P O R G O R G A R M A I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P O R G O R G A R M A I"

Transkript

1 İSTANBUL KUTLAMA PROGRAMI

2 İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 47. Kütüphane Haftası Açılış Töreni ni onurlandırman ızı diler. Tarih 28 Mart 2011 Pazartesi Saat:10.00 Yer: Kadir Has Üniversitesi D Blok Büyük Salon 1

3 27 Mart 2011 Pazar K ü t ü p h a n e H a f t a s ı A ç ı l ı ş Y ü r ü y ü ş ü İ S T A N B U L K Ü T Ü P H A N E L E R İ Y Ü R Ü Y O R Başlangıç: Tünel Meydanı 28 Mart 2011 Pazartesi Kütüphane Haftası Açılış Töreni Saygı Duruşu İstiklal M arşı Kütüphaneciler M arşı A çılış Kon u şm a la rı Ü m it Ö Z TÜ RK İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencisi M eh m et M A N YA S Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Prof. D r. M ehm et C A N A TA R İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı D r. M im a r K a dir TO PB A Ş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı H ü sey in A vn i M U TL U İstanbul Valisi TK D İsta n bu l Ş u besi 2010 Ö dü lleri - Kütüphane Dostu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Yılın Halk Kütüphanesi Okurları - İlköğretim ve Liselerarası Bir Kütüphane Düşlüyorum Konulu Resim ve Kompozisyon Yarışması - Yılın Kütüphane Gönüllüleri Film G österim i: S ıra dışı O ku rla r-2011 A çılış Kon fera nsı: K itap ve K ü ltü r Sevg isi H a ldu n H Ü RE L, Araştırmacı Yazar D a n s G österisi: Ka dir H a s Ü n iversitesi La tin D a n s Toplu lu ğu Yer: Kadir Has Üniversitesi 2

4 13.00 K o n fe r a n s : V a li le r i n d e Ö y k ü le r i V a r d ır K a d ir Ç A L IŞ IC I, Emekli Vali Yer: Gaziosmanpaşa İlçe Halk Kütüphanesi K o n fe r a n s : B i lg i Ç a ğ ı v e K ü tü p h a n e le r in Ö n e m i D o ç. D r. B e ra t B İR B A YR A K T A R, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yer: Nuri Cıngıllıoğlu Lisesi Konferans: Bilginin Üretimi, Bilginin Korunması ve Bilgiye Erişim Meryem KILINÇ, Esenler Belediyesi Dijital Kütüphane Hayri YAVUZ, Hiperlink Kemal SİDAR, Etkin Proje Yer: Esenler Belediyesi Dijital Kütüphane Konferans: Sosyal Medya, Eğitim ve Kütüphaneler Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi nde Sosyal Medya Uygulamaları Deniz BALTACI, Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi Eğitimde Sosyal Medya Uygulamaları Dr. Michael STEPHENS, Dominican Üniversitesi ILIPG İşbirliği ile Yer: Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi Ardıl çeviri yapılacaktır A ç ıl ış : S u lta n b e y l i B e le d iy e s i A y d o s K ü tü p h a n e s i Yer: Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi 29 Mart 2011 Salı M a r m a r a Ü n i v e r s i t e s i 4 7. K ü t ü p h a n e H a ft a s ı E t k i n l i k l e r i A ç ı l ı ş T ö r e n i P r o f. D r. H a m z a K A N D U R, Rektör Yardımcısı Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu K o n fe r a n s : D e f t e r - i K ü t ü b d e n e - K a t a l o ğ a H ü s e y i n T Ü R K M E N, Atatürk Kitaplığı Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu 3

5 11.00 Konferans: Gizlenmek Zorunda Değiliz: Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler Dr. Volker PIRSICH, Hamm Şehir Kütüphanesi Müdürü Goethe Enstitüsü ve TKD İstanbul Şubesi İşbirliğiyle Yer: Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi Ardıl çeviri yapılacaktır S ö y le ş i : C a h i t A r f Y a ş ın d a M u c iz e Ö ZÜ N A L, Yazar Yer: Nuri Cıngıllıoğlu Lisesi Panel: Metropol Kütüphaneleri ve İstanbul Kütüphanesi Abdullah TURAN İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphane ve e-kaynaklar Engin BİNOĞUL Y. Mimar, Akant Tasarım Restorasyon Nergiz BİNOĞUL Y. Mimar, Akant Tasarım Restorasyon Barış ÖNAL Mimar, Akant Tasarım Restorasyon Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü K o n fe r a n s : K ü lt ü r B a ş k e n t i v e K ü t ü p h a n e c il ik : B ir D e ğ e r l e n d ir m e D o ç. D r. H ü l ya D İL E K K A YA O Ğ L U, İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yer: Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi Konferans: Eğitimde Sosyal Medya Uygulamaları Dr. Michael STEPHENS, Dominican Üniversitesi Yer: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ILIPG İşbirliği ile Ardıl çeviri yapılacaktır K o n f e r a n s : G ü n ü m ü z d e O k u l K ü t ü p h a n e l e r i n i n R o l ü : İ s p a n y a d a k i O k u l K ü t ü p h a n e l e r i n i n G ü n c e l P a n a r o m a s ı G l ò r i a D u r b a n R O C A, Escuela Técnica de Clot Okul Kütüphaneleri Sorumlusu Y er: İstanbu l C ervantes Enstitüsü Simultane çeviri yapılacaktır İ lk v e O r t a Ö ğ r e t im Ö ğ r e n c i le r iy le Z e k a O y u n l a r ı Yer: Beyoğlu Belediyesi Turbibaba Kütüphanesi 4

6 30 Mart 2011 Çarşamba Konferans: Kütüphane Profesyonelleri ve Kütüphanecilik Müzik ve Sanat Kütüphaneleri Moderatör, Yrd. Doç. Dr. Ümit KONYA İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Teri SİSA Borusan Müzik Kütüphanesi Müdürü Begüm BAŞOĞLU Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi Ayşen KÜYÜK Hacettepe Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hakkı YILMAZ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Phyllis ERDOĞAN Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Kurucu Direktörü Thalia TSALKITZI Yunanistan Arşivciler ve Kütüphaneciler Derneği Başkan Yardımcısı Hyperlink ve Borusan katkılarıyla Yer: Borusan Müzik Evi K o n fe r a n s : S ü le y m a n iy e M e d r e s e le r i n d e n T ü r k i y e Y a z m a E s e r le r K u r u m u n a G id e n Y o ld a Y ıl E m i r E Ş, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Yer: Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi K o n fe r a n s : B il g i T a ş ıy ıc ıl a r ı v e B i lg iy i Y ö n e t e n l e r in D e ğ iş im S ü r e c i D o ç. D r. T u b a K A R A T E P E Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yer: Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi F i lm G ö s t e r im i : Z ık k ım ı n K ö k ü Yön etm en : M em du h Ü n Yer: Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi 5

7 13.00 K o n fe r a n s : Y a ş a y a n G e ç m iş im i z : K ü t ü p h a n e l e r v e K it a p l a r Ya rd. D o ç D r. B e d ri M E R M U T L U Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi P ro f. D r. C i h a n O K U Y U C U Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi P ro f. D r. M e h m e t C A N A T A R İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı M e l e k G E N Ç B O Y A C I Millet Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü N a il B A YR A K T A R, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Emekli Genel Müdür Yardımcısı D r. N e v za t K A Y A Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Emekli Müdürü Yer: Ali Emiri Kültür Merkezi K o n fe r a n s : K a y b e t t i ğ i m i z K ü l t ü r v e T a b i a t V a r l ı k l a r ı T u r n a l a r : T u r n a K a t l a m a U y g u l a m a s ı D r. S o l m a z S E L Ç U K, Marmara Üniversitesi D i n l e t i : M e l o d i l e r U ç u ş u r k e n Y r d. D o ç. D r.t ü l ü n M A L K O Ç v e Ö ğ r e n c i l e r i Marmara Üniversitesi Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu S ö y le ş i v e İm z a G ü n ü : B u r h a n G Ü N E L, Yazar Yer: Bakırköy Rıfat Ilgaz İlçe Halk Kütüphanesi P a n e l: S a h a ft a n a m a z o n.c o m a : K it a b ın D ü n y a s ın d a n D ü n y a n ı n K it a b ı n a M o d e r a t ö r, P ro f. D r. C o ş k u n Ç A K IR İstanbul Şehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı P ro f. D r. A y h a n T. A K T A R İstanbul Bilgi Üniversitesi D r. M e h m e t İN H A N EBI- İdefix E d. ü Nn ey da re n ıt n İŞk Li İ t a b ı n a Turkuaz Yer: İstanbul Sahaf Şehir Antiquariat Üniversitesi Kütüphanesi H a yri Y A V U Z Hiperlink Yer: İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi S a h a f t a n a m a z o n. c o m a : k i t a b ı n d ü n y a s ı n d a n 6

8 31 Mart 2011 Perşembe P a n e l : Y e n i F ik ir v e S a n a t E s e r le r i K a n u n T a s la ğ ı, K ü t ü p h a n e l e r v e G e l e c e k K e re m K A H V E C İO Ğ L U İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphane ve e-kaynaklar E d a Ç A T A K L A R İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikrî Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi H a v v a A L K IŞ Türkiye Barolar Birliği Kütüphanesi Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü F i lm G ö s t e r im i : 1 1 e 1 0 K a la Yö n e tm e n : P e li n E S M E R, Yer : Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi K o n fe r a n s : B ilg i O k u r y a z a r lı ğ ı Y rd. D o ç. D r. Ü m it K O N YA İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yer: Kartal İlçe Halk Kütüphanesi K o n fe r a n s : 2 1. y y. B i lg i v e B e lg e Y ö n e t ic il e r in in D e ğ iş e n R o l le r i v e Y e t k i n lik l e r i D o ç. D r. B e ra t B İR B A Y R A K T A R Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yer: Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi K ü t ü p h a n e S e v e r S ö y l e ş i: A t a t ü r k ü n Y a n ıb a ş ı n d a M. K e m a l U L U S U, Yazar Yer: Darüşşafaka Eğitim Kurumları M. Nuri Kınık Kütüphanesi K o n f e r a n s : K ü t ü p h a n e l e r d e K u l l a n ı c ı O d a k l ı İ y i U y g u l a m a l a r D r. A n n a K O E C K Alman Ekonomi Milli Kütüphanesi T u b a A K B A Y T Ü R K Ç A N A K Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Simultane çeviri yapılacaktır. Yer: Türkiye Bankalar Birliği K o n fe r a n s : S i b i r y a d a n A n a d o l u y a T a ş t a k i T ü r k l e r S e rv e t S O M U N C U O Ğ L U,TRT İstanbul Televizyonu Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu 7

9 B e n im K ü tü p h a n e m K o n u lu R e s im Y a rış m a s ı Ö d ü l T ö re n i v e B e n im K ü tü p h a n e m R e s im S e rg is i Yer: Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi A t ö l y e Ç a lı ş m a s ı : O r i g a m i Y a ş G r u b u Yer: Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi 1 Nisan 2011 Cuma K o n fe r a n s : Y a ş a m B o y u Ö ğ r e n m e d e H a lk K ü t ü p h a n e l e r in in R o l ü D r. Iş ıl İlk n u r S E R T, İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yer: Bakırköy Rıfat Ilgaz İlçe Halk Kütüphanesi F i lm G ö s t e r im i : P r e n s e s i n U y k u s u Y ö n e tm e n : Ç a ğ a n IR M A K Yer : Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi S ö y l e ş i : K ü t ü p h a n e c i l i k m i D e d i n i z? N i l ü fe r S A R O S, Ebsco Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu K o n fe r a n s : A n n e le r i n Ç o c u k la r a O k u m a A l ış k a n lı ğ ı K a z a n d ır ı lm a s ın d a k i R o lü D r. Iş ıl İlk n u r S E R T, İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yer: Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi B i l g i Y a r ı ş m a s ı : M a r m a r a Ü n i v e r s i t e s i v e İ s t a n b u l Ü n i v e r s i t e s i B i l g i v e B e l g e Y ö n e t i m i B ö l ü m ü Ö ğ r e n c i l e r i A r a s ı n d a Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu K o n fe r a n s : V e d a E d e n l e r e V e fa Yer: Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi K o n fe r a n s : T a r ih in S i lg is i Y o k, B i r a z K a h k a h a B i r a z H ü z ü n D e r i n D ü ş ü n e c e k s in, İ le t i ş i m K a z a l a r ın ı A z a lt m a k İç in H a k a n B O Z K U R T, Davranış Bilimcisi, Polis Akd. Öğretim Üyesi Yer: Beyazıt Devlet Kütüphanesi 8

10 15.00 Konferans: Kütüphanelerde RFID Uygulamaları Etkinliğin ardından kokteyl düzenlenecektir. Arsis in katıkılarıyla Yer: Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi F i lm G ö s t e r i m i: A li c e H a r ik a l a r D i y a r ın d a Yer: Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi K ü t ü p h a n e H a ft a s ı G a la Y e m e ğ i Yer: Armada Otel Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 2 Nisan 2011 Cumartesi K o n fe r a n s : D ij it a l D ü n y a d a O k u r - Y a z a r O lm a k T a rı k T U F A N,Yazar Yer: Hoca Üveys Kütüphanesi A t ö ly e Ç a l ış m a s ı : O r ig a m i Y a ş G r u b u Yer: Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi Atatürk Kitaplığı GECELEYİN KÜTÜPHANE Bakırköy Rıfat Ilgaz İlçe Halk Kütüphanesi Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi Kadıköy Muhtar Özkaya İlçe Halk Kütüphanesi Üsküdar Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi Fatih İlçe Halk Kütüphanesi Kapanış Saati Mart-3 Nisan tarihleri arasında söz konusu kütüphanelerde çeşitli akşam ve gece etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Etkinlik detaylarını adresinden takip edebilirsiniz 9

11 SERGİLER E v liy a Ç e le b i n in E s e r le r i 2 8 M a r t - 3 N is a n Yer : Sü leym aniye Yazm a Eser Kütüphanesi Açılış: 28 Mart Pazartesi, Saat: Çizginin Diliyle Kitap ve Kütüphane Karikatürleri: Hababam Sınıfı ve Rıfat Ilgaz Fotoğrafları Sergisi 2 8 M a r t - 3 N is a n Yer: Nuri Cıngıllıoğlu Lisesi Açılış: 28 Mart Pazartesi, Saat: Y a ş a y a n G e ç m i ş i m i z K i t a p l a r 2 8 M a r t - 3 N i s a n Y e r : M i lle t Y a z m a E s e r K ü t ü p h a n e s i A ç ı lış : 2 8 M a rt P a za rte s i, S a a t: O k u m a S a ğ a n a k la r ı 2 8 M a r t N is a n Yer: Taksim Metrosu Sergi A lanı Açılış : 28 Mart Pazartesi, Saat: TE D A P rojesi K a p sa m ın da Ya yın la n a n K ita pla r 1 M a rt - 3 N isa n Yer: Beyazıt Devlet Kütüphanesi İs ta n b u l K ü t ü p h a n e le r in i K e ş fe d in : H e r K ü tü p h a n e B ir D ü n y a 3 0 M a r t N is a n Yer: İstanbul YMMO Sanat Galerisi Açılış: 29 Mart Salı, Saat: M e ş r u t iy e tt e n C u m h u r iy e te : D e r s V e r e n K it a p la r N is a n Yer: Hoca Üveys Kütüphanesi Açılış: 2 Nisan Cumartesi, Saat:

12 ÇEŞİTLİ ÇEŞİTLİ K ü t ü p h a n e d e b ir.... K ıs a F ilm Y a r ış m a s ı 2 3 M a r t - 3 N is a n Düzenleyen: Özyeğin Ü niversitesi Yer: Sanal Ortam : Facebook, Tw itter, Web Sitesi, Blog Ayrıntılı bilgi için: G eçici K ita p K afe E tk inlik leri 1 9 N isa n Düzenleyen: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yer: Taksim Metro İstasyonu Sergi Salonu F a t ih t e M ille t K it a p O k u y o r : H e r k e s i o k u d u k la r ıy la b e r a b e r 1 s a a t b o y u n c a k it a p o k u m a y a d a v e t e d iy o r u z. 3 N is a n P a z a r, 1 3 :3 0 Düzenleyen: Millet Yazm a Eser Kü tü phanesi, Fatih Belediyesi Yer: Millet Yazm a Eser Kütüphanesi Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi İnönü Caddesi Hariciye Konağı Sokak Türel Apt. No:3 Kat:1 Daire 3 Gümüşsuyu, Beyoğlu / İstanbul Tel : (212)

13 A li Em ir i K ü l tü r M e r k e zi Akşemsettin Caddesi No: 52 (İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arkası), Fatih Tel: (212) A r m a d a O t e l Ahırkapı Sokak No: 27, Sultanahmet Tel: (212) A tatü r k Ki tap lığ ı Mete Caddesi No: 45 Taksim Tel : (212) B ak ır k öy R ıfa t Ilgaz İlç e H alk K ü tü p h an e s i Yavuklular Sokak No: 2, Bakırköy Tel: (212) B e y az ıt D e v le t K ü t ü p h a n e s i Turan Emeksiz Sokak No: 6, Beyazıt Tel: (212) B e y oğ lu B e le d iy e s i T u r ab i b a b a Kü tü p h an e s i v e B ilg i E r i ş im M e r k e zi Turabibaba Caddesi Matbaa Arkası Sokak No: 2 Kasımpaşa/Beyoğlu Tel: (212) B oğ az iç i Ü n iv e r s it e s i M ith at A l am F ilm M e r k e zi Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü, Bebek/Beşiktaş Tel: (212) B or u s an M ü z ik Ev i İstiklal Caddesi Orhan Apaydın Sokak No: 1, Beyoğlu Tel : (212) D ar ü ş ş a fak a Eğ itim K u r u m lar ı M. N u r i K ın ı k K ü tü p h a n e s i Darüşşafaka Caddesi No: 14, Maslak/Sarıyer Tel: (212) G az io s m an p a ş a İlç e H a lk Kü tü p h a n e s i Ordu Caddesi No: 1 Şehir Tiyatroları Binası Kat:1, Gaziosmanpaşa Tel: (212) H oc a Ü v e y s K ü t ü p h a n e s i Keçeciler Caddesi No: 9/1, Yavuzselim/Fatih Tel: (212) İs tan b u l B ilg i Ü n iv e r s it e s i D olapd e r e K am p ü s ü Kurtuluş Deresi Caddesi Yahya Köprüsü Sokak No: 1, Dolapdere/Beyoğlu Tel: (212) İs tan b u l B ilg i Ü n iv e r s it e s i S an tr a l K am p ü s ü Eski Silahtarağa Elektrik Santrali Kazım Karabekir Caddesi No: 2/13, Eyüp Tel: (212) İs tan b u l C e r v an te s E n s tit ü s ü Tarlabaşı Bulvarı Zambak Sokak No: 25, Beyoğlu Tel: (212) İs tan b u l Ş e h i r Ü n iv e r s i te s i K ü tü p h a n e s i Kuşbakışı Caddesi No: 27, Altunizade/Üsküdar Tel: (216) İs tan b u l Ü n iv e r s it e s i İl e ti ş im F ak ü l te s i Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sokak, Beyazıt/Fatih Tel: (212) İs tan b u l YM M O S a n a t G al e r i s i İstiklal Caddesi No: 302, Beyoğlu Tel: (212) K ad ir H a s Ü n iv e r s ite s i Kadir Has Caddesi No: 1, Cibali/Fatih Tel: (212) K ar tal İl ç e H a lk Kü tü p h an e s i, Y aş am K ali te s in i Y ü k s e ltm e M e r k e zi B in a s ı Abdi İpekçi Caddesi No: 31 Kat: 2, Kartal Tel: (216) M a r m ar a Ü n i v e r s i te s i Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi, Kadıköy Tel: (216) M il le t Ya zm a Es e r Kü tü p h an e s i Macar Kardeşler Caddesi Feyzullah Efendi Sokak No: 1, Fatih Tel: (212) M u h t ar Ö z k a y a H a lk Kü tü p h an e s i Bağdat Caddesi Ömerpaşa Sokak No: 4/B, Caddebostan/Kadıköy Tel: (216) N u r i C ın g ı llıo ğ lu L is e s i Karslı Ahmet Caddesi No: 70/A (Yüce Tarla Durağı), Ataşehir Tel: (216) O r h an K e m al İl H a lk Kü tü p h an e s i Ordu Caddesi No: 33, Beyazıt/Fatih Tel: (212) S ab an c ı Ü n iv e r s ite s i Ka r a k ö y İle t iş i m M e r k e zi Bankalar Caddesi No: 2, Karaköy, Beyoğlu Tel: (212) S ü l e y m a n i y e Ya zm a E s e r Kü tü p h a n e s i Hamam Sokak No: 35, Fatih Tel: (212) Ş e m s ip a ş a İlç e H a lk Kü tü p h an e s i Harem Sahil Yolu No: 5, Üsküdar Tel: (216) S u l tan b e y l i B e le d i y e s i A y d os K ü tü p h an e s i Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Kubbe Caddesi No: 8, Sultanbeyli Tel: (216) T ü r k i y e B a n k alar B ir liğ i Nispetiye Caddesi Akmerkez B.3 Blok Kat: 13, Etiler/Beşiktaş Tel: (212)

14 NOTLAR 13

15 SPONSORLAR Ana Sponsor Resmi Sponsorlar Etkinlik Sponsorları Destek Sponsorları ITRİ MÜZİK OKULU 14

16 47. KÜTÜPHANE HAFTASI İSTANBUL PROGRAMI ANA SPONSOR ARKA KAPAK

Binlerce Kü ür, K aplarla Bir. Arada. www.tkdankara.org. https://facebook.com/groups/tkdankara https://twitter.com/tkdankarasubesi

Binlerce Kü ür, K aplarla Bir. Arada. www.tkdankara.org. https://facebook.com/groups/tkdankara https://twitter.com/tkdankarasubesi Ofset & Tipo Baskı Hizmetleri Binlerce Kü ür, K aplarla Bir Arada O S K A R Ofset & Tipo Baskı Hizmetleri https://facebook.com/groups/tkdankara https://twitter.com/tkdankarasubesi www.tkdankara.org KÜLTÜR

Detaylı

XXII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI

XXII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI T 'P -.S XXII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (31 Mart - 6 Nisan 1986) A N K A R A 1986 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ve TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ XXII. KÜTÜPHANE HAFTASI (31 Mart - 6 Nisan 1986) DOLAYISIYLA

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

T.C. ANKARA VALİSİ ALÂADDİN YÜKSEL

T.C. ANKARA VALİSİ ALÂADDİN YÜKSEL T.C. ANKARA VALİSİ ALÂADDİN YÜKSEL 26 Mart- 1 Nisan 2012 tarihleri arasında kutlanacak olan 48. Kütüphane Haftası nın açılış törenini onurlandırmanızı diler. Tarih: 26 Mart 2012 Saat: 10.00 Milli Kütüphane

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI Ömer ÇELİK

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI Ömer ÇELİK 1 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI Ömer ÇELİK 31 Mart - 06 Nisan 2014 tarihleri arasında kutlanacak olan 50. KÜTÜPHANE HAFTASI nın açılış törenini onurlandırmanızı diler. Tarih: 01 Nisan 2014 Saat: 09:30 Yer: Milli

Detaylı

bülten TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI Sayın Velilerimiz,

bülten TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI Sayın Velilerimiz, Yıl: 2012 Sayı: 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI bülten Sayın Velilerimiz, TED Ankara Koleji olarak 2011-2012 öğretim yılında 80. yılımızı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. TED Ankara Koleji ailesinin birer

Detaylı

Eğitim için... Türkiye için!

Eğitim için... Türkiye için! Bağış ve burslar için Büyükdere Caddesi TEV Kocabaş İşhanı No: 111 Kat: 6-7-8 34349 Gayrettepe - İstanbul Telefon (0212) 318 68 00 Faks (0212) 217 56 90 www.tev.org.tr 444 0 838 444 0 TEV www.tev.org.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER OMÜ DEN SEMİNER-KURS TOPLANTI SÖYLEŞİ ANMA-KUTLAMA SERGİ KONSER KONGRE TANITIM SEMPOZYUM PANEL KONUKLARIMIZ ÇALIŞTAY SPOR KONFERANS

İÇİNDEKİLER OMÜ DEN SEMİNER-KURS TOPLANTI SÖYLEŞİ ANMA-KUTLAMA SERGİ KONSER KONGRE TANITIM SEMPOZYUM PANEL KONUKLARIMIZ ÇALIŞTAY SPOR KONFERANS İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER OMÜ Şevket Aşçı Turizm Fakültesinin Temeli Atıldı 2 OMÜ de Rektörlük Seçimi 4 Üniversitemizden Tüba ya İki Üye 5 OMÜ de Nakillerine Başlanacak 6 Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve

Detaylı

KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANI Atilla KOÇ

KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANI Atilla KOÇ KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANI Atilla KOÇ 26 Mart - 01 Nisan 2007 tarihleri aras nda kutlanacak olan 43. KÜTÜPHANE HAFTASI n n aç l fl törenini onurland rman z diler. Tarih: 26 Mart 2007 Saat: 09.30 Yer: Küçük

Detaylı

152 tesisin açılışı için gerçekleştirilen etkinliğe katılırken, 40 bini geçkin Antalyalı alandaki yerini aldı. Davutoğlu'nun Başbakan olarak

152 tesisin açılışı için gerçekleştirilen etkinliğe katılırken, 40 bini geçkin Antalyalı alandaki yerini aldı. Davutoğlu'nun Başbakan olarak 1Syf_Layout 1 2/16/15 8:32 PM Page 1 https://twitter.com/akdenizmanset https://www.facebook.com/akdenizmanset07 Yeni kararlar yolda www.akdenizmanset.com.tr Muhteşemdiniz Antalya Başbakan Davutoğlu nun

Detaylı

2 okul 2 sorun. Y l: 13 Say : 287 Fiyat: 1 TL TİYATRO. Bu başka Mexico Akatlar Kültür Merkezi 6 DA

2 okul 2 sorun. Y l: 13 Say : 287 Fiyat: 1 TL TİYATRO. Bu başka Mexico Akatlar Kültür Merkezi 6 DA Beşiktaş Gazetesi IPhone ve IPad (ios) uygulaması AppStore da... Ücretsiz indirin İsmail Ünal aday mı? HENÜZ bu konu hakkında yorum yapmak erken ama yine de söyleyeyim. İSMAİL BAŞTUĞ (Siyaset ve Spor)

Detaylı

Ya şa d ğ n z kent ten ha ber ve ri yo ruz. 50 Kuruş (KDV Da hil) Keyfi bir tasarrufmuş ACINIZ ACIMIZDIR. Esra ALTUNKES

Ya şa d ğ n z kent ten ha ber ve ri yo ruz. 50 Kuruş (KDV Da hil) Keyfi bir tasarrufmuş ACINIZ ACIMIZDIR. Esra ALTUNKES 1Syf_Layout 1 16.05.2014 18:40 Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 https://twitter.com/akdenizmanset Ya şa d ğ n z kent ten ha ber ve ri yo ruz www.akdenizmanset.com.tr 17 MAYIS 2014 Cumartesi

Detaylı

www.multidil.com.tr time

www.multidil.com.tr time İngilizce Almanca İtalyanca Fransızca TOEFL IELTS YDS www.multidil.com.tr Londra Yaz Dil Okulu E-5 KÜÇÜKYALI ŞUBESİ Atatürk Caddesi Altunkum İş Merkezi No:35 Kat:2 Daire:8-9 Küçükyalı - Maltepe Tel: 0216

Detaylı

YENİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

YENİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAŞLADI HAFTALIK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE 13 EYLÜL 2011 SALI ( SALI - CUMA GÜNLERİ ÇIKAR ) YIL:1 SAYI:52 FİYAT: 1. 00 TL YENİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAŞLADI 3 GÜNLÜK BEBEK İÇİN AMBULANS HELİKOPTER 3 gün önce dünyaya

Detaylı

VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ

VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ (Etkinliklerin târih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında liste güncellenmektedir. Son güncelleme: 27 Mart 2013)

Detaylı

İYTE Yaşam Merkezi. İYTE de Yeni Barınma ve Sosyal Mekan İmkanları. Sayı 17 / Ocak - Şubat - Mart 2014 Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır.

İYTE Yaşam Merkezi. İYTE de Yeni Barınma ve Sosyal Mekan İmkanları. Sayı 17 / Ocak - Şubat - Mart 2014 Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır. İYTE Yaşam Merkezi İYTE de Yeni Barınma ve Sosyal Mekan İmkanları Sayı 17 / Ocak - Şubat - Mart Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır. 2 SAYI 17 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ İzmir Yüksek

Detaylı

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ FAALİYET RAPORLARI 2014 İSTANBUL 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...5 GENEL BİLGİLER...6

Detaylı

Feyizler, safâlar ziyâde ola. Tören Programı

Feyizler, safâlar ziyâde ola. Tören Programı Feyizler, safâlar ziyâde ola Tören Programı 07 Aralık 2014 Pazar Kandil Uyandırma Merasimi Sevgi ve Hoşgörü Yürüyüşü Saat: 13.30 Düzenleyen: Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Semâ

Detaylı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Teknoloji Topluluğu FAALİYET RAPORU. Akademik Danışman Öğr. Gör.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Teknoloji Topluluğu FAALİYET RAPORU. Akademik Danışman Öğr. Gör. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Teknoloji Topluluğu FAALİYET RAPORU Akademik Danışman Öğr. Gör. Gökhan TURAN Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Hizmetler ilçelere de yayılıyor

Hizmetler ilçelere de yayılıyor 1Syf_Layout 1 4/27/15 7:43 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 MHP li Yaşar dan suç duyurusu MHP den Antalya Milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen Aksu Belediye ve Büyükşehir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ekim-Kasım-Aralık 2012 Sayı: 55. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ Rektör Prof. Dr. Hüseyin AKAN

İÇİNDEKİLER. Ekim-Kasım-Aralık 2012 Sayı: 55. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ Rektör Prof. Dr. Hüseyin AKAN İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ANMA-KUTLAMA OMÜ 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni 2 Canik Başarı Üniversitesinin Akademik Yılı Törenle Başladı 5 Cumhuriyetin 89. Yılı Törenlerle Kutlandı 6

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI http://oidb.marmara.edu.tr/ Sevgili Öğrenciler, Üniversite yaşamına ilk adımınızı attığınız bu

Detaylı

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Temeli Atıldı 2 Türkiye nin Havacılık Merkezi Olacağız 4 Kırgızistan Arabaev Devlet Üniversitesi ile İşbirliği Anlaşması İmzalandı 5

Detaylı

Habib-i Neccar Hz. ve Camii ni Tanıtma Derneği ve Habib-i Neccar Eğitim ve Kültür Vakfı İşbirliğiyle gerçekleştirilecek

Habib-i Neccar Hz. ve Camii ni Tanıtma Derneği ve Habib-i Neccar Eğitim ve Kültür Vakfı İşbirliğiyle gerçekleştirilecek Kurucusu ve Sahibi Mustafa ATAV Kuruluş Tarihi 17-Nisan-1987 Antakya Belediyesi, Habib-i Neccar Hz. ve Camii ni Tanıtma Derneği ve Habib-i Neccar Eğitim ve Kültür Vakfı İşbirliğiyle 22-26 Mayıs ta Habib-i

Detaylı

SPOR. Dentinho: "Beşiktaş benim için önemli..."

SPOR. Dentinho: Beşiktaş benim için önemli... Gökhan Töre'nin talibi çoğaldı... Beşiktaş ın yeni kaptanı Tolga Zengin... Dentinho: "Beşiktaş benim için önemli..." Siyah-Beyazlı ekipte 10 hafta 20 sakat... DAHA ÇOK... SON DAKİKA GELİŞMELER... MAÇLAR...

Detaylı

MünazaraKulübü. eğitim kurumları. YarıẟmadanYarıẟmaya. Yayın İletiẟim Kulübü. burası

MünazaraKulübü. eğitim kurumları. YarıẟmadanYarıẟmaya. Yayın İletiẟim Kulübü. burası MünazaraKulübü YarıẟmadanYarıẟmaya Yayın İletiẟim Kulübü İletiẟim: okulummarmara@mek.k12.tr ilknurakgun@mek.k12.tr Yayın İletiẟim Kulübü Öğretmeni: İlknur Akgün Kulüp Öğrencileri: Büẟra Genç, Burak Sezer

Detaylı

Komisyon üyeleri, her oturum için 76 şar lira huzur hakkı aldı. CHP ve MHP li üyelerin Huzur hakkı oyunu. 10 öğrenci tam puan aldı

Komisyon üyeleri, her oturum için 76 şar lira huzur hakkı aldı. CHP ve MHP li üyelerin Huzur hakkı oyunu. 10 öğrenci tam puan aldı 1Syf_Layout 1 7/1/15 8:10 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 https://twitter.com/akdenizmanset Komisyon üyeleri, her oturum için 76 şar lira huzur hakkı aldı CHP ve MHP li üyelerin Huzur

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ NDEN HABERLER

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ NDEN HABERLER TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ NDEN HABERLER Mart 2001 37. KÜTÜPHANE HAFTASI NA GİRERKEN... Bu yil 37.si kutlanacak olan Kütüphane Haftası etkinlikleri 26 Mart Pazartesi günü saat 10.30 da

Detaylı