İCRACI BAKANLıKLARıN APK KURUL. BAŞKANLIKLARINDAKİ YÖNETİCİ VE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İCRACI BAKANLıKLARıN APK KURUL. BAŞKANLIKLARINDAKİ YÖNETİCİ VE"

Transkript

1 İCRACI BAKANLıKLARıN APK KURUL. BAŞKANLIKLARINDAKİ YÖNETİCİ VE ARAŞTıRMACı PERSONELİN NİTELİKLERİ.Nilgün SARP Ömer R.ÖNDER Bir konuyu aydınlatmak, bir sorunu tanımlamak ve çözüm getirmek, belirli kavramlara, kuramlara ya da kanunlara ulaşabilmek için yapılan, planlı, programlı ve bilimsel çalışmalara araştırma denir. Hİzmet sektöründe toplumun ihtiyaçlarını belirlemek, sorunları ve öncelikleri saptamak, hizmeti planlayıp, uygulamaları izlemek ve değerlendirmek yönünden araştıımalar son derece önemlidir. ı Bu bakımdan araştırmaların yapılmasına gereksinim vardır. Bakanlıklar, önceden belirlenmiş amaçlar doğrultusunda topluma hizmet götürürler. Ancak verilen hizmetin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi, bakanlıkların merkez teşkilatlarında ilgililer tarafından yapılmaktadır. Özellikle,. planlı.kalkınmanın gereği olarak tarihinderesmi Gazete'de yayımlanarak ~ıüğe giren, 3046 sayılı yasaya göre bakanlıkların merkez teşkilatlarına bağlı;' A raştırma, Planlama ve Koordinasyon (APK) kurul başkanlıkları kurulması öngörülmüştür. Bu kurumların kuruluş amacı; hizmet alanıyla ilgili araştırmaların yapılmasını, hizmetin planlanmasını, gerek kurum içi, gerekse kurum dışı birimlerde koordinasyonun yapılmasını sağlamaktır. Ancak bugüne kadar planlama ve koordinas~on görevleri ya Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, S~hk Eğitim Fakültesi. Öğretim Üyesi. Dr., Ankara Üniversit~si Sağlık Eğitim FakUltesi Uzmanı. ı V. Sümb1ııoğlu - K. Sümbütoğlu, SaRlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Hatipoğlu Yayınevi, Yayın No. 47, Ankara, Amme İdaresi Dergisi, Cil132, Sayı 3. Eylül 1999.

2 150 Amme idaresi Dergisi pılmaya çalışılmıştır. Araştırma işleri ise istenen ölçüde yapılamamaktadır. ı APK kurul çalışmaların güveni başkanlıklarında çalışan yönetici ve araştırmacı personelin niteliği, lirliğini ve geçerliliğini etkileyecektir. Çalışan personelin araştırmacı niteliğini belirten çalışmalar azdır. Bu araştırma, icracı bakanlıkların APK kurul başkanlıklarındaki yönetici ve araştırmacı personelin araştırıcı niteliklerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Bu araştırma, icracı 13 bakanlığın APK kurul başkanlıklarında yönetici ve araştırmacı olarak çalışanlarla yapılmıştır. Bu çalışmada 13 APK kurul başkanı yönetici; 74 APı< uzmanı, araştırmacı personelolarak nitelendirilmiştir (tablo 1). Bu araştınna betimleyici (descriptive) türde olup, veriler, apket yöntemiyle Nisan 1996'da elde edilmiştir. Biri yöneticiye, diğeri a,raştırmacı personele uygulanmak üzere iki tür anket hazırlanmıştır. Birincisi 34, ikincisi 27 sorudan oluşmaktadır. Uygulama öncesi, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü İdari İşler Daire Başkanlığı'ndan 8 kişiye ön uygulama yapılmış, gerekli düzeltmelerden sonra istenilen sayıda çoğaltllmıştır. 3 Anket, aynı gün araştırmacılar ve araştırmacıya yardım eden anketörler tarafından, dairesinde bulunan bireylerle yüzyüze görüşülerek uygulanmıştır. Ankete verilen yanıtların yalnız araştırma amacıyla ~uııariılacağı, bireysel değerlertdirmenin araştımıacıdan başkası tarafından bilinmeyeceği bireylere anlatılarak sorulara ( ojektif cevap alınmaya çalışılmış, i sim ve soyisim istenmemiştir. Anketteki bilgiler kodlanmış, v~ri kodlama kağıdına işlenerek bilgisayara girilmiş? m\n-m~1 ~: Vt' wtnrhlık kontrolündı sonra tablolar yapılmıştrr. 4 BULGULAR ve TARTIŞMA Kamu yönetiminde, ı 980 soması yapılan düzenlemeler sonucu tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu yönetiminin geliştirilmesi, iyileştirilmesi amacı ile araştırma, inceleme, organizasyon, metot, planlama, bütçe ve istatistik hizmetlerinin bir bütün halinde yürütülmesi düşüncesi ile, icracı bakanlıkların bünyesinde Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kuru] Başkanlıkları kurulmuştur. Bu amaçla hazırlanan 27 Eylül 1984 tar~hli ve 3046 sayılı yasa, 9 Ekim ] 984 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre; bakanlığın gereksinimi olan konularda ataştırma ve inceleme yapılması APK'nın önemli görevlerindendir. Araştırmalar daha çok Unİversitelerce yapılmaktadır. Üniversitelerle bakanlıklar arasındaki eşgüdüm ve işbirliğinin istenilen düzeyde olmaması nedeniyle, hizmet planlaması ve uygulamasında bu araştırmalardan yeterince yararlanılan,:ıartıaktadır. APK kurul başkanlıklarına atanan personelin araştırmacı niteliği, buralarda planlanan ve yürütülen araştırmaların geçerliliğini ve güvenirliğini etkileyecektir. Tablo 14'te görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan APK kurul başkanlıklar.ının yüzde 46. i 'inde araştırma birimi oluşturularnamıştır. Yönetici konumundaki bireylerin yüzde 76.9'u, burada görev yapan araştırmacı personelin nicelik ve 2 T.C. Resmi Gazete, 9.l0.1984,3046 Sayılı Yasa; R. Ceylan, Çağdaş Yönetirnde Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurullarının Rolü ve Görevleri, TODAİE (Yayınlanmamış uzmanlık tezi), Ankara, M. Sencer - Y. Irmnk.. Toplum Bilimlerinde Yöntem, Onur Basımevi. 2. Basım, İstanbul, S. Tezean, Epidemiyoloji, Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi, Hacettepe Halk Sa~Iı~1 Vakfı Yayın No 921 i, Ankara, ı 992.

3 APK Kurul Başkanlıklarındaki Personelin Nitelikleri 151 nitelik yönünden yeterli olmadıgını belirtmişlerdir. öte yandan bireylerin yüzde 16.1'i kururnda verilen görevlerin kadrosuyla ilişkisi bulunmadıgını belirtmişlerdir (tablo 3). Tablo Il 'de de görüldügü' gibi bireylerin yüzde 69.9'u şimdiye kadar hiçbir araştmnaya katılmamıştır. Büyük çoğunlugun (% 69) akademik kariyeri bulunmamaktadır. Akademik kariyeri bulunmayanlar APK uzmanları arasında yüzde 70.3, yöneticiler arasında yüzde 61.S'dir (tablo S). Şimdiye kadarancak yüzde 6.9'u araştırma yönetimi ve danışmanlığı yapmıştır (tablo ll). Lisansüstü egitim, bireye araştırma becerisi kazandırmaktadır. Yüksek lisans ya da dok1ora ögrenimi sırasında bir araştırma konusu.seçilerek tez yapılması zorunlulugu bulunmaktadır.s Bu sırada araştırma becerisi ve meslek deneyimi uygulamalı olarak kazandırılmaktadır. Ancakaraştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 30.8'inin yüksek lisans, yüzde' 7.7'sinin doktora yapmış oldugu ifade edilmiştir. APK uzmanları arasında yüksek lisans yapanlar YÜZde,2S.7, doktora yapanlar yüzde 4 'tür (tablo S). Kamu kurum' ve kuruluşlarında daha nitelikli ve çagdaş yöneticiler yetiştirmek amacıyla kurulan Türkiye ve Orta Dog~ Amme İdaresi Enstitüsü'nde (TODAİE) 'Kamu Yönetimi Uzmanlıgı' ve 'Organizasyon ve Metot Kursu' (OM) programlarıyla araştırma becerisi de kazandırılmaktadır. Tablo 4'te de görüldtlgü gibi TODAİE'den Kamu Yönetimi Uzmanlığı Programınıbitirenler yüzde 12.6, OM kursunu bitirenler yüzde 32.2'dir. 1990'da yapılan bir araştırmadaapk kurul başkanlıklatında çalışan personelin yüzde 2.8'inin doktora, yüzde 3.2'sinin yüksek lisans yaptıkları, yüzde S.6'sının OM kursunu bitirdikleri belirlenmiştir!' Görüldügü gibi yüksek lisans ya da doktora yapanlarla OM kursunu bitirenlerin sayısı, 1990'dan bu yana artmış ise de, bu sayı istenilen düzeyde degildir. Bakanlıklar, belli bir program çerçevesinde APK ku-, rul başkanlıklarındaki yönetici ve uzmanlara, TODAİE'den OM kursu olanakları saglamalı, yüksek lisans ve doktora fırsatı vermelidir. Bir araş~ırmacının istatistik ve araştırma yöntemlerini iyi bilmesi gerekmektedir. Bu, bireyin yapacagı araştırma sonuçlarını etkileyebilecek son derece önemli bir faktördür. 7 Araştırma kapsamına alınan parsonelin istatistik ve araştırma nosyonuna yeterince sahip olmadıkları görülmüştür. ÖğrenimIeri sırasında tüm personelin yüzde 14.9'u istai:istik~ yüzde 42.S'i araştırma yöntemleri dersi okumadıklarını ya da derslerin boş geçtigini belirtmişlerdir (tablo 6). Tablo 7'de de görüldügü gibi bireylerin yüzde 83.9'u istatistik, yüzde 64.4 'ü araştırma ve yöntemleri konusunda hizmet içi egitimine gereksinim duyduklarını belirtmişlerdir. Araştırmacının iyi yabancı dil bilmesi, yabancı yayın ve kaynaklardan daha iyi yararlanması YÖRünden önemlidir. APK kurul başkanlıklarında çalışan personelin yabancı dili istenilen düzeyde yeterli degildir. Tablo 9. ve 10'da da görüldügü gibi bireylerin yüzde 60.9'u İngilizce, yüzde; 13.8'i Almanca, yüzde 14.9'\1 Fransızca bildigini ifade etmiş,ancak Kamu Personeli Dil Sınavına göre; bunların yüzde 6.9'unun A (çok iyi), yüzde 8. i 'inin B (iy,i), yüzde 8.0'ının C (orta) düzeyde puan aldıkları bildirilmiştir. Araştırmaların degerlendirilmesi ve rapor haline getirilmesinde bilgisayar kullanmanın önemi büyüktür. Ancak araştırma kapsamındaki personelin yüzde 67.8'inin bilgisayar 5 T.C. Resmi Gazete, Üniversitelerarası Kurul Başkan1ı~ından Lisansüstü E~itiın ve Öyetim YOnetmeJi~i, , Sayı (; Ceylan, a.g.k. 7 Gerald Hoinville, Survey Research Pradicc, London; Heinemann EducationaJ Books, ı 982,

4 152., Amme idaresi Dergisi kullanamadıkları ifade edilmiştir (tablo 7). Bireyin memuriyetteki deneyiminin araştırma becerisi ile bütünleşmesi halinde, yapılacak araştırmaların da niteliği artabilir. Ancak personelin yarıya yakını henüz yenidir. yuzde 41.4'ünün memuriyette 4 yıl ve daha az çalışmış olduğu tablo 2'de görülmektedir. Araştırmacının önemli özelliklerinden birinin de yaptığı araştırmaların makale halinde uygun dergilerde yayınlanmasıdır. Ancak araştırmaya katılanların yüzde 69'u şimdiye kadar hiç araştırma yapmadığı gibi~ en az bir araştırmasını makale haline getirerek yayınlayanlar yalnızca yüzde 6.9'dur. APK kurul başkanlıklarının tümünde henüz araştırma birimi oluşturulamadığından, yüzde 23.l'j şirketlere araştırma yaptırarak hizmet satın aldıklarını belirtmişlerdir. Şirketlerin araştırmalarının tarafsız olduğundan kuşku duyulabilir. Öte yandan bakanlıklar araştırma amacıyla bütçeden yeterince ödenek ayırarnamaktadır. Tasarruf önlemlerine gereksini~ duyulduğunda, öncelikle araştırma ya da dergi yayımı giderleri bu kapsama alınmaktadır. Dergisi bulunan kurumlar, bu nedenle kaynak sıkıntısı çekmekte ve dergi yayımını durdunnaktadırlar. APK kurul başkanlıklarının yalnızca yüzde 30.8'i 1995 yılı bütçesinden araştırma amacıyla ödenek ayırmışlardır (tablo l3). Görüldüğü gibi bu birimlerde çalışan araştırmacı niteliğine ilişkin sorunlar tiızladır. Birimin adı 'araştırma' sözcüğü ile başlamasına karşın, kurumun bu yönünün işlevsel so_o runları bulunmaktadır. 'APK Uzmanı' unvanı, araştırd1a, planlama ve koordinasyon görevi yapacak kişilere verilmek üzere tahsis edilmiş kadro unva ',dır. Bu kadro}a atama yapılırken bireyin araştırma bff'erisi b;.ıtunması yönünden, akademik kariyer ve diğer belgeler aranmamaktadır, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre atama yaptlmaktadır." Çalışanlar arasında lisans öğrenimi olmayanlar bile bulunmaktadır. Bazı personelin bu görevlere politik ödüllendirme gereği getirildiği ileri sürülmektedir. Öte yandan yapılan bir çalışmada başka görevlerden alınan bazı yöneticilerin. etkinliğinin azaltılması (pasifize edilmesi-kızağa çekilmesi) amacıyla da buralara atandıkları belirtilmekte, bu durumda APK kurullarının çalışmayan ve çahştırılamayan, kırgın veetkinhğinin giderilmesi istenen elemanların oluşturduğu bir yığınak deposu olarak görülmesine neden olduğu belirtilmektedir.' Tablo.15'de de görüldüğü gibi araştırma hizmetlerindeki sorunlar ve iyileştirilmesine yönelik, bireylerin yüzde l3.8'i kadroların politikadan soyutlanmasını, yüzde 40.7'si üst makamlarca araştırma sonuçl,arına müdahale edilmemesini, yüzde 35.6'sl yeterli sayıda personel istihdamını önermişlerdir. SONUÇ ı - Araştırma, Planlama ve Koordinasyon kurul başkanhkları, araştırma yönünden yeterince işlevsel değildir, ÇoğuQda araştırma birimi bulunmamakta, yüzde 23. ı'i gereksinim duyulan araştırmaları hizmet satın alarak yerine getirmektedir. Araştırmacı personelin çoğunluğunun nicelik ve nitelik yönünden yetersiz olduğu görüşü hakimdir. ıı 657 Sayıh Devlet Memurlan Kanunu, T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Koordinasyon Dairesi Yayın No. 270, Ankara, Ceylan, a.g.k.

5 APK Kurul Başkanlık/anndaki fersonelin Nitelikleri Araştırma için, genel bütçeden ödenek ayıran APK kurul başkanlıklarının sayısı azdır. Başkanlıkların yüzde 30.8'i 1995 yılı genel bütçesinden, araştırma için fon ayırdıklarını belirtmişlerdir. 3- Araştırmacı personelin büyük çoğunluğunun akademik kariyeri bulunmamaktadır. Doktora yapanlar yöneticiler arasında yüzde 7.7; APK uzmanları arasında yüzde 4'tür. Gerek araştırma, gerekse yöneticilik becerisine önemli katkıda bulunan TODAİE'den bireylerin yalnızca yüzde 12.6'sl Kamu Yönetimi Uzmanhğı, yüzde 32.2'si Organizasyon-Metot (OM) Kursu almışlardır Bireylerin istatistik vtıı araştırma yöntemleri konusunda yeterli oldukları söylenemez. ÖğrenimIeri sırasında yüzde 14.9'u istatistik, yüzde 42.5'i araştırma ve yöntemlerine İ lişkin ders okumamışlardır, yüzde 83.9'u istatistik, yüzde 64.4'ü araştırma ve yöntemleri konu~unda hizmet içi eğitimine gereksinim duymaktadır. 5- Araştırmaya katılanların çoğu (% 67.8'i) bilgisayar kullanmasını yeterince bilmemektedir. 6- Bireylerin araştırma deneyimleri yetersizdir. Yüzde 69.0'u hiçbir araştırmaya katılmamıştır. Araştırma yönetimi ve danışmanlığını yalnızca yüzde 9.8'i yapmıştır. Yalnızca yüzde 6.9'unun yayınlanmış makalesi bulunmaktadır. 7- Araştırmaya katılanların yabancı dil düzeyleri yeterli değildir; yüzde 19.6'sı İngilizce'yi" yüzde J.5'i Almanca'yı yüzde 4.6'sl Fransızca'yı iyi bildiklerini belirtmişler, ancak Kamu Personeli Dil Sınavında yüzde 6.9'u A (çok iyi), yüzde 8.1'i B (iyi), yüzde 8.0'i C (orta) derecede not aldıklarını bildirmişlerdir..,, 8- Bireylerin yarıya yakını (% 4 ı.4) memuriyette henüz çok yenidir. Memuriyet deneyimi yetersizdir; yüzde 16.1'i verilen işin göreviyle ilişkisi bulunmadığını belirtmişlerdir. ÖNERİLER 1- Atama yönetmeliğinde değişiklik yapılarak APK kurul başkanlıklarına yönetici ve a raştırmacı personel atanırken yüksek lisans ya da doktora diploması, kamu yönetici uz manfığı, Kamu Personeli Dil Sinavına göre bildiği dil ve derecesini belirleyen belge is tenerek, nitelikli personel atanması sağlanmalıdır. APK uzmanlıkları derecelendirilerek kariyere göre atama yapılmalı, ücretler özendirici hale getirilmelidir. 2- APK' da çalışan mevcut yönetici ve araştırmacı personele olanak sağlayarak, akademik kariyer yapması sağlanmalı, yabancı dil ve bilgisayar kursu olanakları verilerek niteliği artırılmalıdır. Bakanlıklar belli bir program çerçevesinde APK kurul başkanlıklarındaki yönetici ve APK uzmanlarına TODAİE'den organizasyon metot (OM) kursu o lanakları sağlamalıdır. Ayrıca istatistik, araştırma ve yöntemleri konusunda hizmet içi eğitimleri düzehlenebilmesi yönünden üniversitelerle işbirliğine gidilmelidir. 3- Araştırma birimi bulunmayan APK kurul başkanlıklarının tümüne, araştırma birimi kurulmalı, genel bütçeden yeterince kaynak ayrılmaıldır.

6 ]54 Amme İdaresi Dergisi TABLOLAR Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Bakanlıklara Göre Dağılımı Bakanlık Sayı % İçişleri MaJiye Milli Eğitim Bayındırlık ve İskan 9 ıo.3 Sa~lık Ulaştırma Tarım ve Köy işlerı Çalışma ve Sosya) Güvenlik LO 11.5 Enerji ve Tabii Kaynaklar Kültür Turizm Orman Çevre Toplam = , Tablo 2. Bireylerin Memuriyet süresi (Yıl) Süre (Yıl) Sayı i % Tablo 3. Kurumda Verilen Görevlerin Kadroyla İlişkisi Konusunda Bireylerin Görüşleri Kurumda Verilen Görevler Kadroyla Sayı '% ilişkili Çelişkili Tablo 4. Bireylerin Öğrenim Durumu, Öğrenim Düzeyi Sayı % On lisansj2 Yıllık) Lisans (4 Yıllık) TODAİE 'den OrJ!anizasyon-Metot (O },tl) Kursu Alan Almayan TODAİE 'den Kamu Yönetimi Uzmanlığı Alan i i 12.6 Almayan

7 5 APK Kurul Başkanlıklarındaki Personelin Nitelik/eri 155 Tablo 5. Yönetici ve Uzmanların Akadeniik Durumu Akademik Kariyeri Yönetici N:13 APK Uzmanı N:74 Toplam N:87 Yüksek Lisans(Master) %30.8 %25.7 % 26.4 Doktora %7.7 %4.0 %4.6 Yok % 61.5 %70.3 %69.0 Tablo 6. Bireylerin Öğrenimieri Sırasında Aldıkları İstatistik ve Araştırma Yöntemleri Dersi DurUımu Ö2renimi Sırasında Sayı % İstatistik Dersi Alan Almayan Araştırma Yöntemleri Dersi Alan Almayan Tablo 7. İstatistik ya da Araştırma Yöntemleri Konusunda Hizmetiçi Eğitim Gereksinimine İlişkin.Bireylerin Görüşleri Bireylerin Sayı % İstatistik Konusunda Hizmetiçi Eğitime Gereksinim Duyanlar Duymayanlar Araştırma Yöntemleri Konusunda Hizmet içi Eğitime Gereksinim Duyanlar Duymayanlar Tablo 8. Bireylerin B"ı1gisayar KuUanabilme Durumu Bilgisayar Sayı % Kullanabiten Kullanamayan " TaIJlo 9. Yabancı Dil Durumu ve Derecesi i Yabancı Dil Zavıf Orta i i Bilmiyor To.ıam Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % İngilizce Almanca Fransızca

8 156 Amme idaresi Dergisi Tablo ıo. Bireylerin Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) Durumu ve Derecesi Sıoav Sonucu Derecesi Sayı % A (Çok iyi) B (iyi) C (Orta) D (Başarısız) Girmedi Tablo ıı. Araştırmacı Olarak Şimdiye Değin Herhangi Bir Araştırmaya Katılma, Yönetme-Danışmanlık Yapma ve Araştlrma Makalesi Yayıolanması Durumu Şimdiye Deltin Herhangi Bir Araştırmaya Sayı % Katılan Katdmayan Araştırma Yönetimi ve Danışmanizltı Yapan Y'!Pmayan Araştırma Makalesi Yayınlanan Yayınlanmayan Araştırması Yok Tablo 12. Halen Yürütülen Araştlrma ve Bu Araştlrmada Kullanılan Veri Toplama Tekniği Durumu Araştırma Durumu Sayı % Halen Kurum İçinde Araştırma Yürüten Kurum Dışında Araştırma Yürüten Bir Araştırma İçinde Değil Halen Yürütülen Araştırmanın Veri Toplama Tekniği Anket Kayıt Gözlemsel Bir Araştırma İçinde Değil

9 ~ APK Kurul Başkanlıklarmdaki Personelin Nitelikleri 157 Tablo 13. APK Kurul Başkanlarıom Araştırma Yönünden Kurumlarının Hizmet Satmalma., Biltçe Ayırma ve Başka Kurumlada İşbirliği Yönünden Görüşleri APK Kurul Başkanlıklarınca Araştırma İçin Sayı % Hizmet Sat m Alınan Alınmayan LO 76.9 Başka Kurumlarla İşbirliği Yapılıyor Yapılmıyor GenefBütçeden Ödenek (1995) Ayrılan Ayrılmayan Toplam Tablo 14. APK Kurul Başkanlarıom Araştırma Birimi ve Ar~ştırmacı Personelin Yeterliliğine ilişkin Görüşleri APK Kurul Başkanlıklarında Sayı % Araştırma Birimi Var Yok Araştırmacı Personel (Nicelik-Nitelik) Yeterli Yetersiz LO 76.9 Toplam Tablo 15. Araştırma Hizmetlerindeki Sorunlar ve İyileştirilmesine İlişkin Bireylerin Önerileri Oneriler % n Araştırmacı personelin ücretlerinin iyileştirilmesi ] Daha fazla kayn~ ayrılması Hizmet içi eğitim ileri teknoloji kullanılması (bilgisayar-internet) Yöneticilerle daha iyi koordinasyon ve işbirliği sağlanması Diğer kurumlarla işbirliği Araştıima sonuçlarının hizmette kullanılması Yurtdışı. eğitim olanaklarının sağlanması Uluslararası gelişmelerin daha iyi takibi olanaklarının sağlanması Araştırma konularının iyi seçilmesi Nitelikli (kariyerli}'personel istihdamı Nicel (yeterli sayıda) personel istihdamı ' Reorganizasyon yapılması Araştırmaların yayınlanması ve fon ayrılması Araştırmacı personele ek görev verilmemesi Yöneticilerin araştırma sonuçlarına müdahale etmemesi Hiyerarşik engellerin giderilmesi Rahaı ve sağlıklı çalışma ortamının sağlanması Kadroların politikadan soyutlanması

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU 8 Mayıs 1952 tarihinde Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Örgütü arasında imzalanan bir teknik

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinde Personel Yönetimi*

Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinde Personel Yönetimi* Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinde Personel Yönetimi* Personnel Management in Turkish University Librarıes Sönmez ÇELİK** Öz Üniversite kütüphanelerindeki personel ve personel yönetimi konusunun

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ 2015-KONYA KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ ZİR. YÜK. MÜH. MURAT KÜÇÜKÇONGAR DR. MUSTAFA KAN DR. FATİH

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ İpek ÖZKAL SAYAN * Yusuf ŞAHAN ** 1980 li yıllarla birlikte ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi anlayışının bir parçası olarak tanımlanması

Detaylı

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Değişime ayak uydurmak yetmez. Asıl o değişimi yaratmak gerekir.

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı