HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU"

Transkript

1 HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ İşletmeler bazen bayram, yılbaşı v.b. dönemlerde çalışanlarına ve bazen de müşterilerine belli bir miktarda bedelsiz alışveriş yapılmasını sağlayan hediye çekleri dağıtmaktadırlar. Çalışanlara verilen hediye çekleri ücret ödemesi kapsamında değerlendirilerek, ücret gideri kabul edilmekte, müşterilere verilen hediye çekleri ise pazarlama tekniği sayılarak bir pazarlama harcaması olarak kabul edilmektedir. Hediye çeki, firmaların özellikle yılbaşı veya dini bayramlarda belirli yerlerden satın almak suretiyle müşterilerine dağıttıkları bir satın alma çekidir. Hediye çeki, bu çeki çıkaran firmalardan belirli bir miktarda mal veya hizmet alımını sağlayan bir belgedir. Adından da anlaşılacağı üzere, üçüncü kişilere hediye edilen bir çektir. Özelliği üstündeki değerin belirgin ve karşılığında bir mal veya hizmet alınacak olmasıdır. Ancak çekin aşında hediye sözcüğünün bulunması nedeniyle bu işlemin KDV ye tabi olup olmaması konusunda tereddütlere yol açmıştır. Aslında hediye çekini alan firma ilerde mal veya hizmet satın alma taahhüdüyle bir nevi parayı para ile değiştirmektir. Hediye çekini de, karşılığında bir mal veya hizmet satın almadan, bir pazarlama tekniği gereği olarak karşılıksız dağıtmaktır. (Değer, 2009) Bu yazımızda, işletmelerce müşterilerine verilen hediye çeklerinin gider niteliği ve KDV karşısındaki durumu anlatılmaya çalışılacaktır. 2- HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun (T.C. yasalar, 1984) 1/1 inci maddesinde, Türkiye de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamındaki mal teslimi ve hizmet ifalarının KDV ye tabi olduğu, 2/1 inci maddesinde de, bir mal üzerindeki * Vergi Müfettişi 139

2 tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesinin veya bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdiinin teslim hükmünde olduğu, belirtilmiştir. Mal teslimi ve hizmet ifalarında KDV açısından vergi doğuran olayın malın teslimi veya hizmetin yapılmasıyla meydana geldiği KDV Kanunu nun 10 uncu maddesinde belirtilmiştir. Hediye çeki uygulamasında KDV Kanunu açısında değerlendirilecek iki ayrı teslim gerçekleşmektedir. İlk teslim, hediye çeklerini müşterilerine dağıtacak işletmenin bu çekleri bastıran işletmeden satın alması, diğer teslim ise, hediye çekleri karşılığında mal ve hizmet alınmasıdır. Hediye çeki satılması aşamasında KDV Kanunu nda belirtilen anlamda gerçekleşmiş bir mal teslimi ve hizmet ifası söz konusu değildir. Bir diğer ifade ile hediye çekinin satışı halinde KDV yönünden vergiyi doğuran olay meydana gelmemektedir. Hediye çeki karşılığı alınan bedeller avans niteliğindedir. VUK un 229. maddesine göre fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan ya da işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen bir belge olduğundan ve hediye çeki satışında henüz gerçekleşen bir mal teslimi ve hizmet ifası söz konusu olmadığından, hediye çeki satışı yapan firmaların, hediye çeklerini dekont vererek belgelendirmeleri ve alınan bedelleri avans olarak muhasebeleştirmeleri gerekir. (Altındağ, 2001; Tolu, 2002) Bununla birlikte, her ne kadar hediye çeklerinin satın alınması aşamasında KDV yi doğuran olay gerçekleşmemekte ve fatura düzenlenmesi de gerekmemekte ise de, bu aşamada fatura düzenlenmesi durumunda, vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olacak ve KDV hesaplanacaktır. Hediye çeklerinin kullanımı aşamasında, yani hediye çekinde belirtilen mal veya hizmetin alınması aşamasında KDV Kanunu nda belirtilen vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir. Mal ve hizmete ilişkin faturanın da bu aşamada düzenlenmesi gerekir. Faturanın tanımı ve muhteviyatına ilişkin bilgilere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun (T.C. yasalar, ) 229 ve takip eden maddelerinde yer verilmiştir. 213 Sayılı VUK un 229 uncu maddesine göre fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı 140

3 göstermek üzere emtiayı satan ya da işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen vesikadır. Aynı Kanun un 230/3 üncü maddesi uyarınca faturada müşterinin adı-ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarasının yer alması zorunlu olup, 231/5 inci maddesine göre ise, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami on gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak, hediye çekini satan firmaların hediye çekleri kullanılarak yapılan alışverişlerin karşılığı faturayı, hediye çeklerini satın alan ve dağıtan firma veya kişiler adına düzenlemeleri gerekir. Çünkü, hediye çeki karşılığı olan alışveriş bedellerinin gerçek yüklenicileri, hediye çeklerini kullanıp alışveriş yapan kişiler değil, hediye çeklerini satın alıp dağıtan firma veya kişilerdir. (Altındağ, 2004) Konu ile ilgili Maliye Bakanlığı nın tarih ve 5166 sayılı Özelgesinde;.. Herhangi bir mal teslimi ve hizmet ifasını göstermeyen hediye çeklerinin verilmesi ile KDV yönünden vergiyi doğuran olay gerçekleşmemektedir. Bu nedenle, hediye çeki dağıtılan firmaların, hediye çeklerini dekont vererek belgelendirmeleri ve alınan bedelleri avans olarak muhasebeleştirmeleri gerekir. Dekont verilmek suretiyle belgelendirilen ve avans olarak muhasebeleştirilen hediye çeklerinin, nihai tüketiciler tarafından ibraz edilerek çek tutarı kadar malın teslimi durumunda, Katma Değer Vergisi Kanunu nun 10/a maddesi hükmü uyarınca, vergiyi doğuran olay gerçekleşeceğinden daha önce belgeye bağlanmayan bu teslimlere ilişkin fatura ve benzeri vesikaların, hediye çeklerini kişilere veren firmalar adına düzenlenmesi gerekmekte olup, hediye çeklerini ibraz eden kişilere yapılan teslim ve hizmet ifaları sırasında ayrıca bu kişiler adına fatura ya da fatura yerine geçen bir vesika düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Bu teslim ve hizmetlere ilişkin faturaların, onar günlük süreler halinde satış bilgileri toplanarak ve katma değer vergisi yönünden aylık vergilendirme dönemleri de geçirilmemek kaydıyla düzenlenmesi gerekmektedir. 141

4 Öte yandan, hediye çekleri ibraz edilmek suretiyle yapılan teslim ve hizmetlere, bu mal ve hizmet teslimleri için belirlenmiş olan katma değer vergisi oranlarının uygulanacağı tabiidir. denilmiştir. 3- HEDİYE ÇEKLERİNİN GİDER NİTELİĞİ Hediye çekleri, yazımızın Giriş bölümünde de belirtildiği gibi, çalışanlara veya müşterilere verilmektedir. Çalışanlara verilen hediye çekleri ücret ödemesi kapsamında değerlendirilecek ve ücret gideri olarak kabul edilecektir. Müşterilere verilen hediye çekleri ise pazarlama tekniği sayılarak bir pazarlama harcaması olarak kabul edilecektir. Bununla birlikte, safi ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun (T.C. yasalar, ) 40 ıncı maddesinde, safi kurum kazancının tespitinde indirilecek giderler ise 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun (T.C. yasalar, ) 8 inci maddesinde belirtilmiştir. 193 sayılı GVK nın 40/1 inci maddesine göre, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, safi kazancın tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alınmaktadır. Bu nitelikteki giderlerin, kazancın elde edilmesi ve idamesiyle illiyet bağının bulunması, iş ve işletme hacmi ile mütenasip olması gerekir sayılı KVK nın 8/1 inci maddesinde, safi kurum kazancının da ticari kazanç gibi tespit edileceği belirtilmiştir. Ayrıca, Maliye Bakanlığı nın tarih ve B07.0.GEL.0.02/13 sayılı Akaryakıt satışlarında, hediye kuponu verip, şirkete ait marketten bedava mal alma imkanının sağlanmasının vergi kanunları karşısındaki durumu hakkındaki Özelgesinde; 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. maddesinin 2. bendinde Safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır hükmü yer almıştır. Diğer taraftan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 40. maddesinin 1. fıkrasında ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirilecek gider olarak kabul edileceği belirtilmiş bulunmaktadır. 142

5 Bu hükümlere gör, işletme ile ilgili giderlerin safi kurum kazancının tespitinde hasılattan indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Buna göre, adı geçen kurumun akaryakıt satışlarında, hediye kuponu verip şirkete ait marketten bedava mal alma imkanının verilmesi durumunda, hediye kuponu karşılığında marketten müşterilere verilen emtianın bedelinin markete ait defter kayıtlarında emsal bedeli ile hasılat kaydedilmesi gerekir. Öte yandan bu bedelin, akaryakıt satışlarını arttırmak amacıyla akaryakıt alan müşterilere verilen hediye kupon bedellerinin, market tarafından akaryakıt istasyonuna fatura edilmesi şartıyla, akaryakıt istasyonu için tutulan kayıtlarında gider olarak gösterilmesi mümkün bulunmaktadır. denilmektedir. Firmaların reklam ve tanıtım amacıyla hediye çeki satın alıp dağıtmaları nedeniyle katlandıkları giderlerin GVK nın 40/1. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Ancak, bu şekilde işlem yapılabilmesi için dağıtılan hediye çeklerinin iş ve işletme ile ilgisinin ispat ve tevsik edilmesi gerekir. Bu nedenle, hediye çeki dağıtılan kişilerin bir listesi yapılarak, hediye çeki dağıtılan kişilerle iş ve işletme faaliyetleri arasında bağlantının kurulması gerekir. (Atındağ, 2001, 31; Tolu, 2002, 206) 4- SONUÇ İşletmelerin çalışanlarına verdikleri hediye çekleri ücret ödemesi kapsamında değerlendirilerek ücret gideri olarak kabul edilmesi, müşterilerine verdikleri hediye çekleri ise pazarlama harcaması kapsamında değerlendirilerek, GVK nın 40/1 inci maddesine göre, ticari kazancın tespitinde indirilecek gider olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Hediye çeki satın alınması aşamasında, KDV Kanunu nda belirtilen bir mal teslimi ve hizmet ifası söz konusu olmadığından vergiyi doğuran olay meydana gelmemektedir. Hediye çeki karşılığı alınan bedeller avans niteliğindedir. Hediye çeklerinin kullanımı aşamasında, KDV Kanunu nda belirtilen vergiyi doğuran olay meydana gelmekte ve hediye çekinde belirtilen mal ve hizmete ilişkin faturanın da bu aşamada düzenlenmesi gerekmektedir. 143

6 MALİ KAYNAKÇA Altındağ, Mehmet(2004). Hediye çeklerinin gider kaydedilmesi ve KDV karşısındaki durumu Yaklaşım Dergisi 133 (Ocak) : Altındağ,Mehmet(2001). Hediye Çeki Uygulaması, Gider Kaydı ve Muhasebesi, Yaklaşım, 97, (Ocak 2001) Değer, Nuri(2009). Açıklamalı ve Uygulamalı KDV Kanunu. Ankara : Yaklaşım T.C. Yasalar ( ) sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (18563 sayılı) T.C. Yasalar ( ). 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (10700 sayılı) T.C. yasalar ( ). 213 sayılı Vergi Usul Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (10703 sayılı) T.C. Yasalar ( ) sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26205 sayılı) Tolu, Abdullah(2002). Hediye Çeklerinin KDV Karşısındaki Durumu Yaklaşım 109 (Ocak 2002). 144

Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu

Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu 1. GİRİŞ Vergi Usul Kanunu, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

bedeli karşılığında devrinde, gelir ve kurumlar vergisi tevkifatı ile katma değer vergisi uygulaması anlatılmaya çalışılacaktır.

bedeli karşılığında devrinde, gelir ve kurumlar vergisi tevkifatı ile katma değer vergisi uygulaması anlatılmaya çalışılacaktır. ÖZEL MALİYET BEDELİ NİTELİĞİNDEKİ KIYMETLERİN KİRA BEDELİ KARŞILIĞINDA DEVRİNİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFATI İLE KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Gayrimenkul sermaye iradı,

Detaylı

ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ

ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere katma değer vergisi (KDV), üretimin ilk aşamasından başlayıp mal ve hizmetlerin nihai tüketiciye

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Tarih : 21/02/2013 Sayı : 11395140-019.01-257 Konu : Kısa mesaj ile gelen kodu üye işyerlerinde kullanarak

Detaylı

Yeni KDV Genel Uygulama Genel Tebliğinin III/C.5 numaralı ve İndirimin Belgelendirilmesi başlıklı bölümünde aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır:

Yeni KDV Genel Uygulama Genel Tebliğinin III/C.5 numaralı ve İndirimin Belgelendirilmesi başlıklı bölümünde aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır: ÖKC/PSF İLE BELGELENDİRDİĞİNİZ İŞLE İLGİLİ, GERÇEK BAZI HARCAMALAR KKEG OLABİLİR VE KDV Sİ İNDİRİLEMEYEBİLİR; KDV İADELERİNDE CİDDİ SORUNLAR YAŞANABİLİR..! Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü,

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV Yazar:HayreddinERDEM* Yaklaşım / Eylül 2009 / Sayı: 201 I- GİRİŞ Şirket(1) ortakları, sermaye taahhütlerini nakdi veya

Detaylı

TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU İbrahim ERCAN* 1. GİRİŞ İşletmelerin sınırsız olarak kabul edilen ömrü, muhasebenin temel kavramlarından dönemsellik

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR 1. KONU: Bilindiği üzere, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında

Detaylı

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Temmuz 2015 sayısında yayınlanmıştır.

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Temmuz 2015 sayısında yayınlanmıştır. Bedelsiz Hisseler Gelir Mi Yazılmalıdır? Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Temmuz 2015 sayısında yayınlanmıştır. ÖZET

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

Madde, konuya açıklık getirmek ve uygulamada muvazaalı yollarla matrahın daraltılmasını önlemek amacıyla tedvin edilmiştir."

Madde, konuya açıklık getirmek ve uygulamada muvazaalı yollarla matrahın daraltılmasını önlemek amacıyla tedvin edilmiştir. MADDE 24 : MATRAHA DAHİL OLAN UNSURLAR MADDE METNİ : " Matraha Dahil Olan Unsurlar : Madde 24- Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir. a. Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan

Detaylı

a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar.

a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar. MADDE 25 : MATRAHA DAHİL OLMAYAN UNSURLAR MADDE METNİ : "Matraha Dahil Olmayan Unsurlar : Madde 25- Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahil değildir. a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda

Detaylı

Vergi İdaresinin internet üzerinden verilen hizmetlerin vergilemesi hakkındaki görüşleri

Vergi İdaresinin internet üzerinden verilen hizmetlerin vergilemesi hakkındaki görüşleri Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Vergi İdaresinin internet üzerinden verilen hizmetlerin vergilemesi hakkındaki

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI

FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI 1. GİRİŞ Para ve para ile ifade edilen tahvil, alacak, cari hesap, kasa bakiyesi, ortaklarca işletmelerden çekilen değerler karşılığında elde edilen nemalar

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: ) Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) 02.11.1984 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunların uygulanması

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay. a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay. a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay MADDE 10 : VERGİYİ DOĞURAN OLAY MADDE METNİ: Vergiyi Doğuran Olay: a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, b) Malın tesliminden

Detaylı

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Şibli GÜNEŞ* 1-GİRİŞ Ülkemizde serbest bölgelere ilişkin düzenleme 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile yapılmıştır. Diğer taraftan,

Detaylı

Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Barter ın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu

Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Barter ın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Barter ın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu Mehmet ERKAN Hesap Uzmanı GİRİŞ Satın alınan mal ve hizmetin bedelinin, başka bir mal ve hizmetle ödemesini ifade eden barter

Detaylı

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 I. GİRİŞ Türkiye ekonomisi içinde ağırlığını her zaman hissettiren inşaat sektörü günümüzde giderek daha da önem kazanmış ve

Detaylı

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır. Güray ÖĞREDİK

Detaylı

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ocak 2015 sayısında yayınlanmıştır.

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ocak 2015 sayısında yayınlanmıştır. Limited Şirket Pay Senedi Satış Kazancında Değer Artış Kazancı Hükümleri Ve Yurtdışındaki Şirketin Türkiye de Sahip Olduğu Limited Şirket Pay Senedinin İktisap Edilmesi Halinde Kdv Sorumluluğu Güray ÖĞREDİK

Detaylı

Zayi mallara getirilen indirim yasağı ile ilgili, 1 Seri No. lu KDV Genel Tebliğinde, ii

Zayi mallara getirilen indirim yasağı ile ilgili, 1 Seri No. lu KDV Genel Tebliğinde, ii Zayi Olan, Değeri Düşen Ve Fire Veren Malların Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden İncelenmesi i Nevzat ŞENSES (Vergi Müfettiş Yrd.) (E. Maliye Müfettiş Yrd.) 1. Giriş Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi

Detaylı

ADİ ORTAKLIĞA AİT İŞTİRAK HİSSELERİNİN DEVRİNDE VERGİLENDİRME

ADİ ORTAKLIĞA AİT İŞTİRAK HİSSELERİNİN DEVRİNDE VERGİLENDİRME ADİ ORTAKLIĞA AİT İŞTİRAK HİSSELERİNİN DEVRİNDE VERGİLENDİRME AYHAN MUTLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Denetçi 1 ADİ ORTAKLIK NEDİR? 6098 Sayılı Borçlar Kanunu nun 620. maddesi adi ortalığı şu şekilde

Detaylı

SONRADAN GELEN FATURALARIN

SONRADAN GELEN FATURALARIN SONRADAN GELEN FATURALARIN Ba FORMUNA YANSITILMASI Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ Ba Bs formları, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alış ve satışlarını vergi

Detaylı