I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ"

Transkript

1 I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ Doðal Doðum Her Kadýnýn Hakkýdýr ÝSTANBUL

2 Deðerli katýlýmcýlar, Sizleri Nisan 2013 tarihlerinde Ýstanbul da yapacaðýmýz 1. Ulusal Doðal Doðum Kongresi ne davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde ilk kez gerçekleþecek olan bu kongre, Ýstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemþirelik Fakültesi Kadýn Saðlýðý ve Hastalýklarý Hemþireliði Anabilim Dalý tarafýndan, Florence Nightingale Hemþire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfý nýn desteði ile düzenlenecektir. Son yýllarda ülkemizde sezaryen oranlarýnýn artýþý ile daha çok gündeme gelen ve tartýþýlan doðal doðum konusunun ayrýntýlý olarak ele alýnacaðý ve tartýþýlacaðý, üç tam gün sürecek bu kongrede 11 oturum yer alacaktýr. Zengin bir bilimsel içerik hazýrlanmýþ, alanlarýnda yýllarýn birikimine sahip uzmanlar davet edilmiþtir. Saðlýk hizmetinin bir ekip çalýþmasý olduðu bilinci ile, farklý disiplin ve farklý kurumlardan gelen deðerli bilim insanlarý ve meslektaþlarýmýzýn bir araya geldiði, bilgi ve deneyimlerin paylaþýldýðý, tartýþýldýðý bir etkinlik olmasýný amaçlýyoruz. Doðal doðum ile ilgili ulusal boyutta ilk olma özelliðini taþýyan kongremizde, sizleri görmekten büyük bir onur duyacaðýmýzý belirterek katýlýmýnýzý bekliyor ve saygýlar sunuyoruz. Nezihe Kýzýlkaya Beji

3 ONURSAL BAÞKAN Prof.Dr. Yunus Söylet Ýstanbul Üniversitesi Rektörü ONURSAL KURUL Emel Berkay Keriman Nargaz (Güler) KONGRE BAÞKANI Nezihe Kýzýlkaya Beji KONGRE SEKRETERLERÝ Gülay Rathfisch Ýlkay Güngör DÜZENLEME KURULU Nezihe Kýzýlkaya Beji Nevin Hotun Þahin Ümran Oskay Ergül Aslan Gülay Rathfisch Ýlkay Güngör Semiha Aydýn Esra Kal Þükran Baþgöl KONGRENÝN ANA KONULARI Tarihsel Süreç Ýçinde Doðal Doðum Doðal Doðum ve Hormonlar Doðum Pozisyonlarý ve Ikýnma Doðum Korkusu Doðal Doðuma Hazýrlanma Doðuma Hazýrlýk Sýnýflarý Doðal Doðum Yöntemleri Doðum Planý Doðal Doðuma Müdahale Özel Durumlarda Doðal Doðum Doðum Sonrasý Dönem Ülkemizde Doðal Doðuma Yaklaþým

4 BÝLÝMSEL KURUL Nevin AKDOLUN BALKAYA Gülcihan AKKUZU Aygül AKYÜZ Hediye ARSLAN Ergül ASLAN Halil ASLAN Mürüvvet BAÞER Anahit COÞKUN Nurdan DEMÝRCÝ Emel EGE Nilüfer ERBÝL Bülent Hayri ERMÝÞ Kafiye EROÐLU Gül ERTEM Gülsen ERYILMAZ Zehra GÖLBAÞI Ahmet GÜL Ýlkay GÜNGÖR Recep HAS Nevin HOTUN ÞAHÝN Lemi ÝBRAHÝMOÐLU Oktay KADAYIFÇI Ýbrahim KALELÝOÐLU Birsen KARACA SAYDAM Zekiye KARAÇAM Oya KAVLAK Nezihe KIZILKAYA BEJÝ Nuran KÖMÜRCÜ Kamile KUKULU Samiye METE Hülya OKUMUÞ Ümran OSKAY Ferda ÖZBAÞARAN Nebahat ÖZERDOÐAN Hafize ÖZTÜRK CAN Türkan PASÝNLÝOÐLU Gül PINAR Gülay RATHFISCH Nesrin REÝS F. Deniz SAYINER Ümran SEVÝL Neriman SOÐUKPINAR Nur ÞENEL Ahsen ÞÝRÝN Lale TAÞKIN Ali Ýsmet TEKÝRDAÐ Füsun TERZÝOÐLU Seyfettin ULUDAÐ Bülent URMAN Gülþen VURAL Yurdagül YAÐMUR Emre YANIKKEREM Alkan YILDIRIM Atýl YÜKSEL *Soyadlarýna göre alfabetik sýralanmýþtýr.

5 ULUSLARARASI KONUÞMACILAR Michel Odent (Ýngiltere) Michel Odent, 1930 yýlýnda Fransa da doðmuþ ve týp eðitimini Paris Üniversitesi nde tamamlamýþtýr lý yýllardan bu yana Odent, anne ve çocuk saðlýðý konusunda yaptýðý çalýþmalar ile dünyada doðum havuzlarýný ve ev benzeri doðum odalarýný yaratan uzman olarak tanýnmaktadýr. Hastane doðumlarýnda ev ortamlarý yaratan ve doðum havuzlarýný hastanelere taþýyan ilk kiþidir. Böylece doðumda fiziksel ve duygusal destek alýnabilecek ortamlar saðlanmýþ ve annelerin kendilerini güvende hissetmelerine katkýda bulunmuþtur. Odent in Londra da kurduðu Primal Health Research Centre bünyesinde yapýlan araþtýrmalarda, insan saðlýðýnýn büyük ölçüde ana rahmine düþtüðü andan bir yaþýna kadar olan dönemde þekillendiði, doðum biçimimizin hayatýmýz üzerinde kalýcý etkileri olduðu yönünde çarpýcý sonuçlara varýlmýþtýr. Michel Odent, 50 den fazla bilimsel makale yayýnlamýþ ve 21 dile çevrilmiþ 11 kitap yazmýþtýr. En ünlü kitabý The Scientificantion of Love da (Sevginin Bilimselleþmesi) bebeklerin doðum biçiminin medeniyetimizin geleceði üzerine etkilerini tartýþan Michel Odent, dünya çapýnda normal doðum oranýnýn düþmesi ile, anne ve bebeðin sevgi hormonu oksitosinden giderek daha fazla mahrum kalmasýnýn sadece bireysel sonuçlarýnýn olmadýðýný bunun yanýnda sevme yeteneðinden yoksun kuþaklarýn da ortaya çýkabileceðini vurgulamaktadýr. Sherry Gilbert (Amerika Birleþik Devletleri) HypnoBirthing Enstitüsü'nün direktörü, sertifikalý klinik hipnoterapist ve yaþam koçu olan Sherry Gilbert, Holistik Saðlýk alanýnda yüksek lisans derecesine sahiptir. Ayný zamanda HypnoBirthing Faculty ve Southwest Institute for Healing Arts Faculty üyesidir. Sherry Gilbert, Hipnobirth Enstitüsününde Hipnobirthing'in kurucusu olan Marie F Mongan ile birlikte doðum korkusunun giderilmesinde hipnoz ve derin gevþeme teknikleri üzerinde çalýþmaktadýr. Sherry Gilbert ayný zamanda Hipnoterapi uygulamalarýnýn bebek sahibi olmak isteyen çiftlerde gebeliðin oluþmasýna yardýmcý olduðuna inanmýþ ve bu konu üzerinde uzun yýllarca çalýþmýþtýr. Bunun sonucu olarak da Hipnobirth bünyesinde fertilite danýþmanlýk sertifika programýný açmýþtýr ve hala günümüzde de bu programý yürütmektedir.

6 ULUSAL KONUÞMACILAR Doç.Dr. Halil Aslan Yard. Doç.Dr. Serap Balcý Op. Dr. Gülnihal Bülbül Öðr. Gör. Melek Ersoy Cingi Prof. Dr. Anahit Coþkun Damla Çeliktaban Op.Dr.Hakan Çoker Prof. Dr. Hayri Ermiþ Doç.Dr. Ahmet Gül Yard. Doç.Dr. Ýlkay Güngör Prof. Dr. Recep Has Doç. Dr. Oya Kavlak Doç.Dr. Samiye Mete Doç.Dr. Özlem Moraloðlu Uzm. Dr. Hasan Ali Nogay Asude Oflaz Ayþe Öner Prof.Dr. Tülay Özkan Julia Steils Paçacýoglu Yard. Doç.Dr. Gülay Rathfisch Nur Sakallý Dr. Zübeyde Özkan Altunay Prof. Dr. Nil Sarý Halide Savaþ Mukaddes Turan Miral Prof. Dr. Seyfettin Uludað Yard. Doç.Dr. Hatice Yýldýz Ýstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýstanbul Üniv. Florence Nightingale Hemþirelik Fak. Çocuk Sað.ve Hast.Hemþ.Anabilim Dalý Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný, Ýstanbul Maltepe Üniv. Hemþirelik Yüksekokulu Koç Üniv. Hemþirelik Yüksekokulu Haber Türk Gazetesi, Ýstanbul Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný, Lamaze ve Hypnobirthing Doðuma Hazýrlýk Eðitmeni, Ýstanbul Ýstanbul Üniv. Ýstanbul Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalý Ýstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýstanbul Üniv. Florence Nightingale Hemþirelik Fak.Kadýn Sað. ve Hast. Hemþ. Anabilim Dalý Ýstanbul Üniv. Ýstanbul Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalý Ege Üniv. Hemþirelik Fak. Kadýn Sað. ve Hast. Hemþ. Anabilim Dalý Dokuz Eylül Üniv. Hemþirelik Fak. Doðum ve Kadýn Hast. Hemþ. Anabilim Dalý Zekai Tahir Burak Kadýn Saðlýðý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Bahçeci Saðlýk Grubu Fulya Tüp Bebek Merkezi, Ýstanbul Ebe, Hamile Okulu, Gebe Eðitim Merkezi, Ýstanbul Hemþire, Hamile Rehberlik Gebe Eðitim Merkezi, Ýstanbul Ýstanbul Üniv. Ýstanbul Týp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalý Hamile Masajý Terapisti, Emzirme Danýþmaný, Doðum Destekçisi (doula), Ýstanbul Ýstanbul Üniv. Florence Nightingale Hemþirelik Fak. Kadýn Sað. ve Hast. Hemþ.Anabilim Dalý Doðuma Hazýrlýk Eðitmeni, Doðum Destekçisi (doula), Hamile Yogasý Eðitmeni, Ýstanbul Saðlýk Bakanlýðý Kadýn ve Üreme Saðlýðý Daire Baþkaný, Ankara Ýstanbul Üniv. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Týp Tarihi ve Etik Anabilim Dalý Avukat, Hemþire, Saðlýk Hukuku Uzmaný, Ýstanbul Ýstanbul Saðlýk Müdürlüðü Eðitim Þubesi Ýstanbul Üniv. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalý Marmara Üniv. Saðlýk Bil.Fak. Hemþirelik. Böl. Doðum ve Kadýn Hast. Hemþ. Anabilim Dalý *Soyadlarýna göre alfabetik sýralanmýþtýr.

7 Çarþamba I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ Bilimsel Program Kayýt Açýlýþ Konuþmalarý Kahve Arasý I. OTURUM: Tarihten Günümüze Doðal Doðum Oturum Baþkanlarý: Nezihe Beji, Gülay Rathfisch Antik Çaðlardan Günümüze Doðum Süreci Doðal Doðum Bilinci Anne Dostu Hastane Uygulamalarý Öðle Yemeði II. OTURUM: Ülkemizde Doðal Doðuma Yaklaþým Oturum Baþkanlarý: Atýl Yüksel, Ahmet Gül Türkiye de Saðlýk Bakanlýðý nýn Doðum Eylemine Bakýþý Ýl Saðlýk Müdürlüðü'nün Doðuma Hazýrlýk Eðitici Eðitimi Programlarý Saðlýk Ekibinin Doðal Doðum ile Ýlgili Çekinceleri Kahve Arasý III. OTURUM: Doðal Doðuma Bakýþ Oturum Baþkanlarý: Alkan Yýldýrým, Hediye Arslan Medyada Doðal Doðum Doðal Doðuma Hukuksal Bakýþ Keþkesiz Doðumlar Doðumda Kadýn/Aile Merkezli Bakým ve Memnuniyet Açýlýþ Kokteyli Nil Sarý Gülay Rathfisch Anahit Coþkun Zübeyde Özkan Altunay Mukaddes Turan Miral Ahmet Gül Damla Çeliktaban Halide Savaþ Hakan Çoker Ýlkay Güngör

8 Perþembe I. OTURUM: Doðal Doðumun Akýþý Oturum Baþkanlarý: Lemi Ýbrahimoðlu, Nuran Kömürcü Doðum: Yeni Bir Paradigmaya Doðru Doðum Aðrýsýna Doðal Yöntemlerle Yaklaþým Doðal Doðumu Destekleyen Pozisyonlar ve Ikýnma Michel Odent Ayþe Öner Sherry Gilbert Kahve Arasý II. OTURUM: Doðal Doðumda Önemli Bir Engel: Korku Oturum Baþkanlarý: Bülent Urman, Nurdan Demirci Doðum: Fizyolojiden Uygulamaya Zihnin Gücü; Bilinçli Hipnoz Gebelik ve Doðum Sürecinde Yoga ve Nefes Michel Odent Hasan Ali Nogay Nur Sakallý Öðle Yemeði III. OTURUM: Doðal Doðuma Hazýrlýk Oturum Baþkanlarý: Oktay Kadayýfçý, Nevin Þahin Doðuma Hazýrlýkta Farklý Bir Yaklaþým: Hypnobirth Doðuma Hazýrlýk Sýnýflarý Doðumu Beklerken (beslenme, egzersiz, doðum planý) Sherry Gilbert Samiye Mete Melek Ersoy Cingi Kahve Arasý IV. OTURUM: Doðal Doðum Yöntemleri Oturum Baþkanlarý:Hacer Karanisoðlu, Ýbrahim Kalelioðlu Suda Doðum Doðum Destekçisi / Doula ve Evde Doðal Doðum Hastanede Doðal Doðum Özlem Moraloðlu Julia Steils Paçacýoglu Asude Oflaz

9 Cuma I. OTURUM: Doðal Doðuma Müdahale Oturum Baþkanlarý: Alkan Yýldýrým, Önay Yalçýn Doðum Eyleminde Müdahalelerin Doðal Sürece Etkisi Doðum Eyleminde Anestezi ve Epidural Analjezinin Kullanýmý Doðal Doðum mu? Sezaryen Doðum mu? Kahve Arasý II. OTURUM: Özel Durumlarda Doðal Doðum Oturum Baþkanlarý: Ali Ýsmet Tekirdað, Rýza Madazlý Doðal Doðum Sürecinde Prezentasyon Anomalilerinin Yeri Ýkizlerde ve Ýri Bebeklerde Doðal Doðum Mümkün mü? Sezaryen Sonrasý Vaginal Doðum Öðle Yemeði III. OTURUM: Doðum Sonrasý Dönem Oturum Baþkanlarý: Hülya Okumuþ, Nazan Karahan Anne Bebek Baðlanmasý: Kontrol, Þefkat ve Dokunma Ýlk Emzirme ve Plasentanýn Doðumu Yenidoðanýn Ýlk Deðerlendirilmesi ve Bakýmý Gülnihal Bülbül Tülay Özkan Seyfettin Uludað Recep Has Hayri Ermiþ Halil Aslan Oya Kavlak Hatice Yýldýz Serap Balcý Kahve Arasý IV. OTURUM: Sözel Bildiriler Oturum Baþkanlarý: Ahsen Þirin, Saadet Yazýcý Kapanýþ ve Ödül Töreni

10 GENEL BÝLGÝLER Kongre Tarihi: Nisan 2013 Kongre Merkezi: Ýstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi, Ýstanbul Üniversitesi Beyazýt Kampüsü (Eczacýlýk Fakültesi Yaný), Ýstanbul Kayýt Ücreti: Kongreye katýlým ÜCRETSÝZDÝR. Kayýt: Kongre Merkezinin salon kapasitesi 400 kiþi olmasý nedeniyle katýlýmcýlarýn kaydý baþvuru sýrasýna göre olacaktýr. Sýnýrlý salon kapasitesi ve ulusal bir kongre olmasý nedeniyle sadece mezun hemþire, ebe, hekim ve bu alanda çalýþan psikolog, doula vb diðer kiþilerin baþvurularý alýnacaktýr, öðrenci baþvurularý kabul edilmeyecektir. adresinden ulaþýlabilen kongre baþvuru formu, doldurulduktan sonra adresine olarak gönderilmelidir. Kongreye kesin kayýt için kongre organizasyonu tarafýndan onay maili gönderilecektir. Konaklama: Katýlýmcýlar konaklama ile ilgili düzenlemeleri kendileri yapacaklardýr. Kongre Dili: Kongre dili Türkçedir. 25 Nisan 2013 tarihinde simültane çeviri yapýlacaktýr. Katýlýmcýlara katýlým belgesi verilecektir. Katýlýmcýlarýn kongre süresince yaka kartlarýný takmalarý gerekmektedir. Ýletiþim: Yrd.Doç.Dr. Gülay Rathfisch Yrd.Doç.Dr. Ýlkay Güngör Ýstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemþirelik Fakültesi e-posta:

11 BÝLDÝRÝ ÖZET GÖNDERÝMÝ Bildiri özetleri kongre web sitesi üzerinden online gönderilmelidir. Sistemden baðýmsýz olarak ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 1 Mart 2013 tarihinden sonra gönderilecek bildiriler kabul edilmeyecektir. Bildiri özeti hazýrlama kurallarý ve yazarlarýn dikkat etmesi gereken noktalar: Bildirilerin konusu kongre temasý ile uyumlu olmalýdýr. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktýr. Posta, faks ya da e-posta ile gönderilen özetler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. Bildiri özetleri Türkçe olarak en fazla 250 kelime, 12 punto ve Times New Roman karakterinde hazýrlanmalýdýr. Bildiri baþlýklarý büyük harfle yazýlmalý, kýsa olmalý ve konu içeriðini yansýtmalýdýr. Bildirinin baþlýðýnda kýsaltma kullanýlmamalýdýr. Bildiri yazarlarýnýn adý-soyadý çalýþtýðý kurum ve þehir, baþlýkla birlikte açýkça belirtilmelidir. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanýlmamalýdýr. Ancak bunun dýþýnda bildiri özeti içerisinde kurumu veya araþtýrýcýlarý tanýtacak herhangi bir cümle yer almamalýdýr. Bildiri özetleri giriþ ve amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç baþlýðýnda düzenlenmeli, tablo/grafik ve kaynak eklenmemelidir. Hazýrlanmasý sýrasýnda henüz sonuçlanmamýþ çalýþmalar deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. Kabul edilen bildiriler hiçbir düzeltme ve deðiþiklik yapýlmadan yayýnlanacaktýr. Sorumluluk yazarlara aittir. Kabul edilen tüm bildiri özetleri I. Ulusal Doðal Doðum Kongresi özet kitabýna basýlacaktýr. Poster olarak kabul edilen tüm bildiriler e-poster olarak sunulacaktýr. Online bildiri gönderirken Dikkat Edilecek Noktalar Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanýz Yeni Kullanýcý linkini kullanarak sisteme kaydolunuz. Kayýt iþleminden sonra sayfadaki açýklamalar size yardýmcý olacaktýr. Verilen açýklamalarý dikkatle okuyunuz. Ýnternet üzerinden gönderilen özetler ayný þekilde basýlacaðý için yazým hatalarýna dikkat edilmelidir. Özet gönderme iþleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarýný saklayýnýz. Bildirinizle ilgili tüm deðerlendirme sürecini e-posta ve parolanýzla sistem üzerinden takip edebilirsiniz. Gönderim esnasýnda teknik destek ya da sorularýnýz için: Minduce Bilgi Ýletiþim Teknolojileri Ltd. Tel : (0216) E-posta : Bildirilerin Deðerlendirilmesi Deðerlendirme internet üzerinden araþtýrmacýlarýn ad/soyad ve kurumlarý gizli tutularak yapýlacaktýr. Deðerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazýsý olarak gönderilecektir. E-POSTER SUNUMLAR E-poster hazýrlama kýlavuzu Bildirilerinizin e-poster olarak kabul edildiði size yazýlý olarak iletildikten sonra; 1. Posterinizde yer alacak tüm metin ve öðeleri bilgisayarýnýzda hazýr bulundurunuz. 2. Bildiri gönderirken kullandýðýnýz abstractmodule hesabýnýzla sisteme giriniz. 3. Sol sütundaki "Bildirilerim" butonuna týklayýnýz. Buradan tüm bildirilerinize ulaþabileceksiniz. 4. Poster olarak kabul edilen bildiri özet/ler/inizin altýnda bulunan Tam Metin / Poster Yükle tuþuna basýnýz. 5. Açýlan ekranda posterinizde bulunan ilgili bölümleri týklayarak poster bölümlerini ilgili yerlere kopyala-yapýþtýr yapýnýz; varsa figür ve tablolarýnýzý ekleyiniz ve kaydediniz. 6. Ön izleme tuþu ile posterinizi kontrol ediniz. 7. Herhangi bir eksik - yanlýþ kalmadýðýndan emin olunca Onayla tuþuna basýnýz. 8. Posteriniz kongre merkezinde kongre süresince aktif olacak bilgisayarlarda elektronik poster oynatýcýsý ile dönüþümlü olarak gösterilecektir.

12 Bu kongre, Ýstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemþirelik Fakültesi Kadýn Saðlýðý ve Hastalýklarý Hemþireliði Anabilim Dalý tarafýndan, Florence Nightingale Hemþire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfý nýn desteði ile düzenlenmiþtir.

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü nün ev

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü nün ev Sayın Katılımcılar Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü nün ev sahipliğinde, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği ve Hemşirelik Eğitimi Derneği işbirliği ile 17-19 Haziran 2014

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

sahipliğinde, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi ve Hemşirelik Eğitimi

sahipliğinde, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi ve Hemşirelik Eğitimi Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü nün ev sahipliğinde, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi ve Hemşirelik Eğitimi Derneği işbirliği ile 02-04 Nisan 2015 tarihleri

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

ORGANİZASYON SEKRETERYASI MOTTO Organizasyon e-mail: info@motto.tc Tel : 0 232 446 06 10 Fax: 0 232 446 07 11

ORGANİZASYON SEKRETERYASI MOTTO Organizasyon e-mail: info@motto.tc Tel : 0 232 446 06 10 Fax: 0 232 446 07 11 ORGANİZASYON SEKRETERYASI MOTTO Organizasyon e-mail: info@motto.tc Tel : 0 232 446 06 10 Fax: 0 232 446 07 11 Değerli Katılımcılarımız, Düzenleme Kurulu adına sizleri 21-22 Mart 2014 tarihlerinde Tepekule

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

SA LIK B L MLER FAKÜLTES SÜREKL E T M MERKEZ

SA LIK B L MLER FAKÜLTES SÜREKL E T M MERKEZ SA LIK B L MLER FAKÜLTES SÜREKL E T M MERKEZ ULUSLARARASI KATILIMLI 2. DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ VE EĞİTİCİLİĞİ KONGRESİ "ANNE VE BEBEĞE SAYGILI DOĞUM İÇİN AKTİF BULUŞMA BİLGİMİZLE, DENEYİMLERİMİZLE 1. DUYURU

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

I. ULUSLARARASI II. ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAM (6 EKİM 2016)

I. ULUSLARARASI II. ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAM (6 EKİM 2016) I. ULUSLARARASI II. ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAM (6 EKİM 2016) 13.15-18.00 İnfertilite Hemşireliği Kursu Oya KAVLAK, Belgin İYİK AKSAKAL (100 TL Kişi sınırlaması

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DEDEMAN ANTAKYA Deðerli meslektaþlarýmýz, Uzun zamandýr gerçekleþtirmeyi arzuladýðýmýz ilk bilimsel kongre etkinliðimizi hayata geçirmenin heyecaný içerisindeyiz. Hoþgörünün ve çok kültürlülüðe iliþkin

Detaylı

Ý Z M Ý R 7. Ý L E R Ý YA Þ S E M P O Z Y U M U Palyatif Bakým MÝMARÝ SAÐLIK HÝZMETLERÝ KÜLTÜR VE SANAT SOSYAL POLÝTÝKALAR SOSYAL HÝZMETLER 18-19 Mart 2014 B a l ç o v a T e r m a l O t e l, ÝZMÝR Ýzmir

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK Adolesan dönemi çocukluk ile eriþkinlik arasýndaki geçiþ dönemidir. Bu dönemde, fiziksel, cinsel ve psikososyal geliþim sonrasý eriþkin bireyler ortaya çýkmaktadýr. Kimi zaman çocuk olarak, kimi zaman

Detaylı

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü GPE Eðitim Becerileri Ekibi* TTB-GPE Eðitim Becerileri Kursu; Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Eðitici Eðitimi Programý nda görev

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Katılım Sertifikası: Toplantı katılım sertifikası 5 Aralık 2015 tarihinde Toplantı Kayıt masasından dağıtılacaktır.

Katılım Sertifikası: Toplantı katılım sertifikası 5 Aralık 2015 tarihinde Toplantı Kayıt masasından dağıtılacaktır. BİLİMSEL PROGRAM Genel Bilgiler Bilimsel Program: Her zaman olduğu gibi katılımcılarımız için doyurucu bir bilimsel program hazırlanacaktır. Bilimsel program güncel konularla düzenlenmiş genel oturumlar

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul Tel: 0212 221 17 30/38 Fax: 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Baþkan Gelecek Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Genel Sekreter

Detaylı

XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ

XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ 9-11 Ocak 2014, Antalya TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI desteği ve ADANA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ ANTALYA VEREM

Detaylı

ONUR KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Çocukluktan eriþkinliðe geçiþ dönemi olan Adolesan dönemi, karþýlaþýlan sorunlarý ve yaklaþýmlarý ile üzerinde çalýþýlmayý hak etmektedir. Ýki yýl önce düzenlediðimiz

Detaylı

Þubat 2009 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU www.febrilnotropeni.net www.febrilnotropeni.net FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU Deðerli

Detaylı

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi TTB-GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Modülü Eðitici Ekibi* Bu yazýda; TTB-GPE tarafýndan yürütülen Birinci

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

ulusal hemþirelik uluslararasý katýlýmlý kongresi 2. Duyuru ve Program 1974 www.hemsirelikkongresi2009.org 20-24 Ekim 2009 C.Ü. Kültür Merkezi SÝVAS ÖNSÖZ Deðerli meslektaþlarýmýz, Uluslararasý katýlýmlý

Detaylı

Değerli MeslektaĢlarımız,

Değerli MeslektaĢlarımız, Değerli MeslektaĢlarımız, Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Monoblok Ameliyathaneleri, HemĢirelik Hizmetleri Müdürlüğü ve Çapa HemĢireleri GeliĢtirme ve DayanıĢma Derneği

Detaylı

YENİ, BİLİMSEL, İNTERAKTİF, UYGULAMALI, MULTİDİSİPLİNER 2. DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ VE EĞİTİCİLİĞİ KONGRESİNDE BULUŞMAK DİLEĞİ İLE!!!!!

YENİ, BİLİMSEL, İNTERAKTİF, UYGULAMALI, MULTİDİSİPLİNER 2. DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ VE EĞİTİCİLİĞİ KONGRESİNDE BULUŞMAK DİLEĞİ İLE!!!!! DAVET DEĞERLİ FİRMA YETKİLİLERİ; 2012 Altın Yunus Buluşmasından sonra, yine, yeniden merhaba. Bu kez 2015 Kasım ayında Ege nin Sakin Şehir ünvanlı, Seferihisar ilçesinin Tarihi TEOS limanında buluşacağız.

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

REKLAM DUYURU ORGANÝZASYON SEKRETERYASI

REKLAM DUYURU ORGANÝZASYON SEKRETERYASI REKLAM ORGANÝZASYON SEKRETERYASI KONGREorganizasyonlarý Turan Güneþ Bulvarý 15. Cad. 70. Sk. No:28 06550 Oran, Ankara Tel: 312. 491 88 88 Fax:312. 491 99 89 valor@valor.com.tr DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Nükleer Týp Derneði Yönetim Kurulu olarak 3. PET-BT sempozyumunu, 12-15 Kasým 2009 tarihleri arasýnda Erzurum da yapmaya karar vermiþ bulunuyoruz. Tüm dünyada olduðu gibi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik. Derece Alan Üniversite Yıl

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik. Derece Alan Üniversite Yıl KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvanı Adres Bölümü İletişim :Elif KOYUNCUOĞLU :Öğretim Görevlisi :Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

ULUSAL SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ KONGRESİ. Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hep Birlikte Daha İyiye

ULUSAL SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ KONGRESİ. Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hep Birlikte Daha İyiye ULUSAL SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ KONGRESİ Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hep Birlikte Daha İyiye 11-12 MAYIS 2017 Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Halil AKÇİÇEK Konferans Salonu ANKARA ULUSAL SAĞLIK BAKIM

Detaylı

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Derneðimizin iki yýlda bir düzenlediði Hastane Kongresi 10-13 Nisan 2008 tarihlerinde Antalya da yapýlacak. Bireysel ve kurumsal olarak katýlýmcýlarýmýzdan gelen yoðun talep üzerine

Detaylı

Çalışmadan öğrenmeden yorulmadan, rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler evvela haysiyetlerini sonra hürriyetlerini daha

Çalışmadan öğrenmeden yorulmadan, rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler evvela haysiyetlerini sonra hürriyetlerini daha Çalışmadan öğrenmeden yorulmadan, rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler evvela haysiyetlerini sonra hürriyetlerini daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdur. M. Kemal ATATÜRK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Feride ENGİN YİĞİT. Doğum Tarihi: 17.Ekim.1966 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik 1990 Yüksekokulu Y. Lisans Doğum

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, ÖNSÖZ Birincisini 2008 yýlýnda yaptýðýmýz Uluslararasý Katýlýmlý Lizozomal Hastalýklar Kongresi nin ikincisini 29-30 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara da gerçekleþtireceðiz. Kongremizde

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Organizasyon Sekreterya

Organizasyon Sekreterya Organizasyon Sekreterya Turan Güneþ Bulvarý 571. Cadde 576. Sokak No:28 06550 Oran // Ankara Tel: 0312. 491 88 88 Faks: 0312. 491 99 89 e-mail: valor@valor.com.tr Deðerli Meslektaþlarým, 25-27 Ekim 2010

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Psikiyatride Tedavi Yöntemleri Semra Yaşar Psikiyatri A.D. 08.01.2013 Hemşireler 4 60 Dk. 240 Dk.

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Psikiyatride Tedavi Yöntemleri Semra Yaşar Psikiyatri A.D. 08.01.2013 Hemşireler 4 60 Dk. 240 Dk. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AYLIK EĞİTİM FAALİYET RAPORU FORMU Doküman Kodu EĞT-F-04 Yayın Tarihi 02.04.2012 Revizyon No 04 Rev.Tarihi 11.03.2013 Sayfa No 1/6 Eğitim Yılı: 2013 Ay: Ocak

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yenidoğan Bilim Dalı, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Neonatoloji Hemşireliği Derneği ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Neonatoloji BD. ve Erciyes Üniversitesi

Neonatoloji Hemşireliği Derneği ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Neonatoloji BD. ve Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Neonatoloji BD. ve Hemşirelik Bölümü işbirliği ile YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU Sayın Meslektaşlarım; Dünyadaki ve ülkemizdeki

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o 41. Doðu Akdeniz 22-24 Mayýs Aile Hekimliði Sempozyumu Hilton Otel ADANA 2015 'Aile Hekimliðinin geleceðini birlikte yaratmak...' w w w. d a a h s. o rg Deðerli Meslektaþlarým, 14. Doðu Akdeniz Aile Hekimliði

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Türk Hastane Ýnfeksiyonlarý ve Kontrolü Derneði' nin 16-19 Nisan 2009 tarihleri arasýnda Sivas 'ta düzenleyeceði 5. Eðitim Programý' nda sizleri de aramýzda görmekten mutluluk duyacaðýz.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým,

Deðerli Meslektaþlarým, Deðerli Meslektaþlarým, 10. Uludað Jinekoloji ve Obstetri Kýþ Kongresi ni 02-06 Mart 2011 tarihlerinde tekrar Uludað da düzenliyoruz. Her yýl giderek artan konuþmacý ve katýlýmcý sayýsýyla artýk gelenekselleþen

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Adres :Elif KOYUNCUOĞLU :Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul Telefon-GSM : 0 542 435 42 00 e-mail Doğum yeri

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DAVET Deðerli Meslektaþlarýmýz, Uludað Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalý olarak 15. sini düzenlediðimiz geleneksel Uludað Onkoloji Sempozyumu nun (ULU-ONK 11), konusu Araþtýrmadan Kliniðe

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

ÝZMÝR 8. ÝLERÝ YAÞ SEMPOZYUMU Adli, Sosyal ve Týbbi Acil Durumlar MÝMARÝ KÜLTÜR VE SANAT SAÐLIK HÝZMETLERÝ SOSYAL POLÝTÝKALAR SOSYAL HÝZMETLER 17-18 Mart 2015 Ýzmir Tarihi Havagazý Fabrikasý Kültür Merkezi

Detaylı

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS 2 ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU 17-19 Nisan 2015 Fidan Yazýcýoðlu Kültür Merkezi

Detaylı

İbraz etme durumu, katılım gösterme, mevcut bulunma ve kabul edilmesini müteakip konferansa kayıt olma hususlarına işaret eder.

İbraz etme durumu, katılım gösterme, mevcut bulunma ve kabul edilmesini müteakip konferansa kayıt olma hususlarına işaret eder. Sağlık tedavisi görmek üzere uluslararası sınırları aşmak, neredeyse her ülkeden akademisyen ve uygulamacıların fazlasıyla dikkatini çeken, hızla gelişmekte olan bir endüstri haline gelmiştir. Uzun listeler

Detaylı

Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış,

Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış, Değerli Yetkililer, Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış, hızla değişen mevzuatlar ve Türkiye nin yeni parlayan ülkeler arasında olması bu konuda bir

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþlarýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin birlikte çalýþmasýný gerektirmektedir. Ürogenital

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ I. DUYURU Katkılarıyla TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği ile beraber organize

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

EVDE SAĞLIK ve BAKIM KONGRESİ

EVDE SAĞLIK ve BAKIM KONGRESİ www.evdebak mkongres 2017.com ULUSAL ve ULUSLARARASI KATILIMLI "Herkese Evde Sağlık 23-25 KASIM 2017 FULYA SANAT MERKEZİ BEŞİKTAŞ, İSTANBUL BİLİMSEL PROGRAM DESTEK VEREN KURUM VE KURULUŞLAR 0232 446 06

Detaylı

ÝZMÝR 6. ÝLERÝ YAÞ SEMPOZYUMU Aktif Yaþlanma MÝMARÝ KÜLTÜR VE SANAT SAÐLIK HÝZMETLERÝ SOSYAL POLÝTÝKALAR SOSYAL HÝZMETLER 19-20 Mart 2013 Balçova Termal Otel, ÝZMÝR Ýzmir Valiliði Himayesinde Konak Belediyesi

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ. Gökyüzünün Altındaki En Güzel Yeryüzünde Buluşalım BİLİMSEL PROGRAM

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ. Gökyüzünün Altındaki En Güzel Yeryüzünde Buluşalım BİLİMSEL PROGRAM ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ Gökyüzünün Altındaki En Güzel Yeryüzünde Buluşalım 08.00-09.00 Kayıt 09:00-10:10 10:10-10:30 10.30-11.00 KAHVE ARASI 11:00-12:00 12:00-13:00

Detaylı

: 06.08.2012 tarih ve B.05.1.EGM.0.84.2948(64028)-1439 sayılı Bakanlık Oluru.

: 06.08.2012 tarih ve B.05.1.EGM.0.84.2948(64028)-1439 sayılı Bakanlık Oluru. ESKİ YENİ KAPALf YOL Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.1.EGM.0.84.2948 (64208)-WO3^ f f l-> *~ 712/2012 Konu : 4. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi MALİYE BAKANLIĞINA İlgi : 06.08.2012 tarih

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

EVDE SAĞLIK ve BAKIM KONGRESİ

EVDE SAĞLIK ve BAKIM KONGRESİ www.evdebak mkongres 2017.com ULUSAL ve ULUSLARARASI KATILIMLI "Herkese Evde Sağlık 23-25 KASIM 2017 FULYA SANAT MERKEZİ BEŞİKTAŞ, İSTANBUL BİLİMSEL PROGRAM DESTEK VEREN KURUM VE KURULUŞLAR 0232 446 06

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

4. KARAYOLU TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUM VE SERGĠSĠ Konu Başlıkları

4. KARAYOLU TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUM VE SERGĠSĠ Konu Başlıkları EK-1 4. KARAYOLU TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUM VE SERGĠSĠ Konu Başlıkları 1. Karayolu Güvenliği Yönetimi ve Denetimi Karayolu Trafik Denetimleri Elektronik Denetleme Sistemleri ve Teknoloji Kullanımı Veri

Detaylı

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI AMAÇ? 2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI Ýstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝDMÝB), Türk deri sektörünün yaratýcý gücünün yükselmesi, özgün tasarýmlarýný yaratma ve satma isteklerinin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

CERRAHPAŞA I. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU

CERRAHPAŞA I. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU CERRAHPAŞA I. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 29 MAYIS 2012 Barceló Eresin Topkapı Hotel İSTANBUL 08.30-09.00 Açılış Konuşması Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM İ. Ü. Hastaneleri Hemşirelik Direktörü Prof. Dr.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

sahipliğinde, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi ve Hemşirelik Eğitimi

sahipliğinde, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi ve Hemşirelik Eğitimi Sayın Katılımcılar Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü nün ev sahipliğinde, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi ve Hemşirelik Eğitimi Derneği işbirliği ile 02-04

Detaylı

7.2MW Van Depremi 23 Ekim 2011 6.TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU SEMPOZYUMU. 23-26 Eylül 2014 / Van

7.2MW Van Depremi 23 Ekim 2011 6.TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU SEMPOZYUMU. 23-26 Eylül 2014 / Van 7.2MW Van Depremi 23 Ekim 2011 6.TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU SEMPOZYUMU 23-26 Eylül 2014 / Van TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI / VAN

Detaylı

Organ Naklinde Güncel Hukuki Sorunlar Sempozyumu. 3 Kasım 2016 Perşembe Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konferans Salonu İstanbul

Organ Naklinde Güncel Hukuki Sorunlar Sempozyumu. 3 Kasım 2016 Perşembe Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konferans Salonu İstanbul Organ Naklinde Güncel Hukuki Sorunlar Sempozyumu 3 Kasım 2016 Perşembe Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konferans Salonu İstanbul Sempozyum Programı AÇILIŞ 09:00-09:30 Hülya BİLGİN, Türk Anesteziyoloji ve

Detaylı