Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý"

Transkript

1 FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç se ma vî di nin din a dam la rý bir a ra - ya gel di. Ül ke nin en ö nem li kilisesi olan U lu sal Ka - ted ral de e zan se si yankýlandý. Ha be ri say fa 7 de YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý KÜL TÜR BA KA NI ER TUÐ RUL GÜ NAY: E ÐER A NA YA SA YI DE ÐÝÞ TÝ - RE BÝL MÝÞ OL SAY DIK, ÞÝM DÝ YA ÞA DI ÐI MIZ TAR TIÞ MA LAR OL MAZ DI. MAYINLARLA KARÞILAÞMAK KAÇINILMAZ u E ðer biz a na ya sa de ði þik li ði ni ya pa bil sey dik, zan ne di yo rum ki þim di bu tar týþ ma lar ol ma ya cak tý. 82 A na ya sa sý dar be hü kü me ti ve so ðuk sa vaþ man tý ðý i çin de, de mok ra si yi ve mil lî i ra de yi teh li ke sa yan bir men ta li te i çin de ya pýl mýþ ol du ðu i çin, de mok ra tik leþ me yo lun da bu tür ma yýn lar la kar þý laþ mak ka çý nýl maz. HEP BÝRLÝKTE BÝR ÝBRET OLAYI YAÞIYORUZ u As lýn da hep bir lik te bir ib ret o la yý ya þý yo ruz. Bi zim a na ya sa mýz ev ren sel hu ku ka, çað daþ de mok ra si ve mil let e ge men li ði ku ral la rý na uy gun de ðil dir. Kur gu su böy le o lan bir a na ya sa nýn, de mok ra tik leþ me yo lun da en gel çý kar ma sý ka çý nýl maz. A na ya sa nýn te me lin de mil lî i ra de nin seç ti ði ne gü ven siz lik var. Ha be ri sayfa 4 te AB den çaðrý uavrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjörn Jagland, Türkiye eðer ayný ölçüde bir Avrupa demokrasisi olmak istiyorsa eski iktidar yapýlarýna sýrt çevirmek zorunda dedi. n4 te Van da bir þehit uvan ýn Sa ray il çe si kýr sa lýn da, te rör ör gü tü PKK ü ye le ri nin as ke rî a ra ca sal dýr ma sý so nu cu 1 as ker þe hit ol du, 3 as ker de ya ra lan dý. n5 te AKPM BAÞKANI ÇAVUÞOÐLU: Krizi fýrsata çevirelim uav ru pa Kon se yi Par la men ter Mec li si Baþ ka ný Mev lüt Ça vu þoð lu, bü tün so run la rýn çö züm ye ri nin TBMM ol du ðu na i þa ret e de rek, Ye ni bir a na ya sa ve yar gý re for mu i le mev cut kri zin Tür ki ye i çin ta ri hî bir fýr sa ta dö nüþ tü re bi le ce ði ni be lirt ti. Ha be ri sayfa 4 te Kâzým Güleçyüz yazdý YARIN BAÞLIYORUZ FO TOÐ RAF: A A Emekliye yüzde 4 utor ba Ka nu nuna ko nu lan mad de i le iþ çi ve Bað -Kur e mek li ma aþ la rý na yüz de 4 zam ya pý la cak. En dü þük ma aþ 29 li ra ar ta cak. n11 de Benzin istasyonu yakýnýnda patlama Þanlýurfa nýn Karaköprü beldesindeki bir akaryakýt istasyonunun arkasýnda meydana gelen ve 1 kiþinin öldüðü patlamada, 21 kiþi yaralandý. Patlama sonucu çevredeki birçok araç yanarken, binalarda da aðýr hasar oluþtu. n5 te HAARETZ GAZETESÝ: Ýsrail filoya izin versin u Ýs ra il in Ha a retz ga ze te si, Per þem be gü nü Gaz ze ký yý la rý na u laþ ma sý bek le nen ye ni Öz gür lük Fi lo suna i zin ve ril me si ni is te di. Ga ze te nin e di tor yal ya zý sýn da, Ýs ra il hü kü me tin den, ül ke nin dün ya da ki po zis yo nu nunu bir kez da ha teh li ke ye at ma ma sý ta lep e dil di. n7 de ISSN Kaddafî ye tutuklama emri çýkarýldý uha be ri say fa 7 de

2 2 LÂHÝKA Câmiü's-Saðîr, Y Þu beþ þeyin cezasý hemen dünyada verilir: Zulüm, hainlik etmek, anne babaya eziyet etmek, akrabalarla iliþkiyi kesmek, yapýlan iyiliði görmemek. No: 2075 / Hadis-i Þerif Meâli Mirâc ikinci bir Kadir Gecesi hükmündedir Leyle-i Mi râc, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalýþmakla kazanç birden bine çýkar. A ziz, sýddîk kardeþlerim, Leyle-i Mi râc, i- kinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalýþmakla kazanç birden bine çýkar. Þirket-i mâneviye sýrrýyla, inþaallah herbiriniz kýrk bin dille tesbih eden bazý melekler gibi, kýrk bin lisanla bu kýymettar gecede ve sevabý çok bu çilehanede ibadet ve duâlar edeceksiniz. Ve hakkýmýzda gelen fýrtýnada binden bir zarar olmamasýna mukabil, bu gecedeki ibadetle þükredersiniz. Hem sizin tam ihtiyatýnýzý tebrikle beraber, hakkýmýzda inâyet-i Rabbâniye pek zâhir bir sûrette tecellî ettiðini tebþir ederiz. Þuâlar, s. 429 *** Mi rac ise, velâyet-i Ahmediyenin (asm) kerâmet-i kübrâsý, hem mertebe-i ulyâsý olduðundan, risâlet mertebesine inkýlâb etmiþ. Mi racýn bâtýný, velâyettir; halktan Hakka gitmiþ. Zâhir-i Mi râc, risâlettir; Hak tan halka geliyor. Velâyet, kurbiyet merâtibinde sülûktur; çok merâtibin tayyýna ve bir derece zamana muhtaçtýr. Nur-u âzam olan risâlet ise, akrebiyet-i Ýlâhiyenin inkiþafý sýrrýna bakar ki, bir ân-ý seyyâle kâfidir. Onun için hadîste denilmiþ: Bir anda dönmüþ, gelmiþ. Sözler, s. 517 *** Mi râc, velâyet-i Ahmediyenin (asm) bütün velâyâtýn fevkýnde bir külliyet, bir ulviyet sûretinde bir tezâhürüdür ki, bütün kâinatýn Rabbi ismiyle, bütün mevcudâtýn Hàlýký ünvânýyla Cenâb-ý Hakkýn sohbetine ve münâcâtýna müþerrefiyettir. Sözler, s. 516 *** Demek hakikat-ý Mi râc, bir mû cize-i Ahmediye (asm) ve kerâmet-i kübrasý olduðu ve Mi râc merdiveniyle göklere çýkmasý ile zat-ý Ahmediyenin (asm) semavat ehline ehemmiyetini ve kýymetini gösterdiði gibi, bu seneki Mi râc da zemine ve bu memleket ahalisine kâinatça hürmetini ve kýymetini gösterip bir kerâmet gösterdi. Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 183 *** Aziz, sýddîk kardeþlerim, Leyle-i Mi râcýn, ayný leyle-i Regaib gibi hiç inkâr e- dilmez bir tarzda, bir nevî mûcize-i Ahmediye gibi bir kerâmetini ve kâinatça hürmetini gözümüzle gördük. Þöyle ki: Nasýl evvelce yazdýðýmýz gibi iki ay kuraklýk içinde burada hiç yaðmur gelmediði, güya leyle-i Regaibi bekliyor gibi o mübarek gecenin gelmesiyle emsalsiz bir gürültü ile kudsiyetini burada gösterdiði gibi, aynen öyle de, o geceden beri buraya bir katre yaðmur düþmediði halde, yirmi günden sonra aynen Mi râc gecesi birden bire öyle bir rahmet yaðdý ki, dinsizlerde þüphe býrakmadý ki, Sahibü l-mi rac, Rahmeten li l-âlemîn olduðu gibi, onun Mi râc gecesi de bir vesîle-i rahmettir. Hem ehl-i imanýn imanlarýný kuvvetlendirdiði gibi, meyusiyetlerini de bir derece izâle etti. Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s *** Bu þuhur-u selâse, seksen küsur sene bir ömrü kazandýrýyor. Elbette sizler gibi mücahidler onu kazanmaya çalýþacaksýnýz. Cenâb-ý Hak herbir gecesini sizin hakkýnýzda leyle-i Mi râc ve leyle-i Berat ve Leyle-i Kadir kadar kýymettar eylesin, âmin. Kastamonu Lâhikasý, s.58 *** Aziz, sýddýk kardeþlerim, Sizin Mi râcýnýzý tebrik ve Mi râc Sahibinin (asm) sünnet-i seniyesine sizi ve bizi tam muvaffak eylemesine rahmet-i Ýlâhiyeden niyaz ediyoruz. Kastamonu Lâhikasý, s.195 LÛGATÇE: Leyle-i Mi râc: Mi râc gecesi. Leyle-i Kadir: Kadir gecesi. þirket-i mâneviye: Manevi ortaklýk. inâyet-i Rabbâniye: Her þeyi terbiye ve idare eden Cenâb-ý Hakkýn yardýmý. tebþir: Müjdeleme. leyle-i Regaib: Regaib gecesi. mûcize-i Ahmediye: Peygamber Efendimizin (asm) mu cizesi. Sahibü l-mi râc: Mi râc mûcizesinin sahibi Hz. Peygamber (asm). Rahmeten li l-âlemîn: Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (asm) meyusiyet: Üzüntü, ü- mitsizlik. izâle: Ortadan kaldýrma, giderme. hakikat-ý Mi râc: Mi râcýn hakikati. kerâmet-i kübra: En büyük kerâmet. kudsiyet: Kudsîlik. sünnet-i seniye: Peygamber Efendimizin (asm) sünneti; söz, hâl ve ikrarlarý. Mi râc mucizesine matematiksel bir bakýþ ÇAPAN SERÝN Aþaðýda zaman dilimlerinin birbiri cinsinden yazýlýmýný göreceksiniz: 1 saat = 60 dakika = saniye = salise = rabia = hamise = sadise = sabia = samine = tasia = aþire (1 saat = 604 katrilyon 661 trilyon 760 milyar aþire) 1 dakika = 60 saniye = salise = rabia = hamise = sadise = sabia = samine = tasia = aþire (1 dakika = 10 katrilyon 77 trilyon 696 milyar aþire) 1 saniye = 60 salise = rabia = hamise = sadise = sabia = samine = tasia Öðrencinin birisi öðretmenine sorar: Hocam rüya çok kýsa sürüyormuþ. Bu doðru mu? Ya da bu kadar kýsa sürede çok iþler nasýl yapýlabilir? Öðretmenin hatýrýna hemen Üstad Bediüzzaman ýn (ra) Mi râc Risalesi ndeki Kâinatýn Efendisi nin (asm) Mi râcýyla ilgili enfes bölüm gelir. (Malumunuz, Efendimiz (asm) Mi râc da; çok kýsa bir zaman diliminde, normal þartlarda o kadar sürede görülemeyecek þeyleri müþahede ediyor ve yaþanamayacak olaylarý yaþýyor.) Ve öðrencisine izah eder: Dersin: Birkaç dakikada binler sene mesafeyi kat etmek aklen muhaldir. Biz de deriz ki: Sâni-i Zülcelâl in sanatýnda, harekât nihayet derecede muhteliftir. Meselâ, savtýn [sesin] sür atiyle ziya [ýþýk], elektrik, ruh, hayal sür atleri ne kadar mütefavit olduðu malûm. Seyyaratýn dahi, fennen harekâtý o kadar muhteliftir ki, akýl hayrettedir. Acaba lâtif cismi, uruçta sür atli olan ulvî ruhuna tâbi olmuþ, ruh sür atinde hareketi nasýl akla muhalif görünür? Hem on dakika yatsan, bazý olur ki bir sene kadar hâlâta maruz olursun. Hattâ bir dakikada insan gördüðü rü yayý, onun içinde iþittiði sözleri, söylediði kelimatý toplansa, uyanýk âleminde bir gün, belki daha fazla zaman lâzýmdýr. Demek oluyor ki: Bir zaman-ý vâhid, iki þahsa nisbeten, birisine bir gün, birisine de bir sene hükmüne geçer. Rabbimizin yarattýðý varlýklarýn hareketlerinin birim zamandaki hýzlarý farklý farklý. Sesin, ýþýðýn, elektriðin, gezegenlerin birim zamandaki hýzlarý farklý olduðu gibi ruh ve hayal de farklý hýzlara sahip. Ýnsanlarýn hýzlarý ve diðer varlýklarýn hýzlarý da öyle. Üzerinde yaþadýðýmýz dünya, güneþin etrafýnda 365 gün 5 saat 48 dakika ve 45,5 saniye döndüðünde ilk konumuna tekrar geliyor ve biz buna 1 sene diyoruz. Ýlk konumlarýna gelmeleri için mesela; Merkür 88 gün, Venüs 225 gün, Mars ýn da 687 gün güneþ etrafýnda dönmesi gerekiyor. Dönüþ hýzlarý farklý olduðundan gezegenlerin 1 yýlý dünyamýzýnkinden farklý oluyor. Bazen insan yolda, karþýdan karþýya geçerken araba çarpacak gibi oluyor ya da gerçekten çarpýyor. Bunun sebebi: Ayný zaman diliminde yayanýn hýzýyla arabanýn hýzý farklý olduðundan; yaya karþýya geçerken kendi hýzýný nazara alýyor ve Ben þu kadarcýk zamanda karþýya geçerim. diyor, fakat o ayný zamanda arabanýn hýzý kendi hýzýndan farklý olduðu için kazaya ramak kalýyor ya da kaza gerçekleþiyor. Üstad Bediüzzaman Hz., o öðrencinin, belki de bütün insanlarýn merak ettiði soruya harika bir örnekle cevap veriyor: Ýnsanýn hareketinden, güllenin hareketinden, savttan [sesten], ziyadan [ýþýktan], elektrikten, ruhtan, hayalden tezahür eden sür at-i harekâtta bir mikyas olmak için þöyle bir saat farz ediyoruz ki: O saatte on iðne var. Birisi saatleri gösterir. Biri de, ondan altmýþ defa daha geniþ bir dairede dakikayý sayar. Birisi altmýþ defa daha geniþ bir daire içinde saniyeleri, diðeri yine altmýþ defa daha geniþ bir dairede sâliseleri ve hâkezâ râbialarý, hâmiseleri, sâdise, sâbia, sâmine, tâsia, tâ âþireleri sayacak gayet muntazam, azîm bir dairede birer ibre farz ediyoruz. Faraza, saati sayan ibrenin dairesi küçük saatimiz kadar olsa, herhalde âþireleri sayan ibrenin dairesi arzýn medar-ý senevîsi kadar, belki daha fazla olmak lâzým gelir. Zaman dilimleri altmýþlýk sayý sistemi ne göredir. Bu arada bir yanlýþý da burada düzeltmekte fayda görüyorum. Salise, saniyenin altmýþta birine denir. Kronometrelerdeki; her 100 kere dönüþünde, saniyeyi 1 birim hareket ettiren zaman dilimine santisaniye denir. Týpký metrenin 100 de 1 ine (1/100) santimetre denildiði gibi *** Þimdi iki þahýs farz ediyoruz. Biri, saati sayan ibreye binmiþ gibi, o ibrenin harekâtýna göre temâþâ ediyor. Diðeri, âþireleri sayan ibreye binmiþ. Bu iki þahsýn bir zaman-ý vahidde müþahede ettikleri eþya, saatimizle arzýn medar-ý senevîsi nisbeti gibi, meþhudatça pek çok farklarý vardýr. Ýþte zaman, çünkü harekâtýn bir rengi, bir levni, yahut bir þeridi hükmünde olduðundan, herekâtta câri olan bir hüküm, zamanda dahi câridir. Ýþte, bir saatte meþhudatýmýz, bir saatin saati sayan ibresine binen zîþuur þahsýn meþhudatý kadar olduðu ve hakikat-i ömrü de o kadar olduðu halde; âþire ibresine binen þahýs gibi, ayný zamanda, o muayyen saatte, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, = aþire (1 saniye = 167 trilyon 961 milyar 600 milyon aþire) 1 salise = 60 rabia = hamise = sadise = sabia = samine = tasia = aþire 1 rabia = 60 hamise = sadise = sabia = samine = tasia = aþire 1 hamise = 60 sadise = sabia = samine = tasia = aþire 1 sadise = 60 sabia = samine = tasia = aþire 1 sabia = 60 samine = tasia = aþire 1 samine = 60 tasia = aþire 1 tasia = 60 aþiredir. burak-ý tevfik-i Ýlâhîye biner, berk gibi bütün daire-i mümkinatý kat edip, acaib-i mülk ve melekûtu görüp, daire-i vücub noktasýna çýkýp, sohbete müþerref olup, rüyet-i cemâl-i Ýlâhîye mazhar olarak, fermaný alýp vazifesine dönebilir ve dönmüþ ve öyledir. Üstad Hazretlerinin verdiði saat örneðinde, yukarýda da görüldüðü üzere saati sayan ibrede bulunan þahsýn gördükleri ve yaþadýklarý ile aþire ibresindeki þahsýn görüp yaþadýklarý arasýnda 604 katrilyon 661 trilyon 760 milyar kere fark var. E- vinizde ya da kolunuzda bulunan dijital olmayan saatinizin akrebi yani saat ibresi mesela 1 den 2 ye geçene kadar âþire ibresi tam olarak 604 katrilyon 661 trilyon 760 milyar kere hareket etmek zorundadýr. Bu ibrelere binmiþ þahýslarý düþünecek olursak, hem saat ibresindeki hem de aþire ibresindeki þahýs ayný zaman diliminde biri 1 den 2 ye geçmek kadar hareket ediyor; gördüðü ve yaþadýðý þeyler o kadarcýk, diðeri ise 604 katrilyon 661 trilyon 760 milyar kere hareket ediyor, gördükleri ve yaþadýklarý ise elbette diðerinden çok daha fazla ve farklý olacaktýr. Bunu diðer zaman dilimlerine kýyas edebiliriz. Ayný zaman diliminde ibrelerdeki þahýslarýn hareketleriyle, görüp yaþadýklarý birbirinden çok farklýdýr. Yine hatýra gelir ki: Dersiniz, Evet, olabilir, mümkündür. Fakat her mümkün vaki olmuyor. Bunun emsali var mý ki kabul edilsin? Emsâli olmayan bir þeyin, yalnýz imkâný ile, vukuuna nasýl hükmedilebilir? Biz de deriz ki: Emsâli o kadar çoktur ki, hesaba gelmez. Meselâ, her zînazar, gözüyle, yerden tâ Neptün seyyaresine kadar bir saniyede çýkar. Her zîilim, aklýyla kozmoðrafya kanunlarýna binip yýldýzlarýn tâ arkasýna bir dakikada gider. Her zîiman, namazýn ef al ve erkânýna fikrini bindirip, bir nevi mirâçla kâinatý arkasýna alýp huzura kadar gider. Her zîkalb ve kâmil velî, seyr ü sülûk ile, Arþtan ve daire-i esmâ ve sýfâttan kýrk günde geçebilir. Hattâ, Þeyh Geylânî, Ýmam-ý Rabbânî gibi bazý zatlarýn ihbarat-ý sadýkalarý ile, bir dakikada Arþa kadar uruc-u ruhanîleri oluyor. Hem ecsâm-ý nuranî olan melâikelerin Arþtan ferþe, ferþten Arþa kýsa bir zamanda gitmeleri ve gelmeleri vardýr. Hem ehl-i Cennet, mahþerden Cennet baðlarýna kýsa bir zamanda uruc ediyorlar. Bu izahdan da anlaþýlacaðý üzere; nasýl ki her saat ibresinin ayný zaman dilimindeki dönüþü ve hareketi birbirinden farklý ise, varlýklarýn da hareket hýzlarý birbirinin ayný deðildir. Elbette bu kadar numuneler gösteriyor ki, bütün evliyalarýn sultaný, umum mü minlerin imamý, umum ehl-i Cennetin reisi ve umum melâikelerin makbulü olan zât-ý Ahmediyenin (asm) seyr ü sülûküne medar bir Mi râcý bulunmasý ve onun makamýna münasip bir surette olmasý, ayn-ý hikmettir ve gayet makuldür ve þüphesiz vakidir. Hâsýl-ý kelâm; rüyamýzda çok kýsa zamanda çok iþler yapýp, çok þeyler yaþamamýzýn ve Kâinatýn Efendisi nin (asm) Mi racýnýn bilimsel olarak da akla sýðýþmayacak hiçbir yaný yoktur.

3 Y HABER 3 Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI Yayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 26 Recep 1432 Rumî: 15 Haziran 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Öðretmen adaylarýiçin birþansdaha 6 TEMMUZ DAKÝ 6 BÝN 575 ÖÐRETMENÝN ATAMASI ÝÇÝN BAÞVURULAR BAÞLADI. MÝLLÝ Eðitim Bakanlýðýnýn (MEB) 6 Temmuz da yapacaðý 6 bin 575 öðretmen atamasý için baþvurular baþladý. MEB, 1 Haziran 2011 tarihinde yapýlan kadrolu öðretmen atamasý kapsamýnda ilk atama çeþidiyle atanan 14 bin 277 sözleþmeli öðretmenden 632 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde kadrolu öðretmenliðe geçenlerden boþalan ve boþ olan toplam 6 bin 575 kadroya kadrolu öðretmen atayacak. Baþvurular, Öðretmenlik Ýçin Baþvuru ve Atama Kýlavuzu (Haziran 2011) hükümleri çerçevesinde, 2009 ve 2010 KPSS puanýna göre, ilk atama çeþidiyle 4 Temmuz 2011 tarihine kadar elektronik ortamda alýnacak. Öðretmen atamalarý 6 Temmuz 2011 de yapýlacak. Atamasý yapýlan öðretmenler, 1 Eylül 2011 tarihinden itibaren göreve baþlayabilecek. Atama yapýlacak iller arasýnda Aðrý, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakýr, Erzurum, Hakkari, Iðdýr, Kars, Mardin, Muþ, Siirt, Þanlýurfa, Þýrnak, Tunceli ve Van yer alýyor. Taban puaný sýfýr olarak belirlenen branþlara baþvuran öðretmen adaylarý, KPSS den aldýklarý puanlarýn yüksekliðine göre sýralanýp, belirlenen kontenjan dahilinde atanacak. Ankara / aa Krizli start Demokrasilerde her seçim, önceki dönemin tortularýný temizleyip yeni bir sayfa açma fýrsatý olarak görülür. Yorulanlar nadas a a- lýnýp, olumlu icraatlar yeni kadrolarca sürdürülür. Seçim sonrasý, ayný zamanda geçen dönemdeki gerginlik ve sürtüþmeleri geride býrakmanýn da fýrsatý yapýlabilir. Nitekim 12 Haziran ý izleyen günlerde iktidar partisinin verdiði mesajlar bu yönde oldu. Daha ilk gece Baþbakan, Ýncittiklerim varsa helâllik diliyorum dedi, sonra bazý siyasetçi ve gazetecilere açtýðý tazminat dâvâlarýný geri çekti. Ama tek taraflý jestler yeterli olamayabiliyor. Özellikle siyaset anlayýþýnýn, derinlerde durmaya devam eden kuþkulardan beslendiði, samimiyet sorgulamalarýna ve niyet okumalarýna dayalý önyargýlarýn hâlâ aþýlamadýðý ortamlarda. Dahasý, sürekli kriz ve gerginlik üreten yapý ve sistem düzeltilmeden, jestle sorunlar çözülmüyor. Yeni bir seçimden çýktýðýmýzýn hemen akabinde patlak veren kriz bunun en müþahhas örneði. Birtakým insanlar aday olup girdikleri seçimi kazanýp, yeterli oyu alarak milletvekili seçiliyor, ancak ya Hatip Dicle de olduðu gibi YSK kararýyla vekilliði düþürülüyor ya da Haberal, Balbay, Alan ile içerideki BDP li baðýmsýzlarýn tahliyesi talepleri mahkemeler tarafýndan geri çevriliyor. Toplam 9 kiþi, mazbatalarýný alýp milletvekili sýfatýný kazandýklarý halde hapisten çýkamýyor. (Bu vesileyle, Bu yeminle kriz bitmez yazýmýzdaki Seçilseniz dahi, Genel Kurulda o yemini okumadýkça milletvekili sýfatýný kazanamýyorsunuz i- fademizi düzelterek, Mazbatayý alan, vekil sýfatýný kazanýr, bu sýfatýn getirdiði özlük haklarýna sahip olur, ama Genel Kurul çalýþmalarýna katýlamaz diyen okurumuza teþekkürler. Gerçi Genel Kurula giremedikten sonra vekil sýfatý kazanmanýn neye yarayacaðý ayrý konu. Milletvekiliyim diye ortalýkta gezinecek, maaþýný alýp diðer imkânlardan yararlanacak, ama Meclis çalýþmalarýna katýlamayacak...) Ýçerideki 9 yeni milletvekilinin ikisi CHP den, biri MHP den, altýsý da BDP den seçilen isimler. Yeni döneme, yargý kararlarýna baðlý olarak 9 eksikle girmek durumunda býrakýlan muhalefet partilerinin buna verecekleri tepki nasýl olacak? BDP liler sorun çözülünceye kadar Meclise girmeme kararý aldýklarýný açýkladýlar. CHP yemin törenine katýlmama sinyalleri veriyor. MHP ise tepkisini boykot noktasýna vardýrmayacak. Ama yeni Meclisin yargý kaynaklý tasarruflar sonucu böyle bir fire kriziyle start almasý talihsizlik. Bir tarafta bir yüksek yargý organý olan YSK nýn nezaretinde, tek tek soruþturulup adaylýklarýna hukukî bir engel bulunmadýðý için seçime giren ve halkýn oylarýyla milletvekili seçilen, mazbatalarýný alan, ama baþka yargý organlarýnýn kararlarýyla bu görevi yapmalarýna izin verilmeyen kiþiler. Eðer milletvekilliði yapamayacak idiyseler niye aday yapýlýp seçime sokuldular ve seçildiler? Onlara, halka ve demokrasiye tuzak mý kuruldu? Yargýyla siyasetin iç içe geçtiði tipik bir krizle daha karþý karþýyayýz. Ve bu kriz ne Yargýnýn iþi, yasalar böyle diye geçiþtirilebilir, ne de bazý iktidar mensuplarýnýn Ergenekon sanýðý vekiller için seslendirdiði Biz uyarmýþtýk, seçilseler bile tahliye edilemezler söylemiyle üstüne yatýlabilir. Yine iktidarýn Hatip Dicle olayýnda bir taraftan YSK ya baþvurup Vekilliði düþürülsün talebinde bulunurken, diðer taraftan millet iradesinin üstünlüðü nden dem vurmasý ise, hakkýnda zaten var olan þüphe ve önyargýlarý güçlendiriyor. Peki, bu krizden nasýl çýkýlacak? Yeni Meclis, Cumhurbaþkaný Gül ün ifade ettiði gibi, bu krizi çoktan beri unutulan reformlarý gerçekleþtirme fýrsatý olarak deðerlendirebilecek mi? Ve en baþta iktidar bunun için gereken inisiyatifi gösterip harekete geçerek, muhalefetin de desteðini alacak çözüm formülleri ortaya koyabilecek mi? Yeni Meclis, bu ve benzeri sorularda ifadesini bulan çetin ve zorlu sýnavlarla göreve baþlýyor. Yaylalardakaçakyapýlaþmaalarmý Asýlsýz ihbarlara çare aranýyor ANTALYA Emniyet Müdürlüðü 155 Polis Ýmdat Hattý na bir yýl içinde gelen 445 bin çaðrýdan yaklaþýk 374 bininin polis görev ve sorumluluk alanýnýn dýþýnda olduðu, deðerlendirilen 71 bin 200 ihbardan yüzde 20 sinin ise asýlsýz olduðu ortaya çýktý. Son 4 yýllýk veriler dikkate alýndýðýnda günlük çaðrý sayýsýnýn ortalama bin 200 ü bulduðunu belirten yetkililer, bu ihbarlardan sadece 187 sinin gerçek çýktýðýný tespit etti. Polise gelen asýlsýz ihbarlarýn ulaþtýðý boyut Antalya Emniyet Müdürlüðü nü harekete geçirdi. Akdeniz Üniversitesi ile yapýlan iþbirliði ile 155 Hattý na Yapýlan Çaðrýlarýn Niceliði ve Niteliðini Artýrma Projesi hazýrlandý. Çaresiz Olmayýn 155 i Arayýn, Çare Siz Olun sloganýyla baþlatýlan proje kapsamýnda, polis ve halkýn eðitilmesiyle iletiþimin güçlendirilmesi amaçlanýyor. Proje kapsamýnda vatandaþlara yaptýklarý ihbarlarýn sonuçlarýna iliþkin geri dönüþ yapýlmasý da planlanýyor. Antalya / aa Trabzon ve Gümüþhane nin ortak kullandýðý Sisdaðý Yaylasý nda, 838 ev ile 144 ahýr ve samanlýðýn kaçak yapýldýðý bildirildi. FOTOÐRAF: AA GÝRESUN ile birlikte Trabzon ve Gümüþhane nin ortak kullandýðý Sisdaðý Yaylasý nda, 838 ev ile 144 ahýr ve samanlýðýn kaçak yapýldýðý bildirildi. Giresun Valisi Dursun Ali Þahin, göreve baþladýðý yaklaþýk 3 ay içerisinde yöredeki bir çok yaylayý gezerek incelemelerde bulunduðunu belirterek, gözlemlediði kaçak yapýlaþma üzerine genelge yayýmladýðýný söyledi. Giresun ile birlikte Trabzon ve Gümüþhane nin ortak kullandýðý Sisdaðý Yaylasý nda kaçak yapýlaþmanýn büyük boyutlara ulaþtýðýný vurgulayan Vali Þahin, Sisdaðý Yaylasý nda 838 ev, 144 ahýr ve samanlýk, 15 inþaat temeli ve 748 çevirge (telle çevrili alan) olmak üzere toplam bin 745 kaçak yapýlaþma tespit edildi. Buranýn haricinde yörede gittiðim yaylalarda da kaçak yapýlaþma gördüm. Burasý kamuya aittir ve buralarý herkesin kullaným hakký vardýr dedi. Þahin, köy yerleþik a- lanlarýnda projesiz olarak baþlanýlan veya projesinin fen ve saðlýk kurallarýna uygun olduðuna dair Ýl Özel Ýdaresi nden görüþ alýnmamýþ inþaatlar bulunduðuna dikkat çekerek, bu mekânlarýn yayla turizmini olumsuz yönde etkilediði gibi görsel kirliliðe de sebep olduðunu aktardý. Þahin, kaçak yapýlaþmanýn önüne geçmek için ciddî tedbirler alacaklarýný kaydetti. Giresun / aa ÝETTþoförleriartýkakbilbasmayacak ÝSTANBUL Elektrik Tramvay ve Tünel Ýþletmeleri (ÝETT) Genel Müdürlüðü, otobüs þoförünün bileti olmayan yolculara a- raç içerisinde bilet kesmesi iþlemine 2 Temmuz Cumartesi gününden itibaren son verecek. ÝETT den yapýlan yazýlý açýklamada, 2 Temmuz dan itibaren ÝETT otobüslerinde þoförlerin artýk akbil bulundurmayacaðý, bu sebeple yolcularýn akbil, elektronik kart veya 1, 2, 5 ve 10 geçiþlik elektronik bilet kullanmasý gerektiði bildirildi. Ýstanbul/aa Ýstanbul da su kesintisi ÝSTANBUL UN Fatih, Zeytinburnu, Bakýrköy ve Güngören ilçelerinde 48 saat süreyle su kesintisi uygulanacak. Ýstanbul Su ve Kanalizasyon Ýdaresinden (ÝSKÝ) yapýlan açýklamada, 29 Haziran Çarþamba saat ile 1 Temmuz Cuma saat arasýnda bakým ve onarým çalýþmasý yapýlacaðý, bu süre içerisinde Fatih te Cankurtaran, Sultanahmet, Kumkapý, Yenikapý, Samatya, Yedikule, Silivrikapý, Topkapý ve Vatan Caddesi ne, Bakýrköy de Merkez, Osmaniye, Ýncirli, Yeni Mahalle ve Kartaltepe ye, Güngören de ise Merter ve Tozkoparan ile Zeytinburnu ilçesinin tamamýna su verilemeyeceði bildirildi. Ýstanbul / aa

4 4 Y HABER Krizi fýrsata çevirelim AKPM BAÞKANI ÇAVUÞOÐLU, YENÝ BÝR ANAYASA VE YARGI REFORMU ÝLE MEVCUT KRÝZÝN TARÝHÝ BÝR FIRSATA DÖNÜÞTÜRÜLEBÝLECEÐÝNÝ SÖYLEDÝ. TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Erdinç Ýnaldýr'ýn muhterem babasý Aziz Ýnaldýr'ýn vefatýný teessürle öðrenmiþ bulunuyoruz. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder taziyetlerimizi sunarýz. Ümraniye Yeni Asya Okuyucularý Bü tün in san lý ðýn der di Müs teh cen ya yýn lar la mü ca de le ya vaþ da ol sa dün ya nýn gün de mi ne yer le þi yor. Müs teh cen ya yýn ya pan lar en çok sa nal a lem i kul la ný yor. He men her in ter net si te sin de bu tu za ða düþ me ih ti ma li var. Bu ya yýn lar kon - trol al tý na a lýn sýn, ço çuk la rýn ve genç le rin za rar gör me si en gel len sin de nil di ðin de bu hak lý tek li fe çað daþ lýk a dý na kar þý çý kan lar da var. Fa kat, in - san lýk bu ya yýn la rýn za rar la rý ný gör dük çe en gel - len me si nok ta sýn da iþ bir li ði ve it ti fa ka gi di yor. Ga ze te ler de yer a lan bir ha ber, Ýn gil te re nin de müs teh cen ya yýn la ra i ti raz e den ler ker va ný na ka týl dý ðý ný ya da ka týl mak ü ze re ol du ðu nu ha ber ve ri yor. Ýn gi ltere de ya yýn la nan The Sun ga ze - te si, ço cuk la rý ko ru mak a dý na in ter net te ki por - no si te le ri ne ya sak ko nu la ca ðý ný du yur muþ. An - cak ga ze te, ya sa ðýn ne za man baþ la ya ca ðý na i liþ - kin bil gi ver me miþ. Ha be re gö re ül ke de ki tüm ev le rin in ter net bað lan tý sý i çin ge çer li o lan ya - sak, ba kan lar ta ra fýn dan o nay lan mýþ. Bu ge liþ - me, ev ler de ki in ter net bað lan tý la rýn da bütün por no/müs teh cen si te le ri fil tre le ne cek an la mý na ge li yor muþ. (Ha ber Turk, 26 Ha zi ran 2011) Ay ný ha be re gö re Kül tür Ba ka ný Je remy Ha unt, in ter net ser vis sað la yý cý la rý ný ya sa ða uy ma ya ça ðý - rýr ken, ak si hal de so run la baþ et mek i çin da ha ka - tý ya sa ve uy gu la ma la ra gi di le ce ði ni a çýk la mýþ. Ya - sak i çin ö n a yak o lan Mu ha fa za kâr Par ti Mil let ve - ki li Cla i re Perry i se Ço cuk la rýn ya rý sý tek ba þý na in ter ne ti kul la ný yor, an cak in ter net si te le ri nin yüz de 3 ün de yaþ sý ný rý var, bir þey ler yap ma nýn za ma ný gel miþ ti þek lin de ko nuþ muþ. (agg.) Ha týr la na cak o lur sa, ya kýn za man ön ce Tür - ki ye de de ben zer bir tar týþ ma ya þan mýþ tý. Bil gi Tek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku ru lu (BTK), 22 Þu bat 2011 ta ri hin de 2011/DK-10/91 sa yý nu ma - ra sý i le al mýþ ol du ðu Ýn ter ne tin Gü ven li Kul la ný - mý na Ý liþ kin U sul ve E sas lar la il gi li ka ra rý 22 A - ðus tos 2011 de yü rür lü ðe gi re cek. Ýþ te bu ka rar Tür ki ye de ye ni bir in ter net te san sür tar týþ ma sý baþ lat mýþ tý. A ðus tos 2011 de yü rür lü ðe gir me si bek le nen ka rar, is te ðe bað lý o la rak bi rey sel kul la - ný cý la rýn 4 ay rý gü ven li in ter net pa ke ti nden bi ri - ni (stan dart, ço cuk, a i le ve yur ti çi in ter net pro fi li) ter cih et me si e sa sý na da ya ný yor. (Ta raf, 6 Ma yýs 2011) Bu na rað men bel ki bir kit le ta ra fýn dan Ey - vah! Ýn ter ne te san sür ge li yor! ses le ri yük sel di. El bet te ya sak la mak tek ba þý na ça re de ðil, a ma öz gür lü ðü yan lýþ yo rum la yýp müs teh cen li ðe a - let et mek, ço cuk la rý ve genç le ri mah vet me ye ça - lýþ mak kim se nin hak ký de ðil. Müs teh cen li ðe kar - þý ya pý lan ça lýþ ma lar sa de ce Tür ki ye ya da Ýn gil - te re i le sý nýr lý de ðil. Dün ya nýn pek çok ül ke sin de bu a fe te kar þý ça re ler a ra ný yor. Bu kö tü lü ðü ya - yan la rýn en bü yük des tek çi si ne fis ve þe ytan ol - du ðun dan mü ca de le et mek de ko lay de ðil. He le, bu mü ca de leye i ti raz e den le rin bu nu öz gür lük a dý na yap ma sý tam bir çe liþ ki. Çün kü müs teh - cen lik, in san la rý ne fis ve þey tan ýn e sa re ti ne al - mak tan baþ ka bir þey de ðil. E sa re tin, öz gür lük o la rak su nul ma sý da ay rý bir prob lem... Na sýl ki bir dö nem teþ vik e di len al kol lü iç ki - ler e kar þý bü tün in san lýk ta i ti raz ses le ri yük se - li yor; ay ný ses ler müs teh cen ya yýn lar kar þý sýn da da yük sel me ye baþ la ya cak. Ýn gil te re de ya þa - nan lar bu nun bir ha ber ci si o la rak gö rül me li. Ta bii ki ö nem li o lan böy le ka rar la rý al mak de ðil, al dýk tan son ra uy gu la ya bil mek tir. Muh - te me len Ýn gil te re de a lý nan bu ka rar da tar týþ - ma la ra se bep ol muþ tur, a ma tah mi ni niz ce biz - de ki gi bi kö rü kö rü ne i ti raz e den ler yok tur. Ne ti ce de müs teh cen lik, bü tün in san lý ðý teh dit e den bir a fet. Ül ke le rin bu a fe te kar þý ted bir al - mak is te me si ten ki di de ðil, teb ri ði ge rek tir. Ce mi yet o la rak da ha faz la be del ö de me den ve müs ten cen lik yan gý ný nýn sa nal â lem baþ ta ol mak ü ze re her yör de sön dü rül me si ne ça lýþ - ma lý yýz. El bir li ðiy le... Burasý Türkiye Hacý! Bir baþ ka dýr be nim mem le ke tim þar ký la - rýy la bü yü dük biz. Bü yü dük çe an la dýk mem le ke ti mi zin bam baþ ka lý ðý ný. Mec - nun uy la Ley la sýy la e ri þil mez sýr la ra sa hip o lan mem le ke ti min da ha ne sýr la rý i çin de ba rýn dýr dý ðý - ný Her kö þe si cen net o lan yur du ma ze ba ni le rin na sýl mu sal lat ol du ðu nu Þey tan taþ la mak tan Ka - be yi ta vaf et me ye na sýl fýr sat bu la ma dý ðý mý zý A - þýk la rýn des tan yaz dý ðý dað la rýn di le gel mez a cý la rý - ný Çi çek le rin na sýl e zil di ði ni, gül le rin na sýl sol du - rul du ðu nu, fi dan cýk la ra na sýl ký yýl dý ðý ný Ya þa dýk - ça an la dýk ül ke min baþ ka lý ðý ný. Bir þey ler hep ek sik kal dý i çi miz de, bir ta raf la - rý mýz hep ek sik bü yü dük. Ne Mec nun gi bi se ve - bil dik, Ne Ley la gi bi bek le ye bil dik. Ne Yu nus gi bi ol duk ya ra dý la ný hoþ gör me de, Ne Þeyh Ga - lip i bil dik in sa na ve ri len de ðer de. As ker gi bi di - zil dik her sa bah, sü te ni yet and a kýs met, ko yun gi bi gü dül dük yýl lar ca. Bu ra sý iþ gü zar la rýn ül ke si dir. Du rum dan va zi fe çý - ka ran la rýn, bey ni yap tý ðý iþ ten faz la ge li þe me miþ nok ta cý vir gül cü, sa dýk bek çi le rin ku ral lar ül ke si Sta tik be yin le rin sta tü ko cu la rý, i le le bet çi mü rid le rin te tik çi le ri Hep bu ra da dýr lar, hep bu ra da ký yar lar, hep bu ra da ya þar lar. Vur dum duy maz cý lar, ba na ne - ci ler, ben yap tým ol du cu lar, hak ta ný maz lar, vic da ný sýz la maz lar ül ke si. Ne ko ru na cak ka le ler bi ter, ne kol la na cak kel le ler, ne sav cý la rý ek sik o lur köh ne miþ ka nun la rýn, ne a vu kat la rý bi ter di na zor la rýn. Dar be üs tü ne dar be, ar dý ar dý na bal yoz lar, göz dað la rý muh tý ra lar, fa i li meç hul ler Þa ir le rin di lin de ýz dý - rap her za man her yer de kan, kan, kan Hi le baz - lýk ma ri fet, hok ka baz lýk ke ra met, ba þý na zu lüm kü - la hý ge çi ril miþ bir a da let Cý lýz san mah ke me den ko vu lur sun, se miz sen ok þa nýr, kol la nýr sýn. Sö ze pran ga lar vu ru lur, dü þün ce ye ya sak ko nu - lur; kur þun a ta na al kýþ tu tu lur. O yun i çin de o yun, hi le i çin de hi le Ol maz lar o lur, o lur lar ol maz la - þýr, ye re sað lam bas ma ya gör; ka fan ka rý þýr, a kýl lar bu la nýr. Ak la ra ka ra ça lý nýr, ka ra la ra ak; ve li ler za - lim o lur, kah ra man lar ha in Býk kýn lýk ko kar so - kak lar, bez gin li ðe çý kar bü tün yol lar. Fer di Tay fur þar ký la rýn da giz len miþ a cý lar, is yan lar San ma ki ya þý yo rum, san ma ki ben çok mut lu yum. Yüz yýl lýk fer yat lar, bir sa ða dö nüþ ler bir so la ba kýþ lar, Þark tan ka çýþ lar Gar bî ruh lar E þik te ge zi nen ler, ken di ni kay be den ler, ö zü nü yi ti ren - ler i niþ ler çý kýþ lar Bad-ý sa ba yý bek le ye dur, bad-ý ha zan dýr e sen. Bir gül dü rür bin að la týr. Ne kri zi bi ter ne ka ra gü nü Na fi le o lur bü tün ça ba lar, ha va da ka lýr bü tün söz ler, bo þa çe ki lir kü rek ler. Tüm ça ba la rýn, di din me le rin, gay ret - le rin bir çift du da ðýn sö zü ne mah kum e dil di ði ne vi þah sý na mün ha sýr bir yer dir ül kem. Bir de li ku yu ya taþ a tar, a kýl lý lar ta þa ba kar, yýl lar yýl la rý ko va lar; ta þý çý kar mak la meþ gul ka - fa lar. Baþ a ya ða düþ müþ, a yak lar ba þa çýk mýþ. Kö þe ler tu tul muþ, ar sa lar pay la þýl mýþ, pas ta lar ke sil miþ. Ki mi le ri ka rýn tok lu ðu na þük re der, ki - mi le ri ak sý rýn ca ya, týk sý rýn ca ya ka dar yer. A mu - da kalk, yan yat, hop la zýp la, tak la at Fi gü ran - lýk týr i þin, bir de li göm le ði dir giy di ðin. Ko mik de sem ko mik de ðil, tra je di de sen a yýp de ðil. E lif siz kal mýþ o kul lar, ya sak çý dýr sý ra lar. Mi na re - sin den e zan lar yük se lir, o kul la rýn dan ma tem. A cý lar mer hem ol muþ, dert ler der ya. O sý nav dan bu sý na - va, o ra dan þu ra ya koþ koþ koþ! Ýn san la ra yu lar u rul muþ, sýr tý na yük ler vu rul muþ, ço cuk lar ya rýþ a tý ol muþ. Bir ko þu ya fe da e dil miþ im ti han lar, u nut tu - rul muþ ký la vuz lar. Ha fý za lar dan si lin miþ Mev lâ. Ye ni se çim ol du, hay di þen lik var! Ya þa sýn de ði - þe cek bu dü zen! Ey vah ey vah, bu ses ler de ne? Hal - kýn i ra de si ne dar be mi vu rul muþ, hal kýn i ra de si hi - çe mi sa yýl mýþ? Fer yad ü fi gan e di yor sun, or ta lý ðý vel ve le ye ve ri yor sun, hal ka rað men böy le o lur mu di yor sun. O lur sa þaþ mam. Bu ra sý Tür ki ye Ha cý! Mah ke me su i kast gi ri þim le ri bil gi si ni is te di BÝRÝN CÝ Er ge ne kon dâ vâ sý na ba kan Ýs tan bul 13. A - ðýr Ce za Mah ke me si, Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðün den 2005, 2006, 2007 ve 2008 yýl la rýn da Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan a yö ne lik su i kast gi ri þim le ri ol du ðu yö - nün de ya pý lan Tür ki ye ça pýn da ki tüm so ruþ tur ma la rýn bil di ril me si ni is te di. Mah ke me he ye ti, sa nýk ve a vu kat - la rýn ta lep le ri ne i liþ kin de ðer len dir me yi ya pa rak cel se a - ra sýn da a ra ka rar la rý al dý. Bu na gö re tu tuk lu sa nýk lar dan Meh met Ze ke ri ya Öz türk ün ta le bi ü ze ri ne, Ýs tan bul ve An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lýk la rý na mü zek ke re ya zýl - ma sý ný ka rar laþ tý ran mah ke me he ye ti, Tür ki ye Cum - hu ri ye ti Baþ ba ka ný na su i kast ih ba rý ko nu lu MÝT ya zý sý ge re ðin ce a çý lan bir so ruþ tur ma o lup ol ma dý ðý nýn a raþ - tý rýl ma sý i le var sa ne ti ce si nin bil di ril me si ne hük met ti. Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü ne ya zý ya zýl ma sý ný da ka - rar laþ tý ran mah ke me he ye ti, 2005, 2006, 2007 ve 2008 yýl la rýn da Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan a yö ne lik su i kast gi ri þim le ri ol du ðu yö nün de ya pý lan tüm so ruþ - tur ma la rýn il il tüm Tür ki ye ça pýn da, em ni yet mü dür - lük le ri ta ra fýn dan a raþ týr ma ya pý la rak bu kap sam da tu - tuk la nan, gö zal tý na a lý nan, i fa de le ri ne baþ vu ru lan, þüp - he li si o lan o lay la rýn tek tek tes pit e di le rek so ruþ tur ma so nuç la rý nýn bil di ril me si ni is te di. Ýs tan bul / a a KÜL TÜR ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, Mec lis in o lu þu mun da ba zý tar týþ ma ve göl ge ler or ta ya çýk tý ðý ný i fa de e de rek, E ðer biz a na ya sa de ði - þik li ði ni ya pa bil sey dik zan ne di yo rum ki þim di bu tar týþ ma lar ol ma ya cak tý de di. Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er - tuð rul Gü nay, Ka nal 24 te Taþ kýn Koç un sun du ðu An ka ra Ma sa sý nda Ha tip Dic le nin mil let ve kil li ði nin dü - þü rül me si, tu tuk lu mil let ve kil le ri nin tah li ye is tem le ri nin red di ne i liþ kin ko nu la rý de ðer len dir di. Gü nay, ya þa - nan la rýn bir a na ya sa de ði þik li ði ih ti - ya cý ný zo run lu ol du ðu nu bir kere da - ha or ta ya çý kar dý ðý ný söy le di. 12 Ey - lül de çý kan bir çok ya sa nýn ev ren sel hu ku ka ay ký rý ol du ðu nu be lir ten Gü - nay, Bi zim a na ya sa mý zýn ba zý hü - küm le ri ev ren sel hu ku ka, çað daþ de - mok ra si ku ral la rý na, mil let e ge men li - ði ku ral la rý na uy gun de ðil dir de di. Kur gu su böy le o lan bir a na ya sa nýn, de mok ra tik leþ me yo lun da en gel çý - kar ma sý nýn ka çý nýl maz ol du ðu nu söy le yen Gü nay, As lýn da hep bir lik - te bir ib ret o la yý ya þý yo ruz a çýk la ma - sýn da bu lun du. Mec lis in o lu þu mun - da ba zý tar týþ ma ve göl ge ler or ta ya çýk tý ðý ný söy le yen Gü nay, E ðer biz o a na ya sa de ði þik li ði ni ya pa bil sey dik zan ne di yo rum ki þim di bu tar týþ ma - lar ol ma ya cak tý. 82 A na ya sa sý dar be hü kü me ti man tý ðý i çin de, so ðuk sa - vaþ man tý ðý i çin de, de mok ra si yi ve mil li i ra de yi bir tür lü teh li ke sa yan bir man ta li te i çin de ya pýl mýþ ol du ðu i çin, de mok ra tik leþ me yo lun da bu tür ma yýn lar la kar þý laþ mak ka çý nýl - maz di ye ko nuþ tu. A na ya sý nýn te - me lin de, mil li i ra de nin seç ti ði ne gü - ven siz lik ol du ðu nu söy le yen Gü nay, Çün kü mil li i ra de ye kar þý ya pýl mýþ bir a na ya sa dýr. Dev le ti kut sar, mil le ti po tan si yel teh li ke o la rak gö rür. Bi re - yin hak ve öz gür lük le ri ni, in san hak - la rý ný, ör güt len me yi, öz gür lük le ri po - tan si yel teh li ke gö rür bu a na ya sa. Çün kü bir cun ta hü kü me ti ka fa sýy la, so ðuk sa vaþ man tý ðýy la 1980 ko þul la - rýn da ya pýl mýþ týr de di. An ka ra / ci han AV RU PA Kon se yi Par la men ter Mec li - si (AKPM) Baþ ka ný Mev lüt Ça vu þoð - lu, bü tün so run la rýn çö züm ye ri nin TBMM ol du ðu na i þa ret e de rek, Ye ni bir a na ya sa ve yar gý re for mu i le mev - cut kri zin Tür ki ye i çin ta ri hi bir fýr sa - ta dö nüþ tü re bi le ce ði ni be lirt ti. Ça vu - þoð lu nun An ka ra O fi si nden 12 Ha zi - ran ge nel se çim le ri son ra sý ya þa nan ge liþ me ler hak kýn da ya zý lý a çýk la ma ya pýl dý. Ça vu þoð lu, Türk hal ký nýn se - çim le re yüz de 86,7 o ra nýn da ka tý lým gös te re rek, de mok ra si ye sað lam te - mel ler i le i nan cý ný or ta ya koy du ðu nu i fa de et ti. Se çim ler son ra sýn da or ta ya çý kan tab lo da, TBMM nin mil le ti yüz - de 95 o ra nýn da tem sil et ti ði ni ve bu - nun 24. Dö nem de TBMM nin Ku ru - cu Mec lis gi bi ça lýþ ma sý i çin ta ri hi ni - te lik te bir fýr sat ol du ðu nu vur gu la yan Ça vu þoð lu, se çim le rin bü yük bir ba - þa rý i le sü ku net i çe ri sin de ger çek leþ ti - ril di ði be lirt ti. Mev lüt Ça vu þoð lu, se - çim le rin u lus la ra ra sý göz lem ci ler ta ra - fýn dan da de mok ra tik ve a di la ne ol - du ðu nun tes cil len di ði ni i fa de e de rek, þun la rý kay det ti: 12 Ha zi ran se çim le - rin de, mil le ti mi zin ter cih le ri san dý ða te cel li et miþ ve ga yet de mok ra tik ve a - di la ne bir þe kil de ger çek le þen se çim le - rin so nuç la rý na gö re, mil le ti mi zin oy - la rý nýn yüz de 95 lik kýs mý ný tem sil e - den bir Mec lis tab lo su or ta ya çýk mýþ - týr. Yük sek Se çim Ku ru lu ta ra - fýn dan a lý nan ka rar ve son ra sýn da ya - þa nan tar týþ ma lar, ül ke miz de mok ra - si si ni en üst stan - dart la ra çý kar mak i - çin ye ni si vil bir a na - ya sa ve yar gý re for mu - na ih ti ya cý mýz ol du ðu - nu bir kere da ha or ta ya koy muþ tur. Bü tün de - mok ra si ler de o la bi le ce ði gi bi ül ke miz de de hu kuk te mel li ba zý so run lar ya þan - mak ta dýr. Hiç þüp he siz bu so run la rýn çö züm ye ri, mil let i ra de si nin te cel li et ti ði ye ga ne ku rum o lan TBMM dir. Ýk ti dar ve mu ha le fe tin bir a ra ya ge le - rek ye ni si vil a na ya sa ko nu sun da bir - lik te ha re ket e de rek, top lum sal kon - sen sü sü sað lan mýþ bir a na ya sa ha zýr - la ma sý, hem þu an da ya þa ný lan prob - lem le rin çö zü mü nü sað la ya cak hem de Tür ki ye nin 21. yüz yýl da, bü tün de - ði þik lik le re rað men as ke ri bir kö ke ne sa hip o lan A na ya sa i le yö ne - til me si a yý býn dan kur ta ra - cak týr. De mok ra si nin, in san hak la rý ve hu ku kun üs - tün lü ðü il ke le ri ü ze ri ne ku rul muþ, 47 ül ke den 800 mil yon in sa ný tem sil e den Av ru - pa nýn en bü yük or - ga ni zas yo nu nun Baþ ka ný o la rak; Tür ki ye de ik ti dar ve mu ha le fe tin bir lik te so rum lu luk bi lin ciy le ha re ket e de - rek, bu gün kar þý la þý lan so run la rý çö ze - bi le ce ði ne i nan dý ðý ný vur gu la yan Ça - vu þoð lu, Bü tün so run la rýn çö züm ye - ri, Mec lis tir. Ye ni bir a na ya sa ve yar gý re for mu i le mev cut kri zi ül ke miz i çin ta ri hi bir fýr sa ta dö nüþ tü re bi li riz gö rü - þü nü di le ge tir di. An ka ra / a a Av ru pa Kon se yi nden çað rý AV RU PA Kon se yi (AK) Ge nel Sek re te ri Thorb - jörn Jag land, Tür ki ye, e ðer ay ný öl çü de bir Av - ru pa de mok ra si si ol mak is ti yor sa es ki ik ti dar ya - pý la rý na sýrt çe vir mek zo run da de di. Jag land, ha - ber por ta lý De utsch Tür kisc he Nac hrich ten e ver di ði mü la kat ta, Tür ki ye nin bir de mok ra si ve Av ru pa nýn par ça sý ol ma yo lun da ol du ðu nu vur - gu la dý. Bu sü re cin de vam e de ce ði bek len ti si i çin - de ol du ðu nu be lir ten Jag land, Baþ ba kan Er do - ðan ye ni bir a na ya sa ge re ði nin al tý ný çiz miþ tir. Tür ki ye, e ðer ay ný öl çü de bir Av ru pa de mok ra si - si ol mak is ti yor sa es ki ik ti dar ya pý la rý na sýrt çe - vir mek zo run da. Ký sa ca sý bu Tür ki ye i çin ö nem li bir sü reç de mek di ye ko nuþ tu. AKP nin Tür ki - ye yi Av ru pa is ti ka me tin de, Þam is ti ka me tin de ve e ko no mik kal kýn ma is ti ka me tin de ye ni bir yo la o turt tu ðu nu i fa de e den Nor veç li si ya set çi, þöy le de vam et ti: O lup bi ten ler ger çek ten et ki le - yi ci. Ye ni bir e ko no mik e lit ta ba ka þe kil len di. Gün den gü ne da ha çok in san gü nü müz de e ko - no mik ve sos yal ha ya tý ka tý lým sað la ya bi li yor. Tür ki ye de ses siz bir dev ri min ger çek leþ ti ði söy - le ne bi lir. AKP'nin bu ka dar faz la o yu bün ye sin de bir leþ ti re bil me si nin se be bi de ben ce bu ol sa ge - rek. Tür ki ye geç mi þiy le ve da la þý yor. Ay ný za - man da ül ke nin üs te sin den gel me si ge re ken, a ma ar týk þim di yüz leþ mek zo run da kal dý ðý güç lük ler el bet te ki hâ lâ de vam e di yor. Berlin / ci han ME MUR-SEN Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, TBMM dý - þýn da çö züm a ra ma nýn de - mok ra si dý þý bir ey lem ol du ðu gi bi ay ný za man da mil li i ra de - ye de say gý sýz lýk ol du ðu nu kay - det ti. Gün doð du, mil let ve kil li - ði yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, 12 Ha zi ran 2011 ta ri hin de ya pý lan se çim ler le mil let i ra de si ve TBMM nin güç len di ði ne dik - kat çe ke rek, so run la rýn çö zü le - ce ði tek de mok ra tik ze mi nin TBMM ol du ðu nun a çýk ça gö - rül dü ðü nü i fa de et ti. Gün doð du, bü tün mil let ve - ki li ve si ya si par ti le ri TBMM ça tý sý al týn da çö züm a ra ma ya ça ðý ra rak, ba zý si ya si par ti ve mil let ve kil le ri nin çö zü mü so - kak ta a ra ma gay ret ve ye min kri zi çý kar ma yö nün de ki ça lýþ - ma la rý ný i se, mil let i ra de si ni doð ru o ku ma ma ve o ku ya ma - ma o la rak de ðer len dir di. Ye - min tö re ni ne, bütün mil let ve - kil le ri ve si ya si par ti le rin ka tý - la rak mil let ten al dýk la rý yet ki yi doð ru kul lan ma la rý ge rek ti ði ni be lir ten Gün doð du, TBMM dý þýn da çö züm a ra ma nýn de - mok ra si dý þý bir ey lem ol du ðu gi bi ay ný za man da mil li i ra de - ye de say gý sýz lýk ol du ðu nu kay - det ti. Gün doð du, tu tuk lu mil - let ve kil le ri so ru nu nun TBMM ça tý sý al týn da ve hu ku ki bir ze - min de çö zü le ce ði ne i nan dýk la - rý ný vur gu la dý. Gün doð du, TBMM nin de ye min tö re ni ni mü te a kip Mec - lis Baþ ka ný ný seç tik ten son ra ta ti le gir me me si, ya sa ma ça lýþ - ma la rý na baþ la ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Ýlk o la rak tu tuk lu mil let ve ki li so ru nu na çö züm bu lun ma sý ný is te yen Gün doð - du, TBMM nin der hal baþ lat - ma sý ge re ken di ðer ö nem li bir ça lýþ ma nýn bu gün or ta ya çý kar - dý ðý so run la rý ný çöz mek i çin uð raþ tý ðý mýz dar be a na ya sa sýn - dan kur tul mak ol du ðu nu i fa de - et ti. Gün doð du, Si vil, öz gür - lük çü, de mok ra tik ye ni a na ya sa ça lýþ ma sý na he men baþ lan ma lý - dýr. Bu kap sam da, TBMM ça tý - sý al týn da Ye ni A na ya sa Ko mis - yo nu ku rul ma lý ve he men ça - lýþ ma la ra za man ge çir me den baþ lan ma lý dýr di ye ko nuþ tu. Ankara / Recep Gören De ðiþ tir sey dik bun lar ol maz dý AKPM Baþkaný Çavuþoðlu, Türkiye de iktidar ve muhalefetin birlikte sorumluluk bilinciyle hareket ederek, bugün karþýlaþýlan sorunlarý çözebileceðini söyledi. De mok ra si dý þý yol la ra baþ vu rul ma sýn

5 Y HABER 5 Askeri araca pusu: 1 þehit, 3 yaralý VAN IN Saray ilçesi kýrsalýnda, terör örgütü PKK üyelerinin askeri araca saldýrmasý sonucu, 1 astsubay baþçvuþ þehit oldu, 3 asker de yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Saray ilçesi kýrsalýnda askeri aracýn geçiþi sýrasýnda, terör örgütü PKK üyelerince, uzun namlulu silahlarla ateþ açýldý. Saldýrýda, Niðde Bor nüfusuna kayýtlý astsubay baþçavuþ Erkan Durukan þehit oldu, piyade çavuþlar Yiðit Uçar ve Uður Özkan ile piyade er Ali Ata da yaralandý. Yaralý askerlerin Van Asker Hastanesindeki tedavisinin devam ettiði, þehit Durukan ýn cenazesinin i- se Ýzmir de topraða verileceði bildirildi. Erkan Durukan ýn þehit olduðu haberi, tatil i- çin Ýzmir in Menderes ilçesindeki ailesinin yanýna gelen eþi ve iki çocuðuna askeri görevlilerce bildirildi. Manisa da sýnýf öðretmenliði yapan Emine Durukan ve çocuklarý Doðukan ile Korcan, acý haber üzerine yasa boðuldu. Þehit Astsubay Baþçavuþ Erkan Durukan ýn Konya nýn Ereðli ilçesinde Anýt Caddesinde oturan annesi Hatice Durukan (60), acý haberi aldýðýnda gözyaþlarýna boðuldu. Oðlu için aðýtlar yakan anne Durukan ý yakýnlarý sakinleþtirmeye çalýþtý. Adapazarý na tayini çýkan Durukan ýn bu hafta sonu Van daki görevinden yýllýk izin alarak ayrýlmayý ve daha sonra Adapazarý nda göreve baþlamayý planladýðý belirdildi. Van-Ýzmir / aa Nusaybin'de polise ses bombasý MARDÝN ÝN Nusaybin ilçesinde bir banka þubesi önünde nöbet tutan polislere ses bombasý atýlmasý sonucu 2 polis yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Lozan Caddesi üzerinde bulunan bir banka önünde devriye nöbeti tutan 2 polise kimliði henüz belirlenemeyen kiþi veya kiþilerce ses bombasý atýldý. Saldýrýda 2 polis memuru yaralandý, polis minibüsünde de hasar meydana geldi. Yaralýlar, Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altýna alýndý. Olayla ilgili soruþturma soruþturma sürüyor. Nusaybin / aa Aktan ýn ses kaydý ABD den yüklenmiþ YARGITAY 8. Ceza Dairesi Üyesi Hamdi Yaver Aktan a ait olduðu iddia edilen ve bazý internet sitelerinde yayýnlanan ses kaydýnýn, Amerika dan internete yüklendiði bildirildi. Alýnan bilgiye göre, Aktan ýn suç duyurusu üzerine baþlatýlan soruþturma kapsamýnda, ses kaydýnýn, kim veya kimler tarafýndan internet ortamýna yüklendiðine iliþkin çalýþmalar yapýldý. Soruþturmayý yürüten Cumhuriyet Savcýsý Nadi Türkaslan, bu kapsamda, Dailymotion adlý internet sitesine yazý yazarak, Aktan a ait olduðu iddia edilen ses kaydýnýn hangi ülkeden yüklendiðini sordu. Dailymotion dan verilen cevapta, ses kaydýnýn, Amerika dan yüklendiði bildirildi. Yargýtay 8. Ceza Dairesi Üyesi Aktan, kendisine ait olduðu iddia edilen bir takým ses kayýtlarýnýn, bazý internet sitelerinde yayýnlanmasý üzerine, Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunmuþ, Baþsavcýlýk konuyla ilgili soruþturma baþlatmýþtý. Ankara / aa Libya dan gelen yaralýlar döndü LÝBYA DAN Ýzmir e getirilen yaralýlardan 475 inin tedavilerinin tamamlanmasýnýn ardýndan ülkelerine gönderildiði bildirildi. Ýzmir Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Mehmet Özkan, yaptýðý açýklamada, Libya daki iç karýþýklýk sýrasýnda Ankara Feribotu nun, Misrata ve Bingazi kentlerinden 500 e yakýn kiþiyi 5 Nisan da Ýzmir e getirdiðini hatýrlattý. Çeþme Limaný na yanaþan gemideki yaralýlarý 160 civarýnda ambulans, 3 helikopter ambulansla 10 ayrý hastaneye sevk ettiklerini, bir ambulans uçaðýn havalimanýnda hazýr bekletildiðini ifade eden Özkan, refakatçilerin de Urla daki tesislerde misafir edildiðini kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti nin bu ülkedeki olaylara kayýtsýz kalmayarak yaralýlara sahip çýktýðýný dile getiren Özkan, þöyle konuþtu: Türkiye bu olaylarda büyüklüðünü gösterdi. Yüzlerce yaralýyý bir anda getirip de tedavi edip ülkelerine göndermek kolay bir iþ deðil. Bunu çok þükür baþarýyla hallettik. Libya dan gelen yaralýlara iyi bir hizmet sunduk. Çünkü onlar bizim misafirimizdi. Ameliyat edilenler, bakýmlarý yapýlanlar, çeþitli operasyon geçirenler oldu. Maalesef yaralýlar arasýnda 3-4 kanser hastasý vardý, onlar hayatýný kaybetti. Elimizden geleni yaptýk. 80 günün sonunda, Ýzmir e getirilenlerden 475 kiþi Genelkurmay Baþkanlýðýnýn tahsis ettiði uçaklarla ülkelerine gönderildi. 20 kiþilik son kafile cuma günü Bingazi ye gitti. Ýzmir / aa Urfa da patlama: 1 ölü, 21 yaralý ÞANLIURFA NIN Karaköprü beldesindeki bir akaryakýt istasyonunun arkasýnda meydana gelen patlamada, 1 kiþi öldü, 21 kiþ yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Þanlýurfa-Diyarbakýr karayolu üzerindeki bir petrol istasyonunun arkasýnda, sabah saatlerinde þiddetli bir patlama meydan geldi. Patlamanýn ardýndan olay yerine giden ekipler, yanan araçlarý söndürdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldý. 1 kiþinin hayatýný kaybettiði olayda, ambulanslarla hastanelere kaldýrýlan yaralýlarýn sayýsýnýn 21 olduðu belirtildi. Soðutma çalýþmalarý devam e- derken, yeniden yoðun dumanlar yükselmeye baþladý. Bunun üzerine polis ekipleri güvenlik çemberini geniþleterek, muhtemel bir patlama veya yangýn ihtimaline karþý çevredeki geniþ bir alanda ev ve iþ yerlerini boþalttý. Binalara tek tek girerek, kimsenin kalýp kalmadýðýný kontrol etmeye çalýþan ekipler, basýn mensuplarýný da bölgeden uzaklaþtýrdý. Petrol istasyonunun önünden geçen ve daha önce tek yönlü olarak ulaþýma kapatýlan Þanlýurfa-Diyarbakýr karayolu güvenlik amacýyla çift yönlü olarak ulaþýma kapatýldý. Bu arada bir televizyon kanalýnýn canlý yayýnýna telefonla baðlanan Þanlýurfa Valisi Nuri Okutan, ilk incelemelere göre o- layýn bir terör saldýrýsý olmadýðýný ifade etti. Yaklaþýk bir hafta önce petrol istasyonunda gaz sýzýntýsý þikâyetinin geldiðini aktaran Okutan, teknik heyetlerin gelip incelemelerde bulunduðunu ancak gaz sýzýntýsý tespit edemedikleri bilgisini verdi. Olay yerinde incelemede bulunan Þanlýurfa Belediye Baþkaný Ahmet Eþref Fakýbaba, patlamaya iliþkin hasar tespit çalýþmalarýna baþlandýðýný belirterek, 100 ün üzerinde evimizin camýnda ve duvarlarýnda hasar, çatlak var. Aðýr yaralý olan 3 kiþinin hayatta kalmasý en büyük sevincimiz olacaktýr dedi. Þanlýurfa / Ahmet Hamdi Çiçek Enerjimizi boþa harcamayalým TOBB BAÞKANI: YENÝ ANAYASA SÜRECÝNÝ HEP BERABER HAZIRLAMAK ZORUNDAYIZ. ENERJÝMÝZÝ TOPRAÐA DEÐÝL, ENERJÝMÝZÝ BURALARA ODAKLANDIRMAMIZ LAZIM. TÜRKÝYE Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Yeni anayasa sürecini hep beraber hazýrlamak zorundayýz. Önümüzdeki dönemde enerjimizi topraða deðil, enerjimizi buralara odaklandýrmamýz lazým dedi. Hisarcýklýoðlu, Ýktisadi Kalkýnma Vakfýnýn (ÝKV) seçimli 49. Olaðan Genel Kurulu nda yaptýðý konuþmada, AB üyelik sürecinin Türkiye nin ve AB nin en öncelikli gündemi haline ge- YÖK Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) sonuçlarýnýn 20 güne kadar açýklanacaðýný bildirdi. Özcan, LYS sonuçlarýnýn deðerlendirilmeye baþlandýðýný belirterek, 15 gün içinde okuyacaklar. Zannediyorum 20 gün içinde de öðrenciler duyar. ÖSYM Baþkaný bu sefer biraz çabuk biteceðini söyledi. 15 gün içinde okunur, kontrolleri yapýlýr ve 20 günü bulur diye konuþtu. ÖSYM Baþkaný Demir ile ilgili deðerlendirmelerde bulunan Özcan, YÖK Genel Kurulu nun 23 Haziran Perþembe günü yaptýðý toplantýda, ÖSYM Baþkaný Demir e Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca istenen soruþturma izninin görüþüldüðünü hatýrlattý. Toplantýda YÖK üyelerinden oluþan komisyonun raporunda teklif edilen ceza soruþturmasý ile disiplin soruþturmasý açýlmasý konusunun oylandýðýný anlatan Özcan, kendisinin, Ali Demir için ceza soruþturmasýna hayýr, disiplin soruþturmasýna evet yönünde oy kullandýðýný söyledi. Özcan, sözlerini þöyle sürdürdü: Ancak oylamada 8 e 10 kaybettik. Yani 10 kiþi disiplin soruþturmasý da açýlmamasýný istedi. Ali Bey in idari bazý hatalarý vardý. Üst üste gelen aksaklýklar, bunlarýn önlenememesi, idari bir zaafiyete delalet ediyordu bana göre. Ben onun için disiplin soruþturmasýna evet dedim. Ceza soruþturmasýna gerek yoktu gerçekten. Ýnsanlar zarar görmedi, devlet zarar görmedi. Kimseye çýkar saðlanmadý. Yani suçu gerektiren, suçun unsurlarý dediðimiz unsurlar gerçekleþmemiþti. Onun için soruþturma izni vermek gerekmiyordu. Ama disiplinle ilgili bazý þeyler vardý. Ben onu daha çok Ali Bey in aklanmasý için düþünmüþtüm, iyi olur diye. Þimdi insanlarýn aklýnda her zaman Acaba bir kusuru var da affedildi mi diye bir endiþe kalacak. Eðer böyle bir disiplin kurulu soruþturmasý yapýlsaydý belki o endiþeden kurtulacaktý, daha rahat hareket edebilecekti. Ben öyle hissettim. Onun için disiplin soruþturmasýna evet demiþtim ama arkadaþlar öyle düþünmediler. Bu durumda kamuoyunun aklýnda bir soru tirilmesi gerektiðini ifade etti. Hisarcýklýoðlu, AB sürecindeki muhtemel bir týkanmanýn ortaya çýkarabileceði olumsuzluklarýn hepimiz farkýndayýz. Türkiye nin AB ye tam üyeliði, sürdürülebilir kalkýnma, yüksek demokratik standartlar, hukuk güvenliði, bireysel özgürlükler, toplumsal cinsiyet eþitliði ve refah toplumu anlamýna gelmektedir. AB üyeliði ve üyeliðin gerektirdiði iktisadi, sosyal ve siyasal reformlar öncelikle bizim kendi meselemizdir dedi. Türkiye nin ihtiyacý olan yapýsal reformlarda, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu nda yapýldýðý gibi, birlik ve beraberliðe ihtiyaç olduðunu söyleyen Hisarcýklýoðlu, þunlarý kaydetti: Önümüzdeki dönemde belli bir konsensus içinde, herkesin katký saðladýðý yapýsal reformlarý yapýyor olmamýz lazým den bu yana TOBB olarak her platformda dile getirdiðimiz yeni bir anayasa sürecini de ayný birlik ve beraberlik içinde yapýyor olmamýz lazým. Türkiye nin mutabakat sözleþmesi olan, 74 milyonun hayatýný ilgilendiren bu süreci yine birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Cumhuriyetinde yaþayan her vatandaþýn önünü açacak, Avrupa daki herhangi bir vatandaþýn devletle olan iliþkisinde elde etmiþ olduðu haklarýn hepsini verebilecek bir yeni anayasa sürecini hep beraber hazýrlamak zorundayýz. Önümüzdeki dönemde enerjimizi topraða deðil, enerjimizi bunlara odaklandýrmamýz lazým. Bunlar yapýlacak olursa Türk iþ alemi olarak biz her türlü desteði vermeye hazýrýz. Seçimlerin demokrasinin bayram günü olduðunu, bu çerçevede, 12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinin de Türkiye demokrasisi adýna bir bayram edasýnda sorunsuz tamamlandýðýný belirten Hisarcýklýoðlu, þunlarý söyledi: Artýk Türkiye nin, gerçek gündemini tartýþmaya baþlamasý gerekir. Bu açýdan, AB katýlým sürecinin iyi bir çerçeve ve yol haritasý olduðunu düþünüyorum. Enerjimizi odaklayacaðýmýz yer arýyorsak bu olmalýdýr. AB katýlým süreci, toplumun tüm kesimlerinin de katýlýmýyla hýzlandýrýlmalýdýr. Süreç, sadece diplomatik ve bürokratik bir çaba olmanýn ötesine taþýnmalýdýr. Ýstanbul / aa LYS sonuçlarý, 20 gün içinde açýklanacak iþareti kaldý mý kalmadý mý? sorusuna Özcan, Kalabilir. Eðer disiplin soruþturmasý olsaydý daha iyi olurdu. Belki küçük bir ceza alýrdý ama halkýn, kamunun hissettiði o endiþeleri giderirdi bence cevabýný verdi. Ali Demir in ÖSYM den ayrýlmasý gerekir mi? sorusu üzerine Özcan, O konuda ben birþey söyleyemem ama ben olsam ayrýlýrdým. O Ali Bey in bileceði iþ. Kendisini nerede gördüðünü bilmiyorum. Ýþleri iyi yaptýðýný mý düþünüyor, iyi yapamadýðýný mý düþünüyor. Kusurlu olduðunu mu olmadýðýný mý düþünüyor onu bilemem. Kendi karar vereceði iþ. Yakýnda karar verir herhalde dedi. Ankara / aa Hürriyetin sefahate inkýlâbý Hürriyetin doðru tarifi olarak þöyle söylenir: Ne kendine ne baþkasýna zarar vermeyeceksin. Baþkasýna zarar vermek elbette hürriyet deðildir. Önemli bir soru da þu: Bir kiþinin kendi kendisine zarar vermesine engel olunabilir mi? Zararýn mânâsý ve kapsamý nedir? Evet. Toplumun ve devletin, kiþiyi kendisinden koruma hakký vardýr de yürürlüðe girmiþ olan Medenî Kanunun Savurganlýk, alkol veya uyuþturucu Madde baðýmlýlýðý, kötü yaþama tarzý, kötü yönetim baþlýklý maddesine göre: Savurganlýðý, alkol veya uyuþturucu madde baðýmlýlýðý, kötü yaþama tarzý veya malvarlýðýný kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini darlýk veya yoksulluða düþürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlý korunmaya ve bakýma muhtaç olan ya da baþkalarýnýn güvenliðini tehdit eden her ergin kýsýtlanýr. Yani bu kiþiler haklarýný bizzat kullanmaktan mahrum edilir ve kendilerine bir vasi tayin edilir. Ayný þekilde kiþinin baþkalarýna zarar verme hakký da yoktur. Böyle bir risk ciddi hale gelmiþse tedbir alýnýr. Medenî Kanunun Koruma amacýyla özgürlüðün kýsýtlanmasý baþlýklý 432. maddesi þöyle: Akýl hastalýðý, akýl zayýflýðý, alkol veya uyuþturucu madde baðýmlýlýðý, aðýr tehlike arz e- den bulaþýcý hastalýk veya serserilik sebeplerinden biriyle toplum için tehlike oluþturan her ergin kiþi, kiþisel korunmasýnýn baþka þekilde saðlanamamasý hâlinde, tedavisi, eðitimi veya ýslahý için elveriþli bir kuruma yerleþtirilir veya alýkonulabilir. Bu kararlarý mahkeme verecek. Hâkim kimi koruyacak? Toplumu. Baþka? Kiþiyi kendisinden de koruyacak elbette. Sadece hâkimin mi görevi? Hayýr. Ayný Kanuna göre Görevlerini yaparlarken bu sebeplerden birinin varlýðýný öðrenen kamu görevlileri, bu durumu hemen yetkili vesayet makamýna bildirmek zorundadýrlar. Peki, bu son maddede geçen serseri kimdir? Elbette bunun mânâsýný da hâkim belirleyecek. Hürriyetin sefahate inkýlap ettiði ilk dönemlerden birinde yani ikinci meþrutiyetin ilânýndan sonra 1909 yýlýnda çýkarýlmýþ olan ve 1963 yýlýnda Meclis tarafýndan ilga edilen bir kanun var: 1909 tarihli Serseri ve Mazanna-i Sû (kötülüðünden þüphe edilen) Þahýslar Hakkýnda Kanun. Kanunun birinci maddesi bir serseri tarifi yapýyor: Gücü yettiði halde çalýþmayan ve iþ de aramayan ve ortalýkta gezen kiþiler ile dilenciler serseridir diyor. Bu gün bu kanun yürürlükte deðilse de bu tarif yürürlükte ve Medeni Kanun uygulanmayý bekliyor. Ama bazý özgürlük haytalarý, nedense, hürriyetin sýnýrlanmasýna karþý çýkýyorlar ve neredeyse hayvancasýna bir hürriyeti tarif etmeye çalýþýyorlar. Bu bedbahtlar, anayasa tartýþmalarýný da bu bed niyetlerine alet ediyorlar. Bilmiyorlar mý ki insanýn sýnýrsýz hürriyeti sefahattir ve fakat hayvanýn sefih olma riski yoktur. Ýnsanýn sefihi ise mahcurdur. Tarih þahittir ki hürriyet suistimal edilirse sefahate inkýlâp eder. Aman dikkat, çok sevdiðimiz hürriyetle bizi büyüleyip nefsin esareti altýna sokmaya çalýþanlardan uzak duralým. Bodrum Belediyesinde rüþvet operasyonu BODRUM Belediyesine rüþvet operasyonu düzenleyen polis, çok sayýda evraka el koydu. Alýnan bilgiye göre, Muðla ve Bodrum emniyet müdürlükleri ekipleri, dün sabah saatlerinde, Bodrum Belediyesine operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayýda evraka el konuldu. Ekipler, Bodrum Belediyesi Zabýta Müdürlüðünde de çalýþmalar yaptý. Ýncelemeye alýnan evraklarýn Bodrum Adliyesine götürüldüðü belirtildi. Bodrum Belediye Baþkaný Mehmet Kocadon, Bodrum Belediyesine giriþinde gazetecilere yaptýðý açýklamada, belediyenin iþlerinin aksamadan devam ettiðini söyledi. Kocadon, Ekipler belediyemizin almýþ olduðu bazý meclis kararlarýný istedi. Önemli bir þeyin olduðunu zannetmiyorum diye konuþtu. Bodrum / aa

6 6 Y YURT HABER HELÂL GIDA ÝÇÝN, ARTIK SERTÝFÝKA MERKEZÝ VAR HELÂL GIDA VE SERTÝFÝKALANDIRMA MERKEZÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANI SELAHADDÝN ALIÇ, "DAHA FAZLA PARA KAZANMAK ÝÇÝN, TOPLUMUN BESLENME VE SAÐLIK GEREKLÝLÝKLERÝ ÝLE ÝNANÇ ESASLA- RINI GÖZETMEYÝ ÝHMAL EDEN KÝMÝ GIDA ÜRETÝCÝLERÝNE MEYDANI TESLÝM ETMEMEK GEREKÝR" DEDÝ. NAGEHAN BAYRAM ÝSTANBUL HE LÂL gý da de ne tim ve ser ti fi ka lan dýr - ma mer ke zi nin ku ru lu þu Ýs tan bul Grand Ce va hir o tel de dü zen le nen bir ba sýn top lan tý sýy la ka mu o yu na i lân e dil - di. Ko nu ya il gi li o la rak a çýk la ma ya pan He lâl Gý da ve Ser ti fi ka lan dýr ma Mer ke - zi Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Se la had din A lýç, "Dün ya nýn ve in san lý ðýn ge le ce ði, nes li mi zin gü ven li ði, sað lýk lý bes len me ve ya þa ma, i nanç ku ral la rý na bað lý lýk, i - nan cý mý za o lan sev gi ve say gý, te miz ü - re tim ve hak ça ka zanç i çin, mut la ka he - lâl de ne tim ve ser ti fi ka lan dýr ma mer ke - zi nin a çýl ma sý ge re ki yor du" i fa de le ri ni kul la ndý. He lâl gý da de ne tim ve ser ti fi ka lan dýr - ma mer ke zi ni üç ka te go ri ye a yý ra rak an la tan A lýç, gý da ko dek si nin e ti ket le - me ye i liþ kin teb li ði ne ba kýl dý ðýn da, he - lâ li-ha ra mý be lir le ye cek her han gi bir hü küm gö rül me di ði ne dik kat çe ke rek, Ül ke nin nü fu su nun ka hir ek se ri ye ti, Li ce de ha lý a töl ye si kun dak la ndý DÝ YAR BA KIR IN Li ce il çe sin de te rör ör gü tü PKK men sup la rý nýn, bir ha lý a töl ye si ni kun dak - la dý ðý bil di ril di. Di yar ba kýr Va li li ðin den ya pý lan a çýk la ma da, te rör ör gü tü PKK men sup la rý nýn 25 Ha zi ran 2011 gü nü ge ce ya rý sý Li ce ye bað lý Ba har lar kö yün de bu lu nan ö zel sek tö re a it ha lý a töl ye si ni kun dak la dý ðý be lir ti le rek, Ha lý a töl - ye si kun dak lan mak su re tiy le ya kýl mýþ, 7 ha lý tez gâ hý ve ü ze rin de ki ha lý lar i le ha lý mal ze me - le ri yan mýþ týr de nil di. Diyarbakýr / a a Se rin le mek i çin girdiði ýrmakta boðuldu AN TAL YA NIN Ma nav gat il çe si ne bað lý Ta þa ðýl bel de sin de se rin le mek i çin Köp rü çay Ir ma ðý na gi ren genç bo ðul du. Ar ka daþ la rýy la Köp rü çay ýn Ka ra ka ya mev ki si ne gi den 18 ya þýn da ki Ýb ra him Uy sal, su ya gir dik ten bir sü re son ra göz den kay bol du. Ar ka daþ la rý nýn ih ba rýy la o lay ye ri ne ge len jan dar ma e kip le - rin ce böl ge de ya pý lan a ra ma dan so nuç a lý na - ma yýn ca si vil dal gýç lar dan yar dým is ten di. Dal gýç la rýn ça lýþ ma sý so nu cun da Uy sal ýn ce - se di ýr mak ta bu lun du. Ce set, Ma nav gat Cum hu ri yet Sav cý lý ðý nýn o lay ye rin de yap tý ðý in ce le me nin ar dýn dan An tal ya Ad li Týp Ku - ru mu Mor gu na kal dý rýl dý. Antalya / a a Ýki kardeþ, an ne ba ba la rý nýn ha tý rasýna or ma n o luþ tur du AN KA RA NIN Göl ba þý il çe sin de ge çen yýl mey da na ge len tra fik ka za sýn da an ne ve ba - ba la rý ný kay be den i ki kar deþ, tra fik ka za sý nýn ol du ðu yer de ha tý ra or ma ný o luþ tur du lar. An ka ra-kon ya yo lu nun 19. ki lo met re sin de mey da na ge len tra fik ka za sýn da ha ya tý ný kay - be den Ha san ve Se vim Koç un oð lu Vol kan ve ký zý Ben gi Koç, an ne ve ba ba la rý nýn a ný sý - na or man o luþ tur mak i çin Göl ba þý Be le di ye - si ne baþ vur du. Baþ vu ru nun uy gun gö rül me si ü ze ri ne 2 bin met re ka re lik boþ a lan, be le di ye ta ra fýn dan a ðaç di ki mi i çin ha zýr lan dý. Böl ge - ye 200 çam fi da ný di kil di. Göl ba þý / a a A lýç, ser ti fi ka lan dýr ma prog ra mýnda, Ýs lâ mî ve in sa nî bü tün e sas la ra dik kat çe ktiklerini söyledi. bu he lâl ve ha ram kav ram la rý na ö nem ve ren i nan ca sa hip o lan lar, ko deks te ki bu boþ lu ðun ha ri cî de ne tim ler le dol du - rul ma sý ge rek ti ði ne i na ný yor de di. Ü re ti ci fir ma la rýn, pa ra hýr sý ya da ge rek li bil gi ye sa hip ol ma ma la rý se - be biy le, tü ke ti ci yi ya nýlt ma la rý, kat ký mad de le ri nin men þe le ri hak kýn da ol - ma la rý ge re ken ti tiz li ðe ö nem gös ter - me dik le ri ni i fa de e den A lýç, þun la rý kay det ti: Da ha faz la pa ra ka zan mak i çin, top lu mun bes len me ve sað lýk ge rek li lik le ri i le i nanç e sas la rý ný gö - zet me yi ih mal e den ki mi gý da ü re ti ci - le ri ne, mey da ný tes lim et me mek nok - ta sýn da he men her tü ke ti ci hem fi kir - dir. De ne tim ve ser ti fi ka lan dýr ma ça - lýþ ma la rý mýz sa de ce he lâl ve ha ram öl çü le ri ni de ðil, te miz lik, hij yen, ü re - tim, de po la ma, am ba laj la ma, da ðý tým, sað lýk, bes len me ve te da vi gi bi pek çok kav ra mý i çi ne al mak ta dýr. A lýç, Ser ti fi ka lan dýr ma prog ra mý - mýz, Ýs lâ mî ve in sa nî bü tün e sas la ra dik kat çe ker, bu e sas la ra u ya bil me le ri i çin ü re ti ci le re yar dým e der, tü ke ti ci yi bi linç len di rip ta výr la rý ný or ga ni ze e - der ken, ta biî ki Ýs la mî kri ter le re ö zel - lik le dik kat çek mek te yiz. Çün kü di ðer ku ral lar bir þe kil de u lus la ra ra sý stan - dart la ra bað lan mýþ, ya sal me tin ler le des tek len miþ tir. An cak Ýs lâ mî ku ral lar hu su sun da her han gi bir kri ter de ne ti - me ri a yet e dil di ði gö rül me mek te dir þek lin de ko nuþ tu. Divriði Kaymakamý Salih Ayhan, bir vatandaþýn bahçede çalýþýrken zorlandýðýný görünce, týrpaný eline alarak ot biçti. FO TOÐ RAF: A A Kay ma kam týr pa ný e li ne al dý DÝV RÝÐÝ Kay ma ka mý Sa lih Ay han, yaþ - lý bir va tan da þýn bah çe de ça lý þýr ken zor lan dý ðý ný gö rün ce, týr pa ný e li ne a la - rak ot biç ti. Kay ma kam Ay han, köy le - rin alt ya pý sý nýn des tek len me si ni i çe - ren KÖY-DES ça lýþ ma la rý ný ye rin de gör mek ve in ce le me ler de bu lun mak ü ze re il çe ye bað lý Çið dem li, Han de re, At ma lý oð lu, Or ta köy ve Ye þil yol köy - le ri ni zi ya ret et ti. Sa lih Ay han, yol ve men fez ça lýþ ma la rý ný in ce le ye rek, bir a ra ya gel di ði muh tar lar dan köy le rin so run la rý hak kýn da bil gi al dý. Or ta köy kö yün de yaþ lý bir va tan da þýn bah çe - sin de ça lýþ tý ðý sý ra da zor lan dý ðý ný gö - ren Ay han, köy lü nün yor gun ol du ðu - nu i fa de et me si ü ze ri ne, týr pa ný e li ne a la rak bir sü re ot biç ti. Sivas / a a KÖY LER DE KÝ SO RUN LA RI ÇÖZ ME YE ÇA LI ÞI YO RUZ ÇÝÐ DEM LÝ kö yün de, Div ri ði U lu Ca mi i den de ön ce ya pýl dý ðý be lir ti len 850 yýl lýk ca mi ve ta ri hi köy ev le ri ni de zi ya ret e den Kay ma kam Sa lih Ay han, köy le il gi li bir ça lýþ ma yü rü tül dü ðü - nü, ö nü müz de ki haf ta lar da bu ko nu da bir a çýk la ma ya pa cak - la rý ný be lirt ti. Kay ma kam Ay han in ce le me le ri nin ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma da, sýk sýk köy le ri zi ya ret et tik le ri ni, va tan - daþ la rýn so run la rý ný din le dik le ri ni i fa de e de rek, Ne ya zýk ki köy le ri mi zin so run la rý had din den faz la, ö zel lik le Div ri ði ye en u zak o lan bu köy le ri mi zin or tak so ru nu yol. Bu so ru nu çöz mek i çin gay ret sarf e di yo ruz. Köy le ri miz de hem so run la rý din li yor hem de muh taç ve yaþ lý in san la rý mý zý zi ya ret e de rek, on la rýn yal nýz ol ma dýk la rý ný gös ter me ye ve mo ral ver me ye ça lý þý yo - ruz de di. Köy lü ler de Kay ma kam Sa lih Ay han ýn ken di le ri ne gös ter dik le ri il gi den duy duk la rý mem nu ni ye ti di le ge tir di. Sarýçiçek köyü muhtarý Murat Þenel, çýraðýn yaptýðý oda, ustanýn odasýný kat be kat geride býrakmýþtýr dedi. FO TOÐ RAF: A A Us ta yý çý rak ya pan köy o da la rý GÜ MÜÞ HA NE NÝN Sa rý çi çek kö - yün de mi sa fir le ri a ðýr la mak i çin 150 yýl ön ce bir us ta ve çý ra ðý na yap tý rý lan i ki ta ri hî köy o da sý, a - de ta bir na kýþ gi bi iþ le nen ah þap süs le me le riy le tu rist le rin il gi si ni çe ki yor. Sa rý çi çek kö yü muh ta rý Mu rat Þe nel, yap tý ðý a çýk la ma da, ta ri hi Ý pek Yo lu ü ze rin de bu lu nan köy - le rin de 150 yýl ön ce köy a ða sý Ha cý Ö mer A ða nýn, kö ye ge len - le ri u zun kýþ ge ce le rin de mi sa fir et mek ve din len me le ri ne im kân sað la mak a ma cýy la i ki köy o da sý ya pýl ma sý ný is te di ði ni an lat tý. Köy o da la rý ný yap ma sý i çin yaþ - lý bir us ta ve da ha genç o lan çý ra - ðý i le an la þan Ha cý Ö mer A ða nýn, o da la rýn na mý na ya ra þa cak ol ma - sý ný ve hiç bir mas raf tan ka çý nýl - ma ma sý ný is te me si ü ze ri ne i þe ko yu lan us ta i le çý ra ðý nýn 100 er al týn kar þý lý ðý o da la rý yap tý ðý ný di le ge ti ren Þe nel, þöy le de vam et ti: A ra la rýn da 50 met re u zak lýk SOS YAL Gü ven lik Ku ru mu (SGK), si gor ta lý la rýn is tis ma rý ný ön le mek, si gor ta lý la ra da ha ko lay u laþ mak ve a nýn da bil gi len dir me ya pa bil mek a ma cýy la ký sa me saj ser vi sin den (SMS) ya rar la na cak. A lý nan bil gi ye gö re, ku rum, si gor ta lý la ra ve hak sa hip le ri ne doð ru dan ve da ha hýz lý u la þa - bil mek i çin ye ni bir uy gu la ma - ya ge çi yor. SGK bun dan son ra hiz met sun du ðu ki þi le ri SMS yol la ya rak da bil gi len di re cek. Bu yol la, si - gor ta lý ve hak sa hip le ri nin iþ ta - kip le ri nin ü çün cü ki þi ler ta ra fýn - dan ya pýl ma sý nýn ön len me si ve va tan daþ la rýn ku rum ca ya pý lan iþ lem ler den a nýn da ha ber dar e - dil me si a maç la ný yor. Hiz me tin ve ri le bil me si i çin bu lu nan ay ný öl çü ler de ki o da lar, us ta i le çý ra ðý nýn ça lýþ ma sýy la bel li bir a þa ma ya ka dar ge lir an - cak iþ se dir, ta van, do lap, yük lük, o cak ve kah ve köþ kü gi bi iç dü - zen le me le re ge lin ce de ði þir. Çý - rak, us ta sýn dan yar dým is ter. Us - ta, iþ i çin ay ný üc re ti al dýk la rý ný be lir te rek, çý ra ðýn dan us ta lý ðý ný gös ter me si ni is ter ve o da nýn dü - ze ni hak kýn da bil gi ver me ye ya - naþ maz. Bu nun ü ze ri ne us ta ve çý rak, i ki yýl sü ren za man zar fýn - da o da la rý na gi rer, ih ti yaç la rý ný bu ra da gö rür ler. Us ta nýn bu dav - ra ný þýn dan gu ru ru in ci nen çý rak ken di ni i þi ne ve rir ve i þin so nun - da i ki o da ka pý la rý ný köy eþ ra fý na a çar, a ða ya tes lim e di lir. An cak çý ra ðýn yap tý ðý o da, us ta nýn o da - sý ný kat be kat ge ri de bý rak mýþ týr. Bu nu gö ren us ta, Us ta i ken ol - duk þa kirt (çý rak). Var bi raz da sen se ðirt der ve o gün den son ra hiç bir bi na yap maz, mes le ði ni ve kö yü terk e der. Gü müþ ha ne / a a SGK, SMS ile bilgilendirecek SGK nýn sis te min de SMS gön de - ri le cek te le fon nu ma ra sý nýn ka - yýt lý ol ma sý ge re ki yor. Bu hiz met ten ya rar lan mak is - te yen si gor ta lý ve hak sa hip le ri - nin, ku ru mun in ter net a na say fa sýn da ki ça lý - þan, e mek li ve ya e-sgk bö - lü mü al týn da ki Tüm Uy gu la ma - lar i çe ri sin de yer a lan SMS Hiz met le rin den Ya rar lan mak Ý - çin Tel. No. Gi ri þi Ya pýl ma sý bö lü mün den çý kan e lek tro nik for mu doð ru bir þe kil de dol dur - ma la rý ye ter li o la cak. SGK, bir sü re dir, ku rum ca ya pý - lan iþ lem ler den a nýn da ha ber dar et mek a ma cýy la va tan da þýn ký sa me saj i le bil gi len di ril me si ne yö ne - lik uy gu la ma nýn pi lot böl ge ça lýþ - ma la rý ný ya pý yor du. An ka ra / a a MEHMET KUTLULAR VE KÂZIM GÜLEÇYÜZ'ÜN KATILIMI ÝLE GÖLCÜK KIR TOPLANTISINA DAVET! TARÝH: PAZAR SAAT: YER: GÖLCÜK (ÖDEMÝÞ) ÝZMÝR-GÖLCÜK GÝDÝÞ DÖNÜÞ YOL ÜCRETÝ: 15,00 TL BAYANLAR ÝÇÝN YER AYRILMIÞTIR. BÜTÜN TÜRKÝYE YENÝ ASYA OKUYUCULARI DAVETLÝDÝR MÜRACAAT: (Abdülbasir ÞEKER) YERÝNÝZÝ AYIRTMAK ÝÇÝN ACELE EDÝN! SÜLEYMAN KÖSMENE VE RECEP TAÞCI'NIN KATILIMI ÝLE ÝZMÝR KÜLLÝYESÝ YARARINA YAT GEZÝSÝNE DAVET! TARÝH: PAZAR SAAT: KALKIÞ YERÝ: ÇEÞME GEZÝ YERÝ: ÇEÞME KOY VE ADALARI ÜCRET: 30 TL (SABAH KAHVALTISI, ÖÐLE YEMEÐÝ -BALIK IZGARA- DÂHÝL) ÝZMÝR ÇEÞME GÝDÝÞ DÖNÜÞ YOL ÜCRETÝ: 10 TL. BAYANLAR ÝÇÝN YER AYRILMIÞTIR. BÜTÜN TÜRKÝYE YENÝ ASYA OKUYUCULARI DAVETLÝDÝR MÜRACAAT: (Abdülbasir ÞEKER)

7 Y DÜNYA 7 KA TED RAL DE ÝLK KEZ E ZAN SE SÝ YÜK SEL DÝ WAS HING TON DC de de fa a li ye te, ül ke nin en bü yük i kin ci ka ted ra li o lan Was hing ton U lu sal Ka ted ral ev sa hip li ði yap tý. Ta ri hi bir tö ren o la - rak ni te len di ren bu ö zel an ma da, Ka ted ral Baþ ka ný Sa mu el T. Lloyd I I I, Ý mam Mu ham med Me cid ve Ha ham Amy M. Schwart zman, a yin sah - ne si ne ge ti ril di. An ma da, üç di nin din a dam la rý ön ce ken di dil le rin de, ar dýn dan Ýn gi liz ce o la rak Tev rat, Kur an ve Ýn cil den bö lüm ler o ku du. Ül - ke nin en ö nem li ka ted ra li o lan U lu sal Ka ted ral de ilk kez e zan se si yük sel di. Ý mam, ka ted ra lin bal kon la rýn dan bi rin de e zan o ku du. ÝS RA ÝL HÜ KÜ ME TÝN DEN DUR DU RUN TA LÝ MA TI Ýs ra il gü ven lik ka bi ne si, bu haf ta Gaz ze ye doð ru yo la çýk ma sý bek le nen yar dým fi lo su nun dur du rul ma sý na ka rar ver di. Gü ven lik ka bi ne si, Ýs ra - il Or du su na ge mi le ri ke sin lik le dur dur ma sý, bu nu ya par ken de in san ha ya tý ný ko ru ma sý ta li ma tý ný ver di. ÝSRAÝL ÝN ÖNEMLÝ GAZETELERÝNDEN HAARETZ: ÝSRAÝL FÝLOYA ÝZÝN VERMELÝ ÝSRAÝL ÝN ÖNEMLÝ GAZETELERÝNDEN HAARETZ, ÝKÝNCÝ FÝLO YA YAPILACAK HERHANGÝ BÝR MÜDAHALENÝN, ÜLKENÝN DÜNYADAKÝ POZÝSYONUNU BÝR KEZ DAHA TEHLÝKEYE ATACAÐINI BELÝRTTÝ. ÝS RAÝL ÝN Ha a retz ga ze te si, Per þem be gü nü Gaz - ze ký yý la rý na u laþ ma sý bek le nen ye ni Öz gür lük Fi - lo su na i zin ve ril me si ni is te di. Ga ze te nin e di tör yal ya zý sýn da, Ýs ra il hü kü me tin den, ül ke nin dün ya da - ki po zis yo nu nun bir kez da ha teh li ke ye at ma ma sý ta lep e dil di. Ýs ra il de fi lo ke li me si nin sa vaþ i la ný o la rak al gý lan dý ðý ný be lir ten ga ze te, ge mi le rin Gaz ze ye uy gu la nan ab lu ka yý del me si nin sem bo - lik bir ö ne mi ol du ðu na dik kat çek ti. Gö rü nen o ki; Ýs ra il hü kü me ti, sem bol le re a kil si ya set ten çok da ha faz la ö nem ve ri yor e leþ ti ri si ni ya pan ga ze te, Tel A viv yö ne ti mi nin yar dým fi lo sun dan bir do - nan ma sal dý rý sý ka dar kork tu ðu nu; bu yüz den de Ýs ra il in e ge men li ði ni ih lal e de cek bir düþ man la kar þý kar þý yay mýþ gi bi ha zýr lýk yap tý ðý na dik kat çek ti. Ýs ra il in Ma vi Mar ma ra fi yas ko sun dan tek bir ders al dý ðý ný ve bu nun da ül ke nin o nu ru nu ko ru mak i çin da ha i yi as ke ri ha zýr lýk lar yap mak ol du ðu nu vur gu la yan Ha a retz, güç gös te ri si nin fi - lo ya ve ri len ö ne mi ar týr mak tan baþ ka bir i þe ya ra - ma dý ðý ný be lirt ti. Ga ze te, þim di Tür ki ye i le uz la þý a ra yan Ýs ra il in ge le cek te baþ ka ül ke ler le de ba rýþ - ma yol la rý a ra mak zo run da kal ma ma sý i çin fi lo ya mü da ha le et me me si ni is te di. Tel Aviv / cihan KA NA DA GE MÝ SÝ TA NI TIL DI GAZ ZE YE doð ru yo la çý ka cak Öz gür lük Fi lo su 2 ye ka tý la ca ðý a çýk la nan Ka na da ge mi si, Yu na nis tan da ga ze te ci le re ta ný týl dý. Yu na nis tan a a it bir a da da yo la çýk ma yý bek le yen Ka na da ge mi si ne gö tü rü len ve A - vus tral ya, Da ni mar ka, Ka na da, Bel çi ka, Ýs ra il, Rus ya ve Tür ki ye den fi lo nun yol cu lu ðu nu iz le mek i çin ge - len ga ze te ci le re, ak ti vist le rin yol cu luk bo yun ca ka la - cak la rý yer ler ve ka tý lým cý la rýn yol cu luk bo yun ca gün - lük ha yat la rý ný na sýl sür dü re cek le ri an la týl dý. Ge mi nin be lir li nok ta la rý na yol cu luk ön ce sin de, fark lý dil ler de Gaz ze ye Öz gür lük me saj la rý ya zý la ca ðý öð re nil di. Ýs - pan ya dan öz gür lük fi lo su na ka tý la cak Rum bo a Ga - za e ki bi nin yak la þýk 50 ak ti vist i le yo la çýk tý ðý ve yol - cu lar a ra sýn da ak tör Willy To le do, mil let ve ki li Willy Me yer ve ya zar San ti a go Al ba gi bi i sim le rin de ol du - ðu bil di ril di. Gaz ze Ý çin Ka na da Ge mi si Or ga ni zas - yon Ko mi te si ü ye si Da vid He ap, Ön ce lik li a ma cý mýz Ýs ra il in Gaz ze ye uy gu la dý ðý am bar go nun ya sa dý þý ol - du ðu nu dün ya ya gös ter mek. Biz Gaz ze nin de dün - ya nýn di ðer ül ke le ri gi bi öz gür ce dün ya i le bað lan tý kur ma sý ný ve Gaz ze hal ký nýn ih ti yaç la rý ný öz gür ce kar - þý la ma sý ný sað la mak is ti yo ruz de di. Atina / cihan Washington'daki faaliyet çerçevesinde, ülkenin en büyük ikinci katedralinin balkonuna çýkan imam ezan okudu. FOTOÐRAF: AA Ka ted ral de e zan ABD DE KÝ KÝ LÝ SE LER DE ÝLK KEZ AY NI AN DA DÝN ADAMLARI BÝR A RA YA GEL DÝ. WAS HING TON DA ABD NÝN EN BÜ YÜK Ý KÝN CÝ KA TED RA LÝ U LU SAL KA TED RAL DE ÝLK KEZ E ZAN SE SÝ YÜK SEL DÝ, KUR AN-I KE RÝM O KUN DU. ABD DE ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz - la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç se ma vi di nin din a dam la rý bir a ra ya ge le rek, bir lik te du a et ti, hoþ gö rü me saj la rý ver di. Tüm din le ri an la ma ve hoþ gö rü i çin In ter fa ith Al li an ce (Din le ra ra sý Ýt ti fak) ve Hu man Rights First (Ön - ce Ýn san Hak la rý) ad lý ör güt le rin u zun ça ba la rý so nu cu ilk kez Ý nanç la rý pay - laþ ma tö re ni ya pýl dý. Bu kap sam da, 32 e ya let ve baþ þe hir de ki 70 in ü ze rin - de ki li se de, Hý ris ti yan la rýn Pa zar a yi - ni ne Mu se vi ve Müs lü man din a dam - la rý, Hý ris ti yan din a dam la rýy la bir lik te ka týl dý. Bu ra da, din a dam la rý ken di kut sal ki tap la rýn dan bö lüm ler o ku du, bir lik te i la hi ler söy le di. ÇOK Ö NEM LÝ BÝR GÜN Tö ren son ra sý so ru la rý ce vap la yan Is la mic So ci ety of North A me ri ca (Ku - zey A me ri ka Ýs lam Top lu mu) Baþ ka ný Ý mam Me cid, ABD nin fark lý yer le rin - de ki ki li se ler de Müs lü man lar, Hý ris ti - yan lar ve Ya hu di le rin bir lik te ba rýþ, sev gi ve þef faf lýk me sa jý ver miþ ol ma la - rý ba ký mýn dan, bu gü nün çok ö nem li bir gün ol du ðu nu söy le di. Me cid, Böy le si ne gü zel bir i ba det ye rin de bir - bi ri mi zin kut sal ki tap la rýn dan par ça lar o ku ma mýz, ABD de ki Hý ris ti yan lar, Müs lü man lar ve Ya hu di le rin bað naz lý - ða, nef ret ve hoþ gö rü süz lü ðe ha yýr de - mek i çin o muz o mu za dur du ðu nu gös te ri yor. Bir bi ri mi ze sev gi ve say gý me saj la rý ver di ði miz bu et kin li ðin bir par ça sý ol mak tan mut lu luk duy dum di ye ko nuþ tu. Ha ham Amy Schwart - zman da üç se ma vi di nin tem sil ci le ri o la rak bir lik te i ba det de ne yi mi ni ya þa - mak tan bü yük mut lu luk duy du ðu nu be lir te rek, Ken di di ni mi ze a it kut sal me kan la rýn dý þýn da bir a ra ya ge le rek, bir bi ri mi zin kut sal ki tap la rýn dan bö - lüm le ri, pay laþ tý ðý mýz or tak de ðer le ri din le me mi zin çok ö nem li ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Dün ya da a da let siz lik - ler den, bas ma ka lýp yar gý lar dan kur tul - mak i çin bir lik te ça lýþ ma ya ih ti ya cý mýz var di ye ko nuþ tu. Was hing ton / a a A ME RÝ KA LI LAR, ÝS LÂ MÝ YE TÝ TA NI MAK Ý ÇÝN ÇOK ÝS TEK LÝ U LU SAL Ka ted ral in Baþ ra hi bi I I I. Sa mu el T. Lloyd da üç se ma vi di nin tem sil ci le ri o la rak bir a ra ya gel dik le ri bu fa a li ye tin çok ö nem li ol du - ðu nu i fa de e de rek, bu ra da ki ru hun ül ke ge ne - lin de ki bü tün Hý ris ti yan lar, Müs lü man lar ve Ya - hu di le re il ham ver me si u mu du nu di le ge tir di. A me ri ka lý la rýn Ýs lam di ni hak kýn da çok az bil gi sa hi bi ol du ðu nu ve bu ko nu da da ha öð ren me - le ri ge re ken çok þey bu lun du ðu nu i fa de e den Lloyd, bu nun la bir lik te, A me ri ka lý lar a ra sýn da Ýs - lam di ni ni da ha i yi ta ný ma ko nu sun da gi de rek ar tan bir is tek li li ðin ol du ðu nu, A me ri kan top lu - mu nun Kur an-ý Ke rim ya kýl ma sý gi bi hoþ gö rü - süz lük i çe ren dav ra nýþ lar dan mut lu ol ma dý ðý ný be lirt ti. Lloyd, Doð ru yön de i ler le di ði mi zi dü þü - nü yo rum. Bu tür et kin lik le rin, bu ko nu da da ha hýz lý me sa fe ka te dil me si ne yar dým cý o la ca ðý ný u mu yo ruz. Fark lý bir di nin i çer di ði zen gin lik le ri öð ren mek za man a la cak, a ma bu o la cak de di. Su ri ye li mu ha lif ler, Þam da top lan dý SU RÝ YE DE KÝ mu ha lif ler, ilk top lan tý la rý ný baþ þe hir Þam da yap tý. Top lan tý, Su ri ye mil li mar þý nýn o kun ma sý ve gös te - ri ler de ha ya tý ný kay be den ler i - çin say gý du ru þun da bu lu nul - ma sý i le baþ la dý. Mu ha lif ler, Her ke sim de mok ra tik ve me de ni bir dev le tin ça tý sý al - týn da baþ lýk lý top lan tý da yö - ne tim den ta lep le ri ni di le ge - tir di. Mu ha le fe tin ön de ge len i sim le rin den Mi þel Ki lo, ül ke - de ya þa nan la rý bir komp lo o la - rak gör mek ye ri ne, hü kü me - tin ül ke de bir kriz or ta mý bu - lun du ðu nu i ti raf et me si ni is te - di. Çö züm ko nu sun da ta lep le - ri ni or ta ya ko yan Ki lo, bir an ön ce a týl ma sý ný is te dik le ri a - dým la rý sý ra la dý. Ki lo, Su ri - ye nin sos ya list bir ül ke ol du - ðu ve Ba as par ti si ta ra fýn dan yö ne ti le ce ði ne yö ne lik a na ya - sa mad de si nin de ðiþ ti ri le rek; ka tý lým cý de mok ra si i ba re si nin ge ti ril me si, din ve ýrk ek sen li si ya set yap ma ya cak par ti le rin ku rul ma sý na i zin ve ril me si ni is te dik le ri ni vur gu la dý. Ba rýþ çýl pro tes to gös te ri le ri ne i zin ve - ril me si, tu tuk la ma la ra son ve - ril me si ve tu tuk la nan la rýn bir an ön ce ser best bý ra kýl ma sý ný ta lep e den Ki lo, so run la rýn çö - zü mü i çin as ke ri ted bir ler den vaz ge çil me si ge rek ti ði ni vur - gu la dý. Þam / cihan Kom þu da bü yük grev MA LÝ kriz i çin de ki Yu na nis - tan da hü kü me tin ye ni ke mer sýk ma po li ti ka la rý ný i çe ren Or ta Va de li Prog ram ý pro tes to et - mek a ma cýy la, ka mu i le ö zel sek tör ça lý þan la rý bu gün 48 sa - at lik gre ve git me ka ra rý al dý lar. Yu na nis tan Ka mu Ça lý þan la rý Kon fe de ras yo nu (A DEDY) ve Yu na nis tan Ýþ çi Sen di ka la rý Fe - de ras yo nu nun (GSE E) çað rý - sýy la gi di len gre vin ül ke de ha ya - týn felç ol ma sý na yol aç ma sý bek le ni yor. Or ta Va de li Prog - ram çer çe ve sin de a lý nan ted bir - le rin sos yal se fil lik ön lem le ri ol du ðu nu sa vu nan ça lý þan lar ve e mek li le rin ma aþ la rý nýn ko run - ma sý ný ta lep e den sen di ka lar, Sa lý ve Çar þam ba gün le ri A ti na mer ke zin de pro tes to gös te ri le ri dü zen le ye cek ler. Atina / a a Kad da fi hak kýn da tu tuk la ma em ri U LUS LAR A RA SI Ce za Mah ke me si (UCM), Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi hak kýn da tu tuk la - ma em ri çý kar dý. Hol lan da nýn La hey ken tin de ki UCM, Kad da fi, Kad da fi nin oð lu Sey fü lis lam ve is - tih ba rat ku ru mu baþ ka ný Ab dul lah El Se nu si hak - kýn da in san lý ða kar þý suç iþ le mek ten u lus lar a ra sý tu tuk la ma ka ra rý ve ril di ði ni bil dir di. Lahey / a a 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Esas No : 2011/170 Davacý Maliye Hazinesi vekili tarafýndan davalý kayyým Hatay Defterdarý aleyhine mahkememize açýlan "Gaiplik Nedeniyle Hazine Adýna Tescil" davasýnda; Hatay, Merkez 4. Mýntýka 686 parsel sayýlý taþýnmazda, tapu maliki Mehmet Aþýk oðlu AHMET'in payýnýn 10 yýldan uzun süredir yasal kayyým olarak atanmýþ Hatay Defterdarý tarafýndan idare edilen Ziraat Bankasý Antakya Þubesinde bulunan gelirin de hazine adýna irat kaydýna kararý verilmesi istenilmiþtir. Nüfus idaresinde kaydý bulunmayan, bu güne kadar sað olup olmadýðý ve adresi tespit edilemeyen paydaþ Mehmet Aþýk oðlu AHMET'in haberi olanlarýn veya yerini bilen ve bu kiþiyi tanýyanlarýn ALTI AY içerisinde, Hatay 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/170 esas sayýlý dosyasýna haber vermeleri TMK. 558 ile32 ve 33. maddeleri gereðince ÝLAN olunur. 03/06/2011 B: 40187

8 8 28 MAKALE HAZÝRAN 2011 SALI Y TBMM de, þahýs adýna yemin yapýlýr mý? kelimesinin mânâsý için lûgata baktýðýnýzda, karþýnýza çýkan ilk cümle, Sözü, Allah ý zikrederek kuvvetlendirmek olarak çýkar. Zaten öyle Yemin deðil midir? Özellikle bizim milletimiz bir mevzuuda, Vallahi, Allah ýma, dinime, imanýma, kitabýma diye yemîn e- der. Bu hepimizin malûmudur. Peki, hal böyle iken, nedir þu son günlerde ortalýðý kasýp kavuran TBMM nin yemîn metni etrafýndaki kopartýlan fýrtýna? Gerçekten de milletin, özellikle de, dinî mukaddesleri üzerine yaptýðý yemin, eðer bir þahýs adýna yapýlýrsa olur mu? Olmaz, olmuyor iþte Halbuki yapýlacak yemîn, bahsettiðimiz gibi yapýlacak olsa, buna kimsenin bir itirazý olmaz. Hatta, Allah adýna! veya ayný mânâya gelen Vallâhi! þeklinde yapýlacak bir yeminden kimse geri çekmez kendini. Öyle ki, baþka dine mensup biri dahi, Allah adýna olunca itiraz etmez böyle bir yemin metnine. Bu meyanda, Osmanlý dan bu tarafa yapýlan yemin metinlerine kýsaca bakacak olursak; 1. Meþrutiyetteki (1876) yemin metninde vekiller vazifeye baþlamadan önce, Kur ân-ý Kerime el basarak (ABD ve Avrupa nýn bir çok yerinde hâlâ Ýncil e el basýlarak yemin yapýlýyor) Pâdiþâhýma, Vatanýma ve Kànûn i Esâsî hükümlerine, bana verilmiþ olan vazifeye hürmet gösterip, aksine hareket etmekten sakýnacaðýma derlerdi. Daha sonra Cumhuriyet döneminde tarih sýrasýna göre þöyleydi metinler: 1924; Vatan ve Milletin saadet ve selâmetine ve milletin bilâ kayd-u þart hâkimiyetine mugayir bir gaye takip etmeyeceðime ve Cumhuriyet esaslarýna sadakatten ayrýlmayacaðýma VALLAHÝ Dikkat ederseniz burada, Allah adýna yemin ediliyordu. 1928; "Vatan ve milletin saadet ve selâmetine ve milletin bilâ kayd-u þart hâkimiyetine mugayir bir gaye takip etmeyeceðime ve cumhuriyet esaslarýna sadakatten ayrýlmayacaðýma namusum üzerine söz veririm. 1961; «Devletin baðýmsýzlýðýný, vatanýn ve milletin bütünlüðünü koruyacaðýma; Milletin kayýtsýz þartsýz egemenliðine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine baðlý kalacaðýma ve halkýn mutluluðu için çalýþacaðýma namusum üzerine söz veririm.» 1980 ihtilalinden sonra yapýlan 1982 anayasasýnda ise, þahýs üzerine yemin ikame edilmiþ ve bu da çok kimseyi rahatsýz etmiþtir; Devletin varlýðý ve baðýmsýzlýðýný, vatanýn ve milletin bölünmez bütünlüðünü, milletin kayýtsýz ve þartsýz egemenliðini koruyacaðýma; hukukun üstünlüðüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkýlâplarýna baðlý kalacaðýma; toplumun huzur ve refahý, milli dayanýþma ve adalet anlayýþý içinde herkesin insan haklarýndan ve temel hürriyetlerden yararlanmasý ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrýlmayacaðýma; büyük Türk milleti ö- nünde namusum ve þerefim üzerine and içerim. Ýþte kýsaca yemin metinlerinin durumu bu. Atatürk ilke ve inkilaplarýna, yani 6 oka ancak CHP baðlý kalýr, baþkasýný niye zorluyorsunuz ki? Geçmiþ yýllarda TBMM deki yeminlerle alâkalý daha önce yazdýðýmýz bir yazýda ifade etmiþtik. Unutulmayan bir-iki yemin komedisi olmuþtu. Bunlardan biri bizim gençlik yýllarýmýza rastlayan 1977 seçimlerinden sonraki yemin merasiminde yaþanmýþtýr. Seçimden sonra toplanan TBMM de usûl gereði, en yaþlý üye sýfatýyla AP Van milletvekili Kinyas Kartal baþkanlýk yapmaktadýr. Zonguldak a sýra gelince, Bülent Ecevit ten sonra, AP milletvekili olan, eskiden orada Ýl emniyet müdürlüðü de yapmýþ olan milli boksör Gültekin Kýzýlýþýk a sýra gelince, 61 anayasasýna göre yapýlan metinde geçen halkýn mutluluðu için çalýþacaðýma ifadesine gelince, üstüne basa basa, halkýn, halklarýn deðil diye, o zamanki solcularýn halklar diye, komünizmi çaðrýþtýran sözlerine atýfta bulunarak bir ekleme yapýp, oradaki hýzlý solcularý, baþta Ecevit olmak üzere, ayaða kaldýrmýþtýr. Öyle ki, yerlerinde hop oturup, hop kalkmýþlar, Yemin olmadý, yeniden yapsýn diye baþkaný Kartal ý sýkýþtýrdýlar. O da Kýzýlýþýk a tekrar okumasýný söyledi. Fakat o da inat edip, yeniden söylemiyor. Ecevit ýsrar ediyor (Malûm, Ecevit in bu konuda sicili 2. defa da, Merve Kavakçý hadisesinde bozulmuþtur.), Kýzýlýþýk ayak diretiyor. Kinyas Kartal Devlet esaslý deðil, millet esaslý olarak yapýlmasý lâzým gelen yeni anayasada yemin metni de derhal deðiþtirilerek, milletin huzurunun bozulmasýna meydan verilmemelidir. zorda kalýyor. En sonunda bakýyor ki olacak gibi deðil, kendine has þivesiyle Yahu Gültekin beg gardaþým, Allah ýný seversen, gel þu Ecevit efendinin hatýrý için bir defa daha söyle! deyince, az önceki gerilim yerini, bütün vekillerin kahkahayla gülmesine terk ediyor, (ayrýca tabii, TV de bunu canlý olarak seyreden bizlerin de) hava bir anda deðiþip, yumuþuyor ve Gültekin Kýzýlýþýk da yeniden metinde yazýldýðý gibi yemin yapýnca, ortalýk da sakinleþmiþti. Ayný þekilde, 1991 seçimlerinden sonra yine en yaþlý üye sýfatýyla, (kadere bakýn ki yine bir doðu vilayeti olan Elazýð milletvekili) Ali Rýza Septioðlu nun geçici baþkanlýk yaptýðý yemin merasiminde yaþanmýþtý. Orada da Leyla Zana nýn, baþýna taktýðý bandýn renkleri PKK yi çaðrýþtýran renkler olunca, ortalýk bir anda elektriklenmiþ, bunun üstüne, bir de yeminin en sonunda Zana, Kürtçe bir ibare kullanýnca, ortalýk iyice karýþmýþtý. Baþkan Ali Rýza Septioðlu nun, Zana ya kýzým hitaplarýyla, renkli ve karýþýk bir yemin merasimi daha yapýlmýþtý. Hülâsa; Devlet esaslý deðil, millet esaslý olarak yapýlmasý lâzým gelen yeni anayasada bu yemin metni de derhal deðiþtirilerek, milletin huzurunun bozulmasýna meydan verilmemelidir. Antika bir durum Antika; dünya üzerinde eþi benzeri bulunmayan þeyler i- çin kullanýlýr. Sadece eþyalar için kullanýlmaz, bazý olaylar vardýr ki gerçekten hiçbir yerde rastlayamazsýnýz. Ülkemizde de böyle antika durumlar vardýr ki; bir tanesini anlatmak istiyorum. 27 Mayýs 1960 Darbesinden sonra orduda dindar insanlar üzerinde büyük bir kýyým gerçekleþtirildi. Darbeden sonra binlerce general, subay ve astsubay ordudan uzaklaþtýrýldý. Özellikle 12 Eylül 1980 döneminde ise bu kýyým zirveye ulaþtý. Artýk orduda açýktan namazýný kýlan ve dindar görünen bir subaya rastlamak mümkün deðildir. Yetmedi, bu sefer askerî öðrencilere el attýlar. Ne kadar namaz kýlan, ibadetlerini yerine getirmeye çalýþan öðrenci varsa hiç acýmadan, maddî ve manevî yýkýmlar yaþatarak askeri okullardan attýlar. Darbeci General Evren in televizyon konuþmalarýndan sonra sadece bir okuldan bine yakýn askeri öðrencinin atýldýðýný bilirim. (Kuleli ve Iþýklar, Askeri Liseleri) Öncelikle þunu hatýrlatmakta yarar görüyorum. Ýslâmiyet te bir Müslümana yüklenen en önemli vazife namazdýr. Namaz dinin direðidir diye buyurmuþtur Hazreti Peygamber (asm). Namaz deyince sadece Cuma namazlarý akla gelmesin sakýn, zira bugün Türkiye deki Müslümanlarýn neredeyse yarýsý böyle zannediyor. Namaz günde beþ vakit olarak, farz kýlýnmýþ bir ibadettir. Bazý Alevilerin ileri sürdüðü gibi farzý kifaye deðil, farzý ayn dýr. Yani her kiþinin ayrý ayrý yapmakla zorunlu olduðu bir ibadet þeklidir. Ýslâm ýn beþ þartýndan birisidir. Ülkemizin % 95 inin Sünni olduðu söylenir fakat hayat tarzý ile bu oran hiç örtüþmemektedir. Ülkemizde güya laiklik ve vicdan özgürlüðü var. Neyse, isteyen istediði gibi yapsýn, sonunda hepimiz hesap günü Allah ýn huzuruna çýkacaðýz. Bu yazýmda en temel ilmihal bilgilerini vermek zorunda kalýyorum zira halkýmýz bazý konularda çok cahil býrakýlmýþtýr. Din adamlarýmýz baþta olmak üzere anne babalar çocuklarýna namazýn önemini yeterince anlatamamaktadýrlar. Varsa yoksa günlük basit olaylar gündemi iþgal etmiþ þeriatýn en ö- nemli maddesi olan namaz güme gitmiþtir. Bunun en acý örneðini de askerî okul öðrencileri çekmiþ ve halen de çekmeye devam etmektedirler. Konunun iyice anlaþýlmasý için bir örnek vereyim. Vakti zamanýnda kralýn, bir çocuðun kanýna ihtiyacý olmuþ. Babasý da gitmiþ çocuðu hâkim kararý ile teslim etmiþ. Bakmýþlar çocuk gülüyor. Seni öldürecekler, halbuki sen gülüyorsun diye sorulunca, çocuk ibretli bir cevap vermiþ: Bir insan haksýzlýða uðradýðýnda önce babasýndan yardým ister. Sonra hâkime müracaat eder. Eðer oradan da hakkýný alamazsa krala gidip ondan yardým talep eder. Ýþte görüyorsunuz ki babam beni teslim etti. Hâkim "Kanýmýn akýtýlmasý uygun" diye karar verdi. Kralýmýz da kaným için bekliyor. Bu antika ve ilginç durum karþýsýnda gülmeyeyim de ne yapayým. Evet, ayný bu çocuk gibi binlerce askeri okul öðrencisi baþta namaz ibadeti olmak üzere dinî görevlerini yapmaktan men edilmiþtir. Öyle aðýr cezalar verilmektedir ki insanýn vicdanýný sýzlatmamasý mümkün deðildir. Bunu yaþayan binlerce insan, verdiðimiz örnekte olduðu gibi vicdansýzlýða sadece gülmekte, yöneticilerimize akýl fikir vermesi için rabbimize dua etmektedir. Askerî okullarýmýzdan sadece Kara Harp Okulunda cami vardýr. Askerî liselerde ve diðer harp okullarýnda ne yazýk ki camiyi geçelim, ibadet edecek bir yer bile bulunmamaktadýr. Benim gibi askerî öðrenci olanlar merdiven altlarýnda, kalorifer dairelerinde, bulduklarý gözden ýrak boþ mahallerde namazlarýný kýlmak zorunda kalmaktadýrlar. Biz, ne yazýk ki hukuk devleti olamadýk. Kanun devleti de o- lamýyoruz zira kanun bir olur. Kiþiye göre deðiþmez ki. Bakýyorsunuz harp okulunun bir tanesinde cami var, öbürlerinde ise býrakýn camiyi namaz kýlmak bile yasak. Askerî öðrencilik yýllarýndan bilirim. Namaz kýlan öðrencileri baþta aileleri karþý çýkýp Oðlum atýlýrsýn okuldan, 27 Mayýs 1960 Darbesinden sonra orduda dindar insanlar üzerinde büyük bir kýyým gerçekleþtirildi. Darbeden sonra binlerce general, subay ve astsubay ordudan uzaklaþtýrýldý. Özellikle 12 Eylül 1980 döneminde ise bu kýyým zirveye ulaþtý. Artýk orduda açýktan namazýný kýlan ve dindar görünen bir subaya rastlamak mümkün deðildir. bu sefer baþka bir yerde de okuyamazsýn. Sonra da milyonlarca liralýk tazminat cezasý öderiz diyerek çocuklarýný namaz kýlmaktan alýkoymaktadýr. Okulda ise sanki ibadetin insana bir zararý varmýþ gibi komutanlar Burasý cami deðil, sizin çalýþmalarýnýz da ibadettir diyerek askeri okul öðrencilerini namaz kýlmamaya zorlamakta hatta Okuldan atýlýrsýnýz canýnýz çok fena yanar diye tehdit etmektedir. Keza muhafazakâr bilinen iktidarlar askerî okullardan atýlan öðrencilerle ilgili olarak o kadar zalimce ve insafsýzca ceza kanunlarý çýkarmýþlardýr ki; dindar olsun veya olmasýn insan olan birisi buna dayanamaz isyan eder. Evet, ülkemizin terörden daha büyük bir sorunu var. O da vicdani bir yükümlülük olan namaz ibadetinin yapýlmasýna karþý; devletin ve askeriyenin baþlatmýþ olduðu mücadeledir. Eðer Suriye deki gibi Nusayri bir yönetim biçimimiz olsaydý, bir parça hazmedebilmiþ olabilirdim. Lakin hem Müslümaným diyeceksin, hem bu ülkede laiklik vardýr kimsenin dinine inancýna karýþýlmaz diye dem vuracaksýn, sonrada namaz kýlan öðrencileri okuldan atýp periþan edeceksin. Böyle antika bir durum dünyanýn baþka bir yerinde var mýdýr? Allahaþkýna Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) yeniasya Medya Grup Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde Eylül arasý kullanýma hazýr, TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) Kýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0(212) Gsm: (0506) Grafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) Özel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. (0532) (0505) Antakya/Hatay Sultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0(212) E Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0(212) ÝHRACATÇI FÝRMA- LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) KÝRALIK DAÝRE Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) m 2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl a- rasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0(212) , kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m 2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) m 2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) SATILIK DAÝRE SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m 2 bahçeli TL Tel: (0535) Sahibinden DENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m 2 (0533) ASYA TERMAL KIZILCAHAMAM Tatil Köyü'nde SATILIK Devre mülk. 15.Dönem Temmuz- Aðustos (Sayran Konaklarý B2-2-15) ve 19.Dönem Aðustos-Eylül(Park Evleri C ) Müracaat Tel: Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m TL Krediye Uygun Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire TL BARLADA Göl Manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde Kemal Karta Satýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) SATILIK ARSA Yalova Fevziye köyünde asfalt cepheli 4200m TL Yalova 'da Sahibinden 2300m 2 arazi TL Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað VASITA 2006 GAZELLE sobol çok temiz km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, km de, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. 0(212) model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara 2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇEÞÝTLÝ Ateþ Otogaz 'da Ýtalyan sistemlerinde Þok Kampanya TOMASETTO 1050TL T4-BLUE 850 TL GAZELÝ 1250TL kartlara 10 taksit biryýl kesintisiz yol yardým Topkapý Maslak Ýkitelli Gebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkânýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum. (0537) Acele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Esra Arslan

9 MAKALE 9 Y GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan Ýnsanýz, türlü türlü zaaflarýmýz var. Özellikle duygularýmýz galeyanda ve dünyevi beklentilerinin zirvede olduðu bu atmosferde saðlam ölçülere muhtacýz. Risale-i Nur da ortaya konan Kur ânî ve Nebevi ölçüleri esas alýrsak isabetli olur Bu dünyaya imtihana geldik. Öyle ise, herkese ve her meseleye imtihan endeksli yaklaþmalý En az her on beþ günde bir okumamýz tavsiye edilen Ýhlas Risalesinin 2. düsturunda, Bu hizmet-i Kur âniyede bulunan kardeþlerinizi tenkit etmemek ve onlarýn üstünde faziletfuruþluk nev inden gýpta damarýný tahrik etmemektir 1 denilir. Herkese, mealini vereceðimiz þu ayet çerçevesinde yaklaþmalý: Adalet üzere olun ve Allah için þâhitlik edin. Kendi aleyhinize veya anne ve babanýzla akrabalarýnýzýn aleyhine olsa bile. 2 Bir Müslüman ýn bütün halleri Müslüman olmak lâzým gelmediði gibi, kâfirin de bütün halleri kâfir olmak lâzým gelmez. 3 Cenâb-ý Hak, haþirde hasenâtý seyyiâta galibiyeti-maðlûbiyeti noktasýnda hükmeyler. Demek, bu dünyada o adâlet-i Ýlâhiye noktasýnda muâmele gerektir. Nasýl bir sinek kanadý göz üstüne býrakýlsa bir daðý setreder, göstermez. Öyle de, insan, garaz damarýyla, sinek kanadý kadar bir seyyie ile dað gibi hasenâtý örter, unutur. 4 Baþkasýnýn kusuru, insanýn kusuruna senet ve özür olamaz. 5 Hiçbir günahkâr, baþkasýnýn günahýný yüklenmez... 6 âyeti, suçlarýn þahsiliðini nazara veren cihanþümûl bir hukuk kaidesidir. Her bâtýl bir mesleðin herbir ciheti bâtýl olmak lâzým olmadýðý gibi... 7 Hasenâtý seyyiâtýna, sevâbý hatâsýna tereccüh edenler, maðfiret ve affa müstehaktýrlar. 8 Nefsini itham eden, kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, istiðfar eder. Ýstiðfar e- den, istiâze eder. Ýstiâze eden, þeytanýn þerrinden kurtulur. 9 Dipnotlar: 1-Lem alar, s. 164.; 2- Kur ân, Nisâ, 135.; 2-Sünuhât, s. 40.; 3-Kur ân, Fâtýr, 18.; 4- Lem alar, s. 241.; 5-Divân-ý Harb-i Örfî, s. 65, Tarihçe-i Hayat, s. 54.; 6-6-Mektûbât, s. 354.; 7- Münâzarât, s. 13.; 9- Lem alar, s. 91. Recep ayýnýn son günlerindeyiz. Yirmi altý gündür üç aylarýn ilk merdivenindeyiz. Bizi karþýlayan bu gece Mirâç gecesi. Ýnþallâh yükseliþteyiz. Bu gece yükseliþimiz zirveye ulaþacak. Çünkü bu gece âlemlerin Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm) yükseliþin zirvesinde biz ümmetini kucakladý. Çünkü bu gece Yüce Yaratýcýmýz bizi, iman eder oldukça, günahýmýza bakmadan Cennetle müjdeledi. La Ýlahe illallah diyen her kimsenin günahkâr olsa da Cennete gireceði bu gece müjdelendi. 1 Gü nah kâr ol sa da di yo rum; çün kü bu ke li me di zi ni hem va hiy sö zü nün bir par ça sý, hem de ku la - ðý ma hoþ ge li yor. Çün kü ben de gü nah kâ rým ve ben de cen ne ti is ti yo rum. Oy sa bu ke li me u cuz bir ke li me de ðil. Haz ret-i Ö mer (ra) E bu Hü rey re den (ra) bu müj de yi du yun ca E bu Hü rey re ye (ra) bir to kat pat - lat tý. Sen ne di yor sun? di ye. Oy sa E bu Hü rey re (ra) Pey gam ber E fen di miz (asm) ta ra fýn dan bu müj de yi her ke se teb lið et me ye me mur e dil miþ ti. Pey gam ber E fen di miz (asm) bu teb li ðe de lil o la rak da mü ba rek na lin le ri ni ver miþ ti. Bu ha be ri du yun ca E bu Zer (ra) de þa þýr dý. Ve üst üs te sor du: Ya Re su lal lah! Gü nah kâr ol sa da mý cen ne te gi - rer? Pey gam ber E fen di miz (asm) her de fa sýn da: E vet! bu yur du, Gü nah kâr ol sa da Cen ne te gi - rer. Hz. Pey gam ber (asm) dör dün cü ke re sin de i lâ ve et ti: E bu Zerr pat la sa da Cen ne te gi rer. 2 Bu cen net ha be ri ni du yun ca þa þý ran lar dan bi ri si de Haz ret-i Mu az dýr. (ra) Haz ret-i Mu az (ra) Pey - gam ber E fen di miz e (asm): Ya Re su lal lah! Bu nu in san la ra ha ber ve re yim de se vin sin ler mi? di ye sor du. Pey gam ber E fen di miz (asm) bu de fa bir en di þe si - ni di le ge tir di: Ha ber ver! A ma kor ka rým ki, bu na gü ve nip i ba - de ti ih mal e der ler! 3 Haz ret-i Mu az da (ra) ay ný en di þe yi ta þý dý ðý i çin bu ha be ri öm rü nün so nu na ka dar giz le di. Fa kat ö - lüm ge lip çat tý ðýn da, va hiy sa hi bi nin bir müj de si ni giz le miþ ol ma gü na hýn dan kork tu ðu i çin bu ha be ri in san la ra söy le di. E mi nim siz ler de þa þýr dý nýz. Gü nah kâr da ol sak Cen ne te gir me müj de si; du rup du rur ken Al lah ýn rah me tin den Cen ne ti um mak eþ siz bir ha ber el bet - te! Öy ley se ge lin, Al lah ýn rah me ti ni celp e de lim bu ge ce. Du â mýz la, ni ya zý mýz la, na ma zý mýz la, göz ya þý - mýz la, ya ka rý þý mýz la. Al lah ýn ce hen ne min den Al - lah ýn rah me ti ne sý ðý na lým ve Al lah tan cen ne ti ni is - te ye lim. Ce nâb-ý Al lah tan, bi ze öm rü müz ol duk ça cen net a me li na sip et me si ni, ce hen nem a me lin den u zak kýl ma sý ný di le ye lim. Her ne ka dar yu ka rý da ki müj de le ri du yur muþ sak da, her da ki ka bin ler ce gü na hýn biz le ri kar þý la dý ðý, her sa ni ye i ma ný mý zýn ça lýn ma ris kiy le kar þý kar þý ya kal dý ðý, en a zýn dan i ma ný mý zýn her an za fi ye te uð - ra ma teh li ke si ya þa dý ðý as rý mýz da, biz ler La Ý lahe il - lal lah Mu ham me dün Re su lul lah ke li me si ni söz de bý rak ma ya lým, tah ki ki i ma na çe vi re lim. O nun i çin bu ge ce den te zi yok; ken di mi ze sý ký bir Ri sa le-i Nur o ku ma prog ra mý ya pa lým ve he men kol la rý sý va ya - lým, i þe ko yu la lým. Bil di ði niz gi bi Ri sa le-i Nur, La Ý la he Ýl lal lah Mu - ham me dün Re su lul lah ke li me si ni as rý mýz da söz de bý rak ma yýp tah ki ki i ma na çe vi ren rah met ha vu zu - nun a dý dýr, bir i man um ma ný dýr. Bu ha vu zun su - yun dan bol ca i çe lim. Tah ki ki i man da ki her bir de - re ce a dým ý mýz ya rým ya ma lak da ol sa, in þal lahmi ra cý mýz ol sun. Bu ge ce na ma zý çok ça ký la lým. Ka za na ma zý ný bol ca ký la lým. Bu ge ce den son ra na ma za de vam et - me miz bu ge ce ken di vic da ný mýz da ki ta ah hü dü - müz ol sun. Bu ge ce ye mah sus þöy le bir i ba det ri va yet e di lir: Bu ge ce, vak ti mü sa it o lan la rýn, di ðer i ba det ve zi kir le ri nin ya nýn da, i ki re kât na fi le na maz kýl ma sý; her re kâ týn da Fa ti ha dan son ra o nar Ýh lâs-ý Þe rif o - ku ma sý; na maz bit tik ten son ra dört de fa fa ti ha-i þe ri fe o ku ya rak, yüz de fa Süb ha nal la hi vel ham - dü lil la hi ve la i la he il lal la hü val la hü ek ber ve la hav - le ve la kuv ve te il la bil la hi l-a liy yi l-a zim. (Al lah ý bü tün nok san sý fat lar dan ten zih e de riz. Bü tün hamd ve se na, min net ve þü kür Al lah a mah sus - tur. Al lah en bü yük tür. Gü nah lar dan ka çýn ma ve i yi lik le re kuv vet ver me an cak yü ce ve bü yük o lan Al lah ýn yar dý mýy la dýr.) o ku ma sý; ar dýn dan yüz de fa is tið far et me si, ya ni gö nül den ve göz yaþ la rýy - la, gü nah la rý nýn ba ðýþ lan ma sý ri ca sýy la, yüz de fa Es tað fi rul la he l-a zim de me si; ar dýn dan Pey gam - ber E fen di mi ze (asm) yüz de fa sa lâ vat-ý þe ri fe ge - tir me si; bun dan son ra da e li ni a çýp Ce nab-ý Al - lah a du a et me si; bu sý ra da, baþ ta Cen net ol mak ü - ze re is te ye ce ði her þe yi Ce nab-ý Al lah tan is te me si tav si ye e dil miþ tir. Bu ge ce du a nýz da u nu tul ma ma yý di ler ken, bu ge ce in san lý ðý ku cak la yan rah met ne de niy le cüm le - ni zi ve cüm le â lem-i Ýs lam ý teb rik e di yo rum. Mi ra cý ný za bin ler teb rik ler. Dipnotlar: 1-E bu Da vud, Ce na iz, 20, 2-Bu hâ rî, Tev hid 33; Müs lim, Ý man 153, (94); Tir mi zî, Ý man 18, (2646)., 3- Ri ya zus sa li hin, 414 Dünyamýzý da, ahiretimizi de kurtarabiliriz (0 505) Mi râç ge ce si Her za man sýr lý ka la cak ek - sil ti li bir cüm le gi bi. O gün Ýs lâm Pey - gam be ri nin kal bi nin ka na dý ðý, sev dik le ri - nin a cý sýy la sa de ce Al lah a sý ðýn dý ðý bir ge ce. Ý ki da yan dý ðý da lýn kop ma sýy la duy du ðu bü yük a cý yý Al lah en kut lu bir bi çim de o na rýp; o na güç ve kuv ve ti ni tek rar ver di. Çün kü bü yük bir in san o - la rak ön der o la bil mek a cý lar la ol gun laþ mak la o - lur du. A cý bütün be de ni ni kap la dý ðý za man, in - san mut lu lu ðu ger çek ten hak e der di. O gü nü as lýn da kim se a çýk la ya maz. Çün kü sýr - dýr. Sa de ce bir kul un ve o nun Sa hi bi nin sýr rý. O yüz den de ne ka dar a çýk lan ma ya ça lý þýl sa da as la a çýk la na ma ya cak. Sa de ce o gü nün he di ye le ri biz - le re su nul muþ. O na rýl mýþ bir kalp le dö nen Pey - gam ber; Mi râ cý ný her na maz da ya þa ma haz zý i le ver miþ bütün üm me ti ne. Ve biz de; Sec de de Al lah a en ya ký nýz. Al lah, tüm i na nan la rý o an hu zu ru na a lý yor. Pey gam ber e fen di mi zin Mi râ cý o ge ce i se; bi zim Mi râ cý mýz da her sec de miz dir. O yüz den ta dil-i er kâ na u ya - rak, i çi niz de týp ký yük sel miþ si niz gi bi his se de rek na ma zý mý zý kýl ma lý yýz. Bu nu uy gu la ma ya ça lýþ - ma lý yýz. Tek bir ge ce bi le ol sa. A ya ðý na ok sap la - nan bir sa ha be, na maz da o ka dar yük sel miþ ti ki o ku his set me miþ bi le Ör nek le ri miz as lýn da o ka dar çok ki O yüz den na maz di nin di re ði, o yüz den a rýn - mýþ lý ðýn ba sa ma ðý, o yüz den o nu kýl mak her ke se na sib ol mu yor ve o yüz den Mi râç Ge ce si ni sec - de ye ka pa nan ben li ði miz le ge çir me li yiz. Çün kü na ma zý mýz bi zim Mi ra cý mýz Mi râç ge ce si nin tüm gü zel li ði kalp le ri niz le sec - de le ri ni ze, sec de le ri niz le Rab bi mi ze u laþ sýn in þal - lah. Mi râç ge ce niz mü ba rek ol sun Mirâç gecesi Tarihimize sahip çýkalým MERVE ÝRÝYARI HATÝCE ÇELÝK Be di üz za man Sa id Nur sî nin i fa de et ti ði ü ze re in san lar da meyl-i ta har ri, ya ni ha ki ka ti a raþ - týr ma mey li var dýr. Bu öy le bir duy gu ki in - san lý ðý yan lýþ dü þün ce ve fi kir ler den a lý ko yu yor. Do la yý sýy la gün dem de var o lan o lay la rý doð ru bir þe kil de tah lil et me miz ve bu o lay lar hak kýn da fi kir yü rüt me miz ge re ki yor. Yap tý ðý mýz a raþ týr ma lar i le giz li ha di se le ri yan lýþ em po ze e den le re kar þý du ru - þu mu zu be lirt me miz ge re kir. Çün kü biz Ýs lâ mî de - ðer le ri mi ze ne za man sa hip çýk sak te rak ki et mi þiz. Ýs lâ mî de ðer le re uy gun ha re ket et me di ði miz de te - den ni ye düþ mü þüz. Do la yý sýy la ec da dý mý zýn geç - miþ te yap mýþ ol du ðu ic ra at la ra bak tý ðý mýz da on lar ge le nek ve gö re nek le ri ne, ya þan tý la rý na, mu kad des - le ri ne o lan bað lý lýk la rýy la in san lý ða hu zur, ba rýþ ve yük se liþ ge tir miþ ler dir. Hat ta Av ru pa nýn i ler le ye - me di ði fen ve tek no lo ji de ec da dý mýz fark lý bu luþ lar or ta ya koy muþ lar dýr. Ta ri hi mi ze bu bo yut ta sa hip - le nip me de ni ye te uy gun ya þa ya rak ec da dý mý za la yýk fert ler ol ma mýz ge re kir. Me se la; Der sim ha di se si ni e le a la lým. Bu o lay na sýl ger çek leþ miþ? Ne ler ya þan mýþ? Ma sum kar - deþ le ri miz ne gi bi sý kýn tý lar çek miþ ler? Bel ki de bi - zim bu so ru la rý mý za ce vap ve re cek o lan, doð ru ta ri - hi kay nak lar dýr. Do la yý sýy la geç mi þi ni bil me yen ge - le ce ði ni de bi le mez. Bu ba kýþ a çý sýy la de ðer len dir di - ði miz de geç miþ ta ri hi mi zi et raf lý ca a raþ tý rýr ma lý yýz. Bu gün kü e ði tim sis te min de ger çek ta rih di ye ö - nü mü ze sun duk la rý bil gi ler öð ren ci le ri u yut mak tan i ba ret. O kul ve ders ki tap la rýn da ec da dý mý zý doð ru bir þe kil de ta nýt ma yan ko mi te le re kar þý dur de me - miz ge re ki yor. Çün kü Hak kýn ha tý rý â li dir. Hiç bir ha tý ra fe da e dil mez ha ki ka ti ni di le ge ti ren Be di üz - za man Sa id Nur sî, bu as rýn in san la rý na ör nek ol - muþ þah si yet ler den dir. Be di üz za man Sa id Nur sî, bu va tan ve mil le te mad di ve ma ne vî nok ta lar da hiz met et miþ. Bu ül ke nin genç le ri ne i man ha ki kat - le ri ni an la ta rak on la rý ba tak lý ða düþ mek ten kur tar - mýþ. Sa id Nur sî yi yan lýþ o la rak Þeyh Sa id i le ka rýþ týr - dý lar. E vet per de ler a ra la ný yor. Doð ru lar gün yü zü - ne çý ký yor. Çün kü Fecr-i Sa dýk do ðu yor. Bu Fecr-i Sa dýk dö ne mi nin gel me siy le be ra ber ger çek ta rih de or ta ya çý ka cak. Va ta ný i çin mü ca de le e den Fa - tih ler, Mu rad lar, Sü ley man lar, Be di üz za man la ra sa hip çý ka lým. Bu gece Mirâç Gecesi Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si, bu - gü ne ka dar pek çok ö nem li ilk le re sah ne ol du. Ar dýn dan, ben zer le ri tek rar o lun du. Ýlk ci na ye tin iþ len me si, ilk "Yü ce Di - vân"a sevk, ilk la ik lik i lâ ný, ilk çið köf te par ti si, ilk ba þör tü lü ve kil pro tes to su, ilk "ye min kri zi" ha di se si, Kürt çe ko - nuþ ma tar týþ ma sý, ve sa i re... Bu gün a çý lýþ me ra si mi ya pý la cak o lan ye ni Mec lis'te de yi ne bir ilk ya þa na cak gi bi gö rü nü yor: Top lu ca ye min me ra si - mi ne ka týl ma ma, ya ni "ye mi ni boy kot" ha di se si. Ýlk gün i ti ba riy le "Mec lis boy ko tu"nu da i çi ne a lan bu "ye min boy ko tu"nun ba þý ný BDP des tek li ba ðým sýz lar çe ki yor. Sa yý la rý 35'i bu lan ba ðým sýz la rýn ya ný sý ra, ay rý ca tu tuk lu bu lu nan dört beþ ü - ye da ha ye min me ra si mi ne ka tý la ma ya - cak. Böy le lik le, ye min et me ye cek ve kil - le rin sa yý sý 40'ý bu lu yor. Bu hu sus ta, a na mu ha le fet ko nu mun - da ki CHP'nin ne ya pa ca ðý, na sýl bir tu - tum iz le ye ce ði he nüz bel li de ðil. Mil let ve ki li se çil di ði hal de tu tuk lu bu - lu nan la rýn top lam sa yý sý da dik kat çe ki ci bir hu sus. Ha di se ye ne re den ba ký lýr sa ba kýl sýn, Mec lis ça tý sý al týn da bu gün bir ve ya bir - den faz la "ilk"in ya þa na ca ðý kuv vet le muh te mel gö rü nü yor. Zi ra, Bü yük Mil let Mec li si, dok san yýl lýk ta ri hi nin en zor ve en kri tik ye - min tö re niy le kar þý kar þý ya gel miþ bu - lu nu yor. Ak lý se li min, bu kri tik dö nem de de ga - lip gel me si ni di li yo ruz. Mec lis Baþ ka ný Ek þi U sûl ge re ði, bu gün top la na cak ye ni Mec lis' te Baþ kan lýk gö re vi ni 80' i ne mer di ven da ya mýþ o lan CHP'li Ok tay Ek þi yü rü te cek. Ge çi ci Baþ kan Ek þi'nin de i ki ta ne "en"i var. Bi rin ci si: Ye ni Mec li sin en yaþ lý ü ye - si dir. Mec lis Baþ ka ný ol ma sý nýn se be bi de bu dur. Ý kin ci si: Tek ba þý na hü kü met ku ra cak bir gru ba sa hip AK Par ti li le re vak tiy le en a ðýr ha ka ret te bu lu nan bir es ki "baþ - ya zar"dýr. 28 E kim 2010 ta rih li Hür ri yet'te ki kö þe ya zý sýn da, bu par ti nin yö ne tim kad ro su hak kýn da "a na la rý ný bi le sa tan zih ni yet" i fa de si ni kul lan mýþ tý. Öy le ki, o ta rih te ga ze te de ki gö re vin den ve baþ - ya zar lýk ko nu mun dan bu se bep le ay rýl - mak zo run da kal mýþ tý. Ba ka lým, Mec lis'te ki en ka la ba lýk par ti gru buy la en çe tin mu ha lif Ek þi'nin kar - þý lýk lý mü na se bet ve di ya log la rý na sýl bir düz lem de ce re yan e de cek... Dert bir de ðil, dü ðüm dü ðüm Ye ni se çi len ve kil ler ve bu gün top la - na cak o lan Mec lis'in ö nün de bir di zi han di kap var. Yu ka rý da te mas et tik le ri mi zin dý þýn da, ye ni Mec lis ay rý ca þu sý kýn tý lar la da kar - þý kar þý ya gel miþ bu lu nu yor: * Ar týk za ru ret ha li ni al mýþ o lan ye ni bir A na ya sa'nýn ha zýr lan ma sý i çin, par ti - ler ve grup lar a ra sýn da bir uz laþ ma ze - mi ni sað la na bi le cek mi? * Hür ri yet, te mel hu kuk ve de mok ra - si yi he def a lan Mec lis'in hür i ra de si, bun dan böy le yar gý nýn, as ke ri ye nin ve bü rok ra si de ki sa ir ve sa yet çi, da yat ma cý ka lýp la rýn üs tü ne çý kýp ha ki mi ye ti ni te - sis e de bi le cek mi? * Bü tün par ti le rin gün de min de o lan ye ni A na ya sa tas lak ça lýþ ma la rýn da, a ca - ba dar be iz le ri si li ne cek, dar be ci le rin ta - sar ruf la rý sý fýr la na bi le cek mi? Me se lâ, bu gün kü sý kýn tý la rýn ba þýn da ge len þu "yüz de 10 ba ra jý" gi bi an ti de mok ra tik mas ka ra lýk la ra son ve ri le bi le cek mi? * Bir baþ ka sý kýn tý da, par ti le rin ken di iç le rin de var. A na mu ha le fet par ti si (CHP) ken di iç so run la rýy la bo ðu þup dur mak ta. MHP'nin son se çim de ve kil ve oy o ra nýn da ki dü þüþ, par ti li ler ce haz - me di le bil miþ de ðil. Fi kir yel pa ze si ni ge - niþ let miþ gö rü nen BDP'nin Mec lis'te na sýl bir gö rün tü yan sý ta ca ðý da, yi ne me rak e di len meç hûl geliþme ler a ra sýn - da yer a lý yor. Ýkin ci Dün ya Sa va þýn - dan son ra Bal kan lar da ku ru lan kar ma sos ya - list Yu gos lav ya, 1992'den i ti ba ren da ðýl ma sü re ci ne gir di. Yer yer kan lý bo ðuþ ma la - ra yol a çan bu da ðýl ma sü - re cin de mer kez den ay rý lan Hýr va tis tan, Bos na Her - sek, Sýr bis tan, Slo ven ya, Ko so va, Ma ke don ya ve Ka ra dað, ba ðým sýz bi rer dev let ha li ne gel di. Bu coð raf ya da ki nü fu - sun yo ðun lu ðu nu da, yö - ne ti min hâ kim un su ru nu da Sýrp lar teþ kil e di yor. Sýrp lar dan son o la rak ay rý lan ve Mir leþ miþ Mil - let ler'e 192. sý ra da ü ye o - lan ül ke, Ka ra dað ol du. Ka ra dað Cum hu ri ye ti, bir mil yo nun al týn da ki nü - fu suy la Bal kan la rýn ve Av - ru pa'nýn en kü çük ül ke le - rin den bi ri dir. Ül ke nin baþ ken ti, 170 bin nü fus lu Pod go ri ca'dýr. Di ðer 8 10 ci va rýn da ki þe - hir le rin nü fu su i se, 10 bin i lâ 50 bin a ra sýn da de ði þi - yor. Ka ra dað lý lar, Bal kan lar - da ken di le ri ni ay rý bir top - lu luk o la rak gö rü yor. De - mog ra fik ya pý sý i se, Sýrp, Ar na vut ve muh te lif sa - vaþ lar se be biy le bu ra ya göç e den mül te ci ler den o - lu þu yor. Ha liy le, bu ra dan da baþ - ka ül ke le re göç e dip git miþ çok sa yý da Ka ra dað lý var. Ço ðun lu ðu nu Hý ris ti yan - la rýn teþ kil et miþ ol du ðu Ka ra dað hal ký, ba ðým sýz lýk yo lun da ki a dým la rý ný BM'nin tav si ye le ri doð rul - tu sun da at tý. 21 Ma yýs'ta (2006), ön ce re fe ran dum ya pýl dý. Hal kýn i ra de si, Sýr bis tan'dan ay rýl - ma yö nün de te cel li et ti. 3 Ha zi ran'da i se, res men ba - ðým sýz lýk ka ra rý a lýn dý. Ka ra dað'ýn ba ðým sýz lý ðý - ný, baþ ta AB, ABD, Rus ya ve Çin'nin ya ný sý ra, Tür ki - ye'nin da hil ol du ðu bir çok ül ke ta ný dý ðý ný ka bul et ti. Bu ka rar, so nun da BM ta - ra fýn dan da ka bul e di lin ce, Ka ra dað, 28 Ha zi ran 2006 ta ri hi i ti ba riy le, u lus la ra ra - sý hu ku ka gö re ba ðým sýz ül ke sta tü sü nü ka zan mýþ ol du.... NOT: Bir leþ miþ Mil let le rin "son ü ye si" ol ma sý fa tý, 2 mil yon nü fus lu Ko so va'ya geç ti. Baþ ken ti Priþ ti na o - lan Ko so va'da Müs lü man 28 Haziran 2006 TARÝHTE BUGÜN Eski Yugoslavya'nýn bugünkü son hali. Karadað, BM'nin 192. üyesi Yeni Meclis'te en kritik bir gün

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Ve Çaðdaþ Evliya Çelebiler belli oldu Geçen bir ömrün serencamý Hayatta her þey gönlümüzden geçtiði, istediðimiz, beklediðimiz gibi olmayabiliyor. Bizlere düþen çalýþmak, gayret göstermek, sebeplere teþebbüs etmek ve neticeyi Cenâb-ý Allah tan tevekkülle, teslimiyetle, duâ ile beklemek gerekiyor. Bütün bunlara raðmen dünyanýn imtihan meydaný olduðunu unutmadan her hadiseye Ýbrahim Hakký gibi Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler deyip pencerelerden ibretle seyretmeliyiz. Haydar Bey, sýkýntýlý, öfkeli, sabýrsýz ve olaylara ters noktadan bakan bir insan profili çizen karaktere sahipti. Bakýþ açýsýndaki eksiklikler onu sürekli zorluklara, hatalara ve zahmetlere sürüklemiþtir. Bu tezatlar onun hayatýna, iþine, saðlýðýna ve aile hayatýna yansýmýþtýr. Geçmiþ sýkýntýlarýný, hayatta çektiði zorluklarý, astsubaylýktan atýldýðýný, eþi ve çocuklarý ile yaþadýðý sýkýntýlarý uzun uzadýya anlattý. Eþinin vefatýndan sonra hastalanmasý ve yataða baðýmlý duruma gelmesiyle de huzurevine girmek durumunda kalmýþtý. Onun hayata tutunmasý, geçmiþe sünger çekerek, yeni bir sayfa açarak huzurlu, mutlu bir insan olarak yýllarca boþ býraktýðý manevi bataryalarý i- manla, ibadetle ve dualarla doldurmasý; maddî ve manevî saðlýðýnýn tedavi olmasý için itinayla ve gayretle çalýþmaya baþlamýþtýk. Ancak o, her haliyle ve davranýþlarýyla sert ve öfkeli bir mizacý sahipti. O tavýrlarýyla herkesi acýmadan kýrýyor, baðýrýp, çaðýrýyor, hakaretler ediyor, tehditler savuruyordu. Personel ve yaþlýlardan gelen þikâyet ve sýzlanmalar üzerine kendisiyle yaptýðým görüþmelerde durumunu, yanlýþýný kabulleniyor, ruhsî yapýsýndan, hastalýðýndan ve yaþlýlýðýndan kaynaklandýðýný söylüyordu. Ama kaldýðý yerden yine devam ediyordu. Hayatta çektiði iç sýkýntýlarý, nahoþ hadiseler ve kaybettiklerine duyduðu üzüntülerin kendisini böyle istenmeyen ve sevilmeyen bir duruma getirdiðini itiraf ediyordu. Ýçinde bulunduðu psikolojik durumu ve rahatsýzlýklarýný da göz önüne alarak onun davranýþlarýna sürekli toleransla bakýp, her seferinde iyiye, güzele, rahata, huzura ve mutluluða kavuþmanýn yöntemlerinden usanmadan, yorulmadan bahseder, sabýr tavsiye ederdim. Vakýftan arkadaþlarla tanýþtý. Onlarla da hayata bakýþ konularýnda tartýþmalar yapmýþ. Ýlke ve inkýlâplardan dem vurmuþ, ötenaziyi savunmuþ, Müslüman ülkelerin insanlarýnýn geri kalmýþ olmalarýndan bahisler etmiþ. Bütün bunlara raðmen ona iman ve Kur ân hakikatlerinden bahisler anlatmýþlar, manevî reçeteler sunmuþlar. Þefkatle ve merhametle kucaklamýþlar. Onun sert, öfkeli ve agresif tutumu karþýsýnda sabýrla ve iyi niyetle muamelede bulunmuþlar. Kendisine Üstad ýn Mektubat isimli eserini hediye etmiþler. Bütün günüm bir þeyler okuyup, yazarak ve televizyon seyrederek geçiyor. Tekerlekli sandalye ile katlarda salonlarda dolaþýyorum. Düzenli þekilde yemeklerimi yiyorum ve ilâçlarýmý kullanýyorum. Bunun dýþýnda maddî ve manevî hiçbir dünyam, yaþantým yok sözleri ile kendisini anlatýyordu. Daha çok yüksek makamlara yazýlar yazar, mektuplar ve kartpostallar gönderir; oralardan gelen cevabî yazýlarla teselli olur, gurur duyar ve hatta insanlara bu durumu bir tehdit unsuru olarak da lanse ederdi. O alâyiþi, nümayiþi, büyük zatlarla, makamlarla, müþerref olmayý çok seviyordu. Onun olumlu, olumsuz tavýrlarýna ve karakteristik yapýsýna bakmadan, yanlýþlardan vazgeçip doðrulara yönelmesi için hep kavl-i leyyin üslupla, içten ve samimi tavýrlarla, þefkatle, tebessümle yaklaþtým. Bu o- nu birçok yanlýþlardan da alýkoymuþtu. Rahatsýzlýklarý çok ilerlemiþti. Bir ay yoðun bakýmda kalmýþ, iki ayaðýný kendinden önce kabre göndermiþti. Tedavileri a- ralýksýz devam ediyordu. Son gördüðümde çok zayýflamýþ ve hastalýðý aðýrlaþmýþ, benzi solmuþ olmasýna raðmen, bilinci ve hafýzasý yerindeydi. Görüþmemizde her konuda sorduklarýma mantýklý ve tutarlý cevaplar verdi. Kendisine her türlü desteðin verileceðini, moralini yüksek tutmasýný söylediðimde teþekkür etti. Hastalýklarýn duâlarýn kabulüne vesile olmasýný hatýrlatarak bolca Cenâb-ý Hakka duâlar etmesini tavsiye ettim. Yorumsuzluk ifade eden bakýþlarýnýn arkasýndaki sabit, sükût ve müphem duruþun karþýsýnda beklemenin yersiz olacaðýndan, geçmiþ olsun dileyip, veda ederek hýzlý bir þekilde ayrýlmak durumunda kalmýþtým. Bir hafta sonra vefatý ile Özel Park Hastanesinin a- çýlýþ programý ayný güne rastlamýþtý. Binanýn ön tarafýnda müzikli eðlenceler, çeþitli folklor gösterileri, Bakanýn, valinin, belediye baþkanýnýn konuþmalarýnýn sesleri iþitiliyor, her yer balonlarla süslenmiþ, konfetiler patlatýlýyordu. Davetlilerin coþkun alkýþlarý duyuluyordu. Yüksek sesli cihazlardan gelen alâyiþ ve nümayiþ gürültüleri altýnda binanýn arka tarafýndaki morgdan Haydar Beyin cenazesini teslim alýrken aklýma birçok düþünce, ibretler ve mülahazalar geldi. Hepsinden zihnimi uzak tutarak: Dünya hayatý bir oyun ve eðlenceden baþka bir þey deðildir... 1 âyetinin mânâsýný hatýrlayýp tefekkür ettim. Bir tarafta eðlenceler, gülüþmeler, coþkun kalabalýklarýn alkýþlarý; öbür tarafta günahýyla, sevabýyla huzura çýkan zavallý bir fanide kendini gösteren ölümün gerçek yüzü. Dipnot: 1. En am Suresi, 32. BRITISH COUNCIL ÝLE GENÇLÝK VE SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANLIÐININ ORTAK DÜZENLEDÝÐÝ HAYA- LÝMDEKÝYOLCULUK YARIÞMASINAKATILARAKAVRUPASEYAHATÝKAZANAN24YARIÞMACIBELÝRLENDÝ BRÝTÝSH Council (Ýngiliz Kültür Heyeti) ile Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlýðýnýn ortaklaþa düzenlediði Hayalimdeki Yolculuk adlý yarýþmaya katýlarak Avrupa seyahati kazanan 24 yarýþmacý belirlendi. British Council dan yapýlan açýklamaya göre, 18 ila 30 yaþlarýndaki gençler, internet sitesinden hayallerindeki seyahati kurguladýklarý bir baþvuru yaparak, yazý, fotoðraf ya da video ile yarýþmaya katýldý. Yarýþmayý kazanan 24 asýl ve 8 yedek eser sahibinin belirlenmesinde, içeriðin özgün olmasý, yarýþma konusuna uygun olmasý ve bir mesaj vermesi, kültürlerarasý diyaloða katký sunmasý, dil, anlatým ve görsel zenginlik gibi kriterler dikkate alýndý. Kazanan katýlýmcýlar, Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakaný Faruk Nafiz Özak, tarihçi ve yazar Caroline Finkel, belgesel yapýmcýsý, gezgin ve gazeteci Coþkun Aral, gazeteci, gurme ve gezi yazarý Mehmet Yasin gibi isimlerden oluþan jürinin deðerlendirmesi sonucu belirlendi. 24 Çaðdaþ Evliya Çelebi, Belçika, Fransa, Ýsviçre ve Ýtalya yý kapsayacak 7 gece 8 gün sürecek Avrupa seyahatine Temmuz B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ Evliya Çelebi nin doðumunun 400. yýldönümü anýsýna 2011 yýlý UNESCO tarafýndan Evliya Çelebi Yýlý olarak ilân edildi. arasýnda katýlacak. Çaðdaþ Evliya Çelebiler in seyahati, dan takip edilebilecek. DünyaKur ân-ýkerimokuma birincilerindenkur ânziyafeti MALATYA NIN Darende ilçesinde gerçekleþtirilen 10. Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinlikleri ne katýlan dünya Kur ân-ý Kerim okuma birincileri beðeni topladý. Yurt içinden ve yurt dýþýndan binlerce kiþinin katýldýðý etkinlikte, özellikle Nijerya, Mýsýr ve Hindistan dan gelen hafýzlar ilgi odaðý oldu. Anadolu nun manevî mimarlarýndan Somuncu Baba ile mutasavvýf ve divan þairi Osman Hulusi Ateþ in kabirlerinin bulunduðu Somuncu Baba Somuncu Baba Külliyesi avlusundaki namazgâhta gerçekleþen Kur ân ziyafetine ilgi büyüktü. Yurt içinden ve yurt dýþýndan binlerce kiþinin katýldýðý etkinlikte, özellikle Nijerya, Mýsýr ve Hindistan dan gelen hafýzlar ilgi odaðý oldu. FOTOÐRAFLAR: AA Külliyesi avlusundaki namazgâhta gerçekleþen Kur ân ziyafetinde, Grup Dergâh da ilâhiler okudu. Katýlýmcýlar, 73 yýllýk hafýz Muhamed Ahmed Amer (84) ile 52 yýllýk hafýz Sayed Metvalli Abdelaal nin (64) de aralarýnda bulunduðu dünya birincisi hafýzlardan Kur ân-ý Kerim dinlediler. Cami avlusundaki namazgahý dolduranlar, duâ etti. Somuncu Baba Müzesi nin gezilmesinin ardýndan hat, kaligrafi ve resim sergisi açýldý. Malatya / aa SOLDAN SAÐA 1. Evlenme çaðý geçmiþ kýz. - Kadýnlarýn süs olarak kullandýðý bir çeþit baþlýk. 2. Kuzeybatý Kafkasya da yaþayan bir halk. - Üzerine iplik, tel, þerit vb. sarýlan, kenarlarý çýkýntýlý, ekseni boyunca delik silindir, bobin. 3. Büyüme, geliþme, çoðalma. - Kamu ile ilgili. 4. Deniz veya göl sularý ile çevrilmiþ küçük kara parçasý, cezire. -Kanamak iþi, nezif. 5. Nikel elementinin simgesi. - Peygamber efendimizin peygamberliðini haber veren bir hristiyan rahip. - Ýplik. 6. Oðul otu. - Baba. 7. Jüpiter gezegeninin bir uydusu. - Farsçada tekme. 8. Ýrityumu sigleyen harfler. - Doðum iþini yaptýran kadýn. - Taharri. 9. Varmak iþi.-(tersi) dereotu türünden bir bitki. 10. Ekmek iþi.- Derbeder. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Madagaskar'ýn baþkenti. 2. Sonsuz, ölümsüz, bengi. - Tabakalanmýþ ceylan derisi. 3. Eski bir hint tanrýsý. - Koyun sesi. - Roma'nýn sessizleri. 4. Bazý yörelerimizde hiza kelimesisnin söyleniþi. - Belemek iþi. 5. Asit i- yonlaþma sabitesi. - Kalabalýk. 6. Mýsýrýn baþkenti. 7. Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan illerinden biri. - Rütbesiz asker. 8. Gemilerde oda. -Elin parmak dipleriyle bilek arasýndaki iç bölümü. 9. Okumak iþi, kýraat. - (Tersi)Asalak bir hayvan. 10. Üzüntülü düþünce durumu, kaygý. - Dökülen - Tohumlarla ertesi yýl kendiliðinden çýkan tahýl, soðan vb. 11. Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk, açýklýk. - Güven, güvenç. 12. Samsun'un bir ilçesi. Yarýþmayý kazananlar için düzenlenen ödül töreni, Devlet Bakaný Faruk Nafiz Özak ýn himayesinde, 5 Temmuz Salý günü Ankara da BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI V A T Ý K A N S H A N E E T O L Ý D Ý Y A N E T Z A K Ý R A Z E B A N Ý Ý B A N A T A K G M E K R E L T D A M K D A H E Ý Y O T H A Ý T A L A T A L Ð I E L Y A K N T F Z A L Ý M E E Z Ý A U S A S U M A N E Ý K O N A M Ý M A N L A M A K N F yapýlacak. Hayalimdeki Yolculuk adlý web sitesi ve yarýþmasý, British Council, Baþbakanlýk Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlýðý ile ORG-DER Olimpiyat Ruhu ve Gençlik Çalýþmalarý Derneðinin imzaladýðý iþbirliði protokolü çerçevesinde, Hürriyet Online ve Microsoft Türkiye nin sponsorluðunda düzenlendi. Hayalimdeki Yolculuk ile 400 yýl önce yaþayan Evliya Çelebi nin izinden yeni kuþaklarýn seyahat hayallerinin geliþtirilmesi ve gerçekleþtirilmesinin hedefleniyor. Evliya Çelebi ve bütün zamanlarýn seyyahlarýnýn dünya kültürüne, diyaloða, barýþa, hoþgörüye ve kültürel zenginleþmeye olan katkýsýnýn, Çaðdaþ Evliya Çelebi ler ile sürdürülmesi ve geliþtirilmesi amaçlanýyor. British Council ýn Paylaþtýðýmýz Avrupa projesi kapsamýnda geliþtirilen bu web sitesi ve yarýþma ile Türk kültürünün ve toplumunun zenginliðe ve çeþitliliðe dayalý köklerinin tanýnmasý, Avrupa kýtasýna dair daha kapsayýcý bir bakýþýn inþasý yolunda keyifli bir adým a- týlmasý öngörülüyor. Yarýþma hakkýnda detaylý bilgiye ve kazananlarýn açýklandýðý listeye sayfasýndan ulaþýlabilir. Ankara / aa KÝHMED, okuyaný ödüllendirdi KÝHMED tarafýndan bu yýl ikincisi düzenlenen imam hatipler arasý kitap o- kuma yarýþmasýnýn ödül töreni Yunus Emre ÝHL nin bahçesinde coþkulu bir kalabalýðýn katýlýmý ile yapýldý. KÝH- MED (Kocaeli Ýmam Hatip Liseleri Mezunlarý Derneði) tarafýndan gerçekleþtirilen Ýmam Hatipler arasý kitap o- kuma yarýþmasýna bine yakýn öðrenci katýldý. Dönem boyunca belirlenen 10 kitabý okuyan öðrenciler bu kitaplardan 100 soruluk bir teste tabi tutuldular. Sýnav sonucunda dereceye giren 100 öðrenciye çeþitli ödüller verildi. KÝHMED tarafýndan geleneksel hale getirilen kitap okuma yarýþmasýnýn ö- dül törenine öðrenciler ve veliler büyük ilgi gösterdiler. Bir þölen havasýnda gerçekleþen ödül törenine KÝH- MED Baþkaný Zafer Sevil ve Yunus Emre ÝHL Müdürü Kamer Günay ev sahipliði yaptý. ÖRNEK ÝNSANLAR OLMALIYIZ Saygý duruþu ve istiklal Marþý nýn o- kunmasýnýn ardýndan Kur ân-ý Kerim Okuma Yarýþmasý Türkiye Birincisi Hikmet Akça nýn okuduðu Kur ân-ý Kerim ile baþlayan programda ilk konuþmayý KÝHMED Baþkaný Zafer Sevil yaptý. Sevil, Ýmam hatip okullarý yýllardýr bu ülkeye cansiperane hizmet eden insanlar yetiþtirmiþtir. Bundan sonrada yetiþtirmeye devam edecektir. Sizlerde sizlerden önce bu okullardan mezun olan büyükleriniz gibi mezun olduðunuzda ülkenize en iyi þekilde hizmet e- Yarýþmada Kübra Yýlmaz birinci oldu. deceksiniz. Örnek insanlar olacaksýnýz. Bu günde çok önemli olduðuna inandýðým kitap okuma yarýþmasýnýn ikincisini gerçekleþtirdik. Sizler bu kitaplarý seve seve okudunuz ve ödülü hak ettiniz. Okumak bir insanýn hayatýnda ekmek gibi su gibi önemlidir. Okumayan insan kendini geliþtiremez þeklinde konuþtu. ÇOK OKUMALI ÇOK ÇALIÞMALIYIZ Daha sonra kürsüye gelen Ýl Müftüsü Mehmet Sönmezoðlu da okuma ile ilgili güzel sözlerden bahsetti. Son olarak Kürsüye gelen Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, okumanýn öneminden bahsettiði konuþmasýnda okumanýn ve çalýþmanýn baþarý için þart olduðunun altýný çizdi. Yarýþmada Kübra Yýlmaz birinci, Ramazan Onar ikinci, Nuray Çakar üçüncü olarak çeþitli ödüller aldýlar. Ayrýca yarýþmaya katýlan ve ilk 100 e giren bütün öðrenciler Çanakkale gezisi ile ödüllendirildiler. Kültür Sanat Servisi BÝR KÝTAP Marka Yönetimi ve Ýmaj MARKA Yönetim Danýþmaný Mehmet Ak, bugüne kadar birçok firma ve markaya sunduðu bilgi birikimini Marka Yönetimi ve Ýmaj adlý yeni kitabýnda topladý. Kitap; Ýngilizce, Japonca, Fransýzca gibi birçok dile de çevrilecek.

11 Y EKONOMÝ 11 DR. BURHAN ÖZFATURA Süt ü re ti ci le ri nin sý kýn tý sý Se çim ler geç ti. AKP nin ga li bi ye ti be lir len di. Ve her kes, hu ku ki pro se dür le rin bit me si ni; ye ni Hü kü me tin ku rul ma sý ný, TBMM nin a çýl ma sý - ný, Gü ven o yu mü za ke re le ri ni, vs. vs. bek li yor. An cak, ha yat de vam e di yor, ih ti yaç ve sý kýn tý lar pro se dür din le mi yor. E ko no mik ve sos yal ha ya ta her gün mü da ha le le rin ya pýl ma sý ge re ki yor. -Ta rým ve hay van cý lýk sek tö rü, ül ke mi zin en ö - nem li ve en a ðýr lýk lý ke si mi ni teþ kil et mek te dir. Her a çý dan bü yük ö nem arz et mek te dir. Ve ne ya zýk ki, çok cid dî prob lem ler ya þan mak ta dýr. -Ýz mir, (bil me yen le re gö re) sa na yi ve hiz me te sek - tör le ri nin a ðýr bas tý ðý bir il dir. Hal bu ki, ta rým ve hay - van cý lýk, çok da ha a ðýr lýk lý dýr. Þeh ri miz, Türk ta rý mýn da, en ön sý ra da yer al mak ta; ge rek kat ma de ðer; ge rek se ü rün çe þit li li ði a çý sýn dan, li - der du rum da bu lun mak ta dýr. Ta rým ü rün le ri ih ra ca - týn da da ilk sý ra da dýr. -Son yýl lar da hay van cý lýk ta rý mýn ö nü ne geç miþ tir. Ö zel lik le, Ti re/ Ö de miþ/ Ki raz/ Bey dað/ Tor ba lý/ Ba - yýn dýr/ Ber ga ma/ Ký nýk ve Ke mal pa þa gi bi il çe le rin bir nu ma ra lý ge çim kay na ðý ol muþ tur. (1994 te Ýz mir Da - mýz lýk Sý ðýr Ye tiþ ti ri ci le ri Bir li ði ku rul du ðun da, ü ye sa - yý sý 60 i di, bu gün 8000 i aþ mýþ týr.) -Ya pý lan cid dî ha ta lar ve ö zel lik le Gü ney do ðu ya a - ðýr lýk ve ren ar tým po li ti ka lar se be biy le, süt ü re ti ci le ri, tam bir ma li çýk ma za gir miþ ler dir. (Þim di fa iz siz kre - di ve ri li yor. Hay van cý lýk teþ vik e di li yor. Gü nü ge lin - ce, hiç bi ri al dý ðý kre di yi ge ri ö de me ye cek tir. Bu a ra - da, söz ko nu su kre di le rin he ve si i le kon trol süz ve he - sap sýz þe kil de hay van it ha la tý ya pýl mak ta dýr. Bu da, ka ba yem a çý ðý ný da ha faz la art týr mak ta dýr. Ay rý ca, fi - yat la rýn i yi leþ me si se be biy le, yem e ken çift çi le rin pa - mu ða dön me si de, sý kýn tý yý art týr mak ta dýr.) Ö zel lik le, ye ni se çi len mil let ve kil le ri mi zin bu ko - nu la ra sa hip çýk ma sý, ta kip çi ol ma sý, za ru ret arz et - mek te dir. Va at gü nü geç miþ, ic ra at dö ne mi gel miþ - tir. (Gö rü le cek tir ki, 4 yýl çok ça buk geç miþ ve tek rar seç me nin ö nü ne çýk ma dö ne mi ge li ver miþ tir.) Ya pý lan ha ta la rý ve ça re le ri ö zet le mek is ti yo rum: 1-Ge çen yýl, Kur ban Bay ra mý dö ne min de, ya pý lan bü yük baþ hay van it ha li, çok yan lýþ ol muþ tur. Ö zel - lik le, kar kas o la rak ya pý lan it ha lat la, ne ka dar yaþ lý i - nek var sa, Türk hal ký na ye di ril miþ tir. Bu a ra da, o la - yýn i nanç ve sað lýk a çý sýn dan da cid di prob lem le ri var dýr. (Bu hay van la rýn, do muz ka ný i le güç len di ril - miþ yem ler le bes len di ði ni bi li yo ruz. De li da na has ta - lý ðý ris ki ni ta þý dýk la rý ger çe ði ni de ih mal e di yo ruz.) Son 9 ay da, 1,1 Mil yar Do lar lýk it ha lat ya pýl dý a-tür ki ye de, kýr mý zý et tü ke ti mi nin % 40 ý kü çük baþ hay van dýr. Nü fu su muz 60 mil yon i ken, 73 mil yon kü - çük baþ hay va ný mýz var dý. 73 mil yon ol duk, sa yý 26 mil - yo na düþ tü. De mek ki, kü çük baþ hay van ü re ti mi ne cid di des tek le rin ve ril me si ge rek mek te dir. Ýt ha lat ya pý - la cak sa da, kü çük baþ it hal e dil me liy di. b-tür ki ye de 12 mil yon bü yük baþ mev cut tur. Sa yý a - zal mýþ, an cak et ve süt ve ri mi çok art mýþ týr. Kül tür hay van cý lý ðý ge liþ miþ tir. (1995 de, bir i ne ðin, yýl lýk süt ve ri mi, 1700 kg i di. Bir lik ler ku rul du, ýs lah lar ya pýl dý ve ve rim 7-7,5 to na çýk tý. Tür ki ye or ta la ma sý da 4,5 ton ol du. AB or ta la ma sý da 5,5-6 ton ci va rýn da dýr. Ýz mir, AB or ta la ma sý nýn çok ü ze rin de dir.) c-ü re ti ci, ya þa ya bil mek i çin, 1 kg süt kar þý lý ðýn da, en az 1,6 kg. (50 kg/21 pro te in lik bir çu val i le) süt ye mi a - la bil me li dir. Ve bu gün, bir çu va lýn be de li 40 mil yon TL. o lup; kg ý 800 ku ruþ et mek te dir. -Ü re ti ci le ri miz sü tü, 600 ku ruþ za ra ra sa ta bil mek te - dir. (Ma a le sef, iç pi ya sa kar tel le rin e lin de dir. Re ka bet Ku ru lu da, ses siz kal mak ta dýr. SEK in ö zel leþ ti ril me si i - le, mey dan/ bu kar tel le re kal mýþ týr.) Teþ vik 100 ku ruþ - tur. Ne ti ce de, 800 ku ruþ o lan bir çift li ðe gö re ya pýl mýþ - týr.) Böy le ce, ü re ti ci pe ri þan ol mak ta, borç la rý ný ö de ye - bil mek i çin, da mýz lýk la rý yok pa ha sý na sat mak ta dýr. -Þu hal de, hay van cý lýk des te ði art týr ma lý dýr. (Ha- len, ta rým des tek le me le ri i çin de, hay van cý lý ðýn pa yý % 20 ci va rýn da dýr. Bu o ran art tý rýl ma lý dýr.) Teþ vik - ler, ü re ti me ve ka li te ye yö ne lik ol ma lý, su is ti mal ka - pý sý sey ya nen ve doð ru dan teþ vik ler kal dý rýl ma lý dýr. (AB nin ver di ði des tek le ri in ce ler sek, ne ka dar ge ri - de ol du ðu mu zu gö rü rüz.) 2-Ka li te li ka ba yem a çý ðý nýn gi de ril me si i çin, e - kim a lan la rý nýn ge niþ le til me si teþ vik e dil me li ve me ra lar ýs lah e dil me li dir. 3-Süt to zu it ha la tý ke sin lik le dur du rul ma lý dýr. (AB, Süt to zu/ Te re ya ðý/ Sý ðýr e ti ve sý ðýr stok la rý ný, Tür ki ye de e rit mek te dir.) Güm rük Bir li ði an laþ ma - la rý tek rar e le a lýn ma lý, ül ke mi zin sö mü rül me si ne son ve ril me li dir. 4-Res mi it ha la týn dý þýn da, ne ka dar ka çak et ye di ði - miz meç hul dür. Güm rük ler kev gir den de be ter ha le gel miþ tir. Cid dî ted bir ler a lýn ma lý dýr. 5-Süt Kon se yi, tam an la mý i le gös ter me lik ol muþ, i çi boþ bir KÝT du ru mu na düþ müþ tür. Süt sa na yi ci le ri i le bü rok rat dost la rý, ü re ti ci yi dü þün me mek te dir ler. Bu a ra da, al ter na tif güç o la bi le cek Da mýz lýk Bir lik le - ri ne de de vam lý bas ký ya pýl mak ta dýr. Ö zerk de ðil dir ler. Hak la rý ný ko ru ya maz ha le ge tir mek te dir ler. 6-Süt tü ke ti mi teþ vik e dil me li dir. (AB de yýl lýk tü ke tim or ta la ma sý 80 kg/ Tür ki ye de kg dýr.) Süt kar tel le ri nin a þý rý kar hýr sý fren le me li dir. (Bu kar tel ler, sü tün to nu nun en faz la-600 bin TL ya al - mak ta; tü ke ti ci ye 1,5 mil yon TL ya sat mak ta dýr lar. Yüz de 250 kar et mek te dir ler. Pe ki, U lu sal Süt Kon - se yi ni çin u yu mak ta dýr?) Ekonominin yüzde 28'i kayýt dýþýnda MALÝYE BAKANLIÐINA GÖRE, TÜRKÝYE'DE EKONOMÝNÝN YÜZDE 28'Ý KAYIT DIÞINDA BULUNUYOR. 8 YILLIK DÖNEMDE KAYIT DIÞILIK SADECE KATMA DEÐER VERGÝSÝNDE 104 MÝLYAR LÝRALIK EKONOMÝK KAYBA SEBEP OLDU. MALÝYE Bakanlýðý Hesap Uzmanlarý Kurulu, geçen yýl Türkiye de kayýt dýþý ekonominin boyutlarýyla ilgili kapsamlý bir araþtýrma baþlattý. Baþhesap Uzmanlarýndan Cenk Murat Arslan tarafýndan gerçekleþtirilen araþtýrma sonucunda, Hesap Uzmanlarý Kurulu - Kayýt Dýþý Ekonomi Mali ve Ekonomik Raporu hazýrlandý. Kayýt dýþý ekonominin, beyan dýþý, enformel ve yasa dýþý ekonomik faaliyetler olarak üç baþlýk altýnda toplandýðý Raporda, kayýt dýþýlýðýn sosyal güvenlik ve vergi tabanýný aþýndýrarak, vergi ve prim tahsilatýnda azalýþa neden olduðu, bunun da bütçe açýklarýný artýrdýðý belirtildi. Bu sebeble vergi oranlarýnda sýk sýk artýþ yapýlmasýnýn gündeme geldiðine iþaret edilen raporda, bu þartlarda kayýt dýþýlýðýn bir devlet politikasý olarak benimsenmesinin, kararlý ve sürekli mücadelenin, bu mücadeleye toplumsal destek ve katýlýmýn önemine dikkat çekildi. Türkiye de sektörler, bölgeler, gelir unsurlarý ve yasal faaliyetlerin gizlenmesi ya da gayri yasal faaliyetler itibariyle bir Kayýt Dýþý Ekonomi Haritasý çýkarýlmalý zorunluluðuna da iþaret edilen raporda, daha sonra Türkiye de kayýt dýþýlýðýn boyutlarý ortaya kondu. KRÝZ DÖNEMLERÝNDE KAYIT DIÞILIK ARTIYOR Yapýlan hesaplamada 8 yýllýk dönemde tahakkuk edenle, etmesi gereken KDV arasýnda 104 milyar 26 milyon 642 bin liralýk bir fark olduðu anlaþýldý yýlýnda KDV açýsýndan ekonomide yüzde 39 luk bir kayýt dýþýlýk bulunurken, bu rakam red ve iade rakamlarý dikkate alýndýðýnda yüzde 29 a düþtü. Rapora göre, 2002 yýlýndan 2006 yýlýna kadarki dönemde kayýt dýþýlýkta bir iyileþme görüldü. Ancak dünya ekonomisinde ortaya çýkan krize paralel 2007, 2008 ve 2009 yýllarýnda kayýt dýþýlýk rakamlarýnda bir yükselme gözlendi. Red ve iadeler sonrasý 2007 yýlýnda yüzde 19 a yükselen kayýt dýþýlýk oraný, 2008 yýlýnda yüzde 20, 2009 yýlýnda ise yüzde 28 olarak gerçekleþti. Red ve iadelerin hesap dýþýnda býrakýldýðýnda ise 2009 yýlýnda Türk ekonomisinin yüzde 40 nýn kayýt dýþý olduðu gibi bir sonuca ulaþýldý. Raporda, Bu yýllardaki ekonomik krizin mükellefleri kayýt dýþýna yönelttiði sonucuna varýlabilir. Ekonomik kriz dönemlerinde, kayýt dýþýlýkta da artýþ oluyor denildi. SEKTÖRLER ÝTÝBARÝYLE DURUM Türkiye de küçük iþletmelerin gerek kuruluþ aþamasýnda, gerekse sonraki süreçte çalýþmalarýn aksatýlmadan yürütülebilmesi için gerekli sermayeye sahip olmamalarýnýn bu iþletmeleri kayýt dýþýna yönelttiði ifade edilen Rapora göre, ithalatýn artmasýyla bu firmalar piyasadan çekilmek zorunda kalýyor. Raporda, sektör bazýnda da analiz yapýlýyor. Örneðin ayakkabý imalatýnda kayýt dýþý üretim azalma eðilimi gösteriyor. Sektörün girdilerinin çoðunun ithal olmasýna paralel sektörde fabrikalaþmanýn artmasýyla birlikte kayýt dýþý üretim azalýyor. Ankara / aa Pamuk fiyatlarýnda yalancý bahar DE NÝZ LÝ Teks til ve Gi yim Sa na yi ci le ri Der ne ði (DET GÝS) Baþ ka ný Ý sa Dal, pa muk fi yat la rýn da 2009 yý lýn da baþ la yan yük se li þin ar dýn dan teks til ci le rin pa mu ðun kar þý tý baþ ka ü - rün le re yö nel me si, Çin in bol mik - tar da pa muk stok la ma sýy la bir dü - þü þün ya þan dý ðý ný be lir te rek, Pa - muk ta ki bu dü þüþ ler pa mu ðun ya - lan cý ba har ý o la bi lir dik kat li o lun u ya rý sýn da bu lun du. Dal, yap tý ðý a - çýk la ma da, son bir yýl da fi ya tý re kor dü zey de ar tan pa mu ðun dü þü þe geç me si nin teks til sa na yi ci si ni se - vin dir di ði ni söy le di. A vus tral ya da ki pa muk ha sa dý nýn ar dýn dan bu fi - yat la rýn da ha da dü þe ce ði ni i fa de e - den Dal, Fi yat la rýn bir dü þüþ te ol du ðu doð ru, bu dü þü þün bir sü re de vam e de ce ði ni de söy le ye bi li riz. A ma u nut ma - ma mýz ge re ken þu ki, 2009 yý lý na ka dar pa muk ve ip lik fi - yat la rý çok i yi gi di yor du, bir an da fi yat lar te pe tak lak ol du ve teks til ci mað dur ol du. Ar týk teks til ci ay ný hüs ra ný ya þa - BAKTAD dan vekillere kutuda baklava ikramý BAKLAVA ve Tatlý Üreticileri Derneði (BAKTAD) Baþkaný Mehmet Yýldýrým, Sevgi kazandýrsýn, barýþtýrsýn, yapýcý olsun, gülümsetsin diye yeni dönem milletvekillerine birer kutu baklava ikram edeceklerini belirterek, milletvekillerine, Ülkemiz için, birlik ve beraberliðimiz için tatlý yiyelim, tatlý konuþalým çaðrýsýnda bulundu. BAK- TAD Onursal Baþkaný Nadir Güllüoðlu, Genel Sekreter Murat Bozanoðlu ve diðer dernek üyeleriyle bir basýn toplantýsý düzenleyen Baþkan Mehmet Yýldýrým, Türkiye de ve belkide dünyada bir ilki gerçekleþtirerek pozitif eylem kavramýný dile getirdiklerini kaydederek, Yani dünyanýn en tatlý eylemini yapýyoruz dedi. Baklavanýn tarihine iliþkin bilgiler veren Yýldýrým, halk arasýnda çok sevinlen baklavanýn Osmanlý sarayýnda da bayram, düðün ve özel kutlama sofralarýnda da mutlaka yer aldýðýný söyledi. Yýldýrým, Osmanlý döneminde baklava yapýmýnýn çok ciddiye alýndýðýný, 17. yüzyýl sonlarýnda baklava alayý oluþturulduðunu ifade ederek, Osmanlý padiþahlarýnýn tahta geçtiklerinde saray eþrafýna ve askerlere altýn, rütbe ve makamdan önce ilk ikramýnýn baklava olduðunu anlattý. Baklavanýn Hazýrlanýþýndaki emek, ustalýk þeklindeki estetik ve damakta býraktýðý eþsiz tadýyla tatlý bir baþlangýcýn sembolü ve yeniliðin anahtarý olduðunu ifade eden Yýldýrým, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni dönem milletvekillerini tebrik ederek, yeni görevlerinin Türkiye ve kendilerini hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. mak is te mi yor sa da ha dik kat li ol ma lý. A ta ca ðý a dým la rý o la - bi le cek fe la ket le ri dü þü ne rek at ma lý. Her za man i çin i kin ci bir 2009 pa muk kri zi nin o la bi le ce ði ni dü þün me li de di. Pa - muk fi yat la rýn da ya þa nan ge liþ me le rin teks til ci le ri baþ ka ham mad de le re yö - nelt me si nin ge çi ci bir du - rum ol du ðu nu di le ge ti - ren Dal, pa muk tan baþ ka ham ma de le re doð ru ge çi - þin u zun so luk lu ol du ðu - nu dü þün me di ði ni, bir sü - re son ra sa na yi ci nin tek - rar pa mu ða yö ne le ce ði ni kay det ti. Dal, Þu an i çin pa mu ða o lan ta lep az lý ðý, teks til ci le rin pa mu ðun kar þý tý baþ - ka ü rün le re yö nel me si, Çin in bol mik tar da pa muk stok la - ma sý nýn ar dýn dan pa muk fi yat la rýn da bir dü þüþ ya þa ný yor. Bu fi yat lar da ki dü þüþ ler ya lan cý ba har ýn ha ber ci si o la bi lir, dik kat li o lun ma sý ge re ki yor di ye ko nuþ tu. Denizli / aa TATLI YÝYELÝM TATLI KONUÞALIM Seçim propagandasý sýrasýnda liderlerin üsluplarýnýn sert olduðunu söyleyen Yýldýrým, Kendilerine sevgi kazandýrsýn, barýþtýrsýn, yapýcý olsun, gülümsetsin diye bütün milletvekillerimize birer kutu baklava ikram ediyoruz ve þöyle sesleniyoruz: Ülkemiz için birlik ve beraberliðimiz için tatlý yiyelim tatlý konuþalým. Baklavacýlar Derneði olarak milletvekillerimize tatlý bir giriþ yapmalarýný dileyerek þöyle sesleniyoruz: Artýk tatlý yiyelim, tatlý konuþalým. Dilleriniz baklavayla tatlýlaþsýn. Birbirinize kem söz söylemek yerine baklava ikram edin. Baklava ile baþlayan vekilliðinizi kavgadan gürültüden küfürden uzak, karþý karþýya deðil yan yana gelerek devam ettirebilirsiniz. Lütfen ailenizin ve akrabalarýnýzýn kalbini önemsediðiniz gibi, birbirinize karþý zarif olun. Mecliste kýrdýðýnýz kalbin milletin sinesi olduðunu hatýrlamanýzý rica ediyoruz. Enerjinizi kavgaya ve çekiþmeye deðil, ülkemizin kalkýnmasýna ve geliþmesine harcayýn diliyoruz þeklinde konuþtu. Mustafa Gökmen / Yeni Asya FOTO: MÜCAHÝT ÇAKIR DO LAR DÜN 1,6450 ÖN CE KÝ GÜN 1,6330 S E R B E S T P Ý Y A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 2,3350 ÖN CE KÝ GÜN 2,3130 DÜN 79,50 ÖN CE KÝ GÜN 79,20 DÜN 535,50 ÖN CE KÝ GÜN 533,51 HABERLER Ýlk ürün buðday satýldý PO LAT LI Ti ca ret Bor sa sýn da (PTB) 2011 yý lý ha - sat dö ne mi nin ilk buð da yý, 3 li ra bi rim fi yat tan sa - týl dý. Po lat lý Çe kir dek siz kö yün den Sa mi Dön - mez in ü ret ti ði 2 bin ki log ram Eks pe ri a cin si buð - da yýn ilk 500 ki log ram lýk bö lü mü nü 3 TL/Kg bi rim fi yat tan Ya ku poð lu Ta rým sa týn al dý. Buð da yýn ka - lan kýs mý 650 ku ruþ tan iþ lem gör dü. PTB de ha sat dö ne mi ilk buð day sa tý þý ný yö ne ten Bor sa Baþ ka ný Yah ya Top lu, ha sat dö ne mi nin ilk buð da yý nýn, do - ða þart la rýn dan do la yý pro te i ni nin dü þük ol du ðu nu, i ler le yen gün ler de da ha ka li te li, yük sek pro te in li buð da yýn bor sa ya gel me si ni bek le dik le ri ni söy le di. Ü re ti ci Sa mi Dön mez, tar la da ki ü rü nün çok gü zel ol du ðu nu, bu yýl ge çen yý la gö re yüz de 30 da ha faz - la ve ril el de et ti ði ni be lir te rek, Ge çen yýl de ka ra or - ta la ma 300 ki log ram ü rün al mýþ týk, bu se ne 500 ki - log ram buð day al dýk de di. Polatlý / aa Sabancý Holding'de atama SABANCI Holding Strateji ve Ýþ Geliþtirme Grup Baþkanlýðý na Ata Köseoðlu atandý. Sabancý Holding den yapýlan yazýlý açýklamada, atamanýn 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren geçerli olacaðý, Strateji ve Ýþ Geliþtirme Grup Baþkanlýðý bünyesinde yer alan Kurumsal Ýþ Geliþtirme Direktörlüðü ile Kurumsal Strateji ve Planlama Direktörlüðü nün fonksiyonlarý Köseoðlu na raporlayacaðý bildirildi. E mek li ma aþ la rý na yüz de 4 zam TOR BA Ka nu na ko yu lan mad de sa ye sin de iþ çi ve Bað-Kur e mek li ma aþ la rý na yüz de 4 zam im kâ ný doð du. Tem muz a yýn da me mur ma aþ la rý na ge çen yýl ya pý lan ar týþ o ra nýn da ge le cek zam la iþ çi e mek li - si nin ma a þý 29 li ra, es naf e mek li si nin ay lý ðý 23 li ra ar ta cak. Dü zen le me ye gö re Sos yal Gü ven lik Ku ru - mu ndan ma aþ a lan iþ çi e mek li si nin ay lý ðý 739 li ra ya çý ka cak. SSK ta rým e mek li si, tem muz a yýn dan i ti ba - ren 577 li ra ma aþ a la cak. Bað-Kur e mek li si nin ma a - þý i se 597 li ra ya çý ka cak. Bað-Kur ta rým e mek li si nin ma a þý 451 li ra o la cak. Ankara / aa Açlýk sýnýrý 878 lira TÜR KÝYE Ýþ çi Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu, (Türk-Ýþ) ha zi ran a yýn da dört ki þi lik bir a i le nin aç lýk sý ný rý nýn 878 li ra, yok sul luk sý ný rý nýn i se 2 bin 861 li ra o la rak ger çek leþ ti ði ni a çýk la dý. Türk- Ýþ in ya yým la dý ðý Ha zi ran a yý aç lýk ve yok sul luk ra po ru na gö re, Tür ki ye nin gün de mi ni ge çen ay - lar da a ðýr lýk lý o la rak o luþ tu ran mil let ve ki li ge nel se çim le ri nin 12 Ha zi ran 2011 gü nü ger çek leþ ti ði ve top lu mun ö nem li bir ke si mi ni o luþ tu ran ça lý - þan lar la bir lik te hal kýn de mok ra tik ter ci hi ni yap - tý ðý, se çi min ar dýn dan i se ge çim þart la rý nýn gün de lik ya þan tý nýn yi ne ay rýl maz bir par ça sý ol - ma ya de vam et ti ði be lir til di. Ra por da, dört ki þi lik bir a i le nin sað lýk lý, den ge li ve ye ter li bes le ne bil - me si i çin ya pýl ma sý ge re ken gý da har ca ma sý tu ta - rý nýn 878 li ra 18 ku ruþ ol du ðu be lir ti lir ken, gý da har ca ma sý i le bir lik te gi yim, ko nut, u la þým, e ði - tim, sað lýk ve ben ze ri ih ti yaç lar i çin ya pýl ma sý zo - run lu di ðer har ca ma la rýn top lam tu ta rý nýn i se 2 bin 860 li ra 53 ku ruþ ol du ðu i fa de e dil di. Ça lý þan - la rýn, a ðýr lýk lý o la rak tü ket tik le ri mal ve hiz met - ler de ki fi yat ar tý þý ne de niy le, yýl ba þý na gö re bu gün 33 li ra 83 ku ruþ da ha faz la har ca ma yap mak du - ru mun da kal dý ðý kay de di len ra por da, mut fak har - ca ma sý na al tý a yýn so nun da ge len ek yü kün i se 10 li ra 38 ku ruþ o la rak be lir len di ði bil di ril di. KÝTAP SERGÝSÝNE DÂVET 38. Uluslararasý Silifke Kültür Haftasý münasebetiyle düzenlediðimiz Yeni Asya Kitap sergisine bütün kitapseverler davetlidir. Tarih: Saat: 12:00-24:00 Yer: Göksu Nehri Kenarý, Memur-Sen bitiþiði/sýlýfke Organizasyon: SÝLÝFKE YENÝ ASYA BÜROSU Telefon:

12

13 BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu - Umut Avcý 13 BUNLARI BÝLÝYOR MUSUNUZ? Tim Berners-Lee kimdir? TIM BERNERS-LEE 1989 da CERN laboratuvarlarýnda HTML iþaretleme dilini geliþtirerek Dünya Çapýnda Að (WWW) olarak da tanýmlanan bilgi paylaþým sistemini kurmuþ olan bilgisayar profesörüdür. Web in babasý kabul edilir. Ayný zamanda ilk Að tarayýcýsý yazýlýmýný, 1990 yýlýnda, geliþtirmiþtir yýlýnda að ile ilgili standartlarý dünya çapýnda belirleyecek açýk bir kurum olan W3C yi kurmuþtur, halen de baþkanlýðýný yapmaktadýr. Ýnsanlýk kültürüne katkýlarýndan ötürü 2004 yýlýnda kendisine Ýngiltere Kraliçesi tarafýndan sör (sir) unvaný verilmiþtir. Lee, 1955 yýlýnda Londra Ýngiltere de doðdu. Oxford Üniversitesine gitti ve Fizik dalýnda diplomasýný aldý. HTML kodunu daha çok tanýtabilmek için John Pool s Image kampanyasýnda iþe girdi yýlýnda Southampton Ü- niversitesinden kendine sunulan araþtýrma pozisyonunu kabul etti. Ancak þu an Ýngiliz hükümetinin internet projesi üzerinde çalýþmakta. Kendisi þu anda World Wide Web C o n s o r t i u m u n (W3C) baþkaný, MIT de kýdemli araþtýrmacý ve Southampton Üniversitesi nde bilgisayar bilimleri profesörüdür. Ünlü Sözü ; Ýnternetteki gezintiniz Dünyayý etkiliyor Kaynak: Wikipedia B Ý L Ý Þ Ý M H A B E R... B Ý L Ý Þ Ý M H A B E R... Hackerlerden Sony Playstation a Parola Sýfýrlama Saldýrýsý ESET, Mayýs ayý Dünya Tehdit Raporu nu yayýnladý Mayýs ayýna Playstation saldýrýsý damgasýný vurdu. Sony Playstation aðýna sýzýlmasý, internetteki tehditler konusunda geçtiðimiz aya damgasýný vurdu. Playstation a yönelik bu Parola Sýfýrlama Saldýrýsý sebebiyle birçok kullanýcý parolalarýný deðiþtirmek durumunda kaldý. Sony, kredi kartý bilgilerinin sýzdýrýlmasý konusunda bir bilgi vermemiþ olsa da kullanýcýlarýn çoðu Sony hesaplarýnda kullandýklarý kartlarý iptal etti. Fakat ESET uzmanlarýna göre, genel olarak atlanýlan baþka bir nokta var: O da parola hatýrlatma sorularýna verilmiþ yanýtlarýn da sýzdýrýlmýþ olduðu. Sýzdýrýldýðý açýklanan veriler arasýnda bulunan gizli sorularýn yanýtlarý, diðer hesaplarýnda da ayný olmasý muhtemel kullanýcýlar için halen sorun teþkil ediyor. Ýnternet tehditleri arasýnda Mayýs ayýnýn en çok konuþulan konusu Sony Playstation Aðý na sýzýlmasý konusu oldu. Sony burada bir parola sýfýrlama saldýrýsýyla karþý karþýya kaldý. Parola sýfýrlama saldýrýlarý genellikle saldýrganýn, kullanýcý hesabýna giriþ yapmaya çalýþmasý ile baþlar. Bu bir e-posta hesabý, sosyal medya hesabý, blog hesabý ya da herhangi bir tür çevrimiçi hesap olabilir. Saldýrgan Parolamý unuttum baðlantýsýna týklar ve güvenlik sorusu ile karþýlaþýr. Saldýrganýn Sony den e- dinmiþ olduðu bilgilerin içerisinde bu yanýtýn da olduðunu düþünürsek, hesaplarýnýzý kontrol etmeye baþlamasý an meselesi olabilir. En yüksek tehdit ise yine USB den Mayýs ayýnda en çok Playstation saldýrýsý konuþuldu ama ESET istatistiklerine göre Mayýs ayýnýn tehdit birincisi % 6.58 ile yine INF/Autorun. INF/Autorun, USB ya da Flash Disk gibi çýkarýlabilir medyalar aracýlýðýyla yayýlan zararlý yazýlýmlarý tanýmlýyor. Ýkinci sýrada % 3.61 ile Win32/Conficker var. Üçüncü sýrada ise % 1.92 ile Win32/PSW.Online Games geliyor. Win32/Conficker, Windows sistemlerdeki belirli a- çýklarý kullanarak yayýlan bir tür solucan. Win32/PSW.OnLineGames ise özellikler oyuncularý hedefleyen bir truva atý türevi. Metin dosyasýnýn içeriðini kopyalayýn! KÜÇÜK bir kayýt defteri düzenlemesi ile bir metin dosyasýnýn içeriðini panoya kopyalayan bir sað tuþ menüsü öðesi oluþturabilirsiniz. Kayýt defteri düzenleyicisini baþlatmak için baþlat menüsünü açýn, arama kutucuðuna regedit yazýn ve Enter a basýn. HKEY_CLASSES_ ROOT\txtfile\shell anahtarýna gidin. copytoclip PROGRAM TANITIMI FARKLI dosya türlerini görüntülemek için ayrý ayrý programlar yüklemenize gerek yok. Free Opener adlý ücretsiz araç, Photoshop PSD dosyalarýndan PowerPoint sunumlarýna 70 den fazla dosya türünü açabiliyor. Araç bununla da kalmýyor ve entegre PDF görüntüleyicisi sayesinde PDF dosyalarýný ve RAW imajlarýný da açabiliyor. Dosyalarý düzenlemeden görüntülemeye yönelik bir araç arýyorsanýz, Free Opener tam size göre. Aracýn desteklediði dosya biçimleri ise þunlar: JAVA, PHP, PSD, HTML, BMP, JPEG, TIFF, XML, RESX, PPT, PPTX, AVI, FLV, MID, MKV, MP3, MP4, MPEG, WMV, DOC, DOCX, 7Z, SRT, CR2, DNG, RAW, XPS, ICO ve çok daha fazlasý. Link: adýnda yeni bir anahtar oluþturun ve varsayýlan deðerini Dosya içeriðini kopyala olarak deðiþtirin. Bu anahtar altýnda command adýnda bir alt anahtar oluþturun. Bu anahtarýn varsayýlan deðerini cmd /c clip < %1_ olarak deðiþtirin. Regedit i kapatýn, bir metin dosyasýna sað týklayarak yeni menü öðesini sýnayýn. 75 dosya türünü bu araçla görüntüleyin! Avtürk, Panda Cloud Antivirus 1.5 u duyurdu PANDA Cloud Antivirüs 1.5 a, performans geliþtirmelerinin yaný sýra, servisi kullanan kullanýcýlarýn önerdiði yeni özelliklerinde eklendiðini belirten Avtürk Ü- rün Müdürü Okan Horasan, 2009 yýlýnda çýkýþýndan bu yana, dünya üzerindeki milyonlarca kullanýcýnýn, Panda Cloud Antivirüs ün Collective Intelligence teknolojisi ile birçok ödül kazanan ve kaynak kullanýmýný minimize eden bu servisinden faydalandýðýný ekledi. Panda Cloud Antivirüs ün en önemli hedeflerinin; PC de minimum etki oluþturup, maksimum güvenliði saðlamak olduðunu belirten Kýdemli Araþtýrma Danýþmaný Pedro Bustamante ayrýca aktif kullanýcý topluluðu tarafýndan gelen geri bildirimler sayesinde bu ürünü geliþtirdiklerini ve kullanýcýlarý dinlemeye devam ederek bu ürünü antivirüs çözümleri içerisindeki en yüksek noktaya taþýmak istediklerini belirtti. Panda Cloud Antivirüs ücretsiz bir yazýlýmdýr. Ayrýca ücretli olan bir de Pro versiyonu bulunmaktadýr. Artýk herkes istediði alan adýna kavuþabilecek SEVGÝLÝ Biliþim meraklýlarý, ICANN (Uluslararasý Ýnternet Tahsisli Sayýlar ve Ýsimler Kurumu) kendisinden hiç beklenmedik bir karar vererek alan adlarýndaki kýsýtlamayý kaldýrdýðýný a- çýkladý. Evet yanlýþ duymadýnýz! Singapur da yapýlan toplantý da o alýþýlagelmiþ olan com,org,net,biz gibi uzantýlara sahip olmak yerine istenilen düþüncede alan adý alabilecek sonucuna varýldý. Alan adý almak isteyen kiþi artýk tamamen kendi düþüncelerine ve hayal gücüne baðlý kalacak. Baþvuru yapabilmek için 12 Ocak ve 12 Nisan 2012 tarihleri arasýný beklemeniz gerekiyor. ICANN kurumu, 2012 yýlýnda konusu geçen alan adlarýnýn alýnmasýný saðlayacak. Örnek vermek gerekirse, muhammedzorlu.com yerine muhammed.zorlu diye bir alan adý alabileceðiz. Böylece kýsýtlý alan adlarý daha da geniþletilerek kullanýcýlara fayda saðlayacak yýlýný bekliyoruz. Bu versiyonda ek olarak 7x24 her dilde destek, davranýþsal analiz ve USB aþýsý özellikleri bulunmaktadýr. Panda Cloud Antivirüs e gelen yeni özellikler; Tarama hýzlarý büyük ölçüde geliþtirildi, Arka plan taramasýndan faydalanarak CPU kullanýmý azaltýldý, Dosya uzantýlarýna göre dosyalar, potansiyel istenmeyen programlar gibi yeni geliþmiþ seçenekler, Yeni aktivite ekraný eklenerek, taranmýþ dosya detaylarýnýn ve önceden saptanmýþ virüslerle ilgili bilgilerin gösterilmesi saðlandý. Panda Cloud Antivirüs ün temelinde, otomatik olarak milyonlarca zararlý örneðini toplayan ve iþleyen Panda nýn özel bulut tarama teknolojisi Collective Intelligence yattýðýný belirten Okan Horasan hem AV-Test, hem AV-Comparatives tarafýndan yapýlan güncel testlerde Panda Security nin, saptama ve koruma konusunda en iyi çözümler arasýnda yer aldýðýný ekledi. Kitapçý Google! ÝNTERNET dünyasýnýn dev arama motoru olan Google yeni bir anlaþma daha yaptý. Ýngiliz Kütüphanesi ile anlaþan google þimdi binlerce tarihi kitaplarý Ýnternet dünyasýna sunuyor. Bu anlaþma bütün tarih meraklýlarýný sevindirecek. Ýnternet Dünyasýnýn kullanýcýlarýna sunduðu 1700 ile 1870 yýllarýnda yayýnlanan 250 bin eseri yayýna metini okuma, kopyalama ve araþtýrma imkâný sunulacaðýný yapýlan anlaþmada duyurdu. Bu anlaþma çalýþanlarý da sevindirdi. Kütüphane koleksiyonlarýndan yararlanma imkâný ve metini kopyalanmasýna dahil kýsýtlamalarda bu anlaþmayla beraber kalkýyor. Bu kütüphanede 14 milyon eser ve 1 milyona yakýnda kýsýtlamalý yayýn koleksiyonu bulunacak.

14 14 SPOR Y Gökhan Zan 3 yýl daha G.Saray'da MÝLLÝ FUTBOLCU HER SEZON ÝÇÝN 700 BÝN AVRO ÜCRET ALACAK. GALATASARAY'DA tecrübeli savunma oyuncusu Gökhan Zan'ýn sözleþmesi, sezonundan baþlamak üzere 3 yýl uzatýldý. Galatasaray Sportif Sýnai ve Ticari Yatýrýmlar A.Þ'den, Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'na (ÝMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydýnlatma Platformu'nda yer alan açýklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Gökhan Zan ile sözleþmemiz, sezonundan baþlamak üzere 3 futbol sezonu için uzatýlmýþtýr. Futbolcu her sezon için avro sabit transfer ücreti ve maç baþýna avro ücret alacaktýr'' denildi. Gökhan Zan TÜRK SPORUNDA BELEDÝYE HAKÝMÝYETÝ TÜRK sporuna yýllardýr önemli katkýlarda bulunan belediyelerin, futbol, basketbol, voleybol ve hentbol birinci liglerindeki takým sayýsýnýn, her geçen yýl artmasý dikkati çekiyor. Derlenen bilgilere göre; takým sporlarýnda en fazla belediye takýmlarý boy gösterirken, çok sayýda banka, þirket, üniversite ve kolej takýmý da liglerde yer alýyor. Çeþitli liglerde toplam 24 belediye ekibi temsil edilirken, hentbol, belediyelerin en yoðun faaliyet gösterdiði branþ olma özelliðine sahip. Belediye ekiplerinin mücadele ettiði diðer ligler ise þöyle: Spor Toto Süper Lig: Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor, Kadýnlar 1. Futbol Ligi: Ataþehir Belediyespor, Konak Belediyesi, Beko Basketbol Ligi: Antalya Büyükþehir Belediyesi, Mersin Büyükþehir Belediyesi, Türkiye Kadýnlar Basketbol Ligi: Tarsus Belediyesi, Mersin Büyükþehir Belediyesi, Antakya Belediyespor, Ceyhan Belediye, Aroma Bayanlar Birinci Voleybol Ligi: Ereðli Belediyesi, Aroma Erkekler Birinci Voleybol Ligi: Çankaya Belediyesi ANKA, 4 Eylül, Belediyespor, Tokat Belediyesi Plevnespor, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi. Bugüne kadar yaptýklarý yatýrýmlarla Türk sporunun geliþmesinde önemli yeri olan þirket takýmlarý ise, deðerlendirmede ikinci sýrada yer alýyor. Kenan Sofuoðlu, Moto2'de Hollanda'nýn Assen Pisti'nde koþulan sezonun 7. ayak yarýþmasýný ikinci sýrada bitirdi. Sofuoðlu, Moto GP'de ilk kez podyum sevinci yaþadý. Þampiyon kendine geldi Moto2 Hollanda Grand Prix'inde bu sezon ilk defa kürsüye çýkan Kenan Sofuoðlu baþarýsýný devam ettirmek istiyor. Sofuoðlu, "Hedefim sezon sonunu kürsüde bitirmek" dedi. MÝLLÝ motosikletçi Kenan Sofuoðlu, Moto2'de elde ettiði ilk kupanýn ardýndan, baþarýsýný devam ettirerek sezon sonunda podyumda yer almak istediðini söyledi. Moto GP'nin bir alt dalý olan Moto2'de Hollanda'nýn Assen Pisti'nde koþulan sezonun 7. ayak yarýþmasýný ikinci sýrada bitirerek bu sezon ilk kez kürsüde yer almayý baþaran Kenan Sofuoðlu, yaptýðý açýklamada, ''Sonunda kürsüye çýktýk'' dedi. Sezon baþýndan beri bazý sýkýntýlar yaþadýðýný anýmsatan Sofuoðlu, ''Elde ettiðim kupa, takým i- çin de moral oldu. Çünkü Tecnomag-CIP son olarak yerine yarýþtýðým Japon pilot Tomizawa ile 1,5 yýl önce kürsüye çýkmýþtý. Podyum benimle birlikte takýma da moral ve motivasyon oldu'' diye konuþtu. Sofuoðlu, Moto GP'de ilk kez podyuma çýktýðýný dile getirerek, þunlarý söyledi: ÞAMPÝYON OLABÝLÝRÝM ''Bu sezon daha önce podyuma çýkmýþ olsaydým yarýþmayý birinci bitirebilirdim. Ancak podyumu garantilemek için kendimi fazla riske atmadým. Bundan sonra birkaç yarýþma kazandýðýmda þampiyonluk sürpriz olmaz. Þimdilik biraz puana ihtiyacým var. Kendimi de toparlamam gerekiyor.'' Bundan sonraki yarýþmalarýn iyi geçmesi halinde gelecek sezonda Moto2'de devam edebileceðini anlatan Sofuoðlu, ''Sezon sonunu kürsüde bitirmek istiyorum. Eðer þampiyon olursam çok iyi bir takýmla Moto GP'ye gidebilirim. Ya da burada farklý bir takýmla yarýþabilirim'' dedi. Kararýný sezon sonunda belirleyeceðini ifade eden milli motosikletçi, ''Kendime yol haritasý çizdim. Burada rakipleri ve pistleri tanýyacaðým. Baþarýmý da devam ettirmeliyim. Kürsüye þansla çýkmadým. Düþtüðüm son iki yarýþma podyumun habercisiydi. Kürsü garanti gibi olan yarýþmalarý bitiremedim. Artýk Hollanda'da kürsüye çýkmam gerekiyordu'' diye konuþtu. 110 yýllýk geçmiþe sahip River Plate küme düþtü ARJANTÝN'ÝN köklü takýmlarýndan River Plate, baraj maçýnýn rövanþýnda Belgrano ile 1-1 berabere kalarak küme düþtü. Karþýlaþmaya hýzlý baþlayan ve 6. dakikada Hugo Mariano ile öne geçen River Plate, ilk yarýyý 1-0 üstün tamamladý. Maçýn 62. dakikasýnda Farri'nin golüne engel olamayan River Plate, 70. dakikada da Pavone'un ayaðýndan bir penaltý atýþýndan yararlanamadý. Kalan dakikalarda evsahibi takýmýn gol çabalarý sonuç vermeyince karþýlaþma 1-1 beraberlikle tamamlandý. Bu sonucun ardýndan lig tarihinde 33 þampiyonluðu bulunan ve 110 yýllýk geçmiþe sahip olan River Plate, tarihinde ilk kez küme düþtü. River Plate ile Belgrano arasýnda yapýlan ilk maç, Belgrano'nun 2-0 üstünlüðüyle sona ermiþti. Trabzonspor'da 27 futbolcu idmana çýktý TRABZONSPOR, yeni sezon öncesi hazýrlýklarýný sürdürüyor. Mehmet Ali Yýlmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Þenol Güneþ yönetiminde yapýlan antrenmana Trabzon'a gelen Burak ve Engin Baytar da katýldý. Toplam 27 futbolcuyla antrenman gerçekleþtiren bordo-mavililerin çalýþmasýna sadece Almanya'da a- meliyat olan Barýþ Özbek katýlmadý. Sakatlýðý süren Onur ise takýmdan ayrý olarak koþu yaptý. Antrenmaný, temmuz ayýnda Trabzon'da yapýlacak Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarý'nýn maskotu hamsi ile gönüllüler ziyaret ederek bordomavili takýmla da fotoðraf çektirdiler. Kâðýthane'de baþpehlivan Þaban Yýlmaz KAÐITHANE Hasbahçe Güreþ Sahasý'nda gerçekleþen yaðlý güreþlerde baþpehlivan olan Þaban Yýlmaz, hedefinin Kýrkpýnar'da baþpehlivanlýk olduðunu söyledi. Þaban Yýlmaz, yaz aylarýnýn gelmesiyle baþlayan karakucak ve yaðlý güreþ turnuvanalarýna katýlarak Kýrkpýnar için hazýrlandýðýný söyledi. Yýlmaz, yaðlý güreþin olimpiyatýnýn Kýrkpýnar olduðunu belirterek, Kaðýthane'de elde ettiði derecenin Kýrkpýnar öncesinde kendine iyi bir moral olduðunu söyledi.

15

16

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YÜKSEK LÝSANS ÖÐRENCÝSÝ EMRE AYHAN: JAPONLAR RÝSALE-Ý NUR U KENDÝLERÝNE YAKIN BULUYOR Muhammed Zorlu nun röportajý ELÝF te BEDÝÜZZAMAN TAKVÝMÝ IKTI DÜNYADA BÝR ÝLK OLAN BEDÝÜZZAMAN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZ TEHLÝKEDE

ÇOCUKLARIMIZ TEHLÝKEDE SiyahMaviKýrmýzýSarý BÜÜK DÐÞKLKLR OLUOR HUZURU SRSIOR ÞHRLÞM KLM VURUOR L Ç LTÞM TV GL uhaberi sayfa 6 da uhaberi sayfa 12 de GRÇKT HBR VRiR S I BHTII MFTHI, MÞVRT V ÞÛRÂDIR IL: 42 6 MIS 2011 CUM/ 75

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

BM: Baþörtüsü yasaðýna son verin

BM: Baþörtüsü yasaðýna son verin lnamazin ÇEÞÝTLERÝ lnamaz SÛRELERÝ VE DUÂLARI ltamami RENKLÝ lresýmlý l100 SAYFA GAZETEMÝZLE BÝRLÝKTE CUMA GÜNÜ HERKESE ÜCRETSÝZ YIL: 41 SA YI: 14.537 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

Türkiye 12 Eylül le artýk hesaplaþmalý

Türkiye 12 Eylül le artýk hesaplaþmalý dan Prof. Dr. Adil Bebek: Bu hizmetiniz takdire þayan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAYFA 15 TE YIL: 42 SA YI: 15.041 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 5 OCAK

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı