YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME Gü müþ ü re ti lip iþ le nen te sis te si ya nür lü su - yun bu lun du ðu ba raj da ki çök me i le il gi li bir ris kin bu lun ma dý ðý bil di ril di. FO TOÐ RAF: A A BARAJ KONTROL ALTINDA 7 gün 24 saat takip ukü tah ya da 7 Ma yýs ta ted bi ren fa a li ye ti dur du ru lan gümüþ iþleme tesisi, be lir le nen ted bir le rin tü mü ta mam la nýn ca ya ka dar iþ let me ye a lýnmayacak. Va tan daþ lar sü rek li bil gi len di ri le cek, ay rý ca 7 gün 24 sa at e sa sý na gö re ta kip ve iz le me ya pý la cak. Ýþ let me ye al ma ka ra rý ný he yet ve re cek. Ha be ri say fa 6 da HÜKÜMET KURULAMIYOR Bosna da siyasî kriz u Bos na- Her sek, 1995 yý lýn dan son ra ki 16 yý lýk sü re i çin de en a ðýr si ya sî kri zi ni son ay lar da ya þa ma ya baþ la dý. Ül ke de 3 E kim de ya pý lan ge nel se çim le rin ar dýn dan dev let se vi ye sin de he nüz hü kü me tin ku ru la ma ma sý, e ko no mik ba kým dan zor gün ler ya þa yan hal kýn so run la rý nýn çö zü mü nü da ha zor ha le ge ti ri yor. n7 de TAHRÝR MEYDANINDAN Gazze ye yürüyüþ u A rap dün ya sý genç lik teþ ki lât la rý, 14 Ma yýs ta Tah rir Mey da nýndan Gaz ze þe ri di ne ge niþ ka tý lým la bir yü rü yüþ yap ma yý plan lý yor. n7 de MÜBAREK ÝN BAKANIYDI Eski bakana hapis cezasý u Mý sýr da es ki Tu rizm Ba ka ný Zu heyr Gar ra na, gö re vi ni su i is ti mal et ti ði ge rek çe siy le 5 yýl ha pis ce za sý na çarp tý rýl dý. n7 de ISSN DÖNÜÞMESÝN YARGI DENETÝMÝNÝN YARGIÇLAR YÖNETÝMÝNE DÖNÜÞMESÝ, HUKUKUN YARGI ELÝYLE KEYFÎ KULLANIMI SONUCUNU DOÐURUR. TBB BAÞKANI COÞAR u Da nýþ tay'ýn ku ru lu þu nun 143. yýl dö nü mü tö re nin de ko nu þan Tür ki ye Ba ro lar Bir li ði Baþ ka ný Ve dat Ah sen Co þar, Ye ni a na ya sa i le de mok ra si mi zin en ö nem li ek sik le rin den o lan de mok ra tik ve hu ku kî meþ ru i ye te sa hip de net le me ve den ge le me me ka niz ma la rý ve do la yý sýy la ger çek bir kuv vet ler ay rý lý ðý ku rul ma lý de di. 12 Eylül e iþkence soruþturmasý Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, 5 No lu Askerî Cezaevinde 12 Eylül döneminde yaþanan iþkence iddialarýyla ilgili olarak baþlattýðý soruþturma kapsamýnda, ikinci Ergenekon dâvâsý sanýklarýndan eski Özel Harekât Dairesi Baþkanvekili Ýbrahim Þahin in þüpheli sýfatýyla ifadesine baþvuracak. Sayfa 4 te ERDOÐAN: ZAMLAR ÞOFÖRLERÝ MAÐDUR ETMÝYOR Benzinde kimse kimseyi aldatmasýn ues ki den ben zin fi ya tý ný hü kü met le rin be lir le di ði ni, ken di le ri nin i se pi ya sa ya bý rak týk la rý ný i fa de e den Baþ ba kan Er do ðan, Þu an da kam yon cu lar þo för ler ve sa i re a kar ya ký ta þu na bu na zam gel di ðin de a nýn da fi yat la ra yan sý tý yor, on la rýn bu nok ta da mað dur ol ma sý di ye bir þey yok. Kim se kim se yi al dat ma sýn de di. Bu arada benzin 10 kr ucuzladý. Ha be ri 11 de Ve dat Ah sen Co þar SINIRLARI ÝÇÝNDE KALMALI u De net le me ve den ge le me iþ le mi ni ye ri ne ge ti re cek, bi rey hak ve öz gür lük le ri ni, in san hak la rý ný gü ven ce al tý na a la cak ve ko ru ya cak o lan kuv vet yar gý er ki dir. Bu er kin de des po tiz min bir baþ ka tü rü ol mak la teh li ke o lan 'yar gýç lar yö ne ti mi'ne dö nüþ me me si ve ken di sý nýr la rý i çe ri sin de kal ma sý ge re kir. Ha be ri 4 te M. ALÝ ÞAHÝN: KARÞI ÇIKARAK YANLIÞ YAPMIÞIZ Yabancý sermaye Türkiye ye lâzýmmýþ uya ban cý ser ma ye ye bir za man lar te red düt le bak tý ðý ný, an cak o te red düdün ne ka dar yan lýþ ol du ðu nu za man la gör dü ðü nü i fade e den TBMM Baþ ka ný Meh met A li Þa hin, Ya ban cý ser ma ye ye de ül ke nin ih ti ya cý var dýr de di. Þa hin, bir za man lar ya tý rý mý na kar þý çýk tý ðý fir ma nýn þim di Tür ki ye de en çok ih ra cat yapan firmalarýn baþýnda geldiðini anlattý. n4 te Libya dan 750 bin kiþi kaçtý ubir leþ miþ Mil let ler, Mu am mer Kad da fi güç le ri nin mu ha lif le re sal dýr ma sýn dan bu ya na Lib ya dan yak la þýk 750 bin ki þi nin kaç tý ðý ný bil di rir ken, Lib ya hal ký nýn þu an ki te mel so run la rý ný sü ren ça týþ ma lar, alt ya pý nýn yý kýl ma sý, pa ra ve ben zin kýt lý ðý o la rak sý ra la dý. Ha be ri say fa 7 de Kaddafi yönetimine karþý kitlesel ayaklanma uha be ri sayfa 7 de Zey bek, par ti si nin bi rin ci me se le si nin or ta di re ðin ye ni den di ril til me si o la ca ðý ný söy le di. FO TOÐ RAF: A A DP LÝDERÝ BAYBURT TA KONUÞTU Zeybek: AKP yi ABD kurdurdu udp Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, AKP yi ABD nin kur dur du ðu nu ve ik ti da ra ge tir di ði ni sa vun du. Ho ca Ah met Ye se vî Ü ni ver si te sinde gö rev ya par ken ABD Bü yü kel çi li ði si ya sî müs te þa rý nýn ken di si ni zi ya re te gel di ði ni ve AKP di ye bir par ti ku ru lur sa na sýl o lur? Biz o nu des tek le ye ce ðiz, siz de i çin de var o lur mu su nuz? di ye sor du ðu nu anlatan Zey bek, ABD ve yan daþ la rý ta ra fýn dan ve ri len bu gö rev le AKP ik ti da ra ge ti ril di di ye ko nuþ tu. Ha be ri sayfa 4 te GÝZLÝ GÖRÜNTÜLER BÜYÜK ETKÝ YAPTI MHP de iki kaset istifasý daha uba zý in ter net si te le rin de yer a lan gö rün tü le ri nin ar dýn dan, par ti si nin Ýs tan bul 1. Böl ge 2. sý ra dan mil let ve ki li a da yý o lan Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Bü lent Di din mez, hem par ti de ki gö re vin den, hem mil let ve kil li ðin den, Ýs tan bul 3. Böl ge 4. sý ra a da yý, Ýs tan bul es ki Ýl Baþ ka ný Ýh san Ba rut çu da mil let ve kil li ði a day lý ðýn dan is ti fa et ti. n5 te DÜNDEN ÝTÝBAREN Gümrüklerde oy kullanma baþladý uha be ri sayfa 5 te SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Hastalarý ziyaret ediniz. Dua etmelerini isteyiniz. Þüphesiz hastanýn duasý makbul, günahlarý da affedilmiþtir. Câmiü's-Saðîr, No: 2730 / Hadis-i Þerif Meâli Demokratlýk ve vicdan hürriyeti emirlik ise, reislik deðil, millete bir Milletin efendisi, onlara hizmet edendir. (Hadis-i Þerif) Yani memuriyet, hizmetkârlýktýr. Demokratlýk, hürriyet-i vicdan, Ýslâmiyetin bu kanun-u esasîsine dayanabilir. KAL BE ÝH TAR E DÝ LEN ÝÇ TÝ MÂ Î HA YA TI MI ZA A ÝT BÝR HA KÝ KAT u va tan da þim di lik dört par ti var. Bi ri Halk Par ti si, bi ri De mok rat, bi ri Mil let, di ðe ri Ýt ti had-ý Ýs lâm dýr. Ýt ti had-ý Ýs lâm Par ti si, yüz de alt mýþ, yet mi þi tam mü te dey yin ol mak þar týy la, þim di ki si ya set ba þý na ge çe bi lir. Di ni si ya se te â let et me me ye, bel ki si ya se ti di ne â let et me ye ça lý þa bi lir. Fa kat çok za man dan be ri ter bi ye-i Ýs lâ mi ye ze de len me siy le ve þim di ki si ya se tin ci na ye ti ne kar þý di ni si ya se te â let et me ye mec bur o la ca ðýn dan, þim di lik o par ti ba þa geç me mek lâ zým dýr. Halk Par ti si i se: Ha ki ka ten a cip ve zevk li bir rüþ vet-i u mu mî yi ka nun lar per de sin de ba zý me mur la ra ver dik le ri i çin, yir mi se kiz se ne lik bü tün ci nâ ya týy la baþ ka la rýn ci nâ yâ tý ve Ýt ti hat çý la rýn ve ma son kýs mý nýn sey yi ât la rý da o par ti ye yük le til di ði hal de, De mok rat la ra bir ci het te ga lip hük mün de dir ler. Çün kü u bu di ye tin nok sa ni ye tiy le e na ni yet kuv vet bu lur, nem rut çu luk lar ço ða lýr. Bu ben lik za ma nýn da, me mu ri yet ha ki kat ta bir hiz met kâr lýk ol du ðu hal de, bir hâ ki mi yet, bir a ða lýk, bir nem rut çu luk la nef se ga yet zevk li bir hâ ki mi yet mer te be si ni bir ký sým me mur la ra rüþ vet o la rak ver di ði i çin, bü tün o a cip ci na yet ler le ve ken din den ol ma yan ce ri de le rin neþ ri yâ týy la be ra ber ba na ya pý lan mu â me le le rin den his set tim ki, bir ci het te mâ nen De mok rat la ra ga lip ge li yor lar. Hal bu ki, Ýs lâ mi ye tin bir ka nun-u e sa sî si o lan, ha dis-i þe rif te Sey yi dü l-kav mi ha di mü hüm (Mil le tin e fen di si, on la ra hiz met e den dir), ya ni Me mu ri yet, e mir lik i se, re is lik de ðil, mil le te bir hiz met kâr lýk týr. De mok rat lýk, hür ri yet-i vic dan, Ýs lâ mi ye tin bu ka nun-u e sa sî si ne da ya na bi lir. Çün kü kuv vet ka nun da ol maz sa þah sa ge çer. Ýs tib dad, mut lak key fî o lur. Mil let Par ti si i se: E ðer Ýt ti had-ý Ýs lâm da ki e sas o lan Ýs lâ mi yet mil li ye ti ki, Türk çü lük o nun i çin de mezc ol muþ bir mil let ol sa, o De mok ra týn mâ nâ sýn da dýr, din dar De mok rat la ra il ti hak et me ye mec bur o lur. Frenk il le ti tâ bir et ti ði miz ýrk çý lýk, un sur cu luk fik riy le Av ru pa, â lem-i Ýs lâ mý par ça la mak i çin i çi mi ze bu frenk il le ti ni a þý la mýþ. Fa kat bu has ta lýk ve fi kir, ga yet zevk li ve câ zi be dar bir hâ let-i ru hi ye ver di ði i çin, pek çok za rar la rý ve teh li ke le riy le be ra ber, zevk ha tý rý i çin her mil let cüz î-kül lî bu fik re iþ ti yak gös te ri yor lar. Þim di ki ter bi ye-i Ýs lâ mi ye nin za fi ye tiy le ve ter bi ye-i me de ni ye nin ga le be siy le ek se ri yet ka za na rak ba þý na ge çer se, ek se ri yet teþ kil et me yen ve an cak yüz de o tu zu ha ki kî Türk o lan ve yüz de yet mi þi baþ ka un sur lar dan o lan lar, hem ha ki kî Türk le rin, hem hâ ki mi yet-i Ýs lâ mi ye nin a ley hi ne cep he al ma ya mec bur o la cak lar. Çün kü, Ýs lâ mi ye tin bir ka nun-u e sa sî si o lan bu â yet-i ke ri me Ve lâ te zi rû vâ zi re tün viz ra uh râ dýr. Ya ni, Bi ri si nin gü na hýy la baþ ka sý mu a ha ze ve mes ul ol maz. (En âm Sû re si, 6:164) Hal bu ki, ýrk çý lýk da ma rýy la, bir a da mýn ci na ye tiy le mâ sum bir kar de þi ni, bel ki de ak ra ba sý ný, bel ki de a þi re ti nin ef ra dý ný öl dür mek te ken di ni hak lý zan ne der. O va kit ha ki kî a da let ya pýl ma dý ðý gi bi, þid det li bir zu lüm de yol bu lur. Çün kü Bir mâ su mun hak ký, yüz câ ni ye fe da e dil mez di ye Ýs lâ mi ye tin bir ka nun-u e sa sî si dir. Bu i se çok e hem mi yet li bir me se le-i va ta ni ye dir. Ve hâ ki mi yet-i Ýs lâ mi ye ye bü yük bir teh li ke dir. Mâ dem ha ki kat bu dur, ey din dar ve di ne hür met kâr De mok rat lar, siz bu i ki par ti nin ga yet kuv vet li ve zevk li ve câ zi be dar nok ta-i is ti nad la rý na mu ka bil, da ha zi ya de mad dî ve mâ ne vî ca zi be dar nok ta-i is ti nad o lan ha ka ik-i Ýs lâ mi ye yi nok ta-i is ti nad yap ma ya mec bur su nuz. Yok sa, si zin yap ma dý ðý nýz es ki den be ri ci na yet le ri na sýl es ki par ti ye yük lü yor lar sa, si ze de yük le yip, Halk çý lar ýrk çý lý ðý el de e dip tam si zi mað lûp et me ye bir ih ti mal-i ka vî i le his set tim. Ve Ýs lâ mi yet na mý na te lâþ e di yo rum. E mir dað Lâ hi ka sý, Mek tub No: 318, s. 746 LÛ GAT ÇE: Ýt ti had-ý Ýs lâm: Ýs lâm bir li ði. ci nâ yat: Ci na yet ler. sey yi ât: Kö tü lük ler, gü nah lar. u bu di yet: Kul luk, i ba - det. e na ni yet: Ben lik, gu rur. e mir lik: Ý da re ci lik, yö - ne ti ci lik. is tib dad: Bas ký, dik ta - tör lük. mezc: Kat ma, kay naþ - týr ma. nok ta-i is ti nad: Da ya - nak nok ta sý. ih ti mal-i ka vî: Kuv vet li ih ti mal. Uzaydan bakýldýðýnda mavi bir gezegen olan Dünya, atomlar âleminden diðer canlýlar ve insanlara kadar her þeyiyle bir ibret tablosu. ÝBRET DÜNYASI Gök le rin ve ye rin ya ra týl ma sýn da, ge ce ve gün dü zün de ðiþ me sin de, in sa na fay da lý þey ler le de niz de a kýp gi den ge mi ler de, Al - lah ýn gök ten su in di rip o nun la yer yü zü nü ö lü mün den son ra di rilt me sin de, her tür lü can lý yý yer yü zü ne yay ma sýn da, rüz gâr la rý sevk et me sin de ve gök le yer a ra sýn da Al - lah ýn em ri ne bo yun eð miþ bu lut lar da, ak lý - ný kul la nan bir top lu luk i çin Al lah ýn var lýk ve bir li ði ne, kud ret ve rah me ti ne i þa ret e den ni ce de lil ler var dýr. (Ba ka ra Sû re si: 164) Uç suz bu cak sýz þu kâ i na tý dol du ran yak la þýk yüz yir mi beþ mil yar ga lak si den sa de ce bi ri si o lan ve dört yüz mil yar yýl dý zý bu lu nan Sa man yo lu Ga lak si si i çin de gü ne þe bað lý bir ge ze gen o lan ve kâ i na ta nis pe ten gö rün me ye cek de re ce de kü çük bir gök cis mi hük mün de ki Dün ya mýz; kâ i na tý ya ra tan Za týn ke lâ mý Kur ân-ý Ke rim de se mâ vât â le mi ne denk tu tul muþ. Ye di kat se mâ vât ve yer ve i çin de ki her þey Al lah ý tes bih e der. Se mâ vât ve ye rin Rab bi. gi bi ni ce Kur ân â yet le ri, se mâ yý bir ke fe ye, dün ya yý di ðer ke fe ye ko yu yor. Ger çek ten, Es mâ-i Hüs na nýn ni ha yet siz cil ve le ri ne da i ma ta ze le nen bir te cel li gâh, Cen net te ki son suz ni met le re bir fih ris te, Ý lâ hî e ser le rin yer yü zün de ki fi dan lýk bir bah çe si, cin ve in san la rýn â hi ret â lem le ri ne gi den a mel le ri nin bir lis te si va zi fe si ni gö ren Dün ya; kýs men sa kin ve yer yü zün de ki can lý lar dan mah rum o lan se mâ vâ ta denk o la cak bir key fi yet te gö rü nü yor. U zay dan ba kýl dý ðýn da ma vi bir ge ze gen o lan Dün ya, a tom lar â le min den di ðer can lý lar ve in san la ra ka dar her þe yiy le bi - rer ib ret tab lo su ol du ðu gi bi, ken di si de tam bir ib ret dün ya sý dýr. 40 bin ki lo met re çev re si ve ki lo met re ça pý o lan dün ya mýz, gü ne þe or ta la ma 149,5 mil yon ki lo met re u zak lýk ta dýr. E lips þek lin de öy le bir yö rün ge ye yer leþ ti ril miþ ki, bi raz da ha gü ne þe ya kýn ol say dý her þey ya nar ve de niz ler bu har la þýp u çar dý. Da ha faz la u zak ta bu lun say dý, bu se fer her þey do nar ve dün ya ya þa ma ya el ve riþ li ol maz dý. El bet te o na bu va zi ye ti ve ren ve ma te ma tik sel he sap lar la me sa fe si ni tan zim e den, bü tün can lý la rý ya ra tan ve her tür lü ih ti yaç la rý ný bi len Yü ce Kud ret sa hi bi dir. Han gi a çý dan ba kýl sa in sa ný bü yü le yen ve hay ran bý ra kan bu ma vi ge ze ge ni miz, ken di ek se ni et ra fýn da ki dö nü þü nü 23 sa at 56 da ki ka 4 sa ni ye de ta mam lar. Ba tý dan do ðu ya yap tý ðý dö nü þüy le ge ce ve gün dü zün mey da na gel me si ne se bep o lur. Ge ce, can lý lar i çin bir uy ku ve is ti ra hat, gün düz i se rý zýk el de et mek i çin ça lýþ ma ve si le si dir. Gü neþ et ra fýn da ki yýl lýk dö nü þü nü de 365 gün 5 sa at 48 da ki ka 46 sa ni ye de ta mam lar. Bu dö nü þüy le de mev sim ler mey da na ge lir. E ðer, 23,5 de re ce e ðik lik i le dö nü yor ol ma say dý, bah si ge çen mev sim ler o luþ ma ya cak tý. 4,5 mil yar lýk bir ya þý ol du ðu tah min e di len dün ya nýn, sa ni ye he sa býy la yap tý ðý ek se ni ve gü neþ et ra fýn da ki dö nü þü ve bi li nen e ðik li ði, a ca ba han gi ta bi at ve te sa düf le i zah e di le bi lir? Bu ha ri ka dü ze ne zer re ka dar bir te sa düf ka rýþ sa, her þey alt üst ol ma ya cak mý dýr? Dün ya nýn yü zöl çü mü 510,2 mil yon ki lo met re ka re dir. Bu nun yüz de yet mi þi su ve yüz de o tuz mik ta rý da ka ra par ça sý dýr. Gü ney kut bun da ki An tark ti ka i le bir lik te ye di ký t'a ve kü çük a da lar dan mey da na ge len bu ka ra par ça la rý nýn yer ka bu ðu ka lýn lý ðý ký t'a lar da 35 ki lo met re, ok ya nus lar da i se, 5 i le 8 ki lo met re ka lýn lý ðýn da dýr. Li tos fer a dý ve ri len bu ka buk tan son ra Man to i le a ný lan Pi ros fer baþ lar ki, o nun da ka lýn lý ðý 2900 ki lo met re ka dar dýr. On dan son ra baþ la yan kýs ma da Ba ris fer de ni lir. Bu da de mir ve ni kel ka rý þý mýn dan mey da na ge len çe kir dek tir. Bu bö lüm de yak la þýk 200 bin de re ce lik deh þet li bir sý cak lýk var dýr. Kü çük Ce hen nem o la rak i sim len di ri len yer ka bu ðu nun al týn da ki bu ký sým da, ka bir a za bý ný hak e den le rin, â hi re tin bü yük Ce hen ne mi ne git me den ön ce ru ha nî a zap la rý ný çek ti ði ne ha dis-i þe rif ler de i þa ret e dil miþ tir. Ý man la bu ha ya tý terk e dip im ti ha ný ka za na rak gö çen mü min le rin ruh la rý i se gök ler â le mi ne yük sel ti lir. E vet, kâ i na týn kü çük bir fih ris te si o lan in san da, yi ne kâ i na týn kal bi hük mün de ki dün ya da ve ge ce i le gün dü zün bir bi ri ar ka sý sý ra ge li þin de ve her bi ri sa n'at lý ya ra týl mýþ var lýk lar da, ak lý ný kul la nan in san lar i çin Al lah ýn var lýk ve bir li ði ne, kud ret ve a za me ti ne þa hit lik e den ni ce de lil ler ve a lâ met ler var dýr. Mü him o lan on la ra sa de ce bak mak de ðil, ba ka rak bah si ge çen ha ki kat le ri de gö re bil mek tir. ALÝ SARIKAYA Sevad-ý azam Se vad-ý a zam, ke li me o la rak, sev ve de fi i lin den tü re til miþ bir ke li me dir. Ka ra la mak, bit ki ve a ðaç top lu lu ðu, bü yük ka ral tý, ka hir ek se ri yet, bü tü nün bü yük par ça sý gi bi an lam la ra gel mek te dir. Ke li me i ti ba riy le ba kýl dý ðýn da top lu mun ço ðun lu ðu nu tem sil et mek te dir. U zak tan ba kýl dý ðýn da bü yük ka la ba lýk lar fert o la rak gö zük mez, ka la ba lýk la rýn or tak si lü e ti o lan ka ral tý sý gö zü kür. Fer din ve fert le rin tek ba þý na gö zük me si müm kün de ðil dir. Top lu lu ðun ka rar tý sý gö zü ke cek tir. Gö ze gö rün me si i ti ba riy le ka la ba lýk la rýn u zak tan gö rün tü sü o nun se vad-ý a za mý o la cak týr. Se vad-ý a zam, çe kir dek ve to hum dur. Gö rü nüþ i ti ba riy le kü çük bi le ol sa ha di se nin ö zü nü i çin de ba rýn dýr ma sýn dan do la yý o kü çük de ðil, bü yük tür. Ne ti ce i ti ba riy le bü yük ol du ðu i çin to hum lar se vad-ý a zam dýr. Kýy met i ti ba riy le her çe kir dek bir a ðaç týr. O nun kü çük lü ðü ne de ðil, mey da na ge tir di ði ne ti ce ye bak mak ge rek mek te dir. Gö zün i çin de ki si yah lýk gö zün se vad-ý a za mý dýr. Ken di si kü çük ol sa da gör me yi o böl ge sað la dý ðý i çin göz be be ði göz den da ha bü yük tür. Se vad-ý a zam göz be be ði dir. Ku ral lar da böy le dir. Doð ru ku ral lar, ku ral sýz lý ða ve ya yan lýþ i fa de e di len ku ra la gö re, se vad-ý a za mý teþ kil e der ler. O na u yan la rýn az ol ma sý bu ne ti ce y de ðiþ tir mez. Asr-ý Sa a det te Pey gam ber (asm) ve et ra fýn da ki Sa ha be ler se vad-ý a za mý teþ kil et mek te dir ler. Sa yý la rý az o la bi lir, an cak bað lan dýk la rý ha ki kat ler bü tün in san lý ðý ku cak la yan ha ki kat ler ol ma sý ha se biy le ço ðun luk tur. Bir çiz gi üs tün de o muz o mu za ge len, bir bi ri ne da ya nan mü te ca nis bir top lu luk tur. Bu mâ nâ da bir a ra ya gel miþ dört ki þi bin yüz on bir kuv ve tin de ve kýy me tin de dir. Se vad-ý a zam bu dur. Pey gam berimiz (asm) ilk çýk tý ðýn da tek bir ki þi i di. Ge tir di ði ha ki kat ler çok sað lam ve bü tün in san lý ðý ku cak la yan ha ki kat ler ol ma sý o nu se vad-ý a zam ya pý yor du. Bü tün pey gam ber ler bu þe kil de dir. Ba zý la rý, ken di le ri ne hiç u ya ný ol ma ma sý na rað men tek ba þý na se vad-ý a zam ol muþ lar dýr. Çev re sin de ki ço ðun lu ðun o nu ka bul et me me si bu ne ti ce yi de ðiþ tir mi yor du. Hz. A li (ra) ve Hz. Ha san ýn (ra) tem sil et tik le r grup, E me vi le re kar þý bel ki sa yý o la rak az i di, an cak doð ru pren sip le re da yan dýk la rý i çin se vad-ý a za mý tem sil e di yor lar dý. He def doð ru ol du ðu gi bi o he de fe gi den se bep ler ve va sý ta lar da doð ru ol ma lý. Yan lýþ va sý ta lar la doð ru he def le re git mek müm kün de ðil dir. Yan lýþ va sý ta la ra bin miþ ka la ba lýk lar se vad-ý a zam o la maz lar. Ta rih te bu nun ör nek le ri gö rül müþ tür. Or ta yo lu tem sil e den Ehl-i Sün net mez hep le ri E me vi le rin baþ lan gý cýn da, Ab ba si ler dö ne min de tâ bi le ri i ti ba riy le az ol duk la rý hal de, he def le ri ve va sý ta la rý doð ru ve i sa bet li ol du ðu i çin se vad-ý a zam ol muþ lar, za man i çin de ne hir ler ya ta ðý ný bul muþ, sa yý i ti ba riy le de ço ðun lu ðu teþ kil et miþ ler dir. Ý mam-ý A zam, ya þa dý ðý dö nem de hak sýz lý ða ve zul me uð ra mýþ, a ma koy du ðu öl çü ler doð ru te me le o tur du ðu i çin za man la in san lar bu nu fark e dip o öl çü le re tâ bi ol muþ ve o nun mez he bi, ehl-i sün net mâ nâ sýn da ki top lu lu ðun, se vad-ý a za mýn bü yük bir kit le si ni teþ kil et miþ tir. Or ta yol, u zun so luk lu bir yü rü yüþ tür. Gö rü nü þü ya vaþ gi di yor gi bi o lur, an cak u zun ö mür lü dür. Uç ha re ket ler i se, ço ðun lu ðun yo lu o la mý yor. Do la yý sýyla se vad-ý a zam da o la mý yor lar. Par lak gö rün dük le ri za man ol sa bi le de vam lý o la mý yor ve ya ço ðun lu ðu u zun sü re pe þin den sü rük le ye mi yor. Sað lam te mel le re o tur muþ ha re ket ler ba zen a þý rý þe kil de dýþ la na bi li yor, red de di le bi li yor lar. Bu yan lýþ an la þýl ma la rýn i lâ cý za man o lu yor. Za man i çe ri sin de yan lýþ an la ma lar or ta dan kal ký yor, doð ru lar mec ra sý ný bu lu yor ve hak et ti ði ye ri a lý yor. Ri sâ le-i Nur ha re ke ti bu na gü zel bir ör nek tir. Ý þin ba þýn dan be ri yok lu ða mah kûm e dil me si, dýþ lan ma sý o nun hak ka ni ye ti ni or ta dan kal dýr ma dý. Top lu luk la rýn o na il ti ha ký ný en gel le ye me di. Se vad-ý a za mý teþ kil ve tem sil et me si ni or ta dan kal dý ra ma dý. Za man hük mü nü ic ra et ti, o nu dýþ la yan lar kim se siz ka lýr ken o bir de niz gi bi ýr mak la rý ken di sin de top la ma ya de vam et ti ve se vad-ý a zam mâ nâ sý ný i çin de ba rýn dý ran or ta bir yol ol du ðu nu gös ter di. Ýs lâm dün ya sý ve in san lýk o nun fi kir le ri ni a rý yor ve a ný yor. Si ya sî ka la ba lýk lar, çok fark lý se bep ve dü þün ce ler le bir a ra ya gel miþ top lu luk lar ol du ðu i çin bu ra da ki sa yý çok lu ðu se vad-ý a zam an la mý na gel me ye bi lir. Bu ra da ki ka la ba lýk la rýn se bep le ri ve he def le r çok fark lý o la bi lir. Ho mo jen bir ya pý de ðil dir. Çok luk o la bi lir, a ma se vad-ý a zam ol maz lar. E ko no mik ya þa yýþ o la rak ço ðun lu ðun ya þa dý ðý ha yat stan dart la rý se vad-ý a zam ka bul e di lir. Or ta yol da bu dur. Bu nun ü ze rin de im kân sa hi bi ve ya ön der ko nu mun da o lan la rýn, top lu mun ge ne li ni il gi len di ren ha yat stan dart la rý na gö re ya þa ma sý da ha uy gun dur. Böy le ya par lar sa ço ðun lu ðun tas vi bi ni ve du â sý ný a lýr lar. Top lum on la r ken din den bi ri sa yar ve i ti bar e der. Se vad-ý a za ma tâ bi ol mak, doð ru he def le re doð ru va sý ta lar la yü rü yen top lu luk la ra uy mak o la rak an la þýl ma s ge rek mek te dir. Bun lar bir çiz gi üs tün de o muz o mu za gel miþ mü te ca nis bir top lu luk tur. Or tak pay da sý o lan çok luk tur. Yan lýþ he de fe gi den ler, doð ru va sý ta lar kul lan sa da ço ðun luk mâ nâ sý ný tem sil e de mez. Ve ya doð ru he de fe yan lýþ va sý ta lar la gi den ler de ço ðun lu ðu tem sil e de mez ler. Bun lar sa yý i ti ba riy le çok bi le ol sa se vad-ý a zam mâ nâ sý ný ta þý maz lar. Or tak pay da sý bu lun ma yan, hiç bir fi kir or tak lý ðý ol ma yan ka la ba lýk lar se vad-ý a zam de ðil dir. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 8 C. Ahir 1432 Ru mî: 28 Nisan 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Yeþilay Cemiyeti Genel Baþkaný Muharrem Balcý FOTOÐRAF: Gü ven li in ter net ko ru ya cak n TÜRKÝYE Ye þi lay Ce mi ye ti Ge nel Baþ ka ný Mu har rem Bal cý, gü ven li in ter net hiz me ti ne i liþ kin dü zen le me nin ço cuk la rý ve genç le ri cin sel lik, þid det ve o lum suz ör nek o luþ tu ra bi le cek dav ra nýþ la ra kar þý ko ru ya ca ðý ný be lirt ti. Yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Bil gi Tek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku ru mu (BTK) ta ra fýn dan ha zýr la nan Ýn ter ne tin Gü ven li Kul la ný mý na Ý liþ kin U sul ve E sas lar ýn 22 A ðus tos 2011 ta ri hin den ge çer li o la ca ðý ný ha týr la tan Bal cý, ye ni sis te me gö re in ter ne te BTK ta ra fýn dan be lir le nen 4 fil tre ti pin den bi ri se çi le rek gi ri le bi le ce ði ni, fil tre yi aþ ma nýn ya da aþ ma ya ça lýþ ma nýn suç sa yý la ca ðý ný an lat tý. Bal cý, a çýk la ma sýn da þu gö rüþ le re yer ver di: Fil tre uy gu la ma sý nýn in ter net tek no lo ji le ri ne en teg ras yon sü re cin de a lý na cak ve a lýn mak ta o lan bü yük ya ra la rýn ön len me si ne kat ký sað la ya ca ðý ný u mu yo ruz. Ço cuk la rý ve genç le ri cin sel lik, þid det ve o lum suz ör nek o luþ tu ra bi le cek dav ra nýþ la ra kar þý ko ru mak ta a i le le re de des tek sað la ya cak bu dü zen le me, tek no lo ji nin mu az zam bir ge liþ me kay det ti ði böy le bir yüz yýl da in ter net gü ven li ði nin sað lan ma sý na da kat ký su na cak týr. Ya þa dý ðý mýz yüz yýl da mey da na ge len ge liþ me le ri ya sak la yý cý bir tu tum la kar þý la ma nýn et ki li bir çö züm yo lu ol ma ya ca ðý ný her fýr sat ta be lir ti yo ruz. Hem ça ðýn ge ri si ne düþ me mek hem de bu ge liþ me ler den top lum ve bi rey sað lý ðý ný ko ru ma mýz ge rek mek te dir. Ýs tan bul / a a Ha fýz Ahmet Na i na dan u nu tul maz Kur ân zi ya fe ti n KONYA Ba har E ði tim Kül tür Yar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma Der ne ði ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri len Kur ân-ý Ke rim Zi ya fe ti prog ra mýna katýlan, dün ya ca ün lü Mý sýr lý Ha fýz Ah met Na i na va tan daþ la rý göz yaþ la rý na boð du. Mev la na Kül tür Mer ke zi nde ger çek leþ ti ri len or ga ni zas yo na yüz ler ce va tan daþ ka týl dý. Prog ram da ko nu þan Ba har Der ne ði Baþ kan Yar dým cý sý Ca nan E ken, Kur ân-ý Ke rim in mut la ka o kun ma sý ve an la þýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Bu a maç la ya pý lan hiz met le rin ö nem li ol du ðu nu be lir ten E ken, der nek o la rak bu tür faaliyet le rin de vam e de ce ði ni bil dir di. Kon ya / ci han ÖÐRETMENLÝK baþvurularý baþlýyor 1 HAZÝRAN'DA YAPILACAK 30 BÝN ÖÐRETMEN ATAMASI ÝÇÝN BAÞVURULAR, 12 MAYIS PERÞEMBE GÜNÜ BAÞLIYOR. MÝLLÎ E ði tim Ba kan lý ðý, Öð ret men le rin A ta ma ve Yer De ðiþ tir me Yö net me li ði hü küm le ri çer çe ve sin de, 2009 ve 2010 KPSSP10 so nuç la rý na gö re ilk a ta ma, hiz met sü re si ne gö re a çýk tan a ta ma, ku rum lar a ra sý ye ni den a ta ma, a çýk tan ilk a ta ma, ku rum lar a ra sý ilk a ta ma, ku rum i çi ilk a ta ma i le mil lî spor cu la rýn Be den E ði ti mi a la ný na sý nav sýz a ta ma çe þit le ri ne gö re top lam 30 bin kad ro a ta ma sý ya pa cak. A ta ma i çin baþ vu ru lar Ma yýs 2011 ta rih le ri a ra sýn da a lý na cak. A ta ma i çin ge rek li bil gi le rin yer al dý ðý Öð ret men lik Ý çin Baþ vu ru ve A ta ma Ký la vu zu Ba kan lý ðýn so nel.meb.gov.tr ad re sin de ya yým lan dý. Öð ret men lik i çin baþ vu ru da bu lu na cak lar, baþ vu ru la rý ný be lir ti len sü re i çin de her han gi bir bil gi sa yar dan so - Me zar lýk la rý mo to ri ze e kip ler ko ru ya cak KAY SE RÝ Bü yük þe - hir Be le di ye si ne a it me zar lýk lar da gü - ven lik hiz met le ri ni da ha ka li te li ve hýz lý ya pa bil mek a ma cýy la ATV li gü ven lik e ki bi o luþ tu rul du. Ö zel lik le me zar lýk zi ya ret le ri - nin yo ðun ol du ðu ö - zel gün ler de a sa yiþ i - le il gi li ya þa nan so - run la ra da ha hýz lý mü da ha le e de bil mek ve me zar lýk lar da gü - ven li ði en üst dü zey - de sað la ya bil mek i - çin 2 a det ATV mo - to sik let a lý na rak mo - to ri ze gü ven lik e ki bi ku rul du. Ýlk o la rak þe hir me zar lý ðýn da o - luþ tu ru lan ATV li gü - ven lik e kip le ri nin za - man la di ðer me zar - lýk lar da da yay gýn laþ - tý rýl ma sý plan la ný yor. Ay rý ca gü ven lik ten so rum lu per so ne le, Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri ta ra fýn dan ö - zel e ði tim ve ril di. Kay se ri / ci han nel.meb.gov.tr in ter net ad re sin de ki E lekt ro nik Baþ vu ru For mu nu kul la na rak ya pa cak. Baþ vu ru nun ge çer li lik ka za na bil me si i çin bil gi sa yar a ra cý lý ðýy la dol du ru la cak for mun Baþ vu ru O nay Bü ro la rý nda o nay la týl ma sý ge re ki yor. Baþ vu ru O nay Bü ro la rý i se il ve il çe mil lî e ði tim mü dür lük le rin de o luþ tu ru la cak. Tüm a ta ma çe þit le ri ne gö re baþ vu ru ya pa cak la rýn, sað lýk, ad li si cil, as ker lik du rum la rý i le A çýk tan A ta ma ve A çýk tan Ýlk A ta ma çe þi di ne gö re baþ vu ru ya pa cak la rýn, Sos yal Gü ven lik Ku ru mun dan (Dev re di len E mek li San dý ðý, SSK ve Bað-Kur) e mek li ol ma dý ðý na i liþ kin ki þi sel du rum la rý E lek tro nik Baþ vu ru For mu nda be yan e di le cek. Ba kan lý ða bað lý res mî e ði tim ku rum la rýn da ha len söz leþ me li öð ret men o la - rak gö rev ya pan lar da, ge rek li þart la rý ta þý ma la rý kay dýy la ilk a ta ma kap sa mýn da kad ro lu öð ret men lik i çin baþ vu ru da bu lu na bi le cek. Kad ro lu öð ret men li ðe a ta na ma yan la rýn bu lun duk la rý e ði tim ku ru mun da ki gö rev le ri ve söz leþ me le ri de vam e de cek. Öð ret men lik i çin baþ vu ru da bu lu na cak lar, E lek tro nik Baþ vu ru For mu na yan sý tý la cak o lan e ði tim ku rum la rý a ra sýn dan en faz la 25 e ði tim ku ru mu nu ter cih e de bi le cek. Ter cih ler, a ta ma ya pý la cak e ði tim ku rum la rý a ra sýn dan ay ný il den ve ya fark lý il ler den is te ni len ön ce lik te se çi le bi le cek. A ta ma iþ le mi, 1 Ha zi ran 2011 ta ri hin de ger çek leþ ti ri le cek, a ta nan lar i se 1 Ey lül 2011 ta ri hin den i ti ba ren gö re ve baþ la ya bi le cek. An ka ra / a a ir ti ni as ya.com.tr Tuzak üstüne tuzak mý? Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, a day gös te ri ldiði ve se çim kam pan ya sýný sürdürdü ðü Ýz mir de ki be le di ye bas kýn la rýn dan ra hat sýz lý ðý ný her fýr sat ta di le ge ti ri yor. Se çim ön ce si tu zak üs tü ne tu zak ku ru lu yor di yen Gü nay, söz ko nu su be le di ye bas kýn la rý ný da, Il gaz da Baþ ba ka nýn ko ru ma kon vo yu na ya pý lan te rör sal dý rý sý ný da, Yük se ko va ve Di yar ba kýr da ki o lay la rý da bu bað lam da yo rum lu yor. Ha di, te rör sal dý rý la rý ný, ta bi at la rý ge re ði bu kap sa ma da hil e de lim. A ma yol suz luk id di a la rý ge rek çe gös te ri le rek sav cý lý ðýn ta li ma tý ve po li sin ha re ke te geç me siy le ger çek leþ ti ri len be le di ye bas kýn la rý na da tu zak de me nin man tý ðý ne? Sav cý ve po lis dev le tin ya sal gö rev li si de ðil mi? Dev let, ye ni dö nem de ken di si ni i da re e de cek kad ro la rýn halk ta ra fýn dan be lir le ne ce ði bir se çim ön ce sin de, Gü nay ýn sö zü nü et ti ði tarz da üs te lik böy le gös te re gös te re tu zak ku rar mý? Gü nay, söz ko nu su CHP li be le di ye ler i çin bas kýn ve a ra ma ta li ma tý ve ren sav cý yý ve o nun ka ra rý ný uy gu la yan sta tü o la rak Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn em rin de ki po lis le ri, bah set ti ði tu zak se nar yo su i çin de na sýl bir çer çe ve ye o tur tu yor? Bu o pe ras yon lar ne den da ha ön ce gün de me gel me di de, þim di, tam se çim a re fe sin de düð me ye ba sýl dý? su a liy le kim le re me saj yol lu yor? Gü nay, bu bas kýn la rýn Ýz mir seç me nin de ak sü la mel ya pýp, i na dý na tep ki oy la rý nýn týr man ma sý na yol a ça ca ðýn dan en di þe e di yor ol ma lý. Pe ki, ter si de ge çer li o la maz mý? Yol suz luk id di a la rý, CHP nin 12 Ha zi ran da Ýz mir den a la ca ðý oy la rý dü þü re rek AKP nin i þi ne yaramaz mý? Gü nay ýn, kay gý sý ný di le ge ti rir ken, baþ ka dâ vâ lar da Yar gý nýn ta sar ru fu dur di ye i fa de e di le ge len ik ti dar yak la þý mýn dan ay rý la rak, sav cý la rý se çim de CHP ye eks tra prim yap týr ma yý a maç la yan bir tu za ðýn i çin de ol mak la it ham e den i ma lý be yan lar da bu lun ma sý da hayli ga rip de ðil mi? E ðer kast et ti ði tu zak lar da yar gý or ga ný nýn da bir þe kil de dah li var sa, o za man, ge çen yýl ki 12 Ey lül re fe ran du mu ön ce sin de söz ve ri len Üs tün le rin hu ku ku de ðil, hu ku kun üs tün lü ðü ta ah hüt le ri, pa ke tin yüz de 58 e vet o yu i le ka bul e dil me si ne ve ar dýn dan HYSK da ger çek le þen de ði þik lik le re rað men hâ lâ ha ya ta geç me miþ ve yar gý yý bu tür id di a ve spe kü las yon la rýn ko nu su ol mak tan çý ka ra cak de rin, kök lü ve kap sam lý bir yar gý re for mu hâ lâ ya pýl ma yý bek li yor de mek tir. Ay rý ca, yol suz luk ek sen li be le di ye bas kýn la rýy la te rör sal dý rý la rý ay ný ke fe ye ko nu la bi lir mi? Bir di ðer ö nem li nok ta, Gü nay ýn tu zak o la rak ni te le di ði bas kýn la rýn ya sal dev let or gan la rýn ca ger çek leþ ti ril me siyle, Baþ ba ka nýn Ým ra lý i le gö rüþ me ko nu sun da i fa de et ti ði, Dev let is te di ði ki þiy le gö rü þür, dev le tin ba þý da ik ti dar dýr sö zü a ra sýn da ki bað lan tý. E ðer dev le tin ba þý ik ti dar sa, Gü nay yet ki li ve gö rev li dev let or gan la rý ta ra fýn dan ya pý lan bu bas kýn la rý, do la ylý olarak ik ti da rýn ic ra et ti ði ni söy le miþ, ya kýn dý ðý tu za ðý men su bu ol du ðu ik ti da ra mal et miþ ol mu yor mu? Ne re den ba ký lýr sa ba kýl sýn, tu haf bir yo rum. Bir di ðer tu haf lýk, Dev le tin ba þý ik ti dar dýr di yen Baþ ba ka nýn en ya ký nýn da ki i sim ler den bi ri nin, ken di si nin de a day ol du ðu se çim le re bir haf ta ka lýn ca ya ka dar pro vo ka tif ey lem ve sal dý rý la rýn de vam e de ce ði ön gö rü sün de bu lunmuþ ol ma sý. Ne den öy le ol sun? Bu tür ey lem le re mey dan ver me yip en gel ol mak su re tiy le se çi min hu zur ve gü ven or ta mý i çerisin de ya pýl ma sý ný sað la mak hü kü me tin en ö nem li gö rev le rin den bi ri de ðil mi? Kas ta mo nu sal dý rý sýy la il gi li is tih ba ra týn çok ön ce den yet ki li bi rim le re u laþ tý ðý bil gi si med ya da da yer al dý ðý hal de, ön ce ki ben zer le rin de ol du ðu gi bi yi ne ga fil av la nýl ma sý nýn i za hý var mý? Yok sa Baþ ba ka nýn Dev le tin ba þý ik ti dar dýr sö zü, se çim ler den üç ay ön ce ba ðým sýz i sim le re dev re di len üç ba kan lýk i çin ge çer li de ðil mi? Me se lâ Ýz mir de ki be le di ye bas kýn la rý nýn ta li ma tý ný ve ren sav cý lar ve ge re ði ni ye ri ne ge ti ren po lis ler, A da let ve Ý çiþ le ri Ba kan la rý ba ðým sýz ol du ðu i çin mi da ha ra hat ha re ket e di yor lar? Ýk ti da rýn sö zü o ra lar da ar týk geç mi yor mu? SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 ca ni as ya.com.tr Se yir ci kal ma! Beþ gün sü re cek o lan (9-13 Ma yýs 2011) u - lus lar a ra sý bir top lan tý da az ge liþ miþ ül ke - le rin dert le ri tar tý þý lý yor. Ýs tan bul Lüt fi Kýr dar Kon gre Mer ke zi nde ki top lan tý ya el li ye ya kýn ül ke den yüz ler ce li der, dev let a da mý ve iþ dün ya sý nýn ön de ge len i sim le ri ka tý lý yor. 4 ün cü - sü dü zen le nen BM En Az Ge liþ miþ Ül ke ler (E - A GÜ) Kon fe ran sý ay ný za man da en ge liþ miþ ül ke ler in dün ya nýn dert le ri ne, kom þu ül ke le re ba ký þý ný da or ta ya ko ya cak. Top lan tý nýn ilk gü nü ko nu þan Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, 1971 yý lýn da 25 en az ge liþ miþ ül ke var ken bu gün bu ra ka mýn 48 e çýk tý ðý ný ha týr lat - mýþ ve Bu du rum bu þe kil de de vam e de mez ve sür dü rü le mez. Gün de 1 do lar dan da ha az ge lir le ya þa yan 1 mil yar dan faz la ki þi var ken, u lus la r a ra - sý top lu mun ge ri ka la ný bu ki þi le rin a cý la rý na göz - le ri ni ka pa ta maz, bun la rý ih mal e de mez. Bu çok a larm ve ri ci bir du rum dur. Sa de ce ah lâ kî a çý dan de ðil, ay ný za man da si ya sî a çý dan da a larm ve ri ci bir du rum dur. Ö nü müz de ki 10 yýl i çin de bu ül - ke le rin sa yý sý a zal týl maz sa, bu ra lar da ya þa yan in - san la rýn ha yat stan dar dý yük sel til mez se, dün ya si ya sî ve gü ven lik a çý la rýn dan ve baþ ka a lan lar da çok bü yük teh li ke i le kar þý kar þý ya ka la cak de - mek tir de miþ. (A A, 9 Ma yýs 2011) Tam da bu ko nu lar tar tý þý lýr ken, En ge liþ miþ zen gin ül ke ler ko a lis yo nu ta ra fýn dan az ge liþ miþ li - ðe, fa kir li ðe ve ka o sa mah kûm e di len ül ke ler le il gi li bir ha ber du yul du. Bir leþ miþ Mil let ler (BM) Gü - ven lik Kon se yi ne su nu lan bil gi ler ý þý ðýn da Ýn gi liz yar dým ku ru lu þu Ox fam ta ra fýn dan ha zýr la nan bir ra por da si vil le rin 2010 yý lýn da ö lüm, ka çýr ma, yer - le rin den zor la sü rül me si gi bi çok pa ha lý be del ler ö - de di ði i fa de e dil miþ. Ra por da, 2010 da bin ler ce si vi - lin öl dü rül dü ðü, mil yon lar ca in sa nýn da yer le rin - den zor la göç et ti ril di ði de kay de dil miþ. Dün ya ge - ne lin de 2010 yý lýn da en faz la si vil can kay bý nýn I - rak ta ol du ðu ha týr la tý lan ra por da, I rak ý Pa kis tan, Af ga nis tan ve So ma li ta kip e di yor muþ. Ra por da ki bil gi le re gö re I rak ta 4 bin, Pa kis tan ta 3 bin 500, Af ga nis tan ta 2 bin 700 ve So ma li de i se 2 bin si vil ka yýp ha di se si ya þan mýþ. Ox fam uz man la rý, ça týþ - ma la rýn ya þan dý ðý ül ke le rin ger çek ra kam la rý giz le - dik le ri ni de ha týr lat mýþ. Dün ya nýn en ge liþ miþ ül ke le ri bir a ra ya ge lip Az ge liþ miþ ül ke ler in dert le ri ne ça re a rý yor lar, a - ma bu gay ret ler pek de i nan dý rý cý ol mu yor. Çün kü bir yan dan bu top lan tý lar ya pý lýr ken, ö te yan dan da giz li ya da a çýk iþ gal ler sü rü yor. I rak a ba ka lým. Gü ya de mok ra si gö tür mek i çin I rak ý iþ gal e den ko a lis yon güç le ri a ra dan yýl lar geç ti ði hal de hâ lâ bu ül ke yi terk et me di. Ya Af ga nis tan da ya þa nan - lar? Son o la rak te rö rün kay na ðý ol du ðu i lân e di len U sa me bin La din de or ta dan kal dý rýl dý ðý na gö re, A - me ri ka ni çin bu böl ge den çe kil me yi er te li yor? ABD nin es ki Baþ kan Yar dým cý sý Dick Che ney in bu ko nu da ki a çýk la ma la rý as lýn da bir i ti raf. Che ney, ABD nin Pa kis tan la güç lü i liþ ki le ri ni sür dür me si ge rek ti ði ve El Ka i de nin li de ri U sa me bin La din in ö lü mü nü Af ga nis tan dan hýz la çe kil mek i çin ge - rek çe o la rak kul lan ma ma sý ge rek ti ði ni söy le miþ. Che ney, ge rek çe o la rak da dün ya nýn o böl ge sin de men fa at le ri bu lun du ðu nu söy le miþ. Pe ki, A me ri ka nýn ha sis men fa at le ri i çin bir ül - ke ya da ül ke ler iþ gal e di le bi lir mi? Bu, zen gin ül ke le rin do ðuþ tan ka zan dýk la rý bir hak mý dýr? A me ri ka ve o na des tek o lan zen gin ül ke ler, i - nan dý rý cý lýk la rý ný ta ma men kay bet me den iþ gal le - re son ver me li ve ken di ka buk la rý na çe kil me li. Ak si hal de Fa kir ül ke le ri kal kýn dýr mak is ti yo - ruz söz le ri ha va da kal ma ya mah kûm dur. HABER TÜRKÝYE Ba ro lar Bir li ði Baþ ka ný Ve dat Ah sen Co þar, yar gý er ki nin des po tiz min bir baþ ka tü rü ol mak la teh li ke o lan yar - gýç lar yö ne ti mi ne dö nüþ me me si ve ken - di sý nýr la rý i çe ri sin de kal ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Co þar, Da nýþ ta yýn ku ru lu þu nun 143. yýl dö nü mü do la yý sýy la dü zen le nen Da nýþ - tay ve Ý da ri Yar gý Gü nü nde ki ko - nuþ ma sýn da si ya set fel se fe ci - le rin den Tho mas Hob bes, Je an Jac qu es Ro u se a u ve John Loc ke un dü - þün ce le rin den ör - nek ler ver di, si ya se - tin in san la ra i yi bir ha yat, gü ven li bir ge - le cek sað la mak, top - lu mun ya þam ka li te si - ni yük selt mek ve sað lýk lý iþ le yen bir hu kuk, a da let ve yar gý dü ze ni kur mak su re tiy le hem hu ku ki gü ven li ði hem de a da let hiz me ti nin hýz lý, a dil ve ta raf sýz bir bi - çim de iþ le me si ni sað la mak a ma cý ný ta þý - dý ðý ný bil dir di. Hem hu ku kî gü ven li ðin hem de a da let hiz me ti nin hýz lý, a dil ve ta - raf sýz bi çim de iþ le me si ni sað la mak i çin bir bir le riy le uz laþ maz bir i liþ ki i çin dey - miþ gi bi gö rü nen hu kuk ve ik ti dar i liþ ki si - nin doð ru ta ným lan ma sý ge rek ti ði ni be lir - ten Co þar, Hu kuk suz ik ti dar, ik ti dar sýz hu kuk ol maz. Ak si ne dü þün ce ik ti dar a - raç la rý nýn key fi ve meþ ru ol ma yan bi çim - de kul la nýl ma sý dýr ki bu da kö tü yö ne tim de mek tir. Ýk ti da rýn kö tü, hu ku - kun i yi ve ya ik ti da rýn i yi, hu ku kun kö tü ol du ðu - nu i le ri sür mek so - yut ol ma sý nýn ya ný sý ra an lam sýz dýr da di ye ko nuþ tu. Co þar, i yi nin ve kö tü nün be lir - len me sin de ik ti - dar ve hu kuk a raç - la rý nýn kul la ný mý nýn ö nem li ol du ðu nu da söy le di. Kuv vet ler ay rý lý ðý il ke si nin mo dern a na ya sa cý lý ðýn te - me li ni o luþ tur du ðu nu i fa de e den Co þar, bu il ke kap sa mýn da ya sa ma, yü rüt me ve yar gý ku rum la rý nýn hiç bi ri nin di ðe ri nin ü ze rin de ol ma dý ðý ný vur gu la dý. Co þar, þun la rý söy le di: Bi zim a na ya sal sis te mi miz de ol du ðu gi bi kuv vet ler ay rý lý ðý il ke si nin öz gün bi - çi mi nin de ðil de o nun yu mu þa týl mýþ, su - lan dý rýl mýþ bi çi mi o lan kuv vet le rin iþ bir li ði il ke si nin iþ lev sel ký lýn dý ðý ül ke ler - de ya sa ma ço ðun lu ðu nu e lin de bu lun - du ran yü rüt me er ki nin ya sa ma or ga ný - na da hük met ti ði dü þü nül dü ðün de mev cut kuv vet ler i çin de de net le me ve den ge le me iþ le mi ni ye ri ne ge ti re cek, bu bað lam da bi rey hak ve öz gür lük le ri ni, in san hak la rý ný gü ven ce al tý na a la cak ve ko ru ya cak o lan kuv vet yar gý er ki dir. Kuþ ku suz bu er kin de des po tiz min bir baþ ka tü rü ol mak la teh li ke o lan yar gýç - lar yö ne ti mi ne dö nüþ me me si ve ken di sý nýr la rý i çe ri sin de kal ma sý ge re kir. Ak si - ne dü þün ce ve uy gu la ma hu ku kun yar gý er kiy le key fi kul la ný mý o lur ki bu da kö tü yar gý de mek tir. Di le ði miz ye ni ya pý la cak a na ya sa i le ül ke miz de mok ra si si nin en ö nem li ek sik le rin den o lan de mok ra tik ve hu ku ki meþ ru i ye te sa hip de net le me ve den ge le me me ka niz ma la rý nýn ve do - la yý sýy la ger çek bir kuv vet ler ay rý lý ðý nýn ku rul ma sý dýr. An ka ra / a a DÝYARBAKIR Cum hu ri yet Baþ sav cý lý - ðý nýn, 5 No lu As ke rî Ce za e vin de 12 Ey lül dö ne min de ya þa nan iþ ken ce id di - a la rýy la il gi li o la rak i kin ci Er ge ne kon da va sý sa nýk la rýn dan es ki Ö zel Ha re kât Da i re si Baþ kan ve ki li Ýb ra him Þa hin in þüp he li sý fa týy la i fa de si ne baþ vu ra ca ðý öð re nil di. E di ni len bil gi ye gö re, Di yar - ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn Di - yar ba kýr 5 No lu As ke rî Ce za e vin de yýl la rýn da tu tuk lu ka lan ve iþ ken ce gör dük le ri ni i le ri sü ren va tan - daþ la rýn suç du yu ru su ü ze ri ne baþ lat tý - ðý so ruþ tur ma de vam e di yor. So ruþ tur ma kap sa mýn da, iþ ken ce gör dük le ri ni i le ri sü ren mað dur la rýn i fa de le rin den yo la çý kan sav cý lýk, o dö nem de ki ba zý gö rev li le rin i sim le ri - ni be lir le ye rek þüp he li sý fa týy la hak - la rýn da iþ lem baþ lat tý. Di yar ba kýr Ce - za e vin de iþ ken ce gör dü ðü nü an la tan bir mað du run, Ba na Ýb ra him Þa hin iþ ken ce yap tý de me si ü ze ri ne de ha - re ke te ge çen sav cý lýk, Þa hin in o dö - nem de ne re de gö rev yap tý ðý ný be lir le - mek ü ze re Em ni yet Ge nel Mü dür lü - ðü ne ya zý yaz dý. Em ni yet Ge nel Mü - dür lü ðün den ge len ya zý da, Þa hin in söz ko nu su ta rih ler de Di yar ba kýr da gö rev yap ma dý ðý, an cak böl ge de ki fark - lý il ler de bu lun du ðu be lir til di. Sav cý lýk, Þa hin in gö rev yap tý ðý il den ge çi ci gö - rev i le Di yar ba kýr a gön de ril miþ o la bi - le ce ði ih ti ma li ü ze ri ne Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü ne ye ni den ya zý yaz dý. Ya - zý da, Þa hin in söz ko nu su ta rih ler de gö rev yap tý ðý yer le rin de tay lý bil gi si is - ten di. DE MOK RAT Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, ABD nin ve o nun ar ka sýn da ki, dün ya yý sö mür mek ve dün ya yý yok et mek is te - yen glo bal ka pi tal gü cün, ya ni bü yük þir ket le - rin kur dur du ðu bir par ti den bu ül ke ye ha yýr ge lir mi de di. Par ti sin ce Bay burt ta, Cum hu ri yet Cad de - si nde dü zen le nen mi ting a la ný na, Bay burt At lý Spor Ku lü bü ci rit ta ký mý na a it at üs tün de hal - ký se lâm la ya rak ge len Zey bek, par ti o to bü sün - den hal ka hi tap et ti. Þim di si ze De mok rat Par ti Ge nel Baþ ka ný o la rak ta ri hî bir sýr rý a çýk - lý yo rum di yen Zey bek, þöy le de vam et ti: Ho - ca Ah met Ye se vi Ü ni ver si te si ku ru cu su ve baþ ka ný o la rak gö re vi min ba þýn day ken, ABD bü yü kel çi li ði si ya sî müs te þa rý be ni zi ya re te gel - mek is te di ði ni söy le di. Ya nýn da he yet le gel di. Ba na ü ni ver si tey le il gi li so ru lar sor du, ce vap lar ver dim, a ma a sýl ge liþ se bep le ri baþ kay mýþ. O za man AKP di ye bir hü kü met yok tu, 57. ko a - lis yon hü kü me ti var dý. AKP di ye bir par ti ku - ru lur sa na sýl o lur de di. Ý yi ol maz de dim. Biz o nu des tek le ye ce ðiz, siz de i çin de var o lur mu su nuz? di ye sor du. ABD nin ve o nun si ya sî müs te þa rý nýn ku ra ca ðý bir par ti o la cak ve si zin hem þeh ri niz Na mýk Ke mal Zey bek de böy le bir par ti de yer a la cak. Siz bu nu ka bul e de bi lir mi si niz? ABD nin ve o nun ar ka sýn da ki, dün - ya yý sö mür mek ve dün ya yý yok et mek is te yen glo bal ka pi tal gü cün, ya ni bü yük þir ket le rin kur dur du ðu bir par ti den bu ül ke ye ha yýr ge lir mi? Ben bu sýr rý a çýk la mak i çin çok dü þün - düm. ABD ve yan daþ la rý ta ra fýn dan ve ri len bu gö rev le AKP ik ti da ra ge ti ril di. Ar týk bu nu a - çýk la sýn lar ve ve ri len gö re vin ne ol du ðu nu her ke se du yur sun lar. Ý yi ruh lu a na ya sa ya ih ti ya ç var nprof. Dr. Ha san Nu ri Ya þar, 1982 A na ya sa sý nýn kö tü ruh lu bir a na ya sa ol du ðu nu be lir te rek, Bi zim i yi ruh lu bir a - na ya sa ya ih ti ya cý mýz var de di. E sen ler Be le di ye si ta ra fýn dan dü zen le nen E sen ler Bu luþ ma la rý nýn ko nu ðu o lan Prof. Dr. Ha san Nu ri Ya þar, Na sýl bir a na ya sa? baþ lý ðý a dý al týn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye nin si ya sî ta ri hi ne ý þýk tu ta rak, 1924 A na ya sa sý ndan 1982 A na ya sa sý na ka dar ge li nen ya sal sü re ci an lat tý. Son dö nem ler de sýk ça gün de me ge len a na ya sa ta sa rý la rý na dik kat çe ken Prof. Dr. Ya þar, Or ta da de ði þik a - na ya sa ta sa rý la rý yok. Tek bir a na ya sa ta sa rý sý var. Or ta da do - la þan a na ya sa ta sa rý la rý nýn ya zý cý e ki bi ay ný. Fark lý a na ya sa ta sa rý la rý var mýþ gi bi seç me im kâ ný su nu yor lar de di A na ya sa sý ha riç ge ri ye ka lan a na ya sa lar, bir tür ev li lik dý þý ço cuk gi bi di yen Prof. Dr. Ya þar, bu gü ne ka dar top lu mun hiç bir ke si mi nin a na ya sa lar la ken di ni öz deþ leþ ti re me di ði ni kay det ti. Ya þar, 1961 ve 1982 A na ya sa la rý da dâ hil ol mak ü - ze re he men he men bütün a na ya sa la rýn top lum ta ra fýn dan be nim sen me di ði ni söy le di. Prof. Dr. Ha san Nu ri Ya þar, de - mok ra tik bir ye ni a na ya sa i çin, te mel hak ve öz gür lük ler i le kuv vet ler ay rý lý ðý il ke si nin ay rýn tý lý o la rak dü zen len me si ge - rek ti ði ni be lir te rek, ye ni a na ya sa da TSK ya, Da nýþ tay a, Yar - gý tay a ve Yük sek Öð re tim Ku ru mu (YÖK) na yer ol ma ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Her a na ya sa nýn ru hu var dýr di yen Ya - þar, ba zý ga ze te ci le ri de e leþ ti re rek, ruh suz a na ya sa o la ma ya - ca ðý ný söy le di A na ya sa sý nýn kö tü ruh lu bir a na ya sa ol - du ðu nu i fa de e den Prof. Dr. Ya þar, Bi zim i yi ruh lu bir a na - ya sa ya ih ti ya cý mýz var de di. Ýs tan bul / Ye ni As ya Þa hin: Ya ban cý ser ma ye lâ zým mýþ ntbmm Baþ ka ný Meh met A li Þa hin, Ya ban cý ser ma ye ye bir za man lar te red düt le ba kan bir kar de þi niz o la rak söy lü - yo rum, o te red dü tün ne ka dar yan lýþ ol du ðu nu za man la gör düm de di. Þa hin, Þi ri nev ler Ma hal le si nde ki par ti si nin se çim bü ro su nun a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye de 2002 den i ti ba ren is tik ra rýn ol du ðu nu, ül ke nin dün ya da ki i ti ba rý nýn da art tý ðý ný söy le di. Ýn san la rýn Tür ki ye ye ba ký þý - nýn de ðiþ ti ði ni, ya tý rým yap ma yý dü þün me yen le rin ya tý rý mý gün de mi ne al dýk la rý ný an la tan Þa hin, þöy le de vam et ti: Ya ban cý ser ma ye ye de ül ke nin ih ti ya cý var dýr, ya ban cý ser - ma ye yi de çe ke cek si niz. Si zin le bir a ný mý pay laþ mak is ti yo - rum da par la men to ya ilk de fa Ýs tan bul mil let ve ki li o - la rak gir dim. Bir ko a lis yon hü kü me ti ku rul muþ tu. Ýz mit te bir o to mo bil fab ri ka sý nýn te me li a tý la cak tý. Kos ko ca a ra zi yi ni ye ya ban cý la ra ve ri yor su nuz di ye ben ve i çin de bu lun du - ðu muz par ti ya tý rý ma kar þý çýk týk. Þim di da ha son ra dan an - lý yo rum ki, si ya set bir tec rü be i þi dir. Þu an da Tür ki ye nin en çok ih ra cat ya pan fir ma la rý nýn ba þýn da o fab ri ka gel - mek te dir. Dün ya ya o ra dan o to mo bil sa tý yo ruz. E vet pa ten - ti fark lý o la bi lir, a ma o ra da ça lý þan Türk iþ çi si ve mü hen di - si dir. Ya ban cý ser ma ye ye bir za man lar te red düt le ba kan bir kar de þi niz o la rak söy lü yo rum, o te red dü tün ne ka dar yan - lýþ ol du ðu nu za man la gör düm. Ka ra bük / a a Si ya sî ak tör le r so ðuk kan lý ol sun ntarim ve Kö yiþ le ri Ba ka ný Meh di E ker, Böl ge de ki si ya sî ak tör le ri se rin kan lý dü þün me ye, so ðuk kan lý dav ran ma ya, se - çi min ba rýþ hu zur i çin de geç me si ne kat ký sun ma ya dâ vet e - di yo ruz de di. Se çim ça lýþ ma la rý kap sa mýn da Di yar ba kýr a ge len E ker, yap tý ðý a çýk la ma da, se çim le rin de mok ra si nin þö - le ni ol du ðu nu be lir te rek, se çim de mok ra si nin bir un su ru o - la rak gö rü lü yor sa ba rýþ i çin de ger çek leþ ti ril me si ge rek ti ði ni söy le di. Hu zur ve gü ve nin sað lan ma sý ge rek ti ði ni, her ke sin fark lý dü þün ce le re sa hip ol du ðu nu, hiç kim se nin baþ ka sý gi bi dü þün mek zo run da ol ma dý ðý ný, her ke sin dü þün ce ve oy kul - lan ma hak ký na ri a yet e dil me si ge rek ti ði ni an la tan E ker, bu - nun ak si nin te rö rizm ve þid det ol du ðu nu söy le di. E ker, te rö - rizm ve þid de te kar þý ol duk la rý ný, hu zur ve gü ven i çe ri sin de bir se çim ya pýl ma sý ný is te dik le ri ni be lir te rek, þöy le de di: Kim se kim se ye þid det uy gu la ma sýn, se çim bü ro su na mo lo - tof kok tey li at ma sýn, a ra ba sý ný yak ma sýn. Çün kü bu se çim de Di yar ba kýr da bun la rý ya þý yo ruz. Böl ge de ki si ya sî ak tör le ri se rin kan lý dü þün me ye, so ðuk kan lý dav ran ma ya, se çi min ba - rýþ, hu zur i çin de geç me si ne kat ký sun ma ya dâ vet e di yo ruz. Gü ney do ðu baþ ta ol mak ü ze re tüm Tür ki ye de ki Türk ve Kürt kar deþ le ri mi zin bek len ti si ye ni de mok ra tik ve si vil a na - ya sa dýr. Gü ney do ðu A na do lu Böl ge si nde ki top lum sal de ði - þi mi gör mek lâ zým. Böl ge de kent leþ me i le bir lik te bir mo - dern leþ me sü re ci ya þa ný yor. Top lum çok de ðiþ ti. Bu gün o mo dern leþ me sü re cin de ar týk bi rey var. Di yar ba kýr / a a 14 ü ni ver si te ye res men rek tör a tan dý CUMHURBAÞKANI Ab dul lah Gül ün, 14 ü ni ver si te - ye rek tör a ta ma sý na i liþ kin ka rar lar Res mî Ga ze te de ya yým lan dý. Cum hur baþ ka ný Gül ün, A na ya sa nýn 130 un cu ve 2547 sa yý lý Yük se köð re tim Ka nu nu nun 13 ün cü mad de le ri u ya rýn ca, YÖK ün tek lif et ti ði a - day lar a ra sýn dan a ta dý ðý rek tör ler ve ü ni ver si te le ri þöy le: A dý ya man Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü ne Prof. Dr. Mus ta fa Tal ha Gö nül lü, A hi Ev ran Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü ne Prof. Dr. Se ba ti Kud ret Say lam, Ak sa - ray Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü ne Prof. Dr. Mus ta fa A - car, A mas ya Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü ne Prof. Dr. Me tin Or bay, Bo zok Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü ne Prof. Dr. Ta mer U çar, Düz ce Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü ne ye ni den Prof. Dr. Fun da Siv ri ka ya Þe ri foð lu, Hi tit Ü - ni ver si te si Rek tör lü ðü ne Prof. Dr. Re ha Me tin Al - kan, Kas ta mo nu Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü ne Prof. Dr. Se yit Ay dýn, Meh met  kif Er soy Ü ni ver si te si Rek - tör lü ðü ne Prof. Dr. Mus ta fa Sa at çi, Na mýk Ke mal Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü ne Prof. Dr. Os man Þim þek, Or du Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü ne Prof. Dr. Ta rýk Ya - rýl gaç, Ri ze Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü ne Prof. Dr. A rif Yýl maz, Sü ley man De mi rel Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü - ne Prof. Dr. Ha san Ý bi ci oð lu, U þak Ü ni ver si te si Rek - tör lü ðü ne Prof. Dr. Sa it Çe lik. An ka ra / a a Zey bek: AKP yi ABD kur dur du DP LÝ DE RÝ ZEY BEK, AKP'YÝ ABD'NÝN KUR DUR DU ÐU NU VE ÝK TÝ DA RA GE TÝR DÝ ÐÝ - NÝ SA VUN DU. BÝ ZÝM TOP LUM AÇ LI ÐA DOÐ RU SÜ RÜK LE NÝ YOR ZEY BEK, par ti si nin bi rin ci me se le si nin or ta di re ðin ye ni den di ril til me si o la ca ðý ný vur gu la ya rak, þun la rý söy le di: Or ta di rek de mek, çift çi, ta rým ü re ti ci si, her þe yin te - me lin de o var. Bi zim top lum aç lý ða doð ru sü rük le ni yor. Bu ik ti dar da ta rým çö ker til - miþ tir. Ü rün ar týk pa ra et mi yor, hay van cý - lýk yok ol du. An gus lar ge ti ri li yor, an gut lar an gus ge ti ri yor. An gut bir kuþ tur ki av cý - sý na doð ru ko þar, di ðer kuþ lar ka çar lar. Þim di bu an gut lar da av cý la rý na doð ru ko - þu yor lar, av cý la rý ne der se o nu ya pý yor lar. Ne ya pý yor lar? Ta rý mý yok e di yor lar, es na - fý yok e di yor lar, KO BÝ le ri yok e di yor lar, mil lî e ko no mi yok e di li yor. Par ti si nin Bay burt mil let ve ki li a da yý Na - fiz Kah ra man ý ta ný tan ve a da yý na des tek is te yen Zey bek, ken di si ne he di ye e di len Bay burt eh ra mýn dan ya pýl mýþ kra va tý ta - ka rak mi ting a la nýn dan ay rýl dý. Da ha son ra par ti si nin il baþ kan lý ðýn da par ti li ler le gö rü - þen Zey bek, Kit re Kö yü ne ge çe rek ak ra ba - la rý ný zi ya ret et ti. Bay burt / a a Partisince Bayburt'ta, Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen miting alanýna, Bayburt Atlý Spor Kulübü cirit takýmýna ait at üstünde halký selâmlayarak gelen Zeybek, parti otobüsünden halka hitap etti. HABERLER 12 Ey lül e iþ ken ce so ruþ tur ma sý DÝ YAR BA KIR CUM HU RÝ YET BAÞ SAV CI LI ÐI, ÝÞ KEN CE ÝD DÝ A LA RIY LA ÝL GÝ LÝ O LA RAK Ý KÝN CÝ ER GE NE KON D V SI SA NIK LA - RIN DAN ES KÝ Ö ZEL HA RE KÂT DA Ý RE SÝ BAÞ KAN VE KÝ LÝ ÝB RA HÝM ÞA HÝN ÝN ÞÜP HE LÝ SI FA TIY LA Ý FA DE SÝ NE BAÞ VU RA CAK. ÝÞ KEN CE ÝD DÝ A SI ÞA HÝN E SO RU LA CAK ÝÞKENCE id di a la rýy la il gi li so ruþ tur ma yý yü rü - ten Cum hu ri yet sav cý sý, söz ko nu su id di a lar ü ze ri ne Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na ya zý ya za rak, Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke - me sin de gö rü len i kin ci Er ge ne kon dâ vâ sý - nýn sa nýk la rýn dan es ki Ö zel Ha re kât Da i re si Baþ kan ve ki li Ýb ra him Þa hin in þüp he li sý fa - týy la ta li mat la i fa de si nin a lýn ma sý ný is te di. MAÐ DUR LAR DÝ LEK ÇE VE RÝ YOR Di yar ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn, 5 No lu As ke rî Ce za e vin de ka lan 310 ki þi nin o dö nem ya - þa dýk la rý kö tü mu a me le nin fa il le ri nin ya ka lan ma - sý i çin 11 E kim 2010 ta ri hin de yap tý ðý suç du yu ru su ü ze ri ne baþ lat tý ðý so ruþ tur ma kap sa mýn da þim - di ye ka dar yak la þýk 450 ki þi nin da ha suç du yu ru - sun da bu lun du ðu bil di ril di. Di yar ba kýr / a a Yar gý de ne ti mi des po tiz me dö nüþ me sin TÜR KÝ YE BA RO LAR BÝR LÝ ÐÝ BAÞ KA NI CO ÞAR: YAR GI ER KÝ, DES PO TÝZ MÝN BÝR BAÞ KA TÜ RÜ OL MAK LA TEH LÝ KE O LAN YAR GIÇ LAR YÖ NE TÝ MÝ NE DÖ - NÜÞ ME ME SÝ VE KEN DÝ SI NIR LA RI Ý ÇE RÝ SÝN DE KAL MA SI GE RE KÝR. Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Vedat Ahsen Coþar

5 5 HA BER Y Be di üz za man ýn me za rý nýn nak lin de ya ký ný o la rak ha zýr bu lun du ru lan Kon ya Ý mam Ha tip O ku lu mes lek ders le ri öð ret me ni kar de þi Ab dül me cid Ün lü kul un de ði þik ve si le ler le gün, sa at, i - sim ve yer ver di ði be yan la rýy la gö rev li as - ker, su bay ve pi lot la rýn i fa de le ri ve res mî bel ge ler bir bi ri ni te yid e der. Ün lü kul, 1960 ýn Tem muz a yý nýn baþ la - rýn da, Kon ya da Mev lâ nâ Tür be si ci va rýn - da ki e vi ne öð le yin bi rin ci þu be þe fi nin ge - lip Si zi Va li Bey ça ðý rý yor de di ði ni, vi lâ - ye te git tik le rin de Ce mal Tu ral ile dö ne - min Ý kin ci Or du Ko mu ta ný ve ge çi ci Kon - ya Va li si Re fik Tul ga nýn ken di si ne, A ða - be yi ni zin kab ri ni Þark a hâ li si ve gü ney sý - ný rý mýz dan ka çak ge lip zi ya ret e den ler var, nâ zik bir za man da yýz; si zin de iþ ti ra ki niz i - le kab ri ni Ýç A na do lu ya nak le de ce ðiz; þu kâ ðý dý lüt fen im za la yýn di ye að zýn dan ya - zýl mýþ bir di lek çe u zat týk la rý ný ak ta rýr. TA BUT, UR FA DAN AF YON A GE TÝ RÝL DÝ Di lek çe yi o ku du ðu nu ve Be nim böy le bir is te ðim yok; ne o lur hiç ol maz sa kab - rin de ra hat et sin ri ca sý na kar þý, Ým za la - ma ya mec bur sun, bi zi zor du rum da bý rak - ma! teh di di ni an la tan Ab dül me cid Ün lü - kul, me zar nak li ni ö zet le þöy le nak le der: Di lek çe yi im za la dýk tan son ra, bi zi ha - va a la ný na gö tü re cek va sý ta ya bin dir di ler. Ýl kin Di yar ba kýr a, son ra ay rý bir u çak la i - kin di vak ti Ur fa ya in dik. Be ni ön ce as ke rî va sý tay la as ke rî bir bi na ya, ak þam dan son - ra bir jip le bir yüz ba þý ve er ler re fa ka tin de Ha li lür rah man Der gâ hý na gö tür dü ler. Ca - mi nin av lu sun da i ki ta ne ta but var dý. Ba zý as ker ler do la þý yor du. Ya ný ma bir dok tor gel di. Faz la me rak e dip ü zül me yin; Üs ta dý A na do lu ya nak le di yo ruz, o nun i çin si zi bu ra ya ge tir di ler de di. Dok to run bu söz le - ri ü ze ri ne að lý yor dum... Dok tor as ker le re: Bu ta bu tu a çýp Üs ta dý ö bür ta bu ta a la ca ðýz di yor. Fa kat er ler çe ki - ni yor ve kor ku yor lar dý. Biz ya pa ma yýz, çar - pý lý rýz de di ler. Fa kat dok tor, Kar deþ le rim biz e mir ku lu yuz, ne ya pa lým mec bu ruz de di. Hep be ra ber ta bu tu aç týk. E li mi Sey da nýn ke fe ni ne sü rün ce san ki ye ni ve fat et miþ gi bi bir hal var dý. Dok tor ke fe nin að zý ný aç tý; yü - zü ne bak tým, â de ta te bes süm e di yor du Yi ne hep be ra ber ku cak la dýk o þan lý maz lûm Üs ta dý; as ker le rin ge tir di ði çok a - ðýr ve bü yük ta bu ta yer leþ tir dik. Ta bu tun et ra fýn da ki boþ lu ðu ot lar i le dol dur du lar. Bü tün iþ ler bit tik ten son ra, bir as ke rî cem - se ye bin dik. Cad de ler de hep sün gü lü as ker - ler ge zi yor du. Doð ru u ça ðýn ya ný na var dýk. Ýlk u çak ta bu tu al ma dý. Ý kin ci bir u çak gel - di, ta bu tu bu nun i çi ne u zat týk. Ben de ya ný - na o tur dum. Ý çi mi hü zün, göz le ri mi yaþ kap la mýþ tý. Az son ra Af yon a in dik. Son ra o ra dan da bir am bu lans i le Is par ta ya doð ru ha re ket et tik. Ö nü müz de ve ar ka mýz da as - ke rî va sý ta lar bi ze re fa kat e di yor du. Ön ce - den ha zýr lan mýþ me za ra Üs ta dý def net tik. Ba na, is ter sem o gü nü Is par ta da ge çi re bi le - ce ði mi söy le di ler. Ben de he men Kon ya ya dön mek is te di ði mi bil dir dim. As ke rî bir a - ra ba i le be ni Kon ya ya ge ti rip bý rak tý lar. (Bel ge ler le Be di üz za man ýn Ka bir O la yý, Nec med din Þa hi ner, 92-94; Be di üz za - man ýn Kab ri Hâ lâ Giz li mi Ka la cak, Eþ ref E dip, Bu gün, 22 A ra lýk 1967) IS PAR TA CÝ VA RIN DA KÝ KAB RÝS TA NA TEV DÝ E DÝL DÝ Da ha son ra Be di üz za man ýn na a þý nýn bu lun du ðu ta bu tu Af yon a gö tü ren C 47 as ke rî u ça ðý ný kul la nan pi lot-ast su bay Ah - med Kýr lay, e mek li pi lot-ast su bay A li De - mi rel e an la týr. Ur fa dan tam i ki sa at on beþ da ki ka son ra Af yon a in dik le ri ni, ha va a la nýn da Af yon va - li si ve Is par ta va li si i le su bay la rýn ol du ðu nu, ta bu tu u çak tan a lýp as ke rî bir am bu lan sa yer leþ tir dik le ri ni ve as ke rî bir va sý ta i le kar - de þi i le be ra ber Di nar-ba la dýz ü ze rin den Is - par ta is ti ka me ti ne naaþýn gö tü rü lüp ha zýr la - nan kab ri ne konulduðunu be lir tir. Ke za Be di üz za man ýn ta bu tu nu ta þý yan u - ça ðýn tel siz ci i kin ci pi lo tu Ka dir Öz kar tal da, baþ pi lot Kýr lay la ay ný bil gi le ri ve rir. U - çak ta ka ti yen tel siz ir ti ba tý yap ma ma la rý em ri ni al dýk la rý ný i lâ ve e der. Yi ne o sý ra da Af yon i li Ha va Er E ði tim Ta bu run da as ker lik ya pan ha va cý er Be þir Ký lýç ve Is par ta 58. Tü men ka rar gâ hýn da as ker Ah med Çam i le am bu lans þo fö rü Kay se ri li Nu ri de Sa id Nur sî nin ta bu tu nu bir bin ba þý nýn em rin de 7-8 ça vuþ la bir lik te u çak tan al dýk la rý ný ve ak þam vak ti Is par ta ci va rýn da bir me za ra tev di et tik le ri ni söy - ler ler. (a.g.e., ) Is par ta dan Af yon Ha va a la ný na ha re ket et tik le ri ni, ba zý res mî sý fat lý a dam lar la yük - sek rüt be li ko mu tan la rýn ol du ðu nu, va zi fe li on bir as ker o la rak ta bu tu a lýp Is par ta nýn ý þýk la rý nýn gö rün dü ðü þehir ya kýn la rýn da ki u zun çam ve sel vi a ðaç la rý nýn bu lun du ðu bir kab ris ta na gö tü rüp kaz dýk la rý kab re in - dir dik le ri ni, böl ge nin yüz ler ce as ker le mu - ha sa ra al tý na a lýn dý ðý ný, kab ris tan dan Dav - raz Da ðýn da ki Er E ði tim Tu ga yý na gel me - le ri nin an cak on-on beþ da ki ka sür dü ðü nü i fa de e der. (a.g.e., ) Bü tün bu bil gi ler, Sa id Nur sî nin naa þý nýn ta bu tu nun Ur fa dan a lý nýp Af yon as ke rî ha - va a la ný na ge ti ril di ði ve Is par ta ya kýn la rýn da bir me zar lý ða tev di e dil di ði ger çe ði ni doð ru lar Bediüzzaman ýn naaþýnýn nakli (2) Bütün bilgiler, Said Nursî nin naaþýnýn tabutunun Urfa dan alýnýp Afyon askerî havaalanýna getirildiði ve Isparta yakýnlarýnda bir mezarlýða tevdi edildiði gerçeðini doðrular cev ni as ya.com.tr HABERLER Beyoðlu ve Þiþli ilçelerindeki operasyonda 36 kiþi gözaltýna alýndý. Ýs tan bul da DHKP/C o pe ras yo nu: 36 gö zal tý n ÝS TAN BUL UN Be yoð lu ve Þiþ li il çe le rin de dü zen - le nen o pe ras yon da, te rör ör gü tü DHKP/C ü ye si ol - duk la rý id di a sýy la a ra la rýn da mü zik gru bu Grup Yo - rum un 3 ü ye si nin de bu lun du ðu 36 ki þi gö zal tý na a lýn dý. A lý nan bil gi ye gö re, Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me sin den a lý nan i zin le Te rör le Mü ca de le Þu - be Mü dür lü ðü e kip le rin ce Þiþ li Mah mut Þev ket Pa - þa Ma hal le si Mek tep So kak i le Be yoð lu Pi ya le pa þa Ma hal le si Pi ya le pa þa Cad de si nde ki 3 der nek ve kül - tür mer ke zi ne o pe ras yon dü zen len di. O pe ras yo nun ya pýl dý ðý sý ra da i çer de bu lu nan lar, po li se di re ne rek çe þit li slo gan lar at tý. Bi na ka pý la rý nýn a çýl ma ma sý ü - ze ri ne ön ce cam la rý ký ra rak i çe ri ye göz ya þar tý cý gaz a tan po lis, ar dýn dan da koç ba þý o la rak bi li nen a let - le ka pý la rý ký ra rak i çe ri gir di. O pe ras yon da, 34 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Ay rý ca ön ce den be lir le nen 2 ev de de 2 ki þi ya ka lan dý. DHKP/C te rör ör gü tü ü ye si ol - mak la suç la nan bu ki þi ler a ra sýn da mü zik gru bu Grup Yo rum un 3 ü ye si nin de bu lun du ðu öð re nil - di. Po lis, o pe ras yon dü zen le di ði 4 ad res te bul du ðu ba zý do kü man ve bel ge le re el koy du. Ay rý ca, bir der - ne ðin bi na gi ri þin de a sý lý o lan kýr mý zý bez par ça sý da po lis ta ra fýn dan in di ril di. Ýs tan bul / a a Güm rük te gö zal tý sa yý sý 66 ya çýk tý n ÝS TAN BUL UN da a ra la rýn da bu lun du ðu 5 il de dü zen le nen rüþ vet ve yol suz luk o pe ras yo nun da, a - ra la rýn da güm rük ça lý þa ný ve yö ne ti ci le ri i le fir ma yet ki li le ri nin de ol du ðu gö zal tý sa yý sý 66 ya çýk tý. A lý - nan bil gi ye gö re, Ýs tan bul Ma lî Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, güm rük ler de ki rüþ vet ve yol suz luk id di a la rýy la il gi li o la rak Bü yük çek me ce Cum hu ri yet Sav cý lý ðýn ca yü rü tü len so ruþ tur ma kap - sa mýn da, Ýs tan bul un da a ra la rýn da bu lun du ðu 5 il de güm rük mü dür lük le ri ne yö ne lik eþ za man lý o pe ras - yon dü zen le di. O pe ras yon lar da, rüþ vet, yol suz - luk ve ha ya lî ih ra cat id di a sýy la gö zal tý na a lý nan güm rük ça lý þa ný ve yö ne ti ci le ri i le fir ma yet ki li le ri - nin de a ra la rýn da bu lun du ðu 4 ü ka dýn 66 ki þi, Çe vik Kuv vet Þu be Mü dür lü ðü ne a it a raç lar i le Ha se ki E - ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne gö tü rü le rek sað lýk kon tro lün den ge çi ril di. Ýs tan bul / a a MHP de i ki ka set is ti fa sý da ha n MHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Bü lent Di din mez i le Ýs tan bul es ki Ýl Baþ ka ný Ýh san Ba rut çu is ti fa et ti. E di ni - len bil gi ye gö re, ba zý in ter net si te le rin de yer a lan gö - rün tü le ri nin ar dýn dan, par ti si nin Ýs tan bul 1. Böl ge 2. sý ra dan mil let ve ki li a da yý o lan Di din mez, hem par ti de - ki gö re vin den hem de mil let ve kil li ði a day lý ðýn dan, Ýs - tan bul 3. Böl ge 4. sý ra a da yý Ýh san Ba rut çu da mil let ve - kil li ði a day lý ðýn dan is ti fa et ti. Ka set id di a la rý na i liþ kin, MHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý la rý Re cai Yýl dý rým i le Me tin Ço ba noð lu da 27 Ni san da MHP Li de ri Dev let Bah çe li nin ta li ma tý ü ze ri ne hem gö rev le rin den hem de mil let ve ki li a day lý ðýn dan is ti fa et miþ ti. Ankara / a a LYS ye ek baþ vu ru sü re si bu gün bi ti yor n LÝ SANS Yer leþ tir me Sý nav la rý na (LYS) ek baþ vu ru sü re si bu gün so na e re cek. Sý na vý dü zen le yen Ölç me Seç me ve Yer leþ tir me Mer ke zi (ÖSYM), da ha ön ce 29 Ni san-6 Ma yýs 2011 o la rak be lir le nen LYS baþ vu - ru sü re si ni 11 Ma yýs Çar þam ba gü nü me sai sa a ti bi ti - mi ne ka dar u zat mýþ tý. Yük se köð re ti me Ge çiþ Sý na - vý nda (YGS) en az bir pu an tü rün den 180 pu an ba ra - jý ný a þan ü ni ver si te a day la rý LYS ye baþ vu ra bi le cek. LYS pu an tür le ri i le öð ren ci a lan yük se köð re tim prog ram la rý na gir mek is te yen a day la rýn, YGS ye ek o - la rak LYS ler den ter cih e de cek le ri yük se köð re tim prog ram la rý i çin ge rek li o lan la ra da gir me le ri ge re ki - yor. LYS i çin ay rý bir ký la vuz bu lun mu yor Öð - ren ci Seç me ve Yer leþ tir me Sis te mi (ÖSYS) Ký la vu zu LYS ler de da hil, ÖSYS i le il gi li tüm il ke ve ku ral la rý kap sý yor. A day la rýn baþ vur ma dan ön ce bu ký la vu zu dik kat le in ce le me le ri ge re ki yor. LYS, Ha zi ran ve Ha zi ran 2011 de top lam beþ o tu rum da dü - zen le ne cek. LYS, YGS den fark lý o la rak yal nýz 81 il mer ke zi ve Lef ko þa da ya pý la cak. Ankara / a a Ba kýr köy de 12 a raç kun dak lan dý n BA KÝR KÖY DE park ha lin de ki 12 a raç, he nüz kim li ði be lir le ne me yen ki þi ya da ki þi ler ce kun dak lan dý. Sa ký za ða cý Ma hal - le si As ma lý Sa kýz So kak ü ze rin de park ha - lin de bu lu nan 12 o to mo bil, ge ce sa at le rin - de kim li ði he nüz be lir le ne me yen ki þi ya da ki þi ler ce ü zer le ri ne ben zin dö kü le rek ya kýl dý. Ýt fa i ye e kip le ri nin mü da ha le siy le sön dü rü len yan gýn dolayýsýyla a raç lar da bü yük çap ta mad dî ha sar o luþ tu. Böl ge de - ki gü ven lik ka me ra gö rün tü le ri ni in ce le - me ye a lan gü ven lik güç le ri, kun dak la ma o lay la rý na ka rý þan þüp he li le rin ya ka lan ma - sý a ma cýy la baþ lat tý. Ýstanbul / a a Büyükçekmece'de fabrika yangýný n BÜ YÜK ÇEK ME CE DE a raç yað la rý ü ze ri - ne ü re tim ya pan fab ri ka da çý kan yan gýn güç lük le kon trol al tý na a lý nýr ken, fab ri ka - da bü yük çap ta mad dî ha sar o luþ tu. A lý - nan bil gi ye gö re, Ha dým köy Ak ça bur gaz mev ki in de a raç yað la rý ü ze ri ne ü re tim ya - pan 3 kat lý fab ri ka da çý kan yan gý na Bü yük - çek me ce, Kü çük çek me ce, Av cý lar, Ba þak - þe hir, Ar na vut köy ve Ba kýr köy it fa i ye e kip - le ri mü da ha le et ti. E kip le rin yo ðun uð raþ la - rý so nu cun da kon trol al tý na a lý na rak sön - dü rü len yan gýn dolayýsýyla fab ri ka da bü yük çap ta mad dî ha sar o luþ tu. Yan gý nýn çý kýþ se be bi ni be lir le me ye yö ne lik ça lýþ ma la rýn sür dü ðü ve yan gýn da her han gi bir ya ra lan - ma nýn ol ma dý ðý bil di ril di. Ýstanbul / a a U cu be nin sö kü mü 20 Ma yýs a ye tiþ ti ri le cek n BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan ýn u cu be o la rak ni te len dir di ði Kars ta ki Ýn - san lýk A ný tý ný ye rin den sök me ça lýþ ma sý de vam e di yor. A ný týn sö kül me si ça lýþ ma la - rýn da 15. gü ne gi ril di. A ra dan ge çen za - man i çe ri sin de a nýt tan 5 par ça sö kül dü. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan 20 Ma - yýs ta Kars ta mi ting ya pa cak. A ný tý sök me iþ lem le ri nin bu mi tin ge ka dar bi ti ril me si plan la ný yor. Yar gý, kül tür var lýk la rý böl ge si - ne i zin siz ya pýl dý ðý ge rek çe siy le a ný týn yý - kýl ma sý na ka rar ver miþ ti. Be le di ye Mec li si de ay ný yön de ka rar a lýn ca a ný týn yý kýl ma sý i çin i ha le sü re ci ne gi ril miþ ti. 23 Ni san da i - ha le iþ le mi ta mam la nan a ný týn yý ký mý na 25 Ni san gü nü baþ lan mýþ tý. Kars / cihan Mec lis e ye ni bi na n MEC LÝS TE ye ni halk la i liþ ki ler bi na sý nýn te - me li, ya rýn TBMM Baþ ka ný Meh met A li Þa - hin in ka tý la ca ðý tö ren le a tý la cak. Mec lis kam - pü sün de mil let ve kil le ri nin ça lýþ ma o fi si so ru - nu, ye ni halk la i liþ ki ler bi na sý nýn dev re ye gir - me siy le çö zü le cek. Ye ni bi na, TBMM yer leþ - ke si nin ba tý yö nün de plan la nýr ken, ye ni bir ka pý a çý la rak Dik men cad de si i le i liþ ki len di ri - le cek. Mil let ve kil le ri ne, ko mis yon la ra ve si ya - si par ti le re da ha ge niþ ça lýþ ma a la ný ka zan dý - ra cak o lan ye ni bi na, es ki per so nel bi na sý nýn ye ri ne in þa e di le cek. Ta þýn ma ça lýþ ma sý ta - mam la na rak yý ký mý ger çek leþ ti ri len bi na nýn haf ri yat iþ lem le ri Þu bat a yýn da ta mam lan dý. Ye ni halk la i liþ ki ler bi na sý nýn i ki yýl da ta - mam lan ma sý he def le ni yor. An ka ra / a a FO TOÐ RAF: A A 12 HA ZÝ RAN Mil let ve ki li Ge nel Se çi mi i çin güm rük ka - pý la rýn da oy kul lan ma iþ le mi baþ la dý. Yük sek Se çim Ku - ru lu nun (YSK) be lir le di ði se çim tak vi mi ne gö re, Yurt dý - þý Seç men Kü tü ðü ne ka yýt lý 2 mil yon 568 bin 977 seç - men, 25 güm rük ka pý sýn da ku ru lan san dýk lar da oy ver - me ye baþ la dý. Seç men le rin oy kul la na bil me si i çin Tür ki - ye Cum hu ri ye ti pa sa por tu dý þýn da her han gi bir kim lik bel ge si ka bul e dil me ye cek. Güm rük ka pý la rýn da Yurt dý þý Seç men Kü tü ðü ne ka yýt - lý o lan va tan daþ lar oy kul la na bi le cek. Seç men ler kü tü ðe ka yýt lý o lup ol ma dýk la rý ný YSK nýn in - ter net ad re si nin Yurt dý þý Seç men Sor gu la ma bö lü mün - den kon trol e de bi le cek. Oy kul la ný la bil me si i çin pa sa - port lar da ül ke ye gi riþ ve ya ül ke den çýkýþ ya pýl dý ðý ný gös te ren dam ga la rýn bu lun ma sý ge re ke cek. Oy ver me iþ - le mi ta mam lan dýk tan son ra San dýk Ku ru lu Baþ ka ný pa - sa por tun il gi li ye ri ne Oy kul lan mýþ týr dam ga sý vu ra cak. DE RE KÖY DE ÝLK O YU GUR BET ÇÝ YA RA MIÞ KUL LAN DI De re köy Sý nýr Ka pý sý na ko nu lan 1 san dýk ta da sa at de oy ver me iþ le mi baþ la dý. Ýlk o yu, 30 yýl dýr Al - man ya nýn Gü ters loh þeh rin de iþ çi o la rak ça lý þan Ke mal Ya ra mýþ kul lan dý. Ya ra mýþ, ül ke nin ge le ce ði i çin oy kul - lan ma nýn bir va tan daþ lýk gö re vi ol du ðu nu söy le di. Kýrk - la re li Ýl Se çim Ku ru lu Mü dü rü Ýb ra him Öz kök de De re - köy Sý nýr Ka pý sý nda aç týk la rý san dýk ta 24 sa at ke sin ti siz oy kul la ný la bi le ce ði ni be lirt ti. An ka ra / a a Gümrükte ilk oy 45 YIL SON RA ÝLK O YU NU ÝP SA LA DA KUL LAN DI ÝP SA LA Sý nýr Ka pý sý na ko nu lan 1 san dýk ta oy kul lan ma iþ le mi baþ la dý. Ýp sa la Sý nýr Ka pý sý nda ilk o yu 45 yýl son ra oy kul lan ma nýn mut lu lu ðu - nu ya þa dýk la rý i fa de e den Va tan se ver a i le si kul lan dý. Li ber ve Maz lum Va tan se ver, Bel çi ka dan Ýs tan bul a gel dik le ri ni be lir te rek, Biz as lýn da Ko so va lý yýz. An cak u zun za man ön ce Türk va tan da þý ol duk. Her Tür ki - ye va tan da þý gi bi oy kul lan ma nýn mut lu lu ðu nu ya þý yo ruz. Ül ke miz i çin ha yýr lý ol sun de di. Ýp sa la Sý nýr Ka pý sý nda oy kul lan ma iþ le mi i çin ge - rek li dü zen le me ya pýl dý ðý ve per so nel gö rev len di ril di ði kay de dil di. UM RE DEN GEL DÝ O YU NU KUL LAN DI EÞÝ Fil des Ya nýk i le bir lik te um re den ge len ve A ta türk Ha va li ma - ný nda san dýk lar a çý lýr a çýl maz ilk oy ve ren ler a ra sýn da yer a lan A dil Ya nýk da Al man ya da ya þa dýk la rý ný be lir te rek, Ha yýr lý ol sun. Ha yýr lý bir gö re vi ye ri ne ge tir dik. Ka rý ko ca um re ye git tik, Tür ki ye ye ge li þi - miz de oy kul lan mak da na sip ol du. Mem le ke te ve mil le te ha yýr lar ge tir sin de di. A ta türk Ha va li ma ný Dýþ Hat lar Ter mi na li gi diþ ka tý na ku ru lan san dýk lar da o yu nu kul la nan Mu har rem As lan da 31 yýl dýr ya þa dý ðý Al man ya da ken di si ne a it bir þir ke ti bu lun du ðu nu be lir te - rek, Ha ya tým da ilk kez oy kul la ný yo rum. San dýk lar bu gün a çýl ma sa yi ne kul la na maz dým. Ha yýr lý ol ma sý ný di li yo rum di ye ko nuþ tu. A ta - türk Ha va li ma ný ve di ðer sý nýr ka pý la rýn da, yurt dý þýn da ya þa yan va - tan daþ lar dan yurt dý þý seç men kü tü ðün de ka yýt lý o lup, Türk pa sa - por tu nu ib raz e den ler gi riþ ve çý kýþ ya par ken oy la rý ný kul la na bi le cek. OY KUL LA NI LA CAK GÜM RÜK KA PI LA RI Va tan daþ lar Gür bu lak, Sarp, Ka pý ku le, Ha bur, Ýp sa la, Ham za - bey li, Cil ve gö zü, De re köy Ka ra yo lu güm rük ka pý la rý; Þa kir pa þa, E sen bo ða, An tal ya, Es ki þe hir, Ga zi an tep, Ha tay, A ta türk, Sa bi ha Gök çen, Ad nan Men de res, Er ki let, Da la man, Bod rum-mi las-gül lük, Sam sun, Trab zon Ha va Li ma ný güm rük ka pý la rý; Ku þa da sý, Çeþ me De niz Li ma ný güm rük ka pý la rýn da 24 sa at oy kul la na bi le cek. Ta þu cu De niz Li ma nýn da oy kul lan ma iþ le mi i se i le sa at le ri a ra sýn da ya pý la cak. YURT DI ÞI SEÇ MEN KÜ TÜ ÐÜ'NE KA YIT LI 2 MÝL YON 568 BÝN 977 SEÇ MEN, 25 GÜM RÜK KA PI SIN DA KU RU LAN SAN DIK LAR DA OY VER ME YE BAÞ LA DI.

6 6 YURT HABER Y HABERLER Em ni yet a mi ri, al dý ðý dar bey le ya ra lan dý nerzurum UN Ka ra ya zý il çe sin de çý kan kav ga yý a yýrt et mek is te yen il çe em ni yet a mi ri, ka fa sý na al dý ðý dar bey le ya ra lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, Ka ra ya zý il çe mer ke zin de he nüz kim lik le ri tes bit e di le me yen i ki kom þu a ra sýn da tar týþ ma çýk tý. Çý kan tar týþ ma nýn kav ga ya dö nüþ me si ü ze ri ne i ki kom þu nun a i le fert le ri bir bir le ri ni darp et me ye baþ la dý. Bu nun ü ze ri ne çý kan kav ga yý ön le mek ü ze re e kip ler le bir lik te o lay ye ri ne gi den Ýl çe Em ni yet A mi ri Baþ ko mi ser A li Ka ra taþ, i ki a i le nin men sup la rýy la ko nuþ tu ðu sý ra da, ka pý ar ka sýn da e lin de ke ser bu lu nan ak lî den ge si bo zuk bir ki þi nin sal dý rý sý na uð ra dý. Ka fa sý na al dý ðý dar bey le ya ra la nan Ka ra taþ, Böl ge E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si nde te da vi al tý na a lýn dý. Ka ra taþ ýn sað lýk du ru mu nun i yi ol du ðu öð re nil di. Er zu rum / a a Fa ce bo ok ta do lan dý rýl dý neskýþehýr DE bir ka dýn, sos yal pay la þým si te sin de ta nýþ tý ðý ve ev len me ye ka rar ver di ði ki þi ta ra fýn dan 120 bin li ra do lan dý rýl dý ðý id di a sýy la po li se baþ vur du.a lý nan bil gi ye gö re, po li se baþ vu ran ku a för Ne ri man D. (45), sos yal pay la þým si te si Fa ce bo ok ta ta nýþ tý ðý ve ken di si ni dok tor o la rak ta ný tan þüp he li M. E. (38) i le ev len me ye ka rar ver dik le ri ni be lirt ti. Ne ri man D, bu sü re de M. E nin borç pa ra is te me si ü ze ri ne he sa bý na de ði þik za man lar da 120 bin li ra ya týr dý ðý ný, o na u la þa ma yýn ca do lan dý rýl dý ðý ný an la dý ðý ný bil dir di. O lay la il gi li so ruþ tur ma baþ la týl dý. Es ki þe hir / a a Kazada yaralanan evli çift hastaneye kaldýrýldý. FO TOÐ RAF: A A O to mo bil, çarp tý ðý a ðaç ta a sý lý kal dý nkonya DA mi sa fir lik ten dö nen ye ni ev li çif tin bu lun du ðu o to mo bil, çarp tý ðý a ðaç ta a sý lý kal dý. A raç ta ki i ki ki þi, it fa i ye ve sað lýk e kip le ri ta ra fýn dan kur ta rýl dý. E di ni len bil gi ye gö re, Rem zi Da dak (25) i da re sin de ki 42 LZ 324 plâ ka lý o to mo bil, mer kez Ka ra tay il çe si Fe tih Cad de si nde sü rü cü nün di rek si yon ha ki mi ye ti ni kay bet me si so nu cu kal dý rým da ki a ða ca çarp tý. Çarp ma nýn þid de tiy le o to mo bil a ðaç ta a sý lý kal dý.a raç i çin de sý ký þan Cen net Da dak (24), çev re de ki le rin de yar dý mýy la çý kar tý la rak am bu lans la Kon ya Me ram E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Sü rü cü Rem zi Da dak i se vinç yar dý mýy la in di ri len a raç tan it fa i ye e kip le ri ta ra fýn dan çý ka rý la rak, e þi nin kal dý rýl dý ðý has ta ne ye gö tü rül dü. Ya ra lý la rýn ha ya tî teh li ke le ri nin bu lun du ðu bil di ril di. Kon ya / a a Ýs tan bul tra fi ðin de 3 mil yon a raç var nýstanbul DAKÝ Ka ra yo lu Gü ven li ði ve Tra fik Haf ta sý kut la ma faaliyet le ri kap sa mýn da, Tak sim Cum hu ri yet A ný týn da tö ren dü zen len di. Ýs tan bul Va li Yar dým cý sý A li Ba koð lu nun Ýs tan bul Va li li ði çe len gi ni Tak sim Cum hu ri yet A ný tý na bý rak ma sýy la baþ la yan tö ren de, say gý du ru þun da bu lu nul du ve po lis ban do su eþ li ðin de Ýs tik lâl Mar þý o kun du. Ba koð lu ve be ra be rin de ki ler, da ha son ra faaliyet ler kap sa mýn da Tak sim Mey da ný nda bu lu nan Ço cuk Tra fik E ði tim O to bü sü nü ge ze rek yet ki li ler den bil gi al dý. Ba koð lu, yak la þýk 15 mil yon ki þi nin ya þa dý ðý Ýs tan bul da 3 mil yo na ya kýn a ra cýn tra fik te ol du ðu nu söy le di. Ba koð lu, Po li si mi zin bü yük öz ve ri ve ça lýþ ma la rý na rað men ma a le sef tra fik dü zen le me sin de ba zý ek sik lik le ri miz bu lun mak ta dýr de di. Va tan daþ la rýn ö zel a raç la rý ný ter cih et me si nin tra fik yo ðun lu ðu nu art týr dý ðý ný i fa de e den Ba koð lu, þun la rý kay det ti: Top lu ta þý ma a raç la rý na, ö zel lik le de niz u la þý mý na da ha faz la ö nem ver me miz ge re ki yor. Bu a ra da son yýl lar da top lu ta þý ma a raç la rý na be le di ye le ri miz ta ra fýn dan ve ri len ö ne mi he pi miz bi li yo ruz. Ö zel lik le met ro büs ve met ro ça lýþ ma la rý nýn Ýs tan bul da tra fi ði a zal ta ca ðý na i na ný yo ruz. Yýl lýk yak la þýk 200 can kay bý na, on bin ler ce ya ra lan ma la ra ve mil yon lar ca TL lik mad dî ha sar lý ka za ya sebep o lan or ta mýn gi de ril me si bü yük he de fi miz dir. Bu doð rul tu da, ge rek Em ni yet Mü dür lü ðü müz ge rek se be le di ye le ri miz le iþ bir li ði ya pa rak ka za la rý en a za in dir me yi a maç lý yo ruz. Ba koð lu, ka za la rýn sü rü cü ya da yol ha ta la rý dolayýsýyla mey da na gel di ði ni an la ta rak, in san la rýn kü çük yaþ tan i ti ba ren bi linç len di ril me siy le, ka za sa yý sý nýn en a za in di ri le bi le ce ði ne i nan dý ðý ný söz le ri ne ek le di. Ýs tan bul / a a Pe ru pa ra sýy la do lan dý rý cý lýk nantalya DA de ðe ri dü þük Pe ru pa ra sý ný va tan daþ la ra av ro di ye ve re rek do lan dý rý cý lýk yap tý ðý ö ne sü rü len bir ki þi gö zal tý na a lýn dý. A lý nan bil gi ye gö re, son gün ler de 155 Po lis Ým dat Hat tý na ge len çok sa yý da ih ba rý de ðer len di ren Yan ke si ci lik ve Do lan dý rý cý lýk Bü ro A mir li ði e kip le ri, de ðe ri dü þük Pe ru pa ra sý ný av ro gi bi gös te rip do lan dý rý cý lýk yap tý ðý ö ne sü rü len F. A yý (29) bir iþ ye rin de su çüs tü ya ka la dý. Zan lý nýn ken di si ni yurt dý þýn da ya þý yor gi bi ta ný ta rak, de ðe ri dü þük Pe ru pa ra sý ný, ö zel lik le yaþ lý es na fa Av ru pa Bir li ði nin ye ni pa ra sý di ye ta nýt tý ðý ve de ðe rin den faz la þe kil de Türk li ra sý na çe vir di ði id di a e dil di. Zan lý nýn bu þe kil de 3 ki þi yi 2 bin 500 li ra do lan dýr dý ðý ö ne sü rül dü. Po lis e kip le ri þi kâ yet çi sa yý sý nýn ar ta bi le ce ði ni be lir te rek, de ðe ri dü þük Pe ru pa ra sý ko nu sun da es na fý u yar dý. An tal ya / a a Bozyazý ve Tekeli de konferans veren Ýslâm Yaþar, Be di üz za man ýn þah si ye ti nin ve ma ne vi ya tý nýn o luþ ma sýn da a i le si nin bü yük rol oy na dý ðý na dik kat çe kti. FO TOÐ RAFLAR: MEHMED KAPLAN, HÜSEYÝN KÜÇÜKOÐLU, FEYZULLAH ADIYAMAN Bozyazý ve Tekeli de Bediüzzaman rüzgârý MERSÝN ÝN ÝKÝ GÜZÝDE BELDESÝ BOZYAZI VE TEKELÝ DE DÜZENLENEN SAÝD NURSÎ YÝ ANMA PROGRAMINDA, ÝSLÂM TOPLUMLARININ GELECEÐÝ VE DÜNYA BARIÞI KONUÞULDU. ZÜBEYÝR ERGENEKON BOZYAZI/TEKELÝ-MERSÝN GEÇ TÝ ÐÝ MÝZ gün ler de Mer sin in i ki gü zi de bel de si Boz ya zý da ve Te ke li de Sa id Nur sî yi an ma prog ra mý dü zen len di. Sa id Nur sî ye gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn ge le ce ði ve Dün ya ba rý þý ko nu lu prog ra ma, Boz ya zý lý lar ve Te ke li ler el i lân la rý i le ve yer le þim ye ri nin de ði þik böl ge le rin de yer a lan bil bo ard la ra a sý lan i lân lar i le dâ vet e dil di ler. Prog ram söz le rin en gü ze li Ku r'ân-ý Ke rim i le baþ la dý. Su nu cu lu ðu nu Ab dül ke rim Çöm çe nin, a çý lýþ ko nuþ ma sý ný Sü ley man U çar ýn yap tý ðý ko nuþ ma dan son ra Ri sâ le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan ha zýr la nan As ya nýn Bah tý nýn Mif ta hý ko nu lu vi de o ça lýþ ma sý il gi i le iz len di. 4. Sý ný fa gi den Ha san Hü se yin in Üs ta da ken di si nin yaz dý ðý þi i ri o ku ma sýy la renk le nen prog ram dan son ra kür sü ye Ýs lâm Ya þar dâ vet e dil di. Sa yýn Ya þar, ko nuþ ma sý na ba har da ki di ri liþ i le baþ la dý. Fark lý ba har tab lo la rý na na zar la ra su nan Ya þar Ýn san da mey ve ye dur ma dan çi çek çi çek aç ma lý dýr. Et ra fý na gü zel ko ku lar saç ma lý dýr. Bu çi çek ler de ma ne vî ba har lar da a çar de di. Be di üz za man ýn þah si ye ti nin ve ma ne vi ya tý nýn o luþ ma sýn da a i le si nin bü yük rol oy na dý ðý na dik kat çe ken Ya þar, Mad dî o la rak hiç bir kon for bu lun ma yan o ev de o de re ce bir ma ne vî kon for or ta mý te sis e dil miþ ki, Kü çük Sa id Pey gam be ri (asm) rü ya sýn da gö re bi li yor ve Ab dül ka di ri Gey la ni Haz ret le ri nin ken di si ne kay bo lan ce viz le ri ni Fa ti ha o ku ma kar þý lý ðý bul dur ma sý ný tek lif e de bi le cek ka dar ya kýn his se de bi li yor de di. Gü nü müz de ki ço cuk la rýn te le viz yo na, bil gi sa ya ra ve in ter ne te tes lim e dil di ði ni an la tan Ya þar Ýn sa nýn ye tiþ ti ði a i le or ta mý çok ö nem li dir di ye rek Be di üz za man ýn an ne ve ba ba sý nýn bu ko nu da ki du yar lý lý ðý na dik kat çek ti. Be di üz za man ýn an ne ve ba ba sý nýn tak va la rý na de ði nen Ya þar, an ne si nin Kü çük Sa i d'i hiç bir za man ab dest siz em zir me di ði ni na za ra sun du ve de va mýn da þun la rý di le ge tir di: An ne nin ruh ha li em zir di ði süt va sý ta sý i le ço çu ða in ti kal e der. An ne hü zün lü i se em zi ri len ço çuk üz gün o lur. An ne hýr çýn i se çocuk hýr çýn la þýr. Ab dest a la rak ma ne vî yön den fe rah la mýþ bir an ne nin em zir di ði ço cuk i se ma nen ve ma ne vi yat o la rak ra hat lar. KÜ TAH YA Va li si Ke nan Çift çi, gü müþ ü re ti lip iþ le nen te sis te ki si ya nür lü su yun bu lun du ðu ba raj da ki çök me ye i liþ kin, Þu an i ti ba riy le hal ký mý zý, böl ge yi te dir gin e de cek her han gi bir risk yok tur, o la yý ta ma men kon trol al tý na al dýk de di. Va li lik te ba sýn top lan tý sý dü zen le yen Çift çi, 7 Ma yýs ta E ti Gü müþ A.Þ ye a it si ya nür lü a týk su bu lu nan ba raj da ki ha vuz la rýn a ra sýn da ki bir set te ya rýl ma mey da na gel di ði ni ha týr la ta rak, o la yýn ar dýn dan top lan tý lar ya pýl dý ðý ný ve her tür lü ted bi rin a lýn dý ðý ný söy le di. Çev re ve Or man Ba ka ný Vey sel E roð lu baþ kan lý ðýn da ön ce ki gün i kin ci top lan tý nýn ger çek leþ ti ril di ði ni hatýrla tan Çift çi, a lý nan ve a lýn ma sý plan la nan tedbirle rin gö rü þül dü ðü nü be lirt ti. Va li Çift çi, o lay gü nü re gü la tör den sis te me su gi ri þi ke si le rek fab ri ka nýn ü re ti mi nin dur du rul du ðu nu, a týk de po la ma te si si nin to pog ra fik o la rak en alt ko tun da yer Ýslâm Ya þar programdan sonra ki tap la rý ný im za la dý ve o ku yu cu la rý i le ký sa ca soh bet et ti. Ke le bek ler yan ma sýn Üs ta dýn ha ya týn dan ke sit ler su nan Ya þar, dik ka ti ni çe ken ö nem li bir ha tý ra yý þöy le nak let ti: Be di üz za man kü çük yaþ lar da i ken i da re lam ba sý nýn et ra fýn da ý þý ða a þýk do la þýp ar dýn dan ý þý ða de yip ve fat e den ke le bek le ri gö rür. Bun dan kal bi mah zun o lur ve ba ba sý na bu ý þý ðýn et ra fý na bir per de ge re lim, böy le ce ke le bek ler ý þýk tan is ti fa de et sin ler a ma yan ma sýn lar der. Ba ba sý Kü çük Sa id in bu bü yük ve ma - Te ke li Ye ni As ya tem sil ci li ði nin ge le nek sel ha le ge tir di ði pikniðe Ýs lâm Ya þar da katýldý. a lan 1 nu ma ra lý ha vu za a it se tin güç len di ril me si ne baþ lan dý ðý ný i fa de e de rek, söz le ri ne þöy le de vam et ti: Ý kin ci ve ü çün cü ha vuz a ra sýn da ki set ya rý lýn ca ha vuz la rýn ü ze rin de çok ha fif si ya nür bi ri kin ti le ri ol du. OD TÜ he ye ti nin ra po ru na gö re en alt ve en üst te ki set ler de güç len dir me baþ la dý. 5 nu ma ra lý ta mam lan ma mýþ ha vuz var dý. Bu ra ya da je o mem bran se ril me si ve kil dö þen me si ne baþ lan dý. Bu ça lýþ ma 10 gün de bi ti ri le cek ve ba raj da ki faz la su bu ra ya tah li ye e di le cek. Bir yan dan bu ça lýþ ma la rý ya par ken, di ðer yan dan çev re de ki bütün su nu mu ne le ri ni al dýr dýk. Dün bu nu mu ne le rin ra po ru Bur sa Ýl Halk Sað lý ðý La bo ra tu va rýn dan bi ze gön de ril di. Ýn sa nî Tü ke tim A maç lý Su lar Hak kýn da ki Yö net me lik u ya rýn ca her han gi bir so run ol ma dý ðý be yan e dil di. Þu an i ti ba riy le hal ký mý zý, böl ge yi te dir gin e de cek her han gi bir risk yok - su ma ne is te ði ni dik ka te a lýr ve Kü çük Sa id in is te ði ni ye ri ne ge ti rir. Sa id in kal bin de yer le þen bu þef kat i le ri ki ha ya týn da Ri sâ le-i Nur la rý yaz mak la, ce hen nem i le in san la rýn a ra sý na bir per de ör me si ni ne ti ce ve rir. Be di üz za man, Pey gam be rimizin takipçisi olduðu i çin a ný lý yor Be di üz za ma nýn bir çok yer de a nýl ma sý nýn, her ke sin dün ye vî ar zu lar pe þi ne düþ tü ðü deh - tur, o la yý ta ma men kon trol al tý na al dýk. Uz man lar dan o lu þan ta kip ve iz le me he ye ti nin 24 sa at du ru mu kon trol et ti ði ni, bu nun de ne ti mi i çin ay rý ca Va li Yar dým cý sý Cen giz Ho ro zoð lu baþ kan lý ðýn da bir he yet o luþ tu rul du ðu nu be lir ten Ke nan Çift çi, bü tün he sap la ma la rýn ya pýl dý ðý ný ve ek ted bir le rin ha zýr va zi yet te bek le til di ði ni söy le di. Va li Çift çi, bir ga ze te ci nin, Þid det li yað mur yað ma sý du ru mun da ne ya pýl ma sý nýn plan lan dý ðý ný sor ma sý ü ze ri ne, Ba ra jýn et ra fýn da bü yük yað mur hen dek le ri var. Et raf tan ge len su lar bu yað mur hen dek le ri va sý ta sýy la ba raj dý þý na gi di yor. Þu an i ti ba riy le ta þý na cak yað mur su la rý nýn ba ra ja gir me si müm kün de ðil. Üst ten ya ðan yað mur ta bi ki ba ra ja gi ri yor. Bu nun da ön le mi a lýn dý. Yað mur su la rý 3.5 mil yon met re küp lük 5 nu ma ra lý ha vu za ve ri le cek di ye ko nuþ tu. þet li za man lar da, ken di si nin Al lah ý ta ný ma sý nýn, Pey gam ber sev gi si ni ha ya ta yer leþ tir me si nin ne ti ce si ol du ðu nu nak le den Ya þar Ýþ te Sa id Nur sî bu nun i çin a ný lý yor. Al lah ve Pey gam ber sev gi si ni te mel yap tý ðý, Pey gam be rî bir ha yat tar zý ný mo del ka bul et ti ði i çin in san lar ta ra fýn dan a ný lý yor ve be nim se ni yor de di. Es ki þe hir Ha pis ha ne sin den gö rü nen ler hâ lâ ya þa ný yor Be di üz za man Haz ret le ri nin Es ki þe hir Ha pis ha ne si nin pen ce re sin den gör dü ðü ve ken di si ni de rin dü þün ce le re i ten hal le rin bu gün 23 Ni san, 19 Ma yýs, vb. gi bi kut la ma lar va sý ta sý i le ço cuk la rý mý zýn de ði þik ký ya fet ler giy di ri lip hal kýn hu zu ru na çýk ma la rý i le de vam et ti ði ni be lir ten Ya þar, þer o dak la rý nýn fa a li yet le ri ne de vam et tik le ri ni ak tar dý. A ya sof ya a çýl ma lý! A ya sof ya nýn a çý lý þý nýn fecr-i sa dý ðýn ve nur lu gün le rin baþ lan gý cý o la ca ðý ný be lir ten Ya þar, Be di üz za man ýn a hir öm rü ne ka dar bu is te ðin de ka rar lý ol du ðu nu ak tar dý. Ve Fet hin sem bo lü o la rak ca mi ye çev ri len A ya sof ya, a sýl mak sa dý na uy gun þe kil de kul la nýl ma lý dýr. A ya sof ya nýn i ba de te a çýl ma sý Ýs lâm ýn gü zel gün le ri nin ha ber ci si dir de di. Ýl gi ve me rak i le ta kip e den prog ram dan son ra, Ya þar ki tap la rý ný im za la dý ve o ku yu cu la rý i le ký sa ca soh bet et ti. Prog ram da Er dem li Ye ni As ya Bü ro su ki tap ser gi si aç tý. Ge le nek sel Te ke li pik ni ði YENÝ ASYA Böl ge Tem sil ci ler top lan tý sý nýn da ay ný gü ne gel me si se ven le ri bu luþ tur du. Boz ya zý da a çý lan hiz met mer ke zi teb rik e di lir ken, ih ti yaç la rýn bir an ön ce el bir li ði i le gi de ril me si ge rek ti ði kay de dil di. Te ke li Ye ni As ya Tem sil ci li ði nin ge le nek sel ha le ge tir di ði pik nik de Ýs lâm Ya þar ýn ve mi sa fir le rin ka tý lý mý i le ger çek leþ ti ril di. Ye þil lik ler a ra sýn da ya pý lan pik nik kay naþ ma ya vesile ol du. Pik ni ðe ka tý lan lar, bu gü zel pik ni ði ter tip e dip dost la rý bir a ra ya ge ti ren ter tip he ye ti ne te þek kür le ri ni sun du lar. Ay rý ca pik ni ðe ra hat sýz lý ðý sebebi i le ka tý la ma yan muh te rem A rif Kýr i çin de duâ ta lep e dil di. Çev re il ve il çe ler den ge len le rin ka tý lý mý i le ger çek le þen prog ra ma mer hum Zü be yir Gün dü zalp in kar de þi Hay dar Gün dü zalp te iþ ti rak et ti. Ka tý lým cý lar Boz ya zý ve Te ke li bel de le rin de ki hiz met gay re tin den duy duk la rý mem nu ni ye ti di le ge tir di ler ve hiz met le ri nin de va mý i çin du â et ti ler. Kütahya daki si ya nür ba ra jý kon trol al týn da KÜ TAH YA VA LÝ SÝ KE NAN ÇÝFT ÇÝ, SÝ YA NÜR BA RA JIN DA KÝ ÇÖK ME Ý LE ÝL GÝ LÝ HER HAN GÝ BÝR RÝS KÝN BU LUN MA DI ÐI NI SÖYLEDÝ. KÖY LÜ LER BÝL GÝ LEN DÝ RÝL DÝ TEDBÝRLERÝN eþ za man lý yü rü tül dü ðü nü di - le ge ti ren Çift çi, ön ce ki ak þam çev re de ki A li - köy bel de si ve Köp rü ö ren, Ký zýl ca ka ya, Gü müþ köy le ri ne gi de rek va tan daþ la ra ya pý lan ve ya - pý la cak ça lýþ ma la rý an lat tý ðý ný, köy lü le rin ger - çek leþ ti ri len ça lýþ ma la rý gö rüp ken di le ri ne te - þek kür et ti ði ni söz le ri ne ek le di. Çev re ve Or - man Ba ka ný Vey sel E roð lu baþ kan lý ðýn da il yö ne ti ci le ri ve uz man la rýn ka tý lý mýy la ya pý - lan top lan tý nýn tu ta na ðý da ba sýn men sup - la rý na da ðý týl dý. Ba raj la rýn dan dý þa rý ya her - han gi bir a týk su yun ve a tý ðýn taþ ma dý ðý, in san ve çev re sað lý ðý a çý sýn dan bir risk ol - ma dý ðý nýn tesbit e dil di ði i fa de e di len tu ta - nak ta, 7 Ma yýs a ted bi ren fa a li ye ti dur du ru lan te si sin, belir le nen tedbirle rin tamamý ta - mam la nýn ca ya ka dar iþ let me ye a lýn ma ma sý - na ka rar ve ril di ði bil di ril di. Kü tah ya / a a

7 Y DÜNYA 7 Bosna da aðýr siyasî kriz BOSNA-HERSEK TE, 1995 YILINDA ÝMZALANAN DAYTON BARIÞ ANLAÞMASI NDAN BU YANA EN AÐIR KRÝZ YAÞANIYOR. Bosna'daki savaþta binlerce Boþnak, etnik soykýrýma maruz kalmýþtý. Çok sayýda masum Bosnalý toplama kamplarýnda zülme uðrayýp ölmüþtü. KAMP LAR DA Ö LEN LER A NIL DI BOS NA DA KÝ sa vaþ sý ra sýn da ( ) Pri ye dor ken tin de ki O mars ka Top la ma Kam pý nda ö len yak - la þýk 700 si vil Boþ nak, tö ren le a nýl dý. O mars ka Top - la ma Kam pý nda vefat e den ler a ný sý na dü zen le nen tö re ne, Bos na Her sek Üç lü Dev let Baþ kan lý ðý Kon se - yi nin Boþ nak Ü ye si Ba kir Ýz zet be go viç, Hýr vat Ü ye Jely ko Kom þiç, Tür ki ye nin Sa ray bos na Bü yü kel çi li ði Müs te þa rý Em re Ze ki Ka ra göl, Top la ma Kamp la rýn - da Bu lu nan lar Der ne ði Baþ ka ný Mu rat Ta hi ro viç ve çok sa yý da va tan daþ ka týl dý. Ba kir Ýz zet be go viç, yap - tý ðý ko nuþ ma da, ta ri hin te ker rür et me me si i çin O - mars ka ve ben zer yer ler de ya þa nan la rýn hiç bir za - man u nu tul ma ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Ýz zet be - go viç, din, dil ve ýr ký na bak mak sý zýn hiç bir ma sum in sa nýn O mars ka Top la ma Kam pý nda ya þa nan la rý ya þa ma sý ný is te me dik le ri ni ve bu na bir da ha mü sa - a de et me ye cek le ri ni vur gu la dý. Saraybosna / a a BÝR LEÞ MÝÞ Mil let ler, Mu am mer Kad da fi güç le ri nin mu ha lif le re sal dýr ma sýn dan bu ya na Lib ya dan yak la þýk 750 bin ki þi nin kaç tý ðý ný bil dir di. BM Ge nel Sek re te ri nin in sa ni iþ ler den so rum lu yar dým cý sý Va le ri e A mos, Gü ven lik Kon se yi nde yap tý ðý a çýk la ma da, ça týþ ma lar, alt ya pý nýn yý kýl ma sý i le pa ra ve ben zin kýt lý ðý nýn Lib ya hal ký nýn te mel so ru nu ol du ðu nu be lirt ti. Ça týþ ma lar da ve ül ke de ki bas ký da ö len le rin sa yý sý ný ver me yen A mos, tah min le re gö re ül ke den 746 bin ki þi nin kaç tý ðý ný, 5 bin ki þi nin de Mý sýr, Tu nus ve Ni jer sý ný rýn da bek le di ði ni, ay rý ca 58 bin ki þi nin de ül ke nin do ðu böl ge le rin de çe þit li te sis le re sý ðýn dýk la rý ný söy le di. Ül ke de kýt lý ðý çe ki len mal ze me le rin ge le cek ay lar da ö zel lik le yok sul ve muh taç in san la rý et ki le ye ce ði ni kay de den A mos, bom bar dý man ve ça týþ ma la rýn sür dü ðü Mis ra ta ken tin de ba zý in san la rýn gý da, su ve bi rin ci ön ce lik li di ðer ü rün le re u la þý mý bu lun ma dý ðý ný, týb bi te sis le rin gý da ve ka li fi ye per so ne le ih ti ya cý bu lun du ðu na i þa ret et ti. Va le ri e A mos, 300 bin nü fus lu Mis ra ta dan 13 bin den faz la ki þi nin kaç tý ðý ný, 150 i la 300 ya ban cý nýn da tah li ye bek le di ði ni söy le ye rek, in sa ni yar dým ku ru luþ la rý nýn da 1 ma yýs ta yað ma lan ma la rý ü ze ri ne Trab lus u ter ket tik le ri ni be lirt ti. New York / a a BOS NA-HER SEK TE dev let se vi ye sin de ki mah ke me ve sav cý lýk la rýn yet ki le ri ni o to nom ya pý la ra dev ret me yi ön gö ren Sýrp la rýn al dý ðý re fe ran dum ka ra rý i le Hýr vat la rýn ü çün cü en ti te (ö zerk ya pý) ta lep le ri, ül ke ye zor gün ler ya þa tý yor. Bos na-her sek, 1995 yý lýn da si lah la rý sus tu ran Day ton Ba rýþ Ant laþ ma sý ndan son ra ki 16 yý lýk sü re i çin de en a ðýr si ya si kri zi ni son ay lar da ya þa ma ya baþ la dý. Ül ke de 3 E kim de ya pý lan ge nel se çim le rin ar dýn dan dev let se vi ye sin de he nüz hü kü me tin ku ru la ma ma sý, e ko no mik ba kým dan zor gün ler ya þa yan hal kýn so run la rý nýn çö zü mü nü da ha zor ha le ge ti ri yor. Ýþ siz li ðin yüz de 42 ler de ol du ðu ül ke de, bir yan dan Bos na lý Sýrp la rýn al dý ðý re fe ran dum ka ra rý, di ðer yan dan mil li yet çi Hýr vat la rýn ü çün cü en ti te (o to nom ya pý) ta lep le ri, sa va þýn ar dýn dan güç lük le te sis e di len ül ke de ki iç ba rý þý teh dit e di yor. Bos na-her sek te u zun yýl lar dýr ya þa yan si ya si a na list Or han Türk me noð lu, yap tý ðý a çýk la ma da, Sýrp li de ri Mi lo rad Do dik in tek li fiy le 13 Ni san da Sýrp Cum hu ri ye ti nin Halk lar Mec li si nde al dý ðý re fe ran dum ka ra rý nýn, u fuk ta ku rul ma sý bek le nen dev let dü ze yin de ki hü kü me ti en a zýn dan þim di lik ta ma men aç ma za sok tu ðu nu söy le di. Bu a ra da ül ke de ki son ge liþ me ler ü ze rin de Bos na-her sek Üç lü Dev let Baþ kan lý ðý Kon se yi nin Boþ nak Ü ye si Ba kir Ýz ze teb go viç, BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun ve BM Gü ven lik Kon se yi Baþ ka ný Ge rard A ra ud a mek tup gön der di. Mek tu bun da ül ke sin de ki kri ze dik ka ti çe ken Ýz zet be go viç, Bos na-her sek in þu an da u lus la ra ra sý top lu mun yar dý mý na ih ti yaç duy du ðu nu be lirt ti. Ýz zet be go viç, Bos na-her sek in AB i le bü tün leþ me sü re cin de ki yo lu na dön me si ge rek ti ði ni vur gu la dý. Saraybosna / a a Libya'da Kaddafi güçleri ile muhalifler arasýnda çýkan çatýþmalardan bugüne kadar 750 bin Libya vatandaþý kaçtý. BM: Lib ya dan 750 bin ki þi kaç tý KADDAFÝ YÖNETÝMÝNE KARÞI, KÝTLESEL AYAKLANMA ÝDDÝASI LÝB YA li de ri Mu am mer Kad da fi yö ne ti mi ne kar þý, baþ kent Trab lus un dýþ ma hal le le rin de kit le sel bir a yak lan ma baþ la - dý ðý, pro tes to cu la rýn kent mer ke zi ne doð ru yü rü yü þe geç - me ye ha zýr lan dý ðý i le ri sü rül dü. Lib ya da mu ha lif le rin ga ze - te si Brni eq in in ter net si te sin de yer a lan ve ba ðým sýz kay - nak lar ca he nüz te yit e dil me yen ha be re gö re gü ven lik güç le - ri men sup la rý nýn saf de ðiþ tir me si so nu cun da ha fif si lah lar e di nen mu ha lif ler, a yak lan ma da ba þý çe ki yor. Ha ber de an la - tým la rý na yer ve ri len bir gör gü ta ný ðý, Trab lus un dýþ ma hal - le le rin de, Mu am mer Kad da fi yö ne ti mi ne kar þý ge niþ kap - sam lý bir a yak lan ma sü rü yor de di. Tunus / a a KADDAFÝ ÖLDÜ MÜ? 9 GÜN DÜR gö rü le me yen Kad da fi, oð lu nun öl dü rül dü ðü sal - dý rý da öl dü ðü id di a e dil di. Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi nin Trab lus ta ki sa ra yý na 30 Ni san da dü zen le nen sal dý rý da kü - çük oð lu Sey fü la rap i le 3 to ru nu öl dü rül müþ tü. Kad da fi nin de ay ný sal dý rý da a ðýr þe kil de ya ra lan dý ðý, öl dü ðü ö ne sü rül dü. Ýd di a Ý tal yan La Stam pa ga ze te si ta ra fýn dan or ta ya a týl dý. Sal dý rý nýn er te si gü nün de Sey fü la rap ve to run la rý i çin ce na ze tö re ni ya pýl mýþ bu tö re ne Kad da fi nin di ðer o ðul la rý Sey fü lis - lam Kad da fi ve Mu ham med Kad da fi ka týl mýþ tý. Ba ba Kad da - fi i se oð lu ve to run la rý ný son yol cu lu ðu na u ður la ma mýþ tý. Kad da fi NA TO sal dý rý sý ger çek leþ ti ði gün den be ri hiç or ta lar - da gö rün me di. NA TO u çak la rý, 30 Ni san ge ce si Kad da fi nin Trab lus ta ki sa ra yý gü düm lü JDAM fü ze le riy le vur muþ tu. Ýsrail'in acýmasýz ablukasý altýndaki Gazze'deki binlerce çocuk, zorlu hayat þartlarýnda çalýþýp ailelerinin geçimine katký saðlamaya çalýþýyor. Tah rir den Gaz ze ye bü yük yü rü yüþ A RAP GENÇ LE RÝ, MÝL YON LA RIN GAZ ZE YE YÜ RÜ YÜ ÞÜ SLO GA NIY LA TAH RÝR MEY DA NI NDAN 14 MAYIS'TA GAZ ZE YE KADAR YÜ RÜ ME YÝ PLAN LI YOR. A RAP dün ya sý genç lik ör güt le ri nin, 14 Ma yýs ta Tah rir Mey da ný nýn dan Gaz ze þe ri di ne ge niþ ka tý lým lý bir yü rü yüþ yap ma yý plan la dýk la rý bil di ril di. Mý sýr da ya yým la nan ba ðým sýz El Mas ri El Yovm ga ze te si nin ha be ri ne gö re, ba zý u lus la r a ra sý ey lem ci grup la rýn da des tek le di ði yü rü yüþ Mil yon la rýn Gaz ze yü rü yü þü slo ga ný al týn da ger çek leþ ti ri le cek. A rap dün ya sý ta ra fýn dan bü yük fe la ket o la rak ad lan dý rý lan Ýs ra il in ku ru luþ gü nü o lan 14 Ma yýs ta Ka hi re de ki Tah rir Mey da ný ndan baþ la ya cak yü rü yüþ Gaz ze de dü zen le ne cek mi ting i le son bu la cak. Ýs ra il in 63. ku ru luþ yýl dö nü mü ne denk ge len yü rü yü þün Mý sýr a ya ðý ný ko or di ne e den Ki fa ye (ye - Mý sýr da es ki ba ka na ha pis n MISIR DA es ki Tu rizm Ba ka ný Zu heyr Gar ra na, gö re vi ni su i is ti mal et ti ði ge rek çe siy le 5 yýl ha pis ce za sý na çarp tý rýl dý. Ad lî kay nak lar, mah ke me nin, Gar ra na yý tu rizm li sans la rý ný ya sa dý þý o la rak da ðýt mak tan suç lu bul du ðu nu ve 5 yýl ce za ve re rek hap se gön der di ði ni söy le di. Gar ra na, 11 Þu bat ta Mý sýr Dev let Baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in halk a yak lan ma sý so nu cun da dev ril me si nin ar dýn dan so ruþ tur ma ya uð ra yan es ki yet ki li ler den bi riy di. Kahire / a a Çatýþmanýn beyni yakalandý n MI SIR IN baþ þehri Ka hi re de Hris ti yan lar i le Müs lü man lar a ra sýn da çý kan þid det ey lem le ri nin bey ni nin ya ka lan dý ðý bil di ril di. Yet ki li le rin a çýk la ma sýn da, Ý çiþ le ri ba kan lý ðý nýn, Ým ba ba da Müs lü man lar la Hris ti yan lar a ra sýn da çý kan þid det ey lem le ri nin bey ni nin gö zal tý na al dý ðý be lir til di. Bu ki þi nin kim li ði a çýk lan ma dý. O lay lar la il gi li dört ki þi nin da ha gö zal tý na a lýn dý ðý, böy le ce gö zal tý na a lý nan la rýn sa yý sý nýn 205 e u laþ tý ðý be lir til di. Cu mar te si gü nü Gi za Va li li ði ne bað lý Ým ba ba sem tin de Se le fi ler i le Hris ti yan lar a ra sýn da çý kan ça týþ ma lar da 12 ki þi öl müþ, 240 dan faz la ki þi ya ra lan mýþ tý. O lay lar sý ra sýn da Mer yem A na Ki li se si i le çev re de ki ba zý ev ler i le iþ yer le ri ya kýl mýþ tý. Kahire / a a Sa lih, Kral dan des tek is te di n YE MEN Cum hur baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih, ül ke sin de de vam e den halk a yak lan ma la rý ve si ya sî kriz ler le mü ca de le sin de Su u di A ra bis tan Kra lý Ab dul lah tan yar dým ve des te ði nin de va mý ný is te di. Ye men res mi a jan sý Se ba nýn ha be ri ne gö re Sa lih, yar dým cý sý A li Mü ca vir i le Kral Ab dul lah a mek tup gön der di. Mek tu bun da, Su u di A ra bis tan ýn bü yük ve say gýn li der lik ro lü nün Ye men in kal kýn ma sý, gü ven li ði ve böl ge de ki si ya sî ik ti da rý ný tek rar ka zan ma sý i çin de vam et me si ge rek ti ði ni i fa de e den Sa lih, kri zin a þýl ma sý i çin Kör fez Ýþ bir li ði Kon se yi (KÝK) va sý ta sýy la Su u di A ra bis tan ýn gös ter di ði ça ba lar dan da mem nun ol du ðu nu be lirt ti. Sana / a a ter) Ha re ke ti, Fi lis tin li He pi miz Di re ni þiz Genç lik Ha re ke ti i le çe þit li fut bol ta raf tar der nek le ri nin ay ný gün Ka hi re de ki Ýs ra il Bü yü kel çi li ði ö nün de de bir gös te ri yap ma yý plan la dýk la rý kay de dil di. Tah rir Mey da ný ndan baþ la ya cak yü rü yü þün ar dýn dan o to büs ler le Sü veyþ þehri ne gi de cek o lan ak ti vist le rin bu ra da baþ ka grup lar i le bir le þe rek ak þam sa at le rin de sý nýr dan yü rü ye rek Gaz ze þe ri di ne geç me yi plan la dýk la rý be lir til di. Ey lem ci le rin lo jis tik im kân sýz lýk la rý so run o la rak gör me dik le ri i fa de e di lir ken, Mý sýr lý genç lik grup la rý nýn yü rü yü þü Ýs ra il i le il gi li ta lep le ri ni di le ge tir mek i çin bir fýr sat o la rak gör dük le ri vur gu lan dý. Kahire / a a SU RÝYE Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ýn da nýþ ma ný Bu sey na Þa ban, New York Ti mes a ver di ði de meç te, hü kü me tin gös te ri ci le re kar þý bü yük a van taj el de et ti ði ni söy le di. Su ri ye li yet ki li, hü kü me tin u lus la r a ra sý ký na ma ve yap tý rým lar la kar þý laþ ma ya ha zýr ol du ðu nu da kay det ti. Su ri ye de hü kü met güç le ri gös te ri ci le re kar þý sert tedbir ler a lý yor. A yak lan ma nýn baþ la ma sýn dan bu ya na ö len le rin sa yý sý nýn 800 ü geç ti ði, yüz ler ce ki þi nin de gö zal tý na a lýn dý ðý bil di ri li yor. Ýn gi - Su ri ye de tank lar ba zý köy le re gir di Su ri ye de tank la rýn des tek le di ði bir lik le rin ül ke nin gü ne yin de bu lu nan De ra ya - kýn la rýn da ki ba zý köy le re gir di ði bil di ril di. A dý nýn a çýk lan ma sý ný is te me yen bir in san hak la rý sa vu nu cu su, as ker le rin Ýn hil, Da el, Ca sim, Sa na meyn ve Na va ya gir me siy le þid det li si lâh ses le ri duy du ðu nu be lirt ti. Ö len ya da ya ra la nan o lup ol ma dý ðý i se he nüz bi lin mi yor. Böl ge sa kin le ri ve in san hak la rý ey lem ci le ri ne gö re son haf ta lar da as ker ler, gös te ri le rin çý kýþ nok ta sý De ra da 11 gün düz o pe - ras yo nu dü zen le di. O pe ras yon lar da 80 den faz la ki þi öl dü. Beyrut / a a AB, pro tes to la rýn þid det le bas tý rýl dý ðý Su ri ye ye si lâh am bar go su koy du. AB ay rý ca, Su ri ye li yet ki li ve re jim le i liþ ki li 13 ki þi nin AB ü ye si 27 ül ke ye se ya hat et me si ni ya sak la dý ve mal var lýk la rý ný don dur du. Bir lik, 13 ki þi nin si vil le re uy gu la nan bas ký dan so rum lu gö rül dük le ri ni bil dir di. AB tem sil ci le ri Cu ma gü nü Su ri ye li yet ki li le re vi ze uy gu lan ma sý ve mal var lýk la rý nýn don du rul ma sý ný ö ner miþ ti, an cak tav si ye nin bü tün ü ye ül ke hü kü met le ri ta ra fýn dan o nay lan ma sý GAZZE NÝN YÜKÜ KÜÇÜK OMUZLARDA YOK SUL LU ÐUN kol gez di ði, ku þat ma al týn da ki Gaz ze Þe ri di nde zor lu ha yat þart la rý kü çük yaþ ta ki ço cuk la rý a i le - le ri nin ge çi mi ni te min et mek i çin so kak lar da ve a töl ye ler - de ça lýþ ma ya zor lu yor. Ýþ siz li ðin yüz de 80 le rin üs tü ne çýk - tý ðý böl ge de, kâh ba ba la rý öl dü ðü i çin, kâh ge lir kay nak la rý - ný kay bet tik le ri i çin ge çim der di ne dü þen ço cuk lar, ço ðu za man öð re nim le ri ni bi le bý rak ma ya zor la ný yor. Ço cuk la - rýn yük sek de re ce de fi zi ki ve psi ko lo jik da ya nýk lý lýk is te yen, yaþ la rý na uy gun ol ma yan iþ ler de ça lýþ tý ðý ný be lir ten uz - man lar, bu du ru mun ge nel de bütün top lum ve ö zel lik le ço cuk lar ü ze rin de yan sý ma la rý ol ma sý nýn ka çý nýl maz ol du - ðu na i þa ret e di yor. Sos yal ve e ko no mik þart la rýn zor la ma - sýy la 14 ya þýn al týn da ki ço cuk la rýn ça lýþ tý rýl ma sý Gaz ze Þe ri - di nde sýk ça rast la nan bir hal a lýr ken, Fi lis tin de ki Mer ke zi Ýs ta tis tik Bü ro sun dan ya pý lan a çýk la ma da, Fi lis tin sý nýr la - rýn da nü fu sun yüz de 3,1 lik bir ke si mi ni o luþ tu ran 40 bin 139 ço cu ðun çe þit li iþ ler de ça lýþ tý ðý be lir til di. Gazze / a a Ö lü sa yý sý 800 ü geç ti, Es ma E sad Lon dra ya git ti AB, Suriye ye silâh ambargosu koydu liz Da ily Ma il ga ze te si nin Lon dra da ki A rap dip lo mat la ra da yan dýr dý ðý ha be ri ne gö re, Re jim kar þý tý pro tes to gös te ri le ri nin kan la bas tý rýl ma ya ça lý þýl dý ðý Su ri ye de Dev let Baþ ka ný Be þar E sad ýn e þi Es ma E sad ýn ço cuk la rý i le bir lik te ül ke yi terk e de rek Lon dra ya git ti. Es ma E sad ýn Lon dra da ya da Ho me Co un ti es de lüks bir ev de üç ço cu ðuy la bir lik te ol du ðu söy le ni yor. 35 ya þýn da ki 3 ço cuk an ne si Es ma E sad, Su ri ye li kar di yo log bir ba ba i le dip lo mat bir an ne nin ký zý. ge rek ti ði i çin ka ra rýn bu gün a lý na bil di ði be lir ti li yor. Yap tý rým uy gu la na cak yet ki li le rin ad la rý nýn ya rýn AB nin res mî der gi sin de ya yým la na ca ðý kay de dil di. AB den bir yet ki li, ge çen haf ta ya pý ðý a çýk la ma da, yap tý rým uy gu la na cak Su ri ye li yet ki li ler a ra sýn da Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ýn bu lun ma dý ðý ný söy le miþ ti. Av ru pa Bir li ði nin yap tý rým uy gu la ma ya ka rar ver di ði 13 Su ri ye li a ra sýn da, Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ýn kar de þi nin de bu lun du ðu bil di ril di. Brüksel / a a

8 8 11 MEDYA POLÝTÝK MAYIS 2011 ÇARÞAMBA Y mi ka il yap il.com Harice bakarken maksat ve nokta-i nazar önemlidir He men i fa de et mek ge re kir ki, bu ra da ki ha riç ten mak sat, Ri sâ le-i Nur da ta ri fi ni bu lan mes lek ve meþ re be ve hiz met mo de li ne na za ran ha ri cî sa yý lan me se le ler dir. Hiç bir dah li miz ol ma dan, i ni si ya ti fi miz ha ri cin de ge li þen ha di se ler dir. He le ki bun lar, hü cu mu na her an ma ruz kal dý ðý mýz ha ri cî ce re yan lar i se, bun la ra kar þý da i ma bu sa da-i Üs ta dýn ku la ðý mýz da çýn la ma sý lâ zým: Sa kýn, sa kýn, dün ya ce re yan la rý, hu su san si ya set ce re yan la rý ve bil has sa ha ri ce ba kan ce re yan lar si zi tef ri ka ya at ma sýn. Bu çok ö nem li i ka zý ya pan Üs tad, sa de ce u yar mak la kal ma mýþ, tef ri ka ya düþ me me nin yo lu nu da gös ter miþ tir. Hiz met er ba bý ný þa þýrt ma yan, dos doð ru he de fi ne ki lit le yen þaþ maz öl çü ler ve el mas pren sip ler vaz et miþ tir. Hem yaz dýk la rýy la, hem de du ru þuy la â de ta þöy le de miþ tir: Be nim bu me se le ye ba ký þým ve uy gu la mam böy le dir, siz de öy le ba kýn ve böy le ya pýn! Üs tad, a hi ret he sa bý na dün ya ya ve hiz met he sa bý na si ya se te bak tý ðý za man bi le; hiz me tin ö nü nü a ça cak, hiz met er ba bý ný ra hat la ta cak, dâ vâ yý si ya set üs tü tu ta cak öl çü ler be yan et miþ tir. O na gö re, her za man, a ma bil has sa bu za man da þer le ri def et mek, men fa at le ri celb et mek ten ön ce ge lir. A mel-i sa lih, tak va ve i ba det sa ha sýn da ki bu þer le ri def et me nin yo lu nu gös te ren Üs tad; iç ti maî ve si ya sî gi di þat ta da, sa li men yol al ma yý en gel le yen þer le rin def e dil me si ne ön ce lik ver miþ tir. «««Der se i yi ça lý þý lýr sa, gö rü lür ki; Ýt ti had-ý Ýs lâm mâ nâ sý ný fi i len de ruh te et me ye me mur ký lý nan Nur Ta le be le ri, ve ri len ders le re gö re si ya se te ba kýþ la rý ný ay nen ko ru mak du ru mun da dýr lar.. Bu hu sus ta ki fark lý ba kýþ lar, fark lý yö ne liþ ler, fark lý mak sat lar ve fark lý nok ta-i na zar lar; Nu run be yan la rý ný bað la ma dý ðý gi bi, bu el mas ha ki kat ler, ge lip ge çi ci o lu þum la ra da i ti bar et mez, yüz ver mez. Has bel be þer ge çi ci rüz gâr lar dan et ki le nip yön ve ad res de ðiþ ti ren le ri de ký na maz, it ham et mez. Zi ra Nur þef kat li dir. Nu run na za rý; si ya se tin kay gan ze mi nin de ki kay ma la rý, or ta ma ve ha va ya en deks li yö ne liþ le ri, þa hýs la rýn þah sî ta sar ruf la rý o la rak gö rür, þa hýs la rý da za ma na ha va le e der. Zi ra Za man bir bü yük mü fes sir dir, kay dý ný iz har et se, i ti raz o lun maz. Hem þa hýs la rýn na za rý, Nu run na za rý na na za ran çok ký sa ve sö nük ka lýr. «««Ta viz siz du ruþ la rýn dan do la yý hü cu ma ve hak sýz it ham la ra ma ruz ka lan lar i se, ü mit siz li ðe düþ mez ler, þevk ve a zim le ri ni kay bet mez ler. Al dýk la rý ders ler den güç ve kuv vet a la rak, ay ný is ti ka met te yol al ma ya de vam e der ler. Va zi fe le ri ni ya pýp, va zi fe-i Ý lâ hi ye ye ka rýþ maz lar. Tre nin ray üs tün de git me si gi bi; i man hiz me ti nin de, tes bit e di len iç ti maî öl çü ler le ken di ra yýn da gi de bi le ce ði ne, ak si tak dir de gi di þat la rýn a le ti ol mak tan kur tu la ma ya ca ðý na i na nýr lar. Si ya sî en tri ka lar la, ba raj ve oy o ran la rýy la da meþ gul ol maz lar. An cak meþ rû ze min ler de, neþ ri yat yo luy la hak ve hu ku ku, ha ki kî de mok rat lý ðý sa vu nur lar, güç ve im kân la rý nis be tin de hak sýz lýk la rýn ber ta raf e dil me si ne ça lý þýr lar. Yar dým ve des tek le ri ni men fa a te da yan dýr maz lar. Gü ce ve ik ti da ra en deks le mez ler. Yar dým cý ve dost ol duk la rý hür ri yet per ver, a da let per ver ve de mok rat o lu þum lar dar be ye ma ruz kal dýk la rý za man, on lar da mut la ka bun dan na sip le ri ni a lýr lar. Za ten fark lý yö ne liþ ler de, da ha çok dar be ler son ra sýn da mey da na ge lir. Dýþ güç ler de, mey da na ge len bu boþ lu ðu ve loþ lu ðu i yi de ðer len di rir ler. Ken di men fa at le ri is ti ka me tin de is te dik le ri gi bi kul la nýr lar. Zi ra tor ba dan çý kan bir kur a ve bi ri le ri ne gü len bir þan sýn de va mý, dev re de o lan güç le rin des te ði ne bað lý dýr. «««Se çim mey dan la rýn da, ço ðu ev vel ce ve ri lip de tu tul ma yan, a ma ye niy miþ gi bi ses len di ri len bir çok va ad u çu þur ken, bun la rýn Nur Ta le be le ri a çý sýn dan bir kýy met-i har bi ye si yok tur. Bu na mu ka bil, on la rýn de mok rat lar dan bek le dik le ri i se þu mad de ler den i ba ret tir: l Es ki tah ri ba tý ta mi re ça lýþ mak, l Hür ri yet per ver ol mak, l A ya sof ya yý i ba de te aç mak... A na ya sa in þa sü re ci ve Gü ney Af ri ka ör ne ði GÜ NEY Af ri ka ta ri hi, u yuþ maz lýk ve ge ri lim ler le do lu, her ke si min fark lý a çýk la ma lar la o ku du ðu bir di zi ö nem li o lay lar zin ci ri dir. MS 100 den ön ce Af ri ka nýn mer ke zin den göç e den ler den son ra 1488 de Por te kiz li ler, 1652 de Hol lan da lý lar, ar dýn dan Fran sýz lar, Al man lar ve da ha son ra Kho ik ho i, Av ru pa lý ve As ya lý lar dan o lu þan a part he id ter mi no lo ji si ne gö re co lo u re des (renk li ler) o la rak ka te go ri ze e di len 3,2 mil yon in san. Yi ne kö ken le ri Hol lan da ya u za nan 3 mil yon ka dar Af ri ka an. Af ri ka an çift çi le ri nin göç et me si so nu cu Zu lu lar i le a ra la rýn da baþ la yan ça týþ ma bir lik te Ýn gi liz le re kar þý mü ca de le ye dö nü þü yor da Ýn gi liz ko lo ni si o lan Gü ney Af ri ka da a na ya sa i le po li tik güç be yaz la rýn e li ne ge çi yor, 1948 de i se U lu sal Par ti nin ik ti da ra gel me siy le ýrk çý a part he id re ji mi res mî le þi yor la rýn ba þýn da Af ri ka U lu sal Kon gre si Baþ ka ný Man de la ve di ðer li der ler tu tuk la ný yor. Ya sak lar 1990 la rýn ba þýn da kal ký yor ve Man de la ser best ka lý yor yý lýn da ya pý lan se çim ler den son ra 1995 O cak a yýn da baþ la tý lan a na ya sa in þa sü re ci (...) so nun da 22 Ka sým 1995 te ilk a na ya sa tas la ðý nýn ya yýn lan ma sýn dan son ra i kin ci a þa ma ya ge çil miþ tir. Ý kin ci sü reç te mü za ke re ler ön ce lik li o la rak tar týþ ma ya ra tan ve çok se çe nek li e le a lý nan mad de ler ü ze ri ne yo ðun laþ mýþ týr. Hal kýn ka tý lý mý ný ko lay laþ týr mak ve tas la ðýn i çe ri ði ni an la þý la bi lir kýl mak i çin Siz ve Ye ni A na ya sa nýn Ýn þa sý baþ lýk lý bir ki tap çýk da ðý týl mýþ, e ði ti ci pos ter ler ha zýr lan mýþ, a na ya sal di ya log bül te ni ço ðal týl mýþ ve A na ya sa lar ve De mok ra si baþ lýk lý bro þür ler da ðý týl mýþ týr. Sü re cin so nu na doð ru ö lüm ce za sý, mül ki yet, res mi dil ler, yar gýç a ta ma la rý, nis pî tem sil gi bi ba zý te mel mad de ler ü ze rin de ke sin bir ka rar ve ril me miþ ol ma sý na rað men ge nel bir uz laþ ma ya va rý la rak ye ni a na ya sa nýn met ni, 8 Ma yýs 1996 ta ri hin de Ku ru cu Mec lis ta ra fýn dan ka bul e dil miþ tir. An cak sü reç bu ra da bit me miþ, ka bul e di len me tin o na ya su nul mak ü ze re A na ya sa Mah ke me si ne (AYM) gön de ril miþ tir. AYM, te mel hak ve öz gür lük le rin ba zý nok ta lar da AYM nin de ne ti min den çýk tý ðý, om buds ma nýn ye te rin ce ba ðým sýz ol ma dý ðý ve ye rel yö ne tim le rin ye ter li yet ki le re ve fi nans ma na sa hip ol ma dý ðý ge rek çe siy le met ni Ku ru cu Mec lis e ge ri gön der miþ tir. AYM nin o nay sü re cin de da hi, di lek çe su nul ma sý na im kân ve ril miþ, rek lam la ra Hak la rý ný zýn Gü ven ce si A na ya sa ve Bü tün Bir U lus Ý çin Tek BE DÝ ÜZ ZA MAN Sa id-i Nur sî nin Þan lý ur fa da ki Ha li lür rah man Ca mi i nin av lu sun da ki kab ri 27 Ma yýs cun ta cý la rý nýn ta li ma týy la a çýl mýþ, na a þý bir as ke ri u çak la bi lin me yen bir ye re gö tü rü le rek top ra ða ve ril miþ ti. Na a þýn kab rin den çý ka rýl ma sýn dan baþ ka bir yer de top ra ða ve ril me si ne ka dar bü tün a þa ma lar da mer hu mun kar de þi Ab dül me cid Ün lü kul ha zýr bu lun du rul muþ tu. Mer hum Ün lü kul un þa hit li ði do la yý sýy la bu ko nu da þek ve þüp he bu lun mu yor. Do la yý sýy la baþ ka hiç bir bel ge ve ev ra kýn kýy me ti har bi ye si yok. Bir Ya sa: A na ya sa gi bi slo gan lar la de vam e dil miþ, e ði tim a maç lý top lan tý lar dü zen len miþ. A na ya sa met ni, i kin ci kez o na ya su nul du ðun da ye ni me tin AYM ce ka bul e dil miþ ve 10 A ra lýk ta Cum hur baþ ka ný Man de la ta ra fýn dan im za lan mýþ týr. A na ya sa nýn 4 Þu bat 1997 de yü rür lü ðe gir me sin den son ra a na ya sa yý an lat ma, be nim set me ve uy gu la ma sü re ci baþ la mýþ týr. On bir res mî dil de 7 mil yon kop ya ba sý lan a na ya sa nýn dört mil yo nu o kul la ra gön de ril miþ, i ki mil yo nu pos ta ne bü ro la rýn da hal ka su nul muþ, beþ yüz bi ni po lis teþ ki la tý ve or du i çin de da ðý týl mýþ, beþ yüz bi ni i se si vil top lum ku rum la rý na u laþ tý rýl mýþ týr. O kul la ra ve kü tüp ha ne le re in san hak la rý çiz gi-ro ma ný da ðý týl mýþ, gör me en gel li ler i çin ö zel ka set sü rüm le ri ha zýr lan mýþ týr. Hal ka e ri þim o ra ný yüz de 73 le ri bul muþ tur. Sü re ce ka tý lan ta raf lar dan her bi ri Güney Afrika Anayasasýnýn yapým süreci, halkýn katýlýmýnýn üst seviyede olduðu en önemli yasama süreci olarak gösterilmektedir. en zor an lar da bi le müm kün ol du ðu ka dar mü za ke re ci bir tu tum ser gi le miþ tir. Mü za ke re, de mok ra si ve te mel hak ve öz gür lük ler dý þýn da ka lan ko nu lar da ka tý lan her bir ta ra fýn za man za man ö dün ler ver me si an la mýn da ce re yan et miþ tir. Sü reç te da nýþ ma, ka tý lým, mü za ke re, uz laþ ma ö nem li ol muþ tur. A na ya sa, top lum sal ba rý þý sað la ya cak bir pro je o la rak e le a lýn mýþ týr. Bu sü re ci yö ne ten ler in ti kam duy gu sun dan a na ya sa i le kur tul duk la rý ný be lir ti yor lar. Gü ney Af ri ka A na ya sa sý nýn ya pým sü re ci, hal kýn ka tý lý mý nýn üst se vi ye de ol du ðu en ö nem li ya sa ma sü re ci o la rak gös te ril mek te dir. Mü za ke re le rin so nuç lan ma sý i çin ke sin bir sü re ta yin e dil miþ ol ma sý da ki lit le ni len nok ta lar da tar týþ ma la rýn u za ma sý ný en gel le yip, uz laþ ma yý teþ vik et miþ tir. Ýn san la rýn ken di ge le cek le ri ü ze ri ne a lý na cak ka rar lar da söy le dik le ri nin dik ka te a lýn ma sý on la rý hak ve öz gür lük le ri kul lan ma da ve ko ru ma da da ha is tek li Çün kü res mi ya da gay rý res mî ol sun bel ge ler ve ev rak lar ger çe ðe te ka bül et me ye bi lir ler. Ta le be le ri Mer hu mun ka bi ri ni dik kat le gö ze tim al týn da tut tu lar hep. Vel ha sýl, Be di üz za man ýn na a þý nýn ön ce den ya da da ha son ra dan de ni ze a týl dý ðý id di a sý bir spe kü las yon dan i ba ret. (...) Va si ye tin de þun la rý tem bih le miþ ti ta le be le ri ne: Be nim kab ri mi gâ yet giz li bir yer de bir i ki ta le bem den baþ ka kim se bil me mek lâ zým ge li yor. Bu nu va siy yet e di yo rum. Çün ki, dün ya da be ni þöh ret ten men e den bir ha ki kat el bet te ve fa tým dan kýl mýþ týr. Bu ba kým dan Gü ney Af ri ka nýn a na ya sa in þa sü re ci ö nem li bir ör nek tir. GÜNEY AFRÝKA'NIN YÖNETÝM ÞEKLÝ Ya sa ma or ga ný, 400 ü ye den o lu þan U lu sal Mec lis ve 90 ü ye den o lu þan Böl ge ler (E ya let ler) U lu sal Kon se yi nden (Se na to) o lu þur. Baþ kan U lu sal Mec lis in ken di ü ye le ri a ra sýn dan se çi lir. Ý ki dö nem den faz la gö rev ya pa maz. Dev let baþ ka ný ka bi ne nin di ðer ü ye le riy le bir lik te yü rüt me er ki ni kul la nýr. Yüz de 20 den faz la oy a lan par ti ye de baþ kan yar dým cý lý ðý ve ri lir ve bu par ti den ka bi ne ye ba kan se çi lir. Yük sek yar gý or ga ný o la rak AYM ve Tem yiz Mah ke me si gö rev yap mak ta, ay rý ca Hâ kim ler Ku ru lu bu lun mak ta dýr. Gü ney Af ri ka nýn üç baþ ken ti bu lun mak ta dýr. Ya sa ma baþ ken ti Ca pe Town, yü rüt me baþ ken ti Pre to ri a, yar gý baþ ken ti Blo em fon te in. Gü ney Af ri ka da o to no mi kul la nan 9 böl ge sel (e ya let) yö ne tim bu lu nu yor. Her böl ge nin ya sa ma ve yü rüt me or ga ný var. Böl ge le rin yet ki le rin de sü rek li ge niþ le me ler o lu yor. Ta rým, e ði tim, sað lýk, ko nut, u la þým, po lis, spor, tu rizm, çev re, ge le nek sel li der le rin rol le ri nin be lir len me si böl ge le rin yet ki a la nýn da bu lu nu yor. Böl ge le rin be le di ye kur ma yet ki le ri de bu lu nu yor. Gü ney Af ri ka po li si taþ ra da böl ge ler dü ze yin de ör güt len miþ du rum da. A na ya sa nýn Baþ lan gýç Met ni i se þöy le dir: Biz, Gü ney Af ri ka hal ký, geç mi þi miz de ki a da let siz lik le rin bi lin cin de o la rak; va ta ný mýz da a da let ve öz gür lük i çin mü ca de le e den le ri say gýy la a na rak; ül ke mi zi ku ran ve ge liþ tir mek i çin ça lý þan la ra say gý gös te re rek ve Gü ney Af ri ka nýn, o ra da ya þa yan hal ký na a it ol du ðu na, [o nun] çe þit li lik i çin de ki bir li ði ne i nan dýk. Böy le lik le biz, öz gür ce se çil miþ tem sil ci le ri miz va sý ta sýy la, bu a na ya sa yý cum hu ri ye tin te mel ka nu nu o la rak ka bul et mek le, geç mi þin ay rý lýk la rý ný ýs lah et mek ve de mok ra tik de ðer ler, sos yal a da let ve te mel in san hak la rý ü ze ri ne ku ru lu bir top lum o luþ tur duk; Hü kü me tin hal kýn i ra de siy le o luþ tu ðu ve her va tan da þýn ka nun ta ra fýn dan e þit o la rak ko run du ðu de mok ra tik ve a çýk bir top lu mun te mel le ri ni at týk; Tüm va tan daþ la rýn ya þam ka li te si ni ge liþ ti re rek her bi re yin po tan si ye li nin or ta ya çý kar ma sý ný sað la dýk ve mil let ler a i le si i çe ri sin de e ge men bir dev let o la rak hak et ti ði ye ri a la bil me si i çin bir le þik ve de mok ra tik bir Gü ney Af ri ka kur duk. Tan rý Gü ney Af ri ka yý ko ru sun. Ü mit Kar daþ, Za man, Petar Pismestrovic, Kleine Zeitung / Avusturya Be di üz za man ý ra hat bý rak sak ol maz mý? son ra da, o ha ki kat o su ret le be ni mec bur e di yor.. Mer hum, kab ri nin bir is ti nad gâh ha li ne gel me si ni is te me di ði ni bil has sa vur gu la mýþ tý va si ye tin de. Ke za ay ný va si yet te Hem þark ta, hem garp ta, hem kim o lur sa ol sun o ku duk la rý Fa ti ha er vâ ha gi der de miþ ti. Be di üz za man ýn kab riy le il gi li bir a raþ týr ma mý bu va si yet yü zün den ya rý da bý rak mýþ tým. Bu ve si ley le kab ri her ne re dey se Be di üz za man ýn ru hu na Fa ti ha gön der me yi ih mal et me ye lim. Ab dul lah Mu ra doð lu, Ye ni Þa fak, Usame öldü, ABD þimdi ne yapacak? Ma yýs a yý nýn 2. gü nü sa ba hýn da al dý ðý mýz bir son da ki ka ha be ri ne gö re, U sa me bin La din in öl dü rül dü ðü ve ya öl dü ðü bil di ri li yor du. Ha ni ABD nin a da mý U sa me nin. ABD, yýl lar ca has mý o lan SSCB nin ko mü niz mi yay ma teh li ke si ne kar þý, dün ya da ken di sin den çok ça söz et ti re bi lip, her ta raf ta ra hat ça at oy na ta bil me si i çin, yýl lar ca has sas o lan bü tün dün ya dev let le ri ni Ko mü nizm teh li ke si var ha a, si ze de ge le bi lir! di ye rek ö cü gi bi kor ku tup, is te di ði her mem le ket te, is te di ði i þi yap mýþ týr. NA - TO yu da ken di ne pa yan da ya pa rak baþ ta Tür ki ye ol mak ü ze re, bir çok dev let te ABD üst le ri vs. þek lin de, kü çük bi rer ABD ko lo ni si kur muþ tur. 80 le rin so nun da SSCB nin yý kýl ma sýn dan son ra, ko mü nizm teh li ke si or ta dan kal kýn ca, ABD dün ya da tek güç o la rak kal mýþ týr. Min der de tek ba þý na gü reþ ol ma ya ca ðý na gö re ve ken di sin den bah set ti rip, yi ne dün ya da is te di ði gi bi ha re ket e de bil mek i çin, ye ni bir ra kip lâ zým dý. Ýþ te o nu da he men keþ fe dip bul muþ tu. 11 Ey lül ha di se sin den son ra ken di si ne düþ ma ný bu lup or ta ya at mýþ tý. Hiç a lâ ka sý ol ma ma sý na rað men Ýs lâ mî te rör di ye bir þey i cad e dip, bu nun bir þa hýs la bað lan tý sý ný da sað la yýp mü ces sem hâ le ge tir miþ ve U sa me bin La din is min de ki a da mý ný or ta ya sür müþ tü. As lýn da ABD de ki bu iþ le rin ve dün ya da yap tý ðý bü tün kö tü iþ le rin per de ge ri sin de ki el Ya hu di ler dir. Ýþ te bu U sa me sa ye sin de ABD, bü tün dün ya da is te di ði gi bi ha re ket et miþ tir. Ö zel lik le de bir çok Ýs lâm mem le ke ti ne yer le þe rek, Müs lü man la rý pe ri þan e de rek, on la ra kan að lat mýþ týr. He le he le, Sad dam gi bi pi yon la rý sa ye sin de I rak ta yap tý ðý i se, u nu tu la cak bir þey de ðil dir. Sad dam ba ha ne siy le ok ya nus lar ö te sin den ge lip I rak ý iþ gal e den ve Tür ki ye ye kom þu o lan ABD nin o ra da yap tý ðý her tür lü þen î ic ra a týn (mal, can ve na mus la rýn yer le bir e dil me si) so nun da o ra da öy le bir i da re te sis et tir miþ tir ki, tam bir Ya hu di po li ti ka sý... Mil le tin ço ðu Sün nî A rap o lan I rak ta, dev let i da re si ni, her za man ça týþ ma ya ha zýr hal de bý rak mýþ týr. Cum hur baþ ka ný ný Sün nî, fa kat ýrk o la rak a zýn lýk ta o lan bir Kürt ten ya par ken, baþ ba kan lý ða da A rap fa kat Þiî bi ri ni ge ti re rek, ken di si ne her za man bað lý bir du rum mey da na ge tir miþ tir. Dün ya hâ ki mi ye ti ni þey ta nî bir þe kil de de vam et ti ren ABD de ki giz li lo bi le ri nin e sas mak sa dý i se, dün ya pet rol le ri nin mer ke zi du ru mun da ki yer le ri ya iþ gal et mek, ya da o ra da ki ken di si ne mu tî i da re ci le rin sa ye sin de kon tro lü e lin de tu ta rak, hem pet rol le ri kul la nýp, hem de o sa ye de pet rol ve do lar pi ya sa sý ný is te di ði gi bi i da re et mek tir. Sad dam ý yýl lar ca kul la nýp, ne ti ce de i þi ol gun laþ tý rýn ca, bir li mon gi bi sý kýp or ta dan kal dý ra rak I rak ý pe ri þan e den ABD, þim di de ay ný o yu nu Lib ya ve Su ri ye gi bi di ðer Müs lü man mem le ket ler de oy na ma ya ça lý þý yor. Çe þit li ba ha ne ler le Müs lü man mem le ket le ri ni iþ gal e den ABD, U sa me ba ha ne siy le yýl lar dýr, Af ga nis tan ve Pa kis tan a yer le þe rek, bu ra da ki Müs lü man la ra kan kus tu ru yor du. U sa me nin i þi ni bi ti rin ce, ba ka lým bun dan son ra ABD ne ya pa cak? Ne tür ba ha ne ler le yi ne Müs lü man la rý in let me ye de vam e de cek? Fa kat bi zim di le ði miz; Ce nâb-ý Hak kýn, bü tün Müs lü man la rý her tür lü fit ne ve þer den mu ha fa za et me si dir. Baþ ta bu lu nan i da re ci le re de fe ra set ve re rek Müs lü man la rýn pe ri þan ol ma sý na mü sa a de et me me si dir in þâ al lah!

9 Y MAKALE 9 fer sa dog ni as ya.com.tr kâr þa kirt le ri ne ka zan dýr dý ðý çok Ri sâ le-i Nur, ken di sa dýk ve se bat bü yük kâr ka zanç pek çok kýy met tar ne ti ce ye mu ka bil fi yat o la rak, o þa kirt ler den tam ve ha lis bir sa da kat ve da i mi ve sar sýl maz bir se bat is ter. 1 Ri sâ le-i Nur un bi ze ne ler ka zan dýr dý ðý ný ö zet ler sek: * Ý man e sas la rý ný is pat ve i zah e der. On beþ se ne de ka za ný lan il mi, on beþ gün de ka - Küçük þeyler AS LIN DA hep kü çük þey ler i le meþ gul o lu ruz. Her bi ri mi zin kü çük ve bü yük þey le ri var dýr. Ha ya týn a ký þý böy le... Her in san ken di dün ya sý ný ya þý yor. Ki mi að lý yor, ki mi gü lü yor... Bir kýs sa an lat mak is te rim. Bi lir si niz, Kâ be de ya pý lan duâ lar çok ö nem li dir. Ha cý lar dan bi ri ken di ef kâ rý na gö re ve ken di kü çük ih ti yaç la rý i çin bi raz ses li o la rak du â e di yor muþ. He men ya nýn da ki zen gin ha cý bu nu du yun ca mo ra li bo zul muþ ve ya nýn da ki ha cý ya: Se nin ne ka dar mâ lî sý kýn týn var? de miþ. Ha cý ih ti ya cý ný söy le miþ. Bu nun ü ze ri ne zen gin ha cý çý ka rýp ne ka dar ih ti ya cý var sa ver miþ ve de miþ: Ce nâb-ý Hak tan böy le kü çük þey ler is te me. O nun ha zi ne si bü yük, ih ti yaç la rý ný ge niþ tut de miþ. Fa kir ha cý da du â sý nýn â nî ve nak dî o la rak ka bu lü i çin þü kür sec de si ne ka pan mýþ. Ha yat böy le e fen dim. Ýn san hiç þüp he siz bir yö nüy le çok za lim ve nan kör dür. Bu nu â yet-i ke ri me ler ve ha dis-i þe rif ler a çýk ça i fa de e di yor. Dün ya yý ver se niz, iþ ta hý bit mez. Ba zen bi zi kü çük zan net ti ði miz þey ler yü cel tir. Ba zen de o kü çük þey ler ha ya tý mý zý alt üst e der. Der ken, bu hal ler bir ö mür bo yu de vam e der. Bir pi re i çin yor gan ya kan la rý mý a rar sýn? Bir kö tü ar zu su i çin ken di ni he der e den za val lý la rý mý so rar sýn? Bir top lu lu ðun hu ku ku nu yer le bir e den boz gun cu yu mu me rak e der sin? Bir i nat uð ru na yýl lar ca bir bi ri ne küs in san la rý mý a rar sýn? Ken di bil di ði, as lýn da yan lýþ bil di ði þey ler de ýs rar e den le ri mi so rar sýn? Ýþ te in san böy le çýk maz ve aç maz lar i le ha ya tý ný de vam et ti rir. Ba zý la rý nýn a va nak lýk ve e na yi lik zan net ti ði þey ler, as lýn da ha ya týn ta ken di si o la bi lir. Za man de ðiþ miþ tir. A sýr baþ ka laþ mýþ týr. Dün ya, in sa ný ol duk ça meþ gul et me ye baþ la mýþ týr. A ma bu hal ler in sa nýn ger çek ar zu ve is tek le ri ni ve be ka ya kar þý duy gu la rý ný yok e de me miþ tir. Çün kü in san ay ný in san dýr. Sa de ce þart lar de ðiþ miþ fa kat þey ler hep de vam e de gel miþ tir. Sa kýn þu kü çük zan net ti ði miz ba zý þey le ri ih mal et me ye lim. Zi ra her bü yük þey kü çük le rin bi ri ki mi i le ço ða lýr. Risâle-i Nur ne kazandýrýyor? zan dý ra bi lir. Ý mân ve Ýs lâm þart la rý ný, ha ki kat le ri ni ke sin de lil ler le is pat e de rek bi zi þüp he ve ves ve se ler den a rýn dý rýr. Ruh, duy gu (kalb, zi hin) ve be den ya pý mý zýn i mân ve Ýs lâm þart la rý na gö re di zayn e dil di ði ni; ra hat, hu zûr ve ger çek mut lu lu ðun bun la ra bað lý ol du ðu nu i ki ke re i ki dört e der de re ce sin de ke sin bel ge ler le is pat e der. * Ýs lâm þart la rý ný is pat ve i zah e der. * Ýs lâm ah lâ ký ný, ha ki kat le ri ni i zah ve is pat e der. * Ý man, Ýs lâm i lim le ri ni tec did e der. * Kur ân di li ni öð re tir. * Ýn sa ný psi ko-bi yo-fiz yo lo jik ve ma ne vî a çý dan tah lil e der. Psi ko lo ji, sos yo lo ji, pe da go ji da hil bü tün Ýs lâ mî ve sos yal i lim le ri e le a lýr. Me se le le ri Ehl-i Sün net çer çe ve sin de, he pi mi zin an la ya ca ðý ve kav ra ya ca ðý tarz da i zâh et ti ði gi bi, i bâ det le rin hik met ve gü zel - lik le ri ni, mad dî-mâ ne vî fay da la rý ný, ferd, â i le ve top lum ha ya týn da ki fonk si yon la rý ný; psi ko-sos yo lo jik tarz da i zâh ve is pat e der. Hü lâ sa, Kur ân ve Sün net in bin ler ce sýr rý ný aç mak ta, týl sý mý ný çöz mek te, nük te le ri ni i zâh et mek te dir. * Da lâ let/sa pýt mýþ lýk ce ha let ten gel se, i zâ le si ko lay dýr. Fa kat, da lâ let fen den ve i lim den gel se, i zâ le si müþ kül dür. Ri sâ le-i Nur, þu za man da, da lâ let zýn dý ka sý ný da ðý tan, 2 on la rýn aç tý ðý ya ra la rý te dâ vi e den ke lâ mî bir tir yak/i lâç hük mün de dir. Fel se fe ci le rin ve ta bi at pe rest le rin, ta bi at la in kâr et ti ði Al lah ý, ta bi at i le is pat ve i zah e di yor! Þüp he ve ves ve se le ri yok e di yor. En muð lak, en ka pa lý, en çet re fil li fel se fî, ta sav vu fî ve Ke lâ mî me se le le ri i zah i le a çýk lý yor. Zi ra, Ri sâ le-i Nur, yal nýz cüz î/ba sit bir tah ri bâ tý, kü çük bir e vi tâ mir et mi yor. Bü - tün in san lý ðý il gi len di ren ge nel bir tah ri bâ tý ve Ýs lâ mi ye ti i çi ne a lan dað lar bü yük lü ðün de taþ la rý bu lu nan bir ka le yi tâ mir e di yor. Yal nýz ö zel bir kal bi ve has bir vic dâ ný dü zelt me ye ça lýþ mý yor. Bin se ne den be ri bi rik ti ri len bo zu cu fel se fî a kým ve ce re yan lar la deh þet li ya ra la nan in san lý ða a it ge nel bir kal bi ve dü þün ce le ri ta mir e di yor. Her ke sin ve ö zel lik le i nanç lý halk ta ba ka sý nýn da ya nak nok ta sý o lan Ýs lâ mî e sas la rýn, dü þün ce le rin, hü küm ve i bâ det le rin ký rýl ma sýy la, bo zul ma ya yüz tu tan ge nel vic dâ nýn ge niþ ya ra la rý ný Kur ân ýn mu ci ze le riy le ve î mâ nýn i lâç la rýy la te dâ vi et me ye ça lý þý yor. 3 Dip not lar: 1- Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 88/ Mek tû bât, s Söz ler, s Amerikalý dostlarla yollardayýz De ðer li dost lar; yep ye ni mi sa fir ler le, yep ye ni si ma lar la siz le rin sý cak si ne le rin de yiz. 7 Ma yýs Cu mar te si Ýs tan bul dan baþ la yan yol cu lu ðu muz 22 Ma yýs Pa zar gü nü yi ne Ýs tan bul da so na e re cek in þâ al lah. Yap tý ðý mýz prog ram ge re ði on beþ gün de va ta ný mý zýn ba tý ve or ta böl ge le ri ni i çi ne a lan on beþ nok ta ya uð ra ya rak, A me ri ka dan ge len çok de ðer li Müs lü man kar deþ le ri miz le siz ler le bir lik te yiz ve bir lik te o la ca ðýz. Ýz mit, Bur sa prog ram la rý ný ta mam la dýk. He def nok ta mýz da, dâ vet li ol du ðu muz Es ki þe hir, Af yon, Is par ta, An tal ya, Kon ya, An ka ra, Düz ce ve son nok ta o la rak yi ne Ýs tan bul var. Son ra sýn da mi sa fir le ri mi zi ül ke le ri ne u ður la ya ca ðýz. Bu ge zi de ki a maç la rý mýz; Tür ki ye i le Ba tý dün ya sý ve ö zel lik le A me ri ka a ra sýn da ki her yön lü hiz met a ký þý ný sað lýk lý o la rak te min et mek tir. Tür ki ye de hiz met ler a çý sýn dan ne tür bir ya pý lan ma var sa, o nu o ül ke ler de de ic ra a ta ge çir mek tir. Bu nok ta dan bu tür fa a li yet ve gay ret ler çok ö nem li dir. Bun dan do la yý, en baþ ta Ye ni As ya mis yo nu doð rul tu sun da ki hiz met le ri mi zin or ga ni ze ve ge liþ me si i çin her tür lü fe da kâr lý ðý, des te ði, gay re ti gös te ren ve bu tu ru dü zen le yen Prof. Dr. Sü ley man Kur ter A ða be yi mi ze çok te þek kür e di yo ruz. O nun la bir lik te A me ri ka da çok meþ hur o lan Prof. Dr. Ke vin Bar rett, Sü ley man Kur ter A ða be yin oð lu Ým ran Kur ter, A me ri ka Ye ni As ya A raþ týr ma Ve Ya yýn Mer ke zi nin yö ne tim ku ru lu ü ye si Ýb ra him Ab dul lah, A me ri ka lý va kýf a da yý mýz Ya kup He rod dan o lu þan beþ ki þi lik he yet le, ön ce den plan la yýp or ga ni ze et ti ði miz gü zer gâh ü ze rin de ki her hiz met mer ke zi mi ze uð ra ya rak, dost la rý mýz la bir lik te hiz met le ri mi zin du ru mu nu ve na sýl da ha gü zel ha le ge ti re bi le ce ði mi zi mü za ke re e di yo ruz. A me ri ka dan ge len mi sa fir le ri mi zin in ti ba la rý, u mu la nýn da çok ü ze rin de. Bi ze ge lin ce... Ý çin de bu lun du ðu muz ni met le rin kad ri ni ve kýy me ti ni bil me me nin ve id rak e de me me nin çok deh þet li a ðýr lý ðý ný his se di yo ruz. Ya ni bü yük bir se vin ci ve bü yük bir ü zün tü yü bir lik te ya þa dý ðý mý i ti raf e der sem, lüt fen ba na kýz ma yý nýz ve yan lýþ an la ma yý nýz! Ül fet de nen, ha ki kat la rýn ü ze ri ni ka lýn bir per de i le ör ten gaf le ti, u nut kan lý ðý ve nan kör lü ðü ö ne çý ka ran ve as lý nis yan dan, u nut kan lýk tan a lý nan in san ol ma nýn hâ li ni da ha fark lý an la ma nýn þaþ kýn lý ðýn da yým. Pa zar gü nü ak þa mý Ýz mit te ki dost lar la be ra ber Çam lýk Vak fý nda can lý, ka la ba lýk ve çok dik kat li bir top lu lu ða hi tap et tik. So ru lar, mü za ke re ler, bil gi len dir me ler hep si gü zel di. Pe ki ne ti ce si na sýl dý? O nu er te si gün sa bah öð re nek is te dim. Sa bah kah val tý sýn da Prof. Dr. Ke vin Bar rett a: Dün ak þam ki in ti ba ý nýz na sýl dý? di ye sor dum. Ce vap ay nen þöy ley di: Ben A me ri ka da ve dün ya nýn çe þit li yer le rin de bir çok kon fe rans ve top lan tý da bu lun dum. Fa kat dün ak þam ki ka dar sý cak, sa mi mî, has bî ve mu hab bet do lu yüz le rin ol du ðu bir or tam ve top lan tý hiç gör me dim ve bu lun ma dým. Her þey o la ða nüs tüy dü ve mü kem mel di. Bu so ru ve a lý nan ce va býn i þin ö ze ti ol du ðu ka na a tin de yim. A me ri ka gi bi dün ya nýn sü per gü cün de ki in san la rýn vah þî ka pi ta liz min kýs ka cýn da ki a kýl al maz sý kýn tý la rý ný, o ra da ki Müs lü man la rýn da si yo niz min in saf sýz bas ký sýn dan kay nak la nan i na nýl maz a ðýr prob lem le ri ni ve ma ne vî boþ lu ðu nu bi rin ci a ðýz dan, bü tün çýp lak lý ðýy la öð re ni yo ruz. Bu deh þet li du rum biz le re bir de fa da ha a ðýr so rum lu lu ðu mu zu ha týr la týp çok bü yük bir ve bal yük lü yor. Al lah a o lan kul lu ðu mu zu, Kur ân ýn me saj la rý nýn e zel den ge lip, e be de git ti ði ne ve in san lý ðýn ye gâ ne ça re si ve i lâ cý ol du ðu na da ir tesbit le ri mi zi, sün ne ti tat bik et me de gös te re ce ði miz tam dik kat ve ih ti ma mý mý zý, dâ vâ mý za o lan sa da ka ti mi zi, ce ma a ti mi ze o lan say gý ve bað lý lý ðý mý zý, meþ ve re te uy ma ya o lan has sa si yet ve mu ha ke me mi zi bir de fa da ha cid dî mâ nâ da sor gu la ma mýz ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum. Sek sen yý lý aþ kýn bir za man di li min de; Al lah ýn ih san ve hik me tiy le, Üs ta dý mý zýn ve saff-ý ev vel a ða bey le ri mi zin üs tün gay re ti ve ih ti ma mýy la, ve fat et miþ ve ya þa yan bun ca de ðer li hiz met e ri nin yýl la ra ya yýl mýþ me sa i siy le mey da na gel miþ o lan bu de ðer li þahs-ý ma ne vi ye tam sa hip çýk mak, hak ký ný ver mek ve ge re ði ni yap mak zo run da ol du ðu mu zu dü þü nü yo rum. Mi sa fir le ri mi zin a ðýz la rýn dan çý kan, sa mi mi yet le rin de þüp he et me di ðim: Her þey ha ri ka! Ýn san lar, sis tem... Hiz met mer kez le ri ve ye mek le ri niz i fa de le ri bel ki bi ze a bar tý lý ge le bi lir. A ma bu ta ri hî sü re ci ve bu gü zel hiz met le ri te o rik o la rak ku lak tan duy muþ in san la rýn, ok ya nus ö te sin den ge lip bu ra da, ye rin de, ilk o la rak gö re rek, ya þa ya rak, so ra rak mu ha tap o lup öð ren me le ri kar þý sýn da ki hay ret ve öv gü i fa de le ri nin de hak ký ný ver mek ge re ki yor di ye dü þü nü yo rum. Da ha ge zi tu ru mu zun ü çün cü du ra ðýn da yýz ve be li ren in ti ba lar grup o la rak he pi mi zi çok et ki le miþ du rum da. Bar la, Is par ta, An tal ya dan son ra do ruk nok ta sý na u la þa cak o lan Ri sâ le-i Nur I I. Genç lik Kon gre si ve Þö le ni yle Kon ya da zir ve ye u la þa ca ðý na i nan dý ðým bu se rü ven de or ta ya çý kan kal bî, ru hî, his sî, ak lî ve man tý kî ne ti ce le ri ni za man i çe ri sin de siz ler le bu sü tun lar da in þa al lah pay laþ mak is ti yo rum. Ce nâb-ý Hakk ýn he pi mi zi hak ve is ti ka met ten a yýr ma ma sý di lek ve te men ni siy le... GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan (0 505) Cemaat namazýný tamamlama Ab dül ka dir E ken: Öð le na ma zý nýn son re kâ tý na ye ti þen kim se na ma zý ný na sýl ta mam lar. De tay lý bir þe kil de a çýk lar mý sý nýz? Ce ma at le na maz da i ma ma son ra dan ye ti þen ve na ma zýn bir ve ya bir kaç rek â ti ni i mam la kýl ma yan bi ri si, kýl ma dý ðý kaç rek ât var sa hep si ni, i mam se lâm ver dik ten son ra sý ra i le ve tek tek ka zâ ya par. Ka zâ yap mak tan kas tý mýz, ký lýn ma yan rek ât ler de ne var sa, ar týr mak sý zýn ve ek silt mek si zin ken di si nin de o ku ya rak na ma zý ný ta mam la ma sý dýr. Ya ni i ma mýn ses li ce ve ya giz li ce o ku du ðu Fâ ti hâ ve zamm-ý sû re yi ken di si ses siz ce o kur. Ve na ma zý ný ta mam lar. Böy le ce ce ma at le na ma zýn kül lî mer te be de se va bý na in þa al lah na il o lur. Ni te kim ce ma at le na maz da bir hac se va bý nýn kül lî mâ nâ sý mev cut tur. 1 Bu nu ka çýr ma mak lâ zým dýr. Ý ma ma herhan gi bir rek â tin en geç rü kû un da- i mam rü kû dan doð rul ma dan ye ti þen kim se o rek â ti i mam la bir lik te kýl mýþ sa yý lýr. Ý mam se lâm ve rin ce ye ka dar i ma ma u yar. Ý mam se lâm ve rin ce, ken di si se lâm ver mez, a ya ða kal kar ve kýl ma dý ðý rek ât le ri sý ra i le ký lar. Bu nu sa bah na ma zýn dan baþ la ya rak mi sal ler le a çýk la ya lým: * Sa bah na ma zý nýn far zý nýn i kin ci rek â tin de i ma ma u yan bir kim se, i mam la be râ ber son o tu ruþ ta yal nýz Et-Ta hýy yâ tü du â sý ný o kur, bek ler. Ý mam se lâm ve rin ce ken di si a ya ða kal kar ve kýl ma mýþ ol du ðu bi rin ci rek â ti ký lar. Bu du rum da bi rin ci rek ât te ne o ku ma sý ge re ki yor i diy se o kur. Çün kü kýl dý ðý bu rek ât ka zâ dýr. Ya ni Süb hâ ne ke yi o kur, ar dýn dan E û zü ve Bes me le çe ker, ar dýn dan Fâ ti hâ Sû re si ni ve zamm-ý sû re yi o kur. Rü kû ve sec de ler le bir lik te son o tu ru þu nu ya par, et-ta hýy yâ tü yü, Sa lâ vat la rý ve Rab be nâ duâ la rý ný o kur ve se lâm ve rir. * Ak þam na ma zý nýn son rek â tin de i ma ma u yan bir kim se; Süb hâ ne ke yi o kur ve o rek â ti i mam la bir lik te ký lar ve te þeh hü de o tu rur. Ý mam se lâm ve rin ce kal kar ve kýl ma dý ðý ilk i ki rek â ti sý ra i le ký lar. Kýl dý ðý bu i ki rek ât ka zâ ol du ðun dan; her rek ât te ne o ku ma sý ge re ki yor sa o kur. Me se lâ bi rin ci rek ât te o ku ma sý ge re ken Süb hâ ne ke yi, E û zü ve Bes me le yi, Fâ ti hâ Sû re si ni ve zamm-ý sû re yi o kur, rü kû ve sec de ya par, ilk o tu ru þu nu ya par. Bu o nun ilk o tu ru þu ol du ðun dan sa de ce et-ta hýy yâ tü yü o kur ve i kin ci rek â te kal kar. Bu ra da Bes me le çe ker, Fâ ti hâ Sû re si ni ve zamm-ý sû re yi o kur. Ar dýn dan rü kû ve sec de ya par, son o tu ru þu nu ya par. Son o tu ruþ ta o ku ma sý ge re ken et-ta hýy yâ tü yü, Sa lâ vat la rý ve Rab be nâ du â la rý ný o kur ve se lâm ve rir. * Dört rek ât li na ma zýn i kin ci rek â tin de i ma ma u yan kim se, i mam se lâm ver dik ten son ra kal kar ve kýl ma dý ðý bi rin ci rek â tin ka zâ sý ný ya par. Bu es na da bi rin ci rek ât te ne o ku ma sý ge re ki yor i diy se hep si ni sý ra i le o kur. * Dört rek ât li bir na ma zýn ü çün cü rek â tin de i ma ma u yan bir kim se, son i ki rek â ti i mam la kýl mýþ ol mak ta dýr. Te þeh hüt ten son ra i mam se lâm ve rin ce kal kar ve sý ra i le ilk i ki rek â tin ka zâ sý ný a ra da o tur mak sý zýn peþ pe þe ya par. Bu es na da o ku ma sý ge re ken du â ve sû re le ri o kur. * Dört rek ât li bir na ma zýn (me se lâ sor du ðu nuz gi bi öð le na ma zý nýn) dör dün cü rek â tin de i ma ma u yan bir kim se i mam se lâm ve rin ce kal kar, bi rin ci rek â ti, o ku ma sý ge re ken du â ve sû re le ri o ku ya rak ký lar, rü kû ve sec de yi ya par ve son ra o tu rur. Bu o nun ilk o tu ru þu dur ve bu o tu ruþ ta yal nýz et-ta hýy yâ tü yü o kur. Ar dýn dan he men kal kar, i kin ci ve ü çün cü rek ât le ri peþ pe þe, a ra da o tu ruþ yap mak sý zýn ký lar. Bu rek ât ler de o ku ma sý ge re ken du â ve sû re le ri o kur. Rek ât le rin sý ra nu ma ra la rý ný ken di si ye ni den ko yar ve te þeh hü de bu na gö re o tu rur. Me se lâ, i mam la kýl dý ðý son rek â ti ken di si- o rek ât te ye tiþ ti ðin den bi rin ci rek ât o la rak sa yar; i mam dan son ra ken di si, ken di si ne gö re i kin ci rek â ti ký lýn ca te þeh hü de o tu rur. Ý mam la bir lik te zo run lu o la rak te þeh hü de o tur muþ ol ma sý ný na za ra al maz. * Bay ram na ma zý nýn bi rin ci rek â ti nin rü kû un da i ma ma ye ti þen kim se, rü kû da i ma ma ka vu þa ca ðý ný tah min e der se, hem if ti tah tek bî ri ni, hem de Bay ram tek bir le ri ni a yak ta o la rak a lýr ve son ra rü kû a va rýr. Ý ma ma rü kû da ye ti þe me ye ce ðin den kor kar sa if ti tah tek bi rin den son ra rü kû a va rýr, Bay ram tek bir le ri ni el le ri ni kal dýr mak sý zýn rü kû da a lýr. * Bay ram na ma zý nýn i kin ci rek â tin de i ma ma ye ti þen kim se, i mam se lâm ver dik ten son ra kal kar, bi rin ci rek â ti zi yâ de tek bîr le ri i le bir lik te ký ra at li o la rak, ya ni o ku ma sý ge re ken Fâ ti ha ve zamm-ý sû re yi o ku ya rak ka zâ e der. * Ce nâ ze na ma zý baþ la dýk tan son ra ge lip i ma ma u yan kim se, he men tek bir a lýr. Nok san ka lan tek bir le ri ni de du â o ku mak sý zýn peþ pe þe a lýr. E ðer dör dün cü tek bir den son ra i ma ma uy muþ sa, i mam se lâm ver dik ten son ra di ðer üç tek bi ri ken di si ka zâ e der. * Te ra vih na ma zý ký lý nýr ken ce ma a te ye ti þen kim se, ön ce Yat sý na ma zý nýn far zý ný ken di si ký lar. Da ha son ra te ra vih na ma zý i çin i ma ma u yar. Ce ma at ten son ra ki ka zâ rek ât le ri ni ký lan kim se, bu rek ât ler de ar týk baþ ka sý na uy maz. Baþ ka sý da ken di si ne uy maz. Ce ma a te son ra dan ye ti þen kim se, i mam a çýk tan o ku ma ya baþ la mýþ sa Süb hâ ne ke yi o ku maz, i ma mý din ler. Süb hâ ne ke yi i ma mýn ký ra a ti nin â yet a ra la rýn da i mam o ku ma yap maz ken o kur. Ý mam giz li o ku yor sa Süb hâ ne ke yi o kur. DU Â Al lah ým! Na maz la rý mý zý ka bul bu yur! Ha tâ la rý mýz dan ve ya nýl ma la rý mýz dan do la yý bi zi sor gu ya çek me! Kalp le ri mi zi i man ve Kur ân nû ruy la nûr lan dýr! Bi zi Sa na muh taç ol ma þu u ruy la zen gin leþ tir! Sa na ih ti yaç duy ma ma yok sul lu ðu na dü þür me! Bi zi yal nýz Sa na te vek kül ve sec de e den ler den ey le! Bi zi nef si mi zin e li ne bý rak ma! Â mîn! Dip not: 1- Söz ler, s. 183.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Ýshakpaþa Sarayý na büyük restorasyon Hatýra yüklü sandýklar Gü neþ se lâ ma dur muþ, ha fif ten a lay cý lýk la göz kýr par ken biz an nem le çok tan te miz li ðe gi riþ - miþ tik. Te miz lik i man dan dýr sö zü nün e ri a na kýz, çok ça er kek kar de þi min kuv ve tin den de yar dým a la rak e vi a yak lan dýr dýk, her bir ye ri ok ya nus ha va sý ta þý dý ðý id di a e di len ça ma þýr su la rý na, de ter jan ko - ku la rý na bü rü dük. Sý ra an ne min ya di gâr ah þap san dý ðý na ge lin ce göz - le rim fal ta þý gi bi a çýl dý. Ni ha ye tin de kü çük gi bi gö zü - ken san dý ðýn i çin de i ti nay la, ö ze ne be ze ne bem be yaz boh ça la ra sa rýl mýþ on lar ca par ça var dý. Bu þa þý la sý dü zen, mü kem mel ni zam zih ni min ve ru hu mun bu - gün ler de ki da ðý nýk lý ðý ný ve sav ruk lu ðu nu de rin den de ri ne sar sý ver di o lâh za da. An nem tek tek a çar ken boh ça la rý, el le ri miz le ok - þar ken en na di de e ta min sec ca de le ri, kýþ ge ce le rin de iþ len miþ o ya la rý, ha ya ta bir il mek a tar ca sý na ö rül müþ lif le ri, ço rap la rý, pa tik le ri ba na ha yýf lan mak düþ tü. Ga rip ve bir o ka dar ür kü tü cü bir ger çek çýk tý or ta ya ve an ne me o nu hü zün le fý sýl da dým. Be nim ço cuk la rým bir ha tý ra dan yok sun ka la cak - lar, el le ri ne al dýk la rý eþ ya lar an ne le rin den bir iz ta þý - yor ol ma ya cak. Ne a cý. A cý ve ri ci o lan; be nim, ne dan tel ör me yi bil mem ne de bir ku ma þa ha ri ka lar iþ le ye bil mem di. Dü pe - düz ha ya týn bir vir gü lü nü, nok ta sý ný ka çý rý yor dum iþ te. Her þe yin ha zý rý var ba ha ne si nin ar ka sý na sý ðý - nýr ken, an ne min her yaz e li me tu tuþ tur du ðu tý ðý, þi þi ya hut ið ne yi bir ke na ra fýr la týp genç lik he ze yan la rý na ka pý lýp gi di yor dum öy le ce. He le bu run ký výr ma lar, yüz çe vir me ler, af ra lar taf - ra lar yok mu? Bü yük ler ne çok uð ra þa cak sý kýn tý, dert bu lu yor ken di le ri ne, di ye söy len me ler. El e me ði göz nu ru her bi ri bi rer sa n'at a bi de si o lan e ser le ri kü - çüm se me ler. Genç ken, in san pek çok þe yin kýy me ti ne, mâ nâ sý na a kýl er di re mi yor. Ha ya týn i çi ne bi raz da ha ka rýþ týk ça, yaþ ke ma le er dik çe, öm rü nün sa de ce ba har dan ve yaz dan i ba ret ol ma dý ðý ný an la dýk ça, yar gý la mak sý zýn in ce le yin ce, ar dýn da ya tan sebep le ri kav ra dýk ça ka - bul le ni yor ha ki ka ti. Ba zen geç ba zen tam vak tin de. * A cep bir gün ma ki ne le þen ha tý ra la rý mýz gi bi ha ya tý - mýz ve dü þün ce le ri miz de dü pe düz sa hi ci li ði ni yi ti rir mi? Ha tý ra lar, ar týk san dýk lar da, zi hin ler de, yü rek ler - de de ðil de, söz lük ler de mi yer a lýr; u nu tu lan ke li - me le ri miz baþ lý ðý nýn al týn da? Pe ki ya san dýk lar, on la rýn iþ lev sel de ðe ri ve ge le ce ði hak kýn da var mý bir fik ri niz? Can Kardeþlerden seher okumalarý ANKARA Emek Can Kardeþ Grubu, bu hafta seher okumalarý ile bir araya geldi. Sabah kahvaltýsý ile baþlayan program seherden gelen tefekkürün pencerelerini açmýþtý. Ýki haftada bir yapýlan program bu hafta sonuncusunu yaptýklarý seher okumalarý ile öðle namazýna kadar devam etmiþ, tam bir muhabbet, þevk kaynaðý olmuþtu. 7 yýldýr devam eden program dönemi içinde Nur Talebelerinin hususiyetleri, Ayetül Kübra, 19. Mektup, 10. Söz, 24. Söz, 25. Söz, 21. Lema, 22. Mektup, 16. Mektup gibi konularý mütalâa edildi. Mesnevi Nursöz / Ankara Kepez Belediyesi, mehter takýmý kuracak ANTALYA Kepez Belediyesi, tarihi mirasý yaþatmak için mehteran bölüðü kuruyor. Bölüðe, sýnavla elaman alýnacak. Kepez Belediyesi nden yapýlan açýklamada, kökü, Orta Asya Türk devletleri ile Hunlar a dayanan dünyanýn ilk askerî bandosu olan mehteran geleneðinin devam edeceði belirtildi. Bu amaçla kurulacak Mehteran bölüðüne sýnavla kaval, flüt, davul, zurna, sipsi gibi enstrümanlarý çalabilen ve mehter marþý okuyabilen 40 kiþi alýnacak. Mehteran bölüðüne katýlmak isteyenler, bir adet fotoðraf, nüfus cüzdaný aslý veya fotokopisi ile birlikte Kepez Belediyesi Kültür Servisi ne müracaat edebilecek. 18 yaþýndan büyük olanlarýn katýlabileceði sýnava baþvurular 31 Mayýs 2011 tarihinde sona erecek. Seçmeler ise 4 Haziran da yapýlacak. Antalya / cihan AÐ RI DO ÐU BA YA ZIT TA KÝ ÝS HAK PA ÞA SA RA YI NIN BÜ YÜK ÇAP LI RES TO RAS YON ÇA LIÞ MA LA RI - NA Ö NÜ MÜZ DE KÝ GÜN LER DE BAÞ LA NA CA ÐI VE Ý KÝ YIL Ý ÇE RÝ SÝN DE TA MAM LA NA CA ÐI BÝL DÝ RÝL DÝ. OS MAN LI Ým pa ra tor lu ðu nun Lâ le Dev ri nde son bü - yük a nýt ya pý sý o lan Ýs hak pa þa Sa ra yý ta ri hi nin en kap - sam lý res to ras yon la rýn dan bi ri ne ha zýr la ný yor. Ýs tan bul Top ka pý Sa ra yý ndan son ra son de vir de ya pýl mýþ sa ray - la rýn en ün lü le rin den o lan Ýs hak pa þa Sa ra yý ge niþ çap lý res to ras yon prog ra mý na a lýn dý. Er zu rum Rö lö ve ve A - nýt lar Mü dü rü Su at Ba kýr, Ýs hak pa þa Sa ra yý nda son B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da yýl la rýn en kap sam lý res to ras yon ça lýþ ma sý nýn baþ la tý la - ca ðý ný a çýk la dý. Ba kan lýk ta ra fýn dan ge çen yý lýn son ay - la rýn da 8 mil yon TL lik i ha le si ya pý lan Sa ra yýn res to ras - yo nu na Ma yýs a yý nýn or ta la rýn da baþ la na cak. Ba kýr, Ýs - hak pa þa Sa ra yý nýn zin dan, ha rem o da la rý, mah ke me sa lo nu, mes cit ve am bar o da la rý nýn i ki yýl i çe ri sin de res to re e di le ce ði ni söy le di. Res to ras yon ça lýþ ma la rýn da Asýrlýk oyuncaklar görücüye çýktý TOFAÞ Bursa Anadolu Arabalarý Müzesi, ilginç bir sergiye ev sahipliði yaptý. Merkez Yýldýrým ilçesi Umurbey Mahallesi ndeki müzenin sanat galerisinde açýlan sergide, aralarýnda 1800 lü yýllardan kalan oyuncaklarýn da bulunduðu yaklaþýk 5 bin oyuncak yer alýyor. Müzenin alt kýsmýnda yer alan sergi salonunda, 100 yýl içerisinde baþta Rahmi Koç tarafýndan biriktirilmiþ çok sayýda oyuncak sergileniyor. Oyuncak tank, top, tüfek ve tabancalarýn gösterildiði serginin açýlýþýna katýlan TOFAÞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Pandýr, sosyal sorumluluk projelerinden olan oyuncak sergisi ile eðitici, öðretici, eðlenceli bir konsep ile çocuklara ve içindeki çocuðu her daim yaþatan yetiþkinlerin, hayal dünyalarýný zenginleþtirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Eski bir ipek fabrikasý iken, 2002 yýlýnda restorasyonu tamamlanarak Tofaþ Anadolu Arabalarý Müzesi ni Umurbey Mahallesi nde hizmete açtýklarýný kaydeden Pandýr, 31 Aralýk 2011 e kadar ziyaret edilebilecek oyuncak sergimiz ile çocuklarýn hayal dünyalarýný geniþletmeyi, tasarýmýn gücünü göstermeyi hedefledik. Fabrikamýzýn bulunduðu Bursa ya ayrý bir ihtimam göstererek, Bursa halký için deðer oluþturan sosyal sorumluluk projeleri gerçekleþtiriyoruz dedi. Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe de her çocuðun hayallerini süsleyen yaklaþýk 5 bin oyuncaðýn yer aldýðý sergide, adeta oyuncakla 200 yýllýk tarihî bir yolculuða çýkýldýðýný belirtti. Bursa / cihan Merkez Yýldýrým ilçesi Umurbey Mahallesi ndeki müzenin sanat galerisinde açýlan sergide, aralarýnda 1800 lü yýllardan kalan oyuncaklarýn da bulunduðu yaklaþýk 5 bin oyuncak yer alýyor. FOTOÐRAF: CÝHAN Öðrencilerden ahþap oyuncak sergisi KAYSERÝ Özel Ýstikbal Koleji öðrencileri, ahþap oyuncak sergisi açtý. Kayseri Park Alýþ Veriþ Merkezi ndeki serginin açýlýþýný Melikgazi Ýlçe Millî Eðitim Müdürü Mustafa Dikmen yaptý. Sergi hakkýnda bilgi veren Ýstikbal Ýlköðretim Okulu Müdürü Salim Aydýn, Japonya, Almanya, Ýngiltere ve Amerika gibi ülkelerde çocuklarýn zekâsýný geliþtirme, dikkatini toplama ve paylaþým duygularýný arttýrma adýna ahþaptan yapýlan oyuncaklarý öðretim yýlýnýn baþýnda okullarýna kazandýrdýklarýný söyledi. Aydýn, marangoza özel iþçilikle yaptýrdýklarý toplam 18 oyunun 120 öðrenci tarafýndan öðrenildiðini ve bunun katkýsýný gördüklerini belirtti. Dikmen, bu tür faaliyetlerin öðrenciler için çok yararlý olduðunu ve zekâ geliþini olumlu etkilediðini aktardý. Kayseri / cihan SOLDAN SAÐA 1. Kim ya sal tep ki me nin ol ma sý ný ve ya hý zý nýn de ðiþ me si ni mo le kül ya pý sý ný de ðiþ tir me - den sað la yan, ka ta li tik et ki ye yol a çan mad de. - Bo ru se si. 2. Bit ki nin yap rak ve ya kök le ri ni ve re rek has ta lý ðý i yi et me ye ça lýþ mak, te da vi et mek. - Ha dis-i Þe ri fe gö re di ni mi zin di re ði. 3. Kut sal Hint des ta ný. - Ge nel a lý cý kan gru bu. 4. Ka lýn ka ba ku maþ. - Os man lý Dev le ti'nde en bü yük si vil ve ya as ke rî yö ne tim böl ge si. 5. Meh met a - dý nýn halk di lin de bo zul muþ bi çi mi. - Kâ ðýt dol gu mad de si. 6. Sa hip, ma lik. - Bir den faz la mü ez zi nin ka met o - ku ma sý. 7. Af ri ka ký t'a sýn da yer a lan bir ne hir. - Bir tür pem be el mas. 8. Göz de le ke. - O ku ma yaz ma sý ol ma - yan kim se. - A rý nýn ko van da ki ya rýk la rý ka pat mak i çin sal gý la dý ðý si yah ve ko yu sý vý. 9. Gam di zi sin de sol i le si a ra sýn da ki ses. - Rus ça da e vet. - Za man 'da ses siz ler. - Nu ma ra nýn ký sasý. 10. Ý lâ ve, zeyl. - Res mî ha ber a - jan sý mýz. - Fas þeh rin de ya pýl mýþ o lup bu ra dan ya yý lan, kýr mý zý renk te ke çe den bir baþ lýk. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. De niz kuv vet le rin de, rüt be si tü ma mi ral i le o ra mi ral a ra sýn da bu lu nan, ka ra ve ha va kuv vet le rin de ki kor ge ne ra lin den gi o lan su bay. 2. Is par ta'nýn bir il çe si. - El ma ar mut ku ru su. 3. Bü tün o la rak, büs bü tün, baþ tan so na. 4. Çe liþ ki li ve tu tar sýz i ki cüm le yi bir bi ri ne bað la ma ya ya ra yan bir söz. - Ve ri len bir þe yi al ma ya rak ge ri çe vir me, red det - me. 5. Ni te lik le ri, ö zü, ha re ket le ri, dav ra nýþ la rýy la bir þe yi el de et me ye hak ka zan mýþ ol mak. 6. Ye ri ne koy - ma, i ka me et me. 7. Bü yük a karsu. - Gü ney Af ri ka'nýn mil let ler a ra sý tra fik i þa re ti. 8. Bir i þin ya pýl ma sý mer ha - le sin de i þin baþ la ma sý na ve si le ol ma mâ nâ sýn da de yim. 9. Rah me tul la hi A ley hin ký sa sý. - A ta bi nen ba yan Bil gi, bi li nen þey. 11. Ü ze rin de ta ný tý cý, be lir ti ci bir ya zý, a çýk la ma, i þa ret ve ya re sim bu lu nan, tah ta ve ya sac par ça sý, lev ha. - A rap ça da ben lik. 12. Bir þe yin geç - ti ði ve ya ön ce bu lun du ðu yer de bý rak tý ðý be lir ti. - Ýn san ve hay van vü cu du na a çýk ya ra lar dan gi ren, ge nel lik le top rak ta, güb re de ya þa yan bir ba si lin yol aç tý ðý, kas la rýn sü rek li að rý lý ka sýl ma sýy la ken di ni gös te ren a teþ li ve teh li ke li bir has ta lýk, ka zýk lý hum ma. ko nu la rýn da uz man res to ra tör mi mar lar i le çok sa yý da tek nik e le ma nýn gö rev a la ca ðý na vur gu ya pan Ba kýr, Ýs hak pa þa Sa ra yý nda 1988 yý lýn dan bu ya na res to ras - yon ya pý lý yor. Bu son res to ras yon çok bü yük ve kap - sam lý bir þe kil de ger çek leþ ti ri le cek. Ay rý ca Ah med-i Ha ni tür be si nin de yi ne yýl i çe ri sin de res to ras yo nu nu ger çek leþ ti re ce ðiz de di. Er zu rum / ci han BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI D E Z E B O M A R O B A D Ý K E L Ý L E K Ý H A K Ý L Ý S Ý Ni çin AB ye gir me li yiz? ko nu lu re sim ser gi si AV RU PA Bir li ði Gü nü kap sa - mýn da, Tür ki ye ni çin AB ye gir - me li? ko nu lu re sim ya rýþ ma sý na ka tý lan e ser ler ser gi len di. 9 Ma yýs Av ru pa Bir li ði Gü nü dolayýsýyla Si vas ta çe þit li fa a li yet ler dü zen - len di. Bu kap sam da þe hir de ki il - köð re tim o kul la rýn da e ði tim gö - ren öð ren ci ler a ra sýn da Tür ki ye ni çin AB ye gir me li? ko nu lu bir re sim ya rýþ ma sý dü zen len di. Ya - rýþ ma ya gi ren e ser ler den 50 si i se Bu ru ci ye Med re se si i çin de ser gi - len di. Ser gi nin a çý lý þý i çin bir tö - ren dü zen len di. Tö ren de ko nu - þan Va li A li Ko lat, AB nin bir e - ko no mik bir lik o la rak ku rul du - ðu nu an cak son ra dan si ya sal la þa - rak ev ren sel hak la rýn ko ru ma al - tý na a lýn dý ðý bir bir lik ha li ne gel - di ði ni söy le di. Tür ki ye nin sa de ce Av ru pa lý ol mak i çin bu bir lik i çi - ne gir me ye ça lýþ ma dý ðý ný vur gu - la yan Ko lat, Av ru pa ül ke le rin de ya þam, ha ber leþ me, in san hak la rý gi bi ev ren sel de ðer ler ko nu sun da ö nem li me sa fe ler al dý. Biz de bun lar la bir lik te e ði tim, gý da ve çev re stan dart la rý mý zý yük selt - mek i çin bu bir li ðe gir mek is ti yo - ruz de di. Si vas / ci han A V A N T A J Ý D N Ý T E Ý H A L E Ý Y E A B Ý L E N R A S D E R E L Ý E N E S T E E E Z M A N E L T R A E A T O M A S A S A N E T T M E L E K E Y A T Ý K A L Ý T E M Ý N E K E S

11 Y EKONOMÝ 11 HABERLER MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 9 MAYIS 2011 A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,5595 ÖN CE KÝ GÜN 1,5440 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2375 ÖN CE KÝ GÜN 2,2140 DÜN 75,90 ÖN CE KÝ GÜN 74,30 DÜN 513,00 ÖN CE KÝ GÜN 501,12 p p p Baþ kent i ha le si ip tal ol du KARAMEHMET-KAZANCI ORTAKLIÐININ BAÞKENT GAZ'I DEVRALMASI ÝÇÝN GEREKEN SÜREDE PARAYI YATIRMAMASI SONRASINDA ÖZELLEÞTÝRME ÝDARESÝ ÝHALEYÝ ÝPTAL ETTÝ. Mart'ta üretilen kýrmýzý et, geçen yýla oranla yüzde 12,6 azaldý. Kýr mý zý et ü re ti mi a za lý yor n TÜRKÝYE'DE Mart a yýn da 50 bin 637 ton kýr mý zý et ü re til di. Ü re tim bir ön ce ki a ya gö re yüz de 5 art tý, bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 12,6 a zal dý. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) 2011 yý lý Mart a yý kýr mý zý et ü re tim is ta tis tik le ri ni a çýk la dý. Ve ri le re gö re, ge çen yý lýn Mart a yýn da 57 bin 966 ton o lan kýr mý zý et ü re ti mi, bu yýl Mart a yýn da 50 bin 637 to na ge ri le di. Kýr mý zý et ü re ti mi nin 42 bin 951 to nu nu sý ðýr e ti, 167 to nu nu man da e ti, 6 bin 124 to nu nu ko yun e ti, bin 394 to nu nu ke çi e ti o luþ tur du. Sý ðýr e ti ü re ti mi, bir ön ce ki a ya gö re yüz de 7,8 ar tar ken, bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 6 a zal dý. Bu yý lýn Þu bat a yýn da 39 bin 843 ton, ge çen yý lýn Mart a yýn da 45 bin 698 ton sý ðýr e ti ü re til miþ ti. Ko yun e ti ü re ti mi 6 bin 124 ton o la rak ka yýt la ra geç ti. Bu yý lýn Þu bat a yýn da 6 bin 929 ton, ge çen yý lýn Mart a yýn da 10 bin 64 ton ko yun e ti ü re til miþ ti. Bu na gö re ko yun e ti ü re ti mi bir ön ce ki a ya gö re yüz de 11,6, bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re de yüz de 39,1 a zal dý. Bu a ra da, bu yý lýn Þu bat a yýn da 7 ton o lan man da e ti ü re ti mi Mart a yýn da 167 to na yük sel di. Ge çen yý lýn Mart a yýn da man da e ti ü re ti mi 414 ton o la rak ka yýt la ra geç miþ ti. An ka ra / a a Av ru pa yý 12 ay do yur ma ya ha zýr la ný yor lar n MERSÝN'ÝN Tar sus il çe si, se ra da seb ze ve mey ve ye tiþ ti ri ci li ðiy le Tür ki ye nin li der þeh ri An tal ya ya ra kip o lur ken, Av ru pa sof ra la rý na da 12 ay ü rün sun ma ya ha zýr la ný yor. Tar sus Zi ra at O da sý Baþ ka ný A li Er ge zer, il çe de 80 bin dö nüm a lan da se ra cý lýk ya pýl dý ðý ný, bun la rýn bir kýs mý nýn il kel ya pý lar la de vam et me si ne kar þýn, bü yük bir bö lü mü nün mo dern ha le ge ti ril di ði ni söy le di. Çu ku ro va ü re ti ci si o la rak ü re tim den, ve rim den, ka li te den ya na kor ku la rý bu lun ma dý ðý ný an la tan Er ge zer, þöy le de vam et ti: Bir tek kor ku muz var. O da pa zar sý kýn tý mýz. Her ya pý lan se ra, ay ný za man da ih ra cat an la mý na ge li yor. Biz pa zar sý kýn tý mý zý se ra la rýn ge liþ me siy le a þa ca ðýz. Av ru pa nýn mey ve ve seb ze baþ ken ti o la ca ðýz. Ha va a la ný mý zýn ya pýl ma sý biz le re ü mit ve ri yor. Ha va a la nýn ya pýl ma sýy la gü nü bir lik do ma te si mi zi, mey ve mi zi Av ru pa lý nýn sof ra sý na ik ram e de ce ðiz. Tü ke ti ci yi ken di e li miz le bu la ca ðýz. Ar týk dün ya bi zim ü ret ti ði mi zi yi ye cek. Hem pa ra ka za na ca ðýz, hem de Av ru pa yý do yu ra rak, Tür ki ye nin a dý ný da ha i yi du yu ra ca ðýz. Tar sus / a a Ye ni Zel an da dep re mi nin ma li ye ti Ja pon ya dan faz la n ULUSLARARASI Pa ra Fo nu (IMF), Ye ni Ze lan da da mey da na ge len dep re min ma li ye ti nin Ja pon ya da kin den ol duk ça yük sek o la ca ðý ný be lirt ti. IMF in Ye ni Ze lan da ya i liþ kin yýl lýk de ðer len dir me ra po run da, Ye ni Ze lan da da ge çen yýl Ey lül a yýn da mey da na ge len dep re min Ja pon ya da mart a yýn da o lan dep rem den da ha ma li yet li o la ca ðý i fa de e di le rek, dep rem de za rar gö ren yer le rin ye ni den in þa sý nýn Ye ni Ze lan da e ko no mi si ne yak la þýk 15 mil yar do la ra mal o la ca ðý, bu ra ka mýn 2011 yý lý gay ri sa fi yur ti çi ha sý la sý nýn (GSYH) yüz de 7,5 i ne denk gel di ði vur gu lan dý. Ra por da, GSYH ye gö re Ye ni Ze lan da da ki dep re min ma li ye ti nin Ja pon ya, Þi li ya da Ko be de ki gi bi bü yük dep rem ler den da ha yük sek ol du ðu na dik kat çe kil di. Ye ni Ze lan da nýn en bü yük i kin ci þeh ri Christ church de ge çen yýl Ey lül a yýn da i ki kez dep rem mey da na gel miþ, 180 ki þi ölmüþtü. Ge çen yýl Þu bat a yýn da ya þa nan Þi li dep re min de 524 ki þi, Ja pon ya da i se yak la þýk 25 bin ki þi ya þa mý ný yi tir miþ ti. Was hing ton / a a Bir yan da iþ siz lik bir yan da iþ be ðen mez lik ntürkýye Ýþ Ku ru mu An tal ya Mü dür lü ðü nün, a ra la rýn da ad lî ta kip e le ma ný, týb bî sek re ter lik, ka si yer lik gi bi 8 branþ ta aç tý ðý is tih dam e di le bi lir lik kur su na il gi ol ma dý. An tal ya Va li Yar dým cý sý Meh met Sey man, sek tör le rin e le man ih ti ya cý ný kar þý la mak ve iþ a ra yan la rý va sýf lý e le man ha li ne ge tir mek ü ze re Tür ki ye Ýþ Ku ru mu ta ra fýn dan is tih dam e di le bi lir lik kur su aç mak i çin pro je ge liþ ti ril di ði ni an lat tý. Yak la þýk 800 ki þi nin e ði tim gö re ce ði 12 branþ i çin i ha le ye çý kýl dý ðý ný be lir ten Sey man, i ha le de 8 fir ma nýn 8 dal da top lam 414 ki þi yi is tih dam e di le bi lir ha le ge tir mek i çin kurs ver me i þi ni al dý ðý ný kay det ti. Ka mu kay nak la rýn dan fi nan se e di len, ge nel sað lýk si gor ta sý nýn ö de ne ce ði ve ay rý ca kur si yer le re gün lük 15 li ra harç lýk ve ri le ce ði kurs la ra çok az sa yý da baþ vu ru ol du ðu nu bil di ren Sey man, Ma a le sef iþ siz le ri mes lek sa hi bi ya pa cak bu kurs la ra ye ter li kur si yer bu la mý yo ruz de di. Va li li ðe ve de ði þik ku rum la ra çok sa yý da iþ baþvurusu na rað men, kurs la ra il gi nin az ol ma sý ný an la ya ma dýk la rý ný i fa de e den Sey man, Ýþ ko þul la rý ný be ðen me yen ler, ve ri len i þi be ðen me yen ler var. Bir yan da iþ siz lik var bir yan da iþ be ðen me mez lik var di ye ko nuþ tu. An tal ya / a a BAÞ KENT Do ðal gaz i ha le si ni 1.2 mil yar do lar be del le ka za nan Çu ku ro va-ka zan cý or tak lý ðý na ö de me i çin ta ný nan ek sü re de ö de me ya pýl ma ma sý son ra sýn da i ha le ip tal e dil di. Ö zel leþ tir me Ý da re si yap tý ðý a çýk la ma da, Baþ kent Gaz ýn yüz de 80 i nin sa tý þý i çin ye ni den i ha le ya pýl ma sý nýn he def len di ði be lir til di. Ntvmsc.com ve a jans la rýn ha be ri ne gö re, Meh met E min Ka ra meh met i le Meh met Ka zan cý ö de me i çin bir pro to kol ü ze rin de ça lý þý yor lar dý. Ý ki or tak haf ta so nu geç sa at le re ka dar gö rüþ me ler yap mýþ tý. Ka ra meh met ve Ka zan cý pro to kol ü ze rin de uz la þa ma yýn ca fi nans man so ru nu da a þý la ma dý. ÞÝM ÞEK: YE NÝ DEN Ý HA LE YE ÇI KA CA ÐIZ NTV nin ya yý ný na ka tý lan Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek ko nuy la il gi li þun la rý söy le di: Bi zim ip tal den baþ ka se çe ne ði miz yok. Bu ka dar u zun bir sü re ol ma sý na rað men bu nu to par la ya ma dý lar. Tek rar i ha le ye çý ka ca ðýz, ha zýr lýk lar ta mam. Bu se ne i çin tek rar sü re ci baþ lat mak lâ zým. De vir tes lim a þa ma sý na bi le ge lin di. Fa kat kar þý ta raf fi nans ma ný bu la ma dý ðý i çin ip tal e dil di. TÜR KÝ YE'DE kar puz ha sa dý nýn ilk ya pýl dý ðý mer kez o lan A da na ve çev re sin de se zo nun ilk ü rün le ri pi ya sa ya çýk tý. Tür ki ye nin kar - puz ü re ti mi nin ya rý sý nýn kar þý lan dý ðý Çu ku - ro va Böl ge si nde, kum lu a lan da ye ti þen Tuz la kar pu zu nun ha sa dý na baþ lan dý. A da - na nýn Ka ra taþ il çe si ne bað lý Tuz la Bel de - si nde kum lu a lan da ye ti þen kar pu zun ve ri - mi çift çi yi ü zer ken fi yat la rýn bek le ne nin ü - AKARYAKIT ü rün le rin den 95 ok tan ben zi nin sa týþ fi ya týn da ya rýn dan i ti ba ren lit re de 9-10 ku ruþ in di ri me gi dil di. A kar ya kýt da ðý tým þir ket le rin den O PET te 95 ok tan kur þun suz ben zi nin sa týþ fi ya tý An ka ra ve Ýz mir de lit re de 4,31 li ra dan 4,21 li ra ya, Ýs tan bul da 4,32 li ra dan 4,22 li ra ya, Van da i se 4,42 li ra dan 4,32 li ra ya ge ri le di. Ýn di rim son ra sý kur þun suz ben zi nin lit re fi ya tý BP ba yi le rin de An ka ra ve Ýs tan bul da 4,30 li ra dan 4,20 li ra ya, Ýz mir de 4,29 li ra dan 4,19 li ra ya, Van da da 4,40 li ra dan 4,30 li ra ya düþ tü. PO da i se ben zi nin lit re fi ya tý An ka ra da 4,30 li ra dan 4,21 li ra ya, Ýs tan bul ve Ýz mir de 4,29 li ra dan 4,20 li ra ya, Van da 4,39 li ra dan 4,30 li ra ya ge ri le di. 95 ok tan ben zi nin lit re fi ya tý na en son 3 Ma yýs ta ri hin de 8-9 ku ruþ luk zam ya pýl mýþ tý. ze rin de ol ma sý se vin dir di. Tuz la kar pu zu Tür ki ye de tar la kar pu zu o la rak ilk ha sa dý ya pý lan ü rün ol ma ö zel li ði ni ta þý yor. Çu ku ro - va da yýl lýk 1 mil yon ton kar puz ü re ti mi ger - çek le þi yor. Zi ra at Mü hen di si Na zým O nar, kar pu zun kum lu a lan da ye tiþ ti ði i çin ken di - ne has bir a ro ma sý bu lun du ðu nu ve tur fan - da çýk ma sý na rað men i yi lez ze ti dolayýsýyla rað bet gör dü ðü nü i fa de et ti. Bu yýl e kim a - Ö ÝB Ý ÇÝN SO RUN YOK TU ÖZELLEÞTÝRME Ý da re si Baþ kan lý ðý a çý sýn dan bir so run bu lun mu yor du. Ý da re i ki or tak lý ða a it Çan - ka ya Gaz ve ya MME KA Baþ kent Gaz ýn de vir i çin ye ter li ol du ðu nu a çýk la mýþ tý. Ý ki or tak pa ra yý ya - týr ma yýn ca du ru mun da 92.6 mil yon do lar lýk te - mi nat da yan dý. Ka ra meh met in Baþ kent Gaz ý al mak i çin Çan ka ya Gaz ý kur ma sý son ra sýn da Ka zan cý i le a ra sýn da çat lak o luþ muþ tu. Ka - zan cý, Ka ra meh met e ya i ha le le ri bö lü þe - lim ya da i ki miz den bi ri çýk sýn teklifi ni di le ge tir miþ ti. 4 Ma yýs 2011 ta ri hin de ö den me si ge re ken be del, or tak la rýn an laþ maz lý ðý so nu cun da ö de ne - me miþ ti. Yak la þýk 1.2 mil yon a bo - ne si o lan Baþ kent Do ðal gaz ýn ö - zel leþ ti ril me si i çin ilk i ha le 2008 yý lý Mart a yýn da ya pýl mýþ an cak ka za nan þir ket ler yü küm lü ðü nü ye ri ne ge ti re me miþ ti. Türkiye'nin karpuz üretiminin yarýsýnýn karþýlandýðý Çukurova Bölgesi'nde, kumlu alanda yetiþen Tuzla karpuzunun hasadýna baþlandý. Çu ku ro va da ilk kar puz ha sa dý Ben zin de 10 ku ruþ in di rim lan la rýn da çok az bir ar týþ ol du ðu nu kay de - den O nar, Ýlk ü rün ler de ve rim dü þük, a ma da ha son ra ha sa dý ya pý la cak tar la lar da bek - len ve ri min o la ca ðý ný tah min e di yo ruz. de - di. Kar puz ü re ti ci Ýs met Ka ra kuþ, Tür ki - ye nin ilk tar la kar pu zu nu ye tiþ tir me nin mut lu lu ðu nu ya þa dýk la rý ný be lir te rek köy lü - nün kar pu zun dö nü mü nü 3 bin li ra ya tüc ca - ra sat tý ðý ný söy le di. Adana / aa Baþbakan Er do ðan: Ben zin fi ya tý ný pi ya sa be lir li yor BAÞBAKAN Re cep Tay yip Er do ðan, Ka nal 7 de ya yýn la nan Baþ kent Ku li si Ö zel prog ra mý na ka tý la rak, ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. CHP nin kam yon þo för le ri nin ben zin fi yat la rýn dan ge çi ne me di ði þek lin de ki rek lâ mý nýn ha týr la týl ma sý ü ze ri ne Er do ðan: Ben zin fi ya tý ný pi ya sa be lir li yor. Es ki den hü kü met ler be lir li yor du, biz bu nu ta ma men pi ya sa ya bý rak týk. Þu an da kam yon cu lar þo för ler ve sa i re za ten a kar ya ký ta þu na bu na zam gel di ðin de a nýn da fi yat la ra yan sý tý yor on la rýn bu nok ta da mað dur ol ma sý di ye bir þey yok. Kim se kim se yi al dat ma sýn de di. An ka ra / a a 8 MÝL YAR DO LAR LIK TEK LÝF VER DÝ LER MEHMET Ka zan cý, Çu ku ro va Hol ding in pat ro - nu Meh met E min Ka ra meh met le yüz de 50 or tak lýk la kur du ðu MME KA þir ke tiy le gir di ði e - ner ji i ha le le rin de i pi gö ðüs le me yi ba þar mýþ tý. Ý ki li i ha le ler de 8 mil yar do lar lýk tek lif te bu lun - muþ tu. Ýs tan bul un i ki ya ka sý nýn da e lek tri ði ni MME KA da ðýt ma ya hak ka zan dý. Bo ða zi çi E - lek trik i le A na do lu Ya ka sý Da ðý tým ýn top lam 4.7 mil yar do lar be del le MME KA ya dev re dil - me si ka rar laþ tý rýl mýþ tý. Ýz mir i de kap sa yan Ge - diz E lek trik Da ðý tým ýn ö zel leþ ti ril me si i ha le si - ni de 1 mil yar 920 mil yon do lar lýk tek li fiy le ka - zan ma la rý na kar þýn Ö zel leþ tir me Yük sek Ku ru - lu i kin ci tek lif ve ren E ti Gü müþ-sö ðüt sen Se - ra mik Or tak Gi ri þim Gru bu na dev re dil me si ne ka rar ver di. Tür ki ye nin i kin ci bü yük da ðý tým þir ke ti Baþ kent Gaz i ha le si ni 1.2 mil yar do lar lýk tek li fiy le yi ne MME KA ka zan mýþ tý. HA BER LER Pa mu ðun ma li ye ti 1 li ra 53 ku ruþ n ÇUKUROVA çift çi si nin ü rün de se nin de ilk sý ra lar da yer a lan pa muk, buð day ve mý sýr da de kar ve ki log ram ba þý na ma li yet ler be lir len di. Cey han Zi ra at O da sýn ca ya pý lan ça lýþ ma da, pa mu ðun ki lo ma li ye ti 1,53, buð da yýn 50 ku ruþ, mý sý rýn i se 49 ku ruþ o la rak tes bit e dil di. Cey han Zi ra at O da sý Baþ ka ný Ya vuz Tez can, he men he men her ü rü nün ye ti þe bil di ði Çu ku ro va da bu e kim se zo nun da ü rün de se ni ni a ðýr lýk lý o la rak pa muk, mý sýr ve buð da yýn o luþ tur du ðu nu bil dir di. Yap týk la rý ma li yet tes bi tin de, hem ü re ti ci le re hem de ül ke yi yö ne ten le re me saj ver mek is te dik le ri ni be lir te rek, ma li yet ler de ki týr ma nýþ ta, a kar ya kýt ve Or ta do ðu da ki o lay lar dolayýsýyla ar tan güb re fi yat la rý nýn et ki li ol du ðu nu söy le di. Tez can, Ta rým ve Kö yiþ le ri Ba kan lý ðýn ca ya pý lan a çýk la ma ya gö re, mý sýr i çin ki log ram ba þý na 4 ku ruþ, buð day i çin 5 ku ruþ des tek le me pri mi ve ri le ce ði ni, pa muk ta ki des tek le me fi ya tý nýn i se a çýk lan ma dý ðý ný be lir te rek, Pa muk pri mi ha sat dö ne min de o lu þan fi yat la ra gö re ki lo ba þý na 42 ku ruþ tan faz la ol ma mak þar týy la a çýk la na cak. Mý sý rýn ka de ri ni Top rak Mah sul le ri O fi si nin (TMO) ve re ce ði fi yat be lir le ye cek. Buð da yýn ki lo su nu i se des tek le mey le bir lik te 60 ku ruþ tan a þa ðý el den çý ka ra ma yýz di ye ko nuþ tu. A da na / a a Ýh ra cat çý lar 200 bin ki þi yi da ha is tih dam e de cek n ÝHRACATÇI fir ma lar, se ne so nu na ka dar 200 bin ki þi yi da ha is tih dam et me yi ön gö rü yor. Ýlk çey rek bek len ti le ri bað la mýn da fir ma la rýn bin ki þi ye iþ ve re bi le ce ði tah min e di li yor. Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM) Baþ ka ný Meh met Bü yü kek þi, 2011 in ilk üç a yý ný i çe ren Ýh ra cat çý E ði lim An ke ti ni ka mu o yu i le pay laþ tý. Ýh ra cat çý la rýn ya tý rým dan is tih da ma, ye ni sek tör ler den kâr lý lýk la rý na ka dar pek çok de ðer len dir me le ri nin yer al dý ðý an ke te top lam 531 fir ma ka týl dý. An ke ti ce vap la yan la ra gö re se ne nin ilk çey re ðin de or ta la ma 174 ki þi is tih dam e dil di. Bun la rýn 140 ý ma vi ya ka lý, 30 u be yaz ya ka lý i ken; 4 ü Ar- Ge per so ne lin den o luþ tu O cak-þu bat- Mart ay la rýn da is tih dam e di len or ta la ma ye ni ça lý þan sa yý sý i se 19 ki þi art tý. Bu dö nem de fir ma la rýn yüz de 49 u e le man sa yý sý ný art týr dý; yüz de 3,6 sý sa bit tut tu, yüz de 19,4 ü de a zalt tý. Ýh ra cat çý la rýn is tih dam bek len ti le ri so ru lan Bü yü kek þi, U mut e di yo ruz se ne so nu na ka dar 200 bin ki þi is tih dam e di le cek. Ýlk çey rek i çin 100 bin ya da bin ci va rýn da is tih dam söz ko nu su o la bi lir de di. Ga ze te ci le rin Se çi me gi di yo ruz ve ih ra cat çý la rýn e ko no mi ye da ir tah min le ri o lum lu. Siz ce taþ lar ye ri ne o tur du mu? so ru su na TÝM Baþ ka ný Bü yü kek þi, þu kar þý lý ðý ver di: Ýh ra cat çý la rýn se çim le il gi li bir kay gý sý yok. En ö nem li si is tik rar sýz lýk kay gý sý yok, her kes ken di i þi i le ilgi le ni yor. Se çim ol sun da on dan son ra ka ra rý mý ve ri rim, on dan son ra ya tý rým ya pa rým ya da yap mam. di ye bir du rum yok, or ta da. Si ya set ten u zak e ko no mi yö ne ti mi ih ra cat çý ba ký mýn dan ö nem li. Es ki den dün ya e ko no mi sin de ve ül ke miz de gö rü len en u fak sý kýn tý da bor sa te pe tak lak o lur du. Þu an da e ko no mi ye gü ven ol du ðu i çin böy le bir et ki söz ko nu su de ðil. Ýs tan bul / ci han

12 AÝLE - SAÐLIK 13 Hobi kurslarý strese iyi geliyor ÇAÐIMIZIN EN BÜYÜK RAHATSIZLIÐININ STRES OLDUÐUNU BELÝRTEN KARTAL HALK EÐÝTÝM MERKEZÝ MÜDÜRÜ SERPÝL GÜLEÇYÜZ, STRESE KARÞI EN GÜZEL TEDÂVÝNÝN EL ÝÞLERÝ ÝLE MEÞGULÝYET OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. ELÝF NUR KURTOÐLU ÝSTANBUL Me zun ol du ðu nuz o kul ta biî ki ö nem li, a ma gü nü müz de ni te lik li ve ve rim li bir e le man de ðil se niz sis tem si zi he men dý þa rý da bý ra ký yor de di. KAR TAL Halk E ði tim Mer ke zi Mü dü rü Ser pil Gü leç yüz, ga ze te mi ze yap tý ðý a çýk la ma da ho bi kurs la rý nýn stre se i yi gel di ði ni vur gu la dý. Stre se kar þý en gü zel te da vi nin el iþ le ri i le meþ gu li yet ol du ðu nu söy le yen Gü leç yüz, e mek li le ri, boþ za ma ný ný de ðer len dir mek is te yen genç le ri ve bu na lý ma düþ müþ ki þi le ri he def kit le o la rak gör dük le ri ni i fa de et ti. Ça ðý mý zýn en bü yük ra hat sýz lý ðý nýn stres ve þid det ol du ðu nu i fa de e den Ser pil Gü leç yüz, Bu ra hat sýz lýk la rý son gün ler de çok faz la ya þý yo ruz. En bü yük te da vi el iþ le riy le meþ gu li yet tir, ho bi e din mek tir. Biz e mek li li ði ni ge tir miþ, bu na lý ma düþ müþ ki þi le re de he def kit le o la rak ba ký yo ruz. On la rý top lu ma ya rar lý ha le ge tir me ye ça lý þý yo ruz. Boþ za man la rý ný de ðer len dir me yen genç le rin ül ke ye na sýl za rar ver di ði ni he pi miz gö rü yo ruz. Halk E ði tim Mer kez le ri, boþ za man la rý en i yi þe kil de de ðer len di rip ül ke ye ya rar lý ha le ge tir me yi he def ler de di. KA DIN E ÐÝ TÝ MÝ, TOP LUM A HU ZU R GE TÝ RÝR Ka dý nýn e ði ti mi nin çok ö nem li ol du ðu nu vur gu la yan Gü leç yüz, Bir ka dý nýn e ði ti mi, an ne nin e ði ti mi ni ge ti rir. Bu nun i çin an ne ço cuk e ði tim kurs la rý mýz Kartal Halk Eðitim Merkezi'nde çeþitli konularda kurslar düzenleniyor. var, Halk E ði tim ler o la rak ka dý nýn e ði ti mi ne ö nem ve ri yo ruz. Çün kü a i le yi ka dýn yö ne tir. Ka dý ný e ðit ti ði niz de a i le yi, hat ta ka dý nýn i le ti þim de ol du ðu her ke si e ðit miþ o lur su nuz. Ü ret tik çe in san mut lu o lur. Ka dý nýn mut lu lu ðu a i le mut lu lu ðu nu da ge ti rir. Bu mut lu luk si ze top lum sal hu zur o la rak dö ner. Bu yüz den ka dýn e ði ti mi ni ö nem si yo ruz þek lin de ko nuþ tu. NÝ TE LÝK VE VE RÝM LÝ LÝK Kar tal Halk E ði tim Mer ke zi Mü dü rü Gü leç yüz, Ýs tan bul ge ne lin de 60 bin Kar tal da i se 18 bin öð ren ci le ri nin ol du ðu nu i fa de e de rek Halk E ði tim Mer kez le ri nde bu lu nan kurs la rýn üç a la na hi tap et ti ði ni be lirt ti. Bu na gö re; bi rin ci si o ku ma yaz ma bil me yen ör gün e ði ti me gir me miþ bi rey le ri, ký sa sü re li mes le kî e ði tim den ge çi re rek pi ya sa nýn ih ti yaç duy du ðu a lan lar da ye tiþ tir me ye yö ne lik kurs lar. Ý kin ci si in san la rýn ki þi sel ge li þim le ri ni sað la ya cak sos yal ve kül tü rel kurs lar. Bir di ðe ri de e mek li ler ve boþ za man la rý ný i yi de ðer len dir me ye ça lý þan genç le re yö ne lik kurs lar. Mes lek e din dir me ve ki þi sel ge li þim kurs la rý nýn çok ta lep gör dü ðü nü i fa de e den Gü leç yüz, ge li þen tek no lo ji ye ce vap ver me nin kurs lar la ol du ðu nu vur gu la dý. Dü ne ka dar el le ya pý lan þey ler bu gün bil gi sa yar or ta mýn da ya pý lý yor di yen Gü leç yüz, De ði þen tek no lo ji i ki þey ü ze ri ne ku ru lu yor ni te lik ve ve rim li lik CAM A TÖL YE LE RÝ Kar tal daki ö zel ça lýþ ma lar dan da bah se den Ser pil Gü leç yüz, fa a li yet le ri ni þöy le an lat tý: Cam a töl ye si kur duk. Bu ra da ki in san lar þid de te uð ra mýþ, mes le ði ol ma yan ka dýn lar, e ði ti le bi lir öð ren ci ler den o lu þu yor. Ü re tir ken pa ra ka za ný yor lar. Bu a töl ye e ði tim, ü re tim, pa zar la ma çer çe ve sin de ça lý þý yor. Ü ret ti ði niz ka dar da pa ra ka zan ma þan sý na sa hip si niz. Keþ ke çok sa ta bil sek, o in san la ra da ha çok ka zan ma þan sý ve re bil sek. A töl ye miz de el de cam süs le me, cam üf le me, ta ký lar, ev süs le me le ri ya pa bi li yor lar. Me zun o lan lar gi ri þim ci lik e ði ti mi a la rak teþ vik kre di siy le ken di iþ le ri ni ku ra bil me im kâ ný na sa hip ler. Ka dý köy, Üs kü dar ve Kar tal da bu ça lýþ ma lar de vam e di yor. Cam a töl ye sin de kâr ga ye si güt me dik le ri ni bil di ren Gü leç yüz, ü re ti ci le rin e mek le ri ni göz ar dý et me den cam süs le me le rin de 5 li ra dan baþ la yan fi yat lar bu lun du ðu nu söy le di. Kartal Halk E ði tim Mer ke zi Mü dü rü Ser pil Gü leç yüz En gel li ye sa hip çýk mak ÝN SAN LIK BOR CU DUR MUÐ LA Va li si Fa tih Þa hin, en gel li le rin ha ya týn da ki en gel le ri kal dýr mak i çin bü tün top lu ma bü yük gö rev ler düþ tü ðü nü söy le di Ma yýs Ö zür lü ler Haf ta sý do la yý sýy la Sos yal Hiz met ler Ýl Mü dü rü Hü se yin Al pars lan, Mü dür Yar dým cý sý Meh met A li Ka rip taþ, Ö zür lü ler Der ne ði Baþ ka ný E mi ne Ça ký roð lu ve e ði tim uy gu la ma la rý öð ren ci le ri, Þa hin i ma ka mýn da zi ya ret et ti. Sos yal Hiz met ler Ýl Mü dü rü Al pars lan, haf ta Muðla Va li sini makamýnda ziyaret eden engelliler, Vali Þahin'e çeþitli hediyeler verdi. FOTO: CÝHAN prog ra mý hak kýn da bil gi ler ve re rek, sa de ce Muð la da de ðil, Mi las ve Fet hi ye de de yo ðun bir þe kil de kut la na ca ðý ný söy le di. Ö zür lü ler Der ne ði Baþ ka ný Ça ký roð lu i se da ha ön ce le ri a i le le rin en gel li ço cuk la rý ný top lum dan sak la dý ðý na dik kat çe ke rek, Bu nu bir u tanç me se le si o la rak gö rü yor lar dý. Þim di i se ge rek dev le tin ge rek se STK la rýn des tek le riy le bi raz a þýl dý de di. Va li Þa hin de E ði tim Uy gu la ma ve Ýþ E ði tim Mer ke zi nin bah çe si ne, E ði ti me Yüz de 100 Des tek Kam pan ya sý kap sa mýn da yap tý rý la cak se kiz ders lik li ek bi na ta mam lan dý ðýn da da ha da ra hat la na ca ðý ný söy le di. Þa hin, en gel li ço cuk lar i çin baþ ta a i le le ri ol mak ü ze re top lu mun ve dev le tin el le rin den ge le nin en i yi sini yap ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, On la ra da ha ya kýn il gi gös te ril me li. Ö zür le rin den do la yý dýþ la ma ya rak, tam ter si ne on lar la ke net len mek ge re ki yor. Ha yat la rýn da ki en gel le ri kal dýr mak i çin baþ ta dev le te, STK la ra ve top lu ma bü yük gö rev ler dü þü yor. En gel li le re sa hip çýk mak, bir in san lýk bor cu dur i fa de le ri ni kul lan dý. Muð la / ci han Sý nav sü re cin de cep le ri ka pa týn PSÝKOLOJÝK da nýþ man Dr. Fa - tih Kal kýnç, sý nav la ra mo ti vas - yo nun çok ö nem li ol du ðu nu söy le di. Kal kýnç, Sý nav sü re - cin de cep te le fon la rýn dan u zak du run de di. Gö re le Be le di ye si Ha san A li Yü cel Kül tür Mer ke - zi nden ger çek leþ ti ri len mo ral ve mo ti vas yon se mi ne ri ne ko - nuþ ma cý o la rak ka tý lan Kal kýnç, sý nav ön ce si stres ya þa ma mak i çin dü zen li ders ça lý þýl ma sý ný is te di. Kal kýnç, 300 pu an a lan - la 500 pu an a la nýn IQ su ay ný. Ho ca ay ný. Bir öð ren ci 350 pu an a lý yor, bir öð ren ci 500 pu an a lý - yor. Siz ce ha ta ho ca da mý? Mo - ti vas yon da iç ten ve zevk al ma - mý zý sað la yan ba þa rý ar zu su çok ö nem li. Sý nav ön ce sin de öð ren ci ken di si ne he def ko ya - rak ne yi is te di ði ni bil me si ge - re kir. Kon san tre ol ma ný zý en - gel le ye cek cep te le fo nu, te le - viz yon ve in ter net gi bi a lýþ - kan lýk lar dan u zak ol ma lý sý nýz de di. Gi re sun / ci han 6 ay dan kü çük le re grip a þý sý yap ma yýn BURSA Ýl Sað lýk Mü dür lü ðü, grip a þý sý nýn, sa de ce gri be ya - ka lan ma ris ki ve grip ol du ðun - da ö lüm ris ki faz la o lan ki þi le re tav si ye e dil di ði ni du yur du. Bur - sa Ýl Sað lýk Mü dür lü ðü nden ya pý lan a çýk la ma da, 6 ay dan kü çük ço cuk la ra grip a þý sý ya pýl - ma ma sý is ten di. Top lum da ki her ke sin a þý lan ma sý nýn müm - kün ol ma dý ðý nýn vur gu lan dý ðý a çýk la ma da, Grip a þý sý, ba kým ve hu zur ev le rin de ça lý þan yaþ - lý la ra has ta lýk ta þý ya bi le cek o - lan per so nel i le he kim, hem þi - re, e be, has ta ba ký cý gi bi sað lýk per so ne li, e vin de yaþ lý, kro nik has ta sý o lan la ra ya pý la bi lir. Ay - rý ca, top lum hiz me ti gö ren ve in san lar la sý ký te ma sý o lup has - ta lýk bu laþ tý rý cý sý o la bi le cek me - mur lar ve grip mev si mi ne i sa - bet e den son ev re de ki ge - be le re de ö ne ril mek te dir. Grip a þý sý nýn 6 ay dan kü çük ço cuk - la ra ya pýl ma sý ö ne ril me mek te - dir. 8 yaþ ve da ha kü çük ço cuk - lar e ðer ilk kez a þý la ný yor lar sa, tam et ki nin o luþ ma sý i çin en az 1 ay a ra i le 2 doz a þý uy gu lan - ma lý dýr. 6 ay dan kü çük ço cuk - la ra grip a þý sý uy gu lan ma ma lý - dýr. A þý lar, bo zul ma ma sý i çin ka ran lýk ta ve 2-8 de re ce de don du rul ma dan sak lan mýþ ol - ma lý dýr. A þý lar sa týn a lý nýr ken, so ðuk zin cir le ta þýn mýþ ol du - ðu na dik kat e dil me li dir. Yok sa bek le nen fay da el de e dil mez de nil di. Bur sa / ci han OTÝZM, SANILANDAN DAHA FAZLA YAYGIN O TÝZ MÝN sýk lý ðý nýn sa ný lan dan da ha faz la o la bi le ce ði be lir len di. Gü ney Ko re de ya pý lan a raþ týr ma ya gö re, 38 ço cuk tan bi ri o tizm be lir ti le ri gös te ri yor. ABD de i se 100 ço cuk tan bi ri nin o tizm li ol du ðu tah min e di li yor du. A me ri ka lý, Ka na da lý ve Gü ney Ko re li bi lim a dam la rý nýn a raþ týr ma sý na 7-12 ya þýn da ki yak la þýk 55 bin ço cuk ka týl dý. A raþ týr ma mas raf la rý nýn bir bö lü mü nü kar þý la yan A u tism Spe ak ör gü tün den Dr. Ge ral di ne Daw son, Alerjik rinitli çocuklarýn burun týkanýklýðý dolayýsýyla aðýz solunumu yaptýðý, bunun da ileri dönemde çene geliþim bozukluðuna yol açabileceði bildirildi. Alerjik rinit, çene geliþim bozukluðuna yol açabilir A LER JÝ NÝN vü cu da gi ren ya ban cý mad de le re kar þý gös te ri len a þý rý du yar lý lýk ha li ol du ðu nu ve bu du yar lý lý ðýn bu run ve si nüs le ri ni dö þe yen mu ko za da ger çek leþ me siy le or ta ya çý kan ra hat sýz lý ðýn çe ne ge li þi mi ni boz du ðu be lir til di. Ku lak Bu run Bo ðaz Has ta lýk la rý Uz ma ný Dr. Yu suf Zi ya Gü ler, a ler jik ri nit li ço cuk la rýn bu run tý ka nýk lý ðý dolayýsýyla a ðýz so lu nu mu yap tý ðý ný, bu nun da i le ri dö nem de çe ne ge li þim bo zuk luk la rý na yol a ça bil di ði ni söy le di. Ço cuk lar da a ler jik ri nit le rin ih mal e dil me me si ge rek ti ði ni be lir ten Gü ler, a ler jik ri nit le rin ö zel lik le ço cuk lar da diþ çü rü me le ri ne yol a ça bi le ce ði ni, bu nun ya nýn da so nuç la rýn o tiz min dü þü nü len den da ha sýk ol du ðu nu gös ter di ði ni be lir te rek, da ha ay rýn tý lý mu a ye ne ve ge niþ çap lý a raþ týr ma la rýn ya pýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. A raþ týr ma ya im za a tan lar dan Dr. Yo ung-þin Kim, o tiz min se be bi ve sýk lý ðý ko nu sun da uz man lar a ra sýn da ki gö rüþ ay rý lý ðý nýn; teþ his kri ter le rin de ki fark lý lýk lar ve sen dro mun gö rül me sýk lý ðý ko nu sun da ki a raþ týr ma la rýn he nüz ta mam lan ma mýþ ol ma sýn dan kay nak lan dý ðý ný ku lak la rýn a ler ji den et ki le ne rek i þit me ka yýp la rý gö rü le bi le ce ði ni, gö zalt la rýn da ko yu renk de ði þik li ði ge li þe bi le ce ði ni ve bu renk de ði þik li ði nin te da vi e dil me me si ha lin de ka lý cý hal a la bi le ce ði u ya rý sýn da bu lun du. A ler jen le rin ev toz la rý, küf man tar la rý, ke di, kö pek tü yü kü mes hay van la rý tü yü, po len ler, ha mam bö ce ði ve gý da lar o la bi le ce ði ne dik kat çe ken Gü ler, hap þý rýk, bu run a kýn tý sý, bu run tý ka nýk lý ðý, göz ler de bu run da, ku lak lar da ve bo ðaz da ka þýn tý þi kâ yet le riy le ken di si ni gös te ren a ler jik ri ni tin a ler ji nin tü rü ne, yo ðun lu ðu na, ma ruz ka lýn ma sýk lý ðý na gö re þi kâ yet le rin de ði þe bil di ði ni, ev to zu a ler ji si o lan lar da bu run i fa de et ti. Yo ung-þin Kim, bu a raþ týr ma nýn, o tizm ris kin de ge ne tik ve çev re sel et ki le rin de ðer len di ril di ði di ðer a raþ týr ma lar i çin de ye ni u fuk lar aç tý ðý ný be lirt ti. A me ri can Jo ur nal of Psychi atry der gi sin de ya yým la nan a raþ týr ma da bi lim a dam la rý, a raþ týr ma nýn o tiz min kül tür, ye rel ve coð ra fî ba ri yer le ri a þa rak, sa de ce Ba tý dün ya sýy la sý nýr lý ol ma yan bir send rom ol du ðu nu doð ru la dý ðý na da dik ka ti çek ti. Was hing ton / a a tý ka nýk lý ðý nýn, po len a ler ji si o lan lar da hap þýr ma ve bu run a kýn tý sý nýn da ha faz la gö rül dü ðü nü vur gu la dý. Bu be lir ti le rin dý þýn da ku ru ök sü rük, tat ve ko ku al ma bo zuk luk la rý, hor la ma ve uy ku prob lem le ri nin gö rü le bil di ði ne de ði nen Gü ler, ö ze lik le a ler jik ri nit li ço cuk la rýn hu zur suz ol duk la rý ný, yer le rin de du ra ma dýk la rý ný, sü rek li ka þýn dýk la rý ný ve bu run la rý ný o vuþ tur duk la rý ný i fa de et ti. Gü ler, Ba þa rý lý bir te da vi i çin has ta la rýn a ler ji hak kýn da bil gi li ol ma la rý, dok tor ve yar dým cý sað lýk per so ne li ta ra fýn dan e ði til me le ri, ta kip e den dok to ruy la ir ti bat la rý ný kes me me le ri þart týr i fa de le ri ni kul lan dý. Kay se ri / ci han

13 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 SPOR Y KUPA SAHÝBÝNÝ ARIYOR FUTBOLDA 49. TÜRKÝYE KUPASI FÝNALÝNDE BEÞÝKTAÞ ÝLE ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESPOR, KAYSERÝ KADÝR HAS STADI'NDA BUGÜN KARÞI KARÞIYA GELECEK. Beþiktaþ daha önce 14 defa final oynayýp, 8 defa kupayý müzesine götürürken, Büyükþehir Belediye ise ilk defa finalde mücadele edecek. F.Bahçe 13 finalden sadece 4'ünü kazanabildi. FUTBOLDA bu se zon Zi ra at Ban ka sý'nýn spon sor lu ðun - da dü zen le nen 49. Tür ki ye Ku pa sý, Be þik taþ i le Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por ta kým la rý a ra sýn da bu gün Kay se ri Bü yük þe hir Be le di ye si Ka dir Has Sta dý'nda ya - pý la cak fi nal ma çýy la sa hi bi ni bu la cak. Tec rü be li ha kem Yu nus Yýl dý rým'ýn yö ne te ce ði kar þý laþ ma sa at 20.00'de baþ la ya cak ve TRT 1'den nak len ya yýn la na cak. Fut bol Fe de ras yo nu ta ra fýn dan se zo nun dan i ti ba ren dü zen le nen Tür ki ye Ku pa sý, se zo nu i ti ba riy le Fe de ras yon Ku pa sý a dý al týn da oy nan ma ya baþ la dý. Or - ga ni zas yo nun a dý se zo nun dan i ti ba ren ye ni - den Tür ki ye Ku pa sý o la rak de ðiþ ti ril di. Ku pa nýn ilk sa - hi bi Ga la ta sa ray, son sa hi bi i se ge çen se zon Þan lý ur fa'da ya pý lan fi nal de Fe ner bah çe'yi 3-1 ye nen Trab zons por. KUPAYI 13 AY RI TA KIM KA ZAN DI Tür ki ye Ku pa sý'ný 48 yýl lýk geç mi þin de þim di ye dek 13 ay rý ta kým mü ze si ne gö tür dü. Ku pa da þim di ye dek Ga la ta sa ray 14, Be þik taþ ve Trab zons por 8'er, Fe ner - bah çe 4, Al tay, An ka ra gü cü, Göz te pe, Genç ler bir li ði ve Ko ca e lis por 2'þer, Es ki þe hirs por, Bur sas por, Sa kar yas - por ve Kay se ris por da 1'er kez mut lu so na u laþ tý. Tür ki - ye Ku pa sý'nýn 48 yýl lýk geç mi þin de da ha ön ce 19 ay rý ta - kým fi nal ler de mü ca de le e der ken, bun lar dan 13'ü, en az 1 kez ku pa se vin ci ya þa dý. Fi na le yük se lip de ku pa yý þim di ye dek hiç ka za na ma yan ta kým lar i se A da na De - mirs por, Bo lus por, Mer sin Ýd man yur du, Sam suns por, An tal yas por ve Kay se ri Er ci yess por. Bu nun ya ný sý ra Ko ca e lis por 2, Sa kar yas por i le Kay se ris por i se oy na dý ðý tek fi nal de ku pa yý ka zan ma ba þa rý sý ný gös ter di. Ö te yan dan, Ga la ta sa ray, 19 kez fi nal oy na yýp 14 kez ku pa yý ka za nýr ken, 14 kez fi nal oy na yan Be þik taþ i le 13 kez fi - nal de yer a lan Trab zons por i se 8'er kez gül dü. RE KOR LAR HA LA GA LA TA SA RAY'DA Tür ki ye Ku pa sý ta ri hin de re kor lar, bu se zon çey rek fi nal de Ga zi an teps por'a e le nen ve son 6 se zon dur fi - na le çý ka ma yan Ga la ta sa ray'ýn e lin de bu lu nu yor. Sa - rý-kýr mý zý lý e kip, þim di ye dek bu ku pa da 19 kez fi nal oy nar ken, 14 kez ku pa yý mü ze si ne gö tür me yi ba þar - dý. Fe ner bah çe, 13 kez fi nal oy na yýp, bun lar dan sa de - ce 4'ün de ku pa yý a lýr ken, en faz la fi nal kay be den ta - kým ol du. Tür ki ye Ku pa sý'nda, Al tay da 7 kez fi na le çý kýp, yal nýz ca 2 kez ku pa nýn sa hi bi o la bil di. BE ÞÝK TAÞ'IN 8 KU PA SI VAR: Tür ki ye Ku pa sý'nda bu se zon ki fi na list ler den Be þik taþ'ýn 8 ku pa þam pi yon lu ðu bu lu nu yor. Si - yah-be yaz lý lar, ku pa ta ri hin de da ha ön ce 14 kez fi nal oy na yýp, 8 kez ku pa yý mü ze si ne gö tür dü. Son 6 se zon da 4. kez fi na le çý - kan ''Ka ra Kar tal lar'', ku pa yý en son se zo nun da, Ýz - mir'de ki fi nal de e ze li ra ki bi Fe ner bah çe'yi 4-2 ye ne rek ka zan - dý. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por i se ku pa ta ri hin de ilk kez fi nal de mü ca de le e de cek. La ci vert-tu run cu lu e kip, Tür ki ye Ku pa sý'nda bun dan ön ce en bü yük ba þa rý sý ný ge çen se zon çey - rek fi nal oy na ya rak ya þa mýþ tý. Öte yandan Süper Lig'de sezonun ikinci yarýsýnda Olimpiyat Stadýnda oynanan karþýlaþmayý Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor 2-1 kazanmýþtý. Cumhurbaþkaný Gül de finali izleyecek ZÝ RA AT Tür ki ye Ku pa sý fi na lin de kar þý la þa cak o lan Be þik taþ ve Ýs tan - bul Bü yük þe hir Be le di yes por lu fut bol cu lar, sa ha ya ye tiþ tir me yur dun - da ka lan ço cuk lar la çý ka cak. Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý fi na li ne ev sa hip li ði ya pa cak Kay se ri Bü yük þe hir Be le di ye si Ka dir Has Sta dý'nda ha zýr lýk lar sü rü yor. Stat ze mi nin de ki çim ler bi çi le rek, son ba ký mý ya pýl dý. Kay se ri Bü yük þe hir Be le di ye si Spor Et kin lik le ri A.Þ Ge nel Ko or di na tö rü A li Üs - tü nel, yap tý ðý a çýk la ma da, Kay se ri'nin son dö nem ler de u lu sal ve u lus - la ra ra sý ö nem li spor or ga ni zas yon la rý na ev sa hip li ði yap tý ðý ný ha týr lat - tý. Bu gün ye ni bir he ye ca nýn ya þa na ca ðý or ga ni zas yon i çin fark lý et kin - lik ler ha zýr lan dý ðý ný i fa de e den Üs tü nel, ''Maç tan ön ce, Er ci yes Ü ni ver - si te si öð ren ci le ri dans gös te ri si su na cak. La zer ý þýk gös te ri si nin ar dýn - dan fut bol cu lar, sa ha ya ye tiþ tir me yur dun da ka lan ço cuk lar la çý ka - cak. On la rýn da bu am bi an sý ya þa ma la rý sað la na cak. Maç tan son ra da çe þit li sür priz le ri miz o la cak'' de di. Bu gün sa at 20.00'de baþ la ya cak kar þý laþ ma yý, Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ve Spor dan So rum lu Dev let Ba ka ný Fa ruk Na fiz Ö zak'ýn da iz le me si bek le ni yor. SÜPER LÝG'DE TOPLU SONUÇLAR Es ki þe hirs por-kay se ris por ( 1-2 ) Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por-mp An tal yas por ( 1-1 ) Ga zi an teps por-ma ni sas por ( 1-0 ) Bur sas por-be þik taþ (Ýp tal e dil di) Genç ler bir li ði-kon yas por ( 2-1 ) Si vass por-an ka ra gü cü ( 1-1 ) Kar de mir Ka ra büks por-fe ner bah çe ( 0-1 ) Bu cas por-trab zons por ( 1-2 ) Ga la ta sa ray-ka sým pa þa ( 3-1 ) GOL KRALLIÐI GOL kral lý ðý ya rýþ ma sýn da i se Fe ner bah çe li A lex 22 gol le ilk sý ra da ki ye ri ni ko ru du. Bu cas por'a at tý ðý gol le 18 go le u la - þan Trab zons por lu Bu rak 2. sý ra da yer a lýr ken, bu fut bol cu - yu 15 gol le Fe ner bah çe li Ni ang ta kip et ti. HAFTANIN KARMASI Gök han (Kay se ris por), Gök han Gö nül (Fe ner bah çe), Se - dat (Si vass por), Ser vet (Ga la ta sa ray), Lu ga no (Fe ner - bah çe), Ser dar (Kay se ris por), Ö mer (Genç ler bir li ði), Ay - han (Ga la ta sa ray),sel çuk (Trab zons por), U mut Bu lut (Trab zons por), Ok tay (Genç ler bir li ði). HAFTANIN FUTBOLCUSU Lugano (F.Bahçe) HAFTANIN HAKEMÝ M. Kamil Abitoðlu (SÝVASSPOR - ANKARAGÜCÜ) HAFTANIN TAKIMI Kayserispor 33. HAFTANIN PROGRAMI 13 Ma yýs Cu ma: Me di cal Park An tal yas por - Kar de mir D. Ç Ka ra büks por. 14 Ma yýs Cu mar te si: Ma ni sas por - Bu cas por, Kon yas por - Si vass por, Genç ler bir li ði - Ga la - ta sa ray. 15 Ma yýs Pa zar: Ka sým pa þa - Bur sas por, Kay - se ris por - Ga zi an teps por, Fe ner bah çe - An ka ra gü cü, Trab zons por - Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por. 16 Ma yýs Pa zar te si: Be þik taþ - Es ki þe hirs por. PUAN DURUMU TA KIM LAR O G B M A Y Av P 1. FE NER BAH ÇE TRAB ZON BUR SAS POR GA ZÝ AN TEP KAY SE RÝS POR BE ÞÝK TAÞ ES KÝ ÞE HÝR AN KA RA GÜ CÜ ÝS TAN BUL BÞ B L D K. KA RA BÜK GENÇ LER BÝR LÝ ÐÝ GA LA TA SA RAY MA NÝ SAS POR MP AN TAL YA SÝ VASS POR BU CAS POR KON YAS POR KA SIM PA ÞA Filede F.Bahçe'nin þampiyonluk maçý naroma Ba yan lar Vo ley bol 1. Li gi'nde se zo nu þam - pi yo nu nu be lir le ye cek o lan Fe - ner bah çe A cý ba dem i le Va kýf - bank Gü neþ Si gor ta Türk Te le - kom a ra sýn da ki play-off fi nal se - ri si nin ü çün cü ma çý bu gün ya pý - la cak. Bur han Fe lek Vo ley bol Sa lo nu'nda ki kar þý laþ ma sa at 19.45'te baþ la ya cak. Ka za nýl mýþ üç maç ü ze rin den oy na nan fi nal se ri sin de ki ilk maç tan 3-2, i kin ci maç tan da 3-0'lýk skor lar la ga lip ay rý lan son 2 yý lýn þam pi yo nu Fe ner bah çe A cý ba dem, bu gün kü kar þý laþ ma yý da ka zan ma sý ha - lin de üst üs te 3. kez þam pi yon - lu ða u la þa cak. Genç satranççýlar Polonya'dan 7 madalya ile döndü n 7. DÜNYA Okullar Bireysel Satranç Þampiyonasý'na katýlan 23 sporcumuz, toplam 7 madalyayla yurda döndü. 29 Nisan-9 Mayýs'da Polonya'nýn Krakow kentinde düzenlenen turnuvada, bireysel dalda 2 altýn, 3 gümüþ ve 2 bronz madalya kazanan, takým halinde de ikinci olan Türk takýmýný, Türkiye Satranç Federasyonu yetkilileri havalimanýnda çiçeklerle karþýladý. Þampiyonada U11 kategorisinde Badahýr Özen ve U15 kategorisinde Batuhan Daþtan altýn madalyanýn, U7 kategorisinde Barýþ Özenir, U13 kategorisinde Vahap Þanal, U17 kategorisinde Cankut Emiroðlu gümüþ madalyanýn, U13 kýz kategorisinde Ezgi Menzi ile U13 kategorisinde Cemil Can Marandi de bronz madalyanýn sahibi oldu. SiyahMaviKýrmýzýSarý

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý SPOR 15 Harput: Bursa'da olaylara karýþanlar tek tek alýnýyor BURSA Va li si Þa ha bet tin Har put, Sü per Lig de Bur sas por Be þik taþ ma çý ön ce sin de çý kan o lay lar la il gi li yap tý ðý a çýk la ma da, ''Gö zal tý na a lý - nan la rýn sa yý sýn da ar týþ ol ma sý bek - le ni yor. de di. Ga ze te ci le rin Bur - sas por Be þik taþ ma çý ön ce sin de çý - kan o lay lar la il gi li gö zal tý la ra i liþ kin so nu su na Va li Þa ha bet tin Har put, ''Gö zal tý na a lý nan la rýn sa yý sýn da ar - týþ o lu yor ve ol ma sý da bek le ni yor. Da ha ev vel den söy le di ði miz gi bi MO BE SE ka yýt la rý ve fo toð raf lar, sav cý lý ða i fa de ve ren ki þi le rin i fa de - Ku pa tö re ni ne Fut bol Fe de ras yo nu Baþ kan Ve ki li Lut fi A rý bo ðan (saðda) i le A ða oð lu Þir ket ler Gru bu Baþ ka ný A li A ða oð lu da ka týl dý. Ataþehir Belediyespor'da þampiyonluk coþkusu TÜRKÝYE Kadýnlar 1. Futbol Ligi'nde sezonu þampiyon tamamlayan Ataþehir Belediyespor, kupasýna düzenlenen törenle kavuþtu. Aðaoðlu My City Otel'de gerçekleþtirilen kupa töreninde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Baþkan Vekili Lutfi Arýboðan, TFF Futbol Genel Direktörü Ersun Yanal, Ataþehir Belediye Baþkaný Battal Ýlgezdi, Ataþehir Belediyespor Kulübü Baþkaný Sadýk Semih Kayhan, Aðaoðlu Þirketler Grubu Baþkaný Ali Aðaoðlu, sporcular, teknik heyet ve davetliler hazýr bulundu. Takýmýn sponsoru olan Aðaoðlu Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Aðaoðlu, kulübe desteklerini sürdüreceklerini ve Avrupa'da baþarý beklediklerini aktardý. Konuþmalarýn ardýndan kürsüye davet edilen Ataþehir Belediyespor takýmý sporcularýna ve teknik heyetine, madalyalarý ve þampiyonluk kupasý takdim edildi. le riy le, is mi ge çen ki þi le rin her bi ri te ker te ker sav cý nýn ta li ma týy la a - lýn ma ya de vam e di yor." de di. Gö - zal tý la rýn sü re ce ði nin i pu cu nu ve - ren Va li Har put, söz le ri ni þöy le sür dür dü: "Ne re de du ra ca ðý, ne re - de bi te ce ði, sa yý nýn kaç o la ca ðý ný þu an da söy le mek müm kün de ðil. Sü - reç de vam e di yor. O lay lar da ka nun ha ki mi ye ti, öz gür lük le rin e sas ol - ma sý, ka nun dý þý ha re ket le re kar þý ka rar lý bir du ruþ ser gi len me si, her - ke sin ü ze rin de or tak o la rak dur - ma sý ge re ken bir hu sus tur.'' Sü per Lig de Bur sas por Be þik taþ ma çý ön ce sin de çý kan o lay lar la il gi li çok sayýda kiþi gözaltýna alýndý. Nuri: Real Madrid'e HAYIR DENÝLEMEZ RE AL Mad rid'in ge le cek se zon i çin ilk trans fe ri o lan Türk fut bol cu Nu ri Þa hin, ''Re al Mad rid'te oy na - mak bir düþ, he def de ðil. He def ka zan mak'' de di. Ýs - pan yol spor ga ze te si Mar ca'da ya yým la nan de me - cin de Nu ri, Re al Mad rid'te oy na ma ya ha zýr ol du ðu - nu be lir te rek, ''16 ya þýn da Bo rus si a for ma sý ný giy dim ve 50 bin ki þi nin ö nün de oy na dým. Bir çok bas ký ya bo yun eð me dim ve hýz lý bir þe - kil de ol gun laþ tým. Mad rid gi bi bir ku lü be sýç ra ma ya ha zý rým. Bir ar zu mu ger çek leþ tir dim a - ma þim di ye ni bir he def var. Ka - zan mak'' þek lin de ko nuþ tu. Bir - çok trans fer tek li fi al dý ðý ný an - cak Re al Mad rid'ten tek lif ge lin - ce çok ko lay ''e vet'' de di ði ni an - la tan Nu ri, ''Çün kü dün ya nýn en bü yük ku lü bü. E ðer se ni Mad rid a rar sa gi der sin. Bu pa ra me se le si de ðil, ö nem li o lan sa de ce Re al Mad rid. Ta - ri hi ve spor tif pro je le riy le dün ya nýn en bü yük ku lü - bü. Mad rid'e ha yýr de ni le mez'' gö rü þü nü sa vun du. Fut bol cu o la rak ö zel lik le rin den ko nuþ mak tan hoþ lan ma dý ðý ný, pro fes yo nel, ça lýþ kan ve ta ký ma fay da lý ol ma ya ça lý þan bi ri ol du ðu nu söy le yen Nu ri, ''Çok ça lý þýp, Mad rid'e yar dým et me ye ge - li yo rum'' i fa de si ni kul lan dý. Tek nik di rek tör Jo se Mo u rin ho i çin ''Dün ya nýn en i yi le rin den bi ri'' di yen Türk fut bol cu, söz le ri ne þöy le de vam et ti: ''Dün ya da o nun em ri al týn da ça lýþ mak is te me - yen bir fut bol cu o la ca ðý ný san mý yo rum. Be nim i çin bir ay rý ca lýk o la cak. Ça lýþ týr dý ðý tüm ta kým - la rý da ha i yi du ru ma ge tir di. O nun la ça lýþ mak be nim i çin o nur o la cak. Bir an ön ce o nun ta li mat la rý ný ye ri ne ge tir me yi ar zu lu yo rum.''bu a - ra da, Re al Mad rid'in di ðer bir Türk kö ken li fut bol cu su Me sut Ö zil i le 3-4 gün de bir te le fon la ko nuþ tuk la rý ný kay de den Nu ri, ''Mü kem mel bir se zon ge çir di. Ýn þal lah ben de ta ký ma i yi bir þe kil de gi re rim. Me sut ben den bir yaþ da ha bü yük ve o nun tec rü be si ba na yar dým cý o la - cak týr'' de di. Öte yandan Ýspanyol basýný, Nuri'den sonra Real Madrid'in diðer transferinin de Türk futbolcu Hamit Altýntop olacaðý iddialarýný bugün bir kez daha öne çýkardý. Hamit'in bu cumartesi günü Bayern Münih taraftarlarýna veda edeceði ve gelecek hafta Real Madridli olacaðý iddia edildi. Futbolda kin ve nefret ABDULLAH MÜMÝN Uzun za man dýr yo ðun ko þuþ - tur ma la rým ve ça lýþ ma la rým se be bi i le bir tür lü spor sa - hi fe si ne ya zý lar ya za ma dým,fa kat spo run tü mü ta kip e di yo rum.çok söy le ne cek söz le ri miz var,yýl lar ön - ce yaz dýk la rý mýz da ha ya ta ge çi yor fa kat çok geç ka lýn dý ve ö nü nü po - lis kuv vet le ri ve jan dar ma bi le a la - mý yor. Çün kü ek sik ve zýd-ý mak - su du na gi di yor. Ya ný yan lýþ he sap Bað dat tan dö ner. Son Bur sa o la yý hem bar da ðý ta þýr dý ve hem de biz - le ri doð ru la dý. TFF var fa kat is te ni len ma na da de ðil. Ken di le ri me se le nin zar fýy la ya ni dýþ ka bu ðu i le uð ra þý yor lar, men fa at ler, ha týr iþ le ri, ha kem dü - men le ri, þi ke ler, teþ vik prim le ri, ha týr maç la rý na yan lýþ kad ro la rýn çýk ma la rý, hak sýz sa rý ve kýr mý zý kart lar, uy du ru lan pe nal tý lar. Bun - lar la iþ yü rü mez.ce za ya sa la rý ge - tir di ler ha ni ner de? Keþ ke ge tir dik - le ri ya sa lar ha ya ta ge çer, fa kat çok ek sik, ya ni ze va hi ri ve gü nü ve ik ti - da rý kur tar mak gi bi. Kök lü ve ça kýþ yol la rý de ðil. Baþ ta ki ze vat ba zý ku - lüp le re þi rin gö rü nü yor, ba zý la rý nýn da di bi ni kez zap dö kü yor. Bun lar her gün ö zel lik le spor ga ze te le rin - de ve TV yo rum la rýn da gö rül mek - te dir. Bel den a þa ðý bel den yu ka rý sal lý yor lar. Ner de spor ah la ký? TFF'nun ha zýr la dý ðý Þid det Ya sa - sý bu gün kü ik ti da rýn ha kim ol du ðu TBMM'den ya sa o la rak çý kar dý - lar.bu ya sa nýn 24 mad de si der ki e) 17. mad de nin 2. fik ra sin da be lir - til di gi þe kil de ken di se yir ci le ri ta ra - fýn dan her han gi bir böl ge nin em - ni yet ve gü ven li ði ni, ha kem le rin, fut bol cu la rýn, i da re ci ve gö rev li le - rin ve ya mü sa ba ka yý iz le yen di ðer ki þi le rin can gü ven li ði ni ze de le ye - cek de re ce de, sa ha la rýn i çin de ve ya dý þýn da, cid di o lay lar çý ka rýl dý ðýn da ve TFF ta ra fýn dan ka na at ge ti ri len ta kým la rýn da 17. mad de nin 2. fýk - ra sýn da ki uy gu la ma ba his ko nu su o lan ve ya ol ma yan hal ler de da hi, se zon so nu na ka dar ya pa cak la rý mü sa ba ka la rý ip tal et me ye ve de - vam e den se zon da da bir alt li ge in di ril me le ri ne ve ya en alt lig de bu lu nan lar i çin de lig dý þý bý ra kýl - ma la rý na TFF ta ra fýn dan ka rar ve - ri le bi lir. Þim di gö re ce ðiz ba ka lým ye ni çý - kar dýk la rý ya sa nýn bu mad de si ne u - ya cak lar mý? Yok sa yi ne dev re ye gi ren baþ ta si ya si ler le ve baþ ka güç - ler le, ya sa yý ken di le rin ce ih lal e dip pa çav ra ya mý dö nüþ tü re cek ler. Geç ti ði miz yýl da Di yar ba kýr spor baþ ka ný bu gün kü TFF baþ ka ný ný Sn. Baþ ba kan Er do ðan ýn spor a - dam la rý top lan tý sýn da yü zü ne kar þý bun la rý di le ge tir di, fa kat o lan Di - yar ba kýrs po ra ol du. Bur sa ya ce za bi le ve ril me di. So ru yo ruz a ca ba Bur sa nýn bir ke sim se yir ci si nin do kun maz lý ðý mý var? Çý kýþ o la rak de riz ki: Spor la il gi li bü tün bi rim le rin baþ tan a þa ðý ya ma - ne vi süz geç ten geç me le ri ve spo run bü tün dal la rý na i man ah la ký nýn ve va tan sev gi si nin ve kar deþ lik sýr la rý mut la ka a ma mut la ka an la týl ma lý ve al kol ve u yuþ tu ru cu i le her ze min de uð ra þýl ma lý ve þid det le ta ki be a lýn - ma lý dýr ve hu kuk dü ze yin de yar gý - lan ma lý dýr. Bu ki þi ler her kim se sa - ha lar dan ve gö rev le rin den ve spor tif gö rev le rin den u zak laþ tý rýl ma lý dýr. Dün ya ya mas ka ra ol ma nýn bir an la - mý ve ma na sý da yok tur ve Tür ki - ye ye ha ka ret tir. Muh te rem Bur sa Va li si Þa ha bet tin Har put un söz le ri - ne ka tý lý yo rum, Bir a vuç ça pul cu ya tes lim o la ma yýz. Dü þü nü yo rum bu o lay lar da po li - se ye güç ler ol ma say dý, Bur sa'nýn mey dan la rý ne ye dö ne cek ti? Bur sa em ni ye ti ni ve ma çý ip tal e den fe - de ras yo nu gö nül den kut lu yo rum. Bu nun la bit mi yor, kin ve nef re tin gö nül ler den a kýl lar dan çýk ma sý i çin müþ te rek ça lýþ ma mýz el zem ve mül zem dir.

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý I S I R G A N Sýnav-zedeler Kaç sýnavý berbat ettin; bâri kimseye söyleme! Ümidini onca gencin böyle yerle bir eyleme. Merteksan'la, köteksan'la, affedilmez bu hatânla ÖSYM, ÖSYM, baþkanýn baþýný yeme! SEYFEDDÝN YAÐMUR Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y HABERLER Trafik bilinci oluþturulmalý ÝNSAN FAKTÖRÜNÜN ÇOK ETKÝLÝ OLDUÐU KAZALAR, TRAFÝK BÝLÝNCÝNÝN GELÝÞTÝRÝLMESÝ ÝLE ÖNLENEBÝLÝR. HER yýl Tür ki ye de tra fik ka za la rý dolayýsýyla i le 5 bin ki þi nin öl dü ðü ve 11 bin 500 ki - þi nin ya ra lan dý ðý ný söy le yen Yard. Doç. Dr. Meh met Ko yun cu, tra fik bi lin ci ge liþ ti ril - me di ði sü re ce ka za la rýn ön le ne me ye ce ði ni söy le di. Ýz mir Ü ni ver si te si Psi ko lo ji Bö lü - mü öð ren ci le ri i le bi ra ra ya ge len E ge Ü ni - ver si te si Öð re tim Ü ye si Yrd. Doç. Dr. Meh met Ko yun cu, Dün ya da ve Tür ki - ye de Tra fik Psi ko lo ji si baþ lýk lý bir su num ger çek leþ tir di. Ko nu ü ze ri ne Av ru pa da 1920 ler den bu ya na ça lýþ ma ya pýl dý ðý ný be lir ten Ko yun cu, Tür ki ye de Tra fik Psi - ko lo ji si ü ze ri ne ça lýþ ma lar 2000 li yýl lar da baþ la dý. Em ni yet ke me ri nin ta kýl ma sý zo - run lu lu ðu bi le 1992 de ge ti ril di de di. Tek - no lo ji i le ge li þen a ra ba lar ve ka li te si her gün ar tan yol la rýn, in san fak tö rü i yi leþ ti ril - me ye ce ði sü re ce ka za la ra en gel o la ma ya - ca ðý ný vur gu la yan Yrd. Doç. Dr. Ko yun cu, yor gun luk, uy ku ha li, mo no ton luk, yo lu doð ru o ku ya ma ma ve tra fik ku ral la rý nýn iç sel leþ ti ril me me si nin ka za lar da en ö nem li se bep ler ol du ðu nu i fa de et ti. Ýzmir / cihan BU AN LA YIÞ AV RU PA DA YOK TÜR KÝYE DE ka za ya pan sü rü cü sa yý sý nýn, top lam sü rü cü sa yý sý - nýn sa de ce yüz de 4 ü ne denk gel di ði bil gi si ni ak ta ran Ko yun cu, (72 sa at a raç kul la ný rým, yo rul mam. Ya vaþ gi din ce kon san trem bo zu lu yor. Þe hir i çin de za ten ya vaþ gi di li yor, em ni yet ke me ri tak - mý yo rum o yüz den) þek lin de ki tra fik ku ral la rý ný fark lý yo rum la yan an la yýþ Av ru pa da yok, a ma Tür ki ye de var de di. Bahar yaðmurlarýyla gelen bereket, yüzleri güldürdü. Köy lü ler þü kür du â sý na çýk tý n YOZ GAT IN Yer köy il çe si ne bað lý Ça kýr ha cý lý Kö yü sa kin le ri, her yýl ge le nek sel ha le ge tir dik - le ri þü kür duâ sý nýn bu yýl ü çün cü sü nü ger çek - leþ tir di. Köy har man a la nýn da dü zen le nen þü - kür du â sý na çev re köy sa kin le ri de ka týl dý. Öð le na ma zý nýn ar dýn dan, ya pý lan þü kür duâ sý son ra - sý ka tý lým cý la ra et li pi lav, ay ran ve tat lý ik ram e - dil di. Ça kýr ha cý lý Kö yü Muh ta rý Mus ta fa Man - dý ra cý, buð day a lan la rý i çin ya ðýþ la rýn ye ter li ol - du ðu nu ve ha sat dö ne mi ne ka dar yað mur yað - ma sa da ha sat e di le bi le ce ði ni vur gu la dý. Man dý - ra cý, Bu yýl hu bu bat a çý sýn dan ye te ri ka dar yað - mur yað dý. Bu du rum dan mem nun o lan köy lü - müz, þü kür duâ sý na çý kýl ma sý ný ta lep et ti. Biz de bu ta le bi ka bul e de rek köy lü le rin kat ký la rýy la üç bü yük baþ hay van kes tik ve et li pi lav ya pa rak þü - kür duâ sý dü zen le dik de di. Yozgat / cihan Kim se Yok Mu dan yaþ lý çif te sý cak yu va n KÝM SE Yok Mu Der ne ði Bur sa Þu be si gö nül - lü le ri, e vi o tu ru la ma ya cak du rum da o lan yaþ lý çif ti sý cak yu va ya ka vuþ tur du. Bur sa Mer kez Ha ci vat Ma hal le si nde ih ti yaç sa hi bi Ýs ra fil Av cý (67) ve e þi Gül ha ným Av cý (62), der ne ðe yar dým baþ vu ru sun da bu lun du. Ha re ke te ge çen Kim se Yok Mu Der ne ði gö nül lü le ri, çif tin ma hal le si ve e vin de in ce le me yap tý. Ge li ri ol ma dý ðý i çin kö tü þart lar da ya þa mak zo run da kal dý ðý tes bit e di len yaþ lý çif tin, sü rek li has ta lýk lar la mü ca de le et ti ði tes bit e dil di. Ha re ke te ge çen gö nül lü ler ilk o la - rak e vin ta di la tý nýn yap tý. Ta di lat i çin ge rek li mal ze me ler ha yýr se ver ler den te da rik e dil di, ta - di lat ve bo ya iþ le rin de gö nül lü ler biz zat ça lýþ tý. Ta di la tý ta mam la nan e vin mut fak do la bý, çek - yat, per de, ha lý, seh pa, ye re mi nof le i le ev eþ ya - la rý ha yýr se ver le rin kat ký la rý i le ta mam lan dý. Yýp ran mýþ ev, pen ce re sin den bo ya ve ba da na sý - na ka dar el den ge çi ri le rek ya þa na bi lir bir me kân ha li ne ge ti ril di. Bü yük mut lu luk ya þa yan yaþ lý çift, Kim se Yok Mu Der ne ði nden ve yar dým - se ver ler den Al lah ra zý ol sun. Du â la rý mýz hep si - zin le þek lin de ko nuþ tu. Bursa / cihan Mic ro soft, Skype yi sa týn al ma ya ha zýr la ný yor n ABD LÝ ya zý lým þir ke ti Mic ro soft, in ter net ü - ze rin den ses li ve gö rün tü lü gö rüþ me ser vi si sað - la yan Skype yi 8,5 mil yar do la ra sa týn al ma ya ha zýr la ný yor. Wall Stre et Jo ur nal da yer a lan ha - be re gö re, en faz la 8,5 mil yar do lar de ðe rin de o - la cak an laþ ma, Mic ro soft un en bü yük sa týn al - ma sý un va ný ný a la cak. Fi ya ta, Skype nin 686 mil - yon do lar lýk u zun va de li borç la rý nýn da da hil o - la ca ðý be lir ti li yor. Lük sem burg mer kez li Skype, Nik las Zenns trom ve Ja nus Fri is ta ra fýn dan 2003 yý lýn da ku rul du. Dün ya ge ne lin de 663 mil - yon kul la ný cý sý bu lu nan Skype i, in ter net a çýk art týr ma si te si e Bay, 2006 yý lýn da 2,6 mil yar do - la ra sa týn al mýþ, son ra sýn da 2009 yý lýn da yüz de 70 i ni 2 mil yar do la ra ye ni den sat mýþ tý. Þir ket, ge çen A ðus tos ta his se ih ra cýn da bu lun ma yý plan la dý ðý ný a çýk la mýþ tý. New York / aa Tür ki ye de ki ki li se ler The New York Ti mes da n THE New York Ti mes, Tür ki ye de yü rü tü len ka - zý lar da or ta ya çý ka rý lan ve Hý ris ti yan lýk ta ri hi i çin bü yük ö nem ta þý yan ki li se le re ge niþ yer a yýr dý yý lýn dan bu ya na A me ri ka da ya yým la nan ve in ter - net si te si her ay 30 mil yon ki þi ta ra fýn dan zi ya ret e - di len The New York Ti mes da Su san ne Güs ten in Tür ki ye Hý ris ti yan lýk Mi ra sý ný Ge li þ ti ri yor baþ lý ðý i le ka le me al dý ðý ya zý da Ma ni sa A la þe hir, De niz li La o dik ya ve Ýz nik Ni ca e a da or ta ya çý ka rý lan ki li se - ler ü ze rin de du ru lu yor. Ankara / cihan Bu la nýk ta ta mam la nan Kur ân kur su tö ren le a çýl dý n MUÞ UN Bu la nýk il çe sin de te me li 2007 yý lýn da a tý lan Fa tih Kur ân Kur su ve öð ren ci yur du dü - zen le nen tö ren le a çýl dý. Kay ma kam Fe rit Gö rük - mez, Kur ân kur su nun Bu la nýk ta ya þa yan genç le - rin mil lî ve ma ne vî de ðer le ri ne kat ký sað la ya ca ðý ný söy le di. Ý yi bir ne sil ye tiþ tir mek i çin top lu mun her ke si mi ne bü yük gö rev ler düþ tü ðü nü vur gu la yan Gö rük mez, Ýl çe miz de fa a li yet gös te ren si vil top - lum ku ru luþ la rý nýn bu gi bi iþ ler de ön cü ol ma la rý ol duk ça gü zel bir dav ra nýþ týr. Kur ân kur su mu zun ve öð ren ci yur du mu zun ha yýr la ra ve si le ol ma sý ný di li yo rum di ye ko nuþ tu. Muþ / cihan SiyahMaviKýrmýzýSarý

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý 18-20 MART TARÝHLERÝNDE ÞAM GEZÝSÝ HEYECANI Ha be ri say fa 16 da Sigara baðýmlýlýk yapýyor / 15 TE Kýzýlay da deprem hazýrlýðý / 3 TE Polise askerlik muafiyeti baþladý / 4 TE OSTÝM

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı