YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR"

Transkript

1 ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A T E GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Baþörtü yasaðýna tuhaf gerekçe u Staj yap mak i çin MAN Fab ri ka sýna baþvuran Büþ ra Nur Us lu'nun talebinin, ba þör tü lü ol du ðu için red de dil diði haberi ü ze rine MAN dan ya pý - lan a çýk la ma da, red cevabýnýn gerekçesi Ba þör - tü sü ü re tim es na sýn da duy ma ya en gel oluyor iddiasýna dayandýrýldý. nha be ri say fa 9 da YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Diyarbakýr Cezaevi raporu savcýda udiyarbakýr Askerî Cezaevi Gerçekleri Araþtýrma ve Adalet Komisyonu üyeleri, raporlarýný 12 Eylül döneminde cezaevindeki iþkence iddialarýyla ilgili soruþturmayý yürüten cumhuriyet savcýsýna verdi. n9 da Orakoðlu ve Güzel ifade verdi u28 Þu bat so ruþ tur ma sý kap sa mýn da, es ki ba kan lar dan Ha san Ce lal Gü zel ve dö ne min Em ni yet Ýs tih ba rat Da i re Baþ - kan ve ki li Bü lent O ra koð lu, tanýk sýfatýyla savcýya i fa de ver di. nha be ri say fa 9 da Serbest býrakýlan albaylar tutuklandý u 28 Þu bat So ruþ tur ma sý kap sa mýn da dü - zen le nen ilk o pe ras yon da gö zal tý na a lý nan ve nö bet çi ha kim lik çe ser best bý ra ký lan e - mek li albaylar Mus ta fa Ke mal Sav cý ve Ýb - ra him Sel man Ya zý cý, sav cý lý ðýn i ti ra zý ü ze - ri ne An ka ra 11. A ðýr Ce za Mah ke me si ta - ra fýn dan tu tuk lan dý. nha be ri say fa 9 da YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR YARGITAY DA ÝNSAN HAKLARI VE YARGIYA ÝLÝÞKÝN TEMEL KONULARDA DÜÞÜNCE VE STRATEJÝ ÜRETECEK BÝR KURUL VE BÝRÝM YOK. GÖREVLENDÝRMELERDE OBJEKTÝF KRÝTERLER UYGULANMIYOR YARGITAY BAÞKANLIÐI RAPOR HAZIRLADI uyar gý tay Baþ kan lý ðý nýn ha zýr la dý ðý ra por da ku ru mun za yýf lýk o - la rak ni te le di ði hu sus lar sý ra la nýr ken in san hak la rý a la nýn da ve yar gý ya i liþ kin te mel ko nu lar da dü þün ce, stra te ji ve hiz me tin iþ le yi - þi ne yö ne lik po li ti ka o luþ tu rup do kü man tas yon iþ le mi ya pa cak bi - lim sel ku rul ve bi rim le rin bu lun madýðý tesbitine yer verildi. ÇALIÞAN SEÇÝMÝNDE ÝÞ GEREKLERÝ GÖZETÝLMÝYOR uyar gý tay Ka nu nu nun gü nün ih ti yaç la rý na ce vap ver me di ði nin i fa da e dil di ði ra por da, Yar gý tay ça lý þan la rý nýn se çi min de, a lý mýn - da ve da ðý tý mýn da iþ ge rek le ri nin ye te rin ce gö ze til me di ði ve gö - rev de yük sel me de ob jek tif kri ter le rin e sas a lýn ma dý ðý vur gu lan dý. YABANCI DÝL BÝLEN ÜYE VE PERSONEL AZ uya ban cý dil bi len ü ye, tet kik hâ ki mi, cum hu ri yet sav cý sý ve per so nel sa yý sý nýn az ol ma sý; men sup la rýn yurt i çi ve yurt dý þýn da yük sek li sans, dok to ra ve bi lim sel ça lýþ ma yap ma la rý na ge re ðin ce im kân sað la na ma ma sý da ra por - da di le ge ti ri len tes bit ler a ra sýn da. nha be ri say fa 8 de MB nin enf las yon tah mi ni tut ma dý utü ÝK, 2012 yý lý Ni san a yýn da tü ke - ti ci fi yat la rý en dek si nin (TÜ FE) yüz de 1.52, ü re ti ci fi yat la rý en dek si nin (Ü - FE) yüz de 0.08 art tý ðý ný a çýk la dý. 12 ay lýk or ta la ma la ra gö re yýl lýk enf - las yon tü ke ti ci fi yat la rýn da yüz de 8,59 dü ze yin de ger çek le þti. Mer kez Ban ka sýnýn Ni san a yý i kin ci dö nem bek len ti an ke tin de Ni san a yý TÜ FE bek len ti si yüz de 0.95, yýl so nu yýl lýk TÜ FE bek len ti si i se yüz de 7.61 o la rak be lir len miþ ti.nha be ri say fa 10 da Dersimli kayýp kýzlarýn kaydý yok ua i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin, Der sim de ev lat lýk o - la rak ve ril di ði be lir ti len kýz ço cuk - la rý na i liþ kin, Ku rum ka yýt la rý mýz - da böy le bir uy gu la ma ya rast la nýl - ma mýþ týr de di. Þa hin, CHP Tun ce - li Mil let ve ki li Hü se yin Ay gün ün Der sim 1938 o lay la rý na bað lý o la - rak ev lat lýk ve ri len kýz ço cuk la rý na a it ka yýt def ter le ri han gi ku ru mun ar þi vin de yer al mak ta dýr? so ru su - na bu cevabý ver di. nha be ri say fa 8 de Fat ma Þa hin SÜT SKANDALI BÝRÇOK YERDE DÜN DE SÜRDÜ Okuldan hastaneye u O kul Sü tü Pro je si kap sa mýn da da ðý tý lan süt ler den i çen bir çok öð ren ci dün de so lu ðu has ta ne ler de al dý. An ka ra, Ga zi an tep, Bit lis, Tat van, Ah lat, Bur ha ni ye, Ko zan, Fet hi ye, Muþ baþ ta ol - mak ü ze re bir çok il ve il çe de süt ten ze hir len di ði id di a e di len çok sa yý da öð ren ci am bu lans lar la has ta ne ye kal dý rýl dý. n3 te FO TOÐ RAF: A A Ýs ra il, buðday e ki li tar la yý yak tý ugaz ze de ki Fi lis tin yö ne ti mi nin Ta rým Ba ka ný Yar - dým cý sý Ýb ra him Kud ra, Ýs ra il as ker le ri nin, Gaz - ze nin do ðu sun da bu lu nan Han Yu nus böl ge sin de - ki tar la la ra aç tý ðý yo ðun a teþ so nu cu 100 dö nüm buð day e ki li tar la ta ma men yan dý de di. n7 de Silâh ticareti yaptýrým dinlemiyor uýn gi liz yar dým ku ru lu þu Ox fam ýn ra po ru, u lus - la ra ra sý si lâh ti ca re ti nin dý þýn da tu tu lan bir çok ül - ke nin, am bar go la ra rað men ge niþ çap ta si lâh te - min et ti ði ni, son 10 yýl da yak la þýk 2.2 mil yar do - lar lýk si lâh al dý ðý ný or ta ya koy du. nha be ri say fa 7 de ISSN

2 2 Y L HÝ KA  Y E T De ki: Yer yü zün de do la þýn, son ra ba kýn, pey gam ber le ri ya lan la yan la rýn â ký bet le ri ne ol du? En âm Sûresi: 11 /  ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Al lah sa na bir mal ver di ðin de, Al lah ýn sa na o lan ni met ve ke re mi nin iz le ri sen de gö rül sün. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 189 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ne þe li kýþ der si ne fü tur gel me sin Ba har ve ya zýn meþ ga le le ri, hem ge ce le rin ký sal ma sý, hem þu hûr-u se lâ se nin git me si ve ek ser kar deþ le ri min bir de re ce his se al ma sý ve da ha sa ir ba zý es ba býn bu lun ma sý, el bet te bir de re ce neþ e li kýþ der si ne fü tur ve rir. A ziz kar deþ le rim, Ba har ve ya zýn meþ ga le le ri, hem ge ce le rin ký sal ma sý, hem þu hûr-u se lâ se nin git me si ve ek ser kar deþ le ri min bir de re ce his se al ma sý ve da ha sâ ir ba zý es ba býn bu lun ma sý, el bet te bir de re ce neþ e li kýþ der si ne fü tur ve rir. Fa kat on lar dan ge len fü tur, si ze fü tur ver me sin. Çün kü o ders ler, u lûm-u i ma ni ye den ol du ðu i çin, bir in san yal nýz ken di nef si ne din let tir se ye ter. Bâ hu sus, siz da i ma bir-i ki ha ki kî kar de þi de bu lur su nuz. Hem o der si din le yen ler yal nýz in san lar de ðil. Ce nâb-ý Hakk ýn zî þu ur çok mah lû ka tý var dýr ki, ha ka ik-i i ma ni ye nin is ti mâ ýn dan çok zevk a lýr lar. Si zin o ký sým ar ka da þý nýz ve müs te mî le ri niz çok tur. Hem mü te fek ki râ ne o çe þit soh bet-i i ma ni ye, ze min yü zü nün bir ma ne vî ziy ne ti ve me dar-ý þe re fi ol du ðu na i þa re ten bi ri de miþ: O Zâ týn a dýy la ki, se mâ vat ken di si ni yýl dýz la rýn, gü neþ le rin, ay la rýn ve ge ze gen le rin ke li me le riy le tes bih e der. Gök ler de ki yýl dýz la rýn sa yý sýn ca, Al lah ýn se lâ mý, rah me ti ve be re ke ti si zin ve kar deþ le ri ni zin ü ze ri ne ol sun. Ya ni, se mâ vât ze mi ne gýp ta e der ki, ze min de hâ li sen lil lâh soh bet ve zi kir ve te fek kür i çin, biri ki a dam, bir-i ki ne fes, ya ni bir-i ki da ki ka be ra ber o tu rur lar, ken di Sâ ni-i Zül ce lâ li nin çok gü zel â sâr-ý rah me ti ni ve çok hik met li ve süs lü â sâr-ý san a tý ný bir bi ri ne gös te re rek Sâ ni le ri ni se vip sev di rir ler, dü þü nüp dü þün dü rür ler. Hem de i lim i ki ký sým dýr: Bir ne vi i lim var ki, bir de fa bi lin se ve bir-i ki de fa dü þü nül se kâ fi ge lir. Di ðer bir kýs mý, ek mek gi bi, su gi bi, her va kit in san o nu dü þün me ye muh taç o lur. Bir de fa an la dým, ye ter di ye mez. Ýþ te u lûm-u i ma ni ye bu ký sým dan dýr. E li niz de ki Söz ler ek se ri yet i ti ba rýy la in þa al lah o cüm le den dir. Bü tün kar deþ le ri mi ze bi rer bi rer se lâm e di yo rum. Zan ne de rim mu fa ra kat ih ti ma lin den, i ki miz den zi ya de Hak ký E fen di kar de þi miz, da ha zi ya de se vap ka zan mak e mâ re si o la rak, da ha zi ya de mü te es sir dir. Fa kat Ce nâb-ý Hak hak ký mýz da çok e ma re ler le i na yet ve rah me ti ni gös ter di ðin den, su rî if ti ra ký mýz vu ku bul sa, bir e ser-i i na yet ve rah met ol du ðu nu te lâk ki et me li yiz. Ra bi an: Si zin gi bi ha ki ka te ye tiþ miþ ve ha ki kat te ki ha ki kî te sel lî ve e sas lý se vin ci bul muþ zât la ra, en vâr-ý i ma ni ye nin ve es rar-ý Kur â ni ye nin ne þir le ri ne kar þý ehl-i da lâ le tin ve þey tan la rýn de sâ is le te ha cü mün den neþ et e den müþ kü lât ve gam ve ke de re kar þý Sa býr ve me ta net et ve hü zün ve me rak et me de me ye ih ti yaç his set mem. Bar la Lâ hi ka sý, s. 418 LÛ GAT ÇE: þu hûr-u se lâ se: Ü çay lar. ek ser: Ço ðu. es bab: Se bep ler. fü tur: U sanç, tem bel lik. u lûm-u i ma ni ye: Ý ma - nî i lim ler. bâ hu sus: Ö zel lik le. zî þu ur: Þu ur sa hi bi. ha ka ik-i i ma ni ye: Ý - man ha ki kat le ri. is ti mâ: Din le me. müs te mî: Ý þi ten, din le - yen. mü te fek ki râ ne: Te fek - kür e de rek. soh bet-i i ma ni ye: Ý - ma nî soh bet. ziy net: Süs. me dar-ý þe ref: Þe ref ve si le si. se mâ vât: Gök ler. hâ li sen lil lâh: Al lah i - çin ve ih lâs la. Sâ ni-i Zül ce lâl: Ce lâl sa hi bi ve her þe yi sa n'at la ya ra tan Al lah. â sâr-ý rah met: Rah met e ser le ri. â sâr-ý san at: Sa n'at e - ser le ri. Sâ ni: Her þe yi sa n'at la ya ra tan Al lah. mu fa ra kat: Ay rý lýk. e mâ re: Ý þa ret. i na yet: Yar dým. su rî: Gö rü nüþ te, ha ki kî ol ma yan. if ti rak: Ay rý lýk. en vâr-ý i ma ni ye: Ý man nur la rý. es rar-ý Kur â ni ye: Kur ân ýn sýr la rý. ehl-i da lâ let: Hak yol - dan sap mýþ lar. de sâ is: De si se ler, al - dat ma ca lar. te ha cüm: Hü cum. neþ et: Doð ma. müþ kü lât: Müþ kil ler, zor luk lar. Me di ne kar deþ li ði ve Ri sâle-i Nur ha san gu ma il.com ar þý mýz da ki en gel ler, i çin den K çý ka ma dý ðý mýz me se le ler ne ka dar bü yük ve ne ka dar çe þit li o lur sa ol sun hep si nin de ge lip dü ðüm len di ði nok ta sa yý sý, zan ne dil di ði gi bi öy le çok faz la de ðil dir. Ý man ve kar deþ lik ve kar deþ ler a ra sýn da ki mu hab bet ve sev gi; çö züm ve ça re le rin iç i çe ol du ðu hu sus lar dan bi ri si dir. Ça re a rar ken et ra fa faz la da ðýl ma mýz, a na me se le nin ö ne mi ni faz la kav ra ya ma dý ðý mýz dan ol sa ge rek Kim bi lir bel ki de ken di ne fis le ri mi zi sa vun mak i çin i þin ko la yý na kaç ma yý ter cih e di yo ruz. Ger çek te Pey gam be ri miz (asm) i man ve u huv vet a ra sýn da ki kop maz ba ðý þu ha dis-i þe rif i le ke sin o la rak or ta ya koy muþ tur: Ý man et me dik çe cen ne te gi re mez si niz. Bir bi ri ni zi sev me dik çe de ger çek ma na da i man et miþ o la maz sý nýz De mek ki, ne re dey se ça ðýn has ta lý ðý o lan, ge rek hu su sî ha ya tý mýz da ge rek se ce mi yet ha ya týn da bir bi ri mi ze o lan sev gi siz lik ve ta ham mül süz lü ðün çý kýþ nok ta sý çok u zak lar da ve çok kar ma þýk de ðil Ý man za a fý pek çok þey de ol du ðu gi bi prob lem le ri mi zin a na kay na ðý ol ma ya de vam e di yor. Bi lin di ði gi bi Pey gam be ri miz (asm) Me di ne de, En sar i le Mu ha ci ri kar deþ i lân et miþ ti. O za ma na ka dar, ka bi le ta as su bu i le ya þa yan, bir bir le riy le bit mek bil me yen kan dâ vâ la rý gi bi bir çok ba týl a det ve ge le nek le ri ne kö rü kö rü ne bað lý, hat ta kýz ço cuk la rý ný di ri di ri gö me cek ka dar kalb ka tý lý ðý na sa hip bir bi ri ne ya ban cý in san lar, kim se nin kim se yi in cit me di ði bir ne za ket ve ne za het i le bir a ra ya gel di ler ve kar deþ ol du lar. Vak tiy le, gu rur ve ki bir le ri ne, ben lik ve e na ni yet le ri ne, ne fis ve men fa at le ri ne do ku na cak en kü çük bir ha di se de öf ke i le a ya ða kal kýp kan dö ken o in san lar bir bir le ri nin ek sik le ri ni ta mam la yan, ku sur la rý ný te lâ fi e den ve ha ta la rý ný af fe den mu az zam þah si yet ler ha li ne gel di ler. On la rý ký sa za man da bu se vi ye ye yük sel ten,  lem le rin Rab bi ne ve O nun Ha bi bi ne (asm) kar þý sar sýl maz bir i man ve i ta at ten baþ ka bir þey de ðil dir. On la rýn Pey gam be ri mi ze (asm) o lan i man la rý o ka dar faz la i di ki, Me di ne san ki bir ba ba nýn ri ya se tin de bir mu az zam ha ne ve mü kem mel bir ev ol muþ tu. E vet, Yes rib i Me di ne ya ni ger çek ma na da me de ni yet þeh ri ya pan sýr lar dan bi ri si mü min ler a ra sýn da ki bu sa mi mî u huv vet ve e be dî kar deþ lik an la yý þý i di. Kur ân-ý A zî müþ þan bu hu su su Âl-i Ým ran Sû re sin de þöy le a çýk lý yor: Hep bir lik te Al lah ýn i pi ne sým sý ký sa rý lýn. Par ça la nýp bö lün me yin. Al lah ýn si ze o lan ni me ti ni ha týr la yýn. Ha ni siz ler bir bi ri ni ze düþ man lar i di niz de O, kalp le ri ni zi bir leþ tir miþ ti. Ýþ te O nun bu ni me ti sa ye sin de kar deþ ler ol muþ tu nuz. Yi ne siz, bir a teþ çu ku ru nun tam ke na rýn da i di niz de O si zi o ra dan kur tar mýþ tý. Ha dis-i Þe rif i le â ye ti be ra ber mü ta lâa e de cek o lur sak: Kar deþ li ðin ne ti ce si, cen net; düþ man lý ðýn i se a teþ çu ku ru. Cen net ve a teþ çu ku ru nun a hi re te mah sus ol ma dý ðý ný u nut ma mak ge re ki yor. Ma lûm, Ce nâb-ý Hakk ý gö rü yor gi bi i ba det ve kul luk et me ye ih san mer te be si de ni yor. Pey gam be ri miz (asm) bu hu su su a çýk lar ken: Sen Rab bi ni gör me sen de Rab bin se ni gö rü yor. de miþ tir. Bu se bep le sa ha be nin, di ðer hu sus lar da ol du ðu gi bi, kar deþ ler a ra sýn da ki mü na se bet le ri, sa mi mî dav ra nýþ la rý, yar dým laþ ma la rý, em sal siz o lan E fen dim (asm) Se ni çok se vi yo ruz E fen dim; Bin dört yüz yýl ön ce in san lý ða ge tir di ðin e sas lar, yo lu mu zu ay dýn lat tý ðý i çin, Rab bi mi zi biz le re ta nýt tý rýp, sev dir di ðin i çin, Reh be ri miz o lup, kul lu ðu mu zu ve ga ye mi zi, biz le re öð ret ti ðin i çin, Se ni çok se vi yo ruz E fen dim; Asr-ý Sa a det ten be ri, biz le re Üm me tim de yip, Kur ân hal ka na mi sa fir et ti ðin i çin, Rab bi mi ze el a çýp, ge ce ler bo yu du â e de rek, üm me ti ne þe fa at is te di ðin i çin, Na sýl sev me ye lim se ni E fen dim; Bin ler ce pey gam ber le rin i çin den, se nin (asm) üm me tin ol mak. Ne bü yük þe ref ve ne kud sî bir lütf-u Ý lâ hî. Son suz hamd-ü se na lar Ce nâb-ý Hakk a, son suz sa lât-ü se lâm lar E fen di mi ze (asm) ol sun. Se ni çok se vi yo ruz E fen dim; Ce nâb-ý Hakk ýn Sen ol ma say dýn bu kâ i na tý ya rat maz dým sö zü ne mu ha tap ol du ðun i çin, Sa na i nan ma dan Hakk a va rýl ma dý ðý i çin, Be ra tý mýz an cak se nin e lin den ve ri le ce ði i çin, Se ni çok se vi yo ruz E fen dim; Nu run, gö nül der di mi ze der man ol du ðu i çin, Ha ya lin, kav ru lan ruh la rý mý zý se rin let ti ði i çin, Ka ran lýk la rý ay dýn la tan bir gü neþ, bir nur ol du ðun i çin, Kalp le rin der ma ný, be den le rin þi fa sý, göz le rin nur ve zi ya sý ol du ðun i çin, Ne ka dar muh ta cýz sa na E fen dim; Kalp le ri miz, tut sak bir gü ver cin gi bi tit ri yor has re tin le, Ba kýþ la rý mýz, has ret kal dý bir te bes sü mü ne, Muh ta cýz lüt fu na, o de rin þef ka ti ne, o en gin him me ti ne. Sen siz ol mu yor E fen dim; O gül yü zü nü gös ter, dün ya mýz ay dýn lan sýn, E lem le ri miz se vin ce, has re ti miz vus la ta dö nüþ sün, Ü þü yen ru hu muz ý sýn sýn, rü ya la rý mýz þe ref bul sun, o gül Ce ma lin le. Öz le dik, hem de çok öz le dik se ni E fen dim; Par mak la rýn dan su yun ak tý ðý, a ðaç la rýn ya ný na gel di ði, a vuç la rýn da taþ la rýn zik ret ti ði Sev gi li, A sýr lar ol du, se ni bek li yo ruz. Göz ler yaþ lý, dil ler sa lâ vat lý... Gel ar týk, ne o lur gel ar týk Ey Sev gi li, Ey Re sûl... ME RAL DE MÝR DÖÐ MEZ te sa nüd, fe ra gat ve fe da kâr lýk la rý hep ih san mer te be sin de ol muþ tur. Ta ham mül le ri, öf ke le ri ni yut ma la rý, bir bir le ri ni an la yýþ la kar þý la ma la rý ve yar dým laþ ma la rý hep  lem le rin Rab bi nin hu zu run da ol duk la rý ný a kýl dan çý kar ma ma la rý se be biy le dir. Bir bir le ri ne kar þý en ni ha ye tin de düþ man lý ðý ne ti ce ve re cek o lan ne za ket siz lik, kin ve ha sed gi bi duy gu la rýn hu zur da ol ma nýn e de bi ne ay ký rý ol du ðu id ra ki i le mü kem mel bir u huv vet ve e be dî bir kar deþ lik hâ sýl ol muþ tur. Bi lin di ði gi bi Mek ke li Müs lü man lar bas ký ve zu lüm le rin ta ham mül sý ný rý ný aþ ma sýy la hic re te mec bur kal mýþ lar dý. Ki mi si fert fert, ki mi si a i le ler hâ lin de bil me dik le ri ve ta ný ma dýk la rý bir di ya ra git miþ ler di. U la þým ve ha ber leþ me nin az ol du ðu o za man lar da on la rý, bil me dik le ri ve ta ný ma dýk la rý bir ya þan tý, fark lý huy ve mi zaç lar da ki in san lar ve fark lý bir top lum bek li yor du. An cak ka der on lar i çin ký ya me te ka dar sü re cek bir kar deþ li ðin te me li ni a tý yor; e sas la rý ný fi i len, uy gu la ma lý o la rak tesbit e di yor du. Yi ne As hab-ý Suf fa da ben zer þe kil de fark lý mi zaç ve huy da ki in san la rýn e sas la rý ný Pey gam be ri mi zin (asm) tes bit et ti ði kar deþ lik po ta sýn da e ri me si nin mü him bir se be bi dir. Bu gün bir ký sým o lum suz luk la ra rað men bir bu çuk mil yar Müs lü ma nýn, dün ya nýn her ta ra fýn da bir bir le ri ni sa mi mî bi rer kar deþ o la rak his set me si ni, o gün te mel le ri a tý lan kar deþ lik an la yý þý na borç lu yuz. Bu gü ne ge le cek o lur sak, Ri sâ le-i Nur hiz me ti; kül li ya týy la, ak sa týl ma dan de vam e den ders le riy le, ders ha ne le riy le, ce ma a tiy le ve hiz met me to duy la Me di ne de ki u huv vet ve kar deþ lik pro je si nin ye ni den ih ya sý ve can lan dý rýl ma sý dýr. Kay na ðý Kur ân-ý Ke rim ve Sün net-i Se niy ye o lan Ri sâ le-i Nur pren sip le ri çer çe ve sin de ders ve ders ha ne mü da vim le ri nin bir bir le ri ni ta ný yýp kay naþ ma la rý, ay ný i - de al ler et ra fýn da bir a ra ya gel me le ri Me di ne de ki u huv vet ve kar deþ lik me de ni ye ti nin ye ni den ha ya ta ge çi ril me si dir. Ri sâ le-i Nur e ser le ri nin sü rek li o ku nu yor ol ma sýy la mü el li fi nin ta sar ru fu nun de vam e di yor ol ma sý ve Nur Hiz me ti nin en mü him e sas la rýn dan o lan tah ki ki i man ve ih lâs pren si bi sa ye sin de ih san mer te be si i le sa mi mî bir kar deþ lik vü cu da gel miþ tir. Klâ sik gel se de, fark lý mi zaç ve huy lar da fark lý mem le ket ler de ki in san la rýn sa mi mî bir kar deþ lik his siy le ku cak laþ ma la rý Ri sâ le-i Nur hiz me ti nin bu hu sus ta ki mu vaf fa ki ye ti nin bir gös ter ge si dir. Yi ne A ziz, sýd dýk kar de þim hi ta býy la baþ la yan her bir mek tub, her i fa de bi le baþ lý ba þý na hak ka ve ha ki ka ta u laþ tý ran Cad de-i Küb ra-yý Kur â ni ye dir. Pey gam be ri mi zin (asm) ge tir di ði ba kýþ a çý sý nýn ve u huv vet nu ru nun sa de ce Me di ne i le sý nýr lý ol du ðu nu dü þün mek na sýl ek sik ve yan lýþ i þe, sa de ce in san lar i le sý nýr lý ol du ðu nu dü þün mek de ay ný de re ce de ek sik tir. Çün kü kar deþ lik de; ben lik, gu rur ve ki bir göz lük le ri ni a týp mü te va zý bir kul ve va zi fe li bir mü min na za rýy la kâ i na ta ba ka bil mek le an cak müm kün dür. Pey gam be ri mi zin (asm) ge tir di ði nur i le bü tün var lýk â le mi nin ren gi de ðiþ miþ, her bir var lýk kâ i nat mes ci din de o muz o mu za i ba det e den ve zik re den kar deþ ler hük mü ne geç miþ tir. E vet, kâ i na týn ya ra tý lýþ se be bi mu hab bet ol du ðu gi bi, zer re ler den kü re le re ka dar bü yük hýz lar la ha re ket e den dev gök ci sim le ri ni bir a ra da tu tan da mu hab bet tir, sev gi dir, Rab le ri ne i ta at ve u bu di yet le ri dir. Pey gam be ri mi zin (asm) ge tir di ði nu run in san kal bi nin en in ce nok ta la rýn dan kâ i na týn en u zak kö þe le ri ne ka dar u za nan ha ki ka tý ný ve te si ri ni gör mek i çin On Do ku zun cu Mek tub da ge çen þu i fa de ye ba ka lým: O nun neþ ret ti ði nur i le o ma tem ha ne-i u mu mî, þevk u cez be i çin de bir zi kir ha ne ye in ký lâb et ti. O ec ne bi, düþ man mev cu dat, bi rer dost ve kar deþ þek li ne gir di. O ca mi dat-ý mey yi te-i sa mi te bi rer mu nis me mur, bi rer mü sah har hiz met kâr va zi ye ti ni al dý ve o að la yý cý ve þek va e di ci kim se siz ye tim ler, bi rer tes bih i çin de zâ kir ve ya va zi fe pay do sun dan þâ kir su re ti ne gir di. Þu keþ me keþ ve kar ga þa do lu dün ya da, a i le le rin ma nen ve mad de ten da ðýl dý ðý, fert le rin bir bi ri ne a la bil di ði ne ya ban cý laþ tý ðý; sa vaþ la rýn, düþ man lýk la rýn, kin ve nef re tin, bas ký ve zu lüm le rin bü tün a cý ma sýz lý ðýy la de vam et ti ði bir za man da en çok ih ti yaç duy du ðu muz þey sa mi mî ve e be dî bir u huv vet ve iç ten bir kar deþ lik an la yý þý dýr. Ne mut lu kâ i nat mes ci di ne u huv vet na za rýy la ba ka bi len le re

3 Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 13 Cemaziyelahir 1433 Ru mî: 21 Nisan 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Hayýrda yarýþanlar kermeste buluþtu KÝMSE Yok Mu Derneði Marmara Þubesi, hayýrda yarýþanlarý kermeste buluþturdu. Gýdadan giyime, züccaciyeden kozmetik ürünlerine kadar birçok çeþidin yer aldýðý kermes, Ýstanbul da bulunan Bulgurlu Mahallesi, Alemdað Caddesi, numara 92 de, Namazgâh Camii yanýndaki alanda açýldý. Kimse Yok Mu Derneði Marmara Þubesi tarafýndan organize edilen kermesin açýlýþýný yemek programcýsý Oktay Usta, Üsküdar Belediye Baþkan Süt fir ma larý hack len di SÜT da ðý tým pro je si nin ar dýn dan yüz ler ce öð ren ci nin ra hat sýz la na rak has ta ne ye kal - dý rýl ma sý ný pro tes to e den Red Hack ba zý süt fir ma la rý nýn si te le ri ni hack le di. Da ha ön ce ba zý ka mu ku rum la rý nýn si te le ri ne sa - nal sal dý rý dü zen le yen hac ker gru bu Red - Hack, süt kri zi nin ar dýn dan tek rar sah ne - ye çýk tý ve ba zý süt fir ma la rý nýn in ter net si - te le ri ne sal dýr dý. Hack le nen si te ler de As - lýn da si zi hack le me dik, psi ko lo jik o la rak öy le gö rü yor su nuz i ba re si yer al dý. Ba kan lar dan süt a çýk la ma sý ÜL KE ge ne lin de ön ce ki gün o kul lar da süt da ðý tý mý sý - ra sýn da ya þa nan ra hat sýz lýk la ra rað men öð ren ci le re süt da ðý tý mý dün de de vam et ti. Gý da, Ta rým ve Kö yiþ - le ri Ba ka ný Meh di E ker, süt da ðý tý mýy la il gi li Mec lis te bil gi len dir me yap tý. E ker þun la rý söy le di: Süt le ri tek fir ma de ðil, 16 fir ma or tak ü re ti yor. Öð ren ci le rin ba zý - la rý nýn sü te has sa si ye ti yük sek o la bi lir. Süt le rin bo zuk ol ma ih ti ma li ni de göz ö nün de bu lun dur duk. Þüp he duy du ðu muz her yer le il gi li dur dur duk. Tek nik in ce - le me yi ya pý yo ruz. Þu an da süt le il gi li ze hir len me þüp - he siy le has ta ne de tu tu lan, te da vi gö ren ço cu ðu muz yok. Dün 4 bi nin ü ze rin de ço cuk mü ra ca at et ti, has ta - ne de te da vi le ri ya pýl dý. Gý da ze hir len me si ta ný sýy la te - da vi al týn da ço cu ðu muz yok. Bu pro je yi bi ri le ri nin pro vo ke et me si ne i zin ver me ye ce ðiz. Yan lýþ uy gu la ma i çin de o lan la ra en a ðýr ce za la rý ve re ce ðiz.. Sað lýk Ba ka ný Re cep Ak dað da ko nuy la il gi li yap tý ðý a çýk la ma da þun la rý söy le di: E li miz de ki bi lim sel ve ri ler süt þe ke ri ne kar þý has sa si yet, ha zým sýz lýk la il gi li ol du - ðu dur. Bu has sa si ye ti o lan ço cuk la ra süt ve ril me ye cek. A i le nin de bil me di ði, o ku lu bil gi len dir me di ði du rum - lar o la bi lir. Sü te kar þý ço cu ðu nuz da bir has sa si yet var - sa bu nu pay la þýn. Has sa si ye ti o lan ço cuk la ra yo ðurt, ay ran gi bi ü rün le rin ve ril me si gün de me ge le bi lir. Ze - hir len me de di ði niz za man çok fark lý bir al gý o lu þa bi lir. 2-3 gün i çin de þi ka yet ler mi ni mu ma i ne cek tir. Va ka - la rýn a za la ca ðý ný dü þü nü yo rum. Ko nuy la il gi li bir de - ðer len dir me de Mil li E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer den gel di. Ba kan Din çer, Ge rek li a na liz le ri yap tý rý yo ruz, ve li ler bi ze gü ven sin. Te laþ et me ye ge rek yok. A na liz - ler ya pýl dýk tan son ra so nuç la rý ka mu o yu i le pay la þa ca - ðýz de di. Din çer, süt da ðýt ma prog ra mý ný ýs rar la de - vam et ti re cek le ri ni söy le di. An ka ra / a a A ra la rýn da Red Hack ýn sal dý rý la rý na uð ra yan süt da ðý tý mý ya pan þir ket ler þöy le: Ýç A na do lu ve Gü ney do ðu A na do lu: Ya vuz Blok Bims Ýnþ. Malz. Gý da Tic. A.Þ pi lot or tak lý ðýn da Gül san Gý da A.Þ- Mar Tü ke tim A.Þ-Mam san Gý da A.Þ-Bak raç Süt ve Süt Ü - rün le ri Ltd. Þti, Do ðu A na do lu ve E ge Böl ge le ri: Di mes Gý - da San. Tic. A.Þ pi lot or tak lý ðýn da Pý nar Süt Mam. San. A.Þ-Bal kan Süt Ür. San. Tic. Ltd. Þti, Ak de niz böl ge si: Yö - rü koð lu Süt ve Ürn. San. Tic. pi lot or tak lý ðýn da Gü ney Süt San. ve Gý da Mad. Tic. A.Þ-O ðuz Gý da San. ve Tic. A.Þ-Ak - bel Süt Ürn. San. Tic. A.Þ, Mar ma ra ve Ka ra de niz böl ge le - ri: Ak Gý da San. ve Tic. A.Þ pi lot or tak lý ðýn da ki Sü taþ Süt Ü rün le ri A.Þ-Da no ne Tik veþ li Gý da ve Ý çe cek San. Tic. A.Þ- Tat Kon ser ve San. A.Þ-Yö rük ler Dýþ Tic. A.Þ. Önceki gün yaþanan rahatsýzlýklarýn ardýndan dün de bir çok ilde öðrenciler sütten etkilendi. FOTOÐRAF: AA SKANDAL DEVAM EDÝYOR Önceki gün daðýtýlan okul sütünden içen birçok öðrencinin rahatsýzlanmasý sonrasýnda okullarda daðýtým dün de devam etti. Bir çok öðrenci yine hastanelere baþvurdu. Þikâyetler sürüyor A DA NA'NIN Ko zan il çe sin de, O kul Sü tü Pro - je si kap sa mýn da da ðý tý lan süt ler den i çen 18 öð ren ci, mi de að rý sý ve bu lan tý þi kâ ye tiy le has ta ne ye kal dý rýl dý. Muð la nýn Fet hi ye il çe - sin de de, o kul lar da 429 öð ren ci ye da ðý tý lan süt ler den ze hir len di ði i le ri sü rü len 13 ü nün te da vi si nin de vam et ti ði bil di ril di. Muþ un mer ke ze bað lý Çö ðür lü Kö yü Ýl köð re tim O ku - lu nda 50 öð ren ci, mi de bu lan tý sý, kus ma ve baþ dön me si þi ka ye tiy le o kul i da re ci le ri ta ra - fýn dan kal dý rýl dýk la rý Muþ Dev let Has ta ne si i le Muþ Ka dýn Do ðum ve Ço cuk Has ta lýk la rý Has - ta ne si nde te da vi al tý na a lýn dý. Si irt il mer ke zi i le Kur ta lan il çe sin de süt ten ra hat sýz la nan 85 öð ren ci nin te da vi si ya pýl dý. Es ki þe hir de de süt da ðý tý mýn dan son ra ra hat sýz la na rak has - ta ne ye kal dý rý lan 7 kýz öð ren ci nin nin iç tik le ri süt ten ze hir len me dik le ri, sü te kar þý a ler ji le ri - nin o la bi le ce ði ih ti ma liy le bir müd det mü þa - he de tu tul duk tan son ra ta bur cu e di le ce ði be - lir til di. A dý ya man Va li si Ra ma zan So dan da, ön ce ki gün has ta ne ye baþ vu ran 70 il köð re - tim öð ren ci nin te da vi si nin ar dýn dan O kul Sü - tü Pro je si kap sa mýn da da ðý tý lan süt ten al dýk - la rý nu mu ne le ri tah li le gön der dik le ri ni be lir te - rek, tah lil so nu cu ge le ne ka dar da ðý tým ya pýl - ma ma sý ný is te dik le ri ni bil dir di. KUPON: 18 Yardýmcýsý Ali Rýza Þenbabaoðlu ve dernek gönüllüleri yaptý. Derneðin Marmara Þube koordinatörü Eyüp Tok, ihtiyaç sahipleri için açýlan kermese bütün Ýstanbullularýn dâvetli olduðunu, gönüllülerin kermes için günler öncesinden hazýrlýk yapmaya baþladýðýný söyledi. Kermese gelemeyenlere ise herhangi bir operatörden cep telefonlarýnýn kýsa mesaj bölümüne Marmara yazýp, 5777 ye göndermelerini ve 5 lira baðýþta bulunmalarýný tavsiye eden Tok, tüm Türkiye yi gönüllü olmaya çaðýrdý.yemek standý da bulunan kermeste, züccaciyeden giyime, teleskopa, oyuncak ve ev eþyalarýndan, ayakkabý ve inþaat malzemeleri kadar çok farklý alanlarda ürünler piyasa deðerlerinin çok altýnda satýlýyor. Ayakkabýlarýn fiyatý, lira. Pantolonlar 5 ve 10, otomobil çocuk koltuklarý lira arasýnda deðiþiyor. Kermes 10 Mayýs a kadar açýk kalacak. Ýstanbul / Yeni Asya ir ti ni as ya.com.tr MEB: Bu çe liþ ki ler le ne re ye? Mil lî E ði tim de hay li yo ðun ve ha re ket li bir dö nem ya þa ný yor. An cak bu yo ðun - luk i çe ri sin de, za man za man i za hý çok zor ve çe liþ ki li ge liþ me ler de ce re yan e di yor ka nu nu çýk tý; 5. sý nýf tan i ti ba ren seç - me li Kur ân ve si yer ders le ri ko nul du; i mam ha - tip le rin or ta ký sým la rý nýn a çýl ma sý bek le ni yor. Bun lar ge nel de mem nu ni yet le kar þý lan dý. A ma De mok rat E ði tim ci ler Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý nýn ha týr lat tý ðý gi bi, harp o kul la rýn da ki i mam ha tip ya sa ðý hâ lâ sü rü yor. ÝHL me zun la rý, hat tâ bu o kul lar da bir dö nem da hi o ku muþ o lan lar, ka ra, de niz ve ha va harp o kul la rý sý nav la rý na mü ra ca at bi le e de mi yor lar. Ay ný ya sak po lis o kul la rý na da ko nul muþ tu, ge çen yýl kal dý rýl dý, þim di sý ra harp o kul la rýn da. Þu gün ler de gün de me ge len bir di ðer ko nu, yü rür lü ðe gir dik ten son ra ha zýr lan dý ðý be lir ti len ye ni or ta öð re tim yö net me li ði tas la ðý. Li se li le re ev li lik vi ze si ha ber le riy le ö ne çý ka - rý lan tas lak ta, es ki yö net me li ðin or ta öð re ti min a maç la rý a ra sýn da yer ver di ði Öð ren ci ler A ta - türk il ke ve in ký lâp la rý ný be nim se miþ bi rey ler o - la rak ye tiþ ti ri lir i fa de si de me tin den çý ka rýl mýþ. A ma ay ný yö net me li ðin di sip lin ce za la rý ný dü - zen le yen bö lü mün de ki A ta türk in ký lâp ve il ke - le ri i le A ta türk mil li yet çi li ði ne bað lý ol ma la rý is - te nir i fa de si ko run muþ (Cum hu ri yet, ). Pe ki, ay ný mâ nâ yý i fa de e den i ba re ler den bi ri - ni kal dý rýp di ðe ri ne do kun ma yan bir ta sar ruf ne an la ma ge li yor? Ya baþ tan sav ma cý ve cid di yet - siz bir ta výr söz ko nu su, ya da pro vo kas yon... Ni te kim Ba kan Din çer ko nuy la il gi li a çýk la - ma sýn da Tas lak be nim ha be rim ol ma dan pay - daþ la ra i le til miþ di yor. De mek ki, ö zel lik le kri tik ko nu lar da Ba ka na bypass ya pan lar mev cut. Pe ki, bu nu ya pan lar kim ler? Ba kan lýk i çe ri sin - de ki de rin bü rok ra si nin de rin e le man la rý mý? An cak bu o lay bir ilk de ðil. Da ha ön ce, üs te - lik gi bi çok ö nem li ve te mel bir dü zen - le me Mec li se sevk e dil di ðin de de Ba ka nýn ha - be ri ol ma mýþ tý. Da ha sý, bu bypass ý ya pan lar bü rok rat lar de ðil, AKP grup baþ kan ve kil le riy di. Söz ko nu su dü zen le me hü kü met ta sa rý sý de - ðil, par ti nin tek li fi o la rak gün de me ge ti ril miþ ve bu ya pý lýr ken Ba ka nýn yi ne dev re dý þý bý ra kýl dý - ðý, son ra dan ya pý lan a çýk la ma lar la an la þýl mýþ tý. Tek li fin ilk þek lin de, i kin ci 4 yýl lýk ka de me de baþ la týl ma sý ön gö rü len a çýk öð re tim al ter na ti - fi nin ü çün cü 4 yý la er te len me si, o sü reç te ya pý - lan ö zel gö rüþ me le ri ta ki ben ger çek leþ miþ ti. Bu yön de ki a çýk la ma da, Ba kan Din çer in ka - týl dý ðý MGK top lan tý sý nýn ar dýn dan ya pýl mýþ tý. Ba kan lý ðýn ser gi le di ði tu haf lýk lar dan bi ri de, 19 Ma yýs ge nel ge si i çin Da nýþ tay a gön der di ði sa vun ma da, seh ven ba zý yö net me lik hü küm - le ri nin yan lýþ ya zý lýp son ra ek sa vun ma i le dü - zelt me ya pýl ma sý {Mil li yet, } Ba kan lýk ta bü tün iþ ler böy le mi yü rü yor? He le has sas ve kri tik ko nu lar da ki bu cid di yet siz li ðin i za hý ne? An dý mýz ýn ip ta li ta le biy le yi ne Da nýþ tay a a - çý lan dâ vâ da da es ki Ba kan An dý mýz tar tý þý la bi - lir der ken, Ba kan lýk talebin reddini istemiþti... Þim di or ta öð re tim yö net me lik tas la ðýn da ki il ke ve in ký lâp lar mad de le rin den bi ri kal dý rý lý - yor, di ðe ri ko ru nu yor. Ve tas la ðýn bil gi si ha ri - cin de dý þa rý ya ve ril di ði ni söy le yen Ba kan, Ke - sin leþ miþ bir ka ra rý mýz yok a çýk la ma sý ya pý yor. Ay ný ko nu da da ha e sas lý bir çe liþ ki de il gi li ka - nun lar dü ze yin de ya þa ný yor. Çün kü Ba kan lýk Teþ ki lât Ka nu nun da, ge çen yýl bir KHK i le ya pý - lan de ði þik lik kap sa mýn da, il ke ve in ký lâp la ra a týf ya pan mad de me tin den çý ka rýl mýþ tý. Ve bu ta - sar ruf, þu an da CHP ta ra fýn dan ip ta li ta le biy le gö tü rül dü ðü AYM nin ve re ce ði ka ra rý bek li yor. Ö te yan dan, ay ný i çe rik te ki mad de ler, Mil lî E - ði tim Te mel Ka nu nun da ol du ðu gi bi du ru yor. Da ha sý, baþ tan son ra M. Ke mal fo toð raf la rý ve ve ci ze le ri i le dol du ru lan Din Kül tü rü ve Ah - lâk Bil gi si der si ne i lâ ve ten, müf re da ta ye ni ek le - nen A rap ça der si de ay ný i çe rik le do na tý lý yor. 4. sý nýf ta baþ la yýp 12. sý ný fa ka dar de vam e de - cek o lan A rap ça der sin de, A ta türk çü lük a dý na an la týl ma mýþ hiç bir ko nu baþ lý ðý bý ra kýl mý yor...

4 4 Y KÜLTÜR SANAT B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Or ta be yin de ki bir çe kir dek gru bu na ve ri len ad. - Bos tan i le Gü lüs tan'ýn ya za rý Þeyh 2. Yar dak çý, yar dým cý. - U zak laþ mak, u za mak, a ra a çýl mak. 3. Ge mi nin kap la ma tah ta la rý a ra sý ný üs tü pü i le dol du rup zift le ye rek su ge çir mez du ru ma ge tir me i þi. - Fut bol da ka le ci nin gö rev a la ný. 4. Ba rem ke li me sin de or ta. - Te da vi et me. 5. Kur'ân al fa be sin de bir harf. - Za fer, tar týþ ma sýz ga li bi yet. - Pa ta tes ek mek i çin a çý lan çu kur. 6. Yar dým i çin is te nen, top la nan þey. - Fer mi yum e le men ti nin sim ge si. - Bir renk. 7. Ma den Tet kik A ra ma nýn ký sa sý. 8. As ke rin çar pýþ ma sý ra sýn da ko run ma sý i çin ya pý lan top rak si per. - Yap tý ðý bir dav ra nýþ tan piþ man lýk du yan, piþ man. 9. Efes'te bir tapýnak. - So ðan lý bir süs bit ki si. 10. Tel lü rü sim ge le yen harf ler. - Sý ðýr, hin di vb. e tin den ya pý lan, ge nel lik le di lim le ne rek so ðuk ye nen bir yi ye cek. - Bir mas tar e ki Ba sit, ký sa ve kes kin yol Ri sâ le-i Nur la rý an la mak a ma cýy la o ku mak i çin, he def le ri miz ka dar tarz ve þe kil ler, yol lar da ö nem arz et mek te dir. He def par ça par ça, bö lüm bö lüm an la mak ve kav ra mak sa Ri sâ le-i Nur la rýn bü tün lü ðü ve kül lî ma na la rý a ra sýn da bu nu ger çek leþ tir mek lâ zým dýr. Bir bü tün lük i çin de o ku ma ya ve an la ma ya mu vaf fak o la bil di ði miz Ri sâ le-i Nur la rýn dü þün ce ve fi kir dün ya mýz da ye ri ni al ma sý ve þe kil len me siy le an la tý ma ve su nu ma ha zýr ol du ðu nu gö re bi li riz. E ðer o ku ma ve an la ma bü tün lü ðü ne, an lat ma mer te be si ne mu vaf fak o lun muþ sa Ri sâ le-i Nur lar gir di ði ve yer et ti ði zi hin ler de ba kýþ a çý sý ný de ðiþ ti re cek tir. Ba kýþ a çý sý nýn de ðiþ me si de mek yep ye ni bir an la ma nýn ve kav ra ma nýn Ri sâ le-i Nur lar nok ta sýn dan ger çek leþ me si de mek tir. Ak lî ve vü cu dî an la ma nýn duy gu lar, lâ ti fe ler ve ruh a lan la rýn da te za hür le ri mu hak kak ki sa a det li, lez zet li ve zevk li bir an la ma nýn ger çek leþ ti ði ni gös te rir, biz le re ha ber ve rir. Gay re ti mi zin des tek çi si ça lýþ ma la rý mýz; he de fi mi zin el de e dil me sin de ki, Ri sâ le-i Nur la rý o ku ma ve an la ma ko nu la rýn da ýs ra rý mýz ve sa býr la de va mý mýz da o la bil me li dir. Ru hî ha zýr lýk ve is tek, as rýn tef si ri Ri sâ le-i Nur la rý o ku ma da ve an la ma da a de ta te mel gi bi ka bul e di lir se, du var lar ve ça tý nýn bu is tek ve ru hî ha zýr lýk lar ü ze rin de yük se le ce ði ni ka bul e de rek an lam lý ve a na liz li o ku ma la rýn de vam lý ol ma sý na bü yük bir gay ret le ça lýþ mak lâ zým dýr. Ken di mi zi Ri sâ le-i Nur o ku ma, an la ma ve an lat ma ko num la rý nýn her han gi bi ri sin de da i ma me rak lý, a lý cý ve hat ta çok bil gi siz ve ca hil ko nu mun da bu la bil me li, ko ya bil me li ve o la bil me li yiz... U nut ma ya lým ki boþ bil gi ler le do lu bir be yi ne an cak bun la rý bo þal týp, terk et tik ten son ra ye ni bil gi ler ko na bi lir, yer leþ ti ri le bi lir... Vü cu dî, fýt rî, ru hî ve ak lî o la rak ih ti yaç his set ti ði miz, me rak e de bil di ði miz an la ma ya ça lý þa bil di ði miz Ri sâ le-i Nur la rý çok da ha fark lý ve fa i de li bir þe kil de an la ya rak o ku ya bi li riz... Bir i man ha ki ka ti ni Kur ân ýn bu za man da mu' ci ze vî bir tef si ri o lan Ri sâ le-i Nur lar dan an la mak ve kav ra mak i çin en ba sit ve ko lay, ký sa ve ke sin yol on la rý sa býr la o ku mak tan geç mek te dir. Türk çe tre ni An ka ra dan kal ký yor 735. Yýl Türk Dil Bay ra mý kap sa mýn da, 10 Ma yýs ta An ka ra dan ha re ket e de cek Mil lî E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer in u ður la ya ca ðý Türk çe Tre ni, Ký rýk ka le ve Kay se ri den son ra Ka ra man a u la þa cak. Genç li ðin Türk çe Ku rul ta yý i çin Ka ra man a gi de cek o lan öð ren ci le rin bu luþ tu ðu tren de; ya zar lar, sa nat çý lar, Mil let ve kil le ri Lüt fi El van, Mev lüt Ak gün, Ka ra man Va li si Sü ley man Kah ra man, Ka ra man Be le di ye Baþ ka ný Kâ mil U ður lu nun ya ný sý ra Ka ra man lý der nek ve va kýf ü ye le ri bu lu na cak lar. SOS YAL MED YA DA TÜRK ÇE NÝN KUL LA NI MI Ma yýs ta rih le ri a ra sýn da ger çek le þe cek Türk Dil Bay ra mý fa a li yet le ri kap sa mýn da; Va li Sü ley man Kah ra man ve Be le di ye Baþ ka ný Kâ mil U ður lu, Sos yal Med ya da Türk çe nin Kul la ný mý, Tek no lo ji Kar þý sýn da Türk çe nin Du ru þu ve Türk çe nin Ta rih sel Öy kü sü nü an la ta cak lar. Mec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek, 12 Ma yýs ta, son du rak Ka ra man da A na ya sa ve Hu ku kun Di li baþ lýk lý bir kon fe rans ve re cek. Kül tür Sa nat Ser vi si BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI K A S Ý D E S A H Ý L A T A L E T S A F A MO L A R Ý T E R A F E N A M K E B Ý D A R AM S L Ý K E Z Ý L M E L E K A A D N Ý F A K S N A Z A M S O M A L Ý A M Ý Y A N E A N A A N A S O N T E V Ý L Mevlânâ nýn a i le si i le bir lik te Ka ra man dan Kon ya ya göç et me si nin 784. yýl dö nü mü dolayýsýyla Ka ra man da tem si li u ður la ma tö re ni dü zen len di. Tem si li u ður la ma da Kon ya Dev let Ti yat ro su o yun cu la rý gö rev al dý. Prýogramda U lus la ra ra sý Mevlânâ Vak fý Se ma Top lu lu ðu se ma gös te ri si yap tý. FOTOÐRAFLAR: AA Ýn san lýk Mevlânâ nýn fi kir le riy le is ti ka met bu lu yor MEVLÂNÂ NIN AÝLESÝ ÝLE BÝRLÝKTE KARAMAN DAN GÖÇ ETMESÝNÝN 784. YIL DÖNÜMÜNDE DÜZENLENEN TÖRENDE KONUÞAN VALÝ SÜLEYMAN KAHRAMAN, DÜN OL DU ÐU GÝ BÝ BU GÜN DE ÝN SAN LIK O NUN FÝ KÝR LE RÝY LE ÝS TÝ KA MET BUL MA YA DE VAM E DÝ YOR DEDÝ. MEVLÂNÂ NIN a i le si i le bir lik te Ka ra man dan Kon ya ya göç et me si nin 784. yýl dö nü mü dolayýsýyla Ka ra man da tem si li u ður la ma tö re ni dü zen len di. Ak tek ke Ca mii bah çe sin de ki u ður la ma tö re nin de ko nu þan Ka ra man Va li si Sü ley man Kah ra man, Bu gün bu ra da sý ra dan bir yol cu yu u ður la mak i çin top lan ma dýk de di. Mevlânâ nýn gö nül dün ya mý zýn mi mar la rýn dan ve mil lî ru hu mu zun mür þit le rin den bi ri si ol du ðu nu i fa de e den Kah ra man, þun la rý kay det ti: O, bu ka dim top rak lar da ya þa dý. An ne si ni bu top rak lar da kay bet ti. Bu gün biz o nun Ka ra man dan ay rý lý þý nýn ve si le si i le bir a ra ya gel dik. Ka ra man o git tik ten son ra her da im ken di ni ye tim his set miþ tir ve in san lýk var ol du ðu müd det çe de bu hüz nü ya þa ma ya de vam e de cek tir. Zi ra o nun se si tüm za man la rý aþ mýþ ve bu gün da hi ru hu mu zun en de rin kö þe le ri ne e - YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Baþa kakma. - Donuk renk. 2. Baþýboþ, iþsiz. - Hangi yer manalý soru. 3. Ýstanbul'da bir semt. - Türk Telekom'un kýsasý. 4. Yavru sahibi diþi. - Bir kimsenin arandýðýnda bulunabileceði yer. 5. Tutkun, gönül vermiþ. - Üstü kapalý olarak belirtme. 6. Sahnede oynanmak için hazýrlanmýþ eser, oyun. 7. Firmalarýn üretim ya da satýþlarýndaki beklenmedik dalgalanmalarý karþýlayabilmek için tuttuklarý veya satamadýðý mamul, yarý mamul ve hammadde. - Nazi hücum kýtasý. 8. Nuh Peygamber zamanýnda yaðan ve bütün dünyayý su altýnda býrakan þiddetli yaðmur. 9. Bayýlma, baygýnlýk. - (Tersi) Bir nota. 10. Eskiden kullanýlan bir baþlýk. - Yetiþmiþ deðerli kiþi. 11. Deriden yapýlmýþ kalkan. - Bir baðlaç. 12. Yapma, etme. - Elekten geçirmek. riþ mek te dir. Dün ol du ðu gi bi bu gün de in san lýk o nun fi kir le riy le is ti ka met bul ma ya de vam e di yor. Bu gün bi ze dü þen Hz. Mev lâ nâ nýn bi ze ver di ði i þa re ti doð ru o ku mak ve ben li ði mi zi ka la ba lýk lar dan kur ta ra rak ha ki ka tin is ti ka me tin de yü rü mek tir. U lus la ra ra sý Ka ra de niz Ti yat ro Fes ti va li baþ la dý TRABZON DA U lus la ra ra sý Ka ra de niz Ti yat ro Fes ti va li baþ la dý. Bu yýl 13 ün cü sü dü zen le nen fes ti val de, 13 ül ke den 15 fark lý o yun sah ne le ne cek. Trab zon Dev let Ti yat ro su ta ra fýn dan or ga ni ze e di len fes ti va lin a çý lý þý, Mey dan Par ký nda ya pý lan tö ren le baþ la dý. Tö re ne Va li Yar dým cý sý Cez mi Ba tu, Be le di ye Baþ kan Ve ki li Hü se yin Tu ran, Ýl Em ni yet Mü dü rü Er tan Ya vaþ ve Trab zon Dev let Ti yat ro su Ge nel Sa nat Yö net me ni Fa tih Dok göz i le 13 ül ke den ge len sa nat çý lar ve va tan daþ lar ka týl dý. Dok göz, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, fes ti va lin ba rý þa, dost lu ðu ve hoþ gö rü ye kat ký sað la ma sý ný di le di. Trab zon un geç miþ ten ge len kül tür mi ra sý na bu gü ne ta þý yan na dir þe hir ler den bi ri si ol du ðu nu i fa de e den Dok göz, gü nü müz de de bir ler ce yýl lýk bu bi ri ki me i le göz ka maþ týr dý ðý ný be lirt ti. Sa na týn en te sir li sev gi ve ba rýþ di li ol du ðu nu an la tan Dok göz, sa nat se ver le rin 15 gün bo yun ca 13 ül ke den ge len sa nat çý la rýn sah ne le ye ce ði o yun lar la bü tün leþ me yi ve sev gi yi ya þa ya ca ðý ný kay det ti. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan halk o yun la rý e kip le ri gös te ri le ri ni yap tý. Trab zon / ci han Di ji tal ya yým cý lýk ki tap sa tý þý ný et ki le me di YAYIMCI, ya zar ve o ku ru bu luþ tu ran Ma lat ya 1. U lu sal Ki tap Fu a rý, yo ðun il giy le kar þý lan dý. Gün or ta sýn da a çý lan fu a rý ya rým gün de 53 bin ki þi zi ya ret et ti. Or ga ni zas yo nun o nur ko nuk la rý ya zar lar gün bo yun ca stant lar da o kur la rýy la bir a ra ya ge le rek se ven le ri i çin ki tap la rý ný im za la dý. Fu ar da ki in san sir kü las yo nu nu de ðer len di ren mes lek ör gü tü tem sil ci le ri, fa a li ye te gös te ri len il gi nin, e-ki tap uy gu la ma sý nýn ba sý lý e ser le rin sa týþ la rý ný dü þür dü ðü yö nün de ki söy len ti le ri ni ce vap lar ni te lik te ol du ðun da bir leþ ti. Geç ti ði miz yýl ban drol sa tý þýn da yüz de 20 ye ya kýn ar týþ ya þan dý ðý be lir til di. Fu a rý de ðer len di ren Ya yým cý Mes lek Bir lik le ri Fe de ras yo nu (YAY FED) Baþ ka ný Bay ram Mu - rat, tek nik o la rak son de re ce ba þa rý lý bir kur gu ya þa hit lik et tik le ri ni söy le di. Ken tin o kur la-ki tap ve ya zar vus la ta er di ren bu fa a li yet le ri ge le nek sel ha le ge ti re ce ðin den þüp he si ol ma dý ðý ný be lir ten Bay ram Mu rat, þöy le de vam et ti: Ma lat ya u lu sal an lam da cid di bir ki tap or ga ni zas yo nu ger çek leþ ti ri yor. Bu gü ne ka dar TÜ YAP, ki tap fu ar la rý ný dü zen le ye rek be lir li bir çý ta o luþ tur muþ tu. Ma lat ya da bu de ne yi mi ör nek o la rak çok ba þa rý lý bir fu a ra ev sa hip li ði ya pý yor. Seç kin ya zar lar ve ya yým cý lar bir a ra ya gel miþ du rum da. Tek nik o la rak i na nýl maz gü zel bir kur gu ve ra hat bir or tam var. Bi rin ci si ol ma sý na rað men çok gü zel bir fa a li yet dü zen len miþ. Ma lat ya / ci han KA RA MAN I YURT E DÝN MÝÞ TÝ BELEDÝYE Baþ ka ný Ka mil U ður lu i se Mevlânâ nýn ba ba sý Ba ha Ve led in yüz - yýl lar ön ce Ho ra san dan Ka ra man a ge le - rek bu ra yý yurt tut tu ðu nu a ným sat tý. U - ður lu, þöy le de vam et ti: Bu u lu a i le i çin þeh rin or ta lýk ye ri ne he men bir med re se in þa o lun du. A i le ye di yýl dan faz la bir za - man bu med re se de i ka met ey le di. Hz. Ce lâ led din bu med re se de o ku du, ye tiþ ti ve 18 ya þýn da Se mer kand lý Ho ca Þe ra - fet tin La la nýn ký zýy la ev len di. Ge çen yýl - lar i çin de Sul tan Ve led ve A la ad din Çe le - bi, ya ni Hz. Mevlânâ nýn i ki oð lu Ka ra - man lý o la rak bu ra da doð du lar. Da ha son ra tam 784 yýl ön ce bu gün Sel çuk lu Sul ta ný nýn dâ ve ti ü ze ri ne Ka ra man da çok ö nem li ha tý ra lar bý ra ka rak Kon ya i li - ne göç et ti ler. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan U lus la ra ra sý Mevlânâ Vak fý Se ma Top lu - lu ðu se ma gös te ri si yap tý. Tem si li u ður - la ma da i se Kon ya Dev let Ti yat ro su o - yun cu la rý gö rev al dý. Prog ra mý Mev lâ - nâ nýn 22. ku þak tan to ru nu E sin Çe le - bi Bay ru, da i re mü dür le ri ve va tan daþ lar iz le di. Ka ra man / a a Ma hal le le rin Yu nus Em re coþ ku su YUNUS Em re nin þi ir le rin den ha re ket le Ma yýs ta rih le ri a ra sýn da kut la na cak o lan U lus la ra ra sý Yu nus Em re Kül tür ve Sa nat Haf ta sý fa a li yet le ri kap sa mýn da dü zen le nen Ma hal le ler Ya rý þý yor i sim li ti yat ro ya rýþ ma sý Ýl çe Fi nal le ri ma hal le li le rin ve coþ ku lu bir ka la ba lý ðýn ka tý lý mýy la Ni san ta rih le ri a ra sýn da ger çek leþ ti ril di. Eskiþehir'in Te pe ba þý il çe sin den 9 ma hal le nin ka týl dý ðý ya rýþ ma da Er tuð rul ga zi, Sa kin te pe ve Sa zo va ma hal le le ri fi na le kal dý. Eskiþehir, O dun pa za rý il çe sin den de ya rýþ ma ya ka tý lan 12 ma hal le den Çan ka ya, Bü yük de re ve 75. Yýl Ma hal le le ri fi na le ka týl ma ya hak ka zan dý lar. Kül tür Sa nat Ser vi si Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN Ý man Ýn sa ný Ýn san E der Ye ni As ya Neþ ri yat o la rak bu yýl, ge ri de ka lan dört ay i ti ba rýy la he men he men her haf ta ya bir ki tap denk ge le cek þe kil de pi ya sa ya ye ni e ser ler arz e di yo ruz el ham dü lil lah. Bu haf ta da sý ra da Ý man Ýn sa ný Ýn san E der/a hi ret Bo yut lu Hi kâ ye ler ad lý ye ni ki ta bý mýz var. Ha lil Dül gâr ýn ka le me al dý ðý e ser, 13,5 x 19,5 cm e bat lý ve 120 say fa. Hi kâ ye tü rün de ki ki tap ta, ka pak ta da vur gu lan dý ðý ü ze re a hi ret bo yut lu hi kâ ye ler yer a lý yor. Ki ta býn ka pak ya zý sý da þöy le: Þu dün ya ha ya tý mah þer gü nü a çý la cak bir say fa, her in sa nýn ha ya tý bir ka lem ve her kes ken di hi kâ ye si ni ya zý yor / As lýn da he pi mi zin ser ma ye si bir kaç ok ka buz par ça sý, dün ya i se gü neþ li bir pa zar; if lâs et me mek i çin a ce le sat ma mýz lâ zým! Ma lý ný Al lah a sa tan la ra, e be dî ha ya ta mâl e den le re, ö mür hi kâ ye si a hi ret bo yut lu o lan la ra ne mut lu Ya yý ne vi miz ce ha zýr la nan Tak dim ya zý sýn da i se ki tap ve ya zar la il gi li o la rak þu hu sus la ra dik kat çe ki li yor: A hi ret Bo yut lu Hi kâ ye ler i sim li iþ bu e ser, ya þan mýþ, ya ni baþ tan ge çen çe þit li o lay la rýn hoþ bir üs lûp la ka le me a lýn dý ðý bir ki tap ol muþ. Bu ba þa rý sýn dan do la yý de ðer li ya za rý mýz Ha lil Dül gâr ý ya yý ne vi o la rak teb rik e di yo ruz! Yan lýþ an la þýl ma sýn, il gi li vur gu muz la ha yal mah su lü ve ya kur gu lan mýþ hi kâ ye le ri kü çüm sü yor de ði liz. Þüp he siz, bu hi kâ ye tar zý da, e sin len me ve ya ben zet me yo luy la da ol sa ger çek çi bir yön ta þý yor o la bi lir. Fa kat gel ge le lim, ya þan mýþ hi kâ ye ler bir baþ ka On lar dan çý ka rý lan ders ve ya his se, ha ya lî hi kâ ye le re gö re da ha et ki li. Çün kü ger çek hi kâ ye ler, ha ki ka ten ders çý ka rýl ma sý ge re ken bir o la yý ko nu al dýk la rý i çin her za man dik ka te a lý nýr lar. A hi ret Bo yut lu Hi kâ ye ler i o ku du ðu nuz da e mi niz siz ler de bu tesbit le ri mi ze ka tý la cak sý nýz Tam 39 a det a nek dot (ký sa hi kâ ye cik) ve ya hi kâ ye nin bu lun du ðu ça lýþ ma da an la tý ve ya o lay lar ken di ni o kut tu ra cak cins ten ve de il ginç. Hi kâ ye le rin he men he men hep sin de ça ðýn tef si ri ne ye rin de gön der me ler ve ya on dan a lýn tý lar mev cut. Ri sâ le-i Nur da ki ba his ler öy le kör kör par ma ðým gö zü ne, ya ni çok bel li, gö ze ba ta cak ka dar or ta da de ðil, ak si ne bel li bir o lay a ký þýn da çok tabiî bir bi çim de or ta ya ko nu yor lar. Ye ri gel miþ ken, ya za rý mýz Ha lil Dül gâr ý, þah si yet o la rak Ri sâ le-i Nur da ki ha ki kat le ri ha ya tý na ge çir miþ ve de bu nu mü te ma di yen çev re sin de ki in san la ra ak ta rý yor o lu þun dan do la yý da ay rý ca kut la mak is te riz Ö zet le mek ge re kir se, a lýn tý la dý ðý mýz bu ký sým dan, hem ki tap ta ki hi kâ ye le rin ger çek ol duk la rý, hem de ya za rýn Ri sâ le-i Nur da ki i man ha ki kat le ri ni çev re siy le pay laþ tý ðý an la þý lý yor. Ge le lim e se rin is mi ne Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý o ku yu cu la rý, ki ta ba i sim o lan Ý man in sa ný in san e der. cüm le si ne a þi na ol sa lar ge rek. Çün kü bu i ba re, kül li ya týn bir kaç ye rin de geç mek te. Hem bu ki ta býn is miy le mü sem ma ol du ðu nu id di a et mek müm kün. Çün kü hi kâ ye ler de de vam lý o la rak i ma nýn in sa ný in san e de ce ði ha ki ka ti iþ le ni yor. Ger çek ten de Al lah a, O' nun ki tap la rý na ve pey gam ber le ri ne ve me lek le ri ne, a hi ret gü nü ne, ka der i le ha yýr ve þer rin Al lah tan ol du ðu na i man ol ma yýn ca, ne yin ma na sý ve de ðe ri o lur ki? Al lah mu ha fa za, he def siz lik gir da býn da kay bo lup git mez mi yiz! Oy sa bi li yo ruz ve ya bil me li yiz ki, ký sa cýk ve fâ ni de ol sa bu dün ya ha ya tý nýn in san is mi ve sý fa tý ný ha iz her ke se lâ yýk bir he de fi var, o da son suz sa a det yur du o lan Cen net. Pe ki Cen net i hak et mek i çin ön ce i man et mek, son ra da i ma nýn ge rek le ri ni ye ri ne ge tir mek, ya ni Al lah ýn is te di ði kul ol mak ge rek mez mi? Ter ci hin de her kes öz gür! Bu haf ta ki ya zý mý za da son ve rir ken, siz sev gi li o ku yu cu la rý mý zý, haf ta so nun da An ka ra da ya pý la cak o lan 3. Ri sâ le-i Nur Genç lik Þö le ni ne bek le di ði mi zi be lirt miþ o la lým A ný lar la A lan ya ki ta bý ALANYA Kül tür ve Sa nat Vak fý (AL SAV) i le A lan ya Ti ca ret ve Sa na yi O da sý (ALT SO) nýn kat ký la rýy la ha zýr la nan A ný lar la A lan ya ki ta bý nýn ta ný tý mý ya pýl dý. Baþ ta Ev li ya Çe le bi ol mak ü ze re pek çok bi lim a da mý nýn A lan ya i le il gi li ha tý ra la rý, göz lem le ri ve a raþ týr ma la rýn dan der le nen ki tap, 28 fark lý kay nak tan top la nan bil gi ler le ha zýr lan dý. AL SAV Baþ ka ný Fa ruk Ko çak, Ta ri hî Ý pek Yo lu nun en ö nem li li man þehir le rin den bi ri si ol du ðu nu be lir te rek, ta rih bo yun ca bü tün sey yah la rýn uð ra mak is te dik le ri bir þehir ol du ðu nu kay det ti. Bu sebep le ta rih bo yun ca e ser bý ra kan bir çok sey ya hýn ki tap la rýn da A lan ya i le il gi li bö lüm ler yer al dý ðý ný i fa de et ti. Ko çak, E li miz de, Ev li ya Çe le bi, Pi ri Re is, Ka ra man lý Ah met Çe le bi baþ ta ol mak ü ze re çok sa yý da yer li ve ya ban cý a raþ týr ma cý la rýn A lan ya hak kýn da ki a raþ týr ma la rý ve de ðer len dir me le ri var dý de di. An tal ya / ci han

5 Y afer sa dog Ha yâl pe rest li ðin; duy gu sap ma la rý na da se bep ol du ðu nu ve çe þit li var ta la ra/teh li ke le re at tý ðý ný da ha ön ce ki ya zý la rý mýz da i fa de et miþ tik. Bu nu ön le me nin yol la rýn dan bi ri si, ha yâ li ta ný mak, ve ri liþ ga ye si is ti ka me - Er dem li, Ýs ken de run, Ha tay da Kut lu Do ðum Ba zý ha zým sýz ve kö tü ni yet li ki þi ler her ne ka dar ra hat sýz ol sa lar ve baþ ka yo rum lar ge tir se ler de, â lem çar þý sýn da Kut lu Do ðum Haf ta sý bü tün haþ met ve gü zel li ðiy le de vam et mek te dir. As lýn da Di ya net teþ ki lâ týn ca 1980 son ra sý baþ la mýþ ol ma sý na rað men da ha ön ce ki ta rih ler de va kýf lar, gö nül lü ku ru luþ lar ve der nek ler yal nýz Tür ki ye de de ðil, bü tün dün ya da bu i sim a dý al týn da dý þa dö nük fa a li yet ler yap mak ta i di. Þim di de yal nýz Tür ki ye de Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý üst len se de bir çok ku rum ve ku ru luþ Hz. Pey gam be ri mi zi (asm) da ha ge niþ kit le le re gö tür mek ve i man la rý ta ze le mek ga ye siy le fa a li yet ler yap mak ta dýr lar. El bet te her ke sin bir yo ðurt yi yi þi var, el bet te her kes ken di göz lük ca mý nýn ren gi ne gö re de ðer len di re cek tir. Yi ne her kes uf ku nun ve dür bü nü nün de re ce si ne gö re de ðer len di re cek tir. Fi lin su iç me siy le ser çe ku þu nun ki bir mi? Mü him o lan E fen di mi zin (asm) um ma nýn dan, der ya sýn dan su iç mek tir. Su suz kal mak bir hic ran ve bir çýk maz dýr. Ni te kim dün ya mil let le ri Hz. Pey gam ber e (asm) gi der ken ve o na yak la þýr ken, Ýs lâm dün ya sý bir çok kav ga nýn i çi ne gir me si, çok ga rip ve çok dü þün dü rü cü dür. 7 mil yar lýk dün ya a i le si nin 2 mil ya rý Müs lü man. Bun la rýn bü yük nü fu sa sa hip o lan la rý; En de noz ya 250, Pa kis tan 170, Ni jer ya 140, Mý sýr 82, Ye men 25, Tür ki ye 75, Bang la deþ 150, Ý ran 70 mil yon. Ay rý ca 1 mil yar 200 mil yon luk Hin dis tan da 100 mil yon ve 1 mil yar 300 mil yon luk Çin de 250 mil yon Müs lü man ve 300 mil yon luk ABD de 24 mil yon ci va rýn da Müs lü man bu lun mak ta dýr. Ýs lâm di ya rý nýn dý þýn da 5 mü ba rek ge ce ler ih ya e dil mek te dir. A sýr lar bo yu bu böy le ol muþ ve böy le de vam et mek te dir. Ba zý di yar lar da A ra bî ay la ra gö re, ba zý me kân lar da i se mi lâ dî tak vim i çin de Kut lu Do ðum haf ta sý sa yý sýz faaliyet ler le ya pýl mak ta dýr. Hep si ne bin ler þük ran... Bu muh te va ve i nanç i çin de Er dem li den, Ýs ken de run dan, Ha tay dan bi zi ta ný yan ve yýl lar dýr bu a ziz hiz met te o muz o mu za yü rü dü ðü müz a ziz can dost la rý ta ra fýn dan dâ vet e dil dik ve dâ ve te i ca bet sün ne ti ne u ya rak git tik, gö nül tel le ri ne vur duk ve o ra la rý ken di üs lû bu muz la ve e li miz de ki do kü man lar la Kur ân dan, E fen di miz (asm), her þe yi miz o lan ve bü tün a sýr la rý ku cak la yan yek ta ve nu ra nî zat a ley his sa lâ tü ves se lâm dan ve baþ ta Be di üz za man ol mak ü ze re bir çok gö nül sul ta ný mýz dan ör nek ler ve tes bit ler tak dim et tik. On lar duy gu lan dý lar, biz de o duy gu la rýn i çi ne ka týl dýk, hüþ yar kalp le re ve sa fi zi hin le re çok muh ta cýz. Er dem li þi rin ve tat lý bir il çe miz. Bu ra nýn Ye ni As ya bü ro su nu aç mak na sip ol muþ tu, þim di de ha ri ka bir ca mi nin fev ka lâ de bir kon fe rans sa lo nun da müf tü müz ve be le di ye re i si miz hu zu re vi mü dü rü mü zün ve sa ir gö nül in san la rý nýn hu zu run da Hz. Pey gam be ri mi zin (asm) ma ne vî þah si ye ti ve gü nü mü ze ba kan tesbit le ri ü ze re hi tap et tik. Her is mi gü zel ve ma na do lu a lan ve Tan rý is mi ol ma yan Rab bi mi ze þü kür dar ol duk. Ge ce nin u zun lu ðun da hu zu re vi mü dü rü ve a i le si nin çýr pý nýþ la rý, bi ze ay rý bir þevk ver miþ tir. Baþ ta Ah met le re, Ya þar la ra, Bas ri le re ve e me ði ge çen her ke se bin ler te þek kür ler. A da na da fe da kâr kar daþ lar la Cu ma na ma zýn dan son ra Ýs ken de run a vâ sýl ol duk. On la rýn gör kem li va kýf bi na la rýn da yu ka rý da ki ma na i çe ri sin de i ki bö lüm le se mi ner tar zý bir soh be ti miz hoþ bir ma ne vî ha va da ve Ri sâ le-i Nur dan kay nak lý de vam et ti. Pe ker A ða be yi mi zin ken di siy le bir lik te ye ni ge len zem zem ve hur ma la rý da, se mi ne ri mi ze tam te va fuk et ti. Sa ba hýn da Mus ta fa Öz yurt A ða be yi mi zin ve Gök han, Ra ma zan kar deþ le rin re fa ka tin de, Tür ki ye nin en ta ri hî þeh ri ve bir kül tür mer ke zi o lan An tak ya ya in ti kal et tik. Ha tay ýn her bi ri bir can. 50 yýl lýk de mok rat muh tar Sa ba had din Be yi mi, yýl la rýn Çað lar Ho ca sý ný mý, Ha san Ho ca sý ný mý, Re cep Ho ca sý ný mý, Nec det Ho ca sý ný mý, Çak sen Ho ca sý ný mý, Hay dar Be yi mi, Mus ta fa Bey le ri mi an la ta yým. Hâ sý lý genç le riy le, can dost la rýy la nu mu ne bir kad ro ve mu hab bet fe da i le ri gö rü nüm le rin de ler. El bet te böy le bir ha zu ru na can dan bir se mi ner ve ril mez mi? Gör kem li va kýf la rýn da i ki fa sý la da, E fen di mi zi (asm) yaþ lý göz ler le sýð dý ra ma dýk. 14 as ra sýð ma yan zat-ý nu ra nî bir ge ce ye ve bir haf ta ya na sýl sýð sýn? Hep si ni a yak ta al kýþ lý yo rum. Hak la rý ný he lâl et sin ler Hayalperestlikten nasýl kurtulabiliriz? tin de kul lan mak, kur mak týr. * Bi zi ha yâ lî teh li ke le re düþ mek ten, öl dük ten son ra di ri le ce ði mi ze i mân kur ta rýr. 1 Çün kü, uç mak; son su za dek ya þa mak; he sap sýz mal/mül ke sa hip ol mak is ti yo ruz. Fa kat, bun la rý dün ya da ger çek leþ tir me im kâ ný yok. Ýþ te, Kur ân ha ki kat le ri, o ka dar bü yük, yük sek tir ki, en bü yük ve par lak ha yâl o ha ki kat le re nis bet e dil se, ga yet kü çük ve sö nük ka lýr. 2 * Cen net te ya þa ma im kâ ný na ka vu þa ca ðý mý zý ha yâl e de rek dün ya nýn fâ ni li ði (ge çi ci li ði ve ak sak lýk la rýn dan ge len) ha yal ký rýk lýk la rý ný ta mir ve te dâ vi e de bi li riz. 3 * Ý mân ger çek le ri ni ha yâl e de rek uf ku muz MAKALE 5 ne ka dar ge niþ li yor, rû hu muz ne ka dar ra hat lý yor, zih ni miz ne ka dar a çý lý yor; dün ya mýz ne ka dar ay dýn la ný yor, ha ya tý mýz ne ka dar renk le ni yor! El bet te duy gu sal ze kâ mýz da o nis bet te bu gü zel lik ler den pa yý ný a la cak týr. * Mad de ye, nef se yö ne lik ha yâl ler bi zi sý nýr la ya rak ke sif ka lýp lar i çin de hap se der. Ý mân e sas la rý ha yâl le ri mi ze kâ i nat ça pýn da bir u fuk a çar; son suz luk ta ce ve lân et ti rir. * Bir an ha yâl gi bi duy gu mu zun ol ma dý ðý ný farz e de lim. Hâ yal siz ha yat ne ka dar sý ký cý o lur du de ðil mi? Öy le i se, bý ra ký nýz ha yâl le ri ni zi, þa þa a la na rak i bâ det et sin; jim nas tik yap sýn, dal dan da la at la sýn. Ve çað rý þým lar la, kalb ten çý kan ma - na la ra ye ni ye ni re sim ler, su ret ler, el bi se ler giy dir sin, mi sâl â le min den gö rün tü ler ta þý sýn... Kâ i nat ta ser gi le nen her bir san a ta (a tom dan yýl dýz ga lak si le re ka dar) ha yâl gö züy le bir da ha, bir da ha bak sýn. Bir a to mu, hüc re yi, to hu mu, bit ki yi, mey ve yi, or ga ný, gö zü kim ye vî ve fi zi kî ya pý sýy la; bü tün in san lý ðýn ha yal le ri top lan sa res me de bi lir ler mi? Ko nu nun bu cep he si ni ve ha yâ li mi zin hay ret ve ri ci bu ha li ni ha yâl e de lim. Dip not lar: 1- Mu ha ke mât, s Söz ler, s. 127, 3 A ge, s. 69. Din, milliyet, siyaset eksenli geliþmeler Tür ki ye'de ül ke ve mil let i da re si ni de ðiþ tir me de, ya hut ye ni den þe kil len dir me de dik kat çe ken be lir li dö nem ler ve ya dö nüm nok ta la rý var. Me se lâ: Kuv ve te þid de te da ya lý o la rak ya þa nan dar be, ih ti lâl, in ký lâp, muh tý ra, mü da ha le dö nem le ri gi bi. Me se lâ: Üç se çim sü re si so nun da yýp ra nan ve yýl da ar týk mi a dý ný dol dur du ðu var sa yý lan ik ti dar dö nem le ri gi bi. Me se lâ: Din, mil li yet ve si ya set sa ha sýn da ye ni li der a ra yýþ la rý nýn yo ðun laþ tý ðý dö nem ler gi bi. Me se lâ: De ði þi me a çýk top lum la rýn ha ya týn da bâ riz o la rak gö rü le bi len se ne lik pa ra met re ler (fecr i kâ zib, fecr i sâ dýk dev re le ri) gi bi. Ýþ te, son za man lar da ya þa nan "di nî, si ya sî, fik rî" kay nak lý sos yo kül tü rel ge liþ me le re han gi a çý dan ba ký lýr sa ba kýl sýn, ül ke mi zin, ye ni bir dö ne min e þi ði ne gel di ði, ya hut sü rük len di ði, ve ya hut sü rük le ne ce ði an la þý lý yor. Mü þa ha de et ti ði miz müs bet men fî he men bü tün gös ter ge ler, bu re a li te yi i þa ret li yor. Ne ti ce i ti ba riy le, bü tün ge liþ me le rin hay ra in ký lâp et me si ni ü mit ve te men ni e de rek, yer yer he nüz ör tü lü/sis li gö rü nen u mu mî man za ra nýn bir kaç fo toð raf ka re si ni siz ler le pay laþ ma ya ça lý þa lým. Ay ký rý fi gür ler, sah ne al dý 28 Þu bat gün le ri nin ak tif fi gür le rin den o lup, mu te ber din dar la rý zan ve töh met al tý na sok mak ve bil has sa Ko ca te pe Ca mi in de her yýl dü zen le nen "Be di üz za man Mev li di"i ni pro vo ke et mek mak sa dýy la kul la ný lan tu haf tip le me ler, þim di ler de ye ni den pi ya sa ya sü rül me ye baþ lan dý. Ö te yan dan, her yýl 1 Ma yýs'ta kut la nan "Ýþ çi Bay ra mý" prog ram la rý na, bu se ne fark lý ses ler, fark lý renk ler, fark lý tip ler ek len di; da ha sý, a de ta dik kat le rin o da ðý ha li ne ge len/ge ti ri len ye ni me saj lar i lâ ve e dil di. Ken di le ri ne "An ti ka pi ta list Müs lü man Genç ler" di yen bir grup çýk tý. (Bu ra da ki "genç ler" ay rý mý na dik kat! Týp ký "Ey Türk genç li ði!" hi ta býn da ki ay rý mcýlýðý çað rýþ tý rý yor.) Bir baþ ka "genç" grup i se, Me ci di ye köy'den gir di, Tak sim Mey da nýn dan çýk tý. Et ra fý ya kýp yýk tý. Ýþ ye ri vit rin le rin den o to büs du rak la rý na va rýn ca ya ka dar, ö nü ne ge len he men her þe yi ký rýp tah rib et ti. Gü ven lik bi rim le ri, o gün hiçbir mü da ha le de bu lun ma dý ve bu 80 ki þi lik "a nar þist" grup tan bir tek ki þi ya ka lan ma dý. Ýþ te si ze dik kat le in ce len me si ge re ken i ki üç fo toð raf ka re si. Ta raf mý de ðiþ ti, ik ti dar tarafý mý? U zun müd det ik ti dar ka na dý ný n i þi ni ko lay laþ tý ra cak ya yýn lar yap mak la ün le nen Ta raf ga ze te si nin lo ko mo tif i sim le ri, þim di ter sin den e sen bir rüz gâ rýn et ki si al tý na gir miþ gö rü nü yor. Kar þý lýk lý o la rak "Sen kim sin/kim o lu yor sun!" rest leþ me le ri çe ki li yor. Ta raf'ýn þöh ret li ka lem le ri, ik ti dar men sup la rý ný "tek par ti dö ne mi"nin da yat ma cý po li ti ka la rý ný çað rýþ tý ran uy gu la ma lar da bu lun mak la it ham e di yor. Ýk ti dar men sup la rý ve ik ti dar yan lý sý kö þe ya zar la rý i se, Ta raf'ýn kes kin ka lem le ri ne "Ha ddi ni zi bi lin! Ül ke yi siz de ðil, se çi len ler yö ne ti yor" tar zýn da sert i kaz lar da bu lu nu yor. Ge li nen nok ta, tam bir u yuþ maz lý ðýn, do la yý sýy la ye ni a ra yýþ la rýn fo toð ra fý ný yan sý tý yor. Ko a lis yon va zo su çat la dý mý? Di nî ce ma at ve grup la rýn bir ço ðu, Tur gut Ö zal'dan son ra bâ riz þe kil de Tay yip Er do ðan'ý des tek le di. Ba zý la rý da ha da i le ri gi de rek, ken di le ri ni "ko a lis yon or ta ðý" gi bi gör me ye baþ la dý. Bil has sa bü rok ra si de söz sa hi bi ol mak is te di. He sap lar tut ma yýn ca, da ha doð ru su bek len ti ler kar þý lan ma yýn ca, on yýl lýk bü yü bo zul du ve ko a lis yon va zo su ça týr da ma ya yüz tut tu. Sar sýn tý lý ve çal kan tý lý za man lar - da dâ vâ a da mý na dü þen ve ya ký - þan ta výr þu dur: Se bat, sa dâ kat, ih lâs, u huv vet, me ta net, i ti - dâl i dem ve müf ri ta ne ir ti bat düs tûr la rý na tam ri â yet. Ta raf lar, za hi ren "a teþ kes/mü ta re ke" sað la mýþ gö rü nü yor. Ne var ki, i ki ta ra fýn ka lem þör le ri, a de ta dip dal ga sý ha lin de vu ruþ ma ya ve i ma yük lü gön der me ler de bu lun ma ya de vam e di yor. Hem de, a de ta "Biz yok sak, siz de yok o lur su nuz. Bi zi dýþ lar sa nýz, siz de bi ter si niz" der ce si ne... Ýþ te, a þa ðý da o ku ya ca ðý nýz sa týr lar, ik ti dar ce na hý na yö ne lik o la rak son haf ta lar da ya zý lýp neþ re dil miþ bu me yan da ki i kaz ve ih tar yük lü i fa de le ri ih ti va e di yor. Yo rum suz þe kil de ve i sim be lirt me den ak ta rý yo ruz. * * * "...Ab dül ha mid, müm kün mer te be dev le tin öm rü nü u za týp bu a ra da mo dern leþ tir me prog ram la rýy la sis te mi tak vi ye et me ye ça lý þýr ken, ba þý na ço rap ö re cek teh dit le re ye te rin ce dik kat et me di. Sa id Nur sî'den El ma lý lý'ya ve Meh met A kif'e ka dar 'Ýs lâm cý lar' dan kim se ye ku lak as ma dý, so nun da tah týn dan ol du, dev le ti Ýt ti hat çý çe te ye tes lim et ti. Din dar dý, Ýt ti had ý Ýs lâmdan ya nay dý; a ma so nu nu ge ti ren le ri din li yor du..." * * * "'Na kil a dam', 'â kil a dam' o la maz ki! Â kil a dam o la bil mek i çin dâvâ a da mý ol mak ge re kir. Â kil in san de mek, on ca kýþ kýrt ma ya rað men sað du yu yu el den bý rak ma yan, bü - yük fo toð ra fýn so rum lu lu ðu nu as la u nut ma yan, çi le keþ in san de mek tir. Her o lay kar þý sýn da ken di ni kay be dip in faz man ga sýn da gö rev ya pý yor muþ gi bi dav ra nan ki þi ler den ka na at ön de ri de çýk maz, â kil ve a rif in san da. Ha di se le rin sý cak lý ðý i le ya nýp kav ru lan ve o kav ruk ya zý la rý ka le me a lan pek çok in san, on se ne son ra o ko nu þu lan söz ler den, ya zý lan ya zý lar dan mah cup ha le ge le cek tir. Ne re den mi bi li yo rum? Ta rih þa hit tir ki gün cel o lay la ra ak lý se lim le, fik ri se lim le, kal bi se lim le yak la þa ma yan her kes, ka de rin or ta ya çý ka ra ca ðý bü yük fo toð raf kar þý sýn da hep mah cup ol muþ tur ve o la cak týr." * * * "Ýk ti dar ol ma nýn ma li ye ti var dýr. Ki bir ya par, dün ye vi leþ tir me ye ka pý a ra lar, yan daþ la rý ný ka yý rýr, i de al po li ti ði re el po li ti ðe fe da e der vs. AK Par ti ik ti da rý na des tek ve ren din dar çev re ler, ce ma at ler ve ta ri kat la rýn baþ ka kay gý la rý ol ma lý. O kay gý, 300 yýl dýr düþ tü ðü müz bu yer den na sýl a ya ða kal ka bi le ce ði miz ko nu su dur. On lar da ik ti da rýn gü nah la rý na or tak o lur lar sa sa de ce i nan dý rý cý lýk la rý ný de ðil, meþ ru i yet le ri ni de kay be der ler, bu teh li ke vâ rid dir. Biz ik ti da ra des tek ver me ye de vam e de bi li riz, a ma e leþ ti re ce ðiz de. Ýk ti dar bun dan hoþ lan mý yor, ni te kim e leþ ti ren le ri u su lü ne gö re ke nar da tu ta rak et ki siz leþ tir me yo lu nu se çi yor, ba zen 'Sen ba na gü ven mi yor mu sun, e leþ ti re rek be ni za yýf la tý yor sun' di ye a ba al týn dan so pa da gös te ri yor. Hoþ lan sýn hoþ lan ma sýn, ya pý cý o la rak ve re fe rans la rý mýz dan ha re ket le e leþ ti ri le re de vam e de ce ðiz. Müs lü man lar as lî dâvâ ve i de al le ri ni u nut ma ma lý, ik ti dar lar ge lip ge çi ci dir, her za man 'o lan'dan 'da ha i yi si' var dýr." * * * "1950'den bu ya na kir li ik ti dar lar ve ya dö nem ler 10 yý lý a þa ma dý ðý gi bi, kýþ i çin de ya lan cý ba har, fecr i sâ dýk tan ön ce fecr i kâ zip ma hi ye tin de ki ik ti dar lar ve ya ik ti dar sa hip le ri de 10 yý lý a þa ma dý. Bu da, son 60 yý lý mý zýn bir di ðer ö nem li der si." 12 Ey lül cü le rin top lu mu di zayn ça ba sý 12 Ey lül ha re kâ tý son ra sýn da, Tür ki ye'nin si ya sî ve sos yal to poð raf ya sý ye ni den di zayn e dil me ye ça lý þýl dý. Bü yük öl çü de ba þa rý ya u la þan he def/ga ye/mak sat þuy du: Kit le le rin i ra de si ni þa hýs la ra en deks le mek ve ya pýl ma sý ge re ken iþ le ri li der þa hýs lar ü ze rin den yü rüt mek. Zi ra, böy le si yön tem ler çok da ha ko lay dýr; kit le ler le uð raþ mak i se, im kân sýz de ne cek ka dar zor dur. Me se lâ: Kürt kit le si nin i ra de si ni bir þah sa ve bir ör gü te i po tek le ye rek, or ta da ki bü tün al ter na tif le ri bir þe kil de sil mek, hat ta yok et mek. Bi çi len ve uy gu la nan þab lon bu dur. Ay ný þab lo nu, kit le i ra de si nin da ha ge niþ mânâdaki te za hür le ri o lan di nî ve si ya sî sa ha ya da tat bik e de bi lir si niz. Kit le le ri ye ni dö nem de de di zayn et mek is te yen giz li a çýk top lum mü hen dis leri, þim di ler de ha rýl ha rýl ça lý þý yor ol ma lý. Bu gi bi du rum lar da ve dö nem ler de dâ vâ a da mý na dü þen ve ya ký þan ta výr þu dur: Se bat, sa dâ kat, ih lâs, u huv vet, me ta net, i ti dâl i dem ve müf ri ta ne ir ti bat düs tûr la rý na tam ri â yet. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan De mok ra si yýl dý zý nýn par lak ül ke si A vus tral ya Ýn sa noð lu nun bul du ðu en i yi i da re et me sa na tý o lan de mok ra si son as ra dam ga sý ný vu ran bir mü ca de le nin a dý. Hür ri yet, hak, hu kuk, a da let o nun alt baþ lýk la rý. Al lah ta ra fýn dan fýt ra ten hür i ra de ni me tiy le dün ya ya gön de ri len in sa nýn ha ya tý ný de mok ra tik e sas lar da hi lin de sür dü re bil me si i çin ver di ði mü ca de le nin in san lýk ta ri hiy le eþ de ðer ol du ðu bir va ký a dýr. Me de nî ta rih çi ler ta ra fýn dan hep Ba tý kay nak lý i fa de ler bu sü re ci kap sar. De mok ra si nin be þi ði o la rak Ýn gil te re, Yu nan ve Ro ma fel se fe si ö ne çý ka rýl ma ya ça lý þý lýr. Dün ye vî nok ta dan ba kýl dý ðý za man Ý lâ hî li ði na za ra al ma yan fel se fe ci le rin na za rýn da ve id di a la rýn da bu nun bel li bir de ðe ri ve ge rek çe si o la bi lir. A ma Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ndan al dý ðý mýz bil gi ler doð rul tu sun da Þer î hür ri yet kav ra mý nok ta sý nýn bü tün in san lýk a dý na mut la ka in ce le nip ha ya ta ge çi ril me si de ay rý bir ö nem li ko nu dur. Çün kü Þe ri at de ni len din ba ký mýn dan sa de ce in sa na de ðil, can lý can sýz bü tün ya ra týk la ra dö nük çok yük sek ve kap sam lý bir hak, hu kuk ve a da let kav ra mý var dýr. Bu nu þim di lik be lirt mek le ye ti nip a sýl ko nu mu za ge çe lim. A vus tral ya da i kin ci haf ta mý zýn da or ta la rýn da yýz. Bu ra da ki dost la rý mýz la çok hýz lý ve yo ðun bir tra fik ya þý yo ruz. Bu ra da ki hiz met mer kez le ri ni ve de ðer li dost la rý mý zý ye rin de zi ya ret e dip çok sa mi mî ve ve rim li soh bet ler e di yo ruz. De ðer li dost la rý mýz dan de vam lý al dý ðý mýz bil gi ve i fa de le rin i ki a na sü tu nu ö ne çý ký yor. Bu nun en bi rin ci si; A vus tral ya nýn çok hür ve de mok rat ül ke ol ma sý. Ý kin ci si i se çok zen gin, kon for lu ve ra hat bir ül ke ol ma sý. Biz þim di lik i kin ci si ni bý ra kýp bi rin ci si ne bir göz a ta lým. Bu ra da ki dost la rý mý zýn hep si nin bir or tak nok ta da bir leþ ti ði ve a ðýr lýk lý o la rak vur gu la dý ðý ko nu; A vust ral ya nýn dün ya nýn en i le ri de mok ra si le rin den bi ri si ol du ðu ger çe ði. Bu ra da hür ri ye tin ve de mok ra si nin bü tün ku ral ve ku rum la rýy la ek sik siz iþ le di ði çok net ve mut lu bir þe kil de vur gu la ný yor. Top lu mu o luþ tu ran her ka de me de ki in sa nýn, in san ca ya þa ma sý ve ha ya tý ný de vam et ti re bil me si i çin bü yük bir ser bes ti ve hür ri yet kul la ným sa ha sý var. Hat ta bu hay van lar i çin de ge çer li. Ba tý fel se fe si ne yer leþ miþ o lan kö pek bes le me kül tü rü nün ge re ði o la rak sa de ce kö pek le re mah sus ö zel park la rýn ol du ðu nu söy le sem her hal de bu ko nu da ki me ra mý mý en gü zel þe kil de an lat mýþ o lu rum. Ü ni ver si te le rin hep sin de ve bü tün fa kül te le rin de her di ne a it i ba det o da sý ol du ðu gi bi Müs lü man lar i çin de mes cid ler var. Bu sa ha da hiç bir sý kýn tý yok. Li se ler de de i ba det o da la rý ve mes cid ler var. Ký ya fet prob le mi ke sin lik le hiç bir res mî da i re de ve yaþ ka te go ri sin de yok. Me se lâ yük sek rüt be li ba þör tü lü ba yan po lis ler var ve bu hal den hiç kim se nin ra hat sýz ol ma sý söz ko nu su de ðil. Bu ül ke Hý ris ti yan bir top lum o la rak bi li ni yor. Fa kat a raþ týr ma la ra gö re a te ist le rin çok ol ma sý na ve þu an da ki baþ ba ka nýn i nanç sýz ol du ðu nu be yan et me si ne rað men ke sin lik le i nanç lý la ra kar þý bir a yý rým ve fark lý mu a me le söz ko nu su de ðil. Her i nanç ve grup ta ki in sa na son suz bir say gý var. Bü tün din le re ve i nanç la ra e þit u zak lýk ta bir tat bi kat sür dü rü lü yor. Son za man lar da bu ra da ki med ya nýn ö ne çý kar dý ðý ve gün de mi iþ gal e den bir ko nu i se; Lüb nan a sýl lý bir fut bol cu nun is te ði ü ze ri ne ken di ta ký mý nýn bu lun du ðu þe hir de ki stad yum da bir mes ci din a çýl ma sý ve bu uy gu la ma nýn a nýn da bü tün fut bol sa ha la rýn da mes cit a çýl ma sý kam pan ya sý na dö nü þüp ka ra ra bað lan ma sý ol du. Bu ül ke de sý nýr sýz bir þe kil de iþ siz le re ke sin ti siz iþ siz lik ma a þý nýn ve ril me ga ran ti si in san ca ya þa ma ya ve ri len ö ne min bir baþ ka gös ter ge si o la rak ö ne çý ký yor. Sos yal dev let an la yý þý nýn her sa ha da en gü zel ör nek le ri ni bu ül ke de gör mek müm kün. Her mil let ten ge len in san la rýn bu ra da o la ða nüs tü bir sos yal hak ký var. Fev ka lâ de in sa nî ve de mok ra tik uy gu la ma la ra þa hit o lu yo ruz. Bu ra da dün ye vî nok ta da hiç bir kim se nin ya rýn en di þe si yok. Ça lý þan, e me ði nin kar þý lý ðý ný faz la sýy la mut la ka a lý yor. Ge lir da ðý lý mý ve or tak de ðer ler dev le tin kur du ðu de mok ra tik sis tem sa ye sin de e þit o la rak çok ha ri ka bir sis tem le pay la þý lý yor. Me se lâ, haf ta so nu ve ta til ler de ça lý þan la ra faz la ö de me ya pý lýr ken, bu ka te go ri ye da hil o lan lar dan o gün le re mah sus ver gi di li mi art tý rý la rak ke si le rek dev le tin di ðer sek tör le rin de ki muh taç la ra da ðý tý la rak sý nýf lar ar sýn da u çu rum mey da na gel me me si ne ö zel i ti na gös te ri li yor. Bu ül ke de iþ siz lik o ra ný sa de ce % 5 ci va rýn da. Bu o ran çok cid dî a raþ týr ma la rýn ne ti ce sin de bu lu nan bir o ran ve sa nal ra kam lar de ðil. O nun i çin iþ siz lik bu ra da cid dî bir prob lem de ðil.. Dok tor ve sað lýk hiz met le ri her ka de me de be da va. Çok a cil ve ö zel lik is te yen du rum lar da ö zel has ta ha ne le re gi dil di ði za man üc ret a lý ný yor, a ma bu nun da bir kýs mý ný dev let kar þý lý yor. Ýþ siz ler i çin i se sað lýk hiz me ti her tür lü þart ta üc ret siz. Di nî va kýf la ra ve ce ma at le re ba kýþ a çý sý çok de mok ra tik ve a dil. Va tan da þý ve top lu mu ra hat sýz e de cek bir du rum ol ma dý ðý müd det çe, yar dým ku ru luþ la rý, ha yýr ku rum la rý, va kýf lar ve sos yal ku ru luþ la ra hiç bir di ni ko nu da bas ký ve ne ga tif uy gu la ma yok tur. Sek sen bin do la rý a þan har ca ma lar kar þý sýn da ma li ye ba kan lý ðý de ðil dev le tin ö zel bir ku ru lu þu, il gi li ku ru luþ la rýn be yan la rý na gö re a dil bir mu a me le ya pý yor. Su i is ti mal ol ma dý ðý müd det çe hak sýz ve ra hat sýz e di ci ta kip ve mu ra ka be yok tur. Hür ri ye tin a dý na ve ö zü ne lâ yýk tat bi kat la rýn gü zel ül ke miz de de ic ra e dil me si ni gö re ce ði miz gün le rin ya kýn ol ma sý di lek ve te men ni siy le.

6 6 Y YURT HABER Es ki Van a ye ni ko ru ma RÖLÖVE VE ANITLAR VAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ ESKÝ VAN ÞEHRÝ OLARAK ADLANDIRI- LAN KALENÝN GÜNEY KISMINDAKÝ CAMÝLER, MEDRESELER, HAN VE HAMAMLARIN KORUNMASI ÝÇÝN TEDBÝRLERÝ ARTTIRMA KARARI ALDI. RÖ LÖ VE ve A nýt lar Van Böl ge Mü dü rü Ce mil Ka ra bay ram, Van Ka le si ve çev re si nin da ha i yi ko run ma sý i çin ge rek li iþ lem le re baþ la ya ca ðýz de di. Ka ra bay ram, Van ýn en gü zel me kân la rýn dan bi ri nin Van Ka le si ol du ðu nu, es ki Van þeh ri o la rak ad lan dý rý lan ka le nin gü ney kýs mýn da ca mi ler, med re se ler han ve ha mam lar ol du ðu nu bil dir di. Van Ka le si nin dört bir ta ra fý nýn sit a la ný ol du ðu nu ha týr la tan Ka ra bay ram, ko ru ma al tý na a lý nan böl ge nin çev re de ya þa yan va tan daþ la rýn hay van la rý ný ot lat tý ðý yer ha li ne gel di ði ni söy le di. Ay ný za man da ar ke o lo jik bir ka zý böl ge si o lan a lan da hay van a týk la rý nýn o luþ tur du ðu bak te ri le rin ta ri hî ya pý la ra za rar ver di ði ni ö ne sü ren Ka ra bay ram, þun la rý kay det ti: Ko ru ma al tý na a lý nan böl ge ye nor mal þart lar da hay van la rýn gi riþ yap ma sý ya sak týr. An cak o çev re de o tu ran va tan daþ la rý mýz bel li yer ler den hay van la rý ko ru ma al tý na a lý nan böl ge ye so ka rak ot la tý yor. Sit a la ný o lan böl ge de ki Eski Van olarak bilinen Tarihî Van Kalesi yakýnýnda onlarca tarihî eser bulunuyor. hay van a týk la rý nýn o luþ tur du ðu bak te ri ler hem ta ri hî ya pý la ra hem de o ra da ot la yan hay van la rý teh dit e di yor. Va tan daþ la rý mýz dan ri ca e di yo ruz, hay van la rýn bu a lan la ra bý rak ma sýn lar. Van ýn ta ri hi, kül tü rü, ca mi si, med re se si, ha ný, ha ma ma bu ra da. Van ýn geç mi þi bu top rak lar al týn da. Ec dat bu top rak lar al týn da ya tý - yor. O nun i çin böl ge de ki va tan daþ la rý mýz dan du yar lý lýk bek li yo rum. KA LE NÝN ÇEV RE SÝ TE MÝZ LE NE CEK Ka le çev re sin de ki sit a la nýn da hay van a týk la rý nýn ya ný sý ra cid dî an lam da ev sel a týk la rýn ol du ðu nu di le ge ti ren Ka ra bay ram, Van Ka le si nin çev re si nin te miz len me si i çin bir ça lýþ ma ya pa cak la rý ný kay det ti. Van Va li li ði ko or di nas yo nun da ya pa cak la rý ça lýþ may la böl ge yi hem hay van a týk la rýn dan hem de ev sel a týk lar dan te miz le ye cek le ri ni i fa de e den Ka ra bay ram, þun la rý söy le di: Kül tür Var lýk la rý ný Ko ru ma Böl ge Ku ru lu ndan ge rek li ka rar la rý al dýk tan son ra Van Ka le si ve çev re si nin da ha i yi ko run ma sý i çin ge rek li iþ lem le re baþ la ya ca ðýz. Tüm top lu mun o lan ta ri hî ve kül tü rel var lýk la rý ko ru mak, te miz tut mak i çin her ke sin du yar lý ol ma sý ge re ki yor. Bu ko nu da ye rel yö ne tim ler ve si vil top lum ör güt le ri nin far kýn da lýk o luþ tur mak i çin ön cü lük et me si lâ zým. Van / a a Sa kar ya Ü ni ver si te si nde Kut lu Do ðum bu luþ ma sý SA KAR YA Ü ni ver si te sin de dü zen le nen Kut lu Do ðum Haf ta sý faaliyeti öð ren ci ler den bü yük il gi gör dü. Sa kar ya Ü ni ver si te si Öð ren ci Ko mis yo nu, SA Ü Ta rih Bö lü mü Öð ren ci Top lu lu ðu, Genç Ay dýn lar Top lu lu ðu ve Ma li ye Bö lü mü Öð ren ci Top lu lu ðu nun ha zýr la dý ðý prog ram öð ren ci ler ta ra fýn dan yo ðun il gi gör dü. SA Ü Kon gre Mer ke zin de dü zen le nen faaliyette, sa lon gi ri þin de da ðý tý lan Ha disi Þe rif Sa la vat la rý ve sa lo na a dým a tar at maz his se di len gül ko ku su ka tý lým cý la rý et ki le di. Gül yap rak la rý eþ li ðin de Dur sun A li Er zin can lý, Zi ya Pa þa Ak yü rek, Ser dar Tun cer, A sým Yýl dý rým sah ne al dý. Prog ram dün ya bi rin ci si Mus ta fa Ký zýl cý oð lu nun Ku r'ân-ý Ke rim o ku ma sýy la de vam et ti. Faaliyet so nun da dâ vet li le re çe ki liþ çek ti ri le rek çe þit li he di ye ler da ðý týl dý. Ay rý ca sa lo nu týk lým týk lým dol du ran din le yi ci le re gü nün an lam ve ö ne mi ne bi na en gül da ðý týl dý. Bu nun ya ný sý ra SA Ü Ta rih Öð ren ci Top lu lu ðu nun Kut lu Do ðum faaliyetle ri çer çe ve sin de dü zen le di ði Bir Bu ket Gül, Ýlk Ya ra tý lan Son Sul tan ko nu lu pa ne le; Prof. Dr. Le vent Öz - türk, Prof. Dr. Mev lüt Ko yun cu, Ýl Müf tü Yar dým cý sý Yu nus A car ve 2011 Dün ya Kur ân O ku ma i kin ci si Re cep Ya san ka týl dý. Prog ram, Ha fýz Re cep Ya san ýn Kur ân Ti lâ ve ti i le baþ la dý. O tu rum baþ ka ný ve ay ný za man da Ta rih Öð ren ci Top lu lu ðu nun A ka de mik Baþ ka ný o lan Prof. Dr. Mus ta fa De mir in, Hz. Pey gam ber in (asm) biz ler i çin ö ne min den bah se de rek aç tý ðý pa nel de SA Ü Ý la hi yat Fa kül te si Ýs lâm Ta ri hi A na bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Dr. Le vent Öz türk, Hz. Pey gam be ri miz'in (a.s.m.) be þer o la rak na sýl ya þa dý ðý ný an lat tý. Yi ne SA Ü Ta rih Bö lü mü Or ta çað A na bi lim Da lý öð re tim ü ye si Prof. Dr. Mev lüt Ko yun cu, Kut sal ki tap la rýn Hz. Pey gam be ri miz i (asm) na sýl müj de le di ði ni ör nek ler ve re rek din le yi ci le re an lat tý. Sa kar ya Ýl Müf tü Yar dým cý sý Yu nus A car, Hz. Pey gam ber i (asm) ha dis-i þe rif ler le na sýl bir in san ve re sul ol du ðu nu din le yen le re ak tar dý. Prog ram son ra sý pa ne list le re pla ket tak dim e dil di. Ta rih Öð ren ci Top lu lu ðu prog ra ma ka tý lan la ra 120 ha dis ki tap çý ðý he di ye o la rak ve ril di. Sa kar ya / Ye ni As ya T. C. HASSA ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝ Dosya No: 2012/140 Esas. Gaziantep-Hatay Doðal gaz bo ru hat tý pro je si kap sa mýn da Ha tay i li, Has sa il çe si, Ak - bez kö yü, 64 par sel no lu ta þýn maz hak kýn da BO TAÞ (Bo ru hat la rý i le pet rol ta þý ma A.Þ.) Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ka mu laþ tý rýl mýþ o lup Mah ke me miz de 2942 sa yý lý ka - nu nun 10. Mad de si ne gö re be del tes pit ve tes cil da va sý a çýl mýþ týr. Ka mu laþ týr ma ka nu - nun 10. Mad de si ge re ðin ce ka mu laþ týr ma i la ný ka ra rý ge re ði A li Bil gin, Meh met Bil gin'in du ruþ ma nýn bý ra kýl dý ðý 14/05/2012 ta ri hin de mah ke me miz de biz zat ha zýr bu lun ma la rý ve ya ken di le ri ni bir ve kil le tem sil et tir me le ri, ak si tak tir de yok luk la rýn da du ruþ ma ya pý - la rak ka rar ve ri le ce ði, teb lið ta ri hin den i ti ba ren 30 gün i çe ri sin de i da ri yar gý da ip tal ve - ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zelt me da va sý a ça bi le cek le ri,a çý la cak da va da hu sumetin Bilkent plaza A-1-2 Blok Bilkent 'Ankara adresinde bulunan BOTAÞ (Boru hatlarý ile petrol taþýma A.Þ.) Genel müdürlüðüne yöneltilmesi 30 gün içerisinde idari yargýda iptal davasý açtýðýnýzý ve yürütmeyi durdurma kararý aldýðýnýzý belge le me - di ði niz tak tir de ka mu laþ týr ma iþ le mi ke sin le þe cek o lup mah ke me miz de tes pit e di le cek be del ü ze rin den da i mi ir ti fak hak ký BO TAÞ (Bo ru hat la rý i le pet rol ta þý ma A.Þ.) Ge nel mü dür lü ðü a dý na ta pu ya tes cil e di le cek tir. Mah ke me miz de tes pit e di le cek ka mu laþ týr - ma be de li a dý ný za T.C. Zi ra at Ban ka sý Has sa þu be si ne ya tý rý la cak týr. Ko nu ya ve ta þýn - ma zýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve ya zý lý de lil le ri ni zi teb lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çe ri sin de Mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil dir me niz ge rek mek te dir. Ýl gi li le ri ne 2942 sa yý lý ka nu nun 4650 sa yý lý ya sa i le de ði þik 10/4 ve teb li gat ka nu nun 28. Mad de si ge re - ðin ce i la nen teb lið o lu nur. 09/04/ B: Resmi Ýlanlar T. C. BAKIRKÖY 5. AÝLE MAHKEMESÝ ESAS NO: 2011/54 Davacý Meryem Ba þol ta ra fýn dan, da va lý Ya þar Ba þol a ley hi ne bo þan ma ta le biy le a çý - lan da va nýn, da va di lek çe si ve da va gü nü nün da va lý Ya þar Ba þol'a bü tün ça ba la ra rað - men teb lið e di le me miþ ol ma sý se be biy le i la nen teb lið ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ bu - lun mak la, 4787 sa yý lý ya sa nýn 7. mad de si ge re ðin ce eþ le rin sulh'a teþ vik ba ký mýn dan bir lik te be yan la rý nýn a lýn ma sý ge rek li gö rül dü ðün den, da va lý Ya þar Ba þo l'un 18/07/2012 gü nü sa at 09.35'de mah ke me miz sa lo nun da ya pý la cak du ruþ ma da ha zýr bu lun ma sý, ak si tak tir de çað rý yý ka bul et me miþ sa yý la ca ðý, teb lið den i ti ba ren 2 haf ta lýk sü re i çe ri sin de da va ya ce vap ver me di ði tak dir de id di a la rý in kâr et miþ sa yý la ca ðý, ay ný sü re i çe ri sin de de lil le ri ni bil dir me si nin za ru ri ol du ðu, ak si hal de de lil sun mak tan vaz geç miþ sa yý la ca ðý, ha zýr bu lun ma dý ðý ve ya bir ve kil ta ra fýn dan tem sil e dil me di ði tak tir de yar gý la ma ya yok lu ðun da de vam e di lip hü küm ve ri le ce ði (HMK.nun 122, 126, 127, 128, 129. mad de le ri ge re ðin ce) i la nen teb lið o lu nur B: Resmi Ýlanlar T. C. ARHAVÝ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/1 ÝZALEYÝ ÞÜYU- Örnek No: 27 * SATILMASINA KARAR VERÝLEN GAYRÝMENKULUN CÝNSÝ, KIYMETÝ, ADETÝ VE ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLERÝ: ARHAVÝ ÝLÇESÝ, CUMHURÝYET MAHALLE DÜZ ADA: 188, PARSEL: 4, CÝLT: 1, SAYFA: 6 BAÐIMSIZ BÖLÜM: HÝSSE: TAM, ÇAY BAHÇESÝ, "Arhavi Sulh Hukuk Mah. 2009/198 ES. 2010/75 KARAR ÝZALEYÝ ÞUYU Satýþ, 624 m 2, = X 40 TL= TL. 1- Satýþ 22/06/2012 gü nü sa at 10:15 den 10:20'ye ka dar HÜ KÜ MET KO NA ÐI Ö NÜN - DE a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me ti nin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha - le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tý i le 02/07/2012 gü nü ay ný yer ve sa at te i kin ci ar týr ma ya çý kar tý la cak týr. Bu artýr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me - ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn - dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te - di ðin de 10 (on) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Dam ga ver gi si, KDV, ta pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 (on beþ) gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la - zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar - dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý - ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin - den a lý na cak týr. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup, gi de ri ve rill di ði tak dir dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþtirak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ - ka ca bil gi al mak is te yen le rin Ýc ra Mü dür lü ðü müz yu ka rý da sa yý sý ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la baþ vur - ma la rý i lan o lu nur. 13/04/2012 (Ýc.Ýf.K.126) (*) Ýlgililer tabi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Ý ÝY sý nýn 127 mad de si ge re ði Ga ze te i la ný teb lið e dil me yen il gi li le re Teb lið Hük mün de dir. NOT: GA ZE TE Ý LA NI TEB LÝ ÐE KAY YUM OL MAK Ü ZE RE ÝL GÝ LÝ LE RE TEB LÝÐ HÜK MÜN DE DÝR. * Bu ör nek, bu Yö net me lik ten ön ce ki uy gu la ma da kul la ný lan ör nek 64'e kar þý lýk gel - mek te dir. B: Resmi Ýlanlar Depremde ayakta kalmanýn þartý beton ÝS TAN BUL Tek nik Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Prof. Dr. Hu lu si Öz kul, ha zýr be to nun ü - re tim sü re cin den dö kü mü ne ka dar tüm yön le riy le de net len me si ge rek ti ði ni söy le di. A - fet yö net me li ði i le il gi li ya sa lar ge re ðin ce Tür ki ye de 1. ve 2. de re ce dep rem böl ge le rin de C20 sý ný fý nýn al týn da be ton kul la ný mý ya sak la nýr ken, þart la ra uy gun ha zýr be ton ü re ti mi bü yük ö nem ta þý yor. Ko nu nun ö ne mi ne dik kat çek mek is te yen Ýn þa at Mü hen dis le ri O - da sý (Ý MO) Bur sa Þu be si, Ta ze ve Sert leþ miþ Be ton Ö zel lik le ri ko nu lu se mi ner dü zen le - di. Se mi ner de ko nu þan Ýs tan bul Tek nik Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Prof. Dr. Hu lu si Öz kul, ha zýr be to nun ü re tim sü re cin den dö kü mü ne ka dar tüm yön le riy le de net len me si ge rek ti ði ne dik kat çek ti. Ba yýn dýr lýk Ba kan lý ðý ta ra fýn dan 2011 Tem muz a yýn dan bu ya na be ton sek tö rü ne G i þa ret le me si zo run lu lu ðu ge ti ril di ði bil gi si ni ve ren Öz kul, bel ge ye sa - hip ol ma nýn ya nýn da, bel ge yi ve ren fir ma la rýn da sý ký de ne tim al týn da tu tul ma sý ge rek ti - ði ni i fa de et ti. Öz kul, Bel ge li be ton al mak ö nem li, be ton da u cu za kaç ma mak ge re kir. Ha zýr be ton da nu mu ne de ðil, ü re tim sü re ci sý ký kon trol al týn da ol ma lý. Be ton ne ka dar ka li te li o lur sa ol sun, uy gu la ma sý da bir o ka dar ö nem li. Bu da an cak in þa at sek tö rü nün ka li fi ye ça lý þan la ra sa hip ol ma sýy la müm kün o la bi lir. de di. Bursa / cihan T. C. ÇANAKKALE-YENÝCE ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/597 Tal. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1-TAPU KAYDI : Yeni ce Ýl çe si, Ha cý yu suf lar Kö yü, Kö yi çi mev ki i, 117 A da, 1 Par sel'de ta pu ya ka yýt lý, 278,37 m 2 mik tar lý Kar gir Ev, Kar gir Sa man lýk, A hýr ve ar sa sý, vas fýn da ki ta þýn ma zýn ta ma mý. ÖZELLÝKLERÝ : Taþýn ma zýn ta pu da kar gir ev, kar gir sa man lýk, a hýr ve ar sa sý vas - fýn da ol du ðu, (a) ar sa de ðerinin 2.780,00 TL oldu ðu, (b) ta þýn maz ü ze rin de ay rý ca 55 m 2 mik tar lý kar gir sa man lýk, a hýr ve 80 m 2 mik tar lý kar gir ev bu lun mak ta dýr. Ta ba ný top rak, 2 o da 1 sa lon, mut fak bu lun mak ta dýr. Ça tý sý ki re mit kap lý o lup e lek trik ve su yu bu lun - mak ta dýr. Ev, sa man lýk ve a hý rýn top lam de ðe ri nin ,00 TL ola ca ðý, par se lin top - lam da de ðe ri nin i se ,00 TL olacaðý bilirkiþi raporunda bildirilmiþtir. ÝMAR DURUMU: SATIÞ SAATÝ : 10:00-10:05 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : ,00 YTL 2- TAPU KAYDI : Yenice Ýl çe si, Ha cý yu suf lar Kö yü, Kö yi çi mev ki i, 115 A da, 22 Par - sel'de ta pu ya ka yýt lý, 2.512,47 m 2 mik tar lý Kar gir Ev ve ar sa sý vas fýn da ki ta þýn ma zýn ta ma mý. ÖZELLÝKLERÝ : Taþýnmazýn tapuda kargir ev ve arsasý vasfýnda olduðu, (a) arsa deðerinin 2.512,00 TL olduðu, (b) taþýnmaz üzerinde 1 adet kayýsý, 3 adet ceviz, 1 adet ayva, 1 adet incir, 3 adet meþe aðacý olup toplamda deðerlerinin 1.020,00 TL olacaðý, (c) Ayrýca taþýnmaz üzerinde alt katý depo, üst katý konut olarak kullanýlan 2 katlý ev bulunmaktadýr. 105 m 2 yüzölçümündedir. Kapý ve pencereleri ahþap, çatý kiremit kaplý, elektrik ve suyu bulunan, 2 oda, 1 salon banyo ve mutfak bulunmaktadýr. Bina bedelinin ,00 TL olduðu, taþýnmazýn toplamda deðerinin ise ,00 TL olacaðý bilirkiþi raporunda bildirilmiþtir. ÝMAR DURUMU: SATIÞ SAATÝ : 10:05-10:10 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : ,00 YTL 3- TAPU KAYDI : Yenice Ýlçesi, Hacýyusuflar Köyü, Karaçökek mevkii, 101 Ada, 25 Parsel'de tapuya kayýtlý, 2.300,00 m 2 miktarlý tarla vasfýndaki taþýnmazýn tamamý. ÖZELLÝKLERÝ : Taþýnmazýn tapuda tarla vasfýnda olduðu, % 10 eðime sahip, anayolu 1000 m, köy yerleþimine m mesafede bulunduðu, mutlak tarým arazisi olduðu, killi týnlý toprak yapýsýna sahip olduðu, arpa, buðday gibi kuru þartlarda yetiþtirilebilen ürünlerin yetiþtirilebileceði, taþýnmazýn tarla deðerinin 2.300,00 TL olacaðý bilirkiþi raporunda bildirilmiþtir. ÝMAR DURUMU : SATIÞ SAATÝ : 10:10-10:15 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : 2.300,00 YTL 4- TAPU KAYDI : Yenice Ýlçesi, Hacýyusuflar Köyü, Karaçökek mevkii, 101 Ada, 50 Parsel'de tapuya kayýtlý, 6.764,21 m 2 miktarlý tarla vasfýndaki taþýnmazýn tamamý. ÖZELLÝKLERÝ : Taþýnma zýn ta pu da tar la vas fýn da ol du ðu, % 10 e ði me sa hip, a na - yo la 250 m, köy yer le þi mi ne 250 m me sa fe de bu lun du ðu, mut lak ta rým a ra zi si ol du ðu, kil li týn lý top rak ya pý sý na sa hip ol du ðu, ar pa, buð day gi bi ku ru þart lar da ye tiþ ti ri le bi len ü - rün le rin ye tiþ ti ri le bileceði, taþýnmazýn tarla deðerinin 6.764,21 TL olacaðý bilirkiþi raporunda bildirilmiþtir. ÝMAR DURUMU : SATIÞ SAATÝ : 10:15-10:20 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : 6.764,21 YTL 5 - TAPU KAYDI : Yenice Ýlçesi, Hacýyusuflar Köyü, Karaçökek mevkii, 101 Ada, 52 Parsel'de tapuya kayýtlý, 8.985,34 m 2 miktarlý tarla vasfýndaki taþýnmazýn tamamý. ÖZELLÝKLERÝ : Taþýnmazýn tapuda tarla vasfýnda olduðu, % 10 eðime sahip, anayola 250 m, köy yerleþimine 250 m mesafede bulunduðu, mutlak tarým arazisi olduðu, killi týnlý toprak yapýsýna sahip olduðu, arpa, buðday gibi kuru þartlarda yetiþtirilebilen ürünlerin yetiþtirilebileceði, tarla deðerinin 1.000,00 TL/Dekar olacaðý, buna göre toplamda taþýnmazýn 8.985,34 TL olacaðý bilirkiþi raporunda bildirilmiþtir. ÝMAR DURUMU : SATIÞ SAATÝ : 10:20-10:25 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ: 8.985,34 YTL 6- TAPU KAYDI : Yenice Ýlçesi, Hacýyusuflar Köyü, Taþlýk mevkii, 107 Ada, 3 Parsel'de tapuya kayýtlý, 2.115,35 m 2 miktarlý tarla vasfýndaki taþýnmazýn tamamý. ÖZELLÝKLERÝ : Taþýnmazýn tapuda tarla vasfýnda olduðu, % 15 eðime sahip, anayola 75 m, köy yerleþimine 200 m mesafede bulunduðu, arazinin kýraç ve taþlýk olduðu, arazinin tarým arazisi olduðu ancak 500 m 2 kýsmýnýn sebze bahçesi, geri kalanýnýn fýstýk çamý fidanlýðý ve bað olarak kullanýldýðý, taþýnmazýn üzerinde 60 adet asma, 41 adet fýstýk çamý, 1 adet ceviz, 2 adet armut aðacý bulunmakta olup aðaçlarýn toplamda deðerinin 3.100,00 TL olduðu, killi-týnlý ve taþlý toprak yapýsýna sahip olduðu, arpa, buðday gibi kuru þartlarda yetiþtirilebilen ürünlerin yetiþtirilebileceði, tarla deðerinin 1.500,00 TL/Dekar olacaðý, arazinin tarla olarak toplam deðerinin 3.173,00 TL olduðu, toplamda taþýnmazýn deðerinin ise 6.273,00 TL olacaðý bilirkiþi raporunda bildirilmiþtir. ÝMAR DURUMU : SATIÞ SAATÝ : 10:25-10:30 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : 6.273,00 YTL Satýþ Þartlarý 1- Satýþ günü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Ad li ye Bah çe si / YE NÝ CE ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý - la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul - ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak çe - si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, dam ga ver gi si, ta pu harç ve mas raf la rý i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su - siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de - ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (ÝÝK m.12) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: Resmi Ýlanlar BÝR HASTA YAKINI DOKTORA SALDIRDI ÞAN LIUR FA E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si nde gö rev li bir dok to run, has ta ya ký ný ta ra fýn dan dar be dil di ði id di a e dil di. A lý nan bil gi ye gö re, has ta ne nin a cil ser vi sin de gö rev li A cil Týp Uz ma ný Dr. Ah met Cey lan, kalp ra hat sýz lý ðý þi kâ ye tiy le ser vi se ge len Ö mer Ç yi mu a ye ne et tik ten son ra baþ ka bir has ta ne ye sevk et me ye ka rar ver di. Sev kin dok tor kon tro lün de ger çek leþ ti ril me si ge rek ti ði ko nu sun da has ta ya ký ný Mu rat Ç. i le Dr. Cey lan a ra sýn da tar týþ ma ya þan dý. Bu sý ra da dok to ra yum ruk at tý ðý ö ne sü rü len Mu rat Ç, çev re de ki has ta ya kýn la rýn ca sa kin leþ ti ri le rek, ser vis ten dý þa rý çý ka rýl dý. Gö zal tý na a lý nan Mu rat Ç, i fa de si a lýn mak ü ze re po lis mer ke zi ne gö tü rül dü. Kalp has ta sý Ö mer Ç, i se a i le si ta ra fýn dan ö zel bir has ta ne ye gö tü rül dü. E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si Baþ he ki mi Dr. Ab dül ka dir Ye tiþ gin i le darp mað du ru dok tor Ah met Cey lan, o la yýn ar dýn dan ba sýn a çýk la ma sý yap tý. Dr. Cey lan, has ta nýn sað lýk du ru mu dolayýsýyla baþ ka bir has ta ne ye sevk e dil me si ge rek ti ði ni be lir te rek, bu ko nu da ya kýn la rý na bil gi ver di ði ni söy le di. Bu sý ra da has ta ya ký ný Mu rat Ç nin ken di si ne ha ka ret et ti ði ni ö ne sü ren Dr. Cey lan, þun la rý kay det ti: Has ta ya ký ný, ba ba sý ný baþ ka bir has ta ne ye gö tür mek is te di ði ni be lirt ti. Ben de pro se dür ge re ði dok tor kon tro lü ol ma dan has ta yý gö tü re me ye ce ði ni be lirt tim. O da ha ka ret ler e de rek, has ta sý ný is te di ði ye re gö tür me ye hak ký ol du ðu nu söy le di. Bu sý ra da di rekt sal dý rý ya geç ti. Ar ka sýn dan yum ruk at ma ya baþ la dý. Du da ðý mý sý yý ran yum ruk az da ol sa yü zü me za rar ver di. Dr. Cey lan, ken di si ni darp e den Mu rat Ç den þi kâ yet çi o la ca ðý ný bil dir di. Has ta ne Baþ he ki mi Uz man Dr. Ye tiþ gin de 17 yýl dýr çe þit li bi rim ler de gö rev yap tý ðý ný ve ilk de fa böy le cid dî bir o lay la kar þý laþ tý ðý ný söy le di. Þan lý ur fa / a a Bo ru hat týn da yan gýn: 3 ya ra lý KIRK LA RE LÝ NÝN Lü le bur gaz il çe si ne bað lý Ev ren se kiz bel de sin de ki BO TAÞ bo ru hat týn da mey da na ge len yan gýn da 3 iþ çi ya ra lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, Ev ren se kiz bel de si kö yal tý mev ki in de bu lu nan BO TAÞ bo ru hat tý nýn ku lü be i çin de ki da ðý tým va na sýn da do ðal gaz sý zýn tý sý mey da na gel di. Sý zýn tý yý ön le mek i çin ça lý þan BO TAÞ iþ çi le ri Na il Çi le li, Yýl dý ray Cey lan ve Tür ker Yýl maz, do ðal ga zýn a lev al ma sý so nu cu çe þit li yer le rin den ya na rak ya ra lan dý. Ya ra lý lar, o lay ye ri ne ge len 112 A cil Ser vis e kip le rin ce, Lü le bur gaz Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Ha ber ve ril me si ü ze ri ne o lay ye ri ne ge len Ev ren se kiz ve Lü le bur gaz it fa i ye e kip le ri, yan gý ný sön dü rüp va na yý ka pat tý. Has ta ne de te da vi al tý na a lý nan ya ra lý la rýn sað lýk du ru mu nun i yi ol du ðu bil di ril di. Kýrk la re li / a a

7 Y DÜNYA 7 Silâh ticareti YAPTIRIM dinlemiyor ÝNGÝLÝZ YARDIM KURULUÞU OXFAM'IN RAPORU, ULUSLAR ARASI PLATFORMDA SÝLÂH AMBARGOSU UYGULANAN ÜLKELERÝN, SON 10 YILDA YAKLAÞIK 2.2 MÝLYAR DOLARLIK SÝLÂH ALDIÐINI ORTAYA KOYDU. U LUS LA RA RA SI plat form da si lâh am bar go su uy gu la nan ül ke le rin, son 10 yýl da yak la þýk 2.2 mil yar do lar lýk si lah al dý ðý bil di ril di. Ýn gi liz yar dým ku ru lu þu Ox fam ta ra fýn dan ha zýr la nan ra por da, u lus la r a ra sý si lâh ti ca re ti nin dý þýn da tu tu lan bir çok ül ke nin, am bar go la ra rað men ge niþ çap ta si lâh te min et tik le ri be lir til di. Ra por da, Bir leþ miþ Mil let ler (BM) ve böl ge sel or ga ni zas yon lar da da hil ol mak ü ze re söz ko nu su dö ne mi i çe ren 26 yap tý rým ka ra rý bu lun du ðu ha týr la tý lýr ken, bu na kar þýn Myan mar ýn yýl la rý a ra sýn da 600 mil yon do lar, Ý ran ýn i se ay ný dö nem de 574 mil yon do lar lýk si lâh al dý ðý kay de dil di. Ra por da, u lus la r a ra sý si lâh am bar go su al týn da ki De mok ra tik Kon go Cum hu ri ye ti nin de ay ný dö nem de 124 mil yon do lar lýk si lâh al dý ðý vur gu lan dý. Ýstanbul / a a KA KA O DA HA SI KI DE NET LE NÝ YOR OX FAM IN Þey tan Ay rýn tý da Giz li dir baþ - lýk lý ra po run da, kü re sel pa zar da muz, kah - ve ve ka ka o gi bi ü rün le rin sa tý þýy la il gi li dü zen le me le rin, si lâh ti ca re ti ne o ran la çok da ha sý ký ol du ðu bil di ril di. Ox fam yet ki li si An na Mac do nald, mev cut si lâh am - bar go la rý nýn gör mez den ge - lin me si ya da ih lâ li nin çok ko lay ol du ðu nu be lir te rek, U lus lar a ra sý dü zen le me le - rin ek sik li ði, am bar go al týn - da ki ül ke le rin tam bir mu a fi yet i çin de is te dik le ri si lâh la rý it hal et me le ri an - la mý na ge li yor di ye ko nuþ tu. Gü ney Su dan i le ba rýþ is ti yo ruz SU DAN hü kü me ti, Gü ney Su dan i le ba rýþ yap mak is te di ði ni be lirt ti. Su dan Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý söz cü sü El U beyd Me ruh, Su dan hü kü me ti nin ba rýþ çað rý la rý ný doð ru la dý ve Gü ney Su dan hü kü me ti nin Af ri ka Bir li ði ve BM Gü ven lik Kon se yi nin (BMGK) ka rar la rý na o lum lu ce vap ve re ce ði ni um du ðu nu be lirt ti. A çýk la ma da, Su dan ýn BMGK nin ka ra rý na ce va bý na i liþ kin bil gi ve ril me di. BMGK, ça týþ ma la rýn dur du rul ma ma sý ha lin de ön ce ki gün i ki ül ke ye kar þý yap tý rým a la bi le ce ði ni be lir ten ka rar ta sa rý sý ka bul et miþ ti. Ka rar da ay rý ca i ki ül ke nin 16 Ma yýs a ka dar Af ri ka Bir li ði nin hi ma ye sin de mü za ke re le re baþ la ma la rý ve 3 ay i çin de de mü za ke re le ri pet rol, sý nýr la rýn be lir len me si ve ki me a it ol du ðu ko nu sun da uz la þý la ma yan tar týþ ma lý a lan lar gi bi kri tik ko nu la rý so nuç lan dýr ma la rý ta lep e dil miþ ti. Hartum / a a Ýs ra il as ker le ri Gaz ze de 100 dö nüm e ki li a ra zi yi yak tý n ÝS RA ÝL as ker le ri nin, Gaz ze nin do ðu sun da 100 dö nüm buð day e ki li a ra zi yi yak tý. Gaz ze de ki Fi lis tin yö ne ti mi nin Ta rým Ba ka ný Yar dým cý sý Ýb ra him Kud ra, Ýs ra il as ker le ri nin, Gaz ze nin do ðu sun da bu lu nan Han Yu nus böl ge sin de ki tar la la ra aç tý ðý yo ðun a teþ so nu cu 100 dö nüm buð day e ki li tar la ta ma men yan dý de di. Ýs ra il as ker le ri nin da ha ön ce de Gaz ze de buð day ve ar pa e ki li bü yük bir a ra zi yi a te þe ver di ði ni ha týr la tan Kud ra, Ýs ra il as ker le ri, Fi lis tin li çift çi le rin Gaz ze nin do ðu sun da ki gü ven li böl ge de bu lu nan a ra zi le ri ne u laþ ma la rý ný da en gel li yor. Ýs ra il, bu tu tu muy la Gaz ze de ki on lar ca çift çi a i le nin ha ya tý ný teh dit e di yor. O böl ge de bu lu nan çift çi le ri ra hat sýz et mek i çin ev le ri ne a teþ a çý yor lar di ye ko nuþ tu. As ker le rin da ha ön ce ki sal dý rý la rýn da çok sa yý da iþ çi ya ra la nýr ken, tar la la rý na sa hip çýk ma ya ça lý þan bir çift çi yi dö ven as ker le rin vi de o gö rün tü sü bü yük tep ki ye ne den ol muþ tu. Gazze / a a Fran sýz ga ze te ci ye Ce za yir den ö dül n CE ZA YÝR DE KÝ Ba sýn Öz gür lü ðü U lus la ra ra sý Ö dü lü ne, Fran sa Cum hur baþ ka ný Ni co las Sar kozy nin 2007 de ki se çim kam pan ya sý sý ra sýn da dev rik Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi den e ko no mik des tek al dý ðý ný or ta ya çý ka ran Me di a part ad lý in ter net si te si nin yö ne ti ci si Edwy Ple ne lâ yýk gö rül dü. Ö dül ko mi te si ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma da, bu yýl 13 üncü sü dü zen le nen Ba sýn Öz gür lü ðü U lus la ra ra sý Ö dü lü nün, ü ye le rin oy bir li ðiy le Me di a part ad lý in ter net si te si yö ne ti ci si Edwy Ple ne e ve ril me si nin ka rar laþ tý rýl dý ðý bil di ril di. A çýk la ma da ay rý ca, Ple ne nin, ba ðým sýz lý ðý ný ve pro fes yo nel li ði ni ko ru ma yý ba þar dý ðý, her tür lü e ko no mik ve si ya sal bas ký yý hi çe sa ya rak öz gür ce a raþ týr ma sý na de vam et ti ði, bu du ru mun ga ze te ci lik i çin i de al bir ta výr ol du ðu i fa de e dil di. Si te nin ya yým la dý ðý ve es ki Lib ya Ýs tih ba rat Ser vi si Baþ ka ný Mu sa Ku sa nýn im za sý ný ta þý yan 2006 ta rih li bel ge de, Sar kozy e yak la þýk 50 mil yon av ro ma lî yar dým ya pýl ma sý tavsiye edi li yor du. Cezayir / a a Sýrplar, 11 Temmuz 1995 yýlýnda Srebrenitsa'da bir kaç gün içinde 8 binden fazla Boþnak'ý katletmiþti. Bunlardan 2 binden fazlasýnýn cesedi bile bulunamadý. Sreb re nit sa anneleri geliyor SREB RE NÝT SA LI an ne ler, An ne ler Gü nü dolayýsýyla Baþ ba kan lý ðýn dâ vet li si o la rak Tür ki ye ye gi de cek. Sreb re nit sa da Tem muz 1995 yý lýn da iþ le nen soy ký rým kur ban la rý nýn ya kýn la rý ný bir a ra ya ge ti ren Sreb re nit sa ve Je pa An ne le ri Der ne ði Baþ ka ný o lan, ay ný za man da soy ký rým da ko ca sý ný, oð lu nu, kýz kar de þi ni ve ya kýn ak ra ba la rýn dan 22 ki þi öldürülen Mu ni ra Su ba þiç, An ne ler Gü nü dolayýsýyla Baþ ba kan lý ðýn dâ vet li si o la rak 12 Ma yýs ta Tür ki ye de bu lu na cak la rý ný be lirt ti. An ne ler Gü nü dolayýsýyla Tür ki ye ye dâ vet e dil miþ ol ma la rý nýn an lam lý ol du ðu nu i fa de e den Su ba þiç, ken di siy le bir lik te Tür ki ye ye Sreb re nit sa lý an ne ler den soy ký rým da ko ca sý ný, ço cuk la rý ný ve ak ra ba la rýn dan 65 ki þi yi kay be den Ka da Ho tiç in de gi de ce ði ni kay det ti. Saraybosna / a a Munira Subaþiç Ka da Ho tiç FÝ LÝS TÝN LÝ Ha mas ve El Fe tih a ra sýn da u lu sal bir lik hü kü me ti nin o lu þu muy la il gi li gö rüþ me ler de i ler le me kay de di le me di. El A ra bi ya nýn ha be ri ne gö re gö rüþ me le re ya kýn bir yet ki li, Ha mas ýn si ya sî bü ro þe fi Ha lid Me þal ve yar dým cý sý Mu sa E bu Mar zuk i le El Fe tih in üst dü zey yet ki li si A zam el-ah med a ra sýn da önceki ge ce Mý sýr ýn baþ þehri Ka hi re de ya pý lan 2 sa at lik gö rüþ me den ne ti ce a lý na ma dý ðý ný be lirt ti. Ay ný yet ki li, Mý sýr lý yet ki li le rin de ka týl dý ðý gö rüþ me de El Fe tih in, ye ni ge çi ci hü kü me tin ku rul ma sý pro se - TAZÝYE Kardeþlerimiz Osman G. ve Fevzi Yýlmaz'ýn kardeþi Ahmet Nebi Yýlmaz'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, dost ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Manavgat Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Deðerli kardeþimiz ve üyemiz Adem Baþkaya'nýn dayýsý Ekrem Aþýrtýcý'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, dost ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Demokrat Eðitimciler Derneði 8 BÝN BOÞ NAK KAT LE DÝL DÝ, 2 BÝ NÝ BU LU NA MA DI 11 TEM MUZ 1995 yý lýn da Sreb re nit sa ya gi - ren Bos na lý Sýrp la rýn es ki as ke rî li de ri Rat ko Mla diç in ko mu ta sýn da ki bir lik ler, bu ra da bir kaç gün i çin de 8 bin ü ze rin de Boþ nak kat let miþ ti. Sreb re nit sa da ki Boþ nak er kek ve 14 yaþ üs tü ço cuk lar, Bos na lý Sýrp bir lik - le ri nin ko mu ta ný Ratk Mla diç e bað lý bir lik - ler ce 11 Tem muz 1995 yý lýn da, sý ðýn dýk la rý Hol lan da lý bir lik le rin e lin den a lý na rak o to - büs le re ve kam yon la ra dol du ru lup gö tü rül - dük le ri or man lýk a lan lar da, ka pa týl dýk la rý fab ri ka lar da kat le dil di. Sreb re nit sa ya kýn la - rýn da ki 13 ay rý top lu me zar da bin ler ce Boþ - nak er ke ðe a it ce set bu lun du. Sreb re nit - sa da kat le di len 8 bin 372 Boþ nak tan 2 bi - ni nin ce se di i se hâ lâ bu lu na ma dý. Filistinde Ha mas ve El Fe tih a ra sýn da u lu sal bir lik hü kü me ti nin o lu þu muy la il gi li gö rüþ me ler de i ler le me kay de di le me di. Ha mas-el Fe tih þim di lik an la þa ma dý dür le ri nin ye ri ne ge ti ri le bil me si ve se çim le re ta rih be lir le ye bil mek i çin se çim ko mis yo nu nun, Ha mas ýn de ne ti min de ki Gaz ze Þe ri di nde fa a li yet le ri ne ye ni den baþ la ma sý na i zin ve ril me si nin ö ne mi ni vur gu la dý ðý ný söy le di. Gö rüþ me nin, Ka tar ýn baþ þehri Do ha da 6 Þu bat ta Me þal i le Fi lis tin Dev let Baþ ka ný ve El Fe tih li de ri Mah mud Ab bas a ra sýn da ya pý lan, ba ðým sýz lar dan o lu þan ge çi ci hü kü met ku rul ma sý na i liþ kin an laþ ma nýn va rýl dý ðý gö rüþ me yi de vam et tir mek a ma cýy la ya pýl dý ðý kay de dil di. Ankara / a a A rap Bir li ði Ge nel Sek re te ri Çin e gi di yor A RAP Bir li ði Ge nel Sek re te ri Ne bil El A ra bi, Çin e ya pa ca ðý res mî zi ya ret ön ce si, Çin ve A rap Bir li ði a ra sýn da ki iþ bir li ði nin da ha da ya kýn laþ ma sý ný u mu yo ruz de di. Ka hi re de Çin res mî ha ber a jan sý Þin hu a ya ko nu þan El A ra bi, Çin i le A rap ül ke le ri a ra sýn da ki i liþ ki le rin son de re ce is tik rar lý ve sað lam te mel ler ü ze rin de ge liþ ti ði ni vur gu la ya rak Ge le cek te ta raf lar a ra sýn da ki iþ bir li ði nin da ha da ya kýn laþ ma sý ný u mu yo ruz i fa de le ri ni kul lan dý. Ge çen se ne baþ la yan A rap Ba ha rý dolayýsýyla ba zý A rap ül ke le rin de mey da na ge len re jim de ði þik lik le ri nin Çin i le o lan i liþ ki le ri ni et ki le me ye ce ði ni vur gu la yan El A ra bi, A rap ül ke le ri Çin i le o lan dost luk i liþ ki si ni de vam et tir mek is ti yor di ye ko nuþ tu. Ne bil El A ra bi, res mî te mas lar da bu lun mak ü ze re ya rýn Çin i zi ya ret e de cek. Þanghay / a a

8 Y 8 HA BER ca ni as ya.com.tr Ka yýp kýz la rýn kay dý yok A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin, Der sim de ev lât lýk o la rak ve ril di - ði be lir ti len kýz ço cuk la rý na i liþ kin, Ku rum ka yýt la rý mýz da böy le bir uy gu la ma ya rast la nýl ma mýþ týr de di. Þa hin, CHP Tun ce li Mil let ve ki li Hü se yin Ay gün ün Der - sim 1938 o lay la rý na bað lý o la rak ev lât lýk ve ri len kýz ço cuk la rý na a it ka yýt def ter le - ri han gi ku ru mun ar þi vin de yer al mak ta dýr so ru su nu ce vap la dý. Ev lât e din me hiz me ti nin Me de ni Ka nun un il gi li hü küm le ri kap sa mýn da yü rü tül dü ðü nü, kü - çük le rin ev lat e di nil me sin de e be veyn le rin rý za sý nýn is te nil di ði ni i fa de e den Þa hin, Ku rum ka yýt la rý mýz da so ru ö ner ge sin de be lir til di ði gi bi bir uy gu la ma ya rast la - nýl ma mýþ týr de di. Ta pu ve Ka das tro Ge nel Mü dür lü ðü de ay ný yön de ki so ru ü ze - ri ne, Þa hin, ar þiv le rin de böy le bir kay dýn mev cut ol ma dý ðý ný bil dir di. An ka ra / a a Tim sal Ka ra be kir: Dü nü u nut ma ya lým KUR TU LUÞ Sa va þý ko mu tan la rýn dan Kâ zým Ka ra be kir in ký zý Tim sal Ka ra be kir, Ta ri hi ni bil me ye nin coð raf ya sý ný baþ ka la rý çi zer de di. Tim sal Ka ra be kir, Ba lý ke sir Po lis Mes lek Yük sek O ku lu nda e ði tim gö ren po lis a day la rý na ver di ði kon fe rans ta yap tý ðý ko nuþ ma da, öm rü nün bir dö ne min de öð ret men lik yap tý ðý ný, ay rý ca zi ra at la da uð - raþ tý ðý ný söy le di. Git ti ði her yer de Dü nü u nut ma ki ya rý - na hak kýn ol sun ve Si lâh la de ðil ka lem le sa vaþ ma lý yýz ko nu lu kon fe rans lar ver di ði ni i fa de e den Ka ra be kir, Ta - ri hi ni bil me ye nin coð raf ya sý ný baþ ka la rý çi zer. Biz ta ri hi - mi zi ye te ri ka dar bil mez sek ma a le sef coð raf ya mý zý a ley - hi mi ze çiz mek is te yen, ül ke miz de böl, par ça la, yut sis te - mi ni iz le yen güç ler var di ye ko nuþ tu. Ka ra be kir, kon fe - rans ta Kâ zým Ka ra be kir in ha ya tý ve as ker lik ha ya tý hak - kýn da da bil gi ler sun du. Kon fe ran sýn so nun da Ba lý ke sir Po lis Mes lek Yük sek O ku lu Mü dü rü Ýb ra him Þe nöz, Tim sal Ka ra be kir e pla ket tak dim et ti. Ba lý ke sir / a a TBMM Di lek çe Ko mis yo nu Baþ ka ný, AKP Ça nak ka le Mil let ve ki li Meh met Da niþ, Der sim o lay la rý na i liþ kin bu gü ne ka dar ko mis yo na ya pý lan baþ vu ru nun 2 bin 500 e u laþ tý ðý ný bil dir di. TBMM Di lek çe Ko mis yo nu, Meh met Da niþ in baþ kan lý - ðýn da top lan dý. Top lan tý nýn baþ lan gý cýn da, Der sim o lay la rý na i liþ kin ku ru lan alt ko - mis yo nun ça lýþ ma la rý hak kýn da bil gi ve ren Da niþ, ça lýþ ma la rýn 4 a na baþ lýk al týn da yü rü tül dü ðü nü i fa de et ti. Ko mis yo na, Der sim o lay la rý ko nu sun da bu gü ne ka dar ya pý lan baþ vu ru sa yý sý nýn 2 bin 500 e u laþ - tý ðý ný be lir ten Da niþ, bin 232 baþ vu ru i le Tun ce li nin ilk sý ra da yer al dý ðý ný, Ýs tan - bul dan 616, E la zýð dan 226, Bur sa dan i se 164 baþ vu ru ya pýl dý ðý ný i fa de et ti. Da niþ, yurt dý þýn dan i se Al man ya dan 22, Fran - sa dan 3, Ýs veç ve Ýn gil te re den i se 1 er baþ - vu ru ol du ðu nu söy le di. An ka ra/a a Kor kut E ken, A ðar ý zi ya ret et ti SU SUR LUK Dâ vâ sý kap sa mýn da al dý ðý 5 yýl ha pis ce za sý Yar gý tay ca o nan dýk tan son ra Ye ni pa zar K1 Ti pi Ka pa lý Ce za Ýn - faz Ku ru mu na ko nu lan Meh met A ðar ý, es ki MÝT Gü ven lik Da i re si Baþ kan Yar - dým cý sý e mek li ö zel ha re kat çý Kor kut E ken zi ya ret et ti. E ken, yak la þýk 20 da ki ka sü ren zi ya re tin ar dýn dan ce za e vi çý ký þýn da ga ze - te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Meh met A - ðar ý mo ra li yük sek o la rak gör dü ðü nü söy - le di. A ðar ýn sað lýk du ru mu nun da i yi ol - du ðu nu i fa de e den E ken, A ðar ýn ce za e - vin de her gün ga ze te ve ki tap o ku du ðu nu, ay rý ca zin de li ði ni ko ru mak i çin spor yap tý - ðý ný ak tar dý. Ye ni pa zar Kay ma ka mý Ü nal Ký lý çars lan da ce za e vi ni zi ya ret et ti. Ký lý - çars lan, ce za e vin de bir ta kým dü zen le me - ler ya pýl ma sý i çin yet ki li ler le gö rüþ tü ðü nü be lirt ti. A ðar, in faz ya sa sý ge re ði 2 yýl ce za - e vin de ya ta cak. Ay dýn / a a Sü tü de boz du lar Ada let me ka niz ma sýn da ki ha ta lar dan þi kâ yet e der ken, Et ko kar sa tuz lar sý nýz, tuz ko kar - sa ne ya par sýn? de ni lir. Ay nen o nun gi bi, süt le rin de ek þi di ði, bo zul du ðu ve in san la ra þi fa ol mak tan çýk tý ðý bir a sýr da ya þý yo ruz. O kul lar da süt da ðý tý mý na baþ lan ma sý, Sað lýk lý süt han gi si? tar týþ ma sý ný da bir ve si le i le gün de - me ge tir di. Bi li yor su nuz, il köð re tim ça ðýn da ki ço cuk la rý süt iç me ye teþ vik i çin o kul lar da üc ret - siz süt da ðý tý mý na baþ la dý. An cak da ha ilk gün de iç tik le ri süt do la yý sýy la ba zý ço cuk lar has ta ne lik ol du. Tez el den bu a rý za gi de ri lip, se bep o lan lar or ta ya çý ka rýl maz sa; sü tü sev dir me yi dü þü nür - ken, ço cuk la rý süt ten so ðut muþ o la ca ðýz. Süt gün de me gel miþ ken, az bi li nen ya da bi lin - di ði hal de giz le nen bir ko nu yu tek rar ha týr la mak ve ha týr lat mak lâ zým. Uz man lar, ku tu süt le rin bil has sa ço cuk la ra fay da dan çok za rar ver di ði ni söy lü yor, ya da id di a e di yor. Ku tu süt de yip geç - me ye lim. Sa tý lan süt le rin ne re dey se ta ma mý ku tu süt de di ði miz þek liy le sa tý lý yor. Ya ni, mar ket ten al dý ðý mýz ve çok sað lýk lý di ye bil di ði miz mar ka süt ler ger çek te ço cuk la rý mý zý ze hir li yor muþ! Bu - nu, Köy lü Fat ma Ni ne söy le mi yor. Ko nu nun uz - ma ný o lan, ü ni ver si te ler de e ði tim ve ren pro fe sör - ler söy lü yor. Pe ki, böy le cid dî bir id di a kar þý sýn da Sað lýk Ba kan lý ðý baþ ta ol mak ü ze re Tür ki ye yi i - da re e den ler ni çin su sar, na sýl su sar? Ya bu a çýk - la ma la rý tek sip et sin ler, ya da doð ru la sýn lar ve bir çý kýþ yo lu gös ter sin ler. Bir i ki uz ma nýn bu ko nu da ki a çýk la ma la rý ný dik ka ti ni ze sun mak is ti yo rum. Me se lâ, Dr. Ya vuz Diz dar ko nu i le il gi li o la rak þöy le de miþ: O kul sü tü pro je si da ha ön ce de uy gu lan ma ya ça lý þýl - mýþ, i yi bir pro je, a ma han gi süt? O böl ge den a la - ca ðý nýz gün lük pas tö ri ze sü tü kul la na cak sý nýz. Siz bü yük fir ma la rýn e lin de kal mýþ UHT ku tu süt le ri ço cuk la ra da ðý týr sa nýz bu ço cuk la ra i yi lik yap - mak, ço cuk la rýn bes len me si ne kat ký da bu lun mak de ðil dir, bi lâ kis ço cuk la rýn as lýn da iç me me si ge - re ken bir þey le ze hir len me si de mek tir. UHT sü tü tav si ye et mek suç tur. Do ðal lý ðý ný bü tü nüy le yi tir - miþ, hiç bir þe kil de bes le yi ci de ðe ri ol ma yan, bir mik tar bel ki kal si yum, bel ki pro te in kay na ðý o la - bi le cek bir süt ten bah se di yo ruz çün kü. A ma hiç - bir iþ le vi ol ma yan bir süt tür UHT süt. (Ko nu - þan: Mi ne Þe no cak lý, Va tan g., 2 Ni san 2012) Cer rah pa þa Týp Fa kül te si Ço cuk Me ta bo liz ma ve Bes len me Bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Dr. Ah met Ay dýn da þöy le de miþ: Ben an ne sü tü dý þýn da süt ve ril sin is te mi yo rum, süt ü rün le ri ve ril sin di yo - rum. Ya ni yo ðurt, pey nir, ke fir... (...) Bir ke re sü tü sý cak iþ lem den ge çi ri yor su nuz, i çin de ki vi ta min - ler, en zim ler kay bo lu yor. (...) Süt bir sü rü ý sýl iþ - lem den ge çi yor, i çin de ki sin di ri ci en zim ler ö zel - lik le ri ni kay be di yor, vi ta min ler a za lý yor. Hal bu ki siz o nu ma ya la dý ðý nýz za man en zim ler tek rar can la ný yor, sin di ri ci en zim ler o lu þu yor. Gü nü - müz de o ka dar çok a ler jik ço cuk var ki! En bü yük se bep ler den bi ri de süt. (So ru: Siz ku tu süt le ri hiç ö ner mi yor su nuz. Ne den?) Çün kü çok yük sek ý sýl iþ lem den ge çi yor lar, süt mo le kül le ri tah rip o lu - yor, sü tün bü tün mo le kül ya pý sý de ði þi yor, süt süt ol mak tan çý ký yor, en bü yük a ler jen o lu yor. (...) Ku tu sü tü ko nu sun da bir sü rü dâ vâ a çýl dý hak - kým da. O nun i çin sa na yi ti pi süt çü le ri düþ man - dýr lar ba na. (Va tan, 14 A ra lýk 2011) Da ha çok pa ra ka zan ma uð ru na sü tü de kir - let ti ler ma a le sef. Ya bu be yan lar in kâr e dil me li, ya da bil has sa ço cuk lar i çin ze hir et ki si ya pan süt le rin i çil me si teþ vik e dil me me li. Süt ye ri ne pey nir ve yo ðurt da ðýt ma yý, on la rýn kul la nýl ma - sý ný teþ vik e de mez mi yiz? Fýt rî ha yat tan o ka dar u zak laþ týk ki, Ýs tan bul da ya þa yan ve yaz ta til le rin de kö ye gi den bir ço cuk, Ben i nek sü tü iç mem di ye rek ger çek te or ga nik ve sað lýk lý o lan ger çek sü tü iç me yi red de di yor. O ve o nun gi bi le re mar ket te ki pa ket süt ün da ha sað lýk lý ol du ðu nu dü þün dü ren le rin ve ba li bü yük... Süt kir le nir se, o nu su te miz le ye bi lir mi? YAR GÝ TAY Baþ kan lý ðý, ha zýr la dý ðý ra - por i le ku ru mun ar tý ve ek si le ri ni or - ta ya koy du. Yar gý tay 2011 Yý lý Fa a li yet Ra po - ru nda, ku rum sal ka bi li yet ve ka pa si - te si de ðer len di ril di. Üs tün lük ler ve Za yýf lýk lar þek lin de i ki bö lüm de ya pý - lan de ðer len dir me de, ad li yar gý da son ka rar mer cii o la rak iç ti hat bir li ði - ni sað la yan ku rum ol ma sý üs tün lük - ler o la rak i fa de e dil di. Güç lü ta rih sel alt ya pý, ku rum kül tü rü ve kim li ði ne sa hip ol ma sý, ba ðým sýz bir ku rum ol - ma sý, Yar gý tay Cum hu ri yet Baþ sav cý - lý ðý nýn si ya si par ti ler ü ze rin de de ne - tim yet ki si nin bu lun ma sý o lum lu gö - rü len Ýþ yü kü ne i liþ kin so run la ra kök - lü çö züm ler ge tir mek ye ri ne, bu so - run la rýn ku rum men sup la rý nýn da ha faz la ça lýþ ma sý i le çö zü le bi le ce ði yo - lun da yay gýn ku rum sal i nan cýn bu - lun du ðu nu di le ge ti ren Yar gý tay, ku - ru mun halk la i liþ ki ler ve bil gi len dir - me hiz me ti nin i se ye ter siz ol du ðu nu i ti raf et ti. Yar gý tay da uy gu la nan se - çim le rin so nuç lan dý rýl ma sý sü re ci ni hýz lan dý rý cý dü zen le me ya pýl ma ma sý - ný ek sik lik o la rak gö ren baþ kan lýk, per so nel hak kýn da ye ter li ve ge rek li ce za lan dý rý cý ve ö dül len di ri ci uy gu la - ma ya pýl ma dý ðý ný, gö rev de yük sel - me de ob jek tif kri ter le rin e sas a lýn ma - dý ðý ný be lirt ti. Da i re ler a ra sýn da gö rev u yuþ maz lý ðýn dan kay nak la nan sü re kay bý ný ön le yen me ka niz ma nýn o luþ - tu rul ma ma sý ný ek sik lik o la rak gö ren Yar gý tay, ilk de re ce mah ke me le ri i le ye ter li dü zey de iç ti hat pay la þý mý nýn ol ma dý ðý na dik kat çek ti. Yar gý tay ça lý þan la rý nýn se çi min de, a lý mýn da ve da ðý tý mýn da iþ ge rek le ri - nin ye te rin ce gö ze til me di ði nin be lir - til di ði ra por da, dos ya la rýn gü ven li ol - ma yan þe kil de sak lan ma sý, nak le di le - bil me si ve ku rum dý þý na çý kar týl ma la - rý na ne den o lan ça lýþ ma þart la rý nýn dü zel til me si yö nün de ge rek li ya sal ve fi zi ki alt ya pý nýn o luþ tu rul ma dý ðý i fa - de e dil di. Yar gý tay Ka nu nu nun gü nün ih ti - yaç la rý na ce vap ver me di ði nin an la týl - dý ðý ra por da, Ya ban cý dil bi len ü ye, tet kik hâ ki mi, Cum hu ri yet sav cý sý ve per so nel sa yý sý nýn az ol ma sý, bu ko - nu da ye ter li o la nak la rýn sað lan ma - ma sý. Ýn san hak la rý a la nýn da ve yar gý - ya i liþ kin te mel ko nu lar da dü þün ce, stra te ji ve hiz me tin iþ le yi þi ne yö ne lik po li ti ka o luþ tu rup, do kü man tas yon iþ le mi ya pa cak bi lim sel ku rul ve bi - rim le rin bu lun ma ma sý. Ça lýþ ma ba rý - þý ný gö ze ten et kin yön tem le rin ol ma - ma sý. Kay nak la rýn kul la ný mýn da ki ön ce lik le rin ob jek tif kri ter le re gö re be lir len me me si. Ar þiv ve kü tüp ha ne hiz met le ri nin ku ru mun ih ti yaç la rý na ya nýt ve re cek dü zey de ol ma ma sý. Hâ kim sý ný fý dý þýn da ki per so ne lin as - ga ri ya þam ve ge çim stan dart la rý na sa hip ol ma ma sý ve ben ze ri ne den ler - le ye ter li mo ti vas yo nu nun sað la na - ma ma sý. Per so ne lin ni te lik ve ni ce lik a çý sýn dan ye ter siz ol ma sý. Tüm Yar - gý tay ça lý þan la rý na hiz met ve re cek ye - ter li lik te sos yal te sis le rin bu lun ma - ma sý. Yar gý ba ðým sýz lý ðý nýn ge re ði o - lan ma li ö zerk li ðin sað la na ma mýþ ol - ma sý ve büt çe den a lý nan pa yýn ye ter - siz li ði i le kul la ným a þa ma sýn da ge ti ri - len ge nel ký sýt la ma la ra tâ bi ol ma sý. U YAP Yar gý tay Bil gi Sis te min de ya - þa ný lan so run lar ve ak sak lýk la rýn za - ma nýn da gi de ri le me me si ek sik lik o - la rak sý ra la ný yor. An ka ra / ci han Du rak, yi ne be ra at et ti nýçýþlerý Ba kan lý ðý nca, hak kýn da a çý lan so ruþ - tur ma dolayýsýyla A da na Bü yük þe hir Be le di ye Baþ - kan lý ðý gö re vin den u zak laþ tý rý lan Ay taç Du rak, Se çim Ka nu nu na mu ha le fet id di a sýy la 1 yý la ka - dar ha pis ce za sý is te miy le a çý lan dâ vâ da be ra at et - ti.a da na 5. Sulh Ce za Mah ke me si nde, 2009 yý lýn - da ki ye rel se çim ler sý ra sýn da Se çim le rin Te mel Hü küm le ri ve Seç men Kü tük le ri Hak kýn da ki Ka - nun a mu ha le fet id di a sýy la, Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý Mül - ki ye Mü fet tiþ li ði nin ih ba rý ü ze ri ne a çý lan da va nýn son du ruþ ma sýn da, Du rak ha zýr bu lun du. Du rak, son i fa de sin de de hak kýn da ki suç la ma la rý ka bul et - me di. Mah ke me ha ki mi, ge rek çe si 15 gün i çe ri - sin de ya zýl mak ü ze re, Du rak ýn hak kýn da ki ka mu da va sýn dan be ra a tý na ka rar ver di. Du rak hak kýn da 6 ay ve 1 yýl a ra sýn da de ði þen ha pis ce za sý is te nen id di a na me de, Be le di ye Mec li si ü ye si Mus ta fa Tun cel in be ya ný, ye rel ga ze te ler, 8 CD ve Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý Mül ki ye Mü fet tiþ li ði nin ra po ru de lil o - la rak yer al mýþ tý. Ay rý ca Du rak, ko nuy la il gi li da ha ön ce, i zin al ma dan, Ça ta lan da su þi þe le me te si si ku rup, bu nun i çin be le di ye den kay nak ak ta ra rak ku ru mun hak ve çý kar la rý ný ko ru ya ma dý ðý id di a - sýy la gö re vi kö tü ye kul lan ma su çun dan a çý lan da va dan da be ra at et miþ ti. A da na / a a Dar be Ko mis yo nu ilk top lan tý sý ný yap tý naskerý dar be ve muh tý ra la rý in ce le mek a ma - cýy la o luþ tu ru lan Mec lis Dar be le ri A raþ týr ma Ko - mis yo nu, ilk top lan tý sý ný yap tý. Baþ kan lý ða AKP Ýs - tan bul Mil let ve ki li Ni met Baþ se çil di. AKP Ýs tan - bul Mil let ve ki li Fey zul lah Ký yýk lý nýn ge çi ci baþ - kan lý ðýn da ki ilk top lan tý da baþ kan, baþ kan ve ki li, söz cü ve ka tip ü ye se çi mi ger çek leþ ti ril di. Bu na gö re baþ kan lý ða AKP Ýs tan bul Mil let ve ki li Ni met Baþ, baþ kan ve kil li ði ne AKP A mas ya Mil let ve ki li Na ci Bos tan cý, söz cü lü ðe Çan ký rý Mil let ve ki li Ýd ris Þa hin, Ka tip ü ye li ði i se AKP Er zu rum Mil let ve ki li Cen giz Ya vi li oð lu se çil di. 17 ki þi lik ko mis yon da AKP Ýs tan bul Mil let ve kil le ri Fey zul lah Ký yýk lýk, Mus ta fa Þen top ve Þi rin Ü nal, AKP Kü tah ya Mil - let ve ki li Ýd ris Bal, Kay se ri Mil let ve ki li Ya þar Ka ra - yel ve Ma ni sa Mil let ve ki li Sel çuk Öz dað yer a lý - yor. CHP den Mer sin Mil let ve ki li A li Rý za Öz türk, Ýs tan bul Mil let ve ki li Sü ley man Çe le bi, Ga zi an tep Mil let ve ki li Meh met Þe ker ve Af yon ka ra hi sar Mil let ve ki li Ah met Top taþ yer a lýr ken, MHP den Ýs tan bul Mil let ve ki li A til la Ka ya ve An ka ra Mil let - ve ki li Öz can Ye ni çe ri, BDP den Ýs tan bul Mil let ve - ki li Sýr rý Sü rey ya Ön der bu lu nu yor. An ka ra / a a Yük sek yar gý dan ha zin i ti raf lar YARGITAY, 2011 FAALÝYET RAPORU'NDA KURUMA YÖNELÝK CÝDDÎ ELEÞTÝRÝLERDE BULUNDU. RAPORA GÖRE, YABANCI DÝL BÝLEN ÜYE, HÂKÝM, SAVCI VE PERSONEL SAYISI AZ. ÝNSAN HAKLARI ALANINDA ÇALIÞIP YARGININ ÝÞÝNÝ KOLAYLAÞTIRACAK BÝR BÝRÝM YOK. Nazým Kay nak bu gün ve da e de cek YAÞ had din den 5 Ma yýs ta e mek li ye ay rý la cak Yar gý tay Baþ ka ný Na zým Kay nak i çin bu gün Yar gý tay da ve da tö re ni dü zen le ne cek. Yar gý tay Baþ ka ný Kay nak tan bo þa la cak Yar gý tay 1. Baþ kan lý ðý i çin 7 Ma yýs Pa zar te si gü nü se çim ya - pý la cak. Baþ kan lýk i çin 13. Hu kuk Da i re si Baþ ka ný A li Al kan, 3. Hu kuk Da i re si Baþ ka ný Ke ma let tin Yük sel ve 5. Ce za Da i re si Baþ ka ný A. Cey la ni Tuð rul a day lýk di lek çe le ri ni ver di. Yar gý tay Baþ ka ný se çi le bil mek i çin ü ye sa yý sý nýn salt ço - ðun lu ðu nun o yu nu al mak ge re ki yor. Ýlk üç tur da a day lar dan bi ri ye ter li ço ðun lu ðu sað la ya maz sa ü çün cü tur da en çok o yu a lan 2 a day dör dün cü ve be þin ci tur da ya rý þa cak. Bu tur lar da da so nuç a lýn maz sa ye ni den ba þa dö nü le rek tur la ra de vam e di le cek. Bu a ra da, Yar gý tay Baþ kan ve ki li ve Hu kuk Ge nel Ku ru lu Baþ ka ný Er dal San lý da 26 Ni san da yaþ had din den e mek li ol du. Baþ kan ve kil li ði i çin de ay ný gün se çim ya pý la cak. Bu se çim de i se Yar gý tay 23. Hu kuk Da i re si Baþ ka ný Mah mut Bil gen i le 11. Hu kuk Da i re si Ü ye si Ah met Öz gan ya rý þa cak. An ka ra / a a Yar gý tay da iþ yü kü art tý YARGITAY'IN 2011 fa a li yet ra po run da il ginç ve ri ler yer a - lý yor. Ýþ yü kü nün yýl dan yý la ar týþ gös ter di ði ku ru mun 2011 yý lýn da dev re den dos ya sa yý sý nýn 2010 yý lý na gö re hu kuk da i re le rin de yüz de 11, ce za da i re le rin de yüz de 32 ve Cum - hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nda yüz de 16 o ra nýn da art tý ðý be lir til - di. Ra por da ya pý lan de ðer len dir me de, Bu du rum Yar gý - tay ýn çö zü me ka vuþ tu rul ma sý ge re ken en bü yük so ru nu - dur. Bu te mel so ru nun çö zü mü i çin ya pý sal de ði þik le rin ya nýn da, fi zi ki, ma li ve in san kay nak la rý nýn ye ter siz lik le ri - nin gi de ril me si ko nu sun da ya pý lan ça lýþ ma lar sür mek te - dir. Bu nun so nu cun da Yar gý tay ýn ka pa lý a la ný, ü ye ha kim, sav cý ve per so nel sa yý sý da yüz de 50 den faz la ar tý rýl mýþ - týr. Ge le cek dö nem de stra te jik plan da yer a lan so run ve ye ter siz lik le re i liþ kin a maç ve he def le rin ger çek leþ ti ril me - si ne ça lý þý la cak týr de ni yor. Yar gý tay Baþ kan lý ðý nýn ra po - ru na gö re 2011 yý lýn dan bu yý la dev re den dos ya la rýn da ðý lý - mý þöy le:ku rul lar: 800, Hu kuk Da i re le ri: 186 bin 897,Ce za Da i re le ri: 367 bin 329, Baþ sav cý lýk: 618 bin 573. Mec lis e 2 bin 500 Der sim baþ vu rusu

9 Y HA BER 9 An ka ra nýn Su ri ye po li ti ka sý çýk maz da. Ger çi NA TO mü da ha le si nden ve tam pon böl ge for mü lün den ar týk pek zâ hir bah se dil mi yor. Lâ kin ses siz lik i çin de be lir siz lik sü rü yor. 12 Ni san da yü rür lü ðe gi ren a teþ kes i lâ ný na rað men sü re ge len o lay lar ü ze rin den bir di zi spe kü las yon ü re ti li yor. An cak BM Gü ven lik Kon se yi nin 300 göz lem ci gön de ril me si ni o nay la ma sý ve ye ni göz lem ci gru bu nun gön de ri le ce ði ni a çýk la ma sý, ba rýþ plâ ný bek len ti si ni or ta ya ko yu yor. Ne var ki ö zel lik le as ke rî mü da ha le ye ge rek çe a ra yan la rýn, o pe ras yon la rýn þid det len di ði id di a sýy la Þam ý suç la ma la rý na kar þý, BM göz lem ci le ri ne de ne tim le ri sý ra sýn da ya pý lan tâ ciz a teþ le ri ve as ker le ri, su bay la rý, as ke rî te sis le ri ve po lis mer kez le ri ni he def a lan sal dý rý lar, çe þit li yo rum la ra yol a çý yor. Haf ta ba þýn da Su ri ye Ýn san Hak la rý Ýz le me Ör gü tü Baþ ka ný Ra mi Ab dur rah man ýn, Su ri ye nin ku ze yin de ki Ýd lib þeh rin de ha va kuv vet le ri is tih ba rat bi na sý ö nün de i ki bom ba nýn pat la ma sý so nu cu ço ðu gü ven lik güç le rin den 20 ki þi nin öl dü ðü nü du yur du ðu bom ba la ma o lay la rý, deh þet li pro vo kas yo nun te zâ hü rü. Ser best bý ra ký lan Al bay la ra tu tuk la ma Ö ZEL yet ki li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði nin yü rüt tü ðü 28 Þu bat So ruþ tur ma sý kap sa mýn da dü zen le nen ilk o pe ras yon da gö zal tý na a lý nan ve nö bet çi ha kim lik çe ser best bý ra ký lan e mek li Mus ta fa Ke mal Sav cý ve ve e mek li Ký dem li Al bay Ýb ra him Sel man Ya zý cý, sav cý lý ðýn i ti ra zý ü ze ri ne An ka ra 11. A ðýr Ce za Mah ke me si ta ra fýn dan tu tuk lan dý. Hak la rýn da ya ka la ma ka ra rý çý ka rý lan Sav cý ve Ya zý cý, po lis eþ li ðin de An ka ra A da let Sa ra yý na ge ti ril di. An ka ra 11. A ðýr Ce za Mah ke me si he ye ti, Sav cý ve Ya zý cý nýn bir kez da ha i fa de si ni al dý. He yet, da ha son ra zan lý la rýn tu tuk lan ma sý na ka rar ver di. Sav cý ve Ya zý cý, so ruþ tur ma nýn ilk o pe ras yo nun da gö zal tý na a lýn mýþ, so ruþ tur ma yý yü rü ten Cum hu ri yet Sav cý sý Mus ta fa Bil gi li, i fa de si ni al dý ðý Sav cý ve Ya zý cý nýn tu tuk lan ma la rý ný ta lep et miþ ti. Ý ki zan lý, sor gu lan dýk la rý An ka ra 11. A ðýr Ce za Mah ke me si Nö bet çi Ha kim li ði ta ra fýn dan yurt dý þý na çý kýþ ya sa ðý þar týy la ser best bý ra kýl mýþ tý. Sav cý Bil gi li, Sav cý ve Ya zý cý nýn ser best bý ra kýl ma sý na i liþ kin ka ra ra i ti raz da bu lun muþ, i ti raz, An ka ra 11. A ðýr Ce za Mah ke me si he ye tin ce ka ra ra bað lan mýþ tý. Zan lý la rý ser best bý ra kan ha ki min yer al ma dý ðý he yet, i ti ra zý ka bul e de rek, Sav cý ve Ya zý cý hak kýn da ya ka la ma ka ra rý çý kart mýþ tý. An ka ra / a a De niz Fe ne ri sav cý la rý bugün ha kim kar þý sý na çý ka cak DE NÝZ Fe ne ri e.v bað lan tý lý so ruþ tur ma yý yü rü tür ken gö rev den a lý nan Cum hu ri yet sav cý la rý Na di Tür kas lan, Ab dul va hap Ya ren ve Meh met Ta möz'ün gö rev de yet ki yi kö tü ye kul lan ma su çun dan Yar gý tay 11. Ce za Da i re si;nde yar gý lan ma la rý na bugün baþ la na cak. Sav cý la rýn yar gý la na ca ðý da va nýn ilk du ruþ ma sý, Yar gý tay Ge nel Ku rul Sa lo nu nda ya pý la cak. Ha kim ler ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu (HSYK) 2. Da i re si, De niz Fe ne ri e.v bað lan tý lý so ruþ tur ma yý yü rü tür ken gö rev den a lý nan Cum hu ri yet sav cý la rý Na di Tür kas lan, Ab dul va hap Ya ren ve Meh met Ta möz hak kýn da ko vuþ tur ma iz ni ve ril me si ne ka rar ver miþ ti. HSYK 2. Da i re si nin ka ra rý, Sin can Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na gön de ril miþ, baþ sav cý lýk da sav cý lar hak kýn da id di a na me dü zen le ye rek, Sin can A ðýr Ce za Mah ke me si ne gön der miþ ti. A ðýr Ce za Mah ke me si, sav cý lar hak kýn da ki id di a na me yi, Yar gý tay Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na i let miþ ti. Yar gý tay 11. Ce za Da i re si de Tür kas lan, Ya ren ve Ta möz i le il gi li Sin can 1. A ðýr Ce za Mah ke me si nin gön der di ði id di a na me yi ka bul et miþ ti. An ka ra / a a Kaosa düþürecek asýl felâket As lýn da BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mo on dan son ra Su ri ye de ki BM göz lem ci he ye ti nin ba þý na a ta nan Nor veç li Tüm ge ne ral Ro bert Mo od un, Þam da gö re vi üst le cev ni as ya.com.tr nir üst len mez E sad a ve mu ha le fe te, Ça týþ - Suriye de muhalefetin ma la ra son ve re rek a teþ ke sin iþ le me si ne im kân ta nýn ma sý ve iþ bir li ði çað rý sý, bil has sa ba rýþ plâ ný nýn a ka bin de a teþ ke sin bo zul ma sý nýn so rum lu su nun ve suç lu su nun tek ta raf ol ma dý ðý ný e le ve ri yor. BÜYÜK RÝSKLER TAÞIYOR Doð ru su Ba tý nýn çif te stan dar dý ve tek yön lü pro pa gan da sý, Su ri ye de çö zü mü tý ký yor. O ba ma nýn, A me ri kan is tih ba rat teþ ki lâ tý bün ye sin de ku ru lan ve kit le sel kat liâm ya da soy ký rý ma da ir ih ti mal le ri in ce le yip is tih ba rat ve si ya sî ka rar la rý ko or di ne e de cek ö zel bi rim in ön ce lik li he def ül ke le ri nin Su ri ye ve Ý ran ol du ðu nu bil dir me si, tek no lo ji yi kul la na rak in san hak la rý ih lâl le rin de bu lu nan ve mu ha lif le ri bas tý ran hü kû met le re yap tý rým lar ýn ilk e tap ta bu i ki ül ke ye kar þý uy gu lan ma sý, bu nun gös ter ge si. (Mil li yet, ) Oy sa Kör fez kral lýk la rýn da ve dev rim den son ra ka rý þýk lýk la ça týþ ma la rýn git tik çe a lev len di ði Ku zey Af ri ka da de vam e den kal kýþ ma la ra, in san hak la rý ih lâl le ri ne ve ký tal le re kar þý, yap tý rým lar bir ya na, en u fak bir u ya rý da da hi bu lu nul mu yor. Týp ký, A me ri kan iþ ga li al týn da hâ lâ her gün on lar ca, yüz ler ce in sa nýn kat le dil di ði I - baþarý ihtimalini görmediðini kaydeden Yakýþ ýn, Esad, alternatifi doðru dürüst hazýrlanmadan düþerse, ülkenin kaosa düþeceði kesin gibi. Asýl felâket o zaman olur. Ýktidar sahipsiz kalýr. Böyle bir kaosun çok boyutlu sonuçlarý olur, Suriye bölünür tesbiti de anlamlý. rak ta ço ðu ço cuk, ka dýn, yaþ lý bir bu çuk mil yon in sa nýn hun har ca kat le dil me sin den ve ya bom ba la ma lar la bir mil yon si vi lin öl dü rül dü ðü Af ga nis tan tan bah se dil me me si te za dý gi bi Bu nok ta da An ka ra nýn baþ tan be ri si lâh lý mu hâ le fe te ar ka çý kan ve mev cut yö ne ti min dev ril me si ü ze ri ne bi na e di len he sap sýz ve al ter na tif siz Su ri ye po li ti ka sý nýn, pe þi nen Tür ki ye yi si ya sî ve e ko no mik yön den za rar di de et ti ði ve bü yük risk ler ta þý dý ðý, ki mi ik ti dar par ti si men sup la rýn ca da ik rar e dil mek te TÜR KÝ YE, YAL NIZ KA LA BÝ LÝR Bu a çý dan, Or ta do ðu da en u zun sü re - Su ri ye, Mý sýr ve Su u dî A ra bis tan da 12 yýlbü yü kel çi lik yap mýþ, AKP ku ru cu la rýn dan ve AKP hü kü me ti nin ilk Dý þiþ le ri Ba ka ný e mek li bü yü kel çi Ya þar Ya kýþ ýn, Tür ki ye nin Su ri ye i le il gi li B plâ ný yok. Tür ki ye, Su ri ye po li ti ka sýn da yal nýz ka la bi lir. Ba tý da kim se E sad sýz Su ri ye yi bi zim ka dar söy le mi yor de ðer len dir me si, dik ka te de ðer, (Ne þe Dü zel, Ta raf, ) De va mýn da Su ri ye de mu ha le fe tin ba þa rý ih ti ma li ni gör me di ði ni kay de den Ya kýþ ýn, E sad, al ter na ti fi doð ru dü rüst ha zýr lan ma dan dü þer se, ül ke nin ka o sa dü þe ce ði ke sin gi bi. A sýl fe lâ ket o za man o lur. Ýk ti dar sa hip siz ka lýr. Böy le bir ka o sun çok bo yut lu so nuç la rý o lur, Su ri ye bö lü nür tes bi ti de an lam lý. (a.g.g.) Bu na mu ka bil, mü da ha le ta raf ta rý ve hü kû met yan lý sý med ya da, Su ri ye ye mü da ha le ve iç sa vaþ ta, öz gür Su ri ye or du su nun as ker sa yý sý, ha fif ve a ðýr si lâh en van te ri nin ya pýl ma sý, Su ri ye or du su i le ça týþ ma/sa vaþ ma gü cü ka pa si te si nin mu ka ye se si tah ri ki, çar pý cý. Oy sa Tür ki ye nin ya pa ca ðý, mu hâ lif le rin si lâh lan dý rýl ma sýy la du ru mu da ha da kö tü leþ ti re cek tek yan lý po li ti ka lar de ðil, Müs lü man kom þu sun da ba rýþ ve de mok ra si yi sað la ya cak uz laþ ma or ta mý nýn ha zýr lan ma sý i çin a ra bu lu cu luk tur. Ec ne bi le rin kü re sel e ge men lik ve çý kar he sap la rýn dan a zâ de ka la rak, akl-ý se lim le, iz an ve in saf la Eski Ýstihbaratçý Bülent Orakoðlu, Cumhuriyet Savcýsý'na ifade verdikten sonra adliye çýkýþýnda kendisine yöneltilen sorularý cevaplandýrdý. FO TOÐ RAF: A A Orakoðlu ndan savcýya 9 klasör bilgi ve belge DÖNEMÝN EMNÝYET GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÝSTÝHBARAT DAÝRE BAÞKANVEKÝLÝ BÜLENT ORAKOÐLU, 28 ÞUBAT SORUÞTURMASI KAPSAMINDA SAVCI MUSTAFA BÝLGÝLÝ'YE ''MAÐDUR VE TANIK'' SIFATIYLA YAKLAÞIK 3,5 SAAT SÜREYLE ÝFADE VERDÝ. 9 KLASÖR BÝLGÝ VE BELGE SUNDU. Ö ZEL yet ki li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði nin yü rüt tü ðü 28 Þu bat So ruþ tur ma sý kap sa mýn da dö ne min Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü Ýs tih ba rat Da i re Baþ kan ve ki li Bü lent O ra koð lu nun bil gi si ne baþ vu rul du. Sa bah sa at le rin de An ka ra Ad li ye si ne ge len O ra koð lu, ö zel yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý Mus ta fa Bil gi li ye mað dur ve ta nýk sý fa týy la yak la þýk 3,5 sa at sü rey le i fa de ver di. Ad li ye ça ký þýn da ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný cevap la yan O ra koð lu, 28 Þu bat sü re ci i çe ri sin de hem mað dur o la rak hem de dö ne min en ya kýn þa hit le rin den bi ri si o la rak, mað dur ve ta nýk sý fa týy la sa yýn ö zel yet ki li sav cý ya o dö nem le il gi li tüm bil dik le ri mi zi 9 kla sör o la rak sun duk. Bu ra da o dö nem de ya pý lan bü tün hu kuk suz luk lar, ka nun suz luk lar hep si var dý de di. Sav cý Mus ta fa Bil gi li nin sor duk la rý na da ce vap ver di ði ni be lir ten O ra koð lu, Bu sü reç de vam e de ce ðe ben zi yor, bi ze so ru lan so ru lar dan di ye ko nuþ tu. Dö ne min Cum hur baþ ka nýy la il gi li ne so rul du? so ru su na O ra koð lu, þu ce va bý ver di: Biz da ha ön ce med ya da yan sý dý ðý þe kil de, sa yýn Cum - hur baþ ka ný na, bi zim em ni yet is tih ba rat da i re baþ kan lý ðý o la rak Ba tý Ça lýþ ma Gru bu bel ge si ni ken di si ne yer le þik sý ray la ver di ði mi zi, a ma bu bel ge den do la yý bi ze o pe ras yon ya pýl dý ðý ný, bu nun bir suç bel ge si ol du ðu nu, ül ke yi dar be þart la rý na gö tür me ye yö ne lik bir ça lýþ ma gru bu ol du ðu nu, Ba tý Ça lýþ ma Gru bu nun ke sin lik le hu ku ki bir da ya na ðý ol ma dý ðý ný be lirt tik. Za ten sa yýn sav cý la rýn e lin de dar be ci ler le bir lik te ha re ket e den ba zý si vil un sur lar la il gi li çok cid di bil gi ve bel ge le rin ol du ðu nu an la mýþ bu lu nu yo rum. Bu ra da þu na çok dik kat e di li yor; ke sin lik le bir dar be ci gi bi ha re ket et me yen ya ni dar be ci ler ka dar en az ha re ket e den ki þi ler le il gi li o pe ras yon de vam e de bi lir di ye dü þü nü yo rum. Si vil ka na da da o pe ras yon ge le cek mi siz ce? so ru su na i se O ra koð lu, Gel me si ge re ki yor kar þý lý ðý ný ver di. O ra koð lu, En az dar be ci ler ka dar bu ül ke ye i ha net et miþ, dar be yap mýþ in san lar mu hak kak ki han gi ku rum da han gi si vil mev ki, ma kam da o lur lar sa ol sun lar her hal de on la ra da he sap so ru la cak di ye dü þü nü yo rum di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a ESKÝ BAKAN GÜZEL DE SAVCIYA ÝFADE VERDÝ ES KÝ ba kan lar dan Ha san Ce lal Gü zel, ö zel yet ki li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði nin yü rüt tü - ðü 28 Þu bat So ruþ tur ma sý kap sa mýn da bil gi si ne baþ vu rul mak ü ze re An ka ra A da let Sa ra yý na gel - di. A vu ka tý Ha cý A li Öz han i le ad li ye ye ge len Gü - zel, yap tý ðý a çýk la ma da, Cum hu ri yet sav cý sý Mus - ta fa Bil gi li nin, 28 Þu bat So ruþ tur ma sý kap sa mýn - da, i fa de si ne baþ vur mak ü ze re ken di si ni ça ðýr dý - ðý ný söy le di. Gü zel, Be nim 15 yýl ön ce dar be yi ih - bar et ti ðim ev ra ký da bul muþ lar. Her hal de bu çer - çe ve de gö rüþ le ri me baþ vu ra cak zan ne di yo rum de di. Ta nýk o la rak mý i fa de ve re cek si niz? so ru - su na da Gü zel, Ba na ta nýk ve ya sa nýk de nil me di. Her hal de ta nýk o la rak, 28 Þu bat ý ben yap ma dý ðý - ma gö re... di ye ce vap ver di. An ka ra / a a HABERLER Polise molotof atan bir göstericiye 19 yýl 6 ay hapis cezasý verildi. Po li se mo lo tof a tan ki þi ye 19 yýl ha pis nbýn GÖL DE ka týl dý ðý i ki ay rý i zin siz gös te ri de gü ven lik güç le ri ne taþ ve mo lo tof kok teyl li sal dý rý da bu lu nan grup ta yer al dý ðý ge rek çe siy le yar gý la nan sa nýk, 5 ay rý suç tan top lam 19 yýl 6 ay ha pis ce za sý na çarp tý rýl dý. Di yar ba kýr 6. A ðýr Ce za Mah ke me si nde gö rü len ka rar du ruþ ma sýn da tu tuk lu sa nýk Mu ham med B. i le a vu kat la rý ha zýr bu lun du. Cum hu ri yet sav cý sý, ön ce ki du ruþ ma da mah ke me ye sun du ðu mü ta lâ a sý ný tek rar la ya rak, sa ný ðýn ce za lan dý rýl ma sý yö nün de ta lep te bu lun du. Sa nýk, yap tý ðý son sa vun ma sýn da, dâ vâ ya ko nu suç lar la bir il gi si nin ol ma dý ðý ný i le ri sü re rek be ra a ti ni is te di. Sa nýk a vu ka tý Fet hi Gü müþ de sa ný ða a tý lý suç la ma la rýn, Du man kod ad lý giz li þahidin ger çe ði yan sýt ma yan be yan la rý na da yan dý rýl dý ðý ný sa vun du. Mah ke me he ye ti, ver di ði ký sa bir a ra nýn ar dýn dan sa nýk Mu ham med B yi TCK nýn Ör güt ü ye si ol ma mak la bir lik te ör güt a dý na suç iþ le mek, Ý zin siz pat la yý cý mad de bu lun dur mak, Ma la za rar ver mek, te rör ör gü tü nün pro pa gan da sý ný yap mak su çu ndana 19 yýl 6 ay ha pis ce za sý na çarp týr dý. Diyarbakýr / a a MAN dan ba þör tü sü ya sa ðý na tu haf ge rek çe nkon YA Sel çuk Ü ni ver si te si En düs tri Mü hen dis li ði 1. sý nýf öð ren ci le rin den Büþ ra Nur Us lu, staj yap mak i çin baþ vur du ðu MAN Fab ri ka sý nda, is te ði ba þör tü lü ol du ðu ge rek çe siy le red de dil di. Bu o la yýn Sen tez ha ber de yer al ma sý ü ze ri ne MAN; Ba þör tü sü nü ü re tim es na sýn da duy ma ya en gel o la rak teþ kil et ti ði i çin ka bul e dil me di ði a çýk la ma sýn da bu lun du. "Bir ba þör tü sü skan da lý da MAN dan"ha be ri ü ze ri ne MAN ka mu o yu a çýk la ma sýn da bu lun du. A çýk la ma da ge rek çe o la rak; ü re tim yer le rin de duy ma ya en gel teþ kil o lu nan hiç bir ak se su a ra i zin ve ril me di ði i fa de sine yer ve ril di. Us lu nun baþ vu ru su; Staj ev rak la rý ný zý a la mam. Yö ne tim Ku ru lu mu zun al dý ðý ka rar dan do la yý bu ký ya fe ti niz le bu te sis ler de staj ya pa maz sý nýz ge rek çe siy le red de dil miþ ti. Ka mu oyunda yer a lan ha ber ler ü ze ri ne MAN bir a çýk la ma yap ma ge re ði duy du. A çýk la ma da; i da ri kýs ma ba þör tü lü nün a lýn dý ðý, ü re tim kýs mý na i se ba þör tü lü le rin a lý na ma ya ca ðý i fa de si yer al mak ta dýr. A çýk la ma nýn baþ ka bir ye rin de ise, Büþ ra Nur Us lu ya is tis naî du rum uy gu la na ca ðý belirtilerek Ý da rî o fis ler de staj ya pa bi lir denmesi ka fa la rý ka rýþ týr dý. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ce za e vi ra po ru, sav cý da ndýyar BA KIR As ke rî Ce za e vi Ger çek le ri A raþ týr ma ve A da let Ko mis yo nu ü ye le ri, ha zýr la dýk la rý ra po ru, 12 Ey lül dö ne min de Di yar ba kýr As ke rî Ce za e vi nde ki iþ ken ce id di a la rýy la il gi li so ruþ tur ma yý yü rü ten cum hu ri yet sav cý sý na ver di. Ko mis yon ü ye le ri, cum hu ri yet sav cý sýy la ya pý lan gö rüþ me nin ar dýn dan ad li ye bi na sý ö nün de ba sýn a çýk la ma sý yap tý. Ya zý lý a çýk la ma yý o ku yan 78 li ler Gi ri þi mi Söz cü sü Ce la let tin Can, ko mis yon o la rak, 3 yýl dýr fi i len sür dür dük le ri ça lýþ ma lar so nu cun da böy le si bir ra por ha zýr la dýk la rý ný söy le di. Ra por da, 500 do la yýn da mað du run 800 sa at lik gör sel an la tým ka yýt la rý ve 7 bin say fa lýk çö zü mü nün bu lun du ðu nu kay de den Can, Bu ra por, Di yar ba kýr As ke ri Ce za e vi nde ö zel lik le yýl la rý a ra sýn da ya þa nan zul mün, ci na yet le rin en kap sam lý bel ge le ri dir de di. Ha zýr la nan ra po run, yü rü tü len so ruþ tur ma ya kat ký sý o la ca ðý ný dü þün dük le ri ni i fa de e den Ce la let tin Can, þun la rý söy le di: Bu kap sam da ya pý lan ça lýþ ma lar; Di yar ba kýr As ke rî Ce za e vi nde ya þa nan la rýn iþ ken ce, in san lýk dý þý mu a me le ve in san la ra kar þý uy gu la nan o nur ký rý cý dav ra nýþ lar la, in san lýk su çu iþ len di ði, mað dur la ra sis te ma tik o la rak iþ ken ce uy gu lan dý ðý, in san lý ða kar þý suç iþ len di ði so nu cu nu or ta ya koy muþ tur. Biz i na ný yo ruz ki Di yar ba kýr As ke rî Ce za e vi ger çe ði an la þýl ma dan bu gün ya þa dý ðý mýz so run la rýn hiç bi ri ni çöz mek müm kün de ðil dir. Bu nun i çin biz is ti yo ruz ki; ce za e vin de zul me ka rar ve ren ler, uy gu la yan lar, bi le rek ya da bil me ye rek or tak o lan lar yar gý lan ma lý dýr. Ko mis yon ü ye le ri, a çýk la ma nýn ar dýn dan ad li ye bi na sý ö nün den ay rýl dý. Diyarbakýr / a a Tu tuk lu ve kil lere, ik ti da r me sa fe li nbaþ BA KAN Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, tu tuk lu mil let ve kil le ri nin du ru mu na i liþ kin ge li nen nok ta da i ni si ya ti fin TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek i le üç mu ha le fet par ti si gru bun da ol du ðu nu be lir te rek, Çün kü tu tuk lu mil let ve kil le ri on la rýn de di. A rýnç, TVnet teki Baþ kent prog ra mý na ka tý la rak gün dem de ki ko nu la ra i liþ kin so ru la rý ce vap la dý. Arýnç, tu tuk lu mil let ve kil le ri ko nu su na i liþ kin so ru yu ce vap lar ken, þöy le ko nuþ tu: Þim di bu ra da i ni si ya tif Mec lis Baþ ka nýn da ve üç mu ha le fet par ti si gru bun da. Çün kü tu tuk lu mil let ve kil le ri on la rýn. Baþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað, Tu tuk lu mil let ve kil le riy le a la ka lý ha di se mu ha le fet par ti le ri nin Tür ki ye ye bir e se ri dir de di. Boz dað, Ko so va Baþ ba kan Yar dým cý sý E di ta Ta hi ri i le gö rüþ tü. Boz dað, gö rüþ me nin ar dýn dan ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Boz dað, bir bir ü ze ri ne, muhalefetle iktidar arasýnda þu an da ü ze rin de uz la þýl mýþ, mu ta ba ka ta va rýl mýþ bir me tin ol ma dý ðý ný kaydetti. An ka ra / a a

10 EKONOMÝ 10 Y S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 93,50 ÖN CE KÝ GÜN 93,50 DÜN 630 ÖN CE KÝ GÜN 630 DO LAR DÜN 1,7619 ÖN CE KÝ GÜN 1,7619 DÜN 2,3162 ÖN CE KÝ GÜN 2,3162 Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 2 MAYIS ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ p p p p DOSY A NO: 2010/2478 Es. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kýymeti, evsafý, Satýþ Þartlarý: Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kavaklýdere Mahallesi, Büklüm Sokakta 39 Kapý nolu binanýn bulunduðu yere rastlayan imarýn, 2521 ada, 23 parseli teþkil eden, 494 m 2 arsa üzerine inþa edilmiþ, 4/32 arsa paylý, 1. Kat 4 nolu, 2 oda, salon, antre, mutfak, banyo, wc ve 2 balkondan müteþekkil 65 m 2 kullaným alanlý mesken vasýflý taþýnmaz eklentisi 4 nolu kömürlüðü ile birlikte bir borç nedeni ile açýk artýrma suretiyle satýlacaktýr. Gayrimenkulün geniþ evsafý dosyada mevcut bilirkiþi raporunda açýklanmýþtýr. TAKDÝR OLUNAN KIYMETÝ: ,00.TL % 1 KDV Alýcýya aittir. 1- Satýþ günü, saat 10.45'den 10.55'e kadar Ankara Adliyesi Mezat Salonunda açýk artýrma sureti ile yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ý ve rüçhanlý alacaklýlar varsa mecmuunu ve satýþ ve paylaþtýrma masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmaz ise en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla, gayrimenkul günü, saat 10.45'den, 10.55'e kadar Ankara Adliyesi-Mezat Sa lo nun da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ i se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye - nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa - ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk - maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Açýk artýr ma ya ka týl mak is te yen le rin tak dir e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit pey ak çe si (TL) ya da bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz (Dos ya nu ma ra sý be lir ti le rek) te mi nat mek tu bu nu ver me le ri ge rek mek te dir. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ði tak dir de ken di si ne 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Kat - ma de ðer ver gi si, i ha le dam ga ver gi si, a lý cý a dý na ta hak kuk e de cek ½ ta pu har cý sa týn a la na a it o la cak týr. Bi rik miþ em lak ver gi borç la rý, Tel la li ye res mi i le sa tý cý a dý na ta hak - kuk e de cek ta pu harç la rý sa týþ be de lin den ö de nir. Tah li ye ve tes lim gi der le ri i ha le a lý cý - sý na a it tir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la, di ðer il gi li le rin, var sa ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil ol - mak ü ze re bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný, fa iz ve mas ra fa da hil o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de mü dür lü ðü mü ze bil dir me le ri ge re kir. Ak si tak dir de, hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça, pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Taþýnmazý satýn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay - dýy la, i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le, sa týþ be de li ni der hal ve ya Ý ÝK 130. mad de ye gö re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr. 5- Gayrimenkul ken di si ne i ha le o lu nan kim se müd de tin de pa ra yý ver mez se i ha le ka - ra rý fesh o lu na rak, ken di sin den ev ve l en yük sek tek lif te bu lu nan kim i se arz et miþ ol - du ðu be del le al ma ya ra zý o lur sa o na, ra zý ol maz ve ya bu lun maz sa he men ar týr ma ya çý - ka rý lýr. Bu ar týr ma il gi li le re teb lið e dil me yip, yal nýz ca sa týþ tan en az ye di gün ön ce ya pý - la cak i lan la ye ti ni lir. Bu ar týr ma da tek li fin Ý ÝK 129. mad de de ki hü küm le re uy ma sý þar - týy la ta þýn maz en çok ar tý ra na i ha le e di lir. Ý ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len so rum lu dur. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay - rý ca hük me ge rek kal mak sý zýn Ýc ra Mü dür lü ðün ce tah sil o lu nur. 6- Þartna me i lan ta ri hin den i ti ba ren Mü dür lü ðü müz de her ke sin gö re bil me si i çin a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör nek gön de ri le bi lir. 7- Satýþa iþ ti rak et mek is te yen le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et - miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/2478 Es. sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý ri ca olunur. 15/03/2012 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27. (Ýc. Ýf. K. 126) B: T. C. ANKARA 22. ÝCRA MÜDURLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar KONFERANSA DÂVET Konu : Hz. Peygamber ve Aile Konuþmacý : Halil Uslu (Araþtýrmacý Yazar) Tarih : Cuma Saat: 20:30 Org. : Silifke Yeni Asya Temsilciliði Ýrtibat : Enf las yon tah mi ni tut ma dý ELEKTRÝK VE DOÐALGAZA YAPILAN ZAMLAR DOLAYISIYLA ENFLASYON TÜFE'DE YÜZDE 1.52 ARTTI. ÜFE'DEKÝ ARTIÞ YÜZDE 0.08'DE KALDI. YILLIK ENFLASYON 3.5 YIL SONRA YÜZDE 11'ÝN ÜZERÝNE ÇIKTI. E LEK TRÝK ve do ðal ga za ya pý lan zam lar Ni san a yýn da enf las yo nu vur du. Tür ki ye de Ni san a yýn da tü ke ti ci fi yat la rýn da (TÜ FE) yüz de 1,52, ü re ti ci fi yat la rýn da (Ü FE) i se yüz de 0,08 ar týþ mey da na gel di. Ni san i ti ba rýy la yýl lýk enf las yon i se TÜ FE de yüz de 11,14, Ü FE de yüz de 7,65 ol du. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) ve ri le ri ne gö re, 2012 yý lý Ni san a yýn - da ay lýk baz da enf las yon TÜ FE de 1,52, Ü - FE de i se yüz de 0,08 ar týþ gös ter di. TÜ FE de bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 11,14, 12 ay lýk or ta la ma la ra gö re yüz de 8,59 ar týþ mey da na gel di. Yýl lýk enf las yon TÜ FE de E - kim 2008 den be ri ilk kez yüz de 11 i geç ti. 1 Ni san dan i ti ba ren e lek tri ðe yüz de 9.26, do - ðal ga za yüz de o ra nýn da zam gel miþ ti. Mer kez Ban ka sý, zam la rýn enf las yo nu ya rým pu an art tý ra ca ðý ný ön gör müþ tü. Ban ka, Ma yýs a yýn da enf las yon da dü þüþ bek li yor. TÜ FE DE GÝ YÝM ET KÝ SÝ TÜ FE de a na har ca ma grup la rý i ti ba riy le bir ay ön ce ye gö re en yük sek ar týþ yüz de i le gi yim ve a yak ka bý gru bun da ger çek - leþ ti. Ni san a yýn da en deks te yer a lan grup lar - dan ko nut ta yüz de 3.15, lo kan ta ve o tel ler de yüz de 1.19, ev eþ ya sýn da yüz de 0.81, eð len ce ve kül tür de yüz de 0.62, sað lýk ta yüz de 0.52, e ði tim de yüz de 0.52, çe þit li mal ve hiz met - ler de yüz de 0.30, u laþ týr ma da yüz de 0.27, al - kol lü i çe cek ler ve tü tün de yüz de 0.05 ar týþ ya þan dý. Ha ber leþ me de yüz de 0.04, gý da ve al kol süz i çe cek ler de yüz de 0.12 dü þüþ mey - da na gel di. Yýl lýk baz da TÜ FE de en yük sek ar týþ yüz de i le al kol lü i çe cek ler ve tü - tün gru bun da gö rül dü. O nu çe þit li mal ve hiz met ler (yüz de 16.56), ko nut (yüz de 13.11), gi yim ve a yak ka bý (yüz de 11.66), gý da ve al kol süz i çe cek ler (yüz de 11.65) iz le di. TA RIM DA DÜ ÞÜÞ Sek tö rel baz da ba kýl dý ðýn da ta rým da yüz de 0.70 dü þüþ, sa na yi de yüz de 0.24 ar týþ ger çek - leþ ti. Ü FE so nuç la rý sa na yi nin alt sek tör le ri ba zýn da de ðer len di ril di ðin de en yük sek ay lýk ar týþ yüz de 4,39 i le ham pet rol ve do ðal gaz çý ka rý mý alt sek tö rün de mey da na gel di. Sa - na yi nin üç sek tö rün den, ma den ci lik ve ta þo - cak çý lý ðý sek tö rün de yüz de 2.56, i ma lat sa na - yi sek tö rün de yüz de 0.18 ar týþ, e lek trik, gaz ve su sek tö rün de yüz de 0.05 dü þüþ ol du. ZAM ÞAM PÝ YO NU DO MA TES Ni san a yý nýn zam þam pi yo nu yüz de i le do ma tes ol du. O nu yüz de le e tek, yüz de le er kek göm le ði, yüz de le er kek a yak ka bý sý, yüz de i le ka dýn ti þör - tü ta kip et ti. Do ðal gaz yüz de 16.67, e lekk trik yüz de 9.27 art tý. Fi ya tý en çok dü þen ü rün yüz de le sa la ta lýk ol du. An ka ra / a a HABERLER Ben zi ne 10 ku ruþ luk in di rim nben ZÝ NÝN lit re fi ya týn da yak la þýk 10 ku ruþ luk in di ri - me gi dil di. A kar ya kýt da ðý tým þir ket le ri, ön ce ki ge ce ya rý sýn dan ge çer li ol mak ü ze re 95 ok tan kur þun suz ben zin de yüz de 2,4 lük in di ri me git ti. Böy le ce ben zi - nin lit re si 4,58 li ra dan yak la þýk 10 ku ruþ luk ge ri le ye rek 4,48 li ra ya ge ri le ye cek. Ham pet rol ve kur da ya þa nan dü þüþ ü ze ri ne fi yat in di ri mi me gi dil di ði be lir ti li yor. TÝM: Ýh ra cat bu yýl 150 mil yar do lar o la cak ntür KÝ YE Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM) Baþ kan ve ki li Mus ta fa Çýk rýk çý oð lu, ih ra ca týn bu yýl 150 mil yar do - la ra u la þa ca ðý ný be lir te rek, E min a dým lar la he de fi mi - ze doð ru i ler li yo ruz de di. E ge Ýh ra cat çý lar Bir li - ði nden (E ÝB) ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, bir lik ta - ra fýn dan ha ya ta ge çi ri len Ý no vas yon Yö ne ti mi A ka de - mi si ilk me zun la rý ný ver di. Prog ram kap sa mýn da 13 fir ma dan 18 ça lý þa na ser ti fi ka la rý ve ril di. Faaliyet te ko - nu þan TÝM Baþ kan ve ki li Mus ta fa Çýk rýk çý oð lu, 500 mil yar do lar lýk 2023 ih ra cat he de fi ne e min a dým lar la i ler len di ði ni be lir te rek þöy le de di: Ge çen se ne 135 mil yar do lar ih ra cat yap týk. Bu se ne bu ra kam 150 mil yar do lar o la cak. E min a dým lar la he de fi mi ze doð ru i ler li yo ruz. An cak bu he def le ri de fet het mek i çin, ar - týk fark lý dü þün me miz ge re ki yor. Dün ya nýn gi di þa tý ný da ha i yi o ku ma mýz ge re ki yor. Da ha faz la ü re ten de ðil, da ha a kýl lý, ve rim li ve fark lý o la ný ü re ten ka za ný yor. 500 mil yar do lar ih ra cat he def le ri mi ze i no vas yon o - dak lý bir an la yýþ la u la þa ca ðý mý za i na ný yo ruz. En ba þýn - dan be ri TÝM o la rak biz ler bu prog ra mý ca ný gö nül - den des tek le dik. Ýs tan bul / Ye ni As ya Maliye Bakanlýðý, "tasarruf paketi" haberini ya lan la dý nma LÝ YE Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da dün bir ga ze te de, Me mur Zam mý na Kar þý lýk 5 mil yar lýk ta - sar ruf pa ke ti þek lin de ki ha ber de yer a lan bil gi ve gö - rüþ le rin ger çe ði yan sýt ma dý ðý be lir til di. Ma li ye Ba kan - lý ðý Ba sýn Mü þa vir li ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, 2012 Mer ke zi Yö ne tim Büt çe si nin dö ne - mi ni kap sa yan Or ta Va de li Prog ra ma da ya lý o la rak ha - zýr lan dý ðý ve TBMM ta ra fýn dan ka bul e dil di ði kay de - di le rek, 2012 Mer ke zi Yö ne tim Büt çe si nin Or ta Va - de li Prog ram da ön gö rü len he def ler ve çer çe ve da hi lin - de uy gu lan ma ya de vam e dil di ði i fa de e dil di. A çýk la - ma da, il gi li ga ze te de ha be re ko nu o lan ve Ma li ye Ba - kan lý ðý ta ra fýn dan ha zýr la nan Ka nun Ta sa rý Tas la ðý nýn te mel a ma cý nýn, Or ta Va de li Prog ram da ön gö rül dü ðü þek liy le, ka mu ma li yö ne ti mi i le ta þýn - maz yö ne ti min de et kin li ðin ve ve rim li li ðin art tý rýl ma sý i çin mik ro dü zey de ya pý sal ni te lik li i yi leþ tir me le rin sað lan ma sý ol du ðu be lir til di. A çýk la ma da, bu çer çe ve - de, tas la ðýn ma li ye ti ne 5 mil yar de me nin ve bu nu da me mur zam mý i le i liþ ki len dir me nin son de re ce de yan - lýþ bir al gý o luþ tur du ðu nun al tý çi zil di. An ka ra / a a I sý ölç me yen a part ma na ce za ke si le cek nma KÝ NE Mü hen dis le ri O da sý Kon ya Þu be Baþ ka ný Doç. Dr. Me te Kal yon cu, ý sý öl çer sis te mi nin uy gu lan - ma sý ný sað la ma yan bi na yö ne ti ci le ri ve ki þi ler hak kýn - da ce zaî iþ lem uy gu la na ca ðý ný be lirt ti. Kal yon cu, yap - tý ðý a çýk la ma da, 5 A ra lýk 2008 te Bi na lar da E ner ji Per for man sý Yö net me li ði nin ya yým lan dý ðý ný, bu yö - net me li ðin 5 A ra lýk 2009 ta ri hin de yü rür lü ðe gir di ði ni vur gu la dý. Kal yon cu, þun la rý kay det ti: 2 Ma yýs 2007 ta ri hin de ya yýn la nan E ner ji Ve rim li li ði Ka nu nu ge re - ði, mer ke zi ý sýt ma sis te mi ne sa hip bi na lar da, mer ke zi ve ya lo kal ý sý ve ya sý cak lýk kon trol ci haz la rý i le ý sýn ma ma li yet le ri nin ý sý kul la ným mik ta rý na bað lý o la rak pay - la þý mý ný sað la yan sis tem ler kul la nýl ma ya baþ lan mýþ týr. Bu uy gu la ma 2 Ma yýs 2012 ta ri hi i ti ba riy le tüm mer - ke zi sis tem li bi na lar da zo run lu ha le gel miþ tir. Mer ke - zi sis tem ler de ý sý öl çer ci haz la rý nýn kul la ný mýy la ý sýn - dý ðýn ka dar ö de sis te mi baþ la mýþ týr. Böy le ce kim ne ka dar ý sý kul la ný yor sa o ka dar ö de me ya pa cak, ý sý ü re - ti mi da ha ve rim li ha le ge le cek tir. Yö net me lik hü küm - le ri ne uy gun ha re ket et me ye rek ý sý öl çer sis te mi nin uy gu lan ma sý ný sað la ma yan lar so rum lu o la cak ve bu ki þi ler hak kýn da il gi li ka nu na mu ha le fet su çun dan ce - zai iþ lem uy gu la ma sý ya pý la cak týr. Kon ya / a a Av ru pa Gi ri þim ci li ði Teþ vik Ö dül le ri baþ vu ru la rý KOS GEB e nav RU PA Gi ri þim ci li ði Teþ vik Ö dül le ri i çin baþ vu - ru lar 1 Ha zi ran a ka dar KOS GEB e ya pý la bi le cek. KOS GEB ten ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Av ru pa Ko - mis yo nu nun spon sor lu ðun da, 2006 den be ri ve ri len Av ru pa Gi ri þim ci li ði Teþ vik Ö dül le ri ya rýþ ma sý i çin Tür ki ye den 2 a day be lir le ye rek Ko mis yo na bil dir me gö re vi nin KOS GEB te ol du ðu be lir til di. Bu yýl ki ö dül - ler i çin KOS GEB e ya pý la cak baþ vu ru lar a ra sýn dan be - lir le ne cek 2 a da yýn Av ru pa Ko mis yo nu na bil di ri le ce - ði ve bu a day la rýn 7 ki þi lik u lus la r a ra sý jü ri ta ra fýn dan de ðer len di ri le ce ði i fa de e di ldi. De ðer len dir me ler so - nun da be lir ti len her ka te go ri i çin bi rer ba þa rý ö dü lü, ay rý ca ka te go ri ler i çe ri sin den se çi len en ya ra tý cý ve en il ham ve ri ci gi ri þim ci lik uy gu la ma sý na i se Jü ri Bü yük Ö dü lü nün ve ri le ce ði vur gu la ndý. An ka ra / a a KONFERANSA DÂVET Konu : Said Nursî'ye göre "Ýnsanlýðýn Kurtuluþ Reçetesi Kur'ân Medeniyeti" Konuþmacý : Araþtýrmacý Yazar Halil USLU Tarih : Cumartesi Saat: 20:30 Yer : Tekeli Belediyesi Düðün Salonu Organizasyon: Yeni Asya Gazetesi Bozyazý ve Tekeli Temsilcileri Ersan Yaþar ve Arif Kýr Ýrtibat: (0535) AKDENÝZ KIYISINDA BOZYAZI-TEKELÝ ÝLKBAHAR PÝKNÝÐÝNE DÂVET Geleneksel hale gelen 4. Pikniðimize bütün dostlarýmýzý bekliyoruz. Yer : Bozyazý ilçesi Tekmen Belediyesi Sahil Yolu Piknik Alaný Tarih : Pazar Organizasyon: Bozyazý - Tekeli Yeni Asya Gazetesi okuyucularý adýna Bozyazý ve Tekeli temsilcileri Ersan Yaþar ve Arif Kýr Ýrtibat: (0535) Not: Pikniðimize Araþtýrmacý Yazar Halil USLU'da iþtirak edecektir. 70 kat lý bi na ya 60 ye ni tek no lo ji AN KA RA Ti ca ret O da sý (A TO) Baþ ka ný Sa lih Bez ci, An ka ra ya ya pa cak la rý 70 kat lý sim ge bi na nýn Tür ki ye de bir çok il ke im za a ta ca ðý ný ve 60 ye ni tek no lo ji ba rýn dý ra ca - ðý ný be lirt ti. A TO Baþ ka ný Bez ci, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, A TO i çin in þa e de cek le ri 70 kat lý sim ge bi na nýn ö zel lik le ri ni a çýk la dý. Ye ni bi na yý sür dü rü le bi lir lik il ke si çer çe ve sin - de ta sar la dýk la rý ný kay de den Bez ci, Ye ni bi na mýz da ha az e ner ji tü ke te cek, ye ni le ne - bi lir e ner ji kay nak la rý ný kul la na cak ve yer kü re ye kar bon di ok sit sa lý ný mý ný a zal ta cak þe kil de in þa e di le cek de di. A TO bi na sý nýn, Yük sek Per for mans (High Per for man ce Bu il dings) kri ter le ri ne uy gun o la rak ta sar la na ca ðý ný bil di ren Bez ci, bi na ya pý e le man - la rý nýn, ý sý ge çir gen lik di ren ci yük sek cam, du var, ya lý tým mal ze me si, çift ci dar lý ya pý ka bu ðu gi bi yük sek e le man lar dan o luþ tu ru la ca ðý ný söy le di. Bez ci, Böy le ce, bi na in - þa sýn da kul la ný lan yük sek per for mans, me ka nik ý sýt ma ve so ðut ma ya da ha az ih ti - yaç du yul ma sý na yol a ça cak di ye ko nuþ tu. A TO nun ye ni bi na sý yüz de 40 o ra nýn da da ha az e ner ji tü ke tir ken, ken di e ner ji si nin yüz de 15 i ni de gü neþ pa nel le ri a ra cý lý ðýy la ken di si ü re te cek di yen Bez ci, gün ý þý ðý ný yüz de 90 o ra nýn da kul la na cak bi na da o to - ma tik ça lý þan göl ge len dir me e le man la rý o la ca ðý ný ek le di. A TO Baþ ka ný Bez ci, An ka ra Ti ca ret O da sý nýn ye ni bi na sýn da bir de ti ca ret mü ze si ku ra cak la rý ný söy le di. Bez ci, An - ka ra nýn geç mi þin de yer a lan an cak tek no lo jiy le bir lik te si li nip gi den iþ kol la rý ný da i - çin de ba rýn dý ran ti ca ri sek tör le re a it eþ ya la rýn yer a la ca ðý mü ze nin 5 bin met re ka re lik bir a lan da ko nuþ la na ca ðý nýn bil gi si ni ver di. Ankara / Ahmet Terzi Er do ðan dan S&P a sert tep ki BAÞ BA KAN R. Tay yip Er do ðan, kre di de re ce len - dir me ku ru lu þu Stan dard & Po or s un (S&P) Tür - ki ye nin not gö rü nü mü nü dü þür me si ne sert tep ki gös ter di. 5. Ýs tan bul Mo da Ha zýr Gi yim Kon fe ran - sý nda ko nuþ ma ya pan Baþ ba kan Er do ðan þun la rý söy le di: S&P bir a çýk la ma yap tý, ben bu nu çok ga - rip se dim. Po zi tif te o lan Tür ki ye du ra ða na in di ri li - yor. Ne ye gö re in di ri yor sun? Bel li sü re po zi tif te ka la ný ar ttýr ma sý ge re kir ken, Tür ki ye ye art tý rýr - sam i de o lo jik o la rak sý kýn tý do ðu rur. Ýf lâs e den Yu na nis tan ý, Ýr lan da yý yük sel ti yor. Böy le saç ma - lýk o lur mu? Ta ma men i de o lo jik bir yak la þým. Bu - nu kim se yut maz. Bu nu Tay yip Er do ðan a yut tu - ra maz sýn. Ni ye? Kal ký nan bir ül kem var be nim. A - lan el ol ma yan ve ren el o lan bir Tür ki ye var. Sen kal kýp Tür ki ye nin kre di no tu nu du ra ða na in di rir - sen bu nu ye mez ler. Ve bu nun be de li ni ar týk ben se ni bir kre di ku ru lu þu o la rak ta ný mý yo rum de - mek su re tiy le a çýk la rýz. Ha lep o ra day sa ar þýn bu ra - da. Ça lýþ ma or ta da, ü re tim or ta da, ih ra cat or ta da. Bü yü me o ra nýn da dün ya da i kin ci, se ne kal kýp da Tür ki ye ye bö ye not ve rir sen bu nu kim se yut - maz. ÞÝM ÞEK: ÇOK GE RÝ DEN GE LEN RA POR Ma lat ya da ga ze te ci le rin so ru la rýn ce vap la yan Ma li - ye Ba ka ný Meh met Þim þek de, S&P nin ka ra rý na i liþ kin o la rak Çok ge ri den ge len, 9 ay ön ce ki bir ta kým so run - la ra ta kýl mýþ bir ra por de di. Þim þek, ra po run, S&P ye hiç ya kýþ ma yan çok cid dî mad dî ha ta lar la do lu ol du ðu - nu i fa de e de rek, þöy le de vam et ti: Ön ce bil gi le ri ni, a na - liz le ri ni doð ru yap sýn lar. Doð ru su kü re sel kriz de gör - dük. A A A no tu ver dik le ri ül ke ler, A A A no tu ver dik le ri þir ket le rin ço ðu ba týk. A ma, bir tür lü per for man sý ný gö - re me dik le ri, si ya si is tik ra rý tak dir e de me dik le ri Tür ki - ye de de bir ta kým ta kýn tý la rý var. O nun i çin ar týk dün ya da fi nans sek tö rü de pi ya sa lar da es ki si gi bi bu ku ru luþ - la rý faz la ka le al mý yor. An ka ra / Ma lat ya / a a

11 Hazýrlayan: e-posta: 1) Hz. Ey yûb ü (a.s.) sab ret mek ten vaz ge - çi rip Ba na ger çek ten za ra rý do kun du. Sen i se mer ha met li le rin en mer ha met li si sin (En bi ya 21/83) mü na ca tý ný yap tý ran se bep ne dir? A) A i le si ve i na nan la rýn ken di si ni terk et me si B) Kurt lar kal bi ne ve di li ne iþ le di ði i çin Al lah a o - lan i ba de ti ni ak sat ma sý C) Ba lý ðýn kar nýn dan kur tu lup sa hi le u laþ ma sý D) Ma lý ný mül kü nü kay be dip i yi ce fa kir ol ma sý E) Has ta lý ðý nýn þid de ti ni art týr ma sý ve ta ham mül e dil mez ha le gel me si 2) Ý kin ci Lem a nýn Be þin ci nük te sin de, Na sýl ki ço ban, gay rýn tar la sý na te ca vüz e - den ko yun la rý na taþ a týp, on lar o taþ tan his - se der ler ki, za rar lý iþ ten kur tar mak i çin bir ih tar dýr, mem nu na ne dö ner ler cüm le sin - den a þa ðý da ki han gi mâ nâ lar çý ka rý la bi lir? I. Çok za hi ri mu sibet ler var ki, i lâ hî bi rer ih tar, bi rer i kaz dýr. I I. Mu sî be tin has ta lýk o lan nev i, mu sî bet de ðil bel ki bir il ti fat-ý Rab ba ni dir, bir tal tif tir. I I I. Mad dî mu sî bet ler bü yük gör dük çe bü yür, kü çük gör dük çe kü çü lür. A) Yal nýz I B) Yal nýz I I C) I ve I I D) I ve I I I E) I, II ve I I I 3) Be di üz za man a gö re, zi kir ve ma ri fet-i Ý lâ hi ye nin ma hal le ri a þa ðý da ki ler den han gi - le ri dir? A) A kýl-lâ ti fe-i Rab ba ni ye B) Kalb-vic dan C) Dil-a kýl D) Kalb-li san E) Vic dan-þu ur 4) Has ta lýk lar ve mu sî bet ler le, mu sî bet ze de za a fý ný ve ac zi ni his se dip, Rabb-i Ra hî mi ne il ti câ kâ râ ne te - vec cüh e dip, O' nu dü þü nüp, O 'na yal va rýp hâ lis bir u - bu di yet ya par. Bu u bu di ye te ri yâ gi re mez, hâ lis tir. Pa rag raf ta ta ný mý ya pý lan kav ram a þa ðý - da ki ler den han gi si dir? A) Men fi i ba det B) Tak va C) Du â D) Mü nâ cat E) Müs bet i ba det 5) Mu sî bet za ma ný u zun dur cüm le si - nin Be di üz za man a gö re ger çek ma na sý a - þa ðý da ki ler den han gi si dir? A) Mu sî bet a nýn da za man geç mek bil me di ði i - çin u zun dur. B) Sý kýn tý lý ol du ðu i çin u zun dur. C) U zun bir ö mür gi bi ha ya tî ne ti ce ler ver di ði i - çin u zun dur. D) Mu sî bet ler u zun sür dü ðü i çin u zun dur. E) Mu sî be ti u zun his set ti ren in sa nýn veh mi dir. 6) Re sul-i Ek rem A ley his sa lâ tü Ves se lâm, to run la rý o lan Haz ret-i Ha san ve Hü se yin e (r.a.) kü çük lük le rin de ni çin çok bü yük bir þef kat ve e hem mi yet gös ter miþ tir? A) To run sev gi si nin e hem mi ye ti ni gös ter mek i çin B) Hz. A li ve Hz. Fat ma ya (r.a.) o lan sev gi si ni gös ter mek i çin C) Ge le cek te þe hit o la cak la rý ný bil di ði i çin D) Cen net genç le ri nin e fen di le ri ol duk la rý i çin E) Ýs lâ mi yet e en bü yük hiz met le re, nes lin den ge len ler maz har o la ca ðý i çin 7) Mü ker rer ri va yet ler de fer man et miþ: Si ze i ki þey bý ra ký yo rum; on la ra te mes sük et se niz ne cat bu lur su nuz: bi ri Ki ta bul lah, bi ri Âl-i Bey tim. Pey gam ber E fen di miz in (a.s.m.) Âl-i Beyt ten mu ra dý a þa ðý da ki ler den han gi si dir? A) Nes lin den ge len bü yük zat lar B) Hz. Hü se yin (r.a.) ve nes li C) Hz. Ha san (r.a.) ve nes li D) Sün net-i Se niy ye si E) Sa ha be-i Ki ram 8) I- Za hi rî Ýs lâm a ley hin de gö rül müþ tür. I I- Ku rey þî ler bir de re ce ga lip gö rün müþ tür. I I I- Ma ne vî bü yük bir fe tih hük mün de dir. IV- Sa ir fü tu ha týn da a nah ta rý dýr. Yu ka rý da ki mâ nâ la rý ta þý yan ve Fe tih Sû - re si yle Pey gam ber E fen di miz e (a.s.m.) müj de ve ri len za fer a þa ðý da ki ler den han gi - si dir? A) Hu dey bi ye an laþ ma sý B) Be dir Sa va þý C) U hud Sa va þý D) Ý ran ýn fet hi E) Hay ber in fet hi 9) A þa ðý da ki ler den han gi si dâr-ý dün - ya nýn ha ki kat le rin den bi ri de ðil dir? A) Dâr-ý hiz met B) Dâr-ý kud ret C) Dâr-ý hik met D) A hi re tin tar la sý E) Mey dan-ý im ti han 10) A þa ðý da ki se çe nek ler den han gi si, Þi a - lar da, Ö mer is mi ne kar þý þid det li bir öf ke ve düþ man lýk ol ma sý nýn se bep le rin den bi ri de - ðil dir? A) Hz. Ö mer in (r.a.) hiz met-i Ýs lâ mi yet te ve kur bi yet-i Ý lâ hi ye de en yük sek ma kam da ol ma sý B) Hz. Ö mer in (r.a.) e liy le Ý ran mil li ye ti ya ra lan - ma sý C) Amr ib nü l-âs ýn (r.a.) Hz. A li ye (r.a.) kar þý a - yak lan ma sý D) Ö mer ib ni Sa d ýn Hz. Hü se yin e (r.a.) kar þý fe - ci sa va þý E) Hz. Ö mer in (r.a.) Hz. A li den (r.a.) ön ce ha li fe ol ma sý 11) A þa ðý da ki ler den han gi si Haz ret-i A li nin (r.a.) di ðer ha li fe le re gö re üs tün ol du ðu yön ler den bi ri de ðil dir? A) Ke mâ lât-ý fev ka lâ de si B) Þahs-ý mâ ne vî-i Âl-i Bey tin mü mes si li ol ma sý C) Fev ka lâ de se nâ kâ râ ne e hâ dis-i Ne be vi ye ye maz ha ri ye ti D) Ve ra set-i nü büv vet ve te sis-i ah kâm-ý ri sâ let nok ta sýn da ki his se si E) Kah ra man-ý Ýs lâm ve E se dul lah ün va ný ný ka zan ma sý 12) Az bir za man da çok u zun bir za ma ný ya þa ma yý i fa de e der. Me se lâ Ka dir Ge ce sin - de 80 yýl lýk bir ö mür kýy me tin de ol ma sý bu sýr dan kay nak la nýr. A þa ðý da ki ler den han gi - si bu ma na la rý ta þý yan bir kav ram dýr? A) Tayy-ý me kân B) Bast-ý za man C) Mi 'rac D) Tul-i e mel E) Tayr-ý hü ma yun 13) (1) Bý rak ey bi ça re fer ya dý be lâ dan kýl te vek - kül. (2) E ðer be lâ ve re ni bul dun sa sa fa en der, a ta en - der be lâ dýr bil. (3) Ci han do lu be lâ ba þýn da var ken, ne ba ðý rýr sýn kü çük bir be lâ dan, gel te vek kül kýl. (4) Zi ra fer yat, be lâ-en der, ha ta-en der be lâ dýr; bil. (5) E ðer bu la maz san, bü tün dün ya ce fa-en der be lâ dýr; bil. (6) Te vek kül i le be lâ yü zün de gül, ta o da gül sün. Yu ka rý da ki cüm le le ri ma na a ký þý na gö re en doð ru sý ra la ma na sýl ol ma lý dýr? A) B) C) D) E) ) Cis min be ka sý, ha ya tý, vü cu du, bu lun du ðu bir gün, bel ki bir sa at ol du ðu ve ma zi ve müs tak be li mâ dum ve mey yit bu lun du ðu hal de, kal bin ha zýr gün den çok gün ev vel, çok gün son ra ki za ma na ka - dar da i re-i vü cu du ve ha ya tý ge niþ tir. Ru hun ha zýr gün den se ne ler ev vel ve se ne ler son ra ki bir da i re-i a zî me, da i re-i ha ya tý na ve vü cu du na dâ hil dir. A þa ðý da ki ler den han gi si, in san da ha yat-ý kal bî ve ru hî ye me dar o lan ve dün ya da ki fa ni ö mür ci he tiy le e be dî ve ba kî bir öm rü ne ti ce ve ren fa a li yet ler den bi ri de ðil dir? A) Ma ri fet-i Ý lâ hi ye B) Mu hab bet-i Rab ba ni ye C) U bu di yet-i Süb ha ni ye D) Mar zi yat-ý Rah ma ni ye E) Me þi et-i Rab ba ni ye 15) Haz ret-i Ý sa A ley his se lâm hak kýn da ki if rat-ý mu hab bet, Na sa ra i çin teh li ke li ol du ðu gi bi; Haz - ret-i A li (r.a.) hak kýn da da o tarz da if rat-ý mu hab - bet, ha dis-i sa hih te teh li ke li ol du ðu tas rih e dil miþ. A þa ðý da ki ler den han gi si Hz. A li (r.a.) hak - kýn da ha di sin ha ber ver di ði if rat-ý mu hab - be te dü þen ler dir? A) Ha ri ci ler B) Þi a-i ve lâ yet C) Ehl-i Sün net D) Veh ha bi ler E) Þi a-i Hi lâ fet 16) Tev rat ta a hir za man da ge le cek Pey - gam ber in ehl-i ta at ve i ba det ve ehl-i sa lâ - hat ve ve lâ yet o lan Sa ha be le ri han gi se çe - nek te ki va sýf la ha ber ve ril miþ tir? A) Kud sî le rin bay rak la rý be ra ber le rin de dir. B) Sa ha be ler da i ma doð ru söz lü dür. C) Sa ha be ler ký lýnç lý ve ci ha da me mur dur lar. D) Sa ha be ler yýl dýz lar gi bi dir, on la ra u yun ki ne - cat bu la sý nýz. E) Sa ha be le rin baþ la rýn da taç la rý var dýr. 17) Sa ha be ler ve Tâ bi în ler, i ba det te öy le bir de - re ce ye ge le cek ler ki, ruh la rýn da ki nu ra ni yet, yüz le - rin de par la ya cak ve cep he le rin de kes ret-i sü cud dan hâ sýl o lan bir hâ tem-i ve lâ yet nev in de a lýn la rýn da sik ke ler gö rü ne cek. A þa ðý da ki bü yük zat lar dan han gi si, ge ce ve gün düz de bin re kât na maz kýl ma sýy la pa rag raf ta an la tý lan ma na ya maz har ol - muþ tur? A) Ta us-u Ye me ni B) Ý mam Zey ne lâ bi dîn C) Ý mam-ý Ca fer-i Sa dýk D) Ý mam-ý A zam E bu Ha ni fe E) Ý mam-ý Ah med ibn-i Han bel 18) A þa ðý da ki ler den han gi si, Ke ra mat-ý Gav si ye ri sâ le si nin ya zýl ma sý nýn se bep le - rin den bi ri de ðil dir? A) Ri sâ le-i Nur un i man ha ki kat le ri nin hak ka ni - ye ti ni her ta ba ka dan in sa na is pat et mek B) Ýþ ken ce li ve en sý kýn tý lý bir za man da ga yet kuv vet li bir te sel li ve teþ vi ke muh taç o lun du ðun - dan tah dis-i ni met bir þükr-ü ma ne vî ne v'în den ol - ma sý C) Es rar-ý Kur â ni ye ye a it o lan Ri sâ le le rin mak - bu li ye ti ne Gavs-ý A za mýn im za bas tý ðý ný gös ter mek D) Ke ra mat-ý ev li ya yý in kâr e den mül hid le ri sus - tur mak E) Hiz met-i Kur â ni ye ye fü tur ve re cek çok es ba - ba ma ruz o lan la rýn kuv ve-i ma ne vi ye le ri ni tak vi ye, þevk le ri ni tez yid ve fü tur la rý ný i za le et mek 19) En te fi da ril hik me ti fat lub ta bi ben yu da vi kal bek (Ey bi ça re sen Da rül Hik met-i Ýs lâ mi ye de bir a za ol mak ci he tiy le gü ya bir he kim sin ehl-i Ýs lâ - mýn ma ne vî has ta lýk la rý ný te da vi e di yor sun. Hâl bu - ki en zi ya de has ta sen sin. Sen ev vel ken di ne ta bip a ra þi fa bul, son ra baþ ka sý nýn þi fa sý na ça lýþ.) Be di üz za man Sa id Nur sî nin, Es ki Sa - id den Ye ni Sa id e ge çiþ sü re cin de et ki li o - lan ve bir te fe ül de kar þý sý na çý kan bu ha ki - ka tin geç ti ði ki tap a þa ðý da ki se çe nek ler den han gi sin de ve ril miþ tir? A) Mek tu bat B) Ýh ya-yý U lu mu d-din C) Fü tu hat-ý Mek ki ye D) Fü tu hu l Gayb E) Mes ne vî-i Þe rif 20) He me e zost ne de mek tir? A) Her þey O na ben zer. B) Hiç bir þey O na ben ze mez. C) Her þe yin mer ke zin de O var dýr. D) Her þey O dur. E) Her þey O ndan dýr. 21) Vah de tü l Vü cud meþ re bi ne se be bi - yet ve ren aþ kýn nev le rin den en mü him mi a þa ðý da ki ler den han gi si dir? A) Aþk-ý be ka B) Aþk-ý dün ya C) Aþk-ý me ca zi D) Aþk-ý a hi ret E) Aþk-ý ma ne vî 22) Ben seyr-i ru ha nî de kat-ý me râ tip e der ken, ta ba kat-ý ev li yâ i çin de en par lak, en haþ met li, en le - tâ fet li, en em ni yet li, Sün net-i Se niy ye ye it ti bâý e sasý ta ri kat it ti haz e den le ri gör düm. Hat tâ o ta ba ka nýn â mi ev li ya la rý, sa ir ta ba kâ týn has ve lî le rin den da ha muh te þem gö rü nü yor du. Yu ka rý da ki sö zü han gi bü yük zat söy le - miþ tir? A) Ý mam-ý Rab ba ni B) Ý mam-ý Ga za li C) Be di üz za man Sa id Nur sî D) Mu hid din-i A ra bî E) Ab dül ka dir Gey la ni 23) Her bid at da lâ let tir ve her da lâ let Ce hen nem a te þin de dir ha dis-i þe ri fi a þa ðý - da ki â yet ler den han gi si ni a çýk lar? A) Ey Rab bi miz! Biz in dir di ðin ki ta ba i nan dýk ve pey gam be re uy duk. Sen de bi zi, Se nin bir li ði ne ve pey gam be ri nin doð ru lu ðu na þa hit lik e den ler le be - ra ber yaz. B) Hiç þüp he siz sen pek bü yük bir ah lâk ü ze rin - de sin. C) Bu gün si zin di ni ni zi ke mâ le er dir dim. D) Em ro lun du ðun gi bi dosdoð ru ol. E) De ki: Al lah ý se vi yor sa nýz ba na u yun ki, Al lah da si zi sev sin. 24) I. Gaf far is mi gü nah la rýn vü cu du nu is ter. I I. Set tar is mi ku sur la rýn bu lun ma sý ný ik ti za e der. I I I. Rez zak is mi aç lý ðý ik ti za e der. IV. Ce mil is mi çir kin li ði gör mek is ter. V. Þa fi is mi has ta lýk la rý ik ti za e der. Yu ka rý da cüm le ler den han gi sin de, Es mai Hüs na nýn ik ti za et ti ði ma na doð ru de ðil - dir? A) I B) I I C) I I I D) IV E) V 25) Gü nah-ý ke ba i ri ir ti kâb e den kâ fir o - lur ve ya i man ve kü für or ta sýn da ka lýr hük mü nü ka bul e den ler kim ler dir? A) Mu te zi le B) Ceb ri ye C) Ma tu ri di ye D) Eþ a ri ye E) Ka de ri ye 26) Þey ta nýn en bü yük bir de si se si, ha ka ik-i i ma - ni ye nin a za me ti ci he tin de dar kalb li ve ký sa a kýl lý ve kà sýr fi kir li in san la rý al da týr, der ki: Bir tek zat, u - mum zer rat ve sey ya rat ve nü cu mu ve sa ir mev cu - da tý bü tün ah vâ liy le ted bir-i ru bu bi ye tin de çe vi ri - yor, i da re e di yor de ni li yor. Böy le had siz a cip, bü yük me se le ye na sýl i na ný la bi lir? Na sýl kal be yer le þir? Na - sýl fi kir ka bul e de bi lir? der. Acz-i in sa nî nok ta sýn da bir hiss-i in kâ rî u yan dý rý yor. Þey ta nýn bu de si se si ni or ta dan kal dý ran kut si ke lâm a þa ðý da ki ler den han gi si dir? A) Al la hu Ek ber B) E u zu bil la hi mi neþ þey ta nir ra cim C) El ham dü lil lah D) La i la he il lal lah E) Süb ha nal lah 27) Ay tu tul ma sý ný, Ay ýn þef faf bir yý lan ta ra fýn dan yu tul ma sý þek lin de i zah et mek, a þa ðý da ki han gi ha ki ka tin bir mi sa li dir? A) Müs lü man ol muþ ben-i Ýs ra il u le ma sý nýn es ki ma lû mat la rý Ýs lâ mi yet e mal ol muþ tur. B) Teþ bih ler, il min e lin den ceh lin e li ne düþ tük çe, mü rur-u za man la ha ki kat te lâk ki e di lir. C) Ýn ce ve de rin Kur ân ha ki kat le ri, an cak me sel ve tem sil ler le a va ma ders ve ri le bi lir. D) Bü yük â lim ler da hi ço cuk luk la rýn da ba zý hu - ra fe le re i nan mýþ lar dýr. E) Ýs lâ mi yet, ha ki kî fen le rin züb de si dir. 28) Sa lâ vat ýn ma na sý ne dir? A) Þe fa at B) U huv vet C) Hür met D) Mu hab bet E) Rah met 29) Bis mil la hir rah ma nir ra hîm in bir cil ve si ni þöy le gör düm ki: Kâ i nat sî ma sýn da, arz sî ma sýn da ve in san sî ma sýn da bir bi ri i çin de bir bi ri nin nü mu - ne si ni gös te ren üç sik ke-i ru bu bi yet var. Kâ i na týn he yet-i mec mu a sýn da ki te a vün, te sa nüd, te a nuk, te ca vüb den te za hür e den sik ke-i küb ra-i u lû hi yet - tir. Sik ke-i küb ra-i U lû hi yet i gös te ren kut sî ke li me a þa ðý da ki se çe nek ler den han gi sin de ve ril miþ tir? A) Er-Ra him B) Er-Rah man C) Al la hu ek ber D) Bis mil lah E) La i la he il lal lah 30) A þa ðý da ki cüm le ler den han gi si Va hi - di yet ha ki ka ti ni i zah et mek te dir? A) Gü ne þin zi ya sýy la bütün var lýk la rý i ha ta et me - si gi bi; Al lah ýn bir li ði de bütün mev cu da tý kap lar. B) Gü ne þin zi ya sýy la her bir var lý ðý ay rý ay rý i ha ta et me si gi bi; Al lah ýn bir li ði nin müh rü de ay rý ay rý her mev cud ü ze rin de gö rü lür. C) Her par lak ay na nýn ka bi li ye tin ce gü ne þi gös - ter me si gi bi; her mev cut da ka bi li ye ti mik ta rýn ca Al lah ýn i sim le ri ne ay na o lur. D) Ýn san la rýn si ma la rýn da ki a lâ met-i fa ri ka Va hi - di ye tin te cel li si dir. E) Gü ne þin her þe ye ya kýn ol ma sý gi bi; Al lah ýn da her þe ye çok ya kýn ol ma sý Va hi di ye tin te cel li si - dir. 31) Mu hak kak ki o sa a tin (ký yâ me tin) il mi, Al - lah ýn ka týn da dýr. Ve yað mu ru, (O) in di rir ve ra - him ler de o lan þe yi (O) bi lir. Kim se ya rýn ne ka za - na ca ðý ný bi le mez (id rak e de mez). Ve kim se ar zýn ne re sin de ö le ce ði ni bi le mez (id rak e de mez). Mu - hak kak ki Al lah,  lîm dir (en i yi bi len), Ha bîr dir (ha ber dar o lan). (Lok man 31/34) Lok man Sû re si nin son â ye tin de be lir ti - len, Al lah tan baþ ka kim se nin bi le me di ði beþ ha ki ka te ne i sim ve ril miþ tir? A) Al la mü l Gu yub B) Ev kat-ý Ham se C) Ham se-i Âl-i A ba D) Ha vass-ý ham se-i ba tý na E) Mu gay ye bat-ý Ham se 32) Se beb-i be re ket ve me dâr-ý hüsn-ü ma î þet o lan gü zel has let, a þa ðý da ki ler den han gi si dir? A) Te vek kül B) Ýk ti sat C) Cö mert lik D) Ýz zet E) Sa y 33) Bu dört þey per de siz, va sý ta sýz, doð ru dan doð ru ya kud ret-i Ý lâ hi ye ve me þi et-i hâs sa-i Ý lâ hi ye - ye ba kar. Sa ir mas nu at ta za hi rî es bab, kud re tin ta - sar ru fu na per de o lu yor lar. Ve mut ta rid ka nun lar ve ka i de ler, bir de re ce i ra de ve me þi e te hi cab o lu - yor. A þa ðý da ki se çe nek ler den han gi si bu dört þey den bi ri de ðil dir? A) Vü cud B) Ha yat C) Nur D) Rý zýk E) Rah met 34) U mum hay va na týn ho roz gi bi ço ban lýk e den er kek le ri ne ve ta vuk gi bi vâ li de le ri ne bak, an la ki; bun lar ken di he sa bý na ve ken di le ri na mý na, ken di ke mal le ri i çin o va zi fe yi gör mü yor lar. Çün kü ha ya - tý ný, va zi fe de lâ zým gel se fe da e di yor lar. Bel ki va zi fe - le ri, on la rý o va zi fe i le tav zif e den ve o va zi fe i çin de rah me tiy le bir lez zet der ce den Mün im-i Ke rim in he sa bý na ve Fâ týr-ý Zül ce lal in na mý na gö rü yor lar. Pa rag ra fýn a na dü þün ce si dik ka te a lýn dý - ðýn da hay van la rýn bu de re ce fe da kâr ol ma - la rý nýn a sýl se be bi ne dir? A) Ruh la rýn da ki ce sa ret B) Fýt rat la rýn da ki fe da kâr lýk C) Ha yat la rýn da ki dü zen li lik D) Kalp le rin de ki ma ri fet E) Va zi fe le rin de ki lez zet 35) Hem mez heb-i Ha ne fi ye de, ehl-i zim me den o lan bir kâ fi rin þe ha de ti mak bul dür. Fa kat fâ sýk mer du dü þ þe ha det tir. Fa sýk ýn þa hit li ði nin ka bul e dil me me si nin a na se be bi ne dir? A) Ha in lik B) Kü für C) Mü na fýk lýk D) Kizb E) Zu lüm 36) Av ru pa i ki dir: Bi ri si, Ý se vi lik din-i ha ki ki sin - den al dý ðý feyz i le ha yat-ý iç ti ma i ye-i be þe ri ye ye na fi sa nat la rý ve a da let ve hak ka ni ye te hiz met e den fü - nun la rý ta kip e den bi rin ci Av ru pa. Fel se fe-i ta bi i ye - nin zul me tiy le, me de ni ye tin sey yi a tý ný me ha sin zan ne de rek be þe ri se fa ha te ve da lâ le te sev ke den bo zul muþ i kin ci Av ru pa Pa rag raf tan a þa ðý da ki han gi se çe nek te ki ma na yý çý kar mak doð ru de ðil dir? A) Av ru pa me de ni ye ti nin gü zel lik le ri Ý se vi lik ten kay nak lan mýþ týr. B) Av ru pa me de ni ye ti be þe ri ta ma mýy la da lâ le te sevk et miþ tir. C) Av ru pa me de ni ye ti nin kö tü lük le ri ta bi at çý fel se fe den kay nak lan mýþ týr. D) Fen ler, sa nat lar Av ru pa me de ni ye ti nin gü zel - lik le ri dir. E) Se fa hat ve da lâ let, Av ru pa me de ni ye ti nin me - ha sin zan ne di len sey yi a tý dýr. 37) A þa ðý da ki ler den han gi si is ra fýn ne ti - ce le rin den bi ri de ðil dir? A) Hay bet ve ha sâ ret B) Ýh lâ sýn ký rýl ma sý C) Ka na at siz lik D) Ýz zet E) Tem bel lik 38) A þa ðý da ki se çe nek ler den han gi si Hz. A li nin (r.a.) Er cû ze i sim li ka sî de si nin mev zu u ve i çin de ki mak sad-ý as lî si dir? A) Hz. Pey gam ber E fen di miz i (a.s.m.) me dih ve se nâ et mek B) Ehl-i Beyt mu hab be ti ni kalp le re yer leþ tir mek C) Ýsm-i  za mý ta zam mun e den al tý is min e - hem mi ye ti ni be yân et mek D) Müs lü man lar a ra sýn da ki mu ha re be le rin hik - met le ri ni be yân et mek E) Hz. A li nin (r.a.) hi lâ fe ti hak kýn da ki ha dis-i þe - rif le ri bil dir mek 39) Ha kî kî ehl-i þük rün ve ehl-i ha kî ka tin ve ehl-i kal bin kuv ve-i zâ i ka sý i çin a þa ðý da - ki ler den han gi si söy le ne mez? A) Kuv ve-i zâ i ka nýn, mi de nin fev kin de hük mü ve ma ka mý ol du ðu B) Rah met-i Ý lâ hi ye nin mat bah la rý na bir nâ zýr ve bir mü fet tiþ ol du ðu C) Ni met-i Ý lâ hi ye nin en vâ ý ný tart mak ve ta ný - mak la va zî fe li ol du ðu D) Lez ze ti þü kür i çin is te di ðin den, le ziz þey le ri ter cih e de bi le ce ði E) Vü cud þeh ri nin bir ka pý cý sý ol du ðu 40) A þa ðý da ki se çe nek ler den han gi si te - vec cüh-ü nâs hak kýn da doð ru bir hü küm de ðil dir? A) Te vec cüh-ü nâs, bir i tâb ve bir mü câ zât týr. B) Te vec cüh-ü nâs, ehl-i ha mi ye tin hak et ti ði mu ac cel üc ret tir. C) Te vec cüh-ü nâs, kab rin ar ka sýn da pek e sas - sýz dýr. D) Te vec cüh-ü nâs, is te nil mez, ve ri lir. E) Te vec cüh-ü nâs tan hoþ la nýl maz. 41) He di ye ve sa da ka nýn ka bu lün de baþ ka sý ný ken - di ne ter cih et mek ve hiz met-i di ni ye nin mu ka bi lin de ge len men fa at-ý mad di ye yi is te me den ve kal ben ta leb et me den, sýrf bir ih san-ý Ý lâ hî bi le rek, nâs tan min net al ma ya rak ve hiz met-i di ni ye nin mu ka bi lin de de al - ma mak týr. Çün kü hiz met-i di ni ye nin mu ka bi lin de dün ya da bir þey is te nil me me li ki, ih lâs kaç ma sýn. Pa rag raf ta an la tý lan yük sek has let, a þa ðý - da ki se çe nek ler den han gi sin de ve ril miþ tir? A) Mah vi yet B) Fe ra gat C) Ýk ti sat D) Î sâr E) Ýs tið na 42) I- Ken di mes le ði nin mu hab be tiy le ha re ket et - mek I I- Baþ ka mes lek le rin a dâ ve ti i le meþ gul ol ma mak I I I- Baþ ka la rý nýn ek sik le ri ni gö re rek ken di si ne çe - ki-dü zen ver mek IV- Ken di mes le ði nin ek sik le ri ni gör mek Yu ka rý da ki düs tur lar dan han gi le ri müs - bet ha re ket in ö zel lik le ri dir? A) I - I I B) I - II I I I C) II - I I I D) I II - IV E) IV 43) Mü te keb bir le re kar þý ni çin te vâ - zû gös te ril me me li dir? A) Ýh lâ sa zýt ol du ðun dan B) Ha ya tý teh li ke ye at ma mak i çin C) Te zel lül zan ne dil di ðin den D) Ýn sa fa gel me le ri ni bek le mek ge rek ti ðin den E) Ki bir i le te va zu bir bi ri ne zýt ol du ðu i çin 44) Ýn nen nef se le em mâ re tün bis sû i il lâ mâ Ra hî me Rab bî Þüp he siz ne fis dâ i ma kö tü lü ðe sevk e der. An cak Rab bim rah met e der se o baþ ka. Yu ka rý da me â li ve ri len â yet, han gi pey - gam be rin du â sý dýr? A) Hz. Yû suf (a.s.) B) Hz. Yû nus (a.s.) C) Hz. Ey yûb (a.s.) D) Hz. Ýb ra him (a.s.) E) Hz. Mû sa (a.s.) 45) Ýh lâ sý ka zan ma nýn ve mu ha fa za et me nin en mü es sir bir se be bi, ra bý ta-i mevt tir. E vet, ih lâ sý ze - de le yen ve ri ya ya ve dün ya ya sev ke den, tûl-i e mel ol du ðu gi bi; ri ya dan nef ret ve ren ve ih la sý ka zan dý - ran, ra bý ta-i mevt tir. Pa rag raf ta ge çen râ bý ta-i mevt ke li me - si nin an la mý han gi se çe nek te ve ril miþ tir? A) Ö lü me mey dan o ku mak B) Ö lü mü ar zu la mak C) Ö lüm den kaç mak D) Ö lüm den kork mak E) Ö lü mü dü þün mek 11 ENSTÝTÜ Y R Ý S  L E - Ý N U R G E N Ç L Ý K Þ Ö L E N Ý 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI DEVAMI SAYFA 12 DE

12 46) E ðer O ra zý ol sa, bü tün dün ya küs se e hem mi - ye ti yok. E ðer O ka bul et se, bü tün halk red det se te si ri yok. Yu ka rý da ki i fâ de ler, a þa ðý da ki ih lâs düs tur la rýn dan han gi si nin i za hý ma hi ye - tin de dir? A) A me li niz de rý zâ-i Ý lâ hî ol ma lý. B) Bü tün kuv ve ti ni zi ih lâs ta ve hak ta bil me li si - niz. C) Hiz met-i Kur â ni ye de bu lu nan kar deþ le ri ni - zi ten kîd et me mek ve on la rýn üs tün de fa zi let fu - ruþ luk ne vin den gýp ta da ma rý ný tah rik et me mek - tir. D) Kar deþ le ri ni zin me zi yet le ri ni þa hýs la rý nýz da ve fa zî let le ri ni ken di niz de ta sav vur et mek tir. E) E na ni yet ve nefs-i em mâ re si zi al dat ma sýn. 47) Ha yat-ý iç ti ma i ye-i be þe ri ye de bir çý ðýr a - çan, e ðer kâ i nat ta ki ka nun-u fýt ra ta mu va fýk ha - re ket et mez se, ha yýr lý iþ ler de ve te rak kî de mu - vaf fak o la maz. Pa rag ra fýn mâ nâ bü tün lü ðün bo zul ma - ma sý i çin, a þa ðý da ki cüm le ler den han gi si i le de vam et me li dir? A) Ka nun-u fýt rat boþ luk ka bul et mez. B) Bü tün ha re ke ti þer ve tah rip he sa bý na ge - çer. C) Ta hak küm ve ta gal lüb et mek fa zî let siz lik - tir. D) Mak sa dý na zýt ha re ket et miþ o lur. E) Ka de ri ten kit hük mü ne ge çer. 48) Ha yýr da ve ih san da -fa kat müs te hak o lan - la ra- is raf ol ma dý ðý gi bi, is raf ta da hiç bir ha yýr yok tur. Yu ka rý da ki sö zü han gi bü yük za ta söy - le miþ tir? A) Ha tem-i Ta i B) Ý mam-ý Þa fi (r.a.) C) Gavs-ý Gey la ni (r.a.) D) Ý mam-ý A zam (r.a.) E) Hz. Mu ham med (a.s.m.) 49) (1) Mü him ve (2) mu zýr bir (3) u mur-u (4) hay ri ye nin (5) çok (6) bü yük (7) mâ ni le ri (8) o lur. Yu ka rý da ki cüm le nin doð ru ma na ka - zan ma sý i çin han gi i ki ke li me nin yer de - ðiþ tir me si ge rek li dir? A) 1 i le 6 B) 2 i le 3 C) 2 i le 6 D) 2 i le 7 E) 5 i le 6 50) Haz ret-i A li (r.a.), o mu ci ze vâ ri ke - ra me tiy le ve Haz ret-i Gavs-ý  zam (k.s.) o ha ri ka ke ra met-i gay bi ye siy le Ri sâ le-i Nur ta le be le ri nin han gi ö zel lik le ri ne bi - na en il ti fat et miþ ler dir? A) Ý sar B) Hýl let C) Te sa nüd D) Sýd dý ký yet E) Ýh lâs 51) Na sýl ki dört beþ a dam dan, iþ ti rak ni ye tiy - le bi ri gaz ya ðý, bi ri fi til, bi ri lâm ba, bi ri þi þe, bi ri kib rit ge ti rip lâm ba yý yak tý lar. Her bi ri tam bir lâm ba ya mâ lik o lur. Her ke si tam bir lam ba ya sa hip ya pan bu ha ki kat a þa ðý da ki han gi se çe nek te ve ril - miþ tir? A) Teþ rik-i me sa i B) Þir ket-i ma ne vî C) Þirk-i ha fi D) Men-i iþ ti rak E) Ýþ ti rak-i em val 52) Bir ec za ha ne de, ga yet muh te lif mad de ler le do lu, yü zer ka va noz þi þe ler bu lu nu yor. O ed vi ye - ler den, zî ha yat bir ma cun is te nil di. Hem ha yat dar hâ ri ka bir tir yak on lar dan ya pýl mak î cab et ti. Gel - dik, o ec za ha ne de, o zî ha yat ma cu nun ve ha yat - dar tir ya kýn çok luk la ef ra dý ný gör dük. O ma cun - lar dan her bi ri si ni ted kik et tik. Gö rü yo ruz ki: O ka va noz þi þe ler den her bi ri sin den, bir mi zan-ý mah sus i le bir i ki dir hem bun dan, üç dört dir hem ö te kin den, al tý ye di dir hem baþ ka sýn dan ve hâ ke - za muh te lif mik dar lar da ec za lar a lýn mýþ. Ta bi at Ri sâ le si nde ge çen bu pa rag raf ya ra tý lý þa da ir han gi te zi çü rüt mek i çin zik re dil miþ tir? A) Ev ce de tü l-es bab B) Te þek ke le bi nef si hi C) Ýk ti za tü t-ta bi at D) Vah de tü l Vü cud E) E ze li yet-i mad de 53) A þa ðý da ki ler den han gi si ka dý nýn ko - ca sý na kar þý en e sas lý i ki has le tin den bi ri - dir? A) Ce sa ret B) Sa da kat C) Se ha vet D) Kýs kanç lýk E) Ý ta at 54) I- Da i re-i müm ki nat ha ri cin de o lan Zât-ý Vâ cib-ül Vü cud un e ser-i san a tý I I- Da i re-i müm ki nat i çin de ka der-i Ý lâ hî nin ya zar bo zar bir lev ha sý I I I- Kud ret-i Ý lâ hi ye nin ka va nin-i ic ra a tý na te - bed dül ve te gay yür e den bir def te ri IV- Bir mec mu a-i ka va nin-i â dât-ý Ý lâ hi ye V- Bir fih ris te-i san at-ý Rab ba ni ye yi Yu ka rý da beþ mad de ha lin de ta ri fi ya pý - lan ha ki kat a þa ðý da ki se çe nek ler den han - gi si dir? A) Ý mam-ý Mü bin B) Ki tab-ý Mü bin C) Ta bi at D) Levh-i Mah fuz E) Levh-i Mahv, Ýs pat 55) Ev li lik te ka dýn i le er kek kü füv ol - ma lý, ya ni bir bi ri ne mü na sib ol ma lý dýr. A - þa ðý da ki ler den han gi si bu kü füv ve denk ol ma nýn en mü him mi dir? A) E ði tim se vi ye si B) Gü zel lik C) Zen gin lik D) Di ya net E) A sa let 56) Ýn sa nýn hâs sa sý o lan a kýl dan is ti fa e de rek, ah mak hay van lar dan da ha a þa ðý dü þe rek, kâ i na - týn vü cu du nu in kâr et me yi; hat tâ ken di le ri nin vü cud la rý ný da hi in kâr et me si ni; da lâ let mes le - ðin de es bab ve ta bi a týn i cad sa hi bi ol ma la rýn dan da ha zi ya de ko lay gör dük le rin den hem ken di le - ri ni, hem kâ i na tý in kâr e dip, cehl-i mut la ka düþ - müþ ler. Pa rag raf ta ta rif e di len da la let mes le ði a þa ðý da ki han gi se çe nek te ve ril miþ tir? A) So fes ta i ler B) Ta bi iy yun C) Sa bi iy yun D) Mad diy yun E) Ýþ ra kiy yun 57) Ma dem e cel vak ti mu ay yen de ðil; Ce nâb-ý Hak, in sa ný ye s-i mut lak ve gaf let-i mut lak tan kur tar mak i çin, havf u re ca or ta sýn da ve hem dün ya ve hem â hi re ti mu ha fa za et mek nok ta sýn - da tut mak i çin, hik me tiy le e ce li giz le miþ. Pa rag raf tan a þa ðý da ki ma na lar dan han gi si an la mak müm kün de ðil dir? A) E cel vak ti nin be lir li ol ma yý þý, in sa ný ye is ve gaf let ten kur tar mak i çin dir. B) Kor ku ve ü mit or ta sýn da ya þa mak, in sa nýn ya þa ma þev ki ni bo zar, a cý laþ tý rýr. C) Vak ti be lir li ol ma yan bir e cel, ha yat ta dün - ya i le a hi ret den ge si ni kur ma yý sað lar. D) Ý lâ hî hik met e ce li giz le ye rek in sa nýn her an ya þa ma ü mi di ve rir. E) Her an öl me ih ti ma lin den kay nak la nan kor ku in sa ný gaf let ten kur ta rýr. 58) Bir za týn vü cu du nu gös te ren en za - hir, en kuv vet li de lil a þa ðý da ki ler den han - gi si dir? A) Sa nat B) Ke ra met C) Si ma D) Te kel lüm E) Ah lâk 59) Bay ram lar da gaf let is ti lâ e dip gayr-ý meþ rû da i re ye sap ma mak i çin ri va yet ler - de tav si ye e di len ne dir? A) Bay ram na ma zý kýl mak B) Sa da ka ver mek C) Zik rul lah ve þü kür D) O ruç tut mak E) Ka bir zi ya ret et mek 60) Bin üç yüz el li dört (1354) bu A ra bî ta rih - te Ri sâ le-i Nur un kýrk tan faz la þa kirt le ri ni ve mü el li fi ni im ha et mek plâ ný i le ha pis ha ne ye at - týk la rý za man dýr ve tev kif et tik le ri ta rih tir. Bu ta - rih te bu hi ta ba tam mu ha tap o la cak yal nýz bun - lar gö rü nü yor lar. Çün kü va zi yet le ri ga yet kor ku - lu i di. Hâl bu ki ha ri ka o la rak se lâ me te çýk tý lar. Pa rag raf ta an la tý lan mah ke me a þa ðý da - ki ler den han gi si dir? A) Af yon Mah ke me si B) De niz li Mah ke me si C) Es ki þe hir mah ke me si D) Is par ta mah ke me si E) Ýs tan bul Mah ke me si 61) Bir za man Ý þa ra tü l-ý caz ýn müs ved de-i ev - ve li ye si düþ ma nýn e lin de par ça par ça ol muþ tu. Ben de bir de fa da dört mer mi vü cu du ma i sa bet e de - rek, bi ri sin de ya ra lý a ya ðým ký rýk, su ve ça mur i çin - de o tuz dört sa at ö lü me mun ta zýr ve et ra fým da düþ man as ker le ri mu ha sa ra et ti ði bir hen gâm dýr ki, en kor ku lu ve en me yu si yet li za ma ný ma ba ký - yor. Pa rag raf ta an la tý lan Be di üz za man ýn ha ya týn dan bir ke si tin yer ve za ma ný, a - þa ðý da ki han gi se çe nek te doð ru o la rak ve ril miþ tir? A) 1914 Van B) 1914 Er zu rum C) 1915 Pa sin ler D) 1916 Bit lis E) 1917 Kos tur ma 62) Be di üz za man Sa id Nur sî nin Su al et mek te ça lýþ kan, yaz mak ta tem bel lik e - den di ye lâ ti fe yap tý ðý ta le be si a þa ðý da - ki ler den han gi si dir? A) Re fet Ba rut çu B) Hu lu si Yah ya gil C) Þam lý Ha fýz Tev fik D) Hüs rev Al týn ba þak E) Ha fýz A li Yü re ðil 63) Bir si ne ðin ka na dý ný kýrk kað ný ya yük let - tim. / Kýr ký da çe ke me di, kal dý. Si nek ka na dý nýn ne ka dar ha ri ka bir sa - nat-ý Rab ba ni ye ol du ðu nu lâ ti fâ ne di le ge ti ren yu ka rý da ki sö zün sa hi bi kim dir? A) Mev lâ nâ Ce lâ led din-i Ru mî B) Þems-i Teb ri zi C) Ni ya zî-i Mýs rî D) Sa dî-i Þi ra zi E) Yu nus Em re 64) Hay van la rýn ruh la rý bâ ki ka la ca ðý ný Ba zý ef rad-ý mah su sa hem ru hu, hem ce se diy le bâ ki â le me gi de ce ði ve her bir nev in a ra sý ra is ti mal i - çin bir tek ce se di bu lu na ca ðý ri va yet-i sa hi ha dan an la þýl mak la be ra ber; hik met ve ha ki kat, hem rah met ve ru bu bi yet öy le ik ti za e der ler. A þa ðý da ki se çe nek ler den han gi si, hem ru hu hem ce se diy le ba ki â le me gi den var lýk lar dan bi ri de ðil dir? A) Hüd hüd-ü Sü ley ma nî (a.s.) B) Neml-i Sü ley ma nî (a.s.) C) A sa-i Mu sa (a.s.) D) Na ka-i Sa lih (a.s.) E) Kelb-i As hab-ý Kehf 65) Ku la ðý ný aç! Her kes ten i þit ti ðin söz le ri, fýt - rî fo noð raf lar gi bi, Ce nâb-ý Hak tan i þi te bi lir sin. Fik ren ar þa çý kýp ferþ ten ar þa ka dar mev cu da tý a yi ne þek lin de gör mek le söy - le ne bi len yu ka rý da söz han gi bü yük za ta a it tir? A) Ce lâ led din-i Su yu ti B) Ce lâ led din-i Ru mî C) Ce ma led din-i Ef ga ni D) Ab dul ka dir-i Gey la ni E) Ab dul ka hir-i Cür ca ni 66) (I) O zat-ý Ah me di ye (a.s.m.), u bu di ye ti ci - he tiy le, halk tan Hak ka te vec cü hü ha se biy le, (I I) Se lâm is ter. (I I I) Ri sâ le ti ci he tiy le, Hak tan hal ka el çi li ði hay si ye tiy le, (IV) Rah met ma na sýn da ki sa lâ tý is ter. Yu ka rý da ki cüm le ler han gi se çe nek te ki gi bi di zi lir se doð ru an lam ka za nýr? A) I-I I-I I I-IV B) I-IV-I I I-I I C) I I-I-I I I-IV D) I I I-I I-I-IV E) IV-I-I I I-I I 67) Ce nâb-ý Hak kýn gü neþ gi bi mev - cu di ye ti ni ve gün düz gi bi vah da ni ye ti - ni gös te ren Ýsm-i Kud düs ün bir maz - ha rý ve bir cil ve si o lan fi il a þa ðý da ki han gi se çe nek te ve ril miþ tir? A) Fi il-i tez yin ve tah sin B) Fi il-i tan zim ve ni zam C) Fi il-i ter bi ye ve in am D) Fi il-i tev zin ve mi zan E) Fi il-i tan zif ve tat hir 68) Fe cir den son ra, tâ vakt-i ke ra het bi tin ce ye ka dar dýr. Bu uy ku, rýz kýn nok sa ni ye ti ne ve be re - ket siz li ði ne ha dis çe se be bi yet ver di ði i çin, hi lâf-ý sün net tir. Çün kü rý zýk i çin sa y et me nin mu kad - de ma tý ný ih zar et me nin en mü na sip za ma ný, se - rin lik vak ti dir. Bu va kit geç tik ten son ra bir re ha - vet a rýz o lur. O gün kü sa ye ve do la yý sýy la da rýz - ka za rar ver di ði gi bi, be re ket siz li ðe de se be bi yet ver di ði, çok tec rü be ler le sa bit ol muþ tur. Pa rag raf ta ta rif e di len uy ku ne vî a þa ðý - da ki ler den han gi si dir? A) Hay lû le B) Mey lû le C) Fey lû le D) Gay lû le E) Kay lû le 69) Ri sâ le-i Nur un da i re si çok ge niþ tir; þa kirt - le ri pek çok tur. Ha ri ce ka çan la rý a ra maz, e hem - mi yet ver mez, bel ki da ha i çi ne al maz. Her in san - da bir kalb var. Bir kalb i se, hem da i re de, hem ha riç te o la maz. Pa rag raf tan a þa ðý da ki se çe nek ler de yer a lan han gi an la mý çý kar mak doð ru de ðil - dir? A) Ri sâ le-i Nur un ge niþ da i re sin de dost, kar - deþ ve ta le be gi bi pek çok þa kirt ler var dýr. B) Ri sâ le-i Nur da i re sin den ha ri ce kaç mak dost, kar deþ ve ta le be da i re si nin dý þý na çýk mak - týr. C) Kal bin de Ri sâ le-i Nur mu hab be ti o lan bi ri, baþ ka ha ri ci mes lek le rin mu hab be tiy le de ha re - ket e de bi lir. D) Ri sâ le-i Nur Ta le be si ken di mes le ði nin mu - hab be tiy le müsbet ha re ket et me li dir. E) Ri sâ le-i Nur la rý bý ra kýp baþ ka bir mes le ðe gir mek da i re ha ri ci ne çýk mak týr. 70) Ben ki her bi ri ni zi yüz hem þeh ri me de ðiþ - tir me di ði mi res men mah ke me de id di a et tim ve be ni zi ya ret e den le re kar þý id di a et mi þim ki, Ri - sâ le-i Nur Ta le be le ri nin en kü çü ðü nü, ha riç bir ve lî den da ha e hem mi yet li gör dü ðü mü ve Ku le ö - nü lü A li ve Lüt fi gi bi genç ve ha lis Ri sâ le-i Nur Ta le be le ri ni ha riç te ki bü yük çe bir ve lî ye ter cih et ti ði mi çok e ma re ler le ben den an la dý ðý nýz. Be di üz za man ýn Es ki þe hir ha pis ha ne - sin de yaz dý ðý yu ka rý da ki mek tup tan a þa - ðý da ki han gi se çe nek te ki ma na yý çý kar - mak doð ru de ðil dir? A) Ben si ze ka na at e di yo rum siz de Ri sâ le-i Nur la ra ka na at et me li si niz. B) Ri sâ le-i Nur Ta le be le ri nin en kü çü ðü, ve li - ler den üs tün dür. C) Ri sâ le-i Nur, ha ki kî ta le be si o lan genç le ri ve lâ yet de re ce si ne çý ka rýr. D) Ri sâ le-i Nur u o ku yan her kes ha riç te ki bü - yük çe bir ve li den da ha fa zi let li dir. E) Be di üz za man ta le be le ri ne mil li ye ti ne gö re de ðil, ih lâ sý na gö re kýy met ver miþ tir. 71) Ri sâ le-i Nur u mü da fa a ve mu ha fa za sýn da her kes, hat ta ben de çe kil sem, beþ kar de þi mi zin çe kil me me le ri ge re kir di. Be di üz za man Sa id Nur sî Es ki þe hir mah ke me sin de beþ ki þi nin yek vü cut ol - ma la rý ný tel kin e de rek Ri sâ le-i Nur u mü - da fa a et me le ri nin ö ne mi ni be lirt miþ tir. A - þa ðý da ki ler den han gi si bu beþ ki þi den bi ri de ðil dir? A) Hak ký Týð lý B) Re fet Ba rut çu C) Hüs rev Al týn ba þak D) Ha lil Ýb ra him Çöl lü oð lu E) Zü be yir Gün dü zalp 72) Kar deþ le rim den ri ca e de rim ki: Sý kýn tý ve ya ruh dar lý ðýn dan ve ya ti tiz lik ten ve ya ne fis ve þey ta - nýn de si se le ri ne ka pýl mak tan ve ya þu ur suz luk tan ar ka daþ lar dan su dûr e den fe na ve çir kin söz le riy le bir bi ri ne küs me sin ler ve Hay si ye ti me do kun du de me sin ler. Ben, o fe na söz le ri ken di me a lý yo rum. Da ma rý ný za do kun ma sýn. Bin hay si ye tim ol sa,... Pa rag ra fýn mâ nâ bü tün lü ðü nü ta mam - la yan cüm le a þa ðý da ki se çe nek ler den han gi sin de ve ril miþ tir? A) Hay si ye ti me do kun du de me me ye ka rar ver mi þim. B) U huv vet-i Ýs lâ mi ye ve hiz met-i Kur â ni ye i - çin fe da et me ye ha zý rým. C) Ýh lâ sý ma za rar gel me mek i çin si zi ten kit et - me me ye ka rar ver mi þim. D) Ri sâ le-i Nur la rýn ha tý rý i çin fe da et mek ge - rek li dir. E) Kar deþ le ri min ma bey nin de ki mu hab be te ve sa mi mi ye te fe da e de rim. 73) Acz-i be þer ma ra zý na ve fakr-ý in san has - ta lý ðý na mü cer rep bir de vâ dýr. 29. Lem a nýn te fek kür na me sin de han - gi kut sî ke li me i çin yu ka rý da ki ta bir kul - la nýl mýþ týr? A) Has bü nal lâ hü ve ni mel ve kîl B) Süb hâ nal lâh C) El ham dü lil lâh D) Yâ Bâ ki en tel Bâ ki E) La i la he il lal lah 74) E vet, en a hir de bir ri sâ le bi ze yaz dý rýl dý. El - hak, ga yet â lî ve nu ra nî bir düs tur-ý u huv vet i di. Ve on bin ler kuv vet le an cak mu ka be le e di lir hâ - di se le re ve mu sî bet le re kar þý, o sýrr-ý ih lâs i le on a dam la mu ka ve met et ti re bi lir bir düs tur-ý kud sî i di. Fa kat ma at te es süf, baþ ta ben, biz o ih tar-ý ma ne vî i le a mel e de me dik. Pa rag raf ta bah se di len e hem mi yet li Ri - sâ le a þa ðý da ki ler den han gi si dir? A) U huv vet Ri sâ le si B) Ýh lâs Ri sâ le si C) Hü cu mat-ý Sit te Ri sâ le si D) Ke ra mat-ý A le vi ye Ri sâ le si E) Ke ra mat-ý Gav si ye Ri sâ le si 75) Bu El mas, Cev her, Nur dur di ye bun la ra o ku ma ða baþ la dým. O nun cu Söz ü o kur ken sa - at ler geç miþ. Ço cuk lar me ra kýn dan, an la ya ma - dýk la rý za man he men ben de ni ze so ru yor lar dý. Ben de bu El mas, Cev her, Nur u on la rýn an la ya - bi le ce ði þe kil de i zah e der ken ço cuk la rýn renk le ri, renk renk o lu yor du ve gü zel le þi yor du. Ben de niz de ço cuk la rýn yü zü ne bak týk ça hep sin de ay rý ay rý nur lu Sa id gö rü yor dum. Su al le rin de Nur han gi - si? Cev her han gi si ve El mas han gi si? di ye sor - duk la rýn da; E vet Nur, bu nu o ku mak týr. Bak siz - de bir gü zel lik mey da na gel di. On lar da bir bi ri - nin yü zü ne bak tý lar tas dik et ti ler. Ya el mas ne - dir? Bu söz le ri yaz mak týr. O za man, yâ ni yaz dý - ðý nýz za man si zin ya zý la rý nýz el mas gi bi kýy met li o lur. Tas dik et ti ler. Ya cev her ne dir? Ýþ te o da bu ki tab dan al dý ðý nýz î man dýr. Hep si bir den þe - ha det ge tir di ler. Ha þir Ri sâ le si nin nur, el mas, cev her ben zet me siy le ço cuk la ra o ku yan Nur Ta le be si a þa ðý da ki se çe nek ler den han - gi sin de ve ril miþ tir? A) Ýb ra him Çöl lü oð lu B) Re fet Ba rut çu C) Sey yid Þe fik D) Ku le ö nü lü Lüt fü E) Þam lý Ha fýz Tev fik 76) Bil hâs sa sey ya rat tan o lan ge mi miz ya ni Kü re-i Arz, bir se ne de yir mi dört bin se ne lik bir da i re de ge zer, se ya hat e der. Ve o hâ ri ka sür a tiy - le be ra ber ze mi nin yü zün de di zil miþ, is tif e dil - miþ eþ ya yý da ðýt mý yor, sars mý yor, fe za ya fýr lat mý - yor. E ðer sür a ti bir par ça tez yid ve ya ten kis e dil - sey di, se ke ne si ni ha va ya fýr la týp fe za da da ðý ta - cak tý. Ve bir da ki ka, bel ki bir sâ ni ye mu va ze ne si - ni boz sa, dün ya mý zý bo za cak; bel ki baþ ka sýy la çar pý þa cak, bir ký ya me ti ko pa ra cak. Pa rag raf ta ge çen yir mi dört bin se ne - lik bir da i re han gi öl çü bi ri mi ne gö re i fa - de e dil miþ tir? A) Ses hý zý na gö re B) I þýk hý zý na gö re C) En hýz lý u la þým va sý ta sý na gö re D) Top gül le si nin hý zý na gö re E) Ýn san yü rü yü þü ne gö re 77) A þa ðý da ki ler den han gi si ha yat ýn yir mi do kuz ta ri fin den bi ri de ðil dir? A) Vah de te ve e ha di ye te þe ha det e den bür - han la rýn en par la ðý B) Kâ i nat ta ki ta sar ru fat-ý kud re te bir per de C) Kâ i na týn en mü kem mel mey ve si D) Kâ i na týn en gü zel zi ne ti E) Kâ i na týn ga yet sü zül müþ bir hü lâ sa sý 78) Ga yet mun ta zam, bü tün er za kýn en va ý ný câ mi bir an bar dýr. Kü re-i ar za han gi fen nin na za rýy la ba - ký lýr sa ca mi bir an bar o la rak gö rü lür? A) Fenn-i ti ca ret B) Fenn-i týp C) Fenn-i i a þe D) Fenn-i rý zýk E) Fenn-i ma ki ne 79) Vah det te, fer di yet te; bir ka rýn ca bir Fi ra - vun u, bir si nek bir Nem rud u, bir mik rop bir ceb ba rý mað lûb e de bil di ði gi bi; no hut ta ne si kü - çük lü ðün de bir çe kir dek da hi dað gi bi hey bet li bir çam a ða cý ný o mu zun da ta þý ya bi lir. Ka rýn ca, si nek, mik rop ve çe kir de ði bu de re ce kuv vet li ya pan sýr a þa ðý da ki han gi se çe nek te yer al mýþ týr? A) Te vek kül kuv ve ti B) Ým ti sal kuv ve ti C) Ý ti kad kuv ve ti D) Ýn ti sap kuv ve ti E) Iz tý rar kuv ve ti 80) A þa ðý da ki ler den han gi si þah si yet-i ma ne vi ye-i Mu ham me di ye nin (a.s.m.) ö - zel lik le rin den bi ri de ðil dir? A) Kâ i na týn ma ne vî bir gü ne þi B) Fur kan-ý A zam ýn Ýsm-i A za mý C) Kur ân-ý ke bir in â yet-i küb ra sý D) Ki tab-ý ke bir-i kâ i na týn bir ter cü me-i e ze li - ye si E) Ýsm-i Fer din cil ve-i a za mý nýn bir ay na sý 81) Ha yâ lî i ki dür bün den bi riy le, en u zak lar da, e sir mad de si i çin de dur du rul muþ, kýs men tah rik, kýs men tes bit e dil miþ mil yon lar a za met li cirm le ri ve di ðer dür bün le zî ha yat mah lû kat-ý ar zi ye nin zer rât-ý vü cu di ye le ri nin va zi yet ve ha re ket le ri ni te mâ þâ et. Pa rag raf ta an la tý lan kâ i nat man za ra - sýn da Ce nâb-ý Hak kýn han gi is mi nin a za - mî te cel li si bütün ih ti þa mýy la gö rü lür? A) Kay yum B) Hayy C) Ferd D) Ha kem E) Kud düs 82) O mi de, ha yat tan da ha ge niþ bir da i re de rýzk ve ni met is ter. A kýl ve fi kir ve ha yal, o mi de - nin el le ri hük mün de, se ma vat ve ze min ge niþ li - ðin de, o sof ra-i rah met ten is ti fa de e dip þük re der. Pa rag raf ta bah se di len a kýl, fi kir ve ha - yal el le riy le gý da la nan ma ne vî mi de a þa - ðý da ki se çe nek ler den han gi si dir? A) Ýs lâ mi yet B) Ýn sa ni yet C) Ha yat D) Ý man E) Mu hab be tul lah 83)  de ta in san, câ mi i ye tiy le kâ i na týn kü çük bir fih ris te si ve bir mi sal-i mu sað ða ra sý hük mün - de o lup, u mum es ma nýn na kýþ la rý ný gös te ri yor. A þa ðý da ki se çe nek ler den han gi sin de in sa nýn mi sal-i mu sað ðar ol ma sý na da ir doð ru bir tes bit de ðil dir? A) Kuv ve le ri ve la ti fe le ri, ru ha ni le rin var lý ðýn - dan ha ber ve rir. B) Kuv ve-i ha fý za sý Levh-i Mah fuz dan ha ber ve rir. C) Kuv ve-i ha ya li ye si â lem-i er vah tan ha ber ve rir. D) Ke mik le ri kü re-i ar zýn taþ ve ka ya la rýn dan ha ber ve rir. E) Saç la rý kü re-i ar zýn ne bat ve eþ ca rýn dan ha - ber ve rir. 84) Mü na cat Ri sâ le si nde ge çen dün - ya mý zýn men ba-ý a ca ib bu har ka zan la rý teþ bi hi, a þa ðý da ki var lýk lar dan han gi si ni ta rif et mek i çin kul la nýl mýþ týr? A) Ne hir ler B) Bu lut lar C) Dað lar D) Sah ra lar E) De niz ler 85) Be di üz za man Sa id Nur sî nin Ne þim di ki Türk le re ve ne de Kürt le re ben ze - mi yor. Bun da baþ ka bir hâ si yet gö rü yo - rum. di ye il ti fat et ti ði ta le be si kim dir? A) Þam lý Ha fýz Tev fik B) Hüs rev Al týn ba þak C) Hu lu si Yah ya gil D) Ýs lâm köy lü Ha fýz A li E) Ha san Fey zi Yü re ðil 86) Ý mam-ý A zam ýn Ýsm-i A zam ka bul et ti ði Es ma-i Hüs na a þa ðý da ki han gi se çe - nek te ya zýl mýþ týr? A) Ha kem ve Adl B) Ra him ve Ha kîm C) Ferd D) Hayy E) Kay yum 87) Al lah ka týn da Ý sa nýn hâ li  dem in ya ra tý - lý þý gi bi dir. (Âl-i Ým ran 3/59)  ye tin ma na sý dik ka te a lýn dý ðýn da a þa ðý - da ki han gi hük mün ve ril me si doð ru de ðil - dir? A) Za man-ý  dem den be ri bir ka nun dan hiç - bir fert þü zûz et me mek ve hâ ri ci ne çýk ma mak o - la maz. B) Emr-i Ý lâ hî ve i râ de-i Rab bâ ni ye nin kül lî bir cil ve si o lan â de tul lah ka nun la rý hiç bir za man de - ðiþ ti ril mez ler. C) Hiç bir ka i de-i kül li ye yok tur ki, hâ ri ka fert - ler i le tah sis e dil me sin. D) Ka nun-u te nâ sül, meb de i ti bâ rýy la, i ki yüz bin en vâ-ý hay vâ nâ týn meb de le riy le hark e dil miþ ve ni hâ yet ve ril miþ. E) Her ba har da gö zü müz le gör dü ðü müz, yüz bin en vâ ýn kýsm-ý â za mý, had siz ef rad la rý, ka nunu te nâ sül hâ ri cin de yap rak la rýn yü zün de, ta af - fün et miþ mad de ler de o ka nun hâ ri cin de i cad e di lir. 88) Se kiz se ne Bar la da Be di üz za man ýn hem mu ha ta bý, hem mü sev vi di, hem mü - bey yi zi ol du ðu hal de, se kiz ay ka dar Ri - sâ le-i Nur lar dan is ti fa de e de me mek le þef - kat to ka dý yi yen Nur Ta le be si kim dir? A) Hu lu si Yah ya gil B) Mu al lim Ga lip C) Hüs rev Al týn ba þak D) Þam lý Ha fýz Tev fik E) Ha fýz Ah met 89) (I) çir kin li ði gör mek is te mez. (I I) gü nah la rýn vü cu du nu ge rek ti rir. (I I I) ku su ra týn bu lun ma sý ný is ter. Gaf far, Set tar, Ce mil i sim le ri nin muk ta - zi le ri nin doð ru sý ra la ma sý a þa ðý da ki han - gi se çe nek te ve ril miþ tir? A) I, I I, I I I B) I, I I I, I I C) I I, I, I I I D) I I, I I I, I E) I I I, I, I I 90) (1) E ðer Al lah a mu hab be ti niz var sa (2) Ýt ti ba e dil mez se ne ti ce ve ri yor ki (3) Ha bi bul lah a it ti ba e di le cek (4) Al lah a mu hab be ti niz yok tur An lam lý bir cüm le o luþ tur mak i çin ya - pýl ma sý ge re ken doð ru sý ra la ma a þa ðý da ki se çe nek ler den han gi sin de ve ril miþ tir? A) B) C) D) E) ENSTÝTÜ Y DEVAMI SAYFA 13 TE

13 Y MEDYA POLÝTÝK 13 Tüm ezilenlerde Kemalist bilinçaltý TÜR KÝ YE NÝN en bü yük gü nah kâ rý as ke rî ve sa yet ti. Bu bü yük gü nah kâr gü nah la rý nýn ke fa re ti ni ö de ye rek sah ne den çe kil di. O nun sah ne den çe kil me siy le þim di e zi len le rin mah þer gü nü yak la þý yor. Sol cu su sað cý sý, din da rý din si zi, mu ha fa za kâ rý mo der ni, Sün ni si A le vi si, Kürt ü ve Türk üy le her ke sin gü nah def te ri a çý la cak gi bi gö zü kü yor. Her ke sin gü na hý tek tek sa yý la cak. Bu ye ni ve a lýþ ma dý ðý mýz bir dö nem. Çok da hu zur suz luk ya ra ta cak. Sak la nan lar, üs tü ör tü len ler or ta ya çý ka cak. Ýs ra fil in Sur u nu sol cu lar i çin Ha lil Berk tay çal dý. Çok sar sý cý bir id di ay la or ta ya çý ka rak, 1 Ma yýs 1977 de ki kor kunç o lay la ra sol frak si yon la rýn ken di a ra la rýn da ki ça týþ ma la rýn yol aç tý ðý ný söy le di. Ýlk tep ki bü yük bir kü für sal vo su ol du. A ma o gü nü ya þa yan di ðer sol li der ler le ve o la yýn ö nem li ta nýk la rýy la ko nu þun ca Berk tay ýn söy le dik le ri nin öy le ko lay ca ya ba na a tý la ma ya ca ðý or ta ya çý ký yor. Dev-Genç in o za man ki li der le rin den Bü lent U lu er, o lay la rýn ön ce Ma o cu la rýn a teþ aç ma sýy la baþ la dý ðý ný, da ha son ra da ö bür grup la rýn a teþ et ti ði ni söy lü yor. O na gö re de si lah la rý pat la tan lar sol cu lar. Su lar Ý da re si nin üs tün de ki po lis le ri gö rün tü le yen tek in san o lan Ýs hak I þý tan i se ben po lis le rin a teþ aç tý ðý ný gör me dim di yor. Bel li ki Tak sim e gir me sa va þýn da sol cu grup lar si lah la ra sa rýl mýþ, çý kan iz di ham da da in san lar öl müþ. Ý þin ger çe ði nin bu ol du ðu az çok or ta ya çý ký yor. BAÞLIKTAKÝ bu söz bir i þa da mý na a it. Bu söz le rin, x ki þi ta ra fýn dan A ta türk e yö nel ti len bir ha ka re te kar þý sa vun ma sa i kiy le sar fe dil di ði ni dü þü nü yor sa nýz fe na hal de ya ný lý yor su nuz yý lýn da TÜ SÝ AD ýn Ge nel Ku rul top lan tý sýn da söy len miþ... Gü zel ö ne ri le ri de ol muþ bu gü zi de iþ a da mý mý zýn... x - Her þe ye va rýz, a ma A ta türk ü mü ze laf ge tirt me yiz! Gü lüþ me ler. x - A na ya sa da tüm par ti le rin A ta türk il ke le ri ne mut la ka bað lý kal ma la rý þar tý ko run ma lý dýr! A ma bu ger çe ðin, ger çe ðin bü tü nü ol du ðun dan e min de ði lim doð ru su. A teþ e den le rin sol cu lar ol ma sý dev le tin ka ran lýk yü zü nün o ra da ol ma dý ðý ný ka nýt la maz ben ce. A sýl bü yük so ru ve tar týþ ma bun dan son ra ki so ru la rýn ce va býn da çý ka cak or ta ya. O dö nem de so lun i çin de dev let ne ka dar var dý? Tak sim de ki o kan lý gün de mey dan da bin ler - Devlet, ezdiði bütün gruplarla iliþki kurmuþ bu ülkede. Onlarý yönlendirmeye uðraþmýþ. Bir kýsmýný yönlendirmeyi becermiþ. ce si lah ol du ðun dan söz e di li yor, o si lah lar Tür ki ye ye na sýl gir di, sol cu ço cuk la rýn e li ne na sýl geç ti, o si lah la rýn pa ra la rý na sýl bu lun du? Dev let ten ha ber siz bu ül ke ye bin ler ce si lah so ku la bi le ce ði ne i na nan kim se ol du ðu nu san mý yo rum. Dev let ne den o si lah la rýn öy le si ne yay gýn bi çim de el den e le do laþ ma sý na göz yum du? Ta bii bu ra dan, so lun ko nu þul ma sýn dan en ürk tü ðü ko nu ya ge li yo ruz, dev let-sol i liþ ki si ne. Dev let, ez di ði bü tün grup lar la i liþ ki kur muþ bu ül ke de. On la rý yön len dir me ye uð raþ mýþ. Bir kýs mý ný yön len dir me yi be cer miþ. Bu nu be ce re bil me si nin çok ö nem li bir ne de - Bü lent Ta nör (Rah met li Ta nör, or tam da ki le rin hep sin den da ha Ke ma list): De mok ra si de böy le bir þey ol maz. Her par ti nin ken di il ke le ri var dýr. Her kes ay ný il ke le re bað lý kal sa par ti ler na sýl fark lý o la cak lar? Yu ka rý da da be lirt ti ðim gi bi bu ko nuþ ma lar 1997 yý lýn da TÜ SÝ AD Ge nel Ku ru lu nda ger çek le þi yor. (...) x in kim ol du ðu nu hak lý o la rak me rak e di yor su nuz el bet te. O ay ný za man da bir si ya set çi nin de kar de þi. Ha di bi lin ba ka lým de me ye ce ðim el bet te, bu ko nuþ ma lar Bü lent Ta nör ve Tur gut ni var, bu sis tem ez di ði ke sim ler de de Ke ma list bir bi lin çal tý ya rat ma yý ba þar mýþ, geç miþ te ki sol cu la rýn ö nem li bir kýs mý nýn bu gün fa þizm le kol ko la gir me si nin, din dar lý ðý bir teh li ke o la rak gör me si nin, mu ha le fe ti din ü ze rin de yo ðun laþ týr ma sý nýn, dar be le ri sa vu nur ha le gel me si nin te me lin de bu ze hir len miþ bi lin çal tý ya tý yor ben ce. Þim di Tür ki ye bu bi lin çal týy la he sap la þa ca ðý gün le re ge li yor. Bu, çok ko lay ol ma ya cak. Çün kü bu nu her ke sim de gö rü yo ruz. Sol da gö rü yo ruz, Kürt ha re ke tin de gö rü yo ruz, A le vi ler de gö rü yo ruz, mu ha fa za kâr lar da gö rü yo ruz. Ner dey se hep sin de bir dev let hay ran lý ðý bu lu nu yor ve hep si de so run la rý çöz me nin yo lu nun ken di le ri ne ben ze yen le rin dev le ti yö net me sin de bu lu yor. Bu dev le tin bun ca mu ha li fi var ken, dev let bun ca in sa ný ez miþ ken, bu ül ke de hiç bir ke sim den güç lü bir de mok rat mu ha le fet çýk ma ma sý, hep si nin or tak çö zü mü nün de mok ra si dý þýn da þe kil len me si, kar þý mýz da ki so ru nun ne ka dar bü yük ol du ðu nun en ür per ti ci be lir ti si. Ne den bü tün e zil miþ ler bir bi ri ne düþ man bu ül ke de? Çün kü Ke ma list an la yýþ, ken di si ne ben ze me yen le bü tün leþ me ye, her ke sin hak ký ný ka bul et me ye en gel. Hep si, sa de ce ken di si nin hâ kim o la ca ðý bir ya pý is ti yor. Bir bi ri nin der di ne sa hip çýk mý yor. Tam ak si ne bir bi ri ni ez me ye uð ra þý yor. Ken di si hak ký ný is ti yor a ma di ðe ri nin hak ký ný is te me si ne öf ke le ni yor. Bu ze hir li has ta lýk tan na sýl kur tu la ca ðýz? Yýl maz a ra sýn da ge çi yor. Tur gut Yýl maz da, de mok ra tik leþ me pers pek tif le ri ne þid det le kar þý çý kan, A sým Ko ca bý yýk, Ay dýn Bo lak gi bi a ðýr top lar dan bi ri si... Tür ki ye de De mok ra tik leþ me Pers pek tif le ri Ra po ru ü ze ri ne çý kan tar týþ ma na sýl o lu yor sa o lu yor A ta türk ü mü ze laf söy let me yiz e ge li yor... (...) Oy sa, Tür ki ye, Or ta do ðu ve Ýs lam dün ya sý nýn has sas böl ge sin de þu i ki ya ký cý so ru nun ku þat ma sý al týn da dýr: La ik lik i le Ýs lam ý, u lus dev let le fark lý et nik kim lik le ri de mok ra si i çin de ba rýþ - Sa ný rým sar sý cý, þok e di ci i ti raf lar ve ö ze leþ ti ri ler le. Berk tay, 1 Ma yýs ko nu su nu gün de me ge ti re rek bu i ti raf ve ö ze leþ ti ri gö re vi ni ön ce sol ke si min yap ma sý na ön cü lük e di yor. A ma bi li yo ruz ki i ti raf ve ö ze leþ ti ri pek ge le nek le ri miz a ra sýn da bu lun maz. Suç la ma ve sak la ma da ha çok sev di ði miz bir dav ra nýþ bi çi mi dir. A ma sa ný rým ka çý nýl maz o la rak, e pey san cý lý bi çim de de ol sa biz bu sü re ci ya þa ya ca ðýz. Kürt ha re ke tin den de çý ka cak týr ay ný i ti raf lar. Kürt ha re ke ti nin dev let le i liþ ki si de ko nu þu la cak týr. Mu ha fa za kâr la rýn dev let le i liþ ki si de sor gu la na cak týr. Bun la rý da bu ke sim le rin i çin den ge len ler ya pa cak týr. Dev let, her ke si gü na ha bu laþ týr dý bu ül ke de. Her ke sin sak la mak is te di ði bir ek ye ri, üs tü ne ka pan dý ðý gü nah kâr bir ya ra sý var. Bu nun gö rül me si ni, ko nu þul ma sý ný, tar tý þýl ma sý ný is te mi yor, sak la dý ðý sü re ce güç lü ol du ðu nu sa ný yor. A ma güç len mek an cak a rýn mak la, bu ze hir li bi lin çal týn dan kur tul mak la müm kün. Bu ül ke, de mok ra si ye an cak böy le bir a rýn ma dan son ra va ra bi le cek her hal de. Yok sa her ke sin i çin de ki Ke ma lizm var lý ðý mý zý ke mi rip, he pi mi zi tek li der, tek mo del an la yý þý nýn a te þin de ya nan per va ne le re dön dü re cek. Ýs ra fil Sur u nu üf le di. Mah þer den geç me miz ge re ki yor. E ðer hak et ti ði miz bir cen net var sa, o ra ya an cak bu mah þer den ge çe rek va ra bi le ce ðiz. Ah met Al tan / Ta raf, Her þe ye va rýz, a ma A ta türk ü mü ze lâf ge tirt me yiz! 91) Hu kuk-u u mu mi ye nev in den cem i ye te a it bir u bu di yet tir. Bi ri si nin yap ma sýy la o cem i yet u mu men is ti fa de et ti ði gi bi, o nun ter kiy le de u mum ce ma at mes ul o lur. O na ri ya gi re mez ve i lân e di lir. Na fi le nev in den de ol sa, þah sî farz lar dan da ha e hem mi yet li dir. Yu ka rý da ta ri fi ya pý lan þah sî farz lar dan da ha e hem mi yet li o la ha ki kat a þa ðý da ki se çe nek ler den han gi si dir? A) A mel-i sa lih B) Va cib C) Tak va D) Ci had E) Þe a ir 92) Be di üz za man Sa id Nur sî, Es ki þe hir hap sin de bir se ne ce za yý çe kip çýk týk tan son ra ne re ye sür gün e dil miþ tir? A) E mir dað B) Is par ta C) Kas ta mo nu D) Bur dur E) De niz li 93) Gü ya o ri sâ le o na bir tir yak i di ki; al tý ye di se ne zar fýn da al dý ðý bü tün ma ne vî ya ra la rý ný te da vi et ti. Ga yet kuv vet li ve par lak bir i man i le e ce li ni bek li yor gi bi ba na o mek tu bu yaz mýþ. Be di üz za man ýn ye ðe ni Ab dur rah man ýn e li ne ge çen ve o ku du ðun da o nun bü tün ma ne vî ya ra la rý na bir tir yak gi bi ge len Ri sâ le a þa ðý da ki ler den han gi si dir? A) Mu' ci zat-ý Kur â ni ye Ri sâ le si B) Sün net-i Se niy ye Ri sâ le si C) Ha þir Ri sâ le si D) Hü ve Nük te si E) Mey ve Ri sâ le si 94) Genç lik, e ðer ehl-i kalb, ehl-i hu zur ve ak lý ba þýn da ve kal bi ye rin de bu lu nan mü min ler de ol sa, i ba de te ve hay ra ta ve ti ca ret-i uh re vi ye ye sar fe dil se; en kuv vet li bir ve si le-i ti ca ret ve gü zel ve þi rin bir va sý ta-i hay - rat týr. Ve o genç lik, va zi fe-i di ni ye si ni bi lip sû is ti mal et me yen le re; kýy met tar, zevk li bir ni met-i Ý lâ hi ye dir. An lam bü tün lü ðü dik ka te a lýn dý ðýn da met nin so nu na a þa ðý da ki cüm le ler den han gi si gel me li dir? A) E ðer ben se vap ka za na yým bu gü zel me se li ben söy le ye yim ar zu nuz var sa on da bir gü nah ve za rar yok tur, fa kat ma bey ni niz de ki sýrr-ý ih lâ sa za rar ge le bi lir. B) E ðer is ti ka met, if fet, tak va be ra ber ol maz sa çok teh li ke le ri var. C) Ga yet de rin bir çu ku ra düþ mek ih ti ma li var or ta da tu tu na cak yer bu la maz. D) E ðer te vek kül, tes lim, te sa nüd be ra ber ol maz sa çok za rar la rý var E) E ðer ih lâs, te sa nüd, it ti had-ý ha ki kî ol maz sa çok mü him teh li ke le ri var. 95) Ben mah rem ve mü him mec mu a la rý kö mür ve o dun lar al týn da sak la dým; tâ be nim ve fa tým dan ve ya baþ ta ki baþ lar ha ki ka tý din le yip a kýl la rý ný baþ la rý na al dýk tan son ra neþ re dil sin ler di ye müs te ri ha ne du rur ken, bir den ta har ri me mur la rý ve müd de i u mu mun mu a vi ni, men zi li mi bas tý lar. O giz li ve e hem mi yet li ri sâ le le ri, o dun la rýn al týn dan çý kar dý lar. Be di üz za man ýn mah rem tut tu ðu bu Ri sâ le ler a þa ðý da ki se çe nek ler den han gi si dir? A) Zül fi kar B) A sa-yý Mu sa C) Genç lik Reh be ri D) Te set tür ve ta ad düd-ü zev ca ta da ir ri sâ le ler E) Süf yan a ve Nur un ke ra met le ri ne da ir ri sâ le ler 96) Pek çok i mam lar ve al lâ me ler, siz ler den pek çok zi ya de a zab ve ril di ði hal de, ke mal-i sa býr i çin de þük re dip sar sýl ma mýþ lar. El bet te siz ler Kur â n'ýn mü te ad did ha ki kat la rý i çin pek bü yük se vab ve ka zanç al dý ðý nýz hal de, pek az zah met çek ti ði ni ze bin ler te þek kür et mek bor cu nuz dur. Kur ân ýn bir tek me se le si i çin ha - pis te pek çok a zab çek miþ bü yük zat a þa ðý da ki ler den han gi si dir? A) Ý mam-ý Rab ba ni B) Ý mam-ý Þa fi C) Ý mam-ý Eþ a ri D) Ah met ibn-i Han bel E) Mev lâ nâ Ha lid-i Bað da dî 97) Sa ha be nin A ba di le-i Seb a-yý Meþ hu re sin den o lan Ab dul lah Ýbn-i Ö mer Haz ret le ri ki; ha li fe-i Re su lul lah o lan Fa ruk-u A zam Haz ret-i Ö mer in (r.a.) en mü him ve bü yük mah du mu ve sa ha be â lim le ri nin i çin de en müm taz la rýn dan o lan o zât-ý mü ba rek çar þý i çin de, a lýþ ve riþ te, kýrk pa ra lýk bir mes e le den þid det li mü na ka þa et miþ. A lýþ ve riþ te sün net o lan pa zar lý ðýn ha ki ka ti i çin a þa ðý da ki se çe nek ler de ki i fa de ler den han gi si doð ru de ðil dir? A) Kal bin þef ka tin den ve ru hun ke ma lin den gel miþ bir ha let tir. B) Ýk ti sat lý hayatýn ge re ði dir. C) Ti ca re tin me da rý o lan em ni yet te si si i çin ge rek li dir. D) Ke mal-i ak lýn muk te za sý dýr. E) Ti ca ret te is ti ka me ti mu ha fa za et mek i çin þart týr. 98) Ýlm-i Týbb ý i ki sa týr la top lu yo rum. Sö zün gü zel li ði ký sa lý ðýn da dýr. Ye di ðin va kit az ye. Ye dik ten son ra dört-beþ sa at ka dar da ha ye me. Þi fa, ha zým da dýr. Ya ni, ko lay ca haz me de ce ðin mik da rý ye. Nef se ve mi de ye en a ðýr ve yo ru cu hal, ta am ta am üs tü ne ye mek tir. Yi yin, i çin, is raf et me yin â ye ti nin týp nok ta sýn da tef si ri o lan yu ka rý da ki i fa de ler ki me a it tir? A) Lok man He kim B) Fah red din-i Ra zi C) Be di üz za man Sa id Nur sî D) Haz ret-i A li E) Ýbn-i Si na 99) A þa ðý da ki ler den han gi si se fil lik ve ba hil lik ve ta mah kâr lýk ve hýr sýn bir ha li ta sý o la rak ta rif e di len kö tü bir ah lâk týr? týr ma yý de ne mek i fa de siy le su nu lan ra por da, 1997 nin kon jonk tü rü dü þü nül dü ðün de ger çek ten i le ri de mok ra si nin iz le ri gö rü lü yor du. Hem de as lýn da sý ký bir Ke ma list o lan Bü lent Ta nör e ha zýr la tý lan bir ra por du bu... Ne le re kar þý çýk mýþ TÜ SÝ AD ýn a ðýr top la rý? Me se la, MGK nýn a na ya sal de ðil ya sal bir ku rum ol ma sý tek li fi ne... Me se la Ge nel kur may ýn Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý na bað lan ma sý na... Ve yi ne me se la, yu kar da bah set ti ðim bü tün par ti le rin A ta türk il ke le ri ne bað lý kal ma sý þar tý nýn de mok ra si ye ay ký rý bir uy gu la ma ol ma sý na... E lif Ça kýr / Star, R Ý S Â L E - Ý N U R G E N Ç L Ý K Þ Ö L E N Ý 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI C E V A P A N A H T A R I A) Ha sed B) Hubb-u cah C) E na ni yet D) Hýs set E) Nefs-i em ma re 100) Mem nu ni yet-i mu kad de se if ti - har-ý kud sî ve lez zet-i mu kad de se gi bi i - sim ler le i þa ret e di len ma â nî-i ru bu bi ye tin i - fa de si a þa ðý da ki han gi se çe nek te ya zýl mýþ - týr? A) Ke ma lat-ý Süb ha ni ye B) Sý fat-ý kut si ye C) Þu u nat-ý Ý lâ hi ye D) Es ma-i Hüs na E) E ha di yet-i Za ti ye 1 B 26 A 51 E 76 E 2C 27 B 52 A 77 B 3 D 28 E 53 B 78 C 4A 29 D 54 C 79 D 5 C 30 A 55 D 80 D 6E 31 E 56 A 81 A 7 D 32 B 57 B 82 B 8 A 33 D 58 D 83 C 9 B 34 E 59 C 84 E 10 A 35 A 60 C 85 C 11 D 36 B 61 D 86 A 12 B 37 D 62 A 87 B 13 C 38 C 63 E 88 D 14 E 39 E 64 C 89 D 15 E 40 B 65 B 90 B 16 A 41 D 66 B 91 E 17 B 42 A 67 E 92 C 18 A 43 C 68 D 93 C 19 D 44 A 69 C 94 B 20 E 45 E 70 D 95 E 21 B 46 A 71 E 96 D 22 A 47 B 72 E 97 A 23 C 48 D 73 A 98 E 24 D 49 C 74 B 99 D 25 A 50 E 75 C 100 C s.bu id nur si.de Bar za ni i le ne re ye? Ku zey I rak Kür dis tan ý ný 12 Ey lül ih ti lâ li do ður muþ tu. Ö zal ýn Ta la ba ni-bar za ni dost luk la rý, bir ko yup üç al ma hi kâ ye le ri ve meþ hur Çe kiç güç i le böl ge ye yer le þen fit ne... Nes li miz bu a cý hi kâ ye le ri ya þa dý. O gün le ri ya þa ma mýþ o lan la rý mýz bir par mak ha re ke tiy le söz ko nu su bil gi ve bel ge le re u la þa bi lir. Ö zal, 12 Ey lül ün ye tiþ tir di ði bir si ya set çiy di. O nu A me ri ka ve Av ru pa da ki kar þýt lar mýz dan ba ðým sýz tah lil et me miz el bet te müm kün de ðil. Cum hu ri yet ta ri hi miz de mil let i ra de si ne rað men ik ti da ra ta þý nan la rýn he sap ki tap la rý, ge nel lik le mil let le ol ma mýþ týr. Bar za ni le rin böl ge de ki ýrk çý lýk ve ted hiþ ta rih çe si bi zi 1950 le re gö tü rü yor. Ýs lâm Bir li ði nin ve do la yý sýy la dün ya ba rý þý nýn çe kir de ði o lan Bað dat Pak tý nýn ku rul du ðu yýl la rý ko va la yan i ki üç se ne i çin de, genç Ýs ra il in ko ru ma sýn da ki Mus ta fa Bar za ni nin peþ mer ge le ri ilk de fa I rak ýn pet rol bo ru hat la rý na sal dý rý dü zen le ye cek ti. Ve ar ka sýn dan CEN TO ya (Bað dat Pak tý na) ev sa hip li ði yap mýþ I rak yö ne ti mi ve Fay sal ha ne da ný be þik te ki be bek le ri ne va rýn ca ya ka dar kat le di le cek ti. Ar dýn dan ýrk çý Ba as a za hi ren düþ man gö rü nen Ýs ra il in yar dý mýy la Ha fýz E sad ve Sad dam dik ta tör lük le ri bu böl ge ye yer le þe cek ler di. 12 Ey lül ve 28 Þu bat dar be le ri nin ik ti da ra ta þý dý ðý hü kü met ler de ki Bar za ni ve Ta la ba ni dost lu ðu nun Tür ki ye ye ol du ðu ka dar A rap ve Fars lý la ra da fay da sýz ka la ca ðý ný söy le ye bil mek i çin bu gi riz gâ ha ih ti yaç duy duk. Hü kü me ti mi zin ge rek Pen ta gon da ki ne o con lar ve ge rek se ha kim glo bal ce re yan la rýn si vil gö rü nü mün de ki tem sil ci le ri nez din de ki an laþ ma la rý, Bar za ni yi ki lit ro le ta þý mýþ o la bi lir. Fa kat re a li te ler le sa va þa rak ül ke yi bü yük bir mu sî be te sü rük le dik le ri nin he nüz far kýn da de ðil ler. Zi ra hü kü me tin ken di ha yal ve doð ru la rý na ob jek tif ha ki kat le ri ya naþ týr mak is te me di ði ni ar týk net çe gö rü yo ruz. Su ri ye nin ü çe bö lün me si, bu ra da ki Kürt ku þa ðý nýn Er bil e il ha ký, Su ri ye ve Lüb nan Þi a sý nýn Ý ran dan ko pa rýl ma sý ve en ö nem li si de Ku zey I rak ýn Ker kük le bir lik te fe de ra tif o la rak Tür ki ye ye bað lan ma sý... Hü kü me ti mi zin ha ya li ni süs le yen bu ar zu la rýn Ö zal ýn bir ko yup üç al ma ha yal le ri ka dar ca zip ol du ðu or ta da. Da ha doð ru su Pen ta gon da ki ne o con la rýn ver dik le ri yol ha ri ta sý... Ýç sa vaþ lar, ül ke mi zin bü tün lü ðü nü teh dit e de cek Ö zerk Kür dis tan ve da ha ö nem li si A me ri ka nýn dev let baþ ka ný pro to ko lü ne da hil et ti ði Bar za ni nin ye ni ma ri fet le ri... O tuz se ne yi geç kin dir o tuz bin in sa ný mý zýn ha ya tý na mal o lan böl ge de ki ci na yet ör güt le ri ne Ýs ra il þem si ye siy le on lar ca göz yu mul du ðu nu in kâr e den le ri bel ge ler ve bil gi le ri el bet te hem sus tu rur ve hem de mah cup e der. TÜR KÝ YE YÝ BEK LE YEN TEH LÝ KE Be di üz za man Haz ret le ri Tür ki ye mi zin ma ruz kal dý ðý i de o lo jik ve si ya sî dýþ teh li ke ler den bah se der ken, en ö nem li le rin den bi ri ni de Tür ki ye i le Ýs lâm â le mi a ra sý na düþ man la rý mýz ca so ku lan bir fit ne o la rak i fa de e di yor. Biz de ki din dý þý ha ya tý, la u ba li lik ve se fa he ti bil has sa A rap dün ya sý na pa zar la yan Av ru pa lý düþ man la rý mý zýn o ra lar da ki men fî pro pa gan da la rý, bir lik te li ði mi zi bir as ra ya kýn dýr en gel li yor du. Em per ya liz min Bi rin ci Dün ya Sa va þýn da ki þe fi Ýn gi liz le rin, Os man lý i le A rap lar a ra sý na a jan la rýy la at tý ðý fit ne nin is yan o la rak ye þer me si, Ke ma list le rin yi ne Ýn gi liz le rin ta vas su tuy la kul lan dýk la rý A rap lar bi zi ar ka dan vur du lar pro pa gan da la rý... Tek par ti dö ne min de de de vam e den bu fit ne yi De mok rat lar Bað dat Pak tý i le bi tir mek is te yin ce, yi ne glo bal din siz ler Ke ma list le rin yar dý mýy la 27 Ma yýs ý yap tý lar. Tür ki ye i le A rap dün ya sý nýn ya kýn laþ ma ça ba la rý nýn ö nün de ki en gel le me gi ri þim le ri ne 12 Mart ve 12 Ey lül a de se sin den de bak mak ta fay da var. A rap dün ya sý i le Tür ki ye nin a ra sý na gi ren so ðuk luk ve ec ne bi li ði de vam et ti re bil me nin mih rak nok ta sý ný gü ne yi miz de Bar za ni teþ kil e di yor, dü þün ce sin de yiz. Bar za ni nin peþ mer ge ku man da ný o la rak I rak la sa vaþ tý ðý dö nem ler de ki ha tý ra la rýn da, gü nü müz PKK sý nýn i puç la rý ný ra hat lýk la gö re bi lir si niz. Ýs ra il ü ze rin den A me ri ka ve Av ru pa lý ha sým la rý mý zýn des te ði ni a lan, ne ti ce i ti ba riy le I rak ta ya nan bir bu çuk mil yon da so rum lu lu ðu bu lu nan Bar za ni i le iþ bir li ði nin bi ze fay da dan zi ya de za rar ge ti re ce ði ni dü þü nü yo ruz. Kal dý ki Bar za ni Ku zey I rak ta ki Kürt le ri bi le ta ma men tem sil e de mi yor. Ker kük, Sü ley ma ni ye, Do huk ve Mu sul da ya pý la cak hür ve de mok ra tik bir se çim de Bar za ni nin ka za na bi le ce ði ni kim se id di a e de mez. Ec ne bi ký lý cýy la Kürt le ri ne re ye ka dar tem sil e de bi le ce ði bel li ol ma yan Bar za ni nin bu böl ge de ki dýþ po li ti ka nýn mer ke zi ne yer leþ ti ril me si, ha ki ka ten hü zün ve ri ci dir. Glo bal dev rim ci le rin de ði þim ve dö nü þüm ler den son ra a let le ri ni na sýl kýr dýk la rý ný ve öz ço cuk la rý ný hun har ca na sýl ye dik le ri ni ib ret le sey re di yo ruz. Bil has sa ne o con ve ne o li be ral ka re ler de oy na yan Bar za ni ye hü kü me tin bu den li gü ven me si nin, Tür ki ye yi ma hi ye ti be lir siz bir ba tak lý ða sü rük le me sin den en di þe du yu yo ruz.

14 14 SPOR Y 58. madde F. Bahçe yi ÞAM PÝ YON LUK SON MA ÇA KALIR kurtarmak için deðiþti TRABZONSPOR KULÜBÜ BAÞKANI SADRÝ ÞENER, TÜRKÝYE FUTBOL FEDERASYONU'NUN 58. MADDEYE ÝLÝÞKÝN YAPTIÐI DEÐÝÞÝKLÝKLE ÝLGÝLÝ ÞOK ÝDDÝAYI ÝLERÝ SÜRDÜ. ÞENER, FEDERASYONUN ÝSTÝFASINI DA ÝSTEDÝ. TRAB ZONS POR Ku lü bü Baþ ka ný Sad ri Þe ner, Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu nun 58. mad de ye i liþ kin yap tý ðý de ði þik lik li gin Fe ner bah çe yi kur tar mak i çin ya pý lan bir o pe ras yon ol du ðu - nu ö ne sür dü. Baþ kan Þe ner, Ka nal türk Te le viz yo nu nda ka týl - dý ðý prog ram da TFF nin þi ke sü re ci ne i liþ kin ka ra rý ný de ðer - len di rir ken, Fe ner bah çe Ku lü bü Baþ kan ve ki li Ni hat Öz de - mir in bor do-ma vi li ku lüp i le il gi li id di a la rý ný ce vap la dý. Yýl dý - rým De mi rö ren e, TFF Baþ kan lý ðý na se çi lir ken ku lüp o la rak bü yük des tek ver dik le ri ni i fa de e den Þe ner, son ya þa nan lar dan son ra fik ri nin de ðiþ ti ði ni be lir te rek, Bu fe de ras yon la ol maz, de ðiþ me si lâ zým. Ma lî ge nel ku ru lu se çim le ya par sý nýz o lup bi - ter. Bu nun i çin de im za top la nýr. Ta biî a day bul mak ö nem li. Ga la ta sa ray Baþ ka ný Ü nal Ay sal i le Bur sas por dan Ýb ra him Bey i le Kay se ri den Re cep Bey i le de gö rüþ tük. Ý kin ci, ü çün cü lig de çok ta ký mýn baþ ka ný bi zim o ra lý. Ým za da sý kýn tý ol maz. Yýl dý - rým De mi rö ren e des tek ver di ðim i çin piþ ma ným bi raz. de di. 58. MAD DE NÝN ÝP TA LÝ Ý ÇÝN TAH KÝM KU RU LU NA BAÞ VUR DUK TAHKÝM Ku ru lu na 58 in ci mad de de ði þik li ði nin ip ta li i çin baþ vu ru da bu lun duk la rý ný i fa de e den Þe ner, E ðer tah kim den de bir þey çýk maz sa U E FA nýn ce za ve re ce ði ke sin. Þu an da ki gi bi o lur sa 58. mad de ye gö re hiç kim se ye ce za çýk maz. U E FA, ce za yý ve rir. E lin de ki id di a na me ye gö re ve rir. Sav cý be yin ha zýr la dý ðý id di a na me yi U E FA ken di si ter cü me et tir di. U E FA dan ran de vu is te dim. Ce va bý gel di. TFF ka ra rýn dan son ra a na liz e der ran de vu ta ri hi tes bit e de riz de di ler. In fan tý no ba na böy le de di. Ça ðý rýr sa bir de ben gi dip an - la tý rým di ye ko nuþ tu. E tik ku ru lu nun ilk ve i kin ci ra po run da Trab zons por i - çin ay ný i fa de le rin yer al dý ðý ný kay de den Þe ner, An cak Fe ner bah çe nin ki ay ný de ðil. Fe ner bah çe nin sa vun ma la rý ne de niy le çok de ðiþ ti di yor lar. Þam pi yon luk ku pa mýz hak ký mýz di yo ruz. Dev le tin yap tý ðý bir so ruþ tur - ma yý o ku ma yaz ma bi len le rin hep si o ku du ðu za man bu nu ta lep e der. Biz de suç luy sak kü me dü þe lim de dik. 58. mad de yi de ðiþ tir di ler. Ni ye, Fe ner bah çe kü me düþ me sin di ye. Bu, Fe ner bah çe yi kur tar - mak i çin ya pý lan bir o pe ras yon dur be nim baþ lý ðým bu de di. Trabzonspor Kulübü Baþkaný Sadri Þener Haf ta so nun da kar þý la - þa cak la rý Fe ner bah çe i le u zun yýl lar bit me ye cek bir ger gin lik ol du ðu nu i - fa de e den Þe ner, Bu ar - zu e di lir bir þey de ðil, a - ma be nim ya pa cak bir þe yim yok. Fe ner bah çe 3 pu an la çý kar sa bir yý kým o lur, dün ya nýn so nu na ben ze yen bir þey o lur. Be nim gön lüm kim se nin þam pi yon ol ma sýn dan ya na de ðil. Bo zul sun lig de ye ni den oy na ya lým. Fe ner bah çe sta dýn da son ma çý oy na ya cak. A ma Fe ne bah çe son yýl lar da ken di sa ha la rýn da þam - pi yon luk maç la rý ný ka za - na mý yor. Þans lý kim o lur bel li ol maz. A ma ben ce þam pi yon luk son ma ça ka lýr di ye ko nuþ tu. Baþ - kan Þe ner, Ga la ta sa ray kar þý sýn da ga li bi ye ti ka - çý ran ta raf ol duk la rý ný ve ra kip le ri nin çok i yi oy na - ma dý ðý ný da i fa de et ti. Mahkemeye çýktý, evinin adresini unuttu Dün düzenlenen törende Galatasaray, þampiyonaya ev sahipliðinden dolayý duyduðu mutluluðu dile getirdi. FOTOÐRAF: AA Avrupa Þampiyonasýna G.Saray ev sahipliði yapýyor U LUS LA RA RA SI Te ker lek li San dal ye Bas ket bol Fe de ras yo nu (IWBF) ta ra fýn dan Ga la ta sa ray Ku - lü bü nün ev sa hip li ðin de dü zen le nen Av ru pa Þam pi yon Ku lüp ler Ku pa sý Fi nal le ri (IWBF Cham pi ons Cup) bu gün Ýs tan bul da baþ la ya cak. Si nan Er dem ve Ah met Cö mert Spor Sa lon - la rýn da 3 gün sü re cek or ga ni zas yo na, ev sa hip - li ði ya pan sa rý-kýr mý zý lý ta kým son þam pi yon o - la rak doð ru dan ka tý la cak. Ko nuy la il gi li bir ba - sýn top lan tý sý dü zen le yen Ga la ta sa ray Ku lü bü Baþ ka ný Ü nal Ay sal, Ga la ta sa ray Te ker lek li San dal ye Bas ket bol Ta ký mý nýn bu or ga ni zas - yo na 6 yýl dýr ka týl dý ðý ný ve çok ö nem li ba þa rý lar el de et ti ði ni be lir te rek, Av ru pa Þam pi yon Ku - lüp ler Ku pa sý Fi nal le ri ne ev sa hip li ði yap mak - tan mut lu luk duy duk la rý ný i fa de et ti. G. SARAY KULÜBÜ BAÞKANI AYSAL: Hiçbir þey zaman içinde kaybolmayacak GALATASARAY Kulübü Baþkaný Ünal Aysal, Türk futbolunda yaþanan geliþmelerle ilgili olarak, Hiçbir þey zaman içinde kaybolmayacak. Hiçbir þey unutulmayacak, unutturulmayacak dedi. Bugün oynanan bir ligin olduðunu belirten Aysal, Bu lig bitinceye kadar, bu ligi þaibeli bir hale getirecek herhangi bir görüþten, konuþmadan hepimizin kaçýnmasý lazým. Onun için müsaade edin, bu ligi bitirelim, istediðiniz zaman, istediðiniz þekilde, istediðiniz yerde sizinle oturup sohbet edeceðim ifadelerini kullandý. Hon du ras ta ta raf tar lar ça týþ tý: 1 ö lü, 5 ya ra lý HON DU RAS TA, bi rin ci fut bol li gi ta kým la rýn dan Ma rat hon ve Mo ta gu a a ra sýn da ki maç ta ta - raf tar lar a ra sýn da çý kan si lâh lý ça týþ ma da, bir ki þi öl dü 5 ki þi ya ra lan dý. Po lis yet ki li le ri, ül ke - nin en bü yük 2. þehri o lan San Ped ro Su la da, Ma rat hon ve Mo ta gu a a ra sýn da oy na na cak ya rý fi nal ma çýn dan ön ce o lay lar çýk tý ðý ný be lirt ti ler. Yet ki li ler, ta - raf tar la rýn sta dýn gi ri þin de bir - bir le ri ne a teþ aç tý ðý ný ve ça týþ - ma da 1 ki þi nin öl dü ðü nü, 5 ki þi - nin ya ra lan dý ðý ný bil dir di ler. Gol süz so nuç la nan kar þý laþ ma - nýn rö van þý Cu mar te si gü nü Te gu ci gal pa da oy na na cak. Taraftarlar stada girerken birbirine silâhla saldýrdý. Ortalýk kan gölüne döndü. Fulbolcu dövdü, ko vul du ÝTALYA Bi rin ci Fut bol Li gi (Se ri e A) ta kým la rýn - dan Fi o ren ti na da, o - yun cu su nu yum ruk la - yan tek nik di rek tör De li o Ros si nin i þi ne son ve ril - di. Fi o ren ti na nýn ön ce ki ak þam e vin de oy na dý ðý No va ra ma çýnda ta ký mý - nýn 30 da ki ka da 2-0 ge ri - ye düþ me si ü ze ri ne o - yun cu de ði þik li ði ne giden teknik direktör Rossi, o - yun dan aldýðý Sýrp o yun - cu A dem Lja jic in al kýþ lý pro tes to suy la kar þý laþ - tý. Sýrp o yun cu nun pro - tes to su nu gö ren Ros si, bir an da Lja jic in ü ze ri - ne yü rü ye rek, o yun cu - ya yum ruk lar sa vur du. Fi o ren ti na ye dek ku lü - be sin de maç sý ra sýn da ya þa nan lar, di ðer o yun - cu la rýn, i ki li nin a ra sý na gir me siy le son bul du. Ý. B. Be le di ye çok mut lu SPOR To to Sü per Fi - nal Av ru pa Li gi Gru - bu nda dep las man da Si vass por u 2-1 ye nen Ýs tan bul Bü yük þe hir Be - le di yes por un fut bol þu - be so rum lu su Ka mil Di - zar, li der li ðin cid dî or ta ðý ol duk la rý ný söy le di. Di - zar, zor bir dep las man da ga lip gel dik le ri ni be lir te - rek, Maç git ti gel di, so - nun da ka za nan biz ol - duk. Si vass por u da müt hiþ mü ca de le ne de - niy le kut lu yo rum. Hak e de rek ka zan dýk de di. Play-off la rýn de ðiþ me yen is mi A na do lu E fes BE KO Bas ket bol Li - gi nde 13 kez mut lu so - na u la þa rak en çok þam pi yon o lan ta kým un va ný na sa hip o lan A - na do lu E fes, play-off uy gu la ma sý nýn baþ la - dý ðý se zo nun - dan bu gü ne ka dar bütün play-off la ra ka - tý lan tek ta kým o la rak bu a lan da da re ko ru e - lin de bu lun du ru yor. A - na do lu E fes, Tür ki ye Bas ket bol Lig le ri nde bu gü ne ka dar bin 111 kar þý laþ ma ya çý kar ken, 871 ga li bi yet, 237 mað - lû bi yet ve 3 be ra ber lik el de et ti. FUT BOL DA þi ke dâ vâ sýn da ta nýk o - la rak din le ni len Tür ki ye Fut bol Fe de - ras yo nu Baþ ka ný Yýl dý rým De mi rö ren, he ye can dan e vi nin ad re si ni u nut tu. Ta nýk sý fa týy la du ruþ ma da i fa de ver mek i çin kür sü ye çað rý lan TFF Baþ ka ný Yýl dý rým De mi rö ren e, o tur - du ðu ad res so rul du. De mi rö ren, Ken di ad re si mi de ðil, an ne min ad re - si ni ve ri yo rum, çün kü bi zim ki bi raz ka rý þýk, ay rý ca he ye can lý yým de me si ü - ze ri ne Mah ke me Baþ ka ný E kin ci, dos - ya da ki ad re si o ku du. De mi rö ren de E vet, bu ad res doð ru dur de di. E kin ci, De mi rö ren den Ýb ra him A kýn ýn trans fe ri i le il gi li bil dik le ri ni an lat ma sý ný is - te di. De mi rö ren, dâ vâ nýn sa nýk la rýn dan Ser dal A - da lý nýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 5 ki þi lik trans fer ko mi te si tam yet ki li dir. Ay rý ca trans fer ön iz le me ku ru lu da var dýr de di. Bu ko mi te nin kim le ri trans fer e di le ce ði ni be lir - le di ði ni, ay ný za man da tek nik di rek tö rü nün de bu ko mi te ye i sim ver di ði ni an la tan De mi rö ren, Da ha son ra bu ko mi te her tür lü iþ le mi ya par ve i sim ler yö ne tim ku ru lu na su nar. E ðer ra kam lar da faz la lýk o lur sa ben baþ kan lar nez din de dev re ye gi re rim Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu Baþ ka ný Yýl dý rým De mi rö ren de di. Trans fer le il gi li o la rak sa de ce Ýb ra him A kýn de ðil, ay ný za man da o dö nem de 7 ve ya 8 fut bol cuy la da ko - nu þul du ðu nu ak ta ran De mi rö ren, Ýb ra him A kýn, sos yal ha ya tý bi le nen bir o yun cuy du. Bu o yun cu nun o la - ma ya ca ðý ný söy le dim de di. De mi rö ren, Baþ kan E kin ci nin, Siz o nay ver mez se niz, bu trans fer ol maz mý? þek lin de ki so ru su na, E vet ben o nay ver mez sem, trans fer iþ le mi ger - çek leþ mez ce va bý ný ver di. De mi rö ren, i fa de ver me si nin ar dýn dan sa lon dan çý kar ken tu tuk lu sa nýk A ziz Yýl dý rým i le to ka laþ tý. Kur ân çarp sýn oð lum þi ke yap maz Fut bol da þi ke dâ vâ sýn da gö rü len dün kü du ruþ - ma da, sa nýk lar dan Ýb ra him A kýn ýn an ne si Ne þe Öz - türk de ta nýk o la rak din len di. Oð lu nun i yi ni yet li ve her ke sin söy le di ði ne i nanan biri ol du ðu nu i le ri sü - ren Öz türk, Kur ân çarp sýn Ýb ra him þi ke yap maz. Ko nu þur ken kýr ma ya bi lir, la fý do lan dý rýr, a ma þi ke yap maz. Yüz de 1 mil yon yap ma dý ðý na e mi nim. As la yap maz, biz ko nuþ tuk. Sor du ðum da ba na, maç la rý - mý sey ret sin ler di ye söy le di de di.

15 Y AÝLE - SAÐLIK 15 Kan ser ris ki test le be lir le ne cek ÝNGÝLÝZ bi lim in san la rý er ken de ðil, çok er ken teþ hi sin pe þin de. Ye ni yön tem, kan tes tiy le me me kan se rin de hem he ki me hem de has ta ya 10 yýl dan faz la za man ka zan dý ra bi li yor. Ýn gi liz bi lim in san la rý nýn son a raþ týr ma sý, me me kan se ri nin be lir ti ler or ta ya çýk ma dan yýl lar ön ce teþ his e di le bi le ce ði ni or ta ya koy du. NTV nin ha ber si te sin de ya yým la nan ha be re gö re; ge le cek te yal nýz ca bir kan tes ti i le ki þi nin me me kan se ri ne ya ka la nýp ya ka lan ma ya ca ðý an la þý la bi lir. Ýn gil te re de ki Im pe ri al Col le ge da ya pý lan a raþ týr ma kap sa mýn da fark lý yaþ lar da bin 380 ka dýn dan kan ör ne ði a lýn dý. Bu ka dýn lar dan 640 ý da ha son ra me me kan se ri ne ya ka lan dý. Ka tý lým cý la rýn ak yu var la rýn da ki ETM ad lý gen le rin, has ta lýk tan bir kaç yýl ön ce kim ya sal bir de ði þik li ðe uð ra dý ðý tes bit e dil di. Ba zý du rum lar da bu kim ya sal et ki nin me me de tü mör o luþ ma dan 11 yýl ön ce göz lem le ne bil di ði a çýk lan dý. A raþ týr ma cý lar bu ye ni bil gi nin di ðer ge ne tik ö zel lik ler le bir lik te göz ö nü ne a lýn dý ðýn da, kan ser ris ki ta þý yan ka dýn la rýn tes bit e dil me sin de ve er ken te da vi uy gu lan ma sýn da çok ya rar lý o la bi le ce ði ni dü þü nü yor. PROBLEMLERÝN TEMELÝ: Ki þi lik ça týþ masý TOPLUM HAYATINDA YAÞANAN BÝRÇOK PROBLEMÝN TEMELÝNDE KÝÞÝLÝK ÇATIÞMALARININ YATTIÐINI ÝFADE EDEN ANKARA NUMUNE EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ PSÝKÝYATRÝ KLÝNÝÐÝ ÞEFÝ PROF. DR. EROL GÖKA, ''ÖMRÜMÜZÜN DÖRTTE BÝRÝ KÝÞÝLÝK ÇATIÞMALARIYLA GEÇÝYOR, BUNUN ÝÇÝN MUTLAKA KÝÞÝLÝKLERÝ TANIMAMIZ GEREKÝYOR" DEDÝ. Doç. Dr. Salepçi, yaz güneþinin kanser riskini arttýrdýðýný, bu nedenle vatandaþlarýn bu konuda mutlaka önlem almasý gerektiðini belirtti. Gü ne þin a zý ka rar, ço ðu za rar UNÝVERSAL ÝTALYAN HASTANESÝ MEDÝKAL ONKOLOÐU DOÇ. DR. SALEPÇÝ: ''YAZ GÜNEÞÝ KANSER RÝSKÝNÝ ARTTIRIYOR. VATANDAÞLAR BU KONUDA MUTLAKA ÖNLEM ALMALI'' UNÝVARSAL Ý tal yan Has ta ne si me di kal on ko lo ðu Doç. Dr. Taf lan Sa lep çi, yaz gü ne þi nin kan ser ris ki ni art týr dý ðý ný, bu ne den le va tan daþ la rýn bu ko nu da mut la ka ön lem al ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Sa lep çi, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, gü ne þin ya ra rý gi bi za ra rý nýn da ol du ðu nu i fa de e de rek, gü neþ ý þý ðý nýn ay ný za man da in san lar da o luþ tur du ðu mut lu luk i le an ti dep re san ö zel li ði ta þý dý ðý ný da vur gu la dý. Cil de doð ru dan te mas e den gü neþ ý þý ðý nýn de ri de D vi ta mi ni ni ak ti ve et ti ði ni ak ta ran Sa lep çi, þun la rý kay det ti: Yaz gü ne þi kan ser ris ki ni art tý rý yor. Va tan daþ lar bu ko nu da mut la ka ön lem al ma lý. Ö te yan dan gü neþ ý þý ðý nýn an ti dep re san ö zel li ði nin ya ný sý ra D vi ta mi ni ni ak ti ve et me si, hüc re le rin i yi yön de ol gun laþ ma sý, ke mik le rin güç len me siy le bir lik te os te o po ro zu ön le me si, is ke let ge li þi mi ne kat ký da bu lun ma sý gi bi o lum lu yön de et ki le ri var dýr. Bu et ki ler, ço cuk lar da e riþ kin ler den da ha faz la ö nem ta þýr. Ya pý lan a raþ týr ma la ra gö re, gü ne þin me me ve ko lon kan se ri ni ön le ye bi le ce ði ko nu sun da da güç lü ka nýt lar var. Ay rý ca gü neþ, iç or gan la ra da fay da sað lý yor. GÜ NEÞ AY NI ZA MAN DA KAN SE RO JEN Ö ZEL LÝ ÐÝ TA ÞI YOR Doç. Dr. Taf lan Sa lep çi, gü neþ ý þýn la rý nýn ay ný za - man da kan se ro jen ö zel li ði ta þý dý ðý ný ve cilt kan - ser le ri nin bü yük ço ðun lu ðu nun gü neþ ý þý ðýn dan a þý rý et ki len me so nu cun da or ta ya çýk tý ðý ný kay - det ti. Gü ne þin yay dý ðý ul tra vi yo le ý þýn la rý nýn o luþ - tur du ðu cilt kan se ri tür le rin den ö zel lik le me la - nom tü rü kan se rin çok teh li ke li ol du ðu nu vur gu - la yan Sa lep çi, bu tür kan ser le re cer ra hi, im mü no - te ra pi, ke mo te ra pi ve ý þýn te da vi si i le mü da ha le e dil di ði ni be lirt ti. Sa lep çi, me lo nom kan se rin de ö zel lik le vü cut ta bu lu nan ben ler de bü yü me, renk de ði þim le ri ve ka na ma be lir ti le ri ol ma sý du ru - mun da mut la ka he ki me baþ vu rul ma sý ge rek ti - ði ni ha týr lat tý. Doç. Dr. Sa lep çi, kan ser has ta la - rý nýn, rad yo te ra pi gör müþ vü cut böl ge le ri ni gü - neþ ý þý ðý na kar þý ko ru ma la rý ge rek ti ði ni vur gu - la ya rak, Bu ki þi ler yaz ay la rýn da gü ne þin dik gel di ði sa at ler de gü neþ len me me li, müm kün se gü neþ le nir ken ha re ket ha lin de ol ma lý ve 20 da ki ka dan faz la gü neþ te kal ma ma lý lar i fa de - le ri ni kul lan dý. Ýs tan bul / a a PSÝKÝYATRÝNÝN sos yal bi lim ler ve fel se fey le i liþ ki si ko nu la rýn da yap tý ðý ça lýþ ma lar la ta ný nan An ka ra Nu mu ne E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si Psi ki yat ri Kli ni ði Þe fi Prof. Dr. E rol Gö ka ntvmsnbc ha ber si te sin de ya yým la nan ha be rin de, top lu mu muz da psi ko lo ji nin ha fi fe a lýn dý ðý ný ve psi ko lo ji te rim le ri nin ö nem sen me di ði ni söy le di. Top lum ha ya týn da ya þa nan bir çok so ru nun te me lin de ki þi lik ça týþ ma la rý nýn yat tý ðý ný i fa de e den Gö ka, Öm rü mü zün dört te bi ri ki þi lik ça týþ ma la rýy la ge çi yor, bu nun i çin mut la ka ki þi lik le ri ta ný ma mýz ge re ki yor. Ýþ ye rin de ya pý lan a raþ týr ma la ra gö re bir yö ne ti ci nin vak ti nin dört te bi ri ni iþ ye ri ge çim siz lik le ri a lý yor. A i le de bu o ran da ha yük sek tir. Bu nu çöz me nin yo lu ki þi lik le ri ta ný mak ve fark lý ki þi lik ler kar þý sýn da ne ya pa ca ðý mý za da ir fi kir ge liþ tir mek tir di ye ko nuþ tu. Psi ko lo jiy le i liþ ki ler çok ö nem li ol ma sý na rað men bu ko nu nun ha fi fe a lýn dý ðý ný di le ge ti ren Gö ka, Psi ko lo ji ye a ra ba mýz ka dar ö nem ver mi yo ruz. Eh li yet a la bil mek i çin kur sa gi di yo ruz, sý nav da ba þa rý lý o lur sak eh li yet a la bi li yo ruz, a ma ev li lik i çin böy le bir ku ral yok ya da in san i liþ ki le ri ne a ra ba mý za ver di ði miz ö ne min on da bi ri ni bi le ver mi yo ruz de di. KÝ ÞÝ LÝK DE ÐÝÞ MEZ Her ke sin, fark lý ve de ðiþ mez ki þi li ði ol du ðu nu an la tan Prof. Dr. Gö ka, þun la rý söy le di: Na sýl de ri miz be de ni mi zi Prof. Dr. E rol Gö ka ko ru yor sa, ki þi li ði miz de ru hu mu zun ör tü sü dür. He pi mi zin fark lý be de ni gi bi fark lý ki þi lik le ri var. Bu fark lý ki þi lik le re kar þý na sýl dav ran ma mýz ge rek ti ði ni bil me miz ge re kir. Ki þi lik le ri miz fark lý ol du ðu ka dar ol gun laþ ma mýz da fark lý. Bir in sa nýn ol gun laþ ma nýn han gi mer te be sin de ol du ðu nu an la ma mýz ge re ki yor. Ba zý in san lar 40 ya þý na gel miþ tir, a ma 4 ya þýn dan bir far ký yok tur. De ve di þi gi bi gö zü ken ba zý in san lar dav ra nýþ la rý ný kon trol et me ve kim li ði ni ge liþ tir me yö nü ne bak tý ðý mýz da ço cuk tan fark sýz dýr. Bu na gö re de fark lý ki þi lik ler kar þý sýn da fark lý dav ra nýþ i liþ ki le ri ge liþ tir me miz ge re kir. Ki þi lik ler de ðiþ mez, in sa nýn be - de ni, göz ren gi ve par mak dam ga sý gi bi dir. Do la yý sýy la kim se yi de ðiþ tir me ye ça lýþ ma mak ge re kir. Her ke sin ken di doð ru su var dýr. Kar þý mýz da ki in san dan de ði þik lik is ti yor sak, de ðiþ tir mek is te di ði miz yö nü nü kü çül tüp doð ru dan o nu de ðiþ tir me ye ça lýþ ma mýz ge re kir. KA RAN LIK TA EL YOR DA MIY LA GÝT ME YÝN Ýn san lar far kýn da ol ma sa bi le ya þa dýk la rý bir çok so ru nun te me lin de ki þi lik ça týþ ma la rý ol du ðu nu be lir ten Gö ka, þöy le de vam et ti: Ýn san lar ko cam cim ri ne yap ma lý yým, ben gez mek ten hoþ la ný yo rum, a ma e þim ev den dý þa rý çýk mak is te mi yor, a lýþ ve riþ yap mak is ti yo rum, a ma ar ka daþ la rým be ni e leþ ti ri yor gi bi so run lar dan dert ya na bi li yor. Bun la rýn te me li ne ba kar sa nýz hep si ki þi lik ça týþ ma sý. Gün lük ha ya tý mýz da, ev de, iþ ye rin de ve so kak ta ya þa dý ðý mýz bir çok so ru nun te me lin de ki þi lik ça týþ ma sý var. Bu ko nu da en u fak bir bil gi miz ol ma dý ðý i çin her kes ka ran lýk ta el yor da mýy la git me ye ça lý þý yor. Hâl bu ki ken di ki þi li ði mi zi ve kar þý mýz da ki in san la rýn ki þi li ði ni ta ný ma mýz ve o na gö re dav ra nýþ lar ge liþ tir me miz ge re ki yor. Ki þi lik ler ta nýn dýk ça, in sa nýn bu ko nu da ne ka dar zen gin ol du ðu nun an la þý la ca ðý ný i fa de e den Prof. Dr. E rol Gö ka, in san la rýn in san i liþ ki le ri ne ö zen gös ter me den i liþ ki le ri ni sür dür dü ðü nü fark et me siy le so run la rýn çö züm bu la bi le ce ði ni söz le ri ne ek le di. Aile Hekimi Dr. Murat Berksoy, yorgunluk teþhisinin uzmanlar tarafýndan konulmasý gerektiðini söyledi. Yor gun luk, has ta lýk o la rak ka bul e di li yor A Ý LE HE KÝ MÝ DR. MU RAT BERK SOY, YOR GUN LUK ÞÝ KÂ YET LE RÝ NÝN ART TI ÐI NA DÝK - KAT ÇE KE REK,"AR TIK YOR GUN LUK HAS TA LIK O LA RAK KA BUL E DÝ LÝ YOR" DE DÝ. SON 30 yýl dýr ha re ket siz lik ve den ge siz bes len me, yor gun lu ðun gö rül me sýk lý ðý ný art tý ran en ö nem li i ki se bep. Ö nem sen me yen yor gun luk be lir ti le ri eþ, dost, ar ka daþ tav si ye si son ra sýn da a lý nan i laç ve ya tak vi ye ler le gi de ril me ye ça lý þý lýr. Oy sa bu bir ha ta dýr. A i le He ki mi Dr. Mu rat Berk soy, Yor gun luk ta ný sý nýn uz man ta ra fýn dan ko nul ma sý ge re kir. Çün kü ilk ev re de vü cu dun e ner ji ye ya ni da ha çok a mi no a si de ih ti ya cý o la bi lir. Vi ta mi ne de ðil. Çev re tav si ye siy le a lý nan yan lýþ i lâç ve ya tak vi ye ler ra hat sýz lý ðýn za man i çin de kro nik has ta lý ða dö nüþ me si ne se bep o la bi lir de di. Gü nü müz de yor gun luk ar týk has ta lýk o la rak ka bul e di li yor. Ya pý lan a raþ týr ma so nuç la rý na gö re; za man i çin de sin si ce i ler le yip kro nik le þen yor gun luk ki þi nin a i le, o kul, iþ ve sos yal hayatý ný o lum suz et ki le di ði i çin bo þan ma, iþ te, ders te ba þa rý sýz lýk hat ta tra fik te ö lüm le so nuç la nan ka za la ra se bep o lu yor. Oy sa za ma nýn da tedbir a lý nýp, te da vi e di le bil se bütün bun la rý en gel le mek müm kün. Son 30 yýl dýr ha re ket siz lik ve den ge siz bes len me nin yor gun lu ðun gö rül me sýk lý ðý ný ar ttý ran en ö nem li i ki se bep ol du ðu nu vur gu la yan A i le He ki mi Dr. Mu rat Berk soy, þun la rý söy le di: Yor gun lu ða yö ne lik çö züm ö ne ren vi ta min-mi ne ral a ðýr lýk lý tak vi ye ler var dýr. Bu tip tak vi ye ler e ner ji den zi ya de ge nel vü cut sað lý ðý na hiz met et mek te dir. Ken di ni yor gun his se den ki þi nin e ner ji ye ya ni da ha çok a mi no a si de ih ti ya cý var dýr. Vi ta mi ne de ðil. Gün lük e ner ji mik ta rý ný yük selt mek ü ze re doð ru dan e ner ji me ta bo liz ma sý ü ze ri ne ça lý þan ve e ner ji nin en alt bi ri mi o lan ATP mik ta rý ný ar ttýr ma ya yö ne lik tak vi ye le rin kul la nýl ma sý ö ne ri le bi lir. Ýs tan bul / Na ge han Bay ram AN TÝ DEP RE SAN Ý LÂÇ LAR YOR GUN LU ÐA SE BEP MÝ? UY KU SUZ LUK, stres li ça lýþ ma or - ta mý, zor lu iþ i liþ ki le ri, sýk ge çi ri len en fek si yon, yo ðun kul la ný lan an ti - bi yo tik ve an ti dep re san gi bi i lâç la - rýn ki þi de kro nik yor gun luk be lir ti - le ri ni ha re ke te ge çi re bi le ce ði ni be - lir ten Berk soy söz le ri ne þöy le de - vam et ti: Sýk kul la ný lan an ti bi yo - tik ler ba ðý þýk lýk sis te mi nin en ö - nem li ký sým la rýn dan flo ra yý bo zar, an ti dep re san lar ve di ðer i lâç lar da böb re küs tü bez le rin de ki hor mon sa lý ný mý ný et ki ler. Bun lar da yor - gun lu ða se bep o la bi lir.

16 KA RA DE LÝK YIL DI ZI BÖY LE YUT TU Bilim insanlarý, dev karadeliklerin yýldýzlarý yok etmeleriyle ilgili olarak þu ana kadar elde edilmiþ en kesin verilere ulaþtý. Güneþ ten en az 1 milyon kat büyük süper kütleli karadelik, Dünya dan 2.7 milyar ýþýk yýlý uzaklýktaki bir yýldýzý yutarken suçüstü yakalandý. Amerikan Ulusal Havacýlýk ve Uzay Dairesi (NASA) nýn uzaydaki Galaxy Evolution Explorer aracý ile Hawaii deki Pan-STARRS1 teleskopu, gök bilimcilerin yýldýz cinayeti olarak niteledikleri eþsiz olayýn 138 günlük sürecini gözlemledi. ABD nin Maryland eyaletindeki Johns Hopkins Üniversitesi nden astronom Suvi Gezari önderliðindeki ekibin, bilim dergisi Nature da yayýnlanan araþtýrmalarýna göre, ilk kez yok edilen bir yýldýzýn özellikleri tamamen tesbit edilebildi. Ýstanbul / cihan Sistem sayesinde görevliler apartmana girmeden bütün dairelerin su sayaçlarýný okuyabilecekler. Su sa yaç la rý u zak tan o ku na cak BUR SA Su ve Ka na li zas yon Ý da re si (BUS - KÝ) Ge nel Mü dür lü ðü, u zak tan e ri þim li sa yaç o ku ma uy gu la ma sý na ge çi yor. BUS KÝ Ge nel Mü dü rü Ýs ma il Hak ký Çe ti nav cý, ye ni þe hir ci lik uy gu la ma la rý kap sa mýn da çok kat lý bi na lar da ki ar tý þýn, sa yaç o ku ma hiz met le rin de de tek no lo ji kul la ný mý ný zo run lu ha le ge tir di ði ni vur gu la dý. Bu doð rul tu da, u zak tan e ri þim li sa yaç o ku ma uy gu la ma sý na ge çe cek le ri ni be lir ten Çe ti nav cý, A bo ne sa yý mýz da ki ar týþ ve yük se len bi na lar, sa yaç o ku ma iþ lem le ri nin ça buk laþ tý rýl ma sý ný da ge rek ti ri yor. A ta ev ler, Be þev ler ve Si te ler de pi lot uy gu la ma kap sa mýn da be lir le nen 200 da i re de, u zak tan e ri þim li sa yaç o ku ma uy gu la ma sý baþ lat týk. di ye ko nuþ tu. Çe ti nav cý, sis te min tamamen kul la ný ma ha zýr ha le ge le bil me si i çin ça lýþ ma la rý na hýz ver dik le ri ni i fa de et ti. Bursa / cihan Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Y Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R Y Üniversite camiine YARDIM YAÐIYOR DER NEK BAÞ KA NI NEC MÝ A TÝK, AK DE NÝZ Ü NÝ VER SÝ TE SÝ KAM PÜ SÜ Ý ÇE RÝ SÝN DE ÝN ÞA A TI BAÞ LA YAN CA MÝ NÝN YURT ÇA PIN DA YA PI LAN YAR DIM LAR LA ÝN ÞA E DÝL DÝ ÐÝ NÝ SÖY LE DÝ. AN TAL YA DA, Ak de niz Ü ni ver si te si kam pü sü i çe ri sin de Tür ki ye nin en bü yük ca mi le rin den bi ri in þa e di li yor yý lýn da 40 Si vil Top lum Ku ru lu þu nun bi ra ra ya ge le rek kur du ðu An tal ya Ý la hi yat Fa kül te si nin Yap tý rýl ma sý ný Des tek le me Der ne ði, Þu bat 2011 de Ak de niz Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü i le bir pro to kol im za la ya rak Ca mi in þa a tý ný üst len di. Der nek Baþ ka ný Dr. Nec mi A tik yap tý ðý a çýk la ma da þöy le de di: Ca mi miz Dö nem Ca mi si ni te li ðin de dir. 7 bin 300 met re ka re a la na o tu ran in þa a tý mýz da 7 bin ki þi ay ný an da i ba det e de bi le cek tir. Se li mi ye den bü yük o lan 35 met re ça pýn da ki a na kub be si nin yer den Dr. Nec mi A tik yük sek li ði 42,5 met re dir. Kül li ye tar zýn da ki ca mi miz de, 71 met re yük sek lik te 3 þe re fe li 4 mi na re; yaþ lý lar, ba yan lar ve en gel li ler i çin 2 a det a san sör; er kek ler i çin 44 ki þi lik WC, 72 ki þi lik ab dest ha ne; ba yan lar i çin 12 ki þi lik WC, 36 ki þi lik ab dest ha ne; 171 met re ka re 4 a det ga sil ha ne; 235 m 3 2 a det su de po su; je na ra tör, hid ro for, tra fo o da la rý ve tek nik o da lar; 130 a ra çýlk ka pa lý, 150 a raç lýk a çýk o to park bu lun mak ta dýr. Hal ký mý za da a çýk o la cak ca mi miz, 50 bi ni aþ kýn ü ni ver si te öð ren ci si, a ka de mis ye ni ve ça lý þa ný nýn ih ti yaç la rý ný kar þý la ma ya yö ne lik tir. Ül ke mi ze ve An tal ya mý za her a çý dan bü yük kat ký la rý o la cak ca mi in þa a tý mýz, yur du mu zun her ye rin den ha yýr da ya rý þan mil le ti mi zin yar dým la rýy la in þa e di li yor. Ma li ye ti 20 mil yon TL o la cak ca mi mi ze þu a na ka dar 4 mil yo na ya kýn har ca ma yap týk. Ca mi miz hak kýn da da ha faz la bil gi e din mek ve kat ký da bu lun mak is te yen ler Ak de niz Ü ni ver si te si Ca mi i ad lý fa ce bo ok say fa mý zý zi ya ret e de bi lir ler. Ýstanbul / Yeni Asya Ma te ma tik þam pi yo nu Tür ki ye! AN TAL YA DA, 21 ül ke nin ka tý lý mýy la dü zen le nen 29. Bal kan Ma te ma tik O lim pi ya tý nda Tür ki ye ö nem li bir ba þa rý ya im za a ta rak ül ke sý ra la ma sýn da bi rin ci ol du. Tür ki ye yi tem sil e den öð ren ci ler 5 al týn, 6 gü müþ ve 1 bronz ma dal ya ka zan dý. TÜ BÝ TAK Bi lim Ýn sa ný Des tek le me Da i re Baþ kan lý ðý nýn (BÝ DEB) or ga ni zas yo nuy la ger çek leþ ti ri len 29. Bal kan Ma te ma tik O lim pi ya tý na 11 Bal kan ül ke si i le fark lý coð raf ya lar dan 10 mi sa fir ül ke den 123 öð ren ci ka týl dý. Ül ke ler al tý öð ren ci, bir li der ve bir li der yar dým cý sýn dan o lu þan e kip ler le tem sil e dil di. Beþ gün bo yun ca de vam e den o lim pi yat ta öð ren ci ler Son lu Ma te ma tik, Ge o met ri, Sa yý lar Te o ri si, A na liz ve Ce bir a lan la rýn da ter dök tü. O lim pi ya ta ev sa hip li ði yap ma sý dolayýsýyla ül ke mi zi 2 e kip tem sil et ti. Ül ke miz a dý na ya rý þan i ki ta kým da ki öð ren ci ler den U fuk Ka nat, Ber fin Þim þek, Yu nus Em re De mir ci, Meh met Sön mez ve Mu ham med Ýk bal Ul vi al týn ma dal ya ka zan dý. Meh met E fe A ken gin, Meh met A kif Yýl dýz, Fa tih Ka le oð lu, Bu rak Va rý cý, E ren Dur la nýk ve Or han Ta hir Ya vaþ can gü müþ, E ray Ay dýn i se bronz ma dal ya nýn sa hi bi ol du. Tür ki ye A Ta ký mý ül ke sý ra la ma sýn da bi rin ci, B ta ký mý i se dör dün cü ol du. Ýstanbul / Yeni Asya 6 bin 500 kilometre sürüklenen Harley-Davidson marka motosikletin sahibi bulundu. Tsunaminin sürüklediði motor Kanada dan çýktý JA PON YA DA KÝ tsu na mi fe lâ ke tin de kay bol duk tan 14 ay son ra ge çen haf ta Ka na da ký yý la rý na vu ran Har ley-da vid son mar ka mo tor sik le tin sa hi bi bu lun du. Pe ter Mark ad lý Ka na da lý, Gra ham A da sýn da bul du ðu mo to sik le tin sa hi bi I ku o Yo ko ya ma ya u laþ ma yý ba þar dý. Tsu na mi de e vi ni ve ya kýn la rý ölen 29 ya þýn da ki Yo ko ya ma, mo to sik le ti ko ya cak ye ri ol ma ma sý na rað men ha be re çok se vin di. Yo ko ya ma, Fo toð ra fý gö rün ce göz le ri me i na na ma dým. Bu rö por taj a ra cý lý ðýy la sa yýn Mark a min ne ti mi i let mek is ti yo rum de di. Har ley-da vid son þir ke ti, 6 bin 500 ki lo met re sü rük len dik ten son ra hâ lâ i yi þart ta o lan mo to sik le ti üc ret siz ba kým dan ge çi re ce ði ni a çýk la dý. Ja pon ya da ki bir þir ket te a ra ca park ye ri sað la ma yý ka bul et ti. Genç a dam, þim di mo to sik le ti ne ka vuþ ma yý bek li yor. Tsu na mi nin et ki siy le ok ya nu sa sav ru lan 1 bu çuk mil yon çö pün 2014 yý lý na ka dar Ka na da ve A me ri ka Bir le þik Dev let le ri ký yý la rý na u laþ ma sý bek le ni yor. Cep te al týn var! AL MAN hü kü me ti, es ki cep te le fon la rý ný top la yýp, ül ke nin al týn ih ti ya cý nýn yüz de 40 ý nýn kar þý lan ma sý i çin kam pan ya baþ lat tý. Va tan ýn ha be ri ne gö re, es ki cep te le fon la rý nýn iç ak sa mýn da 1.2 e u ro luk al týn kul la nýl dý ðý nýn a çýk lan ma sý ü ze ri ne Al man ya da mo da sý geç miþ ci haz la ra hü cum baþ la dý. Hü kü met, ül ke nin yýl lýk al týn ih ti ya cý nýn yüz de 40 ý na ya kýn pa ra el de et mek i çin bir kam pan ya baþ lat tý. O kul lar da baþ la yan pro je de öð ren ci ler es ki te le fon la rý ný yet ki li le re tes lim e di yor, cep te le fon la rý nýn ge ri dö nü þü mü sað la ný yor. Pro je nin Tür ki ye ye u yar lan ma sý müm kün. Ra kam lar, Tür ki ye de yak la þýk 200 mil yon cep te le fo nu ol du ðu nu ve bun la rýn 60 mil yo nu nun ak tif o la rak kul la nýl dý ðý ný söy lü yor. Cep te le fon la rý nýn yüz de 65 i le 80 o ra nýn da ge ri dö nüþ tü rü le bil di ði be lir ti lir ken, te le fon la rýn iç ak sam la rýn da al tý nýn ya ný sý ra pa lad yum, gü müþ ve ba kýr gi bi mal ze me ler kul la ný lý yor.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı