Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi"

Transkript

1 ÖRETMEN ADAYLARININ BTK EK YAZIYA LKN TUTUMLARI VE ÖRENME BÇEMLER ARASINDAK LK THE RELATION BETWEEN THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS CURSIVE HANDWRITING AND THEIR LEARNING MODALITY Ruhan KARADA * Öz Bu çalımanın amacı sınıf öretmeni adaylarının örenme biçemleri ile bitiik eik yazıya yönelik tutumları aralarındaki ilikiyi incelemektir. Aratırmada tarama modellerinden ilikisel tarama modeli kullanılmıtır. Aratırmaya dört farklı üniversitenin ilköretim bölümü sınıf öretmenlii anabilim dalında örenim gören ve yazı teknikleri dersini almı 705 öretmen adayı katılmıtır. Aratırma verileri aratırmacı tarafından gelitirilen Bitiik Eik Yazıya likin Tutum Ölçei ve imek (2002) tarafından gelitirilen BG 16 Örenme leri Envanteri kullanılarak toplanmıtır. Verilerinin çözümlenmesinde, frekans ve yüzde, aritmetik ortalama, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Pearson momentler çarpımı korelasyonu kullanılmıtır. Veriler SPSS 16.0 paket programından yararlanılarak analiz edilmitir. Aratırma sonucunda öretmen adaylarının bitiik eik yazıya ilikin tutumları ile örenme biçemleri arasında anlamlı yönde düük bir iliki bulunduu ortaya çıkmıtır. Eitimi. Anahtar Sözcükler: Bitiik Eik Yazıya likin Tutum, Örenme leri, Öretmen Abstract The purpose of this study is to investigate the relation between the attitudes of primary school teacher candidates towards cursive handwriting and their learning modalities. In the study, relational screening model has been used. The sample of the study consists of 705 teacher candidates who are second, third and fourth year students studying in the Department of Primary School Education of four different universities in Turkey and who have taken the writing techniques course. The data for the study has been collected via the Attitude Scale towards Cursive Handwriting developed by the researcher to explore the attitudes of teacher candidates towards cursive handwriting and via BIG 16 Learning Modality Inventory developed by imek (2002) to explore their learning styles. In analyzing the data, frequency, percentage, arithmetic mean, t-test, one-way- ANOVA and Pearson product-moment correlation coefficient have been computed by means of SPSS 16.0 statistical analysis program. The results of the study reveal a significantly weak correlation between the attitudes of teacher candidates towards cursive handwriting and their learning modality. Keywords: Attitudes towards Cursive Handwriting, Learning Modality, Teacher Education. *Yrd.Doç.Dr., Adıyaman Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Türkçe Eitimi Bölümü.

2 Giri Bir sanat deerinden öreten ve eiten bir araca sonra da kendini ifade etmenin en yaygın ekline dönüen yazı, bilginin yaygınlaması ile birlikte eitimin ve örenmenin de ayrılmaz bir parçası olmutur. Yazma eyleminin düünce hızına paralel bir biçimde gelimesi, yazmadan beklenen verimin en üst düzeyde elde edilmesini kolaylatıracaktır. Yazma sürecinde sembol sisteminin akıcı ve balantılı bir ekilde ilemesi ve düünce sürecini engelleyecek sert dönülerin olmaması gerekir. Bu süreçte düünce, beyinden parmak uçlarındaki sinirlere akarken eldeki kalemin bu akıı iyi yönetecek bir serilikte çabuk ve akıkan olması gerekmektedir. Bu balamda bitiik eik yazının harf geçilerindeki balantılar, akıkan düünceye ara vermeden oluan cümleleri sembollere çevirme konusunda olaan üstü fırsatlar sunmaktadır. Alfabenin eik ve balantılı yazımı kalemi kaldırmadan azami miktarda sözcüün yazılmasına olanak salamaktadır. Eik yazıyla ön bellekte biriktirilen ve henüz yerleik hafıza sistemine kaydedilmeyen fikirler unutulmadan yazı dilinin koruyucu zırhına bürünebilmektedir. Bireylerin düüncelerini ifade etmek için gerekli sembol ve iaretleri kurallara uygun kullanma ve okunaklı olarak düünce üretmesi (Akyol, 2000, s.115) ve beyinde yapılandırdıkları bilgilerin yazıya dökülmesi (Güne, 2007, s.159) eylemlerinden oluan yazı, düünme ve becerinin egüdümlü çalıması sonucunda ortaya çıkan bir ürünüdür.yazma eylemi alfabedeki yazı karakterlerini, sembolleri, iaretleri kullanarak bireylerin duygu ve düüncelerini bakalarına aktarma iidir. Yazma, günümüzde bireylerin sahip olmaları gereken en önemli becerilerden biridir (Karatay, 2011, s.23). Bitiik eik yazı ise balantılar yapılarak yazılan bir yazı türü olup, harflerin birbirine balanarak kelimeler oluturdukları ve 70 derece saa eik yazılan yazıdır. Bu balantılar örencilerin bilgileri zihinlerinde bütünletirerek yapılandırmalarına katkı salamaktadır. Bitiik eik yazının öretim ve zihinsel geliim açısından çeitli yararları olduu belirtilmektedir. Ülkemizde ve dünyada yapılan çalımalar bitiik eik yazının birçok açıdan olumlu etkileri olduunu ortaya koymaktadır (Güne, 2007; Akyol, 2007; Koç, 2007). Daha hızlı yazılması, kelime tanımanın daha kolay olması, rakam ve iaretlemelerin daha kolay fark edilmesi, hecelemeyi önlemesi, kinestetikzekâyı, hem fiziksel hem zihinsel geliimi desteklemesi, ayrıntılı düünmeyi ve dikkati gelitirmesi bakımından bitiik eik yazının etkili olduu ifade edilmektedir (Güne, 2007: ; Güne, 2007: ). Yazma, birçok kavram, kural ve süreci bütünletiren karmaık bir alandır (Isaacson, 1994, s.39). Görsel algı, kinestetik beceriler ve algısal motor planlama gibi çeitli faktörler el yazısı ile ilgili becerilerdir (Tseng ve Cermak, 1993, p.919; Cornhill ve Case-Smith, 1996). El yazısı bilisel, kinestetik ve algısalmotor becerileri kapsayan karmaık bir etkinliktir (FederveNajnenber, 2007; Hagin, 1983: 268; Johnson vecarlisle, 1996; Nikolakakis-Ikonomakis, 2012:2; Rosenblum, Weiss veparush, 2003: 2; Tseng ve Cernak, 2000). Yazının bilisel boyutunu bilgilerin, duyumların ve görünenlerin sıraya konarak zihinsel ilemlerden geçirilmesi ve yorumlanması olutururken; duyusal boyutunu yazılı anlatımın yalınlıı, akıcılıı, çekicilii, yazının güzellii ve okunaklılıı oluturmaktadır. Defter, kâıt ve kalem kullanma, yazmadaki kas hareketlerinin egüdümü, harf yazım ekillerinin doru konumlandırılması ise yazının devinisel boyutunu oluturmaktadır (Güleryüz, 2002; Köksal, 1999). Etkili bir yazma süreci bu üç boyutun egüdümlü çalımasını gerektirmektedir. Bu durum yazı ile örencilerin örenme biçemleri arasında bir iliki olduu düüncesini dourmaktadır. Örenmebiçemine ilikin ilk çalımalar, ilk kez 1960 yılında RitaDunn tarafından gündeme getirilmitir (Babadogan, 1995; Kaya ve Akçin, 2002). Aratırmacılarörenmestilleri ve biçemleri kavramınıfarklı biçimlerde tanımlamılardır. Keefe (1979) örenmestiliniörenen kiinin çevresini nasıl algıladıını, nasıl etkileimdebulunduunu ve tepki verdiini gösteren bilisel, duyusal ve psikolojik davranılar olarak tanımlamaktadır(akt. Akın, 2006).Örenmestili, her örencinin yeni ve zor bilgiyi örenmeye hazırlanırken, örenirken ve hatırlarken farklı ve kendilerine özgü yollar kullanmasıdır (Dunn ve Dunn, 1986; Gregorc, 1984). Kolb (1984) örenme stilini, örenmede kiisel olarak tercih edilen yöntem ; Peker (2003) bireyin bilgiyi algılama ve ileme boyutlarını dikkate alan bireysel özelliklerin örüntüsü olarak tanımlamaktadır. Ülgen (1997) ise örenme stillerinin, bireyin örenme koulları ve örenme sürecindeki tercihleri ile ilgili olduunu belirtmitir.fleming ve Baume (2006) de örenme stillerini bir süreç ya da tercih olarak tanımlamaktadır. En geni tanımıyla örenme stilleri, bireylerin bilgiyi toplama, düzenleme, düünme ve yorumlama yöntemlerindeki tercihler olarak tanımlanabilir (Davis, 1993). Pek çok örenme stili modeli gelitirilmi ve bu modellerin nasıl uygulanabileceine yönelik çalımalar yapılmıtır (Yenice ve Saracalolu, 2009). Hill in Bilisel Harita Modeli, Dunn ve Dunn ın Örenme Stilleri Modeli, Myers ve Brigs tarafından gelitirilen Tür Göstergesi Modeli, Grasha ve Riechman tarafından gelitirilen Örenme Stilleri Modeli, Gregorc un Düünme Stilleri Modeli, Herrmann ın Beyinsel Baskınlık Modeli, Felder

3 657 ve Siverman ın Örenme Stillerinin Boyutlarına likin Modeli ve Kolb un Deneyimsel Örenme Modeli bu modellerin en bilinenleri arasındadır (imek, 2002). Örenme stilinin algısal tercihler ve güçlükler, bilgi ileme alıkanlıkları, motivasyonel ve psikolojik faktörler gibi farklı boyutları bulunmaktadır. Algısal tercihler örencilerin örenirken kullanmayı tercih ettikleri ortamlar, materyaller ve kullanılan mesajların kodlanma biçimi ile ilgilidir. Bu tercihlerin bütünü örenme biçemi olarak adlandırılmaktadır (Heinich ve dierleri, 1996; Friedrich, 1995; Miller, 1993; akt: imek, 2002). Örenme stillerinin önemli bir boyutunu örenme biçemleri oluturmaktadır (Crannell, 2011:15) Örenme biçemi, bireyin bilgiyi almasını ve hatırda tutmasını salayan duyusal kanallar (Barbe veswassing, 1979: 1; akt:crannel, 2011) ve bireyin bilgiyi algılamasına, düzenlemesine ve ilemesine yardımcı olan yöntemler (Mishra, 2007) olarak tanımlanmaktadır. Görme, iitme, dokunma, okuma, aratırma, rol oynama gibi etkinlikler çoklu örenme biçemleri olarak algılanmaktadır (Diane, 2007). Örenme biçeminin, genellikle kabul edilen üç türü vardır. Bunlar bedensel (kinesthetic), iitsel (auditory) ve görsel (visual) biçemlerdir (Barber, 1989; Clark, 2000; imek, 2002). Bedensel biçemin tanımlanmasında beden, vücut, denge, el becerisi, etkinlik, spor, dans, drama, tiyatro, gösteri, devinim gibi kavramlar önemlidir. Bu biçeme sahip bir örenci beden hareketlerini kontrol altında tutabilir; genellikle duygu ve düüncelerini beden dili ile ifade etmeye, alet kullanmaya ve bir eyleri bizzat yapmaya, somut bir eyler üretmeye ilgi duyar ve isteklidir. Hareket ederek ve dokunarak örenir. Bu örenciler genellikle oyun oynayarak ya da gösteriler yoluyla örendiklerini sergilerler (Philp, 2008; imek, 2002; Clark, 2000;Dörnyei, 2005). itsel biçeme sahip örenciler ise müzik ve sesli uyarıcılara karı duyarlıdırlar. Konumak, tartımak, dinlemek, anlatmak, ses tonu, dil, melodi, birbirine yakın ama farklı sesler, iir ve sesler bu biçeme sahip örencilerin önemsedikleri ve tercih ettikleri eylerdir (imek, 2002). Bu örenciler sözel yönergeleri iyi hatırlar, anlamadıkları konular üzerinde tartımayı sever, sınıf ve grup etkinliklerine katılarak tartımacı bir ortamda örenme-öretme sürecini yaamayı tercih ederler (Yaıan ve Sünbül, 2009). Görsel biçeme sahip örenciler grafik, tablo ya da resimler yoluyla örenir (Gilakjani ve Ahmadi, 2011), yazılı bir kelimeyi okuma yoluyla anlamı edinirler (Hoffer, 1986). Bu örenciler okuduklarını ya da duyduklarını zihinlerinde canlandırabilirler. Balarından geçen olayları görsel olarak ve ayrıntılı ekilde hatırlayabilirler. Resim, çizim, harita, çizgi, renk, yön, plan bu örencilerin ilgisini çeker (imek, 2002). Örencilerin çou bu örenme biçemlerinin bir ya da daha fazlasını tercih etmektedir (Fleming, 1995). Ancak bireyin baskın örenme biçemi, onun bilgiyi en etkili biçimde ilemesini salama yoludur (Barber, 1989: 26). lköretimde bireyler yeni bilgiyi kinestetik, ortaokulda görsel, yüksekokulda ise iitsel yollarla edinirler (Clark, 2000; akt: Jeral, 2010). Öretme-örenme sürecinde, örencilerin tümünün derse aktif olarak katılımlarını salamak amacıyla örenme biçemlerinin tümünü kapsayacak biçimde etkinlikler düzenlenmelidir (Sinha ve dierleri, 2013). Farklı ya gruplarındaki bireylerin örenme biçemlerini belirlemek amacıyla gelitirilmi farklı envanterler bulunmaktadır. Barbe ve Swassing tarafından gelitirilen TheSwassing-BarbeModality Index (SBMI) okulöncesi dönem çocukların örenme biçemlerini belirlemek amacıyla gelitirilmitir. SBMI görsel, iitsel ve kinestetik örenme biçmelerini deerlendirmede kullanılmaktadır (Koch, 1998). Cherry (1981) tarafından gelitirilen PerceptualModalityPreferenceSurvey (PMPS) ise, yetikin bireylerin örenme biçemlerini belirlemek amacıyla gelitirilmitir (Crannel, 2011). Ülkemizde de imek (2002) tarafından gelitirilen BG 16 Örenme leri envanteriorta ve yükseköretim örencilerinin örenme biçemlerini belirlemeye yönelik olarak hazırlanmıtır Aratırmanın Amacı Bu aratırmanın amacı öretmen adaylarının örenme biçemleri ile bitiik eik yazıya ilikin tutumları arasındaki ilikiyi incelemektir. Bu amaçla u sorulara yanıt aranmıtır: Sınıf öretmeni adaylarının örenme biçemleri nasıl bir daılım göstermektedir? Öretmen adaylarının örenme biçemleri cinsiyetlerine göre farklılık göstermekte midir? Sınıf öretmeni adaylarının tercih ettikleri örenme biçemleri sınıf düzeylerine göre farklılık göstermekte midir? Sınıf öretmeni adaylarının tercih ettikleri örenme biçemleri örenim gördükleri üniversitelere göre farklılık göstermekte midir? Öretmen adaylarının örenme biçemleri ile bitiik eik yazıya ilikin tutumları arasında nasıl bir iliki bulunmaktadır? 1.2. Aratırmanın Önemi Bireylerin el yazılarındaki performansları onların özsaygılarını, tutumlarını ve davranılarını etkilemektedir (CornillveCase-Smith, 1996). Rosenblum, Weiss veparush (2003: 2) el yazısının akademik

4 658 performansı etkilediini ifade etmektedir. Baarılı bir el yazısı, bireylerin akademik yaamlarındaki baarılarının önkoulu olarak algılanmaktadır (Feder ve Majnermer, 2007; Gentry ve Graham, 2010; Graham ve Weintraub, 1996; Graham, Berninger, Abott, Abott ve Whitaker, 1997). Yapılan aratırmalar bireylerin ilköretimin ilk yıllarında el yazısında yaadıkları problemlerin, daha sonraki örenim yaantılarındaki zorlanmaların genel bir belirleyicisi olduunu ortaya koymutur (Harvey ve Henderson, 1997). Yazma sürecinde yaanan bu sorunların çözümü, yazı öretimini gerçekletirecek olan öretmenlerin ve hizmet öncesi eitim sürecindeki öretmen adaylarının yazının bilisel, duyusal ve devinisel boyutlarının farkında olmasını, yazı öretimi yöntem ve tekniklerine ilikin bilgi sahibi olmalarını ve edindikleri bilgileri baarıyla uygulayabilmelerini gerektirmektedir. Bu boyutlardan birinde görülen eksiklik, yazma sürecinin kesintiye uraması, yazmaya karı ilgisizlik ve isteksizlikle sonuçlanmaktadır. Bir eitim sisteminin baarısı, temelde sistemi ileyip uygulayacak olan öretmenlerin niteliklerine balıdır (Kavcar, 1987: 39). Chambless ve Bass (1995: 153) yazma öretiminde öretmenlerin mesleki geliimine büyük önem verilmesi gerektiine inanmaktadır. Yazma becerisi, öretim sürecinde bilisel, duyusal ve devinisel örenme alanlarının birbiriyle etkileimi olarak tasarlanan etkinliklerle gelitirilir (Karatay, 2011: 23). Bu nedenle öretmen adaylarının öretmen eitimi sürecinde yazmaya karı gelitirecekleri bilisel, duyusal ve devinisel davranıları onların mesleki yaamlarındaki baarılarını belirlemede oldukça önemlidir. Yazmaya ilikin duyusal davranıların en önemlilerinden birini yazmaya karı gelitirilen tutumlar oluturmaktadır. Yazmaya karı performansı belirleyen önemli bir faktör öretmenlerin ve örencilerin yazmaya karı tutumlarıdır. Yazmaya karı olumlu tutum sergileyen öretmen adaylarının öretmenlik yaantılarında da yazmayı daha etkili bir biçimde öretecekleri belirtilmektedir (ChamblessveBass, 1995; Street, 2002; Street, 2003). Öretmenlerin yazmaya karı tutumları ile sınıf içindeki performansları arasında önemli ilikilerin olduunu gösteren aratırmalar (Bratcher ve Stroble, 1994; Florio- Ruane ve Lensmire, 1990; Grossman ve dierleri, 2000; Kennedy, 1998; Schmidt ve Kennedy, 1990; Shrofel, 1991) bu ilikiyi dorulamaktadır. Sınıf öretmenlerinin bitiik eik yazıyı etkili bir biçimde öretebilmeleri bu yazı türüne ilikin olumlu tutumlara sahip olmalarını gerektirmektedir. Öretmen adaylarının bitiik eik yazıya yönelik tutumlarının olumlu yönde gelimesinde ise onların sahip olduu bireysel özellikler yani örenme biçemleri büyük öneme sahiptir. Alanyazında örencilerin baarıları ile örenme stilleri arasındaki ilikinin incelendii çalıma sayısı, örencilerin derse yönelik tutumları ile örenme stilleri arasındaki ilikinin incelendii çalımalardan daha fazladır (Bilgin ve Bahar, 2002). Eitim programlarında örenci için uygun örenme ortamlarının oluturulması ve etkili bir örenme sürecinin gerçekletirilebilmesi amacıyla örencilerin örenme stillerinin, ilgi, tutum ve gereksinimlerinin belirlenmesi büyük önem taımaktadır. Farklı örenme stili ölçeklerinin kullanıldıı çeitli aratırmalarda örenme stilinin bir derse olan tutumları etkiledii ortaya çıkmıtır (Bilgi ve Bahar, 2002; Mutlu, 2006). Barber (1989) de örenme biçemlerinin belirlenmesinin örencilerin akademik baarıları ve tutumlarını etkileyeceini belirtmitir. Bu çalımada öretmen adaylarının örenme biçemleri belirlenerek, örenme biçemleri ile bitiik eik yazıya ilikin tutumları arasındaki iliki tespit edilmeye çalıılmıtır. Yapılan alanyazınincelemesinde öretmen adaylarının bitiik eik yazıya yönelik tutumları ve örenme biçemlerini bir arada inceleyen aratırma olmadıı ortaya çıkmıtır. Örenme biçemlerinin belirlenmesi, öretmen adaylarının akademik yaantılarının daha baarılı hale getirilmesinde ve ilköretim örencilerine bitiik eik yazı öretimi yaantılarını düzenlenmelerinde etkili olacaktır. Bu aratırma sonucunda ulaılan bulguların daha nitelikli bitiik eik yazı öretimi hususunda öretmen adaylarının eitimine önemli katkılar salayacaı, alanda yapılacak dier çalımalara, öretmen yetitiren uzmanlara ve öretim elemanlarına katkı salayacaı düünülmektedir. 2. Yöntem 2.1. Aratırma Modeli Bu aratırmada tarama modellerinden ilikisel tarama modeli benimsenmitir. likisel tarama modelleri, iki ve daha çok sayıdaki deiken arasında birlikte deiimin varlıı ve/veya derecesini aratıran genel tarama modelidir (Karasar, 1998, 81) Çalıma Grubu Aratırmanın katılımcıları amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmitir. Sınıf öretmenlii programında örenim gören, yazı teknikleri dersini almı ve 4. sınıf örencileri aratırmanın katılımcılarını oluturmutur. Aratırmaya dört farklı üniversitenin eitim fakültesi ilköretim bölümü sınıf öretmenlii programında yazı teknikleri dersini almı öretmen adayları katılmıtır. Çalımada eitim öretim yılında Bülent Ecevit Üniversitesi, Eskiehir Osmangazi Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi Eitim Fakültesi ilköretim bölümü sınıf öretmenlii programında

5 659 örenim gören ve gönüllü olarak katılmak isteyen 728 öretmen adayına veri toplama araçları uygulanmıtır. Veri toplama aracını tam olarak doldurmayan 23 öretmen adayından elde edilen veriler analiz kapsamına alınmamı; sonuçta 705 öretmen adayından elde edilen veriler aratırma kapsamında deerlendirilmitir. Katılımcıların örenim görülen üniversitelere, sınıf düzeylerine ve cinsiyete göre daılımı Tablo 1 de verilmitir. Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri Çalıma Grubu f % Eskiehir Osmangazi Üniversite Üniversitesi Bülent Ecevit Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi Mersin Üniversitesi Sınıf düzeyi 2.sınıf sınıf sınıf Cinsiyet Kadın Erkek Tablo 1 de görüldüü gibi çalıma grubunu oluturan katılımcıların 244 ü (%34.6) Eskiehir Osmangazi Üniversitesi, 213 ü (%30.2) Bülent Ecevit Üniversitesi, 178 i (%25.2) Mustafa Kemal Üniversitesi ve 70 i (%9.9) ise Mersin Üniversitesi nde örenim görmektedir. Çalımaya 264 (%37.4) 2.sınıf, 290 (%41.1) 3. sınıf ve 151 (%21.4) 4.sınıf örencisi katılmıtır. Çalımaya katılanların 504 ü (%71.5) kadın, 201 i (%28.5) ise erkektir Veri Toplama Araçları BG 16- Örenme leri Envanteri BG 16 Örenme leri Envanteri imek (2002) tarafından ortaöretim ve yükseköretim düzeyindeki örencilerin yatkın oldukları örenmebiçemlerinin belirlenmesi amacıyla gelitirilmitir. Envanterin orta ve yükseköretim örencilerine yönelik olarak öretmenler ve öretim elemanları ya da öretim kurumları tarafından kullanılabilecei gibi kendi örenme biçemlerini belirlemek amacıyla örenciler tarafından da kullanılabilecei belirtilmektedir. BG 16, bedensel, iitsel ve görsel olmak üzere üç örenme biçemini ölçmektedir. Her örenme biçemi için 16 madde içeren envanter, toplam 48 maddeden olumaktadır. Her bir maddenin deerlendirilmesinde 5 li Likert ölçei kullanılmıtır. Kiinin yatkın olduu örenme biçeminin belirlenmesinde izlenen yöntem, her bir biçem alanından alınan puanların toplamlarının karılatırılmasıdır. Envanterin yapı geçerlilii faktör (temel bileenler) analizi ile belirlenmitir. Envanterin güvenilirlii ise iç tutarlılık ölçütü ve Cronbach Alpha katsayısı ile hesaplanmıtır. Hesaplanan güvenirlik katsayıları bedensel biçem alt testi için 0.68, iitsel biçem testi için 0.77 ve görsel biçem testi için 0.79 olarak bulunmutur. Envanterin tümüne ilikin Cronbach Alpha katsayısı 0.84 olarak hesaplanmıtır. Envanterin güvenilirlii, iç tutarlılık ölçütü ve Cronbach Alpha katsayısı bu aratırma için yeniden hesaplanmıtır. Hesaplanan güvenirlik katsayıları bedensel biçem testi için 0.66, iitsel biçem testi için 0.75 ve görsel biçem testi için 0.78 olarak bulunmutur. Envanterin tümüne ilikin Cronbach Alpha katsayısı ise 0.87 olarak saptanmıtır Bitiik Eik Yazıya likin Tutum Ölçei Öretmen adaylarının bitiik eik yazıya ilikin tutumlarını belirlemek amacıyla aratırmacı tarafından gelitirilen Bitiik Eik Yazıya likin Tutum Ölçei kullanılmıtır. Ölçek, beli Likert tipinde olup, 22 si olumsuz, 19 u olumlu olmak üzere toplam 41 maddeden olumaktadır. Ölçein gelitirilmesi sürecinde bitiik eik yazıya ilikin 57 maddelik bir taslak ölçek oluturulmutur. Taslak ölçein kapsam geçerlilii uzmanlar tarafından incelenmi ve 2 madde ölçekten çıkarılarak kalan 55 madde ile ölçein ön denemesi 379 örenci üzerinde gerçekletirilmitir. Uygulama sonrasında ölçein madde analizi, geçerlik ve güvenirliine ilikin sırasıyla madde toplam ve madde kalan korelasyonları, madde ayırt edicilii, faktör analizi ve iç tutarlılıı belirleme çalımaları yapılmıtır. Ölçein yapı geçerlilii için açımlayıcı ve dorulayıcı faktör analizi uygulanmıtır. Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) için ölçek 379, Dorulayıcı Faktör Analizi (DAF) için 254 öretmen adayına uygulanmıtır. Açımlayıcı faktör analizinde SPSS paket programından, dorulayıcı faktör analizinde ise LISREL programından yararlanılmıtır. Yapılan dorulayıcı faktör analizi sonucunda ölçek 41 maddeden ve 2 faktörden olumaktadır. Bu faktörler için hesaplanan Cronbachalphaiçtutarlılık katsayıları sırasıyla.94 ve.93 tür. Ölçein toplam Cronbachalpha güvenirlik katsayısı.96 dır. Ölçein alt faktörlerine ilikin iç-tutarlık katsayıları olumsuz tutumlar için 0.94, olumlu tutumlar için 0.93 ve ölçein toplam Cronbachalpha iç tutarlık katsayısı ise 0,96 olarak hesaplanmıtır. Ölçein geçerlik ve güvenirliine ait bulgular, gelitirilen bu ölçein sınıf öretmeni adaylarının bitiik eik yazıya ilikin tutumlarını belirlemek üzere kullanılabilir nitelikte olduunu göstermektedir. Tutum ölçeinde her bir madde için verilen yanıtlar tamamen katılıyorum=5, katılıyorum=4, kararsızım=3, katılmıyorum=2, hiç katılmıyorum=1 eklinde

6 puanlanırken, olumsuz ifadeli tutum maddeleri için ters yönde ileyecek biçimde tamamen katılıyorum=1, katılıyorum=2, kararsızım=3, katılmıyorum=4, hiç katılmıyorum=5 biçiminde puanlanmıtır. Öretmen adaylarının bitiik eik yazıya ilikin tutumlarını belirlemek amacıyla aratırmacı tarafından gelitirilen tutum ölçei 4 farklı üniversitede (Bülent Ecevit Üniversitesi, Eskiehir Osmangazi Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü Sınıf Öretmenlii programında 2. 3.ve 4. sınıfta örenim gören 705 öretmen adayına uygulanmıtır. Bu çalıma grubuna uygulanan ölçein Ölçein KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) deeri.978, Bartlett testi ve Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı.97 olarak bulunmutur Verilerin Analizi Aratırma verilerinin analizinde SPSS 16.0 (Statistical PackageforSocialsciences) paket programından yararlanılmı; frekans, yüzde, t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Pearson momentler çarpımı korelasyonu kullanılmıtır. Çoklu karılatırmalarda, farkın kaynaını belirlemek için Scheffe testinden yararlanılmıtır. statistiksel analizlerde 0.05 anlamlılık düzeyi ölçüt alınmıtır. 3. Bulgular Aratırma bulguları, aratırmanın alt amaçları dorultusunda aaıda sunulmutur. Birinci aratırma sorusuna yanıt aramak için adaylarının örenme biçemlerinin nasıl bir daılım gösterdii incelenmi ve örenme biçemlerine ait aritmetik ortalama ve standart sapma deerleri Tablo 2 de sunulmutur. Tablo 2. Öretmen Adaylarının Örenme leri Puanları Örenme biçemleri N Ss Görsel itsel Bedensel Tablo 2 deki bulgulara göre öretmen adaylarının örenme biçemleri daılımına bakıldıında deerlerin birbirine çok yakın olduu görülmektedir. Öretmen adaylarının en fazla yııldıı örenme biçeminin görsel ( =3.71), sonra iitsel ( =3.57) en az yııldıkları örenme biçeminin ise bedensel biçem ( 3.51) olduu görülmektedir. Bu veriler öretmen adaylarının çounun aynı anda üç örenme biçemine de sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Çünkü sınıf öretmenlii yalnızca görmeye, iitmeye ya da uygulamaya dayalı bir alan deil, bu üç biçemin de aynı anda kullanıldıı bir alan olarak düünülebilir. 660 Aratırmanın ikinci alt problemine yanıt aramak için öncelikle verilerin normal daılım gösterip göstermedii Kolmogorov-Smirnov testi yapılarak incelenmitir. Verilerin normalliine ilikin test sonuçları tablo 3 te sunulmutur. Test puanları sel l Beden Tablo 3. Kolmogorov-Simirnov Normallik Testi Sonuçları 05 N 7 itsel 7 05 Görse 05 7 S. S Yapılan Kolmogorov Smirnov normallik testi sonucunda, verilerin normal daılıma sahip olduu tespit edilmitir (p>0.05). Test puanlarının normal daılım göstermesi üzerine, veriler üzerinde parametrik testler uygulanmıtır.. Verilen normallii göz önüne alınarak öretmen adaylarının örenme biçemleri puanları ve cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadıını aratırmak için yapılan t testi sonuçları Tablo 4 te sunulmutur. Tablo 4. Öretmen Adaylarının Örenme leri Puanlarının Cinsiyetlerine Göre Farklılaıp Farklılamadıına likin Bulgular Örenme leri Bedensel Cinsiye t Z N Ss t p Bayan Erkek itsel Bayan Erkek Gorsel Bayan Erkek p Tablo 4 te görüldüü gibi, öretmen adaylarının örenme biçemleri puanlarının cinsiyetlerine göre daılımı incelendiinde, bayan ve erkek öretmen adaylarının örenme biçemleri ortalamasının birbirine yakın olduu görülmektedir. Ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadıını belirlemek amacıyla baımsız gruplar t testi yapılmıtır. Sonuçlar, öretmen adaylarının örenme biçemleri ile cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılıın olmadıını (p>0.05) göstermitir. Baka bir deyile öretmen adaylarının örenme biçemleri cinsiyetlerine göre deimemektedir. Bu sonuç, öretmen adaylarının örenme biçemlerinin cinsiyetten baımsız olduunu göstermektedir.

7 Öretmen adaylarının örenim gördükleri sınıf düzeyine göre örenme biçemlerine yönelik puanlarının betimsel istatistii Tablo 5 te verilmitir. Örenme biçemleri Bedensel Tablo 5. Öretmen Adaylarının Örenim Gördükleri Sınıf Düzeyine Göre Örenme lerinin Daılımı Sınıf düzeyi N Sd Toplam itsel Toplam Görsel Toplam Tablo 5 te görüldüü gibi öretmen adaylarının örenim gördükleri sınıf düzeylerine göre örenme biçemleri dikkate alındıında, 2. sınıfta örenim gören öretmen adaylarının görsel biçeme ait aritmetik ortalamaları ( =3,79) dier sınıflarda örenim gören öretmen adaylarından daha yüksektir. Bu ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadıını aratırmak için tek yönlü ANOVA analizi yapılmı ve sonuçlar Tablo 6 da sunulmutur. Bedensel itsel Görsel Tablo 6. Sınıf Düzeylerine Göre Örenme leri Puanlarına likin Tek Yönlü ANOVA Sonuçları Varyansın Kaynaı Kareler Toplamı Df Kareler Ortalaması Gruplararası Gruplar içi Toplam Gruplararası Gruplar içi Toplam Gruplararası Gruplar içi Toplam F P Scheffe ile 3 arasında test edilmitir. Tablo 6 da görüldüü gibi, öretmen adaylarının örenim gördükleri sınıf düzeyine göre örenme biçemlerine yönelik puanları arasında görsel biçem lehine anlamlı fark vardır [F (2.702)= 4.537; p<.05]. Bu farkın hangi sınıf düzeyinde olduunu belirlemek amacı ile yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre 2. ve 3. sınıflar arasında anlamlı fark olduu görülmütür. Tablo 6 daki bulgular, alpha 0,05 düzeyinde 2. sınıfta örenim gören öretmen adaylarının görsel örenme biçemlerinin dier sınıflarda örenim gören öretmen adaylarından farklı olduunu göstermektedir. Görsel örenme biçemine sahip öretmen adaylarının oranının dier örenme biçemlerine göre daha yüksek olması bu örencilerin daha çok görerek örenmesi, ikinci sınıf düzeyinde görsel algıyı destekleyen derslerin (Yazı teknikleri eitimi, Sanat eitimi vs.) olması ile açıklanabilir. Ayrıca örenme sırasında görme duyusunun (%75) dier duyulara göre daha baskın olması (iitme: %13; dokunma %6) da görsel örenme biçeminin oranının daha yüksek olması ile açıklanabilir (Küçükahmet, 2000: 43). Öretmen adaylarının örenim gördükleri üniversitelere göre örenme biçemlerine yönelik puanlarının betimsel istatistii Tablo 7 de verilmitir. Tablo 7. Öretmen Adaylarının Örenim Gördükleri Üniversitelere Göre Örenme lerine likin Betimsel statistik Sonuçları Örenme biçemleri Ünivers ite Bedensel MK N Sd BE OG M Toplam itsel MK BE 213 3,58.49 OG M Toplam Görsel MK BE OG M Toplam Varyansların eitlii için Levene testi sonuçları: Fbedensel=0.095, s.d=702, p=0.909, p>0.05; Fiitsel=0.221, s.d=702, p=0.802, p>0.05; Fgörsel=0.894, s.d=702, p=0.409, p>0.05 Öretmen adaylarının örenim gördükleri sınıf düzeylerine göre örenme biçemlerine yönelik puanları arasında fark olup olmadıı tek yönlü varyans analizi ile Tablo 7 de öretmen adaylarının örenme biçemlerinin örenim gördükleri üniversite deikenine göre daılımı incelendiinde örenme biçemleri ortalamalarının birbirine çok yakın deerlerde olduu görülmütür. Bu ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadıını aratırmak için one-way ANOVA analizi yapılmı ve sonuçlar Tablo 8 de sunulmutur.

8 662 Tablo 8. Üniversite Deikenine Göre Örenme leri Puanlarına likin Tek Yönlü ANOVA Sonuçları Tablo 8 de öretmen adaylarının örenim gördükleri üniversite ile örenme biçemleri arasında farklılıın olup olmadıını aratırmak için yapılan tek yönlü varyans analizinde Fbedensel=.273, p>0.05; Fiitsel=.379, p>0.05; Fgörsel=.127, p>0.05 ve2=.013 olarak bulunmutur. Bu sonuçlara göre, öretmen adaylarının örenme biçemlerinin örenim gördükleri üniversiteye göre deimedii söylenebilir. Bu aratırmanın alt amaçlarından biri de öretmen adaylarının bitiik eik yazıya yönelik tutumları ile örenme biçemleri arasındaki ilikiyi belirlemektir. Bu amaçla, öretmen adaylarının bitiik eik yazıya yönelik genel tutumları ile örenme biçemleri arasındaki ilikiyi görebilmek için Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısına bakılmıtır. Tablo 9 da bu karılatırmaya ilikin bulgular sunulmutur. TOPLAM ÖB BEDENSEL Bedensel itsel Görsel Tablo 9. Bitiik Eik Yazıya Yönelik Tutumlar le Örenme leri Arasındaki liki Pearson Korelasyon Anlamlılık Deeri Varyansın Kaynaı Pearson Korelasyon TOPLAM OB Kareler Toplamı Df Gruplararası Gruplar içi Toplam BEDENSEL Kareler Ortalaması Gruplararası Gruplar içi Toplam Gruplararası Gruplar içi Toplam TSEL GÖRSEL TOPLAM BEYTO **.911 **.906 **.125 ** ** **.705 **.136 ** Anlamlılık Deeri F P TSEL GÖRSEL TOPLAM BEYTO Pearson Korelasyon.911 **.727 ** **.138 ** Anlamlılık Deeri Pearson Korelasyon.906 **.705 **.749 ** Anlamlılık Deeri Pearson Korelasyon.125 **.136 **.138 ** Anlamlılık Deeri Tablo 9 daöretmen adaylarının bitiik eik yazıya ilikin tutumları ile örenme biçemleri arasındaki ilikiyi belirlemek amacıyla uygulanan Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi sonucunda öretmen adaylarının örenme biçemleri ile bitiik eik yazıya ilikin tutumları arasındaki iliki.125 olarak bulunmutur. Veri analizlerine göre çok güçlü olmamakla beraber öretmen adaylarının örenme biçemleri ile bitiik eik yazıya ilikin tutumları arasında anlamlı düzeyde pozitif korelasyonlar olduu ortaya çıkmıtır. Bunlar bedensel örenme biçemi ile bitiik eik yazıya ilikin tutum (r=.136 **, p<0.01), iitsel biçem ile bitiik eik yazıya ilikin tutum (r=.138 **, p<0.01) ve görsel örenme biçemi ile bitiik eik yazıya ilikin tutum (r=0.66, p<0.01) dir. Korelasyon katsayısının arasında olması yüksek; arasında olması orta; arasında olması ise zayıf düzeyde pozitif bir iliki olduunu göstermektedir (Büyüköztürk, 2009). Buradan hareketle öretmen adaylarının bitiik eik yazıya ilikin tutumları ile örenme biçemleri arasında zayıf düzeyde pozitif yönlü bir iliki olduu söylenebilir. Sonuç, Tartıma ve Öneriler Örencilerin örenme stilleri ile öretmenin öretme stili arasındaki uyumun örenmeyi artırdıı, örencilerin derse yönelik olumlu tutumlar gelitirmesine katkı saladıı belirtilmektedir (Felder, 1993). Dil öreniminde cinsiyet, güdülenme, örenmebiçemi gibi bireysel farklılıkların örencilerin baarısı üzerinde etkili olduu bazı aratırmalarda vurgulanmıtır (Öztuna, 2013). Örenme ve öretme stilinin farkında olan bireyin akademik baarısının ve derse yönelik tutumlarının da yüksek olması beklenmektedir. Bu aratırmanın amacı da öretmen adaylarının örenme stillerinin alt boyutu olarak deerlendirilen örenme biçemleri ile bitiik eik yazıya ilikin tutumları arasındaki ilikiyi incelemektir. Aratırmanın birinci alt problemi öretmen adaylarının örenme biçemlerinin nasıl bir daılım sergilediini ortaya koymaktır. Aratırma sonucunda

9 663 öretmen adaylarının örenme biçemleri deerlerin birbirine çok yakın olduu; öretmen adaylarının en fazla tercih ettikleri örenme biçeminin görsel, daha sonra iitsel, en az tercih ettikleri örenme biçeminin ise bedensel biçem olduu ortaya çıkmıtır. Yapılan bazı aratırmalar da örencilerin en fazla görsel örenme stilini tercih ettiini ortaya koymutur. Mahirolu nun (1999) örencilerin örenme stil tercihlerinin en çok görsel olduunu, onu iiterek ve yaparak/dokunsal örenme tercihlerinin izlediini ortaya koyan aratırma sonucu ile Çelik in (2004) örencilerin örenme stilleri daılımlarının öncelikli olarak görsel, ikinci olarak iitsel, üçüncü olarak da kinestetik olduunu ortaya koyan aratırma bulguları bu aratırmanın bulguları ile benzerlik göstermekedir. Çalayan (2007) tarafından yapılan çalıma sonucunda da örencilerin yarıdan fazlasının görsel, %25,1 inin bedensel, %20,2 sinin ise iitsel örenme biçemine sahip oldukları belirlenmitir. Bölükba (2007) tarafından yapılan aratırmada ise öretmen adaylarının daha çok görsel örenme biçemini tercih ettikleri; görsel-iitsel-bedensel örenme biçemlerini aynı anda kullanarak daha iyi örendikleri ortaya çıkmıtır.sinha ve dierleri (2013) tarafından yapılan aratırmada ise tıp fakültesi örencilerinin çounluunun kinestetik biçeme sahip olduu ortaya çıkmıtır. Grasha (1996) örenme stillerini her örencide bulunan bir karıım olarak görmektedir. Bazı örenciler birden fazla stile sahip olabilir ve baskın olan stil sınıf içerisinde kendini gösterebilir. Baka bir ifade ile örenciler örenme stillerinin bir alt boyutunda baskın olsalar da her birey belirli ölçüde dier alt boyutların özelliklerini gösterebilir. Farklı örneklemler üzerinde yapılan çalımalarda da farklı örenme biçemlerinin daha baskın olduu ortaya çıkmıtır. Aratırmada öretmen adaylarının örenme biçemlerinin cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermedii ortaya çıkmıtır. Öretmen adaylarının örenme biçmeleri ile cinsiyetleri arasında fark olmaması, onların örenme konusundaki tercihlerinin ve önceliklerinin cinsiyetlerine göre deimediini göstermektedir. Bu bulgu örenme stillerinin/biçemlerinin cinsiyete göre deimediini ortaya koyan pek çok aratırma bulgusu ile örtümektedir (Akgün, 2002; Ames, 2003; Ate ve Altun, 2008; Bahar, Özen ve Gülaçtı, 2007; Bilgin ve Geban, 2004; Bölükba, 2007; Can, 2011; Çelenk ve Karakı, 2007; Demir, 2008; Erginer, 2002; Fer, 2003; Genç ve Kocaarslan, 2013; Hallock, Satava ve LeSage, 2003; Jones, Reichard ve Mokhtari, 2003; Özen ve Arsal, 2006;Öztuna, 2013; Sünbül ve Sarı, 2004;Tekaz, 2004; Truluck ve Courtenay, 1999; Uzuntiryaki, Arslan ve Babadoan, 2005; Yenice ve Saracalolu, 2009). Ancak yapılan alanyazın incelemesinde örenme stilleri ve biçemlerinin cinsiyete göre anlamlı farklılıklar oluturduuna ilikin bazı aratırma sonuçlarına da rastlanmıtır. Karademir ve Tezel (2010) tarafından yapılan aratırma sonucunda sınıf öretmeni adaylarının örenme stillerinin, örenme biçemi ve cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdii ortaya çıkmıtır. Bunun yanı sıra Çubukçu (2005) tarafından yapılan çalımada da öretmen adaylarının düünme stillerinin örenme biçimlerini tercih etmelerindeki etkisi aratırılmı ve cinsiyetin örenme stilinde etkili olduu ortaya çıkmıtır. Çaycı ve Ünal (2007) tarafından sınıf öretmeni adayları ile yapılan aratırma sonucunda da örenme stillerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık oluturduu bulunmutur.arsal ve Özen (2007) tarafından yapılan aratırma sonuçları da sınıf öretmeni adaylarının cinsiyetleri ile örenme biçimleri tercihleri arasında kız örenciler lehine anlamlı bir farkın olduunu ortaya çıkarmıtır. Aratırmanın bir dier alt amacı öretmen adaylarının örenme biçemlerinin örenim gördükleri sınıf düzeyine göre farklılaıp farklılamadıını ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak yapılan analizler sonucunda öretmen adaylarının örenim gördükleri sınıf düzeyine göre örenme biçemlerine yönelik puanları arasında görsel biçem lehine anlamlı fark olduu ortaya çıkmıtır. Bu farkın hangi sınıf düzeyinde olduunu belirlemek amacı ile yapılan analiz sonuçları ise 2. sınıfta örenim gören öretmen adaylarının görsel örenme biçeminin dier sınıflarda örenim gören öretmen adaylarından farklı olduunu göstermektedir. 2. sınıfta örenim gören öretmen adaylarının görsel biçemlerinin daha baskın olması bu dönemde alınan ve görsel algıya hitap eden dersler (Yazı teknikleri eitimi, sanat eitimi, vs.) ile ilikili olabilir.aratırmanın bu sonuçları Can (2011), Karademir ve Tezel in (2010) örenme stillerinin sınıf düzeyine göre farklılık gösterdiine ilikin aratırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Ancak ilgili alanyazında farklı aratırma sonuçlarına rastlamak da mümkündür. Örnein Kaf Hasırcı nın (2006) sınıf öretmenlii anabilim dalında örenim gören öretmen adayları ile yaptıı aratırmada da örencilerin tercih ettikleri baskın örenme stillerinin sınıf düzeyine göre farklılamadıı; Arsal ve Özen in (2007)sınıf öretmeni adaylarının örenme biçemleri ile sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir iliki ortaya çıkmadıı ortaya çıkmıtır. Benzer biçimde Ate ve Altun (2008) tarafından yapılan aratırmada BÖTE bölümü örencilerinin örenme biçemlerinin sınıf düzeyine göre farklılamadıı görülmütür. Aratırma sonucunda öretmen adaylarının örenme biçemlerinin örenim gördükleri üniversiteye

10 göre farklılamadıı ortaya çıkmıtır. Öretmen adaylarının örenme biçemleri ile örenim gördükleri üniversite deikeni arasında anlamlı bir ilikinin olmaması, örenim görülen üniversitenin örencilerin örenme biçemlerinin belirlenmesinde belirleyici bir faktör olmadıı biçiminde yorumlanabilir. Aratırmanın önemli alt amaçlarından biri de öretmen adaylarının örenme biçemleri ile bitiik eik yazıya ilikin tutumları arasındaki ilikinin belirlenmesidir. Aratırma sonucunda öretmen adaylarının bitiik eik yazıya ilikin tutumları ile örenme biçemleri arasında çok güçlü olmamakla beraber anlamlı düzeyde pozitif iliki olduu ortaya çıkmıtır. Buradan hareketle öretmen adaylarının bitiik eik yazıya ilikin tutumları ile örenme biçemleri arasında zayıf düzeyde pozitif yönlü bir iliki olduu söylenebilir. Genel olarak ifade edilirse, bu aratırmanın sonuçları öretmen adaylarının örenme biçemlerinin bitiik eik yazıya ilikin tutumlarını etkileyebileceini göstermektedir. Aratırma sonuçları, örencilerin örenme stilleri ile farklı derslere yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılıın olduunu ortaya koyan aratırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Karakuyu ve Tortop un (2010) aratırmasında örencilerin örenme stillerine balı olarak hem tutumları hem de baarıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduu ortaya çıkmıtır. Benzer biçimde Tüysüz ve Tatar ın (2008) ilköretim bölümü sınıf öretmenlii bölümünde okuyan öretmen adayları ile yaptıkları aratırmada öretmen adaylarının baımsız ve katılımcı örenme stilleri ile kimya dersine karı tutumları arasında anlamlı bir iliki olduu görülmütür. Uzuntiryaki, Bilgin ve Geban (2003) da örencilerinin kimya dersindeki baarıları ve kimya dersine karı tutumlarına örencilerin örenme stillerinin etkisini incelemi ve örencilerin örenme stillerinin baarı ve tutum üzerinde etkili olduu ortaya çıkmıtır. Erdoan (2006) tarafından yapılan aratırma sonucunda da öretmen adaylarının örenme biçemleri ile akademik baarı ve derse yönelik tutumları arasında anlamlı ilikiler belirlenmitir. Gezmi ve Sarıçoban (2006) tarafından yabancı dil öretiminde örenme biçemlerinin çeitli katkılarının olduu ve öretim esnasında örenme biçemlerinden yararlanılması gerektii kanıtlanmıtır. Wintergests, DeCapuab ve Itzenc (2001: )de örenme stilleri ile örencilerin dil deneyimleri arasında önemli bir iliki olduunu vurgulamaktadır. Lee (1976) Çin ve Vietnamlı konumacıların görsel örenmeyi tercih ettiklerini; Reid (1987) ve Stebbins (1995) spanyol konumacıların kinestetik ve dokunsal örenme stillerini tercih 664 ettiklerini belirtmitir. Willing (1987) de spanyol konumacıların görsel ve iitsel stilleri tercih ettiklerini ortaya koymutur. Bu nedenle dil deneyimleri ve örenme stilleri arasındaki iliki henüz kesin olarak sonuca balanmamı bir sorundur (akt: Wintergests ve dierleri, 2001). Bu balamda bundan sonra yapılacak olan aratırmalara ilikin u önerileri getirmek olanaklıdır: Örnekleme 1.sınıf örencilerinin de dâhil edilmesiyle aratırmanın evreninin daha da geniletilmesi ve tekrarlanması, aratırmanın geçerliini artırabilir. Bitiik eik yazıya ilikin örenme ortamları düzenlenirken görsel, iitsel ve bedensel örenen örencilerin örenme ortamları buna göre hazırlanmalı ve öretme-örenme sürecinden en üst düzeyde yararlanmalarına olanak salayan düzenlemelere gidilmelidir. Aratırmanın temel sonucu öretmen adaylarının örenme biçemleri ile bitiik eik yazıya ilikin tutumları arasında anlamlı yönde iliki olduunu ortaya koymasıdır. Bu sonuçtan hareketle öretmen adaylarının yazı teknikleri dersini almadan önce bitiik eik yazıya ilikin tutumları ve örenme biçemleri belirlenerek daha etkili bir öretim süreci geçirmeleri salanabilir. Bu aratırmada öretmen adaylarının örenme biçemleri BG 16 Örenme leri Envanteri ile belirlenmitir.daha sonra yapılacak aratırmalarda farklı örenme biçemleri/stillerienvanterleri kullanılabilir. KAYNAKÇA AKGÜN, lhan (2002). ngilizce Kurslarına Devam Eden Kursiyerlerin Örenme Stilleri. Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ankara:Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.AKYOL, Hayati (2007). TürkçeIlk Okuma YazmaÖretimi: YeniProgramaUygun. Ankara: Pegem A Yayıncılık. AMES, C. Pat (2003). Genderand Learning Style Interactions in Students ComputerAttitudes,Journal of Educational Computing Research,28 (3), ARSAL, Zeki ve ÖZEN, Rait (2007). Sınıf Öretmeni Adaylarının Örenme Stratejileri ile Örenme Biçimleri Tercihlerinin ncelenmesi, Abant zzet Baysal Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 7(7): ARSLAN, Berna ve BABADOAN, Cem (2005). lköretim 7. ve 8. Sınıf Örencilerinin Örenme Stillerinin Akademik Baarı Düzeyi, Cinsiyet ve Ya ile likisi, Eitim Aratırmaları Dergisi, 21, AKIN, Özlem (2006). Örenme Stilleri le lgili Elektronik Ortamda Yayımlanan Çalımaların ncelenmesi. Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü. ATE, Alev ve ALTUN, Eralp (2008). Bilgisayar ve Öretim Teknolojileri Eitimi Örencilerinin Örenme leri ve Örenme Tercihleri, EurasianJournal of EducationalResearch, 30: BAHAR, H.Hüsnü, ÖZEN, Yener ve GÜLAÇTI, Fikret (2007). Eitim Fakültesi Örencilerinin Cinsiyet ve Kayıtlı Olunan Programa Göre

11 665 Akademik Baarı Durumlarının ve Örenme Stillerinin ncelenmesi, XVI. Ulusal Eitim Bilimleri Kongresi, Tokat. BARBE, B. Walter& SWASSNG, H. Raymond(1979). TeachingThrough ModalityStrengths: ConceptsandPractices. Columbus, OH: Zaner-Bloser, Inc. BARBER, R. Neal (1989). TheInfluence of Learning Modality PreferenceandPersonalityFactorsOnlearning StrategiesandOutcome s in an Autotutorial Course in VeterinaryMedicine. (DoctoralThesis). Athens, Georgia:GraduateFaculty of TheUniversity of Georgia. BLGN, brahim vebahar, Mehmet (2002). Öretmen Adaylarının Örenme Stilleri Ve Fen Bilgisi Dersine Karı Tutumları Arasındaki liki. Abant zzet Baysal Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 2 (4), BÖLÜKBA, Fatma (2007). Türkçe Öretmeni Adaylarının Örenme leri ile Akademik Baarıları Arasındaki liki, Hasan Ali Yücel Eilim Fakültesi Dergisi, 2: BRATCHER, Suzanne& STROBLE, J. Elizabeth (1994). DeterminingtheProgressionfromComforttoConfidence: A Longitudinal Evaluation of anationalwriting Project Site Based o Multiple Data Sources. Research in theteaching of English, 28, (1), BÜYÜKÖZTÜRK, ener (2009). Sosyal Bilimler çin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık. CAN, endil. (2011). Sınıf Öretmeni Adaylarının Örenme Stilleri le Bazı Deikeler Arasındaki likinin Aratırılması, Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 41: CHAMBLESS, S. Martha, & BASS, F. JoAnn (1995). EffectingChangesin StudentTeachers AttitudestowardWriting,Reading ResearchandInstruction, 35, (2), CHERRY, C.Edwin (1981). TheMeasurement of Adult Learning Styles: PerceptualModality. (Doctoraldissertation). Knoxville: University of Tennessee. CLARK, Donald (2000). Visual, Auditory, andkinesthetic Learning Styles (VAK), CORNLL, Heidi & CASE-SMTH, Jane (1996). Factorsthatrelatetogoodandpoorhandwriting,TheAmericanJournal of OccupationalTherapy, 50 (9): CRANNEL, A. Billie (2011). A Study of therelationshipbetweenthepreferredarea of ClinicalPractice of RegisteredNursesandtheir Learning Style ModalityPreference. (DoctoralThesis). Auburn, Alabama: GraduateFaculty of AuburnUniversity. ÇALAYAN, H. Salim (2007). Beden Eitimi ve Spor Yüksekokulu Örencilerinin Örenme leri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki likinin ncelenmesi.yayımlanmamı Doktora Tezi. Ankara:Gazi Üniversitesi, Eitim Bilimleri Enstitüsü. ÇAYCI, Barı ve ÜNAL, Emre (2007). Sınıf Öretmeni Adaylarının Sahip Oldukları Örenme Stillerinin Çeitli Deikenlere Göre ncelenmesi, Üniversite ve Toplum: Bilim, Eitim ve Düünce Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 3. ÇELENK, Süleyman ve KARAKI, Özlem (2007). Bazı Yükseköretim Kurumlarında Örenim Gören Örencilerin Farklı Örenme Stillerine Sahip Olma Düzeyleri,16. Ulusal Eitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaa Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Tokat. ÇELK, Levent (2004). Teknoloji Youn Ortamların Örencilerin Örenme Stil Tercihlerine Uygunluu. Yayınlanmamı Doktora Tezi.Ankara:Ankara Üniversitesi, Eitim Bilimleri Enstitüsü. ÇUBUKÇU, Zuhal (2005). Öretmen Adaylarının Düünme Stillerinin Örenme Biçimlerini Tercih Etmelerindeki Etkisi, Çada Eitim, 324: DAVS, B.Gross (1993). Tools forteaching. San Francisco: Jossey- BassPublishers. DEMR, Tazegül (2008). Türkçe Eitimi Bölümü Örencilerinin Örenme Stilleri ve Bunların Çeitli Deikenlerle likisi (Gazi Üniversitesi Örnei), Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, 1 (4): DANE, Ravitch(2007). EdSpeak: A Glossary of EducationTerms, Phrases, Buzzwords, and Jargon. AssociationforSupervision&Curriculum Development (ASCD). Alexandria, USA. DÖRNYE, Zoltán (2005). ThePsychology of the Language Learner: IndividualDifferences in Second Language Acquisition.Lawrence ErlbaumAssociates, Mahwah, NJ. ERDOAN, Yavuz (2006). Öretmen Adaylarının Örenme lerine Göre Bilgisayar Destekli Eitim Tutumlarının Ve Bilgisayar Baarılarının Karılatırılması, Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi, 3 (2): 1-9. ERGNER, Ergin (2002). Örenme Tipleri Envanterinin Gelitirilmesine Yönelik Model Aratırma. Yayınlanmamı Doktora Tezi, Bolu: Abant zzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. FEDER, Katya& MAJNEMER, Annette (2007). Handwritingdevelopment, competency, andintervention, DevelopmentalMedicineand Child Neurology, 49: FER, Seval (2003). Matematik, Fizik ve Kimya Öretmenlii Örencilerinin Örenme lerine Göre Kolay Örendikleri Örenme Etkinlikleri,Çada Eitim, Sayı, 304, FLEMNG,Neiland BAUME, David(2006). Learning StylesAgain: VARKinguptherighttree!, EducationalDevelopments, FSEDALtd, Issue (7) 4, Nov: 4-7. FLEMNG, Neil (1995). I'm different; not dumb. Modes of presentation (VARK) in thetertiaryclassroom, in Zelmer,A., (ed.) Researchand Development in HigherEducation, Proceedings of the 1995 Annual Conference of thehighereducationandresearch Development Society of Australasia (HERDSA),HERDSA, Volume 18, pp FLORO-RUANE, Susan & LENSMRE, J.Timothy (1990). Transformingfutureteachers ideasaboutwritinginstruction, CurriculumStudies, 22, (3), FREDRCH, H. Felix (1995). AnalyseundFörderungkognitiverLernstrategien,EmprisichePäd agogik, (9): GENÇ, Murat ve KOCAARSLAN, Mustafa (2013). Öretmen Adaylarının Örenme Stillerinin Çeitli Deikenler Açısından ncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örnei,TSA, 17(2): GENTRY, J. Richard & GRAHAM, Steve (2010). CreatingBetter Readers andwriters. TheImportance of Direct, SystemicSpellingandHandwritingInstruction in ImprovingAcademicPerformance, om/downloads/color%20national%20whitepaper%20executive%20s ummary.pdf, GEZM, Nejla ve SARIÇOBAN, Arif (2006). Yabancı Dil Öretiminde Örenme leri le Örenci Baarısı Arasındaki liki, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (2): GLAKJAN, A.Pourhossein. &AHMAD, S.M.Masoumeh (2011). TheEffect of Visual, Auditory, andkinaesthetic Learning Styles on Language Teaching, International Conference on SocialScienceandHumanity, IPEDR vol.5, IACSIT Press, Singapore ( ). GRAHAM, Steve, HARRIS, R. Karen, MASON, Linda, FINK- CHORZEMPA, Barbara.,MORAN, Susan, &SADDLER, Bruce (2008). How Do Primary Grade Teachers Teach Handwriting? A National Survey, Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 21 (1-2), GRAHAM, Steve & WEINTRAUB, Naomi (1996). A Review of Handwriting Research: Progress and Prospects from 1980 to Educational Psychology Review, 8 (1): GRASHA, F. Anthony (1996). Teaching With Style: A Practical Guide To Enhancing Learning By Understanding Teaching And Learning Styles. San Bernardino, CA: Alliance Publishers. GROSSMAN, Pam, VALENCIA, Sheila, EVANS, Kate, THOMPSON, Clarissa, MARTIN, Susan, & PLACE, Nancy (2000). Transitions into Teaching: Learning to Teach Writing in Teacher Education and Beyond,Journal of Literacy Research, 32,

12 N E, Firdevs (2007). SesTemelliCümleYöntemiveZihinselYapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları. GÜNE, Firdevs (2007). Okuma- YazmaÖretimindeYeniYaklaımlar. Eskiehir: VI. Ulusal Sınıf Öretmenlii Eitimi Sempozyumu. HAGIN, A. Rosa (1983). Write Right-or Left: A Practical Approach to Handwriting,Journal of Learning Disabilities, 16 (5), HEINICH, Robert, MOLENDA, Michael, RUSSEL, D. James. &SMALDINO, E. Sharon (1996).Instructional Media and Technologies for Learning.Fifth edition. NJ: Printice-Hall, Inc. HOFFER, S. Marie (1986).Adult learning styles: Audıtory, Vısual, andtactual-kınesthetıcsensorymodalities. (DoctoralThesis). GraduateCollege of Texas A&M University. JERAL, M. Kim (2010). TheInfluence of Visual, Auditory, andkinesthetic Learning Opportunities. (Master thesis). Southwest Minnesota StateUniversity. JOHNSON, J. Doris &CARLISLE, F. Joanne (1996). A Study of Handwriting in Written Stories of Normal and Learning Disabled Children,Reading and Writing: An Interdisiplinary Journal, 8, JONES, Cherly, RECHARD, Carla & MOKHTAR, Kouider (2003). AreStudents Learning StylesDisciplineSpecific?, CommunityCollegeJournal of ResearchandPractice, 27, KAF HASIRCI, Özlem (2006). Sınıf Öretmenlii Örencilerinin Örenme Stilleri: Çukurova Üniversitesi Örnei,Eitimde Kuram ve Uygulama, 2(1): KARADEMR, Ersin ve TEZEL, Özden (2010). Sınıf Öretmeni Adaylarının Örenme Stillerinin Demografik Deikenler Açısından ncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, Sayı 28 (Temmuz 2010/II): KARATAY, Halit (2011). SüreçTemelliYazmaModelleri: PlanlıYazmaveDeerlendirme. YazmaEitimi(ed. Murat Özbay). Ankara: PegemAyayınları: KARAKUYU, Yunus ve TORTOP, H. Said (2010). Öretmen Adaylarının Örenme Stillerinin Fizik Dersine Yönelik Tutum ve Baarılarına Etkisi,AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, 01, KAYA, Hülyave AKÇN, Emine (2002). Örenme leri / Stilleri ve Hemirelik Eitimi, C. Ü. Hemirelik Yüksek Okulu Dergisi, 6 (2): KAZU, Hilalve ERSÖZLÜ, N. Zehra(2006). YeniMüfredatlaGelenBitiikEikYazıyaIlikinÖretmenGörüleri,Ul usal Sınıf Öretmenlii Kongresi Gazi Üniversitesi, Ankara: Kök Yayıncılık, Bildiri Kitabı, II. Cilt. KEEFE, W. James (1979). Learning style: An overview, studentlearningstyles: Diagnosingandprescribing program. RestonV.A.:NationalAssociation of Secondary School Principals. KENNEDY, Mary (1998). Learning to Teach Writing: Does Teacher Education Make A Difference? New York: Teachers College Press. KÜÇÜKAHMET, Leyla (2000). Öretimde Planlama ve Deerlendirme, Ankara: Nobel Yayınları. MAHROLU, Ahmet (1999). G.Ü. Teknik Eitim Fakültesi Örencilerinin Örenme Stilleri, 4.Ulusal Eitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 1. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskiehir. MILLER, Patricia (1993). Theorien der Entwicklungspsychologie. Heidelberg: Spektrum. MISHRA, Jennifer (2007). Correlating Musical Memorization Styles and Perceptual Learning Modalities.Visions of Research in Music Education, 9 (10): MUTLU, Mehmet (2006). The Relation Between the Learning Styles of The Students in Anatolian High Schools, Anatolian Teachers High Schools, Science High Schools and Their Attitudes towards Biology,International Journal of Environmental and Science Education, 1 (2), NIKOLAKAKIS-IKONOMAKIS, Penelope (2012). Clinical snd Kinematic Characteristics of Cursive Handwriting in Elementary Age Children. MA thesis submitted to the graduate school of Wayne state university, Detroit, Michigan. 666 ÖZTUNA, Seda (2013). Bilisel le Örenme i Arasındaki liki, EKEV Akademi Dergisi, 17(56): PHELPS, Joanne & STEMPEL, Lynn (1987). Handwriting: Evolution and Evaluation,Annals of Dyslexia, 37(1), PHLP, Raleigh. (2008). Engagingthe 'TweenandTeen Brain, Learning andthe Brain, ROSENBLUM, Sara, WEISS L. Patrice. &PARUSH, Shula (2003). Product and process evaluation of handwriting difficulties: a review. Educational Psychology Review, 15 (1), SCHMIDT, H. William, &KENNEDY, M.Mary (1990).Teachers and Teacher Candidates Beliefs about Subject Matter and about Teaching Responsibilities.East Lansing, MI. Michigan State University, National Center for Research on Teacher Education.(ERIC Document Reproduction Service No.ED ). SHROFEL, Salina (1991). Developing Writing Teachers,English Journal, 23, (3), SINHA, N. Kumar., BHARDWAJ,Amit.,SINGH, Simerjit&ABAS, A. Lutfi (2013). Learning Preferences Of Clinical Students: A Study in amalaysian Medical College. International Journal of Medicine and Public Health, 3( 1): STREET, Chris (2003). Pre-Service Teachers Attitudes about Writing and Learning To Teach Writing: Implications for Teacher Educators, Teacher Education Quarterly, Summer: STREET, Chris (2002). The P.O.W.E.R. of Process Writing in Content Area Classrooms.Journal of Content Area Reading, 1, 1, STREET, Chris (1999). Preservice Teachers Writing Attitudes and the Role of Context in Learning to Teach Writing.(Doctoral dissertation, The University of Texas at Austin. SÜNBÜL, A. Murat & Sarı, H. (2004). An Analysis of High School Students Learning StrategiesandStyles in Turkey, International Conference on Quality in Educationin the Balkan Countries, 25 th Saturday 26th June, 2004, Sofia Bulgaria, 1, IMEK, Nurettin (2002).Big 16 ÖrenmeleriEnvanteri.EgitimBilimleriveUygulama. 1 (1): TEKAZ, Sema (2004). Genel Lise Örencilerinin Örenme Stilleri. Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Eskiehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. TRULUCK, E. Janet& COURTENAY, C. Bradley (1999). Learning Style PreferencesAmongOlderAdults, EducationalGerontology, 25, TSENG, M. Hui& CERMAK, A. Sharon (1993). The Influence of Ergonomic Factors and Perceptual Motor Abilities on Handwriting Performance, American Journal of Occupational Therapy, 47(10), TURAN, Mehmet, GÖZLER, Alparslan&ERDOAN, Begüm (2007). Birletirilmi Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yöntemine likin Görü ve Önerileri., VI. Ulusal Sınıf Öretmenlii Eitimi Sempozyumu, Eskiehir. TÜYSÜZ, Cengiz ve TATAR, Erdal (2008). Öretmen Adaylarının Örenme Stillerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum ve Baarılarına Etkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), UZUNTRYAK, Esen, BLGN, brahim ve GEBAN, Ömer (2003). TheEffect of Learning Styles on High School Students AchievementandAttitudes in Chemistry,Paperpresented at theannual Meeting of thenationalassociationforresearch in ScienceTeaching, Philadelphia, PA, (ERIC DocumentReproduction Service No. ED ). UZUNTRYAK, Esen, BLGN, brahim ve GEBAN, Ömer (2004). lköretim Düzeyi Öretmen Adaylarının Örenme Stilleri Tercihleri ile Cinsiyetleri Arasındaki likinin ncelenmesi,hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 26: WINTERGERST, C. Ann, DECAPUA, Andrea& ITZEN, C. Richard (2001). The ConstructValidityof one Learning StylesInstrument, System29: YAIAN, Nihan ve SÜNBÜL, A. Murat (2009). Güzel Sanatlar EitimiBölümü Örencilerinin Örenme Tercihleri, 8. Ulusal Müzik

13 667 Eitimi Sempozyumu, (23 25 Eylül 2009), Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi. YENCE, Nilgün ve SARACALOLU, A. Seda (2009). Sınıf Öretmeni Adaylarının Örenme Stilleri le Fen Baarıları Arasındaki liki, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eitim Fakültesi Dergisi, 1 (I): YILDIRIM, Muhammed. (2008). Birletirilmi Sınıflı lköretim Okullarında Ses Temelli Cümle Öretimi Yöntemi ile lk Okuma Yazma Öretimi Sırasında Karılaılan Güçlükler.Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi.Adana:Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ÜNIVERSITE ÖRENCILERININ ÖRENME STILLERININ BELIRLENMESI (GAZI ÜNIVERSITESI

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]:

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]: Elementary Education Online, 7(1), 53-7, 28. lköretim Online, 7(1), 53-7, 28. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Relationship between Teacher Candidates Learning Styles and Critical Thinking

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire Elementary Education Online, 6(3), 430-440, 2007. lköretim Online, 6(3), 430-440, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ İLE FEN BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ *

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ İLE FEN BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ * SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ İLE FEN BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ * Yrd. Doç. Dr. Nilgün YENİCE Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü nyenice@gmail.com Prof. Dr.

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course Elementary Education Online, 7(3), 627-639, 2008. lköretim Online, 7(3), 627-639, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]:

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]: Elementary Education Online, 6(3), 452-468, 2007. lköretim Online, 6(3), 452-468, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " ##$ % &' (''$ (''&'$ $ &' %' #$$ ) $$''& ' &' $ ) & #$''& '$ *&'$ )

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination Elementary Education Online, 7(2), 323-332, 2008. lköretim Online, 7(2), 323-332, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level Elementary Education Online, 6(2), 313-321, 2007. lköretim Online, 6(2), 313-321, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers:

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME DEVOLOPING A SURVEY ON 6TH GRADE STUDENTS AWARENESS OF LISTENING SKILLS IN TURKISH CLASSES

Detaylı

Primary School Students Vocabulary Development

Primary School Students Vocabulary Development Elementary Education Online, 6(3), 344-365, 2007. lköretim Online, 6(3), 344-365, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Students Vocabulary Development Nigar PEK Asude BLGN ABSTRACT.

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr.

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : 51-60 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI GĠRĠġ Problem Dr. Levent Deniz 1 Bilgisayarlar günlük yaşantı içinde yer

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ *

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ * Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:40 Syf: 57-77 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi Samet GÜNDÜZ H. Coşkun Çelik Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Konferansı

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY

IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY BĐLGĐSAYAR ve ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ (BÖTE) ÖĞRENCĐLERĐNĐN FACEBOOK KULLANIM AMAÇLARI ve EĞĐTSEL BAĞLAMDA KULLANIMI ĐLE ĐLGĐLĐ GÖRÜLERĐ: MAKÜ ÖRNEĞĐ CEIT STUDENTS PURPOSES ABOUT USING FACEBOOK AND THEIR

Detaylı

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU **

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU ** 71 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN FEN- EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ATTITUDES OF THE SCIENCE AND ART FACULTY

Detaylı

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. lköretim Online, 7(3), 578-599, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels

Detaylı

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies Elementary Education Online, 6(1), 62-75, 2007. lköretim Online, 6(1), 62-75, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUMA YAZMA BECERLERN DESTEKLEYC DUYU

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat YENLMEZ ve Erhan BOZKURT Matematik Eitiminde Çoklu Zeka MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat Yenilmez ve Erhan Bozkurt ÖZET Bu aratırmanın amacı, Matematik ve Sınıf

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı