Gürcistan Vergi Kanunu. Bölüm I Genel Hükümler Bölüm I Gürcistan vergi sistemi. Madde 1. Gürcistan vergi kanununlarının düzenleme kapsamı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gürcistan Vergi Kanunu. Bölüm I Genel Hükümler Bölüm I Gürcistan vergi sistemi. Madde 1. Gürcistan vergi kanununlarının düzenleme kapsamı"

Transkript

1 Gürcistan Vergi Kanunu Bölüm I Genel Hükümler Bölüm I Gürcistan vergi sistemi Madde 1. Gürcistan vergi kanununlarının düzenleme kapsamı Bu vergi kanunu Gürcistan yasalarına uyumlu olarak Gürcistan vergi sisteminin oluģum prensiplerini belirler, Gürcistan iktisadi ve ekonomi alanındaki yolcu, eģya ve araç hareketleri ile ilgili hukuki iliģkileri, mükellef ve kamu kurumlarının hukuki pozisyonunu, Gürcistan vergi mevzuatı kapsamındaki uyuģmazlıkların çözüm prosedürünü, yasadışı eylemler için itiraz prosedürleri ve şartları ile kanun ve mevzuat ihlalleri durumundaki sorumluluklar ve bu konudaki hukuki yaptırımlar ve vergi yükümlülüklerini düzenler. Madde 2. Gürcistan vergi mevzuatı 1. Gürcistan vergi mevzuatı Gürcistan anayasası,gürcistanın tabi olduğu uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalar ileyerel kanunların bütününden oluşur. 2. Vergilendirme uygulamaları Gürcistan vergi mevzuatına göre düzenlenir. 3. Gürcistan hükümeti ve Maliye bakanlığı bu kanunların uygulama yöntemleri ile ilgili düzenlemeler(yönetmenlikler) çıkarır. 4. Maliye Bakanlığı, bu Kanuların açıklamaları (detaylandırılması) konularında kendi yetkilerinı kullanmakla birlikte, bu konuları bir hükümet kararına da dönüştürebilir. 5. Gürcistan maliye bakanlığı bünyesindeki Gelinle Dairesi Müdürlüğü ; vergi kanunların Vergi Dairelerenin uygulamaları ile ilgili kurum içi uygulama ile ilgili ve karalları talimatlarla belirler. 6. Vergi yasasında kullanılar tereimler ve kavramlar, mevzuatta ifadesini bulan anlamına uygun olarak kullanılır. 7. Gürcistan parlamnetosu tarafından onaylanan Uluslarası antlaģlamalar ile Gürcistan vergi mevzuatı ve vergi kuralları arasında olabilecek bir çeliģki durumunda, uluslararası antlaģma kuralları geçerli kabul edilir. Madde 3. Süre Belirlenmesi 1. Gürcistan vergi mevzuatına göre süreler; yıllık, üç aylık, aylık veya gün olarak hesaplanır. 2. Bu kanunlara göre belirtilen dönemin baģlama süresi iģlemi gerçekleģtirildiği günün bir sonraki gününden hesaplanır. Bu hesaplama amacına uygun olarak takvim günü veya çalışma günü şeklinde ifade edilebilir. Özellikle belirtilmediği taktirde takvim günü esas alınır. Dönem sonu hafta tatili veya başka bir tatil gününe rastlarsa, bir sonraki mesai günü esas alınır, 3. Eylem belirli bir takvim tarihe ya da bir süre gerektiğini belirten tarafından tanımlanır. Diğer durumunda ise, bütün bölümün zamanda yapılabilir. 4. Yıl olarak hesaplanan dönem, yılın son ayının bitiş tarihinde sona erer, 1

2 5. Ay olarak hesaplanan dönem, ayın bitiş günü sona erer, 6. Üç aylık dönem,dönemin son ayının belirtilen son günü sona erer, 7. Eylem gerşekleştirmeye için belirlenen dönemi son çalışma günü sonuna banka transferi ya da sigortalı yazılan kuryeyle gerçekleģtirecek dönemi harıç yerine getirebilir. Eğer Dönem süre bitirmeden son günun 24 saat içinde gerçekleģtirdiyse geçerli olarak Kabul edilir. 8. Dönem sonu, tatil gününe denk gelirse, dönem bir sonraki iş günü sonunda sona erer, 9. Takvim Yılı, 1 ocaktan 31 aralık a kadar olan süreyi ifade eder. Ancak dönem içi kayıt olan yeni mükellefler için bu süre yeni bir kanunla tarif edilmediği süre kayıt tarihinden başlayarak 31 aralıka kadar olan süredir. 10. Yıl, takvim yılı hariç kesintisiz devam eden 12 takvim ayından oluşan süredir. 11. Takvim yılı dört çeyrek dönemden oluşur. a) 1 ocak - 31 mart aras I çeyrek; b) 1 nisan - 30 hazıran arası II çeyrek; c) 1 temmuz -30 eylül arası III çeyrek; d) 1 ekim - 31 aralık arası IV çeyrek. Madde 4. Süre Sınırlandırılması Tüzüğü 1. vergi mükelleflerini evrak ve dosyalarını 6 yıl muhafaza etmek zorundadırlar, bu süreden sonra zaman aşımı başlar. 2. Yukarıdakı maddeyle belirlilen süre, takvim yılı sonunda doğan yükümlülüklerine göre hesaplanır. 3. Vergi / mal beyanı veya hesaplama (Düzeltme beyannamesi), bildirim, zaman aşımı süresinde bir yil öncesinden mükellet vergi Dairesine beyanname veya düzeltme sunarak süreyi bir yıl daha uzatır. Madde 5. Gürcistan vergi kanunların prencipleri 1. Şahsi Devlet ve yerel vergiler - Bu Kanunu kapsamında kurulan ödemekle yükümlüdür 2. Özellikle bu kanunla belirtilen süreler doolmadan önce bu kuralların ihlalı veya öngörülmeyen vergi yükümlülüklerinin başka kişiye rücu ettirilmesi mümkün değildir. 3. Yerel yönetim Makamı bu kanunda belirtilen yerel vergileri Salma hakkına sahiptir. 2

3 Madde 6. Vergi kavramının tanımı ve türleri 1. Vergi; mükellef tarafından kamu bütçesine ödenen paradır. 2. Vergi türleri; genet ve yerel olmak üzere iki ana başlıkta toplanir. 3. Bu kanunla belirtilen vergiler genel vergiler olup, bu vergilerin ödenmesi tüm Gürcistandan mecburidir. 4. Yerel vergi bu kanunlar çerçevesinde yerel yönetşmler tarafından belirlenmiş vergilerdir. Uygulama alanı yerel yönetimin kapsama alanı ile sınırlıdır. 5. Genel (ulusal) vergiler şunlardır: a) Gelir vergisi (Muhtasara tabi); b) Kâr vergisi; c) Katma Değer Vergisi (KDV); d) Özel Tüketim vergisi; e) İthalat vergisi 6. Yerel vergilere emlak vergisi de dahildir. Madde 7. YEREL VERGĠLER KONULMASI, VERGĠ VE ÖDEME ġartlarinin DEĞĠġTĠRĠLMESĠ, VERGĠLERĠN ĠPTAL EDĠLMESĠ Yerel yonetim makamı kendi bölgesinde, kanunlara uygun olmak kaydıyla özel sektör veya diğer faaliyet alanları ile ilgili birimlere vergi koyma yetkisine sahiptir. Yerel yonetim makamı önceden Vergi Dairesine yazılı olarak bildirmek kaydıyla; Vergi ödeme Ģart ve yönetmelerinin değiģtirilmesi veya tamamen yürürlükten kaldırılması yetkisine sahiptir. Madde 8. Terimlerin Tanımı Bölüm II Bu kanunda kullanılan terimler ve tanımlar Sabit kıymetler, makina ve tesisatlar araçlar gibi DemirbaĢlar yeniden değerleme ile kıymetini kaybetmeyen değerlendir Maddi olmayan varlıklar: vergi dairesine verilecek beyannamede, ticarı amaçlı kullanılan kiralanmıģ gayrimenkul, gayrı nakti varlıkların, mal ve hizmetlerin tamamı, 3

4 tel if hakları, patent, marka, bilgisayar yazılını, lisans, kira gerelleri, maden ruhsatı, ithalat ve ihracata iliģkin özel imtiyazlar, v.b. aktifler. Dolaylı vergi - vergi (katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, ithalat vergisi), ithal mal ve / veya hizmetlerin fiyatı arz eden tarafından tespit edilir. Tüketici (ithalatcı) mal bedelini, ilave vergileri,ve/veya hizmet bedellerini bizzatihi kendisi öder. Dolaylı verginin bütçeye ödenmesi yükümlülüğü ithalatçıya ve hizmet edene aittir. Onlar bu kanunlar kapsamında mükellet olarak adlandırılır. Mukim olmayan (Hariçte mukim): Gürcistanda ikamet etmeyen kiģidir. GecikmiĢ vergi borçları: Ġlave edilmiģ, gecikme faizi tahakkuk ettirilmiģ vergi tanımı Ģu durumlar için uygulanır. Bir kişi tarafından tanzim edilen vergi beyannamesi üzerinden a)1. Bu kanunun 49 maddesinin 6 Bendine yugun olarak, Gürcistan finans bakanlığı tarafından belirlelen kuralla istinaden ( N 5556) b) kiģinin Salınan vergiyi kabul etmemesi veya, itiraz süresi geçtikten sonra düzeltme veya iade talep etmesi c) Kişi tarafından sunulan mal beyannamesi d) Mahkeme kararızın yürürlüğe girmesi 6. Canlı varlıklar - bitki veya hayvan 6¹. Tarım - Tarımsal faaliyetler (Uluslararası Muhasebe Standardı 41) (2011/12/20 N 5556) Tarım Üretim - Tarım - Tarım faaliyetlerinden elde edilen ürünler. Ayrıca, tarım ürünleri (Yönetim Kurulu) ve endüstriyel işleme (2011/12/20 N 5556) Yönetim Kurulu biyolojik dönüşüm yanı sıra biyolojik varlıkların meyve (biyolojik varlığın yaşam ürünü kaldırılması veya sona erdirilmesi) sonucu olarak kabul edilmez. 7. Uluslararası Muhasebe Standartları ( IAS) 8. Vergi Dairesi - Vergi hesaplama ve ödeme, beyanname yöntem ve kabulu, vergi denetimi, vergi mükelleflerinin kayıtları ve bilgileri, vergi uyumları ile ilgili formların temini sürecinde vergi vergi mevzuatı ile yöntem ve vergi ile ilgili yaptırım kurallarını belirlemek. 9. Vergi Kimlik Numarası mükelleflere yasaların emrettiği şekilde numaralandırılması için verilen numaradır. 4

5 10. Uzun vadeli sözleşme (sözleşmede aksi bir hüküm yoksa) üretim, montaj ve inşaat gibi faalietlerin 6 ay içinde başlamasını ifade eder, Belirtilen hizmetler belirlenen takvim yılı içinde tamamlanacağın ifade eden sözleşme şekilidir. 11. Kaybı - mükellefin muhasebe kayıtları ile karşılaştırma emtia (stok yoluyla dahil) tespit - maddi ve / veya temel tesislerin eksikliğidir. Bir meta - maddi açıdan depo fiziksel olarak imkansız (elektrik - ve termal enerji, gaz ve su) olduğu sıkıntısı emtia alım (belge alaka satın alma) ve satılan (vergi mükellefi aslında verilir) arasındaki fark nedir -, maddi varlıkları ve eğer bir borçluya (amnazghaurebeli) ve / veya misappropriator. Buna ek olarak, yetkili makam maksimum zarar üst sınır koyabilir. Bu durumda, kaybı kaybı miktardan daha büyük olacaktır. (2011/11/08. N5202) 12. kâr payı hissedarların/paydaş tarafından hisselerden ya da haklardan (paylardan) alınan (faiz formundan imtiyazlı hisse senetleri dahil olmak üzere) herhangi bir geliri tüzel kişi hissedarlara/paydaģlara verir. Buna ek olarak kâr payıda dahil değildir: a) Bir tüzel kişi tasfiye ettiğinde ya da hisse/pay satın aldığında parasal ya da nakit ödeme mevduat miktarını sınırlara geömemeli b) Tüzel kişinin hissedara /paydaşa gerçekleştiren ödeme aynı tüzel kişinin hisse /pay sahipliğinine transferi 13. Serbestçe transfer menkul - kamu veya kabul ticaret borçlanma senetleri Menkul Kıymetler Borsasında, raporlama yıl 31 Aralık veya 31 Aralık, bilgi için borsa tarafından menkul kıymet verenin, yüzde 25'i geçemez sona eren bir önceki yılın muhasebe serbest dolaşımı oranı. 14. Tazminat - mal, hizmet veya masraflar, kayıplar veya eksikler ödeme amacıyla alınan mal ya da /ve faydaları. 15. Maddi duran varlıklar - maddi olmayan duran varlıklardır. 16. Aile kişi, eşi, çocuk ve üvey oğlu, yanı sıra kişiyle devamli oturan ebeveyler, çocuk ve üvey oğlu ortak tarım işleri yapanlardır. Bu kanunun amaçları için vergi mükellefi koşulsuz kendisiyele devamli oturan ve çalışan kişileri çevresi koşulsuz belirtilir. 17. Ortağı - Bir ortak, hissedar, Gürcistan yasaya uygun olarak "Girişimci" nin komandite, tamamlayıcı, kooperatif üyesidir. 18. Kişi özel kişi ya da tüzel kişi Gürcistan sivil kanuna yugun olarak, girişim veya kuruluş Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak Yüzde - nakit veya borç yükümlülüklerine igili her türlü alacaklardan (ipotek teminatini olduğuna rağmen) alınan herhangi önceden ilan edilmiģ gelirdir (indirimler formu dahil). Buna ek olarak, bu bölümde yer alan amaçlara için : a) Borç yükümlülüklerinde mal ve / veya hizmetle sunduğundan doğan borç yükümlülü veya garantiyla ve / veya bunun gibi iģlemlerle yaratılan yükümlülükleri dahil değildir. 5

6 b) Yüzde olarak kabul edilir: b.a) Emeklilik sigortası sözleģmesine göre sigortacı tarafından sigortalanana ödenilmiģ sigorta tazmınatı (parası) almak için gerçekleģtiren sigorta ödemeleri harıçtır. b. b) kredi ve depozite ilgili ödemeler. b. c) Devlet, menkuldan gelen gelirleri pirimleri, kazançla dahildir. c) Geç ödemeler ve ceza yüzde olarak Kabul edilmez. 20. Bireysel mukim veya mukim tüzel (Gürcistan Ģirketi veya kuruluģu). 21. Gayrimaddi hak bedelleri (Ruhsat ve benzeri hak bedelleri) : a) maden arama ve yeraltı oluģumları iģlem sürecinde onların kullanma hakı değeridir. b) Telif hakkı, yazılım, patent, tasarı, modeller, ticari markalar veya baģka bir kiģinin mülkiyet hakkı baģkasına sunmak için alınan gelirdir. c) Endüstriyel, ticari veya bilimsel cihaz ve ekiplanmaları kullanma yada baskasına kullanma hakı vermeye için alınan gelirdir. d),,now-hau,, kullanma için alınan gelirdir. e) Film, video, ses kaydı veya programın kullanma yada baskasına kullanma hakı vermeye için alınan gelirdir. f) Gizli formül veya üretim, hem de sanayi ticari veya bilimsel tecrübeleri içeren bilgileri kullanma veya baģkasına kullanmaya hakı vermeye için alınan gelirdir. g) Bu bölümle öngorülen haklarla ilgili teknik yardımını etmek için veya bu hakları kullanmaktan vazgeçmekten alınan gelirdir. 22. Musahebe belgeleri - birincil belgeleri (vergi belgeler dahil), muhasebe kayıtları ve diğer belgelerle belirtilen vergi ve vergi yükümlülüğü ile ilgili nesnelerin vergilendirmesidir. 23. Vergi borcu - ve / veya toplam ödenme vergi ve / veya yaptırım miktar ve içerisinde mükellef tarafından ödenmemiģ vergiler arasındaki farkıdır. 24. dıģ ticarette malların tasnif edilmesi (sınıflandırması) uluslararası sözleģmelere uygun olarak emtia sınıflandırma kodu sistemi, "Mal Tanımlaması UyumlaĢtırılması ve Kodlama Sistemidir. " 25. Uluslararası nakliye - araçla veya demiryolu, deniz, nehir veya hava taģımacığıyla yolcuların, malların (posta dahil) farklı ülkelere nakliyesi, anlaģmalı ülkelerden birisi Gürcistandır. Üstelik uluslararası nakliyede aģağıdaki belirtilen maddeler girmez : a) Gürcistan sınırları içerisinde yer alan ulaģım noktaları b) boru hatı ve elektrik hatı (enerji) nakliye 26. belirlenen sermaye ġirketını kuruluģundan belirlenen ilk sermayelerinin tutarıyla kazançtan sonraki artan sermaye arasındaki farktır. 27. Kumarhaneden gelen geliri kumar, diğer Ģans oyunlarından alınan gelirler ve bilet, jeton, pul ve saire değerlerin gelirlerin arasında farkıdır (2011/12/09 N Ocak 2012 yürürlüğe giren). 28. Emtia - maddi değeri kiģi tarafından gerçekleģtirilen faaliyetlerde IAS sözleģmesine gore kullanılan hammadde, malzeme, ambalajlanmıģ ürünler, yedek parçaları, hazır ürünleridir. 29. ödenmeyen borç mal veya hizmet bedellerini içeresinde bulunduğu yıl sonuna kadar ödenmemesi halinde vergi mükellefi tarafından ödenilecek. Ödenmemesi halinde : 6

7 a) Mahkeme kararıyla istinaden ödenmemiģ borcun bir kısmı ya da tamamiyle yükümlüğü ortada kalkar. b) Mahkeme kararı icra dairesine tebriğ edilerek karar tutarı kadar vergi borcu icra dairesi aracılığa tahsil edilir. c) Borçlu iflas ettiğini mahkhemede ispat edindiği takdirde bu borcu yeni kuracağı iģle ödeyeceğini mahkemeye beyanla karar altında aldılabilir. d) Tapu sicilde tüzel kiģilerin kaydı iptal etmesi belegenin veya ortaklarından birisinin ölüm sertifikasını sunduğunda 30. Mal Tüm mal veya maddi olmayan varlıkların sınırsız satın alma, bulundurma, kullanma. 31. Ana varlıklar kiģi tarafından eģya üretimi, hitmeti temini, kiralanması (leasing dahil) veya idarı amaçlara için kullanılan maddı varlığı. Onun kullanma süresi bir yıldan fazladır. 32. Genel araçların onarım masrafları genel araçların üretiğini verimliği artaran masraflardır, genişletmek ve kapasitelerini artırmak için ekipman parçaların verimliğini geliştirilmesi (yapının elemanları modifikasyonu(rekonstrüksiyon) ve bu verimliği süresi uzatılması, ekipman parçaları ve cihazların performasının artırması amacıyla yapılan masraflardır. Genel araçların mevcut işletim giderleri hariç. 33. Masrafları kişi tarafından ekomomik faaliyetlerinde yaptığı harcamalar içerir: a) KiĢi tarafından yapılan sunumlar, resepsiyonlara ilgili (meşrubat, maden suyu, alkolsüz içecekler, çay, kahve, kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği gibi) masrafları. b) Rehberli turlar ve kültürel - etkinlikler ve gezi masrafları c) Hediyelik eşya satın alma masrafları d) Misafirlere hizmet sunma masrafları dahil olmak üzere : a) Konsolosluk hizmetleri (vize kaydı, uzatma) maliyetleri; b) Havaalanında karşılama ve uğurlama (VIP-servis) ücreti; c) Ulaştırma maliyetleri; d) Misafir Hizmetlerin (Rezervasyon, konaklama ücreti) masrafları e) Resepsiyonlar ve ziyafetlere için (meşrubat, maden suyu, alkolsüz içecekler, çay, kahve, kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, ) yapılan masrafları. 34. Net varlıklar - varlık ve yükümlülükler arasındaki farktır. 35. Sanal bir bölge - bilgi teknolojisi iş yapan bir tüzel kişi ve bu kişiye verilen uygun bir durumdur. 36. Bilgi Teknolojileri - Bilgisayar Bilgi Sistemleri Araştırma, destek, geliştirme, tasarım, üretim ve uygulama sayesinden alınan yazım ürünleri. 37. Turizm bölgenin girişimci bir kişi (girimşici) hukuk "üzerine serbest bölgeler ve turizm geliştirme" bir otel inşa ve işleyişi için gerekli düzenlemeleri sağlamaktadır. ( N4705) 38. Leasing - Medeni Kanunu'nun Finansal Kiralama, kira varlıkların amortismana tabii ise. (2011/10/13. N5118) 39. Leasing şirketi - en az% 70 ortak gelir mülk kiralama gelirleri üzerindeki vergi yayınlanan şirkettir. (2011/10/13 N5118.) 7

8 Madde 9. ekonomik faaliyeti 1. Ekonomik faaliyet olasılığını veya başka türlü bu makalede sağlanan kâr, gelir veya tazminat, herhangi bir faaliyettir. 2. Ekonomik faaliyetlerinde dahil degil : a) Eyalet hükümeti, yerel yönetimler ve doğrudan sözleşme uyarınca ödenmiş hizmetler dışında, yasalarla verilen görevleri ile ilgili olan bağımsız Ulusal Düzenleyici Faaliyetleri; b) Hayırseverlik faaliyetleri. c) Dini faaliyetleri; d) İstihdam faaliyetleri; e) kişi tarafından bankalar ve diğer kredi kuruluşlarına nakit mevduat yerleştirilme faaliyetleri f) Maliye bakanı tarafından Gürcistan parlamentosunun bütçe Komisyonuna anlaşarak belirlendiği aktivite ve / veya işlemlerin tür ve / veya işlemleridir. Madde 10. Hayırseverlik faaliyetleri 1. Hayırseverlik faaliyetleri şunlardır: a) Yardım doğrudan veya bir üçüncü taraf, yardıma muhtaç kişiler için sağlanan gönüllü ve karşılıksız yardım da dahil olmak üzere: a.a) Sosyal koruma, tıbbi bakım gibi engelli ve yaşlı insanlara, kimsesiz çocuklar, mülteciler ve ülkesinde yerinden edilenler için dahil kötü fiziksel kişiler, ihtiyacı olan kişiler - hastalar, birçok aile ve üyeleri ile, savaş, silahlı çatışma, kazalar, doğal afetler, felaketler, salgın hastalıklar, ve / veya kurbanlar için epizootics; ( N5371 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 90-ე დღეს) a.b) Çocuklar dahil olmak üzere, yaşlı ve engelli bakıcı veya hizmet kuruluşlarının,: çocuk evleri, okullar - okul öncesi ve diğer çocuk kurumları, huzur evleri, ücretsiz kantin, sağlık kurumları, rehabilitasyon merkezleri için a.c) Hayırsever kuruluşlara için a. d) Dini örgütlere için a. e) Üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin - yeteneklerini geliştirmek için a. f) Ceza infaz kurumları - bakım veya sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için; a.ğ) "B" tanımlanan etkinlikleri bu bölümünde yapan kişiler için; b) Insan hakları, çevre koruma, demokrasi ve sivil toplum, kültür, eğitim, bilim, sağlık, sosyal koruma, beden eğitimi ve amatör spor, sanat: aşağıdaki alanlarda toplumsal faaliyetlere Organizasyonlar. 2. Hayırseverlik faaliyetlerinin ilk bölümü bu makalede dahil değildir: a) Eyalet hükümeti ve yerel özyönetim organlarının faaliyetleri b) Kurumsal, seçimlere veya seçim destekleyen diğer kuruluşlar katılan bir siyasi parti; c) Kendi yönetim organları ve onların yakınları için başkanları tarafından bir gerçek kişinin ya da onların yakınları için tüzel kişilik tarafından yürütülen faaliyetleri d) Gürcistan kanunla "reklam" bir sponsorluk olarak sayılır. Madde 11. Dini faaliyetleri 1. Dini faaliyetleri olarak usulüne uygun olarak kayıtlı dini örgütü faaliyetleri sayılır. Bu örgütün amacı aşağıda belirtilen yoluyla din ve inanç yaymasıdır : a) Dini törenler - kullanımları, törenler, dua ve diğer dini faaliyetler ve Organizasyonu b) Müminlerin dua ve birlikte veya ayrı ayrı karşılamak için gereksinimleri 8

9 ritüel dini yapıların evleri varsa veya kullanma fırsatı verilmesi; c) Dini heyetler, hacılar ve çeşitli dini, ulusal ve uluslararası dini toplantı, kongre, seminer, bu dönemin olayları, otellerde katılımcılar (ya da diğer konut), ulaşım, yemek ve kültürel hizmetleri sağlaması d) Dini Manastırlar, kiliseler, - eğitim kurumları, dini kaydetmek - öğretim eğitim kurumları ve öğrencilerine, hayır kurumları (yaşlı ve engelliler için hastaneler, barınaklar, evler), kurallı ve kurallara benzer başka tüzüğüdür. 2. Dini faaliyetleri dini kuruluşlar (dernekler) aktivitesi, din meselesi (ilahi servisi) edebiyat ya da dini ile ilgilidir dini konular, bu örgütlerin (sendikalar) ya da işletmeler, iletken (ilahi servisi) edebiyat ya da dini öğeleri veya satışı (çoğalması) olanlara eşit hem dini faaliyetlerini yürütmek üzere bu tür aktiviteler için kaynak kullanımı gibidir. Madde 12. İstihdam faaliyetleri 1. İstihdam demektir: a) Şahsinin tarafından Gürcistan veya/ve yabancı ülkenin iģ kanuna göre görevlerin yerine getirilmesidir. b) Şahsinin tarafından Gürcistan Silahlı kuvvetler, kolluk ve merkezde eşdeğer kuruluşlar ile ilişkili görevlerin yerine getirilmesidir. c) ġahsinin tarafından kurumsal (yönetmen) veya baş (yönetmen) görev varlığı ile veya kuruluş görevlerin yerine getirilmesidir. 2. Bireysel Bu kuralların amaçları için iş yapana bir çalışan denir, böyle bir bireyin çalışma için ödediği tazminata ise - ücret. Madde 3. mal 1. Mal maddı ve maddı olmayan özelliğidir. Elektrik, termal enerji, gaz ve su da dahildir. 2. KDV amaçları için malla değeri para dahili değildir. Madde 14. Hizmetler 1. Mal teslim edilmez hizmet faaliyetleri olarak kabul edilir. Aksi sağlanan vergi mevzuatı, hizmetler aşağıdaki faaliyetleri içermektedir: a) inşaat kurulum b) onarım c) Restorasyon d) Test İnşaat e) Jeolojik - Arama; f) Gaz, petrol, petrol ürünleri, elektrik dahil Ulaşım, - ve termal enerji; g) Kiralamak Gayrimenkul, kiralama veya kiraya; (2011/10/13 N5118.) h) Ara buluculuk i) Personel seçimi j) Patent, lisans, ticari markalar, hizmet markaları, fikri mülkiyet ve kişisel manevi haklarının kullanımı ile diğer haklar k) Taahhüt - davranmaktan hareket veya kaçınmaya l) Haberleşme hizmetleri ve konut - toplumsal hizmetle m) Reklam hizmetleri n) Yenilik hizmetleri;, o) Finansal işlemler ve / veya mali hizmetler 9

10 p) Sigorta hizmetleri; q) Danışmanlık, hukuk, muhasebe, denetim, pazarlama hizmetleri; r) Veri işleme ve bilgi destek hizmetleri s) Sevkıyatlar dağıtımı da dahil olmak üzere satış için mal hazırlanması için Servisler, oluşumu, şişeleme, yeniden paketleme, ambalaj, sıralama; t) Mal veya diğer mülkiyet bakım hizmetleri u) Koruma hizmetleri v) Müşteri hammaddeyle (malzemeler), mal veya diğer mal üretimi; w) Nakliye dahil olmak üzere, yükleme, boşaltma, hizmetleri yeniden Yük taşımacılığı hizmetleri; x) Liman hizmetleri, liman filosu dahil olmak üzere deniz hizmetleri y) Boşluk veya uzay sağlanan havaalanları, hava seyrüsefer hizmetleri de dahil olmak üzere taşıtlar hizmetleri z) Diğer hizmetler 2. Malların müşterinin hammaddelerin (malzemeler) Üretim üretimini, işleme veya ham maddelerin (malzeme), bir ham malzeme (malzeme) olarak işleminin başka bir dönüşüme içeren, malların herhangi bir üretim olarak kabul edilir, böylece nihai ürün sahibi hammaddelerin sağlanan kişi ve hammadde için ödenen para ya da doğal formu, (üretimle ilgili maliyet malzemeleri) üretim üretici kendi hammadde (malzeme için kullanılmasına rağmen), bileşenleri, ya da, değeri fiyatı bir üretim ile ilgili hizmetler olarak kabul edilir. Madde 15. Finansal araçlar, finansal işlemler Finansal Hizmetler 1. Finansal araçlar, bir varlık, yani diğer kişinin mali yükümlülüklerini bir finansal varlık neden olan herhangi bir anlaşmadır. Bu fonu (nakdi ve gayri nakdi formu), kredi (kredi), borç yükümlülüklerini, hisse senetleri, tahvil ve bu opsiyon, futures, forward, swap ve olarak türetilen menkul kıymetler içerir. Ayrıca finansal araçlar Gürcistan mevzuytına göre izin verilen iki kişi arasaındaki parasal görüntüleme olan herhangi bir anlaşma icerir. Eğer belirtilen anlaşma bulunduğu zaman herhangi bir etapta anlaşmaya dayanarak kişiler arasında ya da üçüncü kişiden mal veya/ve hizmet sunması gerçekleģtirilse bu faaliyet artık Finansal Hizmet olarak sayılmazdır. 2. Finansal işlemler şunlardır: a) Her türlü hesapların (depo, komisyonculuk ve diğer hesapları dahil) açma, kapatma, üstelik herhangi bir ödeme aracı kullanması, nakit veya nakit (nakit taşıma hizmetleri dahil) şeklinde takas ve hesaplaşma dahildir. b) Finansal araçların dolaşıma ilgili nakit akışı ve nakit dışı ve herhangi bir ödeme aracın kullanması. c) Kredi (borç) alma, verme, indiikasyon, yapı, yönetim, kredi sağlamak için gerçekleştirilen faaliyetler (mal/varlıkların rehine koymak, kredi riski üçüncü kiģiye kısmen ya da tamamen satılması, garanti veya benzer finansal araçların verilmesi/tasdik edilmesi/yönetim veya bunun gibi aracın alınması), ayrıca kredi (borç) hizmeti (kredi ve temel ücreti) ve krediye (borç) kredi ve temel ücretin alınması, üstelik faktoring kredi. d) Sermayede payların, hisse senetlerin, tahvileri, sertifikalarin satın almaya, dolaşıma ilgili (gelecekte de dahil) işlemler, ek olarak da dolaşımın sağlanmasıdır. e) Nakit, menkul kıymet ve / veya diğer finansal araçlar, emisyonu, yönetim (emekllik ve yatırım fonları veya oluşturan diğer kolektif ve bireysel planları dahil olmak üzere), harcama, yatırım ( üçüncü kişilerle garantili ve garantili olmayan temelde) nominal sahibi olarak 10

11 alınması/verilmesi, borç alınması/borç verilmesi kısa süresiyle (repo) yönetim, kayıdı (tapu sicil üretim), iletim, kilitleme/kilitleme iptal etmesi, yükleme/boģaltma, diğer depozite (özel depozite dahil olmak üzere) ve üretim ve depolama için muhasebe işlemleri, onların gerçeğe uygun değeri belirlemesi. f) Finansal araçlarla sözleşme koşulları ve teminati (üçüncü taraf dahil) olarak olması. ğ) Kurumsal işlemler, özellikle, hisse ve sermaye payları bölümü, konsolidasyon, sermaye artış / azalış (bedelli sermaye artışı katılım dahil olmak üzere, satın alma / atma ve dolaşımı), iki veya daha fazla varlık iki veya daha fazla varlığa tüzel / birleştirme bölünme, tasfiye, tahakkuk eden temettü / kayıt ve ödeme ile ilgili hizmetler (nakit veya yasaların izin verdiği diğer herhangi bir şekilde). I) Sigorta ve / veya reasürans 3. Finansal hizmetler finansal araçlar ve / veya finansal hizmetler ile ilgili işlemleri içerir. 4. Bu kanunla öngörülen maaş (ortaklık) ve ön kayıt hakları olmadığı takdirde sahibin paysıne mülkiyet hakları dahili değilse onun hakkı finansal araçtır. Madde 16. Malların tedariği, hizmet verilmesi 1. KiĢi tarafından baģka bir kiģiye mala sahip olma hakı (mal satıģı, değiģimi, maaģ veya doğal formuyla ödenmesi) ücretli ya da ücretsiz teslimi mal tedariği olarak kabul edilir. 2. KiĢi tarafından baģka bir kiģiye kendi arzuyla tazminat amacıyla veya mal teslim olmayan ücretsiz hizmeti yapılması hizmet verilmesi olarak kabul eilir. Madde 17. ÇıkarılmıĢ ( N5118) Madde 18. malhizmeti bedelli berlirleme prensipleri 1. Vergilendirme amacıyla başa çıkmak için eğer bu kanunla piyasa fiyati veya kod kullanım değeri verilmezse mal/hizmetin gerçek fiyati kullanır. 2. mal/hizmet piyasa fiyati olarak mal/hizmet piyasada identik (onun olmadığı takdirde benzer) mal/hizmet talebi ve teslimin etkileģimi ve uygun piyasada 19 maddesine göre özdeģ olduğu kiģiler arasında anlaģılan sonucuna dayanarak kabul edilir. ĠliĢkili kiģiler arasındaki iģlemler sadece iģlem sonucu etkilemediği takdirde öngörülür. 3. mal/hizmet piyasa fiyati bu mal/hizmetin teslim olduğu anda (aksi halde satın alma zaman en yakın takvim günü için) identik (benzer) mal/hizmete ilgili anlaģtığı iģlem hakkında, ayrıca uluslararası ve diğer borsalarda sabit fiyatlara, bilgilere dayanarak belirlenir. 4. mal/hizmet piyasa olarak bu mal/hizmet satıcı /alıcı yeteneklerle belirtilen dolaģım alanı kabul edilir. Satıcı/alıcı ek maliyet olmadan satabilir, Gürcistan veya onun dıģında en yakın bölgede mal/hizmet /alabilir. 5. Eğer mal/hizmet piyasada identik (benzer) mal/hizmete ilgili anlaģma veya bu piyasada aynı mal/hizmet yoksa, mal/hizmet piyasa fiyatı satıģ olduğunda takvime göre önündeki veya sönraki günlerle ayarlanır. 6. Bu maddenin ilk 5 bölüm hükümleri kullanma kullanılmzsa mal/hizmet piyasa fiyati masraflar, satıģ fiyati ya da alacak çıkarıyla belirlenme yönetimle kabul edilir. 7. mal/hizmet piyasa fiyatlari belirtiğinde ilgili yönetim organları veritabanı, vergi idareleri ve vergi mükellefleri tarafından sağlanan bilgileri kullanır Eylül 2007 itibaren "Elektrik ve " ilgili Gürcistan kanunla belirtilen Doğal Gaz veya Elektrik teslim olduğunda vergi amaçları için piyasa fiyati Gürcistan hükümeti (imzalanan sözleşme dahil) tarafından kabul edilecektir. 11

12 9. toptan ve perakende piyasa fiyatı olabilir. 10. Mal / hizmet değişimi (barter) her tarafı için mal / hizmet piyasa fiyatla satişı olarak ve her alıcı için mal / hizmet aynı piyasa fiyatla kabul edilir. 11. Vergi otoritesi, aşağıdaki durumlarda vergi amaçları için piyasa fiyatı kullanma hakkına sahiptir: a) Işlem ilişkilerini bu işlemin sonuçlarını etkilemez dışında ilgili kişiler arasında ise b) Maliye Bakanı tarafından belirlenecek kurallara uygun olarak vergi dairesinden reklamı fiyat arasındaki işlemin gerçek fiyatın farklı olduğunu iddia ederse. c) Bir kişi turist alan girişimci için mal ve / veya hizmet tedarik varsa. ( N Aralık 2010 itibaren yürürlüğe girer). 12. İdentik malı ortak özellikleri olan farklı mallardır. Genel olara fiziksel özellikleri, kalite, piyasa itibari, kökeni veya üretici ülke. 13. Benzer mal identik olmayan faklı mallardır ama benzer özellikleri ve öğeleri içerir. Bu özellikle onlar aynı funksiyonu gerçekleştirebilirler ve ticarı olarak değiştirebilirler. 14. Bu maddenin 11-inci,,A,, bölümdaki amaçları için Gürcistan maliye bakanı iliģkili kiģilerin tarafından anlaģma sonuçlara bazı olayları etkileģmediği zaman bu olayları belirleme hakına sahiptir. 15. Bu maddenin 11-inci,,A,, bölümdaki amaçları için özel bir ticari Ģirket ve iliģkili kiģi arasında yabancı malının teslimi iģlem izni olan depoda tarife değeriyle gerçekleģtirildiyse demek ki kiģiler arasındaki iliģkiler anlaģma sonucuyu etkileģmedi. ( N5120) Madee 19. Ġlgili kiģiler 1. İlgili kişiler taraflar veya onların faaliyetleri, koşullar ya da ekonomik sonuçları arasında özel bir ilişkinin varlığını etkileyebilecek kişiler olarak kabul edilmektedir. 2. Özel ilişkiler olarak aşağidaki ilişkiler kabul edilir : a) Şirketin kurucuların toplam payı yüzde 20 az değilse b) Bir kiģi doğrudan veya dolayılı ikinci kiģinin kurumsal alanda iģtirak ederse ve onun iģtirak payısı yüzde 20 az değilse c) KiĢi kurumsal kontolü yapar d) Gerçek kiģi diğer gerçek kiģiye görev olarak tabiidir. e) Doğrudan veya dolaylı olarak başka bir kişi tarafından kontrol edilen bir kişi; f) Doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü bir kişi tarafından kontrol edilen kişiler; g) Kişiler doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü bir kişi kontrol ederler. h) Kişiler akrabalarıdır. i) Kişiler toplumun üyeleridir. 3. Gürcistan vergi mevzuyatı amaçları için gerçek kişi akrabalar olarak aşağida verilen durumları kabul edilir: a) Akrabaların ilk soyu : eş, ebeveyn, çocuk, kardeş. b) Akrabaların ikinci soyu: ilk soyunun her akrabanın eşi, ebeveyn, çocuk, kız kardeş, kardeş. c) Ebeveynler ve çocuklar gibi, uzun süreli bakım sonucunda bağlı kişiler. 4. akrabalık tanımlanmasında üvey kız kardeşler, (kardeşler) öz kızkardeşlere (kardeşlere) eşittir, üvey çocuklar ise öz çocuklara eşittir. Ayrıca vesayet ilişkileri aile birliğine ve akrabalık ilişkilere eşittir ( kişiler birbirine ebeveyn ve çocuklar olarak bağlıdır). Bu kişiler arasında aile ilişkileri bu maddenin 3-üncü paragrafına göre feshidilirse beveyn-çocuk ilişkileri dikkate alınmaz. 5. Bu maddenin amaçları için kontrolü olarak yönetim kurulu üyelik, müdürlük ve bu 12

13 pozisyonlara kişileri atama hakı, oy hissesi veya yüzde 20 hissesi olanlar sayılır. 6. Bu maddenin amaçları için eğer gerçek kişi akrabası payı sahibiyse gerçek kişi payı dolayılı sahip olarak sayılmaz. Bölüm II Mükellefler, vergi ajanları, İşletme, organizasyonu, gerçek kişi Bölüm III Gerçek kiģi, şirketler, örgütler Madde 20. Mükellefler, vergi ajanları 1. Mükellef kiģi bu kanunla belirtilen vergi ödeme yükümlüğünü olan kiģidir. 2. Vergi acentası bu kanunla bir vergi mükellefinin vergi borcu olması durumunda oluşturulan prosedüre uymak zorundadır. 3. Bu kuralları amaçları için vergi acentası vergi müküllefine eģittir. Madde 21. Tesis 1. Tesis olarak ekonomik faaliyetleri veya bu faaliyetleri için tasarlanmıģ varlıklar kabul edilir : a) Gürcistan mevzuata uygun olarak tasarlanmıģ tüzel kiģiler. b) Yabancı ülkeler mevzuyata uygun olarak tasarlanmıģ tüzel kiģi statüsü olanlar da olmayanlar Ģirketler, birlikler, firmalar ve diğer kurumlar, ayrıca yabancı tesisin devamlı kurumudur. c) Dernekler, ortaklıklar ve bu makalenin "A" ve "b" bu bölümünde ele alınmayan diğer kuruluģlar. 2. Tesise bireysel giriģimci ait değildir. Madde 22. Gürcistan tesisi, yabancı tesisi 1. Faaliyetleri veya/ve yönetim yeri Gürcistandayse Gürcistan tesisi olarak kabul edilir. 2. Bu kurallara göre Gürcistan kurum değilse bir kurum yabancı tesisi olarak kabul edilir. Madde 23. Uluslararası Finans ġirketi 1. Uluslararası Finans ġirketi finans enstitüdir. Ona kendi yetkili temsilcisi dilekçe üzerinde gelecek takvim yılları için ve bu Ģirketlerin devlet kayıdı olduğunda uluslararası finans Ģirketin statüsü ve sertifikası verilir. Buna ek olarak uluslararası finans Ģirketin statüsü kendi yetkili temsilcisi tarafından verilen dilekçede belirtilen tarihinde iptal edilir. 2. Uluslararası Finans ġirketi tarafından Gürcistanda bulunan kaynaklardan finans iģlemleri gerçeklestirildikten veya/ve finans hizmeti verildikten sonra alınan geliri toplam gelirin yüzde 10 den fazla olmamalıdır. 3. Uluslararası Finans ġirketi statüsü vergi daģresi verilir. Ona bu statüsü Gürcistan maliye bakanı uygun kurala göre verir. 4. Uluslararası Finans ġirketi serbest endüstri bölge dıģında kurulur. Madde 24 çıkarılmııģ ( N5120) Madde Özel ticaret Ģirketi ( N5120) 13

14 1. Depo endüstriyel faaliyetlerin yürütülmesi için özel bir izin ile ticaret faaliyetlerinde Ģirketin hisse senetlerinin, bu makalenin amacı kar vergi muafiyetleri özel bir ticaret Ģirketi statüsüne sahiptir. 2. Özel ticaret Ģirket statüsü bu amaçla kurulmuģ tesise kayıtla beraber Ģimdiki ve gelecekteki yıl için verebilir. Bu statüsü sunduğunda sertifikası da verilir. Gürcisatanda ekonomik faaliyetleri yapan yabancı tesisin özel ticaret Ģirketi sunma hakı var ve bu maddesine göre izinli faaliyetleri yapmak amacıyla ayrı tesisi ek olarak kayıt yapabilir. ( N5202) 3. Tesise özel ticaret Ģirketi statüsü vergi dairesi sunar. Bu stasüsü sunma formu maliye bakanı tarafından belirlenir. 4. Özel ticaret Ģirketi statüsü olan kurulumun haklarıdır : a) Yabancı malın yeniden ihracaat etmesidir b) Yabancı malı özel ticaret Ģirketi statüsü olan ve olmayanlar tesislere teslim etmesidir. c) Sonraki yeniden ihracaat etmesi veya/ve teslimi için özel ticaret Ģirketi statüsü olmayanlar tesisisinden yabancı malı tarife fiyatidan daha düģük fiyatla satın almasıdır. d) Bu bölümün,,a,, -,,c,, maddelerinde belirtiği faaliyetlerden alınan geliri hariç diğer geliri almasıdır ( N5202). d. a) Bu kanunla gelir vergisinden muaflık olan gelir. d. b) Ekonomik faaliyetlerinde 2 yıldan fazla genel araçları kullanarak alınınan gelir. d.c) Bu kısmı dıģında Gelir, "d. A" ve "d. B" maddelerini öngörülerek Gürcistanda bulunan kaynaklardan vergi süresi 1 milyondan fazla değil ve onun tarafından ithalatılan yabancı malın tarife değeri yüzde 5-tir. 5. Özel ticaret Ģirketi statüsü olan tesislere yasalanacaktır : a) Gürcistana bu tesisi genel araçlara için ait ithaalat hariç mal ithallatı yapmalıdır. b) Tüm Gürcistanda Gürcistan malı sonraki teslimi amacıyla almalıdır. c) Gürcistanda bulunan tesise/girimģiciye veya/ve yabancı tesise hizmet vermelidir. d) Bir depolama izni olan bir depo olmalıdır. 6. Vergi mükellefi tarafından özel ticaret Ģirketiden yabancı mal alındığında yıllık geliriden çıkarılacak masrafı bu malın tarife değeriden fazla olmamalıdır. Bu kısıtlamaya alıcı tarafından yapılan varlıklara ait masrafları girilmezdir ve özel ticaret Ģirketlere yapılan ödemelerde geçerli değildir. 7. Özel ticaret Ģirketin statüsü tesisin yetkili kiģinin yazdığı dilekçede verdiği tarihinde iptal eder. Ayrıca dilekçe uygun yıl baģlamadan 5 gün önce verilmelidir. Madde 25. Uluslararası tesisi 1. Uluslararası tesisi serbest endüstri bölge tesisidir. Ona bu maddesine göre vergi muaflık olarak uluslararası tesisi statüsü sunmaktadır. 2. Serbest endüstri bölge tesisine yetkili temsilcisinin dilekçe üzerinden gelecek yıl için ve devlet kayıt yaptığında vermektedir ve kendi sertifikası sunmaktadır. uluslararası tesisi statüsü 3 madde üzerinden iptal edilecek olay hariçtir. 3. Tesisin uluslararası statüsü raporlama zamanında iptal edilir : a) Bu tesisin yetkili temsilcisi tarafından sunulan uluslararası statüsü iptala ilgili dilekçe üzerinde (raporlama yılı dahil). b) Bu tesis serbest endüstri bölgeden mal/hizmet teslimi bu bölge dıģında Gürcistan bölgesinde gerçekleģtirdi. 14

15 c) Bu tesis serbest endüstri bölgesinde mal/hizmet teslimi uluslararası statüsü olmayan kiģiye yaptı. d) Bu tesisi için hizmeti uluslararası statüsü olmayan kiģi ve Gürcistan mevzyatla tescil olan vergi mükellefi yapar ama aģağıda verdiği durumları hariç : d. a) serbest endüstri bölgesi yönetim veya/ve idare tarafından koruma için hizmet veya/ve mülkün kira transferi yaptığında d.b) UlaĢtırma, haberleģme, kanalizasyon, muhasebe ve / veya danıģmanlık hizmetleri, lisanslı finansal kurum ve / veya finansal hizmetler ile mali iģlemlerin yanı sıra kurulum, montaj ve / veya inģaat hizmetlerinin temel araçları olduğunda d. c) Hükümet tarafından sağlanan hizmetler olduğunda 4. Hükümet kaynağı için mükellef tarafından tescil uluslararası hukuk ve uluslararası Ģirketlerin statüsü olmayan kurumsal sınırlıdır ve iģletmenin uluslararası tesisi statüsü iptal sebebi olacak malların listesini belirleme hakkına sahiptir uluslararası tesisleri isletme ve yatırım projelerı gerçekletirmeyi desteklemek için Gürcistan baģbakan tarafından bakanlar kurulu kurulur. Bakanlar kurulu uluslararası tesisi için uluslararası tesisi statüsü iptal yapmadan Gürcistan mevzuatla sınırlı faaliyetlerin hakları vermeye ilgili önerir. ( N4963) 4 2. Gürcistan hükümeti bakanlar kurulu tarafından sunulan önerin üzerinde uluslararası tesise Gürcistan mevzuatına göre sınırlı faaliyetleri hakları uluslararası tesisi statüsü iptal yapmadan verir. Bu durumda Gürcistan hükümeti gümrük vergisi uygulamasına ve miktarını belirleme hakkına sahiptir ( N4963) 4 3. Bu maddenin 4 1 kismiyle öngörülen bakanlar kurulun faaliyetleri Gürcistan Hükümeti tarafından belirlenir ( N4963) 5. uluslararası tesisi statüsü olmayan ve Gürcistan mevzuatla tescil olan vergi mükellefi tarafından uluslararası tesise 4 maddesinde öngörülen mal hariç mal teslimi bu kanunun 18 maddesinde belirtilen piyasa fiyatla gerçeklestirmelidir. 6. Bu maddenin 5 kismiyle öngörülen malın teslimi yaptıktan sonra ortaya çıkan vergi yükümlüğü uluslararası tesisi statüsü olmayan ve Gürcistan mevzuatla tescil olan vergi mükelleflere aittir. Uluslararası tesisine bu maddenin 5 kismiyle öngörülen mal teslim edildi ve Gürcistan mevzuatla tescil olan vergi mükellefi tarafından bu malı alındı. Eğer: a) Onlar ilgili kiģiler ise b) Uluslararası tesisi statüsü olmayan ve Gürcistan mevzuatla tescil olan vergi mükelleflerinden mal alan kiģi üçüncü kiģi olarak hareket eder ve vergi dairesine kendi kuruluģ üyelerin bilgileri göstermez ve onun Ģirketiyle Gürcistan arasında bilgi değiģime konusunda sözleģme olmaz. 7. Uluslararası tesisin Gürcistanda, serbest endüstri bölgesinde uluslararası tesisi statüsü olmayan ve Gürcistan mevzuatla tescil olan vergi mükelleflerinden alınan malın teslimi hakı yoktur. 8. Bu maddenin 4-7 kismilerin hususları uluslararası tesisi statüsü olmayan ve Gürcistan mevzuatla tescil olan vergi mükelleflerin tarafından uluslararası tesise yakit, yağ, elektrik, su veya/ve doğal gaz teslim edilmeye ilgili uygunlamaz. 9. Gürcistan hükümeti uluslararası tesisi statüsü olmayan kurumsal hale getirecek ve iģletme için mükellef tarafından tescil edebilecek hizmetlerin listesini belirlemek hakkına sahiptir. 15

16 10. Uluslararası tesisi statüsü olmayan ve Gürcistan mevzuatla tescil olan vergi mükellefleri ve uluslararası tesisi bu maddenin üçüncü bölümün,,d,, paragrafında ve 9 uncu maddesinde öngörülen hizmeti yapmak/almak konusunda vergi dairesine Maliye bakanı tarafından onaylamıģ kurala uygun olarak bildirmesine görevlidir. 11. Serbest endüstri bölgesinin tesisi ve vergi mükellefi kayıt durumu Maliye Bakanı emriyle belirlenir. 12. Bu maddenin 4 1 ve 4 2 kismileriyle öngörülen durumlarda uluslararası tesisi tarafından Gürcistan mevzuatla tescil olan vergi mükelefine mal vererek alınan kar vergilendirmesi amaçları için alındığı geliriden masrafları orantılı payıdan çıkarılacaktır. ( N4963) Madde 26. Özel ticaret bölgesi ( N yılı ocağın 1-den yürürlüğe girecektir) 1. Özel ticaret bölgesi (sonrada ÖTB) statüsü Gürcistan kendi ticaret kuruluģu olan veya Gürcistan hükümeti inisiyatifle tüzel kiģiye verilecektir. 2. Ticaret örgütlemesi kiģi veya/ve bir grubun tarafından toprakları üzerinde bulunan piyasa veya/ve bina bölgesinde ticaret alanın kiralanmasıdır. 3. Ticaret örgütlemesi yapana ÖTB statüsü gelecek takvim yıldan, yeni tesisin vergi dairesine tescil olduğunda ise kayıtla beraber verilecektir. 4. ÖTB statüsü olan kiģi görevlidir: a) ÖTB bölgesinde ekonomik faaliyetleri için malın hareketini hesaplaması sağlanmalıdır. b) Bu kanun maddesine uygun olarak ticaret alanın veya/ve bu kiranin gelir vergini ÖTB bölgesinde faaliyet kisminde ödemelidir. c) ÖTB bölgesinde her malın koruyucu aracıyla iģaretlenir ve satılan mala için ödeme yazar kasayla yapılır bu maddenin 5-inci kısmıyla öngörülen olayları hariçtir. 5. Eğer ÖTB bölgesinde yönetici bu bölgede 4-üncü madde,,c,, kısmıyla öngörülen iģartleme olmamadığını ispat ederse Gürcistan hükümeti ÖTB bölgesinde faaliyetleri yapan kiģilere ÖTB deposunda vergilendirme hakı verir. 6. ÖTB ticarı alanı kiralayan ve sabit ticarı alanla mal satan tüzel kiģi bağımsız vergi raporlama ve vergi borcu gerçekleģtirme hakkına sahiptir. 7. ÖTB - operasyonu Gürcistan Hükümeti tarafından belirlenir. 8. Gürcistan hükümeti Gürcistan mevzuatına uygun olarak ÖTB düzenlemesi sağlamak için kiģiden bu sağlama araçları ve bunların mıktarını belirlenmesi isteme hakkına sahiptir. Madde 27. Tesis iģletme yeri 1. Tesis iģletme yer olarak tesisin devlet kayıdı kabul edilir, kayıt olmadığı takdirde ise kuruluģ belgesinde verilen hukuk adresi (tüzük, anlaģma). 2. Eğer tesis faaliyetleri devlet kayıdı olmadan yaparsa ve kuruluģ belgelerinde tesisin iģletme yeri belli değilse onun iģletme yer olarak mevcut yeri sayılır. Bu yeri vergi dairesi tesisin tarafından verilen evrakları üzerinde belirlenir aksi takdirde mevcut bilgi üzerinde belirlenir. 3. Ġlgili bilgi olmadığı ve tesisin genel iģletme yeri belirmediği takdirde onu iģletme yer olarak tesisin yönetim yeri kabul edilir. 16

17 4. Bu kanunun 21-inci maddesnin,,c,, kısmıyla öngörülen tesisin iģletme yeri olarak sözleģme iģleri yapan kiģinin iģletme yeri kabul edilir. Eğer sözleģmenin bir tarafı Gürcistan tesisi veya yerli ajan özel kiģiyse ortak faaliyetleri sonuçları muhasebe vergi vergilendirme amacıyla kendisi yapar. ĠĢler yönetimi kime ait fark etmezdir. Eğer iģler yönetimi ortak faaliyetleri sözleģmenin bir veya birkaç kiģiye ait değilse ve onlar iģleri beraber yaparsa iģletme yeri olarak Gürcistan tesisi yeri kabul edilir. Eğer ortak faaliyetleri sözleģme kiģileri sadece yerli ajan özel kiģileriyse ve iģler beraber yapalarsa, tesis yeri vergi dairesi onlar tarafından sunulan bilgileri üzerinde belirlenir. Bu bilgileri olmadığı takdirde veya Ģüpheli bilgileri verdiğinde mevcut biigileri üzerinde belirlenebilir. Madde 28. Tesis yönetim yeri 1. Tesis yönetim yeri olarak tesisi mevcut yönetim yeri kabul edilir. Burada kuruluģ evraklara (tüzük, anlaģma) uygun olarak tesisin müdürlüğü (yönetim grubu) yüksek kontrol makamların faaliyetlerinden alınan vergileri yerleri olmasına rağmen yöneticilik yapar. 2. Bu kanunun 21-inci maddesinin,,c,, kısmıyla öngörülen tesisin yönetim yeri olarak onun faaliyetlerin yeri kabul edilir. 3. Eğer tesisin baģinda yöneticiyse (baska tesis veya özel bir kiģi) ve sözleģmeye dayanarak yöneticiliği yaparsa tesis yönetim yeri olarak yönetici tesisi yada özel kiģinin konut yeri kabul edilir. Benzer Ģekilde tesis yönetim yeri baģka tesis ya da özel kiģi tarafından uygun sözleģmeye dayanarak veya karar olmadan belirlenir. 4. Tesisin yönetim organı ya da faaliyetlerin devamli yeri yoksa ya da direk yönetici tarafında yöneticilik yapılmıyorsa yönetim yeri olarak tesisin yönetim organın faaliyetlerin yeri kabul edilir (idare, müdürlüğü, yönetim, merkez muhasebe veya benzer organları). Madde 29. ĠĢyeri 1. Gürcistanda yabancı tesisi veya mukim olmayan özel kiģin iģyeri olarak belli bir yeri kabul edilir. Bu iģyeri kullanarak kiģi Gürcistanda kısmen ya da tamamen ekonomik faaliyetlerle vekil faaliyetleri dahil yapar. 6, 9 ve 12 maddelerinde öngörülen olayları harıç. 2. ĠĢyerine eģittir : a) ĠnĢaat alanı, kurulum veya montaj projesı ve ona ilgili kontrol faaliyetlerin gerçekleģtirmesidir. b) Cihaz ve yapı, sondaj ekipmanları veya doğal kaynakları kontrol için kullanılan gemiler ve onlara ilgili kontrol faaliyetlerin gerçekleģtirmesidir. c) mukim olmayan kiģi tarafından sürekli üsünde ekonomik faaliyetleri gerçekleģtirmesidir. d) Yabancı tesisi yönetim yeri, Ģube, temsilcilik, bölüm, büro, ofis, ajans, fabrika, maden, taģ ocağı ve diğer doğal kaynakların çıkarılması veya diğer yerlerde iģletme faaliyetlerinin diğer herhangi bir alt yönetimi. 3. Bu maddenin 1 ve 2 inci paragrafları mukim olmayan taģeronlar tarafından hizmetlerin iģleme petrol ve gaz iģlemlerin kanununda tanımlandığı gibi "Petrol ve Gaz" için geçerli değildir. 4. Bu maddenin birinci ve ikinci paragraflara rağmen Gürcistanda yabancı tesisin iģyeri olarak onun adından veya/ve baģka kiģi tarafından (5 maddede öngörülen kiģi) 3 aydan fazla yönetilik yaılması kabul edilir. 5 ve 6 maddelerinde öngörülen olayları harıç. 5. Yabancı tesisi veya yerli ajan olmayan özel kiģi Gürcistanda ekonimik faaliyetleri mevzuatla belirtelmiģ profesyonel stastüsü olan broker veya acente aracıyla yaparsa ve bu 17

18 kiģiler yetkili değilerse onların faaliyetleri Gürcistanda yabancı tesisi veya mukim iģyerini olarak sayılmazdır. 6. Yabancı tesisi veya Gürcistanda bulunan baģka tesise kendi elemanların gönderilmesi ve onlar gönderdiği tesisin kontrolü altındayse Gürcistanda yabancı tesisi veya mukim iģyerini olarak sayılmazdır. 8. Yabancı tesisi veya mukim olmayan özel kiģin Gürcistan tesisin veya kuruluģun kontrol etmesi Gürcistanda yabancı tesisi veya mukim iģyerini olarak sayılmazdır. 9. Gürcistanda yabancı tesisi veya mukim olmayan özel kiģin iģyeri burada bulunan tesislere ait değildir aģağidaki olaylar olduğunda : a) Bu yabancı tesisin veya mukim olmayan özel kiģine ait malın saklaması veya sergileme amacıyla; b) Bu yabancı tesisin veya mukim olmayan özel kiģine ait malın stok yapması baģka kiģi tarafından iģtetilme amacıyla; c) Bu yabancı tesisin veya mukim olmayan özel kiģine ait malınsatın alması veya bilgileri toplaması amacıyla; d) Bu yabancı tesisin veya mukim olmayan özel kiģin hazırlanma veya yardımcı herhangi bir faaliyeti gerçekletirmesi amacıyla; e) Bu yabancı tesisin veya mukim olmayan özel kiģin adıyla kredi verilmesi, mal teslimi veya teknik hizmeti vermesine ilgili sözleģme hazırlanması veya/ve ımzalanması amacıyla; f),,a,, -,,e,, paragraflarla öngörülen faaliyetlerin Ģekilleri herhangi bir kombinasyonla gerçekleģtirmesi amacıyla; 10. Gürcistanda yabancı tesisin veya mukim olmayan özel kiģin iģyeri olarak bu maddenın 11 paragrafa uyumlu olarak kayıt, ona yetki verilmesi veya onun tarafından faaliyeti yapılması zamanı kabul edilir. 11. Gürcistanda yabancı tesisin veya mukim olmayan özel kiģin iģyerin kayıdın görevi vergi dairesine aittir. Vergi dairesi uygun bir kütüğü yapar. Kayıt ve kütük yapma kuralları maliye bakanı belirlenir. 12. Gürcistanda yabancı tesisin veya mukim olmayan özel kiģin mülkinin kiraya vermesi veya gaspetmesi Gürcistanda yabancı tesisi veya mukim iģyerini olarak sayılmazdır. Ayrıca KiĢin kendisi temsilci veye çalıģanın aracığıyla devamli mülki alma faaliyetlerin hizmetleri ve denetimi benzer olaylari hariçtir ( N5202). Madde 30. TeĢkilat 1. TeĢkilat olarak aģağidaki varliklar sayılır : a) Ticari olmayan tüzel kiģilerle toplumsal veya din teģkilatlar (örgütler), kuruluģlar Gürcistan mevzuatla göre ya da yabancı mevzuytla kurulmuģ Gürcistanda bulunan Ģubeler ve benzer dernekler aracığıla faaliyetleri tamamen veya kısmen gerçeklestirler. Ayrıca bütçe teģkilatları, kamu tüzel kiģiler, Ģirkerler ve kurumlardır. b) Uluslararası (devletlerarası, hükümetler arası, diplomatik) organizasyonları Uluslararası hukukla düzenlenen teģkilatlar, Büyük elçilikleri, konsolosluklar, Yabancı ticari olmayn teģkilatlar. 2. TeĢkilat faaliyet yeri ve yönetim yeri bu kanunla belirlenir. 3. Gürcistan veya yabancı teģkilat statüsü tesise bu kanuna daynarak verilir. 4. TeĢkilat ekonomik faaliyetleri yapıyorsa, onun mülki ve faaliyet kısmı, ekonomik faaliyetlere ilgiliyse teģkilatin mülki ve faaliyetler olarak kabul edilir. Ekonomik faaliyetlere 18

19 ilgili mülki ve faaliyetleri hesaplama amacıyla teģkilati tarafından alınan geliri ekonomik faaliyetlerle alınan gelirin eģittir. Madde 31. Bütçe teģkilati ( N yılın 1 ocaktan yürlüğüne girecektir) Bütçe teģkilati olarak harcama yapan teģkilati veya/ve bütçeyle öngörülen programları/altprogramları cıvarında para harcama yetkili olan teģkilatidir. O kendi bütçe projesi hazırlanması, bütçe tamamlanması ve hesaplaması kurallar ve prösedürlerle yapar. Madde 32. Hayırseverlik teģkilatlar 1. Hayırseverlik teģkilatlar olarak hayırseverlik teģkilat statüsü olan teģkilatidir. 2. Hayırseverlik teģkilat statüsü hayırseverlik iģler yapma amacıyla kurulmuģ ve mevzuatla göre kayıtlı olan teģkilatlara verilir. Onun 1 yıllık tecrübesi var ve bu kanun Ģartlara uygun olmalıdır. 3. TeĢkilatin genel amaçlara hitmet veren yardımcı ekonomik faaliyeti kendi hayırseverlik huysu değiģtirmezdir. 4. Hayırseverlik statüsün verilmesi, iptal etmesi ve alınması gelir dairesiyle maliye bakanı tarafından yapılır. 5. Hayırseverlik statüsün verilmesi teģkilatin yazıli dilekçe üzerinde olur. Dilekçede teģkilatin a) Adı b) Örgütsel - yasal formu c) Genel amaçları d) son yılın faaliyetlerin genel yönleri e) Genel müdürlüğün ve Ģubeler adresleri verilmesi gerekir. 6. Dilekçenin ekteyse : a) TeĢkilatin tüzüğün kopyası b) Devlet veya/ve vergi kayıt belgesin kopyası c) Son yılın faaliyetin raporu (projeler, hizmetler) d) Bağımsız mali müģavir tarafından onaylı son yılın fınans belgesi (bilanço ve kar ve zarar hesabı) 7. Dilekçe üzerinde gelir idaresi baģkanı bir ay içerisinde delilli karar verir. Bu sürede karar verilmezse stastüsü verilmiģ olarak sayılır. Statüsü süresizdir ve yürürlüğe verilince girer. 8. Statüsü verilmiģ teģkilatina statüs sertifikasi verilir. Bu sertifika aģağidaki hususları içerir: a) TeĢkilat adı, örgütsel - yasal formu b) statüsü c) Genel müdürlüğün adresi d) Statüsü verme tarihi ve numarası e) TeĢkilatin kimlik numarası 9. Statüsü sunulmakla beraber teģkilata bu kanunla öngörülen ek görevleri ve sorumlukları. Özellikle teģkilat vergi makama her yılın 1 nisana kadar aģağidaki belgeleri sunmalıdır : a) Son yılınki faaliyetlerin program hesabi (ekonomik faaliyetleri dahil) b) Alınan gelir kaynakları ve masrafları gösteren finans hesap raporu 19

20 c) Bağımsız mali müģavir tarafından onaylı son yılın fınans belgesi (bilanço ve kar ve zarar hesabı) 10. Son yılınki faaliyetlerin program hesabi (ekonomik faaliyetleri dahil) tüm ilgili kiģileri için yayınlanmalıdır. 11. Hayırseverlik teģkilat geliri ve varlıkları dağılımı yönetim kurulu, teģkilat ve vasi üyeler arasında mümkün değildir. Hayırseverlik teģkilatı tasfiyesi sonra onun mülki yetkili kiģi kararıyla benzer amacı olan hayırseverlik teģkilata verilecektir. Hayırseverlik teģkilati statüsü olan devlet mülki temelinde kurulmuģ hukuk tüzel kiģin tasfıyesinden kalan mülki devlete devredilir. 12. Hayırseverlik teģkilat statüsü iptal edilir : a) TeĢkilat inisiyatifle b) Onu aldığı takdirde 13. Hayırseverlik teģkilattan statüsü a) Bu kanunu Ģartlarını ihlal edilirse b) Devlet veya/ve vergi kayıdı iptal edilirse aldıracaktır. 14. Bu kuralları ihlal olduğu için statüsü aldığı takdirde teģkilat vergi avanatjları geri vermesine zorundadır. 15. Hayırseverlik teģkilat tarafından bu Ģartları ihlal edildiği takdirde vergi dairesi gelir dairesi baģkani için yazı hazırlamadan önce teģkilata mesaj gönderip bu Ģartları yerine getirmesi için biı aylık süresi verir. 16. Statüsü olmayan hayırseverlik teģkilat statüsü en geç bir yıl sonra yeniden istemesi hakkına sahiptir. 17. Gelir dairesi hayırseverlik teģkilatların kaydı tutar. Kayıdı aģağıdaki bilgileri içerecektir : a) TeĢkilatın adı b) Genel müdürlüğü, Ģubeler ve temsilciklerin adresleri c) Genel amaçlar d) Statüsü sunma tarihi ve numara e) Yönetim yüksek makamın her üyenin bilgileri ve adresleri 18. TeĢkilat hayırseverlik teģkilatın kayıtlarda herhangi bir değiģikliği yapildiğinda vergi makama yazılı olarak bildirmelidir. 19. Hayırseverlik teģkilatın kayıtları tüm ilgili kiģileri için ulaģılabilir olamlıdır. Madde 33. Dini teģkilatı Dini teģkilat olarak dini faaliyetleri gerçekletirmeye için kurulmuģ ve mevzuytla kayıtlı olan teģkilat kabul edilir. Madde 34. Gürcistan yerli ajan olan ve olmayan kiģiler 1. Özel kiģiler olarak kabul edilir : a) Gürcistan vatandaģlari b) Yabancı ülke vatandaģları c) VatandaĢliği olmayan kiģiler 2. Gürcistan mukim olan kiģi olarak bir yıl boyunca Gürcistanda 183 gün ya da fazla zamanla kalan özel kiģi veya bu vergi yıl içerisinde yabancı ülkede gürcistan iģleri yapan kiģi kabul edilir. 3. Gürcistanda fiilen olmak dönemi olarak kiģinin gürcistanda olma zamanla, yurt dıģında tedavi görmesi, görevle gönderilmesi ve öğrenmesi de sayılır. 20

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren) GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE GVK 94/.a..b. 3 4 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 6.a. 6.b. 7 AÇIKLAMA Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02 TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI 1 İstanbul, 05.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6575 ve 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması Hakkında Sirküler Çerçevesinde Açıklamalar

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması Hakkında Sirküler Çerçevesinde Açıklamalar Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması Hakkında Sirküler Çerçevesinde Açıklamalar 1- Giriş 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1/1/2007

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit 30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 71,729,286 100 Kasa 2,581 101 Alınan

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar 1) Ücretlerden Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz.

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA SİRKÜLER - 1

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA SİRKÜLER - 1 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 25.04.2008 Sirküler No: 2008/56 TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA SİRKÜLER - 1 24.04.2008 tarih ve 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : SİRKÜ /12

Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : SİRKÜ /12 Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 07.09.1998 SİRKÜ -1998 /12 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanun ile G.V.K. nun 1, 2 ve 82/2

Detaylı

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri.

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayı: 2017 106 İstanbul, 2017 Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayın; Mükellefimiz, Başta bazı Vergi Kanunları olmak

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 1 Ankara,01/02/2013 ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 4 İst. 2 Ocak 2004 KONU : G.V.K. nun 94. Maddesi ve K.V.K.

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 45 İST, 21. 05. 2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 45 İST, 21. 05. 2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 45 İST, 21. 05. 2008 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması Maliye Bakanlığı, www.gib.gov.tr adresinde yayımladığı

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık]

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] [] [Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] * 1. VERGİLER Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde çıkarılan 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2016 SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası TL olarak ifade edilmiştir. S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 400.336.146 356.748.314 1- Kasa 2.12 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 382.043.864 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 263.491.975 248.320.045 1- Kasa 14 4.366 716 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 227.301.590 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Bağımsız ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 180.132.508 148.412.597 1- Kasa 2.574 1.519 2- Alınan Çekler 198.000-3- Bankalar 154.566.102 127.975.131 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015 I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı * A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 277.365.269 248.320.045 1- Kasa 14 6.567 716 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 232.594.351 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı