2209/A - ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠ YURT ĠÇĠ ARAġTIRMA PROJELERĠ DESTEK PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2209/A - ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠ YURT ĠÇĠ ARAġTIRMA PROJELERĠ DESTEK PROGRAMI"

Transkript

1 2209/A - ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠ YURT ĠÇĠ ARAġTIRMA PROJELERĠ DESTEK PROGRAMI 2241/A - SANAYĠ ODAKLI LĠSANS BĠTĠRME TEZĠ DESTEKLEME PROGRAMI Doç. Dr. Emrah DENĠZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ġubat/2014

2 Sunum Planı I. Bölüm BİDEB Hakkında Lisans Öğrencilerine Yönelik Programlar II. Bölüm Online Başvuru İstatistikler III. Bölüm Değerlendirme Sistemi Başvuru Dosyası Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

3 BĠDEB Burs ve Destek Programları GiriĢimcilik ve Yenilikçilik YarıĢmaları Programı 2204-Ortaöğretim Öğrencileri Arası AraĢtırma Projeleri YarıĢması Ulusal ve Uluslararası Bilim Olimpiyatları Ulusal Ġlköğretim Matematik Olimpiyatı 2242-Lisans Öğrencileri Yazılım Projeler YarıĢması 2241/B-Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezleri AraĢtırma Projeleri YarıĢması 2241/A-Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme P Üniversite Öğrencileri AraĢtırma Projeleri Destekleme Programı Yurt Ġçi Lisans Burs Programı EAGÜ Ġçin Lisansüstü Burs Programı Yabancı Uyruklular Lisansüstü Burs Programı 2214/A- Yurt DıĢı AraĢtırma Burs Programları (Doktora Öğrencileri için) 2214/B Yurt DıĢı Yüksek Lisans ve Doktora Burs Programları Yurt DıĢı Lisansüstü Burs Programı Yurt Ġçi Lisansüstü Burs Programı Uluslararası Deneyimli AraĢtırmacı DolaĢım Programı Yabancı Uyruklular için AraĢtırma ve Konuk Bilim Ġnsanı Destek Programları Yurda DönüĢ AraĢtırma Burs Programı Yurt Ġçi ve DıĢı Doktora Sonrası AraĢtırma Burs Programları Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinleri Destekleme Programı Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Etkinlikleri Destekleme P Yurt Ġçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı Yurt DıĢı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı TÜBĠTAK - Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

4 Lisans Öğrencilerine Yönelik Programlar Araştırma Destekleri Yarışmalar 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi-Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2241/B Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri Yarışması 2241/A Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı 2242 Yazılım Projeleri Yarışması I. Bölüm 2238/B Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması

5 2209/A - Üniversite Öğrencileri Yurt Ġçi AraĢtırma Projeleri Destek Programı Araştırma Projelerinize Destek Veriliyor Lisans Öğrencileri Destek Süresi Destek Miktarı Destek Kapsamı 12 ay (en çok) TL Sarf Malzemesi Kırtasiye Ulaşım Analiz İşlemleri Akademik Danışmanlar Başvuru Dönemleri 2 dönem 1. Dönem (2014) 17 Şubat - 28 Mart 2. Dönem (2014) 15 Eylül - 31 Ekim

6 ĠSTENEN BELGELER BaĢvuru formu (Online baģvuru yapıldıktan sonra çıktısı alınacaktır.) Proje önerisi (kaynak araģtırması dahil) (proje önerisi formu web sayfasında yer almaktadır.) ÇalıĢma planı (çalıģma planı formu web sayfasında yer almaktadır.) Projenin yürütüleceği birim sorumlusunun, projenin o birimde yapılmasını onaylayan ve birimde laboratuvar vb. olanakların bu projeyi yürütebilmek için yeterli olduğunu açıklayan yazısı Canlı hayvanlar üzerinde yapılacak deneylerle ilgili projeler için üniversitelerin Etik Kurulundan alınacak yazı, Proje yürütücüsü öğrencinin, varsa danıģmanından, yoksa aynı konuda çalıģan bir öğretim üyesinden alacağı bir referans mektubu Proje yürütücüsü öğrencinin özgeçmiģi Proje yürütücüsünün onaylı not belgesi (transkript) Proje ile ilgili taslak bütçe (taslak bütçe formu web sayfasında yer almaktadır.)

7 2209/A Proje Önerisi AĢağıdaki BaĢlıkları Ġçermelidir 1. Kapak Sayfası: Proje baģlığı, projenin ilgili olduğu tematik alan, eğitim kurum(u/ları), öğrenci/grup mensuplarının isimleri, proje çıktılarını kullanmaya talip olan kuruluģun adı, danıģmanların isimleri. 2. Özet: Proje fikrini, proje fikrinin hayata geçirilmesi için izlenen yöntem ve metodları, kullanılan modelleme, simülasyon, test,prototip üretimi vb. doğrulama yöntemlerini ve elde edilen/edilmesi beklenen sonuçları anlatmalıdır. 3. Problem Tanımı, ÇalıĢmanın Amacı, AraĢtırma Sorusu ve/veya Hipotez? 4. Projede Kullanılan Yöntem ve Metodlar: Proje fikrinin hayata geçirilmesi için kurgulanan çözüm, izlenen yol, kullanılan araç, teknik ve metodlar açıklanmalıdır. Bu bölümün, proje çıktılarının doğrulanması veya geçerli kılınması için yürütülen faaliyetleri de içermesi beklenilir. 5. Proje ĠĢ-Zaman Planı: Gantt ġeması veya MSProject vb. yazılım çıktısı Ģeklinde bir proje süresince uygulanmıģ olan plan ile projenin içerdiği iģ paketleri ve her bir iģ paketinin içerdiği iģ paketi faaliyetlerini, zaman ve sorumluluklarla ilgili planlamaları içermelidir. 6. Sonuç: Bu bölümde projeden elde edilen/edilmesi beklenilen sonuçlar irdelenerek değerlendirilmeli ve yorumlanmalıdır. Eğer proje çıktıları bir endüstri kuruluģunda uygulanmıģ ise bugüne kadar elde edilen sonuçlar bu bölümde sunulmalıdır. 7. Kaynaklar: Bu bölümde yararlanılan kaynaklar verilmelidir.

8

9 Sanayi Odaklı Bitirme Tezleriniz Desteklenebiliyor 2241/A - Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı Lisans Öğrencileri Destek Süresi Destek Miktarı Destek Kapsamı 12 ay (en çok) TL Sarf Malzemesi Kırtasiye Ulaşım Analiz İşlemleri Akademik/ Sanayi Danışmanları Başvuru Dönemleri Her ay başvuru alınır Dönem Son Tarihi Her ayın son iş günü

10 ĠSTENEN BELGELER BaĢvuru formu (Online baģvuru yapıldıktan sonra çıktısı alınacaktır.) Proje önerisi (kaynak araģtırması dahil) (proje önerisi formatı web sayfasında yer almaktadır), Projenin gerçekleģtirileceği sanayi/sektör kuruluģundan, projenin konusunun ilgili sanayi/sektör kuruluģunun ihtiyacına hitap eden bir konu olduğunu onaylayan ve kuruluģta laboratuvar vb. olanakların bu projeyi yürütebilmek için yeterli olduğunu açıklayan yazı, Etik kurul belgesi gerektiren hallerde ilgili Etik Kurul dan alınacak izin belgesi, Proje yürütücüsü öğrencinin özgeçmiģi, Proje yürütücüsünün onaylı not belgesi (transkript), Proje ile ilgili taslak bütçe (taslak bütçe formu web sayfasında yer almaktadır)

11 2241/A Proje Önerisi AĢağıdaki BaĢlıkları Ġçermelidir 1. Kapak Sayfası: Proje baģlığı, projenin ilgili olduğu tematik alan, eğitim kurum(u/ları), öğrenci/grup mensuplarının isimleri, proje çıktılarını kullanmaya talip olan kuruluģun adı, danıģmanların isimleri. 2. Özet: Proje fikrini, proje fikrinin hayata geçirilmesi için izlenen yöntem ve metodları, kullanılan modelleme, simülasyon, test,prototip üretimi vb. doğrulama yöntemlerini ve elde edilen/edilmesi beklenen sonuçları anlatmalıdır. 3. Motivasyon: Bu projeye baģlanılmasının nedeni nedir? Proje baģarılı olursa neler sağlanabilecektir? Proje çıktısını kullanmaya talip olan kuruluģun tanıtımı, çalıģma konusu ve faaliyetleri? Proje çıktısı bu kuruluģta ne amaçla ve nerede kullanılacaktır? ve benzeri sorular cevaplandırılmalıdır. Bu bölümde ekonomik açıdan değerlendirmeler, baģabaģ hesabı, maliyet, rekabet edebilirlik, tasarruf, emisyon, fayda/maliyet oranı vb. hesaplar sunulabilir. Projenin çıktısının: proje sonuçlarını kullanmaya talip olan kuruluģ dıģında baģka kuruluģlara, sektöre veya ülkeye yönelik katkıları varsa bunlar bu bölümde açıklanmalıdır.5. Projede Kullanılan Yöntem ve Metodlar: Proje fikrinin hayata geçirilmesi için kurgulanan çözüm, izlenen yol, kullanılan araç, teknik ve metodlar açıklanmalıdır. Bu bölümün, proje çıktılarının doğrulanması veya geçerli kılınması için yürütülen faaliyetleri de içermesi beklenilir.

12 4. Projenin Ġçerdiği Yenilik Unsuru: Cevap aranan sorular Ģu Ģekildedir: Proje Fikrinin Ġçerdiği Yenilik Unsuru Uluslararası, Ulusal veya Firma düzeyinde yenilik kategorilerinden hangisinin kapsamına giriyor. Proje çıktısı olan ürün, yöntem veya sürecin öncekilere veya benzerlerine göre farklılık veya üstünlükleri nelerdir? Projenin ara çıktıları veya nihai çıktıları için patent, endüstriyel tasarım, copyright vb. fikri/sınai mülkiyet hakkı elde etme olasılığı nedir? Önceden alınmıģ olan diğer tescillere göre ne gibi farklılığı var? 5. Projede Kullanılan Yöntem ve Metodlar: Proje fikrinin hayata geçirilmesi için kurgulanan çözüm, izlenen yol, kullanılan araç, teknik ve metodlar açıklanmalıdır. Bu bölümün, proje çıktılarının doğrulanması veya geçerli kılınması için yürütülen faaliyetleri de içermesi beklenilir. 6. Proje ĠĢ-Zaman Planı: Gantt ġeması veya MSProject vb. yazılım çıktısı Ģeklinde bir proje süresince uygulanmıģ olan plan ile projenin içerdiği iģ paketleri ve her bir iģ paketinin içerdiği iģ paketi faaliyetlerini, zaman ve sorumluluklarla ilgili planlamaları içermelidir. 7. Sonuç: Bu bölümde projeden elde edilen/edilmesi beklenilen sonuçlar irdelenerek değerlendirilmeli ve yorumlanmalıdır. Eğer proje çıktıları bir endüstri kuruluģunda uygulanmıģ ise bugüne kadar elde edilen sonuçlar bu bölümde sunulmalıdır. 8. Kaynaklar: Bu bölümde yararlanılan kaynaklar verilmelidir.

13

14 2241/B - Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri YarıĢması Alan Özel Ödülleri Öğrenci Ödülü: TL Akademik/ Sanayi Danışman Ödülü: TL Lisans Öğrencileri Büyük Ödüller Birincilik İkincilik Üçüncülük TL TL TL Akademik/ Sanayi Danışmanları Akademik/ Sanayi Danışman Ödülü Birincilik TL İkincilik TL Üçüncülük TL Başvuru Tarihi 2 Ocak - 14 Mart

15 1. Ürün GeliĢtirme/Tüm Alanlarda: Ürün geliģtirmeye yönelik projeleri kapsar. Bu alanda dereceye giren 3 kiģiye ödül verilecektir. 2. Süreç GeliĢtirme/Tüm Alanlarda: Süreç geliģtirmeye yönelik projeleri kapsar. Bu alanda dereceye giren 3 kiģiye ödül verilecektir. 3. Alan Özel Ödülleri: YarıĢma Yürütme Komitesinin belirlediği 14 farklı alt alanda toplamda 14 kiģiye ödül verilecektir. *Toplamda 20 öğrenciye ödül verilecektir. Derecesi Öğrenci Ödülü Akademik DanıĢman Ödülü Sanayi DanıĢman Ödülü Birincilik TL 5.000TL 5.000TL Ġkincilik 7.500TL 3.750TL 3.750TL Üçüncülük 5.000TL 2.500TL 2.500TL Alan Özel 5.000TL 2.500TL 2.500TL

16 ĠSTENEN BELGELER Online BaĢvuru Formu (Islak Ġmzalı Olacak) YarıĢma ġartnamesinin Kabul Beyanı Etik Kurul Ġzin Yazısı (Gerektiren Hallerde) Ġlgili Dekanlık/Müdürlükten Bitirme Projesi Yaptığına Dair Resmi Yazı Proje Raporu (En Fazla 10 Sayfa) Projenin ġirkete/sanayiye Katkılarını Açıklayan ġirket Yöneticisinin Ġmzaladığı Yazı

17 Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri YarıĢması Yarışma Alanları 1. * Bilimsel Çözümler 2. * Akıllı ve Teknolojik Çözümler 3. * Sosyal Yaşam 4. * Açık Kaynaklı Yazılım Uygulamaları Lisans Öğrencileri Ödüller Birincilik İkincilik Üçüncülük TL TL TL Akademik Danışmanları Başvuru Dönemi Akademik Danışman Ödülü Birincilik TL İkincilik TL Üçüncülük TL 2 Ocak - 14 Mart

18 ĠSTENEN BELGELER Online baģvuru formu (ıslak imzalı olacak) Öğrenci belgeleri Proje özeti (300 kelimeyi geçmemelidir) Etik Kurul Onay Belgesi gerektiren hallerde yerel Etik Kurul dan alınacak izin yazısı

19 PROJE ÖRNEKLERĠ 1- EĞĠM VE BAKI ÖZELLĠKLERĠNĠN COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ (CBS) ORTAMINDA BELĠRLENEREK TARIMSAL SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: TEKĠRDAĞ ĠLĠ MERKEZ KÖYLERĠ PĠLOT UYGULAMASI 2- BALIKESĠR-BANDIRMA DEMĠRYOLU'NUN KURULUġUNNDAN GÜNÜMÜZE TARĠHSEL GELĠġĠMĠ 3- KOVADA GÖLÜ ZOOPLANKTONUNUN MEVSĠMSEL OLARAK ĠNCELENMESĠ 4- ĠNTERNET ORTAMINDAKĠ BELĠRSĠZ SIKLIKLA DEĞĠġEN VERĠLERĠN KABLOSUZ BĠR ELEKTRONĠK CĠHAZA AKTARILMASI 5- ÇORLU-ÇERKEZKÖY ARASINDA BULUNAN SANAYĠĠ ATIK SULARI TARAFINDAN YERALTI VE YERÜSTÜ SULARININ KĠRLETĠLMESĠ 6- AKARSU GÖZLEM ĠSTASYONLARI VE COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ 7- SOSYAL AĞ ANALĠZĠ VE METODUN BĠLĠMSEL LĠTERATÜRE UYGULANMASI 8- MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN SOSYAL MEDYA KULLANIM EĞĠLĠMLERĠ 9- ÜNĠVERSĠTE SON SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN KARġILAġTIKLARI PROBLEMLER ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA(MAKÜ ÖRNEĞĠ) YAġ ARASI ÇOCUKLARDA DÜġÜNME PROBLEMLERĠNE YOL AÇAN GÖRSEL VE ĠġĠTSEL DÜNYA (MASAL VE ÇĠZGĠ FĠLM ÖRNEKLERĠ)

20 Sunum Planı I. Bölüm BİDEB Hakkında Lisans Öğrencilerine Yönelik Programlar II. Bölüm Online Başvuru İstatistikler III. Bölüm Değerlendirme Sistemi Başvuru Dosyası Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

21 Elektronik BaĢvuru Sistemi ebideb.tubitak.gov.tr II. Bölüm

22 BĠDEB Elektronik BaĢvuru Sistemi

23 Detaylara Web Sayfasından UlaĢılabilir kodu Örn:

24 Ġstatistikler II. Bölüm

25 Karabük Üniversitesi nin Desteklenme Oranı

26 2209/A Karabük Üniversitesi Ġstatistikleri 700 K.Ü Toplam K.Ü Toplam

27 2241/A Karabük Üniversitesi Ġstatistikleri K.Ü. Toplam

28 ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN HEDEFLERĠ 1- Öğrencilerimizin TÜBĠTAK destekli projeler yaparak motivasyonlarını arttırmak ve kiģisel geliģimlerine katkı sağlamak. 2- Öğrencilerimizin özgüven duygusu geliģimine katkı sağlamak. 3- Öğrencilerin maddi kaygı duymaksızın daha kaliteli ve sonuçları kullanılabilir çalıģmalar yapmasının yolunu açmak. 4- Öğretim üyelerinin çalıģmalarını destekleyecek bir kaynak olarak değerlendirmek. 5- Yapılan çalıģmalar ile alt sınıf öğrencilerinin ilgisini çekmek ve laboratuar alt yapılarında bu çalıģmalara yer vermek /2014 Eğitim Öğretim yılı sürecinde 2209/A, 2241/A, 2241/B kapsamında kabul edilen proje sayısı sıralamasında Türkiye 1. si olmak. 7- Öğrenci projeleri aracılığıyla Karabük te faaliyet gösteren Sanayi kuruluģları ile Üniversitemizin diyaloglarının geliģmesine uygun ortamı sağlamak.

29 Sunum I. Bölüm Planı II. Bölüm III. Bölüm BİDEB Hakkında Bilimsel Etkinlik Destek Programları Değerlendirme Sistemi Lisans Öğrencilerine Yönelik Programlar Online Başvuru İstatistikler Başvuru Dosyası Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Lisansüstü Öğrencilere Yönelik Programlar

30 DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ III. Bölüm

31 BaĢvurular Panellerde Değerlendiriliyor Online Başvuru Başvuru Formları Ön Değerlendirme (Şekilsel) Başvuruların Alanlara Göre Sınıflandırılması Bilimsel Değerlendirme Panel Değerlendirmesi (Panel Raporlarının Hazırlanması ve Puanlanması) BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu Puan Barajının Belirlenmesi ve Listelerin Oluşturulması Başkanlık Onayı Sonuçların İlanı

32 III. Bölüm

33 BaĢvuru Süreçlerini Önceden Ġnceleyin TÜBĠTAK - BĠDEB web sayfasında baģvuru yapmak isteğiniz programın ilanını incelediniz mi? BaĢvuru koģullarını sağlıyor musunuz? BaĢvuru yapmak istediğiniz programın son baģvuru tarihinde baģvurunuzu yapabilecek misiniz? Ġlanda belirtilen tüm bilgi ve belgeleri istenen Ģekilde hazırladınız mı? Online baģvuru sistemini kullanarak baģvurunuzu onayladınız mı? BaĢvurunuzu onayladıktan sonra program ilanında belirtilen dökümanları süresi içerisinde TÜBĠTAK-BĠDEB adresine ulaģtırdınız mı?

34 AraĢtırma Proje Desteği için; Proje konusu iyi tanımlanmıģ mı? Projenin hedefleri iyi belirlenmiģ mi? Kullanılacak bilimsel yöntem iyi açıklanmıģ mı? ÇalıĢma planı sunulmuģ mu? Kullanılacak materyal belirtilmiģ mi? Tahmini bütçe tablosu verilmiģ mi?

35 BaĢvurunuzdan Sonraki Süreç BaĢvurunuza destek çıktığı takdirde; bilgilendirme e-postası, e-posta adreslerinize gönderilmektedir. Ayrıca baģvuru yapılan ebideb.tubitak.gov.tr adresinden desteklenen projelere ulaģabilirsiniz. Desteklenen proje sahipleri web sayfasından Taahhütnameleri indirip, doldurup, imzalayarak hem sisteme yüklemesi hem de BĠDEB e göndermesi gerekmektedir. Bu Ģekilde taahhütnamede belirtilen IBAN numarasına proje desteği gönderilir. Ancak IBAN yanlıģ ise ödeme geri döner. Bütçe aktarımı olduktan sonra kalemleri arasında transfer yapabilirsiniz. «Ancak DemirbaĢ alımı KESĠNLĠKLE yasaktır» ibaresi değiģtirilmiģ ve demirbaģ alımı serbest bırakılmıģtır yılından itibaren ara rapor yüklemenize gerek yoktur. Taahhüt edilen proje bitim süresinin sonunda sonuç raporunun ve proje sahibinin adına kesilmiģ harcama belgelerinin sisteme yüklenmesi zorunludur. DanıĢman, yer, okul değiģikliği BĠDEB e ıslak imzalı dilekçe ile baģvurularak gerçekleģtirilebilir.

36 Proje YarıĢmaları için; Proje Hazırlama Rehberini Ġncelediniz mi? Projenizi, Proje Hazırlama Rehberine göre hazırladınız mı?

37 BĠDEB Öğrenci Bilgi Sistemine Kayıt Olun Güncel Duyurulara UlaĢmak için; BĠDEB Öğrenci Bilgi Sistemi : ebideb.tubitak.gov.tr/uobg.htm

38 2209/A - ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠ YURT ĠÇĠ ARAġTIRMA PROJELERĠ DESTEK PROGRAMI 2241/A - SANAYĠ ODAKLI LĠSANS BĠTĠRME TEZĠ DESTEKLEME PROGRAMI Doç. Dr. Emrah DENĠZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ġubat/2014

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi Ocak 2009 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1 ÖNSÖZ 6 2 KISALTMALAR LĠSTESĠ 7 3 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 8 4 EL KĠTABININ KAPSAMI 9 4.1 Kapsanan

Detaylı

ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı

ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı ARDEB, üniversitelerden, kamu Ar-Ge enstitülerinden ve özel sektörden önerilen araştırma projelerine destek vermektedir. SBAG SOBAG TOVAG TBAG H 2 0 TÜBİTAK

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI 2014 Önsöz Bilimsel Araştırma Projeleri Kısa Tanıtım Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeleri Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Koordinatörlüğü Bilimsel Araştırma

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠMĠN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI: GÖRÜġ VE ÖNERĠLER Komisyon Raporu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara YÜKSEKÖĞRETĠMĠN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI: GÖRÜġ VE ÖNERĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ ÖZET I. GĠRĠġ:

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20.11.2008 tarih ve 2008/20 sayılı toplantısında kabul edilerek, 25.03.2009 tarih, 2009/4 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2014 2015 YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2014 2015 YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2014 2015 YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK X. MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ BU BENİM ESERİM PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU ANKARA 2014 MEB Temel

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ STAJ YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ STAJ YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlama Amaç: MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Üsküdar Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulları,

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Mevlana Değişim Programı na Kimler Katılabilir? Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1 Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu YönlendirilmiĢ ÇalıĢma Kılavuzu Yönlendirilmiş Çalışma mezuniyet aşamasına gelmiş bulunan bir öğrencinin kendi alanı ile ilgili olarak, danışmanının verdiği

Detaylı

ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi...4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi...5 Madde 1 YDDS ve YDMS...

ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi...4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi...5 Madde 1 YDDS ve YDMS... ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi.....4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi....5 Madde 1 YDDS ve YDMS....5 Madde 2 Devam Zorunluluğu...6 Madde 3 Sınav kuralları..6

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı