ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ YAYINLARI No. 281 İDARÎ YARGIDA. Dr. Yıldırım ULER Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Asistanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ YAYINLARI No. 281 İDARÎ YARGIDA. Dr. Yıldırım ULER Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Asistanı"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ YAYINLARI No. 281 tttt'm t^tziöâlm İDARÎ YARGIDA İPTAL KARARLARININ SONUÇLARI Dr. Yıldırım ULER Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Asistanı Sevinç Matbaası - Ankara 1970

2 Hocam Tahsin Bekir BALTA'mn anısına

3 SUNUŞ Bu çalışma iptal kararlarının sonuçları ve uygulanması ile ilgili sorunların Türk hukukundaki görünümleri üzerine eğilmek amacındadır. Fransız idare hukukunun idare hukukumuza örnek alınmış olduğu bir gerçektir. Ancak, sorunlar genellikle ortak da olsa Türk yargıcının bu sorunlara bakış açısı ve çözümleyiş biçimi bize özgü bir toplumsal olgu sayılmalıdır. îdare hukukumuzun artık bağımsız olarak geliştiği ve Fransız idare hukuku ile idare hukukumuzu eş anlamda kullanmanın yanıltıcı olacağı inancı ile Danıştayımızın kararlarından yararlanılmaya çalışılmış, konu ile ilgili sorunlara yaklaşımda, Danıştayımızın uyguladığı çözümlerin saptanmasında ve önerilen çözümlerde genellikle Fransız yazarları ve uygulaması bir yana bırakılmıştır. Fransız idare hukukundan aktardığımız ve ortaklaşa kullandığımız bazı temel kavramlara bile nasıl kuşku ile bakıldığı, bizdeki uygulanış biçimlerinin araştırılmasına çalışıldığı dikkati çekecektir. Bu konuda peşin hükümle aşırılığa kaçıldığı tartışılabilir. İnceleme zorunlu olarak «İdarî Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları» başlığını zorlamaktadır. «İdarî yargıda..» denilmiş olmakla beraber idarî yargıdaki iptal kararları ile başka alanlardaki iptal kararları arasında temelde bir benzemezlik yoktur. İkinci olarak, iptal kararlarının sonuçları ile örneğin yürütmenin durdurulması, idarî işlemin geri alınması gibi yakın kurumların sonuçları arasında büyük benzerlikler vardır. Ve nihayet bugünün koşullarında iptal kararlarının uygulanmasına ilişkin sorunları dar anlamda iptal kararlarının sonuçlarına ilişkin sorunlardan ayrı olarak ele almak uygun görülmemiştir. Bütün bunlara ek olarak, çok sayıda yan konuda da belli çözümlere varılması kaçınılmaz olmuştur. Oldukça uzun bir zaman ve emek verilmiş olmasına rağmen, çeşitli nedenlerle sayısız eksiklikleri olan bu çalışma ne iptal karar-

4 larının karmaşık dar anlamdaki sonuçlarına ilişkin sorunlara ve ne de uçları siyasal rejimimize ve yöneticilerimizin düşünce yapılarına kadar uzanan yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin sorunlara ışık tuttuğu iddiasında olamaz. Hattâ Fransız idare hukuku gibi kendi içinde tutarlı ve yıllarca işlenmiş-sağlam bir dayanağın reddi ile seçilen yöntem ve varılan sonuçlar yeterince işlenip geliştirilmeden yayınlanmaması gerektiği düşünülebilir. Ancak, değinilen konularda hukuk edebiyatımızın pek de zengin olmayışı gerçeği karşısında, bir monografiden çok «deneme» niteliğinde olan böyle bir çalışmanın şimdilik gizli tutulması yerine bir an önce eleştirilere açılmasının yararlı olacağı ümidi üstün gelmiştir. Bütün çalışmalarımda daima özgür bir çalışma ortamı sağlayan değerli hocam Mukbil ÖZYÖRÜK'ü, değerli eleştirileri dolayısıyla Prof. Faruk EREM ve Prof. Baki KURU'yu, anlayışlı davranışlarından dolayı kürsü arkadaşlarım Ass. Dr. Âdil ÖZKOL ve Ass. Uğur MUMCU'yu ve özellikle çalışmanın metin haline getirilişinde gösterdikleri unutulmaz dostlukları: dolayısıyla Filiz SARP ve Ass. Dr. İrfan YAZMAN'ı teşekkürle anarım. Sevgili hocam Prof. Tahsin Bekir BALTA'ya daha sağlığında, basılı bir çalışmamı armağan etmek isterdim. Bu isteğimi ancak şimdi, O'nun ardından gerçekleştirebilmiş olmaktan dolayı üzgünüm. Tftldınm ULER VIII

5 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A KAMU HUKUKUNDA AYRI BİR SAKATLIK LAR KURAMI YOKTUR 2 B İPTAL KARARININ TANIMI VE BENZER KAVRAMLAR 4 1 TANIM 4 2 BENZER KAVRAMLAR 4 a) Yürütmenin Durdurulması Kararları 4 b) Geri Alma... 7 c) Sakatlığın Saptanması 10 BÎRÎNCİ BÖLÜM İPTAL KARARLARININ SONUÇLARI I _ İPTAL İŞLEMİ ORTADAN KALDIRIR 13 II İPTAL KARARI GERİ YÜRÜR 16 A GERİ YÜRÜRLÜK BAKIMINDAN HUKUK KURALLARI, İÇTAHADI BİRLEŞTİRME KA RARLARI VE ANAYASA MAHKEMESİ KA RARLARI 17 1 HUKUK KURALLARININ GERİ YÜRÜ MEZLİĞİ 17 2 İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI NIN GERİ YÜRÜMEZLİĞİ 19 a) İçtihadı Birleştirme Kararlarının Niteliği ve Anayasaya Aykırılığı Sorunu 19 IX

6 b) içtihadı Birleştirme Kararlarının Geri Yürümezliği Sorunu 21 3 _ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KA RARLARININ GERİ YÜRÜMEZLİĞİ B İPTAL İLE, İŞLEM YAPILMADAN ÖNCEKİ DURUM GERİ GELİR 25 1 İLKE ÖRNEK : GÖREVİNDEN SAKAT BİR İŞ LEMLE UZAKLAŞTIRILAN PERSONE LİN GÖREVE DÖNÜŞÜ 28 C İPTAL EDİLEN İŞLEM HİÇ YAPILMAMIŞ SAYILIR 29 1 İLKE 29 2 ÖRNEK : GÖREVİNDEN SAKAT BİR İŞ LEMLE UZAKLAŞTIRILAN PERSONE LİN GÖREV DIŞINDA GEÇİRDİĞİ SÜRE 31 Ç İPTAL DÂVALARINDA, İŞLEMİN YAPILDIĞI ZAMANDAKİ DURUM YARGILANIR 34 1 İŞLEMİN UYGULANMIŞ OLMASI 34 2 İŞLEMİN GERİ ALINMIŞ, DEĞİŞTİRİL MİŞ, KALDIRILMIŞ OLMASI 36 3 STATÜ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE STA TÜDEN AYRILMIŞ OLAN DAVACILA RIN DURUMU 37 D İPTAL KARARLARININ MALÎ AVANTAJLARA ETKİSİ SORUNU 40 III İPTAL KARARI GENEL ETKİLİDİR 44 A İŞLEME İLGİLİ KİŞİLER BAKIMINDAN GE NEL ETKİ 44 B İLGİLİ İŞLEMLER BAKIMINDAN GENEL ETKİ 46 1 OLUMLU - OLUMSUZ İŞLEMLER 48 2 TEMEL İŞLEM - SONUÇ İŞLEM 49 X

7 a) Temel İşlem İptal Edilmiş ise Sonuç İşlemlerin Durumu 49 1) Genel Olarak 50 2) Görevinden Sakat Bir İşlemle Uzaklaştırılmış Kamu Görevlisinin Yerine Atama Yapılmış Olması 53 3) Uygun Çözüm 58 b) Sonuç İşlem İptal Edilir ise Temel İşlemlerin Durumu 60 1) Temel İşlem İptal Ettirilmeden, Buna Uygun Sonuç İşlem İptal Ettirilebilir mi? 60 2) Sonuç İşleme Karşı Açılmış Davalarda Temel İşlemin de İptali İstenebilir mi? 63 3) Sonuç İşlem İptal Edilmiş İse, Temel İstemin Durumu 64 3 BENZER İŞLEMLER 64 EK: SAKATLIĞIN SAPTANMASI VE RED KARARLARININ ETKİSİ 69 I SAKATLIĞI SAPTAYAN KARARLARIN ETKİSİ II İPTAL DÂVALARINDA RED KARARLARININ ET KİSİ 72 1 GENİŞ ANLAMDA GENEL ETKİ 72 2 DAR ANLAMDA GENEL ETKİ 73 3 TARAFLAR ARASINDA ETKİ (NİSBÎLİK) UYGUN ÇÖZÜM 74 İKİNCİ BÖLÜM İPTAL KARARLARININ UYGULANMASI I YARGI KARARLARİNİN BAĞLAYICILIĞI VE UY GULANMALARI GEREĞİ 79 XI

8 A GENEL OLARAK 79 B İDARENİN YARGI KARARLARINA UYMA ÖDEVİ C İDARENİN ÖDEVE ZORLANMASI 82 1 GENEL OLARAK İDARENİN ÖDEVE ZORLANMASI 82 2 İDARENİN YARGI KARARLARINA UYMA ÖDEVİNE ZORLANMASI 83 II UYGULAMADA OLANAKSIZLIK VE YENİLEME 87 A İPTAL EDİLEN İŞLEMİN YENİLENMESİ İDARENİN YENİLEME YETKİSİ 87 a) İptal Kararının Anlamından Çıkan Yenileme Yetkisi 88 b) Sakatlığın Düzeltilerek İşlemin Yenilenmesi 88 c) İşlemin Dayandığı Sebebin Değişmesi 88 ç) Yeni Sebep İleri Sürülmesi 90 2 YENİLENEN İŞLEMİN YÜRÜRLÜK TA RİHİ 97 B UYGULAMADA OLANAKSIZLIK 99 1 KAVRAM 99 2 DANIŞTAYIN TUTUMU 100 III UYGULAMAYI SAĞLAYACAK OLANAKLAR 103 A İDAREYE BAŞ VURMA 103 B YASAMA ORGANINA BAŞ VURMA SİYASAL DENETİM HUKUKSAL ETKİ 105 C YARGI ORGANINA BAŞ VURMA 108 IV YARGISAL YOLLAR 109 A GÖREVLİ YARGI YERİ 109 XII

9 B ÖANIŞTAYIN UYGULAMAYI SAĞLAYICI RO LÜ 1 KARARDAN ÖNCE (Yürütmenin Durdurulması) KARARDA 113 a) Yol Gösterme 114 b) Emir 114 c) İdare Yerine İşlem Yapma KARARDAN SONRA 119 a) Açıklama (Tavzih) 119 b) Yeni Dava 120 V UYGULAMA İÇİN DÂVA 121 A İPTAL DÂVASI DENETİCİ İPTAL ZORLAYICI İPTAL 123 B TAZMİNAT DÂVASI _ UYGULAMA YERİNE TAZMİNAT ZARAR KARŞILAYICI TAZMİNAT ZORLAYICI TAZMİNAT 125 VI İDARE ADINA İŞLEM YAPAN KİŞİNİN ZORLAN MASI 128 A MALÎ SORUMLULUK KİŞİSEL KUSUR SAYMA KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLU LUKLARININ İDARÎ YARGIDA YARGI LANMASI SORUMLULUĞUN İDARECE SAPTAN MASI UYGUN ÇÖZÜM : İDARE ADINA İŞLEM YAPAN KİŞİNİN SORUMLULUK PAYI NIN DANIŞTAYDA SAPTANMASI 133 a) Çözüm 133 b) Eleştiriler 134 XIII m

10 e) Devlet Memurları Kanunu Karşısında Çözümün Değeri 137 B CEZA SORUMLULUĞU BAŞLICA SUÇLAR 143 a) Anayasayı İhlâl Suçu 144 b) Görevi İhmâl Suçu 143 c) Görevi Kötüye Kullanmak Suçu KOVUŞTURMA USULÜ 147 SONUÇ 149 ADI GEÇEN ESERLER 153 XIV

11 KISALTMALAR Abadan'a Armağan ABD. age. AİB AÎD. Any. Mah. AMKD. AÜHFD. A.Z. bak. C. D. DDGK. DDK. DGK. DDUH. DNÇ. MÇ.I1 Oer. e. H.lb. aşağıda.. Prof. Dr. Yavuz Abadan'a Armağan Ankara 1969 Ankara Barosu Dergisi adı geçen eser. Amme İdaresi Bülteni Amme İdaresi Dergisi Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi AKURAL, S. ZİYLAN, Ç. Danıştay Sekizinci Daire Kararlan ( ) Ankara 1963 bakınız.. Cilt Daire Dava Daireleri Genel Kurulu Dava Daireleri Kurulu Danıştay Genel Kurulu Dava Daireleri Umumi Heyeti DİNÇER, G-ÇIRAKMAN, E. -NECİPOĞLU, N. -Danıştay Kararları ( ) Ankara 1967 DİNÇER, G.-ÇIRAKMAN, E. - NECİPOĞLU, N.-Danıştay Kararlan ( ) Ankara Danıştay Kararlar Dergisi esas numarası.. HOCAOĞLU, A.Ş. Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararlan ( ) Ankara 1949 XV

12 h.ìb.iì H. H.II Hukuk Kurumu.. İBD. İçt. bir. İÜHFD. k. karş. ODDA. RG. s. S. SBFD. SBOD. y- Y. Uy. Mah. vd. HOCAOĞLU, A.Ş. Devlet Şûrası İçtihadı Birleştirme Kararlan Cilt 2 ( ) Ankara 1953 HOCAOĞLU, A.Ş. Devlet Şurası ve Uyuşmazlık Mahkemesi Karar Hulâsaları Ankara 1955 HOCAOĞLU, A.Ş. KOKSAL, S.-KEPEKÇl, î.î. Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Karar Hulâsaları (ikinci Kitap ) Ankara 1963 Danıştay Kararları ve Yürütmenin Durdurulması, (Türk Hukuk Kurumu'nun düzenlediği ve yayınladığı konferanslar, tartışmaları ve ilgili yazılar) Ankara 1966 İstanbul Barosu Dergisi İçtihadı birleştirme kararı.. istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi karar numarası. karşılaştırınız.. ÖZEREN, O-DÜNEAR, E.DlKBAŞ, O-AKYÜZ, U. Danıştay Kararları Ankara 1969 Resmî Gazete sayfa Sayı Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Siyasal Bilgile Okulu Dergisi yukarıda.. Yıl.. Uyuşmazlık Mahkemesi ve devamı XVI

13 GIRIŞ Hukuk devleti anlayışı idarenin yargısal denetime tabi tutulmasını gerektirir (1) İdarenin yargısal denetimini gerçekleştiren araçlardan en önde geleni ise idarî yargıda esas dava türü olan iptal davalarıdır (2) İptal davaları sonucunda verilen kararların etkisi iki anlamda ele alınabilir. Geniş anlamda yargı kararının etki ve sonuçları onun uygulanmasını da içerir. Dar anlamda ise, salt hukuksal sonuçlar incelenebilir. Önce, iptal kararlarının oldukça karmaşık olan sonuçlarını incelemek, bu kararlarının nasıl uygulanacağına ışık tutmak bakımından gereklidir. Birinci bölümde dar anlamda «iptal kararının sonuçları»na ilişkin ilkeler ve bundan sonra «uygulanması»na ilişkin sorunlar ele alınacaktır. Bu çalışmada iptal kararlarının sonuçları idarî yargı açısından ele alınmaktadır. Ancak, işlemdeki sakatlığın yargısal yoldan saptanmasının sonucu ve sakatlığın saptanmasının yaptırımı (müeyyidesi) olan iptalin diğer hukuk alanlarında da temelde farklı olduğunu sanmıyorum. Bu nedenle, «kamu hukukunda ayrı bir sakatlıklar kuramı (teorisi) olmadığı» var sayımı ile iptal kararının sonuçları bakımından benzeri kavramlara kısaca değinmek yararlı olabilir. (1) T. B. BALTA, «Kısa İdare Hukuku» Ankara 1964 s. 14. Danıştayımıza göre de, «..bütün idarî tasarrufların kazaî murakabeye tabi tutulması, hukuka bağlı devlet prensibinin en mütebariz ve karakteristik bir vasfı icabıdır..» [DDGK e. 320 k. 128 (Der s. 112).] (2) T. B. BALTA, «İdare Hukuku Ders Notları, Kısım II İdarî Yargı», s

14 A KAMU HUKUKUNDA AYRI BİR SAKATLIKLAR KURAMI YOKTUR Kamu hukuku ile özel hukuk ayırımının benim de inandığım gibi yalnız öğrenim yöntemleri bakımından bir değeri olduğu kabul olunursa, kamu hukuku ve özel hukuk için ayrı ayrı sakatlıklar kuramları kabul etmek olanağı, kalmaz. Hukuk bir bütündür. Ayrı hukuk alanları arasındaki benzemezlikler yalnız sorunlara bakış açılarından dolayıdır. Ancak, bakış açılarından doğan benzemezlikler bu iki hukuk alanında sakatlıklar sorununa da yansır. Özel hukuk, genel niteliği bakımından kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyici iken, kamu hukuku, yine genel niteliği bakımından «kurucu» sayılabilir (3). Butlan hem özel hukukta hem kamu hukukunda «koruyucu» görev yapar ama, idarî yargıda bu koruyuculuk kişiler için olmaktan çok, hukuk düzeni içindir (4). Butlan, işlemin yapıcı öğelerinden bir ya da birkaçının eksikliği ya da sakatlığı artlamınadır. işlem bu nedenle hukuk düzenine alınmayacak, sonuçları silinecektir. Özel hukukta sakatlık ön planda iken, kamu hukuku açısından işlemin hukuk düzeni ile bütünleşememesi önde tutulur ve idare hukukunda butlan şu ya da bu sakatlığa karşı yaptırım olmaktan çok, hukuka aykırılığın yaptırımı olarak tanıtılır (5). Klasikleşmiş bir ayırım, işlemdeki sakatlıkları ağırlık derecesine göre yokluk, mutlak butlan ve nisbî butlan olarak sıralamaktadır. Oysa kamu hukukunda, iptal davası sonucunda verilen iptal kararı kamu otoritelerinin hukuka uygun davranma yükümlülüğünün bir denetimi ve yaptırımı olduğuna göre, kamu hukukunda nisbî butlanın söz konusu olamayacağı, bu alandaki butlanın her zaman mutlak butlan olduğu söylenmekte (6) (7), idare hukukunda 2 (3) Bak. BOULOIS «Rapport sur l'inexistance, le nullité et l'annulation des actes juridiques en droit public français» (Travaux de l'ass. Henri Capitant ) Paris 1965 s (4) BOULOUIS agm. s (5) BOULOIS agm. s (6) M. WALINE, «Droit Administratif» Paris 1963 s Ancak eklemek gerekir ki Fransız hukukunda, idarî sözleşmelerde ve çiğnenen hukuk kuralı yalnızca idarenin çıkarlarını korumak için konulmuş kabul olunan hallerde, butlanın nisbî butlan olacağı kabul olunmaktadır, bak. LAUBADÈRE, «Traité Elémentaire de Droit Administratif» Paris 1967 s (7) En ağır sakatlık derecesi olan yokluk da kökeni ve yararlanılması bakımından iki hukuk alanında bazı benzemezlikler gösterir. Yokluk,

15 sakatlık ile iptal davası yakın anlamda kullanılmaktadır (8). Bakış açılarından doğan benzemezlikler yanında temelde benzerlik olduğu unutulmamalıdır. Örneğin özel hukuk mutlak ve nisbî butlan ayırımı yaparak davaları, dava açma hakkını sınırlamaya çalışmaktadır (9). Aynı amaçla, benzer sınırlamaları kamu hukukunda da başka biçimlerde görmekteyiz. İdare hukukunda, idarenin hukuka uygun haraket etmesi tüm idare edilenlerin çıkarma olduğu halde, dava açma hakkı «ilişki» (menfaat) kavramından yararlanılarak sınırlandırılmış, bu anayasa yargısında da iptal davası açma hakkı herkese tanınmamıştır. Her iki hukuk alanında, yetkili yargı organı, işlemdeki sakatlıkları saptayarak buna iptal yaptırımı bağlamaktadır. Butlan, özel hukukta ve kamu hukukunda nitelik bakımından aynı olunca, sonuçlar bakımından da benzerlikler doğaldır : Sakatlığı saptayan iptal kararı ile işlem, yapıldığı andan beri geçerli olmak üzere, yani geri yürür biçimde ortadan kalkar, ilke olarak, doğan sonuçlar olabildiği ölçüde silinir, bazı sonuçlar ise saklı tutulur (10). Ancak, kamu hukukunda işlemler, çoğunlukla, özel hukuka göre daha genel olduğundan, işlemin etkisinin genelliği ölçüsünde iptalinin de etkisi bu alanda daha genel olmaktadır. Öte yandan, geri yürüme bakımından da idare hukuku kendine özgü sorunları olan bir hukuk dalıdır. Kamu hukuku ve özellikle idare hukuku açısından iptal kararlarının sonuçlarının incelenmesine giözel hukukta «bir kanuna dayanmayan butlan olamayacağı» ilkesinin katı sonuçlarından kaçınabilmek; idare hukukunda ise, bazı önemli sakatlıklarda dava süresi geçirilmiş olsa bile iptal davası yolu ile işlemin sonuçlarından kurtulabilmek amacı ile yaratılmıştır [bak. BOULOIS agm. s. 774, 775; J. GÜRAL (AKİPEK). «Hükümsüzlük nazariyeleri karşısında Türk Medeni Kanunu'nun sistemi», Ankara 1953 s. 55; R. SARICA, «îdare hukukunda yokluk ve butlan» (Ebülül'ulâ MARDİN'e Armağan) İstanbul 1944 s. 1191; A. de LAUBADÈRE age. s. 390]. (8) Örneğin S. ARTUKMAÇ, «Butlan»ı şöyle açıklamaktadır: «..İdare hukukundaki butlanın, hususî hukuktaki butlan ile ve binnetice mutlak veya nisbî butlan halleriyle hiçbir münasebet ve alâkası yoktur. îdare hukukundaki butlan; iptal dâvası açılmasını tazammun eden butlandır. Yâni iptal dâvasiyle müteradif bir mâna ifade edebilir..» («Bizde İdarenin Murakabesi» İstanbul 1950 s. 371). (9) BOULOIS agm., s (10) İptal edilmiş bir işlemin doğurduğu sonuçların saklı tutulmasının 3

16 rişirken, genel sakatlıklar kuramı içinde ve fakat esaslı özellikler gösteren bir alana girmekteyiz. B İPTAL KARARININ TANIMI VE BENZER KAVRAMLAR 1 TANIM İptal kararı bir işlemin hukuka uygun olup olmadığını denetleyen yargı organının işlemin geçerliliğini etkileyen bir sakatlık saptaması halinde, işlemin geri yürür biçimde ortadan kalkmasını sağlayan ve kesin hüküm olabilen bir yargı işlemidir biçiminde tanımlanabilir. Tanımı öğelerine ayırırsak, iptal a) Kesin hüküm olabilen bir yargı işlemidir, b) işlemin hukuka aykırılığı nedenine dayanır, c) sakat işlemin geri yürür biçimde ortadan kaldırılmasını sağlar. 2 BENZER KAVRAMLAR Yaptığım tanımlamanın öğelerini göz önünde tutarak sonuçları bakımından iptal karariyle benzerlikler gösteren bazı kavramları kısaca ele alalım : a) Yürütmenin Durdurulması Kararları İdarî yargıda yürütmenin durdurulması kararlarını, bir idarî davada, davacının istemi üzerine, yargı yerinin bir idarî işlem ya da yargı kararının uygulanmasını dava sonuna kadar ertelemesi olarak tanımlayabiliriz. Görüldüğü gibi, yürütmenin durdurulması kararları ile iptal kararları arasında nitelik farkı vardır. İptal kararları uyuşmazlığı çözen, kesin hüküm olabilen, işlemi ortadan kaldıran kararlar iken; yürütmenin durdurulması kararları işlemin uygulanmasını erteleyen koruyucu tedbir niteliğinde ara kararlarıdır. Ancak, iptal ve yürütmenin durdurulması kararları, özellikle etkileri bakımından tam bir benzerlik gösterirler. 4 Yargı yerlerinin ve yargıçların yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili her türlü işlemi Anayasamıza göre yargı işlemi olduğuna göre (11) yürütmenin durdurulması kararları da yargı işlemleriözel hukuktaki örnekleri için bak. GÜRAL (AKİPEK) age. s. 122 vd. (11) bak. Any. Mah e. 963/99 k. 38 (AMKD. 2 s. 115). Ayrıca bak. D e. 41 k (Duran, Abadan'a Armağan s. 299); D e. 963/9050, k (Der s. 354).

17 dir (12). Yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için, dava konusu işlemin esasa girişilmeden basit bir inceleme ile sakat olduğu kuşkusunu uyandırması ve işlemin yürütülmesi durdurulmadığı takdirde ağır, onarılması çok güç ya da olanaksız bir zarar doğabilecek olmalıdır (13). Sanıyorum ki idarî yargıda asıl (12) Yürütmenin durdurulması kararlarının kesin hüküm olmaması ve koruyucu tedbir niteliğinde ara kararlarından olması dolayısiyle, idare için bağlayıcı olmadığı, bu kararları uygulama konusunda idarenin değerlendirme yetkisi olduğu ileri sürülmüştür ]bak. H. DOMANİÇ «Danıştay kararları ve bir kısım basın» (Sonhavadis) ; K. HADIMLI «îdarî Kaza ve Tehir-i İcra (Sonhavadis) Y. KARA YALÇIN da -yürütmenin durdurulması kararları bir ilâm mahiyetinde sayıldığı takdirde..- diyerek kuşkulu bir ifade kullanmaktadır. «Yüksek Memurlar Meselesi ve Yürütmeyi Durdurma Kararları» Ankara 1966 s, 15]. Anayasa Mahkemesinin «Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gereğince yapılan kamulaştırmalarla hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceğine ilişkin kuralla ilgili olarak verdiği karar [Any. Mah e. 963/126 k. 19 (AMKD. 2. s. 71)] bu görüşe dayanak yapılmak istenmektedir. Oysa, ne bu karardan ve ne de kamulaştırmalarda yargı yerlerinin ihtiyatî tedbir kararı veremeyeceklerine ilişkin kuralla ilgili olan karardan [Any. Mah e. 963/144 k. 6 (RG )] Anayasaya aykırı böyle bir anlam çıkarılamaz. Anayasa Mahkemesi adı geçen kararlarında «yürütmenin durdurulması» ve «ihtiyatî tedbir» kararlarının mutlak olarak yargı erki kavramı içinde bulunmadığını söylemiştir. [karşıt görüş için bak. SARICA «Türk Hukuk Kurumunun düzenlediği günlü konuşması (Danıştay Kararları ve yürütmenin Durdurulması) Ankara 1966 (kısaltma: Hukuk Kurumu..) s. 4; DURAN, aynı eser, s. 40)]. Ancak, Anayasa Mahkemesi böyle bir sonuca varırken aynı zamanda, a) koruyucu tedbirlerin Anayasanın 31 inci maddesindeki «hak arama hürriyeti» içinde gerekli araçlardan olduğunu, b) bu aracın kanunla düzenlenmesinin gerekli olduğunu ve c) hükme bağlanacak hakkm yerine getirilebilmesi için duruma göre pek önemli olabileceğini, dolayısiyle, d) kanunla yasaklamanın genel olamayacağını da belirtmektedir. Yüksek Mahkemenin, bazı durumlarda koruyucu tedbir kararı verilmesinin önlenebileceği sonucuna varmasında önüne gelen sorunlarda «çiftçiyi topraklandırma» ve «kamulaştırma» gibi kamu yararına yapılacak eylem ve işlemlerin engellenerek geciktirilmemesinde kamu yararı bulunduğu gerçeğinin etkisi olduğu düşünülebilir. (13) bak. ONAR «İdare Hukukunun Umumî Esasları» s. 1970; GÜNEŞ «Hukuk Kurumu» s. 49; ÖZYÖRÜK «Hukuk Kurumu», s. 101; KIRATLI Yürütmenin Durdurulması» (SBFD. C. XXI no. 4, s. 185); TUNCAY- ÖZDEŞ - BAŞPINAR, «İdarî Yargılama Usulü» (Yüzyıl Boyunca Danıştay) Ankara 1968 s. 631,

18 önemli koşul «sakatlık kuşkusu»dur (14), hattâ bu konuda daha açık olmak için «sakatlık kuşkusu» yerine «sakatlığın açık olması» ölçüsünü koymak daha yararlı olur. Bu öğenin önde tutulması yürütmenin durdurulması kararlarının etkilerinin iptal kararlarına benzemesi açısından önemlidir. Yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin ana koşulu ve nedeni dava konusu işlemdeki sakatlığın açık olarak gözükmesi hiç olmazsa sakatlık konusunda ciddî kuşkular bulunması olunca yürütmenin durdurulması kararlan iptal kararlarının «bildirici» niteliğine yaklaşmaktadırlar. İşlemin hukuka uygun olmadığından kuşkulanan, rasgele bir kişi, bir hukuk ilgilisi değil, önünden yüzlerce benzer uyuşmazlık geçmiş Yüksek Yargı Yeridir. Gerektiğinde karşı tarafın savunması alındıktan sonra varılan bu kanı, işlemin gerçekten sakat olduğu yolunda güçlü bir karine sayılacak, işlem normal olarak dava sonunda iptal olunacaktır (15). İptal ve yürütmenin durdurulması kararlarının etkileri bakımından eş olduklarını Danıştayımız da, «..idare hukuku ilkelerine göre iptal kararı iptali istenen tasarrufu.. ittihaz edildiği tarihten itibaren ortadan kaldırır ve o tasarrufun ittihazından önceki hukukî durumun yürürlüğünü sağlar. Bir iptal davasında verilmiş yürütmenin durdurulması kararı da aynı niteliktedir. Yani henüz ortada bir iptal kararı bulunmadığı halde, iptal istenen tasarrufu.. durdurur ve bu tasarruf ve işlemlerin ittihaz ve icrasından önceki hukukî durumun yürürlüğünü sağlar..» 6 (14) TUNCAY - ÖZDEŞ - BAŞPINAR, agm. s. 632, 716; GÜNEŞ age. s. 51. KARAYALÇIN ise zarar öğesine önem verir gözükmektedir (bak. age. s. 13). Kanımca «telâfisi imkânsız zarar» koşulunun önemini abartmamak gerekir. Sakat işlemlerin uygulanmasından, ilgililer her halde az ya da çok bir zarara uğrayacaklardır. Bu arada, değinmek isterim ki, yürütmenin durdurulmasının amacı, ilgililerin korunmasıdır ama, bu kararla iptal kararının uygulanmasının güç ya da olanaksız duruma girmesi de önlenmektedir. Yargı kararlarının uygulanamaz duruma, girmesi yargıya ve devlete güveni sarsacağından ciddî zarar tehlikelerinin başında sayılmalıdır. (15) TUNCAY-ÖZDEŞ-BAŞPINAR, agm. s. 720.

19 diyerek (16) açıkça ortaya koymuştur; yürütmenin durdurulması kararlarının ancak alındıkları tarihten sonrasını etkileyeceği gibi bu kararları etkisiz ve kağıt üzerinde bırakacak, kötü kullanılmaya elverişli bir görüş (17) kabul olunamaz (18). Bu incelemede aksi belirtilmedikçe iptal ve yürütmenin durdurulması kararlarının sonuçları eş anlamda kullanılacaktır. b) Geri Alma Bir idarî işlemin geri alınmasını ise, (19) idarenin, işlemini, sonuçlarıyla birlikte geri yürür biçimde ortadan kaldırılması olarak tanımlıyabiliriz. Burada da iptal karan ile aradaki nitelik farkı ilk bakışta görülecek açıklıktadır. iptal kararı bir yargı işlemi iken, geri alma idarî işlemdir. Ancak bu temel nitelik farkı yanında, iki kavram geri yürür olmak ve de işlemin sakatlığı nedenine dayanmak bakımından benzerlik gösterirler. İptal kararlarının ve geri alma işleminin sonuçlarının ortaya çıkardığı sorunlar benzerdirler. Geri alma ancak sakat işlemler için uygulanabilir (20). Hattâ sakat işlemlerin geri alınması idare için bir yetki olduğu gibi bazı hallerde bir görev de olmaktadır. İdare sakat işlemini geri almak ve iptalde olduğu gibi doğmuş bütün sonuçlarını silmek zorundadır (21) (22). (16) DDK e. 965/473 (DÇN. s. 51 no. 106); D e. 967/1695 k (DÇN. II s. 64 no. 127). (17) ONAR age. s. 1971; KARAYALÇIN age., s. 16. (18) bak. DURAN «Hukuk Kurumu» s. 121, 122; TUNCAY - ÖZDEŞ - BAŞ- PINAR agm. s (19) Uygulamada geri alma, iptal, kaldırma ve değiştirme terimleri çok kez birbiri yerine kullanılmaktadır. Yürürlükteki bir işlemin ileriye doğru hayatına son vermeye «Kaldırma», kapsamında ve hükümlerinde yine geri yürümez bir biçimde değişiklikler yapmaya, «Değiştirme» demek uygun olur. (20) bak. DDUH e. 1946/62 k. 59 (Der s. 47); D e. 1949/2694 k (Der s. 346); D. 5 K. 1959/100 (H. II s. 524); DDUH e. 245 k. 162 (Der s. 35); D e. 1 k. 24 (Der s. 41); D. 5 K. 1962/3491 (H. II s. 346); D e. 862 k (DÇN. s. 128 no. 232); D e. 1956/1809 k (Der s. 130). (21) Örneğin bir kamu görevlisi yanlışlıkla ya da sakat bir işlemle emekli edilmiş ise, idare, ilgilinin dava açmasını beklemeden onu görevine 7

20 Danıştayımız sakat işlemin sonuçlarının bütünüyle silinmesinin bazı durumlarda olanaksız olmasını ya da haksız sonuçlar doğurmasını «..bir idarî tasarrufun geri alındığı tarihe kadar tevlit ettiği neticeleri tanımak idare hukuku esaslarmdandır..», «..hakkaniyet ve nesafet kuralları..» gereğidir gibi ilkelerle önlemektedir (23). Bunun yanında Danıştayımız sakat işlemlerden doğmuş sonuçları korumak için «idarî işlemlerde kararlılık (istikrar)» ilkesine de sık sık bas vurmaktadır (24). döndürmek ve bu sakat işlemden zarar görmemesini sağlamakla ödevlidir, [bak. DDHH. k. 1935/130 (Der. 2 s. 37); D e. 945/1902 k (Der. 33 s. 52); D e. 946/1325 k. 724 (Der. 35 s. 46); D e 892 k (Der s. 146)]. Bu ilkeye uymayan haksız çözümler için bak. [D e. 946/1809 k (Der s. 130); D e. 337 k. 205 (DÇN. II s. 467 no. 767); D e. 964/4486 k. 337 (DÇN. II. s. 94 no. 171)]. (22) Kişi yararına olan ve iptale benzeyen geri almalar yanında idarenin hukuka uygun davranma görevinden doğan geri almalar vardır. Hernasılsa sakat bir işlem yapılmış olması bu görevi ortadan kaldırmaz, [bak. D e. 946/1823 k. 352 (Der. 35 s. 104); D e. 450, k (DÇN. s. 202 no. 343)]. (23) Örneğin, idarece erken yükseltildiği [D E. 236 K (Der. 60 s. 111); D K (H. II s. 539)], intibakı yanlış yapıldığı [D E K (ODDA, s. 392 no. 1360)], mevzuatın tayin ettiğinden fazla ücretle çalıştırıldığı [D E K (Der s. 148)], ek görev ücreti olarak [D K. 438 (H. II s. 213); D K (H. II s. 213); D K (H. II s. 213)] ya da başka bir biçimde [D K (H. II s. 127); D K (H. II s. 539); D E. 951/194 K. 923 (Der. 59 s. 223); D E. 1959/4231 K (Der s. 165); D E. 779 K (ODDA. s. 394 no. 1366)] fazla ödemeler yapılmış ise bunların geri alınması önlenmektedir. Danıştayımızm bu düzenli içtihadına zıt bir kararı için bak. [D E. 954/1178 K. 554 (Der. 73 s. 59)]. (24) Belirtmek gerekir ki idare hukukumuzda pek önemli bir yeri olan «kararlılık ilkesi» yalnız iptal edilen ya da geri alman sakat işlemlerin sonuçlarının korunması amacı ile kullanılmamaktadır. Bu ilke, idarî işlemlerde yapılacak değişikliklerin haklı bir sebebe dayanmasını gerektirdiği gibi [bak. D E. 967/1295 K (Der s. 391)] idarenin işlemi yaparken gerekli incelemeleri yapması, sonradan esaslı nedenler olmadan değiştirmemesini de gerekli kılar [bak. D E. 445 K (Der. 74 s. 43); D E K. 666 (Der. 73 s. 105)] 8 Öte yandan, kararlılık ilkesi kazanılmış hak kavramından da ayrılır. Kazanılmış hakkın söz konusu olabilmesi için işlemin hukuka, uygun olması zorunludur, sakat işlemler kazanılmış hak doğurmazlar

21 Geri alma işlemleri ile iptal kararları karşılaştırılırken sakat işlemlere karşı nasıl ancak belirli süre içinde dava açılarak iptal elde edilebiliyor ise geri almada da aynı süreye uyulması gerektiği, bu süre geçtikten sonra işlemin artık geri alınamamasının istikrar bakımından uygun olacağı ileri sürülebilir (25). Gerçekten de, Danıştayımızın deyişi ile «..kanunsuz bir işlemin her zaman geri alınabileceğini kabul etmek bunun tesir ve neticelerini tehdit eden müphemiyet ve kararsızlığın hudutsuz bir şekilde devamına yol açmak olur..» (26) Bu nedenle sakat işlemler kısa ve belirli süreler (27) içinde değiştirilebilmelidir. Ancak Danıştayımız zannımca doğru ve haklı olarak sakat bir işlemin geri alınmasını belirli bir süre ile sınırlamayı kabul etmemiştir (28). Katı ve kesin süre koymamaktadır. Fakat [bak. DDUH K. 178 (Der. 2 s. 25); D E. 109 K. 113 (Der s. 404); îçt. bir E. 15 K. 244 (H. İb. II s. 64); D E. 957/577 K (Der s. 102); D E. 944/1276 K (Der. 34 s. 61); D K (H. II s. 339); D K (H. II s. 341); D E. 609 K (ODDA. s. 359 no. 1372); D E. 284 K. 874 (ODDA. s. 215 no. 721); D E K (ODDA. s. 211 no. 703)]. îdarî kararlılık ilkesine yakın fakat ondan ileri bir ilke de «yerleşmiş anlayışa saygı» ilkesidir [bak. BALTA «Kısa îdare Hukuku», Ankara 1964 s. 51]. Sanıyorum ki «yerleşmiş anlayışa saygı» idarî örf ve adet düzeyine çıkmış olan uygulamaya verilen addır. Bu uygulamaya aykırı işlemler sakat olmaktadırlar, [bak. D E K (Der s. 433); D K. 403 (H. II s. 545); D E. 1966/1860 K. 76 (Der s. 453)] (25) Örneğin geri almanın dava süresi ile sınırlandırılması gerektiğinin kanun sözcülerinin düşüncelerinde önerildiğini görüyoruz [bak. DDUH. k. 1937/178 (Der. 2 s. 25); DDUH E. 946/62 K. 59 (Der s. 47); D E. 239 K. 312 (Der. 12 s. 31); DDK E. 245 K. 162 (Der s. 35)]. (26) D E K (Der s. 165); D E. 308 K (Der s. 335). (27) İçt. Bir E. 15 K. 244 (H. İb. II s. 64); D E K (A. Z. s. 272 no. 387); D E K (Der s. 384). (28) Hattâ, Damştayımıza göre geri alma her zaman mümkündür [bak. D E. 6. K. (Der s. 11); D E. 946/1823 K. 352 (Der. 35 s. 104); DDUH E. 950/439 K. 75 (Der s. 132); D E. 1 K. 24 (Der s. 41) îçt. bir E. 67 9

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun;

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun; ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Resmi Gazete tarih/sayı: 11.08.2004/25550 Esas Sayısı : 2004/26 Karar Sayısı : 2004/51 Karar Günü : 15.4.2004 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 5. İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU:

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin,

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin, 04.12.2009 Açıklamalı Sirküler Rapor 2009/16 Konu: ANAYASA MAHKEMESĐ ĐPTAL KARARI SONRASINDA ÜCRETLER ÜZERĐNDEN HESAPLANACAK GELĐR VERGĐSĐNDE DĐKKATE ALINACAK GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ VE ĐHTĐRAZĐ KAYITLA

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Esas Sayısı : 2015/88 Karar Sayısı : 2016/156

Esas Sayısı : 2015/88 Karar Sayısı : 2016/156 Davacı Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği tarafından, Erişim Sağlayıcıları Birliği Tüzüğü nün onaylanmasına ilişkin 30/04/2014 günlü, 2014/DK-TİB/236 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI I- TEMEL İLKELER Yasa hükümleri çerçevesinde oluşturulan Yargıtay kararlarıyla, asgari ücretlerin uygulanma koşulları belirlenmiş ve bazı ilkeler ortaya

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/8,10,11

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/8,10,11 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/5999 Karar No. 2012/12208 Tarihi: 10.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/8,10,11 BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI): BÜRO MEMURLARI SENDİKASI VEKİLİ: Av. FİGEN KÜÇÜKŞAHİN AKİ Tuna Caddesi No:14/13 - Kızılay / KARŞITARAF (DAVALI): SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili :

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili : Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili : Karşı Taraf : İsteğin Özeti :Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 13.10.2014 günlü, E:2014/863, K:2014/1174 sayılı kararın,

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ Çalışmamızın amacı idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yer ifadesinin, verilen dilekçelerin kayda girdiği tarihi belirlemede

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN TESİS EDİLEN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARIN YARGISAL DENETİMİ

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN TESİS EDİLEN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARIN YARGISAL DENETİMİ ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN TESİS EDİLEN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARIN YARGISAL DENETİMİ Av.Arzu ONGUR ERGAN GENEL OLARAK 20.02.2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5252 Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25642 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004 BİRİNCİ

Detaylı

1-1086 SAYILI HUMK VE 6100 SAYILI HMK NIN DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI VE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

1-1086 SAYILI HUMK VE 6100 SAYILI HMK NIN DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI VE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI 1086 SAYILI HUMK 409. MADDESİ İLE 6100 SAYILI HMK 320/4 MADDESİNİN DERHAL UYGULAMA İLKESİ BAĞLAMINDA ORTAYA ÇIKARDIĞI FARKLILIKLARIN UYGULAMADAKİ YANSIMALARI GİRİŞ Daha önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

İdare Hukuku - İdari Yargı Ders Notları

İdare Hukuku - İdari Yargı Ders Notları Prof. Dr. Turan YILDIRIM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Melih ÇAKIR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı İdare Hukuku -

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ

Detaylı

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Tahir ERDEM Gelirler Başkontrolörü Giriş 04.06.2008 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5766 sayılı Kanun'la

Detaylı

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR-

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- Eskişehir Yolu Kentsel Dönüşüm Proje ve Gelişim alanında 1/5000 ölçekli sınır teklifinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

YATIRIM İNDİRİMİ KONUSUNDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YATIRIM İNDİRİMİ KONUSUNDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YATIRIM İNDİRİMİ KONUSUNDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Yatırım indirimi müessesesi, yatırımları desteklemek amacıyla bir vergi teşviki olarak ilk defa 1963 Yılında 202 sayılı

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları. Belirli süreli bir hizmet sözleşmesinin fiilen başlamasından önce yazılı olarak düzenlenmesi gerekir.

Alman Federal Mahkeme Kararları. Belirli süreli bir hizmet sözleşmesinin fiilen başlamasından önce yazılı olarak düzenlenmesi gerekir. Federal İş Mahkemesi Karar Tarihi: 1.12.2004 Sayısı : 7 AZR 198/04 Belirli süreli bir hizmet sözleşmesinin fiilen başlamasından önce yazılı olarak düzenlenmesi gerekir. Özü: Belirli süreli bir hizmet sözleşmesi

Detaylı

TEMYİZ KURULU KARARI

TEMYİZ KURULU KARARI SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 26.9.2006 No : 28810 B TEMYİZ KURULU KARARI itirme ödevi ve benzeri eğitim-öğretim faaliyetleri teorik ders dışı faaliyetler olarak kabul edildiğinden

Detaylı

İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI

İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI 0 GİRİŞ Hukuk devleti kavramı genel olarak ele alındığında; hukukun üstün olduğu; hukuk kurallarını koyanların da dâhil olmak üzere herkesi ve her kuruluşun hukuk kurallarıyla

Detaylı

İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI

İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI BİRİNCİ BÖLÜM İDARİ YARGI KARARLARI 1. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARI Bir idari işlem aleyhine Danıştay' da veya idari mahkemelerde dava ikame edilmesi doğrudan,

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

Karar No: 388/2 Karar Tarihi: 08.04.2015

Karar No: 388/2 Karar Tarihi: 08.04.2015 BİRİNCİ SINIFA AYRILAN VE BİRİNCİ SINIF OLAN HÂKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI Karar No: 388/2 Karar Tarihi: 08.04.2015

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563 DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563 İstemin Özeti : Davacı şirketin bir kısım hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığı ve sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek

Detaylı

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin VI. Cilt'in içindekiler Sayfa 79-80. Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin görevleri 5660 D) Kadastro mahkemesinin yetkisi 5671

Detaylı

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA Anahtar Kelimeler : Vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu, tebliğ, vergi mahremiyeti, savunma hakkı Özet: Vergi ve ceza ihbarnamesi ile vergi inceleme raporu tebliğ edildiği halde, işlemlerin dayanağı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereği bilgilerine

Detaylı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı HMK da GENEL HÜKÜMLERH Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Bu bir eğitim materyali olup, izinsiz kullanılması, çoğaltılması, atıf yapılmadan yararlanılması halinde gerekli

Detaylı

SÜRESİNDE VERİLMEYEN BEYANNAMELERE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ İPTALİ HAKKINDA DANIŞTAY KARARI

SÜRESİNDE VERİLMEYEN BEYANNAMELERE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ İPTALİ HAKKINDA DANIŞTAY KARARI SÜRESİNDE VERİLMEYEN BEYANNAMELERE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ İPTALİ HAKKINDA DANIŞTAY KARARI DANIŞTAY VERGİ DAVALARI GENEL KURULU ESAS: 2012/327 KARAR: 2012/429 K. Özeti: Vergi Usul Kanunu nun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme.

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Sağ parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sol serçe parmağımızla SHİFT'i kullanıyoruz. Sol parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sağ serçe

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2001/383 Karar Sayısı : 2003/92 Karar Günü : 16.10.2003 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İPTAL DAVASINI AÇAN : Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER İPTAL DAVASININ KONUSU

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASINDA SGK İDARİ PARA CEZALARINDA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNİN UYGULANMASI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASINDA SGK İDARİ PARA CEZALARINDA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNİN UYGULANMASI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASINDA SGK İDARİ PARA CEZALARINDA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNİN UYGULANMASI Bünyamin ESEN 27* * I- GİRİŞ Ülkemiz sosyal güvenlik sisteminde sosyal güvenlik ile ilgili her türlü hak

Detaylı

II- UYGULANACAK YASA KURALI DEĞERLENDİRMESİ:

II- UYGULANACAK YASA KURALI DEĞERLENDİRMESİ: Davacı... vekili... tarafından, Manisa Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan davacının, ek göstergesinin jandarma personeli esas alınarak 3600 olarak düzeltilmesi talebinin

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : Büro Emekçileri Sendikası

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : Büro Emekçileri Sendikası Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : Büro Emekçileri Sendikası Vekili: Av. Duygu Demirel Mithatpaşa Cad. No:56/5-6 - Kızılay / ANKARA Davalı: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Vekili: Av. Fatma

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

5. Daire 2012/5124 E., 2014/2469 K. "İçtihat Metni"

5. Daire 2012/5124 E., 2014/2469 K. İçtihat Metni 5. Daire 2012/5124 E., 2014/2469 K. İSTİSNAİ MEMURİYETLER BAKANLIK MÜŞAVİRİ MÜŞTEREK KARARNAME İLE NAKLEN ATAMA "İçtihat Metni" Özeti : Yasa koyucu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59. maddesi ile

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19

İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/15860 Karar No. 2011/67 Tarihi: 17.01.2001 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19 SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNİN ARTMASI HALİNDE HER ZAMAN FARK

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

Anayasa Mahkemesi nin yatırım indirimindeki %25 lik sınırın iptaline ilişkin kararı ve sonuçları

Anayasa Mahkemesi nin yatırım indirimindeki %25 lik sınırın iptaline ilişkin kararı ve sonuçları Anayasa Mahkemesi nin yatırım indirimindeki %25 lik sınırın iptaline ilişkin kararı ve sonuçları GİRİŞ Anayasa Mahkemesi 9 Şubat 2012 tarihli toplantısında; yatırım indirimindeki % 25 lik sınırın Anayasa

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : /02/2014 Konu :4046 Sayılı Kanun Uygulaması

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : /02/2014 Konu :4046 Sayılı Kanun Uygulaması T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 99686688-869 20/02/2014 Konu :4046 Sayılı Kanun Uygulaması YOZGAT VALİLİĞİNE (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) İlgi: 08.01.2014 tarih

Detaylı

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yadım Bürosu 8 ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yardım Bürosu Adli Yadım Bürosu 8. BÖLÜM ADLİ YARDIM BÜROSU Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımda

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN DİĞER BELEDİYE SINIRINDA

Detaylı