Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý"

Transkript

1 FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç se ma vî di nin din a dam la rý bir a ra - ya gel di. Ül ke nin en ö nem li kilisesi olan U lu sal Ka - ted ral de e zan se si yankýlandý. Ha be ri say fa 7 de YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý KÜL TÜR BA KA NI ER TUÐ RUL GÜ NAY: E ÐER A NA YA SA YI DE ÐÝÞ TÝ - RE BÝL MÝÞ OL SAY DIK, ÞÝM DÝ YA ÞA DI ÐI MIZ TAR TIÞ MA LAR OL MAZ DI. MAYINLARLA KARÞILAÞMAK KAÇINILMAZ u E ðer biz a na ya sa de ði þik li ði ni ya pa bil sey dik, zan ne di yo rum ki þim di bu tar týþ ma lar ol ma ya cak tý. 82 A na ya sa sý dar be hü kü me ti ve so ðuk sa vaþ man tý ðý i çin de, de mok ra si yi ve mil lî i ra de yi teh li ke sa yan bir men ta li te i çin de ya pýl mýþ ol du ðu i çin, de mok ra tik leþ me yo lun da bu tür ma yýn lar la kar þý laþ mak ka çý nýl maz. HEP BÝRLÝKTE BÝR ÝBRET OLAYI YAÞIYORUZ u As lýn da hep bir lik te bir ib ret o la yý ya þý yo ruz. Bi zim a na ya sa mýz ev ren sel hu ku ka, çað daþ de mok ra si ve mil let e ge men li ði ku ral la rý na uy gun de ðil dir. Kur gu su böy le o lan bir a na ya sa nýn, de mok ra tik leþ me yo lun da en gel çý kar ma sý ka çý nýl maz. A na ya sa nýn te me lin de mil lî i ra de nin seç ti ði ne gü ven siz lik var. Ha be ri sayfa 4 te AB den çaðrý uavrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjörn Jagland, Türkiye eðer ayný ölçüde bir Avrupa demokrasisi olmak istiyorsa eski iktidar yapýlarýna sýrt çevirmek zorunda dedi. n4 te Van da bir þehit uvan ýn Sa ray il çe si kýr sa lýn da, te rör ör gü tü PKK ü ye le ri nin as ke rî a ra ca sal dýr ma sý so nu cu 1 as ker þe hit ol du, 3 as ker de ya ra lan dý. n5 te AKPM BAÞKANI ÇAVUÞOÐLU: Krizi fýrsata çevirelim uav ru pa Kon se yi Par la men ter Mec li si Baþ ka ný Mev lüt Ça vu þoð lu, bü tün so run la rýn çö züm ye ri nin TBMM ol du ðu na i þa ret e de rek, Ye ni bir a na ya sa ve yar gý re for mu i le mev cut kri zin Tür ki ye i çin ta ri hî bir fýr sa ta dö nüþ tü re bi le ce ði ni be lirt ti. Ha be ri sayfa 4 te Kâzým Güleçyüz yazdý YARIN BAÞLIYORUZ FO TOÐ RAF: A A Emekliye yüzde 4 utor ba Ka nu nuna ko nu lan mad de i le iþ çi ve Bað -Kur e mek li ma aþ la rý na yüz de 4 zam ya pý la cak. En dü þük ma aþ 29 li ra ar ta cak. n11 de Benzin istasyonu yakýnýnda patlama Þanlýurfa nýn Karaköprü beldesindeki bir akaryakýt istasyonunun arkasýnda meydana gelen ve 1 kiþinin öldüðü patlamada, 21 kiþi yaralandý. Patlama sonucu çevredeki birçok araç yanarken, binalarda da aðýr hasar oluþtu. n5 te HAARETZ GAZETESÝ: Ýsrail filoya izin versin u Ýs ra il in Ha a retz ga ze te si, Per þem be gü nü Gaz ze ký yý la rý na u laþ ma sý bek le nen ye ni Öz gür lük Fi lo suna i zin ve ril me si ni is te di. Ga ze te nin e di tor yal ya zý sýn da, Ýs ra il hü kü me tin den, ül ke nin dün ya da ki po zis yo nu nunu bir kez da ha teh li ke ye at ma ma sý ta lep e dil di. n7 de ISSN Kaddafî ye tutuklama emri çýkarýldý uha be ri say fa 7 de

2 2 LÂHÝKA Câmiü's-Saðîr, Y Þu beþ þeyin cezasý hemen dünyada verilir: Zulüm, hainlik etmek, anne babaya eziyet etmek, akrabalarla iliþkiyi kesmek, yapýlan iyiliði görmemek. No: 2075 / Hadis-i Þerif Meâli Mirâc ikinci bir Kadir Gecesi hükmündedir Leyle-i Mi râc, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalýþmakla kazanç birden bine çýkar. A ziz, sýddîk kardeþlerim, Leyle-i Mi râc, i- kinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalýþmakla kazanç birden bine çýkar. Þirket-i mâneviye sýrrýyla, inþaallah herbiriniz kýrk bin dille tesbih eden bazý melekler gibi, kýrk bin lisanla bu kýymettar gecede ve sevabý çok bu çilehanede ibadet ve duâlar edeceksiniz. Ve hakkýmýzda gelen fýrtýnada binden bir zarar olmamasýna mukabil, bu gecedeki ibadetle þükredersiniz. Hem sizin tam ihtiyatýnýzý tebrikle beraber, hakkýmýzda inâyet-i Rabbâniye pek zâhir bir sûrette tecellî ettiðini tebþir ederiz. Þuâlar, s. 429 *** Mi rac ise, velâyet-i Ahmediyenin (asm) kerâmet-i kübrâsý, hem mertebe-i ulyâsý olduðundan, risâlet mertebesine inkýlâb etmiþ. Mi racýn bâtýný, velâyettir; halktan Hakka gitmiþ. Zâhir-i Mi râc, risâlettir; Hak tan halka geliyor. Velâyet, kurbiyet merâtibinde sülûktur; çok merâtibin tayyýna ve bir derece zamana muhtaçtýr. Nur-u âzam olan risâlet ise, akrebiyet-i Ýlâhiyenin inkiþafý sýrrýna bakar ki, bir ân-ý seyyâle kâfidir. Onun için hadîste denilmiþ: Bir anda dönmüþ, gelmiþ. Sözler, s. 517 *** Mi râc, velâyet-i Ahmediyenin (asm) bütün velâyâtýn fevkýnde bir külliyet, bir ulviyet sûretinde bir tezâhürüdür ki, bütün kâinatýn Rabbi ismiyle, bütün mevcudâtýn Hàlýký ünvânýyla Cenâb-ý Hakkýn sohbetine ve münâcâtýna müþerrefiyettir. Sözler, s. 516 *** Demek hakikat-ý Mi râc, bir mû cize-i Ahmediye (asm) ve kerâmet-i kübrasý olduðu ve Mi râc merdiveniyle göklere çýkmasý ile zat-ý Ahmediyenin (asm) semavat ehline ehemmiyetini ve kýymetini gösterdiði gibi, bu seneki Mi râc da zemine ve bu memleket ahalisine kâinatça hürmetini ve kýymetini gösterip bir kerâmet gösterdi. Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 183 *** Aziz, sýddîk kardeþlerim, Leyle-i Mi râcýn, ayný leyle-i Regaib gibi hiç inkâr e- dilmez bir tarzda, bir nevî mûcize-i Ahmediye gibi bir kerâmetini ve kâinatça hürmetini gözümüzle gördük. Þöyle ki: Nasýl evvelce yazdýðýmýz gibi iki ay kuraklýk içinde burada hiç yaðmur gelmediði, güya leyle-i Regaibi bekliyor gibi o mübarek gecenin gelmesiyle emsalsiz bir gürültü ile kudsiyetini burada gösterdiði gibi, aynen öyle de, o geceden beri buraya bir katre yaðmur düþmediði halde, yirmi günden sonra aynen Mi râc gecesi birden bire öyle bir rahmet yaðdý ki, dinsizlerde þüphe býrakmadý ki, Sahibü l-mi rac, Rahmeten li l-âlemîn olduðu gibi, onun Mi râc gecesi de bir vesîle-i rahmettir. Hem ehl-i imanýn imanlarýný kuvvetlendirdiði gibi, meyusiyetlerini de bir derece izâle etti. Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s *** Bu þuhur-u selâse, seksen küsur sene bir ömrü kazandýrýyor. Elbette sizler gibi mücahidler onu kazanmaya çalýþacaksýnýz. Cenâb-ý Hak herbir gecesini sizin hakkýnýzda leyle-i Mi râc ve leyle-i Berat ve Leyle-i Kadir kadar kýymettar eylesin, âmin. Kastamonu Lâhikasý, s.58 *** Aziz, sýddýk kardeþlerim, Sizin Mi râcýnýzý tebrik ve Mi râc Sahibinin (asm) sünnet-i seniyesine sizi ve bizi tam muvaffak eylemesine rahmet-i Ýlâhiyeden niyaz ediyoruz. Kastamonu Lâhikasý, s.195 LÛGATÇE: Leyle-i Mi râc: Mi râc gecesi. Leyle-i Kadir: Kadir gecesi. þirket-i mâneviye: Manevi ortaklýk. inâyet-i Rabbâniye: Her þeyi terbiye ve idare eden Cenâb-ý Hakkýn yardýmý. tebþir: Müjdeleme. leyle-i Regaib: Regaib gecesi. mûcize-i Ahmediye: Peygamber Efendimizin (asm) mu cizesi. Sahibü l-mi râc: Mi râc mûcizesinin sahibi Hz. Peygamber (asm). Rahmeten li l-âlemîn: Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (asm) meyusiyet: Üzüntü, ü- mitsizlik. izâle: Ortadan kaldýrma, giderme. hakikat-ý Mi râc: Mi râcýn hakikati. kerâmet-i kübra: En büyük kerâmet. kudsiyet: Kudsîlik. sünnet-i seniye: Peygamber Efendimizin (asm) sünneti; söz, hâl ve ikrarlarý. Mi râc mucizesine matematiksel bir bakýþ ÇAPAN SERÝN Aþaðýda zaman dilimlerinin birbiri cinsinden yazýlýmýný göreceksiniz: 1 saat = 60 dakika = saniye = salise = rabia = hamise = sadise = sabia = samine = tasia = aþire (1 saat = 604 katrilyon 661 trilyon 760 milyar aþire) 1 dakika = 60 saniye = salise = rabia = hamise = sadise = sabia = samine = tasia = aþire (1 dakika = 10 katrilyon 77 trilyon 696 milyar aþire) 1 saniye = 60 salise = rabia = hamise = sadise = sabia = samine = tasia Öðrencinin birisi öðretmenine sorar: Hocam rüya çok kýsa sürüyormuþ. Bu doðru mu? Ya da bu kadar kýsa sürede çok iþler nasýl yapýlabilir? Öðretmenin hatýrýna hemen Üstad Bediüzzaman ýn (ra) Mi râc Risalesi ndeki Kâinatýn Efendisi nin (asm) Mi râcýyla ilgili enfes bölüm gelir. (Malumunuz, Efendimiz (asm) Mi râc da; çok kýsa bir zaman diliminde, normal þartlarda o kadar sürede görülemeyecek þeyleri müþahede ediyor ve yaþanamayacak olaylarý yaþýyor.) Ve öðrencisine izah eder: Dersin: Birkaç dakikada binler sene mesafeyi kat etmek aklen muhaldir. Biz de deriz ki: Sâni-i Zülcelâl in sanatýnda, harekât nihayet derecede muhteliftir. Meselâ, savtýn [sesin] sür atiyle ziya [ýþýk], elektrik, ruh, hayal sür atleri ne kadar mütefavit olduðu malûm. Seyyaratýn dahi, fennen harekâtý o kadar muhteliftir ki, akýl hayrettedir. Acaba lâtif cismi, uruçta sür atli olan ulvî ruhuna tâbi olmuþ, ruh sür atinde hareketi nasýl akla muhalif görünür? Hem on dakika yatsan, bazý olur ki bir sene kadar hâlâta maruz olursun. Hattâ bir dakikada insan gördüðü rü yayý, onun içinde iþittiði sözleri, söylediði kelimatý toplansa, uyanýk âleminde bir gün, belki daha fazla zaman lâzýmdýr. Demek oluyor ki: Bir zaman-ý vâhid, iki þahsa nisbeten, birisine bir gün, birisine de bir sene hükmüne geçer. Rabbimizin yarattýðý varlýklarýn hareketlerinin birim zamandaki hýzlarý farklý farklý. Sesin, ýþýðýn, elektriðin, gezegenlerin birim zamandaki hýzlarý farklý olduðu gibi ruh ve hayal de farklý hýzlara sahip. Ýnsanlarýn hýzlarý ve diðer varlýklarýn hýzlarý da öyle. Üzerinde yaþadýðýmýz dünya, güneþin etrafýnda 365 gün 5 saat 48 dakika ve 45,5 saniye döndüðünde ilk konumuna tekrar geliyor ve biz buna 1 sene diyoruz. Ýlk konumlarýna gelmeleri için mesela; Merkür 88 gün, Venüs 225 gün, Mars ýn da 687 gün güneþ etrafýnda dönmesi gerekiyor. Dönüþ hýzlarý farklý olduðundan gezegenlerin 1 yýlý dünyamýzýnkinden farklý oluyor. Bazen insan yolda, karþýdan karþýya geçerken araba çarpacak gibi oluyor ya da gerçekten çarpýyor. Bunun sebebi: Ayný zaman diliminde yayanýn hýzýyla arabanýn hýzý farklý olduðundan; yaya karþýya geçerken kendi hýzýný nazara alýyor ve Ben þu kadarcýk zamanda karþýya geçerim. diyor, fakat o ayný zamanda arabanýn hýzý kendi hýzýndan farklý olduðu için kazaya ramak kalýyor ya da kaza gerçekleþiyor. Üstad Bediüzzaman Hz., o öðrencinin, belki de bütün insanlarýn merak ettiði soruya harika bir örnekle cevap veriyor: Ýnsanýn hareketinden, güllenin hareketinden, savttan [sesten], ziyadan [ýþýktan], elektrikten, ruhtan, hayalden tezahür eden sür at-i harekâtta bir mikyas olmak için þöyle bir saat farz ediyoruz ki: O saatte on iðne var. Birisi saatleri gösterir. Biri de, ondan altmýþ defa daha geniþ bir dairede dakikayý sayar. Birisi altmýþ defa daha geniþ bir daire içinde saniyeleri, diðeri yine altmýþ defa daha geniþ bir dairede sâliseleri ve hâkezâ râbialarý, hâmiseleri, sâdise, sâbia, sâmine, tâsia, tâ âþireleri sayacak gayet muntazam, azîm bir dairede birer ibre farz ediyoruz. Faraza, saati sayan ibrenin dairesi küçük saatimiz kadar olsa, herhalde âþireleri sayan ibrenin dairesi arzýn medar-ý senevîsi kadar, belki daha fazla olmak lâzým gelir. Zaman dilimleri altmýþlýk sayý sistemi ne göredir. Bu arada bir yanlýþý da burada düzeltmekte fayda görüyorum. Salise, saniyenin altmýþta birine denir. Kronometrelerdeki; her 100 kere dönüþünde, saniyeyi 1 birim hareket ettiren zaman dilimine santisaniye denir. Týpký metrenin 100 de 1 ine (1/100) santimetre denildiði gibi *** Þimdi iki þahýs farz ediyoruz. Biri, saati sayan ibreye binmiþ gibi, o ibrenin harekâtýna göre temâþâ ediyor. Diðeri, âþireleri sayan ibreye binmiþ. Bu iki þahsýn bir zaman-ý vahidde müþahede ettikleri eþya, saatimizle arzýn medar-ý senevîsi nisbeti gibi, meþhudatça pek çok farklarý vardýr. Ýþte zaman, çünkü harekâtýn bir rengi, bir levni, yahut bir þeridi hükmünde olduðundan, herekâtta câri olan bir hüküm, zamanda dahi câridir. Ýþte, bir saatte meþhudatýmýz, bir saatin saati sayan ibresine binen zîþuur þahsýn meþhudatý kadar olduðu ve hakikat-i ömrü de o kadar olduðu halde; âþire ibresine binen þahýs gibi, ayný zamanda, o muayyen saatte, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, = aþire (1 saniye = 167 trilyon 961 milyar 600 milyon aþire) 1 salise = 60 rabia = hamise = sadise = sabia = samine = tasia = aþire 1 rabia = 60 hamise = sadise = sabia = samine = tasia = aþire 1 hamise = 60 sadise = sabia = samine = tasia = aþire 1 sadise = 60 sabia = samine = tasia = aþire 1 sabia = 60 samine = tasia = aþire 1 samine = 60 tasia = aþire 1 tasia = 60 aþiredir. burak-ý tevfik-i Ýlâhîye biner, berk gibi bütün daire-i mümkinatý kat edip, acaib-i mülk ve melekûtu görüp, daire-i vücub noktasýna çýkýp, sohbete müþerref olup, rüyet-i cemâl-i Ýlâhîye mazhar olarak, fermaný alýp vazifesine dönebilir ve dönmüþ ve öyledir. Üstad Hazretlerinin verdiði saat örneðinde, yukarýda da görüldüðü üzere saati sayan ibrede bulunan þahsýn gördükleri ve yaþadýklarý ile aþire ibresindeki þahsýn görüp yaþadýklarý arasýnda 604 katrilyon 661 trilyon 760 milyar kere fark var. E- vinizde ya da kolunuzda bulunan dijital olmayan saatinizin akrebi yani saat ibresi mesela 1 den 2 ye geçene kadar âþire ibresi tam olarak 604 katrilyon 661 trilyon 760 milyar kere hareket etmek zorundadýr. Bu ibrelere binmiþ þahýslarý düþünecek olursak, hem saat ibresindeki hem de aþire ibresindeki þahýs ayný zaman diliminde biri 1 den 2 ye geçmek kadar hareket ediyor; gördüðü ve yaþadýðý þeyler o kadarcýk, diðeri ise 604 katrilyon 661 trilyon 760 milyar kere hareket ediyor, gördükleri ve yaþadýklarý ise elbette diðerinden çok daha fazla ve farklý olacaktýr. Bunu diðer zaman dilimlerine kýyas edebiliriz. Ayný zaman diliminde ibrelerdeki þahýslarýn hareketleriyle, görüp yaþadýklarý birbirinden çok farklýdýr. Yine hatýra gelir ki: Dersiniz, Evet, olabilir, mümkündür. Fakat her mümkün vaki olmuyor. Bunun emsali var mý ki kabul edilsin? Emsâli olmayan bir þeyin, yalnýz imkâný ile, vukuuna nasýl hükmedilebilir? Biz de deriz ki: Emsâli o kadar çoktur ki, hesaba gelmez. Meselâ, her zînazar, gözüyle, yerden tâ Neptün seyyaresine kadar bir saniyede çýkar. Her zîilim, aklýyla kozmoðrafya kanunlarýna binip yýldýzlarýn tâ arkasýna bir dakikada gider. Her zîiman, namazýn ef al ve erkânýna fikrini bindirip, bir nevi mirâçla kâinatý arkasýna alýp huzura kadar gider. Her zîkalb ve kâmil velî, seyr ü sülûk ile, Arþtan ve daire-i esmâ ve sýfâttan kýrk günde geçebilir. Hattâ, Þeyh Geylânî, Ýmam-ý Rabbânî gibi bazý zatlarýn ihbarat-ý sadýkalarý ile, bir dakikada Arþa kadar uruc-u ruhanîleri oluyor. Hem ecsâm-ý nuranî olan melâikelerin Arþtan ferþe, ferþten Arþa kýsa bir zamanda gitmeleri ve gelmeleri vardýr. Hem ehl-i Cennet, mahþerden Cennet baðlarýna kýsa bir zamanda uruc ediyorlar. Bu izahdan da anlaþýlacaðý üzere; nasýl ki her saat ibresinin ayný zaman dilimindeki dönüþü ve hareketi birbirinden farklý ise, varlýklarýn da hareket hýzlarý birbirinin ayný deðildir. Elbette bu kadar numuneler gösteriyor ki, bütün evliyalarýn sultaný, umum mü minlerin imamý, umum ehl-i Cennetin reisi ve umum melâikelerin makbulü olan zât-ý Ahmediyenin (asm) seyr ü sülûküne medar bir Mi râcý bulunmasý ve onun makamýna münasip bir surette olmasý, ayn-ý hikmettir ve gayet makuldür ve þüphesiz vakidir. Hâsýl-ý kelâm; rüyamýzda çok kýsa zamanda çok iþler yapýp, çok þeyler yaþamamýzýn ve Kâinatýn Efendisi nin (asm) Mi racýnýn bilimsel olarak da akla sýðýþmayacak hiçbir yaný yoktur.

3 Y HABER 3 Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI Yayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 26 Recep 1432 Rumî: 15 Haziran 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Öðretmen adaylarýiçin birþansdaha 6 TEMMUZ DAKÝ 6 BÝN 575 ÖÐRETMENÝN ATAMASI ÝÇÝN BAÞVURULAR BAÞLADI. MÝLLÝ Eðitim Bakanlýðýnýn (MEB) 6 Temmuz da yapacaðý 6 bin 575 öðretmen atamasý için baþvurular baþladý. MEB, 1 Haziran 2011 tarihinde yapýlan kadrolu öðretmen atamasý kapsamýnda ilk atama çeþidiyle atanan 14 bin 277 sözleþmeli öðretmenden 632 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde kadrolu öðretmenliðe geçenlerden boþalan ve boþ olan toplam 6 bin 575 kadroya kadrolu öðretmen atayacak. Baþvurular, Öðretmenlik Ýçin Baþvuru ve Atama Kýlavuzu (Haziran 2011) hükümleri çerçevesinde, 2009 ve 2010 KPSS puanýna göre, ilk atama çeþidiyle 4 Temmuz 2011 tarihine kadar elektronik ortamda alýnacak. Öðretmen atamalarý 6 Temmuz 2011 de yapýlacak. Atamasý yapýlan öðretmenler, 1 Eylül 2011 tarihinden itibaren göreve baþlayabilecek. Atama yapýlacak iller arasýnda Aðrý, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakýr, Erzurum, Hakkari, Iðdýr, Kars, Mardin, Muþ, Siirt, Þanlýurfa, Þýrnak, Tunceli ve Van yer alýyor. Taban puaný sýfýr olarak belirlenen branþlara baþvuran öðretmen adaylarý, KPSS den aldýklarý puanlarýn yüksekliðine göre sýralanýp, belirlenen kontenjan dahilinde atanacak. Ankara / aa Krizli start Demokrasilerde her seçim, önceki dönemin tortularýný temizleyip yeni bir sayfa açma fýrsatý olarak görülür. Yorulanlar nadas a a- lýnýp, olumlu icraatlar yeni kadrolarca sürdürülür. Seçim sonrasý, ayný zamanda geçen dönemdeki gerginlik ve sürtüþmeleri geride býrakmanýn da fýrsatý yapýlabilir. Nitekim 12 Haziran ý izleyen günlerde iktidar partisinin verdiði mesajlar bu yönde oldu. Daha ilk gece Baþbakan, Ýncittiklerim varsa helâllik diliyorum dedi, sonra bazý siyasetçi ve gazetecilere açtýðý tazminat dâvâlarýný geri çekti. Ama tek taraflý jestler yeterli olamayabiliyor. Özellikle siyaset anlayýþýnýn, derinlerde durmaya devam eden kuþkulardan beslendiði, samimiyet sorgulamalarýna ve niyet okumalarýna dayalý önyargýlarýn hâlâ aþýlamadýðý ortamlarda. Dahasý, sürekli kriz ve gerginlik üreten yapý ve sistem düzeltilmeden, jestle sorunlar çözülmüyor. Yeni bir seçimden çýktýðýmýzýn hemen akabinde patlak veren kriz bunun en müþahhas örneði. Birtakým insanlar aday olup girdikleri seçimi kazanýp, yeterli oyu alarak milletvekili seçiliyor, ancak ya Hatip Dicle de olduðu gibi YSK kararýyla vekilliði düþürülüyor ya da Haberal, Balbay, Alan ile içerideki BDP li baðýmsýzlarýn tahliyesi talepleri mahkemeler tarafýndan geri çevriliyor. Toplam 9 kiþi, mazbatalarýný alýp milletvekili sýfatýný kazandýklarý halde hapisten çýkamýyor. (Bu vesileyle, Bu yeminle kriz bitmez yazýmýzdaki Seçilseniz dahi, Genel Kurulda o yemini okumadýkça milletvekili sýfatýný kazanamýyorsunuz i- fademizi düzelterek, Mazbatayý alan, vekil sýfatýný kazanýr, bu sýfatýn getirdiði özlük haklarýna sahip olur, ama Genel Kurul çalýþmalarýna katýlamaz diyen okurumuza teþekkürler. Gerçi Genel Kurula giremedikten sonra vekil sýfatý kazanmanýn neye yarayacaðý ayrý konu. Milletvekiliyim diye ortalýkta gezinecek, maaþýný alýp diðer imkânlardan yararlanacak, ama Meclis çalýþmalarýna katýlamayacak...) Ýçerideki 9 yeni milletvekilinin ikisi CHP den, biri MHP den, altýsý da BDP den seçilen isimler. Yeni döneme, yargý kararlarýna baðlý olarak 9 eksikle girmek durumunda býrakýlan muhalefet partilerinin buna verecekleri tepki nasýl olacak? BDP liler sorun çözülünceye kadar Meclise girmeme kararý aldýklarýný açýkladýlar. CHP yemin törenine katýlmama sinyalleri veriyor. MHP ise tepkisini boykot noktasýna vardýrmayacak. Ama yeni Meclisin yargý kaynaklý tasarruflar sonucu böyle bir fire kriziyle start almasý talihsizlik. Bir tarafta bir yüksek yargý organý olan YSK nýn nezaretinde, tek tek soruþturulup adaylýklarýna hukukî bir engel bulunmadýðý için seçime giren ve halkýn oylarýyla milletvekili seçilen, mazbatalarýný alan, ama baþka yargý organlarýnýn kararlarýyla bu görevi yapmalarýna izin verilmeyen kiþiler. Eðer milletvekilliði yapamayacak idiyseler niye aday yapýlýp seçime sokuldular ve seçildiler? Onlara, halka ve demokrasiye tuzak mý kuruldu? Yargýyla siyasetin iç içe geçtiði tipik bir krizle daha karþý karþýyayýz. Ve bu kriz ne Yargýnýn iþi, yasalar böyle diye geçiþtirilebilir, ne de bazý iktidar mensuplarýnýn Ergenekon sanýðý vekiller için seslendirdiði Biz uyarmýþtýk, seçilseler bile tahliye edilemezler söylemiyle üstüne yatýlabilir. Yine iktidarýn Hatip Dicle olayýnda bir taraftan YSK ya baþvurup Vekilliði düþürülsün talebinde bulunurken, diðer taraftan millet iradesinin üstünlüðü nden dem vurmasý ise, hakkýnda zaten var olan þüphe ve önyargýlarý güçlendiriyor. Peki, bu krizden nasýl çýkýlacak? Yeni Meclis, Cumhurbaþkaný Gül ün ifade ettiði gibi, bu krizi çoktan beri unutulan reformlarý gerçekleþtirme fýrsatý olarak deðerlendirebilecek mi? Ve en baþta iktidar bunun için gereken inisiyatifi gösterip harekete geçerek, muhalefetin de desteðini alacak çözüm formülleri ortaya koyabilecek mi? Yeni Meclis, bu ve benzeri sorularda ifadesini bulan çetin ve zorlu sýnavlarla göreve baþlýyor. Yaylalardakaçakyapýlaþmaalarmý Asýlsýz ihbarlara çare aranýyor ANTALYA Emniyet Müdürlüðü 155 Polis Ýmdat Hattý na bir yýl içinde gelen 445 bin çaðrýdan yaklaþýk 374 bininin polis görev ve sorumluluk alanýnýn dýþýnda olduðu, deðerlendirilen 71 bin 200 ihbardan yüzde 20 sinin ise asýlsýz olduðu ortaya çýktý. Son 4 yýllýk veriler dikkate alýndýðýnda günlük çaðrý sayýsýnýn ortalama bin 200 ü bulduðunu belirten yetkililer, bu ihbarlardan sadece 187 sinin gerçek çýktýðýný tespit etti. Polise gelen asýlsýz ihbarlarýn ulaþtýðý boyut Antalya Emniyet Müdürlüðü nü harekete geçirdi. Akdeniz Üniversitesi ile yapýlan iþbirliði ile 155 Hattý na Yapýlan Çaðrýlarýn Niceliði ve Niteliðini Artýrma Projesi hazýrlandý. Çaresiz Olmayýn 155 i Arayýn, Çare Siz Olun sloganýyla baþlatýlan proje kapsamýnda, polis ve halkýn eðitilmesiyle iletiþimin güçlendirilmesi amaçlanýyor. Proje kapsamýnda vatandaþlara yaptýklarý ihbarlarýn sonuçlarýna iliþkin geri dönüþ yapýlmasý da planlanýyor. Antalya / aa Trabzon ve Gümüþhane nin ortak kullandýðý Sisdaðý Yaylasý nda, 838 ev ile 144 ahýr ve samanlýðýn kaçak yapýldýðý bildirildi. FOTOÐRAF: AA GÝRESUN ile birlikte Trabzon ve Gümüþhane nin ortak kullandýðý Sisdaðý Yaylasý nda, 838 ev ile 144 ahýr ve samanlýðýn kaçak yapýldýðý bildirildi. Giresun Valisi Dursun Ali Þahin, göreve baþladýðý yaklaþýk 3 ay içerisinde yöredeki bir çok yaylayý gezerek incelemelerde bulunduðunu belirterek, gözlemlediði kaçak yapýlaþma üzerine genelge yayýmladýðýný söyledi. Giresun ile birlikte Trabzon ve Gümüþhane nin ortak kullandýðý Sisdaðý Yaylasý nda kaçak yapýlaþmanýn büyük boyutlara ulaþtýðýný vurgulayan Vali Þahin, Sisdaðý Yaylasý nda 838 ev, 144 ahýr ve samanlýk, 15 inþaat temeli ve 748 çevirge (telle çevrili alan) olmak üzere toplam bin 745 kaçak yapýlaþma tespit edildi. Buranýn haricinde yörede gittiðim yaylalarda da kaçak yapýlaþma gördüm. Burasý kamuya aittir ve buralarý herkesin kullaným hakký vardýr dedi. Þahin, köy yerleþik a- lanlarýnda projesiz olarak baþlanýlan veya projesinin fen ve saðlýk kurallarýna uygun olduðuna dair Ýl Özel Ýdaresi nden görüþ alýnmamýþ inþaatlar bulunduðuna dikkat çekerek, bu mekânlarýn yayla turizmini olumsuz yönde etkilediði gibi görsel kirliliðe de sebep olduðunu aktardý. Þahin, kaçak yapýlaþmanýn önüne geçmek için ciddî tedbirler alacaklarýný kaydetti. Giresun / aa ÝETTþoförleriartýkakbilbasmayacak ÝSTANBUL Elektrik Tramvay ve Tünel Ýþletmeleri (ÝETT) Genel Müdürlüðü, otobüs þoförünün bileti olmayan yolculara a- raç içerisinde bilet kesmesi iþlemine 2 Temmuz Cumartesi gününden itibaren son verecek. ÝETT den yapýlan yazýlý açýklamada, 2 Temmuz dan itibaren ÝETT otobüslerinde þoförlerin artýk akbil bulundurmayacaðý, bu sebeple yolcularýn akbil, elektronik kart veya 1, 2, 5 ve 10 geçiþlik elektronik bilet kullanmasý gerektiði bildirildi. Ýstanbul/aa Ýstanbul da su kesintisi ÝSTANBUL UN Fatih, Zeytinburnu, Bakýrköy ve Güngören ilçelerinde 48 saat süreyle su kesintisi uygulanacak. Ýstanbul Su ve Kanalizasyon Ýdaresinden (ÝSKÝ) yapýlan açýklamada, 29 Haziran Çarþamba saat ile 1 Temmuz Cuma saat arasýnda bakým ve onarým çalýþmasý yapýlacaðý, bu süre içerisinde Fatih te Cankurtaran, Sultanahmet, Kumkapý, Yenikapý, Samatya, Yedikule, Silivrikapý, Topkapý ve Vatan Caddesi ne, Bakýrköy de Merkez, Osmaniye, Ýncirli, Yeni Mahalle ve Kartaltepe ye, Güngören de ise Merter ve Tozkoparan ile Zeytinburnu ilçesinin tamamýna su verilemeyeceði bildirildi. Ýstanbul / aa

4 4 Y HABER Krizi fýrsata çevirelim AKPM BAÞKANI ÇAVUÞOÐLU, YENÝ BÝR ANAYASA VE YARGI REFORMU ÝLE MEVCUT KRÝZÝN TARÝHÝ BÝR FIRSATA DÖNÜÞTÜRÜLEBÝLECEÐÝNÝ SÖYLEDÝ. TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Erdinç Ýnaldýr'ýn muhterem babasý Aziz Ýnaldýr'ýn vefatýný teessürle öðrenmiþ bulunuyoruz. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder taziyetlerimizi sunarýz. Ümraniye Yeni Asya Okuyucularý Bü tün in san lý ðýn der di Müs teh cen ya yýn lar la mü ca de le ya vaþ da ol sa dün ya nýn gün de mi ne yer le þi yor. Müs teh cen ya yýn ya pan lar en çok sa nal a lem i kul la ný yor. He men her in ter net si te sin de bu tu za ða düþ me ih ti ma li var. Bu ya yýn lar kon - trol al tý na a lýn sýn, ço çuk la rýn ve genç le rin za rar gör me si en gel len sin de nil di ðin de bu hak lý tek li fe çað daþ lýk a dý na kar þý çý kan lar da var. Fa kat, in - san lýk bu ya yýn la rýn za rar la rý ný gör dük çe en gel - len me si nok ta sýn da iþ bir li ði ve it ti fa ka gi di yor. Ga ze te ler de yer a lan bir ha ber, Ýn gil te re nin de müs teh cen ya yýn la ra i ti raz e den ler ker va ný na ka týl dý ðý ný ya da ka týl mak ü ze re ol du ðu nu ha ber ve ri yor. Ýn gi ltere de ya yýn la nan The Sun ga ze - te si, ço cuk la rý ko ru mak a dý na in ter net te ki por - no si te le ri ne ya sak ko nu la ca ðý ný du yur muþ. An - cak ga ze te, ya sa ðýn ne za man baþ la ya ca ðý na i liþ - kin bil gi ver me miþ. Ha be re gö re ül ke de ki tüm ev le rin in ter net bað lan tý sý i çin ge çer li o lan ya - sak, ba kan lar ta ra fýn dan o nay lan mýþ. Bu ge liþ - me, ev ler de ki in ter net bað lan tý la rýn da bütün por no/müs teh cen si te le ri fil tre le ne cek an la mý na ge li yor muþ. (Ha ber Turk, 26 Ha zi ran 2011) Ay ný ha be re gö re Kül tür Ba ka ný Je remy Ha unt, in ter net ser vis sað la yý cý la rý ný ya sa ða uy ma ya ça ðý - rýr ken, ak si hal de so run la baþ et mek i çin da ha ka - tý ya sa ve uy gu la ma la ra gi di le ce ði ni a çýk la mýþ. Ya - sak i çin ö n a yak o lan Mu ha fa za kâr Par ti Mil let ve - ki li Cla i re Perry i se Ço cuk la rýn ya rý sý tek ba þý na in ter ne ti kul la ný yor, an cak in ter net si te le ri nin yüz de 3 ün de yaþ sý ný rý var, bir þey ler yap ma nýn za ma ný gel miþ ti þek lin de ko nuþ muþ. (agg.) Ha týr la na cak o lur sa, ya kýn za man ön ce Tür - ki ye de de ben zer bir tar týþ ma ya þan mýþ tý. Bil gi Tek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku ru lu (BTK), 22 Þu bat 2011 ta ri hin de 2011/DK-10/91 sa yý nu ma - ra sý i le al mýþ ol du ðu Ýn ter ne tin Gü ven li Kul la ný - mý na Ý liþ kin U sul ve E sas lar la il gi li ka ra rý 22 A - ðus tos 2011 de yü rür lü ðe gi re cek. Ýþ te bu ka rar Tür ki ye de ye ni bir in ter net te san sür tar týþ ma sý baþ lat mýþ tý. A ðus tos 2011 de yü rür lü ðe gir me si bek le nen ka rar, is te ðe bað lý o la rak bi rey sel kul la - ný cý la rýn 4 ay rý gü ven li in ter net pa ke ti nden bi ri - ni (stan dart, ço cuk, a i le ve yur ti çi in ter net pro fi li) ter cih et me si e sa sý na da ya ný yor. (Ta raf, 6 Ma yýs 2011) Bu na rað men bel ki bir kit le ta ra fýn dan Ey - vah! Ýn ter ne te san sür ge li yor! ses le ri yük sel di. El bet te ya sak la mak tek ba þý na ça re de ðil, a ma öz gür lü ðü yan lýþ yo rum la yýp müs teh cen li ðe a - let et mek, ço cuk la rý ve genç le ri mah vet me ye ça - lýþ mak kim se nin hak ký de ðil. Müs teh cen li ðe kar - þý ya pý lan ça lýþ ma lar sa de ce Tür ki ye ya da Ýn gil - te re i le sý nýr lý de ðil. Dün ya nýn pek çok ül ke sin de bu a fe te kar þý ça re ler a ra ný yor. Bu kö tü lü ðü ya - yan la rýn en bü yük des tek çi si ne fis ve þe ytan ol - du ðun dan mü ca de le et mek de ko lay de ðil. He le, bu mü ca de leye i ti raz e den le rin bu nu öz gür lük a dý na yap ma sý tam bir çe liþ ki. Çün kü müs teh - cen lik, in san la rý ne fis ve þey tan ýn e sa re ti ne al - mak tan baþ ka bir þey de ðil. E sa re tin, öz gür lük o la rak su nul ma sý da ay rý bir prob lem... Na sýl ki bir dö nem teþ vik e di len al kol lü iç ki - ler e kar þý bü tün in san lýk ta i ti raz ses le ri yük se - li yor; ay ný ses ler müs teh cen ya yýn lar kar þý sýn da da yük sel me ye baþ la ya cak. Ýn gil te re de ya þa - nan lar bu nun bir ha ber ci si o la rak gö rül me li. Ta bii ki ö nem li o lan böy le ka rar la rý al mak de ðil, al dýk tan son ra uy gu la ya bil mek tir. Muh - te me len Ýn gil te re de a lý nan bu ka rar da tar týþ - ma la ra se bep ol muþ tur, a ma tah mi ni niz ce biz - de ki gi bi kö rü kö rü ne i ti raz e den ler yok tur. Ne ti ce de müs teh cen lik, bü tün in san lý ðý teh dit e den bir a fet. Ül ke le rin bu a fe te kar þý ted bir al - mak is te me si ten ki di de ðil, teb ri ði ge rek tir. Ce mi yet o la rak da ha faz la be del ö de me den ve müs ten cen lik yan gý ný nýn sa nal â lem baþ ta ol mak ü ze re her yör de sön dü rül me si ne ça lýþ - ma lý yýz. El bir li ðiy le... Burasý Türkiye Hacý! Bir baþ ka dýr be nim mem le ke tim þar ký la - rýy la bü yü dük biz. Bü yü dük çe an la dýk mem le ke ti mi zin bam baþ ka lý ðý ný. Mec - nun uy la Ley la sýy la e ri þil mez sýr la ra sa hip o lan mem le ke ti min da ha ne sýr la rý i çin de ba rýn dýr dý ðý - ný Her kö þe si cen net o lan yur du ma ze ba ni le rin na sýl mu sal lat ol du ðu nu Þey tan taþ la mak tan Ka - be yi ta vaf et me ye na sýl fýr sat bu la ma dý ðý mý zý A - þýk la rýn des tan yaz dý ðý dað la rýn di le gel mez a cý la rý - ný Çi çek le rin na sýl e zil di ði ni, gül le rin na sýl sol du - rul du ðu nu, fi dan cýk la ra na sýl ký yýl dý ðý ný Ya þa dýk - ça an la dýk ül ke min baþ ka lý ðý ný. Bir þey ler hep ek sik kal dý i çi miz de, bir ta raf la - rý mýz hep ek sik bü yü dük. Ne Mec nun gi bi se ve - bil dik, Ne Ley la gi bi bek le ye bil dik. Ne Yu nus gi bi ol duk ya ra dý la ný hoþ gör me de, Ne Þeyh Ga - lip i bil dik in sa na ve ri len de ðer de. As ker gi bi di - zil dik her sa bah, sü te ni yet and a kýs met, ko yun gi bi gü dül dük yýl lar ca. Bu ra sý iþ gü zar la rýn ül ke si dir. Du rum dan va zi fe çý - ka ran la rýn, bey ni yap tý ðý iþ ten faz la ge li þe me miþ nok ta cý vir gül cü, sa dýk bek çi le rin ku ral lar ül ke si Sta tik be yin le rin sta tü ko cu la rý, i le le bet çi mü rid le rin te tik çi le ri Hep bu ra da dýr lar, hep bu ra da ký yar lar, hep bu ra da ya þar lar. Vur dum duy maz cý lar, ba na ne - ci ler, ben yap tým ol du cu lar, hak ta ný maz lar, vic da ný sýz la maz lar ül ke si. Ne ko ru na cak ka le ler bi ter, ne kol la na cak kel le ler, ne sav cý la rý ek sik o lur köh ne miþ ka nun la rýn, ne a vu kat la rý bi ter di na zor la rýn. Dar be üs tü ne dar be, ar dý ar dý na bal yoz lar, göz dað la rý muh tý ra lar, fa i li meç hul ler Þa ir le rin di lin de ýz dý - rap her za man her yer de kan, kan, kan Hi le baz - lýk ma ri fet, hok ka baz lýk ke ra met, ba þý na zu lüm kü - la hý ge çi ril miþ bir a da let Cý lýz san mah ke me den ko vu lur sun, se miz sen ok þa nýr, kol la nýr sýn. Sö ze pran ga lar vu ru lur, dü þün ce ye ya sak ko nu - lur; kur þun a ta na al kýþ tu tu lur. O yun i çin de o yun, hi le i çin de hi le Ol maz lar o lur, o lur lar ol maz la - þýr, ye re sað lam bas ma ya gör; ka fan ka rý þýr, a kýl lar bu la nýr. Ak la ra ka ra ça lý nýr, ka ra la ra ak; ve li ler za - lim o lur, kah ra man lar ha in Býk kýn lýk ko kar so - kak lar, bez gin li ðe çý kar bü tün yol lar. Fer di Tay fur þar ký la rýn da giz len miþ a cý lar, is yan lar San ma ki ya þý yo rum, san ma ki ben çok mut lu yum. Yüz yýl lýk fer yat lar, bir sa ða dö nüþ ler bir so la ba kýþ lar, Þark tan ka çýþ lar Gar bî ruh lar E þik te ge zi nen ler, ken di ni kay be den ler, ö zü nü yi ti ren - ler i niþ ler çý kýþ lar Bad-ý sa ba yý bek le ye dur, bad-ý ha zan dýr e sen. Bir gül dü rür bin að la týr. Ne kri zi bi ter ne ka ra gü nü Na fi le o lur bü tün ça ba lar, ha va da ka lýr bü tün söz ler, bo þa çe ki lir kü rek ler. Tüm ça ba la rýn, di din me le rin, gay ret - le rin bir çift du da ðýn sö zü ne mah kum e dil di ði ne vi þah sý na mün ha sýr bir yer dir ül kem. Bir de li ku yu ya taþ a tar, a kýl lý lar ta þa ba kar, yýl lar yýl la rý ko va lar; ta þý çý kar mak la meþ gul ka - fa lar. Baþ a ya ða düþ müþ, a yak lar ba þa çýk mýþ. Kö þe ler tu tul muþ, ar sa lar pay la þýl mýþ, pas ta lar ke sil miþ. Ki mi le ri ka rýn tok lu ðu na þük re der, ki - mi le ri ak sý rýn ca ya, týk sý rýn ca ya ka dar yer. A mu - da kalk, yan yat, hop la zýp la, tak la at Fi gü ran - lýk týr i þin, bir de li göm le ði dir giy di ðin. Ko mik de sem ko mik de ðil, tra je di de sen a yýp de ðil. E lif siz kal mýþ o kul lar, ya sak çý dýr sý ra lar. Mi na re - sin den e zan lar yük se lir, o kul la rýn dan ma tem. A cý lar mer hem ol muþ, dert ler der ya. O sý nav dan bu sý na - va, o ra dan þu ra ya koþ koþ koþ! Ýn san la ra yu lar u rul muþ, sýr tý na yük ler vu rul muþ, ço cuk lar ya rýþ a tý ol muþ. Bir ko þu ya fe da e dil miþ im ti han lar, u nut tu - rul muþ ký la vuz lar. Ha fý za lar dan si lin miþ Mev lâ. Ye ni se çim ol du, hay di þen lik var! Ya þa sýn de ði - þe cek bu dü zen! Ey vah ey vah, bu ses ler de ne? Hal - kýn i ra de si ne dar be mi vu rul muþ, hal kýn i ra de si hi - çe mi sa yýl mýþ? Fer yad ü fi gan e di yor sun, or ta lý ðý vel ve le ye ve ri yor sun, hal ka rað men böy le o lur mu di yor sun. O lur sa þaþ mam. Bu ra sý Tür ki ye Ha cý! Mah ke me su i kast gi ri þim le ri bil gi si ni is te di BÝRÝN CÝ Er ge ne kon dâ vâ sý na ba kan Ýs tan bul 13. A - ðýr Ce za Mah ke me si, Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðün den 2005, 2006, 2007 ve 2008 yýl la rýn da Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan a yö ne lik su i kast gi ri þim le ri ol du ðu yö - nün de ya pý lan Tür ki ye ça pýn da ki tüm so ruþ tur ma la rýn bil di ril me si ni is te di. Mah ke me he ye ti, sa nýk ve a vu kat - la rýn ta lep le ri ne i liþ kin de ðer len dir me yi ya pa rak cel se a - ra sýn da a ra ka rar la rý al dý. Bu na gö re tu tuk lu sa nýk lar dan Meh met Ze ke ri ya Öz türk ün ta le bi ü ze ri ne, Ýs tan bul ve An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lýk la rý na mü zek ke re ya zýl - ma sý ný ka rar laþ tý ran mah ke me he ye ti, Tür ki ye Cum - hu ri ye ti Baþ ba ka ný na su i kast ih ba rý ko nu lu MÝT ya zý sý ge re ðin ce a çý lan bir so ruþ tur ma o lup ol ma dý ðý nýn a raþ - tý rýl ma sý i le var sa ne ti ce si nin bil di ril me si ne hük met ti. Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü ne ya zý ya zýl ma sý ný da ka - rar laþ tý ran mah ke me he ye ti, 2005, 2006, 2007 ve 2008 yýl la rýn da Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan a yö ne lik su i kast gi ri þim le ri ol du ðu yö nün de ya pý lan tüm so ruþ - tur ma la rýn il il tüm Tür ki ye ça pýn da, em ni yet mü dür - lük le ri ta ra fýn dan a raþ týr ma ya pý la rak bu kap sam da tu - tuk la nan, gö zal tý na a lý nan, i fa de le ri ne baþ vu ru lan, þüp - he li si o lan o lay la rýn tek tek tes pit e di le rek so ruþ tur ma so nuç la rý nýn bil di ril me si ni is te di. Ýs tan bul / a a KÜL TÜR ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, Mec lis in o lu þu mun da ba zý tar týþ ma ve göl ge ler or ta ya çýk tý ðý ný i fa de e de rek, E ðer biz a na ya sa de ði - þik li ði ni ya pa bil sey dik zan ne di yo rum ki þim di bu tar týþ ma lar ol ma ya cak tý de di. Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er - tuð rul Gü nay, Ka nal 24 te Taþ kýn Koç un sun du ðu An ka ra Ma sa sý nda Ha tip Dic le nin mil let ve kil li ði nin dü - þü rül me si, tu tuk lu mil let ve kil le ri nin tah li ye is tem le ri nin red di ne i liþ kin ko nu la rý de ðer len dir di. Gü nay, ya þa - nan la rýn bir a na ya sa de ði þik li ði ih ti - ya cý ný zo run lu ol du ðu nu bir kere da - ha or ta ya çý kar dý ðý ný söy le di. 12 Ey - lül de çý kan bir çok ya sa nýn ev ren sel hu ku ka ay ký rý ol du ðu nu be lir ten Gü - nay, Bi zim a na ya sa mý zýn ba zý hü - küm le ri ev ren sel hu ku ka, çað daþ de - mok ra si ku ral la rý na, mil let e ge men li - ði ku ral la rý na uy gun de ðil dir de di. Kur gu su böy le o lan bir a na ya sa nýn, de mok ra tik leþ me yo lun da en gel çý - kar ma sý nýn ka çý nýl maz ol du ðu nu söy le yen Gü nay, As lýn da hep bir lik - te bir ib ret o la yý ya þý yo ruz a çýk la ma - sýn da bu lun du. Mec lis in o lu þu mun - da ba zý tar týþ ma ve göl ge ler or ta ya çýk tý ðý ný söy le yen Gü nay, E ðer biz o a na ya sa de ði þik li ði ni ya pa bil sey dik zan ne di yo rum ki þim di bu tar týþ ma - lar ol ma ya cak tý. 82 A na ya sa sý dar be hü kü me ti man tý ðý i çin de, so ðuk sa - vaþ man tý ðý i çin de, de mok ra si yi ve mil li i ra de yi bir tür lü teh li ke sa yan bir man ta li te i çin de ya pýl mýþ ol du ðu i çin, de mok ra tik leþ me yo lun da bu tür ma yýn lar la kar þý laþ mak ka çý nýl - maz di ye ko nuþ tu. A na ya sý nýn te - me lin de, mil li i ra de nin seç ti ði ne gü - ven siz lik ol du ðu nu söy le yen Gü nay, Çün kü mil li i ra de ye kar þý ya pýl mýþ bir a na ya sa dýr. Dev le ti kut sar, mil le ti po tan si yel teh li ke o la rak gö rür. Bi re - yin hak ve öz gür lük le ri ni, in san hak - la rý ný, ör güt len me yi, öz gür lük le ri po - tan si yel teh li ke gö rür bu a na ya sa. Çün kü bir cun ta hü kü me ti ka fa sýy la, so ðuk sa vaþ man tý ðýy la 1980 ko þul la - rýn da ya pýl mýþ týr de di. An ka ra / ci han AV RU PA Kon se yi Par la men ter Mec li - si (AKPM) Baþ ka ný Mev lüt Ça vu þoð - lu, bü tün so run la rýn çö züm ye ri nin TBMM ol du ðu na i þa ret e de rek, Ye ni bir a na ya sa ve yar gý re for mu i le mev - cut kri zin Tür ki ye i çin ta ri hi bir fýr sa - ta dö nüþ tü re bi le ce ði ni be lirt ti. Ça vu - þoð lu nun An ka ra O fi si nden 12 Ha zi - ran ge nel se çim le ri son ra sý ya þa nan ge liþ me ler hak kýn da ya zý lý a çýk la ma ya pýl dý. Ça vu þoð lu, Türk hal ký nýn se - çim le re yüz de 86,7 o ra nýn da ka tý lým gös te re rek, de mok ra si ye sað lam te - mel ler i le i nan cý ný or ta ya koy du ðu nu i fa de et ti. Se çim ler son ra sýn da or ta ya çý kan tab lo da, TBMM nin mil le ti yüz - de 95 o ra nýn da tem sil et ti ði ni ve bu - nun 24. Dö nem de TBMM nin Ku ru - cu Mec lis gi bi ça lýþ ma sý i çin ta ri hi ni - te lik te bir fýr sat ol du ðu nu vur gu la yan Ça vu þoð lu, se çim le rin bü yük bir ba - þa rý i le sü ku net i çe ri sin de ger çek leþ ti - ril di ði be lirt ti. Mev lüt Ça vu þoð lu, se - çim le rin u lus la ra ra sý göz lem ci ler ta ra - fýn dan da de mok ra tik ve a di la ne ol - du ðu nun tes cil len di ði ni i fa de e de rek, þun la rý kay det ti: 12 Ha zi ran se çim le - rin de, mil le ti mi zin ter cih le ri san dý ða te cel li et miþ ve ga yet de mok ra tik ve a - di la ne bir þe kil de ger çek le þen se çim le - rin so nuç la rý na gö re, mil le ti mi zin oy - la rý nýn yüz de 95 lik kýs mý ný tem sil e - den bir Mec lis tab lo su or ta ya çýk mýþ - týr. Yük sek Se çim Ku ru lu ta ra - fýn dan a lý nan ka rar ve son ra sýn da ya - þa nan tar týþ ma lar, ül ke miz de mok ra - si si ni en üst stan - dart la ra çý kar mak i - çin ye ni si vil bir a na - ya sa ve yar gý re for mu - na ih ti ya cý mýz ol du ðu - nu bir kere da ha or ta ya koy muþ tur. Bü tün de - mok ra si ler de o la bi le ce ði gi bi ül ke miz de de hu kuk te mel li ba zý so run lar ya þan - mak ta dýr. Hiç þüp he siz bu so run la rýn çö züm ye ri, mil let i ra de si nin te cel li et ti ði ye ga ne ku rum o lan TBMM dir. Ýk ti dar ve mu ha le fe tin bir a ra ya ge le - rek ye ni si vil a na ya sa ko nu sun da bir - lik te ha re ket e de rek, top lum sal kon - sen sü sü sað lan mýþ bir a na ya sa ha zýr - la ma sý, hem þu an da ya þa ný lan prob - lem le rin çö zü mü nü sað la ya cak hem de Tür ki ye nin 21. yüz yýl da, bü tün de - ði þik lik le re rað men as ke ri bir kö ke ne sa hip o lan A na ya sa i le yö ne - til me si a yý býn dan kur ta ra - cak týr. De mok ra si nin, in san hak la rý ve hu ku kun üs - tün lü ðü il ke le ri ü ze ri ne ku rul muþ, 47 ül ke den 800 mil yon in sa ný tem sil e den Av ru - pa nýn en bü yük or - ga ni zas yo nu nun Baþ ka ný o la rak; Tür ki ye de ik ti dar ve mu ha le fe tin bir lik te so rum lu luk bi lin ciy le ha re ket e de - rek, bu gün kar þý la þý lan so run la rý çö ze - bi le ce ði ne i nan dý ðý ný vur gu la yan Ça - vu þoð lu, Bü tün so run la rýn çö züm ye - ri, Mec lis tir. Ye ni bir a na ya sa ve yar gý re for mu i le mev cut kri zi ül ke miz i çin ta ri hi bir fýr sa ta dö nüþ tü re bi li riz gö rü - þü nü di le ge tir di. An ka ra / a a Av ru pa Kon se yi nden çað rý AV RU PA Kon se yi (AK) Ge nel Sek re te ri Thorb - jörn Jag land, Tür ki ye, e ðer ay ný öl çü de bir Av - ru pa de mok ra si si ol mak is ti yor sa es ki ik ti dar ya - pý la rý na sýrt çe vir mek zo run da de di. Jag land, ha - ber por ta lý De utsch Tür kisc he Nac hrich ten e ver di ði mü la kat ta, Tür ki ye nin bir de mok ra si ve Av ru pa nýn par ça sý ol ma yo lun da ol du ðu nu vur - gu la dý. Bu sü re cin de vam e de ce ði bek len ti si i çin - de ol du ðu nu be lir ten Jag land, Baþ ba kan Er do - ðan ye ni bir a na ya sa ge re ði nin al tý ný çiz miþ tir. Tür ki ye, e ðer ay ný öl çü de bir Av ru pa de mok ra si - si ol mak is ti yor sa es ki ik ti dar ya pý la rý na sýrt çe - vir mek zo run da. Ký sa ca sý bu Tür ki ye i çin ö nem li bir sü reç de mek di ye ko nuþ tu. AKP nin Tür ki - ye yi Av ru pa is ti ka me tin de, Þam is ti ka me tin de ve e ko no mik kal kýn ma is ti ka me tin de ye ni bir yo la o turt tu ðu nu i fa de e den Nor veç li si ya set çi, þöy le de vam et ti: O lup bi ten ler ger çek ten et ki le - yi ci. Ye ni bir e ko no mik e lit ta ba ka þe kil len di. Gün den gü ne da ha çok in san gü nü müz de e ko - no mik ve sos yal ha ya tý ka tý lým sað la ya bi li yor. Tür ki ye de ses siz bir dev ri min ger çek leþ ti ði söy - le ne bi lir. AKP'nin bu ka dar faz la o yu bün ye sin de bir leþ ti re bil me si nin se be bi de ben ce bu ol sa ge - rek. Tür ki ye geç mi þiy le ve da la þý yor. Ay ný za - man da ül ke nin üs te sin den gel me si ge re ken, a ma ar týk þim di yüz leþ mek zo run da kal dý ðý güç lük ler el bet te ki hâ lâ de vam e di yor. Berlin / ci han ME MUR-SEN Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, TBMM dý - þýn da çö züm a ra ma nýn de - mok ra si dý þý bir ey lem ol du ðu gi bi ay ný za man da mil li i ra de - ye de say gý sýz lýk ol du ðu nu kay - det ti. Gün doð du, mil let ve kil li - ði yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, 12 Ha zi ran 2011 ta ri hin de ya pý lan se çim ler le mil let i ra de si ve TBMM nin güç len di ði ne dik - kat çe ke rek, so run la rýn çö zü le - ce ði tek de mok ra tik ze mi nin TBMM ol du ðu nun a çýk ça gö - rül dü ðü nü i fa de et ti. Gün doð du, bü tün mil let ve - ki li ve si ya si par ti le ri TBMM ça tý sý al týn da çö züm a ra ma ya ça ðý ra rak, ba zý si ya si par ti ve mil let ve kil le ri nin çö zü mü so - kak ta a ra ma gay ret ve ye min kri zi çý kar ma yö nün de ki ça lýþ - ma la rý ný i se, mil let i ra de si ni doð ru o ku ma ma ve o ku ya ma - ma o la rak de ðer len dir di. Ye - min tö re ni ne, bütün mil let ve - kil le ri ve si ya si par ti le rin ka tý - la rak mil let ten al dýk la rý yet ki yi doð ru kul lan ma la rý ge rek ti ði ni be lir ten Gün doð du, TBMM dý þýn da çö züm a ra ma nýn de - mok ra si dý þý bir ey lem ol du ðu gi bi ay ný za man da mil li i ra de - ye de say gý sýz lýk ol du ðu nu kay - det ti. Gün doð du, tu tuk lu mil - let ve kil le ri so ru nu nun TBMM ça tý sý al týn da ve hu ku ki bir ze - min de çö zü le ce ði ne i nan dýk la - rý ný vur gu la dý. Gün doð du, TBMM nin de ye min tö re ni ni mü te a kip Mec - lis Baþ ka ný ný seç tik ten son ra ta ti le gir me me si, ya sa ma ça lýþ - ma la rý na baþ la ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Ýlk o la rak tu tuk lu mil let ve ki li so ru nu na çö züm bu lun ma sý ný is te yen Gün doð - du, TBMM nin der hal baþ lat - ma sý ge re ken di ðer ö nem li bir ça lýþ ma nýn bu gün or ta ya çý kar - dý ðý so run la rý ný çöz mek i çin uð raþ tý ðý mýz dar be a na ya sa sýn - dan kur tul mak ol du ðu nu i fa de - et ti. Gün doð du, Si vil, öz gür - lük çü, de mok ra tik ye ni a na ya sa ça lýþ ma sý na he men baþ lan ma lý - dýr. Bu kap sam da, TBMM ça tý - sý al týn da Ye ni A na ya sa Ko mis - yo nu ku rul ma lý ve he men ça - lýþ ma la ra za man ge çir me den baþ lan ma lý dýr di ye ko nuþ tu. Ankara / Recep Gören De ðiþ tir sey dik bun lar ol maz dý AKPM Baþkaný Çavuþoðlu, Türkiye de iktidar ve muhalefetin birlikte sorumluluk bilinciyle hareket ederek, bugün karþýlaþýlan sorunlarý çözebileceðini söyledi. De mok ra si dý þý yol la ra baþ vu rul ma sýn

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.868 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr

Detaylı

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 21 HAZÝRAN 2013 YIL: 10 SAYI: 293 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Öðretmenler

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 01-11 OCAK 2013 YIL: 9 SAYI: 281 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Hocalarýn

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Yoðun geçen bir Mart a- yýný geride býrakmýþ bulunuyoruz. 8 Mart ta cinsel, ulusal, sýnýfsal sömüreye karþý sokaklardaydýk, Halepçe,

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı