6. BAHAR TOPLANTISI. DUYURU ve PROGRAM. ORTA YAfi OSTEOARTR T VE TEND NOPAT LER EYLÜL 2013 STANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6. BAHAR TOPLANTISI. DUYURU ve PROGRAM. ORTA YAfi OSTEOARTR T VE TEND NOPAT LER. www.tusyadbahar.org 27-28 EYLÜL 2013 STANBUL"

Transkript

1 TÜRK YE SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOP VE D Z CERRAH S DERNE STANBUL fiubes 6. BAHAR TOPLANTISI ORTA YAfi OSTEOARTR T VE TEND NOPAT LER DUYURU ve PROGRAM

2 6. BAHAR TOPLANTISI ORTA YAfi OSTEOARTR T VE TEND NOPAT LER

3 DAVET 6. BAHAR TOPLANTISI De erli meslektafllar m z, Türkiye Spor Yaralanmalar, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derne i stanbul fiubesi nin her iki senede bir düzenledi i Bahar Toplant lar n n alt nc s n bu y l Eylül 2013 tarihlerinde stanbul Askeri Müze ve Kültür Sitesi nde düzenliyoruz. Bu y lki toplant n n ana konusu Orta Yafl Osteoartriti ve Tendinopatiler olacakt r. Bilindi i gibi ileri yafltaki osteoartroz tedavi seçenekleri daha kesin çizgilerle çizilmifl olmas na ra men hayat n daha aktif düzeyde ve yaflam beklentisinin daha fazla oldu u orta yaflta artozu, tedavi seçenekleri aç s ndan zorluklar arz etmektedir. Karar vermenin güç oldu u bu konuda ve tendon sorunlar n n tart fl laca toplant m zda son geliflmeler ele al nacakt r. Belçika Gent Üniversitesi nden Diz Cerrahisi Derne i Baflkan, Prof. Dr. Karl Fredrik Almqvist; Almanya dan kalça artroskopisinin dünyaca bilinen isimlerinden Dr. Matthias Kusma ve Grönemeyer Mikroterapi Enstitüsü nden (Grönemeyer Institute for Microtherapy, GIMT) sitokinler, antiinflamatuvarlar ve k k rdak konusunda çal flmalar n yo unlaflt rm fl olan Dr. Carsten Moser; ngiltereden Londra T p Fakültesi nden spor travmatolojisinin çok iyi bildi i isimlerden Prof. Dr. Nicola Maffulli; uzun y llar Harvard Üniversitesi Ortopedi Klini inde baflar l çal flmalar olmufl ve diz cerrahisinin dünyadaki önemli isimlerinden olan, Prof. Dr. Charles Brown bizlerle olacak. Davet etti imiz konuflmac lar hakk nda web sayfam zdan detayl bilgileri alabilece iniz gibi özgeçmifllerini de inceleyebilirsiniz. Bizlerin davetini k rmay p kabul eden de erli konuflmac lara düzenleme kurulu ad na çok teflekkür ederiz. Hedefimiz; derne imizin giderek nitelik ve nicelik aç s ndan artan bilimsel kalitesini temsil edecek bir toplant gerçeklefltirmektir. Bu vesile ile siz meslektafllar m z n kat l m ile zenginleflecek olan 6. Bahar Toplant s nda görüflmek dile iyle sevgi ve sayg lar m z sunar z. Dr. U ur Haklar Bilimsel Sekreter Dr. Bülent Aksoy Toplant Baflkan -1-

4 KURULLAR KURULLAR TOPLANTI DÜZENLEME KURULU Dr. Mehmet Altun TUSYAD stanbul Baflkan Dr. Bülent Aksoy Toplant Baflkan Dr. U ur Haklar Bilimsel Sekreter TUSYAD YÖNET M KURULU Dr. Halit P nar TUSYAD Baflkan Dr. Mehmet Serdar Binnet Önceki Baflkan Dr. Ifl k Akgün Dr. Umut Akgün Dr. Mehmet Afl k Dr. Ata Can Atalar Dr. Tahsin Beyzadeo lu Dr. Mehmet Demirhan Dr. Mehmet Erdil Dr. O. Tu rul Eren Dr. rfan Esenkaya Dr. Mustafa Karahan Dr. Hayrettin Kesmezacar Dr. Önder K l ço lu Dr. Mahir Mahiro ullar Dr. Selçuk Örsel Dr. O uz Poyanl Dr. Ömer Tafler Dr. Ender Ugutmen Dr. Mehmet Can Ünlü Dr. Nurzat Elmal Dr. rfan Esenkaya Dr. Önder K l ço lu Dr. M. Hakan Özsoy Dr. Yaman Sarpel Dr. Ertu rul fiener Dr. Emin Taflk ran Dr. Hüseyin Yercan -2-

5 DAVETL KONUfiMACILAR 6. BAHAR TOPLANTISI DAVETL KONUfiMACILAR Professor Karl Fredrik Almqvist, Belçika Department of Orthopaedic Surgery, Ghent University Hospital, De Pintelaan 185, 9000 Ghent, Belgium Professor Charles Brown, ABD Present Position: Consultant Orthopaedic Surgeon, Abu Dhabi Knee and Sports Medicine Centre, Abu Dhabi, United Arab Emirates Dr. Matthias Kusma, Almanya Consultant Orthopaedic Surgeon Orthopädie am Alten Meßplatz Mannheim Professor Nicola Maffulli, ngiltere Centre Lead and Professor of Sports and Exercise Medicine, Consultant Trauma and Orthopaedic Surgeon, Centre for Sports and Exercise Medicine, Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Mile End Hospital, 275 Bancroft Road, London, E1 4DG, England Dr. Carsten Moser, Almanya Grönemeyer Institut für Mikro Therapie Bochum -3-

6 B L MSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAM 27 EYLÜL 2013, CUMA 27 SEPTEMBER 2013, FRIDAY 08:00-09:00 D Z OSTEOARTR T NDE CERRAH DIfiI YAKLAfiIMLAR NON-SURGICAL APPROACHES IN KNEE OSTEOARTHRITIS Oturum Baflkanlar / Moderators: Semih Gür, O uz Poyanl 08:00-08:10 Ak lc ilaç kullan m : NSA 'ler Tu rul Eren Rational drug use: NSAID's 08:10-08:20 PRP Mahir Mahiro ullar PRP 08:20-08:30 Viskosuplementasyon Önder K l ço lu Viscosupplementation 08:30-08:40 Sitokinler ve intraartiküler antiinflamatuar Carsten Moser tedavi (Orthokine) Cytokines and intra-articular anti-inflammatory therapy (Orthokine) 08:40-08:50 Ozon ve nöral terapi Nadir fiener Ozone and neural therapy 08:50-09:00 Tart flma / Discussion 09:00-10:00 GÜNCEL MEN SKÜS TEDAV LER UPDATES IN TREATMENT OF MENISCUS Oturum Baflkanlar / Moderators: Halit P nar, Mehmet Can Ünlü 09:00-09:12 Orta yafll hastada osteoartriti nas l önlenir: Charles Brown Menisküsü koruyal m How to prevent osteoarthritis in the middle age patient: Preserve the meniscus 09:12-09:24 Menisküs implantlar Murat Bozkurt Meniscus implants 09:24-09:36 Menisküs allogreftleri Karl Fredrik Almqvist Meniscal allografts 09:36-09:48 Dejenere diz ekleminde menisküs transplantasyonu Karl Fredrik Almqvist endike mi? Is meniscal transplantation indicated in the degenerative knee joint? 09:48-10:00 Tart flma / Discussion 10:00-10:30 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK -4-

7 B L MSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAM 6. BAHAR TOPLANTISI 27 EYLÜL 2013, CUMA 27 SEPTEMBER 2013, FRIDAY 10:30-11:30 KIKIRDAK LEZYONLARI TEDAV S TREATMENT OF CARTILAGE LESIONS Oturum Baflkanlar / Moderators: Mehmet Binnet, Mahir Mahiro ullar 10:30-10:45 (Pre) osteoartritli dizde k k rdak tedavisi Karl Fredrik Almqvist Cartilage treatment in the (pre)osteoarthritic knee 10:45-11:00 Kök hücre ile k k rdak tedavisi Ifl k Akgün Cartilage treatment with stem cell 11:00-11:15 Dizde medial osteoartrit için yeni bir tedavi Karl Fredrik Almqvist A new treatment for medial osteoarthritis of the knee 11:15-11:30 Tart flma / Discussion 11:30-12:15 AÇILIfi / OPENING 12:15-13:30 Ö LE YEME / LUNCH 13:30-14:00 D ZDE A RILI KEM K L ÖDEM SENDROMU PAINFUL BONE MARROW EDEMA SYDROME OF THE KNEE Oturum Baflkanlar / Moderators: Ahmet Atay, Tu rul Eren 13:30-13:40 Terminoloji ve etyopatogenez Mehmet Erdil Terminology and etiopathogenesis 13:40-13:50 Tedavi Koray Ünay Treatment 13:50-14:00 Tart flma / Discussion 14:00-15:00 OSTEOTOM LER OSTEOTOMY Oturum Baflkanlar / Moderators: Emin Taflk ran, Mehmet Erdil 14:00-14:15 Yüksek tibial osteotomi ve spora dönüfl Nicola Maffulli High tibial osteotomy and return to sports 14:15-14:30 Distal femur osteotomileri Atilla Kocabafl Distal femoral osteotomies 14:30-14:45 Tibial tuberkül osteotomileri Hakan Özsoy Tibial tubercle osteotomies 14:45-15:00 Tart flma / Discussion 15:30-16:00 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK -5-

8 B L MSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAM 27 EYLÜL 2013, CUMA 27 SEPTEMBER 2013, FRIDAY 16:00-17:00 ORTA YAfiTA AKT F YAfiAM ACTIVE LIFE IN MIDDLE AGE Oturum Baflkanlar / Moderators: Aziz Alturfan, Bülent Aksoy 16:00-16:15 Orta yaflta ön çapraz ba yaralanmalar ve Reha Tando an artroza yaklafl m Approach to ACL injuries and arthrosis in middle age 16:15-16:30 nstabilite + spor + artroz Nicola Maffulli Instability + sports + arthrosis 16:30-16:45 Artroplasti ve spor Nicola Maffulli Arthroplasty and sports 16:45-17:00 Tart flma / Discussion 17:00-18:00 TEND NOPAT TENDINOPATHY Oturum Baflkanlar / Moderators: Mahmut Nedim Doral, Umut Akgün 17:00-17:15 Tendinopatilere genel bak fl Gürkan Erkula Overview of tendinopathies 17:15-17:30 Tendinopatilerde konservatif tedavi mi cerrahi tedavi mi? Nicola Maffulli Conservative or surgical treatment in tendinopathies? 17:30-17:45 Aflil tendinopatisi Nicola Maffulli Achilles tendinopathy 17:45-18:00 Tart flma / Discussion -6-

9 B L MSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAM 6. BAHAR TOPLANTISI 28 EYLÜL 2013, CUMARTES 28 SEPTEMBER 2013, SATURDAY 08:45-09:30 KALÇA ARTROSKOP S HIP ARTHROSCOPY Oturum Baflkanlar / Moderators: Mehmet Afl k, Selçuk Örsel 08:45-09:00 Femoral giriflimler Matthias Kusma Femoral access 09:00-09:15 Asetabuler giriflimler As m Kayaalp Acetabular access 09:15-09:30 Tartıflma / Discussion 09:30-10:00 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK 10:00-11:15 ARTROPLAST ARTHROPLASTY Oturum Baflkanlar / Moderators: Mehmet Altun, Ender Ugutmen 10:00-10:15 Yüzey artroplastileri Mahmut Nedim Doral Resurfacing arthroplasty 10:15-10:30 Unikompartmantal diz artroplastisi Abdullah Gö üfl Unicompartmental knee arthroplasty 10:30-10:45 Robotik cerrahi ile parsiyel diz artroplastisi U ur Haklar Partial knee arthroplasty with robotic surgery 10:45-11:00 Primer total diz artroplastisinin baflar s zl k nedenleri Bülent Erdemli Causes of failure for primary total knee arthroplasty 11:00-11:15 Tartıflma / Discussion 11:15-12:15 VAKA TARTIfiMASI CASE DISCUSSION Oturum Baflkan / Moderator: Ömer Tafler Karl Fredrik Almqvist, Tahsin Beyzadeo lu, Charles Brown, Mustafa Karahan, Reha Tando an 12:15-13:30 Ö LE YEME / LUNCH -7-

10 B L MSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAM 28 EYLÜL 2013, CUMARTES 28 SEPTEMBER 2013, SATURDAY 13:30-14:30 OMUZ SHOULDER Oturum Baflkanlar / Moderators: Hayrettin Kesmezacar, Ata Can Atalar 13:30-13:45 Akromioklaviküler eklem artrozu ve tedavisi Mehmet U ur Özbaydar Acromioclavicular joint arthrosis and its treatment 13:45-14:00 Glenohumeral eklem artrozu ve tedavisi Mehmet Demirhan Glenohumeral joint arthrosis and its treatment 14:00-14:15 Dirsek eklemi artrozu ve tedavisi Mehmet Demirtafl Elbow joint arthrosis and its treatment 14:15-14:30 Tartıflma / Discussion 14:30-15:00 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK 15:00-16:15 AYAK B LE ANKLE Oturum Baflkanlar / Moderators: Tahir Ö üt, Ozan Akça 15:00-15:15 Talus osteokondral lezyonları: Debridman ve mikrok r k Mehmet Afl k Talus osteochondral lesions: Debridement and microfracture 15:15-15:30 Talus osteokondral lezyonlar : Mozaikplasti Ömer Tafler Talus osteochondral lesions: Mosaicplasty 15:30-15:45 Yüzey artroplastisi Tahsin Beyzadeo lu Resurfacing arthroplasty 15:45-16:00 Artrodez mi artroplasti mi? Tahir Ö üt Arthrodesis or arthroplasty? 16:00-16:15 Tartıflma / Discussion -8-

11 B L MSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAM 6. BAHAR TOPLANTISI 28 EYLÜL 2013, CUMARTES 28 SEPTEMBER 2013, SATURDAY 16:15-17:15 AYA IN D ER EKLEM ARTROZLARI OTHER JOINT ARTHROSIS OF THE FOOT Oturum Baflkanlar / Moderators: Önder K l ço lu, Nurettin Heybeli 16:15-16:30 Subtalar eklem dejeneratif artriti ve tedavisi Önder K l ço lu Subtalar joint degenerative arthritis and its treatment 16:30-16:45 Orta ayak eklem artrozlar ve tedavisi Nurettin Heybeli Midfoot joint arthrosis and its treatment 16:45-17:00 Halluks rigidus ve tedavisi Ozan Akça Halluks rigidus and its treatment 17:00-17:15 Tartıflma / Discussion 17:15-17:30 KAPANIfi / CLOSING -9-

12 KAYIT B LG LER KAYIT B LG LER Kay t Ücretleri 14 A ustos 2013 ve öncesi 14 A ustos 2013 sonras Uzman Hekim Asistan Fizyoterapist Refakatçi, Firma Yetkilisi 200 TL 100 TL 100 TL 100 TL 250 TL 150 TL 150 TL 150 TL *Belirtilen kat l mc fiyatlar na KDV ilave edilecektir. Yukar da belirtilen kay t ücretlerine: 6. Bahar Toplant s bilimsel oturumlar na kat l m, toplant çantas, yaka kart, final program kitab ve kat l m sertifikas dahildir. * Toplant için günlük kay t yap lmayacakt r. KAYIT ÜCRETLER N N ÖDENMES Kay t ücretleri Figür Kongre Organizasyon Servisleri hesab na yat r lacak olup, hesap detaylar afla da bilgilerinize sunulmufltur. Banka : Garanti Bankas fiube : Valikona (183) Hesap Ad : Figür Kongre A.fi. Hesap No : IBAN : TR KONAKLAMASIZ PAKET TUSYAD 6. Bahar Toplant s konaklamas z kay t yapt ran kat l mc lar için Toplant Merkezi D fl Kat l m Ücreti; Tüm toplant süresince 40 EURO Yukar daki belirtilmifl olan fiyata dahil servisler: Toplant günlerince günde 2 kez kurabiyeli kahve molalar, toplant günlerince Lunch-box fleklinde ö le yeme i dahildir. * Belirtilen fiyata KDV ilave edilecektir. DIfi KATILIM ÜCRETLER N N ÖDENMES D fl Kat l m ücretleri Figür Kongre Organizasyon Servisleri hesab na yat r lacak olup, hesap detaylar afla da bilgilerinize sunulmufltur. Banka : Garanti Bankas fiube : Valikona (183) Hesap Ad : Figür Kongre A.fi. Hesap No : IBAN : TR KAYIT PTALLER ptal talepleri yaz l olarak bildirilmelidir. Kay t iptalleri 23 A ustos 2013 tarihine kadar yap labilmektedir. 23 A ustos 2013 tarihinden sonra yap lacak olan iptallerde sadece isim de iflikli i yap labilir. Figür Kongre Organizasyon ve Tic. A.fi. 19 May s Mah. 19 May s Cad. Nova Baran Plaza No: 4 Kat: 6, fiiflli - stanbul Tel: Faks:

13 KONAKLAMA B LG LER 6. BAHAR TOPLANTISI KONAKLAMA B LG LER Oteller 14 A ustos 2013 ve öncesi 14 A ustos 2013 sonras Tek kiflilik oda / gecelik Tek kiflilik oda / gecelik Ramada Plaza 5* Point Otel 4* Crowne Plaza 5* 225 EURO 235 EURO 250 EURO 250 EURO 260 EURO 275 EURO * Belirtilen oda fiyatlar na KDV ilave edilecektir. Yukar da belirtilen oda fiyatlar na; - 1 gece Oda-Kahvalt konseptinde konaklama dahildir. - Otele girifl 26 Eylül 2013 günü, otelden ç k fl 28 Eylül 2013 günü olup, 2 gece konaklama yap lmas gerekmektedir. KONAKLAMA ÜCRETLER N N ÖDENMES Konaklama ücretleri Figür Kongre Organizasyon Servisleri hesab na yat r lacak olup, hesap detaylar afla da bilgilerinize sunulmufltur. Banka : Garanti Bankas fiube : Valikona (183) Hesap Ad : Figür Kongre A.fi. Hesap No : IBAN : TR KONAKLAMA PTALLER Figür Kongre Organizasyonlar na yap lacak iptal talebi yaz l olarak bildirilmelidir. 23 A ustos 2013 tarihinden sonra yap lacak iptallerde sadece isim de iflikli i yap labilir. Figür Kongre Organizasyon ve Tic. A.fi. 19 May s Mah. 19 May s Cad. Nova Baran Plaza No: 4 Kat: 6, fiiflli - stanbul Tel: Faks:

14 GENEL B LG LER GENEL B LG LER Toplant Merkezi ve Tarihi Toplant, 27 ve 28 Eylül 2013 tarihlerinde Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi Komutanl nda düzenlenecektir. Toplant Kay t Kay t masas, 26 Eylül tarihinde 15:00-18:00, 27 Eylül tarihinde, 07:00-18:00 saatleri aras nda aç k olacakt r. Yaka kart, toplant çantas, kat l m belgesi ve toplant program kitab n kay t masas ndan alabilirsiniz. Yaka Kart Toplant alan na girecek her misafirimizin gerekli kay t ifllemini tamamlam fl ve yaka kart n alm fl olmas gerekmektedir. Tüm toplant alanlar na girifl ve ç k fllarda yaka kart kontrolü yap lacakt r. Yaka kartlar n n toplant boyunca güvenlik sebebi ile tak lmas zorunludur. Türkiye Spor Yaralanmalar Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derne i 6. Bahar Toplant s oturum salonlar, yaln zca toplant ya kay t yapt rm fl olan kat l mc lar n girifline aç k olacakt r. Stand ve Sergi Toplant süresince ilaç sanayi firmalar n n kat laca stand ve sergi alanlar, kat l mc lar n gezebilmeleri için 27 Eylül 2013 tarihinde, 08:00-18:00 saatleri aras nda, 28 Eylül 2013 tarihinde 08:30-17:30 saatleri aras nda aç k olacakt r. Salon Teknik Ekipman Tüm salonlarda LCD data projektör, bilgisayar, DVD player ile di er standart ses ekipmanlar bulunacakt r. Konuflmac lar n, bu malzemelerin d fl ndaki ihtiyaçlar n Figür Kongre & Organizasyon Hizmetleri ne 16 Eylül 2013 tarihine kadar bildirmeleri gerekmektedir. -12-

15 6. BAHAR TOPLANTISI GENEL B LG LER Davet Mektubu Kat l mc lara, çal flm fl olduklar kurumlardan izin alabilmeleri için talep edildi i taktirde Organizasyon Sekreterli i taraf ndan davet mektubu gönderilecektir. Toplant Dili Toplant dili Türkçedir. ngilizce sunumlarda simultane çeviri olacakt r. Kat l m Belgesi Toplant ya kay t yapt ran tüm kat l mc lara, 28 Eylül 2013 tarihi itibari ile kat l m belgeleri verilecektir. Kat l m belgelerini kay t masas ndan alman z gerekmektedir. Kredilendirme Toplant, Türk Tabipleri Birli i (TTB) taraf ndan Sürekli T p E itimi (STE) kredi puan ile kredilendirilecektir. -13-

16 Parsiyel diz artroplastisinde 160 n üzerinde merkez ile i aflk n vaka tecrübesi ile Daha öngörülebilir sonuçlar, Daha düflük revizyon cerrahisi oran, Daha fazla hasta memnuniyeti, Daha detayl bilgi için E-posta: Tel:

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Prof. Dharambir Sethi, MD

stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Prof. Dharambir Sethi, MD 6. STANBUL MASTERCLASS SEMPOZYUMU 4-6 N SAN 2007 - KEMAL ATAY ANF S stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Yabanc Konuflmac Prof.

Detaylı

23-26 EYLÜL 2010 ANKARA BİLKENT OTEL

23-26 EYLÜL 2010 ANKARA BİLKENT OTEL 23-26 EYLÜL 2010 ANKARA BİLKENT OTEL Ankara, Turkey, September 23-26, 2010 ORGANİZASYON KOMİTESİ Sempozyum Onursal Başkanı Sempozyum Başkanı Sempozyum Genel Sekreteri : Prof. Dr. Nihat TOSUN : Prof. Dr.

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

Sayın Yetkili, Saygılarımızla, Prof. Dr. Taner Yücel FDI 101. Dünya Diflhekimli i Kongresi ve TDB Genel Baflkanı. www.fdi2013istanbul.

Sayın Yetkili, Saygılarımızla, Prof. Dr. Taner Yücel FDI 101. Dünya Diflhekimli i Kongresi ve TDB Genel Baflkanı. www.fdi2013istanbul. Sayın Yetkili, FDI 2013 Fuar Servis Katalo u, fuar hazırlıkları konusunda sizlere yardımcı olacak önemli bilgiler içermektedir. FDI 2013 101. Dünya Diflhekimli i Kongresi 28-31 A ustos 2013 tarihleri arasında

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri

Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:228-235 Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri Arthroscopic meniscal repair with the

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

ZEM N MEKAN VE TEMEL MÜHEND SL 1. ÖZEL KONULU SEMPOZYUMU TEOR VE UYGULAMADA ZEM N-YAPI ETK LEfi M / 8-9 Kas m 2007

ZEM N MEKAN VE TEMEL MÜHEND SL 1. ÖZEL KONULU SEMPOZYUMU TEOR VE UYGULAMADA ZEM N-YAPI ETK LEfi M / 8-9 Kas m 2007 flubemizden STANBUL BÜLTEN Cemal GÖKÇE ( MO stanbul fiubesi Baflkan ), Bilinmesi gerekir ki, yap n n oturdu u tüm temeller, üstyap dan gelen yüklerin temel zemininde yarataca en yüksek gerilmenin yap da

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland Ç NDEK LER TDBD / 77 10 29 A ustos ta Prof.Dr. Mehmet Beyli yi yitirdik. 21 Eylül de ise Sakarya Diflhekimleri Odas Baflkan Necip Enver Demirer ve Genel Sekreter Cenk Acar Gaziantep te yap lan TDB Baflkanlar

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji Derneği ve Çalışma Grupları tarafından düzenlenecek olan, toplantısı 8-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında İzmir Kaya Otel de düzenlenecektir. Bu yıl ilk kez

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld...

4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... 4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Derne i taraf ndan düzenlenen 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi 4-8 Haziran

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI yıl TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON SEKRETERYASI KONGRE TARİHLERİ 15-18 Ekim 2014 KONGRE MERKEZİ Hilton

Detaylı

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 I Ç NDEK LER SUNUfi............................................................ 7 YÖNET M KURULU ÜYELER.........................................

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC 4. Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC SON DUYURU Değerli Hekimler, Türkiye de tüm geriatri camiasını içinde barındıran Akademik Geriatri Derneği nin bir güz eğitimi

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld Yıl/Year:1 Sayı/No:4 Aralık/December 2005.. Universiteli Öğrenci Konseyi Aylık Gazetesi / Monthly Student Council Newspaper TC Uyruklu Ö rencilerin Dikkatine. S.2 de Kantin Sorunu. S.3 de Yine Zam. S.5

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı