1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program"

Transkript

1 GATA Haydarpafla Psikiyatri, GATA T bbi Farmakaloji AD, Klinik Psikofamakoloji Bülteni 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi Psikofarmakolojide Yenilikler MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program 1417 l k 2005, Crowne Plaza Hotel, Ataköy, stanbul KONGREYE DAVET Sayg de er Meslektafllar m, 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, GATA Haydarpafla Psikiyatri Klini i nin ilki 1991 ve sonuncusu da 1998 y l nda gerçeklefltirilen Klinik Psikofarmakolojide YeniliklerUluslararas Kat l ml Sempozyum" lar n beflincisi ve devam olarak; yine ilki GATA T bbi Farmakoloji AD taraf ndan 1999 da gerçeklefltirilen 1.Gülhane Psikofarmakoloji Sempozyumu nun ikincisi ve devam olarak GATA Haydarpafla Psikiyatri Klini i ve Klinik Psikofarmakoloji Bülteni ekibinin önderli inde ve GATA T bbi Farmakoloji AD n n katk lar yla 1417 l k 2005 tarihlerinde stanbul da yap lacakt r. 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi nde Türkiye den ve yurtd fl ndan seçkin bilim adamlar psikofarmakolojideki en son geliflmeleri konferanslar, paneller ve uydu sempozyumlar ile gündeme tafl yacaklar ve bilimsel tart flmalara kat lacaklard r. Yine bu kongrede alan nda isim yapm fl bilim adamlar m z taraf ndan uzmanla buluflma lar ve kurslar düzenlenecek ve bu etkinliklere kat lanlara sertifikalar verilecektir. 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi nde ve de Türkiye nin incisi stanbul da buluflmak dileklerimizle. Prof. Dr. Mesut ÇET N Kongre Baflkan ve GATA Haydarpafla E itim Hastanesi Psikiyatri Klini i Direktörü, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni Editörü

2 GENEL B LG LER Sempozyumun Yap laca Yer Crowne Plaza Hotel stanbul Sempozyum Tarihi l k 2005 Toplant Dili 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi nde sunumlar Türkçe olarak gerçeklefltirilecektir. Davetli yabanc meslektafllar m z n konuflmalar için simültane çeviri yap lacakt r. ÖNEML TAR HLER Panel ve konferans sunumlar n n ve poster özetlerinin son gönderilme tarihi: 20 Kas m 2005 NOT: Kongre kitab n n, kongre esnas nda bas l olarak da t lmas planland için, konferans, panel ve poster sunumlar n n tam metinlerinin yukar daki tarihe kadar gönderilmesini özellikle rica ediyoruz. DÜZENLEME KURULU ONURSAL BAfiKANLAR Hayri GÜNER Dervifl fien BAfiKAN Mesut ÇET N SEKRETERL K Servet EBR NÇ Cengiz BAfiO LU ONUR KURULU Ergün DEM RALP Hasan CANDAN Y. Ziya YERGÖK fierif SABUNCU fievket AKPINAR Muzaffer YARDIM Haluk KAPLAN smail Ç FTER Kemal AYDINALP Salih BATTAL Hamdullah AYDIN Teoman SÖHMEN Ünsal SÖYLEMEZO LU B. Aksin SÜRMEL BAfiKAN YARDIMCISI. Tayfun UZBAY SAYMAN Ümit Baflar SEM Z DÜZENLEME KURULU Ayhan ALGÜL Fuat ÖZGEN Cengiz BAfiO LU Özgür ÖNER M. Emin CEYLAN Aytekin ÖZfiAH N Serdar DURSUN M.Kemal SAYAR Servet EBR NÇ Lut TAMAM Hasan HERKEN Özcan UZUN Samet KÖSE B L MSEL DANIfiMA KURULU Ercan ABAY Mehmet Yücel A ARGÜN smail AK Füsun AKDEN Z Tunç ALKIN Köksal ALPTEK N Jules ANGST ( svicre) Zehra ARIKAN Rüstem AfiKIN Murat ATMACA Ömer AYDEM R brahim BALCIO LU Mustafa BAfiTÜRK Reha BAYAR Erhan BAYRAKTAR Meral BERKEM Mansur BEYAZYÜREK Mustafa B L C Sunar B RSÖZ Michel BOURIN (Fransa) Adnan CANSEVER Behcet COfiAR Duran ÇAKMAK Abdülkadir ÇEV K Can C M LL M. Murat DEMET Nesrin D LBAZ Orhan DO AN Kerem DOKSAT Alaaddin DURAN Serdar DURSUN ( ngiltere) Engin EKER Hayriye ELB Hüsnü ERKMEN Atila EROL Ertu rul EfiEL John FEIGHNER (ABD) Max FINK (ABD) Esat GÖKTEPE Ali Saffet GÖNÜL David GREENBERG (Israil) Mustafa GÜLTEPE Hasan HERKEN ÇiÇek HOCAO LU Erdal IfiIK lkin ÇELL Hayrettin KARA Fatih KARAASLAN O uz KARAMUSTAFALIO LU Nesrin KARAMUSTAFALIO LU Selçuk KIRLI smet KIRPINAR Nefle KOCABAfiO LU Samet KÖSE (ABD) Hakan KUMBASAR Ifl n Baral KULAKSIZO LU Savafl KÜLTÜR Bekir Ayd n LEVENT Karl LOOPER (Kanada) Hasan MIRSAL Michael MAES (Hollanda) Myriam van MOFFAERT (Belçika) Yavuz NAR N Berend OLIVIER (Hollanda) Timuçin ORAL Kültegin ÖGEL M. Emin ÖNDER Süha ÖZAfiKINLI Haluk ÖZBAY Baflak ÖZÇEL K Aytül Corapç o lu ÖZDEM R Ayflegül ÖZERDEM Sedat ÖZKAN Mine ÖZMEN Nurgül ÖZPOYRAZ Baria ÖZTAfi Özden PALAO LU Murat REZAK Arma an SAMANCI Mehmet SARAÇO LU Ali Savafl Ç LL Haluk A.SAVAfi Bilgin SAYDAM Atilla SOYKAN Levent SEV NÇOK Aytekin SIR Seher SOFUO LU Haldun SOYGÜR M. Zihni SUNGUR Vedat fiar Lut TAMAM Rajiv TANDON (ABD) Bilgen TANEL O uz TANRIDA Nevzat TARHAN Ertan TEZCAN Musa TOSUN Raflit TÜKEL Ömer TUNCER Ümran TÜZÜN Ifl k TU LULAR Atilla TURGAY (Kanada) Hamdi TUTKUN Tümer TÜRKBAY Hakan TÜRKÇAPAR Müfit U UR Berna ULU Aylin ULUfiAH N Alp ÜÇOK Süheyla ÜNAL Simavi VAH P Medaim YANIK lhan YARGIÇ Yank YAZGAN Kaz m YAZICI Olcay YAZICI Ayflegül YILDIZ Mustafa YILDIZ Nevzat YÜKSEL

3 B L MSEL PROGRAM Konferanslar, uydu sempozyumlar, paneller ve kurslardan oluflmaktad r. I YABANCI KONUfiMACILAR VE KONULARI: Stan Kutcher Professor of Psychiatry and Associate Dean, International Development Education and Research, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada "Psychopharmacoloy of Child and Adolescent Mood Disorders; An update" Moderatör: Yank Yazgan Bill Deakin Professor and Head, Neurosience and Psychiatry Unit, Department of Psychiatry, The University of Manchester G.907 Stopford Building, Oxford Road, Manchester, UK Psychopharmacology and Neuroimaging: New Developments Moderatör: Sunar Birsöz Norbert Muller Professor and Deputy Head, Department of Psychiatry and Psychotherapy, LudwigMaximilians University, Munich, Germany "Neuropsychoimmunology: Novel Psychotherapeutic Developments in Psychiatry. Moderatör: Esat Göktepe Serdar Dursun Senior Lecturer and Honorary Consultant in Psychiatry, Neuroscience and Psychiatry Unit, The University of Manchester G.907 Stopford Building, Oxford Road, Manchester, UK Neuroscience based psychopharmacology of refractory Depression:Recent Advances" (Tedaviye direncli depresyonun norobilim temelli psikofarmakolojisinde yeni gelismeler) Moderatör: Erdal Ifl k IIUYDU SEMPOZYUMLARI: saat Jannsen Cilag Uydu Sempozyumu: Konuflmac : Jim van Os, Maastricht Üniversitesi Psikiyatri Klini i Psikiyatri Profesörü "fiizofrenide Remisyonun Yeniden Keflfi: Remisyon Kavram ve Pratikteki Anlam " Modetatör: Köksal Alptekin saat Astra Zeneca Uydu Sempozyumu

4 III, PANEL VE KURS PROGRAMI / 1. Gün 14 l k 2005 Çarflamba Salonlar Saat Salon A Salon B Salon C Kay t Aç l fl Töreni Bill Deakin Psychopharmacology and Neuroimaging: New Developments Moderatör: Sunar Birsöz Jannsen Cilag Uydu Sempozyumu: UYDU SEMPOZYUMU Konuflmac : Jim van Os, Maastricht Üniversitesi Psikiyatri Klinini i fiizofrenide Remisyonun Yeniden Keflfi: Remisyon Kavram ve Pratikteki Anlam Modetatör: Köksal Alptekin, PANEL: Bipolar bozuklu un kan ta dayal tedavisi ve klinik uygulamadan elde edilen sonuçlar n karfl laflt r lmas : Gerçekler ve düfller PANEL:Psikiyatride alternatif tedaviler Oturum Baflkan : Salih Battal PANEL: A r tedavisinde psikofarmakolojinin yeri, yeni geliflmeler ve yeni ufuklar Oturum Baflkan : M. Kerem Doksat Oturum Baflkan : Zeliha Tunca Bipolar bozuklukta klinik araflt rmalar, yöntem sorunlar ve sonuçlar Timuçin Oral Mani: ne denli baflar l y z? kan ta dayal sonuçlar ve klinik uygulama sonuçlar nedenli tutarl? Nurgül Özpoyraz Depresyon: gerçekten tedavi edebiliyor muyuz? kan ta dayal sonuçlar ve klinik uygulama sonuçlar nedenli tutarl? Simavi Vahip Bipolar bozuklu un sürdürüm tedavisi:ne ile, nas l, ne zamana kadar, kan ta dayal sonuçlar ve klinik uygulama sonuçlar nedenli tutarl? Olcay Yaz c fiizofrenide aternatif tedaviler Özcan Uzun Duygudurum ve anksiyete bozukluklar nda alternatif tedaviler Adnan Cansever Nutrisyonel psikiyatri ( omega3 ya asitleri, v.b.) Arma an Samanc Psikiyatrik bozukluklarda hipnozun kullan m Ümit Baflar Semiz Bir fenomen olarak a r M. Kerem Doksat Primer fibromiyaljide farmakoterapi: Yeni geliflmeler Kemal Sayar Kronik a r da psikofarmakolojik ajanlar d fl ndaki ilaç tedavileri Gül Talu A r tedavisinde opiyatlar n kullan m Ayhan Kalyoncu Kronik pelvik a r ve psikofarmakolojik yaklafl mlar Mine Özmen KURSLAR Temel psikofarmakoloji kursu. Tayfun UZBAY Psikiyatride deneysel araflt rma yöntemleri ve bilimsel yaz haz rlama teknikleri kursu Hasan HERKEN, Murat ATMACA Bipolar bozuklukta psikofarmakolojik yaklafl mlar kursu Timuçin ORAL Alkol ba ml l n n farmakoterapisi Nesrin D LBAZ Aç l fl törenikokteyl

5 III, PANEL VE KURS PROGRAMI / 2. Gün 15 l k 2005 Perflembe Salonlar Saat Salon A Kay t Salon B Salon C PANEL:Psikiyatrik bozukluklarda reseptörlerin ötesinde moleküler biyolojik yaklafl mlar ve monoamin sistemiyle ilgili ilerlemeler. Oturum Baflkan : Nevzat Yüksel Psikiyatrik bozukluklarda glutamin sistemi ve dengesizli inin yeri M.Emin Ceylan Psikiyatrik bozukluklarda dopamin sistemi ve dengesizli inin yeri Köksal Alptekin Psikiyatrik bozukluklarda agmatin Feyza Ar c o lu Psikofarmakolojik ajanlar ve nöral plastisite ve potansiyel yeni hedefler Tayfun Uzbay PANEL:Farkl ve heterojen fenotiplerde ayn genotip mi? Tüm anksiyete bozukluklar serotonin gerial m inhibitörleri ile tedavi edildi ine göre, anksiyete bozukluklar nda fark nerede? Oturum Baflkan : Hayrettin Kara Obsesif Kompulsif Bozukluk Levent Sevinçok Panik Bozuklu u Raflit Tükel Sosyal anksiyete, genelleflmifl anksiyete bozuklukluklar ve özgül fobiler M. Murat Demet Travma sonu stres bozuklu u Tamer Aker PANEL:Ba ml l n moleküler temelleri ve ba ml l k tedavisinde son geliflmeler Oturum Baflkan : Musa Tosun Ba ml l kta müopioid ve dopaminin sistemi Turgay Çelik Ba ml l ktan di er nörotransmitterlerin (GABA, glumat, v.b) rolü lhan Yarg ç Ba ml l kta tedavinin optimizasyonu Nesrin Dilbaz Ba ml l k tedavisinde yeni ufuklar: Ba ml l ktan ba fl kl a: ba ml l klarda afl laman n yeri Mansur Beyazyürek : Norbert Muller Neuropsychoimmunology: Novel Psychotherapeutic Developments in Psychiatry Moderatör: Esat Göktepe : Stan Kutcher Psychopharmacoloy of Child and Adolescent Mood Disorders; An update Moderatör: Yank Yazgan PANEL:Hangisi do ru? Psikiyatride güncel tart flmal konular. PANEL: Psikiyatride nörogörüntüleme ve di er araflt rma ve tan yöntemleri PANEL: Dirençli olgularda rasyonel polifarmasi mi? Güçlendirme stratejileri mi? Oturum Baflkan : smet K rkp nar Oturum Baflkan : Bilgen Taneli Oturum Baflkan : Sunar Birsöz Bir tedavi yöntemi olarak EKT: Nörodejeneratif mi, nöroprotektatif mi? Demode mi, halen geçerli mi? Ne yap lmal? Aytekin S r Yafll larda psikotik bozukluklar n tedavisi: Tipik antipsikotikler azalm fl tolerans ve yükselen EPS yan etkiler mi? Atipik antipsikotikler: Daha az yan etkiye karfl l k artm fl ölüm oran m? Ne yap lmal? Ifl n Baral Kulaks zo lu MRI, MRf MRS çal flmalar Cengiz Baflo lu Psikiyatride PET ve SPECT Yavuz Narin Beyin haritalama ve farmakoeeg M. Kemal Ar kan Psikiyatride biyokimyasal testleri yeri Ali Savafl Çilli Dirençli flizofreni tedavisinde yeni güçlendirme stratejileri Selçuk K rl Dirençli depresyon tedavisinde yeni güçlendirme stratejileri Müfit U ur Dirençli obsesif kompulsif bozukuluk tedavisinde yeni güçlendirme stratejileri Alaattin Duran Spekülasyon mu, gerçek mi: Çocuk ve ergenlerde SSRI ler intihara neden oluyor mu? Ne yap lmal? Meral Berkem Eski ve yeni nesil antipsikotiklerin çat flmas : CATIE cal flmas, Balon patlad m? Yoksa CATIE mi balon? Ne yap lmal? Mesut Çetin Dirençli panik bozukuluk tedavisinde yeni güçlendirme stratejileri Ruhi Yavuz Kiflilik bozukluklar nda farmakoterapinin yeri Servet Ebrinç Alzheimer tedavisinde kolinesteraz inhibitörleri mi? Yeni kuflak ilaçlar m? Engin Eker KURSLAR Psikiyatride hayvan modelleri ve laboratuvar yöntemleri kursu. Tayfun UZBAY Temel biyoistatsiktik kursu M.Yücel A ARGÜN Hanifi Özbek Çocuk ve ergen psikofarmakolojik tedavi yaklafl mlar kursu Yank YAZGAN Psikofarmakolojide en son yaklafl mlar: Nöral devrelere göre ilaç seçimi ve rasyonel poliframasi uygulamalar kursu Mesut ÇET N, Ali Saffet Gönül

6 III, PANEL VE KURS PROGRAMI / 3. Gün 16 l k 2005 Cuma Salonlar Saat Salon A Salon B Salon C Kay t PANEL: Duygudurum bozukluklar nda yenilikler ve yeni tedavi stratejileri Oturum Baflkan : Hamdullah Ayd n En son geliflmeler fl nda moleküler genetik çal flmalar ndan elde edilen yeni bulgular ve beyin görüntülemede yeni görüfller Ayflegül Y ld z Lityum unutulmaya do ru mu? Sunar Birsöz Bipolar bozukluk tedavisinde yeni antipsikotikler: avantaj ve dezavantajlar? Aylin Uluflahin Nörogenez ve nöroproteksiyon aç s ndan bipolar bozukluklar ve tedavide ilaçlar n yeri? Murat Rezaki PANEL: Psikiyatride somatik tedavilerdeki son geliflmeler Oturum Baflkan : smail AK Elektrokonvulzif Terapi: Artik y ld z söndü mü? Mustafa Bafltürk Ifl k tedavisi: Neler vaadediyor? Okan Çal yurt Nervus Vagus Stimulasyonu: Yarar ve riskleri M. Fatih Karaaslan Transkranial Magnetik Stimulasyon: Gerçek mi, düfl mü? Nevzat Tarhan PANEL: Modern psikofarmakolojinin 53. y ll nda antipsikotik tedavide gelinen nokta ve yan etkileri, bafl etme stratejileri Oturum Baflkan : Süha Özaflk nl fiizofrenide Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Psikiyatri AD deneyimi Esat Göktepe Yeni antipsikotiklerin oluflturdu u insülin rezistans ve metabolik sendrom ve bafl etme stratejileri O uz Karamustafal o lu Yeni antipsikotiklerin di er yan etkileri ve bafl etme stratejileri Aytekin Özflahin Psikofarmakolojide risk / yarar dengesini gözetme: Rasyonel psikotrop kullan m Erdal Ifl k : Serdar Dursun Neuroscience based psychopharmacology of refractory, Depression:Recent Advances" (Tedaviye direncli depresyonun norobilim temelli psikofarmakolojisinde yeni gelismeler) Moderatör: Erdal Ifl k Astra Zeneca Uydu Sempozyumu PANEL:Psikiyatrik bozukluklar n tedavi çabalar ve farmakogenetik Oturum Baflkan : Ercan Abay PANEL: Kad n ve erkek beyni: Cinsiyet ve psikiyatrik bozukluklar n patofizyolojisi,cinsiyete özel tedavilerin mant, yafl dönemlerine göre kad n ve psikofarmakoloji PANEL: En son bulgular fl nda: Yaflam boyu DEHB nun klinik tedavisi Oturum Baflkan : Yank Yazgan fiizofreni fizyopatolojisinde rol oynayan genler Tolga Turgut Psikofarmakolojik aç dan ilaç metabolize edici enzimlerin farmakogeneti i Ümit Yaflar Antipsikotik tedaviye yan t öngörmede genetik Hasan Herken Antipsikotiklerin kilo ald r c yan etkilerinin öncü belirtileri ve ipuçlar nelerdir? Bunlar n genetik temelleri var m d r? Kemal Yaz c Bipolar bozukluklarda farmakogenetik çal flmalar Lut Tamam Oturum Baflkan : Arif Verimli Epidemiyolojik aç dan ve tedaviye cevap aç s ndan cinsiyet farkl l klar Mustafa Bilici Psikiyatrik bozukluklar nda gonadal hormonlar n rolü Fisun Akdeniz Gebelik ve laktasyon psikofarmakolojisi, son geliflmeler Aytül Çorapç o lu Özdemir Cinsel ifllev ve psikofarmakolojik ajanlar Cem ncesu En son bulgular fl nda çocukluk DEHB: Klinik tablo, komplikasyonlar ve tedavi yaklafl mlar Nahit Motavall En son bulgular fl nda metilfenidat: DEHB d fl ndaki kullan m alanlar Tümer Türkbay Eriflkin tipi DEHB ve tedavisindeki son geliflmeler Yank Yazgan Stimulanlar n çocuk ve ergenlerde kullan m : Güvenli mi tehlikeli mi? Ne yap lmal? Mücahit Öztürk DEHB tedavisinde klasik stimulanlar n d fl ndaki seçenekler Özgür Öner KURSLAR Tedaviye dirençli flizofreniye pratik klinik yaklafl m; tan m, teflhisi ve farmakolojik tedavisinde yeni gelismeler kursu Serdar DURSUN Gala yeme i Kan ta dayal t p: Tedavinin beyindeki nörobiyolojik izleri: Entegre tedavi:farmakoterapi ve biliflsel terapi kursu Hakan Türkçapar Ali Saffet Gönül Yafll larda psikofarmakolojik tedavi yaklafl mlar kursu Ifl n Baral KULAKSIZO LU

7 III, PANEL VE KURS PROGRAMI / 4. Gün 17 l k 2005 Cumartesi Salonlar Saat Salon A Salon B Salon C PANEL: Avrupa Birli i ne girme aflamas nda psikiyatri ve psikofarmakolojide may nl alanlar: laç firmalar ve hekim iliflkileri Oturum Baflkan : brahim Balc o lu Klinik araflt rmalar ve ilaç firmalar n n sponsorluklar sonuçlar etkileyebiliyor mu? Haldun Soygür Klinik araflt rmalarda etik ilkeler ve dünyadaki uygulamalar Ifl k Tu lular PANEL:Obezite bir tür ba ml l k m d r? fltah n düzenlenmesinde bütüncül yaklafl mlar Oturum Baflkan : Ertan Tezcan Obezite ve yeme bozukluklar nda geneti in rolü Atilla Erol G da al m n n düzenlenmesinde leptin, ghrelin ve di er mediyatörler aras ndaki etkileflim Murat Atmaca Promosyon: Nereye kadar normal? Ne yap lmal? laç firmalar n n hekimlerin e itiminde katk lar ne olmal? Hüsnü Erkmen Psikiyatrik tedavinin komplikasyonu olarak kilo alimi ve karsi farmakoteropatik yaklasimlar Haluk Savafl Klinik araflt rma ad alt ndaki çal flmalar: Nereden itibaren neomarketing e dönüflür? M. Emin Önder Obezite tedavisinde ilaç d fl yaklafl mlar Fulya Maner Ödül töreni ve kapan fl IV KURSLAR Bir konu üstünde konusunda uzman kiflilerin sunum yapaca ya da yönetece i 2,5 saatlik tart flmal e itim toplant lar d r. Her bir kursa kat l m 50 kifli ile s n rl oldu undan önceden kay t yapt r lmas önerilir. KRED LEND RME Türk Tabipler Birli i kongremize Sürekli T p E itimi (STE) kredi puan vermektedir. Bu krediler ile ilgili TTBSTE formlar kongre çantas nda yer almaktad r. ARAfiTIRMA TEfiV K ÖDÜLLER Poster bildiriler kongrenin ikinci gününden bafllanarak sergilenecektir. flt rma Poster Bildiri Ödülü'ne aday olan posterlerin yazarlar ndan biri, ikinci gün belirlenen saatlerde posterin bafl nda bulunmak ve jüri üyelerinin sorular n yan tlamakla yükümlüdür. 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi nde sunulanacak araflt rma yaz lar ndan üçüne araflt rma teflvik ödülleri verilecektir. flt rma Projesi Teflvik Ödülü Pfizer Neuroscience E itim Fonu taraf ndan desteklenmektedir. Birincilik Ödülü 3000YTL kincilik Ödülü 2000YTL Üçüncülük Ödülü 1000YTL B LD R LER N GÖNDER LMES Panel ve poster bildiriler en çok 2000 kelime içermeli ve Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (http://www.psikofarmakoloji.org) yaz m kurallar na uygun olarak yaz lmal d r. Kongre kitab nda tam metin yay nlamas düflünüldü ünden bildirilerin en geç 20 Kas m 2005 tarihinde kongre bilimsel sekreteryas nda olacak flekilde online gönderilmesi gerekir.

8 KAYIT Kay t Ecreti Kay t Günlük Kay t Asistan 150 Euro 50 Euro Uzman 175 Euro 60 Euro Kay t ücretine; toplant lara kat l m, sempozyum çantas, sempozyum kitab dahildir. KONAKLAMA Crowne Plaza Tek kiflilik oda 330 Euro ki kiflilik oda kifli bafl 255 Euro Konaklama ücretine 3 gece konaklama, kahvalt ve %18 KDV dahildir. KURS ÜCRETLER Her bir kursun fiyat 50 Euro olup, ayr ca ödenmesi gerekir. BANKA HESAP NUMARALARI 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi/ PEGASUS Turizm Ltd. Yap Kredi Bankas, Niflantafl fiubesi, stanbul Euro Hesap No: , USD Hesep No: , YTL Hesap No: Not: Kay t ve konaklama ücretlerini kredi kart ile ödemek isteyen kat l mc lar n, formu eksiksiz olarak doldurarak kredi kartlar n n önlü arkal fotokopisi ile birlikte PEGASUS Turizm Ltd. stanbul adresine göndermeleri gerekmektedir. ÖNEML ADRESLER Bilimsel Sekreterya Doç. Dr. Servet EBR NÇ GATA HAYDARPAfiA E itim Hastanesi Psikiyatri Klini i Kad köy stanbul Tel & Fax: Mobil: Eposta: Web Sitesi ve Elektronik letiflim: Lut TAMAM Eposta: Kay t Konaklama ile lgili Di er Yaz flmalar: PEGASUS Turizm & ACP Organizasyon Akkavak Sok. No: 9/2 fiiflli Niflantafl stanbul Türkiye Eposta: Tel: Faks:

DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI. Editörler. Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI. Editörler. Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI Editörler Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Duyurular. Ps kofarmakoloj Derne TURKISH ASSOCIATION FOR PSYCHOPHARMACOLOGY STANBUL 2005

Duyurular. Ps kofarmakoloj Derne TURKISH ASSOCIATION FOR PSYCHOPHARMACOLOGY STANBUL 2005 Duyurular Ps kofarmakoloj Derne TURKISH ASSOCIATION FOR PSYCHOPHARMACOLOGY STANBUL 2005 Psikofarmakoloji Derne i (PD), GATA Haydarpafla E itim Hastanesi Ruh Sa l ve Hastal klar Servisi ve Klinik Psikofarmakoloji

Detaylı

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK 18-20 Nisan 2008 Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z,

Detaylı

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni ve 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖDÜLLERİ

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni ve 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖDÜLLERİ Klinik Psikofarmakoloji Bülteni ve 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖDÜLLERİ Modern Psikofarmakolojinin Tarihçesi Bilindiği gibi, modern psikofarmakoloji çağının 1952 yılında klorpromazinin

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES www.cayd.org.tr www.catyob2009.org De erli meslektafllar m z, Çocuk Acil T p ve Yo un Bak m Derne i'nin düzenleyece i, Uluslararas

Detaylı

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z, Türk Kardiyoloji

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

Bağımlıklık potansiyeli olan anksiyete bozukluğu olgularının idaresi Nesrin Dilbaz. Negatif belirtili şizofreni ve şizoobsesif olgular Erdal Işık

Bağımlıklık potansiyeli olan anksiyete bozukluğu olgularının idaresi Nesrin Dilbaz. Negatif belirtili şizofreni ve şizoobsesif olgular Erdal Işık BİR BAKIŞTA PROGRAM BİLİMSEL PROGRAM - 15 KASIM 2012, PERŞEMBE 13:00-14:00 Varış ve Kayıt işlemleri 15:00 15:30-16:30 Açılış M. Alpay Ateş Açılış Konferansı Moderatör: Alican Dalkılıç (Temple Üniversitesi,

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı

Davet. De erli meslektafllar m z,

Davet. De erli meslektafllar m z, Davet De erli meslektafllar m z, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylafl m n art rmaya yönelik

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011

ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011 ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011 Dedeman Otel stanbul / Türkiye www.urolithiasis2011.org De erli meslektafllar m, Sizleri 2009 y l nda gerçeklefltirmeye bafllayarak üriner

Detaylı

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz, Davet Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye de tüm geriatri camiasýný içinde barýndýran Akademik Geriatri Derneði nin bir aktivitesi olarak 29-31 Ekim 2010 tarihlerinde Çeþme Radisson Blu Otel de 1. Yaþlýlýkta

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu

Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu 24-25 Ekim 2015 İstanbul (Bakırköy-Titanik Port Hotel) Sempozyum Düzenleme Kurulu Sempozyum Eş Başkanları Simavi Vahip (TPD Genel Başkanı) M.

Detaylı

DAVET BİLİMSEL PROGRAM 9 KASIM 2013. Değerli Meslektaşımız, Açılış Dr. Ali Rıza Uysal 09:00-09:15

DAVET BİLİMSEL PROGRAM 9 KASIM 2013. Değerli Meslektaşımız, Açılış Dr. Ali Rıza Uysal 09:00-09:15 DAVET DAVET Değerli Meslektaşımız, Sizi, 09 10 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara da yapacağımız 9. Hipofiz Sempozyumu na bekliyoruz. Katılımınız ve katkınız, Türkiye de hipofiz hastalıklarının tanısı ve tedavisi

Detaylı

23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya

23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya 23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya www.koyunkecisagligisempozyumu2013.org De erli Meslektafllar m, De erli Kat l mc lar Beslenmemizde hayvansal proteinlerden et ve süt çok önemli

Detaylı

Sempozyumu. II.Adolesan Sa l. 13-14 Ekim 2010. Barbaros Point Otel stanbul (ADSAD) Düzenleyen: Adolesan Sa l Derne i

Sempozyumu. II.Adolesan Sa l. 13-14 Ekim 2010. Barbaros Point Otel stanbul (ADSAD) Düzenleyen: Adolesan Sa l Derne i 13-14 Ekim 2010 Barbaros Point Otel stanbul Düzenleyen: (ADSAD) Adolesan Sa l Derne i Türk Pediatri Kurumu Derne i nin deste iyle De erli Meslektafllar m, II. Adolesan Sa l 13-14 Ekim 2010 tarihleri aras

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 10-12 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel İstanbul 2. DUYURU www.cocukortopedi2016.org 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ DAVET De erl Meslekda lar m, 1. Ulusal Çocuk

Detaylı

Bu özellikli sempozyumda buluflmak dile iyle

Bu özellikli sempozyumda buluflmak dile iyle fiizofreni son y llarda ülkemizin sa l k gündemi içinde giderek artan bir yer iflgal etmektedir. Bu hastal n ilaçla tedavisinde sa lanan büyük geliflmelere karfl l k ülkemizde, bak m ve rehabilitasyon

Detaylı

XII. ULUSLAR ARASI KATILIMLI ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ

XII. ULUSLAR ARASI KATILIMLI ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ XII. ULUSLAR ARASI KATILIMLI ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ Türk Nöroşirurji Derneği nin Katılım ve Katkılarıyla 29 EKİM - 01 KASIM 2008 28 Ekim 2008: Kurslar MERSİN www.anatomikongresi2008.org Değerli Bilim

Detaylı

ONUR KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Çocukluktan eriþkinliðe geçiþ dönemi olan Adolesan dönemi, karþýlaþýlan sorunlarý ve yaklaþýmlarý ile üzerinde çalýþýlmayý hak etmektedir. Ýki yýl önce düzenlediðimiz

Detaylı

XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ

XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ 9-11 Ocak 2014, Antalya TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI desteği ve ADANA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ ANTALYA VEREM

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

KURULLAR. Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA. Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL. Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE

KURULLAR. Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA. Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL. Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE KURULLAR Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE Organizasyon Komitesi Bilimsel Komite Diþhekimi Yaþar BERBEROÐLU

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013

Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013 İNHALASYON TEDAVİLERİNDE TEMEL PRENSİPLER VE KLİNİK UYGULAMALAR Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013 www.solunum.org.tr/isamcourse2013 GENEL BİLGİLER Sempozyum Dili: Türkçe ve İngilizce. Eş zamanlı

Detaylı

ACI KAYBIMIZ. Prof. Dr. Atilla Turgay 1946-2010

ACI KAYBIMIZ. Prof. Dr. Atilla Turgay 1946-2010 AÇILIŞ TÖRENİ ACI KAYBIMIZ Prof. Dr. Atilla Turgay 1946-2010 Anısı Yolumuza Işık Olsun Bilimsel Program Alt Kurulu Timuçin Oral (Başkan) Köksal Alptekin Turan Ertan Simavi Vahip Yankı Yazgan Ayla Yazıcı

Detaylı

24 25 KASIM 2007 SWISSOTEL / ANKARA

24 25 KASIM 2007 SWISSOTEL / ANKARA 24 25 KASIM 2007 SWISSOTEL / ANKARA Önsöz De erli Meslektafllar m, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derne i nin katkıları ile düzenlenen ve geleneksel olarak dört yıldır Ankara da yapılan, hipofiz

Detaylı

Kalp Kapak Hastalýklarý ve Eriskin Konjenital Kalp Hastalýklarý Çalýsma Gruplarý Egitim Toplantýsý 30 Mayýs - 2 Haziran 2010 Kolin Otel Çanakkale Darulaceze Cad. Fulya Sok. Sok. Ekþioðlu Ýþ Ýþ Merkezi

Detaylı

1. fl Sa l ve Meslek Hastal klar Sempozyumu

1. fl Sa l ve Meslek Hastal klar Sempozyumu De erli Meslektafllar m z, Uzmanl k alan m z n en köklü derne i olan Türkiye Solunum Araflt rmalar Derne i (TÜSAD), ülkemizin önemli sa l k sorunlar ndan birisi olan fl Sa l ve Meslek Hastal klar alan

Detaylı

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU Endoüroloji Derne i nin Akademik Katk lar yla 28 Mart - 01 Nisan 2011 Veteriner Fakültesi Avc lar, stanbul Teorik e itim Kuru laboratuvar Islak laboratuvar Canl cerrahi / stanbul T p Fakültesi Pratik en

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

TÜRK KARD YOLOJ DERNE. Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu. 1. Duyuru

TÜRK KARD YOLOJ DERNE. Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu. 1. Duyuru TÜRK KARD YOLOJ DERNE Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu 1. Duyuru TÜRK KARD YOLOJ DERNE Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu De erli meslektafllar m z, Türk Kardiyoloji Derne

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Prof. Dharambir Sethi, MD

stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Prof. Dharambir Sethi, MD 6. STANBUL MASTERCLASS SEMPOZYUMU 4-6 N SAN 2007 - KEMAL ATAY ANF S stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Yabanc Konuflmac Prof.

Detaylı

DE ERL MESLEKTAfiIMIZ. Prof. Dr. Raflit Tükel XIII. TUEK Düzenleme Kurulu Baflkan. Prof. Dr. A. Özdemir Aktan stanbul Tabip Odas Baflkan

DE ERL MESLEKTAfiIMIZ. Prof. Dr. Raflit Tükel XIII. TUEK Düzenleme Kurulu Baflkan. Prof. Dr. A. Özdemir Aktan stanbul Tabip Odas Baflkan DE ERL MESLEKTAfiIMIZ lk kez 24 fiubat 1994 tarihinde gerçeklefltirilen T pta Uzmanl k E itimi Kurultay lar n n onüçüncüsü, TTB-Uzmanl k Dernekleri Eflgüdüm Kurulu taraf ndan, stanbul Tabip Odas n n ev

Detaylı

2.KURS Kal tsal Hastal klar n Teflhisi Prof. Dr. Ayfle ÖZER Yrd. Doç. Dr. Can ERZ K

2.KURS Kal tsal Hastal klar n Teflhisi Prof. Dr. Ayfle ÖZER Yrd. Doç. Dr. Can ERZ K 11 OCAK 2009, PAZAR SALON 1 12.00-18.00 Kongre Kay t 12.30-18.30 Kurs Programlar 1.KURS Koçluk Prof. Dr. Berrak YE EN Doç. Dr. Sibel KALAÇA 2.KURS Kal tsal Hastal klar n Teflhisi Prof. Dr. Ayfle ÖZER Yrd.

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Alp Üçok Haldun Soygür

Alp Üçok Haldun Soygür Alp Üçok Haldun Soygür Bilimsel Çalışma Birimleri Dizisi No: 12 Şizofreni Tedavi Kılavuzu Türkiye Psikiyatri Derneği (Tanıtım için yapılacak alıntılar dışında Türkiye Psikiyatri Derneği nin yazılı izni

Detaylı

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP NTRATORAS K TÜMÖRLER 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN GAZİANTEP Hotel De erli Meslektafllar m, Akci er Kanserleri Derne i olarak Anadolumuzun güzide flehirlerinde bilimsel toplant lar düzenlemek

Detaylı

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San DAVET YAZISI Değerli Meslektaşlarım; 26-29 Nisan 2012 tarihleri arasında V. Ülkemizde Diyalizde Kalite Kongresi Bafra-Kıbrıs ta başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olup unutulmaz

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Giriş 1 Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 Normal Dışı Davramışları Belirlemede Öznellik 2 Gelişimsel Değişimlerin Bir Bireyin Davranışsal ve Duygusal Dengesi Üzerindeki

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri Türk Toraks Derneği 1. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu 28-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir İsmira Oteli nde gerçekleştirildi. Toplam 61 kursiyer, 17 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ve 1 yüksek

Detaylı

Dear Colleagues, Prof. Dr. Mesut CETİN Mesut CETİN M.D., Professor of Psychiatry Chair of the PDGHTH President. General Information

Dear Colleagues, Prof. Dr. Mesut CETİN Mesut CETİN M.D., Professor of Psychiatry Chair of the PDGHTH President. General Information Dear Colleagues, In June 22-24 th 2007 the Turkish Association of Psychopharmacology (TAP) will launch the Second National Congress of Psychopharmacology, with the partnership and contribution of Psychiatry

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm Üniversite Yıl. Okullarda Uyuşturucu ve AIDS Mücadele Kulüplerinin Geliştirilmesi Semineri, 9 Ekim 2009, İZMİR

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm Üniversite Yıl. Okullarda Uyuşturucu ve AIDS Mücadele Kulüplerinin Geliştirilmesi Semineri, 9 Ekim 2009, İZMİR ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı & Soyadı : SEMRA GİRGEÇ Adresi : İzmir Üniversitesi Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular / İZMİR Telefon : (232) 246 49 49 ext.628 E-Mail Adresi : semra.girgec@izmir.edu.tr

Detaylı

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org 2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ 24-26 Ekim, 2007 İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ www.tubitak.foodcongress.org De erli Katılımcılar, Gıda zincirindeki gıda kalitesi ve gıda güvenli i (tarladan

Detaylı

Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006

Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006 Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006 www.pratisyenhekimlikdernegi.org - www.toraks.org.tr B R NC BASAMAKTA AKC ER SA LI I SEMPOZYUMU Türk Toraks Derne i - Pratisyen Hekimlik Derne i

Detaylı

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ Kongre Programı SözEL ve Poster Bİldİrİ Sunumları NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN Prof. Dr. Neriman AKYOLCU BAŞKAN YARDIMCISI

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org.

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU www.ekmud2016.org www.ekmud.org.tr GENEL BİLGİLER Değerli Meslektaşlarımız, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı 7-11 Mayıs 2008 Almira Hotel Bursa

XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı 7-11 Mayıs 2008 Almira Hotel Bursa Ekokardiyografi Almira Hotel Sayın Türk Kardiyoloji Derneği Üyesi, Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi nun yıllık Mezuniyet Toplantılarının 11. sini 8-10 Mayıs 2008 tarihinde, Almira Otel de gerçekleştireceğimizi

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4.

ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4. ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi 9 Eylül Üniversitesi

Detaylı

II. AYAK ve AYAK BİLEĞİNDE

II. AYAK ve AYAK BİLEĞİNDE Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği EĞİTİM TOPLANTISI BAŞKANI: DR. NAMIK KEMAL ÖZKAN EĞİTİM TOPLANTISI SEKRETERİ: DR. EMRE BACA 19 ŞUBAT 2016, CUMA 13:00 1. GÜN Giriş ve Kayıt 13.30-14.30 Açılış

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı & Soyadı: SEMRA ELMAS (GĠRGEÇ) İş Adresi: Ġzmir Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, HemĢirelik Bölümü, Zübeyde Hanım Mah. BaĢpehlivan Karaali Cad. No:379 Örnekköy-KarĢıyaka

Detaylı

2008 Kardiyoloji K Güncelleme Toplant s

2008 Kardiyoloji K Güncelleme Toplant s WOW Convention Center Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 Tel : 0212 221 17 30 / 38 Fax : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr "Yeni biny lda do an her çocu un, önlenebilece

Detaylı

Eczacılık Akademisi, Türkiye de eczacılık alanında bilimsel gelişmeye katkıda bulunmak ve

Eczacılık Akademisi, Türkiye de eczacılık alanında bilimsel gelişmeye katkıda bulunmak ve Eczacılık Akademisi ECZACILIK AKADEMİSİ Eczacılık Akademisi, Türkiye de eczacılık alanında bilimsel gelişmeye katkıda bulunmak ve eczacılık camiasının eğitimine akademik kuruluşlarla ortaklaşa katkı ve

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Her Yönüyle OBEZ TE HER YÖNÜYLE OBEZİTE

Her Yönüyle OBEZ TE HER YÖNÜYLE OBEZİTE Her Yönüyle OBEZ TE HER YÖNÜYLE OBEZİTE Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde, Eğitim Klinikleri 2011 yılının ocak ayında kurulmaya ve eğitim vermeye başlamıştır. Eğitim ve Araştırma faaliyetlerine

Detaylı

ÇOCUK PSİKYATRİSİ KONSÜLTASYON VE STAJ PROGRAMI

ÇOCUK PSİKYATRİSİ KONSÜLTASYON VE STAJ PROGRAMI ÇOCUK PSİKYATRİSİ KONSÜLTASYON VE STAJ PROGRAMI Programın Amacı: Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyon ve Staj Programı nın amacı, asli olarak bilimsel bilgi ve mesleki etik kuralları gözeterek ruh

Detaylı

- SALON A - Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Klinik Farmakoloji Sempozyumu Bireye Özgü Tıp ve Farmakolojiye Yansıması

- SALON A - Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Klinik Farmakoloji Sempozyumu Bireye Özgü Tıp ve Farmakolojiye Yansıması 17 Ekim 2017 (Salı) - SALON A - Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Klinik Farmakoloji Sempozyumu Bireye Özgü Tıp ve Farmakolojiye Yansıması Konu Sempozyum Başkanı: Prof. Dr. Yeşim

Detaylı

ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA. 21-22 KASIM 2009 Sheraton Hotel, Antalya

ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA. 21-22 KASIM 2009 Sheraton Hotel, Antalya ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA 21-22 KASIM 2009 Sheraton Hotel, Antalya ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA ÖNSÖZ De erli Meslektafllar m z, Türk Üroloji Derne i, Türkiye ESRU, Endoüroloji Derne

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

UBEK

UBEK UBEK 2016 27- www.ubek2016.gazi.edu.tr i ii ÖNSÖZ ailesinin en önemli bilimsel (UBEK 2016) birincisini mekten timi akademisyenler, ile süresince bildiriler a ler 54 sözlü ve 19 poster bildirileri ile.

Detaylı

Klinik Nöral Terapi 1. Basamak Eylül 2012 Van. Değerli Meslektaşlarım,

Klinik Nöral Terapi 1. Basamak Eylül 2012 Van. Değerli Meslektaşlarım, Klinik Nöral Terapi 1. Basamak 29-30 Eylül 2012 Van Değerli Meslektaşlarım, Nöral terapi çoğunlukla belirli özelliklerde lokal anestezik enjeksiyonu ile otonom sinir sistemi üzerine etki ederek birçok

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (23 MART -24 NİSAN 2015) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

5 KASIM 2015 / PERfiEMBE

5 KASIM 2015 / PERfiEMBE 5 KASIM 2015 / PERfiEMBE 08:00-12:00 Kay t fllemleri 11:00-13:00 S GORTA fi RKETLER LE ÖZEL GÖRÜfiMELER Detayl bilgi ve Randevu için Rubikon Turizm ile irtibata geçiniz 12:00-14:00 Ö LE YEME 14:00-14:15

Detaylı

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU nsanl çinizdeki Güçle Kucaklay n Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter: 1980 TC Dernek: 41.03.036 Çarflamba/Wednesday,

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, DAVET Değerli Meslektaşlarım, Klinik nöralterapi uygulamaları konusunda çalışmalarını sürdüren uygulayıcıların bilgilerini ve pratiklerini gözden geçirmeleri sıklıkla hissedilen bir ihtiyaçtır. Düzenlenecek

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

Kardiyoloji K fl Günleri Toplant s

Kardiyoloji K fl Günleri Toplant s Kardiyoloji 4 Mart 2006 Klassis Hotel, Silivri stanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan 34384 stanbul Telefon : (0212) 221 1730-221 1738 Faks : (0212) 221 1754 e-posta : tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

22. SOSYAL PSİKİYATRİ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAMI

22. SOSYAL PSİKİYATRİ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAMI 22. SOSYAL PSİKİYATRİ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAMI 1 Eylül 2016 Perşembe Nermin Tarhan Konferans Salonu Kuleli Salonu Salon 308 09.00-09.15 Açılış Prof. Dr. Işık Sayıl Prof. Dr. Nevzat Tarhan Prof. Dr. Vesile

Detaylı

Proloterapi 2. Basamak 15-16 Eylül 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara. Değerli Meslektaşlarım,

Proloterapi 2. Basamak 15-16 Eylül 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara. Değerli Meslektaşlarım, Proloterapi 2. Basamak Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara Değerli Meslektaşlarım, Proloterapi kronik kas iskelet sistemi ağrılarının tedavisinde kullanılan enjeksiyon temelli bir tedavi yöntemidir.

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

Değerli meslektaşlarımız,

Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitlerin Takip ve Tedavisinde Yaklaşım & Akılcı Antibiyotik Kullanım Kursları Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Klinik Nöral Terapi 1. Basamak 27-28 Nisan 2013 İstanbul. Değerli Meslektaşlarım,

Klinik Nöral Terapi 1. Basamak 27-28 Nisan 2013 İstanbul. Değerli Meslektaşlarım, Klinik Nöral Terapi 1. Basamak 27-28 Nisan 2013 İstanbul Değerli Meslektaşlarım, Nöral terapi çoğunlukla belirli özelliklerde lokal anestezik enjeksiyonu ile otonom sinir sistemi üzerine etki ederek birçok

Detaylı

16 Mart 2012 - Cuma Salon A

16 Mart 2012 - Cuma Salon A 16 Mart 2012 - Cuma Salon A 09:00-11:15 1. Oturum: Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu Oturum Başkanları: Dr. Bülent Özin - Dr. Haldun Müderrisoğlu 09:00-09:30 Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu: Hedeflerimize Ulaştık

Detaylı

V. PELVİS-ASETABULUM

V. PELVİS-ASETABULUM V. PELVİS-ASETABULUM KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ UYGULAMALI EĞİTİM TOPLANTISI KADAVRA DİSEKSİYONU VE KIRIK KEMİK MODELLERİ İLE PRATİK UYGULAMA 18-21 ARALIK 2013 2013 RAMADA PLAZA / ANTALYA 15:00 Giriş

Detaylı

Klinik Nöral Terapi Temel Eğitimi + 1 yıl sınırsız* eğitim 27-28 Nisan 2013 İstanbul. Değerli Meslektaşlarım,

Klinik Nöral Terapi Temel Eğitimi + 1 yıl sınırsız* eğitim 27-28 Nisan 2013 İstanbul. Değerli Meslektaşlarım, Klinik Nöral Terapi Temel Eğitimi + 1 yıl sınırsız* eğitim 27-28 Nisan 2013 İstanbul Değerli Meslektaşlarım, Nöral terapi çoğunlukla belirli özelliklerde lokal anestezik enjeksiyonu ile otonom sinir sistemi

Detaylı