ÇİÇEKLENDİRİLİYOR. paranın sahibinin bir emeklinin maaşı olduğu duyunca bir hayli sevindi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇİÇEKLENDİRİLİYOR. paranın sahibinin bir emeklinin maaşı olduğu duyunca bir hayli sevindi."

Transkript

1 ÖDEMİŞ PARKLARI ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ MUSTAFA BALBAY ÇİÇEKLENDİRİLİYOR YOLLARA TAŞTI ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ GALATASARAY IN ŞAMPİYON OLMASIYLA TARAFTARLAR YOLLARA DÖKÜLDÜ. devamı sayfa 6'da Ödemiş Belediyesine bağlı bulunan park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerince daha önceleri kentimizi karayolları refüjleri üzerine dikilen mevsimsel çiçeklerin ardından bozkıra dönmüş olan park ve bahçelerde de çiçek dikim CHP İzmir 2. Bölge milletvekili adayı Mustafa Balbay Ödemiş'te parti teşkilatı ve işi hızlandı. ayrıca Yeniköy'de üreticilerle tarlada bir araya geldi. devamı sayfa 6'da devamı sayfa 5'te Yıl : 11 Sayı : 2962 ÖDEMİŞ BELEDİYESİ YÜZME HAVUZU 1 HAZİRAN'DA AÇILIYOR Haberi sayfa 6'da TTO, TİRELİ FİRMALARI İNTERNETE TAŞIYOR 50 Krş. İNSANLIK DAHA ÖLMEMİŞ! Tire Ticaret Odası başta kendi üyeleri olmak üzere Tire'deki tüm firmaları internete taşımak için kolları sıvadı. devamı sayfa 3'te ESKİ MİLLETVEKİLİ KORKUT ATA AK PARTİYE DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR Ödemiş'te yolda gezerken bulduğu parayı hemen Ödemiş ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı Şehit Ayhan Uzun polis karakoluna teslim eden örnek vatandaş Faik Sin isimli esnaf paranın sahibinin bir emeklinin maaşı olduğu duyunca bir hayli sevindi. SÜTAŞ, TİRE OSB'DEKİ TESİSİNİ 2016'DA AÇACAK Sütaş'ın Tire OSB'deki yapımı devam eden fabrikasının 2016 yılında üretime geçeceği, Mart ayında ilk üretimin yapılacağı hedeflenmekte. Sütaş, Tire OSB'de (Organize Sanayi Bölgesi) satın aldığı 100 bin m2'lik arsa üzerinde yaptığı fabrikayı Mart 2016'da tamamlayıp üretime başlayacak. devamı sayfa 6'da devamı sayfa 3'te ÖDEMİŞLİ FOTOĞRAF SANATÇISI HASAN UÇAR AVRUPA'DA Genç yaşına karşın tutkunu olduğu fotoğrafçılık dalında şimdiden büyük başarılar yakalayan Kayaköylü Hasan Uçar, özellikle son iyi yıl içinde yurt içindeki çeşitli yarışmalardan ödül aldı. devamı sayfa 5'te Önceki yıllarda milletvekilliliğini yapan ve şu anda Ak partinin seçim çalışmalarına destek amacıyla işadamı Ali Sedat Şenbaş ile birlikte Ödemiş'te Akıncılar mahallesi Uzun sokak esnaflarıyla bir araya gelen eski milletvekili Korkut Ata ve Şenbaş esnaflarla ve İsmet Yalgın ile bir araya gelerek seçimi masaya yatırarak sohbet ettiler. devamı sayfa 2'de KIZILCA MAHALLESİ SULAMA SUYUNA KAVUŞTU devamı sayfa 7'de

2 BİNA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR ÖDEMİŞ BELEDİYESİ FEN İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yüzme Havuzu Tesis Binası Genişletilmesi İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası : 2015/ İdarenin; a) Adresi : ZAFER MAH. ATATÜRK CAD. NO: ÖDEMİŞ/İZMİR b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- İhale konusu yapım işinin; a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Havuz Tesis Binası Genişletilmesi Tadilat inşaatı. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : 125. Yıl Kültürpark Rekreasyon Alanı İçerisindeki Havuz Tesis Binası c) İşe başlama tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. ç) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Ödemiş Belediyesi Hizmet Binası Bodrum Kat Küçük Toplantı Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat Ihale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde benzer işlere dair tebliğde yer alan B/III grubu iş benzer iş olarak kabul edilecektir Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İhale konusu iş ve benzer işe denk sayılacak Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümü mezunlarıdır. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ödemiş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ödemiş Belediyesi Hizmet Binası Bodrum Kat Küçük Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Resmi İlanlar; ilan.gov.tr'de Basın : ÖDEMİŞ'TE EMLAKÇILIK DÜNYASINA YENİ BİR İSİM Ödemiş'te Emlakçılık dünyasına yeni bir isim daha ilçenin Akıncılar mahallesi Şair Eşref sokakta yapılan açılış ile hizmete girdi. ATLAS EMLAK OFİSİNİ TİRE BELEDİYESİ ESKİ BAŞKANI M.SITKI İÇELLİ GERÇEKLEŞTİRDİ. Ödemiş'te önceki gün yapılan açılış töreniyle Atlas Emlak Ofisi Deniz Zehra Koldemir ve Tahir Özbek'in birlikte ortak olarak açtığı işyerini müşterilerinin hizmetine sunarken yapılan açılış törenine Tire belediyesi eski başkanı M. Sıtkı İçelli ve Ödemiş Belediye başkanı A. Mahmut Badem'in kardeşi Tahir Badem, olmak üzere işyerine davetli olarak eş ve dostların yanında çevredeki esnaflar da açılış törenine katılarak ilgi gösterdiler. İşyerinin açılışını gerçekleştiren Tire belediyesi eski başkanı İçelli Burada güzel bir işyerini Ödemiş'e kazandıran Deniz ve Tahir arkadaşlarımıza işlerinde hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum. Bundan sonra müşterilerine en iyi hizmeti vereceğine şimdiden inanıyoryum. dedi. ESKİ MİLLETVEKİLİ KORKUT ATA AK PARTİYE DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR Önceki yıllarda milletvekilliliğini yapan ve şu anda Ak partinin seçim çalışmalarına destek amacıyla işadamı Ali Sedat Şenbaş ile birlikte Ödemiş'te Akıncılar mahallesi Uzun sokak esnaflarıyla bir araya gelen eski milletvekili Korkut Ata ve Şenbaş esnaflarla ve İsmet Yalgın ile bir araya gelerek seçimi masaya yatırarak sohbet ettiler. ESKİ MİLLETVEKİLİ KORKUT ATA İZMİR'E BAĞLI BİR ÇOK YERDE SEÇİM ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYORUZ. Seçim çalışmalarında Ak parti ye destek olarak elinden geleni yaptıklarını belirten eski Milletvekili Korkut Ata Bizler İzmir'e bağlı ilçelerde gerekli seçim çalışmasını yapıyoruz. Buradaki temennimiz 13 yıldan beri İktidar da ülkemize sayısız hizmetler ve projeler sunan Ak partinin bundan sonra yine Türkiye'ye yapacakları önemlidir. Ak Parti Ödemiş Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olan babası Erkut Şenbaş ile birlikte Küçük Menderes havzasını karış karış gezdiğini, bölgenin sorunlarını tek tek bildiğini söyleyen Ali Sedat Şenbaş, Parti teşkilatımız ve sizler bana görev verirse 7/24 hizmetinizde olacağım dedim. Ve bu görevimi yerine getirmek amacıyla her hafta 3 gün Ödemiş ve Küçük menderes havzasındaki çalışmalara katılıyorum. Ak partinin bir neferi olarak her zaman partimin hizmetinde olmaya da devam edeceğim. Bizler Ak partisi gönüllüleri olarak her zaman partimizin yanında olmaya devam edeceğiz sadece seçim zamanı değil her zaman partinin neferi olmağa devam edeceğiz. Dedi. İMAM FARUK AÇARLI VEFAT ETTİ DÜNYA KOLEJİ'NDE DÜNYA KÜLTÜRLERİ GÜNÜ Dünya Koleji'nde 23 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilen Dünya KültürleriGünü nde öğrenciler, İngilizce ve Almanca dillerinde çeşitli performanslar sergilediler. Bu etkinlikteki amaç, öğrencilerin kendi kültürlerinin yanı sıra farklı kültürleri de tanıyıp ailelerine sunmaktır. Ayrıca 'Şapka Tasarlama', 'Eski Ayakkabı İçinde Bitki Yetiştirme' ve 'Farklı Malzemelerden Pizza Yapma ' gibi farklı kültürlere hitap eden çeşitli ve eğlenceli yarışmalar da 2 Ödemiş'te bulunan Ataç Mescidinin İmam Hatibi olarak 15 yıla yakın bir süredir burada görev yapan ve tarihinde Aydın ile İncirliova İlçesi Sandıklı Mahallesi Muradiye Camiinde İmam Hatibi olarak göreve başlayan İlahiyat Ön Lisans Mezunu olan Açarlı 1967 doğumlu olup evli ve 2 çocuk babasıdır. İlk görev yeri Konya ili merkezi olan Açarlı 2 yıldır İzmir Katib Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (Yeşilyurt Devlet Hastanesi) kanser tedavisi görüyordu. Eşi Aydın Efeler Müftülüğünde Kur'an Kursu öğreticiliği yapmaktadır tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Faruk Açarlı (dün) Aydın ili Bey Camiinde kılınan ikindi namazı sonunda Kemer Mezarlığında toprağa verildi. Ödemiş Müftülüğü önünde Cenaze için din görevlilerince altı adet araç kaldırılarak Açarlı'ya son görevlerinde acılı yanında oldular. Müftülük Camiasına ve mevtanın kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Haber : Cengiz Varolsan ÖDEMİŞ İÇİN 3 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ düzenlendi. Öğrenciler söyledikleri İngilizce ve Almanca şarkılar, drama gösterilerinin yanı sıra katıldıkları bu yarışmalar sayesinde dili bütünsel ve eğlenceli bir şekilde hayata geçirebildiklerini gösterdiler.

3 3 İNSANLIK DAHA ÖLMEMİŞ! Ödemiş'te yolda gezerken bulduğu parayı hemen Ödemiş ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı Şehit Ayhan Uzun polis karakoluna teslim eden örnek vatandaş Faik Sin isimli esnaf paranın sahibinin bir emeklinin maaşı olduğu duyunca bir hayli sevindi. EMEKLİNİN MAAŞI OLAN YOLDA BULDUĞU PARAYI HEMEN POLİS KARAKOLUNA TESLİM EDEN FAİK SİN KİMSENİN NE PARASINDA NE PULUNDA GÖZÜM YOK Önceki gün yolda gezerken bulduğu parayı hemen Ödemiş ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı Şehit Ayhan Uzun polis karakolunda görevli memurlara teslim eden Faik Sin Bundan bir süre önce Muğla ilinde yolda gezerken çanta bulmuştum. İçine bile bakmadan yine oradaki polis karakoluna giderek teslim etmiştim. Önceki gün Ödemiş Saraçoğlu caddesinde yerde toplu halde parayı bulunca saymadan hemen olarak Ödemiş ilçe emniyet müdürlüğü polis karakoluna teslim ettim. Bu para ister zengin birisinin olsun veya fakir birisinin olsun önemli olan paranın kiminse ona verilmesiydi. Ben parayı teslim ettikten sonra emekli birisinin bankadan çektiği maaşı olduğunu duydum. kendisini Ödemiş ilçe emniyet müdürlüğü Şehit Ayhan Uzun polis karakolunda görünce onun emekli maaşını bulunmasıyla nasıl sevindiğini gördüm. dedi. ÖRNEK VATANDAŞ FAİK SİN HERKESİN BU HAREKETİ YAPMASI GEREKİR. Kimlik olsun, para olsun herkesin aynı duyarlılığı yapması gerektiğini vurgulayan Ödemişli vatandaş Faik Sin Bazen televizyonlarda veya basın aracılığı ile duyuyoruz. Bir kimlik yüzünden insanın başına gelmedik olay kalmıyor. Kimlik, ehliyet veya para olsun hemen en kısa zamanda emniyet yetkililerine bulunduğu yerde teslim edilmesi gerekir. dedi. YOLDA DÜŞÜRDÜĞÜ 1040 LİRA PARASINA KAVUŞAN ÖDEMİŞLİ EMEKLİ İBRAHİM KARAÇAY ÖRNEK VATANDAŞA TEŞEKKÜR ETTİ. Yolda düşürdüğü emekli maaşını aynı gün Ödemiş ilçe emniyet müdürlüğü şehit Ayhan Uzun polis karakolunda görev yapan polis memurları ve örnek vatandaş Faik Sin sayesinde tekrar kavuşan Ödemişli emekli İbrahim Karaçay hem polis ekiplerine hem de parasını bularak polis karakoluna teslim eden Faik Sin'e sarılarak teşekkür etti. Emekli maaşını yolda düşürdüğünü belirten Ödemişli emekli İbrahim Karaçay Böyle insanlar da var. İnsanlık daha ölmemiş. Kendisine binlerce teşekkür ediyorum. Dedi. TTO, TİRELİ FİRMALARI İNTERNETE TAŞIYOR Tire Ticaret Odası başta kendi üyeleri olmak üzere Tire'deki tüm firmaları internete taşımak için kolları sıvadı. Tire'nin Firmaları İnternete Taşınıyor projesi kapsamında, Tire'de faaliyet gösteren Ticari işletmelerin internet sayfalarını oluşturmak, Tireli firmaların ve Tire'de üretilen ürünlerin internet dünyasında daha çok yer almasını sağlamak ve Tire ilçesinin ticari potansiyelinin Google tanınırlığını üst düzeye çıkarmak amacıyla Egeizm Tanıtım ve İnternet Hizmetleri firması ile bir protokol imzalayan Tire Ticaret Odası, 1 yıl içerisinde Tire'deki firmaların yüzde 80'nini internet yoluyla tüm dünyaya tanıtılmasını sağlayacak. Gelişen teknoloji ve iletişim koşullarında Ticari işletmelerin internet siteleri ile birçok başarıya imza attıklarını dikkati çeken Tire Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Çapkınoğlu, "ilçemizin ticari potansiyelinin internet dünyasında da bilinirliğini üst düzeye çıkarmanın ne denli önemli olduğunun farkındayız. Bu amaçla imzaladığımız protokol ile Tire'nin Firmaları İnternete Taşınıyor projesini hayata geçiriyoruz. Bilişim çağında Tireli firmaların internetin imkanlarından ve avantajlarından uzak kalmaması amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Başta Ticaret Odasına üye firmalar olmak üzere Tire'deki tüm firmaların faydalanabileceği proje sayesinde Tireli firmaların kendilerine ait web sayfalarına sahip olacaklarını söyleyen Çapkınoğlu, "Kendi web sitesi üzerinden ticari faaliyetlerini ilçemize, ülkemize ve tüm dünyaya tanıtmak ve ticari hizmet alanını geliştirmek isteyen tüm firmalarımıza, Egeizm Tanıtım ve İnternet Hizmetleri ile imzaladığımız bu işbirliği protokolü kapsamında destek vereceğiz. t web portalı üzerinden yayın yapacak olan projemizde yer alan her firma, çok küçük bütçeler ile web sitesine sahip olacak. Kendi web sitesini kuracak olan işletme sahiplerine yıllık hosting ve altyapı gibi giderlerini karşılayarak işletmelerimize web sayfası konusunda %50 oranında katkı sağlamış olacağız. "şeklinde konuştu. TİRE'NİN FİRMALARI İNTERNETE TAŞINIYOR PROJESİ NEDİR? t isimli web portalı üzerinden uygulanacak olan projede, Tire'de faaliyet gösteren tüm firmalar kendilerine ait bir web sayfasına sahip olabilecekler. Ana Sayfa (Hakkımızda), Sınırsız Fotoğraf Galerisi, Sınırsız Ürün Galerisi ve sipariş alma yönetimi, İletişim formu, ilgili firmanın google harita üzerinde gösterilmesi, Duyuru paneli ve ziyaretçi sayacı gibi bölümlerden oluşacak olan web sayfası, firma yetkililerine verilecek olan kullanıcı adı ve şifresi sayesinde diledikleri zaman diledikleri gibi güncellenebilecek. Mail ve sosyal medya kullanan sıradan internet kullanıcılarının bile kolayca kullanabileceği yönetim paneli sayesinde, kullanıcılar hiç bir desteğe ihtiyaç duymaksızın firmasına ait bilgileri, fotoğrafları ve ürünleri güncelleme imkanına sahip olacaklar. Ayrıca dileyen işletmeler, bu web sayfası üzerinden ürünlerini de satışa sunarak, mail adreslerine gelecek olan mesajlar ile sipariş alabilecekler. Proje kapsamında dileyen firma, kendi domain adresine de sahip olabilecek. MASA - SANDALYE KİRALAMA ÖDEMİŞ BELEDİYESİ YÜZME HAVUZU 1 HAZİRAN'DA AÇILIYOR Yaz aylarında gençlerin ve en çocukların tercih ettiği 125. Yıl Kültürpark içinde bulunan yüzme havuzu 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren açılıyor. Yetişkinler ve çocuklar için olmak üzere iki ayrı havuzun bulunduğu kompleks, yaz ayları boyunca her gün saatleri arasında hizmet verecek olup, her yıl olduğu gibi havuz Salı ve Cuma günleri bayanlara, Pazar günü ise ailelere özel olacak. Sezon için gerekli bakım ve onarımı yapılan havuzda; su taşma kanalları, duş, tuvalet ve giyinme kabinlerinin tamiri yapıldı. Teknolojik filtrelerle su devir daim edilerek temizlenen havuzda, otomatik klor ve PH ölçüm cihazları ile suyun klor ve PH değerleri sürekli ölçülmektedir. Havuz içinde bulunan kafeteryada soğuk sıcak içecekler ve aperatif yiyecekler bulunmaktadır. Her türlü teknik alt yapısına sahip yüzme havuzu özel gün ve geceler içinde kiralanabilmektedir Yıl : 11 Sayı : 2962 Ödemiş Kent Gazetesi, Yerel Süreli bir yayındır. Ödemiş Kent Bölge Gazetesinde yayınlanan Haber, Yazı, Resim ve Fotoğraflar izin almaksızın kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Gazetemizde yayınlanan Köşe Yazıları ve Yorumlar Yazarın Kişisel görüşlerini yansıtmaktadır.

4 KORKMAZ ELEKTRİK SGK + YEMEK ÖDEMİŞ TAŞÇEVİREN İNŞAAT DENEYİMLİ, ÖN MUHASEBEDEN ANLAYAN SEKRETER ALINACAKTIR

5 YAZ SICAĞINDA ÜCRETSİZ KAR HELVASI Yaz aylarının ve üç ayların başlamasıyla vatandaşlar hayır kuyruğuna girdi. Lokma, tavuklu pilav, keşkek, lokum, irmik helvası vb. dağıtanlar arasına kar helvası dağıtımı yapan vatandaşlar da katıldı. Bengisu mahallesi Gazi caddesi üzerinde Erkek Kuaförlüğü yapan Murat Algan dün saat 13,00'te işyerinin önünde vatandaşlara kar helvası dağıttı. Algan Sıcak yaz aylarının ve üç ayların içinde olduğumuz şu günlerde bende hayır yapma kararı aldım. 70 kg. kar ile 60 kg. şeftali suyu, 40 kg. vişne suyunu kar ile karıştırarak yoldan geçen vatandaşlarımıza ikram ettim. Bu geleneğimi her yıl sürdürmek için çaba harcayacağım dedi. Haber : Cengiz Varolsan ÖDEMİŞLİ FOTOĞRAF SANATÇISI HASAN UÇAR AVRUPA'DA Genç yaşına karşın tutkunu olduğu fotoğrafçılık dalında şimdiden büyük başarılar yakalayan Kayaköylü Hasan Uçar, özellikle son iyi yıl içinde yurt içindeki çeşitli yarışmalardan ödül aldı. En büyük başarısını ise geçen yıl Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDÖKSAD)'ın başlattığı Biz Dökümcülerin Dünyası temalı fotoğraf yarışmasında 119 kişinin 1074 fotoğrafla katıldığı yarışmada en iyi fotoğrafı 5 TİRE HEM'DE MUHTEŞEM SERGİ Tire Halk Eğitim merkezi bünyesinde her yıl açılarak renkli görüntülere sahne olan Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi bu yılda önceki gün coşkulu bir şekilde açılarak davetlilerle buluştu. Tire Hangar düğün salonunda açılan sergiye Tire İlçe garnizon komutanı personel yüzbaşı Fırat Rıza Cihan, Tire ilçe jandarma bölük komutanı Emre Davutoğlu, Ödemiş ilçe milli eğitim şube müdürü Yakup Çakır olmak üzere Tire ilçesinde çeşitli kamu ve kuruluş temsilcileri yapılan açılışa katılım gösterdiler. RENKLİ SERGİDE ADETA YOK YOKTU! Tire Halk Eğitim merkezinin her yıl zengin bir şekilde açtığı sergide binlerce eser yer alırken, Seramik, pasta, el işi, nakışları olmak üzere çeşitli eserler açılan sergide yerini alırken açılış öncesinde Tire Halk Eğitim merkezi zeybek gösterileri ile çeşitli gösteriler yer aldı. TİRE HEM MÜDÜRÜ TURHAN EKE GERÇEK KURTULUŞ İSTİYORSAK, HERŞEYDEN ÖNCE BÜTÜN GÜCÜMÜZLE BÜTÜN HIZIMIZLA CAHİLLİĞİ YOK ETMEYE MECBURUZ. Tire Halk Eğitim merkezi müdürü Turhan Eke yaptığı açılış konuşmasında Gerçek kurtuluşu istiyorsak, her şeyden önce bütün gücümüzle, bütün hızımızla cahilliği yok etmeye mecburuz. Tire Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce öğretim yılında el sanatları alanında yapılan çalışmaların yıl sonu sergisi açılışı için bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz. çekerek birincilik ödülünün sahibi olmuştu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü mezunu olan Hasan Uçar, bugünlerde de ülke sınırlarına taşan bir başka heyecanı daha yaşamaya başladı. Önümüzdeki haftalarda Sırbistan'da yapılacak olan, 37. Gençlik Bienali Festivali'ne ülkemizden katılacak 20 fotoğraf arasında, bu haberde CHP İzmir 2. Bölge de yer alan iki fotoğrafıyla milletvekili adayı Mustafa Türkiye'yi temsil etme hakkını Balbay Ödemiş'te parti kazandı. teşkilatı ve ayrıca Yeniköy'de üreticilerle tarlada bir araya geldi. CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ BALBAY TÜRKİYE ÜRETİMLE DEĞİL, BANKALARLA BÜYÜDÜ." Ödemiş'te köylülerle ve tarlada patates üreticileri ile bir araya gelen CHP İzmir 2. Bölge milletvekili adayı Mustafa Balbay Bizler her gittiğimiz yerde CHP politikalarını anlatmaya devam ediyoruz. Patates üreticilerinin yaşadığı sıkıntıların tekrar önümüzdeki sezonlarda yaşanmaması için CHP'nin tarım politikaları içinde üreticiyi mağdur etmeyecek Halk Eğitimlerin alanı doğumdan ölüme kadar tüm vatandaşlarımızı kapsamaktadır. Bilginin inanılmaz bir hızla üretildiği dünyamızda ki; bilimsel araştırmalar son bir yılda üretilen bilginin son otuz yılda üretilen bilgiden daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Bu baş döndürücü hıza yeterince ayak uydurabilmenin en önemli unsurlarından birisi yaygın eğitimin kalitesi ile de doğru orantılıdır. Bu tarihinden günümüze kadar ise 308 kurs açılmış bu kurslara 6912 vatandaşımız katılmıştır. Verilerin değerlendirme tarihi olan 31 Ağustos 2015 tarihine kadar amacımız bir önceki yılda yaptığımız çalışmaları daha da olumlu noktalara taşımaktır. Çalışmaları biraz gruplarsak Açık ortaokul ve açık lisede bulunan aktif öğrenci sayımız 584 dür. Bakanlığımız 2012 Haziran ayından itibaren 23 yaş üstü orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli bireylerin hayat boyu eğitimini Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine devretmiştir. An itibariyle öğrenci sayımız 24 olup önümüzdeki yıllarda örgün bölümden gelecek öğrencilerle ikiye üçe katlanacaktır. Bakanlığımızın önemle üzerinde durduğu projelerinden biri olan Okullar Hayat Olsun projesi öğrenci sayımız 949 dur. Okul öncesinde 3-6 yaş dönemi çocuklarımızdan 204 kişiye eğitim imkanı sunulmuştur. İşbirliği yaptığımız kurumlardan özellikle Torbalı İşkur Şube müdürlüğü, Tire Organize sanayi bölge müdürlüğü ve Tire Süt kooperatifi ile açıklamalar doğrultusunda ne yaparsak yapalım ne kadar çok sonuç ortaya koyarsak koyalım bunu asla yeterli bulamayız. Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalara kısaca değinmek istiyorum öğretim yılında 473 kurs açılmış bu kurslara vatandaşımız katılmıştır. 1 Eylül 2014 işbirliği halinde yaptığımız çalışmalarla birçok vatandaşımıza istihdam fırsatı sağlanmıştır. Yine Bakanlığımızın hassasiyetle üzerinde durduğu 3-6/6-12/12-18 yaş aile eğitimi programlarımıza 358 vatandaşımız katılmış olup İzmir genelinde yapılan değerlendirmede kurumumuzun performansı en baştadır. Tire Belediye başkanlığımızla Kadın Danışma merkezinde ve Suratlı mevkiinde bulunan anne çocuk geliştirme merkezinde olmak üzere ihtiyaçlar doğrultusunda işbirliği halinde çalışmalarımız sürmektedir. Ayrıca Belediye Başkanlığımız talebimiz üzerine daha önce Sağlık Meslek Lisesi olarak kullanılan binayı 10 yıllığına müdürlüğümüze bedelsiz olarak tahsis etmiştir. Kendilerine teşekkür ederiz. Saygıdeğer konuklar açılışımıza gelerek bizleri onurlandırdığınızdan dolayı kurumum adına hepinize şükranlarımı sunarım. Ayrıca çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamlığımız ve bağlı kuruluşlarına Odalar, Süt kooperatifi, TOSBİ ve benzeri sivil örgütlere de teşekkürlerimi sunarım. dedi. AÇILIŞ SONRASINDA ETKİNLİĞE KATILAN DAVETLİLER SERGİLENEN ESERLERLE MEST OLDULAR. Açılış sonrasında önceki yıllarda olduğu gibi renkli görüntülerin sahne aldığı Yıl Sonu Sergisinde, açılış kurdelası Tire İlçe emniyet müdürü Fatih Kiremitçi, Tire İlçe garnizon komutanı yüzbaşı Fırat Rıza Cihan, Tire İlçe jandarma komutanı yüzbaşı Emre Davutoğlu tarafından kurdela törenle alkışlar eşliğinde kesildi. Açılış sonrası binlerce davetli birbirinden değişik eserler karşısında hayranlıkla izleyerek halk eğitim kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerini karşısında mest oldukları gözlerden kaçmadı. AÇILIŞIN İLK GÜNÜNDE YAKLAŞIK 3 BİN KİŞİNİN KATILIM GÖSTERMESİ İLGİYİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ. Tire Hangar düğün salonunda yaklaşık 3 bin kişinin ilgi göstermesiyle açılan serginin ilk gününde büyük bir izdiham yaşandı. MUSTAFA BALBAY ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ her türlü imkanların yine üreticilerinin alın yeri kurumadan verileceğini her yerde anlatıyoruz. dedi. CHP Ödemiş ilçe başkanı Nazan Dönmez CHP İzmir milletvekilimiz Balbay ile birlikte 7 haziran genel seçimler çerçevesinde Yeniköy ve civarındaki köylüler ve ayrıca patates tarlalarında çalışan insanlarımızla bir araya geldik. Değerli üreticilerimizin bizleri bağırlarına basmaları 7 haziran seçimleri öncesinde büyük bir moral vermiştir. Burada artık milletin ve üreticinin CHP'ye ihtiyacı var olduğuna inanıyoruz. Çünkü artık özellikle bölgemizde de patates üreticileri her sezonda fiyat belirsizlikleri yaşayarak mağdur olmaktadır. Bu konuda gereken açıklamaları CHP'nin tarım politikaları İzmir 2. Bölge milletvekili adayı Mustafa Balbay açıklayarak değerli üreticilerimizin kafalarında olan sorulara açıklık getirmiştir. dedi.

6 6 ÖDEMİŞ PARKLARI ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ ÇİÇEKLENDİRİLİYOR YOLLARA TAŞTI Ödemiş Belediyesine bağlı bulunan park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerince daha önceleri kentimizi karayolları refüjleri üzerine dikilen mevsimsel çiçeklerin ardından bozkıra dönmüş olan park ve bahçelerde de çiçek dikim işi hızlandı. Dün sabah saatlerinde Ulus Meydanında bulunan park ve bahçelere rengarenk çiçekler dikilerek bozkıra dönüşmüş alanları verimli hale getirmek için büyük çaba veriyorlar. Geç kalınmış olmasına rağmen yapılan GALATASARAY IN ŞAMPİYON OLMASIYLA TARAFTARLAR YOLLARA DÖKÜLDÜ. Süper Ligde bu sezonun şampiyonu olan ve 4. Yıldızı takan Galatasaray çalışmanın neticesinde park ve bahçelerin çevresini değiştirmeye çalışan çalışanlar ve yetkililer bu işlemin ilçemizde bulunan tüm parklarda sırası geldikçe uygulamaya geçireceklerini belirterek halkımızı çiçekleri ve çimleri korumaya ve kollamaya davet ettiler. Haber : Cengiz Varolsan sevgisi Türkiye genelinde taraftarlar tarafından çeşitli gösterilerle kutlanırken Ödemiş ilçesinde Başakşehir- Fenerbahçe arasında geçen maçın berabere bitmesiyle birlikte Ödemişli Cimbomlular yollarla dökülerek gecenin geç saatine kadar büyük bir coşkuyla Şampiyonluk kutlaması yaptılar. ÖDEMİŞ SARAÇOĞLU CADDESİNDE BİNLERCE SARI KIRMIZILI TARAFTAR YERİ GÖĞÜ İNLETEREK ŞAMPİYON CİM BOM DİYE İNLETTİLER. İstanbul'da biten maçın hemen ardında caddelere dökülen Ödemişli cimbomlular doyasıya şampiyonluk coşkusunu yaşarken Ödemiş Saraçoğlu caddesinde toplu halde yürüyerek tezahüratlar yapan binlerce Cimbomlu Salı pazarına kadar yürüyerek geç saatlere kadar Şampiyonluk coşkusunu yaşadılar. ÖDEMİŞLİ SARI KIRMIZILI TARAFTARLAR ÖDEMİŞ'TE ÖZEL BİR ŞAMPİYONLUK GECESİ BEKLİYORUZ. Ödemişli sarı kırmızılı taraftarlar Ödemiş'te şampiyon takımımız için özel bir gece bekliyoruz. Çünkü bizlerin böyle bir gecede takımımız Cim Bomu bir kere daha bağrımıza basacağız. dedi. SÜTAŞ, TİRE OSB'DEKİ TESİSİNİ 2016'DA AÇACAK KARE BULMACA SOLDAN SAGA 1. Muhtariyet, otonomi. 2. Ağır başlı - Renklerin en koyusu, siyah. 3. Yarı memnunluk anlatan bir ünlem Metin olma, dayanıklılık. 4. Bahçelerin yeşillendirilmesinde kullanılan çok yıllık bitki - Bir süs bitkisi. 5. Küçük kitap, broşür Genişlik. 6. Hiç kulla nılmamış Avrupa'da bir başkent. 7. Aşk ateşi Bir cetvel türü. 8. Bir tür otomatik tüfek. 9. Telefon sözü - Üstten sağa doğru eğik olan basım harfi. 10. Saçlı deride olan pulcuklar - İlbay. 11. Vurgun, kazanç - İki tarla arasındaki sınır. 12. Götürü, toptan iş - Arapça'da birinci tekil şahıs, ben. 13. Çocuk sahibi olmuş kadın Yöntem, tarz. 14. Bir nota - Fazla bön, avanak. 15. Bitkin, yorgun, peri şan - Radyumun simgesi. 16. Değer li bir kömür türü - Sakarya ilinin bir ilçesi. 17. Rütbesiz asker - Para do labı Gerekenden eksik. 18. Kendi sinden umulmayan,bir biçimde siv rilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş kimse. 19. Mantık - Ekmek ve bira yapımında kullanılan bir bitki. 20. Nikelin simgesi Lokmanruhu - Tunus'un plaka işareti. YUKARIDAN AŞAĞIYA 1. İki üç yaşındaki erkek koyun - Aş çı yardımcısı - Yılanın deri değiştirirken attığı deri - Zincirden yular ya da ayak kösteği. 2. Gereğinde kullanılmak için saklanan tahıl Açıktan açığa, herkesin gözü önünde olan Değersiz, önemi olmayan, aşağı - Bir nota. 3. İlave - Taş levreği - Ok kılıfı Tellürün simgesi. 4. Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse - Namuslu, iffetli - Havva'nın batı dillerindeki adı Müstahkem mevki Takımlar topluluğu, lig. 5. Bir tür yumurtalı süt tatlısı - İyiden iyiye, iyice - Kiraya verilerek gelir getiren mülkler. 6. Kuran'ı güzel ve yüksek sesle, usulünce okuma - Bir sınırdan geçebilmek için verilen yazılı izin. 7. Bir yerde oturma, eğleşme - Bir resmi sulan dırılmış renklerle boyamaya ya da gölgelemeye verilen ad - Öğütül müş tahıl tozu Radyo dalgalarının yankısını alarak cisimlerin yerini ve uzaklığını saptayan aygıt. 8. Bir tür yarış kayığı - Yükselme, yücelme - Jüpiter gezegeninin yedinci uydusu İridyumun simgesi. 9. Hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlanılan bir bitki - Duyuru - Kanun - Platinin simgesi. 10. İri bir cins at - Parkin- son hastalığının başlıca belirtisi olan hareket yeteneğinin kaybolmasımütehassıs; kompetan. Sütaş'ın Tire OSB'deki yapımı devam eden fabrikasının 2016 yılında üretime geçeceği, Mart ayında ilk üretimin yapılacağı hedeflenmekte. Sütaş, Tire OSB'de (Organize Sanayi Bölgesi) satın aldığı 100 bin m2'lik arsa üzerinde yaptığı fabrikayı Mart 2016'da tamamlayıp üretime başlayacak. 80 milyon dolarlık yatırımla kurulacak Sütaş Tire fabrikasında günde yaklaşık bin ton süt işlenmesi planlanıyor. Bin kişiye istihdam sağlayacak fabrikada süt teknolojisine yönelik yüksekokul da olacak. Sütaş'ın, Tire OSB'de satın aldığı 100 bin metrekare büyüklüğündeki arsa üzerinde başlattığı fabrika yatırımını Mart 2016'da hizmete alacağı belirtiliyor. 80 milyon dolarlık yatırımla kurulacak Sütaş Tire fabrikasının günde yaklaşık bin ton süt işlenmesi planlanıyor. Bünyesinde süt çiftliği, yem tesisi, süt eğitim birimi, süt ve süt üretim fabrikalarının yanı sıra süt teknolojileriyle ilgili yüksekokul da barındıracak olan fabrika, yaklaşık bin kişiye istihdam sağlayacak. Süt sektörünün güçlü kuruluşlarından Sütaş'ın yatırım için, İzmir'de üretilen toplam sütün yüzde 70'inin üretildiği Tire'yi seçtiğini belirten Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler, firmanın, inşaat aşamasındaki fabrikayı Mart 2016'da üretime geçirmeyi hedeflediğini aktardı. Tire'de yerel firmaların Tire OSB'ye taşındığını belirterek, kalan son 2 firmanın da taşınma evresinde olduğu bilgisini veren Gürler, Küçük Menderes Havzası'nın Türkiye'nin süt üretiminde önemli bir merkez olduğuna dikkat çekti. İzmir'in Türkiye'nin en çok süt üreten ili olduğunu hatırlatan Gürler, bunun da yüzde 70'inin Tire, Ödemiş, Bayındır, Kiraz, Beydağ ilçelerinin yer aldığı Küçük Menderes Havzası'nda üretildiğini dile getirdi. TOSBİ'de birçok süt ve süt ürünleri tesisinin kurulduğunu vurgulayan Gürler, Bölgemizde bir süt kümelenmesi oluşturduk. Bu kümeye Sütaş'ın katılması ile daha da güçlendik. Bölgeye ilgi gösteren çok sayıda firma var. Kendi firmam Gürsüt için de 55 bin metrekare yer aldık. Tesisimiz Mart 2016'da hizmete girecek şekilde inşaatı sürdürüyoruz. Gürsüt'ün Tire OSB'deki yatırımı için 30 milyon TL tutarında harcama öngördük diye konuştu. Süt sektörünün kümelenme merkezi olan Tire OSB'nin sektörden yoğun talep gördüğünü dile getiren Kosat Gürler, arazi maliyeti olarak İzmir'deki diğer OSB'lerden çok ucuz olan Tire OSB'de yatırım yapılmayan parseller üzerinde de yatırım yapılması konusunda adım attıklarını belirterek, bu sayede bölgede hızla inşaatlar yükseldiğine dikkat çekti.

7 KIZILCA MAHALLESİ SULAMA SUYUNA KAVUŞTU Ödemiş Belediyesi kırsaldaki mahallelerde sulama suyu hattı şebekesi çalışmaları hızla devam ederken Kızılca Mahallesinde yaşayan vatandaşlar sulama suyuna kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. İlçe sınırları içinde yaşayan her vatandaşın belediye hizmetlerinden eşit olarak yararlanması amacıyla çalışmalarını sürdüren Ödemiş Belediyesi tarım yapılan bölgelerde sulama suyu şebeke hattı yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda Hamam Mahallesi Çukur mevkiindeki çalışmaları tamamlayan ekipler, bu hafta Kızılca Mahallesindeki şebeke çalışmasının ilk etabı tamamlandı. Bir haftalık çalışma sonucunda 1300 metre sulama hattı döşendi. İlk etabın tamamlanmasıyla 900 dekar arazinin sulama suyundan faydalanması sağlandı. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü OVAKENT'TE FUTSAL TURNUVASI SONA ERDİ ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Demirdere, Cevizalan ve Küçükören mahallelerindeki çalışmalar da hızla devam etmektedir. HAYAT PAYLAŞINCA GÜZEL Özel Oluşum İlkokulu öğrencileri, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Hayat Paylaşınca Güzel sloganını gerçeğe dönüştürdüler. Bayındır Kızılcaova Köyü İlkokulu'nda kendi yaşıtları ile tanışıp hediyelerini sundular. Yeni tanıştıkları arkadaşları için hazırlamış olduğu gösterileri izleyip, birlikte piknik yaparak, oyunlar oynayarak hem öğrendiler hem de yardımlaşmanın güzelliğini doyasıya yaşadılar. Bu sayede Özel Oluşum İlkokulu ve Bayındır Kızılcaova İlkokulu arasında Sevgi ve Yardımlaşma Köprüsü oluşturdular. Bu güzel gün ve misafirperverlikleri için Kızılcaova İlkokulu Yöneticilerine ve tüm öğrenci velilerine teşekkür ederiz. Kızılcaova Okulunun öğretmen ve öğrencileri Kızılcaova İlkokuluna yardım ve katkılarından dolayı Özel Oluşum Koleji kurucularından Halise BIYIK başta olmak üzere yöneticilere, öğretmenlere tüm öğrenci ve velilerine teşekkürlerini bildirdiler. 7 ÖDEMİŞ 48. EĞİTİM BÖLGESİNİN EN BÜYÜKLERİ MİNİKLERDE BIÇAKÇI, YILDIZLARDA KONAKLI Mayıs 2015 tarihlerinde Ödemiş Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesi Koordinatörlüğünde düzenlenen futsal turnuvası sona erdi. Açılışı 25/05/2015 Pazartesi günü saat 10:00 yapılan turnuvanın 1. günü İlkokullar yarıştı. Karşılaşmaların hakemliğini Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Can Başyiğit yaptı. Öğrenci ve çalıştırıcılara öğle yemeği ikram edildi. Karşılaşmalar sonunda Konaklı Şehit Er Kamil Alkan İlkokulunu Mağlup eden Bademli Şükrü Saraçoğlu İlkokulu 3.lüğü, final de Ovakent İlkokulunu 2-1 yenen Bıçakçı Bedriye Baykaş İlkokulu şampiyonluk kupasını kaldırdı. 2. gün yapılan müsabakalar sonunda ise ortaokullar yarıştı. Karşılaşmalar sonunda Bıçakçı Bedriye Baykaş Ortaokulunu mağlup eden Ovakent Ortaokulu 3.lüğü, final de Bademli Şükrü Saraçoğlu Ortaokulunu 6-1 yenen Konaklı Şehit Er Kamil Alkan Ortaokulu ise şampiyonluğa ulaştı. Müsabakalar sonunda ödül töreni düzenlendi. Ödül töreninde konuşan Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Orhan: Birincisini düzenlediğimiz 48. Eğitim Bölgesi öğrenci ve personelimizin birlik, beraberlik ve dostluğunu artırmasını istediğimiz futsal turnuvamız sona erdi. Tüm katılımcı okullarımıza, idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi teşekkür ederim. İnşallah gelecekte daha büyük organizasyonlar düzenleriz. Beni en çok sevindiren, bu etkinliğin centilmence geçmesi ve kazandığımız dostluklarımızdır. dedi. Mustafa Orhan tarafından tüm katılımcı okullara katılım belgeleri verildi. Bıçakçı Bedriye Baykaş İlkokulunun kupasını Ovakent ortaokulu Müdürü Ahmet Ürkmez, Konaklı Şehit Er Kamil Alkan Ortaokulunun kupasını Ovakent Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni Can Başyiğit takdim etti. Toplu fotoğraf çekimi ile tören sona erdi. BİRGİVİ KOLEJİ'NDEN KÜÇÜK KIZLAR TAKIMI BAŞARISI Gençlik Spor Müdürlüğü'nün Gençlik Haftası münasebetiyle düzenlediği küçük kızlar voleybol turnuvasında Birgivi Koleji Ödemiş 3. Sü oldu. Takım kaptanı Cemre Telliel maçın çok çekişmeli geçtiğini hatta uzatmalarla 2. liği kaçırdıklarını söyledi. Öğretmenlerinin ve takım arkadaşlarının destekleri ve çalışmalarıyla 3. cülüğü hak ettikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Ayrıca takım olarak yeni sezon maçları için de her zaman hazırlıklı olacaklarını başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Birgivi Koleji müdürü Adil Özçetin Öğrencilerimizin gelişimi için her alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sporun da öğrencilerimizin gelişiminde önemli bir yer aldığını düşünüyoruz. Bu alanda ki çalışmalarımız da meyvelerini veriyor. dedi.

8 HALDUN ÖZGÜL HAKKINI HELAL ETMİYOR Kazalar arası 1. Amatör ligde mücadele ederken tarihinde ilk defa Bayındır Sporu Süper Amatör lige çıkaran eski kulüp başkanı ve iş adamı Haldun Özgül takımın geçtiğimiz sezonda yaşadığı zafiyete üzüldüğünü belirterek açıklamalarda bulundu. Özgül İki sezon Bayındır Spor başkanlığını yaptım. Takımımızı iki kere şampiyon yaparak play-off'larda oynattım ve en sonunda sarı kırmızılı ekibimizi Süper Amatör Lige (SAL) yönetimim ile çalışarak çıkardık sezonunda bu ligde yeni olmamıza rağmen son maçlara kadar liderliğimizi sürdürdük ve sezonu iyi bir yerde tamamladık. Benim başkanlığım süresince takımımız İzmir Kazalar arası amatör ligde mücadele ederken 2. Ve 3. Ligde bulunan bazı takımların yapamadığı maç öncesi şehir dışında maçlar öncesi kampa girerek maç saatini bekledik. Değerini ve kendini ispatlamış futbolcuları Burak Atasoy, Ahmet Hamdi vb. değerli oyuncuları kadromuza katarak Bayındır'ı çiçekten sonra futbolda da tanıttık. Ben yeni sezonda kulüp başkanlığını kabul etmeyerek yeni seçilen kulüp başkanımız Ahmet Toru'ya yardımcı olmaya çalıştım. O dönemlerde belediye başkanı olan Mehmet Kertiş'in Bayındır'a ve Bayındır Spora çok büyük katkıları oldu. Oynanan final ESHOT SEFER SAATLERİ 795 ÖDEMİŞ - TORBALI maçlarında takımımızı yalnız bırakmadı. Maddi ve manevi yönden çok büyük faydalarını gördük SEZONU KÖTÜ GEÇTİ. Özgül konuşmasının devamında futbol sezonu Bayındır Spor'un kötü bir yılı olmuştur. Takımımız ligin ilk yarısında oynadığı maçlarda toplamış olduğu puanlar ile tamamlarken ligin ikinci yarısında bir hükmen galibiyet dışında takım puan alamamıştır. Takım kötüye giderken iddiası olmadığı için elinde tuttuğu kaliteli bazı oyuncuları başka kulüplere satarak maçlara U-19 takımı ile devam etmiştir. Satılan bu futbolculardan kulübe herhangi bir girdi bulunmamıştır. Mahallerin nüfuslarının da Bayındır'a dahil olması da Bayındır Sporu futbolun bütün branşlarında yer alması gerekirken alt yapının ve tesislerin olmaması nedeni ile futbolcu yokluğu çekiyor. Diğer ilçelerde ligde birkaç takım mücadele ederken Bayındır Spor ile Çırpı Doğan Spor Bayındır'ı temsil etmeye çalışıyor. Bu sezon kötü bir sezon olarak Bayındır Spor tarihine geçecektir. Bu yükü Belediye ile birlikte paylaşacak birilerinin şirketlerin kooperatiflerin vb. gibi kuruluşların sponsorluk yapmaları ile bu sorun halledilir. BAYINDIR SPOR'A HAKKIMI HELAL ETMİYORUM. Özgül Bu sezon yaşananlar beni çok üzmüştür. SAL ligine çıkardığımız takımımızı tekrar kazalar arası amatör lige düşerse ben eski Bayındır Spor yöneticisi olarak Bayındır spora hakkımı helal etmiyorum. Bayındır sporun ihtiyaç duyduğu her konuda seve seve koşarak yardımcı olurum. Bayındır Sporun neferiyim. En zor zamanlarda dahi Bayındır Spor ile el ele olmaktan mutluluk duyarım. Yeni yönetime gelecek olan arkadaşlarımız başarılar diliyorum. Unutmayalım Bayındır Spor Bayındırlıların tek takımıdır. Dedi. Haber : Cengiz Varolsan GİDİŞ DÖNÜŞ ÖDEMİŞ - BEYDAĞ GİDİŞ DÖNÜŞ ÖDEMİŞ - KİRAZ GİDİŞ DÖNÜŞ ,

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOLLARDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN,TEMEL-ASTARLI-ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI VE ŞUBEYE ROADMİXLİK MALZEME TEMİNİ YAPTIRILACAKTIR Karayolları Kars 18. Bölge Müdürlüğü Ardahan ve Kars Şube Yollarında

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAK ĠġLERĠ, SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ-Muratlı-D-100 Ayr. (Muratlı Çevre Yolu Dahil) Bölünmüş Yolu Km: 0+000-36+479,45 Arası

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM TAŞIMALI ÖĞRENCİLERİNE ÖĞLE

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI ADANA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 - İdarenin a) Adresi Abidinpaşa

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK İŞLERİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ hizmet

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü MUHTELİF TESİSAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. TOPRAK TESFİYE, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Demirci-Selendi Yolu ( Km:0+000-44+495 ) Arası Toprak

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TRAMVAY SATIN ALINACAKTIR ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Tramvay Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

Detaylı

İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ

İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ 784,8 DEKAR II. KAT SATHİ ASFALT KAPLAMA YOL YAPIMI HİZMET SATIN ALIM İŞİ. İdarenin a) Adresi : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:4 6600 MERKEZ/YOZGAT b) Telefon

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOL YAPIM VE BÜYÜK ONARIM ÇALIġMALARINDA ARAġTIRMA, KALĠTE KONTROL, YAPIM PROJE KONTROL ĠZLEME VE ETÜT PROJE KONTROLLÜK DANIġMANLIK HĠZMETĠ ALINACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bölge Müdürlüğü-3.Bölge

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 7 1. İHALE ÖN İLANLARI... 7 1.1.... 7 2. İHALE İLANLARI... 7 2.1.... 7 S.NO İHALE KAYIT NO İŞİN ADI SAYFA 1. 2015/68765

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya Çevre Yolu Etüt Proje Danışmanlık Hizmetleri danışmanlık

Detaylı

1-İdarenin a) Adresi : Osman Kavuncu Mah. Fırat Cad. No: MELİKGAZİ/KAYSERİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

1-İdarenin a) Adresi : Osman Kavuncu Mah. Fırat Cad. No: MELİKGAZİ/KAYSERİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ KÖPRÜ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-6.BÖLGE KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIZILIRMAK ( HİRFANLI BARAJ VARYANTI ) KÖPRÜSÜ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletm e Müdürlüğü II Ünite kazan binasında

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAK TESVİYE, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI YAPIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Karayolları Kars 8. Bölge Müdürlüğü (Çıldır-Ardahan)Ayr.-Hanak-Damal-Posof Türkgözü Devlet Yolu (Ilgar Bakımevi-Posof Arası), Toprak

Detaylı

28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551

28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551 28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 6 1. İHALE ÖN İLANLARI... 6 1.1.... 6 2. İHALE İLANLARI... 6 2.1.... 6 1. 2014/21802 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR...

Detaylı

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 İdarenin: a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 -

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUSTAFAKEMALPAŞA, KARACABEY VE MUDANYA İLÇELERİNDE MUHTELİF SPOR TESİSLERİNİN YAPIMI VE BAKIM ONARIM İNŞAAT İŞİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi Mustafakemalpaşa,

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ, ONARILMASI VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 (BİR) YIL SÜRE İLE ÇAMAŞIRLARIN

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI Engelli futbolcular ın dostluk maçı Bodrum da, Hollanda dan gelen zihinsel engelli futbolcular takımı ile Dalaman, Ortaca Bölgesi Engelliler

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 017.MLZ.İŞL.19 İLETKEN, NYY KABLO, AER KABLO ve XLPE KABLO ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi nin il genelinde sürdürdüğü Ulaşımda Dönüşüm Projesi ne Fethiye İlçesinde faaliyet gösteren 7 kooperatif daha katıldı. Muğla

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı