BĠLEġEN 0 HAZIRLIK DÜZENLEMELERĠ GÖREVLER (GĠRDĠLER):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠLEġEN 0 HAZIRLIK DÜZENLEMELERĠ GÖREVLER (GĠRDĠLER):"

Transkript

1 MADDE 4. GÖREVLER (GĠRDĠLER): BĠLEġEN 0 HAZIRLIK DÜZENLEMELERĠ Projenin ana hatlarının ve proje kapsamında atılması gereken adımların belirlenmesi amacıyla, açılış faaliyeti olarak bir başlangıç toplantısı düzenlenecektir. Aynı gün içerisinde, medyanın proje hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla bir basın toplantısı yapılacaktır. Proje ile elde edilen olumlu sonuçların duyurulması, Türk merciler ile diğer Üye Devletler arasındaki karşılıklı güven ilişkilerinin güçlendirilmesine katkıda bulunacak, olumsuz yönlerin duyurulması da bir baskı unsuru işlevi görebilecektir. FAALĠYET 0.1 BAġLANGIÇ TOPLANTISI VE BASIN TOPLANTISI Yerleşik Eşleştirme Danışmanı (YED), Proje Liderleri, Projenin Ortakları ve diğer ilgili birimlerin koordinatörlüğünde bir gün sürecek bir toplantı düzenlenerek, kamuoyunun, diğer kamu kurumlarının, icra müdürlüklerinin ve medya kuruluşlarının Proje hakkında bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. Açıklama, amaçlar ve sonuçlar Katılımcılara projenin resmi olarak başladığı ilan edilecektir. Projenin ana hatları ve proje kapsamında atılması gereken adımlar belirlenecektir. Projenin kamuoyuna duyurulması amacıyla medya kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımıyla bir toplantı düzenlenecektir. Bu toplantı ile ulaşılmak istenen hedefler şunlardır: Projenin şeffaflıkla uygulanmasının sağlanması, Türk mercileriyle karşılıklı güven ilişkilerinin güçlendirilmesi, Sorunlu yönler konusunda bir baskı unsuru yaratılması, Proje ortakları, bu toplantıya, muhtelif icra müdürlüklerinde görevli 50 icra müdür ve yardımcısı ile icra personelini davet edeceklerdir. Bu davet, icra daireleri personelinin ve

2 müdürlerinin proje faaliyetlerine katılımlarının ve ilgilerinin arttırılması bakımından önem arz etmektedir. Proje ortakları medyaya, Türk mercilerine ve yabancı kurumlara projenin amaçlarını ve bu amaçlara ulaşmak için kullanılacak araçları açıklayacaklardır. Proje ve projenin amaçları ile ilgili yazılı materyaller hazırlanarak katılımcılara dağıtılacaktır. Avrupa Komisyonu Delegasyonu Türkiye Temsilciliği ile ortak bir basın duyurusu hazırlanarak medyaya dağıtılacaktır. Faaliyet raporu hazırlanacaktır. Projenin birinci ayında 200 broşür ve 100 davetiye hazırlanması ve dağıtılması Basın duyurusu Kaynaklar Üye Devlet (ÜD): Yerleşik Eşleştirme Danışmanı, İspanyol Proje Lideri (PL), Yunan PL, İspanyol / Yunan uzmanlar / Türk gazeteciler Faydalanıcı Ülke (FÜ): Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili. Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Çalışma Grubu Sunum materyalleri dağıtılmalıdır Simultane çeviri için 2 çevirmen hizmet verecektir. BĠLEġEN 1 ĠCRA DAĠRELERĠNĠN KURUMSAL KAPASĠTESĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ Bu bileşenin amacı icra dairelerinin yapısında, teşkilatlanmasında, işlevlerinde ve ayrıca yasal ve kurumsal çerçevede yapılması gerekli değişiklikler hakkında derinlemesine bir analiz çalışması yaparak icra dairelerinin verimliliğini ve etkinliğini arttırmaktır. Bu çerçevede, kamuoyunun icra dairelerine olan güvenini güçlendirmek ve icra dairelerinin modernizasyonunu sağlamak için stratejik planlar hazırlanacaktır. Bu bileşen üç kısma / alt bileşene ayrılmıştır: Alt bileşen A: Beş pilot icra dairesinin teşkilat yapısının ve işlevlerinin analiz edilmesi; iyi uygulamalar, etik ilkeler ve diğer kamu kurumlarıyla işbirliği anlaşmaları bakımından Avrupa standartlarıyla karşılaştırmalı bir çalışma yapılması ve rapor hazırlanması olarak belirlenmiştir. Alt bileşen B: Önceden yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi ve Projenin sonraki aşamalar için stratejik plan ile ilgili faaliyetleri içeren eylem planı hazırlanması; bir Komisyon tarafından yasal değişiklik gerektiren ve gerektirmeyen konuların belirlenmesi ve eylem planı taslağının hazırlanmasıdır.

3 Alt bileşen C: Yukarıda belirtilen planların hazırlanması ve icra dairesi müdürlerinin ve personelinin aktif katılımının sağlanması amacıyla Eylem Planlarının uygulanmaya geçirilmesidir. Türk uzmanlar grubunun yapısı ve katılımcıları, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Türk uzmanlardan oluşan çalışma grubunun aşağıdaki şekilde teşekkül etmesi öngörülmektedir. 1. Personel Genel Müdürlüğünde görevli Tetkik Hakim 2. Kanunlar Genel Müdürlüğünde görevli Tetkik Hakim 3. Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünde görevli Tetkik Hakim 4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevli Tetkik Hakim 5. İcra Mahkemesi Hâkimleri 6. İç Denetim Birimi Başkanlığında görevli İç Denetçi 7. Türkiye Barolar Birliği Temsilcisi 8. Akademisyenler 9. İcra Müdürleri ve İcra Müdür Yardımcıları 10. Diğer ilgili birim uzmanları Proje liderleri, Türk uzmanlar grubu ve Yerleşik Eşleştirme Danışmanı ile işbirliği içerisinde yasal değişiklik gerektiren sorunları belirlenerek tanımlanacak, belirlenen sorunların sonuçlarını ve çözümlerini içeren bir resmi doküman hazırlayarak Adalet Bakanlığının üst yönetimine sunacaklardır. BileĢen 1 Kapsamında görev alacak Yabancı Uzmanlar; Yunan uzmanlar: Dionysia Kallinikou Sotiris Papadopoulos Ioannis Boudouris Chariklia Apalagaki Antigoni Tzelepi Alkividis Feresidis Dimitri Koulaksiziz George Almpouras Eugenia Dakoronia George Lekkas Anthi Pelleni Labros Kotsiris Ioannis Kikkis Evi Georgaka Ioannis Karakostas Dimitrios Tsikrikas Yannis Erifillidis Ġspanyol uzmanlar: Rafael Lozano Terrazas Javier Moncada Bueno Carlos Alfonso Aliaga Casa José María Fernández Seij Mª José Cañizares Castella Hugo Novales Bilbao Beatriz Suárez Martín José de la Mata Amaya Dolores Millán Pérez Concepción López-Yuste P José Juan Tomás Porter Rafael Lozano Terrazas Francisco Cabo Orero Mª Luisa Domínguez Suá Rosa Blanch Domeque Francisco de Borja Vargués Javier Garrido Ramos Mª Jesús Blanco Quintana Kilit uzman: Mª José Cañizares Castellano

4 ALT BĠLEġEN A BEġ PĠLOT ĠCRA DAĠRESĠNDE YAPILACAK ANALĠZ ÇALIġMASI Amaç: Bu alt bileşenin amaçları şunlardır: Pilot icra dairelerdeki yasal, kurumsal ve uygulamayla ilgili çerçevenin ve bu icra dairelerinin işleyişi ile yapısının analiz edilmesi, Pilot icra dairelerindeki teşkilat (organizasyon) yapısının ve mevcut uygulamaların analiz edilmesi, Pilot icra dairelerinde yapılabilecek değişikliklerin analiz edilmesi, İyi uygulamalar, etik ilkeleri ve diğer Kamu Kurumları ile işbirliği anlaşmaları konusunda AB standartlarının belirlenmesidir. Üye Devlet: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı, 8 Kısa Dönem Uzman (KDU) Faydalanıcı Ülke: Proje lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili, Türk uzmanlar grubunun resmi üyeleri FAALĠYET 1.1 PĠLOT ĠCRA DAĠRELERĠNE YAPILACAK ZĠYARETLERĠ VE ANKETLERĠ HAZIRLAMAK ĠÇĠN YAPILACAK ÇALIġTAYLAR : 2 Kısa Dönem Uzmanlar 5 er işgünü çalışacaktır Açıklama, amaçlar ve sonuçlar: Ziyaretleri ve anketleri hazırlamak amacıyla iki çalıştay düzenlenecektir: Beş pilot ilde düzenlenecek ziyaretler için rehber geliştirilmesi amacıyla uluslararası uzman ve Türk uzmanlar grubuyla birlikte ortaklaşa bir çalıştay düzenlenecektir. Bu çalıştayın çıktısı Pilot icra daireleri çalışma planı raporu olacaktır ve bu raporda şunlar yer alacaktır: a. Her pilot icra dairesine yapılacak ziyaretin hedefleri b. Metodoloji c. Toplanacak bilgiler ve çalışılacak ana noktalar d. Raporun yapısı ve içindekiler tablosu

5 Anket şablonlarını geliştirmek ve toplanacak bilgileri tespit etmek amacıyla İspanyol uzman ve Türk uzmanlar grubu ile bir çalıştay düzenlenecektir. Pilot icra dairelerine yönelik rehber ve çalışma planı revize edilecek ve Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili olan Türk uzman tarafından doğrulanacaktır. Bu dokümanlar, çalışma gezilerinin ve anket bileşenlerinin temelini teşkil edecektir. Pilot icra daireleri çalışma planı raporunun ve anket şablonlarının 2 nci aya kadar hazırlanması Kaynaklar Üye Devlet: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı 1 İspanyol Kısa Dönem Uzmanı: Mª José Cañizares Castellano / Rafael Lozano Terrazas 1 Yunan Kısa Dönem Uzmanı: Dionysia Kallinikou / Yannis Erifillidis) Faydalanıcı Ülke: Proje lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili ve Türk uzmanlar grubunun diğer üyeleri Diğer kaynaklar: Profesyonel bir çevirmen tarafından 5 işgünü boyunca yazılı ve sözlü çeviri hizmeti verilmesi ve dil asistanı tarafından 5 işgünü boyunca yazılı ve sözlü çeviri hizmetine katkı sağlanması Çalışma materyalleri dağıtılmalıdır FAALĠYET 1.2 BEġ PĠLOT ĠCRA DAĠRESĠNE ÇALIġMA ZĠYARETĠ GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ VE KAMU ÇALIġANLARINA, AVUKATLARA VE VATANDAġLARA YÖNELĠK ANKET YAPILMASI Ortak açıklama Çalışma gezileri ve anketler iki farklı faaliyettir ve eşzamanlı olarak yürütülecektir. Bu faaliyet iki aşamaya bölünmüştür: a) Birinci aşamada uzmanlar 5 Pilot İcra Dairesini ziyaret ederek her icra dairesinde 3-4 gün geçireceklerdir. İlk pilot icra dairesi incelemesi (Gaziantep teki pilot icra dairesi) ve anketi uluslararası ve ulusal uzmanların hepsi tarafından gerçekleştirilecek, bunun ardından ekip, iki çalışma grubuna ayrılacaktır. Her ekip diğer iki pilot ildeki çalışma gezilerini ve anketleri yürütmekten sorumlu olacaktır. Bu aşamanın süresi (Ankara dan pilot illere gidiş ve Ankara ya dönüş dâhil) 15 gün olarak belirlenmiştir. b) İkinci aşamada uluslararası uzmanlarla Türk uzmanlar müştereken raporları hazırlayacaklardır. Bu amaçla iki çalıştay düzenlenecektir. Birinci çalıştayda pilot illere yapılan ziyaretlerin sonuçları tartışılacak ve bir rapor hazırlanacaktır. Diğer çalıştayda ise yapılan anketlerin sonuçları ele alınarak elde edilen çıktılara ilişkin rapor hazırlanacaktır. Rapor hazırlama aşamasının süresi 10 gün olacaktır.

6 FAALĠYET BEġ PĠLOT ĠCRA DAĠRESĠNE ÇALIġMA ZĠYARETĠ DÜZENLENMESĠ : 2 Yunan Kısa Dönem Uzman / her biri için 25 işgünü Açıklama, amaçlar ve sonuçlar: Uzmanlar beş pilot icra dairesini ziyaret ederek insan kaynakları, fiziksel koşullar, teknolojik ekipman ve altyapı bakımından sorunlu olan alanları tespit edeceklerdir. Bu amaçla Türk uzmanlarla yabancı uzmanlar, icra dairelerinin ofislerini, teknik ve fiziksel imkânlarını ve ekipmanlarını inceleyecek ve bu faaliyet sonrasında bir rapor hazırlayacaklardır. Raporda icra dairelerinde değiştirilmesi gereken ana hususlar belirlenecek ve verimlilik standartlarına ulaşmaları için gerekli makul değişiklikler önerilecektir. Projenin 3 üncü ayına kadar her pilot icra dairesine ilişkin rapor Üye Devlet: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı, 2 Yunan Kısa Dönem Uzman: Antigoni Tzelepi / Ioannis Kikkis/ Ioannis Boudouris Faydalanıcı Ülke: Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili ve Türk uzmanlar grubunun üyeleri Diğer Profesyonel bir çevirmen ve dil asistanı tarafından ziyaretler esnasında 15 işgünü boyunca sözlü çeviri hizmeti sağlanması; profesyonel bir çevirmen tarafından çalıştayda 10 işgünü boyunca sözlü ve yazılı çeviri hizmeti verilmesi. FAALĠYET AVUKATLARA, KAMU ÇALIġANLARINA VE VATANDAġLARA ANKET UYGULANMASI : Türk uzmanlar tarafından görevlendirilecek ekip anketlerin uygulanması amacıyla 15 işgünü boyunca pilot icra dairelerinde bulunacaklardır. 2 İspanyol uzman çalıştay için 10 işgünü çalışacaktır. Açıklama, amaçlar ve sonuçlar: Anketler Türk uzmanlar tarafından 5 pilot icra dairesinde icra başvurusunda bulunan avukatlara ve vatandaşlara uygulanacaktır. Avukatlardan ve vatandaşlardan başvurularını tamamladıktan sonra kendilerine verilen formları doldurmaları istenecektir. Bu sayede

7 memnuniyet düzeyleri ve ilgili icra dairesinin performansı hakkında bilgi almak mümkün olacaktır. Bu faaliyetin amacı, gelecekte uygulanacak olan reformlara esas teşkil etmek üzere, mevcut sisteme ilişkin, icra dairesi çalışanlarının, avukatların ve adli hizmetlere başvuran vatandaşların eğilimleri, tutumları ve memnuniyet düzeyleri hakkında bilgi edinmektir. Yukarıda ifade edilen hedefler kapsamında yapılacak değişikliklerin etkisi de aynı yöntemle analiz edilecektir. Bu faaliyetle aşağıdaki sonuçların alınması amaçlanmaktadır: Kamuoyunun (icra hâkimi, memurlar, Adalet Bakanlığı ve Yüksek Mahkeme temsilcisi, avukatlar, vatandaşlar ve sivil toplum) bir analizini gerçekleştirerek değişimlerle ilgili beklentilerinin tespit edilmesi ve bu değişikliklerin en iyi nasıl uygulanabileceğinin belirlenmesi, Reformların etkisinin belirlenmesi ve ölçülmesi: potansiyel risklerin belirlenerek bunların düzeltilebilmesi için en iyi tedbirlerin öngörülmesi. Bu amaçla (teşkilat yapısı/organizasyon uygulamaların analizi) personelle (adliye personeli), avukatlarla ve vatandaşlarla bir dizi görüşme ve anket yapılacaktır. Teşkilat yapısı ve uygulamadaki teamüllerin analiz edilmesindeki hedefler aşağıdaki gibidir: Teşkilat yapısında mevcut olan ve yapılacak değişikliklerin doğru biçimde uygulanmasına ket vurabilecek mevcut engelleri belirlemek, Bu engellerin hangi düzeyde dirence yol açtığını ölçmek, Bu engellerin sınıflandırılması, Değişim taraftarlarını belirlemek; zira değişim taraftarları değişimin kolaylaştırıcısı ve katalizörü olacaktır. Bu Projeden etkilenen asıl tarafın motivasyon düzeyini ve tutumunu belirlemek. 5 pilot icra dairesinde soru kâğıtları kullanılarak kişisel mülakatlar yapılacaktır. İcra Sisteminin Teşkilat yapısına (organizasyon) ilişkin genel raporun 3 üncü ayda hazırlanması Üye Devlet: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı, 2 İspanyol Kısa Dönem Uzman: Hugo Novales Bilbao / Beatriz Suárez Martín / Mª José Cañizares Castellanos / Rafael Lozano Terrazas Faydalanıcı Ülke: Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili, Adalet Bakanlığı Uzmanlar Grubunun Üyeleri Diğer Profesyonel bir çevirmen tarafından anketler için 15 işgünü boyunca yazılı ve sözlü çeviri hizmeti verilmesi; profesyonel bir çevirmen ve dil asistanı tarafından çalıştayda 10 işgünü boyunca sözlü ve yazılı çeviri hizmetinin sağlanması.

8 FAALĠYET 1.3 DÖRT AVRUPA ÜLKESĠNE ÇALIġMA ZĠYARETĠ DÜZENLENMESĠ Faydalanıcı ülkeden 10 kişinin katılımıyla 4 Avrupa ülkesine 5 günlük çalışma ziyareti düzenlenmesi. Açıklama, amaçlar ve sonuçlar Özel ve resmi icra sistemleri arasındaki temel farklılıkların belirlenmesi, her iki sistemin de iyi yönlerinin tespit edilmesi ve iyi uygulamaların Türk icra sistemine aktarılması amacıyla, İcra sistemi bakımından en iyi uygulamaların bulunduğu 4 Avrupa ülkesine çalışma ziyaretleri düzenlenecektir. Her birine 10 kişinin katılacağı ziyaretler 5 işgünü sürecektir. Katılımcılar ziyaretlerle ilgili hazırlayacakları ortak raporda faaliyetleri tanımlayacak ve bulgularını ifade edeceklerdir. Bu ülkelerin her birindeki durumla ilgili tam bir rapor hazırlanacaktır. Beklenen sonuç, bu ülkelerdeki icra daireleriyle ilgili yasal, kurumsal ve uygulamaya dair çerçevenin ve bu dairelerin işleyişinin ve yapısının derinlemesine analizidir. Bu ülkelerdeki icra daireleriyle ilgili yasal, kurumsal ve uygulamaya dair çerçevenin ve bu dairelerin işleyişinin ve yapısının derinlemesine analizini içeren raporların 5 inci aya kadar hazırlanması. Üye Devlet: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Faydalanıcı Ülke: Türk Uzmanlar Grubunun üyeleri arasından belirlenecek 10 Türk uzman: İSPANYA 1. Proje Lideri 2. Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili 3. Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı 4. Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi 5. İç Denetim Birimi Başkanlığı İç Denetçisi 6. İcra Müdürü 7. İcra Müdür Yardımcısı 8. Beş pilot icra dairesinden bir temsilci 9. Beş pilot icra dairesinden bir temsilci 10. Bir akademisyen

9 YUNANİSTAN 1. Proje Lideri 2. Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili 3. Türkiye Adalet Akademisi Tetkik Hakimi 4. Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi 5. Avrupa Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi 6. İcra Mahkemesi Hakimi 7. İcra Müdürü 8. Beş pilot icra dairesinden bir temsilci 9. Beş pilot icra dairesinden bir temsilci 10. Bir akademisyen ALMANYA 1. Adalet Bakanlığı Kıdemli Program Görevlisi 2. Avrupa Birliği Genel Müdürü 3. Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili 4. Kanunlar Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi 5. İcra Mahkemesi Hakimi 6. Türkiye Barolar Birliğinden bir Temsilci 7. Bir akademisyen 8. İcra Müdürü 9. Beş pilot icra dairesinden bir temsilci 10. Beş pilot icra dairesinden bir temsilci FRANSA 1. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 2. Kanunlar Genel Müdürü 3. Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili 4. Kanunlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 5. Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi 6. Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi 7. Bilgi İşlem Daire BaşkanlığıTetkik Hakimi 8. Beş pilot icra dairesinden bir temsilci 9. İcra Müdürü 10. İcra Müdür Yardımcısı Diğer Yunanistan, Almanya ve Fransa ziyaretleri için profesyonel bir çevirmen ve İspanya ziyareti için dil asistanı. Çalışma materyalleri dağıtılmalıdır

10 FAALĠYET 1.4 ÇALIġTAY MEVCUT YASAL ÇERÇEVENĠN ANALĠZĠ VE AVRUPA BĠRLĠĞĠ STANDARTLARIYLA VE ĠYĠ UYGULAMALARLA KARġILAġTIRILMASI Bu faaliyet için 2 Kısa Dönem Uzmanın 10 ar işgünü çalışması gerekmektedir. Yukarıdaki belirtilen faaliyetler kapsamında hazırlanan analiz raporları bu faaliyette dikkate alınacaktır. Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili, icra daireleri ve yasal çerçeve ile ilgili son durumu anlamaları ve bilgilenmelerini teminen Üye Devlet Kısa Dönem Uzmanlarına destek vermek üzere bir çalışma grubu görevlendirecektir. Açıklama, amaçlar ve sonuçlar: Türk icra sistemine ilişkin yasal çerçevenin belirlenerek, AB standartlarıyla ve iyi uygulamalarla karşılaştırmalı analiz yapılması şeklinde derinlemesine bir çalışma yapılacaktır. Uzmanlar, icra dairelerinin yasal ve yapısal çerçevesinde yapılması gerekli değişiklikler konusunda vardıkları sonuçlar ışığında bir rapor hazırlayacaklardır. Bu bileşenin amaçları aşağıdaki gibidir: - İcra dairelerinin idari yapısında, teşkilat yapısında (organizasyon) ve işleyişinde yapılması gerekli değişikliklerin analiz edilmesi - İyi uygulamalar ve etik ilkeleri bakımından AB standartlarının belirlenmesi. Yukarıdaki belirtilen hedefler çerçevesinde bir çalışma yapılacaktır. Bu çalışmada AB standartları tanımlanacak, gerekli olan yasal reformlar sıralanacak ve icra dairelerinin yapısında, teşkilat yapısında ve işleyişinde gerekli görülen değişiklikler belirlenecektir. Bu çalışma 6 ncı aya kadar yapılacaktır. Kaynaklar Üye Devlet: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı 1 İspanyol Kısa Dönem Uzmanı: Carlos Alfonso Aliaga Casanova 1 Yunan Kısa Dönem Uzmanı: Chariklia Apalagaki/ Lambros Kotsiris / Ioannis Karakostas,/ Dimitrios Tsikrikas.

11 Faydalanıcı Ülke: Proje lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili ve projede doğrudan yer alan Türk uzmanlar grubunun üyeleri, avukatlar ve sivil toplum temsilcileri. Diğer dil asistanı tarafından yazılı ve sözlü çeviri hizmeti sağlanacaktır. BĠLEġEN B EYLEMĠN PLANLANMASI Bu bileşenin amaçları şunlardır: - önceki faaliyetlerin değerlendirilmesi ve sonraki aşamalar için bir stratejik plan hazırlanması - yasal değişiklik gerektiren sorunların belirlenmesi - yasal değişiklik gerektirmeyen sorunların belirlenmesi ve bir Komite tarafından eylem planı hazırlanması. Üye Devlet: Faydalanıcı Ülke: grubu Yerleşik Eşleştirme Danışmanı, 10 Kısa Dönem Uzman Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili ve Türk uzmanlar FAALĠYET 1.5 YENĠ ĠCRA DAĠRELERĠ SĠSTEMĠNĠN TASARLANMASI ĠÇĠN STRATEJĠK PLAN GELĠġTĠRMEYE YÖNELĠK ÇALIġTAYLAR 4 İspanyol Kısa Dönem Uzman ve 1 Yunan Kısa Dönem Uzman; her biri için 10/5 işgünü Açıklama, amaçlar ve sonuçlar: Önceki faaliyetlerin sonuçlarının değerlendirilmesi ve sonraki aşamalar için bir stratejik plan hazırlanması amacıyla dört çalıştay düzenlenecektir. Hazırlanacak dökümanların farklı özellikler arz etmesi nedeniyle bu faaliyet altında farklı alt aktiviteler düzenlenecektir. Örneğin: 1. 1 KDU/10 gün: bu faaliyet kapsamında yeni İcra Dairelerinin Teşkilat ve İşleyiş Planı tasarlanacaktır.

12 2. 1 KDU/10 gün: bu faaliyet kapsamında icra daireleri için Eylem Planları, Pozisyon Kılavuzu ve Prosedür Kılavuzu da dâhil bir Kalite Sistemi tasarlanacaktır ĠSPANYOL KDU/5 gün VE 1 YUNAN KDU/5 gün: bu faaliyet kapsamında Prosedürler ve Rehberler geliştirilmesi için bir Proje ile mahkeme işlemlerinin yürütülmesine dair standart doküman geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır KDU/5 gün: bu faaliyet kapsamında farkındalık, iletişim, eğitim ve motivasyonu kapsayan bir Değişim Yönetimi Planı tasarlanacaktır. Bu faaliyet Eğitim Bileşeni ile koordine edilecektir. Her bir teknik destek için ÇalıĢma Grupları oluşturulacaktır. Her grupta biri uzman olmak üzere üç kişi bulunacaktır. Diğer üyeler hâkim veya katip ile Adalet Bakanlığının üst düzey bürokratlarından biri olmalıdır. Uzmanların hazırlayacağı raporlar ve taslaklar bu çalışma gruplarında ele alınacak ve zenginleştirilecektir. 1 İcra Daireleri Teşkilat (Organizasyon) ve İşleyiş Planı; 7. ay 1 Kalite Planı; 7. ay 1 Standart adli dokümanlar kılavuzu ve Prosedür Rehberi; 7. ay 1 Değişim Yönetimi Planı; 7. ay Üye Devlet: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı 4 İspanyol Kısa Dönem Uzmanı: Mª Luisa Domínguez Suárez /Francisco Cabo Orero / José de la Mata Amaya l / José Juan Tomás Porter / Mª José Cañizares Castellanos / Mª Jesús Blanco Quintana / Rosa Blanch Domeque / Francisco de Borja Vargués Valencia /Concepción López-Yuste Padial 1 Yunan Kısa Dönem Uzmanı: Evi Georgaka / Marinos Papadopoulos Faydalanıcı Ülke: Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili, Türk uzmanlar grubu Diğer 1 profesyonel çevirmen tarafından 10 işgünü yazılı ve sözlü çeviri hizmeti, 2 profesyonel çevirmen ile dil asistanı tarafından 5 er işgünü yazılı ve sözlü çeviri hizmeti sağlanacaktır.

13 FAALĠYET 1.6 BĠR KOMĠTE TARAFINDAN ĠCRA SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN YASAL DEĞĠġĠKLĠK GEREKTĠREN SORUNLARIN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR SEMĠNER DÜZENLENMESĠ VE ÖNERĠLERĠ ĠÇEREN BĠR RAPOR HAZIRLANMASI 3 KDU, 1 İspanyol KDU/15 işgünü ve 2 Yunan KDU 7,5 er işgünü Açıklama, amaçlar ve sonuçlar: Yasal değişiklik gerektiren sorunların belirlenmesi amacıyla bir seminer düzenlenecektir. Adalet Bakanlığının ilgili birimlerinin temsilcileri, icra mahkemesi hakimleri, icra müdür ve yardımcıları, Baro temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla oluşturulacak Komite tarafından Türk İcra Sistemindeki sorunların çözümüne yönelik bir rapor hazırlanacak ve Bakanlığın ilgili birimine sunulacaktır. Bu komitenin çalışmalarına destek vermek üzere 3 Kısa Dönem Uzmanın 15 gün süreyle görevlendirilecektir. Bu kişilerden birinin Türk hukuku konusunda uzman olması gereklidir. Bu uzman ve uluslararası uzman, Komiteyle birlikte çalışacaktır. Bu faaliyet 7 gün ve 8 gün olarak iki ayrı zaman dilimine ayrılabilir. Birinci kısımda Komite ile tartışmalar yapılarak sonuçlara varılacak ve ikincisinde ise metnin taslağı hazırlanarak arka plan bilgileri elde edilecektir. Yasal değişiklikler hakkında rapor: 8. ay Üye Devlet: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı, 1 İspanyol Kısa Dönem Uzman: José María Fernández Seijo 2 Yunan Kısa Dönem Uzman: Antigoni Tzelepi/ Alkiviadis Feresidis / Dimitris Koulaxizis/ George Almpouras/ Eugenia Dakoronia / George Lekkas/ Anthi Pelleni-Papageorgiou Faydalanıcı Ülke : Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili, Türk uzmanlar grubu Diğer profesyonel bir çevirmen ve dil asistanı tarafından yazılı ve sözcü çeviri hizmeti verilecektir.

14 FAALĠYET 1.7 BĠR KOMĠTE TARAFINDAN ĠCRA SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN YASAL DEĞĠġĠKLĠK GEREKTĠRMEYEN SORUNLARIN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR SEMĠNER DÜZENLENMESĠ VE ÖNERĠLERĠ ĠÇEREN BĠR RAPOR HAZIRLANMASI 2 KDU (1 İspanyol KDU and 1 Yunan KDU); her biri için 10 işgünü Açıklama, amaçlar ve sonuçlar Yasal değişiklik gerektirmeyen sorunların belirlenmesi amacıyla bir seminer düzenlenecek ve Komite tarafından bir eylem planı taslağı hazırlanacaktır. Eylem planında, hazırlık aşamasından proje faaliyetlerinin sonuna kadar uygulanabilecek sistematik değişikliklere yer verilecektir. 1.5 numaralı faaliyet kapsamında görevli bulunan Kısa Dönem Uzmanlar çalışmaları boyunca söz konusu Komiteye rapor sunacaklardır. Yerleşik Eşleştirme Danışmanı, planların gözden geçirilmesini ve onaylanmasını sağlamak amacıyla komiteyle birlikte çalışacaktır. Bu faaliyet 5 er işgünü olarak iki ayrı zaman dilimine ayrılabilir. Birinci kısımda Komite ile tartışmalar yapılarak sonuçlara varılacak ve ikincisinde metnin taslağı hazırlanarak arka plan bilgileri elde edilecektir. Eylem planlarının 9 uncu ayda hazır olması Üye Devlet: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı 1 İspanyol Kısa Dönem Uzman: Javier Moncada Bueno 1 Yunan Kısa Dönem Uzman: Chariklia Apalagaki / Lambros Kotsiris / Ioannis Karakostas / Dimitrios Tsikrikas Faydalanıcı Ülke: Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili ve Türk uzmanlar grubu Diğer profesyonel bir çevirmen tarafından yazılı ve sözlü çeviri hizmeti verilecektir.

15 ALT BĠLEġEN C EYLEM PLANLARININ UYGULANMASI Bu bileşenin amaçları aşağıdaki gibidir: - projenin işleyiş planlarını anlatmak ve projeye aktif biçimde katılımlarını sağlamak amacıyla her pilot ilde icra müdürlerine ve personeline yönelik motivasyon seminerleri düzenlenmesi - kalite planının, mahkeme işlerine yönelik standart dokümanların, Prosedür Rehber Planının ve ayrıca değişim yönetimi planının uygulanması - belirlenen sistematik değişikliklerin 5 pilot icra dairesinde uygulamaya konması. ÜD: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı, 13 Kısa Dönem Uzman ve bir tasarım firması (özel sektör) FÜ: Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili ve Türk uzmanlar grubu FAALĠYET 1.8 BEġ PĠLOT ĠCRA DAĠRESĠNDE SEMĠNERLER DÜZENLENMESĠ VE TAKĠP KOMĠSYONLARININ KURULMASI : Her pilot icra dairesinde 2 şer işgünü sürecek seminerler düzenlenecektir. Açıklama, amaçlar ve sonuçlar: Projeye ilişkin teşkilat ve işleyiş planının anlatılması amacıyla her pilot ilde seminerler düzenlenecektir. Seminerlere pilot icra dairelerinde çalışan bütün icra hâkimleri, icra müdürleri ve personel katılacaktır: Gaziantep İcra Dairesindeki seminere 60, Trabzon İcra Dairesindeki seminere 18, Afyonkarahisar İcra Dairesindeki seminere 18, Hatay İcra Dairesindeki seminere 12 ve Menemen İcra Dairesindeki seminere 5 katılımcının iştirak etmesi beklenmektedir. İlgili profesyonellerin proje çalışmalarına katılımlarını sağlamak amacıyla icra dairelerinin her birinde bir Kalıcı Takip Komitesi kurulmalıdır. : 5 Seminer ve Takip Komisyonları; 9. ay Kaynaklar ÜD: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı FÜ: Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili, Türk uzmanlar grubu Diğer dil asistanı tarafından sözlü çeviri hizmeti verilmesi

16 FAALĠYET 1.9 KALĠTE PLANININ UYGULANMASI AMACIYLA SEMĠNERLER DÜZENLENMESĠ VE TASLAK KALĠTE KILAVUZLARININ YAZILMASI Ortak açıklama Bu faaliyetin amacı,1.5 numaralı faaliyet kapsamında hazırlanan stratejik planları geliştirmek ve pilot icra dairelerinin yeniden yapılandırılmasında kilit doküman işlevi görecek olan kalite sistemini geliştirmektir. Kılavuzlar hazırlandıktan sonra Kalite Sistemi gözden geçirilecek ve yayımlanacaktır. Bu faaliyetin uygulanması için eylem protokolünün, Pozisyon Kılavuzu ve Prosedür Kılavuzunun, standart doküman koleksiyonunun ve prosedür rehber planının hazırlanması amacıyla dört çalışma grubu (bunlardan üçü eş zamanlı biçimde çalışacaktır) oluşturulacaktır. Bu faaliyetin doğru biçimde uygulanabilmesi için farklı çalışma gruplarının oluşturulması gereklidir. Bu gruplarda bütün uluslararası ve ulusal uzmanlar (ulusal uzmanların sayısı sonradan belirlenecek olmakla birlikte gruplarda Hâkimler, İcra Memurları, Adalet Bakanlığının Temsilcileri, Avukatlar ve Akademisyenler yer alacaktır) dokümanları tartışacak ve hazırlayacaklardır. Bu faaliyet esnasında bu uzmanlar tam zamanlı çalışacaklardır. FAALĠYET EYLEM PROTOKOLÜ SEMĠNERĠ : 1 İspanyol KDU / 10 işgünü Açıklama, amaçlar ve sonuçlar Eylem protokolünün hazırlanması amacıyla bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Bu dokümanda icra dairelerinin işleyişi ve yönetimine dair kurallar yer alacak ve bu kuralların tek tip ve tutarlı bir biçimde uygulanması sağlanacaktır. Bu doküman, onay için Adalet Bakanlığına sunulacaktır. -İcra Dairelerine dair kurallar; 10. ay ÜD: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı 1 İspanyol KDU: José de la Mata Amaya / Francisco de Borja Vargués, Valencia /Concepción López-Yuste Padial FÜ: Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili, Türk uzmanlar grubu

17 Diğer profesyonel bir çevirmen ve dil asistanı tarafından yazılı ve sözlü çeviri hizmeti sağlanacaktır. FAALĠYET POZĠSYON KILAVUZU SEMĠNERĠ 2 İspanyol KDU; her biri için 33 işgünü Açıklama, amaçlar ve sonuçlar Pozisyon kılavuzunun tartışılması ve hazırlanması amacıyla bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Bu dokümanda, icra dairelerinin teşkilat yapısını oluşturan çeşitli birimlerin rolleri ve işlevleri tanımlanacak ve bunların sınırları belirlenecektir. Bu doküman, yeni icra daireleri için bir uygulama rehberi ve projenin ilkelerine ve kriterlerine uygun olarak rol ve sorumlulukların benimsenmesi sürecini kolaylaştıracak bir organizasyon aracı olarak düşünülebilir. Doküman, icra dairelerinin işlevlerinin ve işlerinin ve bunların sınırlarının belirlendiği uygulamaya dönük bir personel yönetim aracı olarak kullanılabilir. Doküman onay için Adalet Bakanlığına sunulacaktır. - 1 İcra Daireleri İş Kılavuzu; 13. ay ÜD: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı 2 İspanyol KDU: Francisco Cabo Orero / Rafael Lozano Terrazas FÜ: Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili, Türk uzmanlar grubu Diğer profesyonel bir çevirmen ve dil asistanı tarafından 33 işgünü yazılı ve sözlü çeviri hizmeti sağlanacaktır. FAALĠYET PROSEDÜR KILAVUZU SEMĠNERĠ 2 İspanyol Kısa Dönem Uzman; her biri için 33 işgünü Açıklama, amaçlar ve sonuçlar Prosedür Kılavuzunun tartışılması ve hazırlanması amacıyla bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Bu dokümanda icra dairelerinde hizmet sunumu sırasında takip edilmesi gerekli uygulamalar ve görevler tanımlanacaktır. Dokümanda prosedürlerin/işlemlerin uygulanmasından, yerine getirilmesinden ve denetlenmesinden sorumlu olacak kişiler de belirlenecektir.

18 Doküman onay için Adalet Bakanlığına sunulacaktır. -İcra Daireleri Yönetim Prosedürleri Kılavuzu; 13. ay ÜD: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı 2 İspanyol KDU: Juan José Tomás Porter / Mª José Cañizares Castellanos FÜ: Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili, Türk uzmanlar grubu Diğer profesyonel bir çevirmen tarafından 33 işgünü boyunca yazılı ve sözlü çeviri hizmetleri FAALĠYET MAHKEME ĠġLEMLERĠ STANDART DOKÜMANI VE PROSEDÜR REHBERĠ ĠÇĠN SEMĠNER 2 İspanyol KDU; her biri için 33 işgünü Açıklama, amaçlar ve sonuçlar Mahkeme işlemleri için bir standart doküman ve prosedür rehberi hazırlanması amacıyla bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Bu dokümanlarda usul kanunlarına uygun olarak prosedürlerin her birinde yer alacak birimler ve prosedürlerin aşamaları tanımlanacaktır. Bu dokümanlar ayrıca mevcut düzenlemeler ışığında işlemlerin düzgün biçimde yürütülmesine yönelik standart uygulamalara ilişkin bilgileri de içerecektir. - 1 İcra Daireleri standart işlem dokümanı; 13. ay - 1 İcra Daireleri Prosedür (Usul) Rehberi; 13. Ay ÜD: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı 2 İspanyol KDU: Javier Garrido Ramos / Mª Jesús Blanco Quintana / Rosa Blanch Domeque FÜ: Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadi, Türk uzmanlar grubunun diğer üyeleri Diğer profesyonel bir çevirmen ve dil asistanı tarafından 33 işgünü boyunca yazılı ve sözlü çeviri hizmeti sağlanacaktır. Çalışma materyallerinin dağıtılması

19 FAALĠYET 1.10 DEĞĠġĠM YÖNETĠMĠ PLANININ UYGULANMASI ÇALIġTAYI 1 İspanyol KDU / 10 işgünü Bu faaliyet kapsamında, farkındalık yaratma ve iletişim için materyal (kamu çalışanları ve diğer profesyonellere yönelik el ilanları, broşürler, bilgi dokümanları, görsel-işitsel kısa belgeseller veya el kitapları) tasarlanması ve üretilmesi amacıyla bir tasarım firmasıyla sözleşme yapılması planlamaktadır. Açıklama, amaçlar ve sonuçlar: Değişim Yönetimi Planının geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla bir çalıştay düzenlenecektir. Bu planda icra hizmetlerinin ana yararlanıcılarına, avukatlara ve kamuoyuna yönelik farkındalık yaratma, iletişim ve motivasyon faaliyetleri yer alacaktır. Bu faaliyet Eğitim Bileşeni kapsamındaki faaliyetlerle koordineli olarak yürütülecektir. Farkındalık Kılavuzunun hazırlanması: 11. ay; proje kapsamında nüsha basılması: 14. ay Proje kapsamında iletişim materyallerinin hazırlanması: 11. ay; proje kapsamında 200 nüsha basılması: 13. ay ÜD: Yerleşik Eşleştime Danışmanı, 1 KDU: Mª Luisa Domínguez Suárez FÜ: Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili, Türk uzmanlar grubu Diğer profesyonel bir çevirmen ve dil asistanı tarafından yazılı ve sözlü çeviri hizmetleri.

20 FAALĠYET 1.11 PĠLOT ĠCRA DAĠRELERĠNDE AVUKATLARA VATANDAġLARA VE KAMU ÇALIġANLARINA ANKET UYGULANMASI Türk uzmanlar anketler için 10 işgünü çalışacaklardır 2 İspanyol Kısa Dönem Uzman çalıştay için 10 işgünü çalışacaklardır. Açıklama, amaçlar ve sonuçlar Türk uzmanlar, proje kapsamında ulaşılan sonuçları değerlendirmek ve projenin uygulanması öncesindeki ve sonrasındaki durumu karşılaştırmak amacıyla pilot icra dairelerinde avukatlarla, vatandaşlarla ve personelle yüz yüze görüşme yöntemini ve bilgi işlem araçlarını kullanarak anketler uygulayacaklardır (her icra dairesinde 3-4 gün). İlk anket bütün uzmanların katılımıyla Gaziantep icra dairesinde gerçekleştirilecek, ardından uzmanlar iki gruba ayrılacak, her grup iki pilot icra dairesinde anket uygulanmasından sorumlu olacaktır. Anketlerin yapılmasından sonra, sonuçları tartışmak ve rapor hazırlamak amacıyla İspanyol ve Türk uzmanlar tarafından bir çalıştay düzenlenecektir. Anketlerin sonuçlarına dair analiz raporu; 20. ay Kaynaklar ÜD: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı, 2 İspanyol KDU: Mª José Cañizares Castellanos / Rafael Lozano Terrazas / Hugo Novales Bilbao / Beatriz Suárez Martín FÜ: Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili ve Türk uzmanlar Diğer - Dil asistanı tarafından yazılı ve sözlü çeviri hizmeti sağlanacaktır.

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER R A P O R KONU Adalet Bakanlığı (Yeni) Stratejik Planında (2015-2019) Başkanlığımıza verilen görev ve sorumluluklar hakkındadır. BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 3 ORGANĠZASYON

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 17.12.2010 tarihinde taslak olarak hazırlanmıştır/juha Rumpunen,Kısa Dönem Uzman; 12.1.2011 tarihinde Yerleşik Eşleştirme Danışmanı tarafından gözden geçirilmiştir. EĞİTİM PROGRAMI 1.2.6. PERFORMANS YÖNETİMİ

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Romanya. Göçmen işçiler için sosyal güvenlik

Romanya. Göçmen işçiler için sosyal güvenlik Romanya Göçmen işçiler için sosyal güvenlik Romanya: Göçmen işçiler için sosyal güvenlik Eylül 2002 de Romanya Sosyal İşler Bakanlığı tarafından teklif çağrısı yapılmıştır Projenin genel hedefi: işçilerin

Detaylı

Üst Düzey Yöneticiler için Çalışma Gezisi İspanya, 01/05.12.2014

Üst Düzey Yöneticiler için Çalışma Gezisi İspanya, 01/05.12.2014 Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ AÇIKLAMA. Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012. Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013. Yapılacak işin adı

5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ AÇIKLAMA. Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012. Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013. Yapılacak işin adı 5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012 AÇIKLAMA Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013 S.No Yapılacak işin adı Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak - 2013

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü Amaç Denetimden Sorumlu Komitenin amacı, Yönetim Kurulunun (1) şirketin mali tablolarının doğruluğu, (2) şirketin yasal şartlara ve mevzuat şartlarına

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı SAYı: B.16.2.S0B.0.10.01.00.0601 ~q..1~11 KONU: Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi 10.!l 12012 BAKANLıK MAKAMıNA Bakanlığımız Kalite Yönetim

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

MODÜL 2: DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİ (DVİHEP) TANITIMI

MODÜL 2: DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİ (DVİHEP) TANITIMI MODÜL 2: DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİ (DVİHEP) TANITIMI Modülün Hedef Kitlesi Öğretmenler Okul ve eğitim yöneticileri Maarif müfettişleri Modülün Hedefleri Oturumun sonunda katılımcılar:

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

PROJE EKİPLERİNİN GÖREV VE SORUMLUKLARI REHBERİ

PROJE EKİPLERİNİN GÖREV VE SORUMLUKLARI REHBERİ Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. KAYITLI ISTIHDAMIN TEVIKI II (PRE II) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı IPA IV. Bileşeni TRH1.3.PREII/P-03/224

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ. İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ. İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI KOS 1..Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

Uyuşmazlıklar bir arabulucu eşliğinde, daha kısa sürede daha masrafsız ve iki tarafın da memnun ayrılacağı şeklinde çözüme kavuşturulabilir

Uyuşmazlıklar bir arabulucu eşliğinde, daha kısa sürede daha masrafsız ve iki tarafın da memnun ayrılacağı şeklinde çözüme kavuşturulabilir Uzun zamandır hazırlıkları süren Adalete Daha İyi Erişim Projesi yakında eğitim programlarıyla duyurulacak. Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu'nun taraf olduğu Avrupa Birliği destekli

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar SAYI 1 Yurttaşım Sorumluluklarımın Farkındayım - TR2009/0136.01-02/287 SORUMLU YURTTAŞIM Seçilecek 45 öğrenci 45 öğrencinin seçeceği 12 öğrenci arkadaşı Öğretmen, yönetici ve çalışanlar ile toplamda 577

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Kutluhan TAŞKIN Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Kamuda Katılım: İngiltere Örneği Paneli 4 Nisan 2012 1 Stratejik Yönetim Araştırması

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI

T.C. BAŞBAKANLIK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI GENEL BİLGİLER Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek Başkanlığımızın başlıca görev alanları içerisinde yer almaktadır.

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

MERSĠN KENT KONSEYĠ EĞĠTĠM MECLĠSĠ. OKUL AĠLE BĠRLĠKLERĠ EĞĠTĠMDE ĠYĠ ÖRNEKLER ÇALIġTAYI

MERSĠN KENT KONSEYĠ EĞĠTĠM MECLĠSĠ. OKUL AĠLE BĠRLĠKLERĠ EĞĠTĠMDE ĠYĠ ÖRNEKLER ÇALIġTAYI MERSĠN KENT KONSEYĠ EĞĠTĠM MECLĠSĠ OKUL AĠLE BĠRLĠKLERĠ EĞĠTĠMDE ĠYĠ ÖRNEKLER ÇALIġTAYI MERSĠN 2015 GiriĢ Talep Okul aile birlikleri çalıştayı ile okul aile birliklerinin eğitimin niteliğini arttırmak

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Danışman Alınacaktır

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Danışman Alınacaktır Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Danışman Alınacaktır 09 Şub 2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

TÜRKIYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETIĞIN GÜÇLENDIRILMESI PROJESI (TYEC2) TEKNİK RAPOR

TÜRKIYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETIĞIN GÜÇLENDIRILMESI PROJESI (TYEC2) TEKNİK RAPOR TÜRKIYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETIĞIN GÜÇLENDIRILMESI PROJESI (TYEC2) TEKNİK RAPOR EĞİTİM İHTİYAÇLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE ÖNERİLER HAKKINDA TASLAK RAPOR Hazırlayan Mr Gary Hickey, TYEC 2 Uzun Dönemli

Detaylı

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Faaliyetin Adı Görev Yöneticisi Faaliyet Türü Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Türkiye için Yargı Reformu Türkiye Yönetimler Arası Mali Tasarım Kamu Harcama Yönetimi Maria Gonzalez De

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR Sosyal Güvenlik Kurumu nun yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti nin ortaklaşa finanse ettiği Evde Çocuk Bakım Hizmetleri

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi İŞ TANIMI (Terms of Reference) Sözleşme Numarası İhale Başlığı İhale Numarası :TRH1.3.PREII/P03/322 :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi :TRH1.3.PREII/P03/322/02 1. ÖN BİLGİ 1.1. Proje

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ KARAMAN [Metni yazın] Sayfa 0 1. PROJENİN TANIMI 1.1. PROJENİN İSMİ: ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ 1.2. PROJE ALANI: KARAMAN KENTSEL

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2015-3344 T.C. Sayı : 13960294-612.02- Konu : İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Değerlendirilmesi Dağıtım İlgi : 03/03/2015 tarihli ve 2623 sayılı yazı. Bilindiği

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ B KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ GİRİŞ Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı