1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program"

Transkript

1 GATA Haydarpafla Psikiyatri, GATA T bbi Farmakaloji AD, Klinik Psikofamakoloji Bülteni 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi Psikofarmakolojide Yenilikler MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program 1417 l k 2005, Crowne Plaza Hotel, Ataköy, stanbul KONGREYE DAVET Sayg de er Meslektafllar m, 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, GATA Haydarpafla Psikiyatri Klini i nin ilki 1991 ve sonuncusu da 1998 y l nda gerçeklefltirilen Klinik Psikofarmakolojide YeniliklerUluslararas Kat l ml Sempozyum" lar n beflincisi ve devam olarak; yine ilki GATA T bbi Farmakoloji AD taraf ndan 1999 da gerçeklefltirilen 1.Gülhane Psikofarmakoloji Sempozyumu nun ikincisi ve devam olarak GATA Haydarpafla Psikiyatri Klini i ve Klinik Psikofarmakoloji Bülteni ekibinin önderli inde ve GATA T bbi Farmakoloji AD n n katk lar yla 1417 l k 2005 tarihlerinde stanbul da yap lacakt r. 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi nde Türkiye den ve yurtd fl ndan seçkin bilim adamlar psikofarmakolojideki en son geliflmeleri konferanslar, paneller ve uydu sempozyumlar ile gündeme tafl yacaklar ve bilimsel tart flmalara kat lacaklard r. Yine bu kongrede alan nda isim yapm fl bilim adamlar m z taraf ndan uzmanla buluflma lar ve kurslar düzenlenecek ve bu etkinliklere kat lanlara sertifikalar verilecektir. 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi nde ve de Türkiye nin incisi stanbul da buluflmak dileklerimizle. Prof. Dr. Mesut ÇET N Kongre Baflkan ve GATA Haydarpafla E itim Hastanesi Psikiyatri Klini i Direktörü, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni Editörü

2 GENEL B LG LER Sempozyumun Yap laca Yer Crowne Plaza Hotel stanbul Sempozyum Tarihi l k 2005 Toplant Dili 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi nde sunumlar Türkçe olarak gerçeklefltirilecektir. Davetli yabanc meslektafllar m z n konuflmalar için simültane çeviri yap lacakt r. ÖNEML TAR HLER Panel ve konferans sunumlar n n ve poster özetlerinin son gönderilme tarihi: 20 Kas m 2005 NOT: Kongre kitab n n, kongre esnas nda bas l olarak da t lmas planland için, konferans, panel ve poster sunumlar n n tam metinlerinin yukar daki tarihe kadar gönderilmesini özellikle rica ediyoruz. DÜZENLEME KURULU ONURSAL BAfiKANLAR Hayri GÜNER Dervifl fien BAfiKAN Mesut ÇET N SEKRETERL K Servet EBR NÇ Cengiz BAfiO LU ONUR KURULU Ergün DEM RALP Hasan CANDAN Y. Ziya YERGÖK fierif SABUNCU fievket AKPINAR Muzaffer YARDIM Haluk KAPLAN smail Ç FTER Kemal AYDINALP Salih BATTAL Hamdullah AYDIN Teoman SÖHMEN Ünsal SÖYLEMEZO LU B. Aksin SÜRMEL BAfiKAN YARDIMCISI. Tayfun UZBAY SAYMAN Ümit Baflar SEM Z DÜZENLEME KURULU Ayhan ALGÜL Fuat ÖZGEN Cengiz BAfiO LU Özgür ÖNER M. Emin CEYLAN Aytekin ÖZfiAH N Serdar DURSUN M.Kemal SAYAR Servet EBR NÇ Lut TAMAM Hasan HERKEN Özcan UZUN Samet KÖSE B L MSEL DANIfiMA KURULU Ercan ABAY Mehmet Yücel A ARGÜN smail AK Füsun AKDEN Z Tunç ALKIN Köksal ALPTEK N Jules ANGST ( svicre) Zehra ARIKAN Rüstem AfiKIN Murat ATMACA Ömer AYDEM R brahim BALCIO LU Mustafa BAfiTÜRK Reha BAYAR Erhan BAYRAKTAR Meral BERKEM Mansur BEYAZYÜREK Mustafa B L C Sunar B RSÖZ Michel BOURIN (Fransa) Adnan CANSEVER Behcet COfiAR Duran ÇAKMAK Abdülkadir ÇEV K Can C M LL M. Murat DEMET Nesrin D LBAZ Orhan DO AN Kerem DOKSAT Alaaddin DURAN Serdar DURSUN ( ngiltere) Engin EKER Hayriye ELB Hüsnü ERKMEN Atila EROL Ertu rul EfiEL John FEIGHNER (ABD) Max FINK (ABD) Esat GÖKTEPE Ali Saffet GÖNÜL David GREENBERG (Israil) Mustafa GÜLTEPE Hasan HERKEN ÇiÇek HOCAO LU Erdal IfiIK lkin ÇELL Hayrettin KARA Fatih KARAASLAN O uz KARAMUSTAFALIO LU Nesrin KARAMUSTAFALIO LU Selçuk KIRLI smet KIRPINAR Nefle KOCABAfiO LU Samet KÖSE (ABD) Hakan KUMBASAR Ifl n Baral KULAKSIZO LU Savafl KÜLTÜR Bekir Ayd n LEVENT Karl LOOPER (Kanada) Hasan MIRSAL Michael MAES (Hollanda) Myriam van MOFFAERT (Belçika) Yavuz NAR N Berend OLIVIER (Hollanda) Timuçin ORAL Kültegin ÖGEL M. Emin ÖNDER Süha ÖZAfiKINLI Haluk ÖZBAY Baflak ÖZÇEL K Aytül Corapç o lu ÖZDEM R Ayflegül ÖZERDEM Sedat ÖZKAN Mine ÖZMEN Nurgül ÖZPOYRAZ Baria ÖZTAfi Özden PALAO LU Murat REZAK Arma an SAMANCI Mehmet SARAÇO LU Ali Savafl Ç LL Haluk A.SAVAfi Bilgin SAYDAM Atilla SOYKAN Levent SEV NÇOK Aytekin SIR Seher SOFUO LU Haldun SOYGÜR M. Zihni SUNGUR Vedat fiar Lut TAMAM Rajiv TANDON (ABD) Bilgen TANEL O uz TANRIDA Nevzat TARHAN Ertan TEZCAN Musa TOSUN Raflit TÜKEL Ömer TUNCER Ümran TÜZÜN Ifl k TU LULAR Atilla TURGAY (Kanada) Hamdi TUTKUN Tümer TÜRKBAY Hakan TÜRKÇAPAR Müfit U UR Berna ULU Aylin ULUfiAH N Alp ÜÇOK Süheyla ÜNAL Simavi VAH P Medaim YANIK lhan YARGIÇ Yank YAZGAN Kaz m YAZICI Olcay YAZICI Ayflegül YILDIZ Mustafa YILDIZ Nevzat YÜKSEL

3 B L MSEL PROGRAM Konferanslar, uydu sempozyumlar, paneller ve kurslardan oluflmaktad r. I YABANCI KONUfiMACILAR VE KONULARI: Stan Kutcher Professor of Psychiatry and Associate Dean, International Development Education and Research, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada "Psychopharmacoloy of Child and Adolescent Mood Disorders; An update" Moderatör: Yank Yazgan Bill Deakin Professor and Head, Neurosience and Psychiatry Unit, Department of Psychiatry, The University of Manchester G.907 Stopford Building, Oxford Road, Manchester, UK Psychopharmacology and Neuroimaging: New Developments Moderatör: Sunar Birsöz Norbert Muller Professor and Deputy Head, Department of Psychiatry and Psychotherapy, LudwigMaximilians University, Munich, Germany "Neuropsychoimmunology: Novel Psychotherapeutic Developments in Psychiatry. Moderatör: Esat Göktepe Serdar Dursun Senior Lecturer and Honorary Consultant in Psychiatry, Neuroscience and Psychiatry Unit, The University of Manchester G.907 Stopford Building, Oxford Road, Manchester, UK Neuroscience based psychopharmacology of refractory Depression:Recent Advances" (Tedaviye direncli depresyonun norobilim temelli psikofarmakolojisinde yeni gelismeler) Moderatör: Erdal Ifl k IIUYDU SEMPOZYUMLARI: saat Jannsen Cilag Uydu Sempozyumu: Konuflmac : Jim van Os, Maastricht Üniversitesi Psikiyatri Klini i Psikiyatri Profesörü "fiizofrenide Remisyonun Yeniden Keflfi: Remisyon Kavram ve Pratikteki Anlam " Modetatör: Köksal Alptekin saat Astra Zeneca Uydu Sempozyumu

4 III, PANEL VE KURS PROGRAMI / 1. Gün 14 l k 2005 Çarflamba Salonlar Saat Salon A Salon B Salon C Kay t Aç l fl Töreni Bill Deakin Psychopharmacology and Neuroimaging: New Developments Moderatör: Sunar Birsöz Jannsen Cilag Uydu Sempozyumu: UYDU SEMPOZYUMU Konuflmac : Jim van Os, Maastricht Üniversitesi Psikiyatri Klinini i fiizofrenide Remisyonun Yeniden Keflfi: Remisyon Kavram ve Pratikteki Anlam Modetatör: Köksal Alptekin, PANEL: Bipolar bozuklu un kan ta dayal tedavisi ve klinik uygulamadan elde edilen sonuçlar n karfl laflt r lmas : Gerçekler ve düfller PANEL:Psikiyatride alternatif tedaviler Oturum Baflkan : Salih Battal PANEL: A r tedavisinde psikofarmakolojinin yeri, yeni geliflmeler ve yeni ufuklar Oturum Baflkan : M. Kerem Doksat Oturum Baflkan : Zeliha Tunca Bipolar bozuklukta klinik araflt rmalar, yöntem sorunlar ve sonuçlar Timuçin Oral Mani: ne denli baflar l y z? kan ta dayal sonuçlar ve klinik uygulama sonuçlar nedenli tutarl? Nurgül Özpoyraz Depresyon: gerçekten tedavi edebiliyor muyuz? kan ta dayal sonuçlar ve klinik uygulama sonuçlar nedenli tutarl? Simavi Vahip Bipolar bozuklu un sürdürüm tedavisi:ne ile, nas l, ne zamana kadar, kan ta dayal sonuçlar ve klinik uygulama sonuçlar nedenli tutarl? Olcay Yaz c fiizofrenide aternatif tedaviler Özcan Uzun Duygudurum ve anksiyete bozukluklar nda alternatif tedaviler Adnan Cansever Nutrisyonel psikiyatri ( omega3 ya asitleri, v.b.) Arma an Samanc Psikiyatrik bozukluklarda hipnozun kullan m Ümit Baflar Semiz Bir fenomen olarak a r M. Kerem Doksat Primer fibromiyaljide farmakoterapi: Yeni geliflmeler Kemal Sayar Kronik a r da psikofarmakolojik ajanlar d fl ndaki ilaç tedavileri Gül Talu A r tedavisinde opiyatlar n kullan m Ayhan Kalyoncu Kronik pelvik a r ve psikofarmakolojik yaklafl mlar Mine Özmen KURSLAR Temel psikofarmakoloji kursu. Tayfun UZBAY Psikiyatride deneysel araflt rma yöntemleri ve bilimsel yaz haz rlama teknikleri kursu Hasan HERKEN, Murat ATMACA Bipolar bozuklukta psikofarmakolojik yaklafl mlar kursu Timuçin ORAL Alkol ba ml l n n farmakoterapisi Nesrin D LBAZ Aç l fl törenikokteyl

5 III, PANEL VE KURS PROGRAMI / 2. Gün 15 l k 2005 Perflembe Salonlar Saat Salon A Kay t Salon B Salon C PANEL:Psikiyatrik bozukluklarda reseptörlerin ötesinde moleküler biyolojik yaklafl mlar ve monoamin sistemiyle ilgili ilerlemeler. Oturum Baflkan : Nevzat Yüksel Psikiyatrik bozukluklarda glutamin sistemi ve dengesizli inin yeri M.Emin Ceylan Psikiyatrik bozukluklarda dopamin sistemi ve dengesizli inin yeri Köksal Alptekin Psikiyatrik bozukluklarda agmatin Feyza Ar c o lu Psikofarmakolojik ajanlar ve nöral plastisite ve potansiyel yeni hedefler Tayfun Uzbay PANEL:Farkl ve heterojen fenotiplerde ayn genotip mi? Tüm anksiyete bozukluklar serotonin gerial m inhibitörleri ile tedavi edildi ine göre, anksiyete bozukluklar nda fark nerede? Oturum Baflkan : Hayrettin Kara Obsesif Kompulsif Bozukluk Levent Sevinçok Panik Bozuklu u Raflit Tükel Sosyal anksiyete, genelleflmifl anksiyete bozuklukluklar ve özgül fobiler M. Murat Demet Travma sonu stres bozuklu u Tamer Aker PANEL:Ba ml l n moleküler temelleri ve ba ml l k tedavisinde son geliflmeler Oturum Baflkan : Musa Tosun Ba ml l kta müopioid ve dopaminin sistemi Turgay Çelik Ba ml l ktan di er nörotransmitterlerin (GABA, glumat, v.b) rolü lhan Yarg ç Ba ml l kta tedavinin optimizasyonu Nesrin Dilbaz Ba ml l k tedavisinde yeni ufuklar: Ba ml l ktan ba fl kl a: ba ml l klarda afl laman n yeri Mansur Beyazyürek : Norbert Muller Neuropsychoimmunology: Novel Psychotherapeutic Developments in Psychiatry Moderatör: Esat Göktepe : Stan Kutcher Psychopharmacoloy of Child and Adolescent Mood Disorders; An update Moderatör: Yank Yazgan PANEL:Hangisi do ru? Psikiyatride güncel tart flmal konular. PANEL: Psikiyatride nörogörüntüleme ve di er araflt rma ve tan yöntemleri PANEL: Dirençli olgularda rasyonel polifarmasi mi? Güçlendirme stratejileri mi? Oturum Baflkan : smet K rkp nar Oturum Baflkan : Bilgen Taneli Oturum Baflkan : Sunar Birsöz Bir tedavi yöntemi olarak EKT: Nörodejeneratif mi, nöroprotektatif mi? Demode mi, halen geçerli mi? Ne yap lmal? Aytekin S r Yafll larda psikotik bozukluklar n tedavisi: Tipik antipsikotikler azalm fl tolerans ve yükselen EPS yan etkiler mi? Atipik antipsikotikler: Daha az yan etkiye karfl l k artm fl ölüm oran m? Ne yap lmal? Ifl n Baral Kulaks zo lu MRI, MRf MRS çal flmalar Cengiz Baflo lu Psikiyatride PET ve SPECT Yavuz Narin Beyin haritalama ve farmakoeeg M. Kemal Ar kan Psikiyatride biyokimyasal testleri yeri Ali Savafl Çilli Dirençli flizofreni tedavisinde yeni güçlendirme stratejileri Selçuk K rl Dirençli depresyon tedavisinde yeni güçlendirme stratejileri Müfit U ur Dirençli obsesif kompulsif bozukuluk tedavisinde yeni güçlendirme stratejileri Alaattin Duran Spekülasyon mu, gerçek mi: Çocuk ve ergenlerde SSRI ler intihara neden oluyor mu? Ne yap lmal? Meral Berkem Eski ve yeni nesil antipsikotiklerin çat flmas : CATIE cal flmas, Balon patlad m? Yoksa CATIE mi balon? Ne yap lmal? Mesut Çetin Dirençli panik bozukuluk tedavisinde yeni güçlendirme stratejileri Ruhi Yavuz Kiflilik bozukluklar nda farmakoterapinin yeri Servet Ebrinç Alzheimer tedavisinde kolinesteraz inhibitörleri mi? Yeni kuflak ilaçlar m? Engin Eker KURSLAR Psikiyatride hayvan modelleri ve laboratuvar yöntemleri kursu. Tayfun UZBAY Temel biyoistatsiktik kursu M.Yücel A ARGÜN Hanifi Özbek Çocuk ve ergen psikofarmakolojik tedavi yaklafl mlar kursu Yank YAZGAN Psikofarmakolojide en son yaklafl mlar: Nöral devrelere göre ilaç seçimi ve rasyonel poliframasi uygulamalar kursu Mesut ÇET N, Ali Saffet Gönül

6 III, PANEL VE KURS PROGRAMI / 3. Gün 16 l k 2005 Cuma Salonlar Saat Salon A Salon B Salon C Kay t PANEL: Duygudurum bozukluklar nda yenilikler ve yeni tedavi stratejileri Oturum Baflkan : Hamdullah Ayd n En son geliflmeler fl nda moleküler genetik çal flmalar ndan elde edilen yeni bulgular ve beyin görüntülemede yeni görüfller Ayflegül Y ld z Lityum unutulmaya do ru mu? Sunar Birsöz Bipolar bozukluk tedavisinde yeni antipsikotikler: avantaj ve dezavantajlar? Aylin Uluflahin Nörogenez ve nöroproteksiyon aç s ndan bipolar bozukluklar ve tedavide ilaçlar n yeri? Murat Rezaki PANEL: Psikiyatride somatik tedavilerdeki son geliflmeler Oturum Baflkan : smail AK Elektrokonvulzif Terapi: Artik y ld z söndü mü? Mustafa Bafltürk Ifl k tedavisi: Neler vaadediyor? Okan Çal yurt Nervus Vagus Stimulasyonu: Yarar ve riskleri M. Fatih Karaaslan Transkranial Magnetik Stimulasyon: Gerçek mi, düfl mü? Nevzat Tarhan PANEL: Modern psikofarmakolojinin 53. y ll nda antipsikotik tedavide gelinen nokta ve yan etkileri, bafl etme stratejileri Oturum Baflkan : Süha Özaflk nl fiizofrenide Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Psikiyatri AD deneyimi Esat Göktepe Yeni antipsikotiklerin oluflturdu u insülin rezistans ve metabolik sendrom ve bafl etme stratejileri O uz Karamustafal o lu Yeni antipsikotiklerin di er yan etkileri ve bafl etme stratejileri Aytekin Özflahin Psikofarmakolojide risk / yarar dengesini gözetme: Rasyonel psikotrop kullan m Erdal Ifl k : Serdar Dursun Neuroscience based psychopharmacology of refractory, Depression:Recent Advances" (Tedaviye direncli depresyonun norobilim temelli psikofarmakolojisinde yeni gelismeler) Moderatör: Erdal Ifl k Astra Zeneca Uydu Sempozyumu PANEL:Psikiyatrik bozukluklar n tedavi çabalar ve farmakogenetik Oturum Baflkan : Ercan Abay PANEL: Kad n ve erkek beyni: Cinsiyet ve psikiyatrik bozukluklar n patofizyolojisi,cinsiyete özel tedavilerin mant, yafl dönemlerine göre kad n ve psikofarmakoloji PANEL: En son bulgular fl nda: Yaflam boyu DEHB nun klinik tedavisi Oturum Baflkan : Yank Yazgan fiizofreni fizyopatolojisinde rol oynayan genler Tolga Turgut Psikofarmakolojik aç dan ilaç metabolize edici enzimlerin farmakogeneti i Ümit Yaflar Antipsikotik tedaviye yan t öngörmede genetik Hasan Herken Antipsikotiklerin kilo ald r c yan etkilerinin öncü belirtileri ve ipuçlar nelerdir? Bunlar n genetik temelleri var m d r? Kemal Yaz c Bipolar bozukluklarda farmakogenetik çal flmalar Lut Tamam Oturum Baflkan : Arif Verimli Epidemiyolojik aç dan ve tedaviye cevap aç s ndan cinsiyet farkl l klar Mustafa Bilici Psikiyatrik bozukluklar nda gonadal hormonlar n rolü Fisun Akdeniz Gebelik ve laktasyon psikofarmakolojisi, son geliflmeler Aytül Çorapç o lu Özdemir Cinsel ifllev ve psikofarmakolojik ajanlar Cem ncesu En son bulgular fl nda çocukluk DEHB: Klinik tablo, komplikasyonlar ve tedavi yaklafl mlar Nahit Motavall En son bulgular fl nda metilfenidat: DEHB d fl ndaki kullan m alanlar Tümer Türkbay Eriflkin tipi DEHB ve tedavisindeki son geliflmeler Yank Yazgan Stimulanlar n çocuk ve ergenlerde kullan m : Güvenli mi tehlikeli mi? Ne yap lmal? Mücahit Öztürk DEHB tedavisinde klasik stimulanlar n d fl ndaki seçenekler Özgür Öner KURSLAR Tedaviye dirençli flizofreniye pratik klinik yaklafl m; tan m, teflhisi ve farmakolojik tedavisinde yeni gelismeler kursu Serdar DURSUN Gala yeme i Kan ta dayal t p: Tedavinin beyindeki nörobiyolojik izleri: Entegre tedavi:farmakoterapi ve biliflsel terapi kursu Hakan Türkçapar Ali Saffet Gönül Yafll larda psikofarmakolojik tedavi yaklafl mlar kursu Ifl n Baral KULAKSIZO LU

7 III, PANEL VE KURS PROGRAMI / 4. Gün 17 l k 2005 Cumartesi Salonlar Saat Salon A Salon B Salon C PANEL: Avrupa Birli i ne girme aflamas nda psikiyatri ve psikofarmakolojide may nl alanlar: laç firmalar ve hekim iliflkileri Oturum Baflkan : brahim Balc o lu Klinik araflt rmalar ve ilaç firmalar n n sponsorluklar sonuçlar etkileyebiliyor mu? Haldun Soygür Klinik araflt rmalarda etik ilkeler ve dünyadaki uygulamalar Ifl k Tu lular PANEL:Obezite bir tür ba ml l k m d r? fltah n düzenlenmesinde bütüncül yaklafl mlar Oturum Baflkan : Ertan Tezcan Obezite ve yeme bozukluklar nda geneti in rolü Atilla Erol G da al m n n düzenlenmesinde leptin, ghrelin ve di er mediyatörler aras ndaki etkileflim Murat Atmaca Promosyon: Nereye kadar normal? Ne yap lmal? laç firmalar n n hekimlerin e itiminde katk lar ne olmal? Hüsnü Erkmen Psikiyatrik tedavinin komplikasyonu olarak kilo alimi ve karsi farmakoteropatik yaklasimlar Haluk Savafl Klinik araflt rma ad alt ndaki çal flmalar: Nereden itibaren neomarketing e dönüflür? M. Emin Önder Obezite tedavisinde ilaç d fl yaklafl mlar Fulya Maner Ödül töreni ve kapan fl IV KURSLAR Bir konu üstünde konusunda uzman kiflilerin sunum yapaca ya da yönetece i 2,5 saatlik tart flmal e itim toplant lar d r. Her bir kursa kat l m 50 kifli ile s n rl oldu undan önceden kay t yapt r lmas önerilir. KRED LEND RME Türk Tabipler Birli i kongremize Sürekli T p E itimi (STE) kredi puan vermektedir. Bu krediler ile ilgili TTBSTE formlar kongre çantas nda yer almaktad r. ARAfiTIRMA TEfiV K ÖDÜLLER Poster bildiriler kongrenin ikinci gününden bafllanarak sergilenecektir. flt rma Poster Bildiri Ödülü'ne aday olan posterlerin yazarlar ndan biri, ikinci gün belirlenen saatlerde posterin bafl nda bulunmak ve jüri üyelerinin sorular n yan tlamakla yükümlüdür. 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi nde sunulanacak araflt rma yaz lar ndan üçüne araflt rma teflvik ödülleri verilecektir. flt rma Projesi Teflvik Ödülü Pfizer Neuroscience E itim Fonu taraf ndan desteklenmektedir. Birincilik Ödülü 3000YTL kincilik Ödülü 2000YTL Üçüncülük Ödülü 1000YTL B LD R LER N GÖNDER LMES Panel ve poster bildiriler en çok 2000 kelime içermeli ve Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (http://www.psikofarmakoloji.org) yaz m kurallar na uygun olarak yaz lmal d r. Kongre kitab nda tam metin yay nlamas düflünüldü ünden bildirilerin en geç 20 Kas m 2005 tarihinde kongre bilimsel sekreteryas nda olacak flekilde online gönderilmesi gerekir.

8 KAYIT Kay t Ecreti Kay t Günlük Kay t Asistan 150 Euro 50 Euro Uzman 175 Euro 60 Euro Kay t ücretine; toplant lara kat l m, sempozyum çantas, sempozyum kitab dahildir. KONAKLAMA Crowne Plaza Tek kiflilik oda 330 Euro ki kiflilik oda kifli bafl 255 Euro Konaklama ücretine 3 gece konaklama, kahvalt ve %18 KDV dahildir. KURS ÜCRETLER Her bir kursun fiyat 50 Euro olup, ayr ca ödenmesi gerekir. BANKA HESAP NUMARALARI 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi/ PEGASUS Turizm Ltd. Yap Kredi Bankas, Niflantafl fiubesi, stanbul Euro Hesap No: , USD Hesep No: , YTL Hesap No: Not: Kay t ve konaklama ücretlerini kredi kart ile ödemek isteyen kat l mc lar n, formu eksiksiz olarak doldurarak kredi kartlar n n önlü arkal fotokopisi ile birlikte PEGASUS Turizm Ltd. stanbul adresine göndermeleri gerekmektedir. ÖNEML ADRESLER Bilimsel Sekreterya Doç. Dr. Servet EBR NÇ GATA HAYDARPAfiA E itim Hastanesi Psikiyatri Klini i Kad köy stanbul Tel & Fax: Mobil: Eposta: Web Sitesi ve Elektronik letiflim: Lut TAMAM Eposta: Kay t Konaklama ile lgili Di er Yaz flmalar: PEGASUS Turizm & ACP Organizasyon Akkavak Sok. No: 9/2 fiiflli Niflantafl stanbul Türkiye Eposta: Tel: Faks:

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld...

4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... 4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Derne i taraf ndan düzenlenen 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi 4-8 Haziran

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Prof. Dharambir Sethi, MD

stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Prof. Dharambir Sethi, MD 6. STANBUL MASTERCLASS SEMPOZYUMU 4-6 N SAN 2007 - KEMAL ATAY ANF S stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Yabanc Konuflmac Prof.

Detaylı

Tasar m - Bask : 312 432 23 78 kardelen@kardelenofset.com.tr

Tasar m - Bask : 312 432 23 78 kardelen@kardelenofset.com.tr T M M O B P e y z a j M i m a r l a r O d a s 6. Dönem Çal flma Raporu 2004-2006 TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas fiehit Adem Yavuz Sok. No: 14/17 K z lay/ankara Tel: 0 312 418 15 06-418 62 50 Faks: 0 312 419

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z.

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z. EN FAZLA BİLDİRİ GÖNDEREN İLK ON MERKEZ 60 50 53 40 43 30 21 19 18 16 15 10 14 13 0 Prof. Dr.. Halil BAHÇEC O LU Sorular m z Yan tlad Sayfa 2 Gastro- ntestinal Sistem ve Probiyotik-Prebiyotik Synbiyotik

Detaylı

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 I Ç NDEK LER SUNUfi............................................................ 7 YÖNET M KURULU ÜYELER.........................................

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

ZEM N MEKAN VE TEMEL MÜHEND SL 1. ÖZEL KONULU SEMPOZYUMU TEOR VE UYGULAMADA ZEM N-YAPI ETK LEfi M / 8-9 Kas m 2007

ZEM N MEKAN VE TEMEL MÜHEND SL 1. ÖZEL KONULU SEMPOZYUMU TEOR VE UYGULAMADA ZEM N-YAPI ETK LEfi M / 8-9 Kas m 2007 flubemizden STANBUL BÜLTEN Cemal GÖKÇE ( MO stanbul fiubesi Baflkan ), Bilinmesi gerekir ki, yap n n oturdu u tüm temeller, üstyap dan gelen yüklerin temel zemininde yarataca en yüksek gerilmenin yap da

Detaylı

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org e-posta: info@rusihak.org flbirli i yap lan kurulufllar Destekleyen

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD Selma KURT Bas n ve Halkla lifl. S. Rektörümüz Say n Prof. Dr. Mustafa GÜREL 5 Nisan 2005 günü saat 12.30 da Ege TV Vizyon Program nda Adnan

Detaylı

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r.

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim

Detaylı

çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter

çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter KOOP- fi SEND KASI GENEL YÖNET M KURULU Eyüp ALEMDAR Genel Baflkan Mehmet PALA Genel Baflkan Yard mc s Tuncer GÜRBULAK Genel Sekreter Metin GÜNEY Genel Mali Sekreter Hüseyin ÖNER Genel Teflkilatland rma

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU YÖNET M KURULU Dr. A. Özdemir AKTAN Dr. Hüseyin DEM RD ZEN Dr. Nergis ERDO AN Dr. Özgür KASAPÇOPUR Dr. Ayflegül B LEN Dr. Nazmi ALGAN Dr. Ali KÜÇÜK ONUR KURULU Dr. Coflkun YORULMAZ Dr. Gazi ZORER Dr. Kemal

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci medyaya y llard r emek veren bir isim. Grafik Tasar m Bölümü nü 1991 de bitirdi. fl yaflant s na 1993 te Hürriyet gazetesinin

Detaylı

B Ü L T E N T E M M U Z

B Ü L T E N T E M M U Z temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N T E M M U Z n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 7 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 2 Biz uygarl ktan,

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı