B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr"

Transkript

1 B L N Z... IL: 43 S I: S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý o lum suz et ki li yor. Ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ð rý da ek si 31, r zu rum da ek si 30, r da han da ek si 26, ars ta ek si 24, Bay burt ta ek si 20 olarak ölçüldü. n6 da 23 ÞUB 2012 PRÞB / 75 r ni as ya.com.tr Vergi gelirinin yüzde 20 si akaryakýttan u Ver gi yü kü yük sek tir, bu nu ka bul e di yo rum di yen a li ye Ba ka ný eh met Þim þek, Son 6 yýl da a kar ya kýt ü rün le rin den a lý nan ÖV ve DV nin top la mý mil yar li ra o lup, ver gi ge lir le ri nin yüz de 20 si ne te ka bül et mek te dir þek lin de ko nuþ tu. n10 da 16 milyon taþýt trafikte u10 U lu de re i çin as ker ko nuþ ma dý CHP Genel Baþkan ardýmcýsý Sezgin anrýkulu, B nsan Haklarýný nceleme omisyonu üyesi olarak Uludere deki olaya iliþkin Heron görüntülerini önemli bir kýsmýný izlediðini belirterek, skerî yetkililer, özel yetkili savcýlýðýn gizlilik kararý nedeniyle sorduðumuz sorulara cevap vermediler dedi. u9 çýlým devam etmeli P S GNL BÞN RDICISI DNGR R H FIR: HBUR OLI SONRSIN- D FRN BSN HÜÜ, ÞD DOR ÇILI SÜRCN NDN HIZ VRL. ÇILI SÜRC, LDIÐI RDN DV L uge çen dö nem de P Ge nel Baþ kan ardýmcý lý ðý da ya pan es ki dý ya man il let ve ki li Den gir ir eh met Fý rat, Fý rat na do lu Fi kir Plat for mu nun dü zen le di ði prog ram da ür ki ye deki de mok ra tik leþ me sü re ci nin çok ön ce le ri baþ la dý ðý ný ve 2000'lerde hýz lan dý ðý ný i fa de e de rek, 2009 yý lý or ta sýn da baþ la tý lan de mok ra tik a çý lým sü re ci ne, kal dý ðý yer den de vam e dil me si lâ zým de di. PLR GÖZ LR GZ OL DV ude mok ra tik a çý lým sü re ci baþ la týl dýk tan son ra hü kü me tin ik ti dar kor ku su na ka pý la rak, ö zel lik le Ha bur o la yý nýn yol aç tý ðý tep ki ler ü ze ri ne fre ne bas tý ðý ný be lir ten ve bu nu e leþ ti ren Fý rat, þim di ya pýl ma sý ge re ken þe yin, tam ter si ne, o lu þa cak ye ni re ak si yon la rý da gö ze a la rak, a çý lým ve de mok ra tik leþ me sü re cin de tam gaz yo la de vam et mek ol du ðu nu vur gu la dý. nha be ri say fa 9 da Dersim için de komisyon kuruldu B Dilekçe omisyonunda, Dersim olaylarýna iliþkin alt komisyon kurulmasý kararlaþtýrýldý. omisyon Baþkaný ehmet Daniþ: 'Gelen dilekçelerin sayýsý her geçen gün artýyor. Benzer müracaatlar 1948'de de yapýlmýþ eclise. aðdur olan aileler bizzat devletten özür dilemesini istiyor. Zarar tazmini isteyen var. ezar yeri bulunmasýný isteyen var. u8 abancý doktora ürkçe þartý ürkiye de yabancý hekimlerin özel saðlýk kuruluþlarýnda çalýþmasýna iliþkin yönetmelik Resmî Gazete de yayýnlandý. abancý hekimlere ürkiye de çalýþma ve ikamet izni alma ve ürkçe bilme þartý getirildi. önetmelik, diþ hekimi, eczacý, ebe ve hasta bakýcýlar hariç bütün yabancý saðlýk meslek mensuplarýný kapsýyor. u3 ISSN PLRD N DÖÜLDÜ fga nis tan da Bag ram Ha va Üs sün de çok sa yý da ur a n-ý e rimle di nî ki tap la - rýn im ha e dil me sine yönelik pro tes to eylemlerinde 5 ki þi nin öl dü ðü, 30 ka dar ki þi nin ya ra lan dý ðý bil di ril irken, Beyaz Saray da özür diledi. nha be ri say fa 7 de FO OÐ RF: U GÖRVLLR NNÇLRIN GÖR FÞLNÞ 28 Þu bat ta fiþ le me si u a ri he post-mo dern dar be o la rak ge çen 28 Þu bat sü re cin de fiþ le me le ri sa de ce Ba tý Ça lýþ ma Gru bunun (BÇG) de ðil, il lî s tih ba rat eþ ki lâ týnýn da () yap tý ðý or ta ya çýk tý. ta ra fýn dan ha zýr la nan ra por da, dev let ku rum la rýn da ça lý þan in san lar tek tek fiþ len miþ. in ra po run da ka mu gö rev li le ri illî Gö rüþ çü, Nak þi ben di, Nur cu, e ni s ya Gru bu, Ge nel s lâm cý gibi nitelemelerle kaydedilmiþ. nha be ri say fa 8 de a nu nuna iptal baþvurusu uchp, ec lis te ka bul e di len ve Cum hur baþ ka nýn ca o nay la nan Dev let s tih ba rat Hiz met le ri ve il lî s tih ba rat eþ ki lâ tý a nu nun da De ði þik lik a pýl ma sý na Da ir a nu nun ip ta li i çin na ya sa ah ke me si ne baþ vur du. n8 de üksek yargýya inceleme yok u Ö zel yet ki li n ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve ki li Hü se yin Gö rü þen, 28 Þu bat so ruþ tur ma sý kap sa mýn da, yük sek yar gý or ga ný men sup la rý i le ha kim ve sav cý lar la il gi li in ce le me baþ la týl dý ðý nýn doð ru ol ma dý ðý ný bil dir di.n9 da FL ÇHUL CNLR RGNONCULRIN Þ J dâ vâ sý r ge ne kon a u zan dý u Di yar ba kýr da gö rü len J dâ vâ sý nýn dün kü du ruþ ma sýn da ö nem li bir ge liþ me ya þan dý. Öl dü rü len ku mar ha ne ci ler kra lý Ö mer Lüt fi o pal ýn þo fö rü nün oð lu, ta nýk o la rak din len di. s ke rî per so nel ol du ðu nu be lir ten m rah Öz de mir, usa nter, Gaffar Okkan, Bahtiyar ydýn ve Rýdvan Özden gibi isimlerin, J bün ye sin de ku ru lan tim le re ko mu tan lýk ya pan ve ha len r ge ne kon dan tu tuk lu bu lu nan kiþiler ta ra fýn dan öl dü rül dü ðü nü söy le di. n8 de eni sya hakikatlerin dili u8

2

3 HBR 23 ÞUB 2012 PRÞB 3 a zý þ le ri ü dü rü Ha ber ü dü rü er kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li s tan bul el: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDÐ a zý iþ le ri fax: (0212) i tap sa týþ fax: (0212) us ta fa DÖ Ü LR n ka ra em sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: e le fax (0212) lân Rek lam ser vi si fax: 515 s tih ba rat Þe fi eh met R Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur þ ha ný, No: 1/2, s tan bul. el: ustafa GÖN (0212) N R SL C L Ð: eþ ru ti yet Cad. li bey p. No: Ge nel ü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/n R el: (312) , , Fax: Spor di tö rü oordinatörü Re cep Þ CI rol DO URN 36 L N SL C L Ð: Zep pe lin Str. 25, h len, el: esut ÇOBN , Fax: C SL C L Ð: v ni a yýn o or di na tö rü Görsel önetmen: brahim ÖZDB fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. el: Bas ký: eni sya b dul lah R ÇI BÞ bone ve Daðýtým o or di na tö rü: dem Z atbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn ü rü: ay gýn sü re li ISSN e ni s ya Ga ze te ci lik at ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve i ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi eh met U LU LR Ge nel a yýn ü dü rü â zým GÜ LÇ ÜZ N Z V L R Hic rî: 1 Rebiülahir 1433 Ru mî: 10 Þubat 1427 l ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý l ler s tan bul z mir as ta mo nu ay se ri on ya Sam sun Þan lý ur fa rab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý abancý doktora çalýþma vizesi ÜR'D BNCI HLRN ÖZL SÐLI URULUÞLRIND ÇLIÞSIN LÞN ÖNL RSÎ GZ'D INLNDI. BNCI HLR ÜR'D ÇLIÞ V ZN LIÞ OLLRI V ÜRÇ BL ÞRI GRLD. B N LI O N V R C ÜR 'D ö zel sað lýk ku ru luþ la rýn da ya ban cý he kim le rin ça lý þa bil me si i çin dip lo ma ve/ve ya uz man lýk bel ge le ri nin denk li ði, il gi li mer ci ta ra fýn dan o nay lan ma sý ve Ba kan lýk ça tes cil e dil me si; ürk çe dil sý na výn da v ru pa Dil Port fol yo su kri ter le ri ne gö re (B) ve ya ü ze ri se vi ye de ba þa rý lý ol ma la rý ge re ki yor. a ban cý sað lýk mes lek men sup la rý nýn ür ki ye de ö zel sað lýk ku ru luþ la rýn da ça lýþ ma u sul ve e sas la rý na da ir yö net me lik, Res mî Ga ze te nin bu gün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. ür ki ye de mes lek le ri ni ic ra et mek is te yen ya ban cý sað lýk mes lek men sup la rý nýn ö zel sað lýk ku ru luþ la rýn da ça lýþ ma la rý na i liþ kin u sul ve e sas la rý dü zen le yen yö net me lik, diþ he ki mi, ec za cý, e be ve has ta ba ký cý lar ha riç ö zel sað lýk ku ru luþ la rýn da ça lý - SP, ü ni ver si te li le re e ði tim ser ti fi ka sý ver di nsr Pi ya sa sý u ru lu nun (SP), ü ni - ver si te öð ren ci le ri ne yö ne lik e ði tim se mi ne - ri ni ta mam la yan 659 öð ren ci ye ser ti fi ka la rý ve ril di. SP dan ya pý lan du yu ru ya gö re, ü ni - ver si te öð ren ci le ri ne yö ne lik her yýl dö nem ler ha lin de dü zen le nen ði tim Se mi ne ri nin il ki bu se ne 6-10 Þu bat ve Þu bat 2012 ta - rih le ri a ra sýn da n ka ra ve s tan bul da ku rul bi na sýn da ger çek leþ ti ril di. Se mi ne re, ür ki - ye nin 50 i lin den 70 fark lý ü ni ver si te den öð - ren ci le rin ya ný sý ra, yurt dý þýn da çe þit li ü ni ver - si te ler de o ku yan ürk öð ren ci ler i le ür ki - ye ye de ði þim prog ram la rý va sý ta sýy la ge len ürk çe öð ren miþ ya ban cý uy ruk lu 659 öð ren - ci ka týl dý. Se mi ner de, ku rul uz man la rýn ca SP nýn ta ný tý mý ya nýn da, ser ma ye pi ya sa sý - na i liþ kin kav ram lar, iþ le yiþ me ka niz ma sý ve pi ya sa lar hak kýn da bil gi ler ve ril di. Se mi ner so nun da bü tün ka tý lým cý la ra SP ði tim Se - mi ne ri Ser ti fi ka sý da ðý týl dý. n ka ra / a a Pat la yan su bo ru su 4 gün de o na rý ldý n D N'NIN u mur ta lýk il çe sin de ki Ser - best Böl ge ci va rýn da pat la yan a na su bo ru - su 4 gün de o na rýl dý. Güç þart lar da ya pý lan o - na rý mýn ar dýn dan il çe ye ye ni den su ve ril me - ye baþ lan dý. u mur ta lýk Be le di ye si iþ çi le ri, va tan da þý pe ri þan e den pat lak iç me su bo - ru su nun ye ri ni tes pit et ti. þ çi ler, il çe ye 25 ki lo met re u zak lýk ta bu lu nan Ser best Böl ge ci va rý o to ban al týn dan geç mek te o lan pat lak þe be ke bo ru su na kep çe ve kay nak ma ki ne - le riy le mü da ha le et ti. 10 iþ çi, 4 gün bo yun ca ge ce gün düz ça lý þa rak met re ler ce u zun luk - ta ki bo ru yu ta mir et ti. þ çi le rin ça lýþ ma la rý ný ge ce geç sa at le re ka dar ye rin de ta kip e de - rek in ce le yen u mur ta lýk Be le di ye Baþ ka ný ur gut riþ men, a rý za nýn ken di le rin den kay - nak lan ma dý ðý ný söy le di. da na/ci han upon No: 42 þa cak bütün ya ban cý sað lýk mes lek men sup la rý ný kap sý yor. ö net me li ðe gö re, ya ban cý sað lýk mes lek men sup la rý nýn ö zel sað lýk ku ru luþ la rýn da mes lek le ri ni ic ra e de bil me le ri i çin ge re ken þart lar þöy le: Dip lo ma ve/ve ya uz man lýk bel ge le ri nin denk li ði o nay lan mýþ ve Ba kan lýk ça tes cil le ri ya pýl mýþ bu lun ma lý. es le ði ni ic ra et me si ne ka nu nen en gel ha li bu lun ma ma lý. Ü ni ver si te le rin ürk çe Öð re ti mi Uy gu la ma ve raþ týr ma er kez le ri ta ra fýn dan ya pý lan ürk çe dil sý na výn da v ru pa Dil Port fol yo su kri ter le ri ne gö re (B) ve ya ü ze ri se vi ye de ba þa rý lý o lun ma lý. l gi li mev zu a ta gö re ür ki ye de ça lýþ ma ve i ka met iz ni al mýþ o lun ma lý. He kim ler i çin zo run lu mes le kî ma lî so rum lu luk si gor ta sý yap tý rýl ma lý. O kul lar da dep rem ha zýr lý ðý sü rü yor S N BUL'D has ta ne, o kul ve i da rî bi na la rý i çe ren ka mu bi na la rýn da sis mik ris kin a zal týl ma sý ve a cil du rum ha zýr lýk pro je si kap sa mýn da 4 il köð re tim o ku lu ye ni den in þa e di le cek. s tan bul l Ö zel da re si nin, dün kü Res mî Ga ze te de ya yým la nan i ha le da ve ti ne gö re, Dün ya Ban ka sý (IBRD), v ru pa a tý rým Ban ka sý ( IB) ve v ru pa on se yi al kýn ma Ban ka sý ndan (CB) s tan bul da ki has ta ne, o kul ve i da rî bi na la rý i çe ren ka mu bi na la rý nýn ye ni den ya pý mýn da kul la nýl mak ü ze re kre di a lýn dý. Bu kap sam da, s tan bul Sis mik Ris kin zal týl ma sý ve cil Du rum Ha zýr lýk Pro je si (S P) çer çe ve sin de yüp, â ðýt ha ne, Ba kýr köy ve Fa tih te ki 4 il köð re tim o ku lu nun ye ni den ya pým in þa a tý i ha le ye çý ka rý la cak. Fir ma lar, in þa at söz leþ me pa ke ti kap sa mýn da ki e ði tim ya pý la rý nýn a nah tar tes li mi gö tü rü be del ye ni den ya pým iþ le ri i çin Dün ya Ban ka sý nýn sa týn al ma e sas ve u sûl le ri doð rul tu sun da, U lus la ra ra sý Re ka bet çi ha le ü çük þ ler yön te miy le ka pa lý tek lif le ri ni sun ma ya da vet e dil di. s tan bul / a a BN CI sað lýk mes lek men su bu ta ra fýn dan ça lýþ mak is te ni len ö zel sað lýk ku ru lu þu na mü ra ca at e dil me si ge re ken baþ vu ru þart la rý na gö re ki þi nin ö zel sað lýk ku ru lu þun da ça lýþ ma baþ vu ru su, me sul mü dür ta - ra fýn dan il gi li bel ge ler le i le bir lik te ü dür lü ðe u - laþ tý rýl ma sý ge re ki yor. Dos ya da ek sik lik ve/ve ya uy gun suz luk bu lun ma ma sý ha lin de dos ya Ba - kan lý ða gön de ri le cek. Baþ vu ru dos ya sý, Ba kan - lýk ça plan la ma kap sa mýn da il gi li bel ge ler a çý - sýn dan de ðer len di ri le cek. Uy gun bu lun ma sý ha lin de ya ban cý sað lýk mes lek men su bu nun dip lo ma sý tes cil e di le rek mes le ði ni ic ra et me - si nin Ba kan lýk ça uy gun bu lun du ðu na da ir bel ge dü zen le ne cek. l gi li mev zu at kap sa mýn - da ça lýþ ma iz ni i le i ka met iz ni a lý na rak ge rek li bel ge i le bir lik te per so nel ça lýþ ma bel ge si dü zen - len me si i çin ü dür lü ðe baþ vu ru la cak. a ban cý sað lýk mes lek men su bu, per so nel ça lýþ ma bel ge si nin ü dür lük ta ra fýn dan o nay lan dý ðý ta rih ten i ti ba ren ö zel sað lýk ku ru lu þun da ça lý þa bi le cek. n ka ra / a a Genç vaizler sertifika aldý DN D Seyhan üftülüðüne baðlý din görevlilerinden 15 vaiz yüz yüze vaaz seminerinde baþarý göstererek sertifika almaya hak kazandý. erasime Seyhan üftüsü Halil Uzun, Seyhan Vaizi ustafa Çavuþoðlu yla beraber kursiyerler katýldý. erasimde baþarý gösteren bütün personeline teþekkür eden üftü Halil Uzun, Diyanet þleri Baþkanýmýzýn öncülüðünde tüm ürkiye de baþlatýlan yüz yüze vaaz programýnýn üçüncü mezunlarýný vermenin mutluluðunu yaþýyoruz. nsanýmýz konuþan, vaaz eden hocasýný karþýsýnda görmek, onu tanýmak, onunla hemdem olmak istiyor dedi. Uzun, Sizler de bu doðrultuda kendi mahallenizin en üst saydýðýnýz problemlerini çözmek, cemaatinize yardýmcý olmak, onlarýn gönüllerine hitap ederek sorunlarýný ortadan kaldýracaksýnýz. Dîni dar olanlarýn önünü açarak dindar olmalarýný saðlayacak yüce bir ilme sahipsiniz. Bu hususta lütfen cömert davranýn. Necip illetimizin buna ihtiyacý vardýr. Hepinizi kutluyorum diye konuþtu. onuþmalardan sonra genç vaizlere sertifikalarý daðýtýldý. dana / cihan ir ti ni as ya.com.tr k ti dar mý, de mok ra si mi? Brük sel 17 ra lýk 2004 te mü za ke re ta ri hi ni a çýk la yýncaya ka dar ya pý lan B re form la rý ný bu ta rih ten son ra de vam et tir me ge re ði duy ma yan P ik ti da rý nýn, bi lâ ha re ger çek leþ tir di ði dü zen le me le ri ta ma men ken di si ne en deks li o la rak yap tý ðý nýn ik ra rý, P nin et ki li bir is mi nin þu i fa de le rin de a çýk ça gö rü lü yor: Ö nü mü ze 367 en ge li çý ka rýl dý, aþ týk. na ya sa yý de ðiþ ti rip, cum hur baþ ka ný ný hal kýn seç ti ði bir sis tem ge tir dik. 27 Ni san muh tý ra sý ve ril di. 28 Ni san da si vil muh tý ra i le ce va bý ný ver dik. Par ti miz hak kýn da ka pat ma dâ vâ sý a çýl dý, ka pat týr ma dýk. HS kri zi çý ka rýl dý, HS yý de ðiþ ti ren a na ya sa de ði þik li ði ni ger çek leþ tir dik. Bu kez ö nü mü ze ö zel yet ki li mah ke me ler kri zi çý ka rýl dý. Ül ke miz te rör ve çe te ler le mü ca de le et ti ði sü re ce bu tür mah ke me le re ih ti yaç ol du ðu nu dü þü nü yo ruz. ma bu nu bi zim le bir he sap laþ ma ya çe vir mek is ter ler se, bir mad de lik bir ya sa çý ka rýr ve ö zel yet ki li mah ke me le ri kal dý rý rýz. Ve Þim di ye ka dar ö nü mü ze çý ka rý lan en gel le ri ter si ne çe vir dik, hiç bi ri ne bo yun eð me dik di yor et ki li i sim. (. Sel vi, e ni Þa fak, ) Böy le ce, a tý lan tüm bu a dým la rý, mün ha sý ran ken di le riy le ya pý lan he sap laþ ma ve ön le ri ne çý ka rý lan en gel ler bað la mýn da de ðer len di ri yor. Bu söz ler, ilk ba kýþ ta ken di man tý ðý i çe ri sin de tu tar lý bir yak la þý mý yan sý tý yor gi bi gö rü ne bi lir: Bi ze çý ka rý lan en gel ler, ay ný za man da bi zi tek ba þý na ik ti dar ya pan mil lî i ra de yi de he def a lý yor. Do la yý sýy la, mil le tin ver di ði bu e ma ne ti ko ru ma a dý na söz ko nu su en gel ler le mü ca de le e di yor ve on la rý bi rer bi rer a þa rak yü rü yo ruz. Bu a çý dan ba kýl dý ðýn da i sa bet li gi bi gö rün se de, ger çek te ken di ik ti da rý ný de mok ra si i le eþ leþ ti ren bu yak la þým tar týþ ma ya a çýk. Ve mil lî i ra de sa de ce ec lis ço ðun lu ðu i le öl çü len bir kav ram de ðil; top lum da var o lup da ec li se yan sý yan ve bil has sa ba raj sis te mi se be biy le yan sý ma yan bü tün gö rüþ ve e ði lim le rin top la mý. Do la yý sýy la, de mok ra si de nil di ði za man el bet te ki ço ðun lu ðun be lir le yi ci ol du ðu, a ma di ðer gö rüþ le rin de bas ký al tý na a lý na rak e zil me di ði ve mað dur e dil me di ði bir sis tem ve iþ le yiþ ol ma lý. Ne ür ki ye ye u zun yýl lar bü yük sý kýn tý çek ti ren a zýn lýk ta hak kü mü ne mey dan ve ril me li, ne de o nun ye ri ne ço ðun luk bas ký sý i ka me e dil me li. Bu nun i çin de, ya pý la cak dü zen le me le rin sa de ce ik ti da rýn ö nün de ki en gel le ri aþ ma yý he def le yen de ðil, sis te min ta ma mý ný de mok ra tik leþ ti rip, hak ve öz gür lük le rin ö nü nü her kes i çin aç ma yý ön gö ren bir yak la þý ma da yan ma sý lâ zým. ma de di ði miz gi bi, P o la yý hep ken di si ne en deks li o la rak de ðer len di ri yor. Ve ba þýn dan be ri bu böy le. Hat tâ r do ðan, hak kýn da ki 312 mah kû mi ye ti se be biy le 2002 se çi mi ne gi re me di ðin de ye ni ec li sin ilk i þi o la rak bu en ge li or ta dan kal dýr mak ü ze re gün de me ge ti ri len dü zen le me de ta ma men P li de ri nin ö nü nü aç ma he de fi ne tah sis e dil miþ ve o dö nem de ya pý lan on ca ýs rar lý ta lep ve çað rý la ra rað men di ðer 312 mað dur la rý nýn du ru mu dik ka te a lýn ma mýþ tý. Þim di ö zel yet ki li mah ke me ler en ge li ni kal dýr mak tan söz e di yor P li ler. ma ne za man? Bu mah ke me ler ken di le ri ne yö nel dik ten son ra. Oy sa bu mah ke me ler de baþ ka mað du ri yet ler de ya þan dý ðý, rýnç gi bi hü kü me tin ön de ge len i sim le ri ta ra fýn dan da sýk ça di le ge ti ri len bir hu sus. Gö zal tý ve tu tuk la ma ka rar la rýn da öl çü nün ka çýp kaç ma dý ðý tar týþ ma la rý ve bil has sa u zun tu tuk lu luk sü re le ri nin in fa za dö nüþ tü ðü yö nün de ki e leþti ri ler hay li za man dýr de vam et mek te. P hâ lâ e rör ve çe te ler le mü ca de le de bu mah ke me le re ih ti yaç var di yor, a ma ðer i þin u cu bi ze do ku nur sa, tek mad de lik ya say la bun la rý kal dýr mak tan ka çýn ma yýz me sa jý ve ri yor. Pe ki, kal dý rýr sa nýz te rör ve çe te ler le mü ca de le za rar gör mez mi? Bu so ru ya bü yük ih ti mal le O nun ge re ði ni yi ne biz ya pa rýz, çün kü te rör ve çe te le re kar þý en ka rar lý mü ca de le yi ve ren ik ti dar bi ziz gi bi sin den bir ce vap ve rir P li ler. ma Her þe yin en i yi si ni biz bi li riz man tý ðý ný yan sý tan böy le bir ce vap ki mi ik na e de bi lir?

4 ýl maz Öz tu na i çin n ma op lan tý sý IS bir sü re ön ce vefat e den ta rih çi, mü zi ko log ve ür ki ye ga ze te si baþ ya za rý ýl maz Öz tu na hak kýn da bir an ma top lan tý sý dü zen le ni yor. S DR in dü zen le - di ði top lan tý da ýl maz Öz tu na yý ya kýn dan ta ný yan ta rih çi ler, ga ze te ci ler, e de bi yat - çý lar, mü zi ko log lar ve a i le dost la rý ko nu þa cak. op lan tý, bu gün i maþ i tap kah - ve de sa at de baþ la ya cak. de bi yat Sa nat ve ül tür raþ týr ma la rý Der ne ði (S - DR) in her haf ta dü zen le di ði Bâ bý â li Soh bet le ri çer çe ve sin de ger çek - le þe cek o lan top lan tý da ýl maz Öz tu na nýn ta rih çi li ði, ya zar lý ðý, ga ze te ci - li ði ve e ser le ri ü ze rin de du ru la cak. a rih çi ler, ga ze te ci ler, dost la rý ve o - ku yu cu la rý ýl maz Öz tu na hak kýn da ki duy gu ve dü þün ce le ri ni di le ge - ti re cek, ta rih çi li ði mi ze ge tir di ði ye ni lik le re te mas e de cek ler. a vuz Bü lent Bâ ki ler, Dur sun Gür lek, Sü ley man Bað lan, Se fa o yun cu, Hü se yin Sa rý koç, Hü da ven di gâr O nur, eh met Fa tih Can, Ü nal Bo lat ve u am mer r kul, ýl maz Öz tu na hak kýn da ki duy gu ve dü þün ce le ri ni di le ge ti re cek ler. ül tür Sa nat Ser vi si 4 23 ÞUB 2012 PRÞB ÜLÜR SN Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da URIDN ÞÐI- 1. Bir i þin, bir o la yýn so nu, a ký - bet. - Ge nel lik le yak mak i çin kul la ný lan i ri sa man. 2. Buy ruk, ko mut, ta li mat, fer man. - Seç me li ye mek, ta bil - dot kar þý tý. 3. lt al ta ya zýl mýþ þey le rin bü tü nü, di zel ge. - Gü neþ doð ma dan ön ce u fuk ta be li ren ka rý þýk renk ler. 4. (er si) Þüp he, zan. - Bý çak bi le me ye ya ra yan çe lik ten, çu - buk bi çi min de a raç. 5. Bir be sin mad de si. - n az ma na - sýn da bir ke li me. 6. Ba le ya pan ba yan sa nat çý. - O lun ca, o lur sa, ol sa da, -in ce, di ði i çin, -di ði va kit. 7. Bi lim. - on - ya i li ne bað lý il çe ler den bi ri. 8. Her han gi bir se bep le ü ze - rin de le ke o luþ muþ, le ke si o lan. - ro pi kal böl ge ler de ki de niz ler de bü tün yýl sü re cin ce dü zen li e sen rüz gâr. 9. n - san be de nin de gö ðüs le ka rýn, sýrt la kal ça lar a ra sýn da da - ral mýþ bö lüm. - at man lar, ta ba ka lar. 10. er ka bu ðu - nun çu kur bö lüm le ri ni kap la yan, bir bi riy le bað lan tý lý, tuz lu su küt le si. - Ni kel e le men ti nin sim ge si. SOLDN SÐ 1. Cennette bir çeþme. 2. Bir tembih sözü. - Öðrenci. 3. Zarara uðrama tehlikesi, riziko. - Bir mantarla bir su yosununun ortak yaþamasýyla ortaya çýkan bitkilerin genel adý. 4. Daha sonra yapmalý, tehir etmeli manasýný taþýyan bir kelime. 5. Birbirinin ayný olan veya birbirine çok benzeyen iki þeyden her biri, benzeri. 6. alsiyum elementinin simgesi. - Nakit. 7. Balýk avlamakta veya yük taþýmakta kullanýlan, tek veya iki direkli ve açýk güverteli, büyük kayýk. - emek. 8. anda yavrusu. - erbiye edici Cenâb-ý Hak. 9. Para veya deðerli eþya saklamaya yarayan çelik dolap. - Düz, açýk ve geniþ yer, meydan, saha. 10. atalizle ilgili, kataliz niteliðinde olan. 11. r, onbaþý ve çavuþlara verilen genel ad. - vrupa, sya ve merika'nýn tatlý sularýnda yaþayan, sýrt yüzgeci uzun, eti beðenilen kýlçýklý bir balýk. 12. seton'un sessizleri. - opluluðu, kurulu manalarýnda bir kelime. BULC R I L Z H D F U F R R R H B L S L P N B U N S B Ü Ü S Z R Z H S D R N BR ÖNC BULCNIN CVBI O S L L U B BURS üf tü sü Prof. Dr. eh met - min y, gö re ve gel dik le rin den bu ya na her gün ye ni pro je ler le hiz met ver me - ye ça lýþ týk la rý ný söy le di. y, n gel li va - tan daþ la rý mýz i çin Bur sa U lu Ca mi i nin ba tý ka pý sýn da o luþ tu ra ca ðý mýz bir plat - form i le en gel li va tan daþ la rý mýz te ker - lek li a raç la rýy la i çe ri a lý na cak, ca mi i - çin de ken di le ri ne ay rý a ra ba lar tah sis e di le cek. y rý ca i þit me en gel li le re yö - ne lik yi ne U lu Ca mi de Cu ma Hut be - le ri ve ri le cek. de di. Bur sa üf tü sü Prof. Dr. eh met min y, ba sý ný bil gi len dir me top lan tý la rý nýn i kin ci si ni ger çek leþ tir di. Ör dek li ül tür er ke - zi nde ki top lan tý da ko nu þan Prof. Dr. eh met min y, gö re ve gel dik le rin - den bu ya na baþ lat týk la rý ça lýþ ma la rýn de vam et ti ði ni ak tar dý. üf tü y, Bi - rin ci Pro je miz; Bur sa nýn a ne vî De - ðer le ri nin ar ka Þe hir Ol ma Sü re ci - ne at ký la rý a dý ný ta þý yor. Bu pro je - miz Prof. Dr. e fa il Hýz lý da nýþ man lý - ðýn da yü rü tü lü yor. Bu ça lýþ ma lar de - vam e der ken, Bur sa Va li li ði, v ru pa Bir li ði pro je le rin den bi ri ni müf tü lü ðü - mü ze tek lif et ti. Bu kap sam da pro je yü rü tü cü lü ðü, Bur sa üf tü lü ðü nde ol mak ü ze re, mas ya, n ka ra, Bur sa, Ga zi an tep, s tan bul, a ni sa, rab zon da hil 7 il de ta ri hî ca mi ler de gö rev ya - pan din gö rev li le ri nin bil gi ve be ce ri - le ri ni art tý ra cak e ði tim le rin ve ril me si - ni i çe ren pro je tek li fi miz i le baþ vu ru - da bu lun duk. de di. kin ci pro je le ri nin i se i le miz Her þe yi miz pro je si ol du - ðu nu an la tan y, Bu pro je de ca mi ler ve ur ân urs la rý a ra cý lý ðýy la top lu - mu o luþ tu ran fert le re u laþ ma yý he def - le miþ tik. Geç ti ði miz ay, ca mi ler de bu ko nu da va az lar ve ril di. Be lir le di ði miz 119 ur ân kur sun da, 22 Þu bat-10 a yýs ta rih le ri a ra sýn da 21 üf tü lük Per so ne lin ce i le i çi e ði tim, a i le i çi i - le ti þim ve Sað lýk ko nu la rýn da se mi - ner ler ve ri le cek. þek lin de an lat tý. Ga ze te ler, mü zik ü ze ri ne ya zý lar ve eni sya Ga ze te ler ar týk sa de ce ha ber de ðil ay ný za man - da ya zar la rý na tah sis et tik le ri kö þe ler de fark lý ko nu ve ni te lik te ma ka le le re de yer ve ri yor lar. U zun sü re dir bu böy le. Ga ze te ler de ya zar la ra ay rý lan sað lýk, hu kuk, si ya set, sa nat, kül tür ve da ha pek çok a lan da ki kö þe le rin ya ný - sý ra mü zik ya zý la rý na ve mü zik ya zar lý ðý na da rast la - mak müm kün. Za man za man bu kö þe de a rih ten ap rak lar baþ lý ðý al týn da Os man lý nýn son dö ne mi ve son ra Cum hu ri yet in ilk yýl la rýn da ya yýn la nan ga ze te ve der gi ler de neþ re dil miþ mü zik ü ze ri ne ya zý ve soh - bet le re yer ver di ði miz ki mi o kur la rý mý zýn ma lû mu - dur. a ni es ki den be ri mat bu at di ye ta bir e di len ya zý lý ba sýn da bir çok mü zik ya zý sý ve ma ka le ler ken di ne bir yer ve o kur bul muþ tur. Son 15 yýl lýk za man di li mi ne bak tý ðým da tesbit ve ta kip e de bil di ðim ka da rýy la med ya da meþ hur bir çok ka le min dü zen li ve ya a rak lý lar la mü zik ü ze ri ne de yaz dý ðý ve mü zik ya zar lý ðý gi bi bir kav ra mýn ve ya ya - zar lýk tü rü nün o tur du ðu nu söy le ye bi li rim. e se lâ bir kaç yýl ev vel kay bet ti ði miz u sý kî ec - mu a sý ný çok u zun yýl lar zor þart lar da neþ re den mer - hum t hem Ru hi Ün gör ü he men zik ret mek müm - kün. u rat Bar dak çý is mi i se sa de ce ta rih de ðil, ay ný za man da mü zik ya zý la rý i le a ný lýr. en di si de bir tan - bu rî o lan Bar dak çý, u zun yýl lar Hür ri yet Ga ze te si nde ba zen bir tam say fa mü zik ü ze ri ne yaz mýþ tý. Za man Ga ze te si nde Prof. Dr. Cem Be har, bir kaç yýl ön ce si ne ka dar kö þe sin de sa de ce mü zik ya zý yor du. n cak ar týk ken di si ni gö re mi yo ruz. er hum Ci nu çen an rý ko - rur Ho ca da ve fa tý na ka dar yýl lar ca k si yon Der gi - si nde ve ya nýl mý yor sam ay ný ga ze te de de mü zik ü ze - ri ne yaz mýþ tý. Be þir y va zoð lu nun da kö þe sin de ve k si yon da mü zik soh bet le ri yap tý ðý ve ma ka le le rin de mü zi ðe sýk ça de ðin di ði bi lin mek te dir. Ge rek Ü ni ver - si te o ro su nda ge rek se u sý kî Ce mi ye ti nde ken di - sin den is ti fa de et ti ði miz de ðer li mü zik a da mý ve ho ca eh met Gün te kin e ay rý bir yer aç mak lâ zým. eh - met Bey, bir çok ga ze te de mü zi ði mi zin kül tür bo yu tu - na, bu gü nü ne da ir bir çok ya zý yaz mýþ, hat ta ö zel mü - zik ek le ri da hi çý kart mýþ týr. i ne mer hum t hem Ru - hi Ün gör le bir lik te u sý kî ec mu a sý nýn a yak ta kal - ma sý i çin mad dî ma ne vî fe da kâr lýk lar da bu lun du ðu bir çok ki þi nin ma lû mu dur. Ha tý rým da kal dý ðý ka da - rýy la, is mi ni sa ya bil di ðim bu de ðer li mü zik ve kül tür a dam la rý bu gün ar týk ya yaz mý yor lar, ya ve fat et miþ ler ya da ga ze te le ri nin ya yýn po li ti ka la rý nýn a ziz li ði ne uð - ra mýþ lar dýr. Bu gün gö re bil di ðim ka da rýy la bi zim dý þý - mýz da dü zen li o la rak kö þe sin de sa de ce mü zik ü ze ri ne ya zý ya zan bir tek Doç. Dr. al çýn Çe tin ka ya gö rü nü - yor. al çýn Bey, ha len a ka de mik gö re vi nin ya nýn da haf ta da bir e ni Þa fak ta ü zik u hab be ti kö þe sin - de ya zý lar ya zý yor. Bu ya zý lar tek nik, e leþ ti rel ve fay da lý bir ma hi ye te sa hip. a ni de ne bi lir ki, al çýn Bey, k - si yon, sa ný rým bir sü re Za man ve þim di de e ni Þa - fak ta ol mak ü ze re yýl lar dýr is tik rar lý bir bi çim de bu tar zý sür dü rü yor. u ka rý da i sim le ri ni say dý ðým bu ya zar la rýn ma ka le - le ri, ha ber le ri ve rö por taj la rý ný yýl lar dýr o kur, ke ser, bi - rik ti ri rim. Böy le ce cid dî bir ar þiv o luþ tur du ðu mu da söy le ye bi li rim. Pe ki bu bah set ti ðim ko nu da ga ze te miz e ni s ya ne du rum da? den be ri ga ze te miz de mü - zik ü ze ri ne ya zý lar ya zý yo ruz. Bu hu sus ta yaz ma tek li fi ve teþ vi ki yi ne ga ze tem den gel miþ ti. Ön ce le ri ben den kay nak la nan ge rek çe ler le dü zen siz a ra lýk lar - la ya zar ken son bir kaç yýl dýr çok þü kür haf ta da bir de ol sa siz ler le bu kö þe de bir lik te yiz. Ö zel dost soh - bet le rin de siz ler den ge len ya pý cý tesbit ve teb rik ler i - se bi zi þevk len di ri yor. Ha len ga ze te ler de ki kö þe le rin de dü zen li o la rak sa - de ce mü zik ü ze ri ne ya zý ya zan sa ný yo rum al çýn Bey le biz va rýz. e ni bir ya þý ný da ha kut la yan e ni s ya, mis yo - nu ge re ði ön ce den ol du ðu gi bi bu gün de i le ri gö - rü þü, ön gö rü sü, des te ði ve ye ni lik le re a çýk o lu þu i le tak dir e dil mek te dir. Ga ye si va tan sat hý ný bir mek - tep yap mak o lan e ni s ya, ay ný za man da bir mek tep gi bi, ye tiþ tir di ði ya zar la rý i le de hak lý bir gu ru ra sa hip. e ni s ya da yaz mak, a ma on dan ön ce bu ga ze te nin bin ler ce o ku run dan bi ri ol mak bi le tek ba þý na o nur ve mut lu luk kay na ðý. Bah týn, yo lun a çýk ol sun e ni s ya. a li ok li ok tay.net O ku ya ma yan lar i çin es ne vî yi ses len dir di SNÇI e tin ö se, ev lâ nâ Ce lâ led din-i Ru mî nin es ne vî ad lý e se ri ni, u zun ol du ðu dolayýsýyla o ku ya ma - yan lar i çin ses len dir di. ö se, yap tý ðý bu ça lýþ ma i le hem es ne vî yi in san la ra sev dir me yi hem de in san - la rýn bu e ser den fay da lan ma la rý ný a maç la dý ðý ný söy - le di. 2 yýl bo yun ca uð raþ ve ren Sa nat çý ö se, es ne - vî yi top lam 70 sa a te sýð dýr dý. es ne vî nin Biþ nev ya ni din le sö zü i le baþ la dý ðý ný ha týr la tan ö se, bu sö - zün ken di si ne il ham kay na ðý ol du ðu nu, böy le ce es ne vî yi ses len dir me ye ka rar ver di ði ni söy le di. n - san la rýn her gün býk kýn lýk ve ren ký rý cý söy lem ler, e ko - no mik so run lar, tra fik ka za la rý, ka dý na þid det ha ber - le ri i le kar þý laþ týk la rý ný vur gu la yan Sa nat çý, Fark lý o - la ný ya pa bil mek i çin ken dim ce bir çö züm bu la bil me a dý na es ne vî yi ses len dir dim. de di. Öð ren ci ler ki tap mü za ke re si ya pý yor VLÂNÂ Ü ni ver si te si Genç y dýn lar op lu lu ðu öð - ren ci le ri, ge le ce ðin ay dýn la rý ný ye tiþ tir mek a ma cýy la ki - tap o ku ma ve mü za ke re faaliyeti baþ lat tý. Faaliyete, top - lu lu ða ü ye öð ren ci ler ka tý lý yor. Öð ren ci ler, i ki haf ta da bir ki tap o ku yup haf ta so nun da o ku duk la rý ki tap ü ze ri - ne mü za ke re ler de bu lu nu yor. ev lâ nâ Ü ni ver si te si öð - re tim ü ye si rd. Doç. Dr. Þa di y dýn ne za re tin de ya pý - lan faaliyet te mer hum Prof. Dr. b ra him Ca nan ýn s - lâm da Za man an zi mi ki ta bý i le Hz. ev lâ nâ nýn es ne vî si ü ze ri ne mü za ke re ler ya pýl dý. rd. Doç. Dr. Þa di y dýn, op lu lu ðu mu zun ki tap o ku ma ve o ku nan ki ta bý hep bir lik te mü za ke re et me fa a li ye ti de vam e de - cek. Bun dan son ra ki faaliyeti miz ge çen haf ta vefat eden ta rih çi ýl maz Öz tu na nýn ürk a ri hin den ap rak lar ad lý ki ta bý ü ze ri ne o la cak. de di. on ya / ci han Bur sa U lu Ca mii nde en gel ler kal ký yor BUR S U LU C ND N GL L R L DIR ÇN BÞ L I LN BR ÇO PRO J NN ÇN D; Þ N GL L V N DÞ L R CU HU B S R CÜ N V SI SI L RI L C. U LU C D N GL L L R U GUN PL FOR RIC Bur sa üf tü lü ðü, in ter net si te si nin de ye - ni len di ði ni ve bu gün dan i ti ba ren hiz me te gi - re ce ði ni an la tan üf tü Prof. Dr. eh met min y, Bu nun ya nýn da en gel li va tan daþ la rý mýz i çin Bur sa U lu Ca mi i nin Ba tý ka pý sýn da o luþ tu ra ca ðý - mýz bir plat form i çin Va kýf lar Böl ge ü dür lü ðü i - le bir lik te yü rüt tü ðü müz ça lýþ ma lar de vam e di - yor. Böl ge ü dür lü ðü nün ça lýþ ma la rý ne ti ce len - di ðin de, en gel li va tan daþ la rý mýz te ker lek li a raç - la rýy la Ba tý ka pý sýn dan i çe ri a lý na cak, ca mi i çin de ken di le ri ne ay rý a ra ba lar tah sis e di le cek tir. a - çýk la ma sýn da bu lun du. üf tü Prof. Dr. eh met min y, bu nun ya nýn da i þit me en gel li va tan - daþ la rýn ta le bi ü ze ri ne Cu ma na ma zýn da U lu Ca mi de ay rý lan me kân da ter cü man va sý ta sýy la ak ta rý la ca ðý ný söy le di. üf tü Prof. Dr. eh met min y, kýþ ay la rýn da kan ba ðý þýn da a zal ma lar - dan do la yý ý zý lay i le yap týk la rý or tak ça lýþ ma son - ra sýn da 2 art Cu ma gü nü ca mi ler de sað lý ðý ko ru - ma ve kan ba ðý þý ko nu sun da hut be ler ve ri le ce ði ni de be lirt ti. Hüseyin Hiçdurmaz / Bur sa Bursa üf tü sü Prof. Dr. eh met min y (soldan ikinci), gö re ve gel dik le rin den bu ya na her gün ye ni pro je ler le hiz met ver me ye ça lýþ týk la rý ný söy le di. FO OÐ RF: CHN ü cel r zen din le yi ci le ri i le bu luþ tu ÜZSN ü cel r zen, Pen dik u - nus m re ül tür er ke zi nde dü zen le - nen kon ser de din le yen le re duy gu do lu an lar ya þat tý. Bu gü ne ka dar 150 den faz la bes te ye im za a tan us ta mü zis - yen ve pi ya nist ü cel r zen, Pen dik u nus m re ül tür er ke zi nde duy gu yük lü bir ge ce ya þat tý yý - lýn da Dev rim Gü renç i le bir lik te çý - kar dý ðý Bir þk On Þar ký ad lý al - büm den a rim ya rim, ki al yans ve a lan cý ba har gi bi be ðe ni len e ser le ri ses len di ren ü cel r zen, ken di si ni din le me ye ge len mü zik se ver ler den tam not al dý. ül tür Sa nat Ser vi si 28. Genç Gün le ri baþ lý yor BB Þe hir i yat ro la rý 28. Genç Gün ler e Baþ vu ru lar Baþ lý yor. s tan bul Bü yük þe - hir Be le di ye si Þe hir i yat ro la rý nýn dü - zen le di ði s tan bul un en es ki, en genç fes ti va li o lan 28. Genç Gün ler e baþ - vu ru lar baþ lý yor a yýs ta rih le ri a ra sýn da ger çek leþ ti ri le cek fes ti val, bu yýl da bir çok pro je ye ev sa hip li ði yap - ma ya ha zýr la ný yor. i yat ro, ký sa film, ser gi, kon ser, pa nel, gös te ri vb. pro je ö ne ri le ri i çin son baþ vu ru lar 23 art Cu ma gü nü ne ka dar ya pý la bi lir. Pro je - le rin el den tes lim e dil me si nin ge rek ti ði fes ti val de, ma il yo lu i le baþ vu ru ka bul e dil mi yor. ül tür Sa nat Ser vi si Be ya zýt Dev let ü tüp ha ne si ye ni le ni yor SNBUL l Ö zel da re si; 1884 te a çý - lan ilk mil lî kü tüp ha ne miz o lan ü tüp - ha ne-i U mu mî-i Os ma nî de ki, bu gün - kü a dýy la Be ya zýt Dev let ü tüp ha ne - si nde ki, ye ni le me ça lýþ ma la rý ný sür dü - rü yor. s tan bul l Ö zel da re si ta ra fýn - dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, 2009 yý lýn da Be ya zýt Dev let ü tüp ha - ne si nde baþ lat tý ðý res to ras yon ça lýþ - ma la rý, bu gün kü ya pý lan ça lýþ ma lar la de vam et ti ði du yu rul du. Bu gü ne ka - dar ya pý a týl du ru mun dan a rýn dý rýl - mýþ, iç me kân lar da te si sat dü zen le - me le ri ne baþ la týl dý. Fonk si yo nu na i - liþ kin e lek trik ve me ka nik te si sa týy la il gi li uy gu la ma lar da de vam e di yor. Bu ça lýþ ma lar la bir lik te; ür ki ye nin ilk dev let kü tüp ha ne si o lan Be ya zýt Dev let ü tüp ha ne si nin bah çe si nin ve mey da nýn kul la ným a la ný, bu lun du ðu böl ge göz ö nü ne a lý na rak ye ni den dü - zen le ni yor. ül tür Sa nat Ser vi si BURS Bü yük þe hir Be le di ye si ve Va kýf lar Böl ge ü dür lü ðü iþ bir li ðiy le ba kým, o na rým ve ge rek li dü zen le me le ri ya pý lan La la Þa hin Pa þa ed re se si, Ço cuk ü tüp ha ne si o la rak ye ni den e ði ti min hiz me ti ne su nul du. Or han Ga zi ve I. u rad ýn ku man da ný Ru me li Bey - ler be yi La la Þa hin Pa þa ta ra fýn dan 1339 yý lýn - da in þa et ti ri len, Cum hu ri yet in ilk yýl la rý na ka dar e ði tim hiz me ti nin ve ril di ði med re se, 1969 yý lýn da s ki ser le ri Se ven ler u ru mu ta ra fýn dan o na rý la rak kü tüp ha ne ye dö nüþ - tü rül dü. a ri hî ya pý, yý lýn da va - kýf lar ta ra fýn dan res to re et ti ril di. Geç ti ði miz yýl da ha ve rim li hiz met su nul ma sý a ma cýy la Bü yük þe hir Be le di ye si ne tah sis e di len ta ri hî med re se, La la Þa hin Pa þa Ço cuk ü tüp ha - ne si o la rak ka pý la rý ný bu se fer ço cuk lar i çin aç tý. Os man lý nýn ilk dö nem e ser le ri a ra sýn - da yer a lan han, ha mam, med re se gi bi ya pý - la rý a ya ða kal dýr ma nýn ö te sin de bu ya pý la rýn va tan daþ lar ta ra fýn dan kul la ný lý yor ol ma sý - nýn bü yük ö nem ta þý dý ðý ný be lir ten Bü yük - þe hir Be le di ye Baþ ka ný Re cep l te pe, bu sebeple res to ras yo nu nu ta mam la dýk la rý bütün e ser le ri hal kýn hiz me ti ne sun duk la rý - ný söy le di. a ri hî Hi sar böl ge sin de 673 yýl ön ce ya pý la nan med re se nin yi ne ço cuk la rýn e ði ti mi ne a çýl dý ðý ný kay de den Baþ kan l te - pe, ü tüp ha ne mi ze il köð re tim 1. ka de me öð ren ci le ri ne yö ne lik 3 bin ci va rýn da ye ni ki - tap ka zan dý rýl dý. Bu nun ya nýn da o ku ma sa - lo nu, ço cuk o yun o da sý ve in ter net o da sý i le ço cuk la rý mýz bu ra da hem e ði tim le ri ne kat ký sað la ya cak, hem de ke yif li va kit ge çi re cek. Pa zar gün le ri ha riç her gün sa bah 9.00 dan ak - þam e ka dar hiz met ve re cek o lan kü tüp - ha ne miz böl ge de ki ço cuk la rýn ye ni bu luþ ma nok ta sý o la cak. de di. Bur sa / ci han 673 yýl lýk med re se, ço cuk kü tüp ha ne si ol du Ba kým, o na rým ve ge rek li dü zen le me le ri ya pý lan La la Þa hin Pa þa ed re se si, Ço cuk ü tüp ha ne si o la rak ye ni den e ði ti - min hiz me ti ne su nul du. a ri hî ya pý, yý lýn da va kýf lar ta ra fýn dan res to re et ti ril di. FO OÐ RF: CHN

5 23 ÞUB 2012 PRÞB L 5 Ba tý da ki il mî ve fel se fî ge liþ me ler kar þý sýn da, Os man lý son dö ne min de ki e ði tim sis te mi mi zin, da ha doð ru su med re se nin (ü ni ver si te nin) du ru mu ne i di? Ge liþ me le ri ta kip e de me miþ, ken di si ni ye ni - fer sa dog ni as ya.com.tr ul hak ký! Ç Î ha yat ta in san lar bir bi riy le te mas ha lin de. Bir o lu nan, be ra ber o lu nan, be ra ber ce bu lu nu lan bir çok müþ te rek ler var. s te sek de, is te me sek de ha yat böy le sü rü yor. a dem bir bi ri miz le bi riz, ma dem, bir bi ri mi zin mü tem mi mi yiz; bu du rum da kol la na cak çok þey var. Bun la rýn baþ ta ge le ni, kul hak ký! ul hak ký, in san lý ðýn hak ký dýr. ul hak ký, kul la rýn, kul lar la gö re ce ði he sap týr. Rab bi miz, bu me se le yi a ra mýz da hal le dip öy le hu zu ru na var ma mý zý is ti yor; her bir þe yi af fet se de bu na ra zý ol mu yor. Ce nâb-ý Hakk ýn e mir ve ya sak la rý nýn ö nem li bir kýs mý kul hak kýy la il gi li dir. ö tü lük ler den u zak, kar deþ çe ya þa mak i çin hak la ra say gý lý ol mak ge re ki yor; hat ta bu, iç ti maî ha ya týn em ni yet su pa bý dýr de sek mü ba lâ ða ol maz sa ný rým. ul hak ký, bir kim se nin, bir kim se nin ma lý ný al ma sýn dan, çal ma sýn dan i ba ret de ðil dir el bet. O to büs te bas tý ðým bir a ya ðýn, kor ka rým ki, ba na hak ký geç miþ tir. op lu ta þý ma a raç la rý na bi ner ken, i ner ken ben cil lik e dip bir kim se yi i te le mek, ö te le mek bir te ca vüz ör ne ði. Hak sýz ka zanç sað la mak, hak ký de ðil se, bir nes ne ye sa rýl mak; se bep yok ken bir mü 'mi ne da rýl mak bu ko nu nun bir baþ ka ci he ti dir. dam, kav þak ta, kýr mý zý ý þýk ta çiz gi yi de, lam ba yý da ge çip öy le du ru yor. a nan ye þil ý þýk lar dan ha ber siz ce bek li yor. or na lar la u ya rý lýp, an cak çe kip gi di yor. On lar ca a ra ca za man kay bet tir me nin, a kar ya kýt yak týr ma nýn, si nir le ri ger me nin â le mi ne, bi ra der? Va sý ta ný, bir va sý ta nýn ö nü ne kýr mak; uy gun suz bir po zis yon da, tu tup ö nün de dur mak; sen den gay ri in san la rý müþ kü lât ta bý rak mak a ca ba ne dir? U zun yol da, ih lâl le rin be del le ri çok a ðýr! Za yi a ta se bep ol mak, ne de mek? a þa dý ðýn a part man da ta di lât lar bit mez se; ak þam dan da i le ri ye, pa týr tý lar ge lir se; ne za ket gös te ri lip bir ö zür di len mez se, bu na ne de nir? Ö de men müm kün ken, pa ra nýn sý cak lý ðý na ya týp bor cu nu ge cik tir mek, a la cak lý kim se ye hak sýz a cý çek tir mek na sýl bir duy gu? Öl çer, bi çer, tar tar ken; a lý nýr ken, sa tar ken na lýn cý ke se ri gi bi hep ken din den ya na yon tar san ne ti ce si ne o lur? Din le di ðin yük sek ses li mü zik, bal kon da yap tý ðýn te miz lik, bir de ça ma þýr sar ký ta rak üs te lik çev re de ki kom þu la rýn hu zu ru nu bo zar san, bu nu ne i le i zah e de bi lir sin? ha net et mek; bir in sa ný kü çüm se mek, u tan dýr mak; gýy bet et mek, büh tan et mek; ko vu cu luk, de di ko du, taþ kýn lýk; ma la, ca na, na mu sa he lâl ver mek; di nî, mil lî de ðer le re say gý sýz lýk kul hak ký ný ih lâl ma na sýn da sa yý la cak baþ lýk lar dan bir kýs mý. fen di miz (a.s.m.): im kul hak ký ye miþ se der hal o kim se i le he lâl leþ sin * bu yur mak ta dýr. l lah ýn rý za sý, sa de ce, i ba det te de ðil dir; hak a dý na ne var sa, o nu da bil mek ge rek Dip not: *Bu ha rî, Ri kak, 48. Bahçelievler'de endi motoruyla gazete daðýtacak eleman aranýyor L+SS el:0(212) Gsm: (0532) (0530) vea Bayiinde çalýþmak üzere tecrübeli ve eðitilmek üzere personel alýnacaktýr. el: 0 (212) Gsm: (0507) edrese, tekke ve zaviyeler neden kapandý? le ye me miþ, ge liþ me miþ bir bil gi yý ðý ný var dý. sýr lar ön ce si nin ma lû mat la rý tek rar e di li yor du. Dört-beþ a sýr bo yun ca geç mi þin bi ri kim le riy le i dâ re e dil miþ, þerh ve bir ta kým a çýk la ma lar dan ö te ye gi di le me miþ ti. l bet te ken di si ni ye ni le ye me miþ, ge liþ me le re pa ra lel bir e ði tim sey ri ta kip e de me miþ med re se, tek ke ve zâ vi ye; fen, fel se fe ve il min sa ca yak la rý na o tur muþ bir þe kil de Dec ca liz min sal dý rý la rý na ce vap ve re mez di. ur ân et ra fýn da ki sur lar Os man lý dev le ti nin çö küþ sü re ci ne gir me siy le, med re se ler den fen i lim le ri nin kal dý rýl ma sýy la, tek ke ve za vi ye le rin de ken di le ri ni ye ni le ye me miþ ol ma sýy la yý kýl ma ya yüz tut muþ tu. s ke rî sa ha da - Dün kü kö þe miz de "Fe tih 1453" fil miy le il gi li gö rü þü mü ze ka týl ma yan la rýn, bu fil me met hi ye dü ze rek pe þi nen des tek çý kan as lýn da hiç ta ný ma dý ðý mýz gö nül lü sal vo cu la rýn bi ze doð ru yö nelt miþ ol duk la rý e leþ ti ri ok la rý na de ðin miþ tik. Bu gün i se, siz den ge len me saj la ra yer ver me ye ça lý þa lým... Siz ler de di ðim, he men ta ma mý ný bir þe kil de bil di ðim, ta ný dý ðým, is mi ne ya hut si mâ sý na â þi na ol du ðum sâ dýk, se bat kâr ve tah kik mes le ðin de ka rar kýl mýþ o lan siz a ziz fi kir ve dâ vâ ar ka daþ la rý mý kast e di yo rum. Bu gün siz le rin ko nu ya da ir me saj la rý ný da bir ký smý ný mec bu ren ký sal ta rak ya yýn la dýk tan son ra, bu ko nu ya niha yet ve rip ka pat mak ar zu sun da yýz. þ te, "siz den ge len ler"den bir de met... Fil mi sey re de nin ak lýn da ka lan Dün ak þam 10 ar ka daþ la be ra ber bu fil mi sey ret me ye git tik. az dýk la rý ný za ay nen ka tý lý yo ruz. kud sî bir müj de ye maz har ol mak i çin gi ri þi len bir fe tih ha re ke ti, fil min i le ri ki bö lü mün de san ki Fa tih'in "ba ba sý nýn va si ye ti" i miþ ve san ki bu yüz den da ha çok ö nem se ni yor muþ gi bi na za ra ve ril me si, doð ru su hay li tu ha fý mý za git ti. He le, sa bah na ma zý ký lý nýr ken gök te gü ne þin ol ma sý, ay rý ca ga ri bi mi ze git ti. Film bit tik ten son ra he men her ke sin ak lýn da ka lan en ö nem li ve en be lir gin ko nu, fe tih ger çe ði ve ya bu þan lý fet hin kud sî mâ nâ sý de ðil, da ha çok "U lu bat lý Ha san'ýn aþ ký" ol muþ tur.. Çe tin ka ya sýl mak sat ne? ak sat ta ri hî bil gi le ri, ger çek le ri ye ni ne sil le re ta nýt mak sa, bil gi ler el bet te ki doð ru þe kil de ve ril me li. ok, mak sat pa ra ka zan mak i se, fil min mak ya jý gü zel(!) ol ma lý ki, he def kit le yi çe ke bil sin ler. Bun la rýn ga ye si bel li... Ö mer li e sin lik le ka tý lý yo rum Gö rü þü nü ze ka tý lý yo rum. n þa al lah mâ ne vî has sa si yet le ri o lan ta rih çi le ri mi zin se nar yo su na kat ký sað la dý ðý ger çek bir Fe tih fil mi i le ri de çe ki lir. Hak lý e leþ ti ri le ri ni zi sin di re me yen ler, na sýl o lu yor da sý ra la mýþ ol du ðu nuz 5 nok ta yý sin di re bi li yor lar? h met þ can Rek lâ mý ný yap mak tan çe kin me li yiz "Fe tih" fil mi hak kýn da ki dü þün ce ve ka na at le ri ni zi ay nen pay laþ mak la be ra ber, bu fil min rek lâ mý ný yap mak tan ve fil me git me yi ö zen dir mek ten de çe ki nil me si ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum. Ha yýr lý ça lýþ ma lar. Zü be yir Sey ret me ye de ðer mi? Fil min a dý ný çok duy dum. Lâ kin he nüz sey ret me dim. De ðin di ði niz nok ta lar dan an lý yo rum ki, gi dip sey ret me ye deð mez. Bu den li ö nem li bir ta ri hî o la yý, te men ni e de - ki ge ri le me, il mi ye sa ha sýn da da gö rül me ye baþ lan mýþ, e ði tim mü es se se si sko las tik leþ miþ; fen ve fel se fe den ge len hü cum lar dur du ru la ma mýþ tý. ük sel me Dev ri nde, Fâ tih Sul tan eh med za ma nýn da, Sahn-ý Se man med re se le rin de (ü ni ver si te le rin de), din i lim le ri i le fen i lim le ri yan ya na o ku tu lu yor du. bus su ûd un, ed re se ler de ta biî i lim le ri o kut ma ya ge rek yok tur me â lin de ki fet va sýy la; fen i lim le ri kal dý rýl mýþ tý. r týk, sa lâ bet de ðil; ta as sup hü küm sür me ye baþ la mýþ tý. Oy sa, s lâ mi yet ta as su bu (bir þe ye kö rü kö rü ne ya pýþ ma yý) de ðil, sa lâ be ti, hak ký, ger çe ði, a kýl ve bür han lar la bul duk tan son ra o na sýmsý ký sa rýl ma yý ge rek ti ri yor. ed re se, tek - ye ve zâ vi ye bun dan mah rum kal mýþ tý. 20. as rýn baþ la rýn da, I I. b dül ha mid ta ra fýn dan s lâm ül ke le ri nin du ru mu nu tes bit i çin va zi fe len di ri len ler den bi risi o lan b dür re þid b ra him, med re se le rin de ye tiþ tir di ði i lim a dam la rýy la meþ hur o lan Bu ha ra da ki e ði tim sis te mi hak kýn da þun la rý söy le mek te dir: Öð re tim u sû lü ber bat. Bir ki ta býn mu kad di me si ni beþ se ne de o kur lar. ir mi-o tuz se ne bir med re se o da sýn da o tu rur; bü tün öm rü nü a lât, li sân tah si lin de ge çi rir; so nun da i ki ke li me yi ko nu þa ma dý ðý gi bi, bir sa týr da rap ça i bâ re ya za maz. ah sil, çok a cý na cak bir hal de dir. 1 Dip not: 1- s lâm Dün ya sý ve Ja pon ya da s lâ mi yet, c. 1, s. 46. Film hakkýnda sizden gelenler lim ki, li yâ ka ti i le can lan dýr acak ki þi ler ge lip ka lý cý bir e se re dö nüþ tür sün.. Soy sal a pak ya zý sý ol muþ a zý nýz, bu ko nu ya muh te þem bir ka pak ol muþ. li ni ze, fik ri ni ze sað lýk. Bu da on la ra dert ol sun! l lah ko lay lýk ver sin, sab rý ný zý ve kuv ve ti ni zi da im kýl sýn. u ba Nur n di þe le rim var dý za ten Ha dis le ve müj dey le baþ la yan bir fil me bu ka dar tu haf lýk lar so kuþ turul muþ... e vek ke li, Holl ywo od'da gös te ri lip Os car prog ra mý na da hil e dil me si bo þu na de ðil miþ... Ben de git me yi dü þü nü yor dum; a ma, l lah si zi i nan dýr sýn i çim den di yo r dum "uh te þem üz yýl" tar zý i çi ne bir sü rü saç ma sa pan þey ler koy muþ lar dýr fa lan di ye, en di þe le rim vardý. Sa ðo lun, en di þe le ri mi i zâ le et ti niz. z mit'ten eh met li ak dir de, ten kit de ye ri ne gö re a zý la rý ný zý o ku dum, ho þu ma git ti. Uy gun ce vap lar ver miþ si niz. Biz her ke sin, her þe yi ni be nim se mek zo run da de ði liz. nanç la rý mý za uy gun ol ma yan þey le ri ten kit e der, uy gun ge le ni de tak dir e de riz. Siz de bi zim a dý mý za bu nu yap mýþ sý nýz. Þük ran la rý mý arz e der, se lâm la rý mý su na rým.. Ça lýþ kan Hak lý ten kit, yan lýþ la ra set çe ker u ha fa za kâr ke sim de ki a þa ðý lýk komp lek si nin te zâ hü rü o la rak, müs bet gö rü nen her þe yi de ðer len dir me yap ma dan, ol du ðu gi bi ka bul len me ve sa vun ma ci he ti ne gi di li yor. op tan cý yak la þým la, ak lý mý zý baþ ka sý nýn ce bi ne koy amayýz. Se lâmlar. Ha san e red düt le ri miz var dý a zý la rý ný zý baþ tan so na o ku dum. Bu ak þam söz leþ miþ tik; a i le ce fil mi iz le me ye gi de cek tik ki, vaz geç tik. Za ten, kar þý mý za ne çý ka cak di ye de te red düt le ri miz var dý. a zý la rý ný zý o ku yun ca, ni haî ka ra rý ver dik. l lah ra zý ol sun ki, gü na ha gir me mi ze en gel ol du nuz.. Fa ki oð lu y ný ka na at te yiz o ru mu nuz ga yet gü zel ve ye rinde. Si zin le ay ný ka na a ti pay la þý yo ruz. Se lâm ve du â i le.. l pas lan Çe vik av si ye niz ne dir? l lah ra zý ol sun, yap tý ðý nýz de ðer len dir me ler i çin. al nýz, bu fil me git me yi tav si ye e di yor mu su nuz, et mi yor mu su nuz? Bu nu öð ren mek is ti yo ruz. l man ya'dan se lâm lar. Ha san Si nan Han gi a ma ca hiz met e di li yor? az dýk la rý ný za ay nen ka tý lý yo rum. Bu film hak kýn da tam i sa bet bir ya zý ol muþ. Doð ru su, bu fil min han gi a ma ca, ne ye ve ki me hiz met et ti ði de be lir siz.. Bay rak lý Bu mil let film den an la maz mý? Bu e ser, sa nat yö nüy le de ba þa rý sýz. n cak, bu fil mi ya pan lar "mil let film den an la maz" zih ni ye ti i le yap tý lar sa, o tak dir de mil let de bu tür ça lýþ ma la ra film de ðil "Ne film a dam sý nýz" der. r tuð rul His si yâ tý mý zýn ter cü ma ný l lah râ zý ol sun, de ðer li ya za rý mýz.. His si yâ tý mý za tam ter cü man ol muþ su nuz. a le mi ni ze, yü re ði ni ze sað lýk. Bi lâl unç Bi zi ay dýn lat tý nýz e þek kür ler sa yýn ho cam, biz le ri ay dýn lat tý ðý nýz i çin. Film da ha gel me di bu ra ya (r zin can); gel se de git mem ar týk. l lah siz den ra zý ol sun. u rat De mir Ce vap lar gü zel l lah ra zý ol sun. a zý la rý nýz ha ri ka. Bel li ki dar lat mýþ lar si zi. ma çok gü zel ce vap ver miþ si niz. a ný nýz da yýz. us ta fa Sa id op muþ a yak gö rün tü sü Fil min he men her saf ha sýn da or ta ya çý kan i ti ci ka dýn gö rün tü le ri, fet hin mu kad des ma na sý ný göl ge le miþ du rum da. ðýz ta dýy la tam ge mi le rin ka ra dan yüz dü rül me si sah ne si ni sey re de cek tik ki, o ra da da e zi lip bü zü len in san la rý, ke si len kan lý a yak par ça la rý ný gö rün ce, doð ru su mi de miz alt üst ol du. b dul lah Za rar dan kur tul duk... Biz ler l man ya'da he nüz sey ret me dik fil mi; a ma git me ye de ni yet len miþ tik. yi ki, siz ler dü þün ce le ri ni zi ve yo rum la rý ný zý ya zýp biz ler le pay laþ tý nýz. yi ki, ya zý la rý ný zý ta kip e di yo ruz. Böy le bir neþ ri yat hiz me ti nin i çin de ol mak ne ka dar gü zel bir lü tuf. Bi zim a i le den 7 ki þi gi de cek tik. Bu iþ i çin a yýr dý ðý mýz u ro'yu, in þal lah ha yýr lý bir hiz me te ak ta ra ca ðýz. Þü kür ki gi dip a i le mi zin, ço luk ço cu ðu mu zun ya nýn da gü na ha da bu luþ ma dýk. yi ki var sý nýz. l lah ra zý ol sun. Se lâm ve say gý la rý mýz la. Öz top rak i le si Has sa si ye ti ni zi pay la þý yo ruz La tif Bey. He nüz a i le ce fýr sat bu lup da fil me gi de me dik. ma, ya zý la rý mýz da bah set ti ði niz has sa si yet ler den son ra git sek mi, git me sek mi di ye i ki le me düþ tük. Bu film le il gi li has sa si yet le ri ni zi pay la þý yo ruz. Bi zi baþ ka ya zý la rý nýz la da ay dýn lat tý ðý nýz gi bi, fil me git me den ön ce yap tý ðý nýz i kaz lar i çin ay rý ca te þek kür ler. Se fa az dýk la rý nýz ve duy duk la rým... Se lâm ve hür met ler. Bu fil mi iz le me dim; a ma yaz dýk la rý nýz ve duy duk la rým i ti ba riy le, ha yal e de bi li yor ve kuv vet li bir tah min de bu lu na bi li yo rum. Her i ki ya zý nýz da çok a çýk la yý cý ve tam ye rin de ol muþ. a le mi ni ze sað lýk. a hi nur SON SÖZ: Bun lar gi bi da ha pek çok o ku yu cu muz te le fon la, ya hut e pos ta me sa jýy la bi ze u la þýp "Bu fil mi sey ret me ye gi dip git me me" hu su sun da fik ri mi zi so ru yor, tav si ye le ri mi zi öð ren mek is ti yor. Biz, bu ra da bil gi le ri miz ve gör dük le ri miz ý þý ðýn da dü þün ce le ri mi zi i fa de et me ye ça lý þý yo ruz, im se ye baþ ka her han gi bir tel kin de, tav si ye de bu lu na mý yo ruz. Gi dip fil mi sey re dip et me me hu su sun da, uy gun o lan her ke sin ken di i ra de siy le ka rar ver me si dir. Þahsî görüþüm, bu filmin adý "Fetih 1453" deðil de "ra'nýn þký: 1453" þeklinde olsaydý, çok daha uygun düþerdi. RHN ÇNDN lur han Cel kan (0 505) a ne vî al kýþ la ra li yâ kat ka zan mak i çin al ka ra dan o ku yu cu muz: Ri sâ le-i Nur ders le rin de b dul kâ dir Gey lâ nî ve Haz ret-i li biz zat ha zýr o lur mu? Ri sâ - le-i Nur hiz me ti i le il gi li ta sar ruf la rý de - vam e di yor mu? v li ya dan ba zý la rý nýn, ma kam la rý nýn ka bi li ye ti ne gö re ken di le ri öl müþ ol sa bi le, ký ya me te ka dar üs lü man la rýn muh te lif hal le ri i le, s lâ mi yet in in ki þa fý i le, ur ân ve man hiz me tiy le yer yer il gi len dik le ri, bir kýs mý nýn biz zat ta sar ruf la rý ný sür dür dük le ri yo lun da mu te ber ha ber ler var. r týk pey gam ber ler dev ri ka pan dý ðý na gö re, son di nin se lâ me ti ve bu na da ya lý o la rak be þe rin hu zu ru ve sa a de ti söz ko nu su o lun ca, ba zý ma ne vi yat bü yük le ri nin öl dük ten son ra da ta sar ruf la rý ný sür dür me le ri, l lah ýn bu üm me te bir þef ka tin den ve rah me tin den baþ ka bir þey de ðil dir. Haz ret-i li ve b dul ka dir Gey lâ nî nin bu a sýr da ya pý lan î mân hiz met le riy le o lan ya kýn a lâ ka sý hak kýn da Be di üz za man h lâs Ri sâ le sin de þöy le di yor: Bi lir si niz ki, Haz ret-i li (ra) o mu ci ze vâ rî ke râ me tiy le ve Haz ret-i Gavs-ý zam (ks) o hâ ri ka ke râ met-i gay bi ye siy le, siz le re bu sýrr-ý ih lâ sa bi nâ en il ti fat e di yor lar. Ve hi mâ yet kâ râ ne te sel lî ve rip hiz me ti ni zi mâ nen al kýþ lý yor lar. vet, hiç þüp he et me yi niz ki, bu te vec cüh le ri ih lâ sa bi nâ en ge lir. ðer bi le rek bu ih lâ sý kýr sa nýz, on la rýn to ka dý ný yer si niz. O nun cu Lem a da ki þef kat to kat la rý ný ta hat tur e di niz. Böy le mâ ne vî kah ra man la rý ar ka nýz da za hîr, ba þý nýz da üs tad bul mak is ter se niz, en di le ri ih ti yaç i çin de ol sa lar bi le, on la rý ken di ne fis le ri ne ter cih e der ler. im nef si nin ih ti ras la rýn dan ko ru nur sa, iþ te on lar kur tu lu þa e ren le rin tâ ken di si dir. 1 sýr rýy la, ih lâs-ý tâm mý ka za ný nýz. ar deþ le ri ni zin ne fis le ri ni nef si ni ze- þe ref te, ma kam da, te vec cüh te, hat tâ men fa at-i mad di ye gi bi nef sin ho þu na gi den þey ler de ter cih e di niz. Hat tâ, en lâ tîf ve gü zel bir ha kî kat-i î mâ ni ye yi muh taç bir mü mi ne bil dir mek ki, en mâ sû mâ ne, za rar sýz bir men fa at tir; müm kün se, nef si ni ze bir hod gâm lýk gel me mek i çin, is te me yen bir ar ka daþ i le yap týr ma sý ho þu nu za git sin. ðer, Ben se vap ka za na yým, bu gü zel me se le yi ben söy le ye yim. ar zû nuz var sa, çen dan on da bir gü nah ve za rar yok tur, fa kat mâ bey ni niz de ki sýrr-ý ih lâ sa za rar ge le bi lir. 2 Üs tad Haz ret le ri Sü nû hat ta, s lâm ýn ge çi re ce ði bâ di re ler ve ge le ce ði hak kýn da top la nan se lef-i sâ li hî nin ve her as rýn tem sil ci le ri nin i çin de bu lun du ðu bir mec lis le fe lâ ket ve he lâ ket as rý nýn a da mý sý fa týy la mâ ne vî bir gö rüþ me ya par. Bu gö rüþ me de üs lü man la rýn mað lû bi yet le ri nin se bep le ri ve gâ li bi yet le ri nin ön þart la rý kri ti ze e di lir, gö rü þü lür, tar tý þý lýr. Fe lâ ket ve he lâ ket as rý nýn a da mý o la rak Be dî üz za man Haz ret le ri, as rý na a it mâ ne vî buh ran ve prob lem ler ve çö züm yol la rý hak kýn da ta bir câ iz se mâ ne vî bir bri fing ve rir. 3 Bu mâ ne vî bri fing not la rýn dan an lý yo ruz ki, bu a sýr da s lâm a a it her ha re ket, her a dým, her ay dýn lýk, her ý þýk, her mu vaf fa ki yet, her ba þa rý, her ders, her gay ret, her him met, her ne fes; se lef-i sâ li hîn â lim le ri ta ra fýn dan dik kat le iz le ni yor, il gi i le ta kip e di li yor. ur ân hiz me ti i çin bir a dým da ol sa gay ret gös te ren her ke sin sýr tý him met du â sý i le sý vaz la ný yor. Bi ze; Üs tad Haz ret le ri nin i fa de siy le, ih lâs- ý tâm me i çin de ha re ket et mek ka lý yor. a ni her a dý mý mýz da, her der si miz de, her i þi miz de, her hiz me ti miz de, her him me ti miz de, her gay re ti miz de, her ne fe si miz de tam ih lâs ý ka zan mak ve bu nu ka lý cý kýl mak zo run da yýz. Bu hiz me tin ih lâs la yü rü tül me si nin ö ne min den dir ki, Üs tad Sa îd Nur sî Haz ret le ri, ih lâ sa bü yük e hem mi yet ve rir, h lâs ve U huv vet me se le le ri i çin üç müs ta kil ri sâ le te lif e der, h lâs Ri sâ le si nin en az on beþ gün de bir o kun ma sý ný, ge rek le ri i le ti tiz lik le a mel e dil me si ni ve bu nun as la ih mal e dil me me si ni is ter. ok sa a sýr lar ö te sin den gýp ta i le il gi gös te ri len, duâ i le na zar e di len ve him met i le ba ký lan bir hiz met ol ma li ya ka ti ni ka za na bi lir miy di? Þim di ih lâs za ma ný dýr! Biz, yap ma mýz ge re ken hiz me ti ih lâs i le ya pa lým. t ma mýz ge re ken a dý mý ih lâs i le a ta lým. Gös ter me miz ge re ken ça ba yý ve gay re ti ih lâs i le gös te re lim. Bu lun ma mýz ge re ken ders ler de l lah ýn iz niy le ih lâs i le bu lun ma ya gay ret e de lim. Böy le ce in þal lah l lah dost la rý nýn, ev li ya nýn, ma ne vi yat bü yük le ri nin, her as rýn me bus la rý nýn ve se lef-i sa li hin â lim le ri nin ta sar ruf la rý ný da, du â la rý ný da, him met le ri ni de, hoþ na zar la rý ný da, teþ vik sý vaz la ma la rý ný da, sev gi le ri ni de, þef kat le ri ni de; in þal lah ü ze ri mi ze celp et me miz mü yes ser o lur. l lah hiz met eh li nin yar dým cý sý ol sun. Â min. Dip not lar: 1- Ha þir Sû re si, 59/9. 2- Lem a lar, s Sü nû hât, s. 41.

6 6 23 ÞUB 2012 PRÞB UR HBR Van dep re min de ölen yar dým gö nül lü sü Dr. t sus hi i ya za - ki nin is mi a ra bük Ü ni ver si te si kam pü sün de a çý lan ürk Ja - pon Dost luk Par ký na ve ril di. i ya za ki nin is mi a ra bük Ü ni ver si te si nde ya þa ya cak VN dep re min de ölen yar dým gö nül lü sü Dr. t - sus hi i ya za ki nin is mi a ra bük Ü ni ver si te si kam - pü sün de a çý lan ürk Ja pon Dost luk Par ký na ve ril - di. Van dep re mi son ra sýn da ya ra lý la ra yar dým cý o la - bil mek i çin mem le ke ti Ja pon ya dan ilk u çak la 3 ki þi - lik e ki biy le a fet böl ge si ne ge lip, 5,6 lýk dep rem son ra - sý kal dý ðý o te lin yý kýl ma sý so nu cu ölen Ja pon Dr. t - sus hi i ya za ki nin is mi, ürk Ja pon Dost luk yý lý o la - rak kut la ný lan ve bu kap sam da a ra bük Ü ni ver si te si kam pus a la nýn da 2010 yý lýn da a çý lan ürk Ja pon Dost luk Par ký na ve ril di. Rek tör Prof. Dr. Bur ha net - tin Uy sal ko nu ya i liþ kin yap tý ðý a çýk la ma da, ki ül ke a ra sýn da geç miþ ten ge len sý cak ya kýn lýk ve iþ bir lik le ri ar ta rak de vam et mek te dir. Ja pon Bü yü kel çi li ði i le a ra bük Ü ni ver si te si nin dost lu ðu da es ki ye da yan - mak ta dýr. Ü ni ver si te o la rak Ja pon hü kü me tin den res to ras yon ça lýþ ma la rý i çin ö nem li de re ce de ba ðýþ al dýk yý lýn da kam pu su muz da ürk Ja pon Dost luk Par ký ný aç týk. ki ül ke i yi gün de de kö tü gün de de bir a ra da ol muþ tur. Ja pon ya da mey da na ge len su na mi fe lâ ke tin de yar dý ma ko þan ilk ül ke - ler den bi ri si ür ki ye dir. ür ki ye den gi den 30 ki þi lik e kip 3 haf ta sü re i le a ra ma kur tar ma ça lýþ ma la rý na ka týl mýþ týr. Ül ke miz de mey da na ge len Van dep re - min de de Ja pon ya dan des tek ge cik me den gel miþ tir. Van dep re mi ne yar dým gö nül lü sü o la rak 9 bin km u zak ta ki Ja pon ya dan ge len Dr. t sus hi i ya za ki ür ki ye de ki a cý la rý pay laþ mak la kal ma yýp, Van da can kur tar ma ya ça lýþ mýþ týr. ur tar ma ça lýþ ma la rý de vam et ti ði sü re de mey da na ge len dep - rem i le kal dý ðý o tel de ölen Dr. t sus hi i - ya za ki nin a dý ný a ra - bük Ü ni ver si te li ler ve ürk Hal ký as la u nut - ma ya cak týr. a ra bük Ü ni ver si te si ürk Ja - pon Dost luk Par kýn - da e be di ye te ka dar is - mi ya þa ya cak týr de di. a ra bük / e ni s ya ar kalýnlýðý 3 metreyi aþtý O ÐUN kýþ þart la rý nýn ya þan dý ðý un ce - li nin O va cýk il çe sin de kar ka lýn lý ðý yer yer 3 met re yi aþ tý. O va cýk ta 3 met re yi a þan kar dolayýsýyla tek kat lý ev ler a de ta gö rü le - mez ha le gel di. Ha va sý cak lý ðý nýn ge ce sa - at le rin de sý fý rýn al týn da 30 de re ce ye ka dar düþ tü ðü il çe de, yo ðun kar ör tü sü nün ya ný sý ra don du ru cu so ðuk ha va da va tan daþ la - ra zor an lar ya þa tý yor. l çe de ki ev le rin ça tý - la rýn da bi ri ken kar ör tü sü, teh li ke sa çý yor. Be le di ye e kip le ri, ge ce gün düz de me den kar te miz le me ça lýþ ma la rý ný sür dü rü yor. O va cýk Be le di ye Baþ ka ný us ta fa Sa rý gül, yap tý ðý a çýk la ma da, il çe de son 15 yý lýn en çe tin kýþ mev si mi nin ya þan dý ðý ný be lirt ti. U zun bir a ra dan son ra il çe de et ki li o lan UNCL NN OVCI LÇSND OÐUN R ÐIÞININ ÞNDIÐI OVCI LI VLR GÖRÜNZ OLDU. LÇD, GCLR HV SICLIÐI SIFIRIN LIND 30 DRC DR DÜÞÜOR. kar ya ðý þý nýn ha ya tý felç et ti ði ni vur gu la - yan ve ö ze lik le u la þým da sý kýn tý lar ya þan - dý ðý ný di le ge ti ren Sa rý gül, Geç miþ yýl la ra o ran la, bel ki çok da ha faz la, en az i ki kat me sai ya pa rak ça lý þý yor ol ma mý za rað - men, 3 gün dür kar yað mý yor ve he nüz yol la rý a çýl ma mýþ ma hal le le ri miz var. Bu se ne iþ ma ki ne le ri mi zin ye ter siz li ði, e ko - no mik þart la rýn da zor lu ðu ne de niy le, ö - zel lik le il çe de ki ya pý laþ ma nýn es ki ol du - ðu yer ler de müt hiþ bir zor lan ma ya þa - dýk. Ül ke de ge nel yo ðun bir kar ya ðý þý var, a ma ma a le sef bi zim il çe miz de, un - ce li nin nor mal ik li mi nin çok çok ü ze - rin de kar ya ðý þý var. Bu se ne fe lâ ket ya þa - dýk ve hâ lâ de vam e di yor. Bu kar ya ðý þý FO OÐ RFLR: ha va yý so ðut tu ðu i çin mev cut su þe be ke - le ri bi le don du di ye ko nuþ tu. ar la mü - ca de le i çin yar dým ta le bin de bu lu nan Sa rý gül, Ö zel lik le ül ke miz de bir çok be - le di ye de a týl du rum da bu lu nan iþ ma ki - ne le ri, kar a raç la rý, grey der ler ve ben ze ri a raç la rýn bi zim gi bi be le di ye le re hi be e - dil me si ya da tah sis e dil me si du ru mun - da, en a zýn dan kýþ mev si min de ya þa dý ðý - mýz bu a fe ti bir neb ze a zal ta cak týr. Bu - nun dý þýn da bu tip böl ge le rin bu tür za - man lar da a fet kap sa mý na a lýn ma sý ge rek - mek te dir. Çün kü þu an da a cil bir has ta - mýz ol sa bü tün im kân la rý mý zý kul lan sak bi le bel ki de o has ta yý 24 sa at te ge ti re me - ye ce ðiz de di. un ce li / a a Doðu da soðuk hava hayatý olumsuz etkiliyor DOÐU nadolu Bölgesi nde gece en düþük hava sýcaklýðý eksi 31 derece ile ðrý da ölçüldü. eteoroloji rzurum Bölge üdürlüðü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sibirya yüksek basýnç sisteminin etkisi altýnda bulunan Doðu nadolu Bölgesi nde soðuk hava hayatý olumsuz etkiliyor. Gece en düþük hava sýcaklýðý ðrý da eksi 31, rzurum da eksi 30, rdahan da eksi 26, ars ta eksi 24, Bayburt ta eksi 20, rzincan da eksi 15 ve Iðdýr da eksi 9 derece olarak ölçüldü. ar ve tipi dolayýsýyla rzurum da 145, ðrý da 68 ve Iðdýr da 3 olmak üzere toplam 216 köyle ulaþým saðlanamýyor. rzurum / aa Ü S D es ki Baþ ka ný Ö mer Bo lat, öðrencilerle bir araya geldi. Ömer Bolat: Her i þi ya pa rým de me yin BÐCILR D öð ren ci ler le bir a ra ya ge len Ü S D es ki Baþ ka ný Ö mer Bo lat, l gi niz ne yi çe ki yor sa, o i þe yo ðun laþ - ma ya ça lý þýn. Bir ko nu da uz - man la þýn, her i þi ya pa rým man tý ðýn da ol ma yýn de di. Ü S D es ki Baþ ka ný Ö - mer Bo lat, Bað cý lar Be le di ye - si bil gi e vi öð ren ci le ri i le bir a ra ya gel di. a ri yer Bu luþ - ma la rý kap sa mýn da ah - mut bey ül tür er ke zi nde ger çek leþ ti ri len prog ram da, ko nu þan Bo lat, öð ren ci le rin so ru la rý na da ce vap ver di. Öð ren ci le re, ö dev le ri ni yap týk tan son ra, iç le rin de ki e ner ji yi bo þalt mak i çin fut - bol, bas ket bol gi bi o yun lar oy na ma la rý ný tav si ye e den Bo lat, l gi niz ne yi çe ki yor - sa, o i þe yo ðun laþ ma ya ça lý - B Baþ ka ný, Ü S D ü ye le ri i le bu lu þu yor þýn. Bir ko nu da uz man la þýn, her i þi ya pa rým man tý ðýn da ol ma yýn de di. Bu yaþ lar si zin en gü zel gün le ri niz, do ya do ya oy na - yýn, a ma oy na ma nýn ta dý ný ka çýr ma yýn, bir bi ri ni ze küf - ret me yin, si ze ya pýl ma sý ný is - te me di ði niz þey le ri baþ ka sý na yap ma yýn. Oy nar ken, ders le - ri ni ze de ça lý þýn di yen Bo lat, raþ tý rýn, ge liþ ti rin, sor gu la - yýn, si ze an la tý lan la rý sor gu la - yýn. So ru la rý nýz la, be ni de sor gu la yýn. e ni þey ler bul - ma nýz lâ zým. n san lý ða, ken - di ni ze, baþ ka la rý na fay da lý ol - ma ya ça lý þýn. y ný za man da gü zel in san ol ma lý sý nýz. Ne dir gü zel in san? Gü zel in san, a i le - si ne, çev re si ne, top lu ma kar þý say gý lý ol mak týr þek lin de ko - nuþ tu. e ni s ya / s tan bul SNBUL en kul ýy met ler Bor sa sý nýn ye ni baþ ka ný Dr. b ra him ur han, Ü S D ýn Per þem be op lan tý sý nýn ko nu ðu o la cak. üs ta kil Sa na yi ci ve þa dam la rý Der ne ði (Ü S D) 2012 yý lý ba þý - na s tan bul en kul ýy met ler Bor sa sý (B) baþ ka ný o lan Dr. b - ra him ur han ü ye le ri i le bir a ra ya ge ti ri yor. 23 Þu bat 2012 Per þem - be gü nü sa at 09:30 da Ge nel er kez Bi na sý nda ger çek le þe cek o lan top lan tý da B nin ya pý sý, en kul ýy met ler Bor sa sý ve O B le - rin hal ka ar zýn da son ge liþ me ler e le a lý na cak. ko no mi Ser vi si

7 DÜN 23 ÞUB 2012 PRÞB 7 B den ilk ba har da bü yük sel ris ki u ya rý sý n B, kar ve so ðuk ha va dal ga sý nýn fel ce uð rat tý ðý or ta ve do ðu v ru pa böl ge le ri nin, kar la rýn e ri me siy le bü yük sel ler le kar þý kar þý ya kal ma ris ki nin bu lun du ðu u ya rý sý yap tý. B Fe lâ ket le rin n gel len me si çin U lus la ra ra sý Stra te ji nin (SIPC) bil di ri sin de, Bul ga ris tan ve Ro man ya da 10 gün i çin de sý cak lýk la rýn 8 i la 10 on de re ce a ra sýn da yük sel me si nin bek len di ði ni, bu du ru mun u na Neh ri bo yun ca buz la rýn e ri me si ne ne den o la ca ðý be lir til di. Bil di ri ye gö re, ku ru mun ö zel tem sil ci si ar ga re ta Wahls tröm, Sýr bis tan dan Bul ga ris tan a bin ler ce ki þi nin kar yü zün den mah sur kal dý ðý bir sý ra da, ö lüm le re ve e ko no mik ka yýp la ra ne den o la bi le cek yý ký cý su bas kýn la rý nýn u ya rý i þa ret le ri nin bu lun du ðu nu söy le di. SIPC Söz cü sü De nis ccle an de bu ül ke le rin yet ki li le ri nin, ý zýl haç ýn ve u lu sal ör güt le rin, sel a nýn da in san kay bý nýn ol ma ma sý ný sað la mak i çin ön lem ler al ma sý nýn za ma ný nýn gel di ði ni bil dir di. Cenevre / a a Gü ney den u zey e zey tin da lý n GÜ N o re Dev let Baþ ka ný Le e yungbak, i liþ ki le ri ge liþ tir me ye is tek li ol ma sý du ru mun da u zey o re i le iç ten gö rüþ me le re a çýk ol duk la rý ný söy le di. Le e, dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da,. o re nin ye ni li de ri im Jong Un un da ha i yi bir ge le cek i çin de ði þim þan sý na sa hip ol du ðu nu i fa de et ti. o re ler a ra sý i liþ ki ler de Se ul ün sa býr lý o la ca ðý ný bil di ren Le e, u zey o re nin gö rüþ me ler i çin sa mi mi tu tum ta kýn ma sý ha lin de Se ul ün bun dan mem nun o la ca ðý ný ve Pyong yang i le sa mi mi o la rak gö rü þe ce ði ni kay det ti.. o re li ve me ri ka lý tem sil ci ler Pyong yang ýn nük le er prog ra mýy la il gi li gö rüþ me le ri bu gün Çin in baþ ken ti Pe kin de yap ma yý plan lý yor.. o re, u zun sü re ül ke yi yö ne ten li de ri im Jong l in ra lýk a yýn da öl me sin den bu ya na Se ul un gö rüþ me ö ne ri le ri ni red de di yor. Seul / a a ran la an laþ ma ya va rý la ma dý n U LUS L R R SI tom ner ji si u ru mu (U ), tar týþ ma lý nük le er fa a li yet le riy le il gi li o la rak ran da te mas lar da bu lu nan uz man la rýn, nük le er si lâh prog ra mý ko nu sun da giz li ça lýþ ma lar yü rüt tü ðü id di a la rýy la il gi li a raþ týr ma da iþ bir li ði ko nu sun da ah ran yö ne ti miy le an laþ ma ya va ra ma dý ðý ný bil dir di. U dan ya pý lan a çýk la ma da, ay rý ca ran ýn, uz man la rýn nük le er fa a li yet ler ko nu sun da ö nem li bir as ke rî te si si zi ya re ti ne i zin ver me di ði be lir til di. Uz man la rýn U - nýn mer ke zi nin bu lun du ðu Vi ya na ya dön mek ü ze re ran dan ay rýl ma sýn dan son ra ya yým la nan a çýk la ma da, yak la þýk 4 yýl dýr ya pý la ma yan in ce le me le rin ye ni den baþ la týl ma sý i çin gös te ri len yo ðun ça ba la ra rað men an laþ ma ya va rý la ma dý ðý kay de dil di. U - Baþ ka ný u ki ya ma no, ran ýn yo ðun gay ret le re kar þýn Par çin de ki te si si zi ya re te i zin ver me me sin den ha yal ký rýk lý ðý na uð ra dýk la rý ný i fa de et ti. Viyana / a a ISF o mu ta ný John l len ýn em ri doð rul tu sun da bütün I SF as ker le ri 3 art a ka dar, ur ân-ý e rim ve ben ze ri di nî ma ter yal le re na sýl dav ra ný la ca ðý ko nu sun da e ði tim a la cak. PLRD N DÖÜLDÜ FGNSN'D BGR HV ÜSSÜ'ND ÇO SID UR'ÂN-I R L DNÎ UHVLI RLLRN H DLSL LGL OLR BÞLN PROSOLR GÖSRLRND 5 ÞNN ÖLDÜÐÜ, 30 DR ÞNN RLNDIÐI BLDRLD. F G NS N D bir me ri kan as ke ri üs sün de ur ân-ý e rim ler ve di ðer di nî ki tap la rýn ya kýl ma sý ü ze ri ne baþ la yan pro tes to gös te ri le rin de 5 ki þi nin öl dü ðü, 30 ka dar ki þi nin ya ra lan dý ðý bil di ril di. Sað lýk Ba kan lý ðý, Ce la la bad ve a bil de bi rer gös te ri ci nin öl dü ðü nü be lirt ti. e rel yet ki li le rin söz cü sü de a bil in ku ze yin de ki Per van vi la ye tin de 3 ki þi nin öldüðü nü kay det ti. BD, Bag ram üs sü nün ya ký nýn da ki bir gö zal tý mer ke zi nin kü tüp ha ne sin de bu lu nan ur ân-ý e rim ler ve di ðer di nî ki tap la rýn, a þý rý din ci le rin me saj la rý ve ya zý la rý ný i çer di ði ge rek çe siy le im ha e dil me sin den do la yý dün ö zür di le miþ ti. abil / a a ISF, BÜÜN SRLRN ÐOR F G NS N D U lus lar a ra sý Gü ven lik ve Des tek Gü cü ne (I SF) bað lý me ri ka lý as ker le rin a ra la rýn - da ur ân-ý e rim le rin de bu lun du ðu di ni ki tap la rý ya ka rak im ha et me si ü ze ri ne baþ la yan pro tes to - la rýn ar dýn dan I SF, as ker le ri ni bu ko nu da e ðit me ka ra rý al dý. I SF o mu ta ný John l len ýn em ri doð - rul tu sun da bütün I SF as ker le ri 3 art a ka dar, ur ân-ý e rim ve ben ze ri di nî ma ter yal le re na sýl dav ra ný la ca ðý ko nu sun da e ði tim a la cak. Bütün as - ker ler, di nî ki tap la rýn an la mý, sak lan ma sý, na sýl ta - ný na ca ðý ve bu ma ter yal le re na sýl dav ra ný la ca ðý ko nu sun da kap sam lý þe kil de e ði ti le cek. Bu a ra da l len, f ga nis tan çiþ le ri Ba kan lý ðý i le bir lik te so - ruþ tu ru lan, di nî ma ter yal le rin uy gun ol ma yan þe - kil de im ha sý ko nu sun da bir kez da ha ö zür di le di. Beyaz Saray, Su ri ye li mu ha lif le ri si lâh lan dýr ma nýn þu an da gün dem le rin de ol ma dý ðý ný bil dir di. BD den a teþ kes fik ri ne des tek B Z Sa ray, Su ri ye de Dev let Baþ ka ný Beþ þar sad re ji mi nin þid de ti ne ma ruz ka lan hal ka in sa nî yar dým la rýn u laþ tý rýl ma sý i çin a teþ kes fik ri ni des tek le dik le ri ni an cak ba zý on gre ü ye le ri nin çað rý la rý na rað men, Su ri ye li mu ha lif le ri si lâh lan dýr ma nýn þu an da gün dem le rin de ol ma dý ðý ný bil dir di. Be yaz Sa ray Söz cü sü Jay Car ney, gün lük ba sýn bri fin gin de ga ze te ci le rin, ba zý on gre ü ye le ri nin Su ri ye li mu ha lif le ri si lâh lan dýr ma çað rý la rýn da bu lun du ðu nu ha týr la ta rak, BD yö ne ti mi nin bu se çe ne ðe na sýl bak tý ðý ný sor ma sý ü ze ri ne, Su ri ye de ha la bir si ya sî çö zü mün ge rek ti ði ne i na ný yo ruz. Su ri ye nin da ha faz la as ke rî leþ tir me si ne kat ký sað la ya bi le cek a dým lar at mak is te mi yo ruz çün kü bu, ül ke yi teh li ke li bir yo la gö tü rür di ye ko nuþ tu. Car ney, an cak u lus la r a ra sý top lu mun a ta bi le ce ði a dým lar nok ta sýn da i la ve ted bir le ri de dýþ la ma dýk la rý ný be lir te rek, ðer u lus la r a ra sý top lum çok u zun sü re bek ler se ve a týl ma sý ge re ken a dým la rý at maz sa, (ge le cek te baþ vu ru la bi le cek) i lâ ve ted bir le ri dýþ la mý yo ruz, a ma Su ri ye de ba rýþ çýl de ði þim i çin hâ lâ bir fýr sa týn mev cut ol du ðu na i na ný yo ruz ve o ra sý nýn da ha faz la as ke ri leþ ti ril me si ne kat ký sað la mak is te mi yo ruz de di. Was hing ton / a a HR GÜN 2 S L Þ S U LUS L R R SI ý zýl haç o - mi te si nin ya ra lý ve has ta ki þi le - re a cil yar dým u laþ tý ra bil mek i - çin Su ri ye de ki ça týþ ma la ra her gün i ki sa at sü rey le a ra ve ril - me si çað rý sý nýn ha týr la týl ma sý ü - ze ri ne Car ney, Su ri ye de in sa nî þart lar dan bü yük kay gý duy ma - ya de vam et tik le ri ni söy le ye rek, þöy le de vam et ti: n sa nî yar - dým mal ze me si ne çok ih ti yaç du yan Su ri ye li le re bu yar dým la - rýn u laþ tý rýl ma sý na im kân ta ný - mak i çin a teþ kes çað rý la rý na des tek ve ri yo ruz. Ger çek þu ki; sad re ji mi nin ken di hal ký na kar þý men fur ey lem le ri, a cý ma - sýz þid det uy gu la ma la rý, te mel in sa nî yar dým mal ze me si nin çok kýt ol du ðu bir du ru ma yol aç tý. Do la yý sýy la bir a dým a týl - ma lý ve ta biî ki bu tür a teþ kes çað rý la rý na des tek ve ri yo ruz. FO OÐ RF: ran ve Orta Doðu ran ýn nük le er prog ra mý nýn ni te li ði ve do la yý sýy la nük le er si lâh ü ret me ka pa si te si çev re sin de son dö nem de ya þa nan tar týþ ma lar, Ba tý ta ra fýn dan u zun sü re dir ran a yö ne lik so ðuk sa vaþ kam pan ya sý nýn ye ni bir a þa ma ya gir di ði ni gös ter mek te dir. B V RN'IN NÜLR PROGRI ran ýn u ran yum zen gin leþ tir me prog ra mý ný dur dur ma sý na yö ne lik gö rüþ me ler 2003 yý lý na ka dar git mek te dir 2006 yý lýn dan i ti ba ren ran i le mü za ke re le ri, B Gü ven lik on se yi nin da i mî ü ye si o lan BD, Rus ya, Çin, n gil te re, Fran sa nýn o luþ tur du ðu beþ ül ke i le l man ya yü rüt mek te dir. B Gü ven lik on se yi ran ýn nük le er prog ra mý i le il gi li 2006 yý lýn dan i ti ba ren ye di a det ka rar ka bul et miþ tir. Son o la rak 2010 Ha zi ran ýn da ka bul e di len 1929 Sa yý lý Gü ven lik on se yi a ra rý i le, ran a ye ni ve da ha sý ký yap tý rým lar ge ti ril miþ tir. n cak bu ka rar ön ce si, ür ki ye ve Bre zil ya nýn baþ lat týk la rý dip lo ma tik gi ri þim so nu cu ran, nük le er prog ra mý i le il gi li 17 a yýs 2010 ta rih li ah ran Dek la ras yo nu nu im za la mýþ týr. ah ran Dek la ras yo nu, Nük le er Si lâh la rýn a yýl ma sý nýn Ön len me si nt laþ ma sý na (NP) bað lý kal ma sý þar týy la di ðer dev let ler gi bi ran a da ba rýþ çý a maç lar la nük le er e ner ji yi a raþ týr ma, ü ret me ve kul lan ma hak ký ta ný yor du. ah ran Dek la ras yo nu son ra sý ka bul e di len ka ra rýn oy la ma sýn da, Lüb nan ýn çe kim ser, ür ki ye ve Bre zil ya nýn Ha yýr o yu na kar þý, Gü ven lik on se yi nin 12 ü ye si vet o yu ver miþ tir Sa yý lý Gü ven lik on se yi a ra rý i le ran a uy gu la nan B si lâh am bar go su ol duk ça ge niþ le til miþ, ran ban ka la rý na yö ne lik sý ký de ne tim ve yap tý rým ge ti ril miþ tir. RN'IN POLSI V SON GLÞLR ran a yö ne lik yap tý rým lar gün den gü ne a ðýr la þa rak de vam et mek te dir. Son o la rak BD Baþ ka ný O ba ma, ran ýn u lus la r a ra sý pi ya sa la ra pet rol sa tý þý ný ya sak la yan ya sa yý im za la mýþ, ar dýn dan v ru pa Bir li ði 1 em muz 2012 den i ti ba ren ran a yö ne lik pet rol am bar go su uy gu la ma ka ra rý al mýþ týr. Bu nun la bir lik te ran ý e ko no mik yap tý rým lar yo lu i le kö þe ye sý kýþ týr ma ya yö ne lik Ba tý mah reç li ham le ler þim di lik ran ta ra fýn dan gö rül mü þe ben zi yor. Ni te kim ran, B nin ken di si ne yö ne lik pet rol am bar go su uy gu la ma ka ra rý kar þý sýn da, n gi liz ve Fran sýz þir ket le re ham pet rol sa tý mý ný dur dur muþ tur. Bu du rum 2011 yý lý ran pet rol ih ra ca tý nýn % 18 i nin ger çek leþ ti ði B ül ke le rin de kuþ ku suz pi ya sa la rý et ki le ye cek tir. Ö zel lik le ran dan bü yük mik tar da pet rol it hal e den Fran sa, s pan ya ve tal ya da pet rol fi yat la rýn da ya þa na bi le cek bir ar týþ e ko no mik kri zi da ha da de rin leþ ti re cek tir. ran ýn nük le er prog ra mý i le il gi li ge liþ me le rin di ðer bir bo yu tu, ül ke de nük le er a lan da ça lý þan bi li m a dam la rý na yö ne lik su i kast ler dir. O cak 2010 da ran lý a ka de mis yen e sut li u ham me di i le baþ la yan ran ýn nük le er prog ra mýn da gö rev li bi li m a dam la rý na yö ne lik su i kast ler, 11 O cak 2012 de Na tanz U ran yum zen gin leþ tir me prog ra mýn da ça lý þan a ka de mis yen us ta fa h me di Ru þen Beh dast ýn bir su i kast so nu cu vefat et me si i le ye ni den gün de me gel miþ tir. ran ýn ko nu i le il gi li s ra il i i þa ret et me si ve son o la rak Gür cis tan, Hin dis tan ve ay land da s ra il li dip lo mat la ra yö ne lik su i kast gi ri þim le ri i le il gi li s ra il in do lay lý o la rak ran ý gös ter me si, i ki ül ke i liþ ki le rin de ki ge ri li mi had saf ha ya çý kar mýþ týr. Ge rek Hin dis tan ge rek ay land, ran ýn dýþ ti ca re tin de ö nem li bir ye re sa hip tir. Ö zel lik le Hin dis tan, Çin i le bir lik te ran dan bü yük mik tar da pet rol a lý mý yap mak ta dýr. Do la yý sýy la bu ül ke ler de s ra il dip lo mat la rý na su i kast dü zen len me si ve ran i le i liþ ki len di ril me si bu ül ke yi u lus la r a ra sý i liþ ki ler de da ha da yal nýz laþ týr ma ya yö ne lik bir ham le o la rak da gö rü le bi lir. o nu nun bir baþ ka bo yu tu i se u zun sü re dir tar tý þý lan ve s ra il ta ra fýn dan ran ýn nük le er si lâh ka pa si te si ne yö ne lik bir sal dý rý pla ný ný gün de me ge tir me si dir. ran i se bu ge liþ me ler kar þý sýn da, Hür müz Bo ða zý ve ý zýl De niz ü ze rin den Su ri ye ye bir ru va zör ve bir de lo jis tik ge mi den o lu þan fi lo gön der miþ tir. Su ri ye nin ar tus Li ma ný' na de mir le yen ran a a it sa vaþ ge mi le ri Ba tý nýn tep ki si ni çek miþ tir. Di ðer yan dan ran a ra uv vet le ri ül ke nin or ta ke si min de Vel fecr a dý ný ver di ði ye ni bir as ke rî tat bi kat baþ lat mýþ týr. So nuç o la rak ran ýn nük le er prog ra mý çev re sin de ge li þen o lay lar, art 2011 den i ti ba ren Su ri ye de ya þa nan ge liþ me ler le bir lik te de ðer len di ril di ðin de, Or ta Do ðu coð raf ya sýn da rap Ba ha rý son ra sý sý cak bir ya zýn yak laþ tý ðý ný ha ber ver mek te dir.

8 8 23 ÞUB 2012 PRÞB H BR J dâ vâ sý r ge ne kon a u zan dý ca ni as ya.com.tr es ci di o lan as ke rî o kul var mý? kse ri yet le bü yük iþ/bü yük he def ler le meþ gul ol du ðu muz dan, dar da i re/kü çük iþ le ri mi zi ih mal e de bi li yo ruz. Dün ya yý fet he çý kar ken, ba zen ken di mi zi, ha ne mi zi, kö yü mü zü ya da þeh ri mi zi kay be de bi li yo ruz... e se lâ, ba sit gö rü len iþ ler den bi ri kö tü a lýþ kan lýk lar ýn hýz lý bir þe kil de ya yýl ma is ti da dý gös ter me si dir. Si ga ra i le baþ la yan bu a lýþ kan lýk lar, ted bir a lýn ma dý ðý sü re ce ma a le sef al kol lü iç ki, ku mar ve öl dü rü cü mad de kul la ný mý na ka dar gi de bi li yor. Dün ya ya ni zam ver mek i çin her tür lü gay re ti gös te ri yo ruz, a ma ga ze te ler de de vam e den al kol lü iç ki rek lâm la rý ný en gel le mek i çin gay ret sar fet mi yo ruz. Ni çin? Her hal de bu rek lâm la rýn de vam et me si ni, genç le rin al kol lü iç ki iç me ye teþ vik e dil me si ni, kö tü lü ðün ya yýl ma sý ih ti ma li ni kü çük iþ ler den ka bul e di yo ruz! Pe ki, bu iþ ler, bu teh li ke ler kü çük mü dür? Her kes bi lir ki bü yük he def le re an cak kü çük a dým lar a tý la rak u la þý la bi lir. ö tü lü ðü yay ma yý ken di le ri ne iþ e di nen çev re ler de böy le kü çük iþ ler ya pa rak hem genç le ri mi zi hem de yaþ lý la rý mý zý ze hir le me ye de vam e di yor. lin de im kâ ný ol du ðu hal de kü çük a dým lar at ma yan her kes, he pi miz i se bu yan lý þý iz le miþ o lu yo ruz... Bir baþ ka kü çük iþ de o kul lar da mes cit le rin ol ma yý þý. Ba zý o kul lar da var, a ma u mu mî an lam da ba kýl dý ðýn da ço ðu o kul da mes cit yok. Pe ki, o kul lar da ni çin mes cid a çýl maz? Ge rek ür ki ye yi i da re e den ler ve ge rek se o kul la rý i da re e den ler bu ih ti ya cý kü çük iþ o la rak gör dük le ri i çin! a biî ve li ler o la rak bi zim de ka ba ha ti miz var. O kul i da re ci le ri ne ve öð ret men le re Ço cu ðu mun ders le ri na sýl? di ye sor du ðu muz dan da ha faz la, O kul da ni çin mes cid yok? di ye de sor ma lý yýz. Sor ma lý yýz ki, Bu iþ be nim i þim de ðil di yen ler üst le ri ne bu ta le bi u laþ týr sýn ve Böy le bir ta lep yok ki! di ye ba ha ne ü re ten ler ba ha ne siz kal sýn. Hiç gün de me gel me yen ve ge ti ril me yen kü çük iþ ler den bi ri si de þu: Her ka de me de ki as ke rî o kul lar da ki e ði tim... O ra da ki e ði ti min muh te va sýn dan ne ka dar ha ber da rýz? O kul lar da o ku tu lan ve in þal lah ö nü müz de ki yýl dan i ti ba ren o ku tul ma ya ca ðý i fa de e di len il lî Gü ven lik ders le rin den hak lý o la rak þi kâ yet e di yo ruz. Pe ki, he men her der sin mil lî gü ven lik an la yý þýy la o ku tul du ðu i fa de e di len as ke rî o kul lar da du rum ne dir? O ra da ki öð ren ci le rin sý kýn tý la rý ný, dert le ri ni ve prob lem le ri ni kim gün de me ta þý ya cak? Ge çen yýl lar da bin ler ce öð ren ci nin (i ti raz e den var sa, yüz ler ce di ye lim) sýrf na maz kýl dý ðý i çin, ya da an ne si nin ba þý ör tü lü ol du ðu i çin bu o kul lar dan a týl dý ðý ný bil mi yor mu yuz? ýl lar ca bu o kul la ra ka yýt i çin an ne le rin baþ la rý a çýk o la cak þar tý uy gu lan ma dý mý? Böy le yan lýþ la rýn ya pýl dý ðý bir sis tem de, bu gün kü du rum ne dir? Her þey dü zel di mi, yok sa ek se ri yet bu uy gu la ma lar dan do la yý kü süp, o yö ne bak ma yý terk mi et ti? Bu gün i ti ba rýy la mes cid o lan as ke rî o kul var mý? Var sa teb rik, yok sa se be bi ni öð re ne bi lir mi yiz? e se lâ, Ri ze Li se si nde du yu lan mes cid ih ti ya cý her han gi bir as ke rî li se de du yul maz mý? il le ti mi zin ek se ri ye ti hiç de ðil se Cu ma na ma zý kýl dý ðý na gö re, on la rýn ço cuk la rý as ke rî o kul lar da na maz kýl mak is te yin ce ne ce vap a lý yor? Biz dün ya nýn fet hi i le meþ gu lüz, bun lar kü çük iþ ler di yor sa nýz si ze ka týl ma mýz müm kün de ðil. Si vil de na maz kýl dý ðý hal de, o ku du ðu as ke rî o kul da mes cid ol ma dý ðý ya da ya sak ol du ðu i çin na maz ký la ma yan tek bir öð ren ci bi le var sa, siz dün ya yý fet het se niz ne ye ya rar? s ke rî e ði tim ku rum la rý da da hil ve baþ ta ol mak ü ze re ih ti yaç du yu lan her ye re i ki mes cit a çýl ma lý, ves se lâm... Z ardeþlerimiz ustafa ve Feyzullah araman'ýn kayýnpederi, muhterem ustafa araman'ýn vefatýný teessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, dost ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. J DÂVÂSININ DÜNÜ DURUÞSIND ONUÞN ÖR LÜF OPL'IN ÞOFÖRÜNÜN OÐLU RH ÖZDR, FL ÇHUL CN- LRN J RFINDN ÞLNDÐN, GFFR ON'I S J L HZBULLH PLRNN BRL ÖLDÜRDÜÐÜNÜ SÖLD. DRBIR'D gö rü len J dâ vâ sý nýn dün kü du ruþ ma sýn da öl dü rü len ku mar ha ne ci ler kra lý la kap lý Ö mer Lüt fi o pal ýn þo fö rü nün oð lu, þa hit o la rak din len di. s ke rî per so nel ol du ðu nu be lir ten m rah Öz de mir, ür ki ye nin ö nem li fa a li meç hul ci na yet le rin den es ki Di yar ba kýr m ni yet ü dü rü Gaf far Ok kan, es ki ar din Jan dar ma lay o mu ta ný l bay Rýd van Öz den i le es ki Di yar ba kýr Jan dar ma Böl ge o mu ta ný uð ge ne ral Bah ti yar y dýn ve u sa n ter in na sýl öl dü rül dü ðü nü an lat tý. Öz de mir, bu ki þi le rin J bün ye sin de ku ru lan tim le re ko mu tan lýk ya pan ve ha len r ge ne kon dan tu tuk lu bu lu nan ba zý i sim ler ta ra fýn dan öl dü rül dü ðü nü söy le di. Di yar ba kýr, ar din, Bat man ve Þýr nak ta çe þit li ta rih ler de bir den faz la a dam öl dür me, kun dak la ma ve bom ba la ma ey le mi ger çek leþ tir dik le ri id di a sýy la yar gý la nan ve a ra la rýn da e þil kod ad lý ah mut ýl dý rým ve i ti raf çý b dul ka dir y gan ýn da bu lun du ðu 16 sa nýk lý J dâ vâ sý na de vam e dil di. Di yar ba kýr 6. ðýr Ce za ah ke me si nde ki du ruþ ma ya sa nýk lar ka týl maz ken, þa hit lik ta le bi ka bul e di len as ke ri per so nel m rah Öz de mir din len di. Öz de mir, i ti raf çý lar dan dil i mur taþ, b ra him Ba bat, Fet hi Çe tin, b dul ka dir y gan ve li O zan soy u ta ný dý ðý ný di le ge tir di. Ba ba sý nýn Ö mer Lüt fi o pal ýn þo fö rü ol ma sýn dan do la yý çok sa yý da üst dü zey ko mu tan ve dev let yet ki li siy le ta nýþ tý ðý ný an la tan Öz de mir, 6,5 yýl dýr bir ci na yet ten tu tuk lu bu lun du ðu ce za e vin de vic dan a za bý çek ti ðin den do la yý bil dik le ri ni an lat ma ya ka rar ver di ði ni söy le di. ti raf çý dil i mur taþ a ra cý lý ðýy la e þil kod ad lý ah mut ýl dý rým la te le fon la gö rüþ tü ðü nü an la tan Öz de mir, i mur taþ ýn e þil le de fa lar ca gö rüþ tü ðü ne þa hit ol du ðu nu di le ge tir di. u sa n ter ci na ye ti ni iþ le yen dil i mur taþ ýn o la yýn na sýl ol du ðu nu ce za e vin de ken di si ne an lat tý ðý ný be lir ten Öz de mir, þun la rý söy le di: u sa n ter, ür ki ye þ çi Par ti si top lan tý la rý na ka tý lý yor muþ. Bu ra da ki ko nuþ ma lar da J i ra hat sýz et miþ. Ö lüm em ri ni, dil i mur taþ ýn an lat tý ðý na gö re rif Do ðan ve ri yor. dil in e ki bin de ah mut ýl dý rým, Ho gir, y gan, Fet hi Çe tin, Hü se yin i ril ve li O zan soy var mýþ. Öz de mir, Di yar ba kýr ýn Li ce il çe sin de 1993 yý lýn da öl dü rü len Jan dar ma Böl ge o mu ta ný uð ge ne ral Bah ti yar y dýn ýn Bý çak ti mi de ni len l bay til la U ður a bað lý tim ta ra fýn dan öl dü rül dü ðü nü i le ri sür dü. Öz de mir, til la U ður u i se Þe ner ruy gur un des tek le di ði ni id di a et ti. eni sya'yý ziyaret eden Cihan Haber jansý Genel üdürü bdülhamit Bilici, gazetemizin yöneticileriyle görüþ alýþ veriþinde bulundu. FO OÐ RF: UR SN Cihan Haber den 43. yýl ziyareti CHN Haber jansý Genel üdürü bdülhamit Bilici ve Haber Satýþ Direktörü rdal nce, gazetemizi ziyaret ederek 43. yýldönümümüzü tebrik ettiler. eni sya edya Grup Genel üdürü Recep aþcý nýn ev sahipliði yaptýðý ziyarette, gazetemiz yönetici ve yazarlarý da hazýr bulundu. Bir bölümüne gazetemiz mtiyaz Sahibi ehmet utlular ýn katýldýðý ziyarette, gündeme iliþkin görüþ alýþ veriþinde de bulunuldu. utlular ýn 50 yýllýk gazetecilik ve hizmet hatýralarýný paylaþtýðý görüþmede Cihan Haber jansý Genel üdürü Bilici, gazetemizin yayýn hayatýndaki demokratik tavrýnýn övgüye lâyýk olduðunu belirtti. Görüþmelerde Risâle-i Nur nstitüsü nün art tarihlerinde Saraybosna da yapacaðý uluslararasý kongreye Cihan Haber in, haber aktarma konusunda yapacaðý katkýda konuþuldu. stanbul / eni sya Uz man ça vuþ, a i le siy le loj man da ö lü bu lun du DNZ uv vet le ri o mu tan lý ðýn da gö - rev li bir uz man ça vuþ, e þi ve 2 ço cu ðuy la bir lik te o tur duk la rý loj man da ö lü o la rak bu lun du. e ni ma hal le il çe si I þýn lar a - hal le si Bay burt So kak ta ki as ke ri loj man - da o tu ran De niz uv vet le ri o mu tan lý - ðýn da gö rev li uz man ça vuþ Bü lent k - sun gur (39), sa bah me sa i ye git me yin ce iþ ye rin de ki ar ka daþ la rý ta ra fýn dan te le - fon la a ran dý. k sun gur un te le fo na ce - vap ver me me si ü ze ri ne ka pý zor la na rak a çýl dý. v de, uz man ça vuþ Bü lent k sun - gur, e þi Son gül (35), ço cuk la rý Büþ ra (15) ve en gel li ol du ðu öð re ni len ert can k - sun gur (13), si lah la vu rul muþ o la rak ö lü bu lun du. Ha ber ve ril me si ü ze ri ne po lis e - kip le ri, as ke ri yet ki li ler ve sav cý o lay ye ri - ne gel di. O lay ye rin de ki in ce le me yap tý. Po lis, k sun gur un cin net ge ti re rek ailesini öldürüp intihar ettiði þüp he si ni de ðer len di ri yor. Ö te yan dan o lay ye ri ne ge len De niz uv vet le ri o mu ta ný O ra mi - ral u rat Bil gel de yet ki li ler den bil gi al - dýk tan son ra o lay ye rin den ay rýl dý. Cumhuriyet savcýsýnýn, olay yerinde incelemesini tamamlamasýnýn ardýndan cenazeler otopsi için eçiören dli ýp urumu'na kaldýrýldý. n ka ra/a a e ni s ya, ha ki kat le rin med ya da ki is tik rar lý di li G Z Z 43 yýl teb rik le ri sü rü yor. De mok rat ði tim ci ler Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Gür kan v cý, ga ze te mi ze gön der di ði teb rik me sa jýn da þu gö rüþ le ri di le ge tir di: 43 yýl ön ce ya yýn ha ya tý na baþ la yan e ni s ya Ga ze te si nin bu gün le re gel me sin de ve ba þa rý lý, il ke li bir ya yýn po li ti ka sý iz le me sin de ku ru lu þun dan bu ya na hiz me ti ge çen le ri þah sý nýz da kut lu yor ve e be di a le me göç e den le re l lah tan rah met di li yo rum. u ru lu þun dan bu gü ne ka dar, ha ki kat le rin ve de ðer le ri mi zin med ya da ki di li ol ma mis yo nu nu ve hal ka hiz met ga ye si ni is tik rar lý bir þe kil de ye ri ne ge ti ren e ni s ya Ga ze te si nin hal ka ver di ði hiz met le rin hep ay ný i nanç ve ka rar lý lýk la sü re ce ði ne i na ný yor, sev gi ve say gý la rý mý su nu yo rum. Baþ ba kan lýk Ba sýn a yýn ve n for mas yon Ge nel ü dü rü u rat a ra ka ya, Ge nel a yýn ü dü rü müz â zým Gü leç yüz e gön der di ði teb rik RH post-mo dern dar be o la rak ge çen 28 Þu bat sü re cin de fiþ le me le ri sa de ce Ba tý Ça lýþ ma Gru bu (BÇG) nun de ðil, il lî s tih ba rat eþ ki lâ tý () nýn da yap tý ðý or ta ya çýk tý. Bu gün pi ya sa ya çý ka cak o lan Bel ge le riy le 28 Þu bat ýn Çö zü len od la rý ad lý ki tap ta, dö ne me i liþ kin dik kat çe ki ci bil gi ler yer a lý yor. Ga ze te ci s lan De ðir men ci nin ka le me al dý ðý ve Çý ra a yýn la rý ndan çý kan ki tap ta, 28 Þu bat dö ne min de ta ra fýn dan dev let ku rum la rýn da ça lý þan la ra yö ne lik ya pý lan fiþ le me le rin bel ge le ri bu lu nu yor. ta ra fýn dan ha zýr la nan ra por da, dev let ku rum la rýn da ça lý þan in san lar tek tek fiþ len miþ. Baþ ba kan lýk, ba kan lýk lar i le bað lý ku ru luþ lar ve yük sek yar gý or gan la rýn da ir ti caî ke sim le il gi si ol du ðu id di a e di len top lam 2 bin 639 ki þi hak kýn da fiþ le iþ le mi ya pýl mýþ. Di ya net þ le ri Baþ kan lý ðý nda gö rev li din a dam la rý nýn bi le ir ti ca cý di ye ka yýt al tý na a lýn dý ðý ra por da, tra fik ka za sýn da ölen De mok rat ði tim ci ler Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Gür kan v cý m ni yet ü dü rü Ok kan ý J i le Hiz bul lah öl dür dü ÞH m rah Öz de mir, Di yar ba kýr da dü zen le nen si lâh lý sal dý rý so nu cu 5 ko ru ma sýy la bir lik te þe hit e di len m ni yet ü dü rü Gaf far Ok kan o la yý ný da an lat tý. Hay ret tin r te kin, rif Do ðan ve 8 is tih ba rat çý nýn ken di a ra - la rýn da yap tý ðý ko nuþ ma ya gö re, Ok kan ý J i le Hiz bul lah e kip le ri nin bir lik te öl dür dü ðü nü i le ri sü ren Öz de mir, Ne de ni i se Gaf far Ok kan hem hal kýn sev gi si ni ka zan mýþ hem de J in ü ze ri ne çok git miþ. o man Pa þa di ye bi rin den bah se di yor lar dý. r ge ne ken tu tuk lu su u zaf fer e - kin ol du ðu nu söy le di ler. O Hiz bul lah ý J e e ðit tir miþ. e mi zöz de Hiz bul lah a si lâh des te ði sað la mýþ de di. Öz de mir, es ki ar din l Jan dar - ma lay o mu ta ný l bay Rýd van Öz den in na sýl ve kim ler ta ra fýn dan öl - dü rül dü ðü nü de bil di ði ni söy le di. a nýk Öz de mir, e ni i ti raf çý bi ri, Hay - ret tin r te kin ve Sa lih a dýn da ki bin ba þý nýn ken di a ra la rýn da yap tý ðý ko - nuþ ma da Rýd van Öz den i J in öl dür dü ðü nü duy dum. Öz den hem J - e kar þýy mýþ, hem de J ci ler hak kýn da iþ lem yap mýþ. J de ki dil i mur taþ ve e ki bi öl dür müþ, P yap tý de miþ ler. s tan bul da iþ ye ri sa hi bi o lan i ti raf çý dil i mur taþ ve di ðer le ri nin Ö zel uv vet ler o mu tan lý ðý kim li ði ta þý dý ðý ný be lir ten Öz de mir, on la rýn çev re de al bay ya da ge ne ral o la rak bi lin dik le ri ni kay det ti. Di yar ba kýr / ci han me sa jýn da ga ze te mi zin ku ru luþ yýl dö nü mü nü kut la dý. u rat a ra ka ya, e ni s ya Ga ze te si nin 43. ku ru luþ yýl dö nü mü nü kut lar, si ze ve þah sý nýz da tüm ça lý þan la rý ný za ba þa rý di lek le ri mi ve se lam la rý mý su na rým. de di. Be le di ye ve Ö zel da re Ça lý þan la rý Bir li ði Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný (B-BR-SN) ür sel ur bay, ga ze te mi zin ku ru lu nun 43. yýl dö nü mü do la yý sýy la gön der di ði me sa jýn da, ürk De mok ra si ta ri hi nin yýl maz mü ca de le sin de ö nem li ye ri bu lu nan, Üs tad Be di üz za man ýn hür ri yet ve de mok ra si düs tu run dan hiç bir za man ay rýl ma yan, o lay la ra za man ve me kân ay rý mý gö zet mek si zin de mok rat lýk pen ce re sin den bak ma yý þi ar e di nen ga ze te miz e ni s ya nýn 43. ku ru luþ yýl dö nü mü nü teb rik e der, zat-ý â li ni zin þah sýn da bu gü ne ka dar e mek ver miþ bü tün ça lý þan la rý ný ve o ku yu cu la rý ný kut la rýz de di. n ka ra / e ni s ya þ te 28 Þu bat ta fiþ le me le ri mer hum Va li Re cep a zý cý oð lu da Ge nel s lâm cý di ye fiþ le nen ler a ra sýn da bu lu nu yor. üs te þar lý ðý nca ha zýr la nan r ti cai ad ro laþ ma dos ya sý nýn 10 Þu bat 2000 ta ri hin de baþ ka na el den tes lim e dil di ði ya zý yor. Ra por da ye ri ni a lan fiþ le me ler in ce len di ðin de, baþ ba kan lýk per so ne lin den ü ni ver si te ler de gö rev ya pan a ka de mis yen le re, po lis ler den ban ka ça lý þan la rý na ka dar din dar ol duk la rý i çin ka yýt al tý na a lýn dý ðý gö rü lü yor. in ra po run da ka mu gö rev li le ri il lî Gö rüþ çü, Nak þi ben di, Nur cu, F. Gü len Gru bu Nur cu, er yü zü Gru bu, a di ri, Sü ley man cý, Haz ne vi, Hiz bul lah lim Gru bu, Uþ þa ki, Þu ra Gru bu, Hal ve ti, cz-i en di, e ni s ya Gru bu, Ba ha i, Ge nel s lam cý, Ra di kal s lam cý, en zil, üs lü man Genç lik, Dün ya ar deþ lik Bir li ði, Vah det Gru bu, Þu ra Gru bu ve az lum der ü ye si þek lin de fiþ len miþ. n ka ra / ci han B de Der sim i çin alt ko mis yon ku rul du nb Di lek çe o mis yo nun da, Der sim o lay la rý na i liþ kin alt ko - mis yon ku rul ma sý ka rar laþ tý rýl dý. o mis yon, P Ça nak ka le il let ve - ki li eh met Da niþ in, baþ kan lý ðýn da top lan dý. Da niþ, Der sim o lay la rý ko nu sun da di lek çe le rin gel me ye de vam et ti ðin be lir te rek, bir alt ko - mis yon ku rul ma sý nýn ye rin de o la ca - ðý ný söy le di. o mis yo nun, dos ya nýn ta mam lan ma sý nýn ar dýn dan ça lýþ - ma sý na baþ la ya bi le ce ði ni be lir ten Da niþ, Ge len di lek çe le rin sa yý sý her ge çen gün ar tý yor. Ben zer mü ra ca - at lar 1948 de de ya pýl mýþ ec lis e. að dur o lan a i le ler biz zat dev let - ten ö zür di le me si ni is ti yor. Za rar taz mi ni is te yen var. e zar ye ri bu - lun ma sý ný is te yen var. Bu ko nu ya i - liþ kin film, bel ge sel çe ki mi ya pýl ma - sý ný is te yen ler bi le var a çýk la ma sýn - da bu lun du. Da niþ in ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan ya pý lan oy la ma da, ko nu ya i liþ kin bir alt ko mis yon ku rul ma sý ka rar laþ tý rýl dý. n ka ra /a a u tuk lu ve kil le rin ma aþ la rý na öz gür lük! B Baþ kan lýk Di va ný, tu tuk lu 8 mil let ve ki li nin öz lük hak la rýn dan ya rar lan dý rýl ma la rý ný, ö de nek ve yol - luk la rý nýn ve ril me si ni ka rar laþ týr dý. B Baþ kan lýk Di va ný, ec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek baþ kan lý ðýn da top lan dý. op lan tý da, tu tuk lu mil - let ve kil le ri ni de il gi len di ren bir di zi ka rar lar a lýn dý. op lan tý nýn gün dem mad de si a ra sýn da yer a lan; tu tuk lu mil let ve kil le ri nin tüm öz lük hak la - rýn dan ya rar lan dý rýl ma la rý, ö de nek ve yol luk la rý nýn ve ril me si, tu tuk lu - luk ha li nin, mil let ve ki li de vam sýz lý ðý a çý sýn dan ma ze ret sa yýl ma sý ö ne ri - le ri, Baþ kan lýk Di va ný ü ye le ri nin o - na yý na su nul du. Da nýþ tay ýn bu ko - nu da ki ka rar la rý nýn ha týr la týl dý ðý top lan tý da, bu ö ne ri ler, Di van ü ye le - ri nin oy bir li ðiy le ka bul e dil di. Böy - le ce, BDP ar din il let ve ki li Gül ser ýl dý rým, BDP Þan lý ur fa il let ve ki li b ra him y han, BDP Þýr nak il let - ve kil le ri Sel ma Ir mak ve Fay sal Sa - rý yýl dýz, Van Ba ðým sýz il let ve ki li e mal k taþ, CHP z mir il let ve ki li us ta fa Bal bay, HP s tan bul il - let ve ki li n gin lan, CHP Zon gul - dak il let ve ki li eh met Ha be ral ýn e ma net he sa býn da tu tu lan ma aþ la - rý ö de ne cek. n ka ra / a a a nu nu de CHP, Dev let s tih ba rat Hiz met le ri ve il lî s tih ba rat eþ ki lâ tý a nu - nu nda De ði þik lik a pýl ma sý na Da ir a nun un ip ta li i çin na ya sa ah - ke me si ne baþ vur du. CHP Grup Baþ - kan ve ki li mi ne Ül ker ar han, bir grup CHP li mil let ve ki liy le gel di ði - na ya sa ah ke me si ö nün de ga ze te - ci le re a çýk la ma da bu lun du. ar han, a sa sýn da 26. mad de yi de ðiþ ti - ren ya sa nýn na ya sa ah ke me sin ce ip tal e dil me si yo lun da ha zýr la dýk la rý di lek çe yi tes lim e de cek le ri ni söy le di. Ha zýr la nan ya sa nýn, jet hý zýy la 4 sa - at te sa yýn cum hur baþ ka ný ta ra fýn - dan im za lan dý ðý ný ve ya sa laþ ma sü - re ci ne gir di ði ni bi li yo ruz di yen ar - han, Ha zýr la nan ya sa, a na ya sa nýn 2, 10, 6, 88, 127, 137 ve 138. mad de le ri - ne a çýk ça ay ký rý lýk teþ kil et mek te dir. Bu na i liþ kin di lek çe miz ha zýr. na ya - sa ah ke me si ne ve re ce ðiz i fa de - le ri ni kul lan dý. n ka ra / a a

9 drbat ho o.com H BR 9 23 ÞU B 2012 PRÞB d li ye de ki a da let siz lik ler ü fek i cad o lun ca mert lik bo zul muþ ya Bu gün ya za cak la rým ay nen o nun gi bi. s ki u sul ad li ye ci lik te, a da let el le ya da dak ti lo ma ki ne siy le da ðý tý lýr dý. O za man lar pe lur kâ ðýt lar var dý, a ra la rý na kar bon ka ðý dý ko - nur, bir se fer de beþ-al tý nüs ha ya zý bi le çý ka rý lýr dý dak ti lo dan. n alt ta ki ler so luk çý kar dý bi raz, a ma o - ku nur du. O ku na mý yor sa im za lan maz-mü hür len - mez di za ten. Son ra fo to ko pi ma ki ne le ri çýk tý ve ya zý yý ço ðalt - mak ko lay laþ tý. ma han gi si as lý han gi si fo to ko pi si tar týþ ma la rý baþ la dý. Is lak im za lý bel ge i le im za fo - toð ra fý i çe ren ve fo to ko pi ya da faks ma ki ne sin den çýk mýþ kâ ðýt par ça sý a ra sýn da ki fark la rý bil me yen ler çok sý kýn tý lar çek ti ler. Son ra bil gi sa yar ve ya zý cý gir di ha ya tý mý za ve ad - li ye ye. Son ra da da let Ba kan lý ðý U P ad lý prog ra mý dev re ye sok tu ve gü ven li in ter net yar dý mýy la iþ ler hýz lan dý, gü ven li e lek tro nik im za ýs lak im za la rýn ye - ri ne geç me ye baþ la dý. U P sis te mi za man dan ta sar ruf sað la dý, kâ ðýt, pul, zarf is ra fý ný ön le di. Bu ra ya ka dar gü zel. ma ek sik ler yi ne var. an lýþ lar yi ne var. Bil has sa sav cý lýk lar da ve ce za mah ke me le rin de, sa - ný ða hak la rý nýn ön ce den o ku nup an la týl ma sý ka nu nî bir mec bu ri yet. ma bu na ge nel lik le u yul mu yor. Ba zý kâ tip ler, ha kim ler, sav cý lar; as lýn da o kut ma - dan im za lat týk la rý bel ge le rin al tý na o ku dum, an la - dým, im za la dým ya zýp çýk tý sý ný a lýp il gi li ki þi ye öy le - ce im za la tý yor lar. Böy le ce, im za a tan ki þi o kâ ðýt ta ya zan la rýn hep - si ni o ku muþ ve bi li yor sa yý lý yor. ma hak la rý nýn hiçbi ri ni bil me den i þi bi ti ri li yor, ya zý la rýn çok a zý ný o ku ya bi li yor. Hat ta da ha va hi mi de var. Bil gi sa yar da ön ce den ha zýr la nan i fa de tu ta na ðý gi bi bel ge ler de, faz la yer tut ma sýn ve is raf ol ma sýn (!) di ye ol sa ge rek, ka nun lar ge re ði bu lun ma sý ve im za la týl ma dan ön ce o ku tul ma sý zo run lu o lan ru - tin bil gi le rin hep si ka rýn ca du â sý gi bi ya zý lý yor. O ku ya bi le ne aþk ol sun Hal bu ki Baþ ba kan lý ðýn 2004/8125 sa yý lý Res mî a zýþ ma u ral la rý ö net me li ði ne gö re, res mî ya zý - lar dak ti lo ka rak te riy le (ya ni i mes New Ro man) ve 12 pun to ol ma lý. Ha di di ye lim yar gý ba ðým sýz (ba kým sýz) ve ad li ye - ler baþ ba kan lý ða bað lý de ðil. ma ba ðým sýz ha kim ler, sav cý lar, kâ tip ler; o ku na - ma ya cak ka dar kü çük ya zý lar la do lu bel ge ler dü zen - le yip il gi li si ne o kut muþ gi bi ya pa rak as lýn da in san hak la rý ih lâ li yap týk la rý nýn far kýn da de ðil ler mi? HS mü fet tiþ le ri de ne tim le rin de bu yan lýþ gi di - þe ne ce za tek lif e di yor lar? ok sa on lar da mý ay ný ha ta yý tek rar e di yor lar. O nu da geç tik, da ha va hi mi, Baþ ba ka na bað lý - çiþ le ri Ba ka ný na bað lý m ni yet Ge nel ü dü rü ne bað lý po lis le rin tu ta nak la rý da sav cý la rýn kin den fark - lý de ðil. Du ru mu gör mek i çin, di le yen gö rev li üç beþ dos ya in ce le sin ye ter. Baþ ba kan lýk n san Hak la rý Baþ kan lý ðý bu iþ ler le il - gi len mez. l bet te, da ha ö nem li iþ le ri var! O za man ben de niz so ra rým: n san hak la rý ný ge liþ - tir mek id di a sýy la çý ka rý lan on ca ka nun ne i þe ya rar? l le de tat bi kat ük sek yar gý ya in ce le me yok nö ZL yet ki li n ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve ki li Hü se yin Gö rü þen, 28 Þu bat so ruþ tur ma sý kap sa - mýn da, yük sek yar gý or ga ný men sup la rý i le ha kim ve sav cý lar la il gi li in ce le me baþ la týl dý ðý nýn doð ru ol - ma dý ðý ný bil dir di. Gö rü þen,yap tý ðý a çýk la ma da, ba - zý ba sýn-ya yýn or gan la rýn da, 28 Þu bat so ruþ tur ma - sý ný yü rü ten ö zel yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý us - ta fa Bil gi li nin, 28 Þu bat dö ne min de Ge nel kur may bri fin gi ne ka tý lan yük sek yar gý or ga ný men sup la rý i - le ha kim ve sav cý lar la il gi li in ce le me baþ lat tý ðý, bu kap sam da bu ki þi le rin i sim le ri ni sor du ðu yö nün de ha ber ler ya yým lan dý ðý ný be lir te rek, Bu doð ru de ðil. So ruþ tur ma kap sa mýn da böy le bir iþ lem ya pýl ma - dý de di. Bu a ra da, 28 Þu bat i le il gi li so ruþ tur ma yý yü rü ten ö zel yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý Bil gi li nin, 28 Þu bat dö ne min de Ge nel kur may Baþ kan lý ðýn da gö rev ya pan 4 si vil me mu run i fa de si ni al dý ðý kay - de dil di. Bu ki þi ler den 3 ü nün ha len Ge nel kur may Baþ kan lý ðýn da gö rev yap tý ðý, di ðe ri nin i se bir baþ ka ka mu ku ru mu na geç ti ði i fa de e dil di. n ka ra / a a y lem ya pa ma dan kýs kýv rak ya ka lan dý lar ns N BUL D P ve DHP/C te rör ör güt le ri - ne yö ne lik dü zen le nen o pe ras yon lar da, bom ba lý ve si lah lý ey lem ha zýr lý ðý i çin de ol duk la rý id di a sýy la ya ka la nan 6 ki þi den 5 i tu tuk lan dý. s tan bul is tih - ba rat ve te rör le mü ca de le þu be mü dür lük le ri e kip - le rin ce P te rör ör gü tü ü ye le ri ne yö ne lik 10 gün ön ce Sul tan ga zi, Ga zi os man pa þa, Fa tih ve sen ler il çe le rin de tesbit e di len ad res le re eþ za man lý o pe - ras yon dü zen len di. O pe ras yon da, te rör ör gü tü ü - ye si ol duk la rý id di a e di len., Þ., R.S. ve.c. gö zal tý na a lýn dý. Bu ki þi ler le bir lik te 4 a det ta ban ca e le ge çi ril di. Bu ki þi ler den R.S nin, an dil Da - ðý nda ki te rör ör gü tü kamp la rýn da e ði tim al dý ðý, di ðer 3 ki þi nin de te tik çi ol du ðu ve te rör ör gü tü e le ba þý b dul lah Ö ca lan ýn en ya da ya ka la na rak ür ki ye ye ge ti ril me si nin yýl dö nü mü o lan 15 Þu - bat ta po li se yö ne lik sal dý rý plan la dýk la rý an la þýl dý. Po lis te ki iþ lem le ri nin ar dýn dan ad li ye ye sevk e di - len 4 ki þi, tu tuk la na rak ce za e vi ne ko nul du. Bu a ra - da, DHP/C te rör ör gü tü ne yö ne lik yüp te dü - zen le nen o pe ras yon da da 2 ki þi ya ka lan dý. Bu ki þi - le rin ü zer le rin de ve bu lun duk la rý ad res ler de ya pý - lan a ra ma da, bom ba ya pý mýn da kul la ný lan 4 ki log - ram a mon yum nit rat i le 2 a det ta ban ca e le ge çi ril - di. Þüp he li ler den bi ri, sevk e dil di ði ad li ye de tu tuk - la na rak ce za e vi ne ko nul du. Di ðe ri i se ad li ye den ser best bý ra kýl dý. s tan bul / a a a den ci le rin e mek li li ði ec lis in gün de min de nchp, ma den ci le rin e mek li lik þart la rý nýn ye ni den dü zen len me si a ma cýy la ec lis raþ týr ma sý a çýl - ma sý ný is te di. CHP Bar týn il let ve ki li Rý za al çýn - ka ya ve ar ka daþ la rý nýn im za sýy la B Baþ kan lý - ðý na su nu lan a raþ týr ma ö ner ge si nin ge rek çe sin de, ma den ci lik sek tö rü nün, in san ya þa mý a çý sýn dan son de re ce teh li ke li, sa yý sýz risk un su ru nu i çin de ba rýn dýr dý ðý i fa de e dil di. a den iþ let me le rin de ye - rin yüz ler ce met re al týn da ça lý þan ma den ci le rin so - run la rý nýn ol duk ça bü yük ol du ðu nun be lir til di ði ge - rek çe de, so run la rýn ba þýn da iþ sað lý ðý ve iþ gü ven li ði - nin gel di ði vur gu lan dý. a den ci le rin, dü þük üc ret le ça lýþ ma la rý ve u zun e mek li lik sü re le ri ne de niy le mað dur ol du ðu, kö mür ma den ci li ðin de ö zel leþ tir - me ler ne de niy le is tih da mýn ö zel sek tö re kay dý ðý, a - ðýr ça lýþ ma þartla rý al týn da ça lýþ ma ya zor lan dý ðý nýn i fa de e dil di ði ge rek çe de, On lar ye rin yüz ler ce met re al týn da ý þýk sýz, ha va sýz, gü neþ siz or tam da ö - lüm le bu run bu ru na ça lýþ mak ta dýr lar. On la rýn ha - ya ta bað lý lý ðý kýl dan in ce dir de nil di. n ka ra / a a HP, ta rým la il gi li ec lis raþ týr ma sý is te di HP, ür ki ye de ta rým ve hay van cý lýk ko nu sun - da or ta ya çý kan so run la rýn be lir len me si i çin ec lis raþ týr ma sý a çýl ma sý ný is te di. HP ah - ra man ma raþ il let ve ki li e sut De de oð lu ve ar - ka daþ la rý nýn B Baþ kan lý ðý na sun du ðu a raþ - týr ma ö ner ge si nin ge rek çe sin de, ta rým ve hay - van cý lýk a la nýn da ür ki ye de or ta ya çý kan so run - la rýn, her ge çen yýl art tý ðý vur gu lan dý. ük sek gir - di ar týþ la rý ve dü þük ü rün fi yat la rý nýn e ki li a lan mik ta rý ný da ralt tý ðý na i þa ret e di len ge rek çe de, bu nun ü re ti mi et ki le di ði be lir til di. Hay van cý lýk a la nýn da da it hal et ve yem fi yat la rý nýn ar tý þý na yö ne lik gö rüþ le re yer ve ri len ge rek çe de, so - run la rýn a raþ tý rýl ma sý, ge rek li tedbir le rin a lýn - ma sý i çin ec lis raþ týr ma o mis yo nu ku rul - ma sý is ten di. n ka ra / a a Þe ner: BOP un ö zü, böl ge de is tikra rý boz mak ÜR Par ti si Ge nel Baþ ka ný b dül la tif Þe ner, Böl ge miz, is tik rar sýz lý ða doð ru sü rük len mek te - dir. Bü yük Or ta Do ðu Pro je si nin ö zü, u zey f - ri ka dan Or ta Do ðu ya va rýn ca ya ka dar böl ge mi zi is tik rar sýz lý ða sü rük le mek tir de di. Þe ner, on ya ne mon O tel de dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, ür ki ye nin yol ha ri ta sý ný be lir le yen ik ti da rýn a cý - ma sýz ca e leþ ti ril me si ge rek ti ði ni söy le di. ür ki - ye nin ge le ce ðiy le il gi li po li ti ka lar uy gu la yan ve ka rar lar a lan ik ti da rýn ya pý lan ic ra at la rý ma sa ya ya týr ma sý ge rek ti ði ni vur gu la yan Þe ner, an cak ik - ti da rýn e leþ ti ri le mez ha le dö nüþ tü rül dü ðü nü sa - vun du. k ti da rýn yan lýþ la rýn da ki büyüklüðün, e - ko no mi de ol du ðu ka dar dýþ po li ti ka da da ken di ni gös ter di ði ni sa vu nan Þe ner, þöy le ko nuþ tu: Böl - ge miz, is tik rar sýz lý ða doð ru sü rük len mek te dir. Bü yük Or ta Do ðu Pro je si nin ö zü, u zey f ri - ka dan Or ta Do ðu ya va rýn ca ya ka dar böl ge mi zi is tik rar sýz lý ða sü rük le mek tir. Böl ge de ki üs lü - man ül ke ler de iç ça týþ ma la rý, et nik fark lý laþ ma la - rý, mez he bi fark lý laþ týr ma la rý de rin leþ tir mek su - re tiy le iç ça týþ ma la rý kö rük le mek tir. onya / a a an rý ku lu: U lu de re i çin as ker ler ko nuþ ma dý CU HU R Halk Par ti si (CHP) Ge nel Baþ kan ar - dým cý sý Sez gin an rý ku lu, B n san Hak la rý ný n ce le me o mis yo nu ü ye si o la rak U lu de re de ki o la ya i liþ kin He ron gö rün tü le ri ni ö nem li bir ký sý mý ný iz le - di ði ni be lir te rek, s ke rî yet ki li ler, ö zel yet ki li sav cý lý - ðýn giz li lik ka ra rý dolayýsýyla sor du ðu muz so ru la ra ce vap ver me di ler de di. J da va du ruþ ma sý ný iz - le mek i çin Di yar ba kýr d li ye si ne ge len an rý ku lu, bu ra da ga ze te ci le re a çýk la ma lar da bu lun du. an rý ku - lu, B n san Hak la rý ný n ce le me o mis yo nu ü - ye si o la rak U lu de re de ki o la ya i liþ kin He ron gö rün - tü le ri ni ö nem li bir ký sý mý ný iz le di ði ni söy le di. O lay da ölen le rin gi di þi nin gö rün tü le rin den an la þýl dý ðý ný i le ri sü ren an rý ku lu, 40 da ki ka dan da ha faz la sü re bir bom bar dý man var. lk bom ba la ma dan son ra bun la rýn si vil ol du ðu gö rül me si ne rað men de vam e dil miþ. Do la yý sýy la bi le rek ve is te ye rek de vam e den bir bom ba la ma fa a li ye ti var. 2 as ke rî uz man var dý, a ma ken di yet ki li le ri nin an cak bu gö rün tü le re i liþ kin tek - nik bil gi ver mek le sý nýr lý ol du ðu nu, di ðer bil gi le ri ö - zel yet ki li sav cý nýn ta li ma tý ne de niy le pay la þa ma ya - cak la rý ný i fa de et ti ler de di. J dâ vâ sý i le il gi li o - la rak da dâ vâ dos ya sýn da, b dül ka dir y gan ve ar ka - daþ la rý nýn on lar ca fa i li meç hul ci na yet ten yar gý la ný ðý - ný, 1998 de a çý lan bu dâ vâ nýn he nüz so nuç lan ma dý ðý - ný bil di ren an rý ku lu, dos ya nýn ne re dey se za man a þý - mý na uð ra ya ca ðý ný i le ri sür dü. n ka ra / a a ÖSS ye me zun o la bi le cek ö zür lü ler de gi re bi le cek Ö ZÜR LÜ L RN Dev let e mur lu ðu na lýn ma Þart - la rý le a pý la cak er ke zi Sý nav ve u ra U su lü Hak - kýn da ö net me lik te ya pý lan de ði þik lik le, 29 Ni san da ya pý la cak ÖSS ye, or ta öð re tim, ön li sans ve ya li sans dü ze yin de e ði tim ve ren ku rum lar dan me zun o lan la - rýn ya ný sý ra ÖSS nin ya pýl dý ðý yýl i ti ba rýy la me zun o la bi le cek du rum da o lan ö zür lü le rin de ka týl ma sý na im kan ve ril di. Ö zür lü le rin Dev let e mur lu ðu na - lýn ma Þart la rý le a pý la cak er ke zi Sý nav ve u ra U su lü Hak kýn da ö net me lik te De ði þik lik a pýl ma sý - na Da ir ö net me lik Res mî Ga ze te de ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di. Söz ko nu su yö net me li ðin yü rür lü ðe ko nul ma sý nýn, Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý - nýn 13 Þu bat 2012 ta rih li ve 2920 sa yý lý ya zý sý ü ze ri ne, 657 sa yý lý Dev let e mur la rý a nu nu nun 53 ün cü mad de si ne gö re, Ba kan lar u ru lun ca 15 Þu bat 2012 ta ri hin de ka rar laþ tý rýl dý ðý be lir til di. Böy le ce, 29 Ni - san da ya pý la cak ÖSS ye, or ta öð re tim, ön li sans ve - ya li sans dü ze yin de e ði tim ve ren ku rum lar dan me - zun o lan la rýn ya ný sý ra ÖSS nin ya pýl dý ðý yýl i ti ba - rýy la me zun o la bi le cek du rum da o lan ö zür lü le rin de ka týl ma sý na im kan ve ril di. n ka ra / a a Gül, Ö ü ye li ði ne i ki ye ni ü ye a ta dý CU HUR BÞ N LI ÐININ i ki ük se köð re tim u ru lu (Ö) ü ye li ði ne se çim ka ra rý, Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Bu na gö re, Prof. Dr. til la riþ in yaþ sý ný rý na u laþ ma sý dolayýsýyla bo þa lan Ö ü ye li ði - ne, Prof. Dr. eh met Þiþ man ýn; Prof. Dr. Nec mi üz ba þý oð lu nun gö rev sü re si nin so na er me si dolayýsýyla bo þa lan Ö ü ye li ði ne de Prof. Dr. eh - met Bu lut un Ü ni ver si te le r a ra sý u rul ca ya pý lan se - çim le ri, 2547 sa yý lý ük se köð re tim a nu nu nun il gi li mad de si ge re ðin ce o nay lan dý. n ka ra / a a P s ki il let ve ki li Den gir ir Fý rat, de mok ra tik a çý lý mýn kal dý ðý yer den de vam et me si ge rek ti ði ni söy le di. Ö zel lik le sü reç i çin de ya - þa nan Ha bur o la yýn dan son ra hü - kü me tin fre ne bas tý ðý ný di le ge ti - ren Fý rat, o ra da ya þa na cak re ak si - yo nu gö ze a la rak tam gaz de vam e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Fý rat na do lu Fi kir Plat for mu nun dü - zen le di ði De mok ra si ko nu lu söy - le þi ye ka týl dý. Fý rat bu ra da de mok - ra si nin ta ný mý ný yap tý. De mok ra - si nin öz gür lük, bel li a ra lýk lar la hal ka he sap ver me, þef faf lýk, e þit - lik gi bi un sur la rý i çe ren bir ik ti da - rýn an cak de mok ra tik o la bi le ce ði - ni an lat tý. ür ki ye de de mok ra tik - leþ me sü re ci nin çok ön ce le ri baþ - la dý ðý na dik kat çe ken Den gir ir Fý rat, bu sü re cin P ik ti da rý dö - ne min de hýz lan dý ðý ný i le ri sür dü. ür ki ye nin 2003 ten a çý lým sü re ci ne ka dar çok bü yük re - form lar ya þa dý ðý ný kay de den Fý - rat; çý lým de ni len sü re cin ye - ni den de vam et me si lâ zým. Çün - kü te mel so run la rýn ço ðun lu ðu a þýl mýþ tý. Rö tuþ lar ge re ki yor du de di. Hü kü me tin ik ti dar kor ku - su na ka pý la rak ö zel lik le Ha bur o - la yýn dan son ra de mok ra tik a çý - lým da fre ne ba sýl dý ðý ný ö ne sü ren Fý rat, tam ter si ne o lu þa cak re ak - si yo nu gö ze a la rak tam gaz gi dil - me si ge rek ti ði ni vur gu la dý. Fý rat ay rý ca ür ki ye de ürt so ru nu ol ma say dý P nin oy la rý nýn yüz de 60- yüz de70 ler de o la ca ðý - ný id di a et ti. n ka ra / ci han P S LLVL DNGR R FIR, HBUR OLINDN SONR HÜÜN ÇILID FRN BSIÐINI BLRR, DOR ÇILIIN LDIÐI RDN DV S GRÐN D. çý lým de vam et me li s ki il let ve ki li Den gir ir Fý rat SNR DÂV ONU: N NSD NLR OLLI? ONUÞCI: adir kbaþ (vukat) RH : Cumartesi. Saat: R : eni sya Seminer Salonu. erkez Büyük Cami aný, ýlmaz Ocak þhaný, at: 1. DÜZC ORGNZSON: Düzce eni sya ðitim ültür ve ardýmlaþma Derneði Z uhterem kardeþimiz li arakuþ'un babasý ve urat, uhammed ve Celal arakuþ'un dedesi urat arakuþ'un vefatýný teessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. onya eni sya Okuyucularý RDN N Dar ge çit il çe sin de 1995 yý lýn dan bu ya na ka yýp ol duk la rý id di a e di len 6 ki þi nin ce na ze si nin gö mül dü ðü ö ne sü rü len yer de ka zý ça lýþ ma sý ye ni den baþ la týl dý. Di yar ba kýr Ö zel et ki li Cum hu ri yet Sav cý lý ðý nýn ta li ma - týy la, Dar ge çit te I lý su Ba ra jý yo lun da ki Ba ðö zü ö yün de iþ ma ki ne siy le ya pý lan ka zý ça lýþ ma sý, Cum hu ri yet Sav cý sý Þük rü s lan, ka yýp ya kýn - la rý nýn a i le le ri ve ka yýp ya kýn la rý nýn a vu ka tý r - dal u zu, Fa ruk i ðit ve Hü se yin Ci han gir in ne za re tin de ya pýl dý. Bu a ra da, jan dar ma e kip - le rin ce ka zý ya pý lan a la nýn çev re sin de yo ðun gü ven lik ted bi ri a lýn dý ðý bil di ril di. vu kat u - zu, yap tý ðý a çýk la ma da, sa bah Ba ðö zü ö yün - de ka zý ça lýþ ma sý nýn ya pýl dý ðý ný be lir te rek, þöy - le ko nuþ tu: a zý ya pý lan yer kö yün or ta sýn da yer a lan ve da ha son ra ka pa tý lan bir ku yu. Bu - ra da de vam e den ka zý da bir ka fa ta sý i le el bi se par ça la rý bu lun du. a zý ça lýþ ma la rý sü rü yor. Ba ðö zü kö yün de þüp he li 6 yer de ka zý ya pýl - ma sý yö nün de ta le bi miz var dý. Bu ra da ki ka zý so nu cun da di ðer yer ler de ka zý ya pý lýp ya pýl - ma ma sý na ka rar ve ri le cek ten bu ya na ken di le rin den ha ber a lý na ma dý ðý ö ne sü rü len b dul lah Ol cay, eh met min s lan, Ne - dim k yön, b dur rah man Coþ kun, Da vut l týn kay nak ve Sey han D nin ya kýn la rý, bir sü - re ön ce Di yar ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na baþ vur muþ tu. fa de ler doð rul tu sun da Di yar - ba kýr Ö zel et ki li Cum hu ri yet Sav cý lý ðý nýn ta - li ma týy la I lý su Ba ra jý yo lun da ki Ba ðö zü kö yün - de 17 Þu bat 2012 gü nü ka zý ya pýl mýþ, an cak bir bul gu ya rast lan ma mýþ tý. a yýp ya kýn la rý nýn ta le bi nin ar dýn dan Di yar ba kýr Ö zel et ki li Cum hu ri yet Sav cý lý ðý köy de ye ni den ka zý ya - pýl ma sý ný ka rar laþ týr mýþ tý. ar din / a a Dar ge çit te ka yýp ki þi ler i çin ka zý

10 ONO ÞUB 2012 PRÞB lk tak si di ö de yen es naf sað lýk yar dý mý a lýr Halk a ra sýn da bor cu o lan es naf ve çift çi le rin sað lýk gi der le ri nin SG ta ra fýn dan ö den me ye ce ði ne yö ne lik yan lýþ bir bil gi bu lun mak ta dýr. SG ya 60 gün den da ha faz la prim bor cu o lan es naf, sa na yi ci, tüc car, þir ket or ta ðý ve çift çi le rin sað lýk gi der le ri nin SG ta ra fýn dan ö den me di ði, ta rih li ve 6111 sa yý lý ya sa ya ka dar ge çer liy di. Fa kat 6111 sa yý lý ya sa nýn Þu bat 2011 den i ti ba ren yü rür lü ðe gir me siy le bir lik te, SG ya prim bor cu o lan ba ðým sýz ça lý þan lar, top lam prim borç la rý ný tak sit len di rip ilk tak si di SG ya pe þin o la rak ö de dik le rin de, yap týk la rý sað lýk gi der le ri SG ta ra fýn dan ö den mek te dir. Ör nek o la rak, ma nav h met m ca yýl lar dan be ri Bað-ur (ye ni a dýy la 4/b si gor ta lý sý) si gor ta lý dýr. n cak, h met m ca e ko no mik du ru mu nun kö tü lü ðü dolayýsýyla SG ya o lan prim borç la rý ný ö de ye me miþ tir. h met m ca nýn a ci len a me li yat ol ma sý ge rek mek te ve a me li yat mas raf la rý yük lü bir meb lâð tut mak ta dýr. Böy le bir du rum da, h met m ca SG ya prim borç la rý ný tak sit len dir mek i çin baþ vu rup, ilk tak si di ni pe þin ö de dik ten son ra i kin ci tak si de ka dar o lan sü re de a me li ya tý ný yap tý ra bi lir. Bu a me li ya týn gi der le ri SG ta ra fýn dan ö de nir. y rý ca, böy le bir du rum da h met m ca nýn i kin ci, ü çün cü ve de vam e den tak sit le ri ni ö de me yü küm lü lü ðü yok tur. Bun lar ö den me se de, SG nýn yap tý ðý sað lýk gi der le ri h met m ca dan ge ri a lýn maz. Çün kü, h met m ca, borç suz ol du ðu ve ya bor cu nu ö de me yi ta ah hüt et ti ði bir de ve re de a me li yat ol mu iþ tur. SGORSIZ ÇLIÞIRILDIÐINIZI SP ÇN SO RU: Bir þir ket te 6 yýl dýr ça lý þýr ken bir haf ta ön ce iþ ten çý ka rýl dým. Þir ket sa hi bi 6 yýl lýk ça lýþ mam kar þý lý ðýn da be ni sa de ce 2 yýl si gor ta lý gös ter miþ. lim de hiçbir bel ge ve ya ya zý lý ev rak yok. Bu du rum da ba na na sýl bir yol iz le me mi tav si ye e der si niz? Ser hat Sað lam / da na C VP: Si gor ta sýz ça lýþ tý ðý ný za da ir me sai cet ve li, im za fö yü, par mak i zi gi ri þi sis te mi ka yýt la rý gi bi delilleriniz yok sa, tek yol iþ mah ke me le ri ne dâ vâ aç mak týr. þ mah ke me le rin de aç tý ðý nýz dâ vâ yý ka za bil me niz i çin, si zin le ay ný dö nem ler de iþ ye rin de ça lý þan i ki ki þi nin si ze mah ke me de þa hit lik et me si ge rek mek te dir. Uy gu la ma da bu na bor dro ta nýk lý ðý de nil mek te dir. a ni, si zin le ay ný iþ ye rin de ça lý þan ve üc ret al dý ðý i çin a dý na bor dro dü zen le nen ki þi ye bor dro ta ný ðý de nil mek te dir. Hiç bir bel ge ol ma sa bi le, bor dro ta nýk la rý si gor ta ný zýn yat ma dý ðý iþ ye rin de si gor ta sýz o la rak ça lý tý ðý ný za þa hit lik e der se, hem dâ vâ cý ol du ðu nuz bü tün sü re ler de si gor ta lý sa yý lýr sý nýz hem de si gor ta sýz ça lýþ tý ðý nýz dö nem le rin üc ret, ik ra mi ye, faz la ça lýþ ma gi bi öz lük hak la rý na hak ka za nýr sý nýz. SRL V DOÐU BORÇLNSI BDL SG ya 1 kim 2008 den son ra ya pý lan bü tün hiz met borç lan ma la rý (as ker lik, do ðum, yurt dý þý, a sis tan lýk, tu tuk lu luk gi bi) e ðer bu borç lan ma dan do la yý ki þi ye ay lýk bað lan ma mýþ sa, bir ke re ye mah sus ol mak ü ze re ge ri a lý na bi lir. Þu sý ra lar gün lük borç lan ma be de li 9 L ci va rýn da dýr. Ö zel lik le, yaþ lý lýk ay lý ðý bað lan ma yý beklerken ö len ki þi le rin hak sa hip le ri ö len ki þi nin SG ya ya týr mýþ ol du ðu hiz met borç lan ma be del le ri ni SG dan ge ri a la bi lir ler. Ör nek o la rak, y þe tey ze nin e mek li ol ma sý i çin 3600 gü ne ve 58 ya þý ný dol dur ma ya ih ti yaç var dýr. y þe tey ze prim ö de me gün sa yý sý ný dol dur mak i çin, dört yýl do ðým borç lan ma sý yap mýþ ve ya þý nýn dol ma sý ný bek le mek te dir. y þe ey ze, ya þý nýn dol ma sý ný bek ler den, ve fat et miþ tir. þ te, y þe ey ze nin ge ri de ka lan eþ ve ço cuk gi bi hak sa hip le ri, ö lüm ay lý ðý bað lan ma dan ön ce SG dan ta lep e der ler se, do ðum borç lan ma sý i çin y þe ey ze nin SG ya ya týr dý ðý pa ra la rý ge ri la bi le cek ler dir. NO: Her haf ta Per þem be gün le ri bu kö þe de o la ca ðýz. So ru la rý nýz i çin e-pos ta la rý ný zý bek li yo ruz. -pos ta: sos yal - gu ven ni as ya.com.tr, ah me ta ri il.com DÖ VZ F F R Z BN SI DÖ VZ UR L RI 2012 Cin si Cin si 1 BD DO L RI 1 VUS RL DO L RI 1 D N R RO NU 1 U RO 1 N G LZ SR L N DÖ VZ F F 21 ÞUB LIÞ S IÞ LIÞ S IÞ S VÇ R FRN GI 1 S VÇ RO NU 1 N D DO L RI 1 U V D N RI 1 NOR VÇ RO NU 1 SU U D R BS N R L 100 J PON N LIÞ S IÞ LIÞ S IÞ DO LR DÜN 1,7500 ÖN C GÜN 1,7470 aliye Bakaný ehmet Þimþek: Son 6 yýlda akaryakýt ürünlerinden alýnan ÖV ve DV nin toplamý 219,5 milyar lira olup, vergi gelirlerinin yüzde 20 sine tekabül etmektedir. Vergi gelirinin yüzde 20 si akaryakýttan VRG ÜÜ ÜSR, BUNU BUL DORU" DN L BNI H ÞÞ "SON 6 ILD RI ÜRÜNLRNDN LINN ÖV V DV'NN OPLI 219,5 LR LR OLUP, VRG GLRLRNN ÜZD 20'SN BÜL DR" ÞLND ÇIL PI. L Ba ka ný eh met Þim þek, a kar ya kýt ü rün le rin de, O cak 2005 ten a sým 2007 ye ka dar ver gi ar tý þý ya pýl ma dý ðý ný be lir te rek, en son ÖV ar tý þý nýn 31 ra lýk 2009 da ya pýl ma dý ðý ný, o ta rih ten bu ya na tek ku ruþ luk ver gi ar tý þý ya pýl ma dý ðý ný kay det ti. Þim þek, son 6 yýl da a kar ya kýt ü rün le rin den 219,5 mil yar li ra ÖV ve DV a lýn dý ðý ný bil dir di. a li ye Ba ka ný eh met Þim þek, B de mil let ve kil le ri nin so ru la rý ný cevap la dý. Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý nýn, ye rel yö ne tim ler de ki söz leþ me li per so ne lin kad ro ya ge çi ril me si ko nu sun da ki ça lýþ ma sý nýn sür dü ðü nü be lir ten Þim þek, dö ne min de, sah te ve ya ya nýl tý cý bel ge dü zen le yen ve kul la nan mü kel lef ler nez din de top lam 48 bin 655 ra por tan zim e dil di ði ni bil dir di. Þim þek, Bu mü kel lef ler hak kýn da 25 bin ver gi su çu ra po ru dü zen len miþ; 35 bin 35 mü kel lef hak kýn da mah ku mi ye te hük me dil miþ, 14 bin 11 mü kel lef be ra at et miþ, 6 bin 626 mü kel lef hak kýn da i se ko vuþ tur ma ya yer ol ma dý ðý ka ra rý çýk mýþ týr de di. B / a a ÜCR GLRLRNN VRGLNDRLSND FRLILILR R I ü rün le rin den a lý nan ver gi le re i liþ kin so ru la rý da ya nýt la yan Þim þek, þöy le ko nuþ tu: Bir çok ül ke de ve ö zel lik le B ül ke le rin de ol du ðu gi bi, ül ke miz de de a kar ya kýt ü rün le rin den ÖV ve DV a lýn mak ta dýr. Pet rol ve do ðal gaz ü rün le rin den a lý nan ö zel tü ke tim ver gi sin de, 2002 den 2005 ba þý na ka dar o to ma tik o la rak enf las yon o ra nýn da ay lýk ar týþ ya pý lýr ken, 2005 yý lý ba þýn dan i ti ba ren mak tu ver gi ye ge çil miþ tir. O cak 2005 ten a sým 2007 ye ka dar, a kar ya kýt ü rün le rin de her han gi bir ver gi ar tý þý ya pýl ma mýþ týr. n son ÖV ar tý þý, 31 ra lýk 2009 da o lup, o ta rih ten bu ya na tek ku ruþ luk ver gi ar tý þý ya pýl ma mýþ týr. Bu çer çe ve de, 100 li ra lýk ben zin fi ya tý nýn i çe ri sin - de DV ve ÖV da hil, top lam ver gi yü kü 2002 so nun da 70,2 li ra i ken; 2012 O cak a yý i ti ba riy le 58,5 li ra ya düþ müþ - tür. 100 li ra lýk mo to rin de i se 2002 de ver gi yü kü 59,2 li ra i ken, 2012 O cak a yý i ti ba riy le 48,3 li ra ya düþ müþ tür. Par ti Hü kü met le ri, di ðer ver gi ler de ol du ðu gi bi a kar ya kýt ü rün le rin de de ver gi yü kü nü a þa ðý çek miþ tir dö ne min de Brent ti pi ham pet rol va ril fi ya tý, L ba zýn da yak la þýk yüz de 349 o ra nýn da ar tar ken, ül ke miz de a kar - ya kýt pom pa sa týþ fi yat la rý or ta la ma sa de ce yüz de 139 i le yüz de 208 a ra sýn da art mýþ týr. Ha len 1 lit re ben zin de 189 ku ruþ, ma zot ta 130 ku ruþ ÖV a lýn mak ta o lup, a kar ya kýt tes lim le rin de DV yüz de 18 dir. Son 6 yýl da a kar ya - kýt ü rün le rin den a lý nan ÖV ve DV nin top la mý 219,5 mil yar li ra o lup, ver gi ge lir le ri nin yüz de 20 si ne te ka bül et mek te dir. a zot ve ben zi nin fi ya tý ný be lir le yen bir den faz la fak tör var dýr. Ver gi bun lar dan bir ta ne si dir. Ver gi yü kü yük sek tir, bu nu ka bul e di yo rum. Dün ya nýn en pa ha lý ma zo tu ver gi si biz de de ðil, O cak so nu i ti ba riy le v - ru pa da 4. sý ra ya düþ tük. Ne den? Çün kü son yýl lar da ÖV yi enf las yo na pa ra lel ar ttýr ma dý ðý mýz i çin, ÖV ve DV nin ni haî fi yat i çin de ki yü kü a zal mýþ týr. Ben zi nin fi ya tý 1,60 li ra dan 4,43 li ra ya çýk mýþ. Ni ye? Pet rol fi yat la rý 2002 de or ta la ma brent ti pi ham pet rol it ha la týn da ki fi yat 24 do lar dý, bu haf ta i ti ba riy le pet rol fi yat la rý 120 do - lar. Sa de ce ham pet rol fi yat la rý na kal sa... Ben zi nin bir lit re si nin 1,60 li ra dan 4 li ra nýn üs tü ne çýk ma sý ka dar tabiî bir þey o la maz. Pet rol fi yat la rý ný ür ki ye be lir le mi yor. Ba kan Þim þek, 10 nu ma ra yað a dýy la bi li nen ü rü nün doð ru dan a kar ya kýt o la rak kul la nýl ma sý ný ön le mek a ma cýy la ÖV de ge çen yýl ar tý þa gi dil di ði ni hatýrlattý. S R B S P S U RO L IN C. L I NI DÜN 2,3160 ÖN C GÜN 2,3135 DÜN 98,56 ÖN C GÜN 97,70 DÜN 662 ÖN C GÜN 660 p p p p orsanýn üstesinden gelinecek n SCL RN en bü yük so ru nu ha li ne ge len kor san ta þý ma cý la rýn sa yý sý gün geç tik çe ar tý yor. Sa yý sý ar tan kor san ta þý ma cý lar dev le ti yýl lýk 100 mil yon L za ra ra uð ra týr ken ay ný za man da da tak si ci es na fý nýn ge li ri ne hak sýz ye re or tak o lu yor. s tan bul ak si ci ler s naf O da sý ta ra fýn dan ku ru lan or san h bar Bi ri mi ve s tan bul m ni yet ü dür lü ðü ta ra fýn dan ya pý lan ça lýþ ma lar i le 2010 yý lýn da 13 bin 508, 2011 yý lýn da 17 bin 52 a ra ca su çüs tü i le iþ lem ya pýl dý. Ül ke ge ne lin de 75 bin o lan tak si sa yý sý, s tan bul da 17 bin 395 i ken kor san ta þý ma cý sa yý sý nýn 50 bin ci va rýn da ol du ðu söy le ni yor. s tan bul ak si ci ler s naf O da sý nýn tak si ci le rin kor san ta þý ma cý lýk la mü ca de le ve di ðer ko nu lar da ki so run la rý ný i çe ren dos ya ec lis gün de mi ne gel di. Uzmanlar uyarýyor, ing Paolo üretiyor n PILN a raþ týr ma lar, ka dýn la rýn er kek le re o ran la da ha faz la a yak að rý sý çek ti ði ni gös te ri yor. Bu bi linç le ü re tim ya pan ing Pa o lo, her zev ke hi tap e den a yak ka bý çe þit le riy le a yak að rý la rý na çö züm o lu yor. yak ka bý se çim kri ter le ri ni göz ö nün de bu lun du ran ve tü ke ti ci si ne zen gin mo del le ri ni su nan mar ka, ka li te li, sað lam ve kli ma sis tem li ü rün le riy le, a yak sað lý ðý ný ko ru yor. ing Pa o lo, a yak ka bý la rý ný ko lek si yo nu nu her ge çen gün çe þit len di ri yor. konomi Servisi ra fik te ki top lam ta þýt sa yý sý 16 mil yon nür D ge çen yýl tra fik te ki ta þýt sa yý sý 993 bin 925 a det ar ta rak, 16 mil yon 89 bin 528 a det ol du. ür ki ye s ta tis tik u ru mu (Ü ), 2011 ra lýk a yý na i liþ kin o tor lu a ra a þýt la rý s ta tis tik le ri ni a çýk la dý. Bu na gö re, 2011 yý lýn da 1 mil yon 192 bin 726 a det ta þý týn tra fi ðe kay dý ya pýl dý, 198 bin 801 a det ta þý týn i se tra fik ten kay dý si lin di. Böy le ce tra fi ðe ka yýt lý top lam a raç sa yý sý 993 bin 925 a det art tý ve 16 mil yon 89 bin 528 a det ol du. ra lýk so nu i ti ba riy le tra fi ðe ka yýt lý bu ta þýt la rýn yüz de 50,4 ü nü, ya ni 8 mil yon 113 bin 111 bin a de di ni o to mo bil o luþ tur du. op lam ta þýt la rýn yüz de 16,2 si kam yo net ten, yüz de 15,7 si mo to sik let ten, yüz de 9,1 i trak tör den, yüz de 4,5 i kam yon dan, yüz de 2,4 ü mi ni büs ten, yüz de 1,4 ü o to büs ten ve yüz de 0,2 si de ö zel a maç lý ta þýt lar dan o luþ tu ra lýk a yýn da tra fi ðe kay dý ya pý lan 39 bin 451 a det o to mo bi lin yüz de 15,3 ü nü Re na ult, yüz de 10,1 i ni Volk swa gen, yüz de 9,5 i ni o faþ-fi at, yüz de 9,3 ü nü O pel, yüz de 8,3 ü nü Ford, yüz de 7,5 i ni Hyun da i, yüz de 6,4 ü nü o yo ta, yüz de 4,2 si ni Chev ro let, yüz de 3,4 ü nü Da ci a ve yüz de 26 sý ný da di ðer mar ka lar o luþ tur du. n ka ra / a a

11 23 ÞUB 2012 PRÞB D POL 11 kri zin den ne öð ren dik? I I. H U i le iv me ka za nan i da ri ya pý nýn mo der ni zas yo nu, ül ke nin i da ri ya pý lan ma sý nýn mer ke zi yet çi bir bü rok ra tik ya pý ya dö nüþ tü rül me siy le so nuç lan dý. er ke zi yet çi bü rok ra tik ya pý nýn is tih ba rat ih ti ya cý na ce vap ve re cek mo dern bir ya pý i se, t ti hat ve e rak ki Ce mi ye ti nin 23 O cak 1913 te dar bey le ik ti da rý e le ge çir me si nin ar dýn dan o luþ tu rul du. Bu dö nem dev le tin mer ke zi bü rok ra tik ku rum la rý nýn ta ma men ge çi ci ka nun lar la (ka nun-u mu vak kat) t ti hat çý lar ýn ih ti ya cý na gö re kur gu lan dý ðý bir dö nem dir. Bu kur gu ha len dev le tin bü rok ra tik ya pý sý na ve iþ le yiþ man tý ðý na e ge men dir. 17 a sým 1913 ta ri hin de ku ru lan eþ ki lat-ý ah su sa yý, yi ne mo dern bir is tih ba rat ih ti ya cý ný kar þý la mak i çin ay ný kur gu ek se nin de tek par ti re ji mi nin te sis e dil di ði 1926 yý lýn da ku ru lan il li m ni yet Hiz me ti Ri sa ye ti (H) ta kip e der. 22 em muz 1965 te, ya ni 27 a yýs Ve sa ye ti nin Par la men to ya e ge men ol du ðu bir dö nem de çý ka rý lan 644 sa yý lý a nun i le il li s tih ba rat eþ ki la tý ku ru lur. u rum bu gün kü ya pý sý na i se 12 y lül Dar be ci le ri nin çý kar dý ðý 1 a sým 1983 ta rih li a nun i le ka vu þur. Bu ra dan ba zý so nuç lar çý ka ra bi li riz. þ baþ kan HF so nu u nus ta Su ri ye i le il gi li u lus la ra ra sý bir top lan tý ya pý la cak. (...) Hür ri yet ga ze te si nin cu mar te si gün kü ha be ri ne gö re bu top lan tý nýn eþ baþ kan lý ðý ný u nus ve ür ki ye ya pa cak mýþ. Bu eþ baþ kan lýk da mo da ol du! Ha zi ran 2004 te ür ki ye, tal ya ve e men Bü yük Or ta do ðu Pro je si nde De mok ra si ni si ya ti fi, eþ baþ kan lý ðý na se çil miþ ti. a ni BD ür ki ye yi e men ve tal ya ya la ik gör müþ tü. e men de 33 yýl dýr ik ti dar da o lan li b dul lah Sa lih böl ge nin en ga rip li de ri dir. tal ya i se o sý ra lar a za no va Ber lus co ni yö ne ti min dey di ve ül ke yi de mok ra tik o la rak if la sýn e þi ði ne sü rük lü yor du. ür ki ye da ha son ra s pan ya i le bir lik te e de ni yet ler t ti fa ký Pro je si nde de þ baþ kan lý ða se çil di. Bu pro je nin fi nan sö rü i se böl ge nin ye ni Red it i a tar mi ri Þeyh Ha med. Ha med in ta ban ca sý i se sa hi bi ol du ðu l-ce zi re te le viz yo nu. Bu it ti fak ta Baþ ba kan r do ðan i le bir lik te eþ baþ kan o lan s pan ya Baþ ba ka ný Za pe te ro, i ki ay ön ce ya pý lan se çim ler de ül ke yi de mok ra tik o la rak if la sýn e þi ði ne ge tir di ði i çin he zi me te uð ra dý. e ri ne e de ni yet ler t ti fa ký na hiç i nan ma yan a ri a no Ra joy se çil di. «««Þim di ür ki ye, Su ri ye i le il gi li bir ko nu da Fran sa i le eþ baþ kan lýk ya pý yor. Ha ber le re ba ký lýr sa Fran sa Su ri ye ye in sa ni ko ri dor a ça lým di yor, bir rap ül ke si Ür dün ya da Lüb nan de ðil, ür ki ye bu nun o la nak la rý na ba ký yor. Oy sa Fran sa nýn ür ki ye ye ne ler yap tý ðý ný he nüz kim se u nut ma dý. Sar kozy, ik ti da ra gel di ði gün den i ti ba ren Fran sa, hep ür ki ye ye düþ man... Fran sa Os man lý nýn çö ker til me sin de ve genç Cum hu ri ye tin meþ - Þimdi ürkiye, Suriye ile ilgili bir konuda Fransa ile eþbaþkanlýk yapýyor. gul e dil me sin de hep ba þo yun cuy du... Pe ki böy le bir Fran sa na sýl o lur da þim di ür ki ye i le bir lik te eþ baþ kan o lu yor? Ben an la mýþ de ði lim! Bu eþ baþ kan lýk ür ki ye i çin cid di bir prob lem ya da en a zýn dan yük ol ma ya baþ la dý. Ör ne ðin ür ki ye nin N O i le bir lik te or tak ol du ðu a lat ya da ki ra dar lar. Bu ko nu her ko nu þul du ðun da ür ki ye ýs rar la s ra il bu ra dar lar dan ya rar lan ma ya cak di yor. me ri ka lý yet ki li ler de hep ter si ni söy le yip du ru yor. a pa lý ka pý lar ar dýn da bu ko nu na sýl ko nu þu lu yor bil mi yo rum a ma ku ral o la rak ben Ba tý lý la ra gü ven me di ðim i çin gün, bu ko nu nun ür ki ye nin ba þý ný að rý ta ca ðý ný bi li yo rum. ýp ký I rak tan ge ti ri lip n cir lik Üs sü ne yer leþ ti ri len Pre da tor ca sus u çak la rý gi bi. Çün kü me ri kan kay nak la rý na gö re bu u çak lar her gün Su ri ye ü ze rin de u çu yor ve bil gi top la ma ya ça lý þý yor. Bu u çak la rýn Su ri ye de ö nem li ki þi le ri ya bi na la rý he def a lýp al ma ya ca ðý ný a ca ba kim ga ran ti e de bi lir? me ri ka lý lar dan her þey bek le nir! «««Son dö nem po li ti ka la rý i çin de bu ca sus u çak la rý ný Pa kis tan, f ga nis tan, e men ve So ma li de su i kast lar da bol ca kul la nan me ri ka lý la ra as la gü ven ol maz. Ras mus sen e i se hiç... Be ye fen di Ba kan Da vu toð lu i le yap tý ðý ba sýn top lan tý sýn da s ra il a lat ya da ki ra dar lar dan ya rar lan ma ya cak di yor a ma B Dýþ liþ ki ler ve Sa vun ma o mi te le ri ü ye le ri nin N O i le s ra il a ra sýn da iþ bir li ði ko nu sun da ki bir so ru ya ba kýn ne di yor: Çok do ðal dýr, s ra il bi zim part ne ri miz dir. s ra il i le ta bii ki iþ bir li ði ya pa ca ðýz. BD li der li ðin de ki N O nun s ra il i le na sýl bir iþ bir li ði ya pa ca ðý ný va rýn siz dü þü nün. Bel ki de ran ýn nük le er te sis le ri nin bom ba lan ma sýn da... a da s ra il in bir kez da ha 9 ürk in sa ný ný öl dür me sin de. Na sýl ol sa BD ve s ra il N O nun eþ baþ kan la rý dýr. Hüs nü a hal li, k þam, lk o la rak, i or ta ya çý ka ran te mel ne den dev le tin is tih ba rat ih ti ya cý nýn kar þý lan ma sýn dan çok, dev le te e ge men o lan bir e lit ya pý nýn he ge mon ya sý ný sür dür me ih ti ya cý dýr. Bu so nu cu ür ki ye giz li ser vi si ni tan zim e den ya sa la rýn hiç bi ri nin de mok ra tik par la men ter i ra de ol ma ma sýn dan da tü re te bi li riz. kin ci o la rak par la men ter bir de ne ti me sa hip de ðil dir. De mok ra tik ül ke ler de da hi si ya sal i ra de u lu sal ve u lus la ra ra sý po li ti ka lar o luþ tur mak i çin is tih ba rat teþ ki lat la rý na ih ti yaç du yar. n cak bu ku rum la rýn giz li li ðin den do ða cak sa kýn ca la rýn or ta dan kal dý rýl ma sý de mok ra tik de ne tim le sað la nýr. Ül ke le rin ço ðun da bu de ne tim par la men to da bu na i liþ kin ö zel bir ko mis yon va sý ta sýy la sað la nýr. in tek ba þý na Baþ ba kan a bað lý ve o na kar þý so rum lu ol ma sý, hiç bir de mok ra tik kon tro lün ön gö rül me me si ne ký yas la o lum lu ol mak la bir lik te, tek ba þý na bu nun de mok ra tik bir de ne ti mi sað la ya bil di ði ni söy le mek her za man müm kün ol ma ya bi lir. Ü çün cü nok ta yý ya þa nan kriz le bir lik te or ta ya koy mak ge re kir. kri zi, e lit bir sý ný fýn hâ ki mi ye ti ne gö re kur gu lan mýþ yüz yýl lýk bir si ya sal dü zen i le ve ya o nun a raç la rý nýn kul la nýl ma sý su re tiy le de mok ra si nin ha ya ta geç me ye ce ði, de mok ra tik i ra de le rin de dev - millî egemenlik ilkesi hayata Sistemi bütünüyle demokratik bir dönüþüme uðratmadan, ne geçer, ne de devletin bekasý garanti altýna alýnýr. le te e ge men o la ma ya ca ðý ný gös ter miþ ol ma lý dýr. Sis te mi bü tü nüy le top lu mun ve hâ li ha zýr u lus la ra ra sý iþ le yi þin ge rek le ri ne gö re de mok ra tik bir dö nü þü me uð rat ma dan, ne mil li e ge men lik il ke si nin ha ya ta geç me si müm kün dür, ne de be ka sý na çok ça ö nem ve ri len dev le tin be ka sý ný ga ran ti al tý na al ma nýn im kâ ný var dýr. Bu bað lam da dör dün cü nok ta ya dik ka ti çek mek ge re ki yor. y ný a na ya sal dü ze nin bir par ça sý o lan yar gý sis te mi nin bü tü nüy le de mok ra tik ül ke ler de ki ör nek le re uy gun bir þe kil de ya pý sal dö nü þü me uð ra týl ma sý ge rek ti ði ni de öð re ni yo ruz. N N S V RR LI LI Ö zel lik le bir ko nu da Hü kü met e bir i ki Ortak slogan H IR L C SI NIZ, bir kaç ay ön ce Ge nel kur may ýn in ter net si te le rin de yer a lan Güç lü Or du - Güç lü ür ki ye slo ga ný tar týþ ma la ra yol aç mýþ dý. û te riz ler, yâ hut gü nü müz ürk çe siy le the op po nents, bu man tý ðýn ters ol du ðu nu, çün ki güç lü bir or du nun her ül ke de an cak güç lü bir e ko no mi sâ ye sin de müm kin o la bi le ce ði ni, ö bür tür lü sü nün i se bir ba ký ma ta þý ma suy la de ðir men dön dür me nin ö te sin de bir an lam ta þý ma ya ca ðý ný be lirt miþ ler di. er den gö ðe ka dar da hak lýy dý lar. ma, o muz la rýn da u çu þan yýl dýz lar sâ ye sin de, ne û zü bil lah, her þe yi her kes den i yi bi len de ðer li ku man dan la rý mýz gö rüþ le rin de ýs rar cý kal mýþ lar dý. Son ra ne ol du bil mi yo rum. Zâ ten de ðer li ku man dan la rý mý zýn bu tür pren si pi yel gö rüþ le ri ar týk ürk op lu mu i çin bir mâ nâ i fâ de et me di ðin den, on la rýn han gi ka na at de ol duk la rý hâ iz-i e hem mi yet de de ðil. en di le ri ne bu bað lam da ve ri le cek ve zâ ten ve ril mek de o lan ce vab bel li: ðer pek me rak lýy sa nýz sýr tý nýz da ki ü ni for ma la rý çý ka rýp si vil ce ket le bu yu run ve ko nu þun! Ba ka lým siz le ri kaç ki þi din le ye cek ve ne di ye cek ler! Be nim ye dek su bay o la rak as ker lik hiz me ti î fâ et di ðim yýl la rýn da bi zim uz la Pi yâ de O ku lu nda ve da ha son ra la rý kýt a lar da ku þan dý ðý mýz pa las ka la rýn ü ze rin de US rmy (Bir le þik Dev let ler, yâ ni me ri kan, Or du su) i bâ re si var dý. ul lan dý ðý mýz a lu min yum ye mek ta kým la rý nýn ü ze rin de hâ ke zâ! â hû, (...) tü fek ve sün gü le ri miz me ri kan ma lýy dý! U çak la rý mýz, fü ze le ri miz de ðil, sün gü le ri miz, sün gü le ri miz!!! Genç su bay la rý mý zýn, ka li te ba ký mýn dan da þe kil þe mâ il ba ký mýn dan da da ha dü þük ka li te li ürk bot la rý ye ri ne bir yer ler den tor pil le me ri kan bot la rý bu lup da a yak la rý na ge çir mek i çin bir ha va da pe ren de at ma dýk la rý ka lý yor du. â ni e þin me nen din yok, mað rur sun a ma baþ ka sý nýn sa da ka ka bî lin den ö nü ne at dý ðý hýr da va tý kul lan mak hiç hay si ye ti ne do kun mu yor! O gün le rin mu vaz zaf teð men le ri bu gün ar týk e mek li. e se lâ a þar Bü yü ka nýt o sý ra lar üs teð men rüt be siy le be nim sün gü leþ me ho cam dý. Son ra la rý ya zar lý ða me rak Ö zel yet ki siz de o lur kri zi nin bir fay da sý da ol du, ö zel yet ki li mah ke me ler dü ze ni nin son su za ka dar sü re bi le cek bir dü zen ol ma dý ðý, ol ma ma sý ge rek ti ði an la þýl dý. Bu dü zen ku ru lur ken, a ma cýn çe te ler le mü ca de le de hýz lý so nuç a la bil mek ol du ðu a çýk lan mýþ tý. Da ha son ra a ma ca te rör un su ru da ek len di. Çe te ler le mü ca de le de e sas o la rak kas te di len r ge ne kon a dý al týn da top la nan ör güt len me ve fa a li yet ler di. Gö rev le ri nin dý þýn da ki fa a li yet ler de bu lun mak la suç la nan ka mu gö rev li le ri ni so ruþ tur mak ta is tek siz dav ra nan yar gý yý is tek li ha le ge ti re bil mek i çin ö zel yet ki dü ze ni ge ti ril di ve so nuç da a lýn dý. s ker ki þi le rin si ya se te mü da ha le o la rak ni te len di ri le bi le cek dav ra nýþ ve ey lem le ri nin so ruþ tu rul ma sý ve yar gý ya ta þýn ma sý bu dü zen le sað lan dý. «««Ö zel yet ki li ol ma yan yar gý nýn ge le ne ðin de ba zý ko nu lar da is tek siz lik ba zý baþ ka ko nu lar day sa a þý rý is tek li lik hâ li bu lu nur. Bu hâl, yar gý nýn ba ðým sýz lýk bir ya na, ken di si ni si ya si ko nu lar da ta raf, da ha da ö te sin de bi rin ci gö re vi o la rak dev le ti ko ru ma yý gör me si do la yý sýy la ba ðým lý lý ðý nýn güç lü bir te me li ol muþ tur. Bü tün güç o dak la rýn dan ba ðým sýz lý ða ve de mok ra si yi, va tan da þý ko ru ma e sa sý na da ya lý ol mak ye ri ne bir ka mu sal o da ðýn ta ným la dý ðý þek liy le dev le ti ko ru mak ü ze ri ne ku ru lu bir gö rev ta ný mý, yar gý nýn us ta ca giz le nen, a ma a dý yi ne ba ðým lý lýk tan baþ ka bir þey ol ma yan bu gün kü hâ li nin ö ze ti dir. Bu hâl i a þa bil mek i çin o la ða nüs tü yar gý dü zen le ri nin i cat e dil me si, an cak gü nü kur ta ra bi lir di. Ni te kim öy le ol du. ar gý nýn te mel man tý ðý es ki dev let çi ruh tan ha týr lat ma da bu lun mak ge re kir. na ya sa de ði þik li ði pa ke ti ha zýr la nýr ken, ge rek na ya sa ah ke me si nin, ge rek se HS nýn si ya sal ço ðul cu lu ðu sað la ya cak þe kil de ya pý lan dý rýl ma sý ge rek ti ði ne yö ne lik mü ca de le miz ye ter li yan sý ma yý bul ma dý. Ol say dý bu gün da ha fark lý bir nok ta da o la cak týk. kin ci nok ta i se na ya sa ah ke me si ne ve HS ya ya pý la cak o lan a ta ma/se çim ler de de mok ra tik ço ðul cu lu ðun sað lan ma sý ko nu suy la il gi liy di. na ya sa ah ke me si ne ya pý lan a ta ma lar da bu ih ti yaç es ge çil di. HS i se bü tü nüy le da let Ba kan lý ðý bü rok ra si si nin i ni si ya ti fi ne bý ra kýl dý. Si ya sal ak tör ler si ya sal ak la uy gun dav ran mak ye ri ne bü rok ra si nin yar gý ya ye ni bir ton ve ak san la e ge men ol ma sý na ses çý kar ma dý. Bu yön de ki u ya rý la rý dik ka te al ma dý. Ba ka lým bu ter cih le ri on la ra da ha ne sür priz ler su na cak... Ö zet o la rak yüz yýl lýk si ya sal ya pý a yak ta dur du ðu sü re ce, bu ya pý nýn ön gör dü ðü o pe ras yo nel a raç lar la yü rü tü le cek si ya sal fa a li yet e nin de so nun da de mok ra tik si ya se tin han di ka bý na dö nü þür. Ül ke i se kriz ler den kur tul maz. Zi ra si ya sal dü zen ya ra týl dý ðý a ma ca uy gun dav ra na ma dý ðý sü re ce kriz ya ra týr. Bun la rý öð ren miþ ol mak te mel di le ðim.. Os man Can, Star, sal dý, za rif muh tý ra lar fe lan ka le me al dý, ney se... De mek is te di ðim, bu gün ki le rin de pek fark lý bir ka fa ya pý sýn da ol ma dýk la rý sýrf bu Güç lü Or du - Güç lü ür ki ye me se le sin den de bel li o lu yor. Zâ ten ay ný be yin yý ka ma me to duy la, a ra dan kýrk de ðil sek sen yýl geç se na sýl de ðiþ sin? n cak de ðer li ku man dan la rý mýz ta ra fýn dan i fâ de e dil dik le rin de kýy met-i har bi ye si pek bu lun ma yan bu gö rüþ le rin bi zâ ti hî ö nem siz ol duk la rý da i le ri sü rü le mez. e se lâ ba ký nýz u zey o re Dik ta tör le ri o lan im Sü lâ le si nin slo ga ný da ay ný: Güç lü Or du - Güç lü De mok ra tik Halk Cum hû ri ye ti o re!!! uzey ore diktatörleri olan im sülâlesinin sloganý da ayný: Güçlü ordu-güçlü ore. Üs te lik Rus ya nýn Güç lü da mý, sâ býk ve müs tak bel Dev let Baþ ka ný, ay rý ca sâ býk ve müs tak bel Baþ ba ka ný Wla di mir Pu tin de ay ný gö rüþ de: Di yor ki Güç lü Or du - Güç lü Rus ya!!! Bu nun i çin de sað lýk ve e ði tim hiz met le rin den ke se rek Si lah lý uv vet le re mil yar lar ca do lar a kýt ma ya de vâm e di yor. Da ha da art tý ra cak mýþ! De min o ku dum! Ha yýr lý sý ol sun! uh te þem Üç lü - u zey o re, Rus ya, ür ki ye! ma in san sor ma dan da e de mi yor: Sov yet ler Bir li ði hiç dýþ mü dâ ha le ol mak sý zýn ne den bat mýþ dý? Ge rek u zey o re ge rek se bu gün ki Rus ya, or du la rý ný as lýn da dýþ de ðil iç düþ man la ra, yâ ni ken di halk la rý na kar þý ha zýr tu tu yor lar. a bi zim ki ler ne re ye kar þý? uh te me len sa ba ha kar þý! að mur t sýz, Star, ba ðým sýz lý ðý ný ka za na ma dý ðý i çin ö zel yet ki li yar gý dü ze ni nin de so nu na ge lin di. «««Hü kü met hâ len ö zel yet ki li yar gý me se le si ni gün de mi ne al mýþ gi bi gö rün mü yor. n cak o la yýn so nu na ge lin di ði ni fark et miþ ol ma lý lar ki, geç ti ði miz gün ler de Par ti nin et ki li bir is mi nin að zýn dan þu sa týr lar ba sýn da yer al dý: Ül ke miz te rör ve çe te ler ce mü ca de le et ti ði sü re ce bu tür mah ke me le re ih ti yaç ol du ðu nu dü þü nü yo ruz. ma bu nu bi zim le bir he sap laþ ma ya çe vir mek is ter ler se, 1 Devleti korumak üzerine kurulu bir görev tanýmý, yargýnýn bugünkü hâlinin özetidir. mad de lik bir ya sa çý ka rýr ve ö zel yet ki li mah ke me le ri kal dý rý rýz. (b dül ka dir Sel vi nin 20 Þu bat ta e ni Þa fak ta ya yýn la nan ya zý sýn dan.) Ö zel yet ki li mah ke me ler kal dý rýl dý ðýn da, ö zel yet ki siz do ðal yar gý dü ze nin de ya pýl ma sý þart o lan ger çek re form lar da da ha be lir gin o la rak or ta ya çý ka cak týr ve si ya si i ra de, me se le nin te me li ne yö nel mek du ru mun da ka la cak týr. He men o 1 mad de lik de ði þik lik le baþ la sýn lar, ar ka sý ge lir. O kay Gö nen sin, Va tan, mi ka il yap il.com Nur dan za rar gel mez, nu ra za rar ve ril mez! Bu da ge çer ya hû! H iç þüp he ol ma sýn ki, ur ân ýn ma lý o lan ve on dan ge - len Ri sâ le-i Nur lar hep gel di ði gi bi ka la cak týr. h bir de biz ol du ðu muz gi bi, ya da ol ma mýz ge rek ti ði gi bi ka la bil sek! (Bu ra da ki biz za mi ri, sa de ce e ni s ya ta kip çi le ri ni de ðil, Ri sâle-i Nur yo luy la i ma na ve ur ân a hiz met i de a lin de o lan her ke si, her gru bu kap sý yor.) eþ ke, nur la rýn ve nur mes le ði nin mâ na sý ný ve ru hu nu in ci te bi le cek o lu þum la ra ve gi ri þim le re hep ka pa lý ka lý na bil sey di, ge çit ve ril me sey di. eþ ke Be di üz za man ý ve i de al le ri ni fark lý ka re ler de gös ter me ça ba sýn da o lan la ra kar þý hiç mü sa ma ha gös te ril me sey di! O nun yüz ver me di ði ma ce ra la ra as la il ti fat e dil me sey di. O nun çýk maz so kak o la rak gös ter di ði gi di þat la ra prim ve ce sa ret ve re cek yak la þým lar dan hep u zak ka lý na bil sey di! O za man bel ki bu gün bu nok ta la ra ge lin me ye cek, Nur un nok ta sýy la, vir gü lüy le oy na ma ce sa re ti gös te ri le mi ye cek ti. ma ar týk o lan ol du!.. Ve bu gü ne ka dar, ar týk o lan ol du, þim di mu ha se be za ma ný, þim di gay ret za ma ný ve þim di her za man kin den çok ke net len me za ma ný de dir ten çok o lay lar ya þan mýþ, nev zû hur çok yak la þým la ra þa hit o lun muþ tur ki, iþ te bi ri da ha su yü zü ne çýk tý! ma me rak e dil me sin. Su ya nis be ten yað gi bi ka la cak týr, ha ki kat i le im ti zaç e de me ye cek, bað da þa ma ya cak týr. dý na sa de leþ tir me, a dý na tah rif, a dý na tað yir ve a dý na ne der se niz de yin.. O lan ol du bir ke re!.. Her þey den ev vel sü kû net lâ zým, te lâ þa ge rek yok. Þa i rin de di ði gi bi; Bað-ý deh rin hem ha za nýn hem ba hâ rýn gör mü þüz/ Biz ne þâ týn da ga mýn da rûz gâ rýn gör mü þüz! Bu da ge çer a Hû!.. Hem Ri sâ le-i Nur, nur dur. Nur dan kim se ye za rar gel me di ði gi bi, nu ra za rar da ve ri le mez! e ter ki biz, biz o la lým. Ge rek sa de leþ tir me gay re tin de o lan lar, ge rek se bu nun ge rek siz li ði ni sa vu nan lar, söy le ye cek le ri ni söy le di ler, ya za cak la rý ný yaz dý lar, çi ze cek le ri ni çiz di ler. Þim di bi raz da ha sa kin bir ka fay la, göz den ka çan ba zý nok ta la rýy la da ha baþ ka a çý lar dan da me se le ye ba ký lýp ba ký la ma ya ca ðý na hep be ra ber bir ba ka lým. «««Bir ke re, Ri sâ le-i Nur la rý sa de leþ tir me te ma yü lü nün te tik le di ði gi ri þim le rin ye ni ol ma dý ðý ný bi lir si niz. a lûm, Üs tâd Haz ret le ri ha yat ta i ken bi le te þeb büs e den ol muþ. O gün bu gün, a ra sý ra nük se den bir has ta lýk gi bi de vam e de gel miþ tir. Her de fa sýn da so nuç a lý na ma mýþ, i le ri gi di le me miþ tir. Sa de leþ tir me zih ni ye ti ye ni ol ma dý ðý gi bi, tep ki ler de ki ar gû man lar da ye ni de ðil dir. Zi ra bu hak lý tep ki le rin kay na ðý bi za ti hi Be di üz za man dýr. Ve Ri sâ le-i Nur dur ki, mâ na sýy la ve üs lû buy la ur â nî dir, ur ân a a it tir. Bu de fa ki sa de leþ tir me ye tep ki sa de din de ser de di len fi kir ler ka li te li, tat min kâr ve bir lik ru huy la ol du ðu ka dar, bu de fa ki sa de leþ tir me te þeb bü sü de, ön ce ki le ri ne na za ran da ha fark lý bir bo yut ta sey re di yor. Bir kaç yýl dan be ri ü ze rin de ça lý þý lan bir pro je o la rak tak dim e di li yor. Sa de leþ tir me nin sa de ce Lem a lar ki ta bý na mün ha sýr kal ma ya ca ðý, bü tün ül li ya týn bu min val ü ze re sa de leþ ti ri le ce ði a çýk ça i fa de e di li yor. Hem de ken di le ri ni ce sur i lân e der ce si ne, bu gü ne ka dar böy le bir te þeb bü se kim se nin ce sa ret e de me di ði ni söy lü yor lar. Pe kâ lâ ce sa ret ne re de lâ zým o lur in sa na? or ku lu a lan lar da ve kor ku tan, ür kü ten te þeb büs ler de lâ zým ol maz mý? Ba ka lým bu ze vat da, kork tu ðu muz ba þý mý za gel di ne za man di ye cek ler? Bek le ye lim, gö re lim! Þim di bir nok ta ya da ha dik kat lâ zým: Þim di ye ka dar bu e ser le rin o ri ji nal me tin le ri ay nen mu ha fa za e di le rek, fark lý for mat ta ki (lû gat çe li, dip not lu gi bi) ba sým lar; mev cut Nur ya yý nev le ri a ra sýn da bir ö zen ti ye ve be ðe ni ye maz har ol muþ ve be nim sen miþ tir. ma böy le si bir tað yir te þeb bü sü nün ö zen di re cek bir ya ný o la bi lir mi? Ger çi (var sa) ar ka plan dan kat-ý na zar, mâ sum bir çeh re ken di ni gös ter mek is ti yor. Ri sâ le-i Nur la rýn bah þet ti ði i man nu ru nu, bu Nur un üs lû bu na ya ban cý muh taç la ra da u laþ týr mak; hem de ha ki kat tan ta viz ver me pa ha sý na, hak ve hu ku ka ri a yet et me me ce si ne, hem de Nur un ha tý rý ný kýr ma pa ha sý na (ya ni ken di le ri ni teh li ke ye at ma pa ha sý na) u laþ týr mak is te yen fe da kâr bir çeh re (!).. Ba ký nýz ne ler di yor lar: Bu e ser le ri o ri ji nal þek liy le ba san ya yýn ev le ri ne bir sö zü müz ve i ti ra zý mýz yok di yor lar. Bu e ser le ri an la ya rak o ku yan, is ti fa de e den in san lar ve bil has sa Nur ce ma at le ri bi zim i çin he def kit le si de ðil dir di yor lar.. Bi zim he def kit le miz, ye ni ke li me ler ve sa de cüm le ler le ko nu þa bi len genç lik ve yurt dý þýn da ki ço cuk la rý mýz dýr di yor lar.. Di yor lar, di yor lar.. vet on lar ne der ler se de sin, on la rýn ni yet le ri ne o lur sa ol sun; Ri sâ le-i Nur la rý o ri ji nal o la rak ba san bir dü zi ne ya yý ne vi, ay ný min val ü ze re, hat ta bi raz da ha dik kat li ce ya yým la rý na de vam e de cek ler dir. a ni ba sým ka li te si ni, kâ ðý dý ný ve fi ya tý ný da ha ca zip ha le ge ti re rek.. Hem de bi ri bir le riy le o lan i le ti þim ve ir ti bat la rý ný art tý ra rak, -var sa, re ka bet his le ri ni bir ya na bý ra ka rak- hem de Nur la rý da ha i yi an la ma ya yö ne lik top lu ve mü za ke re li ders le re hýz ve re rek, der sa ne le ri ni güç len di re rek yol la rý na de vam e de cek ler dir, et me li dir ler. s ter se niz son bir nok ta ya da ha dik kat çe ke lim. Bu i þe so yu nan la rýn ad res le ri bel li, yak la þým la rý bel li, an la yýþ la rý bel li ve a maç la rý bel li. Hat ta, Bu bir tah ri fat týr, bu bir ci na yet tir ta bir le ri nin müs ta hak la rý ol sa lar bi le, bu ci na yet fa il-i meç hul de ðil!.. Nur mes le ði ni e sas tan ze de le mek, Nur a le be le ri nin in si ca mý ný boz mak ve bi ri bi ri ne dü þür mek i çin if sat ko mi te le ri nin sin si ve mü na fý ka ne uy gu la dý ðý plan lar dan bi ri gi bi gö zük mü yor. r ka la rýn da bi ri le ri nin o lup ol ma dý ðý ný l lah bi lir, a ma biz za hi re ba ka rýz. Ö zen di ri ci bir ma hi yet de ar z et mi yor.. a ni on la ra ö ze ni lip, on la rý tak li de yel te ni le cek gi bi de ðil. He le bu hak lý tep ki ler den ve bu Nur lu a çýk la ma lar dan son ra, as la! Biz, Bu da ge çer a Hû de yip, yo lu mu za de vam e de lim. Bu ya zý mý zý, ay ný za man da e ni s ya nýn 43. yý lý ný teb rik sa de din de arz e di yo rum. a zý mýn u zun lu ðu u san dýr ma sýn, 43 yý lýn ha tý rý na ve ril sin. Se lâm, mu hab bet ve hür met le rim le.

12 12 23 ÞUB 2012 PRÞB LN DNZL 2. CR ÜDÜRLÜÐÜNDN (ÞINZ L ÇI RIR LNI) Dosya No: 2011/683 Satýlmasýna arar verilen aþýnmazýn Cinsi, Niteliði, ýymeti ve Önemli Özellikleri: PU DI : De niz li, er kez, Çak mak mah., r mut lu ký rý mev ki i, 357 a da 1 par - sel, Dört Blok lu Beþ er at lý Be to nar me Bi na ve r sa ü ze ri ne ya pýl mýþ D Blok Bod rum at 2 BB no lu 1/40 ar sa pay pay da ka yýt lý mes ken un cer RN a dý na ka yýt lý dýr. ÖZLLLR : a þýn maz da let ah. 551 Sok. ar de len sit. D Blok No: 34 Bod - rum kat ta dýr. a þýn maz B+Z+4 kat lý bi na nýn bod rum ka týn da dýr. Bi na nýn mer di ven le ri tra ver ten mer mer kap la ma dýr. Da i re i çe ri sin de 3 o da, I sa lon, 1 mut fak, 1 ban yo, 1 tu va - let bu lun mak ta dýr. Be to nar me kar kas tarz da ya pýl mýþ gi riþ ka pý sý çe lik ka pý dýr. ç ka pý - la rý ah þap, pen ce re le ri plas tik doð ra ma dýr. Du var la rý al çý sý va lý dýr. O da la rýn ve sa lo nun ta ba ný I a mi nat par ke kap lý dýr. es ken o la rak kul la nýl mak ta dýr. Is lak ze min le ri ve du - var la rý se ra mik kap la ma dýr. a lo ri fer li dir m 2 in þa at a lan lý dýr. aklaþýk 5-6 yýllýktýr. ra yola cephelidir. lek t rik, P, Be le di ye hiz met le ri mev cut tur. Þe hir mer ke zi ne u zak, al bay rak mey da ný na ya kýn dýr. R DURUU : 13/05/2011 ta rih li i mar pla nýn da ay rýk 4 kat ön bah çe me sa fe si 5 m kom þu me sa fe ler 3.0 m aks-aks 0.35 bina yüksekliði m özelliklerindedir. I : ,00 L Satýþ Baþl. Saati : 10:20:00 Satýþ Bitiþ Saati: 10:30:00 1- Satýþ gü nü yu ka rý da ya zý lý sa at ler a ra sýn da d li ye Sa ra yý at: 1, 101 No - lu Sa týþ O da sý D NZ L ad re sin de ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la gü nü yu ka rý da ya zý lý sa at ler a ra sýn da d li ye Sa ra yý at: 1, 101 No lu Sa týþ O da sý D NZ L i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar - týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a - la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz - sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2)- rtýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. üz - de 1 DV, el la li ye har cý, i ha le Dam ga pu lu, ta pu sa tým harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3)- potek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4)- haleye katý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len 5)- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. d la rý na teb li gat ya - pý la ma yan il gi li le re ga ze te i la ný teb li gat ye ri ne ge çer li dir. 6)- Satýþa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la ü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur ( ö net me lik Ör nek No: 27 (*) l gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: C. GZOSNPÞ 1. CR ÜDÜRLÜÐÜ (GRNULÜN ÇI RIR LÂNI) Dosya No: 2011/33 L. Örnek No: 27 Satýlmasýna arar verilen aþýnmazýn Cinsi ve özellikleri: a pu ay dý: s tan bul i li, Ga zi os man pa þa l çe si,sa rý göl a hal le si mev ki in de ka in paf ta, 1905 a da, 2 par sel sa yý lý 274 m 2 ar sa ü ze rin de kar gir a part ma nýn B Blok 4. kat (6)no.lu ba ðým sýz bö lüm da i re nin, kat ir ti fak lý 20/274 ar sa pa yý borç lu a dý na ka yýt lý ta þýn maz. mar Durumu: Gaziosmanpa þa Be le di ye Baþ kan lý ðý mar ve Þe hir ci lik ü dür lü ðü nün 25/01/2011 ta rih ve sa yý lý ya zýsý na gö re Ga zi os man pa þa l çe si, Sa rý göl ah Paf ta,1905 a da, 2 par sel, 07/08/2006 tas dik ta rih li ve 1/1000 öl çek li Gü - ne yi Re viz yon Uy gu la ma mar pla nýn da Bi ti þik ni zam 5 kat lý (H:15.50 m) i ca ret + o - nut a la nýn da kal mak ta ol du ðu be lir til miþ tir. aþýnmazýn Hali Hazýr durumu : Söz konusu taþýnmaz stanbul ili, Gaziosmanpaþa lçesi, Sarýgöl ahallesi mevkii, Pafta, 1905 a da, 2 par sel, Sa rý göl a hal le si, La le li Cad de si no 19 ka pý sa yý lý yer o lup, par se lin ü ze rin de B.. sis tem de in þa e dil miþ i ki ka pý gi ri þi o lan bir bi na ol du ðu an la þýl mýþ týr. Par se lin ta ma mý nýn top lam 274 m 2 ol - du ðu, söz ko nu su da i re nin sað blok ta ra fýn da ol du ðu, bi na nýn cep he si nin BB cam mo za ik kap la malý, gi riþ ka pý sý nýn de mir doð ra ma lý ol du ðu, mer di ven le ri mo za ik ba sa - mak lý, sý va lý ba da na lý ol du ðu an la þýl mýþ týr. e þif es na sýn da ka pa lý o lan B Blok 4. nor - mal kat (6) no.lu ba ðým sýz bö lüm da i re nin bi na sa kin le ri be ya ný ve em sal da i re ö ze l lik - le ri ne gö re bir sa lon, hol, üç o da, mut fak, ban yo ve W.C den i ba ret ol du ðu, doð ra ma la - rý nýn ah þap ol du ðu, net kul la ným in þa at a la ný nýn 115 m 2 ol du ðu an la þýl mýþ týr. DR DLN I: a þýn ma zýn ta pu bil gi le ri, i mar du ru mu, ha li ha zýr du ru mu, bi na in þa at ve mal ze me ka li te si, yýp ran ma pay la rý, a lý þa gel miþ em lak a lým sa tým ku ral - la rý, em sal çev re em lak de ðer le ri, gö zö nü ne a lýn dý ðýn da, Ga zi os man pa þa pafta, 1905 ada, 2 parsel B Blok 4. normal kat (6) no.lu baðýmsýz bölüm dairenin arsa ve bina deðeri dahil toplam deðerinin ,-L. Olabileceði kanaatine varýlmýþtýr. Birinci Satýþ günü : 02/04/ saatleri arasýnda kinci Satýþ günü : 12/04/ saatleri arasýnda d li ye sa ra yý k Hiz met Bi na sý 1.c ra ü dür lü ðü a le mi Ga zi os man pa þa/ s tan bul ad re sin de ta þýn ma zýn i ha le si a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Sa týþ Þart la rý: 1- çýk artý rma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar týy la i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý rann ta a hhü dü sak lý kal mak kay dýy la yu ka rý da ya zý lý yer ve gün sa at lar a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i - ha le o lu nur. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le fa zla be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rtýrma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ Pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Sa týþ tan mü te vel lit bin de 4.95 i ha le dam ga res mi % 1 DV i le ½ ta pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya, 100,00 L. i çin yüz de 2 a þan ký sým i çin yüz de 1 tel la li ye res mi sa tý cý (borç lu ya) a it o la cak týr. Bi rik - miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15)gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la ca kýr. 4- ha le ye ka týlp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dan ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartna me i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. d la rý na teb li gat ya pý la - ma yan il gi li le re ga ze te i la ný teb li gat ye ri ne ge çer li dir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca,bil gi al mak is te ye le rin Ga zi os man pa þa 1. ü dür lü ðü nün 2011/33 a li - mat sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la ü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 09/02/2012 * (*) lgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. önetmelik Örnek No: 27 B: C. GRNC CR ÜDÜRLÜÐÜ (ÞINZIN ÇI RIR LNI) Dosya No: 2011/236 alimat. Örnek No: apu aydý :. ydýn li, Ger men cik l çe si, Ü züm lü kö yü, Çeþ me su ba þý mev ki i, 104 a da, 86 par sel, 2 cilt, 109 sa hi fe de ka yýt lý ,15 m 2 yü zöl çüm lü in cir bah çe si ni te lik li ta þýn maz (a- þýn ma zýn 1/3 ü Se mi ha y dýn a dý na, 1/3 ü Ha ti ce Çak mak a dý na, 1/3 ü. þ Ban ka sý a - dý na ka yýt lý dýr.) Se mi ha y dýn ve Ha ti ce Çak mak a dý na ka yýt lý his se ler sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Hali Hazýr Durumu : a þýn maz ta pu da in cir bah çes i vas fýn da dýr. a þýn ma zýn do ðu su nun Ha lil b ra him S N, ba tý sý nýn yol, ku ze yi nin Fe ri dun IL DI RI, gü ney sý ný rý nýn Beh zat RI a ra zi le ri i le çev ri li dir. a pa ma ka rý þýk in cir ve zey tin bah çe si ol du ðu tes pit e dil miþ tir. a þýn maz kil li- týn lý top rak ya pý sýn da o lup, ha fif en ge be li ve e ðim li bir par sel dir. a þýn ma zýn su - lan ma im kâ ný bu lun ma mak ta dýr. ý raç a ra zi ö zelliklerini taþýmaktadýr. mar Durumu : uhammen Bedeli : L Satýþ Saati : 14:20-14:30 rasý Satýþ Þartlarý : 1- Sa týþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Ca mi ke bir mah. d li ye So kak No: 2 (Ger men cik d li ye si ar þý sý Çay o ca ðý ö nü) Ger men cik / y dýn ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü Ca mi ke bir mah. d li ye So kak No: 2 (Ger men cik d li - ye si ar þý sý Çay o ca ðý ö nü) Ger men cik / y dýn ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra - sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be - de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40 ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta - le bi dü þe cek tir. 2- rtýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de ürk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. a pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le % 18.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartna me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la ü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. þ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) l gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ( m. 126) B: Z Çanakkale'nin zine temsilcisi bisikletçi ehmet'in (ehmet Balcý) annesi, avukat mre Üner'in anneannesi öðretmen mel amer'in annesi Hasan Balcý'nýn babaannesi Ünzile Balcý'nýn vefatýný teessürle öðrendik. erhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Çanakkale ve lçeleri eni sya Okuyucularý Z uhterem kardeþlerimiz ustafa, usuf, Ömer ve Ümit Gül'ün babasý ve muhterem aðabeyimiz Necati Gül'ün amcasý, muhterem aðabeyimiz refe Gül'ün vefatýný teessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. nkara eni sya Okuyucularý SNR DÂV onu : Uhuvvet ve kardeþlik onuþmacý : Hasan Selvi arih : 24/02/2012 Cuma Saat: er : Bolvadin onu : Uhuvvet ve kardeþlik onuþmacý : Hasan Selvi arih : 25/02/2012 Cuma Saat: er : fyon lme Hizmet Vakfý Seminer Salonu Düzenleyen : fyon eni sya emsilciliði SNR DÂV onu : Risale-i Nur'da ileri teknolojiler onuþmacý : Halil kgünler arih : 24/02/2012 Cuma Saat: er : ýzýlayda/skenderun rtibat : bdurrahman slan (0533) ONFRNS DÂV onu : Fert ve oplum çýsýndan Risâle-i Nurlarý Okumanýn Önemi onuþmacý : li VPUR - Gazeteci azar arih : Saat: er :. araþ eni sya Vakfý Örnek Z. GÜNDÜZLP Salonu Org. : eni sya. araþ emsilciliði BR eþilada lokantasý sahibi brahim Sezer'in nes fe ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. nne ve babayý tebrik eder, küçük yavruya Cenâb-ý Hak'tan saðlýklý ve hayýrlý, uzun ömürler dileriz. Biga eni sya Okuyucularý Z ardeþimiz laddin Diken'in babasý, ehmet, Hanifi DN'in amcasý Ökkeþ Diken'in vefatýný teessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. ahramanmaraþ eni sya Okuyucularý GÇÞ OLSUN Necat Þen ve smail Þen'in annesi, Halit, nes, erim, brahim Þen'in Z babannesi Fatma Þen'in yoðun bakýmda olduðunu öðrendik. endisine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý llah'tan acil þifalar dileriz. Fatih-yüp eni sya Okuyucularý nnüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Günar aya/ nkara. C. RL 4. CR ÜDÜRLÜÐÜ (DÜZL LNIDIR) 2011/2651 L. Bir borçtan dolayý üdürlüðümüz dosyasýndan satýþa çýkarýlan gayrimenkul ile ilgili olarak eni sya Gazetesinin tarihli nüshasýnýn 12. sayfasýnda yayýnlanan satýþ ilanýnýn satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn R DURUU baþlýðý altýnda geçen ilk paragrafta, yanlýþ yazýlan bölüm aþaðýdaki þekilde düzeltilerek ilgililere ilan olunur. R DURUU: artal Belediye Baþkanlýðý'nýn tarih.34.6.r / sayýlý yazýsýnda taþýnmazýn artal, 121 pafta, 911 ada, 12 parsel 1/1000 ölçekli t.t.li -5 uzeyi imar planý kapsamýnda 3/B-3-=1.50 yapýlandýrma þartlarýnda icaret alanýnda, kýsmen de yolda kalmakta olduðu bildirilmiþtir. B: 5173 Basýn ashih

13 23 ÞUB 2012 PRÞB Ð 13 c da dý mýz Bahr-i u hît-i Þar kî den Bahr-i u hît-i Gar bî ye ka dar s lâm ýn ký lý cý ný u za ta rak, u mum din le re ga lip ve u mum dev let le re kar þý mu zaf fer ol muþ tur. Bü tün il ha mý ný sr-ý Sa a det ten ve lâ hî de ðer ler den a la rak se câ yâ-i â li ye ve me za ya-yi ga li ye si ni dost ve düþ ma na tas dik et tir miþ tir. Bu yük sek ul vî de ðer ler le mü ceh hez o lan ec da dý mýz a sýr lar ca, kü re-i ar zýn dev let le ri ni fü tu ha týy la tit ret miþ ve a da le ti i le za lim le re had le ri ni bil dir miþ tir. Ba ri ka-ý ha ki kat o lan s lâ mi ye ti berki sü yuf kor ku suy la de ðil, fýt rat-ý as li ye siy le ka bul le nip þe ha met-i i ma ni ye si ni ci ha na ka bul et tir miþ tir. ur ân-ý ha ki min ba ri ka sâ ký lý cýy la va tan, mil let, fa zi let, fe da kâr lýk, ruh ve ma na ve in san lýk sev gi si hu sus la rýn da gös ter di ði eþ siz za fer ler le kalp le ri ve a kýl la rý fet het ti. ur ân a bin yýl lýk þa ha de tiy le ha dim o lan a ta la rý mýz, s lâm ýn ký lý cýy la küf fa rý ken di le ri ne mu sah har e dip, sulh-u u mu mi yi ka bul et tir miþ ve gayz la rý ný on la ra yut kun dur muþ tur. e mal-i mer ha met ve þef ka tin den mil le ti nin hu zur ve re fa hý i çin fe da-yý can e dip, tes lim-i nefs et me fe da kâr lý ðý ný da gös ter miþ tir. Da ha dün Ça nak ka - RI ÜNL B de deðiþim ne zaman? Da ha ön ce il lî ði tim Ba ka ný na a dýy la bu ra dan yaz dý ðým ya zý da B ba kan lýk ve taþ ra teþ ki lât la rýn da ya pý la cak a ta ma lar da a dâ let ve hak ka ni yet il ke le ri ne u yul ma sý ge rek ti ði ni be lirt miþ tim. Bu ya zý dan ký sa bir sü re son ra B in ye ni den ya pý lan dý rýl dý ðý 652 sa yý lý H ya yýn lan dý. ýl lar ca bek le nen bir ye ni li ðin H i le de ol sa ya pýl ma sý ru hu nu ve he ye ca ný ný kay bet me nok ta sý na ge len e ði tim ca mi a sý na bi raz ha re ket ge tir di. n cak dü zen le me nin ge rek mev zu at bo yu tu ge rek se muh te va bo yu tu bü yük bir prob lem o la rak or ta da dur mak ta dýr. Ba ka ný mý zý mey da na ge tir di ði he ye can i çin teb rik e der ken, ye ni lik le rin da ha faz la ge cik ti ril me si nin bu o lum lu ha va yý da bo za ca ðý ný be lir te lim ve taþ ra da bir e ði tim ci o la rak ö nem li gör dü ðü müz ba zý tes bit le ri mi zi pay la þa lým: 1- Bü tün dün ya da yay gýn lýk ka za nan v de ði tim ve U zak tan ði tim ko nu su ilk ve or ta öð re tim de de ha ya ta ge çi ril me li dir. 2- ði tim her tür lü i de o lo ji ve is tib dat tan a rýn dý rýl ma lý dýr. il lî Gü ven lik Der si ve 19 a yýs tö ren le riy le il gi li dü zen le me ler le ye ti nil me me li; an dý mýz kal dý rýl ma lý, müf re dat ve ders ki tap la rý i de o lo jik/an ti de mok ra tik muh te va lar dan te miz len me li dir. ði tim ca mi a sý öð ren ci, öð ret men, ve li ve i da re ci siy le þa ha ne ser best ve hür ol ma lý, ba kan lýk sür at le bu nun yol la rý ný aç ma lý dýr. 3- ek tip ký ya fe te son ve ril me li dir. Bu ko nu da sos yo-e ko no mik fak tör ler le il gi li te red düt ler ik na i le gi de ril me li dir. Zi ra fýt rî ve kül tü rü mü ze de uy gun o lan da bu dur. Ge re kir se ve li ve öð ren ci gö rüþ le ri a lý na rak da uy gu la ma ya ge çi le bi lir. 4- il lî ði tim de çö zül me si ge re ken te mel me se le ler den bi ri de 8 yýl lýk ke sin ti siz e ði tim dir. ec rü be gös ter di ki ke sin ti siz il köð re tim uy gu la ma sý her a çý dan za rar lý ol du. Bu se bep le ke sin ti siz e ði ti me son ve ril me li ve or ta o kul lar ye ni den a çýl ma lý dýr. U lus lar a ra sý stan dart lar da bu nu ge rek ti ri yor. Zi ra bü tün dün ya da e ði tim sis te mi a þa ðý yu ka rý þek lin de ya pý la mak ta dýr. Be nim dü þün cem de 1 (o kul ön ce si)+4 (il ko kul)+4 (or ta o kul)+4 (li se) þek lin de o la bi lir. 5- Di ðer bir te mel me se le i se ba þör tü sü me se le si dir. Dün ya nýn hiç bir me de ni ül ke sin de ol ma yan ya sak çý lýk la da ha ne za ma na ka dar de vam e de ce ðiz. l köð re tim den baþ la mak ü ze re ba þör tü sü ser best li ði sað lan ma lý dýr. Za ten ka nun suz ve key fi ol du ðun dan bu zul me son ver mek ko lay o la cak týr ye ter ki sa mi mî ve ka rar lý o lun sun. a biî ba þör tü sü me se le si sa de ce e ði tim de de ðil her a lan da çö zü le rek gü ven ce al tý na a lýn ma lý dýr. 6- Þim di ler de kalk tý ðý Ö Baþ ka nýn ca i fa de e di len kat sa yý me se le si de sað lam ve ka lý cý bir çö züm bek le mek te dir. da let siz lik ve ay rým cý lýk bir da ha can lan ma ya cak þe kil de son bul ma lý dýr. 7- Ders ha ne ler me se le si de a cil çö züm bek le mek te dir. Ço cuk la rý mý zý ders ha ne le re mah kûm et mek ten kur tar ma lý yýz. ði tim de e þit siz li ðe ve ka yýr ma cý lý ða se bep o lan bu sis tem ta raf lar din le ne rek a dil bir þe kil de çö zül me li dir. 8- Ge le ce ðin bi lim a dam la rý ný ye tiþ ti re cek o lan Bi lim Sa nat er kez le ri, Sos yal Bi lim ler Li se le ri i le Fen Li se le ri ne çe ki dü zen ve ril me li dir. Ö zel lik le üs tün ve ö zel ye te nek li öð ren ci le rin e ði tim gör dük le ri Bi lim ve Sa nat er kez le ri a ci len mev zu at ve teþ ki lât ba ký mýn dan ye ni len me li dir. Fa zi let o dur ki, düþ ma nýn da hi tak dir et sin le de l lah l lah di ye sa va þan i man lý kah ra man eh met çik, dev rin en güç lü do nan ma la rý ný bo ða zýn de rin su la rý na bi rer bi rer gö me rek, ec da dý mý za son dar be yi vur mak is te yen le ri kaz dýk la rý ku yu ya dü þür me miþ miy di? Böy le ce a sil ec da dý mýz þe ha met-i i ma ni siy le mü bâ rek þe hid kan la rýy la ve ký lýç la rý nýn uç la rýy la Ça nak ka le ge çil mez des ta ný ný me fa hir-i ta ri hi ye si ne yaz dýr ma mýþ mýy dý? Bu mil let te bu yük sek ruh ve ö zel lik ler var ken, üs lü man la ra kar þý da i ma a cý ma sýz, a da let siz ve me de ni yet kis ve si ne bü rün müþ tek di þi kal mýþ ka til ca na var lar as la bi zi mað lûp e de me ye cek ler dir. Fa zi let o dur ki, düþ ma nýn da hi tak dir et sin. c da dý mý zý tak dir et me fa zi le ti ni gös te ren ya ban cý lar dan Os man lý ya da ir söz le ri, göz lem le ri ve tes bit le ri o ku yu cu la rýn na zar-ý dik ka ti ne sun mak is ti yo rum. Þöy le ki: Ba zý Pro tes tan Fran sýz lar, Os man lý Dev le ti ne sý ðýn ma yý is te di ler. Bu ka rar la rý nýn bi rin ci se be bi, a to lik Fran sa nýn Pro tes tan Fran sýz la ra kar þý de vam lý zul mü dür. kin ci se bep i se, ürk le rin bü tün din le re kar þý ci han þü mul ve de ðiþ mez mü sa ma ha sý i di. Bu mü sa ma ha, bu gü ne ka dar, Os man lý nýn hâ kim ol du ðu top rak lar da bü tün din le rin ser best çe ya þan ma sý ný sað la mýþ týr. Pro tes tan Fran sýz lar, bu yüz den s tan bul a gel di ler. [Ce ne viz li Che ni er] Vi ya na boz gu nun dan son ra Ve ne dik li ler ge çi ci o la rak Sa kýz ve o ra yý iþ gal et ti ler. O ka dar zu lüm yap tý lar ki, Sa kýz ve son ra o ra ya ürk ler dö nün ce yer li Rum lar on la rý bü yük se vinç le kar þý la dý lar. [Fran sýz a rih çi Fer nard Gre nard] Os man lý ürk le ri nin ö vü le cek me zi yet le ri de, ver dik le ri sö ze ge nel lik le sa dýk kal ma la rý, al dat mak tan ve em ni ye ti kö tü ye kul lan mak tan, in san la rýn saf lý ðýn dan ya rar lan ma ya kal kýþ mak tan ya hut on la rý is tis mar et mek ten vic dan a za bý duy ma la rý dýr. [o u ra ge d Ohs son] ürk le rin yal nýz a ðýz la rýn da de ðil dil le rin de de kü für ke li me le ri yok tur. On lar yal nýz val la hi di ye l lah a ye min e der ler. [De Lu ir] s ter vic da nî bir i nanç tan is ter ce za kor ku sun dan doð muþ ol sun, o ka dar dü rüst lük gös te rir ler ki, in san çok de fa ürk le rin doð ru luk la rý na hay ran ka lýr. [Con te de Bo un ne val] op ha ne nin bü yük mey da nýy la em sa li yer ler de han gi ta ba ka dan o lur sa ol sun bir üs lü man ürk ün di ðer bir üs lü man ürk e hid det le bak tý ðý na dir gö rü lür. Fa kat küf ret ti ði, ya ka sý na ya pýþ tý ðý ve da yak at tý ðý hiç gö rül mez. [Dr.. Bra yer] Dü el lo ve in ti ha rýn ne ol du ðu i se hiç bi lin mez. v ru pa nýn ba zý baþ þe hir le rin de çok bü yük po lis kuv vet le ri bu lun du ðu hâl de ci na yet le ri ön le yip ca ni le ri ya ka la ma ya kâ fi gel me me si ne kar þý lýk, s tan bul da po li sin he men he men hiç bir i þi yok gi bi dir. [Dr.. Bra yer] v ka pý la rý nýn þöy le böy le ka pan dý ðý ve es - na fýn ge nel ah lâ ka i ti mat e dip dük kâ ný ný a çýk bý ra ka rak git ti ði bu mu az zam baþ þe hir de her se ne en faz la al tý hýr sýz lýk vak a sý o lur. Bun la rýn fa il le ri de ço ðun luk la ürk ol ma yan lar dýr. [Dr.. Bra yer] Bu a sil mil let te þu yük sek ruh ve mu al lâ ö zel lik le re sa hip ol du ðu müd det çe, mu a sýr lýk ve me de ni yet mas ke si al týn da, üs lü man la ra kar þý her za man a cý ma sýz, tek di þi kal mýþ ka til ca na var lar as la bi zi mað lûp e de me ye cek ler dir. ta sý nýn kim ol du ðu nu, ma zi si ni, me de ni ye ti ni ve kül tü rü nü, doð ru bir þe kil de öð ren me si her va tan da þýn en ö nem li hak la rýn dan bi ri dir. Böy le yük sek ruh lu, a da let ve fa zi let sa hi bi üs lü man ürk mil le ti ni ve Os man lý yý, düþ man la rý bi le ah lâk-ý ul vi ye le ri ni tak dir e der ler ken, mil lî ta rih bi lin ci ne ve þu u ru na sa hip ol ma yan ve o nu ta ný ma yan; Os man lý ta ri hi mi, öff, ner den çýk tý þim di bu, ka pa týn ki ta bý di yen ve geç mi þi ne þa þý ba kan la rý çok gör dük. s tan bul mu hak kak fet he di le cek tir. O nu fet he den ko mu tan ne gü zel ko mu tan, O nu fet he den as ker ne gü zel as ker dir se na-i Pey gam be ri ye si ne (asm) maz har o lan bu a sil mil let, di ni ne, i ma ný na ve i nan cý na kas te den le re kar þý va tan ve mu kad de sa tý uð ru na, fe da-i can pa ha sý na sa va þa rak, mil yon lar ca þe hit ver miþ, fa kat i ma ný ný, va ta ný ný ve hür ri ye ti ni ver me miþ tir. ði tim le ya pý lan deh þet li tah ri bat la ra mu ka bil Ri sâ le-i Nur la i za le ders le ri IN ta rih i çin de ye ni ür ki ye nin u ru luþ a þa ma sýn da, yö ne tim bi çi min de Cum hu ri yet ol ma sý yak la þým la rý bir çok sý kýn tý la rý ber ta raf e de rek, bu na lým lar dan kur tu luþ gay ret le ri mil le ti miz ta ra fýn dan tas vi be maz har hal ler o la rak gö rül müþ ve ye ni o lu þum la ra sa hip çý kýl mýþ týr. il le tin bir li ði ne þev ke me dar ve te vec cü hü ne maz har o lan ül ke sev gi siy le öz deþ le þen ha re ket le rin sey ri fark lý bo yut la ra çe ki le rek bir ta kým de ðer le ri de kul lan mak yo luy la þah sa ve þa hýs la ra en deks le me gay ret le ri mey da na ge len hür ri ye te a çýk ka pý la rý a ra la ma da en gel ler o la rak de ðer len di ril miþ tir. Bü tün bu o lu þum lar i çin de Ha kim zih ni yet plan la rý o la rak ken di ni his set ti ren o lum suz luk la rý fark e den Be di üz za man ya pýl ma sý ge re ken ler le bir lik te çö zü me yö ne lik fi kir le ri ni be yan et mek ten çe kin me yip Bi rin ci ec lis ür sü sün de bu hu sus ta dik kat çe ke rek þun la rý i fa de et miþ tir. Si zin u zaf fe ri ye ti ni zi tak dir e den ve si zi se ven cum hu ru mü min dir. Ve bil has sa ta ba ka-i a vam dýr ki, sað lam üs lü man lar dýr, si zi cid dî se ver ve tu tar ve si ze min net tar dýr. Ve fe da kâr lý ðý ný zý tak dir e der ler ve in ti ba ha gel miþ en ce sim ve müt hiþ kuv ve ti, si ze tak dim e der ler, siz da hi e va mi ri ur â ni ye yi (ur ân ýn e mir le ri ni) im ti sal i le is ti nat et me niz mas la hat-ý s lâ mi ye na mý na za ru ri dir. ok sa s lâ mi yet ten te cer rüt e den, bed hah mil li yet siz v ru pa mef tu nu freng mu kal lid le ri ni a va mý müs li mi ne ter cih et mek mas la hat-ý s lâm a mü na fi ol du ðun dan, â lem-i s lâm na za rý ný baþ ka ta ra fa çe ke rek ve baþ ka sýn dan is tim dat e de cek tir. Be di üz za ma nýn be yan na me si. 19 O cak Be di üz za man Haz ret le ri nin ül ke ge le ce ði ve in sa nýn sa a de ti ne yö ne lik bu u ya rý la ra ku lak ver me de bi ga ne ka lan yö ne ti me ha kim zih ni yet bu ha ki kat le rin rað mý na cum hu rî bir ya pý i le ço ðun lu ðun te vec cü hü ne maz har meþ ve re te da ya lý an la yýþ la rýn mev cu di ye ti is ti ka me tin den zi ya de þa hýs he ge mon ya sý ný i çe ren bir an la yý þýn te si si ni e sas a la rak yön len dir me yi ter cih et miþ tir. a pý lan yan lýþ ter cih le rin ve ha zýr la nan bu hu sus ta ki o lum suz pro je le rin var lý ðý nýn i çin de ki an ti de mok ra tik uy gu la ma lar çok de ðer le rin gü nü mü ze ka dar tar tý þý lýr hu sus lar o la rak sey ret me si ne ne ti ce ver miþ tir. Uy gu la nan ve uy gu lan ma sý is te nen o lum suz pro je le rin ba þýn da e ði tim sis te miy le bir yer le re va rý la ca ðý dü þü nül dü ðün den in san la rýn can da ma rý me sa be sin de bu ö nem li hu sus la ic ra-i fa a li ye te baþ la nýl mýþ týr. ði tim yo luy la ya pý lan tah ri bat la rýn ba þý ný e ði tim ba kan lý ðý nýn ba þýn da ki þah sýn da mev cu di ye ti dü þün dü rü cü ol muþ tur yýl la rýn da e ði tim le tah ri ba týn star tý ný ve re rek mil le tin ma ne vî de ðer le ri ne yö ne lik tah ri bat la rýy la ö ne çý kan e ði tim ci ler a ra sýn da dev rin a a rif Ba ka ný Ha san li ü cel de var dý. Pa ris te fel se fe e ði ti mi gör dük ten son ra Fran sýz e ði ti mi ni na do lu ya ge ti rip yay ma ya ça lý þan bu zat u zun yýl lar ma a rif ve kâ le ti ni yü rüt müþ tü. Ba tý lâ sik le rin den beþ yüz e se ri ürk çe ye ak tar mýþ ni ce din-va tan düþ man la rý nýn yu va lan dý ðý köy ens ti tü le ri ni de ken di si kur muþ tu. n sa ný mý za ö zel lik le genç li ði ma ne vi yat tan so ðut ma a dý na hum ma lý bir ça lýþ ma ya pan Ha san li ü cel ür ki ye a a ri fi Hak kýn da Ra por i sim li ki tap ta ba ký nýz na sýl bir an la yý þý ser gi li yor. a a rif Prog ra mý mýz ha zýr la nýr ken e be dî þef ve il lî Þef s met nö nü nün di rek tif le ri i le Cum hu ri yet Halk Par ti si nin prog ra mý ha re ket nok ta la rý mý zý ta yin e de cek tir. (ür ki ye a a ri fi Hak kýn da Ra por: a a rif Ba kan lý ðý a yýn la rý: say fa: 4 No: 1 ya yýn) Bü yük le rin den (!) de vir al dýk la rý bu o lum suz luk la rý sür dür me ye ça lý þan n ka ra da ki haþ ri in kâr ko mi te si Zi ya Gö kalp Dr. b dul lah Cev det ve Ha san li ü cel in kâr cý bir e kip o la rak ça lýþ ma ya baþ la mýþ lar dý. e ti þe cek ne sil le ri a hi ret, ha þir, cen net ve ce hen nem i nan cýn dan u zak laþ týr ma ya uð ra þý yor lar dý. (Ger çe ðe doð ru ki tap la rý 58- e ni den Di ri li þe da ir say fa: 26 Za fer ya yýn la rý s tan bul) Be di üz za man Haz ret le ri l lah ýn i na ye tiy le far ký na var dý ðý bu o lum suz plan la rýn al týn da ki güç le ri f sat o mi te si Zýn dý ka Ce re yan la rý þek lin de de þif re e de rek te lif et ti ði Ri sâ lei Nur lar la e ði tim yo luy la deh þet li tah ri bat la rýn su yü zü ne çý ka rýl ma sý na se bep ol du ðu gi bi ya pý lan tah ri bat la rý da e ser le riy le müs bet ha re ket tar zýy la i za le et miþ tir. a kýn ta rih i çin de ce re yan e den e ði tim le ya pý lan deh þet li tah ri bat la ra mu ka bil Ri sâ le-i Nur la rý bü tün ya pý lan bu o lum suz luk la ra kar þý ma na ve e hem mi ye ti ni þu cüm le ler le i fa de e der. Ri sâ le-i Nur yal nýz bir cü zi tah ri ba tý ve bir kü çük ha ne yi ta mir et mi yor. Bel ki kül lî bir tah ri ba tý ve s lâ mî i çi ne a lan ve dað lar bü yük lü ðün de taþ la rý bu lu nan bir mu hit ka le yi ta mir e di yor. (Þu â lar, 163) Bü tün bu se bep ler den do la yý dýr ki, Nur Ri sâ le le ri çok e hem mi yet li ve Be di üz za man i se çok mü him bir þah si yet tir, di yo ruz. ði tim le ya pý lan deh þet li tah ri bat la ra mu ka bil çö züm Ri sâ le-i Nur e ser le ri dir. Bu böy le bi lin sin. na ci te ma il.com Demokrat ðitimciler Derneði ön. rl. Bþk. ( Sa de leþ tir me ü ze ri ne Her ne den se son za man lar da, za ma ný mý zýn en bü yük mu' ci ze vî bir ur ân tef si ri o lan Ri sâ le-i Nur u sa de leþ tir me di ye bir fi kir or ta ya a týl mýþ. Pe ki, yak la þýk dok san se ne den be ri dün ya nýn her ta ra fýn da mil yon lar ca in sa nýn takdir le o ku du ðu, el li do la yýn da dün ya dil le ri ne ter cü me e di len (ta rih te bir ben ze ri ni gör mü yo ruz) bu mu az zam tef sir kül li ya tý nýn sa de leþ ti ril me si fik ri ne re den çýk tý? Þim di ye ka dar böy le bir ih ti yaç du yul ma mýþ ken, þim di ne den ih ti yaç du yul du? Bu fik ri or ta ya a tan la rýn a sýl ga ye si ne dir? Ri sâ le-i Nu r'un da ha i yi an la þýl ma sý ve in san la rýn da ha çok is ti fa de et me si mi? Böy le dü þü nen ler, bu hu sus ta a sýl va zi fe li o lan mü el li fi muh te re mi Be di üz za man Sa id Nur sî den da ha mý çok gay ret li ler? O, yaz dý ðý e ser le rin han gi tür de bir i fa dey le da ha çok fay da lý o la ca ðý ný bil mi yor muy du? Þim di ye ka dar an la þýl ma dan bo þu na mý o ku nu yor du? ðer öy ley se, çok geç kal mýþ o lun ma dý mý (?!) Bu so ru lar ço ðal tý la bi lir Fa kat a sýl o lan ha ki kat ney se o nu sa vun mak týr. Ha ki kat þu ki, bir as ra ya kýn za man i çe ri sin de, mil yon lar ca in sa nýn hi da ye te er me si ne, i ma ný ný kur tar ma sý na ve ya kuv vet len me si ne se bep o lan bu mu' ci ze vi ur ân tef si ri, di ðer bü tün tef sir ler den ay rý ö zel lik le re sa hip tir. n baþ ta di ðer tef sir ler gi bi, mü el li fi nin dü þün ce ve plan la ma sý na gö re de ðil de, za ma nýn ih ti ya cý na gö re il ham e se ri o la rak yaz dý rýl mýþ bir tef sir dir. Bu hu sus Ri sâ le-i Nu r'un mü te ad dit yer le rin de, biz zat mü el li fi muh te re mi ta ra fýn dan çe þit li i fa de ler le be lir ti lir. Bu na bir ör nek:..þ te, bu nun gi bi, ben de se sim ye tiþ se bü tün ü re-i r za ba ðý ra rak de rim ki, Söz ler (Ri sâ le-i Nur ül li ya tý) gü zel dir ler, ha ki kat tir ler. Fa kat be nim de ðil dir ler; ur ân-ý e ri m'in ha ka i kýn dan te lem mu et miþ (pa rýl da mýþ) þu â lar dýr (ý þýk lar dýr).bil mec bu ri ye (mec bur o la rak) i lân e di yo rum ki, ih ti ya rý mýz ve ha be ri miz ol ma dan, Bi ri si bi zi is tih dam e di yor; biz bil me ye rek bi zi mü him iþ ler de ça lýþ tý rý yor. De li li miz de þu dur ki, þu u ru muz ve ih ti ya rý mýz dan ha riç bir ký sým i na ya ta (ma ne vî yar dým la ra) ve tes hi la ta (ko lay lýk la ra) maz har o lu yo ruz. (ek tu bat, s: , e ni s ya a yýn la rý, st ) Bu nun gi bi çok ör nek ler var. a ni, de mek o lu yor ki Ri sâ le-i Nur un as lî þek li ne do kun mak, as li ye ti ni boz mak týr, do la yý sýy la ci na yet tir!.. Ba na gö re sa de leþ tir me fik ri nin e sas kay na ðý, en baþ ta bu e ser le rin ya zýl ma sý na ve ya yýl ma sý na en gel ol mak is te yen ler dir. On lar, Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri gi bi, ha ya tý ný bü tün in san lý ðýn Dün ya ve hi ret sa a de ti ne vak fe den gü zi de ve muh te rem bir in sa ný öl dür mek i çin, yýl lar ca a ðýr ce za mah ke me le rin de i dam la yar gý la dý lar ve muh te lif ta rih ler de 19 de fa yük sek do zaj lý ze hir le ze hir le di ler. Fa kat, hiç bir þe kil de öl dür me ye mu vaf fak o la ma dýk la rý i çin, bu de fa e ser le ri ni ya sak la dý lar, çe þit li if ti ra lar da bu lun du lar ve bü tün bun lar yet mi yor muþ gi bi, ha ya tý nýn so nu na ka dar hüc re hap sin de ve sür gün de bu lun dur du lar. y rý ca, O ku yan la rý da (Nur a le be le ri ni) yýl lar ca ha pis le ce za lan dý rýp tür lü tür lü e zi yet ler le in let ti ler. Bu va zi yet 1985 yý lý na ka dar sür müþ tür. Bu gün de hâ lâ or du da, dev let da i re le ri ve ba zý çev re ler de Ri sâ le-i Nur a kar þý psi ko lo jik bas ký hâ lâ de vam et mek te dir. Ne ti ce o la rak, bü tün bu en gel le me le re kar þý Ri sâ le-i Nur, bu gün dün ya nýn dört bir ta ra fýn da çe þit li dil ler de mil yon lar ca in san ta ra fýn dan o kun mak ta ve fay da la nýl mak ta dýr. Ri sâ le-i Nur u et ki siz kýl mak is te yen ler, dün ol du ðu gi bi, bu gün de, ge le cek te de e mel le ri ne na il o la ma ya cak lar ve hüs ra na uð ra ya cak lar dýr! Çün kü, muh te rem mü el li fi nin i fa de siy le; Ri sâ le-i Nur, ur ân se ma sý nýn yýl dýz la rýy la bað lý dýr. i min had di var ki Onu o ra dan sö küp ye re at sýn! NO: 25 Þu bat 2012 Cu mar te si, sa at da, Va kýf ta, raþ týr ma cý a zar La tif Sa li hoð lu Ri sâ le-i Nur un Sa de Li sa ný ko - nu lu bir se mi ner ve re cek tir.

14 14 23 ÞUB 2012 PRÞB SPOR lk FIF üyesi Necdet Çobanlý vefat etti GLSR ulübü'nün eski yöneticilerinden, kulüp divan kurulu üyesi Necdet Çobanlý, vefat etti. ulübün resmi internet sitesinde yapýlan açýklamada, Çobanlý'nýn özgeçmiþine yer verilirken, ''önetim urulu eski üyelerimizden, ulüp Divan Üyesi, FIF'ya üye olan ilk ürk spor adamý Necdet Çobanlý'yý kaybetmenin derin üzüntüsünü yaþýyoruz. Necdet Çobanlý'ya anrý'dan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve camiamýza baþsaðlýðý dileriz'' denildi. Çobanlý'nýn naaþý bugün eþvikiye Camisi'nde öðle vakti kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan defnedilecek..gücü'ne G.Birliði desteði ÞDIÐI mad di sý kýn tý ne - de niy le zor gün ler ge çi ren n ka ra gü cü'ne ''kom þu'' des te ði ge cik me di. ad di ko nu lar da zor gün ler ge çi ren sa rý la ci vert li ku lü be, Genç ler - bir li ði yar dým e li ni u zat tý. n - ka ra gü cü u lü bü Baþ ka ný l - yas r tan Sü mer i le Genç ler - bir li ði u lü bü Baþ ka ný l han Cav cav, ku lü bün so run la rý na de ðin di. Cavcav, Sümer ile yaptýðý görüþmede, nkaragücü'nün 19 ayýs Stadý'nda yapacaðý iç saha maçlarýnda güvenlik masraflarýný kendi kulübünün karþýlayabileceðini söyledi. 312 krosçu yarýþýyor ÜR Fer di ros Þam pi - yo na sý ve il li a kým seç - me le ri da na'da baþ la dý. er kez Park ko þu par ku run - da baþ la yan ve 6 ka te go ri de ger çek leþ ti ri len ya rýþ la ra 44 il den 312 spor cu ka týl dý. t le - tizm Fe de ras yo nu Baþ ka ný eh met er zi, yap tý ðý a çýk - la ma da, mü sa ba ka lar da ka - te go ri le rin de ilk 6'ya gi re cek spor cu la rýn Bal kan ros Þam pi yo na sý'na ka týl ma hak ký ka za na ca ðý ný söy le di. VRUP'D SINV GÜNÜ UF VRUP LG'ND L Ç DPLSND PORZ B BRG'I 2-0 NN BÞÞ SH VNJLI ÇIIOR. RBZONSPOR S VND 2-1 NLDÐ HOLLND B PSV' UL NS GROR. Beþiktaþ, turu geçmesi durumunda ilk kez UF vrupa Ligi'nde son 16 takým arasýna kalacak. Beþiktaþ tur peþinde Siyah-beyazlýlar, UF vrupa Ligi'nde 2-0 kazandýklarý maçýn rövanþýnda bugün stanbul'da Portekiz temsilcisi Braga ile karþýlaþacak. Fiyapý nönü Stadý'nda saat 22.05'te baþlayacak maçý acar hakem Istvan Vad yönetecek. BÞÞ, U F v ru pa Li gi 2. tur rö vanþ ma çýn da bu gün s tan bul'da Por te kiz tem sil ci si Bra ga i le kar þý la þa cak. Be þik taþ i le Bra ga a ra sýn da Fi ya pý nö nü Sta dý'nda oy na na cak kar þý laþ ma sa at 22.05'te baþ la ya cak. a çý, a ca ris tan Fut bol Fe de ras yo nu'ndan Ist van Vad yö ne te cek. Vad'ýn yar dým cý lýk la rý ný Ga bor ros ve Ro bert is pal'in ya pa ca ðý kar þý laþ ma da, i la ve yar dým cý ha kem lik gö re vi ni i haly Fa bi an ve a mas Bog nar üst le ne cek. ar þý laþ ma nýn dör dün cü ha ke mi i se San dor n do Sza bo o la cak. arþýlaþma Star V'den naklen yayýnlanacak. LRS RB LCO DRD Bra ga'yý dep las man da 2-0 ye nen si yah-be yaz lý la rýn he de fi, s tan bul'da da i yi bir so nuç a lýp, 3. tu ra çýk mak. Be þik taþ tu ru geç me si du ru mun da, 3. tur da, t le ti co ad rid-la zi o eþ leþ me sin den tu ru ge çe cek e kip le kar þý la þa cak. Bu eþ leþ me nin ilk ma çýn da, mil li fut bol cu r da u ran'ýn da for ma giy di ði s pan yo e ki bi t le ti co ad rid, dep las man da tal ya tem sil ci si La zi o'yu 3-1 yen miþ ti. lk kar þý laþ ma yý dep las man da 2-0 ka za na rak bü yük bir a van taj el de e den Be þik taþ, ya rýn ki maç ta tek fark lý skor la ye nil me si ha lin de bi le tu ru ge çe cek. Bra ga'nýn gol lü 2 fark lý ve ya 3 fark lý ga li bi yet le rin de tu ru Por te kiz e ki bi ge çe cek. L DF 16' LC Be þik taþ, Bra ga'yý e le me si du ru mun da, se zo nun dan bu ya na U F v ru pa Li gi a dýy la oy na nan or ga ni zas yon da ilk kez son 16 ta kým a ra sý na ka la cak. Si yah-be yaz lý lar, se zo nun da o dö nem de ki a dýy la v ru pa Þam pi yon u lüp ler u pa sý'nda çey rek fi na le çýk ma ba þa rý sý gös te rir ken, se zo nun da da U F u pa sý'nda ay ný ba þa rý yý ya ka la dý. SRI R LRI Si yah-be yaz lý lar da, Ri car do Qu a res ma, o mas Si vok, Hu go l me i da, ge men ork maz, Ve li av lak ve b ra him o ra man, Bra ga kar þý sýn da sa rý kart gör me le ri ve Be þik taþ'ýn tu ru geç me si du ru mun da ce za lý du ru ma dü þe cek ve 3. tur ilk ma çýn da for ma gi ye me ye cek ler. rabzonspor, deplasmanda PSV indhoven karþýsýnda vrupa upalarýnda 95. sýnavýna çýkacak. rabzon'un iþi çok zor emsilcimiz evinde 2-1 yenildiði Hollanda temsilcisi PSV indhoven karþýsýna turu geçmek için sahaya çýkýyor. PSV Stadion'da saat 20.00'de baþlayacak karþýlaþma Fransýz hakem ony Chapron yönetecek. D Smart maçý naklen ekranlara getirecek. U F v ru pa Li gi 2. tur rö vanþ ma çýn da tem sil ci miz rab zons por bu gün Hol lan da'nýn PSV ind ho ven ta ký mý ö nün de tur vi ze si a rý yor. PSV Sta di on'da oy na na cak ve S 20.00'da baþ la ya cak kar þý laþ ma yý Fran sa Fut bol Fe de ras yo nu'ndan ony Chap ron yö ne te cek. Chap ron'un yar dým cý lýk la rý ný ric Dan sa ult ve Fred ji Harc hay ya pa cak. la ve yar dým cý ha kem lik gö re vi ni Cle ment ur pin ve Sa id nn ji mi'nin ya pa ca ðý kar þý laþ ma nýn dör dün cü ha ke mi i se le xan dre Cas tro. ar þý laþ ma D Smart u ro Star'dan nak len ya yýn la na cak. VRUP RNS rab zons por bu gü ne ka dar v ru pa'da 94 ma ça çýk tý. v ru pa Þam pi yon u lüp ler u pa sý i le U F Þam pi yon lar Li gi ön e le me si ve gru bun da 28 maç, U F v ru pa Li gi'nde 46 maç, v ru pa u pa Ga lip le ri u pa sý'nda 12 maç ve U F In ter o to u pa sý'nda i se 8 kar þý laþ ma yap tý. Bor do-ma vi li e kip 93 maç ta 33 ga li bi yet, 24 be ra ber lik ve 36 ye nil gi al dý. Söz ko nu su maç lar da 121 gol a tar ken, ka le sin de 133 gol gör dü. FIF turnuvasýnda ürkiye'yi Vanlý çocuklar temsil edecek. FOOÐRF: CHN Bor do-ma vi li ler U F Þam pi yon lar Li gi B Gru bu'nda, n ter, CS os ko va ve Lil le eþ leþ me le ri so nun da top la dý ðý 7 pu an i le U F v ru pa Li gi ne kal dý. Grup lar da rab zons por n ter kar þý sýn da 1-0'lýk ga li bi yet ve 1-1'lýk be ra ber lik el de et ti. CS os ko va kar þý sýn da i se 3-0'lýk ye nil gi i le 0-0 be ra ber lik el de e den ta ký mý mýz, Lil le kar þý sýn da i se 1-1'lýk ve 0-0'lýk be ra ber lik el de et ti. rabzonspor gru bun son ma çýn da Fran sa'da Lil le i le yap tý ðý maç ta 0-0 gol süz be ra be re kal ma sý nýn ar dýn dan CS os ko va'nýn, n ter'i dep las man da 2-1 yen me siy le pu a nýn 8 ya pa rak Þam pi yon lar Li gi'nde bir üst tu ra çý kan ta kým ol du. CLR D DLC Öte yandan rabzonspor un Hollanda'ya götürdüðü ve indhoven gümrüðünde el konulan yiyeceklerin iade edileceði bildirildi. Uçakta bulunan sývýlara el koyan Hollanda gümrük yetkilileri, Hollanda'ya yurt dýþýndan hayvansal gýda ürünlerinin girmesinin yasak olduðunu ileri sürerek, et, tereyað, kaymak ve bal gibi yiyeceklere de el koymuþtu. VN'LI ÇOCULR FIF URNUVSIND VN'D depremzede bin 200 çocuk arasýndan seçilen 12 yetenekli futbolcu, FIF'nýn düzenlediði Swiss-asters futbol turnuvasýnda ürkiye'yi temsil etmek için sviçre'ye gitti. Vanlý çocuklar, 23 Þubat günü FIF Baþkaný Sepp Blatter'i ziyaret edecek. tatürk Havalimaný'na ellerinde ürk bayraklarý ile gelen yaþlarýndaki çocuklar, kupayý alarak Baþbakan Recep ayyip rdoðan ile Gençlik ve Spor Bakaný Suat ýlýç'a hediye edeceklerini söyledi. ulüp parasýyla kumar oynayan baþkan atýldý CRSN Bi rin ci Fut bol Li gi e kip le rin den Ha la das u lü bü'nde ya þa nan ma li kriz den ö tü rü, ku lü be kay nak sað la mak is te yen ve ku lüp pa ra sýy la ku mar oy na yan baþ kan gö rev den a lýn dý yý lýn da ku ru lan a ca ris tan'ýn ö nem li ku lüp le rin den Ha la das'ýn baþ ka ný Zol tan Pin ter'ýn, ''ku lü be kay nak sað la mak i çin'' ku lü be a it kre di kar týy la 3 kez ku mar oy na dý ðý ve 7,5 mil yon fo rint (35 bin do lar) tu ta rýn da ki li mi tin ta ma mý ný kul lan dý ðý or ta ya çýk tý. skiþehirspor'un umudu F.Bahçe galibiyeti SÞHRSPOR u lü bü Baþ ka ný Ha lil Ü nal, Fe ner bah çe'yi s ki þe hir'den e li boþ gön de re cek le ri ni söy le di. Ü nal, yap tý ðý a çýk la ma da, s ki þe hirs por'un 25 Þu bat'ta sa ha sýn dan Fe ner bah çe'yi a ðýr la ya ca ðý ný be lir te rek, ma çýn se yir zev ki nin yük sek o la ca ðý ný id di a et ti. ek nik di rek tör r sun a nal'ýn ta ký mý ma ça en i yi þe kil de ha zýr la dý ðý ný i fa de e den Ü nal, þöy le ko nuþ tu: ''Bu maç Fe ner bah çe i çin zor ge çe cek. Fut bol cu la rý mýz ta ma men Fe ner bah çe ma çý na mo ti ve ol du. Fe ner bah çe'yi s ki þe hir'den e li boþ gön de re ce ðiz. s ki þe hirs por'un bü yük ta raf ta rý da ta ký mý ný yal nýz bý rak ma sýn, so nu na ka dar des tek le sin. Þun dan kim se nin þüp he si ol ma sýn ki; s ki þe hirs por, lig de ki ve ku pa da ki he def le ri ni so nu na ka dar ko va la ya cak.'' s ki þe hirs por Spor tif Di rek tö rü Za fer ü zün de Fe ner bah çe ma çýy la çý kýþ ya ka la ya cak la rý na i nan dý ðý ný be lir te rek, ''l dý ðý mýz mað lu bi yet le rin ar dýn dan ar týk pu an kay bý na ta ham mü lü müz kal ma dý. Fe ner bah çe'yi ye nip 3 pu a na a la ca ðýz. Bu maç tan a la ca ðý mýz pu an lar la li gin zir ve sin de ki ilk 4 ta kým i çi ne gir me ya rý þý ný sür dü re ce ðiz'' de di. bo u e, GSV'de çarpýcý açýklamalarda bulundu. boue: Beþiktaþ'la normal bir maç oynayacaðýz GLSRLI fut bol cu m ma nu el bo u e, Be þik taþ i le haf ta so nun da ya pa cak la rý der bi ma çýn ken di le ri i çin her han gi bir maç gi bi o la ca ðý ný söy le di. Fil di þi Sa hi li il li a ký mý i le ka týl dý ðý f ri ka U lus lar u pa sý'ndan dö ne rek, yak la þýk 1.5 ay son ra ta ký mý nýn er sin d man yur du i le yap tý ðý maç ta ilk 11'de sa ha ya çý kan bo u e, GSV'de yap tý ðý a çýk la ma da, Be þik taþ i le ya pa cak la rý der bi maç ta i yi oy na ya cak la rý ný be lir te rek, ''Der bi ol ma sý na rað men bi zim i çin her han gi bir maç gi bi o la cak. Ga la ta sa ray bu za ma na ka dar na sýl bir o yun la gel diy se, bu haf ta da bun dan son ra ki haf ta lar da da ay ný o yu nu nu ser gi le ye cek tir. Çok i yi ça lý þý yo ruz, i yi mü ca de le e di yo ruz ve i yi fut bol oy nu yo ruz'' de di. Der bi maç ta ta raf tar la rýn dan sa de ce ta kým la rý ný des tek le me le ri ni is te yen bo u e, þöy le de vam et ti: ÇLIÞIORUZ, ONUORUZ ''am sý fa tý bu la ma dým a ma çýl gýn dan da da ha ö te bir ta raf tar gru bu muz var. lk maç ta ya þa nan o lay dan son ra ba na ver dik le ri des tek le da ha ça buk to par lan ma mý sað la dý lar. Her za man ta kým la rý nýn ya nýn da lar. Der bi ma çý ön ce si bu ra dan na çi za ne me saj gön der mek is ti yo rum ta raf ta rý mý za; her za man ta ký mýn ya nýn da lar ve bu þe kil de ta ký mýn ya nýn da ol ma ya de vam et sin ler. Ra kip ta ký ma ve ya sa ha ya bir þey ler at ma dan sa de ce ta kým la rý ný des tek le me le ri ni is ti yo rum.' bo u e, lig de Fe ner bah çe'den 6, Be þik taþ'tan i se 11 pu an ön de ol ma la rýy la il gi li o la rak i se ''Bu i ki ta kým la o lan pu an far ký biz le re Ga la ta sa ray'ýn bir þey le ri doð ru yap tý ðý ný gös te ri yor. yi ça lýþ tý ðý mý zý, i yi oy na dý ðý mý zý gös te ri yor. Be nim bu ta ký ma o lan i nan cým son suz. a bii ki ö nem li ra kip ler le oy na ya ca ðýz. Bun dan son ra oy na ya ca ðý mýz her maç mut la ka çok zor o la cak'' di ye ko nuþ tu.

15 23 ÞUB 2012 PRÞB LÂH 15 Â y in san lar! Pey gam ber, Rab bi niz den si ze hak ký ge tir di. O na i na nýn; hak ký nýz da ha yýr lý o lan bu dur. ðer in kâr e der se niz, gök ler de ve yer de o lan her þey l lah ýn dýr. l lah i se her þe yi hak kýy la bi lir, her i þi ni hik met le ya par. Nisa Sû re si: 170 / Â ye t-i e ri me e â li H D S çýk tan gü nah iþ le yen le ri an lat mak tan ni çin çe ki ni yor su nuz? n san lar on la rý ne za man ta ný ya cak? On la rýn va sýf la rý ný an la týn ki, in san lar on lar dan sa kýn sýn lar. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 62 / Ha di s-i Þe rif e â li Ri sâ le-i Nur ur ân ýn fey zin den mül hem dir Ri sâ le-i Nur, doð ru dan doð ru ya ur ân ýn fey zin den mül hem dir ve se mâ-i ur â nî den ve â yâ tý nýn nü - cû mun dan, yýl dýz la rýn dan i ni yor, nü zûl e di yor. Ri sâ le-i Nur doð ru dan doð ru ya ur ân ýn bâ hir bir bür hâ ný ve kuv vet li bir tef si ri ve par lak bir lem a-i i câz-ý mâ ne vî si ve o bah rin bir reþ ha sý ve o gü ne þin bir þu âý ve mâ den-i ilm-i ha kî kat ten mül hem ve fey zin den ge len bir ter cü me-i mâ ne vi ye si dir. *** Lil lâ hil hamd, Ri sâ le-i Nur, bu as rý, bel ki ge len is tik bâ li ten vir e de bi lir bir mu ci ze-i ur â ni ye ol du ðu nu çok tec rü be ler ve vâ ký a lar i le kör le re de gös ter miþ. *** Ri sâ le-i Nur un ki tap la rý bir bi ri ne ter cih e dil mez. Her bi ri nin, ken di ma kâ mýn da ri yâ se ti var ve bu za ma ný ten vir e den bir mu ci ze-i mâ ne vi ye-i ur â ni ye dir. (...) vet, bu as rýn e hem mi yet li ve mâ ne vî ve il mî bir mür þi di o lan Ri sâ le-i Nur, he yet-i mec mu a sý, sâ ir þah sî bü yük mür þid ler gi bi ken di ne mu vâ fýk ve ha kî kat-i il mi ye ye mü nâ sip o la rak, bir kaç ne vî de ve bil has sa ha kâ ik-ý î mâ ni ye nin iz hâ rýn da, in ti þâ rýn da a zîm ke râ met le ri ol du ðu gi bi, üç ke râ met-i zâ hi re si bu lu nan u ci zât-ý h me di ye, O nun cu Söz ve ir mi Do ku zun cu Söz ve ye tü l-üb râ gi bi ri sâ le le ri da hi, her bi ri ken di ne mah sus ke râ met le ri bu lun du ðu nu çok e mâ re ler ve vâ ký a lar ba na ka tî bir ka na at ver miþ. Hat tâ se ke rât ta bu lu nan ta le be le ri, ne î mâ ný ný kur tar mak i çin bir mür þid gi bi ye tiþ ti ði ne mü te ad dit vâ ký a lar þüp he bý rak mý yor. Bir sa at te fek kür, bir se ne i bâ det-i nâ fi le hük mün de, bir mi sâ li Nu run Hizb-i k be ri dir di ye mü þâ he de et tim ve ka na at ge tir dim. *** Ri sâ le-i Nur, ta rî kat de ðil, ha kî kat tir; â yât-ý ur â ni ye den te reþ þuh e den bir nur dur. Ne Þar kýn u lû mun dan ve ne de Gar býn fü nu nun dan a lýn mýþ de ðil, ur ân-ý u ci zü l-be yâ nýn bu za ma na mah sus bir i câz-ý mâ ne vî si dir; men fa at-i þah si ye yok tur. *** Ri sâ le-i Nur sâ ir te li fât gi bi, u lûm ve fü nûn dan ve baþ ka ki tap lar dan a lýn ma mýþ. ur ân dan baþ ka me ha zý yok, ur ân dan baþ ka üs tâ dý yok, ur ân dan baþ ka mer cîi yok tur. e lif ol du ðu va kit hiç bir ki tap mü el li fýn ya nýn da bu lun mu yor du. Doð ru dan doð ru ya ur ân ýn fey zin den mül hem dir ve se mâ-i ur â nî den ve â yâ tý nýn nü cû mun dan, yýl dýz la rýn dan i ni yor, nü zûl e di yor. *** Hem, ya zý lan e ser ler, ri sâ le ler (ek se ri yet-i mut la ka sý) ha riç ten hiç bir se bep gel me ye rek, rû hum dan te vel lüd e den bir hâ ce te bi nâ en â ni ve def î o la rak ih san e dil miþ. Son ra bâ zý dost la rý ma gös ter di ðim va kit, de miþ ler: Þu za ma nýn ya ra la rý na de vâ dýr. n ti þar et tik ten son ra ek ser kar deþ le rim den an la dým ki, tam þu za man da ki ih ti ya ca mu vâ fýk ve der de lâ yýk bir i lâç hük mü ne ge çi yor. *** s râr-ý ur â ni ye ye â it ya zý lan Söz ler, þu za ma nýn ya ra la rý na en mü nâ sip bir i lâç, bir mer hem ve zu lü mâ týn te hâ cü mâ tý na mâ ruz he yet-i s lâ mi ye ye en nâ fi bir nur ve da lâ let vâ di le rin de hay re te dü þen ler i çin en doð ru bir reh ber ol du ðu î ti kâ dýn da yým. Bi lir si niz ki; e ðer da lâ let ce hâ let ten gel se, i zâ le si ko lay dýr. Fa kat, da lâ let fen den ve i lim den gel se, i zâ le si müþ kül dür. s ki za man da i kin ci ký sým bin de bir bu lu nu yor du. Bu lu nan lar dan, an cak bin den bi ri ir þad i le yo la ge le bi lir di. Çün kü öy le ler ken di le ri ni be ðe ni yor lar, hem bil mi yor lar, hem ken di le ri ni bi lir zan ne di yor lar. Ce nâb-ý Hak þu za man da, i câz-ý ur ân ýn mâ ne vî le me â týn dan o lan mâ lûm Söz ler i, þu da lâ let zýn dý ka sý na bir tir yak hâ si ye ti ni; ver miþ ta sav vu run da yým. Hiz met Reh be ri, s LÛ G Ç: mül hem: al be doð muþ, l lah ýn il hâm i le kal be bil - dir di ði þey. nü cûm: ýl dýz lar. lem a-i i câz-ý mâ ne vî: â ne vî mu ci ze nin pa rýl tý sý. es râr-ý ur â ni ye: ur ân ýn sýr la rý. zu lü mât: a ran lýk. Ba bil u le si ve ur ân dan sü zü len Nur lar ha san gu ma il.com ün ya ca meþ hur Lüb nan lý ya zar - D min a a lo uf bir ro ma nýn da, Bi rin ci Dün ya Sa va þý son la rýn da Fran sýz lar ta ra fýn dan iþ gal e di len Bey rut so kak la rýn dan bir ke sit tak dim e der a zar ro man kah ra ma ný ný ko nuþ tu rur: Þu in san lar ne ka dar a ca ip! Da ha dün bu so kak lar da her kes ürk çe ko nu þu yor du, bu gün i se Fran sýz ca ko nu þu yor! þ ga lin a raþ so kak la rýn da ilk yap tý ðý ba þör tü sü ne sal dýr mak tý. Bey rut so kak la rýn da i se al tý yüz se ne dün ya ya hük me den Os man lý nýn di li ni ve kül tü rü nü ya sak la mak la i þe baþ la dý. Baþ ka la rý bun la rý bir bi rin den pek a yýr ma mýþ, a ma biz ne den se ay rý dü þü nü yo ruz, a ra la rýn da faz la ir ti bat ku ra mý yo ruz. n cak iþ ga lin tu tup tut ma dý ðý nýn mü him i ki gös ter ge si ni göz ar dý et me mek ge re ki yor. Lüb nan da in san la rýn ö nem li bir kýs mý nýn Fran sýz ca ya ha zýr ol ma la rý ve he men ka bul len me le ri bel ki de yak la þýk yüz se ne dir dur ma yan ka nýn i za hýn da dik ka te de ðer bir nok ta dýr. a rih bo yun ca kav ga sýz dö vüþ süz bir a ra da ya þa yan ka vim ler Ba tý lý lar ge lin ce bir da ha hu zur bu la ma dý lar. On lar git ti ler, an cak kav ga bit me di. Se be bi i se, gi der ken dil le ri ni, kav ram la rý ný, lü gat la rý ný ve söz lük le ri ni de bý ra kýp git me le ri dir. Bý rak týk la rý se fih me de ni yet le ri nin ya nýn da bun la rý da ih mal et me mek ge re ki yor. On la rýn lü gat la rýn da din baþ ka dýr, mil li yet baþ ka dýr, ka vim baþ ka dýr, ah lâk baþ ka dýr Her bir ke li me her bir kav ram hu zu run, ta nýþ ma nýn, kay naþ ma nýn de ðil; fit ne nin, kav ga nýn, kar ga þa nýn, bö lün me nin, hu sû met ve düþ man lý ðýn a dý dýr, se be bi dir, ge rek çe si dir. Be di üz za man Haz ret le ri nin ilk yýl lar da Os man lý ca el yaz ma sý Ri sâ le-i Nur e ser le ri ni Su ri ye, Lüb nan, Hi caz ve ý sýr a gön der me si ilk ba kýþ ta ga rip ge le bi lir. n la þý lan, Os man lý dil o la rak da me de ni ye ti ni bir sü re da ha de vam et tir miþ ti ve ürk çe e ser ler o ra lar da da o ku nup an la þý lý yor du. Öy le ya s tan bul da çý kan neþ ri ya tý ve e ser le ri Bey rut lu lar, Bey rut ta ba sý lan la rý da s tan bul lu lar a sýr lar dýr o ku muþ ve ta kib et miþ ler di. Os man lý yý ta ma men yýk mak is te yen ler en so nun da Lüb nan da, ý sýr da faz la za man kay bet me den gel di ler, tez gâh la rý ný n ka ra da kur du lar. ürk çe ye öy le bir su i kast yap tý lar ki, a sýr lar dýr d ri ya tik ten Çin sed di ne ka dar bir bi ri ni an la yan, ti ca ret ya pan, ay ný med re se le rin þu be le rin de ay ný ki tap lar la ders gö ren, ay ný hut be le ri din le yen, ay ný al fa bey le mek tup la þan in san lar, ký sa za man da Ba bil ku le sin de ga za ba uð ra mýþ ka vim gi bi yet miþ i ki di le ve leh çe ye ay rý lý ver di ler ve hâ lâ kim se bir bi ri ni an la mý yor. Bir bi ri miz le, biz le ri a yý ran Ba tý lý la rýn dil le riy le an la þa bi li yo ruz an cak. Ce za yir gi bi mem le ket ler de ma hal lî o la rak ko nu þu lan Ber be ri li sa ný na geç me ge rek çe siy le, gü ya mil li yet çi lik le rap ça hor lan dý. a hal lî dil ih ti yaç la rý kar þý la ma yýn ca Fran sýz ca ko nu þul ma ya baþ lan dý ve bin kü - sur yýl lýk üs lü man mem le ke tin de res mî dil Fran sýz ca o lu ver di. Pa kis tan ve Hin dis tan gi bi baþ ka mi sal ler de çok tur. s lýn da ür ki ye de ya pýl mak is te nen de bu dur. Pla na gö re ürk çe i yi ce bo zu la cak ve sü rek li uy du ru lan ke li me ler le ka rar sýz ve an la þýl maz ha le ge le cek. n so nun da u zun dö nem de de o kun mak ve an la þýl mak is te yen ya zar lar, e ser le ri ni n gi liz ce yaz ma ya baþ la ya cak. Çün kü n gi liz ce nin bir ke li me siy le oy na mak kim se nin had di de ðil dir. n cak Ri sâ le-i Nur bü tün bu plan la rý alt-üst et ti, dil de de i mam ol du ðu nu gös ter di. Bu gün n gi liz ce gi bi dil le rin dün ya hâ ki mi ye ti nin en ö nem li se bep le rin den bi ri si tek no lo ji dir, di ðe ri de dil de ki çok sa yý da La tin ce ve u nan ca ke li me ve kav ram lar dýr. Bun lar di li hem zen gin hem de o i ki di le a þi na o lan di ðer mil let ler ta ra fýn dan ko lay ca öð re ni le bi lir ha le ge tir miþ tir. h ti yaç du yu lan bü tün ke li me ler ay ný dil den a lýn dý ðý i çin Do ðu dan Ba tý ya dil bir li ði bo zul ma - mýþ týr. Os man lý ürk çe si d ri ya tik ten Çin e ka dar ih ti yaç duy duk la rý ke li me le ri kom þu la rýn dan al sa lar dý ve ya uy dur sa lar dý, o ka dar ge niþ bir coð raf ya da an la þýl maz ha le ge le cek ti. e ni ke li me ler rap ça ve Fars ça dan a lý na rak þark tan gar ba dil bir li ði mu ha fa za e dil miþ tir. y rý ca ur ân-ý e rim di li o lan rap ça ya a þi na o lan top lum lar da ürk çe yi ko lay lýk la öð ren miþ ler dir. vet, bir za man lar s tan bul, a hi re, Bey rut, eb riz, Bu ha ra ve aþ kent bir bir le ri ni an lý yor lar dý. Þim di on lar dan geç tik, s tan bul da de de to run bir bi ri ni an la mý yor. n cak her i ki si de, me ri ka lý yý ve ya Fran sýz ý çok i yi an lý yor lar. Se be bi ba sit; dil de ki sa de leþ tir me a dýy la tak dim e di len su i kast a lûm cum hu ri ye tin ilk dö nem le rin de, bin yýl dýr gün lük ko nuþ ma la rý mýz da da kul lan dý ðý mýz Fars ça ve ur ân e sas lý rap ça ke li me le rin di li miz den a týl ma sý þek lin de yu karý da da bah se di len u zun va de li he def le ri o lan bir sal dý rý baþ la týl dý. tý lan ke li me le rin ye ri ne, ço ðun luk la ter k e di len es ki ürk çe ve o ðol ca ke li me ler, ye ni ta ný þý lan Fran sýz ca, n gi liz ce ve hat ta r me ni ce ke li me ler le ve en kö tü sü de hiç bir e sa sý ve ka i de si ol ma dan uy du ru lan ke li me ler di le so kul du. Se kiz on ke li me nin ye ri ne bir i ki ke li me i ka me e di le rek dil hem bo zul muþ hem de ip ti daî f ri ka dil le ri gi bi fa kir leþ ti ril miþ ti. Di lin tah ri bin de ki en ö nem li he def ler den bi ri si de, s lâm me de ni ye ti nin en par lak dö nem le rin den o lan Sel çuk lu ve Os man lý me de ni ye ti ne a it ki tap la rýn an la þý la maz ha le ge ti ri le rek kök süz bir ne sil ye tiþ tir mek ve en so nun da da Ba tý me de ni ye ti ne ya ma ya rak, kul ve kö le yap mak tý. þ te Ri sâ le-i Nur, böy le bir za man da ka le me a lýn dý. l bet te Ri sâ le-i Nur un he de fi di li kur tar mak de ðil, ehl-i i ma nýn i ma ný ný kur tar mak týr. n cak dil ve be yan Rah man Sû re si nde i fa de e dil di ði gi bi en mü him ni met ler den ve ve si le ler den bi ri dir ve bü yük bir ön ce li ði var dýr. Be di üz za man Haz ret le ri, di li o kul lar da tah rip e di le rek s lâm me de ni - ye ti ne ve kav ram la rý na ya ban cý ha le ge ti ril miþ ye ni bir ne sil ye tiþ me si ne rað men e ser le ri ni ay ný zen gin lik te ki li san i le yaz ma ya de vam et ti. Ri sâ le-i Nur, ya zýl dý ya da ka le me a lýn dý di yo ruz. n cak in ce le yen ler o nun bir sü nû hat ve il ham e se ri ol du ðu nu he men fark e de cek tir. se rin mü el li fi o lan Be di üz za man Haz ret le rin de her ne ka dar mu az zam bir i lim ve hik met, de ha i le i fa de e di len bir ze kâ, ha fý za ve ka bi li yet ler ol mak la bir lik te, e ser ler de ki i lim ve hik met ve za ma ný mýz in sa ný nýn ih ti ya cý o lan ge niþ bir sa ha da ki de rin le me si ne vu ku fi yet ve i zah lar be þer ta ka ti nin ü ze rin de dir. Be di üz za man Haz ret le rin de ki bü tün bu hu su si yet ler sü nû hat ve il ha ma maz ha ri yet i çin par lak bir ay na ol mak tan baþ ka bir þey de ðil dir. Þüp he siz, bin yýl lýk med re se le ri, mek tep le ri, kül tü rü, me de ni ye ti, di li ve ben ze ri bü tün de ðer le ri ve mü es se se le ri yer le bir e di len bir mil le te ve bir nes le; el bet te Ri sâ le-i Nur gi bi bir kül li yat i le im dat et mek Ce nâbý Hakk ýn rah met ve hik me tin den u zak de - ðil dir. Bu se bep le Ri sâ le-i Nur sa de ce o ku nup ge çi le cek bir ki tap de ðil dir. Bir me de ni yet tir, ir fan dýr, kül tür dür, med re se dir, mek tep tir, ü ni ver si te dir ve öð re ni len le rin ya þan dý ðý ha yat týr. ur ân-ý e rim in tef si ri ol du ðu i çin, hem bir i lim dir, hem bir du â dýr, hem bir fi kir dir, hem bir zi kir dir. ur ân-ý e rim in her ta ra fýn da ge çen ve ha ki kat ha zi ne le ri nin bir a nah ta rý o lan s ma-i Hüs na nýn bir ta li mi dir. ki ci han sa a de ti ne ve si le o la cak i lim le rin tah si li dir. Bir mek tep tir, bir med re se dir, fa kat za hi rî o la rak ho ca sý, sý nýf la rý, mer te be le ri ve fa kül te le ri yok tur. Bu va zi fe le ri gö ren hu su si ye ti i se o nun be lir li bir sil si ley le öð ret ti ði di li dir, üs lû bu dur, kav ram la rý dýr, ur ân dan te reþ þuh e den ke lâ mý dýr, ter kib le ri dir. Ce ma at te ki mü za ke re, fe yiz ve hiz met i le ka zan dýr dý ðý ih lâs, sa mi mi yet ve sa da kat týr. e li me le rin ve ma na la rýn hep si el i le ya ka la na maz: ki mi si su, ki mi si ha va, ki mi si de ý þýk gi bi dir Ri sâ le-i Nur da gü neþ ke li me si çok yer de ge çer. n cak bir sû re is mi o lan ve ur ân-ý e rim de de fa lar ca ge çen hat ta dört-beþ bin yýl lýk ka zý lar da ki tab let ler de de ge çen þems ke li me si de zik re di lir. er ke li me si nin ya nýn da rz ve Se ma nýn Rab bi o la rak i fa de e di len hat ta Ba tý dil le rin de de, rap ça di ye rek kim se nin at ma yý dü þün me di ði arth o la rak kul la ný lan rz ke li me si de çok ça kul la ný lýr. ur ân-ý e rim de çok ça geç ti ði ve di ðer ke li me ler gi bi bü yük bir de rin li ðe sa hip ol du ðu i çin se ma ke li me si zik re di lir. n cak bir de ba kar sý nýz, a na di li ürk çe o lan la rý bi le hay re te dü þü ren bir ke li me nin Se ki zin ci Söz de u yu nun du va rýn da gö ðer miþ o lan o a ða cýn i ki kö kü var. þek lin de kul la nýl dý ðý ný da gö rür sü nüz. u nus m re ürk çe sin de ki gök e kin den, gök ve ye þi lin ya kýn ma na lar da kul la nýl dý ðý es ki ürk çe ye ka dar gi de bi lir si niz. Her ke li me nin bir ta ri hi, bir ma zi si ve bir kay na ðý var dýr. i sal ler ço ðal tý la bi lir. Bi lin di ði gi bi Ri sâ le-i Nur da ur ân-ý e rim in ha ri ka üs lû bu in ce le nir. O nun, kü çü cük ço cuk la rýn bi le ez ber le mek te zor luk çek me di ði ve u san ma dý ðý, en a ðýr has ta la ra bi le a ðýr gel me yen o ku nu þu, ruh la ra ve kalb le re gý da o lan tat lý lý ðý ve ha ri ka nü fu zi ye ti; ay ný za man da ser keþ ne fis ve in kâr cý la ra kar þý ýs lâh e di ci hi ta bý in ce le nir. Â yet le rin di zi li þi, ke li me le rin sý ra lan ma sý, harf le rin ses u yum la rý na ve mah reç le ri ne ka dar bü yük bir has sa si yet, i lim ve hik met le yer leþ ti ril me si gi bi mu 'ci ze le rin den bah se di lir. Bun la rý genç ya þýn da keþ fe den, bi len ve haz me den ve te li fi a nýn da ya nýn da ur ân-ý e rim den baþ ka bir e ser bu lun dur ma yan Be di üz za man Haz ret le ri el bet te ur ân tef si ri o lan Ri sâ le-i Nur e ser le rin de ki i fa de ler de ve ke li me ler de bu hu sus la ra maz har ol muþ tur. Ri sâ le-i Nur un her bir i fa de si nin kalb, ruh a kýl ve di ma ðýn en in ce zevk le ri ne ve has sa si yet le ri ne gö re ke li me ke li me, harf harf, na kýþ na kýþ do kun du ðun dan kim se nin te red dü tü ol ma ma lý. Her yaþ tan ve her mes lek ten mil yon lar ca in sa nýn de fa lar ca o ku ma la rý na ve din le me le ri ne rað men u san ma ma la rý, her de fa sýn da ye ni ye ni þey ler öð ren me le ri ur ân-ý e rim in bu hu su si ye ti nin tef si rin de de te za hür et ti ði nin a çýk bir de li li dir. V C Z Dün ya bir mi sa fir hâ ne dir. Öy le i se o nu ya pan ih - man dâ rý e rîm in iz ni da i - re sin de ye, iç, þük ret; ka nu - nu da i re sin de iþ le, ha re ket et. Son ra ar ka na bak ma, çýk, git; her ze kâ râ ne fu zû lî bir sû ret te ka rýþ ma. Sen den ay rý lan ve sa na â it ol ma yan þey ler le mâ nâ sýz uð raþ ma ve ge çi ci iþ le ri ne bað la nýp bo ðul ma. Be di üz za man Sa id Nur sî

16 Ü VÂR O LU NUZ: ÞU S BL N I LÂ BI ÇN D N Ü S GÜR S DÂ S LÂIN S DÂ SI O L C IR 23 ÞUB 2012 PRÞB stanbul il lî ði tim ü dü rü u am mer ýl dýz, futbol ta raf tar grubu temsilcileriyle ür ki ye ge ne lin de yap týk la rý ça lýþ ma lar da iþbir li ði o luþ tu rma konusunda is ti þa re et ti. S P OULI SNBUL LLÎ Ð ÜDÜRÜ UR ILDIZ, RFR GRUBU SLCLRN, S RFR P OU VSSND BULUNDU. S N BUL il lî ði tim ü dü rü u am mer ýl dýz, s tan bul da ki fut bol ku lüp le ri nin ta raf tar grup la rýy la bir a ra ya gel di. ar þý lýk lý ö ne ri ve is tek le rin su nul du ðu top lan tý da, il lî ði tim ü dür lü ðü, ta raf tar grup la rý na maç a ra la rýn da tri bün ler de ki tap o ku ma tav si ye sin de bu lun du. s tan bul l il lî ði tim ü dür lü ðü nde dü zen le nen top lan tý ya l il lî ði tim ü dü rü u am mer ýl dýz, Fe ner bah çe a raf tar lar Bir li ði em sil ci si l yas Bul cay, Be þik taþ ýn ta raf tar gru bu Çar þý a dý na y han Gü ne, Gün gö rens por ö ne ti ci si h san oç, s tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por ta raf tar gru bu Boz Bay kuþ li de ri eh met en gü ve l il lî ði tim ü dür lü ðü r-ge uz man la rý ka týl dý. ar þý lýk lý teklif le rin su nul du ðu top lan tý da, spor da þid det ya sa sýy la il gi li o kul lar da bil gi len dir me top lan tý la rý dü zen len me si ve ki tap o ku ma nýn ö zen di ril me si ko nu la rý e - s tan bul il lî ði tim ü dü rü u am mer ýl dýz le a lýn dý. op lan tý da il lî ði tim ü dür lü ðü r-ge bi ri mi ta raf tar grup la rý na, maç a ra la rýn da tri bün de top lu ca ki tap o ku ya rak genç le ri ki tap o ku ma ya teþ vik et me si teklifin de bu lun du. eklifi des tek le yen il lî ði tim ü dü rü u am mer ýl dýz, þöy le ko nuþ tu: Bu ra da ki te mel a ma cý mýz, s tan bul u muz da o kul la rý mýz da 2.5 mil yon öð ren ci miz var. Bu ço cuk la rý mýz, o kul lar da öð ren ciy ken dý þa rý da da ta raf tar o la rak kar þý mý za çý ký yor lar. ma bu nu en i yi þe kil de yap ma la rý ve spo run ba rýþ, say gý, sev gi ve kar deþ lik i çin bir vur gu ol du ðu nu on lar la pay laþ mak is ti yo ruz. a raf tar grup la rýy la ür ki ye ge ne lin de yap týk la rý ça lýþ ma lar da na sýl iþ bir li ði o luþ tu ra bi li riz bu nu is ti þa re et tik. i tap o ku ma ko nu sun da s tan bul lu o ku yor, ür ki ye o ku yor gi bi ki tap o ku ma kam pan ya la rý ný grup o la rak ne tür kat ký su na bi le cek ler, bun la rý ko nuþ tuk. ma gö rü yo ruz ki ta raf tar lar sos yal so rum lu luk pro je le rin de ya da bir çok ça lýþ ma la ra kat ký sun du lar. Bi zim bu ra da çað rý mýz da ay rý ay rý ya pý lan ça lýþ ma la rý ay ný ça tý al týn da top la ya rak he pi miz bi riz vur gu suy la ço cuk la rý mýz la il gi li bu tür ça lýþ ma lar yap mak de di. stanbul / cihan Göz i çin, bi linç li göz kýr pýn n U ZUN sü re bil gi sa yar ö nün de ça lý þan - lar da or ta ya çý ka bi len göz ku ru lu ðu, göz ler - de yan ma ve bat ma ve bu la nýk gör me gi bi so run la rýn, ek ran ö nün dey ken bi linç li kýrp - ma a lýþ kan lý ðý e di nil me si i le ön le ne bi li yor. Göz Has ta lýk la rý Uz ma ný Op. Dr. u bi lay ar dým cý, gü nü müz de mil yon lar ca in sa nýn yo ðun bir þe kil de kul lan mak zo run da ol du - ðu bil gi sa yar la rýn göz sað lý ðý ný teh dit et ti - ði ni söy le di. Ö zel lik le i þi dolayýsýyla gün de 3-4 sa at ten faz la bil gi sa yar kul lan mak zo - run da o lan ya zý lým cý, ban ka cý, gra fi ker gi bi mes lek grup la rýn da ki ki þi ler de ge nel lik le bil gi sa ya rýn yol aç tý ðý sen drom i le kar þý la þýl - dý ðý ný be lir ten ar dým cý, baþ að rý sý, göz yor - gun lu ðu, ge çi ci bu la nýk gör me, ku ru luk ve - ya bat ma his si, ý þýk has sa si ye ti, bo yun ve sýrt að rý la rý, ý þýk has sa si ye ti, çift gör me, göz að rý sý, o dak lan ma güç lük le ri, göz su lan ma - sý ve göz ler de ký za rýk lýk i le ken di ni gös ter di - ði ni i fa de et ti. nkara / aa 30 bin yýl lýk to hum dan bit ki ürettiler n RUS D bi lim a dam la rý 30 bin yýl lýk to hum dan bit ki ye tiþ tir di. Rus bi lim a - dam la rý U zak do ðu böl ge sin de u tup sin - cap la rý nýn sak la dý ðý 30 bin yýl lýk don muþ hal de ki çe kir dek ler den bit ki ye tiþ tir me yi ba þar dý. Bi lim dam la rý Si bir ya nýn o li ma Neh ri ký yý la rýn da ge nel o la rak a mut ke - mik le ri nin bu lun du ðu a lan da to hum la rý keþ fet miþ ti. me ri kan der gi si Pro ce e - dings de ya yýn la nan ma ka le de ke þif le ri i le il gi li bil gi ve ren U lu sal Bi lim ler ka de mi - si nden a raþ týr ma gö rev li le ri Si le ne Ste - nophy lla bit ki si ni ye tiþ tir di. Rus bi lim a - dam la rý, s ra il in 2 bin yýl lýk de po lan mýþ pal - mi ye to hum la rýn dan bit ki ye tiþ tir me re ko - ru nu da kýr mýþ ol du. oskova / cihan 81 i lin tür kü le ri ser gi si ne bü yük il gi n N R Bü yük þe hir Be le di ye si nin 81 l de ür kü ler le ür ki ye ad lý fo toð raf ser gi si bü yük il gi gö rü yor. Bü yük þe hir Be le di ye si Ba sýn a yýn ve Halk la liþ ki ler Da i re Baþ kan - lý ðý ta ra fýn dan ha zýr la nan ser gi de, 81 il den gü zel fo toð raf lar la o yö re nin dil ler den düþ - me yen tür kü le ri Baþ þehirli le re su nu lu yor. ý zý lay et ro Sa nat Ga le ri si nde a çý lan ser - gi de, her i lin ay rý gü zel li ði nin yer al dý ðý fo - toð raf lar da, o yö re nin se vi len tür kü le ri ha - týr la tý lý yor. Bü yük bo yut lar da ki 110 fo toð raf - la bü tün ür ki ye, baþ þehir li le rin göz le ri ö nü - ne se ri lir ken, böl ge nin tür kü le ri de bir kez da ha ha týr la rý na ge ti ri li yor. nkara / cihan Çöp ler çey rek al týn o lu yor n S SUN UN l ka dým Be le di ye si, al týn ve çöp gi bi bir bi ri ne zýt i ki mad de yi bir bi riy le eþ leþ ti re rek çö pü nü ay rýþ tý ran va tan daþ la ra her ay 30 çey rek al týn da ðý tý yor. l ka dým Be - le di ye Baþ ka ný Ne cat tin De mir taþ, Çö pü - nüz al týn o la cak kam pan ya sýy la hal ký ge ri dö nü þüm ko nu sun da bi linç len dir mek is te - dik le ri ni söy le di. De mir taþ, v ru pa Bir li ði ül - ke le rin de a tý lan çöp le rin yüz de 90 ý nýn ge ri dön dü ðü nü ve çöp le rin ge ri ka za ný mý sa ye - sin de e ko no mi ye kat ký sað lan dý ðý ný ha týr - lat tý. l týn al mak he ve siy le çöp le ri ni ay rýþ - týr ma ya baþ la dý ðý ný i fa de e den y þe k soy da, l týn in san la rý çöp le ri ay rýþ týr mak i çin teþ vik e di yor. Bu fýr sat i le çöp ten al týn ka - za ný yo ruz, hem de do ða yý ko ru yo ruz þek - lin de ko nuþ tu. Samsun / aa Su Ürünleri anýtým Grubu 18.'si düzenlenen gýda fuarýnda 'Çipura'ya dikkat çekti. Çi pu ra mýz Du ba i de ÜR çi pu ra sý Du ba i de gö rü cü ye çýk tý. Su Ü rün le ri a ný tým Gru bu (SG), ye ni pa zar a ra yý þý kap sa mýn da, Þu bat 2012 ta rih le rin de Bir leþ miþ rap mir lik le ri nin Du bai þeh rin de ya pý lan Gul fo od Fu a rý na ka týl dý. Bu se ne 18. si dü zen le nen bu fu a ra Su Ü rün le ri a ný tým Gru bu i kin ci kez ka tý la rak ül ke mi zi tem sil et ti. ürk su ü rün le ri nin pa zar a ra yý þý i çin uy gun or tam o luþ tu ðu na i þa ret e den Su Ü rün le ri a ný tým Gru bu ö ne tim u ru lu Baþ ka ný e lih þ li el, ya ban cý nü fu sun yo ðun luk ta ol du ðu Bir leþ miþ rap mir lik le ri nde lev rek, çi pu ra, a la ba lýk ve or ki no sun mar ket raf la rýn da ko lay lýk la bu lu na bil di ði ni i fa de et ti. stanbul / eni sya a rýn ca lar düþ man la rý ný u nut mu yor BIN en es ki ve en et kin top lu luk la rýn dan bi ri o lan ka rýn ca ko lo ni le ri nin, düþ man la rý hak kýn da or tak bel lek o luþ tu ra bil di ði keþ fe dil di. Na tur wis sens chaf ten der gi sin de ya yým la nan a raþ týr ma, baþ ka ko lo ni den bir dâ vet siz mi sa fir i le kar þý la þan ka rýn ca nýn düþ ma ný nýn ko ku su nu ak lýn da tu ta rak ko lo ni nin di ðer ü ye le ri ne ge çir di ði ni or ta ya çý kar dý. Böy le ce ko lo ni de ki di ðer ka rýn ca lar, sal dý rý da bu lu nan di ðer ko lo ni nin ü ye le ri ni ko lay ca ta ný ya bi li yor. a rýn ca la rýn ken di ko lo ni le rin den o lan la rý be lir li kim ya sal ö zel lik ler sa ye sin de a yýrt et ti ði ni keþ fe den bi lim a dam la rý, ka rýn ca la rýn düþ man la rý ný da ay ný þe kil de ta ný ya bil di ði ni be lir le di. vus tral ya da ki el bo ur ne Ü ni ver si te si a raþ týr ma cý la rý, yu va sý ný a ðaç la ra ku ran tro pi kal do ku ma cý ka rýn ca la rý (O e cophy lla sma rag di na) in ce le di. u va da yak la þýk 500 bin iþ çi ka rýn ca nýn ya þa dý ðý ný be lir le yen a raþ týr ma cý lar, ka rýn ca la rýn ken di yu va la rý ve di ðer yu va lar dan ka rýn ca la rý a yýrt e de bil di ði ni ve ya ban cý ka rýn ca la ra sal dýr dýk la rý ný keþ fet ti. nkara / aa Sü per Dün ya nýn küt le si nin bü yük bir kýs mý nýn su dan o luþ tu ðu nu be lir len di. Uzayda Su dünyasý GÖ bi lim ci ler, yo ðun, bu har lý at mos fe ri o lan ye ni bir ge ze gen tü rü nün var lý ðý ný is pat la dý. Gü neþ Sis te mi dý þýn da ki GJ 1214b ad lý ge ze gen, Dün ya dan bü yük, Jü pi ter gi bi gaz dev le rin den i se da ha kü çük. Hubb le te les ko bu i le ya pý lan göz lem ler, Sü per Dün ya a dý ve ri len ge ze ge nin küt le si nin bü yük bir kýs mý nýn su dan o luþ tu ðu nu be lir le di. Har vard Ü ni ver si te si s tro fi zik Bö lü mü nden Zac hory Ber ta, ilk kez 2009 yý lýn da keþ fe di len GJ 1214b nin bi li nen hiç bir ge ze ge ne ben ze me di ði ni söy le di. Ça pý Dün ya nýn ki nin 2,7 ka tý bü yük lü ðün de o lan ge ze gen, 2 mil yon ki lo met re u zak lýk ta ki kýr mý zý cü ce bir yýl dý zýn yö rün ge sin de yer a lý yor. Ge ze gen de ki sý cak lý ðýn 200 de re ce den faz la ol du ðu sa ný lý yor. GJ 1214b i le il gi li bul gu lar, s troph ysi cal Jo ur nal ad lý der gi de ya yým la na cak. nkara / aa

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı