KONGRE DÜZENLEME KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONGRE DÜZENLEME KURULU"

Transkript

1 1. Duyuru

2 De erli Meslektafllar m, stanbul KBB BBC Uzmanlar Derne i nin Eylül 2013 tarihleri aras nda KKTC-Girne Cratos Otel de gerçeklefltirece i 5. Kongresi ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve onur duymaktay z. Kongremizde KBB ve BBC uzmanl alan ndaki en ilgi çekici konular, en güncel halleri ile, en deneyimli yerli ve yabanc meslektafllar m zdan dinleyece iz. Bu kongre de mesle inde uzun y llar büyük emekler harcam fl olan de erli hocalar m z deneyimleri ile, tart flmal ve zor konulara fl k tutacaklard r. Ayr ca KBB ve BBC Bilim Dal n n gelece ini konuflurken genç meslektafllar m za yol göstererek rehberlik yapaca z. AHEAD ile yapt m z ortak çal flmalarda Aile hekimlerinin talep ettikleri konular, KBB ve BBC alan nda ülkemizin en deneyimli hocalar taraf ndan sunulacak, yine gelenekselleflen SKYBD workshoplar da yap lacakt r. Sizler için hem mesleki aç dan geliflece imiz hemde keyifli zamanlar geçirece imiz bir kongre program haz rl yoruz. Sizleri, K br s n en güzel mevsiminde kongremize bekliyoruz. Sevgi ve Sayg lar mla, Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan Kongre Baflkan KONGRE DÜZENLEME KURULU KONGRE BAfiKANI Dr. Fatma Tülin Kayhan SEKRETER Dr. Mehmet Ada SAYMAN Dr. Kemal Tuskan Dr. As m Kaytaz Dr. Ça atay Oysu Dr. Elif Aksoy Dr. Engin Çakmakç ÜYELER Dr. Günter Haf z Dr. Hakan Akyol Dr. Mehmet Külekçi Dr. Murat Toprak Dr. Ömer Faruk Ünal Dr. Sema Zer Toros Dr. Yasemin Korkut Kongre Baflkan Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan Bak rköy Dr. Sadi Konuk E itim ve Araflt rma Hastanesi KBB Klini i, stanbul Organizasyon Sekreteryas Topkon Kongre Hizmetleri Zühtüpafla Mah. R fatbey Sok. No: 24 Kalam fl, Kad köy stanbul Tel : Faks:

3 PROGRAMA GENEL BAKIfi 19 Eylül 2013 Perflembe Otele girifl ifllemleri, ö leden sonra toplant lar, aç l fl kokteyli 20 Eylül 2013 Cuma Tüm gün toplant lar 21 Eylül 2013 Cumartesi Tüm gün toplant lar 22 Eylül 2013 Pazar Sabah toplant lar ve ç k fl ifllemleri KONGRE ANA KONULARI - Tükrük Bezi Hastal klar - Septorinoplasti - Endoskopik Sinüs Cerrahisi Uygulamalar - Pediatrik KBB - Vertigo - Otolojik Cerrahi - Tiroid Hastal klar ve Cerrahisi - Bafl Boyun Kanserleri - Obstrüktif Uyku Apne Sendromu - Foniatri - Deneyimlerimden Ö rendiklerim: ESC - Keflke Yapmasayd m: OSAS - Nerede Zorland m: Otoloji - Tiroid USG- AB - Alerji de Tan sal Testler - KBB Alerjilerinde mmunoterapi - Tükrük Bezi Endoskopisi - Polisomnografi - Vertigo da Tan sal Testler - Konuflma Bozukluklar ve Ses K s kl - OSAS - Reflü - Alerjik Rinitler ve Rinosinüzitler - Bafl Boyun Kanserleri - flitme Kay plar - Boyun Kitleleri - Tonsil ve Adenoid Sorunlar - Vertigo - Kula n Enfeksiyöz Hastal klar - Bafla r s - Epistaksis - Havayolu Sorunlar UZMAN PANELLER UYGULAMALI KURSLAR A LE HEK ML KURSLARI

4 KAYIT & KONAKLAMA B LG LER KAYIT ÜCRETLER 01 Nisan 2013 Öncesi 01 Nisan 2013 ve Sonras Uzman Hekim Euro Euro Asistan, Aile Hekimi, Hemflire, Refakatçi Euro Euro ve Firma Temsilcisi Bilimsel toplant lara konuflmac ve dinleyici olarak kat lacaklar n, refakatçilerin veya ürün tan t mc s olarak kat lmak isteyen herkesin kay t yapt rmas gerekmektedir. Kay t ücretine; bilimsel aktivitelere kat l m, yaka kart, kat l m sertifikas dahildir. Fiyatlara KDV ilave edilecektir. KONAKLAMA ÜCRETLER 01 Nisan 2013 Öncesi 01 Nisan 2013 ve sonras OTELLER Tek kiflilik ki kiflilik oda da Tek kiflilik ki kiflilik oda da oda kifli bafl oda kifli bafl Cratos Premium - Girne Euro Euro Euro Euro Acapulco Resort Otel Euro Euro Euro Euro Cratos Premium Otel konaklama fiyatlar 3 gece paket olup (19 Eylül 2013 girifl 22 Eylül 2013 ç k fl) fiyatlara sabah kahvalt s, ö le ve akflam yemekleri, yemeklerde al nacak limitsiz yerli içecek, toplant günlerinde 2 kez kurabiyeli kahve molas dahildir. Acapulco Resort Otel konaklama fiyatlar 3 gece paket olup (19 Eylül 2013 girifl 22 Eylül 2013 ç k fl) herfley dahil sistemdir. Acapulco Resort Otel ücretlerine Cratos Otel d fl kat l m girifl ücreti dahildir. Fiyatlara KDV ilave edilecektir. Kongre çerçevesinde konaklama talebi olmay p ve acentam z arac l ile rezervasyonlar yap lmay p, sadece kongre kay tlar n yapt rmak isteyen misafirlerimize d fl kat l mc ücreti olarak günlük 45.- Euro+kdv fleklinde uygulanacakt r. Banka Hesap Bilgileri Topkon Turistik Hiz. Yat. nfl. Ve Tic. Ltd. fiti. Yap Kredi Bankas, Kad köy Çarfl fiubesi-fiube Kodu: 214 TL Hesap : TR EURO Hesap : TR USD Hesap : TR Swift Kodu : YAPITRISFEX

5 GENEL B LG LER Kongre Yeri ve Tarihi: stanbul KBB-BBC Uzmanlar Derne i 5. Kongresi Eylül 2013 tarihleri aras nda KKTC Cratos Premium Otel de düzenlenecektir. Kongre Kay t ve Dan flma Masas : Kay t ve dan flma masas Cratos Premium Otel de Eylül 2013 tarihleri aras nda 08:00 19:00 saatleri aç k olacakt r. Kongre Dili: Kongre dili Türkçe dir. Kongre süresince salonlarda program do rultusunda simultane çeviri yap lacakt r. Yaka Kart : Tüm kat l mc ve refakatçilerin kongre merkezine giriflte, bilimsel oturumlar esnas nda, sergi alanlar nda ve sosyal programlarda yaka kartlar n takmalar kongrenin sa l kl yürüyebilmesi ve güvenli i aç s ndan gereklidir. Davet Mektubu: Kayd n tamamlam fl olan kongre kat l mc lar na, toplant lara kat l mlar n kolaylaflt rma amac yla talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece kat l mc lar n ba l bulundu u kurumdan izin alabilmesine yard mc olmak amac yla gönderilecek olup, kat l mc ya hiç bir maddi destek sa lamamaktad r. Kredilendirme: Türk Tabipleri Birli i Kongremize sürekli T p E itimi kredi puan vermektedir. Bu krediler ile ilgili formu kay t masas ndan temin edebilirsiniz. Kat l m Belgesi: Kat l m belgeleri kongre bitiminde kay t masas ndan verilecektir. Stand ve Sergi: Kongre boyunca ilaç firmalar ürünlerini, kongre merkezinde kendilerine ayr lacak olan alanda sergileyebilecektir. Sergi alan kongre boyunca kat l mc lar n ziyaretine aç k olacakt r. Transfer: Transfer talepleriniz için TOPKON KONGRE H ZMETLER ile irtibata geçmenizi rica ederiz. K.K.T.C ye Girmek çin Kimlik Belgesi: TC. uyruklular nüfus cüzdanlar ile K.K.T.C ye ziyaret amac ile girifl yapabilirler. K.K.T.C ye TC. Nüfus cüzdan haricinde hiç bir belge ile girifl yap lamaz. K br s yurd fl ç k fl say ld ndan d fl hatlar terminalinden pasaport veya nüfus ka d ile ç k fl yap labilmektedir. Pasaport ile ç k fl yapanlara K.K.T.C ye girerken pasaportlar na damga vuruldu undan Yunanistan a girifllerde vize problemi yaflanmaktad r. Kimlik ile giriflte gümrük polisinin vermifl oldu u belge; girifl ve ç k flta gösterilmek zorunlulu u oldu u için belgenin mutlaka saklanmas gerekmektedir. letiflim: Türkiye de ki tüm GSM operatörlerinin hatlar K.K.T.C de kullan labilecektir. Görüflme yap labilmesi için telefon hatlar n n yurtd fl görüflmelere aç k olmas gerekmektedir. Refakat: K.K.T.C ye 18 yafl ndan küçük çocuklar n ebeveynlerinden biri ile gelmesi durumunda di er ebeveynin ikamet ettikleri ildeki emniyet müdürlü ünden muvafakat alma zorunlulu u bulunmaktad r. Havaalan : K.K.T.C ye d fl hatlar terminalinden girifl-ç k fl yap lacakt r. Teknik: K.K.T.C de elektrik voltaj 240 olup, BS standart kullan lmaktad r. 3 lü adaptörle 220/240 Volts A/C kullan lmaktad r.

6

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Prof. Dharambir Sethi, MD

stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Prof. Dharambir Sethi, MD 6. STANBUL MASTERCLASS SEMPOZYUMU 4-6 N SAN 2007 - KEMAL ATAY ANF S stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Yabanc Konuflmac Prof.

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld...

4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... 4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Derne i taraf ndan düzenlenen 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi 4-8 Haziran

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI yıl TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON SEKRETERYASI KONGRE TARİHLERİ 15-18 Ekim 2014 KONGRE MERKEZİ Hilton

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU YÖNET M KURULU Dr. A. Özdemir AKTAN Dr. Hüseyin DEM RD ZEN Dr. Nergis ERDO AN Dr. Özgür KASAPÇOPUR Dr. Ayflegül B LEN Dr. Nazmi ALGAN Dr. Ali KÜÇÜK ONUR KURULU Dr. Coflkun YORULMAZ Dr. Gazi ZORER Dr. Kemal

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz...

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz... AKRA ASLIIM K 2009 M E S L E K A N D I M I Z HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M 2010 Yeni y l n z kutlu olsun Kad n Haklar nda Çok

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC 4. Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC SON DUYURU Değerli Hekimler, Türkiye de tüm geriatri camiasını içinde barındıran Akademik Geriatri Derneği nin bir güz eğitimi

Detaylı

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla MART N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER Özel kan bankac l Prof. Dr. O. fiadi Yenen 3 Form 113 1998 Türkiye kan merkezi verileri 6 HABERLER

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Tasar m - Bask : 312 432 23 78 kardelen@kardelenofset.com.tr

Tasar m - Bask : 312 432 23 78 kardelen@kardelenofset.com.tr T M M O B P e y z a j M i m a r l a r O d a s 6. Dönem Çal flma Raporu 2004-2006 TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas fiehit Adem Yavuz Sok. No: 14/17 K z lay/ankara Tel: 0 312 418 15 06-418 62 50 Faks: 0 312 419

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r.

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim

Detaylı

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland Ç NDEK LER TDBD / 77 10 29 A ustos ta Prof.Dr. Mehmet Beyli yi yitirdik. 21 Eylül de ise Sakarya Diflhekimleri Odas Baflkan Necip Enver Demirer ve Genel Sekreter Cenk Acar Gaziantep te yap lan TDB Baflkanlar

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

ZEM N MEKAN VE TEMEL MÜHEND SL 1. ÖZEL KONULU SEMPOZYUMU TEOR VE UYGULAMADA ZEM N-YAPI ETK LEfi M / 8-9 Kas m 2007

ZEM N MEKAN VE TEMEL MÜHEND SL 1. ÖZEL KONULU SEMPOZYUMU TEOR VE UYGULAMADA ZEM N-YAPI ETK LEfi M / 8-9 Kas m 2007 flubemizden STANBUL BÜLTEN Cemal GÖKÇE ( MO stanbul fiubesi Baflkan ), Bilinmesi gerekir ki, yap n n oturdu u tüm temeller, üstyap dan gelen yüklerin temel zemininde yarataca en yüksek gerilmenin yap da

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler TDBD95 içindekiler BfiYZI 13 TDB GÜNDEM SKER M Z LÜBNN G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi karar do rultusunda Lübnan a asker gönderme karar almas üzerine TDB bir bas n

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı