1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme"

Transkript

1 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011

2 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : Bas m tarihi: Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva. 1C:Enterprise 8.2. A Practical Developer s Guide. Examples and Standard Techniques, Moscow, 1C-Publishing, p. ISBN Türkçe yay m ve çeviri 1C-Publishing in izni ile yap r. Türkçe yay m haklar ve çeviri: One C Enterprise (1TÇ) Ltd. ti Bütün haklar sakl r. 1TÇ, One C Enterprise Bilgi lem Otomasyonu Yaz m ve Dan manl k Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. ti. nin tescilli ticari markas r. Di er adlar kendi sahiplerinin ticari markalar olabilir. 1C: letme 8 yaz m sistemini ( Program ) almakla letme 8 in haklar korumay ve 1TÇ nin önceden yaz izni olmadan yaz n ve belgelerin kopyalar ç karmaktan kaç nmay kabul etmi olursunuz. Program (hem yaz hem de belgeleri kapsamaktad r) mülkiyete ili kin bilgiler içermektedir. Bu bilgiler bir lisans sözle mesinin yan s ra telif haklar ve di er fikri mülkiyet haklar na dair kanunlarla da korunmaktad r. Program n tersine mühendisli i, bile enlerine ayr lmas ve ters yönde derlenmesi yasakt r. Bu belgede yer alan bilgiler daha önceden bildirimde bulunmaks n de tirilebilir. Belgede herhangi bir sorun buldu unuz takdirde lütfen bize yaz olarak bildiriniz. Bu belgenin hatas z oldu u hususunda garanti verilmemi tir. Lisans sözle mesinde taraf zca aç k olarak belirtilmi haller haricinde, Program herhangi bir amaçla, herhangi bir biçimde veya herhangi bir elektronik veya mekanik bir yolla yeniden olu turulamaz veya ba ka bir yere aktar lamaz. One C Enterprise Bilgi lem Otomasyonu Yaz m ve Dan manl k Hizmeti Sanayi ve Ticareti Ltd. ti. Be ikta P.K. 80, stanbul, Türkiye Telefon: Fax: web:

3 DANI MA HATTI 1TÇ irketi kullan lar na dan ma hizmeti sunmaktad r. Dan ma hizmetinden sadece kay t yap ld ktan sonra faydalanabilinir. Kay t yapmak için da m paketinde var olan yaz m ürünü kullan, kay t anketini doldurup posta ile 1TÇ firma adresine göndermesi gerekir. Da m paket fiyat na, yaz m ürünü kullan n kay t anketinde belirlenen süre boyunca, bedava dan ma hizmet fiyat dâhildir. Da m paketi içinde kay t anket formu ve posta adresini içeren zarf bulunmaktad r. Bedava dan manl k hizmet süresi doldu unda, dan manl k hizmetini almak için 1TÇ irketinin bayilerine ba vurulmas gerekmektedir. Dan ma hatt n adresi ve telefonu: Adres: P.K. 80 Be ikta stanbul/türkiye Tel: 90 (212) Telefon dan ma hatt cumartesi ve pazar günleri hariç saat ile aras çal maktad r. Dan ma hatt na ba vurulurken, bilgisayar n kullan yan nda bulunmas gerekir. Bu kitap ve yaz m ürünü kullan kay t anketinin ikinci parças n da kullan n yan nda olmas gerekmektedir. Bilgisayar ve yaz tiplerinin ilgili destek çal an na önceden belirtilmesi gereklidir. Dan ma hatt arand nda, irketinizin unvan ve da m paketinde bulunan CD deki veya yaz m ürünü kullan kay t anketinin ikinci parças ndaki kay t numaras n (veya istenirse di er kay t bilgilerinin) ilgili dan ma personeline söylenmesi gerekir. Telefonda iletilen bilgiler, 1TÇ irketine göndermi oldu unuz yaz m ürünü kullan kay t anketinde bulunan bilgilere göre kontrol edilir. lgili dan ma hatt personeli, sorular cevapland rken kendi bilgisayar nda da mevcut durumu olu turabilir. Duruma göre ilgili personel hemen veya geli tiricilerle konu tuktan sonra kullan ya çözüm sunabilir. Dan ma hatt n görü meleri (sorun ve çözümler) kay t alt nda tutulmaktad r, dolay yla kullan daha önce kar la bir sorunla ilgili görü mek isterse, önceki konu man n tarih ve zaman söyleyerek referans verir, böylece dan ma hatt personeli konuya daha h zl hakim olabilir. ZE YARDIMCI OLMAKTAN HER ZAMAN MEMNUN YET DUYARIZ!

4

5 5 çindekiler Giri 7 Ders 1 (0:40) Veritaban olu turma ve genel detaylar 11 Ders 2 (0:45) Alt Sistemler 31 Ders 3 (2:10) Kart Listeleri 47 Ders 4 (1:30) Evraklar 97 Ders 5 (0:50) Teori 129 Ders 6 (0:50) Birikim Kay t Tablolar 175 Ders 7 (0:25) Basit Rapor 195 Ders 8 (1:10) ablonlar. Form ve ablon tasar 207 Ders 9 (0:50) Periyodik Bilgi Kay t Tablolar 223 Ders 10 (0:30) Say mlar 237 Ders 11 (1:20) Evrak Birden Fazla Kay t Tablosuna Kaydetme 245 Ders 12 (0:40) Ak lar Birikim Kay t Tablolar 259 Ders 13 (4:30) Raporlar 269

6 6 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu

7 Önsöz 7 Önsöz Bu kitap 1C: letme 8.2 platform sürümü ç kart ld ktan sonra yay nlanm r. Bu kitab n haz rlanmas n en önemli iki yönü vard r: Biri 1C: letme 8.2 platform sürümünde geli tirme yapmak için gerekli olan tüm ana araçlar için örnek gösterilmi tir: yönetilen arayüzü tasarlama, yönetilen formlar geli tirme, rapor seçeneklerini ve onlar n yeni ayarlama biçimlerini kullanma, evrak kaydetmenin yeni biçimi, masaüstü araç çubu u ayarlar, i levsel seçenekleri kullanma vb. kincisi bu kitap 1C: letme sistemini bilmeyenleri baz al p haz rlanm r. Ayr ca daha önce belirtilmi olan sorular, öneriler, hatalar, yorumlar da dikkate al nm r. Örne in, mevcut olan kodu analiz etmek için veya kendi kodumuzu yazmak için yard mc olabilecek sözdizimi-yard mc ve farkl hata ay klama biçimlerini hakk nda önemle bilgi sunulmu tur ve bu yüzden ayr bölüm eklinde aç klanm r. Bu ise, yeni ba layan geli tiriciler için 1C: letme kaynak kodunu kavramada çok büyük katk sa layacakt r. 1C: letme 8.2 platform sürümünde geli tirme yapma konusunda okuyucular za bu kitab n çok yararl olaca ümidi ile Maksim Radchenko, Elena Hrustelyova

8 8 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bu kitap kimler içindir Kitapta, ev hizmetlerini veren bir orta boylu i letme faaliyetlerinin takibat yapabilecek uygulama çözümü geli tirilmektedir. Bu kitab iyi kavrad z durumda 1C: letme 8 sisteminde gerçek uygulama çözümlerinin hangi mant kla geli tirildi ini ve uygulanabilir faaliyet alanlar ö reneceksiniz. Niye ille ki bu örnek seçildi? lk olarak hizmet verme sektörü iyi bildi imiz sektördür. O veya farkl biçimde mutlaka hizmet verme konusu ile mutlaka kar la zd r. Ev tekniklerini tamir etme, oto servis, kuru y kama, kuaför, kozmetik hizmetler vb. kinci olarak da bu i letme faaliyetiniz örnek al nmas bu i letmede farkl biçimde hizmet sunulmakta, personel maa lar hesaplanmakta, hizmet verme sürecinde harcanan malzemeler hesaplanmakta, i letme stok takibi yap lmakta. Hatta muhasebe hesab tutma olana da mevcuttur. Farkl biçimlerde raporlar istenmekte. Genel olarak söylemek gerekirse, 1C: letme 8.2 platform sürümünde farkl i lemlerin yap labildi ini göstermektir. Kitap daha çok yeni ba layan geli tiriciler dü ünülerek haz rlanm r. er Siz 1C: letme sistemi ile daha tan mam san z ve bu sistemde bir eyler yapabilmeyi çok istiyorsan z bu kitap s rf sizin için haz rlanm sayabilirsiniz. Kitab n as l amac sizin elinizden tutarak 1C: letme sisteminde uygulama çözümü geli tirmenin zor olmad göstermektir. Bu kitap 1C: letme sisteminde belli tecrübeye sahip uzmanlara faydal olacakt r, unuttuklar konu varsa hat rlatacak veya baz alanlar daha da detayl biçimde ö retecektir. Bu kitap nas l okunur Bu kitap oldukça okul ders kitaplar na benzetilmi tir ve ayr bölümler halinde haz rlanm r. Her bölüm ayr küçük Mant ksal aç dan bak ld nda her bir bölüm uygulama çözümünün haz r bölümü olarak hesaplanmaktad r. Gerçekle me sürelerine göre bölümler birbirinden farkl olsalar bile, mümkünse bölümler ba land ndan itibaren fazla büyük ara verilmeden bitirilmesi önerilir. Aksi durumda yeni ba layanlar için konunun ortas ndan devam etmek ve eski bilgileri hat rlamak biraz zor olacakt r. Bölümler kolay seviyeden zora do ru ilerlemektedir. Bölümler 1C: letme sisteminin geli tirme araçlar n farkl alanlar içermektedir ve ana kullan m biçimlerini göstermektedirler.

9 Önsöz 9

10 10 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Kitapta birçok resim ve kaynak kodu örnekleri mevcuttur. Geli tiricimiz daha kolay anlayabilsin diye bu örnekleri kitapta da gösterdik. E er okuyucumuz için bu örnekler gereksiz veya fazla kar k gelirse atlamas önerilir. Teorik bilgi olarak sunulan bilgileri okuyucumuz isterse geçebilir, çünkü kitapta geli tirdi imiz uygulama örne ine etki etmezler.

11 Ders 1 11 DERS 1 Veritaban olu turma ve genel detaylar Süre Dersin tahmin süresi 40 dakika Programlama m geli tirme mi? 12 Sistem hakk nda genel bilgi 12 Konfigürasyon ve uygulama çözümü 13 Sistem çal ma ortam 14 Yeni veritaban olu turmak 15 Tasar mc ortam nda 19 Tasar mc hakk nda genel bilgi 19 Konfigürasyon nesne a ac 20 Konfigürasyon nesneleri nedir 21 Özellik panosu 22 1C: letme ortam nda hata ay klamas ba latma 25 1C: letme ortam nda 27 Uygulama çözümünün arayüz görünümü 28

12 12 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bizim ilk dersimiz 1C: letme 8 sistemi ile ve geli tirme uzman n ana arac olan, Tasar mc ile bir tan ma dersi olacakt r. Platform, konfigürasyon ve uygulama terimlerinin ne anlama geldi ini reneceksiniz. Ve 1C: letme 8 sisteminin farkl çal ma ortamlar ile de tan acaks z. Konfigürasyon nesnesi nedir, yeni nesne nas l olu turulur ve olu turulan nesnenin parametrelerinin nas l belirlenece ini de göreceksiniz. Dersin sonunda yapaca z geli tirmeler için yeni bo bir veritaban olu turacaks z. Programlama m geli tirme mi? Ben ne yap yorum? 1C: letme üzerinde geli tirmeye ilgi gösteren neredeyse herkes zaman zaman böyle bir soru ile kar la r. Program yaz yorum, - bu en çok rastlanan cevap. Ne ile yaz yorsun? 1C de yaz yorum. Hangi programda çal yorsunuz? 1C de çal yoruz. Bu program hangi ortamda yaz ld? 1C de yaz ld. 1C bilgisi olan muhasebeci i e al nacakt r, yar zamanl 1C programc i e al nacakt r vs. Bu tür cümlelere s k rastlanabilir. Bilgisi olmayan ki i için bunlar bir ey ifade etmez. Ama 1C: letme sisteminde geli tirme hakk nda bilgisi olan ki i için bu tür sorulara kolay cevap vermek zor olabilir. Çünkü burada 1C olarak farkl eyler belirlenmektedir, program kelimesi ise tamamen akl kar rabilir Hedefiniz 1C de programlamay ö renmek ise, bu hedef tam olarak do ru de ildir. 1C: letme 8 sisteminde kaynak kodu mevcuttur, fakat geli tirme sürecinde bu kaynak kod ana geli tirme arac de ildir. Bu kitap herkesin anlad anlamda programlamay ö retmez. Bu kitap 1C: letme 8 platform üzerinde ticari uygulama çözümleri geli tirmeyi ö retir. Bu süreçte tabi ki programlama mevcuttur fakat sadece geli tirme araçlar ndan sadece bir tanesi olarak. Bunu 1C: letme de ilk ad mlar atmadan önce anlamak önemlidir. Bu kitapta ne yapaca daha iyi anlamak için ilk önce 1C: letme 8 in tam olarak nas l bir ey oldu unu anlatal m. Sistem hakk nda genel bilgi 1C: letme, bir i letmenin iktisadi ve yönetimsel faaliyetinin otomasyonu sa layan üniversal bir sistemdir. Faaliyetler farkl olabilece i için, 1C: letme de çe itli faaliyetlere göre uyum sa layabilmektedir. Böyle bir özellik tan mlamak için tasarlanabilirlik terimi kullan r, yani sistem belli bir letmenin ihtiyaçlar na ve farkl i görevlerine göre ayarlanabilmektedir.

13 Ders C: letme sistemi standart özellik tak olan paket bir program olmay p, kullan ve geli tirici taraf ndan kullan lan çe itli program araçlar ndan ibaret oldu undan böyle bir özelli e sahip olabilmektedir. Sistem, bir biriyle çal an iki parçadan olu turulmaktad r; konfigürasyon ve konfigürasyonu leten platform. Bu sistem parçalar n etkile imini daha aç k anlamak için CD çalar sistemi ile kar la rma yapal m. Bildi iniz gibi CD çalar müzik dinlemek için kullan lmaktad r. Farkl insanlar farkl müzik sever, dolay yla farkl müzi i içeren birçok çe it CD vard r. Bir ark dinlemek için CD yi CD çalara yerle tirmek ve oynatmak gerekir. Bunun d nda ça da CD çalarlar sevdi iniz ark lar CD ye yazma imkan verir, yani yeni bir CD olu turabilir. CD çalar kendisi CD olmadan bir i e yaramaz, ayn ekilde CD kendisi CD çalars z bize, çay fincan altl olarak kullan lmas d nda, herhangi bir fayda getirmez. 1C: letme sisteminde ise platform CD çalar gibi, konfigürasyon da CD olarak dü ünülebilir. Platform konfigürasyon çal mas sa lar ve konfigürasyonu de tirmeye ve s rdan tasarlamaya imkan verir. Tek bir platform var (1C: letme) ve çok say da konfigürasyon bulunur. Belli bir uygulama çözümünün çal mas için platform ve konfigürasyonlardan bir tanesi gerekir. Resim Çok say da konfigürasyon var, platform tektir. Platform, tek ba na herhangi bir bilgi i lem görevlerini yerine getiremez, çünkü platform konfigürasyon çal rmak için tasarlanm r. Ayn ekilde konfigürasyon; amaçland görevleri yerine getirmek için onu yönetecek platforma gerek vard r. Konfigürasyon ve uygulama çözümü Evet, imdi biz önceki k mda sorulan soruya cevap verebiliriz; bu kitab okuma ve demo örne ini geli tirme sürecinde biz konfigürasyon geli tirece iz. Burada ilerde kullan lacak olan terminolojinin iki yüzünden bahsetmek gerekir. Ayn nesneyi ifade etmek için iki farkl terim kullan lacakt r; konfigürasyon ve uygulama çözümü.

14 14 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bu terimler, platformun çal rd ve kullan lar taraf ndan gördü ü ve kulland 1C: letme k sm belirler. Baz kullan lar platformun araçlar ile çal rlar, fakat bu kullan lar ilerlemi kullan lard r. Bu veya u terimin kullan lmas bulundu u cümlenin manas na ba r. Geli tiricinin yapt hareketlerden bahsediliyorsa, o zaman konfigürasyon kullan r, çünkü bu 1C: letme nin kesin terimidir. Uygulama çözümü terimi, 1C: letme kullan lar n taraf ndan kulland ve anla ld terimdir. Bilgi i lem otomasyon görevleri farkl oldu u için 1TÇ irketi ve bayileri belli bir faaliyet sektörüne hitap edece i uygulama çözümleri geli tiriyorlar. Mevcut olan uygulama çözüm örne i olarak a daki standart uygulamalar verilebilir; 1TÇ:Ticari KOB Yönetimi 1TÇ:Muhasebe 1TÇ:Fatura Bunun d nda di er standart uygulamalar da var. Standart uygulamalar ile ilgili daha detayl bilgiye adresinden ula abilirsiniz. Standart uygulamalar üniversald r ve ayn faaliyet sektöründe çal an farkl letmelerin ihtiyaçlar kar layabilir. Bu güzeldir. Di er taraftan böyle bir üniversall k, baz i letmelerde program n tüm özelliklerinin kullan lmad na veya baz fonksiyonunun eksik olmas na yol açar (herkes için tam uygun bir program yap lamaz). Burada ise sistemin tasarlanabilirli i ön plana ç kar, çünkü platformun konfigürasyon çal rma araçlar d nda, kullan lan konfigürasyona de iklikleri ekleme olana sa layan geli tirme araçlar na da sahiptir. Üstelik platform, belli bir sebeplerden mevcut olan konfigürasyon kullan lam yorsa, s rdan yeni bir konfigürasyonu geli tirme olana sa lar. Böylece, CD çalar ile kar la rmas na dönersek, CD ye yaz lm olan ark lar iste e göre de tirebiliriz ve kendi ark lar içeren yeni CD olu turabiliriz. Bu s rada herhangi bir müzik aleti kullanmam za gerek yok, müzik olu turmak için tüm gerekli araçlar CD çalar zda mevcuttur. Sistem çal ma ortam 1C: letme sisteminin iki tane çal ma ortam vard r: 1C: letme ve Tasar mc. 1C: letme ortam kullan lar n sistemde çal mas sa lar. Bu ortamda kullan lar veri girer, i ler ve sonuç veri al rlar. Tasar mc ortam veritaban geli tiricileri ve sistem yöneticiler taraf ndan kullan r. Bu ortam var olan bir konfigürasyonu de tirme veya s rdan

15 Ders 1 15 yeni bir konfigürasyonu geli tirme olana sa layan geli tirme araçlar içerir. Kitab n amac, size yeni konfigürasyonlar geli tirmesi ve var olan konfigürasyonlar de tirmesi ile ilgili bilgi vermek oldu undan, kitab n sonraki sayfalar nda genelde Tasar mc ortam nda çal aca z. Ve bazen, yapt z fonksiyonlar kontrol etmek için sistemi 1C: letme ortam nda çal raca z. Bilgisayar zda 1C: letme 8 sistemi kurulu de ilse, burada kurulum yapman n tam zaman, çünkü art k program ile çal maya ba layaca z. Yeni veritaban olu turmak 1C: letme 8 sistem kurulumu ile ilgili herhangi bir sorunun ç kmamas gerekir. Kurulum ile ilgili detayl bilgiler için 1C: letme 8. Sistem yöneticisi k lavuzu kitab na bkz. Ayn ekilde sistemi çal rmas ve bo konfigürasyonu içeren yeni veritaban olu turmas ile ilgili de sorun ç kmamas gerekir. Dikkat! Bu kitapta anlat lan örne i geli tirmek için, ablondan olu turulan veritaban de il, yeni konfigürasyon geli tirmek için veritaban gereklidir. Bunun için a daki eylemleri yerine getirmeniz gerekir. 1C: letme yi çal n. Aç lan pencerede çal z veritaban listesini görürsünüz. Liste bo ise sistem otomatik olarak yeni veritaban olu turmay önerir. Veritaban listesinde herhangi bir veritaban bulundu u durumda yeni veritaban olu turmak için Ekle butonuna basmak gerekir (Resim 1.2). Resim 1.2. Yeni veritaban olu turma A ama 1

16 16 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Aç lan pencerede Yeni veritaban Olu tur maddesini seçiniz (Resim 1.3). Resim 1.3. Yeni veritaban olu turma A ama 2 leri butonuna bas z. Bir sonraki a amada Konfigürasyon olmayan veritaban olu turma seçene ini seçiniz (Resim 1.4). Resim 1.4.Yeni veritaban olu turma A ama 3

17 Ders 1 17 leri butonuna bas z. Bir sonraki a amada veritaban ismi giriniz ve konumu tipi olarak Bu bilgisayarda veya yerel a daki bilgisayarda seçiniz (Resim 1.5). Resim 1.5. Yeni veritaban olu turma A ama 4 leri butonuna bas z. Bir sonraki a amada veritaban n konumlanaca dizini belirtiniz. Varsay lan olarak Dil (Ülke) parametresi Türkçe (Türkiye) olarak i aretlenmi ti (Resim 1.6). Resim 1.6. Yeni veritaban olu turma A ama 5

18 18 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu leri butonuna bas z. Bir sonraki a amada Tamam butonuna bas z (Resim 1.7). Resim 1.7. Yeni veritaban olu turma A ama 6 1C: letme çal rma penceresinde, veritaban liste bölümünde olu turdu unuz bo veritaban bulunacakt r (Resim 1.8). Resim 1.8 1C:i letme sisteminin Tasar mc ortam nda çal rmas

19 Tasar mc ortam nda Tasar mc hakk nda genel bilgi Ders C: letme sisteminin Tasar mc ortam nda çal ral m. Bunu yapmak için sistem çal rma penceresinde Tasar mc butonuna t klayal m Ekran zda tasar mc penceresi (Resim 1.9). Resim 1.9. Tasar mc penceresi Bu arac kullanarak konfigürasyonumuzu geli tirece iz. Ba n hemen alt nda tasar mc n genel menü bulunur. Genel menü Dosya, Düzelt, Konfigürasyon, Yönetme vs. maddeleri içerir. Her madde alt nda alt madde listesi bulunmaktad r. Bu alt maddeler tasar mc n farkl araçlar na ula mas sa lar. Genel menü alt nda tasar mc n araç çubu u bulunur. Bu araç çubu unda küçük resim eklinde en s k kullan lan genel menü eylemleri yerle tirilmi ti. Böylece ayn i lem iki yoldan yap labilir: menü kullanarak belli bir madde seçmek veya araç çubu unda ilgili butona t klamak. Çok say da bulunan buton resimleri ba layan geli tiriciyi rtabilir. Korkmaya gerek yok, zamanla onlara al p, onlar rahatça kullanabileceksiniz. Fare imlecini herhangi bir butona yerle ip, biraz bekleyiniz, böylece buton amac aç klayan ipucu metni ekrana gelecektir (resim 1.9). Belki ilk etapta menü kullan rs z, fakat zamanla araç çubu u kullanmaya ba lars z. Çünkü araç çubu u kullanmak daha rahatt r. Zamanla, gerekli

20 20 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu butonlar ekleyerek ve gereksiz olanlar kald rarak araç çubu unu kendine özel olu turabileceksiniz (Resim 1.10). Resim Tasar mc araç çubu unun ayarlamas Konfigürasyon nesne a ac Konfigürasyon ile çal maya ba lamak için Konfigürasyon Konfigürasyon aç menüsünü veya ilgili butonu kullanarak konfigürasyonu açal m (Resim 1.9). Ekran zda konfigürasyon nesne a ac aç r (Resim 1.11). Resim Konfigürasyon a ac

21 Ders 1 21 Konfigürasyon a ac uygulama geli tiricinin çal genel araçlardan bir tanesidir. Konfigürasyon a ac, konfigürasyon yap ile ilgili neredeyse tüm bilgiyi içerir. Muhtemelen akl za bir soru gelmi tir; biz bir ey olu turmad k, fakat konfigürasyon a ac nda bir eyler bulunur? Geli tiricinin i ini kolayla rmak için, konfigürasyonda bulunan her ey grupland lm ve u anda konfigürasyon a ac gruplar gösteriyor. E er açtaki + simgelerine t klarsan z, hiçbir grupta ö e olmayaca görürsünüz. Bir ey yapmaya art k ba layabiliriz, fakat ba lamadan önce baz terimleri netle tirmek gerekir. Konfigürasyon hakk nda bahsederken herhangi bir terim kullanmad fark etmi sinizdir, biz bilerek terimleri kullanmad k. Fakat imdi terminolojiyi belirtme ve konfigürasyon nesneleri hakk nda anlat m zaman geldi. Konfigürasyon nesneleri nedir Konfigürasyon bu bir tan mlamad r. Konfigürasyon, 1C: letme ortam nda kullan lar n kullanaca veri yap tan mlamaktad r. Bunun d nda konfigürasyon olabilecek veri i leme algoritmalar tan mlar, ekranda veya ç kt nda bu verinin ne ekilde gösterilece i ile ilgili bilgi içerir vs. lerde 1C: letme platformu bu tan mlama baz nda gerekli yap ya sahip olan veritaban olu turur ve kullan ya bu veritaban ile çal ma olana sa lar. 1C:i letme sistemini belli bir görevler için h zl ve kolay bir ekilde ayarlayabilmek için, konfigürasyonda bulunan tan mlama belli bir birimlerden ibarettir, bu birimlere konfigürasyon nesneleri denir. Belki de, her konfigürasyon nesnesi ile ilgili k sa bilgiyi içeren, 1C: letme 8.2. Geli tirici K lavuzu kitab na göz atm z. Bu kitapta biz bu bilgiyi tekrarlamayaca z, çünkü bu kitab n amac 1C: letme sistemin mant, nesne dayal terminolojini kullanarak teknik iç yap olarak anlatmak de il, daha çok 1C: letme imkanlar do ru ekilde kullanmay ö retmektir. Bu yüzden konfigürasyon nesnelerini biz basit eklinde anlataca z. Fakat bu, nesnelerin amac daha net bir ekilde anlaman sa lar. Konfigürasyon nesneleri bloklu çocuk oyuncaklar na benzer. Genelde böyle tip oyuncaklar nda fakl çe itleri bulunur. Parçalar farkl olabilir; uzun, k sa, kare, dörtgen vs. imdi, her parçadan gerekli say da olu turabildi imizi dü ünün (örne in 5 adet uzun ve 3 adet k sa). Onlar birbiriyle farkl biçimde ba layabiliriz. Ayn ey konfigürasyon nesneleri için geçerlidir. Biz sadece belli türü olan nesneleri olu turabiliriz. Fakat her türden gerekti i kadar olu turabiliriz. Bir tür nesneler di er tür nesnelerden fakl özelliklere (daha do rusu özellik

22 22 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu tak na) sahip olduklar için farkl olur. Nesneler bir biriyle etkile im sa layabilirler ve bu etkile imi biz tan mlayabilmekteyiz. Konfigürasyon nesnelerinin, bloklu çocuk oyunca ile di er benzer taraf nedir? Bloklu çocuk oyunca nda birbiriyle ba lanabilen parçalar mevcut, ve bir biriyle ba lanamayan parçalar mevcut, örne in tekerlekler. Fakat tekerlekleri ba layabilen dingil var, ba land nda tekerlekler art k dönebilir. Yani farkl parçalar, farkl çal r. Farkl konfigürasyon nesneleri farkl davran a sahiptir. Davran nesne türüne ba r. Baz nesneler belli bir fonksiyona sahiptir, baz lar bu fonksiyona sahip de il, fakat onlar farkl bir özellik tak mevcuttur. Bir sonraki konfigürasyon nesne özelli ini araba örne iyle anlat labilir. Araba birçok parçadan olu ur. Parçalardan biri motordur. Motor kendisi de birçok parçadan ibarettir. Ve farkl motorlarda ayn parçalar kullan labilmektedir. Ayn ekilde kapsaml konfigürasyon nesneleri daha basit nesnelerden ibarettir. Ve motorda oldu u gibi ayn basit nesneler, farkl kapsaml nesnenin parças olabilir. Böyle bir yap, konfigürasyon nesneleri ile çal may ciddi bir ölçüde kolayla r. Çünkü basit bir nesne ile nas l çal mak gerekti ini bildi imiz takdirde, basit nesne kapsaml bir nesnenin parças olsa da, onun ile ayn ekilde çal z. Ve sonunda konfigürasyon nesnelerinin en önemli özelli i gerçekliktir. Konfigürasyon nesneleri, fonksiyonu tan mlamak için geli tiricinin kulland soyut bir yap lar de ildir. Onlar, i letmenin gerçek hayatta kulland nesnelerin benzerleridir. Örne in, ticari olgular kaydetmek için her i letmede çe itli evraklar kullan r. Ayn ekilde konfigürasyonda Evrak türü olan nesneler mevcuttur. Bunun d nda her i letmede personel, cari hesap veya malzeme listeleri mevcuttur. Konfigürasyonda, böyle listeleri bilgisayar ortam na aktarma imkan sa layan Kart liste türünde nesneler mevcuttur. Dedi imiz gibi, konfigürasyon nesneleri baz nda platform veritaban nda veri depolanaca tablolar olu turur. Kitaplarda genelde konfigürasyon nesneleri ve tablo tak ayn isimle adland r. Örne in, konfigürasyonda Personel kart listesi bulundu unda, platform taraf ndan bu nesne baz nda olu turulan tablo tak na da Personel kart listesi denir. Bu kitapta, konfigürasyon hakk nda bahsedildi i zaman net bir tan m kullanaca z Personel kart listesi konfigürasyon nesnesi. Veritaban hakk nda bahsedildi inde biz sadece Personel kart listesi diyece iz. Konfigürasyon nesnesi nas l eklenir Yeni konfigürasyon nesneleri eklemeye ba lamadan önce, dikkat edilmesi gereken bir ey var; i letme faaliyetinin otomasyonunu sa layan kendi

23 Ders 1 23 konfigürasyonunu geli tirmek için geli tirici sadece platformda bulunan standart konfigürasyon nesne tak kullanabilir. Kendi konfigürasyon nesnelerini olu turma imkan yoktur. Çal maya ba lamadan önce tasar mc da baz çal ma yöntemlerini anlatmak gerekir. Konfigürasyonu açmak veya kapatmak için Konfigürasyon Konfigürasyon aç ve Konfigürasyon kapat menüleri veya araç çubu undaki ilgili butonlar kullan r. Konfigürasyon aç ld nda konfigürasyon bile enleri konfigürasyon nesne ac nda bulunur (Resim 1.11). Bu pencereyi, Windows un tüm pencereleri gibi kapatabilirsiniz fakat konfigürasyon aç k olacakt r (yani de tirilebilecektir). Konfigürasyon nesne a ac ekrana tekrar getirmek için Konfigürasyon Konfigürasyon penceresi menüsü kullan labilir. Konfigürasyon nesnesi birkaç yöntem ile eklenebilir, sizin için en rahat ve anla r yöntemi kullanabilirsiniz. Birinci yöntem. Konfigürasyon a ac nda olu turmak istenilen konfigürasyon nesne grubuna imleç yerle tirmek ve konfigürasyon penceresinin araç çubu undaki Eylemler Ekle menüsünü kullanmak gerekir (Resim 1.12) Resim Yeni konfigürasyon nesne ekleme

24 24 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu kinci yöntem. Farenin sa butonu ile ça lan ba lam menüsü kullan labilir. Olu turulmak istenilen konfigürasyon nesnesine sa t klay n. Ekrana gelen menüden Ekle yi seçiniz (Resim 1.13). Resim Yeni konfigürasyon nesne ekleme Üçüncü yöntem. Konfigürasyon a ac nda eklemek istedi iniz nesneye imleci yerle tirip konfigürasyon penceresinin araç çubu undan Ekle butonuna bas z (+ simgesi olan) Resim 1.14.

25 Ders 1 25 Resim Yeni konfigürasyon nesne ekleme Son yöntem daha kullan geliyor, dolay yla biz genelde onu kullanaca z. Özellik panosu te ba yoruz! Konfigürasyon ad belirleyelim. Geli tirici, olu turulan konfigürasyon nesne özelliklerini özellik panosunda belirleyebilir. Özellik panosu Konfigürasyon nesnesini tüm özelliklerini ve onun ile ba olan tüm veriyi tan mlama ve düzeltme imkan sa layan bir hizmet penceresidir. Farkl konfigürasyon nesneleri farkl özelliklere sahip olduklar için, özellik panosu da aktif olan konfigürasyon nesnesine göre (imleç hangi nesnede yerle tirildiyse) içeri ini de tirecektir. Konfigürasyon nesne a ac nda kök Konfigürasyon ö esini i aretleyelim ve üzerinde çift t klayarak özellik panosunu açal m. Konfigürasyon ad belirleyelim; Ba layanlar çink lavuz.

26 26 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu anlaml alan otomatik olarak doldurulacakt r, fakat gerekti inde serbest eklinde iste e göre de tirilebilir. 1C: letme ortam nda e anlaml yans lacakt r (Resim 1.15), Resim Konfigürasyon özellik panosu Geli tirici baz eylemleri yaparken özellik panosu otomatik olarak aç r. Fakat geli tirici özellik panosunu her zaman sa tu - Özellikler menüsünü kullanarak özellik panosunu ekrana getirebilir. u an gibi durumlarda özellik panosu aç r ve tasar mc çal ma alan nda sabitlenecektir. Yani herhangi bir konfigürasyon nesnesi i aretlendi inde özellik panosu her zaman aç k olacakt r. Fakat özellik pano ba nda bulunan butonu kullanarak, özellik panosunu çözme olana mevcuttur. (Resim 1.16). Resim Özellik panosunu çözelim Bu durumda fare imleci di er pencereye yerle ti inde özellik panosu ek çubu u küçültecektir (Resim 1.17).

27 Ders 1 27 Resim Ek çubu undaki buton Fare imleci küçültülmü özellik pano simgesine yerle ti inde özellik pano penceresi aç lacakt r. Saklanabilir, sabitlenmi vs. özelliklerine sadece özellik pano penceresi de il, tasar mc n di er pencereleri de sahiptir. Mesela konfigürasyon penceresi. 1C: letme ortam nda hata ay klamas ba latma imdi 1C: letme ortam nda yapm oldu umuz ilk de iklikleri kontrol edelim. Bunu yapmak için Hata ay klamas Hata ay klamas ba lat menüsü veya tasar mc araç çubu undan ilgili buton kullanal m. Sistem otomatik olarak de iklik var olup olmad kontrol eder ve veritaban güncellemesi ile ilgili soruyu ekrana getirir (Resim 1.18). Resim Konfigürasyon güncelleme sorusu u anda niye böyle oldu unu aç klamayaca z, bununla ilgili daha detayl Genel konfigürasyon ve veritaban konfigürasyonu bölümünde anlat lacakt r. Tasar mc n ekrana getirdi i pencerede Evet diyelim ve ekrana 1C: letme penceresi gelir (Resim 1.19).

28 28 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu 1C: letme ortam nda Uygulama çözümünün arayüz görünümü Pencere ba nda konfigürasyonumuzun ad görüyoruz. Bo alan bu uygulaman n çal ma alan ve u anda çal ma alan bo tur. Resim C: letme Ba k d nda 1C: letme penceresinde hiç bir ey yoktur. Bu normal. Biz daha hiçbir konfigürasyon nesnesi olu turmad k ve konfigürasyon nesneleri bulunan alt sistemleri tan mlamad k. 1C: letme arayüzü temeli olan alt sistemler bir sonraki bölümde anlat lacakt r.

29 Ders 1 29

30 30 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Sorular 1C: letme tasarlanabilirlik nedir? Sistem hangi ana parçalardan ibarettir? Platform ve konfigürasyon nedir? 1C: letme sisteminin fark çal rma biçimleri ne için kullan r? Konfigürasyon nesne a ac nedir? Konfigürasyon nesneleri nedir? Sistem, konfigürasyon nesneleri baz nda ne olu turur? Yeni konfigürasyon nesnesi nas l olu turulur? Özellik panosu ne için kullan r? 1C: letme sistemini hata ay klama biçiminde nas l çal r?

31 Ders 2 31 DERS 2 Alt Sistemler Süre Dersin tahmin süresi 45 dakika Alt sistem nedir? 32 Alt sistem ekleme 34 Konfigürasyon nesne ad ve e anlaml 35 Alt sistem resmi 36 Uygulama çözümünün bölümler çubu u 40 Bölüm s ras 41 Sorular 45

32 32 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bu bölümde biz, 1C: letme arayüz yap n temeli olan alt sistemler ile tan aca z. Geli tirilen uygulaman n bölüm yap tan mlayacak olan birkaç alt sistemi olu turaca z, alt sistem görünümünü ayarlayaca z ve uygulama arayüzünde alt sistem s ras belirleyece iz. Alt sistem nedir? Alt sistem 1C: letme arayüzü olu turmak için ana ö elerdir. Bu yüzden uygulamay geli tirmeye ba lamadan önce alt sistem yap belirtmek gerekir. Bu s rada geli tirici için alt sistem yap iyi dü ünmek ve sonra olu turulan konfigürasyon nesnelerini alt sistemlere dikkatlice ve do ru bir ekilde ba lamak ciddi ölçüde önemlidir. Basit uygulamalarda alt sistemlerin kullan lmas art de il, fakat bizim örne imiz basit olmad için alt sistemler kullan lacakt r. Alt sistem konfigürasyonda i levsel bölümleri belirtme olana sa lar. Uygulama çözümünde de bu i levsel bölümlere göre arayüz tasarlanacakt r. Alt sistem ö eleri Genel grubu alt nda bulunur. Alt sistemler hiyerar ik ekilde olu turulabilir; daha dü ük seviye alt sistemler üst alt sistemler alt nda toplanabilir (Resim 2.1). Resim 2.1. Alt sistem yap

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 02.11.2015 Rev No: 02 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: Ferşad DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama Bölüm 1:Araç çubuğu Yan sekmeler Yandaki araç çubuğu üzerinde dört adet sekme vardır. Sayfa Düzenleyiciye basarak oluşturduğunuz/oluşturacağınız sayfaları küçük

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama BÖLÜM 9: Fonksiyonlara dizi aktarma Fonksiyonlara dizi aktarmak değişken aktarmaya benzer. Örnek olarak verilen öğrenci notlarını ekrana yazan bir program kodlayalım. Fonksiyon prototipi yazılırken, dizinin

Detaylı

FOREACH V1.8. Su Arıtma Sistemleri Bakım Takip ve Ön Muhasebe Programı. www.sercantogrul.com 0506 588 17 18

FOREACH V1.8. Su Arıtma Sistemleri Bakım Takip ve Ön Muhasebe Programı. www.sercantogrul.com 0506 588 17 18 FOREACH V1.8 Su Arıtma Sistemleri Bakım Takip ve Ön Muhasebe Programı www.sercantogrul.com 0506 588 17 18 İçindekiler Foreach Hakkında... 2 1-Anasayfa... 3 2-Bakım Kartı... 4 3-Tanımlama İşlemleri... 5

Detaylı

MikroÖdeme Servis Dökümanı

MikroÖdeme Servis Dökümanı MikroÖdeme Servis Dökümanı 1 TurkcellMobilÖdeme Nedir? TurkcellMobilÖdeme 36 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısının cep telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme yapmasına olanak

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

VEGAWINA5 2016 VERSION

VEGAWINA5 2016 VERSION VEGAWINA5 2016 VERSION Bundan Böyle Her Yıla Ait Hazırlanan Setup İçin Login Ekranında Version Yılı Yazacaktır Program Kurulumunda Ana Sayfa ( Boss ) Modülü Kurulumu Zorunlu Hale Getirilmiştir Hizmet\Firma\Kullanıcı

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

Bütünle ik Görsel Veritaban H zl Geli tirme

Bütünle ik Görsel Veritaban H zl Geli tirme Bütünle ik Görsel Veritaban H zl Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2010 Bütünle ik Görsel Veritaban H zl Geli tirme K lavuzu Bas m numaras : 82.5.4.003 Bas m tarihi: 15/08/2010 Telif hakk 1TÇ irketi

Detaylı

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU MESAJ TĐPĐ VE MESAJ FONKSĐYONU BAZINDA BĐLDĐRĐM MAIL ADRESĐ TANIMLAMA Đçindekiler Đçindekiler... 2 1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi

Detaylı

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 İÇİNDEKİLER 1. EK ÜCRETLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 2 a. Tarife ve Kademe Ayarları (F4) Ekranında Yapılan

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM BAŞLANGIÇ REHBERİ KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi, hukuki araştırmalarınızı

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m ile çal ma esnas nda zaman iyi kullanmak için makro haz rlayabileceksiniz. ARA TIRMA Sürekli tekrar n yapt n zi lemlere

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR MODÜLÜ ENVANTER AKTARMA İŞLEMLERİ 1. ENVANTER AKTARMA İŞLEMİ İÇİN EXCEL DOSYASININ İNDİRİLMESİ VE EXCEL FORMATI Envanter aktarma işleminin gerçekleştirilebilmesi için http://www.dmisproje.muhasebat.gov.tr/download.html

Detaylı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı TUİK ve TÜRMOB'un işbirlikteliği sonucunda Yıllık iş istatistikleri Sanayi ve Hizmet soru kağıtlarının hazırlanması ve gönderilmesi Web

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011 VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU Saydam Yaz m 23.04.2011 www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 66 Fax : 0232 369 71 69 Sayfa 1 Birinci bölümde s r kurulum yap lmas için öncelikle

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016 AIMCO AIMCO Kullanım Kılavuzu Mayıs 2016 MB Akademi Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cd. Brandium Rezidans R2 Blok No:23-25 No:126 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 692 01 91 Web: www.mbakademi.com.tr 2 AIMCO Mobil

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

13 Kasım 2012. İlgili Modül/ler : Satın Alma ve Teklif Yönetimi. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

13 Kasım 2012. İlgili Modül/ler : Satın Alma ve Teklif Yönetimi. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 13 Kasım 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL STOK BİLGİLERİNİ KULLANARAK TOPLU ALIM TALEP FİŞİ OLUŞTURMA Satın Alma ve Teklif Yönetimi modülü ile ihtiyaç duyulan stoklar otomatik belirlenip,

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bu faaliyette verilen bilgiler ile kelime işlemci programının arayüzünü kullanarak temel belge işlemlerini hatasız yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Kelime işlemci

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

Baskı Đstemci ve Sunucuları. Sunucu. Đstemci

Baskı Đstemci ve Sunucuları. Sunucu. Đstemci Baskı Đstemci ve Sunucuları En son sabırsızlar için baskı adli yazıda FreeBSD sistemimize nasıl yazıcı yükleyebileceğimize göz atmıştık.bu yazıda ise FreeBSD sistemimizle beraber gelen programlar yardımı

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU Süheyla GÜVEN İÇİNDEKİLER 1. İÇERİK 1 2. WEB VE SAP (ORION) KULLANICI YAPISI.. 2 3. 1. AŞAMA ÖĞRENCİ GİRİŞİ.3 4. 2. AŞAMA DANIŞMAN ONAYI..6 5. 3. AŞAMA

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

11. TASARIM ŞABLONU KULLANARAK SUNU HAZIRLAMAK

11. TASARIM ŞABLONU KULLANARAK SUNU HAZIRLAMAK BÖLÜM 10 11. TASARIM ŞABLONU KULLANARAK SUNU HAZIRLAMAK Powerpoint programında hazır bulunan bir dizi renk ve metin özelliğine sahip sunu dosyalarına Tasarım şablonu ismi verilir. Kullanıcı bu dosyaları

Detaylı

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ İçindekiler Tablosu... 1 KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KULLANICI KLAVUZU(OKUL)... 3 1.ETS (Evrak Takip Sistemi )Nedir?... 3

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

1 Aralık 2015. E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler

1 Aralık 2015. E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler 1 Aralık 2015 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Beyanname E-Beyanname Hazırlama ve Takip Modülü ETA:E-Beyanname modülü ile bir mali müşavirlik bürosunda veya bir şirkette

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU

TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU 01.04.2016 Tarihinde Piramit Ar-Ne Bilişim Hizmetleri ile yeni bir Site Yönetim Otomasyonuna geçiş yapılacaktır. Bu sistemle birlikte www. turkuazvadisi.com.tr

Detaylı

2.52.10.11 GÜNCELLEMELERĐ SINAV LĐSTELERĐ ĐŞLEMLERĐ VE DĐREKSĐYON DERS PROGRAMLARI

2.52.10.11 GÜNCELLEMELERĐ SINAV LĐSTELERĐ ĐŞLEMLERĐ VE DĐREKSĐYON DERS PROGRAMLARI 2.52.10.11 GÜNCELLEMELERĐ SINAV LĐSTELERĐ ĐŞLEMLERĐ VE DĐREKSĐYON DERS PROGRAMLARI 1 2.52.10.11 VERSĐYON SINAV LĐSTELERĐNDE VE DĐREKSĐYON DERS PROGRAMLARINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER VE DÜZELTMELER; 1. Đlk

Detaylı

1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ

1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ GĐRĐŞ 1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ Đnternet tarayıcınızdan http://www.hkmo.org.tr/ adresine girdikten sonra sayfanın sağ üst kısmında yer alan ÜYE GĐRĐŞĐ bağlantısına tıklayarak Harita ve Kadastro Mühendisleri

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

ORIFLAME MAKYAJ SİHİRBAZI MOBİL UYGULAMASI

ORIFLAME MAKYAJ SİHİRBAZI MOBİL UYGULAMASI ORIFLAME MAKYAJ SİHİRBAZI MOBİL UYGULAMASI MAKYAJ SİHİRBAZI NEDİR? Oriflame Makyaj Sihirbazı, tek bir dokunuşta birbirinden farklı makyaj stilini ve görünüşü denemenize imkan tanır. Oriflame müşterilerinin

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu

IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu v 3.20 Son gözden geçirme 2 Kasım 2010 Sahibi: Michel Papaiconomou Yazar: Malcolm Gooding Gözden Geçirenler: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN NESNE TABANLI PROGRAMLAMA Java - AWT JAVA AWT AWT Abstract Windowing Toolkit (Soyut Pencereleme Araçtakımı)

Detaylı

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz, GBT En İyi Uygulamaları ve Kullanım Kılavuzu na bir tamamlayıcı kılavuz oluşturmak için tasarlanmıştır. Green Break Patlamasız Güvenlik Güç Kartuşlarının

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu Hakkında Memeo Backup Premium, karmaşık dijital dünya için basit bir yedekleme çözümüdür. Memeo Backup Premium değerli ve önem verdiğiniz belgelerinizi otomatik olarak yedekleyerek, istediğiniz zaman dosyalarınızı

Detaylı

Sketch Up. www.emrahyumuk.com - Bilgisayar Dersleri 1. 3 Boyutlu Çizimler ve Google

Sketch Up. www.emrahyumuk.com - Bilgisayar Dersleri 1. 3 Boyutlu Çizimler ve Google 3 Boyutlu Çizimler ve Google Sketch Up Sizde kendi evinizi Google Earth ün içinde gördüğümüz 3 boyutlu yapılar gibi yapıp Google Earth'e yüklemek ister misiniz? O zaman Google SketchUp ı öğrenin. 3 boyutlu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin!

Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin! Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin! 2003 Yılında Kurulan Açılım Soft A. Ş. 2003-2005 arasında ARGE ve Ürün Geliştirme Faaliyetleri yürütmüştür. Bu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01. Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01. Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01 Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.edefter.gov.tr internet

Detaylı

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim?

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi nedir? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi (MPSA), daha fazla esneklik ve kolaylaştırılmış self servis araçlar sağlayan basitleştirilmiş bir sözleşmedir. MPSA, Microsoft

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı