Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi"

Transkript

1 NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Mayýs 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3419 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý EN BÜYÜK BAÞARI AB ÜYELÝÐÝ DEÐÝL l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar KENDÝ PAKETÝMÝZÝ KENDÝMÝZ YAPARIZ Turgut Afþaroðlu UMUDU YEÞERTMEK Mehmet Levent ÇIK MÝNAREYE ATLA Persona non grata PARA EDEN ÇILGINLIKLAR Erdoðan Baybars Özgün Kutalmýþ Ali Osman Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi 55 yýl yurtdýþýnda yaþadý, vatanýna gelip de yatýrým yapmaya kalkýnca periþan oldu... Yaptýðý dev projeden hem bir þey kazanamadý, hem de elindeki herþeyi bankaya kaptýrdý... Yakýn Doðu Bankasý inþaatýna da, elindeki tüm ipoteklere de el koydu ve mahkeme kararýyla açýk artýrmada satýþa çýkardý... Hüseyin Paþa nýn polise teslim ettiði çeklerden biri... Ýki kere hüküm 98, TL 981, TL Küçük Kaymaklý'da 2006 yýlýnda büyük bir inþaat projesini gerçekleþtirirken Yakýn Doðu Bankasý'na kredi için baþvuran Recep Atýlkan'ýn baþýna gelmedik þey kalmadý. Yaptýðý ödemeler de, inþaat tamamlandýktan sonra ödenmemiþ borçlar gibi banka tarafýndan önüne sürülen Atýlkan isyan etti... n Mahkeme ayrýca, tüm projenin ve ipoteklerin açýk artýrmada satýþýna karar verirken, Recep Atýlkan'ýn eþi Gülsün Atýlkan'ýn da hissedar olduðunu dikkate almadý... Küçük Kaymaklý da inþa edilen bu konutlar mahkemelik... Ancak banka mahkemeye baþvurarak, Atýlkan'ýn gýyabýnda hüküm alýnmasýný saðladý. 20 Mayýs 2010'da mahkemenin aldýðý ve her yere daðýttýðý hükümde ciddi bir hata olduðu için daha sonra bir hüküm daha yazýldý. Yapýlan yanlýþlýk þuydu: 98 bin TL, 981 bin TL olarak gösterildi! n Recep Atýlkan'ýn projeyi verdiði 'Ýþ Yap Ltd.'in direktörlerinden Hüseyin Paþa, Atýlkan'ýn kendisine yaptýðý ödeme çeklerinden bazýlarýný ödenmediðini iddia ederek polise teslim etti... n Recep Atýlkan yaklaþýk 670 bin sterlin tutarýndaki tüm bu çeklerin tümünü de Paþa'ya ödediðini belirtiyor. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne havale edilen bu dava 10 Mayýs'ta... Atýlkan, "Bu paralarý ödediðime dair belgelerim var, mahkemede ispat edeceðim" diyor... Þener LEVENT yazýyor, 8. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Püskürttüler be yeðen n2. sayfada

2 MECLÝS TOPLANACAK Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün yasama görevi için toplanacak. Meclis Genel Kurulu'nun saat 10.00'da baþlamasý gereken toplantýsýnýn gündeminde, Serbest Liman ve Bölge (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý ve Kira (Denetim) (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý yer alýyor. KUMAR Girne'de faaliyet gösteren "Savoy Casino" isimli kumarhanede önceki gece polis tarafýndan yapýlan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmalarý yasak olan toplam dört kiþi tespit edildi. Polis Basýn Bülteni'ne göre, söz konusu dört kiþi ile kumarhane sorumlularý hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. TRAFÝK HAFTASI BAÞLIYOR Trafik kazalarýna dikkat çekerek, halkýn bilinçlenmesini, yetkililerin de önlemlerini artýrmasýný amaçlayan Trafik Haftasý bugün baþlýyor. 8 Mayýs'a kadar sürecek Hafta nedeniyle Polis Genel Müdürlüðü (PGM), eðitici etkinlikler yapacak. Yarýn tüm ilçelerde "Alkollü içki tesiri altýnda araç kullanmanýn etkileri ve yasal mevzuat" konulu broþürler daðýtýlacak. Polis Genel Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, trafik haftasý boyunca tüm ilçelerde trafikle ilgili broþürler daðýtýlacak, PGM-Trafik Müdürlüðü'nde görevli subaylar radyo konuþmalarý yapacak, Girne bölgesinde ilkokul öðrencilerine yönelik gezici eðitim römorku ile uygulamalý trafik eðitimi verilecek. Hafta nedeniyle çeþitli yerlere trafik sloganlarýný içeren yaftalar ve büyük boy afiþler asýlacak, orta öðretim kurumlarý ve üniversitelerde trafik polisleri tarafýndan trafik konulu eðitici konferanslar verilecek, tüm televizyon kanallarýnda trafik eðitim filmleri gösterilecek. HRÝSTOFYAS: SÝLAHIMIZ BM GÜVENLÝK KONSEYÝ KARARLARI 1 Mayýs Ýþçi Bayramý, Güney Kýbrýs'ta da kutlandý. Lefkoþa'da düzenlenen etkinliðe, PEO'nun (Rum Ýþçi Sendikalarý Federasyonu) üyeleriyle birlikte DEV-ÝÞ üyeleri de katýldý. Rum radyosunun haberine göre, etkinlikte konuþan Dimitris Hristofyas, iþçilerin haklarý için mücadele edenleri ve iþçileri anýp kutladý. Konuþmasýnda Kýbrýs sorununa da deðinen Hristofyas, "ilkeleri savunmaya devam edeceklerini" söyleyerek, "hem BM Genel Sekreterinin, hem de Kýbrýs'taki insanlarýn saygý duymaya ve takip etmeye mecbur olduðu BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarýnýn silahlarý olduðunu" savundu. Hristofyas ayrýca, "Türkiye'deki seçimlerin ardýndan, Türkiye'nin bulunduðu çizgiyi deðiþtirmesi, BM kararlarýna ve üst düzey anlaþmalara saygý duymasý ve daha uzlaþýcý olmasýný dilediklerini" söyledi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Basýnda yazýlanlar doðruysa sevgili Ferdi CTP için "Bu parti demir leblebi olacak" dedi. Kahvecinin zil çalma fýkrasýný size daha önce anlattýydým birkaç kere... Onun için gene anlatmayým. Ancak ben da Ferdi'ye bu dedikleri için zil çalma gereðini duydum ama, zili kahvecinin çaldýðý amacýn tersine çaldým. Yani "leblebiyi küçült" demek istemedim Mesargalý kahveci gibi. "Leblebiyi büyüt" demek istedim. Leblebiyi garkarialar neden çiðnesinler? Yutarlar. Mideleri eritemezsa, sýçarken çýkarýrlar. O zaman da sýçýlmýþ leblebinin ne hükmü kalýr ki? Kaldý ki leblebiyi tavuk da yutar, garga da yutar... Ferdi'nin demir leblebisi bana "mücahitlik" dönemini hatýrlattý. Doðrusunu istersanýz bu "mücahit" kelimesini da "mukavemetçi" kelimesinin yerine kim koydu bilmem. Örgütün adý "mukavemet" örgütü, mensubu mücahit... Armasý da Bozkurt... Kaç kiþi bilirdi o gün bunlarýn anlamýný? Din uðruna ve Turan uðruna mý savaþýrdýk? Cehaletimizden... Bir ara o savaþ yýllarýnda iki arkadaþ karþýlaþýnca üçüncü þahýs varsa aralarýnda þöyle tanýþtýrýlýrdý: Ali... Adam yer. Piskottan... Veya, Hasan... Adam yer. Çifte katlanmýþ lamarinadan. O günler olsaydý herhalde bunlara þu da eklenecekti: Adam yer. Demir leblebiden... O savaþ yýllarýnda hep gam keder yoktu. Ýþin þakasý da vardý. Günlerden bir gün bir haber geldi. "Rumlar iki tankýnan Girne Boðazý'na saldýrýya geçtiler..." Tank da ne? Kýbrýs Rum icadý. Zýrhla kaplanmýþ buldozer... O sýralarda duydum ki Lefkoþa Sancaðý'na Bazoka geldi. Tanksavar yani. Sancaðýn silah sorumlusu ve Birinci Tabur Kumandaný Nevzat PÜSKÜRTTÜLER BE YEÐEN Uzunoðlu idi. Rahmetli Nevzat hem þakacýydý, hem þakasý olmayanlardandý. Belki tam deðil ama "Denktaþ Bey gibi" desek büyük yanlýþa düþmeyik. Telefonda durumu Nevzat Bey'e anlattým. "Tamam hiç merak etme, biraz sonra sana fotoðraflarýný yollayacaðým" dedi. Aradan birkaç gün geçti. Bir gün, bir zamanlar Amme Memurlarý Sendikasý Baþkaný olan 1974'ün Temmuz gecesi Doðru Yol'da þehit edilen Ýbrahim Ramadan (Bülük Ýbrahim) elinde bir bazoka, yanýnda bir arkadaþý ile geldi. "Hayrola be yeðen" dedim. "Yeðenim, götünüzü gurtarmaya geldim" dedi. Þen, þakrak, çok sevimli bir arkadaþýmýz idi. Ýkimiz da sendikacý olduðumuzdan, bize, Öðretmen Sendikasý Yönetimi'nde olanlara, "Kýzýlcýklar" diye takýlýrdý. Öðretmenler Sendikasý Yönetim Kurulu olarak tutuklanacaðýmýzý önce o farketti. "Toplantý var" diye Lefkoþa Sancaðý'na davet edildiydik. Gitmeðe hazýrlanýrken sendikanýn kapýsýndan girdi. "Siz da geliyorsunuz toplantýya?" Dedim. "Ne toplantýsý" dedi. "Sancak'taki" dedim. "Ne toplantýsý? Boku yediniz be kýzýlcýklar. Sizi içeri sokacaklar" dedi. Mart Dediði oldu. Bizi kurtarmak için Bayraktar'a giden örgüt temsilcilerinden birisiydi. Bayraktar konuþmasýný beðenmediði için toplantýdan çýkardý. Tutukluluktan sonra karþýlaþýnca bize, "be ama ben her zaman götünüzü gurtaracaðým zannedersiniz?" dedi. Ýbrahim bazokasý ile birkaç gün Boðaz'da kaldý. Gündüz nöbette idi, hava kararýrken dönerdi. Kapýdan girmeden sesi girerdi. "Püskürttüler be yeðen!" diyerek girerdi kapýdan. Ýlk söylediðinde "Kimler be yeðen" dedim. "Amma sen radyoyu dinlemedin? Radyo söyledi. Rumlar saldýrdýlar, Mücahitler da püskürttüler" dedi. Kahpe felek! Acelen neydi be yeðen? Uçurumdan mý atýldýn, Tekke Bahçesi'nden mi? Onu bile bilmeyiz. Sen gittin gideli deðiþen bir þey yok. Sen varken mücahitler olarak püskürtürdük, sen gittikten sonra toplum olarak püskürtürük... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý EN BÜYÜK BAÞARI AB ÜYELÝÐÝ DEÐÝL Demek öyle efendiler... Demek Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kurulmasýndan sonra en büyük baþarýmýz Kýbrýs'ýn Avrupa Birliði'ne üye olmasý... Bu saptamayý yapan Tasos Araþtýrma Merkezi'ndeki kardeþlerimize selam olsun... Ama biraz daha kafa patlatsalar 51 yýldaki en büyük baþarýmýzýn bu olmadýðýný anlarlardý... Düþünün bakalým... Zorlayýn biraz kendinizi... En büyük baþarý Kýbrýslýtürklerin cumhuriyetteki ortaklýktan ayrýlmasý deðil mi? Türkler çekip gitti... Ve siz Elenler olarak o mecliste, o makamlarda baþbaþa kaldýnýz... Cumhuriyetin tek sahibi oldunuz... Ortaðýnýz gönüllü olarak size devretti hisselerini... Hiçbir karþýlýk beklemeden hem de... Alacak-verecek hesabý bile yapmadan... Kendi köþesine çekildi... Gerçi silaha sarýldý sonradan, biraz muzýrlýk yaptý, ama olsun, üstesinden gelirdiniz yine de... Devlet tek baþýnýza sizin elinizdeydi artýk ne de olsa... Bu devletin meþru olduðu ve sizin tüm adanýn tek yasal hükümeti olduðunuz Birleþmiþ Milletler'de de mühürlendi... Bu kararýn altýna Türkiye de imza attý. Kýbrýslýtürkler bu yasal devlete karþý isyan eden asilerdi... Hatta teröristler... Ve nerde görülürse yoklanmalý, þüpheliler alýnýp götürülmeli ve gerekirse yargýsýz infaz edilmeliydi... Havaalaný ve limanlar da hep yasal hükümetin kontrolündeydi... Yunanistan'dan gelen yirmi bin asker, artýk bir Elen devletine dönüþen Kýbrýs Cumhuriyeti'nin silahlý teminatýydý... Deðil mi? 1974'e dek yolunda gitti iþler... Ve kimse çomak sokmasa daha da öyle gidebilir ve bu Elen Cumhuriyeti daha da saðlamlaþtýrýlabilirdi... Ama Atina'daki o sersem cunta bozdu iþi... Bu gidiþatý engelledi... Darbe yapmaya kalktý adada... Ve yüzüne gözüne bulaþtýrdý herþeyi... Bu darbe Kýbrýs Elen Cumhuriyeti'ne vurulan en büyük, en aðýr darbe oldu. Fýrsatý havada kaptý Türkiye... Ve gelip adanýn yarýsýný zaptetti... Defteri çoktan dürülmekte olan Kýbrýslýtürkler, bir vakitler muhtariyete, kantonal özerkliðe vesaire gibi haklara razý iken, 1974'ten sonra ayrý devlet talep etmeye baþladýlar... Biz zamanlar yüzde yetmiþe karþýlýk yüzde otuz haklara sahip olan eski ortak çýtasýný yükseltti bu kez... Nüfusun ancak yüzde yirmisi olduðu halde tam bir eþitlik istedi... Ki bir fetih zihniyetinden kaynaklanan bu talep asla haklý görülemezdi... Adanýn yarýsýna sahip olduktan sonra, 1960'taki ortaklýk haklarý az göründü ona... Hem toprak, hem de siyasi hak talebi büyüdü... Baþlangýçta federasyona razý olur göründüler... Ama gönüllerinde yatan asýl aslan ayrý devletti. Býçkýyla ortasýndan kesilmiþ bir bütünün yarýsý gibi... Taksim... 74'ten bu yana 37 yýl geçti... Vaziyet ne þimdi? Eski ortaðýný kaybettiðin için asla üzgün deðilsin... Kaybettiðin toprak için acý çekiyorsun, ama bu cumhuriyeti bir Elen Cumhuriyeti yapmayý baþardýðýn için memnunsun acý bir yýldönümü deðil senin için... Acý olan 1974'tür... Benim için her iki tarih de acýdýr... Aramýzda 74'ü bayram olarak kutlayanlar olabilir... Ben onlardan deðilim... Bu iþlerin de baþýmýza kimler tarafýndan açýldýðýný çok iyi bilirim... Asýl suçlu ne sensin, ne de ben... Ama biz de büsbütün masum sayýlmayýz... Bizim de günahlarýmýz var... Ýleriyi göremediðimiz, birbirimizi kardeþ gibi sevemediðimiz ve bilerek veya bilmeyerek baþkalarýnýn kirli çýkarlarýna alet olduðumuz için... Hayýr Tasos'çu kardeþ hayýr... En büyük baþarý Avrupa Birliði üyesi olmak deðil... Kýbrýslýtürklerin cumhuriyetteki ortaklýktan gönüllü olarak ayrýlmasýdýr en büyük baþarý... Yarýsý þimdilik kontrolünüz altýnda olmasa da bu cumhuriyetin tek hakimisiniz siz... Kýbrýs Cumhuriyeti diyebilirsiniz siz ona hala... Ama doðrusu Kýbrýs Elen Cumhuriyeti...

3 AFRÝKA dan mektup... BOMBALAMAK, YAKIP YIKMAK VE ÖLDÜRMEK SERBEST Nasýl bir dünyadan geçiyoruz nasýl... Bombalama, vurup öldürme, yakýp yok etme meþru hale gelmiþ... Barýþ için kurulduðu söylenen Birleþmiþ Milletler kararlarýyla hem de... Gidip öldürebilirsiniz diyorlar... Neden? Demokrasi yokmuþ oralarda... Ulan, sende sanki çok var da baþkasýna da mý götüreceksin? Öyle bir gerekçe icat edilmiþ ki, güçlü olan dilediði her güçsüzün baþýna bomba yaðdýrýyor... Günahlarý sevaplarýný bin kat tartan þu Amerikalýlara, þu Fransýzlara bakýn... Hele hele de Türkiye'ye... Baþýný kaldýranýn baþýný ezen, hapisaneleri gazeteci ve yazarlarla dolduran, on yaþýndaki çocuklara bile kelepçe takan, bir afiþ asan, bir slogan atan herkesi yirmi yýl hapislikle yargýlayan Türkiye bile hiç sýkýlmadan demokrasi dersi vermeye kalkýyor baþkalarýna... Erdoðan Kaddafi'ye söylediði gibi Esad'a da söylemiþmiþ... Demokrasiyi açsýn diye... Ahmet Þýk'ý, Nedim Þener'i ve onlar gibi daha nicelerini hücrelere kapatan adamdýr bunu söyleyen... Demokrasi dersine dünyada en çok ihtiyacý olanlardan biri... Ya Guantanamo cehenneminde yargýsýz hala infaz yapan Obama... Kurtarýcý kesilmiþler birdenbire mazlum halklarýn baþýna... Kendilerine uymuyor diye Küba'ya elli yýldýr ambargo uygulayanlar... Yatýp kalkýp Castro'nun ölmesi için dua edenler... Küba'yý yeniden casino ve kerhane cennetine çevirmek için yanýp tutuþanlar... Libya'da bir halkýn baþýna yaðdýrdýkça bomba ve füze yaðdýrýyorlar... Tam bir cehenneme çevirmiþler ülkeyi... Tam bir harabeye... Yýkýlmadýk ev, yara almayan kimse kalmamýþ... Oluk oluk kan akýyor her yerde... Ve aç çakallar gibi Suriye'ye dikmiþler bir yandan da gözlerini... Onu da vurmaya hazýrlanýyorlar... Orda da demokrasi yokmuþ... Vay be... Ne kýlýf bu kýlýf... Hiç þüpheniz olmasýn... Bu gidiþle Türkiye'ye de gelecek sýra... * NATO Kaddafi'nin bir oðlu ile üç torununu öldürmüþ dün gece... Birleþmiþ Milletler için ne büyük bir baþarý!.. Seyrediyor insanlýk... Cinayetleri seyrediyor... Yahut da Ýngiliz prensin zifaf gecesine takmýþ kafayý... Bir yanda 'yýlýn düðünü'... Bir yanda ateþ, kan ve ölüm... Ve beylik sözler züppe aydýnlardan... Deðiþmiþ güya dünya... Ulus mulus devlet yýkýlmýþ... Artýk kimse bir devletin sýnýrlarý içindeki insanlara istediðini yapamazmýþ! Demokrasi kartallarý baþýna konarmýþ sonra... Kimsenin kendi diktatörü tarafýndan ezilmesine fýrsat vermezlermiþ! Hey gidi hey... Ne günlere kaldýk... Dünyayý yakýp yýkanlar, okyanuslara ve daðlara kadar yeryüzündeki herþeyin canýna ot týkayanlar nasýl da kurtarýcý kesilmiþler baþýmýza... Hey kahpe dünya hey... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Atatürk Meydaný nda 1 Mayýs coþkusu 1 Mayýs Ýþçi Bayramý, Sendikal Platform'un düzenlediði geniþ katýlýmlý mitingle dün akþam Lefkoþa Atatürk Meydaný'nda (Sarayönü) kutlandý. Sendikal Platform'u oluþturan sendikalarýn, bazý siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, Türkiye'den Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Güney Kýbrýs'tan sendikalarýn, iki toplumlu örgütlerin, öðrenci örgütlerinin temsilcilerinin ve deðiþik gruplarýn üyelerinin de katýldýðý miting, coþkulu ve renkli görüntülere sahne oldu. 1 Mayýs mitingi öncesinde polis Cumhuriyet Meclisi ile TC Lefkoþa Büyükelçiliði'ne giden yolu ve Girne Kapýsý'ndan Cumhurbaþkanlýðý'na giden güzergahý trafiðe kapatarak geniþ önlem aldý. Kuðulu Park'ta toplanan eylemciler, Þehitler Anýtý etrafýndan tur atarak, Girne Caddesi HASTANEDE 4 SAATLÝK GREV Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi polikliniði ile bazý servislerde bugün 4 saatlik uyarý grevi yapýlacak. Kýbrýs Türk Hemþireler ve Ebeler Sendikasý, KTAMS, Kamu-Sen ve Saðlýk-Sen üyelerinin katýlacaðý grev, saatleri arasýnda uygulanacak. Dört sendika adýna yazýlý açýklama yapan Hemþireler ve Ebeler Sendikasý Baþkaný Oðuz Köse, grevin polikliniðin tüm birimleriyle zührevi hastalýklar, eko, diþçilik, kan alma, güzergahýndan sloganlarla Sarayönü'ne yürüdü. CTP Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Sendikal Platform'u oluþturan bazý sendikalarýn baþkanlarý ve Güney Kýbrýs'tan gelen sendikacýlar kortejin önünde yer alýrken, bayraklar, pankartlar taþýyan çalýþanlar arasýnda bebekleriyle ve köpekleriyle mitinge gelenler dikkat çekti. KTHY'nin eski çalýþanlarýnýn da katýldýðý mitingde, Sendikal Platform imzalý "KTHY'nin maðdur emekçilerinin yanýndayýz" yazýlý pankart açýldý. Mitinge katýlanlar genellikle "Yaþasýn 1 Mayýs" yazýlý pankartlar taþýdý. Mitinge, sanatçýlar Sadýk Zabit ve Arda Gündüz de þarkýlarýyla katýldý. puva, holter, eko, küçük müdahale servislerinde yer alacaðýný bildirdi. Hükümeti uzlaþma masasýna yaklaþmamak ve iyi niyetten yoksun tavýrlar içinde hareket etmekle suçlayan Köse, 15 Nisan'dan beri normal çalýþma saatleri dýþýnda hiçbir noktada fazla hizmet vermeme ve iþ yavaþlatma eylemini de sürdürdüklerini kaydetti. Sendikalar, ek mesai ödeneklerinin ödenmemesi ve personel eksikliðini protesto etmek için grev ve eylem yapýyor. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra KENDÝ PAKETÝMÝZÝ KENDÝMÝZ YAPARIZ Yýllar önce idi... Türkiye'de 12 Mart, 1971 muhtarýsýnýn verilmesinden hemen sonrasý... Zamanýn Bayraktarý Süleyman Eyüboðlu, KTÖS Yönetim Kurulu'nu Lefkoþa'daki Ermeni Kilisesi'ne toplamýþ, önüne bir teyp koymuþ ve aynen þunlarý söylemiþti: -Siz asla tasvip etmediðim, Deniz Gezmiþ'lerin Mahir Çayan'larýn yolundasýnýz. Ya çýkarmakta olduðunuz Yarýn Gazetesi'ni derhal kapatýrsýnýz ya da ne kanun, ne nizam, ne Anayasa dinlemem, kafanýzda bomba gibi patlarým. Yýllar önce idi Temmuz, 1974 öncesi... KTÖS'e karþý -ki o günlerde de aynen bugünlerdeki gibi toplumsal muhalefet görevini yapan ender sendikalardan biri idi- yine bir operasyon yapýlmýþ, Arif Hoca ile Emirali Hoca hapse atýlmýþ, Öðretmenler Bankasý'na da el konulmuþtu. KTÖS'ten bir heyet, Ecevit Hükümeti'nin Dýþiþleri Bakaný Turan Güneþ'le bu konuyu görüþmek ve bu baskýlara son verilmesini talep etmek için Ankara'ya gitmiþti. Daha görüþmenin baþýnda, Turan Güneþ hiç beklenmedik bir çýkýþ yapmýþtý. Arif Hoca'yý kastederek, -Benim elçim, orada validir. O benim valime sövdü. KTÖS temsilcilerinin bu çýkýþa yanýtý da ayni sertlikte oldu: -Adalet Partisi döneminde, Kýbrýs'taki elçiniz vali idi. CHP döneminde de mi böyledir? Yýllar önce idi Eylül, 1980 darbesi sonrasý... Türkiye'nin Kýbrýs'taki Büyükelçisi yani valisi Ýnal Batu idi seçimleri yapýlmýþ ve UBP azýnlýða düþmüþtü. Doðal olarak hükümeti muhalefet partilerinin kurmasý gerekiyordu. Ancak tam tersi yapýldý. Ankara'nýn talimatý ile UBP'ye azýnlýk Hükümeti kurduruldu. Bu konu Ýnal Batu'ya sorulduðunda cevabý þu oldu: -CTP hükümete giremez. TKP'de de muzurlar vardýr. Ve aradan yýllar geçti... Þimdiki TC Büyükelçisi yani yeni vali diyor ki: -KKTC'de hantal bir devlet yapýsý var. Bu devlet yapýsý ekonomik ve sosyal kalkýnmada kendi kendine pranga vuran, ambargo koyan bir yapýdýr. Ekonomik paket uygulanmalý, bedelini de Türkiye deðil, Kýbrýslýlar ödemeli. Ne dediniz Sayýn Akça? Bu bedeli Kýbrýslýlar mý ödemeli? Bu hilkat garibesi statükoyu biz tek baþýmýza mý oluþturduk? Hade 1974 öncesini boþ verin sonrasýnda Kuzey Kýbrýs'ta her ne yapýlmýþsa, Kýbrýs'taki valinin gözetim ve denetimi altýnda Ankara'nýn talimatlarý ile yapýlmadý mý? Bütün stratejik kararlar Ankara'da alýnmadý mý? Kýbrýs'a nüfus taþýnmasý Ankara'nýn kararý deðil mi? Kýbrýs Lirasý yerine Türk Lirasý'nýn resmi para birimi yapýlmasý kararýný, Ankara vermedi mi? Her seçim döneminde, binlerce isdihdam yapýlmasýna, Ankara yeþil ýþýk yakmadý mý? Gelelim ekonomik paket meselesine... Gelinen noktada bu paket bir tek þeye yarar: Kýbrýslýlarý tamamen bitirmeye, tüketmeye... Üretimden koparýlýp, bilinçli bir þekilde memur yapýlan Kýbrýslýlara açýkça diyorsunuz ki: -Artýk size kamu sektöründe de ihtiyacýmýz yok. Sizin yaptýðýnýz iþi daha ucuza yapacak Türkiyeli bizde çok... Bu paketle bir de þunu yapmaya çalýþýyorsunuz. Özelleþtirmelerle, yoðun olarak Kýbrýslýlarýn çalýþtýðý Elektrik Kurumu, Telekomünikasyon, Havaalaný gibi stratejik birimlerin Türkiye sermayesine devredilmesi... Dünyada hiçbir ülke nüfusunu bilmeden ekonomik tedbir alamaz. Kýbrýslýlarýn nüfusu belli... Türkiyelilerin nüfusu acaba ne kadar? Sayýn Akça, bize bir iylik yap! Sen bize nüfusunu söyle, vereceðimiz hizmetlerin bedelini de öde... Biz kendi paketimizi, kendimiz yaparýz...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Uçtu uçtu Pegasus uçtu Atlasjet uçtu Türk Hava Yollarý ve Onur Air uçtu Ama uçamadý K. Kýbrýs Hava Yollarý Uçtu uçtu yine bu halkýn umudu uçtu Kalay ALIÞMAK ÜZERÝNE BÝR FIKRA VE KIBRISLI Kýt kanaat geçinen adam geleceðini öðrenmek için falcýya gitmiþ. Falcý sihirli küresine uzun uzun baktýktan sonra "Bir süre yoksulluk çekeceksin" demiþ. Adam "Ben zaten yoksulum" demiþ. Falcý "Bir süre daha, bugünkünden daha büyük bir yoksulluk çekeceksin" demiþ. Adamýn gözleri umutla parlamýþ: "Peki sonra ne olacak?" Falcý "Hiiiiç. Sonra alýþacaksýn" demiþ. Þimdi geleceðini öðrenmek için falcýya giden yoksul adamýn yerine Kýbrýs'ý birleþtirmek için BM, AB, ABD kapýlarýnda bekleyen Kýbrýslý'yý koyun ve fýkrayý bir daha okuyun. Nasýl da alýþtýk deðil mi? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik PARA EDEN ÇILGINLIKLAR... Dünyadaki en büyük sorunlardan bir tanesi erozyon sorunudur... Topraðýn akarsular, sel sularý ve rüzgarlar gibi dýþ kuvvetlerin etkisiyle aþýndýrýlýp taþýnmasý ve sürüklenmesi olayýdýr erozyon... Bu nedenle dünya genelinde toplam kara üzerinde %30 civarýnda çölleþme mevcuttur ve erozyon sebebiyle çölleþme tehlikesi bulunan 110 ülke bulunmaktadýr. Dünyada denize dolgu yaparak topraklarýnýn yüzölçümünü artýrmayý düþünen ülkelerin aksine, Tayyip Erdoðan "Çýlgýn Proje" adýný verdiði bir projeyi hayata geçirecekmiþ... Ne zaman? Haziran ayýndaki genel seçimden sonra... Yani kazanýrsa... Tayyip sadece bunu deðil askerlikten tutun da ekonomiye kadar birçok konuda sözler verdi Türkiye halkýna... Yapar mý yapamaz mý, o ayrý bir tartýþma konusu... Çýlgýn proje denilen proje Ýstanbul'u bir ada haline dönüþtürmekten ibarettir... Hala daha Osmanlý döneminde yaþadýklarý ve o günlerin özlemiyle çalýþtýklarý bilinmeyen deðildir. Kendilerini Fatih'in, Kanuni'nin mirasçýlarý olarak görüyorlar... Þair'in "Oðlum sen Ýstanbul'u fethedecek çaðdasýn", "Kýzým sen de Fatih'ler doðuracak yaþtasýn" mýsralarýný ezberleyerek geldiler Vahdettin'den bugüne... Fatih'in yaðlar dökerek gemileri kýzaklarla kaydýrýp Haliç'e indirdiðini ve Ýstanbul'u fethettiðini bizlere tarih derslerinde öðrettiler. Bu tarihin büyük oranda yanlýþ ve eksik olduðunu zaman içinde anladýk tabii... Denildiðine göre Fatih yaðlarla, kýzaklarla gemileri daðlardan aþýrarak Haliç'e indirip Ýstanbul'u fethetmemiþ... Ya nasýl yapmýþ... Savaþ sýrasýnda surlara yaklaþan bazý Yeniçeriler küçük kapýlardan birisinin açýk olduðunu farketmiþler ve içeriye sýzarak askere ana kapýyý açýp Ýstanbul'a girmesini saðlamýþlar... Ondan sonra günlerce yaðmalamýþlar Ýstanbul'un zenginliklerini... Tayyip Erdoðan da Ýstanbul'u ada haline getirecekmiþ ve bunun adýný "Çýlgýn Proje" koymuþ... "Ah þu çýlgýn Türkler" kitabýnýn satýþ rekoru kýrmasýndan sonra Tayyip'in çýlgýnlýðý da ilgi odaðý olmuþ... Eh, 1974 yýlýnda gemilerle, uçaklarla Kýbrýs'ýn bölünmüþ yarýsýna gelenler anlaþýlan yeterli bulmuyorlar buradaki sayýlarýný... Bir çýlgýnlýk da onlar düþünmüþler... Ýstanbul'u yeniden parçalamaya hazýrlanan Tayyip Erdoðan'a "yeni fatih" demeye hazýrlanan bu "yeni Kýbrýslýlar"ýn çýlgýn önerisi de, Ýstanbul'a kanal çalýþmasý yapýlýrken çýkacak olan topraðýn Anamur-Girne arasýna dökülerek Türkiye'den Kýbrýs'a bir yol oluþturulmasýymýþ... Akýllara ziyan düþünceler bunlar... Bizi deli etmeye mi uðraþýyorlar nedir, anlayamýyorum... Herkes denizden kazanmaya çalýþýrken, onlar yaptýklarý projelere "çýlgýn" ismini vererek denize toprak hibe ediyorlar... Ve iþin tuhafý da bunun deðer bulmasýdýr... UBP VE DP PÝKNÝKLE KUTLADI 1 Mayýs Ýþçi ve Bahar Bayramý, seksen üzeri ülkede olduðu gibi KKTC'de de etkinliklerle kutlandý. UBP Gençlik Kollarý Konseyi ile DP Gençlik Kollarý, Boðaz Piknik Alanýnda, ayrý ayrý þenlikler düzenlerken; Sendikal Platform ise dün akþam miting yaptý. Boðaz Piknik Alaný'nýn konuklarý arasýnda Meclis Baþkaný Hasan Bozer, UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük, Demokrat Parti Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, bazý bakan ve milletvekilleri de yer aldý. Baþbakan Küçük, bir ara piknik alanýnda DP'nin etkinliðinin yer aldýðý bölgeye gitti ve Serdar Denktaþ'la da bir araya geldi Küçük, piknik alanýný gezdikten sonra basýna yaptýðý açýklamada, özellikle UBP iktidarý dönemlerinde iþçilere verilen haklarýn dünya iþçilerine verilen haklarýn benzeri olduðunu; dolayýsý ile iþçi haklarýnda herhangi bir kýsýtlama yapýlmadýðýný söyledi. UBP'nin 1 Mayýs'ý UBP Gençlik Kollarýnýn önderliðinde kutladýðýný kaydeden Küçük, halkýn 1 Mayýs Bayramýný kutladý. Ýrsen Küçük, önceki gün UBP ve DP Gençlik Kollarýnýn yer konusunda yaþanan anlaþmazlýðýn çözüldüðünü ifade etti. SERDAR DENKTAÞ DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ ise, DP'lilerin, 1 Mayýs Bayramýný 1986 yýlýnda Kültür Derneði'nden baþlayarak, 1992 yýlýndan sonra ise DP olarak geleneksel olarak Boðaz Piknik Alanýnda kutladýklarýný belirtti. En büyük temennilerinin Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) sözleþmelerin tümünün uygulandýðý, emekçinin daha güven içerisinde ve daha verimli olduðu bir ortama geçmek olduðunu kaydeden Serdar Denktaþ, 1 Mayýs'ýn eylemlerle deðil eðlencelerle kutlandýðý bir döneme geçilmesini arzu ettiklerini dile getirdi. Denktaþ, özelikle özel sektördeki emekçilerin sorunlarý bulunduðunu, bu sorunlarýn giderilmesinin yolunun ise baþta Mecliste kabul edilen ancak uygulamada sýkýntýlar yaþanan ILO sözleþmelerindeki maddelerin hayata geçirilmesi olduðunu kaydetti. UBP'nin de ayný gün ayný yerde bahar þenlikleri düzenlemesinden dolayý yer konusunda dün bazý sýkýntýlar yaþadýklarýný ancak sýkýntýnýn neticede tatlýya baðlanabildiðini ifade eden Serdar Denktaþ, emekçilerin 1 Mayýs Ýþçi Bayramýný kutladý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent UMUDU YEÞERTMEK Ankara, bizdeki siyasilerin koltuk zaaflarýný iyi keþfetti. Koltuða karþý olan hastalýk derecesindeki düþkünlüklerini, bu uðurda her türlü toplumsal sorunu gözardý edebileceklerini, hatta toplumsal varoluþ mücadelesinin bile dýþýnda kalabileceklerini ve verilen talimatlara tam sadakat ve itaatla baðlý olmayý göze alabileceklerini iyi not etti. Hele hele CTP, TDP ve DP Sendikal Platform çatýsý altýndaki toplumsal varoluþ mücadelesini terkettikten ve siyasi irademizi geri alma mücadelesini, UBP hükümetini devirip, Ankara'nýn icazet koltuðuna oturma kavgasýna indirgedikten sonra, Ankara bu keþfinde yanýlmadýðýný daha iyi anladý. Toplumsal varoluþ mücadelesinin bu þekilde parçalanýp etkisinin kýrýldýðýna ve baþarý ihtimalinin de tamamen ortadan kalktýðýna inanýyor. Gerçi dilediði paketi dilediði þekilde uygulatma konusunda sadýk kulu UBP sayesinde pek fazla bir sýkýntý yaþamýyordu ama CTP, TDP ve DP'nin mücadeleyi koltuk mücadelesine indirmelerinden sonra, adýmlarýný çok daha rahat atacaðý da bir gerçekti. Nitekim, Akça'nýn DAÜ Kariyer Günleri'nde yaptýðý konuþma, halký meydanlara döken sözde ekonomik paketten bir santim bile geri adým atýlmadýðýný gösteriyor. Akça'dan sonra dün de Ersin Tatar konuþtu. Ve sözde ekonomik paketin aynen uygulanmasýna devam edileceðini, bundan geri adým atmanýn sözkonusu olmadýðýný söyledi! Bilindiði gibi sendikalarýn ve birçok sivil toplum örgütünün "Göç Yasasý" olarak nitelediði kamu görevlilerinin maaþ ve ücretlerini yeniden düzenleyen yasa, toplumun tüm kesimlerinin þiddetli muhalefetine raðmen yürürlüðe konulmuþ ve buna göre ilk istihdamlar da yapýlmýþ bulunmaktadýr. Ne 60 bin kiþinin meydanlarda "Göç yasasýna hayýr" diye haykýrmasý, ne de birkaç iþyerinde günlerce süren grevler hiçbir iþe yaramadý. 28 Ocak'ý, 2 Mart'ý bir kez daha yakalayabilir miyiz? Ýmkânsýz demiyorum... Ama çok zor. Toplum olarak, sendikalar ve siyasi partiler olarak, ama hepsinden önemlisi halk olarak üzerimize düþeni yaptýðýmýzý söylemek ne yazýk mümkün deðil. Örneðin, "Göç Yasasý" geri çekilene kadar sokakta kalýnmasý gerekiyordu. Biz ne zaman meydana indiysek 2 saatten fazla kalmadýk! Grev yasaklarýna ve diðer uygulamalara karþý bir sivil itaatsizliði göze alamadýk. Bu bilinçle mücadeleye katýlanlarý, "Marjinal, ajanprovokatör, dar grup, 5-10 kiþi" diyerek aklýmýzca karalamaya çalýþtýk. Ankara, 10 binlerce insanýn meydanlardan yükselen sesini duymadý mý? Duydu... Ne istediðimizi bilmiyor mu? Biliyor. Ama hiç oralý deðil! Bizim ne istediðimiz deðil, onun ne istediðidir önemli olan! Ve þu anda mecliste bulunan siyasi partiler, emrine amadedir. Bir dediðini iki edecek tek bir siyasi parti yoktur Dianellos'un içinde. Peki sokaðýn sesi ne olacak diyeceksiniz... Hiçbir þey olmayacak! 5-10 yýlda bir 1-2 saatliðine feryat eden ve sonra gidip evine kapanan ses kimseyi rahatsýz etmez yeterince. Erdoðan 28 Ocak'a kýzmýþ, karakterine uygun olarak yapmadýðý hakareti býrakmamýþtý bize. Ama CTP, TDP ve DP'nin toplumsal varoluþ mücadelesinden çekilip halký meydanda býrakmasýyla rahatladý. Bundan sonra çok daha cüretkâr ve sert adýmlarla hem bizi, hem de yeri göðü inletebilirler! Toplumsal varoluþ mücadelesi siyasi bir mücadeledir. Ýþgal altýndaki siyasi irademizi geri almadan, ne ekonomik, ne sosyal, ne demokratik hiçbir hakkýmýzý dinozorun pençelerinden kurtarmamýz mümkün deðildir. Bu noktada çoðalabilirsek umutlar yeþerebilir ancak.

5 2 Mayýs 2011 Pazartesi 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Biz mangalý yaktýk / Biralarý açtýk / Kebabý yaptýk / 1 Mayýs'ý kutladýk/ Bir de baktýk, iþçiler karþý inþaatta çalýþýyor /Bizim duman da o tarafa gidiyor/ Utandýk! * Siyasi Partiler 1 Mayýs nedeni ile iþçilere yönelik mesajlar yayýnlamýþ. -Bugün 2 Mayýs Unutun gitsin. * Köylere anýt dikilecekmiþ. - Çok anlamlý ve takdir edici bir proje Düþünenleri kutlarým Ama köylerdeki aðýllarý ve boklarý köy dýþýna çýkardýktan sonra yapsak daha uygun olmaz mý? *Cumhurbaþkaný Eroðlu "Anlaþma olmazsa açýkta deðiliz" demiþ. - Tamam iþte, biz de ondan yakýnýyoruz ya Kapandýk kaldýk dört duvara. Keþke açýkta olsak! * CTP Genel Baþkaný Soyer "Eðer ekonomi düzelecek, Kýbrýs sorunu çözülecekse asýlmaya hazýrým" demiþ. - Saðol yiðidim!.. Ben samimi olduðuna ve dediðini yapacaðýna inanýyorum. Çünkü bu bataða saplanmamýzda kendi payý da olduðunu düþünüp vicdan azabý çekiyordur. * Bir yýlda 706 çift boþanmýþ. - Lisede niþanlanýyorlar, evlenince de yapacak bir þey bulamayýnca yollarý ayýrýyorlar. *CTP'de her gün yeni bir baþkan adayý çýkýyormuþ. - UBP'de olsa "enflasyon" derdik, ama CTP'de durum farklý.. Maþallah yetiþmiþ olgun politikacý zenginliðinin göstergesi bu. ÇIK MÝNAREYE ATLA Sürünmekten kurtulamadýk, aklýmýz uçmakta Sanki baþka derdimiz yokmuþ gibi, önüne gelen soruyor: -Ne zaman uçacaðýz? -Ne zaman göklerdeyiz? "Fazla meraklýysanýz uçmaya, çýkýn minareye atlayýn" diyesim geliyor böylelerine. Bitip tükenmez sorularla býktýrdýlar artýk Bu tür eleþtirilerle bir yere varamayacaklarý çoktan belli oldu. Bunu görüp anlamalarý ve gündem deðiþtirmeleri KAVAKLARIN ARASINA KARIÞAN ÇINAR Lapta'da ulu bir çýnar vardý. Belediye, çýnarý kesti. Halk ayaða kalktý - Bre niye kestiniz yüzyýllýk çýnarý Kaba gölgede oturmaya meraklý bir halka, bu yapýlýr mý? Halk haklý vallahi. Belediye biraz utandý, biraz sýkýldý ama; suçunu kabul edip, özür diledi. Meðer Çýnar yanlýþlýkla kesilmiþ. Kavaklarý budamaya gönderdikleri adamlar, araya gerekli. Konu baðýþýklýk kazandý çünkü.. Bakan makan yýpratmýyor Bunu anlasýnlar. Bir de Mayýs ayýna girdik ya -Aha Nisan da geçti, Mayýs'a girdik, hani da Mart'ta uçacaydýk ya, diye laf konduranlar var Saner'e.. Bence haksýzlýk ediyorlar Hiç merak etmesinler. Bakanýn söylediði tarih doðrudur. Göreceksiniz Mart 2012'de havadayýz! karýþmýþ çýnarý da kesmiþler. Çünkü koca çýnarý tanýyamamýþlar, kavak sanmýþlar. Hani derler ya, "özrü kabahatinden büyük" bu da öyle bir þey! Aðaçlarý tanýmayan adamý, niye budamaya gönderiyorsun a gafil! Yine de fazla abartmamak gerek olayý! Elmalarla-armutlarýn birbirinden farklý tutulmadýðý bir ülkede, kavakla çýnarý karýþtýrmak devede kulaktýr. BÖYLE BÝR ANDI SARI ÇÝZMELÝ MEHMET MUAMELESÝ Adam mail göndermiþ, söze þöyle baþladý: "Ýsmim hiç önemli deðil Kýbrýslýyým.." Sadece gazetelere gönderilen þikayetlerde deðil Radyolara, televizyonlara telefon açanlar da ayný tutum içinde. Moda oldu.. "Adým önemli deðil Kýbrýslýyým" Dur be kardeþim bakalým. Tamam, Kýbrýslýsýn anladýk da, adýn neden önemli deðil yani? Ben size açýk söyliyeyim Adýnýzýn önüne koymaya çalýþýyorsunuz ama, Kýbrýslý olmanýn da övünülecek bir yaný kalmadý. Lütfen kendinizi önemseyin Lütfen adýnýza saygý gösterin. "Yaþar Yaþamaz" ya da "Sarý Çizmeli Mehmet" muamelesi yapmayýn kendinize. Yazýktýr. Ona göre muamele görüyorsunuz çünkü. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS 162 Alman'ýn altýna, 4328 de Azerbaycanlý ekle kýzým. Sonra da topla bakalým turist sayýmýz kaça çýktý.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE. Sulara gömülüp batan KTHY deðil, KKTC'dir aslýnda... Altý uçaðý olan bir havayolu þirketini yönetemeyenler devlet yönetmesini mi bilir? Karada emekleyenler hiç havada mý uçar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Faiz ve mazbata maðdurlarý hareketleniyor. Kazým And Bankalar Birliði'nin basýndaki açýklamasýný görünce "Her Kýbrýslý Türk Spartaküs olmalý" dedi... Demek karþýmýzda Sezar olduðu nihayet anlaþýldý! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kýbrýs'ta ilk özerklik kazanacak olan köy Elye'dir herhalde... Boþuna mý da "Elye Cumhuriyeti" diyenler var... Bir zamanlar UBP'yi, þimdi de CTP'yi köyden kovdular! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güney Kýbrýs'a "Allah kurtarsýn" deyip duran Egemen Baðýþ'ýn, bizim belediye iþçilerinin yeni yýla aç girdiklerinden haberi yok galiba! Rumlarý Allah kurtarsýn da, bizimkileri kim kurtarsýn? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi Anastasiadis 'çözümcü' yarýþýný býraktý. Önce "Noel'e kadar" dedi, þimdi ise "2014'ün yarýsý" diyor! Osmanlý ile yarýþmasý için Bizans entrikalarýný biraz daha öðrenmesi lazým! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Rüzgar gibi geçti... Baþrollerde Joe Biden, Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüksiyon Biden Company. Türü kurgu. Konu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014

Detaylı

ALIN BACAÐIMI VERÝN EMEKLÝLÝÐÝMÝ. Mehmet Levent

ALIN BACAÐIMI VERÝN EMEKLÝLÝÐÝMÝ. Mehmet Levent Katil sürüsü IÞÝD, 101 gün sonra Türk rehineleri serbest býraktý... Amerika ve Ýngiltere çatlasýn! Onlar kafasý kesilen vatandaþlarýný kurtaramadý, ama Türkiye kurtardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı