Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o"

Transkript

1 41. Doðu Akdeniz Mayýs Aile Hekimliði Sempozyumu Hilton Otel ADANA 2015 'Aile Hekimliðinin geleceðini birlikte yaratmak...' w w w. d a a h s. o rg

2 Deðerli Meslektaþlarým, 14. Doðu Akdeniz Aile Hekimliði Sempozyumu'nu Mayýs 2015 tarihlerinde Adana Hilton Otel'de sizlerle birlikte gerçekleþtirecek olmanýn heyecaný içindeyiz. Bu yýl sempozyumumuzun tema'sý aile hekimliðinin geleceðini birlikte yaratmak olarak belirlendi. Týp Enstitüsü (Institute of Medicine) 21. Yüzyýl Ýçin Yeni Bir Saðlýk Sistemi baþlýðý ile birinci basamak ekibinin artan rolünü vurgulamýþtýr. Karmaþýk görevlerdeki artýþ ve kaliteli hizmet talebi, birinci basamakta çalýþan hekimleri tek baþýna uygulamadan uzaklaþtýrmýþ ve kendilerinde olmayan becerilere sahip hizmet sunucularla birlikte çalýþmaya teþvik etmiþtir. KONGREYE DAVET Ýngiltere'de aile hekimliði merkezlerinde yapýlan bir çalýþmada, ekip deðerlendirilmesinde yüksek puan alan merkezlerde; diyabet bakýmýndaki performansýn, genel hasta memnuniyetinin, bakýmýn sürekliliðinin ve hizmete eriþimin anlamlý olarak daha iyi olduðu bulunmuþtur. Ýyi çalýþan bir ekip; Kronik Bakým Modeli, geliþmiþ eriþim, grup görüþmeleri ve elektronik görüþmeler gibi diðer yenilikleri de hýzlandýrýr. Ekipler olmalý mý? sorusu daha az sýklýkla sorulurken Ekipler, üyeleri ve hastalarý için yüksek ve gerçekçi hedefleri nasýl belirleyebilir ve bunlara nasýl ulaþabilir? sorusu daha sýk sorulmaktadýr. Ekip oluþturmada beþ öðeden bahsedilmektedir: Ölçülebilir çýktýlarý olan kesin hedefler, Klinik ve yönetimsel sistemler, Ýþ bölümü, Eðitim ve Ýletiþim. Mayýs 2015'de ekip ve iþbirliði temalarýný sizlerle birlikte ele almak, Wonca Europe Baþkaný Prof. Job FM Metsemakers ile dünyada ve Avrupa'da aile hekimliðinin geleceðini konuþmak, bu geliþmelerin ülkemizde aile hekimliðine etkilerini ülkemizin saygýn aile hekimliði akademisyenleri ile irdelemek ve sahadaki yansýmalarýný Aile Saðlýðý Merkezleri'nde (ASM) görev yapan aile hekimleri ile birlikte incelemek üzereakdeniz'in incisi Adana'da buluþmayý diliyorum. Sevgi ve saygýlarýmla, Prof. Dr. Esra Saatçý Sempozyum Baþkaný

3 Onursal Baþkan Nafiz BOZDEMÝR Baþkan Esra SAATÇI Bilimsel Sekreterya Ersin AKPINAR Ertan MERT Düzenleme Kurulu * Sevban ARSLAN Evþen NAZÝK Süheyl ASMA Kurtuluþ ÖNGEL Serpil DEMÝRAÐ Ayfer TEZEL Mustafa Fevzi DÝKÝCÝ Lütfi TÝYEKLÝ Güzel DÝÞÇÝGÝL Mehmet UNGAN Sunay FIRAT Murat ÜNALACAK Selçuk MISTIK Füsun YARIÞ Kamile MARAKOÐLU Murat YILDIZ Bilimsel Danýþma Kurulu * Hamza ASLANHAN Cahit ÖZER Murtaza BAYKAN Kürþat ÖZÞAHÝN Erdem BÝRGÜL Mustafa Haki SUCAKLI P. Gamze ERTEN BUCAKTEPE Gürbüz ÞEN Ayþe Gülsen CEYHUN PEKER Mehmet Halis TANRIVERDÝ Dursun ÇADIRCI Gültekin Serdar TOLAY Tahsin ÇELEPKOLU Kenan TOPAL Mustafa ÇELÝK Dilek TOPRAK Nezih DAÐDEVÝREN Serap TORUN Cengiz DAÐLARAÞTI Kadircan TUNCEL Gökmen ERENDOR Yücel UYSAL Hacý Yusuf ERYAZGAN Ýlhami ÜNLÜOÐLU Muzaffer KIYMACI Sibel ÖNER YALÇIN Haluk MERGEN Erhan YENGÝL Funda ÖZDEMÝR Ahmet YILMAZ KURULLAR * Soyadýna göre alfabetik sýrayla.

4 15:00-17:30 17:30-18:00 18:00-18:50 Simültane çeviri yapýlacaktýr. 19:00 08:30-09:00 09:00-10:00 A Salonu B Salonu C Salonu 22 Mayýs 2015 Cuma Kayýt Açýlýþ Töreni Prof. Dr. Güzel Diþcigil Creating the Future of Family Medicine Together (Aile Hekimliðinin Geleceðini Birlikte Yaratmak) Prof. Dr. Job FM Metsemakers Akþam Yemeði 23 Mayýs 2015 Cumartesi Prof. Dr. Serpil Demirað Dr. Muzaffer Kýymacý Ýnfertil Çift ve Aile Hekimi Doç. Dr. Ýbrahim Ferhat Ürünsak Kahvaltý oturumu: Aile Hekimlerinde Tükenmiþliði Nasýl Önleriz? Doç. Dr. Kenan Topal Uz. Dr. Ali Cerrahoðlu Kronik Kalp Yetmezliði: Aile Hekiminin rolü Prof. Dr. Yeltekin Demirel Yuvarlak Masa - Aile Hekimliði Uzmanlýðýnda Fýrsatlar ve Zorluklar Uz. Dr. Erdem Birgül D Salonu Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yýlmaz Ergen, Cinsellik ve Aile Hekimi Öðr. Gör. Dr. Obengül Ejder E Salonu Vasco da Gama (VdGM) Movement Workshop Chair: Assoc. Prof. Dr. Ayþe Çaylan Dr. Hüseyin Güntürkün European Young Family Physician Movement Dr. Demet Merder Coþkun Dr. Canan Tuz Dr. Halil Volkan Tekayak Primary Care Models in other Europen Countries Dr. Dusan Zhor (Czech Republic) Dr. Eren Philippe (France) Dr. Inés González Bolaños (Spain) Dr. Alexandra Pinho (Portugal) Dr. Raquel Salgado Sousa (Portugal) F Salonu (Aile Saðlýðý Elemaný Oturumlarý) Prof. Dr. Ayfer Tezel Birinci Basamakta Risk Yaklaþýmý ile Ýzlem Çocuk Ýzlemi Yrd. Doç. Dr. Hava Özkan Adolesan Ýzlemi Yrd. Doç. Dr. Funda Özdemir Eriþkin Ýzlemi Yrd. Doç. Dr. Serap Ejder Apay Yaþlý Ýzlemi Prof. Dr. Ayfer Tezel BÝLÝMSEL PROGRAM

5 BÝLÝMSEL PROGRAM 10:00-10:45 10:45-11:15 11:15-12:00 A Salonu B Salonu C Salonu 23 Mayýs 2015 Cumartesi Prof. Dr. Kamile Marakoðlu Dr. Hacý Yusuf Eryazgan Fibromiyalji: Efsane mi, Gerçek mi? Prof. Dr. Erkan Kozanoðlu Prof. Dr. Mehmet Ungan Aþý ile korumak: Baðýþýklama Önemli mi? Prof. Dr. Nejat Narlý 12:00-13:30 Öðle Yemeði Yrd. Doç. Dr. Hamza Aslanhan Evde Bakým: Yaþlý ve Aile Hekimi Doç. Dr. Nil Tekin Doç. Dr. Serdar Öztora Saðlýklý Beslenme Saðlýklý Çocuk Prof. Dr. Rengin Erdal Birinci Basamakta Akromegali ve Farkýndalýk Yrd. Doç. Dr. Süheyl Asma Yrd. Doç. Dr. Dursun Çadýrcý Uzmanýna Danýþ: Obezite Doç. Dr. Kurtuluþ Öngel Uz. Dr. Umut Gök Balcý D Salonu Yrd. Doç. Dr. Tahsin Çelepkolu Aile Hekimliðinde Transaksiyonel Analiz: Ýliþkilerin Kodlarýný Nasýl Çözeriz? Dr. Sema Kayahan Süvarioðlu Öðr. Gör. Dr. Aydan Ünsal Aksöyek Özçekimden Hikayeye: Kendini Anlatmak ve Ýþitilmek Uz. Dr. Çaðrý Kalaça E Salonu VdGM Meeting Chair: Assoc. Prof. Ayþe Çaylan Dr. Hüseyin Güntürkün Sociocultural Aspects of Family Medicine in Çukurova Region Hasan Ahkemoðlu Yrd. Doç. Dr. Gülsen Ceyhun Peker Sözel Bildiri Sunumlarý F Salonu (Aile Saðlýðý Elemaný Oturumlarý) Yrd. Doç. Dr. Serap Torun Üreme Saðlýðýnda Etik Boyut Doç. Dr. Gürkan Sert 13:30-14:00 Doç. Dr. Serdar Öztora Dr. Lütfi Tiyekli Olgularla Hipertansiyon Yönetimi Prof. Dr. Alev Arat Özkan Prof. Dr. Ayfer Tezel Aþýlamak Önemli mi? Güncel Yaklaþýmlar Prof. Dr. Nejat Narlý

6 14:00-15:00 15:00-15:30 A Salonu B Salonu C Salonu 23 Mayýs 2015 Cumartesi Prof. Dr. Mustafa Çelik Prof. Dr. Mehmet Satar Yeni Doðan Bakýmý ve Aile Hekimi Beslenme Prof. Dr. Hacer Yýldýzdaþ Geç Preterm Takibi Doç. Dr. Ferda Özlü Ýnfantil Kolik Prof. Dr. Nejat Narlý Birinci Basamak Diyabet Yönetimde Uzlaþýlar ve Ayrýlýklar Prof. Dr. Ertuðrul Taþan Prof. Dr. Ersin Akpýnar Kaybolan Erkekler: Olgularla Erkek Cinsel ve Üreme Saðlýðýna Yaklaþým Prof. Dr. Selahittin Çayan Prof. Dr. Murat Bozlu Prof. Dr. Sadýk Görür Palyatif Bakým ve Yaþam Sonu Çalýþtayý- I Doç. Dr. Kurtuluþ Öngel Palyatif Bakým Kavramý ve Geliþim Süreci Doç. Dr. Kurtuluþ Öngel Basý Yaralarý Tanýlama ve Tedavi Doç. Dr. Haluk Mergen Beslenme Destek Ürünleri Uz. Dr. T. Tanju Yýlmazer D Salonu Doç. Dr. Kürþat Özþahin Saðlýk Ýletiþiminde Ýçgörü Filiz Þener E Salonu Doç. Dr. Mustafa Haki Sucaklý Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarý ve Akýlcý Antibiyotik Kullanýmý Yrd. Doç. Dr. Erhan Yengil 15:30-16:30 Prof. Dr. Nezih Daðdeviren Dr. M. Tamer Karaarslan Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici Aile Hekimliðinde Sýk Palyatif Bakým ve Yaþam Sonu Çalýþtayý- II Doç. Dr. Kurtuluþ Öngel Yrd. Doç. Dr. Ayþecan Terzioðlu Neden Ýyi Ýnsanlar Çalýþtay: Aile Hekimi ve Tütün Ýliþkisi - I Doç. Dr. Kenan Topal Görülen Göz Kötü Þeyler Yapar? Mutluluk Bulaþýcýdýr, Yakýnmalarý Prof. Dr. Þükrü Uðuz Sigarada Arama Prof. Dr. Murat Uz. Dr. Nureddin Ünalacak Özdener Sývý Elektrolit Bozukluklarý Uz. Dr. Yasemin K. Öztürk Kimsesiz Hasta Kurum Bakýmý Uz. Dr. Y. Adnan Güçlü F Salonu (Aile Saðlýðý Elemaný Oturumlarý) Doç. Dr. Sevban Arslan Doç. Dr. Evþen Nazik Birinci Basamakta Erken Taný ve Fiziksel Deðerlendirme Hemþirelikte Fiziksel Deðerlendirme Yrd. Doç. Dr. Serap Torun Meme Kanserinde Korunma ve Erken Taný Doç. Dr. Sevban Arslan Serviks Kanserinde Korunma ve Erken Taný Doç. Dr. Evþen Nazik Yrd. Doç. Dr. Funda Özdemir Ýstismar ve Ýhmalin Olasý Fiziksel ve Ruhsal Belirtileri ve Saðlýk Çalýþanlarýnýn Yasal Bildirim Zorunluluðu Yrd. Doç. Dr. Sunay Fýrat BÝLÝMSEL PROGRAM

7 BÝLÝMSEL PROGRAM 16:30-17:30 17:30-19:00 A Salonu B Salonu C Salonu 23 Mayýs 2015 Cumartesi Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Ertan Mert Dr. Gürbüz Þen Lipid Kýlavuzlarý: Hangisini Takip Edelim? Avrupa Kýlavuzlarý Amerika Birleþik Devletleri Kýlavuzlarý Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran FORUM Oturum Baþkanlarý: Dr. Cengiz Daðlaraþtý Dr. Murtaza Baykan Dr. Gökmen Erendor Dr. Jülide Osmanlýoðlu Aksoy Aile Hekimliði Uygulamalarýnýn Bugünü ve Geleceði: Artýlarý - Eksileri Saðlýk Bakanlýðý Dernek Temsilcileri Yerel Yönetimler Prof. Dr. Cahit Özer Aile Hekimliðinde Kardiyovasküler Risk Deðerlendirmesinde Yeni Parametreler Doç. Dr. Dilek Toprak Palyatif Bakým ve Yaþam Sonu - Workshop III Doç. Dr. Kurtuluþ Öngel Terminal Dönem Hasta ve Yakýný ile Ýletiþim Uz. Dr. Nurdan Tekgül Morbid Obez Hastalara Palyatif Yaklaþým Uz. Dr. Umut Gök Balcý D Salonu Yrd. Doç. Dr. Mehmet Halis Tanrýverdi Sözel Bildiri Sunumlarý E Salonu Çalýþtay: Aile Hekimi ve Tütün Ýliþkisi - II Doç. Dr. Kenan Topal Mutluluk Bulaþýcýdýr, Sigarada Arama Uz. Dr. Nureddin Özdener F Salonu (Aile Saðlýðý Elemaný Oturumlarý) Aile Saðlýðý Elemanlarý Ýçin Yaþam Döngüsünde Üreme Saðlýðý Danýþmanlýðý Kurslarý (16:00-18:00) Kurslarýn ortak sunumu Prof. Dr. Ayfer Tezel - Yrd. Doç. Dr. Funda Özdemir KURS - I (16:45-18:00) Yaþam Döngüsünde Üreme Saðlýðý Danýþmanlýðý: Adolesan Dönem Prof. Dr. Ayfer Tezel Yrd. Doç. Dr. Funda Özdemir KURS - II (16:45-18:00) Yaþam Döngüsünde Üreme Saðlýðý Danýþmanlýðý: Klimakterik Dönem Yrd. Doç.Dr. Hava Özkan Yrd. Doç. Dr. Serap Ejder Alpay :30 Kapanýþ

8 KURSLAR 23 Mayýs 2015 Cumartesi 16:00-18:00 KURS - I Aile Saðlýðý Elemanlarý için Yaþam Döngüsünde Üreme Saðlýðý Danýþmanlýðý Kurslarý Eðiticiler: Prof. Dr. Ayfer Tezel Yrd. Doç. Dr. Funda Özdemir Yrd. Doç. Dr. Hava Özkan Yrd. Doç. Dr. Serap Ejder Apay 09:30-16:00 09:30-16:00 24 Mayýs 2015 Pazar KURS - II EKG Deðerlendirme Kursu KURS - III Bütünsel An Farkýndalýðýnýn Saðlýkta Yeri Eðiticiler: Prof. Dr. Þenol Demircan Prof. Dr. Fatma Yiðit Eðitici: Uz. Dr. Zerrin Baþer BÝLÝMSEL PROGRAM

9 DAVETLÝ KONUÞMACILAR Konuþmacý ve Oturum Baþkanlarý: Hasan Ahkemoðlu Çukurova Üniversitesi Uluslararasý Öðrenci Ofisi Öðretim Elemaný Dr. Fadýl Akdeniz Hatay Aile Hekimleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Ersin Akpýnar Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Dr. Jülide Osmanlýoðlu Aksoy Gaziantep Aile Hekimleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Serap Ejder Apay Atatürk Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Doðum, Kadýn Saðlýðý ve Hastalýklarý Hemþireliði AD. Öðretim Üyesi Doç. Dr. Sevban Arslan Çukurova Üniversitesi Adana Saðlýk Yüksekokulu Müdür Yardýmcýsý Hemþirelik Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Süheyl Asma Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Uz. Dr. Umut Gök Balcý Ýzmir Tepecik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Aile Hekimliði Bölümü Uz. Dr. Zerrin Baþer Ankara Denge Merkezi Eðitim ve Danýþmanlýk Dr. Murtaza Baykan Adýyaman Aile Hekimleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Uz. Dr. Erdem Birgül Aile Hekimliði Uzmaný, Ýstanbul Alkent Medical Corner Prof. Dr. Murat Bozlu Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi Üroloji AD. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý Geriatri Ünitesi Öðretim Üyesi Uz. Dr. Ali Cerrahoðlu Aile Hekimliði Uzmaný, Tarsus Amerikan Koleji Okul Hekimi Yrd. Doç. Dr. Gülsen Ceyhun Peker Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Dr. Demet Merder Coþkun Vasco da Gama - VdGM Türkiye Deðiþim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Dursun Çadýrcý Harran Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Selahittin Çayan Türk Androloji Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný, Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi Üroloji AD. Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ayþe Çaylan Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tahsin Çelepkolu Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çelik Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Daðdeviren Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Dr. Cengiz Daðlaraþtý Osmaniye Aile Hekimleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Serpil Demirað Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Þenol Demircan Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji AD. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yeltekin Demirel Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Güzel Diþçigil Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi

10 Konuþmacý ve Oturum Baþkanlarý: Öðr. Gör. Dr. Obengül Ejder Çað Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Rengin Erdal Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Dr. Gökmen Erendor Kilis Aile Hekimleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Hacý Yusuf Eryazgan Þanlýurfa Aile Hekimleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Sunay Fýrat Çukurova Üniversitesi Adana Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Sadýk Görür Mustafa Kemal Üniversitesi Týp Fakültesi Üroloji AD. Öðretim Üyesi Uz. Dr. Y. Adnan Güçlü Ýzmir Tepecik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Aile Hekimliði Bölümü Uz. Dr. Çaðrý Kalaça Saðlýk Bahçesi Eðitim Danýþmanlýk Dr. M. Tamer Karaarslan Adana Aile Hekimleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Erkan Kozanoðlu Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon AD. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Kamile Marakoðlu Selçuk Üniversitesi Selçuklu Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Mergen Ýzmir Tepecik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Aile Hekimliði Bölümü Prof. Dr. Ertan Mert Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Job FM Metsemakers Wonca (Dünya Aile Hekimleri Örgütü) Avrupa Baþkaný Prof. Dr. Nejat Narlý Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý AD. Yenidoðan Bilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Evþen Nazik Çukurova Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu Müdür Yardýmcýsý, Hemþirelik Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Kurtuluþ Öngel Ýzmir Tepecik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Aile Hekimliði Bölümü Yrd. Doç. Dr. Funda Özdemir Ankara Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Cahit Özer Mustafa Kemal Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hava Özkan Ankara Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Alev Arat Özkan Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Kardiyoloji AD Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ferda Özlü Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý AD. Yenidoðan Bilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Kürþat Özþahin Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Öztora Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Uz. Dr. Yasemin K. Öztürk Ýzmir Tepecik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Aile Hekimliði Bölümü Prof. Dr. Mehmet Satar Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý AD. Yenidoðan Bilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Gürkan Sert Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Giriþimsel Olmayan Klinik Araþtýrmalar Etik Kurul Üyesi Doç. Dr. Mustafa Haki Sucaklý Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi DAVETLÝ KONUÞMACILAR

11 DAVETLÝ KONUÞMACILAR Konuþmacý ve Oturum Baþkanlarý: Dr. Sema Kayahan Süvarioðlu Dr. Gürbüz Þen Filiz Þener Ýstanbul Pusula Eðitim ve Yönetim Danýþmanlýk Mersin Aile Hekimleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Moya Akademi, Ýntegral (Bütünsel Geliþim) Koçu Yrd. Doç. Dr. Mehmet Halis Tanrýverdi Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ertuðrul Taþan Dr. Halil Volkan Tekayak Uz. Dr. Nurdan Tekgül Doç. Dr. Nil Tekin Yrd. Doç. Dr. Ayþecan Terzioðlu Prof. Dr. Ayfer Tezel Dr. Lütfi Tiyekli Doç. Dr. Kenan Topal Doç. Dr. Dilek Toprak Yrd. Doç. Dr. Serap Torun Dr. Canan Tuz Prof. Dr. Þükrü Uðuz Prof. Dr. Mehmet Ungan Prof. Dr. Murat Ünalacak Öðr. Gör. Aydan Aksöyek Ünsal Doç. Dr. Ýbrahim Ferhat Ürünsak Öðr. Gör. Dr. Sibel Öner Yalçýn Yrd. Doç. Dr. Erhan Yengil Prof. Dr. Hacer Yýldýzdaþ Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yýlmaz Uz. Dr. T. Tanju Yýlmazer Prof. Dr. Fatma Yiðit Bezmiâlem Vakýf Üniversitesi Ýç Hastalýklarý AD, Endokrinoloji ve Metabolizma BD. Öðretim Üyesi Vasco da Gama - VdGM Türkiye Bölgesel Deðiþim Koordinatörü Ýzmir Tepecik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Aile Hekimliði Bölümü Ýzmir Narlýdere Dinlenme ve Bakýmevi Müdür Yardýmcýsý, Aile Hekimliði Uzmaný Koç Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu Halk Saðlýðý Hemþireliði AD Öðretim Üyesi Ankara Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik Bölümü Öðretim Üyesi Kahramanmaraþ Aile Hekimleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný, AHEF Genel Sekreteri Pamukkale Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Þiþli Hamidiye Etfal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Aile Hekimliði Kliniði Eðitim ve Ýdari Sorumlusu Çukurova Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Bölümü Öðretim Üyesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Baþkaný Vasco da Gama - VdGM Türkiye Eðitim ve Öðretim Koordinatörü Davranýþ Terapileri Akademisi Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Görevlisi Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum AD. Öðretim Üyesi Çukurova Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Bölümü Öðretim Görevlisi Mustafa Kemal Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý AD. Yenidoðan Bilim Dalý Öðretim Üyesi Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Ýzmir Tepecik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Aile Hekimliði Bölümü Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji AD. Öðretim Üyesi *Soyadýna göre alfabetik sýra ile

12 Sempozyum Kayýt Ücreti 335 TL*: Fiyata dahil olanlar: Sempozyum bilimsel programlarýna katýlým Aktivite alanlarýna giriþ imkâný Sempozyum Seti (Toplantý çantasý, yaka kartý, katýlým belgesi, sempozyum kitabý (elektronik / basýlý) 22 Mayýs 2015 Cuma Akþam Yemeði 23 Mayýs 2015 Cumartesi Öðle Yemeði Toplantý aralarýndaki ikrâmlar * %18 KDV hariç Konaklamalý Kayýt Ücretleri KAYIT KONAKLAMA Hilton Otel Konuk Evi** Hekim Refakatçý / Firma Yetkilisi* Hekim Refakatçý / Firma Yetkilisi* 1 Gece Konaklama+Sempozyum Kayýt 2 Gece Konaklama+Sempozyum Kayýt Çift Kiþilik oda Çift Kiþilik oda Tek Kiþilik Oda Tek Kiþilik Oda (Kiþi baþý) (Kiþi baþý) 560 TL 460 TL 785 TL 585 TL 455 TL 370 TL 675 TL 485 TL 410 TL 395 TL 490 TL 435 TL 355 TL 325 TL 435 TL 365 TL Kongre aktivite alanlarýna giriþte yaka kartý kontrolü yapýlacak olup, konaklamalý kayýt ücretlerine, belirtilen sayýda gece konaklama (BB), Sempozyum Seti (çanta, katýlým sertifikasý, yaka kartý, final program ve bildiri özet kitabý) sempozyum süresince kahve ikramlarý, 22 Mayýs 2015 akþam yemeði, 23 Mayýs 2015 öðle yemeði, aktivite alanlarýna giriþ dahil, KDV hariçtir. *Belirtilen sayýda gece konaklama (BB), sempozyum süresince kahve ikramlarý, 23 Mayýs 2015 öðle yemeði ve aktivite alanlarýna giriþ dahil, KDV hariçtir. ** Adana'daki uygun olan konuk evlerinde konaklama saðlanacaktýr. Yardýmcý saðlýk personeli sempozyum kayýt ücreti 150 TL [Sempozyum Seti (çanta, katýlým sertifikasý, yaka kartý, final program ve bildiri özet kitabý) sempozyum süresince kahve ikramlarý, 23 Mayýs 2015 öðle yemeði, aktivite alanlarýna giriþ dahil, %18 KDV hariçtir] E-poster ile katýlanlar için sempozyum kayýt ücreti 50 TL [Sempozyuma e-poster ile katýlacaklara sempozyum bildiri kitabý elektronik ortamda iletilecektir, %18 KDV hariçtir] Yardýmcý saðlýk personeli kurs kayýt ücreti 20 TL [23 Mayýs 2015 Cumartesi gerçekleþtirilecek kurs süresince kahve ikramlarý ve aktivite alanlarýna giriþ, kurs materyalleri dahil, %18 KDV hariçtir] Ýlaç sanayi temsilcisi sempozyum kayýt ücreti 300 TL [Sempozyum süresince kahve ikramlarý, 23 Mayýs 2015 öðle yemeði, aktivite alanlarýna giriþ dahil, %18 KDV hariçtir] Öðrenci sempozyum kayýt ücreti 150 TL [Sempozyum Seti (çanta,katýlým sertifikasý, yaka kartý, final program ve bildiri özet kitabý) sempozyum süresince kahve ikramlarý, 23 Mayýs 2015 öðle yemeði, aktivite alanlarýna giriþ dahil, %18 KDV hariçtir]

13 Kurs Kayýt Ücreti 145 TL*: Fiyata dahil olanlar: Kurs bilimsel programlarýna katýlým Kurs Seti Kurs aralarýndaki ikrâmlar 24 Mayýs 2015 Pazar Öðle Yemeði * %18 KDV hariç Transferler: 22 Mayýs 2015 tarihinde geliþ ve 24 Mayýs 2015 tarihinde gidiþ yönünde Havalimaný - Otel arasý gerçekleþecek toplu transferler için kiþi baþý transfer bedeli tek yön 30 TL+KDV dir. Bu tarihler dýþýnda talep edilecek transferler için kiþi baþý tek yön 50 TL+KDV olarak fiyatlandýrýlacaktýr. Tüm transfer taleplerinin ve deðiþikliklerinin uçuþ saatlerinden en az 48 saat önce yazýlý olarak geçilmesi gerekmektedir. Banka Hesap Detaylarý Hesap Adý Fadime AVCI Banka Adý Yapý Kredi Bankasý Banka SWIFT Kodu YAPITRIS Þube Adý Seyhan Þubesi Þube Kodu 302 TL Hesap No TL IBAN No TR Euro Hesap No Euro IBAN No TR KAYIT KONAKLAMA Kayýt, konaklama ve kurs ücretlerinin ilgili hesaplara yatýrýlýp dekontlarýn KumGroup Kongre Organizasyon'a yollanmasýyla ile kesinlik kazanacaktýr. Konaklama talepleri otellerin/konukevlerinin uygunluðu doðrultusunda konfirme edilecektir. Konfirmasyon alýnmadan yapýlacak ödemelere baðlý oda talepleri geçerli olmayacaktýr. Konaklama Ýptal Koþullarý: 01 Þubat 2015 tarihine kadar yapýlan iptallerde oda ücretinin tamamý, 01 Mart 2015 tarihine kadar yapýlan iptallerde oda ücretinin %50 si iade edilecektir. 01 Nisan 2015 tarihinden sonra yapýlan iptallerde herhangi bir iade yapýlmayacaktýr.

14 DESTEKLEYEN KURUM ve KURULUÞLAR

15 Bilimsel Sekreterya: Prof. Dr. Ersin AKPINAR Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Balcalý, Sarýçam / Adana Tel: Dahili Faks: Prof. Dr. Ertan MERT Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Zeytinlibahçe Cad., / Mersin Tel: Dahili Faks: Organizasyon Sekreteryasý: Kum Group Kongre Organizasyon Atatürk Cad. No:166/C Ýncirlik Sarýçam / Adana Fadime AVCI Organizasyon Direktörü Gizem ÖZKAYA Operasyon Sorumlusu M: ÝLETÝÞÝM

22 Mayıs 2015 Cuma. 23 Mayıs 2015 Cumartesi. Prof. Dr. Füsun Yarış Salonu. B Salonu C Salonu D Salonu E Salonu F Salonu.

22 Mayıs 2015 Cuma. 23 Mayıs 2015 Cumartesi. Prof. Dr. Füsun Yarış Salonu. B Salonu C Salonu D Salonu E Salonu F Salonu. Bilimsel Program Prof. Dr. Füsun Yarış Salonu 22 Mayıs 2015 Cuma 15.00-17.30 Kayıt 17.30-18.00 Açılış Töreni B Salonu C Salonu D Salonu E Salonu F Salonu (Ebe - Hemşire ları) 18.00-18.50 Prof. Dr. Güzel

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul Tel: 0212 221 17 30/38 Fax: 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Baþkan Gelecek Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Genel Sekreter

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý Türü Türü Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011375 Acil Týp 5 K 2 - - - - - 1011114 Adli Týp 4 K 1 - - - - - 1011139 Anesteziyoloji Reanimasyon

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

15. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi / 26 29 Mayıs 2016. 26 Mayıs 2016 Perşembe A Salonu

15. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi / 26 29 Mayıs 2016. 26 Mayıs 2016 Perşembe A Salonu 15. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi / 26 29 Mayıs 2016 09:00-13.00 Kayıt 26 Mayıs 2016 Perşembe A Salonu 13:00 13:30 Açılış Töreni 13:30 14:15 Açılış ı Prof. Dr. Murat Ünalacak, Prof.

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz, Davet Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye de tüm geriatri camiasýný içinde barýndýran Akademik Geriatri Derneði nin bir aktivitesi olarak 29-31 Ekim 2010 tarihlerinde Çeþme Radisson Blu Otel de 1. Yaþlýlýkta

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

11 Mayıs 2017 Perşembe Kurslar ( ) A Salonu (Birinci Gün / ) Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi

11 Mayıs 2017 Perşembe Kurslar ( ) A Salonu (Birinci Gün / ) Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi 16.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi 11 14 Mayıs 2017 Adana Sheraton Grand Otel Bilimsel Program 11 Mayıs 2017 Perşembe Kurslar (09.00 18.30)

Detaylı

11 Mayıs 2017 Perşembe Kurslar ( ) A Salonu (Birinci Gün / ) Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi

11 Mayıs 2017 Perşembe Kurslar ( ) A Salonu (Birinci Gün / ) Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi 16.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi 11 14 Mayıs 2017 Adana Sheraton Grand Otel Bilimsel Program 11 Mayıs 2017 Perşembe Kurslar (09.00 18.30)

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Türk Hastane Ýnfeksiyonlarý ve Kontrolü Derneði' nin 16-19 Nisan 2009 tarihleri arasýnda Sivas 'ta düzenleyeceði 5. Eðitim Programý' nda sizleri de aramýzda görmekten mutluluk duyacaðýz.

Detaylı

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK Adolesan dönemi çocukluk ile eriþkinlik arasýndaki geçiþ dönemidir. Bu dönemde, fiziksel, cinsel ve psikososyal geliþim sonrasý eriþkin bireyler ortaya çýkmaktadýr. Kimi zaman çocuk olarak, kimi zaman

Detaylı

Organizasyon Sekreterya

Organizasyon Sekreterya Organizasyon Sekreterya Turan Güneþ Bulvarý 571. Cadde 576. Sokak No:28 06550 Oran // Ankara Tel: 0312. 491 88 88 Faks: 0312. 491 99 89 e-mail: valor@valor.com.tr Deðerli Meslektaþlarým, 25-27 Ekim 2010

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Değerli meslektaşlarım,

Değerli meslektaşlarım, Değerli meslektaşlarım, TA H E K 2 0 1 6 2001 yılında temelleri atılan Trakya Aile Hekimliği Kongresi büyümeye devam ediyor. Trakya Ailesi olarak siz değerli katılımcıların ilgisi, desteği ve güvenine

Detaylı

ONUR KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Çocukluktan eriþkinliðe geçiþ dönemi olan Adolesan dönemi, karþýlaþýlan sorunlarý ve yaklaþýmlarý ile üzerinde çalýþýlmayý hak etmektedir. Ýki yýl önce düzenlediðimiz

Detaylı

Çukurova iç Hastaliklari.. Günleri

Çukurova iç Hastaliklari.. Günleri Çukurova iç Hastaliklari. Günleri Degerli meslektasim, Çukurova Üniversitesi Tip Fakültesi iç Hastaliklari Günleri'nin bir gelenek haline geldigini gururla görmekteyiz. Bu sempozyum süresinde, günlük pratikte

Detaylı

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San DAVET YAZISI Değerli Meslektaşlarım; 26-29 Nisan 2012 tarihleri arasında V. Ülkemizde Diyalizde Kalite Kongresi Bafra-Kıbrıs ta başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olup unutulmaz

Detaylı

KURULLAR. Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA. Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL. Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE

KURULLAR. Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA. Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL. Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE KURULLAR Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE Organizasyon Komitesi Bilimsel Komite Diþhekimi Yaþar BERBEROÐLU

Detaylı

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Program Adı Özel Koşullar

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım, 2011 de yoğun bir katılımla ilkini gerçekleştirdiğimiz Multidisipliner Aile Hekimliği Kongresi nin 18-20 Mayıs 2012 de ikincisinin yapılacağını duyurmaktan dolayı mutluyuz. İlk

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Toplantý ve Kongre Takvimi

Toplantý ve Kongre Takvimi Toplantý ve Kongre Takvimi TOTBÝD - TOTEK Temel Bilimler ve Araþtýrma Kýþ Okulu 03-06 Þubat 2005, Isparta 2005 Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons 23-27 Þubat 2005, Washington,

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Acil Tıp Uzmanları Derneği ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı nın ortaklaşa gerçekleştirdiği 8. Acil Tıp Kış Sempozyumuna sizleri davet etmekten büyük

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

2011 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2011 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 1011147 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ GASTROENTEROLOJİ 1 1 0 54.500 54.500 1011155 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ GRUBU

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ GRUBU Kıymetli Meslektaşlarımız, Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu olarak, sizleri 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde Hilton Bodrum Türkbükü Otel de gerçekleştireceğimiz sonbahar

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, ÖNSÖZ Birincisini 2008 yýlýnda yaptýðýmýz Uluslararasý Katýlýmlý Lizozomal Hastalýklar Kongresi nin ikincisini 29-30 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara da gerçekleþtireceðiz. Kongremizde

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEÐÝ Akciðer Saðlýðýna Adanmýþ 20 Yýl 15. YILLIK KONGRE Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Toraks Derneði'nin 11-15 Nisan 2012 tarihleri arasýnda Antalya Side Starlight Otel Kongre Merkezi'nde

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Akciðer Saðlýðýna Adanmýþ 20 Yýl TÜRK TORAKS DERNEÐÝ 15. YILLIK KONGRE Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Toraks Derneði'nin 11-15 Nisan 2012 tarihleri arasýnda Antalya Side Starlight Otel Kongre Merkezi'nde

Detaylı

sahipliğinde, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi ve Hemşirelik Eğitimi

sahipliğinde, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi ve Hemşirelik Eğitimi Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü nün ev sahipliğinde, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi ve Hemşirelik Eğitimi Derneği işbirliği ile 02-04 Nisan 2015 tarihleri

Detaylı

6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet,

6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet, 6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet, Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek olan 6. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 21 22 Nisan 2012 tarihleri arasında İstanbul Green Park

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ULUSAL HEMATOLOJÝ ve HEMATOLOJÝK ONKOLOJÝ KEMÝK ÝLÝÐÝ TRANSPLANTASYON 2.HEMÞÝRELÝÐÝ KONGRESÝ 15-17 Eylül 2011 Barcelo - Eresin Topkapý Hotel / Ýstanbul ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarým, Hokit derneði olarak

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Davet. Değerli Meslektaşlarım,

Davet. Değerli Meslektaşlarım, Davet Değerli Meslektaşlarım, 6-8 Şubat 2015 tarihleri arasında, %100 pratik kongremizin dördüncüsü Kıbrıs ta gerçekleşecektir. Günlük pratik uygulamaların ele alınacağı kongremizde kardiyovasküler hastalıkların

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 100211042 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100211139 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100311014 ADNAN MENDERES

Detaylı

ACÝL SERVÝS HEKÝMÝ AÝLE HEKÝMÝ DÝYALÝZ HEKÝMÝ KURUM HEKÝMÝ MUAYENEHANE HEKÝMÝ ÝÞYERÝ HEKÝMÝ TOPLUM SAÐLIÐI HEKÝMÝ 112 HEKÝMÝ 17 Pratisyen Hekimlik Kongresi Klinik Bag ýmsýzlýk ve Mesleki Egitim Hakký 8-11

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ ANKARA 18-19 Nisan 2009 Ankara Hilton ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ ANKARA ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Endoüroloji Derneði ve Türk

Detaylı

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel)

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel) 100311014 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 50,00844 50,00844 103011017 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 52,62288 52,62288 700611014 Ankara Dışkapı Yıldırım

Detaylı

TurkMSIC 60.NİSAN GENEL KURULU TÜZÜK DENETLEME KURULU AÇILIŞ RAPORU

TurkMSIC 60.NİSAN GENEL KURULU TÜZÜK DENETLEME KURULU AÇILIŞ RAPORU TurkMSIC 60.NİSAN GENEL KURULU TÜZÜK DENETLEME KURULU AÇILIŞ RAPORU TARİH: 21-23 Nisan 2012 YER: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İSTANBUL TÜZÜK DENETLEME KURULU ÜYELERİ: Doğukan ARI Selin UYSAL Ruken

Detaylı

DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Toraks Derneði sizleri 6-8 Ekim 2011 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da Bakýrköy Titanic Port Otelde yapýlacak olan Yoðun Bakým Sempozyumu'na katýlmaya davet ediyor. Ýstanbul'da

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9 2012-YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VE LAR () 100111034 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ 1 1 0 67,50000 67,50000 100311032 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

sahipliğinde, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi ve Hemşirelik Eğitimi

sahipliğinde, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi ve Hemşirelik Eğitimi Sayın Katılımcılar Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü nün ev sahipliğinde, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi ve Hemşirelik Eğitimi Derneği işbirliği ile 02-04

Detaylı

Kalp Kapak Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Ea Organizasyon Göksu Evleri Çamlýk Cd. No:191

Detaylı

Þubat 2009 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU www.febrilnotropeni.net www.febrilnotropeni.net FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU Deðerli

Detaylı

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 386 1399 385 388 19 1250 385 218............................................................ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 32.06 1 33.16 1 6.86 2 83.06 1............................................................

Detaylı

Değerli meslektaşlarımız,

Değerli meslektaşlarımız, Değerli meslektaşlarımız, 12-13 Aralık 2014 tarihinde İstanbul da yapılacak olan Nükleer Kardiyoloji konulu Sempozyumumuzu duyurmaktan mutluluk duyarız. Türk Kardiyoloji Derneği ile bilimsel işbirliğinde

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Neonatoloji Hemşireliği Derneği ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Neonatoloji BD. ve Erciyes Üniversitesi

Neonatoloji Hemşireliği Derneği ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Neonatoloji BD. ve Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Neonatoloji BD. ve Hemşirelik Bölümü işbirliği ile YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU Sayın Meslektaşlarım; Dünyadaki ve ülkemizdeki

Detaylı

Febrİl 25-26 Kasım 2016 Hilton Otel, Ankara Sevgili Febril Nötropeni dostları, Febril Nötropeni Derneg i 25-26 Kasım 2016 tarihleri arasında Hilton Otel de Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eg itim Kursu

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri Türk Toraks Derneği 1. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu 28-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir İsmira Oteli nde gerçekleştirildi. Toplam 61 kursiyer, 17 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ve 1 yüksek

Detaylı

KARDİYAK HASTA ACİLDE YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 14-15 HAZİRAN 2014 8. ATOK. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MUHİTTİN EREL AMFİSİ Bornova / İZMİR

KARDİYAK HASTA ACİLDE YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 14-15 HAZİRAN 2014 8. ATOK. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MUHİTTİN EREL AMFİSİ Bornova / İZMİR ACİLDE KARDİYAK HASTA YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 14-15 HAZİRAN 2014 8. ATOK EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MUHİTTİN EREL AMFİSİ Bornova / İZMİR ACiL Prof. Dr. MEHDİ ZOGHİ KARDİYAK AKADEMİ DERNEĞİ BAŞKANI

Detaylı

Nörostimülasyon Kadavra Kursu

Nörostimülasyon Kadavra Kursu Değerli Meslektaşlarımız, Nöromodülasyon Araştırma ve Eğitim Derneği Nörostimülasyon Kadavra Kursu 21-22 Mart 2015 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi, Anatomi Anabilim Dalı, Antalya da gerçekleşecektir.

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Tablo 2. Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları*

Tablo 2. Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Tablo 2 2013 TUS İlkbahar Dönemi Ek Yerleştirme Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Uzmanlık Dal Kodu Uzmanlık Dal Adı Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı

Detaylı

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Şifa (Tam Burslu) MF-3 7 439,55166 464,54450 Şifa (%50 Burslu) MF-3 7 44,17197 437,58960 Fatih (Tam Burslu) Hacettepe Koç İstanbul

Detaylı

29-30 Mayıs 2015 ADANA

29-30 Mayıs 2015 ADANA TÜRK KLĠNĠK BĠYOKĠMYA DERNEĞĠ ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ 29-30 Mayıs 2015 ADANA Değerli Üyelerimiz, Türk Klinik Biyokimya Derneği ve Çukurova Üniversitesi ile birlikte, 29-30 Mayıs 2015 tarihleri arasında Adana

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100411013 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 0 1 --- --- 101411019 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 700111019 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Detaylı

UBEK

UBEK UBEK 2016 27- www.ubek2016.gazi.edu.tr i ii ÖNSÖZ ailesinin en önemli bilimsel (UBEK 2016) birincisini mekten timi akademisyenler, ile süresince bildiriler a ler 54 sözlü ve 19 poster bildirileri ile.

Detaylı

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 48,61183 50,20475 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA Bu tabloda yer alan dallarý, týp fakültesi mezunlarý ile Tababet Uzmanlýk Tüzüðünün 6. maddesinin B bendi uyarýnca diðer fakülte, yüksekokul veya bölümlerden mezun olan adaylar tercih edebilirler. mezunlarý,

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

Ý Z M Ý R 7. Ý L E R Ý YA Þ S E M P O Z Y U M U Palyatif Bakým MÝMARÝ SAÐLIK HÝZMETLERÝ KÜLTÜR VE SANAT SOSYAL POLÝTÝKALAR SOSYAL HÝZMETLER 18-19 Mart 2014 B a l ç o v a T e r m a l O t e l, ÝZMÝR Ýzmir

Detaylı

22- KASIM 2013, CUMA

22- KASIM 2013, CUMA PROGRAM 22- KASIM 2013, CUMA Salon 1 17:30-20:30 İNSÜLİN KURSU İnsülinlere Genel Bakış Tip 1 Dm da Olgularla İnsülin Tedavisi Tip 2 Dm da Olgularla İnsülin Tedavisi Çocuk Hastalarda İnsülin Tedavisi Salon

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Acıbadem Üniversitesi 200111024 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - 4, 5 200111121 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 4, 5 Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

DEDEMAN ANTAKYA Deðerli meslektaþlarýmýz, Uzun zamandýr gerçekleþtirmeyi arzuladýðýmýz ilk bilimsel kongre etkinliðimizi hayata geçirmenin heyecaný içerisindeyiz. Hoþgörünün ve çok kültürlülüðe iliþkin

Detaylı

Proloterapi 2. Basamak 15-16 Eylül 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara. Değerli Meslektaşlarım,

Proloterapi 2. Basamak 15-16 Eylül 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara. Değerli Meslektaşlarım, Proloterapi 2. Basamak Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara Değerli Meslektaşlarım, Proloterapi kronik kas iskelet sistemi ağrılarının tedavisinde kullanılan enjeksiyon temelli bir tedavi yöntemidir.

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VI. İÇ İÇ HASTALIKLARI MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU BİLİMSEL PROGRAM 18-19 Mayıs 2012 Tıp Fakültesi Oditoryumu Değerli Meslektaşlarım, Tıp Fakültesi veya Uzmanlık

Detaylı

T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI

T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI SIRA AD-SOYAD MEZUNİYET BÖLÜM BELGELER ALES DİL PUANI PUAN* 1 TÜLİN TOLAY DUMLUPINAR

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 09-10 Nisan 2010 tarihleri arasýnda Ankara Bilkent Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Ayrıca son yıllarda giderek artan şekilde kullanılan PET-BT görüntülemenin Radyoterapi simülasyonunda kullanılmasından da toplantıda bahsedilecektir.

Ayrıca son yıllarda giderek artan şekilde kullanılan PET-BT görüntülemenin Radyoterapi simülasyonunda kullanılmasından da toplantıda bahsedilecektir. DUYURU Değerli Meslektaşlarımız, Tüm dünya ile beraber ülkemizdeki PET-BT cihazlarında ve moleküler görüntüleme yapılan hasta sayısında da çok hızlı bir artış meydana gelmiştir. Son 2 yıl içinde PET-BT

Detaylı

Kronik Hastalıkların Yönetimi

Kronik Hastalıkların Yönetimi Aile Sağlığı Elemanı Katılımlı Aile de liğin Hekimorlar 2 Rap Ulusal Kongresi Kongre Konusu www.antalyakongre2018.com Kronik Hastalıkların Yönetimi 05-08 Nisan 2018 Rixos Premium Belek The Land of Legends

Detaylı

MEME ve TİROİD HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 3 EKİM 2015

MEME ve TİROİD HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 3 EKİM 2015 Değerli Meslektaşlarımız, Bu yıl Türk Cerrahi Derneği'nin Bölgesel Cerrahi Toplantısı'nın Edirne'de yapılacak olmasını sizlere bildirmekten gurur duymaktayız. Trakya Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Servikal Bölge Osteopatik Manuel Teknikleri 30 Haziran 1 Temmuz 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara

Servikal Bölge Osteopatik Manuel Teknikleri 30 Haziran 1 Temmuz 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara Servikal Bölge Osteopatik Manuel Teknikleri 30 Haziran 1 Temmuz 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara Değerli Meslektaşlarım, Günlük değerlendirme ve tedavi pratiğimizde kullandığımız yöntemlerden

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Derneðimizin iki yýlda bir düzenlediði Hastane Kongresi 10-13 Nisan 2008 tarihlerinde Antalya da yapýlacak. Bireysel ve kurumsal olarak katýlýmcýlarýmýzdan gelen yoðun talep üzerine

Detaylı

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008)

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008) 10111392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 3 3 0 056.740 059.925 10112982 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ K 2 2 0 059.229 059.259

Detaylı