Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o"

Transkript

1 41. Doðu Akdeniz Mayýs Aile Hekimliði Sempozyumu Hilton Otel ADANA 2015 'Aile Hekimliðinin geleceðini birlikte yaratmak...' w w w. d a a h s. o rg

2 Deðerli Meslektaþlarým, 14. Doðu Akdeniz Aile Hekimliði Sempozyumu'nu Mayýs 2015 tarihlerinde Adana Hilton Otel'de sizlerle birlikte gerçekleþtirecek olmanýn heyecaný içindeyiz. Bu yýl sempozyumumuzun tema'sý aile hekimliðinin geleceðini birlikte yaratmak olarak belirlendi. Týp Enstitüsü (Institute of Medicine) 21. Yüzyýl Ýçin Yeni Bir Saðlýk Sistemi baþlýðý ile birinci basamak ekibinin artan rolünü vurgulamýþtýr. Karmaþýk görevlerdeki artýþ ve kaliteli hizmet talebi, birinci basamakta çalýþan hekimleri tek baþýna uygulamadan uzaklaþtýrmýþ ve kendilerinde olmayan becerilere sahip hizmet sunucularla birlikte çalýþmaya teþvik etmiþtir. KONGREYE DAVET Ýngiltere'de aile hekimliði merkezlerinde yapýlan bir çalýþmada, ekip deðerlendirilmesinde yüksek puan alan merkezlerde; diyabet bakýmýndaki performansýn, genel hasta memnuniyetinin, bakýmýn sürekliliðinin ve hizmete eriþimin anlamlý olarak daha iyi olduðu bulunmuþtur. Ýyi çalýþan bir ekip; Kronik Bakým Modeli, geliþmiþ eriþim, grup görüþmeleri ve elektronik görüþmeler gibi diðer yenilikleri de hýzlandýrýr. Ekipler olmalý mý? sorusu daha az sýklýkla sorulurken Ekipler, üyeleri ve hastalarý için yüksek ve gerçekçi hedefleri nasýl belirleyebilir ve bunlara nasýl ulaþabilir? sorusu daha sýk sorulmaktadýr. Ekip oluþturmada beþ öðeden bahsedilmektedir: Ölçülebilir çýktýlarý olan kesin hedefler, Klinik ve yönetimsel sistemler, Ýþ bölümü, Eðitim ve Ýletiþim. Mayýs 2015'de ekip ve iþbirliði temalarýný sizlerle birlikte ele almak, Wonca Europe Baþkaný Prof. Job FM Metsemakers ile dünyada ve Avrupa'da aile hekimliðinin geleceðini konuþmak, bu geliþmelerin ülkemizde aile hekimliðine etkilerini ülkemizin saygýn aile hekimliði akademisyenleri ile irdelemek ve sahadaki yansýmalarýný Aile Saðlýðý Merkezleri'nde (ASM) görev yapan aile hekimleri ile birlikte incelemek üzereakdeniz'in incisi Adana'da buluþmayý diliyorum. Sevgi ve saygýlarýmla, Prof. Dr. Esra Saatçý Sempozyum Baþkaný

3 Onursal Baþkan Nafiz BOZDEMÝR Baþkan Esra SAATÇI Bilimsel Sekreterya Ersin AKPINAR Ertan MERT Düzenleme Kurulu * Sevban ARSLAN Evþen NAZÝK Süheyl ASMA Kurtuluþ ÖNGEL Serpil DEMÝRAÐ Ayfer TEZEL Mustafa Fevzi DÝKÝCÝ Lütfi TÝYEKLÝ Güzel DÝÞÇÝGÝL Mehmet UNGAN Sunay FIRAT Murat ÜNALACAK Selçuk MISTIK Füsun YARIÞ Kamile MARAKOÐLU Murat YILDIZ Bilimsel Danýþma Kurulu * Hamza ASLANHAN Cahit ÖZER Murtaza BAYKAN Kürþat ÖZÞAHÝN Erdem BÝRGÜL Mustafa Haki SUCAKLI P. Gamze ERTEN BUCAKTEPE Gürbüz ÞEN Ayþe Gülsen CEYHUN PEKER Mehmet Halis TANRIVERDÝ Dursun ÇADIRCI Gültekin Serdar TOLAY Tahsin ÇELEPKOLU Kenan TOPAL Mustafa ÇELÝK Dilek TOPRAK Nezih DAÐDEVÝREN Serap TORUN Cengiz DAÐLARAÞTI Kadircan TUNCEL Gökmen ERENDOR Yücel UYSAL Hacý Yusuf ERYAZGAN Ýlhami ÜNLÜOÐLU Muzaffer KIYMACI Sibel ÖNER YALÇIN Haluk MERGEN Erhan YENGÝL Funda ÖZDEMÝR Ahmet YILMAZ KURULLAR * Soyadýna göre alfabetik sýrayla.

4 15:00-17:30 17:30-18:00 18:00-18:50 Simültane çeviri yapýlacaktýr. 19:00 08:30-09:00 09:00-10:00 A Salonu B Salonu C Salonu 22 Mayýs 2015 Cuma Kayýt Açýlýþ Töreni Prof. Dr. Güzel Diþcigil Creating the Future of Family Medicine Together (Aile Hekimliðinin Geleceðini Birlikte Yaratmak) Prof. Dr. Job FM Metsemakers Akþam Yemeði 23 Mayýs 2015 Cumartesi Prof. Dr. Serpil Demirað Dr. Muzaffer Kýymacý Ýnfertil Çift ve Aile Hekimi Doç. Dr. Ýbrahim Ferhat Ürünsak Kahvaltý oturumu: Aile Hekimlerinde Tükenmiþliði Nasýl Önleriz? Doç. Dr. Kenan Topal Uz. Dr. Ali Cerrahoðlu Kronik Kalp Yetmezliði: Aile Hekiminin rolü Prof. Dr. Yeltekin Demirel Yuvarlak Masa - Aile Hekimliði Uzmanlýðýnda Fýrsatlar ve Zorluklar Uz. Dr. Erdem Birgül D Salonu Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yýlmaz Ergen, Cinsellik ve Aile Hekimi Öðr. Gör. Dr. Obengül Ejder E Salonu Vasco da Gama (VdGM) Movement Workshop Chair: Assoc. Prof. Dr. Ayþe Çaylan Dr. Hüseyin Güntürkün European Young Family Physician Movement Dr. Demet Merder Coþkun Dr. Canan Tuz Dr. Halil Volkan Tekayak Primary Care Models in other Europen Countries Dr. Dusan Zhor (Czech Republic) Dr. Eren Philippe (France) Dr. Inés González Bolaños (Spain) Dr. Alexandra Pinho (Portugal) Dr. Raquel Salgado Sousa (Portugal) F Salonu (Aile Saðlýðý Elemaný Oturumlarý) Prof. Dr. Ayfer Tezel Birinci Basamakta Risk Yaklaþýmý ile Ýzlem Çocuk Ýzlemi Yrd. Doç. Dr. Hava Özkan Adolesan Ýzlemi Yrd. Doç. Dr. Funda Özdemir Eriþkin Ýzlemi Yrd. Doç. Dr. Serap Ejder Apay Yaþlý Ýzlemi Prof. Dr. Ayfer Tezel BÝLÝMSEL PROGRAM

5 BÝLÝMSEL PROGRAM 10:00-10:45 10:45-11:15 11:15-12:00 A Salonu B Salonu C Salonu 23 Mayýs 2015 Cumartesi Prof. Dr. Kamile Marakoðlu Dr. Hacý Yusuf Eryazgan Fibromiyalji: Efsane mi, Gerçek mi? Prof. Dr. Erkan Kozanoðlu Prof. Dr. Mehmet Ungan Aþý ile korumak: Baðýþýklama Önemli mi? Prof. Dr. Nejat Narlý 12:00-13:30 Öðle Yemeði Yrd. Doç. Dr. Hamza Aslanhan Evde Bakým: Yaþlý ve Aile Hekimi Doç. Dr. Nil Tekin Doç. Dr. Serdar Öztora Saðlýklý Beslenme Saðlýklý Çocuk Prof. Dr. Rengin Erdal Birinci Basamakta Akromegali ve Farkýndalýk Yrd. Doç. Dr. Süheyl Asma Yrd. Doç. Dr. Dursun Çadýrcý Uzmanýna Danýþ: Obezite Doç. Dr. Kurtuluþ Öngel Uz. Dr. Umut Gök Balcý D Salonu Yrd. Doç. Dr. Tahsin Çelepkolu Aile Hekimliðinde Transaksiyonel Analiz: Ýliþkilerin Kodlarýný Nasýl Çözeriz? Dr. Sema Kayahan Süvarioðlu Öðr. Gör. Dr. Aydan Ünsal Aksöyek Özçekimden Hikayeye: Kendini Anlatmak ve Ýþitilmek Uz. Dr. Çaðrý Kalaça E Salonu VdGM Meeting Chair: Assoc. Prof. Ayþe Çaylan Dr. Hüseyin Güntürkün Sociocultural Aspects of Family Medicine in Çukurova Region Hasan Ahkemoðlu Yrd. Doç. Dr. Gülsen Ceyhun Peker Sözel Bildiri Sunumlarý F Salonu (Aile Saðlýðý Elemaný Oturumlarý) Yrd. Doç. Dr. Serap Torun Üreme Saðlýðýnda Etik Boyut Doç. Dr. Gürkan Sert 13:30-14:00 Doç. Dr. Serdar Öztora Dr. Lütfi Tiyekli Olgularla Hipertansiyon Yönetimi Prof. Dr. Alev Arat Özkan Prof. Dr. Ayfer Tezel Aþýlamak Önemli mi? Güncel Yaklaþýmlar Prof. Dr. Nejat Narlý

6 14:00-15:00 15:00-15:30 A Salonu B Salonu C Salonu 23 Mayýs 2015 Cumartesi Prof. Dr. Mustafa Çelik Prof. Dr. Mehmet Satar Yeni Doðan Bakýmý ve Aile Hekimi Beslenme Prof. Dr. Hacer Yýldýzdaþ Geç Preterm Takibi Doç. Dr. Ferda Özlü Ýnfantil Kolik Prof. Dr. Nejat Narlý Birinci Basamak Diyabet Yönetimde Uzlaþýlar ve Ayrýlýklar Prof. Dr. Ertuðrul Taþan Prof. Dr. Ersin Akpýnar Kaybolan Erkekler: Olgularla Erkek Cinsel ve Üreme Saðlýðýna Yaklaþým Prof. Dr. Selahittin Çayan Prof. Dr. Murat Bozlu Prof. Dr. Sadýk Görür Palyatif Bakým ve Yaþam Sonu Çalýþtayý- I Doç. Dr. Kurtuluþ Öngel Palyatif Bakým Kavramý ve Geliþim Süreci Doç. Dr. Kurtuluþ Öngel Basý Yaralarý Tanýlama ve Tedavi Doç. Dr. Haluk Mergen Beslenme Destek Ürünleri Uz. Dr. T. Tanju Yýlmazer D Salonu Doç. Dr. Kürþat Özþahin Saðlýk Ýletiþiminde Ýçgörü Filiz Þener E Salonu Doç. Dr. Mustafa Haki Sucaklý Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarý ve Akýlcý Antibiyotik Kullanýmý Yrd. Doç. Dr. Erhan Yengil 15:30-16:30 Prof. Dr. Nezih Daðdeviren Dr. M. Tamer Karaarslan Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici Aile Hekimliðinde Sýk Palyatif Bakým ve Yaþam Sonu Çalýþtayý- II Doç. Dr. Kurtuluþ Öngel Yrd. Doç. Dr. Ayþecan Terzioðlu Neden Ýyi Ýnsanlar Çalýþtay: Aile Hekimi ve Tütün Ýliþkisi - I Doç. Dr. Kenan Topal Görülen Göz Kötü Þeyler Yapar? Mutluluk Bulaþýcýdýr, Yakýnmalarý Prof. Dr. Þükrü Uðuz Sigarada Arama Prof. Dr. Murat Uz. Dr. Nureddin Ünalacak Özdener Sývý Elektrolit Bozukluklarý Uz. Dr. Yasemin K. Öztürk Kimsesiz Hasta Kurum Bakýmý Uz. Dr. Y. Adnan Güçlü F Salonu (Aile Saðlýðý Elemaný Oturumlarý) Doç. Dr. Sevban Arslan Doç. Dr. Evþen Nazik Birinci Basamakta Erken Taný ve Fiziksel Deðerlendirme Hemþirelikte Fiziksel Deðerlendirme Yrd. Doç. Dr. Serap Torun Meme Kanserinde Korunma ve Erken Taný Doç. Dr. Sevban Arslan Serviks Kanserinde Korunma ve Erken Taný Doç. Dr. Evþen Nazik Yrd. Doç. Dr. Funda Özdemir Ýstismar ve Ýhmalin Olasý Fiziksel ve Ruhsal Belirtileri ve Saðlýk Çalýþanlarýnýn Yasal Bildirim Zorunluluðu Yrd. Doç. Dr. Sunay Fýrat BÝLÝMSEL PROGRAM

7 BÝLÝMSEL PROGRAM 16:30-17:30 17:30-19:00 A Salonu B Salonu C Salonu 23 Mayýs 2015 Cumartesi Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Ertan Mert Dr. Gürbüz Þen Lipid Kýlavuzlarý: Hangisini Takip Edelim? Avrupa Kýlavuzlarý Amerika Birleþik Devletleri Kýlavuzlarý Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran FORUM Oturum Baþkanlarý: Dr. Cengiz Daðlaraþtý Dr. Murtaza Baykan Dr. Gökmen Erendor Dr. Jülide Osmanlýoðlu Aksoy Aile Hekimliði Uygulamalarýnýn Bugünü ve Geleceði: Artýlarý - Eksileri Saðlýk Bakanlýðý Dernek Temsilcileri Yerel Yönetimler Prof. Dr. Cahit Özer Aile Hekimliðinde Kardiyovasküler Risk Deðerlendirmesinde Yeni Parametreler Doç. Dr. Dilek Toprak Palyatif Bakým ve Yaþam Sonu - Workshop III Doç. Dr. Kurtuluþ Öngel Terminal Dönem Hasta ve Yakýný ile Ýletiþim Uz. Dr. Nurdan Tekgül Morbid Obez Hastalara Palyatif Yaklaþým Uz. Dr. Umut Gök Balcý D Salonu Yrd. Doç. Dr. Mehmet Halis Tanrýverdi Sözel Bildiri Sunumlarý E Salonu Çalýþtay: Aile Hekimi ve Tütün Ýliþkisi - II Doç. Dr. Kenan Topal Mutluluk Bulaþýcýdýr, Sigarada Arama Uz. Dr. Nureddin Özdener F Salonu (Aile Saðlýðý Elemaný Oturumlarý) Aile Saðlýðý Elemanlarý Ýçin Yaþam Döngüsünde Üreme Saðlýðý Danýþmanlýðý Kurslarý (16:00-18:00) Kurslarýn ortak sunumu Prof. Dr. Ayfer Tezel - Yrd. Doç. Dr. Funda Özdemir KURS - I (16:45-18:00) Yaþam Döngüsünde Üreme Saðlýðý Danýþmanlýðý: Adolesan Dönem Prof. Dr. Ayfer Tezel Yrd. Doç. Dr. Funda Özdemir KURS - II (16:45-18:00) Yaþam Döngüsünde Üreme Saðlýðý Danýþmanlýðý: Klimakterik Dönem Yrd. Doç.Dr. Hava Özkan Yrd. Doç. Dr. Serap Ejder Alpay :30 Kapanýþ

8 KURSLAR 23 Mayýs 2015 Cumartesi 16:00-18:00 KURS - I Aile Saðlýðý Elemanlarý için Yaþam Döngüsünde Üreme Saðlýðý Danýþmanlýðý Kurslarý Eðiticiler: Prof. Dr. Ayfer Tezel Yrd. Doç. Dr. Funda Özdemir Yrd. Doç. Dr. Hava Özkan Yrd. Doç. Dr. Serap Ejder Apay 09:30-16:00 09:30-16:00 24 Mayýs 2015 Pazar KURS - II EKG Deðerlendirme Kursu KURS - III Bütünsel An Farkýndalýðýnýn Saðlýkta Yeri Eðiticiler: Prof. Dr. Þenol Demircan Prof. Dr. Fatma Yiðit Eðitici: Uz. Dr. Zerrin Baþer BÝLÝMSEL PROGRAM

9 DAVETLÝ KONUÞMACILAR Konuþmacý ve Oturum Baþkanlarý: Hasan Ahkemoðlu Çukurova Üniversitesi Uluslararasý Öðrenci Ofisi Öðretim Elemaný Dr. Fadýl Akdeniz Hatay Aile Hekimleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Ersin Akpýnar Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Dr. Jülide Osmanlýoðlu Aksoy Gaziantep Aile Hekimleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Serap Ejder Apay Atatürk Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Doðum, Kadýn Saðlýðý ve Hastalýklarý Hemþireliði AD. Öðretim Üyesi Doç. Dr. Sevban Arslan Çukurova Üniversitesi Adana Saðlýk Yüksekokulu Müdür Yardýmcýsý Hemþirelik Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Süheyl Asma Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Uz. Dr. Umut Gök Balcý Ýzmir Tepecik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Aile Hekimliði Bölümü Uz. Dr. Zerrin Baþer Ankara Denge Merkezi Eðitim ve Danýþmanlýk Dr. Murtaza Baykan Adýyaman Aile Hekimleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Uz. Dr. Erdem Birgül Aile Hekimliði Uzmaný, Ýstanbul Alkent Medical Corner Prof. Dr. Murat Bozlu Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi Üroloji AD. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý Geriatri Ünitesi Öðretim Üyesi Uz. Dr. Ali Cerrahoðlu Aile Hekimliði Uzmaný, Tarsus Amerikan Koleji Okul Hekimi Yrd. Doç. Dr. Gülsen Ceyhun Peker Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Dr. Demet Merder Coþkun Vasco da Gama - VdGM Türkiye Deðiþim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Dursun Çadýrcý Harran Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Selahittin Çayan Türk Androloji Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný, Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi Üroloji AD. Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ayþe Çaylan Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tahsin Çelepkolu Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çelik Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Daðdeviren Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Dr. Cengiz Daðlaraþtý Osmaniye Aile Hekimleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Serpil Demirað Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Þenol Demircan Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji AD. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yeltekin Demirel Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Güzel Diþçigil Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi

10 Konuþmacý ve Oturum Baþkanlarý: Öðr. Gör. Dr. Obengül Ejder Çað Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Rengin Erdal Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Dr. Gökmen Erendor Kilis Aile Hekimleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Hacý Yusuf Eryazgan Þanlýurfa Aile Hekimleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Sunay Fýrat Çukurova Üniversitesi Adana Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Sadýk Görür Mustafa Kemal Üniversitesi Týp Fakültesi Üroloji AD. Öðretim Üyesi Uz. Dr. Y. Adnan Güçlü Ýzmir Tepecik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Aile Hekimliði Bölümü Uz. Dr. Çaðrý Kalaça Saðlýk Bahçesi Eðitim Danýþmanlýk Dr. M. Tamer Karaarslan Adana Aile Hekimleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Erkan Kozanoðlu Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon AD. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Kamile Marakoðlu Selçuk Üniversitesi Selçuklu Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Mergen Ýzmir Tepecik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Aile Hekimliði Bölümü Prof. Dr. Ertan Mert Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Job FM Metsemakers Wonca (Dünya Aile Hekimleri Örgütü) Avrupa Baþkaný Prof. Dr. Nejat Narlý Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý AD. Yenidoðan Bilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Evþen Nazik Çukurova Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu Müdür Yardýmcýsý, Hemþirelik Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Kurtuluþ Öngel Ýzmir Tepecik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Aile Hekimliði Bölümü Yrd. Doç. Dr. Funda Özdemir Ankara Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Cahit Özer Mustafa Kemal Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hava Özkan Ankara Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Alev Arat Özkan Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Kardiyoloji AD Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ferda Özlü Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý AD. Yenidoðan Bilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Kürþat Özþahin Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Öztora Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Uz. Dr. Yasemin K. Öztürk Ýzmir Tepecik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Aile Hekimliði Bölümü Prof. Dr. Mehmet Satar Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý AD. Yenidoðan Bilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Gürkan Sert Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Giriþimsel Olmayan Klinik Araþtýrmalar Etik Kurul Üyesi Doç. Dr. Mustafa Haki Sucaklý Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi DAVETLÝ KONUÞMACILAR

11 DAVETLÝ KONUÞMACILAR Konuþmacý ve Oturum Baþkanlarý: Dr. Sema Kayahan Süvarioðlu Dr. Gürbüz Þen Filiz Þener Ýstanbul Pusula Eðitim ve Yönetim Danýþmanlýk Mersin Aile Hekimleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Moya Akademi, Ýntegral (Bütünsel Geliþim) Koçu Yrd. Doç. Dr. Mehmet Halis Tanrýverdi Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ertuðrul Taþan Dr. Halil Volkan Tekayak Uz. Dr. Nurdan Tekgül Doç. Dr. Nil Tekin Yrd. Doç. Dr. Ayþecan Terzioðlu Prof. Dr. Ayfer Tezel Dr. Lütfi Tiyekli Doç. Dr. Kenan Topal Doç. Dr. Dilek Toprak Yrd. Doç. Dr. Serap Torun Dr. Canan Tuz Prof. Dr. Þükrü Uðuz Prof. Dr. Mehmet Ungan Prof. Dr. Murat Ünalacak Öðr. Gör. Aydan Aksöyek Ünsal Doç. Dr. Ýbrahim Ferhat Ürünsak Öðr. Gör. Dr. Sibel Öner Yalçýn Yrd. Doç. Dr. Erhan Yengil Prof. Dr. Hacer Yýldýzdaþ Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yýlmaz Uz. Dr. T. Tanju Yýlmazer Prof. Dr. Fatma Yiðit Bezmiâlem Vakýf Üniversitesi Ýç Hastalýklarý AD, Endokrinoloji ve Metabolizma BD. Öðretim Üyesi Vasco da Gama - VdGM Türkiye Bölgesel Deðiþim Koordinatörü Ýzmir Tepecik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Aile Hekimliði Bölümü Ýzmir Narlýdere Dinlenme ve Bakýmevi Müdür Yardýmcýsý, Aile Hekimliði Uzmaný Koç Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu Halk Saðlýðý Hemþireliði AD Öðretim Üyesi Ankara Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik Bölümü Öðretim Üyesi Kahramanmaraþ Aile Hekimleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný, AHEF Genel Sekreteri Pamukkale Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Þiþli Hamidiye Etfal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Aile Hekimliði Kliniði Eðitim ve Ýdari Sorumlusu Çukurova Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Bölümü Öðretim Üyesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Baþkaný Vasco da Gama - VdGM Türkiye Eðitim ve Öðretim Koordinatörü Davranýþ Terapileri Akademisi Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Görevlisi Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum AD. Öðretim Üyesi Çukurova Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Bölümü Öðretim Görevlisi Mustafa Kemal Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý AD. Yenidoðan Bilim Dalý Öðretim Üyesi Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Öðretim Üyesi Ýzmir Tepecik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Aile Hekimliði Bölümü Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji AD. Öðretim Üyesi *Soyadýna göre alfabetik sýra ile

12 Sempozyum Kayýt Ücreti 335 TL*: Fiyata dahil olanlar: Sempozyum bilimsel programlarýna katýlým Aktivite alanlarýna giriþ imkâný Sempozyum Seti (Toplantý çantasý, yaka kartý, katýlým belgesi, sempozyum kitabý (elektronik / basýlý) 22 Mayýs 2015 Cuma Akþam Yemeði 23 Mayýs 2015 Cumartesi Öðle Yemeði Toplantý aralarýndaki ikrâmlar * %18 KDV hariç Konaklamalý Kayýt Ücretleri KAYIT KONAKLAMA Hilton Otel Konuk Evi** Hekim Refakatçý / Firma Yetkilisi* Hekim Refakatçý / Firma Yetkilisi* 1 Gece Konaklama+Sempozyum Kayýt 2 Gece Konaklama+Sempozyum Kayýt Çift Kiþilik oda Çift Kiþilik oda Tek Kiþilik Oda Tek Kiþilik Oda (Kiþi baþý) (Kiþi baþý) 560 TL 460 TL 785 TL 585 TL 455 TL 370 TL 675 TL 485 TL 410 TL 395 TL 490 TL 435 TL 355 TL 325 TL 435 TL 365 TL Kongre aktivite alanlarýna giriþte yaka kartý kontrolü yapýlacak olup, konaklamalý kayýt ücretlerine, belirtilen sayýda gece konaklama (BB), Sempozyum Seti (çanta, katýlým sertifikasý, yaka kartý, final program ve bildiri özet kitabý) sempozyum süresince kahve ikramlarý, 22 Mayýs 2015 akþam yemeði, 23 Mayýs 2015 öðle yemeði, aktivite alanlarýna giriþ dahil, KDV hariçtir. *Belirtilen sayýda gece konaklama (BB), sempozyum süresince kahve ikramlarý, 23 Mayýs 2015 öðle yemeði ve aktivite alanlarýna giriþ dahil, KDV hariçtir. ** Adana'daki uygun olan konuk evlerinde konaklama saðlanacaktýr. Yardýmcý saðlýk personeli sempozyum kayýt ücreti 150 TL [Sempozyum Seti (çanta, katýlým sertifikasý, yaka kartý, final program ve bildiri özet kitabý) sempozyum süresince kahve ikramlarý, 23 Mayýs 2015 öðle yemeði, aktivite alanlarýna giriþ dahil, %18 KDV hariçtir] E-poster ile katýlanlar için sempozyum kayýt ücreti 50 TL [Sempozyuma e-poster ile katýlacaklara sempozyum bildiri kitabý elektronik ortamda iletilecektir, %18 KDV hariçtir] Yardýmcý saðlýk personeli kurs kayýt ücreti 20 TL [23 Mayýs 2015 Cumartesi gerçekleþtirilecek kurs süresince kahve ikramlarý ve aktivite alanlarýna giriþ, kurs materyalleri dahil, %18 KDV hariçtir] Ýlaç sanayi temsilcisi sempozyum kayýt ücreti 300 TL [Sempozyum süresince kahve ikramlarý, 23 Mayýs 2015 öðle yemeði, aktivite alanlarýna giriþ dahil, %18 KDV hariçtir] Öðrenci sempozyum kayýt ücreti 150 TL [Sempozyum Seti (çanta,katýlým sertifikasý, yaka kartý, final program ve bildiri özet kitabý) sempozyum süresince kahve ikramlarý, 23 Mayýs 2015 öðle yemeði, aktivite alanlarýna giriþ dahil, %18 KDV hariçtir]

13 Kurs Kayýt Ücreti 145 TL*: Fiyata dahil olanlar: Kurs bilimsel programlarýna katýlým Kurs Seti Kurs aralarýndaki ikrâmlar 24 Mayýs 2015 Pazar Öðle Yemeði * %18 KDV hariç Transferler: 22 Mayýs 2015 tarihinde geliþ ve 24 Mayýs 2015 tarihinde gidiþ yönünde Havalimaný - Otel arasý gerçekleþecek toplu transferler için kiþi baþý transfer bedeli tek yön 30 TL+KDV dir. Bu tarihler dýþýnda talep edilecek transferler için kiþi baþý tek yön 50 TL+KDV olarak fiyatlandýrýlacaktýr. Tüm transfer taleplerinin ve deðiþikliklerinin uçuþ saatlerinden en az 48 saat önce yazýlý olarak geçilmesi gerekmektedir. Banka Hesap Detaylarý Hesap Adý Fadime AVCI Banka Adý Yapý Kredi Bankasý Banka SWIFT Kodu YAPITRIS Þube Adý Seyhan Þubesi Þube Kodu 302 TL Hesap No TL IBAN No TR Euro Hesap No Euro IBAN No TR KAYIT KONAKLAMA Kayýt, konaklama ve kurs ücretlerinin ilgili hesaplara yatýrýlýp dekontlarýn KumGroup Kongre Organizasyon'a yollanmasýyla ile kesinlik kazanacaktýr. Konaklama talepleri otellerin/konukevlerinin uygunluðu doðrultusunda konfirme edilecektir. Konfirmasyon alýnmadan yapýlacak ödemelere baðlý oda talepleri geçerli olmayacaktýr. Konaklama Ýptal Koþullarý: 01 Þubat 2015 tarihine kadar yapýlan iptallerde oda ücretinin tamamý, 01 Mart 2015 tarihine kadar yapýlan iptallerde oda ücretinin %50 si iade edilecektir. 01 Nisan 2015 tarihinden sonra yapýlan iptallerde herhangi bir iade yapýlmayacaktýr.

14 DESTEKLEYEN KURUM ve KURULUÞLAR

15 Bilimsel Sekreterya: Prof. Dr. Ersin AKPINAR Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Balcalý, Sarýçam / Adana Tel: Dahili Faks: Prof. Dr. Ertan MERT Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD. Zeytinlibahçe Cad., / Mersin Tel: Dahili Faks: Organizasyon Sekreteryasý: Kum Group Kongre Organizasyon Atatürk Cad. No:166/C Ýncirlik Sarýçam / Adana Fadime AVCI Organizasyon Direktörü Gizem ÖZKAYA Operasyon Sorumlusu M: ÝLETÝÞÝM

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Kentpark 2015 de baþlýyor Çorum Belediyesi nin en büyük projeleri arasýnda yer alan Kentpark projesi 2015 yýlýnda start alýyor.

Kentpark 2015 de baþlýyor Çorum Belediyesi nin en büyük projeleri arasýnda yer alan Kentpark projesi 2015 yýlýnda start alýyor. KETEM kansere savaþ açtý Eðimler Dr. Sultan Zehir tarafýndan verildi. Kanser Erken Teþhis, Tarama ve Eðitim Merkezi (KETEM ) 'Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayý' etkinlikleri kapsamýnda eðitim faaliyetlerinü

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014 Özetler / Abstracts 1 2 A Salonu 23 Mayıs 2014 Cuma B Salonu ( İngilizce ) C Salonu D Salonu E Salonu (Aile Sağlığı Elemanı Oturumları) 16:00-17:30 17:30 18:00 18:00 18:50 Kayıt Açılış Töreni Oturum Başkanı:

Detaylı

tegep deðerleri 01 tegep hakkýnda TEGEP Eðitim ve Geliþim Platformu Derneði; kurumlar, eðitimciler, akademisyenler ve eðitim alanlardan oluþan paydaþlarý ile iþ birliði içinde fikir üretip, araþtýrma ve

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret CHP den Nuhut a Tarým ile sanayiyi buluþturmalýyýz adaylýk teklifi Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Ali Bektaþ: Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Memleketimizin geliþimi için tarým

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı