1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme"

Transkript

1 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011

2 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : Bas m tarihi: Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva. 1C:Enterprise 8.2. A Practical Developer s Guide. Examples and Standard Techniques, Moscow, 1C-Publishing, p. ISBN Türkçe yay m ve çeviri 1C-Publishing in izni ile yap r. Türkçe yay m haklar ve çeviri: One C Enterprise (1TÇ) Ltd. ti Bütün haklar sakl r. 1TÇ, One C Enterprise Bilgi lem Otomasyonu Yaz m ve Dan manl k Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. ti. nin tescilli ticari markas r. Di er adlar kendi sahiplerinin ticari markalar olabilir. 1C: letme 8 yaz m sistemini ( Program ) almakla letme 8 in haklar korumay ve 1TÇ nin önceden yaz izni olmadan yaz n ve belgelerin kopyalar ç karmaktan kaç nmay kabul etmi olursunuz. Program (hem yaz hem de belgeleri kapsamaktad r) mülkiyete ili kin bilgiler içermektedir. Bu bilgiler bir lisans sözle mesinin yan s ra telif haklar ve di er fikri mülkiyet haklar na dair kanunlarla da korunmaktad r. Program n tersine mühendisli i, bile enlerine ayr lmas ve ters yönde derlenmesi yasakt r. Bu belgede yer alan bilgiler daha önceden bildirimde bulunmaks n de tirilebilir. Belgede herhangi bir sorun buldu unuz takdirde lütfen bize yaz olarak bildiriniz. Bu belgenin hatas z oldu u hususunda garanti verilmemi tir. Lisans sözle mesinde taraf zca aç k olarak belirtilmi haller haricinde, Program herhangi bir amaçla, herhangi bir biçimde veya herhangi bir elektronik veya mekanik bir yolla yeniden olu turulamaz veya ba ka bir yere aktar lamaz. One C Enterprise Bilgi lem Otomasyonu Yaz m ve Dan manl k Hizmeti Sanayi ve Ticareti Ltd. ti. Be ikta P.K. 80, stanbul, Türkiye Telefon: Fax: web:

3 DANI MA HATTI 1TÇ irketi kullan lar na dan ma hizmeti sunmaktad r. Dan ma hizmetinden sadece kay t yap ld ktan sonra faydalanabilinir. Kay t yapmak için da m paketinde var olan yaz m ürünü kullan, kay t anketini doldurup posta ile 1TÇ firma adresine göndermesi gerekir. Da m paket fiyat na, yaz m ürünü kullan n kay t anketinde belirlenen süre boyunca, bedava dan ma hizmet fiyat dâhildir. Da m paketi içinde kay t anket formu ve posta adresini içeren zarf bulunmaktad r. Bedava dan manl k hizmet süresi doldu unda, dan manl k hizmetini almak için 1TÇ irketinin bayilerine ba vurulmas gerekmektedir. Dan ma hatt n adresi ve telefonu: Adres: P.K. 80 Be ikta stanbul/türkiye Tel: 90 (212) Telefon dan ma hatt cumartesi ve pazar günleri hariç saat ile aras çal maktad r. Dan ma hatt na ba vurulurken, bilgisayar n kullan yan nda bulunmas gerekir. Bu kitap ve yaz m ürünü kullan kay t anketinin ikinci parças n da kullan n yan nda olmas gerekmektedir. Bilgisayar ve yaz tiplerinin ilgili destek çal an na önceden belirtilmesi gereklidir. Dan ma hatt arand nda, irketinizin unvan ve da m paketinde bulunan CD deki veya yaz m ürünü kullan kay t anketinin ikinci parças ndaki kay t numaras n (veya istenirse di er kay t bilgilerinin) ilgili dan ma personeline söylenmesi gerekir. Telefonda iletilen bilgiler, 1TÇ irketine göndermi oldu unuz yaz m ürünü kullan kay t anketinde bulunan bilgilere göre kontrol edilir. lgili dan ma hatt personeli, sorular cevapland rken kendi bilgisayar nda da mevcut durumu olu turabilir. Duruma göre ilgili personel hemen veya geli tiricilerle konu tuktan sonra kullan ya çözüm sunabilir. Dan ma hatt n görü meleri (sorun ve çözümler) kay t alt nda tutulmaktad r, dolay yla kullan daha önce kar la bir sorunla ilgili görü mek isterse, önceki konu man n tarih ve zaman söyleyerek referans verir, böylece dan ma hatt personeli konuya daha h zl hakim olabilir. ZE YARDIMCI OLMAKTAN HER ZAMAN MEMNUN YET DUYARIZ!

4

5 5 çindekiler Giri 7 Ders 1 (0:40) Veritaban olu turma ve genel detaylar 11 Ders 2 (0:45) Alt Sistemler 31 Ders 3 (2:10) Kart Listeleri 47 Ders 4 (1:30) Evraklar 97 Ders 5 (0:50) Teori 129 Ders 6 (0:50) Birikim Kay t Tablolar 175 Ders 7 (0:25) Basit Rapor 195 Ders 8 (1:10) ablonlar. Form ve ablon tasar 207 Ders 9 (0:50) Periyodik Bilgi Kay t Tablolar 223 Ders 10 (0:30) Say mlar 237 Ders 11 (1:20) Evrak Birden Fazla Kay t Tablosuna Kaydetme 245 Ders 12 (0:40) Ak lar Birikim Kay t Tablolar 259 Ders 13 (4:30) Raporlar 269

6 6 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu

7 Önsöz 7 Önsöz Bu kitap 1C: letme 8.2 platform sürümü ç kart ld ktan sonra yay nlanm r. Bu kitab n haz rlanmas n en önemli iki yönü vard r: Biri 1C: letme 8.2 platform sürümünde geli tirme yapmak için gerekli olan tüm ana araçlar için örnek gösterilmi tir: yönetilen arayüzü tasarlama, yönetilen formlar geli tirme, rapor seçeneklerini ve onlar n yeni ayarlama biçimlerini kullanma, evrak kaydetmenin yeni biçimi, masaüstü araç çubu u ayarlar, i levsel seçenekleri kullanma vb. kincisi bu kitap 1C: letme sistemini bilmeyenleri baz al p haz rlanm r. Ayr ca daha önce belirtilmi olan sorular, öneriler, hatalar, yorumlar da dikkate al nm r. Örne in, mevcut olan kodu analiz etmek için veya kendi kodumuzu yazmak için yard mc olabilecek sözdizimi-yard mc ve farkl hata ay klama biçimlerini hakk nda önemle bilgi sunulmu tur ve bu yüzden ayr bölüm eklinde aç klanm r. Bu ise, yeni ba layan geli tiriciler için 1C: letme kaynak kodunu kavramada çok büyük katk sa layacakt r. 1C: letme 8.2 platform sürümünde geli tirme yapma konusunda okuyucular za bu kitab n çok yararl olaca ümidi ile Maksim Radchenko, Elena Hrustelyova

8 8 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bu kitap kimler içindir Kitapta, ev hizmetlerini veren bir orta boylu i letme faaliyetlerinin takibat yapabilecek uygulama çözümü geli tirilmektedir. Bu kitab iyi kavrad z durumda 1C: letme 8 sisteminde gerçek uygulama çözümlerinin hangi mant kla geli tirildi ini ve uygulanabilir faaliyet alanlar ö reneceksiniz. Niye ille ki bu örnek seçildi? lk olarak hizmet verme sektörü iyi bildi imiz sektördür. O veya farkl biçimde mutlaka hizmet verme konusu ile mutlaka kar la zd r. Ev tekniklerini tamir etme, oto servis, kuru y kama, kuaför, kozmetik hizmetler vb. kinci olarak da bu i letme faaliyetiniz örnek al nmas bu i letmede farkl biçimde hizmet sunulmakta, personel maa lar hesaplanmakta, hizmet verme sürecinde harcanan malzemeler hesaplanmakta, i letme stok takibi yap lmakta. Hatta muhasebe hesab tutma olana da mevcuttur. Farkl biçimlerde raporlar istenmekte. Genel olarak söylemek gerekirse, 1C: letme 8.2 platform sürümünde farkl i lemlerin yap labildi ini göstermektir. Kitap daha çok yeni ba layan geli tiriciler dü ünülerek haz rlanm r. er Siz 1C: letme sistemi ile daha tan mam san z ve bu sistemde bir eyler yapabilmeyi çok istiyorsan z bu kitap s rf sizin için haz rlanm sayabilirsiniz. Kitab n as l amac sizin elinizden tutarak 1C: letme sisteminde uygulama çözümü geli tirmenin zor olmad göstermektir. Bu kitap 1C: letme sisteminde belli tecrübeye sahip uzmanlara faydal olacakt r, unuttuklar konu varsa hat rlatacak veya baz alanlar daha da detayl biçimde ö retecektir. Bu kitap nas l okunur Bu kitap oldukça okul ders kitaplar na benzetilmi tir ve ayr bölümler halinde haz rlanm r. Her bölüm ayr küçük Mant ksal aç dan bak ld nda her bir bölüm uygulama çözümünün haz r bölümü olarak hesaplanmaktad r. Gerçekle me sürelerine göre bölümler birbirinden farkl olsalar bile, mümkünse bölümler ba land ndan itibaren fazla büyük ara verilmeden bitirilmesi önerilir. Aksi durumda yeni ba layanlar için konunun ortas ndan devam etmek ve eski bilgileri hat rlamak biraz zor olacakt r. Bölümler kolay seviyeden zora do ru ilerlemektedir. Bölümler 1C: letme sisteminin geli tirme araçlar n farkl alanlar içermektedir ve ana kullan m biçimlerini göstermektedirler.

9 Önsöz 9

10 10 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Kitapta birçok resim ve kaynak kodu örnekleri mevcuttur. Geli tiricimiz daha kolay anlayabilsin diye bu örnekleri kitapta da gösterdik. E er okuyucumuz için bu örnekler gereksiz veya fazla kar k gelirse atlamas önerilir. Teorik bilgi olarak sunulan bilgileri okuyucumuz isterse geçebilir, çünkü kitapta geli tirdi imiz uygulama örne ine etki etmezler.

11 Ders 1 11 DERS 1 Veritaban olu turma ve genel detaylar Süre Dersin tahmin süresi 40 dakika Programlama m geli tirme mi? 12 Sistem hakk nda genel bilgi 12 Konfigürasyon ve uygulama çözümü 13 Sistem çal ma ortam 14 Yeni veritaban olu turmak 15 Tasar mc ortam nda 19 Tasar mc hakk nda genel bilgi 19 Konfigürasyon nesne a ac 20 Konfigürasyon nesneleri nedir 21 Özellik panosu 22 1C: letme ortam nda hata ay klamas ba latma 25 1C: letme ortam nda 27 Uygulama çözümünün arayüz görünümü 28

12 12 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bizim ilk dersimiz 1C: letme 8 sistemi ile ve geli tirme uzman n ana arac olan, Tasar mc ile bir tan ma dersi olacakt r. Platform, konfigürasyon ve uygulama terimlerinin ne anlama geldi ini reneceksiniz. Ve 1C: letme 8 sisteminin farkl çal ma ortamlar ile de tan acaks z. Konfigürasyon nesnesi nedir, yeni nesne nas l olu turulur ve olu turulan nesnenin parametrelerinin nas l belirlenece ini de göreceksiniz. Dersin sonunda yapaca z geli tirmeler için yeni bo bir veritaban olu turacaks z. Programlama m geli tirme mi? Ben ne yap yorum? 1C: letme üzerinde geli tirmeye ilgi gösteren neredeyse herkes zaman zaman böyle bir soru ile kar la r. Program yaz yorum, - bu en çok rastlanan cevap. Ne ile yaz yorsun? 1C de yaz yorum. Hangi programda çal yorsunuz? 1C de çal yoruz. Bu program hangi ortamda yaz ld? 1C de yaz ld. 1C bilgisi olan muhasebeci i e al nacakt r, yar zamanl 1C programc i e al nacakt r vs. Bu tür cümlelere s k rastlanabilir. Bilgisi olmayan ki i için bunlar bir ey ifade etmez. Ama 1C: letme sisteminde geli tirme hakk nda bilgisi olan ki i için bu tür sorulara kolay cevap vermek zor olabilir. Çünkü burada 1C olarak farkl eyler belirlenmektedir, program kelimesi ise tamamen akl kar rabilir Hedefiniz 1C de programlamay ö renmek ise, bu hedef tam olarak do ru de ildir. 1C: letme 8 sisteminde kaynak kodu mevcuttur, fakat geli tirme sürecinde bu kaynak kod ana geli tirme arac de ildir. Bu kitap herkesin anlad anlamda programlamay ö retmez. Bu kitap 1C: letme 8 platform üzerinde ticari uygulama çözümleri geli tirmeyi ö retir. Bu süreçte tabi ki programlama mevcuttur fakat sadece geli tirme araçlar ndan sadece bir tanesi olarak. Bunu 1C: letme de ilk ad mlar atmadan önce anlamak önemlidir. Bu kitapta ne yapaca daha iyi anlamak için ilk önce 1C: letme 8 in tam olarak nas l bir ey oldu unu anlatal m. Sistem hakk nda genel bilgi 1C: letme, bir i letmenin iktisadi ve yönetimsel faaliyetinin otomasyonu sa layan üniversal bir sistemdir. Faaliyetler farkl olabilece i için, 1C: letme de çe itli faaliyetlere göre uyum sa layabilmektedir. Böyle bir özellik tan mlamak için tasarlanabilirlik terimi kullan r, yani sistem belli bir letmenin ihtiyaçlar na ve farkl i görevlerine göre ayarlanabilmektedir.

13 Ders C: letme sistemi standart özellik tak olan paket bir program olmay p, kullan ve geli tirici taraf ndan kullan lan çe itli program araçlar ndan ibaret oldu undan böyle bir özelli e sahip olabilmektedir. Sistem, bir biriyle çal an iki parçadan olu turulmaktad r; konfigürasyon ve konfigürasyonu leten platform. Bu sistem parçalar n etkile imini daha aç k anlamak için CD çalar sistemi ile kar la rma yapal m. Bildi iniz gibi CD çalar müzik dinlemek için kullan lmaktad r. Farkl insanlar farkl müzik sever, dolay yla farkl müzi i içeren birçok çe it CD vard r. Bir ark dinlemek için CD yi CD çalara yerle tirmek ve oynatmak gerekir. Bunun d nda ça da CD çalarlar sevdi iniz ark lar CD ye yazma imkan verir, yani yeni bir CD olu turabilir. CD çalar kendisi CD olmadan bir i e yaramaz, ayn ekilde CD kendisi CD çalars z bize, çay fincan altl olarak kullan lmas d nda, herhangi bir fayda getirmez. 1C: letme sisteminde ise platform CD çalar gibi, konfigürasyon da CD olarak dü ünülebilir. Platform konfigürasyon çal mas sa lar ve konfigürasyonu de tirmeye ve s rdan tasarlamaya imkan verir. Tek bir platform var (1C: letme) ve çok say da konfigürasyon bulunur. Belli bir uygulama çözümünün çal mas için platform ve konfigürasyonlardan bir tanesi gerekir. Resim Çok say da konfigürasyon var, platform tektir. Platform, tek ba na herhangi bir bilgi i lem görevlerini yerine getiremez, çünkü platform konfigürasyon çal rmak için tasarlanm r. Ayn ekilde konfigürasyon; amaçland görevleri yerine getirmek için onu yönetecek platforma gerek vard r. Konfigürasyon ve uygulama çözümü Evet, imdi biz önceki k mda sorulan soruya cevap verebiliriz; bu kitab okuma ve demo örne ini geli tirme sürecinde biz konfigürasyon geli tirece iz. Burada ilerde kullan lacak olan terminolojinin iki yüzünden bahsetmek gerekir. Ayn nesneyi ifade etmek için iki farkl terim kullan lacakt r; konfigürasyon ve uygulama çözümü.

14 14 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bu terimler, platformun çal rd ve kullan lar taraf ndan gördü ü ve kulland 1C: letme k sm belirler. Baz kullan lar platformun araçlar ile çal rlar, fakat bu kullan lar ilerlemi kullan lard r. Bu veya u terimin kullan lmas bulundu u cümlenin manas na ba r. Geli tiricinin yapt hareketlerden bahsediliyorsa, o zaman konfigürasyon kullan r, çünkü bu 1C: letme nin kesin terimidir. Uygulama çözümü terimi, 1C: letme kullan lar n taraf ndan kulland ve anla ld terimdir. Bilgi i lem otomasyon görevleri farkl oldu u için 1TÇ irketi ve bayileri belli bir faaliyet sektörüne hitap edece i uygulama çözümleri geli tiriyorlar. Mevcut olan uygulama çözüm örne i olarak a daki standart uygulamalar verilebilir; 1TÇ:Ticari KOB Yönetimi 1TÇ:Muhasebe 1TÇ:Fatura Bunun d nda di er standart uygulamalar da var. Standart uygulamalar ile ilgili daha detayl bilgiye adresinden ula abilirsiniz. Standart uygulamalar üniversald r ve ayn faaliyet sektöründe çal an farkl letmelerin ihtiyaçlar kar layabilir. Bu güzeldir. Di er taraftan böyle bir üniversall k, baz i letmelerde program n tüm özelliklerinin kullan lmad na veya baz fonksiyonunun eksik olmas na yol açar (herkes için tam uygun bir program yap lamaz). Burada ise sistemin tasarlanabilirli i ön plana ç kar, çünkü platformun konfigürasyon çal rma araçlar d nda, kullan lan konfigürasyona de iklikleri ekleme olana sa layan geli tirme araçlar na da sahiptir. Üstelik platform, belli bir sebeplerden mevcut olan konfigürasyon kullan lam yorsa, s rdan yeni bir konfigürasyonu geli tirme olana sa lar. Böylece, CD çalar ile kar la rmas na dönersek, CD ye yaz lm olan ark lar iste e göre de tirebiliriz ve kendi ark lar içeren yeni CD olu turabiliriz. Bu s rada herhangi bir müzik aleti kullanmam za gerek yok, müzik olu turmak için tüm gerekli araçlar CD çalar zda mevcuttur. Sistem çal ma ortam 1C: letme sisteminin iki tane çal ma ortam vard r: 1C: letme ve Tasar mc. 1C: letme ortam kullan lar n sistemde çal mas sa lar. Bu ortamda kullan lar veri girer, i ler ve sonuç veri al rlar. Tasar mc ortam veritaban geli tiricileri ve sistem yöneticiler taraf ndan kullan r. Bu ortam var olan bir konfigürasyonu de tirme veya s rdan

15 Ders 1 15 yeni bir konfigürasyonu geli tirme olana sa layan geli tirme araçlar içerir. Kitab n amac, size yeni konfigürasyonlar geli tirmesi ve var olan konfigürasyonlar de tirmesi ile ilgili bilgi vermek oldu undan, kitab n sonraki sayfalar nda genelde Tasar mc ortam nda çal aca z. Ve bazen, yapt z fonksiyonlar kontrol etmek için sistemi 1C: letme ortam nda çal raca z. Bilgisayar zda 1C: letme 8 sistemi kurulu de ilse, burada kurulum yapman n tam zaman, çünkü art k program ile çal maya ba layaca z. Yeni veritaban olu turmak 1C: letme 8 sistem kurulumu ile ilgili herhangi bir sorunun ç kmamas gerekir. Kurulum ile ilgili detayl bilgiler için 1C: letme 8. Sistem yöneticisi k lavuzu kitab na bkz. Ayn ekilde sistemi çal rmas ve bo konfigürasyonu içeren yeni veritaban olu turmas ile ilgili de sorun ç kmamas gerekir. Dikkat! Bu kitapta anlat lan örne i geli tirmek için, ablondan olu turulan veritaban de il, yeni konfigürasyon geli tirmek için veritaban gereklidir. Bunun için a daki eylemleri yerine getirmeniz gerekir. 1C: letme yi çal n. Aç lan pencerede çal z veritaban listesini görürsünüz. Liste bo ise sistem otomatik olarak yeni veritaban olu turmay önerir. Veritaban listesinde herhangi bir veritaban bulundu u durumda yeni veritaban olu turmak için Ekle butonuna basmak gerekir (Resim 1.2). Resim 1.2. Yeni veritaban olu turma A ama 1

16 16 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Aç lan pencerede Yeni veritaban Olu tur maddesini seçiniz (Resim 1.3). Resim 1.3. Yeni veritaban olu turma A ama 2 leri butonuna bas z. Bir sonraki a amada Konfigürasyon olmayan veritaban olu turma seçene ini seçiniz (Resim 1.4). Resim 1.4.Yeni veritaban olu turma A ama 3

17 Ders 1 17 leri butonuna bas z. Bir sonraki a amada veritaban ismi giriniz ve konumu tipi olarak Bu bilgisayarda veya yerel a daki bilgisayarda seçiniz (Resim 1.5). Resim 1.5. Yeni veritaban olu turma A ama 4 leri butonuna bas z. Bir sonraki a amada veritaban n konumlanaca dizini belirtiniz. Varsay lan olarak Dil (Ülke) parametresi Türkçe (Türkiye) olarak i aretlenmi ti (Resim 1.6). Resim 1.6. Yeni veritaban olu turma A ama 5

18 18 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu leri butonuna bas z. Bir sonraki a amada Tamam butonuna bas z (Resim 1.7). Resim 1.7. Yeni veritaban olu turma A ama 6 1C: letme çal rma penceresinde, veritaban liste bölümünde olu turdu unuz bo veritaban bulunacakt r (Resim 1.8). Resim 1.8 1C:i letme sisteminin Tasar mc ortam nda çal rmas

19 Tasar mc ortam nda Tasar mc hakk nda genel bilgi Ders C: letme sisteminin Tasar mc ortam nda çal ral m. Bunu yapmak için sistem çal rma penceresinde Tasar mc butonuna t klayal m Ekran zda tasar mc penceresi (Resim 1.9). Resim 1.9. Tasar mc penceresi Bu arac kullanarak konfigürasyonumuzu geli tirece iz. Ba n hemen alt nda tasar mc n genel menü bulunur. Genel menü Dosya, Düzelt, Konfigürasyon, Yönetme vs. maddeleri içerir. Her madde alt nda alt madde listesi bulunmaktad r. Bu alt maddeler tasar mc n farkl araçlar na ula mas sa lar. Genel menü alt nda tasar mc n araç çubu u bulunur. Bu araç çubu unda küçük resim eklinde en s k kullan lan genel menü eylemleri yerle tirilmi ti. Böylece ayn i lem iki yoldan yap labilir: menü kullanarak belli bir madde seçmek veya araç çubu unda ilgili butona t klamak. Çok say da bulunan buton resimleri ba layan geli tiriciyi rtabilir. Korkmaya gerek yok, zamanla onlara al p, onlar rahatça kullanabileceksiniz. Fare imlecini herhangi bir butona yerle ip, biraz bekleyiniz, böylece buton amac aç klayan ipucu metni ekrana gelecektir (resim 1.9). Belki ilk etapta menü kullan rs z, fakat zamanla araç çubu u kullanmaya ba lars z. Çünkü araç çubu u kullanmak daha rahatt r. Zamanla, gerekli

20 20 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu butonlar ekleyerek ve gereksiz olanlar kald rarak araç çubu unu kendine özel olu turabileceksiniz (Resim 1.10). Resim Tasar mc araç çubu unun ayarlamas Konfigürasyon nesne a ac Konfigürasyon ile çal maya ba lamak için Konfigürasyon Konfigürasyon aç menüsünü veya ilgili butonu kullanarak konfigürasyonu açal m (Resim 1.9). Ekran zda konfigürasyon nesne a ac aç r (Resim 1.11). Resim Konfigürasyon a ac

21 Ders 1 21 Konfigürasyon a ac uygulama geli tiricinin çal genel araçlardan bir tanesidir. Konfigürasyon a ac, konfigürasyon yap ile ilgili neredeyse tüm bilgiyi içerir. Muhtemelen akl za bir soru gelmi tir; biz bir ey olu turmad k, fakat konfigürasyon a ac nda bir eyler bulunur? Geli tiricinin i ini kolayla rmak için, konfigürasyonda bulunan her ey grupland lm ve u anda konfigürasyon a ac gruplar gösteriyor. E er açtaki + simgelerine t klarsan z, hiçbir grupta ö e olmayaca görürsünüz. Bir ey yapmaya art k ba layabiliriz, fakat ba lamadan önce baz terimleri netle tirmek gerekir. Konfigürasyon hakk nda bahsederken herhangi bir terim kullanmad fark etmi sinizdir, biz bilerek terimleri kullanmad k. Fakat imdi terminolojiyi belirtme ve konfigürasyon nesneleri hakk nda anlat m zaman geldi. Konfigürasyon nesneleri nedir Konfigürasyon bu bir tan mlamad r. Konfigürasyon, 1C: letme ortam nda kullan lar n kullanaca veri yap tan mlamaktad r. Bunun d nda konfigürasyon olabilecek veri i leme algoritmalar tan mlar, ekranda veya ç kt nda bu verinin ne ekilde gösterilece i ile ilgili bilgi içerir vs. lerde 1C: letme platformu bu tan mlama baz nda gerekli yap ya sahip olan veritaban olu turur ve kullan ya bu veritaban ile çal ma olana sa lar. 1C:i letme sistemini belli bir görevler için h zl ve kolay bir ekilde ayarlayabilmek için, konfigürasyonda bulunan tan mlama belli bir birimlerden ibarettir, bu birimlere konfigürasyon nesneleri denir. Belki de, her konfigürasyon nesnesi ile ilgili k sa bilgiyi içeren, 1C: letme 8.2. Geli tirici K lavuzu kitab na göz atm z. Bu kitapta biz bu bilgiyi tekrarlamayaca z, çünkü bu kitab n amac 1C: letme sistemin mant, nesne dayal terminolojini kullanarak teknik iç yap olarak anlatmak de il, daha çok 1C: letme imkanlar do ru ekilde kullanmay ö retmektir. Bu yüzden konfigürasyon nesnelerini biz basit eklinde anlataca z. Fakat bu, nesnelerin amac daha net bir ekilde anlaman sa lar. Konfigürasyon nesneleri bloklu çocuk oyuncaklar na benzer. Genelde böyle tip oyuncaklar nda fakl çe itleri bulunur. Parçalar farkl olabilir; uzun, k sa, kare, dörtgen vs. imdi, her parçadan gerekli say da olu turabildi imizi dü ünün (örne in 5 adet uzun ve 3 adet k sa). Onlar birbiriyle farkl biçimde ba layabiliriz. Ayn ey konfigürasyon nesneleri için geçerlidir. Biz sadece belli türü olan nesneleri olu turabiliriz. Fakat her türden gerekti i kadar olu turabiliriz. Bir tür nesneler di er tür nesnelerden fakl özelliklere (daha do rusu özellik

22 22 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu tak na) sahip olduklar için farkl olur. Nesneler bir biriyle etkile im sa layabilirler ve bu etkile imi biz tan mlayabilmekteyiz. Konfigürasyon nesnelerinin, bloklu çocuk oyunca ile di er benzer taraf nedir? Bloklu çocuk oyunca nda birbiriyle ba lanabilen parçalar mevcut, ve bir biriyle ba lanamayan parçalar mevcut, örne in tekerlekler. Fakat tekerlekleri ba layabilen dingil var, ba land nda tekerlekler art k dönebilir. Yani farkl parçalar, farkl çal r. Farkl konfigürasyon nesneleri farkl davran a sahiptir. Davran nesne türüne ba r. Baz nesneler belli bir fonksiyona sahiptir, baz lar bu fonksiyona sahip de il, fakat onlar farkl bir özellik tak mevcuttur. Bir sonraki konfigürasyon nesne özelli ini araba örne iyle anlat labilir. Araba birçok parçadan olu ur. Parçalardan biri motordur. Motor kendisi de birçok parçadan ibarettir. Ve farkl motorlarda ayn parçalar kullan labilmektedir. Ayn ekilde kapsaml konfigürasyon nesneleri daha basit nesnelerden ibarettir. Ve motorda oldu u gibi ayn basit nesneler, farkl kapsaml nesnenin parças olabilir. Böyle bir yap, konfigürasyon nesneleri ile çal may ciddi bir ölçüde kolayla r. Çünkü basit bir nesne ile nas l çal mak gerekti ini bildi imiz takdirde, basit nesne kapsaml bir nesnenin parças olsa da, onun ile ayn ekilde çal z. Ve sonunda konfigürasyon nesnelerinin en önemli özelli i gerçekliktir. Konfigürasyon nesneleri, fonksiyonu tan mlamak için geli tiricinin kulland soyut bir yap lar de ildir. Onlar, i letmenin gerçek hayatta kulland nesnelerin benzerleridir. Örne in, ticari olgular kaydetmek için her i letmede çe itli evraklar kullan r. Ayn ekilde konfigürasyonda Evrak türü olan nesneler mevcuttur. Bunun d nda her i letmede personel, cari hesap veya malzeme listeleri mevcuttur. Konfigürasyonda, böyle listeleri bilgisayar ortam na aktarma imkan sa layan Kart liste türünde nesneler mevcuttur. Dedi imiz gibi, konfigürasyon nesneleri baz nda platform veritaban nda veri depolanaca tablolar olu turur. Kitaplarda genelde konfigürasyon nesneleri ve tablo tak ayn isimle adland r. Örne in, konfigürasyonda Personel kart listesi bulundu unda, platform taraf ndan bu nesne baz nda olu turulan tablo tak na da Personel kart listesi denir. Bu kitapta, konfigürasyon hakk nda bahsedildi i zaman net bir tan m kullanaca z Personel kart listesi konfigürasyon nesnesi. Veritaban hakk nda bahsedildi inde biz sadece Personel kart listesi diyece iz. Konfigürasyon nesnesi nas l eklenir Yeni konfigürasyon nesneleri eklemeye ba lamadan önce, dikkat edilmesi gereken bir ey var; i letme faaliyetinin otomasyonunu sa layan kendi

23 Ders 1 23 konfigürasyonunu geli tirmek için geli tirici sadece platformda bulunan standart konfigürasyon nesne tak kullanabilir. Kendi konfigürasyon nesnelerini olu turma imkan yoktur. Çal maya ba lamadan önce tasar mc da baz çal ma yöntemlerini anlatmak gerekir. Konfigürasyonu açmak veya kapatmak için Konfigürasyon Konfigürasyon aç ve Konfigürasyon kapat menüleri veya araç çubu undaki ilgili butonlar kullan r. Konfigürasyon aç ld nda konfigürasyon bile enleri konfigürasyon nesne ac nda bulunur (Resim 1.11). Bu pencereyi, Windows un tüm pencereleri gibi kapatabilirsiniz fakat konfigürasyon aç k olacakt r (yani de tirilebilecektir). Konfigürasyon nesne a ac ekrana tekrar getirmek için Konfigürasyon Konfigürasyon penceresi menüsü kullan labilir. Konfigürasyon nesnesi birkaç yöntem ile eklenebilir, sizin için en rahat ve anla r yöntemi kullanabilirsiniz. Birinci yöntem. Konfigürasyon a ac nda olu turmak istenilen konfigürasyon nesne grubuna imleç yerle tirmek ve konfigürasyon penceresinin araç çubu undaki Eylemler Ekle menüsünü kullanmak gerekir (Resim 1.12) Resim Yeni konfigürasyon nesne ekleme

24 24 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu kinci yöntem. Farenin sa butonu ile ça lan ba lam menüsü kullan labilir. Olu turulmak istenilen konfigürasyon nesnesine sa t klay n. Ekrana gelen menüden Ekle yi seçiniz (Resim 1.13). Resim Yeni konfigürasyon nesne ekleme Üçüncü yöntem. Konfigürasyon a ac nda eklemek istedi iniz nesneye imleci yerle tirip konfigürasyon penceresinin araç çubu undan Ekle butonuna bas z (+ simgesi olan) Resim 1.14.

25 Ders 1 25 Resim Yeni konfigürasyon nesne ekleme Son yöntem daha kullan geliyor, dolay yla biz genelde onu kullanaca z. Özellik panosu te ba yoruz! Konfigürasyon ad belirleyelim. Geli tirici, olu turulan konfigürasyon nesne özelliklerini özellik panosunda belirleyebilir. Özellik panosu Konfigürasyon nesnesini tüm özelliklerini ve onun ile ba olan tüm veriyi tan mlama ve düzeltme imkan sa layan bir hizmet penceresidir. Farkl konfigürasyon nesneleri farkl özelliklere sahip olduklar için, özellik panosu da aktif olan konfigürasyon nesnesine göre (imleç hangi nesnede yerle tirildiyse) içeri ini de tirecektir. Konfigürasyon nesne a ac nda kök Konfigürasyon ö esini i aretleyelim ve üzerinde çift t klayarak özellik panosunu açal m. Konfigürasyon ad belirleyelim; Ba layanlar çink lavuz.

26 26 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu anlaml alan otomatik olarak doldurulacakt r, fakat gerekti inde serbest eklinde iste e göre de tirilebilir. 1C: letme ortam nda e anlaml yans lacakt r (Resim 1.15), Resim Konfigürasyon özellik panosu Geli tirici baz eylemleri yaparken özellik panosu otomatik olarak aç r. Fakat geli tirici özellik panosunu her zaman sa tu - Özellikler menüsünü kullanarak özellik panosunu ekrana getirebilir. u an gibi durumlarda özellik panosu aç r ve tasar mc çal ma alan nda sabitlenecektir. Yani herhangi bir konfigürasyon nesnesi i aretlendi inde özellik panosu her zaman aç k olacakt r. Fakat özellik pano ba nda bulunan butonu kullanarak, özellik panosunu çözme olana mevcuttur. (Resim 1.16). Resim Özellik panosunu çözelim Bu durumda fare imleci di er pencereye yerle ti inde özellik panosu ek çubu u küçültecektir (Resim 1.17).

27 Ders 1 27 Resim Ek çubu undaki buton Fare imleci küçültülmü özellik pano simgesine yerle ti inde özellik pano penceresi aç lacakt r. Saklanabilir, sabitlenmi vs. özelliklerine sadece özellik pano penceresi de il, tasar mc n di er pencereleri de sahiptir. Mesela konfigürasyon penceresi. 1C: letme ortam nda hata ay klamas ba latma imdi 1C: letme ortam nda yapm oldu umuz ilk de iklikleri kontrol edelim. Bunu yapmak için Hata ay klamas Hata ay klamas ba lat menüsü veya tasar mc araç çubu undan ilgili buton kullanal m. Sistem otomatik olarak de iklik var olup olmad kontrol eder ve veritaban güncellemesi ile ilgili soruyu ekrana getirir (Resim 1.18). Resim Konfigürasyon güncelleme sorusu u anda niye böyle oldu unu aç klamayaca z, bununla ilgili daha detayl Genel konfigürasyon ve veritaban konfigürasyonu bölümünde anlat lacakt r. Tasar mc n ekrana getirdi i pencerede Evet diyelim ve ekrana 1C: letme penceresi gelir (Resim 1.19).

28 28 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu 1C: letme ortam nda Uygulama çözümünün arayüz görünümü Pencere ba nda konfigürasyonumuzun ad görüyoruz. Bo alan bu uygulaman n çal ma alan ve u anda çal ma alan bo tur. Resim C: letme Ba k d nda 1C: letme penceresinde hiç bir ey yoktur. Bu normal. Biz daha hiçbir konfigürasyon nesnesi olu turmad k ve konfigürasyon nesneleri bulunan alt sistemleri tan mlamad k. 1C: letme arayüzü temeli olan alt sistemler bir sonraki bölümde anlat lacakt r.

29 Ders 1 29

30 30 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Sorular 1C: letme tasarlanabilirlik nedir? Sistem hangi ana parçalardan ibarettir? Platform ve konfigürasyon nedir? 1C: letme sisteminin fark çal rma biçimleri ne için kullan r? Konfigürasyon nesne a ac nedir? Konfigürasyon nesneleri nedir? Sistem, konfigürasyon nesneleri baz nda ne olu turur? Yeni konfigürasyon nesnesi nas l olu turulur? Özellik panosu ne için kullan r? 1C: letme sistemini hata ay klama biçiminde nas l çal r?

31 Ders 2 31 DERS 2 Alt Sistemler Süre Dersin tahmin süresi 45 dakika Alt sistem nedir? 32 Alt sistem ekleme 34 Konfigürasyon nesne ad ve e anlaml 35 Alt sistem resmi 36 Uygulama çözümünün bölümler çubu u 40 Bölüm s ras 41 Sorular 45

32 32 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bu bölümde biz, 1C: letme arayüz yap n temeli olan alt sistemler ile tan aca z. Geli tirilen uygulaman n bölüm yap tan mlayacak olan birkaç alt sistemi olu turaca z, alt sistem görünümünü ayarlayaca z ve uygulama arayüzünde alt sistem s ras belirleyece iz. Alt sistem nedir? Alt sistem 1C: letme arayüzü olu turmak için ana ö elerdir. Bu yüzden uygulamay geli tirmeye ba lamadan önce alt sistem yap belirtmek gerekir. Bu s rada geli tirici için alt sistem yap iyi dü ünmek ve sonra olu turulan konfigürasyon nesnelerini alt sistemlere dikkatlice ve do ru bir ekilde ba lamak ciddi ölçüde önemlidir. Basit uygulamalarda alt sistemlerin kullan lmas art de il, fakat bizim örne imiz basit olmad için alt sistemler kullan lacakt r. Alt sistem konfigürasyonda i levsel bölümleri belirtme olana sa lar. Uygulama çözümünde de bu i levsel bölümlere göre arayüz tasarlanacakt r. Alt sistem ö eleri Genel grubu alt nda bulunur. Alt sistemler hiyerar ik ekilde olu turulabilir; daha dü ük seviye alt sistemler üst alt sistemler alt nda toplanabilir (Resim 2.1). Resim 2.1. Alt sistem yap

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

dinamo ERP / devir 2010

dinamo ERP / devir 2010 dinamo Devir Prosedürü DEV R LEMLER lem Ad mlar -Devir Almadan Önce -Devir lemleri 1-Yeni Firma Aç lmas -Devir lemleri 2-Kart ve Toplu Devredilen Dosyalar K sm -Yeni Firma Aç ld ktan Sonra Kontrol Edilmesi

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz.

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. Prepared By IcEN www.frtrk.org >> IcEN Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. 80x86 KOMUT SET (Bölüm 1) X86 tabanl mikroi lemcilerin icra etti i makine kodlar sabit olmas na ra men, programlama

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak)

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak) YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas Yrd. Doç. Dr. Feri tah SÖNMEZ Adnan Menderes

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 TANIMLAR PROJEN N BAfiLAMASI / PLANLANMASI PROJEN N YÜRÜTÜLMES EK P ÇALIfiMASI PROJEN N TAMAMLANMASI VE DE ERLEND R LMES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi The Effect of the Grouping Peer Review Questions by Different Perspectives

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı