KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞINDA AKTUER KAZANÇ VE KAYIPLARIN DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSUNDA RAPORLANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞINDA AKTUER KAZANÇ VE KAYIPLARIN DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSUNDA RAPORLANMASI"

Transkript

1 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞINDA AKTUER KAZANÇ VE KAYIPLARIN DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSUNDA RAPORLANMASI 1. Kıdem Tazminatı Karşılığının Genel Niteliği Prof.Dr.Hasan KAVAL Bilindiği gibi TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardına göre; her işletme çalıştırdığı personeline ilerideki tarihlerde ödeyeceğini tahmin ettiği kıdem tazminatı tutarını bilançonun pasifinde ayrı bir kalem olarak göstermek zorundadır. Ancak bu tutar, bilanço gününde işletmeden personel ayrılsa ne ödenecek ise o tutar değildir. Bu tutarın bazı varsayımlar ile personelin işinden ayrılacağı veya kıdem tazminatı alacağı tarihe getirilmesi, bu tutarında tekrar belirli bir iskonto oranı ile bugünkü değerine getirilmesi gerekir. Personelin son kıdem tazminatına esas ücreti, personel işinden ayrılıncaya kadar belirli oranlarda artırılacaktır. O halde öncelikle personele ne zaman kıdem tazminatı ödemesi yapılacağını ve ardından bu tarih itibariyle (ayrılma günü) alacağı ücretin ne olacağına dair bir tahmin yapılmalıdır. Ayrılacağı günde alacağı kıdem tazminatına esas ücret ile bilanço günündeki kıdemi çarpıldığında o tarihte alacağı tutar bulunur. Ancak bu tutar kıdem tazminatı yükümlülüğünün brüt tutarıdır. Ayrıldığı tarihte ödenecek tutardır. Bunun zaman değeri dikkate alınarak iskontoya tabi tutulmalı ve net şimdiki değeri bilançoya alınmalıdır. Dolayısıyla bu hesapları yaparken; Personelin ne zaman ayrılacağını, Ayrılırken kıdem tazminatına esas maaşının veya ücretinin ne olacağını, Personelin ne oranda kıdem tazminatı almadan ayrılacağını, tahmin etmek zorunluluğu doğar. Yine kullanılacak iskonto oranı da her bir bilanço döneminde değişikliğe uğramaktadır. Tüm bu tahminlerin izleyen yıllarda yüzde yüz oranında gerçekleşmesi de beklenemez. İşte tahminlerden kaynaklanan farklılıklar Aktueryal Kazanç veya Kayıp olarak isimlendirilmektedir. Bu tutarların ise doğrudan Kar Zarar da muhasebeleştirilmesi mümkün iken, opsiyonel olarak Diğer Kapsamlı Gelirler üzerinden Özkaynaklarda da muhasebeleştirilmesi ve raporlanması mümkündür. Bir dönemin toplam kıdem tazminatı karşılık gideri cari dönem hizmet maliyeti, faiz maliyeti, geçmiş dönem hizmet maliyeti, aktueryal kazanç ve kayıplara ayrılması ve bunların detaylarına ilişkin bilgilerin dipnotlarda verilmesi gerekmektedir. Yine bu standarda göre her bir şirket dönem başı kıdem tazminatı karşılığı tutarının dönem sonundaki tutarına nasıl ulaştığına ilişkin mutabakatı da dipnotlarda açıklamak zorundadır. Bu nedenle bu tutarların nasıl ayrıştırılacağının bilinmesi veya esasa bağlanması gerekmektedir. Standart, hesaplanan bu unsurların hangi hesaplarda muhasebeleştirileceğine ilişkin direkt bir belirleme yapmayıp, bunu diğer standartlarda belirlendiği şekilde gerçekleştirileceğini belirtmektedir (TMS 19.62). Bu nedenle bu unsurların niteliğinin bilinmesi de standardını uygulayabilmek için ayrı bir gerekliliktir. 2. Karşılık Giderlerinin Bileşenleri

2 Cari dönem hizmet maliyeti; işçinin çalıştığı birimde işletmenin üretim satış veya genel yönetim biriminde bir dönem boyunca çalışarak yaptığı katkının maliyetidir. Adeta ücret gelirinin bir devamı veya parçasıdır. Bu nedenle personel hangi birimde çalışmış ise o birimin veya üretimin maliyetidir. Dolayısıyla üretimde çalışıyor ise genel üretim maliyeti( hesap), diğer bir birimde çalışıyor ise o birimlerin maliyeti (750, 760, 770,780 hesaplar) olur ve dolayısıyla doğrudan Kar Zarar da muhasebeleştirilir. Faiz Maliyeti ise, personele ödenecek tutarın bir borç olduğu, bunun tutarının ödeneceği tarih için sabit olmakla birlikte bilanço günü için belirli bir iskonto oranından iskonto edildiği için daha düşük olduğu, bu tutarın ödemeye yaklaştıkça artacağı, artan bu tutarın iskontoda kullanılan sürenin kısalmasından kaynaklandığı gerçeğinden hareket ederek, faiz olarak nitelenmektedir. Adeta; herhangi bir bilanço döneminde ödenmediği için bilançoda personele muhtemel borç olarak görülüyor ve bu borç izleyen bilanço dönemine kadar kullanılıyor ise, kullanımın karşılığı faizdir şeklinde bir mantıktan hareket etmektedir. Dolayısıyla dönemin finansman giderleri içine alınabilir. Burada önemli olan iskonto oranının/oranlarının nasıl seçileceğidir. IAS paragraflarına göre bu oranın seçilmesi de bir aktüer varsayımdır. Bu oranlar; raporlama dönemi sonundaki yüksek kaliteli kurumsal senetlere ilişkin piyasa getirilerine bakılarak belirlenir. Bu gibi senetler için derin bir piyasanın bulunmadığı ülkelerde, devlet tahvillerinin (raporlama dönemi sonundaki) piyasa getirileri kullanılır. Bu kurumsal senetlerin veya devlet tahvillerinin para birimleri ile vadeleri, işten ayrılma sonrası fayda yükümlülüklerinin para birimi ve beklenen vadeleriyle tutarlı olmalıdır(ias 19.78). Bu paragraflardan anlaşıldığına göre iskonto oranı olarak büyük kurumlaşmış firmalar tarafından arz edilen tahvillerin bileşik getiri oranı ile aynı olacaktır. Yurdumuzda olduğu gibi bu tür tahviller yoksa devlet tahvilleri kullanılabilecektir. Ancak piyasada (IMKB Borsa Para Piyasasında) değişik vadelerde değişik getiri oranları belirlendiği için personelin kıdem tazminatı almaya hak kazanacağı kalan süreye uygun vadesi olan tahvil getirileri kullanılacaktır. Dolayısıyla tüm personel için tek bir oran istenilmemektedir. Ancak bu oranlar arasında farklar önemli değilse, personelin ortalama olarak kıdem tazminatı almaya ne kadar bir süre kaldı ise o kadar kalan vadesi olan tahvillerin faiz oranları seçilebilecektir. Geçmiş Dönem Hizmet Maliyeti'de kıdem tazminatı hesaplarında önemli bir parçadır. Bunu ilk defa UMS'na göre tazminat hesaplayanlar için birikmiş kıdem tazminatı yükünün hesaplanması veya muhasebeleştirilmesi olarak algılamamak gerekir. Bu kıdem tazminatı hesaplamalarında yasal veya ihtiyari olarak bir yeni düzenleme yapıldığında personelin geçmiş dönem hizmetleri ile ilgili olarak ortaya çıkar. Örneğin mevcut mevzuata göre, işçinin her bir hizmet yılı için son maaşı tutarında kıdem tazminatı ödenecektir. Yasal değişiklik veya işletme yönetiminin sendika ile yaptığı anlaşma gereğince bu sınır 30 günden 45 güne çıkarılmış olsun. Dolayısıyla mevcut yük % 50 oranında artacaktır. Bu artış geleceğin değil, geçmiş dönemlerin hizmet maliyeti olacaktır. Dolayısıyla bu düzenlemeden doğan farklarında muhasebeleştirilmesi gerekir. Standardın bu konuda getirdiği yaklaşıma göre, çalışanların bu hakları kazandıkları süreye kadar muhasebeleştirilmesi gerekir. Eğer bu değişiklik hemen yürürlüğe giriyor ise hemen, eğer bir süre veriliyor ise, bu süreye kadar eşit tutarlı olarak muhasebeleştirilmesi gerekir. Bu tutar önemli bir tutara ulaşıyor ise, bunun esasında önemli bir kalem olarak Kar Zarar Tablosunda ayrı bir kalem olarak gösterilmesi gerekir. Aksi halde cari dönem hizmet maliyeti için uygulanan muhasebeleştirme politikası bunun içinde uygulanır (IAS ). Eğer yeni düzenleme toplam yükte bir azalma meydana getiriyor ise, buda yine kar zararda muhasebeleştirilir.

3 Yine yapılması gereken başka bir tahmin veya aktüer varsayım ise, personelin ne oranda kıdem tazminatı almadan ayrılacağına ilişkin orandır. Bilindiği gibi işinden ayrılan her personele kıdem tazminatı ödenmemektedir. Dolayısıyla tüm personel için hesaplanan tutar gerçekçi olmayabilir. Bunu gidermek için geçmiş dönemlerde personelin ne oranda kıdem tazminatı almadan ayrıldığı oran olarak tespit edilebilir. Bu oranda toplam kıdem tazminatı tutarı azaltılır. Aktuer kazanç ve kayıplarda ise yapılan tüm varsayım veya tahminlerin tutmaması sonucunda kar veya zarar olarak doğan tutardır. Yani, iskonto oranlarının izleyen yıl değişmesi, kıdem tazminatını almadan ayrılan personel oranının yanlış tahmin edilmesi, tahmin edilen ücret artış oranının tutmaması başlıca aktüeryal kazanç veya kaybın doğmasının nedenidirler. 3. Karşılık Giderinin Muhasebeleştirmesi Standart karşılık giderlerinin nasıl muhasebeleştirileceğini belirlememektedir. Bunu diğer standartlara gönderme yaparak çözümlemektedir. Örnek olarak stok standartlarına gönderme yapmakta, üretilen malın maliyetine dahil edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ancak standart yukarıda belirttiğimiz gibi üç unsuru boşuna birbirinden ayırttırmamaktadır. Bunlardan cari hizmet maliyeti o dönemde işçinin üretime katkısının ifadesi olmakta, bunun çalıştığı fonksiyonun veya gider yerinin doğrudan maliyetini oluşturmaktadır. Bu nedenle işçi hangi bölümde veya hizmet üretiminde ise o bölümün veya ürünün maliyetine verilmesi gerekmektedir. Eğer kıdem tazminatı karşılığına konu olan eleman işletme içinde aktifleştirilecek bir üretimin unsuru ise (yapılmakta olan yatırımlar gibi) onun maliyetine verilecektir. Ancak faiz gideri ile üretilen malların maliyeti arasında aynı yönde bir ilişki kurulup, üretilen mamullere yükleme yapılması nedensellik ilkesine aykırı düşer. Çünkü bu faiz maliyeti, önceki yıl borcunun ödenmemiş olmasından, daha sonraki dönemlere aktarılmadan, aritmetik olarak da kıdem tazminatının ödeneceği güne biraz daha yaklaşılmasının sonucunda iskonto vadesinin bir dönem daha ilerlemesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu bir faiz gideridir ve faiz giderleri arasına alınmasının bir sakıncası yoktur. Aktüeryal kazanç ve kayıpların muhasebeleştirilmesinde standart iki farklı düzenleme yapmaktadır ki, bu bizlerin alışkanlıkları ile uyuşmamaktadır. Aktüeryal kazanç veya kayıplar; a. Ya tamamı doğduğu dönemde dönemin kar zarar hesabında muhasebeleştirilir. Bu tutar cari dönem hizmet maliyeti veya faiz maliyetinden ayrı bir zarar kalemi olarak muhasebeleştirilmelidir. Çünkü personelin işletmeye yaptığı katkı ile doğrudan ilişkili değildir. Tutarı yüksek ise bir ayrı kalem olarak muhasebeleştirilebilir. Eğer tutar önemsiz ise Diğer Faaliyetlerden Gider veya Gelirler hesap grubunda muhasebeleştirilebilir. b. Ya da bunların tamamı Diğer Kapsamlı Gelirler tablosundan geçirilerek bilançoda özkaynaklar arasında raporlanırlar. Bu tür düzenlemelerin nedeni tabiidir ki, aktüer kazanç veya kayıpların niteliğinden kaynaklanmaktadır.

4 a. Aktüer kazanç tahmin hatalarının bir bileşkesi olduğu için, herhangi bir yılda yapılan tahminden kaynaklanan fazla/veya eksik bir tutar izleyen yılda tamamen tersine dönebileceği ve zamanla bu artı ve eksilerin birbirlerini götürebileceği, b. Bu farkların kar zarar tablosunun (normal gelir ve giderlerin) içine alındığında, bu tablonun performans ölçüm özelliğini bozacağı ve dönem kar zararında yıldan yıla oynaklık yaratarak ileriye yönelik tahminlerin yapılmasını da engelleyeceğidir. Kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında karşılaşılacak bir sorunda IAS 19'da uygun muhasebe politikası ilk defa uygulanmaya başlandığında geçmiş dönemlerde doğan kıdem tazminatı yüklerinin ne şekilde muhasebeleştirileceğidir. Uzun dönemden beri çalışanı olan ve kıdem yükleri yüksek olan işletmelerde geçmiş döneme ilişkin yükler eğer ayrıldığı ilk yıla yüklenirse, o yılın performansı çok büyük ölçüde olumsuz etkilenecektir. Bu tutar ileriye yönelik olarak belirli bir sürede itfa edilecek ise 1, bu süre zarfında toplam yük bilançoya yansıtılmamış olacaktır. Yine işletmelerimizin bazıları daha önce kazanılmış hak yöntemine göre bunları hesaplamış ve bilançolarına almış olabilirler. Bu durumda bir muhasebe politikası değişikliği söz konusu olacaktır. Standart bunun yöntemini belirlemiş ve bunları "TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar" standardına uygun şekilde muhasebeleştirileceğini belirlemiştir (IAS 153). Bu standart kapsamında, bu bir muhasebe politikası değişikliği geçmişe yönelik olarak düzeltilir. Yani bilançonun öz kaynaklar bölümünde varsa geçmiş dönem karlarından mahsup edilir. Yoksa geçmiş dönem zararlarına aktarılır. Kıdem tazminatı karşılığı konusunda IAS'ların uygulanması durumunda önemli bir bilinmesi gereken husus da bunların vergi yasaları ile ilgili durumu ve vergi muhasebesi ile uyumunu sağlama konusudur. Bilindiği gibi vergi yasalarına göre kıdem tazminatı ödendiğinde gider yazılabileceği için ayrılan karşılık tutarları eğer kar zarar hesapları içinde muhasebeleştirilmişler ise vergiden indirilemezler ve matraha ilave edilmesi gerekir. Dolayısıyla matraha ilave edilen tutar kadar fazla peşin vergi hesaplanır ve ödenir. Diğer taraftan ödenmeleri durumunda kar zarara yazılmadan doğrudan bilançodaki karşılık hesaplarından ödeme yapıldığında vergi yasalarına göre gider yazılması gerektiği halde gider yazılmadığı için ödenen tutarların matrahtan indirilmesi gerekir. Bu daha önce ödenen peşin verginin adeta mahsup edilmesi anlamına gelir. Ticari muhasebe açısından matraha ilave edilerek hesaplanan ve ödenen vergiler (ayrılan karşılığın % 20 si) bir peşin ödenmiş vergi veya ertelenmiş vergi alacağıdırlar. Bu hesaplardan ödeme yapıldığında ise peşin ödenmiş vergi adeta geri alınmakta veya mahsup edilmektedir. İşte bu nedenle ayrılan kıdem tazminatı karşılığı bir geçici farktır ve Ertelenmiş Vergi Alacağı doğurur. Karşılık hesaplarından ödenen tutarların sağladığı vergi tasarrufu kadarda bu Ertelenmiş Vergi Alacağı azaltılır ve ertelenmiş vergi gelir etkisi yaratılmış olur. Bununda hesaplarda izlenmesi gerekir. Ancak aşağıda örnekleneceği gibi eğer herhangi bir geçici farka neden olan gider veya gelir kar zararda değilde, diğer kapsamlı gelirde dolayısıyla öz kaynaklarda muhasebeleştirilir ise bunun ertelenmiş vergi etkisi kar/zararda değil, diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. Örneğin aktüer kazanç veya kaybın özkaynaklarda muhasebeleştirilmesi politikası benimsenir ise, bunun vergi etkisi de burada bir netleştirici kalem olarak raporlanacaktır. Kıdem tazminatı karşılığının hesaplanması ve muhasebeleştirilmeleri ile ilgili aşağıda bir örnek yer almaktadır. 1 Halen SPK'ya tabi olupta, borsada hisse senetleri işlem görmeyen şirketler bu yönde muhasebe politikası uygulamak ve geçmişe yönelik toplam yükü en az beş, en fazla 10 yılda amorti etmek zorundadırlar.

5 4. Karşılıklara ve Aktüer Kazanç ve Kayıplara Hesaplamalarına Örnek XY A.Ş. de 5 yıldır çalışan Baş Recep T. Geveze nin 2010 yılı sonunda maaşı TL dir ve kıdem tazminatı tavanının altındadır. Emekli olmasına da daha 5 yıl bulunmaktadır. Şirkette her yıl % 10 oranında zam yapılacağı düşünülmektedir. İşinde ayrılıncaya kadar 5 değil 4 zam görecektir. İşinden ayrılan herkese de sebebine bakılmaksızın kıdem tazminatı ödenmektedir. Piyasada uzun vadeli (kalan vadesi 5 yıl olan) devlet tahvil getirisi ise % 12' dir. Bu koşullarla yapılan hesap sonucunda bilançoya alınması gerekli karşılık tutarı 6.230,77 TL olarak hesaplanmıştır yılı sonunda Recep Geveze nin maaşı beklendiği gibi TL değil, TL olarak gerçekleşmiştir. Ancak ileriki yıllar için zam oranında bir değişikliğin yapılmayacağı beklenmektedir. Ancak ekonomik düzelmeler neticesinde uzun vadeli tahvil faiz oranları % 8 seviyesine inmiştir. Tabiî ki kıdemi 6 yıla çıkmıştır. Kalan süre ise 4 yıldır yılı sonunda maaşı beklentilere uygun şekilde TL olarak gerçekleşmiştir. Ancak uzun vadeli tahvil faiz oranları tekrar % 12 ler seviyesine çıkmıştır. Emekli olacağı zaman ve zam oranlarında bir değişiklik beklenmemektedir. 1. Önceki dönemlerde biriken kıdem tazminatı karşılıklarının hesaplanması, muhasebeleştirilmesi ve raporlanması Bu aşamada daha önceki dönemlerde doğan kıdem tazminatı karşılığı hesaplanacak, ancak bu tutar hiç bir kar zarar hesabına kaydedilmeden doğrudan öz kaynak hesaplarına (geçmiş yıllar karları veya zararları) kaydedilecektir. Dolayısıyla bilançonun özkaynak tutarını azaltacaktır. Aynı zamanda T 1 döneminin öncesi dönemde Özkaynak Değişim Tablosu'nda dönem başı hesaplarını düzeltme şeklinde yer alacaktır x (1,10) 4 = 2.196,16 Ayrılırken alacağı bir yıl için kıdem tazminatı 2.196,16 x 5 yıl =10.980,75 Kazanılmış Fayda planı tutarı ,75 / (1+0,12) 5 = 6.230,77 Kazanılmış Faydaların Net Bugünkü Değeri T GEÇMİŞ DÖNEM KARLARI 4.984, ERTELENMİŞ VERGİ ALACAĞI 1.246, KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 6.230,77 Önceki yıllarda doğan kıdem tazminatı karşılığının ertelenmiş vergi etkisinin kayda alınması T Bu kayıt esasında mali tablolar üzerinde bir düzeltme olacaktır. Çünkü bu dönemin defterleri kapanmış bulunmaktadır. 2. T 1 döneminde kıdem tazminatı karşılığının hesaplanması, muhasebeleştirilmesi ve raporlanması. İşinden ayrılmasına ve dolayısıyla kıdem tazminatı almaya hak kazanmasına 4 yıl vardır ve üç defa % 10 oranında zam alacaktır. Bu durumda tazminatı almaya hak kazandığı tarihte,

6 geçmiş her bir yıl için alacağı kıdem tazminatının brütü, neti ve bileşenleri aşağıdaki gibi hesaplanacaktır x (1,10) 3 = 2.329,25 TL Her bir hizmet yılı için alacağı tutar 2.329,25 x 6 yıl =13.975,50 TL Ayrılırken alacağı tazminatın bilanço tarihine kadar kazandığı kısım ,50 / (1 + 0,08) 4 = ,41TL 2006 yılı sonunda bilançoda yer alması gereken tutar ,25 / (1 + 0,08) 4 = 1.712,50 Cari dönem hizmet maliyeti 6.230,77 x 0,12 = 747,69 Faiz Maliyeti Aktueryal Kaybın Hesaplanması : (10.272, ,77) = 4.041,64 Kıdem Tazminatı Karşılığındaki 1 yıllık artış 4.041, ,50 747,69 = 1.581,45 Aktüer Kayıp Belirtildiği gibi aktüer kazanç ve kayıplar iki şekilde kayda alınabilir. Buna göre iki farklı alternatife göre kayıtlar aşağıdaki gibi olacaktır. a) Aktüeryal Kazanç ve Kayıpların Kar/Zarar da muhasebeleştirilmesi: GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 1.712, FİNANSMAN GİDERLERİ 747, DİĞER OLAGAN FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR 1.581,45 Aktüer Kazançlar 289 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 808, KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 4,041, SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER ERTELENMİŞ VERGİ GELİR ETKİSİ 808, ,60+747, ,45) x 0,20 = 808, / b) Aktüer Kazanç ve Kaybın Diğer Kapsamlı Gelirlerde Muhasebeleştirilmesi; T GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 1.712, FİNANSMAN GİDERLERİ 747, FAYDA PLANLARINDAKİ AKTUERYAL KAZANÇ VE KAYIPLAR 1.581, ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 808, KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 4,041, SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER ERTELENMİŞ VERGİ GELİR ETKİSİ 492, ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBE- LEŞTİRİLEN GELİR GİDERLERİN VERGİ ETKİSİ 316,30 (747, ,60) x 0,20 = 492, ,45 x 0,20 = 316, /

7 3. T 2 Dönemi Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplama, Muhasebeleştirme ve Raporlaması İşinden ayrılmasına ve dolayısıyla kıdem tazminatı almaya hak kazanmasına 3 yıl kalmıştır. Dolayısıyla iki defa % 10 zam alacaktır. Beklentiler ile maaşı aynı gerçekleştiği için dönem sonunda her bir yıl için alacağı tutar değişmemektedir x (1,10) 2 = 2.329,25 Her bir yıl için alacağı tazminat 2.329,25 x 7 yıl = ,75 Ayrılırken alacağı tazminatın kazanılan kısmı ,75 / (1+0,12) 3 = ,04 Kazanılan kısmın iskonto edilmiş tutarı (bilanço tutarı) , ,41 = 1.332,63 Bilançoda artırılacak tutar. Bunun 2.329,25 / (1,12) 3 = 1.712,06 Cari dönem hizmet maliyeti ,41 x 0,08 = 821,79 Faiz Maliyeti 1,332, ,06 821,79 = ,22 Aktüer Kayıp a) Aktüer Kazanç ve Kaybın Dönem Kar Zararında Muhasebeleştirilmesi; T GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 1.712, FİNANSMAN GİDERLERİ 821, ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 366, DİĞER OLAGAN FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR Aktüer Kazançlar 1.201, KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 1.332, VERGİ GELİR/GİDERİ 366, / b) Aktüer Kazanç ve Kaybın Diğer Kapsamlı Gelirde Muhasebeleştirilmesi T GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 1.712, FİNANSMAN GİDERLERİ 821, ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 266, ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBE- LEŞTİRİLEN GELİR GİDERLERİN VERGİ ETKİSİ 240, SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER ERTELENMİŞ VERGİ GELİR ETKİSİ 506, KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 1.332, AKTUER KAZANÇ VE KAYIPLAR 1.201, / Bu durumda Diğer Kapsamlı Gelirler tablosunun görünüşü şu şekli alacaktır Dönem Net Karı Aktüer Kazanç ve (1.581,45) 1.201,22

8 Kayıplar Ertelenmiş Vergi Gelir 316,30 (240,24) Gider Etkisi Net Diğer Kapsamlı (1.265,15) 960,98 Gelirler Toplam Kapsamlı Gelir , ,98 Bilançonun görünümü ise sadece kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili olarak aşağıdaki gibi olacaktır AKTİF Ertelenmiş Vergi Alacağı 1.246, , ,00 PASİF Kıdem Tazminatı Karşılığı 6.230, , ,04 Borçlar Toplamı 6.230, , ,04 Aktüer Kazanç ve (1.581,45) (380,23) Kayıplar Ertelenmiş Vergi Etkisi 316,30 76,06 Geçmiş Dönem Karları (4.984,62) (4.984,62) (6.652,89) 2 Net Dönem Karı (1.668,27) 3 (1.333,17) 4 Özkaynak Toplamı (4.984,62) (7.918,04) (8.288,23) , ,27 = 6.652, ,60+447,69-492,02 = 1.668, ,60+821, ,22=1.333,17

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU. 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

MADDİ /MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN YENİDEN DEĞERLEMESİ VE DİĞER KAPSAMLI GELİRLERDE RAPORLANMASI

MADDİ /MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN YENİDEN DEĞERLEMESİ VE DİĞER KAPSAMLI GELİRLERDE RAPORLANMASI MADDİ /MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN YENİDEN DEĞERLEMESİ VE DİĞER KAPSAMLI GELİRLERDE RAPORLANMASI Prof.Dr.Hasan KAVAL TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar standartları

Detaylı

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR TABLOSU DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1. Grup un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Garanti Yatırım Menkul Kıymetler

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot Referansları 31.03.2013 31.12.2012 Dönen Varlıklar 62.316.763 72.717.092 Nakit

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI Not İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Denetim Raporu 1 Finansal Durum Tablosu

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 EURO YATIRIM MENKUL

Detaylı

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 3 ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Detaylı

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 2 / 26 NOT 1 ORTAKLIĞIN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Merkez B Tipi Menkul

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 NAKİT AKIM TABLOLARI... 4 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır.

KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır. CEM YILMAZ, SMMM 1 KOBİ STANDARTLARI KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır. Tam Set TFRS ye göre daha basit ve anlaşılabilir niteliklere sahip olup, Kasım 2010

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

IŞIK SĐGORTA A.Ş. 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN FĐNANSAL TABLOLAR

IŞIK SĐGORTA A.Ş. 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN FĐNANSAL TABLOLAR 30 HAZĐRAN TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN FĐNANSAL TABLOLAR IŞIK SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Işık Sigorta A.Ş Yönetim Kurulu na: Giriş 1. Işık Sigorta Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu

1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu 1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu İntegral Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket veya İntegral Menkul ) 30.03.2010 tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur. Şirket merkezi Büyükdere

Detaylı