I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ"

Transkript

1 I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ Doðal Doðum Her Kadýnýn Hakkýdýr ÝSTANBUL

2 Deðerli katýlýmcýlar, Sizleri Nisan 2013 tarihlerinde Ýstanbul da yapacaðýmýz 1. Ulusal Doðal Doðum Kongresi ne davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde ilk kez gerçekleþecek olan bu kongre, Ýstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemþirelik Fakültesi Kadýn Saðlýðý ve Hastalýklarý Hemþireliði Anabilim Dalý tarafýndan, Florence Nightingale Hemþire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfý nýn desteði ile düzenlenecektir. Son yýllarda ülkemizde sezaryen oranlarýnýn artýþý ile daha çok gündeme gelen ve tartýþýlan doðal doðum konusunun ayrýntýlý olarak ele alýnacaðý ve tartýþýlacaðý, üç tam gün sürecek bu kongrede 11 oturum yer alacaktýr. Zengin bir bilimsel içerik hazýrlanmýþ, alanlarýnda yýllarýn birikimine sahip uzmanlar davet edilmiþtir. Saðlýk hizmetinin bir ekip çalýþmasý olduðu bilinci ile, farklý disiplin ve farklý kurumlardan gelen deðerli bilim insanlarý ve meslektaþlarýmýzýn bir araya geldiði, bilgi ve deneyimlerin paylaþýldýðý, tartýþýldýðý bir etkinlik olmasýný amaçlýyoruz. Doðal doðum ile ilgili ulusal boyutta ilk olma özelliðini taþýyan kongremizde, sizleri görmekten büyük bir onur duyacaðýmýzý belirterek katýlýmýnýzý bekliyor ve saygýlar sunuyoruz. Nezihe Kýzýlkaya Beji

3 ONURSAL BAÞKAN Prof.Dr. Yunus Söylet Ýstanbul Üniversitesi Rektörü ONURSAL KURUL Emel Berkay Keriman Nargaz (Güler) KONGRE BAÞKANI Nezihe Kýzýlkaya Beji KONGRE SEKRETERLERÝ Gülay Rathfisch Ýlkay Güngör DÜZENLEME KURULU Nezihe Kýzýlkaya Beji Nevin Hotun Þahin Ümran Oskay Ergül Aslan Gülay Rathfisch Ýlkay Güngör Semiha Aydýn Esra Kal Þükran Baþgöl KONGRENÝN ANA KONULARI Tarihsel Süreç Ýçinde Doðal Doðum Doðal Doðum ve Hormonlar Doðum Pozisyonlarý ve Ikýnma Doðum Korkusu Doðal Doðuma Hazýrlanma Doðuma Hazýrlýk Sýnýflarý Doðal Doðum Yöntemleri Doðum Planý Doðal Doðuma Müdahale Özel Durumlarda Doðal Doðum Doðum Sonrasý Dönem Ülkemizde Doðal Doðuma Yaklaþým

4 BÝLÝMSEL KURUL Nevin AKDOLUN BALKAYA Gülcihan AKKUZU Aygül AKYÜZ Hediye ARSLAN Ergül ASLAN Halil ASLAN Mürüvvet BAÞER Anahit COÞKUN Nurdan DEMÝRCÝ Emel EGE Nilüfer ERBÝL Bülent Hayri ERMÝÞ Kafiye EROÐLU Gül ERTEM Gülsen ERYILMAZ Zehra GÖLBAÞI Ahmet GÜL Ýlkay GÜNGÖR Recep HAS Nevin HOTUN ÞAHÝN Lemi ÝBRAHÝMOÐLU Oktay KADAYIFÇI Ýbrahim KALELÝOÐLU Birsen KARACA SAYDAM Zekiye KARAÇAM Oya KAVLAK Nezihe KIZILKAYA BEJÝ Nuran KÖMÜRCÜ Kamile KUKULU Samiye METE Hülya OKUMUÞ Ümran OSKAY Ferda ÖZBAÞARAN Nebahat ÖZERDOÐAN Hafize ÖZTÜRK CAN Türkan PASÝNLÝOÐLU Gül PINAR Gülay RATHFISCH Nesrin REÝS F. Deniz SAYINER Ümran SEVÝL Neriman SOÐUKPINAR Nur ÞENEL Ahsen ÞÝRÝN Lale TAÞKIN Ali Ýsmet TEKÝRDAÐ Füsun TERZÝOÐLU Seyfettin ULUDAÐ Bülent URMAN Gülþen VURAL Yurdagül YAÐMUR Emre YANIKKEREM Alkan YILDIRIM Atýl YÜKSEL *Soyadlarýna göre alfabetik sýralanmýþtýr.

5 ULUSLARARASI KONUÞMACILAR Michel Odent (Ýngiltere) Michel Odent, 1930 yýlýnda Fransa da doðmuþ ve týp eðitimini Paris Üniversitesi nde tamamlamýþtýr lý yýllardan bu yana Odent, anne ve çocuk saðlýðý konusunda yaptýðý çalýþmalar ile dünyada doðum havuzlarýný ve ev benzeri doðum odalarýný yaratan uzman olarak tanýnmaktadýr. Hastane doðumlarýnda ev ortamlarý yaratan ve doðum havuzlarýný hastanelere taþýyan ilk kiþidir. Böylece doðumda fiziksel ve duygusal destek alýnabilecek ortamlar saðlanmýþ ve annelerin kendilerini güvende hissetmelerine katkýda bulunmuþtur. Odent in Londra da kurduðu Primal Health Research Centre bünyesinde yapýlan araþtýrmalarda, insan saðlýðýnýn büyük ölçüde ana rahmine düþtüðü andan bir yaþýna kadar olan dönemde þekillendiði, doðum biçimimizin hayatýmýz üzerinde kalýcý etkileri olduðu yönünde çarpýcý sonuçlara varýlmýþtýr. Michel Odent, 50 den fazla bilimsel makale yayýnlamýþ ve 21 dile çevrilmiþ 11 kitap yazmýþtýr. En ünlü kitabý The Scientificantion of Love da (Sevginin Bilimselleþmesi) bebeklerin doðum biçiminin medeniyetimizin geleceði üzerine etkilerini tartýþan Michel Odent, dünya çapýnda normal doðum oranýnýn düþmesi ile, anne ve bebeðin sevgi hormonu oksitosinden giderek daha fazla mahrum kalmasýnýn sadece bireysel sonuçlarýnýn olmadýðýný bunun yanýnda sevme yeteneðinden yoksun kuþaklarýn da ortaya çýkabileceðini vurgulamaktadýr. Sherry Gilbert (Amerika Birleþik Devletleri) HypnoBirthing Enstitüsü'nün direktörü, sertifikalý klinik hipnoterapist ve yaþam koçu olan Sherry Gilbert, Holistik Saðlýk alanýnda yüksek lisans derecesine sahiptir. Ayný zamanda HypnoBirthing Faculty ve Southwest Institute for Healing Arts Faculty üyesidir. Sherry Gilbert, Hipnobirth Enstitüsününde Hipnobirthing'in kurucusu olan Marie F Mongan ile birlikte doðum korkusunun giderilmesinde hipnoz ve derin gevþeme teknikleri üzerinde çalýþmaktadýr. Sherry Gilbert ayný zamanda Hipnoterapi uygulamalarýnýn bebek sahibi olmak isteyen çiftlerde gebeliðin oluþmasýna yardýmcý olduðuna inanmýþ ve bu konu üzerinde uzun yýllarca çalýþmýþtýr. Bunun sonucu olarak da Hipnobirth bünyesinde fertilite danýþmanlýk sertifika programýný açmýþtýr ve hala günümüzde de bu programý yürütmektedir.

6 ULUSAL KONUÞMACILAR Doç.Dr. Halil Aslan Yard. Doç.Dr. Serap Balcý Op. Dr. Gülnihal Bülbül Öðr. Gör. Melek Ersoy Cingi Prof. Dr. Anahit Coþkun Damla Çeliktaban Op.Dr.Hakan Çoker Prof. Dr. Hayri Ermiþ Doç.Dr. Ahmet Gül Yard. Doç.Dr. Ýlkay Güngör Prof. Dr. Recep Has Doç. Dr. Oya Kavlak Doç.Dr. Samiye Mete Doç.Dr. Özlem Moraloðlu Uzm. Dr. Hasan Ali Nogay Asude Oflaz Ayþe Öner Prof.Dr. Tülay Özkan Julia Steils Paçacýoglu Yard. Doç.Dr. Gülay Rathfisch Nur Sakallý Dr. Zübeyde Özkan Altunay Prof. Dr. Nil Sarý Halide Savaþ Mukaddes Turan Miral Prof. Dr. Seyfettin Uludað Yard. Doç.Dr. Hatice Yýldýz Ýstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýstanbul Üniv. Florence Nightingale Hemþirelik Fak. Çocuk Sað.ve Hast.Hemþ.Anabilim Dalý Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný, Ýstanbul Maltepe Üniv. Hemþirelik Yüksekokulu Koç Üniv. Hemþirelik Yüksekokulu Haber Türk Gazetesi, Ýstanbul Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný, Lamaze ve Hypnobirthing Doðuma Hazýrlýk Eðitmeni, Ýstanbul Ýstanbul Üniv. Ýstanbul Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalý Ýstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýstanbul Üniv. Florence Nightingale Hemþirelik Fak.Kadýn Sað. ve Hast. Hemþ. Anabilim Dalý Ýstanbul Üniv. Ýstanbul Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalý Ege Üniv. Hemþirelik Fak. Kadýn Sað. ve Hast. Hemþ. Anabilim Dalý Dokuz Eylül Üniv. Hemþirelik Fak. Doðum ve Kadýn Hast. Hemþ. Anabilim Dalý Zekai Tahir Burak Kadýn Saðlýðý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Bahçeci Saðlýk Grubu Fulya Tüp Bebek Merkezi, Ýstanbul Ebe, Hamile Okulu, Gebe Eðitim Merkezi, Ýstanbul Hemþire, Hamile Rehberlik Gebe Eðitim Merkezi, Ýstanbul Ýstanbul Üniv. Ýstanbul Týp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalý Hamile Masajý Terapisti, Emzirme Danýþmaný, Doðum Destekçisi (doula), Ýstanbul Ýstanbul Üniv. Florence Nightingale Hemþirelik Fak. Kadýn Sað. ve Hast. Hemþ.Anabilim Dalý Doðuma Hazýrlýk Eðitmeni, Doðum Destekçisi (doula), Hamile Yogasý Eðitmeni, Ýstanbul Saðlýk Bakanlýðý Kadýn ve Üreme Saðlýðý Daire Baþkaný, Ankara Ýstanbul Üniv. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Týp Tarihi ve Etik Anabilim Dalý Avukat, Hemþire, Saðlýk Hukuku Uzmaný, Ýstanbul Ýstanbul Saðlýk Müdürlüðü Eðitim Þubesi Ýstanbul Üniv. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalý Marmara Üniv. Saðlýk Bil.Fak. Hemþirelik. Böl. Doðum ve Kadýn Hast. Hemþ. Anabilim Dalý *Soyadlarýna göre alfabetik sýralanmýþtýr.

7 Çarþamba I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ Bilimsel Program Kayýt Açýlýþ Konuþmalarý Kahve Arasý I. OTURUM: Tarihten Günümüze Doðal Doðum Oturum Baþkanlarý: Nezihe Beji, Gülay Rathfisch Antik Çaðlardan Günümüze Doðum Süreci Doðal Doðum Bilinci Anne Dostu Hastane Uygulamalarý Öðle Yemeði II. OTURUM: Ülkemizde Doðal Doðuma Yaklaþým Oturum Baþkanlarý: Atýl Yüksel, Ahmet Gül Türkiye de Saðlýk Bakanlýðý nýn Doðum Eylemine Bakýþý Ýl Saðlýk Müdürlüðü'nün Doðuma Hazýrlýk Eðitici Eðitimi Programlarý Saðlýk Ekibinin Doðal Doðum ile Ýlgili Çekinceleri Kahve Arasý III. OTURUM: Doðal Doðuma Bakýþ Oturum Baþkanlarý: Alkan Yýldýrým, Hediye Arslan Medyada Doðal Doðum Doðal Doðuma Hukuksal Bakýþ Keþkesiz Doðumlar Doðumda Kadýn/Aile Merkezli Bakým ve Memnuniyet Açýlýþ Kokteyli Nil Sarý Gülay Rathfisch Anahit Coþkun Zübeyde Özkan Altunay Mukaddes Turan Miral Ahmet Gül Damla Çeliktaban Halide Savaþ Hakan Çoker Ýlkay Güngör

8 Perþembe I. OTURUM: Doðal Doðumun Akýþý Oturum Baþkanlarý: Lemi Ýbrahimoðlu, Nuran Kömürcü Doðum: Yeni Bir Paradigmaya Doðru Doðum Aðrýsýna Doðal Yöntemlerle Yaklaþým Doðal Doðumu Destekleyen Pozisyonlar ve Ikýnma Michel Odent Ayþe Öner Sherry Gilbert Kahve Arasý II. OTURUM: Doðal Doðumda Önemli Bir Engel: Korku Oturum Baþkanlarý: Bülent Urman, Nurdan Demirci Doðum: Fizyolojiden Uygulamaya Zihnin Gücü; Bilinçli Hipnoz Gebelik ve Doðum Sürecinde Yoga ve Nefes Michel Odent Hasan Ali Nogay Nur Sakallý Öðle Yemeði III. OTURUM: Doðal Doðuma Hazýrlýk Oturum Baþkanlarý: Oktay Kadayýfçý, Nevin Þahin Doðuma Hazýrlýkta Farklý Bir Yaklaþým: Hypnobirth Doðuma Hazýrlýk Sýnýflarý Doðumu Beklerken (beslenme, egzersiz, doðum planý) Sherry Gilbert Samiye Mete Melek Ersoy Cingi Kahve Arasý IV. OTURUM: Doðal Doðum Yöntemleri Oturum Baþkanlarý:Hacer Karanisoðlu, Ýbrahim Kalelioðlu Suda Doðum Doðum Destekçisi / Doula ve Evde Doðal Doðum Hastanede Doðal Doðum Özlem Moraloðlu Julia Steils Paçacýoglu Asude Oflaz

9 Cuma I. OTURUM: Doðal Doðuma Müdahale Oturum Baþkanlarý: Alkan Yýldýrým, Önay Yalçýn Doðum Eyleminde Müdahalelerin Doðal Sürece Etkisi Doðum Eyleminde Anestezi ve Epidural Analjezinin Kullanýmý Doðal Doðum mu? Sezaryen Doðum mu? Kahve Arasý II. OTURUM: Özel Durumlarda Doðal Doðum Oturum Baþkanlarý: Ali Ýsmet Tekirdað, Rýza Madazlý Doðal Doðum Sürecinde Prezentasyon Anomalilerinin Yeri Ýkizlerde ve Ýri Bebeklerde Doðal Doðum Mümkün mü? Sezaryen Sonrasý Vaginal Doðum Öðle Yemeði III. OTURUM: Doðum Sonrasý Dönem Oturum Baþkanlarý: Hülya Okumuþ, Nazan Karahan Anne Bebek Baðlanmasý: Kontrol, Þefkat ve Dokunma Ýlk Emzirme ve Plasentanýn Doðumu Yenidoðanýn Ýlk Deðerlendirilmesi ve Bakýmý Gülnihal Bülbül Tülay Özkan Seyfettin Uludað Recep Has Hayri Ermiþ Halil Aslan Oya Kavlak Hatice Yýldýz Serap Balcý Kahve Arasý IV. OTURUM: Sözel Bildiriler Oturum Baþkanlarý: Ahsen Þirin, Saadet Yazýcý Kapanýþ ve Ödül Töreni

10 GENEL BÝLGÝLER Kongre Tarihi: Nisan 2013 Kongre Merkezi: Ýstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi, Ýstanbul Üniversitesi Beyazýt Kampüsü (Eczacýlýk Fakültesi Yaný), Ýstanbul Kayýt Ücreti: Kongreye katýlým ÜCRETSÝZDÝR. Kayýt: Kongre Merkezinin salon kapasitesi 400 kiþi olmasý nedeniyle katýlýmcýlarýn kaydý baþvuru sýrasýna göre olacaktýr. Sýnýrlý salon kapasitesi ve ulusal bir kongre olmasý nedeniyle sadece mezun hemþire, ebe, hekim ve bu alanda çalýþan psikolog, doula vb diðer kiþilerin baþvurularý alýnacaktýr, öðrenci baþvurularý kabul edilmeyecektir. adresinden ulaþýlabilen kongre baþvuru formu, doldurulduktan sonra adresine olarak gönderilmelidir. Kongreye kesin kayýt için kongre organizasyonu tarafýndan onay maili gönderilecektir. Konaklama: Katýlýmcýlar konaklama ile ilgili düzenlemeleri kendileri yapacaklardýr. Kongre Dili: Kongre dili Türkçedir. 25 Nisan 2013 tarihinde simültane çeviri yapýlacaktýr. Katýlýmcýlara katýlým belgesi verilecektir. Katýlýmcýlarýn kongre süresince yaka kartlarýný takmalarý gerekmektedir. Ýletiþim: Yrd.Doç.Dr. Gülay Rathfisch Yrd.Doç.Dr. Ýlkay Güngör Ýstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemþirelik Fakültesi e-posta:

11 BÝLDÝRÝ ÖZET GÖNDERÝMÝ Bildiri özetleri kongre web sitesi üzerinden online gönderilmelidir. Sistemden baðýmsýz olarak ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 1 Mart 2013 tarihinden sonra gönderilecek bildiriler kabul edilmeyecektir. Bildiri özeti hazýrlama kurallarý ve yazarlarýn dikkat etmesi gereken noktalar: Bildirilerin konusu kongre temasý ile uyumlu olmalýdýr. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktýr. Posta, faks ya da e-posta ile gönderilen özetler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. Bildiri özetleri Türkçe olarak en fazla 250 kelime, 12 punto ve Times New Roman karakterinde hazýrlanmalýdýr. Bildiri baþlýklarý büyük harfle yazýlmalý, kýsa olmalý ve konu içeriðini yansýtmalýdýr. Bildirinin baþlýðýnda kýsaltma kullanýlmamalýdýr. Bildiri yazarlarýnýn adý-soyadý çalýþtýðý kurum ve þehir, baþlýkla birlikte açýkça belirtilmelidir. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanýlmamalýdýr. Ancak bunun dýþýnda bildiri özeti içerisinde kurumu veya araþtýrýcýlarý tanýtacak herhangi bir cümle yer almamalýdýr. Bildiri özetleri giriþ ve amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç baþlýðýnda düzenlenmeli, tablo/grafik ve kaynak eklenmemelidir. Hazýrlanmasý sýrasýnda henüz sonuçlanmamýþ çalýþmalar deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. Kabul edilen bildiriler hiçbir düzeltme ve deðiþiklik yapýlmadan yayýnlanacaktýr. Sorumluluk yazarlara aittir. Kabul edilen tüm bildiri özetleri I. Ulusal Doðal Doðum Kongresi özet kitabýna basýlacaktýr. Poster olarak kabul edilen tüm bildiriler e-poster olarak sunulacaktýr. Online bildiri gönderirken Dikkat Edilecek Noktalar Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanýz Yeni Kullanýcý linkini kullanarak sisteme kaydolunuz. Kayýt iþleminden sonra sayfadaki açýklamalar size yardýmcý olacaktýr. Verilen açýklamalarý dikkatle okuyunuz. Ýnternet üzerinden gönderilen özetler ayný þekilde basýlacaðý için yazým hatalarýna dikkat edilmelidir. Özet gönderme iþleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarýný saklayýnýz. Bildirinizle ilgili tüm deðerlendirme sürecini e-posta ve parolanýzla sistem üzerinden takip edebilirsiniz. Gönderim esnasýnda teknik destek ya da sorularýnýz için: Minduce Bilgi Ýletiþim Teknolojileri Ltd. Tel : (0216) E-posta : Bildirilerin Deðerlendirilmesi Deðerlendirme internet üzerinden araþtýrmacýlarýn ad/soyad ve kurumlarý gizli tutularak yapýlacaktýr. Deðerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazýsý olarak gönderilecektir. E-POSTER SUNUMLAR E-poster hazýrlama kýlavuzu Bildirilerinizin e-poster olarak kabul edildiði size yazýlý olarak iletildikten sonra; 1. Posterinizde yer alacak tüm metin ve öðeleri bilgisayarýnýzda hazýr bulundurunuz. 2. Bildiri gönderirken kullandýðýnýz abstractmodule hesabýnýzla sisteme giriniz. 3. Sol sütundaki "Bildirilerim" butonuna týklayýnýz. Buradan tüm bildirilerinize ulaþabileceksiniz. 4. Poster olarak kabul edilen bildiri özet/ler/inizin altýnda bulunan Tam Metin / Poster Yükle tuþuna basýnýz. 5. Açýlan ekranda posterinizde bulunan ilgili bölümleri týklayarak poster bölümlerini ilgili yerlere kopyala-yapýþtýr yapýnýz; varsa figür ve tablolarýnýzý ekleyiniz ve kaydediniz. 6. Ön izleme tuþu ile posterinizi kontrol ediniz. 7. Herhangi bir eksik - yanlýþ kalmadýðýndan emin olunca Onayla tuþuna basýnýz. 8. Posteriniz kongre merkezinde kongre süresince aktif olacak bilgisayarlarda elektronik poster oynatýcýsý ile dönüþümlü olarak gösterilecektir.

12 Bu kongre, Ýstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemþirelik Fakültesi Kadýn Saðlýðý ve Hastalýklarý Hemþireliði Anabilim Dalý tarafýndan, Florence Nightingale Hemþire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfý nýn desteði ile düzenlenmiþtir.

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler

Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler Saðlýk ve Toplum Yýl:20, Sayý: 1 Ocak-Mart 2010 ARAÞTIRMALAR / Researches Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler Emergency Health Care Services and Paramedics in Turkey 1 2

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Deðerli Katýlýmcýlar, Güneydoðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (GAP BKÝ) adýna sizleri Ýstanbul Kümelenme Konferansý nda görmekten mutluluk duyuyoruz. Baþlangýcýnda iddialý bir sulama

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

tegep deðerleri 01 tegep hakkýnda TEGEP Eðitim ve Geliþim Platformu Derneði; kurumlar, eðitimciler, akademisyenler ve eðitim alanlardan oluþan paydaþlarý ile iþ birliði içinde fikir üretip, araþtýrma ve

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret CHP den Nuhut a Tarým ile sanayiyi buluþturmalýyýz adaylýk teklifi Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Ali Bektaþ: Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Memleketimizin geliþimi için tarým

Detaylı