GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi"

Transkript

1 GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

2 MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR TABLOSU TİCARİ İŞLEMLER -BELGELER- YEVMİYE DEFTERİ -MADDELER- AYLIK MİZANLAR BÜYÜK DEFTER -HESAPLAR- GENEL GEÇİCİ MİZAN DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ ENVANTER İŞLEMLERİ HESAPLARIN KAPATILMASI GENEL KESİN MİZAN

3 DÖNEM SONUNDA YAPILAN İŞLEMLER Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerinin Yapılması Kesin Mizanın Düzenlenmesi Finansal Tabloların Hazırlanması

4 DÖNEM SONUNDA YAPILAN İŞLEMLER İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti amacıyla belli faaliyet dönemlerine bölünmektedir. Faaliyet sonuçlarının tespiti, işletme sahip ve ortakları, işletme yöneticileri, işletmeyle ilişkide bulunan kişi ve kuruluşlar ile devlet açısından önem taşımaktadır. İşletmelerin ömrünün belli faaliyet dönemlerine bölünmesi ve faaliyet sonuçlarının bu dönemler itibariyle tespit edilmesi, dönem sonu envanter ve değerleme işlemlerini zorunlu kılmaktadır.

5 DÖNEM SONUNDA YAPILAN İŞLEMLER İşletmelerin bir yıllık faaliyeti sonucunda oluşacak mali tablolar, dönem sonunda yapılacak envanter ve değerleme işlemleri ile belirlenmektedir. İşletmelerin bir yıllık kâr veya zararı ve bunun üzerinden ödenmesi gereken vergileri bu işlemlerle belirleneceğinden dönem sonu işlemleri ayrı bir öneme sahiptir.

6 ENVANTER İŞLEMLERİ (DÖNEMSONU İŞLEMLERİ) Envanter, bir işletmeye ait pasif ve aktif kalemlerin belirli bir tarihte, ayrı ayrı miktar ve değerlerinin tayin ve takdiridir. Başka bir deyişle işletmenin mevcutlarını, borçlarını ve alacaklarını dökümlü bir şekilde gösteren, yılda en az bir defa olmak üzere belli dönemlerde düzenlenen bir cetvel olarak da ifade edilmektedir.

7 ENVANTER İŞLEMLERİ (DÖNEMSONU İŞLEMLERİ) İşletmelerin dönem sonu envanter çalışmalarına genel geçici mizan çıkarıldıktan sonra başlamalarında yarar vardır. Bu mizanla, işletmenin adeta bir fotoğrafı çekilerek, çeşitli değerlendirmeler yapılmasına imkan sağlanır. Envanter işlemine geçilirken, çıkartılan genel geçici mizan ya da işletmenin yasal defter kayıtları yardımıyla hatalı kayıtlar tespit edilir. Tespit edilen bu hatalarla ilgili olarak tek düzen muhasebe ilkelerine uygun düzeltme kayıtları yapılır ve bu aşamadan sonra envanter çalışmasına geçilir.

8 ENVANTER İŞLEMLERİ (DÖNEMSONU İŞLEMLERİ) VUK da envanter çıkarmanın, bilanço günündeki mevcutları, alacak ve borçları saymak ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde müfredatlı olarak tespit etmek olduğu hüküm altına alınmıştır (186 md.). Yine anılan madde ile ticari teamüle göre tartılması, sayılması ve ölçülmesi mutat olmayan malların değerinin tahminen tespit edileceği; mevcutlar, borçlar, alacaklar denince işletmeye dahil olan iktisadi kıymetlerin anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.

9 ENVANTER İŞLEMLERİ (DÖNEMSONU İŞLEMLERİ) Vergilendirme dönemi sonu olan tarihindeki envanter çalışmasında; 1- Yapılan fiili sayımla, işletmedeki mal ve diğer kıymetlerin miktar itibariyle son durumu tespit edilecek. 2- İşletmenin ticaretini yaptığı ya da kayıtlarında yer alan kıymetlerde (mal, alacak vb.) meydana gelebilecek değer kaybının tespiti yapılacak, 3- İşletmedeki dönen ve duran varlıkların VUK daki değerleme hükümlerine uygun olarak değerlemesi yapılarak, yasal defterlere ilgili muhasebe kayıtları yapılacaktır. Yine alacakların şüpheli ya da değersiz hale gelmesi durumunda veya ticareti yapılan malın bir kısmında değer kaybı ortaya çıktığında, bunların VUK na göre tespiti yapılacak ve muhasebe kayıtlarına intikal ettirilecektir.

10 Envanter İşlemi Yapacak Olanlar: VUK un defter tutmaya ilişkin hükümleri ( Maddeleri) dikkate alındığında, envanter işlemini yapacak olanlar şunlardır: 1- Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri, 2- Her türlü ticaret şirketleri, 3- Kurumlar vergisine tabi olup bilanço esasına göre defter tutan diğer tüzel kişiler, 4- İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih eden mükellefler, 5- İşletme hesabı esasına göre defter tutanlardan emtia (ticari mal) üzerine iş yapan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri.

11 Envanter İşlemi Envanter İki Şekilde Olur : 1-Muhasebe dışı envanter ( ölçmek, tartmak vb) 2-Muhasebe içi envanter ( yevmiye kayıtları )

12 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE AMAÇ MUHASEBE DIŞI ENVANTER İLE MUHASEBE İÇİ ENVANTER İŞLEMLERİNİN SONUÇLARINDA EŞİTLİĞİ SAĞLAMAKTIR.

13 Envanter İşlemlerindeki Aşamalar 1) tarihi itibariyle Geçici mizan çıkarılır, 2) Muhasebe dışı envanter yapılır: Buna Tespit işlemi denilir. 3) Defter kayıtları ile fiili durum arasındaki farklar bulunur, 4) Farkları düzeltici yevmiye kayıtları yapılır, (muhasebe içi envanter) 5) Böylece, fili durum ile defter kayıtları arasında uyum sağlanır: Kesin mizan düzenlenir.

14 Envanter İşlemlerindeki Aşamalar Kesin mizan kalanları bize bilanço kalemlerini verecektir. Bu işlemlerden sonra dönem sonu işlemleri tamamlanmış olur. 6) Bilanço ve Gelir Tablosu düzenlenir, 7) Yıllık beyannameler verilir. -Ciltli ve noter onaylı olmak zorundadır. -Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 5 yıl saklanır, Türk Ticaret Kanununa göre ve S.G.K hükümlerine göre ise 10 yıl muhafaza etme zorunluluğu bulunmaktadır.

15 DEĞERLEME Değerleme envanter işleminin ikinci aşamasını oluşturmaktadır. İşletmenin varlık ve borçlarını ulusal para birimi ile ifade edilmesidir. VUK nun 258. maddesi, değerlemeyi, vergi matrahının hesaplanması ile ilgili iktisadi kıymetlerin taktiri ve tespiti olarak tanımlanmıştır. Tespit: Mükelleflerce, VUK da yer alan değerleme ölçüleri kullanılarak yapılan değerleme işlemidir. Takdir: Mutat değerleme ölçüleri kullanılarak değerleme yapılamadığı takdirde idare tarafından yapılan takdir işlemidir. (VUK. Md. 267)

16 DEĞERLEME ÖLÇÜTLERİ Maliyet bedeli: Maliyet bedeli bir varlığın sahibine mal oluş bedelidir. (VUK Md. 262) Maliyet bedeli ile değerlenecek olan iktisadi kıymetler aşağıdaki gibidir. Gayrimenkuller Demirbaş eşya, Tesisat ve makineler Gemiler ve diğer taşıtlar Gayri maddi haklar Özel maliyet bedeli Emtia Zirai mahsuller ve hayvanlar

17 DEĞERLEME ÖLÇÜTLERİ Borsa rayici: Kambiyo, menkul kıymetler ve ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerleme gününden önceki son işlem gününde borsadaki işlemlerin ortalamasına göre oluşan değerdir. Yabancı para ve yabancı para ile olan alacak ve borçların normal değerleme ölçüsü borsa rayicidir. Ancak ülkemizde bu güne kadar serbest döviz borsası teşekkül etmediği için bu kıymetlerin değerlemesi Maliye Bakanlığının ilan ettiği kurlar üzerinden yapılır. (VUK. Md. 263)

18 DEĞERLEME ÖLÇÜTLERİ Borsa rayici ile değerlemeye tabi tutulacak menkul kıymetler VUK. nun 279 maddesinde hüküm altına alınmıştır: İktisadi işletmelere dahil olan hisse senetleri ile fon portföylerinin en az yüzde 51 i Türkiye de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeliyle değerlenecektir. Bunların haricinde kalan her türlü menkul kıymet ise borsa rayici ile değerlenecektir.

19 DEĞERLEME ÖLÇÜTLERİ Tasarruf değeri: Bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için ifade ettiği gerçek değerdir. (reeskont işlemleri) (VUK. Md. 264) Tasarruf değeri kişinin subjektif görüşlerine göre değil, kanunun belirlediği objektif esaslara göre tespit edilir. (reeskont işlemleri)

20 DEĞERLEME ÖLÇÜTLERİ Tasarruf değeri ölçüsü ile değerlenecek iktisadi kıymetler: Mevduat veya kredi sözleşmelerine bağlı alacak ve borçlar Vadesi gelmemiş olan senede bağlı ticari alacak ve borçlar Banka ile sigorta şirketlerinin alacak ve borçları için öngörülmüştür.

21 DEĞERLEME ÖLÇÜTLERİ Mukayyet değer: Mukayyet değer iktisadi kıymetin defter kayıtlarında gösterilen hesap değeridir. (VUK. Md. 264) Mukayyet değerle değerlenecek iktisadi kıymetler aşağıdakilerdir : Senetsiz alacak ve borçlar (çekler dahil) (VUK. Md )

22 DEĞERLEME ÖLÇÜTLERİ Aktifleştirilen ilk tesis ve taazzuv giderleri ile peştamallıklar (hava parası). (VUK. Md. 282) Aktif geçici hesap kıymetleri (VUK. Md. 283) Gelecek yıllar için peşin ödenen giderler. Tahakkuk eden ancak tahsil edilmemiş hasılatlar (gelir tahakkukları). İdrak edilmemiş mahsuller için yapılan giderler.

23 DEĞERLEME ÖLÇÜTLERİ Aktifleştirilen ilk tesis ve taazzuv giderleri ile Pasif geçici hesap kıymetleri (VUK. Md. 287) Gelecek yıllar için peşin tahsil edilmiş hasılat. Tahakkuk eden ancak ödenmemiş giderler (gider tahakkukları) Karşılıklar (VUK. Md. 288)

24 DEĞERLEME ÖLÇÜTLERİ İtibarı değer: Her çeşit senetlerde (bono, poliçe ve ülke parasının üzerinde yazılı değer) esham ve tahvilatın üzerinde yazılı olan değerdir. (VUK Md. 266) İtibari değer ile değerlenecekler: Kasa mevcudu (yabacı paralar hariç, çünkü değerlemeye tabidir.) (VUK. Md. 284) Bedelsiz iktisap edilen hisse senetleri. (KVK. Md. 5/1-a)

25 DEĞERLEME ÖLÇÜTLERİ Vergi değeri: Vergi değeri bina ve arazinin rayiç değeridir. Bina veya arazinin rayiç bedeli beyan günündeki normal alım satım bedelidir. (1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu Md. 29) (VUK. Md. 268) İşletmeye dahil iktisadi kıymetlerin değerlemesinde maliyet bedeli kullanılır. Ancak Ticari işletme sahiplerinin özel mal varlıklarına dahil olan ancak maliyet bedeli ölçüsüyle değerlemesine imkan bulunmayan hallerde vergi değeri ölçüsü kullanılır.

26 DEĞERLEME ÖLÇÜTLERİ Rayiç bedel: Rayiç bedel bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım bedelidir. Bir başka deyimle rayiç bedel iktisadi kıymetin normal piyasa değeridir. (VUK. Md. 266)

27 DEĞERLEME ÖLÇÜTLERİ Emsal bedeli: Gerçek bedeli belli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir. (VUK. Md. 267) Değerleme konusu malın emsal değeri, emsalinin değerleme günündeki piyasa veya satış değeridir.

28 DEĞERLEME ÖLÇÜTLERİ İşletmeye dahil iktisadi kıymetin emsal bedeli ile değerlenebilmesi için önce değerleme konusu malın; gerçek değerinin olmaması, bilinememesi veyahut doğru olarak saptanamaması gerekir. Emsal bedel ile değerleme aşağıdaki sıraya göre yapılacaktır. (VUK. Md.267) Birinci sıra ortalama fiyat esası İkinci sıra maliyet bedeli esası Üçüncü sıra takdir esası

29 DEĞERLEME ÖLÇÜTLERİ Alış bedeli: Alış bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi karşılığında ödenen veya borçlanılan bedeldir. Menkul kıymetlerin döviz cinsinden borçlanılarak ya da kredi ile alınması durumunda ortaya çıkan Kur farkı, Faiz, Komisyon ve benzeri masraflar alış bedeline dahil edilmezler. Direk olarak dönem giderine yazılırlar. (VUK Md. 279)

30 BİLANÇO HESAPLARINDA DÖNEM SONU KAYITLARI AKTİF HESAPLARDA Sayım ve tesellüm farklarının belirlenmesi, Kambiyo farklarının hesaplanması, Alınan vadeli çeklerin devri, Faiz gelirlerinin tahsili, Diğer hazır değerlerin belirlenmesi, Şüpheli ve değersiz alacakların belirlenmesi, Karşılık ayrılması, Reeskont hesaplanması, Stokların maliyetinin hesaplanması, Peşin ödenen giderlerin belirlenmesi, Gelir tahakkuklarının hesaplanması, Amortisman ayrılması, Vadelerine göre devirler, KDV tahakkuku, Hesapların kapatılması, PASİF HESAPLARDA Kambiyo farklarının hesaplanması, Reeskont hesaplanması, Verilen vadeli çeklerin devri, Finansman giderlerinin ödenmesi, Peşin tahsil edilen gelirlerin belirlenmesi, Gider tahakkuklarının hesaplanması, Kıdem tazminatı karşılığı ayrılması, Menkul kıymetler ihraç farklarının devri, Uzun vadeli yabancı kaynakların tahakkuk eden faizleri ve anapara taksitleri, Vadelerine göre devirler, KDV tahakkuku, Hesapların kapatılması,

31 MALİYET HESAPLARINDA DÖNEM SONU KAYITLARI Mamul Üretim Maliyetinin Hesaplanması Hizmet Üretim Maliyetinin Hesaplanması Faaliyet Giderlerinin Devredilmesi Finansman Giderlerinin Devredilmesi

32 GELİR TABLOSU HESAPLARINDA DÖNEM SONU KAYITLARI Gelir hesaplarının kapatılması, Gider hesaplarının kapatılması, Dönem karının veya zararının hesaplanması, Ödenecek vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıklarının hesaplanması (Kurumlar Vergisi mükellefi olan işletmeler için), Ödenecek vergi ve fon karşılıklarının ve dönem net karının veya net zararının devri.

33 X Özel Hastanesi nin dönembaşı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF X Hastanesi Dönem Başı Bilançosu PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK Kasa Banka Kredileri Alınan Çekler Satıcılar Bankalar Borç Senetleri İlk Madde ve Malzemeler IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK 0 II. DURAN VARLIKLAR V. ÖZ KAYNAKLAR Tesis Makine ve Cihazlar Sermaye Taşıtlar Özel Fonlar Demirbaşlar Dönem Net Kârı Birikmiş Amortismanlar (-) AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI

34 X Hastanesinde dönem içerisinde gerçekleşen işlemler aşağıdadır (KDV oranı %18 alınmıştır): Maliyeti TL olan üretilmiş olan hizmetler karşılığı TL peşin, TL hastalara ve SGK ya fatura kesilmiştir (+KDV). Hastane daha önce vadeli olarak almış olduğu ilk madde ve malzemenin teknik şartnameye uygun olmayan TL lik kısmını satıcı firmalara iade edilmiştir. İlgili döneme ilişkin yönetim ile ilgili TL lik kira gideri ödenmiştir TL lik kırtasiye malzemesi satın alınmış ve yarısı ve KDV si peşin ödenmiş, diğer yarısı içinde bir senet verilmiştir. SGK ya kesilmiş olunan faturaların TL lik kısmı ödenmeyeceği hastaneye bildirilmiştir. İade edilen hizmetin maliyeti TL dir. Alıcılardan olan olacağın TL si şüpheli hale gelmiş ve %50 oranında karşılık ayrılmıştır. Hastanede bulunan demirbaşların TL lik kısmı peşin olarak TL ye satılmıştır. Bu demirbaşlara ilişkin birikmiş amortisman tutarı ise TL dir.

35 Dönem sonu işlemler: Kırtasiye malzemelerinin TL lik kısmının genel yönetim gider yerlerinde kullanıldığı saptanmıştır. Borç senetleri için %10 oranında reeskont hesaplanmıştır. Döneme ilişkin amortisman tutarı TL olup bunun TL si Özel Fonlar ile ilgilidir. Banka kredisine ilişkin TL faiz ödenmiştir. Yapılan sayımda kasada TL lik fazlalık olduğu saptanmıştır. İSTENİLENLER: Dönemiçi işlemlere ilişkin muhasebe kayıtlarını yapınız (İlk Madde ve Malzeme hareketleri Sürekli Envanter Sayım yöntemine göre muhasebeleştiriniz). Dönem sonu envanter işlemlerini yaparak, Genel Kesin Mizanı düzenleyiniz (Kâr durumunda %25 Kurumlar vergisi ödenecektir) Gelir Tablosunu ve Dönemsonu Bilançosunu düzenleyerek kapanış kayıtlarını yapınız.

36 Dönemiçi Yevmiye Defteri Kayıtları x B A 100 KASA HS ALINAN ÇEKLER HS BANKALAR HS İLK MADDE VE MALZ. HS TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HS TAŞITLAR HS DEMİRBAŞLAR HS BİRİKMİŞ AMORT. HS BANKA KREDİLERİ HS SATICILAR HS BORÇ SENETLERİ HS SERMAYE HS ÖZEL FONLAR HS DÖNEM NET KARI HS x (Açılış Kaydının yapılması)../ /. x1 x1 590 DÖNEM NET KARI HS GEÇMİŞ YIL KARLARI HS (Dönem Net Kârının devredilmesi)../../. 100 KASA HS ALICILAR HS YURTİÇİ SATIŞLAR HS HESAPLANAN KDV (Hizmet satış kaydı)../../. 740 HÜM HS VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HS (Sunulan hizmet maliyetinin Maliyet Hesaplarına devri)

37 Dönemiçi Yevmiye Defteri Kayıtları x2 x3 x4 x5 x6 x6 x7 /../. 320 SATICILAR HS İMM HS HESAPLANAN KDV (satın alınan bir malın belli bir kısmının iadesi)../../. 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS (Kira gideri kaydı)../../. 150 İMM HS İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS BORÇ SENETLERİ HS (Kırtasiye malz. Satın alınması)../../. 610 SATIŞTAN İADELER HS İNDİRİLECEK KDV HS ALICILAR HS (Satılan hizmetin bir kısmının iadesi)../../. 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS ALICILAR HS (Alacağın şüpheli hale gelmesi)../../. 654 KARŞILIK GİDERLERİ HS ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (Şüpheli alacak için karşılık ayrılması)../../. 100 KASA HS BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HS (Demirbaşın zararla satılması) 255 DEMİRBAŞLAR HS HESAPLANAN KDV HS /../.

38 Dönemsonu Yevmiye Defteri Kayıtları x1../../. 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS x2 x3 x4 x5 x6 x7 150 İMM HS (Döneme ait kırtasiye giderlerinin ilgili hesaplara devri)../../. 322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU HS REESKONT FAİZ GELİRLERİ HS (Reeskont ayrılması kaydı)../../. 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HS HÜM/Amortisman Gid. 549 ÖZEL FONLAR HS BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS (Döneme ait amortisman gid. Kaydı)../../. 780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS Faiz Giderleri 100 KASA HS (Banka kredilerine ilişkn faiz ödemesi kaydı)../../. 100 KASA HS SAYIM VE TESELLÜM FAZLALIKLARI HS (Kasa sayım fazlalıklarının kaydı)../../. 391 HESAPLANAN KDV HS İNDİRİLECEK KDV HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS (kdv hesaplarının devri)../../. 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ HS GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS KISA VADELİ BORÇLANMA GİD. HS HÜM YANSITMA HS GENEL YÖNETİM GİD. YANSITMA HS FİNANSMAN GİD. YANSITMA HS (Gider hesaplarının gelir tablosu hesaplarına devri)

39 Dönemsonu Yevmiye Defteri Kayıtları x8 x9 x10 x11 x12 x13../../. 741 HÜM YANSITMA HS GENEL YÖNETİM GİD. YANSITMA HS FİNANSMAN GİD. YANSITMA HS HÜM YANSITMA HS GENEL YÖNETİM GİD YANSITMA HS FİNANSMAN GİD. YANSITMA HS (Maliyet hesaplarının karşılıklı kapatılması)../../. 600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS REESKONT FAİZ GELİRLERİ HS DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS (Gelir hesaplarının sonuç hesaplarına devri)../../. 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS SATIŞTAN İADELER HS SATILAN HİZMET MALİYETİ HS GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS KARŞILIK GİD HS KISA VADELİ BORÇLANMA GİD. HS DİĞER OLAĞANDIŞI GİD VE ZA. HS (Gider hesaplarının sonuç hesaplarına devri)../../. 691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. HS DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK HS (Vergi ve fon karşılıklarının ayrılması)../../. 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. HS 692 DÖNEM NET KARI/ZARARI HS (Dönem kar veya zararının bulunması)../../. 692 DÖNEM NET KARI/ZARARI HS DÖNEM NET KARI HS (Net karın bilanço hesaplarına aktarılması)../../.

40 X ÖZEL HASTANESİ GENEL KESİN MİZANI TUTARLAR KALAN SIRA HESAP NO ADLARI BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK 100 KASA HS ALINAN ÇEKLER HS BANKALAR HS VERİLEN ÇEKLER HS ALICILAR HS ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS İMM HS İNDİRİLECEK KDV HS TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HS TAŞITLAR HS DEMİRBAŞLAR HS BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS BANKA KREDİLERİ HS SATICILAR HS BORÇ SENETLERİ HS BORÇ SENETLERİ REESKONT HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK HS HESAPLANAN KDV HS SAYIM VE TESELLÜM FAZ. HS SERMAYE HS ÖZEL FONLAR HS GEÇMİŞ YIL KARLARI DÖNEM NET KARI HS YURTİÇİ SATIŞLAR HS SATIŞTAN İADELER HS (-) SATILAN HİZMET MALİYETİ HS GYG HS REESKONT FAİZ GELİRLER HS KARŞILIK GİD HS DİĞER OLAĞANDIŞI GİD VE ZAR. HS DÖNEM KARI/ZARARI HS DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL YÜK HS DÖNEM NET KARI/ZARARI HS HÜM HS HÜM YANSITMA HS GYG HS GYG YANSITMA HS FİNANSMAN GİD HS FİNANSMAN GİD YANSITMA HS

41 AKTİF X ÖZEL HASTANESİ TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR III. KVYK HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR KASA HS BANKA KREDİLERİ HS ALINAN ÇEKLER HS TİCARİ ALACAKLAR BANKALAR HS SATICILAR HS VERİLEN ÇEKLER HS (-) BORÇ SENETLERİ HS TİCARİ ALACAKLAR BORÇ SENETLERİ REESKONT HS (-) ALICILAR HS ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS (-) BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI STOKLAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK HS İMM HS DİĞER KVYK SAYIM VE TESELLÜM FAZ. HS II. DURAN VARLIKLAR MADDİ DURAN VARLIKLAR I. UVYK TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HS TAŞITLAR HS V. ÖZKAYNAKLAR DEMİRBAŞLAR HS ÖDENMİŞ SERMAYE BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS (-) SERMAYE GEÇMİŞ YIL KARLARI GEÇMİŞ YIL KARLARI DÖNEM NET K/Z DÖNEM NET KARI AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI

42 X ÖZEL HASTANESİ 2014 YILIN GELİR TABLOSU A BRÜT SATIŞLAR YURTİÇİ SATIŞLAR B SATIŞ NDİRİMLERİ (-) SATIŞTAN İADELER (-) C NET SATIŞLAR D SATIŞLARIN MALİYETİ (-) SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) BRÜT SATIŞ KARI/ZARARI E FAALİYET GİDERLERİ (-) GYG (-) F DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR REESKONT FAİZ GELİRLER G DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) KARŞILIK GİD (-) H FİNANSMAN GİD (-) KV. BORÇLANMA GİD (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR I OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 0 J OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR DİĞER OLAĞANDIŞI GİD VE ZAR. HS DÖNEM KARI/ZARARI HS K DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL YÜK HS (-) DÖNEM NET KARI/ZARARI HS

43 x B A 103 VERİLEN ÇEKLER HS BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS BANKA KREDİLERİ HS SATICILAR HS BORÇ SENETLERİ HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK HS SAYIM VE TESELLÜM FAZ. HS SERMAYE GEÇMİŞ YIL KARLARI DÖNEM NET KARI KASA HS ALINAN ÇEKLER HS BANKALAR HS ALICILAR HS ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS İMM HS TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HS TAŞITLAR HS DEMİRBAŞLAR HS BORÇ SENETLERİ REESKONT HS (Kapanış Kaydının yapılması)

44 Döner Sermayeli İşletmeler Yıl Sonu İşlemleri 1. Dönem sonu işlemleri genel geçici mizan alınması ile başlar.

45 Döner Sermayeli İşletmeler Yıl Sonu İşlemleri Alınan mizanda gerekli kontroller yapıldıktan sonra hata ve noksanlık tespit edilmez ise bir sonraki aşamaya geçilir. 2. Manuel Yıl Sonu İşlemleri Muhasebe dışı envanter işlemleri tamamlanacaktır. Muhasebe dışı envanter sonuçları ile muhasebe kayıtları arasında tutarsızlık olması halinde düzeltme kayıtları oluşturulacaktır. Karşılık ayırma işlemleri tamamlanarak muhasebe kayıtları oluşturulacaktır. Peşin ödenen giderler ile tahsil edilen gelirlerin döneme ilişkin olanları ilgili gider ve gelir hesaplarına, gelecek dönemlere ilişkin olanlar ise ilgili hesaplara kaydedilecektir. Amortisman ve yeniden değerleme işlemleri tamamlanarak muhasebeleştirilecektir. Diğer yıl sonu işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları yapılır.

46 Döner Sermayeli İşletmeler Yıl Sonu İşlemleri 3. SHÇEK PAYI İŞLEMLERİ 4. ÖDENEKLİ GİDERLER Ay sonu işlemlerinde ödenekli gider kaydı yapıldıktan sonra, yıl sonu işlemlerinin 2 nci ve 3 üncü aşamalarında oluşturulan muhasebe kayıtlarında da bütçe giderleri hesabına kayıt yapıldığı için bu kayıtlar için ödenekli gider hesabının tekrar çalıştırılması gerekmektedir.

47 Döner Sermayeli İşletmeler Yıl Sonu İşlemleri 5. ENVANTER SONRASI MİZAN

48 Döner Sermayeli İşletmeler Yıl Sonu İşlemleri 1 Borc Hesap 711 Direkt ilk madde ve malzeme giderleri yansıtma hesabı Alacak Hesap 710 Direkt ilk madde ve malzeme giderleri hesabı Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı 720 Direkt İşçilik Giderleri Hesabı Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı 730 Genel Üretim Giderleri Hesabı Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı 631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı 761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı 751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı 761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı Genel Yönetim Giderleri Hesabı 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı Yurtiçi Satışlar Hesabı 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı Yurtdışı Satışlar Hesabı 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı Diğer Gelirler Hesabı 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı Faiz Gelirleri Hesabı 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı Menkul Kıymet Satış Kârları Hesabı 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı Kambiyo Kârları Hesabı 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabı 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı Önceki Dönem Gelir ve Kârları Hesabı 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı

49 Döner Sermayeli İşletmeler Yıl Sonu İşlemleri 6. KESİN MİZAN

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ TC. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT MART-2013 0 KISALTMALAR

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2013 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU& A. MURAT YILDIZ- YMM 1 ÖNSÖZ: Meslek mensupları olarak oldukça hareketli

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ(MD/258-330) DEĞERLEME: VERGİ MATRAHLARININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İKTİSADİ

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNASMAN ENVANTER İŞLEMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNASMAN ENVANTER İŞLEMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNASMAN ENVANTER İŞLEMLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ESKİŞEHİR SMMM ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri 16 Ocak 2012 Ankara HiltonSa Ajanda 13:30-13:45 Kayıt ve Kahve 13:45-13:50 Açılış Konuşması Niyazi Çömez, Vergi Hizmetleri Sorumlu Ortağı, Deloitte 13:50-14:40 Dönem Sonu

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR TANIR Ticaret A.Ş. nin 31.12.2013 tarihli genel geçici mizanı ve 31.12.2013 tarihinde

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular Vergi Usul Kanunu na göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR.

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı Yasin DEMİR İnşaat Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman,

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup

Detaylı

DEĞERLEME. Hazırlayan: Kenan Volkan ATEŞOĞLU

DEĞERLEME. Hazırlayan: Kenan Volkan ATEŞOĞLU DEĞERLEME Hazırlayan: Kenan Volkan ATEŞOĞLU 1 DEĞERLEME 1. DEĞERLEMEDE GENEL ESASLAR 1.1. Genel Açıklama Gelir Vergisi Kanunu nda, bilanço usulüne göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 31 Aralık 2003 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 31 Aralık 2003 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2003 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Sayfa ------ Bağımsız Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço

Detaylı