MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI"

Transkript

1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI Haziran 2013 HAZIRLAYAN Doç. Dr. Murat AKBALIK i

2 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Giriş Finansal Amaçlar FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL PLANLAMA Finansal Planlama Uzun Vadeli Finansman İhtiyaçlarının Tahmini Satışların Yüzdesi Yöntemiyle Proforma Bilançonun Tahmin Edilmesi Kısa Süreli Finansman İhtiyacının Tahmini Nakit Bütçesi Nakit Akım Tablosu Finansal Analiz Likidite Oranları Karlılık Oranları Piyasa Değeri Oranları PARANIN ZAMAN DEĞERİ Reel Faiz Basit Faiz Bileşik Faiz Anüite TAHVİL DEĞERLEMESİ Tahvil Değerleme Modeli HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ Fiyat Kazanç Oranı Modeli Piyasa Değeri / Defter Değeri Yaklaşımı Regresyon Modeli SERMAYE BÜTÇELEMESİ Değerlendirme Yöntemleri Net Bugünkü Değer (NBD) Yöntemi Fayda Maliyet Oranı Yöntemi İç Kârlılık Oranı Yöntemi RİSK VE GETİRİ Risk ve Getiri Kavramı Risk Tanımı ii

3 Getiri Tanımı Risk Tercihleri Risk-Getiri İlişkisi Tek Bir Varlığın Riski Riskin Değerlendirilmesi Portföy Riski Kovaryans Katsayısı Korelasyon Katsayısı Portföyün Getirisi ve Standart Sapması Çeşitlendirme Risk Ve Getiri: Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli (SVFM) Risk Tipleri Sistematik Olmayan Risk (Azaltılabilen Risk) Sistematik Riskler (Azaltılamayan Riskler) Beta Katsayısı Portföyün Betası Menkul Kıymet Piyasası Doğrusu (MKPD) SERMAYE MALİYETİ Banka Borçlarının ve Tahvillerin Maliyeti İmtiyazlı ve Adi Hisse Senedi Çıkarılması Yoluyla Sağlanan Fonların Maliyeti Dağıtılmayan Kâr Paylarının Maliyeti Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeline Göre k nın Bulunması Tahvil Getirisi + Risk Primi Yaklaşımı Temettü Getirisi - Büyüme Oranı ya da İndirgenmiş Nakit Akımı Yaklaşımı Amortismanların Maliyeti Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti SERMAYE YAPISI Sermaye Yapısı İşletmenin Risk Düzeyi Vergi ve Çeşitli Maliyetler Finansal Esneklik İşletmenin Yapısı Sermaye Yapısını Açıklayan Teorik Yaklaşımlar Net Gelir Yaklaşımı Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı iii

4 Geleneksel Yaklaşım Modigliani - Miller Yaklaşımı Optimal Sermaye Yapısına Karar Verme Faiz ve Vergi Öncesi Kâr - Hisse Başı Kâr (FVÖK-HBK) Analizi Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler TEMETTÜ POLİTİKASI Kar Dağıtım Politikası Kar Dağıtımının Önemi ve Gerekliliği Kâr Dağıtım Politikasını Etkileyen Faktörler Optimal Kâr Dağıtımına İlişkin Teoriler Miller - Modigliani Kâr Payı İlişkisizliği Yaklaşımı Artıklar Oranında Kâr Payı Dağıtım Yaklaşımı Müşterilere Göre Kâr Payı Dağıtım Yaklaşımı Sinyal Yaklaşımı Kar Dağıtım Politikası Türleri Sabit Miktarda Kâr Payı Dağıtılması Sabit Oranda Kâr Payı Dağıtılması Sabit Miktarın veya Oranın Yanında Ek Kâr Payı Dağıtılması Artıklar Oranında Kâr Payı Dağıtılması Temettü avansı Ödemeleri Kâr Payı Ödeme Yöntemleri Nakit Olarak Yapılan Kâr Payı Ödemesi Hisse Senedi Şeklinde Yapılan Kâr Payı Ödemesi Kendi Hisse Senetlerini Satın Alarak Kâr Payı Ödemesi DEĞERE DAYALI YÖNETİM VE FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ Değere Dayalı Yönetim Firma Değerinin İndirgenmiş Nakit Akımları ile Tespiti KAYNAKLAR iv

5 KGK FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI 1. FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER 1.1. Giriş Ülkemizde finans dünyadaki küresel gelişmelere uygun olarak özellikle orta boy ve büyük işletmelerin çoğunda bağımsız bir departman olarak yapılanmaktadır. Finansal yönetim ya da işletme finansının konusunu işletmelerde ihtiyaç duyulan fon kaynaklarının bulunması, seçimi ve işletme amaçlarına paralel olarak etkin yatırımı oluşturmaktadır. 1 Finans, finansman ve finansal yönetim eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Finans, kişi ya da kurumların faydalanabileceği para, fon, kaynak ya da sermaye anlamında finansman ise fonların sağlanmasını ifade etmektedir. Finansal yönetim de fonların bulunmasının yanısıra bulunan fonların kullanımını içermektedir Finansal Amaçlar İşletmenin genel amaçlarından parasal ve parasal olmayan finansal amaçlar üretilmektedir. Bu hedeflerin önceliği işletmenin özel yapısına göre değişmekle birlikte, bu hedeflere işletmenin Pazar değerinin ulaştırılması amacına, uygun olarak karlılık, likidite ve güvence 3 dayanır. Arasındaki denge yönetilerek ulaşılmaktadır. Bir firmanın gelecekte sağlayacağı gelir akışları ve bunların elde edilmesindeki risk derecesi firmanın değerini belirlemektedir. Finansmana ilişkin kararlar hem firmanın gelecekteki nakit akışının büyüklüğünü etkilediği gibi hem de firmanın risk derecesini de etkilemektedir. Günümüzde finans yöneticisinden firmanın piyasa değerini en yükseğe çıkaracak şekilde risk ve karlılık arasında bir denge kurarak, kara, risk arasında en uygun değişim sağlaması beklenmektedir. Aşağıdaki şema yardımıyla bu süreç gösterilmektedir Niyazi Berk, Finansal Yönetim, 10.b., İstanbul: Türkmen Kitabevi, s.3. Güven Sevil ve Mehmet Başar (ed.), Finansal Yönetim I, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2012, s.3. Berk, s.27. Öztin Akgüç, Finansal Yönetim, 5.b., İstanbul: İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Yayını, 1989, s

6 Kararlar 1. Firmanın faaliyette bulunacağı endüstri kolu 2. Firmanın büyüklüğü 3. Firmanın faaliyette kullandığı makine ve gereçlerin niteliği 4. Firmanın kullandığı teknoloji 5. İşletmenin kuruluş yerleri 6. Firmanın sermaye yapısı 7. Firmanın dikey bütünleşme derecesi 8. Firmanın gerçekleştireceği yatırım projeleri vb. Karlılık Risk Firma Değeri Şekil 1. Firma Değeri, Kararlar, Karlılık ve Risk Arasındaki İlişki Kaynak: Öztin Akgüç, Finansal Yönetim, 5.b., İstanbul: İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü Yayını, 1989, s.12. Finans yöneticisi finansmana ilişkin kararlarını alırken firmanın piyasa değerini (anonim şirketlerde hisse senetlerinin piyasa değerini) bir diğer ifadeyle firma sahiplerinin servetlerini en yüksek düzeye çıkarma amacını gözönünde tutmak zorundadır. Bu amaç bazı eksik yönleri olan kısa sürede karı azamileştirme veya sermaye şirketlerinde pay başına geliri en yükseğe çıkarma amaçlarına kıyasla daha rasyoneldir. 5 Finans yöneticilerinin temel faaliyet alanları üç başlıkta sınıflandırılabilir: Birincisi, finansal analiz ve finansal planlamadır. Finansal analiz işletmenin finansal tablolarındaki verilerin, işletmenin finansal yapısını yönetmek amacıyla analiz edilmesi olup, finansal planlama ise işletmenin gelecekte ihtiyaç duyacağı varlıkların ve bunlar için gerekli olan dış kaynak ihtiyacının belirlenmesidir. İkincisi, işletmenin gereksinme duyduğu varlıkların miktar ve yapısının belirlenmesi olan yatırım kararlarıdır. Yatırım kararları dönen varlık ve duran varlıklar olmak üzere iki kategoride sınıflandırılan varlıkları içermektedir. Üçüncüsü ise varlıklara yatırılacak fonun bulunması olan finanslama kararıdır. Finanslama kararı, işletmenin özsermaye ve borç (yabancı sermaye) şeklinde iki önemli fon kaynağından sağladığı fonların miktar ve kompozisyonunu içermektedir. 6 Finans yöneticilerinin bu üç fonksiyonunu Şekil 2 de temel bir bilanço üzerinde gösterilmektedir. 5 6 Akgüç, 1989, s Cudi Tuncer Gürsoy, Finansal Yönetim İlkeleri, 2.b., İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., 2012, s.17 2

7 1.Finansal Analiz ve Planlama Bilanço 2. Yatırım Kararı Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Kısa Süreli Borçlar Uzun Süreli Borçlar Özsermaye 3. Finanslama Karı Şekil 2. Finans Yöneticilerinin Temel İşlevleri Kaynak: Cudi Tuncer Gürsoy, Finansal Yönetim İlkeleri, 2.b., İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., 2012, s.18. İşletmenin finansal amaçları parasal ve parasal olmayan amaçlar olarak ikiye ayrılabilir. Parasal amaçlar gelince, nakit akımına, likiditeye, varlığa ve karlılığa yönelik amaçlar şeklinde beş başlık altında incelenebilir. Gelire yönelik amaçlar toplam gelirlerin büyüme oranının maksimum kılınmasını içermektedir. Bu amaca ulaşmak için başta faaliyet giderleri olmak üzere toplam giderlerin minimum kılınması gerekmektedir. Nakit akımı ve likiditeye yönelik amaçlara ise işletmenin işleyişine uygun bir nakit düzeyi ile çalışılarak ulaşılabilmektedir. Varlığa ve karlılığa yönelik amaçlar, işletmenin piyasa değerini en üst düzeye çıkarmayı parasal olmayan amaçlar da işletmenin iç çalışma ortamının iyileştirilmesini, menfaat grupları arasında çatışmanın önlenmesini çevreyle olan ilişkilerin düzenlenmesini hedeflemektedir. Finansal yöneticinin gerçekleştirmeyi amaçladığı hedefler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır. 3

8 Şekil 3. Finansal Yönetimin Amaçları Kaynak: Niyazi Berk, Finansal Yönetim, 10.b., İstanbul: Türkmen Kitabevi, s.28 ALIŞTIRMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmedeki finans yönetiminin varlığa dönük amaçlarından biri değildir? A) Belli bir düzeyde nakit akımına ulaşılması, B) 2. Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimin parasal ve gelire dönük amaçlarından biridir? A) Mutlak gelirin ençoklanması, B) 4

9 3. Aşağıdakilerden hangisi, modern bir finans yöneticisinin faaliyet alanlarından biri değildir? A) Kâr maksimizasyonu, B) 5

10 2. FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL PLANLAMA Finansal tablolar, finansal tablo kullanıcılarına işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında belirli ilke ve kurallara göre bilgi sunan tablolardır. Finansal analizin amacına bağlı olarak çok sayıda finansal tablodan faydalın almakla birlikte analizde kullanılan temel tablolar bilanço ve gelir tablosudur. Bilanço ya da finansal durum tablosu, bir işletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını, düzenlendiği an itibariyle borçlarını ve öz sermayesini gösteren bir tablodur. Bilançonun aktif tarafı (varlıklar) kullanım; pasif tarafı (borç ve öz kaynakları) ise kaynaklar olarak isimlendirilmektedir. Bilançonun aktif tarafı, paraya dönüşüm çabukluğuna göre pasif tarafı ise ödeme çabukluğuna göre tasnif edilmektedir. 7 Gelir Tablosu ise işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği tüm hasılat ile aynı dönemde katlandığı bütün gider ve maliyetleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği net karını veya dönem zararını gösteren tablodur. 8 Gelir tablosunun alt kalemleri net satışlar, brüt satış karı veya zararı, esas faaliyet karı veya zararı, faaliyet karı veya zararı, dönem karı veya zararı ve net dönem karı veya zararını kapsamaktadır Finansal Planlama Finans yöneticilerinin temel görevlerinden birisi olan finansal planlama işletmenin gelecekte izleyeceği uygulamaların belirlenmesi, politikaların saptanması ve saptanmış politikaların gözden geçirilmesi faaliyetlerine denmektedir. Bu faaliyetler kapsamında finans yöneticisi, varlıkların bileşimine ve bunların nasıl finanse edileceğini belirlemektedir. 10 Firmalar hem kısa hem de uzun dönemi planlamaktadırlar. Kısa vadeli planlama, özellikle 12 aydan ileriye dikkate almayan, daha çok firmanın ödemelerini yapabilecek likideteye sahip olabilme sürecinin nakit giriş ve çıkışlarının düzenlendiği çalışmalardır. Uzun vadeli planlama, tahmini finansal tablolar (proforma) yoluyla tipik planlama ufku 5 yıl olan kar, yatırım ev finansman için yapılan çalışmalardır. 11 Firmanın uzun dönemdeki birincil amacı Pazar değerinin en üst düzeye çıkarılmasıdır. Finansal yöneticiler bu amaca uygun planlar yaparlar ve daha sonra bu planla gerçek durumu karşılaştırırlar. Planlama yapılırken, işletmenin temel verilerinin yanısıra işletme faaliyetlerini etkileyen ekonomideki ve Aydın ve diğerleri, 2012, s.86 Adem Çabuk ve İbrahim Lazol, Mali Tablolar Analizi, 7. Basım, Ankara: Nobel Yayınevi, 2009, s.26 Sevil ve diğerleri, s.86 Sevil ve diğerleri, s.140 Bozkurt ve diğerleri, s ve

11 sektördeki rekabet durumu, bankaların kredi olanakları, vergi uygulamaları gibi temel unsurlardan faydalanılarak firmanın rakiplere göre güçlü ve zayıf yönleri belirlenmektedir. 12 Firmanın değerini nasıl maksimuma çıkaracağını ortaya koyan işletme stratejisinin başarılabilmesi için alınan kararlar kümesine stratejik plan denir. Esas olarak yatırım stratejisi ve finansman stratejisi olmak üzere iki tür strateji vardır. Yatırım stratejileri duran varlıkların yönetimiyle ilgili olarak yapılması gereken yatırım harcamalarını içerir. Firmaların faaliyetlerinin ve yatırımlarının finansmanı sağlayan fon kaynaklarına, oluşturulan finansman stratejileriyle ulaşılabilir. Finansman stratejisi için de finansal planlama yapılarak, ihtiyaç duyulan fon kaynaklarının nerelerden ve ne zaman elde edileceği belirlenmektedir. Finansal planın belirlenmesinde çalışma sermayesi yönetimi ve sermaye yapısı kararları önemli olmaktadır. Bütçeleme ile firmanın finansman kaynakları ile yatırım kararları birlikte ele alınıp, gelecek dönemler için kaynak ve kullanım planlaması yapılmaktadır. Bütçeler esas olarak, firmanın hazırlanan finansman ve yatırım planlarını anlatır. Kısa süreli bütçeleme faaliyet bütçelemesi, uzun süreli bütçeleme ise uzun vadeli planlama olarak isimlendirilir ve uzun vadeli planlama kısa süreli olayların sonucuna bağlı olarak yapılandırıldığından faaliyet bütçelemesi ile uzun vadeli planlama arasında sıkı bir bağ mevcuttur. 13 Firmalar temel olarak faaliyet bütçeleri, sermaye (yatırım) bütçeleri ve nakit bütçeleri şeklinde üç tür bütçe hazırlamaktadırlar. Faaliyet bütçeleri ile firmanın hazırlamış olduğu farklı bütçeler biraraya getirilerek faaliyetlerin koordinasyonu yapılmaktadır. Satış ve üretim bütçeleri hazırlandıktan sonra faaliyet bütçesi yapılarak firmanın beklenen brüt satış karı veya zararı tahmin edilmektedir. Sermaye bütçeleri ise gelecek dönemlerde yapılması planlanan yatırımları ifade eder. Nakit bütçeleri ise nakit yönetiminde bir denetim aracı olarak kullanılmaktadır Uzun Vadeli Finansman İhtiyaçlarının Tahmini Firmaların gelecek yıllardaki finansman ihtiyaçlarının tahmininde temel olarak proforma bilanço ve proforma fon akım tabloları kullanılmaktadır. Proforma bilanço oluşturulurken ilk önce, firmanın hedeflediği satış hacmini elde edebilmesi için gereken aktif yatırım tutarının tahmin edilmesi gereklidir. Bu noktada temel belirleyici olan satış hacminin gerçekçi ve doğru tahmin edilmesi gerekmektedir. satış hacmi ayrıca satış hacmine bağlı olarak kendiliğinden oluşacak fonların tutarlarının belirlenmesi açısından önemli olmaktadır Sevil ve diğerleri, s.140 Hüseyin Dağlı, Finansal Yönetim, 5.b., Trabzon: Derya Kitabevi, 2009, s Dağlı, s

12 İkinci aşamada kendiliğinden oluşan fonların tahmininden sonra, üçüncü aşamada işletmenin öz sermayesinin ve uzun süreli borçların tahmini gerekmektedir. Son aşamada varlık ve kaynak tahminlerinin dengelenmesi yapılarak fon açığının nereden karşılanacağı veya fon fazlasının nasıl kullanılacağı planlanır. Uzun vadeli finansman ihtiyacının tahmini için proforma bilanço hazırlanmasında hedeflenen satış hacmini baz alan yöntemler satışların yüzdesi, oranlar ve regresyon analizidir Satışların Yüzdesi Yöntemiyle Proforma Bilançonun Tahmin Edilmesi Bilanço kalemleri yıllık satışların yüzdesi olarak tahmin edilip, firmanın proforma bilançosu düzenlenerek gelecekteki finansman gereksinimi tespit edilir. Bunun için öncelikle satışlarla doğrudan ilişkili artan veya azalan kalemler belirlenir. Dönen varlıklar ve kısa süreli borçların tamamı satışlarla doğrudan orantılı olduğu, özkaynak ve uzun süreli borçların ise işletmenin yatırım programına bağlı olarak değiştiği kabul edilmektedir. Bu yöntemin ikinci adımı geçen dönemlerin finansal tabloları incelenerek firmanın satışları ile bilanço kalemleri arasındaki ilişki yüzdesi belirlenir ve belirlenen bu yüzde oranları yardımıyla gelecek dönem bilanço kalemleri tahmin edilmektedir. Yapılan hesaplamalar sonucunda aktif kalemler toplamının pasif kalemlerden daha büyük olması durumunda firmanın fon açığı, pasif tarafın daha büyük olması durumunda da firmanın fon fazlası olduğu tespit edilmektedir. 16 Aşağıdaki örnek yardımıyla satışların yüzdesi yöntemini kullanarak proforma bilanço düzenlenip, fon gereksinimi belirlenmektedir. A şirketinin 2012 yılı bilançosu aşağıdaki gibidir: A Şirketi Aktif Pasif Dönen Varlıklar Kısa Süreli Borçlar Hazır Değerler Satıcılara Borçlar Alacaklar Kısa Süreli Banka Borçları Stoklar Ortaklara Kısa Süreli Borçlar Dönen Varlık Toplamı Kısa Süreli Borçlar Toplamı Duran Varlıklar Uzun Süreli Borçlar Bina ve Tesisler Tahvil Borçları Birikmiş Amortisman Uzun Süreli Banka Borçları Serpil Canbaş ve Gamze Vural, Finansal Yönetim, Açıklamalı Örnekler ve Problemler, 1.b., Adana: Karahan Kitabevi, 2010, s.82. Berk, s

13 Duran Varlık Toplamı (net) Uzun Süreli Borçlar Toplamı Öz Sermaye Ödenmiş Sermaye Dağıtılmamış Karlar Öz Sermaye Toplamı AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI yılında TL lik satış yapan A Şirketi nin 2013 yılında TL lik satış yapması beklenmektedir. Firmanın tam kapasite çalıştığı varsayılarak, tahmini satış düzeyine ulaşabilmesi için ek yatırımlara ihtiyaç duymaktadır. Aktiflerinin tamamının satışlarla birebir ilişkili olduğu varsayılan firmada doğrusal amortisman yöntemine göre duran varlıklar üzerinden yılda %20 oranında amortisman uygulanmaktadır. Firmanın kısa süreli borçların tamamının satış hacmi ile direkt ilişkili olduğu, tahvil borçlarının değişmeyeceği ve bankadan TL lik kredinin 2013 yılının ilk çeyreğinde kullanılabileceği tespit edilmiştir. İşletmenin satışlarının net karlılığı %32 olup, net karının %25 ini ortaklara dağıtmayı ve %75 ini yedeklere ilave etmeyi planlamaktadır. Ayrıca, firma bu dönemde ödenmesini TL ye çıkarmayı planlamaktadır. A Şirketi nin 2013 yılı proforma bilançosunu düzenleyebilmek için öncelikle satışlarla direkt ilişkili olan bilanço kalemlerinin 2012 yılındaki satışlara bölünerek her kalemin oranı bulunur: Aktif Kalemler / Satışlar Pasif Kalemler / Satışlar Hazır Değerler Satıcılara Borçlar Alacaklar Kısa Süreli Banka Borçları Stoklar Ortaklara Kısa Süreli Borçlar Duran Varlıklar (Net) Toplam Toplam A firmasının satışlarını TL den TL ye çıkarabilmesi için aktiflerine %106 oranında yatırım yapması gerekecektir. Bu yatırımların %37 sini pasifte kendiliğinden oluşan kısa süreli borçlarla karşılayıp geriye kalan %69 u (%106-%37=%69) pasifteki diğer kalemlerle karşılaması gerekmektedir. Firmanın sermaye arttırımı yoluyla TL, 9

14 bankalardan TL lik uzun süreli kredilerle birlikte toplamda TL lik fon sağlayacaktır. Firmanın 2013 yılı sermaye fazlası ya da açığı şu şekilde bulunur: Satışlardaki artış: = TL Ek fon gereksinimi: x 0,69 = TL Faaliyet sonucu sağlanan net kar = x 0,32 = TL Dağıtılmamış karlardaki artış = x 0,75 = TL Uzun süreli kaynaklar toplamı = = TL Fon açığı = = TL Satışlarla doğrudan ilişkili bilanço kalemlerinin oranları 2013 yılı satışlarla çarpılarak 2013 yılı bilanço kalemleri bulunur. Diğer veriler kullanılarak bilançodaki diğer kalemler hesaplanır. Fon açığını kapatacak alternatif finansman işlemleri değerlendirilerek bilanço aktifi pasifine eşitlenerek tahmini bilanço düzenlenir. A Şirketi Aktif Pasif Dönen Varlıklar Kısa Süreli Borçlar Hazır Değerler Satıcılara Borçlar Alacaklar Kısa Süreli Banka Borçları Stoklar Ortaklara Kısa Süreli Borçlar Dönen Varlık Toplamı Kısa Süreli Borçlar Toplamı Duran Varlıklar Uzun Süreli Borçlar Bina ve Tesisler (x) Tahvil Borçları Birikmiş Amortisman (-) Uzun Süreli Banka Borçları Duran Varlık Toplamı (net) Uzun Süreli Borçlar Toplamı Öz Sermaye Ödenmiş Sermaye Dağıtılmamış Karlar Öz Sermaye Toplamı Fon Açığı AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI

15 Kısa Süreli Finansman İhtiyacının Tahmini Nakit bütçeleri, işletmenin dönem içinde, nakit giriş ve çıkışlarının aylık, üç aylık, altı aylık gibi alt dönemler itibariyle tahmin edilmesi ve finansman ihtiyacının dönem içinde dağılımının belirlenmesinde kullanılmaktadır Nakit Bütçesi Belirli bir dönemde işletmenin tahmini nakit giriş ve çıkışlarının ayrıntılı dökümünü veren, bir yıldan kısa olmak üzere herhangi bir dönem için düzenlenebilen üç aylık, alt aylık ya da bir yıllık dönemi kapsayan çizelgeye nakit bütçesi adı verilir. Nakit bütçesinin işletmenin gelecekteki nakit ihtiyacı veya fazlasının belirlenmesi ve performansının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Kısa vadeli finansal planlamanın en önemli aracı olarak nakit bütçesi kabul edilmektedir. 18 Nakit bütçesinin hazırlanabilmesi için, dönemler bazında nakit girişlerinin ve nakit çıkışlarının tahmin edilmesi, dönem başı nakit din bilinmesi ve minimum kasa tutarının tespit edilmesi gerekmektedir. 19 Nakit bütçesinin hazırlanmasında bütün nakit giriş ve çıkışları dikkate alınmaktadır. Bunlardan önemli olanları aşağıda verilmiştir. 20 Nakit Girişleri Nakit Çıkışları Peşin Satışlar Peşin Mal ve Hizmet Alımları Alacakların Tahsili Borç Geri Ödemesi Menkul Kıymetlerin Satışı Maaş ve Ücret Ödemeleri Faiz, Temettü ve Kira Geliri Nakit Olarak Yapılan Satış Giderleri Duran Varlık Satışı Kira, Sigorta ve Vergi Ödemeleri Borç Alma Faiz ve Temettü Ödemeleri Sermaye Artışı (Hisse senedi ihracı) Yatırım Harcamaları Özet bir nakit bütçesi formu ve daha sonra da nakit bütçesinin hazırlanmasına ilişkin bir örnek aşağıdadır. 21 Nakit Bütçesi olarak Şubat... Toplam 1. NAKİT GİRİŞLERİ (+) 2. NAKİT ÇIKIŞLARI ( ) Canbaş ve Vural, s.94 Hüseyin Dağlı, s.113 Canbaş ve Vural, s.95 Hüseyin Dağlı, s.113 Canbaş ve Vural, s

16 3. FARK (+) veya ( ) olabilir. 4. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU (+) 5. MİNİMUM KASA ( ) 6. AYLIK NAKİT AÇIĞI / FAZLASI (+) veya ( ) olabilir 7. AÇIĞI GİDERİCİ KAYNAKLAR Örnek: B şirketinin aylık tahmini nakit giriş ve çıkışları aşağıdadır: Ocak Şubat Mart Nisan NAKİT GİRİŞLERİ NAKİT ÇIKIŞLARI Ocak ayı başında şirketin kasasında TL nakit bulunmakta olup, şirket aylık nakit girişlerinin %50 sine eşit bir tutarda minimum nakit tutmak istemektedir. Buna göre Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait nakit bütçesi aşağıdadır: B Firması Ocak - Nisan Dönemi Nakit Bütçesi Ocak Şubat Mart Nisan NAKİT GİRİŞLERİ NAKİT ÇIKIŞLARI (60.000) ( ) ( ) ( ) FARK (20.000) ( ) (40.000) DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU MİNİMUM KASA (50.000) (40.000) (30.000) (50.000) AYLIK NAKİT AÇIĞI FAZLASI (10.000) (70.000) İşletme Ocak ve Şubat aylarında nakit fazlasına, Mart ve Nisan aylarında da nakit açığına sahiptir. İlk iki aydaki nakit fazlasını kısa vadeli değerlendirip, bunu sonraki iki aydaki nakit açığını gidermekte kullanabileceği gibi bu açığı kapatmak için kısa vadeli kredi de kullanılabilir Nakit Akım Tablosu Nakit akım tablosu, işletmelerde temelde bir yıl içerisindeki işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımlarını açıklayan bir tablodur. İşletmenin varlıklarından sağladığı nakit akımı üç ana bölümden oluşur. Bunlar: 1) Faaliyetlerden sağlanan nakit akımları, 2) Sermaye harcamaları, 3) Net işletme sermayesindeki değişimdir. 12

17 Firmaların mali yapısının değerlendirilmesinde kullanılan analiz tekniklerinden biri olan nakit akışı analizine son zamanlarda kredi kurumları tarafından giderek artan bir ilgi duyulmaktadır. 22 Yukarıdaki bilanço ve gelir tablosundan işletmeye ait nakit alan tablosu aşağıdaki gibi oluşturulabilir. Faaliyet Aktiviteleri (TL) + Net Gelir 253,10 + Amortisman 60,00 + Satıcılarda Artış 100,00 Alıcılardaki Artış 100,00 Stoklardaki Artış 130,00 183,10 Yatırım Aktiviteleri (TL) + Dönem Sonu Duran Varlık ,00 Dönem Başı Duran Varlık 1.970,00 + Amortisman + 60, Finansman Aktiviteleri (TL) + Borç Senetlerindeki Azalış Borç Senetlerindeki Artış +130,00 + Uzun Vadeli Borçlardaki Artış + 40,00 + Hisse Senedindeki Artış Ödenen Temettü 53,10 116,90 TL Net Nakit Akımı = Faaliyet Aktiviteleri - Yatırım Aktiviteleri + Finansman Aktiviteleri NNA = 183, ,90 NNA = 10,00 TL 22 Berk, s

18 C firmasının 2012 yılındaki faaliyetlerinden sağlanan NNA 10 TL olarak bulunmuştur. Bilançodan da hesap edilebileceği gibi 10 TL aynı zamanda dönem başı kasa mevcudu ile dönem sonu kasa mevcudu arasındaki farka eşittir. Aşağıda C firmasına ait 2011 ve 2012 yılı bilançosu ve 2012 yılı gelir tablosu kullanılarak varlıklardan nakit akımı hesaplanacaktır. 23 C Firmasının 2011 ve 2012 Yıllarına Ait Karşılaştırmalı AKTİF Dönen Varlıklar Kasa Alıcılar Stoklar Dönen Varlıklar Toplamı Duran Varlıklar Tesis ve Ekipmanlar Aktif Toplamı PASİF Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Satıcılar Borç Senetleri Toplam KYYK Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Özsermaye Ödenmiş Sermaye Dağıtılmamış Karlar Toplam Pasif Toplamı C Firması ve Tarihli Karşılaştırmalı Bilanço AKTİF Dönen Varlıklar Kasa Alıcılar Stoklar Dönen Varlıklar Toplamı Metin Kamil Ercan ve Ünsal Ban, Değere Dayalı İşletme Finansı, Finansal Yönetim, 2005, s

19 Duran Varlıklar Tesis ve Ekipmanlar Aktif Toplamı PASİF Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Satıcılar Borç Senetleri Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Özsermaye ve Hissedarlar Ödenmiş Sermaye Dağıtılmamış Karlar Toplam Pasif C Firmasının Dönemi Gelir Tablosu Net Satışlar Satılan Malın Maliyeti (960) Amortisman (60) Faiz ve Vergi Öncesi Kar 400 Faiz (40) Vergi Öncesi Kar 360 Vergi (106,9) Net Gelir (Net Kar) 253,1 Temettü 53,1 Dağıtılmamış Kar Finansal Analiz Firma finansal tablolarının dönemsel karşılaştırılması veya aynı dönem finansal tabloların dikey veya yatay oranlanarak standartlarla karşılaştırılması ve değerlendirilmesi yoluyla işletmelerin faaliyet sonucunu yansıtan finansal tabloların incelenmesine ve değerlendirilmesine finansal analiz denir. Finansal analiz, inceleme konusu işletmenin kendisi tarafından planlama ve kontrol bilgilerini çeşitli kararlar için işletme, yönetiminin emrine sunulması durumunda iç finansal analiz, işletmeyi satın almak veya işletmeye iştirak etmek isteyen yatırımcılar, alacaklılar, rakip işletmeler, sendikalar gibi işletme dışı kişi ya da kuruluşlarca yapıldığında dış finansal analiz adı verilmektedir Berk, s

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 29 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar FON AKIM TABLOSU Fon Akım Tablosu, işletmenin belirli bir dönemde fon kaynaklarını ve bunları

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

İÇİNDEKİLER İKİNCİ ÜNİTE İŞLETMELERİN YASAL KURULUŞ TÜRLERİ BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI

İÇİNDEKİLER İKİNCİ ÜNİTE İŞLETMELERİN YASAL KURULUŞ TÜRLERİ BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI İKİNCİ ÜNİTE İŞLETMELERİN YASAL KURULUŞ TÜRLERİ GİRİŞ 1 FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI 2 Kısa ve uzun dönemli ne tür yatırımlar yapılacaktır?

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜNDEKİ DEĞİŞİM MUHASEBE Bugün FİNANS Geçmiş Destek Rolü ağırlıklı Defter Kayıtlarının tutulması Finansal Tabloların Raporlanması Finansal Anlaşmaların

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Sağlık Kurumlarında

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 322.950.245 459.875.342 Nakit ve nakit benzerleri 5 127.262.064 123.908.125

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 3. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 3 Finansal Tabloların Analizi FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ ORAN ANALİZİ KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ DİKEY

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMA USB- PROFORMA MALİ TABLOLAR KSB- NAKİT BÜTÇESİ 12. 13. VE 14. HAFTA

FİNANSAL PLANLAMA USB- PROFORMA MALİ TABLOLAR KSB- NAKİT BÜTÇESİ 12. 13. VE 14. HAFTA FİNANSAL PLANLAMA USB- PROFORMA MALİ TABLOLAR KSB- NAKİT BÜTÇESİ 12. 13. VE 14. HAFTA FİNANSIN FONKSİYONLARI p Finansal Analiz p Finansal Planlama p Fonların Sağlanması p Fonların Yatırımı p Özel Sorunlara

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 4. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 4 FİNANSAL PLANLAMA 1. Uzun vadeli finansal planlama 2. Kısa vadeli finansal planlama 1. UZUN DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

Fon kullanımı; aktifte (nakit hariç) yer alan hesaplardaki artış pasifte yer alan hesaplardaki azalış

Fon kullanımı; aktifte (nakit hariç) yer alan hesaplardaki artış pasifte yer alan hesaplardaki azalış FON AKIM TABLOSU Fon Akım Tablosu Belirli bir alanda gerçekleştirilecek faaliyet için ayrılmış para veya yerine geçebilecek değerlerin tümüne fon denmektedir. Fon Akım Tablosu, işletmenin belirli bir hesap

Detaylı

SERMAYE MALİYETİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Sermaye Maliyeti

SERMAYE MALİYETİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Sermaye Maliyeti SERMAYE MALİYETİ 1 Giriş İşlenecek ana başlıkları sıralarsak: Firmanın ihraç ettiği menkul kıymetler için istenen getiri oranlarının hesaplanması Sermaye maliyetinin hesaplanması Yeni bir proje için hangi

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. 21 Mar Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. 21 Mar Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 21 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Bilanço : Gelir tablosu ve satışların maliyet tablosu Ek Mali Tablolar : - Fon akım tablosu - Nakit akım tablosu

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF

FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Finansal Yönetim ve Fonksiyonları...... 4 2. ÜNİTE-Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DEĞERLEME RAPORU

MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DEĞERLEME RAPORU MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DEĞERLEME RAPORU Hazırlayan: Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi Halk Sokak Ada İş Merkezi No:46 Kat:4 D:9 Sahrayıcedit, Kadıköy

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

Alternatif Karşılaştırma Metotları

Alternatif Karşılaştırma Metotları Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Karşılaştırma Metotları-1 Alternatif Karşılaştırma Metotları Minimum çekici getiri oranı (Minimum attractive rate of return- MARR) Eşdeğer Kıymet

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

Mali Analiz Teknikleri

Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablo analizi (Yatay Analiz) Yüzde Analizi (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) Oran Analizi ORAN ANALİZİ Bir işletmenin mali tablolarında yer

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR Soru 1: ABC sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli

Detaylı

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO AKTİFLER Not 31.12.2012 31.12.2013 I. NAKİT DEĞERLER 10.505.985,81 13.079.784,83 a. Kasa 4.150,00 20.299,99 b. Banka 6 10.501.835,81 13.059.484,84 II.

Detaylı

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30 Eylül 2016 Tarihli Ara Dönem Özet Finansal Tablolar Finansal Durum

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo ve Dipnotlar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.03.2017

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Ayşegül İşcano glu Çekiç DERS 3-YATIRIM ARAÇLARI Hisse Senetleri Giriş Hisse Senetleri Sermaye piyasasının temel finansal araçlarından biri olan hisse senetleri, anonim

Detaylı

ÜNİTE:1 Finansal Yönetim ve Fonksiyonları. ÜNİTE:2 Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar ve Kurumlar. ÜNİTE:3 Paranın Zaman Değeri

ÜNİTE:1 Finansal Yönetim ve Fonksiyonları. ÜNİTE:2 Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar ve Kurumlar. ÜNİTE:3 Paranın Zaman Değeri ÜNİTE:1 Finansal Yönetim ve Fonksiyonları ÜNİTE:2 Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar ve Kurumlar ÜNİTE:3 Paranın Zaman Değeri ÜNİTE:4 Finansal Analiz ÜNİTE:5 1 Başabaş ve Kaldıraç Analizleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI SERMAYE MALİYETİ Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI İçerik Öz Sermaye Maliyeti İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyetinin Yaygın (Adi) Hisse Senedinin Maliyetinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline Göre Özsermaye

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek Üretim yapmak

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek Üretim yapmak GENEL MUHASEBE İŞLETME KAVRAMI Toplumun gereksinimlerini sağlayan mal ve hizmetleri üreten ekonomik birimlere işletme denir. İşletme, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak, böylece var

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 ve 2011 hesap dönemlerine

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

FİRMALARDA NAKİT PLANLAMASI VE ÖNEMİ PROF. DR NEJAT ERK

FİRMALARDA NAKİT PLANLAMASI VE ÖNEMİ PROF. DR NEJAT ERK FİRMALARDA NAKİT PLANLAMASI VE ÖNEMİ PROF. DR NEJAT ERK Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Nakit Akış Tabloları Amaç: Bir işletmenin nakit akışlarına ilişkin bilgiler, finansal tablo kullanıcılarına, işletmenin

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı

30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı 30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı Soru 1) ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2011 ve 2012 dönemine ait gelir tablosu aşağıdaki gibidir. ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALEERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.03.2017 Tarihli Finansal Tablolar Finansal

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2017 Birinci Çeyrek Finansal

Detaylı

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 40.463.522 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor 217-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.3.217 31.12.216

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek (bilinçli/sistemli) Üretim yapmak

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek (bilinçli/sistemli) Üretim yapmak GENEL MUHASEBE İŞLETME KAVRAMI Toplumun gereksinimlerini sağlayan mal ve hizmetleri üreten ekonomik birimlere işletme denir. İşletme, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak, böylece var

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı