Gürcistan Vergi Kanunu. Bölüm I Genel Hükümler Bölüm I Gürcistan vergi sistemi. Madde 1. Gürcistan vergi kanununlarının düzenleme kapsamı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gürcistan Vergi Kanunu. Bölüm I Genel Hükümler Bölüm I Gürcistan vergi sistemi. Madde 1. Gürcistan vergi kanununlarının düzenleme kapsamı"

Transkript

1 Gürcistan Vergi Kanunu Bölüm I Genel Hükümler Bölüm I Gürcistan vergi sistemi Madde 1. Gürcistan vergi kanununlarının düzenleme kapsamı Bu vergi kanunu Gürcistan yasalarına uyumlu olarak Gürcistan vergi sisteminin oluģum prensiplerini belirler, Gürcistan iktisadi ve ekonomi alanındaki yolcu, eģya ve araç hareketleri ile ilgili hukuki iliģkileri, mükellef ve kamu kurumlarının hukuki pozisyonunu, Gürcistan vergi mevzuatı kapsamındaki uyuģmazlıkların çözüm prosedürünü, yasadışı eylemler için itiraz prosedürleri ve şartları ile kanun ve mevzuat ihlalleri durumundaki sorumluluklar ve bu konudaki hukuki yaptırımlar ve vergi yükümlülüklerini düzenler. Madde 2. Gürcistan vergi mevzuatı 1. Gürcistan vergi mevzuatı Gürcistan anayasası,gürcistanın tabi olduğu uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalar ileyerel kanunların bütününden oluşur. 2. Vergilendirme uygulamaları Gürcistan vergi mevzuatına göre düzenlenir. 3. Gürcistan hükümeti ve Maliye bakanlığı bu kanunların uygulama yöntemleri ile ilgili düzenlemeler(yönetmenlikler) çıkarır. 4. Maliye Bakanlığı, bu Kanuların açıklamaları (detaylandırılması) konularında kendi yetkilerinı kullanmakla birlikte, bu konuları bir hükümet kararına da dönüştürebilir. 5. Gürcistan maliye bakanlığı bünyesindeki Gelinle Dairesi Müdürlüğü ; vergi kanunların Vergi Dairelerenin uygulamaları ile ilgili kurum içi uygulama ile ilgili ve karalları talimatlarla belirler. 6. Vergi yasasında kullanılar tereimler ve kavramlar, mevzuatta ifadesini bulan anlamına uygun olarak kullanılır. 7. Gürcistan parlamnetosu tarafından onaylanan Uluslarası antlaģlamalar ile Gürcistan vergi mevzuatı ve vergi kuralları arasında olabilecek bir çeliģki durumunda, uluslararası antlaģma kuralları geçerli kabul edilir. Madde 3. Süre Belirlenmesi 1. Gürcistan vergi mevzuatına göre süreler; yıllık, üç aylık, aylık veya gün olarak hesaplanır. 2. Bu kanunlara göre belirtilen dönemin baģlama süresi iģlemi gerçekleģtirildiği günün bir sonraki gününden hesaplanır. Bu hesaplama amacına uygun olarak takvim günü veya çalışma günü şeklinde ifade edilebilir. Özellikle belirtilmediği taktirde takvim günü esas alınır. Dönem sonu hafta tatili veya başka bir tatil gününe rastlarsa, bir sonraki mesai günü esas alınır, 3. Eylem belirli bir takvim tarihe ya da bir süre gerektiğini belirten tarafından tanımlanır. Diğer durumunda ise, bütün bölümün zamanda yapılabilir. 4. Yıl olarak hesaplanan dönem, yılın son ayının bitiş tarihinde sona erer, 1

2 5. Ay olarak hesaplanan dönem, ayın bitiş günü sona erer, 6. Üç aylık dönem,dönemin son ayının belirtilen son günü sona erer, 7. Eylem gerşekleştirmeye için belirlenen dönemi son çalışma günü sonuna banka transferi ya da sigortalı yazılan kuryeyle gerçekleģtirecek dönemi harıç yerine getirebilir. Eğer Dönem süre bitirmeden son günun 24 saat içinde gerçekleģtirdiyse geçerli olarak Kabul edilir. 8. Dönem sonu, tatil gününe denk gelirse, dönem bir sonraki iş günü sonunda sona erer, 9. Takvim Yılı, 1 ocaktan 31 aralık a kadar olan süreyi ifade eder. Ancak dönem içi kayıt olan yeni mükellefler için bu süre yeni bir kanunla tarif edilmediği süre kayıt tarihinden başlayarak 31 aralıka kadar olan süredir. 10. Yıl, takvim yılı hariç kesintisiz devam eden 12 takvim ayından oluşan süredir. 11. Takvim yılı dört çeyrek dönemden oluşur. a) 1 ocak - 31 mart aras I çeyrek; b) 1 nisan - 30 hazıran arası II çeyrek; c) 1 temmuz -30 eylül arası III çeyrek; d) 1 ekim - 31 aralık arası IV çeyrek. Madde 4. Süre Sınırlandırılması Tüzüğü 1. vergi mükelleflerini evrak ve dosyalarını 6 yıl muhafaza etmek zorundadırlar, bu süreden sonra zaman aşımı başlar. 2. Yukarıdakı maddeyle belirlilen süre, takvim yılı sonunda doğan yükümlülüklerine göre hesaplanır. 3. Vergi / mal beyanı veya hesaplama (Düzeltme beyannamesi), bildirim, zaman aşımı süresinde bir yil öncesinden mükellet vergi Dairesine beyanname veya düzeltme sunarak süreyi bir yıl daha uzatır. Madde 5. Gürcistan vergi kanunların prencipleri 1. Şahsi Devlet ve yerel vergiler - Bu Kanunu kapsamında kurulan ödemekle yükümlüdür 2. Özellikle bu kanunla belirtilen süreler doolmadan önce bu kuralların ihlalı veya öngörülmeyen vergi yükümlülüklerinin başka kişiye rücu ettirilmesi mümkün değildir. 3. Yerel yönetim Makamı bu kanunda belirtilen yerel vergileri Salma hakkına sahiptir. 2

3 Madde 6. Vergi kavramının tanımı ve türleri 1. Vergi; mükellef tarafından kamu bütçesine ödenen paradır. 2. Vergi türleri; genet ve yerel olmak üzere iki ana başlıkta toplanir. 3. Bu kanunla belirtilen vergiler genel vergiler olup, bu vergilerin ödenmesi tüm Gürcistandan mecburidir. 4. Yerel vergi bu kanunlar çerçevesinde yerel yönetşmler tarafından belirlenmiş vergilerdir. Uygulama alanı yerel yönetimin kapsama alanı ile sınırlıdır. 5. Genel (ulusal) vergiler şunlardır: a) Gelir vergisi (Muhtasara tabi); b) Kâr vergisi; c) Katma Değer Vergisi (KDV); d) Özel Tüketim vergisi; e) İthalat vergisi 6. Yerel vergilere emlak vergisi de dahildir. Madde 7. YEREL VERGĠLER KONULMASI, VERGĠ VE ÖDEME ġartlarinin DEĞĠġTĠRĠLMESĠ, VERGĠLERĠN ĠPTAL EDĠLMESĠ Yerel yonetim makamı kendi bölgesinde, kanunlara uygun olmak kaydıyla özel sektör veya diğer faaliyet alanları ile ilgili birimlere vergi koyma yetkisine sahiptir. Yerel yonetim makamı önceden Vergi Dairesine yazılı olarak bildirmek kaydıyla; Vergi ödeme Ģart ve yönetmelerinin değiģtirilmesi veya tamamen yürürlükten kaldırılması yetkisine sahiptir. Madde 8. Terimlerin Tanımı Bölüm II Bu kanunda kullanılan terimler ve tanımlar Sabit kıymetler, makina ve tesisatlar araçlar gibi DemirbaĢlar yeniden değerleme ile kıymetini kaybetmeyen değerlendir Maddi olmayan varlıklar: vergi dairesine verilecek beyannamede, ticarı amaçlı kullanılan kiralanmıģ gayrimenkul, gayrı nakti varlıkların, mal ve hizmetlerin tamamı, 3

4 tel if hakları, patent, marka, bilgisayar yazılını, lisans, kira gerelleri, maden ruhsatı, ithalat ve ihracata iliģkin özel imtiyazlar, v.b. aktifler. Dolaylı vergi - vergi (katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, ithalat vergisi), ithal mal ve / veya hizmetlerin fiyatı arz eden tarafından tespit edilir. Tüketici (ithalatcı) mal bedelini, ilave vergileri,ve/veya hizmet bedellerini bizzatihi kendisi öder. Dolaylı verginin bütçeye ödenmesi yükümlülüğü ithalatçıya ve hizmet edene aittir. Onlar bu kanunlar kapsamında mükellet olarak adlandırılır. Mukim olmayan (Hariçte mukim): Gürcistanda ikamet etmeyen kiģidir. GecikmiĢ vergi borçları: Ġlave edilmiģ, gecikme faizi tahakkuk ettirilmiģ vergi tanımı Ģu durumlar için uygulanır. Bir kişi tarafından tanzim edilen vergi beyannamesi üzerinden a)1. Bu kanunun 49 maddesinin 6 Bendine yugun olarak, Gürcistan finans bakanlığı tarafından belirlelen kuralla istinaden ( N 5556) b) kiģinin Salınan vergiyi kabul etmemesi veya, itiraz süresi geçtikten sonra düzeltme veya iade talep etmesi c) Kişi tarafından sunulan mal beyannamesi d) Mahkeme kararızın yürürlüğe girmesi 6. Canlı varlıklar - bitki veya hayvan 6¹. Tarım - Tarımsal faaliyetler (Uluslararası Muhasebe Standardı 41) (2011/12/20 N 5556) Tarım Üretim - Tarım - Tarım faaliyetlerinden elde edilen ürünler. Ayrıca, tarım ürünleri (Yönetim Kurulu) ve endüstriyel işleme (2011/12/20 N 5556) Yönetim Kurulu biyolojik dönüşüm yanı sıra biyolojik varlıkların meyve (biyolojik varlığın yaşam ürünü kaldırılması veya sona erdirilmesi) sonucu olarak kabul edilmez. 7. Uluslararası Muhasebe Standartları ( IAS) 8. Vergi Dairesi - Vergi hesaplama ve ödeme, beyanname yöntem ve kabulu, vergi denetimi, vergi mükelleflerinin kayıtları ve bilgileri, vergi uyumları ile ilgili formların temini sürecinde vergi vergi mevzuatı ile yöntem ve vergi ile ilgili yaptırım kurallarını belirlemek. 9. Vergi Kimlik Numarası mükelleflere yasaların emrettiği şekilde numaralandırılması için verilen numaradır. 4

5 10. Uzun vadeli sözleşme (sözleşmede aksi bir hüküm yoksa) üretim, montaj ve inşaat gibi faalietlerin 6 ay içinde başlamasını ifade eder, Belirtilen hizmetler belirlenen takvim yılı içinde tamamlanacağın ifade eden sözleşme şekilidir. 11. Kaybı - mükellefin muhasebe kayıtları ile karşılaştırma emtia (stok yoluyla dahil) tespit - maddi ve / veya temel tesislerin eksikliğidir. Bir meta - maddi açıdan depo fiziksel olarak imkansız (elektrik - ve termal enerji, gaz ve su) olduğu sıkıntısı emtia alım (belge alaka satın alma) ve satılan (vergi mükellefi aslında verilir) arasındaki fark nedir -, maddi varlıkları ve eğer bir borçluya (amnazghaurebeli) ve / veya misappropriator. Buna ek olarak, yetkili makam maksimum zarar üst sınır koyabilir. Bu durumda, kaybı kaybı miktardan daha büyük olacaktır. (2011/11/08. N5202) 12. kâr payı hissedarların/paydaş tarafından hisselerden ya da haklardan (paylardan) alınan (faiz formundan imtiyazlı hisse senetleri dahil olmak üzere) herhangi bir geliri tüzel kişi hissedarlara/paydaģlara verir. Buna ek olarak kâr payıda dahil değildir: a) Bir tüzel kişi tasfiye ettiğinde ya da hisse/pay satın aldığında parasal ya da nakit ödeme mevduat miktarını sınırlara geömemeli b) Tüzel kişinin hissedara /paydaşa gerçekleştiren ödeme aynı tüzel kişinin hisse /pay sahipliğinine transferi 13. Serbestçe transfer menkul - kamu veya kabul ticaret borçlanma senetleri Menkul Kıymetler Borsasında, raporlama yıl 31 Aralık veya 31 Aralık, bilgi için borsa tarafından menkul kıymet verenin, yüzde 25'i geçemez sona eren bir önceki yılın muhasebe serbest dolaşımı oranı. 14. Tazminat - mal, hizmet veya masraflar, kayıplar veya eksikler ödeme amacıyla alınan mal ya da /ve faydaları. 15. Maddi duran varlıklar - maddi olmayan duran varlıklardır. 16. Aile kişi, eşi, çocuk ve üvey oğlu, yanı sıra kişiyle devamli oturan ebeveyler, çocuk ve üvey oğlu ortak tarım işleri yapanlardır. Bu kanunun amaçları için vergi mükellefi koşulsuz kendisiyele devamli oturan ve çalışan kişileri çevresi koşulsuz belirtilir. 17. Ortağı - Bir ortak, hissedar, Gürcistan yasaya uygun olarak "Girişimci" nin komandite, tamamlayıcı, kooperatif üyesidir. 18. Kişi özel kişi ya da tüzel kişi Gürcistan sivil kanuna yugun olarak, girişim veya kuruluş Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak Yüzde - nakit veya borç yükümlülüklerine igili her türlü alacaklardan (ipotek teminatini olduğuna rağmen) alınan herhangi önceden ilan edilmiģ gelirdir (indirimler formu dahil). Buna ek olarak, bu bölümde yer alan amaçlara için : a) Borç yükümlülüklerinde mal ve / veya hizmetle sunduğundan doğan borç yükümlülü veya garantiyla ve / veya bunun gibi iģlemlerle yaratılan yükümlülükleri dahil değildir. 5

6 b) Yüzde olarak kabul edilir: b.a) Emeklilik sigortası sözleģmesine göre sigortacı tarafından sigortalanana ödenilmiģ sigorta tazmınatı (parası) almak için gerçekleģtiren sigorta ödemeleri harıçtır. b. b) kredi ve depozite ilgili ödemeler. b. c) Devlet, menkuldan gelen gelirleri pirimleri, kazançla dahildir. c) Geç ödemeler ve ceza yüzde olarak Kabul edilmez. 20. Bireysel mukim veya mukim tüzel (Gürcistan Ģirketi veya kuruluģu). 21. Gayrimaddi hak bedelleri (Ruhsat ve benzeri hak bedelleri) : a) maden arama ve yeraltı oluģumları iģlem sürecinde onların kullanma hakı değeridir. b) Telif hakkı, yazılım, patent, tasarı, modeller, ticari markalar veya baģka bir kiģinin mülkiyet hakkı baģkasına sunmak için alınan gelirdir. c) Endüstriyel, ticari veya bilimsel cihaz ve ekiplanmaları kullanma yada baskasına kullanma hakı vermeye için alınan gelirdir. d),,now-hau,, kullanma için alınan gelirdir. e) Film, video, ses kaydı veya programın kullanma yada baskasına kullanma hakı vermeye için alınan gelirdir. f) Gizli formül veya üretim, hem de sanayi ticari veya bilimsel tecrübeleri içeren bilgileri kullanma veya baģkasına kullanmaya hakı vermeye için alınan gelirdir. g) Bu bölümle öngorülen haklarla ilgili teknik yardımını etmek için veya bu hakları kullanmaktan vazgeçmekten alınan gelirdir. 22. Musahebe belgeleri - birincil belgeleri (vergi belgeler dahil), muhasebe kayıtları ve diğer belgelerle belirtilen vergi ve vergi yükümlülüğü ile ilgili nesnelerin vergilendirmesidir. 23. Vergi borcu - ve / veya toplam ödenme vergi ve / veya yaptırım miktar ve içerisinde mükellef tarafından ödenmemiģ vergiler arasındaki farkıdır. 24. dıģ ticarette malların tasnif edilmesi (sınıflandırması) uluslararası sözleģmelere uygun olarak emtia sınıflandırma kodu sistemi, "Mal Tanımlaması UyumlaĢtırılması ve Kodlama Sistemidir. " 25. Uluslararası nakliye - araçla veya demiryolu, deniz, nehir veya hava taģımacığıyla yolcuların, malların (posta dahil) farklı ülkelere nakliyesi, anlaģmalı ülkelerden birisi Gürcistandır. Üstelik uluslararası nakliyede aģağıdaki belirtilen maddeler girmez : a) Gürcistan sınırları içerisinde yer alan ulaģım noktaları b) boru hatı ve elektrik hatı (enerji) nakliye 26. belirlenen sermaye ġirketını kuruluģundan belirlenen ilk sermayelerinin tutarıyla kazançtan sonraki artan sermaye arasındaki farktır. 27. Kumarhaneden gelen geliri kumar, diğer Ģans oyunlarından alınan gelirler ve bilet, jeton, pul ve saire değerlerin gelirlerin arasında farkıdır (2011/12/09 N Ocak 2012 yürürlüğe giren). 28. Emtia - maddi değeri kiģi tarafından gerçekleģtirilen faaliyetlerde IAS sözleģmesine gore kullanılan hammadde, malzeme, ambalajlanmıģ ürünler, yedek parçaları, hazır ürünleridir. 29. ödenmeyen borç mal veya hizmet bedellerini içeresinde bulunduğu yıl sonuna kadar ödenmemesi halinde vergi mükellefi tarafından ödenilecek. Ödenmemesi halinde : 6

7 a) Mahkeme kararıyla istinaden ödenmemiģ borcun bir kısmı ya da tamamiyle yükümlüğü ortada kalkar. b) Mahkeme kararı icra dairesine tebriğ edilerek karar tutarı kadar vergi borcu icra dairesi aracılığa tahsil edilir. c) Borçlu iflas ettiğini mahkhemede ispat edindiği takdirde bu borcu yeni kuracağı iģle ödeyeceğini mahkemeye beyanla karar altında aldılabilir. d) Tapu sicilde tüzel kiģilerin kaydı iptal etmesi belegenin veya ortaklarından birisinin ölüm sertifikasını sunduğunda 30. Mal Tüm mal veya maddi olmayan varlıkların sınırsız satın alma, bulundurma, kullanma. 31. Ana varlıklar kiģi tarafından eģya üretimi, hitmeti temini, kiralanması (leasing dahil) veya idarı amaçlara için kullanılan maddı varlığı. Onun kullanma süresi bir yıldan fazladır. 32. Genel araçların onarım masrafları genel araçların üretiğini verimliği artaran masraflardır, genişletmek ve kapasitelerini artırmak için ekipman parçaların verimliğini geliştirilmesi (yapının elemanları modifikasyonu(rekonstrüksiyon) ve bu verimliği süresi uzatılması, ekipman parçaları ve cihazların performasının artırması amacıyla yapılan masraflardır. Genel araçların mevcut işletim giderleri hariç. 33. Masrafları kişi tarafından ekomomik faaliyetlerinde yaptığı harcamalar içerir: a) KiĢi tarafından yapılan sunumlar, resepsiyonlara ilgili (meşrubat, maden suyu, alkolsüz içecekler, çay, kahve, kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği gibi) masrafları. b) Rehberli turlar ve kültürel - etkinlikler ve gezi masrafları c) Hediyelik eşya satın alma masrafları d) Misafirlere hizmet sunma masrafları dahil olmak üzere : a) Konsolosluk hizmetleri (vize kaydı, uzatma) maliyetleri; b) Havaalanında karşılama ve uğurlama (VIP-servis) ücreti; c) Ulaştırma maliyetleri; d) Misafir Hizmetlerin (Rezervasyon, konaklama ücreti) masrafları e) Resepsiyonlar ve ziyafetlere için (meşrubat, maden suyu, alkolsüz içecekler, çay, kahve, kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, ) yapılan masrafları. 34. Net varlıklar - varlık ve yükümlülükler arasındaki farktır. 35. Sanal bir bölge - bilgi teknolojisi iş yapan bir tüzel kişi ve bu kişiye verilen uygun bir durumdur. 36. Bilgi Teknolojileri - Bilgisayar Bilgi Sistemleri Araştırma, destek, geliştirme, tasarım, üretim ve uygulama sayesinden alınan yazım ürünleri. 37. Turizm bölgenin girişimci bir kişi (girimşici) hukuk "üzerine serbest bölgeler ve turizm geliştirme" bir otel inşa ve işleyişi için gerekli düzenlemeleri sağlamaktadır. ( N4705) 38. Leasing - Medeni Kanunu'nun Finansal Kiralama, kira varlıkların amortismana tabii ise. (2011/10/13. N5118) 39. Leasing şirketi - en az% 70 ortak gelir mülk kiralama gelirleri üzerindeki vergi yayınlanan şirkettir. (2011/10/13 N5118.) 7

8 Madde 9. ekonomik faaliyeti 1. Ekonomik faaliyet olasılığını veya başka türlü bu makalede sağlanan kâr, gelir veya tazminat, herhangi bir faaliyettir. 2. Ekonomik faaliyetlerinde dahil degil : a) Eyalet hükümeti, yerel yönetimler ve doğrudan sözleşme uyarınca ödenmiş hizmetler dışında, yasalarla verilen görevleri ile ilgili olan bağımsız Ulusal Düzenleyici Faaliyetleri; b) Hayırseverlik faaliyetleri. c) Dini faaliyetleri; d) İstihdam faaliyetleri; e) kişi tarafından bankalar ve diğer kredi kuruluşlarına nakit mevduat yerleştirilme faaliyetleri f) Maliye bakanı tarafından Gürcistan parlamentosunun bütçe Komisyonuna anlaşarak belirlendiği aktivite ve / veya işlemlerin tür ve / veya işlemleridir. Madde 10. Hayırseverlik faaliyetleri 1. Hayırseverlik faaliyetleri şunlardır: a) Yardım doğrudan veya bir üçüncü taraf, yardıma muhtaç kişiler için sağlanan gönüllü ve karşılıksız yardım da dahil olmak üzere: a.a) Sosyal koruma, tıbbi bakım gibi engelli ve yaşlı insanlara, kimsesiz çocuklar, mülteciler ve ülkesinde yerinden edilenler için dahil kötü fiziksel kişiler, ihtiyacı olan kişiler - hastalar, birçok aile ve üyeleri ile, savaş, silahlı çatışma, kazalar, doğal afetler, felaketler, salgın hastalıklar, ve / veya kurbanlar için epizootics; ( N5371 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 90-ე დღეს) a.b) Çocuklar dahil olmak üzere, yaşlı ve engelli bakıcı veya hizmet kuruluşlarının,: çocuk evleri, okullar - okul öncesi ve diğer çocuk kurumları, huzur evleri, ücretsiz kantin, sağlık kurumları, rehabilitasyon merkezleri için a.c) Hayırsever kuruluşlara için a. d) Dini örgütlere için a. e) Üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin - yeteneklerini geliştirmek için a. f) Ceza infaz kurumları - bakım veya sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için; a.ğ) "B" tanımlanan etkinlikleri bu bölümünde yapan kişiler için; b) Insan hakları, çevre koruma, demokrasi ve sivil toplum, kültür, eğitim, bilim, sağlık, sosyal koruma, beden eğitimi ve amatör spor, sanat: aşağıdaki alanlarda toplumsal faaliyetlere Organizasyonlar. 2. Hayırseverlik faaliyetlerinin ilk bölümü bu makalede dahil değildir: a) Eyalet hükümeti ve yerel özyönetim organlarının faaliyetleri b) Kurumsal, seçimlere veya seçim destekleyen diğer kuruluşlar katılan bir siyasi parti; c) Kendi yönetim organları ve onların yakınları için başkanları tarafından bir gerçek kişinin ya da onların yakınları için tüzel kişilik tarafından yürütülen faaliyetleri d) Gürcistan kanunla "reklam" bir sponsorluk olarak sayılır. Madde 11. Dini faaliyetleri 1. Dini faaliyetleri olarak usulüne uygun olarak kayıtlı dini örgütü faaliyetleri sayılır. Bu örgütün amacı aşağıda belirtilen yoluyla din ve inanç yaymasıdır : a) Dini törenler - kullanımları, törenler, dua ve diğer dini faaliyetler ve Organizasyonu b) Müminlerin dua ve birlikte veya ayrı ayrı karşılamak için gereksinimleri 8

9 ritüel dini yapıların evleri varsa veya kullanma fırsatı verilmesi; c) Dini heyetler, hacılar ve çeşitli dini, ulusal ve uluslararası dini toplantı, kongre, seminer, bu dönemin olayları, otellerde katılımcılar (ya da diğer konut), ulaşım, yemek ve kültürel hizmetleri sağlaması d) Dini Manastırlar, kiliseler, - eğitim kurumları, dini kaydetmek - öğretim eğitim kurumları ve öğrencilerine, hayır kurumları (yaşlı ve engelliler için hastaneler, barınaklar, evler), kurallı ve kurallara benzer başka tüzüğüdür. 2. Dini faaliyetleri dini kuruluşlar (dernekler) aktivitesi, din meselesi (ilahi servisi) edebiyat ya da dini ile ilgilidir dini konular, bu örgütlerin (sendikalar) ya da işletmeler, iletken (ilahi servisi) edebiyat ya da dini öğeleri veya satışı (çoğalması) olanlara eşit hem dini faaliyetlerini yürütmek üzere bu tür aktiviteler için kaynak kullanımı gibidir. Madde 12. İstihdam faaliyetleri 1. İstihdam demektir: a) Şahsinin tarafından Gürcistan veya/ve yabancı ülkenin iģ kanuna göre görevlerin yerine getirilmesidir. b) Şahsinin tarafından Gürcistan Silahlı kuvvetler, kolluk ve merkezde eşdeğer kuruluşlar ile ilişkili görevlerin yerine getirilmesidir. c) ġahsinin tarafından kurumsal (yönetmen) veya baş (yönetmen) görev varlığı ile veya kuruluş görevlerin yerine getirilmesidir. 2. Bireysel Bu kuralların amaçları için iş yapana bir çalışan denir, böyle bir bireyin çalışma için ödediği tazminata ise - ücret. Madde 3. mal 1. Mal maddı ve maddı olmayan özelliğidir. Elektrik, termal enerji, gaz ve su da dahildir. 2. KDV amaçları için malla değeri para dahili değildir. Madde 14. Hizmetler 1. Mal teslim edilmez hizmet faaliyetleri olarak kabul edilir. Aksi sağlanan vergi mevzuatı, hizmetler aşağıdaki faaliyetleri içermektedir: a) inşaat kurulum b) onarım c) Restorasyon d) Test İnşaat e) Jeolojik - Arama; f) Gaz, petrol, petrol ürünleri, elektrik dahil Ulaşım, - ve termal enerji; g) Kiralamak Gayrimenkul, kiralama veya kiraya; (2011/10/13 N5118.) h) Ara buluculuk i) Personel seçimi j) Patent, lisans, ticari markalar, hizmet markaları, fikri mülkiyet ve kişisel manevi haklarının kullanımı ile diğer haklar k) Taahhüt - davranmaktan hareket veya kaçınmaya l) Haberleşme hizmetleri ve konut - toplumsal hizmetle m) Reklam hizmetleri n) Yenilik hizmetleri;, o) Finansal işlemler ve / veya mali hizmetler 9

10 p) Sigorta hizmetleri; q) Danışmanlık, hukuk, muhasebe, denetim, pazarlama hizmetleri; r) Veri işleme ve bilgi destek hizmetleri s) Sevkıyatlar dağıtımı da dahil olmak üzere satış için mal hazırlanması için Servisler, oluşumu, şişeleme, yeniden paketleme, ambalaj, sıralama; t) Mal veya diğer mülkiyet bakım hizmetleri u) Koruma hizmetleri v) Müşteri hammaddeyle (malzemeler), mal veya diğer mal üretimi; w) Nakliye dahil olmak üzere, yükleme, boşaltma, hizmetleri yeniden Yük taşımacılığı hizmetleri; x) Liman hizmetleri, liman filosu dahil olmak üzere deniz hizmetleri y) Boşluk veya uzay sağlanan havaalanları, hava seyrüsefer hizmetleri de dahil olmak üzere taşıtlar hizmetleri z) Diğer hizmetler 2. Malların müşterinin hammaddelerin (malzemeler) Üretim üretimini, işleme veya ham maddelerin (malzeme), bir ham malzeme (malzeme) olarak işleminin başka bir dönüşüme içeren, malların herhangi bir üretim olarak kabul edilir, böylece nihai ürün sahibi hammaddelerin sağlanan kişi ve hammadde için ödenen para ya da doğal formu, (üretimle ilgili maliyet malzemeleri) üretim üretici kendi hammadde (malzeme için kullanılmasına rağmen), bileşenleri, ya da, değeri fiyatı bir üretim ile ilgili hizmetler olarak kabul edilir. Madde 15. Finansal araçlar, finansal işlemler Finansal Hizmetler 1. Finansal araçlar, bir varlık, yani diğer kişinin mali yükümlülüklerini bir finansal varlık neden olan herhangi bir anlaşmadır. Bu fonu (nakdi ve gayri nakdi formu), kredi (kredi), borç yükümlülüklerini, hisse senetleri, tahvil ve bu opsiyon, futures, forward, swap ve olarak türetilen menkul kıymetler içerir. Ayrıca finansal araçlar Gürcistan mevzuytına göre izin verilen iki kişi arasaındaki parasal görüntüleme olan herhangi bir anlaşma icerir. Eğer belirtilen anlaşma bulunduğu zaman herhangi bir etapta anlaşmaya dayanarak kişiler arasında ya da üçüncü kişiden mal veya/ve hizmet sunması gerçekleģtirilse bu faaliyet artık Finansal Hizmet olarak sayılmazdır. 2. Finansal işlemler şunlardır: a) Her türlü hesapların (depo, komisyonculuk ve diğer hesapları dahil) açma, kapatma, üstelik herhangi bir ödeme aracı kullanması, nakit veya nakit (nakit taşıma hizmetleri dahil) şeklinde takas ve hesaplaşma dahildir. b) Finansal araçların dolaşıma ilgili nakit akışı ve nakit dışı ve herhangi bir ödeme aracın kullanması. c) Kredi (borç) alma, verme, indiikasyon, yapı, yönetim, kredi sağlamak için gerçekleştirilen faaliyetler (mal/varlıkların rehine koymak, kredi riski üçüncü kiģiye kısmen ya da tamamen satılması, garanti veya benzer finansal araçların verilmesi/tasdik edilmesi/yönetim veya bunun gibi aracın alınması), ayrıca kredi (borç) hizmeti (kredi ve temel ücreti) ve krediye (borç) kredi ve temel ücretin alınması, üstelik faktoring kredi. d) Sermayede payların, hisse senetlerin, tahvileri, sertifikalarin satın almaya, dolaşıma ilgili (gelecekte de dahil) işlemler, ek olarak da dolaşımın sağlanmasıdır. e) Nakit, menkul kıymet ve / veya diğer finansal araçlar, emisyonu, yönetim (emekllik ve yatırım fonları veya oluşturan diğer kolektif ve bireysel planları dahil olmak üzere), harcama, yatırım ( üçüncü kişilerle garantili ve garantili olmayan temelde) nominal sahibi olarak 10

11 alınması/verilmesi, borç alınması/borç verilmesi kısa süresiyle (repo) yönetim, kayıdı (tapu sicil üretim), iletim, kilitleme/kilitleme iptal etmesi, yükleme/boģaltma, diğer depozite (özel depozite dahil olmak üzere) ve üretim ve depolama için muhasebe işlemleri, onların gerçeğe uygun değeri belirlemesi. f) Finansal araçlarla sözleşme koşulları ve teminati (üçüncü taraf dahil) olarak olması. ğ) Kurumsal işlemler, özellikle, hisse ve sermaye payları bölümü, konsolidasyon, sermaye artış / azalış (bedelli sermaye artışı katılım dahil olmak üzere, satın alma / atma ve dolaşımı), iki veya daha fazla varlık iki veya daha fazla varlığa tüzel / birleştirme bölünme, tasfiye, tahakkuk eden temettü / kayıt ve ödeme ile ilgili hizmetler (nakit veya yasaların izin verdiği diğer herhangi bir şekilde). I) Sigorta ve / veya reasürans 3. Finansal hizmetler finansal araçlar ve / veya finansal hizmetler ile ilgili işlemleri içerir. 4. Bu kanunla öngörülen maaş (ortaklık) ve ön kayıt hakları olmadığı takdirde sahibin paysıne mülkiyet hakları dahili değilse onun hakkı finansal araçtır. Madde 16. Malların tedariği, hizmet verilmesi 1. KiĢi tarafından baģka bir kiģiye mala sahip olma hakı (mal satıģı, değiģimi, maaģ veya doğal formuyla ödenmesi) ücretli ya da ücretsiz teslimi mal tedariği olarak kabul edilir. 2. KiĢi tarafından baģka bir kiģiye kendi arzuyla tazminat amacıyla veya mal teslim olmayan ücretsiz hizmeti yapılması hizmet verilmesi olarak kabul eilir. Madde 17. ÇıkarılmıĢ ( N5118) Madde 18. malhizmeti bedelli berlirleme prensipleri 1. Vergilendirme amacıyla başa çıkmak için eğer bu kanunla piyasa fiyati veya kod kullanım değeri verilmezse mal/hizmetin gerçek fiyati kullanır. 2. mal/hizmet piyasa fiyati olarak mal/hizmet piyasada identik (onun olmadığı takdirde benzer) mal/hizmet talebi ve teslimin etkileģimi ve uygun piyasada 19 maddesine göre özdeģ olduğu kiģiler arasında anlaģılan sonucuna dayanarak kabul edilir. ĠliĢkili kiģiler arasındaki iģlemler sadece iģlem sonucu etkilemediği takdirde öngörülür. 3. mal/hizmet piyasa fiyati bu mal/hizmetin teslim olduğu anda (aksi halde satın alma zaman en yakın takvim günü için) identik (benzer) mal/hizmete ilgili anlaģtığı iģlem hakkında, ayrıca uluslararası ve diğer borsalarda sabit fiyatlara, bilgilere dayanarak belirlenir. 4. mal/hizmet piyasa olarak bu mal/hizmet satıcı /alıcı yeteneklerle belirtilen dolaģım alanı kabul edilir. Satıcı/alıcı ek maliyet olmadan satabilir, Gürcistan veya onun dıģında en yakın bölgede mal/hizmet /alabilir. 5. Eğer mal/hizmet piyasada identik (benzer) mal/hizmete ilgili anlaģma veya bu piyasada aynı mal/hizmet yoksa, mal/hizmet piyasa fiyatı satıģ olduğunda takvime göre önündeki veya sönraki günlerle ayarlanır. 6. Bu maddenin ilk 5 bölüm hükümleri kullanma kullanılmzsa mal/hizmet piyasa fiyati masraflar, satıģ fiyati ya da alacak çıkarıyla belirlenme yönetimle kabul edilir. 7. mal/hizmet piyasa fiyatlari belirtiğinde ilgili yönetim organları veritabanı, vergi idareleri ve vergi mükellefleri tarafından sağlanan bilgileri kullanır Eylül 2007 itibaren "Elektrik ve " ilgili Gürcistan kanunla belirtilen Doğal Gaz veya Elektrik teslim olduğunda vergi amaçları için piyasa fiyati Gürcistan hükümeti (imzalanan sözleşme dahil) tarafından kabul edilecektir. 11

12 9. toptan ve perakende piyasa fiyatı olabilir. 10. Mal / hizmet değişimi (barter) her tarafı için mal / hizmet piyasa fiyatla satişı olarak ve her alıcı için mal / hizmet aynı piyasa fiyatla kabul edilir. 11. Vergi otoritesi, aşağıdaki durumlarda vergi amaçları için piyasa fiyatı kullanma hakkına sahiptir: a) Işlem ilişkilerini bu işlemin sonuçlarını etkilemez dışında ilgili kişiler arasında ise b) Maliye Bakanı tarafından belirlenecek kurallara uygun olarak vergi dairesinden reklamı fiyat arasındaki işlemin gerçek fiyatın farklı olduğunu iddia ederse. c) Bir kişi turist alan girişimci için mal ve / veya hizmet tedarik varsa. ( N Aralık 2010 itibaren yürürlüğe girer). 12. İdentik malı ortak özellikleri olan farklı mallardır. Genel olara fiziksel özellikleri, kalite, piyasa itibari, kökeni veya üretici ülke. 13. Benzer mal identik olmayan faklı mallardır ama benzer özellikleri ve öğeleri içerir. Bu özellikle onlar aynı funksiyonu gerçekleştirebilirler ve ticarı olarak değiştirebilirler. 14. Bu maddenin 11-inci,,A,, bölümdaki amaçları için Gürcistan maliye bakanı iliģkili kiģilerin tarafından anlaģma sonuçlara bazı olayları etkileģmediği zaman bu olayları belirleme hakına sahiptir. 15. Bu maddenin 11-inci,,A,, bölümdaki amaçları için özel bir ticari Ģirket ve iliģkili kiģi arasında yabancı malının teslimi iģlem izni olan depoda tarife değeriyle gerçekleģtirildiyse demek ki kiģiler arasındaki iliģkiler anlaģma sonucuyu etkileģmedi. ( N5120) Madee 19. Ġlgili kiģiler 1. İlgili kişiler taraflar veya onların faaliyetleri, koşullar ya da ekonomik sonuçları arasında özel bir ilişkinin varlığını etkileyebilecek kişiler olarak kabul edilmektedir. 2. Özel ilişkiler olarak aşağidaki ilişkiler kabul edilir : a) Şirketin kurucuların toplam payı yüzde 20 az değilse b) Bir kiģi doğrudan veya dolayılı ikinci kiģinin kurumsal alanda iģtirak ederse ve onun iģtirak payısı yüzde 20 az değilse c) KiĢi kurumsal kontolü yapar d) Gerçek kiģi diğer gerçek kiģiye görev olarak tabiidir. e) Doğrudan veya dolaylı olarak başka bir kişi tarafından kontrol edilen bir kişi; f) Doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü bir kişi tarafından kontrol edilen kişiler; g) Kişiler doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü bir kişi kontrol ederler. h) Kişiler akrabalarıdır. i) Kişiler toplumun üyeleridir. 3. Gürcistan vergi mevzuyatı amaçları için gerçek kişi akrabalar olarak aşağida verilen durumları kabul edilir: a) Akrabaların ilk soyu : eş, ebeveyn, çocuk, kardeş. b) Akrabaların ikinci soyu: ilk soyunun her akrabanın eşi, ebeveyn, çocuk, kız kardeş, kardeş. c) Ebeveynler ve çocuklar gibi, uzun süreli bakım sonucunda bağlı kişiler. 4. akrabalık tanımlanmasında üvey kız kardeşler, (kardeşler) öz kızkardeşlere (kardeşlere) eşittir, üvey çocuklar ise öz çocuklara eşittir. Ayrıca vesayet ilişkileri aile birliğine ve akrabalık ilişkilere eşittir ( kişiler birbirine ebeveyn ve çocuklar olarak bağlıdır). Bu kişiler arasında aile ilişkileri bu maddenin 3-üncü paragrafına göre feshidilirse beveyn-çocuk ilişkileri dikkate alınmaz. 5. Bu maddenin amaçları için kontrolü olarak yönetim kurulu üyelik, müdürlük ve bu 12

13 pozisyonlara kişileri atama hakı, oy hissesi veya yüzde 20 hissesi olanlar sayılır. 6. Bu maddenin amaçları için eğer gerçek kişi akrabası payı sahibiyse gerçek kişi payı dolayılı sahip olarak sayılmaz. Bölüm II Mükellefler, vergi ajanları, İşletme, organizasyonu, gerçek kişi Bölüm III Gerçek kiģi, şirketler, örgütler Madde 20. Mükellefler, vergi ajanları 1. Mükellef kiģi bu kanunla belirtilen vergi ödeme yükümlüğünü olan kiģidir. 2. Vergi acentası bu kanunla bir vergi mükellefinin vergi borcu olması durumunda oluşturulan prosedüre uymak zorundadır. 3. Bu kuralları amaçları için vergi acentası vergi müküllefine eģittir. Madde 21. Tesis 1. Tesis olarak ekonomik faaliyetleri veya bu faaliyetleri için tasarlanmıģ varlıklar kabul edilir : a) Gürcistan mevzuata uygun olarak tasarlanmıģ tüzel kiģiler. b) Yabancı ülkeler mevzuyata uygun olarak tasarlanmıģ tüzel kiģi statüsü olanlar da olmayanlar Ģirketler, birlikler, firmalar ve diğer kurumlar, ayrıca yabancı tesisin devamlı kurumudur. c) Dernekler, ortaklıklar ve bu makalenin "A" ve "b" bu bölümünde ele alınmayan diğer kuruluģlar. 2. Tesise bireysel giriģimci ait değildir. Madde 22. Gürcistan tesisi, yabancı tesisi 1. Faaliyetleri veya/ve yönetim yeri Gürcistandayse Gürcistan tesisi olarak kabul edilir. 2. Bu kurallara göre Gürcistan kurum değilse bir kurum yabancı tesisi olarak kabul edilir. Madde 23. Uluslararası Finans ġirketi 1. Uluslararası Finans ġirketi finans enstitüdir. Ona kendi yetkili temsilcisi dilekçe üzerinde gelecek takvim yılları için ve bu Ģirketlerin devlet kayıdı olduğunda uluslararası finans Ģirketin statüsü ve sertifikası verilir. Buna ek olarak uluslararası finans Ģirketin statüsü kendi yetkili temsilcisi tarafından verilen dilekçede belirtilen tarihinde iptal edilir. 2. Uluslararası Finans ġirketi tarafından Gürcistanda bulunan kaynaklardan finans iģlemleri gerçeklestirildikten veya/ve finans hizmeti verildikten sonra alınan geliri toplam gelirin yüzde 10 den fazla olmamalıdır. 3. Uluslararası Finans ġirketi statüsü vergi daģresi verilir. Ona bu statüsü Gürcistan maliye bakanı uygun kurala göre verir. 4. Uluslararası Finans ġirketi serbest endüstri bölge dıģında kurulur. Madde 24 çıkarılmııģ ( N5120) Madde Özel ticaret Ģirketi ( N5120) 13

14 1. Depo endüstriyel faaliyetlerin yürütülmesi için özel bir izin ile ticaret faaliyetlerinde Ģirketin hisse senetlerinin, bu makalenin amacı kar vergi muafiyetleri özel bir ticaret Ģirketi statüsüne sahiptir. 2. Özel ticaret Ģirket statüsü bu amaçla kurulmuģ tesise kayıtla beraber Ģimdiki ve gelecekteki yıl için verebilir. Bu statüsü sunduğunda sertifikası da verilir. Gürcisatanda ekonomik faaliyetleri yapan yabancı tesisin özel ticaret Ģirketi sunma hakı var ve bu maddesine göre izinli faaliyetleri yapmak amacıyla ayrı tesisi ek olarak kayıt yapabilir. ( N5202) 3. Tesise özel ticaret Ģirketi statüsü vergi dairesi sunar. Bu stasüsü sunma formu maliye bakanı tarafından belirlenir. 4. Özel ticaret Ģirketi statüsü olan kurulumun haklarıdır : a) Yabancı malın yeniden ihracaat etmesidir b) Yabancı malı özel ticaret Ģirketi statüsü olan ve olmayanlar tesislere teslim etmesidir. c) Sonraki yeniden ihracaat etmesi veya/ve teslimi için özel ticaret Ģirketi statüsü olmayanlar tesisisinden yabancı malı tarife fiyatidan daha düģük fiyatla satın almasıdır. d) Bu bölümün,,a,, -,,c,, maddelerinde belirtiği faaliyetlerden alınan geliri hariç diğer geliri almasıdır ( N5202). d. a) Bu kanunla gelir vergisinden muaflık olan gelir. d. b) Ekonomik faaliyetlerinde 2 yıldan fazla genel araçları kullanarak alınınan gelir. d.c) Bu kısmı dıģında Gelir, "d. A" ve "d. B" maddelerini öngörülerek Gürcistanda bulunan kaynaklardan vergi süresi 1 milyondan fazla değil ve onun tarafından ithalatılan yabancı malın tarife değeri yüzde 5-tir. 5. Özel ticaret Ģirketi statüsü olan tesislere yasalanacaktır : a) Gürcistana bu tesisi genel araçlara için ait ithaalat hariç mal ithallatı yapmalıdır. b) Tüm Gürcistanda Gürcistan malı sonraki teslimi amacıyla almalıdır. c) Gürcistanda bulunan tesise/girimģiciye veya/ve yabancı tesise hizmet vermelidir. d) Bir depolama izni olan bir depo olmalıdır. 6. Vergi mükellefi tarafından özel ticaret Ģirketiden yabancı mal alındığında yıllık geliriden çıkarılacak masrafı bu malın tarife değeriden fazla olmamalıdır. Bu kısıtlamaya alıcı tarafından yapılan varlıklara ait masrafları girilmezdir ve özel ticaret Ģirketlere yapılan ödemelerde geçerli değildir. 7. Özel ticaret Ģirketin statüsü tesisin yetkili kiģinin yazdığı dilekçede verdiği tarihinde iptal eder. Ayrıca dilekçe uygun yıl baģlamadan 5 gün önce verilmelidir. Madde 25. Uluslararası tesisi 1. Uluslararası tesisi serbest endüstri bölge tesisidir. Ona bu maddesine göre vergi muaflık olarak uluslararası tesisi statüsü sunmaktadır. 2. Serbest endüstri bölge tesisine yetkili temsilcisinin dilekçe üzerinden gelecek yıl için ve devlet kayıt yaptığında vermektedir ve kendi sertifikası sunmaktadır. uluslararası tesisi statüsü 3 madde üzerinden iptal edilecek olay hariçtir. 3. Tesisin uluslararası statüsü raporlama zamanında iptal edilir : a) Bu tesisin yetkili temsilcisi tarafından sunulan uluslararası statüsü iptala ilgili dilekçe üzerinde (raporlama yılı dahil). b) Bu tesis serbest endüstri bölgeden mal/hizmet teslimi bu bölge dıģında Gürcistan bölgesinde gerçekleģtirdi. 14

15 c) Bu tesis serbest endüstri bölgesinde mal/hizmet teslimi uluslararası statüsü olmayan kiģiye yaptı. d) Bu tesisi için hizmeti uluslararası statüsü olmayan kiģi ve Gürcistan mevzyatla tescil olan vergi mükellefi yapar ama aģağıda verdiği durumları hariç : d. a) serbest endüstri bölgesi yönetim veya/ve idare tarafından koruma için hizmet veya/ve mülkün kira transferi yaptığında d.b) UlaĢtırma, haberleģme, kanalizasyon, muhasebe ve / veya danıģmanlık hizmetleri, lisanslı finansal kurum ve / veya finansal hizmetler ile mali iģlemlerin yanı sıra kurulum, montaj ve / veya inģaat hizmetlerinin temel araçları olduğunda d. c) Hükümet tarafından sağlanan hizmetler olduğunda 4. Hükümet kaynağı için mükellef tarafından tescil uluslararası hukuk ve uluslararası Ģirketlerin statüsü olmayan kurumsal sınırlıdır ve iģletmenin uluslararası tesisi statüsü iptal sebebi olacak malların listesini belirleme hakkına sahiptir uluslararası tesisleri isletme ve yatırım projelerı gerçekletirmeyi desteklemek için Gürcistan baģbakan tarafından bakanlar kurulu kurulur. Bakanlar kurulu uluslararası tesisi için uluslararası tesisi statüsü iptal yapmadan Gürcistan mevzuatla sınırlı faaliyetlerin hakları vermeye ilgili önerir. ( N4963) 4 2. Gürcistan hükümeti bakanlar kurulu tarafından sunulan önerin üzerinde uluslararası tesise Gürcistan mevzuatına göre sınırlı faaliyetleri hakları uluslararası tesisi statüsü iptal yapmadan verir. Bu durumda Gürcistan hükümeti gümrük vergisi uygulamasına ve miktarını belirleme hakkına sahiptir ( N4963) 4 3. Bu maddenin 4 1 kismiyle öngörülen bakanlar kurulun faaliyetleri Gürcistan Hükümeti tarafından belirlenir ( N4963) 5. uluslararası tesisi statüsü olmayan ve Gürcistan mevzuatla tescil olan vergi mükellefi tarafından uluslararası tesise 4 maddesinde öngörülen mal hariç mal teslimi bu kanunun 18 maddesinde belirtilen piyasa fiyatla gerçeklestirmelidir. 6. Bu maddenin 5 kismiyle öngörülen malın teslimi yaptıktan sonra ortaya çıkan vergi yükümlüğü uluslararası tesisi statüsü olmayan ve Gürcistan mevzuatla tescil olan vergi mükelleflere aittir. Uluslararası tesisine bu maddenin 5 kismiyle öngörülen mal teslim edildi ve Gürcistan mevzuatla tescil olan vergi mükellefi tarafından bu malı alındı. Eğer: a) Onlar ilgili kiģiler ise b) Uluslararası tesisi statüsü olmayan ve Gürcistan mevzuatla tescil olan vergi mükelleflerinden mal alan kiģi üçüncü kiģi olarak hareket eder ve vergi dairesine kendi kuruluģ üyelerin bilgileri göstermez ve onun Ģirketiyle Gürcistan arasında bilgi değiģime konusunda sözleģme olmaz. 7. Uluslararası tesisin Gürcistanda, serbest endüstri bölgesinde uluslararası tesisi statüsü olmayan ve Gürcistan mevzuatla tescil olan vergi mükelleflerinden alınan malın teslimi hakı yoktur. 8. Bu maddenin 4-7 kismilerin hususları uluslararası tesisi statüsü olmayan ve Gürcistan mevzuatla tescil olan vergi mükelleflerin tarafından uluslararası tesise yakit, yağ, elektrik, su veya/ve doğal gaz teslim edilmeye ilgili uygunlamaz. 9. Gürcistan hükümeti uluslararası tesisi statüsü olmayan kurumsal hale getirecek ve iģletme için mükellef tarafından tescil edebilecek hizmetlerin listesini belirlemek hakkına sahiptir. 15

16 10. Uluslararası tesisi statüsü olmayan ve Gürcistan mevzuatla tescil olan vergi mükellefleri ve uluslararası tesisi bu maddenin üçüncü bölümün,,d,, paragrafında ve 9 uncu maddesinde öngörülen hizmeti yapmak/almak konusunda vergi dairesine Maliye bakanı tarafından onaylamıģ kurala uygun olarak bildirmesine görevlidir. 11. Serbest endüstri bölgesinin tesisi ve vergi mükellefi kayıt durumu Maliye Bakanı emriyle belirlenir. 12. Bu maddenin 4 1 ve 4 2 kismileriyle öngörülen durumlarda uluslararası tesisi tarafından Gürcistan mevzuatla tescil olan vergi mükelefine mal vererek alınan kar vergilendirmesi amaçları için alındığı geliriden masrafları orantılı payıdan çıkarılacaktır. ( N4963) Madde 26. Özel ticaret bölgesi ( N yılı ocağın 1-den yürürlüğe girecektir) 1. Özel ticaret bölgesi (sonrada ÖTB) statüsü Gürcistan kendi ticaret kuruluģu olan veya Gürcistan hükümeti inisiyatifle tüzel kiģiye verilecektir. 2. Ticaret örgütlemesi kiģi veya/ve bir grubun tarafından toprakları üzerinde bulunan piyasa veya/ve bina bölgesinde ticaret alanın kiralanmasıdır. 3. Ticaret örgütlemesi yapana ÖTB statüsü gelecek takvim yıldan, yeni tesisin vergi dairesine tescil olduğunda ise kayıtla beraber verilecektir. 4. ÖTB statüsü olan kiģi görevlidir: a) ÖTB bölgesinde ekonomik faaliyetleri için malın hareketini hesaplaması sağlanmalıdır. b) Bu kanun maddesine uygun olarak ticaret alanın veya/ve bu kiranin gelir vergini ÖTB bölgesinde faaliyet kisminde ödemelidir. c) ÖTB bölgesinde her malın koruyucu aracıyla iģaretlenir ve satılan mala için ödeme yazar kasayla yapılır bu maddenin 5-inci kısmıyla öngörülen olayları hariçtir. 5. Eğer ÖTB bölgesinde yönetici bu bölgede 4-üncü madde,,c,, kısmıyla öngörülen iģartleme olmamadığını ispat ederse Gürcistan hükümeti ÖTB bölgesinde faaliyetleri yapan kiģilere ÖTB deposunda vergilendirme hakı verir. 6. ÖTB ticarı alanı kiralayan ve sabit ticarı alanla mal satan tüzel kiģi bağımsız vergi raporlama ve vergi borcu gerçekleģtirme hakkına sahiptir. 7. ÖTB - operasyonu Gürcistan Hükümeti tarafından belirlenir. 8. Gürcistan hükümeti Gürcistan mevzuatına uygun olarak ÖTB düzenlemesi sağlamak için kiģiden bu sağlama araçları ve bunların mıktarını belirlenmesi isteme hakkına sahiptir. Madde 27. Tesis iģletme yeri 1. Tesis iģletme yer olarak tesisin devlet kayıdı kabul edilir, kayıt olmadığı takdirde ise kuruluģ belgesinde verilen hukuk adresi (tüzük, anlaģma). 2. Eğer tesis faaliyetleri devlet kayıdı olmadan yaparsa ve kuruluģ belgelerinde tesisin iģletme yeri belli değilse onun iģletme yer olarak mevcut yeri sayılır. Bu yeri vergi dairesi tesisin tarafından verilen evrakları üzerinde belirlenir aksi takdirde mevcut bilgi üzerinde belirlenir. 3. Ġlgili bilgi olmadığı ve tesisin genel iģletme yeri belirmediği takdirde onu iģletme yer olarak tesisin yönetim yeri kabul edilir. 16

17 4. Bu kanunun 21-inci maddesnin,,c,, kısmıyla öngörülen tesisin iģletme yeri olarak sözleģme iģleri yapan kiģinin iģletme yeri kabul edilir. Eğer sözleģmenin bir tarafı Gürcistan tesisi veya yerli ajan özel kiģiyse ortak faaliyetleri sonuçları muhasebe vergi vergilendirme amacıyla kendisi yapar. ĠĢler yönetimi kime ait fark etmezdir. Eğer iģler yönetimi ortak faaliyetleri sözleģmenin bir veya birkaç kiģiye ait değilse ve onlar iģleri beraber yaparsa iģletme yeri olarak Gürcistan tesisi yeri kabul edilir. Eğer ortak faaliyetleri sözleģme kiģileri sadece yerli ajan özel kiģileriyse ve iģler beraber yapalarsa, tesis yeri vergi dairesi onlar tarafından sunulan bilgileri üzerinde belirlenir. Bu bilgileri olmadığı takdirde veya Ģüpheli bilgileri verdiğinde mevcut biigileri üzerinde belirlenebilir. Madde 28. Tesis yönetim yeri 1. Tesis yönetim yeri olarak tesisi mevcut yönetim yeri kabul edilir. Burada kuruluģ evraklara (tüzük, anlaģma) uygun olarak tesisin müdürlüğü (yönetim grubu) yüksek kontrol makamların faaliyetlerinden alınan vergileri yerleri olmasına rağmen yöneticilik yapar. 2. Bu kanunun 21-inci maddesinin,,c,, kısmıyla öngörülen tesisin yönetim yeri olarak onun faaliyetlerin yeri kabul edilir. 3. Eğer tesisin baģinda yöneticiyse (baska tesis veya özel bir kiģi) ve sözleģmeye dayanarak yöneticiliği yaparsa tesis yönetim yeri olarak yönetici tesisi yada özel kiģinin konut yeri kabul edilir. Benzer Ģekilde tesis yönetim yeri baģka tesis ya da özel kiģi tarafından uygun sözleģmeye dayanarak veya karar olmadan belirlenir. 4. Tesisin yönetim organı ya da faaliyetlerin devamli yeri yoksa ya da direk yönetici tarafında yöneticilik yapılmıyorsa yönetim yeri olarak tesisin yönetim organın faaliyetlerin yeri kabul edilir (idare, müdürlüğü, yönetim, merkez muhasebe veya benzer organları). Madde 29. ĠĢyeri 1. Gürcistanda yabancı tesisi veya mukim olmayan özel kiģin iģyeri olarak belli bir yeri kabul edilir. Bu iģyeri kullanarak kiģi Gürcistanda kısmen ya da tamamen ekonomik faaliyetlerle vekil faaliyetleri dahil yapar. 6, 9 ve 12 maddelerinde öngörülen olayları harıç. 2. ĠĢyerine eģittir : a) ĠnĢaat alanı, kurulum veya montaj projesı ve ona ilgili kontrol faaliyetlerin gerçekleģtirmesidir. b) Cihaz ve yapı, sondaj ekipmanları veya doğal kaynakları kontrol için kullanılan gemiler ve onlara ilgili kontrol faaliyetlerin gerçekleģtirmesidir. c) mukim olmayan kiģi tarafından sürekli üsünde ekonomik faaliyetleri gerçekleģtirmesidir. d) Yabancı tesisi yönetim yeri, Ģube, temsilcilik, bölüm, büro, ofis, ajans, fabrika, maden, taģ ocağı ve diğer doğal kaynakların çıkarılması veya diğer yerlerde iģletme faaliyetlerinin diğer herhangi bir alt yönetimi. 3. Bu maddenin 1 ve 2 inci paragrafları mukim olmayan taģeronlar tarafından hizmetlerin iģleme petrol ve gaz iģlemlerin kanununda tanımlandığı gibi "Petrol ve Gaz" için geçerli değildir. 4. Bu maddenin birinci ve ikinci paragraflara rağmen Gürcistanda yabancı tesisin iģyeri olarak onun adından veya/ve baģka kiģi tarafından (5 maddede öngörülen kiģi) 3 aydan fazla yönetilik yaılması kabul edilir. 5 ve 6 maddelerinde öngörülen olayları harıç. 5. Yabancı tesisi veya yerli ajan olmayan özel kiģi Gürcistanda ekonimik faaliyetleri mevzuatla belirtelmiģ profesyonel stastüsü olan broker veya acente aracıyla yaparsa ve bu 17

18 kiģiler yetkili değilerse onların faaliyetleri Gürcistanda yabancı tesisi veya mukim iģyerini olarak sayılmazdır. 6. Yabancı tesisi veya Gürcistanda bulunan baģka tesise kendi elemanların gönderilmesi ve onlar gönderdiği tesisin kontrolü altındayse Gürcistanda yabancı tesisi veya mukim iģyerini olarak sayılmazdır. 8. Yabancı tesisi veya mukim olmayan özel kiģin Gürcistan tesisin veya kuruluģun kontrol etmesi Gürcistanda yabancı tesisi veya mukim iģyerini olarak sayılmazdır. 9. Gürcistanda yabancı tesisi veya mukim olmayan özel kiģin iģyeri burada bulunan tesislere ait değildir aģağidaki olaylar olduğunda : a) Bu yabancı tesisin veya mukim olmayan özel kiģine ait malın saklaması veya sergileme amacıyla; b) Bu yabancı tesisin veya mukim olmayan özel kiģine ait malın stok yapması baģka kiģi tarafından iģtetilme amacıyla; c) Bu yabancı tesisin veya mukim olmayan özel kiģine ait malınsatın alması veya bilgileri toplaması amacıyla; d) Bu yabancı tesisin veya mukim olmayan özel kiģin hazırlanma veya yardımcı herhangi bir faaliyeti gerçekletirmesi amacıyla; e) Bu yabancı tesisin veya mukim olmayan özel kiģin adıyla kredi verilmesi, mal teslimi veya teknik hizmeti vermesine ilgili sözleģme hazırlanması veya/ve ımzalanması amacıyla; f),,a,, -,,e,, paragraflarla öngörülen faaliyetlerin Ģekilleri herhangi bir kombinasyonla gerçekleģtirmesi amacıyla; 10. Gürcistanda yabancı tesisin veya mukim olmayan özel kiģin iģyeri olarak bu maddenın 11 paragrafa uyumlu olarak kayıt, ona yetki verilmesi veya onun tarafından faaliyeti yapılması zamanı kabul edilir. 11. Gürcistanda yabancı tesisin veya mukim olmayan özel kiģin iģyerin kayıdın görevi vergi dairesine aittir. Vergi dairesi uygun bir kütüğü yapar. Kayıt ve kütük yapma kuralları maliye bakanı belirlenir. 12. Gürcistanda yabancı tesisin veya mukim olmayan özel kiģin mülkinin kiraya vermesi veya gaspetmesi Gürcistanda yabancı tesisi veya mukim iģyerini olarak sayılmazdır. Ayrıca KiĢin kendisi temsilci veye çalıģanın aracığıyla devamli mülki alma faaliyetlerin hizmetleri ve denetimi benzer olaylari hariçtir ( N5202). Madde 30. TeĢkilat 1. TeĢkilat olarak aģağidaki varliklar sayılır : a) Ticari olmayan tüzel kiģilerle toplumsal veya din teģkilatlar (örgütler), kuruluģlar Gürcistan mevzuatla göre ya da yabancı mevzuytla kurulmuģ Gürcistanda bulunan Ģubeler ve benzer dernekler aracığıla faaliyetleri tamamen veya kısmen gerçeklestirler. Ayrıca bütçe teģkilatları, kamu tüzel kiģiler, Ģirkerler ve kurumlardır. b) Uluslararası (devletlerarası, hükümetler arası, diplomatik) organizasyonları Uluslararası hukukla düzenlenen teģkilatlar, Büyük elçilikleri, konsolosluklar, Yabancı ticari olmayn teģkilatlar. 2. TeĢkilat faaliyet yeri ve yönetim yeri bu kanunla belirlenir. 3. Gürcistan veya yabancı teģkilat statüsü tesise bu kanuna daynarak verilir. 4. TeĢkilat ekonomik faaliyetleri yapıyorsa, onun mülki ve faaliyet kısmı, ekonomik faaliyetlere ilgiliyse teģkilatin mülki ve faaliyetler olarak kabul edilir. Ekonomik faaliyetlere 18

19 ilgili mülki ve faaliyetleri hesaplama amacıyla teģkilati tarafından alınan geliri ekonomik faaliyetlerle alınan gelirin eģittir. Madde 31. Bütçe teģkilati ( N yılın 1 ocaktan yürlüğüne girecektir) Bütçe teģkilati olarak harcama yapan teģkilati veya/ve bütçeyle öngörülen programları/altprogramları cıvarında para harcama yetkili olan teģkilatidir. O kendi bütçe projesi hazırlanması, bütçe tamamlanması ve hesaplaması kurallar ve prösedürlerle yapar. Madde 32. Hayırseverlik teģkilatlar 1. Hayırseverlik teģkilatlar olarak hayırseverlik teģkilat statüsü olan teģkilatidir. 2. Hayırseverlik teģkilat statüsü hayırseverlik iģler yapma amacıyla kurulmuģ ve mevzuatla göre kayıtlı olan teģkilatlara verilir. Onun 1 yıllık tecrübesi var ve bu kanun Ģartlara uygun olmalıdır. 3. TeĢkilatin genel amaçlara hitmet veren yardımcı ekonomik faaliyeti kendi hayırseverlik huysu değiģtirmezdir. 4. Hayırseverlik statüsün verilmesi, iptal etmesi ve alınması gelir dairesiyle maliye bakanı tarafından yapılır. 5. Hayırseverlik statüsün verilmesi teģkilatin yazıli dilekçe üzerinde olur. Dilekçede teģkilatin a) Adı b) Örgütsel - yasal formu c) Genel amaçları d) son yılın faaliyetlerin genel yönleri e) Genel müdürlüğün ve Ģubeler adresleri verilmesi gerekir. 6. Dilekçenin ekteyse : a) TeĢkilatin tüzüğün kopyası b) Devlet veya/ve vergi kayıt belgesin kopyası c) Son yılın faaliyetin raporu (projeler, hizmetler) d) Bağımsız mali müģavir tarafından onaylı son yılın fınans belgesi (bilanço ve kar ve zarar hesabı) 7. Dilekçe üzerinde gelir idaresi baģkanı bir ay içerisinde delilli karar verir. Bu sürede karar verilmezse stastüsü verilmiģ olarak sayılır. Statüsü süresizdir ve yürürlüğe verilince girer. 8. Statüsü verilmiģ teģkilatina statüs sertifikasi verilir. Bu sertifika aģağidaki hususları içerir: a) TeĢkilat adı, örgütsel - yasal formu b) statüsü c) Genel müdürlüğün adresi d) Statüsü verme tarihi ve numarası e) TeĢkilatin kimlik numarası 9. Statüsü sunulmakla beraber teģkilata bu kanunla öngörülen ek görevleri ve sorumlukları. Özellikle teģkilat vergi makama her yılın 1 nisana kadar aģağidaki belgeleri sunmalıdır : a) Son yılınki faaliyetlerin program hesabi (ekonomik faaliyetleri dahil) b) Alınan gelir kaynakları ve masrafları gösteren finans hesap raporu 19

20 c) Bağımsız mali müģavir tarafından onaylı son yılın fınans belgesi (bilanço ve kar ve zarar hesabı) 10. Son yılınki faaliyetlerin program hesabi (ekonomik faaliyetleri dahil) tüm ilgili kiģileri için yayınlanmalıdır. 11. Hayırseverlik teģkilat geliri ve varlıkları dağılımı yönetim kurulu, teģkilat ve vasi üyeler arasında mümkün değildir. Hayırseverlik teģkilatı tasfiyesi sonra onun mülki yetkili kiģi kararıyla benzer amacı olan hayırseverlik teģkilata verilecektir. Hayırseverlik teģkilati statüsü olan devlet mülki temelinde kurulmuģ hukuk tüzel kiģin tasfıyesinden kalan mülki devlete devredilir. 12. Hayırseverlik teģkilat statüsü iptal edilir : a) TeĢkilat inisiyatifle b) Onu aldığı takdirde 13. Hayırseverlik teģkilattan statüsü a) Bu kanunu Ģartlarını ihlal edilirse b) Devlet veya/ve vergi kayıdı iptal edilirse aldıracaktır. 14. Bu kuralları ihlal olduğu için statüsü aldığı takdirde teģkilat vergi avanatjları geri vermesine zorundadır. 15. Hayırseverlik teģkilat tarafından bu Ģartları ihlal edildiği takdirde vergi dairesi gelir dairesi baģkani için yazı hazırlamadan önce teģkilata mesaj gönderip bu Ģartları yerine getirmesi için biı aylık süresi verir. 16. Statüsü olmayan hayırseverlik teģkilat statüsü en geç bir yıl sonra yeniden istemesi hakkına sahiptir. 17. Gelir dairesi hayırseverlik teģkilatların kaydı tutar. Kayıdı aģağıdaki bilgileri içerecektir : a) TeĢkilatın adı b) Genel müdürlüğü, Ģubeler ve temsilciklerin adresleri c) Genel amaçlar d) Statüsü sunma tarihi ve numara e) Yönetim yüksek makamın her üyenin bilgileri ve adresleri 18. TeĢkilat hayırseverlik teģkilatın kayıtlarda herhangi bir değiģikliği yapildiğinda vergi makama yazılı olarak bildirmelidir. 19. Hayırseverlik teģkilatın kayıtları tüm ilgili kiģileri için ulaģılabilir olamlıdır. Madde 33. Dini teģkilatı Dini teģkilat olarak dini faaliyetleri gerçekletirmeye için kurulmuģ ve mevzuytla kayıtlı olan teģkilat kabul edilir. Madde 34. Gürcistan yerli ajan olan ve olmayan kiģiler 1. Özel kiģiler olarak kabul edilir : a) Gürcistan vatandaģlari b) Yabancı ülke vatandaģları c) VatandaĢliği olmayan kiģiler 2. Gürcistan mukim olan kiģi olarak bir yıl boyunca Gürcistanda 183 gün ya da fazla zamanla kalan özel kiģi veya bu vergi yıl içerisinde yabancı ülkede gürcistan iģleri yapan kiģi kabul edilir. 3. Gürcistanda fiilen olmak dönemi olarak kiģinin gürcistanda olma zamanla, yurt dıģında tedavi görmesi, görevle gönderilmesi ve öğrenmesi de sayılır. 20

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9881 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/6/2006 Sayı : 26205 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

Rusya Vergi ve Hukuk Rehberi

Rusya Vergi ve Hukuk Rehberi Rusya Vergi ve Hukuk Rehberi 1 BÖLÜM I. Şirketler Hukuku 1.GİRİŞ... 12 2. HUKUKİ YAPI ŞİRKET TÜRLERİ, ORTAKLIKLAR VE ÖZELLİK ARZEDEN DİĞER KONULAR... 12 2.1 Temsilci Ofisler (Representative Office)...

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

NEXIA TÜRKİYE. denetim danışmanlık vergi. www.nexiaturkey.com.tr NEXIA TÜRKİYE 1

NEXIA TÜRKİYE. denetim danışmanlık vergi. www.nexiaturkey.com.tr NEXIA TÜRKİYE 1 NEXIA TÜRKİYE denetim danışmanlık vergi www.nexiaturkey.com.tr NEXIA TÜRKİYE 1 Yayınlayan : Nexia Türkiye / As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Yazan : Cem Tezelman Kapak Tasarım : Biz Reklam ve Halkla İlişkiler

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

Üreterek Gelişen Trakya

Üreterek Gelişen Trakya T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Üreterek Gelişen Trakya 201 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-1-İKT Son Başvuru Tarihi ve Saati : 13 Mart 201

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi 8227 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

Rusya da İş Yapma Sanatı 220 Soru 220 Cevap

Rusya da İş Yapma Sanatı 220 Soru 220 Cevap Rusya da İş Yapma Sanatı 220 Soru 220 Cevap 1 - Rusya Federasyonu nda Yabancı Sermayenin Hukuki Yapısı - Şirket Kuruluşları - Şirketlerin Özellikleri - Rus Sermaye Grupları İle Yapılan Ortaklıklar - Yabancı

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır.

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32

DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32 DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32 100.YIL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ USTALIK KURSLARI MUHASEBE

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI)

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) SEKİZİNCİ BÖLÜM DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Derleyen DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Vergilendirme yetkisi ülkeler tarafından kullanılırken ikametgah,

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 16 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 18 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 17 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 19 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR... KAMBİYO MEVZUATI 1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 91 32/5)... 17 Türk Parası Kıymetini

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN)

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) 7915 DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun Numarası : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/5/2001

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı