5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa. Dermatoloji. Bahar Simpozyumu.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa. Dermatoloji. Bahar Simpozyumu. www.dermbahar2011.org"

Transkript

1 5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa Dermatoloji Bahar Simpozyumu

2 De erli Meslektafllar m z, 81 y ll k geçmifli olan Deri ve Zührevi Hastal klar Derne imizin Dermatoloji 2011 Bahar Simpozyumu, bu y l klasik yer ve zaman nda de ifliklik yap larak, 5-8 Ekim 2011 tarihleri aras nda Hilton Dalaman Resort, Mu la'da gerçeklefltirilecektir. Önceki y llarda ulaflt m z bilimsel düzeyi devam ettirmenin yan s ra sosyal aç dan doyurucu bir simpozyum haz rlama telafl ve mutlulu u içindeyiz. Deri ve Zührevi Hastal klar Derne inin ev sahipli inde gerçekleflecek bu buluflmada sizleri Türkiye'nin yükselen de erlerinden Dalaman - Sar germe'de görmek ve a rlamaktan mutluluk duyaca z. Ak llarda kalacak hofl an lar ve tazelenmifl bilgilerle, de erli katk lar n zla bezenmifl güzel bir toplant da bir arada olmay diliyorum. Sayg lar mla, Düzenleme Kurulu ad na Deri ve Zührevi Hastal klar Derne i Baflkan Prof. Dr. Ertu rul H. Aydemir

3 LET fi M ADRESLER Düzenleme Kurulu Dr. Ertu rul H. AYDEM R Dr. Ümit UKfiAL Dr. Emine DERV fi Dr. Tülin ERGUN Dr. Asuman CÖMERT Dr. Özlem SU Dr. Sibel SÜDO AN Dr. Nahide ONARIR Dr. lknur KIVANÇ ALTUNAY Organizasyon Sekreteryas fiehit Muhtar Cad. Özerk flhan No:17 Kat:2/3 Taksim 34437, stanbul Telefon : Faks :

4 B L MSEL PROGRAM ÇARfiAMBA 11:00-18:00 Onkoloji Kursu PTAL 11:00-18:00 Kozmetik Kursu SALON 1 11:00-12:30 Botilinyum toksini ve uygulamalar Yüzün anatomisine göre de erlendirilmesi Botilinyum toksini nedir, toksin tipleri, dozlar Uygulamalar: Yüz 1/3 üst, yüz 1/3 alt, boyun, hiperhidroz Sibel Südo an, Ayflegül Saltat 12:30-13:15 Ögle Yeme i 13:15-14:45 Dolgu maddeleri ve uygulamalar Hangi endikasyonda hangi dolgu Yeni e ilimler, kanüllü ve kanülsüz enjeksiyonlar Uygulamalar: Tear trough, nazolabial, perioral, dudak, kafl vs. Erçin Özüntürk, Ayflegül Saltat 14:45-15:00 Kombine tedaviler Sibel Südo an, Ayflegül Saltat, Erçin Özüntürk 15:00-15:15 Enjektabllar n komplikasyonlar ve tedavileri Gönül Ergenekon 15:15-15:30 Kahve Molas 15:30-17:00 Mezoterapi ve PRP uygulamalar Mezoterapi nedir, hangi endikasyonda hangi maddeler kullan labilir PRP ve uygulama alanlar Uygulamalar: Yüz, vücut Sibel Südo an, Hakan Erbil, Erçin Özüntürk 17:00-18:00 Peeling Hasta seçimi ve haz rlama Yüzeyel, orta ve derin peeling teknikleri Komplikasyonlardan korunma ve yönetme Gaye Ünal 1

5 B L MSEL PROGRAM PERfiEMBE 08:30-09:00 Aç l fl Oturumu SALON 1 09:00-10:00 Atopik dermatitte enfeksiyöz komplikasyonlar: SALON 1 Oturum Baflkan : Yavuz Harmanyeri Konuflmac : Dr. Andreas Wollenberg 10:00-10:30 Kahve Molas 10:30-12:00 Psoriasis: SALON 1 Oturum Baflkan : Dr. Aynur Akyol Eritrodermik ve püstüler psoriasiste tedavi: Dr. Emel Bülbül Baflkan Komorbiditelerin yönetimi: Dr. Ali Serdar Fak Psoriasis vulgaris tedavisinde yenilikler: Dr. Dilek Seçkin Tedavi yan t n belirleyen faktörler: Dr. Güzin Özarma an 10:30-12:00 Cinsel iliflki ile bulaflan hastal klar: SALON 2 Oturum Baflkan : Dr. fiahin Yazar HSV: takip, tedavide yenilikler: Dr. Ekin fiavk HPV: takip, tedavide yenilikler, afl lar: Dr. Nilgün Solak Tekin Dermatolog gözüyle AIDS: Dr. Osman Köse Cinsel taciz: Dr. fievki Sözen 2

6 B L MSEL PROGRAM PERfiEMBE :00 Uydu Sempozyumu 13:00-14:30 Ö le Yeme i 14:30-15:45 Malpraktis: SALON 1 Oturum Baflkan : Dr. fievki Özdemir Konuflmac : Dr. Gürsel Çetin 15:45-16:15 Kahve Molas 16:15-17:45 Atopik dermatit: SALON 1 Oturum Baflkan : Dr. Ahmet Yaflar Turanl Etyolojide yenilikler: Dr. Nilgün fientürk Eriflkin atopik dermatitinde takip tedavi: Dr. Serap Utafl Çocuk atopik dermatitinde takip tedavi: Dr. Haluk Çoku rafl Atopik dermatitte deri testlerinin yeri: Dr. Oktay Taflkapan 16:15-17:45 Tedavide yenilikler: SALON 2 Oturum Baflkan : Dr. lham Sabuncu Bit, uyuz: Dr. Necmettin Akdeniz Vitiligo: Dr. Ayfle Boyvat Büllü hastal klar: Dr. R fkiye Küçüko lu Morfea ve liken skleroatrofik: Dr. Mehmet Karatafl 3

7 B L MSEL PROGRAM CUMA 08:00-09:00 Serbest bildiriler: SALON 1 Oturum Baflkan : Dr. Yelda Kar ncao lu 09:00-10:00 Psikodermatoloji - Genel bak fl ve s n flama: SALON 1 Oturum Baflkan : Dr. Ayla Gülekon Konuflmac : Dr. Uwe Gieler 10:00-10:30 Kahve Molas 10:30-12:00 Akne: SALON 1 Oturum Baflkan : Dr. Neslihan fiendur Beslenme ve hormonlar n etkisi: Dr. Ümit Ukflal Sistemik tedavide yenilikler: Dr. fiebnem Aktan Tedavide fiziksel yöntemler: Dr. Rebiay K ran Postakne skar tedavisi: Dr. Osman Oymak 10:30-12:00 Psikodermatoloji kursu: SALON 2 Oturum Baflkan : Dr. Zafer Kurumlu Psikiyatrik hastal klar n dermatolojik yönleri: Dr. Sibel Mercan Psikofizyolojik hastal klar: Dr. lknur Altunay Psikofarmakoloji: Dr. Mine Özmen Psikokütan dermatozlu hastalara yaklafl m: Dr. Ertu rul H. Aydemir :00 Uydu Sempozyumu 13:00-14:30 Ö le Yeme i 4

8 B L MSEL PROGRAM CUMA 14:30-15:45 Damarsal hastal klarda tedavi yaklafl mlar : SALON 1 Oturum Baflkan : Dr.Hamdi Memiflo lu Konuflmac : Dr. A. Kürflat Bozkurt 15:45-16:15 Kahve Molas 16:15-17:15 Yeni ilaçlar ve yan etkileri: SALON 1 Oturum Baflkan : Dr. Vahide Baysal Akkaya Antihipertansifler: Dr. Mehmet Salih Gürel Antiepileptikler: Dr. Nilsel lter Antineoplastikler: Dr. Emine Dervifl Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar: Dr. Melih Akyol 16:15-17:15 Yeni tan mlanan dermatozlar: SALON 2 Oturum Baflkan : Dr. Ayflen Karaduman Konuflmac lar: Dr. Oya Gürbüz Dr. Dilek Bayramgürler Dr. Soner Uzun 19:00 - Gala Yeme i 5

9 B L MSEL PROGRAM CUMARTES 08:00-09:00 Serbest bildiriler: SALON 1 Oturum Baflkan : Dr. Zerrin Ö retmen 09:00-10:00 Otoimmün büllü hastal klarda immünoflöresan ve SALON 1 ileri moleküler biyoloji teknikleri: Oturum Baflkan : Dr. M. Ali Gürer Konuflmac : Dr. Barbil Boghal 10:00-10:30 Kahve Molas 10:30-12:00 Kozmetik ürünlerin yan etkileri: SALON 1 Oturum Baflkan : Dr. nci Mevlüto lu Paraben içeren ürünler: Dr. Sema Aytekin Günefl koruyucular: Dr. Güliz kizo lu Antiperspiranlar: Dr. dil Ünal Saç ürünleri: Dr. Kamer Gündüz 10:30-12:00 Saç hastal klar tedavisinde yenilikler: SALON 2 Oturum Baflkan : Dr. Sevgi Bahad r Androgenetik alopesiler ve Telojen effluvium: Dr. Günefl Gür Alopesi areata: Dr. Tu ba Rezzan Ekmekçi Sikatrisyel alopesiler: Dr. Özlem Dicle Alopesilerde cerrahi yaklafl m: Dr. Emirali Hamilo lu :00 Uydu Sempozyumu 13:00-14:30 Ö le Yeme i Zor ve s rad fl olgular / s rad fl tedaviler: SALON 1 Oturum Baflkan : Dr. fiükran Tunal 6

10 GENEL B LG LER Simpozyum Merkezi Simpozyum merkezi ve Simpozyum ana oteli Hilton Dalaman Resort & SPA, Mu la olup, toplant lar 5-8 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleflecektir. Simpozyum Kay t Ücretleri 05 A ustos 2011 öncesi 05 A ustos 2011 sonras Erken Kay t Geç Kay t Uzman 350.-TL 450.TL Asistan / Refakatçi / Firma Temsilcisi 200.-TL 300.-TL Onkoloji Kursu* 200.-TL Kozmetik Kursu* 200.-TL Yukar da belirtilen kay t ücretlerine %18 KDV dahildir. Uzman, asistan, firma temsilcisi simpozyum kay t ücretlerine; bilimsel aktivitelere kat l m, sergi alanlar na girifl, kahve molalar, ö le yemekleri, gala yeme i, simpozyum çantas ve içeri i, program kitab, tebli özetleri kitab, yaka kart ve sertifika dahildir. ndirimli kay t ücretinden faydalanabilmek için, 05 A ustos 2011 tarihine kadar kay t ücretlerinin afla da belirtilen banka hesab na yat r lmas ve kay t formu ile banka dekontunun simpozyum organizasyon sekreteryas na gönderilmesi gerekmektedir. * Kurslara kat labilmek için kurs ücreti ile birlikte Simpozyum kay t ücretininde yat r lm fl olmas gerekmektedir. Kay t ücretleri afla da belirtilen banka hesap numaras na yat r lmal d r. Hesap smi : Visitur Seyahat Ticaret A.fi. Banka Ad : Yap Kredi fiube Ad : Taksim fiube Kodu : 226 Hesap No : Swift Kodu : YAPITRIS FEX ban No : TR

11 GENEL B LG LER Konaklama 05 A ustos A ustos 2011 öncesi sonras Tek Kiflilik Çift Kiflilik Tek Kiflilik Çift Kiflilik Oda Odada Kifli Bafl Oda Odada Kifli Bafl Hilton Dalaman Resort & SPA, Mu la Euro Euro Euro Euro Tüm kat l mc lar simpozyum oteli olan Hilton Otel'de Herfley Dahil esas nda a rlanacaklard r. Belirtilen fiyatlar 4 gecelik olup, paket fiyat uygulamas yap lacakt r. 4 gecelik konaklama paketine aç k büfe sabah kahvalt lar, ö le yemekleri, akflam yemekleri, gala yeme i ve havaliman - otel - havaliman aras toplu gelifl ve gidifl transfer ücreti dahildir. Özel transfer talepleriniz ayr ca bütçelendirilecektir. Belirtilen fiyatlara KDV ilave edilecektir. 4 geceden az konaklamalarda da 4 gecelik paket ücret geçerli olacakt r. Konaklamayan Kat l mc lar için 4 Günlük D fl Kat l m Ücreti Euro Konaklamayan Misafirler Hilton Oteli'nde Herfley Dahil konseptinden 08:00-19:00 saatleri aras nda faydalanabilecekler, saat 19:00 sonras nda akflam yemeklerine kat labileceklerdir. Grup rezervasyon talepleri için lütfen Organizasyon Sekreteryas ile irtibata geçiniz. Konaklama ücretleri afla da belirtilen banka hesap numaras na yat r lmal d r. Hesap smi : Visitur Seyahat Ticaret A.fi. Banka Ad : Yap Kredi fiube Ad : Taksim fiube Kodu : 226 Hesap No : Swift Kodu : YAPITRIS FEX ban No : TR

12 GENEL B LG LER Simpozyum Tarihi: 5-8 Ekim 2011 Simpozyum Merkezi: Hilton Dalaman Resort & SPA, Mu la Simpozyum Dili: Kongre dili Türkçe ve ngilizce olup, Ana Salondaki oturumlarda simültane çeviri olacakt r. Simpozyum Web Sitesi: Simpozyum ile ilgili güncel bilgiler adresinde yer alacak olup, bildiri gönderimi ve kay t web sitesi üzerinden online olarak yap lacakt r. Davet Mektubu: Kay t ifllemlerini yapt rm fl olan tüm kat l mc lara talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece kat l mc n n kurumundan izin almas na yard mc olmak amac n tafl maktad r. Kay t Merkezi: Kongre boyunca, kongre kay t ifllemleri ve konaklama ile ilgili sorular n z için kongre kay t merkezi Hilton Dalaman Resort Hotel'de aç k bulunacakt r. Yaka Kart : Tüm kat l mc lar kay t deskinden yaka kartlar n alabileceklerdir. Tüm bilimsel ve sosyal toplant lara girebilmek için yaka kartlar tak lmal d r. Kat l m Sertifikas : Kay t yapt ran tüm kat l mc lara kat l m sertifikas verilecektir. Sergi: Hilton Dalaman Resort Kongre Merkezi Girifl Kat ve Balo Salonu fuayesi sergi alan olarak kullan lacakt r. Simpozyum süresince ilaç sanayii ve t bbi cihaz firmalar n n kat laca sergi alan, kat l mc lar n gezmeleri için aç k olacakt r. Kredilendirme: Türk Tabipleri Birli i taraf ndan kredilendirilecektir. Kredilendirme formlar kongre çantalar na konulacak olup, formlar n de erlendirmesi yap ld ktan sonra Visitur kay t masas ndaki görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir. 11

13 Dermatoloji Bahar Simpozyumu Organizasyon Sekreteryas fiehit Muhtar Cad. Özerk flhan No:17 Kat:2/3 Taksim 34437, stanbul Tel : Faks :

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Prof. Dharambir Sethi, MD

stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Prof. Dharambir Sethi, MD 6. STANBUL MASTERCLASS SEMPOZYUMU 4-6 N SAN 2007 - KEMAL ATAY ANF S stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Yabanc Konuflmac Prof.

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI yıl TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON SEKRETERYASI KONGRE TARİHLERİ 15-18 Ekim 2014 KONGRE MERKEZİ Hilton

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji Derneği ve Çalışma Grupları tarafından düzenlenecek olan, toplantısı 8-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında İzmir Kaya Otel de düzenlenecektir. Bu yıl ilk kez

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC 4. Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC SON DUYURU Değerli Hekimler, Türkiye de tüm geriatri camiasını içinde barındıran Akademik Geriatri Derneği nin bir güz eğitimi

Detaylı

4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld...

4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... 4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Derne i taraf ndan düzenlenen 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi 4-8 Haziran

Detaylı

Sayın Yetkili, Saygılarımızla, Prof. Dr. Taner Yücel FDI 101. Dünya Diflhekimli i Kongresi ve TDB Genel Baflkanı. www.fdi2013istanbul.

Sayın Yetkili, Saygılarımızla, Prof. Dr. Taner Yücel FDI 101. Dünya Diflhekimli i Kongresi ve TDB Genel Baflkanı. www.fdi2013istanbul. Sayın Yetkili, FDI 2013 Fuar Servis Katalo u, fuar hazırlıkları konusunda sizlere yardımcı olacak önemli bilgiler içermektedir. FDI 2013 101. Dünya Diflhekimli i Kongresi 28-31 A ustos 2013 tarihleri arasında

Detaylı

BİLİMSEL SEKRETERYA ORGANİZASYON SEKRETERYASI

BİLİMSEL SEKRETERYA ORGANİZASYON SEKRETERYASI BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Gonca Elçin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Sıhhiye, 0600, Ankara Tel: 03 30 47 - Gsm: 0530 0 88 98 Faks: 03 309 765 E-posta:

Detaylı

Dişhekimliği Kongresi 28-30 Mayıs 2015 İSTANBUL

Dişhekimliği Kongresi 28-30 Mayıs 2015 İSTANBUL Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 28-30 Mayıs 2015 İSTANBUL www.tdbkongreleri.org Expodental 2015 2. Duyuru Davet Takvimin yaprakları bir bir düşüyor, zaman daralıyor ve her düşen yaprakla hedefe biraz

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S İ O T E L, IK11. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTAL A N T A L Y A LARI KONGRESİ www.turkhipertansiyon.org 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,

Detaylı

Muhasebe Uygulamalar ve. Vergi Mevzuat Sempozyumu. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas

Muhasebe Uygulamalar ve. Vergi Mevzuat Sempozyumu. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas BÖLGESEL KALKINMADA KÜÇÜK E ORTA ÖLÇEKL filetmeler N ROLÜ & GÜNCEL MUHASEBE E ERG UYGULAMALARI 03-07 Mart 2010 Calista Luxury Resort Hotel Belek/ANTALYA Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org.

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org. Sempozyum bildirileri Obesity Reviews dergisinde yayımlanacaktır. Metabolik Sendrom Sempozyumu 5-8 Nisan 2012 Cornelia Diamond Resort Belek - Antalya 9. FiNAL PROGRAM DiYABET DiSLiPiDEMiÝ Metabolik Sendrom

Detaylı

Merhaba 5-7 Ekim tarihlerinde stanbul Kongre Merkezi nde gerçekleflen IMF-Dünya Bankas toplant lar, Türkiye kadar dünya gündemini de meflgul etmiflti hat rlarsan z. Peki, bu önemli toplant lar n organizasyonunu

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci medyaya y llard r emek veren bir isim. Grafik Tasar m Bölümü nü 1991 de bitirdi. fl yaflant s na 1993 te Hürriyet gazetesinin

Detaylı

Tasar m - Bask : 312 432 23 78 kardelen@kardelenofset.com.tr

Tasar m - Bask : 312 432 23 78 kardelen@kardelenofset.com.tr T M M O B P e y z a j M i m a r l a r O d a s 6. Dönem Çal flma Raporu 2004-2006 TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas fiehit Adem Yavuz Sok. No: 14/17 K z lay/ankara Tel: 0 312 418 15 06-418 62 50 Faks: 0 312 419

Detaylı

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 10. YIL ONURUNA ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 14-17 Mart 2013 Perissia Otel, Kapadokya 2.duyuru DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Günümüzde, kanserin tanısı, tedavisi, destek tedaviler ve palyatif bakım

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla MART N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER Özel kan bankac l Prof. Dr. O. fiadi Yenen 3 Form 113 1998 Türkiye kan merkezi verileri 6 HABERLER

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı