bir flekilde yap labilir. Grafik paneli sayesinde basit devreye alma ve izleme fonksiyonlar n gerçeklefltirebilirsiniz. Lexium kontrolör otomasyon mimarilerine kolay entegre olur ve birçok haberleflme veri yolunu destekler. Dahili ethernet ç k fl ile makineniz art k daha esnek ve fonksiyonel! Modüler ve kompakt makineler için idealdir, kompakt boyutlar sayesinde yerden tasarruf edin!

19 hareket ve hareket kontrol Lexium 05 veya Lexium 15 servo sürücü ile hassas ve mükemmel servo motor kontrolü BSH servomotorlar ile yüksek dinamizm ve hassasiyet Yeni Lexium kontrolör devreye alma yaz l m gereksinimlerinize ba l olarak iki çözüm sunar: Easy Motion hareket kontrol fonksiyonlar n konfigüre etmek için Eksen konfigürasyonu Servo sürücü ve Lexium kontrol cihaz ayar ve hata teflhisi Otomatik ö renme özelli i ile pozisyon register yarat lmas Eksen kontrol modu ve manuel kontrol yönetimi Hareket kontrol görevlerinin (motion tasks) ayarlanmas, revizyonu E-cam profilinin ayarlanmas Konfigürasyon yedekleme ve tekrar geri yüklenmesi Motion Pro hareket kontrol fonksiyonlar n konfigüre etmek ve programlamak için Hareket kontrolü için tüm Easy Motion avantajlar n n kullan lmas Tüm uygulama, otomasyon fonksiyonlar ve hareket kontrolü IEC uyumlu programlama editörü kullan larak gerçeklefltirilir. Programlama kodu korumas yla daha güvenli Lexium kontrol cihaz ile opsiyonel olarak sunulan harici grafik terminali: Birden fazla fonksiyon: Uygulama verisini yedekleme ve geri kazan m Manuel mod kablo ba lant s testi Lexium kontrol cihaz ile servo sürücünün ayar ve hata teflhisi Bak m K sa ve aç k mesajlar: Mevcut 6 dil (Almanca, ngilizce, Çince, spanyolca, Fransz ca ve talyanca) ve di er dillerin eklenebilme olana Menülere h zl ve kolay eriflim için ergonomik tasar ml gezinme butonu 8 sat r metin ve grafik özellikli kolay okunabilir ekran 5 metreden bile okunabilirlik 2 eriflim seviyeli kiflisellefltirilebilir çal flma: Bak m, s n rl eriflim Revizyon ve gelifltirm, de ifltirilebilir bilgilere ulafl m SCHNEIDER ELECTRIC Tel: Fax: adresinde giriniz. 19 ekim 2007

20 GP 22 S ve GP 32 S diflli kafalar, bilhassa mengene vidalar (spindles) için ayarlanm fl olup, yüksek miktardaki yükleri tahammül edebilecek flekilde tasarlanm fllard r Makine mühendisli i ço u kez dönüfl hareketlerinin güçlü do rusal hareketlere dönüfltürülmesi konular yla yüz yüze gelmektedir. lgili gelifltirme maliyetleri, art k maxon motorunun modüler sistemi içerisinde modüler spindle-sürücüleri kullan lmas yla, önemli ölçüde düflürülebilir. GP 22 S ve GP 32 S diflli kafalar, bilhassa mengene vidalar (spindles) için ayarlanm fl olup, yüksek miktardaki yükleri tahammül edebilecek flekilde tasarlanm fllard r ve özel tip mengene vidas yap ise, bu özel tasar m mengene vidalar n n tedarik sürelerini k salt r biçimde kolayca monte edilebilecekleri anlam na gelir. Bunlar içlerinden seçim yapabilece iniz üç adet farkl standart mengene vidas tipidir: Metrik vidalar, trapez vidalar ve küresel dönerli mengene vidalar. Mengene vidalar çelik ya da seramik çeflitleriyle ve 200 mm ye kadar herhangi bir boyda mevcutturlar. Bunlara uyan vida somunlar da tedarik edilir. Diflli bafllar, motorlar, kodlay c lar ve maxon'un standart program ndan gelen kumanda ediciler mengene vidalar n sürmek üzere kullan l rlar. Mengene hareket ve hareket kontrol vidalar n n ayr ayr bileflenleri son derece verimli sürücü çözümleri sa lanmas na yard mc olacak biçimde tümü birbiriyle uyumludur. fiu anda, üzerinde de ifliklik yap lm fl düzlemsel diflli bafllar, 22 mm ve 32 mm çaplarda iki farkl büyüklükte mevcuttur. 3.1:1'den 1093:1'e kadar redüktör oranlar 6 Nm bir azami tork ve 1600 D/d'ya kadar h z sa larlar. Bu diflli kafalar n n ilave aksiyel rulmanlar da ayn zamanda mengene vidalar ndan gelen güçlü aksiyel kuvvetlere dayanabilir. Maxon DC veya EC motorlar, uygulamaya ba l olarak sistemin sürülmesinde kullan labilir. Hatas z konumland rma aç s ndan kritik öneme haiz olan uyumlu kodlay c lar da bu motorlara eklenebilirler. EPOS konumland rma denetleyicisi, etkileyici çeflitlilikte ifllev aral ile, ve CANopen ba lant s ile, motor-kodlay c kombinasyonunu kumanda etmek üzere tavsiye edilir. Ayn zamanda bu, uçflalterleri ve di er sensörlerin de erlendirmelerini de gerçeklefltirebilir. Programlanabilir EPOS P çeflitlemesi ise, tek bafl na çal flan sistemlerin oluflturulmas na yard mc olmas için kullan labilir. GP 22 S ve GP 32 S modüler mengene vidalar sürücüleri Maxon motorlar hakk nda sürücü bilgileri, tüm bileflenlerin seçimini yans tmaktad r. Mengene tipi sürücüler hakk nda önemli özellikler, sa lam olmalar, sorunsuz çal flmalar ve uzun bir hizmet ömrüne sahip olmalar d r. Küresel dönerli mengenesi, mengene somunu, GP 32 S diflli kafas, maxon DC motoru ve kodlay c s ile birlikte komple bir mengene sürücüsü MAXON MOTOR, SV ÇRE Tel: Fax: adresinde giriniz. Daha güçlü, daha hafif, daha kompakt Yeni NORDBLOC tip redüktörlü motorlar 20 EK M 2007 Bargteheide - NORD Gear tasar m ndaki ilerlemeleri sayesinde, UNICASE redüktörlü (diflli) motorlar n n kompakt ürün çeflitlili ini gelifltirmifl bulunmaktad r. Yeni NORDBLOC diflli tasar m, FEM hesaplamalar ile en uygun hale getirilmifl döküm alüminyum muhafaza temeline dayan r. Bu, as l biçimde kullanmalara karfl daha yüksek bir kapasite ve itme yükleri ya da daha uzun bir tafl ma çal flma ömrü olarak ortaya ç kan daha büyük ve güçlü rulman yataklar ile entegrasyona imkan verir. Üstelik, sürücü üniteler böylece daha da verimli bir flekilde monte edilebilirler. Bu, an nda anlafl labilir: Muhafazas art k s zd rmaz kapaklarla beraber gelmez fakat, bir montaj aksam olarak daha önce gerekli oldu u gibi aç kl klar olmaks z n da flimdi mümkün olmaktad r. Yeni NORDBLOC nesil motorlar, flu anda hâlihaz rda mevcut olan ya da k sa sure içerisinde tan t lacak olan, yedi ebatta adet iki -ya da üç - kademeli diflli kutular ndan oluflmaktad r. Kendini kan tlam fl UNICASE'in özelliklerine yeni avantajlar da eklenmifltir. T pk kendinden önceki modellerde oldu u gibi, üniteler, do rudan ve mali aç dan hesapl motor montajlar na imkân vermekte ancak, ayn zamanda, çok k sa olan, yerden tasarruf sa layan hafif IEC uyumland r c lar n n eklenmesine de olanak vermektedir. Bununla birlikte, sabitlefltirme ebatlar ayn kalm flt r, bu da yeni ünitelerin eskileriyle kolayl kla de ifltirilebilece i anlam na gelir. NORDBLOC redüktörlü motorlar, çetin ortamlar ve talepkar uygulamalar için uygundurlar. Muhafazalar, tüm montaj pozisyonlar nda havaland r labilir. Dahas, tüm tipler ayn zamanda, tehlikeli ortamlar için ATEX modelleri olarak da mevcutturlar. Yeni NORDBLOC sistemleri, alüminyum yüzeyleri sayesinde, son kat d fl boyamay gereksiz k lacak sa lam, do al bir korozyon korumas na da sahiptir. Ayr ca, boyal tip versiyonlar da istek üzerine mevcuttur. Redüktörlü motorlar, bir ayak ya da flanfll montaj fleklinde veya bu ikisinin bir kombinasyonu biçiminde mevcuttur. Hafif tip muhafazal, güçlü yataklar: Yeni, gelifltirilmifl tip NORDBLOC redüktörlü motor GETRIEBEBAU NORD, ALMANYA Tel: Fax: adresinde giriniz.

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina Otomasyon Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Levent Çimen; Mak. Müh. ÖZET Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlar n kullanarak konfor düzeyini art rman n yan s ra enerji giderlerlerini de azalt

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2490 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1461 RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM Yazarlar smail GÜRKAfi (Ünite 1) Gürcan ÇOLPAN (Ünite 2) Mehmet KER MO LU (Ünite 3) Hilmi

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com THE POWER OF BLUE. www.vmak.com Ç NDEK LER Örtülü Elektrot 4 MIG 7 TIG 10 Multi Proses 15 Dizel Kaynak Jeneratörleri 19 Tel Sürme Üniteleri 21 Tozalt Kaynak Sistemleri 25 Robot - Otomasyon Sistemleri 27

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ subat_2009.fh11 2/5/09 1:15 PM Page 1 KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA 9 B L G G Ü V E N L P L A T F O R M U Beyaz fiapka dergi faaliyetini durduruyor ve hayat na Bilgi Güvenli i Toplulu

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Robot yat r m ama nas l? 38 Pazarlama E er bir kategoride ilk s ray kapamad ysan, ilk olabilece in yeni bir kategori yarat! Reklam ndeksi AKIfiKAN OTOMASYON...Ön Kapak çi AUTONICS...2

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

editör Turan Türkmen ENDÜSTRİ OTOMASYON DERGİSİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

editör Turan Türkmen ENDÜSTRİ OTOMASYON DERGİSİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ editör Fıkra bu ya; bir gün Pamuk Prenses, Süpermen ve Pinokyo, birlikte bir yolculuğa çıkmışlar. Yollarının üzerindeki bir ülkede güzellik kraliçesi seçimi varmış. Pamuk Prenses Ben bu seçime katılacağım,

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı