ESM x72 DIN Boyutlu Proses Kontrol Cihazý. ESM x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli PID Proses Kontrol Cihazý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESM-77 30 72x72 DIN Boyutlu Proses Kontrol Cihazý. ESM-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli PID Proses Kontrol Cihazý"

Transkript

1 ESM x72 DIN Boyutlu roses Kontrol Cihazý ESM x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli ID roses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses() ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi - Üniversal proses giriþi (TC, RTD, m,, ma ) - oltaj/akým giriþi için iki veya çok noktalý kalibrasyon - Konfigüre edilebilir ON/OFF,, I, D ve ID kontrol formlarý - Auto-tune ve Self-tune ile ID katsayýlarýnýn sisteme adaptasyonu - Kontrol çýkýþý için Manual/Otomatik çalýþma - Bumpless transfer özelliði - Kontrol çýkýþý için programlanabilir ýsýtma, soðutma ve alarm fonksiyonlarý Kullaným Kýlavuzu. TÜR ESM /08

2 KULLANIM KILAUZU HAKKINDA ESM-7730 proses kontrol cihazý kullaným kýlavuzu 2 ana bölümden oluþmaktadýr. Ayrýca cihazýn sipariþ bilgilerinin ve teknik özelliklerinin yer aldýðý bölümler de mevcuttur. Kullaným kýlavuzu içerisinde yer alan tüm baþlýklar ve sayfa numaralarý" ÝÇÝNDEKÝLER" dizininde yer almaktadýr. Kullanýcý, dizinde yer alan herhangi bir baþlýða bölüm numarasý üzerinden eriþebilir. Kurulum: Bu bölümde, cihazýn fiziksel boyutlarý, panel üzerine montajý, elektriksel baðlantý konularý yer almaktadýr. Fiziksel ve elektriksel olarak cihazýn nasýl devreye alýnacaðý anlatýlmaktadýr. Çalýþma Þekli e arametreler: Bu bölümde, cihazýn kullanýcý arayüzü, parametrelere eriþim, parametre tanýmlamalarý konularý yer almaktadýr. Ayrýca bölümler içerisinde, fiziksel ve elektriksel montajda veya kullaným esnasýnda meydana gelebilecek tehlikeli durumlarý engellemek amacý ile uyarýlar konmuþtur. Aþaðýda bölümler içerisinde kullanýlan Sembollerin açýklamalarý belirtilmiþtir. Güvenlik uyarýlarý yandaki sembolle belirginleþtirilmiþtir. Uyarýlarýn kullanýcý tarafýndan dikkate alýnmasý gerekmektedir. Elektrik çarpmasý sonucu oluþabilecek tehlikeli durumlarý belirtir. Kullanýcýnýn bu sembolle verilmiþ uyarýlarý kesinlikle dikkate almasý gerekmektedir. i Cihazýn fonksiyonlarý ve kullanýmý ile ilgili önemli notlar bu sembol ile belirginleþtirilmiþtir. 2

3 ÝÇÝNDEKÝLER 1.ÖNSÖZ... Sayfa GENEL ÖZELLÝKLER 1.2 SÝARÝÞ BÝLGÝLERÝ 1.3 GARANTÝ 1.4 BAKIM 2.KURULUM... Sayfa GENEL TANITIM 2.2 BOYUTLAR 2.3 ANEL KESÝTÝ 2.4 ORTAM ÞARTLARI 2.5 CÝHAZIN ANEL ÜZERÝNE MONTAJI 2.6 CÝHAZIN MONTAJ AARLARI ÝLE ANEL ÜZERÝNE SABÝTLENMESÝ 2.7 CÝHAZIN ANEL ÜZERÝNDEN ÇIKARILMASI 3.ELEKTRÝKSEL BAÐLANTI... Sayfa TERMÝNAL YERLEÞÝMÝ E BAÐLANTI TALÝMLARI 3.2 ELEKTRÝKSEL BAÐLANTI ÞEMASI 3.3 CÝHAZ ETÝKETÝNÝN GÖRÜNÜMÜ 3.4 CÝHAZ BESLEME GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI 3.5 ROSES GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI TC (TERMOKUL) BAÐLANTISI RTD BAÐLANTISI AKIM ÇIKIÞLI SERÝ TRANSMITTERLERÝN (LOO OWERED) ROSES GÝRÝÞÝNE BAÐLANMASI AKIM ÇIKIÞLI 3 TELLÝ TRANSMÝTTERLERÝN ROSES GÝRÝÞÝNE BAÐLANMASI GERÝLÝM ÇIKIÞLI TRANSMÝTTERLERÝN ROSES GÝRÝÞÝNE BAÐLANMASI 3.6 ESM-7730 ROSES KONTROL CÝHAZI GALANÝK ÝZOLASYON TEST DEÐERLERÝ 4.ESM-7730 ROSES KONTROL CÝHAZLARINDAKÝ ÇIKIÞ BAÐLANTI ÞEKÝLLERÝ... Sayfa ROSES ÇIKIÞI (SSR SÜRÜCÜ ÇIKIÞI) BAÐLANTISI 4.2 ALARM ÇIKIÞI -1 RÖLESÝNÝN BAÐLANTISI 4.3 ROSES ÇIKIÞI EYA ALARM ÇIKIÞI -2 RÖLESÝNÝN BAÐLANTISI 5.ÖN ANELÝN TANIMI E MENÜLERE ERÝÞÝM... Sayfa ÖN ANELÝN TANIMI 5.2 CÝHAZIN ÇALIÞTIRILMASI E YAZILIM REÝZYONUNUN GÖSTERGEDE ÝZLENMESÝ 5.3 ROSES E ALARM DEÐERLERÝNÝN AYARLANMASI 5.4 ROGRAM ARAMETRELERÝ KOLAY ERÝÞÝM ÞEMASI 5.5 TEKNÝSYEN MENÜLERÝNE ERÝÞÝM 5.6 ARAMETRE DEÐERLERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ E KAYDEDÝLMESÝ 6.ARAMETRELER ROSES / ALARM ARAMETRELERÝ 6.2 TEKNÝSYEN ARAMETRELERÝ ID TUNE E ÇALIÞMA ÞEKLÝ SEÇÝMÝ ÜST E ALT GÖSTERGE ÝÇÝN GÖSTERÝM ÞEKLÝ SEÇÝMÝ ROSES GÝRÝÞ TÝÝ E ROSES GÝRÝÞÝ ÝLE ÝLGÝLÝ DÝÐER ARAMETRELER ID KONFÝGÜRASYON ARAMETRELERÝ ROSES ÇIKIÞI KONFÝGÜRASYON ARAMETRELERÝ ALARM ÇIKIÞI - 1 KONFÝGÜRASYON ARAMETRELERÝ ALARM ÇIKIÞI - 2 KONFÝGÜRASYON ARAMETRELERÝ GENEL ARAMETRELER TEKNÝSYEN ÞÝFRESÝ Sayfa 41 7.ESM-7730 ROSES KONTROL CÝHAZINDAKÝ HA MESAJLARI... Sayfa 64 8.SESÝFÝKASYONLAR... Sayfa 66 3

4 EU UYUM DEKLARASYONU Üretici Firma Adý Üretici Firma Adresi : Emko Elektronik Sanayi e Ticaret A.Þ. : DOSAB, Karanfil Sokak, No:6, Bursa, Türkiye Üretici bu ürünün aþaðýdaki standartlara ve þartlara uygunluðunu beyan eder. Ürün Adý Model Kodu Tip Kodu Ürün Kategorisi : roses Kontrol Cihazý : ESM-7730 : ESM-7730 : Kontrol ve laboratuvar kullanýmlý, elektriksel teçhizat Donanýmlý ölçüm cihazý Ürünün Uyumlu Olduðu Direktifler: 73 / 23 / EEC The Low oltage Directive as amended by 93 / 68 / EEC 89 / 336 / EEC The Electromagnetic Compatibility Directive Aþaðýdaki özelliklere göre tasarlanmýþ ve imal edilmiþtir: EN :2001 EMC Generic Emission Standard for the Industrial Environment EN :2001 EMC Generic Immunity Standard for the Industrial Environment EN :2001 Safety Requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use 4

5 1.Önsöz ESM serisi proses kontrol cihazlarý, endüstride sýcaklýk veya herhangi bir proses deðerinin ölçülmesi ve kontrol edilmesi için tasarlanmýþtýr. Üniversal proses giriþi, kontrol çýkýþlarý ve seçilebilir alarm fonksiyonlarý ile pek çok uygulamada kullanýlabilir. Kullanýldýðý sektör ve uygulamalardan bir kýsmý aþaðýda verilmiþtir: Uygulama Alanlarý Cam lastik etro-kimya Tekstil Otomotiv Makina imalat sektörü Uygulama Þekilleri ID roses Kontrolü 1.1 Genel Özellikler ESM-7730 Besleme Gerilim Giriþi Standart Üniversal Besleme Giriþi , 50/60Hz Düþük oltajlý (opsiyonel) Besleme Giriþi 24 50/60Hz,24 roses Giriþi Üniversal roses Giriþi TC, RTD, oltaj/akým Standart Alarm Çýkýþý-1 (Röle Çýkýþý) Standart roses Çýkýþý veya Alarm Çýkýþý-2 (Röle Çýkýþý) Kontrol Çýkýþý Alarm Çýkýþý Isýtma-Soðutma Fonksiyonu ON/OFF, ID Çalýþma Auto-Tune, Self-Tune Otomatik/Manual Çalýþma Standart roses Çýkýþý (SSR Sürücü Çýkýþý) Kontrol Çýkýþý 5

6 1.2 Sipariþ Bilgileri ESM-7730 (72x72 DIN Boyutlu) A Besleme Gerilimi (-%15;+%10) 50/60Hz 2 24 (-%15;+%10) 50/60Hz 24 (-%15;+%10) 9 Müþteriye Özel (Maksimum 240 (-%15;+%10))50/60Hz A BC D E / FG HI / 0 1 / / U W Z ESM-7730 proses kontrol cihazýna ait tüm sipariþ bilgileri yandaki tabloda verilmiþtir. Kullanýcý kendisine uygun cihaz konfigürasyonunu tablodaki bilgi ve kod karþýlýklarýndan faydalanarak oluþturabilir ve bunu sipariþ koduna dönüþtürebilir. BC Giriþ Tipi 20 Konfigüre edilebilir (Tablo-1) D Seri Haberleþme 0 1 Yok E Çýkýþ-1 FG Çýkýþ-2 01 Röle Çýkýþý Röle Çýkýþý Rezistif yükte) Rezistif yükte) Skala Tablo-1 HI Çýkýþ-3 02 SSR Sürücü Çýkýþý ( Maksimum 15,15mA ) Tablo-1 BC Giriþ Tipi(TC) Skala() 21 L,Fe Const DIN , L,Fe Const DIN , J,Fe CuNi IEC584.1(ITS90) -200, J,Fe CuNi IEC584.1(ITS90) , K,NiCr Ni IEC584.1(ITS90) -200, K,NiCr Ni IEC584.1(ITS90) , R,t13%Rh t IEC584.1(ITS90) 0, S,t10%Rh t IEC584.1(ITS90) 0, T,Cu CuNi IEC584.1(ITS90) -200, T,Cu CuNi IEC584.1(ITS90) , B,t30%Rh t6%rh IEC584.1(ITS90) 44, B,t30%Rh t6%rh IEC584.1(ITS90) 44.0, E,NiCr CuNi IEC584.1(ITS90) -150, E,NiCr CuNi IEC584.1(ITS90) , N,Nicrosil Nisil IEC584.1(ITS90) -200, N,Nicrosil Nisil IEC584.1(ITS90) , C, (ITS90) 0, C, (ITS90) 0.0,999.9 Skala() -148, , , , , , , , , , , , , , , , , ,999.9 Öncelikle sisteminizde kullanmak istediðiniz cihazýn besleme gerilimi daha sonra diðer özellikler belirlenmelidir. Belirlediðiniz seçenekleri tablonun üzerinde yer alan kod oluþturma kutucuklarýna yerleþtiriniz. Standart özellikler dýþýnda kalan istekleriniz için bizimle irtibata geçiniz. ac tanýmý olarak simgesi dc tanýmý olarak simgesi ac ve dc nin birlikte kullanýldýðý tanýmlarda simgesi kullanýlmýþtýr. BC Giriþ Tipi(RTD) 39 T 100, IEC751(ITS90) 40 T 100, IEC751(ITS90) BC Giriþ Tipi( oltaj ve Akým) m ma ma Skala() -200, ,650.0 Skala() -328, ,999.9 Skala -1999, , , , ,9999 6

7 1.3 Garanti Malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý iki yýl süreyle garanti edilmiþtir. Bu garanti cihazla birlikte verilen garanti belgesinde ve kullanma kýlavuzunda yazýlý olan müþteriye düþen görev ve sorumluklarýn eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalýr. 1.4 Bakým Cihazýn tamiri eðitimli kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihazýn dahili parçalarýna eriþmek için öncelikle cihazýn enerjisini kesiniz. Cihazý hidrokarbon içeren çözeltilerle (etrol, Trichlorethylene gibi) temizlemeyiniz. Bu çözeltilerle cihazýn temizlenmesi, cihazýn mekanik güvenirliðini azaltabilir. Cihazýn dýþ plastik kýsmýný temizlemek için etil alkol yada suyla nemlendirilmiþ bir bez kullanýnýz. 7

8 2.Kurulum Cihazýn montajýna baþlamadan önce kullaným kýlavuzunu ve aþaðýdaki uyarýlarý dikkatle okuyunuz. aketin içerisinde, - 1 adet cihaz - 2 adet Montaj Aparatý - Garanti belgesi - Kullanma Kýlavuzu bulunmaktadýr. Taþýma sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlara karþý, cihazýn montajýna baþlanmadan önce göz ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Montaj ve devreye alma iþleminin mekanik ve elektrik teknisyenleri tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir. Bu sorumluluk alýcýya aittir. Cihaz üzerindeki herhangi bir hata veya arýzadan kaynaklanabilecek bir tehlike söz konusu ise sistemin enerjisini kapatarak cihazýn tüm elektriksel baðlantýlarýný sistemden ayýrýnýz. Cihaz üzerinde, sigorta ve cihaz enerjisini kapatacak bir anahtar yoktur. Cihazýn besleme giriþinde enerjisini kapatacak bir anahtarýn ve sigortanýn kullanýcý tarafýndan sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýn kontrol edilmesi ve uygun besleme geriliminin uygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Elektrik þoklarýný ve benzeri kazalarý engellemek için cihazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan cihaz ve montajýn yapýldýðý sisteme enerji verilmemelidir. Cihaz üzerinde deðiþiklik yapmayýn ve tamir etmeye çalýþmayýn. Cihaz üzerindeki müdahaleler, cihazýn hatalý çalýþmasýna, cihazýn ve sistemin zarar görmesine, elektrik þoklarýna ve yangýna sebep olabilir. Cihazý, yanýcý ve patlayýcý gazlarýn bulunduðu ortamlarda kesinlikle kullanmayýnýz. Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajý yapacak personelin güvenliði için gereklidir. Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile cihazýn düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz. Cihazýn, bu kullaným kýlavuzunda belirtilen kullaným þekilleri ve amaçlarý dýþýnda kullanýlmasýdurumunda tümsorumlulukkullanýcýyaaittir. 8

9 2.1 Genel Tanýtým Montaj Aparatý Terminal koruyucu kapak Ürün etiketi Ön anel I65 koruma NEMA 4X Cihazýn montajýnýn yapýldýðý panel (maksimum kalýnlýk 15mm / 0.59 inch) 2.2 Boyutlar Maksimum 15mm / 0.59 inch ESM mm / 2.83 inch rocess Controller 72mm / 2.83 inch 11.5 ± 1 mm/0.45 inch 76mm / 2.99 inch 9

10 2.3 anel Kesiti 97 mm / 3.82 inch (min) 69mm / 2.72 inch 97 mm / 3.82 inch (min) 69mm / 2.72 inch 10

11 2.4 Ortam Þartlarý Çalýþma Koþullarý Çalýþma Sýcaklýðý : 0 ile 50 Maksimum Rutubet : % 90 Rh (Yoðunlaþma olmaksýzýn) Yükseklik : 2000m'ye kadar Cihazýn kullanýmýnýn yasak olduðu ortam ve uygulamalar: Aþýndýrýcý atmosferik ortamlar atlayýcý atmosferik ortamlar Ev uygulamalarý (Cihaz sadece endüstriyel uygulamalarda kullanýlabilir.) 2.5 Cihazýn anel Üzerine Montajý 1 1-Cihazýn montaj yapýlacaðý panel kesitini verilen ölçülerde hazýrlayýnýz Cihazýn ön paneli üzerinde bulunan sýzdýrmazlýk contalarýnýn takýlý olduðundan emin olunuz. 3-Cihazý panel üzerindeki kesite yerleþtiriniz. Cihazýn montaj aparatlarý üzerinde ise panel üzerine yerleþtirmeden çýkarýnýz. Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajý yapacak personelin güvenliði için gereklidir. 11

12 2.6 Cihazýn Montaj Aparatlarý Ýle anel Üzerine Sabitlenmesi 1 2 Cihaz panel montajýna uygun olarak tasarlanmýþtýr. 1-Cihazý panelin ön tarafýndan açýlan kesite iyice yerleþtiriniz. 2-Montaj aparatlarýný üst ve alt sabitleme yuvalarýna yerleþtirip aparat vidalarýný sýkarak cihazý panele sabitleyin Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile cihazýn düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz. 2.7 Cihazýn anel Üzerinden Çýkarýlmasý Cihazý panel üzerinden ayýrma iþlemine baþlamadan önce cihazýn ve baðlý olduðu sistemin enerjisini kesiniz, cihazýn tüm baðlantýlarýný ayýrýnýz Montaj aparatýnýn vidalarýný gevþetiniz. 2-Montaj aparatlarýný, üst ve alt sabitleme yuvalarýndan hafifçe çekerek çýkartýn. 3-Cihazý panelin ön tarafýndan çekerek çýkarýnýz. 3 12

13 3.Elektriksel Baðlantý Cihazýn sisteme göre konfigüre edilmiþ olduðunu garanti altýna alýnýz. Yanlýþ konfigürasyon sonucu sistem ve/veya personel üzerinde oluþabilecek zarar verici sonuçlarýn sorumluluðu alýcýya aittir. Cihaz parametreleri, fabrika çýkýþýnda belirli deðerlere ayarlanmýþtýr, bu parametreler kullanýcý tarafýndan mevcut sistemin ihtiyaçlarýna göre deðiþtirilmelidir. Cihaz, bu tür ürünlerde deneyimi olan vasýflý operatör veya teknisyenler tarafýndan kullanýlmalýdýr. Cihaz aksamýndaki voltaj insan hayatýný tehdit edebilir düzeydedir, yetkisiz müdahaleler insan hayatýný tehlikeye sokabilir. Cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýn kontrolü ve uygun besleme geriliminin uygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Elektrik þoklarýný ve benzeri kazalarý engellemek için cihazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan cihaz ve montajýn yapýldýðý sisteme enerji verilmemelidir. 3.1 Terminal Yerleþimi ve Baðlantý Talimatlarý mm / inch Kablo Kesiti : 18 AWG / 1 mm² Tekli / Çoklu 18 adet terminal M3 Boþ terminaller ,5Nm ida sýkma yönü 0.5 Nm Tornavida 0.8x3mm 13

14 3.2 Elektriksel Baðlantý Þemasý Sistemin zarar görmemesi ve olabilecek kazalarý engellemek için Cihazýn Elektriksel baðlantýlarýnýn aþaðýda verilen Elektriksel Baðlantý Þemasýna göre yapýlmasý gerekmektedir. Üniversal roses Giriþi Sensör veya Transmitter (TC, RTD, oltaj/akým) Besleme Gerilimi 0 to 50m 0to10 0 to 20mA Standart roses Çýkýþý SSR Sürücü Çýkýþý Maks. 15,15mA t-100 TC ±10% Max 50mA rocess Out /N : ESM-7730 C II 10 ROCESS OUT (ALARM OUT-2) NO 11 NC C 12 ALARM OUT-1 NO NC C roses Çýkýþý veya Alarm Çýkýþý-2 Rölesi i Besleme Gerilimi Giriþi (-%15;+%10) 50/60Hz - 6A Alarm Çýkýþý-1 Rölesi 24 (-%15;+%10) 50/60Hz - 6A 24 (-%15;+%10) - 6W (Sipariþte belirtilmelidir.) roses ölçme giriþi C II sýnýfýndadýr. 14

15 3.3 Cihaz Etiketinin Görünümü NO NC C ROCESS OUT (ALARM OUT-2) NO NC C ALARM OUT N L 100 to /60Hz - 6A to 50m 0to10 0to20mA t-100 TC 3 15 ±10% Max.50mA ROCESS OUT SSR DRIER OUT. Max.15,15mA

16 3.4 Cihaz Besleme Giriþi Baðlantýsý Üniversal Besleme Giriþi Baðlantýsý N 17 Sigorta Not-1 L 18 Düþük oltaj 24 Besleme Giriþi Baðlantýsý N 17 Sigorta Not-1 L 18 Not-2 Not-1 : /60Hz Besleme giriþinde 33R dahili alev almaz sigorta direnci bulunmaktadýr /60Hz, 24 Besleme giriþlerinde 4R7 dahili alev almaz sigorta direnci bulunmaktadýr. Not-2 : 24 Besleme kullanýlýrken L ile belirtilen ( +), N ilebelirtilen ( - ) uçtur. Not-3 : Harici sigorta tavsiye edilir. Not-3 Harici Sigorta (1 A T) Besleme Anahtarý Besleme (-%15;+%10) 50/60 Hz Harici Sigorta (24 : 1 A T) (24 : 1 A T) Besleme Anahtarý Besleme 24 (-%15;+%10) 50/60Hz veya 24 (-%15;+%10) Cihazýn besleme gerilimini belirtilen terminallere uygulayýnýz. Cihazýn besleme gerilimini tüm elektriksel baðlantýlar yapýldýktan sonra veriniz. Cihazýn çalýþacaðý besleme gerilim aralýðý sipariþte belirtilmelidir. Düþük ve yüksek gerilim aralýðý için cihaz farklý üretilmektedir. Montaj sýrasýnda, cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýnkontrolüve uygunbesleme gerilimininuygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Cihaz üzerinde,cihazýn enerjisini kapatacak bir besleme anahtarý yoktur. Cihazýn besleme giriþinde cihazýn enerjisini kapatacak bir besleme anahtarýn kullanýcý tarafýndan sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Besleme anahtarýnýn cihaza ait olduðu belirtilmeli ve kullanýcýnýn rahatça ulaþabileceði yere konulmalýdýr. Besleme anahtarý Faz ve Nötr giriþlerini ayýracak þekilde iki kutuplu olmalý, Elektriksel baðlantý besleme anahtarýnýn açýk/kapalý konumlarýna dikkat edilerek yapýlmalýdýr. Besleme anahtarýnýn açýk/kapalý konumlarý iþaretlenmiþ olmalýdýr. BeslemegiriþlerindeHariciSigorta Fazbaðlantýsýüzerindeolmalýdýr. BeslemegiriþlerindeHariciSigorta (+) hatbaðlantýsýüzerindeolmalýdýr. Cihazýn besleme giriþinde dahili alev almaz sigorta direnci bulunmaktadýr. (Detaylý bilgi için Not-1 e bakýnýz.) Herhangi bir sorunla karþýlaþýlmasý durumunda, onarým için üretici ile irtibata geçiniz. Not-3 16

17 3.5 roses Giriþi Baðlantýsý TC (Termocupl) Baðlantýsý TC Termokupl baðlantýsýný þekilde gösterildiði gibi +, - uçlara dikkat ederek yapýnýz i i Termokupl tipine uygun kompanzasyon kablosu kullanýnýz. Ekranlý kablolarla topraklama baðlantýsýný yapýnýz. Giriþ Direnci 10M dan büyüktür RTD Baðlantýsý t-100 t-100 Not 1 Not telli t-100 baðlantýsý (Hat kompanzasyonlu) (Maksimum hat empedansý 10 ) 2 telli t-100 baðlantýsý (Hat kompanzasyonsuz) Not1: 3 telli t-100 baðlantýsýnda ayný çapta ve minimum 1mm² kesitinde kablo kullanýnýz. Ayný çapta ve ayný tip kablo kullanýmý hat kompanzasyonunun saðlýklý yapýlabilmesi için gereklidir. Not2: 2 telli t-100 kullanýmýnda 2 ve 3 numaralý terminal arasýna köprü atýlmalýdýr. Not3: 10 m den uzun mesafelerde 3 telli t-100 kullanýlmalýdýr. i Giriþ Direnci 10M dan büyüktür. 17

18 3.5.3 Akým Çýkýþlý Seri Transmitterlerin (Loop owered) roses Giriþine Baðlanmasý Cihaz üzerindeki besleme gerilimi kullanýlarak transmitterin baðlanmasý Harici besleme kaynaðý kullanýlarak transmitterin baðlanmasý 15 ±10% Maks. 50mA 1 1 Transmitter Transmitter 3 ma ma 3 Harici 4 4 Besleme Kaynaðý Not 1 15 ±10% Maks. 50mA Not1: Harici Besleme kaynaðý ; Tranmitterin besleme gerilim aralýðýna ve ihtiyaç duyduðu akým miktarýna uygun olarak seçilmelidir. i Giriþ Direnci 2R Akým Çýkýþlý 3 Telli Transmitterlerin roses Giriþine Baðlanmasý Cihaz üzerindeki besleme gerilimi kullanýlarak transmitterin baðlanmasý Harici besleme kaynaðý kullanýlarak transmitterin baðlanmasý ±10% Maks. 50mA Transmitter Transmitter Harici Besleme Kaynaðý Not 1 Not1: Harici Besleme kaynaðý ; Tranmitterin besleme gerilim aralýðýna ve ihtiyaç duyduðu akým miktarýna uygun olarak seçilmelidir. i ma Giriþ Direnci 2R7. 15 ±10% Maks. 50mA ma 18

19 3.5.5 Gerilim Çýkýþlý Transmitterlerin roses Giriþine Baðlanmasý Cihaz üzerindeki besleme gerilimi kullanýlarak transmitterin baðlanmasý Harici besleme kaynaðý kullanýlarak transmitterin baðlanmasý ±10% Maks. 50mA m, Transmitter 15 ±10% Maks. 50mA m, Transmitter Harici Besleme Kaynaðý Not 1 Not1: Harici Besleme kaynaðý ; Tranmitterin besleme gerilim aralýðýna ve ihtiyaç duyduðu akým miktarýna uygun olarak seçilmelidir. i m için Giriþ Direnci 10M dan büyüktür için Giriþ Direnci 43K. 19

20 3.6 ESM-7730 roses Kontrol Cihazý Galvanik Ýzolasyon Test Deðerleri Besleme Giriþi ( ESM için ) 500 ( ESM için ) Ground roses Çýkýþý (SSR Sürücü Çýkýþý) roses Çýkýþý veya Alarm Çýkýþý-2 Rölesi Alarm Çýkýþý Rölesi Analog Giriþler 15 oltaj Çýkýþý

21 4. ESM-7730 roses Kontrol Cihazýndaki Çýkýþ Baðlantý Þekilleri 4.1 roses Çýkýþý (SSR Sürücü Çýkýþý) Baðlantýsý Cihaz 9 8 Son Kontrol Elemaný (SSR) L N Maks. 15, 15mA Sigorta Yük Sigortalar, uygulama dikkate alýnarak seçilmelidir. 4.2 ALARM Çýkýþý -1 Rölesinin Baðlantýsý Cihaz C 15 5A T Sigorta L N NC NO Son Kontrol Elemaný (Kontaktör) Sigorta Yük Sigortalar, uygulama dikkate alýnarak seçilmelidir. 21

22 4.3 roses Çýkýþý veya ALARM Çýkýþý -2 Rölesinin Baðlantýsý Cihaz C NC NO A T Sigorta Son Kontrol Elemaný (Kontaktör) Sigorta L N Yük Sigortalar, uygulama dikkate alýnarak seçilmelidir. 22

23 5. Ön anelin Tanýmý ve Menülere Eriþim 5.1 Ön anelin Tanýmý :Santigrat Birim LED' i :Fahrenayt Birim LED' i ve dýþýndaki Birimler için LED roses durum LED'i Çýkýþ-1 durum LED'i Çýkýþ-2 durum LED'i O M Otomatik çalýþma (roses çýkýþý için) LED'i Manual çalýþma (roses çýkýþý için) LED'i A ESM-7730 roses Deðeri (), arametre göstergesi roses Set Deðeri (S), arametre göstergesi, Autotune Aktif LED'i, roses set deðeri LED'i A1, Alarm-1 set deðeri LED'i A2, Alarm-2 set deðeri LED'i rocess Controller Detaylý bilgi için; Bölüm 6.1 (roses ve Alarm Set arametreleri) ve ye (Üst ve Alt Gösterge için Gösterim Þekli Seçimi) bakýnýz. Menu butonu Menülere ulaþmak ve menü listelerinde bir üst menüye geçiþ için kullanýlýr. Not-1 arametre deðerlerini eksiltme ve program menülerine eriþim için kullanýlýr. Ayrýca (Auto Tune Yes/No ) Butonudur. ( Bkz. Bölüm parametresi) Not-1 arametre deðerlerini arttýrma ve program menülerine eriþim için kullanýlýr. Ayrýca Otomatik veya Manuel Çalýþma tipi seçim butonudur. roses ve Alarm Set deðerine eriþmek için ve program parametrelerinde iken onay butonu olarak kullanýlýr. Not-1: arametrelerin içerisindeyken Arttýrma veya Eksiltme butonlarýna 5sn sürekli basýldýðýnda Cihaz Arttýrma veya Eksiltme iþlemlerini 10 ar 10 ar,10sn sürekli basýldýðýnda ise 100 er 100 er yapar. 23

24 5.2 Cihazýn Çalýþtýrýlmasý ve Yazýlým Revizyonunun Göstergede Ýzlenmesi roses kontrol cihazýna enerji uygulandýðýnda Ýlk olarak Segment ve Led testi yapýlýr daha sonra Alt Göstergede cihazda kullanýlan yazýlýmýn revizyon numarasý kullanýcýya bildirilmektedir. ESM-7730 ru Revizyon yazýsý Revizyon numarasý rocess Controller Cihaza enerji uygulandýðýndaki ekran bilgileri aþaðýdaki gibidir: ESM-7730 ESM-7730 ESM-7730 rocess Controller rocess Controller rocess Controller Ilk segmentler test edilir. ikinci segmentler test edilir. Üçüncü segmentler test edilir. ESM-7730 ESM-7730 ESM-7730 rocess Controller rocess Controller rocess Controller Dördüncü segmentler test edilir. enerjisini Revizyon numarasý ekranda belirtilir.tüm ledler enerjilenir. Ana Çalýþma Ekraný gözlenir. Cihazýn açýlýþý sýrasýnda beklenmeyen bir durumla karþýlaþýlýrsa cihazýn kesiniz ve yetkili kiþileri bilgilendiriniz. 24

25 5.3 roses ve Alarm Deðerlerinin Ayarlanmasý Çalýþma Ekraný roses Set Ekraný butonuna bastýðýnýzda LED'i yanýp söner, Üst Göstergede hangi set olduðunu belirten bilgi, Alt göstergede deðeri görünür. Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile set deðerini deðiþtiriniz. Set deðerini kaydetmek ve diðer Set deðerlerini görmek için Set butonuna basýnýz. A1 A2 Alarm-1 Set Ekraný A1 Ledi yanýp söner. A1 A2 Alarm-2 Set Ekraný O M A A1 A2 Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile set deðerini deðiþtiriniz. Set deðerini kaydetmek ve diðer Set deðerlerini görmek için Set butonuna basýnýz. Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile set deðerini deðiþtiriniz. A2 Ledi yanýp söner. Alarm-2 Set Ekraný A1 A2 Set deðerini kaydetmek ve ana çalýþma ekranýna dönmek için Set butonuna basýnýz. i i CnF menüsü içerisindeki parametresi olarak seçilmiþ ise deðeri gözlenir. ise gözlenmez veana çalýþma ekranýna dönülür. Herhangi bir anda Set deðerini kaydetmeden çýkmak için menü butonuna basýnýz. 25 Çalýþma Ekraný

26 5.4 rogram arametreleri Kolay Eriþim Þemasý Ana Çalýþma Ekraný Þifre Giriþ Ekraný Þifre Giriþ Ekraný rogramlama bölümüne giriþ için butonuna basýnýz. /Onay Butonuna basarak Þifre Giriþ Ekranýna geliniz. Arttýrma veya Eksiltme butonlarý ile þifreyi giriniz. /Onay Butonu ile Þifre yi onaylayýnýz. Run List menüsü Display menüsü ýn menüsü ID menüsü Tune seçimi Auto Tune seçimi Üst Display görevi Alt Display görevi Not-1 roses giriþ tipi seçimi TC giriþ tipi seçimi Not-2 Not-2 Oransal Bant Ýntegral zamaný Bumpless transfer Birim seçimi Türev zamaný Not-2 Alarm Kilitleme iptali Çalýþma Skalasý Alt Limit Not-2 Çýkýþ eriyot zamaný i i Not-1: parametresi seçimine göre parametresinin yerine baþka parametre gözlenebilir, parametresi gözlenmeyebilir. Not-2: bölümündeki parametresi seçilmiþ ise gözlenir. arametreler ve menüler hakkýnda detaylý bilgi için 6. arametreler bölümüne bakýnýz. Not-1 Çalýþma Skalasý Üst Limit roses Gösterim ofseti Giriþ Filtre zamaný Soðuk nokta seçimi Not-2 Not-2 Not-2 Not-2 Not-2 Kontrol Çýkýþý Alt deðeri Kontrol Çýkýþý Üst deðeri Kontrol zamaný Alt deðeri Anti- Reset Windup Set deðeri Ofseti Not-2 Not-2 Not-2 ID Çýkýþ ofseti ID Sete baðlý çýkýþ ofseti roses deðeri dengesi Oransal Bant Kaydýrma Sensör arýzasý Çýkýþ deðeri 26

27 5.4 rogram arametreleri Kolay Eriþim Þemasý CnF menüsü ALn1 menüsü Not-3 ALn2 menüsü Genn menüsü Þifre menüsü roses çýkýþý çalýþma þekli Alarm-1 lojik çýkýþ tipi Alarm-2 lojik çýkýþ tipi Set skalasý Alt Limit Teknisyen Þifresi roses çýkýþ tipi Alarm-1 Alarm tipi Alarm-2 Alarm tipi Set skalasý Üst Limit roses çýkýþ kontrolü Alarm-1 histerisiz deðeri Alarm Set deðeri korumasý Alarm-1 çekmede gecikme zamaný Alarm-2 çekmede gecikme zamaný Auto/Manuel çalýþma tipi seçim butonu korumasý (Auto Tune) butonu korumasý Alarm-2 histerisiz deðeri Alarm-1 býrakmada gecikme zamaný Alarm-2 býrakmada gecikme zamaný Alarm-1 stabilizasyon zamaný Alarm-2 stabilizasyon zamaný i i Not-3: bölümündeki parametresi seçilmiþ ise bu menü gözlenir. arametreler ve menüler hakkýnda detaylý bilgi için 6. arametreler bölümüne bakýnýz. 27

28 5.5 Teknisyen Menülerine Eriþim Cihaz üzerindeki parametreler fonksiyonlarýna göre gruplandýrýlmýþ ve birer baþlýk altýnda toplanmýþtýr. Bu nedenle, eriþmek istediðiniz parametrenin öncelikle hangi baþlýk (menü) altýnda yer aldýðýný tespit etmeniz gerekir. Bu tespiti yapmak için tüm parametrelerin yer aldýðý parametreler bölümüne bakýnýz. Bu bölümde her parametre yer aldýðý baþlýk altýnda tanýmlanmýþtýr. O M A Çalýþma Ekraný O M A Teknisyen Menüsüne Giriþ Ekraný O M A Butonuna bastýðýnýzda Teknisyen Menüsüne Giriþ Ekraný görüntülenir. Ekraný geldiðinde Teknisyen Þifresi girmeden sadece butonuna basarak parametreleri gözleyebilirsiniz. Ancak parametrelerde herhangi bir deðiþiklik yapýlamaz. Bkz. Bölüm (Teknisyen Þifresi) Set butonuna basarak Teknisyen þifresi giriþ ekranýna geliniz. O M A Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile þifrenizi giriniz. Teknisyen Þifresi Teknisyen Þifresi tanýmlanmýþsa þifre giriþ ekraný gelir. Set butonu ile þifrenizi onaylayýnýz. Run List Menüsü Çalýþma þekli ile ilgili seçim parametreleri yer almaktadýr. Sað ok butonuna basarak bir sonraki menüye eriþebilirsiniz. DiS List Menüsü Üst ve alt gösterge için gösterim parametrelerinin yer aldýðý menüdür. A1 A2 Sol ok butonuna basarak bir önceki menüye eriþebilirsiniz. Sað ok butonuna basarak bir sonraki menüye eriþebilirsiniz. 28

29 IN CONF Menüsü Bu menüde, proses giriþine ait konfigürasyon parametreleri yer alýr. A1 A2 Sol ok butonuna basarak bir önceki menüye eriþebilirsiniz. Sað ok butonuna basarak bir sonraki menüye eriþebilirsiniz. ID CONF Menüsü Bu menüde, ID algoritmasý ile ilgili parametreler yer alýr. Sol ok butonuna basarak bir önceki menüye eriþebilirsiniz. Sað ok butonuna basarak bir sonraki menüye eriþebilirsiniz. CnF CONF Menüsü roses Çýkýþlarý ile ilgili konfigürasyon parametreleri yer alýr. Sol ok butonuna basarak bir önceki menüye eriþebilirsiniz. Sað ok butonuna basarak bir sonraki menüye eriþebilirsiniz. ALn1 CONF Menüsü ALARM -1 Çýkýþý ile ilgili konfigürasyon parametreleri yer alýr. Sol ok butonuna basarak bir önceki menüye eriþebilirsiniz. Sað ok butonuna basarak bir sonraki menüye eriþebilirsiniz. CnF menüsü içerisindeki parametresi olarak seçilmiþ ise bu parametre gözlenir. ALn2 CONF Menüsü ALARM -2 Çýkýþý ile ilgili konfigürasyon parametreleri yer alýr. Sol ok butonuna basarak bir önceki menüye eriþebilirsiniz. Sað ok butonuna basarak bir sonraki menüye eriþebilirsiniz. 29

30 GENN CONF Menüsü Bu menüde, genel parametreler yer almaktadýr. A1 A2 Sol ok butonuna basarak bir önceki menüye eriþebilirsiniz. Sað ok butonuna basarak bir sonraki menüye eriþebilirsiniz. Teknisyen Þifresi girmeden sadece butonuna basarak Teknisyen parametreleri bölümüne girilmiþse bu menü gözlenmez. ASS CONF Menüsü Teknisyen þifresi yer alýr Sol ok butonuna basarak bir önceki menüye eriþebilirsiniz. Sað ok butonuna basarak bir sonraki menüye eriþebilirsiniz. Run List Menüsü ASS CONF menü seçeneðinden sonra, menü seçim listesinin baþýna dönülür. Sol ok butonuna basarak bir önceki menüye eriþebilirsiniz. Menü listesinden çýkmak ve çalýþma ekranýna dönmek için menü butonuna basýnýz. Menü baþlýklarý arasýnda dolaþmaya devam etmek için sað-sol ok butonuna basmaya devam ediniz. Deðiþtirmek istediðiniz parametrenin bulunduðu menü sayfasýna eriþtiðinizde butonuna basarak menüye girebilir ve menü içerisindeki tüm parametrelere eriþebilirsiniz. 30

31 5.6arametreDeðerlerininDeðiþtirilmesi vekaydedilmesi ÖRNEK-1 : ýn Conf menüsündeki roses Giriþ Tipi parametresinin deðiþtirilmesi. arametresinin bulunduðu baþlýk ýn ConF baþlýðýdýr. Bu parametreye eriþmek için öncelikle menüler arasýnda yer alan ýn ConF menüsüne girmemiz gerekmektedir. O M A Çalýþma Ekraný O M A Teknisyen Menüsüne Giriþ Ekraný O M A Butonuna bastýðýnýzda Teknisyen Menüsüne Giriþ Ekraný görüntülenir. Set butonuna basarak Teknisyen þifresi giriþ ekranýna geliniz. Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile þifrenizi giriniz. Teknisyen Þifresi tanýmlanmýþsa þifre giriþ ekraný gelir. O M A Teknisyen Þifresi Run List Menüsü Çalýþma þekli ile ilgili seçim parametreleri yer almaktadýr. Sað ok butonuna basarak bir sonraki menüye eriþebilirsiniz. Set butonu ile þifrenizi onaylayýnýz. Ekraný geldiðinde Teknisyen Þifresi girmeden sadece butonuna basarak parametreleri gözleyebilirsiniz. Ancak parametrelerde herhangi bir deðiþiklik yapýlamaz. Bkz. Bölüm (Teknisyen Þifresi) DiS List Menüsü Üst ve alt gösterge için gösterim parametrelerinin yer aldýðý menüdür. Sað ok butonuna basarak bir sonraki menüye eriþebilirsiniz. Sol ok butonuna basarak bir önceki menüye eriþebilirsiniz. IN CONF Menüsü Bu menüde, proses giriþine ait konfigürasyon parametreleri yer alýr. Sol ok butonuna basarak bir önceki menüye eriþebilirsiniz. Set butonuna basarak ýn ConF menüsüne giriniz. 31

32 roses Giriþ Tipi Seçimi nin olmasý RTD giriþ tipinin seçili olduðunu gösterir. Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile deðeri deðiþtiriniz. roses Giriþ Tipi Seçimi TC giriþ tipi seçilir. Set butonuna bastýðýnýzda deðiþtirdiðiniz deðer onaylanacak ve bir sonraki parametreye geçilecektir. TC Giriþ Tipi Seçimi IN CONF Menüsü Menü butonuna bastýðýnýzda menü seçeneklerine dönersiniz. Set butonuna bastýðýnýzda bir sonraki parametreye eriþebilirsiniz. A1 A2 Diðer menülere geçiþ yapmak için sol sað ok butonlarýný kullanýnýz. Birim Seçimi Menü butonuna tekrar bastýðýnýzda çalýþma ekranýna dönersiniz. Çalýþma Ekraný 32

33 ÖRNEK-2 : Auto Çalýþma Þeklinden Manuel e geçiþ ve % Çýkýþ gücünün ayarlanmasý. Cihazýn çalýþma þekli Auto (Close-Loop Control) çalýþma olarak ayarlanmýþ ise ; Seçili ID veya ON/OFF çýkýþý varsa, cihaz % çýkýþ deðerlerini otomatik olarak hesaplayarak, proses çýkýþlarýný kontrol eder. Cihazýn çalýþma þekli Manuel (Open-LoopControl) çalýþma olarak ayarlanmýþ ise ; % Çýkýþ gücünün Manuel olarak ayarlanabildiði bölümde ; Kullanýcý ;Kontrol Formu ID olan sistemlerde ; Arttýrma ve Eksiltme butonlarýný kullanarak % çýkýþ deðerini istediði gibi ayarlayabilir. Kontrol Formu ON-OFF olan sistemlerde % çýkýþ deðerini ; Arttýrma ve Eksiltme butonlarýný kullanarak, veya (Çýkýþ Fonksiyonu ne seçilmiþ ise) olarak ayarlayabilir. Manual çalýþma seçilmiþ isealt gösterge için gösterim þekli seçimi parametresi ne olursa olsun, cihazýn alt göstergesinde % çýkýþ deðeri gözükür. i Auto/Manuel Çalýþma Tipi Seçimi iþlemi ; Ana Çalýþma ekranýnda iken butonuileautoveyamanuelolarakayarlanabilir. Bu özelliðin aktif olabilmesi için Bölüm Genel arametreler menüsündeki Auto/Manuel Çalýþma Tipi Seçimi Butonu Korumasý parametresinin olmasýna dikkat ediniz. Çalýþma Ekraný Cihaz otomatik Modda çalýþýyorken Sað ok butonuna basýlýrsa Manuel mod a geçiþ yapýlýr. Sað ok butonuna tekrar basýlýrsa Auto mod a geçiþ yapýlýr. O M A Çalýþma Ekraný Cihaz Manuel Mod da Alt gösterge ekranýnda % Çýkýþ deðeri gözlenir. butonuna basýnýz. Çalýþma Ekraný roses Set Ekraný Ledi yanýp söner. butonuna basýnýz. Cihaz Auto Mod da 33

34 Alarm-1 Set Ekraný A1 Ledi yanýp söner. A1 A2 butonuna basýnýz. A2 Ledi yanýp söner. A1 A2 Alarm-2 Set Ekraný CnF menüsü içerisindeki parametresi olarak seçilmiþ ise bu parametre gözlenir. ise gözlenmez. butonuna basýnýz. Manuel Ledi yanýp söner. O M A Çalýþma Ekraný Cihaz Arttýrma veya Eksiltme butonlarýný kullanarak % Çýkýþ Gücünü istediðimiz gibi ayarlayabiliriz. Çalýþma Ekraný Set butonuna bastýðýnýzda deðiþtirdiðiniz deðer onaylanacak ana çalýþma ekranýna geçilecektir. Manuel Ledinin yanýp sönmesi durur. Çalýþma Ekraný 34

35 ÖRNEK-3 : ýd Conf menüsündeki,oransal bant parametresinin deðiþtirilmesi. Oransal band parametresinin bulunduðu baþlýk ýd ConF baþlýðýdýr. Bu parametreye eriþmek için öncelikle ýd ConF menüsüne girmemiz gerekir. Çalýþma Ekraný Teknisyen Menüsüne Giriþ Ekraný Butonuna bastýðýnýzda Teknisyen Menüsüne Giriþ Ekraný görüntülenir. Ekraný geldiðinde Teknisyen Þifresi girmeden sadece butonuna basarak parametreleri gözleyebilirsiniz. Ancak parametrelerde herhangi bir deðiþiklik yapýlamaz. Bkz. Bölüm (Teknisyen Þifresi) Set butonuna basarak Teknisyen þifresi giriþ ekranýna geliniz. O M A Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile þifrenizi giriniz. Teknisyen Þifresi Teknisyen Þifresi tanýmlanmýþsa þifre giriþ ekraný gelir. Set butonu ile þifrenizi onaylayýnýz. Run List Menüsü Çalýþma þekli ile ilgili seçim parametreleri yer almaktadýr. Sað ok butonuna basarak bir sonraki menüye eriþebilirsiniz. DiS List Menüsü Üst ve alt gösterge için gösterim parametrelerinin yer aldýðý menüdür. A1 A2 Sol ok butonuna basarak bir önceki menüye eriþebilirsiniz. Sað ok butonuna basarak bir sonraki menüye eriþebilirsiniz. 35

36 IN CONF Menüsü Bu menüde, proses giriþine ait konfigürasyon parametreleri yer alýr. Sol ok butonuna basarak bir önceki menüye eriþebilirsiniz. Sað ok butonuna basarak bir sonraki menüye eriþebilirsiniz. ID CONF Menüsü Bu menüde, ID algoritmasý ile ilgili parametreler yer alýr. Sol ok butonuna basarak bir önceki menüye eriþebilirsiniz. Set butonuna basarak ýd ConF menüsüne giriniz. Oransal Bant Seçimi Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile deðeri deðiþtiriniz. Oransal Bant Seçimi A1 A2 Set butonuna bastýðýnýzda deðiþtirdiðiniz deðer onaylanacak ve bir sonraki parametreye geçilecektir. 36

37 Ýntegral Zamaný id CONF Menüsü Menü butonuna bastýðýnýzda menü seçeneklerine dönersiniz. Set butonuna bastýðýnýzda bir sonraki parametreye eriþebilirsiniz. A1 A2 Diðer menülere geçiþ yapmak için sol sað ok butonlarýný kullanýnýz. Derivative Zamaný Menü butonuna tekrar bastýðýnýzda çalýþma ekranýna dönersiniz. Çalýþma Ekraný 37

38 ÖRNEK-4 : ýn Conf menüsündeki, oltaj/akým Giriþ Kalibrasyon Tipi Seçimi parametresinin deðiþtirilmesi parametresinin bulunduðu baþlýk ýn ConF baþlýðýdýr. Bu parametreye eriþmek için öncelikle menüler arasýnda yer alan ýn ConF menüsüne girmemiz gerekmektedir.aþaðýdaki örnekte, proses giriþ tipi termokupl olarak tanýmlý bir cihazýn oltaj/akým giriþi olarak ayarlanmasý ve Deðiþken iki noktalý kalibrasyon seçimi gösterilmiþtir. O M A Çalýþma Ekraný O M A Teknisyen Menüsüne Giriþ Ekraný O M A Butonuna bastýðýnýzda Teknisyen Menüsüne Giriþ Ekraný görüntülenir. Ekraný geldiðinde Teknisyen Þifresi girmeden sadece butonuna basarak parametreleri gözleyebilirsiniz. Ancak parametrelerde herhangi bir deðiþiklik yapýlamaz. Bkz. Bölüm (Teknisyen Þifresi) Set butonuna basarak Teknisyen þifresi giriþ ekranýna geliniz. O M A Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile þifrenizi giriniz. Teknisyen Þifresi Teknisyen Þifresi tanýmlanmýþsa þifre giriþ ekraný gelir. Set butonu ile þifrenizi onaylayýnýz. Run List Menüsü Çalýþma þekli ile ilgili seçim parametreleri yer almaktadýr. Sað ok butonuna basarak bir sonraki menüye eriþebilirsiniz. DiS List Menüsü Üst ve alt gösterge için gösterim parametrelerinin yer aldýðý menüdür. A1 A2 Sol ok butonuna basarak bir önceki menüye eriþebilirsiniz. Sað ok butonuna basarak bir sonraki menüye eriþebilirsiniz. 38

39 IN CONF Menüsü Bu menüde, proses giriþine ait konfigürasyon parametreleri yer alýr. Sol ok butonuna basarak bir önceki menüye eriþebilirsiniz. Set butonuna basarak ýn ConF menüsüne giriniz. O O M A M A roses Giriþ Tipi Seçimi parametresine eriþebilmek için parametresi olmalýdýr. Eðer bu parametre deðilse arttýrma butonu ile deðeri olarak deðiþtiriniz. Set butonuna basarak deðeri kaydedip bir sonraki parametreye geçiniz. oltaj / Akým Giriþ Tipi Seçimi Set butonuna basarak bir sonraki parametreye geçilir. Desimal Nokta ozisyonu Seçimi Set butonuna basarak bir sonraki parametreye geçilir. oltaj / Akým Giriþ Kalibrasyon Tipi Seçimi Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile deðeri deðiþtiriniz. 39

40 oltaj / Akým Giriþ Kalibrasyon Tipi Seçimi Set butonuna basarak deðeri kaydedip bir sonraki parametreye geçiniz. Deðiþken iki Noktalý Kalibrasyon için Alt Nokta Seçimi IN CONF Menüsü Menü butonuna bastýðýnýzda menü seçeneklerine dönersiniz. Set butonuna bastýðýnýzda bir sonraki parametreye eriþebilirsiniz. A1 A2 Menü butonuna tekrar bastýðýnýzda çalýþma ekranýna dönersiniz. Diðer menülere geçiþ yapmak için sol sað ok butonlarýný kullanýnýz. O M A Deðiþken iki Noktalý Kalibrasyon için Üst Nokta Seçimi Çalýþma Ekraný 40

41 6. arametreler Cihaz üzerindeki parametreler iki ana grupta toplanmýþtýr. Bunlar, roses / Alarm Set parametreleri ile Teknisyen parametreleridir. Teknisyen parametreleri, fonksiyonlarýna göre alt gruplara ayrýlmýþtýr.alt gruplar döküman içerisinde menü seçenekleri olarak adlandýrýlmaktadýr. 6.1 roses / Alarm arametreleri Cihazýn proses set deðeridir. set deðeri,set skalasý alt limit deðeri ile, Set skalasý üst limit deðeri, arasýnda herhangi bir deðer alabilir. Alarm Çýkýþý-1 için Set deðeridir. Set deðeri,set skalasý alt limit deðeri ile, Set skalasý üst limit deðeri, arasýnda herhangi bir deðer alabilir. Alarm Çýkýþý-2 için Set deðeridir. parametresi olarak seçilmiþ ise bu parametre gözlenir. Set deðeri,set skalasý alt limit deðeri ile, Set skalasý üst limit deðeri, arasýnda herhangi bir deðer alabilir. i Alarm Çýkýþý-1 vealarm Çýkýþý-2 Set deðerlerinin deðiþtirilebilmesi için Bölüm Genel arametreler menüsündeki Alarm Set deðerleri Korumasý parametresinin olmasýna dikkat ediniz. 41

42 6.2 Teknisyen arametreleri ID Tune ve Çalýþma Þekli Seçimi Tune Seçimi ID parametrelerinin cihaz tarafýndan tespit edilmesi için aþaðýda tanýmlanan metodlardan birini veya her ikisini birden seçmeye olanak tanýyan parametredir. Cihaz tanýmlý olan ID parametrelerine göre çalýþýr. Auto tune (Limit Cycle Tuning) iþlemidir. Self tune (Step Response Tuning) iþlemidir. Auto-Self Tune Cihaza, ilk enerji verildiðinde þartlar gerçekleþmiþ ise Self Tune iþlemini yapar.normal çalýþma sýrasýnda da aþaðýda anlatýlan, Auto Tune seçimindeki tune þartlarýný kontrol eder. Herhangi birinin oluþmasý durumunda Auto Tune iþlemini yapar. Otomatik Tune Seçimi Cihaz (Limit Cycle Tuning) iþlemi yapmaz veya cihaz yaparken bu seçim yapýlarak Auto Tune iþlemi iptal edilir. i Cihazýn parametresindeki seçim yada ise Tune Metodlarý bölümünde Auto Tune parametresi için anlatýlan þartlar oluþtuðunda Auto Tune (Limit Cycle Tuning) iþlemine baþlanýr. Otomatik Tune Seçimi iþlemi ; Ana Çalýþma ekranýnda iken butonuile veya olarak ayarlanabilir. Bu özelliðin aktif olabilmesi için Bölüm Genel arametreler menüsündeki (Auto Tune ) Butonu Korumasý parametresinin olmasýna dikkat ediniz. 42

43 i TUNE METODLARI : ID parametrelerinin cihaz tarafýndan tespit edilmesi için 2 farklý metod uygulanýr. Bunlar Auto tune ( Limit Cycle Tuning) ve Self Tune (Step Response Tuning) metodlarýdýr. Auto Tune ile ID parametrelerin belirlenmesi iþlemi aþaðýdaki durumlarda baþlatýlýr : 1- Herhangi bir zamanda kullanýcý tarafýndan ; 2- Sistemin kararsýz hale gelip salýným yapmasý durumunda cihaz tarafýndan ; rosesdeðeri, Set ± roses deðeri stabilizasyonu ( Detaylý bilgi için Bölüm6.2.4 ebakýnýz) deðerinin dýþýna çýkar ve ard arda salýnýmyapmaya baþlarsa, parametresi cihaz tarafýndan olarak deðiþtirilip, Auto Tune iþlemi baþlatýlýr. 3-Set deðeri deðiþtirildikten sonra, yeni tanýmlanansetdeðeriilebiröncekiset deðeri arasýndaki fark, oransal bandý aþarsa ; cihaz tarafýndan baþlatýlýr. Set deðeri, bir önceki Set deðerine göre ; ± [ Skala * ( IsýtmaveyaSoðutmaOransalBand ) ] /1000 denfazladeðiþtirilirse, parametresi cihaz tarafýndan olarak deðiþtirilip, Auto Tune iþlemi baþlatýlýr. Örnek -1 : Auto Tune iþleminin Kullanýcý tarafýndan baþlatýlmasý. Teknisyen menüsüne giriniz. runlist menüsündeki, tune seçimi parametresini ; Auto Tune veya Auto-Self Tune olarak seçiniz. run List menüsündeki, otomatik tune seçimi parametresini olarakseçinizveyaanaçalýþma EkranýndaikenButonunabasýnýz. ledinin aktif olduðunu gözlemleyiniz. Eðer Auto Tune iþlemi sorunsuz olarak bitirilirse, cihaz yeni ID katsayýlarýný kaydedip çalýþmasýna devam eder ve parametresini yapar. Auto Tune iþleminin iptal edilmesi : 1- Sensör koparsa ; 2-8 saat içinde Auto Tune tamamlanamazsa ; 3- Kullanýcý parametresini yada olarak deðiþtirirse ; 4-Kullanýcý parametresini olarak deðiþtirir veya Ana Çalýþma Ekranýndaikenbutonunabasarsa ; 5- Kullanýcý Tune iþlemi sýrasýnda roses Set deðerini deðiþtirirse ; 6- Kullanýcý Tune iþlemi sýrasýnda Çalýþma Tipi Seçimini Otomatikten Manuel e alýrsa (Kullanýcý Çalýþma Tipi Seçimini Manuel den Otomatik çalýþma ya aldýðýnda Tune iþlemi tekrar baþlatýlýr ) ; 7- Kullanýcý Tune iþlemi sýrasýnda Çýkýþ fonksiyonunu deðiþtirirse (Heat den Cool a veya Cool dan Heat e) ; 8- Kullanýcý Tune iþlemi sýrasýnda ID kontrol formu ile çalýþma seçili iken kontrol formunu ON/OFF a alýrsa ; (ON/OFF dan ID ye geçildiðinde Tune iþlemi tekrar baþlatýlýr.) Auto Tune iþlemi iptal edilir. Bu durumda Cihaz ID parametrelerine müdahale etmeden, eski ID parametreleri ile çalýþmaya devam eder. 43

44 Auto Tune (Limit Cycle Tuning) iþlemi ; roses Kontrol çýkýþý ; Isýtma fonksiyonunun çalýþtýðý ve kontrol formu ID seçilmiþ sistemlerde ýsýtma ya göre, Soðutma fonksiyonunun çalýþtýðý ve kontrol formu ID seçilmiþ sistemlerde soðutma ya göreyapýlýr. roses Deðeri Kontrolün Kararsýz olduðu bölüm Atun Sýrasýnda roses Set Deðeri ( ) ID katsayýlarý tespit edilmiþtir. Zaman roses Çýkýþý % 100 Self Tune ( Step Response Tuning ) : Cihazýn baðlý bulunduðu sisteme enerji verildiðinde ; roses deðerinin, ortam sýcaklýðýndan roses deðerine eriþmesi sýrasýnda, Self Tune metodu ile ID parametreleri cihaz tarafýndan tespit edilir. Self Tune ( Step Response Tuning ) iþlemini baþlatmak için Cihazýn enerjisinin kesilip yeniden enerji verilmesi ve roses deðeri ile Set deðeri arasýndaki farkýn fazla olmasý gerekmektedir. Örnek 2 : Self Tune metodu ile ID parametrelerin belirlenmesi. Teknisyen menüsüne giriniz. run List menüsündeki, tune seçimi parametresini ; veya olarak seçip, Ana çalýþma ekranýna dönüþ yapýnýz. Cihazýn enerjisini kesiniz. Sistemin ilk baþlangýç þartlarýna gelmesini bekleyiniz. (Örneðin : Sýcaklýk kontrolü yapýlan bir yerde sýcaklýðýn oda sýcaklýðýna kadar düþmesi) Cihaza enerji veriniz. ledinin aktif olduðunu gözlemleyiniz. i Isýtma fonksiyonunun çalýþtýðý ve kontrol formu ID olarak seçilmiþ sistemlerde ; Set deðeri proses deðerinden büyük ise Sýcaklýk+[(Set - Sýcaklýk) / 2] deðerine kadar ; Cihaz proses çýkýþýný aktif eder. roses deðeri bu deðere ulaþtýðýnda proses çýkýþý %0 a düþürülür ve ID katsayýlarý hesaplanmaya baþlanýr. SelfTune ( StepResponseTuning ) iþlemiiçin : 1- Run List menüsündeki, tune seçimi parametresinin Self tune veya Auto-Self Tune olarak seçilmesi gerekmektedir. 2- Self Tune ( Step Response Tuning ) iþlemi için Cihazýn enerjisinin kapatýlýp yeniden enerji verilmesi gerekmektedir. 3- Tune iþleminin (Auto Tune veya Self Tune ) baþlayabilmesi için cihazda kontrol formu,i,d veya ID seçilmiþ bir çýkýþ olmalýdýr. 4- Tune iþlemi sýrasýnda proses set deðeri deðiþtirilirse Tune iþlemi iptal edilir. 44

45 roses Deðeri roses Set Deðeri ( ) ID katsayýlarý tespit edilmiþ ve sistem kararsýzlýðý giderilmiþtir. Stun Baþlangýç Deðeri Baþlangýç Deðeri + [ ( Set - Baþlangýç Deðeri) ] 2 Zaman roses Çýkýþý % 100 Soðutma fonksiyonun çalýþtýðý ve kontrol formu ID olarak seçilmiþ sistemlerde ; Set deðeri roses deðerinden küçük ise Sýcaklýk - [( Sýcaklýk - Set ) / 2] deðerine kadar ; Cihaz proses çýkýþýný aktif eder. roses deðeri bu deðere ulaþtýðýnda proses çýkýþý %0 a düþürülür ve ID katsayýlarý hesaplanmaya baþlanýr. roses Deðeri Stun Baþlangýç Deðeri Baþlangýç Deðeri - [ ( Baþlangýç Deðeri - Set ) ] 2 ID katsayýlarý tespit edilmiþtir. roses Set Deðeri ( ) Zaman roses Çýkýþý % 100 i SelfTune ( StepResponseTuning ) iþlemiiçin : 1- Run List menüsündeki, tune seçimi parametresinin Self tune veya Auto-Self Tune olarak seçilmesi gerekmektedir. 2- Self Tune ( Step Response Tuning ) iþlemi için Cihazýn enerjisinin kapatýlýp yeniden enerji verilmesi gerekmektedir. 3- Tune iþleminin (Auto Tune veya Self Tune ) baþlayabilmesi için cihazda kontrol formu,i,d veya ID seçilmiþ bir çýkýþ olmalýdýr. 4- Tune iþlemi sýrasýnda proses set deðeri deðiþtirilirse Tune iþlemi iptal edilir. 45

46 Eðer Self Tune iþlemi sorunsuz olarak bitirilebilirse cihaz yeni ID katsayýlarýný kaydedip çalýþmasýna devam eder ve parametresini deðiþtirir. parametresi olarak seçilmiþ ise, olarak seçilmiþ ise olarak deðiþtirir. Eðer Self Tune iþlemi yarýda kesilirse, ID parametrelerine ve parametresine müdahale edilmez ve cihaz eski ID parametreleri ile çalýþmaya devam eder. Dolayýsýyla cihazýn enerjisi kesilip yeniden enerji verildiðinde cihaz yarým býraktýðýself Tune iþlemine tekrar baþlar. Self Tune iþleminin iptal edilmesi : 1- Sensör koparsa ; 2-8 saat içinde Self Tune tamamlanamazsa ; 3- Isýtma Self Tune iþlemi sýrasýnda proses deðeri Set deðerini geçerse ; 4- Soðutma Self Tune iþlemi sýrasýnda proses deðeri Set deðerinin altýna düþerse ; 5-Kullanýcý parametresini veya olarak deðiþtirir veya Ana ÇalýþmaEkranýndaikenbutonunabasarsa ; 6- Kullanýcý Tune iþlemi sýrasýnda roses Set deðerini deðiþtirirse ; 7- Kullanýcý Tune iþlemi sýrasýnda Çalýþma Tipi Seçimini Otomatikten Manuel e alýrsa ; 8- Kullanýcý Tune iþlemi sýrasýnda Çýkýþ fonksiyonunu deðiþtirirse (Heat den Cool a veya Cool dan Heat e) ; 9- Kullanýcý Tune iþlemi sýrasýnda ID kontrol formu ile çalýþma seçili iken kontrol formunu ON/OFF a alýrsa ; i Self Tune iþlemi iptal edilir. Bu durumda Cihaz ID parametrelerine müdahale etmeden, eski ID parametreleri ile çalýþmaya devam eder. SelfTune ( StepResponseTuning ) iþlemiiçin : 1- Run List menüsündeki, tune seçimi parametresinin Self tune veya Auto-Self Tune olarak seçilmesi gerekmektedir. 2- Self Tune ( Step Response Tuning ) iþlemi için Cihazýn enerjisinin kapatýlýp yeniden enerji verilmesi gerekmektedir. 3- Tune iþleminin (Auto Tune veya Self Tune ) baþlayabilmesi için cihazda kontrol formu,i,d veya ID seçilmiþ bir çýkýþ olmalýdýr. 4- Tune iþlemi sýrasýnda proses set deðeri deðiþtirilirse Tune iþlemi iptal edilir. 46

47 Bumpless Transfer Manual kontrolden otomatik kontrole geçerken, manual kontroldeki proses çýkýþ deðeri dikkate alýnmaz. Otomatik kontrolde hesaplanan yeni kontrol çýkýþý, proses çýkýþýna uygulanýr. Otomatik kontrolden manual kontrole geçerken, daha önce manuel kontrolde en son set edilen % çýkýþ deðeri manual kontrolün çýkýþ deðeri olarak alýnýp manual kontrole devam edilir. Manual kontrolden otomatik kontrole geçerken, manual kontroldeki en son kalýnan proses çýkýþ deðeri, otomatik kontrolün ilk çýkýþ deðeri olarak alýnýr ve otomatik kontrole devam edilir. Otomatik kontrolden manual kontrole geçerken, otomatik kontrolde en son hesaplanan % çýkýþ deðeri manual kontrolün çýkýþ deðeri olarak alýnýp manual kontrole devam edilir. Alarm Kilitleme iptali Alarm Kilitleme iptali yapýlmaz. Kilitleme yapýlmýþ herhangi biralarm çýkýþý varsa vealarm durumu devam etmiyorsa, Kilitleme iþlemi sonlandýrýlýr. Ýþlem bittiðinde cihaz bu parametreyi otomatikolarak yapar Üst ve Alt Gösterge için Gösterim Þekli Seçimi Üst göstergenin görevini tanýmlar. arametrenin alacaðý deðerlere göre üst göstergede gösterilecek deðerler aþaðýda yer almaktadýr. Üst göstergede proses deðeri () gösterilir. Üst göstergede proses set deðeri ile proses deðeri arasýndaki fark (S-) gösterilir. Alt göstergenin görevini tanýmlar. arametrenin alacaðý deðerlere göre alt göstergede gösterilecek deðerler aþaðýda yer almaktadýr. Altgöstergedeprosesset deðeri (S) gösterilir. roses kontrol çýkýþýna uygulanan % çýkýþ deðeri gösterilir. 47

48 6.2.3 ROSES Giriþ Tipi ve roses Giriþi ile Ýlgili Diðer arametreler roses giriþ tipini belirler. TC giriþ tipi seçimi. RTD giriþ tipi seçimi. oltaj/akým giriþ tipi seçimi. TC giriþ için termokupl tipini ve skalasýný belirler. TC giriþ tipi seçilmiþ ise aktiftir. L (-100;850) veya (-148;1562) L (-100.0;850.0) veya (-148.0;999.9) J (-200;900) veya (-328;1652) J (-199.9;900.0) veya (-199.9;999.9) K (-200;1300) veya (-328;2372) K (-199.9;999.9) veya (-199.9;999.9) R (0;1700) veya (32;3092) R (0.0;999.9) veya (32.0;999.9) S (0;1700) veya (32;3092) S (0.0;999.9) veya (32.0;999.9) T (-200; 400) veya (-328; 752) T (-199.9; 400.0) veya (-199.9; 752.0) B (44;1800) veya (111;3272) B (44.0;999.9) veya (111.0 ; 999.9) E (-150; 700) veya (-238; 1292 F) E (-150.0;700.0) veya (-199.9;999.9) N (-200;1300) veya (-328;2372) N ( ;999.9) veya ( ;999.9) C (0;2300) veya (32;3261) C (0.0;999.9) veya (32.0;999.9) 48

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-7720 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses

Detaylı

Proses Kontrol Cihazý

Proses Kontrol Cihazý ES-49 30 96x48 DIN 1/8 roses Kontrol Cihazý ES-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli ID roses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses() ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi - Üniversal proses giriþi (TC,

Detaylı

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses giriþi

Detaylı

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý Proses Kontrol Cihazý ESM-9950 96x96 1/4 DIN ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(p) ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi

Detaylı

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre EM-7790 72 x 72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre Cihazý EM-7790 72x72 DIN Boyutlu Frekans Konvertörü(Motor Sürücüsü) Kontrol aneli - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir

Detaylı

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi

Detaylı

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96x96 DIN 1/4 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

EZM-4935 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-4935 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-4935 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

EZM-4930 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Sayýcý. EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4930 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Sayýcý. EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4930 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set () deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma giriþleri

Detaylı

ESM x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli PID Proses Kontrol Cihazý

ESM x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli PID Proses Kontrol Cihazý roses Kontrol Cihazý ES-7730 72x72 DIN Boyutlu ES-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli ID roses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses() ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi - Üniversal proses giriþi

Detaylı

0...10Vdc Çýkýþ, 5 Röle Çýkýþlý Kümes Kontrol Cihazý

0...10Vdc Çýkýþ, 5 Röle Çýkýþlý Kümes Kontrol Cihazý DC 9-2000 DC 9-2000 Out1 Out2 Out3 Out4 Digital Controller 0...10Vdc Çýkýþ, 5 Röle Çýkýþlý Kümes Kontrol Cihazý Sürücü için çalýþma aralýðý ayarlanabilen 0...10Vdc çýkýþ Minimum havalandýrma için band

Detaylı

ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý. ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý

ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý. ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(p) ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI714-100 Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük ) Termocuple giriþlerinde otomatik soðuk nokta kompanzasyonu

Detaylı

ESM x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli. Proses Gösterge Cihazý

ESM x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli. Proses Gösterge Cihazý roses Gösterge Cihazý ESM-4900 96x48 DIN 1/8 ESM-4900 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli roses Gösterge Cihazý - 4 dijit proses deðeri göstergesi () - Üniversal proses giriþi

Detaylı

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4430 48x48 DIN 1/16 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set (SV) deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma

Detaylı

- J tipi Termocuple Giriþi veya,

- J tipi Termocuple Giriþi veya, ES-9950 96x96 1/4 DIN Analog Sýcaklýk Kontrol Cihazý ES-9950 96 x 96 1/4 DIN Analog Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - J tipi Termocuple Giriþi veya, K tipi Termocuple Giriþi veya, R tipi Termocuple Giriþi

Detaylı

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, imum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

ES x96 1/4 DIN Analog Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ES x96 1/4 DIN Analog Sýcaklýk Kontrol Cihazý ES-9950 96x96 1/4 DIN Analog Sýcaklýk Kontrol Cihazý ES-9950 96 x 96 1/4 DIN Analog Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - J tipi Termokupl Giriþi veya, K tipi Termokupl Giriþi veya, R tipi Termokupl Giriþi veya,

Detaylı

ESM x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli Proses Gösterge Cihazý

ESM x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli Proses Gösterge Cihazý ESM-99 00 96x96 DIN 1/4 Proses G österge Cihazý ESM-9900 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli Proses Gösterge Cihazý - 4 dijit proses deðeri göstergesi (P) - Üniversal proses giriþi

Detaylı

EZ x96 1/4 DIN Analog Zaman Rölesi

EZ x96 1/4 DIN Analog Zaman Rölesi EZ-9950 96x96 /4 DIN Analog Zaman Rölesi EZ-9950 96 x 96 /4 DIN Analog Setli Zaman Rölesi - Dip Switch ile seçilebilir Analog Skala (0...60) veya (0...600) - Dip Switch ile seçilebilir Zaman Tabaný (Saniye

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC73-100 TC73-100 Temperature Controller Tek li Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) çalýþma Komprosör koruma zamaný Sensör koptu arýzasýnda

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC38R-120 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

ESM H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý

ESM H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM- 3712-H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý ESM-3712-H 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Isýtma Kontrol Cihazý ( + ALARM) - 3 Dijit Göstergeli - PTC Giriþi veya, J tipi Termokupl

Detaylı

ESM H 35 x 77 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý

ESM H 35 x 77 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM- 7311-H 35 x 77 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý ESM-7311-H 35 x 77 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Isýtma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - PTC giriþi veya, J tipi Termokupl giriþi

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

ESM-3711-H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý

ESM-3711-H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý ESM-3711-H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-H 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Isýtma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - PTC giriþi veya, J tipi Termokupl giriþi veya,

Detaylı

ERM x35 DIN Boyutlu Dijital Takometre Cihazý

ERM x35 DIN Boyutlu Dijital Takometre Cihazý ERM- 3770 77x35 DIN Boyutlu Dijital Takometre Cihazý ERM-3770 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital Takometre Cihazý - 4 Dijit Göstergeli - NN veya N giriþ tipi - roses Set ve Alarm Set li çalýþma - Alarm çýkýþý

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dijital Ýndikatör DI 7-2120 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Tepe deðer ölçüm fonksiyonu

Detaylı

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý Soðutma Kontrol TC37-050 TC37-050 Cooling Controller Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý ON/OFF çalýþma Defrost,Fan,Compresör çýkýþ Max. ve Min. sýcaklýk alarmý

Detaylı

EPR x35 DIN Boyutlu Power Regülatör

EPR x35 DIN Boyutlu Power Regülatör ER-3790 77x35 DIN Boyutlu ower Regülatör ER-3790 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital ower Regülatör - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir çalýþma set deðeri - -1999...9999 arasýnda ayarlanabilir

Detaylı

Gerçek Zaman Saati. 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný

Gerçek Zaman Saati. 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný Gerçek Zaman Saati RTM4-100 10 Setli Gerçek Zaman Saati 1.Çýkýþ için günlük 10 adet baþlangýç ve bitiþ saati tanýmlama imkaný 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný Günlük

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

EZM x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-4435 48x48 DIN 1/16 EZM-4435 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. Düþük. Ýç Sýcalýk Set. Rutubet ( %Rh ) Basýnç. Dýþ Sýcaklýk. Soðutma (Pad motor), ýsýtma ve minimum havalandýrma çýkýþlarý

Kümes Kontrol Cihazý. Düþük. Ýç Sýcalýk Set. Rutubet ( %Rh ) Basýnç. Dýþ Sýcaklýk. Soðutma (Pad motor), ýsýtma ve minimum havalandýrma çýkýþlarý Kümes Kontrol Cihazý BPC-500 BPC - 500 Ýç Sýcaklýk Yüksek / Düþük (Min.) (1) (6) Rutubet Yüksek / Düþük Pad (2) (7) Ýç Sýcalýk Set Dýþ Sýcaklýk Düþük Þebeke Arýza Heat (3) (8) Rutubet ( %Rh ) Basýnç Termik

Detaylı

Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý

Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý Üniversal Dijital Ýndikatör UPI714-100 Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük ) Termocuple giriþlerinde otomatik soðuk nokta kompanzasyonu

Detaylı

Pulse Giriþli Debimetre

Pulse Giriþli Debimetre Pulse Giriþli Debimetre TCS7-2200.FBT Pulse Giriþli Debimetre Uygulamalar: Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda kullanýlabilir. Özellikler: 6 + 6 dijit LED Display

Detaylı

Dijital Dimmer. Dijital Kontrol Cihazý(Triac Çýkýþlý, Faz Açýsý Kontrolü veya SSR çýkýþlý)

Dijital Dimmer. Dijital Kontrol Cihazý(Triac Çýkýþlý, Faz Açýsý Kontrolü veya SSR çýkýþlý) Dijital Dimmer DC7-100.DMR Dijital Kontrol Cihazý(Triac Çýkýþlý, Faz Açýsý Kontrolü veya SSR çýkýþlý) Triac Çýkýþý (Faz açýsý kontrolü veya SSR olarak çalýþtýrma imkaný) %Güç deðeri ön panel üzerindeki

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

ESM x96 1/4 DIN Proses Kontrol Cihazý. ESM x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý

ESM x96 1/4 DIN Proses Kontrol Cihazý. ESM x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý ESM-9950 96x96 1/4 DIN Proses Kontrol Cihazý ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý Kullaným Kýlavuzu. TÜR ESM-9950 02 12 08/07 KULLANIM KILAUZU HAKKINDA

Detaylı

ESM-9944, ESM x 96 1/4 DIN Piþirme Kontrol Cihazlarý

ESM-9944, ESM x 96 1/4 DIN Piþirme Kontrol Cihazlarý Piþirme Kontrol Cihazý ESM-9944 ESM-9945 96x96 DIN 1/4 ESM-9944, ESM 9945 96 x 96 1/4 DIN Piþirme Kontrol Cihazlarý J tipi termokupl, K tipi termokupl, PT-100 2-kablolu veya 3-kablolu sýcaklýk giriþi (

Detaylı

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Hýz Ölçer + Sayýcý TCS7-2200.SC Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Uygulamalar: Hýz ölçüm ve pulse sayma uygulamalarýnda, Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda, kullanýlabilir.

Detaylı

Universal Dijital Ýndikatör

Universal Dijital Ýndikatör Universal Dijital Ýndikatör UPI94-2100 UPI 94-2100 Prg Out1 Out2 Out3 Universal Process Indicator Üniversal Dijital Ýndikatör 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Üniversal Giriþ(akým(0...20mA,4...20ma),0...10vdc,PT100,Thermocouple(J,K,R,S,T))

Detaylı

DI Dijital Ýndikatör DI Tek Setli, Tek Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü. Digital Indicator

DI Dijital Ýndikatör DI Tek Setli, Tek Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü. Digital Indicator Dijital Ýndikatör DI 37-100 DI37-100 Prog Out Digital Indicator Tek li, Tek Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dört hane dijital göstergeli Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada

Detaylı

Dijital Ýndikatör DI Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü

Dijital Ýndikatör DI Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dijital Ýndikatör DI 4-120 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 dijit gösterge, 9 mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Tepe deðer ölçüm fonksiyonu

Detaylı

Dijital Ýndikatör. Set1 Set2 Prog Peak Out1 Out2

Dijital Ýndikatör. Set1 Set2 Prog Peak Out1 Out2 Dijital Ýndikatör DI 37-120 DI37-120 Prog Digital Indicator Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 dijit gösterge, 9 mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Hýz Ölçer + Sayýcý TCS9-2200.SC TCS 9-2200 Prog Out1 Out2 Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Uygulamalar: Hýz ölçüm ve pulse sayma uygulamalarýnda, Akýþkan hýzý

Detaylı

20 Adým Profil Kontrol Cihazý

20 Adým Profil Kontrol Cihazý Profil Kontrol Cihazý PRFC7-2100 PRFC 7-2100 Out3 Start/Pause Profile Controller 20 Adým Profil Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma 20 adýma kadar program

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý Kümes Kontrol Cihazý BPC-1000-BASIC Kümes Kontrol Cihazý Kümes içi sýcaklýk ölçümü için 4 sensör giriþi Dýþ ortam sýcaklýðý için 1 sensör giriþi Rutubet, iç basýnç, silodaki yem aðýrlýk ölçümü 7 adet fan

Detaylı

Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý SC4-100 SC4-100 Prg Disp. Solar Controller Farksal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ýki sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden

Detaylı

Dahili Buzzer'li, Start/Stop fonksiyonlu ve Röle Çýkýþlý Timer

Dahili Buzzer'li, Start/Stop fonksiyonlu ve Röle Çýkýþlý Timer Dahili Buzzer'li Timer TM4-200 TM4-200 Timer Dahili Buzzer'li, / fonksiyonlu ve Röle Çýkýþlý Timer 4 dijit LED Display, 9mm dijit boyu Time Base seçimi 99.99 Saniye 99.59 Dakika.Saniye 99.59 Saat.Dakika

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC7-2100 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

DS-48 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI. Genel Özellikler: Teknik Özellikler MADE IN TURKEY

DS-48 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI. Genel Özellikler: Teknik Özellikler MADE IN TURKEY DS-48 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI Genel Özellikler 2x4 hane, tek setli, tek kontaklý, ileri/geri sayýcý Faz farklý giriþ ile ileri/geri sayma Þifre korumalý Seçilebilir sayma frekansý 0.001 ile 9.999 arasýnda

Detaylı

Dijital Ýndikatör DI 38R Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü

Dijital Ýndikatör DI 38R Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dijital Ýndikatör DI 38R - 120 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 3 dijit gösterge, 8 mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Tepe deðer ölçüm fonksiyonu

Detaylı

Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý. Pump. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý. Pump. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý SC4-120 SC4-120 Set On Off Solar Controller Farksal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Üç sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden

Detaylı

Pozisyon Ýndikatörü. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Pozisyon Ýndikatörü. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS9-2200.PSI TCS 9-2200 Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6+6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 14mm + 14mm

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC4-2100 TC4-2100 Out1 Reset Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P)

Detaylı

EZM x 48 DIN 1/8 Incremental Encoder Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM x 48 DIN 1/8 Incremental Encoder Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4931 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4931 96 x 48 DIN 1/8 Incremental Encoder Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set (SV) deðeri göstergesi - 2 Setli Çalýþma -, ause

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

EAOM x 72 DIN Boyutlu Otomatik Transfer Ünitesi. Gözlenen Deðerler Þebeke gerilimi (Faz-Faz, Faz-Nötr) Alternatör gerilimi ve frekansý

EAOM x 72 DIN Boyutlu Otomatik Transfer Ünitesi. Gözlenen Deðerler Þebeke gerilimi (Faz-Faz, Faz-Nötr) Alternatör gerilimi ve frekansý x DI Boyutlu Otomatik Transfer Ünitesi EAOM- x DI Boyutlu Otomatik Transfer Ünitesi Özellikler Koruma, kontrol ve ölçme Otomatik motor start / stop ve yük transferi Hata durumunda otomatik durdurma LED

Detaylı

Sýcaklýk Kontrol. Prog Start Out1 Out2. Temperature Controller&Timer. Zamana Baðlý ve Start/Stop Fonksiyonlu Sýcaklýk Kontrol Cihazlarý

Sýcaklýk Kontrol. Prog Start Out1 Out2. Temperature Controller&Timer. Zamana Baðlý ve Start/Stop Fonksiyonlu Sýcaklýk Kontrol Cihazlarý Sýcaklýk Kontrol TC37-300 TC37-300 Temperature Controller&Timer Zamana Baðlý ve /Stop Fonksiyonlu Sýcaklýk Kontrol Cihazlarý Zamana baðlý veya zamana baðlý olmaksýzýn ýsýtma-soðutma fonksiyonu Zamana baðlý

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

DS-72 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI. Genel Özellikler: Teknik Özellikler MADE IN TURKEY

DS-72 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI. Genel Özellikler: Teknik Özellikler MADE IN TURKEY DS-72 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI Genel Özellikler 2x4 hane, çift setli, çift kontaklý, ileri/geri sayýcý Faz farklý giriþ ile ileri/geri sayma Þifre korumalý Seçilebilir sayma frekansý 0.001 ile 9.999 arasýnda

Detaylı

Çok Fonksiyonlu Timer. Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer

Çok Fonksiyonlu Timer. Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer Çok Fonksiyonlu Timer TM37-100 TM37-100 Prog Timer Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer 4 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 9mm dijit boyu Time Base seçimi 99.99 Saniye 99.59

Detaylı

Pulse Giriþli Debimetre

Pulse Giriþli Debimetre Pulse Giriþli Debimetre FBT 7-2200 Pulse Giriþli ve Analog Çýkýþlý Debimetre Uygulamalar: Akýþkan hýzý ölçümü ve miktarýnýn ölçüleceði uygulamalarda kullanýlabilir. Özellikler: 6 + 6 dijit LED Display

Detaylı

72x72 DIN Boyutlu, Manuel ve Uzaktan Çalýþtýrma Cihazý

72x72 DIN Boyutlu, Manuel ve Uzaktan Çalýþtýrma Cihazý Özellikler Jeneratör, Pompa ve Yangýn Pompasý uygulamalarý Uzak start / stop özelliði Motor start / stop Hata durumunda otomatik motor durdurma Durum bilgisi ve arýza indikatörleri Alarm ve motor durdurma

Detaylı

Santrifüj Su Sýkma Kontrol Cihazý

Santrifüj Su Sýkma Kontrol Cihazý Santrifüj Su Sýkma Kontrol Cihazý SDC9-100 SDC 9-100 Motor Running Time (minute) (minute) Stop E.Stop Sensor Failure Lid Open Imbalance Start Motor Brake L.Open L.Close M.Run T.Set Start Stop Brake T.Set

Detaylı

Universal Dijital Ýndikatör

Universal Dijital Ýndikatör Universal Dijital Ýndikatör UPI7-2200 UPI 7-2200 Universal Process Indicator Üniversal Dijital Ýndikatör 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Üniversal Giriþ(akým(0...20mA,4...20ma),0...10vdc,PT100,Thermocouple(J,K,R,S,T))

Detaylı

Universal Dijital Ýndikatör

Universal Dijital Ýndikatör Universal Dijital Ýndikatör UPI94-2200 UPI 94-2200 Out1 Out2 Out3 Universal Process Indicator Üniversal Dijital Ýndikatör 4 + 4 Gösterge 10mm ve 10mm Üniversal Giriþ(akým(0...20mA,4...20ma),0...10vdc,PT100,Thermocouple(J,K,R,S,T))

Detaylı

Sayýcý ve Takometre. Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý, Akýþ Ölçer + Miktar Ölçümü

Sayýcý ve Takometre. Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý, Akýþ Ölçer + Miktar Ölçümü Sayýcý ve Takometre CTH 7-2200 CTH 7-2200 Tacho Alr. Set Tacho Out Cntr Out Cntr Set Tacho Alr. Set Counter Set Counter & Tachometer Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý, Akýþ Ölçer + Miktar Ölçümü Uygulamalar:

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre TCS37-100.T TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Timer veya kronometre fonksiyonu seçilebilir 6 dijit LED Display (Yeþil

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS7-2200.S Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Ayný anda iki farklý giriþten hýz ölçme 6 + 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Her iki

Detaylı

EPM x35 DIN Boyutlu

EPM x35 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre EM-3790 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre EM-3790 77x35 DIN Boyutlu Frekans Konvertörü(Motor Sürücüsü) Kontrol aneli - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir

Detaylı

Sýcaklýk Kontol + Timer

Sýcaklýk Kontol + Timer Sýcaklýk Kontol + Timer TCT 7-2100 Sýcaklýk kontrol + timer Sýcaklýk Kontrol Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) çalýþma Komprosör koruma zamaný Sensör koptu arýzasýnda kontrol çýkýþýnýn

Detaylı

Sýcaklýk Kontol + Timer

Sýcaklýk Kontol + Timer Sýcaklýk Kontol + Timer TCT 4-100 Sýcaklýk kontrol + timer Sýcaklýk Kontrol Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) çalýþma Komprosör koruma zamaný Sensör koptu arýzasýnda kontrol çýkýþýnýn

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS7-2200.S1 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 + 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001... 99.9999 ve

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre TCS9-2200.T TCS 9-2200 Prog Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Timer veya kronometre fonksiyonu seçilebilir

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý Çok Fonksiyonlu Sayýcý TCS7-100.C Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý Genel amaçlý sayýcý 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Giriþ Modlarý Inc Dec Up/Down Inc - Dec Inc -

Detaylı

ESM-3700 77x35 DIN Boyutlu Dijital Proses Ýndikatör Cihazý

ESM-3700 77x35 DIN Boyutlu Dijital Proses Ýndikatör Cihazý ESM-3700 77x35 DIN Boyutlu Djtal roses Ýndkatör Chazý ESM-3700 77 x 35 DIN Boyutlu Djtal roses Ýndkatör Chazý - 4 Djt göstergel - Ön panelden kolay ayarlanablr. - -1999...9999 arasýnda ayarlanablr gösterge

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı