Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama"

Transkript

1 Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap bazõnda yapõlmaktadõr. VOBİS`te işlemin gerçekleşme anõnda ilgili hesapta yeterli teminatõn olup olmadõğõ kontrol edilmektedir. Yeterli teminatõn olmamasõ durumunda VOBİS işlemin gerçekleşmesine izin vermemektedir. Borsada teminatlar hesap tiplerine göre farklõlaşabilmektedir. Hesap tipleri, dört ayrõ grup altõnda tanõmlanmaktadõr. Bunlar; (a) Müşteri Hesaplarõ: Üyenin müşterileri için açõlan hesaplardõr. (b) Global Hesaplar: Birden çok sayõda müşterinin tek bir hesabõ kullanarak işlem yaptõğõ hesaplardõr. (c) Portföy Hesaplarõ: Üyelerin kendi portföylerine yaptõklarõ işlemlerin izlendiği hesaplardõr. (d) Piyasa Yapõcõ Hesaplarõ: Sadece Piyasa Yapõcõlarõn yaptõğõ işlemlerin izlendiği hesaplardõr. Borsada işlem yapan bir hesap, daha önce hiç pozisyonunun olmadõğõ bir vadeli işlem sözleşmesinde alõm işlemi gerçekleştirdiğinde uzun pozisyona, satõm işlemi gerçekleştirdiğinde ise kõsa pozisyona sahip olur. Aynõ dayanak varlõğa dayalõ farklõ vadelerden birinde uzun diğerinde kõsa pozisyon alõndõğõnda yayõlma pozisyonu (spread) oluşur. VOBİS de teminatlar Sözleşme Bazõnda Teminatlandõrma ve Portföy Bazõnda Teminatlandõrma yöntemlerine göre hesaplanabilmektedir. Aşağõda teminatlandõrma yöntemleri ve kar/zarar hesaplama yöntemleri açõklanmaktadõr.

2 SÖZLEŞME BAZINDA TEMİNATLANDIRMA Sözleşme Bazõnda Teminatlandõrma Net Bu yöntemde Borsada işlem gören herhangi bir vadeli işlem sözleşmesi için alõnan pozisyonlar netleştirilirken, aynõ dayanak varlõğa dayalõ ancak farklõ vadelerde olan vadeli işlem sözleşmelerindeki uzun ve kõsa pozisyonlar, yayõlma pozisyonu olarak teminatlandõrõlõr. Böylelikle düz pozisyondan alõnan teminatla karşõlaştõrõldõğõnda daha az teminat alõnmõş olur. Örnek: PAMUK üzerine vadeli işlem sözleşmelerinde Haziran 005, Eylül 005 ve Aralõk 005 vadeli sözleşmelerin işlem gördüğünü ve bu sözleşmelerde düz pozisyon almak için başlangõç teminatõ olarak 00 YTL, spread pozisyonu için ise 100 YTL teminat yatõrõlmasõ gerektiğini varsayalõm. Sözleşme bazõnda net teminatlandõrma yöntemi uygulanan bir müşteri hesabõnõn yaptõğõ işlemler ve ödemesi gereken teminat tutarõ her işlem sonrasõ aşağõda hesaplanmõştõr. 1. İşlem: Bir Adet 411F_CMCOT0605 Sözleşmesi Alõş Hesapta bulunmasõ gereken teminat = 00 YTL Açõklama: 411F_CMCOT0605 sözleşmesinde bir adet uzun pozisyon alõnmõştõr, bunun karşõlõğõnda 00 YTL teminatõn hesapta bulunmasõ gerekmektedir. PAMUK HAZİRAN 411F_CMCOT0605 Uzun Kõsa 1 -. İşlem: Üç Adet 411F_CMCOT0605 Sözleşmesi Satõş Hesapta bulunmasõ gereken teminat = 400 YTL Açõklama: 411F_CMCOT0605 sözleşmesinde birinci işlemle alõnan bir adet uzun pozisyon kapatõlmõş, buna ilaveten adet kõsa pozisyon alõnmõştõr. Sözkonusu vadeli sözleşmedeki adet kõsa pozisyona karşõlõk 400 YTL (*00) teminatõn hesapta bulunmasõ gerekir. Sayfa / 11

3 PAMUK-HAZİRAN 411F_CMCOT0605 Uzun Kõsa 1 - NET İşlem: İki Adet 411F_CMCOT0905 Sözleşmesi Satõş Hesapta bulunmasõ gereken teminat = 800 YTL Açõklama: 411F_CMCOT0605 sözleşmesinde yapõlan yukarõdaki iki işlem sonucu alõnan iki adet kõsa pozisyona ilaveten 411F_CMCOT0905 sözleşmesinde iki adet kõsa pozisyon daha alõnmõştõr, her iki vadede alõnan pozisyonlarõn tamamõ aynõ yönlü (kõsa) olduğu için yayõlma pozisyonu oluşmamõştõr. Bu durumda hesapta bulunmasõ gereken teminat tutarõ 800 YTL (*00 + *00) olarak hesaplanõr. PAMUK-HAZİRAN 411F_CMCOT0605 PAMUK-EYLÜL 411F_CMCOT0905 Uzun Kõsa Uzun Kõsa NET - 4. İşlem: İki Adet 411F_CMCOT105 Sözleşmesi Alõş Hesapta bulunmasõ gereken teminat = 600 YTL Açõklama: 411F_CMCOT0905 (ya da 411F_CMCOT0605) sözleşmesindeki iki adet kõsa pozisyon, 411F_CMCOT105 sözleşmesindeki iki adet uzun pozisyonla birleşerek iki adet spread pozisyonu oluşturmuştur. Aralõk ayõnda alõnan iki adet uzun pozisyonun Eylül veya Haziran vadeli sözleşmelerindeki kõsa pozisyonlardan hangisiyle spread pozisyonu oluşturacağõnõn çok fazla önemi yoktur, çünkü yayõlma pozisyonu teminatõ değişik vadeler için farklõ alõnmamaktadõr. Sayfa 3 / 11

4 PAMUK-HAZİRAN PAMUK-EYLÜL PAMUK-ARALIK 411F_CMCOT F_CMCOT F_CMCOT105 Uzun Kõsa Uzun Kõsa Uzun Kõsa NET - Spread= Bu durumda iki adet spread ve iki adet kõsa pozisyona sahip olan hesap 600 YTL (*00 + *100) teminat bulundurmak zorundadõr. Başlangõç Teminatõ Yayõlma Teminatõ 5. İşlem: İki Adet 411F_CMCOT0605 Sözleşmesi Alõş Hesapta bulunmasõ gereken teminat = 00 YTL Açõklama: Bu işlem sonucu 411F_CMCOT0605 sözleşmesindeki iki adet kõsa pozisyon kapatõlmõş ve sadece iki adet spread pozisyonu kalmõştõr. PAMUK-HAZİRAN PAMUK-EYLÜL PAMUK-ARALIK 411F_CMCOT F_CMCOT F_CMCOT105 Uzun Kõsa Uzun Kõsa Uzun Kõsa Spread= NET - - Bu durumda hesapta bulundurulmasõ gereken teminat 00 YTL (*100) olarak hesaplanõr. Sayfa 4 / 11

5 6. İşlem: Bir Adet 411F_CMCOT105 Sözleşmesi Satõş Hesapta bulunmasõ gereken teminat = 300 YTL Açõklama: Bu işlem sonucu 411F_CMCOT105 sözleşmesinde alõnmõş iki adet uzun pozisyondan bir tanesi satõlarak Aralõk sözleşmesindeki uzun pozisyon sayõsõ bire inmiştir. Bu durumda PAMUK-HAZİRAN PAMUK-EYLÜL PAMUK-ARALIK 411F_CMCOT F_CMCOT F_CMCOT0605 Uzun Kõsa Uzun Kõsa Uzun Kõsa NET Spread=1 411F_CMCOT0905 sözleşmesi ile 411F_CMCOT105 sözleşmesi arasõnda bir adet spread pozisyonu ve 411F_CMCOT0905 sözleşmesinde 1 adet kõsa pozisyon kalmõştõr. Hesapta bulunmasõ gereken teminat 300 YTL, ( 1*00 +1*100 ) olarak hesaplanõr. Başlangõç Teminatõ Spread Teminatõ Yukarõdaki hesaplamalardan da görüleceği üzere alõnan pozisyonlar sonucu hesaplanan teminat tutarõ pozisyonun alõndõğõ vadeli sözleşmelere ve bu sözleşmelerdeki pozisyonlarõn karşõlõklõ yönlerine (uzun, kõsa) göre farklõ hesaplanmaktadõr. Sözleşme Bazõnda Teminatlandõrma Brüt Bu yöntem sadece global hesaplar için kullanõlmaktadõr. Adõndan da anlaşõlacağõ gibi bu yöntem uygulandõğõnda netleştirme yapõlmaz. Bir global hesabõn altõnda birden fazla Sayfa 5 / 11

6 müşterinin işlem yapmasõ nedeniyle herhangi bir vadeli işlem sözleşmesinde alõnan pozisyonlar emir girişinde aksi belirtilmediği sürece netleştirilmez. Böylece global hesaplar bir vadeli işlem sözleşmesinde aynõ anda hem uzun hem de kõsa pozisyon taşõyabilirler. Bu yöntemde spread pozisyonu dikkate alõnmaz, diğer bir deyişle brüt teminatlandõrma yönteminde aynõ dayanak varlõğa dayalõ ancak farklõ vadelerde olan vadeli işlem sözleşmelerinde alõnan uzun ve kõsa pozisyonlar yayõlma pozisyonu olarak değil, ayrõ ayrõ uzun ve kõsa pozisyonlar olarak teminatlandõrõlõr. Sözleşme Bazõnda Brüt Teminatlandõrma Yöntemi, Sözleşme Bazõnda Net Teminatlandõrma Yöntemine göre ilgili hesaptan daha fazla teminat alõnmasõ, dolayõsõyla yatõrõmcõ açõsõndan işlem maliyetlerinin artmasõnõ da beraberinde getirir. Aşağõdaki örnekte sözleşme bazõnda brüt teminatlandõrma yöntemi uygulanan bir global hesaptan alõnan teminat tutarlarõ her işlem sonrasõ detaylõ olarak açõklanmõştõr. Yukarõdaki işlemlerin ardõndan elde edilen pozisyon ve hesabõn yatõrmasõ gereken başlangõç teminatõ tutarlarõ her işlem sonrasõ ayrõ ayrõ belirtilmiştir. Örnek: DOLAR üzerine vadeli sözleşmelerden Haziran 005, Eylül 005 ve Aralõk 005 vadeli dolar sözleşmelerinin işlem gördüğünü ve bu sözleşmelerde uzun veya kõsa pozisyon almak için başlangõç teminatõ olarak 140 YTL, spread pozisyonu için ise 50 YTL teminat yatõrõlmasõ gerektiğini varsayalõm. Sözleşme bazõnda brüt teminatlandõrma yöntemi uygulanan bir global hesabõn yaptõğõ işlemler ve ödemesi gereken teminat tutarõ her işlem sonrasõ aşağõda hesaplanmõştõr. 1. İşlem: Bir Adet 301F_FXUSD0605 Sözleşmesi Alõş Hesapta bulunmasõ gereken teminat = 140 YTL Açõklama: 301F_FXUSD0605 sözleşmesinde bir adet uzun pozisyon alõnmõştõr, bunun karşõlõğõnda 140 YTL teminatõn hesapta bulunmasõ gerekmektedir. DOLAR-HAZİRAN 301F_FXUSD0605 Uzun Kõsa 1 Sayfa 6 / 11

7 . İşlem: Üç Adet 301F_FXUSD0605 Sözleşmesi Satõş Hesapta bulunmasõ gereken teminat = 560 YTL Açõklama: Bu işlem sonucu 301F_FXUSD0605 sözleşmesinde birinci işlemle alõnan bir adet uzun pozisyona ilaveten aynõ sözleşmede 3 adet kõsa pozisyon alõnmõştõr. Uzun ve kõsa pozisyonlar netleştirilmemiştir, çünkü emir girişinde pozisyon kapatõcõ emir ibaresi bulunmadõğõ takdirde global hesap altõnda işlem yapan müşteri sayõsõ birden fazla olduğu için, uzun pozisyonu alan müşteri ile kõsa pozisyonu alan müşterinin aynõ olmadõğõ varsayõlmaktadõr. DOLAR-HAZİRAN 301F_FXUSD0605 Uzun Kõsa Brüt İşlem: İki Adet 301F_FXUSD0905 Sözleşmesi Satõş Hesapta bulunmasõ gereken teminat = 840 YTL Açõklama: 301F_FXUSD0605 sözleşmesinde alõnmõş olan bir uzun ve üç kõsa pozisyona ilaveten Eylül sözleşmesinde iki adet kõsa pozisyon alõnmõştõr. Dolayõsõyla ilgili hesabõn toplam açõk pozisyonu 301F_FXUSD0605 sözleşmesinde bir adet uzun üç adet kõsa ve 301F_FXUSD0905 sözleşmesinde iki adet kõsa olmak üzere altõya çõkmõştõr. Sözkonusu hesap global hesap olmasõ dolayõsõyla 301F_FXUSD0605 sözleşmesindeki uzun pozisyon ile 301F_FXUSD0905 sözleşmesindeki kõsa pozisyon arasõnda yayõlma pozisyonu oluşturulmamõş ve teminatlar tüm pozisyonlardan bağõmsõz olarak alõnmõştõr. Bu durumda hesapta bulunmasõ gereken teminat tutarõ 840 YTL (1* *140 + *140) olarak hesaplanõr. Sayfa 7 / 11

8 DOLAR-HAZİRAN 301F_FXUSD0605 DOLAR-EYLÜL 301F_FXUSD0905 Uzun Kõsa Uzun Kõsa 1 3 Brüt 6 4. İşlem: İki Adet 301F_FXUSD105 Sözleşmesi Alõş Hesapta bulunmasõ gereken teminat = 1,10 YTL Açõklama: İlk üç işlem sonucu alõnan pozisyonlara ilaveten 301F_FXUSD105 sözleşmesinde iki adet uzun pozisyon alõnmasõ, hesabõn açõk pozisyon sayõsõnõ sekize çõkartmõştõr. (301F_FXUSD0605 sözleşmesinde 1 adet uzun, 3 adet kõsa, 301F_FXUSD0905 sözleşmesinde iki adet kõsa, 301F_FXUSD105 sözleşmesinde iki adet uzun pozisyon) Bu durumda hesapta bulunmasõ gereken teminat tutarõ 1,10 YTL (1* *140 + *140 + *140) olarak hesaplanõr. DOLAR-HAZİRAN DOLAR-EYLÜL DOLAR-ARALIK 301F_FXUSD F_FXUSD F_FXUSD105 Uzun Kõsa Uzun Kõsa Uzun Kõsa 1 3 Brüt 8 5. işlem: İki Adet 301F_FXUSD0605 Sözleşmesi Alõş (pozisyon kapatõcõ işlem- emir girişinde belirtilir.) Hesapta bulunmasõ gereken teminat = 840 YTL Açõklama: Bu işlem sonucu 301F_FXUSD0605 sözleşmesindeki üç adet kõsa pozisyondan ikisi kapatõlmõş ve bu sözleşmede sadece bir adet uzun ve bir adet kõsa pozisyon Sayfa 8 / 11

9 kalmõştõr, hesabõn toplam açõk pozisyonu altõya düşmüştür. Bu durumda hesapta bulunmasõ gereken teminat tutarõ 840 YTL dir. (1* *140 + *140 + *140) DOLAR-HAZİRAN DOLAR-EYLÜL DOLAR-ARALIK 301F_FXUSD F_FXUSD F_FXUSD105 Uzun Kõsa Uzun Kõsa Uzun Kõsa 1 1+ Brüt 6 Sayfa 9 / 11

10 KAR/ZARAR HESAPLAMA Bir vadeli işlem sözleşmesinde uzun pozisyona sahip olan bir yatõrõmcõ, pozisyon aldõğõ vadeli sözleşmenin piyasa fiyatõ artarsa kar elde ederken, ilgili vadeli sözleşmenin fiyatõ azalõrsa zarar eder. Kõsa pozisyon alan bir yatõrõmcõ ise vadeli sözleşmenin fiyatõ arttõğõnda zarar, azaldõğõnda ise kar eder. Borsamõzda kar/zarar hesaplamalarõna esas olan fiyat, her bir vadeli sözleşme bazõnda hesaplanan uzlaşma fiyatõdõr. Alõnan pozisyonlardan elde edilen kar/zarar tutarõ hesaplama yöntemi tüm sözleşmeler ve hesap tipleri için aynõ olup aşağõda EURO vadeli işlemler sözleşmesi üzerinden açõklanmõştõr. Örnek: Borsamõzda 311F_FXEUR0605 ve 311F_FXEUR0905 sözleşmelerinin işlem gördüğünü varsayalõm. Piyasamõzda işlem yapmaya yetkili herhangi bir hesabõn aşağõdaki pozisyonlarõ aldõğõnõ varsayalõm. 311F_FXEUR0605 sözleşmesinde YTL. fiyatla 10 adet uzun pozisyon alõndõğõnõ. 311F_FXEUR0905 sözleşmesinde ise YTL. fiyatla 0 adet kõsa pozisyon alõndõğõnõ varsayalõm. Bu işlemlerden sonra, 311F_FXEUR0605 sözleşmesinin uzlaşma fiyatõnõn YTL., 311F_FXEUR0905 sözleşmesinin uzlaşma fiyatõnõn YTL. olarak gerçekleştiğini varsayalõm. Bu durumda ilgili hesabõn 311F_FXEUR0605 sözleşmesindeki uzun pozisyonundan elde ettiği kar/zarar aşağõdaki şekilde hesaplanõr. (Uzlaşma fiyatõ- İşlem fiyatõ) * Pozisyon sayõsõ* 1,000 Her bir euro sözleşmesinin büyüklüğü 1000 Euro olduğundan ( )* 10 * 1000 = 300 YTL kar Aynõ hesabõn 311F_FXEUR0905 sözleşmesindeki kõsa pozisyonundan elde ettiği kar/zarar tutarõ ise, (Uzlaşma fiyatõ- İşlem fiyatõ)* Pozisyon sayõsõ * 1,000 ( ) * (-0) * 1,000 = -300 YTL zarar Sayfa 10 / 11

11 Hesabõn toplam kar/zararõ = 0 kar Bu hesabõn aldõğõ pozisyonlarõ sõrasõyla YTL ve 1.85 YTL fiyatlarõndan kapatmasõ (311F_FXEUR0605 sözleşmesindeki 10 adet uzun pozisyonunu den satmasõ, 311F_FXEUR0905 sözleşmesindeki 0 adet kõsa pozisyonunu ise 1.85 den geri satõn almasõ) durumunda ise hesabõn toplam kar/zararõ aşağõdaki şekilde hesaplanõr. (Pozisyon kapatma fiyatõ - Pozisyona girilen fiyat)* Pozisyon sayõsõ ( ) * 10* 1000 = 50 YTL kar (Pozisyon kapatma fiyatõ - Pozisyona girilen fiyat)*pozisyon sayõsõ* 1000 ( )* (-0) * 1000 = -800 YTL zarar Toplam kar/zarar = = -550 YTL. Bu aşamadan sonra, ilgili hesabõn borsada hiç pozisyonu kalmadõğõ için işlem gören vadeli işlem sözleşmelerindeki uzlaşma fiyatõ ne olursa olsun yaptõğõ zarar sabit olarak 550 YTL dir. Sayfa 11 / 11

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

SORU 2: Müşteri yönü belli olmayan bir piyasada hem alõş hem satõş emri veriyor ve önce satõş emri gerçekleşiyor burada açõğa satõş var mõdõr?

SORU 2: Müşteri yönü belli olmayan bir piyasada hem alõş hem satõş emri veriyor ve önce satõş emri gerçekleşiyor burada açõğa satõş var mõdõr? SERİ:V, NO:65 SAYILI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIM, AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI SORU 1: Açõğa satõşa ilişkin 24 üncü maddenin

Detaylı

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme dinamo Temel Özellikler İçindekiler!!!!!!!!!!!!! Ana İşlem Prensibi Standart Görünüm Çok Dövizlilik Kullanõcõ Tanõmlõ Formlar Kullanõcõ Tanõmlõ Raporlar Barcode Kullanõmõ Güvenlik Parametrik Tanõmlama

Detaylı

ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN VERGİSEL BOYUTLARI

ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN VERGİSEL BOYUTLARI Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey Telephone +90 (212) 326 60 60 Facsimile

Detaylı

Spekülatif: Korunma amacı taşımayan yatırımcıların gelecekteki piyasa beklentileri doğrultusunda kar amacı ile gerçekleştirdikleri işlemlerdir.

Spekülatif: Korunma amacı taşımayan yatırımcıların gelecekteki piyasa beklentileri doğrultusunda kar amacı ile gerçekleştirdikleri işlemlerdir. VİOP Nedir? VİOP, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nın kısaltmasıdır. Burada, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri alınıp satılır. Alınıp satılan bu sözleşmelere Türev araçlar da denir.

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

Tarafların alıp sattığı vadeli işlem sözleşmelerinin hangi varlıkla ilgili olduğunun ifadesidir (hisse senedi endeksi, döviz, pay senedi v.b.).

Tarafların alıp sattığı vadeli işlem sözleşmelerinin hangi varlıkla ilgili olduğunun ifadesidir (hisse senedi endeksi, döviz, pay senedi v.b.). 1.BÖLÜM VIOP HESAP AÇILIŞI Finans Yatırım da hesabı bulunan ESKİ müşterilerimizin mevcut hesaplarını VIOP a tanımlayabiliriz. Bunun için Müşteri Temsilciniz ile irtibata geçip ek sözleşmeleri imzalamanız

Detaylı

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU Haziran 1995 ( Yayõn No: TÜSİAD T / 95, 6 180 ) ÖNSOZ TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve işadamlarõ Derneği) kurulduğu 1971 yõlõndan bu yana Türkiye'nin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Borsa İstanbul VİOP

İÇİNDEKİLER. Borsa İstanbul VİOP İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 1 2 Opsiyon Sözleşmeleri... 1 2.1 Opsiyon Sözleşmesinin Tanımı... 1 2.1.1 Opsiyon Sözleşmesine İlişkin Temel Kavramlar... 1 2.1.2 Opsiyon Sınıfı... 2 2.1.3 Opsiyon Tipleri... 2 2.1.4

Detaylı

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Detaylı

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma A. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma 1 I- ANTLAŞMA METNİ 2 FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL BELÇİKA PRENSİ, FRANSA CUMHURBAŞKANI, İTALYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL LÜKSEMBOURG

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Kılavuzu

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Kılavuzu Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Kılavuzu İstanbul, Şubat 2014 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 1 2 PAZARLAR... 2 2.1 ANA PAZARLAR... 2 2.1.1 PAY OPSİYON ANA PAZARI... 2 2.1.2 ENDEKS OPSİYON ANA PAZARI...

Detaylı

İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU

İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU Doç. Dr. Mustafa S. KAÇALİN Kõrgõzistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü İlgi tamlamasõ, iyelik tamlamasõ, ad tamlamasõ gibi

Detaylı

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002 DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ALTIN MADENCİLİĞİ Eylül 2002 Ofset Hazõrlõk ve Baskõ Beril Ofset Ltd. Şti. 0212. 527 90 52 Faks: 511 06 08 Cilt: Söz Mücellit Bu kitabõn tüm yayõn haklarõ Türkiye Madenciler Derneği

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emine Şule AYDENİZ

Yrd. Doç. Dr. Emine Şule AYDENİZ Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda (VOB) Dövize Dayalı Gelecek (Futures) İşlemlerinde Baz Riski ve Riskten Korunma (Hedging) İşlemine Etkisi: Şubat 2005-Ağustos 2007 Yrd. Doç. Dr. Emine Şule AYDENİZ Yeditepe

Detaylı

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Ekim 2014 Önemli Uyarı: Bu doküman Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) tarafından sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu dokümanda yer alan

Detaylı

SEKTÖREL TEHLİKELİ ATIK REHBERLERİ

SEKTÖREL TEHLİKELİ ATIK REHBERLERİ !! SEKTÖREL TEHLİKELİ SEKTÖREL TEHLİKELİ ATIK REHBERLERİ ATIK REHBERLERİ BEYAZ EŞYA SANAYİ DEMİR DÖKÜM SANAYİ Tübitak Tübitak 107G126 107G126 TÜRKİYE DE AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI İLE İLE Çevre Yönetimi

Detaylı

21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR)

21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR) 21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR) Finansal piyasalar, gerçekleştirilen alım-satım işlemi sonucunda el değiştiren kıymetlerin vadesine bağlı olarak spot ve türev piyasalar olmak üzere ikiye

Detaylı

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn TÜRKİYE DE İÇ BORÇ SORUNU VE İÇ BORÇLARIN SINIRLANDIRILMASI * Ferhat Başkan ÖZGEN GİRİŞ İç borçlanma ile ilgili yazõlanlara ve bu konuda yetkililerin görüşlerine bakõldõğõnda, Türkiye de iç borç sorununun

Detaylı

Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) nda İMKB-30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Üzerine Uygulama *

Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) nda İMKB-30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Üzerine Uygulama * Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) nda İMKB-30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Üzerine Uygulama * Erkan SEVİNÇ **, Akın MERKEN *** Öz 04 Şubat 2005 tarihinde İzmir de faaliyete geçen Vadeli İşlemler

Detaylı

POLİGON NOKTALARININ GPS İLE ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

POLİGON NOKTALARININ GPS İLE ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER POLİGON NOKTALARININ GPS İLE ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Metin SOYCAN,

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler dolaşõmlarõ Şubat 1999 - Ankara Önsöz 1998 yõlõnõn başõndan buyana belirli aralõklarla küreselleşmenin mevcut

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi:

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi: Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine bağlı olan türetilen finansal araçlar türev araç olarak adlandırılmaktadır. Türev araçlar, dayanak varlığın sahipliğinin el değiştirmesine gerek olmaksızın,

Detaylı

SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Meriç BEBİTOĞLU DIGITURK Kampanyalar Müdürü Anadolu Üniv. Yön. ve Org. Doktora Programõ GİRİŞ Yönetim, sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir olgu olma

Detaylı

FBIST FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu

FBIST FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu FBIST FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu Mayıs 2015 Hazine ve Türev Ürünler FBIST BYF Vadeli İşlem Sözleşmesi FBIST BYF Vadeli İşlem Sözleşmesi; FTSE Türkiye TL Hazine Bonosu Endeksinde

Detaylı

MIFID MÜŞTERI FARKINDALIK ANKETI

MIFID MÜŞTERI FARKINDALIK ANKETI MIFID MÜŞTERI FARKINDALIK ANKETI Doküman No: 10SZ09 Müşterinin Adı Soyadı (Gerçek Kişi) Müşteri Temsilcisi Adı Soyadı (Tüzel Kişi) TC Kimlik No / Ticaret Sicil No 1. X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ)

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / /20 Versiyon: 0115 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Türev Araçlar Risk

Detaylı