Muvakkat encümen mazbatası. T. B. M. M. Muvakkat encümen 20 - IX Esas No. 1/685 Karar No. 3. Yüksek Reisliğe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Muvakkat encümen mazbatası. T. B. M. M. Muvakkat encümen 20 - IX -1941 Esas No. 1/685 Karar No. 3. Yüksek Reisliğe"

Transkript

1 S. Sayısı: Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 5 ve sayılı kanunlara bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına ve mal! yılı Muvazenei nmumiye kanununa bağlı L ve D işaretli cetvellerin tadiline dair kanun lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası (/5) T. C. Başvekâlet Kararlar dairesi Sayı : / Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine -IX- Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 5 ve numaralı kanunlara bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılması ve malî yılı Muvazenei umumiye kanununun (L) ve (D) işaretli cetvellerinin tadiline dair Maarif vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin - IX - tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. Başvekil Dr. R. Saydam Mucipli sebebler lâyihası. Cumhuriyet Hükümetimiz, memleketimizin muhtaç olduğu endüstri mamulâtının mühim bir kısmını yurdumuzda istihsal etmek lâzım olduğuna, geçmiş senelerin verdiği tecrübeler ve mahrumiyetler neticesinde inanmış ve bir kısım endüstrinin kurulması için ehemmiyetli teşebbüslere girişmiştir. Bu teşebbüslerin ehemmiyetini, içinde bulunduğumuz ahval, münakaşa götürmez bir şekilde, teyit etmiştir. Bu sebeble yurdumuzun endüstri faaliyetini pek yakın bir zamanda bugünkünün on misline çıkarmak ve endüstri hayatının memleketimizde teessüsü ile beraber bunun işletme ve idamesi için lâzımgelen teknik elemanları da beraberce yetiştirmek zaruretindeyiz. Hal ve istikbali düşünerek, Hükümetimiz, meslekî ve teknik öğretim sahasında cezrî tedbirler almağa ve teknik öğretim müesseselerini ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tevsi etmeğe karar vermiş ve ekli olarak sunulan programdaki meslekî ve teknik öğretim müesseselerini tahakkuk ettirmeğe azmetmiştir. Maarif vekilliğine bağlı olup, meslekî ve teknik öğretim müesseselerini idare etmekle muvazzaf bulunan meslekî ve teknik Tedrisat umum mevcut müesseselerini bile idare edemiyecek kadar dar bir kadroya maliktir. Gerek adetleri gittikçe çoğalmakta olan meslekî ve teknik öğretim müesseselerini idare etmek ve gerekse sistematik bir surette adetleri çoğaltılacak olan bu kabil müesseselerin tesisini başarmak üzere meslekî ve teknik öğretimin hem merkez kadrosunu hem de dışarı teşkilâtını icabettiği şekilde çoğaltmak zarureti hâsıl olmuş ve bu sahadaki işlerin daha seri ve esaslı bir şekilde başarılması için Maarif vekilliğine bağlı olmak üzere bir meslekî ve teknik öğretim müsteşarlığı ve bu müsteşarlığa bağlı olmak üzere bir teşküât vücuda getirilmesi kararlaştırılmıştır. Meslekî ve teknik öğretim müsteşarlığının merkez teşkilâtı aşağıda arzedildiği şekilde kurulmuştur.

2 Teknik büro : Bu müdürlük meslekî ve teknik (iğretim müsteşarlığının vereceği teknik işleri yapacaktır. Meslekî ve teknik öğretim teftiş heyeti : Muhtelif derecelerdeki mütenevvi meslekî ve teknik okulların öğretim, hesap ve idare işlerini teftiş edecektir. Erkek teknik öğretim : Bu müdürlük beş şubeden müteşekkil olarak ve muhtelif derecelerdeki bütün erkek teknik öğretim okullarının bütün muamelâtını yapacaktır. Ticaret öğretim : Bir müdür ile iki şubeden teşekkül edecek olan bu müdürlük her dereceden ticaret öğretim işleri]e meşgul olacaktır. Kız teknik öğretim : Bu müdürlük her dereceden kız teknik öğretim okullarının bütün işlerile meşgul olacaktır. Üç şubeden mürekkeptir. Yapı işleri : Bu müdürlük, yeni yaptırılacak, tevsi edilecek veya tamir olunacak meslekî ve teknik okulların binalarının inşaat işlerine ait projeleri hazırlayacak ve inşaatı kontrol edecektir. Muamelât şefliği: Bütün meslekî ve teknik okulların bütçe projelerini hazırlayacak ve mütedavil sermaye, sipariş, kadro, tahsisat, mubayaa, ayniyat ve kırtasiye işlerini görecektir. Bu işler için bir müdür ile bir mümeyyiz ve her iş için bir kâtip ve lüzumu kadar daktilo bulunacaktır. Ekli olarak sunulan meslekî ve teknik öğretim programının tamamen tatbikine büyük bir öğretim ve idare kadrosuna ihtiyaç hâsıl olmaktadır. Bu kanun projesine bağlı cetvellerde gösterilen memuriyetler, tatbiki düşünülen programdaki eski ve yeni okulların yeni talebe kadrolarını tamamladıkları zaman lâzım olacak öğretmen ve idare memurları ihtiyacına göre hesaplanmıştır. Bu azamî kadronun yalnız küçük bir kısmı, lüzum oldukça filî kadroya geçirilmek üzere bütçenin (L) cetvelinde bırakılacaktır. Ancak bu kadro kanuniyet kesbettikteıı sonradır ki, yeniden açılacak ve tevsi edilecek meslekî ve teknik okullar için lâzım olan öğretim elemanlarının yetiştirilmesine derhal başlanacaktır. Muvakkat encümen mazbatası T. B. M. M. Muvakkat encümen 0 - IX - Esas No. /5 Karar No. Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 5 ve numaralı kanunlara bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına ve malî yılı. Muvazeııei umumiye kanununun L ve D işaretli cetvellerinin tadiline dair Maarif vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin eylül tarihli ve / numaralı tezkeresile Yüksek Meclise sunulup Muvakkat encümenimize havale bııyurulan kanun lâyihası üzerinde görüşüldü. Yüksek Reisliğe ( S. Sayısı : ) Hükümetin mucip sebepler lâyihasında memleketimizin muhtaç olduğu endüstri mamulâtınra mühim bir kısmını yurdumuzda istihsal ve imal etmek lüzumu etrafında, geçmiş senelerin tecrübesine ve içinde bulunduğumuz hal ve şartların bu tecrübeleri tamamile teyit edici mahiyette bulunmasına dayanılarak «Yurdumuzun endüstri faaliyetini pek yakın bir zamanda bu günkünün on misline çıkarmak ve endüstri hayatının memleketimizde teessüsile beraber bunun işletme ve idamesi için lâzımgeleıı teknik elemanları da beraber yetiştirmek zarurî bulunduğu neticesine varılmaktadır. Yine ayni mucip sebepler lâyihasında Hükümetçe hazırlanan meslekî ve teknik öğretim programının tamamen tatbikında büyük bir öğretim ve idare kadrosuna ihtiyaç hâsıl olacağından bu kanun lâyihasına bağlı cetvellerde gösterilen memuriyetlerin, tatbiki düşünülen programdaki eski ve yeni okulların yeni talebe kadrolarını tamamladıkla-

3 rı zaman lâzım gelecek öğretmen ve idare memurları ihtiyacına göre hesaplandığı da kaydedilmektedir. Encümenimiz, Maarif vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki sayılı kanunun 5 sayılı kanunla tadil edilen birinci maddesinin değiştirilmesine dair Maarif vekâletince hazırlanan ve Başvekâletin eylül tarihli ve / numaralı tezkeresile Yüksek Meclise sunulup encümenimize havale buyurulan kanun lâyihasını daha evvel müzakere ve kabul etmiş bulunduğundan o lâyihayı bütçe ve kadro noktasından tamamlayıcı mahiyette bulunan bu ikinci lâyihayı da hazır olan Maarif vekilinin mütemmim izahlarını da dinledikten sonra esas itibarile ve umumî heyetile maksada uygun bulmuştur. Maddelerin müzakeresi sırasında : Birinci maddeye bağlı numaralı cetvelin «Meslekî ve teknik öğretim teftiş heyeti başlıklı ikinci kısmında «îdarî işler başmüfettişi, «Muamelât müfettişi ve «hesap işleri müfettişi unvanlarile görülen üç müfettişlik hakkında verilen izahlardan bu üç müfettişin esas itibarile «idarî tabiri altında toplanabilecek bir takım vazifeleri görmekle mükellef tutulmak istenildiği anlaşıldığından bunların her üçüne de «idarî işler müfettişi namı verilerek işlerinin maslahatın icabına göre tayini daha uygun görülmüş ve o kısımda lâzımgelen tadil yapılmıştır. Ayni kısımda sanat ve yapı usta okulları müfettişinin yapacağı teftiş işlerinin ehemmiyetine ve genişliğine nazaran intihabında gösterilecek dikkat ve itina ile mütenasip olmak mülâhazasile maaşının (0) den () liraya çıkarılması muvafık görülmüştür. ( S. Sayısı : ) Yine numaralı cetvelin (Meslekî ve teknik öğretim yapı işleri ) başlıklı altıncı kısmındaki müdür maaşının (0) den () na çıkarılması ve hizasına mutarıza içinde (Yüksek mühendis veya yüksek mimar) kaydınm ilâvesi, ayni cetvelin (Meslekî ve teknik öğretim teknik büro ) başlıklı yedinci kısmındaki müdür maaşının (0) den () na ve makina, inşaat, elektrik mühendisleri maaşlarından her birinin () den (0) ne çıkarılması ve müdürün hizasına (Yüksek mühendis) kaydının eklenmesi bu memuriyetlere verilmesi lâzımgelen kıymet ve ehemmiyet noktasından daha uygun görülerek tadil edilmiştir. ikinci madde ile bu maddeye cetveli aynen kabul edilmiştir. cetvel ona göre bağlı kadro Üçüncü madde metni aynen kabul olunmuş, yalnız bu maddeye bağlı üç numaralı kadro cetvelindeki (Maketei) ücretinin (00) den (0) ye çıkarılması münasip görülmüştür. Dördüncü madde movu.ı-yiıen kabul edilmiş, yalnız bu maddeye bağlı numaralı kadro cetvelinde görülen iki (doktor) unvanı iltibasa mahal bırakılmamak üzere (Tabip) ile değiştirilmiştir. Birinci muvakkat madde aynen kabul edilerek bu maddeye bağlı (5) numaralı cetveldeki bazı maaşların miktarları, birinci maddeye bağlı bulunan () numaralı cetvelde yapılan tadillere göre değiştirilmiş, bundan başka zöm geçen (5) numaralı cetvelin «meslekî ve teknik öğretim yapı işleri kısmının başına (müdür) de ilâve olunmuştur. İkinci muvakkat madde ile bu maddeye bağlı () numaralı cetvel, üçüncü muvakkat madde ile bu maddeye bağlı () numaralı cetvel aynen kabul edilmiştir. Yukarıda bahsedilen maddelere göre Hükümetçe mevcut kanunlarda yapılması teklif edilen tadillerin malî neticeleri şöyledir : ) Maaş kadrolarında : Eski kadro tutarı (0 0), yeni teklif edilen kadro tutarı (5 50) liradır. Bunun farkı ( 0) liradır. Bu fark, kanunla tayin edilen azamî kadroya göre tesbit edilmiş olup filî kadro vaziyeti şu şekildedir: Eskiden (5 0) lira tutan senelik filî kadroya mukabil bu defa (0 0) lira tutan senelik filî kadroya lüzum hâsıl olmuştur. Aradaki fark (55 000) lira olup bu sene için yedi aylık olarak (0 ) liralık bir tahsisata ihtiyaç görülmüş ve ayrı bir kanun lâyihasile münakale icrası teklif olunmuştur. Yukarıdaki izahlardan anlaşılacağına göre ( ) liralık kadro (L) cetveline alınmak suretile mevkuf tutulmaktadır. ) Ücret kadrolarına gelince : Eski kadroda (55 0) lira tutarında olan müstahdemin (0 ) liralık bir kadroya bağlanmaktadır. Bunun da senelik farkı ( 0) liradır. Bundan başka muvakkat tazminat tertibi

4 için de ( 0) liralık bir artış tahaddüs etmiştir. Tahsisatın artış icmali şöyle il'ade olunabilir: Maaş kadrolarında Ücret kadrolarında 0 Muvakkat tazminatta 0 0 Bu icmaldeki senelik yekûnun yedi aylık miktarı ( 5) lira tutmaktadır. Umumî heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. Muvakkat En. Rs. M. M. Kâtip Kayseri Bursa Antalya Faik Baysal Nevzat Ayaş Türkân örs Bolu C. S. Siren Manisa R. N. Edgüer Nazmı İzmir tzmir ilker S. Epikmen Kocaeli Salâh Yargı Sinob Cemil Atay Kütahya A. Tiridoğlu İstanbul /. A. Gövsa Eskişehir İzzet Sivas Arukan A. N. D emirağ Hatay B. S. Kunt Abidin Kırklareli B. Denker İzmir Ş. Yunus Çoruh A. Rıza E rem Urfa Razi Soy er Zonguldak Şinasi Devrin Kastamonu Binkaya ( S. Sayısı : ;

5 MADDE 5 sayılı kanuna bağlı (I) numaralı cetvelin Maarif vekâleti merkez teşkilâtı kısmındaki «Meslekî ve Teknik tedrisat u- mum ne ait memuriyet kadroları kaldırılmış ve yerlerine bu kanuna bağlı (I) numaralı kadro cetvelinde gösterilen memuriyetler konulmuştur. MADDE 5 sayılı kanuna bağlı ve numaralı kanunla değiştirilmiş olan (I) numaralı cetvelin Maarif vekilliği taşra teşkilâtı kısmındaki «Bölge sanat mekteplerile, kız enstitüleri ve kız sanat, ticaret ve diğer meslek ve akşam mektepleri ve «Ticaret mektepleri başlıkları altında yazılı memuriyetler kaldırılmış ve yerlerine bu kanuna bağlı (II) numaralı kadro cetvelinde gösterilen memuriyetler konulmuştur. MADDE sayılı kanunun Maarif vekilliği kısmındaki merkez kadrolarına «Meslekî ve Teknik öğretim umum yapı işleri başlığı altında bu kanuna bağlı (III) numaralı cetvelde gösterilen memuriyetler ilâve edilmiştir. MADDE sayılı kanuna bağlı (I) numaralı cetvelin Maarif vekilliği taşra teşkilâtı kısmındaki «Tecim, kız sanat okulları ve enstitüleri, bölge sanat okulları ve ertik okulları muallim ve idare memurları ve müstahdemleri başlığı altında yazılı memuriyetlerle sayılı kanuna bağlı (ili) numaralı cetveldeki memuriyetler ve sayılı kanunla ilâve olunan memuriyetler kaldırılmış ve yerlerine (IV) numaıalı cetvelde gösterilen memuriyetler konulmuştur. HÜKÜMETİN TEKLÎFl' Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olayı 5 ve sayılı kanunlara bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına ve. malî yılı muvdzenei umumiye kanununun (fj) ve (D) işaretli cetvellerinin tadiline dair kanun lâyihası BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE Bu ka - nuna bağlı (V) numaralı cetvelde gösterilen memuriyetlere iki sene zarfında daha aşağı derecelerden memur tayini caizdir. Bu suretle tayin edilenlere, 5 sayılı kanuna göre alabilecekleri maaş ile bulundukları kadronun maaşı arasındaki fark müktesep hak teşkil etmemek.üzere ücret olarak verilir. İKİNCİ MUVAKKAT MADDE malî yılı Umumî muvazene kanununun ncı maddesine bağlı (L) işaretli cetvelin Maarif vekilliği kısmındaki «Bölge sanat okulları ile kız enstitüleri ve kız sanat ve diğer meslek ve akşam okulları kadroları çıkarılmış ve yerine bu kanuna bağlı (VI) numaralı cetveldeki memuriyet kadroları konulmuştur. ÜÇÜNCÜ MUVAKKAT MADDE malî yılı Umumî muvazene kanununun ncü maddesine bağlı (D) işaretli cetvelin Maarif vekâleti vilâyetler kısmındaki «Ticaret, kız sanat okulları ve enstitüleri, bölge sanat okulları meslek ve bilûmum akşam okulları başlığı altındaki kadrolar kaldırılarak yerine bu kanuna bağlı (VII) numaralı cetvelde gösterilen kadrolar konulmuştur. MADDE 5 Bu kanun neşri tarihinden muto'ordir. MADDE Bu kanunun hükmünü icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur. -IX- Bş. V. Ad. V. M. M. V. Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu S. Artkan Da. V. Ha. V. Mal. V. Fayik öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı Mf. V. Na. V. îk. V. Yücel A. F. Cebesoy S. Bay S. I. M. V. G. î. V. Zr. V. Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen Mü. V. Ti. V. G. K, Incedayı M. ökmen ( S. Sayısı : )

6 Hükümetin teklifine bağlı cetveller CETVEL No. I MAARİF VEKİLLİĞİ Meslekî ve teknik öğretim müsteşarlığı D. Memuriyetine nevi Maaş D. Aded Maaş IV Meslekî ve teknik öğretim müsteşarı 5 II Meslekî ve teknik öğretim teftiş heyeti, Yüksek teknik okulları başmüfettişi Ticaret okulları başmüfettişi İdarî işler müfettişi 5 Sanat ve yapı usta okulları müfettişi 0 5 Muamelât müfettişi 0 Akşam erkek sanat okulltrı ve kursları müfettişi Hesap işleri müfettişi Kız meslek öğretmen okulları ve kız enstitüleri müfettişi 0 S Akşam kız sanat okulları ve köy kursları müfettişi 0 III Erkek teknik öğretim Müdür Şube müdürü (Yük. Müh. Yük. Tek. O., E. S. ve Erkek meslek öğretmen okulları için) Şube müdürü (Sanat, yapı usta, akşam erkek sanat 0. ve köy kursları için) Şube müdür muavini (Yük. Müh. Yük. Tek. ve erkek meslek öğretmen okulları için) Şube müdür muavini (Sanat ve yapı usta okulları, Akşam E. S. 0. ve köy kursları için) Mümeyyiz Kâtip ( S. Sayısı : ) Ticaret öğretim Müdür Şube müdürü 0 Mümeyyiz Kâtip Kız teknik öğretim Müdür Şube müdürü Şube müdürü Şube müdür muavini Şube müdür muavini 0 Mübeyyiz Kâtip VI Meslekî ve teknik öğretim yapı işleri 5 Müdür Muamelât şefi Mümeyyiz Kâtip VII Meslekî ve teknik öğretim teknik büro Müdür Makina mühendisi İnşaat mühendisi Elektrik mühendisi Makina işleri ressamı inşaat işleri ressamı Elektrik işleri ressamı Resim kopyesi ve dosya memuru Muamelât şefi Kâtip

7 D. Memuriyetine nevi Maaş D. Maaş VIII Meslekî ve teknik öğretim muamelât şefliği. Müdür 0 0 Mümeyyiz Mümeyyiz Kâtip CETVEL No. II Erkek teknik, kız teknik ve ticaret okulları D. Maaş D. Maaş Ordinaryüs Profesör Doçent Asistan öğretmen > profesör öğretmen Kâtip ve hesap memuru. Ambar ve depboy memuru Dahiliye şefi Kâtip Kütüphane memuru Kâtip mubayaa memuru CETVEL No. III D. Ücret Memuriyetin evi Ücret Meslekî ve teknik öğretim yapı işleri Teknik şefi 00 Yüksek mimar 00 inşaat yüksek mühendisi 00 Su, kanalizasyon, kalorifer yüksek mühendisi 00 0 Elektrik yüksek mühendisi Fen memuru Maketci Ressam Kopya ve dosya memuru (S. Sayısı : )

8 CETVEL No. IV D. Ücret Ücret Müdür 0 > 5 Müdür muavini 5 Doktor Doktor öğretmen CETVEL No. V MAARİF VEKİLLİĞİ Meslekî ve teknik öğretim müsteşarlığı D. Maaş Ücret D. Maaş Ücret Meslekî ve teknik Öğretim teftiş Yüksek teknik okulları başmüfettişi 5 Sanat yapı usta okulu okulları müfettişi Erkek teknik öğretim Müdür Şube müdürü ( Yük. Müh. Y. Tek. O. ve erkek meslek öğretmen okulları için) Şube müdürü (Sanat, yapı asta, Akşam erkek sanat okulları ve köy kursları için) heyeti 0 Kız teknik öğretim Müdür Meslekî ve teknik öğretim teknik büro, 5 Müdür Makina mühendisi İnşaat mühendisi Elektrik mühendisi Meslekî ve teknik öğretim yapı işleri Teknik şefi Yüksek mimar İnşaat yüksek mühendisi Su, kanalizasyon, kalorifer yüksek mühendisi Elektrik yüksek mühendisi Fen memuru ( S. Sayısı : )

9 CETVEL No. VI D. Maaş D. Maaş Ord. Profesör 5 Profesör Doçent Asistan 0 öğretmen 5 T ^ öğretmen Kâtip ve Ambar ve Dahiliye şefi hesap memuru debboy memuru CETVEL No. VII Ücret Ücret idare memuru Hastabakıeı Usta Usta Şoför Aşçı (yamağile Kaloriferci Bahçıvan Hademe ^ beraber) ( S. Sayısı : )

10 0 Muvakkat encümenin teklif ettiği cetveller CETVEL No. I MAARİF VEKİLLİĞİ Meslekî ve teknik öğretim müsteşarlığı D. Memuriyetine nevi Maaş D. Maaş Meslekî ve teknik öğretim müsteşarı 5 II Meslekî ve teknik öğretim teftiş heyeti Yüksek teknik okulları başmüfettişi Ticaret okulları başmüfettişi idarî işler başmüfettişi Sanat ve yapı usta okulları başmüfettişi İdarî işler müfettişi 0 Akşam erkek sanat okulları ve köy kursları müfettişi Idareî işler müfettişi Kız meslek öğretmen okulları ve kız enstitüleri müfettişi 0 Akşam kız sanat okulları ve köy kursları müfettişi 0 Mümeyyiz Kâtip 0 IV Ticaret öğretim Müdür Şube müdürü Mümeyyiz Kâtip V Kız Teknik öğretim Müdür Şube müdürü muavini 5 0 Mümeyyiz Kâtip III Erkek teknik öğretim Müdür Şube müdürü (Yük. Müh. Yük. Tek. okulu ve teknik okulları ve erkek meslek öğretmen okulları için) Şube müdürü (Sanat, yapı usta, akşam erkek sanat okulları ve köy kursları için) Şube müdür muavini (Yük. Müh. Yük. Tek. ve erkek meslek öğretmen okulları için) 0 Şube müdür muavini (Sanat ve yapı usta okulları, akşam erkek sanat okulları ve köy kursları için) VI Meslekî ve teknik öğretim yapı işleri Müdür (yüksek yüksek mimar) Muamelât şefi Mümeyyiz Kâtip mühendis veya VII Meslekî ve teknik öğretim büro Müdür (Yüksek mühendis) 5 Makine mühendisi 5 İnşaat mühendisi 5 Elektrik mühendisi Makine isleri ressamı ( S. Sayısı : )

11 D. Maaş D. Maaş 0 İnşaat işleri ressamı Elektrik işleri ressamı Eesim kopyası ve dosya memuru Muamelât şefi Kâtip VIU Meslekî ve teknik öğretim muamelât şefliği Şef 0 0 Mümeyyiz 5 > 0 Kâtip 5 5 CETVEL No. II (Hükümetin II numaralı cetveli aynen) CETVEL No. III. D. Ücret Memuriyetin nevi Ücret Meslekî ve teknik öğretim yapı işleri Teknik şefi 00 Yüksek mimar 00 inşaat yüksek mühendisi Su, kanalizasyon, kalorifer yüksek mühendisi Elektrik yüksek Fen memuru Maketçi Ressam mühendisi Kopya ve dosya memuru CETVEL No. IV. D. t cret D. Ücret Müdür Müdür Tabip muavini Tabip öğret men ( S. Sayısı : )

12 D. CETVEL No: V MAARİF VEKİLLİĞİ Meslekî ve teknik öğretim müsteşarlığı Maaş Ücret D. Maaş Ücret Meslekî ve teknik öğretim teftiş heyeti Yüksek teknik okulları başmüfettişi Sanat, yapı usta okulları başmüfettişi Erkek teknik öğretim Müdür Şube müdürü ( Yük. Müh. Yük. Tek. Okulu, Teknik okulları ve erkek meslek öğretmen okulları için ) Şube müdürü ( Sanat, yapı usta, akşam erkek sanat okulları ve köy kursları için ) Kız teknik öğretim Müdür Meslekî ve teknik öğretim teknik büro Müdür (Yüksek mühendis) 5 Makina mühendisi 0 5 inşaat mühendisi 0 5 Elektrik mühendisi 0 Meslekî ve teknik öğretim yapı işleri Müdür (Yüksek mühendis veya yüksek mimar) Teknik şefi (Yüksek müdis) Yüksek mimar İnşaat yüksek mühendisi Su, kanalizasyon, kalorifer yüksek mühendisi Elektrik yüksek mühendisi Fen memuru CETVEL No. VI (Hükümetin VI numaralı cetveli aynen) CETVEL No. VII (Hükümetin VII numaralı cetveli aynen) >>«<! ( S. Sayısı : )

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur.

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. S.Sayısı: 9 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malîydi bütçesinde değişiklik yapıl ması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/156, 171) Devlet Demiryolları

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

Esibabı mucibe lâyihası

Esibabı mucibe lâyihası SıraNo 193 Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi

Detaylı

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186)

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186) S. Sayısı: 46 Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186) Orman umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik

Detaylı

Iktısad encümeni mazbatası

Iktısad encümeni mazbatası S. Sayısı: 71 Gümrük tarife kanununa bağli idhalât umumî tarifesinin 607/ D pozisyonuna bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve İktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159)

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159) S. Sayısı:20 Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159) T. G. Başvekâlet Muamelât Umum Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü Sayı':

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 )

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 ) 87 Müze ve rasathane teşkilât kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/934 - S ay i : 2742 ) No. Kabul tarihi 25 23 - VI -934 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâletine bağlı umumî müzelerle rasathanenin teşkilâtı

Detaylı

-I Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. '" : '"y- : -T;^^>.M. Maarif Encümeni

-I Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. ' : 'y- : -T;^^>.M. Maarif Encümeni Ifltal: ı S. SAYISI : 7 Y& K 35 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 1954 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa

Detaylı

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur.

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. Devre : XI Q /Q İçtima: S. SAYISI : üö İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ek kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (/33) Yüksek

Detaylı

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13)

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13) S. Sayısı: 32 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13) T. C. Başvekâlet 22 - II - 1939 Kavrarlar müdürlüğü Sayı: 6/797 Büyük Millet Meclisi

Detaylı

Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3424 sayılı kanunun bazı maddelerinin

Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3424 sayılı kanunun bazı maddelerinin S Sayısı: 4 Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilât kadrolarına müteallik /6 ve Devlet havayollan umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 344 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiline dair /347 sayılı kanun

Detaylı

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNo 29 94 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Havayolları Devlet işletme idaresinin 94 senesi bütçesi hakkında /875 numaralı kanuri lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet Kararlar

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3 Devre :XI İçtima: 3 S. SAYISI : 109 Maarif Vekâleti kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242)

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242) Dönem : Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı () sayılı cetvelde değişiklik

Detaylı

S. Sayısı; 108,.. -.'\v 7 --. - '. - " - t " ' T *

S. Sayısı; 108,.. -.'\v 7 --. - '. -  - t  ' T * S. Sayısı; 108,.. -.'\v 7 --. - '. - " - t " ' T * Resmî devair ve müessesat ile Devlete aid idare ve şirketlerde ve menafii umumiyeye hadim müesseselerde bulundurulacak vesaiti nakliye hakkındaki 1296

Detaylı

-cmi. (Resmî Gazete üe neşir ve ilâm : Şayi : 5309)

-cmi. (Resmî Gazete üe neşir ve ilâm : Şayi : 5309) -cmi memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan ve sayılı kanunların Maarif vekilliği kısmında değişiklik yapılması, 4,,, 44 sayılı kanunlara bağlı kadroların değiştirilmesi hakkında kanun (Resmî

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

_ 3 - Sözcü Ağrı Kasım Küfrevi Çankırı Söz hakkım mahfuzdur K. Arar. Millî Eğitim Komisyonu raporu

_ 3 - Sözcü Ağrı Kasım Küfrevi Çankırı Söz hakkım mahfuzdur K. Arar. Millî Eğitim Komisyonu raporu S. SAYISI : Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair sayılı Kanuna bağlı ve sayılı cetvellerde değişiklik yapılması

Detaylı

SıraNg 122. Ankara: 8 - III Yüksek Reisliğe

SıraNg 122. Ankara: 8 - III Yüksek Reisliğe SıraNg 122 Konya mebusu Kâzım Hüsnü ve Giresun mebusu Hakkı Tarık Beylerin, halkevleri namına ithal olunacak radyo ve sinema makinaları hakkında 2/62 numaralı kanun teklifi ve gümrük ve inhisarlar, Maliye

Detaylı

28 ~~ Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/Yl / Sayı : 2434)

28 ~~ Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/Yl / Sayı : 2434) 28 ~~ Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/Yl /933 - Sayı : 2434) No. 2287 Kabul taribi 0 - VI -933 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâleti merkez teşkilâtı

Detaylı

[1] SAYILI CETVEL. Ziraat Alet ve Makineleri ihtisas ve Makinist okulları

[1] SAYILI CETVEL. Ziraat Alet ve Makineleri ihtisas ve Makinist okulları _~ 1Ö72 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ziraat Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

Mimari S. SAYISI : /O

Mimari S. SAYISI : /O Devre : X Tf/t Mimari S. SAYISI : /O 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 195 malî yılı Muvazenei

Detaylı

Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593)

Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593) S. Sayısı: 184 Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593) T. C. Başvekâlet 27 - III - 1941 Kararlar dairesi müdürlüğü Sayı : 6/1232 Büyük Mille i

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları Sıra ^ 46 1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet 11 - VI - 1931 Muamelât Müdürlüğü Sayı: 6/1650 B. M. M. Yüksek Reisliğine Mektep

Detaylı

Devre :XI tçtima: 3 S. SAYISI :

Devre :XI tçtima: 3 S. SAYISI : Devre :XI tçtima: S. SAYISI : 06 0 sayılı Orman Umum Müdürlüğü teşkilât Kanunu ile, 0, 777, 6, 6, sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri

Detaylı

SıraNe 292 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ

SıraNe 292 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ SıraNe 292 934 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ Yüksek mühendis mektebi 934 mal! senesi bütçesi hakkında /872 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası r. c. Başvekâlet --933 Kararlar müdürlüğü

Detaylı

Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/478 numaralı kanun lâyihası

Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/478 numaralı kanun lâyihası SıraNo 5 Hariciye vekâleti 932 senesi bütçesinde 5 liralık münakale yapılması hakkında /478 Maarif vekâleti 932 senesi bütçesinde 05 035 liralık münakale yapılması hakkında /480 ve Dahiliye vekâleti 932

Detaylı

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5508 Kabul Tarihi : 24/5/2006 MADDE 1-10/10/1984 tarihli ve

Detaylı

Devre: XI İçtima: 2 S. SAYISI :

Devre: XI İçtima: 2 S. SAYISI : Devre: XI İçtima: S. SAYISI : Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları Kanunu ile bu Kanuna ek, ve sayılı kanunlara bağlı cetvellerde dağişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri

Detaylı

: - -- - - : ^,; j^^-. :,..,,-.,',. - 120 000'

: - -- - - : ^,; j^^-. :,..,,-.,',. - 120 000' S.Sayısı: 35 inhisarlar Umum Müdürlüğü 943 malî yılı Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/9) T.C. Başvekâlet Muamelât Umum

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519)

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519) Dönem : Q0 / Toplantı 4 MlLLET MECLİSİ S. Sayısı : Oû4 Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/59) T. C. Başbakanlık 9. 4. 968 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu rapora. Yüksek Reisliğe

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu rapora. Yüksek Reisliğe S. SAYISI : Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Kuruluş ve Memurları hakkındaki Kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair olan 48 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 17. VII. 1951 - Sayt: 7860)

(Resmî Gazete ile ilâm : 17. VII. 1951 - Sayt: 7860) 022 Millî Korunma Kanununun 3954 sayılı Kanunla değiştirilen 6 nci maddesinin verdiği salâhiyete istinaden ihdas edilmiş olan kadrolarla bu kadrolarda yapılan değişiklik ve ilgalara dair kararların tasdiki

Detaylı

Meslekî teknik okullar açılması ve mevcutlarının büyütülmesi hakkında kanun lâyihası ve Maarif, Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/850)

Meslekî teknik okullar açılması ve mevcutlarının büyütülmesi hakkında kanun lâyihası ve Maarif, Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/850) S. Sayısı: 241 Meslekî teknik okullar açılması ve mevcutlarının büyütülmesi hakkında kanun lâyihası ve Maarif, Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/850) T. C. Başvekâlet 30. VII. 1942 \ Kararlar dairesi

Detaylı

İdare heyetinin, Divanı muhasebat teşkilâtı hakkında kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası (2/71)

İdare heyetinin, Divanı muhasebat teşkilâtı hakkında kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası (2/71) S. Sayısı: 77 İdare heyetinin, Divanı muhasebat teşkilâtı hakkında kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası (/7) T.B.M.M. îdare Amirliği - IV - 98 No. 706/406 " ı Yüksek Reisliğe 8 - VI - 94 tarih ve

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

Dahiliye memurları kanununun 2 nci ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Bütçe ve Dahiliye encümenleri mazbataları (1/649).

Dahiliye memurları kanununun 2 nci ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Bütçe ve Dahiliye encümenleri mazbataları (1/649). S. Sayısı: 246 Dahiliye memurları kanununun 2 nci ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Bütçe ve Dahiliye encümenleri mazbataları (1/649). T. C. Başvekâlet Kararlar dairesi müdürlüğü

Detaylı

Büyük Millet Meclisi Reisliğine

Büyük Millet Meclisi Reisliğine Devre : XI İçtima : S. SAYISI 1 Mebusu Abdürrahman Fahri Ağaoğlu ve arkadaşının, Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri lıakkındaki 7 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki

Detaylı

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49 Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49 İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası

Detaylı

- 2. Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. Maarif Encümeni Esas No. 1/602 Karar No. 22 26. II. 1957. Yüksek Reisliğe

- 2. Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. Maarif Encümeni Esas No. 1/602 Karar No. 22 26. II. 1957. Yüksek Reisliğe Devre : X I f " tçtima: S. SAYISI : 00 Ege Üniversitesi adiyle izmir'de bir üniversite kurulması hakkında ki sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (/) T. C. Başvekâlet.

Detaylı

719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun

719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun 719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 29. III. 195? - Sayı : 9572) No. 6940 Kabul tarihi 25. İH. 1957 MADDE 1.' Maarif Vekâletine bağlı Riyaseti Cumhur

Detaylı

Devre ; X ÎÇtim»: 2 & SAYISI :

Devre ; X ÎÇtim»: 2 & SAYISI : Devre ; X ÎÇtim: 2 & SAYISI : 3 Denizli Mebusu Ahmet Hamdi Sancar ve 6 arkadaşının, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 366 sayılı Kanuna bağlı () sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

Devlet konservatuvarı hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/374)

Devlet konservatuvarı hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/374) S. Sayısı: 26 Devlet konservatuvarı hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (/34) T. C. Başvekâlet ' 25 - IV -940 Kararlar müdürlüğü Sayı: 6/88 Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

Detaylı

ESBABI MUCİBE CETVELİ

ESBABI MUCİBE CETVELİ Devre : XI içtima: 2 S. SAYISI : 13 inhisar Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçe kanununa bağlı (A/l) : işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 235) T. C.

Detaylı

izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348)

izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) S. Sayısı: 15 izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) T.C. Başvekâlet \ "" ^23.111.1940 Kararlar dairesi

Detaylı

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Devre : X OAC ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Konservecilik ve gıda maddeleri muhafazası uzmanı celbi hususunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Teknik yardım Teşkilâtı arasında akdolunan 14 sayılı Ek

Detaylı

Devre : X İçtima: 1 S. SAYISI :

Devre : X İçtima: 1 S. SAYISI : Devre : X İçtima: 1 S. SAYISI : 286 Hükümeti arasında 12 Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye' ye yapılacak yardım hakkında Anlaşma» nm onanmasına dair 5123 sayılı Kanunun 2 nci maddesine

Detaylı

_- 2. Maarif encümeni mazbatası. T. B. M. M. Maarif encümeni 16 -V Karar No. 8 Esas No. 1/969

_- 2. Maarif encümeni mazbatası. T. B. M. M. Maarif encümeni 16 -V Karar No. 8 Esas No. 1/969 SıraNo 240 İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline dair olan kanunun I inci maddesinin değiştirilmesi hakkında I 969numaralı kanun lâyihası

Detaylı

S. Sayısı: 193. Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/585)

S. Sayısı: 193. Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/585) S. Sayısı: 193 Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/585) T. C. Başvekâlet 21 - III -1941 Kararlar dairesi müdürlüğü Sayı

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkında 5247 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komiyonları raporları

İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkında 5247 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komiyonları raporları S. sı: İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkında sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komiyonları raporları (/) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü,. V. Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Hizmet Birimleri 1) Mekânsal

Detaylı

S.;Sayısı:308. kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası (1/1097)

S.;Sayısı:308. kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası (1/1097) S.;Sayısı:308 Hakimler kanununun bazı maddele rinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası (1/1097) T. c. : Başvekâlet.} 8 - VI -1938 Kararlar Müdürlüğü * Sayı: 6/2461 \ Büyük Miltet

Detaylı

Emekli dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/713)

Emekli dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/713) S. SAYISI : 83 Emekli dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/713) T. C. Başvekâlet 21. XII. 1953 Muamelât Umum Müdürlüğü Sayı : 71/2699,

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

Esbabı Imucibe projesi

Esbabı Imucibe projesi S. Sayısı: 72 Devlet demiryolları ve limanları ve Devlet denizyolları işletme umum müdüriüklerıle Devleı havayolları umum müdürlüğüne muktazi alelûmum vesait ve teçhizat ve malzemenin temini hakkında kanun

Detaylı

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu 667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 934 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 30/V/J9J4 - Sayı : 27 ) No. Kabul

Detaylı

Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1614

Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1614 Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1614 İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir teknik okul açılmasına dair 10.3. 1954 tarihli ve 6374 sayılı Kanunun kaldırılmasına ve İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması haklanda 1/760 numaralı kanun lâyihası

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması haklanda 1/760 numaralı kanun lâyihası Sıra M 351 Sıhhat ve içtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 liralık münakale yapılması hakkmda 1/76, Gümrük ve inhisarlar vekâletile İstatistik umum müdürlüğü 1933 senesi bütçelerinde 7 267

Detaylı

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 0/817)

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 0/817) Dönem : 3 Topfentı. MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 886 57 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 0/817) T. C. Başbakanlık 30

Detaylı

Devre : X İçtima: 3 S. SAYISI :

Devre : X İçtima: 3 S. SAYISI : Devre : X İçtima: 3 S. SAYISI : 255 Ankara Üniversitesi Tıp ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin bina ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelecek yıllara sâri taahhüde girişilmesi hakkında kanun lâyihası ve Nafıa,

Detaylı

Esbabı mucibe lâyihası

Esbabı mucibe lâyihası S. Sayısı: 141 İngiliz menşeli mallar bedellerinin sureti tesviyesi ve idhaî edilemeyen İngihz menşeli malların idhalini teğminen nota teatisi suretile yapılan anlaşmanın tasdiki hakkında kanun lâyihası

Detaylı

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/310)

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/310) Dönem : Toplantı : MİLLET MECLİSİ S.'Sayışı : 9 istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/30) T. a Başbakanlık Kanunlar

Detaylı

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin S. Sayısı: 27 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhesebat riyaseti tezkeresiyle Posta, telgraf ve telefon umum

Detaylı

MADDE 3- Harita Genel Komutanı'nın tâyini Müdafaa-İ Milliye Vekâletinin inhası üzerine Başvekâletin tasvibiyle Reisicumhur'un tasdikına arzolunur.

MADDE 3- Harita Genel Komutanı'nın tâyini Müdafaa-İ Milliye Vekâletinin inhası üzerine Başvekâletin tasvibiyle Reisicumhur'un tasdikına arzolunur. KANUN NUMARASI : 657 KABUL TARİHİ : 22/4/1925 YAYIMLANDIĞI R.GAZETE : TARİH : 2/5/1925 SAYI : 99 YAYIMLANDIĞI DÜSTUR : TERTİP : 3 CİLT : 6 SAYFA: 278 MADDE 1- Müdafaa-İ Milliye Vekâletine merbut olmak

Detaylı

Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O

Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O Toplantı: 12 *\{&G CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O Ege Üniversitesi Kuruluş Kadrolarına ait 6953 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî

Detaylı

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar -

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar - EK1 A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ I BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI 1. SİCİL AMİRİ 2. SİCİL AMİRİ 3. SİCİL AMİRİ 1 Özel Kalem Müdürü Bakan 2 Şube Müdürü Özel Kalem Müdürü Müsteşar 3 Şef, araştırmacı, uzman, bilgisayar

Detaylı

ö. i. v, it. Ürgüblil

ö. i. v, it. Ürgüblil S Sayısı :55-' Münakalât "vekâleti 1942 mal? yılı bütçesinde değişiklik yapssması hakkında 1/7, 1942 malî ysla muvâzenei umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklîk yapılması hakkında 1/81,

Detaylı

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2/25 numaralı kanun teklifi

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2/25 numaralı kanun teklifi SıraNo 52 Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2 25 numaralı kanun teklifile gümrük tarifesi kanununun 28 inci maddesinin tadili hakkında

Detaylı

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288)

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) Devre " X ÎÇtima: 2 S. SAYISI : 57 Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) T, C. Başvekâlet 18.V. 1955 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi tiayı: 71 146/1753 Türkiye

Detaylı

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli Millet Meclisi Başkanı

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli Millet Meclisi Başkanı Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 30 Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 239 sayılı Kanuna ek Elâzığ Veteriner Fakültesi kuruluş kadroları hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince

Detaylı

Devre r X îçtima: 2 S. SAYISI :

Devre r X îçtima: 2 S. SAYISI : Devre r X îçtima: S. SAYISI : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair sayılı Kanuna bağlı () sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ziraat Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

Ulaştırma Komisyonu raporu

Ulaştırma Komisyonu raporu S. Sayısı: 75 Posta Kanununa ek 2721 ve bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 4646 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :

Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Toplantı : 0 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Ege Üniversitesine bağlanması hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet

Detaylı

Askerî tayinat ve yem kanununun I inci maddesine müzeyyel 1/644 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları

Askerî tayinat ve yem kanununun I inci maddesine müzeyyel 1/644 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları Sıra Ns 353 Askerî tayinat ve yem kanununun I inci maddesine müzeyyel 1/644 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet Muamelât müdürlüğü Sayı 6(1243

Detaylı

SıraNo 191. T. C. Başvekâlet Kararlar müdürlüğü Sayı 6/1307 B. M. M. Yüksek Reisliğine 20-V-1934

SıraNo 191. T. C. Başvekâlet Kararlar müdürlüğü Sayı 6/1307 B. M. M. Yüksek Reisliğine 20-V-1934 SıraNo 191 Maliye vekâleti tarafından idare olunan inhisarlar hakkındaki kanuna müzeyyel I/I0I3 numaralı kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet Kararlar

Detaylı

Dönem : 1 i\f\ ı Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : JL%31

Dönem : 1 i\f\ ı Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : JL%31 Dönem : i\f\ ı Toplantı: CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : JL% Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkındaki sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul

Detaylı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı Toplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 60 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân

Detaylı

Dışişleri Komisyonu raporu

Dışişleri Komisyonu raporu S.Sayısı: 161 Yabancı memleketlerle geçici mahiyette ticaret anlaşmaları ve Modüs vivendiler akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya yanaşmıyan

Detaylı

S.Say*sı:î62. 30-XI-i934. 7\ C Başvekâlet Krarlar Müdürlüğü Sayı: 6/3033 B. M. M. Yüksek Reisliğine

S.Say*sı:î62. 30-XI-i934. 7\ C Başvekâlet Krarlar Müdürlüğü Sayı: 6/3033 B. M. M. Yüksek Reisliğine S.Say*sı:î62 Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzr icrasına dair olan kanunun bazı maddelerinin değiştirîf mesi hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Sıhhat ve içtimaî muavenet encümenleri mazbatalarr (1/69)

Detaylı

SıraNo 141. Esbabı mucibe

SıraNo 141. Esbabı mucibe SıraNo 141 İpekböceği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene ve satılması hakkındaki kanunun 14 üncü maddesinin tadiline dair 1/ 85 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; kamu kaynaklarının

Detaylı

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN LER VE BU LERİN KODLARI 500 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRÜNÜ İFADE EDER. 775 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILARINI İFADE EDER. 2975 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine S. Sayısı: 269 Harp dolayısile karadan, denizden ve havadan memleketimize gelmekte olan mülteciler hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/665) T. C. Başvekâlet 6 -

Detaylı