BĠLEġEN 0 HAZIRLIK DÜZENLEMELERĠ GÖREVLER (GĠRDĠLER):

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠLEġEN 0 HAZIRLIK DÜZENLEMELERĠ GÖREVLER (GĠRDĠLER):"

Transkript

1 MADDE 4. GÖREVLER (GĠRDĠLER): BĠLEġEN 0 HAZIRLIK DÜZENLEMELERĠ Projenin ana hatlarının ve proje kapsamında atılması gereken adımların belirlenmesi amacıyla, açılış faaliyeti olarak bir başlangıç toplantısı düzenlenecektir. Aynı gün içerisinde, medyanın proje hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla bir basın toplantısı yapılacaktır. Proje ile elde edilen olumlu sonuçların duyurulması, Türk merciler ile diğer Üye Devletler arasındaki karşılıklı güven ilişkilerinin güçlendirilmesine katkıda bulunacak, olumsuz yönlerin duyurulması da bir baskı unsuru işlevi görebilecektir. FAALĠYET 0.1 BAġLANGIÇ TOPLANTISI VE BASIN TOPLANTISI Yerleşik Eşleştirme Danışmanı (YED), Proje Liderleri, Projenin Ortakları ve diğer ilgili birimlerin koordinatörlüğünde bir gün sürecek bir toplantı düzenlenerek, kamuoyunun, diğer kamu kurumlarının, icra müdürlüklerinin ve medya kuruluşlarının Proje hakkında bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. Açıklama, amaçlar ve sonuçlar Katılımcılara projenin resmi olarak başladığı ilan edilecektir. Projenin ana hatları ve proje kapsamında atılması gereken adımlar belirlenecektir. Projenin kamuoyuna duyurulması amacıyla medya kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımıyla bir toplantı düzenlenecektir. Bu toplantı ile ulaşılmak istenen hedefler şunlardır: Projenin şeffaflıkla uygulanmasının sağlanması, Türk mercileriyle karşılıklı güven ilişkilerinin güçlendirilmesi, Sorunlu yönler konusunda bir baskı unsuru yaratılması, Proje ortakları, bu toplantıya, muhtelif icra müdürlüklerinde görevli 50 icra müdür ve yardımcısı ile icra personelini davet edeceklerdir. Bu davet, icra daireleri personelinin ve

2 müdürlerinin proje faaliyetlerine katılımlarının ve ilgilerinin arttırılması bakımından önem arz etmektedir. Proje ortakları medyaya, Türk mercilerine ve yabancı kurumlara projenin amaçlarını ve bu amaçlara ulaşmak için kullanılacak araçları açıklayacaklardır. Proje ve projenin amaçları ile ilgili yazılı materyaller hazırlanarak katılımcılara dağıtılacaktır. Avrupa Komisyonu Delegasyonu Türkiye Temsilciliği ile ortak bir basın duyurusu hazırlanarak medyaya dağıtılacaktır. Faaliyet raporu hazırlanacaktır. Projenin birinci ayında 200 broşür ve 100 davetiye hazırlanması ve dağıtılması Basın duyurusu Kaynaklar Üye Devlet (ÜD): Yerleşik Eşleştirme Danışmanı, İspanyol Proje Lideri (PL), Yunan PL, İspanyol / Yunan uzmanlar / Türk gazeteciler Faydalanıcı Ülke (FÜ): Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili. Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Çalışma Grubu Sunum materyalleri dağıtılmalıdır Simultane çeviri için 2 çevirmen hizmet verecektir. BĠLEġEN 1 ĠCRA DAĠRELERĠNĠN KURUMSAL KAPASĠTESĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ Bu bileşenin amacı icra dairelerinin yapısında, teşkilatlanmasında, işlevlerinde ve ayrıca yasal ve kurumsal çerçevede yapılması gerekli değişiklikler hakkında derinlemesine bir analiz çalışması yaparak icra dairelerinin verimliliğini ve etkinliğini arttırmaktır. Bu çerçevede, kamuoyunun icra dairelerine olan güvenini güçlendirmek ve icra dairelerinin modernizasyonunu sağlamak için stratejik planlar hazırlanacaktır. Bu bileşen üç kısma / alt bileşene ayrılmıştır: Alt bileşen A: Beş pilot icra dairesinin teşkilat yapısının ve işlevlerinin analiz edilmesi; iyi uygulamalar, etik ilkeler ve diğer kamu kurumlarıyla işbirliği anlaşmaları bakımından Avrupa standartlarıyla karşılaştırmalı bir çalışma yapılması ve rapor hazırlanması olarak belirlenmiştir. Alt bileşen B: Önceden yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi ve Projenin sonraki aşamalar için stratejik plan ile ilgili faaliyetleri içeren eylem planı hazırlanması; bir Komisyon tarafından yasal değişiklik gerektiren ve gerektirmeyen konuların belirlenmesi ve eylem planı taslağının hazırlanmasıdır.

3 Alt bileşen C: Yukarıda belirtilen planların hazırlanması ve icra dairesi müdürlerinin ve personelinin aktif katılımının sağlanması amacıyla Eylem Planlarının uygulanmaya geçirilmesidir. Türk uzmanlar grubunun yapısı ve katılımcıları, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Türk uzmanlardan oluşan çalışma grubunun aşağıdaki şekilde teşekkül etmesi öngörülmektedir. 1. Personel Genel Müdürlüğünde görevli Tetkik Hakim 2. Kanunlar Genel Müdürlüğünde görevli Tetkik Hakim 3. Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünde görevli Tetkik Hakim 4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevli Tetkik Hakim 5. İcra Mahkemesi Hâkimleri 6. İç Denetim Birimi Başkanlığında görevli İç Denetçi 7. Türkiye Barolar Birliği Temsilcisi 8. Akademisyenler 9. İcra Müdürleri ve İcra Müdür Yardımcıları 10. Diğer ilgili birim uzmanları Proje liderleri, Türk uzmanlar grubu ve Yerleşik Eşleştirme Danışmanı ile işbirliği içerisinde yasal değişiklik gerektiren sorunları belirlenerek tanımlanacak, belirlenen sorunların sonuçlarını ve çözümlerini içeren bir resmi doküman hazırlayarak Adalet Bakanlığının üst yönetimine sunacaklardır. BileĢen 1 Kapsamında görev alacak Yabancı Uzmanlar; Yunan uzmanlar: Dionysia Kallinikou Sotiris Papadopoulos Ioannis Boudouris Chariklia Apalagaki Antigoni Tzelepi Alkividis Feresidis Dimitri Koulaksiziz George Almpouras Eugenia Dakoronia George Lekkas Anthi Pelleni Labros Kotsiris Ioannis Kikkis Evi Georgaka Ioannis Karakostas Dimitrios Tsikrikas Yannis Erifillidis Ġspanyol uzmanlar: Rafael Lozano Terrazas Javier Moncada Bueno Carlos Alfonso Aliaga Casa José María Fernández Seij Mª José Cañizares Castella Hugo Novales Bilbao Beatriz Suárez Martín José de la Mata Amaya Dolores Millán Pérez Concepción López-Yuste P José Juan Tomás Porter Rafael Lozano Terrazas Francisco Cabo Orero Mª Luisa Domínguez Suá Rosa Blanch Domeque Francisco de Borja Vargués Javier Garrido Ramos Mª Jesús Blanco Quintana Kilit uzman: Mª José Cañizares Castellano

4 ALT BĠLEġEN A BEġ PĠLOT ĠCRA DAĠRESĠNDE YAPILACAK ANALĠZ ÇALIġMASI Amaç: Bu alt bileşenin amaçları şunlardır: Pilot icra dairelerdeki yasal, kurumsal ve uygulamayla ilgili çerçevenin ve bu icra dairelerinin işleyişi ile yapısının analiz edilmesi, Pilot icra dairelerindeki teşkilat (organizasyon) yapısının ve mevcut uygulamaların analiz edilmesi, Pilot icra dairelerinde yapılabilecek değişikliklerin analiz edilmesi, İyi uygulamalar, etik ilkeleri ve diğer Kamu Kurumları ile işbirliği anlaşmaları konusunda AB standartlarının belirlenmesidir. Üye Devlet: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı, 8 Kısa Dönem Uzman (KDU) Faydalanıcı Ülke: Proje lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili, Türk uzmanlar grubunun resmi üyeleri FAALĠYET 1.1 PĠLOT ĠCRA DAĠRELERĠNE YAPILACAK ZĠYARETLERĠ VE ANKETLERĠ HAZIRLAMAK ĠÇĠN YAPILACAK ÇALIġTAYLAR : 2 Kısa Dönem Uzmanlar 5 er işgünü çalışacaktır Açıklama, amaçlar ve sonuçlar: Ziyaretleri ve anketleri hazırlamak amacıyla iki çalıştay düzenlenecektir: Beş pilot ilde düzenlenecek ziyaretler için rehber geliştirilmesi amacıyla uluslararası uzman ve Türk uzmanlar grubuyla birlikte ortaklaşa bir çalıştay düzenlenecektir. Bu çalıştayın çıktısı Pilot icra daireleri çalışma planı raporu olacaktır ve bu raporda şunlar yer alacaktır: a. Her pilot icra dairesine yapılacak ziyaretin hedefleri b. Metodoloji c. Toplanacak bilgiler ve çalışılacak ana noktalar d. Raporun yapısı ve içindekiler tablosu

5 Anket şablonlarını geliştirmek ve toplanacak bilgileri tespit etmek amacıyla İspanyol uzman ve Türk uzmanlar grubu ile bir çalıştay düzenlenecektir. Pilot icra dairelerine yönelik rehber ve çalışma planı revize edilecek ve Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili olan Türk uzman tarafından doğrulanacaktır. Bu dokümanlar, çalışma gezilerinin ve anket bileşenlerinin temelini teşkil edecektir. Pilot icra daireleri çalışma planı raporunun ve anket şablonlarının 2 nci aya kadar hazırlanması Kaynaklar Üye Devlet: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı 1 İspanyol Kısa Dönem Uzmanı: Mª José Cañizares Castellano / Rafael Lozano Terrazas 1 Yunan Kısa Dönem Uzmanı: Dionysia Kallinikou / Yannis Erifillidis) Faydalanıcı Ülke: Proje lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili ve Türk uzmanlar grubunun diğer üyeleri Diğer kaynaklar: Profesyonel bir çevirmen tarafından 5 işgünü boyunca yazılı ve sözlü çeviri hizmeti verilmesi ve dil asistanı tarafından 5 işgünü boyunca yazılı ve sözlü çeviri hizmetine katkı sağlanması Çalışma materyalleri dağıtılmalıdır FAALĠYET 1.2 BEġ PĠLOT ĠCRA DAĠRESĠNE ÇALIġMA ZĠYARETĠ GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ VE KAMU ÇALIġANLARINA, AVUKATLARA VE VATANDAġLARA YÖNELĠK ANKET YAPILMASI Ortak açıklama Çalışma gezileri ve anketler iki farklı faaliyettir ve eşzamanlı olarak yürütülecektir. Bu faaliyet iki aşamaya bölünmüştür: a) Birinci aşamada uzmanlar 5 Pilot İcra Dairesini ziyaret ederek her icra dairesinde 3-4 gün geçireceklerdir. İlk pilot icra dairesi incelemesi (Gaziantep teki pilot icra dairesi) ve anketi uluslararası ve ulusal uzmanların hepsi tarafından gerçekleştirilecek, bunun ardından ekip, iki çalışma grubuna ayrılacaktır. Her ekip diğer iki pilot ildeki çalışma gezilerini ve anketleri yürütmekten sorumlu olacaktır. Bu aşamanın süresi (Ankara dan pilot illere gidiş ve Ankara ya dönüş dâhil) 15 gün olarak belirlenmiştir. b) İkinci aşamada uluslararası uzmanlarla Türk uzmanlar müştereken raporları hazırlayacaklardır. Bu amaçla iki çalıştay düzenlenecektir. Birinci çalıştayda pilot illere yapılan ziyaretlerin sonuçları tartışılacak ve bir rapor hazırlanacaktır. Diğer çalıştayda ise yapılan anketlerin sonuçları ele alınarak elde edilen çıktılara ilişkin rapor hazırlanacaktır. Rapor hazırlama aşamasının süresi 10 gün olacaktır.

6 FAALĠYET BEġ PĠLOT ĠCRA DAĠRESĠNE ÇALIġMA ZĠYARETĠ DÜZENLENMESĠ : 2 Yunan Kısa Dönem Uzman / her biri için 25 işgünü Açıklama, amaçlar ve sonuçlar: Uzmanlar beş pilot icra dairesini ziyaret ederek insan kaynakları, fiziksel koşullar, teknolojik ekipman ve altyapı bakımından sorunlu olan alanları tespit edeceklerdir. Bu amaçla Türk uzmanlarla yabancı uzmanlar, icra dairelerinin ofislerini, teknik ve fiziksel imkânlarını ve ekipmanlarını inceleyecek ve bu faaliyet sonrasında bir rapor hazırlayacaklardır. Raporda icra dairelerinde değiştirilmesi gereken ana hususlar belirlenecek ve verimlilik standartlarına ulaşmaları için gerekli makul değişiklikler önerilecektir. Projenin 3 üncü ayına kadar her pilot icra dairesine ilişkin rapor Üye Devlet: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı, 2 Yunan Kısa Dönem Uzman: Antigoni Tzelepi / Ioannis Kikkis/ Ioannis Boudouris Faydalanıcı Ülke: Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili ve Türk uzmanlar grubunun üyeleri Diğer Profesyonel bir çevirmen ve dil asistanı tarafından ziyaretler esnasında 15 işgünü boyunca sözlü çeviri hizmeti sağlanması; profesyonel bir çevirmen tarafından çalıştayda 10 işgünü boyunca sözlü ve yazılı çeviri hizmeti verilmesi. FAALĠYET AVUKATLARA, KAMU ÇALIġANLARINA VE VATANDAġLARA ANKET UYGULANMASI : Türk uzmanlar tarafından görevlendirilecek ekip anketlerin uygulanması amacıyla 15 işgünü boyunca pilot icra dairelerinde bulunacaklardır. 2 İspanyol uzman çalıştay için 10 işgünü çalışacaktır. Açıklama, amaçlar ve sonuçlar: Anketler Türk uzmanlar tarafından 5 pilot icra dairesinde icra başvurusunda bulunan avukatlara ve vatandaşlara uygulanacaktır. Avukatlardan ve vatandaşlardan başvurularını tamamladıktan sonra kendilerine verilen formları doldurmaları istenecektir. Bu sayede

7 memnuniyet düzeyleri ve ilgili icra dairesinin performansı hakkında bilgi almak mümkün olacaktır. Bu faaliyetin amacı, gelecekte uygulanacak olan reformlara esas teşkil etmek üzere, mevcut sisteme ilişkin, icra dairesi çalışanlarının, avukatların ve adli hizmetlere başvuran vatandaşların eğilimleri, tutumları ve memnuniyet düzeyleri hakkında bilgi edinmektir. Yukarıda ifade edilen hedefler kapsamında yapılacak değişikliklerin etkisi de aynı yöntemle analiz edilecektir. Bu faaliyetle aşağıdaki sonuçların alınması amaçlanmaktadır: Kamuoyunun (icra hâkimi, memurlar, Adalet Bakanlığı ve Yüksek Mahkeme temsilcisi, avukatlar, vatandaşlar ve sivil toplum) bir analizini gerçekleştirerek değişimlerle ilgili beklentilerinin tespit edilmesi ve bu değişikliklerin en iyi nasıl uygulanabileceğinin belirlenmesi, Reformların etkisinin belirlenmesi ve ölçülmesi: potansiyel risklerin belirlenerek bunların düzeltilebilmesi için en iyi tedbirlerin öngörülmesi. Bu amaçla (teşkilat yapısı/organizasyon uygulamaların analizi) personelle (adliye personeli), avukatlarla ve vatandaşlarla bir dizi görüşme ve anket yapılacaktır. Teşkilat yapısı ve uygulamadaki teamüllerin analiz edilmesindeki hedefler aşağıdaki gibidir: Teşkilat yapısında mevcut olan ve yapılacak değişikliklerin doğru biçimde uygulanmasına ket vurabilecek mevcut engelleri belirlemek, Bu engellerin hangi düzeyde dirence yol açtığını ölçmek, Bu engellerin sınıflandırılması, Değişim taraftarlarını belirlemek; zira değişim taraftarları değişimin kolaylaştırıcısı ve katalizörü olacaktır. Bu Projeden etkilenen asıl tarafın motivasyon düzeyini ve tutumunu belirlemek. 5 pilot icra dairesinde soru kâğıtları kullanılarak kişisel mülakatlar yapılacaktır. İcra Sisteminin Teşkilat yapısına (organizasyon) ilişkin genel raporun 3 üncü ayda hazırlanması Üye Devlet: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı, 2 İspanyol Kısa Dönem Uzman: Hugo Novales Bilbao / Beatriz Suárez Martín / Mª José Cañizares Castellanos / Rafael Lozano Terrazas Faydalanıcı Ülke: Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili, Adalet Bakanlığı Uzmanlar Grubunun Üyeleri Diğer Profesyonel bir çevirmen tarafından anketler için 15 işgünü boyunca yazılı ve sözlü çeviri hizmeti verilmesi; profesyonel bir çevirmen ve dil asistanı tarafından çalıştayda 10 işgünü boyunca sözlü ve yazılı çeviri hizmetinin sağlanması.

8 FAALĠYET 1.3 DÖRT AVRUPA ÜLKESĠNE ÇALIġMA ZĠYARETĠ DÜZENLENMESĠ Faydalanıcı ülkeden 10 kişinin katılımıyla 4 Avrupa ülkesine 5 günlük çalışma ziyareti düzenlenmesi. Açıklama, amaçlar ve sonuçlar Özel ve resmi icra sistemleri arasındaki temel farklılıkların belirlenmesi, her iki sistemin de iyi yönlerinin tespit edilmesi ve iyi uygulamaların Türk icra sistemine aktarılması amacıyla, İcra sistemi bakımından en iyi uygulamaların bulunduğu 4 Avrupa ülkesine çalışma ziyaretleri düzenlenecektir. Her birine 10 kişinin katılacağı ziyaretler 5 işgünü sürecektir. Katılımcılar ziyaretlerle ilgili hazırlayacakları ortak raporda faaliyetleri tanımlayacak ve bulgularını ifade edeceklerdir. Bu ülkelerin her birindeki durumla ilgili tam bir rapor hazırlanacaktır. Beklenen sonuç, bu ülkelerdeki icra daireleriyle ilgili yasal, kurumsal ve uygulamaya dair çerçevenin ve bu dairelerin işleyişinin ve yapısının derinlemesine analizidir. Bu ülkelerdeki icra daireleriyle ilgili yasal, kurumsal ve uygulamaya dair çerçevenin ve bu dairelerin işleyişinin ve yapısının derinlemesine analizini içeren raporların 5 inci aya kadar hazırlanması. Üye Devlet: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Faydalanıcı Ülke: Türk Uzmanlar Grubunun üyeleri arasından belirlenecek 10 Türk uzman: İSPANYA 1. Proje Lideri 2. Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili 3. Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı 4. Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi 5. İç Denetim Birimi Başkanlığı İç Denetçisi 6. İcra Müdürü 7. İcra Müdür Yardımcısı 8. Beş pilot icra dairesinden bir temsilci 9. Beş pilot icra dairesinden bir temsilci 10. Bir akademisyen

9 YUNANİSTAN 1. Proje Lideri 2. Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili 3. Türkiye Adalet Akademisi Tetkik Hakimi 4. Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi 5. Avrupa Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi 6. İcra Mahkemesi Hakimi 7. İcra Müdürü 8. Beş pilot icra dairesinden bir temsilci 9. Beş pilot icra dairesinden bir temsilci 10. Bir akademisyen ALMANYA 1. Adalet Bakanlığı Kıdemli Program Görevlisi 2. Avrupa Birliği Genel Müdürü 3. Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili 4. Kanunlar Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi 5. İcra Mahkemesi Hakimi 6. Türkiye Barolar Birliğinden bir Temsilci 7. Bir akademisyen 8. İcra Müdürü 9. Beş pilot icra dairesinden bir temsilci 10. Beş pilot icra dairesinden bir temsilci FRANSA 1. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 2. Kanunlar Genel Müdürü 3. Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili 4. Kanunlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 5. Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi 6. Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi 7. Bilgi İşlem Daire BaşkanlığıTetkik Hakimi 8. Beş pilot icra dairesinden bir temsilci 9. İcra Müdürü 10. İcra Müdür Yardımcısı Diğer Yunanistan, Almanya ve Fransa ziyaretleri için profesyonel bir çevirmen ve İspanya ziyareti için dil asistanı. Çalışma materyalleri dağıtılmalıdır

10 FAALĠYET 1.4 ÇALIġTAY MEVCUT YASAL ÇERÇEVENĠN ANALĠZĠ VE AVRUPA BĠRLĠĞĠ STANDARTLARIYLA VE ĠYĠ UYGULAMALARLA KARġILAġTIRILMASI Bu faaliyet için 2 Kısa Dönem Uzmanın 10 ar işgünü çalışması gerekmektedir. Yukarıdaki belirtilen faaliyetler kapsamında hazırlanan analiz raporları bu faaliyette dikkate alınacaktır. Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili, icra daireleri ve yasal çerçeve ile ilgili son durumu anlamaları ve bilgilenmelerini teminen Üye Devlet Kısa Dönem Uzmanlarına destek vermek üzere bir çalışma grubu görevlendirecektir. Açıklama, amaçlar ve sonuçlar: Türk icra sistemine ilişkin yasal çerçevenin belirlenerek, AB standartlarıyla ve iyi uygulamalarla karşılaştırmalı analiz yapılması şeklinde derinlemesine bir çalışma yapılacaktır. Uzmanlar, icra dairelerinin yasal ve yapısal çerçevesinde yapılması gerekli değişiklikler konusunda vardıkları sonuçlar ışığında bir rapor hazırlayacaklardır. Bu bileşenin amaçları aşağıdaki gibidir: - İcra dairelerinin idari yapısında, teşkilat yapısında (organizasyon) ve işleyişinde yapılması gerekli değişikliklerin analiz edilmesi - İyi uygulamalar ve etik ilkeleri bakımından AB standartlarının belirlenmesi. Yukarıdaki belirtilen hedefler çerçevesinde bir çalışma yapılacaktır. Bu çalışmada AB standartları tanımlanacak, gerekli olan yasal reformlar sıralanacak ve icra dairelerinin yapısında, teşkilat yapısında ve işleyişinde gerekli görülen değişiklikler belirlenecektir. Bu çalışma 6 ncı aya kadar yapılacaktır. Kaynaklar Üye Devlet: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı 1 İspanyol Kısa Dönem Uzmanı: Carlos Alfonso Aliaga Casanova 1 Yunan Kısa Dönem Uzmanı: Chariklia Apalagaki/ Lambros Kotsiris / Ioannis Karakostas,/ Dimitrios Tsikrikas.

11 Faydalanıcı Ülke: Proje lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili ve projede doğrudan yer alan Türk uzmanlar grubunun üyeleri, avukatlar ve sivil toplum temsilcileri. Diğer dil asistanı tarafından yazılı ve sözlü çeviri hizmeti sağlanacaktır. BĠLEġEN B EYLEMĠN PLANLANMASI Bu bileşenin amaçları şunlardır: - önceki faaliyetlerin değerlendirilmesi ve sonraki aşamalar için bir stratejik plan hazırlanması - yasal değişiklik gerektiren sorunların belirlenmesi - yasal değişiklik gerektirmeyen sorunların belirlenmesi ve bir Komite tarafından eylem planı hazırlanması. Üye Devlet: Faydalanıcı Ülke: grubu Yerleşik Eşleştirme Danışmanı, 10 Kısa Dönem Uzman Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili ve Türk uzmanlar FAALĠYET 1.5 YENĠ ĠCRA DAĠRELERĠ SĠSTEMĠNĠN TASARLANMASI ĠÇĠN STRATEJĠK PLAN GELĠġTĠRMEYE YÖNELĠK ÇALIġTAYLAR 4 İspanyol Kısa Dönem Uzman ve 1 Yunan Kısa Dönem Uzman; her biri için 10/5 işgünü Açıklama, amaçlar ve sonuçlar: Önceki faaliyetlerin sonuçlarının değerlendirilmesi ve sonraki aşamalar için bir stratejik plan hazırlanması amacıyla dört çalıştay düzenlenecektir. Hazırlanacak dökümanların farklı özellikler arz etmesi nedeniyle bu faaliyet altında farklı alt aktiviteler düzenlenecektir. Örneğin: 1. 1 KDU/10 gün: bu faaliyet kapsamında yeni İcra Dairelerinin Teşkilat ve İşleyiş Planı tasarlanacaktır.

12 2. 1 KDU/10 gün: bu faaliyet kapsamında icra daireleri için Eylem Planları, Pozisyon Kılavuzu ve Prosedür Kılavuzu da dâhil bir Kalite Sistemi tasarlanacaktır ĠSPANYOL KDU/5 gün VE 1 YUNAN KDU/5 gün: bu faaliyet kapsamında Prosedürler ve Rehberler geliştirilmesi için bir Proje ile mahkeme işlemlerinin yürütülmesine dair standart doküman geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır KDU/5 gün: bu faaliyet kapsamında farkındalık, iletişim, eğitim ve motivasyonu kapsayan bir Değişim Yönetimi Planı tasarlanacaktır. Bu faaliyet Eğitim Bileşeni ile koordine edilecektir. Her bir teknik destek için ÇalıĢma Grupları oluşturulacaktır. Her grupta biri uzman olmak üzere üç kişi bulunacaktır. Diğer üyeler hâkim veya katip ile Adalet Bakanlığının üst düzey bürokratlarından biri olmalıdır. Uzmanların hazırlayacağı raporlar ve taslaklar bu çalışma gruplarında ele alınacak ve zenginleştirilecektir. 1 İcra Daireleri Teşkilat (Organizasyon) ve İşleyiş Planı; 7. ay 1 Kalite Planı; 7. ay 1 Standart adli dokümanlar kılavuzu ve Prosedür Rehberi; 7. ay 1 Değişim Yönetimi Planı; 7. ay Üye Devlet: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı 4 İspanyol Kısa Dönem Uzmanı: Mª Luisa Domínguez Suárez /Francisco Cabo Orero / José de la Mata Amaya l / José Juan Tomás Porter / Mª José Cañizares Castellanos / Mª Jesús Blanco Quintana / Rosa Blanch Domeque / Francisco de Borja Vargués Valencia /Concepción López-Yuste Padial 1 Yunan Kısa Dönem Uzmanı: Evi Georgaka / Marinos Papadopoulos Faydalanıcı Ülke: Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili, Türk uzmanlar grubu Diğer 1 profesyonel çevirmen tarafından 10 işgünü yazılı ve sözlü çeviri hizmeti, 2 profesyonel çevirmen ile dil asistanı tarafından 5 er işgünü yazılı ve sözlü çeviri hizmeti sağlanacaktır.

13 FAALĠYET 1.6 BĠR KOMĠTE TARAFINDAN ĠCRA SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN YASAL DEĞĠġĠKLĠK GEREKTĠREN SORUNLARIN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR SEMĠNER DÜZENLENMESĠ VE ÖNERĠLERĠ ĠÇEREN BĠR RAPOR HAZIRLANMASI 3 KDU, 1 İspanyol KDU/15 işgünü ve 2 Yunan KDU 7,5 er işgünü Açıklama, amaçlar ve sonuçlar: Yasal değişiklik gerektiren sorunların belirlenmesi amacıyla bir seminer düzenlenecektir. Adalet Bakanlığının ilgili birimlerinin temsilcileri, icra mahkemesi hakimleri, icra müdür ve yardımcıları, Baro temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla oluşturulacak Komite tarafından Türk İcra Sistemindeki sorunların çözümüne yönelik bir rapor hazırlanacak ve Bakanlığın ilgili birimine sunulacaktır. Bu komitenin çalışmalarına destek vermek üzere 3 Kısa Dönem Uzmanın 15 gün süreyle görevlendirilecektir. Bu kişilerden birinin Türk hukuku konusunda uzman olması gereklidir. Bu uzman ve uluslararası uzman, Komiteyle birlikte çalışacaktır. Bu faaliyet 7 gün ve 8 gün olarak iki ayrı zaman dilimine ayrılabilir. Birinci kısımda Komite ile tartışmalar yapılarak sonuçlara varılacak ve ikincisinde ise metnin taslağı hazırlanarak arka plan bilgileri elde edilecektir. Yasal değişiklikler hakkında rapor: 8. ay Üye Devlet: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı, 1 İspanyol Kısa Dönem Uzman: José María Fernández Seijo 2 Yunan Kısa Dönem Uzman: Antigoni Tzelepi/ Alkiviadis Feresidis / Dimitris Koulaxizis/ George Almpouras/ Eugenia Dakoronia / George Lekkas/ Anthi Pelleni-Papageorgiou Faydalanıcı Ülke : Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili, Türk uzmanlar grubu Diğer profesyonel bir çevirmen ve dil asistanı tarafından yazılı ve sözcü çeviri hizmeti verilecektir.

14 FAALĠYET 1.7 BĠR KOMĠTE TARAFINDAN ĠCRA SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN YASAL DEĞĠġĠKLĠK GEREKTĠRMEYEN SORUNLARIN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR SEMĠNER DÜZENLENMESĠ VE ÖNERĠLERĠ ĠÇEREN BĠR RAPOR HAZIRLANMASI 2 KDU (1 İspanyol KDU and 1 Yunan KDU); her biri için 10 işgünü Açıklama, amaçlar ve sonuçlar Yasal değişiklik gerektirmeyen sorunların belirlenmesi amacıyla bir seminer düzenlenecek ve Komite tarafından bir eylem planı taslağı hazırlanacaktır. Eylem planında, hazırlık aşamasından proje faaliyetlerinin sonuna kadar uygulanabilecek sistematik değişikliklere yer verilecektir. 1.5 numaralı faaliyet kapsamında görevli bulunan Kısa Dönem Uzmanlar çalışmaları boyunca söz konusu Komiteye rapor sunacaklardır. Yerleşik Eşleştirme Danışmanı, planların gözden geçirilmesini ve onaylanmasını sağlamak amacıyla komiteyle birlikte çalışacaktır. Bu faaliyet 5 er işgünü olarak iki ayrı zaman dilimine ayrılabilir. Birinci kısımda Komite ile tartışmalar yapılarak sonuçlara varılacak ve ikincisinde metnin taslağı hazırlanarak arka plan bilgileri elde edilecektir. Eylem planlarının 9 uncu ayda hazır olması Üye Devlet: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı 1 İspanyol Kısa Dönem Uzman: Javier Moncada Bueno 1 Yunan Kısa Dönem Uzman: Chariklia Apalagaki / Lambros Kotsiris / Ioannis Karakostas / Dimitrios Tsikrikas Faydalanıcı Ülke: Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili ve Türk uzmanlar grubu Diğer profesyonel bir çevirmen tarafından yazılı ve sözlü çeviri hizmeti verilecektir.

15 ALT BĠLEġEN C EYLEM PLANLARININ UYGULANMASI Bu bileşenin amaçları aşağıdaki gibidir: - projenin işleyiş planlarını anlatmak ve projeye aktif biçimde katılımlarını sağlamak amacıyla her pilot ilde icra müdürlerine ve personeline yönelik motivasyon seminerleri düzenlenmesi - kalite planının, mahkeme işlerine yönelik standart dokümanların, Prosedür Rehber Planının ve ayrıca değişim yönetimi planının uygulanması - belirlenen sistematik değişikliklerin 5 pilot icra dairesinde uygulamaya konması. ÜD: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı, 13 Kısa Dönem Uzman ve bir tasarım firması (özel sektör) FÜ: Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili ve Türk uzmanlar grubu FAALĠYET 1.8 BEġ PĠLOT ĠCRA DAĠRESĠNDE SEMĠNERLER DÜZENLENMESĠ VE TAKĠP KOMĠSYONLARININ KURULMASI : Her pilot icra dairesinde 2 şer işgünü sürecek seminerler düzenlenecektir. Açıklama, amaçlar ve sonuçlar: Projeye ilişkin teşkilat ve işleyiş planının anlatılması amacıyla her pilot ilde seminerler düzenlenecektir. Seminerlere pilot icra dairelerinde çalışan bütün icra hâkimleri, icra müdürleri ve personel katılacaktır: Gaziantep İcra Dairesindeki seminere 60, Trabzon İcra Dairesindeki seminere 18, Afyonkarahisar İcra Dairesindeki seminere 18, Hatay İcra Dairesindeki seminere 12 ve Menemen İcra Dairesindeki seminere 5 katılımcının iştirak etmesi beklenmektedir. İlgili profesyonellerin proje çalışmalarına katılımlarını sağlamak amacıyla icra dairelerinin her birinde bir Kalıcı Takip Komitesi kurulmalıdır. : 5 Seminer ve Takip Komisyonları; 9. ay Kaynaklar ÜD: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı FÜ: Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili, Türk uzmanlar grubu Diğer dil asistanı tarafından sözlü çeviri hizmeti verilmesi

16 FAALĠYET 1.9 KALĠTE PLANININ UYGULANMASI AMACIYLA SEMĠNERLER DÜZENLENMESĠ VE TASLAK KALĠTE KILAVUZLARININ YAZILMASI Ortak açıklama Bu faaliyetin amacı,1.5 numaralı faaliyet kapsamında hazırlanan stratejik planları geliştirmek ve pilot icra dairelerinin yeniden yapılandırılmasında kilit doküman işlevi görecek olan kalite sistemini geliştirmektir. Kılavuzlar hazırlandıktan sonra Kalite Sistemi gözden geçirilecek ve yayımlanacaktır. Bu faaliyetin uygulanması için eylem protokolünün, Pozisyon Kılavuzu ve Prosedür Kılavuzunun, standart doküman koleksiyonunun ve prosedür rehber planının hazırlanması amacıyla dört çalışma grubu (bunlardan üçü eş zamanlı biçimde çalışacaktır) oluşturulacaktır. Bu faaliyetin doğru biçimde uygulanabilmesi için farklı çalışma gruplarının oluşturulması gereklidir. Bu gruplarda bütün uluslararası ve ulusal uzmanlar (ulusal uzmanların sayısı sonradan belirlenecek olmakla birlikte gruplarda Hâkimler, İcra Memurları, Adalet Bakanlığının Temsilcileri, Avukatlar ve Akademisyenler yer alacaktır) dokümanları tartışacak ve hazırlayacaklardır. Bu faaliyet esnasında bu uzmanlar tam zamanlı çalışacaklardır. FAALĠYET EYLEM PROTOKOLÜ SEMĠNERĠ : 1 İspanyol KDU / 10 işgünü Açıklama, amaçlar ve sonuçlar Eylem protokolünün hazırlanması amacıyla bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Bu dokümanda icra dairelerinin işleyişi ve yönetimine dair kurallar yer alacak ve bu kuralların tek tip ve tutarlı bir biçimde uygulanması sağlanacaktır. Bu doküman, onay için Adalet Bakanlığına sunulacaktır. -İcra Dairelerine dair kurallar; 10. ay ÜD: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı 1 İspanyol KDU: José de la Mata Amaya / Francisco de Borja Vargués, Valencia /Concepción López-Yuste Padial FÜ: Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili, Türk uzmanlar grubu

17 Diğer profesyonel bir çevirmen ve dil asistanı tarafından yazılı ve sözlü çeviri hizmeti sağlanacaktır. FAALĠYET POZĠSYON KILAVUZU SEMĠNERĠ 2 İspanyol KDU; her biri için 33 işgünü Açıklama, amaçlar ve sonuçlar Pozisyon kılavuzunun tartışılması ve hazırlanması amacıyla bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Bu dokümanda, icra dairelerinin teşkilat yapısını oluşturan çeşitli birimlerin rolleri ve işlevleri tanımlanacak ve bunların sınırları belirlenecektir. Bu doküman, yeni icra daireleri için bir uygulama rehberi ve projenin ilkelerine ve kriterlerine uygun olarak rol ve sorumlulukların benimsenmesi sürecini kolaylaştıracak bir organizasyon aracı olarak düşünülebilir. Doküman, icra dairelerinin işlevlerinin ve işlerinin ve bunların sınırlarının belirlendiği uygulamaya dönük bir personel yönetim aracı olarak kullanılabilir. Doküman onay için Adalet Bakanlığına sunulacaktır. - 1 İcra Daireleri İş Kılavuzu; 13. ay ÜD: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı 2 İspanyol KDU: Francisco Cabo Orero / Rafael Lozano Terrazas FÜ: Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili, Türk uzmanlar grubu Diğer profesyonel bir çevirmen ve dil asistanı tarafından 33 işgünü yazılı ve sözlü çeviri hizmeti sağlanacaktır. FAALĠYET PROSEDÜR KILAVUZU SEMĠNERĠ 2 İspanyol Kısa Dönem Uzman; her biri için 33 işgünü Açıklama, amaçlar ve sonuçlar Prosedür Kılavuzunun tartışılması ve hazırlanması amacıyla bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Bu dokümanda icra dairelerinde hizmet sunumu sırasında takip edilmesi gerekli uygulamalar ve görevler tanımlanacaktır. Dokümanda prosedürlerin/işlemlerin uygulanmasından, yerine getirilmesinden ve denetlenmesinden sorumlu olacak kişiler de belirlenecektir.

18 Doküman onay için Adalet Bakanlığına sunulacaktır. -İcra Daireleri Yönetim Prosedürleri Kılavuzu; 13. ay ÜD: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı 2 İspanyol KDU: Juan José Tomás Porter / Mª José Cañizares Castellanos FÜ: Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili, Türk uzmanlar grubu Diğer profesyonel bir çevirmen tarafından 33 işgünü boyunca yazılı ve sözlü çeviri hizmetleri FAALĠYET MAHKEME ĠġLEMLERĠ STANDART DOKÜMANI VE PROSEDÜR REHBERĠ ĠÇĠN SEMĠNER 2 İspanyol KDU; her biri için 33 işgünü Açıklama, amaçlar ve sonuçlar Mahkeme işlemleri için bir standart doküman ve prosedür rehberi hazırlanması amacıyla bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Bu dokümanlarda usul kanunlarına uygun olarak prosedürlerin her birinde yer alacak birimler ve prosedürlerin aşamaları tanımlanacaktır. Bu dokümanlar ayrıca mevcut düzenlemeler ışığında işlemlerin düzgün biçimde yürütülmesine yönelik standart uygulamalara ilişkin bilgileri de içerecektir. - 1 İcra Daireleri standart işlem dokümanı; 13. ay - 1 İcra Daireleri Prosedür (Usul) Rehberi; 13. Ay ÜD: Yerleşik Eşleştirme Danışmanı 2 İspanyol KDU: Javier Garrido Ramos / Mª Jesús Blanco Quintana / Rosa Blanch Domeque FÜ: Proje Lideri, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadi, Türk uzmanlar grubunun diğer üyeleri Diğer profesyonel bir çevirmen ve dil asistanı tarafından 33 işgünü boyunca yazılı ve sözlü çeviri hizmeti sağlanacaktır. Çalışma materyallerinin dağıtılması

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir.

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Stratejisi hazırlık çalışmaları

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

BÖLÜM B. TAM BAŞVURU FORMU

BÖLÜM B. TAM BAŞVURU FORMU . TAM BAŞVURU FORMU Dosya No ETCF-2/ (sadece resmi kullanım) 1 GENEL BİLGİLER Teklif Çağrısı Referansı EuropeAid/132381/D/ACT/TR Teklif Çağrısı Başlığı Başvuru sahibinin adı Faaliyetin başlığı Faaliyetin

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. : Milli Eğitim Bakanlığı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. : Milli Eğitim Bakanlığı KISALTMALAR AB AĐHM HSYK MEB MSB TAA TBB TBMM UYAP YÖK : Avrupa Birliği : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu : Milli Eğitim Bakanlığı : Milli Savunma Bakanlığı : Türkiye

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU TR 07-IB-FI-02- Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU Çalışma ziyaretine katılanlar: Sn Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI

T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI 2 Yayıma Hazırlayan: Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü

Detaylı

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI 3 1. Amaç 3 2. Kapsam 3 3. Dayanak 4 4. Unsurları ve Genel Koşulları: 4 5.

Detaylı

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Ekonomik büyümenin desteklenmesi ve katma değeri yüksek olan finans sektörünün geliştirilmesi amacıyla İstanbul Uluslararası

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı 2012 Fiziki Sosyal Kültürel Ekolojik e-belediyecilik Başkanın Sunuşu Dünyada mali yönetim sistemine ilişkin yaşanan deneyimlerin ve reformların öğretisinde iç kontrol; kamu kaynaklarının amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KASIM / 2014 1 3 5 7 9 I. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 09/01/1985 tarih ve

Detaylı

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KOS HEDEF 6 KOS HEDEF 5 1. KONTROL ORTAMI LARI (KOS) KOS 1.1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranıģlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS HEDEF 4 KOS HEDEF

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016)

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) İÇİNDEKİLER 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 1.1. İç Kontrolün Tanımı Ve Amacı... 2 1.2. İç Kontrol Sistemine İlişkin Yasal Mevzuat... 2

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı