KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK"

Transkript

1 KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK

2 KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ İÇİNDEKİLER 1. FAS, TUNUS, MISIR, LİBYA, CEZAYİR 1.1. KISACA TARİHİ 1.2. İKLİMİ 1.3. TABİ KAYNAKLARI 1.4. ETNİK YAPI 1.5. SİYASİ HAYAT 1.6. EKONOMİ 2. KUZEY AFRİKA ÜLKELERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLERİ 3. KUZEY AFRİKA ÜLKLERİNDE Kİ SON SİYASİ DURUMU 2

3 FAS TARİHİ Yapılan araştırmalar, çok eski çağlardan beri Fas ta insanların yaşadığını göstermiştir. Mağaralarda ve arkeolojik kazılarda bulunan çeşitli eşya ve taşlar üzerine çizilmiş olan resimler, bu iddianın delilleridir. M.Ö yıllarından itibaren Berberiler ülkeye gelerek yerleşmişlerdir. Daha sonraları M.Ö. 2. yüzyıldan itibaren de Akdeniz in denizci ve deniz ticaretinin önde gelenlerinden Fenikeliler, Fas a gelerek burada ticari koloniler kurmuşlardır. İlerleyen tarih çağlarında gelişen devletlerden Kartacalılar Fenikelileri, Romalılar ise Romalılar, MÖ 9 yy'de İtalyan yarımadasında bulunan Roma adındaki şehir-devlette başlayan medeniyeti ve o medeniyetin mensuplarını belirler. Dilimizde anlamı aynı zamanda günümüzün Roma şehircinde yaşayan insanları da kapsar. Kartacalıları yapılan savaşlar sonucunda yenerek, ülkeye hâkim olmuşlardır. Miladın ilk yüzyılında İspanya dan gelen Vandallar zayıflayan Romalıları yenerek ülke üzerinde yeni bir hâkimiyet tesis etmişlerdi. Yedinci yüzyıldan itibarenislamiyet i bütün dünyaya yaymaya çalışan Müslüman Araplar, o zamanın şartlarında sâdece cihat, yâni Allahtelanındinini yaymak için geldikleri bu ülkede Kartaca, M.Ö 814 yılında, Filistin topraklarında bulunan Tire (Sur) kentinden gelen Fenikeli tüccarlar tarafından Tunus yarımadasında kurulmuş olan bir kenttir. Fenike dilinde "Karthaşadt" yani "Yeni Şehir" anlamına gelmektedir. İslamiyet i yaymışlar ve bu ülkeye yerleşmişlerdir. Müslümanlar burada da kalmayıp İspanya ya geçmişlerdir. Sekizinci yüzyılda Fas ta ilk Müslüman hükümdar hanedanlığı Sultan Birinci İdris tarafından kuruldu. Daha sonra başa geçen Sultan İkinci İdris Fes şehrini kurdurarak, burasının önemli bir İslâm kültür merkezi hâline gelmesini temin etti. Burada ilk İslâm üniversitesi olan Keyruvan Üniversitesi kuruldu. On birinci yüzyılda Büyük Fas devleti olan ülkenin toprakları, doğuda Tunus dâhil olmak üzere, kuzeyde İspanya yı da hükümdarlığı altında bulunduracak şekilde genişlemişti. Bu zamanda ülke başşehri Merakeş oldu. Birkaç asır varlığını muhafaza eden devlet, daha sonraları zayıflayarak gücünü kaybetti. Bu zayıflamanın neticesinde sınırları her geçen gün 3

4 daralmaya başladı ve nihayet İslam, Allah'ın insanlara Hz. Muhammed (sav) aracılığı ile gönderdiği son ilahi dindir. Arapçada seleme (Allah'a tamamen bağlanmak) kökünden gelen İslam sözcüğünün Türkçe anlamı "Allah'a ve onun buyruklarına kayıtsız şartsız inanan" demektir. Bu kelime aynı zamanda, Hz. Muhammed aracılığıyla ilkeleri bildirilen ve Müslüman adı verilen (Arapça İslamlığı kabul eden anlamına, Müslim den) 600 milyon insanı bünyesinde toplamış büyük bir dinin de adıdır. Portekiz ve İspanyol istilasına uğradı. Daha sonra yapılan savaşlarla on altıncı yüzyılda ülke Portekiz ve İspanyol işgalinden kurtulmuş, on dokuzuncu asra kadar varlığını devam ettirebilmiştir. Fransa, sömürgeleri arasına katmak için 1830 da Cezayir i işgal etti. Buradan Fas ı da sömürge yapmak gayreti içerisine girdi. Bunun yanında İngiltere, İspanya ve Almanya da Fas ı sömürge yapmak isteyen Avrupa ülkelerinin başında geliyordu. Bu gayret ve çabaları sonunda 1912 senesinde ülkenin kuzeyini İspanyollar, kalan büyük kısmını ise Fransızlar işgal etti. Sömürge hâline gelen Fas, İkinci Dünya Savaşında müttefik ordularının önemli bir askerî üssü olarak kullanıldı. Bu savaş yıllarında Amerika Atlas Okyanusu kıyılarında ülkeye çıkartma yaptı. İkinci Dünya Savaşı sonunda diğer sömürge ülkelerinde olduğu gibi Fas ta da bağımsızlık için sömürgecilere karşı mücadele cephesi meydana getirildi. Bu mücadele, kurulan İstiklâl Partisi ile hız kazandı. İstiklal partisinin ve dolayısıyla bağımsızlık mücadelesinin en ileri geleni olan Sultan Beşinci Muhammed 1953 senesinde Fransızlar tarafından sürgüne gönderildi. Fransızların Fas taki bağımsızlık mücadelesini kırmak için yaptıkları bu davranış, ülke halkı ile Fransızlar arasında iki sene devam eden kanlı bir iç savaşa sebep oldu. Savaş, Sultan Beşinci Muhammed in serbest bırakılıp, tahta çıkması ile son buldu senesinde Fas bağımsızlığını bütün dünyaya ilân etti. Bir sene sonra ise Fas ın emirlik olduğu ve Sultan Beşinci Muhammed in emir ünvanlını aldığı duyuruldu. Yapılan çeşitli çalışmalar neticesinde İspanya ülkenin işgal altında tuttuğu kuzey bölgelerini terk etmek zorunda kaldı senesinde Atlas Okyanusu sahillerindeki İfni Üssünü de Fas a bırakmasıyla ülke bugünkü sınırlarına sahip oldu. FAS IN İKLİMİ Ülkede genel olarak üç farklı iklim tipi görülür. Akdeniz kıyılarında hâkim olan bol yağışlıakdeniz iklimi, Atlas Okyanusu kıyılarında, batı rüzgârlarına açık deniz iklimi görülür. Ülkenin orta kesimleri olan Atlas Dağları ve aralarındaki vadilerde serin bir iklim hüküm sürerken, özellikle güney-doğu olmak üzere iç kesimlerde çöl iklimi hâkimdir. Ülkenin sıcaklık ortalamaları, kıyılardan iç kesimlere doğru gittikçe artarken, yağış ortalamaları ise azalma gösterir. Batı rüzgârlarının okyanustan getirdiği yağmur bulutlarıdır. Ülkede yağışların en bol olduğu mevsim, ekim ile nisan ayları arasıdır. TABİ KAYNAKLARI İklimine paralel olarak bitki örtüsü üç değişik kuşak arz eder. Kıyı boyunca hâkim bitki örtüsü Akdeniz bitkileridir. Orta kısımlardaki yaylalarda stepler hâkim bitki örtüsüdür. Atlas Sıradağlarının güneyinde ise çöl bitkileri görülür. Rif Sıradağlarında iğne yapraklı ağaçlar 4

5 yükseklere doğru yoğunlaşır. Meşe ağaçları Atlas Okyanusu kıyılarında büyük ormanlar teşkil ederlerken, Orta Atlas Sıradağlarında ormanlar genellikle sedir ağaçlarından meydana gelmiştir. Ormanlar ülke yüzölçümüne oranla fazla bir yer kaplamazlar. Ülkede yabani hayvanlar, kayda değer derecede yoktur. Yer üstü kaynaklarına göre, yeraltı kaynakları çok fazladır. Fosfat başta olmak üzere, manganez, kobalt, demir ve gümüş, ülkenin sahip olduğu en önemli yeraltı zenginlikleridir. Bundan başka antimon, molipten, petrol ve az miktarda kömür mevcuttur. Deniz zenginliklerinden balık çok boldur. ETNİK YAPI Fas nüfusunun % 55'ini Araplar oluşturmaktadır. Ancak bazı kaynaklarda Fas Araplarınınçoğunun Berberi kökenli oldukları ve bunların ana dillerini unutarak Araplaştıkları ifade edilmektedir. Arapların % 98.2'si Müslümandır. İkinci etnik grup olan Berberilerin oranı % 34'tür. Berberiler, Kuzeybatı ve Bati Afrika ülkelerine yayılmış bir etnik topluluktur. Berberiler bu bölgenin yerlileri olarak bilinir. Bütün Berberilerin anladığı ortak bir dil yoktur. Ancak Berberi halklarınınkonuştuğu birbirinden oldukça farklı lehçelerin tümüne birden Berberi ce denmektedir. Berberi lehçeleri içinde sadece Taret lehçesinin yazısıvardır. Diğer lehçelerin yazısı yoktur. Berberiler kendilerine Imazighen derler. Berberiler arasında kabile hiyerarşisi hâlâ devam etmektedir. Batılı sömürgeci ülkeler Berberileri İslam danuzaklaştırarakislım öncesi hayatlarına döndürebilmek için çeşitli hareketler başlattılar. Ancak bu hareketler pek fazla etkili olmadı. Fas'taki Berberilerin tamamı Müslüman ve çoğunluğumalikidir. Üçüncü sırada gelen etnik unsur % 10'luk orana sahip olan Moorlardir. Moorlar Moritanya kökenlidirler. Kalan nüfusu da İspanyollar basta olmak üzere AvrupalıHristiyanazınlıklarlaYahudiazınlıkoluşturmaktadır. SİYASİ HAYAT Fas, meşruti monarşi ile idare edilir. Ülke idari bakımdan 16 eyalet ile 2 valiliğe bölünmüştür senesinde halkoyuyla kabul edilen anayasaya göre, yasama kurumu sâdece millet meclisinden meydana gelen parlamentodur. Seçimle gelen meclisin yetkileri sınırlıdır. Kral (melik) istemediği kânunları veto hakkına sâhiptir. Yürütme kurumu başbakan ve bakanlar kuruludur. Bunların tayini, emir tarafından yapılmaktadır senesinde, Kral İkinci Hasan a karşı başarısız bir darbe teşebbüsünde bulunuldu. Bundan sonra anayasada bazı değişiklikler yapılarak halkoyuna sunuldu ve kabul edildi anayasa değişikliğinden önce yürütme kurumunun başı kral idi. Bundan sonra bir başbakan tarafından idare edilmesi kabul edildi. Dış problemleri:fas ın en önemli dış problemi Sebte ve Melilla meselesidir. Fas ın kuzeyinde Akdeniz kıyısında bulunan ve halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan bu iki güzel şehir bugün hâlâ İspanyaişgalialtındadır. İspanya yönetimi bu iki şehri zorla ve şiddet kullanarak hâkimiyeti altındatutmaktadır. Çok turist çekmesi ve turizm gelirleri yönünden ülke ekonomisine önemli katkıdabulunmasıdolayısıyla bu iki şehriişgalaltında tutmakta ısrar eden İspanya, Sebte ve Melilla Müslümanlarınavatandaşlık hakki da vermiyor. Dolayısıyla bu iki şehirde yasayan Müslümanlar oy kullanma hakkına da sahip değiller. İspanya yönetimi bu şehirlerdekimüslümanlarıazınlık durumuna düşürebilmek için buralara sürekli İspanyollarıyerleştirmeyeçalışıyor. Melilla'da İspanyollar için ayrı bir site inşa edildi ve 5

6 Müslümanların bu siteye yerleşmeleri yasak edildi. Fas yönetimi İspanya nın bu şehirlerdekiişgaline son vererek buraları kendine bırakmasını istiyor. Ancak bazı siyasi hesaplar dolayısıyla bu konuda pek etkili bir politika da izlemiyor. ABD yönetimi Sebte ve Melilla meselesinde İspanya nınpolitikasınıdesteklediğini ve bu şehirlerinispanya nın elinden alınmasınaçalışılması halinde bu ülkenin yanında yer alacağınıaçıkladı. İç problemleri:fas ın en önemli iç problemi Bati Sahra meselesidir. Bati Sahra meselesi sömürgeci güçlerin bir mirasıdır. İspanyolların ve Fransızların Bati Sahra yıişgalaltındatuttukları dönemde bu işgal güçlerine karsıbağımsızlıksavaşı vermek üzere kurulan Polisaryo Cephesi, Fas ın ve Moritanya'nin bağımsızolmasından sonra yön değiştirerek Bati Sahra'da bağımsız bir devlet kurmak amacıyla bu iki ülkeye karsı gerilla savaşıbaşlattı. Bugün Fransa ve İspanya basta olmak üzere bazıbatılı ülkeler tarafından desteklenen Polisaryo Cephesi, Bati Sahra nınbazı bölgelerini hâkimiyetine al mistir. Ancak 1993 yılında cephe gerillalarından ve komutanlarındanbazılarının hükümet tarafına geçmesi üzerine ele geçirmişolduğutoprakların önemli bir kısmini kaybetti. Bati Sahra meselesi ekonomik yönden Fas'a büyük yük yüklemektedir. Sömürgeci güçler Bati Sahra nın zengin fosfat rezervlerine sahip olmasıdolayısıyla bu bölgeye özel önem vermektedirler. Bati Sahra halkını, sahra diye adlandırılan Sahra Berberileri oluşturmaktadır. EKONOMİ Tarım, Ormancılık, Balıkçılık, Madencilik, Turizm Tarım sektörü emek yoğun olup işgücünün %40 ını istihdam etmektedir. Tarım ve balıkçılık sektörünün GSYİH içindeki payı %18,6 tir. Sektörün performansı bir önceki kış elde edilen yağmur miktarına bağlıdır. Toplam 8,7 milyon hektarlık ekilen arazi içinde yer alan ve yaklaşık 1 milyon hektarlık bir alanı oluşturan modern büyük ölçekli çiftlikler ihracata yönelik üretim yapmakta ve toplam narenciye ve şarap üretiminin %80 i, sebze üretiminin %33 ü ve tahıl üretiminin %15 i burada üretilmektedir. Fas süt ürünleri, et, meyve konusunda kendine yeterli olmakla birlikte tahıllar, şeker, yağ ve çay ithal etmektedir. Ayrıca meyve suyu, şarap, kurutulmuş ürünler, zeytin ve kapari ihracata yönelik olarak üretimleri desteklenen ürünlerdir. En önemli tarımsal ihraç ürünleri narenciye, domates, taze patates, şaraplık üzümdür. Şeker kamışı ve pancarı yerel olarak üretilmekte, zeytin ve zeytinyağı üretimi hem yerel tüketim hem de ihracata yönelmektedir.fas tarım ürünleri AB piyasasında daha ucuz ve kaliteli ürünler sunan Yunanistan, İspanya ve Türkiye kaynaklı tarım ürünleri ile rekabet içindedir. Ülkede ormancılık gelişmemiştir. Mantar ve kereste başlıca ürünlerdir. Balıkçılık Fas ta önemli ve gelecek vadeden bir alandır. Tarım ve Balıkçılık hızlı büyüyen sektörler arasında yer almaktadır yıllarını kapsayan 5 yıllık planda balıkçılık alanında yeni yatırımlar ve ihracatının iki katına çıkarılması öngörülmektedir. Fosfat ağırlıklı olan madencilik sektörü ülkedeki en önemli ekonomik kaynaktır. Fas ABD ve Rusya dan sonra dünyadaki üçüncü büyük fosfat üreticisidir. 6

7 Turizm ülkenin önemli gelir ve istihdam kaynaklarından biridir. Fransa Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya ve ABD en önemli müşterilerdir. Bu sektörde gelir genel olarak artan bir eğilim içerisindedir. Bu sektöre yabancı yatırımların çekilmesi konusunda hükümet ciddi çalışmalar yürütmektedir. Turizm sektöründe hali hazırda Fransız, İngiliz, Suudi, Alman ortak yatırımları bulunmaktadır. TUNUS TARİHİ Tunus, gerek Akdeniz ve Kuzey Afrika hâkimiyeti ve gerekse Avrupa'nın Afrika ile olan münasebetleri bakımından büyük bir stratejik öneme sâhiptir. Tunus'un coğrafi konumu göçebe Berberilerden sonra, daha çok deniz yoluyla gelen çeşitli etnik toplulukların ülkeye yerleşmesinde en büyük faktör olmuştur. M.Ö yılından itibaren Fenikeliler, Tunus'ta ticaret merkezleri kurmaya başladılar. M.Ö. 5. yüzyıl sonlarında Fenikeliler Tunus'a gelip yerleştiler ve burada Kartaca Cumhuriyetini kurdular. Tunus, daha sonra batıdan gelen Vandalların, 6. yüzyılda da Bizanslıların hâkimiyeti altına geçti. Müslümanların Tunus'a (Afrikiyye) gelişi ( ): Müslüman Arapların 647 yılında başlayan yayılmaları Ukbe bin Nâfi'nin 670'te Kayruvan (Kariouane) şehrini kurmasıyla neticelendi. Tunus (Afrikiyye), hazret-i Muâviye zamanında 667 (H.45) yılında alındı. Bizanslılar bazı önemli şehirleri ellerinde tuttular. Berberî ayaklanmaları neticesinde Müslümanlar geçici olarak Afrikiyye'den uzaklaştılarsa da, Hasan bin en-numan zamanında Berberîler, Afrikiyye'yi Müslüman Araplara bıraktılar (698). Bundan sonra Kayruvan Müslüman Afrikiyye'nin başşehri olarak kaldı. Bütün Afrikiyye Müslüman oldu ve İslamiyet her tarafa buradan yayılmaya başladı. İkinci Abbasî halifesicafer Mensur zamanında,abbasî hâkimiyeti yaygınlaştı. Emevi ve Abbasîhalifelerine bağımlı olan Afrikiyye'yi önce Ağlebîler, sonra Kayruvan'da bir Şiî halifeliği kuran (910) Fâtımîler yönetti. Kayruvan ve Mahdiya şehirleri Fâtımîlerin merkezi oldu. Fâtımîler 972'de başşehri Kahire'ye taşıdıkları zaman Afrikiyye Berberî sülâlesi Zirîlerin iktidarı altına girdi. Zirîler zamanında Tunus, Sicilya'daki Normanların istilâsına uğradı. Zirîlerin son hükümdarı Hasan bin Ali, Fas'taki Muvahhidîn Devletinden yardım istedi. Muvahhidîn Devletinin kurucusu Abdülmümin, Normanları Tunus'tan kovarak ( ), Afrikiyye'yi Tunus'ta oturan bir vali tarafından yönetilen bir eyalet hâline getirdi. Bundan sonra Afrikiyye, Tunus adını aldı. On altıncı yüzyılda İspanya ve Osmanlı Devletinin, Akdeniz hâkimiyeti için yaptıkları savaşlar sonunda Hafrîler yıkıldı yılında Barbaros 7

8 Hayreddin Paşa, Tunus'u ele geçirdi. AncakHafsî Hanedanından Hasan, İspanya Kralı Beşinci Şarlken'den yardım istedi ve Beşinci Şarlken başşehir Tunus'u işgal etti ve Barbaros HayreddinPaşa Cezayir e çekilmek zorunda kaldı. İspanya Kralı Hafsî Hanedanından Hasan'ı tekrar, kendisine vergi vermek şartıyla Tunus'un başına getirdi. Başşehir Tunus 1574 yılına kadar tekrar Hafsî Hanedanlığının elinde kaldı. Bu arada Barbaros Hayreddin Paşa ve Turgut Reis 1556'da Gafsa'yı, 1558'de Kayrevan'ı ele geçirdiler. Tunus'un doğu ve güney sahilleri Türklerin eline geçti. CebreAdası deniz üssü olarak kullanıldı. Barbaros Hayreddin Paşa, İspanya'daki Endülüslü Müslümanlardan kadarını kurtararak Kuzey Afrika'ya getirdi. Nihâyet 1574'te Uluç Ali Reis ile Sinan Paşa, Tunus şehrini (Halkul-Vad Kalesini), ele geçirmek suretiyle bütün Tunus, Osmanlı İmparatorluğunun bir eyaleti hâline geldi. Osmanlı Devleti zamanında Tunus, önceleri Yeniçerilerin desteklediği bir Dayı vâsıtasıyla, daha sonra da bir Bey vâsıtasıyla yönetilmeye başlandı. İlk beylik sülâlesi Birinci Murad Bey tarafından kurulan Muradi sülâlesidir ( ). 1710'dan sonra Beyler, irsî yoldan tahta çıktılar. Bu arada Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya Tunus'ta ekonomik faaliyetlerde bulunmaya başladılar. Fransa 1830'da Cezayir'i işgal ettikten sonra, Tunus ile daha fazla ilgilenmeye başladı. Bu sıralarda Osmanlı İmparatorluğu kendi başındaki birçok meseleler yüzünden Tunus'a daha fazla yardım edemedi Osmanlı-Rus Savaşı da bunu önledi. Tunus'ta Fransa, İngiltere ve İtalya'nın gözü ve çıkarları vardı. 1878'de Kıbrıs'ı elde eden İngiltere, Fransa'nın Tunus'taki özel imtiyazlarını tanıdı. Fransa, bazı Tunuslu aşiretlerin (Krumirlerin) Cezayir topraklarına yaptıkları akınları ve bazı toprak taleplerini bahane ederek 1881 yılında Tunus'a asker çıkardı. 12 Mayıs 1881'de yapılan Bardo Antlaşmasıyla; Tunus Beyi, dış hükümranlığı, siyasi ve ordu işlerini bir Fransız Genel Valisine bırakıyordu. Tunus'un Muher ve güney kesiminde başlayan ayaklanmalar güçlükle bastırıldı. Vali Paul Cambon, yeni bey Ali bin Hüseyin'e ( ) Marsa Sözleşmesini kabul ettirince (1883), Fransız himâyesi resmen kurulmuş oldu. Bütün bu olanları Osmanlı İmparatorluğu protesto ederek kabul etmediğini bildirdi. Resmî padişah fermanlarında Tunus Osmanlı eyaleti olarak zikredilmeye devam etti. Fransız himâye rejimi Tunus'un bağımsızlığını kazanmasına kadar devam etti (1956). Tunus'taki Fransız idaresi 78 yıl sürdü. 1930'larda Habib Burgiba önderliğinde Tunuslular bağımsızlık mücadelesine başladılar. İkinci Dünya Harbi esnasında Tunus bir savaş alanı oldu. Harpten sonra Burgiba yeni Destur Partisini kurarak bağımsızlık mücadelesine devam etti. Nihâyet 1956 yılında Tunus bağımsızlığını kazandı. Bağımsızlığını kazandıktan sonra Tunus Cumhuriyetiniilan eden Burgiba, ilk Tunus Cumhurbaşkanı oldu. Birçok reformlar yaparak lâik eğilimli bir rejim kurdu. Burgiba, 1965'te İsrail'e karşı yumuşak ve ılımlı davranılması gerektiğini savundu. Fakat bu düşünceleri şiddetle tenkit edildi. 1979'da Mısır'ın Arap Birliğinden çıkarılmasından sonra, Tunus eski bakanlarından Chadli Kılibi'nin de genel sekreter olmasıyla, Tunus, Arap Birliğinin karargâhı oldu. Ocak 1980'de Libya'da eğitim görmüş komandoların Gafsa şehrini ele geçirmeleri, Tunus'un Fransa ve ABD'den destek istemesine sebep oldu. Olayların yatışmasından sonra başbakanlığa getirilen eski Millî Eğitim Bakanı Muhammed Mzali, siyasihayatı kısmen olsun liberalleştirdi. Siyasimahkûmların çoğu serbest bırakıldı ve siyasi partiler kânunolarak tanınmaya başlandı. Bağımsızlıktan beri tek başına iktidarda olan Sosyalist Destur Partisinden başka, Komünist Partisi dâhil üç siyasî partiye daha izin verildi. Ölünceye kadar Devlet Başkanı seçilen Burgiba, 1987 senesinde sağlık durumu gerekçe gösterilerek devlet başkanlığı görevinden 8

9 alınarak yerine General Zeynelâbidin bin Ali geçti. Bu yönetim değişikliği ülkede belirli bir liberalleşme ve ekonomide köklü yeniliklerin yapılmasına sebep oldu. General Zeynelâbidin radikal Müslümanlara karşı büyük tedbirler aldı. Bunların desteklediği Nakda Partisinin birçok üyesini hapsettirdi. Bu tutumunu hâlâ sürdürmektedir (1994). 21 Mart 1994'te yapılan parlamento ve devlet başkanlığı seçimlerinde Zeynelâbidin bin Ali ve partisi oyların % 99'unu alarak devlet başkanlığına yeniden seçildi yılında Lübnan'dan çıkarılan Filistin Kurtuluş Teşkilâtı mensupları ve Lideri Yaser Arafat Karargâhını Tunus'a taşıdı. Böylece Tunus, Filistin Kurtuluş Teşkilâtının Karargâhı oldu. İKLİM Tunus'ta bariz bir şekilde Akdeniz iklimi hüküm sürer. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve bölgeye göre az veya çok yağışlıdır. Yağmurlar sonbahar ortasında başlar ve ilkbaharın ortasına kadar devam eder. Güneye inildikçe yağmurlar azalır ve iklim düzensizleşir. Kışın sıcaklık 0 C altına düşmez. Yazın 40 C'ye kadar çıkar. Sıcaklık denizin etkisine bağlı olarak değişir ve kıyılar iç kesimlere göre daha serindir. Kuzeyde yıllık yağış ortalaması 610 mm civarındadır. Tunus ve Bizerte çevresindeyse 500 mm dolaylarındadır. Yağışlar düzensiz olup, seneden seneye farklılık gösterir. TABİ KAYNAKLARI Tunus'un % 43'ü bozkır ve çöl, % 6'sı ormanlarla kaplıdır. Çok yağmur alan yerlerde ormanlar yer alır. Vadiler çok mümbit olup, her çeşit mahsul yetişir. Kuzeyde hektarlık meşe ve çam ormanları bulunur. Güneyde sıcağa dayanıklı cinsten bitkiler yer alır. Tunus'ta yabani hayvanlar olarak en çok yabandomuzu ve dağkeçisi bulunur. Tunus'un önemli yeraltı zenginlikleri fosfat, demir, petrol, kurşun ve çinkodur. Ülkedeki fosfat yatakları, Afrika'nın en büyük rezerv noktalarındadır. Petrol rezervleri bakımından kıta ülkeleri arasında beşinci sırayı, doğal gaz kaynakları bakımından ise dördüncü sırayı alır. ETNİK YAPI Tunus nüfusunun % 96.5'ini Araplar oluşturmaktadır. AraplarıntamamınayakınıMüslümandır. Bunun yani sıra % 3 oranında Berberiler vardır. Berberilerin tamamımüslümandır. Ayrıca az sayıdayahudi ve Avrupa kökenli Hristiyanbulunmaktadır. SİYASİ HAYAT Tunus 17 vilâyete ayrılmıştır. Kânûnî sistemi İslâm kânunları ve Fransız medenî kânunu esas alınarak, Türk ve ABD örneği bir anayasa ile yürütülür. Seçimler her beş yılda bir yapılmakta olup, oy verme yaşı 21'dir. Temsilciler Meclisi(Millet Meclisi) 141 üyeden meydana gelmiştir. Cumhurbaşkanı beş senede bir halk tarafından seçilir. Anayasaya göre 9

10 cumhurbaşkanı olan kişi arka arkaya birden çok dönem için seçilebilir. Tunus Birleşmiş Milletlere, Arap Birliğine ve Afrika Birliği Teşkilâtına üyedir. Dış problemleri:islamiakimleridesteklediğiiddiasıyla Sudan'la ilişkileriniaskıyaaldı Haziran ında Kahire'de gerçekleştirilen Afrika Birliği zirvesinde Sudan'a karsıoluşturulan cephenin içinde yer aldı. Tunus un en önemli iç problemi yönetimin uyguladığıbaskı10aşınanlara10an kaynaklanan siyasi meselelerdir. Bu baskı çok sayıda Tunus vatandaşını, ülkesini terk ederek 10aşan ülkelerden siyasi sığınma hakki istemeye 10aşaman. Özellikle İslami akim üzerindeki ağırbaskı ülkeyi, Burgiba nın son dönemlerinde 10aşınanlara benzer siyasi olayların içine çekti. Tarım, Madencilik, Sanayi, Enerji, Turizm EKONOMİ Tunus un tarım ürünleri içinde önemli yer tutan sert ve yumuşak buğday ile arpa ve mısır ithalatının bir süre devam edeceği, ancak, gelecek yıllarda hedeflenmiş olan sulama projelerinin gerçekleştirilmesi ile ülkenin Kuzey Afrika nın tahıl ambarı konumuna gelebileceği düşünülmektedir. Tunus dünyadaki en önemli zeytinyağı ihracatçı ve üreticilerinden biridir. Diğer önemli tarımsal ihraç ürünleri hurma ve narenciyedir. Ülke süt ürünleri, sebze ve meyve ve kırmızı et konusunda kendi kendine yeterli durumda bulunmaktadır. Madencilik petrol, gaz, fosfat ve demir cevheri üretimine dayanmaktadır. Madencilik ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Hükümet, bu sektöre etkinlik ve verimlilik sağlamak amacıyla reform programları oluşturmuştur. Fosfat ve kurşun madenciliğinde kullanılan teknikler yenilenmiştir. Çıkarılan fosfat, genellikle işlenerek süper fosfat, fosforik asit ve fosfat gübrelerine dönüştürülmektedir. Çıkarılan diğer mineraller kurşun ve çinkodur. Bu minerallerin çıkarılması ve işletilmesi ise Kanada, Almanya ve Tunus Ortak Şirketinin elinde bulunmaktadır. Tunus, sanayileşme politikasında önceliği tarım ürünlerinin işlenmesine vermiştir. Buradaki hedef, yakın zamana kadar her türlü gıda maddesini ithal eden ülkenin, öncelikle bu sektörde kendine yeterli olması ve daha sonra makarna, kuskus, domates salçası, margarin, zeytinyağı gibi temel gıda maddelerini ihraç edebilmesidir. Bu alandaki büyüme 2005 yılında da devam etmiştir. Sanayinin diğer dallarına ise, ortak yatırımları teşvik etmek suretiyle geçiş sağlamaya çalışılmaktadır. Bunun için, yerli üretimi koruma tedbirleri ve ihracata yönelik üretimin her türlü vergilendirmeden muafiyeti öngörülmüştür. Daha önce Devlet tekelinde olan Sanayi ve Hizmetler sektörünün büyük bir bölümü özelleştirme programına alınmıştır. Tunus ta petrol üretimi 1966 yılında başlamıştır. Petrol çıkarımı ve kullanımının 1990 yılında çıkarılan bir yasayla yeniden düzenlenmesi, yabancı petrol şirketlerinin Tunus petrolüne olan ilgisini artırmıştır. Cezayir den borularla taşınan doğal gazın bir kısmı yurt içinde çeşitli bölgelere dağıtılırken, bir kısmı da aynı boru hattıyla İtalya ya sevk edilmektedir. Tunus Akdeniz turizm pazarının yaklaşık %2,2 sine hizmet etmektedir. GSYH nin %6 sı ve döviz gelirlerinin %16 sı turizm sektörüne aittir. Hükümet, ekonomiye büyük katkısı olan, 10

11 yeni iş olanakları sağlayan ve döviz kazandıran bu sektörü teşvik etmektedir yılında turizm sektörü için yeni bir Yatırım Kanunu çıkarılmış ve bu kanunla, yerli ve yabancı turiste geniş olanaklar sağlanmıştır. Son dönemde ülke turizm gelirlerinde bir artış sağlanamamasının nedeni olarak global terörizm gösterilmektedir. MISIR TARİHİ Dünyanın zengin bir maziye sahip olan ülkelerinden biri de Mısır'dır. Mısır, tarih boyunca birçok medeniyetin beşiği olmuştur. Kızıldeniz Afrika ile Asya (Arap Yarımadası) arasında yer alan, Hint Okyanusu'na bağlı bir denizdir. Uzunluğu 2000 km. civarı olup, bazı kaynaklarda 1900 km. veya 2350 km. diye geçmektedir. Kuzeyde Mısır'daki Süveyş Kanalı ile doğal olmayan yoldan Akdeniz'e bağlanmıştır; güneyde ise Arap Yarımadası ucunda Bab el Mendeb Boğazı ile Hint Okyanusu'na bağlanır. Arkeolojik kazılardan çıkarılan neticelere göre, bilinen ilk tarihi M.Ö yıllarında kurulmuş olan, Aşağı ve Yukarı Mısır Krallıkları ile başlar. Bunlardan en eskisi Arkeoloji (Yunanca arkaik "eski" ve logos "bilim"), insanın geçmişini, geride bıraktığı maddi kültür belgelerine dayanarak inceleyen bilim dalı. Maddi kültür belgesi, uygarlık tarihinin başlangıcından, yani insanoğlunun ilk aleti yarattığı andan bu güne değin, gene insanın yaptığı ya da doğada bulduğu biçimi ile kendi gereksinmeleri için kullandığı nesnelerin tümüdür. Firavunlar dönemidir.bugüne kadar sır olarak kalan ve dünyanın yedi harikası arasında birincisi olan piramitler, bunların zamanlarında yaptırılmıştır. Firavun Eski Mısır krallarına (aynı zamanda tanrı konumundadırlar) verilen isim.piramitlerin inşasında kullanılan ve bazıları 15 tona ulaşabilen dev taş blokların taşınması, hesaplarının 'pi' sayısına uygun olması ve en ücra yerlerinin aydınlatılması gibi sırlar halen çözülememiştir. Ayrıca teşekkülleri ayrı bir muamma olan ve rüzgârlar tesiriyle çeşitli hayvan şekillerini alan sfenksler de, bugün hayretleri üzerlerine çekmektedirler. Bunu Menes Hanedanlığı ve arkasından Pers hâkimiyeti takip eder. Piramit Eski Mısırlılar tarafından kraliyet mezarları olarak inşa edilen kare tabanlı, üçgen kenar yüzleri en zirvede birleşen tipik bir duvar işçiliğine sahip mimari yapı. Perslerin, Kınayan şahlarının sonuncusu olan Dara; Erbil'de mağlup olunca Mısır, Makedonya Kralı Filip'in oğlu İskender'in eline geçti. İskenderiye şehrini kurdu. Elde ettiği zaferleriyle ahlakı bozuldu. Sonunda işret ve sefahatle öldü. Bundan sonra Mısır, 640 yılına kadar Roma ve Bizans hâkimiyetinde kaldı. 11

12 Bu tarihte hazret-i Ömer, Eshab-ı kiramdan Amr ibni Âs komutasındaki orduyu Mısır'ın fethine gönderdi. Mısır Fetih edilerek burada El-Fustat (Eski Kahire) garnizonu kuruldu. Bu tarihlerde bütün Mısır halkı İslamiyetler şereflendi. Halife hazret-i Muaviye zamanında Arapça, halkın dili haline geldi. Din ve dil beraberliği sağlanmış olan Mısır, Abbasiler döneminde refah ve huzur bakımından altın bir devir yaşadı. Abbasilerden sonra 1171 tarihine kadar Fatımilerin elinde kaldı. Bu tarihte Selahaddin Eyyubi tarafından fethedildi. Eyyubilerden sonra 16. yüzyıla kadar Mısır, Türk asıllı Memluk Sultanlarınca idare edildi. Memlukler zamanında idari, askeri, iktisadi ve daha birçok alanda yenilikler yapıldı. Mısır tüccarları, ülkenin stratejik ve iktisadi mevkiinin verdiği avantajlardan geniş çapta faydalanarak Çin- Avrupa arası ticareti ellerine geçirdiler. Aynı tarihlerde Osmanlı Devleti yükselme devrini yaşamaktaydı. Padişah Yavuz Sultan Selim Han, 1516'da Mısır Seferine çıktı. Önce Mercidabık Ovasında Memlukleri kesin bir şekilde mağlup etti. Sina Çölünü 13 günde zayiat vermeden geçti. Arkasından Ridaniye'de Memlukleri tekrar yenerek Mısır'ı Osmanlı topraklarına kattı. Böylece Osmanlı Devleti üç büyük kıtada topraklara sahip olmuş ve buralarda İslamiyet in yayılmasına ve kuvvetlenmesine hizmet etmiştir. İngiltere'nin Hindistan yolunu kapatmak maksadıyla Fransa İmparatoru Napolyon Bonoparte, 1798'de Mısır'ı işgal etti. Fakat Akka Kalesinde Cezzar Ahmet Paşa tarafından hezimete uğratıldı. Bunun üzerine Fransızlar geri çekildiler. Bu arada Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mısır'a yardım için gönderildi. Fransızlar yenilerek, 1801'de tamamen çekildi. Mehmet Ali Paşa ise Mısır'da kalarak vali oldu. Batı ülkelerinden teknik malzeme ve uzman personel getirtti. Birçok medrese ve okullar açarak Mısır'ın en güçlü lideri oldu. Kurduğu Mısır donanmasını 1827 Osmanlı-Yunan Savaşında yardım için gönderdi. Ayrıca tarımın gelişmesi için kanallar açtırdı ve Mısır ekonomisini zenginleştirdi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa dinine bağlı iyi bir insandı. Bundan sonra Mısır bozuldu. Yerine büyük oğlu ve Cidde Valisi olan İbrahim Paşa geçti. İbrahim Paşa, Sultan Mahmut Hanın emriyle Vahhabilerle harp ederek başşehirleri Düriye yi aldı. Sonra Mora İsyanını bastırdı. Bu arada Sultan İkinci Mahmut Hana isyan ederek Kütahya'ya kadar geldi. Suriye, Adana ve Mısır ona verildi. Halifeden, müstakil vali demek olan (Hidiv) unvanını aldı. İkinci defa isyan ettiyse de İngiltere işe karıştı ve Suriye tekrar Osmanlılarda kaldı. 1848'de vefatından sonra yerine Birinci Abbas, bundan sonra da 1854'te İbrahim Paşanın oğlu Said Paşa hidiv oldu. Said Paşa, Süveyş Kanalını ve Port Said şehrini yaptırdı. Bunun ölümünden sonra kardeşiismail Paşa hıdiv oldu. Bunun 1879'da azl edilmesi üzerine, oğlu Tevfik Paşa yerine geçti. İngilizler bunun zamanında Mısır idaresine karıştı. Bu yıllarda Cemaleddin-i Efgani'nin reisliğini yaptığı Kahire Mason Locası üyeleri, İngilizlerle işbirliği halinde faaliyette bulunuyordu. Din adamı olarak tanıtılan Abduh da bunların aralarındaydı. Ekonomik ve askeri açıdan iyice zayıflamış olan Mısır, böylece 1882'de İngilizlerce işgal edildi. İngilizler, meşhur casus YüzbaşıLavken kanalıyla halk arasında bölücü fitneler çıkartarak başta Mısır, Ürdün, Irak ve Suudi Arabistan'ı karıştırdılar. İttihatçıların basiretsiz ve kararsız siyasetleri bu gelişmeleri önleyemedi ve bu ülkelerin yavaş yavaş Osmanlı Devletinden ayrılmasına sebep oldu. Böylece İngiliz kontrolüne geçen Mısır'da Tevfik Paşadan sonra sırayla Abbas Hilmi Paşa, Hüseyin Kamil Paşa ve AhmetFuat Paşalar başa geçti. Fuat Paşa, Osmanlılardan tamamen ayrılarak melik adını aldı. 1936'da ölümü üzerine oğlu Faruk, melik oldu. İkinci Dünya Harbi esnasında Alman ve İtalyan birlikleri Mısır'a saldırmışlardı. Mısır, 1945'e kadar harbe katılmadı. Bu tarihte Japonya ve Almanya'ya karşı harp ilan etti. Aynı yıl bağımsızlığını da elde ederek BM ye üye oldu. 12

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Temmuz 2008 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MISIR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Coğrafi Göstergeler.. 2 1.2. Demografik Göstergeler... 3 1.3.

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. COGRAFYA... 1 A. TOPLUMSAL YAPI 3 F. KÜLTÜR - SANAT 7 1. EKONOMİ. 10 1. TARİH. 14 1. SİYASET. 16 1. DIŞ İLİŞKELİR.

İÇİNDEKİLER 1. COGRAFYA... 1 A. TOPLUMSAL YAPI 3 F. KÜLTÜR - SANAT 7 1. EKONOMİ. 10 1. TARİH. 14 1. SİYASET. 16 1. DIŞ İLİŞKELİR. İÇİNDEKİLER 1. COGRAFYA...... 1 A. TOPLUMSAL YAPI 3 F. KÜLTÜR - SANAT 7 1. EKONOMİ. 10 1. TARİH. 14 1. SİYASET. 16 1. DIŞ İLİŞKELİR. 21 Afrika Ülke Profilleri Serisi Togo 1. COĞRAFYA A. Genel Bilgiler

Detaylı

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN İÇİNDEKİLER A-) GİRİŞ B-) YAKIN TARİHİ 1-) 1.Arap-İsrail Savaşı 2-) 2.Arap-İsrail Savaşı 3-) 6 Gün Savaşları 4-) Yom Kippur Savaşı 5-) Beyrut Kuşatması 6-) Sabra ve

Detaylı

Yüz Yıl Sonra Balkanlar

Yüz Yıl Sonra Balkanlar Y l: 21 Say : 62 Kasım 2013 3 Aylık Ekonomi ve Düşünce Dergisi www.e-musiad.com ISSN 1303-7501 Yüz Yıl Sonra Balkanlar SÖYLEŞİ: Prof. Dr. Kemal Karpat, Prof. Dr. Hüner Şencan, Hüseyin Kansu, Muzaffer Çilek

Detaylı

ORTA DOĞU DURUM RAPORU

ORTA DOĞU DURUM RAPORU ORTA DOĞU DURUM RAPORU Ocak, 2011 ORTADOĞU HARİTASI 1 BÖLGE VİZYONUMUZ Bölgenin üretken faktörlerini ve dinamiklerini bir araya getirerek; üretim ve istihdamı artırmak, sahip olduğu kültürel miras ile

Detaylı

İSRAİL HAKKINDA GERÇEKLER. İsrail in 60. Yıldönümü basımı IS RAE L

İSRAİL HAKKINDA GERÇEKLER. İsrail in 60. Yıldönümü basımı IS RAE L İSRAİL HAKKINDA GERÇEKLER IS RAE L İsrail in 60. Yıldönümü basımı İSRAİL ENFORMASYON MERKEZİ Yayına hazırlayan: Ruth Ben-Haim (esas yayın 2003) Tasarım: Tsofit Tsachi Dizgi: Youval Tal Ltd. İstatistikler:

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-74 TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ Hazırlayan: Selçuk Tayfun OK Volkan AYDOS İSTANBUL Bu eserin tüm telif hal

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Sinan YÜZAL Ankara - March, 2012 GÜRCİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus 4,5 milyon Dili Resmi dil: Gürcüce Etnik Yapı: Gürcü (%

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - Tarih ALAN (4 Soru) - Sosyal bilgiler ALAN (2 Soru) - KPSS Genel Kültür (3 Soru) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Notları ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AHMET TÜTÜNCÜ (Tarih Öğretmeni) 2014 http://www.rehberlik.biz.tr

Detaylı

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA SAVAŞIN NEDENLERİ: 1. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 1. Sanayi İnkılâbının etkisiyle büyük devletlerin ham madde ve pazar yarışına hız vermesi 2. Sömürgecilik 3. Milliyetçilik akımın

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN ARNAVUTLUK SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN. ARAŞTIRMA GRUBU Kayhan KÖSA Zafer ZÖNGÜR

A.ERDAL SARGUTAN ARNAVUTLUK SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN. ARAŞTIRMA GRUBU Kayhan KÖSA Zafer ZÖNGÜR Arnavutluk Sağlık Sistemi 279 ARNAVUTLUK SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Kayhan KÖSA Zafer ZÖNGÜR 280. Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Uğur ÖZMEN Ankara, 2010 ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

ÜLKE RAPORU Haziran 2014

ÜLKE RAPORU Haziran 2014 CEZAYİR ÜLKE RAPORU Haziran 2014 1 EdizEkinci, HidropolitikAkademi edizekinci@gmail.com 2 BaĢkent : Cezayir Nüfus : 37,9 milyon (2013) Yüzölçümü : 2.381.741 km2 Devlet BaĢkanı : Abdelaziz BOUTEFLIKA BaĢbakan

Detaylı

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ Tayfun NASUHBEYOĞLU Ekim 2008/İstanbul İçindekiler Giriş Balkan Coğrafyası Balkan Kavimlerinin Kökleri 1. Osmanlı Öncesi Balkanlar 1.1. Yunan ve Roma Medeniyeti 1.2. Doğu

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

LİBYA ÜLKE RAPORU. Mart 2012

LİBYA ÜLKE RAPORU. Mart 2012 LİBYA ÜLKE RAPORU Mart 2012 Yönetici Özeti Libya, petrol ihracatı dahil bütün ülkede ekonomik faaliyetin durmasıyla ayaklanmalardan en fazla etkilenen ülke oldu. Arap baharının ülke GSYH sine tahmini maliyeti

Detaylı

RAPOR. seta İSYAN, MÜDAHALE VE SONRASI: LİBYA DA DÖNÜŞÜMÜN SANCILARI. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.

RAPOR. seta İSYAN, MÜDAHALE VE SONRASI: LİBYA DA DÖNÜŞÜMÜN SANCILARI. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav. İSYAN, MÜDAHALE VE SONRASI: LİBYA DA DÖNÜŞÜMÜN SANCILARI seta RAPOR SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Aralık 2011 İSYAN, MÜDAHALE VE SONRASI: LİBYA DA DÖNÜŞÜMÜN SANCILARI

Detaylı

T.C. SÜ İLİŞKİLERİİ UĞUR ÇEVİK TEZ

T.C. SÜ İLİŞKİLERİİ UĞUR ÇEVİK TEZ T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLERR ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ORTADOĞU BAĞLAMINDA TÜRKİYE İSRAİL GÜVENLİK İLİŞKİLERİİ UĞUR ÇEVİK TEZ DANIŞMANI PROF. DR.

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SURİYE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği...1 1.2. Kısa Tarihçe...2 1.3. Siyasi Yapı...2 1.4. Sosyo-Ekonomik

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN SUUDİ ARABİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN SUUDİ ARABİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Suudi Arabistan Sağlık Sistemi 2545 SUUDİ ARABİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU İbrahim KEKLİCEK Erkan BEKDEMİR Lütfü DOĞANCIK Tayyar KURT Öner

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK RAPOR 2011

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK RAPOR 2011 Tüccar Milletin Emeğini ve Üretimini Kıymetlendirmek İçin Eline ve Zeka sına Emniyet Edilen ve Bu Emniyete Liyakat Göstermesi Gereken Adamdır. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ATATÜRK 3 Ö N S Ö Z Kumluca Ticaret

Detaylı

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley)

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley) ROMANYA ÜLKE PROFİLİ Temel Sosyal Ve Ekonomik Göstergeler Nüfus 22 355 551 (Temmuz 2004 tahmini) Dil Romence. Ayrıca yaygın olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca Din Ortodoks (%87), Protestan

Detaylı

FAS Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı Nüfus ve İşgücü Yapısı

FAS Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı Nüfus ve İşgücü Yapısı FAS Genel Bilgiler Coğrafi Konum Kuzey Afrika da yer alan ülkenin Atlantik Okyanusuna ve Akdeniz e kıyısı bulunmaktadır. Fas, Cezayir ve Batı Sahra arasında yer almaktadır. Siyasi ve İdari Yapı Fas 1956

Detaylı

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI EMİN ÜNSAL 1068205103 TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İLKER

Detaylı