Ingenico POS-tası 3 yılı geride bıraktı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ingenico POS-tası 3 yılı geride bıraktı"

Transkript

1

2

3 Merhaba IngenicoPOS-tas,Ingenico yay n d r. Parailesat lamaz. Ingenico Ad na Sa hi bi AlpaySidal So rum lu Ya z ş le ri Mü dü rü Asl Uzer Ge nel Ya y n Yö net me ni RabiaAkbulut çerik Koordinatörü NeclaAteş Ya y n Tü rü Yerel-Süreli çe rik ve Ta sa r m Kolay letişim OrtaklarCad.BahçelerSok.Somay şmrk. No:9/AKat:3Mecidiyeköy- stanbul Tel: Faks: Renk Ay r m ve Ba s m PirintaşBas msan.vetic.a.ş. Der gi Yö ne tim Ye ri IngenicoÖdemeSistemleriA.Ş. TÜAyaza akampusü Ar 2Binas BBlokKoruYoluMaslakTürkiye Tel: Faks: İçindekiler Index Kioskta güvenli ödeme dönemi Safe payment era at the kiosk Ingenico Türkiye büyüyor Ingenico Turkey expanding Ingenico TR de yeni yapılanma Restructralization in Ingenico TR Sahada yeni dönem, ipa280 New era in the field, ipa280 Banka kartları, ön ödemeli kartlar Debit and prepaid cards POS ta web dönemi Web era on POS POS haberleri POS news In ge ni co POS-ta s ve mar ka s In ge ni co Öde me Sis tem - le ri A.fi. ye ait tir. In ge ni co POS-ta s Der gi si nin içe rik ve ta sa r m Ko lay le ti flim ta ra f n dan ya ra t l m fl olup, Fi kir ve Sa nat Eser le ri Ya sa s kap sa m n da eser ola rak ko ru ma al t n da d r. In ge ni co POS-ta s nda yer alan ya z ve fo to - raf la r yay ma hak k ve In ge ni co POS-ta s mar ka s ve lo - go su In ge ni co ya ait tir. Kay nak gös te ril se da hi, hak sa - hip le ri nin ya z l iz ni ol mak s z n, ti ca ri amaç la kul la n la - maz. Der gi de ya y n la nan ya z lar, ya zar la r n ki fli sel gö rüfl, yo rum ve tav si ye le ri ni içer mek te dir. Ko lay le ti flim ve ya In ge ni co, ya z lar da yer alan bil gi, gö rüfl ve tav si ye ler ne - de niy le do a bi le cek mad di ve ya ma ne vi za rar lar dan hiç - bir fle kil de so rum lu de il dir. Ingenico POS-tası 3 yılı geride bıraktı Yayına başladığımız ilk günden itibaren sizlere ödeme sektöründeki son gelişmeleri, bankacılık ve perakende sektörünün gündemini aktarmaya çalıştık. 3 üncü yılımızda yeni boyutlarımız, zenginleşen içeriğimiz ve yeni tasarımımızla karşınızdayız. Bir yeniliğimiz daha var. Artık Ingenico POS-tası yalnızca Türkiye de değil, yurtdışında faaliyet gösterdiğimiz ülkelere de ulaşıyor. Bu nedenle dergimiz de artık iki dilde hazırlanıyor Söz yenilikten açılmışken, bizler adına gurur verici bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kısa bir süre önce Ingenico Türkiye nin sorumluluğunu aldığı ülke sayısı 17 ye ulaştı. Bu yeni dönemde Türkiye de yüzde 54 pazar payı ile liderliğimizi korumak ve sorumluluğunu taşıdığımız ülkelerdeki pazar payımızı arttırmak için daha büyük adımlar atacağız. Bu kapsamda organizasyonumuzda da yeni bir yapılanmaya gittik. Ekibimizdeki bazı isimler yeni sorumluluklar aldı. Kapak dosyamızı saha satış şirketleri için büyük kolaylık sağlayacak olan ve bir yüzü PDA bir yüzü POS özelliği taşıyan yeni ürünümüz ipa280 e ayırdık. Bu ürünle birlikte sahada yepyeni bir dönem başlayacağına inanıyoruz. Stok takibi ve ödemeyi tek bir cihazda birleştiren ipa280 saha şirketlerine hız kazandırarak verimliklerinde ö- nemli bir katma değer yaratacak. Tüm dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye pazarına sunulan ipa280 nin tüm teknik özelliklerini, kullanım alanlarını ve dünyadaki kullanım örneklerini sizin için sayfalarımıza taşıdık. Online rezervasyon ve bilet satış alanının güçlü isimlerinden Mybilet bu sayıda dergimizin ilk konuğu Mybilet İletişim ve Halkla İlişkiler Direktörü Selim Karakaya Ingenico işbirliğinde gerçekleşen ve Kiosk ta chip&pin ile alışveriş imkanı sunan Xpress Gişe projesinin detaylarını konuştuk. Diğer konuğumuz ise Garanti Ödeme Sistemleri Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arif İsfendiyaroğlu İsfendiyaroğlu, marka paylaşımları ile Türkiye nin en büyük kredi kartı platformlarından biri haline gelen Bonus Card ın geldiği noktayı ve Garanti Ödeme Sistemleri nin 2010 yılı hedeflerini Ingenico POStası na özel olarak anlattı. Dergimizden keyif almanız dileğiyle Hello Al pay Si dal Ge nel Mü dür Managing Director Ingenico POST left 3 years behind We have tried to report you the latest developments of the payment sector, banking and the agenda of the retail sector from the very first day of our publishing. In our third year, we are here presenting ourselves with our new dimensions, enriching content and new design. We also have another innovation. From now on, Ingenico POST is not only in Turkey, but it is also reaching to the foreign countries, in which we are executing our activities. Therefore our magazine is now prepared in two languages As I was mentioning about the innovation, I would like to share an honoring event with you on behalf of ourselves. A short time ago, the number of countries, which Ingenico Turkey is in charge of has reached to 17. We shall take bigger steps in this new period in order to protect our leadership with the 54 percentage market share in Turkey, and in order to increase our market share in the countries, which we took charge of. We have begun to a new structuralization in our organization as well within the scope of this. Certain people in our team took new responsibilities. We have reserved our cover page for our new product ipa280, which shall provide a significant ease for the field sales companies and which has PDA features on one side and POS features on the other. We believe that a brand new period would begin in the field with this product. ipa280, which combines the stock follow-ups and payments in a single device, shall create a significant added value in the efficiencies of the field companies by providing them swiftness. We have brought the whole technical features of the ipa280 being presented in Turkey simultaneously with the globe as well as the usage within the world for you. One of the strongest names of the Online reservation and ticket sales field- Mybilet is the first guest of our magazine in this issue We talked about the details of Xpress Box Office Project offering means for shopping with chip&pin at Kiosk, and which was implemented with the cooperation of Mybilet s Communication and Public Relations Director Selim Karakaya. Our other guest is Arif İsfendiyaroğlu- the Vice General Manager of Garanti Payment Systems in charge of Marketing İsfendiyaroğlu proprietarily mentioned Ingenico POST about the brand sharing as well as the present situation of the Bonus Card, which became one of the biggest credit card platforms of Turkey, and the targets of Garanti Payment Systems for the We hope that you enjoy our magazine 3

4 POS TAGÜNDEM/ POS AGENDA English Kiosk ta güvenli ödeme dönemi başlıyor Online bilet rezervasyon ve satış hizmetleri sunan Mybilet Ingenico işbirliği ile Türkiye çapındaki 163 Xpress Gişe sinde kredi kartı ile etkinlik bileti alma hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Safe payment era at the Kiosk is now beginning Mybilet, which gives online ticket reservation and sales services is preparing to present event ticket purchase system with credit card at 163 Xpress kiosks around Turkey with cooperation from Ingenico. Henüz internetten alışverişe bile yeni yeni ısınırken kiosklardan ürün veya hizmet satışı kavramı da yavaş yavaş Türkiye deki yerini alıyor. Tüketicilerin self servis hizmetlere olan yönelimi de bu akımı destekliyor. Reysaş Holding bünyesinde online bilet rezervasyonu ve satışı alanında çözümler sunan Mybilet, tüketicilere kiosk üzerinden kredi kartı ile etkinlik bileti satın almayı sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçirdi. Mybilet Xpress Gişe adı verilen kisoklara entegre edilen Ingenico POS terminalleri sayesinde artık etkinlik biletleri EMV kartlarla şifre girilerek daha da güvenli bir şekilde alınabilecek. Sistem kısa bir süre sonra temassız kartları da kabul edecek. Projenin detaylarını Mybilet İletişim ve Halkla İlişkiler Direktörü Selim Karakaya Ingenico POS-tasına özel olarak anlattı. Mybilet ibirazdahayakındantanıyabilirmiyiz? Mybilet, en kısa tanımıyla bir online bilet satış sistemi Sahip olduğu ve Türkiye de ilk ve tek olan merkezden yönetilebilen Online Bilet Rezervasyon ve Satış Sistemi sayesinde sanat, spor, gösteri, seyahat, sinema, tiyatro ve benzeri aktiviteler için bu alanlarda hizmet veren kuruluşlara bilet satış organizasyonları konusunda çözüm önerileri sunuyor. Mybilet, bilet satışı dışında çalışma ortaklarına gişe kurulumu, muhasebe entegrasyonu, ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımları gibi uygulamalar da sunuyor. Diğer taraftan var olan gişelerle birlikte Gloria Jean s Coffees ve D&R gibi seçkin mekanlardaki kiosklar aracılığıyla şirketler için alternatif satış kanalları oluşturuyor. Mybilet ile Ingenico nun yeni bir işbirliği var. Biraz bu projeden bahsedermisiniz? Mybilet olarak Ingenico ile etkinlik alanlarında otomatik gişe hizmeti veren kiosklar için bir işbirliği çalışması içindeyiz. Mybilet Xpress Elektronik Gişeler, etkinlik alanı gişesinden yapılabilecek tüm işlemleri kullanıcının kendi isteklerine göre gerçekleştirebilmesine imkan veriyor. Bireysel bilgilerin gizliliğinin azami önem taşıdığı 21 inci yüzyıl şartlarında Ingenico nun sunduğu hizmetle CVC2 numarası yerine artık chip&pin şifresi kullanılabilecek ve Mybilet Xpress Elektronik Gişelerin kullanıcı karşısında güvenilirliği daha da artacak. BuprojedeIngenico nuntercihedilmesindeneleretkilioldu? POS sistemlerinde çok fazla seçenekle karşılaşılmıyor olmasına karşın, Ingenico gerek güvenilirliği gerekse pratik ve etkili çözüm anlayışıyla hemen öne çıkıyor. Web ve kiosk bazlı alışveriş imkanı sunan bir sistem olarak tüm işleyişini kullanıcının güveni üzerine kurmuş olan Mybilet de bu konudaki hassasiyetleri doğrultusunda her zaman en güvenilir şirketlerle işbirliği yapmayı tercih ediyor. Bu nedenle Ingenico nun sunduğu hizmet anlayışının yanında While still getting used to internet shopping, the concept of product and service sales from kiosks is slowly taking its place in Turkey. The orientation of the consumers to self-service applications support this trend. Mybilet which provides online ticket reservation and sale solutions within Reysaş Holding implemented a new project which will allow consumers to buy event tickets over kiosks with their credit cards. With the help of Ingenico POS terminals integrated to Mybilet Xpress Kiosk, the customers will be able to buy event tickets by entering their passwords to EMV cards much safer. The system will shortly be accepting contactless cards as well. Mybilet Communication and Public Relations Director Selim Karakaya mentioned the details of the project exclusively to Ingenico Pos-t. Can we get to know Mybilet a bit closer? Mybilet is an online ticket sale system with its brief definition With the help of its Online Ticket Reservation and Sale System which is a first in Turkey and can be managed from one centre, it provides solutions to institutions serving in activities such as arts, sports, show, travel, cinema, theatre, etc. about ticket sales organizations. Mybilet also provides kiosk installation, accounting integration, ERP (Enterprise resource planning) software applications as well as ticket sales to its business partners. On the other hand, it provides alternative sales channels for companies through kiosks in high class places such as Gloria Jean s Coffees and D&R. Mybilet and Ingenico have a new cooperation. Can you talk about this project a little? As Mybilet, we are working in cooperation with Ingenico for kiosks providing automatic kiosk service in event areas. Mybilet Xpress Electronic Kiosks make it possible to perform all operations available from an event area kiosk depending on the needs of the user. In the 21st century conditions where the privacy of individual information is very important, chip&pin can be used instead of CVC2 (3-digit security number on the back side of credit cards) with the service 4

5 English provided by Ingenico, and reliability of Mybilet Xpress Electronic Kiosks to the customers will be increased even more. kurumsal güvenilirliliğinin bu seçimde etkili olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında Ingenico nun Rock n Coke gibi önemli festivallerde de hizmet sunmuş olması Mybilet açısından öne çıkan artı özelliklerden birisi olarak değerlendiriliyor. Çünkü eğlence sektöründe genel anlamda çoğunlukla benzer işleyiş tarzlarıyla karşılaşılıyor ve festival deneyimi Ingenico için büyük bir farklılık yaratıyor. Diğer taraftan Mybilet kullanıcılarının yoğunlukla tercih ettiği tüm bankaların Ingenico portföyünde yer alması da önemli bir kriter Projekapsamındanezamankiosklardanchip&PINilebiletalınabilecek? Mybilet satış kanallarında halen kredi kartı ile alışveriş yapılabiliyor. Ingenico işbirliği kapsamında ise Mybilet Xpress Elektronik Gişelerden 2010 ilk çeyreği itibariyle chip&pin şifreleri kullanılarak alışveriş yapabilmesi planlanıyor. Bu geçiş sürecini, Mybilet üyelerine tüm iletişim kanalları kullanılarak duyurmayı ve üyelerin bu güvenli uygulamadan en hızlı şekilde haberdar olmalarını da sağlayacağız. Mybilet su anda hangi bölgelerde kaç kioskla hizmet veriyor? Projeninilketaptakaçkioskayayılmasıhedefleniyor? Mybilet, şu an itibariyle Türkiye nin dörtbir yanındaki en prestijli etkinlik mekanlarında, sinemalarda, Gloria Jean s Coffees ve D&R mağazalarında Mybilet Xpress Elektronik Gişeler aracılığıyla hizmet veriyor. İstanbul da 79, Ankara da 43, İzmir de 10 ve diğer illerde 21 olmak üzere toplamda 163 adet Mybilet Xpress Elektronik Gişe online olarak aralıksız hizmet veriyor. Uygulama başladığı andan itibariyle tüm kiosklarını Ingenico sistemine adapte etmeyi planlıyoruz. Sistemdehertürkartlıödemealınabilecekmi? Mybilet satış kanallarında zaten internet alışverişine kapalı olmayan kartlarla alışveriş yapılabiliyor. Bu süreçte internet alışverişine kapalı kartlar da kullanılabilecek ve ilk aşamada debit ve EMV kartları ile ödemeler alınabilecek. Devamında ise kısa zamanda temassız kartların da sisteme entegrasyonu planlanıyor. Kiosklar üzerinden hangi etkinliklerin bileti alınabiliyor? Burada sunulanhizmetçeşidinigeliştirmeyiplanlıyormusunuz? Mybilet Xpress Elektronik Gişeler iki amaç için kullanılıyor. Kullanıcılar etkinlik alanında bulunan kioskları kullanarak bilet satın alabiliyor ya da daha önce üzerinden satın aldıkları biletleri kiosklar aracılığıyla bastırabiliyorlar. Her iki durumda da ilgili mekanın etkinliğine bilet alırken aynı kiosk üzerinde satışa sunulan başka etkinlikleri de kullanıcıya sunma fırsatı ortaya çıkmış oluyor. Mybilet üzerinden şu anda AFM, Avşar, Cinebonus, Cinecity, Prestige gibi Türkiye nin en önemli sinemalarının yanında Devlet Tiyatroları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bilkent Senfoni Orkestrası ve birçok özel tiyatro ve konser alanının biletleri satılıyor. Bunların yanında Mybilet Xpress Elektronik Gişeler aracılığıyla bilet dışı ürünlerin satın alınabilmesi için de hazır altyapı bulunuyor. What affected on the preference of Ingenico in this project? Although one does not come across many options in POS systems, Ingenico distinguishes itself with its reliability and its understanding of practical and effective solutions. As a system providing web and kiosk based shopping, Mybilet always prefers to cooperate with the most reliable companies in accordance with its sensitivities in this matter. For this reason, I can say that the service understanding as well as the corporate reliability of Ingenico were effective in this preference. Moreover, the fact that Ingenico served in important festivals such as Rock n Coke is evaluated as one of the pluses for Mybilet. Because, one encounters similar styles of operation in entertainment sector and festival experience creates a great difference for Ingenico. On the other hand, it is an important criteria that all the banks that Mybilet users mostly prefer are within the portfolio of Ingenico When will it be possible to buy tickets from kiosks with chip&pin within the project? Aynone can use credit cards thorough Mybilet sales channels. Within Ingenico cooperation, it is planned to make it available to use Mybilet Xpress Electronic Kiosks by using chip&pin by the first quarter of We would like to announce this transition period to Mybilet members using all communication channels and let the members know this safe application as rapidly as possible. In which areas does Mybilet serve at the moment, and with how many kiosks? To how many kiosks will the project be expanded? At the moment, Mybilet is serving in most prestigious event areas, cinemas, Gloria Jean s Coffees and D&R shops all around Turkey via Mybilet Xpress Electronic Kiosks. With 79 in Istanbul, 43 in Ankara, 10 in Izmir and 21 in other provinces, a total of 163 Mybilet Xpress Electronic Kiosks have been continuously serving. We are planning to adapt all kiosks to Ingenico system from the moment that the application starts. Will it be possible to receive all kinds of card payments in the system? It is already possible to shop with cards which are not blocked to internet shopping in Mybilet sales channels. In this process, the cards which are closed to internet shopping will also be used and in the first phase, payments with debit and EMV cards can be collected. Later on, integration of contactless cards to the system is also planned. For which events can one buy tickets via Kiosks? Are you planning to improve the type of service provided here? Mybilet Xpress Electronic Kiosks are used for two purposes. Users may buy tickets using the kiosks in the event area, or may print the tickets they previously bought on via kiosks. In both cases, it is possible for the venue to present other events on sale from the same kiosk to the user while buying a ticket. At the moment, tickets of prominent cinemas of Turkey such as AFM, Avşar, Cinebonus, Cinecity, Prestige and many special theatre and concert halls such as State Theatres, Presidency Symphonic Orchestra, Bilkent Symphonic Orrchestra and many others are being sold via Mybilet. Moreover, there is a ready infrastructure which will will make it possible to purchase non-ticket products through Mybilet Xpress Electronic Kiosks. 5

6 POS TAHABER/ POS NEWS English Ingenico Türkiye büyümeye devam ediyor Ingenico Türkiye nin sorumlu olduğu ülke sayısı 17 ye yükseldi. Ingenico Turkey continues to expand The countries that Ingenico Turkey is in charge of increased to 17. Elektronik ödeme sistemlerinde yüzde 35 lik pazar payı ve 1 milyar dolarlık cirosu ile dünya lideri olan Fransa merkezli Ingenico, Türkiye ofisine 17 ülkeyi bağladı. Doğu Avrupa da Ukrayna, Kosova, Arnavutluk, Malta ve tüm orta doğunun sorumluluğunu alan Ingenico Türkiye, Türkiye pazarında da yüzde 54 lük pazar payı ile lider konumunu sürdürüyor. Yeni sorumluluk alanlarını daha iyi yönetmek için yeni bir yapılanmaya da giden Ingenico Türkiye, sorumlu olduğu ülkelerde kartlı ödeme sistemlerinin geliştirilmesi ve iş ortakları ile ilişkilerin artırılmasını sağlayarak pazar payını artırmayı hedefliyor. İlgili ülkelerin dinamiklerine uygun POS yazılımları da geliştirecek olan Ingenico Türkiye, yanı sıra bu ülkelerdeki distribütörlerin yeni çıkan ürünler ile ilgili eğitimi, sık yaşanan sorunların çözümü gibi alanlarda da destek sağlayacak. Ortak POS, MP3 ses kutusu, temassız okuyucu entegre POS terminali gibi bir çok yenilikçi projeyi başarıyla hayata geçiren Ingenico Türkiye nin, ilerleyen dönemde Ingenico nun yazılım üslerinden biri olması da planlanıyor. Ingenico, which has headquarters in France and is a world leader with its 35 percentage market share and 1 billion dollar revenue in the electronic payment systems, has assigned 17 countries for its office in Turkey. Ingenico Turkey, which took the charge of Ukraine, Kosovo, Albania, Malta in Eastern Europe and the whole Middle East, continues to sustain its position of leadership in Turkish market with 54 percentage market share. Ingenico Turkey, which also headed itself towards a new structuralization for managing the newer responsibility areas in a better way, aims to increase its market share by providing an improvement in the card payment systems in the countries being in charge of as well as increasing the relations with the business partners. Ingenico Turkey, which is to be developing the POS software of the concerning countries, shall also provide support such as the training concerning the new products. In the forthcoming periods, it is also planned that Ingenico Turkey, which implemented numerous innovative projects such as the Shared POS, MP3 Sound Box, contactless reader integrated POS terminal, would become one of the software bases of the Ingenico headquarters. Kosova / Arnavutluk Kosovo/Albenia Moldova Moldova Ukrayna Ukraine Gürcistan Georgia Suriye Syrian Irak Iraque Kuveyt Kuwait Ürdün Jordan BAE UAE Katar Qatar Yemen Yemen Suudi Arabistan Saudi Arabia Bahreyn Bahrain Umman Oman Mısır Egypt Malta Malta 6

7 POS TAHABER/ POS NEWS English Ingenico Türkiye de yeniden yapılanma Ingenico Türkiye, büyüme hedefleri doğrultusunda Türkiye yurtdışındaki operasyonların daha etkin yönetilmesi amacıyla yeni bir yapılanmaya gitti. Bu kapsamda, Aylin Nazlıoğlu Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olurken, Gökşin Yılmaz Satış Müdürü, Erhan Öztop ise Bölge İş Geliştirme Müdürü oldu. Bu pozisyondan önce grup içinde Bankacılıktan Sorumlu Satış Müdürü olan Aylin Nazlıoğlu, kariyerine Koç Sistem Bankacılık Satış Bölümünde Müşteri İlişkileri Yöneticisi olarak başladı yılında Satış Müdürü olarak Ingenico ya katılan Nazlıoğlu, ODTÜ İşletme Bölümü mezunu. Kariyerine Garanti Bankası Kart Operasyon Bölümü nde adım atan Gökşin Öney Yılmaz ise grup içinde pazarlama departmanında farklı sorumluluklar aldıktan sonra Anadolubank pazarlama departmanına proje lideri olarak geçiş yaptı de Satış Yöneticisi olarak Ingenico ya katılan Yılmaz, Marmara Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu. Grupta daha önce Yurtdışı Satışlardan Sorumlu Satış Müdürü olarak çalışan Erhan Öztop ise profesyonel iş yaşamına Logo Yazılım da Sistem Analist ve Grup Yöneticisi olarak başladı. Sırasıyla Sodimas, Avrupa-Amerika Holding ve Servus ta yönetici pozisyonlarında görev alan Öztop, 2003 yılında Yurtdışı Satış Müdürü olarak Ingenico ya katıldı. Öztop, Bölge İş Geliştirme Müdürü olarak, Ukrayna, Moldova, Malta, Kosova, Arnavutluk ve tüm Orta Doğu nun sorumluluğunu aldı. Öztop, yeni görevinde bu ülkelerde kartlı ödeme sistemlerinin geliştirilmesi ve bu ülkelerde bulunan Ingenico iş ortakları ile iş ilişkilerinin arttırılması, Ingenico nun bu pazarlarda büyümesi gibi alanlarda çalışacak. Ingenico Türkiye Genel Müdürü Alpay Sidal yapılan yeni organizasyonun ekibe farklı açılımlar getireceğine inandığını belirtelerek şöyle dedi; Yeni yapımızı içerden terfilerle şekillendirdik. Toplam 103 kişilik Ingenico Türkiye ekibi yeni yapısıyla daha etkin ve hızlı kararlar alabilecek ve bilgi birikimini diğer ülkelere daha rahat aktarabilecek. Müşteri o- daklı yapımızın daha da güçleneceğini ve bunun başarılarımızı arttıracağını düşünüyorum. Restructuralization in Ingenico Turkey Ingenico Turkey has headed towards a new structuralization for the purpose of managing the operations of Turkey more actively within the direction of expansion targets. Within the scope of this, Aylin Nazlıoğlu was assigned as the Vice General Manager in charge of Sales and Marketing, Gökşin Yılmaz assigned as the Sales Manager and Erhan Öztop was assigned as the Regional Business Development Manager. Aylin Nazlıoğlu, who was the Sales Manager in charge of Banking within the group before this position, started her career as the Customer Relations Manager in the Koç System Banking Sales Department. Nazlıoğlu, who became a part of Ingenico as the Sales Manager in 2002, is a graduate of METU, Business Administration department. As for Gökşin Öney Yılmaz, who stepped her career in the Card Operations Department of Garanti Bank, crossed into the marketing department of Anadolubank as the Project leader after taking various responsibilities in the marketing department within the group. Yılmaz, who became a part of Ingenico as the Sales Manager in 2007, is a graduate of Marmara University, Finance Department.. For Erhan Öztop, who worked as the Sales Manager in charge of Foreign Sales previously within the group, started his professional business life as the System Analyzer and Group Manager of Logo Software. Öztop, who was assigned in the managing positions of Sodimas, Avrupa-Amerika Holding and Servus respectively, joined Ingenico as the Foreign Sales Manager in As the Regional Business Development Manager, Öztop took the charge of Ukraine, Moldavia, Malta, Kosovo, Albania, and all Middle Eastern countries. In his new assignment, Öztop shall work for improving the card payment systems in these countries, as well as in the fields such as increasing the Ingenico partnership and business relations of these countries, and expanding Ingenico in these markets. Ingenico Turkey s General Manager Alpal Sidal stated his belief in the new organization that would bring new developments and indicated: We have shaped our new structure with internal promotions. Ingenico Turkey s team with103 people in total shall be able to take more effective and quick decisions with its new structure and transfer its knowledge to the other countries more comfortably. I believe that our customer oriented structure will gain even more power as well as increasing our success. Aylin Nazlıoğlu Gökşin Öney Yılmaz Erhan Öztop 7

8 POS TAGÜNDEM/ POS AGENDA English Sahadayenidönem Stok takibi ve ödeme tek cihazda birleflti Ingenico, özellikle sahada yo un olarak çal şan şirketler için stok takibini ve ödemeyi tek bir cihazda birleştirdi. ipa280 ile bir yandan stok takibi yap p di er taraftan kartl ödeme almak mümkün hale geliyor. New era in the field Stock follow-up and payment combined in one device Ingenico combined stock follow-up and payment in one device especially for companies working intensely in the field. With ipa280, it will be possible to perform stock follow-up and receive card payments at the same time. 8

9 English In ge ni co, öde me sis tem le ri ala n n da ino va tif çö züm le ri ne bir ye ni si ni da ha ek le di. Ar t k sa ha sa t ş şir ket le ri hem stok ta - ki bi ni hem de öde me yi tek bir ci haz üze rin den kul la na bi le - cek. Bu nun ya n n da ci ha za en teg re edil miş ya z c sa ye sin de fa tu ra y bi le an n da ha z r la mak müm kün ha le ge li yor. In ge - ni co ta ra f n dan ge liş ti ri len ve dün ya da bir ilk olan ipa280 ci ha z ile sa ha sa t ş ele man la r n n stok ta ki bi için PDA, öde me al mak için POS, ba s l ma ter yal ve re bil mek için ya z c ta ş ma s na ge rek kal m - yor. Çün kü ürün tüm bu özel lik le ri tek bir ci haz da su nu yor. Sa ha da ki tüm iş lem le rin tek bir ci haz üze rin den yü rü tül me si ni sa - la yan ipa280, sa ha sa t ş ve da t m şir ket le ri ne h z ka zan d ra rak ve - rim li lik le ri ni art t r yor. Tüm dün ya ile eş za man l ola rak Tür ki ye de pa za ra su nu lan ci ha z n bir yü zü PDA bir yü zü ise POS ter mi na li ol - ma özel li i ta ş yor. Ci haz üze rin de sa ha ele man la r n n ih ti ya c ola - bi le cek tüm tek no lo jik alt ya p da yer al yor. GPS özel li i sa ye sin de ad res bul ma ve ko num için ay r ca bir GPS ci ha z kul lan ma ya ge rek kal m yor. Wi-Fi özel li i ile çok ge niş kab lo suz a se çe nek le rin den ya rar la na bi len ipa280, GSM/GPRS ve Ed ge ba lan t la r ile h z l bir ile ti şim im ka n da su nu yor. Blu eto oth özel li i de ta ş yan ci haz bu sa ye de baş ka ci haz lar la ha ber le şe bi li yor. Böy le ce, fa tu ra bas mak, ve ri ak tar mak gi bi iş lem ler için de ba lan t kab lo su ge rek mi yor. ZORSAHAŞARTLARINADAYANIKLI Ci haz, 2 ay r SIM kart ile ay n an da ça l şa bi li yor. Böy le ce kap sa ma ala n so run la r n n da önü ne ge çi le bi li yor. Ya ni, bir ope ra tör le ba - lan t ku ru la maz sa di e ri ne ba la na rak iş lem ger çek leş ti ri le bi li yor. Ci haz, ay n za man da cep te le fo nu ola rak da kul la n la bi li yor. Bu nun için ci ha za bir ku lak l k tak mak ye ter li olur ken, renk li ek ra n ve tuş ta k m sa ye sin de me tin me saj la r gön de ri le bi li yor ve me saj al na bi - li yor. ipa280, tüm sa ha şart la r göz önün de bu lun du ru la rak ta sar - lan m ş bir ürün S ca a, so u a, to za ve düş me le re da ya n k l olan ürün, iki fark l ci ha z ta ş ma s na ra men son de re ce de ha fif Tek bir gövde de hem PDA hem de POS özelli i taş yan ipa280, bir PDA ve POS un tüm özelliklerini de taş yor. ORTAKPOS AUYUMLU Tek bir göv de de hem PDA hem de POS özel li i ta ş yan ipa280, bir PDA ve POS un tüm özel lik le ri ni de ta ş yor. PDA ta ra f n da yer alan Win dows CE iş le tim sis te mi ve do kun ma tik ek ran ko lay bir kul la n m su nar ken, ürü ne en teg re bar kod oku yu cu sa ha per so ne li nin stok ta ki bi ni ra hat l k la yü rüt me si ni sa - l yor. POS ta ra f n da ise te mas s z oku yu cu en teg re özel li i çip li ve man ye tik kart la r n ya n s ra te - mas s z kart lar la da iş lem ya pa bil me es nek li i su nu yor. Yük sek ha f za ka pa si te si ve h za sa - hip olan ci haz üze rin de 15 fark l ban ka uy - gu la ma s n da ta ş ya bi li yor. Böy le ce Or tak POS ola rak kul la n la rak kre di kar t kam - pan ya la r su nu la bi li yor. PCI PED 2.0 ser - ti fi kas yo nu na da sa hip olan ipa280, bu sa ye de gü ven li bir öde me plat for mu sa l yor. KASAKUYRUKLARIAZALACAK ipa280, FMCG ve kar go şir ket le ri baş ta ol mak üze re bir çok sek tör için sa ha sa t ş ta ye ni bir dö nem baş - Ingenico introduced another innovative solution in payment systems industry. Now field sale companies can use single device for both stock follow-up and payment. Besides, with the help of the printer integrated to the machine, it will be possible to instantly issue an invoice. With ipa280 device which is developed by Ingenico and is a first in the world, field sales employees do not need to carry a PDA for stock follow-up, a POS for collecting payments and a printer in order to deliver printed material. Because the product presents all these features in one device. ipa280 which allows all field operations to be performed on a single device increases efficiency of field sale and distribution companies by improving their speed. This device which is introduced in the market in Turkey simultaneously with the world, has one side as PDA and other as POS terminal. All the technological infrastructure that the field employees may need is available on the device. With the help of its GPS feature, a separate GPS device is not required for finding an address or location. ipa280, which can benefit from various wireless network options with the help of its Wi-Fi feature, also provides the possibility of a fast communication with GSM/GPRS and Edge connections. The device which also has the Bluetooth feature can thus communicate with other devices as well. Therefore, a connection cable is not required for operations such as invoice printing and data transmission. Printer embedded on the device also provides convenience in many projects. RESISTANT TO HARSH FIELD CONDITIONS The device can simultaneously work with 2 separate SIM cards. Thus, coverage area problems can be avoided. This means that the operation can be performed with one operator if it is unable to connect to the other. The device can also be used as a cell phone. For this purpose, plugging an earphone to the device would be enough, while it is possible to send and receive text messages with the help of its color display and keypad. ipa280 is a product which is designed by taking into consideration all field conditions The product which 9

10 POS TAGÜNDEM/ POS AGENDA English ipa280 which has the feature of both PDA and POS in one body also has all the characteristics of a PDA and a POS. is designed as a rugged and robust device is resistant to heat, cold, dust and drops. It is is quite light despite the fact that it is carrying two different devices COMPATIBLE WITH SHARED POS ipa280 which has the feature of both PDA and POS in one body also has all the characteristics of a PDA and a POS. While the Windows CE operating system and the touch screen provide easy use on the PDA side, barcode reader integrated to the product provides stock follow-up for the staff in the field. On the POS side, contactless reader integrated feature provides the flexibility to perform operations with chip and magnetic cards as well as contactless cards. The device which has high memory capacity and speed can run 15 different banking applications on it and can be used in Shared POS Projects. Thus, different features and campaigns depending on banks such as installments for credit card, points awards, installment postponing which are quite popular in Turkey can be provided over single POS terminal. ipa280 which also has PCIPED 2.0 certification can provide a safe payment platform as well. This solution would provide a great convenience for companies that make home delivery and receive payment at the same time. QUEBUSTING AT THE CASH REGISTER ipa280 is starting a new era for many industries in field sales especially FMCG and cargo companies. This solution which would provide a great convenience for companies that make home delivery and receive payment at the same time, is an alternative solution in decreasing the cash register queue For instance, a sales employee in a shop can complete the sale in the department by using ipa280. Thus, the produced is deducted from the stock and its payment can be collected via POS instantly. This solution prevents the VIP customers to queue for cash registers in luxury stores and provides a special service. The system can also support loyalty card programs. When each sales employee has a separate device, it is possible to measure sales performance on employee basis as well Özellikle eve ürün teslimi yapan ve aynı anda ödeme alan şirketler için büyük kolaylık sağlayacak bir çözüm. la t yor. Özel lik le eve ürün tes li mi ya pan ve ay n an da öde me alan şir ket ler için bü yük ko lay l k sa la ya cak olan bu çö züm, pe ra ken de sek tö rün de ka sa kuy ruk la r n azalt ma da al ter na tif bir çö züm Ör - ne in, bir ma a za da ki sa t ş per so ne li ipa280 i kul la na rak re yon da sa t ş ta mam la ya bi li yor. Böy le ce hem ürün stok tan dü şü yor hem de So how does the system work? First, the barcode of the product to be sold is read by PDA. This deducts the concerned product from the stock. Then, the POS side of the product steps in. The amount is transferred from PDA to POS automatically. Credit card is inserted, and payment is completed after the password entry. Operations with contactless cards are also available via the contactless card reader integrated to the product. When a invoice is required, the device can be connected to the printer via Bluetooth and a printout is taken. VERY WIDE AREA OF USE Area of use of ipa280 which is introduced to the market simulta- 10

11 English POS ta ra f n dan öde me si an l k ola rak al na bi li yor. Bu çö züm lüks ma a za lar da VIP müş te ri le rin ka sa kuy ruk la r na gir me si ni ön lü yor, özel bir hiz met sa l yor. Sis tem, sa da kat kart prog ram la r n da des - tek le ye bi li yor. Her sa t ş per so ne li nin ay r bir ci ha za sa hip ol ma s du ru mun da ise per so nel ba z n da sa t ş per for man s n da ölç mek müm kün Pe ki, sis tem na s l iş li yor? Ön ce PDA ta ra f n dan sa t ş ger çek leş ti ri - le cek olan ürü nün bar ko du oku tu lu yor. Böy le ce il gi li ürün stok tan dü şü yor. Ar d n dan ürü nün POS ta ra f dev re ye gi ri yor. Tu tar, PDA den POS a oto ma tik ola rak ak ta r l yor. Kre di kar t ta k l yor, şif - re gi ri şi ya p l d k tan son ra öde me de ta mam lan m ş olu yor. Ürü ne en teg re te mas s z kart oku yu cu ile te mas s z kart lar la da iş lem ya p - la bi li yor. Fa tu ra dü zen len mek is ten di in de ise ci haz blu eto oth ile ya z c ya ba la na rak ç k ş al na bi li yor. Yolcular bir sonraki hat için biletlerini tren içinde satın alabiliyor, bilet değişimi yapabiliyor KULLANIMALANIÇOKGEN Ş Tüm dün ya ile ay n an da pa za ra su nu lan ipa280 in kul la n m ala n sa ha şir ket le ri ile de s n r l de il Ci ha z n iki iş le mi bir ara da sun - ma s ve ya z c özel li i nin bu lun ma s be le di ye ler, oto park lar, ula ş m çö züm le ri, ta lih oyun la r gi bi alan lar da da kul la n m n gün de me ge - ti ri yor. Sis te min Rus ya da ki tren yol la r n da ilk pi lot uy gu la ma s ise baş la d. Yol cu lar bir son ra ki hat için bi let le ri ni tren için de sa t n ala - bi li yor, bi let de i şi mi ya pa bi li yor. Bu nun ya n n da ci ha z n kab lo suz ba lan t özel lik le ri sa ye sin de hat lar ve rö tar lar hak k n da da yol cu - la ra bil gi ve ri le bi li yor. K sa bir sü re son ra Fran sa da ki tren yol la r n - da da ben zer bir sis te min ha ya ta geç me si plan la n yor. ipa280, res to ran la r n ve fast fo od iş let me ci le ri nin de ter cih et ti i bir ürün Özel lik le yo un lu un çok faz la ya şan d e len ce mer kez - le ri, stad yum gi bi alan lar da ipa280 ile si pa riş ve öde me ler ön ce den al na rak ka sa kuy ruk la r ön le ni yor. s pan ya da Cornellà-El Prat Stad yu mu bu sis te mi ha ya ta ge çi re rek dev re ara la r n da ya şa nan s - k ş k l bü yük öl çü de en gel le di. ipa280 ta ş yan gö rev li ler, maç es - na s n da tri bü nü do la şa rak si pa riş le ri ve öde me le ri al yor ve si pa ri - şi ve ren ki şi ye ci ha z n ya z c s n kul la na rak si pa riş dö kü mü nü ve ri - yor. PDA üze rin den si pa riş ler oto ma tik ola rak res to ra na ulaş t için kaç adet sand viç, cips, içe cek vb. ta le bi ol du u gö rü le rek ha z r l ya p l yor. Böy le ce dev re ara s n da ta raf tar lar el le rin de ki si pa riş dö - kü mü ile res to ra na gi de rek si pa riş le ri ni hiç bek le me den ala bi li yor. Eu ro Dis ney de ki res to ran lar da k sa bir sü re ön ce ipa280 kul la na - rak kuy ruk la r azalt ma y ba şar d. GÜNEYAFR KA DALOTOUYGULAMASI ipa280 in üze rin de yer alan iş le tim sis te mi ve ya z c çok çe şit li uy - gu la ma lar ge liş tir me ye de ola nak sa l yor. Ör ne in; Gü ney Af ri - ka da lo to ku pon la r n n bu ci haz üze rin den ba s l ma s ve öde me - si nin al n ma s na yö ne lik bir pro je yü rü tü lü yor. Böy le ce ba yi le re git me den sey yar ba yi ler üze rin den de lo to oy na na bi le cek. Di er ta raf tan oto park lar da da araç la r n gi riş-ç k ş sa at le ri bar kod sis te - miy le ta kip edi le rek öde me si de yi ne ci haz üze rin den kart la ya p - la bi le cek. Ci haz ile il gi li tüm tek nik bil gi le re da.com si te sin den ula ş la bi lir. neously with the whole world is not only limited to field companies The ability of the device to present two operations together and having a printer feature makes it available for use in areas such as municipalities, car parks, transportation solutions and in lottery. The system started its first pilot application in railroads in Russia. The passengers can buy their tickets for the next line in the train, and can change their tickets. Besides, with the help of wireless connection feature of the device, passengers can be informed about lines and delays. A similar system is planned for implementation in France after a short while. Passengers may purchase their tickets for the next line, or change their tickets. ipa280 is a product which is also preferred by restaurants and fast food owners Especially in areas such as entertainment centers and stadiums which are quite dense, orders and payments can be taken in advance with the help of ipa280 and cash register queues can be avoided. Cornellà-El Prat Stadium in Spain implemented this system and mostly prevented the density in the half time. The employees with ipa280s go through the tribune during the match and collect payments, and deliver the order printout to the ordering person by using the printer of the device. The orders are automatically directed to the restaurant over the PDA and thus the number of requests for sandwiches, chips, drinks, etc. can be seen and prepared. Thus, the fans can go to the restaurant in the half time with their order printouts and receive their orders without waiting at all. Restaurants in Euro Disney have also managed to reduce the queues by using ipa280 a while ago. LOTTERY APPLICATION IN SOUTH AFRICA The operating system and printer on ipa280 also makes it possible to develop various programs. For instance; in South Africa a project is being implemented in order to print and receive lottery tickets on this device. Thus, one can play lottery on mobile dealers without having to go to dealers shop. Moreover, follow-up of entry and exit of vehicles in car parks will be possible with the barcode system and its payment can be provided with the card. All technical data about the device are available on the website 11

12 POS TAGÜNDEM/ POS AGENDA English Banka kartları ve ön ödemeli kartlar hızla yaygınlaşacak Garanti Ödeme Sistemleri olarak sloganımız: Ödemenin olduğu her yerde! Çünkü alışverişin gerçekleştiği her işlemde, kredi kartının kullanılabileceğine inanıyoruz. Debit and prepaid cards shall be widespread quickly Our slogan as the Garanti Payment Systems: We are everywhere where the payment takes place! Because we believe that credit cards can be used in every operation the shopping takes place. Garanti Ödeme Sistemleri, 2010 da yenilikçi çözümlere odaklanıyor. Süpermarket sektörüne özel Money Card ı tüketicilerle tanıştıran Garanti Ö- deme Sistemleri, Bonus Card Platformu nda da Türkiye Finans Katılım Bankası ve Eurobank Tekfen in de katılımı ile 8 bankaya ulaştı. Temassız ödeme projelerine ve üye işyeri kampanyalarına ara vermeden devam eden Garanti Ödeme Sistemleri nin hedefinde ise debit kartlar ve ön ödemeli kartlarla yapılan alışverişi yaygınlaştırmak var. Bonus Card Platformu nun geldiği son noktayı, kartlı ödeme sektörünün geleceğini ve Garanti Ödeme Sistemleri nin 2010 yılı hedeflerini Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arif İsfendiyaroğlu ile konuştuk. GarantiÖdemeSistemleriolarak2009yılınınasılgeçirdiniz? Garanti Bankası krizlerde ve zor piyasa koşullarında her defasında tutarlı büyümeye devam etti. Yalnızca plastik ve toplam kart adedinde değil; yurtdışı ciro, yurtiçi ve yurtdışı toplam işyeri (acquiring) cirosu, yurtdışı alışveriş cirosu, yurtdışı ve yurtiçi banka kartı alışveriş cirosu kriterlerinde de lider konumda bulunuyoruz. Garanti, ödeme sistemlerinde son 1 yılda yaklaşık 7,9 milyon kredi kartıyla kart sayısını en fazla artıran kurum oldu da pazardaki kart artışının yaklaşık yüzde 40'ını tek başımıza kaydettik. Diğer taraftan Garanti, adet POS terminali ve e yaklaşan üye işyeriyle hizmet veriyor. Geçtiğimiz yıla göre POS sayısında yüzde 9 büyüme sağlandı. İşyeri cirosunda 22,1, alışveriş cirosunda yüzde 22,3 pazar payına ulaştık. Arif İsfendiyaroğlu Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Garanti Payment Systems Director Yurtdışı alışveriş cirosunda pazarın yarısından fazlasını yapan Garanti, en yakın rakibiyle arasında yüzde 34'lük pazar payı farkıyla liderliğini koruyor. Sayısal olarak banka kartlarında 5 inci sırada bulunduğu pazarda, alışveriş cirosunda lider konumda yer alırken, yurtdışı alışverişlerinde en çok tercih edilen kartlar yine Garanti'nin. Gelişen şube ağımız ve güçlü teknolojik altyapımız sayesinde sektörden hızlı hareket edebiliyor, tüketici eğilimlerine göre Garanti Payment Systems is oriented towards innovative solutions in Garanti Payment Systems, which introduced the special Money Card to the supermarket sector, reached to 8 banks with the participation of Türkiye Finans Katılım Bankası and Eurobank Tefken in the Bonus Card Platform as well. Popularizing the shopping made with the debit cards and prepaid cards is also among the targets of the Garanti Payment Systems, which continue its contactless payment projects and merchant campaigns without a break. We have talked about the future of the present situation of the Bonus Card Platform, the future of card payment sector and targets of the Garanti Payment Systems for the year 2010 with Arif İsfendiyaroğlu Vice General Manager in charge of Marketing. How was the year 2009 for the Garanti Payment Systems? Garanti Bank continued to expand each time in the crisis and hard market conditions. We are not only having the leadership position in plastic and total card numbers; but also in foreign revenues, domestic and foreign total merchant (acquiring) revenues, foreign shopping revenues and in foreign and domestic bank cards shopping revenues as well. Garanti became the institution in payment systems, which increased the amount of cards at most with approximately 7,9 million credit cards in the last year. Approximately %40 of the card number increase in the market in 2009 has been done by Garanti Bank andgaranti continues to service merchants with POS terminals. Compared with the previous year, a growth of 9 percentage was gained in the POS quantity We have reached a market share of 22,3 in the business revenue and 22,4 in the merchant revenue. Garanti, which made more than half of the market in the foreign shopping revenue preserves its leadership with a market share difference of 34% with its closest rival. Garanti who has the 5 th position in debit card numbers, leads the market in shopping revenues. Besides this the most preferred cards also belong to Garanti in foreign shopping. Thanks to our expanding branch network and powerful technological substructure, we are able to act faster than the sector and respond the needs immediately by developing new product and campaigns in accordance with the consumer tendencies. And which of your products and services was in came to forefront in the previous year? We have offered two significant products in the payment systems at a period, when everyone avoided releasing a new product and we have gained a big success with these products. In the supermarket sector, which is a field that the consumers are mostly doing shop- 12

13 English yeni ürün ve kampanyalar geliştirerek, ihtiyaçlara anında cevap verebiliyoruz. Bu durum müşteri memnuniyeti, buna bağlı olarak da pazar payı artışı sağlıyor. Peki, geçtiğimiz yıl hangi ürün ve hizmetlerinizöneçıktı? Herkesin yeni ürün çıkartmaya çekindiği bir dönemde ödeme sistemlerinde iki önemli ürün sunduk ve bu ürünlerle büyük bir başarı elde ettik. Tüketicilerin kredi kartıyla en çok alışveriş yaptıkları alan olan süpermarket sektöründe, sektörün önemli isimlerinden Migros ile anlaşma yaparak Money isminde yeni bir kredi kartını kullanıma sunduk. Bonus un yanı sıra Money isminde ikinci bir sadakat programını da bünyesinde barındıran Money Card sayesinde, ucuz ve kazançlı alışveriş imkanı yaratan Garanti, bu yeni kartıyla kişinin cüzdanına girmeyi başardı. 9 yıldır sektörün en çok ve en hızlı mil kazandıran programı Shop&Miles ı yeniledik. Yenilik kapsamında, biri American Express, diğeri Paypass özellikli MasterCard logolu ve birbirini tamamlayan iki Shop&Miles kartı aynı anda vererek, müşterilerimize daha fazla mil ve fırsat sunmaya başladık. Shop&Miles, bu yenilik sonrasında kart sayısına yaklaştı. Etkili bir iletişim aracı haline gelen POS aracılığıyla müşterilerinizle konuşabiliyorsunuz. Ödemesistemlerindesondönemedamgavurankonulardanbiri demarkapaylaşımıoldu.bonuscardtoplam8bankailebualandaliderdurumda Bonus unençoktercihedilenmarkaolmasınıneyebağlıyorsunuz? Yapılan alışverişlerde en çok kazandıran kredi kartı olan Bonus bugün tüketici ve üye iş yeri arasında kurduğu güçlü köprü sayesinde en çok tercih edilen marka konumuna geldi. Verdiği hizmet, sunduğu fırsatlar ve kampanyalar ile her şeyden önce tüketici odaklı olan Bonus Card, bugün akıllı alışverişi sevenlerin kredi kartı... Sağladığı alt yapı, yaygın üye işyeri ağı ve sunduğu fırsatların yanında peruğu ve özgün müziği ile Türkiye'nin en tanınan ve sevilen markaları arasında yer alıyor. Bu kadar başarılı bir markayı sadece Garanti Bankası müşterilerinin değil, diğer bankaların müşterilerinin de kullanabilmesi düşüncesi ile Türkiye'de bir ilki başlatarak, Bonus markasını 2002 de DenizBank ile yaptığımız lisans anlaşması ile bankalar arası bir platform haline taşıdık. Başarılı işbirliğinin ardından, Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile büyüttüğümüz bu platforma 2007 yılında Romanya'da Garanti International, 2008 yılında Şekerbank ve ING Bank, 2009 yılında Türkiye Finans Katılım Bankası (TFKB) ile kısa bir süre önce imzalanan anlaşmanın ardından Eurobank Tekfen'i dahil ettik. Bonus Card ın diğer bankalar tarafından da en çok tercih edilen kredi kartı olmasını tüketiciler ve iş yerleri arasında kurduğu kazançlı sistem, rakipsiz altyapı ve güçlü marka algısı olduğunu düşünüyorum. Peki,markapaylaşımlarıilebirlikteBonusCard taulaşılansayıne oldu? ping by the credit cards, we have offered a new card called Money for usage by making an agreement with Migros, which is among the important names of the sector. Besides Bonus, thanks to the Money Card bearing a secondary fidelity program with the name of Money, Garanti, which created possibility for a cheap and beneficent shopping - succeeded in entering the wallets/purses of people with this new card. We have also renovated Shop&Miles program that provides the most and fastest miles in the sector for 9 years. Within the scope of these innovations, we have started offering even more miles and opportunities to our customers by providing two Shop&Miles cards, one of them having American Express and the other having Paypass features at the same time, which complements each other. Shop&Miles card numbers reached close to the amount of after this innovation. You are able to talk with your customers through POS as it became an effective communication device. One of the subjects that engraved the payment systems in the recent period was the brand sharing. Bonus Card has the leadership in this field with 8 banks in total... What are the reasons do you think that makes Bonus the most preferred brand? Bonus came to be the most preferred brand, thanks to the powerful bridge laid between the consumer and the merchants today. With the provided service, offered opportunities and campaigns, and most of all, the consumer orientation, Bonus Card is the credit card of the ones that fancy intelligent shopping... Besides the provided infrastructure, widespread merchants, and the offered opportunities, it is among the most renowned and favored brands of Turkey with the special wig and distinct music of it. With the idea that not only the customers of Garanti Bank should be using such a successful brand and that the customers of other banks should also be using it; we have transformed the Bonus brand as an interbank platform with the license agreement made with DenizBank in 2002 as a first in Turkey. After a successful cooperation, we have included this platform, which we expanded with Turkish Economy Bank, the Garanti International in Romania within 2007, Şekerbank and ING Bank in 2008, Türkiye Finans Katılım Bankası (TFKB) in 2009 and after the agreement signed a short while ago, Eurobank Tefken. I believe that the reason, why Bonus Card is preferred most by the other banks as well is due to the beneficent system established between the consumers and merchants, the unrivalled infrastructure and the perception of a powerful brand. And what about the number reached with Bonus Card along with the brand sharing? Today, the number of credit cards under the frame of Bonus Card Platform, which 8 separate banks are also included along with Garanti Bank, is around 11 million. Therefore Bonus Card has the position of the most successful Card Platform in Turkey... We have left behind a considerably successful year with a market share of 26,34 in 2009 with the Bonus Card Platform. I believe that we have proven once again the beneficial aspect of the pro- 13

14 POS TAGÜNDEM/ POS AGENDA English Garanti Bankası ile beraber 8 ayrı bankanın dahil olduğu Bonus Card platformunun çatısı altında bugün 11 milyona yakın kart sayısı bulunuyor. Yani Bonus Card Türkiye nin en büyük kart platformu konumunda... Bonus Card platformu ile 2009 da yüzde 26,34 lük pazar payıyla oldukça başarılı bir yılı geride bıraktık. Yalnızca 1 yılda 245 milyon bonus kazandırarak kart sahiplerine bedava alışveriş, iş yerlerine ise ek ciro yaratarak ne kadar kazançlı bir program olduğunu bir kere daha kanıtladığımızı düşünüyorum. POS teknolojisindeki gelişim ödeme sistemlerini nasıl etkiliyor? ÖrneğinyeninesilrenkliekranlıPOS larseslivideooynatabiliyor vehembankalarahemdeişyerlerinedeğişikkampanyalaryapma imkanısunuyor.sizbugelişmeyinasıldeğerlendiriyorsunuz? Yeni teknolojiler ile güçlenen GSM altyapıları sayesinde POS pazarı kabuk değiştirdi ve POS teknolojilerinde yeni bir dönem başladı diyebiliriz. Zira mobil sistemler sayesinde ödeme sistemi mağazaların, kasaların dışına çıkıyor ve bu durum ödemeleri daha da kolaylaştırırken ödeme sistemlerinin hızla yaygınlaşmasına neden oluyor. Yeni sistemler bankaların da büyük beğenisini topluyor. Çünkü POS cihazı arayıcılığı ile müşterilerinizle konuşabiliyorsunuz. Kart sahibi ile POS karşı karşıya geldiğinde bankalar kendi kart sahiplerine kampanya önerilerinde bulunabiliyor. Etkili bir iletişim aracı haline gelen POS un bu şekilde kullanımını bankalar için ciddi bir katma değer olarak görüyoruz. Türkiye deödemesistemleriningeleceğininasılgörüyorsunuz? Garanti Ödeme Sistemleri olarak sloganımız: Ödemenin olduğu her yerde! Çünkü alışverişin gerçekleştiği her işlemde kredi kartının kullanılabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle pazarı yeni uygulamalarla ve daha önce ödeme sisteminin yer almadığı alanlarda yaygınlaşarak büyütmeye büyük önem veriyoruz. Bildiğiniz gibi Avrupa'nın ilk temassız kartı olan ve bozuk parayı ikame eden Bonus Trink ile gazete bayileri, otoparklar gibi daha önce kredi kartı kullanılmayan ama bozuk para kullanımının son derece yoğun olduğu noktaları ödeme sistemleri içine aldık. Gelecekte Garanti Bankası öncülüğünde gerçekleştirilen bu yeni açılımların süreceğini ve alışverişin olduğu her yerde kartlı ödeme sistemleri daha da yaygınlaşacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. GarantiÖdemeSistemleri nin2010yılınailişkinhedefleriniöğrenebilirmiyiz?buyılhangiyeniliklerigöreceğiz? 2010 yılında kredi kartlarında eski hızında olmasa bile sayısal büyüme mutlaka devam edecektir. Fakat önümüzdeki yıl, özellikle banka kartı olarak adlandırdığımız debit ve ön ödemeli kartların daha gündemde olacağını düşünüyoruz. Ön ödemeli ve banka kartlarının tüketimde hızla yaygınlaşması ile birlikte nakit kullanım oranı daha da düşecek, ödeme sistemleri pazarının genişlemesi ivme kazanacak. Bu gelişmeler vasıtasıyla kayıt dışı ekonomiyle mücadelede büyük mesafe alınmış olacaktır. gram through creating free shopping possibilities by making credit card holders earn 245 million bonuses in only one year, and additional revenues for the merchants How does the development in the POS technology affect the payment systems? For instance, the new generation color screen POS devices can play video with sound and offers the possibility of making a variety of campaigns for both the banks and merchants How do you comment on this development? Thanks to the GSM infrastructures empowered with the new Technologies, the POS market changed its form and it could be said that a new era began in the POS technologies. Besides, thanks to the mobile systems, the payment system moved out of the stores and cashiers and while this condition not only makes the payments easier, it also causes the rapid popularizing of the payment systems. The new systems are also fancied by the banks as well. Since you are able to talk through the POS device. Once the card holders and the POS are come across, the banks could have the chance of making campaign offers for their own card holders. We believe that the usage of POS, which became an affective communication device, in this way, is a crucial added value. How do you see the future of the payment systems in Turkey? Our slogan as the Garanti Payment Systems: We are everywhere where the payment takes place! Because we believe that credit card can be used in every operation the shopping takes place. For this reason, we are considering the expansion of markets with new applications by popularizing in the areas, where the payment systems did not take place before, as an important aspect. As you know, with Bonus Trink, which is the first contactless card of Europe and as a substitute of coins, we have included the places, where no credit card is used such as the parking lots but the extremely intensive points of the coin usages into coverage of the payment systems. It could easily be told that these new developments implemented with the leadership of Garanti Bank shall continue in the future and the card payment systems shall be even more widespread in everywhere the shopping takes place. Could you tell us about the targets of Garanti Payment Systems concerning the year of 2010? What kind of innovations shall we see this year? Even though it may not have the same previous speed for the credit cards in 2010, expansion in card numbers shall absolutely continue. However, we think that the debit and prepaid cards that we name as bank cards shall be more popular especially for the next year. With the rapid popularization of the prepaid and bank cards in the consumption, the usage of the cash shall decrease even less and the payment systems shall gain acceleration with the expansion of the market. Through these developments, a big progress shall be made for struggle against the informal economy. 14

15 POS TAHABER/ POS NEWS English POS ta web dönemi Ingenico, web bağlantısının avantajlarını POS terminali ile birleştirdi. Web era on POS Ingenico combined the advantages of web connection with POS terminal. Ingenico, ödeme noktalarında tüketiciye özel uygulamalara olanak sağlayan yeni ürünü iwp250 yi Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor. Bir WebPOS terminali olan cihaz, renkli ve dokunmatik ekranı ile özellikle promosyon ve kampanya uygulamalarının tüketicilere doğrudan ulaştırılmasında büyük avantaj sağlayacak. WinCE işletim sistemi üzerinden çalışan cihazın geniş dokunmatik ekranı menülere rahat ve hızlı ulaşma imkanı sunuyor. Bluetooth, Wi-Fi, GSM, GPRS ve Edge gibi çok geniş kablosuz bağlantı özelliklerinin yanı sıra, ethernet bağlantısında da sahip olan iwp250 nin üzerinde entegre bir yazıcı da bulunuyor. Bu sayede özel proje uygulamaları konumlandırılarak, tüketicilere kasada promosyon kuponları, indirim çekleri gibi basılı materyaller de anında sunulabiliyor. Cihazın yazıcı özelliği kiosk içerisinde kullanımına da olanak sağlıyor. Böylece ödeme noktalarında bilet basılabiliyor. Üzerinde yazıcı bulunan bir bilgisayar gibi de düşünülebilecek olan iwp250 nin ödeme özelliği ise cihaza bağlanan Ingenico POS terminali veya üzerinde uygulama geliştirilebilen PINPAD aracılığı ile sağlanıyor. Cihaz temassız entegre POS terminali veya PINPAD lerle tam uyumlu çalışıyor ve bu sayede temassız ödemeleri de kabul edebiliyor. iwp250 nin en önemli özelliklerinden birisi ise video oynatabilmesi ve sesli olarak yönlendirme yapabilmesi MPEG4, AVI, H263 formatlarındaki videoları oynatabilen cihaz, MP3, WAV, WMA formatlarındaki ses dosyalarını da çalabiliyor. Üzerinde yer alan ve iwp200 olarak adlandırılan küçük ekran ise 180 derece döndürülebiliyor. Böylece ödeme işlemi devam ederken, kasada bekleyen tüketicilere sesli videolar izletilerek tanıtım yapılabiliyor ve çapraz satış kampanyaları düzenlenebiliyor. 600Mhz lik işlemci gücü ve 384 MB a varan yüksek hafıza kaasitesine sahip olan iwp250, özellikle perakende pazarında fark yaratacak. Ingenico is preparing to present iwp250, its new product which makes consumer-specific applications possible at payment points to the Turkish market. The device, which is a WebPOS terminal will provide great advantage in direct transfer of especially promotion and campaign programs to consumers with its color and touch screen. Wide touch screen of the device which operates with WinCE operating system provides comfortable and quick access to menus. iwp250 which has Ethernet connection other than wide wireless connection options such as Bluetooth, Wi-Fi, GSM, GPRS and Edge, also has an integrated printer. Thus, it can locate special project applications, and instantly provide printed material such as promotion coupons, discount checks at the cash register. Printer feature of the device makes it possible to use also in a kiosk. Thus, ticket can be printed at payment points. Payment feature of iwp250 which can be thought as a computer with a printer connected to it, is provided via Ingenico POS terminal connected to the device or PINPAD on which an application can be developed. Device works in perfect compatibility with contactless integrated POS terminals or PINPADs and thus can accept also contactless payments. One of the most important features of iwp250 is that it is able to play videos and make audio redirection The device which can play videos in MPEG4, AVI, H263 formats can also play audio files in MP3, WAV, WMA formats. The small screen on it which is called iwp200 can be rotated 180 degrees. Thus, while the payment operation is ongoing, the consumers waiting at the cash register can watch videos of advertisements and cross selling campaigns can be organized. iwp250 which has 600Mhz processing power and high memory capacity of 384 MB will make a difference especially in the retail market. 15

16 POS TAHABER/ POS NEWS English Ingenico, Ortak POS ta liderliğini sürdürüyor Türkiye, kartlı ödeme sistemleri sektöründe dünyada örneği çok az görülen uygulamalara ev sahipliği yapıyor. Bunların başında ise kredi kartına taksit, puan, ödül gibi kampanyalar yer alıyor. Pazarda yer alan hemen tüm markaların bu alanda farklı uygulamaları bulunurken, tüketicilerine birçok kredi kartının avantajlarını sunmak isteyen perakende şirketleri ise her banka ve kart için ayrı bir POS terminali bulundurmak yerine birden fazla banka uygulamasını tek bir cihazda taşıyabilen Ortak POS sistemine yöneliyor den bu yana birçok Ortak POS projesini başarıyla hayata geçiren Ingenico, bu alandaki uzmanlığı ile perakendenin de tercihi oldu. 15 farklı banka uygulamasını tek bir cihazda sunabilen Ingenico, sektörünün önde gelen şirketlerinin de Ortak POS altyapısını hayata geçiriyor. Ingenico Ortak POS u seçen işyerleri hem tüketicilerine pazardaki birçok kredi kartının tüm kampanyalarını sunuyor, hem de maliyet avantajı sağlayarak verimliliklerini artırıyor. İşte 2009 yılı içerisinde Ortak POS ve öze projelerde Ingenico yu tercih edenler: Ingenico is still the leader in Shared POS Turkey is hosting some of the applications which is very rare in the world in the card payment systems industry. One of the primary ones among these are credit card campaigns such as installments, points, awards, etc. While almost all the brands in the market have various applications in this area, retail companies which want to present their consumers advantages of many credit cards prefer Shared POS system which can include multiple bank applications in one device, rather than having separate POS terminals for each bank and card. Ingenico which introduced many shared POS projects successfully since 2005, is also preferred by retail shops with its expertise in this area. Ingenico, which can present 15 different bank applications in one device is also putting into practice the Shared POS infrastructures of prominent companies in the industry. Businesses choosing Ingenico Shared POS both present all the campaigns of most credit cards in the market to their consumers and increase their efficiency by providing cost advantage. Here are those who preferred Ingenico in their Shared POS and vertical market projects in2009: Ingenico Türkiye, görme engelli tüketiciler için Konuşan POS u geliştirdi Ingenico Türkiye Ar-Ge ekibi, pazarın ihtiyaçlarına uygun ürün geliştirme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kısa bir süre önce yeni nesil renkli ekranlı POS terminalleri ict serisi için bir MP3 ses kutusu geliştirerek bu ürünlere entegre edilmesini sağlayan Ingenico Türkiye, şimdi de bu özelliği kullanarak POS üzerindeki menüleri sesli hale getirdi. Konuşan POS adı verilen ve ödeme işleminin her aşamasında sesli olarak yönlendirme yapabilen cihaz sayesinde özellikle görme engelli tüketiciler kartlı alışverişlerini daha rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek. Tutar, puan gibi bilgileri de sesli olarak aktaran Konuşan POS, bu sayede görme engelli tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak. Ingenico Turkey developed Talking POS for visually impaired consumers Ingenico Turkey R&D team introduced another one of their product developments which is appropriate for market demands. Ingenico Turkey which developed and integrated a MP3 audio box for new generation display POS terminals ict series now made the menus on POS audible by using this feature. With the help of this device which is called Talking POS and which can be commanded by voice in every phase of payment operation, blind consumers can now perform their card shopping more comfortably and safely. Talking POS which indicates data such as amount and point audibly, will thus ease the lives of blind consumers. 16

17 POS TAHABER/ POS NEWS English Ingenico Strateji Toplantısı Türkiye de yapıldı Türkiye nin Ingenico nun global operasyonları içerisindeki önemi artmaya devam ediyor. Yakın bölgedeki 17 ülkenin sorumluluğunu alan Ingenico Türkiye, Ingenico nun 2010 Strateji Toplantısı na ev sahipliği yaptı. Satıştaki yüksek performansı ile dikkat çeken Ingenico Türkiye geçtiğimiz yıl düzenlenen toplantıda adetlik satışla başarı öyküsü olarak yer almıştı Şubat tarihleri arasında Four Seasons Bosphorus da gerçekleşen toplantıya, Ingenico nun tüm dünyadaki operasyonlarından toplam 110 yönetici katıldı yılının satış ve ürün stratejilerinin belirlendiği toplantıda Türkiye ödeme sektöründeki son gelişmeler de ele alındı. Mısır bankalarının tercihi Ingenico Turizm ve alışverişin çok canlı olduğu ülkelerden biri olan Mısır daki bankaların büyük çoğunluğu ödeme sistemlerinde Ingenico yu tercih ediyor. Operasyonları Ingenico Türkiye tarafından yürütülen Mısır da Ingenico terminalleri kullanan banka sayısı 4 e yükselirken ürün penetrasyonu son 1 yılda yüzde 100 artış gösterdi. Ingenico Türkiye, Mısır da Societe Generale, Bank of Alex, CIB ve NBE ye distribütörü Al-Amin üzerinden hizmet veriyor. Al-Amin, Mısır da 30 yıldır faaliyet gösteren köklü teknoloji firmalarındandır. Taksim Otoparkı nda kredi kartı ile self servis ödeme başladı Yurtdışında yaygın olarak kullanılan self servis otopark ücreti ödeme çözümü Parksistem ve Yapı Kredi Bankası işbirliğiyle Türkiye de de başladı. İstanbul un en büyük otoparklarından Taksim Otoparkı nda hizmet vermeye başlayan sistem, kullanıcılar tarafından da ilgi görüyor. Proje kapsamında Parksistem kiosklarına entegre edilen Ingenico unattended terminaller sayesinde kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor. Otopark kullanıcılarına büyük zaman kazandıracak olan sistemde, EMV kartların yanı sıra temasız kartlarla da ödeme yapılabiliyor. Ingenico Strategy Meeting was held in Turkey Importance of Turkey is increasing within the global operations of Ingenico. Ingenico Turkey, which assumed the responsibility of 17 countries in the nearby region hosted 2010 Strategy Meeting of Ingenico. Ingenico, which attracts attention with its high performance in sales took place in the last year s meeting as a success story with sales. A total of 110 managers from the world operations of Ingenico participated in the meeting which was held at Four Seasons Bosphorus between 7th and 10th of February. Latest developments in Turkish payment sector were evaluated in the meeting where sales and product strategies of the year 2010 have been determined. Egyptian banks prefer Ingenico Banks in Egypt where tourism and shopping is very dynamic are preferring Ingenico in their payment systems. While the number of banks using Ingenico terminals in Egyptian card payment operations of which are directed by Ingenico Turkey is rapidly increasing, product penetration displayed 100 percent increase in the last one year. Ingenico Turkey is serving Societe Generale, Bank of Alex, Bank Misr, CIB and NBE in Egypt through the distributor Al- Amin which is one of the oldest and well-known technology companies affiliating for 30 years in Egypt. Self-service payment with credit card introduced in Taksim Car Park Self service car park fee payment solution which is widely used abroad is in the field with cooperation from Parksistem and Yapı Kredi Bank in Turkey. The system which started to serve in Taksim Car Park, one of the biggest car parks of Istanbul is attracting attention from the users. With the help of Ingenico unattended terminals integrated to Parksistem kiosks within the scope of the project, one can pay with credit card. The system which will save a lot of time to car park users accepts payments from EMV cards as well as contactless cards. 17

18 POS TAHABER/ POS NEWS Ingenico, Best Buy a Ortak POS hizmeti sunuyor Teknoloji alışverişinde dünyanın 1 numarası Best Buy, Türkiye deki operasyonlarında Ortak POS sistemini kullanmaya karar verdi. Ingenico tarafından geliştirilen Ortak POS sistemini tecih eden Best Buy, tüketicilerine hızlı ve kolay bir ödeme platformu sunacak. Türkiye ödeme sistemleri pazarındaki çeşitlilik ve taksit, ödül, puan vb uygulamalar karşısında Türkiye ye yatırım yapan yabancı perakende grupları da kayıtsız kalamıyor. Dünyada benzeri olmayan bu uygulamaları Türkiye deki mağazalarında sunan perakende devlerinin tercihi ise birden fazla banka uygulamasını tek POS terminalinden sunabilen Ortak POS projeleri oluyor. Kısa bir önce ilk mağazası ile tüketici elektroniği pazarına hızlı bir giriş yapan Best Buy, kendi POS parkını oluşturmak üzere bugüne kadar Ortak POS alanında birçok başarılı uygulamayı hayata geçiren Ingenico ile işbirliğine gitti. Türkiye deki mağazalarında Ingenico Ortak POS sistemi ve Ingenico POS terminallerini kullanacak olan Best Buy, proje kapsamında pazarda en yaygın kullanılan 5 banka uygulamasının tüm kredi kampanyalarını tüketicilerine sunacak. Proje kapsamında Best Buy mağazalarında kullanılacak olan Ortak POS sisteminde yer alacak banka uygulamaları ve saha operasyonu Ortak POS alanında lider olan Ingenico tarafından gerçekleştiriliyor. Ingenico, Ortak POS konusundaki deneyim ve know-how ı sayesinde Best Buy ın ihtiyaçlarına uygun olarak projenin uygulamasını genişletebilecek. İlk olarak Best Buy ın İzmir de açılan mağazasında hayata geçirilen projenin, Türkiye de açılacak tüm mağazalarda uygulanması planlanıyor. Ingenico provides Shared POS service to Best Buy Best Buy, number one in technology shopping, has decided to use Shared POS system in its operations in Turkey. In order to provide a quick and easy payment platform to its consumers, they have chosen the Shared POS system developed by Ingenico, a leading provider of payment solutions. Foreign retailer groups investing in Turkey cannot remain indifferent to the diversity and applications such as installments, awards, points etc. in Turkish payment systems market. Preference of retail giants presenting such services in Turkey which are different in the world prefer Shared POS projects which can run multiple bank applications on a single POS terminal. Best Buy which entered the consumer electronics market with its first store cooperated with Ingenico in order to create its own POS Park. Best Buy, which will use Ingenico Shared POS system and Ingenico POS terminals in its stores in Turkey, will present all credit card campaigns of 5 most widely used bank applications in the market to its customers within the project. Bank applications and field operations which is included in the system will be performed by Ingenico, the leader in Shared POS market. Ingenico will be able to expand the application of the project in accordance with the needs of Best Buy with the help of its experience and know-how in Shared POS field. It is planned that the project which was initially started in Izmir store of Best Buy will be applied in all stores which will be opened in Turkey in the coming days. 18

19 150 OF THE WORLD S TOP RETAILERS AND 20 OF THE WORLD S BIGGEST BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS HAVE TURNED TO INGENICO FOR PAYMENT SOLU- TIONS AND FOR MUCH MORE: A WHOLE WORLD OF OPPORTUNITY. Frederik/Agencechristophe.com AD-Corporate-En-June09-HD Opportunity #1 Beyond Payment As the world leader in payment solutions, Ingenico develops and deploys the latest technology in the secure electronic payment or transaction management fields, and offers the widest range of value-added services. Present in 40 countries and benefiting from a commercial presence in 125 countries, with 15 million payment terminals installed worldwide, Ingenico offers a comprehensive range of solutions providing both banks and companies with a source of additional sales, differentiation and revenue. Payment Solutions, Transaction Solutions, Business Solutions: Ingenico offers its customers a wealth of opportunities going beyond payment, for improved sales and higher growth.

20 PCI 2.0 Valid until 2017 Hızınızı yükseltmenin kolayı var!

SAYI 18 Nisan - Mayıs - Haziran 2011 ISSUE 18 April - May - June 2011

SAYI 18 Nisan - Mayıs - Haziran 2011 ISSUE 18 April - May - June 2011 SAYI 18 Nisan - Mayıs - Haziran 2011 ISSUE 18 April - May - June 2011 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları için

Detaylı

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları için

Detaylı

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu SAYI 14 Nisan-Mayıs-Haziran 2010 ISSUE 14 April-May-June 2010 Kasada online servis noktası Web POS Online service point at the cash register KON TÖR KON ON TÖR KONTÖR FATURA ÖDEME PARA TRANFER Genç nüfus,

Detaylı

Incendo Online. ile POS larda. İnternetin avantajları. Ortak POS. Tasarım Farkı. dönemi başladı. POS ta. Ödeme sistemlerinde verimliliğin anahtarı

Incendo Online. ile POS larda. İnternetin avantajları. Ortak POS. Tasarım Farkı. dönemi başladı. POS ta. Ödeme sistemlerinde verimliliğin anahtarı SAYI15 Temmuz - Ağustos - Eylül 2010 ISSUE 15 July - August - September 2010 İnternetin avantajları Incendo Online ile POS larda POS ta Tasarım Farkı The design difference in POS Ödeme sistemlerinde verimliliğin

Detaylı

SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012

SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012 SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları

Detaylı

SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013

SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013 SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013 Dünyanın önde gelen POS üreticisi Ingenico iwl serisi ile ödemenin ötesinde bir deneyim sunuyor. Ödeme sistemlerinde dünya

Detaylı

Temassız ödemeye geçişte son tarih 2017. Ingenico YazarkasaPOS MICROS entegrasyonu hazır. Ingenico ve Vascomm dan nakitsiz ödemede işbirliği

Temassız ödemeye geçişte son tarih 2017. Ingenico YazarkasaPOS MICROS entegrasyonu hazır. Ingenico ve Vascomm dan nakitsiz ödemede işbirliği SAYI 31 Ekim-Kasım-Aralık 2014 Temassız ödemeye geçişte son tarih 2017 ISSUE 31 October-November-December 2014 Ingenico YazarkasaPOS MICROS entegrasyonu hazır Ingenico ve Vascomm dan nakitsiz ödemede işbirliği

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz SETUR YAZI / ARTICLE ŞEBNEM CAN FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS BARIŞ ÂŞIK Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz BECOMING TURKEY S MOST COMPREHENSIVE DATABASE 46 Teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

KITA nın ABD üssü KITA s Main Base in USA

KITA nın ABD üssü KITA s Main Base in USA KITA nın ABD üssü KITA s Main Base in USA Houston IATA da zirveyi zorluyoruz We are pushing the limits for Air Cargo Melek Yatırımın Yolları How to Meet with Business Angels Tek Tıkla Kontrol Webtracks

Detaylı

Yayın Kurulundan Merhabalar Hello from the Editorial Board

Yayın Kurulundan Merhabalar Hello from the Editorial Board YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD Yayın Kurulundan Merhabalar Hello from the Editorial Board Değerli NAB ER okurları, Keyifli ve hareketli geçen bir yazın ardından soğuk kış günlerine yeniden Merhaba dedik.

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

TÜRK MÜZECİLİĞİNDE YENİ DÖNEM A new era begins at Turkish museums

TÜRK MÜZECİLİĞİNDE YENİ DÖNEM A new era begins at Turkish museums NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2011 APRIL-MAY-JUNE 2011 SAYI 1 ISSUE 1 TÜRK MÜZECİLİĞİNDE YENİ DÖNEM A new era begins at Turkish museums Kültür ve Turizm Bakanı ERTUĞRUL GÜNAY: Müzelerimiz emin ellerde Minister of

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman 2 Kuruluşumuzun 34. yılını kutladığımız 2014 yılında şirketimiz; genç ve dinamik bir firma olarak sektörümüzde gelişmiş ve modern yeniliklerin altına imza atarak, ülkemizin ekonomisine yeni katkılar sağlama

Detaylı

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Uluslararası dev buluşma A great international meeting

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

Elvan Ailemiz in Değerli Üyeleri,

Elvan Ailemiz in Değerli Üyeleri, başkandan from the chairman Yeni Bir Faza Geçtik... Elvan Ailemiz in Değerli Üyeleri, Yeni yılın ilk sayısıyla yeniden sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. 2014 le ilgili gündemimize geçmeden önce

Detaylı

SAYI 7/2012. www.havakargoturkiye.com

SAYI 7/2012. www.havakargoturkiye.com SAYI 7/2012 www.havakargoturkiye.com General Coordinatör Künye Rasih ULUTÜRK TÜRK HAVA YOLLARI HER YERDE UBM Aviation tarafından yayınlanan Official Airline Guide'ın raporuna göre, tüm dünyada faaliyet

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE...

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE... DOMOTEX 2013 ün Öne Çıkan Eseri: PETROL TAHMİNLERİ KORKUTUYOR! FLOORING DELUXE... Hodri meydan diyorum!... Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Veysel Eroğlu, Hiç kimsenin ormanlık alanlarda yer işgal

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

1 2 3 4 14 15 Editör Editor Değirmencilik sektöründe İDMA mevsimi İDMA season in milling sector Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörleri, 04-07 Nisan tarihleri arasında İstanbul daki İDMA 2013

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK YILYEAR: 14 SAYIISSUE: 63 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2012 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS AKIM METAL SAN. VE TİC. A.Ş. ANADOLU ISUZU OTOMOTİV

Detaylı

6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı 6 th International Chemical Industry Group Exhibition KAPANIŞ RAPORU. İş Birliği ile In cooperation with

6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı 6 th International Chemical Industry Group Exhibition KAPANIŞ RAPORU. İş Birliği ile In cooperation with 6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı 6 th International Chemical Industry Group Exhibition KAPANIŞ RAPORU POST SHOW REPORT Fuar Ana Sponsoru Exhibition Main Sponsor Medya Partneri Media Partner Destekleyenler

Detaylı

Turizmde Türkiye farkı

Turizmde Türkiye farkı BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Turizmde Türkiye farkı Turkey s Difference in Tourism Dünya turizm liginde ilk beşe girmeye hazırlanan Türkiye, bu yıl 30 milyon turist ve 22,5 milyar dolarlık turizm

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı