Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi"

Transkript

1 NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Mayýs 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3419 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý EN BÜYÜK BAÞARI AB ÜYELÝÐÝ DEÐÝL l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar KENDÝ PAKETÝMÝZÝ KENDÝMÝZ YAPARIZ Turgut Afþaroðlu UMUDU YEÞERTMEK Mehmet Levent ÇIK MÝNAREYE ATLA Persona non grata PARA EDEN ÇILGINLIKLAR Erdoðan Baybars Özgün Kutalmýþ Ali Osman Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi 55 yýl yurtdýþýnda yaþadý, vatanýna gelip de yatýrým yapmaya kalkýnca periþan oldu... Yaptýðý dev projeden hem bir þey kazanamadý, hem de elindeki herþeyi bankaya kaptýrdý... Yakýn Doðu Bankasý inþaatýna da, elindeki tüm ipoteklere de el koydu ve mahkeme kararýyla açýk artýrmada satýþa çýkardý... Hüseyin Paþa nýn polise teslim ettiði çeklerden biri... Ýki kere hüküm 98, TL 981, TL Küçük Kaymaklý'da 2006 yýlýnda büyük bir inþaat projesini gerçekleþtirirken Yakýn Doðu Bankasý'na kredi için baþvuran Recep Atýlkan'ýn baþýna gelmedik þey kalmadý. Yaptýðý ödemeler de, inþaat tamamlandýktan sonra ödenmemiþ borçlar gibi banka tarafýndan önüne sürülen Atýlkan isyan etti... n Mahkeme ayrýca, tüm projenin ve ipoteklerin açýk artýrmada satýþýna karar verirken, Recep Atýlkan'ýn eþi Gülsün Atýlkan'ýn da hissedar olduðunu dikkate almadý... Küçük Kaymaklý da inþa edilen bu konutlar mahkemelik... Ancak banka mahkemeye baþvurarak, Atýlkan'ýn gýyabýnda hüküm alýnmasýný saðladý. 20 Mayýs 2010'da mahkemenin aldýðý ve her yere daðýttýðý hükümde ciddi bir hata olduðu için daha sonra bir hüküm daha yazýldý. Yapýlan yanlýþlýk þuydu: 98 bin TL, 981 bin TL olarak gösterildi! n Recep Atýlkan'ýn projeyi verdiði 'Ýþ Yap Ltd.'in direktörlerinden Hüseyin Paþa, Atýlkan'ýn kendisine yaptýðý ödeme çeklerinden bazýlarýný ödenmediðini iddia ederek polise teslim etti... n Recep Atýlkan yaklaþýk 670 bin sterlin tutarýndaki tüm bu çeklerin tümünü de Paþa'ya ödediðini belirtiyor. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne havale edilen bu dava 10 Mayýs'ta... Atýlkan, "Bu paralarý ödediðime dair belgelerim var, mahkemede ispat edeceðim" diyor... Þener LEVENT yazýyor, 8. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Püskürttüler be yeðen n2. sayfada

2 MECLÝS TOPLANACAK Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün yasama görevi için toplanacak. Meclis Genel Kurulu'nun saat 10.00'da baþlamasý gereken toplantýsýnýn gündeminde, Serbest Liman ve Bölge (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý ve Kira (Denetim) (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý yer alýyor. KUMAR Girne'de faaliyet gösteren "Savoy Casino" isimli kumarhanede önceki gece polis tarafýndan yapýlan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmalarý yasak olan toplam dört kiþi tespit edildi. Polis Basýn Bülteni'ne göre, söz konusu dört kiþi ile kumarhane sorumlularý hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. TRAFÝK HAFTASI BAÞLIYOR Trafik kazalarýna dikkat çekerek, halkýn bilinçlenmesini, yetkililerin de önlemlerini artýrmasýný amaçlayan Trafik Haftasý bugün baþlýyor. 8 Mayýs'a kadar sürecek Hafta nedeniyle Polis Genel Müdürlüðü (PGM), eðitici etkinlikler yapacak. Yarýn tüm ilçelerde "Alkollü içki tesiri altýnda araç kullanmanýn etkileri ve yasal mevzuat" konulu broþürler daðýtýlacak. Polis Genel Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, trafik haftasý boyunca tüm ilçelerde trafikle ilgili broþürler daðýtýlacak, PGM-Trafik Müdürlüðü'nde görevli subaylar radyo konuþmalarý yapacak, Girne bölgesinde ilkokul öðrencilerine yönelik gezici eðitim römorku ile uygulamalý trafik eðitimi verilecek. Hafta nedeniyle çeþitli yerlere trafik sloganlarýný içeren yaftalar ve büyük boy afiþler asýlacak, orta öðretim kurumlarý ve üniversitelerde trafik polisleri tarafýndan trafik konulu eðitici konferanslar verilecek, tüm televizyon kanallarýnda trafik eðitim filmleri gösterilecek. HRÝSTOFYAS: SÝLAHIMIZ BM GÜVENLÝK KONSEYÝ KARARLARI 1 Mayýs Ýþçi Bayramý, Güney Kýbrýs'ta da kutlandý. Lefkoþa'da düzenlenen etkinliðe, PEO'nun (Rum Ýþçi Sendikalarý Federasyonu) üyeleriyle birlikte DEV-ÝÞ üyeleri de katýldý. Rum radyosunun haberine göre, etkinlikte konuþan Dimitris Hristofyas, iþçilerin haklarý için mücadele edenleri ve iþçileri anýp kutladý. Konuþmasýnda Kýbrýs sorununa da deðinen Hristofyas, "ilkeleri savunmaya devam edeceklerini" söyleyerek, "hem BM Genel Sekreterinin, hem de Kýbrýs'taki insanlarýn saygý duymaya ve takip etmeye mecbur olduðu BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarýnýn silahlarý olduðunu" savundu. Hristofyas ayrýca, "Türkiye'deki seçimlerin ardýndan, Türkiye'nin bulunduðu çizgiyi deðiþtirmesi, BM kararlarýna ve üst düzey anlaþmalara saygý duymasý ve daha uzlaþýcý olmasýný dilediklerini" söyledi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Basýnda yazýlanlar doðruysa sevgili Ferdi CTP için "Bu parti demir leblebi olacak" dedi. Kahvecinin zil çalma fýkrasýný size daha önce anlattýydým birkaç kere... Onun için gene anlatmayým. Ancak ben da Ferdi'ye bu dedikleri için zil çalma gereðini duydum ama, zili kahvecinin çaldýðý amacýn tersine çaldým. Yani "leblebiyi küçült" demek istemedim Mesargalý kahveci gibi. "Leblebiyi büyüt" demek istedim. Leblebiyi garkarialar neden çiðnesinler? Yutarlar. Mideleri eritemezsa, sýçarken çýkarýrlar. O zaman da sýçýlmýþ leblebinin ne hükmü kalýr ki? Kaldý ki leblebiyi tavuk da yutar, garga da yutar... Ferdi'nin demir leblebisi bana "mücahitlik" dönemini hatýrlattý. Doðrusunu istersanýz bu "mücahit" kelimesini da "mukavemetçi" kelimesinin yerine kim koydu bilmem. Örgütün adý "mukavemet" örgütü, mensubu mücahit... Armasý da Bozkurt... Kaç kiþi bilirdi o gün bunlarýn anlamýný? Din uðruna ve Turan uðruna mý savaþýrdýk? Cehaletimizden... Bir ara o savaþ yýllarýnda iki arkadaþ karþýlaþýnca üçüncü þahýs varsa aralarýnda þöyle tanýþtýrýlýrdý: Ali... Adam yer. Piskottan... Veya, Hasan... Adam yer. Çifte katlanmýþ lamarinadan. O günler olsaydý herhalde bunlara þu da eklenecekti: Adam yer. Demir leblebiden... O savaþ yýllarýnda hep gam keder yoktu. Ýþin þakasý da vardý. Günlerden bir gün bir haber geldi. "Rumlar iki tankýnan Girne Boðazý'na saldýrýya geçtiler..." Tank da ne? Kýbrýs Rum icadý. Zýrhla kaplanmýþ buldozer... O sýralarda duydum ki Lefkoþa Sancaðý'na Bazoka geldi. Tanksavar yani. Sancaðýn silah sorumlusu ve Birinci Tabur Kumandaný Nevzat PÜSKÜRTTÜLER BE YEÐEN Uzunoðlu idi. Rahmetli Nevzat hem þakacýydý, hem þakasý olmayanlardandý. Belki tam deðil ama "Denktaþ Bey gibi" desek büyük yanlýþa düþmeyik. Telefonda durumu Nevzat Bey'e anlattým. "Tamam hiç merak etme, biraz sonra sana fotoðraflarýný yollayacaðým" dedi. Aradan birkaç gün geçti. Bir gün, bir zamanlar Amme Memurlarý Sendikasý Baþkaný olan 1974'ün Temmuz gecesi Doðru Yol'da þehit edilen Ýbrahim Ramadan (Bülük Ýbrahim) elinde bir bazoka, yanýnda bir arkadaþý ile geldi. "Hayrola be yeðen" dedim. "Yeðenim, götünüzü gurtarmaya geldim" dedi. Þen, þakrak, çok sevimli bir arkadaþýmýz idi. Ýkimiz da sendikacý olduðumuzdan, bize, Öðretmen Sendikasý Yönetimi'nde olanlara, "Kýzýlcýklar" diye takýlýrdý. Öðretmenler Sendikasý Yönetim Kurulu olarak tutuklanacaðýmýzý önce o farketti. "Toplantý var" diye Lefkoþa Sancaðý'na davet edildiydik. Gitmeðe hazýrlanýrken sendikanýn kapýsýndan girdi. "Siz da geliyorsunuz toplantýya?" Dedim. "Ne toplantýsý" dedi. "Sancak'taki" dedim. "Ne toplantýsý? Boku yediniz be kýzýlcýklar. Sizi içeri sokacaklar" dedi. Mart Dediði oldu. Bizi kurtarmak için Bayraktar'a giden örgüt temsilcilerinden birisiydi. Bayraktar konuþmasýný beðenmediði için toplantýdan çýkardý. Tutukluluktan sonra karþýlaþýnca bize, "be ama ben her zaman götünüzü gurtaracaðým zannedersiniz?" dedi. Ýbrahim bazokasý ile birkaç gün Boðaz'da kaldý. Gündüz nöbette idi, hava kararýrken dönerdi. Kapýdan girmeden sesi girerdi. "Püskürttüler be yeðen!" diyerek girerdi kapýdan. Ýlk söylediðinde "Kimler be yeðen" dedim. "Amma sen radyoyu dinlemedin? Radyo söyledi. Rumlar saldýrdýlar, Mücahitler da püskürttüler" dedi. Kahpe felek! Acelen neydi be yeðen? Uçurumdan mý atýldýn, Tekke Bahçesi'nden mi? Onu bile bilmeyiz. Sen gittin gideli deðiþen bir þey yok. Sen varken mücahitler olarak püskürtürdük, sen gittikten sonra toplum olarak püskürtürük... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý EN BÜYÜK BAÞARI AB ÜYELÝÐÝ DEÐÝL Demek öyle efendiler... Demek Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kurulmasýndan sonra en büyük baþarýmýz Kýbrýs'ýn Avrupa Birliði'ne üye olmasý... Bu saptamayý yapan Tasos Araþtýrma Merkezi'ndeki kardeþlerimize selam olsun... Ama biraz daha kafa patlatsalar 51 yýldaki en büyük baþarýmýzýn bu olmadýðýný anlarlardý... Düþünün bakalým... Zorlayýn biraz kendinizi... En büyük baþarý Kýbrýslýtürklerin cumhuriyetteki ortaklýktan ayrýlmasý deðil mi? Türkler çekip gitti... Ve siz Elenler olarak o mecliste, o makamlarda baþbaþa kaldýnýz... Cumhuriyetin tek sahibi oldunuz... Ortaðýnýz gönüllü olarak size devretti hisselerini... Hiçbir karþýlýk beklemeden hem de... Alacak-verecek hesabý bile yapmadan... Kendi köþesine çekildi... Gerçi silaha sarýldý sonradan, biraz muzýrlýk yaptý, ama olsun, üstesinden gelirdiniz yine de... Devlet tek baþýnýza sizin elinizdeydi artýk ne de olsa... Bu devletin meþru olduðu ve sizin tüm adanýn tek yasal hükümeti olduðunuz Birleþmiþ Milletler'de de mühürlendi... Bu kararýn altýna Türkiye de imza attý. Kýbrýslýtürkler bu yasal devlete karþý isyan eden asilerdi... Hatta teröristler... Ve nerde görülürse yoklanmalý, þüpheliler alýnýp götürülmeli ve gerekirse yargýsýz infaz edilmeliydi... Havaalaný ve limanlar da hep yasal hükümetin kontrolündeydi... Yunanistan'dan gelen yirmi bin asker, artýk bir Elen devletine dönüþen Kýbrýs Cumhuriyeti'nin silahlý teminatýydý... Deðil mi? 1974'e dek yolunda gitti iþler... Ve kimse çomak sokmasa daha da öyle gidebilir ve bu Elen Cumhuriyeti daha da saðlamlaþtýrýlabilirdi... Ama Atina'daki o sersem cunta bozdu iþi... Bu gidiþatý engelledi... Darbe yapmaya kalktý adada... Ve yüzüne gözüne bulaþtýrdý herþeyi... Bu darbe Kýbrýs Elen Cumhuriyeti'ne vurulan en büyük, en aðýr darbe oldu. Fýrsatý havada kaptý Türkiye... Ve gelip adanýn yarýsýný zaptetti... Defteri çoktan dürülmekte olan Kýbrýslýtürkler, bir vakitler muhtariyete, kantonal özerkliðe vesaire gibi haklara razý iken, 1974'ten sonra ayrý devlet talep etmeye baþladýlar... Biz zamanlar yüzde yetmiþe karþýlýk yüzde otuz haklara sahip olan eski ortak çýtasýný yükseltti bu kez... Nüfusun ancak yüzde yirmisi olduðu halde tam bir eþitlik istedi... Ki bir fetih zihniyetinden kaynaklanan bu talep asla haklý görülemezdi... Adanýn yarýsýna sahip olduktan sonra, 1960'taki ortaklýk haklarý az göründü ona... Hem toprak, hem de siyasi hak talebi büyüdü... Baþlangýçta federasyona razý olur göründüler... Ama gönüllerinde yatan asýl aslan ayrý devletti. Býçkýyla ortasýndan kesilmiþ bir bütünün yarýsý gibi... Taksim... 74'ten bu yana 37 yýl geçti... Vaziyet ne þimdi? Eski ortaðýný kaybettiðin için asla üzgün deðilsin... Kaybettiðin toprak için acý çekiyorsun, ama bu cumhuriyeti bir Elen Cumhuriyeti yapmayý baþardýðýn için memnunsun acý bir yýldönümü deðil senin için... Acý olan 1974'tür... Benim için her iki tarih de acýdýr... Aramýzda 74'ü bayram olarak kutlayanlar olabilir... Ben onlardan deðilim... Bu iþlerin de baþýmýza kimler tarafýndan açýldýðýný çok iyi bilirim... Asýl suçlu ne sensin, ne de ben... Ama biz de büsbütün masum sayýlmayýz... Bizim de günahlarýmýz var... Ýleriyi göremediðimiz, birbirimizi kardeþ gibi sevemediðimiz ve bilerek veya bilmeyerek baþkalarýnýn kirli çýkarlarýna alet olduðumuz için... Hayýr Tasos'çu kardeþ hayýr... En büyük baþarý Avrupa Birliði üyesi olmak deðil... Kýbrýslýtürklerin cumhuriyetteki ortaklýktan gönüllü olarak ayrýlmasýdýr en büyük baþarý... Yarýsý þimdilik kontrolünüz altýnda olmasa da bu cumhuriyetin tek hakimisiniz siz... Kýbrýs Cumhuriyeti diyebilirsiniz siz ona hala... Ama doðrusu Kýbrýs Elen Cumhuriyeti...

3 AFRÝKA dan mektup... BOMBALAMAK, YAKIP YIKMAK VE ÖLDÜRMEK SERBEST Nasýl bir dünyadan geçiyoruz nasýl... Bombalama, vurup öldürme, yakýp yok etme meþru hale gelmiþ... Barýþ için kurulduðu söylenen Birleþmiþ Milletler kararlarýyla hem de... Gidip öldürebilirsiniz diyorlar... Neden? Demokrasi yokmuþ oralarda... Ulan, sende sanki çok var da baþkasýna da mý götüreceksin? Öyle bir gerekçe icat edilmiþ ki, güçlü olan dilediði her güçsüzün baþýna bomba yaðdýrýyor... Günahlarý sevaplarýný bin kat tartan þu Amerikalýlara, þu Fransýzlara bakýn... Hele hele de Türkiye'ye... Baþýný kaldýranýn baþýný ezen, hapisaneleri gazeteci ve yazarlarla dolduran, on yaþýndaki çocuklara bile kelepçe takan, bir afiþ asan, bir slogan atan herkesi yirmi yýl hapislikle yargýlayan Türkiye bile hiç sýkýlmadan demokrasi dersi vermeye kalkýyor baþkalarýna... Erdoðan Kaddafi'ye söylediði gibi Esad'a da söylemiþmiþ... Demokrasiyi açsýn diye... Ahmet Þýk'ý, Nedim Þener'i ve onlar gibi daha nicelerini hücrelere kapatan adamdýr bunu söyleyen... Demokrasi dersine dünyada en çok ihtiyacý olanlardan biri... Ya Guantanamo cehenneminde yargýsýz hala infaz yapan Obama... Kurtarýcý kesilmiþler birdenbire mazlum halklarýn baþýna... Kendilerine uymuyor diye Küba'ya elli yýldýr ambargo uygulayanlar... Yatýp kalkýp Castro'nun ölmesi için dua edenler... Küba'yý yeniden casino ve kerhane cennetine çevirmek için yanýp tutuþanlar... Libya'da bir halkýn baþýna yaðdýrdýkça bomba ve füze yaðdýrýyorlar... Tam bir cehenneme çevirmiþler ülkeyi... Tam bir harabeye... Yýkýlmadýk ev, yara almayan kimse kalmamýþ... Oluk oluk kan akýyor her yerde... Ve aç çakallar gibi Suriye'ye dikmiþler bir yandan da gözlerini... Onu da vurmaya hazýrlanýyorlar... Orda da demokrasi yokmuþ... Vay be... Ne kýlýf bu kýlýf... Hiç þüpheniz olmasýn... Bu gidiþle Türkiye'ye de gelecek sýra... * NATO Kaddafi'nin bir oðlu ile üç torununu öldürmüþ dün gece... Birleþmiþ Milletler için ne büyük bir baþarý!.. Seyrediyor insanlýk... Cinayetleri seyrediyor... Yahut da Ýngiliz prensin zifaf gecesine takmýþ kafayý... Bir yanda 'yýlýn düðünü'... Bir yanda ateþ, kan ve ölüm... Ve beylik sözler züppe aydýnlardan... Deðiþmiþ güya dünya... Ulus mulus devlet yýkýlmýþ... Artýk kimse bir devletin sýnýrlarý içindeki insanlara istediðini yapamazmýþ! Demokrasi kartallarý baþýna konarmýþ sonra... Kimsenin kendi diktatörü tarafýndan ezilmesine fýrsat vermezlermiþ! Hey gidi hey... Ne günlere kaldýk... Dünyayý yakýp yýkanlar, okyanuslara ve daðlara kadar yeryüzündeki herþeyin canýna ot týkayanlar nasýl da kurtarýcý kesilmiþler baþýmýza... Hey kahpe dünya hey... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Atatürk Meydaný nda 1 Mayýs coþkusu 1 Mayýs Ýþçi Bayramý, Sendikal Platform'un düzenlediði geniþ katýlýmlý mitingle dün akþam Lefkoþa Atatürk Meydaný'nda (Sarayönü) kutlandý. Sendikal Platform'u oluþturan sendikalarýn, bazý siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, Türkiye'den Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Güney Kýbrýs'tan sendikalarýn, iki toplumlu örgütlerin, öðrenci örgütlerinin temsilcilerinin ve deðiþik gruplarýn üyelerinin de katýldýðý miting, coþkulu ve renkli görüntülere sahne oldu. 1 Mayýs mitingi öncesinde polis Cumhuriyet Meclisi ile TC Lefkoþa Büyükelçiliði'ne giden yolu ve Girne Kapýsý'ndan Cumhurbaþkanlýðý'na giden güzergahý trafiðe kapatarak geniþ önlem aldý. Kuðulu Park'ta toplanan eylemciler, Þehitler Anýtý etrafýndan tur atarak, Girne Caddesi HASTANEDE 4 SAATLÝK GREV Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi polikliniði ile bazý servislerde bugün 4 saatlik uyarý grevi yapýlacak. Kýbrýs Türk Hemþireler ve Ebeler Sendikasý, KTAMS, Kamu-Sen ve Saðlýk-Sen üyelerinin katýlacaðý grev, saatleri arasýnda uygulanacak. Dört sendika adýna yazýlý açýklama yapan Hemþireler ve Ebeler Sendikasý Baþkaný Oðuz Köse, grevin polikliniðin tüm birimleriyle zührevi hastalýklar, eko, diþçilik, kan alma, güzergahýndan sloganlarla Sarayönü'ne yürüdü. CTP Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Sendikal Platform'u oluþturan bazý sendikalarýn baþkanlarý ve Güney Kýbrýs'tan gelen sendikacýlar kortejin önünde yer alýrken, bayraklar, pankartlar taþýyan çalýþanlar arasýnda bebekleriyle ve köpekleriyle mitinge gelenler dikkat çekti. KTHY'nin eski çalýþanlarýnýn da katýldýðý mitingde, Sendikal Platform imzalý "KTHY'nin maðdur emekçilerinin yanýndayýz" yazýlý pankart açýldý. Mitinge katýlanlar genellikle "Yaþasýn 1 Mayýs" yazýlý pankartlar taþýdý. Mitinge, sanatçýlar Sadýk Zabit ve Arda Gündüz de þarkýlarýyla katýldý. puva, holter, eko, küçük müdahale servislerinde yer alacaðýný bildirdi. Hükümeti uzlaþma masasýna yaklaþmamak ve iyi niyetten yoksun tavýrlar içinde hareket etmekle suçlayan Köse, 15 Nisan'dan beri normal çalýþma saatleri dýþýnda hiçbir noktada fazla hizmet vermeme ve iþ yavaþlatma eylemini de sürdürdüklerini kaydetti. Sendikalar, ek mesai ödeneklerinin ödenmemesi ve personel eksikliðini protesto etmek için grev ve eylem yapýyor. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra KENDÝ PAKETÝMÝZÝ KENDÝMÝZ YAPARIZ Yýllar önce idi... Türkiye'de 12 Mart, 1971 muhtarýsýnýn verilmesinden hemen sonrasý... Zamanýn Bayraktarý Süleyman Eyüboðlu, KTÖS Yönetim Kurulu'nu Lefkoþa'daki Ermeni Kilisesi'ne toplamýþ, önüne bir teyp koymuþ ve aynen þunlarý söylemiþti: -Siz asla tasvip etmediðim, Deniz Gezmiþ'lerin Mahir Çayan'larýn yolundasýnýz. Ya çýkarmakta olduðunuz Yarýn Gazetesi'ni derhal kapatýrsýnýz ya da ne kanun, ne nizam, ne Anayasa dinlemem, kafanýzda bomba gibi patlarým. Yýllar önce idi Temmuz, 1974 öncesi... KTÖS'e karþý -ki o günlerde de aynen bugünlerdeki gibi toplumsal muhalefet görevini yapan ender sendikalardan biri idi- yine bir operasyon yapýlmýþ, Arif Hoca ile Emirali Hoca hapse atýlmýþ, Öðretmenler Bankasý'na da el konulmuþtu. KTÖS'ten bir heyet, Ecevit Hükümeti'nin Dýþiþleri Bakaný Turan Güneþ'le bu konuyu görüþmek ve bu baskýlara son verilmesini talep etmek için Ankara'ya gitmiþti. Daha görüþmenin baþýnda, Turan Güneþ hiç beklenmedik bir çýkýþ yapmýþtý. Arif Hoca'yý kastederek, -Benim elçim, orada validir. O benim valime sövdü. KTÖS temsilcilerinin bu çýkýþa yanýtý da ayni sertlikte oldu: -Adalet Partisi döneminde, Kýbrýs'taki elçiniz vali idi. CHP döneminde de mi böyledir? Yýllar önce idi Eylül, 1980 darbesi sonrasý... Türkiye'nin Kýbrýs'taki Büyükelçisi yani valisi Ýnal Batu idi seçimleri yapýlmýþ ve UBP azýnlýða düþmüþtü. Doðal olarak hükümeti muhalefet partilerinin kurmasý gerekiyordu. Ancak tam tersi yapýldý. Ankara'nýn talimatý ile UBP'ye azýnlýk Hükümeti kurduruldu. Bu konu Ýnal Batu'ya sorulduðunda cevabý þu oldu: -CTP hükümete giremez. TKP'de de muzurlar vardýr. Ve aradan yýllar geçti... Þimdiki TC Büyükelçisi yani yeni vali diyor ki: -KKTC'de hantal bir devlet yapýsý var. Bu devlet yapýsý ekonomik ve sosyal kalkýnmada kendi kendine pranga vuran, ambargo koyan bir yapýdýr. Ekonomik paket uygulanmalý, bedelini de Türkiye deðil, Kýbrýslýlar ödemeli. Ne dediniz Sayýn Akça? Bu bedeli Kýbrýslýlar mý ödemeli? Bu hilkat garibesi statükoyu biz tek baþýmýza mý oluþturduk? Hade 1974 öncesini boþ verin sonrasýnda Kuzey Kýbrýs'ta her ne yapýlmýþsa, Kýbrýs'taki valinin gözetim ve denetimi altýnda Ankara'nýn talimatlarý ile yapýlmadý mý? Bütün stratejik kararlar Ankara'da alýnmadý mý? Kýbrýs'a nüfus taþýnmasý Ankara'nýn kararý deðil mi? Kýbrýs Lirasý yerine Türk Lirasý'nýn resmi para birimi yapýlmasý kararýný, Ankara vermedi mi? Her seçim döneminde, binlerce isdihdam yapýlmasýna, Ankara yeþil ýþýk yakmadý mý? Gelelim ekonomik paket meselesine... Gelinen noktada bu paket bir tek þeye yarar: Kýbrýslýlarý tamamen bitirmeye, tüketmeye... Üretimden koparýlýp, bilinçli bir þekilde memur yapýlan Kýbrýslýlara açýkça diyorsunuz ki: -Artýk size kamu sektöründe de ihtiyacýmýz yok. Sizin yaptýðýnýz iþi daha ucuza yapacak Türkiyeli bizde çok... Bu paketle bir de þunu yapmaya çalýþýyorsunuz. Özelleþtirmelerle, yoðun olarak Kýbrýslýlarýn çalýþtýðý Elektrik Kurumu, Telekomünikasyon, Havaalaný gibi stratejik birimlerin Türkiye sermayesine devredilmesi... Dünyada hiçbir ülke nüfusunu bilmeden ekonomik tedbir alamaz. Kýbrýslýlarýn nüfusu belli... Türkiyelilerin nüfusu acaba ne kadar? Sayýn Akça, bize bir iylik yap! Sen bize nüfusunu söyle, vereceðimiz hizmetlerin bedelini de öde... Biz kendi paketimizi, kendimiz yaparýz...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Uçtu uçtu Pegasus uçtu Atlasjet uçtu Türk Hava Yollarý ve Onur Air uçtu Ama uçamadý K. Kýbrýs Hava Yollarý Uçtu uçtu yine bu halkýn umudu uçtu Kalay ALIÞMAK ÜZERÝNE BÝR FIKRA VE KIBRISLI Kýt kanaat geçinen adam geleceðini öðrenmek için falcýya gitmiþ. Falcý sihirli küresine uzun uzun baktýktan sonra "Bir süre yoksulluk çekeceksin" demiþ. Adam "Ben zaten yoksulum" demiþ. Falcý "Bir süre daha, bugünkünden daha büyük bir yoksulluk çekeceksin" demiþ. Adamýn gözleri umutla parlamýþ: "Peki sonra ne olacak?" Falcý "Hiiiiç. Sonra alýþacaksýn" demiþ. Þimdi geleceðini öðrenmek için falcýya giden yoksul adamýn yerine Kýbrýs'ý birleþtirmek için BM, AB, ABD kapýlarýnda bekleyen Kýbrýslý'yý koyun ve fýkrayý bir daha okuyun. Nasýl da alýþtýk deðil mi? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik PARA EDEN ÇILGINLIKLAR... Dünyadaki en büyük sorunlardan bir tanesi erozyon sorunudur... Topraðýn akarsular, sel sularý ve rüzgarlar gibi dýþ kuvvetlerin etkisiyle aþýndýrýlýp taþýnmasý ve sürüklenmesi olayýdýr erozyon... Bu nedenle dünya genelinde toplam kara üzerinde %30 civarýnda çölleþme mevcuttur ve erozyon sebebiyle çölleþme tehlikesi bulunan 110 ülke bulunmaktadýr. Dünyada denize dolgu yaparak topraklarýnýn yüzölçümünü artýrmayý düþünen ülkelerin aksine, Tayyip Erdoðan "Çýlgýn Proje" adýný verdiði bir projeyi hayata geçirecekmiþ... Ne zaman? Haziran ayýndaki genel seçimden sonra... Yani kazanýrsa... Tayyip sadece bunu deðil askerlikten tutun da ekonomiye kadar birçok konuda sözler verdi Türkiye halkýna... Yapar mý yapamaz mý, o ayrý bir tartýþma konusu... Çýlgýn proje denilen proje Ýstanbul'u bir ada haline dönüþtürmekten ibarettir... Hala daha Osmanlý döneminde yaþadýklarý ve o günlerin özlemiyle çalýþtýklarý bilinmeyen deðildir. Kendilerini Fatih'in, Kanuni'nin mirasçýlarý olarak görüyorlar... Þair'in "Oðlum sen Ýstanbul'u fethedecek çaðdasýn", "Kýzým sen de Fatih'ler doðuracak yaþtasýn" mýsralarýný ezberleyerek geldiler Vahdettin'den bugüne... Fatih'in yaðlar dökerek gemileri kýzaklarla kaydýrýp Haliç'e indirdiðini ve Ýstanbul'u fethettiðini bizlere tarih derslerinde öðrettiler. Bu tarihin büyük oranda yanlýþ ve eksik olduðunu zaman içinde anladýk tabii... Denildiðine göre Fatih yaðlarla, kýzaklarla gemileri daðlardan aþýrarak Haliç'e indirip Ýstanbul'u fethetmemiþ... Ya nasýl yapmýþ... Savaþ sýrasýnda surlara yaklaþan bazý Yeniçeriler küçük kapýlardan birisinin açýk olduðunu farketmiþler ve içeriye sýzarak askere ana kapýyý açýp Ýstanbul'a girmesini saðlamýþlar... Ondan sonra günlerce yaðmalamýþlar Ýstanbul'un zenginliklerini... Tayyip Erdoðan da Ýstanbul'u ada haline getirecekmiþ ve bunun adýný "Çýlgýn Proje" koymuþ... "Ah þu çýlgýn Türkler" kitabýnýn satýþ rekoru kýrmasýndan sonra Tayyip'in çýlgýnlýðý da ilgi odaðý olmuþ... Eh, 1974 yýlýnda gemilerle, uçaklarla Kýbrýs'ýn bölünmüþ yarýsýna gelenler anlaþýlan yeterli bulmuyorlar buradaki sayýlarýný... Bir çýlgýnlýk da onlar düþünmüþler... Ýstanbul'u yeniden parçalamaya hazýrlanan Tayyip Erdoðan'a "yeni fatih" demeye hazýrlanan bu "yeni Kýbrýslýlar"ýn çýlgýn önerisi de, Ýstanbul'a kanal çalýþmasý yapýlýrken çýkacak olan topraðýn Anamur-Girne arasýna dökülerek Türkiye'den Kýbrýs'a bir yol oluþturulmasýymýþ... Akýllara ziyan düþünceler bunlar... Bizi deli etmeye mi uðraþýyorlar nedir, anlayamýyorum... Herkes denizden kazanmaya çalýþýrken, onlar yaptýklarý projelere "çýlgýn" ismini vererek denize toprak hibe ediyorlar... Ve iþin tuhafý da bunun deðer bulmasýdýr... UBP VE DP PÝKNÝKLE KUTLADI 1 Mayýs Ýþçi ve Bahar Bayramý, seksen üzeri ülkede olduðu gibi KKTC'de de etkinliklerle kutlandý. UBP Gençlik Kollarý Konseyi ile DP Gençlik Kollarý, Boðaz Piknik Alanýnda, ayrý ayrý þenlikler düzenlerken; Sendikal Platform ise dün akþam miting yaptý. Boðaz Piknik Alaný'nýn konuklarý arasýnda Meclis Baþkaný Hasan Bozer, UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük, Demokrat Parti Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, bazý bakan ve milletvekilleri de yer aldý. Baþbakan Küçük, bir ara piknik alanýnda DP'nin etkinliðinin yer aldýðý bölgeye gitti ve Serdar Denktaþ'la da bir araya geldi Küçük, piknik alanýný gezdikten sonra basýna yaptýðý açýklamada, özellikle UBP iktidarý dönemlerinde iþçilere verilen haklarýn dünya iþçilerine verilen haklarýn benzeri olduðunu; dolayýsý ile iþçi haklarýnda herhangi bir kýsýtlama yapýlmadýðýný söyledi. UBP'nin 1 Mayýs'ý UBP Gençlik Kollarýnýn önderliðinde kutladýðýný kaydeden Küçük, halkýn 1 Mayýs Bayramýný kutladý. Ýrsen Küçük, önceki gün UBP ve DP Gençlik Kollarýnýn yer konusunda yaþanan anlaþmazlýðýn çözüldüðünü ifade etti. SERDAR DENKTAÞ DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ ise, DP'lilerin, 1 Mayýs Bayramýný 1986 yýlýnda Kültür Derneði'nden baþlayarak, 1992 yýlýndan sonra ise DP olarak geleneksel olarak Boðaz Piknik Alanýnda kutladýklarýný belirtti. En büyük temennilerinin Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) sözleþmelerin tümünün uygulandýðý, emekçinin daha güven içerisinde ve daha verimli olduðu bir ortama geçmek olduðunu kaydeden Serdar Denktaþ, 1 Mayýs'ýn eylemlerle deðil eðlencelerle kutlandýðý bir döneme geçilmesini arzu ettiklerini dile getirdi. Denktaþ, özelikle özel sektördeki emekçilerin sorunlarý bulunduðunu, bu sorunlarýn giderilmesinin yolunun ise baþta Mecliste kabul edilen ancak uygulamada sýkýntýlar yaþanan ILO sözleþmelerindeki maddelerin hayata geçirilmesi olduðunu kaydetti. UBP'nin de ayný gün ayný yerde bahar þenlikleri düzenlemesinden dolayý yer konusunda dün bazý sýkýntýlar yaþadýklarýný ancak sýkýntýnýn neticede tatlýya baðlanabildiðini ifade eden Serdar Denktaþ, emekçilerin 1 Mayýs Ýþçi Bayramýný kutladý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent UMUDU YEÞERTMEK Ankara, bizdeki siyasilerin koltuk zaaflarýný iyi keþfetti. Koltuða karþý olan hastalýk derecesindeki düþkünlüklerini, bu uðurda her türlü toplumsal sorunu gözardý edebileceklerini, hatta toplumsal varoluþ mücadelesinin bile dýþýnda kalabileceklerini ve verilen talimatlara tam sadakat ve itaatla baðlý olmayý göze alabileceklerini iyi not etti. Hele hele CTP, TDP ve DP Sendikal Platform çatýsý altýndaki toplumsal varoluþ mücadelesini terkettikten ve siyasi irademizi geri alma mücadelesini, UBP hükümetini devirip, Ankara'nýn icazet koltuðuna oturma kavgasýna indirgedikten sonra, Ankara bu keþfinde yanýlmadýðýný daha iyi anladý. Toplumsal varoluþ mücadelesinin bu þekilde parçalanýp etkisinin kýrýldýðýna ve baþarý ihtimalinin de tamamen ortadan kalktýðýna inanýyor. Gerçi dilediði paketi dilediði þekilde uygulatma konusunda sadýk kulu UBP sayesinde pek fazla bir sýkýntý yaþamýyordu ama CTP, TDP ve DP'nin mücadeleyi koltuk mücadelesine indirmelerinden sonra, adýmlarýný çok daha rahat atacaðý da bir gerçekti. Nitekim, Akça'nýn DAÜ Kariyer Günleri'nde yaptýðý konuþma, halký meydanlara döken sözde ekonomik paketten bir santim bile geri adým atýlmadýðýný gösteriyor. Akça'dan sonra dün de Ersin Tatar konuþtu. Ve sözde ekonomik paketin aynen uygulanmasýna devam edileceðini, bundan geri adým atmanýn sözkonusu olmadýðýný söyledi! Bilindiði gibi sendikalarýn ve birçok sivil toplum örgütünün "Göç Yasasý" olarak nitelediði kamu görevlilerinin maaþ ve ücretlerini yeniden düzenleyen yasa, toplumun tüm kesimlerinin þiddetli muhalefetine raðmen yürürlüðe konulmuþ ve buna göre ilk istihdamlar da yapýlmýþ bulunmaktadýr. Ne 60 bin kiþinin meydanlarda "Göç yasasýna hayýr" diye haykýrmasý, ne de birkaç iþyerinde günlerce süren grevler hiçbir iþe yaramadý. 28 Ocak'ý, 2 Mart'ý bir kez daha yakalayabilir miyiz? Ýmkânsýz demiyorum... Ama çok zor. Toplum olarak, sendikalar ve siyasi partiler olarak, ama hepsinden önemlisi halk olarak üzerimize düþeni yaptýðýmýzý söylemek ne yazýk mümkün deðil. Örneðin, "Göç Yasasý" geri çekilene kadar sokakta kalýnmasý gerekiyordu. Biz ne zaman meydana indiysek 2 saatten fazla kalmadýk! Grev yasaklarýna ve diðer uygulamalara karþý bir sivil itaatsizliði göze alamadýk. Bu bilinçle mücadeleye katýlanlarý, "Marjinal, ajanprovokatör, dar grup, 5-10 kiþi" diyerek aklýmýzca karalamaya çalýþtýk. Ankara, 10 binlerce insanýn meydanlardan yükselen sesini duymadý mý? Duydu... Ne istediðimizi bilmiyor mu? Biliyor. Ama hiç oralý deðil! Bizim ne istediðimiz deðil, onun ne istediðidir önemli olan! Ve þu anda mecliste bulunan siyasi partiler, emrine amadedir. Bir dediðini iki edecek tek bir siyasi parti yoktur Dianellos'un içinde. Peki sokaðýn sesi ne olacak diyeceksiniz... Hiçbir þey olmayacak! 5-10 yýlda bir 1-2 saatliðine feryat eden ve sonra gidip evine kapanan ses kimseyi rahatsýz etmez yeterince. Erdoðan 28 Ocak'a kýzmýþ, karakterine uygun olarak yapmadýðý hakareti býrakmamýþtý bize. Ama CTP, TDP ve DP'nin toplumsal varoluþ mücadelesinden çekilip halký meydanda býrakmasýyla rahatladý. Bundan sonra çok daha cüretkâr ve sert adýmlarla hem bizi, hem de yeri göðü inletebilirler! Toplumsal varoluþ mücadelesi siyasi bir mücadeledir. Ýþgal altýndaki siyasi irademizi geri almadan, ne ekonomik, ne sosyal, ne demokratik hiçbir hakkýmýzý dinozorun pençelerinden kurtarmamýz mümkün deðildir. Bu noktada çoðalabilirsek umutlar yeþerebilir ancak.

5 2 Mayýs 2011 Pazartesi 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Biz mangalý yaktýk / Biralarý açtýk / Kebabý yaptýk / 1 Mayýs'ý kutladýk/ Bir de baktýk, iþçiler karþý inþaatta çalýþýyor /Bizim duman da o tarafa gidiyor/ Utandýk! * Siyasi Partiler 1 Mayýs nedeni ile iþçilere yönelik mesajlar yayýnlamýþ. -Bugün 2 Mayýs Unutun gitsin. * Köylere anýt dikilecekmiþ. - Çok anlamlý ve takdir edici bir proje Düþünenleri kutlarým Ama köylerdeki aðýllarý ve boklarý köy dýþýna çýkardýktan sonra yapsak daha uygun olmaz mý? *Cumhurbaþkaný Eroðlu "Anlaþma olmazsa açýkta deðiliz" demiþ. - Tamam iþte, biz de ondan yakýnýyoruz ya Kapandýk kaldýk dört duvara. Keþke açýkta olsak! * CTP Genel Baþkaný Soyer "Eðer ekonomi düzelecek, Kýbrýs sorunu çözülecekse asýlmaya hazýrým" demiþ. - Saðol yiðidim!.. Ben samimi olduðuna ve dediðini yapacaðýna inanýyorum. Çünkü bu bataða saplanmamýzda kendi payý da olduðunu düþünüp vicdan azabý çekiyordur. * Bir yýlda 706 çift boþanmýþ. - Lisede niþanlanýyorlar, evlenince de yapacak bir þey bulamayýnca yollarý ayýrýyorlar. *CTP'de her gün yeni bir baþkan adayý çýkýyormuþ. - UBP'de olsa "enflasyon" derdik, ama CTP'de durum farklý.. Maþallah yetiþmiþ olgun politikacý zenginliðinin göstergesi bu. ÇIK MÝNAREYE ATLA Sürünmekten kurtulamadýk, aklýmýz uçmakta Sanki baþka derdimiz yokmuþ gibi, önüne gelen soruyor: -Ne zaman uçacaðýz? -Ne zaman göklerdeyiz? "Fazla meraklýysanýz uçmaya, çýkýn minareye atlayýn" diyesim geliyor böylelerine. Bitip tükenmez sorularla býktýrdýlar artýk Bu tür eleþtirilerle bir yere varamayacaklarý çoktan belli oldu. Bunu görüp anlamalarý ve gündem deðiþtirmeleri KAVAKLARIN ARASINA KARIÞAN ÇINAR Lapta'da ulu bir çýnar vardý. Belediye, çýnarý kesti. Halk ayaða kalktý - Bre niye kestiniz yüzyýllýk çýnarý Kaba gölgede oturmaya meraklý bir halka, bu yapýlýr mý? Halk haklý vallahi. Belediye biraz utandý, biraz sýkýldý ama; suçunu kabul edip, özür diledi. Meðer Çýnar yanlýþlýkla kesilmiþ. Kavaklarý budamaya gönderdikleri adamlar, araya gerekli. Konu baðýþýklýk kazandý çünkü.. Bakan makan yýpratmýyor Bunu anlasýnlar. Bir de Mayýs ayýna girdik ya -Aha Nisan da geçti, Mayýs'a girdik, hani da Mart'ta uçacaydýk ya, diye laf konduranlar var Saner'e.. Bence haksýzlýk ediyorlar Hiç merak etmesinler. Bakanýn söylediði tarih doðrudur. Göreceksiniz Mart 2012'de havadayýz! karýþmýþ çýnarý da kesmiþler. Çünkü koca çýnarý tanýyamamýþlar, kavak sanmýþlar. Hani derler ya, "özrü kabahatinden büyük" bu da öyle bir þey! Aðaçlarý tanýmayan adamý, niye budamaya gönderiyorsun a gafil! Yine de fazla abartmamak gerek olayý! Elmalarla-armutlarýn birbirinden farklý tutulmadýðý bir ülkede, kavakla çýnarý karýþtýrmak devede kulaktýr. BÖYLE BÝR ANDI SARI ÇÝZMELÝ MEHMET MUAMELESÝ Adam mail göndermiþ, söze þöyle baþladý: "Ýsmim hiç önemli deðil Kýbrýslýyým.." Sadece gazetelere gönderilen þikayetlerde deðil Radyolara, televizyonlara telefon açanlar da ayný tutum içinde. Moda oldu.. "Adým önemli deðil Kýbrýslýyým" Dur be kardeþim bakalým. Tamam, Kýbrýslýsýn anladýk da, adýn neden önemli deðil yani? Ben size açýk söyliyeyim Adýnýzýn önüne koymaya çalýþýyorsunuz ama, Kýbrýslý olmanýn da övünülecek bir yaný kalmadý. Lütfen kendinizi önemseyin Lütfen adýnýza saygý gösterin. "Yaþar Yaþamaz" ya da "Sarý Çizmeli Mehmet" muamelesi yapmayýn kendinize. Yazýktýr. Ona göre muamele görüyorsunuz çünkü. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS 162 Alman'ýn altýna, 4328 de Azerbaycanlý ekle kýzým. Sonra da topla bakalým turist sayýmýz kaça çýktý.

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun DÝYET GÜNLÜK Ömer Seyfettin Türk Edebiyatý'nýn önde gelen öykü yazarlarýndan biri Yazdýðý yüzlerce hikâye içinde Diyet, kitapla tanýþmaya baþlayanlarýn en çok etkilendiði öyküsü. Özetle Nereden geldiði belirsiz demirci ustasý Koca Ali, kentte, dürüstlüðü ve çalýþkanlýðý ile ünlenir. Ýþlemediði hýrsýzlýktan hüküm giyer. Kolu kesilecek. Kasap, cimri Mehmet Efendi kolunun diyetini vermeyi bir þartla kabul eder. Koca Ali, ömür boyu ona kulluk yapacak Koca Ali çaresiz kabul eder. Kolu için ödenen diyetin her an Doðrudan Selma Bolayýr Türklerin tanýþma töresine uyarak; merhaba diyorum... Merhaba, Sayýn Halil Ýbrahim Akça.. Necisin kimlerdensin? Nereden gelip nereye gidersin? TC Büyükelçisi olarak geldiðin Kýbrýs'ta... Yerli medyadaki kendini, tanýmakta zorlandýðýný söylersin.. Haklý olabilirsin... Kýbrýslý da henüz senin kiþiliðini oluþturan deðerlerden habersiz.. Hangi eðitimin rahle-î tedrîsatýndan geçtiðini.. Dünya görüþü ve hayat felsefeni.. Doða, insan, zaman ve mekan konusundaki düþüncelerin nedir? Bilmeyiz.. Bilebildiðimiz ve görebildiðimiz tek þey; yalnýzca TC Büyükelçisi olarak, yabancý bir ülkede, bize ters gelse de, yansýttýðýn kimliðin ve imajýndýr.. Bu imajý tanýmakta zorlanmak... Kiþilik ve kimlik çatýþmasýnýn bir göstergesi olarak deðerlendirilebilinir.. Kiþi olarak belki de bu topraklarda doðup, ot gibi yaþamaktansa.. Bir zeytin aðacý gibi kök salýp, yarýnlara kalmak; baþý dik/ onuruyla, egemen ve özgür olmak isteyen yurtseverler gibi düþünüyorsundur da; üstlendiðin görev bununla çeliþir.. Gerçekten öðrenmek isteriz nereden gelip nereye gittiðini.. Kimliðini... Osmanlý mý, Türk mü? Yerleþik köylü mü, göçebe mi? Doðulu mu, Batýlý mý? Çaðdaþ mý? Fetihler yapan Fatih'in mi? Atatürk'ün çocuðu mu olduðunu. "Ex orient lux", doðudan gelen ýþýk denilen Anatolia'da Bakýr ve Tunç Devri'nden, Hititler ve Urartulara... Frigyalý ve Lityalýlarýn mý... Orta Asya'nýn Altay daðlarý ve Pamir yaylalarýndan göçenlerin oluþturduklarý sentezin ürünü mü? yüzüne vurulmasýndan býkar ve Mehmet Efendinin sürekli "Kolunun diyetini ben ödedim" sözü üzerine, kolunu koparýr, Mehmet efendiye fýrlatýr. Kasabaya sýr olarak geldi, sýr olarak gider... * * * Kýbrýs'ýn yakýn tarihine þahitlik eden Bu dönemde yaþama þansýzlýðýnda olan nesiller Büyük bir çoðunlukla, ne mutlu bir gençlik ne de huzurlu bir yaþlýlýk tattýlar. Umut ettiler sadece. Daha güzel günlere hasret oldular. Kýbrýslýtürkler, büyük bedeller ödediler. Bu bedel ödeme dönemleri iki kýsma ayrýlabilir. Birinci bölümü, Ýngiliz dönemi Kýbrýs Cumhuriyeti dönemi Toplumlararasý çatýþmalar BÝZ CAMÝ ÝSTEMEYÝK, OKUL ÝSTERÝK... Kaderci mi, akýlcý mý? Ýslamiyet'in kýlýcý kalkaný olan Türklerden mi yetiþirsin? Ýnsan aklýna karþý Allah Kelâmýný/ þeriatý savunan... Çünkü araþtýrmalarla sabittir ve bilinir ki; Ýmâna ters düþecek akýl yürütmekten uzak durdu, bilim ve felsefe yapmaktan korktu Osmanlý.. Batý; Rönesans'ý, buluþlarý ve aydýnlanmayý yaþarken on yedinci ve on sekizinci yüzyýllarda... Osmanlý özgür düþünceye geçit vermeyen; din, iman, ahret seçimini yaptý... "Þeriat isterük, mektepli istemezük" deyerek... Enderun'dan seçilen öðrencilerin Avrupa'ya tahsile gönderilmesine karþý çýkan Medreseye ve cahil halka yenik düþtü... Külliyen yenik olan buradaki politikacýlar gibi... Avrupa, koþar adým aydýnlanýp ilerlerken ; halk için mi yoksa saltanatlarý sürsün diye miydi yapýlanlar? 21. yy gelindiðinde; üç beþ asýr öncesinin izdüþümlerini adamýzda yaþamak.. Kýbrýslýnýn aðýrýna gidiyor.. Avuç içi kadar küçük bir ada yarýsýnda... Okuldan çok cami var.. Neden? "Vicdaný ve irfaný hür", çok kültürlülüðü özümsemiþ olan biz Kýbrýslýlar, "Cami istemeyik, okul isterik" sevgili Akça.. Hele de cami, inat olsun diye ve de yasalarý çiðneyerek, adalýlarýn ortak kültür miraslarý üstüne yapýlacaksa hiç istemeyik... Yurtseverlerin söyledikleri ve istedikleri; önyargýsýz, gönül gözüyle izlenir ve dinlenirse; Kýbrýs sorunu yanýnda... Türkiye'nin süregelen Kürt ve Ermeni sorunlarýnýn çözümü.. Ayrýca çaðdaþ deðerler açýsýndan ip uçlarý içerir... Ama amaç; gerçekten "yurtta ve dünyada barýþ"sa tabii... Ýmdi, söz sýrasý Hacý Bektaþî Velî'nin: "Hararet nardadýr, sacda deðildir. Akýl baþtadýr, tacda deðildir. Her ne ararsan kendinde ara. Mekke'de, Kudüs'te, Hac'da deðildir.." dönemi. Karýn tokluðuna çalýþmalar Ekonomik nedenler sonucu ailelerinden çok uzaklara göç etmek zorunda kalan gençler Çekilen hasretlikler Toplumlararasý çatýþmalarda yaþanan göçler Yokluklar ve can pazarý Bütün bu olumsuzlukarýn getirdiði sorunlar için bedeller hiç tereddüt edilmeden ödendi. Can-mal pahasýna. Kýbrýslýtürk bedelleri ödedi ama haysiyetine söz söyletmedi. Hakareti, küçük düþürülmeyi reddetti. Kýbrýslýtürk kimliðini korudu. Yaþadýðý topraklarýn sahibi ve geleceði için söz sahibi oldu. * * * Ýkinci bölümü de kurtarýlýþtan(!) sonraki dönem. Kurtarýþa(!) gelinceye kadarki dönemlerde ödenen bedel Kurtarýldýktan(!) sonra ödenen bedelin yanýnda bir hiç kalýr. Toplum, bilinçli bir þekilde üretimden koparýldý. Ýradesi elinden alýnýp sesi kýsýlsýn diye nufusunun 4-5 katý yabancýlar, arasýna taþýndý. Sözde seçimlerle belirlediði temsilcileri Onu kurtardýðýný iddia edenlerin bir belediye meclis üyesi deðerinde dahi sayýlmadý. Olmadýk aþaðýlanmalarla karþý karþýya kaldý Kýbrýs'ýn kaynaklarý kurtarýcýnýn insanlarýna peþkeþ çekilirken Okullarda, hastanelerde, turizmde, üretimde Hizmetler yüzde doksanlara varacak oranda onlara sunulurken Faturalar Kýbrýslý'ya biçildi. Hazýr yiyici, asalak, tembel Kýbrýslý oldu. 1974'te kurtarýldýktan(!) sonra yüz binlerce Mehmet Efendi'yle yaþamak zorunda býrakýldý. Ýnsanca yaþama, toplum olarak var olmak için sesini yükseltecek olsa, Mehmet Efendiler diyetini yüzüne vurdular. Cebinde beþ para olmadan Kýbrýs'a gelenler, kendilerini buranýn kýralý Kýbrýslý'yý da köleleri sayýyor. Kýbrýslý'dan biat bekliyor. Sokakta, otobüste, uçakta, meyhanede, restorantta, çarþýda, hastanede Hasýlýkelam her yerde diyetin bedeli Kýbrýslý'ya ödetiliyor. Hakaretin bini bir para * * * Bugün Kýbrýs'ta mevcut düzen, þikayetçi olanlar tarafýndan oluþturulmuþtur. Memur kadrolarýnýn þiþirilmesi TC hükümetlerinin onayý ve yapýlmýþtýr. Her seçim döneminde binlerce istihdamýn yapýlmasý onlar tarafýndan teþvik edilmiþtir. Büyük bir emekli ordusundan Bürokrasideki, devletteki "hantallýðýn" sorumlusu da 1974'ten sonra Kuzey Kýbrýs'ta yaratýlan çarpýk düzendir. Kýbrýslý bedel ödemekten kaçýnmadý. Ancak bu bedel hakkaniyet ölçülerinde olmalý. Kuzey Kýbrýs'ýn yüzde yetmiþ beþini oluþturan TC vatandaþlarý Yaþanan sorunlarýn yüzde doksanýný yaratýyor. Bunlarýn payýna düþen bedel... Kýbrýslý'ya yüklenmemeli. Koca Ali, diyetinin bedelini kolu ile ödedi. Adaletsiz bir yargýlama ile. Kaderine boyun eðdi. Kýbrýslýtürkler diyetlerini, sessiz kalarak, asimile edilerek ödedi. Ancak Koca Ali gibi kadere boyun eðip yok olmayý daha fazla bekleyemez. Sokaklara dökülüp irade talep eden haykýrýþlar bunun kanýtý. "YASAK" KELÝMESÝ DE YASAK, "31" DE YASAK... Türkiye'de þimdi de internette "yasaklý sözcükler" listesi çýktý ortaya. Servis saðlayýcýlara Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý'ndan gönderilen tebligatta, günlük hayatta kullanýlan pek çok "sýradan" sözcüðü içeren bir de yasak listesi var. Yasaklanan 138 sözcük arasýnda bakýn neler var: 31, Animal, Hayvan, Baldiz, Beat, Buyutucu, Ciplak, Citir, Escort, Etek, Fire, Girl, Ateþli, Frikik, Free, Gey, Gay, Gizli, Got, Hatun, Homemade, Hot, Ýtiraf, Liseli, Nefes, Nubile, Partner, Pic, Sarisin, Sicak, Sisman, Teen, Yasak, Yerli, Yetiskin, Xn, XX... Bu sözcükleri içeren alan adlarý tahsis edilmeyecek, mevcut olanlar da kapatýlacak. Bu yasaktan pek çok site etkilenecek. Ýki ya da üç kelimelik 'müstehcen' sözcüklerle çakýþan harfleri içeren sözcükler de yasaktan nasibini alacak. Sansüre maruz kalacak sitelerden bazýlarý þunlar: degisikmezeler.com, sokmarket.com, bakireklam.com, burcunubil.com, globaldizayn.org, casperminishop.net, anlayarakokuma.com "Yasak" kelimesi bile yasak 31 de yasak Bir deli internetin kuyusuna 138 taþ atmýþ, kaç akýllý çýkaracak? SÝLAH 1 Mayýs etkinliðinde konuþan Hristofyas, "Silahýmýz BM Güvenlik Konseyi kararlarý" diyor... Rusya'dan alýnan silahlar olmasa biz de inanýrdýk buna! GAVIÞIKLI BÝTER Geçtiðimiz gün Boðaz piknik alanýnda sahayý paylaþamayan ve bu yüzden tartýþan UBP ile DP dün birlikte mangal yakarak 1 Mayýs'ý kutladýlar... Bizim toplumumuzda böyledir bu iþler. Sonu 'gavýþýklý' biter... DOSTOYEVSKÝ Dostoyevski yaþamýþ olsaydý, batýlýlarýn Libya'yý bombalamasýndan sonra bir 'Suç ve Ceza' daha yazardý mutlaka... Cinayet çoktan meþrulaþtý dünyada... Raskalnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr batýlýlarýn bu cinayetleri karþýsýnda... ZÝYAMET POLÝSÝ Karpaz'da seyreden bir aracý bu kez de yavaþ gidiyor diye rapor etmiþ Ziyamet polisi... Rapor edilen araç TER 304 plakalý... Yavaþ gitmesinin nedeni de araçtaki astým hastasý bir kadýnmýþ. Süratli gidersin yazarlar, yavaþ gidersin yine yazarlar... Kararýný bulamadýk gitti! Týrnak... "Yani diyeceðim þu ki Türkiye'den gelen paketler, çoðunlukla, Kýbrýs'ýn ve Kýbrýlýnýn yapýsý incelenmeden hazýrlanmýþlardý. Ondan sonra da holdinglerin nasýl isflas ettiðini izledik. En son iflas eden veya iflas ettirilen de KTHY idi galiba. Þimdi de KKTC'nin iflasýný hayal kýrýklýðý ile seyrediyoruz." Bekir AZGIN (Havadis) "Bugün 1 Mayýs, iþçi ve emekçinin bayramýymýþ. Yaþanþlar diyarýnda bir türlü refaha ulaþamayan emekçi, dar gelirli iþçi neyi kutlayacak?" Özcan OZCANHAN (StarKýbrýs) "Nevzat Usta... Rauf Dayý... Ardý ardýna göçtüler bu dünyadan... Onlardan çok, aslýnda Lefkoþa ölmekte... Þuurunu kaybetmiþ þehir artýk hayatiyetini de kaybetmekte... Bir devir biterken, baþkent de bitmekte..." Ali TEKMAN (Haberdar) "Bence biz sadece ya hamaset yapýyoruz ya da slogan atýyoruz... Hangi partimizin ya da lider pozisyondaki karakterimizin net bir tavrý ya da görüþü var? Hamasetçiler, 'vay efendþm, yerim, yýrtarým, keserim, eserim' diyor, sol kanattan sloganlar geliyor ama net bir politika yok..." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) Günün Kahramaný RECEP ATILKAN 55 yýl yurtdýþýnda yaþadýktan sonra Kýbrýs'a dönen 63 yaþýndaki vatandaþýmýz Recep Atýlkan, döndüðüne döneceðine bin piþman oldu. Küçük Kaymaklý'da bir inþaat projesini hayata geçirmek isterken Yakýn Doðu Bankasý'ndan kredi almaya kalkan Recep Atýlkan, kendini acayip iþlerin içinde buldu... 1 milyon 800 bin sterlinlik projesi nedeniyle, sonunda 7 milyon sterlin gibi bir maliyetle karþýlaþýnca donup kalan Atýlkan evdeki bulgurdan da oldu... Þu ana dek projeyi verdiði firmaya 2.2 milyon sterlin ödediðini söyleyen Atýlkan, bankanýn da kendisinden yaklaþýk 3 milyon 700 bin sterlin talep ettiðini yüreði yanarak anlatýyor. Halen mahkemelik olan Atýlkan, bu davayý kaybettiði takdirde, nesi varsa onu da kaybetmiþ olacak.

7 2 Mayýs 2011 Pazartesi 7 FESLÝKAN Niyazi Ökten GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ANALÝTÝK DÜÞÜNCE (2) DAÜ' deki performansýný seyrettim TC Elçisi Ýbrahim Halil Akça'nýn... Konuþmasýný baþtan sona kadar dinledim. Üniversite talebeleri sordu, o yanýtladý. Ve sorulan bir soruya yanýt verirken, 'Türk eðitim sistemi analitik düþünceyi geliþtirecek donatýmdan yoksundur' sözlerini çok yerinde ve doðru buldum. * Ne kadar doðru! Kýbrýs Türklerinin analitik düþünce yeteneði olsaydý zaten, 1974 yýlýndan sonra benimsenen 'gelen Türk, giden Türk' siyaset ve uygulamalarýna kararlý tepki sergilenirdi. Sahte tapular daðýtýlmasýna göz yumulmazdý. Ganimet furyalarý uzaktan seyredilmez, hatta içinde yer alýnmazdý. KKTC'nin ilaný desteklenmezdi. Annan Planý'na evet denilmezdi. Hangi mitinge katký konacaðý, hangisine konulmayacaðý doðruca deðerlendirilebilirdi. Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki haklar terk edilmezdi. Ve Kýbrýslý Türklerin analitik düþünceyi geliþtirememesi ve koloni kültürüne yapýþýp kalmasýnýn en önemli nedenlerinin baþýnda gelen ve empoze edilen ezberci, dogmatik TC eðitim sistemi benimsenmezdi. * Güzel konuþtu TC Elçisi Akça. KKTC ekonomisi hakkýnda gerçekleri dile getirdi. Akademisyen sýfatý taþýsa, alkýþlardým. Taþýmaz, dolayýsýyla alkýþlamam, Eleþtirdiði gerek ekonomik, ayni zamanda KKTC siyasal yapýsýnýn (kendi deyimiyle hantal devlet) mimarýnýn temsil ettiði ülke olduðunu unuttu... Ülke nüfusu bilinmeden nasýl ekonomik, saðlýk ve eðitim öngörülü planlar yapýlabilirdi, yapýlabilir? Yapýlamayacaðýný bildiði için konuya dokunmadý... Ayrýca; TC Elçisi Ýbrahim Halil Akça'yý tedirgin etti sorularýn Kýbrýs odaklý olmasý. 'Beni þaþýrtýyorsunuz' dedi, 'dünya daha geniþ halbuki. Kýbrýs'ý aþýn, TC'yi aþýn, dünyayla ilgilenin, dünyayý izleyin, burasý dünyanýn merkezi deðil.' Eh, kimse yadsýyamaz gerçeklik payýný. Dünyayla ilgilenmemek KKTC aydýnýn en büyük zaafiyeti deðil mi? Fakat Elçi Bey, Kýbrýs Türklerini mandýraya yýllarca kapayan kimlerdi? Alkýþlamam dolayýsýyla! * Ekonomik reform þart ve kaçýnýlmaz kuzey Kýbrýs'ta. Neden? Kamu ve özel sektör arasýnda yüz kýzartacak derinlikte uçurumlar yok mu? Neden? Bütçenin %85'i sadece kamu çalýþanlarý ve emeklilerine harcanýyorsa ne kalýr geriye, tedbir alýnmasý gerekmez mi? Baþtan baþlayacak reformlar ama. Siyasal bedel ödemek istemeyen siyasilerden! * Akça' ya göre tepki çeken ve mitingleri tetikleyen son paketin hazýrlanmasý bir yýldan fazla sürdü ve hem TC'den, hem KKTC'den teknisyenler çalýþtý üzerinde, hazýrlanmasýnda yer aldý. Paket pek de öyle dayatma sayýlmazdý demek! Ben bilmem; ister dayatma olsun, ister olmasýn, senin vizyonun yoksa sana çýkar baþkalarý, hele kesenin aðzýný açan 'iþte senin vizyonun budur' der, fenasýna gitmesin kimsenin. Ve neden? Seçim zamanlarýnda demagojiyle oy avcýlýðý yapan hangi parti seçmen karþýsýna çeþitli programlarla çýktý? Bir ekonomik, bir saðlýk veya bir eðitim planlamasý gibi örneðin. Takým tutar gibi parti tutmasýn seçmen, partilerin programlarýna baksýn ve baþýný ellerinin arasýna alarak sandýða gitmeden biraz düþünsün. Biraz düþünün be insanlar, bilinçsizliðin günleri geldi ve geçti bile. Bakýn, döndük dolaþtýk gene Analitik Düþünce meselesine dayandýk, gördünüz mü?! LURUCÝNA'DA ÞÖLEN VE 1 MAYIS 1 Mayýs Ýþçi Bayramý, Lurucina'da yer alan bir eðlence ve þölen ile kutlandý. Muhtar Sultan Barbaros öncülüðünde hazýrlanan etkinliklerde, Arda Gündüz müzikleri ile yer aldý. Köy üretimi hellim, sucuk, sirke, zivaniya, börülce ve Lurucina'ya özgü ürünler sergilendi, satýldý. Gabbar ve gutrui, mereklýlarýna sunuldu. Lurucina'nýn sulu kebaplarý masalara sýralandý... Birçok yabancýnýn da ilgi gösterdiði þölen, köyde bir panayýr oluþturulmasýnýn ön hazýrlýðý niteliðine büründü. Kuzey Kýbrýs'ýn en uç bölgesinde yer alan Lurucina'da son zamanlarda Lurucina Yaþýyor Derneði, Belediye ve Muhtarlýk iþbirliðinde sosyal etkinlikler yapýlmaktadýr. Bir süre önce de civar köylerdeki Kýbrýslýrumlar'ýn katýlýmý ile iki toplumlu bir piknik etkinliði yer almýþtý. TEMÝZLÝK KAMPANYASI- Gönyeli Belediyesi, yaza hazýrlýk amacýyla "Yaz Ýçin El Ele" adý altýnda temizlik kampanyasý baþlattý. Gönyeli Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Temizlik Þubesi ekiplerince yürütülen çalýþmalarda, otlar kesiliyor, bordürler boyanýyor, haþere ilaçlamasý yapýlýyor. Temizlik Þube Amiri Mustafa Yanaroðlu, çalýþmalarýn kýsa sürede tamamlanacaðýný ve Gönyeli'nin yaz aylarýna sorunsuz gireceðini söyledi. Vatandaþlara da çaðrýda bulunan Yanaroðlu, Alo 186 aracýlýðý ile þikayetlerin iletilmesini istedi. DOÐRU VE ETKÝLÝ ÝNTERNET KULLANIMI Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði Bölümü öðretim elemanlarý, Lefkoþa Türk Lisesi öðrencilerine yönelik "Doðru ve Etkili Ýnternet Kullanýmý" konulu panel düzenledi. YDÜ'den yapýlan açýklamaya göre, Atatürk Eðitim Fakültesi Dekan Yardýmcýsý ve Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði Bölümü Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu'nun baþkanlýðýnda LTL'de gerçekleþtirilen panelde, öðretim görevlileri Dr. Fezile Özdamlý, uzman Hüseyin Bicen ve uzman Mukaddes Sakallý konuþtu. Günümüzde gençlerin interneti yanlýþ kullandýðý belirtilerek doðru kullanmalarý için farkýndalýk yaratmayý amaçlayan panelde, internetin bireyler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri tartýþýldý. Panelistler, sunumlarýndan sonra öðrencilerin sorularýný da yanýtladý. ALO AFRÝKA HATTI TÜKENÝÞÝMÝZ NASIL OLACAK? Kendisinin Kýbrýslý bir genç olduðunu yazan vatandaþýmýzýn þikayeti Kýbrýslýtürklerin gittikçe azalmasýyla ilgilidir. Kafasýna takýlan birçok soruya da cevap arayan vatandaþýmýzýn gönderdiði elektronik mektup þöyle: "Kýbrýslý bir genç olarak, geleceðimi göremiyorum. 'Gelen Türk giden Türk' deye deye bugün bir bakýyoruz ki, sokaða çýkamýyoruz. Çünkü sokaða çýkýp da yürümeye baþladýðýmýz zaman, bizim misafirimiz olan insanlar bize fena fena bakýyorlar. Memleket elden gitmiþ. Her yerde bize yabancý insanlar var. Aramýzdaki farklýlýklardan dolayý bizim esnafýmýz kepenkleri indiriyor. Ýlk kaybettiðimiz kale, Lefkoþa surlariçi oldu. Herkes baktý, konuþtu ama ses çýkarmadý, önlem alýnmasýný istemedi. Hatta burayý sihirli bir el deðmiþ gibi arka arkaya yabancýlara býrakýp surlar dýþýna kaçtýlar. Bugün Girne çarþýsýnýn da artýk kaybedilen bir bölge olduðunu söyleyebiliriz. Maðusa 1975'ten sonra kaybedilmiþti zaten. Çünkü feribotlarla gelenler önce oralarý mesken tutmuþlardý kendilerine... Bizim sokaklarýmýzda artýk Kýbrýslýtürkler yürümüyor. Azaldýkça azalýyoruz. Yapýlan ve adýna büyük mitingler denen mitingleri düzenleyenlere ve katýlanlara baktýðýmda bu konuda kafamda yer eden sorularýn cevaplarýný bulamýyorum. Onlarýn yaptýklarý eylemlerin abuk sabuk olduðunu düþünüyorum.,, Olmayan bir devletin demokratik haklarý mý olur? Ýþte bu dernekler, sendikalar bu haklarý kullanarak eylem yaptýklarýný söylüyorlar ve ekliyorlar: 'Bu memleket bizim, biz yöneteceðiz' diyorlar. Bunu ne mantýkla söylerler anlamakta güçlük çekiyorum. Býraksalar bugün neyi yönetecekler? Olmayan parayý mý? Olmayan iradeyi mi? Olmayan vatandaþý mý? Benim anavataným, doðup büyüdüðüm yer olan Kýbrýs'ýmý, her geçen gün daha fazla Türkiyelileþtirmek isteyen bu düzenden nefret ediyorum. Derler ki, bizde Türkiyeliler var, ama Rum tarafýnda da Pakistanlýlar Filistinliler var. Ýki tarafta da ayný þey vardýr. Fakat arada bir fark var. Ben Larnaka'nýn sokaklarýnda yürürken kendimi daha rahat hissediyorum. Ben Limasol'un sokaklarýnda gezerken kendimi daha rahat hissediyorum. Ben Lefkoþa'nýn güney sokaklarýnda gezerken kendimi daha güvende hissediyorum. Ben Girne'de, Maðusa'da, Güzelyurt'ta gezerken kendimi bu kadar rahat hissetmiyorum. Sanki bir yabancýymýþým ve buraya turist olarak gelmiþim gibi hissediyorum kendimi. Bunun böyle olmasýný istemiyorum. Ben Girne'de gezerken, bundan 15 sene önce hissettiðim gibi hissetmek istiyorum. Sokaklarda yere tüküren, sümküren insanlar görmek istemiyorum. Her gece dua ediyorum, belki ülkem tekrar eski haline gelir diye... Fakat bu iþin artýk duayla, mitingle, ya da gösteriyle olacaðýna inanmýyorum. Bu iþin tek çözümünün, dünyanýn dikkatini buraya çevirecek eylemlerle gerçekleþebileceðini düþünüyorum ve inanýyorum. Þimdi size sormak istiyorum. Tüm okuyanlar düþünsünler... Bu memleketin hali ne olacak? Hala bir kurtuluþ umudumuz var mý? Gerçekten yok olacak mýyýz? Ya da zaman içinde güneye yerleþip, kalabalýðýn arasýnda kaybolacak mýyýz? Bir cevap verin lütfen..." BÝZÝM DUVAR (Y)EMEK EN YÜCE DEÐERDÝR Bizim Mandra TC Büyükelçisi Halil Ý. Akça'nýn, DAÜ'de yaptýðý konuþmada Kýbrýslýtürklerden bedel istemesinin tepki ve yankýlarý artan bir þiddetle devam ederken Maliye Bakaný Ersin Tatar da bir gazeteye verdiði mülâkatta, ekonomik pakette herhangi bir gerilemenin sözkonusu olmadýðýný ve paketin aynen uygulanmaya devam edileceðini söylemesi tepkileri daha da artýrýr. Sokaktaki adam, "Bu kadar vurdumduymazlýk olmaz. Demek ki bunlar o 60 bin kiþilik mitingleri hiç takmadýlar. O zaman takacaklarý birþeyler yapmak lâzým" diye kendi kendine söylenir.

8 8 2 Mayýs 2011 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ Persona non grata Kýbrýs Türkü tarafýndan istenmeyen, bürokrat TC büyükelçisi Akça, geçtiðimiz hafta DAÜ'de yapýlan bir toplantýda elçi ve bu ülkede misafir olduðunu unutarak, yine Kýbrýs Türküne bedel ödetmekten söz etmiþ. Ülkesinden buraya kontrolsuz bir þekilde gelen kendi vatandaþlarýnýn KKTC bütçesine getirdiði mali yükleri görmezden gelerek, oluþan bütçe açýklarýnýn bedelini bize ödetmeye çalýþýyor. Herhalde bu yönde verdiði raporlarla Ankara'daki yetkilileri de ikna edip desteklerini aldýðý için burada bir baþka ülkede konuþamayacaðý bir uslûpla konuþabilmektedir. Teslimiyetçi iþbirlikcilerle nasýl konuþtuðunu bilemeyiz. Ýþbirlikciler karþýsýnda önlerini ilikleyebilirler. Ancak tüm Kýbrýs Türkünü onlarla bir tutamaz. Tutmaya kalkarsa fena halde yanýldýðýný görecektir. Ben TC Elçisi Akça'nýn ekonomik bilgisinden de þüphe ederim. Denk bütçe diye dayatýlan önlemlerle ekonomik krizimiz derinleþerek sürecektir. Özel sektör ile kamu çalýþanlarýnýn maaþlarý arasýnda kamu çalýþanlarý lehine fark vardýr diyerek, kamu çalýþanlarý ve emeklilerine zam yaptýrmayarak ve onlarý artan hayat pahalýlýðý karþýsýnda korumasýz býrakarak kamu özel dengesini kuramazsýnýz. Fýrsatý ganimet bilen birçok özel sektör patronu da çalýþanlarýna iki yýldýr zam yapmýyor. Kayýtdýþý çalýþan kaçaklar yüzünden maliyenin gelirleri artmadýðý gibi sosyal fonlar da zor durumda kalmaktadýr. Eksalanslarýnýzýn sayesinde kaçaklarýn sýnýr dýþý edilmeleri de durdurulduðu için kayýt dýþý ekonomi kayýt altýna alýnamayacaktýr. Döviz kurlarýndaki artýþ sonrasý birçok mal ve hizmetin fiyatlarý %50 civarýnda artmýþtýr. Bu insanlarýn ayni para ile daha az mal ve hizmet almasý demektir. Bu da daha az KDV ve dolaylý vergi demektir. Bu þartlarda devletin gelirlerini nasýl artýracaksýnýz? Uygulayacaðýnýz paketle ekonomi büyümeyecek daralacaktýr. Dolayýsý ile ne iþsizlik azalacak ne de refah artacaktýr. Can kurtaran simidi olarak Kýbrýs Türkünün elinde kalan son kurumlarý da özelleþtirme adý altýnda AKP'ne yakýn sermayeye paþkeþ çekerek iþsiz ordusunu daha da büyüteceksiniz. Defalarca yazdýk ve söyledik. Ekonomik durum ve kamunun verimsizliðinden biz de þikayetçiyiz. Ancak bu durumu Kýbrýs Türkü yaratmadý. 1974'den sonra gelen tüm TC Hükümetleri kendi doðrularýný yerli iþbirlikcileri vasýtasý ile bize dayattýlar. Aynen sizin bugün kurtarýcý diye dayattýðýnýz paket gibi. Kamudaki verimsizlik de sizden ithâl üçlü kararname maskaralýðýndan sonra baþladý. Ayrýca uygulanmasý için dayatýlan paketle kamunun verimsizliði üçlü kararname ile atananlarla nasýl verimli hale getirilecektir? Kendi nüfusunun üç katý kayýt dýþý nüfusla Ankara'da hazýrlanan IMF taklidi paketlerle ne denk bütçe saðlanabilir ne de özel kamu dengesi saðlanýr. 23 ayda devlet hastahanelerinde 1.5 milyon hastaya bakýlýrsa, ameliyatlar için 2 yýl sonraya gün verilirse, hangi denk bütçeden bahsedebiliriz? TC Elçisi burada vali olarak bulunmadýðýný bilecek ve konuþurken de ona göre konuþacaktýr. DAÜ'de yaptýðý konuþma persona non grata yani istenmeyen þahýs ilân edilmesi için yeterdir. Eðer bir baþka ülkede olsa bu þekilde konuþamazdý. Konuþsaydý da anýnda istenmeyen þahýs ilân edilirdi. Þimdilik bizde bunu yapacak hükümet yoksa da, TC Elçisi Akça Kýbrýs Türkünün indinde istenmeyen þahýstýr. 55 yýl yurt dýþýnda yaþadý, vatanýna gelip de yatýrým yapmaya kalkýnca periþan oldu... Yakýn Doðu Bankasý herþeyine el koydu Afrika (Özel)- Aslen Ýskeleli olup çok uzun yýllar yurtdýþýnda yaþayan yurttaþýmýz Recep Atýlkan, büyük bir yatýrým ve projeyi gerçekleþtirmek için yýllardan sonra Kýbrýs'a döndü ve inanýlmaz güçlüklerle, dolandýrýcýlýklarla karþý karþýya kaldý. Gazetemizi ziyaret ederek yaþadýklarýný ayrýntýlarýyla anlatan 63 yaþýndaki Recep Atýlkan olaylarla ilgili olarak bize bir dosya dolusu belge de sundu... BÜYÜK PROJE Bundan 5 yýl önce, 2006 yýlýnda Küçük Kaymaklý'da 56 daire, 10 dükkan ve bir de yurttan oluþan bir proje için kollarý sývayan Atýlkan, projeyi o sýralarda ayný zamanda Deðirmenlik Belediye Baþkaný olan Hüseyin Paþa ile ortaðý Mehmet Kurumlu'ya (Ýþ Yap Ltd.) verdiðini söyledi. Projenin maliyeti 1 milyon 800 bin sterlin olarak hesaplandý ve Ýþ Yap Ltd. ile teslim sözleþmesi imzalandý. Bu arada yapýlacak olan daire ve dükkanlarýn hepsi de inþaata daha baþlanmadan satýldý. Kendilerinden kapora alýnan müþteriler sterlin taksitlere baðlandý ve iki yýla kadar teslim anlaþmasý yapýldý. YAKIN DOÐU BANK KREDÝSÝ Müþterilerden toplanan taksitlerle inþaatý yürütemeyeceðini anlayan Atýlkan, kredi için Yakýn Doðu Bankasý'na baþvurdu. O sýralarda banka müdürü olan Kamil Nuri ile görüþtü... Müþteri taksitlerinin bankaya yatýrýlmasý þartý ile banka kredi talebini kabul etti, ayrýca Recep Atýlkan'a bankada bir hesap açtý... Sözlü olarak yapýlan anlaþmaya göre, Recep Atýlkan'ýn harcamalarý için yazdýðý çekler bankaya gidecek ve bu harcamalar banka tarafýndan karþýlanacaktý... Böylelikle kredi de gerçekleþmiþ olacaktý... Yakýn Doðu Bankasý Recep Atýlkan'ýn 'Mus Gül Þirketi' adýna 6 hesap, bir hesap da Atýlkan adýna açtý. ÝPOTEKLER Bu arada banka proje arazisine 600 bin sterlinlik ipotek koydu. Ayrýca Girne'deki bir villasý da 200 bin sterlinlik ipotek olarak bankaya kondu. Banka tüm bunlarýn yanýsýra bir talepte daha bulundu Atýlkan'dan müþterisini bankaya götürmesi ve kalan bakiyeleri kadar onlarýn da bankadan borçlandýrýlmasý istendi... Bankanýn bu talebi de yerine getirildi. 26 müþterinin her birine ayrý hesap açýldý ve bankadan borçlandýrýldý... Böylelikle bankadan hem proje sahibi Recep Atýlkan ve hem de müþterileri borçlandýrýlmýþ oldu... Faiz de her iki taraflý iþlemeye baþladý. Bir süre sonra taleplerinde daha da ileri giden banka Recep Atýlkan'ýn Lefkoþa sanayi bölgesindeki ahþap doðrama fabrikasýný da, 700 bin TL'ye ipotek olarak aldý. Proje 2009'un sonunda bazý eksikliklerle tamamlandý. 22 Þubat 2010'da banka bir hesap çýkarýp Recep Atýlkan'ýn önüne koydu. Kendisinden toplam borcu olarak yaklaþýk 3 milyon 700 bin sterlin talep edilince, Atýlkan hayretler içinde kaldý. Bankadan gelen hesap pusulasýný incelediði zaman, Hüseyin Paþa'ya sattýðý 3 villanýn karþýlýðý olan 700 bin TL'nin de yine kendisine borç olarak yazýldýðýný gördü. Hüseyin Paþa'nýn parayý hem bankadan tahsil ettiðini, hem de bankanýn kendisine bunu borç olarak yazdýðýný farkedince hayretler içinde kalan Recep Atýlkan, Hüseyin Paþa'nýn ayrýca bu çekleri karþýlýksýzmýþ gibi polise götürüp teslim ettiðini ve þikayetçi olduðunu söyledi. Recep Atýlkan "Toplam 670 bin sterlinlik teminat çeklerim bana borç olarak yazýldý" dedi. Hüseyin Paþa'ya bugüne dek 2.2 milyon sterlin ödediðini söyleyen Atýlkan, bankanýn da 3 milyon 700 bin sterlinlik talebi ile proje maliyetinin 1 milyon 800 bin sterlinden 6 milyon sterline ve hatta faizleriyle birlikte 7 milyon sterline çýktýðýný belirtiyor. MAHKEME Yakýn Doðu Bankasý projenin tamamlanmasýndan 1,5 yýl sonra Recep Atýlkan ile Mus Gül Þirketi'ni dava etti. Yargýç Hüseyin Besimoðlu baþkanlýðýnda toplanan mahkeme Recep Atýlkan ispat-ý vücut yapmadýðý için, onun gýyabýnda hüküm aldý. Bankanýn talep ettiði borçlarýna karþýlýk Recep Atýlkan'ýn Küçük Kaymaklý'da yaptýðý inþaatýn açýk artýrma ile satýlmasýna karar veren mahkeme, ayrýca ipotekli tüm taþýnmazlarýnýn da ayný þekilde satýlmasýna hükmetti... Ýþin en ilginç yanlarýndan biri de bu mahkeme kararýnýn iki kere yazýlmýþ olmasý... Hem de ayný gün... Sebebi ise birinci karardaki yanlýþlýk... Ama ciddi bir yanlýþlýk. Birinci kararda davacýya ana borç 981, TL olarak gösteriliyor, ikinci kararda ise 98, TL. Her iki karar da 20 Mayýs 2010'da yazýlmýþ... Ve ne gariptir ki, daðýtýmý yapýlmýþ olan ilk karar asýlmýþ her yere, açýk artýrma ile satýþ için... Ýlk yazýlan rakam üzerinden borç hesaplandýðýnda yaklaþýk 3 milyon 700 bin sterlin ediyor, ikinci rakam üzerinden hesaplandýðýnda ise yaklaþýk 2 milyon 200 bin sterlin... Bu hükmü ancak 10 ay sonra öðrenebilmiþ Recep Atýlkan... Ve mukayyitliðe baþvurunca hatalý ve hatasýz diye iki hüküm olduðunu orada öðrenmiþ... Bu hatanýn ayný gün düzeltilip düzeltilmediðinden emin deðil... Ona göre düzeltme iþlemi yapýlana kadar da belirli bir süre geçmiþ aradan ve yeni faizler de üstüne eklenmiþ... Hala da ekleniyor. Ayrýca mahkeme bu kararý verirken, Küçük Kaymaklý'daki projenin hissedarlarýndan olan Recep Atýlkan'ýn eþi Gülsün Atýlkan'ýn durumunu hiç dikkate almadý. Verilen hükümden sonra Gülsün Atýlkan hissedar olarak mahkemeye baþvurdu ve bu hükmün uygulanmasý durduruldu... Bu dava halen sürüyor mahkemede... HERÞEYÝNÝ KAYBEDER Yurtdýþýnda toplam 55 yýlý geçmiþ olan Recep Atýlkan aleyhindeki bu hükmün iþletilmesi durumunda Atýlkan herþeyini kaybetmiþ olur... Yaptýðý inþaattan eline hiçbir þey geçmemesi yanýnda mevcut tüm mal varlýðýný da kaybeder... Hüseyin Paþa tarafýndan polise teslim edilen çekler nedeniyle savcýlýðýn açtýðý dava sürüyor halen mahkemede. Yargýç Fügen Ulutekin Aðýr Ceza Mahkemesi'ne havale etmiþ davayý... Duruþma 10 Mayýs'ta... Recep Atýlkan "Ben o paralarý Hüseyin Paþa'ya ödediðimi ispata hazýrým... Tüm belgeler elimde" diyor... Bu arada bu inþaattan daire ve dükkan almýþ olan vatandaþlar da çok huzursuz.. Mahkemeden çýkan karardan sonra ikinci bir 'Kulaksýz Sitesi' olayý yaþanmasýndan endiþe ediliyor... Baflýnýn Köþesi Dr. Dolgun Dalgýçoðlu DEÐÝÞEN PANKARTLARI MERAK ETTÝM... (Ýstanbul)- Yüzlerce belki de binlerce kez çýktým o meydana Her gidiþimin mutlaka bir sebebi vardý. Bazen arkadaþlarla demlenmek, bazen koro çalýþmasýna katýlmak, bazen de fotoðraf çekmek içindi gidiþim. Ancak oraya gidiþim genelde Ýstanbul'u yaþamak içindi. Çünkü orasý Ýstanbul. Bugün Ýstanbul'dan ayrýlsam,bir daha oraya gidemeyecek olsam - arkadaþlarýmý sözümün dýþýnda býrakýyorum- Ýstanbul'da özleyeceðim sadece ve sadece o meydan ve caddedir, gerisi olsa da olur, olmasa da Kýsaca Ýstanbul ne, diye sorsalar sadece, "Ýstiklal Caddesi ve Taksim" derim. Bir yýl önce gidememiþtim 1 Mayýs Ýþçi ve Emekçi Bayramý'nýn kutlanmasýna. Gidemedim ama radyodan yürüyüþ bitene kadar coþkuyu takip etmiþ arada bir de telefonla katýlan arkadaþlarý arayýp, "Durumlar?" diye sormuþtum. Dün 1 Mayýs'tý. -Bu sefer çok olaylar olabilir sakýn gitme ha, diye akýl verdi birisi. -Gitsen ne olur, gitmesen ne olur, nasýlsa düzeni deðiþtiremezsiniz ya, demiþti diðeri. Geçen sene katýlamamýþtým ama bu sefer ne olursa olsun katýlacaktým. Ne saat, ne de telefon çaldý ama uyandýðýmda saat sabahýn beþiydi. KIBES, "saat 09.00'da TRT'nin orada buluþuyoruz" diyordu mesajýnda. Vakit erkendi ama havada da sis vardý. Ýstanbul siste güzel poz veriyor, diye düþündüm. "Fýrsat bu fýrsat hazýr kalkmýþsýn fýrla git fotoðraf çek" dedim kendime ve fýrladým. -Abi taksime kadar çýkamayýz. -Neden? -Polis meydana giden tüm yollarý kapadý. -Olsun nereye kadar gidersen ben de orada iner yürürüm. Nasýlsa bugün bayramdý, tatildi, hava güzeldi ve ben de çok keyifliydim. Yürüdüm. Saraçhane'den sonra yol kapalýydý, indim. Havada devamlý yiro atan helikopter, yol kenarlarýnda polisler. Biraz canýmý sýkmýþtý bu olay. Bu kadar tedbir niye alýnýrdý ki... Yoksa devlet iþçisine güvenmiyor muydu? Ne korku vardý içimde 1977'deki bir Mayýs'ta kontrgerillanýn yaptýðý katliamýndan kalan ne de bu sefer de olabilir diye ufacýk bir tedirginlik. Taksime kadar yürümeye baþladým. Eski HAVAÞ'ýn olduðu yerden Tünel'e oradan da meydana kadar yürüyüp fotoðraf çekecek sonra da Kýbrýslýlarýn toplandýklarý yere dönecektim. HAVAÞ'ýn orada toplanmýþ ellerinde gaz bombasý atan tüfek ve gaz maskesi tutan yüzlerce polise "silah kullanmayacaksýnýz" diye direktifler veriyordu amirleri. Oysa ki yürüyecek olanlar bu memleketin insanlarý yani o polislerin analarý, babalarý belki de kardeþleriydi. -Giremezsiniz -Neden? -Emir böyle, caddeye giriþler amirim tarafýndan yasaklandý. Arka yollardan dolana dolana önce meydana sonra da bizim kortejin oraya vardým. KIBES ve KGP'in birlikte katýldýðý yürüyüþte Kýbrýs'a dair bizim taþýdýðýmýz,"yaþasýn Bir Mayýs, yaþasýn Kýbrýs, Türkiye ve Dünya emekçilerinin dayanýþmasý", "Türkiyeli emekçiler! Kýbrýs'ta barýþa omuz verin" pankartlarý ile DSÝP'in taþýdýðý "Ordu defol Özgür Kýbrýs" pankartý vardý. Merak ettim ama soramadým doðrusu neden birkaç ay önce Kýbrýs'la ilgili taþýdýklarý pankartý deðiþtirmiþlerdi. Yoksa "Kýbrýs'ta yasak, artýk burada da taþýyamazsýnýz" mý demiþler onlara Soramadým.

9 2 Mayýs 2011 Pazartesi Tünel ALINTI BAÐIMSIZ ADAYLAR 2011 seçimlerinde oluþturulan ve Türkiye'nin tümüne hitap etme yeteneði olan bu siyasi bloðun daha da güçlü bir þekilde parlamentoya girmesine, Kürdün ve emekçinin taleplerini parlamento kürsüsünden de savunarak "gerçek muhalefet" haline gelmesine engel olmak üzere sistem refleks gösterdi! Mesele budur! Toplumsal tepki üzerine geri adým atýldý ve adaylýklar onaylandý ama bu gerçek deðiþmez. Çözüm, sistemin tümüyle demokratikleþmesidir. Bunun için ezilenlerin, emekçilerin sahneye çýkmasý gerek. Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloðu ve baðýmsýz adaylar tam da bunun için var. Ama bu demokratikleþmeyi hâlâ Tayyip Erdoðan'dan bekleyenler de var. "Bu ülkede artýk Kürt meselesi yoktur" diyen ve açýkladýðý seçim bildirgesine bakýlýrsa 2023'e kadar, yani 20 yýldan fazla iktidarda kalmanýn hesaplarýný yapan Erdoðan'dan Seyfi ÖNGÝDER (Radikal 2) DÝPNOT Çin'in nüfusu 1953 yýlýnda 594 milyondu, þimdi ise 1,37 milyar. YENÝLSÝN ÝÇÝLSÝN DANSÖZ GELSÝN MASAYA ARÞÝV TARÝH 29 MART, 2010 Mehmet Ali Talat 2005'teki seçimlerde, seçim kampanyasý için parayý Colony Otel'de toplanan sermaye takýmýndan toplamýþtý... Þimdi ise bankalarda açtýðý hesaplarla halktan topluyor... Gözden kaçmayanlar... OTOMATÝK SLOGANLAR Her meydanda, her eylemde, her gösteride "Birlik mücadele dayanýþma". Her mitingte "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez" ve elbette "faþizme karþý omuz omuza." Ýster iþçinin emekçinin bayramý olsun, isterse Annan Planý'ný yad etme günü, hiç fark etmiyor, sloganlar otomatik nasýlsa. Artýk yeni bir þey söylemenin zamaný gelmedi mi? Ömrümüzü "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez" diye baðýrarak mý tüketeceðiz bu meydanlarda? Üstelik resmen Kýbrýs'ta barýþ engellenirken, komik duruyor arkadaþlar ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Ülke ekonomisine hareket getiren maðaza açýlýþlarýný gördükçe heyecanlanýyorum." Ersin TATAR (Maliye Bakaný) VÝRGÜL... AKIL TUTULMASI Kimin ne yaptýðý belli deðil bu ülkede. Hükümet ne demektir, Bakanlýklar niçin vardýr, belli deðil. Doðrusu hükümetle belediye arasýndaki farkýn ne olduðu da belli deðil. Onca bakanlýk onca milletvekili onca kurum "bale gudalya bale gudalya". Onca belediye, onca belediye çalýþaný, sokaklarý gene bok götürüyor. Ama bir bakýyorsunuz bir belediye temizlik kampanyasý baþlattý diye gazetelerde haber oluyor. Yahu belediyeler zaten bunun için var. Yoksa Belediyeler arada bir temizlik iþleriyle de ilgilenen kurumlardýr da, bizim mi haberimiz yok. Bu kadar da akýl tutulmasý olmaz ki!.. "1 Mayýs'ýn eylemlerle deðil eðlencelerle kutlandýðý bir döneme geçilmesini arzu ediyoruz." Serdar DENKTAÞ Emekten, mazlumdan, fakirden yana siyasetin dilini yuttuðu bir çaðda, 1 Mayýs artýk 'iþçinin emekçinin bayramý' deðil, sadece bir 'sus payý'. Adaletsizliðin kanýksandýðý, eþitlik ufkunu yitirmiþ, emperyalizmin topu tüfeði, yine utanmazca eline aldýðý bir dünyada 1 Mayýs, bir kutlama deðil, bir 'cenaze alayý'! 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Olsa olsa, siyasal mücadele ufkunu ve azmini kaybetmiþ sol siyasetin 'ruh çaðýrma ayini'! Böyle bir çaðda, böyle bir dünyada ve böyle bir Türkiye tablosu karþýsýnda, 1 Mayýs'ý yeniden Taksim'de kutlayabildiðimizle avunmak yerine, yuttuðumuz dili geri getirmeye, cenaze alayýný yeniden mücadele þenliðine Memleketimden manzaralar Nuray Mert "Milliyet"te yazdý: '1 Mayýs emekçinin bayramý deðil, sadece bir sus payý...' KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu dönüþtürmeye, ruh çaðýrmak yerine, direniþ ruhunu diriltmeye çaba göstersek diyorum. Türkiye'de yaþanan onca adaletsizlik, fukaralýk, haksýzlýk; sindirmeyi gizlemek için döþenen yaldýzlar, fena halde dökülüyor. Tuzla tersanesinde, maden ocaklarýnda, Ostim'de, adý saný geçmeyen yüzlerce iþyerinde, onlarca insan boðaz tokluðuna çalýþýrken, canlarýný yitirdi. Harçlýðýný çýkarmak için inþaat iþçiliði yapan gençler ölüyor, bir halat kopuyor, tadilatta çalýþan iþçiler üçer beþer can veriyor, tüm bunlar sýradan haber olmanýn ötesinde mevzu edilmiyor. Kendine hâlâ solcu süsü verenlerin birçoðunun aðzýndan, 'askeri vesayetle mücadele ediyoruz' bahanesi ile, tek söz çýkmýyor. TEKEL direniþi bile bu rezil maskenin ve kampanyanýn aleti haline geliyor, 'Ergenekon baðlantýsý' ile yaftalanabiliyor. 'Parasýz eðitim isteyen' gençler hapse týkýlýyor, yaþadýklarý haksýzlýða karþý sokaða dökülen liseliler gözaltýna alýnýyor, zulme karþý sesini çýkaran Kürtler zindanlarda çürütülüyor. Kürtler, hâlâ askeri tedbirlerle, polis copuyla, gazla, panzerle sindirilmeye çalýþýlýyor. Türkler Kürtlerle korkutuluyor, Kürtlerin üzerine salýnmaya çalýþýlýyor. Tüm bunlar yaþanýrken, kusura bakmayýn '1 Mayýs kutlu olsun' demek içimden gelmiyor! Ancak, 1 Mayýs, herkes için daha eþit, daha özgür, daha onurlu bir yaþam mücadelesi vermek için 'uyanýþ günü' olsun diyebiliyorum...

10 10 2 Mayýs 2011 Pazartesi Rauf Denktaþ ýn iftirasý ve iki avukatýn öldürülmesi (6) Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Gürkan ýn eþi (Ýsmet) Komisyona ifadesinde, komþusu Kemal Ahiskal ýn tutuklanmasýna deðindi ve þunlarý ekledi: Ýsmet: Bir ara Ahiskal ýn evi dýþýnda bir askeri otomobil ve araçtan bir Türk subayýn çýktýðýný gördüm. Eþim, öldürülmeden önce bana hayatýnýn tehlikede olduðunu söylemiþti. Gürkan ýn eþi Ýsmet hanýmý avukat Yorgo Kakoyanni sorguladý. Cevaplarý þöyle oldu 9. Kakoyannis: Sana tam ne söyledi? Ýsmet: Korkuyorum. Kakoyannis: Niçin korkuyorsun? Ýsmet haným cevap vermedi ve gözlerini Denktaþ ýn üzerine dikti. Denktaþ ýn ona Türkçe bir þey söylediði duyuldu. Avukat Kakoyannis müdahale etti. Denktaþ þunu söyledi: Denktaþ: Sürekli bana bakýyor. Kakoyannis: Cevap ver ve korkma. Ýsmet: Evet. Dirvana kendisini teskin etti ve hayatý için tehlike olmadýðýný söyledi. Ýsmet hanýmý daha sonra Denktaþ sorguladý. Ýsmet Haným bir soruya karþýlýk, eþi Gürkan ýn son tehdit mektubunu ne zaman aldýðýný hatýrlamadýðýný söyledi. Bununla birlikte Denktaþ tarafýndan çok kez tehdit edildiðini belirtti. Ayrýca, eþinin Yorgacis ile görüþtüðünü ve bunu kendisine eþinin söylediðini de bildirdi. Denktaþ, Gürkan ýn kadýn meseleleri yüzünden öldürüldüðünü iddia etmeye çalýþtý. Gürkan ýn bir baþka kadýnla iliþkisi olduðunu, bu nedenle eve geç gittiðini öne sürdü ve Ýsmet hanýmýn bunu bilip bilmediðini sordu. Ýsmet haným olumsuz cevap verdi. Mahkeme, Gürkan ýn geçmiþi hakkýnda Denktaþ ýn soru sormasýna izin vermedi. Mahkemede ortaya konulanlardan sonra, Denktaþ Türk toplumunu savunan avukat iken suçlu durumuna düþtü. Daha sonra Tahkikat Komisyonu nun sorularýna cevap vermeye davet edildi. Son dönemde dýþ ülkelere gitmediðini iddia etti ve aleyhindeki suçlamalarýn ahlâksýz, hastalýklý hayal ürünü olduðunu söyledi. Mahkeme huzurunda Gürkan ý komünist olmakla suçladý ve sol ideolojinin suç olduðunu iddia etmeye kalkýþtý. Daha sonra yine Gürkan ýn Ayþe Ahmet adýnda bir dostu olduðu iddiasýný tekrarladý, ancak bunu kanýtlayacak delil gösteremedi. Denktaþ, Bayraktar ve Ömeriye camilerine bombalarýn kendi emriyle, adamlarý tarafýndan konulduðu iddialarýný reddetti ve patlamalardan Rumlarýn sorumlu olduðunu öne sürdü. Rum dostlarýnýn Zürih antlaþmalarýnýn uygulanmamasýndan kendisini sorumlu tuttuðunu ve her þeyi kendisine yüklemeye çalýþtýðýný söyledi. Daha sonra Kýbrýs Cumhuriyeti avukatý Ahilleas Frangos tarafýndan sorgulandý ve patlamalardan sonra Cumhurbaþkaný Muavini (Dr. Küçük) ile birlikte ortak açýklama yaptýðýný söyledi. Frangos: Bu açýklamanýzda patlamalardan Rumlarýn sorumlu olduðunu iddia ediyorsunuz. Denktaþ: Ýlk belirtilere göre patlamalarýn self determinasyon ve antlaþmalarýn çökertilmesi ile ilgili olduðu görülüyordu. Bayraktar gibi bu kadar kutsal bir yere sadece çýlgýn Türkler zarar verebilirdi. Benim görüþüme göre failler ekstremist Rum örgütü üyesidirler. Denktaþ ý, avukat Kakoyannis de sorguladý ve Ayhan Hikmet in karakteri ile ilgili bir soruya kendisini çocukluk yýllarýndan tanýdýðý cevabýný verdi. Sol eðilimli olduðunu anlayýncaya kadar Ayhan Hikmet in iyi bir çocuk olduðunu söyledi. Kakoyannis: Sol eðilimli olan bir insanýn karakteri kötü müdür? Denktaþ: Pek tabii, çünkü bir hýrsýz kadar tehlikeli bir insandýr. Kakoyannis: Yani solcularýn hapislere týkýlmasý gerektiðine mi inanýyorsunuz? Denktaþ: Hayýr, bunu demek istemiyorum. Kakoyannis: Nasýl demek istemiyorsun! Hýrsýzlarý hapse atarlar, solcu olanlarý neden atmasýnlar! Gürkan ýn kim olduðunu herkes biliyordu ve ölümü nedeniyle kimse üzülmedi mi dedin? Denktaþ: Evet, karakterinin kötü olmasý nedeniyle deðil, kullandýðý hilekâr yöntemler nedeniyle. Âu aþamada Kakoyannis Denktaþ a tarihli Nacak gazetesini gösterdi ve gazetedeki baþyazýyý kendisinin yazýp yazmadýðýný sordu. Kakoyannis: Siz Nacak gazetesinin yazý iþleri müdürümüsünüz? Denktaþ: Hayýr sadece hissedarlarýndan biriyim. Kakoyannis: Baþ yazýlarý daima siz mi yazarsýnýz? Denktaþ: Hayýr, daima deðil ama ekseriyetle. Kakoyannis: Bugünkü baþ yazýyý siz mi yazdýnýz? Denktaþ: Evet, benim kalemimden çýkmýþtýr. Kakoyannis: Sayýn Denktaþ, Tahkikat Komisyonu halen çalýþmalarýný sürdürürken, bugün baþyazýnýzda iki öldürülmüþ gazeteciye saldýrmanýz doðru mu? Denktaþ: Bu tahkikatýn maktüllerle ne alakâsý olduðunu göremiyorum 10. Hikmet le Gürkan ýn öldürülmesinden sonra Nacak gazetesinde arkalarýndan kin kokan, kan kokan, nefret kokan Mezara mektubumuz var yazýsýný Denktaþ, kendisinin yazdýðýný böylece itiraf etmiþ oldu. Denktaþ ýn ve kendisiyle iþbirliði yapanlarýn amacý, Hikmet le Gürkan ý Rumlarýn ve Yorgacis in ajanlarý ve vatan hainleri olarak lanse etmekti. Topluma kabile reisi gibi hükmettiði dönemde, muhalif seslere hiçbir þekilde tahammülü olmayan Rauf Denktaþ, bunlarý yazmakla yetinmedi. Tahkikat Komisyonu nun iþlevini 31 Mayýs 1962 de tamamlamasýndan sonra, Kýbrýs Cumhuriyeti Anayasasý na göre Cemaat Meclisi nin Baþkaný olarak, cinayet olayýný Meclis in gündemine taþýdý. Yeraltý teþkilatýnýn lideri olarak da, estirdiði tehdit ve korku ortamýnda, Yorgacis in Tahkikat Komisyonu na verdiði ifadeyi kullandý ve Meclis zabýtlarýna Hikmetle Gürkan ýn Yorgacis in casuslarý olarak geçirilmesini saðladý. Olayý böylece kapattý ve ardýndan kendi adamý olan Aydýn Akkurt a Yorgacis in Casuslarý adlý kýtabý yazdýrdý. Avukatlarý suçladý, ancak kendisinin suçsuz olduðunu o günden beridir hâlâ daha kanýtlamadý. Evkaf a ait olan iki camide meydana gelen patlamalardan sonra, Türk Cemaat Meclisi nin Baþkaný olarak iki camiyi ziyaret ettiðini Tahkikat Komisyonunda sorgulanmasýnda kabul etti 11. Frangos: O gün bu camileri ziyaret eden ilk sivil þahýs siz mi idiniz? Denktaþ: Hayýr. Frangos: Camileri ziyaret ettiðinizde yalnýz mý idiniz? Denktaþ: Hayýr. Frangos: Beraberinizde bir fotoðrafçý var mý idi? Denktaþ: Hayýr, fakat ben oraya vasýl olduðumda Halkýn Sesi muhabirinin oradaki polislerle münakaþa ettiðini gördüm ve müdahale ederek foto muhabirinin içeriye girip resim çekmesini temin ettim. (Devam edecek) 9. Aydýn Akkurt, bunlarý ve Denktaþ ýn aleyhinde olan baþka birçok kanýt ve belgeleri Yorgacis in Casuslarý kitabýna almadý. 10. Panayotis Papadimitri-Andreas Neofitu, Polikarpos Yorgacis, o Huntini tis EOKA, s Ayddýn Akkurt, Yorgacis in Casuslarý, s ANMA Sevgili annemiz, babaannemiz Latife BAYTAROÐLU'nu ölümünün 6. yýldönümünde sevgi, saygý ve özlemle anýyoruz. Oðullarý, gelinleri ve torunlarý...

11 2 Mayýs 2011 Pazartesi DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... NATO Kaddafi'nin en genç oðlu ile 3 torununu katletti NATO güçlerinin dün gece düzenlediði hava saldýrýsýnda Libya lideri Muammer Kaddafi'nin en genç oðlu Seyfül Arab Kaddafi ile 3 torunu öldü. Libya hükümet sözcüsü Musa Ýbrahim açýklamasýnda, "Seyfül Arab'ýn 29 yaþýnda olduðunu ve henüz Almanya'da öðrenimini sürdürdüðünü" belirterek, saldýrýda ayrýca Kaddafi ailesi ve yakýnlarýndan bazýlarýnýn yaralandýðýný kaydetti. Musa Ýbrahim, saldýrý sýrasýnda Muammer Kaddafi'nin eþiyle birlikte evde olduðunu, ancak her ikisinin de saldýrýdan yara almadan kurtulduðunu söyledi. "Yapýlan saldýrýnýn 'orman kanunu' ile karþý karþýya olduklarýný gösterdiðini" dile getiren Musa Ýbrahim, Seyfül Arab'ýn 'sivil' olduðunu belirterek, "Libya'daki olayýn (NATO müdahalesinin) sivilleri korumak olmadýðýnýn artýk herkes tarafýndan açýkça görüleceðini düþünüyoruz" dedi. Libyalý yetkililer, yabancý gazetecileri kentin varlýklý kesimlerinin bulunduðu yerde olan ve NATO saldýrýsýna hedef olan eve götürerek bilgi verdi. 3 füze tarafýndan vurulan evin çatýsýnýn yer yer çöktüðü, duvarlarýn bazý bölümlerinin parçalandýðý ve aðýr hasara uðradýðý görüldü. Kaddafi'nin 6. çocuðu olan Seyfül Arab Kaddafi'nin uzun yýllar Almanya'da kaldýðý biliniyordu. NATO Bu arada, NATO yetkilileri, "bu gece yapýlan hava saldýrýlarýnda hedefin askeri noktalar olduðu, kiþilerin hedef alýnmadýðý" 1 Mayýs Taksim Meydaný'nda bir milyonu aþkýn bir kalabalýk tarafýndan kutlandý Türkiye'deki 1 Mayýs Ýþçi Bayramý kutlamalarýna, Taksim'deki AKM'ye asýlan dev boyuttaki, ellerinden zincirlenmiþ iþçi afiþi damgasýný vurdu. Sendikalarýn 34 yýl sakladýðý afiþ vinç yardýmýyla ve Kültür Bakaný Ertuðrul Günay'ýn oluruyla AKM binasýna asýldý. Bu afiþ 1977 yýlýnda da ayný yere asýlmýþtý. 1 Mayýs 1977'de AKM binasýna asýlan 'zincirlerini kýran iþçi' pankartýnýn süslediði Taksim Meydaný'nda kutlamalar 1977'de ölenler için Kazancý Yokuþu'na çelenk býrakýlmasý ve saygý duruþuyla baþladý. Kürsüden, sözlerini Can Yücel'in yazdýðý Ýþçi Marþý seslendirildi, konuþmalar yapýldý, tutuklu gazeteciler Nedim Þener ve Ahmet Þýk selamlandý. Meydandaki kalabalýðýn sayýsý 1 milyonu aþarken, Kürtçe seslendirilen halaylar katýlýmcýlarý coþturdu. Grup Yorum Cemo ve Çav Bella gibi bilinen marþlarý yüz binlerce kiþi ile birlikte söyledi. Alanda neler yaþandý? 1977'den beri ilk defa geçen sene Emek ve Dayanýþma Günü kutlamalarýna açýlan Taksim Meydaný'nda renkli görüntüler ortaya çýktý. 1 Mayýs alanýnda Türkçe, Ermenice ve Kürtçe þarkýlar çalýndý. Dev-Lis ve diðer öðrenci gruplarý, YGS'de þifre tartýþmalarýna yönelik pankartlar taþýdý. Galatasaray taraftar grubu Tek Yumruk'un Fenerbahçe taraftar grubu yönünde bir açýklama yaptý. Libya hükümet sözcüsü Musa Ýbrahim'in gece saatlerinde yapýlan NATO saldýrýsýnda Libya lideri Muammer Kaddafi'nin bir oðlu ve 3 torununun öldüðünü söylemesinden saatler sonra yapýlan açýklamada, sözkonusu saldýrýlarýn Bab-ül Aziziye yakýnýndaki bir komuta ve kontrol merkezinin hedeflendiði kaydedildi. Açýklamada, tüm hedeflerin 'askeri noktalar' olduðu ve Kaddafi'nin halka yönelik sistematik saldýrýlarýyla baðlantýlý olduðu ileri sürüldü. Bölgedeki operasyonlardan sorumlu NATO yetkilisi Korgeneral Charles Bouchard, Kaddafi'nin aile üyelerinden bazýlarýnýn bu saldýrýda ölmüþ olabileceði konusunda 'teyit edilmemiþ bilgiler' olduðunu söyleyerek, "mevcut çatýþmanýn sonucu meydana gelen tüm can kayýplarýný, özellikle de sivillerin ölümünü üzüntüyle karþýladýðýný" söyledi. Sözkonusu saldýrý, son 24 saatte ikinci kez Kaddafi'nin doðrudan hedef alýndýðý izlenimi veren bir saldýrý oldu. NATO dün sabah saatlerinde, Kaddafi televizyonda konuþtuðu sýrada bölgedeki televizyon binasý yakýnýna bir saldýrý daha düzenlemiþti. Libya hükümet sözcüsü Ýbrahim, konuya iliþkin açýklamasýnda, saldýrýnýn Muammer Kaddafi'ye yönelik bir suikast olduðunu söyleyerek, "Bu uluslararasý yasalara da, ahlaki kurallara da aykýrý" demiþti. Ýbrahim, "Mecbur kalýrsak savaþýrýz. Liderimiz (Kaddafi) dün NATO'ya barýþ önerdi ama NATO reddetti" ifadelerini de kullanmýþtý. Fenerbahche ile birlikte yürüyüþe devam etmesiydi. Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transseksüellerin (LGBTT) üyeleri ise güne özel hazýrladýklarý bandoyla alana koþarak girdi. Gazeteciler alana "Ahmet Þýk ve Nedim Þener'e Özgürlük" pankartýyla girdi. Beþiktaþ tribünlerinin renkli taraftar grubu Çarþý üyeleri, alaný dolaþýp Sýraselviler'e çýktý. Buradaki kontrol noktasýndan tekrar alana girmek isteyen gruba polis izin vermeyince "Taraftar çýldýrdý, biber gazý istiyor" sloganý eþliðinde yürümeye baþladý. Bunun üzerine polis, taraftar grubuna barikatta küçük bir bölümü açarak izin verdi. Çarþý grubu "Cemaat bize þifre versene", "Cemaat bize bira versene" sloganlarýyla kalabalýða karýþtý. Mayýs Marþý'ný Ruhi Su Korosu seslendirdi. Kazým Koyuncu ve Ahmet Kaya'dan da þarkýlar çalýndý. Grup Yorum Cemo, Daðlara Gel, Herne peþ, Memedin Türküsü'nü söyledi. Kardeþ Türküler Hrant Dink ve halklarýn mücadelesi için "Sarý Gelin" türküsünü Ermenice söyledi. Platformda yapýlan konuþmalarda, halkýn seçtiði belediye baþkanlarý ve milletvekillerinin gözaltýna alýnmasý protesto edildi, Ahmet Þýk ve Nedim Þener özelinde yazýlarý nedeniyle bugün hapiste olan tüm gazetecilerin serbest býrakýlmasý istendi. Meydandaki kitle bu talepleri ve tepkileri alkýþlarla destekledi. 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi raporuna göre "dördüncü devletlerarasý baþvuru zayýflatýldý"... Loizidu ve Aresti Taþýnmaz Mal Komisyonu'na mý gidecek? Rum basýnýnda çýkan bir haberde, uzun yýllardan bu yana Rum tarafýnýn Kýbrýs sorunundaki hukuki bayraklarýný teþkil eden mülkiyetle ilgili Dördüncü Devletler Arasý Baþvuru, ayný zamanda Titina Loizidu ve Miras Ksenidi-Aresti baþvurularýnýn; "KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu semptomlarý ile AÝHM'in kýsa zaman önce Dimopulos davasýnda verdiði karar virüsüyle enfekte olduklarý" yorumu yapýldý. Politis gazetesi "Titina ve Mira Komisyon'a Mý (Gidiyor)?... Avrupa Konseyi Raporuna Göre Dördüncü Devletlerarasý Baþvuru Kuþkusuz Zayýf" baþlýklarýyla yayýmladýðý haberinde, enfekte yorumunun, 19 Nisan 2011 tarihinde kamuoyuna açýklanan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi raporunun neticesi olduðunu yazdý. Gazete, sözü edilen raporun, ülkelerin AÝHM kararlarýna uyma yükümlülüðüyle ilgili olarak Bakanlar Komitesinin incelediði bütün meselelerle alakalý olduðunu kaydetti. "Komisyon virüsüne bulaþma derecesinin"; Bakanlar Komitesinin önümüzdeki toplantýlarýnda deðerlendirilecek bir þey olduðunu yazan gazete, bunun bir aksilik çýkmazsa, Türkiye'nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem baþkanlýðýnýn sona ereceði önümüzdeki Haziran ayýndaki toplantýdan itibaren olacaðýný ifade etti. Bakanlar Komitesinin, Loizidu ve Aresti'nin tam anlamýyla haklýlýklarýnýn ayrýca Dördüncü Devletlerarasý Baþvuru kararýnýn uygulanmasýnýn artýk ne derece Komisyon'dan geçtiðine netlik kazandýrmaya çaðrýlacaðýný dile getiren gazete, bundan kastettiði þeyin, Titina Loizidu ve Mira Ksenidis Aresti'nin, iade konusunda ne derece KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonuna baþvurmak zorunda kalacaklarý olduðunu belirtti. Gazete, örneðin Bakanlar Komitesinin, Taþýnmaz Mal Komisyonunun iþleyiþinin, Türkiye'nin yukarýda bahsedilen baþvurular-kararlardan doðan yükümlülükleriyle tam uyum halinde olmasýyla eþdeðer olduðunu beyan etmesi halinde; Loizidu, Aresti ve Rum göçmenlerin tümünün "Türkiye'nin yeni mekanizmasýnýn mülkiyette ortaya koyduðu yeni olumsuz olgularla ve yeni þartlarla karþý karþýya kalmak zorunda olacaklarýný" öne sürdü. Gazete, Türkiye'nin, (bu baþvurularla ilgili) AÝHM kararlarýndan doðan yükümlülüklerine uymasý konusunda halen daha inceleme altýnda olmasýna baðlý olarak; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin dördüncü yýllýk raporunda da Rumlarý ilgilendiren bu baþvurularýn bulunduðunu ekledi. Gazete, bu yýlki raporda ilk kez, Loizidu, Aresti ve Dördüncü Devletlerarasý Baþvuruya; Dimopulos davasý ve Taþýnmaz Mal Komisyonu "kuyruðunun" eþlik ettiðini ileri sürdü. TÝTÝNA LOÝZÝDU Gazete, Bakanlar Komitesi raporunun, Loizidu baþvurusuyla ilgili ifadesinin "incelenmekte olan belirsizliðin; kullaným kaybý ve baþvuru sahibinin Kýbrýs'ýn kuzeyinde bulunan taþýnmazýna ulaþabilme olanaðýnýn sürekli reddedilmesi" vurgusuyla baþladýðýný haber verdi. Bakanlar Komitesinin, AÝHM'in geçmiþ yýllarda; Türkiye tarafýndan kurulan iade, takas ve tazmin mekanizmasýnýn sonuç alýcýlýðý üzerinde çalýþtýðýný belirten gazete, raporun bu çerçevede, AÝHM'in zaten 2010 yýlýndaki Dimopulos davasýnda, Taþýnmaz Mal Komisyonunu kuran 67/2005 sayýlý yasanýn; Rumlara ait olan taþýnmazlara müdahale edilmesiyle ilgili þikâyetler hususunda ulaþýlabilir ve etkili bir ýslah çerçevesi saðladýðýný beyan ettiðini anýmsattý. MÝRA KSENÝDÝ-ARESTÝ Raporun, Mira Ksenidi Aresti davasýna da neredeyse ayný ifadelerle deðindiðini kaydeden gazete, buradaki tek farkýn, Türkiye'nin bu davada, mahkeme kararý ile ödemesine karar verilen tazminatýn tümünü ödeme yükümlülüðüne uymamasý olduðunu savundu. Haberde, Loizidu ile Aresti'nin; tam anlamýyla tatmin olmalarý için, Taþýnmaz Mal Komisyonuna havale edilmeleri olasýlýðýna dikkat çekiliyor. "DÖRDÜNCÜ DEVLETLERARASI BAÞVURU ZAYIFLATILDI... " Haberinde yukarýdaki ara baþlýðý da kullanan gazete, Taþýnmaz Mal Komisyonu konusunun, raporun; Güney Kýbrýs'ýn Türkiye aleyhindeki Dördüncü Devletlerarasý Baþvurusuna ayrýlan bölümüne dâhil edildiðini yazdý. Gazete, sözü edilen raporda, Türkiye'nin aldýðý önlemlerden sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin; eðitim hakký, okul kitaplarýnýn sansürlenmesi ayný zamanda dini haklarýn özgür bir þekilde kullanýlmasý gibi; KKTC'de yaþayan Rumlarýn yaþam koþullarýna iliþkin boyutu artýk kapalý addettiðini ifade etti. Kýbrýslý Türklerin askeri mahkemede yargýlanmasý konusu gibi; Kýbrýslý Türklerin KKTC'deki haklarý boyutunun da artýk kapalý addedildiðini yazan gazete, bunun aksine, Türkiye'nin kayýplar konusundaki yükümlülüklerinin hala daha belirsizlikte olduðunu ileri sürdü. KIBRISLI RUMLAR ÇÖZÜM BEKLEMÝYOR Kýbrýslý Rumlarýn büyük çoðunluðu Kýbrýs sorununa çözüm bulunacaðýna inanmýyor. Fileleftheros gazetesinde bugün yer alan bir anketin sonuçlarýna göre, Kýbrýslý Rumlarýn yüzde 83'ü, Kýbrýs'taki taraflar arasýnda sürdürülen müzakerelerin bütünlüklü çözümle sonuçlanacaðýna inanmýyor. Habere göre, "RAI Consultanst" þirketi tarafýndan Nisan 2011 tarihleri arasýnda 1006 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen ankete göre; "Devam etmekte olan müzakere süreci Kýbrýs sorununun çözümüyle mi sonlanacak" þeklindeki soruya katýlýmcýlarýndan yüzde 83'ü "hayýr", yüzde 14'ü "evet" ve yüzde 4'ü ise "bilmiyorum/ yanýtlamýyorum" cevabýný verdiler. Kýbrýs sorununa çözüm bulunabileceðini BALIKÇI BARINAÐININ AÇILIÞINDA YUNAN BAYRAÐI VE "MÝLLÝ MARÞA" ÝZÝN VERÝLMEDÝ Zigi'de (Terazi), Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn da katýldýðý balýkçý barýnaðýnýn açýlýþ töreninde, Yunanistan bayraðýnýn asýlmasýna ve "milli marþýn" çalýnmasýna izin verilmediði belirtildi. Haftalýk olarak yayýmlanan Mahi gazetesi, "Zigi Balýkçý Barýnaðýnýn Açýlýþýnda... Yunanistan Bayraðý ve Milli Marþ Yok" baþlýklarýyla verdiði haberinde; yetkili bakanlýðýn, balýkçý barýnaðýnýn açýlýþ düþünen kesimin büyük çoðunluðunun AKEL destekçileri olduðu belirtilen haberde, diðer partilere mensup kiþilerin büyük oranda çözüm olmayacaðý seçeneðini seçtikleri vurgulandý. Öte yandan Simerini gazetesi de, Güney Kýbrýs'ta yapýlacak seçimlere iliþkin bir ankete yer verdi Nisan tarihleri arasýnda 700 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen anketin sonuçlarýna göre partilerin sýralamalarý þu þekilde oldu: "DÝSÝ yüzde 28.7, AKEL yüzde 27.5, DÝKO yüzde 10.5, EDEK yüzde 6.7, EURO.KO yüzde 3.5, Çevreciler yüzde 2.3, kararsýzlar yüzde 10.7, oy vermeyecekler yüzde 7.3, boþ oy yüzde 1.4". töreninde ilgilileri Yunan bayraðýnýn kullanýlmasýnýn yasak olduðu, sadece "Kýbrýs Cumhuriyeti" ve Avrupa Birliði bayraklarýnýn kullanýlmasýna izin verildiði hakkýnda bilgilendirdiðini savundu. Gazete töreni organize edenlerin, törenin sonunda "Milli Marþýn" çalýnmayacaðý hakkýnda bilgi verdiðini de yazdý. Habere göre, bakanlýðýn talimatlarý balýkçýlarýn tepkisini çekti.

12 12 2 Mayýs 2011 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Sarmaþýk güller gibi Savrulan tüller gibi Gel sarýlalým yarim Çifte bademler gibi Kitap Dünyasý ÝSMAÝL BEÞÝKÇÝ Barýþ Ünlü, Ozan Deðer Ýletiþim Yayýnlarý 616 sayfa ÖZDEYÝÞLER "Mahkemelerin varlýðý bir ülkede adaletin olduðu anlamýna gelmez. Sadece adaletin var olabilmesi için bir þans yaratýr." Sir John Macdonnell TADIMLIK Benden ne kaldý sende? Geceyarýsýunda çýldýran denizin tuzlu tadý Çekildi mi kýyýlarýndan (Kara bir bulut kadar kederliyim) -Yaðmur camlarda aðlarken kim seni sevdiðini söyleyecek kime sýðýnacak baþýn kirpiklerin titreyecek- Neþe Yaþýn "Ýncecik sýzýlar" adlý þiirinden ÇOCUKLARDAN FOTOÐRAF SERGÝSÝ Necati Taþkýn Ýlkokulu fotoðrafçýlýk kolu öðrencileri 23 Nisan'da fuar alanýnda düzenlenen "Çocuk Þöleni"nde fotoðraf sergisi açtý. 22 öðrencinin öðretmenleri Gülin Yüksel ile yaptýklarý çalýþmada 100 fotoðraf yer aldý. Fotoðraf konusu 'ÜLKEMÝZ' olan sergi büyük ilgi gördü. Bu arada Necati Taþkýn Ýlkokulu Fotoðrafçýlýk kolu Mayýs'ta düzenlenen Yakýn Doðu Üniversitesi 7. fotoðraf günlerine katýldý. Etkinliðe 20 fotoðraf ile yer alan öðrencilerin fotoðraf sergisinin konusu 'GÜLEN YÜZLER' idi. Etkinliðe katýlan öðrenciler fotoðraf dünyasýný tanýmaya çalýþtýlar. Türkiye ve dünyadan katýlan fotoðrafçýlarýn fotoðraflarýný görme olanaðý da buldular... Semra Bayhanlý'nýn ilkokul öðretmeni Esat Varoðlu sergiyi açtý... "Pirililerim Gitmesin" dediyse gitmeyecek (Mustafa Erkan)- Semra Bahanlý'nýn 'Pirililerim Gitmesin'adlý ikinci kiþisel sergisi 29 Nisan 2011 Cuma akþamý saat 19,30'da açýldý.ledra Palace bölgesinde bulunan Dorian Restaurant bahçesinde gerçekleþtirilen açýlýþta birçok resimsever hazýr bulundu. Ressam Semra Bayhanlý ve ilkokul öðretmeni Esat Varoðlu'nun kýsa konuþmasýndan sonra sergi izleyicilerin beðenisine açýldý.kokteylli açýlýþý gerçekleþtirilen 'Pirililerim Gitmesin'adlý sergi katýlýmcýlar tarafýndan yoðun ilgi gördü.. ULUSLARARASI ÝZMÝR SANAT BÝENALÝ... AYHATUN ATEÞÝN "SUYUN RENGÝ" ÇALIÞMASIYLA KATILACAK Seramik sanatçýsý Ayhatun Ateþin, Ýzmir'de 4-11 Mayýs tarihleri arasýnda düzenlenecek "1. Uluslararasý Ýzmir Bienali"ne katýlacak. Ateþin'in açýklamasýna göre, 47 ülkeden sanatçýlarýn buluþacaðý bienal, Uluslararasý Ýzmir Fuarý Alaný'ndaki 3-4 numaralý hollerde gerçekleþecek. Ayhatun Ateþin, bienale, "Suyun Rengi" adlý çalýþmasýyla katýlacak. Sanatçý, Kýbrýs kültüründe önemli yeri bulunan ancak günümüzde kaybolmaya yüz tutmuþ çeþmelerden yola çýkarak suyun öyküsünü anlattýðý eserlerinde, ahþapla seramiði buluþturuyor. Ülkelerin birbirlerini, kültürel özelliklerini, sanattaki yerlerini tanýmalarýnda ve diyaloglarýný geliþtirmelerinde önemli bir yer tutmasý hedeflenen 1. Uluslararasý Ýzmir Bienali'nde, çeþitli ülkelerden gelen etnik, dil, ses ve dini geleneklere sahip çok sayýda sanatçý, kendi kültürel deðerlerini anlatacaklarý ortak dili sanat aracýlýðýyla buluþturacak. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Rio ( ) 1. salon Kaybedenler Klübü ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Battle: LA ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Baðlanmak Yok ( Cuma- Cumartesi 23.00) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Ben Dört Numara ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Rio ( ) 2. salon

13 2 Mayýs 2011 Pazartesi ECZACILAR BÝRLÝÐÝ BAÞKANI YENÝDEN FATMA AZGIN Kýbrýs Türk Eczacýlar Birliði Baþkanlýðýna, önceki gün yapýlan genel kurulda, Fatma Azgýn yeniden seçildi. Birlikten yapýlan açýkamaya göre, genel kuruldaki seçimde, Cevher Cem sekreterliðe, Hasan Fidanboylu veznedarlýða, Derya Akbatur ve Ülker Pozan faal üyeliklere, Ebru Baþay ile Fatma Tahsin de yedek üyeliklere seçildi. Genel kurulda konuþan Ezcacýlar Birliði Baþkaný Fatma Azgýn, eczacýlara eþit ve adaletli davranmak, günlük sýkýntýlarý çözmek ve uzun vadeli vizyonlarý hayata geçirmek için çalýþtýklarýný söyledi. Azgýn, eczacýlýk mesleðinin toplum hizmeti olduðunu unutmadan çalýþýrken, toplumun ihtiyaçlarýna uygun politikalar üretmek gerektiðini kaydederek, bugüne kadar eczacýlar için yapýlan düzenlemeler ve hangi hükümet döneminde yapýldýklarý konusunda bilgiler aktardý. Sýkýntýlarýn bitmediðini belirten Fatma Azgýn, Sosyal Sigortalar'ýn içinde bulunduðu zorluklarýn herkesi etkilediðini vurguladý. Azgýn'ýn konuþmasýndan sonra faaliyet ve mali raporlar okundu ve onaylandý. Daha sonra da yöetim, onur ve denetleme kurullarý için seçim yapýldý. TATAR AKDOÐAN'DA MAÐAZA AÇTI- Maliye Bakaný Ersin Tatar, önceki gün Akdoðan'da, H&B Home Center'in açýlýþýný yaptý. Maliye Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre, Akdoðan Belediye Baþkaný Adem Ademgil'le birlikte açýlýþý gerçekleþtiren Bakan Tatar, ülke ekonomisine hareket getiren maðaza açýlýþlarýný gördükçe heyecanlandýðýný belirtti. Tatar, Gönyeli'den çýkarak Akdoðan'a hizmet için yatýrým yapan Hasan Beydola'nýn, gerek Rum tarafý gerekse ülkenin diðer büyük kentlerinden daha da ucuz alýþveriþ imkaný saðlamasýndan ve yöreden de istihdama katký konulmasýndan duyduðu memnuniyeti de dile getirdi. 13 YDÜ HASTANESÝ BAKÜ'DE ÝKÝ ANLAÞMA ÝMZALADI Azerbaycan'ýn baþkenti Bakü'de gerçekleþtirilen uluslararasý turizm fuarýna katýlan Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi, saðlýk turizmi alanýnda iki anlaþma imzaladý. Yakýn Doðu Üniversitesi'nden yapýlan açýklamaya göre; Turizm Bakanlýðý ve sektörün temsilcileri ile birlikte Bakü'ye giden Ahmet Savaþan baþkanlýðýndaki Yakýn Doðu Üniversitesi heyeti, tur operatörleriyle çeþitli toplantýlara katýldý. Yapýlan temaslar sonucunda da YDÜ Hastanesi Dýþ Ýliþkiler Baþkaný Ahmet Savaþan, Millenium Assist þirketiyle bir protokol imzalarken; Ban Tur ile de ön anlaþma yapýldý. ÇAÐ-SEN: SAFLARI SIKLAÞTIRIN Kýbrýs Türk Devlet Çalýþanlarý Sendikasý (Çað-Sen), 1 Mayýs'ýn iþçi sýnýfýnýn birlik, mücadele ve dayanýþma günü olduðunu vurgulayarak, Kýbrýs Türk emekçilerini, "varoluþ mücadelesini kazanmak için saflarý sýklaþtýrmaya" çaðýrdý. Çað-Sen Baþkaný Ayþe Davulcu, 1 Mayýs Ýþçi Bayramý mesajýnda, iþçi sýnýfýnýn kölelikten kurtulma ve haklarýný kazanma amacýyla yüzyýllardan beridir verdiði mücadelenin günümüzde farklý boyutlarda sürdüðünü kaydetti. Davulcu, toplumun kendi ayaklarý üzerinde durmasýný saðlayacak üretken bir yapýyý oluþturmak yerine, baðýmlýlýðý artýracak ve göçü hýzlandýracak içerikteki ýsmarlama paketin topluma dayatýlarak yerli iþbirlikçiler eliyle uygulamaya konduðunu ileri sürdü. "Kýbrýslý Türk emekçiler giydirilmek istenen bu gömleði kefen olarak görmektedir. Bu nedenle sonuna kadar direnmekte ve toplumun varlýðýný yarýnlara taþýmakta kararlýdýr" diyen Ayþe Davulcu, sýnýfsal olmanýn ötesinde toplumsal bir mücadele verildiðini ve önder gücün de emekçilerin örgütlü yapýsý olduðunu kaydetti. TRAFÝK AÇISINDAN GERÝ KALMIÞ ÜLKELER SINIFINDAYIZ Trafik Kazalarýný Önleme Derneði Baþkaný Mehmet Avcý, ülkede trafiðinin ve yol güvenliðinin ne durumda olduðuyla ilgili deðerlendirmesinde, "halen daha trafik açýsýndan geri kalmýþ ülkeler sýnýfýnda olunduðu izlenimi bulunduðunu" söyledi. Avcý, Trafik Haftasý nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, "Yolu kullananlar kendilerine göre kurallarýný uygulamakta, süratini, alkol almayý, emniyet kemerini, kaský takmayý ancak kendileri uygun gördükleri kadar uygulamaktadýrlar. Cezalarýn homojen ve caydýrýcý olmamasý yanýndan trafikte iþlenen yasa ve kural ihlallerinin sürücüler tarafýndan suç olarak kabul görmemesi de olumsuzluða katký koymaktadýr" dedi. Yol yapýcýlarýn ve alt yapýda yol güvenliðini üst düzeyde inþa etmesi gereken makamlarýn, gerek bütçe yetersizliði gerekse "zaten sorgulayan yok" yaklaþýmýyla düzenlemeler yapmaya çalýþtýðýný savunan Avcý, yeni yol yapýmlarýný öncelikten çýkarýp mevcut yollarýn yol güvenliði standardýnýn yükseltilmesine gidilmesi; kavþaklar, çemberler, banketler, aydýnlatmalar, çizgiler ve tabelalarýn tekrar gözden geçirilmesi gerektiðini kaydetti.

14 14 2 Mayýs 2011 Pazartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Casino, bar gibi eðlence yerlerinde, müþteri ile birlikte yiyip içerek çalýþtýðý yere kazanç saðlayan kadýn. 2-Yünden dövülerek yapýlan kalýn ve kaba kumaþ. Kirliliði gösteren iz. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. 3-Yarýþmacýlarýn otomobille belli yollarý izleyerek ve özel kurallara uyarak belli bir yere ulaþmalarýna dayanan otomobil yarýþmasý. Çoðunlukla denize dökülen, geniþliði ve taþýdýðý su niceliði bakýmýndan en büyük akarsu, nehir. 4-Çingene. Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. 5-Halk dilinde "Uzaklaþmak". Bir erkek adý. 6-Germanyum'un kýsaltmasý. Rütbesiz asker. Ýri karýnlý, kiriþli, mýzrapla çalýnan bir Türk müziði çalgýsý. 7-Rumcada "Bir". Karada kullanýlan motorlu araçlarý sürüp yöneten kimse. 8-Bir yargýya varmak veya deðer vermek için baþvurulan ilke, ölçüt. Amerikyum'un kýsaltmasý. 9-Ateþ veya kýzgýn bir þey tutmaya, korlarý karýþtýrmaya yarayan iki kollu metal araç. "Üzülerek" anlamýnda kullanýlýr. 10-Tersi "Bilim, fen konularýyla siyasi, ekonomik ve toplumsal konularý açýklayýcý veya yorumlayýcý niteliði olan gazete veya dergi yazýsý". Ýnanmýþ, aklý yatmýþ. 11-Buðdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetiþen, boðumlu, sert gövdesi olan bir bitki. Altýn. Dünün çözümü ÖNCEKÝ GÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Derya Eczanesi: Mehmet Akif Cad. No:53/3 Dereboyu (Adidas ve KK Turkcell Karþýsý) Tel: Serkan Kervan Eczanesi: Atatürk Cad. No:16 B Hamitköy Tel: Maðusa Sümer Eczanesi: Salamis Yolu 182/A Ýsmet Ýnönü Cad. DAÜ Karþýsý Tel: Tarabya Eczanesi: Salamis Yolu No:43 Tel: Girne Acarkan Eczanesi: Kordonboyu No:38 D Atatürk Heykeli Karþýsý Tel: Barýþ Eczanesi: Ýbrahim Nidai Cad. No:55 Lapta Tel: Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk Kliniði Önü) Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Baþ kaldýrmak, boyun eðmemek (iki kelime). 2-Göçebelerin konak yeri. Avrupa'da bir nehir. Ýyi, pek iyi. 3-Ayakkabýlarýn altýna çakýlan demir. Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri. 4-Eski dilde "Parça". Alkollü bir Türk içkisi. 5-Siyasi gücün birkaç kiþilik bir grubun elinde toplandýðý yönetim. Piþirilerek hazýrlanan yemek. 6-Kuzu sesi. Beyaz. Otelcilik ve Turizm Eðitim Merkezi'nin kýsa yazýlýþý. 7-Düþman topraklarýna tedirgin etme, yýldýrma, çapul gibi amaçlarla toplu olarak yapýlan baskýn. Türkiye'nin ünlü birasý. 8-Derinin gözeneklerinden sýzan, kendine özgü bir kokusu olan, renksiz tuzlu sývý. Eðrilmekte olan yün, keten gibi þeylerin tutturulduðu bir ucu çatal deðnek. 9-Geliþip güzelleþmesi, hayat þartlarýnýn uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalýþýlmýþ olan yer için kullanýlýr. Kadýnlarýn süs için göz kapaklarýna sürdükleri çeþitli renkte boya. 10-Yoksullara ve öðrencilere yiyecek daðýtmak için kurulmuþ hayýr kurumu. Bir erkek adý. 11-Sýk sýk küçük, önemsiz kazalar yapan kimse. Ýþçi. TV'DE BU AKÞAM TV 8 Ateþ Altýnda Türü: Yabancý Sinema Saat: 19: 'lerin baþýnda sýradan bir fotoðrafçýnýn ateþli bir insan haklarý savunucusuna dönüþmesini anlatan Under Fire güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip. Film fotoðrafçý Russell Price ile radyo muhabiri Claire'in Çad'da tanýþmalarýyla baþlýyor. Claire'in Time dergisi muhabiri olan sevgilisi Alex bir televizyon kanalýndan gelen 'anchorman'lik teklifini kabul edince döner ve Claire de Nikaragua'ya geçmeye karar verir. Nikaragua'da yaþanan iç savaþtan ziyade Claire'i merak eden Russell da onun peþine takýlýr. Nikaragua'da ABD'nin desteklediði diktatör Somoza ile muhalif gerillalar arasýnda süren sýcak savaþ Russell'ý etkileyecek; bir yandan Claire'e olan aþký büyürken bir yandan da süren çatýþmalarda bir saf tutmaya baþlayacaktýr. Yönetmen : Roger Spottiswood Oyuncularý : Nick Nolte, Gene Hackman, Joanna Cassidy, Jean-Louis Trintignant, Ed Harris. Yapým Yýlý : 1983 Kanaltürk Affedilmeyen Türü: Yabancý Sinema Saat: 19:50 Eskiden acýmasýz, çýlgýn bir katil olan William Munny, eþinin vefatýndan sonra artýk tüm zamanýný küçük barakasýnda çocuklarýna bakarak geçirmektedir. Ta ki, The Schofield Kid ismindeki genç onu ziyarete gelene kadar. Big Whiskey kasabasýndaki fahiþelerin koyduðu ödülün haberini genç adamdan alan Munny ilk baþta bu teklifi kabul etmez ama daha sonra fikrini deðiþtirecektir. Yönetmen: CLINT EASTWOOD Oyuncular: CLINT EASTWOOD, GENE HACKMAN, MOR- GAN FREEMAN, RICHARD HARRIS, JAIMZ WOOLVETT, SAUL RUBINEK CNBC-E Kayýp Þehir Türü: Yabancý Sinema Saat: 23:00 El Tropico adlý gece kulübünün sahibi olan Fico Fellove, hem kendisini hem de gece kulübünü Batista'nýn politik atmosferindeki deðiþim rüzgarlarýndan uzak tutmaya çalýþýr. Kendi tarafsýz duruþuna raðmen Fico'nun iki aðabeyi devrimcidir. Deðiþen politik atmosferde, Fico ve ailesi, kendilerini çevreleyen þiddet atmosferinden uzak durmaya çalýþsalar da, artýk hayatlarýnýn sonsuza dek deðiþtiðinin farkýna varmak zorunda kalýrlar. Orijinal Adý : Lost City Yönetmen : Andy Garcia Oyuncular : Andy Garcia, Dustin Hoffman, Tomas Milian, Bill Murray, Jsu Garcia, Inés Sastre, Enrique Murciano, Nestor Carbonell, Victor Rivers Atv Ezel Türü: Yerli Dizi Saat: 22:15 Kýskandýrmak iþe yaramýþ, Kenan Birkan bir kere tuzaða düþmüþtür. Ezel ve Eyþan daha da ileri giderler. Peþlerinde dolanan Kenan sonunda karþýsýnda Ramiz Karaeski'yi bulur. Bu karþýlaþma Kenan'ý alt üst edecek bir sýrrýn ortaya çýkmasýný saðlar: Kenan'ýn canýndan baþka düþüneceði biri daha vardýr artýk. Ezel bir yandan Kenan'ý deliðinden çýkarmaya çalýþýrken, bir yandan da Eyþan'la kurduðu tehlikeli yakýnlýktan etkilenmemeye çalýþmaktadýr. Fakat plan gereði Bade'den de uzaða düþer, sýðýnacaðý biri yoktur. Yine de Eyþan'a karþý koymaya kararlýdýr. Fakat asýl zorlanacaðý, Eyþan'a karþý koymak deðil, en sonunda Eyþan'ýn gerçekte neler yapabileceðiyle, bir kere daha yüzleþmektir... Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank BALAYINI ERTELEDÝLER Ýngiltere Kraliyet tahtýnýn ikinci sýradaki varisi Cambridge Dükü William ile eþi Cambridge Düþesi Catherine, balayýný erteledi. Londra'daki tarihi Westminster Kilisesi'nde görkemli bir düðünle dünya evine giren çift, dün akþamý Buckingham Sarayý'nda geçirdi. Çiftin bugün balayýna gideceði tahmin edilirken, bu tatili erteledikleri açýklandý. Kate ve William'ýn, hafta sonunu Ýngiltere'de geçirecekleri ve Cambridge Dükü William'ýn gelecek hafta Kraliyet Hava Kuvvetlerindeki (RAF) görevine geri döneceði basýna yansýdý. Çift, dün akþam Buckingham Sarayý'nda onurlarýna verilen ve yakýn arkadaþlarý ile aile mensuplarýnýn katýldýðý akþam yemeðinin ve kutlamanýn ardýndan bugün saraydan helikopterle ayrýldý. IRAK'TA 14 ÖLÜ, 23 YARALI Irak'ta önceki gün düzenlenen saldýrýlarda toplam 14 kiþinin öldüðü ve 23 kiþinin yaralandýðý bildirildi. Baðdat'taki El Karh mahkemesinin hakimi Tuma El Timimi'nin evine bu sabah bombalý saldýrý düzenlendi. Saldýrýda, Timimi ile birlikte eþi ve iki çocuðunun öldüðü belirtildi. Timimi'nin ailesinden iki kiþinin de yaralandýðý kaydedildi. SURÝYE'DE ÖLEN SÝVÝL SAYISI 560'A ULAÞTI Suriye insan haklarý grubu Savasiya, ülkede hükümet karþýtý protestolarýn baþlangýcýndan beri geçen 6 haftalýk süre içerisinde güvenlik güçlerince öldürülen sivillerin sayýsýnýn 560'a ulaþtýðýný ileri sürdü. Reuters'ýn haberine göre insan haklarý gruplarý tarafýndan yapýlan açýklamalarda bugünkü geliþmelere de deðinildi ve muhalefetin önde gelen isimlerinden Hasan Abdül Azim ile Ömer Kaþaþ'ýn gözaltýna alýndýklarý kaydedildi. AP'ye göre 81 yaþýndaki Azimn Þam'da, 85 yaþýndaki Kaþaþ ise Halep'te gözaltýna alýndý. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 2 Mayýs 2011 Pazartesi 15

16 16 2 Mayýs 2011 Pazartesi ÜCRETSÝZLER

17 ÜCRETSÝZLER

18 18 2 Mayýs 2011 Pazartesi ÜCRETSÝZLER

19 2 Mayýs 2011 Pazartesi 19 20'YE YAKIN YASA GÜNDEMDE... AB UYUM ÇALIÞMALARI YENÝDEN HIZLANDI (T.A.K/Nezire Gürkan): Kýbrýs'ta 2000'li yýllarýn baþýnda yaþanan Annan Planý odaklý çözüm süreci ve adanýn Avrupa Birliði (AB) üyeliðiyle gündeme gelen KKTC'nin birlik müktesebatýna uyumu çalýþmalarý, yeniden hýzlanýyor. Annan Planý'nýn Rum halký tarafýndan referandumda reddedilmesiyle motivasyonun düþmesi yanýnda, seçimler ve hükümet deðiþiklikleriyle yavaþlayan uyum süreci, köklü düzenlemeler içeren 20 civarýnda yasayla hýz kazandý. Baþbakanlýk AB Koordinasyon Merkezi'nin AB yetkilileriyle birlikte hazýrladýðý paket þeklindeki yasa tasarýlarýnýn hýzla görüþülmesi için Meclis'te özel (ad - hoc) bir de komite oluþturuldu. Telefon - haberleþme sektörünü yeniden düzenleyecek Elektronik Haberleþme Yasasý'ndan, Ýstatistik Kurumu oluþturulmasýna kadar bir dizi köklü düzenleme içeren bu yasalara ek olarak, Kamu Görevlileri Yasasý da köklü düzenlemelerle sýfýrdan yeniden hazýrlanýyor. Bir kýsmý Bakanlar Kurulu tarafýndan onaylanarak Meclis'e sevkedilen, bir kýsmý da sevkedilmeyi veya tamamlanmayý bekleyen 20 civarýnda yasanýn onaylanmasýyla, AB Koordinasyon Merkezi Baþkaný Erhan Erçin'in ifadesiyle "devlet yapýsý bütünüyle revize edilecek". 1974'te organize edilen devlet mekanizmasýnýn bugünün ihtiyaçlarýný karþýlayamadýðýna iþaret eden Erçin, bu amaçla Meclis'te özel komite oluþturulmasýndan son derece memnun. Yasalarý hazýrlarken partilerden ve ilgili sendikalardan baþlayarak katýlýmcýlýða büyük önem verdiklerini, ilgili kesimlerin görüþünü aldýklarýný anlatan Erçin, "Çözüm halinde veya bugünkü koþullarda, ne olursa olsun bu düzenlemeler þart" dedi. TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan Erçin, yeni süreçte telefondan elektriðe birçok sektörde yapýlacak düzenlemelerin "özelleþtirme" deðil ARANIYOR Aðýr vasýta ve otobüs ehliyetim var. Þoförlük iþi arýyorum. Tel: BUZ TEMÝZLÝK ÞOK FÝYAT Ýlaçlar Bizden * Ev, ofis, banka * Cam- Pancur * Merdivenayaðý * Ýnþaat sonrasý temizliði * Bahçe düzenlemesi, cila iþleri ve her türlü temizlik iþleri yapýlýr. Tel: n MECLÝS'TE ÖZEL KOMÝTE OLUÞTURULDU... n TELEFON - HABERLEÞME SEKTÖRÜNDE LÝBERALLEÞME, ÖZERK ÝSTATÝSTÝK KURUMU, ORGAN NAKLÝ, YENÝ ÝHALE SÝSTEMÝ, KÝMYASALLAR VE SU YÖNETÝMÝ YENÝ YASALARDAN SADECE BAZILARI... n ELEKTRONÝK HABERLEÞME YASASI'YLA TELEFON DAÝRESÝ "ÖZERK" OLACAK, SEKTÖRDE YAPTIRIM YETKÝSÝ OLAN "TELEKOM ÜST KURULU" OLUÞACAK... n KAMU GÖREVLÝLERÝ YASASI DA SIFIRDAN YENÝLENÝYOR... KIDEM YERÝNE LÝYAKAT GELÝYOR, 60 CÝVARINDAKÝ HÝZMET SINIFI YAKLAÞIK 7'YE ÝNDÝRÝLÝYOR HAREKET KAPASÝTESÝ ARTIRILIYOR, 3'LÜ KARARNAME SÝSTEMÝ DEÐÝÞÝYOR... "özerkleþtirme ve liberalleþme" olduðuna da vurgu yaptý. "Avrupa Birliði'nin özelleþtirme yasasý, özelleþtirme politikasý yok. Bu, ülkelere býrakýlmýþ bir konu. Çünkü her ülkenin koþullarý farklý" diyen Erçin, KKTC'de ülke hacminin küçük olmasý nedeniyle devletin sektörlerde düzenleyici ve denetleyici olarak görevini korumasýnýn þart olduðunun altýný çizdi. YASALAR NELER... Annan Planý'nýn gündeme gelmesiyle 2003'te kurulan, 2004'te faaliyete geçen, Avrupa Birliði'nin ilgili birimleriyle iþbirliði içinde çalýþan, bugün 14 kiþilik kadrosuyla faaliyet gösteren Baþbakanlýk AB Koordinasyon Merkezi'nin devletin ve AB'nin ilgili uzmanlarýyla iþbirliði içinde hazýrladýðý uyum yasalarýndan bazýlarý þunlar: Meclis'e sevkedilenler: Elektronik Haberleþme Yasasý, Doku Hücre ve Organ Nakli Yasasý, Çevre Yasasý, Merkezi Ýhale Komisyonu Yasasý, Hayvan Saðlýðý Yasasý ve Hayvan Refahý Yasasý.Sevkedilmeye hazýr yasalar: Ýstatistik Kurumu, Muhasebe Meslek Yasasý, Kamu Ýhale Yasasý, Bankacýlýk Yasasý, Tarým ve Kýrsal Alanlara Destek Yasasý, Veteriner Týbbi Ürünler Yasasý, Tarýmsal Karantina Yasasý, Emniyet Kemerleri Yasasý, Ýþ (Deðiþiklik) Yasasý, Kimyasallar Yasasý, Su Yönetimi Yasasý, Ürün Güvenliði Yasasý, Meteoroloji Yasasý ve Kamu Ýç Mali Kontrol Yasasý. AB müktesebatýna uyum için hazýrlanan yasalara ek olarak yeni Kamu Görevlileri Yasasý da hazýrlýk aþamasýnda. Uyum çalýþmalarý çerçevesinde Kara Paranýn Aklanmasýnýn Önlenmesi, Rekabet Yasasý, Sigorta Hizmetleri Düzenleme ve Denetim Yasasý gibi bir dizi yasa ise, süreç içerisinde onaylanarak yürürlüðe girdi. TELEFON DAÝRESÝNE "ÖZERK" STATÜ Yasalarýn tümünün köklü düzenlemeler içerdiðine dikkat çekerek, özellikle gündem yaratan Elektronik Haberleþme Yasasý'na soru üzerine deðinen Erçin, tasarý olarak Meclis'te onay MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa stg Yenikent'te ikiz villa Stg Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. CÝLT ve YALDIZ BASKI itinayla yapýlýr. Tel: bekleyen bu mevzuatla sabit telefonlar, cep telefonlarý, internet dahil haberleþme alanýnda köklü düzenleme yapýlacaðýný belirtti. "Piyasayý düzenlemeyi" amaçlayan yasayla sabit telefonlarýn devlet tekelinden çýkacaðýný, Telekomünikasyon Dairesi'nin devlete baðlý bir þirket olarak "özerk" yapýya kavuþacaðýný belirten Erçin, bu mevzuatla baðlantýlý olarak AB'nin 10 milyon Euro'luk finansman desteðiyle "yeni nesil iletiþim sistemi"nin kurulacaðýný anlattý. Bu sistemle bakýr hatlarýn yerini dijital sistemin alacaðýný ve böylece lokal iletiþimde hizmet kalitesinin yükseleceðini kaydeden Erçin, Telekomünikasyon Dairesi'nin "özerkleþme" yoluyla sisteme adapte olacaðýný belirtti. Tahsilat gibi bazý hizmetlerin özelleþtirilebileceðini de belirten Erçin, Telekomünikasyon Dairesi çalýþanlarýnýn isteklerine göre ya eðitilerek yeni yapýda görev yapacaklarýný veya baþka devlet kuruluþlarýna aktarýlacaklarýný anlattý. ÝSTATÝSTÝK KURUMU YASASI Ýstatistik Kurumu Yasasý ile de Devlet Planlama Örgütü bünyesindeki Ýstatistik Birimi'nin "özerk" ve ayrý bir yapý olarak yeniden dizayn edilmesinin öngörüldüðünü belirten Erçin, planlamada ve politikalarýn belirlenmesinde istatistiðin önemini vurguladý. Dairenin bu yeni yapýyla iþlevsel kýlýnacaðýný ve kapsamlý bir yapýya kavuþacaðýný anlatan Erçin, devleti yeniden yapýlandýrýrken bir birine baðlý mevzuatýn öncelik sýrasýna göre ele alýnacaðýný ifade etti. REKABET YASASI VE REKABET ÜST KURULU Alanýnda bir ilk olarak Meclis'ten aylar önce geçerek yürürlüðe giren Rekabet Yasasý ve bu yasa uyarýnca oluþturulan Yenal Süreç baþkanlýðýndaki 5 kiþilik Rekabet Üst Kurulu'nun önemine de vurgu yapan Erçin, özerk niteliðe sahip kurulun yaptýrým gücüyle önemli iþlevler yükleneceðini anlattý. Kurulun bina, personel ve eðitim faaliyetleri gibi SATILIK DAÝRE Lefkoþa Bedrettin Demirel Caddesi, Gültekin Þengör Sk. Arabacýoðlu Apt., Kat 5, daire 9 satýlýktýr. 40 bin Stg. Tel: SATILIK TARLA Fota da 43 dönüm (Hacý Ali çiftliklerine yakýn) ve Alayköy de anayol üzerinde, nar bahçesi yaný 15 dönüm tarla. Tel: alt yapý sorunlarý nedeniyle henüz aktif çalýþmaya baþlayamadýðýna dikkat çeken Erçin, ciddi ekonomik dönüþümlerde kurulun çok önemli misyon üstleneceðini belirtti. Düzenleyici ve denetleyici bir misyonla çalýþacak kurulun yaptýrým gücü olacaðýný ve mahkeme gibi çalýþacaðýný anlatan Erçin, AB uzmanlarýnýn bu günlerde konuyla ilgili eðitim çalýþmalarý yaptýklarýný bildirdi. Erçin, yasalarýn geçmesiyle enerji ve telekom sektörlerinde de "denetleyici ve düzenleyici" misyon taþýyacak üst kurullar oluþturulacaðýna iþaret etti. YENÝ BÝR KAMU KÜLTÜRÜ Hazýrlandýðý ilk günden itibaren kez deðiþerek "ruhunu yitiren" Kamu Görevlileri Yasasý'nýn da sýfýrdan yeni bir yasa olarak hazýrlandýðýný anlatan AB Koordinasyon Merkezi Baþkaný Erhan Erçin, henüz Bakanlar Kurulu ve Meclis'e sevkedilmeyen bu yasayla kamuda köklü deðiþiklik öngörüldüðünü belirtti. Yasal deðiþiklikle üçlü kararname sisteminin deðiþeceðini, terfilerde kýdemin yerini liyakatin alacaðýný, 60 civarýndaki hizmet sýnýfýnýn 7'ye indirileceðini ve böylece sadeleþtirileceðini, bir yerden bir yere geçiþin kolaylaþtýrýlacaðýný, kamunun özele de açýlacaðýný anlatan Erçin, konuyla ilgili sendika, parti ve örgütlerle temaslarýn sürmesi nedeniyle detaya girmedi. Erçin, milletvekillerine kapsamlý bir brifing vermeyi hedeflediklerini de kaydetti. Bu yasanýn çýkmasýyla baðlý bütün yasalarýn deðiþmesi gerekeceðine dikkat çeken Erçin, "Ülkede artýk yeni bir kamu kültürü oluþacak" dedi. ÖZELLEÞTÝRME DEÐÝL "LÝBERALLEÞME" Gündemdeki yasalarla yapýlan düzenlemelerin "özelleþtirme" olarak nitelenmesine karþý çýkarak "özerkleþme ve liberalleþme" diyen Erçin, "AB müktesebatýnda özelleþtirme yasasý veya özelleþtirme politikasý yok. Özelleþtirme politikasý üye ülkelerin münhasýr alanýdýr. Çünkü her ülkenin þartlarý farklý" dedi. KKTC'nin küçük hacimli yapýsý nedeniyle bir çok alanda birden fazla firmanýn olamayacaðýný, bu nedenle tekelleþmeye karþý devletin düzenleyici ve denetleyici yapýsýný korumasýnýn þart olduðunu vurgulayan Erçin, aksi halde monopolleþme tehlikesinin ve sosyal sorunlarýn gündeme gelebileceðine dikkat çekti. KATILIMCILIK VE DESTEK ÞART AB uyum çalýþmalarýnda katýlýmcýlýða büyük önem verdiklerini de anlatan Erçin, AB'nin temel mantýðýný da oluþturan bu anlayýþ çerçevesinde yasalarý Meclis'e sunmadan önce ilgili kesimlerin görüþlerini aldýklarýný ve katkýlarýný saðlamaya çalýþtýklarýný belirtti. Erçin, bu çerçevede sendikalar ve örgütler yanýnda, Meclis'teki siyasi partilerle de görüþerek destek talebinde bulunacaklarýný bildirdi. Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

20 PEPSÝ 1/1 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Çamdibi mahallesi meydanı çevre düzenlemesi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3283 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ADRENALÝN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3283 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ADRENALÝN Eroðlu da Hristofyas da ekonomi baþlýðýnda geliþme ve ilerlemeler saðlandýðýný açýkladýlar. Demek her iki taraf da ekonomik krizin tokadýný yedikçe anlaþýyor. O halde geldinse üç kere vur ey ruh! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti Ekim 23, 2016-8:39:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Peşmerge güçleri Başika kasabasını DEAŞ'tan temizlemek için

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı